Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
English  Ελληνικά
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
    

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σκοπός

Η Γενική Διεύθυνση μεριμνά για την ενιαία διοικητική υποστήριξη, την προώθηση δράσεων ηλεκτρονικής δια− κυβέρνησης, την οικονομική διαχείριση και έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των εποπτευόμενων από εκείνο φορέων και ειδικότερα τον σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται της διοικητικής υποστήριξης, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της οικονομικής λειτουργίας του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής παρακολούθησης των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με τις αρχές της ποιότητας και αποδοτικότητας και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης.

Στην ανωτέρω Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπάγονται οι κάτωθι Διευθύνσεις και Τμήματα με τις αρμοδιότητές τους, ως ακολούθως:

Α. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Στόχος

Η Διεύθυνση έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον προγραμματισμό και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την υποστήριξη της υλοποίησης των πολιτικών του ΥΔΔΑΔ, την ορθολογική οργάνωση, διαχείριση και διανομή των διαθέσιμων οικονομικών πόρων και την αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/ και κοινοτικούς πόρους προγραμμάτων.

 1. Τμήμα Προϋπολογισμού και Κρατικών Ενισχύσεων

Αρμοδιότητες:

 • Η κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού.
 • Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Οικονομικών για την ένταξη διοικητικών δράσεων του ΥΔΔΑΔ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
 • Η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του νόμου περί δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης (ν. 3871/2010, Α΄ 141) και του π.δ. 113/2010 (Α΄ 194), (έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, τήρηση και παρακολούθηση Μητρώου Δεσμεύσεων, χρηματοοικονομικές αναφορές και μηνιαία αποστολή στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών, συγκέντρωση και αποστολή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των φορέων γενικής κυβέρνησης του Υπουργείου στους οποίους το Τμήμα ασκεί εποπτεία επί οικονομικών θεμάτων).
 • Η παροχή τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
 • Ο ορισμός των δημοσίων υπολόγων και διαχειριστών.
 • Η διασφάλιση εξεύρεσης απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων.
 • Η έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού των εποπτευόμενων από το ΥΔΔΑΔ φορέων.
 • Η εποπτεία του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ).
 • Η διασφάλιση ότι τα προσχέδια προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων τυγχάνουν έγκαιρης επεξεργασίας και βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων και των άλλων στόχων που καθορίζονται από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), καθώς και από εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ).
 • Η διασφάλιση ότι οι στόχοι που καθορίζονται στους προϋπολογισμούς των εποπτευόμενων φορέων συμβαδίζουν με τους στόχους δημοσιονομικής πολιτικής.
 • Η διασφάλιση ότι οι προϋπολογισμοί και τα οικονομικά στοιχεία που υποβάλλονται από τους εποπτευόμενους φορείς είναι αξιόπιστοι και ότι αντανακλούν την οικονομική πραγματικότητα των φορέων.
 • Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων φορέων και η ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους δεδομένων.
 • Ο έλεγχος των επιχορηγήσεων που παρέχονται σε εποπτευόμενους φορείς.
 • Η έγκαιρη κοινοποίηση εγκυκλίων για την οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων.
 • Ο έλεγχος της οικονομικής απόδοσης, περιλαμβανομένων ελλειμμάτων και οφειλών, των εποπτευόμενων φορέων σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση.
 • Η μέριμνα για τη δημοσιότητα όλων των δαπανών του Υπουργείου.
 • Η συμμετοχή στην έκδοση κανονιστικών πράξεων που αφορούν ή επηρεάζουν τη δημοσιονομική διαχείριση.
 • Η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ).
 • Η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ.
 • Η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς του Υπουργείου σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.
 • Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση.
 • Η παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της.
 • Η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI.
 • Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI.
 • Η μέριμνα για την ενημέρωση του μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητας τους.
 • Η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς του, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα:

α. Η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν.

β. Η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης, κ.λπ.).

