Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΦΕΚ: Α 164 19841024

Τέθηκε σε ισχύ: 23.02.1946

 

Θέματα
Γενικές Αρχές, Ενοχικό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο

Σχόλια
Σύμφωνα με το άρθρο μόνο ΠΔ 456/1984 (ΦΕΚ Α' 164), τα κείμενα του παρόντος ΑΚ και του ΕισΝΑΚ τίθενται όπως μεταγλωττίστηκαν στη δημοτική από την επιτροπή της παρ. 1 άρθρου 36 Ν. 1406/1983 (ΦΕΚ Α' 182). - Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΝΔ 7/10.5.1946 (ΦΕΚ Α' 151), ο ΑΝ 2250/1940 "Αστικός Κώδιξ" και ο ΑΝ 2783/1941 "Εισαγωγικός Νόμος του Αστικού Κώδικος" θεωρούνται ως ουδέποτε καταργηθέντες και θεωρούνται ως τεθέντες σε ισχύ από 23.02.1946. - Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ιδίου ως άνω ΝΔ, ο ΑΝ 777/1945 "Ελληνικός Αστικός Κώδιξ", ο ΑΝ 900/1946 "Εισαγωγικός Νόμος του Ελληνικού Αστικού Κώδικος" και ο ΑΝ 1060/1946 "περί διορθώσεως παροραμάτων του Ελληνικού Αστικού Κώδικος και του Εισαγωγικού αυτού Νόμου" καταργήθηκαν και θεωρήθηκαν ως ουδέποτε ισχύσαντες, τα δε εκ των καταργουμένων αυτών νομοθετημάτων αποκτηθέντα τυχόν ιδιωτικά δικαιώματα διατηρούνται. - Σύμφωνα με τα άρθρα 3 -5 Ν. 2943/2001 (ΦΕΚ Α' 203), όλα τα δραχμικά ποσά, που αναφέρονται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Κώδικα, μετατρέπονται σε ευρώ, κατά τα σχετικώς μνημονευόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου. - Σύμφωνα με το άρθρο 38 Ν. 3182/2003 (ΦΕΚ Α' 220), οι διατάξεις των άρθρων 76, 742 έως 784 του Αστικού Κώδικα, των άρθρων 18 έως 64 του Εμπορικού Νόμου, καθώς και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 1

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Πηγές του δικαίου

Λήμματα
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΟΜΟΙ, ΕΘΙΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

Οι κανόνες του δικαίου περιλαμβάνονται στους νόμους και στα έθιμα.

 


Αρθρο: 2

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Αναδρομική δύναμη του νόμου

Λήμματα
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΟΜΟΙ, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο νόμος ορίζει για το μέλλον, δεν έχει αναδρομική δύναμη και διατηρεί την ισχύ του εφόσον άλλος κανόνας δικαίου δεν τον καταργήσει ρητά ή σιωπηρά.

 


Αρθρο: 3

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Κανόνες δημόσιας τάξης

Λήμματα
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ιδιωτική βούληση δεν μπορεί να αποκλείσει την εφαρμογή κανόνων δημόσιας τάξης.

 


Αρθρο: 4

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ)

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάσταση αλλοδαπών

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ - ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Ο αλλοδαπός απολαμβάνει τα αστικά δικαιώματα του ημεδαπού.

 


Αρθρο: 5

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ικανότητα δικαίου

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ικανότητα δικαίου του φυσικού προσώπου ρυθμίζεται από το δίκαιο της ιθαγένειας.

 


Αρθρο: 6

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΦΑΝΕΙΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αφάνεια

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Η αφάνεια διέπεται από το δίκαιο της ιθαγένειας.

Ελληνικό δικαστήριο μπορεί να κηρύξει άφαντο αλλοδαπό, αν πριν από την εξαφάνισή του κατοικούσε ή διέμενε στην Ελλάδα ή εφόσον έχει περιουσία στην Ελλάδα.

 


Αρθρο: 7

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ικανότητα για δικαιοπραξία

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ικανότητα για δικαιοπραξία ρυθμίζεται από το δίκαιο της ιθαγένειας.

 


Αρθρο: 8

Ημ/νία: 30.12.1996

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Τίτλος Αρθρου
"Στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας"

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο και ο τίτλος του τίθενται όπως τροποποιήθηκαν από 30.12.1996 με το άρθρο 14 Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α' 278).

 

Κείμενο Αρθρου

"Η στέρηση, καθώς και κάθε άλλος περιορισμός της δικαιοπρακτικής ικανότητας με δικαστική απόφαση ρυθμίζονται από το δίκαιο της ιθαγένειας του προσώπου το οποίο αφορούν αυτά τα μέτρα.

Ελληνικό δικαστήριο μπορεί να υποβάλει σε καθεστώς στέρησης ή περιορισμού της δικαιοπρακτικής του ικανότητας αλλοδαπό που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Αν ο αλλοδαπός απλώς διαμένει ή έχει περιουσία στην Ελλάδα, μπορούν να ληφθούν μόνο ασφαλιστικά μέτρα".

 


Αρθρο: 9

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ικανότητα αλλοδαπού στην Ελλάδα

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Αλλοδαπός που επιχειρεί στην Ελλάδα δικαιοπραξία για την οποία είναι ανίκανος κατά το δίκαιο της ιθαγένειάς του, θεωρείται ικανός να την επιχειρήσει, αν κατά το ελληνικό δίκαιο έχει αυτή την ικανότητα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις δικαιοπραξίες οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου ούτε στις εμπράγματες δικαιοπραξίες για ακίνητα που βρίσκονται έξω από την Ελλάδα.

 


Αρθρο: 10

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

 

Τίτλος Αρθρου
Νομικό πρόσωπο

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ικανότητα του νομικού προσώπου ρυθμίζεται από το δίκαιο της έδρας του.

 


Αρθρο: 11

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΥΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Τίτλος Αρθρου
Τύπος δικαιοπραξίας

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ, ΤΥΠΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Η δικαιοπραξία είναι έγκυρη ως προς τον τύπο αν είναι σύμφωνη είτε με το δίκαιο που διέπει το περιεχόμενό της είτε με το δίκαιο του τόπου όπου επιχειρείται είτε με το δίκαιο της ιθαγένειας όλων των μερών.

 


Αρθρο: 12

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΥΠΟΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ, ΤΥΠΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο τύπος εμπράγματης δικαιοπραξίας ρυθμίζεται από το δίκαιο της τοποθεσίας του πράγματος.

 


Αρθρο: 13

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΑΜΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Γάμος

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΑΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε από 18.07.1982 με το άρθρο 2 Ν. 1250/1982 (ΦΕΚ Α' 46).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του γάμου ρυθμίζονται και για τα δύο πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν από το δίκαιο της ιθαγένειας ενός απ' αυτά. Ο τύπος του γάμου ρυθμίζεται είτε κατά το δίκαιο της ιθαγένειας ενός από τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν είτε κατά το δίκαιο του τόπου όπου τελείται.

2. Οταν τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν ή το ένα απ' αυτά είναι Ελληνες και ο γάμος τελείται στο εξωτερικό, η δήλωση του άρθρου 1367 του αστικού κώδικα μπορεί να γίνει και στην ελληνική προξενική αρχή".

 


Αρθρο: 14

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Προσωπικές σχέσεις των συζύγων

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σχόλια
Στο τέλος των περιπτ. 1 και 2 στο κείμενο του νόμου έχει άνω τελεία. Για τεχνικούς λόγους έχει τεθεί τελεία. Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 1 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).

 

Κείμενο Αρθρου

"Οι προσωπικές σχέσεις των συζύγων ρυθμίζονται κατά σειρά: 1. από το δίκαιο της τελευταίας κατά τη διάρκεια του γάμου κοινής ιθαγένειάς τους, εφόσον ο ένας τη διατηρεί. 2. από το δίκαιο της τελευταίας κατά τη διάρκεια του γάμου κοινής συνήθους διαμονής τους. 3. από το δίκαιο με το οποίο οι σύζυγοι συνδέονται στενότερα".

 


Αρθρο: 15

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 1 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).

 

Κείμενο Αρθρου

"Οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων διέπονται από το δίκαιο που ρυθμίζει τις προσωπικές σχέσεις τους αμέσως μετά την τέλεση του γάμου".

 


Αρθρο: 16

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΟΤ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 1 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).

 

Κείμενο Αρθρου

"Το διαζύγιο και ο δικαστικός χωρισμός ρυθμίζονται από το δίκαιο που διέπει τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων κατά την έναρξη της διαδικασίας του διαζυγίου ή του χωρισμού".

 


Αρθρο: 17

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΕΚΝΟ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟ ΣΕ ΓΑΜΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Τίτλος Αρθρου
Τέκνο γεννημένο σε γάμο

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΚΝΟ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟ ΣΕ ΓΑΜΟ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 1 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).

 

Κείμενο Αρθρου

"Η ιδιότητα τέκνου ως γεννημένου σε γάμο κρίνεται κατά το δίκαιο που διέπει τις προσωπικές σχέσεις της μητέρας και του συζύγου της κατά το χρόνο της γέννησης του τέκνου ή, αν ο γάμος τους έχει λυθεί πριν από τη γέννηση, κατά το χρόνο της λύσης του γάμου".

 


Αρθρο: 18

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Τίτλος Αρθρου
Σχέσεις γονέων και τέκνου

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 1 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).

 

Κείμενο Αρθρου

"Οι σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνου ρυθμίζεται κατά σειρά: 1. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειάς τους 2. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους 3. από το δίκαιο της ιθαγένειας του τέκνου".

 


Αρθρο: 19

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Τέκνο χωρίς γάμο των γονέων του

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 1 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).

 

Κείμενο Αρθρου

"Οι σχέσεις μητέρας και τέκνου, που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, ρυθμίζονται κατά σειρά: 1. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειάς τους 2. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους 3. από το δίκαιο της ιθαγένειας της μητέρας".

 


Αρθρο: 20

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

 

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΣ ΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 1 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).

 

Κείμενο Αρθρου

"Οι σχέσεις πατέρα και τέκνου, που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, ρυθμίζονται κατά σειρά: 1. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειάς τους 2. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους 3. από το δίκαιο της ιθαγένειας του πατέρα".

 


Αρθρο: 21

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΕΚΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

 

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΕΚΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 1 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).

 

Κείμενο Αρθρου

"Οι σχέσεις μητέρας και πατέρα τέκνου, που γεννήθηκε χωρίς γάμο τους, ρυθμίζονται κατά σειρά από το δίκαιο της τελευταίας, κατά τη διάρκεια της κύησης, κοινής τους ιθαγένειας, συνήθους διαμονής ή απλής διαμονής".

 


Αρθρο: 22

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΕΚΝΟ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξομοίωση προς τέκνο γεννημένο σε γάμο

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΚΝΟ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ, ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΤΕΚΝΟ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟ ΣΕ ΓΑΜΟ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 1 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).

 

Κείμενο Αρθρου

"Η εξομοίωση τέκνου γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων του με επιγενόμενο μεταξύ τους γάμο, προς τέκνο γεννημένο σε γάμο, ρυθμίζεται από το δίκαιο που διέπει τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων αμέσως μετά την τέλεση του γάμου. Η εξομοίωση με πράξη της αρχής ρυθμίζεται από το δίκαιο της ιθαγένειας του πατέρα κατά το χρόνο της πράξης ή, αν αυτή επιχειρείται μετά το θάνατο του πατέρα, κατά το χρόνο του θανάτου του".

 


Αρθρο: 23

Ημ/νία: 30.12.1996

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΙΟΘΕΣΙΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Τίτλος Αρθρου
Υιοθεσία

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΥΙΟΘΕΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε από 30.12.1996 με το άρθρο 2 Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α' 278).

 

Κείμενο Αρθρου

"Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη σύσταση και τη λύση της υιοθεσίας ρυθμίζονται από το δίκαιο της ιθαγένειας του κάθε μέρους. Οι σχέσεις μεταξύ του ή των θετών γονέων και του θετού τέκνου ρυθμίζονται κατά σειρά: 1. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής τους ιθαγένειας κατά τη διάρκεια της υιοθεσίας 2. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους κατά τη διάρκεια της υιοθεσίας 3. από το δίκαιο της ιθαγένειας την οποία είχε ο θετός γονέας κατά την τέλεση της υιοθεσίας και, σε περίπτωση υιοθεσίας από συζύγους, από το δίκαιο που διέπει τις προσωπικές τους σχέσεις".

 


Αρθρο: 24

Ημ/νία: 30.12.1996

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Τίτλος Αρθρου
Επιμέλεια

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε από 30.12.1996 με το άρθρο 14 Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α' 278).

 

Κείμενο Αρθρου

"Η επιτροπεία και κάθε άλλη επιμέλεια διέπονται από το δίκαιο της ιθαγένειας του προσώπου το οποίο αφορούν.

Ελληνικό δικαστήριο μπορεί να διορίσει επίτροπο ή άλλο επιμελητή για αλλοδαπό που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Αν ο αλλοδαπός απλώς διαμένει ή έχει περιουσία στην Ελλάδα μπορούν να ληφθούν μόνο ασφαλιστικά μέτρα.

Αν χρειάζεται να διοριστεί επιμελητής, επειδή είναι αβέβαιο ποιός είναι ο κύριος μιας υπόθεσης ή γιατί αυτός απουσιάζει και είναι άγνωστη η διαμονή του, εφαρμόζεται το δίκαιο του τόπου του δικαστηρίου".

 


Αρθρο: 25

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΟΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ενοχές από σύμβαση

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΝΟΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι ενοχές από σύμβαση ρυθμίζονται από το δίκαιο στο οποίο έχουν υποβληθεί τα μέρη. Αν δεν υπάρχει τέτοιο, εφαρμόζεται το δίκαιο που αρμόζει στη σύμβαση από το σύνολο των ειδικών συνθηκών.

 


Αρθρο: 26

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΟΧΕΣ ΑΠΟ ΑΔΙΚΗΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ενοχές από αδίκημα

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΝΟΧΕΣ ΑΠΟ ΑΔΙΚΗΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι ενοχές από αδίκημα διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας όπου διαπράχθηκε το αδίκημα.

 


Αρθρο: 27

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Τίτλος Αρθρου
Νομή και εμπράγματα δικαιώματα

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΗ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Η νομή και τα εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα πράγματα ρυθμίζονται από το δίκαιο της πολιτείας όπου βρίσκονται.

 


Αρθρο: 28

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Κληρονομικές σχέσεις

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι κληρονομικές σχέσεις διέπονται από το δίκαιο της ιθαγένειας που είχε ο κληρονομούμενος όταν πέθανε.

 


Αρθρο: 29

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Τίτλος Αρθρου
Απόκτηση και απώλεια ιθαγένειας

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΚΤΗΣΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Η απόκτηση και η απώλεια από ένα πρόσωπο της ιθαγένειας μιας πολιτείας ρυθμίζονται από το δίκαιο της πολιτείας αυτής.

 


Αρθρο: 30

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ελλειψη ιθαγένειας και συνήθους διαμονής

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 1 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).

 

Κείμενο Αρθρου

"Εφόσον ο νόμος δεν καθιερώνει άλλη ρύθμιση, αν το πρόσωπο δεν έχει ιθαγένεια, εφαρμόζεται στη θέση του δικαίου της ιθαγένειας το δίκαιο της συνήθους διαμονής και, αν δεν έχει συνήθη διαμονή, το δίκαιο της απλής διαμονής".

 


Αρθρο: 31

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Τίτλος Αρθρου
Πολλαπλή ιθαγένεια

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν το πρόσωπο έχει ελληνική και ξένη ιθαγένεια, ως δίκαιο της ιθαγένειας εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο.

Αν το πρόσωπο έχει πολλαπλή ξένη ιθαγένεια, εφαρμόζεται το δίκαιο της πολιτείας με την οποία συνδέεται στενότερα.

