ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

 

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΦΕΚ: Α 342 19491206

Τέθηκε σε ισχύ: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012). - Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003), οι εκτάσεις οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα (Β.Δ. 29-10/6-12-1949 (ΦΕΚ 342 Α')), του Κώδικα αποστραγγιζομένων γαιών (βδ 19/3/1941) και του Ν.Δ. 2185/1952 (ΦΕΚ217 Α') διατίθενται για την αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών, με πράξη του Υπουργού Γεωργίας. Η πράξη εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στην πρόταση αναφέρονται ιδιαίτερα η ανάγκη της αποκατάστασης των ακτημόνων, η καλλιέργεια που ενδείκνυται και η μορφή εκμετάλλευσης. Σχετική επίσης και η διάταξη του άρθρου 2 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 1

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Σκοπός - Ακτημοσύνη.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 2

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Κατηργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 3

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Κατηργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 4

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Κατηργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 5

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 6

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Κατηργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 7

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 8

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 9

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 10

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 11

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 12

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 13

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 14

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 15

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 16

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 17

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε με το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 18

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε με το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 19

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 20

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 21

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 22

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 23

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το αρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 24

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ

Σχόλια
- Οι παρ. 1, 3 και 4 καταργήθηκαν από την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003) και προστέθηκε νέα παρ. 1 με το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 3208/2003/ΦΕΚ Α 303/24.12.2003. Για την τροποποίηση της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 1 με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου πρίν την κατάργησή της, βλ. οικείο ΦΕΚ. - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 25

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ

Σχόλια
- Το εντός " " εδάφιο της περ. γ) της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3147/2003 με την οποία είχε προστεθεί εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 γ), καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1δ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 26

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 27

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 28

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Εφημεριακός κλήρος.

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 29

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Κλήροι συντηρήσεως

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 30

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Επαγγελματικοί κλήροι

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 31

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 32

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 33

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 34

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 35

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 36

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 37

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 38

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΕΑ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 39

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΕΑ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 40

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 41

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Προσωρινή λύσις αμφισβητήσεων

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΛΥΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 42

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 43

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 44

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 45

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 46

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 47

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 48

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 49

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Πρόχειρος Διανομή

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 50

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΤΟΣ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 51

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 52

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 53

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 54

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 55

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 56

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Καταμέτρησις κτήματος.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 57

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 58

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 59

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ, ΒΛΑΒΗ ΟΡΟΣΗΜΩΝ - ΟΡΟΔΕΙΚΤΩΝ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 60

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 61

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΡΙΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 62

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 63

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 64

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 65

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Διανομή άνευ κληρώσεως.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 67

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 68

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 69

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 70

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 71

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Σύστασις.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Σχόλια
-Βλ. και παρ. 2 άρθρου 22 Ν.Δ. 3713/1957. - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 72

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Σχόλια
- Κατά το άρθρο 4 του Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ Α' 70) η δυνατότητα παρατάσεως της προθεσμίας της παρ. 5 του παρόντος ορίζεται από 3 μήνες σε 1 μήνα. - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 73

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχική εξουσία επί της Επιτροπής.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 74

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 75

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 76

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότης κατά τόπον.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 77

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 78

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 79

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Προστασία αποκαθισταμένων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Σχόλια
- Η παρ. 2 καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 80

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Σχόλια
<Τα μέσα σε " " εδάφια της παρ. 1 προστέθηκαν από το άρ. 26 Ν.Δ. 2185/1952>. - Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Το άρθρο 12 του ν. 3147/2003 με το οποίο προστέθηκε η παρ. 5, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1δ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 81

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 82

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Πρόσκλησις ιδιοκτητών.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 83

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Ανταλλαγή κολληγικών εκτάσεων προς αυτοκαλλιεργουμένας.

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 84

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Μεταγραφή αποφάσεως Επιτροπής Απαλλοτριώσεων

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 85

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 85Α

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 86

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 87

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 88

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Ρύθμισις δουλειών.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 89

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Διαχωρισμός.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ

Σχόλια
Η επιτροπή που προβλεπόταν από άρ. 89 και οι σχετικές με αυτή διατάξεις συστάσεως, συγκροτήσεως κλπ. καταργήθηκαν από την παρ. 4 άρ. 6 της 272961/26-26 Απρ. 1982 (ΦΕΚ. Β' 215) Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ. Β' 564/9-8-82, απόφ. Υπ. Προεδρ. Κυβερν. και Γεωργίας. - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 90

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Εξώδικος διανομή.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ, ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 91

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ, ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 92

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ, ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 93

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 94

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 95

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 96

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Διαχείρισις κοινοχρήστων και αγραναπαύσεων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ, ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ, ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 97

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Χρήσις υπό μη συνεταίρων κοινής βοσκής.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 98

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός τιμήματος.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 99

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 100

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 101

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 102

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Προεξόφλησις.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 103

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Εκτίμησις κτήματος.

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 104

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Εκτίμησις κτήματος.

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 105

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Εκτίμησις κτήματος.

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 106

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Εκτίμησις κτήματος.

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 107

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΒΑΡΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 108

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 109

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΒΑΡΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 110

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 111

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 112

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 113

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 114

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 115

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 116

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 117

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 118

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Αναγραφή πιστώσεως εις προϋπολογισμόν.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΑ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 119

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 120

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 121

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις Δημοσίων γαιών.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 122

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις δασικών εκτάσεων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 123

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις γαιών υπέρ Νομικών Προσώπων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΑΙΩΝ ΥΠΕΡ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σχόλια
Το εδ β της παρ. 1 μέσα σε " " προστέθηκε με το άρθρο 6 του Α.Ν. 1832/1951. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107) οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της εν γένει αγροτικής νομοθεσίας πράξεις αρμοδιότητας των Νομαρχών του Ν. 1235/1982, που αναφέρονται στη διεπόμενη από τη νομοθεσία αυτή δημόσια περιουσία, εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πλην των πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου του Αγροτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 994/1979 (ΦΕΚ 279 Α), για την έκδοση των οποίων αρμόδιος είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας. Η παρ. 10, όπως είχε συμπληρωθεί από το άρθρο 65 Ν.Δ. 2185/1952 και αντικατασταθεί από την παρ. 1 άρθρο 7 Α.Ν. 431/1968, αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 6 Ν. 994/1979 (ΦΕΚ Α 279) - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 124

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Εκούσιαι μεταβιβάσεις υπό Νομικών Προσώπων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΥΠΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 125

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Απαλλοτρίωσις Κοινοτικών γαιών.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΓΑΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 126

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 127

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ': Εκούσιαι μεταβιβάσεις.

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 128

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 129

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 130

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΝΟΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΗΡΟΥΧΟΙ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 131

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 132

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 133

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 134

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 135

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 136

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 137

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 138

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 139

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 140

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΕΠΙΤΑΞΗ ΓΑΙΩΝ ΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 141

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΕΠΙΤΑΞΗ ΓΑΙΩΝ ΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 142

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΑΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 143

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΕΠΙΤΑΞΗ ΓΑΙΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 144

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Απαλλοτρίωσις Νόμου 4857.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 145

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Εννοια καταλήψεως, κτηματολογίου, απαλλοτριώσεως.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 146

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Απόφασις Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 147

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευσις προσωρινών μέτρων - Αναστολή αναγκαστικής εκτελέσεως.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΑ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 148

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΑ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 149

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΑΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 150

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός και καταβολή αποζημιώσεως.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 151

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Αναγνώρισις δικαιούχων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 152

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 153

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 154

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 155

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 156

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 157

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 158

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 159

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 160

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 161

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 162

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Σχολικός κλήρος.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Σχόλια
- Η παρ. 2 καταργήθηκε από το άρ. 16 Ν.Δ. 1189/1972. - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 163

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Εφημεριακός κλήρος.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Σχόλια
- Η παρ. 2 καταργήθηκε από το άρ. 16 Ν.Δ. 1189/1972. - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 164

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Κοινοτικός κλήρος.

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 165

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Κατάργησις Προσφυγικών Ομάδων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 166

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Παραχώρησις οικημάτων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 167

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Εννοια.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 168

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 169

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 170

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 171

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 172

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα επί οικήματος.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 173

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Κύρωσις γενομένων διανομών.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 174

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός δικαιωμάτων - Διανομή.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 175

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Εκδοσις τίτλων κυριότητος.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 176

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 177

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 178

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Κατάταξις.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΗΡΟΥΧΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 179

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Φυτεία.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΓΑΙΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 180

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Οριστική διανομή.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 181

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΤΙΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 182

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 183

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Αποτύπωσις και ρυμοτομία Συνοικισμών.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 183

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Αποτύπωσις και ρυμοτομία Συνοικισμών.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

Τα άρθρ. 61, 62, 63, 64, 65, 66 και 67 του παρόντος Κώδικος έχουσιν εφαρμογήν και επί αγροτικών συνοικισμών διοικουμένων υπό του Δημοσίου ως υποκαταστάτου της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων.

 


Αρθρο: 184

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Παραχώρησις οικοπέδων.

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 185

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Αντικατάστασις κλήρου.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 186

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Αναθεώρησις οριστικών διανομών Ε.Α.Π. κλπ.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 187

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Τύπος παραχωρητηρίων.

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 16 Ν.Δ. 1189/1972).

 


Αρθρο: 188

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις κοινοτικών εκτάσεων.

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 189

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Επί ατομικών κλήρων.

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 16 Ν.Δ. 1189/1972).

 


Αρθρο: 190

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Κτηματόλογιον.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 191

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Κύρωσις οριστικής διανομής.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΑΙΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 192

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Αναθεώρησις οριστικών διανομών.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 193

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 16 Ν.Δ. 1189/1972).

 


Αρθρο: 194

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 195

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΓΑΙΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 196

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Αντικαταστάθηκε από το άρ. 77 Ν.Δ. 2185/1952, και συμπληρώθηκε από το άρ. 64 Ν. 3194/1955, καταργήθηκε μετά των άρθρων αυτών από το άρ. 16 Ν.Δ. 1189/1972).

 


Αρθρο: 197

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
β) Επί κοινοχρήστων εκτάσεων

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 198

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 16 Ν.Δ. 1189/1972).

 


Αρθρο: 200

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Εξαιρέσεις

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΗΡΩΝ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 201

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Εκμετάλλευσις και μεταβίβασις κυριότητος δασικών εκτάσεων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Σχόλια
- Οι παρ. 1-5 καταργήθηκαν από την παρ. 46 άρ. 317 Ν.Δ. 86/1969. - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 202

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Μεταβίβασις κυριότητος Λατομείων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 203

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 204

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 206

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωσις μη εγκαλείψεως του Συνοικισμού.

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 207

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωσις καταβολής τοκοχρεωλυτικών δόσεων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΙΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 208

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 5 άρ. 1 Α.Ν. 431/1968).

 


Αρθρο: 209

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 5 αρ. 1 Α.Ν. 431/1968).

 


Αρθρο: 210

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 5 άρ. 1 Α.Ν. 431/1968).

 


Αρθρο: 211

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 5 άρ. 1 Α.Ν. 431/1968).

 


Αρθρο: 212

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝ ΖΩΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Σχόλια
-Η παρ. 1 καταργήθηκε από την παρ. 5 άρ. 1 Α.Ν. 431.1968.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 213

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 5 άρ. 1 Α.Ν. 431/1968).

 


Αρθρο: 214

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝ ΖΩΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 215

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝ ΖΩΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 216

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝ ΖΩΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Τροποποιήθηκε από την παρ. 2 άρ. 57 Ν. 3194/1955, καταργήθηκε από την παρ. 5 άρ. 1 Α.Ν. 431/1968).

 


Αρθρο: 217

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΡΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 218

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Ανταλλαγαί.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΛΗΡΩΝ

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 219

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Υποθήκη - Κατάσχεσις.

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 3 άρ. 2 Α.Ν. 431/1968).

 


Αρθρο: 220

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Ειδικόν τέλος μεταβιβάσεως.

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Τροποποιήθηκε από το άρ. 9 Α.Ν. 1832/1951, άρ. 8 Ν. 2258/1952 και άρ. 30 Ν.Δ. 3784/1957, καταργήθηκε από το άρ. 16 Ν. 634/1977).

 


Αρθρο: 221

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Κληρονομία κλήρου

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 16 του Νόμου 3194/1955.

 


Αρθρο: 222

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 16 του Νόμου 3194/1955.

 


Αρθρο: 223

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 16 του Νόμου 3194/1955.

 


Αρθρο: 224

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 16 του Νόμου 3194/1955.

 


Αρθρο: 225

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 16 του Νόμου 3194/1955.

 


Αρθρο: 226

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 16 του Νόμου 3194/1955.

 


Αρθρο: 227

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 16 του Νόμου 3194/1955.

 


Αρθρο: 228

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Περιορισμοί μεταβιβάσεως, διανομής

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κλήρος, Περιορισμοί μεταβίβασης

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 229

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Εκπροσώπησις κληρονόμων

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κλήρος, Εκπροσώπηση κληρονόμων

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 231

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Κλήσις Δημοσίου

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κληρονομία κλήρου, Κλήση Δημοσίου

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 232

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 3194/1955.

 


Αρθρο: 233

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αδιάθετοι κλήροι

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 234

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 2 του Α.Ν. 1832/1951.

 


Αρθρο: 235

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 2 του Α.Ν. 1832/1951.

 


Αρθρο: 236

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Επικύρωση δικαιοπραξιών

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 238

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κλήροι διαθέσιμοι

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 240

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
- Ο παρών κώδικας καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ζ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 4 του Α.Ν. 1832/1951.

 


Αρθρο: 241

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κλήροι Περαίας, Νέων Επιβατών, Νέας Μηχανιώνας, Πανοράματος

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δι' αποφάσεως του Γενικού Διοικητού Μακεδονίας και κατά παρέκκλισιν από των διατάξεων του παρόντος Κώδικος κυρούνται γενόμεναι τυχόν υπό των κληρούντων των Συνοικισμών Περαίας, Νέων Επιβατών, Νέας Μηχανιώνας και Πανοράματος της περιφερείας Θεσσαλονίκης πωλήσεις οικοπέδων, εφ' όσον οι κληρούχοι εξώφλησαν το σύνολον των προς την Επιτροπήν Αποκαταστάσεως Προσφύγων και των προς το Δημόσιον αιτία αποκαταστάσεως χρεών των συμπεριλαμβανομένων του τιμήματος του κλήρου και του οικήματος.

2. Η περί κυρώσεως της αγοραπωλησίας απόφασις του Γενικού Διοικητού Μακεδονίας, εκδίδεται τη αιτήσει του αγοραστού υποβαλλομένη εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν.

2123/1939 και συνοδευομένη υπό των εν άρθρω 235 του παρόντος Κώδικος οριζομένων στοιχείων.

3. Η περί κυρώσεως της αγοραπωλησίας απόφασις του Γενικού Διοικητού Μακεδονίας αποτελεί τίτλον κυριότητος χρήζοντα μεταγραφής,

κοινοποιείται δε μερίμνη της Διευθύνσεως Εποικισμού της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας εις την Διεύθυνσιν Τοπογραφικής Μακεδονίας εις την Διεύθυνσιν Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ήτις επιφέρει την δέουσαν μεταβολήν εν τοις κτηματολογίοις.

4. Αι διατάξεις των άρθρων 236 και 238 εφαρμόζονται και επί των οικοπέδων περί ων το παρόν άρθρον. Προς τούτο η κατά το άρθρο 236 πρόσκλησις ενεργείται υπό του Γενικού Διοικητού Μακεδονίας, ως προθεσμία δε δια την εφαρμογήν του άρθρου 238 νοείται η εν τη παρ. 2 του παρόντος άρθρου οριζομένη.

 


Αρθρο: 242

Ημ/νία: 22.03.2012

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Απαλλοτρίωσις τεμαχίων περιληφθέντων εις την οριστικήν διανομήν

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Διανομή κλήρων, Απαλλοτρίωση

Σχόλια
Το άρθρο 242 διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 29 παρ. 12 περ. γ του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ) με ισχύ από 6.5.2001. - Το εντός " " εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 2α) του άρθρου 12 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003). - Το άρθρο 12 του ν. 3147/2003, με το οποίο είχε προστεθεί εδ. στην παρ. 1, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1δ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Απαλλοτρίωσις και Ανταλλαγή Μικροϊδιοκτησιών

1. Εάν εξ οιουδήποτε λόγου, περιληφθούν ξένα τεμάχια εις την οριστικήν διανομήν, αύτη παραμένει έγκυρος και απρόσβλητος, τα δε ξένα ταύτα τεμάχια θεωρούνται ως απαλλοτριωθέντα λόγω δημοσίας ωφελείας δυναάμει του άρθρου 17 του Συντάγματος, εκτός αν συντρέχη περίπτωσις εφαρμογής της επομένης παραγράφου. Μέχρι της καταβολής της αποζημιώσεως τα ξένα ταύτα τεμάχια θεωρούνται και ως εν νομίμω επιτάξει διατελούντα. (Το προστεθέν εδάφιο παραλείπεται ως μη ισχύον. Βλέπε σχόλια.)