 • Η σύνταξη του Μνημονίου Συνεργασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) και η παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
 • Η σύνταξη και η παρακολούθηση των προβλεπόμενων από το ν. 4270/2014 (Α΄ 143) Μνημονίων Συνεργασίας που δύνανται να συνάπτονται μεταξύ του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του.
 1. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Αρμοδιότητες

 • Η εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού.
 • Η εκτέλεση του ΠΔΕ κατά το ποσοστό συμμετοχής του ΥΔΔΑΔ και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων που χρηματοδοτούνται από αυτό.
 • Ο έλεγχος, διόρθωση και ηλεκτρονική διακίνηση όλων των καταστάσεων πληρωμής της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ), που απαιτούνται για την καταβολή των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών στους εκάστοτε δικαιούχους.
 • Ο έλεγχος και επεξεργασία των δικαιολογητικών πληρωμής και η προώθησή τους στην Υπηρεσία δημοσιονομικού Ελέγχου για ενταλματοποίηση, καθώς και η πληρωμή των έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4242/2014(Α΄ 50).
 • Ο έλεγχος των δημοσίων υπολόγων και διαχειριστών.
 • Η μέριμνα για την τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις προμήθειες στο δημόσιο τομέα.
 • Η εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών παντός είδους υλικού των Υπηρεσιών αρμοδιότητας του ΥΔΔΑΔ.
 • Η επιμέλεια της εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης των κτιρίων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και των κρατικών αυτοκινήτων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας του ΥΔΔΑΔ, πλην της Κεντρικής Υπηρεσίας.
 • Η άσκηση των διοικητικών ενεργειών για τη μίσθωση κτιρίων, την απαλλοτρίωση γηπέδων, την εξεύρεση ακινήτων για την ανέγερση νέων καταστημάτων κράτησης και δικαστικών μεγάρων.
 • Η άσκηση των διοικητικών ενεργειών για τις μισθώσεις τηλεφωνικών συνδέσεων των φορέων που ανήκουν στο ΥΔΔΑΔ.
 • Η άσκηση ελέγχου επί της διαχείρισης των ταμείων κέρδους σιγαρέττων και φιλόπτωχων των Σωφρονιστικών Υπηρεσιών.
 • Ο έλεγχος και επεξεργασία των δικαιολογητικών πληρωμής των μισθωμάτων, τα οποία αφορούν κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες αρμοδιότητας ΥΔΔΑΔ.
 • Η μέριμνα για τη διαχείριση/εκποίηση υπηρεσιακού υλικού.
 1. Τμήμα Μισθοδοσίας

Αρμοδιότητες

 • Η εκκαθάριση των αποδοχών των υπαλλήλων αρμοδιότητας του ΥΔΔΑΔ.
 • Η εκκαθάριση των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών.
 • Η εκκαθάριση των αποδοχών των Ιατροδικαστών.
 • Η εκκαθάριση των αμοιβών των ασκούμενων δικηγόρων κατ’ εφαρμογή προγράμματος ΕΣΠΑ.
 • Η εκκαθάριση υπερωριών.
 • Η έκδοση και αποστολή αναλυτικών βεβαιώσεων στο σύνολο των δικαιούχων.
 • Η έκδοση σχετικών εγκυκλίων που αφορούν το μισθολόγιο.
 • Η εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν αργίες – διαθεσιμότητες κ.λπ.
 • Οι απαντήσεις επί προσφυγών – δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.
 • Η έκδοση Δελτίων Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) και άλλων σχετικών βεβαιώσεων, που αφορούν την συνταξιοδότηση.
 • Η αποστολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) ηλεκτρονικά κατά μήνα στο ΙΚΑ.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων σε εν ενεργεία και συνταξιούχους σχετικά με εξαγορές στρατού, προϋπηρεσίας κ.λπ.
 • Η αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων στην ΕΑΠ, στα ασφαλιστικά ταμεία και στα πιστωτικά ιδρύματα.
 1. Τμήμα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Αρμοδιότητες

 • Ο προγραμματισμός συγχρηματοδοτουμένων έργων, σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με τα Τμήματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Αντεγκληματικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Πολιτικών Δικαιοσύνης.
 • Η ανάθεση και διαχείριση των σχετικών συμβάσεων.
 • Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου των ανωτέρω συμβάσεων σε συνεργασία κατά περίπτωση, με τα Τμήματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Αντεγκληματικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Πολιτικών Δικαιοσύνης ή με άλλες οργανικές μονάδες.
 • Η οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης.
 • Η τεκμηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών με τη μορφή εγχειριδίου ή εγγράφων σχετικών οδηγιών, που χρησιμοποιεί για την λειτουργία του το ΥΔΔΑΔ.
 • Η διατήρηση της επάρκειας της υλικοτεχνικής υποδομής, με στόχο να διασφαλίζεται επαρκής λειτουργικότητα και ασφαλής αποθήκευση – διαχείριση πληροφοριών και αρχείων, σε συνεργασία κατά περίπτωση, με τα Τμήματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Αντεγκληματικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Πολιτικών Δικαιοσύνης ή με άλλες οργανικές μονάδες.
 • Η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών συγχρηματοδοτούμενων έργων, ενστάσεων, καθώς και επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή των έργων.
 • Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τις προμήθειες και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου προόδου έργων.
 • Η παρακολούθηση της προόδου των έργων και η στατιστική παρακολούθηση των τεχνικοοικονομικών στοιχείων αυτών.
 • Η σύνταξη και υποβολή δελτίων δήλωσης δαπανών για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα για τα οποία το ΥΔΔΑΔ είναι δικαιούχος.

