Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ι.Χ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ι.Χ.

Έτος: 1973

ΦΕΚ: Α 84 19730410

Τέθηκε σε ισχύ: 10.04.1973

Ημ.Υπογραφής: 29.03.1973

 

Τίτλος
Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του Ν.Δ/τος 49/1968 "περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φοργητών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως" και των τροποποιητικών και συμπληρωματικών αυτού Ν.Δ/των 833/1971 και 1268/1972.

Θέματα
Αδεια κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων, Οχήματα ιδιωτικής χρήσηςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝΑρθρο: 1

Ημ/νία: 10.04.1973

Ημ/νία Ισχύος: 10.04.1973

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ορισμοί

Λήμματα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΦΟΡΤΗΓΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο (ήτοι το άρθρο 1 ΝΔ 49/1968), όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 ΒΔ 281/1973, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α' 123), (διόρθ. σφάλμ. στο ΦΕΚ Α' 131/1991).

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 1 ΝΔ 49/1968).

"1. Ως φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) θεωρείται το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη του, απαγορευομένης σε κάθε περίπτωση της άμεσης ή έμμεσης είσπραξης κομίστρου με οποιονδήποτε τρόπο για τις μεταφορές που διενεργούνται με αυτό.

Στον όρο "φορτηγό αυτοκίνητο" περιλαμβάνεται το αυτοτελές όχημα, ο συρμός, το αρθρωτό όχημα, ως και το τρίτροχο φορτηγό όχημα.

Στην έννοια του ιδιοκτήτη περιλαμβάνεται και ο αγοραστής αυτοκινήτου με παρακράτηση της κυριότητας από τον πωλητή και ο κατέχων αυτοκίνητο με χρηματοδοτική μίσθωση.

2. Κατά τις μεταφορές με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι:

α) Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα πρέπει να ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία ή να έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), παραχθεί, εξορυχθεί, μετατραπεί ή επισκευασθεί απ' αυτήν ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών τους.

β) Οι μεταφορές πρέπει να είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των κύριων δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του επαγγελματία.

γ) Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο πρέπει να οδηγείται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό της επιχείρησης ή από επαγγελματία οδηγό, που έχει προσληφθεί με σχέση εξηρτημένης εργασίας. Ειδικότερα το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιογράμμων μπορεί να οδηγείται εκτός των παραπάνω περιπτώσεων και από μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του. Για ειδικές περιπτώσεις κυκλοφορίας βυτιοφόρων Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, που εξυπηρετούν ανάγκες μεταφοράς υγρών καυσίμων σε περιφέρειες μικρών νησιών και ανήκουν σε επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, η έδρα των οποίων είναι σε άλλη περιφέρεια, εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εργασίας, όπως με κοινή απόφασή τους ρυθμίζουν σχέσεις εργασίας των οδηγών των αυτοκινήτων αυτών με την επιχείρηση".Αρθρο: 2

Ημ/νία: 05.08.2008

Ημ/νία Ισχύος: 10.04.1973

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αδειες κυκλοφορίας

Λήμματα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΦΟΡΤΗΓΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο (ήτοι το άρθρο 2 ΝΔ 49/1968), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 ΝΔ 833/1971 και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 2 ΒΔ 281/1973, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α' 123). Η παρ. 3, όπως το δεύτερο εδάφιό της είχε τροποποιηθεί με την παρ. 11 άρθρου 8 Ν. 2366/1995, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 Ν. 2465/1997 (ΦΕΚ Α' 28). Το εντός " " εδάφιο της παρ. 6 προστέθηκε με την παρ. 17 άρθρου 13 Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α' 159). Σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α 173), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απαλλάσσονται από 20.06.1995 της καταβολής της υπέρ του Δημοσίου εφάπαξ εισφοράς, που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, για τα τιθέμενα σε κυκλοφορία ασθενοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Η περίπτ. ε της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 5 Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α' 46). Τα εντός " " στο τέλος της παρ. 2 προστέθηκαν με την παρ. 3 άρθρου 5 Ν. 2801/2000. Η παρ. 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 άρθρου 5 Ν. 2801/2000. Για τη στρογγυλοποίηση σε ΕΥΡΩ των ποσών της παρ. 2, βλέπε άρθρο 13 παρ. 7 του Ν. 2873/2000.Η εντός " " φράση της παρ. 2 προστέθηκε από 10.04.2001 με την παρ. 13 άρθρου 10 Ν. 2898/2001 (ΦΕΚ Α' 71). Η παρ. 12 προστέθηκε από 10.04.2001 με την παρ. 7 άρθρου 10 Ν. 2898/2001 (ΦΕΚ Α' 71). Η περίπτ. κ της παρ. 3, που είχε προστεθεί με την παρ. 10 άρθρου 5 Ν. 2801/2000, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρου 11 Ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α' 255).Τα εδάφια α, β και γ της παρ. 6 προστέθηκαν από 23.07.2007 με την παρ. 6 άρθρου 19 Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ Α' 40). ======================================== *** Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3651/2008 (Α΄ 44/18.3.2008), στις επιχειρήσεις οδικής βοήθειας, που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του ανωτέρω νόμου, χορηγείται από τις οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων α π ε ρ ι ό ρ ι σ τ ο ς αριθμός αδειών κυκλοφορίας, με την καταβολή εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου 2 όσον αφορά τα Φ.Ι.Χ. Με το άρθρο 15 παρ. 9 του ν.3688/2008 ΦΕΚ Α 163/5.8.2008 φαίνεται να προστίθεται εκ νέου παρ. 12.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 2 ΝΔ 49/1968).

