Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
English  Ελληνικά
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
    

Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα

Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

Αρμοδιότητες

 • Η συμμετοχή στο σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, η κατάρτιση των νομοσχεδίων που αναθέτει στο Γραφείο ο Υπουργός ΔΔΑΔ και η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες για την ποιότητά τους.
 • Η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας για την τήρηση των αρχών της καλής νομοθέτησης στις αρμόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων.
 • Η σύνταξη σε συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις.
 • Η διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων.
 • Η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης.
 • Η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 (A΄ 85) κωδικοποιούμενων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης.
 • Η συμμετοχή στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του ΥΔΔΑΔ.
 • Στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας συγχωνεύεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 10 του ν. 2331/1995 (Α΄ 173), όπως ισχύει, Ειδική Νομική Υπηρεσία με τις αρμοδιότητές της. Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του Γραφείου ισχύουν τα όσα προβλέπονται για τη στελέχωση της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας στο τρίτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2331/1995, όπως ισχύει.

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Στόχος

  H Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ενιαία και ολοκληρωμένη εποπτεία επί του τεχνικού αντικειμένου του ΥΔΔΑΔ. Η Διεύθυνση ασκεί τις αρμοδιότητές της με βάση την Τομεακή Πολιτική του Υπουργείου και με σκοπό την εφαρμογή αυτής, που αναφέρεται στην εκτέλεση προγραμμάτων κατασκευής ή μετασκευής Δικαστικών Μεγάρων και Σωφρονιστικών Καταστημάτων, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε κυβερνητικές επιλογές, όπως αυτές εξειδικεύονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αρμοδιότητες

  Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
 • Η παροχή τεχνικών συμβουλών προς την Πολιτική Ηγεσία, τις Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και τις Δικαστικές, Σωφρονιστικές και λοιπές Υπηρεσίες αρμοδιότητας ΥΔΔΑΔ, με στόχο την εφαρμογή της τομεακής πολιτικής του Υπουργείου, σε ό,τι αφορά τις κτιριακές υποδομές του Υπουργείου και άπτονται οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών θεμάτων.
 • Η παρακολούθηση μελετών και έργων που άπτονται οικοδομικών θεμάτων, καθώς και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ), με εκτελεστικούς βραχίονες τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειών, Δήμων καθώς και τυχόν άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς κατά περίπτωση.
 • Η παρακολούθηση εκτέλεσης τεχνικών εργασιών και προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού και υλικών, που άπτονται ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών θεμάτων, καθώς και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ), με εκτελεστικούς βραχίονες τις Δικαστικές, Σωφρονιστικές και λοιπές Υπηρεσίες αρμοδιότητας ΥΔΔΑΔ, βάσει της διαδικασίας περί προμηθειών.
 • Η εισήγηση και σύνταξη εγγράφων για την ένταξη στον προγραμματισμό και προϋπολογισμό της Κτ.Υπ. Α.Ε. μελετών και έργων που άπτονται ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών θεμάτων μετά από γνωμοδότηση των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου.
 • Η σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων, για τη μεταστέγαση ή την ανανέωση του συμβολαίου μίσθωσης στεγαζόμενων υπηρεσιών.
 • Η σύνταξη σε ετήσια βάση πρόβλεψης τριετούς προϋπολογισμού του ΤΑΧΔΙΚ, για εκτελούμενα έργα από τις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, που άπτονται ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών θεμάτων και βρίσκονται σε εξέλιξη ή προβλέπονται για απορρόφηση.

 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

 Αρμοδιότητες

 • Η μέριμνα για την παραλαβή των υποβαλλομένων αναφορών, ερωτήσεων, επερωτήσεων και αιτήσεων καταθέσεως εγγράφων επί θεμάτων αρμοδιότητος ΥΔΔΑΔ και η συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάρτιση των σχετικών απαντήσεων και την αποστολή τους στη Βουλή σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού.

 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

 Αρμοδιότητες

 • Η παροχή ελεγκτικών − συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
 • Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
 • Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου.
 • Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης).
 • Η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου.
 • Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον.
 • Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες/ μηχανισμοί ελέγχου.
 • Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
 • Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου
 • Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου
 • Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο
 • Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής
 • Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προ− πληρωμής.
 • Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων.
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς   Level Double-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
» Ηγεσία
» Οργανόγραμμα
» Οργανισμός
» Εποπτευόμενοι Φορείς
» Επιχειρησιακά Προγράμματα
» Οργανόγραμμα Δικαστηρίων στην Ελλάδα
» Διάρθρωση Πολιτικών κ Ποινικών Δικαστηρίων

» Διάρθρωση Διοικητικών Δικαστηρίων
 
» Νόμοι που έχουν ψηφιστεί από το ΥΔΔΑΔ από 1990 μέχρι σήμερα
» Νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση

» Νομοσχέδια που βρίσκονται υπό κατάθεση και μετά τη δημόσια διαβούλευση
» Οργάνωση του Σωφρονιστικού Συστήματος στην Ελλάδα 
» Νομοθεσία 
» Πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας

» Στατιστικά στοιχεία κρατουμένων
       
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ &  ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
» Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
» Διεθνείς Οργανισμοί και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

» Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε αστικές υποθέσεις
»Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
 
» Προμήθειες
» Προσλήψεις 
» Διαγωνισμοί
» Έργα Έσπα
» Διαβουλεύσεις
» Δελτία Τύπου 
» Ανακοινώσεις 
» Νομοθετικό Έργο 
» Ημερολόγιο 

» Οδηγός «Πολίτης κ Δικαιοσύνη» 
» Έντυπα Αιτήσεων 
» Συχνές Ερωτήσεις 
» Φόρμα Επικοινωνίας 
» Πληροφορίες   
» Διαμεσολάβηση

 

 

Δημιουργία: SDC Α.Ε.