Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
English  Ελληνικά
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
    

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σκοπός

Η Γενική Διεύθυνση έχει ως στρατηγικό σκοπό την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της απονομής της Δικαιοσύνης, την τήρηση των κανόνων της καλής νομοθέτησης, την ανάπτυξη της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας και την τήρηση των διεθνών κανόνων δικαίου και των κανόνων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Στην ανωτέρω Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπάγονται οι κάτωθι Διευθύνσεις και Τμήματα με τις αρμοδιότητές τους, ως ακολούθως:

Α . Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης.

Στόχος:

Η Διεύθυνση έχει ως επιχειρησιακό στόχο την εκπόνηση του προγραμματισμού των πολιτικών Διοίκησης Δικαιοσύνης και των πολιτικών σχετικά με τους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιμελητές. Αξιολογεί τις εφαρμοζόμενες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου δράσεις και προγράμματα Διοίκησης Δικαιοσύνης και προβαίνει στην ανατροφοδότηση των νέων σχεδιαζόμενων πολιτικών με τα ευρήματα των αξιολογήσεων.

 1. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Πολιτικών Δικαιοσύνης.

Αρμοδιότητες:

Η κατάρτιση του στρατηγικού προγραμματισμού των πολιτικών Διοίκησης Δικαιοσύνης και η επιχειρησιακή του εξειδίκευση.

 • Ο σχεδιασμός έργων και μελετών δικαστικών υπηρεσιών, υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων της χώρας.
 •  Η ανάλυση διακινδυνεύσεων των σχεδιαζόμενων πολιτικών και προγραμμάτων.
 •  Η ανάλυση του πλαισίου Διοίκησης Αλλαγών και Μετάβασης.
 • Η συγκέντρωση διεθνών καλών πρακτικών και μελετών για θέματα Διοίκησης Δικαιοσύνης.
 • Η εκτέλεση προγραμμάτων και έργων για θέματα Διοίκησης Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 •  Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών και προγραμμάτων Διοίκησης Δικαιοσύνης και η ανατροφοδότηση συμπερασμάτων για τις απαραίτητες διορθώσεις στην εφαρμογή τους.
 • Η συγκέντρωση, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων.
 1. Τμήμα Οργάνωσης Δικαστηρίων και Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

Αρμοδιότητες:

 • Η οργάνωση των δικαστηρίων της χώρας (κατανομή των οργανικών θέσεων, δομή και λειτουργία τους).
 • Η εποπτεία της Εθνικής Σχολής Δικαστών και η προκήρυξη του σχετικού εισαγωγικού διαγωνισμού.
 •  Η ρύθμιση κάθε θέματος, που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Συντάγματος.
 • Η εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν την διαδικασία ασκήσεως πειθαρχικού ελέγχου των δικαστικών λειτουργών.
 • Η επικουρία του Υπουργού ΔΔΑΔ για την άσκηση, κατά το άρθρο 91 παράγραφος 1β και παράγραφος 3 του Συντάγματος, της αρμοδιότητάς του για την άσκηση πειθαρχικής αγωγής.
 •  Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των δικαστικών λειτουργών.
 •  Η ρύθμιση των θεμάτων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των δικαστικών λειτουργών.
 •  Η προώθηση της διαδικασίας για τη συγκρότηση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδίκασης Αγωγών Κακοδικίας σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 91 του Συντάγματος.
 1. Τμήμα Λειτουργίας Γραμματείας Δικαστηρίων και Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικαστικών Υπαλλήλων.

Αρμοδιότητες:

 • Η ρύθμιση κάθε θέματος, που αναφέρεται στην εύρυθμη λειτουργία των Γραμματειών του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Γενικής Επιτροπείας επί των Διοικητικών Δικαστηρίων, των Γραμματειών των Διοικητικών Δικαστηρίων, των Πολιτικών, Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας, καθώς και η ρύθμιση κάθε θέματος που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων που υπάγονται στις ανωτέρω Γραμματείες και του βοηθητικού προσωπικού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Η επικουρία του Υπουργού ΔΔΑΔ κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς του σε θέματα πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 1. Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος − Δικαστικών Επιμελητών Συμβολαιογραφείων –Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

Αρμοδιότητες:

