Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΦΕΚ: Α 250 19881111

Τέθηκε σε ισχύ: 11.05.1989

Ημ.Υπογραφής: 11.11.1988

 

Τίτλος
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Θέματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, Κύρωση Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, Λειτουργία-εκμετάλλευση αεροσκαφών, Κυκλοφορία, Αεροδρόμια, Απαλλοτριώσεις-περιορισμοί κυριότητας, Αεροπορικές σχολές-πτυχία-άδειες, Μητρώα, βιβλία αεροσκαφών-εθνικότητα, Πτητική ικανότητα, Κυβερνήτης, Κυριότητα, Αεροπορική υποθήκη, Αεροπορικά προνόμια, Μίσθωση, ναύλωση αεροσκάφους, Μεταφορά προσώπων, πραγμάτων, Ευθύνη εκμεταλλευομένου, Αβαρίες, αρωγή, διάσωση, Αεροπορική ασφάλιση, Αεροπορικό ατύχημα-διοικητικός έλεγχος, Διοικητικές κυρώσεις, Παραγραφές, Ποινικές διατάξεις

Σχόλια
*** Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216/23.10.2008), συνιστάται επταμελής Ειδική Επιτροπή με αποστολή την αναμόρφωση του π α ρ ό ν τ ο ς Κώδικα, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος (βλ. οικεία σχόλια). Τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝΑρθρο: 1

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Αεροσκάφος

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

1. Αντικείμενο του Κώδικα αυτού είναι η ρύθμιση των σχέσεων που απορρέουν από τη λειτουργία ή την εκμετάλλευση

πολιτικού αεροσκάφους.

2. Αεροσκάφος, κατά την έννοια του Κώδικα αυτού, είναι κάθε συσκευή ικανή προς πτήση για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή την εκτέλεση άλλων αεροπορικών εργασιών.

3. Οι διατάξεις των αρθρ. 117 έως 121 και 124 έως 128 εφαρμόζονται αναλόγως και σε κρατικό αεροσκάφος. Κρατικό αεροσκάφος θεωρείται το χρησιμοποιούμενο για στρατιωτικούς, τελωνειακούς, αστυνομικούς και γενικά κρατικούς σκοπούς.Αρθρο: 2

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Όροι κυκλοφορίας

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

1. Το ελληνικό κράτος ασκεί πλήρη και αποκλειστική κυριαρχία στον ελληνικό εναέριο χώρο.

2. Η κυκλοφορία των ελληνικών και ξένων αεροσκαφών στον ελληνικό χώρο επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα αυτού και των σχετικών ειδικών νόμων ή διεθνών συμβάσεων ή ειδικών αδειών. Οι αρμοδιότητες του ελληνικού Κράτους για τη ρύθμιση της εναέριας κυκλοφορίας πάνω από περιοχές ειδικής, κατά το διεθνές δίκαιο, δικαιοδοσίας, προσδιορίζονται με δ/γμα.

3. Η εμπορική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ δύο σημείων του ελληνικού εδάφους καθώς και η μεταφορά ταχυδρομείου διαφυλλάσσεται για τα ελληνικά αεροσκάφη με την επιφύλαξη ειδικών και προσωρινών και οπωσδήποτε όχι αποκλειστικών παραχωρήσεων σε ξένα αεροσκάφη, εφ' όσον δε θίγονται από αυτές τα συμφέροντα των ελληνικών εναέριων μεταφορών.Αρθρο: 3

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Διατυπώσεις κυκλοφορίας

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η κυκλοφορία αεροσκάφους στον ελληνικό εναέριο χώρο επιτρέπεται, εφ' όσον αυτό είναι εγγεγραμμένο στο οικείο μητρώο αεροσκαφών και εφοδιασμένο με πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας.Αρθρο: 4

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγορευμένες περιοχές

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Με την επιφύλαξη των διατάξεων διεθνών συμβάσεων και των ειδικών νόμων για την εθνική άμυνα και τη δημόσια ασφάλεια, ο Υπουργός μπορεί να προτείνει δ/γμα στο οποίο να ορίζεται με ποιές προϋποθέσεις

περιορίζεται ή απαγορεύεται σε ελληνικά ή ξένα αεροσκάφη η πτήση πάνω από ορισμένες περιοχές.Αρθρο: 5

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Περιορισμοί μεταφορών και πτήσεων

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με αποφάσεις του Υπουργού καθορίζονται τα πράγματα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται μέσα από το ελληνικό εναέριο χώρο, καθώς και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί κατ' εξαίρεση να επιτραπεί η μεταφορά τους.

2. Χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής απαγορεύεται η οργάνωση ή εκτέλεση ακροβατικών πτήσεων ή επιδείξεων με αλεξίπτωτο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και η απόρριψη αντικειμένων από αεροσκάφος σε πτήση, σύμφωνα με όσα θα ορισθούν ειδικότερα με δ/γμα.Αρθρο: 6

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Κρατική εποπτεία

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το ελληνικό κράτος ασκεί δια του Υπουργού εποπτεία και έλεγχο της κυκλοφορίας μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο, κατά τους όρους που προβλέπει ο Κώδικας αυτός και οι κείμενες διατάξεις.

2. Με απόφαση του Υπουργού καθορίζονται οι αεροπορικοί διάδρομοι.Αρθρο: 7

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Έλεγχος αεροσκαφών

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιθεωρούν και να ελέγχουν το αεροσκάφος και τα σχετικά έγγραφά του.Αρθρο: 8

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Τελωνειακός έλεγχος

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αεροσκάφη προερχόμενα από το εξωτερικό προσγειώνονται υποχρεωτικά σε τελωνειακό αερολιμένα.

2. Αεροσκάφη προοριζόμενα για το εξωτερικό απογειώνονται υποχρεωτικά από τελωνειακό αερολιμένα.Αρθρο: 9

Ημ/νία: 12.04.2005

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ-ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ίδρυση

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Σχόλια
- Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του δεκάτου τρίτου άρθρου του ν. 3082/2002 (Α΄ 316/16.12.2002).- Οι παρ. 2 και 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3333/2005 (Α΄ 91/12.4.2005).

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

" 1. Τα αεροδρόμια διακρίνονται ιδίως σε αερολιμένες, ελικοδρόμια και πεδία προσγείωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα με διάταγμα."

«2. Αεροδρόμια επί χερσαίας επιφάνειας ιδρύονται ύστερα από άδεια του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

3. Άδεια ίδρυσης αεροδρομίου επί χερσαίας επιφάνειας ή άδεια λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας χορηγείται μόνο σε πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 2.»Αρθρο: 10

Ημ/νία: 12.04.2005

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1998

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ-ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
"Χρήση χερσαίων αεροδρομίων

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του ν. 3333/2005 (Α΄ 91/12.4.2005).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται:

α. Τα σχετικά με ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμό, οργάνωση, όρους χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης άδειας λειτουργίας, όρους λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αεροδρομίων επί χερσαίων επιφανειών από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή από φυσικά πρόσωπα, καθώς και τα προσόντα των προσώπων αυτών.

β. Τα σχετικά με τη σύναψη και τους όρους συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος για την κατασκευή αεροδρομίων επί χερσαίων επιφανειών, με αντάλλαγμα την εκμετάλλευση τους για ορισμένο χρονικό διάστημα από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, καθώς και τα προσόντα των προσώπων αυτών.

γ. Κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Η χρησιμοποίηση στρατιωτικών αεροδρομίων από πολιτικά αεροσκάφη επιτρέπεται ύστερα από άδεια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

3. Η χρησιμοποίηση ιδιωτικών αεροδρομίων από τρίτους επιτρέπεται με τη συναίνεση του κυρίου τους, εκτός από τις περιπτώσεις ανάγκης."Αρθρο: 10Α

Ημ/νία: 12.04.2005

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ-ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
"Χρήση αεροδρομίων επί υδάτινης επιφάνειας

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3333/2005 (Α΄ 91/12.4.2005).** Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 22 του ν. 3333/2005 (Α΄ 91/12.4.2005), αεροδρόμια σε υδάτινες επιφάνειες, που λειτουργούν με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου (12.4.2005), ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν να λειτουργούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί με τις αποφάσεις αυτές, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παρ. 2 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου.*** Σύμφωνα, επίσης, με την παρ. 10 του ν. 3333/2005, η εξυπηρέτηση περισσότερων των τριών (3) πτήσεων σε αεροδρόμιο που λειτουργεί με απόφαση της παρ. 3 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, επιτρέπεται μόνο μετά από χορήγηση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου (βλ. σχετικά) άδειας. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος του φορέα διαχείρισης του περατούται σε χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την υποβολή του.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η λειτουργία αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια επιτρέπεται με απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Προκειμένου για αεροδρόμιο σε λίμνη, η λειτουργία του επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2**. Με προεδρικό διάταγμα**, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται:

α. Τα σχετικά με τους όρους χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, κατασκευής, εξοπλισμού, οργάνωσης, παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, όρους λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή από φυσικά πρόσωπα, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα προσόντα των προσώπων αυτών.

β. Οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί δραστηριοτήτων και οι υποχρεώσεις των πλοίων που τα διαπλέουν ή κινούνται πλησίον αυτών.

γ. Κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3***. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται σε αεροδρόμια, στα οποία ο αριθμός των πτήσεων που πραγματοποιούνται σε αυτά δεν υπερβαίνει τις τρεις ημερησίως. Στις περιπτώσεις αυτές, οι όροι λειτουργίας τους καθορίζονται με τις αποφάσεις*** της παραγράφου 1.

4. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια που έχει καθοριστεί με Κανονισμό Λιμένα ως αγκυροβόλιο πλοίων ή χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτόν ή διεξάγονται συχνά ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή οι συνήθεις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, όπως προκύπτει από στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είναι δυσμενείς και δημιουργούν σημαντικό ύψος κύματος, ανώτερο των δύο μέτρων. Επίσης δεν επιτρέπεται η λειτουργία αεροδρομίου σε θαλάσσια περιοχή, αν από αυτήν προκαλούνται κίνδυνοι στη ναυσιπλοΐα και αντικειμενικές δυσχέρειες στη λειτουργία λιμένων ή λιμενικών εγκαταστάσεων.

Αγκυροβόλια πλοίων δύνανται να χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτά αγκυροβολημένα πλοία.

5. Κυρώσεις

α) Για κάθε παράβαση των όρων λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας επιβάλλεται σε βάρος του υπευθύνου λειτουργίας και εκμετάλλευσης του αεροδρομίου, ανεξάρτητα τυχόν συντρέχουσας ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης, πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Τα όρια του προστίμου μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

β) Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης επιβολής του.

γ) Τα πρόσωπα που έχουν τη διακυβέρνηση πλοίων που διαπλέουν ή κινούνται πλησίον αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας, καθώς και όποιος δεν τηρεί τις καθοριζόμενες στο διάταγμα της παραγράφου 2 απαγορεύσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις σε αυτό καθοριζόμενες υποχρεώσεις ή περιορισμούς δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες ποινικές ή αστικές ευθύνες, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α').

6. Ασφάλιση

Ο υπεύθυνος λειτουργίας και εκμετάλλευσης αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας υποχρεούται να καλύπτει με ιδιωτική ασφάλιση φορέα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τους κινδύνους της αστικής ευθύνης του ιδίου και των προστηθέντων του για βλάβες ή ζημίες σε τρίτους από τη λειτουργία αυτού. Το ασφαλιστικό ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ. Το κατώτερο ποσό ασφάλισης δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αν ο ίδιος φορέας διαχειρίζεται πλέον του ενός αερολιμένες, δεν απαιτείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη.

7. Τιμολόγια υπηρεσιών

Ο υπεύθυνος λειτουργίας και εκμετάλλευσης αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας καθορίζει τα τιμολόγια των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο ή ανώτερο από αυτό που ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Για τον καθορισμό των τιμολογίων λαμβάνονται ιδίως υπόψη ο αριθμός των επιβατών, το βάρος του μεταφερόμενου φορτίου και ταχυδρομείου καθώς και τα φυσικά χαρακτηριστικά των αεροσκαφών.

8. Τέλος αναχωρούντων επιβατών

Για κάθε αναχωρούντα επιβάτη από αερολιμένα επί υδάτινης επιφάνειας καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου τέλος ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ναύλου που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται για κάθε επιβάτη και στην περίπτωση ολικής ναύλωσης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που καταβλήθηκε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του, τυχόν απαλλαγές εκ του τέλους, καθώς και οι κυρώσεις εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη αποδόσεως του τέλους."Αρθρο: 11

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ-ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αστικών και αγροτικών ακινήτων ή σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων πάνω σ' αυτά, καθώς και η ολική ή μερική απαγόρευση της άσκησής τους επιτρέπεται για την ίδρυση, επέκταση ή απρόσκοπτη λειτουργία αεροδρομίων και αεροπορικών εγκαταστάσεων γενικά. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι συντρέχει δημόσια ωφέλεια.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απαλλοτρίωση, σύσταση και απαγόρευση ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.Αρθρο: 12

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ-ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Περιορισμοί κυριότητας

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με απόφαση του Υπουργού μπορεί ιδίως:

α. να απαγορεύεται η εγκατάσταση ή η διέλευση ηλεκτροφόρων, τηλεφωνικών ή άλλων καλωδίων πάνω από ακίνητα που βρίσκονται κοντά σε αεροδρόμια ή αεροπορικές εγκαταστάσεις,

β. να διατάσσεται η τοποθέτηση σημάτων σε οικοδομές ή σε άλλα εμπόδια και

γ. να διατάσσεται η λήψη μέτρων που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια της αεροπορικής κίνησης.

2. Στις περιπτ. β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου οι αναγκαίες δαπάνες καταβάλλονται από το δημόσιο.Αρθρο: 13

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - ΠΤΥΧΙΑ - ΑΔΕΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ίδρυση Σχολών

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ-ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ

1. Με δ/γμα που προτείνεται από τον Υπουργό επιτρέπεται η ίδρυση αεροπορικών σχολών για την εκπαίδευση προσωπικού κάθε ειδικότητας.

2. Με όμοιο δ/γμα καθορίζονται η οργάνωση ο εσωτερικός κανονισμός, η ύλη που πρέπει να διδάσκεται, το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για τη λειτουργία των σχολών.Αρθρο: 14

Ημ/νία: 12.04.2005

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - ΠΤΥΧΙΑ - ΑΔΕΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Πτυχία και άδειες

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

Σχόλια
Σε εκτέλεση του παρόντος άρθρου εκδόθηκε το ΠΔ 115/1996, ΦΕΚ Α' 85.- Η παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3333/2005 (Α΄ 91/12.4.2005).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για τη διακυβέρνηση αεροσκάφους απαιτείται πτυχίο ή άδεια που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της έχει την ικανότητα άσκησης των οικείων αεροπορικών καθηκόντων.

Αδεια άσκησης των οικείων αεροπορικών καθηκόντων απαιτείται και για το ιπτάμενο προσωπικό του θαλάμου επιβατών.

2. Με δ/γμα καθορίζεται ποιοι από εκείνους που ασχολούνται στο έδαφος με την προπαρασκευή της πτήσης ή την καθοδήγησή της ή την επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και εξαρτημάτων τους πρέπει να είναι κάτοχοι αεροπορικού πτυχίου ή άδειας.

