Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΔΑΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

 

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΔΑΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΦΕΚ: Α 7 19690418

Τέθηκε σε ισχύ: 18.04.1969

Ημ.Υπογραφής: 08.01.1969

 

Τίτλος
Δασικός Κώδικας

Θέματα
Δασικός Κώδικας


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 1

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Γενικοί ορισμοί

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 2

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Γενικοί ορισμοί

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 3

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Σχόλια
Για τα δάση και δασικές εκτάσεις του παρόντος εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 1734/1987 και παρ. 8 του άρθρου 43 του ν. 1337/1983, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 και 3 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

1. Επί των δασών των Νέων Χωρών και της Θεσσαλίας, συμπεριλαμβανομένων της Επαρχίας Δομοκού και του Νομού 'Αρτης, όσα προ της προσαρτήσεως αυτών ετέλουν έκπαλαι υπό την νομήν της ολότητος των κατοίκων χωρίων ή συνοικισμών, υφισταμένων κατά την δημοσίευσιν του Νόμ. 4173 της 15/19.6.1929 "περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 11 Μαϊου 1929 Ν.Δ/τος"περί δασικού κώδικος) χρησιμοποιούμενα ή τυγχάνοντα

εκμεταλλεύσεως υπ' αυτών και των οποίων τα αποδεικτικά εξουσιάσεως ή ιδιοκτησίας έγγραφα είτε δεν σώζονται είτε δεν δύνανται κατά τας διατάξεις της νομοθεσίας, υπό το κράτος της οποίας εξεδόθησαν, να αποτελέσουν πλήρη απόδειξιν υπάρξεως δασικής ιδιοκτησίας, λόγω χαρακτηρισμού της σχετικής δασικής εκτάσεως ως αγρού, βοσκής κλπ. δύνανται να αναγνωρισθούν ως ιδιοκτησία της ολότητος των κατοίκων των χωρίων ή των συνοικισμών, των κατά τα ανωτέρω χρησιμοποιησάντων ή και καρπωθέντων ταύτα, αναγνωριζομένων και ως νομικών προσώπων. Η διάταξις αύτη ισχύει και επί δασών, των οποίων τα αποδεικτικά έγγραφα είναι εκδεδομένα εικονικώς επ' ονόματι φυσικών προσώπων ή και καρπωθέντων αυτά χωρίων ή συνοικισμών.

2. Κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου κρίνονται και τα δάση της Θεσσαλίας, συμπεριλαμβανομένων της Επαρχίας Δομοκού και του Νομού 'Αρτης, τα διακατεχόμενα κατά την δημοσίευσιν του Νόμ. 4173/1929 υπό κοινοτήτων, χωρίων ή συνοικισμών, επί τη βάσει αποδεικτικών εγγράφων εκδεδομένων προ της προσαρτήσεως των ως άνω Χωρών εις την Ελλάδα.

3. Η κατά τα ανωτέρω αναγνωρισθείσα ή αναγνωριζομένη ιδιοκτησία ως και η κατά το άρθρ. 63 του Νόμ. 4173/1929 αναγνωρισθείσα τοιαύτη, δεν δύναται να μεταβιβασθή, υποθηκευθή ή κατασχεθή ουδ' υπόκειται εις τους περιορισμούς του άρθρ. 34.

4. Αι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται επί δασών ανηκόντων εις ανταλλαγέντας.


Αρθρο: 4

Ημ/νία: 24.12.2003

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία αναγνωρίσεως

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Η κατά το άρθρ. 3 αναγνώρισις δικαιωμάτων χωρεί πάντοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του παρά των Υπουργείω Γεωργίας Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δημοσίων Δασών, κρίνοντος επί τη βάσει παντός αποδεικτικού μέσου κατά την διαδικασίαν του άρθρ. 9.

2. Η σχετική αίτησις μετά των αποδεικτικών υποβάλλεται εις τον αρμόδιον δασάρχην, όστις προβαίνει εις την απαιτουμένην έρευναν και υποβάλλει το πόρισμα εις το Υπουργείον Γεωργίας.

3. Καταργήθηκε από το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 3208/2003/ΦΕΚ Α 303/24.12.2003.

4. Καταργήθηκε από το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 3208/2003/ΦΕΚ Α 303/24.12.2003.

5. Αι μεταξύ του Δημοσίου και των κοινοτήτων, χωρίων ή συνοικισμών εκκρεμούσαι τυχόν δίκαι περί νομής ή κυριότητος των εν άρθρ. 3 δασών, δεν καθιστούν αναρμόδιον το Συμβούλιον Ιδιοκτησίας Δημοσίων Δασών να επιληφθή της εκδικάσεως των κατά την ανωτέρω παρ. 2 αιτήσεων.


Αρθρο: 5

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Συνέπεια αναγνωρίσεως

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Το Δημόσιον ουδεμίαν υπέχει ευθύνην αποζημιώσεως των

αναγνωρισθέντων ή αναγνωρισθημένων ως ιδιοκτητών δασών, δασικών εδαφών ή δασικών εκτάσεων οπουδήποτε του Κράτους κειμένων, είτε η αναγνώρισις εγένετο παρά του τέως Διοικητικού Δικαστηρίου είτε παρά του Υπουργού Γεωργίας κατά εν άρθρ. 9 οριζόμενα αμαχήτως τεκμαιρομένης της νομίμου και εν δικαίω παρά ατου Δημοσίου διαχειρίσεως και καρπώσεως του δάσους, του δασικού εδάφους ή της δασικής εκτάσεως, κατά τον άχρι της αναγνωρίσεως χρόνον. Το αυτό ισχύει και προκειμένου περί αναγνωρίσεως δάσους, δασικού εδάφους ή δασικής εκτάσεως ως μπαλταλικίου επί τη βάσει του άρθρ. 63 του Νόμ. 4173/1929.

2. Η κατά το παρόν και προηγούμενον άρθρον γενομένη ή γενησομένη αναγνώρισις του δάσους ως μη δημοσίου ή μπαλταλικίου, λύει αυτοδικαίως την μίσθωσίν του, αφ' ής διαταχθή διοικητικώς η αποβολή του μισθωτού, δικαιουμένου εις αποζημίωσιν μόνον διά τας δαπάνας τας αναφερομένας εις την συντελεσθείσαν εκμετάλλευσιν, εφ' όσον δεν έλαβε το προϊόν της. Η διάταξις του άρθρ. 98 του από 19/30.11.1928 προεδρικού Δ/τος (περί διαχειρήσεως Δασών, κανονισμού και τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας και μισθώματος, διαθέσεως δασικών προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης κλπ. ρητινοσυλλογής και ρητινοκαλλιεργείας κλπ.), τηρείται εν ισχύϊ.


Αρθρο: 6

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις εσόδων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Τα έσοδα εκ των δασών, των περιερχομένων κατά τας διατάξεις του παρόντος κώδικος ή περιελθόντων κατά τας προϊσχυσάσας αυτού σχετικάς διατάξεις εις την κυριότητα των κοινοτήτων, χωρίων ή συνοικισμών διατίθενται κατά σειράν προτιμήσεως:

α) Δι' έξοδα φυλάξεως, συντηρήσεως, οροθετήσεως και καλής διαχειρίσεως των δασών τούτων.

β) Δι' έξοδα δασικής εκπαιδεύσεως και ανέγερσιν σχολικών κτιρίων. γ) Δι' έργα οδοποιϊας ή υδραυλικά.

2. Δ/μα, εκδιδόμενον επί τη προτάσει των Υπουργών Γεωργίας και Εσωτερικών, καθορίζει τον τρόπον της εποπτείας της συμφώνως προς τα ανωτέρω διαθέσεως των εκ των δασών τούτων εσόδων.


Αρθρο: 7

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγνώρισις αυτοτελών δασυλλίων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Αυτοτελή δασύλλια εκτάσεως ουχί μείζονος των 50 στρεμμάτων, περιλαμβανόμενα μεταξύ γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργουμένων εκτάσεων, κειμένων εντός καθαρώς αγροτικών περιοχών, μη γειτνιαζουσών μετά δημοσίων δασών, δύνανται να αναγνωρισθούν δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας ως ιδιοκτησία των κατόχων τούτων, εφ' όσον βεβαιούται δι' ητιολογημένων εκθέσεων των αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών ότι διατελούν από τριακονταετίας υπό την ανεπίληπτον νομήν και κατοχήν αυτών και των δικαιοπαρόχων των. Το Δημόσιον ουδεμίαν υπέχει ευθύνην δι' εκνίκησιν ή οιανδήποτε άλλην αιτίαν.

2. Ειδικώς διά τας Νέας Χώρας δύναται ο Υπουργός Γεωργίας να αναγνωρίση ως ιδιόκτητα τοιαύτα δασύλλια, περιορίζων την έκτασιν μέχρις εκατόν στρεμμάτων, εφ' όσον εκ των Τουρκικών κτηματολογικών βιβλίων αποδεικνύεται ότι οι διεκδικούντες ή οι προκάτοχοι αυτών ήσαν ιδιοκτήται ή νομείς προ του έτους 1912.

3. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να παραπέμπη προς γνωμοδότησιν εις το Συμβούλιον Ιδιοκτησίας Δημοσίων Δασών περιπτώσεις διεκδικήσεων των προηγουμένων παραγράφων.


Αρθρο: 8

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 9

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 10

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 11

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 12

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 13

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 14

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 15

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 16

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 17

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 18

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 19

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 20

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 21

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 22

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 23

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 24

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 25

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 26

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 27

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 28

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 29

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 30

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 31

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 32

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Νομιμοποίησις γενομένων παραχωρήσεων εκ του κτήματος Μανολάδος

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Παραχωρήσεις εκ του δημοσίου κτήματος Μανολάδος γενόμεναι προς γεωργούς, είτε επί τη βάσει του Α.Ν. 857/1937, είτε επί τη βάσει των προ αυτού ισχυσασών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, θεωρούνται ως νομίμως γενόμεναι, έστω και αν καθ' οιονδήποτε τρόπον προκύπτη ακυρότης των τοιούτων παραχωρήσεων, χωρεί δε περαιτέρω η έκδοσις των οικείων παραχωρητηρίων υπό της αρμοδίας δασικής υπηρεσίας.

2. Εάν διά τας ανωτέρω παραχωρήσεις είχε καθορισθή τίμημα προς της 28 Απρ. 1941, η υφισταμένη τυχόν οφειλή θεωρείται αποσβεσθείσα δυνάμει του Νόμ. 18/1944. Εάν τοιούτο τίμημα δεν είχε καθορισθή, εφαρμόζονται αι οικείαι διατάξεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

3. Παραχωρήσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, γενόμεναι προς κοινότητας, θεωρούνται ως γενόμεναι προς εγκατάστασιν των κατοίκων αυτών διά διανομής των παραχωρηθεισών εκτάσεων.

4. Εκτάσεις του δημοσίου κτήματος Μανολάδος, καταληφθείσαι καθ' οιονδήποτε τρόπον παρ' αγροτών μέχρι της 31.12.1947 και κατεχόμεναι έκτοτε συνεχώς μέχρι σήμερον παρ' αυτών ή των γενικών ή ειδικών διαδόχων των, παραχωρούνται εις τους κατέχοντας και καλλιεργούντας ή εκμεταλλευομένους κτηνοτροφικώς ταύτας κατόχους των ως κάτωθι: α) Εις τους έχοντας εξ οιασδήποτε αιτίας ατομικήν γεωκτησίαν μέχρι 50 στρεμμάτων παραχωρείται εκ της παρ' αυτών κατεχομένης δημοσίας εκτάσεως, τόση έκτασις, όση απαιτείται ώστε, συνυπολογιζομένης και της ατομικής ως άνω γεωκτησίας των, το σύνολον να μην υπερβαίνη τα 90 στρέμματα. β) Εις τους έχοντας εξ οιασδήποτε αιτίας ατομικήν γεωκτησίαν από 50 στρεμμάτων μέχρις 150 παραχωρείται εις αυτούς εκ της παρ' αυτών κατεχομένης αυθαιρέτως δημοσίας εκτάσεως, έκτασις εκ 30 στρεμμάτων. Η τυχόν πέραν των ανωτέρω ορίων απομένουσα εις χείρας των ανωτέρω δικαιούχων δημοσία έκτασις διατίθεται υπέρ δικαιουμένων αποκαταστάσεως κατά την αγροτικήν νομοθεσίαν ακτημόνων καλλιεργητών. Η παραχώρησις ενεργείται δι' αποφάσεως της επιτροπής απαλλοτριώσεων αποφαινομένης περί της συνδρομής των κατά τα άνω όρων επί τη βάσει παντός προσήκοντος αποδεικτικού στοιχείου. Το κατά στρέμμα τίμημα των κατά τα άνω παραχωρουμένων εκτάσεων ορίζεται διά της αυτής αποφάσεως της επιτροπής απαλλοτριώσεων εις το 1/3 της τρεχούσης κατά τον χρόνον της

παραχωρήσεως αξίας. Το τίμημα εξοφλείται εις 6 ίσας ετησίας ατόκους δόσεις και εισπράττεται κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Εκ του τιμήματος ποσοστόν 15% περιέρχεται εις το Ειδικόν Ταμείον Εποικισμού προς κάλυψιν των εξόδων της απαλλοτριωτικής διαδικασίας.


Αρθρο: 33

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αναγνώριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 34

Ημ/νία: 24.12.2003

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραχώρησις 1/5 μεριδίου του Δημοσίου επί δασών των Νέων Χωρών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Συνιδιοκτησία επί δημοσίων δασών

Σχόλια
Η περ. β της παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 12 του ν. 3208/2003/ΦΕΚ Α 303/24.12.2003.

Κείμενο Αρθρου

1. (Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).

2. Το δικαίωμα συγκυριότητος του Δημοσίου κατά το 1/5 δεν υφίσταται: α) Επί μη δημοσίων δασών συνολικής εκτάσεως κατ' ιδιοκτησίαν μέχρι πέντε στρεμμάτων, παρεμβαλλομένων εντός γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργουμένων εκτάσεων. Εις την περίπτωσιν ταύτην το επί του ενός πέμπτου δικαίωμα του Δημοσίου θεωρείται ως μη υφιστάμενον από της ισχύος του Ν.Δ. 841 της 29.11/22.12.1941 (περί λήψεως εκτάκτων μέτρων διά την εκμετάλλευσιν και διαχείρισιν των δασών λόγω των εκ του πολέμου δημιουργηθεισών συνθηκών).

«β) Επί δασών των Νέων Χωρών, τα οποία αναγνωρίζονται ως ιδιοκτησία του νομικού προσώπου δήμου ή κοινότητας ή έχουν μεταβιβασθεί σε αυτό με δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου, από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπέρ των οποίων είχε γίνει η αναγνώριση.»

γ) Επί των δασών των Ιερών Μονών του Αγίου 'Ορους των κειμένων εν τη περιφερεία της τέως Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας, από της ισχύος του Νόμ. 1804 της 5/19.9.1944 (περί επεκτάσεως του άρθρ. 7 του Νόμ. 6242 και επί των εν Μακεδονία δασών του Αγίου 'Ορους).

3-4. (Καταργήθηκαν από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 35

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Συνιδιοκτησία επί δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 36

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Συνιδιοκτησία επί δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 37

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Συνιδιοκτησία επί δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 38

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Συνιδιοκτησία επί δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 39

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Συνιδιοκτησία επί δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 40

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Συνιδιοκτησία επί δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 41

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραχώρησις νομής δημοσίων δασών εις δήμους και κοινότητας

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Ειδικές περιπτώσεις παραχωρήσεως

Κείμενο Αρθρου

1. Δάση ή τμήματα δασών εκτάσεως ουχί μείζονος των 2000 στρεμμάτων, υπερκείμενα πόλεων, χωρίων ή συνοικισμών και έχοντα χαρακτήρα προστατευτικόν των υποκειμένων πόλεων, χωρίων ή συνοικισμών, παραχωρούνται δι' αποφάσεως του νομάρχου κατά νομήν εις τα νομικά πρόσωπα των οικείων δήμων ή κοινοτήτων, εφ' όσον αναλαμβάνουν ταύτα την μέριμναν της προστασίας και κανονικής εκμεταλλεύσεως αυτών, του Δημοσίου διατηρούντος την ψιλήν κυριότητα των δασών τούτων.

2. Επιτροπή, οριζομένη υπό του νομάρχου εκ τριών δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων απαραιτήτως ο αρμόδιος δασάρχης, καθορίζει διά πράξεώς της τα κατά την προηγουμένην παράγραφον δάση. Κατά της πράξεως της επιτροπής ταύτης επιτρέπεται εις τον νομάρχην και τους

ενδιαφερομένους δήμους ή κοινότητας ένστασις, κρινομένη υπό

δευτεροβαθμίου επιτροπής, οριζομένης επίσης υπό του νομάρχου εκ τριών δημοσίων υπαλλήλων, εκ των οποίων απαραιτήτως εις δασικός υπάλληλος ανώτερος όμως κατά βαθμόν των μελών της πρωτοβαθμίου επιτροπής. Μετά της ενστάσεως, εξαιρέσει της ασκουμένης υπό του νομάρχου,

συνυποβάλλεται γραμμάτιον παρακαταθήκης των εξόδων μεταβάσεως της επιτροπής.

3. Τα έσοδα εκ των δασών τούτων διατίθενται συμφώνως προς το άρθρ. 6.


Αρθρο: 42

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραχώρησις νομής δημοσίων δασών εις το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Ειδικές περιπτώσεις παραχωρήσεως

Κείμενο Αρθρου

1. Τα κατά τον Νόμ. 6320 της 10/17.10.1934 (περί παραχωρήσεως της χρήσεως δημοσίων δασών εις το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης διά σκοπούς εκπαιδευτικούς, ερευνών κλπ.) και το εις εκτέλεσιν αυτού εκδοθέν Π.Δ.

15/28.12.34 (περί παραχωρήσεως κατά Νομήν εις το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης Δημοσίων δασών διά σκοπούς εκπαιδευτικούς και ερευνών) παραχωρηθέντα κατά νομήν εις το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης: α) Δημόσια δάση της περιφερείας Περτουλίου εκτάσεως 30000 περίπου στρεμμάτων και

β) Τμήμα Δημοσίων δασών της περιφερείας των Κοινοτήτων Βραστάμων (τέως Βραστών) και Ταξιάρχου της Επαρχίας Χαλκιδικής ίσης περίπου εκτάσεως, μετά των εντός ταυτών δημοσίων νομημάτων, προς τον σκοπόν πρακτικής εκπαιδεύσεως των φοιτητών της Δασολογίας, διεξαγωγής δασικών ερευνών και μελετών ως και υποδειγματικής διοικήσεως και διαχειρίσεως τούτων, διέπονται, όσον αφορά εις την καθόλου διοίκησιν και διαχείρισιν υπό των διατάξεων του άρθρ. 82.


Αρθρο: 43

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 44

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 45

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 46

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 47

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 48

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 49

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξαγορά και απαλλοτρίωσις ιδιωτικών δασών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Εξαγορά, ανταλλαγή και απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων

Κείμενο Αρθρου

1. Δάση ιδιωτικά, εις τα οποία απηγορεύθησαν επ' αόριστον χρόνον ωρισμέναι ή άπασαι αι εξ αυτών καρπώσεις, δύνανται να αγορασθούν υπό του Δημοσίου, ή να απαλλοτριωθούν αναγκαστικώς υπ' αυτού.

2. Διά λόγους δασικής πολιτικής, δύναται το Δημόσιον να αγοράζη ιδιωτικά δάση. Το τίμημα και οι λοιποί όροι της αγοράς καθορίζονται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών, δημοσιευομένης εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Εις τον πρϋπολογισμόν του Υπουργείου Γεωργίας αναγράφεται ετησίως προς τον κατά την προηγουμένην παράγραφον σκοπόν πίστωσις, δυναμένη να χρησιμεύση και προς εξυπηρέτησιν δανείου, συναπτομένου διά συμβάσεως, κυρουμένης δι' αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών, διά την αγοράν ιδιωτικών δασών.


Αρθρο: 50

Ημ/νία: 24.12.2003

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανταλλαγή και απαλλοτρίωσις ιδιωτικών εκτάσεων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Εξαγορά, ανταλλαγή και απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων

Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 20 άρθρου 28 Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α 275) "Οι ανταλλαγές, δυνάμει συμβολαίων, ισάξιων ακινήτων δασικών ή μη εκτάσεων μεταξύ του Δημοσίου και τρίτων θεωρούνται ισχυρές και νόμιμες, ανεξάρτητα αν τηρήθηκε ή μη η διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4173/1929, όπως κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 2 του ν.δ. 86/1969 και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν.δ. 2967/1954 "Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων τινών της κείμενης νομοθεσίας περί διαχειρίσεως Ανταλλαξίμου Περιουσίας" (ΦΕΚ 199 Α). Η παρ. 4 προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3208/2003/ΦΕΚ Α 303/24.12.2003.

Κείμενο Αρθρου

1. Το Δημόσιον δύναται να προβή εις απαλλοτριώσιν ιδιωτικών εκτάσεων παρακειμένων ή περιεχομένων εις δάση υποβληθέντα εις τεχνικήν διαχείρισιν, εφ' όσον προβλέπεται τούτο υπό εγκεκριμένου διαχειριστικού σχεδίου ή διαχειριστικής εκθέσεως του δάσους. Το ποσόν της αποζημιώσεως καθορίζεται κατά τας κειμένας περί απαλλοτριώσεως ιδιωτικών κτημάτων διατάξεις.

2. Κατά τας διατυπώσεις της προηγουμένης παραγράφου δύναται να επιτραπή και η ανταλλαγή ιδιωτικών αγρών ή άλλων κτημάτων, ευρισκομένων εντός δασών, με δημοσίας δασικάς εκτάσεις κειμένας εγγύς συνοικισμών, μακράν πάντως των πόλεων, εφ' όσον διά τινα λόγον, δεν είναι χρήσιμοι, εις το Δημόσιον, κατά τα λεπτομερέστερον διά Δ/τος καθοριζόμενα.

3. Διά λόγους γεωργικής και δασικής πολιτικής προς ανάπτυξιν της γεωργίας και δασοπονίας, δύναται ο Υπουργός Γεωργίας να αποφασίζη την ανταλλαγήν δημοσίων εκτάσεων, δασικών ή μη, μη χρησίμων εις το Δημόσιον, δι' αξιολόγων δασικών ή μη εκτάσεων ανηκουσών εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμούς. Η απόφασις περί της ανταλλαγής, των όρων αυτής και των συναφών λεπτομερειών, εκδίδεται εκάστοτε μετά προηγουμένην εκτίμησιν των προς ανταλλαγήν εκτάσεων και πρότασιν τριμελούς επιτροπής συγκροτουμένης υπό του ειρημένου Υπουργού εκ δύο ανωτέρων υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας και του οικονομικού εφόρου της περιφερείας της προς ανταλλαγήν δημοσίας εκτάσεως.

«4. Σε περιπτώσεις που υφίστανται εντός των δασικών οικοσυστημάτων γεωργικές ή άλλες εδαφοπονικές δραστηριότητες που διασπούν τη συνοχή τους και δημιουργούν κινδύνους για την υπόσταση τους, είναι επιτρεπτή η ανταλλαγή των μη δασικών αυτών εκτάσεων με άλλες, ισάξιες εκτάσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν.

998/1979. Η απόφαση για την ανταλλαγή εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, μετά από προηγούμενη εκτίμηση των προς ανταλλαγή εκτάσεων και πρόταση τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τον οικείο δασάρχη και τον προϊστάμενο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), οριζόμενους κάθε φορά με απόφαση του ως άνω Γενικού Γραμματέα.»


Αρθρο: 51

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαλλοτρίωσις δι' εγκατάστασιν φυτωρίων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Εξαγορά, ανταλλαγή και απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων

Κείμενο Αρθρου

Αναγκαστική απαλλοτρίωσις ιδιωτικών εκτάσεων δύναται να ενεργηθή και διά την ίδρυσιν και επέκτασιν δασικών φυτωρίων κατά τα εν τη παρ. 4 του άρθρ. 195 οριζόμενα.


Αρθρο: 52

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαλλοτρίωσις διά δασικάς οδούς κλπ.

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Εξαγορά, ανταλλαγή και απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων

Κείμενο Αρθρου

Τα κατά το άρθρ. 226 έργα κατασκευής και συντηρήσεως δασικών οδών και μεταφορικών εν γένει εγκαταστάσεων, δασικών εργοστασίων, κτιρίων και μέσων επικοινωνίας είναι δημοσίας ωφελείας και τα αναγκαιούντα κτήματα διά την κατασκευήν, συντήρησιν, βελτίωσιν και επέκτασιν αυτών, την λήψιν υλικών κλπ. απαλλοτριούνται αναγκαστικώς, των σχετικών αποζημιώσεων βαρυνουσών τον ειδικόν διά το έργον προϋπολογισμόν.


Αρθρο: 53

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Τίτλος Αρθρου
Απαλλοτρίωσις δι' αναδωσωτικούς σκοπούς

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Εξαγορά, ανταλλαγή και απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 54

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαλλοτριώσεις εντός των εθνικών δρυμών και εκτάσεων κηρυχθεισών ως διατηρητέων μνημείων της φύσεως

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Εξαγορά, ανταλλαγή και απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων

Κείμενο Αρθρου

"1. Πάσης μορφής και χρήσεως εδαφικαί εκτάσεις, ως και εμπράγματα δικαιώματα επ' αυτών, εντός του κατά τας διατάξεις του άρθρ. 79 καθοριζομένου πυρήνος των εθνικών δρυμών και εκτάσεων κηρυχθεισών ως διατηρητέων μηνμείων της φύσεως, απαλλοτριούνται αναγκαστικώς υπέρ του Δημοσίου, διά λόγους δημοσίας ωφελείας, συνισταμένης εις την εκπλήρωσιν των εν άρθρ. 79 σκοπών, της απαλλοτριώσεως κηρυσσομένης διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας.

2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον απαλλοτριώσεις δύναται να επιβληθούν εντός της κατά τας διατάξεις του άρθρ. 79 καθοριζομένης περιφερειακής ζώνης των εθνικών δρυμών.

3. Αι απαλλοτριωτέαι κατά τας διατάξεις του παρόντος εκτάσεις καθορίζονται υπό Επιτροπής εκ του Προϊσταμένου της Δασικής Υπηρεσίας Διευθυντού δασών ή Νομοδασάρχου ή Δασάρχου, του Διευθυντού Γεωργίας και του Οικονομικού Εφόρου της περιοχής, εις ην κείνται αι εκτάσεις αύται".

<Το άρ. 54 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρ. 1 Ν.Δ. 996/1971>.


Αρθρο: 55

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτριώσεως

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Εξαγορά, ανταλλαγή και απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων

Κείμενο Αρθρου

Επί των κατά τον παρόντα κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων εφαρμόζονται κατά τα λοιπά αι εκάστοτε ισχύουσαι σχετικαί διατάξεις.


Αρθρο: 56

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διατήρησις υφισταμένων δικαιωμάτων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Δικαιώματα επί δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Τα δικαιώματα συλλογής ρητίνης, συλλογής βαλανιδόκαρπου, βοσκής, ξυλεύσεως κλπ., όσα απεκτήθησαν επί δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων διά της έκπαλαι ασκήσεώς των παραμένουν σεβαστά, δεν δύνανται όμως επ' ουδενί λόγω να παρεμποδίσουν την εκμετάλλευσιν των δασών τούτων υπό του Δημοσίου, ούτε την λήψιν υπ' αυτού των αναγκαίων προστατευτικών μέτρων προς αναγέννησιν των δασών μετά την υλοτομίαν.

2. Εις τας περιφερείας, εις τας οποίας η ρητίνευσις ενεργείται ως δικαίωμα, κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα, υπό των κατοίκων, αλλά το δικαίωμα της ρητινοσυλλογής εκμισθούται υπό του Δημοσίου, αναγνωρίζεται υπέρ των κατοίκων δικαίωμα ρητινεύσεως άνευ υποχρεώσεως καταβολής μισθώματος.

3. Τα επί δημοσίων δασών, παραχωρηθέντα μετά το έτος 1922 δυνάμει παραχωρητηρίων εις φυσικά πρόσωπα, υφιστάμενα προ της παραχωρήσεως τούτων δικαιώματα ρητινοσυλλογής, συλλογής βαλανιδοκάρπου, βοσκής, ξυλεύσεως κλπ. θεωρούνται ως μη καταργηθέντα διά της υπό του Κράτους γενομένης παραχωρήσεως, των κατοίκων δυναμένων να ασκούν ελευθέρως τα δικαιώματα ταύτα.

4. Δικαιώματα εκχερσώσεως και ξυλεύσεως, τα οποία εκέκτηντο ως εκ των υφισταμένων σχέσεων αποκατασταθέντες ακτήμονες καλλιεργηταί επί μη απαλλοτριωθεισών ή μη διανεμηθεισών δασικών εκτάσεων του άρθρ. 1 παρ. 1 - 3, περιλαμβανομένων εις απαλλοτριωθέντα κτήματα δυνάμει του Αγροτικού Κώδικος περί αποκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών, διατηρούνται ως και πρότερον υπέρ αυτών.


Αρθρο: 57

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Περιορισμός, καθορισμός και απόσβεσις δικαιωμάτων επί δασών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Δικαιώματα επί δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Περιωρισμένα δικαιώματα καρπώσεως επί δημοσίων ή μη δασών, δύνανται επί τη προτάσει ή της δασικής αρχής ή του δικαιούχου ή του

δασοκτήμονος:

α) Να περιορισθούν προσωρινώς εντός των ορίων της ικανότητος και παραγωγικότητος του δάσους.

β) Να διασαφηνισθούν μονίμως και να καθορισθούν καθ' όρια και έκτασιν. γ) Να αποσβεσθούν διά χρηματικής αποζημιώσεως, όπου σοβαροί κοινωνικοί λόγοι δεν αντίκειται εις την απόσβεσιν ταύτην.

2. Προκειμένου περί δημοσίων δασών, ο κατά την προηγουμένην παράγραφον στοιχ. α' προσωρινός περιορισμός ενεργείται δι' αποφάσεως του νομάρχου, εκδιδομένης κατόπιν γνωμοδοτήσεως επιτροπής εκ των αρμοδίων δασάρχου και ειρηνοδίκου και ενός άλλου δημοσίου υπαλλήλου, οριζομένου εκάστοτε υπό του αυτού νομάρχου.

3. Ενώπιον της επιτροπής καλείται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλη τας ενστάσεις του.

4. Η κατά τας διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναγκαστική απαλλοτρίωσις ή απόσβεσις περιωρισμένων ως άνω δικαιωμάτων επί δημοσίων δασών ενεργείται εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρ. 49 και 50.

5. Προκειμένου περί δημοσίων δασών, ο κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου περιορισμός, ο καθορισμός ή η απόσβεσις, ενεργούνται ελευθέρως διά συμβιβασμού μεταξύ των ενδιαφερομένων, εγκρινομένου πάντως υπό του νομάρχου. Μη επιτευχθέντος συμβιβασμού δύνανται να ρυθμιστούν ταύτα διά προσφυγής των ενδιαφερομένων εις τα αρμόδια δικαστήρια.

6. Προκειμένου περί μη δημοσίων δασών εφαρμόζονται αναλόγως τα εν παρ.

2-4 του παρόντος άρθρου οριζόμενα.


Αρθρο: 58

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Νομή επί δασών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αστικές διατάξεις

Κείμενο Αρθρου

1. Επί των αδεσπότων και επί των δημοσίων εν γένει δασών θεωρείται νομεύς το Δημόσιον, έστω και αν ουδεμίαν ενήργησεν επ' αυτών πράξιν νομής.

2. Ουδείς δύναται να αποκτήση δικαίωμα νομής δι' εκχερσώσεως, υλοτομίας, σποράς ή οιασδήποτε άλλης πράξεως επί δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, μοναστηριακών ή ανηκόντων εις ιδρύματα εν γένει δασών, αναδασωτέων εκτάσεων, χορτολιβαδικών εδαφών και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή μερικώς δασοσκεπών λιβαδίων.

3. Νομή παρά τρίτου θεωρείται ασκουμένη επί των δασών, των μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή λιβαδίων και των χορτολιβαδικών εδαφών μόνον διά της, κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις, επί τη βάσει αδειών της δασικής αρχής, υλοτομίας ή εκμεταλλεύσεως αυτών ως ιδιωτικών εκτάσεων.

4. Μόνη η βοσκή επί δημοσίων δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή λιβαδίων και χορτολιβαδικών εδαφών ουδέποτε θεωρείται ως πράξις νομής ή οιονεί νομής δουλείας βοσκής.

5. Μόνη η ύπαρξις οιουδήποτε τίτλου δεν θεωρείται καθ' εαυτήν ως διακατοχική πράξις.


Αρθρο: 59

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αυθαίρετος κατάληψις δασών κλπ. κατά την εμπόλεμον περίοδον

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αστικές διατάξεις

Κείμενο Αρθρου

1. Δάση, δασικαί εκτάσεις ή δασικά εδάφη αυθαιρέτως καταληφθέντα ή εκχερσωθέντα κατά την διάρκειαν της από της 28 Οκτ. 1940 εμπολέμου καταστάσεως θεωρούνται ότι ουδέποτε έπαυσαν ανήκοντα κατά νομήν εις τον αρχικόν ιδιοκτήτην (Δημόσιον, ιδιώτην ή νομικόν πρόσωπον δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου).

2. Οι ενεργήσαντες οιασδήποτε φύσεως διακατοχικάς πράξεις ή οι αυθαιρέτως προβάντες εις οιασδήποτε ενέργειας εντός των ως άνω εκτάσεων, ως και πας τρίτος έλκων τυχόν δικαιώματα παρά τούτων λογίζονται ως ουδέποτε ενεργήσαντες τοιαύτας πράξεις, εκ των οποίων ουδεμία επέρχεται συνέπεια υπέρ του ενεργήσαντος, όστις θεωρείται κατ' αμάχητον τεκμήριον και ως αμέσως διοικητικώς αποβληθείς.

3. Πάσα παρ' αυτών καταβληθείσα δαπάνη εκχερσώσεως, καλλιεργείας, ανεγέρσεως κτισμάτων κλπ. παραμένει εις όφελος του ιδιοκτήτου του ακινήτου, ουδεμίαν οφείλοντος αποζημίωσιν.


Αρθρο: 60

Ημ/νία: 24.12.2003

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ (ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάτμησις δασικής ιδιοκτησίας

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Αστικές διατάξεις

Σχόλια
- Σχετικά με το παρόν άρθρο βλ. και το άρθρο 16 (αγορά και ανταλλαγή απαλλοτριωμένου ακινήτου) του ν. 3175/2003 (Α΄207/29.8.2003). Οι παρ. 3 και 4 προστέθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3208/2003/ΦΕΚ Α 303/24.12.2003.

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται η κατάτμησις της δασικής ιδιοκτησίας, είτε διά διανομής μεταξύ των εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτητών ή διακατόχων, είτε διά πωλήσεως ή οιασδήποτε άλλης πράξεως, άνευ προηγουμένης αδείας του Υπουργού Γεωργίας, επί ποινή απολύτου ακυρότητος της σχετικής δικαιοπραξίας. Η άδεια του Υπουργού συνάπτεται εις την σχετικήν συμβολαιογραφικήν πράξιν, εν τη οποία γίνεται μνεία αυτής. Η διάταξις αύτη ισχύει αναλόγως και προκειμένου περί δημοσίων δασών, επί των οποίων τρίτοι ασκούν περιωρισμένα δικαιώματα δουλείας, ως

ρητινοσυλλογής, βοσκής κλπ.

2. Προκειμένου περί κατατμήσεως μοναστηριακών δασών, δασικών εδαφών και εν γένει δασικών εκτάσεων, εκτός της υπό της ανωτέρω παραγράφου απαιτουμένης αδείας, έχουν εφαρμογήν και τα εν άρθρ. 148 καθοριζόμενα. «3. Η μεταβίβαση αυτοτελών ιδιωτικών δασοτεμαχίων που δεν συνορεύουν μεταξύ τους, καθώς και η μεταβίβαση ιδανικού εξ αδιαιρέτου μεριδίου ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης δεν συνιστά κατάτμηση. Δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες και άλλα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται εντός δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων, καθώς και νομίμως κηρυσσόμενες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών.

4. Η άδεια κατάτμησης για την υλοποίηση επιτρεπτής, κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση χορηγείται από το όργανο που εγκρίνει την επέμβαση.»


Αρθρο: 61

Ημ/νία: 03.12.1998

Ημ/νία Ισχύος: 18.01.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Πρωτόκολλον. Διαδικασία διοικητικής αποβολής. 'Ενδικα μέσα

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασική Ιδιοκτησία, Δικονομικές διατάξεις

Σχόλια
Το εντός ( ) εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 καταργήθηκε με την παρ. 14α άρθρου 28 Ν. 2664/1998.

Κείμενο Αρθρου

"1. Κατά του επιχειρούντος εκχέρσωσιν, υλοτομίαν, σποράν ή οιανδήποτε ετέραν διακατοχικήν πράξιν επί δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, μοναστηριακών ή ανηκόντων εις ιδρύματα εν γένει δασών, αναδασωτέων εκτάσεων, χορτολιβαδικών εδαφών και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή μερικώς δασοσκεπών λιβαδίων και χορτολιβαδικών εδαφών και ασχέτως του χρόνου καθ' ον αι πράξεις αύται επεχειρήθησαν συντάσσεται και κοινοποιείται παρά του αρμόδιου Δ/ντού δασών ή Νομοδασάρχου ή Δασάρχου πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής. Διά του πρωτοκόλλου, προκειμένου περί δημοσίων δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εδαφών, βεβαιούται υπό του Διευθυντού Δασών ή Νομαδασάρχου ή Δασάρχου κατά του καταλαβόντος και υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, η εις βάρος του Δημοσίου τυχόν επελθούσα ζημία, το ποσόν αποκαταστάσεως ταύτης, ως και το ποσόν της οφειλομένης αποζημιώσεως χρήσεως.

Το πρωτόκολλον καθίσταται οριστικόν και θεωρείται ότι ο καθ' ου απεδέχθη τούτο, εάν εντός τριάκοντα ημερών από της επιδόσεως, μη παρεκτεινομένης λόγω αποκαστάσεως, δεν ασκήση κατ' αυτού ανακοπήν.

<Η παρ. αντικαταστάθηκε ως άνω από άρ. 2 Ν.Δ. 996/1971>.

2. Η κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ανακοπή ασκείται κατά του Δημοσίου ή κατά των εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου νομικών προσώπων, εις τα οποία ανήκει η έκτασις, εφ' ης επιχειρείται η παράνομος ενέργεια, απευθύνεται δε ενώπιον του αρμοδίου εκ της τοποθεσίας του ακινήτου ειρηνοδικείου.

("Εις την άσκησιν της εν λόγω ανακοπής νομιμοποιείται μόνον ο ισχυριζόμενος εαυτόν κύριον της εξ ής απεβλήθη εκτάσεως, φέρων το βάρος της αποδείξεως του ισχυρισμού του".)

<Το ανωτέρω μέσα σε "" εδάφιον προστέθηκε από την παρ. 1 του άρ.>24 Ν. 248/1976>.

3. Διά την προδικασίαν και την εκδίκασιν της ανακοπής έχει εφαρμογήν η ειδική διαδικασία των άρθρ. 727 έως 747 του κώδικος πολιτικής δικονομίας (Α.Ν. 44/1967). Προς συζήτησιν της ανακοπής αντίγραφον αυτής μετά κλήσεως κοινοποιείται προς τον οικονομικόν έφορον της οικείας περιφερείας ως εκπρόσωπον του Δημοσίου, εάν πρόκειται περί εκτάσεως του Δημοσίου, άλλως δε προς το εις το κοινοποιηθέν πρωτόκολλον αναφερόμενον ως δικαιούχον νομικόν πρόσωπον, κατ' αμφοτέρας δε τας περιπτώσεις και προς τον αρμόδιον δασάρχην. Κατάθεσις παραβόλου ή εγγραφή της ανακοπής εις το βιβλίον διεκδικήσεων δεν απαιτείται. Το βάρος της αποδείξεως υπέχει ο ανακόπτων, μετά των προσαγομένων δε αποδεικτικών μέσων συνεκτιμώνται και αι υπό των δασαρχών, δασονόμων ή δασοκόμων ενεργούμεναι διοικητικαί εξετάσεις.

4. Κατά της αποφάσεως του ειρηνοδικείου επιτρέπεται έφεσις

απευθυνομένη ενώπιον του αρμοδίου μονομελούς πρωτοδικείου, μη επιτρεπομένης παραπομπής της υποθέσεως εις το πολυμελές πρωτοδικείον. Η έφεσις ασκείται κατά τας κοινάς διατάξεις εντός 30ημέρου προθεσμίας από της επιδόσεως της αποφάσεως. Κατά της αποφάσεως του μονομελούς πρωτιδικείου ουδέν ένδικον μέσον χωρεί.

5. Αι διά του παρόντος άρθρου τασσόμεναι προθεσμίαι δεν

παρεκτείνονται λόγω αποστάσεως. Επί κλήσεως προς το Δημόσιον τηρούνται αι ειδικαί προς εμφάνισιν αυτού προθεσμίαι.