"1. Αδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων χορηγούνται σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, που ασκούν κερδοσκοπικό ή βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα, καθώς και σε κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, γενικά, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.

2*** (βλ. σχόλια). Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσότερων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως μέχρι 4.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους, ως και τριτρόχων φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, με δικαίωμα κυκλοφορίας σ' όλη των επικράτεια στα παραπάνω πρόσωπα, αφού καταβληθεί από αυτά, υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά, ως εξής: α) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα:

αα) Μικτού βάρους μέχρι 1200 χιλιόγραμμα σε δραχμές 80.000. αβ) Μικτού βάρους από 1201 - 2000 χιλιόγραμμα σε δραχμές 100.000. αγ) Μικτού βάρους από 2001 - 2400 χιλιόγραμμα σε δραχμές 120.000 και αδ) Μικτού βάρους από 2401 - 4000 χιλιόγραμμα σε δραχμές 140.000. β) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα:

βα) Μικτού βάρους μέχρι 1200 χιλιόγραμμα δραχμές 50.000.

ββ) Μικτού βάρους από 1201 - 2000 χιλιόγραμμα δραχμές 60.000. βγ) Μικτού βάρους 2001 - 2400 χιλιόγραμμα δραχμές 70.000 και βδ) Μικτού βάρους 2401 - 4000 χιλιόγραμμα δραχμές 20.000.

γ) Για τα τρίτροχα φορτηγά με κλειστό ή ανοικτό αμάξωμα δραχμές 20.000.

Η παραπάνω εισφορά υπέρ του Δημοσίου περιορίζεται στο 1/3 για αυτοκίνητα που ανήκουν σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές ,σηροτροφικές, αλιευτικές επιχειρήσεις, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συνεταιρισμών και δασικών επιχειρήσεων καθώς και για τα αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ..

"Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλιόγραμμων, "ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χιλιογράμμων", στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον αυτοί αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτήν καταβάλλεται ολόκληρη η, υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά, που προσδιορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Μεταφορών και Eπικοινωνιών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης".

"3*** (βλ. σχόλια). α) Αδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιογράμμων, χορηγούνται αποκλειστικά για την άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος ή τη λειτουργία επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, σηροτροφικών, μελισσοκομικών, αλιευτικών, δασικών, καθώς και σε δασεργάτες ή ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών

συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το ασκούμενο επάγγελμα ή η επιχείρηση έχει μεταφορικό έργο τέτοιο, που για την εξυπηρέτησή του καθίσταται απόλυτα αναγκαία ή χρήση του φορτηγού αυτοκινήτου.

β) Κατά τη χορήγηση καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου, που καθορίζεται:

αα) Για φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα σε δραχμές 140.000, προσαυξανόμενες κατά 16 δραχμές ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιογράμμων μικτό βάρος.

ββ) Για φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα σε δραχμές 80.000, προσαυξανόμενες κατά 16 δραχμές ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιογράμμων μικτό βάρος.