«3. Για τη διακυβέρνηση αεροσκάφους ύδατος πέραν του προβλεπόμενου πτυχίου ή άδειας, απαιτείται και η ικανότητα σε τάξη αεροσκάφους ύδατος. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία καθώς και ο φορέας πιστοποίησης της ικανότητας αυτής.»Αρθρο: 15

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - ΠΤΥΧΙΑ - ΑΔΕΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Στοιχεία πτυχίων και αδειών

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

Σχόλια
Σε εκτέλεση του παρόντος άρθρου εκδόθηκε το ΠΔ 115/1996, ΦΕΚ Α' 85.

 

Κείμενο Αρθρου

Με δ/γμα καθορίζονται η εξεταστέα ύλη, η αρχή που απονέμει τα πτυχία ή τις άδειες, ο τύπος, οι διακρίσεις των πτυχίων και αδειών, ο χρόνος ισχύος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απονομής, ανάκλησης αναστολής και ανανέωσης της ισχύος τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κατόχων τους, η σύνθεση και η αποζημίωση των εξεταστικών επιτροπών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.Αρθρο: 16

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - ΠΤΥΧΙΑ - ΑΔΕΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγνώριση ξένων πτυχίων και αδειών

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

Σχόλια
Σε εκτέλεση του παρόντος άρθρου εκδόθηκε το ΠΔ 115/1996, ΦΕΚ Α' 85.

 

Κείμενο Αρθρου

Ξένα πτυχία και άδειες, εκτός από εκείνα που αναγνωρίζονται με βάση διεθνείς συμβάσεις, μπορούν να αναγνωρίζονται στην Ελλάδα υπό τον όρο της αμοιβαιότητας με απόφαση του Υπουργού, εφ' όσον οι όροι υπό τους οποίους εκδόθηκαν είναι ισοδύναμοι με εκείνους που απαιτούνται για τα αντίστοιχα ελληνικά πτυχία και άδειες.Αρθρο: 17

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Μητρώα και βιβλία

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:

α. μητρώο ελληνικών αεροσκαφών,

β. μητρώο κινητήρων ελληνικών αεροσκαφών,

γ. μητρώο αεροσκαφών αλλοδαπής ιδιοκτησίας,

δ. μητρώο κινητήρων αεροσκαφών αλλοδαπής ιδιοκτησίας,

ε. βιβλίο υποθηκών αεροσκαφών και κινητήρων,

στ. βιβλίο κατασχέσεων αεροσκαφών και κινητήρων,

ζ. βιβλίο διεκδικήσεων αεροσκαφών και κινητήρων,

η. βιβλίο μισθώσεων αεροσκαφών.

2. Μητρώα και βιβλία της προηγούμενης παραγράφου, εκτός από το βιβλίο διεκδικήσεων, τηρούνται και από έμμισθες ή άμισθες προξενικές αρχές.

3. Με δ/γμα καθορίζεται ο τρόπος τήρησης και τα τέλη εγγραφής σε κάθε μητρώο και βιβλίο της παρ. 1 καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού.Αρθρο: 18

Ημ/νία: 12.04.2005

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Εθνικότητα αεροσκαφών

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

Σχόλια
- Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου και για τους υπηκόους Κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.), ή για εταιρείες, συνεταιρισμούς ή σωματεία στα οποία μετέχουν και υπήκοοι των Κρατών - Μελών της Ε.Ζ.Ε.Σ. βλ. ΠΔ 365/21-29 Νοεμ.1994 (Α' 199).- Το παρόν άρθρο, που αντικαταστάθηκε αρχικά από την παρ. 16 αρθρ. 40 Νομ. 2065/1992 (ΕΚ Α 113), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3333/2005 (Α΄ 91/12.4.2005).

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Ως ελληνικά αεροσκάφη αναγνωρίζονται τα αεροσκάφη, τα οποία ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά ποσοστό μεγαλύτερο από πενήντα τοις εκατό (50%).

2. Ως ελληνικά αεροσκάφη αναγνωρίζονται και τα αεροσκάφη τα οποία ανήκουν σε ελληνικά νομικά πρόσωπα κατά ποσοστό μεγαλύτερο από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον:

α. στις ομόρρυθμες εταιρείες, όλοι οι εταίροι είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

β. στις ετερόρρυθμες εταιρείες, όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και το εταιρικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί κατά τα δύο τρίτα από φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

γ. στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι διαχειριστές και τα τρία τέταρτα των εταίρων είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και τα τρία τέταρτα των εταιρικών μεριδίων ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

δ. στις ανώνυμες εταιρείες όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές και ανήκουν κατά απόλυτη πλειοψηφία σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και τα δύο τρίτα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του, ο Γενικός Διευθυντής και οι τυχόν εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

ε. στους συνεταιρισμούς ή σωματεία τα δύο τρίτα των μελών, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.»Αρθρο: 19

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Μητρώο ελληνικών αεροσκαφών

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Η κτήση της ελληνικής εθνικότητας συντελείται με την εγγραφή του αεροσκάφους στο μητρώο ελληνικών αεροσκαφών.Αρθρο: 20

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Πιστοποίηση πτητικής ικανότητας

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΠΤΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για την εγγραφή αεροσκάφους στα μητρώα απαιτείται πιστοποίηση της πτητικής του ικανότητας.

2. Με δ/γμα καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα τέλη για την πιστοποίηση της πτητικής ικανότητας αεροσκάφους.Αρθρο: 21

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Καταχώριση αεροσκάφους υπό κατασκευή

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αεροσκάφος υπό κατασκευή μπορεί να εγγραφεί σε μητρώο ελληνικών αεροσκαφών. Για το σκοπό αυτόν προσκομίζεται η σύμβαση κατασκευής του ή έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή στην Ελλάδα αεροσκάφος για δικό του λογαριασμό.

2. Με δ/γμα καθορίζονται ειδικότερα οι προϋποθέσεις της εγγραφής.Αρθρο: 22

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Μητρώο κινητήρων ελληνικών αεροσκαφών

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΜΗΤΡΩΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Στο μητρώο κινητήρων ελληνικών αεροσκαφών εγγράφονται οι κινητήρες που δεν είναι προσαρμοσμένοι σε αεροσκάφος (εφεδρικοί κινητήρες).Αρθρο: 23

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Μητρώο αεροσκαφών αλλοδαπής ιδιοκτησίας

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Σχόλια
Το αρθρ. 23 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 17 αρθρ. 40 Νομ. 2065/1992 (ΦΕΚ Α 113). Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου και για τους υπηκόους Κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.), ή για εταιρείες, συνεταιρισμούς ή σωματεία στα οποία μετέχουν και υπήκοοι των Κρατών - Μελών της Ε.Ζ.Ε.Σ. βλ. ΠΔ 365/21-29 Νοεμ.1994 (Α' 199).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Αεροσκάφη, τα οποία ανήκουν σε αλλοδαπούς και μισθώνονται από υπηκόους κρατών-μελών της Ε.Ο.Κ. ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του αρθρ. 18 παρ. 2 εγγράφονται στο μητρώο αεροσκαφών αλλοδαπής ιδιοκτησίας.

2. Τα αεροσκάφη της προηγούμενης παραγράφου αποκτούν την ελληνική εθνικότητα από την εγγραφή τους στο μητρώο αυτό".Αρθρο: 24

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποτροπή πολλαπλής εγγραφής

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Για την εγγραφή αεροσκάφους στο μητρώο ελληνικών ή αλλοδαπής ιδιοκτησίας αεροσκαφών απαιτείται η διαγραφή του από το μητρώο του άλλου κράτους.Αρθρο: 25

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Μητρώο κινητήρων αεροσκαφών αλλοδαπής ιδιοκτησίας

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΜΗΤΡΩΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι μη προσαρμοσμένοι σε αεροσκάφος κινητήρες αεροσκαφών αλλοδαπής ιδιοκτησίας καταχωρισμένων στο οικείο μητρώο εγγράφονται στο μητρώο κινητήρων αεροσκαφών αλλοδαπής ιδιοκτησίας.Αρθρο: 26

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Πιστοποιητικό καταχώρισης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Η αρμόδια αρχή εκδίδει πιστοποιητικό καταχώρισης. Στο πιστοποιητικό περιλαμβάνονται τα κύρια χαρακτηριστικά εξειδίκευσης του αεροσκάφους ή του κινητήρα, ο κύριός του καθώς και άλλα στοιχεία, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα με δ/γμα.Αρθρο: 27

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Λήξη ισχύος πιστοποιητικού καταχώρισης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Το πιστοποιητικό καταχώρισης παύει να ισχύει σε περίπτωση διαγραφής του αεροσκάφους από το οικείο μητρώο.Αρθρο: 28

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Αντικατάσταση πιστοποιητικού καταχώρισης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Νέο πιστοποιητικό καταχώρισης εκδίδεται στις περιπτώσεις:

α. απώλειας ή καταστροφής του πιστοποιητικού, που βεβαιώνεται ενόρκως από τον ιδιοκτήτη ή τον κυβερνήτη ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή αερολιμενικής ή προξενικής αρχής,

β. φθοράς του πιστοποιητικού,

γ. ολικής ή μερικής μεταβίβασης της κυριότητας του αεροσκάφους,

δ. ουσιώδους μετασκευής του αεροσκάφους.

2. Στις παραπάνω περιπτ. β', γ' και δ' το παλαιό πιστοποιητικό επιστρέφεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στο νέο πιστοποιητικό μνημονεύεται η αιτία της έκδοσής του.Αρθρο: 29

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Απώλεια εθνικότητας

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η ελληνική εθνικότητα αεροσκάφους αποβάλλεται όταν εκλείψει κάποια από τις προϋποθέσεις των αρθρ. 18 και 23.

2. Όταν η κυριότητα του αεροσκάφους περιέρχεται από συμβατική αιτία σε αλλοδαπούς κατά πενήντα ακριβώς εκατοστά, η μεταβίβαση είναι αυτοδικαίως άκυρη, κατά ποσοστό ενός εκατοστού αν το ποσοστό που μεταβιβάστηκε και προκάλεσε την ισότητα των μερίδων είναι μεγαλύτερο από ένα εκατοστό και κατά το ποσοστό που μεταβιβάστηκε και προκάλεσε την ισότητα των μεριδίων, αν αυτό είναι ίσο ή μικρότερο από ένα εκατοστό.

3. Όταν η μεταβίβαση της κυριότητας σε αλλοδαπούς προέρχεται από μη συμβατική αιτία, το μερίδιο που μεταβιβάστηκε στους αλλοδαπούς και προκάλεσε την ισότητα περιορίζεται αναλόγως, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτήν, το ποσοστό κατά το οποίο περιορίζεται η μερίδα των αλλοδαπών προσαυξάνει τη μερίδα των ημεδαπών κατά το λόγο της συγκυριότητάς τους στο αεροσκάφος, με καταβολή της αξίας του η οποία καθορίζεται από το μονομελές πρωτοδικείο του τόπου εγγραφής του αεροσκάφους.Αρθρο: 30

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Γνωστοποίηση απώλειας εθνικότητας

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η απώλεια της ελληνικής εθνικότητας του αεροσκάφους γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με έγγραφη δήλωση στην οποία επισυνάπτονται τα έγγραφα που πιστοποιούν την απώλεια.

2. Υπόχρεος να υποβάλει τη δήλωση είναι ο έλληνας κύριος του αεροσκάφους ή ο καθολικός διάδοχός του.Αρθρο: 31

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαγραφή από το μητρώο

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΜΗΤΡΩΟ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αεροσκάφος διαγράφεται από το οικείο μητρώο στις περιπτώσεις:

α. απώλειας της ελληνικής εθνικότητας,

β. ολοσχερούς καταστροφής ή απώλειάς του,

γ. διάλυσής του, με όποιο τρόπο και αν επέρχεται,

δ. έλλειψης ειδήσεων για το αεροσκάφος επί τρεις μήνες από την τελευταία πληροφορία, αν πιθανολογείται σε μεγάλο βαθμό η απώλειά του.

2. Η διαγραφή διατάσσεται με απόφαση του Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ή αυτεπαγγέλτως ύστερα από πρόταση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, μετά από έρευνα των σχετικών περιστατικών.Αρθρο: 32

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Σήματα ελληνικών αεροσκαφών

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα αεροσκάφη που έχουν καταχωρισθεί στα οικεία μητρώα φέρουν υποχρεωτικά γραμμένα στην εξωτερική επιφάνειά τους τα σήματα εθνικότητας και εγγραφής, σύμφωνα με όσα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού.Αρθρο: 33

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Σήματα ξένων αεροσκαφών

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΞΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα ξένα αεροσκάφη που κινούνται μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο φέρουν τα σήματα εθνικότητας και εγγραφής, όπως αυτά καθορίζονται από το κράτος, στο μητρώο του οποίου έχουν καταχωρισθεί.Αρθρο: 34

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Έλεγχος πτητικής ικανότητας ελληνικών αεροσκαφών

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΠΤΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΠΤΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

1. Αεροσκάφη εγγεγραμμένα στα οικεία μητρώα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας που εκδίδει ή αναγνωρίζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

2. Για την εξακρίβωση της πτητικής ικανότητας του αεροσκάφους η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διενεργεί τεχνικό έλεγχο:

α. πριν από την εγγραφή του στο οικείο μητρώο,

β. κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα ή μετά τη συμπλήρωση αριθμού ωρών λειτουργίας,

γ. μετά την εκτέλεση επισκευών ή μετατροπών,

δ. κάθε φορά που φυσικά γεγονότα ή σοβαρές βλάβες λειτουργίας επιβάλλουν τον έλεγχο.

3. Με δ/γμα καθορίζονται οι λεπτομέρειες διενέργειας των ελέγχων, τα τέλη, δικαιώματα και έξοδα που πρέπει να καταβάλει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στη χορήγηση, θεώρηση, ανανέωση, αναστολή ή ανάκληση των πιστοποιητικών πτητικής ικανότητας.Αρθρο: 35

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Έλεγχος πτητικής ικανότητας ξένων αεροσκαφών

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΞΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΠΤΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ξένα αεροσκάφη που κινούνται μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας που εκδίδει ή αναγνωρίζει το κράτος στο μητρώο του οποίου είναι εγγεγραμμένα.

2. Τα πιστοποιητικά πτητικής ικανότητας, που εκδίδουν ή αναγνωρίζουν αλλοδαπές αρχές, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις ή με τον όρο της αμοιβαιότητας.

3. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί:

α. να υποβάλει σε τεχνικό έλεγχο ξένα αεροσκάφη κάθε φορά που υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες δικαιολογούν αμφιβολίες ως προς την πτητική τους ικανότητα,

β. να απαγορεύει την αναχώρηση αεροσκάφους σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας που επηρεάζει την πτητική του ικανότητα.Αρθρο: 36

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Διορισμός

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

1. Σε κάθε αεροσκάφος επιβαίνει υποχρεωτικώς κυβερνήτης που έχει αντίστοιχο πτυχίο χειριστή.

2. Τον κυβερνήτη ορίζει ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία.Αρθρο: 37

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξουσίες

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο κυβερνήτης έχει τη διοίκηση του αεροσκάφους και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την ασφάλεια της πτήσης και την τήρηση της τάξης σε αυτό.

