Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

 ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Έτος: 1970

ΦΕΚ: Α 27 19700131

Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1970

Ημ.Υπογραφής: 24.01.1970

 

Τίτλος
Αλιευτικός Κώδικας

Θέματα
Αλιευτικός ΚώδικαςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝΑρθρο: 1

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότης

Λήμματα
αλιεία, ανάπτυξη

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αρμοδιότης επί της αλιευτικής παραγωγής θαλασσών και γλυκέων υδάτων, η διοίκησις, διαχείρισις και εκμετάλλευσις των ιχθουτρόφων εν γένει υδάτων, συμπεριλαμβανομένων και των ορεινών ρεόντων υδάτων, και η εποπτεία, ο έλεγχος και η διοίκησις και διαχείρισις των κατά το άρθρ. 1 παρ. 2 του β.δ. 152 της 8.3.1969 "περί καθορισμού μεταφερομένων υπηρεσιών κλπ. Δ/σεως Αλιείας Υπουργείου Βιομηχανίας εις Υπουργείον Γεωργίας", νομικών προσώπων και ετέρων εν γένει οργανισμών ασκούνται υπό του Υπουργείου Γεωργίας, εκτός αν άλλως ορίζεται εις τον παρόντα κώδικα.

2. Επίσης η έγκρισης και η τροποποίησις των καταστατικών των κατά τας κειμένωας διατάξεις συνιστωμένων αλιευτικών, συνεταιρισμών, ανήκει εις το Υπουργείον Γεωργίας, το οποίον ωσαύτως εποπτεύει, ελέγχει και παρακολουθεί τους ως άνω συνεταιρισμούς, δυνάμενον να αναθέτη την εποπτείαν και τον έλεγχον και εις την Αγροτικήν Τράπεζαν της Ελλάδος.Αρθρο: 2

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αξιοποίησις παραθαλασσίων τελμάτων

Λήμματα
αλιεία, ανάπτυξη

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εάν εσώτερον του αιγιαλού ή της παραλίας υφίστανται αλίπεδα ή τέλματα, των οποίων η μέση στάθμη της επιφανείας της ξηράς είναι κατωτέρα της μέσης στάθμης της θαλάσσης, επιτρέπεται, όπως δια Δ/τος ειδικώς εν εκάστη περιπτώσει εκδιδομένου επί τη προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας και μετά σύμφωνον γνώμην του Αρχηγείου Ναυτικού και γνώμην του Συμβουλίου Αλιείας, ορίζεται ότι αι εκτάσεις αύται μετατρέπονται εις λειμνοθάλασσας δια διοχετεύσεως της θαλάσσης, ίνα χρησιμοποιηθούν ως ιχθυοτροφεία ή, δι' άλλους σκοπούς

καθοριζομένους δια του αυτού Δ/τος.

2. Διά του αυτού Δ/τος, καθορίζονται λεπτομερώς:

α) Τα ακριβή όρια του μετατρεπόμενου εις λιμνοθάλασσαν αλιπέδου ή τέλματος.

β) Η συνεχόμενη προς το αλίπεδον ή τέλμα ζώνη ξηράς, η οποία απαιτείται δια την κατασκευήν διώρυγος προς διοχέτευσιν της θαλάσσης.

γ) Η εκατέρωθεν της ζώνης ταύτης έκτασις, η οποία αναγκαίοι δια την ομαλήν εκμετάλλευσιν της λιμνοθαλάσσης.

δ) Τα περι της αναγκαιούσης δαπάνης και του τρόπου της διαθέσεως ταύτης, ως και οι όρι της κατασκευής του έργου.

ε) Ο τρόπος της εκμεταλλεύσεως της δημιουργουμένης λιμνοθαλάσσης και κατά παρέκκλισιν από των κειμένων διατάξεων.

3. Από της δημοσιεύσεως του κατά την παρ. 1 Δ/τος, τα τυχόν ανήκοντα εις ιδιώτας αλίπεδα ή τέλματα, περιλαμβανομένων των τυχόν εκ της διοχευτεύσεως της θαλάσσης, μη καλυπτομένων τμημάτων, ως και τα τυχόν ανήκοντα εις ιδιώτας τμήματα εκ της συνεχομένης προς το αλίπεδον ή τέλμα ζώνης ξηρλάς της αναγκαιούσης δια την κατασκευήν διώρυγος, ή εκ της εκατέρωθεν της ζώνης ταύτης ορισθείσης ως αναγκαίας δια την ομαλήν εκμετάλλευσιν της λιμνοθαλάσσης εκτάσεως, λογίζονται ως κηρυχθέντα εν απαλλοτριώσει δια του αυτού Δ/τος υπέρ του Δημοσίου λόγω δημοσίας ωφελείας, εφαρμοζομένων περαιτέρω ως προς την διαδικασίαν της απαλλοτριώσεως, τον καθορισμόν και την καταβολήν της αποζημιώσεως, των διατάξεων τω παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρ. 4 του Α.Ν. 2344 της 10/18.5.1940 "περί γιαλού και παραλίας", ως αύται εκάστοται ισχύουν.

4. Δήμοι, κοινότητες ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εις τα οποία ανήκουν εμπράγματα δικαιώματα επί των κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου εκτάσεων, υποχρεούνται εις δωρεάν παραχώρισιν των δικαιωμάτων αυτών εις το Δημόσιον.

5. Εφ' όσον το όλον ή το μεγαλύτερον μέρος των κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου λογιζομένων ως απαλλοτριωθεισών εκτάσεων ανήκει εις τον αυτόν ιδιώτην ή και εις πλείονας, οίτινες όμως εν τη περιπτώσει ταύτη, ήθελον συμφωνήσει εις την ίδρυσιν εταιρείας σκοπόν εχούσης την εκμετάλλευσιν της λιμνοθαλάσσης, επιτρέπεται όπως, αντί της αποζημιώσεως της απαλλοτριώσεως, παραχωρήται εις τους ιδιώτας τούτους υπό του Δημοσίου και εφ' όσον ούτοι δέχονται τούτο η εφ' ωρισμένων χρόνον, μη δυνάμενον να υπερβή τα 50 έτη, εκμετάλλευσις της λιμνοθαλάσσης είτε δωρέαν είτε και επί προσθέτω καταβολή μισθώματος.

6. Οι όροι της ως άνω παραχωρήσεως καθορίζονται δια συμβάσεως καταρτιζομένης μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών ως εκπροσώπου του Δημοσίου, και των ιδιωτών, μετά σύμφωνον γνώμην του Υπουργού Γεωργίας. Εν πάση περιπτώσει τα έξοδα μετατροπής του αλιπέδου ή τέλματος εις λιμνοθάλασσαν και αι δαπάναι εκμεταλλεύσεως της λιμνοθάλασσαν και συντηρήσεως των σχετικών τεχνικών έργων βαρύνουν τους συμβαλλομένους ιδιώτας, η δε εποπτεία της εκμεταλλεύσεως ανήκει εις το Υπουργείον Γεωργίας.Αρθρο: 3

Ημ/νία: 14.12.1987

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Δημιουργία και βελτίωση ιχθυτροφείων κλπ

Λήμματα
αλιεία, ανάπτυξη

Σχόλια
Το παρόν άρθρο 3 τίθεται όπως από την παρ. 1 του άρθρ. 3 του Ν. 1740/ 4-14 Δεκ. 1987 (ΦΕΚ Α' 221). Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107) η κατά το παρόν άρθρο αρμοδιότητα απαλλοτρίωσης υπέρ του Δημοσίου υδατίνων και γειτνιαζουσών χερσαίων εκτάσεων για δραστηριότητες του τομέα αλιείας ασκείται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Για τη δημιουργία, επέκταση και βελτίωση των ιχθυοτροφείων και υδατοκαλλιεργειών, θυνείων και άλλων εγκαταστάσεων που αφορούν την αλιεία καθώς και για τη δημιουργία σταθμών παραγωγής γόνου ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών, ερευνητικών ιδρυμάτων αλιείας και εγκαταστάσεων επεξεργασίας, διακίνησης και εμπορίας αλιευμάτων, επιτρέπεται, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, να απαλλοτριώνονται αναγκασικά υπέρ του δημοσίου:

α) υδατοσκεπείς εκτάσεις από αλμυρά, υφάλμυρα και γλυκά νερά, καθώς και ο γειτονικές ή μη γειτονικές χερσαίες εκτάσεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του σκοπού της απαλλοτρίωσης και

β) ιδανικά μερίδια σε ιχθυοτροφεία του δημοσίου που ανήκουν στην κυριότητα φυσικών ή νομικών προσώπων και κρίνονται απαραίτητα για την ορθολογική οργάνωση και εκμετάλλευση των ιχθυοτροφείων αυτών.

2. Οι υδάτινες και χερσαίες εκτάσεις καθώς και τα ιδανικά μερίδια της προηγούμενης παραγράφου κηρύσσονται απαλλοτριωτέα σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, ύστερα από γνώμη -επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του νομάρχη και αποτελείται από: α) έναν υπάλληλο της κεντρικής υπηρεσίας αλιείας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Γεωργίας,

β) τον προϊστάμενο του τμήματος οικονομικής διαχείρησης της διεύθυνσης εσωτερικών ή το νόμιμο αναπληρωτή του,

γ) τον αρμόδιο υπάλληλο για θέματα αλιείας του νόμου ή το νόμιμο αναπληρωτή του,

δ) έναν εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από αυτήν και

ε) έναν εκπρόσωπο της ένωσης γεωργικών συνεταιρισμών του νομού, ο οποιος είναι μέλος αλιευτικού συνεταιρισμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από αυτήν.

Με την ίδια απόφαση του νομάρχη ορίζεται και ο πρόεδρος της επιτροπής. Αν οι φορείς των περιπτ. δ' και ε' δεν υποδείξουν εκπροσώπους για την συγκρότηση της επιτροπής μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή τους, οι εκπρόσωποι αυτοί ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το νομάρχη.

3. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου αυτού αντιμετωπίζονται από πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας στον τακτικό προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων".Αρθρο: 4

Ημ/νία: 31.08.1995

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευσις εκρηκτικών ή τοξικών μέσων

Λήμματα
αλιεία, προστασία

Σχόλια
- Βλέπε και άρθρο 4 Ν. 1740/1987 για τις επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες. - Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως άνω από το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ Α 181), ισχύει δε από 31.8.1995.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Απαγορεύεται η αλιεία με δυναμίτιδα ή άλλες εκρηκτικές ύλες ή με τοξικές, ναρκωτικές ή διαβρωτικές ουσίες ή με συσκευές που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, καθώς επίσης και η αλιεία με οποιαδήποτε φυτική, χημική ή άλλη ουσία, που μπορεί να ναρκώνει, παραλύει, φονεύει ή καθιστά ανίκανα για κάθε αντίδραση τα υδρόβια ζώα (φλόμος, γαλατσίδα, σπλώνος, καρναρέζα, αγριόσπλωνος, μελισσάνδρα, γαλαζόπετρα κ.λπ.)."

2. Οι παραβάται της διατάξεως της παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκισιν πέντε μηνών μέχρι τριών ετών και χρηματικήν ποινήν κατά το άρθρ. 57 του Ποινικού Κώδικος, οι δε εκ τούτων όντες πλοίαρχοι και κυβερνήται στερούνται συγχρόνως του διπλώματός των από ενός μέχρι πέντε ετών.

3. Εν περιπτώσει υποτροπής, επιφυλασσομένων των περί ταύτης διατάξεων του Ποινικού Κώδικος, οι πλοίαρχοι και κυβερνήται στερούνται του διπλώματος των δια παντός.Αρθρο: 5

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευσις του φέρειν εκρηκτικάς ύλας ή τοξικάς ουσίας

Λήμματα
αλιεία, προστασία

Σχόλια
Βλέπε και άρθρο 4 Ν. 1740/1987 για τις επιβαλλόμενς διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται εις πάντα, όστις ευρίσκεται εν πλω εντός αλιευσίμου χώρου (ως θαλάσσης, ποταμού, λίμνης) ή ευρίσκεται οπωσδήποτε εν τη περιοχή αυτών, το φέρειν εφ' εαυτού ή εν τω σκάφει δυναμίτιδα ή άλλα εκ των εν τω άρθρ. 4 αναφερομένων μέσων.

2. Εξαίρεσις δια την δυναμίτιδα και λοιπάς εκρηκτικάς ύλας γίνεται εις περίπτωσιν καθ' ην ο φέρων τοιαύτας ύλας εκτελεί εν τη περιφερεία ταύτη, κατόπιν αδείας της αρμοδίας αρχής, υποβρυχίους ή άλλας επιτρεπομένας εργασίας (ως εκβραχισμούς, θεμέλια, γεφύρας).

3. Οι παραβάται τιμωρούνται με φυλάκισιν πέντε μηνών μέχρι δύο ετών και χρηματικήν ποινήν κτά το άρθρ. 57 του Ποινικού Κώδικος, εν περιπτώσει δε καθ' ην ο παραβάτης τυγχάνει πλοίαρχος και κυβερνήτης του πλοίου στερείται συγχρόνως του διπλώματός του από ενός μέχρι πέντε ετών.

4. Κατά πάσαν στιγμήν έχουν το δικαίωμα και το καθήκον να επιχειρούν σχετικάς ερεύνας εις τα πλοία, τας λέμβους και λοιπά πλωτά μέσα, εκτός των ανακριτικών υπαλλήλων, ωσαύτως οι του λιμενικού σώματος, οι τελωνειακοί υπάλληλοι και οι κυβερνήται των πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού.Αρθρο: 6

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευσις πωλήσεως εκρηκτικών ή τοξικών μέσων

Λήμματα
αλιεία, προστασία

Σχόλια
Βλέπε και άρθρο 4 Ν. 1740/1987 για τις επιβαλλόμενς διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες.

 

Κείμενο Αρθρου

Παντοπώλαι, έμποροι εκρηκτικών υλών, εκμεταλλευταί ή εργάται λατομείων ή μεταλλείων και πάντες οι υπό οιανδήποτε ιδιότητα πωλούντες δυναμίτιδα ή άλλα εκ των εν τω άρθρ. 4 αναφερομένων μέσων εις αλιέα και εις οιονδήποτε άλλον, εν γνώσει όμως ότι ούτος χρησιμοποιεί ταύτα προς αλιείαν, τιμωρούνται δια φυλακίσεως τριών μηνών μέχρι τριών ετών και δια χρηματικής ποινής κατά το άρθρ. 57 του Ποινικού Κώδικος.Αρθρο: 7

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάσχεσις, δήμευσις, εκποίησις

Λήμματα
αλιεία, προστασία

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η κατά τας περιπτώσεις των άρθρ. 5 και 6 ανακαλυπτομένη δυναμίτις, τα εν τω άρθρ. 4 αναφερόμενα μέσα, πάντα τα πλωτά μέσα (ως λέμβοι, άκατοι, πλοιάρια) εντός των οποίων ήθελον ανακαλυφθή εκρηκτικαί ύλαι προς αλιείαν ως και πλωτά μέσα, άτινα οπωσδήποτε ήθελον χρησιμοποιηθή δια την διά δυναμίτιδος ή άλλων εκρηκτικών υλών αλιείαν, μεθ' απάντων των δικτύων και λοιπών εξαρτημάτων, κατάσχονται παρ' οιουδήποτε εκ των εν τω άρθρ. 5 παρ. 4 αναφερομένων και παραδίδονται υπό του κατασχόντος μετ' εκθέσεως βεβαιώσεως της πράξεως εις την πλησιεστέραν λιμενικήν ή τελωνειακήν ασκούσαν λιμενικά καθήκοντα αρχήν ή αστυνομικήν αρχήν προκειμένου περί παραβάσεων εις λίμνας ή ποταμούς ή δασικήν αρχήν προκειμένου περί παραβάσεων εις ορεινά ρέοντα ύδατα.

2. Αι εν παρ. 1 αρχαί υποχρεούνται όπως ενεργήσουν πάσας τας προς βεβαίωσιν της πράξεως και ανακάλυψιν του πράξαντος προανακριτικάς πράξεις και άνευ προηγουμένης παραγγελίας του εισαγγελέως, ειδοποιούσαι τούτον δια του ταχυτέρου μέσου, προσαγάγουν δε τον συλληφθέντα επ' αυτοφώρω μετά της σχηματησθείσης δικογραφίας εις τον αρμόδιον εισαγγελίεα άνευ αναβολής, το βραδύτερον εντός 24 ωρών από της συλλήψεως, αν δε η σύλληψις εγένετο εκτός της έδρας αυτού, εντός του απολύτως αναγκαίου προς μεταγωγήν χρόνου.

3. Εκ των κατασχομένων η μεν δυναμίτις ή άλλη εκρηκτική ύλη

αποστέλλεται εις την πλησιεστέραν αποθήκην υλικού πολέμου ή καταστρέψαν αποθήκην υλικού πολέμου ή καταστρέφεται ευθύς μετά την κατάσχεσιν, άπαντα δε τα λοιπά, εν περιπτώσει εκδόσεως αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως, δημεύονται δια της αυτής αποφάσεως, υποβάλλεται δε υπό της επιληφθείσης αρχής σχετική έκθεσις προς το Υποργείον Γεωργίας, το οποίον αποφαίνεται περί της καταστροφής των ή της εκποιήσεώς των ή περί της υπέρ δημοσίας τινός υπηρεσίας διαθέσεώς των. Εις περίπτωσιν εκποιήσεως η δημοπρασία ενεργείται υπό της επιληφθείσης αρχής μονοήμερος μετά απλήν κήρυξιν δια κήρυκος κατά την επιτόπιον συνήθειαν και το μεν αποτέλεσμα ταύτης υπόκειται εις την έγκρισιν του Υπουργού Γεωργίας, το δε επιτυγχανόμενον εκπλειστηρίασμα αποτελεί δημόσιον έσοδον.

4. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται επί τη προτάσει της αρμοδίας αρχής, εις ην περίπτωσιν ήθελε κριθή ότι τα κατεσχημένα πλωτά μέσα ή άλλα αντικείμενα υπόκεινται εις φθοράν ή ελάττωσιν της άξίας ή η φύλαξις αυτών είναι δυσχερής, να διατάσση και προ της εκδόσεως της αποφάσεως του δικαστηρίου την κατά τα άνω δια δημοπρασίας εκποίησιν αυτών, οπότε το εκπλειστηρίασμα κατατίθενται εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων και εν περιπτώσει μεν καταδίκης και δημεύσεως εισάγεται ως δημόσιον έσοδον, εν εναντία δε περιπτώσει αποδίδεται εις τον δικαιούχον χωρίς εκ της ενεργείας ταύτης να γεννάται άλλη τις ευθύνη ή υποχρέωσις του Δημοσίου.Αρθρο: 8

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευσις πωλήσεων παρανόμων αλιευμάτων

Λήμματα
αλιεία, προστασία

Σχόλια
Βλέπε και άρθρο 4 Ν. 1740/1987 για τις επιβαλλόμενς διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται η πώλησις των ιχθύων και των άλλων εν γένει υδροβίων ζώων των αλιευομένων δια των εν τω άρθρ. 4 αναγραφομένων μέσων. Οπουδήποτε και αν ευρεθούν τοιαύτα αλιεύματα κατάσχονται και εκποιούνται δια προχείρου δημοπρασίας υπέρ του Δημοσίου.

2. Οι προμηθευόμενοι προς μεταπώλησιν ιχθύς και λοιπά υδρόβια ζώα αλιευθέντα δια των ανωτέρω μέσων τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις οκτώ μηνών και δια χρηματικής ποινής κατά το άρθρ. 57 του Ποινικού Κώδικος.

3. Οι επί σκοπώ εμπορίας των ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων των αλιευθέντων δια των εν άρθρ. 4 αναφερομένων μέσων χορηγήσαντες τα μέσα ταύτα τιμωρούνται με τας εν τω αυτώ άρθρω δια τους αυτουργούς καθοριζομένας ποινάς.Αρθρο: 9

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις υπαλλήλων

Λήμματα
αλιεία, προστασία

 

Κείμενο Αρθρου

Οι κατά τόπους διοικητικοί, τελωνειακοί, αστυνομικοί, δασικοί και δημοτικοί υπάλληλοι προς δε και οι του λιμενικού σώματος οφείλουν να επαγρυπνούν εις την ακριβή τήρησιν των διατάξεων του παρόντος, Κεφαλαίου και έχουν καθήκον να καταγγέλλουν αμέσως τους παραβαίνοντας ταύτας.Αρθρο: 10

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ρυθμιστικά μέτρα αλιείας

Λήμματα
Αλιεία (κανονισμοί-περιορισμοί)

Σχόλια
*Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1740/87. *Η ανωτέρω παρ. 6 του παρόντος άρθρου, που είχε προστεθεί με το άρθρο 3 του ν. 1740/87, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν. 2040/92. *Εχει εκδοθεί το ΠΔ 40/1993 (ΦΕΚ Α 14/12.2.1993). *Κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου, εκδόθηκαν τα ΠΔ 576/1980 (Α' 157), περί χορηγήσεως αδειών σε αλιευτικά σκάφη προς διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας και ΠΔ 324/1994 (Α' 174) περί *Στους παραβάτες των διατάξεων των διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο από 100.000 έως 500.000 με τη διαδικασία που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος ν.δ/τος. Επίσης και στις περιπτώσεις των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 57ε ν.δ/τος 136/1946 "περί Αγορανομικού Κώδικος". Ισχύουν δε και οι διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 2538/1997, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α 154).εκμεταλλεύσεως κοραλλιογενών σχημα τισμών, αντιστοίχως. Σύμφωνα με την ΥΑ 290339/2001 (Β' 20), τα ρυθμιστικά μέτρα αλιείας με το εργαλείο μηχανότρατα, που έχουν ληφθεί κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθορ 3 παρ. 2 του Ν. 1740/87, εξακολουθούν και ισχύουν.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Με Π.Δ/τα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας μετά από γνώμη του συμβουλίου αλιείας, μπορεί να ορίζονται είτε γενικά για όλη την επικρατεία είτε μερικά κατά περιφέρεια, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, για τα εσωτερικά και θαλάσσια ύδατα, τα εξής:

α) οι περιοχές και οι χρονικές περίοδοι αλιείας, τα εργαλεία, ο εξοπλισμός, οι συσκευές και οι μέθοδοι άσκησης της αλιείας.

β) ο αριθμός ορισμένων τύπων αλιευτικών σκαφών ή άλλων πλωτών μέσων και εργαλείων,

γ) οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την παραχώρηση των αναγκαίων για την εξυπηρέτηση των μονάδων αυτών χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων,

δ) οι προϋποθέσεις λειτουργίας και εκμετάλλευσης των δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων,

ε) τα είδη, τα μεγέθη και οι ποσότητες των ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών που επιτρέπεται να αλιεύονται καθώς και οι όροι ειδικής προστασίας ορισμένων υδρόβιων οργανισμών,

στ) οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών,

ζ) οι προϋποθέσεις, για τη χορήγηση άδειας για τοποθέτηση μόνιμων ή προσωρινών εργαλείων ή εγκαταστάσεων για αλιεία,

η) οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας αλιείας με ειδικά ή νέα συστήματα αλιείας,

θ) οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας πειραματικής αλιείας καθώς και εισαγωγής υδρόβιων οργανισμών που προορίζονται για εμπλουτισμούς,

ι) οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αδειών αλιείας, ατομικών και σκαφών, οι αρμόδιες για την έκδοσή τοςυ αρχές, η χρονική διάρκεια ισχύος, η ανανέωση και ανάκληση των αδειών αυτών, καθώς και ο επιτρεπόμενος αριθμός αδειών αλιείας κατά περιοχή, χρονική περίοδο και αλιευτικό εργαλείο,

ια) οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας απόπλου σκαφών για αλιεία σε διεθνή ύδατα και

ιβ) κάθε άλλο μέτρο που αποσκοπεί στη ρύθμιση της αλιείας και στην ανάπτυξη και προστασία της αλιευτικής παραγωγής και γενικά των υδάτινων βιολογικών πόρων και υγροβιοτόπων.

2. Με Π.Δ/τα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι τύποι και οι προδιαγραφές των σκαφών και γενικά των πλωτών μέσων με τα οποία επιτρέπεται η αλιεία.

3. Με Π.Δ/τα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζεται ο τύπος των αδειών αλιείας, η αντιμετώπιση της δαπάνης για την προμήθεια των σχετικών εντύπων από τους αρμόδιους για την έκδοση των αδειών φορείς και το ύψος των τελών για την έκδοση και ανανέωση των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αδειών αλιείας.

4. Με Π/Δ.τα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου, μπορεί να ρυθμίζονται:

α) θέματα σχετικά με την κατοχή, μεταφορά, εμπορία, συντήρηση, μεταποίηση, τυποποίηση και την ποιοτική κατάταξη αλιευτικών προϊόντων και γενικά των υδρόβιων οργανισμών και

β) θέματα σχετικά με την απαγόρευση κατασκευής, εισαγωγής, κατοχής και εμπορίας δικτύων και γενικά αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

5. Αν υπάρχει κίνδυνος μείωσης ή καταστροφής των ιχθυοποθεμάτων και ιδιαίτερα του γόνου των ψαριών, ή άλλων υδρόβιων οργανισμών ή κίνδυνος γενικότερης διαταραχής της ισορροπίας του υδάτινου οικολογικού συστήματος ή για λόγους ρύθμισης της αλιείας, μπορεί με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του συμβουλίου αλιείας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδσα της Κυβερνήσεως, να επιβάλλονται για χρονική περίοδο μέχρι ένα έτος ειδικά ή πρόσθετα περιοριστικά της αλιείας μέτρα, σε σχέση με τις ρυθμίσεις που προβλέποτναι από τα δ/τα που εκδόθηκαν ή εκδίδονται σύμφωνα με την παρ.

1 του παρόντος άρθρου. Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να απαγορευτεί η αλειεία σε ορισμένη απόσταση από τις ακτές ή σε ορισμένο βάθος υδάτων, με ορισμένους τύπους σκαφών ή ορισμένα εργαλεία, ή η αλιεία ορισμένων ιδών, μεγεθών και ποσοτήτων αλιευμάτων σε μια ή περισσότερες θαλάσσιες, λιμνοθαλάσσιες, λίμνιες και ποτάμιες περιοχές.

"6. Τα ειδικά ή πρόσθετα περιοριστικά της αλιείας μέτρα, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να επιβάλλονται για τους ίδιους λόγους με αποφάσεις του νομάρχη, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου,για ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους εσωτερικούς χώρους του νομού".Αρθρο: 11

Ημ/νία: 31.08.1995

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΛΙΕΙΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Κυρώσεις

Λήμματα
αλιεία (κανονισμοί-περιορισμοί)

Σχόλια
Το παρόν άρθρο, όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 3 άρθρου 3 Ν. 1740/1987, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 9 Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ Α' 70). Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικατστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 8 Ν. 2332/1995 (ΦΕΚ Α' 181), ισχύει δε από 31.08.1995. Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 48 Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α' 242), σε βάρος του υποχρέου που δεν τηρεί και δεν υποβάλλει ημερολόγιο πλοίου και δήλωση εκφόρτωσης αλιευτικών προϊόντων επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το εδάφιο γ της παρ. 1 και από τις παρ. 2 και 4 του παρόντος άρθρου. *Με τις διοικητικές ποινές του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και οι παραβάτες των διατάξεων των αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α 154).Σύμφωνα με την παρ. 4 της ΥΑ 287089 του 2001 περί δορυφορικής παρακολούθησης επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (Β΄1102/22.8.2001), η μη συμμόρφωση στις διατάξεις της εν λόγω απόφασης συνεπάγεται τις κυρώσεις του παρόντος άρθρου.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Οι παραβάτες των διατάξεων των διαταγμάτων και αποφάσεων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 10, καθώς και των διατάξεων των ισχυόντων κοινοτικών κανονισμών του τομέα της αλιείας, τιμωρούνται με τις εξής διοικητικές ποινές:".

α) Οι παραβάτες των διατάξεων που καθορίζουν το ελάχιστο επιτρεπόμενο να αλιευθεί μέγεθος (διαστάσεις, βάρος κλπ) ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών, τιμωρούνται με πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες μέχρι ένα εκατομμύριο δραχμές και με αφαίρεση της ατομικής άδειας αλιείας του κυβερνήτη, καθώς και της άδειας αλιείας του σκάφους με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση από τριάντα ημέρες ένα χρόνο.

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε μία διετία, ο χρόνος αφαίρεσης της άδειας αλιείας του σκάφους με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση και τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται. Επίσης ο χρόνος αφαίρεσης της ατομικής άδειας αλιείας του κυβερνήτη, εφόσον πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, διπλασιάζεται.

β) Οι παραβάτες των διατάξεων, που καθορίζουν τους τύπους και τις προδιαγραφές των σκαφών και γενικά των πλωτών μέσων με τα οποία επιτρέπεται η αλιεία, τιμωρούνται με πρόστιμο από εκατό χιλιάδες μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές και προσωρινή αφαίρεση της άδειας αλιείας του σκάφους που δεν τηρεί τους τύπους και τις προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η έναρξη της ποινής της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας αλιείας τοιυ σκάφους αρχίζει με την πιστοποίηση του γεγονότος από τις αρμόδιες αρχές της παρ. 2 και λήγει με την πιστοποίηση από τις ίδιες αρχές της συμόρφωσης των προδιαγραφών του σκάφους προς τα εκάστοτε ισχύοντα. Εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα ενός έτους από την πιστοποίηση του γεγονότος, χωρίς ο πλοιοκτήτης να προβεί σε συμμόρφωση των

χαρακτηριστικών του σκάφους προς τις ισχύουσες προδιαγραφές και τύπους, παρέχεται εξάμηνη ανατρεπτική προθεσμία μετά το τέλος της οποίας η προσωρινή αφαίρεση της άδειας μετατρέπεται σε οριστική, εφόσον δεν έχει σμμορφωθεί ο ενδιαφερόμενος.

γ) Οι παραβάτες των άλλων διατάξεων τιμωρούνται με αφαίρεση της ατομικής άδειας αλιείας του κυβερνήτη καθώς και της άδειας αλιείας του σκάφους, με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση, από δέκα ημέρες μέχρι δύο μήνες και με πρόστιμο από εκατό χιλιάδες μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές, με εξαίρεση τα σκάφη μηχανότρατες, γριγρί και τράτες, για τα οποία το πρόστιμο ορίζεται από διακόσιες χιλιάδες μέχρι ένα εκατομμύριο δραχμές.

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε μια διετία, ο χρόνος αφαίρεσης της άδειας αλιείας του σκάφους με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση και τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται. Επίσης ο χρόνος αφαίρεσης της ατομικής άδειας αλιείας του κυβερνήτη, εφόσον πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, διπλασιάζεται.

Η αφαίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, της άδειας αλιείας του σκάφους με το οποίο διαπράχθηκε η παράβαση δεν αίρεται με τη μετονομασί ή με τη μετανηολόγησή τους, ή την αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του κυβερνήτη του.

2. Οι πιο πάνω ποινές επιβάλλονται με αποφάσεις των προϊσταμένων των οικείων:

α) κεντρικών λιμεναρχείων, λιμεναρχείων και υπολιμεναρχείων, αν πρόκειται για παραβάσεις σε θαλάσσιες περιοχές και λιμνοθάλασσες,

β) δασικών υπηρεσιών, αν πρόκειται για παραβάσεις σε ορεινά ρέοντα ύδατα,

γ) αστυνομικών αρχών, αν πρόκειται για παραβάσεις σε εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια και άλλα υδάτινα συστήματα).

Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και εκδίδονται μετά τη λήψη της απολογίας του παραβάτη ή αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία που του ορίστηκε με έγγραφη πρόσκληση για να απολογηθεί. Η έκτιση της ποινής αφαίρεσης των αδειών αλιείας (ατομικής - σκάφους) αρχίζει αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής στο Συμβούλιο Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών και σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή μετά την κοινοποίηση της απόρριψης της. Η άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών δεν αναστέλλει την καταβολή του προστίμου.

Στην περίπτωση που η κοινοποίηση της απόρριψης της προσφυγής συμπίπτει με χρονικούς περιορισμούς απαγόρευσης του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση, η έκτιση της ποινής των αδειών αλιείας (ατομικής - σκάφους) μεταφέρεται στην έναρξη της επόμενης αλιευτικής περιόδου.

3. Εκτός από τις προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου αυτού ποινές, οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν:

α) Στην κατάσχεση και εκποίηση του προϊόντος που αλιεύθηκε.

β) Στην κατάσχεση και καταστροφή των μη επιτρεπόμενων αλιευτικών εργαλείων και συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράνομη αλιεία ή βρίσκονται πάνω στο σκάφος.

Ως μη επιτρεπόμενα νοούνται τα αλιευτικά εργαλεία και συσκευές των οποίων από τις κείμενες διατάξεις απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους σ' όλη τη χώρα. Ειδικότερα στις περιπτώσεις των συρόμενων αλιευτικών εργαλείων (τράτα, αργαλειός, γκαγκάβα κ.λ.π.) και των κυκλικών διχτύων (γριγρί, ζαργανόδιχτο κ.λ.π.) σε καταστροφή υπόκειται το τμήμα εκείνο, που δεν πληροί τις καθορισμένες προδιαγραφές.

γ) Στην κατάσχεση και εκποίηση των αλιευτικών εργαλείων και συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν ή βρίσκονται πάνω στο σκάφος χωρίς άδεια κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων και αποφάσεων και ειδικότερα όταν από τις διατάξεις αυτές και αποφάσεις:

αα) Απαγορεύεται η χρήση τους σε μισθωμένους ή μη χώρους λιμνοθαλασσών και λιμνών του Δημοσίου και ν.π.ι.δ. ή παραχωρημένους σε ο.τ.α.. ββ) Είναι περισσότερα από τα επιτρεπόμενα.

γγ) Δεν προβλέπεται η χρησιμοποιησή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία άδειας αλιείας σκάφους.

Τα κατασχεθέντα αλιευτικά εργαλεία και συσκευές φυλάσσονται από την αρμόδια για την επιβολή της ποινής αρχή μέχρις ότου εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών, οπότε και εκποιούνται. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής η φύλαξη γίνεται μέχρις ότου εκδοθεί η σχετική απόφασης του Συμβουλίου Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών, η οποία αναφέρεται και στην εκποίηση ή επιστροφή τους.

Σε περίπτωση που η αρμόδια για την επιβολή της ποινής αρχή δεν διαθέτει χώρους για την ασφαλή φύλαξη, τα κατασχεθέντα αλιευτικά εργαλεία και συσκευές παραδίδονται για φύλαξη στις υπηρεσίες αλιείας ή τελωνείου. Η εκποίηση των αλιευτικών εργαλείων και συσκευών γίνεται με πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό από επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της αρμόδιας για την επιβολή της ποινής αρχής, της υπηρεσίας αλιείας του νομού και της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

Αν υπάρξουν τρεις άγονοι διαγωνισμοί, που πραγματοποιούνται το αργότερο εντός τριών μηνών από την εκπνοή της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την κοινοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών, που διατάσσει την εκποίηση για λόγους δυσχερούς φύλαξης ή φθοράς, τα ως άνω αλιευτικά εργαλεία και συσκευές καταστρέφονται. Για τα χρηματικά ποσά, που προέρχονται από την εκποίηση, εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρ. 13.

4. Κατά της απόφασης της επιβολής των κυρώσεων, που προβλέπονται από τις προηγούμενες παραγράφους, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στο Συμβούλιο Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την επίδοσή της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρ. 14.

5. Οι αρμόδιες, σύμφωνα με την παρ. 2, αρχές προβαίνουν στην κατάσχεση των αλιευμάτων, καθώς και των αλιευτικών εργαλείων και συσκευών τα οποία ανευρίσκονται σε περιοχές αλιείας, που απαγορεύεται η χρήση τους και δεν εξακριβώνεται η ταυτότητα του παραβάτη ιδιοκτήτη, εφαρμόζοντας ανάλογα τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου αυτού.

6. Με π.δ/τα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Δικαιοσύνης και Εμπορικής Ναυτιλίας, επιτρέπεται να αυξάνονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο αυτό πρόστιμα έως το διπλάσιο".Αρθρο: 12

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΛΙΕΙΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Βεβαίωσις της παραβάσεως

Λήμματα
αλιεία (κανονισμοί-περιορισμοί)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η βεβαίωσις της παραβάσεως, είτε αυτεπαγγέλτως είτε επί τη καταμηνύσει τρίτου προσώπου, γίνεται υπό των δυναμένων να επιβάλλουν τας ποινάς αρχών, ως επίσης υπό των λιμενικών οργάνων του Κράτους ή των οργάνων των τελωνείων ή της δασικής ή αγρονομικής υπηρεσίας ή άλλων δημοσίων οργάνων εκ των ασκούντων ανακριτικά καθήκοντα.

2. Εάν πρόκειται περί επ' αυτοφώρω καταλαμβανομένης παραβάσεως, αι εν τη προηγουμένη παραγράφω αρχαί ή όργανα προβαίνουν εις άμεσον κατάσχεσιν του αλιεύματος, ως και των αλιευτικών πλοίων, οργάνων και εργαλείων δι' ων εγένετο η παράβασις. Και το μεν αλίευμα εκποιούν αμέσως δια προχείρου δημοπρασίας, τον δε φάκελον της βεβαιώσεως της παραβάσεως αποστέλλουν προς την αρμοδίαν, συμφώνως προς το άρθρ. 11, να επιβάλη τας ποινάς αρχήν. Εις ταύτην παραδίδουν και το τίμημα του εκποιηθέντος αλιεύματος. Εάν δια της αποφάσεως επιβληθή και απαγόρευσις της αλιείας τότε παραδίδουν και τα κατασχεθέντα πλοία ή εργαλεία εις την αυτήν αρχήν, η οποία και κρατεί ταύτα κατά το διάστημα της απαγορεύσεως υπ' ευθύνην του παραβάτου.

3. Εάν πρόκειται περί παραβάσεως ουχί αυτοφώρου, διαβιβάζεται ο σχηματισθείς φάκελλος της βεβαιώσες της παραβάσεως προς την κατά το άρθρ. 11 αρμοδίαν να επιβάλη τας ποινάς αρχήν.Αρθρο: 13

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΛΙΕΙΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Είσπραξις προστίμων

Λήμματα
αλιεία (κανονισμοί-περιορισμοί)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η είσπραξις του επιβαλλομένου προστίμου ενεργείται διοικητικώς κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις υπό της επιβαλλούσης τούτο αρχής, είτε παρά του παραβάτου κυβερνήτου του αλιευτικού, είτε παρά του πλοιοκτήτου, οίτινες είναι εις ολόκληρον υπεύθυνοι δια την καταβολήν του προστίμου, μη επιτρεπομένης της αποδόσεως των

κατασχεθέντων αλιευτικών πλοίων, μέσων και εργαλείων προ της καταβολής τούτου.

2. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, ως και αντιστοίχως τα εξ εκποιήσεως αλιευμάτων ποσά, αποτελούντα δημόσιον έσοδον, κατατίθενται εις το οικείον δημόσιον ταμείον, μερίμνη της επιβαλλούσης την ποινήν αρχής, υποχρεουμένης όπως καταχωρίζη τους αριθμούς των εκδιδομένων

αποδεικτικών εισπράξεων εφ' εκάστης σχετικής αποφάσεως αυτής.Αρθρο: 14

Ημ/νία: 03.02.1994

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΛΙΕΙΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
'Ασκησις προσφυγής

Λήμματα
αλιεία (κανονισμοί-περιορισμοί)

Σχόλια
Τα παράβολα της παρ. 4 αναπροσαρμόστηκαν με την παρ. 1 της ΥΑ 251629/3.2.94 (φεκ Β'68),τα οποία ισχύουν απο 3.2.1994

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά των συμφώνως προς τας διατάξεις του αρθρ. 12 εκδιομένων αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Αλιείας εντός μηνιαίας ανατρεπτικής προθεσμίας, αρχομένης από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Η προσφυγή δεν έχει ανασταλτικήν δύναμιν επί της εισπράξεως του προστίμου.

2. Η επί της προσφυγής απόφασις δύναται να άρη ή να μειώση την επιβληθείσαν ποινήν και είναι ανέκκλητος εκτελουμένη υποχρεωτικώς υπό του Υπουργού δια των οικείων αρχών.

3. Εάν η απόφασις απήλλαξε τον προσφυγόντα του προστίμου ή διέταξε την μείωσιν τούτου ή την επιστοφήν του τιμήματος του εκποιηθέντος αλιεύματος, ο Υπουργός Γεωργίας διατάσσει την επιστροφήν του καταβληθέντος προστίμου ή του ποσού καθ' ο τούτο εμειώθη ή του τιμήματος του αλιεύματος.

4. Η προσφυγή δέον να συνοδεύεται υπό παραβόλου: "α) 4/000 δρχ. για πρόστιμα έως 100.000 δρχ. και β) 8.000 δρχ. για πρόστιμα από 100.001 δρχ. και άνω, αντίστοιχα" ούσα άλλως απαράδεκτος. Το παράβολον τούτο, αποτελούν

τέλος προς εκδίκασιν της προσφυγής, δεν επιστρέφεται και αν έτι γίνη δεκτή αύτη, αποτελεί δε δημόσιον έσοδον.Αρθρο: 15

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΛΙΕΙΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αμοιβή εις υποδεικνύοντας ή διώκοντας αλιευτικάς παραβάσεις

Λήμματα
αλιεία (κανονισμοί-περιορισμοί)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις πάντα, είτε ιδιώτην είτε δημόσιον ή δημοτικόν όργανον όστις ήθελεν υποδείξει ή διώξει παραβάτην διατάξεως τινός του παρόντος Κεφαλαίου ή των επί τη βάσει αυτού εκδιδομένων Δ/των, παρέχεται αμοιβή βαρύνουσα το Δημόσιον, της οποίας το ανώτατον όριον καθορίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

2. Η αμοιβή αύτη χορηγείται μετά την εκδίκασιν της υποθέσεως και την τελεσίδικον καταδίκην του υποδειχθέντος. Ο αιτών την αμοιβήν δέον να υποβάλη την περί τούτου αίτησιν εις το Υπουργείον Γεωργίας εντός εξαμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας αρχομένης από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως βάσει της οποίας ζητεί την αμοιβήν, συνυποβάλλει δε μετά της αιτήσεως και αντίγραφον της τελεσιδίκου καταδικαστικής αποφάσεως ως και βεβαίωσιν της αρχής προς την οποίαν εγένετο η υπόδειξις της παραβάσεως, ότι η δίωξις εγένετο βάσει της υποδείξεως του αιτούντος την αμοιβήν.

3. Η κατά τα ανωτέρω αμοιβή ορίζεται οι εκάστην περίπτωσιν δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας εντός του κατά την παρ. 1 ορίου.Αρθρο: 16

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΛΙΕΙΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αμοιβή εις διαπιστούντα λαθραλιείαν

Λήμματα
αλιεία (κανονισμοί-περιορισμοί)

 

Κείμενο Αρθρου

Το ήμισυ του εκπλειστηριάσματος των εκ λαθραλιείας προερχομένων και δια δημοπρασίας εκποιουμένων ιχθύων των απ' ευθείας υπό του Δημοσίου εκμεταλλευομένων ιχθυοτρόφων υδάτων αποδίδεται αμέσως παρά του ενεργήσαντος την δημοπρασίαν εις τους διαπιστώσαντας την λαθραλιείαν φύλακας ή άλλους υπαλλήλους της απ' ευθείας αλιευτικής εκμεταλλεύσεως, του ετέρου ημίσεως εισαγομένου ως εσόδου της εκμεταλλεύσεως ταύτης. Το αυτό εφαρμόζεται και υπέρ παντός δημοσίου οργάνου ή ιδιώτου

διαπιστώσαντος την λαθραλιείαν.Αρθρο: 17

Ημ/νία: 23.04.1992

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΛΙΕΙΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράνομη αλιεία σε εκμεταλλεύσεις ιχθυοτρόφων υδάτων και υδατοκαλλιεργειών - Ιχθυοκλοπή

Λήμματα
αλιεία (κανονισμοί-περιορισμοί)

Σχόλια
Το παρόν άρθρο, που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1740/87, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2040/92.

 

Κείμενο Αρθρου

1. 'Οποιος αλιεύει σε ιχθυοτροφεία, λιμνοθάλασσες, λίμνες, θυννεία, ιχθυοτρόφους ποταμούς, μονάδες υδατοκαλλιέργειας και γενικά σε ιχθυοτρόφα ύδατα, καθώς και στην προστατευτική τους ζώνη εφόσον ορίζεται, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα ανήκουν στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή έχουν παραχωρηθεί σε ο.τ.α. ή σε ιδιώτες, χωρίς τη συναίνεση αυτού που έχει το δικαίωμα της αλιευτικής εκμετάλλευσης ή χωρίς την ειδική άδεια ελεύθερης αλιείας της αρμόδιας αρχής, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η διενέργεια ελεύθερης αλιείας στους χώρους αυτούς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών, καθώς και με αφαίρεση της άδειας αλιείας σκάφους και κυβερνήτη από ένα μέχρι τρεις μήνες. Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από έγκληση εκείνου που έχει το δικαίωμα αυτεπαγγέλτως εφόσον την εκμετάλλευση έχει το Δημόσιο.

2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται ο μισθωτής ή ο έχων τη χρήση και εκμετάλλευση των χώρων της προηγούμεης παραγράφου, καθώς και οι ελεύθεροι αλιείς, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις ή αποφάσεις η διενέργεια ελεύθερης αλιείας υπό προϋποθέσεις στους χώρους αυτούς με τη συγκατάθεση ή μη του έχοντος το δικαίωμα της εκμετάλλευσης, που αλιεύουν με αλιευτικά εργαλεία και συσκευές φθοροποιά ή μη επιτρεπόμενα ή με καλυμμένα ή αλλοιωμένα χαρακτηριστικά. Τα μη επιτρεπόμενα ή φθοροποιά εργαλεία και συσκευές στις

προαναφερόμενες εκμεταλλεύσεις - χώρους ορίζονται είτε από τις κείμενες διατάξεις είτε από ειδικές αποφάσεις είτε από συμβάσεις μίσθωσης.

3. Τα χρησιμοπούμενα αλιευτικά εργαλεία και συσκευές για τις παραβάσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δημεύονται κατά το άρθρ. 76 του Π.Κ.

4. 'Οποιος προξενεί υπαίτια ασθένειες, θανάτους ή απώλεια μέρους ή του συνόλου του εκτρεφόμενου ζωικού κεφαλαίου των παραπάνω μονάδων με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών.

5. Με τις ποινές των άρθρ. 1, 2 και 3 του Νομ. 1300/1982 (ΦΕΚ 129 Α') τιμωρείται η κλοπή υδρόβιων ζώων από κλουβιά ή δεξαμενές εντατικών υδατοκαλλιεργιών (ιχθυοκλοπή)"Αρθρο: 18

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αλιεία εντός της λίμνης Ταυρωπού

Λήμματα
αλιεία (κανονισμοί-περιορισμοί)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αλιεία εν τη τεχνητή λίμνη των υδροηλεκτρικών έργων Ταυρωπού (Μέγδοβα) ενεργείται αποκλειστικώς υπό των κατοίκων των χωρίων των τέως Δήμων Νεβροπόλεως και Ιτάμου Καρδίτσης και Δολόπων-Ευρυτανίας. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δύναται να καθορίζωνται οι όροι χορηγήσεως ερασιτεχνικών αδειών αλιείας εις κατοίκους άλλων περιοχών προς τουριστικήν αξιοποίησιν της τεχνηκής λίμνης.

2. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας εκδιδομένων μετά γνώμην της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) ορίζονται περιορισμοί εν τη ασκήσει της κατά την παρ. 1 εκμεταλλεύσεως της αλιείας προς προστασίαν της ιχθυοπαραγωγής, των τεχνικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Η. και προς τον σκοπόν της μη παρεμποδίσεως της τουριστικής εξιοποιήσεως της τεχνητής λίμνης.

3. Απαγορεύεται οιαδήποτε αλιεία εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου από του φράγματος της τεχνητής λίμνης, ως επίσης εις απόστασιν πεντακοσίων μέτρων από πάσης ετέρας τεχνικής εγκαταστάσεως της Δ.Ε.Η. εν τη λίμνη ή εν τη παραλιμνία περιοχή. Η παράβασις της τοιαύτης απαγορεύσεως, ως και των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδιδομένων Υπουργικών αποφάσεων, συνιστά παράνομον αλιείαν

τιμωρουμένην, επί τη εγκλήσει της αρμοδίας αστυνομικής αρχής ή της Δ.Ε.Η., κατά τας διατάξεις του άρθρ. 400 του Ποινικού Κώδικος.Αρθρο: 19

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταφορά, συντήρησις, εμπορία, βιομηχανοποίησις

Λήμματα
αλιεία (εμπορία και βιομηχανοποίηση)

 

Κείμενο Αρθρου

Διά Δ/των εκδιδομένων επί τη προτάσει των Υπουργών Γεωργίας, Βιομηχανίας και Εμπορίου μετά γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Αλιείας, δύναται να ορίζωνται μέτρα ρυθμίσεως της μεταφοράς, εμπορίας και βιομηχανοποιήσεως των αλιευτικών εν γένει προϊόντων ως και μέτρα απαγορεύοντα την κατασκευήν και πώλησιν δικτύων μη επιτρεπομένων δι' αλιείαν κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις.Αρθρο: 20

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγορεύσεις εμπορίας και πωλήσεως

Λήμματα
αλιεία (εμπορία και βιομηχανοποίηση)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δια Δ/των, εκδιδομένων, επί τη προτάσει των Υπουργών Γεωργίας, και Εμπορίου μετά γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Αλιείας, δύνανται να θεσπίζωνται μέτρα απαγορεύσεως της εμπορίας και πωλήσεως ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων ωρισμένων διαστάσεων, ως και τοιούτων προερχομένων εξ αλιείας ενεργηθείσης κατά παράβασιν των δυνάμει του άρθρ. 10 εκδιδομένων Δ/των.

2. Οι παραβάται των ούτω θεσπιζομένων απαγορεύσεων τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις οκτώ μηνών και χρηματικής ποινής κατά το άρθρ. 57 του Ποινικού Κώδικος, το δε αλίευμα κατάσχεται εις χείρας των εμπόρων ή πωλητών και εκποιείται δια προχείρου δημοπρασίας υπέρ του Δημοσίου.

3. Δια φυλακίσεως μέχρις οκτώ μηνών και χρηματικής ποινής κατά το άρθρ.

57 του Ποινικού Κώδικος τιμωρούνται επίσης οι παραβάται των δια Δ/των εκδιδομένων επί τη προτάσει των Υπουργών Γεωργίας, Βιομηχανίας και Εμπορίου μετά γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Αλιείας, θεσπιζομένων μέτρων περί μεταφοράς, συντηρήσεως, εμπορίας και βιομηχανοποιήσεως την αλιευτικών εν γένει προϊόντων, ως και μέτρων δια των οποίων

απαγορεύεται η κατασκευή και πώλησις δικτύων μη επιτρεπομένων δι' αλιείαν κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις.Αρθρο: 21

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Χορήγησις άλατος

Λήμματα
αλιεία (εμπορία και βιομηχανοποίηση)

 

Κείμενο Αρθρου

Η χορήγησις άλατος επί ηλαττωμένη τιμή προς ενίσχυσιν των εν τη χώρα βιομηχανιών παρασκευής αλιπάστων ιχθυηρών ενεργείται κατά τας διατάξεις του Νόμ. 2027 της 10/17.3.1952 "περί χορηγήσεως άλατος επί ηλαττωμένη τιμή δια βιομηχανικάς, γεωργικάς και άλλας τινάς χρήσεις", ως αύται εκάστοτε ισχύουν.Αρθρο: 22

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ-ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Έννοια, διοίκησις και διαχείρισις ιχθυοσκαλών

Λήμματα
αλιεία, ιχθυόσκαλες

 

Κείμενο Αρθρου

1. Υπό τον όρον "ιχθυόσκαλα" νοείται το σύνολον των πάσης φύσεως λιμενικών εγκαταστάσεων, ως κρηπιδώματα, κτίρια, ψυγεία και μηχανικός εξοπλισμός αυτών, μετά της συναφούς προς αυτάς χερσαίας ζώνης, αίτινες αποσκοπούν εις την εξυπηρέτησιν της αλιευτικής κινήσεως του λιμένος εις ον κατασκευάζεται η ιχθυόσκαλα. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Γεωργίας και Δημοσίων Έργων ή Εμπορικής Ναυτιλίας περί χώρων υπαγομένων υπό την εποπτείαν αυτού, καθορίζεται η χωρική περιφέρεια εκάστης ιχθυόσκαλας, η αναγκαιούσα δια την εκμετάλλευσιν αυτής.

2. Η διοίκησις και διαχείρισις των υπό του Δημοσίου κατασκευαζομένων ιχθυοσκαλών ασκείται αποκλειστικώς υπό του Υπουργείου Γεωργίας κατά τα δια του παρόντος Κεφαλαίου καθοριζόμενα.

3. Δια πάσαν τεχνικήν τροποιποίησιν ή διαρύθμισιν αφορώσαν ή θίγουσαν τα κρηπιδώματα και την χερσαίαν ζώνην των ιχθυοσκαλών απαιτείται σύμφωνος γνώμη και του Υπουργού Γεωργίας.Αρθρο: 23

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ-ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Σκοπός ιχθυοσκαλών

Λήμματα
αλιεία, ιχθυόσκαλες

Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 50 Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α' 242), οι κατά την παρ. 4 του ιδίου άρθρου 50 ιδρυόμενες ιχθυόσκαλες θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, την δε επ' αυτών εποπτεία ασκεί ο Υπουργός Γεωργίας.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δια των ιχθυοσκαλών περί ων το άρθρ. 22 επιδιώκεται η παροχή πάσης διευκολύνσεως εις την αλιευτικήν κίνησιν της Χώρας προς επίτευξιν των κατωτέρω ιδία σκοπών:

α) Της αναπτύξεως υγιούς και ορθολογικώς λειτουργούντος ιχθυεμπορίου.

β) Της μείωσεως του κόστους της αλιευτικής παραγωγής.

γ) Της συντηρήσεως των αλιευτικών υπό υγιεινούς όρους και διασφαλίσεως του ελέγχου της υγιεινής καταστάσεως τούτων.

δ) Της αυξήσεως των παραγωγικών ημερών των αλιευτικών πλοίων

ε) Της ομοιμόρφου κατανομής των αλιευμάτων εις τα διάφορα διαμερίσματα της Χώρας αναλόγως των αναγκών αυτών και της εξισορροπήσεως κατά το δυνατόν των τιμών αυτών.

ς) Της τηρήσεως ακριβών στατιστικών στοιχείων της αλιευτικής παραγωγής και της αλιευτικής κινήσεως γενικώτερον.

ζ) Της εν γένει αναπτύξεως και προστασίας της αλιευτικής δραστηριότητος της Χώρας.Αρθρο: 24

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ-ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος και μέσα επιτεύξεως σκοπών

Λήμματα
αλιεία, ιχθυόσκαλες

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δια την επίτευξιν των περί ων το άρθρ. 23 σκοπών ως και δια λόγους δημοσίου συμφέροντος, ιδία δε προστασίας του καταναλωτικού κοινού:

α) Καθίσταται υποχρεωτική η εις τας ιχθυοσκάλας προσκόμισις και η δι' αυτών περαιτέρω διακίνησις απάντων των προσκομιζομένων αλιευμάτων εις τον λιμένα ή εις την πόλιν ένθα ο λιμήν όπου λειτουργεί ιχθυόσκαλα, αναξαρτήτως του μέσου (θαλασσίου ή χερσαίου) δι' ου ταύτα

προσκομίζονται. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας δημοσιευμένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επιτρέπονται εξαιρέσις εκ της υποχρεώσεως ταύτης.

β) Δια Δ/των εκδιδομένων επί τη προτάσει των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου δύναται να καθορίζεται η δια προχείρου δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού διάθεσις των εις τας ιχθυοσκάλας προσκομιζομένων αλιευμάτων, της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος αποκειμένου εις την αδέσμευτον κρίσιν του κυρίου των αλιευμάτων ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Δι' ομοίων Δ/των δύναται να καθορίζωνται περιπτώσει δια την κατ' εξαίρεσιν διάθεσιν των αλιευμάτων άνευ δημοπρασίας.

γ) Αλιεύματα, άπαξ δημοπρατηθέντα ή πωληθέντα εις ιχθυόσκαλαν τινα, προσκομιζόμενα εις άλλην ιχθυόσκαλαν απαλλάσονται της καταβολής του υπό του άρθρ. 26 προβλεπομένου ποσοστού επί της αξίας των.

2. Κατά των παραβατών των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των βάσει τούτων εκδιδομένων Δ/των και αποφάσεων εφαρμόζονται αι διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικος.Αρθρο: 25

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ-ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κατασκευή και ίδρυσις ιχθυοσκαλών

Λήμματα
αλιεία, ιχθυόσκαλες

Σχόλια
Ιχθυόσκαλαι Σύμφωνα με την παρ. 12 άρθρου 10 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107) η κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου εποπτεία των ιχθυοσκαλών του νομού που ιδρύονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου περιέρχεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να εγγράφη εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Γεωργίας τα απαιτούμενας πιστώσεις δια την δαπάναις του Δημοσίου κατασκευήν και άλλων ιχθυοσκαλών εις τους ενδεδειγμένους αλιευτικούς λιμένας, ως και δια τας απαιτούμενας δι' αυτάς μελέτας. Η έδρα των ούτω κατασκευαζομένων ιχθυοσκαλών καθορίζεται προηγουμένως δια Δ/νος εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργού Γεωργίας.

2. Δια την ίδρυσιν ιχθυοσκάλας υπό νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή οργανισμού τινος ή ιδιώτου εις οιανδήποτε περιοχήν της Χώρας απαιτείται εγκριτική απόφασις σκοπιμότητος του Υπουργού Γεωργίας δημοσιευομένη εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δια της αυτής αποφάσεως καθορίζονται αι προϋποθέσεις τας οποίας δέον να πληρούν αι εν λόγω ιχθυόσκαλαι ως και η έδρα τούτων.

3. Αι επί τη βάσει της προηγουμένης παραγράφου ιδρυόμεναι ιχθυόσκαλαι θα εξυπηρετούν τους εν άρθρ. 23 αναφερομένους σκοπούς, την επ' αυτών δε εποπτείαν ασκεί ο Υπουργός Γεωργίας.Αρθρο: 26

Ημ/νία: 30.04.1977

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ-ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διοίκηση και διαχείριση των ιχθυοσκαλών και ιχθυαγορών του δημοσίου

Λήμματα
αλιεία, ιχθυόσκαλες

Σχόλια
Το άρθ. 26 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 5 του άρ. 3 του Ν. 1740/4-14 Δεκ. 1987 (ΦΕΚ Α' 221)>.

 

Κείμενο Αρθρου

1." Με δ/τα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, μπορεί να ανατίθεται η διοίκηση και διαχείριση καθεμίας ή όλων των ιχθυοσκαλών και ιχθυαγορών, που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται με δαπάνες του δημοσίου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς ή τράπεζες ή επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρ. 1 παρ. 6 του Νόμ. 1256/1982, (ΦΕΚ 65), οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και συνεταιριστικές οργανώσεις.

Ο ανάδοχος φορέας, εφ' όσον δεν είναι συνεταιριστική οργάνωση, μπορεί να αναθέτει τη διοίκηση και διαχείριση μιας ή όλων των ιχθυοσκαλών και ιχθυαγορών σε αυτοτελή επιχείρηση, στην οποία διαθέτει το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου της. Στην επιχείρηση αυτή μπορούν να συμμετέχουν συνεταιριστικές οργανώσεις, εφ' όσον είναι αλιευτικές. Οι συμβάσεις που συνάπτονται με το φορέα ή τους φορείς, με τις οποίες καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας και διαχείρισης των ιχθυοσκαλών και ιχθυαγορών, υπογράφονται από τον Υπουργό Γεωργίας ως εκπρόσωπο του δημοσίου.

Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ρυθμίζονται ειδικότερα διαδικαστικά θέματα και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες που αναφέρονται στη λειτουργία των ιχθυασκαλών και ιχθυαγορών ή ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των πιο πάνω συμβάσεων.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ των ιχθυοσκαλών και οργανισμών λιμένων ή λεμενικών ταμείων, που αφορούν τη χρήση ή τις διευκολύνσεις διέλευσης στους χώρους δικαιοδοσίας των οργανισμών λιμένων ή λιμενικών ταμείων, τα τυχόν καταβαλλόμενα από την ιχθυόσκαλα τέλη ή αποζημιώσεις για χρήση των εγκαταστάσεών τους που είναι πέρα από τη χωρική περιφέρεια των ιχθυοσκαλών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχέσεις αυτές, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τις παραπάνω σχέσεις.

2. Για τις υπηρεσίες που παρέχονται στις ιχθυάσκαλες ή τις ιχθυαγορές μπορεί να επιβληθεί στους συναλλασσομένους ειδικό τέλος είτε ενιαίως είτε χωριστά για κάθε ιχθυόσκαλα ή ιχθυαγορά. Το τέλος αυτό ορίζεται είτε σε ποσοστό επί της αξίας των νωπών, ψυγμένων και καταψυγμένων αλιευμάτων που διακινούνται σε αυτές, είτε με άλλο τρόπο.

Το παραπάνω τέλος, αν τα αλιεύματα προέρχονται από το εξωτερικό εισπράττεται εφάπαξ κατά τον εκτελωνισμό τους και φέρεται σε πίστωση του λογαριασμού για τις ιχθυόσκαλες-ιχθυαγορές ή άλλου ειδικού λογαριασμού του δημοσίου.

Το τέλος αυτό καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Οι ιχθυόσκαλες και ιχθυαγορές ανήκουν στην κυριότητα του δημοσίου αν έχουν κατασκευασθεί με δαπάνες του.

Ο Υπουργός Γεωργίας ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο φορέα διοίκησης και διαχείρισης των ιχθυοσκαλών και ιχθυαγορών.

4. Η χρήση των κρηπιδωμάτων, των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και του χώρου που προβλέπεται γαι την εξυπηρέτηση των αναγκών των ιχθυοσκαλών κα ιχθυαγορών, καθώς και η ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση κα βελτίωσή τους περιέρχονται στο φορέα διοίκησις και διαχείρισης".Αρθρο: 27

Ημ/νία: 30.04.1977

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ-ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Τέλη, διοίκησις και λειτουργία ιχθυοσκαλών

Λήμματα
αλιεία, ιχθυόσκαλες

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δια την πλεύρισιν ή πρύμνησιν των αλιευτικών εν γένει πλοίων ολικής χωρητικότητος κάτω των 150 κόρων εις τα κρηπιδώματα της ιχθυοσκάλας, δεν καταβάλλονται τέλη, ανεξαρτήτως προελεύσεως των πλοίων, εκ του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Δια τα άνω των 150 κόρων αλιευτικά πλοία καταβάλλονται τα υπό των οικείων διοικήσεων των λιμένων και υπέρ αυτών προβλεπόμενα τέλη.