6. Η ανακοπή δεν αναστέλλει την εκτέλεσιν του πρωτοκόλλου αποβολής, δύναται όμως το μονομελές πρωτοδικείον να αναστείλη την εκτέλεσιν, αιτήσει του ανακόπτοντος μέχρις εκδόσεως τελεσιδίκου αποφάσεως επί της ανακοπής.

7. Η κατά την διαδικασίαν του άρθρου τούτου απόφασις δεν εμποδίζει την επιδίωξιν των εκατέρωθεν δικαιωμάτων κατά την τακτικήν διαδικασίαν. "Το επί της ανακοπής δικάζον, κατά τας διατάξεις των παρ. 2 και 4 του παρόντος άρθρου, Ειρηνοδικείον και κατ' έφεσιν Πρωτοδικείον, αποφαίνεται διά της αυτής αποφάσεως και περί της τυχόν επιβληθείσης αποζημιώσεως χρήσεως".

<Το μέσα σε "" εδάφιον προστέθηκε από το άρ. 2 Ν.Δ. 996/1971>.


Αρθρο: 62

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικαί διατάξεις διαχειρίσεως

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Γενικές διατάξεις, Δασοπονικές μελέτες

Κείμενο Αρθρου

1. Η δασοπονία και η εδαφοπονία καθόλου εις τα δημόσια ή μη δημόσια δάση ασκείται, κατά τα υπό του παρόντος κώδικος και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδιδομένων Δ/των καθοριζόμενα, προς πληρεστέραν επίτευξιν των επιδιωκομένων δασοπονικών και εδαφοπονικών σκοπών προς το συμφέρον του δασοκτήμονος και εδαφοκτήμονος, εν συνδυασμώ προς τας εξυπηρετούσας το εθνικόν συμφέρον δασοπολικικάς αξιώσεις, τόσον της αυξήσεως της δασικής παραγωγής και των εθνικών εκ των δασών ωφελειών, όσο και της δικαιοτέρας διανομής των εκ των δασών απολαμβανομένων δασικών οικονομικών αγαθών και ωφελειών μεταξύ όλων των τάξεων του 'Εθνους, δασικών παραγωγών και καταναλωτών.

2. Εις δάση ή δένδρα προοριζόμενα δι' εξωραϊσμόν ιερών, ιστορικών, καλλιτεχνικών χώρων (άλση, πάρκα κλπ.) ή εις προστατευτικά τοιαύτα, η δασική περιποίησις και η εν γένει εκμετάλλευσις αυτών γίνεται κατά τρόπον μη παραβλάπτοντα τον κύριον σκοπόν διά τον οποίον προορίζονται.

3. Τα δάση από απόψεως δασοκομικής και διαχειριστικής διακρίνονται κατά διαχειριστικάς μορφάς εις σπερμοφυή, (υψηλά ή υψίκορμα), εις πρεμνοφυή (χθαμαλά ή βραχύκορμα) και εις διφυή (πολυώροφα ή σύνθετα). Απαγορεύεται η ενέργεια υλοτομιών συνεπαγομένων μετατροπήν δάσους σπερμοφυούς διαχειριστικής μορφής εις μορφήν διφυή ή σπερμοφυούς και διφυούς εις πρεμνοφυή.

4. Κατά την άσκησιν τόσον της δασοπονίας επί των δημοσίων δασών όσον και της δασοπολιτικής επιτηρήσεως του Κράτους επί των ιδιωτικών δασοπονιών καταβάλλεται προσπάθεια, όπως εφαρμόζεται δι' αναγεννητικών και αναγωγικών υλοτομιών ή αναδασώσεων ή σπερμοφυής μορφή επί εκτάσεως:

α) Τουλάχιστον των δύο τρίτων εκάστου δημοσίου δάσους. β) Του ημίσεος εκάστου δημοτικού, κοινοτικού ή μοναστηριακού. γ) Του ημίσεος του ανήκοντος εις την ολότητα των κατοίκων ενός χωρίου ή εις μέρος τούτων, εφ' όσον όμως ούτοι είναι μέλη του ημίσεος τουλάχιστον των οικογενειών του χωρίου και κατά ποσοστόν ιδιοκτησίας μείζον του ημίσεος της όλης εκτάσεως του δάσους. δ) Του ημίσεος του ανήκοντος εις κοινωφελή εν γένει πρόσωπα. ε) Του ενός τετάρτου εκάστου δάσους ιδιωτών δασοκτημόνων.

ς) Του ενός τετάρτου εκάστου δάσους ιδιωτών δασοκτημόνων συνιδιοκτήτου μετά του Δημοσίου κατά ποσοστόν έλασσον του ημίσεος. Διά Δ/τος καθορίζεται το ελάχιστον όριον εκτάσεως δάσους, πέραν της οποίας έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου.


Αρθρο: 63

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Δασοπονικαί μελέται

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Γενικές διατάξεις, Δασοπονικές μελέτες

Κείμενο Αρθρου

1. Η διαχείρισις των δημοσίων ή μη δασών, οργανώνουσα την δασοπονίαν προς πληρεστέραν επίτευξιν των υπό ταύτης επιδιωκομένων σκοπών και ιδία προς εξασφάλισιν της διατηρήσεως και συντηρήσεως των δασών και εγγύησιν διηνεκούς απολήψεως καρπώσεων, ενεργείται επί τη βάσει: α) Δασοπονικών ή δασικών διαχειριστικών σχεδίων μονίμων ή προσωρινών. β) Δασοπονικών ή δασικών διαχειριστικών εκθέσεων. γ) Πινάκων υλοτομίας και δ) Δασικών αστυνομικών διατάξεων.

2. Διά Δ/τος καθορίζονται αι λεπτομέρειαι του παρόντος άρθρου ως και τα της διαχειρίσεως των δασών εν γένει.


Αρθρο: 64

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Δασοπονικά σχέδια και εκθέσεις

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση Δασών, Γενικές διατάξεις, Δασοπονικές μελέτες

Κείμενο Αρθρου

1. Τα δασοπονικά σχέδια και αι εκθέσεις εγκρίνονται, αναθεωρούνται ή τροποποιούνται υπό του Υπουργού Γεωργίας μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών και ισχύουν, τα μεν μόνιμα δασοπονικά σχέδια διά περίοδον δέκα ετών, τα δε προσωρινά τοιαύτα και αι εκθέσεις διά περίοδον πέντε έως δέκα ετών.

2. Τα μόνιμα δασοπονικά σχέδια δύνανται να αναθεωρηθούν ή τροποποιηθούν εντός του χρόνου ισχύος αυτών, μόνον εάν έλαβον χώραν εξαιρετικά και απρόβλεπτα γεγονότα (θεομηνία, πυρκαϊά και αποξήρανσις μερική ή ολική), επιβεβαιούμενα δι' εκθέσεως του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών.

3. Τα προσωρινά δασοπονικά σχέδια και αι εκθέσεις δύνανται: α) Να τροποποιηθούν κατά τον χρόνον ισχύος αυτών, όταν εκ της προόδου της εφαρμογής των αποδειχθή εμπράκτως, βεβαιουμένου τούτου δι' εκθέσεως του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών, ότι δεν δύναται να εφαρμοσθούν άνευ σοβαράς βλάβης του δάσους, ως και αν πιστοποιηθή καταφανώς παραδρομή κατά την έγκρισιν και β) Να αναθεωρηθούν διά της συντάξεως οριστικών δασοπονικών σχεδίων και δι' ετέρους αποχρώντας λόγους, καθοριζομένους διά Δ/τος, αλλά μετά παρέλευσιν πενταετίας από της εφαρμογής των.


Αρθρο: 65

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΟΤΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πίνακες υλοτομίας

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Γενικές διατάξεις, Δασοπονικές μελέτες

Κείμενο Αρθρου

Οι πίνακες υλοτομίας καταρτίζονται και εγκρίνονται διά περίοδον ενός μέχρι πέντε ετών, εφ' όσον καταρτίζονται επί τη βάσει δασοπονικού σχεδίου ή εκθέσεως, άλλως ισχύουν διά περίοδον ενός έτους.


Αρθρο: 66

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δασικαί αστυνομικαί διατάξεις

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Γενικές διατάξεις, Δασοπονικές μελέτες

Κείμενο Αρθρου

1. Δασικαί αστυνομικαί διατάξεις των δασαρχών, εκδιδόμεναι εγκρίσει του νομάρχου μετά γνώμην του περιφερειακού διευθυντού δασών, δύνανται διά λόγους δασοπονικούς, προστατευτικούς, τουριστικούς, αισθητικούς και εν γένει κοινής ωφελείας να ρυθμίσουν ή περιορίσουν μέχρι πλήρους απαγορεύσεως κατά χώρον, χρόνον και τρόπον ως και κατά ξυλευόμενα χωρία, κωμοπόλεις και πόλεις πάσαν άνευ αδείας υλοτομίαν, συλλογήν ή κατασκευήν δασικών προϊόντων κατά τας διατάξεις των άρθρ. 177 και 178 ως και την υλοτομίαν, κλάδευσιν ή εκρίζωσιν παντός δένδρου, θάμνου, φρυγάνου και χόρτου φυομένων εντός γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργουμένων εκτάσεων, χορτολιβαδίων, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και δασών δημοσίων ή μη. Αι ως άνω υλοτομίαι και κλαδεύσεις δύνανται να αφορούν και εις δένδρα δενδροστοιχιών, δημοσίων ή μη.

2. Κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον δύνανται να εκδοθούν δασικαί αστυνομικαί διατάξεις, διά των οποίων να απαγορευθή η ρητίνευσις επί ωρισμένων ή αόριστον χρονικόν διάστημα εις δάση προστατευτικά, εις πάρκα, δάση περί χώρους ιστορικούς, εθνικούς, λουτροπόλεις, εις δάση ευρισκόμενα εκατέρωθεν των δημοσίων οδών, ιδία των παρουσιαζουσών μεγάλην τουριστικήν κίνησιν μέχρι βάθους 50 το πολύ μέτρων από του άκρου των οδών τούτων ή εις δάση ένθα ενηργήθη έντονος ρητίνευσις ή εν γένει διά δασοκομικούς ή διαχειριστικούς λόγους.

3.Δια Δ/των ορίζονται αι απαιτούμεναι αστυνομικαί διατάξεις δια τον κανονισμόν της υλοτομίας, συλλογής ή κατασκευής δασικών προιόντων και πάσης καρπώσεως δάσους, δια τας προθεσμίας και λοιπάς λεπτομερείας τας αναφερομένας εις τους πίνακας υλοτομίας, τα πρωτόκολλα εγκαταστάσεως των υλοτόμων εις το δάσος, τους όρους της συγγραφής των υποχρεώσεων των εργολάβων υλοτομίας εντός δημοσίων δασών, τα πρωτόκολλα εξελέγξεως των δασικών προιόντων καθώς και πάσαν άλλην λεπτομέρειαν εν γένει.

4.Αι δασικαί αστυνομικαί διατάξεις ισχύουν μόνο μετά την, επιμελεία του δασάρχου, δημοσίευσιν αυτών διά τοιχοκολλήσεως εις το δημοτικόν ή κοινοτικόν κατάστημα των οικείων πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων. Ο αρμόδιος δασάρχης μεριμνά δια την ευρυτέραν τούτων δημοσιότητα, είτε δια του τύπου είτε δι' άλλου προσφόρου τρόπου.


Αρθρο: 67

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαχείρισις δασών βαρυνομένων διά δουλειών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Γενικές διατάξεις, Δασοπονικές μελέτες

Κείμενο Αρθρου

Εις δημόσια ή μη δάση, βεβαρημένα διά κεκτημένων περιωρισμένων δικαιωμάτων καρπώσεως ή χρήσεως υπέρ τρίτων, ως συλλογής ρητίνης, συλλογής βαλανιδοκάρου, βοσκής, ξυλεύσεως κλπ. η άσκησις των δικαιωμάτων τούτων δέον να ενεργήται κατά τρόπον μη παρεμοδίζοντα την υπό του δασοκτήμονος κατά τα λοιπά διαχείρισιν του δευλεύοντος δάσους προς εκμετάλλευσιν και λήψιν των αναγκαίων προσταυτευτικών μέτρων διά την αναγέννησιν των δασών μετά την υλοτομίαν.


Αρθρο: 68

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Δασικόν διαχειριστικόν έτος

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Γενικές διατάξεις, Δασοπονικές μελέτες

Κείμενο Αρθρου

Η έναρξις και λήξις του δασικού διαχειριστικού έτους διά τα δημόσια και μη δάση καθορίζεται δι' όλην την Επικράτειαν ή διά περιφερείας ταύτης διά Δ/τος.


Αρθρο: 69

Ημ/νία: 24.12.2003

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Προστατευτικά δάση

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Διαχείριση προστατευτικών δασών

Σχόλια
Η περ ε της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 3, η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 4 και η παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3208/2003/ΦΕΚ Α 303/24.12.2003.

Κείμενο Αρθρου

1. Προστατευτικά δάση και γαίαι εν γένει, καλλιεργήσιμοι ή μη, των οποίων η καθόλου διαχείρισις υπόκειται εις ειδικούς περιορισμούς χάριν του δημοσίου συμφέροντος, είναι:

α) Τα επί κατωφερειών φυόμενα δάση, δασικαί εκτάσεις, βοσκότοποι, οίτινες προστατεύουν το ίδιον αυτών έδαφος.

β) Τα χρησιμεύοντα προς προστασίαν του εδάφους των υποκειμένων αυτών τόπων κατά των καταπτώσεων χιόνος, χωμάτων ή λίθων ή κατά της παρασύρσεως του χώματος επί των ορέων και των κλιτύων, ως και τα αποτελούντα την ανωτέραν ζώνην της δασικής βλαστήσεως επί των ορέων. γ) Τα χρησιμεύοντα διά την συγκράτησιν του εδάφους κατά πλημμυρών ή κατά χειμάρρων και ποταμών, επίσης δε τα χρησιμεύοντα διά την προστασίαν των παραλίων εκ των υποθαλασσίων διαβρώσεων και αμμοχωσιών. Ως τοιαύτα δε χαρακτηρίζονται όλαι αι δασικαί συστάδες και τα τμήματα τα κείμενα επί των οχθών η παρά τας όχθας της θαλάσσης ή των ποταμών και ρευμάτων επί ζώνης πλάτους 50 μέτρων και

δ) Τα προστατευτικά πηγών, ρευμάτων, οδών, σιδηροδρόμων ή κατωκημένων τόπων ως και τα παρακείμενα τοπίων ιστορικής αξίας, ιδρυμάτων ή μνημείων της αρχαίας ή συγχρόνου τέχνης και λουτροπόλεων ή ασκληπιείων. «ε) Τα περιαστικά δάση, τμήματα δασών και δασικές εκτάσεις που μπορεί δασοπονικά να αναδασωθούν.»

«2. Από τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και γαίες της προηγούμενης παραγράφου, τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α', β', γ' και ε' αυτής χαρακτηρίζονται ως προστατευτικά, τα δε αναφερόμενα στην περίπτωση δ' ως απόλυτα προστατευτικά.» «3. Στα δάση της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 όσοι επιχειρούν οποιαδήποτε πράξη από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 71 του Ν. 998/1979, όπως κάθε φορά ισχύει, τιμωρούνται και με τις διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/ 1986(ΦΕΚ 160Α').»


Αρθρο: 70

Ημ/νία: 24.12.2003

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία χαρακτηρισμού δασών ως προστατευτικών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Διαχείριση προστατευτικών δασών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 3208/2003/ΦΕΚ Α 303/24.12.2003.

Κείμενο Αρθρου

«Για την εφαρμογή των ειδικών μέτρων διαχείρισης επί των προστατευτικών δασών και δασικών εκτάσεων, προαπαιτείται χαρακτηρισμός αυτών ως προστατευτικών. Ο χαρακτηρισμός και η κατάταξη αυτών, κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 69, γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, που λαμβάνεται μετά από πρόταση της τοπικής δασικής αρχής, ενεργούσης αυτεπάγγελτα. Ειδικά για τα δάση που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, ο κατά τα ανωτέρω χαρακτηρισμός και κατάταξη γίνονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Οι παραπάνω αποφάσεις, με τις οποίες χαρακτηρίζονται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις ως προστατευτικά και κατατάσσονται σε επί μέρους κατηγορίες, κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 69, συνοδεύονται από χάρτη και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»


Αρθρο: 70

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία χαρακτηρισμού δασών ως προστατευτικών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Διαχείριση προστατευτικών δασών

Κείμενο Αρθρου

Διά την εφαρμογήν των ειδικών περιορισμών της διαχειρίσεως επί των προστατευτικών εν γένει δασών και γαιών ως και των προστατευτικών εν γένει μέτρων, περί των οποίων προβλέπει ο παρών κώδιξ, προαπαιτείται χαρακτηρισμός αυτών ως τοιούτων υπό του Υπουργού Γεωργίας, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν προτάσεως των νομαρχών, τοπικών δασικών αρχών, φιλοδασικών επιτροπών, διευθύνσεων σιδηροδρόμων.


Αρθρο: 71

Ημ/νία: 24.12.2003

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικαί διατάξεις διαχειρίσεως των προστατευτικών δασών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Διαχείριση προστατευτικών δασών

Σχόλια
Οι παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 4 παρ. 7 και η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 3208/2003/ΦΕΚ Α 303/24.12.2003.

Κείμενο Αρθρου

«1. Η διαχείριση των προστατευτικών δασών και δασικών εκτάσεων των περιπτώσεων α' έως δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 69 γίνεται κατά τρόπο που αποκλείει την υποβάθμιση της βλάστησης και τη διάβρωση των εδαφών. Στις παραπάνω εκτάσεις η δασοπονική διαχείριση αποβλέπει στην εγκατάσταση και λειτουργία υδρονομικού δάσους, που συγκροτείται από κατάλληλα δασοπονικά είδη, κατά προτίμηση αειθαλή, και λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για τη διατήρηση και βελτίωση της βλάστησης τους.

2. Στα ως άνω προστατευτικά δάση απαγορεύονται υλοτομίες που διασπούν τη συνοχή των συστάδων και απογυμνώνουν το έδαφος. Στα δάση αυτά, αν είναι σπερμοφυή, επιτρέπεται να πραγματοποιούνται καλλιεργητικές και αναγεννητικές κατά κέντρα αναγέννησης υλοτομίες, ενώ στα πρεμνοφυή οι δασοκομικοί χειρισμοί κατατείνουν στην αναγωγή τους σε σπερμοφυή με ταυτόχρονη εισαγωγή των ενδεδειγμένων δασοπονικών ειδών.»

3. Επί των προστατευτικών δασών και γαιών, προς εξασφάλισιν της διατηρήσεως και αναδασώσεως αυτών, δύναται ο νομάρχης, κατόπιν προτάσεως του αρμοδίου δασάρχου, να διατάξη την έκδοσιν κατά τα κεκανονισμένα αστυνομικής διατάξεως απαγορευούσης πάσαν ξύλευσιν και γεωργικήν ή δενδροκομικήν καλλιέργειαν.

4. Το έδαφος των δασών και των δασικών εκτάσεων των υπό στοιχ. της παρ. 1 του άρθρ. 69 εις οιονδήποτε και αν ανήκη, σταθεροποιείται καθ' υπόδειξιν της δασικής αρχής διά δασώσεως του εδάφους και διά της διευθετήσεως των χειμάρρων και των ορμητικών ρυακίων.

5. Ο νομάρχης, κατόπιν γνώμης των αρμοδίων τοπικών δασικών αρχών, δύναται εις λεκάνας απορρής χειμάρρων ή εις κλιτύς λόφων, βουνών και ορέων, εκπληρούσας προστατευτικόν σκοπόν, να καθορίζη την μορφήν της εκμεταλλεύσεως ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, είτε εις δασικήν είτε εις δενδροκομικήν μετά ή άνευ κατασκευής βαθμίδων (πεζουλίων) είτε εις αροτραίαν είτε εις λιβαδικήν, είτε εις ωρισμένην μικτήν τοιαύτην. Ο παραβαίνων την ούτω καθορισθείσαν μορφήν εκμεταλλεύσεως τιμωρείται διά των ποινών του άρθρ. 268.

«6. Τα δάση της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 69, που προορίζονται για αισθητική απόλαυση και αναψυχή, υπόκεινται σε διαχείριση ως δάση - πάρκα και επιτρέπεται σε αυτά η κατασκευή έργων και η εκτέλεση εργασιών που συντηρούν και εμπλουτίζουν τη βλάστηση, βελτιώνουν την αισθητική του τοπίου, εξασφαλίζουν την άνετη και ασφαλή κίνηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών και διευκολύνουν τη σωματική άσκηση και την πνευματική ανάταση του ανθρώπου. Η κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων, απαραίτητων για τη λειτουργία των πάρκων, επιτρέπεται μόνο στο αναγκαίο μέτρο και σε εκτάσεις που δεν έχουν δασική βλάστηση, η δε συνολικά καταλαμβανόμενη από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις έκταση δεν μπορεί να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής έκτασης και κατ' ανώτατο όριο τα δέκα στρέμματα. Ο Υπουργός Γεωργίας με αποφάσεις του εξειδικεύει το είδος των έργων και των εργασιών που επιτρέπονται ως αναγκαία για την επίτευξη των ως άνω σκοπών.»


Αρθρο: 72

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαλλοτρίωσις μη δημοσίων προστατευτικών δασών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Διαχείριση προστατευτικών δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Οι ιδιοκτήται προστατευτικών δασών και γαιών δεν δύνανται να υποχρεούνται προς λήψιν οιουδήποτε δασοπονικού ή δασοπολιτικού μέτρου συνεπαγομένου δαπάνας άνευ συγκαταθέσεώς των.

2. Εάν η τυχόν εκτέλεσις των ως άνω μέτρων εμφανίζεται ως απαραίτητος διά την προστασίαν των προστατευτικών δασών και γαιών και οι ιδιοκτήται τούτων δεν συγκατατίθενται να εκτελέσουν ταύτα, δι' ίδιον αυτών λογαριασμόν, το Υπουργείον Γεωργίας δικαιούται να απαλλοτριώση τα δάση και τας γαίας ταύτας, κατά τας περί απαλλοτριώσεως διατάξεις.


Αρθρο: 73

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
'Αδεια στρατιωτικού διοικητού δι' εκχέρσωσιν και βοσκήν

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Διαχείριση παραμεθορίων δασών

Κείμενο Αρθρου

Προκειμένου περί εκχερσώσεως δασών εκτάσεων κειμένων εις

παραμεθορίους περιοχάς, εκτός των υπό του παρόντος κώδικος

προβλεπομένων, προσαπαιτείται και έγγραφος άδεια του στρατιωτικού διοικητού της περιοχής, εκδιδομένη κατόπιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ομοία άδεια, εκδιδομένη υπό τας αυτάς προϋποθέσεις, απαιτείται διά την βόσκησιν ζώων εντός οιωνδήποτε δασικών εκτάσεων κειμένων εις τας αυτάς περιοχάς.


Αρθρο: 74

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος εγκρίσεως καρπώσεων και μίσθωσις τούτων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Διαχείριση παραμεθορίων δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Προκειμένου περί καρπώσεως δημοσίων ή μη δασών, κειμένων εντός των παραμεθορίων περιοχών, προ πάσης εγκρίσεως, προκαλείται γνωμοδότησις του οικείου σώματος στρατού ή μεραρχίας, υποχρεωτική διά τον εγκρίνοντα την κάρπωσιν Υπουργόν Γεωργίας, νομάρχην ή τοπικήν δασικήν αρχήν, περί του εάν λόγοι ασφαλείας της Χώρας δεν κωλύουν την ενέργειαν της καρπώσεως ή δεν υπαγορεύουν όπως κατά την ενέργειαν της καρπώσεως τηρηθούν ωρισμένοι όροι ρητώς καθοριζόμενοι εν τη γνωμοδοτήσει.

2. Προκειμένου περί διαθέσεως διά δημοπρασίας της καρπώσεως δημοσίου δάσους, κειμένου εντός παραμεθορίου περιοχής, δύναται να μετέχη ως μέλος της επιτροπής ενώπιον της οποίας διαξάγονται αι δημοπρασίαι και αξιωματικός υπό του οικείου σώματος στρατού ή μεραρχίας οριζόμενος, είτε παγίως διά πάσας τας δημοπρασίας, είτε συγκεκριμένως διά δημοπρασίας αφορώσας εις ωρισμένα δάση. Ο αξιωματικός ούτος έχει καθήκον να εισηγήται εις την επιτροπήν, διατυπώνων εγγράφως τας αντιρρήσεις του εις περίπτωσιν διαφωνίας, τον αποκλεισμόν ως πλειοδοτών ατόμων επικινδύνων εις την ασφάλειαν της Χώρας.

3. Επί τη αιτήσει της οικείας μεραρχίας ή σώματος στρατού, η αρμοδία δασική αρχή υποχρεούται να αναστείλη πάσαν εργασίαν ενεργουμένην εις δάση, κείμενα εις παραμεθορίους περιοχάς, εφ' όσον παραβιάζονται οι κατά το παρόν άρθρον όροι οι αποβλέποντες εις την ασφάλειαν της Χώρας, να αναφέρεται δε σχετικώς εις την προϊσταμένην της αρχήν απεκδεχομένη τας διαταγάς της.


Αρθρο: 75

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις υλοτόμων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών γενικά, Διαχείριση παραμεθορίων δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Ουδείς δύναται να εργασθή υλοτόμος ή ανθρακοποιός εις τας παραμεθορίους περιοχάς, εάν δεν είναι εφοδιασμένος δι' ειδικής αδείας εκδιδομένης υπό του διοικητού του στρατιωτικού τομέως, εις την περιοχήν του οποίου μέλλει να εργασθή.

2. Ο διοικητής του συνοριακού τομέως, εις την περιοχήν του οποίου ενεργούνται υλοτομίαι, δικαιούται να απομακρύνη πάραυτα πάντα εργάτην υλοτόμον ή ανθρακοποιόν, όστις ήθελεν αποκαλυφθή στερούμενος της κατά την παρ. 1 ειδικής αδείας.


Αρθρο: 76

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαχείρισις δασών κειμένων εις περιοχάς στρατιωτιτών αμυντικών έργων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Διαχείριση παραμεθορίων δασών

Κείμενο Αρθρου

Δάση ανήκοντα εις το Δημόσιον ή περιελθόντα εις την κυριότητα αυτού κατόπιν απαλλοτριώσεως ή κατεχόμενα παρ' αυτού υπό προσωρινήν επίταξιν και κείμενα εντός στρατιωτικών αμυντικών περιοχών και απηγορευμένων ζωνών, ως καθορίζονται αύται υπό των σχετικών διατάξεων περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων, τελούν υπό την αποκλειστικήν διαχείρισιν της στρατιωτικής υπηρεσίας, εφαρμόζονται δε επ' αυτών αι σχετικαί διατάξεις των Α.Ν. 376 της 14/18.12.1936 (περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων), 1400 της 11/17.10.1938 (περί διαχειρίσεως των εντός απηγορευμένων Ζωνών Ν. Οχυρών δημοσίων κτημάτων) και 1839 της 17/22.7.1939 (περί διαχειρίσεως των εντός των Απηγορευμένων Ζωνών των Αμυντικών Περιοχών Δημοσίων κτημάτων), ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν.


Αρθρο: 77

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιοπραξίαι επί δασών παραμεθορίων περιοχών, παρακτίων περιοχών κλπ.

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Διαχείριση παραμεθορίων δασών

Κείμενο Αρθρου

Αι διακοπραξίαι δασών, κειμένων εις παραμεθορίους περιοχάς, νήσους ή νησίδας ή παρακτίους περιοχάς, ως ορίζονται υπό των σχετικών διατάξεων περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις παραμεθορίους, παρακτίους περιοχάς κλπ. διέπονται υπό των διατάξεων του Α.Ν. 1366 της 2/7.9.1938 (περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις παραμεθορίους, παρακτίους περιοχάς κλπ.) και του άρθρ. 4 Α.Ν. 1629 της 14/18.2.1939 (περί συμπληρώσεως και προσθήκης διατάξεων εις τον Α.Ν. υπ' αριθ. 1366/1938"περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις παραμεθορίους, παρακτίους περιοχάς κλπ.), ως ούτοι εκάστοτε ισχύουν.


Αρθρο: 78

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Εθνικοί δρυμοί αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσεως

Σχόλια
Τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο διατάγματα εκδίδονται εφεξής με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, σύμφωνα με την παρ. 29 άρθρου 1 Ν. 2412/1996 (ΦΕΚ Α 123).

Κείμενο Αρθρου

1. α) Διά Β.Δ/τος εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, δύναται να κηρύσσωνται ως εθνικοί δρυμοί δασικαί περιοχαί, αι οποίαι παρουσιάζουν ιδιαίτερον ενδιαφέρον εξ απόψεως διατηρήσεως της αγρίας χλωρίδος και πανίδος, των γεωμορφικών σχηματισμών, του υπεδάφους, της ατμόσφαιρας, των υδάτων και γενικώς του φυσικού περιβάλλοντός των και των οποίων κρίνεται επιβεβλημένη η προστασία, η διατήρησις και η βελτίωσις της συνθέσεως, της μορφής και των φυσικών καλλονών των, δι' αισθητικήν, ψυχικήν και υγιεινήν απόλαυσιν και ανάπτυξιν του τουρισμού, ως και την διενέργειαν πάσης φύσεως επιστημονικών ερευνών.

β) Διά του αυτού Β.Δ/τος, καθορίζονται ωσαύτως η περιφέρεια και η έκτασις εκάστου εθνικού δρυμού, ως και τα όρια αυτού.

γ) Συνιστάται Συμβούλιον Εθνικών Δρυμών, το οποίον συνερχόμενον τακτικώς μεν δις τουλάχιστον κατ' έτος, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε συγκληθή δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας εισηγείται εις τούτον περί των ληπτέων μέτρων διά την εκπλήρωσιν των σκοπών των εθνικών δρυμών. Η σύνθεσις και λειτουργία του Συμβουλίου καθορίζονται διά Β.Δ/τος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

2. Δάση ή φυσικά τοπία, μη παρουσιάζοντα τα εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου χαρακτηριστικά γνωρίσματα, έχοντα όμως ιδιαιτέραν αισθητικήν, υγιεινήν και τουριστικήν σημασίαν, ως και τοιαύτην επιβάλλουσαν την προστασίαν της πανίδος, χλωρίδος και του ιδιαιτέρου φυσικού των κάλλους, δύναται να κηρύσσωνται διά Β.Δ/τος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, ως "αισθητικά δάση", ήτοι ως δάση αναψυχής, υγείας και περιπάτου ή τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.

3. Εκτάσεις, δημόσιαι, ή ού, μη δυνάμεναι να χαρακτηρισθούν, κατά τα ανωτέρω, ως εθνικοί δρυμοί ή αισθητικά δάση, παρουσιάζουσαι όμως ιδιαιτέραν παλαιοντολογικήν, γεωμορφολογικήν και ιστορικήν σημασίαν, δύναται να κηρύσσωνται διά Β.Δ/τος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, ως "διατηρητέα μνημεία της φύσεως". Ομοίως, ως διατηρητέα μνημεία της φύσεως, δύναται να κηρύσσωνται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δένδρα ή συστάδες δένδρων, υγροβιότοποι, ως και σπάνια είδη φυτών, παρουσιάζοντα ιδιαιτέραν βοτανικήν, φυτογεωργραφικήν, αισθητικήν και ιστορικήν σημασίαν.

4. Επί τη συνδρομή λόγω προστασίας ή προαγωγής ή αναπτύξεως γενικωτέρας σημασίας τομέων της Εθνικής Οικονομίας, διά Β.Δ/τος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, επιτρέπεται ο μεταχαρακτηρισμός εθνικού δρυμού εις αισθητικόν δάσος ή εις διατηρητέον μνημείον της φύσεως, ο του αισθητικού δάσους, εις εθνικόν δρυμόν ή διατηρητέον μνημείον της φύσεως και ο του διατηρητέου μνημείου της φύσεως εις εθνικόν δρυμόν, ή αισθητικόν δάσος, ως και η τροποποίησις των ορίων, της εκτάσεως και της περιφερείας των Εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών και των διατηρητέων μνημείων της φύσεως".

<Το άρ. 78 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρ. 3 Ν.Δ. 996/1971>.


Αρθρο: 78Α

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Εθνικοί δρυμοί αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσεως

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τους εθνικούς δρυμούς, οι οποίοι παρουσιάζουν γενικώτερον επιστημονικόν και τουριστικόν ενδιαφέρον, απονέμεται διά Β.Δ/τος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, κατόπιν εκθέσεως Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, εθνικόν δίπλωμα προστασίας της φύσεως, επιδιδόμενον εις τον οικείον νομάρχην.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον επιτροπή συγκροτείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και αποτελείται: α) Εκ του Γενικού Διευθυντού Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, ως Προέδρου, β) εκ του Κοσμήτορος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και γ) εκ του Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσεως. Διά της αυτής αποφάσεως ορίζονται και οι αναπληρωταί του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, ως και τα της λειτουργίας ταύτης. Δι' ομοίας αποφάσεως ρυθμίζεται πάσα αναγκαία λεπτομέρεια διά την εφαρμογήν του παρόντος.


Αρθρο: 79

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Σύνθεσις, έκτασις και κανονισμός λειτουργίας των εθνικών δρυμών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Εθνικοί δρυμοί αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσεως

Κείμενο Αρθρου

"1. 'Εκαστος εθνικός δρυμός αποτελείται:

α) Από τον πυρήνα αυτού ή τον καθ' εαυτό εθνικόν δρυμόν, απολύτου προστασίας, εκτάσεως ουχί ελάσσονος των 1.500 εκταρίων, εξαιρέσει των εις τας νήσους ιδρυομένων δρυμών, οίτινες δύνανται να έχουν και μικροτέραν έκτασιν.

β) Από την περί τον πυρήνα ζώνην (περιφερειακήν ζώνην), αναλόγου εκτάσεως, τουλάχιστον ίσης προς τον πυρήνα, η εκμετάλλευσις της οποίας οργανούται κατά τρόπον συμβάλλοντα εις την εκπλήρωσιν των υπό του πυρήνος του εθνικού δρυμού επιδιωκομένων σκοπών. Η ζώνη αύτη δύναται να παραλείπεται, εφ' όσον επιτυγχάνεται δι' άλλων μέσων πλήρης προστασία του πυρήνος του εθνικού δρυμού.

2. Διά κανονισμού, εκδιδομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και δημοσιευομένου εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα της οργανώσεως, λειτουργίας και διαχειρίσεως εκάστου εθνικού δρυμού".

<Το άρ. 79 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρ. 5 Ν.Δ. 996/1971>.


Αρθρο: 80

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευσις εντός του πυρήνος εθνικών δρυμών και των διατηρητέων μνημείων της φύσεως. Οργάνωσις της περιφερειακής ζώνης εθνικών δρυμών και των αισθητικών δασών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Εθνικοί δρυμοί αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσεως

Κείμενο Αρθρου

"1. Προς εκπλήρωσιν των σκοπών διά τους οποίους ήδη έχουν συσταθή ή ήθελον συσταθή οι εθνικοί δρυμοί και αι κηρυχθείσαι ως διατηρητέα μνημεία της φύσεως εκτάσεις, απαγορεύεται, επί ποινή απολύτου ακυρότητος, η εντός του πυρήνος του εθνικού δρυμού και των χώρων των διατηρητέων μνημείων της φύσεως πάσης μορφής παραχώρησις προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ως και εις δημοσίας υπηρεσίας, προς επιδίωξιν οιουδήποτε ετέρου σκοπού.

2. Απαγορεύεται, ωσαύτως, εντός του πυρήνος των εθνικών δρυμών και των χώρων των διατηρητέων μνημείων της φύσεως:

α) Η ανόρυξις και εκμετάλλευσις μεταλλείων και λατομείων, η απόληψις οιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και εν γένει εκτέλεσις πάσης συναφούς εργασίας ή η κατασκευή σχετικής εγκαταστάσεως.

β) Η ανασκαφή, η επιχωμάτωσις, η δειγματοληψία και πάσα άλλη ενέργεια, τείνουσα εις την φθοράν και αλλοίωσιν των γεωμορφικών σχηματισμών και φυσικών καλλονών.

γ) Η τοποθέτησις διαφημιστικών πινακίδων και αγγελιών, πλην των υπό του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας εγκρινομένων και σκοπουσών εις την ανάπτυξιν του τουρισμού, της φιλοδασικής ενημερώσεως, των επιστημονικών μελετών και την εξυπηρέτησιν γενικωτέρων συμφερόντων.

δ) Αι βιομηχανικαί δραστηριότητες εν γένει.

ε) Η εγκατάστασις οικισμών, οικιών, αγροικιών, παραπηγμάτων και η κατασκευή παντός εν γένει έργου, εξαιρέσει των απαραιτήτων διά την προστασίαν και λειτουργίαν του εθνικού δρυμού ή των διατηρητέων μνημείων της φύσεως έργων, ως η κατασκευή δασικών κτιρίων, τοιούτων δι' εγκατάστασιν δασικών επιστημονικών εργαστηρίων, οδικού δικτύου, η διάνοιξις αντιπυρικών ζωνών, η πραγματοποίησις υλωρικών και λοιπών προστατευτικών έργων.

ς) Η υλοτομία, η κοπή, η κοπή, η εκρίζωσις, η καταστροφή, η συλλογή ή η μεταφορά φυτικών ειδών και δασικών προϊόντων.

ζ) Η βοσκή παντός ζώου καθ' όλην την διάρκειαν του έτους και η κατασκευή πάσης φύσεως κτηνοτροφικών έργων, ως ποτιστρών, στεγάστρων. η) Η θήρα παντός ζώου, πλην των επιβλαβών θηραμάτων, των οποίων επιτρέπεται, κατόπιν αποφάσεως του νομάρχου, η διά δολωμάτων δίωξις ως και η προς τον σκοπόν τούτον διάβασις μετά κηνυγετικού όπλου, μετά ή άνευ κυνός, διά μέσου του εθνικού δρυμού και

θ) Η αλιεία, καθ' όλην την διάρκειαν του έτους, εντός λιμνών και ορεινών ρεόντων υδάτων.

3.α) Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, δύναται, δι' αποφάσεώς του, να λαμβάνη παν μέτρον, αποβλέπον εις την προστασίαν του εθνικού δρυμού, των αισθητικών δασών και των διατηρητέων μνημείων της φύσεως, ως και εις την εκπλήρωσιν των σκοπών ιδρύσεως αυτών.

β) Αστυνομικαί δασικαί διατάξεις, εκδιδόμεναι υπό της οικείας δασικής υπηρεσίας εις τα πλαίσια του παρόντος και των αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και δημοσιευόμεναι κατά την ισχύουσαν νομοθεσίαν, δύνανται να ρυθμίζουν θέματα, αφορώντα εις την προστασίαν εν γένει των εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών και διατηρητέων μνημείων της φύσεως.

4. Διά την προστασίαν, οργάνωσιν και βελτίωσιν των περιφερειακών ζωνών, ήτοι των χώρων περιωρισμένης προστασίας των εθνικών δρυμών, ως και των αισθητικών δασών, δύναται υπό της οικείας δασικής υπηρεσίας να λαμβάνωνται μέτρα και να εκτελούνται τα ενδεδειγμένα έργα, ιδία: α) Η προστασία και αύξησις της αγρίας πανίδος και χλωρίδος ή και μείωσις τούτων, κατ' είδος και αριθμόν, εντός των ενδεδειγμένων ορίων βιολογικής ισορροπίας μεταξύ των ειδών αφ' ενός της πανίδος και αφ' ετέρου της χλωρίδος, ως επίσης της ισορροπίας μεταξύ αλλήλων. β) Η διατήρησις των γεωμορφικών σχηματισμών και η προστασία των φυσικών καλλονών, ως και η διά τεχνητής επεμβάσεως καλυτέρα αυτών εκμετάλλευσις, από αισθητικής και τουριστικής απόψεως.

γ) Η λήψις προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, προς προστασίαν του εθνικού δρυμού και των αισθητικών δασών.

δ) Η ίδρυσις εκτροφείων θηραμάτων και ιχθυοτροφείων, προς αύξησιν της αγρίας πανίδος, ως και η διά καταλλήλων δασοτεχνικών χειρισμών διατήρησις, βελτίωσις και επέκτασις της βλαστήσεως, η ίδρυσις δασικών φυτωρίων και δασικών δενδροκήπων (ARBORETUM), ως και η διά φυσικής και τεχνητής οδού αναγέννησις της χλωρίδος.

ε) Η κατασκευή του απαραιτήτου οδικού δικτύου και των αναγκαίων δασικών κτιριακών εγκαταστάσεων, ως δασοφυλακείων, πυροφυλακείων και εργαστηρίων επιστημονικών πειραμάτων και ερευνών.

ς) Η ίδρυσις θερινών και χειμερινών εγκαταστάσεων διά την εξυπηρέτησιν των κατασκηνώσεων, της ορειβασίας, του τουρισμού και του αθλητισμού εν γένει.

ζ) Η συλλογή ή η εκρίζωσις φυτικών ειδών και η μεταφορά αυτών, ως και η σύλληψις και μεταφορά αγρίων ζώων, δύναται να επιτραπή, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, δι' επιστημονικούς σκοπούς".