Τα παραπάνω ποσά αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

γ) Οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων είναι οριστικές και χορηγούνται εφόσον διαπιστώνεται η λειτουργία της επιχείρησης ή η άσκηση του επαγγέλματος του αιτούντος (φυσικού ή νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας) και ο αιτών έχει πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα ύψους 1.000.000 δραχμών, τουλάχιστον, για κάθε τόννο μικτού βάρους του φορτηγού αυτοκινήτου, εντός οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

δ) Επιχειρήσεις που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες και έχουν λειτουργήσει εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης για χορήγηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, θεωρούνται ως νεοσύστατες. Αν οι επιχειρήσεις αυτές έχουν

πραγματοποιήσει εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος ακαθάριστα έσοδα ύψους τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ. ανά τόννο μικτού βάρους, τότε εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγουμένου εδαφ. γ'. Αν όμως δεν έχουν πραγματοποιήσει αυτό το ύψος ακαθάριστων εσόδων, δύνανται να λάβουν προσωρινές άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιογράμμων, οι οποίες έχουν διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσής τους. Η χορήγηση επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή, εφόσον οι αιτούντες (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία) έχουν πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα ύψους, για κάθε τόννο μικτού βάρους του φορτηγού αυτοκινήτου, 400.000 δραχμών, τουλάχιστον, εντός οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 12 μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Οι προσωρινές αυτές άδειες κυκλοφορίας μετατρέπονται σε οριστικές εντός του πρώτου διμήνου μετά τη λήξη τους, εφόσον δεν διακόπηκε η άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος των αιτούντων και εφόσον οι ίδιοι αιτούντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες) έχουν πραγματοποιήσει, εντός οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος που ισχύει η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας, ακαθάριστα έσοδα ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ. για κάθε τόννο μικτού βάρους.

"ε. Το διοικητικό πρόστιμο για τις περιπτώσεις οριστικοποίησης προσωρινών αδειών φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης είναι: α. Για την υποπερίπτωση αα' ποσό 30.000 δρχ. ανά τόννο μικτού βάρους των οχημάτων αυτών.

β. Για την υποπερίπτωση ββ' ποσό 15.000 δρχ. ανά τόννο μικτού βάρους των οχημάτων αυτών".

στ) Προσωρινές άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιογράμμων, που χορηγήθηκαν οποτεδήποτε κατά το παρελθόν, δηλαδή προ της έναρξης της ισχύος της παρούσας διάταξης και παρέρχεται τουλάχιστον δίμηνο από τη λήξη τους και δεν έχουν οριστικοποιηθεί σε οριστικές. Επίσης, μπορούν να επαναχορηγηθούν ως οριστικές οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των 4.000

χιλιογράμμων, που χορηγήθηκαν οποτεδήποτε κατά το παρελθόν και κατά την έναρξη της ισχύος της παρούσας διάταξης έχουν ανακληθεί λόγω παρέλευσης του διμήνου από τη λήξη της ισχύος τους. Για τη μετατροπή των παραπάνω αδειών σε οριστικές ή την επαναχορήγησή τους, αντίστοιχα, ως οριστικών απαιτούνται οι ίδιες προϋποθέσεις, που αναζητούνται και στην περίπτωση της εμπρόθεσμης οριστικοποίησης του εδάφ. δ' και επιπλέον καταβάλλεται διοικητικό πρόστιμο. Το ύψος του διοικητικού προστίμου καθορίζεται σύμφωνα με τις περίπτ. (αα) και (ββ) του προηγουμένου εδάφ. ε'. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή όταν δεν συντρέχουν οι αναφερθείσες στο εδάφ. δ' προϋποθέσεις ή όταν δεν καταβληθεί το αναλογούν πρόστιμο, οι μη οριστικοποιηθείσες άδειες αφαιρούνται οριστικά χωρίς άλλη διαδικασία και η επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία), στο όνομα της οποίας είχε εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας, υφίσταται τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθ. 4 του παρόντος νόμου.

ζ) Σε κάθε περίπτωση οριστικοποίησης της προσωρινής άδειας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου αίρονται οι συνέπειες της παρ. 3 του άρθ. 4 του παρόντος νόμου.

η) Τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο χρηματικά όρια ακαθάριστων εσόδων αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

θ) Σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης ή πρόσληψης ή αποχώρησης εταίρων ή αλλαγής νομικής μορφής ή αλλαγής επωνυμίας δεν θεωρείται ότι συνιστάται νέα επιχείρηση, εφόσον δεν διακοπεί η λειτουργία της.