2. Εις ό,τι αφορά εις την διοίκησιν και λειτουργίαν των ιχθυοσκαλών δεν έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του άρθρ. 4 του Α. Νόμου 1559 της 29/29.10.1950 "περί Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς" (ΟΛΠ), αι αντίστοιχοι τυχόν διατάξεις των Νόμων περί Ελευθερίας Ζώνης και Λιμένος

Θεσσαλονίκης (ΕΖΛΘ) και λοιπών λιμενικών ταμείων, ως και πάσα άλλη διάταξις αντιτιθεμένη εις τας διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

3. Αι φορτοεκφορτώσεις αλιευμάτων και αλιευτικών εφοδίων ενεργούνται δι' εργατικού προσωπικού των ιχθυοσκαλών ή των αλλιεργατών των αλιευτικών πλοίων ή δι' εργατών νομίμως εφωδιασμένων δι' επαγγελαματικών βιβλιαρίων της κατηγορίας φορτοεκφορτωτών αλιευμάτων και αλιευτικών εφοδίων και εγγεγραμένων εις λειτουγούνται και νομίμως ανεγνωρισμένα σωματεία. Ειδικώς, εις τας ιχθυοσκάλας Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αι εργασίαι αύται δύνανται να εκτελώνται υπό εργατών των αντιστοίχων οργανισμών λιμένωος, τα δε δικαιώματα φορτοεκφορτώσεων καταβάλλονται υπό της ιχθυόσκαλας απ' ευθείας εις τους οργανισμούς τούτους.

4. Τα της λειτουργίας και διαχειρίσεως των ιχθυασκαλών καθορίζονται δια Δ/των εκδιδομένων επί τη προτάσει του Υπουργού Γεωργίας.

5. Τα της διεξαγωγής των εργασιών των ιχθυοσκαλών ρυθμίζονται δια κανονισμού συντασσομένου υπό του φορέως διοικήσεως και διαχειρίσεως αυτών και εγκρινομένου δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Δημοσίων Έργων ή Εμπορικής Ναυτιλίας κατά την εν άρθρ. 22 παρ. 1 διάκρισιν.Αρθρο: 28

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ-ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Μηχανολογικαί εγκαταστάσεις ιχθυοσκαλών

Λήμματα
αλιεία, ιχθυόσκαλες

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η μελέτη, διαχείρισις, εκτέλεσις και επίβλεψις των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, των ψυγείων και των συναφών προς αυτάς εσωτερικών εγκαταστάσεων των ιχθυοσκαλών εκτελούνται υπό του Υπουργείου Βιομηχανίας κατά τας κειμένας διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων.

2. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Βιομηχανίας, επιτρέπεται η κατά παρέκλισιν των περί εκτελέσεως δημοσίων έργων διατάξεων, ως και πάσης άλλης γενικής ή ειδικής διατάξεως εκτέλεσις των εν τη προηγουμένη παραγράφω εγκαταστάσεων και έργων κατά τα δια της αποφάσεως ταύτης ειδικώτερον καθοριζόμενα. Δια της αυτής ως άνω αποφάσεως δύναται να ανατίθεται η εκτέλεσις των αυτών έργων εις τον φορέα διοικήσεως και διαχειρίσεως των ιχθυοσκαλών.Αρθρο: 29

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ-ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ρύθμισις χορηγηθέντων δανείων

Λήμματα
αλιεία, ιχθυόσκαλες

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα δάνεια τα χορηγηθέντα εκ του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων προς την Ε.Ζ.Λ.Θ. και τα λιμενικά ταμεία Βόλου, Χαλκίδος και Καβάλας δια την κατασκευήν λιμενικών έργων σχετιζομένων εν όλω ή εν μέρει με την κατασκευήν των ιχθυοσκαλών, περί ων αι σχετικαί συλλογικαί αποφάσεις των ετών 1961, 1962, 1963 και 1964 και τροποποιήσεις τούτων, ρυθμίζονται ως κάτωθι:

α) Δάνεια μέχρι του ποσού των 5.000.000 δραχμών θεωρούνται ως χρησιμοποιηθέντα αποκλειστικώς δια την κατασκευήν λιμενικών έργων εξυπηρετικών των ιχθυοσκαλών δι' ο τα λιμενικά ταμεία δεν υποχρεούνται εις επιστροφήν, λογιζομένων των έργων τούτων ως έργων του Δημοσίου.

β) Δια δάνεια μεγαλύτερα των 5.000.000 δραχμών η Ε.Ζ.Λ.Θ. και τα λιμενικά ταμεία υποχρεούνται εις επιστροφήν του πέραν των 5.000.000 ποσού του δανείου ατόκως εκ του ιδίου αυτών προϋπολογισμού και ως προβλέπει το Ν.Δ. 2721 της 31.10/12.11.1953 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων" δια τα λοιπά δάνεια των λιμενικών ταμείων.

2. Το δάνειον το χορηγηθέν προς το Λιμενικόν Ταμείον Πατρών δια της Συμβάσεως Δ.Ο.Σ. 365 δια την κατασκευήν του λιμενικού έργου της ιχθυόσκαλας Πατρών ρυθμίζεται ως και τα δάνεια της προηγουμένης παραγράφου. Το υπό του Λιμενικού Ταμείου Πατρών καταβληθέν ποσόν εις εξόφλησιν του αυτού δανείου δύναται να τω επιστροφή, του τρόπου και χρόνου της επιστροφής του ρυθμιζομένου δια Δ/τος εκδιδομένου επί τη προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων.

3. Αι ιχθυόσκαλαι εις ουδεμίαν υπόκεινται υποχρέωσιν ως προς τα δάνεια του παρόντος άρθρου.Αρθρο: 30

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ-ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκμετάλλευσις χώρων ιχθυοσκαλών

Λήμματα
αλιεία, ιχθυόσκαλες

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δια την εν γένει εκμετάλλευσιν των χώρων των ιχθυοσκαλών

εφαρμόζονται αι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και των επί τη βάσει τούτων εκδιδομένων Δ/των.

2. Πλην των κοινοχρήστων χώρων, των χώρων των προοριζομένων δια τας υπηρεσίας της ιχθυοσκάλας και τας δημοσίας υπηρεσίας, εις τας οποίας διατίθενται τα αναγκαιούντα γραφεία άνευ καταβολής ενοικίου, καθώς και δια την ΑΤΕ εις την οποίαν διατίθενται τα αναγκαιούντα γραφεία δι' απ' ευθείας μισθώσεως, οι λοιποί χώροι των ιχθυοσκαλών, ως και το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσεως των εγκαταστάσεων των ιχθυοσκαλών δια προμήθειας εφοδίων και εφ' όσον αύται δεν ενεργούνται υπό του φορέως των ιχθυοσκαλών (ως γραφεία, αποθήκαι πάγου, αποθήκαι κιβωτίων, κυλικεία) εκμισθούνται δια δημοπρασίας, μη ισχούσης εν προκειμένω οιαδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής αντιθέτου πράξεως.

3. Ουδέν δικαίωμα ή απαίτησις δύναται να προβληθή υπό οιουδήποτε τρίτου δια την εκμετάλλευσιν των χώρων των ιχθυοσκαλών, προερχόμενον εξ αυθαιρέτου εγκαταστάσεως τούτου ή εκ συμβατικής σχέσεως προϋπαρχούσης της ισχύος του Νόμ. 4457 της 22/27.2.1965 "περί Ιχθυοσκαλών" ή κατά παραχώρισιν υπό τρίτων και την παρανομήν τούτων εις τας ιχθυοσκάλας, εφ' όσον δεν ετηρήθησαν αι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.Αρθρο: 31

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ-ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ρύθμισις θεμάτων εφαρμογής

Λήμματα
αλιεία, ιχθυόσκαλες

 

Κείμενο Αρθρου

Θέματα προκύπτοντα εκ της εφαρμογής των άρθρ. 22 μέχρι 30 ρυθμίζονται δια Δ/των εκδιδομένων επί τη προτάσει του Υπουργού Γεωργίας και του τυχόν κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού.Αρθρο: 32

Ημ/νία: 01.12.1997

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΛΑΣΣΙΑ-ΥΠΕΡΟΠΟΝΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
"Αλιεία από πλοία ξένης εθνικότητας

Λήμματα
Αλιεία από αλλοδαπούς

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α' 242).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Στην αιγιαλίτιδα ζώνη του Ελληνικού Κράτους απαγορεύεται η αλιεία με πλοία ανήκοντα, τόσο από πλευράς εθνικότητας, όσο και πλοιοκτησίας, κατά πλειοψηφία σε υπήκοους τρίτων χωρών.

2. Στην αιγιαλίτιδα ζώνη του Ελληνικού Κράτους επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, ύστερα από άδεια με πλοία της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον είναι δυνατή η αλιεία στην αιγιαλίτιδα ζώνη των ως άνω χωρών με πλοία ελληνικής σημαίας και πλοιοκτησίας, κατ' εφαρμογή σχετικής διακρατικής συμφωνίας.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της αλιευτικής δραστηριότητας στην αιγιαλιτίδα ζώνη του Ελληνικού Κράτους, καθώς και το ύψος του παραβόλου που καταβάλλεται για τη χορήγηση της άδειας της προηγούμενης παραγράφου".Αρθρο: 33

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΛΑΣΣΙΑ-ΥΠΕΡΟΠΟΝΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ποιναί

Λήμματα
αλιεία από αλλοδαπούς

 

Κείμενο Αρθρου

Επιβληθείσης ποινής τινος εκ των προβλεπομένων εν άρθρ. 401 του Ποινικού Κώδικα εις αλλοδαππούς αλιεύοντας παρανόμως εντός της αιγιαλίτιδος ζώνης του Ελληνικού Κράτους, ειδοποιούνται αι λιμενικαί αρχαί όπως μεριμνήσουν δια την εκτέλεσιν των επιβληθεισών ως άνω ποινών εφ' όσον εν τω μέλλοντι το παρανόμως αλιεύον πλοίον προσορμισθή εις οιονδήποτε ελληνικόν λιμένα.Αρθρο: 34

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΛΑΣΣΙΑ-ΥΠΕΡΟΠΟΝΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμόδιαι δι' έλεγχον αρχαί

Λήμματα
αλιεία από αλλοδαπούς

 

Κείμενο Αρθρου

Η ακριβής τήρησις των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου ανατίθενται εις τους κυβερνήτας των ελληνικών πολεμικών πλοίων, τας λιμενικάς και τας κατά τόπους διοικητικάς, οικονομικάς και αστυνομικάς αρχάς, προς ας το Υπυργείον Γεωργίας, δι' εγκυκλίου του, θα γνωστοποιή τας εν ισχύϊ διατάξεις περί αλιείας εν ταις επικρατείαις εκείναις, εις τα ύδατα των οποίων συχνάζουν Έλληνες αλιείς.

2. Αι αρχαί αύται οφείλουν να κατάσχουν τα παρανόμως αλιευόμενα είδη και να καταγγέλλουν αρμοδίως τους παραβαίνοντας τας ως άνω διατάξεις.Αρθρο: 35

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόποι εκμεταλλεύσεως ιχθυοτρόφων υδάτων

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμετάλλευση-γενικές διατάξεις)

 

Κείμενο Αρθρου

Η εκμετάλλευσις των ιχθυοτροφών εν γένει υδάτων (δημοσίων

ιχθυοτροφείων,ιχθυοτρόφων λιμνών και ποταμών, θαλασσίων παραλιακών χώρων) γίνεται κατά τας διατάξεις του παρόντος Τμήματος και

ειδικώτερον:

α) Δι' εκμισθώσεις δια δημοπρασίας κατά τας διατάξεις του Κεφαλαίου Β'.

β) Δι' εκμισθώσεως εις αλιευτικούς συνεταιρισμούς άνευ δημοπρασίας δι' απ' ευθείας συμβάσεως κατά τας διατάξεις του Κεφαλαίου Γ'.

γ) Δι' απευθείας υπό του Δημοσίου εκμεταλλεύσεως κατά τας διατάξεις του Κεφαλαίου Δ'.

δ) Κατά τας περί ειδικών περιπτώσεων διατάξεις του Κεφαλαίου Ε'.Αρθρο: 36

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκμετάλλευσις και διαχείρισις δημοσίων τινών ιχθυοτροφείων

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμετάλλευση-γενικές διατάξεις)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η εκμετάλλευσις και η διαχείρισις των ιχθυοτροφείων και ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων, αίτινες είχον παραχωρηθή εις νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή εις ιδιώτας, ως και τα ιχθυοτροφεία άτινα ανήκον εις την περιουσίαν των ανταλλαξίμων περιήλθον δε εις το Δημόσιον από της ενάρξεως της ισχύος του Ν.Δ. 18 της 8/9.5.1941 "περί καταργήσεως του Οργανισμού Αλιείας" ενεργείται κατά τας διατάξεις του παρόντος Τμήματος.

2. Δια κοινών αποφάσεων Υπουργείου Γεωργίας και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού, δύναται να αποδίδωνται εκ των προσόδων των ιχθυοτροφείων τούτων ποσά κατά την κρίσιν των Υπουργών τούτων προς εξυπηρέτησιν των σκοπών δι' ους είχε παραχωρηθή η πρόσοδος αυτών.

3. Αι διατάξεις των ανωτέρω παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται δια τας λίμνας, Ορεστιάδα Καστορίας, Παμβώτιδα και Λαφίσταν Ιωαννίνων δια τας οποίας εξακολουθούν εφαρμοζόμεναι αι διατάξεις του άρθρ. 7 του Ν.Δ.

1023 της 17.12.1941/18.2.1942" περί συμληρώσεως των υπ' αριθ. 18 και 128 του 1941 Ν.Δ/των "περί καταργήσεως του Οργανισμού Αλιείας" κυρωθέντος δια του Νόμ. 2756 της 19/26.2.1954 "περί κυρώσεως νομοθετημάτων κατοχής αφορώντων την Υπηρεσίαν Αλιείας Υπυργείου Βιομηχανίας, συμπληρώσεως και καταργήσεως τινών εξ' αυτών", ως και του Ν.Δ. 148 της 21/28.3.69 "περί συγχωνεύσεως του Ειδικού Ταμείου Παμβώτιδος και Λαφίστης εις τον Γενικόν Οργανισμόν Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β) Λεκάνης Ιωαννίνων".Αρθρο: 37

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διατάξεις αφορώσαι την άμυναν της Χώρας

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμετάλλευση-γενικές διατάξεις)

 

Κείμενο Αρθρου

Επί των ενεργουμένων καθ' οιανδήποτε τρόπον πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις των Α.Ν 376 της

14/18.12.1936 "περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων" και 1400 της 11/17.10.1938 "περί διαχειρίσεως των εντός απηγορευμένων ζωνών ναυτικών οχυρών δημοσίων κτημάτων", ως αύται εκάστοτε ισχύουν.Αρθρο: 38

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκμίσθωσις δια δημοπρασίας ιχθυοτρόφων υδάτων

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση με δημοπρασία)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η εκμίσθωσις των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων ενεργείται δια δημοπρασίας.

2. Δια Δ/των εκδιδομένων επί τη προτάσει του Υπουργού Γεωργίας ρυθμίζονται τα της δια δημοπρασίας εκμισθώσεως. 3. Θαλάσσιοι παραλιακοί χώροι, κατάλληλοι δια την τοποθέτησιν μονίμων ή ημιμονίμων αλιευτικών εργαλείων οιουδήποτε τύπου, δύναται να εκμισθούνται κατά τα εν παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δια χρονικόν διάστημα μέχρι ετών, επί σκοπώ ενεργείας αλιείας δια των εργαλείων τούτων και μόνον. Δια τους εκμισθουμένους, ως άνω, θαλασσίους παραλιακούς χώρους, ισχύει προστατευτικής ζώνη, οριζομένη υπό των οικείων διακηρύξεων, εκτεινομένη μέχρι 500 μέτρων πέριξ του τοποθετουμένου αλιευτικού εργαλείου τύπου θυννείου ή συναφούς. Η προστατευτική αύτη ζώνη ισχύει μόνον εφ' όσον το σχετικόν εργαλείον είναι εστημένον και εν λειτουργία, απαγορεύεται δεν εντός ταύτης ενέργεια οιαδήποτε αλιείας παρά πάντος, μηδέ του μισθωτού της θέσεως εξαιρουμένου. Κατά το υπόλοιπον διάστημα, επιτρέπεται η αλιεία εις πάντα, τόσον εις την προστατευτικήν ζώνην, όσον και εις αυτήν την εκμισθωθείσαν θέσιν. 4. Εις τας κατά τας προηγουμένας παραγράφους ενεργουμένας δημοπρασίας δύναται να προτιμώνται επί ίσοις όροις αλιευτικοί συνατερισμοί, εφ' όσον εγγυάται δι' αυτούς αναγνωρισμένη Τράπεζα εν Ελλάδι.Αρθρο: 39

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Χρόνος λήξεως μισθώσεως ιχθυοτροφείων

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση με δημοπρασία)

 

Κείμενο Αρθρου

Αι μισθώσεις των ιχθυοτροφείων λήγουν την τελευταίαν ημέραν του μηνός Φεβρουαρίου του τελευταίου έτους της μισθώσεως.Αρθρο: 40

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Προσωρινή εκμετάλλευσις δια λογαριασμόν του μισθωτού

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση με δημοπρασία)

 

Κείμενο Αρθρου

Αν δεν καταστή δυνατή η εγκατάστασις μισθωτού κατά την υπό της διακηρύξεως οριζομένην ενάρξεως της μισθώσεως, δύναται να ενεργήται προσωρινή εκμετάλλευσις δια λογαριασμόν του μέλλοντος μισθωτού, υπό του αρμοδίου οικον. εφόρου ή του διευθυντού του κτηματικού γραφείου, όπου υπάρχει τοιούτον, δι' επιστρατοφυλάκων προσλαμβανομένων επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου, της αμοιβής των οριζομένης υπό του Υπουργού Γεωργίας, όστις καθορίζει και πάσαν άλλην τυχόν δαπάνην απαιτουμένην δια την προσωρινήν εκμετάλλευσιν. Τα εκ της τοιαύτης προσωρινής εκμεταλλεύσεως καθαρά έσοδα ανήκουν εις τους μέλλοντας μισθωτάς, τους οποίους βαρύνει το τυχόν παθητικόν, καταβαλλόμενον προ της υπογραφής του μισθωτηρίου.Αρθρο: 41

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Μετάθεσις ημερομηνίας ενάρξεως της μισθώσεως

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση με δημοπρασία)

 

Κείμενο Αρθρου

Αν η κατά το προηγούμενον άρθρ. 40 ενεργουμένη προσωρινή και δια λογαριασμόν του μέλλοντος μισθωτού εκμετάλλευσις ήθελε διαρκέσει επί μακρόν, λόγω ανυπαρξίας προσφορών ή του ασυμφόρου τούτων, η δι' οιανδήποτε άλλην αιτίαν, δύναται ο Υπουργός Γεωργίας, εφ' όσον ενεργητικόν, να μεταθέτη την ημερομηνίαν ενάρξεως της μισθώσεως εις χρόνον μεταγενέστερον του αρχικώς, δια της διακηρύξεως, ορισθέντος και να διατάσση την εισαγωγήν, ως δημοσίου εσόδου, των μέχρι της ημερομηνίας ταύτης πραγματοποιουμένων καθαρών εισπράξεων. 2. Τα της κατά την προηγουμένην παράγραφον εισαγωγής και καταθέσεως των εσόδων και ενεργείας εξόδων ρυθμίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, ο δ' έλεγχος της διαχειρίσεως τούτων ενεργείται υπό της υπηρεσίας εντελλομένων εξόδων του Υπουργείου τούτου. Αι τυχόν υπό του Δημοσίου χορηγούμεναι προκαταβολαί προς αντιμετώπισιν των αναγκών των εκμεταλλεύσεων τούτων, συμψηφίζονται δι' ισοπόσου εκ των προσόδων των καταθέσεως εις το οικείον δημόσιον ταμείον.Αρθρο: 42

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκμίσθωσις παραμεθορίων αλιευτικών εκμεταλλεύσεων

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση με δημοπρασία)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Προκειμένου περί εκμισθώσεως των εφαπτομένων των συνόρων λιμνών ή άλλων ιχθυοτρόφων υδάτων, απαιτείται πλην των άλλων νομίμων προϋποθέσεων και σύμφωνος γνώμη του Αρχηγείου Στρατού Ξηράς, ήτις δέον να αναφέρεται τόσον επί του επιτρεπτού εκάστης εκμισθώσεως, όσον και επί των μετεχόντων των δημοπρασιών προσώπων, άτινα δεν θα δύναται να πλειοδοτήσουν εις ταύτας άνευ σχετικής ειδικής, δι' έκαστον τούτων, συγκαταθέσεως του Αρχηγείου Στρατού Ξηράς. 2. Πάντες εν γένει οι όροι των συμβάσεων τούτων καθορίζονται υπό του Υπουργού Γεωργίας, μετά γνώμην του Συμβουλίου Αλιειάς.Αρθρο: 43

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Λύσις μισθώσεως λόγω εκτελέσεως έργων

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση με δημοπρασία)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι μισθώσεις των εν των άρθρ. 38 του παρόντος Κεφαλαίου ιχθυοτρόφων υδάτων, ως και τοιούτων ανηκόντων κατά νομήν εις νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δύναται να λύωνται μονομερώς υπό του Δημοσίου δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, εφ' όσον απεφασίσθη η εκτέλεσις ή ήρχισαν εκτελούμενα εις ταύτα ή εις την περιοχήν των έργα αφορώντα είτε εις την άμυναν της χώρας, είτε εις την ενέργειαν αποξηράνσεων, είτε την εκτέλεσιν αντιπλημμυρικών ή λιμενικών εργασιών ή διευθετήσεως ποταμών ή ροών πάσης φύσεως, είτε γενικώς έργα αφορώντα εις την εξυπηρέτησιν γενικωτέρου συμφωρόντος ή γενικωτέρας ανάγκης. Εις τας τοιαύτας αποφάσεις ορίζεται και ο χρόνος αφ' ου λύεται η σχετική μίσθωσις. 2. Οι μισθωταί των κατά την προηγουμένην παράγραφον λυομένων μισθώσεων απαλλάσσονται της υποχρεώσεως της καταβολής του αναλογούντος μισθώματος από του χρόνου της κατά την προηγουμένην παράγραφον λύσεως της μισθώσεως και εφεξής, ουδεμία όμως αξίωσιν δύνανται να εγείρουν κατά του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως και των ανοδόχων των, δι' οιανδήποτε θετικήν ή αποθετικήν ζημίαν ένεκα λύσεως της μισθώσεως. Κατ' εξαίρεσιν, οι μισθωταί ούτοι, αποζημιούνται δια τας τυχόν μη αποσβεσθείσας δαπάνας των εξ εκτελέσεως μονίμων τεχνικών έργων απομενόντων εις τα μίσθια, ως και την αναλογούσαν δαπάνην, χαρτοσημάνσεως του μισθωτηρίου.Αρθρο: 44

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Προστατευτική ζώνη ιχθυοτροφείων

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση με δημοπρασία)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η προστατευτική ζώνη εκ των εκμισθουμένων ιχθυοτροφείων και ιχθυοτροφών ποταμών εκτείνεται επί της θαλάσσης, εις απόστασιν διακοσίων μέτρων, ακτινοειδώς, από της εις αυτήν εκβολής παντός στομίου τούτων. Η προστατευτική αύτη ζώνη δύνσται να ορίζεται, δια της οικείας διακηρύξεως, ευρυτέρα προκειμένου περί ιχθυοτροφείων δια το χρονικόν διάστημα καθ' ο ταύτα θα είναι ανοικτά προς εσοδείαν. 2. Δύναται επίσης, δια των διακηρύξεων, να ορίζεται προστατευτική ζώνη πέριξ των ορίων των ιχθυοτρόφων λιμνών, ως και των προς την ξηράν ορίων των ιχθυοτροφείων, εκτεινομένη επί των πέριξ τούτων κειμένων και μη μεμισθωμένων πάσης φύσεως υδάτων (αυλάκων, τάφρων, τελμάτων, ροών γενικώς) επικοινωνούντων συνεχώς ή προσκαίρως μετά της λίμνης ή του ιχθυοτροφείου. Το εύρος της τοιαύτης ζώνης ορίζεται δια της σχετικής διακηρύξεως, αναλόγως των συνθηκών εκάστης περιπτώσεως. 3. Εντός των, κατά τ' ανωτέρω, προστατευτικών ζωνών απαγορεύεται η ενέργεια οιαδήποτε αλιείας παρά πάντος, μηδ' αυτού του μισθωτού εξαιρουμένου. 4. Η ενέργεια αλιείας εντός των κατά τας προηγουμένας παραγράφους του παρόντος άρθρου προστατευτικών ζωνών, ανεξαρτήτως άλλων νομίμων συνεπειών, συνεπάγεται δια τους μισθωτάς την επιβολήν προστίμου, λόγω ποινικής ρήτρας ή την έκπωσιν των, κατά τα εν τη σχετική διακηρύξει προβλεπόμενα, δια δε τους ελευθέρους αλιείς εις τους οποίους τυχόν δια της διακηρύξεως έχει επιτροπή η αλιεία εντός του μισθίου, δύναται να συνεπάγεται την εκ τούτου αποβολήν των εφ' ωρισμένον χρονικόν διάστημα, δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.Αρθρο: 45

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναπροσαρμογή μισθώματος

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση με δημοπρασία)

 

Κείμενο Αρθρου

Αι συμβατικαί δόσεις των μισθωμάτων των δημοσίων ιχθυοτροφείων, θυννείων, λιμνών, ποταμών και ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων, αύξησις ή μείωσις της μέσης αγορανομικής τιμής χονδρικής πωλήσεως των ιχθυών εις την περιφέρειαν της αρμοδίας οικονομικής εφορίας κατά ποσοστόν τουλάχιστον 40% και κατά το μεταξύ της δημοπρασίας μέχρι της κατά την σύμβασιν ημερομηνίας καταβολής της δόσεως ή μεταξύ της προηγουμένης δόσεως και της προσαρμοστέας χρονικόν διάστημα, εν σχέσει προς την αυτήν τιμήν πωλήσεως των ιχθύων κατά το χρόνον ενεργείας της δημοπρασίας, επί τη βάσει της οποίας εγένετο η σύμβασις. 2. Ελλείψει των εν παρ. 1 αγορανομικών τιμών λαμβάνεται υπ' όψιν ο μέσος όρος των τιμών χονδρικής πωλήσεως εν τη αυτή ως άνω περιφερεία.Αρθρο: 46

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος πραγματοποιήσεως της αναπροσαρμογής

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση με δημοπρασία)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η εν άρθρ. 45 αύξησις ή μείωσις των μισθωμάτων ενεργείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, μετά γνώμην του Συμβουλίου Αλιείας. 2. Η προσαρμογή εκάστης δύσεως ενεργείται το βραδύτερον μέχρι της χρονολογίας καθ' ην, κατά τους όρους της συμβάσεως, καθίσταται απαιτητή η επόμενη δόσις ή προκειμένου περί της τελευταίας δόσεως μέχρι της λήψεως της συμβάσεως.Αρθρο: 47

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Μερική ή ολική αδυναμία εκμεταλλεύσεως

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση με δημοπρασία)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μισθωτής μη δυνηθείς να εκμεταλλευθή εν όλω ή εν μέρει το μίσθιο, ένεκα απαγορεύσεως των στρατιωτικών αρχών ή ένεκα άλλης αιτίας αναγομένης γενικώς εις ζητήματα τάξεως ή ασφαλείας, αποδεικνυομένων δια πιστοποιήσεως της οικείας στρατιωτικής ή αστυνομικής αρχής, δικαιούται να αιτήσηται ανάλογον μείωσιν του συμβατικού μισθώματος ή και την πλήρη απαλλαγήν. Η σχετική αίτησις του μισθωτού μετά βεβαίωσεων των οικείων αρχών και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων υποβάλλεται, είτε μέσω του οικείου οικονομικού εφόρου, είτε απ' ευθείας εις το Υπουργείων Γεωργίας εντός τριμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της τάξεως του εξαμήνου δια τον οποίον αιτείται μίωσις του μισθώματος. Η τοιαύτη μείωσις ενεγείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του Συμβουλίου Αλιείας. 2. Εν περιπτώσει ολικής αδυναμίας εκμεταλλεύσεως του μισθίου συνεπεία των εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων λόγων και διαρκεσάσης επί χρονικόν διάστημα μείζον του εξαμήνου, αντί της μειώσεως του μισθώματος, δικαιούται ο μισθωτής να αιτήσηται την λύσιν της μισθώσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη, ο Υπουργός Γεωργίας, συντρεχουσών των εν παρ. 1 προϋποθέσεων κηρύσσει διαλελυμένην την μίσθωσιν δια πράξεώς του μετά γνώμην του Συμβουλίου Αλιείας.

3. Κατ' εξαίρεσιν, εάν η τοιαύτη ολική αδυναμία εκμεταλλεύσεως του μισθίου διήρκεσε πέραν του έτους, ο δε μισθωτής δια την εγκατάστασίν του εν τω μισθίω και την σκοπουμένην εκμετάλλευσιν αυτού αποδεδειγμένως υπέστη δαπάνες, ας δεν ηδυνήθη να αποσβέση χορηγείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας παράτασις της μισθώσεως, ούχι ανωτέρα του χρόνου της στερήσεως εφ' όσον τοιαύτη ήθελε ζητηθή υπό του μισθωτού, ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως της μισθώσεως. Περί του κατ' αρχήν παραδεκτού της αιτήσεως, λόγω συνδρομής των προς τούτο ως άνω προϋποθέσεων, του χρόνου της παρατάσεως και του νέου κατ' αναπροσαρμογήν, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος, μισθώματος, γνωμοδοτεί το Συμβούλιον Αλιείας.Αρθρο: 48

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Επέκτασις εγγυήσεων και ασφαλειών

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση με δημοπρασία)

 

Κείμενο Αρθρου

Αι υφιστάμεναι εγγυήσεις και υποθήκαι προς εξασφάλισιν του Δημοσίου δια την εκπλήρωσιν των εκ της συμβάσεως υποχρεώσεων του μισθωτού ισχύουν και δια την πληρωμήν του επί πλέον μισθώματος του καθοριζομένου εις πάσαν περίπτωσιν εφαρμογής των άρθρ. 45 και 46.Αρθρο: 49

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκμίσθωσις ιχθυοτροφικού συγκροτήματος Μπουρούς

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση με δημοπρασία)

Σχόλια
Το άρ. 49 αντικαταστάθηκε ως άνω από το Ν. 442/1976.

 

Κείμενο Αρθρου

"Η ιχθυοτροφική εκμετάλλευσις ολοκλήρου της εν Πορτολάγω Ξάνθης λιμνοθαλάσσης Μπουρούς μετά των ιχθυοτροφείων αυτής και των παραρτημάτων και εγκαταστάσεων αυτών, ενεργείται δι' εκμισθώσεως, επί τη βάσει πλειοδοτικής δημοπρασίας. Η ως άνω ιχθυοτροφική εκμετάλλευσις δύναται να εκμισθούται και άνευ δημοπρασίας, δι' απ' ευθείας συμβάσεως εις αλιευτικούς συνεταιρισμούς, κατά τας σχετικάς διατάξεις του Κεφαλ. Γ' του παρόντος τμήματος".Αρθρο: 50

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις, όροι.