 


Αρθρο: 32

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναπαραπομπή

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Στο αλλοδαπό δίκαιο που πρέπει να εφαρμοστεί δεν περιλαμβάνονται και οι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της αλλοδαπής πολιτείας.

 


Αρθρο: 33

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Επιφύλαξη δημόσιας τάξης

Λήμματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ, ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Διάταξη αλλοδαπού δικαίου δεν εφαρμόζεται, αν η εφαρμογή της προσκρούει στα χρηστά ήθη ή γενικά στη δημόσια τάξη.

 


Αρθρο: 34

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ικανότητα δικαίου

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Κάθε άνθρωπος είναι ικανός να έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 


Αρθρο: 35

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΝΗΣΗ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Υπαρξη και τέλος προσώπου

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΕΝΝΗΣΗ, ΘΑΝΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Το πρόσωπο αρχίζει να υπάρχει μόλις γεννηθεί ζωντανό και παύει να υπάρχει με το θάνατό του.

 


Αρθρο: 36

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ

 

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Ως προς τα δικαιώματα που του επάγονται το κυοφορούμενο θεωρείται γεννημένο, αν γεννηθεί ζωντανό.

 


Αρθρο: 37

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΞΗ (ΘΑΝΑΤΟΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Απόδειξη θανάτου

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΘΑΝΑΤΟΣ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος ισχυρίζεται, για να ασκήσει δικαίωμα, ότι ένα πρόσωπο ζει ή πέθανε, ή ότι σε ορισμένη εποχή ζούσε ή ότι επέζησε από κάποιον άλλο, οφείλει να το αποδείξει.

 


Αρθρο: 38

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΕΚΜΗΡΙΟ

 

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΘΑΝΑΤΟΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν περισσότεροι έχουν πεθάνει και δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι ο ένας επέζησε από κάποιον άλλο, τεκμαίρεται ότι όλοι πέθαναν ταυτόχρονα.

 


Αρθρο: 39

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΞΗ (ΘΑΝΑΤΟΣ)

 

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΘΑΝΑΤΟΣ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Θεωρείται ότι έχει αποδειχθεί ο θάνατος προσώπου που το σώμα του δεν βρέθηκε, αν εξαφανίστηκε υπό συνθήκες που κάνουν το θάνατό του βέβαιο.

 


Αρθρο: 40

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΦΑΝΕΙΑ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αφάνεια

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΦΑΝΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν ο θάνατος προσώπου είναι πολύ πιθανός, επειδή εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν σε κίνδυνο ζωής, ή επειδή λείπει πολύ καιρό χωρίς ειδήσεις, το δικαστήριο τον κηρύσσει άφαντο ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε εξαρτά δικαιώματα από το θάνατό του.

 


Αρθρο: 41

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΗΡΥΞΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

 

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΦΑΝΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η κήρυξη της αφάνειας δεν μπορεί να ζητηθεί πριν από την πάροδο ενός τουλάχιστον έτους από τη στιγμή του κινδύνου, και, αν ήταν

παρατεταμένος, από την τελευταία στιγμή του, ή πέντε τουλάχιστον ετών από την τελευταία είδηση.

 


Αρθρο: 42

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΑΦΑΝΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμόδιο δικαστήριο

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΦΑΝΕΙΑ, ΚΗΡΥΞΗ, ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Η αίτηση για την κήρυξη της αφάνειας δικάζεται από το δικαστήριο της τελευταίας στην Ελλάδα κατοικίας ή διαμονής του προσώπου που εξαφανίστηκε, και, αν δεν υπάρχει, από το δικαστήριο της πρωτεύουσας του κράτους.

 


Αρθρο: 43

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ-ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

 

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΦΑΝΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν η αίτηση κριθεί βάσιμη, το δικαστήριο διατάζει να δημοσιευθεί στον τύπο περίληψή της και ορίζει τον τρόπο της δημοσίευσης.

Η περίληψη περιέχει: 1. το όνομα, το επώνυμο, το επάγγελμα και την κατοικία του αιτούντος και εκείνου που εξαφανίστηκε 2. πρόσκληση προς εκείνον που εξαφανίστηκε ή οποιονδήποτε άλλο να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη ζωή ή το θάνατο αυτού που εξαφανίστηκε, μέσα σε ορισμένη προθεσμία. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα χρόνο από την τελευταία δημοσίευση.

 


Αρθρο: 44

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΗΡΥΞΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

 

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΦΑΝΕΙΑ, ΚΗΡΥΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αφού περάσει η προθεσμία που αναφέρεται στη δημοσίευση, το δικαστήριο δικάζει την αίτηση και μπορεί να διατάξει αυτεπαγγέλτως κάθε απόδειξη καθώς και την ένορκη εξέταση του αιτούντος.

Αν κριθεί ότι τα γεγονότα που αναφέρει η αίτηση για την αφάνεια αποδείχθηκαν, η απόφαση κηρύσσει την αφάνεια, καθορίζει από πότε αρχίζει και καταλογίζει τα δικαστικά έξοδα και τέλη στην περιουσία του αφάντου.

 


Αρθρο: 45

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΣΗ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ματαίωση της αίτησης

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν κατά τη διάρκεια της δίκης της αφάνειας εμφανιστεί αυτός που είχε εξαφανιστεί ή φτάσουν ειδήσεις γι' αυτόν ή αποδειχθεί ο θάνατός του, η αίτηση απορρίπτεται.

 


Αρθρο: 46

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΣΗ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρση της αφάνειας

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΡΣΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Υστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον το δικαστήριο μπορεί να άρει την κατάσταση της αφάνειας ή να μεταβάλει το χρόνο της έναρξής της. Στη δίκη κλητεύεται και εκείνος που είχε ζητήσει να κηρυχθεί η αφάνεια ή, αν έχει πεθάνει ή κατοικεί στο εξωτερικό ή είναι άγνωστη η διαμονή του, ο εισαγγελέας.

 


Αρθρο: 47

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ-ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Δημοσίευση της απόφασης

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΦΑΝΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η απόφαση που κηρύσσει την αφάνεια, καθώς και αυτή που αίρει την κατάσταση της αφάνειας ή που μεταβάλλει το χρόνο της έναρξής της δημοσιεύεται, όταν γίνει τελεσίδικη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43 § 1 και από τη δημοσίευση ισχύει για όλους. Για το γεγονός που βεβαιώνει η απόφαση συντάσσεται ληξιαρχική πράξη ή γίνεται αντίστοιχη σημείωση πάνω σ' αυτήν.

 


Αρθρο: 48

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΗΡΥΞΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποτελέσματα της κήρυξης της αφάνειας

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Μετά τη δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης που κηρύσσει την αφάνεια, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, μπορούν να ασκηθούν όλα τα δικαιώματα που εξαρτώνται από το θάνατο του αφάντου σαν να είχε αποδειχθεί ο θάνατος.

Τα αποτελέσματα της κήρυξης της αφάνειας αρχίζουν από το χρόνο που σύμφωνα με την απόφαση άρχισε η αφάνεια.

 


Αρθρο: 49

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ-ΚΛΗΡΟΔΟΧΟΙ ΑΦΑΝΤΟΥ

 

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΦΑΝΕΙΑ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΦΑΝΤΟΥ, ΚΛΗΡΟΔΟΧΟΙ ΑΦΑΝΤΟΥ, ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι κληρονόμοι και οι κληροδόχοι της περιουσίας του αφάντου έχουν υποχρέωση να δώσουν ασφάλεια για την ενδεχόμενη απόδοση της περιουσίας σε επικρατέστερους δικαιούχους ή στον άφαντο. Οσοι ασκούν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που εξαρτάται από το θάνατο του αφάντου μπορούν να υποχρεωθούν σε ασφάλεια. Η ασφάλεια αίρεται όταν περάσουν δέκα χρόνια από τότε που η περιουσία παραδόθηκε στους κληρονόμους ή τους κληροδόχους ή από τότε που ασκήθηκε άλλο δικαίωμα.

 


Αρθρο: 50

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΦΑΝΤΟΥ

 

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΦΑΝΤΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν εμφανιστεί ο άφαντος ή αναγνωριστεί ότι τρίτοι έχουν επικρατέστερα δικαιώματα, αυτοί που άσκησαν δικαίωμα από την κήρυξη της αφάνειας έχουν υποχρέωση να αποδώσουν ό,τι πήραν. Αν πρόκειται για κληρονομία, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την αγωγή περί κλήρου.

 


Αρθρο: 51

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Κατοικία

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 2 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).

 

Κείμενο Αρθρου

"Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες. Για τις υποθέσεις που αναφέρονται στην άσκηση του επαγγέλματος λογίζεται ως ειδική κατοικία του προσώπου ο τόπος όπου ασκεί το επάγγελμά του".

 


Αρθρο: 52

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

 

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η κατοικία διατηρείται εωσότου αποκτηθεί νέα.

 


Αρθρο: 53

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η τελευταία κατοικία του προσώπου, ως κατοικία θεωρείται ο τόπος της διαμονής του.

 


Αρθρο: 54

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κατοικία νόμιμη

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Αυτοί που έχουν διοριστεί σε ισόβια δημόσια υπηρεσία έχουν κατοικία τον τόπο όπου υπηρετούν.

 


Αρθρο: 55

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 2 Ν. 1329/1983, ΦΕΚ Α' 25).

 


Αρθρο: 56

Ημ/νία: 30.12.1996

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΥΠΟ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 2 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25). Η δεύτερη παρ. τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 30.12.1996 με το άρθρο 15 Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α' 278).

 

Κείμενο Αρθρου

"Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει.

"Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του"".

 


Αρθρο: 57

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα στην προσωπικότητα

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΒΟΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Αν η προσβολή αναφέρεται στην προσωπικότητα προσώπου που έχει πεθάνει, το δικαίωμα αυτό έχουν ο σύζυγος, οι κατιόντες, οι ανιόντες, οι αδελφοί και οι κληρονόμοι του από διαθήκη.

Αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται.

 


Αρθρο: 58

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα στο όνομα

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΡΟΣΒΟΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν σ' αυτόν που δικαιούται να φέρει ένα όνομα αμφισβητείται από άλλον το δικαίωμα αυτό, ή αν κάποιος χρησιμοποιεί παράνομα ορισμένο όνομα, ο δικαιούχος ή εκείνος που βλάπτεται, μπορεί να ζητήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα και με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται.

 


Αρθρο: 59

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ικανοποίηση ηθικής βλάβης

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΒΟΛΗ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων άρθρων το δικαστήριο με την απόφασή του, ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί και αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής, μπορεί επιπλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που έχει προσβληθεί. Η ικανοποίηση συνίσταται σε πληρωμή χρηματικού ποσού, σε δημοσίευμα, ή σε οτιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις.

 


Αρθρο: 60

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΝΟΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας

Λήμματα
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΝΟΙΑΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος προσβάλλεται παράνομα στο αποκλειστικό δικαίωμά του επάνω στα προϊόντα της διάνοιάς του έχει δικαίωμα να απαιτήσει κατά τους όρους του νόμου, να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται.

 


Αρθρο: 61

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Νομικά πρόσωπα γενικά

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ενωση προσώπων για την επιδίωξη ορισμένου σκοπού, καθώς επίσης σύνολο περιουσίας που έχει ταχθεί στην εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού, μπορούν να αποκτήσουν προσωπικότητα (νομικό πρόσωπο), αν τηρηθούν οι όροι που αναγράφει ο νόμος.

 


Αρθρο: 62

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εκταση ικανότητας

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ικανότητα του νομικού προσώπου δεν επεκτείνεται σε έννομες σχέσεις που προϋποθέτουν ιδιότητες φυσικού προσώπου.

 


Αρθρο: 63

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εγγραφο για τη σύσταση

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΥΣΤΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η συστατική πράξη, το καταστατικό ή ο οργανισμός του νομικού προσώπου συντάσσονται εγγράφως.

 


Αρθρο: 64

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΔΡΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Εδρα

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΔΡΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Το νομικό πρόσωπο, αν στη συστατική πράξη ή στο καταστατικό δεν ορίζεται διαφορετικά, έχει ως έδρα τον τόπο όπου λειτουργεί η διοίκησή του.

 


Αρθρο: 65

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Διοίκηση

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Το νομικό πρόσωπο διοικείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Οταν η διοίκηση είναι πολυμελής, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στη συστατική πράξη ή στο καταστατικό, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

 


Αρθρο: 66

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΚΩΛΥΜΑ ΜΕΛΟΥΣ

 

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΚΩΛΥΜΑ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Μέλος της διοίκησης δεν δικαιούται να ψηφίσει, αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του νομικού προσώπου και του μέλους ή του συζύγου του ή εξ αίματος συγγενούς του ως και τον τρίτο βαθμό.

 


Αρθρο: 67

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξουσία της διοίκησης

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος έχει τη διοίκηση νομικού προσώπου φροντίζει τις υποθέσεις του και το αντιπροσωπεύει δικαστικά και εξώδικα. Υποκατάσταση απαγορεύεται εφόσον η συστατική πράξη ή το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

 


Αρθρο: 68

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ-ΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

 

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η έκταση της εξουσίας εκείνου που έχει τη διοίκηση προσδιορίζεται από τη συστατική πράξη ή το καταστατικό; ο προσδιορισμός αυτός ισχύει και για τους τρίτους. Με τη συστατική πράξη ή το καταστατικό ορισμένες υποθέσεις μπορούν να ανατεθούν σε ιδιαίτερο πρόσωπο. Η εξουσία του, σε περίπτωση αμφιβολίας, εκτείνεται και σε κάθε συναφή πράξη.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την

αντιπροσώπευση και την εντολή.

 


Αρθρο: 69

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Ελλειψη προσώπων διοίκησης

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούναι για τη διοίκηση του νομικού προσώπου, ή, αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου, ο πρόεδρος των πρωτοδικών διορίζει προσωρινή διοίκηση ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.

 


Αρθρο: 70

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ-ΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιοπραξίες του νομικού προσώπου

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Δικαιοπραξίες που επιχείρησε μέσα στα όρια της εξουσίας του το όργανο που διοικεί το νομικό πρόσωπο υποχρεώνουν το νομικό πρόσωπο.

 


Αρθρο: 71

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη νομικού προσώπου

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης. Το υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται επιπλέον εις ολόκληρον.

 


Αρθρο: 72

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκκαθάριση

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΙΑΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Μόλις το νομικό πρόσωπο διαλυθεί, βρίσκεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση. Ωσότου περατωθεί η εκκαθάριση και για τις ανάγκες της θεωρείται ότι υπάρχει.

 


Αρθρο: 73

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΙΑΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν ο νόμος ή η συστατική πράξη ή το καταστατικό δεν ορίζουν διαφορετικά ή το αρμόδιο όργανο δεν αποφάσισε διαφορετικά, η εκκαθάριση γίνεται από εκείνους που έχουν τη διοίκηση του νομικού προσώπου. Αν δεν υπάρχουν, ο πρόεδρος των πρωτοδικών διορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές.

 


Αρθρο: 74

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΙΑΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκκαθαριστής ενεργεί ως διοικητής του νομικού προσώπου. Η εξουσία του περιορίζεται στις ανάγκες της εκκαθάρισης.

 


Αρθρο: 75

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΙΑΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκκαθαριστής ευθύνεται να αποζημιώσει τους δανειστές του νομικού προσώπου για κάθε υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεών του. Περισσότεροι εκκαθαριστές ευθύνονται εις ολόκληρον.

 


Αρθρο: 76

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΙΑΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σχόλια
Σύμφωνα με το άρθρο 38 Ν. 3182/2003 (ΦΕΚ Α΄ 220), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

 

Κείμενο Αρθρου

Η εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας, που εφαρμόζονται αναλόγως.