2. Ο κυβερνήτης ιδίως:

α. επιβλέπει και κατευθύνει τις ενέργειες του πληρώματος και ασκεί πειθαρχική εξουσία στα μέλη του κατά τη διάρκεια της πτήσης και των τυχόν ενδιάμεσων σταθμεύσεων του αεροσκάφους,

β. μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος την εκτέλεση υπηρεσίας διαφορετικής από εκείνη για την οποία έχει προσληφθεί, αν συντρέχει έκτακτη ανάγκη σχετική με την ασφάλεια των πτήσεων,

γ. μπορεί να αποβιβάζει σε ενδιάμεσες κατά τη διαδρομή σταθμεύσεις επιβάτη ή μέλος του πληρώματος, καθώς και πράγματα ή αποσκευές, λόγω σοβαρής αιτίας που αφορά την ασφάλεια της πτήσης,

δ. λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη συμμόρφωση του πληρώματος και των επιβατών στις εντολές και οδηγίες που έδωσε για την ασφάλεια της πτήσης.

3. Τα σχετικά με την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας του κυβερνήτη στα μέλη του πληρώματος καθορίζονται με δ/γμα.Αρθρο: 38

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Τήρηση βιβλίων

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ, ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο κυβερνήτης είναι υποχρεωμένος να έχει στο αεροσκάφος όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα και βιβλία και να επιμελείται την ακριβή τήρησή τους.

2. Με απόφαση του Υπουργού καθορίζονται τα έγγραφα και βιβλία που πρέπει να τηρούνται και με τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένο το αεροσκάφος που εκτελεί πτήσεις.Αρθρο: 39

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ληξιαρχικές πράξεις

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά τη διάρκεια της πτήσης ο κυβερνήτης ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου και συντάσσει τη σχετική πράξη. Αντίγραφα των πράξεων, υπογεγραμμένα από τον κυβερνήτη, αποστέλλονται χωρίς καθυστέρηση στις αρμόδιες αρχές.

2. Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την έκτακτη διαθήκη σε πλοίο εφαρμόζονται αναλόγως.Αρθρο: 40

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση περάτωσης του ταξιδιού

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισμών ασφαλείας των πτήσεων, ο κυβερνήτης και τα μέλη του πληρώματος οφείλουν να περατώσουν το ταξίδι που άρχισε και ευθύνονται έναντι του εκμεταλλευόμενου το αεροσκάφος για κάθε ζημία από υπαιτιότητά τους.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δε θίγει δικαιώματα που απορρέουν από κανονισμούς ή συλλογικές συμβάσεις εργασίας.Αρθρο: 41

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταβίβαση κυριότητας με σύμβαση

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

1. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας αεροσκάφους απαιτείται συμφωνία, μεταξύ του κυρίου και εκείνου που το αποκτά, ότι μετατίθεται σε αυτόν η κυριότητα για κάποια νόμιμη αιτία. Η συμφωνία γίνεται με έγγραφο και καταχωρίζεται στο οικείο μητρώο.

2. Για την καταχώριση του μεταβιβαστικού της κυριότητας εγγράφου που έχει καταρτισθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται θεώρηση της προξενικής αρχής.

3. Χωρίς την καταχώριση κατά την παρ. 1 δεν επέρχεται η μεταβίβαση της κυριότητας του αεροσκάφους.Αρθρο: 42

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή διατάξεων Αστικού Κώδικα

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι διατάξεις των αρθρ. 1192 έως 1197 και 1199 έως 1204 του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται αναλόγως.Αρθρο: 43

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταβίβαση στην αλλοδαπή

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Συμφωνία για τη μεταβίβαση της κυριότητας αεροσκάφους που καταχωρίστηκε σε μητρώο τηρούμενο από έμμισθη προξενική αρχή γνωστοποιείται από αυτήν τηλεγραφικώς στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

2. Απόσπασμα της καταχώρισης που έγινε κατά την προηγούμενη παράγραφο, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα διαβιβάζεται χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενεργεί τη σχετική εγγραφή στο μητρώο που τηρεί.

3. Μετά την εγγραφή κατά την προηγούμενη παράγραφο η προξενική αρχή προβαίνει στην εξάλειψη της δικής της καταχώρισης.

4. Η μεταβίβαση της κυριότητας γίνεται από την καταχώριση της συμφωνίας στο μητρώο της προξενικής αρχής.Αρθρο: 44

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Συγκυριότητα και συνεκμετάλλευση

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Όταν συγκύριοι αεροσκάφους το συνεκμεταλλεύονται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη συμπλοιοκτησία, εκτός αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία.Αρθρο: 45

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγγραφή αγωγών στα βιβλία διεκδικήσεων

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η διάταξη του αρθρ. 220 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται αναλόγως για αεροσκάφη και κινητήρες που δεν είναι προσαρμοσμένοι σε αεροσκάφος και έχουν καταχωριστεί στο οικείο μητρώο.Αρθρο: 46

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευση εκποίησης σε αλλοδαπούς

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Σε περίπτωση πολέμου ή επιστρατεύσεως ή σοβαρών διεθνών ή εσωτερικών κινδύνων, μπορεί να απαγορευθεί η ολική εκποίηση αεροσκαφών ή κινητήρων σε αλλοδαπούς καθώς και η εκποίηση κατά ποσοστό που επιφέρει απώλεια της ελληνικής εθνικότητας.

2. Η απαγόρευση κατά την προηγούμενη παράγραφο επιβάλλεται με δ/γμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με το ίδιο δ/γμα ορίζεται η διάρκεια της απαγόρευσης.Αρθρο: 47

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταβίβαση αεροσκάφους υπό κατασκευή και κινητήρα

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι διατάξεις των αρθρ. 41 έως 43 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις:

α. αεροσκάφος υπό κατασκευή, εφ' όσον τούτο έχει καταχωριστεί στο οικείο μητρώο.

β. κινητήρα μη προσαρμοσμένου με αεροσκάφος και καταχωρισμένου στο οικείο μητρώο.Αρθρο: 48

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Χρησικτησία

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αυτός που έχει στη νομή του αεροσκάφος για μια τριετία, με καλή πίστη και νόμιμο τίτλο εγγεγραμμένο νομίμως, γίνεται κύριος.

2. Αυτός που έχει στη νομή του αεροσκάφος για μια δεκαετία γίνεται κύριος.Αρθρο: 49

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Εφαρμοστέο δίκαιο

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η κυριότητα και γενικά τα εμπράγματα δικαιώματα πάνω σε αεροσκάφος διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας σε δημόσιο βιβλίο της οποίας έχει καταχωριστεί το αεροσκάφος.Αρθρο: 50

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Σύσταση της υποθήκης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

1. Το δικαίωμα για απόκτηση υποθήκης σε αεροσκάφος παρέχεται με μονομερή δήλωση του κυρίου του, η οποία γίνεται εγγράφως και καταχωρίζεται στο βιβλίο υποθηκών.

2. Για την καταχώριση συστατικού της υποθήκης εγγράφου που έχει καταρτιστεί στην αλλοδαπή, απαιτείται θεώρηση της προξενικής αρχής.

3. Η υποθήκη υπάρχει από την κανονική εγγραφή της στο βιβλίο υποθηκών.Αρθρο: 51

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αντικείμενο της υποθήκης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η υποθήκη εκτείνεται στο αεροσκάφος, τους κινητήρες και, αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, τα παραρτήματά του.

2. Η υποθήκη, αν υπάρχει αμφιβολία, δεν εκτείνεται στο ναύλο.Αρθρο: 52

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποθήκη σε αεροσκάφος υπό κατασκευή

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Υποθήκη συνίσταται και σε αεροσκάφος υπό κατασκευή, εφ' όσον αυτό έχει καταχωριστεί στο οικείο μητρώο.Αρθρο: 53

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποθήκη πάνω σε κινητήρα

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κινητήρας μη προσαρμοσμένος σε αεροσκάφος μπορεί να είναι ιδιαιτέρως αντικείμενο υποθήκης, εφ' όσον έχει καταχωριστεί στο οικείο μητρώο.

2. Ο κύριος του κινητήρα που βαρύνεται με υποθήκη δικαιούται αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, να τον προσαρμόσει σε αεροσκάφος το οποίο του ανήκει κατά κυριότητα και βαρύνεται επίσης με υποθήκη για εξασφάλιση της ίδιας απαίτησης. Στην περίπτωση αυτή:

α. η υποθήκη στον κινητήρα αποσβήνεται με την προσαρμογή του στο αεροσκάφος και αναβιώνει μόλις ο κινητήρας αποχωριστεί από το αεροσκάφος.

β. η προσαρμογή του κινητήρα σε αεροσκάφος δεν αποτελεί λόγο εξάλειψης από τα οικεία βιβλία της υποθήκης που είναι εγγεγραμμένη πάνω σε αυτόν. Αν η υποθήκη πάνω στο αεροσκάφος εξαλειφθεί κατά το χρόνο που ο κινητήρας είναι προσαρμοσμένος σε αυτό, εξαλείφεται και η υποθήκη πάνω στον κινητήρα.Αρθρο: 54

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο της δήλωσης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η δήλωση παραχώρησης υποθήκης πρέπει να περιέχει:

α. Το όνομα, το επώνυμο, την ιθαγένεια, την κατοικία ή διαμονή και το επάγγελμα εκείνου που παραχωρεί το δικαίωμα για την εγγραφή της υποθήκης και εκείνου, που παραχωρεί το δικαίωμα για την εγγραφή της υποθήκης και εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η παραχώρηση,

β. τη χρηματική ποσότητα της απαίτησης που ασφαλίζεται, το χρόνο λήξης και τον τόκο που έχει συνομολογηθεί,

γ. τον τίτλο κτήσης της κυριότητας του αεροσκάφους που παραχωρείται σε υποθήκη, την περιγραφή του αεροσκάφους και των κινητήρων του, τα σήματα εθνικότητας και εγγραφής στο μητρώο,

δ. το διορισμό αντικλήτου που κατοικεί στον τόπο όπου τηρείται το βιβλίο υποθηκών.

Αν δεν διοριστεί αντίκλητος, οι σχετικές με την υποθήκη επιδόσεις μπορούν να γίνουν στον εισαγγελέα του πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η αρχή που τηρεί το βιβλίο υποθηκών.Αρθρο: 55

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγγραφή της υποθήκης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος ζητεί την εγγραφή υποθήκης προσκομίζει σε αυτόν που τηρεί το οικείο βιβλίο τον τίτλο για την εγγραφή και περίληψη του τίτλου μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα.

2. Η περίληψη περιέχει το όνομα, το επώνυμο, την κατοικία και το επάγγελμα εκείνου που παραχωρεί υποθήκη και εκείνου υπέρ του οποίου παραχωρείται η υποθήκη, τη χρονολογία του τίτλου, το οφειλόμενο ποσό, το χρόνο λήξης του χρέους, την περιγραφή του αεροσκάφους ή του κινητήρα, όταν είναι ιδιαιτέρως αντικείμενο υποθήκης και τον αντίκλητο που έχει διοριστεί.

3. Εκείνος που τηρεί το βιβλίο υποθηκών οφείλει να καταχωρίσει σε αυτό όλα τα στοιχεία που περιέχει η περίληψη και να σημειώσει τη χρονολογία κατά την οποία προσκομίστηκε η αίτηση για την καταχώριση.

4. Ο αρμόδιος για την τήρηση του βιβλίου υποθηκών καταχωρίζει σ' αυτό τις περιλήψεις με τη σειρά που προσκομίζονται.Αρθρο: 56

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγγραφή στα βιβλία υποθηκών προξενικής αρχής

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για την καταχώριση υποθήκης σε αεροσκάφος ή κινητήρα στα βιβλία υποθηκών που τηρεί έμμισθη προξενική αρχή, απαιτείται το αεροσκάφος ή ο κινητήρας να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο μητρώο που τηρείται από αυτή. Οι επιδόσεις που προβλέπονται στο αρθρ. 54 στοιχ. δ' εδαφ. β' γίνονται στον εισαγγελέα της πρωτεύουσας.

2. Οι διατάξεις του αρθρ. 43 εφαρμόζονται και για την υποθήκη που καταχωρίστηκε από προξενική αρχή στα τηρούμενα από αυτή βιβλία υποθηκών.Αρθρο: 57

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Προτιμώμενη υποθήκη

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Στην περίπτωση υποθήκης που έχει συσταθεί σε ολόκληρο το αεροσκάφος μπορεί να συμφωνηθεί ότι ο δανειστής δικαιούται να αναλάβει τη διαχείρισή του από το χρόνο κατά τον οποίο η απαίτησή του γίνεται ληξιπρόθεσμη (προτιμώμενη υποθήκη).

2. Ο ενυπόθηκος δανειστής δικαιούται να αναλάβει τη διαχείριση του αεροσκάφους και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη σύμβαση για την προτιμώμενη υποθήκη.

3. Ο δανειστής που ανέλαβε τη διαχείριση μπορεί να προσαρμόσει κινητήρα βαρυνόμενο με υποθήκη σε αεροσκάφος το οποίο ανήκει στον κύριο του κινητήρα και βαρύνεται επίσης με υποθήκη για την εξασφάλιση της ίδιας απαίτησης.Αρθρο: 58

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Σύσταση της προτιμώμενης υποθήκης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Το δικαίωμα για την απόκτηση προτιμώμενης υποθήκης παρέχεται με σύμβαση.

Η σύμβαση πρέπει να περιέχει, εκτός από τα άλλα, τα στοιχεία του αρθρ.

54.Αρθρο: 59

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα δανειστή

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με σύμβαση προτιμώμενης υποθήκης μπορεί να συμφωνηθεί ότι ο δανειστής δικαιούται να εκποιήσει το αεροσκάφος χωρίς πλειστηριασμό, αφότου η απαίτηση γίνεται ληξιπρόθεσμη.

2. Για την άσκηση του δικαιώματος της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται δήλωση, η οποία δημοσιεύεται σε κύριο φύλλο δύο ημερήσιων εφημερίδων του τόπου όπου το αεροσκάφος είναι εγγεγραμμένο και επιδίδεται από το δανειστή στους λοιπούς προνομιούχους και ενυπόθηκους δανειστές που αναφέρονται στο βιβλίο υποθηκών. Η δημοσίευση καθώς και η επίδοση της δήλωσης πρέπει να γίνουν δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκποίηση.