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία)

Σχόλια
Η παρ. 4 (3) προστέθηκε από την παρ. 9 του άρ. του Ν. 1740/4-14 Δεκ. 1987 (ΦΕΚ Α' 221).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Δημόσιον δύναται να εκμισθοί τα ιχθυοτρόφα εν γένει ύδατα άνευ δημοπρασίας, προς αλιευτικούς συναιτερισμούς της περιφερείας των υδάτων τούτων, δι' απ' ευθείας συμβάσεως και δια χρονικόν διάστημα μέχρι 5 ετών, εφ' όσων εγγυάται υπέρ αυτών ανεγνωρισμένη Τράπεζα εν Ελλάδι ότι οι ρηθέντες συνεταιρισμοί θα εκπληρώσουν τας εκ της συμβάσεις υπόχρεσείς των. 2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον συμβάσεις δύναται να έχουν διάρκειαν μέχρι 10 ετών, εφ' όσον αύται αφορούν αναμίσθωσιν προς τον αυτόν συνεταιρισμόν. 3. Δια την κατάρτισιν των ανωτέρω συμβάσεων το Δημόσιον εκπροσωπείται υπό του Υπουργού Γεωργίας. " 4. Στις περιπτώσεις που η εκμετάλλευση ιχθυοτρόφων υδάτων εντάσσεται σε αναπτυξιακούς νόμους ή προγράμματα με εθνική ή με κοινοτική χρηματοδότηση τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα μπορεί να ορίζονται μέχρι και το διπλάσιο".Αρθρο: 51

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Μίσθωμα

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία)

Σχόλια
1. Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 1740/87. 2. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για την τρέχουσα αλιευτική περίοδο (1987). 3. Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου, που είχαν αντικατασταθεί από την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 1740/87, τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν εκ νέου από την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2040/92 και ισχύουν από 23.04.1992.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Το ετήσιο μίσθωμα για την εκμίσθωση δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς συνίσταται σε ποσοστό: α) στα αλιεύματα του μισθωμένου ιχθυοτρόφου ύδατος που αλιεύονται καθημερινά από το μισθωτή αλιευτικό συναιτερισμό και β) στις αποδόσεις των ελεύθερων αλιέων προς το μισθωτή αλιευτικό συναιτερισμό, όταν επιτρέπεται ελεύθερη αλιεία στο μίσθιο. Τα ποσοστά αυτά ορίζονται στη σύμβαση μίσθωσης και είναι τουλάχιστο 10% της καθημερινής παραγωγής αλιευμάτων του μισθωτή αλιευτικού συναιτερισμού και 10% των αποδόσεων (αξία αλιευμάτων) των ελεύθερον αλιέων προς το μισθωτή συναιτερισμό. Οι αποδόσεις των ελεύθερον αλιεών δεν μπορεί να είναι κατώτερες του 10% της αξίας της παραγωγής που αλιεύεται από αυτούς. 2. Στη σύμβαση μίσθωσης των ιχθυοτρόφων υδάτων εκτός των άλλων ορίζονται: α) Κατώτατη ετήσια ποσότητα αλιευμάτων και αξία αυτής, που υπολογίζεται με βάση την παραγωγή του μισθίου των προηγούμενων ετών. β) Υποχρέωση του μισθωτή για καταβολή υπέρ του Δημοσίου ποσοστού 5% της αξίας της καθημερινά αλιευόμενης παραγωγής του μισθίου. Το ποσοστό αυτό προορίζεται αποκλειστικά και μόνο, για την κατασκευή μόνιμων έργων και εξοπλισμού των ιχθυοτροφείων του Δημοσίου. Η κατώτερη αξία της ετήσιας αλιευόμενης ποσότητας αυξομειώνεται στο τέλος κάθε ιχθυοτροφικού έτους, εφόσον συντρέχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρ. 45 λόγοι". 3. Οι εγγυήσεις που δίδονται υπέρ των συνεταιρισμών για την καλή εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων καλύπτουν και τα ποσά κατά τα οποία αναπροσαρμόζεται το μίσθωμα.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για τη μίσθωση της λιμνοθάλασσας Βιστωνίδας (Μπουρού) Ξάνθης χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα της Μονής Βατοπεδίου και της Αθωνιάδας Σχολής επί των εσόδων που πραγματοποιεί το δημόσιο από την ιχθυοτροφική εκμετάλλευση της λιμνοθάλασσας αυτής. 5. Για τον προσδιορισμό των ποσοστών που αποδίδονται στη Μονή Βατοπεδίου και την Αθωνιάδα Σχολή, το μίσθωμα από τη λίμνη Βιστωνίδα υπολογίζεται στο ύψος που ορίζεται από την παρ. 2 του άρθρ. 66 του Ν.Δ. 420/1970 και η διαφορά που προκύπτει για τη συμπλήρωση των ποσών που πρέπει να αποδίδονται στους πιο πάνω δικαιούχους καλύπτει από πιστώσεις που εγγράφονται κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό εξόδων της νομαρχίας Ξάνθης".Αρθρο: 52

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Είσπραξις του μισθώματος

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το μίσθωμα εισπράττεται επίτοπίως υπό οργάνων του Δημοσίου και κατ' επιλογήν αυτού εις χρήμα ή εις είδος. 2. Οι αλιευόμενοι ιχθύες της εκμισθωθείσης αλιευτικής εκμεταλλεύσεως συγκενρούνται μερίμνη του μισθωτού συνεταιρισμού εις υπό του Δημοσίου οριζομένας αποβάθρας προς έλεγχον της ποσότητος αυτών. 3. Το Δημόσιον, επιλέγον την εις είδος είσπραξιν του μισθώματος, δικαιούται να αναθέτη εκάστοτε την δια λογαριασμόν του και κατά τας οδηγίας του διαχείρισιν του καθορισθέντος ποσοστού εις την Αγροτικήν Τράπεζαν της Ελλάδος. Επιλέγον δε την εις χρήμα είσπραξιν αυτού, δικαιούται να παρακολουθή δια των οργάνων του την διάθεσιν των αλιευμάτων, προς διαπίστωσιν του ποσού των εισπράξεων και λήψιν του ανήκοντος αυτών ποσοστού, άνευ ουδεμίας επιβαρύνσεως.Αρθρο: 53

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Έλεγχος Δημοσίου

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία)

 

Κείμενο Αρθρου

Το Δημόσιον δύναται δια των οργάνων του ή των οργάνων της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος να παρακολουθή και ελέγχη την διαχείρισιν εν γένει του μισθωτού συνεταιρισμού, και πάσας τας εργασίας αυτού τας αφορώσας εις την καλλιέργειαν και την εκμετάλλευσιν του ιχθυοτρόφου ύδατος.Αρθρο: 54

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις του μισθωτού

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία)

 

Κείμενο Αρθρου

Πάσαι εν γένει αι δαπάναι της καλής καλλιεργείας και καλής εκμεταλλεύσεως του ιχθυοτροφείου βαρύνουν αποκλειστικώς τον μισθωτήν συνεταιρισμόν. Το Δημόσιον θα εισπράττη το καθορισθέν ποσοστόν αυτού επί των αλιευμάτων άνευ ουδεμίας απολύτως επιβαρύνσεως.Αρθρο: 55

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Καταγγελία της συμβάσεως

 

Κείμενο Αρθρου

Το Δημόσιον δικαιούται, όπως, δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του Συμβουλίου Αλιείας, καταγγέλη την μίσθωσιν, εάν ο μισθωτής συναιτερισμός δεν εκμεταλλεύεται το μίσθιον επιμελώς και συμφώνως προς τον προορισμόν αυτού ή εαν εμφανίζη μειωμένας τας προσόδους του μισθίου επί σκοπώ μειώσεως του μισθώματος.Αρθρο: 56

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εφαπτόμενα των συνόρων ιχθοτρόφα ύδατα

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να εκμισθοί άνευ δημοπρασίας δι' απ' ευθείας συμβάσεως τα εφαπτόμενα των συνόρων ιχθυοτρόφα ύδατα κατά τας διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου προς αλιευτικούς συνεταιρισμούς ως και εις άλλα πρόσωπα. Εν τη περιπτώσει ταύτη απαιτείται η κατά τας διατάξεις του άρθρ. 42 συγκατάθεσις του Αρχηγείου Στρατού Ξηράς, ως προς τε το επιτρεπτόν της εκμισθώσεως, και ως προς την σύναψιν της σχετικής συμβάσεως μεθ' ωρισμένου αλιευτικού συνεταιρισμού ή άλλου προσώπου. 2. Οι όροι της συμβάσεως καθορίζονται υπό του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του Συμβουλίου Αλιείας.Αρθρο: 57

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Οστρεοστροφεία, Μυτιλοτροφεία, Υδρόβια ζώα

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται μετά γνώμην του Συμβουλίου Αλιείας να εκμισθοί άνευ δημοπρασίας χώρους καταλλήλους προς καλλιέργειαν και εκμετάλλευσιν οστρέων και μυτίλων, δια χρονικόν διάστημα μέχρις 20 ετών. 2. Δια την εκμίσθωσιν δι' απ' ευθείας συμβάσεως θαλασσίων χώρων εφ' ων προηγήθη δοκιμαστική εγκατάστασις πρωτύπου μορφής καλλιεργείας υδροβίων εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρ. 63.Αρθρο: 58

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκμίσθωσις ιχθυοτρόφων υδάτων παρά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα(εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία)

 

Κείμενο Αρθρου

Ιχθυοτρόφα εν γένει ύδατα, τα εκ των οποίων έσοδα δι ειδικών Νόμων έχουν παραχωρηθή εις δήμους ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δύναται να εκμισθούνται άνευ δημοπρασίας εις αλιευτικούς συνεταιρισμούς, των σχετικών συμβατικών όρων καθοριζομένων υπό των οικείων συμβουλίων των νομικών τούτων προσώπων.Αρθρο: 59

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Λύσις μισθώσεως λόγω εκτελέσεως έργων.

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμίσθωση χωρίς δηοπρασία)

 

Κείμενο Αρθρου

Αι διατάξεις του άρθρ. 43 εφαρμόζονται και επί των άνευ δημοπρασίας εκμισθουμένων ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων.Αρθρο: 60

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Περί απ' ευθείας εκμεταλλεύσεως

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (απευθείας εκμετάλλευση)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οσάκις η εκμετάλλευσις των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων δι' εκμισθώσεως κρίνεται ασύμφορος δι' οιανδήποτε λόγον, το Δημόσιον κατόπιν συμφώνου γνώμης του Συμβουλίου Αλιείας προβαίνει απ' ευθείας εις την εκμετάλλευσιν τούτων. 2. Τα της υπό του Δημοσίου απ' ευθείας εκμεταλλεύσεως των ιχθυοτρόφων τούτων υδάτων καθορίζονται δια Δ/τος εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργού Γεωργίας.Αρθρο: 61

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Προσωπικόν απ' ευθείας εκμεταλλεύσεως

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (απευθείας εκμετάλλευση)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Προς εξυπηρέτησιν των εις προσωπικόν αναγκών των απ' ευθείας υπό του Δημοσίου ενεργουμένων εκμεταλλεύσεων ιχθυοτρόφων υδάτων και ιχθυοσκαλών, επιτρέπεται η πρόσληψις επιστατοφυλάκων επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου και επί μηνιαία αντιμισθία ή ημερομισθίω καθοριζομένω υπό του Υπουργού Γεωργίας. 2. Ο αριθμός και ο μισθός του εν την προηγουμένη παραγράφω προσωπικού καθορίζεται τηρουμένων των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 8 του Ν.Δ 2500 της 31.7/1.8.53 "περί περιορισμού της εις προσωπικόν συνθέσεως των Πολιτικών του Κράτους Υπηρεσιών", ως ετροποποιήθη δια του άρθρ. 10 του Ν.Δ 2645 της 17/29 10.1953 "περί συμπληρώσεως του Ν.Δ 2500/1953 "περί περιορισμού της εις προσωπικόν συνθέσεων των πολιτικών του Κράτους Υπηρεσιών". 3. Τα προσόντα, η αρμοδιότης και τα καθήκοντα του κατά τας διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος προσλαμβανομένου προσωπικού καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. Επίσης δια της αυτής ή ετέρας αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται εκάστοτε η πρόσληψις του προσωπικού τούτου, ως και ο χρόνος της διαρκείας αυτής".Αρθρο: 62

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκμετάλλευσις ιχθυοτροφείων και λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου-Αιτωλικού

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμετάλλευση ειδική)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η εκμετάλλευσις των ιχθυοτροφείων και λοιπού χώρου της λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου-Αιτωλικού τεθέντων εις την διάθεσιν του Δημοσίου κατόπιν της υπ' αριθ. 44 της 11ης Φεβρ. 1966 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 38 της 24ης Φεβρ. 1966, τεύχ. Α'), δι' ης εκηρύχθη έκπτωτος της εκμεταλλεύσεως τούτων ο Οργανισμός Συνεργατικής Εκμεταλλεύσεως Λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου-Αιτωλικού (Ο.Σ.Ε.Λ.Μ.Α.), ενεργείται κατά τας διατάξεις του παρόντος Τμήματος. 2. Ο δια της εν τη προηγουμένη παραγράφω υπ' αριθ. 44/1966 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου κηρυχθείς έκπωτος Ο.Σ.Ε.Λ.Μ.Α τελεί υπό εκκαθάρισιν αι δε υφιστάμεναι οφειλαί αυτού κατά τον χρόνον της κηρύξεώς του ως εκπτώτου, προς την Αγροτικήν Τράπεζαν της Ελλάδος εκ γενομένων προς αυτόν χορηγήσεών της, εξοφλούνται ατόκως υπό του Δημοσίου αποδίδοντος εις την Αγροτικήν Τράπεζααν της Ελλάδος εκ των ετήσίων μισθωμάτων των ιχθυοτροφείων της λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου-Αιτωλικού το απομένον υπόλοιπον μετά την αφαίρεσιν: α) ενός εκατομμυρίου δραχμών και β) των αποδιδομένων ποσών κατά το άρθρ. 65 εις τον Δήμον Μεσολογγίου, το Λιμενικόν και Εξυγιαντικόν Ταμείον Μεσολογγίου και το Λιμενικόν Ταμείον Αιτωλικού. 3. Ως προς τας αποδόσεις εξ εσόδων των ιχθυοτροφείων και λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου Αιτωλικού εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρ. 65. 4. Δια την αλιείαν εκτός της λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου-Αιτωλικού δια μηχανοτρατών, γριγρί νυκτός τε και ημέρας και μικρών κυκλικών δικτύων παντός τύπου, εχουν εφαρμογήν αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις. 5. Η δι' άλλων δικτύων (απλάδίων, μανωμένων, καλαμωτών κλπ.) και παντός αλιευτικού εργαλείου αλιείας επιτρέπεται εκτός της λιμνοθαλάσσης καθ' όλον το έτος εις απόστασιν όμως 500 μέτρων από της νοητής γραμμής της ενούσης τους λούρους Μπαμπακούλας, Τουρλίδος (Μαρόκια), Βασιλαδίου, Σχοινίας, Προκοπανίστου, Θολής και Παλαιοποτάμου.Αρθρο: 63

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγκαταστάσεις προς δοκιμαστικήν εκμετάλλευσιν

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμετάλλευση ειδική)

 

Κείμενο Αρθρου

Το Υπουργείο Γεωργίας δύναται να επιτρέπη δι' ειδικών προς τούτο αδειών, την δοκιμαστικήν τοποθέτησιν ταλιανίων ή άλλων αλιευτικών εργαλείων εις ωρισμένας θέσεις και δια χρονικόν διάστημα μέχρις 1 έτους. Μετά την πάροδον του έτους, και εφ' όσον το αποτέλεσμα είναι ευνοϊκόν δύναται το Υπουργείον Γεωργίας να προβαίνη εις την, κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος εκμίσθωσιν.Αρθρο: 64

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραχωρήσεις προς δοκιμαστικάς εγκαταστάσεις

Λήμματα
αλιεία, ιχθυότροφα ύδατα (εκμετάλλευση ειδική)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να παραχωρή μετά γνώμην του Συμβουλίου Αλιείας θαλασσίους, λιμναίους, ως και ποταμίους χώρους προς δοκιμαστικήν εγκατάστασιν πρωτοτύπου μορφής καλλιεργείας υδροβίων ζώων, μέχρι χρονικού διαστήματος 2 ετών. 2. Μετά την λήξιν της δοκιμαστικής εγκαταστάσεως και εφ' όσον διαπιστωθή ότι επέτυχεν αύτη, δύναται να εκμισθούνται οι εν τη προηγουμένη παραγράφω αλιευτικοί χώροι εις τον ενεργήσαντα την δοκιμαστικήν εγκατάστασιν άνευ δημοπρασίας, δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, επί χρονικόν διάστημα μέχρις 15 ετών, του καταβλητέου μισθώματος καθοριζομένου μετά σύμφωνον γνώμη του Συμβουλίου Αλιείας. 3. Μετά την πάροδον της 15ετίας, η μίσθωσις δύναται να ανανεωθή δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας του μισθώματος καθοριζομένου μετά γνώμην του Συμβουλίου Αλιείας.Αρθρο: 65

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποδόσεις εξ εσόδων ιχθυοτροφείων Μεσολογγίου

Λήμματα
αλιεία, αποδόσεις από έσοδα ιχθυοτροφείων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εκ των δημοσίων εσόδων των πραγματοποιουμένων εκ της εκμεταλλεύσεως της λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου-Αιτωλικού αποδίδεται: α) Ποσοστόν 35% εις τον Δήμον Μεσολογγίου. β) Ποσοστόν 8% εις το λιμενικόν και εξυγιαντικόν ταμείον Μεσολογγίου. γ) Ποσοστόν 2% εις το λιμενικόν ταμείον Αιτωλικού. 2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον αποδόσεις ενεργούνται δια χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής εκδιδομένων εις βάρος του προϋποπλογισμού εξόδων του Υπουργείου Γεωργίας, εις ον αναγράφονται αι αναγκαιούσαι πιστώσεις.Αρθρο: 66

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποδόσεις εξ εσόδων λιμνοθαλάσσης Μπουρούς-Ξάνθης

Λήμματα
αλιεία, αποδόσεις από έσοδα ιχθυοτροφείων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα δημόσια εν γένει έσοδα τα πραγματοποιούμενα εκ της ιχθυοτροφικής εκμεταλλεύσεως της λιμνοθαλάσσης Μπουρούς-Ξάνθης, κατανέμονται ως ακολούθως:

α) Ποσοστόν 40% καταβάλλεται εις την Ιεράν Μονήν Βατοπεδίου συμφώνως προς την μεταξύ αυτής και του Δημοσίου, σύμβασιν της 4ης Μαΐου 1930. β) Ποσοστόν 20% καταβάλλεται εις την αυτήν Μονήν, υπέρ της εν Αγίω Όρει, Αθωνιάδος Σχολής δια την λειτουργίαν ταύτης. 2. Δια την ύπαρξιν ελαχίστου ηγγυημένου πληρωτέου εις την Μονήν και την Σχολήν ποσού και μόνον ως προς την εν λόγω σχέσιν, το ποσοστόν του κατά την ισχύν του Α.Ν. 1924 της 27/31.8.1951 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16/19.11.1935 Α.Νόμου "περί ιχθυοτροφικής εκμεταλλεύσεως της λιμνοθαλάσσης Μπουρού Ξάνθης" μισθώματος του εισπραττομένου από μέρους του Δημοσίου δεν δύναται να μειωθή. 3. Το μετά την καταβολήν εις την Μονήν Βατοπεδίου δι' εαυτήν και την Αθωνιάδα Σχολήν απομένον υπόλοιπον των εισπραττομένων υπό του Δημοσίου μισθωμάτων εισάγεται ως έσοδον εις τον Κρατικόν προϋπολογισμόν. 4. Η καταβολή των κατά τ' ανωτέρω κατανεμομένων προσόδων εις την Ιεράν Μονήν Βατοπεδίου γίνεται άμα τη πραγματοποίησει των εισπράξεων του μισθώματος και των ποσόδων εν γένει της λίμνης και κατ' αναλογία τούτων, αίτινες γίνονται, υπό του Δμοσίου δι' εαυτό και δια την Ιεράν Μονήν Βατοπεδίου, κατά τα ανήκοντα εις έκαστον των μερών ως άνω ποσοστά. 5. Τα της απαλλαγής της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και της Αθωνιάδος Σχολής ως προς τας ανωτέρω προσόδους εκ της αμέσου ή εμμέσου φορολογίας και του χαρτοσήμου, ρυθμίζονται υπό των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρ. 1 του Α.Ν. 1924/1951, κυρωθέντος δια του Νόμ. 2113 της 30.4/7.5.52 "περί κυρώσεως Α.Νόμων εκδοθέντων από της δημοσιεύσεως του ΞΖ/1949 ψηφίσματος και εφεξής" του άρθρ. 6 του Ν.Δ.

3843 της 24/30.9.1958 "περί φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων" και της παρ. 4 του άρθρ. 13 του Ν.Δ. 2561 της 31/31.8.1953 "περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως φορολογικών τινων Νόμων και άλλων διατάξεων". 6. Δια Δ/τος, εκδιδιμένου επί τη προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, δύναται, εκ των εισπράξεων του Δημοσίου των πραγματοποιουμένων εκ της μισθώσεως του ιχθυοτροφείου λιμνοθαλάσσης Μπουρούς, να παραχωρείται ποσοστόν μέχρι 5% δια τας ανάγκας του του λιμένος ή της Κοινότητας Κεσσάνης, αποβλέποντα εις την αύξησιν της παραγωγής του ιχθυοτροφείου.Αρθρο: 67

Ημ/νία: 31.08.1995

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόδοση από τα έσοδα του Ιχθυοτροφείου Λογαρούς

Λήμματα
αλιεία, αποδόσεις από έσοδα ιχθυοτροφείων

Σχόλια
Αποδόσεις εξ εσόδων ιχθυοτροφείων Το άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 (ΦΕΚ Α' 221), αντικαθίσταται ως άνω από το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ Α' 181), ισχύει δε από 31.8.1995.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Παραχωρούνται κάθε έτος και κατανέμονται ισομερώς στις κοινότητες Κορωνησίας, Καλογερικού και Ανέζας του Νομού Αρτας τα δύο πέμπτα (2/5) από τα έσοδα που πραγματοποιεί το Δημόσιο από την αλιευτική εκμετάλλευση του Εθνικού Ιχθυοτροφείου Λογαρούς για την εκτέλεση κοινωφελών έργων. 2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο αποδόσεις ενεργούνται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, με χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Νομαρχίας Αρτας, στον οποίο αναγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις σε ιδιαίτερο φορέα και κωδικό αριθμό. 3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται τα π.δ/τα 743/1975 (ΦΕΚ 242 Α') και 496/1988 (ΦΕΚ 225 Α')".Αρθρο: 68

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποδόσεις εξ εσόδων ιχθυοτροφείου Αγουλινίτσης-Καϊάφα

Λήμματα
αλιεία, αποδόσεις από έσοδα ιχθυοτροφείων

Σχόλια
Το ανωτέρω τέλος 30% των δημοσίων εσόδων της παρ. 1 καταργήθηκε από την παρ. 10 άρ. 29 Ν. 1473/1984, ΦΕΚ Α' 127.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εκ των δημοσίων εσόδων των πραγματοποιουμένων εκ της εκμεταλλεύσεως των ιχθυοτροφείων Αγουλινίτσης-Καϊάφα, ποσοστόν 30% κατατίθεται, κατ' έτος, εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, υπέρ του Ειδικού Ταμείου Κοινωφελών Έργων Επιταλίου, προς πραγμάτωσιν των σκοπών αυτού. Η κατάθεσις αύτη γίνεται εντός μηνός από της βεβαιώσεως της δημοσίας προσόδου εκ του ιχθυοτροφείου. 2. Εις τας παραλιμνίους κοινότητας της λίμνης Αγουλινίτσης-Καϊάφα παραχωρείται, κατ' ισομοιρίαν, το 1/10 των εσόδων εκ της μισθώσεως του ιχθυοτροφείου Αγουλινίτσης-Καϊάφα, προς εκτέλεσιν κοινοτικών και ιδία εξυγιαντικών έργων.

3. Η διάταξις της παρ. 2 του άρθρ. 67, εφαρμόζεται και εν προκειμένω.Αρθρο: 69

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποδόσεις εξ εσόδων ιχθυοτροφείων "Πάππας-Πρόκοπος-Κοτύχι"

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εκ των δημοσίων εσόδων των πραγματοποιουμένων εκ της εκμεταλλεύσεως των ιχθυοτροφείων Πάππας, Πρόκοπος και Κοτύχι, ποσοστόν 20% κατατίθεται εις το Ταμείον Αστικού Σχολείου και Κοινοφελών Έργων Μανολάδος. 2. Η διάθεσις του εν τη προηγουμένη παραγράφω ποσοστού, ο τρόπος καταβολής και διαχειρίσεως αυτού ως και τα εκτελεστέα έργα, ρυθμίζονται υπό των συναφών διατάξεων του Ν.Δ της 17/24.8.1923 "περί Ταμείου Επαγγελματικής σχολής και κοινωφελών έργων Μανολάδος" του Νόμ. 6289 της 17/24.9.1934 "περί τροποποιήσεως άρθρων τινών του από 17.8.1923 Ν.Δ/τος "περί Ταμείου Επαγγελματικής σχολής και κοινοφελών έργων Μανολάδος" και του Α.Ν. 1130 της 17/23.3.1938 "περί αστικού σχολείου εν Βάρδα Μανολάδος και συμπληρώσεως του Α.Ν. 761/1973".Αρθρο: 70

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόδοσις εξ εσόδων αλιείας ορεινών ρεόντων υδάτων.

 

Κείμενο Αρθρου

Τα εκ της διαχειρήσεως των ορεινών ρεόντων υδάτων έσοδα ανήκουν εις το Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, αποδίδονται δε εις τούτο κατά τα δι' αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθοριζόμενα και χρησιμοποιούνται δια την βελτίωσιν της αλιείας εις τα ύδατα ταύτα.Αρθρο: 71

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποδόσεις υπέρ ταμείων εξυγιάνσεως

 

Κείμενο Αρθρου

Εκ των εκ της διαχειρίσεως των ιχθυοτρόφων εκ γένει υδάτων πραγματοποιουμένων εσόδων δύναται να αποδίδονται ποσοστά εις συνιστώμενα ειδικά ταμεία υδρεύσεως και εξυγιάνσεως ως πόροι, κατά τας ειδικάς περί των ταμείων τούτων διατάξεις.Αρθρο: 72

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Eννοια σπογγαλιείας.

Λήμματα
Σπογγαλιεία, Σπογγαλιευτικό πλοίο, Αλιεία σπόγγων

 

Κείμενο Αρθρου

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Κεφάλαιον Α' Γενικοί ορισμοί

η διά σπογγαλιευτικού πλοίου ή πλοιαρίου ενεργουμένη αλιεία σπόγγων. τη εννοία της σπογγαλιείας, διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Βιβλίου, περιλαμβάνεται και η πρώτη επεξεργασία των συλλεγομένων σπόγγων.Αρθρο: 73

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Σπογγαλιευτικόν πλοίον.

Λήμματα
Σπογγαλιευτικό πλοίο, Μηχανικό σύστημα παροχής αέρος, Αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές

 

Κείμενο Αρθρου

1. Σπογγαλιευτικόν πλοίον κατά την έννοιαν του παρόντος Βιβλίου είναι το εφωδιασμένον διά μηχανικού συστήματος παροχής αέρος εις δύτην, η καταλληλότης του οποίου εγκρίνεται κατά τα εν άρθρ. 80 οριζόμενα. Εν τη εννοία τούτη το σπογγαλιευτικόν πλοίον περιλαμβάνει και το διά των αυτών μέσων εφοδιασμένον πλοιάριον. 2. Ως σπογγαλιευτικόν πλοίον νοείται επίσης εις το παρόν Βιβλίον και παν άλλον σπογγαλιευτικόν πλοίον του οποίου το εκ δυτών πλήρωμα χρησιμοποιεί κατά την ειδικήν εργασίαν αυτού αυτονόμους αναπνευστικάς συσκευάς και γενικώς κατάλληλα ειδικά μηχανικά μέσα επιτρέποντα την κανονικήν λειτουργίαν της αναπνοής των δυτών κατά την εκτέλεσιν της ειδικής εργασίας αυτών, η καταλληλότης των οποίων εγκρίνεται κατά τα εν άρθρ. 80 οριζόμενα.Αρθρο: 74

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Βοηθητικόν πλοίον.

Λήμματα
Βοηθητικό πλοίο, Σπογγαλιευτικά πλοία, Εναποθήκευση εφοδίων, Αποθήκη - ντεπόζιτο

 

Κείμενο Αρθρου

Βοηθητικόν πλοίον, αποθήκη ή ντεπόζιτο, καλούμενον εφ' εξής εις το παρόν Βιβλίον "βοηθητικόν πλοίον", χαρακτηρίζεται το πλοίον, το οποίον συνοδεύει τα σπογγαλιευτικά πλοία εις τας περιοχάς της εργασίας των και χρησιμοποιείται διά την εναποθήκευσιν των εφοδίων των σπογγαλιευτικών πλοίων, την ενδιαίτησιν των πληρωμάτων των και την εναποθήκευσιν των αλιευομένων σπόγγων.Αρθρο: 75

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πλήρωμα.

Λήμματα
Πλήρωμα πλοίου, Σπογγαλιευτικό πλοίο

 

Κείμενο Αρθρου

Πάντα τα διά την υπηρεσίαν του σπογγαλιευτικού πλοίου επιβαίνοντα αυτού πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των δυτών, του κυβερνήτου και του επιτηρητού, θεωρούνται κατά το παρόν Βιβλίον ως πλήρωμα του πλοίου τούτου.Αρθρο: 76

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δύτης.

Λήμματα
Δύτης, Αλιεία σπόγγων

 

Κείμενο Αρθρου

Δύτης, κατά τας διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, θεωρείται ο διά σκαφάνδρου ή δι' ετέρου ανεγνωρισμένου κατά τα εν άρθρ. 80 τεχνικού μέσου αλιεύων σπόγγους.Αρθρο: 77

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Επιτηρητής.

Λήμματα
Σπογγαλιευτικό πλοίο, Παρακολούθηση δυτών

 

Κείμενο Αρθρου

Επιτηρητής κατά τας διατάξεις του παρόντος Βιβλίου θεωρείται ο εκ του πληρώματος του σπογγαλιευτικού πλοίου εντεταλμένος διά την παρακολούθησιν των δυτών κατά την διάρκειαν της εργασίας των, ως και διά την διεύθυνσιν και συντήρησιν των μηχανημάτων καταδύσεως και των εξαρτημάτων αυτών.Αρθρο: 78

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εφοπλιστής.

Λήμματα
Εφοπλιστής - (Εκκινητής), Εξοπλισμός πλοίου, Σπογγαλιευτική επιχείρηση

 

Κείμενο Αρθρου

Εφοπλιστής (Εκκινητής) κατά τας διατάξεις του παρόντος Βιβλίου θεωρείται ο εξοπλίζων ίδιον ή αλλότριον πλοίον ή πλοία επί τω σκοπώ χρησιμοποιήσεώς των εις σπογγαλιευτικήν επιχείρησιν.Αρθρο: 79

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ναυτική Αρχή.

Λήμματα
Ναυτική αρχή, Λιμενική αρχή, Προξενική αρχή

 

Κείμενο Αρθρου

Οπου εις το παρόν Βιβλίον αναφέρεται ναυτική αρχή, νοείται, εν μεν τω εσωτερικώ η λιμενική αρχή, εν δε των εξωτερικώ η Ελληνική προξενική αρχή.Αρθρο: 80

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Καταλληλότης μηχανικού συστήματος δύτου.