ι) Αν κατά το χρόνο ισχύος της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου η επιχείρηση διαλυθεί ή διακόψει τη λειτουργία της ή ο επαγγελματίας διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός του, οι κατεχόμενες από αυτούς άδειες φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ανακαλούνται.

«κ) Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους μέχρι δώδεκα χιλιάδων χιλιόγραμμων στους έχοντες μελισσοκομικές επιχειρήσεις, χωρίς την προϋπόθεση πραγματοποίησης των ακαθάριστων εσόδων, που προβλέπονται από τις

διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών αυτών.»

4. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγούνται οριστικές άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πραγματοποιούν στην Ελλάδα σημαντικές επενδύσεις ή σε επιχειρήσεις, οι οποίες υπάγονται σε αναπτυξιακούς νόμους.

Οι άδειες αυτές χορηγούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτησή τους και εφ' όσον υποβληθεί οικονομοτεχνική μελέτη, από την οποία αποδεικνύεται η αναγκαιότητα κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων.

5. Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης οποιουδήποτε μικτού βάρους, ειδικά διασκευασμένων (θωρακισμένων) προς εξυπηρέτηση εταιρειών που έχουν ως αντικείμενο εργασιών τις χρηματαποστολές, για τη μεταφορά χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων με την καταβολή υπέρ του Δημοσίου εισφοράς, κατά τις διακρίσεις των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται για τη χορήγηση των αδειών αυτών θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

6. Επιτρέπεται η χορήγηση μιας μόνο άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρις 4.000 χιλιόγραμμα σε μεταφορικές επιχειρήσεις και σε γραφεία και πρακτορεία μεταφορών για τη μεταφορά αποκλειστικά και μόνο υλικών συσκευασίας που ανήκουν σ' αυτές και τα οποία πρέπει να αναγράφονται στη χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας.

"Επιτρέπεται η χορήγηση μιας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 3.000 χιλιογράμμων στους κατά την παρ. 2 του άρθ. 54 του α.ν. 1093/1938 εφημεριδοπώλες για τη διακίνηση αποκλειστικά και μόνο του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, αφού καταβληθεί η από το άρθ. 2 προβλεπόμενη υπέρ του Δημοσίου εφάπαξ, εισφορά".

"α. Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιόγραμμα σε μεταφορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια οδικού μεταφορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 (ΦΕΚ 233 Α'), καθώς και σε επιχειρήσεις μη μεταφορικές που έχουν ως αντικείμενο εργασιών τη μεταφορά αίματος - πλάσματος ή και βιολογικού υλικού, εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις (μεταφορικές ή μη) έχουν συνάψει συμβάσεις με δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα για μεταφορά αίματος, πλάσματος ή βιολογικού υλικού".

"β. Για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων απαιτείται η υποβολή εκτός της σύμβασης με το νοσηλευτικό ίδρυμα και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί της καταλληλότητας του οχήματος για τη διενέργεια της υπόψη μεταφοράς".

"γ. Στην άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών αναγράφεται ως έργο η μεταφορά αποκλειστικά αίματος, πλάσματος ή/και βιολογικού υλικού, καθώς και η διάρκεια ισχύος της άδειας ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης. Η άδεια κυκλοφορίας δύναται να ανανεωθεί σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης ή σύναψης νέας. Η διενέργεια μεταφορών με τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των επιχειρήσεων αυτών γίνεται με τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στις σχετικές συμβάσεις".

7. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών δύναται να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία έχουν σταθερά συνδεδεμένα με το όχημα μηχανήματα, χρήσιμα για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των επαγγελματικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγελματία. Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής καταβάλλεται εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα αναφερόμενα στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

8. Η εισφορά που προβλέπεται από την παρ. 3 του παρόντος άρθρου περιορίζεται στο 1/3 προκειμένου στο 1/3 προκειμένου για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές και σηροτροφικές, αλιευτικές επιχειρήσεις, σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων.

9. Η εισφορά, που ορίζεται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. βάσει των απογραφικών δελτίων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου μεταφορών και Επικοινωνιών και καταβάλλεται: α) Εάν δεν υπερβαίνει τις 120.000 δραχμές, εφάπαξ κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.

β) Εάν υπερβαίνει τις 120.000 δραχμές, καταβάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη κατά τη χορήγηση της άδειας και οι υπόλοιπες 5 μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των επόμενων μηνών, από το μήνα που χορηγήθηκε η άδεια.