2. Αν τα κατά την προηγουμένην παράγραφον τεμάχια αποτελούν ακέραιον τεμάχιον οριστικής διανομής ή τμήμα ενός μόνον τεμαχίου αυτής, αποδίδονται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, αυτούσια εις τον πρώην κάτοχον αυτών, εφ' όσον ταύτα παρέμενειναν αδιάθετα ή είναι δυνατή η παραχώρησις εις τον κληρούχον εις ον ταύτα έλαχον άλλων διαθεσίμων εκτάσεων ή εκτάσεων εκ των κατά τα άρθρα 31 εδάφ. δ' και ε' και 164 παρ. 1 κοινοχρήστων.

3. Αντί της οφειλομένης αποζημιώσεως δια τα κατά την παραγρ. 1 απαλλοτριούμενα τεμάχια δύναται να παραχωρηθή αντάλλαγμα εις γαίας εκ τυχόν διαθεσίμων εκτάσεων ή εκ των κατά τα άρθρα 31 εδάφ. δ' και ε' και 164 παραγρ. 1 κοινοχρήστων, κατά τα εν τοις απομένοις οριζόμενα.

4. Μετά την αναγνώρησιν της κυριότητος των τέως ιδιοκτητών κατά την διαδικασίαν του άρθρου 246, δύνανται ούτοι να υποβάλουν εις το Υπουργείον Γεωργίας αίτησιν περί ανταλλαγής.

5. Εφ' όσον υποβληθή τοιαύτη αίτησις διαχωρίζεται ίσης αξίας έκτασις εκ των κατά την παρ. 3 γαιών υπό της Επιτροπής Διανομών. Η Επιτροπή Διανομών βεβαιοί το ισάξιον των προς ανταλλαγήν εκτάσεων, συντάσσει δε και τοπογραφικόν σχεδιάγραμμα αυτών.

6. Οι αναγνωρισθέντες ως κύριοι των απαλλοτριωθεισών γαιών καλούνται υπό του Υπουργού της Γεωργίας όπως υποβάλουν δήλωσιν ενώπιον Συμβολαιογράφου περί αποδοχής της ανταλλαγής και περί παραιτήσεώς των αντί τούτης από πάσης άλλης απαιτήσεως αποζημιώσεως.

7. Μετά την υποβολήν της κατά την προηγουμένην παράγραφον δηλώσεως των ιδιοκτητών εκδίδονται υπό του Υπουργού της Γεωργίας μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, παραχωρητήρια επ' ονόματι αυτών επέχοντα θέσιν τίτλου κυριότητος υποκειμένου εις μεταγραφήν.

8. Ιδιοκτήται μη αποδεχόμενοι την κατά τα άνω ανταλλαγήν διατηρούν το δικαίωμα αποζημιώσεως κατά τον Α.Ν. 1731/1939, ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως.

9. Δια της εκδόσεως του κατά την παρ. 7 παραχωρητηρίου πάντα τα τυχόν εμπράγματα βάρη ή ενοχικά δικαιώματα υπέρ τρίτων επί του

απαλλοτριωθέντος κτήματος θεωρούνται αναδρομικώς από της απαλλοτριώσεως αυτοδικαίως ανασυσταθέντα επί του παραχωρηθέντος αντί της αποζημιώσεως κτήματος.

10. Το Δημόσιον, εκδίδον τα ως άνω παραχωρητήρια, απαλλάσσεται πάσης υποχρεώσεως έναντι παντός αξιούντος δικαίωμα κυριότητος ή άλλο εμπραγματον δικαίωμα δυναμένου τούτου να διεκδικήση μόνον το αντί της αποζημιώσεως παραχωρηθέν κτήμα και μόνον κατά του υπέρ ου εξεδόθη το παραχωρητήριον.

 


Αρθρο: 243

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΝΟΜΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Τίτλος Αρθρου
Ανταλλαγαί δια πράξεων Επιτροπών Διανομών

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Ανταλλαγές κλήρων, Επιτροπές διανομών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά την οριστικήν διανομήν η Επιτροπή Διανομών δύναται δια πράξεως της να ανταλλάσση εκτάσεις απαλλοτριωθείσας μετά ισαξίων εκτάσεων ιδιοκτήτων μη απαλλοτριωθεισών και παρεμβαλλόμενων εντός της υπό διανομήν περιοχής ή συνεχόμενων μετ' αυτής, τη συγκαταθέσει των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών. Εάν αι ανταλλασσόμεναι απαλλοτριωθείσαι εκτάσεις υπερβαίνουν κατά κτήμα τους τρεις κλήρους απαιτείται συγκατάθεσις και της πλειοψηφίας των κληρούχων.

2. Μετά την κύρωσιν της οριστικής διανομής, και εφόσον δεν συντρέχει η υπό της παρ. 4 προβλεπομένη περίπτωσις, εκδίδεται υπό του Υπουργού της Γεωργίας παραχωρητήριον της ως αντάλλαγμα δοθείσης υπό της Επιτροπής Διανομών εκτάσεως υπέρ του ανταλλάξαντος ιδιοκτήτου, επέχον θέσιν τίτλου κυριότητος υποκειμένου εις μεταγραφήν. Ως ιδιοκτήτης θεωρείται ο υπό της Επιτροπής Διανομών αναγνωρισθείς τοιούτος.

3. δια της κυρώσεως της οριστικής διανομής πάντα τα τυχόν εμπράγματα βάρη ή ενοχικά δικαιώματα υπέρ τρίτων επί της ανταλλαγείσης ιδιοκτήτου, εκτάσεως θεωρούνται αυτοδικαίως εποσβεσθέντα και ανασυσταθέντα επί της ως αντάλλαγμα παραχωρηθείσης εκτάσεως.

4. Εάν μέχρι της εκδόσεως του κατά την προηγουμένην παράγραφον παραχωρητηρίου αμφισβητηθή υπό τρίτου ενώπιον του Υπουργείου Γεωργίας επί τη βάσει τίτλων η κυριότης του ανταλλάξαντος, ο Υπουργός της Γεωργίας δι' αποφάσεώς του μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, και εφ' όσον κρίνη βάσιμον την αμφισβήτησιν, διατάσσει την αναβολήν της εκδόσεως του παραχωρητηρίου μέχρι προσκομίσεως αποφάσεως του Πρωτοδικείου αναγνωριστικής της κυριότητος, και εκδιδομένης κατά την διαδικασίαν του άρθρ. 246.

5. Εάν ο κατά τα άνω ανταλλάξας αποδειχθή τυχόν μεταγενεστέρως δικαστικώς ότι δεν ήτο κύριος της ανταλλαγείσης εκτάσεως, ή κηρυχθή δικαστικώς άκυρος η κατά την παρ.1 συγκατάθεσις αυτού η έκτασις αύτη θεωρείται ως αναγκαστικώς απαλλοτριωθείσα κατά τας διατάξεις του άρθρ.

242, η δε παραχωρηθείσα υπό του Δημοσίου έκτασις περιέρχεται και αύθις τω Δημοσίω, ακυρουμένου του τυχόν εκδοθέντος παραχωρητηρίου.

6. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν και επί των περιπτώσεων κοινής διανομής απαλλοτριωθεισών εκτάσεων μετά εξαιρεθεισών της απαλλοτριώσεως τοιούτων.

7. Επίσης αι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν επί ανταλλαγών κατά το άρθρ. 3 παρ. 1 περίπτωσις α' του Αγροτικού Κώδικος.

8. Πράξεις Επιτροπών Διανομών αντικείμεναι εις αποφάσεις των Επιτροπών Απαλ/σεων δύνανται να κυρωθούν δι'αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, εφ' όσον αύται εγένοντο τη συγκαταθέσι των ενδιαφερομένων.

 


Αρθρο: 244

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Εξαίρεσις μικροϊδιοκτησιών κακώς απαλλοτριωθεισών

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Μικροϊδιοκτησίες, Λάθος Απαλλοτριωθείσες

 

Κείμενο Αρθρου

Η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων κατά παραπομπή του Υπουργού της Γεωργίας βασιζομένην εις γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού εξαιρεί της απαλλοτριώσεως προ της οριστικής διανομής μικροϊδιοκτησίας κακώς ή εκ λάθους απαλλοτριωθείσας. Εν η περιπτώσει καταβλήθη η εις τας μιρκοϊδιοκτησίας τούτας αναλογούσα αποζημίωσις η εκ της απαλλοτριώσεως εξαίρεσίς των χωρεί μετά την επιστροφήν των καταβληθέντων.

 


Αρθρο: 245

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Ανταλλαγαί απαλλοτριωθεισών μικροϊδιοκτησιών

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Απαλλοτριωθείσες μικροϊδιοκτησίες, Ανταλλαγές

 

Κείμενο Αρθρου

Αι διατάξεις των προηγουμένων άρθρ. 242 και 244 ισχύουν και επί κτημάτων απαλλοτριωθέντων αναγκαστικώς κατά τον νόμ. 4857 ή οπωσδήποτε διαχειριζομένων υπό του Δημοσίου ως διαδόχου της Επιτροπής

Αποκαταστάσεως Προσφύγων.

 


Αρθρο: 246

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Αναγνώρισις κυριότητος

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αναγνώριση κυριότητας

Σχόλια
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 27 παρ. 1 Νομ. 3194/1955

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Περί της κυριότητος των κατά τον Νομ. 4857 και το άρθρ. 242 του παρόντος απαλλοτριουμένων κτημάτων αποφαίνεται επί τη αιτήσει των ενδιαφερομένων η αρμοδία Επιτροπή Απαλλοτριώσεων.

Εντός τριμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως, τόσον το Δημόσιον όσον και οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προσφύγωσιν κατά της αποφάσεως ταύτης, εις το αρμόδιον κατά τόπον Πρωτοδικείον, όπερ και αποφαίνεται ανεκκλήτως κατά την διαδικασίαν των επομένων άρθρων".

2. Η αίτησις υποβάλλεται τω Προέδρω, ούσα απαράδεκτος αν μη φέρη επ' αυτής βεβαίωσιν της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας εμφαίνουσαν τους αριθμούς των τεμαχίων οριστικής διανομής τους αντιστοιχούντας εις την εν τη αιτήσει έκτασιν ως και πιστοποιητικόν του Υποθηκοφύλακος περί των βαρών του ακινήτου.

3. Η βεβαίωσις της Τοπογραφικής Υπηρεσίας εκδίδεται υποχρεωτικώς εντός ενός μηνός από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως του ιδιοκτήτου. Εν περιπτώσει αρνήσεως προς έκδοσιν της βεβαιώσεως ή εν περιπτώσει αδικαιολογήτου επιβραδύνσεως της εκδόσεως αυτής επιβάλλεται εις τον υπεύθυνον υπαλλήλον η ποινή προστίμου 500 μέχρι 1000 δραχμών εν υποτροπή δε η ποινή της προσωρινής απολύσεως, δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, μετά έκθεσιν του Γενικού Επιθεωρητού της Τοπογραφικής Υπηρεσίας. Εν περιπτώσει μη εμπροθέσμου εκδόσεως της βεβαιώσεως δι' οιονδήποτε λόγον, η διαδικασία προχωρεί και άνευ των στοιχείων της Τοπογραφικής Υπηρεσίας. Την μη εμπρόθεσμον έκδοσιν της βεβαιώσεως πιστοποιεί ο Διευθυντής της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου της Γεωργίας εντός δεκαημέρου από της λήξεως της ως άνω μηνιαίας προθεσμίας.

4. Η ούτως υποβληθείσα αίτησις παραπέμπεται αμέσως υπό του Προέδρου εις ένα των μελών του Δικαστηρίου ως Εισηγητήν Δικαστήν, όστις δια πράξεώς του εκδιδομένης εντός πενθημέρου από της υποβολής και αφ' ου εξετάση το τύποις παραδεκτόν της αιτήσεως, καθορίζει την δικάσιμον ουχί πέραν των 50 ημερών από της πράξεως, αντίγραφον δε ταύτης και της αιτήσεως κοινοποιείται εις το Δημόσιον τριάκοντα ημέρας προ της συζητήσεως άνευ ετέρας παρεκτάσεως.

5. Η περαιτέρω διαδικασία διεξάγεται τηρουμένων κατά τα λοιπά των άρθρων 640 κ.επ. Πολ. Δικονομίας, των διαδίκων οφειλόντων πάντως να προσκομίσουν τα αποδεικτικά των μέσα κατά την ως άνω συζήτησιν.

6. Ολόκληρος η διαδικασία πλην της αρχικής αιτήσεως διεξάγεται εφ' απλού, η δε απόφασις του Δικαστηρίου εκδίδεται το βραδύτερον εντός 8 ημερών από της συζητήσεως, είτε κατατεθώσι προτάσεις είτε και μη, πάσα δε επιβράδυνσις επί των ανωτέρω αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωμα διωκόμενον αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αιτήσεως του Υπουργού της Γεωργίας.

7. Εις ην περίπτωσιν κατά την συζήτησιν προκύψη ότι οι αιτήσαντες δεν αποδεικνύουν κυριότητα εφ' όλης της απαλλοτριωθείσης εκτάσεως, το δικαστήριον αναβάλλει την έκδοσιν της οριστικής αποφάσεώς του, δια παρεμπιπτούσης δε τοιαύτης, καλεί πάντας τους έχοντας δικαιώματα κυριότητος επί του απαλλοτριωθέντος, όπως υποβάλωσι τους τίτλους των ή άλλα αποδεικτικά της κυριότητός των στοιχεία. Περίληψις της αποφάσεως τούτης, μερίμνη του γραμματέως του Πρωτοδικείου και δαπάναις του Δημοσίου, δημοσιεύεται εντός δεκαημέρου από της εκδόσεως εις μίαν ή δύο ημερησίας εφημερίδας της περιφερείας εν ή κείται το απαλλοτριωθέν ακίνητον και εν ελλείψει τοιαύτης, εις εφημερίδας της Πρωτευούσης της οικείας Επαρχίας ή Νομού, εφ' όσον εκδίδεται αυτόθι τοιαύτη εφημερίς, και εν ελλείψει εις μίαν εβδομαδιαίαν εφημερίδα. Εντός τριμήνου από της τοιαύτης δημοσιεύσεως υποχρεούνται πάντας οι αξιούντες δίκαια επί του απαλλοτριωθέντος να υποβάλωσιν αίτησιν εις το Πρωτοδικείον,

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των εις τας προηγουμένας παραγράφους του παρόντος οριζομένω. Οσάκις όμως και πάλιν δεν εμφανισθώσιν άποντες οι ιδιοκτήται του απαλλοτριωθέντος, το Δικαστήριον εκδίδει την απόφασίν του ως προς τους αιτήσαντας, επιφυλάσσεται δε δια την υπόλοιπον έκτασιν, δια την αναγνώρισιν των ιδιοκτητών της οποίας της οποίας εφαρμόζεται ομοίως η διαδικασία του παρόντος.

 


Αρθρο: 247

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

Τίτλος Αρθρου
Ανταλλαγή μικροϊδιοκτησιών προς διαθεσίμους εκτάσεις

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Ανταλλαγές μικροϊδιοκτητών-διαθεσίμων

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά τον αυτόν ως εν παρ. 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρθρ. 242 τρόπον δύνανται και μετά την οριστικήν διανομήν να ανταλλάσσωνται διαθέσιμα κατά τον παρόντα Κώδικα κληροτεμάχια προς μικροϊδιοκτητών.

 


Αρθρο: 248

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Εννοια μικροϊδιοκτησίας

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Μικροϊδιοκτησία

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Γενικοί ορισμοί

1. Μικροϊδιοκτησία κατά την έννοιαν του παρόντος Κώδικος νοείται πάσα αγροτική ιδιοκτησία εξικνουμένη μέχρι δύο γεωργικών κλήρων και μη υπερβαίνουσα τα τριακόσια δεκαδικά στρέμματα.

2. Ως έκτασις γεωργικού κλήρου λογίζεται η έκτασις του καθορισθέντος γεωργικού κλήρου επί του κτήματος εν τη περιοχή του οποίου κείνται αι μικροϊδιοκτησίαι.