 


Αρθρο: 77

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Τύχη της περιουσίας μετά τη διάλυση

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΙΑΛΥΣΗ, ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η περιουσία νομικού προσώπου που διαλύθηκε, αν ο νόμος ή η συστατική πράξη ή το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, ή το αρμόδιο όργανο δεν αποφάσισε διαφορετικά, περιέρχεται στο δημόσιο. Το δημόσιο έχει την υποχρέωση να εκπληρώσει το σκοπό του νομικού προσώπου με την περιουσία αυτή.

 


Αρθρο: 78

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Σωματείο

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΣΥΣΤΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ενωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό αποκτά

προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δημόσιο βιβλίο (σωματείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί σωματείο χρειάζονται είκοσι τουλάχιστον πρόσωπα.

 


Αρθρο: 79

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Αίτηση για την εγγραφή σωματείου

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Για την εγγραφή του σωματείου στο βιβλίο οι ιδρυτές ή η διοίκηση του σωματείου υποβάλλουν αίτηση στο πρωτοδικείο. Στην αίτηση επισυνάπτονται η συστατική πράξη, τα ονόματα των μελών της διοίκησης και το καταστατικό με τις υπογραφές των μελών και με χρονολογία.

 


Αρθρο: 80

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Καταστατικό σωματείου

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Το καταστατικό, για να είναι έγκυρο, πρέπει να καθορίζει: 1. το σκοπό, την επωνυμία και την έδρα του σωματείου 2. τους όρους της εισόδου, της αποχώρησης και της αποβολής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 3. τους πόρους του σωματείου 4. τον τρόπο της δικαστικής και της εξώδικης αντιπροσώπευσης του σωματείου 5. τα όργανα της διοίκησης του σωματείου, καθώς και τους όρους με τους οποίους καταρτίζεται και λειτουργεί η διοίκηση και παύονται τα όργανά της 6. τους όρους με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευση των μελών

7. τους όρους για την τροποποίηση του καταστατικού 8. τους όρους για τη διάλυση του σωματείου.

 


Αρθρο: 81

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόφαση για την εγγραφή του σωματείου

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, το πρωτοδικείο δέχεται την αίτηση και διατάζει: 1. να δημοσιευτεί στον τύπο περίληψη του καταστατικού με τα ουσιώδη στοιχεία του 2. να εγγραφεί το σωματείο στο βιβλίο των σωματείων. Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει το όνομα και την έδρα του σωματείου, τη χρονολογία του καταστατικού, τα μέλη της διοίκησης και τους όρους που την περιορίζουν.

Το καταστατικό βεβαιώνεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και κατατίθεται στο αρχείο του.

 


Αρθρο: 82

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η απόφαση του πρωτοδικείου υπόκειται μόνο σε έφεση. Την απόφαση που απορρίπτει την αίτηση έχει το δικαίωμα να εκκαλέσει μόνο αυτός που είχε υποβάλει την αίτηση. Την απόφαση που δέχεται την αίτηση έχει το δικαίωμα να εκκαλέσει μόνο η εποπτεύουσα αρχή.

 


Αρθρο: 83

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Από πότε υπάρχει το σωματείο

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΚΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Το σωματείο αποκτά προσωπικότητα από τη στιγμή που θα εγγραφεί στο βιβλίο. Η εγγραφή γίνεται μόλις η απόφαση που τη διατάζει γίνει τελεσίδικη.

 


Αρθρο: 84

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγγραφή τροποποίησης του καταστατικού

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αφού εγγραφεί στο βιβλίο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79, 81 και 82.

 


Αρθρο: 85

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Σημείωση της διάλυσης του σωματείου

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΔΙΑΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η διάλυση του σωματείου, οπωσδήποτε και αν επέλθει, καθώς και τα ονόματα των εκκαθαριστών, σημειώνονται στο βιβλίο των σωματείων, δίπλα στην εγγραφή του. Η σημείωση γίνεται ύστερα από αίτηση της διοίκησης του σωματείου ή της αρχής που προκάλεσε τη διάλυσή του.

 


Αρθρο: 86

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Είσοδος νέων μελών

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΜΕΛΗ, ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, η είσοδος νέων μελών επιτρέπεται πάντοτε.

 


Αρθρο: 87

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποχώρηση μελών

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΜΕΛΗ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το σωματείο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

 


Αρθρο: 88

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποβολή μελών

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΜΕΛΗ, ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Αποβολή μέλους επιτρέπεται: 1. στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό 2. αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η γενική συνέλευση.

Το μέλος που έχει αποβληθεί έχει το δικαίωμα να προσφύγει στον πρόεδρο των πρωτοδικών μέσα σε δύο μήνες αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση, αν η αποβολή έγινε αντίθετα προς τους όρους του καταστατικού ή αν δεν υπήρχαν σπουδαίοι λόγοι για την αποβολή του.

 


Αρθρο: 89

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Ισοτιμία μελών

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΜΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Ολα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με τη συναίνεση όλων των μελών.

 


Αρθρο: 90

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών που έπαψαν να είναι μέλη

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΜΕΛΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Οσοι έπαψαν να είναι μέλη του σωματείου δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του.

Οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με το χρόνο που παρέμειναν μέλη.

 


Αρθρο: 91

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Αμεταβίβαστο της ιδιότητας του μέλους

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΜΕΛΗ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ιδιότητα του μέλους, αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

 


Αρθρο: 92

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Διοίκηση του σωματείου

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η διοίκηση του σωματείου, αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, αποτελείται από μέλη του σωματείου.

 


Αρθρο: 93

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΣΥΓΚΛΗΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Συνέλευση του σωματείου

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η συνέλευση, αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, ιδίως εκλέγει τα πρόσωπα της διοίκησης, αποφασίζει για την είσοδο ή την αποβολή μέλους, εγκρίνει τον ισολογισμό, αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου, για την τροποποίηση του καταστατικού και για τη διάλυση του σωματείου.

 


Αρθρο: 94

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΣΥΓΚΛΗΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Εργο της συνέλευσης

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να τα παύει, χωρίς να θίγεται το δικαίωμά τους να απαιτήσουν την αμοιβή που έχει συμφωνηθεί. Το καταστατικό δεν μπορεί να περιορίσει το δικαίωμα της συνέλευσης να παύσει τα όργανα της διοίκησης για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.

 


Αρθρο: 95

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Σύγκληση

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΓΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η διοίκηση συγκαλεί τη συνέλευση στις περιπτώσεις που ορίζει το καταστατικό ή κάθε φορά που επιβάλλεται από το συμφέρον του σωματείου.

 


Αρθρο: 96

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΓΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η συνέλευση συγκαλείται, αν το ζητήσει ο αριθμός μελών που προβλέπει το καταστατικό. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, τη σύγκληση μπορεί να ζητήσει το ένα πέμπτο των μελών με αίτηση όπου αναγράφονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

Αν η διοίκηση δεν εισακούσει την αίτηση, ο πρόεδρος πρωτοδικών μπορεί να εξουσιοδοτήσει τους αιτούντες να συγκαλέσουν τη συνέλευση και να ρυθμίσει τα σχετικά με την προεδρία της.

 


Αρθρο: 97

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Πώς αποφασίζει η συνέλευση

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη.

Αν όλα τα μέλη συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών.

 


Αρθρο: 98

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΜΕΛΗ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Το μέλος δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει, αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους ή του συζύγου του ή εξ αίματος συγγενούς του ως και τον τρίτο βαθμό.

 


Αρθρο: 99

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΛΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Για να αποφασιστεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

 


Αρθρο: 100

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Για να μεταβληθεί ο σκοπός του σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.

 


Αρθρο: 101

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ακυρότητα απόφασης

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Απόφαση της συνέλευσης είναι άκυρη, αν αντιβαίνει στο νόμο ή στο καταστατικό. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο ύστερα από αγωγή μέλους που δεν συναίνεσε ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται μετά την πάροδο έξι μηνών από την απόφαση της συνέλευσης. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων.

 


Αρθρο: 102

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πρόεδρος πρωτοδικών μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση μιας άκυρης απόφασης, αν το ζητήσει η διοίκηση του σωματείου ή μέλος του ή ο εισαγγελέας.

 


Αρθρο: 103

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάλυση του σωματείου

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΔΙΑΛΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Το σωματείο διαλύεται οποτεδήποτε με απόφαση της συνέλευσης των μελών.

 


Αρθρο: 104

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΔΙΑΛΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Το σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό. Το σωματείο διαλύεται μόλις τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα.

 


Αρθρο: 105

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΔΙΑΛΥΣΗ, ΔΙΑΛΥΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Με απόφαση του πρωτοδικείου μπορεί να διαλυθεί το σωματείο, αν το ζητήσει η διοίκησή του ή το ένα πέμπτο των μελών του ή η εποπτεύουσα αρχή: 1. αν, επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του ή από άλλα αίτια, είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί το σωματείο σύμφωνα με το καταστατικό 2. αν ο σκοπός του σωματείου εκπληρώθηκε ή αν από τη μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί 3. αν το σωματείο επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη.

 


Αρθρο: 106

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Περιουσία σωματείου που διαλύθηκε

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΔΙΑΛΥΣΗ, ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η περιουσία σωματείου που διαλύθηκε δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του.

 


Αρθρο: 107

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ενώσεις που δεν αποτελούν σωματεία

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Ένωση προσώπων για την επιδίωξη σκοπού, όταν δεν αποτελεί σωματείο, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, διέπεται από τις διατάξεις για την εταιρία. Μόλις η ένωση αυτή μετατραπεί σε σωματείο, η περιουσία της μεταβιβάζεται στο σωματείο σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις.

 


Αρθρο: 108

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΔΡΥΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ιδρυμα

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΙΔΡΥΜΑ, ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΚΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν με ιδρυτική πράξη μια περιουσία ορίστηκε για να εξυπηρετηθεί ορισμένος σκοπός, το ίδρυμα αποκτά προσωπικότητα με διάταγμα που εγκρίνει τη σύστασή του.

 


Αρθρο: 109

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ιδρυτική πράξη

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΙΔΡΥΜΑ, ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ιδρυτική πράξη γίνεται είτε με δικαιοπραξία εν ζωή είτε με διάταξη τελευταίας βούλησης. Η δικαιοπραξία εν ζωή απαιτείται να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 


Αρθρο: 110

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΙΔΡΥΜΑ, ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Στην ιδρυτική πράξη πρέπει να καθορίζεται ο σκοπός του ιδρύματος, η περιουσία που αφιερώνεται και ο οργανισμός του.

Το διάταγμα που εγκρίνει το ίδρυμα μπορεί να ορίσει ή να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τον οργανισμό, με τον όρο ότι η θέληση του ιδρυτή θα παραμείνει σεβαστή. Η συμπλήρωση ή η τροποποίηση μπορεί να γίνει με τους ίδιους όρους και με μεταγενέστερο διάταγμα με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 119.

 


Αρθρο: 111

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανάκληση ιδρυτικής πράξης

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΙΔΡΥΜΑ, ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Υστερα από αίτηση του ιδρυτή το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την ανάκληση της ιδρυτικής πράξης: 1. επειδή επακολούθησε απορία του ιδρυτή 2. για σπουδαίους λόγους που δικαιολογούν την ανάκληση. Μετά την έκδοση του διατάγματος δεν επιτρέπεται αίτηση για ανάκληση.

 


Αρθρο: 112

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγκριση ιδρύματος

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΙΔΡΥΜΑ, ΕΓΚΡΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η αρμόδια αρχή προκαλεί αυτεπαγγέλτως την έγκριση του ιδρύματος.

 


Αρθρο: 113

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΡΥΤΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις του ιδρυτή

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΙΔΡΥΜΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΡΥΤΗ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Από τη σύσταση του ιδρύματος ο ιδρυτής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει σ' αυτό την περιουσία που έταξε.

Δικαιώματα που μεταβιβάζονται με απλή εκχώρηση, εφόσον η βούληση του ιδρυτή δεν είναι αντίθετη, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως μόλις συσταθεί το ίδρυμα.

 


Αρθρο: 114

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Ιδρυση μετά το θάνατο του ιδρυτή

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΙΔΡΥΜΑ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟ ΙΔΡΥΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ιδρυμα που συνιστάται μετά το θάνατο του ιδρυτή θεωρείται ότι υφίσταται κατά το χρόνο του θανάτου του ως προς την περιουσία που έχει ταχθεί υπέρ του ιδρύματος.

 


Αρθρο: 115

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΡΥΤΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα δανειστών και μεριδούχων

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΙΔΡΥΜΑ, ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι δανειστές και οι νόμιμοι μεριδούχοι του ιδρυτή μπορούν να προσβάλουν τη σύσταση του ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δωρεές.

 


Αρθρο: 116

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα ωφελουμένων

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΙΔΡΥΜΑ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα πρόσωπα που ωφελούνται από το σκοπό του ιδρύματος έχουν αγωγή εναντίον του. Αν τα πρόσωπα αυτά δεν προσδιορίζονται κατά τρόπο επαρκή από την ιδρυτική πράξη, η διοίκηση του ιδρύματος τα προσδιορίζει κατά εύλογη κρίση.

 


Αρθρο: 117

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Τέλος ιδρύματος

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΙΔΡΥΜΑ, ΔΙΑΛΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Το ίδρυμα παύει να υπάρχει στις περιπτώσεις που ορίζει η ιδρυτική πράξη ή ο οργανισμός του.

 


Αρθρο: 118

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΙΔΡΥΜΑ, ΔΙΑΛΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Το ίδρυμα διαλύεται με διάταγμα: 1. αν ο σκοπός του εκπληρώθηκε ή έγινε απραγματοποίητος 2. αν έχει παρεκκλίνει από το σκοπό του, ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του έγινε παράνομος ή ανήθικος ή αντίθετος προς τη δημόσια τάξη.

 


Αρθρο: 119

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταβολή του οργανισμού

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΙΔΡΥΜΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να μεταβληθεί, ακόμη και αντίθετα προς τη θέληση του ιδρυτή, αν το ζητήσει η διοίκηση του ιδρύματος και αν η μεταβολή επιβάλεται για να συντηρηθεί η περιουσία του ή για να εκπληρωθεί ο σκοπός του.

 


Αρθρο: 120

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Μετατροπή σκοπού

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΙΔΡΥΜΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΚΟΠΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν ο σκοπός του ιδρύματος έγινε απραγματοποίητος, μπορεί να δοθεί σ' αυτό, με διάταγμα που προκαλεί η αρμόδια αρχή, άλλος παραπλήσιος σκοπός, σύμφωνα με την πιθανότερη θέληση του ιδρυτή.

 


Αρθρο: 121

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

 

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΙΔΡΥΜΑ, ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η μεταβολή του περιεχομένου ή των όρων της ιδρυτικής πράξης ως προς τις διατάξεις της που εξυπηρετούν σκοπό δημόσιο ή κοινωφελή

απαγορεύεται. Οταν η θέληση του ιδρυτή καταστεί απόλυτα απραγματοποίητη, επιτρέπεται, εξαιρετικά, η περιουσία που είχε ταχθεί να διατεθεί με ειδικό νόμο για άλλο παραπλήσιο σκοπό.

 


Αρθρο: 122

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Επιτροπές εράνων

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Επιτροπές από πέντε τουλάχιστον μέλη, που έχουν σκοπό να συγκεντρώσουν χρήματα ή άλλα αντικείμενα με εράνους, γιορτές ή άλλα παρόμοια μέσα, για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού δημόσιου ή κοινωφελούς (επιτροπές εράνων), αποκτούν προσωπικότητα με διάταγμα.

