ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

 

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Αριθμός: 04/2013

Έτος: 2013

ΦΕΚ: Β 1949 20130812

Τέθηκε σε ισχύ: 12.08.2013

Ημ.Υπογραφής: 25.07.2013

Τίτλος
Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 1

Ημ/νία: 12.08.2013

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΑΞΙ

Τίτλος Αρθρου
Κυρώσεις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η συμμόρφωση των ταξιμέτρων (προϋποθέσεις για τη χρήση, βασικές και μετρολογικές απαιτήσεις, υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών κ.λπ.) προς τις οικείες βασικές απαιτήσεις, ρυθμίζεται είτε από την κοινή υπουργική απόφαση Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007), όπως ισχύει, είτε από την απόφαση Έγκρισης Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από τη Δ/νση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

2. Μη συμμορφούμενα ταξίμετρα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ούτε να διατίθενται προς πώληση ή χρήση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ταξιμέτρων με τις ως άνω απαιτήσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα.

3. Για τα ταξίμετρα που είναι ήδη εγκατεστημένα σε οχήματα (ταξί), εφόσον εντοπιστεί σφάλμα πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου και μέχρι και το διπλάσιο αυτού, επιβάλλεται στους οδηγούς, που καταλαμβάνονται να οδηγούν τα οχήματα (ταξί), διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

4. Για την αποδεδειγμένη, καθ' οιονδήποτε τρόπο, αλλοίωση των δεδομένων που δέχονται τα ταξίμετρα, ή την καταδολίευση των ίδιων των ταξιμέτρων, ή την αλλοίωση των ενδείξεων των ταξιμέτρων ή την αλλοίωση των παραγομένων από τα ταξίμετρα στοιχείων, ή για την παρεμπόδιση της αποστολής αυτών των στοιχείων προς τα συνοδευτικά συστήματα, πέραν των λοιπών ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στους οδηγούς που καταλαμβάνονται να οδηγούν τα οχήματα, στα οποία αυτά είναι τοποθετημένα, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση εντοπισμού σφάλματος πέραν του διπλασίου του μέγιστου επιτρεπομένου καθώς και στις περιπτώσεις εντοπισμού ιχνών επέμβασης στις καλωδιώσεις, στις συνδεσμολογίες και στις διατάξεις που δύνανται να επηρεάζουν την ορθή και νόμιμη λειτουργία του ταξιμέτρου.

5. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τα ταξίμετρα και τα λοιπά μέσα καταδολίευσης ή αλλοίωσης κατάσχονται. Σε περίπτωση που, εντός διαστήματος πέντε (5) ετών από την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, διαπιστωθεί υποτροπή από τον ίδιο οδηγό, του επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Εφόσον εντός της ίδιας πενταετίας, ο ίδιος παραβάτης καταληφθεί για τρίτη φορά, τότε εάν είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του οχήματος του αφαιρείται οριστικά η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ταξί), όπως και η άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. οχήματος (ταξί), σε κάθε άλλη δε περίπτωση του αφαιρείται οριστικά η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ταξί). Η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης.

6. Όποιος εμπορεύεται, παραχωρεί, κατασκευάζει ή εγκαθιστά τα μέσα για τη διάπραξη του αδικήματος της παραγράφου 4 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Στην περίπτωση που ο διαπράξας το αδίκημα αυτό είναι το εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων, αφαιρείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος για διάστημα έξι (6) μηνών, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης.

 


Αρθρο: 2

Ημ/νία: 12.08.2013

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΑΞΙ

Τίτλος Αρθρου
Υπηρεσίες ελέγχου

 

Κείμενο Αρθρου

Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας είναι:

1. Η Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

2. Οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας με αρμοδιότητα σε θέματα Εμπορίου.

3. Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο εφαρμογής των ελέγχων της Τροχαίας Νομοθεσίας.

 


Αρθρο: 3

Ημ/νία: 12.08.2013

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΑΞΙ

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία Ελέγχου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για την εφαρμογή της παρούσας συγκροτούνται κλιμάκια αποτελούμενα από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με Εντολή Ελέγχου που εκδίδεται από την εντέλλουσα υπηρεσία. Στην Εντολή Ελέγχου αναγράφονται τα στοιχεία της υπηρεσίας, τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών και ο σκοπός του ελέγχου, που είναι η εφαρμογή της παρούσας.

2. Μετά τον έλεγχο συμπληρώνεται εις διπλούν αριθμημένη Έκθεση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο Παράρτημα και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το πρωτότυπο, υποβάλλεται αμελλητί από τους ελεγκτές στην Υπηρεσία τους, όπου και πρωτοκολλείται, το δε αντίγραφο παραδίδεται στον ελεγχόμενο με την ολοκλήρωση του ελέγχου.

 


Αρθρο: 4

Ημ/νία: 12.08.2013

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΑΞΙ

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασίες σχετικές με τα πρόστιμα

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η διαδικασία επιβολής προστίμων καθώς και η διοικητική και δικαστική προστασία των διοικούμενων διενεργείται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 8 του ν. 3668/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 236 του ν. 4072/12.

2. Η είσπραξη των προστίμων διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8α παρ. 4 του ν. 3668/08, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4072/12.

3. Πέραν των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων, επιβάλλονται και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Αγορανομικού Κώδικα (ν.δ. 136/1946), όπως ισχύει.

 


Αρθρο: 5

Ημ/νία: 12.08.2013

Τίτλος Αρθρου
Καταργούμενες διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η Αγορανομική Διάταξη 03/2013 «Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των ταξιμέτρων» (Β' 1399).

 


Αρθρο: 6

Ημ/νία: 12.08.2013

Τίτλος Αρθρου
Έναρξη ισχύος

 

Κείμενο Αρθρου

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ σε όλη τη χώρα από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η διάταξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.