 


Αρθρο: 249

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Μείωσις κλήρου επί απόκρυψει ιδιοκτησίας

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Απόκρυψη ιδιοκτησίας, Μείωση κλήρου

 

Κείμενο Αρθρου

Η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων, κατά παραπομπήν του Υπουργού της Γεωργίας, μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, μειώνει τον κλήρον κληρούχου αποκρύψαντας την αληθή έκτασιν της γαιοκτησίας του, κατ' εκθέτει ταύτην υπέρ άλλων δικαιουμένων αποκαταστάσεως.

 


Αρθρο: 250

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις αδιαθέτων κλήρων

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Διάθεση αδιάθετων κλήρων

 

Κείμενο Αρθρου

Οι εξ οιασδήποτε αιτίας αδιάθετοι κλήροι διατίθενται δι' αποφάσεως των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων υπέρ παντός δικαιουμένου αποκαταστάσεως κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος και υποβάλλοντος εις την Επιτροπήν Απαλλοτριώσεων ή την αρμοδίαν Γεωργικήν Υπηρεσίαν σχετικήν αίτησιν και άνευ διακρίσεως ως προς την σειράν προτιμήσεως μεταξύ γηγενών και προσφύγων εφ' όσον πρόκειται περί κατοίκων του ιδίου Συνοικισμού, των σχετικών διατάξεων των άρθρων 24 και 155 ισχυουσών, μόνον δια την πρώτην κατάταξιν των κληρούχων βάσει των άρθρ. 74 και 178.

 


Αρθρο: 251

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΝΟΜΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κλήροι, Διανομή, Εγκατάσταση, Απογορεύσεις

 

Κείμενο Αρθρου

1.Από της ενάρξεως του έργου της οριστικής διανομής μέχρις

εγκαταστάσεως των κληρούχων εις τους λαχόντας εις τούτους κλήρους και της καταρτίσεως των κτηματολογικών πινάκων απαγορεύεται η κατά τμήματα διάθεσις κλήρων προς πλείοντας του ενός κληρούχους.

2. Από της εγκαταστάσεως των κληρούχων εις τους λαχόντας εις τούτους δια της οριστικής διανομής κλήρους και της καταρτίσεως των

κτηματολογικών πινάκων πάσα μερική διάθεσις λήρων χωρεί μόνον επί ακεραίων της οριστικής διανομής τεμαχίων, άτινα δέον να καθορίζωνται ρητώς εν τη σχετική αποφάσει διαθέσεως. Επίσης προκειμένου περί διαθέσεως ακεραίων κλήρων δέον ρητών να καθορίζηται εν τη αποφάσει ο παραχωρούμενος εις τον εγκατθιστάμενον κλήρος.

3. Η εγκατάστασις των εγγραφομένων εις αδιθέτους κλήρους συντελείται άμα τη εκδόσει της οικείας αποφάσεως των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων. Επί εσπασμένων υπό τρίτων κλήρων η τοιαύτη εγκατάστασις χωρεί μετά την συγκομιδήν της ηρτημένης εσοδείας.

 


Αρθρο: 252

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παραχώρηση αδιάθετων κλήρων

 

Κείμενο Αρθρου

Οι αδιάθετοι κλήροι, οι κλήροι των παραιτηθέντων αυτών εν όλων ή εν μέρει, ως και οι σχολάζοντες τοιούτοι λόγω εγκαταλείψεως αυτών υπό των εγκατασταθέντων εντοπίων και προσφύγων εις τους συνοικισμούς εις οκτήμονας εφέδρους Παλαιούς Πολεμιστάς έχοντας τα προσόντα του Νόμου τούτου, είτε στερούνται παντελώς τοιαύτης, προτιμωμένων των τελευταίων, άνευ διακρίσεως του τόπου της κατοικίας των, δι' αποφάσεων του Υπουργού της Γεωργίας ή των κατά τόπους Γενικών Διοικητών προτάσει και των τοπικών στρατιωτικών Αρχών (Διοικητικών τομέων και Συνταγμάτων).

 


Αρθρο: 253

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αποκατάσταση αναπήρων, Ακτήμονες

 

Κείμενο Αρθρου

1. δι' αποφάσεως της κατά τόπον αρμοδίας Επιτροπής Απαλ/σεων αποκαθίστανται επί γεωργικού κλήρου εκ των οπωσδήποτε διαθεσίμων εκτάσεων και κλήρων, κατά προτίμησιν παντός άλλου και κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του παρόντος Κώδικος και του περί αποστραγγιζομένων γαιών τοιούτου, οι εν εκάστω συνοικισμώ ή αγροκτήματι μονίμως κατοικούντες ανάπηροι του τελευταίου πολέμου, εφ' όσον ούτοι είναι ακτήμονες καλλιεργηταί κατά την έννοιαν του παρόντος Κώδικος, ως και τα μέλη της οικογενείας πεσόντων εν των αυτών πολέμω ή θανόντων συνεπεία τραυμάτων ή εκ των εν τη ζώνη των πρόσω κακουχιών τούτου.

2. Ως μέλη οικογενείας δικαιούμενα αποκαταστάσεως κατά τα άνω νοούνται κατά σειράν προτιμήσεως: α) η χήρα, β) τα ανήλικα ορφανά και τα άγαμα θήλεα τέκνα, εις ένα κλήρον κατ' ισομοιρίαν, γ) ο πατήρ και δ) η μήτηρ. Η κατά τα άνω αποκατάστασις ενός εκ τούτων αποκλείει τους λοιπούς παντός κατά το παρόν άρθρον δικαιώματος.

3. Κατά τον αυτόν τρόπον και υπό τας αύτας προϋποθέσεις μετά την αποκάστασιν των εν τη παρ. 1 προσώπων αποκαθίστανται, εφ' όσον υπάρχουν διαθέσιμοι εκτάσεις ανά δύο το πολύ κατά συννοικισμόν, πρόσωπα προερχόμενα εξ άλλων περιφερειών και κεκτημένα τας κατά την παρ. 1 ιδιότητας.

4. Η ιδιότης του αναπήρου, ο θάνατος επί του πεδίου της μάχης ή συνεπεία τραυμάτων ή κακουχιώνεν τη ζώνη των πρόσω πιστοποιείται υπό του οικείου Στρατιωτικού Υπουργείου.

Η ιδιότης του καλλιεργητού και η ακτημοσύνη βεβαιούνται υπό της Γεωργικής Υπηρεσίας της κατοικίας των αποκαθισταμένων.

5. Οι κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δικαιούμενοι αποκαταστάσεως και τυγχάνοντες τοιαύτης βάσει των ορισμών του αυτού άρθρου ή τυχόντες ήδη τοιαύτης κατ' εφαρμογήν των προ του Ν.Δ/τος 458/1941 εποικιστικών νόμων οφείλουν προς το Ειδικόν Ταμείον Εποικισμού δια δαπάνας τοπογραφήσεως, διανομής κλπ. ποσοστόν 13% επί του κατά τας σχετικάς διατάξεις των οικείων νόμων εξευρισκομένου τιμήματος κλήρου, απαλασσόμενοι παντός ετέρου χρέους δια τον χορηγηθέντα αυτοίς κλήρον.

6. Αι ως άνω εκδιδόμεναι αποφάσεις των Επιτροπών Απαλ/σεων είναι οριστικαί και αμετάκλητοι, οι δε αποκαθιστάμενοι δυνάμει αυτών υπάγονται εις τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος, ή του περί αποστραγγιζομένων γαιών τοιούτου, αναλόγως της κατηγορίας των γαιών εις ας αποκαθίστανται.

 


Αρθρο: 254

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Εγκαταλελειμμένοι κλήροι

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Εγκαταλελειμμένοι κλήροι

Σχόλια
- Η αρμοδιότητα της παρ. 3 του Συμβουλίου Εποικισμού καταργήθηκε από το άρθρο 3 παρ. 3 του ΒΔ 25.9/8.10.1957 (ΦΕΚ Α 200) - Επέκταση εφαρμογής του άρθ. 254 βλ. άρθρο 28 παρ. 8 του Ν. 3194/1955

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εγκαταλελειμμένοι επί εν γεωργικόν έτος τουλάχιστον οιασδήποτε κατηγορίας γεωργικοί κλήροι της Εποικιστικής εν γένει Νομοθεσίας καταλαμβάνονται υπό της οικείας Διευθύνσεως Γεωργίας και διαχειρίζονται υπ' αυτής, ως διοικητού αλλοτρίων, εκμισθούμενοι υποχρεωτικώς προς ακτήμονας ή πολεμοπαθείς κατά την έννοιαν του Ν. 1858/1944 ή ανταρτοπλήκτους αγρότας, επί μισθώματι ισουμένω προς το

πεντηκονταπλάσιον της κατά το έτος 1940 μισθωτικής αξίας εκάστου κλήρου εξευρισκομένης κατά την ελευθέραν εκτίμησιν της οικείας Διευθύνσεως Γεωργίας.

Τα έξοδα της διαχειρίσεως βαρύνουν το Ειδικόν Ταμείον Εποικισμού.

2. Διά την ως άνω κατάληψιν εφαρμόζονται αναλόγως κατά τόπον αι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθ. 34 του ΑΝ 1539/1938 "περί προστασίας δημοσίων κτημάτων".

3. Η προς τον κληρούχον απόδοσις του καταληφθέντος κλήρου γίνεται κατ' αίτησιν αυτού δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας (εκδιδομένης μετά γνώμην του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εποικισμού.

4. Εις τον αναλαμβάνοντα τον κλήρον του κληρούχον αποδίδονται κατά την εν παρ. 3 διαδικασίαν και τα εισπραχθέντα μισθώματα μειούμενα κατά τας γενομένας δαπάνας και κατά 30% λόγω εξόδων διαχειρίσεως.

5. Μετά πάροδον δεκαετίας από της κατά τ' ανωτέρω καταλήψεως του κλήρου ως εγκαταλελειμμένου, το δικαίωμα κυριότητος αποσβέννυται και η κυριότης του κλήρου περιέρχεται εις το Δημόσιον.

6. Εγκαταλελειμμένα ιδιωτικά αγροτικά κτήματα καταλαμβανόμενα παρά του Δημοσίου κατά τας διατάξεις του άρθ. 34 του ΑΝ 1539/1938 εκμισθούνται υποχρεωτικώς υπό των αρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών (Υπουργείον Οικονομικών) άνευ δημοπρασίας προς ακτήμονας ή πολεμοπαθείς κατά την έννοιαν του Ν. 1858/44 ή ανταρτοπλήκτους αγρότας υποδεικνυομένους υπό των κατά τόπους Δ/νσεων Γεωργίας επί των αυτώ ως εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου μισθώματι.

 


Αρθρο: 255

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΝΟΜΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις εκτάσεως δι' έργα κοινής ωφελείας

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αγροκτήματα, Εργα Κοινής Ωφελείας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μέχρι της κυρώσεως της οριστικής διανομής των γαιών εκάστου αγροκτήματος, ως και μέχρι της κυρώσεως της οριστικής διανομής των οικοπέδων του Συνοικισμού, επιτρέπεται όπως ο Υπουργός της Γεωργίας, δι' αποφάσεως αυτού εκδιδομένης μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, διαθέτη κοινοχρήστους εκτάσεις, κλήρους και άλλου είδους ακίνητα εκ των κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος και των συναφών αυτώ νόμων προβλεπομένων, επί σκοπώ εκτελέσεως οιασδήποτε φύσεως έργων κοινής ωφελείας.

2. Εάν εκ της τοιαύτης διαθέσεως εκτάσεων επέλθη μείωσις των δι' ατομικούς κλήρους προοριζομένων γαιών, αι διατιθέμενοι εκτάσεις αναπληρούνται δι' ισαξίων τοιούτων εκ των εν τη αυτή ή τη συνεχομένη κτηματική περιοχή τυχόν υπαρχουσών διαθεσίμων.

3. Προς τον σκοπόν τούτον διατίθενται εκτάσεις εκ των οπωσδήποτε υπό την διαχείρισιν του Δημοσίου υπαγομένων ή δυναμένων να υπαχθώσιν, ως και κοινόχρηστοι τοιαύται εκ των κατά τας διατάξεις του Αγροτικού Κώδικος 6448 και των συναφών αυτώ Νόμων παραχωρηθεισών εις τας Κοινότητας ή των διαχειριζομένων υπό των Σ.Α.Α.Κ.

4. Περί της αντικαταστάσεως ταύτης και του ισαξίου των κλήρων, αποφασίζουν αι κατά τόπους αρμόδιαι Επιτροπαί Απαλλοτριώσεων, κατά παραπομπήν του Υπουργού της Γεωργίας.

 


Αρθρο: 256

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις εκτάσεων δι' ανέγερσιν Συνοικισμών

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Ανέγερση Συνοικισμού

Σχόλια
- Η παρ. 2 προστέθηκε με το άρθ. 19 της παρ. 2 του Ν. 3194/1955

 

Κείμενο Αρθρου

Η κατά την παρ. 2 του άρθρ. 8 του από 31.10.1940 Διατάγματος "περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκκαθαρίσεως των ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών κτημάτων διατάξεων" ανάληψις από την διαχείρισιν της Υπηρεσίας Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών Κτημάτων (Υ.Δ.Α.Μ.Κ.) γαιών, οικοπέδων και ακατοικήτων Συνοικισμών ως και η κατά το άρθ. 121 του παρόντος Κώδικος διάθεσις γαιών εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας ανηκουσών εις το Δημόσιον, ενεργείται και προς ανέγερσιν νέων Συνοικισμών καταστραφέντων ήδη εκ πολεμικών αιτίων.

Εις την περίπτωσιν ταύτην παραχωρείται εις εκάστην οικογένειαν του καταστραφέντος Συνοικισμού, δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ανάλογος έκτασις δι' ανέγερσιν κατοικίας, αυλήν και κήπον μέχρι 2 1/2 στρεμμάτων ως και δι' επαγγελματικόν ή γεωργικόν κλήρον εις τους εξ αυτών δικαιουμένους τοιούτου.

"2. Διά την ανέγερσιν συνοικισμών καταστραφέντων εκ πολεμικών αιτίων, ων έχει αποφασισθή αρμοδίως η μετάθεσις εις άλλην θέσιν και η σύμπτυξις αυτών μετά ομόρου Συνοικισμού ή Κοινότητος επιτρέπεται η διάθεσις, δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εποικισμού και εκτάσεων του άρθ. 164 και 31 του παρόντος Κώδικος. Οι ούτως αποκαθιστάμενοι δεν αποκτώσι δικαιώματα επί των βοσκών της Κοινότητος, μεθ' ης συνεπτύχθη ο Συνοικισμός αυτών, εκτός αν η πλειοψηφία των κατοίκων ζητήση την συγχώνευσιν των βοσκών. Τ' ανωτέρω έχουσιν εφαρμογήν και επί των εξ οιασδήποτε αιτίας εγκριθεισών ήδη ή εγκρινομένων εφ' εξής αρμοδίως μεταθέσεων και συμπτύξεων Συνοικισμών".

 


Αρθρο: 257

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Εκμίσθωσις αδιαθέτων εκτάσεων

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αδιάθετες εκτάσεις, Εκμίσθωση

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι οπωσδήποτε αδιάθετοι εκτάσεις κτημάτων απαλλοτριωθέντων κατά τον Αγροτικόν Νόμον, εκμισθούνται μονοετώς υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού.

2. Αι προ της οριστικής διανομής αδιάθετοι εκτάσεις κτημάτων διαχειριζομένων υπό του Δημοσίου ως διαδόχου της τέως Ε.Α.Π. εκμισθούνται μονοετώς υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, οι δε μετά την οριστικήν διανομήν αδιάθετοι κλήροι των αυτών κτημάτων

εκμισθούνται, μονοετώς επίσης, υπέρ του κατά το Ν. 4142 Γεωργικού Ταμείου.

3. Η εγκατάστασις των κληρούχων υπέρ ων τυχόν ήθελον διατεθή υπό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων εκμισθωμέναι κατά τα ανωτέρω εκτάσεις γίνεται μετά την λήξιν της μισθώσεως.

4. Πάσα εκ του Αγροτικού Νόμου προβλεπομένη εκμίσθωσις υπέρ του Ελιδικού Ταμείου Εποικισμού ενεργείται καθ' α διά Δ/τος, εκδιδομένου, προτάσει του επί της Γεωργίας Υπουργού, ορίζεται.