 


Αρθρο: 123

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Συστατικό διάταγμα

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Το διάταγμα περιέχει τον οργανισμό και τα μέλη της επιτροπής και καθορίζει το έργο και την έδρα της, καθώς και το χρονικό διάστημα για να περατώσει το έργο της. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί.

 


Αρθρο: 124

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάλυση της επιτροπής

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ, ΔΙΑΛΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η επιτροπή παύει να υπάρχει μόλις περάσει ο χρόνος που είχε ταχθεί ή περατωθεί το έργο της.

 


Αρθρο: 125

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΩΝ

 

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ, ΔΙΑΛΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η επιτροπή μπορεί να διαλυθεί με διάταγμα: 1. αν αποφασίσει η ίδια να διαλυθεί 2. αν έχει παρεκκλίνει από το έργο της 3. αν η εκτέλεση του έργου της έγινε ανέφικτη ή συνάγεται οπωσδήποτε ότι εγκαταλείφθηκε 4. αν ο σκοπός έγινε παράνομος ή ανήθικος ή αντιβαίνει στη δημόσια τάξη.

 


Αρθρο: 126

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΔΡΥΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποκατάσταση ιδρύματος

Λήμματα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν ο οργανισμός προβλέπει ότι η περιουσία που έχει συγκεντρωθεί από την επιτροπή θα χρησιμοποιηθεί για ορισμένο διαρκή σκοπό, για την περαιτέρω εκπλήρωσή του πρέπει να συσταθεί ίδρυμα και εφαρμόζονται οι διατάξεις για το ίδρυμα.

 


Αρθρο: 127

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ενήλικος

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 3 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

"Οποιος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του (ενήλικος) είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία".

 


Αρθρο: 128

Ημ/νία: 30.12.1996

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ανίκανοι για δικαιοπραξία

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΗΛΙΚΟΙ, ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε από 30.12.1996 με το άρθρο 16 Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α' 278).

 

Κείμενο Αρθρου

"Ανίκανοι για δικαιοπραξία είναι: 1. όποιοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο έτος 2. όποιοι βρίσκονται σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση".

 


Αρθρο: 129

Ημ/νία: 30.12.1996

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Περιορισμένα ικανοί

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΝΟΙ, ΑΝΗΛΙΚΟΙ, ΜΕΡΙΚΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε από 30.12.1996 με το άρθρο 16 Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α' 278).

 

Κείμενο Αρθρου

"Περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία έχουν: 1. οι ανήλικοι που συμπλήρωσαν το δέκατο έτος 2. όποιοι βρίσκονται σε μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση 3. όποιοι βρίσκονται σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση".

 


Αρθρο: 130

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δήλωση βούλησης από ανίκανο

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η δήλωση βούλησης από ανίκανο για δικαιοπραξία είναι άκυρη.

 


Αρθρο: 131

Ημ/νία: 30.12.1996

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε από 30.12.1996 με το άρθρο 16 Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α' 278).

 

Κείμενο Αρθρου

"Η δήλωση της βούλησης είναι άκυρη αν, κατά το χρόνο που έγινε, το πρόσωπο δεν είχε συνείδηση των πράξεών του ή βρισκόταν σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιόριζε αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του.

Οι κληρονόμοι μπορούν, μέσα σε μια πενταετία από την επαγωγή, να προσβάλουν για έναν από τους λόγους της προηγούμενης παραγράφου τις μη χαριστικές δικαιοπραξίες που έγιναν από τον κληρονομούμενο ή προς αυτόν τότε μόνο: 1. αν κατά την κατάρτιση της δικαιοπραξίας εκκρεμούσε διαδικασία για την υποβολή του κληρονομουμένου σε δικαστική

συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί ή αν μετά την κατάρτιση ο κληρονομούμενος υποβλήθηκε σε δικαστική συμπαράσταση για την παραπάνω αιτία 2. αν η δικαιοπραξία καταρτίστηκε ενόσω αυτός βρισκόταν έγκλειστος σε ειδική για την κατάστασή του μονάδα ψυχικής υγείας 3. αν η κατάσταση που επικαλούνται οι κληρονόμοι προκύπτει από την ίδια τη δικαιοπραξία που προσβάλλεται".

 


Αρθρο: 132

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Στην περίπτωση του προηγούμενου άρθρου, αν η δήλωση απευθυνόταν σε άλλον, που αγνούσε ανυπαίτια την κατάσταση του προσώπου με το οποίο συναλλάχθηκε, μπορεί το πρόσωπο αυτό να υποχρεωθεί κατά τις περιστάσεις να ανορθώσει τη ζημία που επήλθε από την ακυρότητα, εφόσον δεν μπορεί να καλυφθεί από αλλού.

 


Αρθρο: 133

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιοπραξίες του περιορισμένα ικανού

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΝΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

Πρόσωπα με περιορισμένη ικανότητα είναι ικανά να επιχειρήσουν δικαιοπραξία μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος ή μόνο με τους όρους που τάσσει ο νόμος.

 


Αρθρο: 134

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο έτος

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΝΟΙ, ΑΝΗΛΙΚΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ανήλικος που έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος είναι ικανός για δικαιοπραξία, από την οποία αποκτά απλώς και μόνο έννομο όφελος.

 


Αρθρο: 135

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΝΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο τέταρτο έτος

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΝΟΙ, ΑΝΗΛΙΚΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ανήλικος που έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος μπορεί να διαθέτει ελεύθερα κάθε τι που κερδίζει από την προσωπική του εργασία ή που του δόθηκε για να το χρησιμοποιήσει ή για να το διαθέσει ελεύθερα.

 


Αρθρο: 136

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΝΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο πέμπτο έτος

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΝΟΙ, ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 3 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).

 

Κείμενο Αρθρου

"Ο ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο πέμπτο έτος μπορεί, με τη γενική συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά του, να συνάψει σύμβαση εργασίας ως εργαζόμενος. Αν δεν δίνεται η συναίνεση, αποφασίζει το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του ανηλίκου".

 


Αρθρο: 137

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΝΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανήλικος που τελεί γάμο

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΝΟΙ, ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 3 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).

 

Κείμενο Αρθρου

"Ο έγγαμος ανήλικος μπορεί να επιχειρεί μόνος του κάθε δικαιπραξία απαραίτητη για να συντηρεί ή να βελτιώνει την περιουσία του ή για να αντιμετωπίζει τις ανάγκες της προσωπικής του συντήρησης και

εκπαίδευσης, καθώς και τις τρέχουσες ανάγκες της οικογένειάς του. Μπορεί επίσης: 1. να εκμισθώνει μόνος τα ακίνητά του, αστικά ή αγροτικά, το πολύ για μία εξαετία 2. να εισπράττει μόνος του εισοδήματα από την περιουσία του 3. να διεξάγει μόνος του κάθε δίκη σχετική με τις παραπάνω δικαιοπραξίες".

 


Αρθρο: 138

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΥΡΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΛΟΓΩ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εικονική δήλωση

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΚΥΡΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Δήλωση βούλησης που δεν έγινε στα σοβαρά παρά μόνο φαινομενικά (εικονική) είναι άκυρη.

Αλλη δικαιοπραξία που καλύπτεται κάτω από την εικονική είναι έγκυρη αν τα μέρη την ήθελαν και συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για τη σύστασή της.

 


Αρθρο: 139

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΓΝΟΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η εικονικότητα δεν βλάπτει εκείνον που συναλλάχθηκε αγνοοώντας την.

 


Αρθρο: 140

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΛΟΓΩ ΠΛΑΝΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δήλωση από πλάνη

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΠΛΑΝΗ, ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν κάποιος καταρτίζει δικαιοπραξία και η δήλωσή του δεν συμφωνεί, από ουσιώδη πλάνη, με τη βούλησή του, έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας.

 


Αρθρο: 141

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΛΟΓΩ ΠΛΑΝΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Πλάνη ουσιώδης

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΠΛΑΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η πλάνη είναι ουσιώδης όταν αναφέρεται σε σημείο τόσο σπουδαίο για την όλη δικαιοπραξία, ώστε, αν το πρόσωπο γνώριζε την πραγματική κατάσταση, δεν θα επιχειρούσε τη δικαιοπραξία.

 


Αρθρο: 142

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΛΟΓΩ ΠΛΑΝΗΣ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΠΛΑΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η πλάνη που αναφέρεται σε ιδιότητες του προσώπου ή του πράγματος θεωρείται ουσιώδης, αν κατά τη συμφωνία των μερών ή με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, οι ιδιότητες αυτές είναι τόσο σπουδαίες για την όλη δικαιοπραξία, ώστε, αν το πρόσωπο γνώριζε την πραγματική κατάσταση, δεν θα επιχειρούσε τη δικαιοπραξία.

 


Αρθρο: 143

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΛΟΓΩ ΠΛΑΝΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Πλάνη ως προς τα παραγωγικά αίτια

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΠΛΑΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, πλάνη που αναφέρεται αποκλειστικά στα παραγωγικά αίτια της βούλησης δεν είναι

ουσιώδης.

 


Αρθρο: 144

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Πότε αποκλείται η ακύρωση λόγω πλάνης

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΠΛΑΝΗ, ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η δικαιοπραξία δεν ακυρώνεται λόγω πλάνης: 1. αν ο άλλος δέχεται τη δήλωση της βούλησης όπως την εννοεί ο πλανώμενος 2. αν η ακύρωση αντιβαίνει στην καλή πίστη.

 


Αρθρο: 145

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Αποζημίωση λόγω της ακύρωσης

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΠΛΑΝΗ, ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος αξιώνει να ακυρωθεί η δικαιοπραξία επειδή πλανήθηκε έχει υποχρέωση να ανορθώσει τη ζημία που επέρχεται από την ακύρωση στο μέτρο που δεν υπερβαίνει το διαφέρον από την έγκυρη δικαιοπραξία. Η υποχρέωση για αποζημίωση αποκλείεται, αν αυτός που ζημιώθηκε γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την πλάνη.

 


Αρθρο: 146

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Εσφαλμένη διαβίβαση δήλωσης

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν δήλωση βούλησης διαβιβάστηκε λανθασμένα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την πλάνη.

 


Αρθρο: 147

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΛΟΓΩ ΑΠΑΤΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δήλωση ως συνέπεια απάτης

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΑΠΑΤΗ, ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος παρασύρθηκε με απάτη σε δήλωση βούλησης έχει δικαίωμα να ζητήσει να ακυρωθεί η δικαιοπραξία. Αν η δήλωση απευθύνεται σε άλλον και η απάτη έγινε από τρίτον, η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί μόνο εφόσον εκείνος προς τον οποίο απευθύνεται η δήλωση ή τρίτος που απέκτησε αμέσως δικαίωμα από αυτήν γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την απάτη.

 


Αρθρο: 148

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΑΠΑΤΗ, ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΛΑΝΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν η πλάνη που προκλήθηκε από την απάτη δεν είναι ουσιώδης και το άλλο μέρος αποδέχεται τη δήλωση της βούλησης όπως τη θέλησε αυτός που απατήθηκε, το δικαστήριο μπορεί να μην ακυρώσει τη δικαιοπραξία.

 


Αρθρο: 149

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΑΠΑΤΗ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εκείνος που απατήθηκε έχει δικαίωμα, παράλληλα με την ακύρωση της δικαιοπραξίας, να ζητήσει και την ανόρθωση κάθε άλλης ζημίας, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες. Εχει επίσης δικαίωμα να αποδεχτεί τη δικαιοπραξία και να ζητήσει μόνο να ανορθωθεί η ζημία.

 


Αρθρο: 150

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΛΟΓΩ ΑΠΕΙΛΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δήλωση ως συνέπεια απειλής

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΑΠΕΙΛΗ, ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος εξαναγκάστηκε σε δήλωση βούλησης με απειλή που ασκήθηκε παράνομα ή αντίθετα προς τα χρηστά ήθη από τον άλλον ή από τρίτο έχει δικαίωμα να ζητήσει να ακυρωθεί η δικαιοπραξία.

 


Αρθρο: 151

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΛΟΓΩ ΑΠΕΙΛΗΣ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΑΠΕΙΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η απειλή πρέπει στις συγκεκριμένες συνθήκες, να προξενεί φόβο σε γνωστικό άνθρωπο και να εκθέτει σε σπουδαίο και άμεσο κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα, την ελευθερία, την τιμή, την περιουσία αυτού που απειλήθηκε ή των προσώπων που συνδέονται μαζί του στενότατα.

 


Αρθρο: 152

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΑΠΕΙΛΗ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Παράλληλα με την ακύρωση της δικαιοπραξίας εκείνος που απειλήθηκε έχει δικαίωμα να ζητήσει και την ανόρθωση κάθε άλλης ζημίας σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες. Εχει επίσης δικαίωμα να αποδεχτεί τη δικαιοπραξία και να ζητήσει μόνο την ανόρθωση της ζημίας.

 


Αρθρο: 153

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Απειλή από τρίτον

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος εξαναγκάστηκε με απειλή που ασκήθηκε από τρίτον, να απευθύνει δήλωση βούλησης σε άλλον, αν ακυρωθεί για το λόγο αυτό η δήλωση, μπορεί κατά τις περιστάσεις να υποχρεωθεί να αποζημιώσει τον άλλον, αν αυτός ούτε γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει την απειλή.

 


Αρθρο: 154

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΛΟΓΩ ΠΛΑΝΗΣ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΠΛΑΝΗ, ΑΠΑΤΗ, ΑΠΕΙΛΗ, ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής επέρχεται με δικαστική απόφαση. Την ακύρωση έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μόνο αυτός που πλανήθηκε ή απατήθηκε ή απειλήθηκε και οι κληρονόμοι τους.

 


Αρθρο: 155

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Αγωγή για ακύρωση

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΠΛΑΝΗ, ΑΠΑΤΗ, ΑΠΕΙΛΗ, ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

Σχόλια
Στο τέλος της πρώτης φράσης στο κείμενο του νόμου υπάρχει άνω τελεία. Για τεχνικούς λόγους έχει τεθεί τελεία και στη συνέχεια κεφαλαίο ψηφίο.

 

Κείμενο Αρθρου

Η αγωγή για ακύρωση απευθύνεται κατά του άλλου συμβαλλομένου. ΄Αν πρόκειται για μονομερή δικαιοπραξία, απευθύνεται κατά εκείνου που αντλεί άμεσα από αυτήν έννομο συμφέρον.

 


Αρθρο: 156

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Απόσβεση του δικαιώματος για ακύρωση

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΠΛΑΝΗ, ΑΠΑΤΗ, ΑΠΕΙΛΗ, ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η παραίτηση του δικαιούχου επιφέρει απόσβεση του δικαιώματος για ακύρωση. Η παραίτηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν είναι ανάγκη να απευθυνθεί σε άλλον.

 


Αρθρο: 157

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΠΛΑΝΗ, ΑΠΑΤΗ, ΑΠΕΙΛΗ, ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Οταν περάσουν δύο χρόνια από τη δικαιοπραξία επέρχεται απόσβεση του

δικαιώματος για ακύρωση. Αν η πλάνη ή η απάτη ή η απειλή εξακολούθησαν

και μετά τη δικαιοπραξία, η διετία αρχίζει από τότε που πέρασε η

κατάσταση αυτή. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ακύρωση όταν

περάσουν είκοσι χρόνια από τη δικαιοπραξία.

 


Αρθρο: 158

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΥΠΟΣ (ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Τύπος δικαιοπραξίας

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΤΥΠΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η τήρηση τύπου για τη δικαιοπραξία απαιτείται μόνο όπου το ορίζει ο νόμος.

 


Αρθρο: 159

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ)

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΤΥΠΟΣ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Δικαιοπραξία για την οποία δεν τηρήθηκε ο τύπος που απαιτεί ο νόμος, εφόσον δεν ορίζεται το αντίθετο, είναι άκυρη.