Αν η βεβαίωση ενεργηθεί μετά την πάροδο προθεσμίας πληρωμής μερικών δόσεων, οι δόσεις αυτές καταβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα πληρωμής της δόσης που λήγει μετά τη βεβαίωση. Το ποσό της κάθε δόσης, εκτός της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 80.000 δραχμών. Αν όμως για την τελευταία δόση προκύπτει ποσό μέχρι 40.000 δραχμές, αυτό προσαυξάνει το ποσό της προηγούμενης δόσης.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή μιας των παραπάνω δόσεων συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος καταβολής της εισφοράς σε δόσεις, ολόκληρο δε το υπόλοιπο ποσό της εισφοράς καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από την ημερομηνία απώλειας του δικαιώματος. Στην περίπτωση αυτήν αφαιρούνται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του οφειλόμενου ποσού της εισφοράς.

10. Η κατά τα παραπάνω οριζόμενη εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά καταβάλλεται όταν κυκλοφορεί για πρώτη φορά φορτηγό αυτοκίνητο ή τρίτροχο όχημα ως ιδιωτικής χρήσης.

"11. Απαλλάσσονται της καταβολής της, δια του παρόντος άρθρου οριζόμενης υπέρ του Δημοσίου εισφοράς, τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού σε περιοχές που δεν υδρεύονται καθώς και τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων. Τα ανωτέρω απαλλασσόμενο από την καταβολή εισφοράς, υπέρ του Δημοσίου, φορτηγά αυτοκίνητα έχουν δικαίωμα κυκλοφορίας μόνο στο νομό όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων δύνανται να κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα, μόνον εφόσον καταβάλλουν την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο εισφορά υπέρ του Δημοσίου. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και περιορισμοί, με τους όποιους θα είναι δυνατή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών".

"12. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων (όπως Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.I.Δ., σωματεία, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σύλλογοι, πολιτικά κόμματα, κατηγορίες επαγγελματιών), στα οποία μπορεί να δοθεί το δικαίωμα ταξινόμησης φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος ή την επίτευξη του σκοπού τους.

Με την ίδια αυτή απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το μεταφορικό έργο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των Φ.I.Χ. αυτοκινήτων του προηγούμενου εδαφίου."

«12. Κατ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανεξάρτητων αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων ρυμουλκουμένων σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 30 του ν. 3536/2007, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους. Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των ανεξάρτητων αυτών μονάδων καταβάλλεται εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, όπως αυτή ισχύει. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των ανεξάρτητων μονάδων για κάθε αυτοκίνητο, καθώς και ο τύπος των πινακίδων.»Αρθρο: 3

Ημ/νία: 10.04.1973

Ημ/νία Ισχύος: 10.04.1973

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Λήμματα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΦΟΡΤΗΓΑ, ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 2 ΝΔ 833/1971).

1. Επιβατηγά αυτοκίνητα ταξινομηθέντα ως ιδιωτικής χρήσεως επιτρέπεται όπως χρησιμοποιώνται διά την μεταφοράν και αγαθών της επιχειρήσεως του κατόχου αυτών εφ όοσν ταύτα έχουν χαρακτηρισθή ως οχήματα "μικτής χρήσεως" και είναι εφωδιασμένα δι ειδικής προς τούτο αδειας κυκλοφορίαν. Η άδεια αύτη εκδίδεται τη συνδρομή απασών των υπό του Ν.Δ/τος 49/1968 οριζομένων προϋποθέσεων και τη καταβολή της υπό της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.Δ/τος τούτου προβλεπομένης εφ άπαξ υπέρ του Δημοσίου αντιστοίχου εισφοράς.

2. Αι επί τη βάσει των κατ εξουσιοδότησιν τωνδ ιατάξεων του Ν.Δ.

49/1968 εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, εκδοθείσαι άδειαι κυκλοφοράς επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως διά μεταφοράν προσώπων και πραγμάτων, θεωρούνται ως νομίμως χορηγηθείσαι, αι δε δυνάμει αυτών καταβληθείσαι υπέρ του Δημοσίου εισφοραί ως νομίμως γενόμεναι.