 


Αρθρο: 258

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Σχόλια
Τα έσοδα από τις εκμισθώσεις αδιαθέτων αγροτικών κλήρων υπέρ του ΚΤΓΚΔ εισήχθησαν στον κρατικό προϋπολογισμό με το άρθρο 35 περ. νε της παρ. 1 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α 285).

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από την περ. ια' παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 1845/1989.

 


Αρθρο: 259

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Εκτασις κλήρου κτημάτων κειμένων πλησίον πόλεων

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Από της ισχύος του ΑΝ 1722/1939 η έκτασις του παραχωρητέου κλήρου εις αγροκτήματα κείμενα εντός ακτίνος τριάκοντα χιλιομέτρων από των Πρωτευουσών των Νομών ή και άλλων πόλεων εχουσών πληθυσμόν είκοσι τουλάχιστον χιλιάδων κατοίκων, δύναται να καθορίζηται διά Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού της Γεωργίας κατωτέρα της

καθωρισμένης τοιαύτης.

2. Επί των κατά την προηγουμένην παράγραφον παραχωρουμένων κλήρων δεν έχουσιν εφαρμογήν αι διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 251 του παρόντος Κώδικος.

 


Αρθρο: 260

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Μετακίνησις

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Μετακίνηση κληρούχων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά τον αυτόν ως εν άρθρω 157 του παρόντος Κώδικος τρόπον δύναται να επιτραπή η μετακίνησις πληθυσμών αποκατεστημένων εις περιφερείας των οποίων αι υγιειναί συνθήκαι καθιστούν αδύνατον ή λίαν επικίνδυνον την διαβίωσιν των πληθυσμών τούτων, εις έτερα αγροκτήματα, εφ' όσον υπάρχουσι διαθέσιμοι προς τούτο εκτάσεις. Η μετακίνησις ενεργείται κατόπιν βεβαιώσεως της αρμοδίας κρατικής υγειονομικής υπηρεσίας περί της ανωτέρω ανάγκης.

2. Διά τους σκοπούς, περί ων το άρθ. 157 και η προηγουμένη παράγραφος του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η διάθεσις, δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας και μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, πλεοναζουσών εκτάσεων εκ των, κατά τα άρθ. 31 και 164 του παρόντος Κώδικος κοινοχρήστων τοιούτων.

3. Κληρούχος αποδεχόμενος την μετακίνησίν του κατά το άρθ. 157 και την παρ. 1 του παρόντος άρθρου θεωρείται παραιτηθείς των επί του εγκαταλειπόμενου κλήρου δικαιωμάτων του, της περί μετακινήσεως δηλώσεώς του επεχούσης θέσιν παραιτήσεως. Η δήλωσις αύτη γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, του περί ταύτης πρακτικού αυτής αποτελούντος τίτλον κυριότητος υπέρ του Δημοσίου, δεκτικόν μεταγραφής.

4. Διά την ανέγερσιν των νέων κατοικιών των κατά το παρόν άρθρον και το άρθ. 157 μετακινουμένων δύναται ο Υπουργός της Γεωργίας ή ο αρμόδιος Γενικός Διοικητής να επιτρέψη εις αυτούς όπως αποκομίσουν τα του εις τον Συνοικισμόν εξ ου μετακινούνται οικήματός των.

5. Το εκ του τιμήματος του εγκαταλειπομένου κλήρου και οικήματος χρέος του κατά το παρόν άρθρου και το άρθ. 157 μετακινουμένου διαγράφεται. Τυχόν καταβληθέντα έναντι της αξίας του εγκαταλειπομένου κλήρου και οικήματος ποσά, ως και οι καταβληθείσαι δαπάναι διά την βελτίωσιν αυτών ή δι' ανέγερσιν του οικήματος, καθοριζόμεναι υπό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, εκπίπτονται εκ του νέου χρέους του μετακινουμένου, διά τας παραχωρηθησομένας αυτώ γαίας.

Εις περίπτωσιν αποκομίσεως υλικών, κατά τα εν τη ανωτέρω παρ. 4, ούτοι χρεούνται με την αξίαν αυτών, καθοριζομένην υπό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.

 


Αρθρο: 261

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Παραίτησις από κλήρου

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κλήρος, Παραίτηση

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δηλώσεις περί παραιτήσεως από κλήρων προ ή μετά την απόκτησιν της κυριότητος, γίνονται ενώπιον της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων συντασσούσης πρακτικόν περί τούτου.

2. Ο παραιτούμενος υποχρεούται εις καταβολήν αποζημιώσεως χρήσεως, διά τον χρόνον καθ' ον ενεμήθη τον κλήρον, κατά τα εν άρθ. 268 του παρόντος Κώδικος.

3. Αι τοιαύται δηλώσεις είναι απαράδεκτοι αν αφορούν τεμάχια κλήρων διάφορα των της οριστικής διανομής.

 


Αρθρο: 262

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Αναγκαστική απαλλοτρίωσις κλήρων και ιδιοκτησιών

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αναγκαστική απαλλοτρίωση κλήρων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ενεργουμένης, βάσει του άρθ. 17 του εν ισχύι Συντάγματος, αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ατομικών κλήρων περιελθόντων ή

περιερχομένων κατά κυριότητα εις ιδιώτας κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος, η οφειλομένη αυτοίς διά την απαλλοτρίωσιν

αποζημίωσις, μειούται κατά το τυχόν προς το Δημόσιον ή την Αγροτικήν Τράπεζαν οφειλόμενον υπ' αυτών τίμημα του κλήρου και χρέος

αποκαταστάσεως.

2. Αντί της οφειλομένης αποζημιώσεως, δύνανται να χορηγώνται ισάξιαι εκτάσεις εκ των διαθεσίμων τοιούτων των καθοριζομένων εις το άρθ. 255 του παρόντος Κώδικος και κατά την διαδικασίαν αυτού, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και δηλώσεως αυτών ενώπιον Συμβολαιογράφου περί παραιτήσεώς των από πάσης αξιώσεως προς οιασδήποτε φύσεως αποζημίωσίν των.

3. Εις περίπτωσιν καθ' ην διά την εφαρμογήν του άρθ. 255 του παρόντος Κώδικος ήθελον χρησιμοποιηθή εκτάσεις της κατηγορίας του άρθ. 179 παρ.

2, ως και αν τοιαύται εκτάσεις ήθελον απαλλοτριωθή αναγκαστικώς κατά το άρθ. 17 του Συντάγματος, ισχύουσι αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων.

 


Αρθρο: 263

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Απαλλοτρίωση κλήρων, Εγγειοβελτιωτικά έργα

Σχόλια
- Το εντός " " εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 61 του Ν. 3194/1955

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εν περιπτώσει αναγκαστικής απαλλοτριώσεως καλλιεργησίμων γαιών ανηκουσών εις κληρούχους ή ιδιοκτήτας κατά κύριον επάγγελμα γεωργούς προς εκτέλεσιν εγγειοβελτιωτικών και εν γένει δημοσίων και κοινής ωφελείας έργων, αντί της οφειλομένης εις τους δικαιούχους κληρούχους ή ιδιοκτήτας αποζημιώσεως παραχωρούνται αυτοίς, εφ' όσον υπάρχουν, τη αιτήσει των, γαίαι ίσης αξίας εξ εκτάσεων ανηκουσών κατά το άρθ. 31 εδάφ. δ' 164 και 197 του παρόντος Κώδικος εις Κοινότητας, Δήμους ή Συνεταιρισμούς αποκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών (Σ.Α.Α.Κ.) ή εις το Δημόσιον κατά τα εν τοις επομένοις οριζόμενα.

2. Η κατά τα άνω αίτησις των ενδιαφερομένων υποβάλλεται εις το Υπουργείον Γεωργίας μετά την αναγνώρισιν αυτών ως δικαιούχων κατά την διαδικασίαν του άρθ. 246 του παρόντος Κώδικος.

"Προκειμένου περί πληρούχων αποκατασταθέντων κατά την εποικιστικήν εν γένει Νομοθεσίαν η αναγνώρισις αυτών ως δικαιούχων επί των κατά την προηγουμένην παράγραφον απαλλοτριουμένων γαιών γίνεται επί τη βάσει του οριστικού παραχωρητηρίου συνοδευομένου υπό βεβαιώσεως του οικείου μεταγραφοφύλακος εμφαινούσης τας τυχόν επί του κλήρου επελθούσας μεταβολάς".

3. Μετά την υποβολήν της αιτήσεως ταύτης διαχωρίζεται ίσης αξίας έκτασις εκ των κατά την παράγραφον 1 γαιών υπό τριμελούς Επιτροπής αποτελουμένης εκ του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου, ή του νομίμου αναπληρωτού του, ενός αναπληρωτού του, ενός υπαλλήλου της οικείας Διευθύνσεως Γεωργίας και ενός υπαλλήλου της Τοπογραφικής Υπηρεσίας ή μηχανικού δημοσίας υπηρεσίας ή μηχανικού Δήμων και Κοινοτήτων, των τελευταίων οριζομένων υπό του Υπουργού της Γεωργίας ή των Γενικών Διοικητών. Η Επιτροπή αύτη βεβαιοί το ισάξιον των προς ανταλλαγήν εκτάσεων, καταρτίζει δε και τοπογραφικόν σχεδιάγραμμα αυτών.

4. Οι αναγνωρισθέντες ως κύριοι των απαλλοτριωθεισών γαιών καλούνται υπό του Υπουργού της Γεωργίας ή των Γενικών Διοικητών, όπως υποβάλλουν δήλωσιν ενώπιον συμβολαιογράφου περί αποδοχής της ανταλλαγής μετά των κατά την προηγουμένην παράγραφον διαχωρισθεισών γαιών και περί παραιτήσεως αντί ταύτης από πάσης άλλης απαιτήσεως αποζημιώσεως.

5. Η κατά τα άνω παραχώρησις Δημοσίων, Κοινοτικών, Δημοτικών ή συνεταιρικών εκτάσεων γίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας επεχούσης θέσιν τίτλου κυριότητος υποκειμένου εις μεταγραφήν.

6. Εάν εκ της εκτελέσεως των έργων ωφελούνται και κτήματα κείμενα εις ομόρους ή γειτονικούς Δήμους, Κοινότητας ή Σ.Α.Α.Κ., οι τελευταίοι ούτοι υποχρεούνται να παραχωρήσουν εις τον κατά τας περιπτώσεις της παρ. 5 θιγόμενον Δήμον, Κοινότητα ή Σ.Α.Α.Κ. κοινοχρήστους γαίας, διά διαδοχικής μεταθέσεως των κτηματικών ορίων, αναλόγου αξίας προς την προσγιγνομένην αυτής ωφέλειαν. Η έκτασις των παραχωρουμένων τούτων γαιών και η συνεπεία της παραχωρήσεως νέα οριογραμμή των κτηματικών περιοχών καθορίζονται υπό της οικείας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων μετέχοντος αυτής ως τακτικού μέλους υπαλλήλου της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ή μηχανικού δημοσίας υπηρεσίας ή μηχανικού Δήμων και Κοινοτήτων.

7. Αι ανωτέρω διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και διά τα μέχρι της ισχύος του ΑΝ 823/1948 απαλλοτριωθέντα κτήματα εφ' όσον καθ' οιονδήποτε τρόπον δεν κατεβλήθη αποζημίωσις εις τους κατά το παρόν άρθρο δικαιούχους.

 


Αρθρο: 264

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Εκτέλεσις αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Επιτροπές απαλλοτριώσεων, Εκτέλεση αποφάσεων

Σχόλια
- Οι παρ. 4 και 5 καταργήθηκαν με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος εκδιδόμεναι αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων είναι οριστικοί και αμετάκλητοι και εκτελούνται διοικητικώς. Κατά τον αυτόν τρόπον εκτελείται και πάσα απόφασις του Υπουργού της Γεωργίας ή άλλης τινός αρχής εκδιδομένη εις εκτέλεσιν διατάξεων του παρόντος Κώδικος.

2. Διοικητική εκτέλεσις των ειρημένων αποφάσεων νοείται η ενεργουμένη υπό των αρμοδίων προς εφαρμογήν του παρόντος Κώδικος Αρχών, αίτινες δικαιούνται να ζητήσουν εις πάσαν κατά την κρίσιν των περίπτωσιν σχετικήν συνδρομήν των Αστυνομικών Αρχών υποχρεουμένων όπως παρέχουν ταύτην.

3. Πας φέρων αντίστασιν εν τη εκτελέσει των ως άνω αποφάσεων ή μη συμμορφούμενος προς αυτάς διώκεται η εγκλήσει της αρμοδίας Εποικιστικής Υπηρεσίας εισαγόμενος δι απ' ευθείας κλήσεως κατά τας περί απειθείας ή διεγέρσεως κατά της Αρχής διατάξεις του Ποινικού Νόμου.

4. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

5. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

 


Αρθρο: 265

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Εκτέλεσις αποφάσεων Συμβουλίου Επικρατείας

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, ΣτΕ, Εκτέλεση αποφάσεων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οπου αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων ή του Υπουργού της Γεωργίας ηκυρώθησαν εν όλω ή εν μέρει δι' αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας, χωρίς αυτοδικαίως, επιμελεία του γραφείου Γεωργικής Περιφερείας ή παντός έχοντος νόμιμον συμφέρον, επανεκδίκασις του κτήματος παρά τε της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων και του Πρωτοδικείου, εάν και καθ' όσον επιβάλλεται τοιαύτη κατά την κρίσιν της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων διά την εκτέλεσιν της αποφάσεως του Συμβουλίου.

2. Η ηρτημένη εσοδεία φυτών μονοετούς καλλιεργείας επί κλήρων κληρούχων εκπιπτόντων των δικαιωμάτων των εις εκτέλεσιν αποφάσεως του Συμβουλίου Επικρατείας, ανήκει κατά το γεωργικόν έτος εντός του οποίου εκδίδεται η απόφασις αύτη, εις τους κληρούχους τούτους, εφ' όσον η εσοδείας αύτη παρήχθη διά σποράς και καλλιεργείας γενομένης δαπάνη και κόπω των κληρούχων τούτων.

3. Η επί των αυτών κλήρων ηρτημένη εσοδεία αμπέλων και καρποφόρων δένδρων ανήκει εις τους διά των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας διαδεχομένους εις την νομήν των κλήρων τους εκπίπτοντας εκ ταύτης κληρούχους.

4. Οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι της ηρτημένης εσοδείας κληρούχοι οφείλουν εις το Ειδικόν Ταμείον Εποικισμού ανάλογον αποζημίωσιν χρήσεως οριζομένην δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.

5. Υπό της αυτής Επιτροπής ορίζονται και αι καταβλητέαι υπό του δικαιουμένου διά της αποφάσεως του Συμβουλίου Επικρατείας, εις τον εκπίπτοντα κληρούχον προπαρασκευαστικαί καλλιεργητικαί διά τον κλήρον του δαπάναι, εν η περιπτώσει η έκδοσις της αποφάσεως του Συμβουλίου Επικρατείας εκδοθή προ της σποράς των προοριζομένων διά μονοετείς καλλιεργείας κλήρων.

6. Προκειμένου περί βελτιώσεων επαυξησασών την αξίαν κλήρου ή οικήματος εξ ου, κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου Επικρατείας ή της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, διεγράφη ο επενεγκών τας βελτιώσεις ταύτας, η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων, δι' αποφάσεώς της, καθορίζει το υπό του νεοεγγραφομένου εις τον κλήρον ή το οίκημα τούτου κληρούχου καταβλητέον εις τον διαγραφόμενον ποσόν δι' αξίαν των βελτιώσεων.

7. Αι ως άνω δαπάναι, βεβαιούμενοι υπό της οικείας Γεωργικής Υπηρεσίας, εισπράττονται υπό του οικείου Δημοσίου Ταμείου κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποδίδονται υπό τούτου εις τους δικαιούχους.

 


Αρθρο: 266

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επιτρέπεται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, εκδιδομένης μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού ανασυνιστωμένου διά του παρόντος και έχοντος αρμοδιότητα δι' άπαντα τα ζητήματα τα αφορώντα την Διεύθυνσιν Εποικισμού και την εφαρμογήν του αγροτικού νόμου, η απόδοσις εις τον τέως ιδιοκτήτην εκτάσεων, εφ' ων η γενομένη υπό της επιτροπής απαλλοτριώσεων προσφυγιική εγκατάστασις ηκυρώθη δι' αποφάσεως του Συμβουλίου Επικρατείας. Η απόδοσις ενεργείται μόνον, εν η περιπτώσει τα 2/3 των διά των ακυρωθεισών αποφάσεων εγκαθισταμένων προσφύγων συμβληθούν μετά του τέως ιδιοκτήτου του κτήματος περί εκουσίας εις τούτους πωλήσεως.