Σε περίπτωση αμφιβολίας είναι επίσης άκυρη η δικαιοπραξία, αν δεν τηρήθηκε ο τύπος που είχαν καθορίσει τα μέρη. Αλλά η εκπλήρωση της δικαιοπραξίας με επίγνωση της έλλειψης του τύπου, θεραπεύει την έλλειψη αυτή.

 


Αρθρο: 160

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εγγραφος τύπος

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΤΥΠΟΣ, ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΤΥΠΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν ο νόμος ή τα μέρη όρισαν για τη δικαιοπραξία έγγραφο τύπο, το έγγραφο πρέπει να έχει την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη.

Αν πρόκειται για σύμβαση, η υπογραφή των συμβαλλομένων πρέπει να τεθεί στο ίδιο έγγραφο. Αν συνταχθούν για τη σύμβαση περισσότερα πρωτότυπα, αρκεί η υπογραφή του κάθε μέρους στο έγγραφο που προορίζεται για το άλλο.

 


Αρθρο: 161

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ)

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΤΥΠΟΣ, ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Το συμβαλαιογραφικό έγγραφο αναπληρώνει τον έγγραφο τύπο. Αν πρόκειται για σύμβαση, η αποδοχή της πρότασης μπορεί να γίνει και με χωριστό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 


Αρθρο: 162

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Επιστολές, τηλεγραφήματα

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΤΥΠΟΣ, ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΤΥΠΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν ο έγγραφος τύπος ορίστηκε από τα μέρη, αρκούν, σε περίπτωση αμφιβολίας, και ενυπόγραφες επιστολές ή τα πρωτότυπα τηλεγραφημάτων.

 


Αρθρο: 163

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΓΡΑΦΗ MHXANIKH - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Υπογραφή με μηχανικό μέσο

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΤΥΠΟΣ, ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αποτύπωση της υπογραφής με μηχανικό μέσο ισχύει ως ιδιόχειρη υπογραφή, αν πρόκειται για ανώνυμους τίτλους που εκδίδονται σε μεγάλο αριθμό.

 


Αρθρο: 164

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Τροποποίηση τυπικής δικαιοπραξίας

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΤΥΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο τύπος που ο νόμος ορίζει για τη δικαιοπραξία απαιτείται και για τις τροποποιήσεις της.

 


Αρθρο: 165

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΗΤΡΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Ρήτρα για τη σύνταξη εγγράφου

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΤΥΠΟΣ, ΡΗΤΡΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν τα μέρη επιφυλάχθηκαν να συντάξουν έγγραφο για σύμβαση που καταρτίστηκε μεταξύ τους, σε περίπτωση αμφιβολίας η σύμβαση ισχύει και αν δεν συνταχθεί το έγγραφο.

 


Αρθρο: 166

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Προσύμφωνο

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΤΥΠΟΣ, ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Η σύμβαση με την οποία τα μέρη ανέλαβαν την υποχρέωση να συνάψουν

ορισμένη σύμβαση (προσύμφωνο) υπόκειται στον τύπο που ο νόμος ορίζει

για τη σύμβαση που πρέπει να συναφθεί.

 


Αρθρο: 167

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δήλωση που απευθύνεται σε άλλον

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η δήλωση της βούλησης έχει νομική ενέργεια μόνο αφότου περιέλθει στο πρόσωπο στο οποίο απαιτείται να απευθυνθεί.

 


Αρθρο: 168

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η δήλωση της βούλησης δεν έχει καμία ενέργεια, αν προηγουμένως, ή ταυτόχρονα περιήλθε σ' εκείνον στον οποίο απευθύνεται ανάκλησή της.

 


Αρθρο: 169

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΑΝΤΟΣ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΑΝΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΗΛΩΣΑΝΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο θάνατος αυτού που δήλωσε τη βούλησή του δεν επιδρά στο κύρος της δήλωσης. Το ίδιο ισχύει και για τη μεταγενέστερη δικαιοπρακτική του ανικανότητα.

 


Αρθρο: 170

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΗΠΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΝΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δήλωση προς ανίκανο

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΗΠΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η δήλωση της βούλησης είναι άκυρη εφόσον το πρόσωπο στο οποίο έγινε δεν είχε την ικανότητα για δικαιοπραξία.

 


Αρθρο: 171

Ημ/νία: 30.12.1996

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΗΠΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΝΟΣ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΗΠΤΗ

Σχόλια
Η εντός " " πρώτη παρ. τίθεται όπως τροποποιήθηκε από 30.12.1996 με το άρθρο 16 Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α' 278).

 

Κείμενο Αρθρου

"Δήλωση της βούλησης προς πρόσωπο που δεν έχει συνείδηση των πράξεών του ή που βρίσκεται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή, η οποία περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του, είναι άκυρη". Αν αυτός που δήλωσε αγνοούσε ανυπαίτια την κατάσταση του προσώπου, μπορεί κατά τις περιστάσεις το πρόσωπο αυτό να υποχρεωθεί να ανορθώσει τη ζημία του από την ακυρότητα, εφόσον δεν μπορεί να καλυφθεί από αλλού.

 


Αρθρο: 172

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΗΠΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΝΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δήλωση προς περιορισμένα ικανό

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΛΗΠΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΝΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Δήλωση βούλησης προς πρόσωπο με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα είναι άκυρη, αν αυτό δεν είχε ικανότητα για τη δικαιοπραξία στην οποία η δήλωση αποσκοπούσε.

 


Αρθρο: 173

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ερμηνεία της δήλωσης

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά την ερμηνεία της δήλωσης βουλήσεως αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις.

 


Αρθρο: 174

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιοπραξία απαγορευμένη

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Δικαιοπραξία που αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη του νόμου, αν δεν συνεπάγεται κάτι άλλο, είναι άκυρη.

 


Αρθρο: 175

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευση διάθεσης

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η διάθεση ενός αντικειμένου είναι άκυρη αν ο νόμος την απογορεύει. Αν η απαγόρευση έχει οριστεί για το συμφέρον ορισμένων προσώπων, την ακυρότητα μπορούν να προτείνουν μόνο αυτά.

 


Αρθρο: 176

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν την απαγόρευση του προηγούμενου άρθρου έχει τάξει δικαστική απόφαση, ισχύει ό,τι και στην απαγόρευση από το νόμο.

 


Αρθρο: 177

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Δικαιοπραξία που περιορίζει την εξουσία διάθεσης απαλλοτριωτού δικαιώματος, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει κάτι άλλο, έχει ενοχική μόνο ενέργεια και δεν επιδρά στο κύρος της διάθεσης.

 


Αρθρο: 178

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιοπραξία αντίθετη προς τα χρηστά ήθη

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Δικαιοπραξία που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη είναι άκυρη.

 


Αρθρο: 179

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ακυρη ως αντίθετη προς τα χρηστά ήθη είναι ιδίως η δικαιοπραξία με την οποία δεσμεύεται υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου ή η δικαιοπραξία με την οποία εκμεταλλεύεται κάποιος την ανάγκη, την κουφότητα ή την απειρία του άλλου και πετυχαίνει έτσι να συνομολογήσει ή να πάρει για τον εαυτό του ή τρίτο, για κάποια παροχή, περιουσιακά ωφελήματα, που, κατά τις περιστάσεις, βρίσκονται σε φανερή δυσαναλογία προς την παροχή.

 


Αρθρο: 180

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΥΡΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Εννοια της ακυρότητας

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΥΡΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η άκυρη δικαιοπραξία θεωρείται σα να μην έγινε.

 


Αρθρο: 181

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΜΕΡΟΥΣ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΥΡΗ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΜΕΡΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ακυρότητα μέρους συνεπιφέρει την ακυρότητα ολόκληρης της

δικαιοπραξίας, αν συνάγεται ότι δεν θα είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο μέρος.

 


Αρθρο: 182

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΓΚΥΡΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Μετατροπή

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΥΡΗ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Οταν η άκυρη δικαιοπραξία περιέχει τα στοιχεία άλλης δικαιοπραξίας, αυτή ισχύει εφόσον συνάγεται ότι τα μέρη θα την ήθελαν, αν ήξεραν την ακυρότητα.

 


Αρθρο: 183

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΚΥΡΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Επικύρωση

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΥΡΗ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Επικύρωση άκυρης δικαιοπραξίας ισχύει σαν νέα κατάρτισή της. Αν οι συμβαλλόμενοι επικυρώσουν άκυρη σύμβαση, σε περίπτωση αμφιβολίας δημιουργείται αμοιβαία μεταξύ τους υποχρέωση για κάθε παροχή που θα όφειλαν, αν η σύμβαση ήταν έγκυρη από την αρχή.

 


Αρθρο: 184

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΚΥΡΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ενέργεια ακύρωσης

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ακυρώσιμη δικαιοπραξία μετά την ακύρωσή της εξομοιώνεται με την εξαρχής άκυρη, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα που τρίτος απέκτησε από σύμβαση που ακυρώθηκε.

 


Αρθρο: 185

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόταση για σύμβαση

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος προτείνει τη σύναψη σύμβασης δεσμεύεται όλο το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να την αποδεχτεί εκείνος στον οποίο έγινε η πρόταση.

 


Αρθρο: 186

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανάκληση πρότασης

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος πρότεινε τη σύναψη μιας σύμβασης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την πρόταση, αν απέκλεισε τη δέσμευσή του από την πρόταση ή αν από τη φύση της σύμβασης ή από τις ειδικές περιστάσεις συνάγεται ότι αποκλείεται η δέσμευση.

 


Αρθρο: 187

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόσβεση πρότασης

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η πρόταση για τη σύναψη σύμβασης αποσβήνεται αν αποκρούστηκε ή αν δεν έγινε αποδεκτή έγκαιρα κατά τις διατάξεις των άρθρων 189 έως 194.

 


Αρθρο: 188

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Θάνατος ή ανικανότητα μετά την πρόταση

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η πρόταση, εφόσον απ' αυτήν δεν συνάγεται το αντίθετο, παραμένει ισχυρή και αν ακόμη, πριν γίνει δεκτή, αυτός που την έκανε ή αυτός στον οποίο απευθύνεται πέθανε ή έγινε ανίκανος για δικαιοπραξία.

 


Αρθρο: 189

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποδοχή της πρότασης

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΧΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η αποδοχή της πρότασης για τη σύναψη σύμβασης απαιτείται να περιέλθει σ' αυτόν που πρότεινε μέσα στην προθεσμία που είχε τάξει. Αν δεν είχε τάξει προθεσμία, η αποδοχή πρέπει να περιέλθει σ' αυτόν έως τη στιγμή που κατά τις περιστάσεις ήταν υποχρεωμένος να την περιμένει.

 


Αρθρο: 190

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Καθυστερημένη αποδοχή

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Δήλωση αποδοχής που είχε αποσταλεί έγκαιρα, έφτασε όμως εκπρόθεσμα σ' αυτόν που είχε προτείνει, ισχύει, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει αμέσως για την καθυστέρηση τον αποδεχόμενο.

 


Αρθρο: 191

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Καθυστερημένη αποδοχή πρότασης θεωρείται σαν νέα πρόταση. Αποδοχή με τροποποιήσεις θεωρείται σαν αποποίηση με νέα πρόταση.

 


Αρθρο: 192

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάρτιση της σύμβασης

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η σύμβαση συντελείται μόλις περιέλθει σ' αυτόν που πρότεινε η δήλωση αποδοχής της πρότασής του.

 


Αρθρο: 193

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η σύμβαση συντελείται με μόνη την αποδοχή, αν από το περιεχόμενο της πρότασης ή από τα συναλλακτικά ήθη ή από τις ειδικές περιστάσεις συνάγεται ότι δεν είναι ανάγκη να περιέλθει η αποδοχή σ' αυτόν που έκανε την πρόταση. Στην περίπτωση αυτή η πρόταση αποσβήνεται από τη στιγμή που θα περάσει η κατά τις περιστάσεις εύλογη προθεσμία για την αποδοχή της πρότασης.

 


Αρθρο: 194

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν η σύμβαση καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο χωρίς να είναι ταυτόχρονα παρόντα και τα δύο μέρη, συντελείται, αν δεν έχει οριστεί κάτι άλλο, μόλις συνταχθεί το συμβολαιογραφικό έγγραφο για την αποδοχή της πρότασης. Στην περίπτωση αυτή η πρόταση αποσβήνεται από τη στιγμή που θα περάσει η κατά τις περιστάσεις εύλογη προθεσμία για την αποδοχή της πρότασης.

 


Αρθρο: 195

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Ελλειψη συμφωνίας σε μερικά σημεία

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΡΙΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Σε περίπτωση αμφιβολίας η σύμβαση δεν είναι καταρτισμένη, εφόσον τα μέρη δεν συμφώνησαν σε όλα τα σημεία της.

 


Αρθρο: 196

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν τα μέρη θεωρούν ότι η σύμβαση έχει συνομολογηθεί αν και δεν έχουν συμφωνήσει σε κάποιο όρο της, ισχύει ό,τι συμφώνησαν, εφόσον συνάγεται ότι η σύμβαση θα καταρτιζόταν και χωρίς τα μέρη να αποφασίσουν για τον όρο αυτόν.

 


Αρθρο: 197

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης τα μέρη οφείλουν αμοιβαία να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

 


Αρθρο: 198

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης προξενήσει υπαίτια στον άλλο ζημία είναι υποχρεωμένος να την ανορθώσει και αν ακόμη η σύμβαση δεν καταρτίστηκε.

Για την παραγραφή της αξίωσης αυτής εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη για την παραγραφή των απαιτήσεων από αδικοπραξία.

 


Αρθρο: 199

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Σύμβαση με πλειστηριασμό

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Σε περίπτωση πλειστηριασμού η σύμβαση, εφόσον δεν συνάγεται κάτι άλλο, ολοκληρώνεται με την κατακύρωση. Αν δεν συνάγεται κάτι άλλο, ο υπερθεματιστής δεσμεύεται ωσότου δοθεί μεγαλύτερη προσφορά ή ωσότου ματαιωθεί η κατακύρωση.

 


Αρθρο: 200

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ερμηνεία συμβάσεων

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι συμβάσεις ερμηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη.

 


Αρθρο: 201

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ (ΑΙΡΕΣΕΙΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αίρεση αναβλητική

Λήμματα
ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Αν με τη δικαιοπραξία τα αποτελέσματά της εξαρτήθηκαν από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο (αίρεση αναβλητική), τα αποτελέσματα αυτά επέρχονται μόλις συμβεί το γεγονός (πλήρωση της αίρεσης).

 


Αρθρο: 202

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Αίρεση διαλυτική

Λήμματα
ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν με τη δικαιοπραξία εξαρτήθηκε η ανατροπή των αποτελεσμάτων της από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο (αίρεση διαλυτική), μόλις συμβεί το γεγονός αυτό παύει η ενέργεια της δικαιοπραξίας και επανέρχεται αυτοδικαίως η προηγούμενη κατάσταση.

 


Αρθρο: 203

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΡΕΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ενέργεια αιρέσεων

Λήμματα
ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΡΕΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν σύμφωνα με το περιεχόμενο της δικαιοπραξίας τα αποτελέσματα της πλήρωσης της αίρεσης ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο από την πλήρωσή της, το καθένα από τα μέρη είναι υποχρεωμένο να παράσχει στο άλλο ό,τι αυτό θα είχε αν τα αποτελέσματα είχαν επέλθει κατά το προγενέστερο αυτό χρονικό σημείο.