3. Κατ εξαίρεσιν των εν παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 49/1968 οριζομένων, επιτρέπεται η χορήγησις αδείας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως άνω των 4.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους επ ονόματι επιχειρήσεων περιοδευόντων θιάσων (θεάτρων, τσίρκων κλπ.) και αύται δεν εμφανίζουν τα κατά τας διατάξεις της παραγράφου ταύτης απαιτούμενα ακαθάριστα εισοδήματα των 2.000.000 δρχ. Τουλάχιστον. Κατά τα λοιπά και ως προς τας επιχειρήσεις ταύτας έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του ως άνω Ν.Δ/τος.Αρθρο: 4

Ημ/νία: 10.04.1973

Ημ/νία Ισχύος: 10.04.1973

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγορεύσεις

Λήμματα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΦΟΡΤΗΓΑ, ΤΡΙΚΥΚΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο (ήτοι το άρθρο 4 ΝΔ 49/1968), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 1 και 2 ΝΔ 1268/1972, κωδικοποιήθηκε με τα άρθρα 4 και 5 ΒΔ 281/1973 και αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 1 και 2 Ν. 803/1978, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α' 123) (διόρθ. σφάλμ. στο ΦΕΚ Α' 31).

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 4 ΝΔ 49/1968).

"1. Απαγορεύεται:

α) Η μεταφορά με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, έστω και δωρεάν, υλικών και αντικειμένων πέραν αυτών που αναφέρονται στην παρ. 1α του άρθ. 1 του παρόντος νόμου.

β) Η μεταφορά με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα αγαθών άλλων από εκείνα, που αναγράφονται στη άδεια κυκλοφορίας τους.

γ) Η χρησιμοποίηση του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου για σκοπό διάφορο από εκείνο, για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του.

δ) Η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε τρίτο πρόσωπο, νομικό ή φυσικό, πλην σε κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει εξαρχής ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.

ε) Η με οποιονδήποτε τρόπο είσπραξη κομίστρου για εκτελούμενες με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μεταφορές.

στ) Η οδήγηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων από πρόσωπα που δεν αναφέρονται στην περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθ. 1 του παρόντος.

ζ) Η μεταφορά προσώπων πλην του οδηγού και ενός συνοδηγού ή βοηθού οδηγού.

η) Σε περίπτωση άσκησης αποκλειστικής εμπορίας από τον επαγγελματία ή την επιχείρηση χωρίς παραγωγή αγαθών, απαγορεύεται η μεταφορά εμπορευμάτων και γενικά αγαθών και αντικειμένων από τον τόπο παραγωγής απευθείας στον πελάτη.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 4 τόννους.

Ειδικά τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων που ανήκουν σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών:

1) Επιτρέπεται σε νομούς, που οι εταιρείες δεν έχουν εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, να φορτώνουν από διυλιστήρια και να μεταφέρουν απευθείας στους πελάτες τους.

2) Επιτρέπεται να μεταφέρουν υγρά καύσιμα από διυλιστήρια αποκλειστικά για τον εφοδιασμό πρατηρίων υγρών καυσίμων που είναι συμβεβλημένα με την εταιρεία ιδιοκτήτη του φορτηγού αυτοκινήτου.

Τα διακριτικά σήματα της εταιρείας πρέπει να είναι εμφανή τόσο στα πρατήρια όσο και στα αυτοκίνητα.

3) Σε περίπτωση εφοδιασμού με υγρά καύσιμα άλλων πελατών τους που ανήκουν στον κύκλο των εμπορικών δραστηριοτήτων τους, τα συνοδευτικά έγγραφα της κάθε μεταφοράς θα φέρουν αποκλειστικά την εμπορική επωνυμία του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου.

4) Κατά τη μεταφορά ο οδηγός του βυτιοφόρου Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου μεταφοράς υγρών καυσίμων πρέπει να έχει μαζί με τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα και θεωρημένη ανά δίμηνο βεβαίωση του Υπουργείου Εργασίας, ότι εξακολουθεί να εργάζεται ως οδηγός με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην εταιρεία που ανήκει το βυτιοφόρο Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο.

5) Σε περίπτωση διαπιστώσεως οποιασδήποτε παράβασης των περιπτ. 1, 2, 3 και 4 της παρούσας παραγράφου αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του βυτιοφόρου Ι.Χ. αυτοκινήτου και η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να κυκλοφορήσει νέο σε χρονικό διάστημα ενός έτους.

θ) Η κυκλοφορία Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου με προσωρινή άδεια μετά την πάροδο του διμήνου από τη λήξη της.

ι) Η κυκλοφορία Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου:

αα) Με προσωρινή ή οριστική άδεια, εφ' όσον έχουν πάψει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της, και

ββ) Εφ' όσον έχει διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης για οποιονδήποτε λόγο.