2. Διά Διατάγματος, εφ' άπαξ εκδοθησομένου καθορισθήσονται αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος.

 


Αρθρο: 267

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Απόδοσις κτημάτων. Αυθαίρετοι νομείς

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αυθαίρετοι νομείς, Απόφδοση κτημάτων

Σχόλια
- Οι παρ. 4 και 5 καταργήθηκαν με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού δύνανται να αποδίδωνται εν όλω ή εν μέρει εις τους ιδιοκτήτας κτήματα απαλλοτριωθέντα κατά τον αγροτικόν νόμον υπέρ της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων ή κτήματα απαλλοτριωθέντα κατά τας διατάξεις του νόμου 4857 εφ' όσον αι υπέρ ων απηλλοτριώθησαν εγκατέλιπον ταύτα και δεν τα χρησιμοποιούν οπωσδήποτε ουδ' είναι δυνατή η νόμω ή λόγω της συτάσεως του εδάφους διάθεσις αυτών υπέρ άλλων δικαιουμένων αποκαταστάσεως και υπό την απαραίτητον προϋπόθεσιν ότι οι ιδιοκτήται δεν έλαβον την σχετικήν αποζημίωσιν.

2. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου έχουν εφαρμογήν και επί των κατά τον αγροτικόν νόμον απαλλοτριωθέντων κτημάτων προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών.

3. Τα μη αποδιδόμενα συμφώνως των παρόντις κτήματα λόγω καταβολής της αποζημιώσεως ή αρνήσεως των ιδιοκτητών είναι δυνατόν να παραδίδωνται υπό του Υπουργού της Γεωργίας εις την Διοίκησιν των Δημοσίων Κτημάτων.

4. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα)

5. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

 


Αρθρο: 268

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Αποζημίωσις χρήσεως

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αποζημίωση χρήσεως κλήρων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κληρούχοι αποκατασταθέντες επί κτημάτων διοικουμένων υπό του Δημοσίου ουχί υπό την ιδιότητά του ως διαδόχου της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων και διαγραφέντες ή παραιτηθέντες του κλήρου των οφείλουν, ως αποζημίωσιν χρήσεως, τας αντιστοιχούσας εις τα μέχρι της διαγραφής ή παραιτήσεώς των έτη, δι' α δεν καθωρίσθη εις βάρος των μίσθωμα (αποζημίωσις χρήσεως) του άρθ. 51 του παρόντος Κώδικος, δόσεις του τιμήματος, υπολογιζομένας, εφ' όσον δεν έχουν βεβαιωθή, συμφώνως προς τας ισχυούσας κατά τον χρόνον της διαγραφής ή παραιτήσεως διατάξεις. Τα τυχόν επί πλέον της ούτω υπολογιζομένης αποζημιώσεως χρήσεως, καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται εις τον καταβαλόντα.

2. Κληρούχοι διαγραφέντες ή αποκλεισθέντες της αποκαταστάσεως επί κτημάτων της Ε.Α.Π. οφείλουν υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού αποζημίωσιν χρήσεως ίσην προς 6% επί της κατά το άρθ. 181 του παρόντος Κώδικος αξίας του υπ' αυτών νεμηθέντος κλήρου δι' έκαστον έτος κατοχής τούτου, προκειμένου δε περί οικήματος η απζοημίωσις χρήσεως

υπολογίζεται εις 3% της αξίας τούτου ετησίως. Η κατά τα άνω

υπολογιζομένη αποζημίωσις χρήσεως δεν δύναται να υπερβή τα 3/4 της αξίας του κλήρου ή οικήματος.

Η αποζημίωσις χρήσεως εισπράττεται υπό της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος διά λογαριασμόν του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού. Τα τυχόν επί πλέον των κατά τ' άνω οφειλομένων καταβληθέντα συμψηφίζονται προς το υπόλοιπον του προς την Ε.Α.Π. και το Δημόσιον τυχόν χρέους των, εν ελλείψε δε τοιούτου επιστρέφονται εις τον καταβαλόντα.

3. Εις βάρος παντός νεμηθέντος άνευ δικαιώματος εγκαταλελειμμένους κλήρους οιασδήποτε κατηγορίας βεβαιούται αποζημίωσις χρήσεως κατά τα εν άρθρ. 267 παρ. 4 οριζόμενα. Τα ούτω εισπραττόμενα ποσά κατατίθενται εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων και αποδίδονται εντολή του Υπουργείου Γεωργίας κατά σειράν προτεραιότητας εις το Ειδικόν Ταμείον Εποικισμού, το Δημόσιον και την Αγροτικήν Τράπεζαν, έναντι των εις αυτούς οφειλομένων υπό των κληρούχων κατά τας οικείας διατάξεις, τα δε τυχόν επί πλέον επιστρέφονται εις αυτόν.

 


Αρθρο: 269

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Αφάνεια κληρούχου

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αφάνεια κληρούχου

 

Κείμενο Αρθρου

Η από της εκδόσεως της αποφάσεως της επιτροπής απαλλοτριώσεων τριετής απουσία των στρατευθέντων κληρούχων, εάν οι απουσιάζοντες δεν έχωσιν έκτοτε δείξει σημεία υπάρξεως, αποτελεί πλήρη απόδειξιν του θανάτου των, μη απαιτουμένης της κηρύξεως αυτών κατά τας υπαρχούσας διατάξεις εις αφάνειαν.

 


Αρθρο: 270

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Φορολογικαί ατέλειαι

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος

 

Κείμενο Αρθρου

1. Καταργήθηκε από το άρθρο. 62 του Ν.Δ. 2185/1952.

2. Οι ιδιοκτήται των αναγκαστικώς κατά τον παρόντα νόμον ή εκουσίως απαλλοτριουμένων κτημάτων προς ακτήμονας καλλιεργητάς δεν υπόκεινται εις πληρωμήν φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος.

 


Αρθρο: 271

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Μάρτυρες

 

Κείμενο Αρθρου

Καθ' όσον αφορά τους υπό του Δημοσίου καλουμένους μάρτυρας κατά τας δίκας τας προκύπτουσας εκ της εφαρμογής του παρόντος Κώδικος εφαρμόζονται γενικώς άπασαι αι διατάξεις του άρθ. 1 του Α. Νόμου 1051/1938 "περί μέτρων προς προσέλευσιν μαρτύρων του Δημοσίου εν πολιτικαίς δίκαις κλπ."

 


Αρθρο: 272

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Εκπρόθεσμες δηλώσεις δημοσίου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δηλώσεις του άρθ. 928 Πολ. Δικονομίας γενόμεναι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Α. Νόμου 1722 εκπροθέσμως παρά του Δημοσίου επί απαιτήσεων προερχομένων εκ τιμήματος αγροτικώς απαλλοτριωθέντων κτημάτων θεωρούνται ως εμπρόθεσμοι, οσάκις δε εγένοντο διπλαί εν τη αυτή υποθέσει λαμβάνεται υπ' όψιν η δευτέρα εκ τούτων έστω και αν αντιτίθεται προς το περιεχόμενον της προγενεστέρας, θεωρουμένης ταύτης εν τη προκειμένη περιπτώσει ως ανυπάρκτου.

2. Αι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Αναγκαστικού Νόμου 1722 υπέρ τρίτων και κατά του Δημοσίου δικαστικώς επιδικασθείσαι εκ τόκων των κατά το άρθ. 1 του Νόμου 5456 δανείων απαιτήσεις, εν αις δεν εγένετο η κατά το άρθ. 6 του νόμου 6242 "περί ρυθμίσεως ζητημάτων τινών δημοσίου χρέους" και το άρθ. 3 της δυνάμει του νόμου 5456 εκδοθείσης από 29.6.1932 αποφάσεως του επί των Οικονομικών Υπουργού μείωσις, υπόκεινται και αύται εις την αυτήν μείωσιν κατά τα 25/100 των αρχικώς εν τω νόμω οριζομένων επιτοκίων, θεωρούνται δε ολοσχερώς εξοφληθείσαι επί τη καταβολή των ούτω μειωμένων επιτοκίων.

3. Κρατήσεις των του άρθ. 5 παρ. 3 του Ν.Δ. της 30.1.1926 "περί Ειδικού Ταμείου Εποικισμού" ως συνεπληρώθη και ετροποποιήθη, γενόμεναι υπέρ του Ταμείου τούτου επί της υπό τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως

καθορισθείσης αποζημιώσεως των κατά τον Αγροτικόν Νόμον και τον Νόμον 4857 απαλλοτριωθέντων κτημάτων διά τον προ της συστάσεως του Ταμείου χρόνον, δεν επιστρέφονται παρά τούτου είτε παρά του Δημοσίου εις του ιδιοκτήτας, ενεργούμεναι άμα και εν τοις εφεξής, αι δε μέχρι της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης διατάξεως εκδοθείσαι δικαστικαί αποφάσεις, αι περί της επιστροφής των εκ τοιούτων κρατήσεων

εισπραχθέντων ποσών αποφαινόμεναι, έστω και αν εχαρακτήρισαν ταύτας ως κρατήσεις του ενός τετάρτου εκ των υπό των Συνεταιρισμών κατατιθεμένων εις το Ταμείον Παρακαταθηκών μισθωμάτων απαλλοτριώσεως, κηρύσσονται άκυροι δυνάμει του παρόντος και απομένουσιν ανεκτέλεστοι.

 


Αρθρο: 273

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αποζημίωση νομέα

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κατ' ουδεμίαν περίπτωσιν γίνεται δεκτή αγωγή περί αποζημιώσεως, λόγω απαλλοτριώσεως, ή οπωσδήποτε αναγνωρίζεται δικαιούχος αυτής ο επικαλούμενος μόνον νομήν του ακινήτου και ουχί εμπράγματον δικαίωμα επ' αυτού.

2. Η αληθής έννοια των άρθ. 22, 25, 26 και 41 του από 3.10.1924 Διατάγματος "περί κωδικοποιήσεως των Αγροτικών Νόμων" και των τροποποιησάντων ή συμπληρωσάντων αυτά μεταγενεστέρων Νόμων, ως ήδη διατυπούνται εν τω παρόντι Κώδικι, είναι ότι, τα διαταχθέντα και διατασσόμενα υπό του Υπουργού της Γεωργίας και αποφασισθέντα ή αποφασιζόμενα υπό των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων επί των κατά τον Αγροτικόν Νόμον διατασσομένων και κρινομένων παρ' αυτών θεμάτων, δεν υπόκεινται εις τον έλεγχον των Πολιτικών Δικαστηρίων, ουδέ ως παρεμπίπτοντα ή προκριματικά.

 


Αρθρο: 274

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΝΕΙΑ ΚΛΗΡΟΥΧΩΝ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Δάνειο κληρούχων, Είσπραξη οφειλών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Χρηματικά ποσά προερχόμενα εξ υπολοίπων της τέως Ε.Α.Π. και διατεθέντα διά πάσης φύσεως δάνεια εις κληρούχους ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.

2. Παροχαί εις χρήμα ή εις είδη γενόμεναι εκ μέρους του Δημοσίου προς κληρούχους γηγενείς και πρόσφυγας μη διατελέσαντας υπό την αντίληψιν της τέως Ε.Α.Π. αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.

3. Η εξόφλησις των κατά το άρθρον τούτο οφειλών θέλει γίνει τοις μετρητοίς εις δέκα πέντε κατ' ανώτατον όριον ετησίας ίσας

τοκοχρεωλυτικάς δόσεις προς 3% ετησίως, καταβλητέας εντός του μηνός Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, εκάστης δόσεως μη δυναμένης να είναι μικροτέρας των 500 δραχμών. Ποσά κάτω των 500 δραχμών εισπράττονται εφάπαξ.

Η βεβαίωσις των δόσεων γίνεται η μερίμνη της αρμοδίας Υπηρεσίας Διευθύνσεως Εποικισμού η δε είσπραξις συμφώνως προς τας διατάξεις του Κώδικος περί δημοσίων εσόδων.

4. Επί των κατά το άρθρον τούτο εισπραττομένων χρεών δεν οφείλεται τόκος διά το χρονικόν διάστημα από της χορηγήσεως μέχρι τέλους Αυγούστου του έτους, καθ' ο θέλει γίνει η βεβαίωσις της πρώτης τοκοχρεωλυτικής δόσεως.

5. Εις την καταβολήν των τοκοχρεωλυτικών δόσεων των ποσών των διατεθέντων δι' έργα υδρεύσεως και κοινής εν γένει ωφελείας

υποχρεούνται αι Κοινότητες εις την περιφέρειαν των οποίων εξετελέσθησαν ταύτα. Αι Κοινότητες δύνανται να εισπράττουν το υπ' αυτών

καταβαλλόμενον διά τοκοχρεωλυτικήν δόσιν ποσόν από τους μόνιμους κατοίκους τους ωφελουμένους εκ των εκτελεσθέντων έργων κοινής ωφελείας, επιμερίζουσαι τούτο μεταξύ των, καθ' α ειδικώτερον δι' εκδοθησομένου, προτάσει των Υπουργών Εσωτερικών και Γεωργίας Διατάγματος ορισθήσεται. Διά του αυτού Διατάγματος ορισθήσεται και ο τρόπος επιμερισμού μεταξύ δύο ή πλειόνων Κοινοτήτων του διατεθέντος ποσού διά την εκτέλεσιν έργων κοινής ωφελείας εξυπηρετούντων τας Κοινότητας ταύτας.

 


Αρθρο: 275

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παραγραφή χρεών Ε.Α.Π.

 

Κείμενο Αρθρου

Εις την πενταετή παραγραφήν του άρθ. 69 του Λογιστικού Νόμου ΣΙΒ' υπόκεινται και αι δυνάμει του άρθ. 6 του Νόμου 4857 μεταβιβασθείσαι εις το Δημόσιον υποχρεώσεις της τέως Ε.Α.Π., της παραγραφής ταύτης λογιζομένης ως αρξαμένης αφ' ης αι ως άνω υποχρεώσεις εγεννήθησαν.

 


Αρθρο: 276

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Εσοδα ταμείου Εποικισμού

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας δύναται ν' ανατίθεται κατά περιφερείας η είσπραξις των παρά τοις Δημοσίοις Ταμείοις βεβαιουμένων εσόδων του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού εις υπαλλήλους της Εποικιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, ανατιθεμένων εν τη περιπτώσει ταύτη αυτοίς καθηκόντων Επιμελητών εισπράξεως των Δημοσίων Ταμείων, καθ' α ειδικώτερον ορισθήσεται διά Διατάγματος.

2. Τα υπό των υπαλλήλων τούτων εισπραττόμενα ποσά κατατίθενται εις τα παρ' οις εβεβαιώθησαν ταύτα δημόσια Ταμεία παρ' ων και εισάγονται εις τα έσοδα του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, εφαρμοζομένων σχετικώς απασών των διατάξεων των διεπουσών εκάστοτε τα της εισαγωγής των διά των Επιμελητών εισπράξεως εισπραττομένων ποσών.

 


Αρθρο: 277

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Πρόστιμα εντατικής καλλιέργειας

 

Κείμενο Αρθρου

Εις ας περιπτώσεις κατά τον παρόντα Κώδικα επιβάλλονται ποιναί και πρόστιμα προβλεπόμενα υπό του Αναγκαστικού Νόμου 813/1937 "περί προωθήσεως της εντατικής καλλιεργείας", τα εκ των προστίμων τούτων ποσά αποτελούσιν έσοδα του Δημοσίου βεβαιούμενα και εισπραττόμενα υπέρ αυτού συμφώνως τω Νόμω περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων.

 


Αρθρο: 278

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Δανεια παλινοστήσαντων Κωνσταντινουπολιτών

 

Κείμενο Αρθρου

Αι προς το Δημόσιον οφειλαί εκ χορηγηθέντων δανείων 1) υπό της Υπηρεσίας Εποικισμού Ανατολικής Θράκης κατά την περίοδον 1920-1922 εν όλω δραχμών 15.386.575.50 και 2) υπό της Κεντρικής Πατριαρχικής Επιτροπής Κωνσταντινουπόλεως κατά τα έτη 1919-1920 εις τους τότε παλινοστήσαντας εις Κωνσταντινούπολιν Ελληνας περιφερειών Θράκης και Μικράς Ασίας εν όλω Λιρών Οθωμαν. χαρτίνων 1.915.677 ή δραχ. 76.677.080 αποσβέννυνται.

Τα τυχόν εκ των ανωτέρω δανείων καταβληθέντα υπό των οφειλετών μέχρι της δημοσιεύσεως του ΑΝ 2123/1939 δεν αναζητούνται.