Β.  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης

Στόχος

Η Διεύθυνση έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ορθολογική διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την προμήθεια και διανομή των διαθέσιμων υλικών μέσων, καθώς και την αναβάθμιση του τρόπου διαχείρισης των υπηρεσιών διεκπεραίωσης και των υποστηρικτικών εργασιών.

i.Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Αρμοδιότητες

 • Η διαχείριση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, πειθαρχικού ελέγχου και κατανομής του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ιατροδικαστικών υπηρεσιών.
 • Η τήρηση μητρώου εκπαιδευτικού προφίλ και η ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού.
 • Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Η επιμέλεια της λειτουργίας και της οργάνωσης της βιβλιοθήκης.
 • Η επεξεργασία των στοιχείων τηρούμενου αρχείου για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού, ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και η στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών.
 • Η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδίαση περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας.
 1. Τμήμα Προμηθειών

Αρμοδιότητες

 • Η μέριμνα για την εποπτεία του κύκλου των προμηθειών που αφορούν την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΔΔΑΔ.
 • Η ενημέρωση των Διευθύνσεων του ΥΔΔΑΔ για τα προς προμήθεια είδη και την έγκριση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
 • Η κατάρτιση, επεξεργασία και εκτέλεση των οικονομικών συμβάσεων, πλην αυτών που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα.
 • Η επιμέλεια της εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης των κτιρίων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και των κρατικών αυτοκινήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΔΔΑΔ.
 • Η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, ενστάσεων, καθώς και επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή ειδών – υπηρεσιών.
 • Η συντήρηση και επικαιροποίηση παρατηρητηρίων τιμών για είδη και υπηρεσίες, βάσει ισχύοντος νομικού πλαισίου.

iii.Τμήμα Γραμματείας

Αρμοδιότητες

 • Η διακίνηση όλης της εισερχόμενης Αλληλογραφίας.
 • Η διεκπεραίωση της εξερχόμενης Αλληλογραφίας και τήρηση του σχετικού αρχείου.
 • Η επικύρωση των πάσης φύσεως αντιγράφων και φωτοτυπιών καθώς και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, όταν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.
 • Η φύλαξη του Καταστήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας και η επιμέλεια καθαρισμού αυτού, καθώς και η παρακολούθηση και ο συντονισμός της κίνησης των οχημάτων που είναι στην κυριότητα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΔΔΑΔ.
 • Η εξυπηρέτηση και η πληροφόρηση του πολίτη, καθώς και η σύνταξη απαντήσεων προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες επί θεμάτων που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των οργανικών μονάδων του Υπουργείου.

Γ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Στόχος

Η Διεύθυνση έχει ως στόχο την επιχειρησιακή εφαρμογή των πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τη συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για το σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών Πληροφορικής και την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών του ΥΔΔΑΔ και των χρηστών του. Περαιτέρω, μεριμνά για την ενίσχυση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.