<Το άρ. 80 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρ. 6 Ν.Δ. 996/1971>. "5. Διά Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Γεωργίας, δύναται να απαγορεύηται καθ' άπασαν την επκράτειαν η συλλογή αυτοφυών φυτών, βοτανολογικού υλικού, η σύλληψις αγρίων ζώων και η εξαγωγή εκ της χώρας τούτων, ως και η διεξαγωγή ερεύνης επί της αγρίας πανίδος και αυτοφυούς χλωρίδος άνευ αδείας της υπό του Υπουργού Γεωργίας, ειδικώς

εξουσιοδοτουμένης Δασικής Αρχής.

6. Διά Π.Δ/των, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Γεωργίας, καθορίζεται η διαδικασία συντονισμού και ελέγχου των καθ' άπασαν την χώραν διεξαγομένων βοτανολογικών και ζωολογικών ερευνών επί της αγρίας πανίδος και αυτοφυούς χλωρίδος, ως και οι όροι και προϋποθέσεις διεξαγωγής τούτων.

7. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας συνιστάται Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελουμένη εξ επτά μελών ως κάτωθι:

α) Εκ του Γενικού Διευθυντού Δασών ως Προέδρου.

β) Εκ τριών υπαλλήλων της Γεικής Διευθύνσεως Δασών επί βαθμώ 4ω-2ω. γ) Εκ τριών Καθηγητών ή Υφηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Εν απουσία ή κωλύματι του Προέδρου, προεδρεύει ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού.

'Εργον της Επιτροπής είναι η γνωμοδότησις επί των εν παρ. 6 του παρόντος άρθρου θεμάτων οσάκις τίθενται υπ' όψιν αυτής. Γραμματεύς της Επιτροπής μετά του Αναπληρωτού του, ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Διευθύνσεως Δασών. Εις τον Πρόεδρον, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής, καταβάλλονται μόνον οδοιπορικά έξοδα κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις".

<Οι παρ. 5, 6 και 7 προστέθηκαν από το άρ. 1 Ν. 177/1975>.


Αρθρο: 81

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτέλεσις δασικών έργων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Εθνικοί δρυμοί αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσεως

Κείμενο Αρθρου

"Η μελέτη και η εκτέλεσις των πάσης φύσεως έργων και εργασιών, περί ων η παρ. 4 του άρρ. 80, εντός των εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών και των διατηρητέων μνημείων της φύσεως, ενεργούνται κατά τας περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων διατάξεις του δασικού Κώδικος".

<Το άρ. 81 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρ. 7 Ν.Δ. 996/1971>.


Αρθρο: 82

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Διοίκησις και διαχείρισις

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Διαχείριση δασών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κείμενο Αρθρου

Η διοίκησις και διαχείρισις των κατά τον Νόμ. 6320/1934"περί παραχωρήσεως της χρήσεως δημοσίων δασών εις το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης διά σκοπούς εκπαιδευτικούς, ερευνών κλπ."και του εις εκτέλεσιν αυτού Δ/τος της 15/28.12.34 παραχωρηθέντων κατά νομήν δημοσίων δασών των περιφερειών Περτουλίου - Τρικάλων και των Κοινοτήτων Βραστάμων (τέως Βραστών) και Ταξιάρχου Χαλκιδικής, περί των οποίων προβλέπει και το άρθρ. 42, γίνεται κατά τας διατάξεις του ως άνω Νόμου ως και του Νόμ. 1881 της 28/30.7.1951 (περί ιδρύσεως παρά τω Πανεπιστημίω Θεσσαλονίκης Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως των Πανεπιστημιακών δασών), η δε εκμετάλλευσις αυτών γίνεται, είτε δι' αυτεπιστασίας, ότε τα προϊόντα διατίθενται διά δημοπρασίας, είτε κατόπιν δημοπρασίας συμφώνως προς ειδικάς διατάξεις, οριζομένας διά Δ/τος, κατά παρέκκλισιν των δασικών ή άλλων Νόμων.


Αρθρο: 83

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Δασοπονικαί μελέται

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Διαχείριση δασών Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης

Κείμενο Αρθρου

Το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης υποχρεούται όπως διά τα ως άνω δάση καταρτίση μόνιμον δασοπονικόν ή δασικόν διαχειριστικόν σχέδιον, το οποίον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Γεωργίας και εφαρμόζεται κατόπιν εγκρίσεως υπό του Υπουργού. Μέχρι της συντάξεως και εγκρίσεως του μόνιμου δασοπονικού σχεδίου, η διαχείρισις αυτών γίνεται υπό του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επί τη βάσει προσωρινών δασοπονικών σχεδίων εγκρινομένων ως και τα μόνιμα τοιαύτα.


Αρθρο: 84

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΟΤΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Προσήμανσις υλοτομητέων δένδρων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Ενέργεια υλοτομιών

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τα σπερμοφυούς διαχειριστικής μορφής δημόσια και μη δάση ως και εις τα διφυούς τοιαύτης, προκειμένου περί του ανωτέρω ορόφου αυτών, η υλοτομία ενεργείται κατόπιν προσημάνσεως των υλοτομητέων δένδρων. Ο καθαρισμός όμως και η αραίωσις νεαρών συστάδων σπερμοφυούς ή διφυούς δάσους ενεργείται άνευ προσημάνσεως, αλλ' υπό την επίβλεψιν και τας οδηγίας δασικού οργάνου.

2. Διά Δ/τος καθορίζονται λεπτομερέστερον τα της προσημάνσεως εν γένει εις τα δάση αι προς τούτο απαιτούμεναι δαπάναι ως και η επίπτωσις αυτών. Μέχρις εκδόσεως του Δ/τος τούτου ισχύουν αι παρ. 2 και 3 του άρθρ. 139 και αι παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρ. 140 του Νόμ. 4173/1929.


Αρθρο: 85

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΟΤΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
'Αδεια υλοτομίας

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Ενέργεια υλοτομιών

Κείμενο Αρθρου

1. Ουδείς υλοτόμος δύναται να υλοτομήση, κατασκευάση, ή συλλέξη δασικά προϊόντα εκ δημοσίων ή μη δασών, προς εμπορίαν ή ατομικάς ανάγκας, εάν δεν εφοδιασθή προηγουμένως δι' αδείας υλοτομίας. Η άδεια αύτη εκδίδεται προκειμένου περί δημοσίου δάσους, κατόπιν καταβολής μισθώματος, προκειμένου δε περί μη δημοσίου δάσους, κατόπιν καταβολής δημοσίου φόρου. 'Αδεια υλοτομίας

εκδίδεται ατελώς εις τας υπό του άρθρ. 176 προβλεπομένας περιπτώσεις. Κατ' εξαίρεσιν των ως άνω διατάξεων δεν απαιτείται άδεια υλοτομίας εις τας υπό των άρθρ. 177 και 178 προβλεπομένας περιπτώσεις.

2. Η άδεια υλοτομίας εκδίδεται επί τη βάσει εγκεκριμένων δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων, πινάκων υλοτομίας και ειδικών εγκριτικών διαταγών, ως λεπτομερέστερον καθορίζεται διά Δ/τος.

3. Κατά την έκδοσιν των αδειών υλοτομίας εκ δασών δημοσίων ή μη, δικαιούται ο υπέρ ου η άδεια να καταβάλη μέχρι 30% τουλάχιστον του αντιστοίχου μισθώματος ή φόρου, του υπολοίπου ποσού καταβαλλομένου κατά την εξέλεγξιν των αδειών.

4. Αι άδειαι υλοτομίας, εις ας περιπτώσεις αναδεικνύονται δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας ως μισθωταί δημοσίων και μη δασών, δύνανται να εκδίδωνται επί τη προσαγωγή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης διά ποσόν ίσον προς το εκάστοτε καταβλητέον μίσθωμα ή φόρον μετά των συμπαρομαρτούντων προσθέτων ποσοστών υπέρ τρίτων προσώπων δημοσίου δικαίου. Εν τοιαύτη περιπτώσει το μίσθωμα ή ο φόρος μετά των προσθέτων ως άνω ποσοστών καταβάλλονται κατά την εξέλεγξιν των υπό των αδειών υλοτομίας οριζομένων δασικών προϊόντων, και το πολύ εντός τεσσάρων μηνών από της εκδόσεως της αδείας υλοτομίας, εάν εν τω μεταξύ δεν ενεργηθή εξέλεγξις.

5. Αι άδειαι υλοτομίας, εφ' όσον είναι μερικαί και δεν αφορούν εις ολόκληρον το καταβληθησόμενον μίσθωμα ή φόρον διά το εξ εκάστου δάσους ετησίως ή περιοδικώς παραχθησόμενον ποσόν και είδος δασικών προϊόντων, ισχύουν μόνον διά το υπ' αυτών αντιπροσωπευόμενον ποσόν δασικών προϊόντων. Ευθύς δε ως το ποσόν τούτο παραχθή, μεταφερθή εις τον τόπον της εξελέγξεως και καταμετρηθή, συντασσομένου προς τούτο του πρωτοκόλλου εξελέγξεως ή θεωρουμένων και ελεγχομένων των αδειών τούτων, εις τας περιπτώσεις, καθ' ας δεν συντάσσεται πρωτόκολλον εξελέγξεως, παύουν αυτοδικαίως ισχύουσαι δι' υλοτομίαν εις το δάσος και χρησιμεύουν μετά του αποκόμματος πρωτοκόλλου εξελέγξεως εις τον υλοτόμον ως δικαιολογητικόν της εκ του τόπου της εξελέγξεως εις τον τόπον της πρώτης αποθηκεύσεως μεταφοράς των δασικών προϊόντων.

6. 'Αδειαι υλοτομίας, εκδοθείσαι διά καταβολής ολοκλήρου του αντιστοιχούντος μισθώματος ή φόρου, εις ουδεμίαν υπόκεινται μετά την έκδοσίν των αναπροσαρμογήν ή αυξομείωσιν του μισθώματος ή φόρου διά τα εις αυτάς αναγραφόμενα ποσά δασικών προϊόντων.

7. Εις αδείας υλοτομίας, κατά την έκδοσιν των οποίων κατεβλήθη ποσοστόν μόνον του μισθώματος ή φόρου, χωρεί αναπροσαρμογή ή αυξομείωσις κατά την εξέλεγξιν, μόνον διά το οφειλόμενον εισέτι ποσόν.


Αρθρο: 86

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΟΤΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
'Αδειαι απολήψεως δασικών προϊόντων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Ενέργεια υλοτομιών

Κείμενο Αρθρου

Προκειμένου περί μη δημοσίων δασών, διά την ενέργειαν υλοτομίας, συν τοις άλλοις, απαιτείται και έγγραφος άδεια του δασοκτήμονος ή, εφ' όσον ούτος δεν ευρίσκεται εν τη διακατοχή, του διακατόχου. Η άδεια αύτη δέον να είναι απηλλαγμένη πάσης αιρέσεως ή όρου, πλην των εκ των δασικών Νόμων και της δασικής αρχής τυχόν επιβαλλομένων, εν ουδεμιά δε περιπτώσει υπόκειται εις ανάκλησιν εκ μέρους του χορηγήσαντος αυτήν. Αποβάλλει όμως πάσαν ισχύν διά τον εφεξής χρόνον, εάν παραιτηθή ταύτης ρητώς ο υπέρ ου εξεδόθη ή εάν τελεσίδικος ή προσωρινώς εκτελεστή δικαστική απόφασις, εκδιδομένη επί διαφοράς μεταξύ του εκδόντος και του υπέρ ου η άδεια, σχετικώς προς το εκχωρηθέν διά της αδείας δικαίωμα υλοτομίας, ήθελεν επιφέρει τοιούτον αποτέλεσμα. Διά Δ/τος καθορίζεται ο τύπος, κατά τον οποίον δέον να είναι συντεταγμένη η κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου άδεια του δασοκτήμονος.


Αρθρο: 87

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΟΤΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγκατάστασις υλοτόμων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Ενέργεια υλοτομιών

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται η υλοτομία, η συλλογή ή κατασκευή δασικών προϊόντων, εις μεν τα δημόσια ή τα υπό του Δημοσίου διακατεχόμενα δάση άνευ προηγουμένης εγκρίσεως και διά πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως των ενοικιαστών υλοτόμων εις τα μίσθια δάση υπό της αρμοδίας δασικής αρχής, εις δε τα ιδιωτικά, μοναστηριακά, κοινοτικά, αγαθοεργών ιδρυμάτων και λοιπά μη ανήκοντα εις το Δημόσιον ή διακατεχόμενα υπ' αυτού δάση άνευ προηγουμένης εγκρίσεως και εγκαταστάσεως των υλοτόμων υπό της αυτής αρχής, προσέτι δε και εγγράφου αδείας του ιδιοκτήτου, ή, εφ' όσον ούτος δεν ευρίσκεται εν τη διακατοχή, του διακατόχου.

2. Ο τρόπος συντάξεως του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως, το περιεχόμενον, ο χρόνος ισχύος και πάσα σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται διά Δ/τος, μέχρις εκδόσεως του οποίου ισχύουν αι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 131 του Νόμ. 4173/1929.


Αρθρο: 88

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΟΤΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Υλοτομία μη δημοσίων δασών, των οποίων αμφισβητείται η διακατοχή

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Ενέργεια υλοτομιών

Κείμενο Αρθρου

1. Προκειμένου περί μη δημοσίων δασών, των οποίων η διακατοχή αμφισβητείται ή επί των οποίων αξιούται οιαδήποτε δουλεία ή οιονεί νομή αυτής, της οποίας η ύπαρξις ασκεί επιρροήν επί του απεριορίστου και ελευθέρου δικαιώματος υλοτομίας ή του συστήματος υπό το οποίον αύτη δέον να πραγματοποιηθή, γνωμοδοτεί περί της διακατοχής ή της υπάρξεως της οιονεί νομής δουλείας, επιτροπή αποτελουμένη εκ του ειρηνοδίκου ως προέδρου, του δασάρχου και του οικονομικού εφόρου της εν η το δάσος περιφερείας ή των νομίμων αναπληρωτών των, επί τη αιτήσει του ενδιαφερομένου ή του Υπουργού Γεωργίας, παραδιδομένη εις τον πρόεδρον της επιτροπής. Εις την αίτησιν επισυνάπτεται γραμμάτιον παρακαταθήκης χρηματικού ποσού καλύπτοντος τας υπό των κειμένων διατάξεων

προβλεπομένας εκάστοτε δαπάνας δι' ημερησίαν αποζημίωσιν και οδοιπορικά έξοδα των μελών της Επιτροπής και οριζομένου υπό του προέδρου αυτής. Αν η αίτησις αύτη υποβάλλεται υπό του Υπουργού Γεωργίας προς το συμφέρον του Δημοσίου, αι σχετικαί δαπάναι των μελών της επιτροπής βαρύνουν το Δημόσιον καταβαλλόμεναι κατά τας κειμένας διατάξεις.

2. Η επιτροπή εν τη εκτελέσει των καθηκόντων της ακροάται των διαδίκων, καλεί και εξετάζει ενόρκως μάρτυρας, αιτείται στοιχεία παρ' οιασδήποτε αρχής, εξετάζει τίτλους και εξαντλεί πάσαν αναγκαιούσαν ενέργειαν προς μόρφωσιν πεποιθήσεως. Η γνωμοδότησις εκδίδεται ητιολογημένη εντός προθεσμίας 15 ημερών από της παραδόσεως της αιτήσεως εις τον πρόεδρον της επιτροπής και κοινοποιείται επί αποδείξει εις τους ενδιαφερομένους επιμελεία του ιδίου.

3. Κατά της γνωμοδοτήσεως ταύτης επιτρέπεται προσφυγή υπό του μη δικαιωθέντος, εν όλω ή εν μέρει, ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου της περιφερείας, εν η το δάσος, κατατιθεμένη εις τον γραμματέα του αυτού πρωτοδικείου εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από της κοινοποιήσεώς της.

4. Ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου ορίζει διά πράξεώς του επί του δικογράφου της προσφυγής δικάσιμον ουχί πέραν των 20 ημερών από της καταθέσεως της προσφυγής, ήτις κοινοποιείται επιμελεία του

ενδιαφερομένου εις τους λοιπούς αμφισβητούντας εν αντιγράφω δέκα τουλάχιστον ημέρας προ της δικασίμου. Αι ως άνω προθεσμίαι ισχύουν και καθ' ας περιπτώσεις δυνάμει ειδικών Νόμων αναγράφονται μείζονες προθεσμίαι διαδικασίας και κλητεύσεως υπέρ ωρισμένων διαδίκων, πλην του Δημοσίου, δι' ο ισχύουν αι ειδικαί δι' αυτό διατάξεις.

5. Η προσφυγή εκδικάζεται υπό του μονομελούς πρωτοδικείου, το οποίον αποφασίζει εκ των ενόντων οριστικώς και ανεκκλήτως, αποκλειομένης της ανακοπής ως και της παραπομπής εις το πολυμελές πρωτοδικείον. Η απόφασις αύτη, εκδιδομένη εντός 15 ημερών, ισχύει προσωρινώς μέχρις εκδόσεως τελεσιδίκου αποφάσεως κατά την τακτικήν διαδικασίαν, περί της νομής ή κυριότητος ή περί της υπάρξεως δουλείας, ή οιονεί νομής αυτής.

6. Η γνωμοδότησις της άνω επιτροπής, εφ' όσον δεν προσεβλήθη διά προσφυγής εμπροθέσμου, ή, η επί της τυχόν ασκηθείσης προσφυγής εκδοθείσα απόφασις υποχρεοί την δασικήν αρχήν να επιτρέψη την υλοτομίαν εις τον αναγνωρισθέντα διακάτοχον ή να λάβη υπ' όψιν την

αναγνωριζομένην δι' αυτόν οιονεί νομήν δουλείας και ρυθμίση τα της υλοτομίας ούτως ώστε να μη θίγωνται αύται, προσαρμοζομένων αναλόγως και των εγκεκριμένων ή εγκριθησομένων διαχειριστικών σχεδίων ή εκθέσεων.

7. Τας αυτάς ως άνω συνεπείας συνεπάγεται και η κατά την διαδικασίαν της πολιτικής δικονομίας εκδιδομένη απόφασις του ειρηνοδικείου ή του μονομελούς πρωτοδικείου της εν η το δάσος περιφερείας, διά της οποίας αναγνωρίζεται η ως άνω διακατοχή ή η ύπαρξις της δουλείας ή της οιονεί νομής αυτής.

8. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογήν επί των δημοτικών και κοινοτικών δασών.


Αρθρο: 89

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΟΤΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις υλοτόμων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση Δασών, Ενέργεια υλοτομιών

Κείμενο Αρθρου

Οι δασοκτήμονες, οι εκμεταλλευταί των δασών υλοτόμοι και γενικώς οι ενεργούντες υλοτομίας εις τα δάση οφείλουν κατά την διενέργειαν τούτων να τηρούν απαρεκκλίτως τους όρους του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως, ως και πάσας τας διατάξεις των πινάκων υλοτομίας, των δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων και των εγκριτικών διαταγών, ως προς την μέθοδον και τον τρόπον υλοτομίας, το ποσόν και το είδος του δασικού προϊόντος του καθοριζομένου ως ετησίου ή περιοδικού λήμματος και εν γένει τας διατάξεις των δασικών Νόμων και Δ/των περί υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων.


Αρθρο: 90

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΟΤΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
'Ελεγχος υλοτομιών Σύνταξις πρωτοκόλλου εξελέγξεως

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Ενέργεια υλοτομιών

Κείμενο Αρθρου

1. Οι δασικοί υπάλληλοι οφείλουν να παρακολουθούν αγρύπνως τας διενεργουμένας εις τα δάση της περιφερείας των υλοτομίας και να προβαίνουν εντός δεκαημέρου από της συγκεντρώσεως των δασικών προϊόντων εις έλεγχον και καταμέτρησιν του παραχθέντος υπό του υλοτόμου ποσού και είδους δασικού προϊόντος, εις το δάσος ή εις τον υπό του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως καθορισθέντα τόπον εξελέγξεως των δασικών προϊόντων, διά της συντάξεως πρωτοκόλλου εξελέγξεως εξ ηριθμημένου διπλοτύπου βιβλίου. Ευθύς δε ως ήθελε βεβαιωθή ότι απελήφθη ή συνεπληρώθη υπό του δασοκτήμονος ή του υλοτόμου το καθοριζόμενον ποσόν δασικών προϊόντων υπό της αδείας υλοτομίας ή των πινάκων υλοτομίας, των δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων ή και εγκριτικών διαταγών, οι δασικοί υπάλληλοι οφείλουν να διατάσσουν αμέσως την παύσιν της περαιτέρω υλοτομίας.

2. Οι δασοκτήμονες ή οι ενοικιασταί δασών υλοτόμοι ή γενικώς οι υλοτόμοι οι ενεργούντες υλοτομίας, εάν τυχόν πραγματοποιήσουν ποσά μεγαλύτερα των καθοριζομένων υπό των πινάκων υλοτομίας, των δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων ή εγκριτικών διαταγών, οφείλουν προ της τελικής εξελέγξεως να δηλώσουν εγγράφως εις την αρμοδίαν δασικήν αρχήν το προκύψαν πλεόνασμα δασικών προϊόντων, τιμωρούμενοι άλλως κατά τας διατάξεις του άρθρ. 268. Η προσπάθεια αποκρύψεως του πλεονάσματος θεωρείται ως επιβαρυντική αιτία.

3. Το πρωτόκολλον εξελέγξεως συντάσσεται υπό δύο δασικών υπαλλήλων, εκτός αν άλλως ήθελε καθορισθή δι' αποφάσεως του νομάρχου.


Αρθρο: 91

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΟΤΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Περιπτώσεις μη συντάξεως πρωτοκόλλου εξελέγξεως

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Ενέργεια υλοτομιών

Κείμενο Αρθρου

Πρωτόκολλον εξελέγξεως δεν συντάσσεται, προκειμένου περί: α) Των ατελώς, αλλ' εγκρίσει της δασικής αρχής διενεργουμένων υλοτομιών. β) Των δι' επαγγελματίας διατιθεμένων ανθράκων σιδηρουργίας, των βαλανιδίων, κερατίων, λιγοβεργών, κατράμης, της ρητίνης και των καυσοξύλων των χρησιμοποιουμένων εις κεραμοποιεία κλπ. ως και γ) Της προς ασβεστοποιΐα καυσίμου ύλης. Ως δικαιολογητικόν της μέχρι του τόπου της πρώτης αποθηκεύσεως μεταφοράς των ανωτέρω δασικών προϊόντων χρησιμεύει η ατελής άδεια υλοτομίας διά τα ατελώς αποληφθέντα και η άδεια υλοτομίας διά τα λοιπά προς εμπορίαν τοιαύτα.


Αρθρο: 92

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΟΤΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Σφράγισις εξελεγχομένης ξυλείας

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Ενέργεια υλοτομιών

Κείμενο Αρθρου

Η ξυλεία κατά την εξέλεγξιν σφραγίζεται διά της σφύρας του δασαρχείου.


Αρθρο: 93

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΟΤΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Καταλογισμοί δι' υλοτομίας καθ' υπέρβασιν εγκεκριμένου λήμματος

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Ενέργεια υλοτομιών

Κείμενο Αρθρου

1. Επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρ. 90, εάν επί του ποσού του καθωρισμένου ως ετησίου ή περιοδικού λήμματος, διά των πινάκων υλοτομίας, δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων ή επί του ποσού των εγκριτικών διαταγών προκύψη πλεόνασμα μέχρι 10%, προκειμένου περί μη καυσίμου ξυλείας, και 20% προκειμένου περί των άλλων δασικών προϊόντων, επιβάλλεται επί του πλεονάσματος, ο νόμιμος δασικός φόρος, επί τη βάσει της διατιμήσεως της ισχυούσης κατά τον χρόνον της ενεργείας της τελικής εξελέγξεως, ή μίσθωμα διά τα εκ δημοσίων δασών αποληφθέντα προϊόντα, εκδιδομένων συμπληρωματικών αδειών. Εις το πλεόνασμα προστίθεται και ο κύβος των χρησίμων υπολειμμάτων καθώς και του χρησίμου τμήματος των πρέμνων, τα οποία ο υλοτόμος εγκατέλειψεν εις το δάσος, εάν τυχόν ταύτα δεν έχουν καταλογισθή κατά τας γενομένας τυχόν μερικάς εξελέγξεις.

2. Το υπέρ τα ανωτέρω όρια πλεόνασμα κατάσχεται και δημεύεται. Δικαιούται όμως ο υλοτομήσας να αιτήσεται την μη κατάσχεσιν του πλεονάσματος, επί τη καταβολή τετραπλού φόρου επί τη βάσει της διατιμήσεως της ισχυούσης κατά τον χρόνον της ενεργείας της τελικής εξελέγξεως ή τετραπλού μισθώματος, εάν πρόκειται περί δασικών προϊόντων εκ δημοσίων δασών, επιφυλασσομένης της ποινικής διώξεως του παραβάτου συμφώνως τω άρθρ. 268.

3. Αι ως άνω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογήν προκειμένου περί πλεονασμάτων προκυπτόντων κατά τας υλοτομίας δασικών προϊόντων άνευ καταβολής δασικού φόρου ή μισθώματος.

4. Κατ' εξαίρεσιν εις τα κατ' έκτασιν και αποψιλωτικώς διά παραγωγήν ξυλανθράκων ή καυσοξύλων υλοτομούμενα πρεμνοφυούς μορφής δάση και διφυούς μορφής τοιαύτα, προκειμένου περί υλοτομίας του υπωρόφου, εάν ήθελε παραχθή ποσόν επί πλέον του τυχόν καθορισθέντος υπό των πινάκων υλοτομίας, δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων ή εγκριτικών διατάγων ετησίου ή περιοδικού λήμματος, διά το πλεόνασμα τούτο καταβάλλεται ο κεκανονισμένος δασικός φόρος, εφ' όσον τούτο προέρχεται εκ μη δημοσίου δάσους, επί τη βάσει της διατιμήσεως της ισχυούσης κατά τον χρόνον της ενεργείας της τελικής εξελέγξεως, άλλως καταβάλλεται μίσθωμα. Το αυτό ισχύει και διά το πλεόνασμα των εκχερσουμένων εκτάσεων, εφ' όσον διά της εγκριτικής διαταγής έχει καθορισθή έκτασις και ενδεικτικώς το υλοτομητέον ποσόν δασικών προϊόντων.

5. Εις τας κατά ποσόν επιτραπείσας υλοτομίας ξυλανθράκων ή καυσοξύλων των ως άνω διαχειριστικής μορφής δασών, εάν προκύψη πλεόνασμα μέχρι 20%, καταβάλλεται επί της εκ του πλεονάσματος ακαθαρίστου προσόδου, φόρος, επί τη βάσει της διατιμήσεως της ισχυούσης κατά τον χρόνον της ενεργείας της τελικής καταμετρήσεως ή το μίσθωμα εάν το προϊόν προέρχεται εκ δημοσίου δάσους. Εάν το πλεόνασμα υπερβαίνη το 20%, εφαρμόζονται αι διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.


Αρθρο: 94

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΟΤΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Καταλογισμός πλεονάσματος αδειών υλοτομίας, δι' ας δεν συντάσσεται πρωτόκολλον εξελέγξεως

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Ενέργεια υλοτομιών

Κείμενο Αρθρου

Διά το πλεόνασμα των επί καταβολή δασικού φόρου ή μισθώματος δασικών προϊόντων, των μη υποκειμένων εις σύνταξιν πρωτοκόλλου εξελέγξεως, ρητίνης, βαλανιδίων και κερατίων, ο καταλογισμός κατά τας εξελέγξεις γίνεται επί του όπισθεν κενού μέρους του αποκόμματος και του στελέχους αδείας της υλοτομίας. Ομοίως αναγράφεται και το πλεόνασμα των ατελών υλοτομιών το ευρεθέν κατά τας εξελέγξεις επί του οπισθίου κενού μέρους του αποκόμματος και στελέχους της ατελούς αδείας υλοτομίας.


Αρθρο: 95

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΟΤΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πλεόνασμα και ελλείμματα μερικών και τελικών εξελέγξεων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Ενέργεια υλοτομιών

Κείμενο Αρθρου

1. Προκειμένου περί μερικής εξελέγξεως, επιτρέπεται πλεόνασμα μέχρις ίσου ποσού προς το των αδειών, του επί πλέον αποδιδομένου επί καταβολή διπλού φόρου ή μισθώματος. Εάν ο υπαίτιος αρνηθή την τοιαύτην καταβολήν, το πέραν του διπλασίου πλεόνασμα κατάσχεται και δημεύεται, ο δε υπαίτιος τιμωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρ. 268.

2. Εάν κατά την τελικήν εξέλεγξιν των δασικών προϊόντων προκύψη έλλειμμα, επιστρέφεται το διά το ποσόν του ελλείμματος καταβληθέν τυχόν μίσθωμα ή φόρος.


Αρθρο: 96

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΟΤΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
'Ενστασις κατά του πρωτοκόλλου εξελέγξεως

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Ενέργεια υλοτομιών

Κείμενο Αρθρου

Κατά του πρωτοκόλλου εξελέγξεως επιτρέπεται ένστασις υπό του υλοτόμου ενώπιον του δασάρχου, εάν ο συντάκτης είναι δασοφύλαξ, δασοκόμος ή δασονόμος, ενώπιον του περιφερειακού διευθυντού δασών, εάν ο συντάκτης είναι δασάρχης, ενώπιον δε του νομάρχου, εάν ο συντάκτης είναι περιφερειακός διευθυντής δασών. Η απόφασις του δασάρχου, του περιφερειακού διευθυντού δασών και του νομάρχου είναι υποχρεωτική διά τον υλοτόμον.


Αρθρο: 97

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΟΤΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναθεώρησις καταλογισμών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Ενέργεια υλοτομιών

Κείμενο Αρθρου

1. Επί των κατά τας διατάξεις του παρόντος κώδικος ενεργουμένων καταλογισμών, ο νομάρχης δικαιούται και όταν έτι τα καταλογισθέντα εβεβαιώθησαν ως δημόσιον έσοδον, να αναθεωρή επί τη αιτήσει του καταλογισθέντος τα διαταχθέντα παρ' αυτού ή των δασικών αρχών και να αίρη ή να τροποποιή ταύτα, διά παράβασιν Νόμου ή πεπλανημένην εκτίμησιν του πραγματικού, μετά προηγουμένην εξέτασιν του περιφερειακού διευθυντού δασών και γνώμην αυτού.

2. Η αίτησις περί αναθερωρήσεως υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξ μηνών από της κοινοποιήσεως της καταλογιστικής πράξεως ή της ειδοποιήσεως περί της βεβαιώσεως ή της προσκλήσεως διά την πληρωμήν, μετά παραβόλου ίσου προς το δέκατον του ποσού, εις το οποίον αφορά ο καταλογισμός. Το παράβολον εισάγεται αμέσως ως δημόσιον έσοδον, ανεξαρτήτως της επί της αιτήσεως εκδοθησομένης αποφάσεως.

3. Η υποβληθείσα αίτησις αναθεωρήσεως αναστέλλει την διοικητικήν εκτέλεσιν και την περαιτέρω διαδικασίαν επί ανακοπή κατά της προσκλήσεως.

4. Αι αναστολαί αύται παύουν άμα τη εκδόσει απορριπτικής αποφάσεως του νομάρχου. Γενομένης όμως δεκτής της αναθεωρήσεως ολικώς, ακυρούται ο καταλογισμός και διαγράφεται η βεβαιωθείσα απαίτησις, αν δε μερικώς, ενεργείται η βεβαίωσις διά το ποσόν εις το οποίον περιωρίσθη ο καταλογισμός.

5. Αίτησις αναθεωρήσεως είναι απαράδεκτος, εάν έχη εκδοθή τελεσίδικος δικαστική απόφασις απορρίπτουσα την ασκηθείσαν ανακοπήν κατά της προσκλήσεως.


Αρθρο: 98

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΟΤΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη δασικών υπαλλήλων διά κανονικήν ενέργειαν υλοτομιών κλπ.

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση Δασών, Ενέργεια υλοτομιών

Κείμενο Αρθρου

1. Δασικοί υπάλληλοι, μη παρακολουθούντες ενδελεχώς τας ενεργουμένας εις τα δάση της περιφερείας των υλοτομίας ή τας διενεργουμένας μεταφοράς των δασικών προϊόντων, εάν τούτο ήθελε πιστοποιηθή δι' εκθέσεως περιφερειακού διευθυντού δασών, προκειμένου περί του δασάρχου, ή εκθέσεως δασάρχου ή περιφεριακού διευθυντού δασών, προκειμένου περί δασονόμων, δασοκόμων και δασοφυλάκων, τιμωρούνται πειθαρχικώς διά της ποινής του προστίμου μέχρι και της οριστικής παύσεως.

2. Δασικοί υπάλληλοι εν γένει, συντάσσοντες εκ προθέσεως πρωτόκολλα μηνύσεως εναντίον υλοτόμων, υλοτομούντων κατά τας περιπτώσεις ατελείας του παρόντος ατελώς μεν αλλά νομίμως, τιμωρούνται ποινικώς κατά την διάταξιν του άρθρ. 229 του ποινικού κώδικος, επιφυλασσομένης και της πειθαρχικής διώξεως.

3. Οι επί της εξελέγξεως δασικών προϊόντων δασικοί υπάλληλοι, καθώς και οι εκδίδοντες τας αδείας υλοτομίας, ευθύνονται ατομικώς και εις ολόκληρον μετά των υλοτόμων διά την επί έλαττον βεβαίωσιν των δικαιωμάτων του Δημοσίου, τον δε καταλογισμόν των επί έλαττον βεβαιωθέντων δικαιωμάτων του Δημοσίου ενεργεί εις βάρος των ων τα δασικά προϊόντα υλοτόμων, ο νομάρχης διά του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών. Τα ούτω καταλογιζόμενα ποσά εισπράττονται

διοικητικώς, κατά τας περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεις.


Αρθρο: 99

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αδέσποτα δασικά προϊόντα

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Ενέργεια υλοτομιών

Κείμενο Αρθρου

1. Την εκποίησιν των εντός των δασών αδεσπότων δασικών προϊόντων διατάσσει ο δασάρχης. Η εκποίησις ενεργείται διά πλειοδοτικής δημοπρασίας τα πρακτικά της οποίας εγκρίνει ο δασάρχης, εφ' όσον το εκπλειστηρίασμα δεν υπερβαίνει τας 10.000 δραχμών, άλλως ο αρμόδιος περιφερειακός διευθυντής δασών.

2. Αδέσποτα δασικά προϊόντα, διά τα οποία ουδείς πλειοδοτεί, διετίθενται διά τας ανάγκας των δημοσίων υπηρεσιών αναλόγως και κατά την κρίσιν του δασάρχου, άλλως καταστρέφονται υπό των οργάνων της δασικής υπηρεσίας, όταν βεβαιούται υπό του δασάρχου ότι ταύτα είναι προϊόντα συστηματικής λαθροϋλοτομίας και ότι η εις τας υπηρεσίας διάθεσις αυτών είναι ανέφικτος.


Αρθρο: 100

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ρύθμισις μεταφοράς δασικών προϊόντων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Μεταφορά δασικών προϊόντων

Κείμενο Αρθρου

1. Διά Δ/των καθορίζονται αι διατυπώσεις προς μεταφοράν των νομίμως απολαμβανομένων δασικών προϊόντων και ο τρόπος ελέγχου των μεταφορών τούτων.

2. Αι διατυπώσεις αύται και ο έλεγχος δύναται διά των εκδιδομένων Δ/των να περιορισθούν μέχρι πλήρους καταργήσεως δι' ωρισμένα είδη μεταφερομένων δασικών προϊόντων ή δι' ωρισμένας περιφερείας.


Αρθρο: 101

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δασικαί αστυνομικαί διατάξεις μεταφοράς δασικών προϊόντων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών γενικά, Μεταφορά δασικών προϊόντων

Κείμενο Αρθρου

Δι' αστυνομικών δασικών διατάξεων δύνανται να ορίζωνται αι οδοί, τας οποίας οφείλουν να ακολουθούν οι μεταφέροντες δασικά προϊόντα, η χρονική διάρκεια, εντός της οποίας δέον να ενεργούνται αι μεταφοραί και αι εκφορτώσεις δασικών προϊόντων, η υποχρέωσις της ζυγίσεως των τοιούτων προϊόντων και εν γένει πάσα λεπτομέρεια αναγκαία προς αποτελεσματικόν έλεγχον της νομιμότητος της ενεργουμένης μεταφοράς.


Αρθρο: 102

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΗΤΙΝΕΥΣΗ - ΡΗΤΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΡΗΤΙΝΟΣΥΛΛΟΓΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ρητίνευσις δασών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών γενικά, Ρητίνευση

Κείμενο Αρθρου

Τα της ρητινεύσεως των δασών, δημοσίων ή μη, ήτοι τα του χρόνου και τρόπου ρητινεύσεως, τα της ενοικιάσεως του αποκλειστικού δικαιώματος της ρητινεύσεως δημοσίων δασών, τα της μεταφοράς της ρητίνης, τα του ελέγχου ρητινεύσεως και καταλογισμού των παρανόμως ρητινευόντων, ως και πάσα σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται διά Δ/τος.


Αρθρο: 103

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραχώρησις δικαιώματος βοσκής εντός δημοσίων δασών εις δήμους και κοινότητας

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Βοσκή εντός δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Το δικαίωμα της βοσκής εις δημόσια δάση, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και μη πεδινά χορτολίβαδα, εις τα οποία δεν έχει απαγορευθή αύτη υπό της δημοσίας δασικής διοικήσεως, και αι εκ της τυχόν εκμισθώσεως αυτής πρόσοδοι περιέρχονται εις τας οικείας κοινότητας ή δήμους. Εξαιρούνται τα υπό της διευθύνσεως δημοσίων κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ενοικιαζόμενα διά βοσκήν δάση, μερικώς δασοσκεπή λιβάδια και χορτολίβαδα. 2. Επί των εκτάσεων της προηγουμένης παραγράφου ως και επί των δημοτικών και κοινοτικών τοιούτων ή και εκείνων, των οποίων κοινοί κύριοι ή νομείς είναι και όλοι οι κάτοικοι του χωρίου ή της κωμοπόλεως, εις την περιφέρειαν των οποίων κείται το δάσος, η μερικώς δασοσκεπής έκτασις και το μη πεδινόν χορτολίβαδον, δικαιούνται οι κάτοικοι των οικείων δήμων ή κοινοτήτων να βόσκουν τα ίδια αυτών μικρά ή μεγάλα ζώα, τηρουμένων κατά τα λοιπά αναλόγως των περί διαθέσεως βοσκών διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 3. Αι πρόσοδοι των δήμων και κοινοτήτων εκ της κατά το παρόν άρθρον βοσκής διατίθενται κυρίως δι' έργα αναδασώσεως ιδία εις λεκάνας απορροής χειμάρρων και δασικής οδοποιΐας ή άλλα κοινωφελή έργα εντός των οικείων δήμων και κοινοτήτων. Διά τας δαπάνας αναδασώσεως και οδοποιΐας αναγράφονται υποχρεωτικώς υπό του οικείου νομάρχου εις τον προϋπολογισμόν εκάστης κοινότητος ή δήμου από 25 έως 50% των προσόδων τούτων αι οποίαι, εισπραττόμεναι μερίμνη του δημοσίου ταμείου, αποδίδονται παρά τούτου εις τα οικεία ταμεία γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασών των Νομών, υπό ίδιον λογαριασμόν, παρά των οποίων και διατίθενται ως ανωτέρω. Τα έργα ταύτα εκτελούνται υπό την εποπτείαν των αρμοδίων δασικών οργάνων. Αι λεπτομέρειαι της εκτελέσεως του παρόντος άρθρου καθορίζονται διά Δ/τος. 4. Κατά την σύνταξιν της διακηρύξεως και την διενέργειαν της δημοπρασίας διά την ενοικίασιν των ως άνω δημοτικών ή κοινοτικών βοσκών, ως και των ανηκουσών εις την ολότητα των κατοίκων του χωρίου ή κωμοπόλεως, τα οικεία δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια ή οι εκπρόσωποι της ολότητας υποχρεούνται να συμμορφούνται προς τας επί της βάσει της κειμένης περί δασών νομοθεσίας τεχνικάς υποδείξεις του οικείου δασάρχου, δικαιουμένου να παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου του κατά την ενέργειαν της δημοπρασίας. <Οι περί παραχωρήσεως δικαιώματος βοσκής διατάξεις του άρ. 103 παύουν να εφαρμόζονται για τους βοσκότοπους που έχουν υπαχθεί στο Ν.Δ. 216/1973. (Βλ. άρ.19 του Ν.Δ/τος αυτού)>.


Αρθρο: 104

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Βοσκή εις δάση συνεπεία υλοτομιών, εκτελέσεως υδρονομικών έργων κλπ.

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Βοσκή εντός δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Εις δημόσια ή μη δάση, μερικώς δασοσκεπή λιβάδια ή ορεινούς βοσκοτόπους και μη πεδινά χορτολίβαδα ή εις μέρη αυτών ευρισκόμενα, ιδία μετ' ενεργηθείσαν υλοτομίαν εις κατάστασιν φυσικής ή τεχνητής αναγεννήσεως, δύναται προς βελτίωσιν της δασοπονίας και λιβαδοπονίας αυτών να καθορισθή διά δασικής αστυνομικής διατάξεως ο αριθμός συνολικώς και κατ' οικογένειαν και το είδος των μικρών και μεγάλων ζώων των δυναμένων να βόσκουν ολικώς ή μερικώς ή να απαγορευθή η βοσκή ωρισμένου ή και παντός είδους ζώου.