3. Η δήλωση περιλαμβάνει τον τίτλο δυνάμει του οποίου γίνεται η εκποίηση, συνοπτική περιγραφή του αεροσκάφους και των κινητήρων, τον τόπο όπου βρίσκεται το αεροσκάφος και τους όρους της εκποίησης που τυχόν θέτει ο δανειστής.Αρθρο: 60

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα άλλων δανειστών

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ανάληψη της διαχείρισης του αεροσκάφους από τον ενυπόθηκο δανειστή παρέχει το δικαίωμα σε κάθε προηγούμενο ενυπόθηκο δανειστή να απαιτήσει την άμεση εξόφληση του χρέους του.Αρθρο: 61

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Γνωστοποίηση

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ανάληψη της διαχείρισης και η κατά οποιοδήποτε τρόπο παύση της γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση από το δανειστή σ' εκείνον που τηρεί το βιβλίο υποθηκών και καταχωρίζονται σ' αυτό.Αρθρο: 62

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
ʼλλα δικαιώματα του ενυπόθηκου δανειστή

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ενυπόθηκος δανειστής που ανέλαβε τη διαχείριση του αεροσκάφους δε χάνει το δικαίωμα να επιδιώξει την εξόφληση του χρέους με αναγκαστικό πλειστηριασμό του αεροσκάφους.Αρθρο: 63

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκμετάλλευση

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Από την ανάληψη της διαχείρισης η κατοχή του αεροσκάφους περιέρχεται στο δανειστή, ο οποίος και το εκμεταλλεύεται για δικό του λογαριασμό. Τα ποσά που περιέρχονται στο διαχειριστή από τη διαχείριση, μετά την αφαίρεση κάθε σχετικής δαπάνης, συμψηφίζονται στην απαίτησή του.Αρθρο: 64

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Περάτωση της διαχείρισης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η διαχείριση του αεροσκάφους από τον ενυπόθηκο δανειστή παύει αν αποσβεσθεί με οποιοδήποτε τρόπο η ασφαλιζόμενη απαίτησή του.Αρθρο: 65

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αντικείμενο της προτιμώμενης υποθήκης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι διατάξεις των αρθρ. 57 έως 64 εφαρμόζονται σε αεροσκάφη με μέγιστο βάρος απογείωσης πάνω από πέντε χιλιάδες επτακόσια χιλιόγραμμα.Αρθρο: 66

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγγραφή του κεφαλαίου ως τοκοφόρου

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν το κεφάλαιο της απαίτησης για την οποία υπάρχει υποθήκη έχει γραφεί ως τοκοφόρο, η υποθήκη, σε οποιουδήποτε την κυριότητα και αν βρίσκεται το αεροσκάφος, εξασφαλίζει κατά την ίδια τάξη εγγραφής και τους καθυστερούμενους τόκους τριών ετών πριν από την κατάσχεση από οποιονδήποτε και αν γίνει αυτή, καθώς και τους τόκους μετά την κατάσχεση και μέχρι την πληρωμή του χρέους ή μέχρι να γίνει αμετάκλητος ο πίνακας κατάταξης.

2. Η υποθήκη εξασφαλίζει κατά την ίδια τάξη εγγραφής τα έξοδα.Αρθρο: 67

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση τακτικής εκμετάλλευσης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αυτός που παραχώρησε υποθήκη υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια κατά την εκμετάλλευση του αεροσκάφους.

2. Αν το αεροσκάφος έχει χαθεί ή έχει υποστεί βλάβες που μειώνουν ουσιωδώς την αξία του, ο δανειστής δικαιούται να απαιτήσει την άμεση εξόφληση του χρέους. Το δικαίωμα αυτό δεν υπάρχει αν οι βλάβες δεν οφείλονται σε πταίσμα του οφειλέτη και αυτός προσφέρει επαρκή ασφάλεια.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και αν η εκμετάλλευση του αεροσκάφους περιήλθε σε τρίτον.Αρθρο: 68

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ασφάλιση του ενυποθήκου

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο ενυπόθηκος δανειστής δικαιούται να ασφαλίζει το αεροσκάφος κατά των αεροπορικών κινδύνων με δαπάνη του οφειλέτη και μέχρι αξία ίση προς το ποσό του δανείου αυξημένου κατά τριάντα στα εκατό.

2. Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τα ασφάλιστρα, ο ενυπόθηκος δανειστής δικαιούται να απαιτήσει την άμεση εξόφληση του χρέους.Αρθρο: 69

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα στο ασφάλισμα

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Το δικαίωμα της υποθήκης ασκείται και στο ασφάλισμα.Αρθρο: 70

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκποίηση ενυποθήκου

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δικαιοπραξία εκποιητική ενυπόθηκου αεροσκάφους που επιφέρει απώλεια της ελληνικής εθνικότητας είναι άκυρη, έγινε χωρίς έγγραφη συναίνεση του ενυπόθηκου δανειστή.

2. Σε περίπτωση παράβασης της προηγούμενης παραγράφου, ο ενυπόθηκος δανειστής μπορεί να απαιτήσει την άμεση εξόφληση του χρέους. Αξίωση αποζημίωσης κατά τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται.Αρθρο: 71

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποθήκη σε αλλοδαπό αεροσκάφος

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ, ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Υποθήκη σε αλλοδαπό αεροσκάφος αναγνωρίζεται στην Ελλάδα, εφ' όσον αποκτήθηκε με εγγραφή σε δημόσιο βιβλίο.

2. Υποθήκη που υπάρχει κατά το χρόνο κατά τον οποίο το αεροσκάφος αποκτά την ελληνική εθνικότητα εγγράφεται στο βιβλίο υποθηκών μέσα σε αποσβεστική προθεσμία εξήντα ημερών από την καταχώρισή του στο οικείο μητρώο.

3. Εκείνος που ζητεί την εγγραφή υποθήκης οφείλει να προσκομίσει αντίγραφο του τίτλου και πιστοποιητικό εγγραφής του σε δημόσιο βιβλίο.Αρθρο: 72

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτελεστότητα αλλοδαπών τίτλων

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι σχετικές με υποχρεώσεις από υποθήκη αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων ή έγγραφα τα οποία έχουν συνταχθεί από αλλοδαπούς υπαλλήλους εκτελεστά στον τόπο της έκδοσής τους, κηρύσσονται εκτελεστά στην Ελλάδα από το Μονομελές Πρωτοδικείο που δικάζει κατά τη διαδικασία των αρθρ. 740 έως 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, χωρίς έρευνα του περιεχομένου τους.

2. Κατά τη συζήτηση καλούνται, εκτός από τον οφειλέτη και οι προνομιούχοι δανειστές που αναφέρονται στο βιβλίο υποθηκών, καθώς και οι προηγούμενοι ή σύγχρονοι ενυπόθηκοι δανειστές, εφ' όσον αυτό είναι δυνατό.

3. Η απόφαση που κηρύσσει εκτελεστό τον αλλοδαπό τίτλο δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο.Αρθρο: 73

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την υποθήκη.Αρθρο: 74

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Προνομιούχες απαιτήσεις

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

1. Τα έξοδα της εκτέλεσης ορίζει αιτιολογημένα ο υπάλληλος του πλειστηρίασμα πριν από κάθε κατάταξη και διανομή.

2. Είναι προνομιούχες κατά την παρακάτω τάξη οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α. τα έξοδα και οι αμοιβές από αρωγή και διάσωση,

β. οι έκτακτες και απαραίτητες δαπάνες για την συντήρηση του αεροσκάφους,

γ. τα τέλη, δικαιώματα και οι συναφείς με την αεροπλοϊα φόροι που βαρύνουν το αεροσκάφος.

3. Οι απαιτήσεις της παρ. 2 προηγούνται της υποθήκης, απλής ή προτιμώμενης.Αρθρο: 75

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Λοιπά προνόμια

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Κάθε άλλο προνόμιο γενικό ή ειδικό κατατάσσεται μετά την υποθήκη, απλή ή προτιμώμενη.Αρθρο: 76

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάταξη

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Προκειμένου για απαιτήσεις από αρωγή ή διάσωση και από δαπάνες συντήρησης οι μεταγενέστερες προηγούνται των προγενέστερων της ίδιας τάξης.Αρθρο: 77

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκμετάλλευση του αεροσκάφους από τρίτο

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα προνόμια του αρθρ. 74 παρ. 2 υπάρχουν, και αν ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος, δεν είναι κύριός του.Αρθρο: 78

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του αεροσκάφους τα προνόμια του αρθρ.

74 παρ. 2 ασκούνται και στην αποζημίωση που οφείλει ο υπαίτιος για την απώλεια ή ζημία.

2. Τα ίδια προνόμια ασκούνται στο ασφάλισμα για την απώλεια ή ζημία του αεροσκάφους, εφ' όσον ο δανειστής γνωστοποιήσει το ποσό της απαίτησής του στον ασφαλιστή μέσα σε τριάντα ημέρες από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. Γνωστοποίηση δεν απαιτείται, αν η προνομιούχος απαίτηση καταχωρίσθηκε στο βιβλίο υποθηκών κατά το αρθρ. 79 παρ. 1 περιπτ. β'.Αρθρο: 79

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόσβεση

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα προνόμια του αρθρ. 74 παρ. 2 αποσβήνονται:

α. Με την εκποίηση του αεροσκάφους, σε δημόσιο πλειστηριασμό, εκτός αν, με τη συναίνεση του προνομιούχου δανειστή, ο υπερθεματιστής αναδέχτηκε την απαίτηση,

β. Με την πάροδο τριμήνου από τη γένεση της απαίτησης. Η απόσβεση δεν επέρχεται, αν μέσα στο τρίμηνο ασκηθεί αγωγή που επιδιώκει την ικανοποίηση της απαίτησης και καταχωριστεί στο βιβλίο υποθηκών ή γίνει έγγραφη συμφωνία για το ποσό της απαίτησης και καταχωριστεί επίσης στο ίδιο βιβλίο.

2. Η μεταβίβαση της κυριότητας του αεροσκάφους δεν επιφέρει την απόσβεση των προνομίων του αρθρ. 74 παρ. 2.Αρθρο: 80

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάρτιση της σύμβασης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

1. Η μίσθωση καθώς και η υπομίσθωση αεροσκάφους καταρτίζονται εγγράφως.

2. Η μίσθωση αεροσκάφους, η υπομίσθωση, καθώς και κάθε τροποποίησή τους καταχωρίζονται στο οικείο βιβλίο.

3. Συμφωνία για την οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις των

προηγούμενων παραγράφων είναι άκυρη.Αρθρο: 81

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Στη σύμβαση μίσθωσης αεροσκάφους ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στο μισθωτή το μίσθιο αεροσκάφος ικανό για πτήση και τα κατά νόμο απαιτούμενα έγγραφα και εγχειρίδια εκμετάλλευσής του.

2. Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, ο κυβερνήτης και το πλήρωμα προσλαμβάνονται από το μισθωτή.

3. Ο μισθωτής δε δικαιούται να παραχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλον τη χρήση του αεροσκάφους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.Αρθρο: 82

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκποίηση του αεροσκάφους

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν ο εκμισθωτής μεταβιβάσει σε τρίτον την κυριότητα του αεροσκάφους ή παραχωρήσει άλλο εμπράγματο δικαίωμα που αποκλείει στο μισθωτή την ενάσκηση των δικαιωμάτων από τη μίσθωση, ο νέος κτήτορας ή εκείνος που απέκτησε το εμπράγματο δικαίωμα υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μίσθωσης.

2. Αντίθετη συμφωνία είναι ισχυρή, αν καταχωρίστηκε στο οικείο βιβλίο.Αρθρο: 83

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Έννοια

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΝΑΥΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΝΑΥΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Με τη σύμβαση της ναύλωσης ο εκναυλωτής υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του ναυλωτή αεροσκάφος ορισμένου τύπου για να το χρησιμοποιήσει μέσα στο συμφωνημένο χρόνο ή να εκτελέσει ορισμένα ταξίδια και ο ναυλωτής να καταβάλει το ναύλο που έχει συμφωνηθεί.Αρθρο: 84

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόδειξη της σύμβασης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΝΑΥΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η σύμβαση ναύλωσης αποδεικνύεται εγγράφως.

2. Στο έγγραφο καθορίζονται ιδίως το όνομα ή η επωνυμία, η ιθαγένεια, η κατοικία ή η έδρα των συμβαλλομένων, η διάρκεια της σύμβασης, ο τύπος του αεροσκάφους και ο ναύλος.

3. Σιωπηρή παράταση ή ανανέωση της σύμβασης ναύλωσης αποκλείεται.Αρθρο: 85

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάσταση του αεροσκάφους

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΝΑΥΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκναυλωτής υποχρεούται να έχει το αεροσκάφος σε πλήρη πτητική ικανότητα, με το απαραίτητο πλήρωμα και εφοδιασμένο με τα απαιτούμενα έγγραφα και εγχειρίδια εκμετάλλευσης του αεροσκάφους, κατά τις διατάξεις που ισχύουν.Αρθρο: 86

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Οδηγίες του ναυλωτή

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΝΑΥΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ, ΝΑΥΛΩΤΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ναυλωτής δικαιούται να παρέχει στον εκναυλωτή οδηγίες που αφορούν την πραγματοποίηση του σκοπού της ναύλωσης.Αρθρο: 87

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ναύλωση κατά χρόνο

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΝΑΥΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ, ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Σε περίπτωση χρονοναύλωσης, αν το αεροσκάφος δεν χρησιμοποιηθεί για λόγους που αφορούν το πρόσωπο του ναυλωτή, αυτός οφείλει το ναύλο που έχει συμφωνηθεί, μειωμένο κατά τις δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν.

2. Κάθε υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεων ενός από τους συμβαλλομένους παρέχει στον άλλο δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Αξίωση για αποζημίωση δεν αποκλείεται.Αρθρο: 88

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ναύλος κατά χρόνο

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΝΑΥΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ, ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Σε περίπτωση χρονοναύλωσης, ο ναύλος συμφωνείται για την όλη διάρκεια της σύμβασης. Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, ο ναύλος

προκαταβάλλεται στην αρχή κάθε εβδομάδας. Ναύλος δεν οφείλεται για την περίοδο κατά την οποία το αεροσκάφος δεν χρησιμοποιήθηκε από τυχαία περιστατικά.Αρθρο: 89

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ναύλωση κατά ταξίδι

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΝΑΥΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι διατάξεις των αρθρ. 87 και 88 εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση ναύλωσης για ένα ή περισσότερα ταξίδια.Αρθρο: 90

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Αδυναμία προσγείωσης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΝΑΥΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η κατά τη διάρκεια της πτήσης του αεροσκάφους απαγόρευση ή αδυναμία προσγείωσης στο αεροδρόμιο του τόπου του προορισμού δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την καταβολή του ναύλου που έχει συμφωνηθεί.Αρθρο: 91

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Αδυναμία συνέχισης της πτήσης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΝΑΥΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Σε περίπτωση αδυναμίας του αεροσκάφους να συνεχίσει το ταξίδι από ανώτερη βία ή λόγω βλάβης από τυχαίο γεγονός οφείλεται ο ανάλογος με την πτήση που πραγματοποιήθηκε ναύλος. Ο ναύλος οφείλεται ολόκληρος, αν ο εκναυλωτής θέσει χωρίς καθυστέρηση στη διάθεση του ναυλωτή άλλο κατάλληλο αεροσκάφος.Αρθρο: 92

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Δαπάνες

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΝΑΥΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία η απαραίτητη για την κανονική λειτουργία του αεροσκάφους καύσιμη και λιπαντική ύλη, καθώς και κάθε υποχρέωση καταβολής τελών βαρύνουν τον εκναυλωτή.Αρθρο: 93

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκποίηση του αεροσκάφους

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΝΑΥΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Σε περίπτωση ναύλωσης συγκεκριμένου αεροσκάφους που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, αν ο εκναυλωτής μεταβιβάσει σε τρίτον την κυριότητα αυτού ή παραχωρήσει άλλο εμπράγματο δικαίωμα που αποκλείει στο ναυλωτή την ενάσκηση των δικαιωμάτων του από τη ναύλωση, ο νέος κτήτορας, ή εκείνος που απέκτησε το εμπράγματο δικαίωμα υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις από τη ναύλωση. Αντίθετη συμφωνία δεν αποκλείεται.Αρθρο: 94

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εισιτήριο

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

1. Η σύμβαση μεταφοράς προσώπων αποδεικνύεται με το εισιτήριο που εκδίδει ο μεταφορέας. Σε περίπτωση μεταφοράς ομάδας προσώπων ο μεταφορέας μπορεί να εκδώσει ενιαίο εισιτήριο.