Λήμματα
Μηχανικό σύστημα δύτη, Ειδική επιτροπή, Σύμφωνη γνώμη

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιον Β'

δύτου. Επιθεώρησις πλοίων Η καταλληλότης του μηχανικού συστήματος δύτου εγκρίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, εκδιδομένης κατόπιν συμφώνου γνώμης ειδικής επιτροπής εξ ειδικών και τεχνικών, συγκροτουμένης επίσης δι' αποφάσεως του αυτού Υπουργού.Αρθρο: 81

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Επιθεώρησις

Λήμματα
Σπογγαλιευτικό πλοίο, Επιχείρηση σπογγαλιευτικού πλού, Σπογγαλιευτική περίοδος, Επιτροπή επιθεώρησης ουσιωδών ελλείψεων πλοίου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Παν σπογγαλιευτικόν πλοόν οιασδήποτε εθνικότητος άμα τη συμπληρώσει του εφοδιασμού του επιθεωρείται υπό επιτροπής επιθεωρήσεως πιστοποιούσης διά πρωτοκόλλου εάν το πλοίον είναι ικανόν και αρτίως εφωδιασμένον προς επιχείρησιν σπογγαλιευτικού πλού κατά την αμέσως προσεχή σπογγαλιευτικήν περίοδον και υπό τους εν τη αιτήσει εναφερομένους όρους. 2. Εν περιπτώσει διαπιστώσεως υπό της επιτροπής επιθεωρήσεως ουσιωδών ελλείψεων του πλοίου, ο εφοπλιστής ή ο κυβερνήτης αυτού δύναται μετά την συμπλήρωσιν αυτών να ζητήση την εκ νέου επιθεώρησιν του πλοίου. 3. Η κατά το παρόν άρθρον επιθεώρησις, δέον να ενεργήται εντός των προ του απόπλου του πλοίου διά τον τόπον της σπογγαλιείας τεσσαράκοντα ημερών.Αρθρο: 82

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή Επιθεωρήσεως.

Λήμματα
Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος, Συγκρότηση Επιτροπής Επιθεώρησης

Σχόλια
Η παρ. 1 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε με τη παρ. 8 του άρθρ. 3 του Ν. 1740/4-14 Δεκ. 1987 (ΦΕΚ Α' 221), η δε ισχύς της παραπάνω παρ. αρχίζει τη 14.12.87.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Η επιτροπή επιθεώρησης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και αποτελείται από: α) έναν αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος - Γενικών Υπηρεσιών, β) έναν αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος - ιατρό και γ) έναν αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος -μηχανολόγο-μηχανικό ή ναυπηγό-μηχανικό. Αν δεν είναι δυνατή η μετάβαση της επιτροπής στο λιμάνι εκκίνησης για την επιθεώρηση των σπογγαλιευτικών πλοίων, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί με απόφασή του να συγκροτεί ή να εξουσιοδοτεί το νομάρχη ή τον έπαρχο να συγκροτούν επιτόπια επιτροπή που αποτελείται από το λιμενάρχη, καθώς και από ένα στρατιωτικό ή ιδιώτη γιατρό και ένα μηχανικό κατά προτίμηση δημόσιο ή δημοτικό υπάλληλο, οι οποίοι προτείνονται από το λιμενάρχη" 2. Ειδικώς, προκειμένου περί επιθεωρήσεως σπογγαλιευτικών πλοίων εξοπλιζομένων εις λιμένας του εξωτερικού, αρμόδιοι προς ενέργειαν ταύτης είναι οι παρά ταις προξενικαίς αργαίς τοποθετούμενοι λιμενικοί αξιωματικοί, εφ' όσον υπάρχουν τοιούτοι, ή ο Ελλην πρόξενος εν επιτροπή αποτελουμένη εξ ενός ιατρού, ενός μηχανικού, ημεδαπών ή αλλοδαπών, και ενός αντιπροσώπου της αλλοδαπής αρχής, εάν αύτη στέργη εις συμμετοχήν. 3. Η αμοιβή και τα οδοιπορικά των μελών της επιτροπής βαρύνουν τους ενδιαφερομένους εφοπλιστάς. Ταύτα, διά μεν τους ιδιώτας, μέλη της επιτροπής, καθορίζονται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας διά δε τους δημοσίους ή δημοτικούς υπαλλήλους και αξιωματικούς κατά τας κειμένας διατάξεις.Αρθρο: 83

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εφοδιασμός σπογγαλιευτικών πλοίων εις τρόφιμα.

Λήμματα
Εφοδιασμός τροφίμων, Σπογγαλιευτικά πλοία, Σπογγαλιευτική περίοδος

 

Κείμενο Αρθρου

Δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται να καθορίζεται η υποχρέωσις όπως, ο εις τρόφιμα εφοδιασμός τω εργαζομένων εις την αλλοδαπήν σπογγαλιευτικών πλοίων δι' εκάστην σπογγαλιευτικών περίοδον, ενεργήται εις δύο εποχάς.Αρθρο: 84

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκδοσις αδείας.

Λήμματα
Ναυτική αρχή, Επιτροπή Επιθεωρήσεως, Ειδική άδεια σπογγαλιείας

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιον Γ'

σπογγαλιείας 1. Η ναυτική αρχή, κατόπιν συμφώνου γνωματεύσεως της επιτροπής επιθεωρήσεως, εκδίδει και εφοδιάζει έκαστον σπογγαλιευτικόν πλοίον, δι' ειδικής αδείας σπογγαλιείας. 2. Εν τη αδεία αναφέρονται: η περιοχή και το είδος της διενεργηθησομένης σπογγαλιείας, ο αριθμός των εξ εκάστης ειδικότητος επιβαινόντων του πλοίου προσώπων, η χρονική διάρκεια ισχύος της αδείας, βεβαίωσις περί καταθέσεως του εν άρθρ. 86 παρ. 1 οριζομένου τέλους και το μέγιστον βάθος θαλάσσης, μέχρι του οποίου επιτρέπεται η σπογγαλιεία εις ο πλίον, εις ο χορηγείται ειδικώς άδεια.Αρθρο: 85

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ισχύς αδείας.

Λήμματα
Αδεια σπογγαλιείας, Σπογγαλιευτική περίοδος

 

Κείμενο Αρθρου

Η άδεια σπογγαλιείας ισχύει διά μίαν μόνον σπογγαλιευτικήν περίοδον, θερινήν ή χειμερινήν, και είναι χρονικής διαρκείας αναλόγου προς τα εν εκάστω τόπω ισχύοντα έθιμα, πάντως ουχί μεγαλύτερα των δώδεκα μηνών.Αρθρο: 86

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Τέλη εκδόσεως αδείας

Λήμματα
Εκδοση άδειας σπογγαλιείας, Τέλη έκδοσης άδειας, Σπογγαλιευτική περίοδος

 

Κείμενο Αρθρου

1. Διά την έκδοσιν της αδείας σπογγαλείας εισπράττεται τέλος αναλόγως του εν τη αδεία, καθοριζομένου διά σπογγαλιείαν βάθους θαλάσσης ως εξής: α) Μέχρι δέκα οκτώ οργυιών εκ δραχ. 1.500 διά την θερινήν σπογγαλιευτικήν περίοδον και δραχ. 500 διά την χειμερινήν τοιαύτην. β) Μέχρι είκοσι πέντε οργυιών εκ δραχ.

2.000 διά την θερινήν σπογγαλιευτικήν περίοδον και δραχ. 700 διά την χειμερινήν τοιαύτην. γ) Μέχρι τριάκοντα οργυιών εκ δραχ. 2.500 διά την θερινήν σπογγαλιευτικήν περίοδον και δραχ. 1.000 διά την χειμερνινήν τοιαύτην. δ) Μέχρι τριάκοντα πέντε οργυιών εκ δραχ. 3.000 διά την θερινήν σπογγαλιευτικην περίοδον και δραχ. 1.500 διά την χειμερινήν τοιαύτην. 2. Εις ολόκληρον υπόχρεοι προς καταβολήν του τέλους αδείας σπογγαλιείας είναι οι κυβερνήται και εφοπλισταί των κατά την έννοιαν του παρόντος βιβλίου σπογγαλιευτικών πλοίων οιασδήποτε εθνικότητας. 3. Διά Δ/των εκδιδομένων επί τη προτάσει του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και του Συμβουλίου του Εμπορικού Ναυτικού δύναται να αυξομειώνται τα κατά τας περιπτ. Εναγομένη, λοιπόν, μεταβίβασε τις επιταγές δια οπισθογραφήσεως, α, β, γ και δ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθοριζόμενα τέλη αδείας σπογγαλιείας, κατά ποσοστόν μέχρι του 1/2 των τελών τούτων.Αρθρο: 87

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Προσόντα ναυτολογουμένου πληρώματος

Λήμματα
Σπογγαλιευτικά πλοία, Ναυτολογούμενοι επί σπογγαλιευτικών πλοίων, Σχολή δυτών

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιον Δ'

πληρωμάτων, αμοιβή αυτών 1. Πάντες οι επί σπογγαλιευτικών πλοίων ναυτολογούμενοι δέον να είναι απογεγραμμένοι εργάται θαλάσσης και εφωδιασμένοι διά των υπό των οικείων διατάξεων προβλεπομένων διπλωμάτων ικανότητος ή πτυχίων ειδικότητος Εμπορικού Ναυτικού. 2. Ειδικώς ο κυβερνήτης, ο επιτηρητής και οι δύται δέον να έχουν και τα εν άρθρ. 150 παρ. 1 οριζόμενα πτυχία της σχολής δυτών. 3. Ελληνες το γένος καταγόμενοι εκ μερών μη περιλαμβανομένων εις τα όρια του κράτους εξομοιούνται και προ της πολιτογραφήσεώς των ως προς το δικαίωμα προς ναυτολογίαν επί σπογγαλιευτικών πλοίων προς απογεγραμμένους εργάτας θαλάσσης, δύνανται δε να ναυτολογηθούν επί των πλοίων τούτων, εφ' όσον κέκτηνται τα υπό των οικείων διατάξεων προβλεπόμενα ελληνικά διπλώματα ικανότητος ή πτυχία ειδικότητος Εμπορικού Ναυτικού, ως και το εν άρθρ. 150 παρ. 1 οριζόμενον πτυχίον της σχολής δυτών.Αρθρο: 88

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Υγειονομική εξέτασις δυτών

Λήμματα
Σπογγαλιευτικά πλοία, Σπογγαλιευτικό Σύμφωνο, Ναυτολόγηση, Υγειονομική εξέταση δυτών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι προτιθέμενοι να ναυτολογηθούν επί σπογγαλιευτικών πλοίων ως δύται δέον, προς της συνάψεως του κατά το άρθρ. 91 σπογγαλιευτικού συμφώνου, να υποβληθούν εις υγειονομικήν εξέτασιν παρ' ιατρού εκ των μάλλον εμπείρων και απασχοληθέντων επί μακρόν εις τα της εργασίας των δυτών ως και παρ' ιατρών ειδικότητος, ίνα αποδειχθή η ικανότης αυτών διά την εργασίαν του δύτου. 2. Οι συνάψαντες σπογγαλιευτικόν σύμφωνον δύται δέον να υποστούν δεύτέραν υγειονομικήν εξέτασιν αμέσως προ της ναυτολογήσεώς των. 3. Αποκλείονται της ναυτολογήσεως οι κριθέντες υγειονομικώς μη ικανοί δύται, της καταβληθείσης εις αυτούς προκαταβολής αναζητουμένης κατά τα εν άρθρ. 97 καθοριζόμενα. 4. Δύτης κριθείς μη ικανός παρά των εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου ιατρών, δύναται κατόπιν αιτήσεώς του να παραπεμφθή προς επανεξέτασιν εις την Ανωτάτην Ναυτικήν Υγειονομικήν Επιτροπήν, ήτις και κρίνει τελεσιδίκως. 5. Προ της απολύσεως εκ του ναυτολογίου, άπαντες οι δύται υποβάλλονται εις υγειονομικήν εξετάσιν προς διαπίστωσιν της υγιεινής των καταστάσεως.Αρθρο: 89

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Βιβλιάριον υγείας δυτών

Λήμματα
Βιβλιάριο υγείας δυτών, Υγειονομική εξέταση, Υγιεινή κατάσταση δυτών

 

Κείμενο Αρθρου

Προς παρακολούθησιν της υγιεινής καταστάσεως των δυτών καθιερούται ειδικόν βιβλιάριον υγείας, εις ο καταχωρίζεται το πόρισμα της εκάστοτε ενεργουμένης υγειονομικής εξετάσεως κατά τα λεπτομερέστρον διά Δ/τος καθοριζόμενα.Αρθρο: 90

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διορισμός κυβερνήτου, πρόσληψις πληρώματος.

Λήμματα
Σπογγαλιευτικό πλοίο, Πρόσληψη πληρώματος, Σύμβαση εργασίας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο κυβερνήτης παντός σπογγαλιευτικού πλοίου διορίζεται παρά του εφοπλιστού ή του νομίμου αυτού αντιπροσώπου το δε λοιπόν πλήρωμα, εξαιρουμένης της εν άρθρ. 92 παρ. 3 περιπτώσεως, προσλαμβάνεται μόνον υπό του κυβερνήτου ή υπό τούτου και του εφοπλιστού από κοινού. 2. Πρόσωπα μη αναφερόμενα εν τη προηγουμένη παραγράφω εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται να συνάπτουν σύμβασιν εργασίας μετά δυτών.Αρθρο: 91

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Σπογγαλιευτικόν σύμφωνον

Λήμματα
Σπογγαλιευτικό σύμφωνο, Σπογγαλιευτικά πλοία, Συμβαλλόμενα μέρη, Λιμενικό κατάστημα, Συμβολαιογραφικά δικαιώματα

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η σύμβασις εργασίας μεθ' ενός εκάστου των δυτών των σπογγαλιευτικών πλοίων, καλουμένη σπογγαλιευτικόν σύμφωνον, καταρτίζεται επί ποινή ακυρότητος ή διά συμβολαιογραφικής πράξεως συντασσομένης εν τω λιμενικώ καταστήματι παρουσία και της ναυτικής αρχής, ήτις προσυπογράφουσα την ανωτέρω πράξιν παραλαμβάνει άμα και τα ναυτικά φυλλάδια των συμβληθέντων δυτών, ή ενώπιον της ναυτικής αρχής της οποίας η πράξις, υπογραφομένη υπό ταύτης και των συμβαλλομένων μερών και δύο μαρτύρων, επέχει ισχύν συμβολαιογραφικού εγγράφου. Διά την ατελή σύνταξιν των σπογγαλιευτικών συμφώνων και την απαλλαγήν των παντός ετέρου τέλους και δικαιώματος τρίτου εφαρμόζεται το άρθρ. 32 του Νόμ.

4507 της 18/28 Μαρτ. 1966 "περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών των Δικηγόρων, των Συμβολαιογράφων, τροποποιήσεως του Κώδικος περί Ταμείου Νομικών και άλλων τινών διατάξεων". 2. Διά την μετάβασιν του συμβολαιογράφου εις το λιμενικόν κατάστημα προς σύνταξιν του σπογγαλιευτικού συμφώνου δεν καταβάλλονται ηυξημένα συμβολαιογραφικά δικαιώματα. 3. Εν περιπτώσει καθ' ην το συμβαλλόμενον μέρος αγνοεί την ελληνικήν γλώσσαν προσλαμβάνεται διερμηνεύς.

4. Το σπογγαλιευτικόν σύμφωνον περιλαμβάνει πάντας τους όρους της συμβάσεως, απαραιτήτως δε τους αφορώντας εις την συμφωνηθείσαν αμοιβήν, την καταβλητέαν προκαταβολήν ταύτης, τον τρόπον της πληρωμής αυτής, ως επίσης και ρητήν μνείαν ότι οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωσιν της ακριβούς τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος Βιβλίου και των εις εκτέλεσιν αυτών εκδιδομένων Δ/των και κανονισμών. 5. Το κατά το παρόν άρθρον συναπτόμενον σπογγαλιευτικόν σύμφωνον είναι ισχυρόν διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Βιβλίου εφ' όσον συνάπτεται εντός των προς της ενάρξεως της σπογγαλιευτικής περιόδου τεσσαράκοντα πέντε ημερών.Αρθρο: 92

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ναυτολογία δυτών

Λήμματα
Ναυτολογία δυτών, Ναυτολόγιο, Πρόσληψη δυτών, Σπογγαλιευτικά σύμφωνα, Εφοπλιστής, Ναυτική αρχή

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μετά την υπογραφήν του σπογγαλιευτικού συμφώνου η ναυτική αρχή προβαίνει εν καιρώ εις την καταχώρισιν του προσληφθέντος εις το οικείον ναυτολόγιον και μεριμνά διά την ασφαλή επιβίβασιν του ναυτολογηθέντος επί του πλοίου εις το οποίον ούτος εναυτολογήθη. 2. Εν περιπτώσει προσλήψεως δυτών προς συγκρότησιν πληρώματος σπογγαλιευτικού πλοίου ευρισκομένου εις λιμένα διάφορον του εις ον κατηρτίσθη το σπογγαλιευτικόν σύμφωνον, την ναυτολογίαν και επιβίβασιν διενεργεί η ναυτική αρχή του λιμένος εις τον οποίον ευρίσκεται το επανδρούμενον πλοίον. 3. Εν τη περιπτώσει της προηγουμένης παραγράφου, ο κατά ειδικήν εντολήν του οικείογ κυβερνήτου προσλαμβάνων το πλήρωμα δέον αν προσαγάγη εις την καταρτίζουσαν το σπογγαλειυτικόν σύμφωνον ναυτικήν αρχήν, έγγραφον βεβαίωσιν εκδιδομένην υπό της ναυτικής αρχής του λιμένος εις ον ευρίσκεται το επανδρούμενον πλοίον, εν τη οποία πιστοποιείται: α) Το αληθές των εν τη σχετική αιτήσει αναφερομένων γεγονότων και στοιχείων και β) Οτι κατετέθη παρά τη αρχή ταύτη υπεύθυνος δήλωσις του εφοπλιστού και κυβερνήτου περί αποδοχής εκ των προτέρων πάσης υποχρεώσεως ην ο εντολοδόχος του τελευταίου ήθελεν αναλάβει δυνάμει των υπ' αυτού καταρτισθησομένων σπογγαλιευτικών συμφώνων.Αρθρο: 93

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αμοιβή πληρωμάτων

Λήμματα
Αμοιβή δυτών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η συμφωνουμένη αμοιβή των δυτών νοείται καθαρά και ορίζεται μόνον κατά μερίδιον (κοπέλλι) επί του τιμήματος του αλιευθέντος υφ' ενός εκάστου εξ αυτών σπόγγου πάσης ποιότητος, απαγορευομένης πάσης εις βάρος του δύτου παρακρατήσεως, πλην της κατά το άρθρ. 94 χορηγηθείσης προκαταβολής μετά του νομίμου τόκου. 2. Είναι άκυρος πάσα συμφωνία διά της οποία ορίζεται ότι το μερίδιον του δύτου είναι κατώτερον των 26% του εκ της πωλήσεως του παρ' αυτού αλιευθέντος σπόγγου πασών των ποιοτήτων πραγματοποιηθέντος τιμήματος, προκειμένου περί δύτου ναυτολογημένου εις σπογγαλιευτικόν πλοίον, δια΄το οποίον έχει εκδοθή άδεια σπογγαλιείας διά βάθη μέχρι δέκα οκτώ οργυιών, κατώτερον δε των 28% προκειμένου περί δύτου ναυτολογημένου εις σπογγαλειυτικόν πλοίον διά το οποίον έχει εκδοθή άδεια σπογγαλιείας διά βάθη ανώτερα των δέκα οκτώ οργυιών. 3. Διά Δ/τος δύναται να καθορίζεται και έτερος τρόπος αμοιβής των δυτών, ως και τα ελάχιστα όρια αυτής. 4. Διά την μισθοδοσίαν του λοιπού πληρώματος των σπογγαλιευτικών πλοίων εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον μισθολόγιον των ιστιοφόρων και μηχανοκινήτων πλοίων, εφ' όσον ταύτα εργάζονται εντός των ελληνικών υδάτων, ηυξημένον δε κατά 30% εφ' όσον ταύτα εργάζονται εις τα ύδατα ξένων επικρατειών.Αρθρο: 94

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Προκαταβολή εις δύτας.

Λήμματα
Χορήγηση προκαταβολής

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επιτρέπεται εις τον εφοπλιστήν ή κυβερνήτην όπως χορηγή εις τον μεθ' ου συμβάλλεται δύτην προκαταβολήν επί της αμοιβής του, μη δυναμένην οπωσδήποτε να υπερβαίνη το δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας εκάστοτε καθοριζόμενον ποσόν. Το ποσόν της προκαταβολής δεν δύναται να είναι μείζον των 10 μηνιαίων μισθών ναύτου πετρελαιοκινήτων σπογγαλιευτικών αντιστοίχως εσωτερικού και εξωτερικού. 2. Η προκαταβολή αύτη καταβάλλεται εις τον δύτην κατά την ιδιαιτέραν μετ' αυτού συμφωνίαν. Εν πάση περιπτώσει κατά την πρώτην καταβολήν δεν δύναται να προκαταβληθή ποσόν μείζον του ημίσεος της συμφωνηθείσης προκαταβολής εν συνόλω, του υπολοίπου ποσού καταβαλλομέναι δι αναλόγων προς την διάρκειαν της σπογγαλιευτικής εργασίας μηνιαίων δόσεων.Αρθρο: 95

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ποιναί επί υπερβάσεως του ορίου προκαταβολής.

Λήμματα
Οριο προκαταβολής, Δικαίωμα διενέργειας σπογγαλιείας

 

Κείμενο Αρθρου

Οι παραβάται της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρ. 94 τιμωρούνται διά ποινής, οι μεν εφοπλισταί (εκκινηταί) στερήσεως του δικαιώματος διενεργείας σπογγαλιείας μέχρι δύο ετών, οι δε δύται στερήσεως του οικείου πτυχίου μέχρι δύο ετών, απαγγελομένης δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.Αρθρο: 96

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Συμψηφισμός προκαταβολής

Λήμματα
Αμοιβή δύτου, Είσπραξη νομίμου τόκου

 

Κείμενο Αρθρου

Η προκαταβολή παρακρατείται εκ της αμοιβής του δύτου κατά την ορισιτικήν εκκαθάρισιν αυτής. Κατά την εκκαθάρισιν ταύτης επιτρέπεται η είσπραξις νομίμου τόκου υπολογιζομένου επί του ποσού της προκαταβολής διά το ήμισυ μόνον του διαρρεύσαντος μέχρι της τοιαύτης εκκαθαρίσεως χρόνου.Αρθρο: 97

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναζήτησις υπολοίπου προκαταβολής

Λήμματα
Υπόλοιπο προκαταβολής, Σπογγαλιευτικό σύμφωνο

 

Κείμενο Αρθρου

Εν η περιπτώσει το χορηγηθέν ποσόν της προκαταβολής υπερβαίνει το οφειλόμενον ποσόν της αμοιβής, δύναται το επί πλέον ποσόν προκαταβολής να αναζητηθή διά της νομίμου οδού, επιτρεπομένης και της υπό της ναυτικής αρχής παρακρατήσεως αυτού εκ της κατά την σύναψιν ετέρου σπογγαλιευτικού συμφώνου χορηγηθησομένης εις τον οφειλέτην δύτην προκαταβολής.Αρθρο: 98

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκκαθάρισις αμοιβής δυτών

Λήμματα
Αμοιβή δυτών, Εκκαθάριση αμοιβής δυτών, Οριστική εκκαθάριση

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η εκκαθάρισις της αμοιβής εκάστου δύτου ενεργείται παρουσία της ναυτικής αρχής, ευθύς μετά την, συμφώνως τω άρθρ. 100, πώλησιν του αλιευθέντος σπόγγου ή μέρους αυτού επί τη βάσει των εν τοις ημερολογίοις του σπογγαλιευτικού πλοίου εγγραφών, του βιβλιαρίου του δύτου και του επισήμου τιμολογίου, δι' ου βεβαιούται το τίμημα, η ποσότης και η ποιότης του πωλουμένου σπόγγου. Κατά την εκκαθάρισιν προσκαλείται υπό του εφοπλιστού όπως παραστή ο δύτης. Ούτος δύναται να παραστή και δι' αντιπροσώπου του προς τούτο εξουσιοδοτουμένου δι' απλής επιστολής. 2. Καταστάσης οριστικής της εκκαθαρίσεως, η καταβολή εις τον δύτην της αναλογούσης εις αυτόν αμοιβής δέον να ενεργήται εντός διμήνου το πολύ από της λήξεως της σπογγαλιευτικής περιόδου. 3. Παρελθούσης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, έκαστος δύτης δικαιούται, όπως εκ του απομένοντος απωλήτου τυχόν σπόγγου του υπ' αυτού αλιευθέντος, λάβη την αναλογούσαν εις αυτόν αμοιβήν εις είδος. 4. Ο κληθείς κατά την εκκαθάρισιν δύτης και μη εμφανισθείς κατ' αυτήν δικαιούται να ζητήση την αναθεώρησιν της γενομένης εκκαθαρίσεως του λογαριασμού εντός διμήνου από ταύτης. Η προθεσμία αυτη αναστέλλεται λόγω ανωτέρας βίας. Εν πάση όμως περιπτώσει αναθεώρησις δεν χωρί μετά παρέλευσιν έτους από της εκκαθαρίσεως.Αρθρο: 99

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ακατάσχετον και ανεκχώρητον αμοιβής δυτών

Λήμματα
Ακατάσχετο αμοιβής δυτών, Ανεκχώρητο αμοιβής δυτών, Νόμιμη διατροφή συζύγου

 

Κείμενο Αρθρου

Κατάσχεσις ή εκχώρησις της οφειλομένης εις τον δύτην αμοιβής δεν επιτρέπεται ει μη μόνον μέχρι του ενός τρίτου αυτής λόγω νομίμου διατροφής συζύγου, κατιόντων ή ανιόντων.Αρθρο: 100

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πώλησις σπόγγων

Λήμματα
Πώληση σπόγγων, Ναυτική αρχή

 

Κείμενο Αρθρου

Η πώλησις, η ζύγισις και ο έλεγχος των σπόγγων εκάστου σπογγαλιευτικού πλοίου διενεργείται παρουσία της ναυτικής αρχής, από κοινού εκ του εφοπλιστού (εκκινητού) και ενός δύτου, εξουσιοδοτημένου προς τούτο υπό των λοιπών δυτών του πλοίου τούτου.Αρθρο: 101

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κανονισμός σπογγαλιείας

Λήμματα
Κανονισμός σπογγαλιείας, Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Διενέργεια σπογγαλιείας

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιον Ε'

εποπτεία σπογγαλιείας Διά κανονισμού σπογγαλιείας κυρουμένου διά Δ/τος εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται τα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας, άτινα δέον να τηρούνται κατά την διενέργειαν της σπογγαλιείας.Αρθρο: 102

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάμετρος αλειυομένων σπόγγων

Λήμματα
Εμπόριο χονδρού σπόγγου, Βεβρεγμένος σπόγγος

 

Κείμενο Αρθρου

Απαγορεύεται η αλιεία και εμπορία χονδρού σπόγγου (χονδρά ή καπάδικα) διαμέτρου μικροτέρας των δέκα εκατοστομέτρων, ως και η αλιεία και εμπορία λεπτού σπόγγου (ψιλά, φίνα, μελάτια, τσιμούχες) διαμέτρου μικροτέρας των πέντε εκατοστομέτρων. Η διάμετρος μετρείται επί σπόγγου βεβρεγμένου.Αρθρο: 103

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Οροι εργασίας δυτών

Λήμματα
Απαγόρευση σπογγαλιείας, Ανέλκυση δύτου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται η σπογγαλιεία εις βάθος θαλάσσης μείζον του υπό του κανονισμού καθοριζομένου. 2. Απαγορεύεται η παραμονή δυτών εν καταδύσει επί χρόνον μείζονα του διά κανονισμού οριζομένου. 3. Απαγορεύεται η ανέλκυσις του δύτου εις την επιφάνειαν της θαλάσσης εις χρονικόν διάστημα βραχύτερον του διά του κανονισμού οριζομένου. 4. Απαγορεύεται εις τους δύτας, όπως διά πληρώσεως σκαφάνδρου δι' αέρος (φούσκα) αναδύωνται αποτόμως εις την επιφάνειαν της θαλάσσης ως επίσης και να λύουν ούτοι το σχοινίον προσδέσεως αυτών (κολαούζο). 5. Απαγορεύεται προκειμένου περί σκαφάνδρων, η διά τετάρτην φοράν εντός της αυτής ημέρας κατάδυσις του αυτού δύτου. 6. Απαγορεύεται η επί εν πλήρες εικοσιτετράωρον ανάθεσις οιασδήποτε εργασίας εις δύτας εργασθέντας συνεχώς επί δεκαπενθήμερον.Αρθρο: 104

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ημερολόγιον σπογγαλιευτικού πλοίου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο κυβερνήτης παντός σπογγαλιευτικού πλοίου οφείλει να τηρή ημερολόγιον κατά τας περί ημερολογίων των εμπορικών πλοίων διατάξεις. 2. Ο κυβερνήτης οφείλει επίσης να έχη επί του σπογγαλιευτικού πλοίου και να επιδεικνύη, αρμοδίως καλούμενος προς τούτο, την άδειαν σπογγαλιείας, το πρωτόκολλον επιθεωρήσεως, περί ου το άρθρ. 81, τα μεθ' ενός εκάστου εκ των επιβαινόντων του πλοίου τούτου δυτών σπογγαλιευτικά σύμφωνα, περί ων το άρθρ. 91, ως και παν έτερον ναυτιλιακόν έγγραφον, καθ' εναγομένη, λοιπόν, μεταβίβασε τις επιταγές δια οπισθογραφήσεως προβλέπεται υπό των οικείων Νόμων και Δ/των.Αρθρο: 105

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ημερολόγιον Επιτηρητών

Λήμματα
Σπογγαλιευτικό πλοίο, Ναυτιλιακό έγγραφο, Σπογγαλιευτικά σύμφωνα, Ημερολόγιο σπογγαλιευτικού πλοίου

 

Κείμενο Αρθρου

Ο επιτηρητής παντός σπογγαλιευτικού πλοίου οφείλει, να τηρή ίδιον ημερολόγιον καταδύσεων και λειτουργίας μηχανημάτων καταδύσεως και των εξαρτημάτων αυτών. Εν τω ημερολογίω καταχωρίζονται καθ' εκάστην ημέραν η ποσότης και η ποιότης των υφ' ενός εκάστου αλιευθέντων σπόγγων. Τας σχετικάς προς την τήρησιν αλιείας εγγραφάς επικυρούν διά της υπογραφής των υπευθύνως ο επιτηρητής και δύο εκ των δυτών εναλλασσόμενοι εξ ολοκλήρου του συγκροτήματος.Αρθρο: 106

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Βιβλιάρια δυτών

Λήμματα
Βιβλιάρια δυτών, Αλιευθέντες σπόγγοι

 

Κείμενο Αρθρου

Εκαστος των δυτών οφείλει να τηρή ίδιον βιλιάριον εις το οποίον να καταχωρίζη καθ' εκάστην ημέραν τους αλιευθέντας σπόγγους κατά τεμάχια και ποιότητας εξοιρουμένων των ευτελούς ποίοτητος τοιούτων (σκάρτα), υποχρεουμένου του επιτηρητού να βεβαιοί διά της επ' αυτού υπογραφής του την ακρίβειαν εκάστης εγγραφής.Αρθρο: 107

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις κυβερνήτου βοηθητικού πλοίου

Λήμματα
Βοηθητικό πλοίο αποθήκης, Σπογγαλιευτικό πλοίο, Βοηθητικό πλοίο

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οσάκις ο κυβερνήτης του βοηθητικού πλοίου αποθήκης (ντεπόζιτον) πρόκειται να προβή εις την στέγνωσιν και συσκευασίαν των αλιευθέντων σπόγγων, υποχρεούται να ειδοποιή εγκαίρως τους δύτας των σπογγαλιευτικών πλοίων όπως αποστείλουν ή ορίσουν εκ των δυτών ή ανδρών του βοηθητικού πλοίου αντιπρόσωπον αυτών, ίνα παραστή κατά την ζύγισιν. Το αποτέλεσμα εκάστης ζυγίσεως αναγράφεται αμέσως επί του βιβλιαρίου του ενδιαφερομένου δύτου και βεβαιούται διά της υπογραφής του κυβερνήτου του βοηθητικού πλοίου και του οικείου δύτου ή του αντιπροσώπου του. 2. Εν περιπτώσει αδυναμίας του κυβερνήτου του σπογγαλιευτικού πλοίου ή επιτηρητού αυτού εις την κατά τα άρθρ. 104 και 105 τήρησιν των ημερολογίων υπόχρεος προς τούτο καθίσταται ο κυβερνήτης του βοηθητικού πλοίου.Αρθρο: 108

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ποινική και πειθαρχική δίωξις πληρώματος.