2. Δι' αστυνομικής δασικής διατάξεως δύναται να απαγορεύεται κατά τ' ανωτέρω η βοσκή:

α) Εις δάση, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις ή χορτολίβαδα, έχοντα αρχαιολογικήν ή ιστορικήν σπουδαιότητα, ή προοριζόμενα διά φυσικήν προστασίαν ή εκτροφήν θηραμάτων ή σπανίων ζώων και πτηνών.

β) Διά λόγους υγιεινής, αισθητικής ή εξωραϊσμού εις δάση πέριξ πόλεων, λουτροπόλεων, χωρίων, συνοικισμών, ως και πέριξ εκκλησιών,

νοσοκομειακών εν γένει εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων κοινωφελών οργανισμών.

γ) Εις περιοχάς εκτελουμένων έργων αποξηράνσεως γαιών ένθα ενηργήθησαν ή ενεργούνται αναδασώσεις.


Αρθρο: 105

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Βοσκή εις αναδασωτέας εκτάσεις

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Βοσκή εντός δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Επί πάσης εκτάσεως κηρυχθείσης αναδασωτέας κατά τας διατάξεις του παρόντος κώδικος απαγορεύεται διά δασικής αστυνομικής διατάξεως, εκδιδομένης αυτεπαγγέλτως υπό του δασάρχου, η βοσκή παντός ζώου.

2. Εντός των ούτω απηγορευμένων εις την βοσκήν εκτάσεων επιτρέπεται εις τα όργανα της δασοφυλακής, αγροφυλακής και αστυνομίας να προβαίνουν εις τον φόνον ή την σύλληψιν των παρανόμως βοσκόντων ζώων,

εφαρμοζομένων, όσον αφορά εις την σύλληψιν, την πληρωμήν συλλήπτρων και την παροχήν βοηθείας κατά την σύλληψιν, των διατάξεων του άρθρ.

278.

3. Δι' αποφάσεως του νομάρχου εκδιδομένης κατόπιν προτάσεως του αρμοδίου δασάρχου, δύναται να αρθή η απαγόρευσις της βοσκής ή να περιορισθή, είτε ως προς την απαγόρευσιν της βοσκής μόνον των αιγών είτε ως προς την απηγορευμένην έκτασιν.


Αρθρο: 106

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευσις εγκαταστάσεως ποιμνιοστασίων εντός πόλεων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Βοσκή εντός δασών

Κείμενο Αρθρου

Απαγορεύεται η εγκατάστασις ποιμνιοστασίων ή ποιμνίων εντός πόλεων και μέχρις αποστάσεως χιλίων μέτρων από των τελευταίων οικοδομικών γραμμών άνευ αδείας του αρμοδίου δασάρχου, δυναμένου να επιτρέπη την τοιαύτην εγκατάστασιν μόνον δια ποίμνια διατηρούμενα και διά προσθέτων τροφών εντός σταύλων ή εις λειβάδια εκτάσεως επαρκούς διά την διατροφήν αυτών. Οι παραβάται των ανωτέρω διατάξεων υπόκεινται εις τας ποινάς του άρθρ. 279.


Αρθρο: 107

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Βοσκή εις καέντα δάση

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Βοσκή εντός δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται:

α) Εντός καέντων δασών και

β) Εντός καεισών προστατευτικών μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων, υπερκειμένων χωρίων ή συνοικισμών ή κειμένων εντός λεκανών σχηματισμού χειμάρρων, η βοσκή των μεν προβάτων και μεγάλων ζώων επί πενταετίαν, των δε αιγών επί δεκαετίαν από της ημέρας της πυρκαϊάς.

2. Προκειμένου περί δασών αειφύλλων, πλατυφύλλων ή μη, δύναται, εφ' όσον η αναγέννησις εις δασικάς συστάδας μετά την πυρκαϊάν επήλθε πλήρης, να περιορίζεται ο χρόνος της απαγορεύσεως της βοσκής των αιγών εις πενταετίαν από της πυρκαϊάς, των δε προβάτων και μεγάλων ζώων εις τριετίαν, εφ' όσον δι' εκθέσεως των αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών βεβαιούται ότι διά της βοσκής αυτών δεν διακινδυνεύει η εξασφάλισις της επελθούσης αναγεννήσεως των συστάδων.

3. Προκειμένου περί καεισών μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων, αι οποίαι δεν είναι προστατευτικαί κατά την παρ. 1 εδάφ. β' του παρόντος άρθρου, ως και χορτολιβαδικών εδαφών εφ' όσον θίγονται γενικώτεροι δασοπονικοί σκοποί και η πυρκαϊά οφείλεται εις εμπρησμόν, δύναται δι' αποφάσεως του νομάρχου, εκδιδομένης μετά πρότασιν των αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών, να απαγορεύεται η βοσκή διά χρόνον μέχρι του εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου οριζομένου.

4. Η κατά τας προηγουμένας παραγράφους δασική αστυνομική διάταξις βοσκής εκδίδεται αυτεπαγγέλτως υπό του δασάρχου, κατόπιν αυτοψίας αυτού, και εκτιμήσεως της προξενηθείσης εκ της πυρκαϊάς ζημίας.


Αρθρο: 108

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Βοσκή εντός δασών διατιθεμένων προς γεωργικήν ή δενδροκομικήν καλλιέργειαν

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Βοσκή εντός δασών

Κείμενο Αρθρου

Προκειμένου περί δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή μη πεδινών χορτολιβαδίων διατεθέντων προς εκχέρσωσιν διά σκοπούς δενδροκομικούς ή γεωργικούς, δύο τουλάχιστον μήνας προ της ανακοινωθείσης εις τον δασάρχην ενάρξεως των εργασιών της δενδρομομικής ή γεωργικής βελτιώσεως, απαγορεύεται δι' αστυνομικής δασικής διατάξεως, αυτεπαγγέλτως υπό του δασάρχου εκδιδομένης, η βοσκή των αιγών και των μεγάλων ζώων εντός των υπό δενδροκομικήν και γεωργικήν βελτίωσιν ως άνω εκτάσεων.


Αρθρο: 109

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΟΣΚΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Βοσκή εντός αγρών κλπ. κειμένων εντός δασών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Βοσκή εντός δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Οι ιδιοκτήται αγρών και υπό δενδροκομικήν εκμετάλλευσιν κτημάτων, κειμένων εντός κατά τας διατάξεις του παρόντος κώδικος απηγορευμένων εις την βοσκήν δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και μη πεδινών χορτολιβαδίων και οι οπωσδήποτε δικαιούμενοι όπως εισάγουν εντός αυτών προς βόσκησιν τα ζώα των, δύνανται να οδηγήσουν διά των οικείων δρόμων και εισάγουν εις τους εν λόγω αγρούς και δενδροκομικάς εκμεταλλεύσεις προς βόσκησιν τόσον τα κατοικίδια αυτών κτηνοτροφικά ζώα, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ. 111, όσον και τα προς χρήσιν αυτών ζώα φόρτου και έλξεως.

2. Εισαγωγή περισσοτέρων των όσων ορίζει η προηγουμένη παράγραφος, αιγών μεν απαγορεύεται, προβάτων δε, βοοειδών ή ίππων επιτρέπεται διά δρόμων ή διαβάσεων πλάτους ουχί μεγαλυτέρου των 30 μέτρων, αριθμού δε ίσου το πολύ, προβάτων μεν προς το εν πέμπτον, βοοειδών δε προς το εν δέκατον των στρεμμάτων των βοσκηθησομένων αγρών ή δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων.

3. Ο αριθμός των καθ' εκάστην κτηνοτροφικήν περίοδον εισαγωγών και επιστροφών προβάτων, βοοειδών και ίππων, κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, εις τους βοσκηθησομένους αγρούς και δενδροκομικάς εκμεταλλεύσεις δύναται να καθορισθή εις πρώτον μεν βαθμόν υπό του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών μετά πρότασιν του δασάρχου εις δεύτερον δε βαθμόν υπό του νομάρχου.


Αρθρο: 110

Ημ/νία: 23.04.1992

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευση αιγοβοσκής σε δάση ελάτης.

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Βοσκή εντός δασών

Σχόλια
Το ανωτέρω άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ Α΄' 70).

Κείμενο Αρθρου

"1. Η βοσκή των αιγών μέσα σε δάση, δημόσια ή όχι, είτε αμιγή ελάτης είτε μικτά με λαρικοειδή πεύκη ή οξυά στα οποία το ποσοστό μίξης της ελάτης υπερβαίνει το 0,5 απαγορεύεται επ' αόριστο με αστυνομική διάταξη του δασάρχη, που ορίζει την απαγορευμένη έκταση και τα όριά της, καθώς και τις τυχόν ελεύθερες μέσα σ' αυτή ζώνες διέλευσης προς ποτισμό των αιγοποιμνίων.

2. Με όμοια αστυνομική διάταξη του δασάρχη απαγορεύεται η εγκατάσταση, διατήρηση και βοσκή αιγών σε όλα τα δάση και δασικές εκτάσεις δημόσια ή μη, του Νομού Αττικής. Το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμόζεται και σε άλλες περιοχές της Χώρας, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται, εκτός από τις προβλεπόμενες από την κείμενη δασική νομοθεσία ποινές, από μεν τον οικείο διευθυντή δασών ή δασάρχη πρόστιμο πενήντα έως πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών, από δε τον οικείο διευθυντή γεωργίας στέρηση κάθε μορφής οικονομικής ενίσχυσης ή επιδότησης".


Αρθρο: 111

Ημ/νία: 18.04.1959

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1959

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΟΣΚΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Βοσκή κατοικιδίων ζώων (Μαναρολίβαδα)

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Βοσκή εντός δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Διά την βόσκησιν των κατοικιδίων ζώων, ιδίως αιγών και αγελάδων των κατοίκων των συνοικισμών, χωρίων ή κωμοπόλεων εν γένει, δύναται δι' αποφάσεως του νομάρχου να καθορισθή επί δημοσίων ή μη δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και χορτολιβαδίων, επί των οπίων υπάρχουν δουλείαι βοσκής των ζώων αυτών, κατάλληλον διά τον σκοπόν τούτον και παρά τους εξυπηρετηθησομένους συνοικισμούς, χωρία ή κωμοπόλεις κείμενον λιβάδιον κατοικιδίων ζώων, ονομαζόμενον κοινώς μαναρολίβαδον, ένθα,

κανονιζομένης, περιοριζομένης ή όλως απαγορευομένης της υλοτομίας, δύναται να δημιουργηθή είτε φυσικώς είτε και διά της προηγουμένης τεχνητής αναδασώσεως τοιαύτη πυκνότης και σύνθεσις τόσον δασικής ξυλώδους όσον και χορτολιβαδικής συστάδος, ώστε αι συστάδες αύται να καταστούν όσον είναι δυνατόν περισσότερον εξυπηρετικαί του

επιδιωκομένου λιβαδικού σκοπού.

2. Ο αριθμός των δυναμένων να βόσκουν εις έκαστον ως άνω λιβάδι κατοικιδίων ζώων, εφ' όσον δεν έχει καθορισθή δι' αποφάσεως του νομάρχου δι' έκαστον συνοικισμόν, χωρίον ή κωμόπολιν, ορίζεται διά δασικής αστυνομικής διατάξεως του οικείου δασάρχου, εγκρινομένης υπό του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών. Ο αριθμός ούτος εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να υπερβή κατά οικογένειαν τας δύο αίγας διά τας συνήθεις περιπτώσεις, τας τρεις διά τας ορεινάς και τας πέντε διά τας λίαν ορεινάς περιοχάς.

3. Εις ορεινάς περιοχάς όπου η ίδρυσις λιβαδίου κατοικιδίων ζώων αποβαίνει αδύνατος, εάν δεν συμπεριληφθούν εις αυτό και συστάδες ελάτης, μαύρης πεύκης, οξυάς ή φυλλοβόλου δρυός, είναι δυνατόν δι' αποφάσεως του νομάρχου, εκδιδομένης μετά γνώμην του δασάρχου και του περιφερειακού διευθυντού δασών να συμπεριληφθούν τοιαύται εις το λιβάδιον τούτο, λαμβανομένης ιδιαιτέρας προνοίας προς συντήρησιν και κατά το δυνατόν αύξησιν των εις τούτο περιληφθεισών ξυλωδών ως άνω συστάδων.


Αρθρο: 112

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Κλαδονομή

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Βοσκή εντός δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται η κλαδονομή (κλάρισμα), εις δημόσια ή μη δάση φυλλοβόλων δρυών, οξυάς, καστανιάς και κωνοφόρων προς διατροφή κτηνοτροφικών ζώων, του αρμοδίου δασάρχου δυναμένου να εκδώση αστυνομικήν διάταξιν κλαδονομής, καθορίζουσαν λεπτομερώς, κατά χώρον και χρόνον τα κατά την απαγόρευσιν.

2. Εξαιρετικώς δύναται να επιτραπή ατελώς η κλαδονομή εις τα δάση της προηγούμενης παραγράφου και εις περιοχάς, εις τας οποίας έκπαλαι ησκείτο αύτη, μόνον εφόσον πρόκειται περί υπεργήρων φυλλοβόλων δένδρων, υποστάντων ήδη κλαδονομικήν και φυομένων εντός δασικών συστάδων, κατόπιν προσημάνσεως ή υποδείξεως υπό του αρμοδίου δασικού οργάνου.

3.Η κλαδονομή φυλλοβόλων δένδρων, φυομένων εντός αγρών ή γεωργικών κτημάτων, επιτρέπεται εις τους κυρίους ή νομείς των κτημάτων τούτων ατελώς και άνευ αδείας της δασικής αρχής.

4. Εις κυρίους ή νομείς δασυλλίων, εκτάσεως ουχί μείζονος των 15 στρεμμάτων, παρεμβαλλομένων μεταξύ γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργουμένων εκτάσεων, κειμένων εντός καθαρώς γεωργικών περιοχών, επιτρέπεται ατελώς η κλαδονομή του ανωρόφου των δασυλλίων τούτων, εφ' όσον υπάρχει επαρκής υπώροφος προστατευτικός του εδάφους.

5. Ο δασάρχης δύναται δι' αστυνομικής δασικής διατάξεως να απαγορεύση εις ποιμένας να φέρουν εντός δασών πελέκεις ή καταλλήλους διά κλαδονομήν μαχαίρας, άνευ αδείας αυτού ή του αρμοδίου δασονόμου.


Αρθρο: 113

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΟΣΚΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία εκδόσεως, τροποποιήσεως και ανανεώσεως δασικών αστυνομικών διατάξεων βοσκής

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Βοσκή εντός δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Ο δασάρχης, προς της κοινοποιήσεως των κατά τον παρόντα κώδικα δασικών αστυνομικών διατάξεων βοσκής, αποστέλλει προς τον αρμόδιο δημοτικόν ή κοινοτικόν συμβούλιον αντίγραφον του σχεδίου της προς έκδοσιν δασικής αστυνομικής διατάξεως, ίνα αύτη κοινοποιηθή και επιμελείται της κοινοποιήσεως αυτού εις τους κατοίκους του

ενδιαφερομένου συνοικισμού, χωρίου, κωμοπόλεως ή πόλεως. Η κοινοποίησις αύτη, γίνεται διά τοιχοκολλήσεως εις τους συνήθεις τόπους δημοσιεύσεων των οικείων συνοικισμών, χωρίων κλπ. Εφ' όσον ουδεμία αντίρρησις διετυπώθη εκ μέρους των ενδιαφερομένων ή ουδεμία εδόθη απάντησις εντός τριών εβδομάδων, ο δασάρχης προβαίνει εις την δημοσίευσιν της δασικής αστυνομικής διατάξεως βοσκής, άλλως υποβάλλει το σχέδιον ταύτης μετά της απαντήσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εις το αρμόδιον περιφερειακόν διευθυντήν δασών, όστις και αποφασίζει περί της εκδόσεως ή μη της απαγορευτικής διατάξεως ή της τροποποιήσεως του αρχικού σχεδίου ταύτης.

2. Εφόσον η δασοπονική μελέτη ή η τοιαύτη δασοτεχνικής διευθετήσεως χειμάρρων ή βελτιώσεως βοσκοτόπων προβλέπει περιορισμούς ως προς την βοσκήν κατά χώρον, χρόνον, είδος ζώων κλπ., ο συντάκτης ταύτης ή, προκειμένου περί μη δημοσίων δασών, ο επαληθευτής, πριν ή υποβάλη ταύτην προς έγκρισιν γνωστοποιεί προς τα αρμόδια δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια τας επί των περιορισμών της βοσκής προδιαγραφομένας προτάσεις και αναμένει επί τρεις εβδομάδας τας απόψεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μεθ' ο συνυποβάλλει την τυχόν αποσταλείσαν απάντησιν μετά των σχετικών παρατηρήσεών του εις την προς έγκρισιν αρμοδίαν αρχήν.

3. Οσάκις εγκεκριμένον δασοπονικόν σχέδιον, διαχειριστική έκθεσις ή πίναξ υλοτομίας ή σχέδιον δασοτεχνικής διευθετήσεως χειμάρρων ή μελέτη διαχειρίσεως και βελτιώσεως βοσκοτόπων καθορίζει περιορισμόν ή απαγόρευσιν βοσκής εντός των εκτάσεων της παρ. 1 του άρθρ. 104, αι σχετικαί δασικαί αστυνομικαί διατάξεις βοσκής εκδίδονται αμελλητί υπό του αρμοδίου δασάρχου ευθύς ως, κατ' εφαρμογήν των ως άνω σχεδίων και μελετών, γίνη έναρξις του έργου. Αμελλητί επίσης εκδίδονται υπό του αρμοδίου δασάρχου αι δασικαί αστυνομικαί διατάξεις βοσκής αι θεσπιζόμεναι συνεπεία πυρκαϊάς κατ' εφαρμογήν του άρθρ. 107.

4. Προκειμένου περί δασικών αστυνομικών διατάξεων βοσκής, στηριζομένων επί εγκεκριμένων μελετών, ουδεμία τροποποίησις επιτρέπεται άνευ προγενεστέρας τροποποιήσεως της μελέτης υπό της εγκρινάσης ταύτην αρχής.

5. Τροποποιήσεις ή ανανεώσεις των κατά τον παρόντα κώδικα λοιπών δασικών διατάξεων βοσκής αποφασίζονται, κατόπιν προτάσεως του αρμοδίου δασάρχου, υπό του περιφερειακού διευθυντού δασών, εφ' όσον έχουν αύται θεσπισθή απ' ευθείας υπό του δασάρχου, υπό του νομάρχου δε, και κατόπιν προτάσεως του δασάρχου και γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών, εφ' όσον έχουν θεσπισθή εγκρίσει τούτου.


Αρθρο: 114

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΟΣΚΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Χρονικά και τοπικά όρια ισχύος δασικών αστυνομικών διατάξεων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Βοσκή εντός δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Αι δασικαί αστυνομικαί διατάξεις βοσκής ισχύουν διά τον εις αυτάς οριζόμενον χρόνον και μόνον μετά την επιμέλεια του δασάρχου, δημοσίευσιν αυτών κατά τα εν παρ. 4 του άρθρ. 66 οριζόμενα εις τους συνοικισμούς, χωρία, κωμοπόλεις ή πόλεις, εντός της περιφερείας των οποίων κείνται οι εκτάσεις, εις τας οποίας περιορίζεται ή απαγορεύεται η βοσκή.

2. Η ισχύς των δασικών αστυνομικών διατάξεων άρχεται από της μετά την δημοσίευσιν τούτων προσεχούς κτηνοτροφικής περιόδου, και δη της μεν χειμερινής από της 26ης Οκτωβρίου, της δε θερινής από της 23ης Απριλίου εκάστοτε έτους, οπωσδήποτε δε μετά την πάροδον διμήνου από της δημοσιεύσεως τούτων, εκτός εάν πρόκειται περί των περιπτώσεων θεσπίσεως αστυνομικών διατάξεων κατόπιν πυρκαϊάς, ισχυουσών εις την περίπτωσιν ταύτην από της χρονολογίας της δημοσιεύσεώς των.

3. Τα τοπικά όρια της ισχύος των δασικών αστυνομικών διατάξεων βοσκής ορίζονται όσον είναι δυνατόν σαφή, όχι μόνον εις το κείμενον τούτων, αλλά και επί του εδάφους. Ως όρια επί του εδάφους λαμβάνονται, εφ' όσον είναι δυνατόν, σταθεραί και ευδιάκριτοι γραμμαί, καθώς κορυφογραμμμή, ράχη, ρεματιά, δρόμος, διαχειριστική ή αντιπυρική λωρίς κλπ. Συνάμα λαμβάνεται κατά το δυνατόν πρόνοια περί διασαφηνίσεως των ορίων τούτων επί του εδάφους δι' αναρτήσεως απλών λευκών πινακίδων, χρωματισμού των δένδρων, πασσάλων κλπ. ή δι' άλλων επιτοπίως καταλλήλων σημάνσεων.


Αρθρο: 115

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ενίσχυσις αιγοτρόφων διά παραχωρήσεως δασικών εκτάσεων και παροχής ατελώς ξυλείας

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Βοσκή εντός δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Εις έκαστον αιγοτρόφον, κάτοχον τεσσαράκοντα έως διακοσίων αιγών, ο οποίος, λόγω απαγορεύσεως της βοσκής εις δημόσια ή μη δάση, προβαίνει εις την διά σφαγής εκποίησιν του ποιμνίου του, παραχωρούνται δωρεάν, εφ' όσον υπάρχουν εντός διετίας από της διά σφαγής εκποιήσεως των αιγών, μέχρι 15 στρεμμάτων μονίμως γεωργικώς καλλιεργησίμου ή μέχρι 30 στρεμμάτων μονίμως δενδροκομικώς εκμεταλλευσίμου ή αναλόγων στρεμμάτων εκατέρας των ως άνω κατηγοριών δημοσίου εδάφους, δασοσκεπούς ή μη, κειμένου εις την περιφέρειαν της κοινότητος όπου κείται η απαγορευθείσα εις την αιγοβοσκήν έκτασις ή και αλλαχού, κατά προτίμησιν εντός του αυτού νομού, εφ' όσον δεν καθίσταται δυνατή η διάθεσις τοιούτων καταλλήλων εδαφών εντός της κοινότητος, όπου το απαγορευθέν εκ της βοσκής δάσος. Οι εκ των αιγοτρόφων μη αποκαθιστάμενοι, κατά τας διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου, δικαιούνται, εν περιπτώσει απαλλοτριώσεως κτημάτων, εις αποκατάστασιν κατά τας διατάξεις του αγροτικού Νόμου (άρθρ. 202 του από 29ης Οκτ.-6ης Δεκ. 1949 Δ/τος"περί κωδικοποιήσεως των Αγροτικών Νόμων") προτιμώμενοι των περιοίκων εν τω αυτώ νομώ.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον παραχώρησις ενεργείται κατά τας διατάξεις των άρθρ. 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24 και 26.

3. Οι κατά την παρ. 1 του άρθρου τούτου δικαιούμενοι εις παραχώρησιν προς αυτούς δημοσίου εδάφους προς γεωργικήν ή δενδροκομικήν

εκμετάλλευσιν, δικαιούνται προσέτι, επί μίαν πενταετίαν από της διά σφαγής εκποιήσεως των αιγών των, εις ατελή απόληψιν εκ των δασών της περιφερείας της κοινότητος, ένθα ούτοι είναι κάτοικοι, της αναγκαιούσης εις αυτούς οικοδομησίμου ξυλείας προς επισκευήν ή ανέγερσιν των ιδίων αυτών οικιών και αποθηκών, των ευρισκομένων εν τη περιφερεία της ιδίας κοινότητος.

4. Οι επιθυμούντες να τύχουν των πλεονεκτημάτων του παρόντος άρθρου, δέον να υποβάλουν εντός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως των δασικών αστυνομικών διατάξεων, περί απαγορεύσεως της βοσκής, δήλωσιν προς τας αρμοδίας δασικάς αρχάς περί του αριθμού των αιγών του ποιμνίου των. Προκειμένου περί εκδοθεισών ήδη δασικών αστυνομικών διατάξεων βοσκής, η ως άνω τρίμηνος προθεσμία υποβολής των δηλώσεων άρχεται από της ισχύος του παρόντος κώδικος. Οι αρμόδιοι δασάρχαι υποχρεούνται να βεβαιώσουν το περιεχόμενον των ως άνω δηλώσεων και να καταρτίσουν κατά κοινότητα καταλόγους των δικαιουμένων να τύχουν των πλεονεκτημάτων του παρόντος άρθρου. Διά την κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου παραχώρησιν δασικών εκτάσεων, απαιτείται προσέτι βεβαίωσις της οικείας δασικής αρχής περί της σφαγής των αιγών του αιτούντος την παραχώρησιν.


Αρθρο: 116

Ημ/νία: 14.08.1969

Ημ/νία Ισχύος: 14.08.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ενίσχυσις αιγοκτηνοτρόφων δι' επιδοτήσεως

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Βοσκή εντός δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Εις αιγοτρόφους, οίτινες λόγω απαγορεύσεως της αιγοβοσκής εις δημόσια ή μη δάση προβαίνουν εις την διά σφαγής εκποίησιν του αιγοποιμνίου των, εφ' όσον δεν έτυχον των ευεργετημάτων της παρ. 1 του άρθρ. 115, παρέχεται επί σκοπώ αναπροσαρμογής της οικονομίας των υπό μορφήν επιδοτήσεως χρηματική ενίσχυσις τουλάχιστον δραχμών εκατόν κατά κεφαλήν αιγός δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, εκδιδομένης μετ' εισήγησιν των αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών εις βάρος των δι' έργα αναπτύξεως της δασοπονίας διατιθεμένων πιστώσεων. Το ανωτέρω κατά κεφαλήν αιγός ποσόν δύνατι να αυξηθή διά κοινής αποφάσεως των υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Γεωργίας.

2. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου ισχύουν εις τας περιφερείας των χωρίων, κοινοτήτων ή δήμων, εις τας οποίας προβλέπεται υπό εγκεκριμένων δασοπονικών μελετών ή σχεδίων δασοτεχνικής

διευθετήσεως χειμάρρων ή μελέτης διαχειρίσεως και βελτιώσεως βοσκοτόπων ή μελέτης αναδασώσεων, η απαγόρευσις της βοσκής των αιγών ολοσχερώς ή μέχρις ωρισμένου αριθμού και εφαρμόζεται αύτη διά δασικών αστυνομικών διατάξεων, εκδιδομένων επί τη βάσει των μελετών τούτων.

3. Οι επιδοτούμενοι αιγοτρόφοι οφείλουν να παραιτηθούν οριστικώς του αιγοτροφικού επαγγέλματος αναλαμβάνοντες την υποχρεώσιν ταύτην δι' υπευθύνου δηλώσεώς των, απαγορεύεται δε εις τούτους και τα μέλη των οικογενειών των η δημιουργία νέου αιγοποιμνίου. Ως μέλη οικογενείας νοούνται η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα, οι συνοικούντες ανήλικοι αδελφοί, ως και οι συνοικούντες γονείς. Εν περιπτώσει αθετήσεως, ασχέτως της ποινικής τούτων διώξεως, υποχρεούνται ούτοι εις την επιστροφήν του καταβληθέντος εις αυτούς χρηματικού ποσού, το οποίον, εν αρνήσει των, εισπράττεται διοικητικώς, κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις.

4. 'Αμα τη εφαρμογή του μέτρου επιδοτήσεως εν τινι περιφερεία, κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, ενεργείται απογραφή των

ενδιαιτωμένων αιγοποιμνίων, επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται παρά του αρμοδίου δασάρχου αστυνομική διάταξις, καθορίζουσα τον αριθμόν των κατεχομένων παρ' ενός εκάστου αιγοτρόφου αιγών και απαγορεύουσα απολύτως και παρ' οιουδήποτε την δημιουργίαν νέου αιγοποιμνίου ως και την αύξησιν του υφισταμένου κατά την απογραφήν αριθμού αιγών.

5. Διώκονται ποινικώς και τιμωρούνται κατά τας περί ψευδούς δηλώσεως διατάξεις του ποινικού κώδικος οι αιγοτρόφοι, οι οποίοι υποβάλλουν ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, ως και οι κρεοπώλαι οι παρέχοντες εις τους αιγοτρόφους του παρόντος άρθρου ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις ή τιμολόγια. Ομοίως διώκονται ποινικώς και τιμωρούνται διά των ποινών του άρθρ. 276 οι αιγοτρόφοι, οι οποίοι, αν και αποκατεστάθησαν ή επεδοτήθησαν, προβαίνουν εις δημιουργίαν νέου αιγοποιμνίου, ως και οι μετά την απογραφήν δημιουργούντες αιγοποίμνιον ή αυξάνοντες τον αριθμόν των αιγών των υφισταμένων αιγοποιμνίων. Τα δε ούτω παρανόμως δημιουργούμενα αιγοποίμνια κατάσχονται και δημεύονται.

6. Διά Δ/τος εκδιδομένου επί τη προτάσει των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Γεωργίας, δύναται αι διατάξεις του άρθρ. 115 και των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου να εφαρμόζωνται και δι' άλλα είδη ποιμενικών ζώων.

<Οι περί επιδοτήσεως αιγοτρόφων διατάξεις του άρ. 116 παύουν να εφαρμόζονται στους βοσκότοπους που έχουν υπαχθεί στο Ν.Δ. 216/1973 (βλ. άρ. 19 του Ν.Δ/τος αυτού)>.


Αρθρο: 117

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Μελέται διαχειρίσεως δημοσίων δασών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Γενικές διατάξεις

Κείμενο Αρθρου

1. Τα κατά το άρθρ. 63 δασοπονικά σχέδια ή εκθέσεις και οι πίνακες υλοτομίας των δημοσίων δασών συντάσσονται υπό του δασάρχου ή των υπ' αυτόν υπηρετούντων δασολόγων και εγκρίνονται, αναθεωρούνται ή τροποποιούνται κατά τα εν άρθρ. 64 οριζόμενα.

2. Τα δασοπονικά σχέδια ή εκθέσεις δημοσίων δασών δύνανται να συντάσσωνται και υπό δασοτεχνικών συνεργείων, συγκροτουμένων κατά τα υπό του παρόντος κώδικος οριζόμενα.

3. Ο δασάρχης ως και έκαστος των υπ' αυτόν υπηρετούντων δασολόγων υποχρεούνται να συντάσσουν κατ' έτος δασοπονικάς εκθέσεις δημοσίων δασών της περιφερείας του δασαρχείου εκτάσεως τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων στρεμμάτων. Εν περιπτώσει μη εκπληρώσεως της υποχρεώσεως ταύτης, άνευ αποχρώντος λόγου, ο υπαίτιος τιμωρείται διά πειθαρχικής ποινής μέχρι και του υποβιβασμού.

4. Η σύνταξις δασοποινικών εκθέσεων αξιολόγων δημοσίων δασών, των οποίων η δασοσκεπής έκτασις είναι μείζων των είκοσι χιλιάδων στρεμμάτων, δύναται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας να ανατίθεται δι' εργολαβίας εις ιδιώτας δασολόγους κατά τας διατάξεις του άρθρ. 222.


Αρθρο: 118

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διοίκησις και διαχείρισις δασών διαλελυμένων μονών

Λήμματα
Δασικός Κώδικος, Διαχείριση δημοσίων δασών, Γενικές διατάξεις

Κείμενο Αρθρου

Η εν γένει διοίκησις και διαχείρισις των εις διαλελυμένας μονάς ανηκόντων δασών, ως και η διαχείρισις της εντός αυτών βοσκής, ενεργείται κατά τας περί δημοσίων δασών διατάξεις του παρόντος κώδικος.


Αρθρο: 119

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις καρπώσεως δασικών προϊόντων εις τα διαφόρου διαχειριστικής μορφής δημόσια δάση

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Γενικές διατάξεις

Κείμενο Αρθρου

1. Η διάθεσις της καρπώσεως των δασικών προϊόντων του ετησίου ή περιοδικού λήμματος των δημοσίων δασών σπερμοφυούς διαχειριστικής μορφής ή του ανωρόφου των διφυούς μορφής τοιούτων γίνεται επί τη βάσει του κατά την προσήμανσιν εξευρεθέντος όγκου κατά κυβικόν μέτρον ή κατά δένδρον.

2. Η διάθεσις της καρπώσεως των δασικών προϊόντων, των προερχομένων εκ της απολήψεως του ετησίου ή του περιοδικού λήμματος δημοσίων δασών πρεμνοφυούς διαχειριστικής μορφής ή του υπωρόφου δασών διφυούς διαχειριστικής μορφής, γίνεται κατά μονάδα δασικού προϊόντος, ήτοι κατά χιλιόγραμμον, τόννον κλπ., είτε αποψιλωτικώς είτε αραιωτικώς ενεργείται η υλοτομία.

3. Η διάθεσις της καρπώσεως δασικών προϊόντων εκ δημοσίων δασών δύναται να γίνεται και κατ' αποκοπήν. Εις την περίπτωσιν όμως ταύτην τα υλοτομητέα δένδρα, αι υλοτομητέαι συνδενδρίαι, ομάδες, λόχμαι, λωρίδες και συστάδες ή τα υλοτομητέα τμήματα καθορίζονται προ της διαθέσεως σαφώς εις το δάσος και επί του εδάφους, είτε διά προσημάνσεως των υλοτομητέων ή αντιθέτως των παρακρατητέων δένδρων, είτε διά σαφούς επί του εδάφους καθορισμού των ορίων της αποψιλωτικώς ή άλλως

υλοτομηθησομένης εκτάσεως.


Αρθρο: 120

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Μισθώσεις διά δημοπρασίας

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Διάθεση καρπώσεων δημοσίων δασών για δημοπρασίες

Κείμενο Αρθρου

1. Η εντός δημοσίων δασών κάρπωσις προϊόντων ενεργείται υπό μισθωτών αναδεικνυομένων εν δημοπρασία, πλην των εν τω παρόντι κώδικι ρητώς καθοριζομένων εξαιρέσεων, κατά τας οποίας δύναται και άνευ δημοπρασίας να επιτραπή η κάρπωσις εις μισθωτάς επί καταβολή μισθώματος.

2. Αι μισθώσεις διά την απόληψιν δασικών προϊόντων εκ δημοσίων δασών, εφόσον εις τον παρόντα κώδικα δεν ορίζεται άλλως, είναι μονοετείς.

3. Η διάρκεια των εις ρητίνευσιν αφορωσών μισθώσεων δύναται να ορίζεται μέχρι πέντε ετών.


Αρθρο: 121

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Πολυετείς μισθώσεις

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Διάθεση καρπώσεων δημοσίων δασών για δημοπρασίες

Κείμενο Αρθρου

1. Δημόσια δάση, των οποίων η εκμετάλλευσις, είτε απ' ευθείας υπό του Κράτους είτε δι' επιχειρηματιών αναλαμβανόντων ταύτην επί εν μόνον έτος, δυσχεραίνεται ή και καθίσταται αδύνατος ένεκα ελλείψεως είτε μεταφορικών εγκαταστάσεων είτε βιομηχανικών μέσων προς κατεργασίαν των δασικών προϊόντων εις τελικά προϊόντα, ευκολώτερον ή αμέσως

καταναλώσιμα, είτε ένεκα άλλων λόγων, δύνανται να εκμισθούνται διά δημοπρασίας προς πολυετή, το πολύ πενταετή, εν όλω ή εν μέρει εκμετάλλευσιν.

2. Επί σκοπώ εγκαταστάσεως και λειτουργίας σοβαρών βιομηχανιών με πρώτην ύλην το ξύλον ή άλλα προϊόντα του δάσους, ως εργοστασίων φουρνιστής ξυλείας οξυάς, ξυλείας σταφιδοκιβωτίων, ρητίνης, κυτταρίνης κλπ., η κατά την προηγουμένην παράγραφον εκμίσθωσις δύναται να είναι και δεκαετής.

3. Εις την περίπτωσιν της προηγουμένης παραγράφου, ο αναδειχθησόμενος μισθωτής υποχρεούται εντός του πρώτου έτους της μισθώσεως να συμπληρώση και συγχρονίση το διατιθέμενον παρ' αυτού εργοστάσιον ή να ιδρύση νέον τοιούτον, ώστε να δύναται πλήρως και τεχνικώς να κατεργάζεται ή επεξεργάζεται τα προϊόντα του μισθίου δάσους. Εν περιπτώσει μη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων της παρούσης παραγράφου, βεβαιουμένης δι' εκθέσεως του περιφερειακού διευθυντού δασών, ο μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, καταπιπτούσης της κατατεθειμένης εγγυήσεως υπέρ του Δημοσίου.


Αρθρο: 122

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
'Οροι πολυετών μισθώσεων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Διάθεση καρπώσεων δημοσίων δασών για δημοπρασίες

Κείμενο Αρθρου

1. Η εκμετάλλευσις των κατά το προηγούμενον άρθρον εκμισθουμένων δασών καθορίζεται δι' εγκεκριμένου δασοπονικού σχεδίου ή εκθέσεως οριζούσης τα ετήσια ή περιοδικά λήμματα.

2. Η δημοπρασία προς πολυετή κατά το προηγούμενον άρθρον εκμίσθωσιν αφορά εις τα εγκεκριμένα λήμματα του δάσους και ενεργείται κατά τας διατάξεις του από 19 Νοεμ. 1928 Δ/τος, του διέποντος την διαχείρισιν δασών, τον κανονισμόν και τον τρόπον υλοτομίας κλπ., επιφυλασσομένης και της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρ. 123. Αι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και διά τους μισθωτάς του προηγουμένου άρθρου. Εξαιρετικώς διά την παρούσαν περίπτωσιν αι προθεσμίαι διά την δημοσίευσιν της διακηρύξεως ορίζονται εις τριάκοντα ημέρας διά την αρχικήν και δέκα ημέρας διά την επαναληπτικήν δημοπρασίαν.

3. Το εν τη δημοπρασία επιτυγχανόμενον κατά μονάδα μίσθωμα δασικών προϊόντων δύναται ανά διετίαν, της πρώτης αρχομένης από της

εγκαταστάσες του μισθωτού, να αναπροσαρμόζεται υπό του Υπουργού Γεωργίας μετά πρότασιν των αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών αναλόγως προς τον επίσημον δείκτην τιμών καταναλωτού και εν πάση περιπτώσει αναλόγως προς την μεταβαλλομένην τυχόν νομισματικήν κατάστασιν και τας εν γένει οικονομικάς συνθήκας.

4. Εάν το εκμισθούμενον ετήσιον λήμμα υπερβαίνη τας τέσσαρας χιλιάδας κυβικά μέτρα τεχνικού ξύλου, ο μισθωτής υποχρεούται να αναθέση την τεχνικήν διοίκησιν της εκμεταλλεύσεως εις ειδικόν εντός ή παρά το δάσος εδρεύοντα δασολόγον, κατέχοντα ειδικήν άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος κατά το άρθρ. 143. Εν περιπτώσει μη συμμορφώσεως του μισθωτού, το Υπουργείον Γεωργίας αποσπά προς τούτο δασολόγον δημόσιον υπάλληλον, του οποίου αι νόμιμοι απολαυαί και αποζημιώσεις βαρύνουν τον μισθωτήν, εισπραττόμεναι εν καθυστερήσει διοικητικώς κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις.

5. Κατά την εκμετάλλευσιν δημοσίων δασών, εκμισθωθέντων διά πολυετούς μισθώσεως, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος κώδικος, ο μισθωτής υποχρεούται να προσλαμβάνη επί ίσοις όροις αμοιβής και εργασίας ως εργάτας του κατοίκους των παρακειμένων προς τα εκμισθωθέντα δάση χωρίων ή συνοικισμών.


Αρθρο: 123

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Δημοπρασίαι, χρόνος ενεργείας αυτών, επανάληψις

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Διάθεση καρπώσεων δημοσίων δασών για δημοπρασίες

Κείμενο Αρθρου

1. Διά Δ/των, δύνανται να καθορίζωνται ο χρόνος της ενάρξεως και λήξεως των δημοπρασιών και αι λεπτομέρειαι εν γένει της διεξαγωγής αυτών προς διάθεσιν του αποκλειστικού δικαιώματος απολήψεως δασικών προϊόντων, αναγραφομένων εις δασοπονικά σχέδια ή εκθέσεις και πίνακας υλοτομίας, εκ δημοσίων ή υπό την διαχείρισιν του Δημοσίου τελούντων δασών, ως και να τροποποιούνται ή καταργούνται διατάξεις του από 19 Νοεμ. 1928 Δ/τος,"περί διαχειρίσεως δασών κλπ.".

2. Ως βάσις διά την σύνταξιν της διακηρύξεως δημοπρασίας χρησιμεύει πρωτίστως το δελτίον προσημάνσεως, το οποίον συντάσσεται μετά ιδιαζούσης προσοχής παρά του αρμοδίου δασικού υπαλλήλου, ευθυνομένου διά την τυχόν πλημμελή σύνταξιν. Ουδεμία δημοπράτησις ή διάθεσις δασικού προϊόντος προς εμπορίαν εκ δημοσίου δάσους, διά το οποίον προβλέπεται προσήμανσις, ενεργείται, αν εις την σχετικήν διακήρυξιν ή εις την σχετικήν απόφασιν διαθέσεως δεν προσαρτάται εν αντιγράφω το δελτίον προσημάνσεως. Εν τη διακηρύξει δημοπρασίας ορίζονται και τα της καταβολής των δαπανών προσημάνσεως κατά οριζόμενα υπό του εν άρθρ. 84 προβλεπομένου Δ/τος.