 


Αρθρο: 279

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχικαί και Ποινικαί διατάξεις

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κυρώσεις, Πειθαρχικές, Ποινικές

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δημόσιοι, πλην των εν επομένη παρ. 2, δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι, αρνούμενοι ή αμελούντες την εκτέλεσιν των εκ του παρόντος Κώδικος ανατιθεμένων αυτοίς έργων τιμωρούνται, εφ' όσον δεν λαμβάνεται ειδική περί τούτου πρόνοια εν τω παρόντις, υπό του Υπουργού της Γεωργίας διά πειθαρχικού προστίμου μέχρι πεντακοσίων δραχμών.

2. Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι εν γένει τιμωρούνται διά τας αυτάς παραβάσεις πειθαρχικώς κατά τας ειδικάς διατάξεις του οργανισμού των δικαστηρίων.

3. Επιβάλλεται πρόστιμον μέχρι δραχμών 500 εις τον προϊστάμενον του συνεργείου, προτάσει του Συμβουλίου Εποικισμού εις ο συμμετέχει εν τοιαύτη περιπτώσει και ο προϊστάμενος της τοπογραφικής υπηρεσίας, δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, εάν ελεγχθή ότι παρέλειψε τινάς των εν τοις άρθ. 56 και 57 του παρόντος οριζομένων διατυπώσεων.

 


Αρθρο: 280

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παρεμπόδιση εκτέλεσης αποφάσεων, Κυρώσεις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επίσης τιμωρούνται υπό του Υπουργού της Γεωργίας διά της εν τω προηγουμένω άρθρω παρ. 1 αναφερομένης ποινής πάντα τα μέλη της προσωρινής ή οριστικής επιτροπής ή του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου του συνεταιρισμού ως και της επιτροπής της διανομής, αρνούμενα υπηρεσίαν ή εκ προθέσεως βλάπτοντα τα συμφέροντα των κληρούχων ή παραμελούντα τα καθήκοντά των ή παραβαίνοντα τας νομίμους υποχρεώσεις των ή παρέχοντα εν γνώσει ψευδείς δηλώσεις εις τας ανακοινώσεις ή γνωστοποιήσεις προς τας αρχάς ή τους κληρούχους ή αρνούμενα να παραδώσουν εις τους διαδόχους των ή τας αρχάς προς εξέλεγξιν τα βιβλία, το ταμείον και εν γένει πάντα τα ανήκοντα εις την επιτροπήν είδη.

2. Κληρούχοι ή δικαιούμενοι αποκαταστάσεως, παρεμβάλλοντες εμπόδια εις την εκτέλεσιν αποφάσεων των διά του παρόντος προβλεπομένων Επιτροπών ή μη συμμορφούμενοι προς τας νομίμους διαταγάς της Εποικιστικής Υπηρεσίας, ή προς ικανοποίησιν ιδίων συμφερόντων παρεμβάλλοντες δυσχερείας εις το έργον του Συνεταιρισμού, διώκονται τη εγκλήσει της αρμοδίας Γεωργικής Υπηρεσίας εισαγόμενοι δι' απ' ευθείας κλήσεως κατά τας περί απειθείας ή διεγέρσεως κατά της Αρχής διατάξεις του ποινικού νόμου, διατασσομένης άμα της διοικητικής αυτών αποβολής δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας από των παρανόμως κατεχομένων υπ' αυτών κτημάτων.

3. Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και Ταμίαι των Σ.Α.Α.Κ. ή κληρούχοι, μέλη των Σ.Α.Α.Κ. ή Επίτροποι των Σ.Α.Α.Κ. αρνούμενοι να εκτελέσωσι τας αποφάσεις και ειδικούς κανονισμούς του Υπουργού της Γεωργίας ή εκ προθέσεως βλάπτοντες τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού ή παραμελούντες τα υπό του νόμου 602, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως οριζόμενα καθήκοντα αυτών ή παραβαίνοντες ταύτα ή παρέχοντες ψευδείς δηλώσεις προς τας Εποπτικάς αυτών Αρχάς, ή προς ικανοποίησιν ιδίων συμφερόντων παρεμβάλλοντες δυσχερείας εις το έργον του Συνεταιρισμού ή αρνούμενοι να παραδώσουν προς έλεγχον τα βιβλία αυτών, το Ταμείον και εν γένει πάντα τα ανήκοντα εις τον Σ.Α.Α.Κ. είδη ή εκ προθέσεως κατακρατούντες ή καταστρέφοντες την κινητήν και ακίνητον περιουσίαν του Συνεταιρισμού, τιμωρούνται διά προστίμου από δραχμών πεντακοσίων μέχρι τριών χιλιάδων, επιβαλλομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, υποχρεούμενοι συνάμα εις επανόρθωσιν της επενεχθείσης ζημίας εις τον Σ.Α.Α.Κ. Εν υποτροπή ή εν αρνήσει να συμμορφωθούν διώκονται τη εγκλήσει του Υπουργού της Γεωργίας ή των παρ' αυτού εντεταλμένων αρμοδίων οργάνων, εισαγόμενοι δι' απ' ευθείας κλήσεως, κατά τας περί απειθείας ή διεγέρσεως κατά της Αρχής διατάξεις του Ποινικού Νόμου, διατασσομένης άμα της κατασχέσεως πάντων των παρανόμως κατακρατουμένων ειδών και χρημάτων των Σ.Α.Α.Κ. προς παράδοσίν των εις τας νομίμους Αρχάς αυτών, επιφυλασσομένης της τυχόν προβλεπομένης βαρυτέρας ποινής υπό του Ποινικού Νόμου.

4. Πάντα τα υπό του παρόντος επιβαλλόμενα πρόστιμα βεβαιούνται και εισπράττονται κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων και εισάγονται ως έσοδον του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού.

 


Αρθρο: 281

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Πώληση εργαλείων επαγγέλματος, Κυρώσεις

 

Κείμενο Αρθρου

Πρόσφυγες ή γηγενείς πωλούντες άνευ εγγράφου αδείας του Γραφείου Γεωργικής Περιφερείας, της εγκαταστάσεώς των, τα αγοραζόμενα διά χρημάτων προερχομένων εκ δανείου του Κράτους ή της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων ή Νομικών Προσώπων τη εγγυήσει του Κράτους αροτριώντα και λοιπά εφόδια αναγκαία διά την εξάσκησιν του επαγγέλματός των διώκονται και τιμωρούνται κατά τας περί υπεξαιρέσεως διατάξεις του Ποινικού Νόμου.

 


Αρθρο: 282

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 15 παρ. 14 του Ν. 3194/1955.

 


Αρθρο: 283

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Τίτλος Αρθρου
Διαγραφή οφειλών

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Διαγραφές οφειλών

 

Κείμενο Αρθρου

Οφειλαί προς το Δημόσιον, Ειδικόν Ταμείον Εποικισμού και την Αγροτικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, προερχόμενα εκ παραχωρήσεων, γενομένων μέχρι της ισχύος του Νόμου 18 του 1944, κατά την έννοιαν της παρ. 1 του προηγουμένου άρθ. 282 ασχέτως αν έχουν καθορισθή ή μη εις δραχμάς, κατά την Εποικιστικήν εν γένει και την περί αποκαταστάσεως κτηνοτρόφων Νομοθεσίαν κλήρων, οικοπέδων, οικημάτων προς αγροτικήν αποκατάστασιν, προερχομένων εξ αγροκτημάτων είτε απαλλοτριωθέντων κατά τον αγροτικόν Νόμον, είτε ανηκόντων εις την τέως Επιτροπήν Αποκαταστάσεως Προσφύγων, είτε αναληφθέντων υπό του Υπουργείου της Γεωργίας εκ της ανταλλαξίμου περιουσίας είτε αρμοδιότητος του Θεσσαλικού Γεωργικού Ταμείου, διαγράφονται.

 


Αρθρο: 284

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Τίτλος Αρθρου
Κύρωσις δικαιοπραξιών

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κύρωση δικαιοπραξιών

Σχόλια
Η αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εποικισμού προς γνωμοδότηση καταργήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 3 του ΒΔ 25.9/8.10.1957 (ΦΕΚ Α 200)

 

Κείμενο Αρθρου

Δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας (μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού) δύνανται να κυρωθούν δικαιοπραξίαι περί εκποιήσεως κλήρων συναφθείσαι εντός μηνός το πολύ από της καταργήσεως ή τροποιήσεως του Νόμου βάσει του οποίου, εγκύρως, αν εξηκολούθει ισχύων ούτος, θα συνήπτοντο αύται.

 


Αρθρο: 285

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Διόρθωσις ονοματεπωνύμων κληρούχων

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Διόρθωση ονοματεπωνύμων κληρούχων

Σχόλια
Η αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εποικισμού προς γνωμοδότηση καταργήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 3 ΒΔ 25.9/8.10.1957 (ΦΕΚ Α 200)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η διόρθωσις των τυχόν εσφαλμένως ή ελλιπώς αναγραφομένων εις αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων ή άλλας διοικητικάς πράξεις ονοματεπωνύμων ή πατρωνύμων κληρούχων δύναται να γίνη και δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εποικισμού.

2. Η διόρθωσις των τυχόν εσφαλμένως ή ελλιπώς αναγραφομένων εις τα στοιχεία οριστικής διανομής αγροκτημάτων της τέως Ε.Α.Π. ονοματεπωνύμων ή πατρωνύμων κληρούχων γίνεται είτε δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων κατά παραπομπήν του Υπουργού Γεωργίας (εκδιδομένην μετά γνώμην του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εποικισμού) είτε δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας (μετά γνώμην του αυτού Συμβουλίου).

 


Αρθρο: 286

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Τίτλος Αρθρου
Ανασύστασις αρχείων Ε. Απαλλοτριώσεων

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 1 του ΝΔ 3958/59.

 


Αρθρο: 287

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

Τίτλος Αρθρου
Δημόσια κτήματα (Ιμλιάκια)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Δημόσια κτήματα, Ηπειρος, Μακεδονία

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ IV

ΕΙΔΙΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

1. Η παραχώρησις αγροτικών κτημάτων ανηκόντων εξ ολοκλήρου εις το Δημόσιον υπόκειται εις την διαδικασίαν ενώπιον της επιτροπής απαλλοτριώσεων, καθοριζούσης και το τίμημα αυτών κατά τους εν τω παρόντι νόμω κανόνας.

2. Η αποζημίωσις των δημοσίων κτημάτων της Ηπείρου και Μακεδονίας (Ιμλιάκια) ορίζεται εις το δεκαπλάσιον του διά δημοπρασίας βεβαιωθέντος μέσου ετησίου καθαρού ενοικίου της μέχρι τέλους 1915 τριετίας.

3. Μη ενεργηθείσης τυχόν δημοπρασίας κατά τι των ετών της άνω τριετίας το μέσον καθαρόν ετήσιον ενοίκιον ορίζεται επί τη βάσει των γενομένων κατά τα λοιπά έτη ενοικιάσεων και παντός άλλου στοιχείου εκτιμήσεως.

 


Αρθρο: 288

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Δημόσια κτήματα, Ηπειρος, Μακεδονία, Εξόφληση

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η μεταβίβασις της κυριότητος των κλήρων των δημοσίων κτημάτων της Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας (Ιμλιάκια), τα οποία παρεχωρήθησαν εις τους συνεταιρισμούς των κληρονομικών νομέων (μπασταινούχων) κατά το άρθ. 24 του αγροτικού νόμου 2052 και 27 του νόμου 2922 γίνεται μετά την ολοσχερή εξόφλησιν του καθορισθέντος τιμήματος διά παραχωρητηρίου εγγράφου υπό του αρμοδίου προϊσταμένου εποικισμού.

2. Το παραχωρητήριον τούτο, συντεταγμένον κατά τύπον εγκεκριμένον υπό του Υπουργού της Γεωργίας, μεταγράφεται επιμελεία του ενδιαφερομένου εις τα οικεία βιβλία των μεταγραφών και αποτελεί τον οριστικόν τίτλον κυριότητος του κλήρου.

 


Αρθρο: 289

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Δημόσια κτήματα, Ηπειρος, Μακεδονία, Κληρονομικοί νομείς

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αληθής έννοια του εδ. 1 του άρθ. 27 του Νόμου 2922 ως τούτο ετροποποιήθη διά μεταγενεστέρων νόμων είναι ότι επί δημοσίων κτημάτων (ιμλιακίων) Ηπείρου και Μακεδονίας, ων η νομή είχε παραχωρηθή εις τους κληρονομικούς νομείας προ της ισχύος της διατάξεως ταύτης κατά τας διατάξεις του άρθ. 24 του Νόμου 2052, ο καταρτισμός των καταλόγων των κληρονομικών νομέων, της εκτάσεως της μπασταίνης και του καταβλητέου υφ' εκάστου ποσού γίνεται κατά την διαδικασίαν την καθορισθείσαν εις εκτέλεσιν του άρθ. 24 του Νόμου 2052.

2. Τα μέχρι της δημοσιεύσεως του ΑΝ 1722 εκδοθέντα υπέρ των

κληρονομικών νομέων και μεταγραφέντα κατά τας διατάξεις του άρθ. 288 του παρόντος Κώδικος ατομικά παραχωρητήρια νομίμως εξεδόθησαν.

3. Από της δημοσιεύσεως του ΑΝ 1722 δι' όσα κτήματα της κατηγορίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν κατηρτίσθησαν κατάλογοι αρμοδία διά τον καταρτισμόν αυτών είναι η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων.

4. Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ορισθησομένης υπό του Υπουργού της Γεωργίας διαρκείας δε ουχί μείζονος των 2 μηνών, επιτρέπεται όπως οιοσδήποτε έχων έννομον συμφέρον υποβάλη ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ένστασιν κατά της εγγραφής εις τους κατά την παρ. 1 του παρόντος καταρτισθέντας καταλόγους κληρονομικών νομέων, εφ' όσον δεν εξεδόθη υπέρ αυτών μέχρι της δημοσιεύσεως του ΑΝ 1722 ατομικόν παραχωρητήριον ή το τυχόν εκδοθέν δεν μετεγράφη.

Αι κατά τα ως άνω εκδιδόμεναι αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων είναι οριστικαί και αμετάκλητοι κοινοποιούνται δε κα΄τα τα εν άρθ. 74 παρ. 2 του παρόντος Κώδικος.

 


Αρθρο: 290

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κληρονομική νομή, Μπασταινουχικά κτήματα

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Μπασταινουχικά κτήματα

1. Εις απαλλοτριούμενα κτήματα αι μεν καλλιεργούμεναι επ' εμφυτεύσει γαίαι παραχωρούνται κατά προτίμησιν εις τους κληρούχους εμφυτευτάς αυτών, αι δε καλλιεργούμεναι κατά το κρατούν εν Ηπείρω και Μακεδονία σύστημα της κληρονομικής νομής (μπάσταινα) εις τους κληρονόμους αυτών νομείς (μπασταινούχους). Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις ο κλήρος συμπληρούται μόνον δι' ετέρων γαιών κειμένων εις το αυτό ή έτερον κτήμα προς επάρκειαν.

2. Η εκ του κτήματος αποδημία του κληρονομικού νομέως, μακρά ή βραχεία, συνεχής ή κατά διαλείμματα δεν αποστερεί αυτόν του δικαιώματος προς αποκατάστασιν επί των υποσταινουχικών γαιών εφ' όσον αύται

καλλιεργούνται υπό της οικογενείας του ή μελών αυτής ή τρίτων και εργατών.

3. Εις τους κληρονομικούς νομείς (μπασταινούχους) μη καλλιεργούντας αυτοπροσώπως ή διά των μελών της οικογενείας των παραχωρείται εκ της μπασταίνης αυτών μόνον η οικία ή επαρκής διά την ανέγερσιν αυτής μετά παραρτημάτων χώρος και έκτασις ουχί ανωτέρα των δέκα στραμμάτων, δεν δύνανται όμως να είναι μέλη των αγροτικών Συνεταιρισμών, αλλά μόνον χρεώσται αυτών, εφόσον δεν παραμένουσιν εις το αγρόκτημα.

4. Τηρούνται αναλόγως και περί γαιών μπασταινουχικών αι γενικαί διατάξεις του παρόντος πλην εκείνων, αι οποίαι προβλέπουν αποκλεισμόν από της αποκαταστάσεως ή έκπτωσιν από του κλήρου, μη εχουσών εφαρμογήν επί μπασταίνης, ης ουχ' ήττον επιτρέπεται η μείωσις εν περιπτώσει ανεπαρκείας γαιών του κτήματος και μόνον εφ' όσον υπερβαίνει αύτη εν συνόλω τα πεντήκοντα στρέμματα.