 • Η ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφων, καθώς και του προσωπικού των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων.
 • Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που προβλέπεται ή απορρέει από τον Κώδικα περί Δικηγόρων, τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών, τον Κώδικα Συμβολαιογράφων, τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και τους συναφείς με τα ως άνω λειτουργήματα νόμους.
 • Η άσκηση εποπτείας επί των δικηγορικών συλλόγων, των συλλόγων δικαστικών επιμελητών και των συμβολαιογραφικών συλλόγων.
 • Η οργάνωση και λειτουργία των υποθηκοφυλακείων (αμίσθων και εμμίσθων) και των κτηματολογικών γραφείων που υπάγονται στο ΥΔΔΑΔ.
 • Η σύσταση, κατάργηση και ο καθορισμός των θέσεων των άμισθων Υποθηκοφυλακείων, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας τους.
 • Η τήρηση και η επεξεργασία στοιχείων σχετικά με τα εισπραττόμενα δικαιώματα των αμίσθων υποθηκοφυλακείων.
 • Η μελέτη και επεξεργασία των εκθέσεων επιθεώρησης των υποθηκοφυλακείων και η υποβολή προτάσεων στον Υπουργό ΔΔΑΔ με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των οργανωτικών δομών τους και την αναβάθμιση και ισόρροπη κατανομή των ανθρωπίνων πόρων τους, ώστε να επιτευχθεί η σκοπούμενη άρση των δυσλειτουργιών του γραφειοκρατικού φαινομένου.
 • Η έκδοση των εκ του νόμου προβλεπομένων διοικητικών πράξεων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης ως πειθαρχικώς δικαιοδοτούντος.
 • Η διαπίστευση των διαμεσολαβητών και η αδειοδότηση των φορέων κατάρτισης υποψήφιων διαμεσολαβητών.
 • Η κατανομή θέσεων των συμβολαιογράφων. Ο καθορισμός των οργανικών θέσεων των δικαστικών επιμελητών.

Β. Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου, Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας.

Στόχος:

Η Διεύθυνση έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ανάπτυξη της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας, την προετοιμασία θέσεων και την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε ομάδες εργασίας και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών, τον συντονισμό του νομοθετικού έργου και την προώθηση της νομικής επε− ξεργασίας κειμένων διεθνών συμβάσεων, συνθηκών και πρωτοκόλλων.

 1. Τμήμα Νομοθετικού Έργου.

Αρμοδιότητες:

 • Η επιμέλεια της κατάθεσης των σχεδίων νόμων αρμοδιότητας του ΥΔΔΑΔ στη Βουλή και η παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών.
 • Η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών ή άλλων μέτρων για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων διεθνών οργανισμών, αρμοδιότητας ΥΔΔΑΔ.
 • Η διοικητική υποστήριξη της διαδικασίας διενέργειας κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων.
 • Η συγκρότηση και η παρακολούθηση της λειτουργίας των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών ή ομάδων εργασίας νομοπαρασκευαστικού χαρακτήρα του ΥΔΔΑΔ και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των ανωτέρω επιτροπών και ομάδων εργασίας.
 • Η σύνταξη σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής.  
 • Η επιμέλεια για τη δημοσίευση όλων των νόμων του Κράτους.
 • Η τήρηση αρχείου και βιβλίου αρίθμησης των νόμων του Κράτους.
 • Η τήρηση της Μεγάλης του Κράτους Σφραγίδας.  
 • Η μέριμνα για την έκδοση των πράξεων συγκρότησης των Ανεξάρτητων Αρχών Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης των Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
 1. Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών.

Αρμοδιότητες:

 • Η μέριμνα για την εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.
 • Η διαμόρφωση και αποστολή απόψεων και παρατηρήσεων στη Βουλή των Ελλήνων επί των νομικών πράξεων που καταρτίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ελέγχου της αρχής της επικουρικότητας.
 • Η παρακολούθηση των νομικών πράξεων που εκπονούνται στο πλαίσιο των εργασιών των αρμόδιων Ομάδων Εργασίας που λειτουργούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών και η διαμόρφωση των σχετικών θέσεων και απόψεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Η διαμόρφωση και αποστολή θέσεων στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 • Η επιμέλεια διεξαγωγής αξιολογήσεων της χώρας, που απορρέουν από μηχανισμούς ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών.
 • Η διατύπωση γνώμης επί προδικαστικών ερωτημάτων σε συνεργασία με το Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.
 • Η εποπτεία του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.
 • H υποβολή προτάσεων για την ανάληψη προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς –πλην Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , η παρακολούθηση και η συμμετοχή στην υλοποίησή τους.
 • Η μέριμνα για τη σύναψη διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες για παροχή τεχνικής βοήθειας με σκοπό την ανάπτυξη σε αυτές του κράτους δικαίου.
 • Η υποβολή προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών των αιτημάτων αναφορικά με τις εισφορές προς εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την οργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, συνεδρίων, ημερίδων και επισκέψεων Υπουργών και ξένων αντιπροσωπειών, καθώς κάθε άλλης εκδήλωσης εθιμοτυπικού χαρακτήρα αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Η έκδοση των αποφάσεων εντός των ορίων που έχουν οριστεί με τις αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Δέσμευσης), η ανάληψη των σχετικών ενεργειών και η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της πραγματοποίησης των αποστολών και της διαμονής στο εξωτερικό του Υπουργού, των Γενικών Γραμματέων, λειτουργών της δικαιοσύνης και εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 1. Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.