3. Προκειμένου περί δημοπρασίας ή διαθέσεως δασικών προϊόντων εκ πρεμνοφυών δημοσίων δασών, εις την διακήρυξιν ή εις την περί διαθέσεως απόφασιν καθορίζονται σαφώς και περιγράφονται καθ' όρια αι

υλοτομηθησόμεναι θέσεις, τα δασικά τμήματα ή αι συστάδες υπό της τοπικής δασικής αρχής, ευθυνομένης διά πάσαν παράλειψιν.

4. Πάσαι αι δημοπρασίαι δασικών προϊόντων δύνανται να επαναλαμβάνωνται δι' αποφάσεως του νομάρχου και πέραν των προθεσμιών, των αναγραφομένων εις το από 19.11.1928 Δ/μα περί διαχειρίσεως δασών κλπ., ως τούτο ισχύει και ήθελε τροποποιηθή κατά τας διατάξεις της παρ. 1, όταν προ της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως των σχετικών πρακτικών επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας γίνη νέα έγγραφος προσφορά ανωτέρα τούτου κατά δέκα τοις εκατόν, εκτός εάν το αποτέλεσμα της ενεργηθείσης δημοπρασίας υπερβαίνη το εν εκατομμύριον δραχμών, οπότε το ποσοστόν της νέας προσφοράς ελαττούται εις πέντες τοις εκατόν.

5. Ο νομάρχης δύναται να διατάσση οποτεδήποτε την ενέργειαν δημοπρασιών προς εκμίσθωσιν του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και καρπώσεως δημοσίων δασών, ως επίσης και να χαρακτηρίζη δι' αποφάσεώς του τελειωτικήν την δημοπρασίαν, εάν αύτη διενηργήθη τουλάχιστον πεντάκις μετά γονίμου αποτελέσματος, διά των διδομένων δε εκάστοτε μετά την κατακύρωσιν των πρακτικών εγγράφων αντιπροσφορών διαιωνίζεται η δημοπρασία επί βλάβη ή απωλεία της δημοπρατουμένης προσόδου.


Αρθρο: 124

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Μίσθωμα και εγγυήσεις

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Διάθεση καρπώσεων δημοσίων δασών για δημοπρασίες

Κείμενο Αρθρου

1. Το επί δημοπρασία προσφερόμενον μίσθωμα ορίζεται κατά μονάδα παραγομένου δασικού προϊόντος εις δραχμάς ή και λεπτά, πλην της περιπτώσεως της μισθώσεως του δικαιώματος ρητινεύσεως, κατά την οποίαν το μίσθωμα ορίζεται κατ' αποκοπήν διά το μισθούμενον δάσος και την περίοδον μισθώσεως εις δραχμάς.

2. Η καταβαλλομένη υπό των αναδεικνυομένων μισθωτών χρηματική ή τραπεζική εγγύησις ορίζεται εις είκοσι πέντε τοις εκατόν επί του ετησίου μισθώματος, η δε κτηματική εις τεσσαρόκοντα τοις εκατόν αυτού. Προς εξασφάλισιν του μισθώματος και των λοιπών νομίμων απαιτήσεων αυτού, το Δημόσιον έχει δικαίωμα εγγραφής υποθήκης επί κτημάτων του μισθωτού ή του εγγυητού αυτού.

3. Ο χρόνος της μισθώσεως και το ποσόν και το είδος των εγγυήσεων αναγράφονται εις τους όρους της διακηρύξεως της δημοπρασίας κατά τα διά Δ/τος καθοριζόμενα.


Αρθρο: 125

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράτασις μισθώσεων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Διάθεση καρπώσεων δημοσώιν δασών για δημοπρασίες

Κείμενο Αρθρου

1. Παράτασις του χρόνου της μισθώσεως του αποκλειστικού δικαιώματος καρπώσεως δημοσίων δασών επιτρέπεται, μόνον εφ' όσον διά λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεως του μισθωτού δεν επραγματοποιήθη η υλοτομία εντός του ορισθέντος χρονικού διαστήματος, μετά πρότασιν του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών, εις μεν τας μονοετείς μισθώσεις επί χρονικόν διάστημα ουχί μεγαλύτερον του έτους, εις δε τας πολυετείς ουχί πέραν των δύο ετών.

2. Η παράτασις της μισθώσεως χορηγείται, είτε επί τω αυτώ συμβατικώ μισθώματι είτε και επί αναπροσηρμοσμένω.


Αρθρο: 126

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Κυρώσεις εις βάρος του μισθωτού

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση Δημοσίων Δασών, Διάθεση καρπώσεων δημοσίων δασών για δημοπρασίες

Κείμενο Αρθρου

Εις περίπτωσιν καθ' ήν, ληξάσης της προθεσμίας της μισθώσεως και των δυνάμει των διατάξεων του προηγουμένου άρθρου χορηγηθεισών τυχόν παρατάσεων, δεν έχει ενεργηθή παρά του μισθωτού κάρπωσις εν όλω ή εν μέρει, υποχρεούται ούτος εις την καταβολήν προστίμου ίσου προς τα 30% επί του αντιστοίχου προς το μη πραγματοποιηθέν μέρος της καρπώσεως συμβατικού μισθώματος, βεβαιουμένου εις βάρος αυτού και των εγγυητών του και εισπραττομένου κατά τας περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεις.


Αρθρο: 127

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις καρπώσεων εις μικροϋλοτόμους

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Διάθεση καρπώσεων δημοσίων δασών χωρίς δημοπρασίες

Κείμενο Αρθρου

1. 'Ανευ δημοπρασίας δύναται να επιτραπή υπό του νομάρχου εις υλοτόμους, ασχολουμένους αυτοπροσώπως εις τας εν τω δάσει εργασίας ρίψεως, διαμορφώσεως, μετατοπίσεως, μεταφοράς και κατεργασίας ή εις τινας ή εις τινα των εργασιών τούτων, η υλοτομία δι' έκαστον τεχνικής ξυλείας μέχρι 35 κυβικών μέτρων και ξυλανθράκων μέχρι δέκα τριών χιλιάδων χιλιογράμμων ή αναλόγου ποσού άλλου είδους δασικών προϊόντων καθ' έκαστον δασικόν διαχειριστικόν έτος εκ δημοσίων δασών και διά ποσά μη υπερβαίνοντα συνολικώς το ετήσιον λήμμα των δασών τούτων. Το καταβλητέον μίσθωμα ορίζεται υπό του νομάρχου ουχί πάντως κατώτερον του οριζομένου υπό του πίνακος διατιμήσεως δασικών προϊόντων.

2. Ομοίως άνευ δημοπρασίας δύναται να επιτραπή εις υλοτόμους της ορεινής περιφερείας των παραμεθορίων δασικών περιφερειών η υλοτομία δι' έκαστον τούτων χρησίμου στρογγύλης ξυλείας μέχρι 50 κυβικών μέτρων ή ξυλανθράκων μέχρι 13 χιλιάδων χιλιογράμμων ή αναλόγου ποσού καυσοξύλων, καθ' έκαστον δασικόν έτος, εκ των δασών της περιφερείας της κοινότητος της οποίας είναι κάτοικος ή της παρακειμένης, επί καταβολή μισθώματος οριζομένου κατά την προηγουμένην παράγραφον.

3. Εις όσας κοινότητας λειτουργούν δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας δύναται, επί τη προτάσει του οικείου δασάρχου, να μη εφαρμόζωνται αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου.


Αρθρο: 128

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις καρπώσεως εις μικροβιομηχανίας, μικροεπαγγελματίας, αγρότας, μεταλλεία και λιγνιτωρυχεία

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Διάθεση καρπώσεων δημοσίων δασών χωρίς δημοπρασίες

Κείμενο Αρθρου

Δύναται να επιτραπή υπό του νομάρχου η άνευ δημοπρασίας απόληψις δασικών προϊόντων εκ δημοσίων δασών:

α) Διά μικροβιομηχανικάς ή μικροεπαγγελματικάς ανάγκας των εν τη επαρχία εν τη οποία κείται το δάσος της υλοτομίας, εξ επαγγέλματος σαγματοποιών, βαρελοποιών, καρροποιών, σιδηρουργών, κατασκευαστών οικιακών ξυλίνων σκευών και γεωργικών εργαλείων ή άλλων οιουδήποτε τοιούτου είδους επαγγελματιών μέχρι 10 κυβικών μέτρων κατ' έτος ξυλείας ή αναλόγου ποσού εκ των λοιπών δασικών προϊόντων ή διά κατασκευήν ανθράκων σιδηρουργίας.

β) Διά τας ανάγκας μελισσοκομείων, κονικλοτροφείων και εγκαταστάσεων εν γένει ζωοτεχνίας, εφ' όσον η θεραπεία αυτών δεν καθίσταται δυνατή εκ του ελευθέρου εμπορίου.

γ) Δι' ανάγκας υδρομύλων, υδροτριβείων και λοιπών αγροτικών εγκαταστάσεων εντός ή εγγύς των δασών.

δ) Διά τας ανάγκας μεταλλείων.

ε) Διά τας ανάγκας λιγνιτωρυχείων.


Αρθρο: 129

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις καρπώσεως εις δημοσίας υπηρεσίας, σιδηροδρόμους, μονάς και δι' έργα δημοσίου ενδιαφέροντος

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Διάθεση καρπώσεων δημοσίων δασών χωρίς δημοπρασίες

Κείμενο Αρθρου

1. Δύναται να επιτραπή η άνευ δημοπρασίας απόληψις δασικών προϊόντων εκ δημοσίων δασών:

α) Διά τας ανάγκας των πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών. β) Διά την κατασκευήν εκτάκτων τεχνικών έργων δημοσίου ενδιαφέροντος. γ) Δι' ανάγκας των ενοικιαστών ιχθυοτροφείων του Κράτους ή δημοσίων αλυκών.

δ) Διά την κατασκευήν καλυβών ή παραπηγμάτων προς αποθήκευσιν των δασικών προϊόντων ή διαμονήν των εργατών εις την περίπτωσιν της δι' εργολαβίας παραγωγής δασικών προϊόντων εκ δημοσίων δασών.

ε) Διά την κατασκευήν στρωτήρων των σιδηροδρόμων.

ς) Δι' ανέγερσιν και επισκευήν των εκκλησιών και κελλίων των μονών.

2. Επί των περιπτ. α, β και ε της προηγουμένης παραγράφου αποφασίζει ο Υπουργός Γεωργίας, επί δε των λοιπών ο νομάρχης.


Αρθρο: 130

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αντιπυρικαί λωρίδες, δασικαί οδοί

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Διάθεση καρπώσεων δημοσίων δασών χωρίς δημοπρασίες

Κείμενο Αρθρου

'Ανευ δημοπρασίας δύναται να επιτραπή υπό του νομάρχου η απόληψις των δασικών προϊόντων των προερχομένων εκ της διανοίξεως αντιπυρικών λωρίδων εντός δημοσίων δασών, ως και εκ της διανοίξεως οδών ή χώρων προς ίδρυσιν οιωνδήποτε εγκαταστάσεων ή ενέργειαν μεταλλευτικών ερευνών εντός δημοσίων δασών.


Αρθρο: 131

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Υπολείμματα υλοτομίας, ξυλείας

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Διάθεση καρπώσεων δημοσίων δασών χωρίς δημοπρασίες

Κείμενο Αρθρου

Εις τους κατά τα προηγούμενα άρθρ. 128, 129 και 130 ενεργούντας υλοτομίαν ξυλείας δύναται να παραχωρηθή άνευ δημοπρασίας το δικαίωμα συλλογής των υπολειμμάτων της υλοτομίας ή και της διαμορφώσεως αυτών εις καυσόξυλα ή ξυλάνθρακας.


Αρθρο: 132

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός μισθώματος. Τρόπος αναδείξεως καρπωτών και υποχρεώσεις αυτών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Διάθεση καρπώσεων δημοσίων δασών χωρίς δημοπρασίες

Κείμενο Αρθρου

1. Αι υλοτομίαι, περί των οποίων προβλέπουν τα άρθρ. 128, 129, 130 και 131, εγκρίνονται επί τη καταβολή μισθώματος, καθοριζομένου υπό του νομάρχου, ουχί πάντως κατωτέρου του οριζομένου υπό του πίνακος διατιμήσεως δασικών προϊόντων. Επί των περιπτ. α, β και ε της παρ. 1 του άρθρ. 129 το μίσθωμα καθορίζεται υπό του Υπουργού Γεωργίας.

2. Προκειμένου περί ξυλείας δι' ανάγκας λιγνιτωρυχείων, η υλοτομία και απόληψις εγκρίνεται επί τη καταβολή του ημίσεος του κατά τα αμέσως ανωτέρω οριζομένου μισθώματος.

3. Διά τους ενεργούντας υλοτομίας, περί των οποίων τα εν τη πρώτη παραγράφω άρθρα, ισχύουν αι εις τους κατόπιν δημοπρασίας

αναδεικνυομένους μισθωτάς των δημοσίων δασών επιβαλλόμεναι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Δημοσίου κατά τας κειμένας διατάξεις.

4. Οσάκις εις τας περιπτώσεις των άρθρ. 128 και 129 η υλοτομία ενεργείται δι' εργολαβίας, ο Υπουργός Γεωργίας ή ο Νομάρχης, κατά περίπτωσιν, ορίζει, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και προ της αναδείξεως εργολάβου ή προμηθευτού υπό τούτων, το δάσος, ως και τον τρόπον, το ποσόν και τους όρους εν γένει της υλοτομίας. Οι εργολάβοι ή προμηθευταί δέον να αναδεικνύωνται εν δημοπρασία προκηρυσσομένη υπό των αιτησάντων την υλοτομίαν ενδιαφερομένων.


Αρθρο: 133

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Κάρπωσις δημοσίων δασών βεβαρημένων διά δουλείας

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Διάθεση καρπώσεων δημοσίων δασών χωρίς δημοπρασίες

Κείμενο Αρθρου

Εις περιπτώσεις, κατά τας οποίας υπάρχουν επί δημοσίων δασών δικαιάωματα δουλείας τοιαύτα, ώστε εξ αυτών να παρακωλύεται η εκ μέρους του Δημοσίου ελευθέρα και πλήρης κάρπωσις, δύναται να επιτραπή υπό του νομάρχου εις τον ασκούντα την δουλείαν η άνευ δημοπρασίας κάρπωσις του δάσους, επί τη καταβολή μισθώματος οριζομένου υπό του νομάρχου, πάντως ουχί κατωτέρου του υπό του πίνακος διατιμήσεως δασικών προϊόντων οριζομένου.


Αρθρο: 134

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκμισθώσεις εις δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Διάθεση καρπώσεων δημοσίων δασών σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας

Κείμενο Αρθρου

1. Δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας, εις ή πλείονες ομού, δύνανται, κατόπιν αποφάσεως του νομάρχου, μετά πρότασιν του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών, να αναδειχθούν δι' έν έτος μισθωταί άνευ δημοπρασίας προς απόληψιν δασικών προϊόντων εκ δημοσίων δασών, του μισθώματος οριζομένου υπό του νομάρχου αναλόγως των οικονομικών εν γένει και μεταφορικών συνθηκών του δάσους και κατ' αναλογίαν προς τα αποτελέσματα των τοπικών και καθ' όλον το Κράτος διενεργουμένων δημοπρασιών και πάντως ουχί κατωτέρου του οριζομένου υπό του πίνακος διατιμήσεως δασικών προϊόντων.

2. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου ισχύουν και προκειμένου περί ρητινευομένων δασών.

3. Διά την μίσθωσιν δημοσίων, κοινοτικών, μοναστηριακών και συνεταιρικών δασών υπό συνεταιρισμών δασικής εργασίας, θεωρείται επαρκής εγγύησις η προσαγωγή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης διά ποσόν ίσον προς τα 25% του ετησίου μισθώματος εις μετρητά ή χρεώγραφα εθνικών δανείων υπολογιζόμενα εις την τρέχουσαν αγοραίαν αυτών τιμήν.

4. Επί των κατά τα ανωτέρω εκμισθώσεων εις δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας εφαρμόζονται κατά τα λοιπά αι διά τους διά δημοπρασίας αναδεικνυομένους μισθωτάς δημοσίων δασών ισχύουσαι διατάξεις του παρόντος κώδικος.


Αρθρο: 135

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις εκμισθώσεως

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Διάθεση καρπώσεων δημοσίων δασών σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας

Κείμενο Αρθρου

1. Εις έκαστον δασικόν συνεταιρισμόν εργασίας δεν δύναται να διατεθή ετησίως ποσόν ανώτερον της δυναμικότητός του, εξαρτωμένης εκ του αριθμού των μελών του και της κατά μέσον όρον ετησίας δυνατής παραγωγής εκάστου τούτων και οριζομένης δι' αποφάσεως του νομάρχου. Διά τον καθορισμόν της δυναμιότητός των τα μέλη των δασικών συνεταιρισμών εργασίας διακρίνονται εις κύρια και δόκιμα. Ως δόκιμα θεωρούνται πάντες οι μη συμπληρώσαντες το 21ον έτος της ηλικίας των, εκτός εάν είναι αρχηγοί οικογενείας, ως και οι ασκήσαντες ως κύριον έργον το επάγγελμα του υλοτόμου ολιγώτερον του έτους.

2. Διά να τύχουν οι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας του ευεργετήματος της άνευ δημοπρασίας μισθώσεως καρπώσεων δημοσίων δασών πρέπει, αφ' ενός μεν να μη έχουν αδικαιολογήτους οικονομικάς εκκρεμότητας με το Δημόσιον ή την οικείαν κοινότητα εκ προηγουμένων μισθώσεων, αφ' ετέρου δε να έχουν επιδείξει πνεύμα συμμορφώσεως προς τους δασικούς Νόμους και τας δασοτεχνικάς οδηγίας της δασικής αρχής.

3. Είναι αυτοδικαίως και εξ υπαρχής άκυροι μισθώσεις εις

συνεταιρισμούς, εις τας οποίας ελλείπουν αι νόμιμοι προϋποθέσεις ή εις τας οποίας μετέσχον εις ή περισσότεροι μη όντες κανονικώς μέλη του συνεταιρισμού.


Αρθρο: 136

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Χρόνος καταβολής του μισθώματος

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Διάθεση καρπώσεων δημοσίων δασών σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας

Κείμενο Αρθρου

Δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας, αναδεικνυόμενοι μισθωταί δημοσίων δασών, δύνανται να καταβάλουν το μίσθωμα, ως και τα τυχόν υπέρ κοινοτήτων ή άλλων προσώπων δημοσίου δικαίου πρόσθετα ποσοστά, κατά τα εν άρθρ. 85 οριζόμενα.


Αρθρο: 137

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανάθεσις απ' ευθείας εκμεταλλεύσεως

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Πρότυπος δι' αυτεπιστασίας εκμετάλλευση δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δύναται να ανατεθή εις τα οικεία δασαρχεία ή απ' ευθείας εκμετάλλευσις δημοσίων δασών, είτε διά σκοπούς προτύπου εκμεταλλεύσεως είτε προς θεραπείαν αναγκών του Κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή της βιομηχανίας.

2. Η κατά την παρ. 1 απ' ευθείας εκμετάλλευσις εξυπηρετείται οικονομικώς υπό των οικείων Ταμείων Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών των νομών εκ των εκάστοτε ειδικώς προς τούτο τιθεμένων εις την διάθεσιν τούτων πόρων, απαγορευομένης απολύτως της τοιαύτης εξυπηρετήσεώς των εις βάρος των άλλων πόρων των ειρημένων ταμείων. Ειδικώτερον, επιτρέπεται όπως τα ανωτέρω ταμεία συνομολογούν, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Γεωργίας, δάνεια απλά ή τοκοχρεωλυτικά επί ενεχύρω των εις τα δασαρχεία ταύτα παραγομένων εκ της απ' ευθείας εκμεταλλεύσεως δασικών προϊόντων ή επί εκχωρήσει των εξ αυτής πόρων, προς τον σκοπόν, είτε της εκτελέσεως μεταφορικών εγκαταστάσεων, απαραιτήτων διά την εκμετάλλευσιν των περί ων πρόκειται δασών είτε προς σχηματισμόν του απαραιτήτου διά την εκμετάλλευσιν των αυτών δασών κεφαλαίων κινήσεως. Eάν η περιφέρια δασαρχείου τινός υπάγεται διοικητικώς εις πλείονας Νόμους, το ταμείον γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασών παρά του οποίου θέλει εξυπηρετηθή θα ορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.

3. Η απόληψις δασικών προϊόντων εκ δημοσίων δασών απ' ευθείας υπό του Κράτους ενεργείται υπό του αρμοδίου δασάρχου, είτε δι' αυτεπιστασίας είτε διά κανονικής ή προχείρου δημοπρασίας είτε και άνευ δημοπρασίας. Η άνευ δημοπρασίας απόληψις δασικών προϊόντων ενεργείται μόνον διά συνεταιρισμών υλοτόμων, εις τας περιπτώσεις δε ταύτας το καταβλητέον εις το Δημόσιον μίσθωμα, εάν τα δασικά προϊόντα παραλαμβάνη δι' ίδιον λογαριασμόν ο συνεταιρισμός, ως και η τιμή ρίψεως, διαμορφώσεως και μετατοπίσεως των δασικών προϊόντων, εις τας περιπτώσεις κατά τας οποίας τα δασικά προϊόντα παραλαμβάνει το Δημόσιον από τον συνεταιρισμόν, καθορίζονται δι' αποφάσεως του νομάρχου μετά σχετικήν γνωμάτευσιν του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών.

4. Διά την απ' ευθείας υπό του Δημοσίου εκεμτάλλευσιν δημοσίων δασών, αναγράφεται ιδία πίστωσις εις τον προϋπολογισμόν του Κράτους διά προκαταβολάς, επί αποδόσει λογαριασμού εις τους δασάρχας των αρμοδίων δασαρχείων, καθοριζομένας εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. αι κατά τα ανωτέρω χορηγούμεναι εις τα δασαρχεία προκαταβολαί, εφ' όσον αφορούν εις κεφάλαια κινήσεως, αποδίδονται εις το τέλος εκάστης χρήσεως εκ των πραγματοποιουμένων εσόδων των δασών, διά την εκμετάλλευσιν των οποίων διετέθησαν αι προκαταβολαί.

5. Αι κατά την παρ. 4 προκαταβολαί αφορούν εις όλας τας κατηγορίας δαπανών, είτε εργασίας ρίψεως, διαμορφώσεως, μετατοπίσεως, περαιτέρω μηχανικής κατεργασίας ή μεταφοράς των δασικών προϊόντων, αναδασώσεως, οδοποιΐας και ανεγέρσεως ή επισκευής κτιρίων, εκτελουμένας εντός των δημοσίων δασών κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, είτε δι' αυτεπιστασίας είτε κατόπιν κανονικής ή προχείρου δημοπρασίας είτε διά συνεταιρισμού εργατών. Αι προμήθειαι των απαραιτήτων εργαλείων και μηχανών γίνονται κατά τας περί κρατικών προμηθειών διατάξεις.

6. Διά την οικονομικήν εξυπηρέτησιν των κατεπειγούσης φύσεως δαπανών της κατά το παρόν άρθρον κρατικής εκμεταλλεύσεως, ως και την πρόσληψιν εργατοτεχνικού προσωπικού διά τας ανάγκας αυτής, εφαρμόζονται αι διατάξεις των άρθρ. 238 και 249. Οι προϊστάμενοι των δασαρχείων, ένθα ενεργείται κρατική εκμετάλλευσις δημοσίων δασών δι' αυτεπιστασίας, δύνανται να χορηγούν εις τους εξ άλλων περιφερειών μετακαλουμένους δι' εργασίας επί ημερομισθίω ή κατ' αποκοπήν υλοτόμους, μονίμως διαμένοντας εν Ελλάδι, μικράς προκαταβολάς, μη δυναμένας πάντως να υπερβούν τα ημερομίσθια δύο το πολύ εβδομάδων, κρατουμένας ακολούθως εκ της αμοιβής της εργασίας των δύο το πολύ μηνών. Εάν, λόγω διακοπής ή οιασδήποτε άλλης αιτίας, δεν εξοφληθή εγκαίρως υπό του οφειλέτου η προκαταβολή, το οφειλόμενον ποσόν βεβαιούται και εισπράττεται διοικητικώς κατά τας περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεις.

7. Κατά τας διατάξεις του άρθρου τούτου δύναται να γίνη απ' ευθείας υπό του Κράτους εκμετάλλευσις και επιτασσομένων υπ' αυτού ιδιωτικών δασών.


Αρθρο: 138

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις των δι' αυτεπιστασίας απολαμβανομένων δασικών προϊόντων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Πρότυπος δι' αυτεπιστασίας εκμετάλλευση δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Τα κατά το προηγούμενον άρθρον απολαμβανόμενα δασικά προϊόντα διατίθενται:

α) Εφ' όσον προορίζονται διά την θεραπείαν δημοσίων αναγκών, άνευ δημοπρασίας και δι' ειδικών απ' ευθείας συμφωνιών, συναπτομένων μεταξύ του Υπουργού Γεωργίας και των οικίων Υπουργών. Εφ' όσον προορίζονται διά την θεραπείαν αναγκών των σιδηροδρόμων και οργανισμών δημοσίου δικαίου ή οργανισμών εποπτευομένων και επιχορηγουμένων υπό του Δημοσίου, ως ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός, η Κοινοπραξία Συνεταιρικών Οργανώσεων Σουλτανίνας, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, η Δ.Ε.Η. κλπ., ως και διά την θεραπείαν αναγκών μεταλλείων, ομοίως άνευ δημοπρασίας και δι' ειδικών απ' ευθείας συμφωνιών, συναπτομένων εις τας περιπτώσεις ταύτας μεταξύ του Υπουργού Γεωργίας και της διοικήσεως των σιδηροδρόμων ή των οικείων οργανισμών ή του εκμεταλλευτού των μεταλλείων. Το καθορισθησόμενον υπό του Υπουργού Γεωργίας τίμημα δεν δύναται να είναι μικρότερον του επιτευχθέντος κατά το τελευταίον τρίμηνον εν δημοπρασία, εφ' όσον έχει διενεργηθεί τοιαύτη.

β) (Καταργήθηκε από την παρ. 3 άρ. 69 Ν. 921/1979).


Αρθρο: 139

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις δασικών προϊόντων διά πολυετών μισθώσεων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δημοσίων δασών, Πρότυπος δι' αυτεπιστασίας εκμετάλλευση δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Αι διατάξεις των άρθρ. 121 και 122 έχουν εφαρμογήν και προκειμένου περί διαθέσεως ετοίμων δασικών προϊόντων εκ της απ' ευθείας υπό του Κράτους ενεργουμένης εκμεταλλεύσεως δασών και διά παράδοσιν αυτών κατ' ίσα ή άνισα ποσά κατά τα εν τη διακηρύξει της δημοπρασίας λεπτομερώς καθοριζόμενα. Και εις την περίπτωσιν ταύτην το κατά μονάδα τίμημα αναπροσαρμόζεται ως εν άρθρ. 122 καθορίζεται.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον πολυετής σύμβασις διαθέσεως ετοίμων δασικών προϊόντων της κρατικής εκμεταλλεύσεως δασών δύναται να λύεται μονομερώς, δι' οιονδήποτε λόγον, κατόπιν προτάσεως των αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών, δι' αποφάσεως του νομάρχου χωρίς εκ της διαλύσεως ταύτης της συμβάσεως να γεννάται υπέρ του αναδόχου δικαίωμα αποζημιώσεως. Ειδικώτερον μεταξύ των λόγων της λύσεως της συμβάσεως δύνανται να είναι και οι εξής:

α) Αδυναμία συνεχίσεως της απολήψεως των διατεθέντων προϊόντων άνευ βλάβης του δάσους, διαπιστουμένη δι' εκθέσεως του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών και οφειλομένη, είτε εις εσφαλμένην πρόβλεψιν και εκτίμησιν της διά το δάσος εγκεκριμένης δασοπονικής μελέτης όσον αφορά εις την έκτασιν, το ξυλώδες απόθεμα, το λήμμα, την μέθοδον και τον χρόνον αναγεννήσεως του δάσους κλπ., είτε εις επελθούσαν κατά την διάρκειαν της ισχύος της συμβάσεως καταστροφήν ή σημαντικήν φθοράν του δάσους συνεπεία πυρκαϊάς, προσβολής εντόμων, μυκήτων κλπ. ή εκ λαθραίας υλοτομίας ή άλλης απροβλέπτου αιτίας.

β) Αδυναμία πραγματοποιήσεως των υλοτομιών και της μετατοπίσεως των προϊόντων εις τους τόπους παραδόσεως εκ λόγων ανωτέρας βίας ή απροβλέπτων.

γ) Διακοπή, συνεπεία Νόμου, της περαιτέρω υπό του Κράτους απ' ευθείας εκμεταλλεύσεως των δημοσίων δασών, εις τα οποία αφορά η σύμβασις. δ) Διά προχείρου δημοπρασίας, είτε και άνευ τοιαύτης, μετ' απόφασιν του νομάρχου μέχρι ποσού δέκα κυβικών μέτρων πριστής ξυλείας ή αναλόγου ποσού άλλου είδους δασικού προϊόντος. Εν τη περιπτώσει ταύτη το τίμημα διαθέσεως καθορίζεται δι' αποφάσεως του νομάρχου, εκδιδομένης μετά γνώμην των αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών. ε) Προκειμένου περί δημοπρατηθέντων δασικών προϊόντων και εφ' όσον η δημοπρασία διαθέσεως ματαιωθή δις ένεκα μη προσελεύσεως πλειοδοτών ή διενεργηθή δις και αι προσενεχθείσαι τιμαί κρίνονται ασύμφοροι, δι' ιδιαιτέρας συμφωνίας εις νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή εις πάντα τρίτον προσφέροντα πλείονα. Εις τας περιπτώσεις ταύτας το τίμημα διαθέσεως καθορίζεται δι' αποφάσεως του νομάρχου, εκδιδομένης μετά γνώμην των αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών. Πάντως το τίμημα τούτο δεν δύναται να είναι κατώτερον της εν δημοπρασία προσενεχθείσης προσφοράς.

ς) Επί τη βάσει της ισχυούσης διατιμήσεως, εφ' όσον πρόκειται περί καλύψεως αναγκών, είτε μικροεπαγγελματικών είτε ατομικής καταναλώσεως των κατοίκων της περιφερείας του δασαρχείου.

ζ) Διά κανονικής δημοπρασίας εις τας λοιπάς περιπτώσεις.

"2.α) Το τίμημα των, κατά την προηγουμένην παράγραφον, διατιθεμένων προϊόντων, καταβάλλεται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, εις την Τράπεζαν της Ελλάδος ή το Δημόσιον Ταμείον, εντός 10 ημερών από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως της δημοπρασίας ή της διαταγής διαθέσεως άνευ δημοπρασίας, εις τον υπέρ ου η διάθεσις.

β) Η παράδοσις των δασικών προϊόντων δύναται να γίνη εφ' άπαξ και τμηματικώς. Η καταβολή του τιμήματος δύναται να γίνη και τμηματικώς, εφ' όσον εις την διακήρυξιν της δημοπρασίας ή την εγκριτικήν διαταγήν διαθέσεως των προϊόντων άνευ δημοπρασίας έχει περιληφθή ο όρος περί της τμηματικής καταβολής και έχει καθορισθή ο αριθμός και η προθεσμία καταβολής των δόσεων.

γ) Επί τμηματικής παραδόσεως των προϊόντων, η καταβολή του τιμήματος γίνεται τμηματικώς, εκάστης των δόσεων προκαταβαλλομένης εντός προθεσμίας 10 ημερών, από της εν τη διακηρύξει της δημοπρασίας ή τη εγκριτική διαταγή προβλεπομένης ημερομηνίας τμηματικής παραδόσεως των προϊόντων, ή εάν το τοιούτον δεν προβλέπεται, από της ημερομηνίας κοινοποιήσεως της ειδοποιήσεως της οικείας δασικής αρχής περί της ετοιμοπαραδότου ποσότητος των προϊόντων.

δ) Εις την περίπτωσιν της τμηματικής καταβολής του τιμήματος, ο πλειοδότης ή ο υπέρ ου η διάθεσις, εντός 10 ημερών από της

κοινοποιήσεως της εγκρίσεως, καταβάλλει υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών εις την Τράπεζαν της Ελλάδος ή το Δημόσιον Ταμείον το εν τρίτον της αξίας των διατιθεμένων προϊόντων, τα δε υπόλοιπα δύο τρίτα εντός 6 μηνών, υπό τον όρον της προσκομίσεως ισοπόσου εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης, εγγυωμένης την καταβολήν υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, ως ανωτέρω, του ποσού εκάστης δόσεως καταβαλλομένου εντός τριών ημερών από της λήξεως, της εν τη διακηρύξει της δημοπρασίας ή τη εγκριτική διαταγή, διαθέσεως, οριζομένης προθεσμίας εξοφλήσεώς των.

ε) Εν περιπτώσει διαθέσεως διά δημοπρασίας ή άνευ τοιαύτης τεχνικής ξυλείας δρυός, ως και διαθέσεως των υπό των Κρατικών Δασικών Βιομηχανιών παραγομένων προϊόντων ξύλου, η τμηματική καταβολή του τιμήματος, δύναται να γίνεται διά καταθέσεως, εντός 10 ημερών από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως της δημοπρασίας ή της εγκριτικής διαταγής διαθέσεως άνευ δημοπρασίας, ποσοστού ίσου προς 10% της αξίας των ανωτέρω προϊόντων, του υπολοίπου καταβαλλομένου εντός 9 μηνών από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως, υπό τον όρον της προσκομίσεως ισοπόσου εγγυητικής επιστολής, ανεγνωρισμένης Τραπέζης, εγγυωμένης την καταβολήν του ποσού εκάστης εκ των δόσεων, καθοριζομένων εν τη σχετική διακηρύξει ή τη εγκριτική διαταγή διαθέσεως.

ς) Εντός 3 ημερών από της καταβολής είτε ολοκλήρου της αξίας των διατιθεμένων προϊόντων, είτε του ποσοστού αυτής, κατά τα υπό στοιχ. β' της παρούσης παραγράφου, συντάσσεται υπό του Οικονομικού Εφόρου πωλητήριον έγγραφον, όπερ και υπογράφεται παρ' αυτού και του αγοραστού και ο τελευταίος παραλαμβάνει τα προϊόντα, κατά τα εν αυτώ οριζόμενα. ζ) Μετά την παρέλευσιν της δεκαημέρου προθεσμίας διά την εν όλω ή εν μέρει καταβολήν του τιμήματος των εκποιουμένων προϊόντων, αν ο αγοραστής δεν καταθέση τούτο, εφ' όσον μεν η διάθεσις εγένετο διά δημοπρασίας, τα προϊόντα αναπλειστηριάζονται εις βάρος του, εφ' όσον δε η διάθεσις εγένετο δι' εγκριτικής διαταγής, ούτος κηρύσσεται έκπτωτος. Της τελευταίας ταύτης περιπτώσεως εξαιρείται το Δημόσιον, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισμοί, οι εποπτευόμενοι και επιχορηγούμενοι υπό του Δημοσίου".

<Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρ. 8 Ν.Δ. 996/1971>.


Αρθρο: 140

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Δασοπολιτική επιτήρησις

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Γενικές διατάξεις, Δασοπονικές μελέτες

Κείμενο Αρθρου

Το Κράτος ασκεί επιτήρησιν επί των ιδιωτικών δασοπονιών κατά τα εν άρθρ. 62 παρ. 1 οριζόμενα.


Αρθρο: 141

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Δασοπονικαί μελέται μη δημοσίων δασών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Γενικές διατάξεις, Δασοπονικές μελέτες

Κείμενο Αρθρου

1. Τα κατά το άρθρ. 63 δασοπονικά σχέδια και εκθέσεις ως και οι πίνακες υλοτομίας διά ποσόν μείζον των 1000 κυβικών μέτρων ξυλώδους όγκου των μη δημοσίων δασών καταρτίζονται υπό δασολόγων τη μερίμνη και δαπάνη των δασοκτημόνων (ιδιοκτητών ή διακατόχων). Οι μέχρι των 1000 κυβικών μέτρων πίνακες υλοτομίας καταρτίζονται υπό των δασοκτημόνων. Αι δασικαί αστυνομικαί διατάξεις εκδίδονται υπό του αρμοδίου δασάρχου κατά τα εν άρθρ. 66 οριζόμενα.

2. Τα δασοπονικά σχέδια, εκθέσεις και πίνακες υλοτομίας των μη δημοσίων δασών τίθενται εις εφαρμογήν μετ' επαλήθευσιν και θεώρησιν υπό τον αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών και έγκρισιν υπό του Υπουργού Γεωργίας, προκειμένου δε περί δασοπονικών σχεδίων και εκθέσεων απαιτείται προσέτι και συμφώνος γνωμοδότησις του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.

3. Τα της καταρτίσεως δασοπονικών σχεδίων, εκθέσεων και πινάκων υλοτομίας, τα της αναλύσεως και μελέτης των συντελεστών της δασοπονίας ως και η μέθοδος διαχειρίσεως και τρόπος υλοτομιών, διά τα καθ' έκαστα το δάσος απαρτίζοντα δασικά είδη, καθορίζονται εκάστοτε διά Δ/των.

4. Η διαχείρισις μη δημοσίων δασών περιλαμβανομένων εις δασικά συμπλέγματα, διά τα οποία καταρτίζονται δασοπονικά σχέδια ή εκθέσεις υπό δασοτεχνικών συνεργείων της δημοσίας υπηρεσίας, δύναται να ενεργήται επί τη βάσει εκθέσεων καταρτιζομένων υπό των συνεργείων τούτων, έκαστον δε δασοκτήμονα βαρύνει το μέρος της καταβληθείσης διά την σύνταξιν της όλης μελέτης δαπάνης, το αναλογούν εις την έκτασιν των δασών του εισπραττόμενον, εν περιπτώσει αρνήσεως, και διοικητικώς κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις, κατόπιν εκκαθαρίσεως των βαρυνουσών έκαστον δασοκτήμονα δαπανών υπό του Υπουργείου Γεωργίας.

5. Αι δασοπονικαί μελέται των μη δημοσίων δασών συντάσσονται, εγκρίνονται και ισχύουν κατά ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου. Εν αντίτυπον των εις πενταπλούν υποβαλλομένων δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων ή πινάκων υλοτομίας, αρμοδίως εγκριθέντων, κοινοποιείται υπό του αρμοδίου δασάρχου προς τον υποβάλοντα αυτό δασοκτήμονα.

6. Δασοκτήμονες διηρημένων δασών, αποτελούντων εν συνόλω και ουχί κατά μέρος διαχειριστικήν μονάδα, υποχρεούνται να δεχθούν, όπως το εις αυτούς ανήκον ή το υπ' αυτών διακατεχόμενον τμήμα υπαχθή εις την ενδεικνυομένην τεχνικήν διαχείρισιν του όλου δάσους, θεωρούμενον ως αναπόσπαστον αυτού μέρος από απόψεως τεχνικής διαχειρίσεως. Την ενιαίαν διαχείρισιν των εν λόγω δασών αποφασίζει ο Υπουργός Γεωργίας μετά γνώμην των αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών ως και γνωμοδότησιν του τεχνικού Συμβουλίου Δασών.

7. Αποφασισθείσης της ενιαίας διαχειρίσεως τους δάσους, η κάρπωσις των επί μέρους ιδιοκτησιών ενεργείται κατά τρόπον, χώρον και χρόνον, συμφώνως προς τα εν τη οικεία μελέτη καθοριζόμενα.

8. Προκειμένου περί μονοετούς καρπώσεως, ο χρόνος πραγματοποιήσεώς της άρχεται από της εκδόσεως της αδείας απολήψεως ή από της εγκαταστάσεως του ιδιοκτήτου εις την υλοτομίαν και λήγει μετά εν έτος. Προκειμένου περί καρπώσεων, των οποίων η πραγματοποίησις προβλέπεται εις πλείονα έτη, ο χρόνος πραγματοποιήσεως άρχεται ως ανωτέρω και λήγει μετά την παρέλευσιν του καθωρισμένου χρόνου πραγματοποιήσεώς των. Εις ας όμως περιπτώσεις η έναρξις της καρπώσεως δεν εγένετο εγκαίρως, ο χρόνος πραγματοποιήσεως ταύτης μετατίθεται αναλόγως, αλλ' εν πάση περιπτώσει ουχί πέραν του έτους από της λήξεως του καθωρισμένου χρόνου.