Λήμματα
Πειθαρχική δίωξη πληρώματος, Ποινική δίωξη πληρώματος, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Συντρεχούσης περιπτώσεως διώξεώς τινός εκ του πληρώματος διά παράβασιν διατάξεων του παρόντος Βιβλίου και των εις εκτέλεσιν αυτών εκδιδομένων Δ/των περί ων το άρθρ. 155 και κανονισμών, η ναυτική αρχή, λαβούσα γνώσιν οιασδήποτε παραβάσεως του παρόντος Βιβλίου, ενεργεί προανάκρισιν και υποβάλλει τον σχηματισθέντρα φάκελλον εις τον αρμόδιον εισαγγελέα, αντίγραφα δε της δικογραφίας υποβάλλει εις το Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας κατά τα εκάστοτε υπό τούτου οριζόμενα. Η καταρτιζομένη δικογραφία υπό της ναυτικής αρχής εν τω εξωτερικώ υποβάλλεται εις τον Υπουργόν Εμπορικής Ναυτιλίας διά τα περαιτέρω.

2. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται, ανεξαρτήτως της ποινικής διώξεως, να διατάξη και την πειθαρχικήν δίωξιν του υπαιτίου είτε προτάσει της ναυτικής αρχής είτε αυτεπαγγέλτως.Αρθρο: 109

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωσις πληρώματος μετά την νοσηλείαν.

Λήμματα
Πλήρωμα σπογγαλιευτικού πλοίου, Σπογγαλιευτική περίοδος

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δύτης ή και οιοσδήποτε εκ του πληρώματος σπογγαλιευτικού πλοίου αποβιβασθείς τούτου προς νοσηλείαν υποχρεούται όπως μετά την αποθεραπείαν του, αρμοδίως πιστοποιουμένην και τυχόν συντελεσθείσαν προ της λήξεως της σπογγαλιευτικής περιόδου, δι' ην συνεβλήθη, επανέλθη εις το πλοίον, εις το πλήρωμα του οποίου ανήκει προς εκπλήρωσιν των υπ'εναγομένη, λοιπόν, μεταβίβασε τις επιταγές δια οπισθογραφήσεως υπ' αυτού αναληφθεισών υποχρεώσεων κατά το υπολειπόμενον χρονικόν διάστημα. 2. Αι ναυτικαί αρχαί επιμελούνται της συλλήψεως και επιβιβάσεως του κατά την προηγουμένην παράγραφον αποβιβασθέντος προς νοσηλείαν και αποθεραπευθέντος δύτου προς της λήξεως της δι' ην συνεβλήθη σπογγαλιευτικής περιόδου.Αρθρο: 110

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εποπτεία σπογγαλιείας εκτός των ελληνικών υδάτων.

Λήμματα
Εποπτεία σπογγαλιείας, Περίοδος σπογγαλιείας, Ανώτεροι Λιμενικοί Αξιωματικοί, Περιοχές σπογγαλιείας

 

Κείμενο Αρθρου

Προκειμένου περί σπογγαλιείας διενεργουμένης υπό ελληνικών πλοίων εις ύδατα ξένης επικρατείας η εποπτεία και εν γένει η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Βιβλίου ανατίθεται εις ανωτέρους λιμενικούς αξιωματικούς, αναλόγως των περιοχών σπογγαλιείας, εν συνεργασία μετά των αρμοδίων ελληνικών προξενικών αρχών, παρά ταις οποίαις ούτοι τοποθετούνται κατά τας περιόδους της σπογγαλείας.Αρθρο: 111

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Τοποθέτησις επόπτου σπογγαλιείας

Λήμματα
Επόπτης σπογγαλιείας, Χρονική περίοδος σπογγαλιείας

 

Κείμενο Αρθρου

Οι κατά το άρθρ. 110 αξιωματικοί τοποθετούνται διά Δ/το, εκδιδομένου επί τη προτάσει των Υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, ορίζοντος την χρονικήν περίοδον της παρ' εκάστη προξενική αρχή παραμονής των.Αρθρο: 112

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγκατάστασις επόπτου σπογγαλιείας, μετακίνησης αυτού

Λήμματα
Σπογγαλιευτική περίοδος, Μετακίνηση επόπτη σπογγαλιείας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι παρά ταις προξενικαίς αρχαίς τοποθετούμενοι αξιωματικοί, περί ων τα άρθρ. 110 και 111 εγκαθίστανται εις τα οικεία προξενεία, εν ελλείψει δε η αδυναμία, εις κατάλληλον προς τας ανάγκας της υπηρεσίας οίκημα, προς τούτο μισθούμενον υπό της προξενικής αρχής διά την σπογγαλιευτικήν περίοδον. 2. Ενεκα αποχρώντος λόγου και κατόπιν διαταγής του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας επιτρέπεται η μετακίνησις των εν λόγω αξιωματικών από τους λιμένας της έδρας των ει έτερον λιμένα.Αρθρο: 113

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσις εποπτών σπογγαλιείας.

Λήμματα
Οδοιπορικά έξοδα, Αποζημίωση εποπτών σπογγαλιείας, Προξενική αρχή, Ημερήσια αποζημίωση

 

Κείμενο Αρθρου

Εις τους λιμενικούς αξιωματικούς περί ων τα άρθρ. 110, 111 και 112 καταβάλλονται: α) Τα οδοιπορικά έξοδα, μεταβάσεως εις την έδραν της προξενικής αρχής εις ην τοποθετούνται και επιστροφής αρχής εις ην τοποθετούνται και επιστροφής εις την Ελλάδα. β) Τα έξοδα μετακινήσεως περί ης η παρ. 2 του άρθρ. 112. γ) Ημερησία αποζημίωσις ίση προς την εκάστοτε καταβαλλομένην εις τους προξενικούς λιμενάρχας. δ) Ποσόν, διά γραφικά και μικρά έξοδα, ίσον προς το εκάστοτε καταβαλλόμενον ποσόν γραφικών και μικρών εξόδων εις τους προξενικούς λιμενάρχας.Αρθρο: 114

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Υπόχρεοι καταβολής δαπανών εποπτείας της σπογγαλιείας

Λήμματα
Υπόχρεοι καταβολής δαπανών, Εποπτεία σπογγαλιείας, Εξοδα μετακίνησης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Απασαι αι δαπάναι, περί ων το άρθρ. 113, ως κλαι η δαπάνη διά την μίσθωσιν οικήματος, περί ου το άρθρ. 112, βαρύνουν το Κεφάλαιον Δυτών. 2. Ειδικώτερον προκειμένου περί μετακινήσεως των εποπτών σπογγαλιείας αξιωματικών, από της έδρας των εις άλλον λιμένα, τη αιτήσει και προς το συμφέρον των ενδιαφερομένων εφοπλιστών (εκκινητών), τα έξοδα μετακινήσεως των αξιωματικών τούτων καταλογίζονται εις βάρος των αιτούντων εφοπλιστών.Αρθρο: 115

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Νηολόγησις σπογγαλιευτικών πλοίων εις εκτός της επικρατείας περιοχάς.

Λήμματα
Νηολόγηση σπογγαλιευτικών πλοίων, Καταμέτρηση πλοίων, Υποθηκολόγιο

 

Κείμενο Αρθρου

1. Σπογγαλιευτικά πλοία και βοηθητικά αυτών πλοία μονίμως εργαζόμενα εις ύδατα ξένων επικρατειών και εφ' όσον ο κατάπλους αυτών προς νηολόγησιν εις λιμένας της επικρατείας τυγχάνει δυσχερής, δύνανται κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας να νηολογούνται υπό της ναυτικής αρχής Σφάξ, Τριπόλεως και Αλεξανδρείας εις ειδικόν νηολόγιον σπογγαλιευτικών πλοίων, τηρούμενον παρά ταις αρχαίς ταύταις. 2. Η καταμέτρησις των πλοίων τούτων ενεργείται υπό της νηολογούσης αρχής κατά τας διατάξεις των περί καταμετρήσεων των εμπορικών πλοίων Νόμων και Δ/των. 3. Παρά ταις ανωτέρω αρχαίς τηρείται επίσης και υποθηκολόγιον διά την εγγραφήν υποθηκών επί των παρ' εναγομένη, λοιπόν, μεταβίβασε τις επιταγές δια οπισθογραφήσεως υταίς νηολογημένων σπογγαλιευτικών πλοίων. 4. Το περί ολυ αι παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου νηολόγιον και υποθηκολόγιον τηρούν οι λιμενικοί αξιωματικοί επί της εποπτείας της σπογγαλιείας κατά τας περιόδους καθ' ας είναι τοποθετημένοι παρά ταις οικείαις προξενικαίς αρχαίς των λιμένων του εξωτερικού.Αρθρο: 116

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Σκοποί, διοίκησις, διαχείρισις

Λήμματα
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, Κεφάλαιο δυτών

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιον ΣΤ'

Κεφάλαιον Δυτών 1. Το παρά τω Ναυτικώ Απομαχικώ Ταμείω υφιστάμενον Κεφάλαιον Δυτών διατηρείται και προορίζεται διά τους εν τω παρόντι Βιβλίω αναφερομένους σκοπούς. 2. Το Κεφάλαιον Δυτών αποτελεί ειδικόν λογαριασμόν παρά τω Ναυτικώ Απομαχικώ Ταμείω και τελεί υπό την διοίκησιν, διαχείρισιν και ευθύνην του ταμείου τούτου.Αρθρο: 117

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πόροι

Λήμματα
Πόροι κεφαλαίου δυτών, Σπογγαλιευτικά τέλη, Εισφορές δυτών, Εισφορά εφοπλιστού ή κυβερνήτου, Εκποίηση παρανόμως αλιευθέντος σπόγγου, Χρηματικές ποινές, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πόροι του Κεφαλαίου Δυτών ορίζονται:

επί τη εκδόσει αδείας σπογγαλιείας τέλη.

προσλαμβανόμενον δύτην καταβαλλομένη άμα τη ναυτολογία αυτού υπό του εφοπλιστού ή κυβερνήτου εις την ναυτικήν αρχήν. γ) Εισφορά του εφοπλιστού ή κυβερνήτου παντός υπό οιανδήποτε σημαίαν σπογγαλιευτικού πλοίου καταβαλλομένη υπ' αυτού προ της εκδόσεως αδείας σπογγαλιείας εις την ναυτικήν αρχήν, ούσα αναλόγος της κατηγορίας βάθους διενεργείας σπογγαλιείας. Αντί της εις χρήμα εισφοράς ταύτης δύναται, κατά την κρίσιν της ναυτικής αρχής, να κατατίθεται υπό του υποχρέου εγγυητική επιστολή ελληνικής τραπέζης ή εγγύησις εις αρμοδίαν αρχήν ξένης επικρατείας. δ) Το ποσόν της κατά το άρθρ. 144 εκποιήσεως του παρανόμως αλιευθέντος σπόγγου. ε) Αι διά του παρόντος Βιβλίου καθοριζόμεναι χρηματικαί ποιναί. 2. Το ποσόν των κατά τας περιπτ. β' και γ' της προηγουμένης παραγράφου εισφορών καθορίζεται εκάστοτε διά Δ/τος εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου του Εμπορικού Ναυτικού.Αρθρο: 118

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανανέωσις εισφοράς.

Λήμματα
Ανανέωση εισφοράς, Επέλευση ατυχήματος

 

Κείμενο Αρθρου

Ευθυς μετά την επέλευσιν ατυχήματος εις δύτην ο κυβερνήτης ή ο εφοπλιστής εις το πλοίον του οποίου έλαβε χώραν το ατύχημα, υποχρεούται να καταβάλη εκ νέου εις ναυτικήν αρχήν την περί ης η περίπτ. γ' του άρθρ. 117 εισφοράν.Αρθρο: 119

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Επιστροφή εισφοράς

Λήμματα
Επιστροφή εισφοράς, Απόλυση δυτών, Επέλευση ατυχήματος

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η κατά την περίπτ. γ' του άρθρ. 117 εισφορά επιστρέφεται εις τον καταβαλόντα ταύτην: α) Μετά την λήξιν της σπογγαλιευτικής περιόδου και την εκ του ναυτολογίου απόλυσιν των δυτών, εφ' όσον δεν συνέβη ατύχημά τι εις δύτην. β) Εάν, παρά την επέλευσιν ατυχήματος εις δύτην, συντρέχουν αι προϋποθέσεις του άρθρ. 130. 2. Ομοίως επιστρέφεται το απομένον εκ της εισφοράς ταύτης υπόλοιπον μετά την αφαίρεσιν του ποσού της κατά τας διατάξεις του παρόντος Βιβλίου παρεχομένης αποζημιώσεως εις τον παθόντα δύτην ή τα κατά Νόμον δικαιούμενα πρόσωπα, εφ' όσον το ποσόν της αποζημιώσεως είναι μικρότερον της εισφοράς.Αρθρο: 120

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάθεσις των πόρων

Λήμματα
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, Ειδικός έντοκος λογαριασμός, Κεφάλαιο δυτών

 

Κείμενο Αρθρου

Τα αποτελούντα το Κεφάλαιον Δυτών χρηματικά ποσά κατατίθενται υπό του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου εις ειδικόν έντοκον λογαριασμόν παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος.Αρθρο: 121

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αντασφάλισις Κεφαλαίου Δυτών

Λήμματα
Αντασφάλιση κεφαλαίου δυτών, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, Αποζημίωση ατυχημάτων, Αλληλοασφαλιστικός συνεταιρισμός, Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον δύναται να ασφαλισθή εις βάρος του Κεφαλαίου Δυτών διά τα ατυχήμτα των δυτών παρά ημεδαπή ή αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία ή να συμμετάσχη αλληλοασφαλιστικού συνεταιρισμού προς αποζημίωσιν ατυχημάτων.

2. Διά Δ/τος εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού ρυθμίζονται αι λεπτομέρειαι της προηγουμένης παραγράφου.Αρθρο: 122

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Πρώται βοήθεια, περίθαλψις

Λήμματα
Ατυχήματα δυτών, Νοσοκομειακή περίθαλψη

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιον Ζ’

Ατυχήματα δυτών

1. Εν περιπτώσει ατυχήματος επισυμβάντος εις δύτην, ο κυβερνήτης και ο επιτηρητής υποχρεούνται, όπως παράσχουν εις τον παθόντα τας διά του κανονισμού προβλεπομένας βοηθείας.

2. Εάν και μετά την παροχήν των πρώτων βοηθειών ο παθών χρήζη περαιτέρω νοσηλείας ή νοσοκομειακής περιθάλψεως, ο κυβερνήτης και ο επιτηρητής οφείλουν να μεριμνήσουν διά την όσον ένεστι ταχυτέραν μεταγωγήν του παθόντος εις πλησιέστερον σημείον ξηράς, ένθα δύναται να παρασχεθή η αναγκαιούσα ιατρικη νοσηλεία και νοσοκομειακή περίθαλψις της σχετικής δαπάνης βαρυνούσης τον εφοπλιστήν, κατά τα εν άρθρ. 125 αναφερόμενα.Αρθρο: 123

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγγελία ατυχήματος

Λήμματα
Αναγγελία ατυχήματος, Διακοπή σπογγαλιείας, Ναυτική αρχή

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τας περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 122 ο κυβερνήτης του σπογγαλιευτικού πλοίου εις το οποίον εγένετο το ατύχημα οφείλει να ειδοποιήση σχετικώς καιτην ναυτικήν αρχήν και να παρουσιασθή ενώπιόν της, εάν ήθελε διαταχθή προς τούτο.

2. Εάν το επελθόν εις τον δύτην ατύχημα επέφερε τον θάνατον αυτού, ο κυβερνήτης υποχρεούται να διακόψη την σπογγαλιείαν και να οδηγήση το πλοίον του εις τον λιμένα ένθα εδρεύει ναυτική αρχή ενώπιον της οποίας παρουσιάζεται άνευ αναβολής μεθ’ ολοκλήρου του πληρώματος.Αρθρο: 124

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ενέργειαι της ναυτικής αρχής επί θανατηφόρου ατυχήματος.

Λήμματα
Ενέργειες ναυτικής αρχής, Θανατηφόρο ατύχημα, Ναυτιλιακά έγγραφα πλοίου, Απόπλους πλοίου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Συντρεχούσης της εν παρ. 2 του άρθρ. 123 αναφερομένης περιπτώσεως η ναυτική αρχή, ευθύς μετά τον κατάπλουν του σπογγαλιευτικού πλοίου αναλαμβάνει πάντα τα ναυτιλιακά αυτού έγγραφα, ως και την άδειαν σπογγαλιείας και διεξάγει μετά πάσης δυνατής ταχύτητος ένορκον προανάκρισιν.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον προανάκρισις εκτεινομένη επί πάντων των μελών του πληρώματος και οιουδήποτε άλλου δέον απαραιτήτως να περατούται εντός 48 ωρών το πολύ από του κατάπλου του πλοίου εις τον λιμένα της έδρας της ναυτικής αρχής.

3. Εάν εκ των στοιχείων της διενεργηθείσης προανακρίσεως προκύψη υπαιτιότης του κυβερνήτου ή του επιτηρητού διά το επισυμβάν εις τον δύτην ατύχημα, η ναυτική αρχή ειδοποιούσα άμα σχετικώς τον εφοπλιστήν ή τον νόμιμον αυτού αντιπρόσωπον δεν επιστρέφει τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου, ουδέ επιτρέπει τον απόπλουν, ειμή μετά την αντικατάστασιν του υπαιτίου.

4. Μη υπάρχοντος εν τη περιφερεία της ναυτικής αρχής προσώπου της αρεσκείας του εφοπλιστού εκ των κεκτημένων τα νόμιμα προσόντα προς αντικατάστασιν του απολυθέντος, αύτη, εις εναγομένη, λοιπόν, μεταβίβασε τις επιταγές δια οπισθογραφήσεως αντικατάστασιν του απολυθέντος, αύτη, εις αντικατάστασιν τούτου, δύναται να επιτέψη την ναυτολογίαν προσώπων εκ των αποτελούντων το υπόλοιπον πλήρωμα, επί χρονικόν όμως διάστημα, όσον απαιτείται διά την εξ ετέρου λιμένος άφιξιν του οριστικού αντικαταστάτου.

5. Διαπιστουμένου τυχόν εκ Της προανακρίσεως ότι το επελθόν ατύχημα οφείλεται εις πλημμελή λειτουργίαν των μηχανημάτων καταδύσεως δεν επιτρέπεται ο απόπλους, ειμή μετά την διενέργειαν των επιβαλλομένων επισκευών.Αρθρο: 125

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δαπάναι νοσηλείας παθόντων δυτών.

Λήμματα
Δαπάνες νοσηλείας παθόντων δυτών, Παλιννοστούντες παθόντες δύτες, Απόδοση λογαριασμού, Ναυτική αρχή

 

Κείμενο Αρθρου

Διά την αντιμετώπισιν των δαπανών νοσηλείας των τυχόν παλιννοστούντων παθόντων δυτών κατά την διάρκειαν της σπογγαλιευτικής περιόδου, έκαστος εφοπλιστής οφείλει να καταθέση προ της εκκινήσεως εις την οικείαν ναυτικήν αρχήν χρηματικόν ποσόν καθοριζόμενον δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Διά της αυτής αποφάσεως καθορίζεται και ο τρόπος της διαχειρίσεως εκ μέρους της ναυτικής αρχής του εν λόγω ποσού, της αποδόσεως λογαριασμού και επιστροφής του τυχόν απομένοντος υπολοίπου.Αρθρο: 126

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδική εργασία δύτου

Λήμματα
Ειδική εργασία δύτου, Μηχανικό μέσο, Χρόνος αποδύσεως

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιον Η’

Αποζημιώσεις δι’ ατυχήματα βαρύνουσαι το Κεφάλαιον Δυτών Ειδική εργασία του δύτου θεωρείται, κατά το παρόν Κεφάλαιον, πάσα προς αλιείαν σπόγγων υπό του δύτου εκτελουμένη εργασία, ως χρόνος δε καθ’ ον ο δύτης λογίζεται ευρισκξόμενος εν τη εκτελέσει της ειδικής εργασίας αυτού, θεωρείται ο από της περιβολής του διά του προς σπογγαλιείαν χρησιμοποουμένου τεχνικού μηχανικού μέσου μέχρι και της αποδύσεώς του χρόνος.Αρθρο: 127

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα αποζημιώσεως

Λήμματα
Δικαίωμα αποζημιώσεως, Εκτέλεση ειδικής εργασίας, Ατύχημα κατά την εκτέλεση ειδικής εργασίας

 

Κείμενο Αρθρου

Ατύχημα επερχόμενον εις τον δύτην εν τη εκτελέσει της ειδικής εργασίας αυτού ή εις τον μαθητήν της σχολής δυτών κατά την διάρκειαν των εκπαιδευτικών καταδύσεων παρέχει εις αυτόν ή τα δικαιούμενα

αποζημιώσεως πρόσωπα, δικαίωμα αποζημιώσεως μόνον εις βάρος του Κεφαλαίου Δυτών.Αρθρο: 128

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός βαθμού ανικανότητος

Λήμματα
Βαθμός ανικανότητας, Πρόσωπα δικαιούμενα αποζημίωση

 

Κείμενο Αρθρου

Εν περιπτώσει του κατά το άρθρ. 127 ατυχήματος δύτου ή μαθητού της σχολής δυτών εφαρμόζονται, ως προς τον βαθμόν της ανικανότητος ύμενα προς αποζημίωσιν πρόσωπα, αι διατάξεις του από 24 Ιουλ. 1920 Β.Δ/τος "περί κωδικοποιήσεως του Νόμου περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος παθόντων εν τη εργασία εργατών ή υπαλλήλων", ως εκάστοτε ισχύουν.Αρθρο: 129

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός αποζημιώσεως

Λήμματα
Καθορισμός αποζημιώσεως, Σχολή δυτών, Σπογγαλιευτικό πλοίο, Μισθός ναυτόπαιδος σπογγαλιευτικού πλοίου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Διά τον καθορισμόν της αποζημιώσεως του επί μεριδίω αμειβομένου δύτου λαμβάνεται υπ’ όψιν ο κατά τον χρόνον του ατυχήματος ισχύων μισθός ναύτου σπογγαλιευτικού πλοίου εργαζομένου εις τα ελληνικά ύδατα, διά πάσαν περίπτωσιν, είτε το ατύχημα συνέβη εις την ημεδαπήν, είτε εις την αλλοδαπήν.

2. Διά τον καθορισμόν της αποζημιώσεως μαθητού της σχολής δυτών, υποστάντος ατύχημα κατά το άρθρ. 127, λαμβάνεται υπ’ όψιν ο κατά τον χρόνον του ατυχήματος ισχύων μισθός ναυτόπαιδος σπογγαλιευτικού πλοίου εργαζομένου εις τα ελληνικά ύδατα, διά πάσαν περίπτωσιν, είτε το ατύχημα συνέβη εις την ημεδαπήν, είτε εις την αλλοδαπήν.Αρθρο: 130

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή δικαιώματος αποζημιώσεως

Λήμματα
Δικαίωμα αποζημίωσης, Παραγραφή δικαιώματος, Αξίωση αποζημίωσης, Σπογγαλιευτική περίοδος, Ναυτική αρχή

 

Κείμενο Αρθρου

Η αξίωσις προς αποζημίωσιν υπόκειται εις διετή παραγραφήν, αρχομένην από της επομένης ημέρας της λήξεως της σπογγαλιευτικής περιόδου, καθ’ ην συνέβη το ατύχημα. Η περί αποζημιώσεως αίτησις είναι απαράδεκτος, εάν το ατύχημα δεν εδηλώθη υπό του υποστάντος τούτο δύτου εις την ναυτικήν αρχήν του τόπου της απολύσεώς του εντός εξ μηνών από της λήξεως ατύχημα.Αρθρο: 131

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αποκλεισμός εκ του επαγγέλματος αποζημιωθέντος δύτου

Λήμματα
Αποζημιωθείς δύτης, Διαρκής ανικανότης, Απόλυτη ανικανότης, Αποκλεισμός αποζημιωθέντος δύτη

 

Κείμενο Αρθρου

Δύτης αποζημιωθείς λόγω απολύτου και διαρκούς ανικανότητος επελθούσης αυτώ συνεπεία ατυχήματος επισυμβάντος κατά την εκτέλεσιν της ως δύτου ειδικής εργασίας, δεν δύναται να ασκήση εκ νέου το επάγγελμα του δύτου.Αρθρο: 132

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Συμψηφισμός αποζημιώσεως και εγγυήσεως

Λήμματα
Συμψηφισμός αποζημίωσης και εγγύησης, Κεφάλαιο δυτών

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν, συμφώνως τω άρθρ. 117 παρ. 1 περίπτ. γ’, έχη κατατεθή εγγύησις εις αρμοδίαν αρχήν, ξένης επικρατείας, εκπίπτεται εκ του ποσού της υπό του Κεφαλαίου Δυτών παρεχομένης αποζημιώσεως τοιαύτης πρόσωπα το εκ της εγγυήσεως ταύτης ληφθέν ποσόν, εν επαρκεία δε της εγγυήσεως προς κάλυψιν του ποσού της παρεχομένης αποζημιώσεως δεν καταβάλλεται ετέρα τοιαύτη υπό του Κεφαλαίου Δυτών.Αρθρο: 133

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία χορηγήσεως αποζημιώσεως

Λήμματα
Διαδικασία χορήγησης αποζημίωσης, Ναυτικό απομαχικό ταμείο, Διοικητικό συμβούλιο Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αποζημίωσις καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου τη αιτήσει του δικαιούχου.

2. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ορίζει ημέραν συζητήσεως της αιτήσεως, ήτις γνωστοποιείται δι’ εγγράφου επιδομένου εις τον αιτούντα και τον ενδιαφερόμενον εφοπλιστήν.

3. Κατά την συζήτησιν της αιτήσεως δύνανται να παραστούν ο αιτών και ο εφοπλιστής είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, δικαιούμενοι να υποβάλουν και έγγραφον υπόμνημα.Αρθρο: 134

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Απόφασις αποζημιώσεως.

Λήμματα
Απόφαση αποζημιώσεως, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο

 

Κείμενο Αρθρου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου αποφαίνεται δι’ ητιολογημένης αποφάσεώς του περί της χορηγητέας αποζημιώσεως. Η απόφασις αύτη κοινοποιείτε εις τον αιτούντα μερίμνη της υπηρεσίας του ανωτέρω ταμείου.Αρθρο: 135

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ενδικα μέσα

Λήμματα
Διοικητικό Συμβούλιο ΝΑΤ, Αναθεωρητική επιτροπή, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο

 

Κείμενο Αρθρου

Εντός τριάκοντα ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΑΤ, επιτρέπεται αίτησις αναθεωρήσεως ενώπιον της αναθεωρητικής επιτροπής του άρθρ. 52 του Νόμ. 3170 της 26/28 Μαρτ. 1955 "περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου". Κατά της αποφάσεως της αναθεωρητικής επιτροπής επιτρέπεται αίτησις ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.Αρθρο: 136

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ασθένεια δύτου

Λήμματα
Ασθένεια δύτη, Ειδική εργασία δύτη, Αποζημίωση δύτη

 

Κείμενο Αρθρου

Προκειμένου περί ασθενείας του δύτου μη οφειλομένης εις την κατά το άρθρ. 126 ειδικήν εργασίαν του ως δύτου, έχουν εφαρμογήν αι περί νοσηλείας και αποζημιώσεως πληρωμάτων σχετικαί διατάξεις του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.Αρθρο: 137

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ποιναί επιβαλλόμεναι εις κυβερνήτας και επιτηρητάς

Λήμματα
Κυβερνήτης - Επιτηρητής σπογγαλιευτικού πλοίου, Επάγγελμα δύτη, Χρηματική ποινή, Στέρηση διπλώματος ή πτυχίου καταδικασθέντος δύτου

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιον Θ’

Ποινικαί και πειθαρχικαί διατάξεις

1. Κυβερνήτης ή επιτηρητής σπογγαλειυτικού πλοίου καταστάς ένοχος παραβάσεως ή παραλείψεως της ακριβούς τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος Βιβλίου ως και του κανονισμού τιμωρείται:

α) Διά φυλακίσεως μέχρι τριών ετών, εάν εκ της παραβάσεως ή παραλείψεως αυτών επήλθε θάνατος δύτου τινός ή απόλυτος αυτού ανικανότης διά το επάγγελμα του δύτου.

β) Διά φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών, εάν εκ της παραβάσεως ή παραλείψεως δύτης προσεβλήθη εκ νόσου ή υπέστη ανικανότητα προς άσκησιν του επαγγέλματος του πλέον των τριών μηνών.

γ) Διά χρηματικής ποινής εις πάσαν άλλην περίπτωσιν, έστω και αν ουδόλως ενόσησεν ή κατέστη ανίκανος ο δύτης.

2. Εις τας κατά την προηγουμένην παράγραφον περιπτώσεις απαγγέλλεται και στέρησις του διπλώματος ή πτυχίου του καταδικασθέντος από εξ μηνών μέχρι τριών ετών υπό του οικείου ανακριτικού συμβουλίου κατά τας διατάξεις του Ποινικού και Πειθαρχικού Κώδικος του Εμπορικού Ναυτικού.Αρθρο: 138

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ποιναί παραβάσεως του κανονισμού.

Λήμματα
Κυβερνήτης ή Επιτηρητής σπογγαλιευτικού πλοίου, Σκάφανδρο, Χρηματική ποινή

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κυβερνήτης ή επιτηρητής σπογγαλιευτικού πλοίου, εξαναγκάζων ή υποκινών, καθ’ οιονδήποτε τρόπον, δύτην να καταδυθή εις βάθος θαλάσσης ή να παραμείνη εν καταδύσει επί χρονικόν διάστημα μείζον του εν εκατέρα περιπτώσει υπό του κανονισμού οριζομένου, ή να αναδυθή ταχύτερον του δέοντος, τιμωρείται διά χρηματικής ποινής, εάν εκ της παραγάσεως ουδεμία επήθε σωματική βλάβη ουδέ νόσος εις τον δύτην, εν εναντία δε περιπτώσει εφαρμόζονται αι διατάξεις των περίπτ. εναγομένη, λοιπόν, μεταβίβασε τις επιταγές δια οπισθογραφήσεως α' και β’ της παρ. 1 του άρθρ. 137.