 


Αρθρο: 204

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΡΕΣΗΣ

 

Λήμματα
ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΡΕΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος έχει δικαίωμα που εξαρτάται από αίρεση, μπορεί, αν πληρώθηκε η αίρεση, να ζητήσει αποζημίωση από τον άλλο εφόσον κατά τη διάρκεια της αβεβαιότητας ματαίωσε ή έβλαψε υπαίτια το δικαίωμα που εξαρτάται από την αίρεση.

 


Αρθρο: 205

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 53 ΕισΝΚΠολΔ).

 


Αρθρο: 206

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεση όσο εκκρεμεί η αίρεση

Λήμματα
ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΡΕΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Μετά την πλήρωση της αίρεσης κάθε διάθεση του αντικειμένου της δικαιοπραξίας, που επιχειρήθηκε όσο εκκρεμούσε η αίρεση, είναι αυτοδικαίως άκυρη, εφόσον ματαιώνει ή βλάπτει το αποτέλεσμα που εξαρτάται από την αίρεση. Το ίδιο ισχύει και αν, όσο εκκρεμούσε η αίρεση, το αντικείμενο εκποιήθηκε με αναγκαστική εκτέλεση.

 


Αρθρο: 207

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Πλασματική πλήρωση ή μη πλήρωση της αίρεσης

Λήμματα
ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΡΕΣΗΣ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η αίρεση θεωρείται ότι πληρώθηκε, αν την πλήρωσή της εμπόδισε αντίθετα προς την καλή πίστη εκείνος που θα ζημιωνόταν από την πλήρωσή της. Η αίρεση θεωρείται ότι δεν πληρώθηκε, αν την πλήρωσή της προκάλεσε αντίθετα προς την καλή πίστη εκείνος που θα τον ωφελούσε η πλήρωσή της.

 


Αρθρο: 208

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΡΕΣΗ ΑΔΥΝΑΤΗ-ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ-ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΗ-ΑΝΗΘΙΚΗ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Αίρεση ακατανόητη, παράνομη κλπ.

Λήμματα
ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΑΙΡΕΣΗ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ, ΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΗ, ΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ, ΑΙΡΕΣΗ ΑΝΗΘΙΚΗ, ΑΙΡΕΣΗ ΑΔΥΝΑΤΗ

Σχόλια
Στο τέλος της πρώτης φράσης στο κείμενο του νόμου υπάρχει άνω τελεία. Για τεχνικούς λόγους έχει τεθεί τελεία και η επόμενη φράση αρχίζει με κεφαλαίο ψηφίο.

 

Κείμενο Αρθρου

Αίρεση ακατανόητη ή αντιφατική ή αίρεση, που προσδίνει παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο στη δικαιοπραξία την καθιστά άκυρη.

Αίρεση αδύνατη ως αναβλητική καθιστά άκυρη τη δικαιοπραξία. Ως διαλυτική δεν έχει καμιά ενέργεια.

 


Αρθρο: 209

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ (ΑΙΡΕΣΕΙΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Χρόνος από τον οποίο κρίνονται τα στοιχεία της δικαιοπραξίας

Λήμματα
ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

Σχόλια
Στο τέλος της πρώτης φράσης στο κείμενο του νόμου υπάρχει άνω τελεία. Για τεχνικούς λόγους έχει τεθεί τελεία και η επόμενη φράση αρχίζει με κεφαλαίο ψηφίο.

 

Κείμενο Αρθρου

Οταν πρόκειται για δικαιοπραξία με αναβλητική αίρεση, τα στοιχεία της που αφορούν τον τύπο και το πρόσωπο κρίνονται με βάση το χρόνο της σύναψης της δικαιοπραξίας. Τα στοιχεία που αφορούν το αντικείμενο της δικαιοπραξίας κρίνονται με βάση το χρόνο της πλήρωσης της αίρεσης.

 


Αρθρο: 210

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Προθεσμία αναβλητική και διαλυτική

Λήμματα
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΛΥΤΙΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν με τη δικαιοπραξία έχει οριστεί ότι τα αποτελέσματά της αρχίζουν από ορισμένο χρονικό σημείο (αναβλητική προθεσμία) ή παύουν από ορισμένο χρονικό σημείο (διαλυτική προθεσμία), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις αναβλητικές και τις διαλυτικές αιρέσεις.

 


Αρθρο: 211

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΑΜΕΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Αμεση αντιπροσώπευση

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΑΜΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΑΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

Δήλωση βούλησης από κάποιον (αντιπρόσωπο) στο όνομα άλλου

(αντιπροσωπευομένου) μέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσώπευσης ενεργεί αμέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου. Το αποτέλεσμα αυτό επέρχεται είτε η δήλωση γίνει ρητά στο όνομα του

αντιπροσωπευομένου είτε συνάγεται από τις περιστάσεις ότι έγινε στο όνομά του.

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η δήλωση της βούλησης απευθύνεται προς τον αντιπρόσωπο.

 


Αρθρο: 212

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ερμηνευτικός κανόνας

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν δεν μπορεί να διαγνωστεί ότι κάποιος ενεργεί στο όνομα άλλου, θεωρείται ότι ενεργεί στο δικό του όνομα.

 


Αρθρο: 213

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Ικανότητα αντιπροσώπου

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΝΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος έχει περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα μπορεί να επιχειρήσει δικαιοπραξία ως αντιπρόσωπος άλλου.

 


Αρθρο: 214

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Στοιχεία που κρίνονται από τον αντιπρόσωπο

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα ελαττώματα της βούλησης, η γνώση ή η υπαίτια άγνοια ορισμένων περιστατικών, καθώς και η επίδρασή τους στη δικαιοπραξία κρίνονται από το πρόσωπο του αντιπροσώπου.

 


Αρθρο: 215

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν ο αντιπρόσωπος ενέργησε σύμφωνα με ορισμένες οδηγίες του αντιπροσωπευομένου, δεν μπορεί ο αντιπροσωπευόμενος να επικαλεστεί την άγνοια του αντιπροσώπου για περιστατικά που ο ίδιος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει.

 


Αρθρο: 216

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Πληρεξουσιότητα

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η εξουσία αντιπροσώπευσης παρέχεται με τη σχετική δικαιοπραξία (πληρεξουσιότητα).

 


Αρθρο: 217

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΛΩΣΗ, ΤΥΠΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί με δήλωση προς τον εξουσιοδοτούμενο ή προς τον τρίτο, με τον οποίο επιχειρείται η δικαιοπραξία.

Εφόσον δεν συνάγεται κάτι άλλο, η δήλωση υποβάλλεται στον τύπο που απαιτείται για τη δικαιοπραξία την οποία αφορά η πληρεξουσιότητα.

 


Αρθρο: 218

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανάκληση πληρεξουσιότητας

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η πληρεξουσιότητα παύει με ανάκληση. Η παραίτηση από το δικαίωμα της ανάκλησης είναι άκυρη, εφόσον η πληρεξουσιότητα αφορά αποκλειστικά το συμφέρον του αντιπροσωπευομένου.

 


Αρθρο: 219

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ανάκληση της πληρεξουσιότητας γίνεται με δήλωση προς τον πληρεξούσιο ή τον τρίτο.

 


Αρθρο: 220

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΤΥΠΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η πληρεξουσιότητα που δόθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο ανακαλείται μόνο κατά τον ίδο τύπο.

 


Αρθρο: 221

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν η πληρεξουσιότητα δόθηκε με δήλωση προς τον τρίτο, η δήλωση ανάκλησης γίνεται μόνον προς αυτόν.

 


Αρθρο: 222

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Παύση της πληρεξουσιότητας

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΠΕΡΑΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει από τη στιγμή που περατώθηκε η έννομη σχέση στην οποία στηρίζεται, όπως είναι ιδίως η σύμβαση εντολής, εταιρίας, εργασίας.

 


Αρθρο: 223

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Η πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει με το θάνατο ή τη δικαιοπρακτική ανικανότητα αυτού που έδωσε ή αυτού που έλαβε την πληρεξουσιότητα.

 


Αρθρο: 224

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιοπραξία μετά την παύση

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Δικαιοπραξία που επιχειρήθηκε μετά την παύση της πληρεξουσιότητας από πληρεξούσιο που αγνοούσε την παύση ισχύει υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου ή των καθολικών του διαδόχων, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την παύση της πληρεξουσιότητας.

 


Αρθρο: 225

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ

 

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν ο πληρεξούσιος κατά την επιχείρηση της δικαιοπραξίας με τον τρίτο γνώριζε ότι η πληρεξουσιότητα είχε πάψει, ο αντιπροσωπευόμενος που επικαλείται κατά του τρίτου την παύση αυτή, μπορεί κατά τις περιστάσεις να υποχρεωθεί σε εύλογη αποζημίωσή του, αν του ήταν εύκολο να έχει γνωστοποιήσει την παύση στον τρίτο.

 


Αρθρο: 226

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Μονομερής δικαιοπραξία χωρίς επίδειξη του πληρεξουσίου

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Μονομερής δικαιοπραξία που επιχειρείται προς άλλον χωρίς επίδειξη του πληρεξουσίου εγγράφου είναι άκυρη, αν ο άλλος προς τον οποίο γίνεται την αποκρούσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

 


Αρθρο: 227

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση απόδοσης του πληρεξουσίου

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Οταν η πληρεξουσιότητα πάψει, ο πληρεξούσιος και κάθε άλλος κάτοχος είναι υποχρεωμένος να αποδώσει το πληρεξούσιο έγγραφο ή να το καταθέσει σε δημόσια αρχή; δεν έχει το δικαίωμα να αντιτάξει επίσχεσή του.

 


Αρθρο: 228

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Βεβαίωση ότι έπαψε η πληρεξουσιότητα

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΥΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος έχει δώσει έγγραφη πληρεξουσιότητα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο να βεβαιώσει την παύση της πληρεξουσιότητας και να κηρύξει ανίσχυρο το πληρεξούσιο έγγραφο. Περίληψη του διατακτικού της απόφασης δημοσιεύεται στον τύπο κατά τον τρόπο που ορίζει η απόφαση. Οταν περάσει ένας μήνας από τη δημοσίευση αυτή, το πληρεξούσιο έγγραφο είναι ανίσχυρο.

 


Αρθρο: 229

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ελλειψη πληρεξουσιότητας

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ, ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν μια σύμβαση συνομολογήθηκε στο όνομα άλλου χωρίς την

πληρεξουσιότητά του, το κύρος της εξαρτάται από την έγκριση

του αντιπροσωπευομένου. Ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να εγκρίνει ρητά ο αντιπροσωπευόμενος τη σύμβαση

μέσα σε εύλογη προθεσμία που καθορίζει ο ίδιος.

 


Αρθρο: 230

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα έως την έγκριση να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εφόσον κατά τη συνομολόγησή της δεν γνώριζε την έλλειψη της πληρεξουσιότητας. Η υπαναχώρηση μπορεί να δηλωθεί και προς τον αντιπρόσωπο.

 


Αρθρο: 231

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Συνέπειες της έλλειψης

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΨΕΥΔΟΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος κατάρτισε μια σύμβαση ως αντιπρόσωπος, εφόσον δεν αποδεικνύει την εξουσία αντιπροσώπευσης ή δεν εγκρίνει τη σύμβαση ο

αντιπροσωπευόμενος, έχει την υποχρέωση, κατ' επιλογήν του

αντισυμβαλλομένου, ή να εκτελέσει ο ίδιος τη σύμβαση ή να καταβάλει αποζημίωση.

Αν ο αντιπρόσωπος αγνοούσε την έλλειψη εξουσίας, έχει την υποχρέωση να ανορθώσει τη ζημία που έπαθε ο αντισυμβαλλόμενος επειδή πίστεψε ότι υπήρχε η εξουσία, εφόσον η ζημία δεν υπερβαίνει το διαφέρον από την έγκυρη σύμβαση.

Ο αντιπρόσωπος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, αν ο αντισυμβαλλόμενος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι δεν υπήρχε εξουσία αντιπροσώπευσης.

 


Αρθρο: 232

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΨΕΥΔΟΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Μονομερής δικαιοπραξία που επιχειρήθηκε από αντιπρόσωπο χωρίς να έχει εξουσία αντιπροσώπευσης είναι άκυρη.

 


Αρθρο: 233

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΓΚΡΙΣΗ-ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

 

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Μονομερής δικαιοπραξία που επιχειρείται προς άλλον από αντιπρόσωπο ο οποίος δεν έχει εξουσία, εφόσον ο άλλος δεν την απέκρουσε γι' αυτό το λόγο, είναι ισχυρή αφότου την ενέκρινε ο αντιπροσωπευόμενος. Το άλλο μέρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να εγκρίνει ρητά τη δικαιοπραξία ο αντιπροσωπευόμενος μέσα σε εύλογη προθεσμία που του καθορίζει. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και όταν πρόκειται για μονομερή δικαιοπραξία, που επιχειρήθηκε με τη συναίνεσή του προς αντιπρόσωπο που στερείται την εξουσία για αντιπροσώπευση.

 


Αρθρο: 234

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΨΕΥΔΟΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΨΕΥΔΟΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος επιχείρησε ως αντιπρόσωπος μονομερή δικαιοπραξία προς άλλον, εφόσον δεν αποδεικνύει την εξουσία αντιπροσώπευσης ή δεν εγκρίνει τη δικαιοπραξία ο αντιπροσωπευόμενος, ευθύνεται κατά τη διάταξη του άρθρου 231 που εφαρμόζεται αναλόγως.

 


Αρθρο: 235

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιοπραξία του αντιπροσώπου με τον εαυτό του

Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί να επιχειρήσει στο όνομα του

αντιπροσωπευομένου δικαιοπραξία με τον εαυτό του ατομικά ή με την ιδιότητά του ως αντιπροσώπου άλλου, εκτός αν ο αντιπροσωπευόμενος είχε επιτρέψει τη δικαιοπραξία ή αυτή συνίσταται αποκλειστικά στην εκπλήρωση υποχρέωσης.

Αυτοσύμβαση που δεν έχει περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου είναι άκυρη.

 


Αρθρο: 236

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Συναίνεση

Λήμματα
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, ΤΥΠΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ

Αν για να είναι έγκυρη μια δικαιοπραξία χρειάζεται η συγκατάθεση τρίτου (συναίνεση), αυτή παρέχεται με δήλωση προς το ένα ή το άλλο μέρος, και, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, δεν είναι ανάγκη να γίνει με τον τύπο που απαιτείται για τη δικαιοπραξία.

 


Αρθρο: 237

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανάκληση της συναίνεσης

Λήμματα
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ανάκληση της συναίνεσης επιτρέπεται μέχρις ότου επιχειρηθεί η δικαιοπραξία και δηλώνεται προς εκείνο από τα μέρη προς το οποίο είχε δοθεί η συναίνεση. Η ανάκληση αποκλείεται, αν αυτό συνάγεται από την ίδια τη συναίνεση ή από την έννομη σχέση στην οποία στηρίζεται η συναίνεση.

 


Αρθρο: 238

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΡΙΣΗ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εγκριση

Λήμματα
ΕΓΚΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Η συγκατάθεση που παρέχεται μετά την επιχείρηση της δικαιοπραξίας (έγκριση), εφόσον δεν ορίζεται το αντίθετο, ανατρέχει στο χρόνο της δικαιοπραξίας. Από την αναδρομική ενέργεια δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα που τρίτοι απέκτησαν πριν από την έγκριση.

 


Αρθρο: 239

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεση από μη δικαιούχο

Λήμματα
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ, ΕΓΚΡΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Διάθεση αντικειμένου από μη δικαιούχο είναι έγκυρη, αν έγινε με τη συναίνεση του δικαιούχου.

Διάθεση χωρίς αυτή τη συναίνεση, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, ισχυροποιείται αν ο δικαιούχος την εγκρίνει ή αν αυτός που διέθεσε αποκτήσει το αντικείμενο ή κληρονομηθεί από το δικαιούχο. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, αν έγιναν περισσότερες διαθέσεις ασυμβίβαστες μεταξύ τους, υπερισχύει η προγενέστερη.

