Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
English  Ελληνικά
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
    

Δικηγόροι με δωρεάν νομική βοήθεια

ΘΕΜΑ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3226/2004

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 1340/14-9-2006 τ.Β δημοσιεύθηκε η αριθμ. 15948/19-7-2006 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Δικαιοσύνης σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την καταβολή αποζημίωσης σε συμβολαιογράφους.

 

Επίσης στο ΦΕΚ 1057/27-7-2005 τ.Β δημοσιεύθηκε η αριθμ. 67900/6-6-2005 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Δικαιοσύνης σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την καταβολή αποζημίωσης σε δικαστικούς επιμελητές.

 

Τέλος στο ΦΕΚ 200/16-2-2007 τ.Β δημοσιεύθηκε η αριθμ. 7790/14-12-2006 κοινή υπουργική απόφαση με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. 67900/6-6-2005 όμοια απόφαση που αφορούσε στην διαδικασία εκκαθάρισης και απαιτούμενων δικαιολογητικών για καταβολή αποζημίωσης σε δικηγόρους που παρέχουν υπηρεσίες νομικής βοήθειας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.

 

Συμπληρωματικά και προς αποφυγή καθυστερήσεων ως προς την εκκαθάριση των αμοιβών, σας γνωρίζουμε τα εξής :

 

 

 

Α. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Στην αίτηση του δικαιούχου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (Δ/ση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ)
 2. Τα επικυρωμένα αντίγραφα των πάσης φύσεως απαιτουμένων εγγράφων ή δικογράφων που αναφέρονται στην περ.5 αφορούν έγγραφα όπως το υπόμνημα κ.λ.π.
 3. Η κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις διπλούν να είναι υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και να αναγράφεται υποχρεωτικά το ποσόν
 4. Όταν πρόκειται για ανάκριση, να δηλώνεται ρητά στη βεβαίωση του Ανακριτή εάν το αδίκημα είναι πλημμέλημα ή κακούργημα.
 5. Στις περιπτώσεις που έχουμε πολλές ανακρίσεις την ίδια ημέρα και το αδίκημα για το οποίο απολογούνται οι κατηγορούμενοι δεν προκύπτει ότι είναι από το ίδιο βιοτικό συμβάν, να αποστέλλεται συμπληρωματικά απόσπασμα βουλεύματος ή κατηγορητήριο.

Β. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. στην αίτηση του δικαιούχου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (Δ/ση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ)
 2. τα επικυρωμένα αντίγραφα των πάσης φύσεως απαιτουμένων εγγράφων ή δικογράφων που αναφέρονται στη περ.4 αφορούν έγγραφα όπως προτάσεις, σημειώματα, αιτήσεις ανακοπής πληρωμής, κλπ)
 3. Η κατάσταση πληρωμής της δαπάνης να είναι υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και να αναγράφεται υποχρεωτικά το ποσόν
 4. Όταν υποβάλλεται αίτηση καταβολής αμοιβής για σύνταξη ή κατάθεση δικογράφου, υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι ο ίδιος ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν δεν έχει καταθέσει δικαιολογητικά για την είσπραξη αμοιβής για την ίδια υπόθεση (π.χ. αγωγές - αιτήσεις, σε υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν εξωδικαστικά)
 5. Στα πολιτικά δικαστήρια, οι επιδόσεις να γίνονται μέσω αυτεπαγγέλτως διορισθέντων δικαστικών επιμελητών

Γ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

 

Στην αίτηση του δικαιούχου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (Δ/ση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ) και όλα τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται να είναι επικυρωμένα.

 
 

Δ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

 

1.Στα πολιτικά δικαστήρια, οι επιδόσεις να γίνονται μέσω αυτεπαγγέλτως διορισθέντων δικαστικών επιμελητώ

2.Στις περιπτώσεις που έχουμε επίδοση σε πρόσωπα αγνώστου διαμονής οι επιμελητές επιδίδουν το δικόγραφο στους οικείους Εισαγγελείς, ώστε η αποζημίωση να καταβάλλεται από το Υπουργείο απ' ευθείας στις εφημερίδες

 

Επίσης προς αποφυγή επιστροφής των δικαιολογητικών από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου ή από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρακαλούμε για τα εξής :

 

 

 1. Να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παραμένει ο ίδιος δικηγόρος μέχρι την περάτωση της δίκης (και σε περίπτωση αναβολών των δικασίμων) διότι τότε μόνον δικαιούται να πληρωθεί σύμφωνα με τον Νόμο 3226, αρθ. 7, παρ 6.
 2. Στις αποφάσεις (ποινικές) να αναφέρεται ρητά το αυτεπάγγελτο καθώς και το ονοματεπώνυμο του δικηγόρου, όταν ο διορισμός γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 340 παρ. 1 Κ.Π.Δ.
 3. Ο δικαιούχος να μην κόβει γραμμάτιο προείσπραξης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον Νόμο 3226, αρθ.15, παρ. 1 & 2.
 4. Παρακρατήσεις γίνονται μόνο από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σύμφωνα με τον Νόμο 3226, αρθ.15, παρ. 1
 5. Στην υπεύθυνη δήλωση (όπου αυτή απαιτείται) να αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία της υπόθεσης (π.χ. κατηγορούμενος, ημ/νία παράστασης, κλπ.)

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι :

 

3.Στις περιπτώσεις παράστασης ενώπιον του ΜΟΔ & ΜΟΕ, και κατά την αναιρετική διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου η αμοιβή, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 64762/04 (ΦΕΚ 888/15-06-04), μειώνεται κατά 20%. (Ν.3226, αρθ. 14, παρ. 1).

4.Οι αμοιβές καθορίζονται σύμφωνα με σχετική κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Δικαιοσύνης οπότε αποζημιώνονται μόνο ενέργειες που περιλαμβάνονται σε αυτή (για υποθέσεις του 2008 : ΦΕΚ 2422/24-12-07, τ.Β).


 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Βασιλική Νικολοπούλου

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς   Level Double-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
» Ηγεσία
» Οργανόγραμμα
» Οργανισμός
» Εποπτευόμενοι Φορείς
» Επιχειρησιακά Προγράμματα
» Οργανόγραμμα Δικαστηρίων στην Ελλάδα
» Διάρθρωση Πολιτικών κ Ποινικών Δικαστηρίων

» Διάρθρωση Διοικητικών Δικαστηρίων
 
» Νόμοι που έχουν ψηφιστεί από το ΥΔΔΑΔ από 1990 μέχρι σήμερα
» Νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση

» Νομοσχέδια που βρίσκονται υπό κατάθεση και μετά τη δημόσια διαβούλευση
» Οργάνωση του Σωφρονιστικού Συστήματος στην Ελλάδα 
» Νομοθεσία 
» Πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας

» Στατιστικά στοιχεία κρατουμένων
       
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ &  ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
» Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
» Διεθνείς Οργανισμοί και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

» Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε αστικές υποθέσεις
»Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
 
» Προμήθειες
» Προσλήψεις 
» Διαγωνισμοί
» Έργα Έσπα
» Διαβουλεύσεις
» Δελτία Τύπου 
» Ανακοινώσεις 
» Νομοθετικό Έργο 
» Ημερολόγιο 

» Οδηγός «Πολίτης κ Δικαιοσύνη» 
» Έντυπα Αιτήσεων 
» Συχνές Ερωτήσεις 
» Φόρμα Επικοινωνίας 
» Πληροφορίες   
» Διαμεσολάβηση

 

 

Δημιουργία: SDC Α.Ε.