2. Στο εισιτήριο περιέχεται και μνεία ότι η ευθύνη του μεταφορέα είναι περιορισμένη σύμφωνα με το αρθρ. 110 παρ. 1 περιπτ. α' και 2.

3. Η σύμβαση μεταφοράς διέπεται από τις διατάξεις αυτού του νόμου, και αν ο μεταφορέας δέχτηκε επιβάτη χωρίς να εκδοθεί εισιτήριο ή αν στο εισιτήριο που εκδόθηκε δεν περιέχεται η κατά την προηγούμενη παράγραφο μνεία.Αρθρο: 95

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δελτίο αποσκευών

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η σύμβαση μεταφοράς αποσκευών αποδεικνύεται με το ατομικό ή ενιαίο δελτίο αποσκευών που εκδίδει ο μεταφορέας (αποσκευές που έχουν καταγραφεί).

2. Το δελτίο αποσκευών μπορεί να ενσωματωθεί στο εισιτήριο.

3. Στο δελτίο περιέχεται και μνεία ότι η ευθύνη του μεταφορέα είναι περιορισμένη, σύμφωνα με το αρθρ. 110 παρ. 1 περιπτ. γ'.

4. Η σύμβαση μεταφοράς διέπεται από τις διατάξεις αυτού του νόμου και αν ο μεταφορέας παρέλαβε αποσκευές χωρίς να εκδώσει δελτίο αποσκευών ή αν στο δελτίο που εξέδωσε δεν περιέχεται η κατά την προηγούμενη παράγραφο μνεία.Αρθρο: 96

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποσκευές που συνοδεύουν τον επιβάτη

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο μεταφορέας υποχρεούται να μεταφέρει με το ίδιο αεροσκάφος τις αποσκευές των επιβατών οι οποίες δεν ξεπερνούν τα όρια που καθορίζει αυτός με τους γενικούς όρους μεταφοράς.Αρθρο: 97

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά τα λοιπά στη μεταφορά αποσκευών που έχουν καταγραφεί εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις αυτού του νόμου για τη μεταφορά πραγμάτων.Αρθρο: 98

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δελτίο αεροπορικής μεταφοράς

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων αποδεικνύεται με το δελτίο αεροπορικής μεταφοράς που εκδίδει ο μεταφορέας.

2. Στο κατά την προηγούμενη παράγραφο δελτίο περιέχονται ιδίως:

α. ο τόπος και η χρονολογία έκδοσης,

β. ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος προορισμού,

γ. το όνομα του αποστολέα και του παραλήπτη,

δ. το είδος και η περιγραφή των μεταφερόμενων πραγμάτων,

ε. το κόμιστρο και οι σχετικές με αυτό συμφωνίες,

στ. μνεία ότι η ευθύνη του μεταφορέα είναι περιορισμένη σύμφωνα με το αρθρ. 110 παρ. 1 περιπτ. β'.

3. Η σύμβαση μεταφοράς διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και αν ο μεταφορέας παρέλαβε τα προς μεταφορά πράγματα χωρίς δελτίο ή στο δελτίο δεν περιέχεται η κατά την προηγούμενη παράγραφο μνεία.Αρθρο: 99

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αντίτυπα του δελτίου

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το δελτίο αεροπορικής μεταφοράς πραγμάτων εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: το πρώτο "για το μεταφορέα" υπογράφεται από τον αποστολέα, το δεύτερο "για τον παραλήπτη" υπογράφεται από το μεταφορέα και τον αποστολέα και συνοδεύει το πράγμα, το τρίτο "για τον αποστολέα" υπογράφεται από το μεταφορέα και παραδίδεται στον αποστολέα μετά την παραλαβή του πράγματος από το μεταφορέα.

2. Ο μεταφορέας υπογράφει το δελτίο πριν από τη φόρτωση του πράγματος.

3. Το δελτίο μπορεί να εκδοθεί ονομαστικό ή εις διαταγήν.

4. Στο δελτίο εις διαταγήν εφαρμόζονται αναλόγως, ως προς τις ενστάσεις, οι οποίες μπορούν να αντιταχθούν κατά του κομιστή, οι διατάξεις που ισχύουν για τη συναλλαγματική.Αρθρο: 100

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποδεικτική ισχύς του δελτίου

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΔΕΛΤΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι ενδείξεις του δελτίου που αναφέρονται στο είδος, στο βάρος, στις διαστάσεις και στη συσκευασία του πράγματος, καθώς και στον αριθμό των δεμάτων τεκμαίρονται ακριβείς, εκτός αν υπάρχει αντίθετη απόδειξη.

2. Οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται στο δελτίο με βάση τις δηλώσεις του αποστολέα για την ποσότητα, τον όγκο και τη γενική κατάσταση του πράγματος δεν αποτελούν απόδειξη κατά του μεταφορέα, εφ' όσον δεν βεβαιώθηκαν από αυτόν το δελτίο ή δεν αφορούν στην εμφανή κατάσταση του πράγματος.Αρθρο: 101

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Έλεγχος και ακρίβεια των ενδείξεων του δελτίου

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο μεταφορέας δικαιούται να ελέγξει αν το πράγμα ανταποκρίνεται στις ενδείξεις που περιλαμβάνονται στο δελτίο σύμφωνα με τις δηλώσεις του αποστολέα, καθώς και αν τηρήθηκαν τα μέτρα για τη διενέργεια της μεταφοράς τα οποία επιβάλλουν οι ενδείξεις που ισχύουν.

2. Ο αποστολέας ευθύνεται για κάθε ζημία η οποία προήλθε από την ανακρίβεια ή την έλλειψη των δηλώσεών του που καταχωρίσθηκε στο δελτίο.Αρθρο: 102

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις του μεταφορέα

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν το δελτίο εκδόθηκε ονομαστικό, ο μεταφορέας, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, υποχρεούται να ειδοποιήσει τον παραλήπτη μόλις φθάσει το πράγμα.

2. Αν το πράγμα δεν παραληφθεί μέσα σε τρεις ημέρες από την ειδοποίηση, ο μεταφορέας υποχρεούται να το γνωστοποιήσει στον αποστολέα.Αρθρο: 103

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα του μεταφορέα στον τόπο παραλαβής

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν το πράγμα δεν παραληφθεί μέσα σε δέκα ημέρες από την άφιξή του, ο μεταφορέας δικαιούται να προβεί σε δημόσια κατάθεση ή σε εκποίησή του, ύστερα από άδεια του ειρηνοδικείου, που δικάζει κατά τη διαδικασία των αρθρ. 740 έως 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2. Αν το πράγμα υπόκειται σε άμεση φθορά, η εκποίηση μπορεί να γίνει και χωρίς να τηρηθεί η δεκαήμερη προθεσμία.

3. Ο μεταφορέας δικαιούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας του από την καθυστέρηση της παραλαβής του πράγματος.Αρθρο: 104

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαμαρτυρία του παραλήπτη

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η παραλαβή του πράγματος από το νομιμοποιούμενο ως παραλήπτη χωρίς διαμαρτυρία δημιουργεί τεκμήριο ότι αυτό παραδόθηκε σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με το δελτίο μεταφοράς.

2. Σε περίπτωση βλάβης του πράγματος ο παραλήπτης οφείλει να απευθύνει στο μεταφορέα διαμαρτυρία, μόλις διαπιστώσει τη βλάβη και το αργότερο μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από την παραλαβή του. Όταν πρόκειται για αποσκευές, η προθεσμία αυτή είναι επτά ημερών.

3. Σε περίπτωση καθυστέρησης η διαμαρτυρία πρέπει να γίνει μέσα σε είκοσι μια ημέρες από την ημέρα κατά την οποία το πράγμα τέθηκε στη διάθεση του παραλήπτη.

4. Η διαμαρτυρία γίνεται πάνω στο δελτίο ή με ιδιαίτερο έγγραφο που απευθύνεται στο μεταφορέα.

5. Αν δεν γίνει διαμαρτυρία μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στις παρ. 2 και 3, το δικαίωμα για αποζημίωση αποσβήνεται. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, αν ο παραλήπτης παρακωλύθηκε από δόλο του μεταφορέα να διατυπώσει εμπροθέσμως διαμαρτυρία.Αρθρο: 105

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα του αποστολέα

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο αποστολέας στα χέρια του οποίου βρίσκεται το αντίτυπο του δελτίου που προορίζεται για τον αποστολέα δικαιούται πριν από την παράδοση του πράγματος στον παραλήπτη να ζητήσει από το μεταφορέα

α. την εκφόρτωση του πράγματος στο αεροδρόμιο της αποστολής, του προορισμού ή σε ενδιάμεσο αεροδρόμιο,

β. την επιστροφή του πράγματος στο αεροδρόμιο της αποστολής,

γ. την παράδοση του πράγματος σε άλλη παραλήπτη ή σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο του προορισμού.

2. Η άσκηση των δικαιωμάτων της προηγούμενης παραγράφου από τον αποστολέα, δεν παραβλάπτει τα δικαιώματα του μεταφορέα.

3. Αν είναι αδύνατη η εκτέλεση των κατά την πρώτη παράγραφο οδηγιών του αποστολέα, ο μεταφορέας υποχρεούται να τον ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση.Αρθρο: 106

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη σε περιπτώσεις μεταφοράς προσώπων

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Ο μεταφορέας υποχρεούται να αποζημιώσει τον επιβάτη ή εκείνους που σύμφωνα με το αστικό δίκαιο δικαιούνται αποζημίωση εξαιτίας του θανάτου ή της σωματικής βλάβης επιβάτη από συμβάν το οποίο επήλθε κατά το χρόνο κατά τον οποίο ο επιβάτης βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος ή κατά τη διάρκεια των ενεργειών επιβίβασης ή αποβίβασης από αυτό. Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται, αν ο θάνατος ή η σωματική βλάβη επήλθε αποκλειστικώς από την κατάσταση της υγείας του επιβάτη.Αρθρο: 107

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη σε περιπτώσεις μεταφοράς πραγμάτων και αποσκευών

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο μεταφορέας υποχρεούται σε αποζημίωση για την ολική ή μερική απώλεια, καταστροφή ή χειροτέρευση των προς μεταφορά πραγμάτων και αποσκευών από την παράδοσή τους σε αυτόν μέχρι να τεθούν στη διάθεση του δικαιουμένου να τα παραλάβει. Ως αποσκευές θεωρούνται και τα πράγματα τα οποία φέρει μαζί του ο επιβάτης.

2. Ο μεταφορέας απαλλάσσεται από την ευθύνη αυτή, εφ' όσον αποδείξει ότι έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της ζημίας.Αρθρο: 108

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη από καθυστέρηση

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο μεταφορέας υποχρεούται σε αποζημίωση για τη ζημία από την καθυστέρηση κατά τη μεταφορά επιβατών, πραγμάτων ή αποσκευών, εκτός αν αποδείξει ότι έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της καθυστέρησης.Αρθρο: 109

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πταίσμα του ζημιωθέντος

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ευθύνη του μεταφορέα μπορεί, κατά την κρίση του δικαστηρίου, να αρθεί ή να περιοριστεί, αν η ζημία οφείλεται σε πταίσμα που ζημιώθηκε ή των προσώπων που αυτός έχει προστήσει.Αρθρο: 110

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Όρια της ευθύνης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η υποχρέωση του μεταφορέα για αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί:

α. σε περίπτωση μεταφοράς προσώπων το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων δραχμών για κάθε επιβάτη. Αν η αποζημίωση καθοριστεί κατά περιοδικές περιοχές, το σύνολο των παροχών δεν μπορεί να υπερβεί το όριο αυτό,

β. σε περίπτωση μεταφοράς πραγμάτων το ποσό των δύο χιλιάδων δραχμών κατά χιλιόγραμμο. Σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης μέρους των μεταφερόμενων πραγμάτων, λαμβάνεται υπόψη το βάρος του

συγκεκριμένου δέματος ή δεμάτων. Αν επηρεάζεται η αξία και άλλου δέματος ή δεμάτων, που αναγράφονται στο ίδιο δελτίο αεροπορικής μεταφοράς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό βάρος των δεμάτων αυτών,

γ. σε περίπτωση μεταφοράς καταγεγραμμένων αποσκευών το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων κατά χιλιόγραμμο.

2. Η υποχρέωση του μεταφορέα για αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα χιλιάδες δραχμές για το σύνολο των πραγμάτων που φέρει μαζί του ο κάθε επιβάτης.

4. Τα παραπάνω όρια μπορούν να αυξομειώνονται με δ/γμα.Αρθρο: 111

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποκλεισμός των ορίων ευθύνης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο μεταφορέας ευθύνεται απεριορίστως αν εκείνος που ζημιώθηκε αποδείξει ότι η ζημία οφείλεται σε δόλο του μεταφορέα ή προσώπου που αυτός είχε προστήσει.

2. Επί μεταφοράς πραγμάτων και καταγεγραμμένων αποσκευών αν ο αποστολέας δήλωσε εγγράφως την αξία τους και κατέβαλε συμπληρωματικό ναύλο, ο μεταφορέας ευθύνεται μέχρι την αξία που δηλώθηκε. Επιτρέπεται όμως στο μεταφορέα να ανταποδείξει, ότι η αξία που δηλώθηκε είναι ανώτερη από την πραγματική στον τόπο του προορισμού.Αρθρο: 112

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη του συμβαλλομένου και του πραγματικού μεταφορέα

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν η μεταφορά εκτελεστεί ολικά ή κατά ένα μέρος στο άλλο μεταφορέα, ευθύνονται κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού και ο μεταφορέας που έχει συμβληθεί και εκείνος που έχει εκτελέσει τη μεταφορά.

Εκείνος που έχει συμβληθεί ευθύνεται για όλη τη μεταφορά που συμφωνήθηκε και εκείνος που την πραγματοποίησε ευθύνεται εις ολόκληρον με τον πρώτο για τη μεταφορά που αυτός έχει εκτελέσει.Αρθρο: 113

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη προστηθέντων

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι διατάξεις των αρθρ. 110 και 111 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που έχει προστήσει ο μεταφορέας.Αρθρο: 114

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Συνολικό όριο ευθύνης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν υπάρχουν περισσότεροι υπόχρεοι, το άθροισμα των αποζημιώσεων δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια του αρθρ. 110.Αρθρο: 115

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαλλακτικές ρήτρες

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Συμφωνία που αποκλείει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο περιορίζει την ευθύνη του μεταφορέα ή των προσώπων που αυτός έχει προστήσει, όπως αυτή διαγράφεται στο κεφάλαιο αυτό, είναι άκυρη.