 


Αρθρο: 240

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)

 

Λήμματα
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Στις προθεσμίες που καθορίζονται με νόμο, δικαστική απόφαση ή δικαιοπραξία ισχύουν οι ερμηνευτικές διατάξεις των άρθρων 241 έως 246.

 


Αρθρο: 241

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εναρξη

Λήμματα
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η προθεσμία αρχίζει την επόμενη της ημέρας όπου έγινε το γεγονός που αποτελεί την αφετηρία της.

Για τη συμπλήρωση της ενηλικίωσης υπολογίζεται και η ημέρα της γέννησης.

 


Αρθρο: 242

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Λήξη

Λήμματα
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη.

 


Αρθρο: 243

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εβδομάδα, μήνας, χρόνος

Λήμματα
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Προθεσμία που έχει υπολογιστεί σε εβδομάδες λήγει μόλις περάσει η αντίστοιχη ομώνυμη ημέρα της τελευταίας εβδομάδας.

Προθεσμία που έχει προσδιοριστεί σε μήνες λήγει μόλις περάσει η ημέρα του τελευταίου μηνός που αντιστοιχεί σε αριθμό με την ημέρα που άρχισε, και, αν δεν υπάρχει αντίστοιχη, η τελευταία ημέρα του μηνός. Προθεσμία που έχει προσδιοριστεί σε χρόνια λήγει μόλις περάσει η αντίστοιχη ημερομηνία του τελευταίου χρόνου.

 


Αρθρο: 244

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 

Λήμματα
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Προθεσμία μισού χρόνου έχει την έννοια προθεσμίας έξι μηνών. Προθεσμία μισού μηνός έχει την έννοια προθεσμίας δεκαπέντε ημερών.

Αν η προθεσμία που έχει προσδιοριστεί αποτελείται από μήνες και ημέρες, πρώτα υπολογίζονται οι μήνες και κατόπιν γίνεται η πρόσθεση των ημερών.

 


Αρθρο: 245

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 

Λήμματα
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν η προθεσμία παραταθεί, η νέα αρχίζει αφότου περάσει η πρώτη.

 


Αρθρο: 246

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 

Λήμματα
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ως αρχή του μηνός νοείται η πρώτη, ως μέση η δέκατη πέμπτη και ως τέλος η τελευταία ημέρα του.

 


Αρθρο: 247

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή της αξίωσης

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ = ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Το δικαίωμα να απαιτήσει κάποιος από άλλον μια πράξη ή μια παράλειψη (αξίωση) παραγράφεται.

 


Αρθρο: 248

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Οικογενειακές αξιώσεις

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Αξίωση από οικογενειακή έννομη σχέση δεν παραγράφεται εφόσον επιδιώκεται να αποκατασταθεί για το μέλλον η κατάσταση που αρμόζει στη σχέση αυτή.

 


Αρθρο: 249

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΚΟΣΑΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Εικοσαετής παραγραφή

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΕΙΚΟΣΑΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αξιώσεις παραγράφονται σε είκοσι χρόνια.

 


Αρθρο: 250

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Πενταετής παραγραφή

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Σχόλια
Στο τέλος κάθε φράσης στο κείμενο του νόμου υπάρχει άνω τελεία. Για τεχνικούς λόγους έχει τεθεί τελεία.

 

Κείμενο Αρθρου

Σε πέντε χρόνια παραγράφονται οι αξιώσεις: 1. των εμπόρων, των βιομηχάνων και των χειροτεχνών, για εμπορεύματα που χορήγησαν, για την εκτέλεση εργασιών και για την επιμέλεια υποθέσεων άλλων, καθώς και για τις δαπάνες που έκαναν. 2. εκείνων που ασκούν κατ' επάγγελμα τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη δασοκομία, για τη χορήγηση των προϊόντων του επαγγέλματός τους. 3. εκείνων που ασκούν τη μεταφορά γενικά προσώπων ή πραγμάτων, για κόμιστρα και για τα έξοδά τους. 4. των ξενοδόχων, των πανδοχέων και αυτών που χορηγούν κατ' επάγγελμα τροφή, για την παροχή κατοικίας και τροφής καθώς και για κάθε άλλη παροχή για τις ανάγκες των πελατών τους καθώς και για τις δαπάνες που έκαναν. 5. εκείνων που, χωρίς να ανήκουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στον αριθμό 1, ασκούν κατ' επάγγελμα την επιμέλεια ξένων υποθέσεων ή την παροχή υπηρεσιών, για τις αμοιβές και για τις δαπάνες τους. 6. των υπηρετών και των εργατών για την πληρωμή των μισθών ή άλλων αμοιβών και εξόδων τους. 7. εκείνων που παρέχουν κάθε είδους διδασκαλία, για την αμοιβή και για τις δαπάνες τους. 8. των ιδρυμάτων που προορίζονται για τη διδασκαλία, την ανατροφή, την περίθαλψη ή τη νοσηλεία, για την παροχή διδασκαλίας, περίθαλψης ή νοσηλείας και για τις σχετικές δαπάνες. 9. εκείνων που δέχονται πρόσωπα για περίθαλψη ή για ανατροφή, για τις παροχές και δαπάνες που αναφέρονται στον προηγούμενο αριθμό. 10. των γιατρών και των μαιών, για την αμοιβή και για τις δαπάνες τους. 11. των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών, για τις αμοιβές και για τις δαπάνες τους. 12. των προσώπων που διορίζονται από κάποια αρχή και διεξάγουν ορισμένες υποθέσεις, για τις αμοιβές και για τις δαπάνες τους. 13. των διαδίκων, για τις προκαταβολές που έδωσαν στους δικηγόρους τους. 14. των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων, για τις αμοιβές και για τις δαπάνες τους; 15. των τόκων, χρεολύτρων και μερισμάτων. 16. των κάθε είδους μισθωμάτων. 17. των κάθε είδους μισθών, των καθυστερούμενων προσόδων, συντάξεων, διατροφής και κάθε άλλης παροχής που επαναλαμβάνεται περιοδικά. 18. των προσώπων στα οποία παρέχεται εργασία, για τις προκαταβολές τους έναντι των αξιώσεων από την παροχή της.

 


Αρθρο: 251

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εναρξη παραγραφής

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η παραγραφή αρχίζει από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της.

 


Αρθρο: 252

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν για την απαίτηση της παροχής απαιτείται προηγούμενη όχληση, η παραγραφή αρχίζει από τότε που η όχληση είναι δυνατή. Αν εκτός από την όχληση απαιτείται και η παρέλευση προθεσμίας, η παραγραφή αρχίζει από τότε που ήταν δυνατή η όχληση και πέρασε η προθεσμία.

 


Αρθρο: 253

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η παραγραφή των αξιώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 250 αρχίζει μόλις λήξει το έτος μέσα στο οποίο συμπίπτει η έναρξη της παραγραφής που ορίζεται στα δύο προηγούμενα άρθρα.

 


Αρθρο: 254

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν πρόκειται για περιοδικές παροχές που οφείλονται αυτοτελώς και δεν εξαρτώνται από κεφάλαιο, η παραγραφή του καθολικού δικαιώματος αρχίζει από το χρονικό σημείο που η πρώτη καθυστερούμενη περιοδική δόση έγινε απαιτητή.

 


Αρθρο: 255

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναστολή παραγραφής

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η παραγραφή αναστέλλεται για όσο χρόνο ο δικαιούχος εμποδίστηκε από δικαιοστάσιο ή από άλλο λόγο ανώτερης βίας να ασκήσει την αξίωσή του μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου της παραγραφής. Αναστέλλεται επίσης η παραγραφή για όσο χρονικό διάστημα μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου της ο υπόχρεος απέτρεψε με δόλο το δικαιούχο να ασκήσει την αξίωση.

 


Αρθρο: 256

Ημ/νία: 26.11.2008

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΩΣΗ-ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

 

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΥΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ

Σχόλια
Στο τέλος κάθε φράσης στο κείμενο του νόμου υπάρχει άνω τελεία. Για τεχνικούς λόγους έχει τεθεί τελεία.Η περίπτωση 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3719/2008 ΦΕΚ Α 241/26.11.2008.

 

Κείμενο Αρθρου

Αναστέλλεται η παραγραφή των αξιώσεων:

«1. μεταξύ συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου, έστω και αν ύστερα ακυρωθεί, καθώς και μεταξύ προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, όσο αυτό ισχύει».

2. μεταξύ γονέων καιτέκνων κατά τη διάρκεια της ανηλικότητας.

3. μεταξύ επιτρόπων και επιτροπευομένων κατά τη διάρκεια της επιτροπείας.

4. των υπηρετών και των κυρίων κατά τη διάρκεια της υπηρετικής σχέσης, όχι όμως πέρα από δεκαπέντε χρόνια.

 


Αρθρο: 257

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Το χρονικό διάστημα της αναστολής, δεν υπολογίζεται στο χρόνο της παραγραφής.

Οταν πάψει η αναστολή, η παραγραφή συνεχίζεται, σε καμία όμως περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν περάσουν έξι μήνες.

 


Αρθρο: 258

Ημ/νία: 30.12.1996

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΑΝΙΚΑΝΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή κατά ανικάνων

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΑΝΙΚΑΝΩΝ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΝΩΝ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο, αντικατασταθέν με το άρθρο 4 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25), τίθεται όπως τροποποιήθηκε από 30.12.1996 με το άρθρο 17 Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α' 278).

 

Κείμενο Αρθρου

"Η παραγραφή τρέχει και σε βάρος προσώπων που είναι ανίκανα ή έχουν περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία.

Αν τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν επίτροπο ή δικαστικό συμπαραστάτη, η παραγραφή δεν συμπληρώνεται πριν περάσουν έξι μήνες αφότου έγιναν απεριορίστως ικανά ή απέκτησαν επίτροπο ή δικαστικό συμπαραστάτη. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, εφόσον ο ανίκανος ή ο περιορισμένα ικανός έχει την ικανότητα να παραστεί στο δικαστήριο".

 


Αρθρο: 259

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΞΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

 

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΣΥΜΠΛΡΗΩΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ, ΑΞΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η παραγραφή αξίωσης που ανήκει σε κληρονομία ή απευθύνεται κατά κληρονομίας δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο εξαμήνου αφότου ο κληρονόμος απέκτησε την κληρονομία ή αφότου η αξίωση μπορεί να ασκηθεί από κηδεμόνα κληρονομίας ή κατά κηδεμόνα κληρονομίας.

 


Αρθρο: 260

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Διακοπή. Αναγνώριση

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΞΙΩΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η παραγραφή διακόπτεται, όταν ο υπόχρεος αναγνωρίσει την αξίωση με οποιοδήποτε τρόπο.

 


Αρθρο: 261

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγερση αγωγής

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, ΕΓΕΡΣΗ ΑΓΩΓΗΣ = ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Την παραγραφή διακόπτει η έγερση της αγωγής. Η παραγραφή που διακόπηκε με τον τρόπο αυτό αρχίζει και πάλι από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου.

 


Αρθρο: 262

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, ΕΓΕΡΣΗ ΑΓΩΓΗΣ = ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Στις περιπτώσεις που για να εγερθεί η αγωγή απαιτείται

προπαρασκευαστική διαδικασία, η διακοπή της παραγραφής θεωρείται ότι έγινε αφότου άρχισε η προπαρασκευαστική διαδικασία, αν η αγωγή εγερθεί μέσα σε τρείς μήνες από τότε που περατώθηκε ή μέσα στην προθεσμία που τάσσει ο νόμος.

 


Αρθρο: 263

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, ΕΓΕΡΣΗ ΑΓΩΓΗΣ = ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Κάθε παραγραφή που διακόπηκε με την έγερση της αγωγής θεωρείται σαν να μη διακόπηκε, αν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή ή η αγωγή απορριφθεί τελεσίδικα για λόγους μη ουσιαστικούς.

Αν ο δικαιούχος εγείρει και πάλι την αγωγή μέσα σε έξι μήνες, η παραγραφή θεωρείται ότι έχει διακοπεί με την προηγούμενη αγωγή.

 


Αρθρο: 264

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Αλλοι τρόποι διακοπής

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ, ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

Σχόλια
Στο τέλος κάθε φράσης στο κείμενο του νόμου υπάρχει άνω τελεία. Για τεχνικούς λόγους έχει τεθεί τελεία.

 

Κείμενο Αρθρου

Την παραγραφή διακόπτουν επίσης: 1. η επίδοση επιταγής κάτω από εκτελεστό δικαιόγραφο. 2. η αναγγελία για επαλήθευση σε πτώχευση.

3. η αναγγελία για κατάταξη σε πλειστηριασμό. 4. η υποβολή ένστασης συμψηφισμού της αξίωσης.

 


Αρθρο: 265

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ, ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν ο δικαιούχος παραιτήθηκε από την επιταγή πληρωμής ή από την αναγγελία, η παραγραφή θεωρείται σαν να μη διακόπηκε.

 


Αρθρο: 266

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η παραγραφή που διακόπηκε με αναγγελία σε πτώχευση αρχίζει και πάλι αφότου η πτώχευση περατώθηκε ή, αν επακολούθησαν αντιρρήσεις κατά της απαίτησης, από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου.

 


Αρθρο: 267

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ, ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η παραγραφή που διακόπηκε με ένσταση συμψηφισμού της αξίωσης αρχίζει και πάλι από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου στη δίκη όπου είχε υποβληθεί η ένσταση.

 


Αρθρο: 268

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ-ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόφαση ή εκτελεστό δικαιόγραφο για την αξίωση

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΕΙΚΟΣΑΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό παραγράφεται μετά είκοσι χρόνια, και αν ακόμη η αξίωση καθαυτή υπαγόταν σε συντομότερη παραγραφή. Αξιώσεις όμως παροχών που επαναλαμβάνονται περιοδικά και που βεβαιώθηκαν με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό, ληξιπρόθεσμες στο μέλλον, υπάγονται στη συντομότερη παραγραφή.

 


Αρθρο: 269

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-ΑΡΧΗ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποβολή διαφοράς σε διαιτητές κλπ.

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Την παραγραφή διακόπτει η υποβολή σε διαιτησία ή σε διοικητική αρχή ή σε διοικητικό δικαστήριο ή σε άλλο ειδικό δικαστήριο της διαφοράς που αναφέρεται στην αξίωση. Οι διατάξεις των άρθρων 261 έως 263, 267 έως 268 εφαρμόζονται αναλόγως.

Αν για να υποβληθεί η διαφορά σε διαιτησία απαιτείται να διοριστούν διαιτητές ή να τηρηθούν ορισμένες διατυπώσεις ή προϋποθέσεις, η παραγραφή διακόπτεται μόλις ο δικαιούχος έκανε ό,τι τον αφορούσε για να λυθεί η διαφορά.

 


Αρθρο: 270

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποτελέσματα διακοπής

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν η παραγραφή διακόπηκε, ο χρόνος που πέρασε έως τότε δεν

υπολογίζεται και αφότου περατώθηκε η διακοπή αρχίζει νέα παραγραφή. Στις περιπτώσεις του άρθρου 250 η νέα παραγραφή αρχίζει λήξει το έτος μέσα στο οποίο περατώθηκε η διακοπή.

 


Αρθρο: 271

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή εμπράγματων αξιώσεων

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν πρόκειται για παραγραφή εμπράγματων αξιώσεων, ο ειδικός ή ο καθολικός διάδοχος έχει το δικαίωμα να προσμετρήσει και το χρονικό διάστημα που οι δικαιοπάροχοί του βρίσκονταν στη νομή του πράγματος.

 


Αρθρο: 272

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ενέργεια της συμπλήρωσης της παραγραφής

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΞΙΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Οταν συμπληρωθεί η παραγραφή, ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή.