Αρθρο: 142

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράτασις χρόνου καρπώσεως μη δημοσίων δασών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Γενικές διατάξεις, Δασοπονικές μελέτες

Κείμενο Αρθρου

1. Παράτασις του αρχικώς επί τη βάσει δασοπονικών μελετών ή πινάκων υλοτομίας ή ειδικών διαταγών εγκριθέντος χρόνου καρπώσεως εις μη δημόσια δάση δύναται να χορηγηθή υπό της καθορισάσης των χρόνον τούτον αρμοδίας αρχής, επί τη αιτήσει του δασοκτήμονος εφ' όσον δεν ήρχισεν η πραγματοποίησις της καρπώσεως. Εάν έλαβον χώραν έκτακτα γεγονότα, ως πυρκαϊαί, ανεμοθλασίαι, χιονοθλασίαι, αποξηράνσεις και παρόμοιαι εμφανίσεις θεομηνιών ή λαθοροϋλοτομίαι, μεταβάλλοντα την σύνθεσιν του δάσους, δεν χορηγείται παράτασις αλλ' εφαρμόζονται αι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 64.

2. Εφ' όσον ήρχισεν η πραγματοποίησις της καρπώσεως, δύναται να χορηγήται παράτασις του καθορισθέντος χρόνου, πέραν του υπό της παρ. 8 του προηγουμένου άρθρου προβλεπομένου, κατόπιν αιτήσεως του

δασοκτήμονος ή του μισθωτού τη συγκαταθέσει του δασοκτήμονος.

3. Προκειμένου περί δασών ανηκόντων εις δήμους ή κοινότητας ως και συνεταιρικών δασών, διά τα οποία έχει συσταθή συνεταιρισμός

ιδιοκτησίας, διά την κατά τας προηγουμένας παραγράφους χορήγησιν παρατάσεως απαιτείται πρότασις του αρμοδίου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εγκρινομένη υπό του μονάρχου ή αίτησις του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού.

4. Η παράτασις αύτη δεν δύναται να είναι μείζων του έτους, προκειμένου περί καρπώσεων των οποίων η πραγματοποίησις προβλέπεται εις εν διαχειριστικόν έτος. Προκειμένου περί καρπώσεων, των οποίων η πραγματοποίησις προβλέπεται εις πλείονα του ενός διαχειριστικά έτη, η παράτασις δύναται να είναι μέχρι δύο ετών. Η παράτασις χορηγείται υπό τας προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρ. 125.


Αρθρο: 143

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Δασολόγοι συντάσσοντες δασοπονικάς μελέτας μη δημοσίων δασών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Γενικές διατάξεις, Δασοπονικές μελέτες

Σχόλια
Με την παρ.5 άρθρ.4 του ν.1734/16-26 Οκτ.1987 (ΦΕΚ Α'189) ορίστηκε ότι, οι διατάξεις του άνω άρθρου 143 επεκτείνονται και για τους τεχνολόγους δασοπονίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.1102/1980.

Κείμενο Αρθρου

1. Οι δασοκτήμονες μη δημοσίων δασών εκτάσεως 100 εκταρίων και άνω και ετησίου λήμματος τουλάχιστον 200 κυβικών μέτρων ξυλώδους όγκου οφείλουν, προς διαχείρισιν και εκμετάλλευσιν των δασών των, να συντάσσουν διά δασολόγων ιδιωτών τουλάχιστον δασοπονικήν έκθεσιν.

2. Ιδιώται δασολόγοι, απόφοιτοι δασολογικών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής δικαιούνται να συντάσσουν δασοπονικά σχέδια, εκθέσεις και πίνακας υλοτομίας μη δημοσίων δασών, εφ' όσον κέκτηνται άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος, εκδιδομένην κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου παρά του Υπουργού Γεωργίας.

3. Η τοιαύτη άδεια ανακαλείται, εφ' ωρισμένον χρονικόν διάστημα παρά του Υπουργού Γεωργίας, εφ' όσον αι καταρτιζόμεναι υπό τούτων δασοπονικαί μελέται απορρίπτονται, και δη κατ' επανάληψιν, ως αντιεπιστημονικώς ατέχνως, πλημμελώς ή ανακριβώς καταρτισθείσαι και εν πάση περιπτώσει εφ' όσον αύται δεν συντάσσονται κατά τας κειμένας διατάξεις Νόμων και Δ/των και τας οδηγίας του Υπουργείου Γεωργίας.

4. Το παρεχόμενον εις τους ως άνω ιδιώτας δασολόγους, κατώτατον όριον αμοιβής κατά μονάδα επιφανείας διαχειριζομένου δάσους και κατά διαχειριστικήν κλάσιν και είδος εργασίας, ήτοι διά τοπογράφησιν, κατάρτισιν πρωτοτύπου, προχείρου και εν μεγενθύσει διαγράμματος, ειδικήν περιγραφήν των συστάδων, λήψιν δοκιμαστικών επιφανειών, ανάλυσιν κορμού κλπ., ως και η αμοιβή τούτων διά τον διατεθέντα υπ' αυτών χρόνον προς χορήγησιν τεχνικής συμβουλής, δι' επίσκεψιν εκτός της έδρας του γραφείου των, ενέργειαν πραγματογνωμοσύνης και εκτίμησιν αξίας δάσους, καθορίζονται διά Δ/των.

5. Εις ας περιπτώσεις ο δασοκτήμων ή ο ενοικιαστής του δάσους, ο αναθέσας εις ιδιώτην δασολόγον την κατάρτισιν της δασοπονικής μελέτης, πραγματογνωμοσύνης κλπ. αρνείται ή δυστροπεί εις την καταβολήν συμφωνηθείσης αμοιβής, δύναται ο δικαιούχος δασολόγος να επιδιώξη την είσπραξιν ταύτης διά πίνακος δικαιωμάτων του, συζητουμένου κατά την ειδικήν διαδικασίαν των άρθρ. 722 έως 725 του κώδικος πολιτικής δικονομίας (Α.Ν. 44/1967) ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου της περιφερείας, εν η κείται το δάσος, εφαρμοζομένων αναλόγως των περί εισπράξεως δικηγορικών αμοιβών ισχυόντων. Η επί του πίνακος δικαιωμάτων απόφασις υπόκειται μόνον εις έφεσιν.

6. Απαγορεύεται εις τους δασολόγους δημοσίους υπαλλήλους η σύνταξις δασοπονικών μελετών μη δημοσίων δασών, εξαιρουμένων των δασών των φιλανθρωπικών καταστημάτων Κεφαλληνίας, των κοινοτήτων Θάσου και ανταλλαξίμου περιουσίας.

7. Εις τους δασολόγους δημοσίους υπαλλήλους, τους συντάσσοντας τας κατά την προηγουμένην παράγραφον επιτρεπομένας δασοπονικάς μελέτας μη δημοσίου δάσους, καταβάλλονται παρά των οικείων δασοκτημόνων τα διά τούτους προβλεπόμενα κατά τας κειμένας διατάξεις οδοιπορικά έξοδα και αι ημερήσιαι αποζημιώσεις και επιπροσθέτως η απαιτουμένη δαπάνη διά την κατάρτισιν των μελετών τούτων (εργατικά, χαρτογράφησις, σχεδίασις, δακτυλογράφησις κλπ.) εκκαθαριζομένη κατά την έγκρισιν της μελέτης υπό του Υπουργού Γεωργίας.


Αρθρο: 144

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διοίκησις και διαχείρισις δασών των φιλανθρωπικών καταστημάτων Κεφαλληνίας

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δάση κοινωφελών προσώπων, δήμων, κοινοτήτων, ανταλλαξίμου περιουσίας κλπ.

Κείμενο Αρθρου

1. Τα εν Κεφαλληνία δάση, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και χορτολίβαδα των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας μετά των επ' αυτών πάσης φύσεως κεφαλαίων, ονομαζόμενα κατωτέρω δασική περιουσία των

φιλανθρωπικών καταστημάτων Κεφαλληνίας υπάγονται υπό την δασοπολιτικήν επιτήρησιν, διοίκησιν και διαχείρισιν του Κράτους, κατά τα οριζόμενα εις τας επομένας παραγράφους.

2. Η διοίκησις και διαχείρισις της κατά την προηγουμένην παράγραφον δασικής περιουσίας, ως η κατάρτισις δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων και πινάκων υλοτομίας, και η εφαρμογή αυτών ενεργείται επ' ονόματι του δασοκτήμονος υπό του Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών του Νομού Κεφαλληνίας, ως εάν επρόκειτο περί δημοσίων δασών υπό τον έλεγχον του Υπουργού Γεωργίας και των υπ' αυτόν δασικών οργάνων. Εις την σύνθεσιν του Ταμείου τούτου μετέχει ως μέλος και αντιπρόσωπως των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας, οριζόμενος παρ' αυτών.

3. Η υπό του κατά την προηγουμένην παράγραφον δασάρχου εκμετάλλευσις της δασικής περιουσίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας περιλαμβάνει παν έργον ρίψεως, διαμορφώσεως, μετατοπίσεως ή μεταφοράς δασικών προϊόντων, αναδασώσεως, κατασκευής και συντηρήσεως δασικών οδών και δασικών εν γένει μεταφορικών εγκαταστάσεων, δασικών εργοστασίων και κτιρίων, την αγοράν και συντήρησιν μηχανών, εργαλείων και μέσων επικοινωνίας, ως και τας μισθώσεις ή εκμεταλλεύσεις κτιρίων ή άλλων αντικειμένων καρπώσεως.

4. Αι δημοπρασίαι προς εκμίσθωσιν και εμπορίαν αντικειμένων καρπώσεως της δασικής περιουσίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας δύνανται να ενεργούνται και επικυρούνται κατά τα λεπτομερέστερον καθοριζόμενα διά Δ/τος, μέχρι δε εκδόσεως τούτου, κατά τας διατάξεις τας διεπούσας τα δημόσια δάση.

5. Το Ταμείον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Νομού Κεφαλληνίας εισπράττει απάσας τας προσόδους εκ της δασικής περιουσίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας ως και τας λοιπάς εκ δωρεών, κληροδοτημάτων και παρομοίας προελεύσεως υπέρ αναδασώσεων και παρομοίων σκοπών προσόδους, επιμελεία δε του δασάρχου φροντίζει περί της εκτελέσεως των έργων βελτιώσεως, αναδασώσεων και εκμεταλλεύσεως της δασικής περιουσίας. Χρηματικαί πιστώσεις, διατιθέμεναι τυχόν υπό των φιλανθρωπικών καταστημάτων ή άλλων κοινωφελών νομικών προσώπων Κεφαλληνίας εις το ως άνω Ταμείον διά σκοπούς αναδασώσεων, δύνανται να χρησιμοποιηθούν προς αναδασώσεις και εις άλλας περιοχάς της νήσου Κεφαλληνίας.

6. Το περίσσευμα των χρηματικών προσόδων εκ της εκμεταλλεύσεως της ως άνω δασικής περιουσίας, μετά την αφαίρεσιν των εξόδων:

α) Ρίψεως, διαμορφώσεως, μετατοπίσεως και μεταφοράς των παραγομένων δασικών προϊόντων. β) Δασικής κτιριακής ή άλλης φύσεως βελτιώσεως, ιδία αναδασώσεως, μεταφορικών εγκαταστάσεων, ανεγέρσεως δασικών κτιρίων και μέσων επικοινωνίας και γ) Των εξόδων αμοιβής των αναγκαιούντων δασικών οργάνων, διαβιβάζεται εις το ταμείον των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας.

7. Προκειμένου περί απολήψεως προϊόντων εκ των δασών των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας υπό των περιοίκων πληθυσμών καθ' απάσας τας περιπτώσεις, καθ' ας και εκ των δημοσίων δασών κατά τον παρόντα κώδικα επιτρέπεται αύτη ατελώς, δεν απαιτείται άδεια απολήψεως του

διαχειριζομένου τα δάση ταύτα Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Νομού Κεφαλληνίας. Επίσης δεν απαιτείται άδεια του ως άνω Ταμείου διά την βοσκήν των ζώων, πλην των αιγών, περιοίκων πληθυσμών, η οποία είναι ελευθέρα, εφ' όσον αστυνομική διάταξις δεν απαγορεύει ταύτην και η βοσκή επί των δασών τούτων δεν ενοικιάζετο υπό του δασοκτήμονος μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Νόμ. 5263 της 4/10.8.1931 (περί

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Νόμ. 4173/1929"περί δασικού κώδικος"και 4687/1930"περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νόμ.

4173"περί δασικού κώδικος".


Αρθρο: 145

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διοίκησις και διαχείρισις δασών κοινοτήτων Θάσου

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δάση κοινωφελών προσώπων, δήμων, κοινοτήτων, ανταλλαξίμου περιουσίας κλπ.

Κείμενο Αρθρου

1. Η διοίκησις και διαχείρισις των δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και μη πεδινών χορτολιβαδίων, μετά των επ' αυτών κεφαλαίων πάσης φύσεως, των ανηκόντων εις τας κοινότητας της νήσου Θάσου και ονομαζομένων κατωτέρω"δασική περιουσία κοινοτήτων Θάσου"ενεργείται διά λογαριασμόν των δασοκτημόνων κοινοτήτων παρά του νομικού προσώπου του Συνδέσμου Κοινοτήτων Θάσου (Σ.Κ.Θ.), ως προβλέπεται διά του Νόμ. 3866 της 2/9.2.1929 (περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 13 Νοεμ. 1927"περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 21ης Απρ. 1926"περί συστάσεως συνδέσμου κοινοτήτων Θάσου) και ως διά του παρόντος κώδικος τροποποιείται.

2. Προκειμένου περί εκτελέσεως του κατά την προηγουμένην παράγραφον επιδιωκομένου σκοπού:

α) Εις το συμβούλιον του συνδέσμου μετέχουν μετά ψήφου ο δασάρχης Θάσου, όστις είναι και ο τεχνικός σύμβουλος, και ο ειρηνοδίκης Θάσου. β) Η διοικούσα επιτροπή του συνδέσμου είναι 6μελής, αποτελουμένη εκ τριών μελών, εκλεγομένων μεταξύ των παρά τω συμβουλίω του συνδέσμου εκπροσώπων των δασοκτημόνων κοινοτήτων Θάσου, ενός αντιπροσώπου των δασικών συνεταιρισμών Θάσου εκλεγομένου παρά των δασικών συνεταιρισμών και των δασάρχου και ειρηνοδίκου Θάσου.

γ) Διά την λειτουργίαν των κατά τα προηγούμενα εδάφια συμβουλίου και διοικούσης επιτροπής έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις των άρθρ. 5-11 του άνω Νόμ. 3866/1929, καθ' ό μέρος δεν τροποποιούνται διά του παρόντος κώδικος.

δ) Αι εκ της δασικής περιουσίας κοινοτήτων Θάσου πρόσοδοι του συνδέσμου αποτελούν κεφάλαιον διακεκριμένης διαχειρίσεως

περιλαμβανόμεναι εν ειδικώ παραρτήματι του προϋπολογισμού του συνδέσμου.

3. Ο Σ.Κ.Θ. εν τη διοικήσει και διαχειρίσει της δασικής περιουσίας των κοινοτήτων Θάσου μεριμνά διά την κατάρτισιν δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων και πινάκων υλοτομίας, ως και διά την εφαρμογήν αυτών, καθορίζει τα της διαθέσεως των καρπώσεων, καταρτίζει τους όρους διακηρύξεως, ενεργεί τας δημοπρασίας, εγκρίνει ή ακυροί το αποτέλεσμα αυτών και γενικώτερον μεριμνά διά την επιμελεστέραν εκμετάλλευσιν της τοιαύτης περιουσίας.

4. Αι εκ της δασικής περιουσίας των κοινοτήτων πρόσοδοι, μετά την παρακράτησιν εκ τούτων ποσοστού, παρά του συνδέσμου καθοριζομένου, διά την διοίκησιν, διαχείρισιν και την εκτέλεσιν, εξυπηρέτησιν ή συντήρησιν έργων βελτιώσεως της δασικής περιουσίας, περιέρχονται κατ' αναλογίαν των γενομένων εις τα καθ' έκαστα δάση καρπώσεων, εις τας δασοκτήμονας κοινότητας.

5. Ο δασάρχης Θάσου καταρτίζει τα δασοπονικά σχέδια, εκθέσεις και πίνακας υλοτομίας των κοινοτικών δασών Θάσου, ως εάν επρόκειτο περί δημοσίων δασών, παρέχει δε και πάσαν τεχνικήν καθοδήγησιν και συμβουλήν εις τον σύνδεσμον κοινοτήτων.

6. Αποφάσει του Συνδέσμου Κοινοτήτων Θάσου και εγκρίσει του νομάρχου δύναται να ανατίθεται εις τον δασάρχην Θάσου δι' αυτεπιστασίας η εκμετάλλευσις των κοινοτικών δασών και γενικώς η εκτέλεσις δασικών έργων, ήτοι εργασιών ρίψεως, διαμορφώσεως, μετατοπίσεως ή μεταφοράς δασικών προϊόντων, αναδασώσεων, κατασκευής ή συντηρήσεως δασικών οδών και δασικών εν γένει μεταφορικών εγκαταστάσεων, δασικών εργοστασίων κατεργασίας ξυλείας, κτιρίων, η αγορά και συντήρησις μηχανών, εργαλείων και μέσων επικοινωνίας, κατ' αναλογίαν των αντιστοίχων διατάξεων των διεπουσών τα δημόσια δάση ή κατά τα οριζόμενα δι' αποφάσεων ή κανονισμών, εκδιδομένων μετά γνώμην του Συνδέσμου Κοινοτήτων Θάσου παρά των Υπουργών Γεωργίας και Εσωτερικών και δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Διά Δ/τος καθορίζονται αι λεπτομέρειαι εκτελέσεως του παρόντος άρθρου.

8. Διά Δ/των, εκδιδομένων επί τη προτάσει των Υπουργών Γεωργίας και Εσωτερικών, δύναται αι διατάξεις των παρ. 1-7 του παρόντος άρθρου να επεκτείνωνται και εις έτερα παρόμοια κοινοτικά δάση της Χώρας και να ρυθμίζωνται αι σχετικαί λεπτομέρειαι.


Αρθρο: 146

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Δασοπολιτική επιτήρησις και διάθεσις καρπώσεων δασών δήμων, κοινοτήτων, ανταλλαξίμου περιουσίας, κλπ.

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δάση κοινωφελών προσώπων, δήμων, κοινοτήτων, ανταλλαξίμου περιουσίας κλπ.

Κείμενο Αρθρου

1. Η δασοπολιτική επιτήρησις του Κράτους επί δασοπονιών και εκμεταλλεύσεων εις δάση, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και μη πεδινά χορτολίβαδα, μετά των επ' αυτών πάσης, φύσεως δασικών κεφαλαίων, ανήκοντα εις δήμους, κοινότητας, μονάς ή Οργανισμόν Διαχειρίσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας, κοινωφελή εν γένει πρόσωπα ή ιδρύματα, ανταλλάξιμον περιουσίαν και συνεταιρικά της ολότητος των κατοίκων συνοικισμού τινος ή χωρίου, δύναται να ασκήται, κατ' ανάλογον εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρ. 144, των ισχυουσών ως προς την δασικήν περιουσίαν των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων της Κεφαλληνίας. Δ/τα, εκάστοτε εκδιδόμενα, θέλουν καθορίζει τα ως άνω δάση, την έδραν του ασκούντος την δασοπολιτικήν επιτήρησιν δασάρχου, ως και τον αριθμόν και τα προσόντα των υπ' αυτόν δασικών οργάνων. Προκειμένου περί δασών ανηκόντων εις δήμους ή κοινότητας, τα Δ/τα εκδίδονται επί τη προτάσει των Υπουργών Γεωργίας και Εσωτερικών.

2. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών του Νομού, εις τα κατά τας διατάξεις του άρθρ.

144 και του παρόντος άρθρου αρμόδια Ταμεία Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, μετέχει εις αντιπρόσωπος του οικείου δασοκτήμονος, προκειμένου μόνο περί ζητημάτων αφορώντων εις τα δάση και τας μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις του δασοκτήμονος τούτου.

3. Ως προς την διάθεσιν της καρπώσεως δασικών προϊόντων εξ

ανταλλαξίμων, δημοτικών, κοινοτικών ή μοναστηριακών δασών έχει εφαρμογήν και η παρ. 3 του άρθρ. 119.


Αρθρο: 147

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαχείρισις δασών δήμων και κοινοτήτων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δάση κοινωφελών προσώπων, δήμων, κοινοτήτων, ανταλλαξίμου περιουσίας κλπ.

Κείμενο Αρθρου

1. Η διαχείρισις των δημοτικών και κοινοτικών δασών και δασικών περιοχών ενεργείται, κατά τον παρόντα κώδικα, υπό των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, η δε εκμίσθωσις διά πλειοδοτικής δημοπρασίας επί τη βάσει εγκεκριμένου δασοπονικού σχεδίου ή εκθέσεως ή πίνακος υλοτομίας.

2. Προκειμένου περί δασικών συνεταιρισμών εργασίας, των οποίων άπαντα τα μέλη είναι κάτοικοι του ιδιοκτήτου του δάσους δήμου ή κοινότητος, η προς αυτούς εκμίσθωσις του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως του δάσους επιτρέπεται απ' ευθείας και άνευ δημοπρασίας επί εν έτος, κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εκδιδομένης μετά γνώμην επιτροπής αποτελουμένης εκ του διευθυντού της νομαρχίας, του προϊσταμένου της δασικής υπηρεσίας του νομού, ως και του διευθυντού της οικονομικής εφορίας της έδρας του νομού, οριζομένου του τελευταίου τούτου υπό του νομάρχου, εν περιπτώσει πλειόνων εφοριών εν τη έδρα του. Η απόφασις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου χρήζει της εγκρίσεως του νομάρχου.

3. Απαγορεύεται η υφ' οιανδήποτε μορφήν παραχώρησις υπό του μισθώσαντος συνεταιρισμού του κατά την προηγουμένην παράγραφον δικαιώματος εκμεταλλεύσεως, θεωρουμένης αυτοδικαίως ακύρου της τοιαύτης παραχωρήσεως. Οι παραβάται τιμωρούνται διά χρηματικής ποινής ίσης τουλάχιστον προς το δεκαπλάσιον της αξίας του λήμματος ή φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή και αμφοτέρων των ποινών.

4. Αι διατάξεις του άρθρ. 135 έχουν εφαρμογήν και επί των

συνεταιρισμών εργασίας της περιπτώσεως της ανωτέρω 2 παραγράφου.


Αρθρο: 148

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκποίησις μοναστηριακών δασών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δάση κοινωφελών προσώπων, δήμων, κοινοτήτων, ανταλλαξίμου περιουσίας κλπ.

Κείμενο Αρθρου

1. Εκτάσεις μονών κηρυχθείσαι αναδασωτέαι, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ. 191 παρ. 4, ως και δάση, δασικά εδάφη και δασικαί εκτάσεις των μονών, υπαχθείσαι εις την διατηρητέαν ή την ρευστοποιητέαν περιουσίαν αυτών, δυνάμει των κατά το άρθρ. 8 του Νόμ. 4684 της 9/10.5.1930 (περί διοικήσεως και διαχειρίσεως της Εκκλησιαστικής περιουσίας και περί συγχωνεύσεως των μικρών Μονών) εκδοθέντων Δ/των, εκποιούνται μόνον κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας, εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην πενταμελούς επιτροπής, απαρτιζομένης εκ των αρμοδίων περιφερειακών διευθυντών δασών και επιθεωρητών γεωργίας, αντιπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αντιπροσώπου της Διευθύνσεως Δημοσίων Κτημάτων και αντιπροσώπου του Οργανισμού Διοικήσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας (ΟΔΕΠ).

2. Προκειμένης εκποιήσεως των άνω εκτάσεων, το Δημόσιον προτιμάται επί ίσοις όροις ως αγοραστής, δηλούν εις τον διοικούντα τον Ο.Δ.Ε.Π. ή την μονήν την περί τούτου βούλησίν του εντός μηνός από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως, υπό τον παρόντα όρον, των πρακτικών δημοπρασίας, τόσον εις τον τελευταίον πλειοδότην, όσον και εις το Δημόσιον.

3. Μοναστηριακά δάση, δασικά εδάφη και εν γένει δασικαί εκτάσεις της ρευστοποιητέας περιουσίας των ιερών μονών, της υπαγομένης υπό την διαχείρισιν του Ο.Δ.Ε.Π., δύνανται να εκποιηθούν ή όλα ή κατά τμήματα διά δημοπρασίας, μετ' απόφασιν του Κεντρικού Συμβουλίου του Ο.Δ.Ε.Π., άνευ των διατυπώσεων και περιορισμών των προηγουμένων παραγράφων, εφ' όσον ταύτα είναι εντελώς απρόσοδα ή η αποδιδομένη εις τον Ο.Δ.Ε.Π. εξ αυτών καθαρά ετησία πρόσοδος κατά την τελευταίαν τετραετίαν εκ των πάσης φύσεως δασικών προϊόντων και χορτονομής είναι κατωτέρα της προσόδου, την οποίαν θα είχεν ο Ο.Δ.Ε.Π. εκ της πραγματικής αξίας του δάσους εις δραχμάς τοκιζομένας προς 4% ετησίως.

4. Το Δημόσιον δύναται να ασκή το εκ της παρ. 2 δικαίωμα προτιμήσεως διά την αγοράν των δασών τούτων εις την κατά την επομένην παράγραφον καθοριζομένην πραγματικήν αξίαν, εντός τριμήνου το πολύ από της υπό του Ο.Δ.Ε.Π. περί τούτου προσκλήσεως του Υπουργείου Γεωργίας, υποχρεουμένου διά την διατήρησιν του δικαιώματος της αγοράς ταύτης να καταβάλη την αξίαν εντός εξαμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της εμπροθέσμου δηλώσεως.

5. Η εξεύρεσις της εις δραχμάς πραγματικής αξίας των δασών γίνεται υπό επιτροπής συγκροτουμένης δι' εκάστην περιφέρειαν πρωτοδικείου, διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας, εκ του παρά τω Υπουργείω Γεωργίας Γενικού Διευθυντού Δασών ή του νομίμου αναπληρωτού του, ενός δασολόγου ιδιώτου οριζομένου υπό του Ο.Δ.Ε.Π. και του αρχαιοτέρου των προέδρων του πρωτοδικείου, εν τη περιφερεία του οποίου κείται η εκποιητέα έκτασις, αναπληρουμένου υπό νεωτέρου προέδρου ή υπό πρωτοδίκου, οριζομένων αμφοτέρων κατά Νόμον.

6. Η περί της αξίας του δάσους γνωμάτευσις της επιτροπής λαμβάνεται κατά πλειοψηφίαν και είναι υποχρεωτική. Εάν περί της αξίας εκδηλωθούν τρεις διάφοροι γνώμαι, προς καθορισμόν αυτής λαμβάνεται ο μέσος όρος των τριών ποσών. Η δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και η αμοιβή των μελών αυτής βαρύνει τον Ο.Δ.Ε.Π. Ως αμοιβή εκάστου μέλους εκ των εχόντων υπαλληλικήν ιδιότητα ορίζεται ημερησία αποζημίωσις ίση προς το διπλάσιον του βασικού μισθού του.

7. Το Κεντρικόν Συμβούλιον του Ο.Δ.Ε.Π., δι' ητιολογημένων αποφάσεών του καθορίζει εκάστοτε τα μοναστηριακά δάση, άτινα θεωρεί απρόσοδα ή ηλαττωμένης προσόδου κατά την έννοιαν της ανωτέρω 3 παραγράφου, ορίζον την κατά την κρίσιν του αξίαν εκάστου, κατά στρέμμα ή κατά τμήματα ή εν όλω. Αντίγραφα των πρακτικών του Κεντρικού Συμβουλίου μετά των σχετικών στοιχείων υποβάλλονται υπό του Ο.Δ.Ε.Π. εις το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίον επιλαμβάνεται του καταρτισμού των επιτροπών προς έκδοσιν των σχετικών γνωματεύσεων.

8. Εάν η εκτιμητική επιτροπή δεν καταρτισθή ή δεν καταρτισθή νομίμως ή δεν εκδώση την γνωμάτευσίν της εντός τεσσάρων μηνών από της υποβολής προς το Υπουργείον του ως άνω πρακτικού του Κεντρικού Συμβουλίου του Ο.Δ.Ε.Π., η γενομένη υπό του Ο.Δ.Ε.Π. εκποίησις θεωρείται οριστική και μη αμφισβητήσιμος.

9. Αι μέχρι της δημοσιεύσεως του Α.Ν. 1368 της 2/10.9.1938 (περί συμπληρώσεως των περί διοικήσεως και διαχειρίσεως της Εκκλησιαστικής περιουσίας και της των Μονών και άλλων τινών συναφών ισχυουσών διατάξεων) γενόμεναι εκποιήσεις δασών, δασικών εκτάσεων ως και δασικών εδαφών, διά τα οποία υπεγράφησαν σχετικά συμβόλαια ή εκοινοποιήθησαν προς τους τελευταίους πλειοδότας εγκριτικαί αποφάσεις του Ο.Δ.Ε.Π. και διά τας οποίας δεν εφηρμόσθη η διάταξις της 1 παραγράφου του παρόντος άρθρου, θεωρούνται έγκυροι.


Αρθρο: 149

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαχείρισις δασών της ανταλλαξίμου περιουσίας

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη Δημοσίων Δασών, Δάση κοινωφελών προσώπων, δήμων, κοινοτήτων, ανταλλαξίμου περιουσίας κλπ.

Κείμενο Αρθρου

1. Η διαχείρισις των ανταλλαξίμων δασών διενεργείται υπό της Διευθύνσεως Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών Κτημάτων (Δ.Δ.Α.Μ.Κ.) τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος κώδικος. Αι αρμόδιαι κατά τόπους δασικαί υπηρεσίαι υποχρεούνται να συντάσσουν τους οικείους πίνακας υλοτομίας και να παρέχουν την αναγκαίαν συνδρομήν των, ως προς την επιστημονικήν εκμετάλλευσιν των δασών τούτων, εις τας υπηρεσίας της Δ.Δ.Α.Μ.Κ.

2. Επιτρέπεται η διάθεσις ανταλλαξίμων δασών εις το Υπουργείον Γεωργίας κατά τα εν άρθρ. 9 παρ. 5 του Ν.Δ. 3713 της 28.6/1.7.1957 (περί μέτρων αφορώντων εις την επιτάχυνσιν της ρευστοποιήσεως της ανταλλαξίμου περιουσίας και την ολοκλήρωσιν της αποκαταστάσεως των προσφύγων) οριζόμενα.


Αρθρο: 150

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαχείρισις δασών προερχομένων εξ απαλλοτριώσεως

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δάση συνεταιρικά

Κείμενο Αρθρου

1. Η εκμετάλλευσις και διαχείρισις εκτάσεων, περί ων το άρθρ. 1, ως και των επ' αυτών φυομένων παντός είδους δένδρων, περιλαμβανομένων εντός των εξ οριστικής κυρωθείσης διανομής κοινοχρήστων κατά τον αγροτικόν κώδικα εκτάσεων, ανήκει, προ μεν της εις την οικείαν κοινότητα μεταβιβάσεως αυτών εις τον οικείον συνεταιρισμόν

αποκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών (Σ.Α.Α.Κ.), μετά δε την μεταβίβασιν ταύτην εις την οικείαν κοινότητα. Η εκχέρσωσις τοιούτων εκτάσεων επιτρέπεται μόνον, εφ' όσον ήθελε διατεθή η προς εκχέρσωσιν έκτασις προς συμπλήρωσιν του κλήρου των αποκατεστημένων κληρούχων ή προς αποκατάστασιν νέων ακτημόνων και πρόκειται περί εκτάσεων καταλλήλων προς γεωργικήν και δενδροκομικήν καλλιέργειαν κατά το άρθρ.

153.

2. Η προ της κυρώσεως της οριστικής διανομής εκμετάλλευσις και διαχείρισις εκτάσεων, περί ων το άρθρ. 1, ως και των επ' αυτών φυομένων παντός είδους δένδρων, παραχωρηθεισών επί τη βάσει των διατάξεων του αγροτικού κώδικος εις κληρούχους γηγενείς, ως και των κοινοχρήστων τοιούτων, ανήκει εις τους οικείους Σ.Α.Α.Κ.

3. Η διαχείρισις και εκμετάλλευσις των εντός των ατομικών κλήρων δασικών εκτάσεων, περί ων το άρθρ. 1, ως και των επ' αυτών φυομένων παντός είδους δένδρων, μετά την κύρωσιν της οριστικής κατά κληρούχους διανομής αυτών, ανήκει εις τους οικείους κληρούχους γηγενείς ή πρόσφυγας.

4. Η προ της κυρώσεως της οριστικής διανομής εκμετάλλευσις και διαχείρισις των δασικών εκτάσεων, περί ων το άρθρ. 1, ως και των επ' αυτών φυομένων πάσης φύσεως δένδρων, απαλλοτριωθεισών κατά τον Νόμ.

4857 της 18/18.12.1930 (περί μεταβιβάσεως εις το Ελληνικόν Δημόσιον της κινητής και ακινήτου περιουσίας της Ε.Α. Προσφύγων και συστάσεως υποθήκης υπέρ της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής) ή διοικουμένων εν γένει υπό του Δημοσίου, ως διαδόχου της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, ενεργείται υπό του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού προς ίδιον αυτού όφελος ατελώς κατά τας διεπούσας τα δημόσια δάση διατάξεις.

5. Η απόληψις δασικών προϊόντων εκ της υλοτομίας ή εκχερσώσεως ή κατ' άλλον τρόπον εκμεταλλεύσεως των κατά τας ανωτέρω παρ. 1 έως 3 του παρόντος άρθρου δασικών εκτάσεων, ενεργείται υπό των Σ.Α.Α.Κ. ή των κληρούχων γηγενών ή προσφύγων, επί τη καταβολή δημοσίου δασικού φόρου ως επί ιδιωτικού δάσους. Κατά τον αυτόν τρόπον ενεργείται και η υπό της οικείας κοινότητος απόληψις δασικών προϊόντων εκ της υλοτομίας, εκχερσώσεως ή κατ' άλλον τρόπον εκμεταλλεύσεως δασικών εκτάσεων περιελθουσών αυτή κατά κυριότητα, συμφώνως προς τας διατάξεις του αγροτικού κώδικος.

6. Δασικαί εκτάσεις εξαγορασθείσαι υπό του Δημοσίου, επί τη βάσει του Νόμ. 4245 της 26.7/1.8.1929 (περί κυρώσεως του από 23 Μαρτ. 1929 Ν.Δ/τος"περί κυρώσεως των μεταξύ Ελλάδος και Αγγλίας, Ελλάδος και Βελγίου και Ελλάδος και Ιταλίας συμφωνιών περί εξαγοράς κτημάτων υπηκόων αυτών), ως ούτος μεταγενεστέρως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη, επί σκοπώ αποκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών, γηγενών ή προσφύγων, και μη δυνάμεναι να απδοτελέσουν αντικείμενον γεωργικής εκμεταλλεύσεως παραχωρούνται προς δασικήν εκμετάλλευσιν εις τους υπέρ ων

εξηγοράσθησαν, συμπηγνυομένους εις δασικόν συνεταιρισμόν, εφ' όσον αι εκτάσεις αύται παραμένουν εις την κυριότητα του Δημοσίου.


Αρθρο: 151

Ημ/νία: 16.11.2006

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαχείρισις και μίσθωσις συνεταιρικών δασών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη Δημοσίων Δασών, Δάση συνεταιρικά

Σχόλια
- Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3508/2006 (Α΄ 249/16.11.2006).

Κείμενο Αρθρου

1. Η προς εμπορίαν εκμετάλλευσις δασών ανηκόντων κατά κυριότητα, νομήν ή περιωρισμένα δικαιώματα εις συνεταιρισμόν δασοκτημόνων (κυρίων, νομέων ή καρπωτών περιωρισμένων δικαιωμάτων) συνιστώμενον κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 1627 της 14/18.2.1939 (περί δασικών συνεταιρισμών), ως ούτος εκάστοτε ισχύει, ενεργείται επί τη βάσει δασοπονικού σχεδίου ή εκθέσεως ή πίνακος υλοτομίας, είτε κατόπιν δημοπρασίας είτε άνευ δημοπρασίας δι' αυτεπιστασίας χρησιμοποιούσης ως εργάτας κυρίως μέλη του συνεταιρισμού δασοκτημόνων. Η άνευ δημοπρασίας ως άνω εκμετάλλευσις ενεργείται, είτε δι' ομάδος εργατών δασοκτημόνων, εις τας περιπτώσεις δε ταύτας το καταβλητέον υπό της ομάδος ή του συνεταιρισμού εργατών δασοκτημόνων εις τον συνεταιρισμόν δασοκτημόνων μίσθωμα, εάν τα δασικά προϊόντα παραλαμβάνη δι' ίδιον λογαριασμόν η ομάς ή ο συνεταιρσμός εργατών δασοκτημόνων, ως και η τιμή ρίψεως, διαμορφώσεως και μετατοπίσεως των παραγομένων δασικών προϊόντων, εις ας περιπτώσεις τα δασικά προϊόντα παραλαμβάνει ο συνεταιρισμός δασοκτημόνων από την ομάδα ή τον συνεταιρισμόν εργατών δασοκτημόνων, καθορίζει η κατά την επομένην παράγραφον επιτροπή, εις περίπτωσιν δε διαφωνίας η Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών.

«2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο δημοπρασία ενεργείται από τριμελή επιτροπή, που απαρτίζεται από τον αρμόδιο δασάρχη ή τον αναπληρωτή του, που ορίζει ο ίδιος, από τον πρόεδρο του οικείου συνεταιρισμού και από έναν δασικό υπάλληλο, με α' ή β' βαθμό, της Διεύθυνσης Δασών του νομού, που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.»

3. Επί εκμεταλλεύσεως συνεταιρικών δασών εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν αι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 103.

4. Προκειμένου περί πολυωρόφων διφυών εκ παραλίου πεύκης δασών, ανηκόντων κατά κυρότητα νομήν ή περιωρισμένα δικαιώματα εξ αδιαιρέτου εις πλείονας των επτά προσώπων και εκτάσεως μείζονος των χιλίων στρεμμάτων, διά τα οποία συνεστήθη αναγκαστικός συνεταιρισμός, δύναται όπως, μετ' απόφασιν της γενικής συνελεύσεως του συνεταιρισμού, η προς εμπορίαν κάρπωσις του εξ αδιαιρέτου δάσους να ενεργήται υφ' ενός εκάστου των συνιδιοκτητών εις το τμήμα εκείνο του δάσους, εις το οποίον ενεργεί την ρητινοκαλλιέργειαν. Διά του μέτρου τούτου δεν αναγνωρίζεται η τυχόν παρά των συνιδιοκτητών γενομένη διανομή του δάσους άνευ της υπό του Υπουργού Γεωργίας εγκρίσεως διανομής του δάσους, συμφώνως τω άρθρ. 60 παρ. 1. Εις την περίπτωσιν ταύτην οι καθ' έκαστα συνιδιοκτήται υποχρεούνται εις την ανάλογον καταβολήν εις τον συνεταιρισμόν ετησίως της εκάστοτε καθοριζομένης υπ' αυτού χρηματικής ή εις είδος συνδρομής διά την κάλυψιν των εξόδων διοικήσεως του συνεταιρισμού ιδιοκτησίας, δαπανών φυλάξεως, καταρτίσεως δασοπονικής μελέτης, οδοποιϊας, κατασβέσεως πυρκαϊών κλπ. Οι συνιδιοκτήται μέλη του συνεταιρισμού υποχρεούνται, εφ' όσον ήθελεν αποφασισθή η υπ' αυτών ανάληψις της υλοτομίας, όπως προβαίνουν εις ταύτην κατά την σειράν, τάξιν και χρόνον, ως καθορίζονται υπό της δασοπονικής μελέτης. Εν αρνήσει τούτων να καταβάλουν εις τον συνεταιρισμόν την καθοριζομένην υπό τούτου συνδρομήν, ή να προβούν εις την εκτέλεσιν της υλοτομίας, συμφώνως προς τα ως άνω καθοριζόμενα την ενέργειαν της υλοτομίας των αρνουμένων αναλαμβάνει το συμβούλιον του συνεταιρισμού κατά τας διατάξεις της παρ.

1 του παρόντος άρθρου.

5. Προκειμένης καρπώσεως δασών ανηκόντων ή κατεχομένων υπό ελασσόνων των επτά συνδιακατόχων ή συνιδιοκτητών, μη συμφωνούντων εις κοινήν εκμετάλλευσιν, η αρμοδία δασική αρχή παρέχει την προς τούτο άδειαν υλοτομίας εκάστω αυτών και άνευ της συγκαταθέσεως των λοιπών συνιδιοκτητών, εφ' όσον αποβαίνει δυνατή η τοιαύτη υλοτομία χωρίς βλάβην του δάσους.

6. Επί μισθώσεων, διά χρόνον ανώτερον των πέντε ετών, δασών εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτητών, εκτάσεως άνω των 500 εκταρίων και άνευ προϋπάρξεως δασοπονικού σχεδίου ή εκθέσεως, συνομολογουμένων παρ' επιτροπής και εν γένει εκπροσώπων των συνιδιοκτητών, άνευ δημοπρασίας, το δικαστήριον, αποφασίζον επί τη αγωγή οιουδήποτε των συνιδιοκτητών, κηρύσσει διαλελυμένην την μίσθωσιν από της ενάρξεως της διαχειριστικής περιόδου, καθ' ήν αποδεικνύεται ότι το εις την αυτήν περίοδον αντιστοιχούν ποσόν εκ του όλου μισθώματος είναι κατώτερον του εντός τρίτου της κατά τον πίνακα διατιμήσεως τιμής του αποληπτέου κατά την αυτήν περίοδον δασικού υλικού. Εγερθείσης αγωγής, το δικαστήριον, παρά τω οποίω είναι εισηγημένη η αγωγή, δύναται να διατάξη παν συντηρητικόν μέτρον εις εξασφάλισιν του ενάγοντος, περιλαμβανομένου και του της αναστολής της εκτελέσεως της συμβάσεως.

7. Κύριοι ή νομείς αδιαιρέτου δάσους εκτάσεως ανωτέρας των εκατόν εκταρίων, είτε περιωρισμένων δικαιωμάτων καρπώσεως δάσους της αυτής τουλάχιστον εκτάσεως, πλείονες των επτά, συνιστούν αναγκαστικώς, μετά γνώμην του οικείου δασάρχου, συνεταιρισμόν είτε ιδιοκτησίας, τουτέστιν κυριότητος ή νομής, είτε καρπώσεως δασικών περιωρισμένων δικαιωμάτων, κατά τας διατάξεις του άρθρ. 2 παρ. 2 του Α.Ν. 1627/1939. Εις περίπτωσιν συστάσεως αναγκαστικών συνεταιρισμών κατά τας ανωτέρω διατάξεις ως και τας τοιαύτας της παρ. 4 του άρθρ. 2 του ειρημένου Α. Νόμου και διανοίξεως αντιπυρικών λωρίδων, αι ούτω διανοιγόμεναι λωρίδες αποτελούν συνεταιρικήν ιδιοκτησίαν, οι δε εκ της διανοίξεως αυτών θιγόμενοι κύριοι ή νομείς αποζημιούνται μερίμνη του συνεταιρισμού εις βάρος των μελών αυτού αναλόγως τν τεκμαιρομένων ωφελειών εκάστου εκ των προστατευομένων δασοτεμαχίων.

8. Οι αναγκαστικοί ή προαιρετικοί συνεταιρισμοί περιωρισμένης εκμεταλλεύσεως δύνανται δι' αποφάσεως του νομάρχου, μετά γνώμην του οικείου δασάρχου, όπως υποχρεωθούν να διατηρούν από κοινού δασολόγον και δασοφύλακας, να έχουν κοινάς εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς, να προμηθεύωνται από κοινού εργαλεία, σπόρους, φυτάρια, να προβαίνουν εις κοινήν πώλησιν των δασικών αυτών προϊόντων ή να αραιώνουν, θαμνεύουν και φρυγανεύουν τα δάση διά λόγους αντιπυρικούς. Διά διαταγμάτων εκδιδομένων, μετά γνώμην της πανελληνίου συνομοσπονδίας ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών, δύναται να κανονισθούν λεπτομερέστερον τα της εφαρμογής της παρούσης παραγράφου.

9. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να εξαρτήση την έγκρισιν ή μη καρπώσεων διά συνιδιόκτητα ή συνεταιρικά δάση, διά τα οποία δεν συνεστήθησαν κατά τον Α.Ν. 1627/1939 συνεταιρισμοί ιδιοκτησίας ή υφιστάμενοι τοιούτοι δεν προσήρμοσαν προς τον Νόμον τούτον τα καταστατικά αυτών.


Αρθρο: 152

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαχείρισις συνιδιοκτήτων μετά του Δημοσίου δασών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δάση συνεταιρικά

Κείμενο Αρθρου

1. Η διαχείρισις των δασών, των οποίων το Δημόσιον είναι εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτης μετά φυσικών ή νομικών προσώπων ενεργείται υπό του Δημοσίου κατά τας περί διαχειρίσεως των δημοσίων δασών διατάξεις, εφ' όσον το μερίδιον τούτο είναι το ήμισυ ή πλέον του όλου δάσους, αποδιδομένης υπό του Δημοσίου κατ' έτος ή εξαμηνίαν εις τους συνιδιοκτήτας αυτού της εις αυτούς ανηκούσης μερίδος του εισοδήματος, διά πράξεως του Υπουργού Γεωργίας, κατά τα ειδικώτερον διά Δ/τος καθοριζόμενα. Εφ' όσον το μερίδιον του Δημοσίου είναι έλαττον του ημίσεος, εάν μεν οι μετά του Δημοσίου συνιδιοκτήται είναι τρεις ή ολιγώτεροι, η διαχείρισις ενεργείται κεχωρισμένως υπό του Δημοσίου και των συνιδιοκτητών, εκάστου δυναμένου να διαθέση το αναλογούν εις το μερίδιόν του ποσόν δασικών προϊόντων, εάν δε οι συνιδιοκτήται είναι πλείονες των τριών, η διαχείρισις ενεργείται υπό μεν του Δημοσίου διά το εις το μερίδιόν του αναλογούν ποσόν προϊόντων, υπό επιτροπής δε ή πληρεξουσίων, εκλεγομένων υπό των συνιδιοκτητών διά το υπόλοιπον ποσόν.

2. Το δημόσιον δύναται να αναθέτη την διαχείρισιν του εις αυτό ανήκοντος μεριδίου, εφ' όσον τούτο είναι έλαττον του ημίσεος του όλου δάσους, εάν μεν οι μετ' αυτού συνιδιοκτήται είναι τρεις ή ολιγώτεροι εις τινα τούτων, και ιδία τον κεκτημένον μεγαλύτερον μερίδιον, εάν δε οι συνδιοκτήται είναι πλείονες των τριών, εις επιτροπήν κατά τα διά Δ/τος καθοριζόμενα. Εις τας περιπτώσεις ταύτας το Δημόσιον λαμβάνει μίσθωμα, οριζόμενον υπό του Υπουργού Γεωργίας, όπου κατά τον παρόντα κώδικα υφίσταται δικαίωμα εισπράξεως τοιούτου μισθώματος.

3. Το Δημόσιον δύναται τη αιτήσει των λοιπών συνιδιοκτητών ή τινών τούτων, να διαχειρίζεται και τα μερίδια αυτών, είτε ούτοι είναι περισσότεροι, είτε ολιγώτεροι των τριών. Επίσης, δύναται το Δημόσιον, τη αιτήσει της επιτροπής, να αναλάβη την διαχείρισιν των υπολοίπων υπό της επιτροπής διαχειριζομένων μεριδίων. Η αναλογία της προσόδου των συνιδιοκτητών αποδίδεται εις αυτούς κατ' έτος ή εξαμηνίαν κατά τα διά Δ/τος καθοριζόμενα.

4. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου ισχύουν και διά τας δασικάς καρπώσεις του εξ αδιαιρέτου επί δασών των Νέων Χωρών 1/5 μεριδίου του Δημοσίου.


Αρθρο: 153

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση Δασών, Διαχείριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 154

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Διαχείριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 155

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Διαχείριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 157

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Διαχείριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 158

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Διαχείριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 159

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση δασών, Διαχείριση μη δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 160

Ημ/νία: 24.12.2003

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Μίσθωμα - Δασικός φόρος - Πίναξ διατιμήσεως

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία, (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 9 του ν. 3208/2003/ΦΕΚ Α 303/24.12.2003. Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

1. Διά τα εκ καρπώσεων δασών και δένδρων εντός κτημάτων και μη πεδινών χορτολιβαδίων παραγόμενα δασικά προϊόντα καταβάλλεται μίσθωμα μεν όταν πρόκειται περί δημοσίων, δημόσιος δε δασικός φόρος (δικαίωμα) όταν πρόκειται περί μη δημοσίων τοιούτων και κτημάτων.

«2. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο μίσθωμα, εφόσον αυτό κατά τις κείμενες διατάξεις δεν καθορίζεται με διαφορετικό τρόπο, καθορίζεται για κάθε δασικό διαχειριστικό έτος με πίνακα διατίμησης, ο οποίος καταρτίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των δασικών προϊόντων στους τόπους παραγωγής και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που λαμβάνεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

3. Προς καθορισμόν του μισθωμάτος ή φόρου ρητίνης παραγομένης εντός ολοκλήρου της ρητινευτικής περιόδου εκάστου ημερολογιακού έτους, λαμβάνεται ως βάσις η τιμή της ρητίνης η αναγραφομένη εις τον πίνακα διατιμήσεως τον ισχύοντα κατά την έναρξιν της ρητινευτικής περιόδου του ιδίου έτους.


Αρθρο: 161

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός μισθώματος και δασικού φόρου

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

1. Το μίσθωμα του πίνακος διατιμήσεως καθορίζεται επί τη βάσει των κατά τα προηγούμενα δύο δασοπονικά έτη επιτευχθέντων μισθωμάτων εν τη οικεία περιφερεία.

2. Ο δημόσιος δασικός φόρος ορίζεται εις τα εξής ποσοστά της τιμής του πίνακος διατιμήσεως:

α) Εις 14% προκειμένου περί παντός είδους τεχνικού ξύλου (ξυλείας), δαδίου, κατράμης, φλοιού και δασικών φυτών.

β) Εις 10% προκειμένου περί ξυλανθράκων, καυσοξύλων και θάμνων. γ) Εις 11% προκειμένου περί πάντων των λοιπών δασικών προϊόντων, ως φύλλα, άνθη, καρποί, κώνοι και σπέρματα, βαφικός και δεψικός ρους, κηκίδες, φυτόχωμα, καστανόχωμα, σχινόχωμα κλπ.

3. Διά τον καθορισμόν του οφειλομένου δασικού φόρου, ως

δικαιολογητικόν χρησιμεύει το πρωτόκολλον εξελέγξεως και πιστοποίησις μεταφοράς.


Αρθρο: 162

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Καταβολή μισθώματος και δασικού φόρου

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

1. Το μίσθωμα ως και ο δημόσιος δασικός φόρος καταβάλλεται υπό του λαμβάνοντος την άδειαν υλοτομίας, επί τη βάσει διπλοτύπου εισπράξεως προσαγομένου εις την εκδίδουσαν την άδειαν υλοτομίας δασικήν αρχήν. Η άδεια αύτη χρησιμεύει ως δικαιολογητικόν της ενεργουμένης υλοτομίας. Διά την μεταφοράν απαιτείται ως δικαιολογητικόν το πρωτόκολλον εξελέγξεως και πιστοποίησις μεταφοράς.

2. Προκειμένου περί μη δημοσίων δασών ή κτημάτων, κατ' εξαίρεσιν των εν προηγουμένην παραγράφω οριζομένων, δύναται τη εγκρίσει του νομάρχου μετά πρότασιν του αρμοδίου δασάρχου, όπως δι' άπαντα ή τινά των δασικών προϊόντων, ο κατά το προηγούμενον άρθρον επιβαλλόμενος δημόσιος δασικός φόρος, αντί να καταβάλλεται κατά την έκδοσιν της αδείας υλοτομίας, καταβάλλεται εις το τέλος του διαχειριστικού έτους και το βραδύτερον εντός του πρώτου επομένου μηνός. Διά την τοιαύτην καταβολήν του φόρου, ο υποκείμενος εις φορολογίαν δασοκτήμων (κύριος, νομεύς, κάτοχος, επικαρπωτής, επί εταιρειών και νομικών προσώπων το νομικόν πρόσωπον, επί συνεταιρισμού δασοκτημόνων ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, επί ανηλίκων ή νομίμως απηγορευμένων ο επίτροπος, κηδεμών ή αντιλήπτωρ κλπ.) οφείλει εγκαίρως προ της ενάρξεως εκάστου δασοπονικού έτους να επιδώση προς τον αρμόδιον δασάρχην αίτησιν, υποβαλλομένην παρά τούτου μετά της γνώμης του προς την νομαρχίαν. Η έγκρισις ή μη της αιτήσεως υπόκειται εις την ελευθέραν κρίσιν του νομάρχου. Δι' εγγύησιν ο δασοκτήμων υποχρεούται όπως προσαγάγη εκάστοτε εγγυητικήν επιστολήν μιας των εν Ελλάδι αναγνωρισμένων τραπεζών διά χρηματικόν ποσόν ίσον προς το ποσόν του οφειλομένου φόρου της αδείας υλοτομίας ή και διά μεγαλύτερον ποσόν προϊόντων, εάν επιθυμή τούτο.


Αρθρο: 163

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Δάση αμφισβητουμένης κυριότητος

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

Επί υλοτομίας ή καρπώσεως δασικών προϊόντων εις δάση αμφισβητουμένης κυριότητος, εάν μεν το δάσος τελή υπό την κατοχήν του Δημοσίου, καταβάλλεται μίσθωμα κατά τας περί υλοτομίας ή απολήψεως δασικών προϊόντων εκ δημοσίων δασών κειμένας διατάξεις, εάν δε υπό την κατοχήν φυσικού ή νομικού προσώπου, καταβάλλεται αντίστοιχος δημόσιος δασικός φόρος.


Αρθρο: 164

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Φόρος και μίσθωμα εις καέντα δάση

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

1. Διά τα δασικά προϊόντα εκ καέντων μη δημοσίων δασών και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων καταβάλλεται διπλούς δημόσιος δασικός φόρος, εκ καέντων δε δημοσίων δασών και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων, επί των οποίων ασκεί ανεγνωρισμένον δικαίωμα δουλείας τρίτος, το υπό τούτου καταβαλλόμενον μίσθωμα καθορίζεται διπλάσιον του εν τω πίνακι διατιμήσεως αναγραφομένου.

2. Εάν ο δασοκτήμων μη δημοσίου δάσους ή ο ασκών το ανεγνωρισμένον δικαίωμα δουλείας επί δημοσίου δάσους ήθελεν εφαρμόσει προ της πυρκαϊάς όλα τα υπό της δασικής αρχής υποδειχθέντα εις αυτόν προληπτικά αντιπυρικά μέτρα, οίον διάνοιξιν αντιπυρικών λωρίδων, αραιώσεις, κηπεύσεις, θαμνεύσεις φρυγανεύσεις κλπ., τότε δύναται δι' αποφάσεως του νομάρχου μετά γνώμην του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών να μειούται ο ως άνω διπλάσιος δημόσιος δασικός φόρος ή μίσθωμα μέχρι των εν τω πίνακι διατιμήσεως καθοριζομένων απλών τοιούτων.

3. Εκ του κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου διπλούν δασικού φόρου ή μισθώματος, ο μεν απλούς φόρος δεν εισάγεται εις το δημόσιον ταμείον αλλά κατατίθεται ως παρακαταθήκη εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων διά την λήψιν υπό της αρμοδίας δασικής αρχής προληπτικών αντιπυρικών μέτρων ή ενέργειαν αναδασώσεων ή κατασκευήν δασικών δρόμων εις το καέν μη δημόσιον δάσος, το δε απλούν μίσθωμα, εισαγόμενον εις το Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, διατίθεται διά την εκτέλεσιν υπό της αρμοδίας δασικής αρχής προληπτικών αντιπυρικών μέτρων, αναδασώσεων ή δασικών οδών εις τα οικεία δημόσια δασικά συμπλέγματα.

4. Η προς εμπορίαν κάρπωσις καέντων δημοσίων δασών ή μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ενεργείται, κατά τας αντιστοίχους διατάξεις περί καρπώσεως δημοσίων δασών, είτε κατόπιν δημοπρασίας είτε άνευ δημοπρασίας, επί τη καταβολή όμως εις την δευτέραν περίπτωσιν τουλάχιστον απλού μισθώματος, δυναμένου να αυξηθή δι' αποφάσεως του νομάρχου μέχρι του διπλασίου του υπό του ισχύοντος πίνακος διατιμήσεως καθοριζομένου. Η υπέρ το απλούν μίσθωμα, μετά ή άνευ δημοπρασίας, επιτυγχανομένη χρηματική πρόσοδος εισάγεται εις το Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και διατίθεται διά την υπό της δασικής αρχής εκτέλεσιν προληπτικών αντιπυρικών μέτρων, αναδασώσεων ή δασικών οδών εις τα οικεία δημόσια δασικά συμπλέγματα.


Αρθρο: 165

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Φορολογία βαλανιδίων και κερατίων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

1. Διά τα προς εμπορίαν προοριζόμενα βαλανίδια και κεράτια, τα προερχόμενα εκ μη δημοσίων δασών ή κτημάτων, εισπράττεται δημόσιος φόρος επί τη βάσει της τιμής του εν ισχύϊ πίνακος διατιμήσεως δι' εκδόσεως αδείας υλοτομίας, διά την οποίαν δεν συντάσσεται πρωτόκολλον εξελέγξεως.

2. Διά τα εκ δημοσίων δασών συλλεγόμενα βαλανίδια και κεράτια εισπράττεται μίσθωμα κατόπιν ενοικιάσεως τούτων, κατά τας διατάξεις τας ισχυούσας περί ρητίνης, εκτός εάν η συλλογή αύτη είναι κεκτημένον δικαίωμα δουλείας τρίτων, οπότε το κατά τον πίνακα διατιμήσεως καθοριζόμενον μίσθωμα εισπράττεται κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου.


Αρθρο: 166

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Φορολογία προϊόντων εκχερσώσεως

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

1. Τα εκ της εκχερσώσεως προκύπτοντα δασικά προϊόντα υπόκεινται εις καταβολήν του νομίμου δασικού φόρου.

2. Εις καταβολήν του νομίμου φόρου υπόκεινται και τα προϊόντα εκχερσώσεως δασών επιταχθέντων ή απαλλοτριωθέντων κατά την διάταξιν της παρ. 1 του άρθρ. 154, εφ' όσον τα εκ της εκχερσώσεως δασικά προϊόντα διατίθενται προς εμπορίαν.


Αρθρο: 167

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Καυσόξυλα

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

Πας ξυλώδης όγκος εν ξηρά ή χλωρά καταστάσει, ο οποίος, λόγω ποιότητος ή διαστάσεων ή είδους ή οικονομικών τοπικών ή γενικών συνθηκών, δεν δύναται να χρησιμοποιηθή ως ξυλεία, χαρακτηρίζεται ως καυσόξυλα. Οι δε επί λεπτού κλώνου ή κορμού κλαδίσκοι (κλαριά), οι θάμνοι χωρίς κορμόν και τα φρύγανα χαρακτηρίζονται φορολογικώς και δασοπονικώς ως θάμνοι ή κλαδίσκοι.


Αρθρο: 168

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Υλοτομίαι επί ηλαττωμένω μισθώματι ή φόρω ως και ατελείς

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

1. Οι κάτοικοι χωρίων, κωμοπόλεων ή πόλεων πραγματικού πληθυσμού κάτω των 10.000 δικαιούνται μετά την λήψιν αδείας υλοτομίας να υλοτομούν εκ δασών δημοσίων κειμένων εις την περιφέρειαν των ως άνω χωρίων, κωμοπόλεων ή πόλεων, οικοδομήσιμον ξυλείαν ή καυσόξυλα και θάμνους προς ασβεστοποιΐαν διά την ανέγερσιν ή επισκευήν των ιδίων αυτών οικιών ή αποθηκών εντός της περιφερείας του χωρίου, κωμοπόλεως ή πόλεως ως άνω κειμένων, επί τη καταβολή του ημίσεος του διά του πίνακος διατιμήσεως καθοριζομένου μισθώματος. Προς τον αυτόν σκοπόν και υπό τους αυτούς όρους δικαιούνται να υλοτομούν τα αυτά προϊόντα εκ των αυτών δασών, εάν η παραγωγική αυτών δυναμικότης είναι προς τούτο επαρκής, και οι κάτοικοι γειτονικών χωρίων, εφ' όσον εις την περιφέρειαν των δεν υπάρχει δάσος ή το υπάρχον είναι ακατάλληλον, αμφότερα δε ουχί εξ υπαιτιότητός των.

2. Εις χωρία, κωμοπόλεις ή πόλεις πραγματικού πληθυσμού κάτω των 10.000, εν τη περιφερεία των οποίων δεν υπάρχουν δάση προς ικανοποίησιν των αναγκών εις καυσόξυλα ή θάμνους, επιτρέπεται ατελώς ή άνευ δημοπρασίας απόληψις καυσοξύλων ή θάμνων διά τας οικιακάς αυτών ανάγκας εκ γειτονικών δασών, ευρισκομένων εντός της περιφερείας του δασαρχείου, εφ' όσον τα δάση ταύτα εξαρκούν εις τας ανάγκας του χωρίου ή συνοικισμού, εν τη περιφερεία του οποίου ταύτα ευρίσκονται.

3. Η κατά τας παρ. 1 και 2 υλοτομία δύναται να ενεργηθή και εις μη δημόσια δάση, επί τη καταβολή μεν φόρου διά την οικοδομήσιμον ξυλείαν και τα προς ασβεστοποιΐαν καυσόξυλα ή θάμνους, ατελώς δε διά τα προς θέρμανσιν τοιαύτα, αλλά μόνον κατόπιν εγκρίσεως του οικείου

δασοκτήμονος.

4. Η διάνοιξις αντιπυρικών λωρίδων, η φρυγάνευσις, θάμνευσις και εκπρέμνωσις του εξ αειφύλλων πλατυφύλλων υπωρόφου διφυών δασών, ως και αι καλλιεργητικαί αραιωτικαί υλοτομίαι των δασοσυστάδων δύνανται να επιτραπούν εις δάση δημόσια ή μη υπό του Υπουργού Γεωργίας, κατόπιν γνώμης του αρμοδίου δασάρχου, περιφερειακού διευθυντού δασών και του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, επί μειωμένω μισθώματι ή φόρω ή και ατελώς, εφ' όσον άλλως είναι οικονομικώς ασύμφοροι.

5. Εις κυρίους ή νομείς γειτνιαζόντων προς δημόσια ή μη δάση ή τους μισθωτάς τούτων, οίτινες, διά την προαγωγήν της εξασκουμένης υπ' αυτών δασοπονίας, κατεσκεύασαν από του έτους 1936 ή θα κατασκευάσουν δασικάς οδούς, εξυπηρετούσας την καλυτέραν εκμετάλλευσιν και εν γένει διοίκησιν των δασών των, έτι δε και των γειτνιαζόντων προς αυτό τοιούτων, δύναται να εγκριθή παρά του Υπουργού Γεωργίας, μετά γνώμην του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών και του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών και δι' ωρισμένον χρόνον, μείωσις του φόρου μέχρι του ημίσεος του υπό του καθ' έκαστον έτος ισχύοντος πίνακος διατιμήσεως προβλεπομένου φόρου του Δημοσίου δι' άπαντα ή τινά των εκ του δάσους εξαγομένων προϊόντων.

6. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον μείωσις του φόρου δύναται να εγκριθή, εφ' όσον αι διανοιγόμεναι δασικαί οδοί και δευτερεύουσαι τοιαύται πληρούν τους υπό της δασικής αρχής τεθέντας και παρά του Υπουργείου εγκριθέντας όρους ως προς τα καθορισθέντα υποχρεωτικά σημεία διαβάσεως, αφετηρίαν και τέρμα της οδού, επιτρεπομένην κλίσιν, πλάτος και ακτίνα καμπυλότητος.


Αρθρο: 169

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ξυλεία λιγνιτωρυχείων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

Η απαλαμβανομένη εγχώριος ξυλεία εκ μη δημοσίων δασών προς χρήσιν εις την εκμετάλλευσιν των λιγνιτωρυχείων και κατασκευήν έργων εξυπηρετήσεως αυτών απαλλάσσεται του δημοσίου δασικού φόρου.


Αρθρο: 170

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Προϊόντα εκποιουμένων δασών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

1. Η απόληψις δασικών προϊόντων εκ των εκποιουμένων δασών ενεργείται κατά τας περί εκμεταλλεύσεως των μη δημοσίων δασών διατάξεις, καταβαλλομένου του νομίμου φόρου.

2. Προκειμένου περί εκτάσεων παραχωρηθεισών προς δενδροκομικήν εκμετάλλευσιν, το ήμισυ του τιμήματος αυτών και επί πλέον το ήμισυ του φόρου του καταβαλλομένου διά τα δασικά προϊόντα, τα προερχόμενα εκ της εκχερσώσεως, παρακατατίθεται εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων και αποδίδεται εις τον ιδιοκτήτην, εάν εντός 5 ετών από της

παραχωρήσεως επιτευχθή η εξημέρωσις των αγρίων δένδρων ή ευδοκιμήσουν τα φυτευθέντα, τουλάχιστον κατά 4/5 του συνόλου των προς εμβολιασμόν ή φύτευσιν δένδρων, υπολογιζομένων κατά την διάταξιν της παρ. 3 του άρθρ.

24. Εάν παρέλθη άπρακτος η προθεσμία αύτη το ως άνω ποσόν εισάγεται εις το δημόσιον ταμείον ως δημόσιον έσοδον.

3. Διά την εφαρμογήν των εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζομένων, αρμοδία αρχή είναι ο νομάρχης, αρμόδιος δε όπως βεβαιώση την πραγματοποίησιν ή μη της εξημερώσεως ή της ευδοκιμήσεως της φυτεύσεως είναι ο οικείος δασάρχης.

4. Εάν, άμα τη λήξει της κατά το άρθρ. 24 προθεσμίας των 3 ή 4 ετών ήθελεν ο αγοραστής κηρυχθή έκπτωτος παντός δικαιώματος, κατά τα εν τω αυτώ άρθρω οριζόμενα, διατάσσεται ταυτοχρόνως η εις το δημόσιον ταμείον εισαγωγή ως δημοσίου εσόδου του κατά την παρ. 2 ποσού.


Αρθρο: 171

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Προϊόντα παραχωρουμένων δασικών εκτάσεων προς αποκατάστασιν γεωργών κλπ.

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

Αι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του προηγουμένου άρθρου περί αποδόσεως του ημίσεος του τιμήματος έχουν αναλόγως εφαρμογήν και διά τας κατά το άρθρ. 20 του Α.Ν. 857/1937 προς αποκατάστασιν ακτημόνων διατιθέμενας εκτάσεις, επί των οποίων, ως και επί των κατά το άρθρ. 18 παρ. 2 περιπτ. β' και γ' του παρόντος κώδικος διατιθεμένων τοιούτων, η απόληψις δασικών προϊόντων ενεργείται ατελώς.


Αρθρο: 172

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Προϊόντα ανταλλαξίμων δασών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

Τα εξ ανταλλαξίμων δασών απολαμβανόμενα δασικά προϊόντα απαλλάσσονται του δημοσίου φόρου.


Αρθρο: 173

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ατέλεια ημέρων κερατίων και καστάνων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

Η συλλογή και μεταφορά ημέρων κερατίων ως και ημερών ή αγρίων καστάνων, προερχομένων εκ δημοσίων ή μη δημοσίων δασών ή κτημάτων και προοριζομένων, είτε δι' ατομικάς ανάγκας των συλλεγόντων είτε προς εμπορίαν, είναι ατελής.


Αρθρο: 174

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Μείωσις φόρου και ατέλεια προϊόντων εκχερσώσεως

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωση - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

1. Ο υπό του άρθρ. 166 παρ. 1 προβλεπόμενος φόρος, προκειμένου περί εκχερσώσεως ή εκκαθαρισμού εκτάσεων καλυπτομένων υπό αγριελαιών ή αγρίων οπωροφόρων δένδρων, δύναται να ελαττωθή και μέχρι του ενός τετάρτου του κανονικού τοιούτου.

2. Η εκχέρσωσις δασών, περί των οποίων προβλέπει το άρθρ. 166 παρ. 2, εφ' όσον τα εξ αυτής προϊόντα διατίθενται προς θεραπείαν των ατομικών αναγκών των εκχερσούντων, επιτρέπεται ατελώς κατά τα εν τη προμνησθείση διατάξει οριζόμενα.


Αρθρο: 175

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ατέλεια ρητίνης

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

Η εκ μη δημοσίων δασών παραγομένη ρητίνη απαλλάσσεται της δασικής φορολογίας, του εκ ταύτης εσόδου αναπληρουμένου δι' ετησίας

επιχορηγήσεως του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών εκ του κρατικού προϋπολογισμού διά χρηματικού ποσού ίσου προς το προϊόν του φόρου ρητίνης κατά το έτος 1958.


Αρθρο: 176

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ατελείς άδειαι

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

1. Υλοτομούνται, συλλέγονται, ή κατασκευάζονται κατόπιν ατελούς αδείας:

α) Ξυλεία υλοτομουμένη υπό των κατοίκων χωρίων ή κωμοπόλεων πραγματικού πληθυσμού κάτω των 3.500 εκ δασών της περιφερείας των ή παρακειμένων τοιούτων, μετ' έγγραφον έγκρισιν του δασοκτήμονος, εφόσον το δάσος δεν είναι δημόσιον και χρησιμοποιουμένη αποκλειστικώς δι' ανέγερσιν ή επισκευήν ιδίων οικιών ή αποθηκών, κειμένων εντός της περιφερείας του χωρίου ή της κωμοπόλεως, εφ' όσον οι κάτοικοι είναι άποροι και η απορία των βεβαιούται νομίμως.

β) Ξυλεία, καυσόξυλα ή θάμνοι προς ασβεστοποιΐαν, χρησιμοποιούμενα άπαντα αποκλειστικώς, είτε προς ανέγερσιν και επισκευήν οικιών και αποθηκών κατοίκων χωρίων, οι οποίοι έπαθον εκ πυρκαϊάς, σεισμού, πλημμύρας, καθιζήσεως του εδάφους ή άλλου τυχαίου δυστυχήματος, είτε προς επισκευήν πλοίων παθόντων εκ ναυαγίου.

γ) Ξυλεία, καυσόξυλα ή θάμνοι δι' ασβεστοποιΐαν, χρησιμοποιούμενα άπαντα προς ανέγερσιν ή επισκευήν εκκλησιών, σχολείων, αγαθοεργών ιδρυμάτων και κοινωφελών εν γένει έργων, εφόσον γίνονται δι' αυτεπιστασίας ή και εργολαβίας, όταν ο όρος της ατελείας περιλαμβάνεται εις την συγγραφήν των υποχρεώσεων του εργολάβου, ως και διά την κατασκευήν θρανίων, πινάκων και λοιπών οργάνων αναγκαίων διά την λειτουργίαν σχολείων.

δ) Ξυλεία, καυσόξυλα ή θάμνοι προς ασβεστοποιΐαν εξ ιδιωτικών ή δημοτικών ή κοινοτικών δασών διά τας ιδίας ανάγκας των δασοκτημόνων ή των μελών των οικείων δήμων ή κοινοτήτων.

ε) Καυσόξυλα προοριζόμενα δι' ανάγκας λαϊκών συσσιτίων, παιδικής διατροφής εν γένει και των δημοσίων ορφανοτροφείων.

2. Οι καταδικασθέντες διά παραβάσεις των περί πυρκαϊάς δασών διατάξεων δεν δύνανται να υλοτομήσουν ατελώς οικοδομήσιμον ξυλείαν διά τας ανάγκας αυτών επί πέντε μεν έτη από της καταδίκης, εάν κατεδικάσθησαν επί πλημμελήματι, επί τρία δε έτη, εφόσον πρόκειται περί αρμοδίως κληθέντων και αναιτιολογήτως μη μεταβάντων προς κατάσβεσιν πυρκαϊάς.


Αρθρο: 177

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ατελείς και άνευ αδείας υλοτομίαι

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

1. Ατελώς και άνευ αδείας υλοτομούνται, συλλέγονται ή κατασκευάζονται: α) Τα καυσόξυλα και οι θάμνοι, όταν προορίζωνται δι' οικιακήν χρήσιν του υλοτομούντος και μεταφέρωνται δι' οιουδήποτε μέσου εντός του δασαρχείου.

β) Τα καυσόξυλα και οι θάμνοι, όταν μεταφέρονται δι' οιουδήποτε μέσου θαλασσίως ή διά ξηράς, μέχρι του ποσού των τριών φορτίων ή πεντακοσίων χιλιογράμμων καθ' εκάστην ημέραν και κατ' άτομον εντός της περιφερείας του δασαρχείου, εις το οποίον συνελέγησαν ή εγκρίσει του νομάρχου λαμβανομένη μετά γνώμην του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών και εις την περιφέρειαν συνορεύοντος δασαρχείου, και πωλούνται υπό των ιδίων συλλεκτών δι' οικιακήν χρήσιν των κατοίκων ή εις υπαίθρια κεραμοποιεία, πλινθοποιεία, αγγειοπλαστεία, ελαιοτριβεία, τυροκομεία, αρτοκλιβάνους, άμβυκας, εγκαταστάσεις αποστάξεως φυτικών ουσιών προς παραγωγήν αιθερίων ελαίων, σησαμελαιοτριβεία,

στραγαλοποιεία, βυρσοδεψεία και λοιπάς ομοίας φύσεως εγκαταστάσεις. Προκειμένου όμως περί χρήσεως των καυσοξύλων ή θάμνων τούτων εις εργοστάσια, ασβεστοκαμίνους, συστηματικά κεραμοποιεία, πλινθοποιεία, αλωνιστικάς μηχανάς, ατμόπλοια διά την θέρμανσιν των ατμολεβήτων και προς εμπορίαν συγκέντρωσιν, όλως εξαιρετικώς και μόνον όταν εις τα δάση των πέριξ χωρίων υπάρχουν πλεονάσματα καυσοξύλων υπέρ τας ανάγκας των κατοίκων, δύναται η τοιαύτη χρήσις να επιτραπή υπό του νομάρχου μετά γνώμην του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών, επί τη καταβολή, μισθώματος μεν, οριζομένου υπό του νομάρχου, εφ' όσον τα καυσόξυλα ή οι θάμνοι προέρχονται εκ δημοσίων ή αναμίξ εκ δημοσίων και μη δημοσίων δασών, φόρου δε, εφόσον τα καυσόξυλα ή οι θάμνοι προέρχονται εκ μη δημοσίων δασών.

γ) Γεωργικά εργαλεία εν γένει (ιδία άροτρα, διχάλαι, στυλιάρια), υπορθώματα αμπέλων, βέργαι περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία προς κατασκευήν κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, προς περίφραξιν ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπέλων ή αγρών, δρομάρια και ράβδοι προς αποξήρανσιν καπνού, πάσσαλοι προς διευθέτησιν χειμάρρων ή προς προστασίαν γεωργικών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών και οβελοί κατά τας εορτάς του Πάσχα, εφ' όσον πάντα χρησιμοποιούνται δια τας ιδίας των υλοτομούντων ανάγκας.

δ) Σχινόφυλλον, κηκίδια, άνθη φιλύρας, λιγόβεργαι και ξηροί κώνοι πεύκης. Τα προϊόντα όμως ταύτα ως και το σχινάλευρον, μεταφερόμενα διά ξηράς ή διά θαλάσσης εκτός του δασαρχείου, εις την περιφέρειαν του οποίου συνελέγησαν, υποβάλλονται εις πληρωμήν μισθώματος μεν, εφ' όσον προέρχονται εκ δημοσίων δασών, φόρου δε, εφ' όσον προέρχονται εκ μη δημοσίων δασών ή κτημάτων.

ε) Τα εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων και αμπέλων φυόμενα οιαδήποτε δένδρα.

ς) Τα εντός γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργουμένων εκτάσεων φυόμενα είτε οπωροφόρα ή καρποφόρα είτε τεχνητώς φυτευθέντα, είτε αυτοφυή οιασδήποτε μεμονωμένως μέχρι πέντε κατά στρέμμα φυόμενα δένδρα, ως και αι τεχνηταί ή αυτοφυείς δασικαί λωρίδες επί των ορίων των καλλιεργειών πλάτους μέχρι δέκα μέτρων. Τα αυτοφυή όμως ταύτα δένδρα, εφ' όσον διατίθενται προς εμπορίαν, υλοτομούνται κατόπιν εγκρίσεως της δασικής αρχής και επί τη καταβολή δασικού φόρου.

2. Αι περί ων η προηγουμένη παράγραφος υλοτομίαι δύνανται να ρυθμισθούν ή περιορισθούν μέχρι πλήρους απαγορεύσεως κατά χώρον, χρόνον και τρόπον, κατά τα εν άρθρ. 66 οριζόμενα.

Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928 " Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και τρόπου υλοτομίας, Δασική φορολογίας και μισθώματος, διαθέσεως δασικών προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης κλπ. ρητινοσυλλογής και ρητινοκαλλιέργειας κλπ.

Εχοντες υπ' όψει

το άρθρο 75 του από 14 Ιουλ. 1927 Δ/τος " περί καθιερώσεως νέου συστήματος βεβαιώσεως και εισπράξεως της δασικής φορολογίας και τροποποιήσεως διατάξεων τινων του δασικού κώδικος, κωδικοποιούμεν τας διατάξεις: 1) του από 3-11-23 Δ/τος περί διαχειρίσεως δασών, κανονισμού υλοτομίας, διαθέσεως δασικών προϊόντων κλπ . 2) του Δ/τος της 27-11-26 περί εκτελέσεως του από 19-11-25 Δ/τος κλπ.


Αρθρο: 178

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Τοπικαί ατέλειαι

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

1. Ατελώς και άνευ αδείας υλοτομούνται, συλλέγονται ή κατασκευάζονται: α) Η ξυλεία, οι ξυλάνθρακες και τα προς ασβεστοποιΐαν καυσόξυλα ή θάμνοι, εφ' όσον απαλαμβάνονται εις τας επαρχίας Γυθείου και Οιτύλου εξ ανεγνωρισμένων μη δημοσίων δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και δένδρων (δασικών ή μη), και προορίζονται διά τας ιδίας ανάγκας ή και επιτόπιον κατανάλωσιν.

β) Τα εις την Επτάνησον απολαμβανόμενα και μεταφερόμενα δασικά προϊόντα, εκτός εάν πρόκειται περί υλοτομίας δάσους, ή μερικώς δασοσκεπούς εκτάσεως, οπότε δεν καταβάλλεται μεν επίσης φόρος ή μίσθωμα, απαιτείται όμως ατελής άδεια της δασικής αρχής. Τα διά θαλάσσης όμως εκτός της Επτανήσου μεταφερόμενα δασικά προϊόντα υποβάλλονται εις την καταβολήν του εν τω πίνακι διατιμήσεως

αναγραφομένου δασικού φόρου ή μισθώματος δι' εκδόσεως αδείας υλοτομίας παρά της δασικής αρχής.

2. Διά τας υλοτομίας της προηγουμένης παραγράφου ισχύουν, όσον αφορά εις τας δυναμένας να εκδοθούν αστυνομικάς δασικάς διατάξεις τα εν άρθρ. 66 οριζόμενα.

3. Τα εν 'Αθω παραγόμενα δασικά προϊόντα απαλλάσσονται του δημοσίου φόρου. Τα εκτός όμως της Χερσονήσου του Αγίου 'Ορους 'Αθω δάση, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και μη πεδινά χορτολίβαδα των μονών του 'Αγίου 'Ορους υπάγονται εις τας αυτάς διατάξεις, υπό τας οποίας τελούν τα των λοιπών αγαθοεργών ιδρυμάτων της Επικρατείας.


Αρθρο: 179

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικαί ατέλειαι

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

1. Ο αναπτύξας οιονδήποτε δάσος επί ιδίου εδάφους απαλλάσσεται της πληρωμής παντός δημοσίου δασικού φόρου διά παν δασικόν προϊόν προερχόμενον εκ του ούτω δασωθέντος εδάφους επί χρονικόν διάστημα ίσον προς τον περίπτροπον χρόνον, καθοριζόμενον υπό του νομάρχου μετά γνώμην του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών. Επί τούτοις χορηγείται άδεια υλοτομίας ατελής, όπου η λήψις αδείας απαιτείται κατά τας κειμένας διατάξεις.

2. Η εκρίζωσις αγριελαιών, προς σκοπόν μεταφυτεύσεως και εμβολιασμού, ενεργείται ατελώς και άνευ αδείας μεν της δασικής αρχής, εφ' όσον πρόκειται περί μη δημοσίων δασών και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων, πάντως όμως μετ' έγκρισιν του οικείου δασοκτήμονος, κατόπιν ατελούς δε αδείας της δασικής αρχής, εφόσον πρόκειται περί δημοσίων δασών και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων.

3. Δασικά προϊόντα, παραγόμενα ως προϊόν βιομηχανικών εργοστασίων διά μηχανικής επεξεργασίας ή διά χημικής αποστάξεως καυσοξύλων,

απαλλάσσονται της πληρωμής μισθώματος ή δημοσίου δασικού φόρου. Διά την λειτουργίαν όμως των τοιούτων εργοστασίων τα οπωσδήποτε

χρησιμοποιούμενα καυσόξυλα πρέπει να προέρχωνται εξ υλοτομίας ενεργηθείσης επί τη βάσει αδείας υλοτομίας.

4. Απαγορεύεται η εντός εργοστασίων μετατροπή νομίμως αποληφθέντων δασικών προϊόντων εις έτερα τοιαύτα άνευ καταβολής της τυχόν διαφοράς μεταξύ του δημοσίου δασικού φόρου ή μισθώματος του αρχικώς αποληφθέντος δασικού προϊόντος και του εκ μετρατροπής προερχομένου τοιούτου.


Αρθρο: 180

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Στρεμματικός δασικός φόρος

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

Οι ιδιοκτήται ή διακάτοχοι δασών υποχρεούνται, προς κάλυψιν των δαπανών επιτηρήσεως αυτών εκ μέρους των δημοσίων δασικών οργάνων, και εφ' όσον συλλέγουν ή υλοτομούν εκ των δασών δασικά προϊόντα προς εμπορίαν, να καταβάλλουν ετησίως στρεμματικόν φόρον δι' ολόκληρον την έκτασιν του δάσους των, συνιστάμενον εις 0,10 δραχμάς κατά στρέμμα. Ο ούτω καταβαλλόμενος στρεμματικός φόρος εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να υπερβή το δωδέκατον της κατα τον πίνακα διατιμήσεως συνολικής τιμής χονδρικής πωλήσεως των καθ' έκαστον έτος απολαμβανομένων προς εμπορίαν δασικών προϊόντων.