Αρμοδιότητες:

 • Η διαπραγμάτευση, σύναψη και εφαρμογή διεθνών συμβάσεων για την παροχή δικαστικής συνδρομής επί αστικών και ποινικών υποθέσεων.
 • Η έκδοση διοικητικών πράξεων περί χορηγήσεως ή μη άδειας του Υπουργού ΔΔΑΔ για την αναγκαστική εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κατά αλλοδαπού Δημοσίου ή για την κατάθεση αιτήσεως λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά αλλοδαπού Δημοσίου (άρθρα 923 & 689 του Κώδικα Πολ. Δικονομίας).
 • Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την ποινική νομοθεσία και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργού ΔΔΑΔ (άρθρ. 30 παρ. 2 του Κ.Π.Δ.).
 • Η διαβίβαση ποινικών δικογραφιών (βουλευτών, Υπουργών) στη Βουλή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η παροχή ετεροδικίας σε στρατιωτικούς, υπηκόους κρατών μελών του ΝΑΤΟ.
 1. Τμήμα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 Αρμοδιότητες:

 • Η εισήγηση για νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές πρωτοβουλίες σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενίσχυση της διαφάνειας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η συνεργασία στα ζητήματα αυτά με άλλα Υπουργεία, υπηρεσίες ή φορείς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
 • Η εξέταση των καταγγελιών για παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, η διενέργεια προσπάθειας συμφιλίωσης, η σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή «Ίσης Μεταχείρισης» πορίσματος σε περίπτωση αποτυχίας της συμφιλιωτικής δράσης και η στελέχωση και γραμματειακή και επιστημονική υποβοήθηση της Επιτροπής, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 23 του ν. 3304/2005 (A΄ 16).
 • Η υποβολή προτάσεων για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων αρμοδιότητας ή συναρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).
 • Η σύνταξη και η αποστολή απαντήσεων στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης επί των ατομικών και γενικών μέτρων συμμόρφωσης της χώρας μας στις ως άνω αποφάσεις του ΕΔΔΑ.
 • Η αποδοχή αιτήσεων για τη χορήγηση εύλογης και προσήκουσας αποζημίωσης από την αρμόδια Αρχή Αποζημίωσης του οικείου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα θύματα εγκλημάτων βίας από πρόθεση, που έχουν τελεστεί στην επικράτεια άλλου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην ημεδαπή και η παροχή της διοικητικής υποστήριξης της άσκησης του δικαιώματος αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3811/2009 (A΄ 231) και την αριθ. 45944/5−5−2010 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ελληνικής Αρχής Συνδρομής για την αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση…»  (Β΄ 669).
 • Η στενή συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Αρχών Συνδρομής και των Αρχών Αποζημίωσης στα κράτη − μέλη και η παροχή βοήθειας και η αναζήτηση λύσεων για κάθε δυσκολία, που μπορεί να παρουσιαστεί κατά την εφαρμογή του συστήματος συνεργασίας μεταξύ των Αρχών.
 • Η συγκρότηση της Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης.
 1. Τμήμα Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος.

Αρμοδιότητες:

 • Η τήρηση αρχείου ποινικού μητρώου προσώπων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό ή αγνοείται o τόπος γέννησής τους ή είναι άγνωστος, κατά βεβαίωση των αρμοδίων αρχών και η έκδοση και η χορήγηση αντιγράφων ποινικού μητρώου στους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 573 επ. ΚΠΔ.
 • Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή διεθνών συμβάσεων ή αναφέρονται στη θεσμοθέτηση και εφαρμογή κανόνων δικαστικής αρωγής επί θεμάτων ποινικού μητρώου και σχετικών λειτουργιών καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου, ως Κεντρική Αρχή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS).
 • Η μέριμνα για τη συνεχή αναβάθμιση παροχής υπηρεσιών ποινικού μητρώου.
 • Η μέριμνα για την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απονομής χάριτος.
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς   Level Double-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
» Ηγεσία
» Οργανόγραμμα
» Οργανισμός
» Εποπτευόμενοι Φορείς
» Επιχειρησιακά Προγράμματα
» Οργανόγραμμα Δικαστηρίων στην Ελλάδα
» Διάρθρωση Πολιτικών κ Ποινικών Δικαστηρίων

» Διάρθρωση Διοικητικών Δικαστηρίων
 
» Νόμοι που έχουν ψηφιστεί από το ΥΔΔΑΔ από 1990 μέχρι σήμερα
» Νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση

» Νομοσχέδια που βρίσκονται υπό κατάθεση και μετά τη δημόσια διαβούλευση
» Οργάνωση του Σωφρονιστικού Συστήματος στην Ελλάδα 
» Νομοθεσία 
» Πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας

» Στατιστικά στοιχεία κρατουμένων
       
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ &  ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
» Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
» Διεθνείς Οργανισμοί και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

» Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε αστικές υποθέσεις
»Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
 
» Προμήθειες
» Προσλήψεις 
» Διαγωνισμοί
» Έργα Έσπα
» Διαβουλεύσεις
» Δελτία Τύπου 
» Ανακοινώσεις 
» Νομοθετικό Έργο 
» Ημερολόγιο 

» Οδηγός «Πολίτης κ Δικαιοσύνη» 
» Έντυπα Αιτήσεων 
» Συχνές Ερωτήσεις 
» Φόρμα Επικοινωνίας 
» Πληροφορίες   
» Διαμεσολάβηση

 

 

Δημιουργία: SDC Α.Ε.