2. Ο εξαναγκάζων καθ’ οιονδήποτε τρόπον δύτην εργαζόμενον διά σκαφάνδρου όπως καταδυθή διά τετάρτην εντός της αυτής ημέρας φοράν, τιμωρείται διά χρηματικής ποινής, εφαρμοζομένων εν υποτροπή των διατάξεων του Ποινικού Κώδικος.Αρθρο: 139

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ποιναί εις δύτας.

Λήμματα
Ποινές δύτου, Ανακριτικό συμβούλιο, Ποινικός και Πειθαρχικός Κώδικας Εμπορικού Ναυτικού

 

Κείμενο Αρθρου

Δύτης, καταστάς ένοχος αδικαιολογήτου παραβάσεως των περί υγιεινής και προφυλακτικών μέτρων διατάξεων του κανονισμού, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών, εν υποτροπή εφαρμοζομένων των διατάξεων του Ποινικού Κώδικος και διά στερήσεως του πτυχίου μέχρι δύο ετών απαγγελλομένης υπό του οικείου ανακριτικού συμβουλόυ κατά τας διατάξεις του Ποινικού και Πειθαρχικού Κώδικος του Εμπορικού Ναυτικού.Αρθρο: 140

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ποιναί επί σπογγαλιείας άνευ αδείας.

Λήμματα
Κυβερνήτης σπογγαλιευτικού πλοίου, Σπογγαλιεία άνευ αδείας

 

Κείμενο Αρθρου

Κυβερνήτης σπογγαλιευτικού πλοίου αλιεύων άνευ κανονικής αδείας ή κατά παράβασιν των εν αυτή οριζομένων περιορισμών, τιμωρείται διά χρηματικής ποινής και διά στερήσεως του διπλώματός του μέχρι δύο ετών, απαγγελλομένης υπό του ανακριτικού συμβουλίου κατά τας διατάξεις του Ποινικού και Πειθαρχικού Κώδικος του Εμπορικού Ναυτικού.Αρθρο: 141

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ποιναί επί παραλείψεως αναγγελίας ατυχήματος

Λήμματα
Κυβερνήτης σπογγαλιευτικού πλοίου, Καταγγελία ατυχήματος

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κυβερνήτης σπογγαλιευτικού πλοίου, καταστάς ένος παραλείψεως αμέσου και διά παντός προσφόρου εις αυτόν μέσου αναγγελίας εις την πλησιεστέραν ναυτικήν αρχήν ατυχήματος επισυμβάντος εις δύτην σπογγαλιευτικού πλοίου, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών, εάν δε τυχόν το μη αναγγελθέν ατύχημα υπήρξε θανατηφόρον, διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους. 2. Διά των εν τη προηγουμένη παραγράφω ποινών ηλαττωμένων κατά το ήμισυ, τιμωρείται και πας εκ του πληρώματος όστις, μετά τον κατάπλουν του πλοίου εις τον πρώτον λιμένα ένθα εδρεύει ναυτική αρχη, παρέλειψεν αδικαιολογήτως να καταγγείλη το επισυμβάν ατύχημα.Αρθρο: 142

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ποιναί επί λιποταξίας

Λήμματα
Σπογγαλιευτικό πλοίο, Αδίκημα λιποταξίας, Ενοχος λιποταξίας, Κυβερνήτης σπογγαλιευτικού πλοίου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πας εκ του πληρώματος σπογγαλιευτικού πλοίου, ότις άνευ αδείας του κυβερνήτου εγκαταλείπει το πλοίον ή ληξάσης της δοθείσης αυτώ αδείας δεν επιστρέφει αμέσως εις τούτο, καθίσταται ένοχος του αδικήματος της λιποταξίας.

2. Ως ανήκων εις συγκεκροτημένων πλήρωμα καθιστάμενος ένοχος του αδικήματος λιποταξίας, θεωρείται κατά την έννοιαν του παρόντος Βιβλίου και πας έχων υπογράψει το εν άρθρ. 91 σπογγαλιευτικόν σύμφωνον, καίπερ μη ναυτολογηθείς και μη επιβιβασθείς καθ' όσον αφορά εις την εφαρμογήν των διά του παρόντος Βιβλίου τεθειμένων ποινών διατάξεων. 3. Ο ένοχος λιποταξίας τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι εξ μηνών, εάν η λιποταξία εγένετο εν τη ημεδαπή, διά φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών, εάν η λιποταξία εγένετο εν τη ημεδαπή, διά φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών, εάν η λιποταξία εγένετο το εν τη ημεδαπή, διά φυλακίσεως δε μέχρι δύο ετών, εάν αύτη εγένετο εν τη αλλοδαπή. 4. Εάν ο καταστάς ένοχος λιποταξίας είχε προσληφθή παρά κυβερνήτου σπογγαλιευτικού πλοίου ως δύτης, τιμωρείται, εάν μεν η λιποταξία εγένετο εν τη ημεδαπή διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους, εάν δε εν τη αλλοδαπή διά φυλακίσεως μέχρι τεσσάρων ετών. 5. Η λιποταξία η γενομένη από κοινού υπό δύο ή πλειόνων προσώπων εκ του πληρώματος, ως και η λιποταξία καθ' ην ο ένοχος έκαμε χρήσιν όπλων ή κατέστη ένοχος αικιών ή βιοπραγιών, τιμωρείται, ακτά μεν την περίπτωσιν της παρ. 3, εάν εγένετο εν τη ημεδαπή διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους, εάν δε εγένετο εν τη αλλοδαπή διά φυλακίσεως μέχρι τεσσάρων ετών, κατά δε την περίπτωσιν της παρ. 4 εάν εγένετο εν τη ημεδαπή διά φυλακίσεως μέχρι δύο ετών, εάν δε εγένετο εν τη αλλοδαπή διά φυλακίσεως ή καθείρξεως μέχρι οκτώ ετών. 6. Ο παραβάτης του άρθρ. 109 εξομοιούται προς λιποτάκτην. 7. Εν περιπτώσει λιποταξίας προς αναζήτησιν του ποσού της χορηγηθείσης προκαταβολής εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξις του άρθρ.

97.Αρθρο: 143

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ποιναί επί προσλήψεως λιποτάκτου.

Λήμματα
Κυβερνήτης σπογγαλιευτικού πλοίου, Χρηματική ποινή, Ανακριτικό συμβούλιο

 

Κείμενο Αρθρου

Κυβερνήτης σπογγαλιευτικού πλοίου εν γνώσει προσλαμβάνων επί του πλοίου του προς εργασίαν λιποτάκτην ετέρου σπογγαλιευτικού πλοίου τιμωρείται διά χρηματικής ποινής, ως και διά στερήσεως του διπλώματός του ή πτυχίου μέχρι δύο ετών, απαγγελλομένης υπό του ανακριτικού συμβουλίου κατά τας κειμένας διατάξεις του Ποινικού και Πειθαρχικού Κώδικος του Εμπορικού Ναυτικού.Αρθρο: 144

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ποιναί επί παρανόμου αλιείας σπόγγων

Λήμματα
Σπογγαλιευτικά πλοία, Κεφάλαιο δυτών, Δημόσιος πλειστηριασμός, Παρανόμως αλιευθείς σπόγγος, Εκποίηση παρανόμου αλιευθέντος σπόγγου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Βιβλίου αλιευθείς σπόγγος σπογγαλιευτικών πλοίων κατάσχεται υπό της ναυτικής αρχής και εκποιεί υπ' αυτής διά δημοσίου πλειστηριασμού υπέρ του Κεφαλαίου Δυτών. 2. Ομοίως κατάσχεται και ο εις χείρας τρίτων περιελθών παρανόμως αλιευθείς σπόγγος και εκποιείται ως ανωτέρω. 3. Ο κυβερνήτης ή πας τρίτος, του οποίου κατεσχέθη ο παρανόμως αλιευθείς σπόγγος, τιμωρείται διά χρηματικής ποινής δι' έκαστον χιλιόγραμμον της παρανόμως αλιευθείσης ποσότητος σπόγγου.Αρθρο: 145

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη εφοπλιστού.

Λήμματα
Εφοπλιστής σπογγαλιευτικού πλοίου, Επιτηρητής σπογγαλιευτικού πλοίου

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν ο εφοπλιστής (εκκινητής) σπογγαλιευτικού πλοίου είναι ναυτολογημένος υφ' οιανδήποτε ιδιότητα επί του πλοίου και προκύψη υπαιτιότης εις βάρος του, τιμωρείται διά των αυτών ποινών δι' ων τιμωρείται ο κυβερνήτης ή ο επιτηρητής σπογγαλιευτικού πλοίου.Αρθρο: 146

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμόδια δικαστήρια επί σπογγαλιευτικών αδικημάτων.

Λήμματα
Σπογγαλιευτικά αδικήματα, Αρμοδιότητα δικαστηρίων επί σπογγαλιευτικών αδικημάτων

 

Κείμενο Αρθρου

Τα υπό των άρθρ. 137 έως 145 (137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 και 145) προβλεπόμενα αδικήματα υπάγονται εις την αρμοδιότητα των πλημμελειοδικών της περιφερείας της κατοικίας του κατηγορουμένου.Αρθρο: 147

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Συσχέτισις ποινών διατάξεων, χρηματικαί ποιναί.

Λήμματα
Χρηματικές ποινές, Είσπραξη χρηματικών ποινών, Κεφάλαιο δυτών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι ποινικαί διατάξεις των άρθρ. 137 έως και 145 δεν θίγουν τας σχετικάς διατάξεις του Ποινικού Κώδικος ουδέ τας διατάξεις του Ποινικού και Πειθαρχικού Κώδικος του Εμπορικού Ναυτικού, εφ' όσον διά τούτων επιβάλλονται βαρύτεραι ποιναί. 2. Αι κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρ. 137 έως και 145 χρηματικαί ποιναί είναι αι εκάστοτε υπό του Ποινικού Κώδικος προβλεπόμεναι. Αύται εισπράττονται παρά του Δημοσίου και αποδίδονται εις το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον (Κεφάλαιον Δυτών).Αρθρο: 148

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αμοιβή διωκτών σπογγαλιευτικών παραβάσεων.

Λήμματα
Αμοιβή διωκτών σπογγαλιευτικών παραβάσεων

 

Κείμενο Αρθρου

Αι διατάξεις του άρθρ. 15 ισχύουν και διά τους υποδεικνύοντας ή τους διώκτας των παραβατών των διατάξεων των επί τη βάσει των άρθρ. 155, 156 και 158 εκδιδομένων Δ/των.Αρθρο: 149

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Σύστασις, σκοπός, λειτουργία.

Λήμματα
Σχολή δυτών

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιον Ι’

Σχολή δυτών

1. Η σχολή δυτών σκοπόν έχει την εκπαίδευσιν των προτιθεμένων να ασκήσουν το επάγγελμα του δύτου.

2. Εις την αυτήν σχολήν εκπαιδεύονται και οι κυβερνήται και οι επιτηρηταί των σπογγαλιευτικών πλοίων.

3. Η σχολή λειτουργεί κατ’ έτος επί χρονικόν διάστημα οριζόμενον εκάστοτε δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας πάντως όμως ουχί βραχύτερον των τεσσαράκοντα εργασίμων ημερών. Διά της αυτής αποφάσεως ορίζεται και η έδρα λειτουργίας της σχολής.

4. Ομοίως, δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, δύναται να λειτουργή ετέρα σχολή δυτών και εις άλλον τόπον, εάν ήθελε παραστή προς τούτο ανάγκη.

5. Εις ην περίπτωσιν ο αριθμός των υποβαλλόντων αίτησιν, όπως φοιτήσουν εις την σχολήν είναι υπέρμετρος δύναται ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας να διατάσση την διενέργειαν και δευτέρας σειράς μαθημάτων κατά το αυτό έτος.Αρθρο: 150

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Πτυχία.

Λήμματα
Πτυχία σχολής δυτών, Κυβερνήτης σπογγαλιευτικού πλοίου, Επιτηρητής σπογγαλιευτικού πλοίου, Δύτης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα παρά της σχολής χορηγούμενα πτυχία είναι:

α) Κυβερνήτου σπογγαλιευτικού πλοίου

β) Επιτηρητού και

γ) Δύτου.

2. Ο αριθμός των καθ’ έκαστον έτος απονεμομένων πτυχίων δυτών ορίζεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας εφ’ άπαξ ετησίως εκδιδομένης εντός του μηνός Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους κατόπιν συμφώνου ητιολογημένης γνωμοδοτήσεως επιτροπής αποτελουμένης εκ των παρά τω Υπουργείω Εμπορικής Ναυτιλίας διευθυντών ναυτικής εργασίας και προνοίας, δύο εφοπλιστών και δύο δυτών εκλεγομένων ελευθέρως υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας εκ τριπλασίου αριθμού προτεινομένων υπό των μάλλον αντιπροσωπευτικών οικείων επαγγελματικών οργανώσεων.

3. Μη εκδιδομένης παντάπασιν ή εμπροθέσμως τοιαύτης αποφάσεως, ισχύουν τα διά της προγενεστέρας Υπουργικής αποφάσεως ορισθέντα.Αρθρο: 151

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Προσόντα υποψηφίων προς φοίτησιν.

Λήμματα
Προσόντα υποψηφίων σχολής δυτών

Σχόλια
Με την παρ. 1 άρθρ. 11 Νόμ. 1740/4-14 Δεκ. 1987 (ΦΕΚ Α' 221), ορίστηκε ότι για τρία έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των παραπάνω διατάξεων η φοίτηση στη σχολή δυτών υποψηφίων μέχρι 55 ετών για την απόκτηση πτυχίου.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι προσερχόμενοι προς φοίτησιν εις την σχολήν δέον:

α) Να είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί ή μαθητευόμενοι ναυτικοί. β) Να είναι ηλικίας οι μεν επί πτυχίω κυβερνήτου ή επιτηρητού άνω των 21 ετών, οι δε επί πτυχίω δύτου άνω των 18 και κάτω των 35 ετών. γ) Να είναι στρατολογικώς εν τάξει.

δ) Να μη έχουν καταδικασθή επί κακουργήμαι ή εις φυλάκισιν επαγομένην τας εν άρθρ. 61 έως 63 του Ποινικού Κώδικος στερήσεις ή εις φυλάκισιν καθ’ υποτροπήν ή μείζονα του εξαμήνου, ή εις οριστικήν στέρησιν του δικαιώματος της ασκήσεως του ναυτικού επαγγέλματος, επιβληθείσαν υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κατά την οικαίαν διαδικασίαν. ε) Να είναι υγιείς και να έχουν σωματικήν διάπλασιν κατάλληλον διά την άσκησιν του επαγγέλματος.

2. Επιτρέπεται ομοίως η εν τη σχολή φοίτησις και των εν άρθρ. 87 παρ.

3 αναφερομένων Ελλήνων το γένος, των κεκτημένων τα εν τη προηγουμένη παραγράφω προσόντα, εξαιρέσει των αφορώντων εις την στρατολογικήν κατάστασιν αυτών.Αρθρο: 152

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διδακτικόν προσωπικόν.

Λήμματα
Διδακτικό προσωπικό, Πρακτική διδασκαλία, Λειτουργία σχολής, Καταβολή οδοιπορικών εξόδων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το διδακτικόν προσωπικόν της σχολής διορίζεται εκάστοτε δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αποτελείται δε εξ ενός ανωτέρω αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος ως διευθυντού οριζομένου υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ενος αξιωματικού του Αρχηγείου Ναυτικού ειδικότητος μηχανικού ή δύτου υποδιεκνυομένου υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης και ενός ιδιώτου ιατρού εκλεγομένου υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας εκ των εχόντων ειδικευθή και χρησιμοποιηθή επί μακρόν εις τα της εργασίας των δυτών.

2. Η υπηρεσία των κατά την προηγουμένην παράγραφον αποτελούντων το διδακτικόν προσωπικόν αξιωματικών λογίζεται έκακτος εφ’ όσον χρόνον διαρκεί η λειτουργία της σχολής. Εις τούτους καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσις εκτός έδρας κατά τας κειμένας σχετικάς διατάξεις.

3. Διά την πρακτικην διδασκαλίαν των μαθημάτων προσλαμβάνονται παρά τη σχολή δυτών ως διδάσκαλοι μέχρι δύο έμπειροι δύται.

4. Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζεται εκάστοτε αποζημίωσις του εκ του διδακτικού προσωπικού της σχολής ιδιώτου ιατρού και των δυτών.

5. Η δαπάνη, οδοιπορικών εξόδων και αποζημιώσεως των αξιωματικών, περί ης η παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ως και της αποζημιώσεως περί ης η παρ.

4 του ιδίου άρθρου, βαρύνει το Κεφάλαιον Δυτών.Αρθρο: 153

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόγραμμα διδασκαλίας.

Λήμματα
Πρόγραμμα διδασκαλίας

 

Κείμενο Αρθρου

Το πρόγραμμα διδασκαλίας καταρτίζεται παρά του διευθυντού της σχολής και τίθετι εις εφαρμογήν μετ’ έγκρισιν του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.Αρθρο: 154

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εξετάσεις, πίναξ επιτυχόντων, απονομή πτυχίων.

Λήμματα
Απονομή πτυχίων, Εξεταστική επιτροπή, Πτυχία δυτών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Περατωθείσης της διδασκαλίας οι εις την σχολήν φοιτήσαντες υποβάλλονται εις προφορικάς εξετάσεις κατά τα ειδικώτερον δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθοριζόμενα.

2. Μετά το πέρας των εξετάσεων συντάσσεται υπό της εξεταστικής επιτροπής ονομαστικός πίναξ των εις τας εξετάσεις ευδοκιμησάντων μαθητών και απονέμονται υπό του διευθυντού της σχολής τα υπό του άρθρ.

150 παρ. 1 προβλεπόμενα.

3. Ειδικώτερον τα πτυχία δυτών, ων ο κατ’ έτος χορηγούμενος αριθμός ορίζεται κατά τας διατάξεις του άρθρ. 150 παρ. 2 και 3, απονέμονται εις τους επιτυχόντας μαθητάς κατά την σειράν της επιτυχίας των εις τας εξετάσεις.

4. Ο κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου συντασσόμενος πίναξ ισχύει μέχρις εξαντλήσεώς του.Αρθρο: 155

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Μέτρα απαγορεύσεως εμπορίας και πωλήσεως σπόγγων.

Λήμματα
Απαγόρευση εμπορίας σπόγγων

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιον ΙΑ'

σπόγγων 1. Διά Δ/των εκδιδομένων κατά τα εν άρθρ. 158 αναφερόμενα, δύναται να θεσπίζωνται μέτρα απαγορεύσεως της εμπορίας και πωλήσεως σπόγγων ωρισμένων διαστάσεων ως και τοιούτων προερχομένων εκ σπογγαλιείας ενεργηθείσης κατά παράβασιν των δυνάμει του άρθρ. 158 θεσπιζομένων μέτρων. 2. Οι παραβάται των δυνάμει της προηγουμένης παραγράφου θεσπιζομένων απαγορεύσεως τιμωρούνται διά των ποινών των προβλεπομένων υπό του άρθρ. 20.Αρθρο: 156

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ρύθμισις εμπορίας σπόγγων.

Λήμματα
Ρύθμιση εμπορίας σπόγγων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Διά Δ/των εκδιδομένων κατά τα εν άρθρ. 158 αναφερόμενα, δύναται να ορίζωνται μέτρα ρυθμίσεως της εμπορίας των σπόγγων. 2. Οι παραβάται των δυνάμει της προηγουμένης παραγράφου θεσπιζομένων μέτρων τιμωρούνται, κατά τα λεπτομερέστερον διά των αυτών Δ/των καθοριζόμενα, διά φυλακίσεως μέχρι οκτώ μηνών ή διά χρηματικής ποινής ή και δι' αμφοτέρων.Αρθρο: 157

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΤΕΣ (ΑΛΙΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διατάγματα προτάσει Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

Λήμματα
Ελάχιστος αριθμός δυτών, Υγειονομική εξέταση δυτών, Χωρητικότητα χρησιμοποιούμενων πλοίων, Απονομή, Καταβολή αποζημιώσεων

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιον ΙΒ’

Εξουσιοδοτήσεις προς έκδοσιν διαταγμάτων

Διά Δ/των εκδιδομένων επί τη προτάσει του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται:

α) Τα του ελαχίστου αριθμού των δυτών και των λοιπών ναυτικών ανδρών προς συγκρότησιν του πληρώματος του αναγκαίου δι’ έκαστον τύπον σπογγαλιευτικού και βοηθητικού πλοίου.

β) Τα της υγειονομικής εξετάσεως των προς ναυτολογίαν δυτών. γ) Τα περί βεβαιώσεως των προσόντων των εις την σχολήν δυτών προσερχομένων προς φοίτησιν, τα της υγειονομικής εξετάσεως αυτών ως και τα της λειτουργίας εν γένει της σχολής.

δ) Τα του καθορισμού της χωρητικότητος των ως βοηθητικών

χρησιμοποιουμένων πλοίων και τα της επιθεωρήσεως εν γένει αυτών και των σπογγαλιευτικών πλοίων.

ε) Τα της βεβαιώσεως και εισπράξεως των διά του παρόντος Βιβλίου καθοριζομένων πόρων του Κεφαλαίου Δυτών.

ς) Τα της απονομής και καταβολής των αποζημιώσεων τω εξ ατυχήματος εργασίας παθόντων δυτών.

ζ) Πάσα άλλη λεπτομέρεια αφορώσα εις την εκτέλεσιν των διατάξεων του παρόντος Βιβλίου των αναφερομένων εις θέματα σχετικά με την

σπογγαλιείαν διά σπογγαλιευτικών πλοίων και τους εν αυτή εργαζομένους, της αρμοδιότητος του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.Αρθρο: 158

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ-ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διατάγματα προτάσει Υπουργού Γεωργίας.

Λήμματα
Διατάγματα Υπουργείου Γεωργίας, Διακανονισμός σπογγαλιευτικής δράσης, Σπογγαλιευτικές περιοχές

 

Κείμενο Αρθρου

1. Διά Δ/των εκδιδομένων επί τη προτάσει του Υπουργού Γεωργίας μετά γνωμοδότησιν του παρά τω Υπουργείω Γεωργίας Συμβουλίου Αλιείας δύναται να ορίζωνται, είτε γενικώς δι' άπασαν την επικράτειαν, είτε μερικώς κατά περιφερείας αναλόγωςτων τοπικών συνθηκών: α) Μέτρα περί των τρόπων αλιείας σπόγγων διά των εν χρήσει μέσων ή των εισαχθησομένων νέων τοιούτων. β) Αι διαστάσεις των αλιευομένων σπόγγων εφ' όσον δεν να είναι μικρότεραι των υπό του άρθρ. 102 προβλεπομένων. γ) Αι εποχαί κατά τας οποίας απαγοευεται η αλιεία σπόγγων. δ) Ζώναι εις ας απαγορεύεται η αλιεία σπόγγων και αι από των ακτών αποστάσεις εις ας επιτρέπεται αύτη. ε) Ο κατ' αριθμόν περιορισμός ωρισμένων σπογγαλιευτικών πλοίων ή σχετικών εργαλείων απαγορευομένης της προσθήκης νέων τοιούτων. ς) Μέτρα σκοπούντα τον διακανονισμόν της σπογγαλιευτικής δράσεως και των σπογγαλιευτικών περιοχών διά της ρυθμίσεως της διά διαφόρων μέσων ενεργουμένης σπογγαλιείας προς ομαλήν συνύπαρξιν των μέσων τούτων και ζ) Παν εν γένει μέρον αποσκοπούν εις την προστασίαν και ρύθμισιν της σπογγαλιείας. 2. Οι παραβάται των δυνάμει της προηγουμένης παραγράφου θεσπιζομένων διά Δ/των μέτρων, τιμωρούνται διά των αυτών ποινών περί των οποίων προβλέπουν τα άρθρ. 11 και 12 διά τους παραβάτας των προστατευτικών της αλιείας μέτρων προς τους οποίους εξομοιούνται, διά τε την επιβολήν της ποινής, την βεβαίωσιν της παραβάσεως και την είσπραξιν του επιβαλλομένου προστίμου ως και την εκδίκασιν της ης δικαιούνται να υποβάλουν προσφυγής κατά της επιβαλλούσης την ποινήν αποφάσεως.Αρθρο: 159

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ίδρυσις, φύσις, εποπτεία.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το δια του Νόμ. 4482 της 12/26.6.1965 "περί ιδρύσεως Ινστιτούτου Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών" ιδρυθέν Ινστιτούτον

Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών (Ι.ΩΚ.Α.Ε.), εις το οποίον συνεχωνεύθησαν δια του αυτού Νόμου το βάσει του Α.Ν. 469 της 11/13.7.1945 "περί ιδρύσεως Ελληνικού Υδροβιολογικού Ινστιτούτου παρά τη Ακαδημία Αθηνών" και του άρθρ. 10 του Νόμ. 4327 της 24/27.9.1963 "περί κυρώσεως δύο Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών περί του τρόπου εκτελέσεως των Πανεπιστημιακών έργων και περί τροποποιήσεως των περί δανεισμού του Πανεπιστημίου και χορηγήσεως δανείων υπό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων διατάξεων και περί κυρώσεως της 67/1962 Πράξεως του Υπ. Συμβουλίου", λειτουργούν Υδροβιολογικόν Ινστιτούτον και το επί τη βάσει του Νόμ. 421 της 29/29.11.1914 "περί μέτρων προς προαγωγήν της αλιείας και περί συμμετοχής της Ελλάδος εις την ωκεανογραφικήν εξερεύνησιν της Μεσογείου" ως και του Δ/τος υπ' αριθ. 3/2.1.1961 "περί οργανώσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας" λειτουργούν Εργαστήριον Αλιευτικών Ερευνών, ως και τα εξ αυτών εξηρτημένα εργαστήρια, ενυδρεία και ερευνητικοί σταθμοί, είναι νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου.

2. Η εποπτεία επί του Ι.ΩΚ.Α.Ε. ασκείται παρά του Υπουργού (Γεωργίας).

<Από το άρ. 1 του Ν.Δ. 1038/1971 το ΙΩΚΑΕ άνηκε στην εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών>.

3. Το Ι.ΩΚ.Α.Ε. εν τη ενασκήσει των αρμοδιοτήτων του εξομοιούται προς δημοσίαν αρχήν. ʼπασαι αι κρατικαί υπηρεσίαι, τα δημόσια ιδρύματα, αι τράπεζαι, τα επιμελητήρια, οι δήμοι, κοινότητες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα, αι συνεταιριστικαί οργανώσεις ως και παν φυσικόν πρόσωπον δυνάμενον να ωφηληθή εκ της δραστηριότητος του Ι.ΩΚ.Α.Ε., υποχρεούνται όπως παρέχουν εις αυτό και τα όργανα αυτού πάσαν πληροφορίαν σχετικήν με τα εκ μέρους του Ι.ΩΚ.Α.Ε. χειριζόμενα θέματα ως και παν στοιχείον χρήσιμον δια την εκπλήρωσιν των σκοπών του.Αρθρο: 160

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Έδρα

 

Κείμενο Αρθρου

Η έδρα του Ι.ΩΚ.Α.Ε. καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας εντός της περιοχής της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.Αρθρο: 161

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Σκοπός

 

Κείμενο Αρθρου

Σκοπός του Ι.ΩΚ.Α.Ε. είναι η επιστημονική έρευνα των θαλασσών και των εσωτερικών εν γένει υδάτων ως και των εν αυτοίς βιούντων οργανισμών, ιδία δε των εχόντων οικονομικήν σημασίαν, ενεργουμένη δια παντός μέσου και πάσης επιστημονικής και τεχνικής μεθόδου, επί τω τέλει της αξιοποιήσεως των εξ αυτής συμπερασμάτων προς αύξησιν της ιχθυοπαραγωγής ως και προς αύξησιν της παραγωγής των οικονομικής σημασίας υδροβίων οργανισμών και της τεχνολογικής επεξεργασίας αυτών και των υποπροϊόντων των. Έτι πλέον η δια ερευνητικών και πειραματικών σταθμών, ενυδρείων, μαθημάτων, διαλέξεων, εκδόσεων των καταλλήλων περιοδικών και χαρτών, συμβολή εις την μόρφωσιν της αλιευτικής τάξεως και του κοινού ως και η συμβολή εις την επιστήμην εν γένει.Αρθρο: 162

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός ερευνών, μελετών και εργασιών

 

Κείμενο Αρθρου

Ο Υπουργός Γεωργίας, εν τη ασκήσει της εποπτείας επί του Ι.ΩΚ.Α.Ε., καθορίζει την εκάστοτε ενδεικνυομένην προτεραιότητα των εκ μέρους του Ι.ΩΚ.Α.Ε. εκτελουμένων ερευνών, μελετών και εργασιών εν γένει, συμφώνως προς την υπό της Κυβερνήσεως ασκουμένην πολιτικήν και ενασκεί τας εν τω παρόντι καθοριζομένας αρμοδιότητας κατά τα ειδικώτερον κατωτέρω οριζόμενα.Αρθρο: 163

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διοίκησις, διαχείρισις

Σχόλια
Το άρθρο 163 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρ. 2 Ν.Δ. 1038/1971.

 

Κείμενο Αρθρου

"Όργανα διοικήσεως και ελέγχου διαχειρίσεως του ΙΩΚΑΕ είναι:

α) Το Δοικητικόν Συμβούλιον

β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) Ο Γενικός Διευθυντής

δ) Η Επιτροπή ελέγχου και διαχειρίσεως".Αρθρο: 164

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διοικητικόν Συμβούλιον

Σχόλια
Το άρ. 164 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρ. 3 Ν.Δ. 1038/1971.

 

Κείμενο Αρθρου

1. "Το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΙΩΚΑΕ είναι πενταμελές, συγκροτείται δε εκ προσώπων ανεγνωρισμένου κύρους και διακριθέντων εις τον δημόσιον βίον, ιδία δε εις επιστήμας, ειδικότητας και επαγγέλματα, συναφή προς τους σκοπούς του Ινστιτούτου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, διορίζονται δι' αποφάσεως δημοσιευομένης δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, του ασκούντος επί τούτου την εποπτείαν Υπουργού, όστις ορίζει και τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Δύναται δι' αποφάσεως του ασκούντος την εποπτείαν επί του ΙΩΚΑΕ Υπουργού, όπως ανατίθεται εις τον Πρόεδρον του Διοικητικού του Συμβουλίου και η εν γένει Διεύθυνσις των υπηρεσιών του Ινστιτούτου.

4. Δια κοινής αποφάσεως του εποπτεύοντος το ΙΩΚΑΕ Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται η καταβληθέα αποζημίωσις εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δι' ομοίας αποφάσεως καθορίζεται ο καταβλητέος κατά μήνα μισθός εις τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, εφ' όσον τω ανατίθενται κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα, και η Διεύθυνσις των υπηρεσιών αυτού. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει, δεν καταβάλλεται εις τούτον η κατά το προηγούμενον εδάφιον αποζημίωσις".Αρθρο: 165

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Σχόλια
Το άρ. 165 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρ. 4 Ν.Δ. 1038/1971.