Αρθρο: 181

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Σιδηροδρομικά κόμιστρα, προστατευτικοί δασμοί

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Σχόλια
Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.

Κείμενο Αρθρου

1. Διά λόγους δασικής πολιτικής, τονώσεως και ενισχύσεως της εγχωρίου δασικής παραγωγής, ως και διευκολύνσεως της εκμεταλλεύσεως των απομεμακρυσμένων των κέντρων καταναλώσεως δασών, τη υποδείξει του Υπουργείου Γεωργίας και κατόπιν αποφάσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών, δύναται να ελαττωθούν αναλόγως τα εκάστοτε ισχύοντα σιδηροδρομικά κόμιστρα μεταφοράς των δασικών προϊόντων εγχωρίου προελεύσεως και ιδία τα τοιαύτα καυσίμου ύλης (ξυλανθράκων και καυσοξύλων).

2. Διά τους αυτούς ως άνω λόγους δύναται, τη υποδείξει του Υπουργείου Γεωργίας και αποφάσει του Υπουργείου των Οικονομικών, να επιβληθή επί των εκ του εξωτερικού εισαγομένων δασικών προϊόντων προστατευτικός δασμός, ρυθμιζόμενος εκάστοτε υπό της αρμοδίας επί του δασμολογίου επιτροπής, εις την οποίαν μετέχει υποχρεωτικώς, προκειμένου περί της δασμολογήσεως των δασικών προϊόντων και ο αρμόδιος διευθυντής της Γενικής Διευθύνσεως Δασών.


Αρθρο: 182

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικαί Φορολογικαί απαλλαγαί

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Διαχείριση μη δημοσίων δασών, Δασική φορολογία (Μίσθωμα - Δασικός φόρος)

Κείμενο Αρθρου

1. Του δασικού φόρου, περί ου το άρθρ. 160 και του στρεμματικού τοιούτου, περί ου το άρθρ. 180, απαλλάσσονται τα δάση, τα ανήκοντα εις την Α.Μ. τον Βασιλέα και την Α.Β.Υ. τον Διάδοχον ως και τα λοιπά μέλη της Βασιλικής Οικογενείας.

2. Τα κατά το άρθρ. 42 παραχωρηθέντα κατά χρήσιν δημόσια δάση εις το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης απαλλάσσονται της καταβολής του ως άνω δημοσίου δασικού φόρου διά τα εξ αυτών παραγόμενα δασικά προϊόντα ως και της στρεμματικής φορολογίας.


Αρθρο: 183

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Ιδιωτικοί δασολόγοι και δασοφύλακες

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προσωπικών ιδιωτικών δασών, 'Εκτακτοι δασοφύλακες, Επόπται πρασίνου, Ιδιωτικό δασικό προσωπικό σε ιδιωτικά δάση

Κείμενο Αρθρου

1. Δασοκτήμονες, μη δημοσίων δασών έχοντες έκαστος ή πλείονες ομού, εξ αδιαιρέτου ή μη, υπό την κυριότητα ή νομήν των δάση, συνεχόμενα ή μη, επιφανείας μείζονος των 8.000 εκταρίων εν τη περιφερεία του αυτού δασαρχείου δύνανται, αποφάσει του Υπουργού Γεωργίας, να υποχρεωθούν όπως προσλάβουν διά την διοίκησιν και διαχείρισιν ιδιώτην δασολόγον. Οι δασολόγοι ούτοι διορίζονται παρά του Υπουργού Γεωργίας επί τη προτάσει των δασοκτημόνων υποβαλλομένη εντός προθεσμίας τασσομένης υπό του Υπουργού, ο δε μισθός αυτών καταβάλλεται υπό των δασοκτημόνων. Εν περιπτώσει αμελείας ή ασυμφωνίας αυτών ως προς το πρόσωπον του δασολόγου, διορίζονται αυτεπαγγέλτως υπό του Υπουργού Γεωργίας.

2. Οι δασοκτήμονες μη δημοσίων δασών εκτάσεως 300 εκταρίων και άνω, ως και εκτάσεως μικροτέρας μεν των 300 εκταρίων και άνω υποχρεούνται να προσλάβουν ιδιωτικούς δασοφύλακας διά τα εις την κυριότητα ή διακατοχήν αυτών τελούντα δάση, αναλόγως των από των δασών τούτων προσόδων των. Εις περίπτωσιν, καθ' ην η έκτασις των τοιούτων δασών υπερβαίνει τα 1500 εκτάρια, οι δασοκτήμονες υποχρεούνται να προσλάβουν και δεύτερον δασοφύλακα, τρίτον δε εφ' όσον η έκτασις των υπό φύλαξιν δασών υπερβαίνει τα 2.500 εκτάρια. Της υποχρεώσεως περί διορισμού δευτέρου και τρίτου δασοφύλακος δύνανται να απαλλαγούν οι ιδιοκτήται ή οι διακάτοχοι δασών, καταστραφέντων κατά την διάρκειαν του πολέμου 1940-41 και της κατοχής, των οποίων αι πρόσοδοι αποδεδειγμένως δεν καλύπτουν τας δαπάνας μισθοδοσίας των πλειόνων του ενός δασοφυλάκων.

3. Οι ιδιωτικοί δασφούλακες προτείνονται υπό του δασοκτήμονος και διορίζονται υπό του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών, μετά γνωμάτευσιν του οικείου δασάρχου. Επί πλειόνων συνιδιοκτητών ή συνδιακατόχων δασών, οι ιδιωτικοί δασοφύλακες προτείνονται υπό της πλειοψηφίας τούτων, εκάστου έχοντος τόσας ψήφους, όσα τα επί του επικοίνου δάσους ιδανικά αυτού μερίδια.

4. Εις περίπτωσιν, καθ' ην οι κατά τα ανωτέρω υπόχρεοι προς πρόσληψιν ιδιωτικών δασοφυλάκων αμελούν να υποδείξουν τοιούτους εντός προθεσμίας τασσομένης εις αυτούς υπό του οικείου δασάρχου και μη δυναμένης να είναι μικροτέρας των 45 ημερών, ο αρμόδιος περιφερειακός διευθυντής δασών, μετά πρότασιν του δασάρχου, προβαίνει αυτεπαγγέλτως εις τον διορισμόν των ιδιωτικών δασοφυλάκων, καθορίζων άμα την μισθοδοσίαν αυτών, η οποία, αρνουμένων των ιδιοκτητών ή διακατόχων να καταβάλλουν ταύτην, εισπράττεται κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις.

5.Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να εξαρτήση την έγκρισιν ή μη καρπώσεων εις τα μη δημόσια δάση εκ της συμμορφώσεως ή μη των δασοκτημόνων ως προς την πρόσληψιν ιδιωτικών δασολόγων και του απαραιτήτου διά την φύλαξιν του δάσους αριθμού δασοφυλάκων.

6. Ο περιφερειακός διευθυντής δασών και ο δασάρχης επί των ιδιωτικών δασοφυλάκων, ως και ο Υπουργός Γεωργίας και ο περιφερειακός διευθυντής δασών επί των ιδιωτικών δασολόγων, ασκούν πειθαρχικήν εξουσίαν οίαν και επί των δημοσίων δασοφυλάκων και δασαρχών, αι δε υπ' αυτών

επιβαλλόμεναι ποιναί, μηδέ της οριστικής απολύσεως εξαιρουμένης, είναι υποχρεωτικαί διά τον δασοκτήμονα. Η ποινή της οριστικής απολύσεως, προκειμένου μεν περί των δασοφυλάκων επιβάλλεται υπό του περιφερειακού διευθυντού δασών, προκειμένου δε περί των δασολόγων υπό του Υπουργού Γεωργίας, είναι δε και αύτη υποχρεωτική διά τον δασοκτήμονα. Τα ποσά των τυχόν εις τους ιδιωτικούς δασολόγους και δασοφύλακας επιβαλλομένων πειθραχικών ποινών προστίμου βεβαιούνται και εισπράττονται υπέρ του Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

7. Δ/μα καθορίζει τα του τρόπου διορισμού και απολύσεως των ιδιωτικών δασολόγων και δασοφυλάκων, τα προσόντα, τα της μισθοδοσίας και του τρόπου εισπράξεως, τα της βαθμολογικής εξελίξεως, ως και τα της εντάξεως των δασολόγων και δασοφυλάκων των δημοτικών και κοινοτικών δασών κατά τας αντιστοίχους διατάξεις των λοιπών δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, τα του ορίου ηλικίας, τα καθήκοντα και δικαιώματα, τα της συντάξεως και εφαρμογής δασοπονικών μελετών παρά δασολόγων, ως και πάσαν λεπτομέρειαν εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

<Με την περ. α' της παρ. 3 του άρ. 36 Ν. 1845/25-26 Απρ. 1989 (ΦΕΚ. Α' 102), ορίστηκε ότι από την ημέρα εφαρμογής του άνω Νόμου παύει να υφίσταται η κατά τις διατάξεις του άνω άρθρου υποχρέωση πρόσληψης δασοφύλακα που έχουν οι ιδιοκτήμονες καθώς και οι νομείς ή διακάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων. Για τους ήδη>προσληφθέντες δασοφύλακες βάσει του άνω άρ. 183 και του άρ. 10 του α.ν. 959/1946 σε δάση και δασικές εκτάσεις που δεν ανήκουν στο Δημόσιο, βλ. περ. β' της παρ. 3 του άνω Ν. 1845/89>.


Αρθρο: 184

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις δημοσίου δασικού προσωπικού εις ιδιωτικά δάση

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προσωπικόν ιδιωτικών δασών, 'Εκτακτοι δασοφύλακες, Επόπτες πρασίνου, Ιδιωτικό δασικό προσωπικό σε ιδιωτικά δάση

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τους δασοκτήμονες μη δημοσίων δασών πάσης εκτάσεως, τους προσφερομένους να καταβάλλουν τας νομίμους απολαυάς δημοσίων δασικών υπαλλήλων, δύναται ο Υπουργός Γεωργίας να διαθέτη προς διοίκησιν, διαχείρισιν και αστυνομίαν των δασών τούτων, δημοσίους δασικούς υπαλλήλους από του 10ου βαθμού του δασικού κλάδου Β' κατηγορίας και άνω, μη υπαγομένους εις τας περί εντοπιότητος διατάξεις του υπαλληλικού κώδικος, των οποίων ο χρόνος της τοιαύτης υπηρεσίας λογίζεται εις τον χρόνον προαγωγής και συντάξεως. Οι ούτω διατιθέμενοι δεν απαλλάσσονται των κεκενονισμένων διά τους δημοσίους δασικούς υπαλλήλους κρατήσεων και διατηρούν τα αντίστοιχα του δημοσίου υπαλλήλου δικαιώματα.

2. Τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα έχουν εφαρμογήν και διά το Βασιλικόν κτήμα Τατοΐου.

3. Εις τους δήμους και τας κοινότητας, διά την παρ' αυτών εκτέλεσιν ή εποπτείαν έργων αναδασώσεων, δύναται ο Υπουργός Γεωργίας να διαθέτη δημοσίους δασικούς υπαλλήλους, εφ' όσον οι δήμοι και αι κοινότητες καταβάλλουν τας νομίμους αποδοχάς των. Οι διατιθέμενοι εξακολουθούν να διατηρούν τα δικαιώματα προαγωγής και συντάξεως ως εν τη παρ. 1.

4. Δασοκτήμονες, κατά την παρ. 1 του άρθρ. 146, έχοντες συνολικώς πλησίων αλλήλων κείμενα δάση επιφανείας μεγαλυτέρας των 6.000 εκταρίων, υποχρεούνται από της εκδόσεως των κατά την αυτήν παράγραφον Δ/των όπως καταβάλλουν ετησίως εις το δημόσιον ταμείον της περιφερείας των ολόκληρον τον ετήσιον μισθόν ενός δασάρχου, επί βαθμώ 6ω, κατανεμόμενον μεταξύ των δασοκτημόνων αναλόγως της τιμής και εκτάσεως των δασών εκάστου και εισπραττόμενον, εν περιπτώσει αρνήσεως, κατά τας διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Ο αριθμός των δασαρχών αυξάνεται εκάστοτε κατά τόσους δασάρχας, όσος ο αριθμός εκείνων, των οποίων ο νόμιμος μισθός καταβάλλεται υπό των κατά τα ανωτέρω υποχρέων.

5. Προκειμένου περί υποδειγματικώς διαχειριζομένων μη δημοσίων δασών, δύναται ο Υπουργός Γεωργίας να χορηγή εις τους κατά την παρ. 1 προσλαμβανομένους δημοσίους υπαλλήλους μέχρι του 30% των αποδοχών των, των υπολοίπων καταβαλλομένων υπό του οικείου δασοκτήμονος.

6. Εις τους δασικούς συνεταιρισμούς, πλήρους ή περιωρισμένης εκεμταλλεύσεως, δύναται, δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, λαμβανομένης κατόπιν αιτήσεως ή γνώμης της πανελληνίου συνομοσπονδίας ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών να διατίθενται δημόσιοι υπάλληλοι. Αι αποδοχαί των ανωτέρω υπαλλήλων, εφ' όσον διαρκεί η διάθεσις, τα έξοδα κινήσεως ως και η ημερησία αποζημίωσις διά την εκτός έδρας εκτέλεσιν υπηρεσίας καταβάλλονται υπό του Δημοσίου ταμείου εις βάρος των εις τους διατίθενται συνεταιρισμών κατά τα λεπτομερέστερον διά Δ/τος, εκδιδομένου επί τη προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, καθοριζόμενα.


Αρθρο: 185

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Δασικόν προσωπικόν πανεπιστημιακών δασών Θεσσαλονίκης

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προσωπικό ιδιωτικών δασών, 'Εκτακτοι δασφούλακες, Επόπτες πρασίνου, Ιδιωτικό δασικό προσωπικό σε ιδιωτικά δάση

Κείμενο Αρθρου

Διά το δασικόν προσωπικόν των πανεπιστημιακών δασών Θεσσαλονίκης ισχύουν αι διατάξεις των άρθρ. 4 Νόμ. 6320/1934, άρθρ. 8 και 11 Νόμ.

1881/51,94141/π.ε. 4.6.57 αποφάσεως Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Αρθρο: 186

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Δασικόν κλπ. προσωπικόν δημοτικής και κοινοτικής δασοπονίας

Λήμματα
Δασικός Κωδικός, Προσωπικόν ιδιωτικών δασών, 'Εκτακτοι δασοφύλακες, Επόπτες πρασίνου, Ιδιωτικό δασικό προσωπικό σε ιδιωτικά δάση

Κείμενο Αρθρου

Η ίδρυσις κοινής δασοπονικής υπηρεσίας και η πρόσληψις του

αναγκαιούντος δασικού κλπ. προσωπικού υπό δύο ή πλειόνων δήμων και κοινοτήτων, διά την επιστημονικήν διαχείρισιν, εκμετάλλευσιν και αξιοποίησιν των δασών αυτών δύναται να ενεργηθή κατά τας περί συνεργασίας δήμων και κοινοτήτων, διάταξεις του άρθρ. 152 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος.


Αρθρο: 187

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Επόπται πρασίνου

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προσωπικό ιδιωτικών δασών, 'Εκτακτοι δασοφύλακες, Επόπτες πρασίνου, 'Εκτακτοι δασφούλακες δημοσίων δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Δύνανται να διορισθούν, επί τη αιτήσει δήμων και κοινοτήτων και άλλων νομικών φιλοδασικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων, έκτακτοι δασοφύλακες προς φύλαξιν δημοσίων δασών, αμειβόμενοι υπό των προτεινόντων τούτους, προς τους οποίους συνδέονται διά σχέσεως ιδιωτικού δικαίου.

2. Μέλη φιλοδασικών επιτροπών και ενώσεων προσκοπικών, κυνεγετικών, τουριστικών και φυσιολατρικών εν γένει σωματείων δύνανται να διορισθούν ως άμισθοι επόπται του πρασίνου θεωρούμενοι, διά τας περί τα δάση παραβάσεις, ως ανακριτικοί υπάλληλοι. Η ιδιότης του αμίσθου επόπτου πρασίνου δεν αποτελεί ασυμβίβαστον με άλλην δημοσίαν ή κοινοτικήν θέσιν.

3. Διά Δ/τος καθορίζονται τα προσόντα διορισμού, ο τρόπος διορισμού, η μισθοδοσία και ο τρόπος καταβολής ταύτης, η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξις, τα δικαιώματα και καθήκοντα, ο πειθαρχικός έλεγχος, το όριον ηλικίας, ως και πάσα σχετική λεπτομέρεια διέπουσα τους κατά τας προηγουμένας 1 και 2 παραγράφους του άρθρου τούτου εκτάκτους δασοφύλακας και επόπτας πρασίνου.


Αρθρο: 188

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Αναδασώσεις, Αναδασωτέα εδάφη

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1970 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 189

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Αναδασώσεις, Αναδασωτέα εδάφη

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 190

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Αναδασώσεις, Αναδασωτέα εδάφη

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 191

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Αναδασώσεις, Αναδασωτέα εδάφη

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 192

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Αναδασώσεις, Αναδασωτέα εδάφη

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 193

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Αναδασώσεις, Αναδασωτέα εδάφη

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 194

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Αναδασώσεις, Αναδασωτέα εδάφη

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 195

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Αναδασώσεις, Αναδασωτέα εδάφη

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 196

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Αναδασώσεις, Αναδασωτέα εδάφη

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 197

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Αναδασώσεις, Αναδασωτέα εδάφη

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 198

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Αναδασώσεις, Αναδασωτέα εδάφη

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 199

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Αναδασώσεις, Αναδασωτέα εδάφη

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 200

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Δαπάναι αναδασώσεων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Αναδασώσεις, Αναδασωτέα εδάφη

Κείμενο Αρθρου

1. Αι προτάσει της δασικής υπηρεσίας ή των φιλοδασικών επιτροπών εκτελούμεναι αναδασώσεις, η ίδρυσις και η συντήρησις δασικών φυτωρίων και σπορείων ή πειραματικών δασικών σταθμών συντηρουμένων και χρησιμοποιουμένων υπό της δασικής υπηρεσίας ως και η αμοιβή των φυλάκων αναδασώσεων ενεργούνται δαπάνη του Δημοσίου, καταβαλλομένη εκ του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών.

2. Αι δαπάναι τεχνητής ή φυσικής αναδασώσεως, ως και της οροθεσίας, περιφράξεως, φυλάξεως και εν γένει προστασίας των κηρυχθεισών ως αναδασωτέων εκτάσεων, ως επίσης και αι δαπάναι απαλλοτριώσεως των τυχόν εντός των αναδασωτέων εκτάσεων περιλαμβανομένων ιδιοκτησιών βαρύνουν τον αιτήσαντα την κήρυξιν του εδάφους ως αναδασωτέου ή τους αναλαβόντας την υποχρέωσιν της αναδασώσεως ιδιοκτήτας.


Αρθρο: 201

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Δαπάναι Δήμων, κοινοτήτων κλπ.δι' αναδασώσεις

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Αναδασώσεις, Αναδασωτέα εδάφη

Κείμενο Αρθρου

1. Οι δήμοι, αι κοινότητες, αι μοναί, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να αναγράφουν εις τους προϋπολογισμούς αυτών πιστώσεις ουχί κατωτέρας των 5% των δασικών εισοδημάτων αυτών διά δαπάνας αναδασώσεως ή απαλλοτριώσεως εδαφών ανηκόντων εις την περιφέρειάν των. Τα αυτά νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να αναγράφουν ετησίως εις τον προϋπολογισμόν των πίστωσιν, καθοριζόμενην υπό της εγκρινούσης τον προϋπολογισμόν αρχής, αναλόγως των πόρων αυτών, διά την εκτέλεσιν αναδασώσεων εις την περιοχήν των. Η απόφασις αύτη δύναται να μεταρρυθμισθή υπό του Υπουργού, εις την αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η εποπτεία του νομικού προσώπου.

2. Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον αναγραφόμενα ποσά διατίθενται, είτε διά την απ' ευθείας υπό των ειρημένων νομικών προσώπων εκτέλεσιν των έργων είτε ως εισφορά εις το εκτελούν ταύτα Δημόσιον.


Αρθρο: 202

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Τίτλος Αρθρου
'Εντυπα φιλοδασικής προπαγάνδας

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Αναδασώσεις, Φιλοδασική προπαγάνδα, Φιλοδασικά σωματεία

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 203

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Φιλοδασικά Σωματεία

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Αναδασώσεις, Φιλοδασική προπαγάνδα, Φιλοδασικά σωματεία

Κείμενο Αρθρου

1. Διά την προστασίαν του πρασίνου και την φυσικήν και τεχνητήν αναδάσωσιν των περί τας πόλεις, κωμοπόλεις και χωρία λόφων και βουνών διά σκοπούς κυρίως αισθητικούς προς δημιουργίαν ιδία πάρκων, ως και τον διά φυσικής αναδασώσεως εξωραϊσμόν αρχαιολογικών, ιστορικών ή ιερών χώρων δύνανται να συνιστώνται φιλοδασικά σωματεία.

2. Πόροι των φιλοδασικών σωματείων δύναται να είναι συνδρομαί, δωρεαί, κληρονομίαι, κληροδοσίαι και επιχορηγήσεις του Κράτους, των δήμων και κοινοτήτων ή άλλων νομικών προσώπων, ως και εξευρισκόμενοι άλλοι πόροι, τόκοι κεφαλαίων και δάνεια.

3. Το διά του Α.Ν. 1247 της 19/28.5.1938 (περί κυρώσεως του Καταστατικού της "Φιλοδασικής Ενώσεως" κλπ.), κυρωθέν καταστατικόν της Φιλοδασικής Ενώσεως Αθηνών διέπεται υπό του Α. Νόμου τούτου.


Αρθρο: 204

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Φιλοδασικαί Επιτροπαί

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Αναδασώσεις, Φιλοδασική προπαγάνδα, Φιλοδασικά σωματεία

Κείμενο Αρθρου

1. Διά την προστασίαν του πρασίνου, την δημιουργίαν φιλοδένδρου αισθήματος και την εκτέλεσιν έργων αναδασώσεως, συνιστώνται διά πράξεων του νομάρχου, δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εις τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα τριμελείς ή πενταμελείς φιλοδασικαί επιτροπαί. Εις την πρωτεύουσαν του Κράτους η φιλοδασική επιτροπή είναι επταμελής.

2. Τα μέλη των επιτροπών αποτελούνται εκ του οικείου νομάρχου, εφ' όσον η έδρα της επιτροπής συμπίπτει με την έδραν του νομού, εκ του προϊσταμένου της τοπικής δασικής αρχής, εξ ενός αντιπροσώπου της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής οριζομένου υπό του οικείου συμβουλίου, των λοιπών μελών, μέχρι συμπληρώσεως, οριζομένων διά πράξεως του οικείου νομάρχου, προτάσει της οικείας δασικής αρχής, εκ προσώπων διακρινομένων διά την φιλόδενδρον αυτών δράσιν.

3. Αι επιτροπαί αύται αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, διαχειρίζονται τα εις αυτάς διατιθέμενα χρήματα, κατά τας διατάξεις περί δημοσίων υπολόγων, του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών έχοντος το δικαίωμα του διοικητικού και οικονομικού ελέγχου των επιτροπών εκτός αν ούτος μετέχη αυτής, οπότε τον έλεγχον ασκεί ο νομάρχης δι' ανωτέρου δασικού υπαλλήλου, οριζομένου υπό του Υπουργού Γεωργίας.

4. Πόροι των φιλοδασικών επιτροπών είναι:

α) Κρατικαί επιχορηγήσεις.

β) Διατιθέμενα χρηματικά ποσά υπό δήμων και κοινοτήτων, υδραυλικών ταμείων, κλπ. διά σκοπούς αναδασώσεων και δενδροφυτεύσεων.

γ) 'Αλλαι χρηματικαί ενισχύσεις, συνδρομαί, δωρεαί και έρανοι. δ) Πρόσοδοι πάσης φύσεως προερχόμεναι εκ της εκμεταλλεύσεως παραχωρουμένων υπό του Δημοσίου ή δήμων και κοινοτήτων εδαφών προς αναδάσωσιν δασυλλίων ή και δασικών θερέτρων.

5. Εις την δικαιοδοσίαν του νομάρχου ανήκουν και άπαντα τα φιλοδασικά σωματεία ή όσα εκ των φιλοπροόδων εν γένει σωματείων θέτουν ως κύριον αυτών σκοπόν την αναδάσωσιν και δενροφύτευσιν, υποκείμενα και ταύτα εις τον διοικητικόν και διαχειριστικόν έλεγχον τούτου, ασκούμενον δι' ανωτέρου δασικού υπαλλήλου οριζομένου υπ' αυτού.

6. Ο αριθμός των μελών των επιτροπών, η σύνθεσις, η θητεία, αι υπό τούτων διοριζόμεναι εκτελεστικαί επιτροπαί και αι λοιπαί λεπτομέρειαι της εν γένει οργανώσεως και λειτουργίας των φιλοδασικών επιτροπών, ως και των φιλοδασικών σωματείων, καθορίζονται διά Δ/τος.

7. Η παρά των φιλοδασικών επιτροπών εκτέλεσις αναδασωτικών και φυτωριακών εργασιών ενεργείται κατά τα εν άρθρ. 222 διαλαμβανόμενα.


Αρθρο: 205

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ρύθμισις λεπτομερειών αναδασώσεων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Αναδασώσεις, Φιλοδασική προπαγάνδα, Φιλοδασικά σωματεία

Κείμενο Αρθρου

Διά Δ/των ρυθμίζονται αι λεπτομέρειαι του καθορισμού και της οροθεσίας των αναδασωτέων εκτάσεων, τα της παραχωρήσεως των δημοσίων εκτάσεων προς αναδάσωσιν, ο τρόπος του καθορισμού και της πληρωμής των δαπανών αναδασώσεως, της εκτελέσεως των αναδασώσεων, τα της φυλάξεως και προστασίας των υπό αναδάσωσιν δημοσίων ή μη εκτάσεων, τα των καθηκόντων και πληρωμής των μισθών των φυλάκων, ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια των περί αναδασώσεων διατάξεων.


Αρθρο: 206

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προστασία δασών, Προστασία δασών εκ πυρκαϊών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 207

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προστασία Δασών, Προστασία δασών εκ πυρκαϊών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 208

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προστασία δασών, Προστασία δασών εκ πυρκαϊών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 209

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις κοινοτήτων προς αναδάσωσιν καέντων δασών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προστασία δασών, Προστασία δασών εκ πυρκαϊών

Κείμενο Αρθρου

1. Κοινότητες, εις την περιφέρειαν των οποίων κατεστράφησαν υπό της πυρκαϊάς δημόσια ή κοινοτικά δάση, υποχρεούνται να αναγράφουν ετησίως επί δεκαετίαν από της πυρκαϊάς εις τον προϋπολογισμόν αυτών πίστωσιν διά την υποβοήθησιν διά τεχνικών αναδασωτικών έργων της επανιδρύσεως του καέντος δάσους.

2. Τα αναδασωτικά ταύτα έργα υποδεικνύοναι και εκτελούνται μερίμνη της δασικής υπηρεσίας.


Αρθρο: 210

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προστασία δασών, Προστασία δασών εκ πυρκαϊών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 211

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προστασία δασών, Προστασία δασών εκ πυρκαϊών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 212

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προστασία δασών, Προστασία δασών εκ πυρκαϊών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 213

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προστασία δασών, Προστασία δασών εκ πυρκαϊών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 214

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προστασία δασών, Προστασία δασών εκ πυρκαϊών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 215

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προστασία δασών, Προστασία δασών εκ πυρκαϊών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 216

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προστασία δασών, Προστασία δασών εκ πυρκαϊών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 217

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προστασία δασών, Προστασία δασών εκ πυρκαϊών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 218

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προστασία δασών, Προστασία δασών εκ πυρκαϊών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. α' παρ. 1 άρ. 79 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α' 289).


Αρθρο: 219

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόσληψις πυροφυλάκων και μίσθωσις ή επίταξις αυτοκινήτων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προστασία δασών, Προστασία δασών εκ πυρκαϊών

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την περ. δ' άρ. 42 Ν. 1845/25-26 Απρ. 1989 (ΦΕΚ. Α' 102).


Αρθρο: 220

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Προστασία δασών εξ εντόμων και μυκήτων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προστασία δασών

Κείμενο Αρθρου

1. Εν περιπτώσει εμφανίσεως καμπών ή άλλων βλαπτικών των δασικών δένδρων εντόμων ή μυκήτων, οι κύριοι ή κάτοχοι δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων, λιβαδίων, γεωργικώς ή δενδροκομικώς

καλλιεργουμένων εκτάσεων, κήπων και αυλών υποχρεούνται να προβαίνουν εις καταπολέμησιν και εξαφάνισιν των βλαπτικών τούτων εντόμων ή μυκήτων, κατά τας υποδείξεις της δασικής αρχής, τιμωρούμενοι άλλως κατά τας διατάξεις του άρθρ. 268.

2. Εν αρνήσει των ως άνω κυρίων ή κατόχων, όπως προβούν εις τα υποδειχθέντα παρά της δασικής αρχής μέτρα, δύναται αύτη να προβή εις την λήψιν των μέτρων τούτων, των προς τούτο δαπανών εισπραττομένων παρά του υποχρέου κυρίου ή κατόχου, κατά τας περί εισρπάξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις.


Αρθρο: 221

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευσις εισαγωγής εκ του εξωτερικού ξυλείας προς πρόληψιν μεταδόσεως ασθενειών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Προστασία δασών

Κείμενο Αρθρου

Προς προστασίαν των δασών της χώρας εκ βλαπτικών των δασικών δέντρων εντόμων ή μυκήτων, δύναται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας να επιτρέπεται υπό όρους ή και να απαγορεύεται εντελώς, καθ' όλην την Χώραν ή περιφερείας ταύτης, η εκ του εξωτερικού εισαγωγή παντός είδους ξυλείας, υπό οιανδήποτε μορφήν ξυλίνων σκευών ως και φυτών, σπόρων, φύλλων, ανθέων, φυτικής γης, χωμάτων, έρματος πλοίων εκ χώματος, ως και χαλίκων και άμμου περιεχόντων χώματα.


Αρθρο: 222

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Μελέτη και εκτέλεσις

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασικά έργα, Γενικές διατάξεις που αφορούν σε δασοτεχνικά έργα

Κείμενο Αρθρου

1. Η μελέτη και εκτέλεσις τοπογραφήσεων, χωροσταθμήσεων και πάσης φύσεως τεχνικής εργασίας διευθετήσεως χειμάρρων, διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως δασών, αναδασώσεων, φυτωρίων, περιφράξεων, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων, δασικής οδοποιΐας και βελτιώσεως ορεινών βοσκοτόπων, ενεργείται δι' εργολαβίας ή δι' αυτεπιστασίας υπό της αρμοδίας δασικής υπηρεσίας, μετ' απόφασιν του Υπουργού Γεωργίας ή του νομάρχου, κατά τας περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις.

2. Διά την δι' αυτεπιστασίας εκτέλεσιν των έργων των χρηματοδοτουμένων παρά του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, συνιστάται παγία προκαταβολή, η διαχείρισις της οποίας ανατίθεται εις διαχειριστήν δημόσιον υπάλληλον, οριζόμενον δι' αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου τούτου. Ως διαχειριστής της παγίας προκαταβολής δεν ορίζεται υπάλληλος μετέχων εις την εκτέλεσιν και επίβλεψιν των έργων.

3. Εις τους διαγωνισμούς διά την δι' εργολαβίας μελέτην ή εκτέλεσιν των ως άνω δασοτεχνικών εργασιών γίνονται δεκτοί και δασολόγοι, έχοντες ειδικόν πτυχίον εργολήπτου δασικών έργων, χορηγούμενον παρά του Υπουργού Γεωργίας.


Αρθρο: 223

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος συντάξεως μελετών κλπ.

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασικά έργα, Γενικές διατάξεις που αφορούν σε δασοτεχνικά έργα

Κείμενο Αρθρου

Διά Δ/τος καθορίζονται τα της συντάξεως αναγνωριστικών και

προκαταρκτικών μελετών, γενικών σχεδίων (προμελετών), των οριστικών μελετών και των ετησίων προγραμμάτων έργων, τα του ελέγχου, εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν αυτών, τα της αναθεωρήσεως και τροποποιήσεως αυτών, τα της διενεργείας των δημοπρασιών, τα της επιβλέψεως, εκτελέσεως και παραλαβής των εκτελουμένων δασοτεχνικών έργων, τα της εκδόσεως, διαβαθμίσεως και ακυρώσεως των ειδικών πτυχίων εργοληπτών δασοτεχνικών έργων, ως και πάσα σχετική λεπτομέρεια διά την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου.


Αρθρο: 224

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Φορεύς εκτελέσεως έργων

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασικά έργα, 'Εργα διευθετήσεως χειμάρρων

Κείμενο Αρθρου

1. Τα δασοτεχνικά έργα διευθετήσεως χειμάρρων και αποκαταστάσεως ορεινών εδαφών και λεκανών απορροής εκτελούνται ανεξαρτήτως τάξεως υπό του Κράτους. Μέρος της δαπάνης τούτων δύναται να βαρύνη τας εκ της εκτελέσεως των έργων προστατευομένας ιδιοκτησίας εις την υπό του χειμάρρου επηρεαζομένην πεδινήν περιοχήν. Την συντήρησιν των κατά την παρούσαν παράγραφον έργων αναλαμβάνουν αι εκτελούσαι ταύτα αρμόδιαι δασικαί υπηρεσίαι, ή, οσάκις κρίνεται υπό τούτων σκόπιμον, οι οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων.

2. Η ταξινόμησις των έργων δασοτεχνικής διευθετήσεως χειμάρρων και αποκαταστάσεως των ορεινών εδαφών, εχόντων άμεσον σχέσιν προς εκτελούμενα μείζονος σημασίας πεδινά εγγειοβελτιωτικά τοιαύτα, ο γενικός προγραμματισμός, η ένταξίς των εις το σύνολον των έργων και ο συντονισμός τούτων ενεργούνται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του παρά τω Υπουργείω Γεωργίας κεντρικού γνωμοδοτικού συμβουλίου εγγειοβελτιωτικών έργων.

3. Αι προκαταρκτικαί μελέται των ανωτέρω έργων εγκρίνονται υπό του κεντρικού γνωμοδοτικού συμβουλίου εγγείων βελτιώσεων, προτάσει της Γενικής Διευθύνσεως Δασών, αρμοδίας διά την περαιτέρω εκπόνησιν των μελετών εκτελέσεως, εγκρίσιν τούτων, ειδικόν κατά χώρον προγραμματισμόν και εκτέλεσιν των έργων, κατά τας διεπούσας ταύτην διατάξεις, εκ πιστώσεων του προγράμματος αυτής, είτε εκ τοιούτων διατιθεμένων παρά της υπηρεσίας εγγείων βελτιώσεων Υπουργείου Γεωργίας, δυναμένων να εφαρμοσθούν εν προκειμένω και των διατάξεων των άρθρ. 8-11 του Ν.Δ.

3881/1958, ως αύται εκάστοτε ισχύουν.

4. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, εκδιδομένης επί τη προτάσει της Γενικής Διευθύνσεως Δασών, μετά γνώμην του κεντρικού γνωμοδοτικού Συμβουλίου εγγείων βελτιώσεων, δύναται να ανατίθεται εις την υπηρεσίαν εγγείων βελτιώσεων ή προμελέτη, μελέτη και εκτέλεσις των εν τω παρόντι άρθρω έργων, δι' οιωνδήποτε πιστώσεων, αποσπωμένου εν τη περιπτώσει ταύτη παρ' αυτή του αναγκαιούντος ειδικού δασικού προσωπικού.


Αρθρο: 225

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικά μέτρα διά λεκάνας χειμάρρων Μακεδονίας

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασικά έργα, 'Εργα διευθετήσεως χειμάρρων

Κείμενο Αρθρου

1. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, εκδιδομένων μετά γνώμην του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών και δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να κηρύσσωνται υπό προστασίαν λεκάναι απορροής των χειμάρρων των πεδιάδων Μακεδονίας.

2. Εντός των υπό προστασίαν περιοχών δύναται να απαγορεύωνται αι εκχωρσώσεις επικλινών εδαφών, να επιβάλλωνται ειδικά μέτρα κλιμακώσεως (πεζούλια) ή περιορισμού κατ' έκτασιν και είδος καλλιεργείας δι' εκχερσώσεως, να περιορίζωνται αι πάσης φύσεως καρπώσεις των δημοσίων ή μη δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και οιωνδήποτε ψιλών βοσκών και να ρυθμίζεται κατά τόπον και χρόνον και μέχρι πλήρους απαγορεύσεως η βοσκή ωρισμένου είδους ή παντός ζώου, η χρήσις του ύδατος φυσικών πηγών και ρείθρων, η αλλαγή της λοίτης των χειμάρρων, ως και η ανέγερσις οιωνδήποτε δασικών εγκαταστάσεων. Εις τας ούτω υπό προστασίαν κηρυχθείσας περιοχάς, θεωρουμένας ως αναδασωτέας, έχουν εφαρμογήν, όσον αφορά εις την έκδοσιν των δασικών αστυνομικών διατάξεων, την φύλαξιν και αστυνομίαν, την βεβαίωσιν των παραβάσεων, ως και τας επιβαλλομένας ποινάς και αποζημιώσεις, αι αντίστοιχοι διατάξεις του παρόντος κώδικος.

3. Διά Δ/τος δύνανται αι διατάξεις των ανωτέρω παρ. 1 και 2 να επεκταθούν εις τας λεκάνας απορροής χειμάρρων και άλλων διαμερισμάτων της χώρας, όταν αύται τίθενται, επί τη βάσει εγκεκριμένης μελέτης, υπό δασοτεχνικήν διευθέτησιν.


Αρθρο: 226

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία αναθέσεως κατασκευής

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασικά έργα, Δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις, Δασικά κτίρια

Κείμενο Αρθρου

1. Προς τον σκοπόν εκμεταλλεύσεως δασικών συμπλεγμάτων, επιτρέπεται όπως διά Δ/των εκδιδομένων, προτάσει των Υπουργών Γεωργίας, Οικονομικών και Δημοσίων 'Εργων, ανατίθεται εις τα Ταμεία Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών των νομών η κατασκευή και συντήρησις δασικών οδών και μεταφορικών εν γένει εγκαταστάσεων, δασικών εργοστασίων, κτιρίων, ως και η αγορά και συντήρησις των σχετικών μηχανών, εργαλείων και μέσων επικοινωνίας. Εις τα αυτά Ταμεία δύναται, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, να ανατίθεται και η πληρωμή της δαπάνης καλλιεργείας των συστάδων, αναδασώσεως και δασικών φυτωρίων εντός των οικείων δασικών συμπλεγμάτων.

2. Προς έεκδοσιν των εν τη προηγουμένη παραγράφω προβλεπομένων Δ/των απαιτείαι προγενεστέρα έκθεσις του οικείου δασάρχου, περί της αναγκαιότητος των εκτελεστέων έργων, συνοδευομένη υπό δασοπονικής μελέτης του δασικού συμπλέγματος και γνωμοδότησις του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών και του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών του Υπουργείου Γεωργίας. Η ως άνω έκθεσις του δασάρχου δέον να διαλαμβάνη και περί των επιβληθησομένων φόρων και εισφορών, κατά τα εν άρθρ. 240 - 244 οριζόμενα περί του ποσού αυτών, περί των οικονομικών πόρων του Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και περί των κατά προσέγγισιν δαπανών διά την εκτέλεσιν των προβλεπομένων δασικών εγκαταστάσεων.


Αρθρο: 227

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δασικαί οδοί

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασικά έργα, Δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις, Δασικά κτίρια

Κείμενο Αρθρου

Δασικαί οδοί θεωρούνται αι οδοί αι εξυπηρετούσαι, εντός ή εκτός των δασών, την εκμετάλλευσιν και τας μεταφοράς των δασικών προϊόντων, ως και τα πάσης φύσεως δασικά έργα και μη συμπίπτουσαι μετά του δικτύου της εθνικής ή επαρχιακής οδοποιΐάς της χώρας.


Αρθρο: 228

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Αστυνομία δασικών οδών

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Δασικά έργα, Δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις, Δασικά κτίρια

Κείμενο Αρθρου

1. Η αστυνομία των κατά το άρθρ. 226 έργων, εφ' όσον πρόκειται περί αποκλειστικώς δασικών οδών μη συμπιπτουσών προς εθνικάς, επαρχιακάς, δημοτικάς και κοινοτικάς οδούς, ανατίθεται εις το αρμόδιον δασικόν προσωπικόν, κατά τα λεπτομερέστερον διά Δ/τος καθοριζόμενα,

εφαρμοζομένων επί του προκειμένου των διατάξεων του άρθρ. 24 του Δ/τος της 29 Νοεμ. 1929"περί κωδικοποιήσεως ως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων".

2. Πάντα τα λόγω βλαβών των εν λόγω οδών εισπραττόμενα υπό των δημοσίων ταμείων ποσά, κατατίθενται απ' ευθείας υπ' ευθύνην των υπέρ του ειδικού λογαριασμού των οικείων Τ.Γ.Κ. και Δασών των νομών.