2. Συμφωνία με την οποία τροποποιούνται οι κανόνες για το βάρος αποδείξεως είναι άκυρη.Αρθρο: 116

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταφορά χωρίς αντάλλαγμα

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι διατάξεις των αρθρ. 105 έως 115 εφαρμόζονται και στις μεταφορές χωρίς αντάλλαγμα ή μεταφορές που διενεργούνται για εκτέλεση υπηρεσίας.Αρθρο: 117

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ζημίες τρίτων στην επιφάνεια

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο εκμεταλλευόμενος και ο κύριος ευθύνονται εις ολόκληρον για ζημίες σε τρίτους στην επιφάνεια που προκλήθηκαν από αεροσκάφος σε πτήση ή από πρόσωπο ή αντικείμενο που έπεσε από αυτό.

2. Κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, αεροσκάφος θεωρείται ότι βρίσκεται σε πτήση, από τη στιγμή που αρχίζουν να λειτουργούν οι κινητήρες του για την απογείωση μέχρι τη στιγμή που σταματά η λειτουργία τους μετά την προσγείωση. Αεροσκάφος ελαφρότερο από τον αέρα θεωρείται ότι βρίσκεται σε πτήση από τη στιγμή που αποσπάται από την επιφάνεια μέχρι τη στιγμή που θα επανέλθει σ' αυτή.Αρθρο: 118

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πταίσμα του ζημιωθέντος

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ευθύνη του εκμεταλλευομένου ή του κυρίου μπορεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να αρθεί ή να περιοριστεί, αν η ζημία οφείλεται σε πταίσμα εκείνου που ζημιώθηκε ή των προσώπων που έχει προστήσει.Αρθρο: 119

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Όριο της ευθύνης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η υποχρέωση του εκμεταλλευομένου το αεροσκάφος για αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο της αξίας που αυτό θα είχε αν ήταν καινούργιο κατά την ημέρα του συμβάντος, και του κυρίου την πραγματική αξία του αεροσκάφους κατά την ίδια ημέρα.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των απαιτήσεων υπερβαίνει τα όρια της προηγούμενης παραγράφου:

α. αν οι απαιτήσεις αφορούν αποκλειστικώς θάνατο ή σωματική βλάβη προσώπου ή αποκλειστικώς ζημία περιουσιακών αγαθών, ελαττώνονται ανάλογα με τα αντίστοιχα ποσά τους,

β. αν οι απαιτήσεις αφορούν θάνατο ή σωματική βλάβη προσώπου, καθώς και ζημίες περιουσιακών αγαθών, το μισό του ολικού για κατανομή ποσού διατίθεται κατά προτίμηση για ικανοποίηση των απαιτήσεων από θάνατο και σωματική βλάβη. Αν το ποσοστό αυτό δεν επαρκεί, κατανέμεται κατ' αναλογία για ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών. Το υπόλοιπο ποσό διατίθεται κατ' αναλογία για ικανοποίηση των απαιτήσεων για ζημίες περιουσιακών αγαθών και του μέρους των απαιτήσεων για θάνατο ή σωματική βλάβη που δεν ικανοποιήθηκε.

3. Αν εκείνος που ζημιώθηκε δεν ασκήσει αγωγή αποζημίωσης μέσα σε έξι μήνες από την ημέρα του συμβάντος, ικανοποιείται μόνο από το ποσό της συνολικής αποζημίωσης, που απομένει μετά την ικανοποίηση ή επιδίκαση των απαιτήσεων που ασκήθηκαν εμπροθέσμως.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ο εκμεταλλευόμενος ή ο κύριος του αεροσκάφους έχει προστήσει.

5. Ο περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει, αν η ζημία οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του εκμεταλλευομένου ή του κυρίου ή των προσώπων που έχουν προστήσει.Αρθρο: 120

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη από αθέμιτη κατοχή

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος αθεμίτως και χωρίς συγκατάθεση εκείνου που έχει δικαίωμα χρήσης του αεροσκάφους το κατέχει και το χρησιμοποιεί, ευθύνεται απεριορίστως για κάθε ζημία που προξενεί σε τρίτους στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας το αεροσκάφος.Αρθρο: 121

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Σύγκρουση αεροσκαφών

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΖΗΜΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Σε περίπτωση συγκρούσεως αεροσκαφών, οι ζημίες καταλογίζονται σε βάρος του εκμεταλλευομένου το υπαίτιο αεροσκάφος.

2. Όταν υπάρχει κοινή υπαιτιότητα, οι υπόχρεοι ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι εκείνων που ζημιώθηκαν.

3. Το δικαστήριο προσδιορίζει το μέτρο της μεταξύ τους ευθύνης ανάλογα με το πταίσμα που βαρύνει τον καθένα. Αν δεν μπορεί να καθοριστεί η αναλογία αυτή, η ευθύνη κατανέμεται σε ίσα μέρη.

4. Η εφαρμογή των διατάξεων των αρθρ. 106 έως 120 δε θίγεται. Όποιος πλήρωσε αποζημιώσεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων αυτών, δικαιούται να αναζητήσει από τον εκμεταλλευόμενο το υπαίτιο της σύγκρουσης αεροσκάφος τα ποσά που κατέβαλε.Αρθρο: 122

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΩΓΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Κοινές αβαρίες

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΚΟΙΝΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ, ΑΡΩΓΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΟΙΝΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ, ΑΡΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ

Οι διατάξεις που ισχύουν για τις κοινές αβαρίες και τη συνεισφορά εφαρμόζονται αναλόγως και για την αεροπορική μεταφορά, εφ' όσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.Αρθρο: 123

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΩΓΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση παροχής αρωγής

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΡΩΓΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο κυβερνήτης αεροσκάφους σε πτήση ή έτοιμου για απογείωση υποχρεούται να παράσχει αρωγή σε πρόσωπο που κινδυνεύει στη θάλασσα ή σε περιοχή που δεν εξυπηρετείται με άλλα σωστικά μέσα, εφ' όσον αυτό είναι δυνατό χωρίς κίνδυνο του αεροσκάφους, του πληρώματος ή των επιβατών.

2. Η παράβαση της υποχρέωσης της προηγούμενης παραγράφου δεν γεννά ευθύνη του εκμεταλλευομένου το αεροσκάφους για αποζημίωση.Αρθρο: 124

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανεύρεση αεροσκάφους που έχει εγκαταλειφθεί ή συντριμμάτων του

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος αντιληφθεί αεροσκάφους που έχει εγκαταλειφθεί ή συντρίμματά του υποχρεούται να το ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στην τοπική αεροπορική αρχή ή, αν δεν υπάρχει τέτοια αρχή, στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.Αρθρο: 125

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Φύλαξη και απόδοση των πραγμάτων

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αεροπορική ή αστυνομική αρχή υποχρεούται να παραλάβει και να φυλάξει τα πράγματα που βρέθηκαν.

2. Αν ο ιδιοκτήτης αμελεί να παραλάβει τα πράγματα που φυλάσσει η αρχή μέσα στην προθεσμία που αυτή όρισε και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα ημέρες, τα πράγματα περιέρχονται στο δημόσιο. Το ίδιο ισχύει και όταν ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος και δεν εμφανιστεί μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της αναγγελίας για την ανεύρεση των πραγμάτων σε κύριο φύλλο δύο ημερήσιων εφημερίδων από τις οποίες η μια της πρωτεύουσας.Αρθρο: 126

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΩΓΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αμοιβή λόγω διάσωσης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΣΩΣΗ, ΑΜΟΙΒΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η διάσωση αεροσκάφους ή συντριμμάτων του, του ναύλου και των πραγμάτων που βρίσκονται στο αεροσκάφος παρέχει δικαίωμα εύλογης αμοιβής.

2. Το δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει την αμοιβή, αν τα πράγματα που βρέθηκαν και διασώθηκαν περιήλθαν στην κυριότητά του κατά την παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου.

3. Για τον προσδιορισμό της κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού αμοιβής δε λαμβάνεται υπόψη η αξία των αντικειμένων της προσωπικής ή

επαγγελματικής χρήσης του κυβερνήτη και του πληρώματος και το μεταφερόμενο ταχυδρομείο.Αρθρο: 127

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΩΓΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή διατάξεων της ναυτικής νομοθεσίας

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για την επιθαλάσσια αρωγή.Αρθρο: 128

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξαφάνιση αεροσκάφους

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αεροσκάφος που εξαφανίστηκε θεωρείται ότι χάθηκε μόλις συμπληρωθούν τρεις μήνες από την τελευταία είδηση, με την επιφύλαξη της διάταξης του αρθρ. 136 παρ. 1 περιπτ. β'.

2. Η κήρυξη της αφάνειας των προσώπων που επέβαιναν μπορεί να ζητηθεί μόλις περάσει η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου κατά τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.Αρθρο: 129

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Αντικείμενο της ασφάλισης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Αντικείμενο της αεροπορικής ασφάλισης μπορεί να αποτελέσει κάθε έννομο συμφέρον που εκτίθεται σε αεροπορικούς κινδύνους, στο οποίο

περιλαμβάνεται και το ελπιζόμενο κέρδος.Αρθρο: 130

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ασφαλιστήριο

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η σύμβαση της αεροπορικής ασφαλίσεως αποδεικνύεται εγγράφως (ασφαλιστήριο).

2. Το ασφαλιστήριο περιέχει τουλάχιστον:

α. το όνομα, την κατοικία ή τη διανομή των συμβαλλομένων,

β. το αντικείμενο της ασφάλισης,

γ. το ασφαλιστικό ποσό,

δ. το ασφάλιστρο,

ε. τους κινδύνους τους οποίους αναδέχεται ο ασφαλιστής,

στ. το χρόνο της έναρξης και λήξης.

3. Σε περίπτωση ασφάλισης αεροσκάφους, εκτός από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, το ασφαλιστήριο περιέχει την εθνικότητα, τον αριθμό καταχώρισης του αεροσκάφους στο οικείο μητρώο και τον τύπο του.Αρθρο: 131

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ασφάλιση του αεροσκάφους

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ασφάλιση του αεροσκάφους καλύπτει την άτρακτο, τα συστατικά και παραρτήματά του.Αρθρο: 132

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Σε περίπτωση ασφάλισης αεροσκάφους κατά χρόνο η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τη χρονολογία του ασφαλιστηρίου.

Το αρθρ. 262 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Νομ. 3816/1958) εφαρμόζεται αναλόγως.

2. Σε περίπτωση ασφάλισης αεροσκάφους κατά ταξίδι η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την έναρξη της πτήσης και λήγει μόλις αυτή τελειώσει.Αρθρο: 133

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ασφάλιση των μεταφερόμενων πραγμάτων

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Σε περίπτωση ασφάλισης των μεταφερόμενων πραγμάτων, η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τότε που τα παρέλαβε ο μεταφορέας και λήγει με την παράδοση στον παραλήπτη και οπωσδήποτε μετά πέντε ημέρες από την απόθεση του φορτίου στις αποθήκες του αεροδρομίου προορισμού.

2. Αν το αεροσκάφος δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι και τα ασφαλισμένα πράγματα μεταφορτώθηκαν σε άλλο μεταφορικό μέσο, η ασφάλιση καλύπτει και τους κινδύνους της μεταφοράς αυτής.Αρθρο: 134

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός του ασφαλίσματος

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Στην ασφάλιση πραγμάτων το ασφάλισμα καθορίζεται σύμφωνα με την αξία τους στον τόπο και κατά το χρόνο της εκφόρτωσης.Αρθρο: 135

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν ο χρόνος ασφάλισης λήξει κατά τη διάρκεια της πτήσης, η ασφάλιση παρατείνεται μέχρι την προσγείωση του αεροσκάφους στον τόπο του προορισμού. Ο ασφαλιστής δικαιούται ανάλογο ασφάλιστρο.Αρθρο: 136

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγκατάλειψη

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο ασφαλισμένος δικαιούται να εγκαταλείψει το αεροσκάφος στον ασφαλιστή και να απαιτήσει το οφειλόμενο για την περίπτωση ολικής απώλειας ασφάλισμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. όταν το αεροσκάφος χάθηκε ή περιήλθε σε κατάσταση ανικανότητας για πτήση και δεν μπορεί να επισκευαστεί,

β. όταν από την τελευταία είδηση για το αεροσκάφος πέρασαν δεκαπέντε ημέρες,

γ. όταν τα έξοδα για την επισκευή και την επαναφορά του αεροσκάφους σε κατάσταση πτητικής ικανότητας υπερβαίνουν τα τρία τέταρτα της αξίας του κατά το χρόνο κατάρτισης της ασφαλιστικής σύμβασης,

2. Ο ασφαλισμένος δικαιούται να εγκαταλείψει τα ασφαλισμένα πράγματα στον ασφαλιστή και να απαιτήσει το οφειλόμενο ασφάλισμα σε περίπτωση ολικής απώλειας, όταν: α) το αεροσκάφος με το οποίο μεταφέρονταν τα πράγματα χάθηκε ή πέρασαν δεκαπέντε ημέρες από την τελευταία είδηση για αυτό, ή β) διάσωση και η μεταφορά των πραγμάτων στον τόπο του προορισμού επιφέρει βλάβη στην ουσία τους ή δεν είναι δυνατή.Αρθρο: 137

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεωτική ασφάλιση

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο μεταφορέας υποχρεούται να καλυφθεί ασφαλιστικώς για ζημίες από τη σύμβαση μεταφοράς επιβατών, πραγμάτων ή αποσκευών.

2. Ο εκμεταλλευόμενος αεροσκάφος υποχρεούται να καλυφθεί ασφαλιστικώς για βλάβες ή ζημίες των μελών του πληρώματος ή άλλων που επιβαίνουν στο αεροσκάφος για εξυπηρέτηση της πτήσης καθώς και τρίτων πάνω στην επιφάνεια.

3. Η ίδια υποχρέωση ασφάλισης υπάρχει και στις μεταφορές χωρίς αντάλλαγμα του αρθρ. 116 του νόμου αυτού.

4. Με δ/γμα ορίζεται το ελάχιστο όριο του ασφαλιστικού ποσού κατά περίπτωση και με την επιφύλαξη των αρθρ. 110 και 119 του νόμου αυτού.Αρθρο: 138

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά τα λοιπά στην ασφάλιση κατά των αεροπορικών κινδύνων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου για τη θαλάσσια ασφάλιση και του Εμπορικού Νόμου για την ασφαλιστική σύμβαση, εφ' όσον δεν είναι ασυμβίβαστες με την αεροπορική ασφάλιση.Αρθρο: 139

Ημ/νία: 09.05.2001

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

 

Τίτλος Αρθρου
Αεροπορικό ατύχημα

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 2912/2001).Αρθρο: 140

Ημ/νία: 09.05.2001

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση αναγγελίας

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 2912/2001).Αρθρο: 141

Ημ/νία: 09.05.2001

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

 

Τίτλος Αρθρου
Προανάκριση

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 2912/2001).Αρθρο: 142

Ημ/νία: 09.05.2001

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

 

Τίτλος Αρθρου
Εξουσίες και καθήκοντα προανακριτή

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 2912/2001).Αρθρο: 143

Ημ/νία: 09.05.2001

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

 

Τίτλος Αρθρου
Παραπομπή στο Ανακριτικό Συμβούλιο Αεροπορικών Ατυχημάτων

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 2912/2001).Αρθρο: 144

Ημ/νία: 09.05.2001

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

 

Τίτλος Αρθρου
Οργάνωση του Ανακριτικού Συμβουλίου

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 2912/2001).Αρθρο: 145

Ημ/νία: 09.05.2001

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

 

Τίτλος Αρθρου
Περαιτέρω ανάκριση

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 2912/2001).Αρθρο: 146

Ημ/νία: 09.05.2001

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

 

Τίτλος Αρθρου
Πόρισμα

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 2912/2001).Αρθρο: 147

Ημ/νία: 09.05.2001

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

 

Τίτλος Αρθρου
Προθεσμίες

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 2912/2001).Αρθρο: 148

Ημ/νία: 09.05.2001

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

 

Τίτλος Αρθρου
Αναστολή της διαδικασίας στο ακροατήριο

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 2912/2001).Αρθρο: 149

Ημ/νία: 09.05.2001

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

 

Τίτλος Αρθρου
Αναθεώρηση του πορίσματος

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 2912/2001).Αρθρο: 150

Ημ/νία: 09.05.2001

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

 

Τίτλος Αρθρου
Προθεσμία αναθεωρήσεως

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 2912/2001).Αρθρο: 151

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κράτηση του αεροσκάφους σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης προσώπου

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης προσώπου που προξενήθηκε από πτώση ή αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους ή από άλλο λόγο που έχει σχέση με τη λειτουργία ή αστυνομική αρχή του τόπου της ζημίας ή της προσγείωσης μπορεί να κρατήσει το αεροσκάφος, συντάσσοντας σχετική έκθεση.