5. Εις την κληρονομίας των μπασταινουχικών εκτάσεων του κλήρου καλούνται οι εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου κληρονόμοι των αποβιούντων κληρονομικών νομέων.

Αι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζονται και επί μπασταινών αποβιωσάντων μπασταινούχων κληρούχων δι' ας δεν εξεδόθησαν αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων περί ρυθμίσεως της κληρονομίας, ή δι' ας εξεδόθησαν αποφάσεις αλλά δεν εγκατεστάθησαν οι δικαιωθέντες ή εκκρεμεί εναντίον των εκδοθεισών αποφάσεων υποβληθείσα μέχρι τέλους Δ/μβρίου 1947 αίτησις παραπόνων ή αναθεωρήσεως εκ μέρους των κατά το πρώτον εδάφιον κληρονόμων.

6. Κατά την οριστικήν διανομήν μπασταινουχικών κτημάτων εξαιρούνται της κατά προτίμησιν παραχωρήσεως εις τους μπασταινούχους εκτάσεις κρινόμεναι ως απαραίτητοι ή κατάλληλοι διά την χάραξιν του οικείου συνοικισμού. Οι κλήροι κατά την περικοπτομένην διά την χάραξιν του συνοικισμού μπασταινουχικήν έκτασιν συμπληρούνται δι' ετέρων μπασταινουχικών ή μη εκτάσεων κειμένων εις το αυτό κτήμα και εν ελλείψει τοιούτων δι' αναλόγου μειώσεως του κλήρου πάντων των κληρούχων.

 


Αρθρο: 291

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Απαλλοτριωμένα κτήματα Ηπείρου, Διανομή επικοίνων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τα εν Ηπείρω απαλλοτριούμενα κτήματα ο κλήρος δύναται να είναι ου μόνον κατ' έκτασιν, αλλά και κατ' αξίαν άνισος, εν ουδεμιά περιπτώσει δυνάμενος να υπερβή την καθοριζομένην υπό της επιτροπής απαλλοτριώσεων έκτασιν του γεωργικού κλήρου.

2. Επί των κτημάτων της προηγουμένης παραγράφου αι εις τους ιδιοκτήτας κατά το άρθ. 3 του παρόντος καταλειπόμεναι εκτάσεις λαμβάνονται εκ των καλλιεργησίμων βοσκοτόπων του κτήματος και τοιούτων μη υπαρχόντων ή μη επαρκούντων, δεν καταλείπονται εις τους ιδιοκτήτας αι εν τω άρθ. 3 αναφερόμεναι εκτάσεις.

3. Η επιτροπή απαλλοτριώσεων επί των κτημάτων του άρθρου τούτου, ένεκα της μεγάλης κατατμήσεως των μπασταινών, δύναται να συγκεντρώνη και ενώνη τα τμήματα αυτών και να κατανέμη ταύτα κατά τον νόμον, μεταξύ των δικαιούχων.

4. Καλλιεργηταί καλλιεργούντες επί κληρονομική νομή εις πλείονα του ενός κτήματα αποκαθίστανται πλήρως κατά προτίμησιν εν ω κατοικούσι κτήματι.

Ενθα εν Ηπείρω η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων παρεχώρησεν εις πλείονα του ενός πρόσωπο κοινόν κλήρον επιτρέπεται όπως η Επιτροπή αύτη τη αιτήσει του ενός των συναποκατασταθέντων προβαίνη εις την διανομήν του επικοίνου κλήρου, άνευ όμως καταγμήσεως των τεμαχίων του κλήρου τούτου.

 


Αρθρο: 292

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Εξαγορασθείσες εμφυτεύσεις

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Εξαγορασθείσαι εμφυτεύσεις

1. Εκτάσεις γαιών ή αμπέλων, εξαγορασθείσαι παρά των εμφυτευτών δυνάμει του νόμου 2189 διά συμβολαίου και παραχωρηθείσαι κατά τον αγροτικών νόμον υπό των επιτροπών απαλλοτριώσεων εις συνεταιρισμούς

αποκαταστάσεως καλλιεργητών, παραμένουσιν εις την κατοχήν και κυριότητα των εξαγορασάντων εμφυτευτών, υποχρέων εις καταβολήν προς τους συνεταιρισμούς της αναλογούσης αποζημιώσεως.

2. Αποκατασταθέντες εν Αττική κληρούχοι, παραχωρήσαντες διά

συμβολαιογραφικών προσυμφώνων ή εγγράφων έκτασιν εκ των εις αυτούς δοθεισών γαιών το πολύ μέχρι δέκα στρεμμάτων προς τρίτους ακτήμονας δι' εμφύτευσιν αμπέλων, εκπίπτουσι παντός επί των εκτάσεων τούτων δικαιώματος εφ' όσον έχει γίνει υπό τούτων τοιαύτη εμφύτευσις επ' αυτών και υποκαθίστανται ως προς τας εκτάσεις ταύτας εις τα δικαιώματά των οι εμφυτευταί, ωσεί είχε γίνει αρχικώς προς αυτούς η παραχώρησις. Εναντι του συνεταιρισμού αποκαταστάσεως εξακολουθούσιν ευθυνόμενοι διά το τίμημα οι αρχικοί κληρούχοι, εφ' όσον είχε καταβληθή τούτο εις αυτούς, και μόνον εάν το τίμημα είναι ανώτερον του διά της αποφάσεως ορισθέντος περιέρχεται το επί πλέον εις τον συνεταιρισμόν.

Οι κατά τας διατάξεις του διά του άρθ. 40 του ΑΝ 1722 καταργηθέντος εδαφ. 3 του άρθ. 122 του ΑΚ 6448 αποκατασταθέντες, είναι μέλη των Σ.Α.Α.Κ. και ισχύουσιν ως προς την χρεώσιν και έκδοσιν των υπέρ αυτών παραχωρητηρίων αι διατάξεις του άρθ. 119 του παρόντος Κώδικος.

3. Καλλιεργηταί αυθαιρέτως εμφυτεύσαντες μέχρι τέλους Μαϊου 1932 διά συστηματικών αμπέλων γαίας περιελθούσας εις Κοινότητας δι' αποφάσεων των Επιτροπών απαλλοτριώσεων, είναι δυνατόν να τύχουν αποκαταστάσεως επί των γαιών τούτων δι' αναλόγου αναθεωρήσεως υπό των Επιτροπών απαλλοτριώσεων κατά παραπομπήν υπό του Υπουργού της Γεωργίας των κατά το άρθ. 74 του παρόντος εκδοθεισών σχετικών απαλλοτριωτικών αποφάσεων. Εμφυτευτής αποκαθιστάμενος εις έκτασιν μεγαλυτέραν του κατά τας διατάξεις του Νόμου τούτου υπολογιζομένου γεωργικού κλήρου, χρεούται διά την υπερβαίνουσαν τον γεωργικόν κλήρον έκτασιν διά τιμήματος ίσου προς την προ της εμφυτεύσεως πραγματικήν τότε αξίαν των εμφυτευθεισών γαιών.

Το οφειλόμενον υπό των Κοινοτήτων τίμημα μειούται αναλόγως των αφαιρουμένων κατά το παρόν στρεμμάτων.

Εν η περιπτώσει κατεβλήθη παρά της Κοινότητος το τίμημα επιστρέφεται το ανάλογον ποσόν.

Η εισπραχθησομένη διαφορά παρά του Δημοσίου μεταξύ της κατά τον αγροτικόν νόμον αξίας των ούτω διατεθεισών εις εμφυτευτάς γαιών και της πραγματικής των αξίας, αποδίδεται εις τας υπέρ ων αρχικώς είχον απαλλοτριωθή αι εκτάσεις αύται Κοινότητας διά την εκτέλεσιν υπό τούτων κοινοφελών έργων.

 


Αρθρο: 293

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας

 

Κείμενο Αρθρου

Η αληθής έννοια των διατάξεων του Νόμου 2189 και των τροποποιησάντων τούτον μεταγενεστέρων νόμων ή διαταγμάτων "περί αγοράς των εμφυτευτικών δικαιωμάτων" είναι ότι από του διά της Προεδρικής αποφάσεως καθορισμού της διά την εξαγοράν της ψιλής κυριότητος οφειλομένης αποζημιώσεως παύει η υποχρέωσις προς καταβολήν εμφυτευτικού κανόνος, ο δε υπέρ ου η εξαγορά εμφυτευτής οφείλει να καταβάλλη τας κατά νόμον δόσεις της καθορισθείσης αποζημιώσεως επί τόκω συνθέτω 6% από της εκδόσεως της καθοριζούσης την αποζημίωσιν αποφάσεως.

2. Η αληθής έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθ. 8 του Νόμου 2189 του 1920 "περί εξαγοράς της κυριότητος εμφυτευτικών κτημάτων και συμπληρώσεως του Αγροτικού Νόμου 2052" είναι ότι αύται έχουν εφαρμογήν επί εμφυτευτικών κτημάτων εφ' ων ο κανών συνίσταται εις ποσοστόν επί της παραγωγής, και ουχί επί εμφυτευτικών κτημάτων εφ' ων ο κανών ωρίσθη κατ' αποκοπήν.

 


Αρθρο: 294

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Εμφυτευτικές γαίες, Κράτος

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Εμφυτευτικαί γαίαι Κρήτης

Γαίαι της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων κείμεναι εν τη περιφερεία Κρήτης και φυτευθείσαι μετά την έναρξιν της ισχύος του Νόμου 5496 και προ της καταμετρήσεώς των υπό της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας δι' αμπελώνων ή δενδρωδών συστηματικών φυτειών διέπονται υπό των διατάξεων των επομένων άρθρων.

 


Αρθρο: 295

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παραχώρηση γαιών στους εμφυτευτές

 

Κείμενο Αρθρου

1. Γαίαι φυτευθείσαι υπό δικαιουμένων αγροτικής αποκαταστάσεως γηγενών ή προσφύγων παραχωρούνται εις τους εμφυτευτάς των κατ' έκτασιν ίσην προς τον κλήρον, εφ' ου δικαιούνται ούτοι αποκαταστάσεως.

Οι εμφυτευταί αύτοι θεωρούνται ως κληρούχοι αποκατασταθέντες εις γαίας της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων και ως τοιούτοι υπέχουν τας κατά τας κειμένας διατάξεις προβλεπομένας υποχρεώσεις των εις γαίας της Επιτροπής ταύτης αποκατασταθέντων προσφύγων.

2. Πρόσφυγες δικαιούμενοι αποκαταστάσεως και παραχωρήσαντες τον εκ προσωρινής διανομής κλήρον των εις έτερον πρόσφυγα ή γηγενή προς εμφύτευσιν υπό τον όρον της διατηρήσεως των κληρουχικών δικαιωμάτων επί του ημίσεος της εμφυτευθησομένης εκτάσεως θεωρούνται ως αυτοπροσώπως εμφυτεύσαντες το ήμισυ της εμφυτευθείσης εκτάσεως του κλήρου των. Η ούτω παραχωρουμένη αυτοίς έκτασις διέπεται υπό των διατάξεων της προηγουμένης παρ. 1 και δεν δύναται πάντως να υπερβή την έκτασιν του ορισθησομένου βασικού βιωσίμου κλήρου εν τω οικείω κτήματι.

3. Διά την εξεύρεσιν του αναλογούντος τιμήματος εις τας κατά τας προηγουμένας παρ. 1 και 2 παραχωρουμένας γαίας δεν λαμβάνεται υπ' όψιν η εκ των γενομένων επ' αυτών εμφυτεύσεων προκύψασα μείζων αξία.

4. Γαίαι εμφυτευθείσαι υπό γηγενών και προσφύγων μη δικαιουμένων αγροτικής αποκαταστάσεως, παραχωρούνται μέχρις εκτάσεως δέκα πέντε στρεμμάτων εις τους εμφυτευτάς των.

Κατ' εξαίρεσιν αποκλείονται της τοιαύτης παραχωρήσεως.

α) Εμφυτευταί όντες άγαμοι κατιόντες ή έγγαμοι θυγατέρες ετέρου εμφυτευτού.

β) Αι σύζυγοι εμφυτευτών.

Η μη υπό των ανιόντων ή των συζύγων άσκησις του αναγνωριζομένου εις τούτους δικαιώματος δεν αίρει τον κατά τα ανωτέρω αποκλεισμόν.

5. Πας αξιών δικαιώματα βασιζόμενα επί των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων οφείλει να ζητήση την αναγνώρισιν τούτων δι' αιτήσεώς του ήτις δέον να υποβληθή εις την Επιτροπήν Απαλλοτριώσεων μέχρι της δικασίμου προς έκδοσιν αποφάσεως κατά το άρθ. 180 του παρόντος Κώδικος διά την οικείαν κτηματικήν περιφέρειαν ή εντός τριμήνου από της ισχύος του ΑΝ 1244 εις ας περιπτώσεις έχει ήδη εκδοθή η τοιαύτη απόφασις. Η μη εντός της προθεσμίας ταύτης υποβολή της αιτήσεως συνεπάγεται την απώλειαν των διά του άρθρου τούτου αναγνωριζομένων δικαιωμάτων.

 


Αρθρο: 296

Ημ/νία: 22.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παραχώρηση γαιών στους εμφυτευτές, Τίμημα

Σχόλια
Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την 12 του ν. 3194/1955.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 καταργείται με την παρ. 12 του ν. 3194/1955.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Διά τας κατά το άρθ. 295 παρ. 4 παραχωρουμένας γαίας οφείλεται τίμημα ίσον προς την τρέχουσαν αξίαν της εμφυτευθείσης ασκεπούς γης". Εάν οι παραχωρούμεναι πεφυτευμέναι γαίαι κείνται εις τοποθεσίας εις ας δεν καθώρισεν η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων αγοραίαν αξίαν τότε το οφειλόμενον τίμημα καθορίζεται κατ' αναλογίαν προς την υπό της αυτής Επιτροπής καθορισθείσαν αγοραίαν αξίαν διά γαίας της αυτής κατηγορίας κειμένας εις άλλας τοποθεσίας, του τιμήματος τούτου μη δυναμένου πάντως να είναι ανωτέρου της κατά τον χρόνον της ενάρξεως της ισχύος του ΑΝ 1244 τρεχούσης των γαιών αξίας.

2. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον καθοριζόμενον δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων τίμημα δεν υπόκειται εις την έκπτωσιν 25,50% την αναφερομένην εν άρθ. 1 της από 28.11.1930 συμβάσεως μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων κυρωθείσης διά του άρθ. 10 του Ν. 4857.

 


Αρθρο: 297

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παραχώρηση γαιών σε δικαιούχους, Τίμημα

 

Κείμενο Αρθρου

Αι μετά την αποκατάστασιν των εν παρ. 1 και 4 του άρθ. 295

μνημονευομένων εμφυτευτών μέλλουσι να πλεονάσωσι γαίαι παραχωρούνται προς δικαιουμένους αγροτικής αποκαταστάσεως γηγενείς και πρόσφυγας εφαρμοζομένων εις τας περιπτώσεις ταύτας κατ' αναλογίαν των διατάξεων του παρόντος Κώδικος. Οι ούτω αποκαθιστάμενοι εις τας γαίας ταύτας υποχρεούνται εις καταβολήν του εν παρ. 1 του άρθ. 296 τιμήματος.

 


Αρθρο: 298

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παράνομη εμφύτευση γαιών, Αποζημίωση

 

Κείμενο Αρθρου

Γηγενείας και πρόσφυγες παρανόμως εμφυτέυσαντες γαίας εκ των εν άρθ.

294 προβλεπομένων υποχρεούνται εις καταβολήν αποζημιώσεως χρήσεως από της ημέρας της παρ' αυτών κατοχής του κτήματος και μέχρι της κατά τας διατάξεις του παρόντος εκδόσεως της οικείας αποφάσεως της επιτροπής Απαλλοτριώσεων περί των παραχωρητέων εις αυτούς εκτάσεων. η ως άνω αποζημίωσις χρήσεως, προκειμένου δε περί εμφυτευτών, οίτινες ετύγχανον κληρούχοι εκ προσωρινής διανομής οφείλεται αποζημίωσις χρήσεως διά μόνας τας πέραν του ορισθησομένου δι' αποκατάστασιν κλήρου των φυτευθείσας εκτάσεις.