 1. Τμήμα Ποιότητας, Αποδοτικότητας και Διοικητικής Οργάνωσης

Αρμοδιότητες

 • Η μελέτη και εισήγηση μέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών αρμοδιότητας του ΥΔΔΑΔ, των εποπτευόμενων από αυτό Νομικών Προσώπων, σε συνεργασία με τις κατ’ αντικείμενο αρμόδιες Διευθύνσεις.
 • Η συγκρότηση των διοικητικών και υπηρεσιακών συμβουλίων των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το ΥΔΔΑΔ.
 • Η σύνταξη και διαβίβαση σε ετήσια βάση του καταλόγου υπόχρεων προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του ν. 3213/2003 (Α΄309), όπως ισχύει.
 • Η μέριμνα για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων σε ό,τι αφορά την ανάθεση και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα διοικητικά όργανα της Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών.
 • Η μελέτη, υποβολή προτάσεων και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και η κατάργηση περιττών διατυπώσεων σε συνεργασία με τις κατ’ αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση, τυποποίηση και απλούστευση των χρησιμοποιουμένων εντύπων υποβολής αιτήσεων, κατάθεσης δικαιολογητικών κ.λπ. που χρησιμοποιούνται από τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες του ΥΔΔΑΔ πολίτες.
 • Η καταγραφή διαδικασιών για την έκδοση διοικητικών πράξεων αρμοδιότητας των υπηρεσιών του ΥΔΔΑΔ και η υποβολή προτάσεων με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, διαδικασίες αξιολόγησης βάσει ISO).
 • Η εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων του ΥΔΔΑΔ και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ).
 • Ο προσδιορισμός δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας σε συνεργασία με τις κατ’ αντικείμενο αρμόδιες οργανικές μονάδες του ΥΔΔΑΔ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΔΙΜΗΔ.
 • Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας του ΥΔΔΑΔ.
 1. Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Αρμοδιότητες

 • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και η συστηματική προώθηση και διαχείριση των έργων ΤΠΕ που εντάσσονται στο πλαίσιο των Εθνικών και Διεθνών Χρηματοδοτήσεων (όπως ΕΣΠΑ) για όλες τις φάσεις τους.
 • Η μελέτη, επεξεργασία και οικονομοτεχνική αξιολόγηση αιτημάτων για έργα ΤΠΕ από Υπηρεσίες, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΥΔΔΑΔ και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και διεθνείς πόρους.
 • Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και άλλους φορείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για το σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιοποίηση πάσης φύσεως υποδομών και υπηρεσιών Πληροφορικής.
 • Η μέριμνα για την ορθολογική αξιοποίηση των συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις Υπηρεσίες, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΥΔΔΑΔ, η συνεχής ενημέρωση επί των τεχνολογικών εξελίξεων και η συμμετοχή σε προγράμματα και ομάδες εργασίας ερευνητικού ή/και επιχειρησιακού ενδιαφέροντος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 1. Τμήμα Λειτουργίας και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Αρμοδιότητες

 • Η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών του ΥΔΔΑΔ ως προς την οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών του Υπουργείου.
 • Ο καθορισμός, η εφαρμογή και ο έλεγχος των πολιτικών ασφάλειας των συστημάτων και της προσβασιμότητας των χρηστών στις εφαρμογές και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΥΔΔΑΔ.
 • Η υποστήριξη των χρηστών σε κεντρικές διαδικτυακές εφαρμογές του ΥΔΔΑΔ.
 • Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων με εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΣΕΑ

Αρμοδιότητες

 • Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς   Level Double-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
» Ηγεσία
» Οργανόγραμμα
» Οργανισμός
» Εποπτευόμενοι Φορείς
» Επιχειρησιακά Προγράμματα
» Οργανόγραμμα Δικαστηρίων στην Ελλάδα
» Διάρθρωση Πολιτικών κ Ποινικών Δικαστηρίων

» Διάρθρωση Διοικητικών Δικαστηρίων
 
» Νόμοι που έχουν ψηφιστεί από το ΥΔΔΑΔ από 1990 μέχρι σήμερα
» Νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση

» Νομοσχέδια που βρίσκονται υπό κατάθεση και μετά τη δημόσια διαβούλευση
» Οργάνωση του Σωφρονιστικού Συστήματος στην Ελλάδα 
» Νομοθεσία 
» Πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας

» Στατιστικά στοιχεία κρατουμένων
       
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ &  ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
» Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
» Διεθνείς Οργανισμοί και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

» Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε αστικές υποθέσεις
»Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
 
» Προμήθειες
» Προσλήψεις 
» Διαγωνισμοί
» Έργα Έσπα
» Διαβουλεύσεις
» Δελτία Τύπου 
» Ανακοινώσεις 
» Νομοθετικό Έργο 
» Ημερολόγιο 

» Οδηγός «Πολίτης κ Δικαιοσύνη» 
» Έντυπα Αιτήσεων 
» Συχνές Ερωτήσεις 
» Φόρμα Επικοινωνίας 
» Πληροφορίες   
» Διαμεσολάβηση

 

 

Δημιουργία: SDC Α.Ε.