2. Η αρχή που κράτησε το αεροσκάφος υποχρεούται να το αποδώσει στο νόμιμο κάτοχό του κατά το χρόνο της ζημίας:

α. αν ο ασφαλιστής του αεροσκάφους καταθέσει δήλωση στην αρχή ότι αποδέχεται να καταβάλει την αποζημίωση που θα επιδικαστεί στο δικαιούχο, τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την αξία του αεροσκάφους. Η δήλωση αυτή του ασφαλιστή συνιστά υποχρέωσή του ανεξάρτητη από την ασφαλιστική σύμβαση,

β. αν δεν υποβληθεί αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης του αεροσκάφους μέσα σε τέσσερις ημέρες από την κράτησή του.

3. Το μονομελές πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί να οποτεδήποτε να διατάξει την απόδοση του αεροσκάφους.Αρθρο: 152

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κράτηση του αεροσκάφους για παραβάσεις του κυβερνήτη

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο Υπουργός μπορεί να διατάξει την κράτηση ημεδαπού ή αλλοδαπού αεροσκάφους του οποίου ο κυβερνήτης παρέβη διατάξεις του Κώδικα αυτού ή το οποίο δεν καλύπτει τους όρους αεροπορικής κυκλοφορίας που ισχύουν. Η κράτηση μπορεί κατά την κρίση του Υπουργού να αρθεί με παροχή ασφάλειας που ορίζει με απόφασή του.Αρθρο: 153

Ημ/νία: 30.01.2007

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόστιμο

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Σχόλια
Τα εντός "" πρόστιμα των παρ. 1 και 2 τίθενται όπως αναπροσαρμόστηκαν με το άρθρο 1 ΥΑ Δ3/Β/1294/401 (ΦΕΚ Β΄ 99/30.1.2007).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για κάθε παράβαση των διατάξεων των αρθρ. 2 έως 5, 8, 10, 30, 32, 33, 34 παρ. 1, 35 παρ. 1, 36, 37 παρ. 1, 38, 123, 137, 140, 161 έως 168 και 171 έως 176 του Κώδικα αυτού καθώς και των ειδικότερων διατάξεων, κανονισμών και αδειών για την αεροπορική εκμετάλλευση, την εναέρια κυκλοφορία και την ασφάλεια αεροσκαφών, καθώς και για τα πτυχία και τις άδειες επιβάλλεται, ανεξάρτητα από την ποινική ή πειθαρχική ευθύνη που συντρέχει, σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο "πεντακοσίων (500) ευρώ ως διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ".

2. Σε περίπτωση εκτέλεσης αεροπορικής μεταφοράς χωρίς άδεια ή κατά παράβαση της άδειας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο τουλάχιστον "χιλίων (1.000) ευρώ" και μέχρι το τριακονταπλάσιο του κανονισμένου για τη συγκεκριμένη διαδρομή εισιτηρίου ή κομίστρου των κατά παράβαση μεταφερόμενων προσώπων ή πραγμάτων.

3. Τα κατά τις προηγούμενες παραγράφους όρια του προστίμου μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Υπουργού.

4. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

5. Πριν εκδοθεί η απόφαση επιβολής του προστίμου καλείται εγγράφως σε απολογία ο παραβάτης. Η έγγραφη πρόσκληση μπορεί να γίνει και από την αερολιμενική αρχή που διαπίστωσε την παράβαση.

6. Με την απόφαση που επιβάλλει το πρόστιμο μπορεί να απαγορευτεί η απογείωση του αεροσκάφους μέχρι την πληρωμή του προστίμου ή την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής ημεδαπής ή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα αλλοδαπής τράπεζας. Η απαγόρευση ισχύει από την κοινοποίηση της απόφασης στον κυβερνήτη ή στον εκμεταλλευόμενο το αεροσκάφος.

7. Ο παραβάτης μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης επιβολής του προστίμου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο της περιφέρειας, όπου έγινε η παράβαση ή της έδρας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

8. Η παράβαση των αερολιμενικών διατάξεων τιμωρείται με πρόστιμο. Η διαδικασία επιβολής του προστίμου καθώς και το ανώτατο και κατώτατο όριό του καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού.Αρθρο: 154

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ετήσια παραγραφή

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ

Σε ετήσια παραγραφή υπόκεινται οι αξιώσεις:

α. από τη σύμβαση μίσθωσης ή υπομίσθωσης αεροσκάφους,

β. από τη σύμβαση ναύλωσης αεροσκάφους,

γ. από την κοινή αβαρία για πληρωμή συνεισφοράς.Αρθρο: 155

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Διετής παραγραφή

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Σε διετή παραγραφή υπόκεινται οι αξιώσεις:

α. για τις ζημίες και τις βλάβες που προξενήθηκαν κατά τη μεταφορά σε πρόσωπα, πράγματα ή αποσκευές,

β. για βλάβες ή ζημίες τρίτων πάνω στην επιφάνεια που προκλήθηκαν από αεροσκάφος σε πτήση,

γ. εκείνων που έπαθαν βλάβη ή ζημία από σύγκρουση αεροσκαφών,

δ. των συγκυρίων μεταξύ τους ή κατά του διαχειριστή, που πηγάζουν από την εκμετάλλευση ή διαχείριση του κοινού αεροσκάφους,

ε. από την αεροπορική ασφάλιση,

στ. από τη διάσωση του αεροσκάφους, των πραγμάτων πάνω σ' αυτό και του ναύλου για την πληρωμή της αμοιβής και των εξόδων.Αρθρο: 156

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Έναρξη του χρόνου παραγραφής

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η παραγραφή των αξιώσεων που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα αρχίζει μόλις λήξει το έτος μέσα στο οποίο συμπίπτει η έναρξή της.Αρθρο: 157

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή διατάξεων του Ποινικού Κώδικα

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι διατάξεις του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται και για τα εγκλήματα που προβλέπονται από το κεφάλαιο αυτό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.Αρθρο: 158

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Τοπικά όρια

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Σχόλια
Η παρ. 3 προστέθηκε από την παρ. 1 αρθρ. 13 Νομ. 1897/1990 (ΦΕΚ Α 120).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με την επιφύλαξη της ισχύος των ελληνικών ποινικών νόμων για τα τοπικά όριά τους οι διατάξεις των αρθρ. 178 έως 185 εφαρμόζονται, και αν η πράξη έγινε στην αλλοδαπή, οποιαδήποτε και αν είναι η ιθαγένεια του υπαιτίου ή η εθνικότητα του αεροσκάφους και ασχέτως από το αν εκτελεί εσωτερική ή διεθνή πτήση, εφ' όσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. προσγειώθηκε μετά την πράξη σε ελληνικό έδαφος φέροντας και τον υπαίτιο,

β. ήταν κατά την τέλεση της πράξης εκμισθωμένο χωρίς πλήρωμα σε πρόσωπο που έχει την κύρια έδρα της επιχείρησής του ή , αν δεν υπάρχει επιχείρηση, την κατοικία ή τη διαμονή του στην Ελλάδα,

γ. ο υπαίτιος είναι αλλοδαπός, ανακαλύφθηκε στην Ελλάδα και

αποφασίστηκε να μην εκδοθεί ή δεν ζητήθηκε η έκδοσή του.

2. Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη πράξη που χαρακτηρίζονται από αυτούς ως κακούργημα ή πλημμέλημα και στρέφεται κατά μέλους του πληρώματος ή επιβάτη, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, την οποία ο υπαίτιος διέπραξε με την ευκαιρία της τέλεσης από τον ίδιο κάποιας από τις πράξεις που αναφέρονται στα αρθρ. 178 έως 182 ή με σκοπό τη διευκόλυνση ή την ευστοχότερη εκτέλεση ή την απόκρυψή της. "3. Εκζητούμενος αλλοδαπός, του οποίου αποφασίζεται η μη έκδοση για να δικασθεί στην Ελλάδα, απολύεται των φυλάκων ευθύς ως του επιδοθεί η σχετική απόφαση και πάντως το αργότερο εντός είκοσι ημερών από της εκδόσεώς της, αν δεν εκδοθεί στο διάστημα αυτό ένταλμα συλλήψεως ή προσωρινής κρατήσεώς του".Αρθρο: 158Α

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Σχόλια
Το αρθρ. 158Α προστέθηκε από την παρ. 2 αρθρ. 13 Νομ. 1897/1990 (ΦΕΚ Α 120).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Στα κακουργήματα που αναφέρονται στο αρθρ. 158 του παρόντος, η προθεσμία για απολογία του κατηγορουμένου στην ανάκριση δεν μπορεί να υπερβεί τις 48 ώρες. Η ανάκριση περατώνεται μέσα σε ένα μήνα, μπορεί όμως το συμβούλιο πλημμελειοδικών να παρατείνει την προθεσμία αυτή για εναν ακόμη μήνα, ύστερα από αίτηση του ανακριτή, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας. Η εισαγωγή των υποθέσεων αυτών στο ακροατήριο γίνεται με απευθείας κλήση, κατά τα οριζόμενα στα αρθρ. 20 και 21 του Νομ. 663/1977.

2. Για την εκδίκαση των πιο πάνω κακουργημάτων η κλήρωση των ποινικών συνθέσεων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, τουλάχιστον όμως δέκα ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Η κλήρωση γίνεται από το τριμελές ποινικό εφετείο του αρμόδιου δικαστηρίου, ακόμη και κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, μεταξύ των δικαστών που υπηρετούν στο τμήμα όπου ορίσθηκε η δικάσιμος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρθρ. 17Β του Νομ. 1756/1988, που προσετέθη σ' αυτόν με το αρθρ. 5 του Νομ.

1868/1989. Στις υποθέσεις αυτές η προθεσμία κλητεύσεως του

κατηγορουμένου και των μαρτύρων στο ακροατήριο είναι πέντε ημέρες πριν από τη δικάσιμο".Αρθρο: 159

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανακριτικοί υπάλληλοι

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι αερολιμενάρχες, οι νόμιμοι αναπληρωτές τους και οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας όταν ενεργούν εξέταση ή προανάκριση είναι ανακριτικοί υπάλληλοι κατά την έννοια του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.Αρθρο: 160

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πραγματογνώμονες

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Στον πίνακα πραγματογνωμόνων που καταρτίζεται σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ. 185 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περιλαμβάνονται, για τα θέματα που σχετίζονται με τα ατυχήματα και την ασφάλεια της πτήσεως των αεροσκαφών, πρόσωπα τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις αεροπορικής θεωρίας και πρακτικής.

2. Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου υποδεικνύονται από τον Υπουργό κατά προτίμηση από δημόσιους υπαλλήλους και από χειριστές της πολιτικής αεροπορίας εν ενεργεία ή συνταξιούχους.Αρθρο: 161

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράνομη πτήση

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΤΗΣΗ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή τιμωρείται ο κυβερνήτης αεροσκάφους ο οποίος εκτελεί πτήση:

α. χωρίς υποβολή σχεδίου πτήσεως ή μεταβάλλοντας το σχέδιο κατά την πτήση με αναφορά ή αιτιολογία,

β. χωρίς εγγραφή του αεροσκάφους στο οικείο μητρώο,

γ. χωρίς πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας ή μετά τη λήξη της ισχύος του.

2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος.Αρθρο: 162

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κυβερνήτης χωρίς άδεια

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος χειρίζεται αεροσκάφος, χωρίς να έχει άδεια που ισχύει, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη και με χρηματική ποινή.

2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται, όποιος επιτρέπει ή ανέχεται το χειρισμό αεροσκάφος από πρόσωπο το οποίο δεν έχει άδεια εν ισχύει.Αρθρο: 163

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραβάσεις υπηρεσιακών καθηκόντων του κυβερνήτη

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Με φυλάκιση έως έξι μήνες και χρηματική ποινή τιμωρείται ο κυβερνήτης ο οποίος:

α. δεν έχει στο αεροσκάφος ή δεν τηρεί τα προβλεπόμενα έγγραφα,

β. δεν εμφανίζει στις αρμόδιες αρχές ή καταστρέφει τα έγγραφα που αφορούν το αεροσκάφος,

γ. εν γνώσει αναγράφει ή επιτρέπει την εγγραφή ψευδών στοιχείων στα έγγραφα που φέρει το αεροσκάφος,

δ. εν γνώσει αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση αεροσκάφους, που δεν έχει ή έχει ψευδή ή παραποιημένα σήματα εθνικότητας και εγγραφής.Αρθρο: 164

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράβαση κανονισμών εναέριας κυκλοφορίας

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με φυλάκιση έως έξι μήνες και με χρηματική ποινή τιμωρείται ο κυβερνήτης που παραβαίνει τις διατάξεις για την εναέρια κυκλοφορία, εφ' όσον από την πράξη του μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την ασφάλεια των αεροσκαφών.

2. Με φυλάκιση έως ένα έτος και με χρηματική ποινή τιμωρείται ο εκμεταλλευόμενος αεροσκάφος και ο κυβερνήτης που παραβαίνει τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια ασφάλειας σε σχέση με τη σύνθεση του πληρώματος, τον αριθμό των επιβατών και το βάρος των μεταφερόμενων πραγμάτων.Αρθρο: 165

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράβαση υποχρεώσεων του εκμεταλλευομένου αεροσκάφους

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Με φυλάκιση έως έξι μήνες και χρηματική ποινή τιμωρείται ο

εκμεταλλευόμενος αεροσκάφος ο οποίος:

α. δεν επιδεικνύει στις αρμόδιες αρχές ή καταστρέφει τα έγγραφα που αφορούν το αεροσκάφος.