 


Αρθρο: 299

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παραχωρήσεις γαιών, Τίμημα, Αποζημίωση, Είσπραξη

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το κατά τα άρθ. 296 και 298 καθοριζόμενον τίμημα και αποζημίωσις χρήσεως εισπράττονται υπό της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος κατά τας διατάξεις των διά των Νόμων 5151 και 691/1937 κυρωθεισών συμβάσεων "περί χρεών αγροτών προσφύγων", της πληρωμής του τε τιμήματος και της αποζημιώσεως χρήσεως γινομένης τοις μετρητοίς εις δέκα ετησίας τοκοχρεωλυτικάς δόσεις επί τόκω τρία τοις εκατόν (3%) και άνευ της υπό των Νόμων 5952, 6442 και 998 προβλεπομένης εκπτώσεως του 40 τοις εκατόν.

2. Η καταβολή των δόσεων άρχεται από της ενάρξεως του γεωργικού έτους, το οποίον ακολουθεί την έκδοσιν της σχετικής αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.

3. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος τηρεί κατά εμφυτευτήν ιδιαίτερον λογαριασμόν χρεώσεως και αποπληρωμής α) διά την καθοριζομένην και εισπραττομένην κατά το άρθ. 298 αποζημίωσιν χρήσεως.

β) Διά την καθοριζομένην και εισπραττομένην αξίαν γαιών, ην είχον αύται προ της εμφυτεύσεως, και

γ) Διά την υπεραξίαν ως εν άρθ. 296 παρ. 2 αύτη καθορίζεται.

 


Αρθρο: 300

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παράνομη εμφύτευση, Αποζημίωση δαπανών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι παρανόμως κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου εμφυτεύσαντες δικαιούνται αποζημιώσεως διά τας καταβληθείσας παρ' αυτών δαπάνας προς εμφύτευσιν των γαιών, αίτινες εν ουδεμιά περιπτώσει δύνανται να ορισθώσιν ανώτεροι των 3.500 δραχμών κατά στρέμμα και πάντως ουχί ανώτεραι του ημίσεος της κατά στρέμμα υπεραξίας. Αι δαπάναι αύται υπολογίζονται δι' ολόκληρον την παρ' αυτών φυτευθείσαν έκτασιν πλην της περιπτώσεως καθ' ην οι παρανόμως εμφυτεύσαντες δικαιούνται

αποκαταστάσεως κατά τον Αγροτικόν Νόμον, οπότε η αποζημίωσις καταβάλλεται εις αυτούς διά τας παρ' αυτών εμφυτευθείσας εκτάσεις τας απομενούσας μετά την αφαίρεσιν των εις αυτούς παραχωρηθησομένων εκτάσεων λόγω κλήρου.

2. Η αποζημίωσις αύτη καταβάλλεται εις τούτους ατόκως υπό της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος εκ των παρ' αυτής πραγματοποιουμένων εισπράξεων διά την προσδοθείσαν εις το κτήμα υπεραξίαν λόγω εμφυτεύσεως, βάσει ειδικώς τηρουμένου προς τούτο παρ' αυτής λογαριασμού κατά εμφυτευθέν κτήμα. Η καταβολή γίνεται μετά τον κατά την επομένην παρ. 3

συμψηφισμόν, εις δέκα ετησίας δόσεις, αρχομένας από της ενάρξεως του γεωργικού έτους, το οποίον ακολουθεί την έκδοσιν της αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων περί διαθέσεως των παρανόμως εμφυτευθεισών γαιών. Η αποζημίωσις αύτη εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται όπως καταβληθή εκ του εισπραχθησομένου τιμήματος εις ο θα καθορισθή κατά το άρθ. 296 παρ. 2 η αξία ην εκέκτηντο αι γαίαι κατά τον χρόνον εμφυτεύσεώς των ως και εις βάρος των πραγματοποιουμένων εισπράξεων εξ άλλων κτημάτων, πλην του υπό αποζημιουμένου εμφυτευθέντος.

3. Εις την ως άνω αποζημίωσιν η Αγροτική Τράπεζα δικαιούται να συμψηφίση αυτοδικαίως:

α) Την παρά του παρανόμως εμφυτεύσαντος οφειλομένην αποζημίωσιν χρήσεως.

β) Την υπεραξίαν ολοκλήρου του εμφυτευθέντος κτήματος, πλην της περιπτώσεως, καθ' ην ο παρανόμως εμφυτεύσας τυγχάνει αποκαταστατέος κληρούχος κατά τον παρόντος Κώδικα, οπότε η συμψηφιστέα υπεραξία υπολογίζεται διά μόνον το μη εις αυτόν περιερχόμενον τμήμα του εμφυτευθέντος κτήματος.

Το μετά τον συμψηφισμόν τούτον παραμένον τυχόν υπόλοιπον καλλιεργητικών δαπανών καταβάλλεται κατά τα εν τη προηγουμένη παρ. 2.

 


Αρθρο: 301

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παραχώρηση γαιών, Απαγόρευση διάθεσης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι κατά τα άρθ. 295, 297 και 179 παρ. 2 του παρόντος Κώδικος παραχωρούμεναι γαίαι, αι βαρύνουσαι ταύτας υποχρεώσεις και αι καταβληθείσαι δαπάναι εμφυτεύσεως καθορίζονται δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.

Η αυτή Επιτροπή αποφαίνεται και περί παντός ετέρου ζητήματος αφορώντος την εφαρμογήν του παρόντος.

2. Εμφυτευταί αποκτήσαντες τας παρ' αυτών εμφυτευθείσας εκτάσεις βάσει της παρ. 2 του άρθ. 179 του παρόντος Κώδικος υποχρεούνται εις καταβολή τιμήματος και αποζημιώσεως χρήσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος, του τιμήματος και της αποζημιώσεως χρήσεως καθοριζομένων υπό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεως μετ' εξακρίβωσιν της εις τοιούτους εμφυτευτάς περιελθούσης εκτάσεις και εξοφλουμένων υπό του υποχρέου εμφυτευτού κατά τας διατάξεις του άρθ. 299.

 


Αρθρο: 302

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται επί ποινή ακυρότητος των συντασσομένων δικαιοπραξιών η διά πράξεων εν ζωή ή αιτία θανάτου μεταβίβασης της κυριότητος ή η οπωσδήποτε διάθεσις των κατά τας διατάξεις του άρθ. 295 ως και της παρ.

2 του άρθ. 179 του παρόντος Κώδικος παραχωρουμένων γαιών ως και η επ' αυτών σύστασις οιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος προ της εξοφλήσεως των βαρυνουσών αυτάς υποχρεώσεων.

2. Μετά την εξόφλησιν των υποχρεώσεων τούτων αι γαίαι αύται διέπονται υπό των διατάξεων του αστικού δικαίου. Υπό του αυτού διέπονται δικαίου τα της κληρονομίας των επί των αυτών γαιών κτωμένων και καθοριζομένων κατά το άρθ. 295 δικαιωμάτων.

 


Αρθρο: 303

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας

 

Κείμενο Αρθρου

Η δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, κατά την πρώτην παράγραφον του άρθ. 80 του παρόντος Κώδικος αναπομπή των αποφάσεων των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων εις τας ιδίας, προς διόρθωσιν διατάξεων αντικειμένων εις τον Νόμον, χωρεί εντός έτους από της εκδόσεως των κατά το άρθ. 301 εκδιδομένων αποφάσεων.

Αι μέχρι σήμερον εκδοθείσαι αποφάσεις κατά το αυτό ως άνω άρθρον, υπόκεινται εις αναθεώρησιν, διά τους ως άνω λόγους και κατά την αυτήν διαδικασίαν, εντός έτους από της ενάρξεως της ισχύος του 2123/1939.

 


Αρθρο: 304

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Απαλλοτρίωσις ψιλής κυριότητος επί εμφυτευτικών κτημάτων

Καταργήθηκε από το άρθρο 2 παρ. 12 του Ν. 2258/1952.

 


Αρθρο: 305

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Εξαγορασθέντα κτήματα ξένων υπηκόων

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Εξαγορασθέντα κτήματα ξένων υπηκόων

1. Αι διατάξεις του νόμου 4245 περί κυρώσεως του από 23 Μαρτίου 1929 Ν. Δ/τος "περί κυρώσεως των μεταξύ Ελλάδος και Αγγλίας, Ελλάδος και Βελγίου, και Ελλάδος και Ιταλίας συμφωνιών περί εξαγοράς κτημάτων υπηκόων αυτών" και της από 28.2.1929 ανακοινώσεως μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας περί εξαγοράς απαλλοτριωθέντων επιτεταγμένων ή κατειλημμένων κτημάτων Γάλλων υπηκόων διατηρούνται εν ισχύι.

2. Διά την εφαρμογήν των διατάξεων τούτων του Ν. 4245 και των δι' αυτού κυρωθεισών Συμφωνιών, εάν ο αποδειχθείς κύριος του κτήματος είναι νομικόν πρόσωπον εδρεύον εν τη αλλοδαπή και αναγνωριζόμενον υπό της Επικρατείας της έδρας του ως τοιούτον, η ιθαγένεια αυτού προσδιορίζεται εκ της έδρας του κατά τον χρόνον της κηρύξεως ως απαλλοτριωτέου του εξαγοραζομένου κτήματος.

 


Αρθρο: 306

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Εξαγορασθέντα κτήματα ξένων υπηκόων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η διάθεσις των, δυνάμει του Νόμου 4245 και των τροποποιησάντων τούτον μεταγενεστέρων Νόμων "περί εξαγοράς τμημάτων ξένων υπηκόων", εξαγοραζομένων γαιών ενεργείται κατά τας διατάξεις του Αγροτικού Νόμου, ισχυουσών και διά τας γαίας ταύτας των διατάξεων του Νόμου τούτου.

2. Κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου διατίθενται και πάντα τα δυνάμει οιουδήποτε νόμου εξαγορασθέντα ή εξαγορασθησομένα υπό του Δημοσίου αγροκτήματα προς αγροτικήν αποκατάστασιν ακτημόνων γηγενών ή προσφύγων.

 


Αρθρο: 307

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Εξαγορασθέντα κτήματα Αγγλων, Ισοτιμία νομίσματος

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αληθής έννοια του άρθ. 1 του Αναγκαστικού Νόμου της 25/1/1936 "περί κυρώσεως της μετά της Αγγλικής Κυβερνήσεως Συμφωνίας περί ρυθμίσεως του ζητήματος της λόγω της υποτιμήσεως της δραχμής καταβολής συμπληρωματικής αποζημιώσεως εις τους Αγγλους ιδιοκτήτας εξαγορασθέντων ή υπό εξαγοράν αγροκτημάτων, κατά τον Νόμον 4245 "και της αυτής Συμφωνίας και ιδία του όρου Σ' των εκατέρωθεν δηλώσεων είναι ότι από της εισπράξεως της συμπληρωματικής αποζημιώσεως αυτοδικαίως

καταργούνται αι δίκαι αι εξαρτώμεναι εξ εγερθεισών παρά των ιδιοκτητών αγωγών αναφερομένων, είτε εις απαιτήσεις αυτών λόγω της υποτιμήσεως της δραχμής, είτε εις αξιώσεις αναφερομένας εις την εν γένει υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως ερμηνείαν και εφαρμογήν των Συμφωνιών εξαγοράς των κυρωθεισών διά των Νόμων 4245, του ως άνω Αναγκαστικού τοιούτου, και εις την σχετικήν προς τας εξαγοράς ταύτας Νομοθεσίαν, πάσης τοιαύτης αξιώσεως αποσβεσθείσης από της αυτής εισπράξεως.

2. Εν τη εννοία των ορισμών του άρθ. 2 του από 2.11.1935 Αναγκαστικού Νόμου "περί ερμηνείας, τροποποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Νόμου 4907" περιέχεται το ότι τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα των ενυποθήκων πιστωτών, άτινα περιέρχονται εις το πληρώσαν δημόσιον διαδεχόμενον τους πιστωτάς διατηρούνται εν πλήρει ισχύι εφ' όσον δεν υπέκυψαν εις παραγραφήν αι τυχόν αξιώσεις οιουδήποτε επί του ακινήτου ή της διά την απαλλοτριίωσίν του αποζημιώσεως, νομίμως αντιτασσόμενα εν παντί χρόνω κατά πάσης τοιαύτης αξιώσεως.

 


Αρθρο: 308

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Διεύθυνση Εποικισμού, Προσωπικό

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ V

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Η εφαρμογή του παρόντος νόμου ανατίθεται εις την παρά τη Γενική Διευθύνσει Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Διεύθυνσιν Εποικισμού ανασυνιστωμένην, με το ήδη παρ' αυτή υπηρετούν προσωπικόν

τοποθετούμενον δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, του εκτάκτου ή ημερομισθίου τοιούτου, εφ' όσον συνεπλήρωσε ενιαύσιον υπηρεσίαν παρά τω Υπουργείω της Γεωργίας ή τη Ε.Α. Προσφύγων, μετατασσομένου και διαβαθμιζομένου εις τακτικόν δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου Εποικισμού.

2. Η θέσις του Διευθυντού Εποικισμού κενουμένη πληρούται διά προαγωγής του ικανωτέρου και κατά βαθμόν ανωτέρου και εν ισοβαθμία του αρχαιοτέρου, εκ των Προϊσταμένων Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διευθύνσεως Εποικισμού των εχόντων πτυχίον Ανωτάτης Σχολής.

3. Προσόντα των Τμηματαρχών ορίζονται δίπλωμα Νομικής και σχετική ειδίκευσης.

4. Εις γραφείας της Κεντρ. Υπηρεσίας Εποικισμού τελειοφοίτους Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας δε μισθόν ανωτέρου βαθμού, απονέμεται και ο βαθμός του μισθού ον λαμβάνουν, μετά συμπλήρωσιν δεκαετίας εις τον βαθμόν του γραφέως α' τάξεως.

Ούτοι τοποθετούνται μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντιστοίχους προς τον διά της προαγωγής των κτηθέντα βαθμόν κενάς θέσεις οργανικών γραμματέων προς ους εξομοιούνται ως προς την προαγωγήν.

5. Αι διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύουν και διά τον παρά τη Γενική Διευθύνσει Εποικισμού Μακεδονίας - Θράκης τμηματάρχην Εποικισμού ως και διά τον διευθυντήν αγροτικής στεγάσεως, δημιουργουμένων αντιστοίχων οργανικών θέσεων.

6. Διά Δ/τος εφ' άπαξ εκδοθησομένου κανονισθήσεται η αρμοδιότης των υφισταμένων τμημάτων και η ανάλογος ονομασία τούτων, δι' αποφάσεων δε του Υπουργού της Γεωργίας τοποθετείται αναλόγως των εκάστοτε αναγκών της υπηρεσίας το μόνιμον προσωπικόν της Διευθύνσεως Εποικισμού. Δι' ομοίων αποφάσεων του Υπουργού της Γεωργίας τοποθετείται το διά Διαταγμάτων εκδοθέντων ή εκδοθησομένων βάσει του νόμου 3565/1928 προσλαμβανόμενον προσωπικόν.

 


Αρθρο: 309

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Ειδικό Ταμείο Εποικισμού, Προσωπικό

 

Κείμενο Αρθρου

1. Διά Διαταγμάτων προτάσει του επί της Γεωργίας Υπουργού εκδιδομένων μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, επιτρέπεται η κατάργησις, συγχώνευσις, μετατροπή και η διαρρύθμισις των εν γένει Εποικιστικών Υπηρεσιών άνευ αυξήσεως του υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένου προσωπικού.

2. Δι' ομοίων Διαταγμάτων ορίζονται και τα εν γένει διά τας θέσεις της Εποικιστικής Υπηρεσίας απαιτούμενα προσόντα (σπουδών, χρόνου υπηρεσίας, ειδικεύσεως κλπ.) και ο τρόπος καταλήψεως αυτών.

 


Αρθρο: 310

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Ειδικό Ταμείο Εποικισμού, Λογιστές

 

Κείμενο Αρθρου

Δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας εκδιδομένης μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού και

δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύνανται να μετατάσσωνται λογισταί της Εξωτερικής Υπηρεσίας Εποικισμού πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ή της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών εις κενάς θέσεις γραμματέων της αυτής υπηρεσίας.

 


Αρθρο: 311

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Υπουργείο Γεωργίας, Εποικιστική Υπηρεσίας, Χρόνος υπηρεσίας υπαλλήλων

 

Κείμενο Αρθρου

Ο χρόνος δοκίμου υπηρεσίας των υπαλλήλων της Εποικιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας προσμετράται, διά την συμπλήρωσιν του απαιτουμένου χρόνου προς προαγωγήν των εις τον αμέσως ανώτερον βαθμόν.

 


Αρθρο: 312

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Τμήματα Εποκισμού Νομαρχιών, Τεχνικοί Υπάλληλοι