 

Κείμενο Αρθρου

1. "Το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΙΩΚΑΕ είναι το ανώτατον όργανον της διοικήσεως του, και ως τοιούτον είναι αρμόδιον ν' αποφασίζη επί οιουδήποτε θέματος αφορώντος εις αυτό.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ινστιτούτου δύναται να εκχωρή προς ενάσκησιν συγκεκριμένας αρμοδιότητάς του προς τον Πρόεδρον αυτού, ή έτερον όργανον του ΙΩΚΑΕ, δι' αποφάσεώς του, εγκρινομένης υπό του εποπτευόντος Υπουργού, και δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

3. Δεν επιτρέπεται η κατά την προηγουμένην παράγραφον εκχώρησις, αρμοδιοτήτων, αλλ' ασκούνται αποκλειστικός υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου αι ακόλουθοι τοιαύται:

α) Ο προγραμματισμός των υπό του ΙΩΚΑΕ εκτελουμένων εκάστοτε ερευνητικών και λοιπών συναφών έργων ως και η έγκρισις των

καταρτιζομένων προγραμμάτων και εργασιών.

β) Η απόφασις περί εκτελέσεως υπό του Ινστιτούτου Εργασιών δια λογαριαμόν τρίτων, και ο προσδιορισμός των όρων εκτελέσεως αυτών.

γ) Η έγκρισις του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου και η εκτέλεσις αυτού, ως και του απολογισμού και ισολογισμού, πάντων κυρουμένων υπό του εποπτευόντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου εκπροσωπεί τούτο ενώπιον πάσης και δικαστικής αρχής και παντός τρίτου, επιβλέπει δε επί της εκτελέσεως και εφαρμογής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπό των αρμοδίων προς τούτο υπηρεσιών και εν γένει οργάνων ΙΩΚΑΕ. Υπό την περίπωσιν καθ' ην ήθελεν ανατεθή ει τον Πρόεδρον του Διοικητικού τυ Συμβουλίου κατά τα εν παρ. 3 του άρθρ. 3 του παρόντος οριζόμενα, και η διεύθυνσις των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, ούτος επί πλέον των εν τω προηγουμένω εδαφίω της παρούσης αναγνωριζομένων αυτώ αρμοδιοτήτων, ασκεί και την διεύθυνσιν αυτών ανώτατος προϊστάμενός των".Αρθρο: 166

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικός Διευθυντής, υπηρεσίαι

 

Κείμενο Αρθρου

1. Των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Ι.ΚΩ.Α.Ε προΐσταται Γενικός Διευθυντής, διοριζόμενος επί τριετίας θητεία, δυναμένη ν' ανανεωθή, μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου, δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, επιστήμων διαθέτων διοικητικήν πείραν και ειδικάς γνώσεις επί των θεμάτων της αρμοδιότητος του Ι.ΩΚ.Α.Ε. κάτοχος διδακτορικού διπλώματος επί αντιστοίχων εργασιών.

2. Αι Κεντρικαί Υπηρεσίαι είναι:

α) Ο Τομεύς των Ωκεανογραφικών Ερευνών.

β) Ο Τομεύς των Αλιευτικών Ερευνών.

γ) Το Τμήμα Ναυτικών Υπηρεσιών.

δ) Το Τμήμα Στατιστικής, Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης.

ε) Η Γραμματεία.

ς) Το Γραφείον Γενικού Διευθυντού.

ζ) Το Γραφείον Νομικού Συμβούλου.

3. Αι Περιφερειακαί Υπηρεσίαι είναι:

α) Ο θαλάσσιος Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου μετά του Ενυδρείου του.

β) Ο θαλάσσιος Υδροβιλογικός Σταθμός Θεσσαλλονίκης με έδραν την περιοχήν Θεσσαλονίκης.

γ) Ο Υδροβιολογικός Σταθμός Εσωτερικών Υδάτων Πρώτης (Ι) Περιφερείας με έδραν τον Ιχθυογεννητικόν Σταθμόν Λούρου.

δ) Ο Υδροβιολογικός Σταθμός Εσωτερικών Υδάτων Δευτέρας (ΙΙ) Περιφερείας με έδραν τον Ιχθυογεννητικόν Σταθμόν Εδέσσης.

ε) Οι δια Δ/των ιδρυόμενοι ερευνητικοί σταθμοί αναλόγως των αναγκών.Αρθρο: 167

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Τακτικόν προσωπικόν

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα της καταστάσεως του τακτικού προσωπικού του Ι.ΩΚ.Α.Ε. διέπονται υπό των διατάξεων του Δ/τος της 23/31.12.1955 "περί εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικος επί των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου". Οι εκ των κατά το άρθρ. 159 παρ. 1 εις το Ι.ΩΚ.Α.Ε. συγχωνευθέντων ιδρυμάτων προερχόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι ως και οι κατά το άρθρ. 16 του Νομ. 4482/1965 μετατασσόμενοι τοιούτοι διατηρούν την ιδιότητα αυτών ως τακτικών δημοσίων υπαλλήλων μέχρι της αποχωρήσεώς των εκ της υπηρεσίας.

2. Η μισθοδοσία και λοιπαί αποδοχαί του τακτικού προσωπικού του Ι.ΩΚ.Α.Ε. αναλαμβάνεται υπό του Δημοσίου, της απαιτουμένης εκάστοτε πιστώσεως εγγραφομένης εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Γεωργίας.

3. Αι θέσεις του τακτικού προσωπικού των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Ι.ΩΚ.Α.Ε., διακρινομένου εις τεχνικόν και διοικητικόν, καθορίζονται κατά κατηγορίας και βαθμούς, ως εξής:

Ι. Τεχνικόν προσωπικόν

Α'. Κατηγορία

α) Μία θέσις Γενικού Διευθυντού επί βαθμώ 1ω επί τριετεί θητεία.

β) 4 θέσεις επιστημονικού τεχνικού προσωπικού επί βαθμώ 2ω.

γ) 6 θέσεις επιστημονικού τεχνικού προσωπικού επί βαθμώ 3ω.

δ) 8 θέσεις επιστημονικού τεχνικού προσωπικού επί βαθμώ 5ω ή 4ω.

ε) 12 θέσεις επιστημονικού τεχνικού προσωπικού επί βαθμώ 7ω ή 6ω. Β' Κατηγορία

ς) 3 θέσεις βοηθητικού τεχνικού προσωπικού επί βαθμώ 8ω έως 6ω. ΙΙ. Διοικητικόν προσωπικόν

Α' Κατηγορία

α) Μία θέσις επί βαθμοίς 3ω έως 2ω.

β) 3 θέσεις επί βαθμοίς 5ω έως 4ω.

γ) 4 θέσεις επί βαθμοίς 8ω έως 6ω.

Β'. Κατηγορία

δ) 10 θέσεις παρασκευαστών εργαστηρίων επί βαθμοίς 11ω έως 6ω.

ε) 8 θέσεις δακτυλογράφων επί βαθμοίς 11ω έως 6ω.

Γ'. Κατηγορία

ς) 2 θέσεις κλητήρων επί βαθμώ 13ω έως 9ω.

Καθαρίστριαι

ζ) 3 θέσεις καθαριστριών προσλαμβανομένων κατά τας διατάξεις του άρθρ.

2 του Νόμ. 2314 της 10/12.3.1953 "περί τροποποιήσεως των περί καθορισμού των δημοσίων καταστημάτων διατάξεων".

4. Το εν τη παρ.3 του παρόντος άρθρου τεχνιού προσωπικόν εξομοιούται κατά τας αποδοχάς προς το τεχνικόν προσωπικόν του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.Αρθρο: 168

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Προσωπικόν επί συμβάσει. Ειδικοί συνεργάται

Σχόλια
Το άρ. 168 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 άρ. 29 Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ Α' 13).

 

Κείμενο Αρθρου

"α) Συνιστώνται 65 θέσεις ειδικού επιστημονικού τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού, με σχέση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για πλήρη ή μερική απασχόληση, από τις οποίες τουλάχιστον 30 θα καλύπτουν ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες σε θέματα

βιολογικής-φυσικής-χημικής-γεωλογικής ωκεανογραφίας, αλιείας, ιχθυοπαθολογίας, μετεωρολογίας, υδατοκαλλιεργειών, υδροβιολογίας. Η κατανομή των θέσεων αυτών και των υπόλοιπων κατά ειδικότητα, τα ειδικά προσόντα, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις πλήρωσης αυτών θα καθοριστούν με το π.δ/γμα που θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση του Υππουργού Έρευνας και Τεχνολογίας.

β) Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Θ.Ε. μπορεί να προσλαμβάνεται το αναγκαίο για τα ερευνητικά πλοία του Ε.Κ.Θ.Ε. προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, για πλήρη ή μερική απασχόληση ή κατά πλουν. Επιτρέπεται επίσης με την ίδια διαδικασία για τη στελέχωση της ναυτικής υπηρεσίας του ινστιτούτου η πρόσληψη και του αναγκαίου για την εν γένει διαχείριση των πλωτών μέσων του Ε.Κ.Θ.Ε. λοιπού ναυτιλιακού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου για πλήρη ή μερική απασχόληση. Οι όροι αμοιβής και εργασίας του παραπάνω προσωπικού καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Εργασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και για το αντίστοιχο προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου Κρήτης (Ε.Κ.Ε.Κ.).

γ) Το προσωπικό του Ε.Κ.Θ.Ε. και γενικά κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτό, που επιβαίνει σε πλωτά μέσα είτε ιδιόκτητα είτε ενοικιαζόμενα, για όλο το χρόνο, πέρα από το νόμιμο ωράριο παρανομής του επί του σκάφους, που απαιτείται για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Θ.Ε. δικαιούται υπερωριακή αμοιβή με δαπάνες του κέντρου που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. Επίσης για τις εξαιρετέες ημέρες του ίδιου χρόνου δικαιούται αποζημίωση. Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής εργασίας και ο αριθμός των υπαλλήλων που μπορούν να εργάζονται υπερωριακά κατά τις εργάσιμες και εξαιρετέες ημέρες καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Έρευνας και Τεχνολογίας και Εργασίας. Στο προσωπικό του Ε.Κ.Θ.Ε. μπορεί να χορηγηθούν κατά περίπτωση επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας, επικίνδυνης εργασίας και ειδικών συνθηκών εργασίας στα πεδία έρευνας. Το ύψος και οι κατηγορίες προσωπικού που μπορούν να το λάβουν ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Έρευνας και Τεχνολογίας και Εργασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Θ.Ε.

δ) Το προσωπικό του Ε.Κ.Θ.Ε. και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών μπορεί να μετακινείται εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ανάγκες των ερευνητικών του προγραμμάτων και τις λοιπές υπηρεσιακές του ανάγκες ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας".Αρθρο: 169

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εποπτεία και έλεγχος διαχειρίσεως

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διαχειρήσεως ασκείται αποκλειστικώς υπό της Επιτροπής Ελέγχου του Ι.ΩΚ.Α.Ε., διοριζομένης δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας και αποτελουμένης:

α) Εξ ενός συμβούλου ή παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Προέδρου, οριζομένου ωε και του αναπληρωτού αυτού, υπό του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

β) Εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Γεωργίας και

γ) Εξ ενός υπαλλήλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

2. Οι εν τη περιπτώσει β' και γ' υπάλληλοι ορίζονται μετά των νομίμων αναπληρωτών αυτών υπό των οικείων Υπουργών.Αρθρο: 170

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πόροι

 

Κείμενο Αρθρου

Το Ι.ΩΚ.Α.Ε. έχει τους κάτωθι τακτικούς και έκτακτους πόρους:

α) Τακτικοί πόροι:

αα) Ετησία επιχορήγησις του Κράτους δραχμών τουλάχιστον 4.000.000 εγγραφομένη εις τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας.

ββ) Αι πρόσοδοι εκ της περιουσίας του Ι.ΩΚ.Α.Ε.

γγ) Αι πρόσοδοι εκ της παροχής υπηρεσιών του Ι.ΩΚ.Α.Ε. προς τρίτους. δδ) Το προϊόν εκ της πωλήσεως των δημοσιευμάτων και χαρτών του Ι.ΩΚ.Α.Ε.

β) Έκτακτοι πόροι:

αα) Αι προς το Ι.ΩΚ.Α.Ε. συνιστώμεναι δωρεαί, κληροδοτήματα και ετήσιαι εισφοραί.

ββ) Ειδικαί χρηματοδοτήσεις εκ του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. γγ) Προϊόν δανείων, τα οποία δύναται το Ι.ΩΚ.Α.Ε. να συνάπτη θέτον, μετ' έγκρισιν των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας υπεγγύους τας προσόδους αυτού.

δδ) Η περιουσία των συγχωνευθέντων κατά το άρθρ. 159 του παρόντος ιδρυμάτων.Αρθρο: 171

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κανονισμός διαχειρίσεως. Είσπραξις απαιτήσεων

 

Κείμενο Αρθρου

Αι πάσης φύσεως δαπάναι αι απαιτούμενα δια την εκπλήρωσιν των σκοπών του Ι.ΩΚ.Α.Ε. αι συναλλαγαί και η εν γένει διαχείρισις του Ι.ΩΚ.Α.Ε. πραγματοποιούνται αποκλειστικώς κατά τα υπό ειδικού κανονισμού εγκρινομένου υπό των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας και

δημοσιευμένου δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως οριζόμενα, κατά παρέκκλισιν έτι των περί δημοσίου λογιστικού, κρατικών προμηθειών και εκτελέσεως δημοσίων έργων διατάξεων, ως και πάσης άλλης γενικής ή ειδικής διατάξεως. Κατά την αυτήν διαδικασίαν ενεργείται και η τροποποίησις του κανονισμού τούτου.Αρθρο: 172

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας

 

Κείμενο Αρθρου

Δι' ειδικού κανονισμού συντασσομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρινομένου υπό του Υπουργού Γεωργίας δημοσιευομένου δε δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα της εσωτερικής λειτουργίας του Ι.ΩΚ.Α.Ε. Κατά την αυτήν διαδικασίαν ενεργείται και η

τροποποίησις του κανονισμού τούτου.Αρθρο: 173

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δάνεια

 

Κείμενο Αρθρου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ι.ΩΚ.Α.Ε. δύναται, τη εγγυήσει του Δημοσίου, να συνομολογή τοκοχρεωλυτικά δάνεια εκ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εκ των ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων ή εκ τινος των ανεγνωρισμένων ελληνικών τραπεζών δια την ανέγερσιν κτιρίων προς εγκατάστασιν γραφείων, εργαστηρίων, ενυδρείων, συγκροτημάτων μηχανημάτων κλπ. του Ι.ΩΚ.Α.Ε. ή την επέκτασιν και συμπλήρωσιν των εν γένει εγκαταστάσεων αυτού και την απόκλησιν των αναγκαιούντων αυτώ πλωτών μέσων. Η σύναψις του δανείου, το ποσόν αυτού και οι όροι συνομολογήσεως τούτου τελούν υπό την έγκρισιν του Υπουργού Οικονομικών, εξουσιοδοτουμένου δια του παρόντος να παράσχη την εγγύησιν του Δημοσίου προς ασφάλειαν του δανείου. Η τοκοχρεωλυτική εξόφλησις του εν λόγω δανείου θα βαρύνη τον προϋπολογισμόν του Ινστιτούτου.

2. Αι κατά τρίτων απαιτήσεις του Ι.ΩΚ.Α.Ε. λόγω καθυστερήσεων ανηκόντων αυτώ πόρων ή χρηματικών δικαιωμάτων ή άλλης αιτίας, εισπράττονται κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων επί τη βάσει καταλογιστικής αποφάσεως του Γενικού Διευθυντού του Ι.ΩΚ.Α.Ε.Αρθρο: 174

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Στέγασις, εξοπλισμός

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δια την απόκλησιν υπό του Ι.ΩΚ.Α.Ε. των αναγκαιούντων αυτώ κτιρίων δια την στέγασιν των ερευνητικών εργαστηρίων, των ενυδρείων και των λοιπών παραρτημάτων και των υπηρεσιών αυτού, ως και δια την κατά πρώτον απόκτησιν πλωτών μέσων και του εν γένει εξοπλισμού του Ι.ΩΚ.Α.Ε. και των ενυδρείων τούτου, διατίθενται εκ του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων τα αναγκαιούντα ποσά και δη τόσον δια τας απαιτουμένας δια τ' ανωτέρω έργα μελέτας, όσον και δια την εκτέλεσιν των εργασιών αποπερατώσεως των κτιρίων και εργαστηρίων και δια την προμήθειαν και εγκατάστασιν του αναγκαιούντος εν γένει εξοπλισμού εις βάρος των πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Γεωργίας.

2. Δια την προσωρινήν στέγασιν των υπηρεσιών του Ι.ΩΚ.Α.Ε. και των ερευνητικών εργαστηρίων, ως και του θαλασσίου Υδροβιολογικού Σταθμού Θεσσαλονίκης χρησιμοποπιούνται αι περιελθούσαι αυτώ εγκαταστάσεις του Ελληνικού Υδροβιολογικού Ινστιτούτου της Ακαδημίας Αθηνών, ως και κατάλληλα κτίρια μισθούμενα κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου μετ' έγκρισιν του Υππουργού Γεωργίας.

3. Η παράδοσις και παραλαβή του κτιρίου και του εξοπλισμού του Ελληνικού Υδροβιολογικού Ινστιτούτου της Ακαδημίας Αθηνών, ως και του εργαστηρίου Αλιευτικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας καθορίζονται και ρυθμίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας.Αρθρο: 175

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκπροσώπησις, οργάνωσις, διάρθωσις

Σχόλια
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρ. 6 Ν.Δ. 1038/1971.

 

Κείμενο Αρθρου

1. "Δια Β.Δ/των εκδιδομένων επί τη προτάσει του εποπτεύοντος το ΙΩΚΑΕ Υπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται α) τα της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, β) τα της ιδρύσεως ερευνητικών σταθμών και τα της συνθέσεως του προσωπικού των, γ) αι κατ' ιδίαν αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου εν περιπτώσει αναθέσεως εις τούτον της Διευθύνσεως των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, και του Γενικού Διευθυντού,

δ) η διάρθωσις των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, ε) αι θέσεις του πάσης κατηγορίας, και επί πάση σχέσει, τακτικού (μονίμου) και εκτάκτου προσωπικού, τα προσόντα και καθήκοντα και η εν γένει κατάστασις αυτού

ς) τα της χορηγήσεως εκπαιδευτικών αδειών εις το πάσης σχέσεως προσωπικόν, ζ) τα της εντάξεως του υπηρετούντος παρά τω Υδροβιολογικώ Ινστιτούτω της Ακαδημίας Αθηνών προσωπικού, ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογήν του παρόντος ως και των περί του ΙΩΚΑΕ διατάξεων του βιβλίου τρίτου κεφαλ. Α του Ν.Δ. 420/1970".

2. Ειδικώτερον αι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου του Ι.ΩΚ.Α.Ε. περί ης τα άρθρ. 163 και 169, καθορίζονται δια Δ/τος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

3. Μέχρις εκδόσεως των υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένων Δ/των, η διάρθωσις και αι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Ι.ΩΚ.Α.Ε. ρυθμίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου τούτου. Κατά τον αυτόν τρόπον ρυθμίζεται ο διορισμός προσωρινού διατάκτου και εκκαθαριστού των αποδοχών του τακτικού προσωπικού του Ι.ΩΚ.Α.Ε., ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου δια την ρύθμισιν της οποίας απαιτείται έκδοσις Δ/τος μέχρις εκδόσεως τούτου.Αρθρο: 176

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Συμφωνία περί Μεσογειακού Συμβουλίου Αλιείας

 

Κείμενο Αρθρου

Τα του Γενικού Συμβουλίου Αλιείας δια την Μεσόγειον διέπονται υπό της εν Ρώμη, την 24ην Σεπτ. 1949, υπογραφείσης μεταξύ Ελλάδος, Γαλλίας, Ιταλίας, Λιβάνου, Μ. Βρετανίας, Τουρκίας και Γιουκοσλαβίας, συμφωνίας περί ιδρύσεως Γενικού Συμβουλίου Αλιείας δια την Μεσόγειον κυρωθείσης δια του Νομ. 2005/1952 και δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθ. 52 της 5ης Μαρτ. 1952 ΦΕΚ (τευχ. Α') και της οποίας το κείμενον εν Γαλλικών πρωτοτύπω και Ελληνική μεταφράσει παρατίθενται εν παραρτήματι.Αρθρο: 177

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Συμμετοχή εις διεθνείς επιτροπάς

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επιτρέπεται η συμμετοχή της Ελλάδος εις την διεθνή επιτροπήν προς εξερεύνησιν της Μεσογείου και η εκτέλεσις πάσης καταλλήλου εργασίας προς τον σκοπόν τούτον και εν γένει προς ανάπτυξιν της αλιείας.

2. Ο κατά τ' ανωτέρω τρόπος συμμετοχής ή ενεργείας καθορίζεται δια Δ/τος εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του Συμβουλίου Αλιείας. Εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Εργασίας εγγράφεται κατ' έτος η αναγκαία προς τούτο πίστωσις.Αρθρο: 178

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Γενική αρμοδιότης δι' έκδοσιν Δ/των

 

Κείμενο Αρθρου

Εις τα περιπτώσεις, κατά τας οποίας προβλέπεται υπό του παρόντος κώδικος η έκδοσις Δ/τος, τούτου εκδίδεται επί τη προτάσει του Υπουργού Γεωργίας, αν δεν ορίζεται άλλως εν αυτώ.Αρθρο: 179

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αυξομείωσις χρηματικών ορίων και ποσών

 

Κείμενο Αρθρου

Τα υπό του παρόντος κώδικος οριζόμενα χρηματικά όρια και ποσά, εξαιρέσει των ποινών εις χρήμα (χρηματικής ποινής και προστίμου) δύναται να αυξομειούνται, αν δεν ορίζεται άλλως εν αυτώ, δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.Αρθρο: 180

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Επιφύλαξις αρμοδιοτήτων νομαρχών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δεν θίγονται δια του παρόντος κώδικος αι δια του Νόμ. 3200 της 13/23.4.1955 "περί διοικητικής αποκεντρώσεως" και των εις εκτέλεσιν αυτού Β.Δ/των μεταβιβασθείσα αρμοδιότητες εις τους νομάρχας.

2. Αι διατάξεις του άρθρ. 4 του αυτού ως άνω Νομ. 3200/1955 έχουν εφαρμογήν και επί των κατά τον παρόντα κώδικα αρμοδίων οργάνων εν γένει της διοικήσεως.Αρθρο: 181

Ημ/νία: 30.01.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.01.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ισχύς εκδοθέντων Δ/των κλπ.

 

Κείμενο Αρθρου

Μέχρις της εκδόσεως των υπό του παρόντος κώδικος προβλεπομένων αποφάσεων, κανονισμών και κανονιστικών Δ/των εφαρμόζονται τα επί τη βάση των προϋφισταμένων αντιστοίχων διατάξεων εκδοθέντα, εφ' όσον το περιεχόμενον αυτών δεν αντιβαίνει εις τας διατάξεις του παρόντος.Αρθρο: 182

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Συμβούλιον Αλιείας

 

Κείμενο Αρθρου

Όπου εν τω παρόντι κώδικα αναφέρεται Συμβούλιον Αλιείας νοείται το δια του άρθρ. 5 του Β.Δ. 152/1969 συσταθέν παρά τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργού Γεωργίας Συμβούλιον Αλιείας.Αρθρο: 183

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Καταργούμεναι διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

"Καταργούνται από της ισχύος του παρόντος κώδικα:

1. Ο Νομ. ΣΛ/1853 (ΦΕΚ 14) περί ενοικιάσεως ιχθυοτροφείων".

2. Ο Α.Ν. 421/1914 (ΦΕΚ 352) "περί μέτρων προς προαγωγήν της αλιείας και περί συμμετοχής της Ελλάδος εις την Ωκεανογραφικήν εξευρένησιν της Μεσογείου".

3. Τα άρθρ. 1, 3 και 4 του Α.Ν. 652/1915 (ΦΕΚ 93) "περί αλιείας εις τα Ελληνικά παράλια".

4. Το άρθρ. 4 περίπτ. υπ' αριθ. 1 Ν.Δ. 17.8.1923 (ΦΕΚ 237) "περί Ταμείου Επαγγελματικής Σχολής και κοινωφελών έργων Μανολάδος".

5. Το άρθρ. 3 περίπτ. δ' του Νόμ. 3100/1924 (ΦΕΚ 165) "περί συστάσεως Ειδικού Τάμειου Υδρεύσεως και Εξυγιάνσεως Αγουλινίτσης".

6. Τα άρθρ. 13 και 16 του Ν.Δ. 31.3.1925 (ΦΕΚ 81) "περί καταργήσεως υπηρεσιών, θέσεων κλπ. Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Οργανισμού αυτού διατάξεων",

7. Τα άρθρ. 1,2 και 3 του Νόμ. 4761/1930 (ΦΕΚ 185) "περί παραχωρήσεως μέρους των εξ ιχθυοτροφείων κλπ. εσόδων του Δημοσίου εις τους Δήμους Μεσολογγίου και Πρεβέζης και εις τας κοινότητας Αγουλινίτσης και Καϊάφα".

8. Ο Α.Ν. της 16/19 Νοεμ. 1935 (ΦΕΚ 568) "περί της Ιχθυοτροφικής εκμεταλλεύσεως της λιμνοθαλάσσης Μπουρούς (Ξάνθης)".

9. Ο Α.Ν 560/1937 (ΦΕΚ 106) "περί Σπογγαλιείας".

10. Τα άρθρ. 13,20,21,22,23,26,27 (εξαιρέσει της μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένης ως αναγομένης εις μη κωδικοποιθείσαν υπ' αυτού ύλην, παρ. 6 του άρθρ. 27),28,29,30,33 εδαφ. 1ον 34,35,36,39 του α.ν.

2078/1939 (ΦΕΚ 489) "περί ιδρύσεως οργανισμού Αλιείας και περί άλλων μέτρων προστασίας και προαγωγής αυτής".

11. Τα άρθρ. 5,6,10 εδάφιον δεύτερον 15,36 παρ. 2 εδάφιον πρώτον του Β.Δ. της 7/18.3.1940 (ΦΕΚ 94) "περί της υπό του Οργανισμού Αλιείας εκμεταλλεύσεως των ιχθυοτροφείων, λιμνών, θυνείων και ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων δι' ενοικιάσεων".

12. Το άρθρ. 10 του Α.Ν. 2344/1940 (ΦΕΚ 154) "περί αιγιαλού και παραλίας".

13. Το άρθρ. 4 του Ν.Δ. 18 της 8/9 Μαΐου 1941 (ΦΕΚ 160) "περί καταργήσεως Οργανισμού Αλιείας".

14. Ο Νόμ. 1168/1944 (ΦΕΚ 22) "περί ενοικιάσεως των Ιχθυοτροφείων απ' ευθείας προς τους αλιευτικούς Συνεταιρισμούς".

15. Ο Α.Ν. 978/1946 (ΦΕΚ 62) "περί τροποποιήσεως του Νόμ. 4761/30 "περί παραχωρήσεως μέρους των εξ ιχθυοτροφείων και κέντρων πολυτελείας εσόδων δημοσίου".

16. Το άρθρ. 11 του Νόμ. 602/1948 (ΦΕΚ 95) "περί της εν Δωδεκανήσω εφαρμοστέας Νομοθεσίας περί της Εμπορικής Ναυτιλίας".

17. Ο Νόμ. 1924/1951 (ΦΕΚ 243) "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16/19.11.1935 Α. Νόμου "περί Ιχθυοτροφικής εκμεταλλεύσεως της λιμνοθαλάσσης Μπουρού Ξάνθης, κυρωθείς δια του άρθρ. 1 του Ν. 2113/1952 (ΦΕΚ 126), εξαιρέσει α) του αφορώντος εις την διοίκησιν της Αθωνιάδος Σχολής τελευταίου εδαφίου της περιπτ. β' της παρ. 1 του άρθρ. 1, ως και την παρ. 5 του αυτού άρθρου μη θιγομένων υπό του παρόντος κώδικος, ως αναγομένων εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην β) των παρ. 6 και 7 του αυτού ως άνω άρθρ. 1 μη θιγομένων υπό του παρόντος κώδικος ως μεταβατικών ή περιωρισμένης χρονικής διάρκειας.

18. Ο Νόμ, 2004/1952 (ΦΕΚ 50) "περί μισθώσεως ιχθυοτροφείων", εξαιρέσει των παρ. 2 του άρθρ. 3, παρ. 2 άρθρ. 4 και του άρθρ. 10, μη θιγομένων υπό του παρόντος κώδικος ως μεταβατικών ή περιωρισμένης χρονικής διαρκείας.

19. Ο Νόμ. 2145/1952 (ΦΕΚ 152) "περί παραχωρήσεως ποσοστών εκ των εσόδων των Ιχθυοτροφείων Λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου εις Δήμον Μεσολογγίου κλπ.", εξαιρέσει του άρθρ. 3 αυτού, μη θιγομένου υπό του παρόντος κώδικος, ως αναγομένου εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην.

20. Το άρθρ. 2 (παρ. 1,2 και 3), τα άρθρ. 3 και 5 του Νόμ. 2756/1954 (ΦΕΚ 32) "περί κυρώσεως Νομοθετημάτων περιόδων ξενικής κατοχής αφορώντων την υπηρεσίαν Αλιείας Υπουργείου Βιομηχανίας, συμπληρώσεως και καταργήσεως τινών εξ αυτών".

21. Ο Νόμ. 3794/1957 (ΦΕΚ 242) "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 560/1937 "περί σπογγοαλιείας", εξαιρέσει του άρθρ. 22 μη θιγομένου υπό του παρόντος κώδικος, ως αναγομένου εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην.

22. Ο κωδικοποιημένος Νόμ. 3794/1957 (ΦΕΚ 10/1958) "περί σπογγαλιείας", εξαιρέσει του άρθρ. 31, μη θιγομένου υπό του παρόντος κώδικος, ως αναγομένου εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην.

23. Το άρθρ. 19 του Ν.Δ. 3828/15/20/8/1958 (ΦΕΚ 125) "περί

αποκαταστάσεως της οικονομίας των εκ των υδροηλεκτρικών έργων Ταυρωπού (Μέγδοβα).

24. Ο Νόμ. 3987/1959 (ΦΕΚ 125) "περί συστάσεως Οργανισμού Συνεργατικής Εκμεταλλεύσεως Λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου-Αιτωλικού", εξαιρέσει των άρθρ. 30 και 40, μη θιγομένων υπό του παρόντος κώδικος, ως αναγομένων εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην.

25. Ο Νόμ. 4457/65 (ΦΕΚ 33) "περί Ιχθυοσκαλών" εξαιρέσει της παρ. 4 άρεθρ. 11, μη θιγομένης υπό του παρόντος κώδικος ως μεταβατικής ή περιωρισμένης χρονικής διάρκειας.

26. Ο Νόμ. 4482/65 (ΦΕΚ 121) "περί ιδρύσεως Ινστιτούτου Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών (Ι.ΩΚ.Α.Ε.), εξαιρέσει των διατάξεων του άρθρ.

15 παρ. 1 και του άρθρ. 16 παρ. 1, 2, και 4-6, μη θιγομένων υπό του παρόντος κώδικος ως μεταβατικών ή περιωρισμένης χρονικής διαρκείας.Αρθρο: 184

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραπομπαί εις καταργουμένας διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

Παραπομπαί εις διατάξεις καταργουμένας δια του παρόντος κώδικος, από της ενάρξεως της ισχύος αυτού, νοούνται γενόμεναι εις αντιστοίχους διατάξεις του κώδικος τούτου.Αρθρο: 185

Ημ/νία: 30.04.1970

Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1970

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Χρονολογία ενάρξεως ισχύος κώδικος

 

Κείμενο Αρθρου

Η ισχύς του παρόντος κώδικος άρχεται μετά τρίμηνον από της

δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.