β. δεν έχει την προβλεπόμενη άδεια για τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση του αεροσκάφους,

γ. εν γνώσει αναγράφει ή επιτρέπει την αναγραφή ψευδών στοιχείων στα έγγραφα που φέρει το αεροσκάφος,

δ. εν γνώσει επιτρέπει την πτήση αεροσκάφους που δεν έχει ή έχει ψευδή ή παραποιημένα σήματα εθνικότητας και εγγραφής.Αρθρο: 166

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκποίηση σε αλλοδαπούς

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος κατά παράβαση της διάταξης του αρθρ. 46 εκποιεί σε αλλοδαπούς αεροσκάφος ή κινητήρα ολικώς ή κατά ποσοστό που επιφέρει απώλεια της ελληνικής εθνικότητας τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη και με χρηματική ποινή.Αρθρο: 167

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράλειψη ασφάλισης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος παραβαίνει την υποχρέωση ασφάλισης που επιβάλλει η διάταξη του αρθρ. 137 τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μήνες και χρηματική ποινή.Αρθρο: 168

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράνομη φόρτωση ή μεταφορά

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με φυλάκιση έως έξι μήνες και με χρηματική ποινή τιμωρείται ο κυβερνήτης και ο εκμεταλλευόμενος, αν χωρίς ειδική άδεια δέχτηκαν στο αεροσκάφος πράγματα των οποίων η μεταφορά κατά τις κείμενες διατάξεις απαγορεύεται.

2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος φορτώνει λαθραία σε αεροσκάφος πράγματα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται κατά τις κείμενες διατάξεις.Αρθρο: 169

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διασάλευση της τάξης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΠΤΗΣΗ, ΔΙΑΣΑΛΕΥΣΗ ΤΑΞΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Με φυλάκιση έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος γίνεται πρόξενος διασάλευσης της τάξης στο αεροσκάφος κατά την πτήση.Αρθρο: 170

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράβαση εντολών του κυβερνήτη

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΗΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Επιβάτης ή μέλος του πληρώματος που παραβαίνει εντολή του κυβερνήτη, η οποία αφορά στην ασφάλεια του αεροσκάφους κατά την πτήση, των προσώπων που επιβαίνουν σ' αυτό ή των μεταφερόμενων πραγμάτων τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μήνες ή με χρηματική ποινή.Αρθρο: 171

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ακροβατικές πτήσεις

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ, ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΑ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος οργανώνει ή εκτελεί ακροβατικές πτήσεις ή επιδείξεις με αλεξίπτωτο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο χωρίς άδεια της αρχής τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μήνες ή με χρηματική ποινή.

2. Αν η πράξη έγινε πάνω από κατοικημένες περιοχές, επιβάλλεται φυλάκιση έως ένα έτος.Αρθρο: 172

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόρριψη αντικειμένων

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΡΥΠΑΝΣΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ - ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος χωρίς άδεια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας απορρίπτει από αεροσκάφος που βρίσκεται σε πτήση οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει ζημία ή ρύπανση τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο κυβερνήτης και κάθε μέλος του πληρώματος, αν παρέλειψαν να αποτρέψουν την πράξη.Αρθρο: 173

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πτήση σε απαγορευμένη περιοχή

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΤΗΣΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Με φυλάκιση τιμωρείται ο κυβερνήτης αεροσκάφους που ίπταται παρανόμως σε απαγορευμένη περιοχή.

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη δήμευση του αεροσκάφους.Αρθρο: 174

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Είσοδος σε απαγορευμένους χώρους

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΟΣ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος χωρίς άδεια της αρχής εισέρχεται ή οδηγεί ζώο ή τροχοφόρα μέσα σε απαγορευμένους χώρους αεροδρομίου τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μήνες ή με χρηματική ποινή.Αρθρο: 175

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράλειψη αναγγελίας ατυχήματος ή παροχής αρωγής

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κυβερνήτης αεροσκάφους, ο οποίος παραβαίνει την υποχρέωση που επιβάλλει η διάταξη του αρθρ. 123, τιμωρείται με φυλάκιση.

2. Όποιος παραβαίνει τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι διατάξεις των αρθρ. 124 και 140 τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος.

3. Με φυλάκιση έως ένα έτος τιμωρείται όποιος χωρίς άδεια μετακινεί συντρίμματα ή τμήματα αεροσκάφους, εκτός αν το έπραξε για την προστασία ανθρώπινης ζωής ή ιδιοκτησίας.Αρθρο: 176

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραβάσεις του πληρώματος σε περίπτωση κατάστασης ανάγκης

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Με φυλάκιση και χρηματική ποινή τιμωρείται ο κυβερνήτης ή άλλο μέλος του πληρώματος, αν παραβαίνοντας τα ειδικά καθήκοντά του σε περίπτωση ανάγκης ή εγκατάλειψης του αεροσκάφους παραμελεί τη διάσωση των ανθρώπων που επιβαίνουν, των εγγράφων του αεροσκάφους, και του ταχυδρομείου.Αρθρο: 177

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Σύληση ή διαρπαγή

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος σε τόπο αεροπορικού ατυχήματος προβαίνει σε σύληση νεκρού ή σε αφαίρεση αγαθών που ανήκουν σε τραυματία ή σε διαρπαγή του

ταχυδρομείου, των μεταφερόμενων πραγμάτων ή γενικά αντικειμένων του αεροσκάφους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.Αρθρο: 178

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράνομη κατάληψη αεροσκάφους

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΕΙΡΑΤΕΙΑ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος παρανόμως και με βία ή απειλή βίας καταλαμβάνει αεροσκάφος που βρίσκεται σε πτήση ή σε λειτουργία ή ασκεί έλεγχο σ' αυτό ή το διατηρεί κάτω από τον έλεγχό του τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστο δέκα ετών.

2. Όποιος παρανόμως προβαίνει σε πράξη βίας ή απειλή βίας κατά προσώπου μέσα σε αεροσκάφος που βρίσκεται σε πτήση, από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος στην ασφάλεια του αεροσκάφους, τιμωρείται με κάθειρξη δέκα ετών.Αρθρο: 179

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Καταστροφή ή βλάβη αεροσκαφών ή σωστικών μέσων

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος καταστρέφει ή προξενεί σε αεροσκάφος που βρίσκεται σε λειτουργία βλάβη η οποία το καθιστά ακατάλληλο για πτήση ή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά του κατά τη διάρκεια της πτήσης τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστο δέκα ετών.

2. Όποιος καταστρέφει ή αφαιρεί με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση σωστικά μέσα του αεροσκάφους τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν από την πράξη του προέκυψε κίνδυνος ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.Αρθρο: 180

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Τοποθέτηση εκρηκτικών μέσων

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΗΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος τοποθετεί ή προκαλεί κατά οποιοδήποτε τρόπο σε αεροσκάφος που βρίσκεται σε λειτουργία την τοποθέτηση συσκευής, ουσίας ή άλλου αντικειμένου από τα οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος καταστροφής του αεροσκάφους κατά την πτήση ή κίνδυνος βλάβης, πρόσφορης να το καταστήσει ακατάλληλο για πτήση, ή να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά του κατά τη διάρκεια της πτήσης τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστο δέκα ετών.Αρθρο: 181

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Καταστροφή ή βλάβη αεροπορικών εγκαταστάσεων ή υπηρεσιών

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΒΛΑΒΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος καταστρέφει ή βλάπτει εγκατάσταση που εξυπηρετεί την αεροπλοϊα ή παρεμβαίνει στη λειτουργία ή κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει τη λειτουργία τέτοιας εγκατάστασης ή υπηρεσίας, ώστε να μπορεί από την πράξη αυτή να προκύψει κίνδυνος για την ασφάλεια αεροσκάφους που βρίσκεται σε πτήση, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.Αρθρο: 182

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάδοση ψευδών ειδήσεων

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος διαβιβάζει ή διαδίδει εν γνώσει ψευδείς πληροφορίες και προκαλεί με αυτές παραπλάνηση από την οποία τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια αεροσκάφους κατά την πτήση τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.Αρθρο: 183

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Επιβαρυντική περίπτωση

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν από πράξη που αναφέρεται στα αρθρ. 178 έως 182 επήλθε θάνατος, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.Αρθρο: 184

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόπειρα και συνέργεια

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Στην περίπτωση απόπειρας τέλεσης των αξιόποινων πράξεων που αναφέρονται στα αρθρ. 178 έως 182 επιβάλλεται η ποινή η οποία προβλέπεται για την τετελεσμένη πράξη. Ο υπαίτιος απρόσφορης απόπειρας τιμωρείται με την ελαττωμένη ποινή του αρθρ. 83 του Ποινικού Κώδικα. Αν ενήργησε από ευήθεια τιμωρείται με την ίδια ποινή μειωμένη κατά το ήμισυ.

2. Ο απλός συνεργός τιμωρείται με την ποινή του αυτουργού, αν παρέσχε τη συνδρομή ενώ ήταν μέσα στο αεροσκάφος και αυτό βρισκόταν σε πτήση ή σε λειτουργία.

3. Στην περίπτωση του αρθρ. 179 παρ. 2 η απόπειρα και η συνέργεια τιμωρούνται κατά τις γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.Αρθρο: 185

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ορισμοί

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΝΝΟΙΑ ΠΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού θεωρείται ότι το αεροσκάφος βρίσκεται:

α. σε πτήση, από τη στιγμή κατά την οποία μετά την αποπεράτωση της επιβίβασης κλείστηκαν όλες οι εξωτερικές πόρτες του μέχρι τη στιγμή κατά την οποία ανοίχτηκε μια από αυτές με το σκοπό να γίνει αποβίβαση, και σε περίπτωση αναγκαστικής προσγείωσης μέχρι τη στιγμή κατά την οποία η αρμόδια αρχή αναλάβει την ευθύνη για το αεροσκάφος και τα πρόσωπα και πράγματα που είναι μέσα σ' αυτό,

β. σε λειτουργία, από την έναρξη της προετοιμασίας της πτήσης του από το προσωπικό εδάφους ή το πλήρωμα για ορισμένη πτήση μέχρι να περάσουν είκοσι τέσσερις ώρες, ύστερα από οποιαδήποτε προσγείωση και πάντως σε όλη τη διάρκεια της πτήσης, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχ. α' του άρθρου αυτού.Αρθρο: 186

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκπρόσωπος νομικού προσώπου

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Όταν ο εκμεταλλευόμενος αεροσκάφος είναι νομικό πρόσωπο ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό ή το νόμο τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπονται για τον εκμεταλλευόμενο.Αρθρο: 187

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ιδιωτική αεροπορία

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η χρήση αεροσκάφους για ιδιωτικούς, τουριστικούς και αθλητικούς σκοπούς τελεί υπό την εποπτεία και την προστασία του κράτους σύμφωνα με όσα ειδικές διατάξεις ορίζουν.Αρθρο: 188

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης σε αεροσκάφος

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Αναγκαστική κατάσχεση αεροσκάφους δεν επιβάλλεται πριν περάσουν είκοσι τέσσερις ώρες από την επίδοση της επιταγής για πληρωμή.Αρθρο: 189

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

 

Κείμενο Αρθρου

Αεροσκάφος το οποίο ίπταται πάνω από την Ελληνική επικράτεια ή προσγειώνεται σε ελληνικά αεροδρόμια ή δέχεται οποιασδήποτε μορφής εξυπηρετήσεις υπόκειται σε καταβολή τελών που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού.Αρθρο: 190

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχικές και διοικητικές ποινές

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Με δ/γμα καθορίζονται ιδίως τα πειθαρχικά παραπτώματα, οι διοικητικές ποινές, τα όργανα άσκησης της πειθαρχικής εξουσίας και η αποζημίωσή τους, καθώς και οι λοιποί δικονομικοί όροι άσκησης της σχετικής εξουσίας της πολιτείας στους κυβερνήτες, στα μέλη του πληρώματος και σε όσους ασχολούνται άμεσα με την τεχνική εκμετάλλευση και ασφάλεια των πτήσεων των πολιτικών αεροσκαφών.Αρθρο: 191

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός ελληνικού εναέριου χώρου

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για τον καθορισμό του ελληνικού εναέριου χώρου ή έκταση των χωρικών υδάτων ορίζεται με δ/γμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

2. Μέχρι την έκδοση του κατά την προηγούμενη παράγραφο δ/τος ισχύει το δ/γμα της 6/18 Σεπτ. 1931 "περί καθορισμού πλάτους χωρικών υδάτων, όσον αφορά τα ζητήματα της αεροπορίας και της αστυνομίας αυτής".Αρθρο: 191Α

Ημ/νία: 11.10.2004

Ημ/νία Ισχύος: 10.04.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο, που είχε προστεθεί με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2898/2001 (Α' 71) και ίσχυε από 10.4.2001, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187/11.10.2004).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενσωματώνονται, σε μετάφραση, στο Εθνικό Δίκαιο Κανονισμοί και Εγχειρίδια του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Joint Aviation Authorities, JAA), καθώς και οι Αποφάσεις και Κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια των πτήσεων (EUROCONTROL).

2. Με αποφάσεις του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενσωματώνονται, σε μετάφραση, στο Εθνικό Δίκαιο τα Παραρτήματα (Annexes) και Τεχνικά Εγχειρίδια (Documents and Circulars) της κυρωθείσας με το Ν. 211/1947 (ΦΕΚ 35 Α') Σύμβασης του Σικάγο «Περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας», καθώς και οι τροποποιήσεις τους (Versions) εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την εκάστοτε, κατά το άρθρο 90 της ως άνω Συμβάσεως, έναρξη της ισχύος τους. Στην (δια απόφαση αναφέρονται και οι καταργούμενες διατάξεις.

3. Με όμοιες αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Π.Α. λαμβάνονται τα αναγκαία για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων μέτρα και παρέχονται στην Υ.Π.Α. οι σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις εφαρμογής».Αρθρο: 192

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμόδιος Υπουργός

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σχόλια
Σε εκτέλεση του παρόντος άρθρου εκδόθηκε το ΠΔ 115/1996, ΦΕΚ Α' 85.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όπου στον Κώδικα αυτόν αναφέρεται "Υπουργός" εννοείται ο Υπουργός στον οποίο υπάγεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

2. Όπου στον Κώδικα αυτόν αναφέρεται "διάταγμα" εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού αυτού.Αρθρο: 193

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

 

Τίτλος Αρθρου
Καταργούμενες διατάξεις

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Από την έναρξη της ισχύος του Κώδικα αυτού καταργούνται:

α. ο νόμος 5017 της 3/13 Ιουν. 1931 "περί πολιτικής αεροπορίας",

β. οι διατάξεις των αρθρ. 1 έως 5 και 7 του Νομ. 480/1976 (ΦΕΚ 314),

γ. κάθε διάταξη που αφορά τα θέματα που ρυθμίζονται από τον Κώδικα αυτόν ή αντίκειται στις διατάξεις του.Αρθρο: 194

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Διατηρούμενες διατάξεις

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Συμβάσεις παραχώρησης ή άδειες εκτέλεσης αεροπορικών μεταφορών, διεθνείς πολυμερείς συμβάσεις και διμερείς συμφωνίες δε θίγονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού.Αρθρο: 195

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Έναρξη ισχύος

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο Κώδικας αυτός αρχίζει να ισχύει έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις που προβλέπουν για την εφαρμογή τους την έκδοση δ/τος ή υπουργικής απόφασης.

Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από τη δημοσίευση των προβλεπόμενων δ/των και αποφάσεων".


 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.