2. Κατ' εξαίρεση της περίπτ. (ζ) της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται:

α) Η μεταφορά προσώπων απασχολούμενων στην εκτέλεση παραγωγικών έργων ή σε άλλες επιχειρήσει από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο της εργασίας και αντίστροφα με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στις εν λόγω επιχειρήσεις, χωρίς καταβολή κομίστρου, εφ' όσον ο τόπος εργασίας τους δεν εξυπηρετείται συγκοινωνιακά και τα εν λόγω αυτοκίνητα πληρούν τους όρους ασφαλείας που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με την αυτή ή όμοια απόφαση καθορίζονται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία χορήγησης άδειας για μεταφορά των παραπάνω προσώπων.

β) Η μεταφορά μέχρι 3 εργατών ή τεχνιτών με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές, γεωργικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις και εμπορικές εν γένει επιχειρήσεις από τα καταστήματα της επιχείρησης για τη συνοδεία, εκφόρτωση και παράδοση στους τόπους προορισμού των παραγόμενων και πωλούμενων απ' αυτές προϊόντων ή για τη συνοδεία, φόρτωση ή εκφόρτωση υλικών και εργαλείων που υπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες".Αρθρο: 5

Ημ/νία: 10.04.1973

Ημ/νία Ισχύος: 10.04.1973

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Λήμματα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 2 ΝΔ 1268/1972).

Επιτρέπεται η μεταφορά μέχρι τριών (3) εργατών ή τεχνιτών διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, χρησιμοποιουμένων υπό βιομηχανικών, βιοτεχνικών, γεωργικών ή εμπορικών εν γένει επιχειρήσεων, διά την συνόδευσιν, εκφόρτωσιν και παράδοσιν εις τους τόπους προορισμού των δι' αυτών μεταφερομένων προϊόντων. Ομοίως επιτρέπεται η μεταφορά μέχρι τεσσάρων (4) εργατών διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, εκτελούντων μεταφοράς πραγμάτων εντός πόλεων (οικοσκευάς κλπ.).Αρθρο: 6

Ημ/νία: 10.04.1973

Ημ/νία Ισχύος: 10.04.1973

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Λήμματα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΦΟΡΤΗΓΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 3 ΝΔ 49/1968 και Αρθρο 1 παρ. 3 ΝΔ 833/1971).

Επιτρέπεται η καθ' άπασαν την Επικράτειαν και καθ' όλον το έτος κυκλοφορία των ήδη κυκλοφορούντων εντός ωρισμένης περιοχής ή δι' ωρισμένην μόνον χρονικήν περίοδον του έτους φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως εφ' όσον καταβληθή η εν τω άρθρω 2 του παρόντος οριζομένη αντίστοιχος εφ' άπαξ εισφορά.Αρθρο: 7

Ημ/νία: 10.04.1973

Ημ/νία Ισχύος: 10.04.1973

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Λήμματα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΦΟΡΤΗΓΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 5 ΝΔ 49/1968).

Αι χορηγηθείσαι μέχρι της ισχύος του παρόντος κατά τας διατάξεις του 419/1964 Β.Δ/τος, προεγκρίσεις θέσεως εις κυκλοφορίαν φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως και μη εκτελεσθείσαι θεωρούνται ισχύουσαι υπό τον όρον της υπό των υποχρέων καταβολής της εν άρθρω 2 οριζομένης, κατά περίπτωσιν, εφ' άπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφοράς.Αρθρο: 8

Ημ/νία: 10.03.2006

Ημ/νία Ισχύος: 10.04.1973

 

Τίτλος Αρθρου
Ποινές

Λήμματα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΦΟΡΤΗΓΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 6 ΝΔ 49/1968).

[καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 24 του ν. 3446/2006 (Α΄ 49/10.3.2006)].Αρθρο: 9

Ημ/νία: 10.04.1973

Ημ/νία Ισχύος: 10.04.1973

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΤΗΓΑ

 

Λήμματα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΦΟΡΤΗΓΑ

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 7 ΝΔ 49/1968).

Αι λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος Ν.Δ/τος, καθορισθήσονται δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού.

Πάσα διάταξις γενική ή ειδική, αντικειμένη προς τας του παρόντος, καταργείται.

Εις τον αυτόν επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Β.Δ/τος.


 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.