Ο,τι καταβλήθηκε χωρίς γνώση της παραγραφής δεν αναζητείται. Εγγραφη συμβατική αναγνώριση αξίωσης που έχει παραγραφεί, καθώς και η παροχή ασφάλειας, είναι έγκυρες αν έγιναν χωρίς γνώση της παραγραφής.

 


Αρθρο: 273

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή ενστάσεων

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι ενστάσεις, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, δεν

παραγράφονται.

 


Αρθρο: 274

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή παρεπόμενων αξιώσεων

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Οταν παραγραφεί η κύρια αξίωση, συμπαραγράφονται και οι παρεπόμενες από αυτήν αξιώσεις, και αν ακόμη δεν συμπληρώθηκε η παραγραφή που ισχύει γι' αυτές.

 


Αρθρο: 275

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιοπραξία που μεταβάλλει τους όρους της παραγραφής

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Δικαιοπραξία που αποκλείει την παραγραφή ή καθορίζει χρόνο συντομότερο ή μακρότερο από τον νόμιμο ή που γενικά κάνει τους όρους της παραγραφής βαρύτερους ή ελαφρότερους είναι άκυρη.

 


Αρθρο: 276

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραίτηση από την παραγραφή

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Παραίτηση από την παραγραφή μετά τη συμπλήρωσή της είναι έγκυρη.

 


Αρθρο: 277

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόταση παραγραφής

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ = ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, ΜΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Το δικαστήριο δεν λαμβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη την παραγραφή που δεν έχει προταθεί.

 


Αρθρο: 278

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ = ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο δανειστής ή όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να προτείνει την παραγραφή και αν ακόμη δεν την προτείνει ή παραιτείται από αυτήν ο οφειλέτης.

 


Αρθρο: 279

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποσβεστική προθεσμία

Λήμματα
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Στις περιπτώσεις που ο νόμος ή τα μέρη τάσσουν προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα (αποσβεστική προθεσμία)

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την παραγραφή.

 


Αρθρο: 280

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

Λήμματα
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ

Σχόλια
Στο τέλος της πρώτης φράσης το κείμενο του νόμου έχει άνω τελεία. Για τεχνικούς λόγους έχει τεθεί τελεία και ακολουθεί κεφαλαίο ψηφίο.

 

Κείμενο Αρθρου

Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως αποσβεστική προθεσμία που τάσσει ο νόμος. Η παραίτηση από αυτήν είναι άκυρη.

 


Αρθρο: 281

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάχρηση δικαιώματος

Λήμματα
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

Η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος.

 


Αρθρο: 282

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αυτοδικία

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ικανοποίηση της αξίωσης από το δικαιούχο αυτοδύναμα και χωρίς τη βοήθεια της αρχής (αυτοδικία) επιτρέπεται μόνο όταν η βοήθεια της αρχής δεν μπορεί να φτάσει έγκαιρα και υπάρχει κίνδυνος από την αναβολή να ματαιωθεί ή να δυσκολευτεί σημαντικά η πραγμάτωση της αξίωσης.

 


Αρθρο: 283

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)

 

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος αυτοδικεί χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, ή υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την αποτροπή του κινδύνου, έχει υποχρέωση αποζημίωσης. Την ίδια υποχρέωση έχει και αν νόμιζε από πλάνη ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.

 


Αρθρο: 284

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΜΥΝΑ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αμυνα

Λήμματα
ΑΜΥΝΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Δεν αποτελεί παράνομη πράξη η υπεράσπιση που επιβάλλεται σε κάποιον για να αποτρέψει παρούσα και άδικη επίθεση εναντίον του ίδιου ή τρίτου.

 


Αρθρο: 285

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάσταση ανάγκης

Λήμματα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Δεν αποτελεί παράνομη πράξη η καταστροφή ξένου πράγματος, εφόσον είναι αναγκαία για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος που απειλεί δυνανάλογα μεγαλύτερη ζημία αυτού που επιχειρεί την καταστροφή ή άλλου.

 


Αρθρο: 286

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)

 

Λήμματα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σχόλια
Στην πρώτη φράση στο κείμενο του νόμου υπάρχει άνω τελεία. για τεχνικούς λόγους τέθηκε τελεία και στη συνέχεια κεφαλαίο ψηφίο.

 

Κείμενο Αρθρου

Εκείνος που επιχείρησε σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο την καταστροφή ευθύνεται σε αποζημίωση, αν είχε προκαλέσει υπαίτια τον κίνδυνο. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορεί κατά τις περιστάσεις να καταδικαστεί σε εύλογη αποζημίωση. Μετά την καταβολή έχει εναντίον εκείνου που ωφελήθηκε από την πράξη του αναγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διοίκηση αλλοτρίων.

 


Αρθρο: 287

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΟΧΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εννοια της ενοχής

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ

Ενοχή είναι η σχέση με την οποία ένα πρόσωπο έχει υποχρέωση προς ένα άλλο σε παροχή. Η παροχή μπορεί να συνίσταται και σε παράλειψη.

 


Αρθρο: 288

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη.

 


Αρθρο: 289

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΟΧΗ ΓΕΝΟΥΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Παροχή κατά γένος.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΕΝΟΧΗ ΓΕΝΟΥΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν το πράγμα που οφείλεται είναι ορισμένο μόνο κατά γένος, το δικαίωμα της επιλογής, αν δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη σχέση, ανήκει στον οφειλέτη.

Ο οφειλέτης δεν έχει υποχρέωση να δώσει από τα άριστα πράγματα του γένους, ούτε έχει δικαίωμα να δώσει από τα χειρότερα.

 


Αρθρο: 290

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΟΧΗ ΓΕΝΟΥΣ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΕΝΟΧΗ ΓΕΝΟΥΣ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν ο οφειλέτης αποχωρίσει από το γένος ένα πράγμα με σκοπό την καταβολή, η ενοχή συγκεντρώνεται σ' αυτό μόνο αφότου ο δανειστής γίνει υπερήμερος ως προς την αποδοχή του.

Αν ο οφειλέτης με αίτηση του δανειστή αποστέλλει το πράγμα σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο εκπλήρωσης της παροχής, η συγκέντρωση επέρχεται αφότου το πράγμα παραδοθεί για την αποστολή.

 


Αρθρο: 291

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Παροχή σε ξένο νόμισμα.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ, ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Οταν πρόκειται για χρηματική οφειλή σε ξένο νόμισμα που πρέπει να πληρωθεί στην Ελλάδα, ο οφειλέτης, αν δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο, έχει δικαίωμα να πληρώσει σε εγχώριο νόμισμα με βάση την τρέχουσα αξία του ξένου νομίσματος στο χρόνο και τον τόπο της πληρωμής.

 


Αρθρο: 292

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ, ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Οταν πρόκειται για χρηματική οφειλή σε ξένο νόμισμα που πρέπει να πληρωθεί στην Ελλάδα, αν ο οφειλέτης έγινε υπερήμερος, ισχύει ό,τι και στη μη έγκαιρη εκπλήρωση κάθε οφειλής χρηματικού ποσού.

Αν υπερήμερος έγινε ο δανειστής, η υπερτίμηση του ξένου νομίσματος μετά την υπερημερία του δανειστή δεν βαρύνει τον οφειλέτη.

 


Αρθρο: 293

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ποσοστό τόκου.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΤΟΚΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ, ΝΟΜΙΜΟΣ ΤΟΚΟΣ, ΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Το ανώτατο όριο του τόκου που οφείλεται από δικαιοπραξία

προσδιορίζεται όπως ορίζει ο νόμος. Οι προμήθειες ή άλλα ανταλλάγματα που συνομολογούνται ή καταβάλλονται επιπλέον του τόκου λογίζονται ως τόκος.

Το ποσοστό του νόμιμου τόκου ή του τόκου υπερημερίας προσδιορίζεται όπως ορίζει ο νόμος.

 


Αρθρο: 294

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΤΟΚΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Κάθε δικαιοπραξία για τόκο που υπερβαίνει το ανώτατο θεμιτό όριο είναι άκυρη ως προς το επιπλέον.

 


Αρθρο: 295

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΤΟΚΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν οφείλεται τόκος από δικαιοπραξία χωρίς να ορίζεται το ποσοστό του, ισχύει ο νόμιμος τόκος.

Ο τόκος από δικαιοπραξία, εφόσον δεν ορίζεται σ' αυτήν κάτι άλλο, καταβάλλεται κάθε χρόνο.

 


Αρθρο: 296

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ-ΠΑΝΩΤΟΚΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Τόκος τόκου.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΤΟΚΟΣ, ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ = ΤΟΚΟΣ ΤΟΚΟΥ

Σχόλια
Στο τέλος της πρώτης φράσης στο κείμενο του νόμου έχει άνω τελεία. Για τεχνικούς λόγους έχει τεθεί τελεία και ακολουθεί κεφαλαίο ψηφίο.

 

Κείμενο Αρθρου

Για τόκους κάθε είδους οφείλεται τόκος, αν τέτοιος τόκος συμφωνηθεί ή αν ζητηθεί με αγωγή. Και στις δύο όμως περιπτώσεις μόνο για

οφειλόμενους τόκους ενός ολόκληρου τουλάχιστον έτους ή μιας χρήσης αν πρόκειται για το δημόσιο. Η συμφωνία για πληρωμή τέτοιου τόκου πρέπει να γίνεται ή η αγωγή να επιδίδεται, αφού λήξει το έτος ή η χρήση.

Ταμιευτήρια, πιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες μπορούν να ορίσουν με το καταστατικό τους ή να συνομολογήσουν από πριν ότι οι τόκοι καταθέσεων που δεν εισπράττονται θα ισχύουν ως νέα έντοκη κατάθεση.

 


Αρθρο: 297

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΕΡΟΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαφέρον.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ = ΔΙΑΦΕΡΟΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο υπόχρεος σε αποζημίωση οφείλει να την παράσχει σε χρήμα. Αντί για χρηματική αποζημίωση το δικαστήριο μπορεί, εκτιμώντας τις ειδικές περιστάσεις, να διατάξει την αποκατάσταση της προηγούμενης κατάστασης, εφόσον η αποζημίωση με τον τρόπο αυτό δεν προσκρούει στο συμφέρον του δανειστή.

 


Αρθρο: 298

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΚΕΡΔΟΣ = ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η αποζημίωση περιλαμβάνει τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του δανειστή (θετική ζημία), καθώς και το διαφυγόν κέρδος. Τέτοιο κέρδος λογίζεται εκείνο που προσδοκά κανείς με πιθανότητα σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

 


Αρθρο: 299

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΗΜΙΑ ΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ζημία μη περιουσιακή.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΖΗΜΙΑ ΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ = ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Για μη περιουσιακή ζημία οφείλεται χρηματική ικανοποίηση στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

 


Αρθρο: 300

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΟΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ζημία από οικείο πταίσμα.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΟΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν εκείνος που ζημιώθηκε συντέλεσε από δικό του πταίσμα στην ζημία ή την έκτασή της, το δικαστήριο μπορεί να μην επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει το ποσό της. Το ίδιο ισχύει και όταν εκείνος που ζημιώθηκε παρέλειψε να αποτρέψει ή να περιορίσει τη ζημία ή δεν επέστησε την προσοχή του οφειλέτη στον κίνδυνο ασυνήθιστα μεγάλης ζημίας, τον οποίο ο οφειλέτης ούτε γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει.

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για το πταίσμα των προσώπων για τα οποία ευθύνεται εκείνος που ζημιώθηκε.

 


Αρθρο: 301

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΦΑΙΡΕΣΗ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΜΑΔΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση λόγω δαπανών.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΝΟΜΙΜΟΣ ΤΟΚΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο υπόχρεος σε αποζημίωση λόγω δαπανών που έγιναν οφείλει από το χρόνο της δαπάνης νόμιμο τόκο στην αξία που δαπανήθηκε κατά το χρόνο αυτό.

Για δαπάνες που έγιναν σε αντικείμενο που πρέπει να αποδοθεί δεν οφείλονται τόκοι για όσο χρονικό διάστημα αυτός που έχει δικαίωμα σε αποζημίωση αποκομίζει τα ωφελήματα ή τους καρπούς του αντικειμένου.

 


Αρθρο: 302

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΦΑΙΡΕΣΗ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΜΑΔΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα αφαίρεσης.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος, λόγω δαπανών που έγιναν σε πράγμα που πρέπει να αποδοθεί, έχει δικαίωμα να αφαιρέσει τα κατασκευάσματα που είναι πάνω στο πράγμα, οφείλει, ασκώντας το δικαίωμα της αφαίρεσης, να επαναφέρει το πράγμα στην προηγούμενη κατάσταση με δικά του έξοδα. Αν η κατοχή του πράγματος περιήλθε στον άλλο, αυτός έχει δικαίωμα να εμποδίσει την αφαίρεση, εφόσον δεν του παρέχεται ασφάλεια για τη ζημία από την αφαίρεση.

 


Αρθρο: 303

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση σε λογοδοσία.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ, ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος έχει τη διαχείριση μιας ολικά ή μερικά ξένης υπόθεσης, εφόσον η διαχείριση συνεπάγεται εισπράξεις και δαπάνες, έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει. Για το σκοπό αυτό ο δοσίλογος οφείλει να ανακοινώσει στο δεξίλογο λογαριασμό που να περιέχει αντιπαράθεση των εσόδων και των εξόδων, καθώς και ό,τι προκύπτει από την αντιπαράθεση αυτή και να επισυνάψει τα δικαιολογητικά, εφόσον συνηθίζονται.

 


Αρθρο: 304

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Yποχρέωση σε απόδοση ομάδας.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος έχει υποχρέωση να αποδώσει ομάδα αντικειμένων ή να δώσει πληροφορίες γι' αυτήν, οφείλει να εγχειρίσει στο δικαιούχο κατάλογο των στοιχείων της ομάδας.

 


Αρθρο: 305

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΟΧΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαζευκτική ενοχή.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΟΧΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν από δύο ή περισσότερες οφειλόμενες παροχές πρέπει να καταβληθεί μόνο η μία (ενοχή διαζευκτική), το δικαίωμα της επιλογής σε περίπτωση αμφιβολίας το έχει ο οφειλέτης.

 


Αρθρο: 306

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΩΛΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Eπιλογή.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΟΧΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ

Σχόλια
Στο τέλος της πρώτης φράσης στο κείμενο του νόμου έχει άνω τελεία. Για τεχνικούς λόγους έχει τεθεί τελεία και ακολουθεί κεφαλαίο ψηφίο.

 

Κείμενο Αρθρου

Η επιλογή γίνεται με δήλωση προς το άλλο μέρος. Η δήλωση είναι αμετάβλητη και δεν επιδέχεται αίρεση ή προθεσμία.

Αν οι δανειστές ή οι οφειλέτες είναι περισσότεροι, η δήλωση της επιλογής γίνεται σε κάθε περίπτωση από όλους ή προς όλους μαζί.

 


Αρθρο: 307

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΩΛΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Απλοποίηση.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΟΧΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Με την επιλογή η διαζευκτική ενοχή γίνεται απλή.

 


Αρθρο: 308

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΩΛΕΙΑ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΟΧΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν ο οφειλέτης, έχοντας το δικαίωμα επιλογής, δεν το ασκήσει έως την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, το δικαίωμα επιλογής περιέρχεται στο δανειστή.

 


Αρθρο: 309

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΩΛΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Απώλεια του δικαιώματος επιλογής.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΟΧΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν ο δανειστής, έχοντας το δικαίωμα επιλογής, γίνει υπερήμερος, ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να του τάξει εύλογη προθεσμία για να ασκήσει το δικαίωμα επιλογής. Αν η προθεσμία περάσει άπρακτη, το δικαίωμα της επιλογής περιέρχεται στον οφειλέτη.

 


Αρθρο: 310

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυ