Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Έτος: 1960

ΦΕΚ: Α 69 19600523

Τέθηκε σε ισχύ: 23.05.1960

Ημ.Υπογραφής: 15.04.1960

 

Τίτλος
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Θέματα
Αποκατάσταση Αστών Προσφύγων


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Εννοια αποκαταστάσεως

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Δικαιούχοι-Προϋποθέσεις-Διαδικασία παραχωρήσεως

(Αρθρ.1 του από 27- 1/9.2.1953 Β.Δ/τος)

1. Αστική αποκατάστασις νοείται, η δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του παρ'αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου, μεταβίβασις της κυριότητος ενός οικήματος ή ενός καταστήματος ή ενός οικοπέδου προς αυτοστέγασιν ή η παραχώρησις της χρήσεως ενός των ως άνω ακινήτων, επί καταλογισμώ τμήματος χρήσεως ή δωρεάν επί μισθώσει.

2. Οίκημα νοείται αυτοτελής κατοικία, είτε μεμονωμένη, είτε εν πολυκατοικία, εξ ενός πλειοτέρων δωματίων μετά μαγειρείου και λοιπών δευτερευόντων χώρων, ως ορίζεται εις τα οικεία κτηματολογικά διαγράμματα ή εκτιμητικούς πίνακας.

3. Συνεχόμεναι δύο κατοικίαι, εκάστη των οποίων αποτελείται εξ ενός και μόνον δωματίου, άνευ οιουδήποτε άλλου βοηθητικού χώρου, δύνανται δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του παρ'αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου, μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως, να συγχωνεύωνται και ν' αποτελώσι μίαν κατοικίαν.

Το αυτό και κατά τον αυτόν τρόπον δύναται να γίνη προκειμένου περί συνεχομένων κατοικιών εξ ενός δωματίου και λοιπών βοηθητικών χώρων, εφ'όσον πρόκειται περί παραχωρήσεως, γενομένης προ της ισχύος του Ν.6076/21.2.34 και εφ'όσον η οικογένεια η κατέχουσα αμφοτέρας τας κατοικίας, απετελείται , κατά την ισχύν του Α.Ν.998/23.12.37 εξ επτά τουλάχιστον μελών.

4. Το παραχωρούμενον ακίνητον επιτρέπεται να χρησιμοποιήται και δι'επαγγελματικήν αποκατάστασιν.

5.Οπου εν τω παρόντι Νόμω αναφέρεται Κρατικόν ακίνητον νοείται και τοιούτον της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων.

 

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιούχοι αποκαταστάσεως

 

Κείμενο Αρθρου

(Παρ.1 και 2 του άρθρ.1 του υπ'αριθ.80/60 Β.Δ/τος και παρ.3 του άρθ.2 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος).

1. Αστικής αποκαταστάσεως δύνανται να τύχωσι:

α. Αι προσφυγούσαι οικογένειαι εις το ελεύθερον Ελληνικόν Κράτος ή την ευρισκομένην μέχρι της 7 Μαρτ.1948 υπό κατοχήν περιφέρειαν της Δωδεκανήσου, από της 8 Σεπτ.1912 μέχρι 21 Φεβρ.1934 εκ Τουρκίας, Ρωσσίας, Βουλγαρίας, Βορείου Ηπείρου, Ρουμανίας και Γιουγκοσλαυίας, συνεπεία των τότε πολεμικών γεγονότων ή συνεπεία της από 30 Ιαν. 1923 συμβάσεως περί ανταλλαγής.

β. Κατ'εξαίρεσιν 'Ελληνες επαγγελματίαι ελθόντες εις Ελλάδα μετά την δημοσίευσιν του Ν.6076/21.2.1934 συνεπεία του Τουρκικού Νόμου περί αλλοδαπών επαγγελματιών, στεγαζόμενοι δε επί τριετίαν τουλάχιστον εις προσωρινά στέγαστρα.

2.Της ως ανωτέρω αποκαταστάσεως, εξαιρούνται, οι δυνάμενοι δι'ιδίων μέσων να εξασφαλίσωσι στέγην κατά την κρίσιν του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του οικείου Νομάρχου αποφαινομένου βάσει στοιχείων, μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως.

 

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Εννοια προσφυγικής δικαιούχου οικογενείας

 

Κείμενο Αρθρου

(Παρ.3 άρθ.1 του υπ'αρθ.80/60 Β.Δ/τος)

Οικογένεια ως ανωτέρω νοείται : α. η τοιαύτη ως ήτο συντεθιμένη εις τον τόπον εξ ου απεμακρύνθη. Εις τοιαύτην συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικώς οι αντιόντες και κατιόντες μέχρι τρίτου βαθμού, εκ πλαγίου δε συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού, εφ'όσον δεν απήρτιζον εις τον τόπον εξ ού απεμακρύνθησαν ιδίαν οικογένειαν , δια γάμου και β. άτομα προσφυγόντα μεμονωμένα και μη έχοντα κατά τον χρόνον της προσφυγής εν ζωή γονείς και αδελφούς.

 

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως του προσφυγικού δικαιώματος.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παρ.4 του άρθρ.1 του υπ'αριθμ.80/60 Β.Δ/τος).

1.Δια ν'αναγνωρισθή το κατά τας ανωτέρω διατάξεις δικαίωμα αποκαταστάσεως, απαιτείται, όπως κατά τον χρόνον της ασκήσεως του δικαιώματος αστικής αποκαταστάσεως:

α. Ο αιτών, ως αρχηγός ή ως εις των συνδικαιούχων μελών της αρχικώς προσφυγούσης οικογενείας, κέκτηται οικογένειαν απαρτιζομένην εκ δύο τουλάχιστον μελών, συνδεομένων δια συγγενείας των μεν ανιόντων ή κατιόντων μέχρι τρίτου βαθμού, των εκ πλαγίου δε μέχρι και δευτέρου.

Μέλος προερχόμενον εξ υιοθεσίας δεν υπολογίζεται. Δεν απαιτείται να κέκτηνται οικογένειαν, τα καταφυγόντα μεμονωμένα ως ανωτέρω άτομα εφ'όσον ήσαν κατά τον χρόνον της προσφυγής ορφανά ανήλικα θήλεα.

β. Τα μέλη της αποκαθισταμένης οικογενείας είναι Ελληνες το γένος και την υπηκοότητα.

γ. Ουδέν μέλος της αποκαθισταμένης οικογενείας κέκτηται ιδιόκτητον ακίνητον περιουσίαν, δυναμένην να εξυπηρετήση στοιχειωδώς τας στεγαστικάς ανάγκας αυτής, ή να έχη αποξενωθή τοιαύτης μετά την προσφυγήν εν Ελλάδι, εξαιρέσει της περιπτώσεως ανωτέρας βίας αποδεικνυομένης δια στοιχείων προσκομιζομένων υπό του επικαλουμένου ταύτην. Ως ανωτέρα βία ενταύθα νοείται η βαρεία ασθένεια και τα μη δυνάμενα να προβλεφθώσιν υπό του ανθρώπου γεγονότα.

δ. Ουδέν μέλος αυτής να έχη τύχη στεγαστικής προστασίας παρ'ετέρας Κρατικής Υπηρεσίας, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή να έχη αποκατασταθή λόγω προσφυγικής ιδιότητος αστικώς ή αγροτικώς, μηδέ να παρητήθη αδικαιολογήτως δι'οινδήποτε λόγον γενομένης προγενεστέρως εις τούτον, ως αρχηγού οικογενείας ή ως μέλους ετέρας προσφυγικής οικογενείας, αγροτικής ή αστικής αποκαταστάσεως.

Εν περιπτώσει υπάρξεως περιουσιακών στοιχείων, εξ οιασδήπτοε αιτίας, περί του εάν ταύτα πληρούσι ή ου την κατά τ'ανωτέρω έννοιαν της ακτημοσύνης, αποφαίνεται ο Υπουργός Κοιν.Προνοίας, ή ο οικείος Νομάρχης κατά περίπτωσιν, μετά ητιολογημένην γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως.

 

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόσωπα αποκλειόμενα της παραχωρήσεως

Σχόλια
Καταργήθηκε η παρ.γ' δια άρθ.12 Ν.543/1977.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παρ.5 του άρθρ.1 του υπ'αριθ.80.60 Β.Δ/τος).

Εις το δικαίωμα αστικής αποκαταστάσεως της δικαιουμένης τοιαύτης οικογενείας, δεν συμπεριλαμβάνονται, αποκλειόμενα της κατά τας παρούσας διατάξεις στεγαστικής προστασίας, μέλη της αρχικής οικογενείας:

α. Αποσχισθέντα αυτής, εφ'όσον από ετών ευρίσκωνται καλώς εγκατεστημένα επαγγελματικώς μακράν του τόπου ένθα ενεργείται η ως ανωτέρω αποκατάστασις ή εδημιούργησαν ιδίαν οικογένειαν, μέλος της οποίας κέκτηται εξ οιασδήποτε αιτίας ακίνητον περιουσίαν, δυναμένην να εξυπηρετήση στοιχειωδώς τας στεγαστικάς ανάγκας της δημιουργηθείσης ούτω οικογενείας.

β. Διαβιούντα αποδεδειγμένως εις το εξωτερικόν από τριετάις τουλάχιστον προ του χρόνου της παραχωρήσεως.

γ. (Καταδικασθέντα επί παραβάσει των ισχυόντων Νόμων περί ασφαλείας του Κράτους. Η τοιαύτη μη καταδίκη βεβαιούται δια της υπευθύνου δηλώσεως του αρχηγού της οικογενείας).

δ. Καλούμενα υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπ.Κοιν.Προνοίας εγγράφως προς εγκατάστασιν εις το παραχωρηθέν ακίνητον ή υποβολήν ή συμπλήρωσιν των διακαιολογητικών ή προς πληρωμήν του αναλογούντος εις αυτά τιμήματος ή χρέους προς το Δημόσιον κατ'εφαρμογήν των οικείων διατάξεως της Νομοθεσίας περί αποκαταστάσεως των Αστω'ν Προσφύγων και μη συμμορφούμενα εντός των τασσομένων προθεσμιών. Αι εν προκειμένω προθεσμίαι αρχόμεναι από της επιδόσεως της προσκλήσεως , δεν δύναται να είναι μικρότεραι των 30 ημερών.

ε. Παραιτούμενα του επί του παραχωρουμένου ακινήτου δικαιώματός των, δια μονομερούς δηλώσεώς των ενώπιον Συμβολαιογράφου, υπό την προϋπόθεσιν, ότι ταύτα ή μέλη της οικογενείας των δεν κατέχουν καθ'οιονδήποτε τρόπον έτερον κρατικόν ακίνητον ή παράπηγμα. Η παραίτησις αύτη δεν ανακαλείται, αφ'ής γίνη αποδεκτή δια πράξεως του Διευθυντού του οικείου Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας, εκδιδομένης μετά γνώμην του παρ'αυτώ Συμβουλίου Στεγάσεως και κοινοποιουμένης εις την Διεύθυνσιν Αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας. Η παραίτησις αύτη δύναται να υποβληθή μέχρι της εκδόσεως της κατά τας διατάξεις του παρόντος αποφάσεως αναγνωρίσεως του στεγαστικού δικαιώματος ή προκειμένου περί οικογνείας αποκαθισταμένης κατά το σύστημα αυτοστεγάσεως μέχρι της εκδόσεως της υπό τωνοικείων διατάξεων προβλεπομένης αποφάσεως περί εντάξεώς της εις το πρόγραμμα αυτοστεγάσεως.

Προκειμένου περί των περιπτώσεων του άρθ.94 της Κωδικοποιήσεως, η κατά τ'ανωτέρω παραίτησις δύναται να υποβληθή μέχρι του χρόνου καταβολής των υπό των διατάξεων του άρθρου τούτου προβλεπομένων ποσών δια την έκδοσιν του παραχωρητηρίου.

Η κατά τ'ανωτέρω παραίτησις αποστερεί τον υποβαλόντα ταύτην και την οικογένειάν του του δικαιώματος δια την παροχήν στεγαστικής συνδρομής κατά την Νομοθεσίαν περί αποκαταστάσεως προσφύγων.

ς. Μη κεκτημένα ή απολέσαντα την Ελληνικήν υπηκοότητα.

Η ύπαρξις των αποκλειομένων ως ανωτέρω μελών, δεν επηρεάζει το δικαίωμα προς αποκατάστασιν τωνυπολοίπων μελών της δικαιούχου οικογένειας.

 

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Τόπος ασκήσεως δικαιώματος

 

Κείμενο Αρθρου

(Παρ.6 άρθρ.1 του υπ'αριθμ.80/60 Β.Δ/τος).

Το κατά τας διατάξεις του παρόντος δικαίωμα αποκαταστάσεως, ασκείται εις την πόλιν της πολιτογραφήσεως ή εγγραφής εις τα οικεία μητρώα ή Δημοτολόγια, του αρχηγού της οικογενείας ή των συνδικαιούχων μελών ή εν περιπτώσει εγκαταλείψεως ταύτης, εις την πόλιν της προ της ισχύος του Ν.2797/16.3.1954 τουλάχιστον μονίμου κατοικίας του αρχηγού της οικογενείας.

Ελλείψει αρχηγού και εφ'όσον οι συνδικαιούχοι δεν διαμένουσι άπαντες μονίμως εις την αυτήν πόλιν, ή είναι εγγεγραμμένοι εις πλείονας πόλεις, το δικαίωμα ασκείται εις μίαν των πόλεων της μονίμου κατοικίας ενός τούτων, οριζομένην από συμφώνου υπ'αυτών. Εν ασυμφωνία τούτων ή εν περιπτώσει καθ'ήν εις τον παρα των συνδικαιούχων οριζόμενον τόπον δεν υφίστανται δυνατότητες στεγάσεως, ο τόπος της αποκαταστάσεως ορίζεται υπό του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως εις μίαν εκ των άνω πόλεων ή εις ετέραν πόλιν, εις ήν υφίστανται κατάλληλοι στεγαστικαί συνθήκαι.

Δια την εφαρμογήν της παραγράφου ταύτης ως και πάσης ετέρας συναφούς διατάξεως του παρόντος ισχύουσιν, όσον αφορά την έννοιαν της πόλεως αι διτάξεις του άρθ.7 του από 27/27.5.57 Β.Δ/τος "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του ενοικιοστασίου κλπ." έχουσαι ως ακολούθως:

Πάσα πόλις μετά των προαστείων της νοείται ως μία πόλις. Προάστεια νοούνται οι αποτελούντες προεκτάσεις της πόλεως Συνοικισμοί.

Εξαιρετικώς νοούνται ως μία πόλις:

α. Αι Αθήναι μετά του Πειραιώς και των Δήμων Παλαιού και Νέου Φαλήρου, Καλλιθέας, Μοσχάτου, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Ταύρου και της Κοινότητος Καλαμακίου.

β. Ο Πειραιεύς μετά των Δήμων και Κοινοτήτων Παλαιού και Νέου Φαλήρου, Αγίου Ιωάννου Ρέντη , Καλλιθέας, Μοσχάτου , Ταύρου, Αιγάλεω, Νικαίας, Δραπετσώνας, Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Περάματος, Καλαμακίου και παντός άλλου Συνοικισμού ή Κοινότητος εγγυτέρου των ως άνω κειμένων.

γ. Αι Αθήναι μετά των Δήμων και Κοινοτήτων Παλαιού και Νέου Φαλήρου, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Ταύρου, Μοσχάτου, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Χαλανδρίου, Περιστερίου, Βύρωνος, Ζωγράφου, Καισαριανής, Νέας Ιωνίας, Αιγάλεω, Ν.Φιλαδελφείας, Χολαργου, Παλαιού και Νέου Ψυχικού, Παλαιού και Νέου Ηρακλείου, Κουκουβαούνων, Καλογρεζης, Φιλοθέης, Καλαμακίου, Γλυφάδας, Βούλας, Αγίας Παρασκευής, Χαϊδαρίου, Αγίων Αναργύρων, Πετρουπόλεως, Ηλιουπόλεως, Υμηττού, Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Ν.Ερυθραίας, Εκάλης, Δροσιάς, Παλαιάς κα Νέας Πεντέλης, Αχαρών, Σκαραμαγκά και πατνός άλλου Συνοικισμού ή Κοινότητος εγγυτέρου των ως άνω κειμένων.

 

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Προθεσμία ασκήσεως δικαιώματοςυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Σχόλια
Η προθεσμία της παρ. 1 παρετάθη μέχρι 31 Δεκ.1968 δια της παρ.1 άρθ.5 Ν.Δ.456/1966 και μέχρι της 31/12/1972 δια του άρθ.6 Ν.Δ.944/1971.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παρ.1-6 του άρθ.2 του υπ'αριθ.80/60 Β.Δ/τος).

1. Το προς αποκατάστασιν δικαίωμα προσφυγής ως ανωτέρω οικογενείας, ασκείται κατά τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρου, δια της υποβολής αιτήσεως εις την Υπηρεσίαν του αρμοδίου Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας, μέχρι της 31 Δεκ.1960. Πρόσφυξ μη υποβάλων αίτησιν μέχρι της ημερομηνίας ταύτης απόλυσι οριστικώς το κατά την κειμένην Νομοθεσίαν δικαίωμα αποκαταστάσεως.

Εν της αιτήσει ταυτη ο αιτών θα βεβαιοί υπευθύνως τα κάτωθι στοιχεία: 1.Την οικογενειακήν σύνθεσιν κατά τον χρόνον της προσφυγής και κατά τον χρόνον της υποβολής ταύτης.

2.Την επαγγελματικήν απασχόλησιν, τα εισοδήματα και τον Ασφαλιστικόν Οργανισμόν ή το Ταμείον εις το οποίον είναι ησφαλισμένον έκαστον μέλος οικογενείς.

3.Την Υπηρεσιάν ή τον Οργανισμόν, από τον οποίον ο αιτών ή έτερον μέλος της οικογενείας δικαιούται στεγαστικής προστασίας, λόγω ετέρας ιδιότητος.

4.Την ακίνητον περιουσίαν, ήν κέκτηται, ή εξής απεξενθώθη εκάστον μέλος.

5.Τον τόπον κατοικίας της οικογενείας και των μελών αυτής από του χρόνου προσφυγής μέχρι του χρόνου της υποβολής της αιτήσεως και

6.Πάν έτερον στοιχείον, θεωρούμενον απαραίτητον δια την κρίσιν του στεγαστικού δικαιώματος του αιτούντος.

Ο τύπος της αιτήσεως ταύτης καθορίζεται δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας.

2. Μετά της αιτήσεως ταύτης ο αιτών υποχρεούται να υποβάλη και τ'ακόλουθα στοιχεία:

α. Πιστοποιητικόν του οικείου Δήμου ή Κοινότητος περί το ότι ο αρχηγός ή οι συνδικαιούχοι ή το μέλος εξ ου πηγάζει το προς αποκατάστασιν δικαίωμα, είναι εγγεγραμμένον εις τα Μητρώα ή Δημοτολόγια αυτού, βάσει του Νόμου περί αθρόας Πολιτογραφήσεως των εν Ελλάδι προσφυγόντων ή άλλου σχετικού Νόμου. Προκειμένου περί άρρενος αρχηγού ή συνδικαιούχου αντί του πιστοποιητικού τούτου δύναται να υποβάλη αντίγραφον του στρατολογικού του Μητρώου , εφ'όσον εξ αυτού προκύπτει η προσφυγική ιδιότης.

Ωσαύτως προκειμένου περί οικογενείας, μη υπαγομένης εις τας διατάξεις της πολιτογραφήσεως προσφύγων ή ετέρου σχετικού Νόμου, εξ ού να προκύπτει η προσφυγική ιδιότης απαιτείται η υποβολή ετέρου επισήμου στοιχείου (βεβαιώσεως αρμοδίας αρχής) πιστοποιούντος την ιδιότητα ταύτην. Επί των μέχρι της ισχύος του παρόντος γενομένων παραχωρήσεων βάσει νομίμου τίτλου, ή αποφάσεων εντάξεων εις τα εφαρμοσθέντα προγράμματα αυτοστεγάσεως, η προσφυγική ιδιότης κρίνεται βάσει των δικαιολογητικών, άτινα απητούντο υπό των μέχρι τούδε ισχυουσών διατάξεων.

β. Πιστοποιητικόν όλων των ενηλίκων μελών της οικογενείας περί της εγγραφής τούτων εις τα οικεία μητρώα ή Δημοτολόγια.

γ. Πιστοποιητικόν ακτημοσύνης εκδιδόμενον δια του Μεταγραφοφύλακος της περιφερείας, ήν κατα τας διατάξεις του παρόντος ασκείται το δικαίωμα αποκαταστάσεως, δια τον αιτούντα και τα μέλη της οικογενείας του, τα συμπληρώσαντα κατα τον χρόνον της υποβολής της αιτήσεως το 21ον έτος της ηλικίας των.

Προκειμένου περί της περιφερείας των πόλεων Αθηνών και Πειραιώς απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικών των εν τη περιοχή της τέως Διοικηήσεως Πρωτευούσης εδρευόντων Γραφείων μεταγραφών.

Τα δικαιολογητικά της παραγράφου ταύτης δύνανται να υποβάλωνται και μετά την τασσομένην προθεσμίαν υποβολής, της κατά την παρ.1 του παρόντος άρθ. αιτήσεως.

3. Εφ'όσον εκ των ως άνω δικαιολογητικών ήθελε προκύψει αμφιβολία ως προς το στεγαστικόν δικαίωμα, δύναται η υπηρεσία του αρμοδίου Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας ή του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας, να ζητή και πάν έτερον κατά την κρίσιν της, αποδεικτικόν στοιχείον ή να συμπληροί ταύτα, προσέτι και δια πληροφοριών, λαμβανομένων κατόπιν αλληλογραφίας της, μετά πάσης ετέρας αρμοδίας Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής ή ετέρας Αρχής Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

4. Εν περιπτώσει προγραμματισμού κατεδαφίσεως συγκροτήματος παραπηγμάτων επί σκπώ ελευθερώσεως χώρου ευρισκομένου υπό την διαχείρισιν του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας και παροχής στέγης εις τας εν αυτοίς διαμενούσας και δικαιουμένας στεγαστικής αποκαταστάσεως οικογενείας ή ελευθερώσεως κρατικών ακινήτων από οικογενείας στεγασθείσας προσωρινώς υπό των Υπηρεσιών του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας ή καταλαβούσας ταύτα αυθαιρέτως ή διανοίξεως οδών ευρισκομένων εντός προσφυγικών Συνοικισμών, ο Υπουργός Κοιν.Προνοίας, ή ο Διευθυντής του οικείου Κέντρου Κοιν.Προνοίας, δύναται να καλή δι'ανακοινώσεων δημοσιευομένων διά των εκδιδομένων εις τον τόπον τούτον εφημερίδων ή άλλων τρόπων κρινομένων προσφόρων δια να λάβωσι γνώσινοι ενδιαφερόμενοι ή και δι'ατομικών ακόμη προσκλήσεω, τας δικαιουμένας αποκαταστάσεως οικογενείς κατά περιφέρειαν, κατα Συνοικισμόν και κατά περίπτωσιν εισέτι, όπως υποβάλωσι εντός τακτής προθεσμάις τα υπό του παρόντος προβλεπόμενα ως ανωτέρω δικαιολογητικά, προς αναγνωρίσιν του στεγαστικού των δικαιώματος. Η μη εμπρόθεσμος υποβολή έχει ώς συνέπειαν: α. Την απώλειαν του στεγαστικού δικαιώματος, δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του αρμοδίου Νομάρχου, μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως, δι'όλην την οικογένειαν ή δια τα μέλη αυτής, τα μη συμμορφούμενα προς την πρόσκλησιν και β. την διοικητικήν αποβολήναυτών συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος εκ το υκατεχομένου παρ'αυτών κρατικού ακινήτου ή παραπήγματος.

6.Τα κατά τας διατάξεις του παρόντος οριζόμενα διακιολογητικά (αιτήσεις , πιστοποιητικά κλπ) υποχρεούται να υποβάλη ο αρχηγός της οικογενείας, αρνουμένου δε ή κωλυομένου ή μη υπάρχοντος τοιούτου, εν εκ των λοιπών μελω'ν της δικαιούχου οικογενείας, δι'εαυτόν και ως εκπρόσωπος τούτων.

 

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία πραχωρήσεως

 

Κείμενο Αρθρου

(Παρ.7 του άρθρ.2 του υπ'αριθ.80/60 Β.Δ/τος)

Το κατά τας διατάξεις του παρότνος δικαίωμα αποκαταστάσεως αναγνωρίζεται δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας προκειμένου περί των περιφερειών των Κέντρων Κοινωνικής Προνοίας Αττικής και Πειραιώς, ή του αρμοδίου Νομάρχου προκειμένου περί των λοιπών Κέτνρων Κοιν.Προνοίας, βάσει των υπό του παρόντος καθοριζομένων δικαιολογητικών, μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως, πάντοτε όμως έν όψει παραχωρήσεως συγκεκριμένου ακινήτου. Η εισαγωγή εκάστης υποθέσεως εις το αρμόδιον Συμβούλιον ενεργείται δι'εγγράφου εκθέσεως του Προϊσταμένου του οικείου Κέτνρου Κοινωνικής Προνοίας μετά ητιολογημένης προτάσεως τουύτου, στηριζομένης τόσον εις τα εν τω φακέλλω στοιχεία τα θεμελιούντα το κατά τας οικείας διατάξεις δικαίωμα, όσον και εις ειδικήν κοινωνικήν έρευναν περί των εν γένει συνθηκών διαβιβώσεως της αιτουμένης στεγαστικήν αποκατάστασιν οικογενείας.

Εν ή περιπτώσει δικαιούχος οικογένεια δεν επεδέχθη την δια της ως ανωτέρω διαδικασίας γενομένην παραχώρησιν ακινήτου εντός διμήνου από της εις ταύτην γενομένης σχετικής γνωστοποιήσεως, η ως άνω γενομένη αναγνώρισις στεγαστικού δικαιώματος ανακαλείται δια πράξεως του αυτού ως ανωτέρω αρμοδίου διοικητικού οργάνου, μη απιτουμένης εν προκειμένω γνώμης του Συμβουλίου Στεγάσεως. Το δικαίωμα τούτο αναγνωρισθέν ως ανωτέρω δια της γενομένην κληρώσεως ή παραχωρήσεως συγκεκριμένου ακινήτου και της υπό του δικαιούχου αποδοχής της παραχωρήσεως δια της καταβολής της υπό της παρα.1 του άρθ.11 του πατόντος, προκαταβολής δεν ανατρέπεται λόγω μεταγενεστέρας μεταβολής των περιουσιακών στοιχείων της δικαιούχου οικογενείας, επιφυλασσομένων πάντοτε των διατάξεων του άρθ.12 και 22 του παρόντος.

 

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Σειρά προτιμήσεως κατά την παραχώρησιν

Σχόλια
Η εντός " " φράση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 3065/2002 (ΦΕΚ Α 251).

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ. 3 του υπ'α'ριθ.80/60 και παρ.3 άρθ.5 του από 27/1- 9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Η, δια παραχωρήσεως ακινήτου, αποκατάστασις των κατά τας διατάξεις του παρόντος δικαιούχων οικογενειών, ενεργείται αποκλειστικώς κατά την ακόλουθον σειράν απολύτου προτεραιότητος κατά πόλιν.

α. Εις δικαιούχους προσφυγικάς οικογενείας διαμενούσας αποδεδειγμένως εις παραπήγματα προ της δημοσιεύσεως του Ν.2797/16.3.54 και έκτοτε συνεχώς διαμενούσας εις αυτά μέχρι της αποκαταστάσεώς των.

β. Εις διαιούχους οικογενείας συστεγαζομένας μετ'άλλης οικογενείας, δικαιουμένης ή μη στεγαστικής αποκαταστάσεως υπό δυσμενείς συνθήκας εν τω αυτώ Κρατικώ οικήματι αποδεδειγμένως προ της δημοσιεύσεως του Ν.2044/15.4.52 και μέχρι της αποκαταστάσεώς των.

γ. Εις δικαιούχους οικογενείας, εγγεγραμμένας εις τα μητρώα της απογραφής των παραπηγματούχων του 1937 και εγκαταλειψάσας ταύτα δια λόγους ανωτέρας βάις, λόγω κατεδαφίσεως τούτων κατόπιν εντολής της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας, ως και εις οικογενείας δικαιουμένας αποκαταστάσεως εγκατασταθείσας προσωρινώς εις τα επιταχθέντα δι'ομαδικήν στέγασιν των προσφύγων ιδιωτικά ακίνητα και διαμενούσας συνεχώς εις ταύτα τουλάχιστον προ της ισχύος του Ν.2044/15.4.52.

δ. Εις διακιούχους προσφυγικάς οικογενείας διαμενούσας επ'ενοικίω ή υπό ετέρας αναλόγους συνθήκας, προτιμωμένων πάντοτε των διαβιουσών υπό δυσμενεστέρας στεγαστικάς συνθήκας.

2. Κατ'εξαίρεσιν επιτρέπεται αποκατάστασις δικαιούχων προσφυγικών οικογενειών κατά παρέκκλισιν της ως ανωτέρω σειράς προτεραιότητος εφ'όσον αποδεδειγμένως διαβιούσιν υπέ την τριετίας εις τρώγλας ή άλλους αναλόγους χώρους υπό λίαν δυσμενείς στεγαστικάς και ανθυγιεινάς συνθήκας εν σχέσει προς τας λοιπάς κατηγορίας δικαούχων.

Το ποσοστόν της συμμετοχής της υπό της διατάξεως ταύτης προβλεπομένης περιπτώσεως εις το εκάστοτε καθοριζόμενον πρόγραμμα στεγάσεως δεν δύναται να υπερβαίνη το 20% των εφεξής εξ υπαρχής γιγνομένων παραχωρήσεων. Το ποσοστόν τούτο καθορίζεται κατά πόλιν, δια του ανοινουμένου εκάστοτε στεγαστικού προγράμματος, δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας, μετά σύμφωνον γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως.

3. Μεταξύ των οικογενειών της αυτής κατηγορίας, προτιμώνται αι πολυμελέστεραι και αι επί μακρότερον χρόνον διαμένουσαι εις παραπήγματα και κατά την επιλογήν των δικαιούχων εκάστης των κατηγοριών τούτων των αναπήρων, θυμάτων πολέμου και αι των χηρών και ορφανών.

4. Εν περιπτώσει καθ'ήν ο αριθμός των υπό διάθεσιν ακινήτων, είναι ίσος ή μικρότερος του αριθμού των εχουσών τα αυτά εκ της κειμένης Νομοθεσίας προσόντα, ενεργείται κλήρωσις ενώπιον του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως, εν δημοσία συνεδριάσει, απαγορευομένης εφεξής της αλλαγής του κληρωθέντος, δι'ετέρου τοιούτου εξαιρέσει της περιπτώσεως καθ'ήν το κληρωθέν ακίνητον δεν είναι ελεύθερον προς εγκατάστασιν της αποκαθισταμένης οικογενείας.

5. Εν περιπτώσει εκκενώσεως ολοκλήρου Συνοικισμού ή τμήματος αυτού προς κατεδάφισιν των επί τούτου κτισμάτων ή διανοίξεως οδών προσφυγικών Συνοικισμών ή δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων ή απαλλαγής κεντρικών θέσεων υπό υπαρχόντων προσωρινών κτισμάτων οιουδήποτε είδους ή εκκενώσεως δημοσίων καταστημάτων, σχολείων, εκκλησιών και οιωνδήποτε επιτεταγμένων ακινήτων ή όταν ένεκα θεομηνίας κατέστησαν ακατοίκητα ή ετοιμόρροπα ωρισμένα παραπήγματα επιτρέπεται εις τον Υπουργόν Κοινωνικής Προνοίας να αποκαθιστά τους δια του ως άνω λόγους στερηθέντας της προσωρινής στεγάσεως άνευ τηρήσεως των όρων και πορϋποθέσεων του παρόντος άρθρου αναγνωριζομένων τούτων, ως δικαιούχων κατά παρέκκλισιν των κειμένων διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται απρέκκλισις από των ως ανωτέρω όρων και επί ετέρων εξαιρετικών περιπτώσεων, οριζομένων εκάστοτε "με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων".

 

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Επέκτασις παραχωρήσεων

Σχόλια
Η παρ. 1 του παρόντος αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 266/1974.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.57 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος).

"1. Εάν εις οιανδήποτε περιφέρειαν του κράτους υφίστατνται αδιάθετα ακίνητα ών η διαχείρισις ανήκει εις το Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών και δεν υπάρχουν δικαιούχοι πρόσφυγες ή οι υπάρχοντες δεν δέχονται την διά της παραχωρήσεως τούτων αποκατάστασίν των, επιτρέπεται, επιφυλασσομένων εν πάση περιπτώσει των διατάξεων της παρ.2 του άρθ.10 του Ν.Δ. 1138/1972, η κατά τας διατάξεις του παρόντος διάθεσις αυτών και εις δικαιουμένους στεγάσεως κατά τας διατάξεις της περί Λαϊκής Κατοικίας Νομοθεσίας. Δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Υπηρεσιών δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα της διαδικασίας παραχωρήσεως των ως άνω ακινήτων, αι προϋποθέσεις εν γένει διαθέσεως τούτων ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια αναγκαιούσα δια την εφαρμογήν της παρούσης διατάξεως".

2. Οικογένεια μη δικαιούχοι, κατά τας διατάξεις του παρόντος, απαρτιζόμεναι εκ τριών τουλάχιστον μελών συνδεομένων μεταξύ των δια δευτέρου τουλάχιστον βαθμού συγγενείας εγκατεστημέναι εις παραπήγματα ή συστεγαζόμεναι εις κρατικά οικήματα, αποδεδειγμένως προ του Οκτωβρίου του 1940 και κατοικούσαι συνεχώς μέχρι σήμερον εις τοιούτα, δύνανται κατ'εξαίρεσιν να τύχωσιν αστικής αποκαταστάσεως, κατά τας διατάξεις της ισχυούσης Νομοθεσίας, κατεδαφιζομένων άμα τη αποκαταστάσει των, των παραπηγμάτων των.

Αι λεπτομέρειαι εφαρμογής της παρούσης παραγράφου ρυθμίζονται δι'αποφάσεωντου Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας μετά σύμφωνον γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως.

 

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Εκδοσις παραχωρητηρίων

 

Κείμενο Αρθρου

(Παρ.1-3 του αρθ.6 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος).

1. Αντί των μέχρι της ισχύος του Α.Ν.1822/51 εκδιδομένων πράξεων παραχωρήσεως (πωλήσεως), των προσωρινών και οριστικών παραχωρητηρίων, ως και των παρά της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος εκδιδομένων τίτλων κυριότητος επί των ακινήτων της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, εφεξής εκδίδεται απόφασις του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του παρ'αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου (παραχωρητήριον), της αποφάσεως ταύτης επεχούσης θέσιν οριστικού τίτλου μεταβιβάσεως της κυριότητος του παραχωρουμένου ακινήτου. Ο τύπος της αποφάσεως ταύτης καθορίζεται ωδια πράξεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δια της αυτής αποφάσεως περί παραχωρήσεως ορίζεται η αξία του παραχωρουμένου ακινήτου, με την οποίαν χρεούται ο υπέρ ου η παραχώρησις και το υπόλοιπον του χρέους τούτου, μετά την καταβολήν της ως κατωτέρω οριζομένης προκαταβολής, ως και η εγγραφή της υποθήκης μέχρι τελικής εξοφλήσεως του χρέους. Η προκαταβολή ορίζεται εις το 1/50 της αξίας τουυ παραχωρουμένου ακινήτου, η πληρωμή δε ταύτης εκ μέρους του δικαούχου, επέχει θέσιν αποδοχής της παραχωρήσεως και εισπράττεται παρά των Δημοσίων Ταμείων, βάσει εντολής της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας.

2. Η δια της ως ανωτέρω αποφάσεως μεταβίβασις της κυριότητος των υπό της τέως Ε.Α.Π. ή του Δημοσίου ανεγερθέντων, ανεγερθησομένων ή οπωσδήποτε περιερχομένων αυτώ οικημάτων ή καταστημάτων, ως και των οικοπέδων, η εκμίσθωσις, ως και η δωρεάν ή επί καταολογισμώ τιμήματος χρήσεως παραχώρησις των ιδίων ακινήτων ενεργείται κατά τας διατάξεις της παρούσης ειδικής νομοθεσίας και κατά παρέκκλισιν των περί διαθέσεως κτημάτων του Δημοσίου κειμένων διατάξεων.

3. Η κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου απόφασις περί παραχωρήσεως εκδίδεται επ'ονόματι του αρχηγού της οικογενείας πρόσφυγος δικαιούχου αποκαταστάσεως, των μελών της αποκαθισταμένης οικογενείας εχόντων δικαίωμα οικήσεως εν τω παραχωρουμένω ακινήτω πλήν της εξαιρετικής περιπτώσεως, καθ'ήν ο αρχηγός της οικογενείας είναι αδελφός ή αδελφή συντρέχοντες μετ'αδελφών ή ανεψιών, οπότε η παραχώρησις ενεργείται επ'ονόματι απάντων των μελών της οικογενείας κατά συνιδιοκτησίαν και εφ'όσον εν τη περιπτώσει ταύτη, υπάρχει αποχρών λόγος, εκτιμώμενος δι'ητιολογημένης γνώμης του Συμβουλίου Στεγάσεως.

 

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Οροι υφ'ούς ενεργείται η παραχώρησις. 'Οροι υφ'ούς ενεργείται η παραχώρησις.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παρ.4 του άρθρ.6 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

Η κατά το προηγούμενον άρθρον παραχώρησις τελεί υπό τους κάτωθι όρους:

α. Της εξοφλήσεως του τιμήματος του ακινήτου ή του κατά το άρθ.94 προβλεπομένου ποσού.

β. Της καταβολής του οριζομένου τιμήματος χρήσεως, εν περιπτώσει παραχωρήσεως τςη προσωρινής χρήσεως ακινήτου.

γ. Της μη υποβολής ψευδών δικαιολογητικών.

δ. Της μη παραβάσεως των κατά τον χρονον της οριστικής παραχωρήσεως ισχυουσών απαγορεύσεων και περιορισμών.

ε. Προκειμένου περί οικοπέδων, της ανεγέρσεως υπό των, υπέρ ών η παραχώρησις, εντός διετίας από της παραχωρήσεως, πλήρους οικοδομής.

Εν περιπτώσει μη εκπληρώσεως όρου τινός εκ των ανωτέρω ο Υπουργός Κοιν.Προνοίας ή το παρ'αυτού εξουσιοδοτούμενον όργανον, προβαίνει εις την ανάκλησιν της γενομένης παραχωρήσεως, μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως.

 

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Τίμημα ή μίσθωμα παραχωρουμένων ακινήτων

 

Κείμενο Αρθρου

(Παρ.7 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος και παρ.1 του άρθ.4 του υπ'αριθ. 80/60 Β.Δ/τος)

1. Πάσης παραχωρήσεως ή μισθώσεως καινήτου προηγείται η εκτίμησις της αξίας αυτού ή κατά περίπτωσιν του καταβλητέου μισθώματος, γιγνομένη παρά τριμελούς Επιτροπής, συνιστωμένης δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του παρ'αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου και απαρτιζομένης εξ ενός τεχνικού δημοσίου ή δημοτικού υπαλλήλου και δύο διοικητικών δημοσίων υπαλλήλων, κεκτημένων βαθμόν τουλάχιστον Εισηγητού, προκειμένου περί της περιφέρειας Κτης τέως Διοικησεως Πρωτευούσης, Γραμματέως δε β'τα'ξεως προκειμένου περί των επαρχιών. Εις έκαστον μέλος των Επιτροπών τούτων καταβάλλονται έξοδα κινήσεως κατ'αποκοπήν δι'εκάστην αυτοψίαν εκτιμήσεως ακινήτου, οριζόμενα δι'αποφάσεως των Υπουργών Κοιν.Προνοίας και Οικονομικών μετά σύφμωνον γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως.

2. Το τίμημα των παραχωρουμένων από της 10 Ιουν.1952 ακινήτων, εξαιρέσει των περιπτώσεων των άρθ.82, 83, 84, 85, 86, 90 και 94, ως και της παρ.3 του παρόντος, είναι η κατ'Οκτώβριον του 1940 αξία αυτών εις χαρτίνας δραχμάς, πολλαπλασιαζόμενη επί συντελεστήν, οριζόμενον εκάστοτε δι'αποφάσεων των Υπουργών Κοιν. Προνοίας και Οικονομικών (μετά σύμφωνον γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως).

3. Επί τω σκοπώ μεταβιβάσεως της κυριότητος των από της ισχύος του Ν.2044/1952 οπωσδήποτε παραχωρηθέντων εις δικαιούχους προσφυγικάς οικογενείας κατά τας βασικάς διατάξεις της Νομοθεσίας ή των από της ισχύος του παρόντος παραχωρουμένων διαμερισμάτων εις πολυκατοικίας ή κατοικιών ή καταστημάτων ανεγερθέντων ή ανεγειρομένων δαπάναις του Δημοσίου ή δια πιστώσεων του λογαριασμού του άρθρου 25 του παρόντος, το τίμηματ αυτών καθορίζεται υπό της Εκτιμητικής Επιτροπής της παρ.1 του παρόντος άρθρου με βάσιν την κατά τον χρόνον της παραχωρήσεως αξίαν αυτών, μειουμένην κατα ποσοστόν (20%) 50%. Δια τον καθορισμόν της αξίας των ως άνω ακινήτων η Επιτροή λαμβάνει υπ'όψιν πλην τωνλοιπών στοιχείων την καταβληθείσαν δαπάνην δια την ανέγερσιν του συγκεκριμένου ακινήτου ή την τοιαύτην την εξευρισκομένην δια καταμερισμού του συνόλου της δαπάνης ταύτης εις την αξίαν εκάστου διαμερίσματος ή καταστήματος μη υπολογιζομένων των γενικώνεξόδων, ήτοι, υδρεύσεως, οδοποιίας, προσωπικού επιβλέψεως κλπ.

Εις το καθοριζόμενον ως ανωτέρω τίμημα προστίθεται και η αξία του ανήκοντος εις εκάστην κατοικίαν ή κατάστημα οικοπέδου, οριζομένη ιδιαιτέρως κατά τας διατάξεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου. Το τίμημα των ως ανωτέρω παραχωρουμένων ακινήτων βεβαιούται και εισπράττεται κατά τας κειμένας διατάξεις εις 40 εξαμηνιαίας δόσεις.

4. Το ετήσιον μίσθωμα επί περιπτώσεως μισθώσεως, δεν δυναται να υπερβή τα 8% του κατά τας προηγουμένας διατάξεις εξευρισκομένου τιμήματος ακινήτου επί τη προσαγωγή δε του γραμματίου καταθέσεως του καθορισθέντος μισθώματος συντάσσεται υπό του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του παρ'αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου, το σχετικόν μισθωτήριον.

5. Το τίμημα ή το μίσθωμα εκάστου ακινήτου η Επιτροπή εκτιμά είτε συνολικώς είτε κατά ζώνας είτε χωριστά δι'έκαστον οίκημα ή οικόπεδον συμφώνως προς τας νε τη περί διορισμού αυτής αποφάσει παρεχομένας ελευθέρως οδηγίας. Επί τη βάσει της εκτιμήσεως ταύτης εκδίδεται απόφασις του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του παρ'αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου, εγκρίνουσα την γενομένην εκτίμησιν ή απορρίπτουσα ητιολογημένως ταύτηνμ, οπότε διατάσσεται δια της ιδίας αποφάσεως Δευτέρα εκτίμησις δι'ετέρας Επιτροπής συγκροτουμένης κατα τ'ανωτέρω.

 

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Τίμημα προσκυρώσεων και παραχωρουμένων ακινήτων εις μη δικαιούχους.

Σχόλια
Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 2666/1974.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παρ.2 άρθ. 4 , παρ.5 και 6 άρθ.3 του υπ'αριθ. 80/60 Β.Δ/τος)

"1. Προσκυρώσεις οικοπεδικών τεμαχίων τελούντων υπό την διαχείρισιν του Υπουργείου Κοιν.Υπηρεσιών, εντός προσφυγικών Συνοικισμών, καθισταμένων μη αρτίων, λόγω τροποποιήσεως των οικείων ρυμοτομικών διαγραμμάτων ή και εξ οιασδήπτοε άλλης αιτίας και μη δυναμένων κατά τας ισχυούσς πολεοδομικάς διατάξεις να αρτιοποιηθούν, ενερογύνται κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. της 17.7.23" "περί σχεδίων πόλεων, κωμών και Συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών", ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως. Η περί προσκυρώσεως των οικοπεδικών τεμαχίων απόφασις εκδιδομένη υπό του Υπουργού Δημ.'Εργων ή του παρ' αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου αποτελεί και πράξιν μεταβιβάσεως της κυριότητος τούτων, μεταγραφομένην εις τα Βιβλία Μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου.

Το τίμημα των προσςκυρώσεων τούτων εισπράττεται υπέρ του ΤΑΠΑΠ, συμφώνως προς τα διατάξεις του Ν.3713/57, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.

Εν περιπτώσει μη προκαταβολής του ως άνω τιμήματος υπό του υπέρ ού η προσκύρωσις, τούτο εισπράττεται δια καταλογισμού, κατόπιν αποφάσεως του Νομάρχου ή του παρ'αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου εις εξαμηνιαίας εντόκους προς 55 δόσεις, των οποίων ο αριθμός δεν δύναται να υπερβή τας δώδεκα».

2. Τίμημα των παραχωρουμένων ακινήτων εις αποκαθσταμένας κατά παρέκκλισιν οικογενείας κατ'εφαρμογήν των διατάξεων της παρ.5 του άρθ.9 και του άρθ.10 του παρότνος μη δικαιουμένας αστικής αποκαταστάσεως κατά τας διατάξεις των άρθ.1 και 2 του παρόντος ορίζεται η τρέχουσα αξία αυτών κατά τον χρόονον της παραχωρήσεως, μειουμένη κατά ποσοστόν 10%.

3. Οικογένειαι μη κρινόμεναι ως δικαιούχοι αποκαταστάσεως κατά τας οικείας διατάξεις ή κρινόμεναι ως τοιαύται και αρνούμεναι να υπαχθώσιν εις τον καθοριζόμενον εκάστοτε πρόγραμμα, αποβάλλονται των παρ'αυτών κατεχομένων κρατικών ακινήτων ή προσωρινών στεγάστρων διοικητικώς, κατεδαφιζομένων των παραπηγμάτων των κατά τας κειμένας διατάξεις και ειδικώτερον τας τοιαύτας του άρθ.24 του παρόντος.

Εις τας εκ τούτων αποδεδειγμένως εκγατεστημένας εις παραπήγματα κείμενα επί χώρου ανήκοντος εις το Δημόσιον προ της ισχύος του Ν.2797/16 Μαρτ.1954, επιτρέπεται εις τον Υποργόν Κοιν.Προνοίας, όπως καταβάλη δι'εκάστην αποβαλλομένην οικογένειαν και κατόπιν βεβαιώσεως περί της κατεδαφίσεως του παραπήγματος, βοήθημα μη δυνάμενοννα υπερβή το ποσόν των 10.000 δραχμών, προς αντιμετώπισιν της προσωρινής στεγάσεώς των.

Το ως άνω ποσόν δυνάμενον να καταβληθή εις δύο δόσεις ορίζεται κατά γενικάς κατηγοράις, αναλόγως των μελών της οικογενείας και κατά Συνοικισμόν παραπηγματούχων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας μετά σύμφωνον γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως.

 

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Κληρονομική μεταβίβασις

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.8 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος).

1. Εν περιπτώσει θανάτου αγοραστού ακινήτου, εάν μεν επ'ονόματι αυτού εξεδόθη οριστικός τίτλος κυριότητος τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις του μεταβιβάζονται εις τους κληρονόμους αυτού κατά το κοινόν κληρονομικόν δίκαιον, εάν δε δεν εξεδόθη μέχρι του θανάτου του δικαιούχου οριστικός τίτλος κυριότητος υφίσταται όμως νόμιμος τίτλος, εις τους εξ αδιαθέτου νομίμου κληρονόμους αυτού.

2. Η αληθής έννοια της διατάξεως της παρ.6 τουάρθ.12 του από 15/28.7.1938 Β.Δ/τος είναι ότι κληρονόμοι εν περιπτώσει θανάτου αγοραστού επ'ονόματι του οποίου δεν εξεδόθη οριστικός τίτλος παραχωρήσεως νοούνται εν πάση περιπτώσει οι εξ αδιαθέτου νόμιμοι κληρονόμοι αυτού.

 

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Παραχώρησις δωρεάν χρήσεως

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 9 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρησις της χρήσεως οικημάτων ένεκεν απορίας ή άλλων σοβαρών λόγων εκτιθεμένων εν τη σχετικήαποφάσει του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του παρ'αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου, κατόπιν γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως.

Η παραχώρησις αύτη είναι προσωρινή δυναμένη ν'ανακληθή ή να μετατραπή εις τοιαύτην επί καταλογισμώ τιμήματος χρήσεως, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του παρ'αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου μετά γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως, εφ'όσον εξέλιπον οι προκαλέσαντες αυτήν λόγοι.

 

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταγραφή

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.10 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Η εγγραφή ή διαγραφή υποθήκης, ή μεταγραφή και εν γένει τα έ'γγραφ, αι πράξεις, αι βεβαιώσεις και αι αποφάσεις αι σχετικαί με την εφαρμογήν του παρόντος, απαλλάσσονται παντός φόρου τέλους δικαιώματος ή εισφοράς ή κρατήσεων υπέρ τρίτων.

2. Εντός οκτώ ημερών από της εις τον αρμόδιον μεταγραφοφύλακα διαβιβάσεως υπό του Υπουργείου του παραχωρητηρίου, υποχρεούται ούτος να εγγράψη την ανωτέρω υποθήκην και να μεταγράψη την κυριότητα υπέρ του αγοραστου', διαβιβάζων αμέσως εις αυτό τας σχετικά πιστοποιητικά μεταγραφής και υποθήκης. Η εγγραφή της υποθήκης υπέρ του Δημοσίου θεωρείται ως εγγραφείσα εν τοις βιβλίοις υποθηκών από της χρονολογίας, ήν φέρει το παραχωρητήριον, έστω και αν εγένετο μεταγενεστέρως, προηγείται δε πάσης άλλης υποθήκης ή οιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος υπέρ άλλου, έστω και άν τούτο κατεχωρήθη εν τοις βιβλίοις υποθηκών προ της υπέρ το υΔημοσίου υποθήκης εντός των ανωτέρω οκτώ ημέρων.

3. Η διαγραφή της υποθήκης ενεργείται τη εγγράφω εντολή του Υπουργείου ή της αρμοδίας περιφερειακής υπηρεσίας αυτού άμα τη προσαγωγή αυτώ του γραμματίου πληρωμής της τελευταίας δόσεως του τιμήματος. Πάσα σχετική παράλειψις του αρμοδίου υπαλλήλου αναγγέλεται εις το Υπουργείον Δικαιοσύνης προς πειθαρχικήν δίωξιν αυτού. Εν πάση περιπτώσει το τε Υπουργείον Κοιν.Προνοίας και ο ενδαφερόμενος δικαούνται να ζητήσωσι παρά του αυτού υπαλλήλου την σύνταξιν των ανωτέρω πράξεων.

 

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Κατεδάφισις παραπηγμάτων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.11 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Τα προσωρινά στέγαστρα και παραπήγματα εν γένει των αποκαθισταμένων ως ανωτέρω οικογενειών κατεδαφίζονται, άμα τη οριστική εγκαταστάσει των κατόχων των εις το παραχωρηθέν ακίνητον.

Αι τοιαύται κατεδαφίσεις νεργούνται είτε παρά των ιδίων, είτε δαπάναις του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας και κατόπιν εντολής της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου τούτου, οριζούσης τον χρόνον και την έγκρισιν της απαιτουμένης δαπάνης. Αι εργασίαι κατεδαφίσεως εν τη Δευτέρα περιπτώσει ενεργούνται, αναλόγως της περιπτώσεως, είτε εργολαβικώς, κατόπιν προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού είτε απολογιστικώς δι'ελευθέρων εργατών, ων τα ημερομίσθια καθορίζονται υπό των ισχυουσών εκάστοτε αποφάσεων των εκδιδομένων υπό του Νομομηχανικού της περιφερείας εν ή κείται το ακίνητον. Η κατεδάφισις βεβαούται υπό του αρμοδίου Αστυνομικού Τμήματος.

2. Τα εκ των κατεδαφίσεων τούτων υλικά εν γένει, ανεξαρτήτως εάν ταύτα διετέθησαν δαπάναις του Δημοσίου ή ιδιωτών κατά την ανέγερσιν ή επισκευήν ή ανακατασεκευήν του παραπήγματος περιέρχονται εις την διαχείρισιν του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, διατίθενται δε είτε δια την ανικοδόμησιν νέων κατοικιών, κατά το εφαρμοζόμενον εκάστοτε υπό του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας σύστημα ή εκποιούνται υπέρ του κατά το άρθρ.25 του παρόντος λογαριαμού.

3. Τ' ανωτέρω δύνανται να ισχύσουν και εις πάσαν άλλην περίπτωσιν εκκενώσεως παραπήγματος.

4. Εις παραπηγματούχους οικογενείας, αποκαθισταμένας δια παραχωρήσεως οικοπέδου δύναται κατ'εξαίρεσιν ο Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας ή το κατά τας κειμένας διατάξεις εξουσιοδοτούμενον όργανον να παραχωρή το όλον ή μέρος των υλικών του κατεδαφιζομένου παραπήγματος, εις ό διέμνεον, δια την ενίσχυσίν των πορς οικοδόμησιν, και άνευ χρεώσεως της αξίας αυτών.

 

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Πλήρης οικοδομή

Σχόλια
Η προθεσμία της παρ. 2 παρετάθη μέχρι 31/12/62 δια της υπ'άριθ.84 της 14/27.5.1963 (ΦΕΚ Α'72) πράξεως Υπ.Συμβουλίου).

 

Κείμενο Αρθρου

(παρ.1 του άρθρου 12 του από 27.1/9.2.53 Β.Δ/τος και παρ.3 του άρθ.6 του υπ'α'ριθ.80/60 Β.Δ/τος)

1. Οπου εν τη περί αποκαταστάσεως αστών προσφύγων Νομοθεσία αναφέρεται η λέξις πλήρης οικοδομή ή αποπεράτωσις οικοδομής ή οικοδομή, ως τοιαύτη νοείται κτίσμα εκ συνήθως οικοδομικών υλικών, πλην ξυλίνων (μονίμων δομησίμων υλικών ) επί επιφανείας εδάφους τουλάχιστον 20μ2 με ελάχιστον ύψος 2,50 μ. πληρούν δε, εφ' όσον πρόκειται περί κατοικίας τους στοιχειώδεις όρους υγιεινής και περιλαμβάνον έν δωμάτιον με τους αναγκαίους βοηθητικούς χώρους δυνάμενον να κατοικηθή.

2. Η προθεσμία ανεγέρσεως πλήρους οικοδομής επί των μέχρι της δημοσιεύσεως του Α.Ν.1822/5.6.1951 παραχωρηθέντων δι'οριστικών τίτλων κυριότητος οικοπέδων παρατείνεται μέχρι 31.12.1962.

Εφ' όσον μέχρι της ημερομηνίας ταύτης δεν προσκομισθή εις την υπηρεσίαν του οικείου Κέντρου Κοιν.Προνοίας υπό των ενδιαφερομένων βεβαίωσις αρμοδίας αρχής περί ανεγέρσεως πληρους οικοδομής, αι γενόμεναι ως ανωτέρω παραχωρήσεις, ανακαλούνται δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του οικείου Νομάρχου, των ούτως αναλαμβανομένων οικοπέδων διατιθεμένων περαιτέρω κατά τας διατάξεις του παρόντος.

 

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Τίμημα χρήσεως

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.5 του υπ' αριθ.80/60 Β.Δ/τος και παρ.3-5 του άρθ.13 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος).

1. Επιτρέπεται, όπως επί περιπτώσεων χρησιμοποιήσεως άνευ νομίμου δικαιώματος ή τίτλου αγοράς ή εγκύρου μισθώσεως ακινήτων προοριζομένων δια την αποκατάστασιν των αστών προσφύγων, (οικοέδων, οικημάτων, προσωρινών στεγάστρων, παραπηγμάτων) καταλογίζεται δι'αποφάσεως του Διευθυντού του οικείου Κέντρου Κοιν. Προνοίας τίμημα χρήσεως εις βάρος των χρησιμοποιούντων ταύτα. Ως άνευ τίτλου αγοράς κατοχή ακινήτου ως ανωτέρω δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου χαρακτηρίζεται και η κατοχή τούτου από του χρόνου της λήξεως της προθεσμίας, της τασσομένης εις οικογενείας δικαιουμένας παραχωρήσεως του κατεχομένου παρ'αυτής ακινήτου προς υποβολήν δικαιολογητικών ή εγκατάστασιν τούτων εις τα παραχωρούμενα εις ταύτας ακίνητα ή τα κατά το σύστημα αυτοστεγάσεως ανεγειρόμενα οικήματα, ή καταβολήν των δυνάμει της κειμένης Νομοθεσίας καθοριζομένων τιμημάτων ή των ποσών κατά το άρθ.94 της παρούσης κωδικοποιήσεως, ή της υπό του άθρ.11 του παρόντος προβλεπομένης προκαταβολής δια την έκδοσιν των παραχψωρητηρίων και εφ'όσον δεν συμμορφωθώσιν εμπροθέσμως προς τούτο.

2. Το ποσόν του κατά τ'ανωτέρω καταλογιζομένου τιμήματος χρήσεως καθορίζεται κατά γενικάς κατηγορίας, αναλόγως της τοποθεσίας του κατεχομένου ακινήτου και των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας, μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως προκειμένου μεν περί οικογενειών μη δικαιουμένων στεγαστικής αποκαταστάσεως κατά τας διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας εντός τουορίου του ποσού των δρχ. 200-800 μηνιαίως, προκειμένου δε περί δικαιούχων οικογενειών εις το ήμισυ των ως άνω ορίων.

3. Ο κατά την παρ.1 του παρότνος άρθρου καταλογισμός ενεργείται δια μονομερούς πράξεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή ως ανωτέρω του Διευθυντού του οικείου Κέντρου ΚοινΠρονοίας της τρεχούσης ανξίας του ακινήτου εκτιμωμένης ελευθέρως υπό του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως.

4. Καθ' όμοιον τρόπον εκδίδεται καταλογιστική απόφασις, επρί εισπράξεως τιμήματος χρήσεως, ως ανωτέρω, εις άς περιπτώσεις τρίτοι χρησιμοποιούν ή εκμισθούν άνευ αδείας του Υπουργέιου Κοιν.Προνοίας, κρατικόν ακίνητον ανήκον αυτώ ή κτίσματα εν γένει ανεγερθέντα αυθαιρέτως επί οικοπέδων του Υπουργείου, τόσον εις βάρος των κατεχόντων δια την εφεξής διαμονήν των και μέχρι της διοικητικής αποβολής των συμφώνως ταις διατάξεσι του παρότνος, όσον και εις βάρος των εκμισθωτών δια τα εισπραττόμενα μισθώματα από της 10 Ιουν.1952. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει το καταλογιζόμενον τίμημα χρήσεως δύναται να ορίζηται ίσιον προς το καταβαλλόμενον μίσθωμα.

5. Το ως ανωτέρω τίμημα οριζόμενον ετήσιον εισπράττεται συμφώνως τω παρόντι υπό του οικείου Δημοσίου Ταμείου εις δύο εξαμηνιαίας ληξιπροθέμσους δόσεις βάσει της κατά τ' ανωτέρω καταλογιστικής αποφάσεως.

Εν περιπτώσει μη καταβολής του τιμήματος εντός της ως άνω προθεσμίας, ο δημόσιος Ταμίας ανακοινοί τούτο εις το Υπουργείον Κοιν.Προνοίας ή το οικείον Κέτνρος Κοιν.Προνοίας, το οποίον διατάσεει την διοικητικήν αποβολήν του μη καταβαλόντος το τίμημα κατά τας οικείας διατάξεις του παρόντος.

 

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγορεύσεις-Περιορισμοί

Σχόλια
(Αι διατάξεις του άρθρου 21 καταργήθηκαν δια του άρθ.6 Ν.Δ.266/1974 και εφεξάης τα ρυθμιζόμενα υπ'αυτού θέματα διέπονται υπό της παρ.4 του άρθ.6 Ν.Δ.1138/1972, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ.2 του άρθ.17 Β.Δ330/1960).

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.15 του από 27-1/9.2.1953 Β.Δ/τος)

1. Απαγορεύεται υπό των υπέρ ών η παραχώρησις δια τα από 5 Ιουν.1951 και εφεξής παραχωρούμενα ακίνητα:

α. Η μεταβίβασις της κυριότητος των μεν οικημάτων προ της εκδόσεως της κατά το άρθ.11 του παρόντος αποφάσεως περί παραχωρήσεως (παραχωρητήριον) και παρελεύσεως, δια μέν τα οικήματα και διετίας από της αποπληρωμής του τιμήματος ή του κατά τας διατάξεις του άρθρου 94 του παρότνος προβλεπομένου ποσού, δια δε τα οικόπεδα ωσαύτως και διετίας από της ως ανωτέρω αποπληρωμής και της επ'αυτών ανεγέρσεως πλήρους οικοδομής.

Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρείται η περίπτωσις, καθ'ήν εκδιδομένης αποφάσεως περί παραχωρήσεως (παραχωρητήριον), το τίμημα εξοφλείται κανονικώς δι'εξαμηνιαίων δόσεων άνευ προεξοφλήσεως του όλου ή τυχόν υπολοίπου αυτού, ότε καταβαλλομένης της τελευταίας δόσεως προκειμένου περί οικήματος ή της τελευταίας δόσεως προκειμένου περί οικοπέδου και ανεγέρσεως επ'αυτού πλήρους οικοδομής, ο υπέρ ού η παραχώρησις αποκτά πλέρες καιαπεριόριστον δικαίωμα κυριότητος και διαθέσεως του ακινήτου.

Ωσαύτως της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρείται η περίπτωσις της συσστάσεως προικός ή εναλλαγής ταύτης υπέρ κατιόντος είτε θετής κόρης, ή εκ πλαγίου συγγενούς μέχρι τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, ως και η τοιαύτη αφεύκτου ανάγκης εκτιμωμένης, υπό του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του κατά τας κειμενας διατάξεις εξουσιοδοτουμένου οργάνου μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως.

β. Η εντός των ως ανωτέρω προθεσμιών παραχώρησις της ολικής χρήσεως των παραχωρουμένων ακινήτων, ή των επί παραχωρουμένων οικοπέδων ανεγειρομένων οικοδομών, επί μισθώσει ή δωρεάν ή κατά παράκλησιν ή καθ'οιονδήποτε άλλον τρόπον, εξαιρέσει της περιπτώσεως καθ'ήν υφίσταται αποχρών λογος εκτιμώμενος παρά του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή των κατά τας κειμένας διατάξεις εξουσιοδοτουμένων οργάνων μετά σύμφωνον γνώμηντου οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως. Ως ολική παραχώρησις της χρήσεως νοείται η υπερβαίνουσα τα 2/3 της όλης κατοικίας.

γ. Η εντός των αυτών ως ανωτέρω προθεσμιών, μη εν συνεχεία οίκησις των οικογενείας, προς ήν η παραχώρησις, πέραν του έτους εκτός εάν πρόκειται περί υπαλλήλου μεταιθεμένου ή περί ετέρας σοβαράς περιπτώσεως κρινομένης υπό του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του παρ'αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως.

δ. Η εντός των ανωτέρω προθεσμιών σύστασις εμπραγμάτου δικαιώματος, εξαιρέσει της περιπτώσεως της συστάσεως τοιούτου δι' ανοικοδόμησιν, επέκτασιν ή επισκευήν οικοδομών, μετά πορηγουμένην έγκρισιν του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας ή των κατά τας κειμένας διατάξεις εξουσιοδοτουμένων οργάνων, στηριζομένην εις σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως και εφ'όσον πιστωτής τυγχάνει ανεγνωρισμένη Τράπεζα ή Ανώνυμος Εταιρεία έχουσα Μετοχικόν Κεφάλαιον τουλάχιστον 5.000.000 δραχμών ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου. Το ούτω συνιστώμενον εμπράγματον δικαίωμα παρακολουθεί το ακίνητον, έστω και άν δι' οιονδήποτε λόγον ο υπέρ ού η παραχώρησις δικαιούχος εκπέση των επί του ακινήτου τούτου δικαιωμάτων του.

2. Απαγορεύεται η εντός των αυτών ως ανωτέρω προθεσμιών αναγκαστική και συντηριτική κατάσχεσις των παραχωρουμένων ακινήτων παρ' οιουδήποτε.

3. Εν και το αυτό πρόσωπον ή σύζυγος ή συγγενείς μέχρι και του δευτέρου βαθμού, αποτελούντες μίαν και την αυτήν οικογένειαν , δεν δυναται να κέκτηνται δύο κρατικά ακίνητα ή κρατικόν ακίνητον μη αποπληρωθέν και ιδιωτικόν τοιούτον. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρείται η περίπτωσις του άρθ.15 του παρόντος, υπό τον όρον τη ςαποπληρωμής του υφισταμένου χρέους, εντός έτους από της επαγωγής της κληρονομίας ως και η τοιαύτη της κτήσεως ιδίας περιουσίας παρά μελών της αρχικής οικογενείας, άτινα, αποσχισθέντα αυτής εδημιούργησαν ιδίαν οικογένειαν αποτελουμένην τουλάχιστον εκ δύο μελών.

4. Πάσα παρά τας απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου μεταβίβασις της κυριότητος ή της χρήσεως ακινήτου ή υπεκμίσθωσις ή σύστασις εμπραγμάτου δικαιώματος ως και η επιβολήσυντηρητικής ή αναγκαστικής κατασχέσεως είναι αυτοδικαίως άκυρος, μηδεμίαν επαγομένην νομικήν συνέπειαν.)

 

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Κυρώσεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ.16 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του κατά τας κειμένας διατάξεις εξουσιοδοτουμένου οργάνου και μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Στεγάσεως δύναται, να ανακληθή η περί παραχωρήσεως απόφασις:

α. Εν περιπτώσει υποβολής εν όλω ή εν μέρει ψευδών δικαιολογητικών

β. Εν περιπτώσει καθυστερήσεως, καταβολής δέκα εν συνόλω εξαμηνιαίων ληξιπροθέσμων δόσεων.

γ. Εν περιπτώσει παραβάσεως των εν τοις προηγουμένοις άρθροις περιορισμών, απαγορεύσεων ή όρων.

δ. Εν περιπτώσει παραλείψεως οικοδομήσεως κατά το άρθ.12 του παρόντος.

2. Πρό της κατά τ'ανωτέρω προβλεπομένης γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Στεγάσεως, καλείται ο ενδιαφερόμενος όπως εντός μηνός από της επιδόσεως του οικείου εγγράφου, υποβάλη τας τυχόν ενστάσεις του.

Παρεχομένης απράκτου της προθεσμάις ταύτης, κρίνεται άνευ τούτων. Επι αγνώστου διαμονή η πρόσκλησις επιδίδεται εις τον Δημαρχον ή Πρόεδρον της Κοινότητος, της τοποθεσίας ένθα κείται το ακίνητον ή τοιχοκολλάται εις το ακίνητον, ει ό κατώκει τελευταίως ο ενδιαφερόμενος.

3. Μετά την έκδοσιν της περί ανακλήσεως αποφάσεως διατάσσεται υπό του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του κατά τας κειμενας διατάξεις εξουσιοδοτουμένου οργάνου ή διοικητικοή αποβολή παντός κατόχου του ακινήτου κατά τας οικείας διατάξεις του παρόντος.

Μετά την διοικητικήν αποβολήν εάν μεν πρόκειται περί κατοικίας, τα μέχρι της ημέρας ταύτης καταβληθέντα χρηματικά ποσά έναντι της αξίας, επιστρέφονται ατόκως, παρακρατουμένου αναλόγου χρηματικού ποσού, κατά τας διατάξεις του άρθ.23 του παρόντος. Εν περιπτώσει δε ανεγέρσεως οικοδομής επί του αναλαμβανομένου οικοπέδου ή συμπληρώσεως της κατοικάις δια νέων κτισμάτων καταβάλλεται εις τον κάτοχον η αξία της οικοδομής ή των νέων κτισμάτων, εκτιμωμένη παρά της Επιτροπής του άρθρ.13 του παρόντος.

4. Τα κατά το παρόν αναλαμβανόμενα ακίνητα μετά της οικοδομής περιέρχοτναι εις την κυριότητα του Υπουργείου και διατίθενται κατά τας διατάξεις της παρουσης Νομοθεσίας.

5. Των ως ανωτέρω κυρώσεων εξαιρούνται:

α. αι μέχρι της 15 Απρ.1952 γενόμεναι μεταβιβάσεις προς τρίτους οικημάτων, παραχωρηθέντων εις πρόσφυγας νομμίμω τίτλω ή συνεπεία γνωμοδοτήσεως του οικείου Συμβουλίου, έν έτος μετά την αποπληρωμήν των, ότε ο τίτλος κυριότητος εκδίδεται επ'ονόματι τουτελευταίου αγοραστού επί καταβολή πλην του ποσού του προβλεπομένου υπό του άρθ.94 του παρόντος και παραβολου, οριζομένου δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας εισπραττομένου και διατιθεμένου κατά τας διατάξεις του παρόντος.

β. Αι μέχρι της 15 Απρ.1952 γενόμεναι μεταβιβάσεις προς τρίτους ακαλύπτων οικοπέδων, τα οποία είχον παραχωρηθή δι 'οριστικών τίτλων, θεωρουύμεναι έγκυροι εφεξής επί καταβολή ποσού εκ μέρους του τελευταίου αγοραστου, οριζομένου κατά γενικάς κατηγορίας, αναλόγως του χρόνου της γενομένης αγοραπωλησίας και της περιφερείας, εν ή κείται το ακίνητον, δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως.

γ. Αι μέχρι της 23.12.1937 (ηεμρομηνίας δημοσιεύσεως του Α.Ν. 998/37) γενόμενια παραχωρήσεις οικοπέδων εις τους Συνοικισμούς Ν.Σμύρνης και Ν.Καλλιπόλεως, των κατόχων τούτων εχόντων δικαίωμα διαθέσεως και εφεξής άνευ ουδενός περιορισμού και αναγνωριζομένων ως νομίμων των μέχρι της 10 Ιουν.1952 γενομένων μεταβιβάσεων.

Ωσαύτως ουδείς περιορισμός υφίσταται, ως προς την ελευθέραν διάθεσιν και διαχείρισιν των οικοπέδων των ιδίων Συνοικισμών, των παραχωρηθέντων εις τέως ιδιοκτήτας βάσει της κειμένης Νομοθεσίας.

6. Αντί της μέχρι τούδε (10 Ιουν.1952) προβλεπομένης κηρύξεως τινός εκπτώτου εκ των δικαιωμάτων παραχωρηθέντος ακινήτου επί παραβάσει των κατά τον χρόνον της οριστικής παραχωρήσεως ισχυουσών απαγορεύσεων και περιορισμών ή της κατά τας διατάξεις του παρόντος ανακλήσεως της περί παραχωρήσεως αποφάσεως, δύναται ο Υπουργός Κοιν.Προνοίας ή τα παρ'αυτού εξουσιοδοτούμενα όργανα μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως να αποφασίζωσι την πληρωμήν του τιμήματος μέχρι της τρεχούσης αξίας του ακινήτου, οριζομένης ταύτης ελευθέρως παρά του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως, συμψηφιζομένων των τυχόν καταβλυηθέντων καθ'οιονδήποτε τρόπον προκαταβολών ή δόσεων.

 

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Αυθαίρετοι καταλήψεις - νόμιμος τίτλος - κυρώσεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.17 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Από τις ισχύος του Α.Ν. 1822/5.6.51 πάς καταλαμβάνων αυθαιρέτως ακίνητον (οίκημα, οικόπεδον, μη κτηματογραφηθείσαν έκτασιν κλπ) ανήκον κατά κυριότητα, νομήν ή διχείρισιν εις το Ελληνικόν Δημόσιον (Υπουργ.Κοιν.Προνοίας) τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρι 20.000 δραχμών της ποινικής αγωγής εισαγομένης δι'απ'ευθείας κλήσεως.

2. Ανεξαρτήτως της ανωτέρω διώξεως και χρόνου αυθαιρέτου καταλήψεως του ακινητου.

α. Εάν πρόκειται περί αυθαιρέτου καταλήψεως κατοικίας, διατάσσεται παρά τουΥπουργού Κοιν.Προνοίας ή του παρ'αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου ή διά της Αστυνομίας ή υπαλλήλων του Υπουργείου ή άλλων Υπηρεσιών διοικητική αποβολή παντός καταλαβόντος ως και παντός τρίτου εξ αυτού έλκοντος τα δικαιώματά του, εκδίδεται δε απόφασις του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του παρ'αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου περί καταλογισμού τιμήματος χρήσεως και αξίας επενεχθεισών φθορών, εκτιμωμένων ελευθέρως παρά του Συμβουλίου Στεγάσεως, κατόπιν εκθέσεως, δια τας φθοράς, μηχανικού Δημοσίου Υπαλλήλου και εισπραττομένων κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και β. Εάν πρόκειται περί αυθαιρέτου καταλήψεως οικοπέοδυ ή εκτάσεως μη κτηματογραφηθείσης, εάν μεν δεν έχη ανεγερθή οικοδομή ή κτίσμα, ισχύουν τα περί καταλήψεως κατοικίας, ως ανωτέρω, εάν δε έχη ανεγερθή κατοικία ή πάσης άλλης μορφής κτίσμα, ο Υποργός ΚοινΠρονοίας ή το παρ'αυτού εξουσιοδοτούμενον όργανον, διατάσσει την διοικητικήν αποβολήν και κατεδάφισιν οιουδήποτε κτίσματος προσωρινού ή μονίμου δια της Αστυνομίας ή υπαλλήλων του Υπουργείου ή άλλων Υπηρεσιών. Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις εκτιμωμένας υπό του Συμβουλίου Στεγάσεως, δύνατια αντί της κατά τ'ανωτέρω κατεδαφίσεως, να παραχωρήται το καταληφθέν οικόπεδον, καθοριζομένου του καταβλητέου τιμήματος της καταληφθείσης επιφανείας ελευθέρως παρά του Συμβουλίου Στεγάσεως βάσει της τρεχούσης αξίας κατά τον χρόνον της κατά τ'ανωτέρω αποφάσεως του Συμβουλίου, προσαυξανομένης κατά 50% και υπό την προϋπόθεσιν ότι η ανέγερσις του κτίσματος δεν αντίκειται προς τας διατάξεις περί πολεοδομάις και εγένετο μετά την 5.6.1951. Το εν λόγω τίμημα, εισπράττεται εις τέσσαρας ίσας δόσεις, της πρώτης καταβλητέας εντός δύο μηνών από της εκδόσεως της καταλογιστικής αποφασεως, των δε υπολοίιπων ανά εξάμηνον από της πρώτης. Εν προκειμένω αποκλείεται οιαδήπτοε συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεσις του καταληφθέντος ακινήτου. Εις περίπτωσιν μη καταβολής ολοκλήρου του τιμήματος ή και μιας έτι δόσεως ή μη εγκρίσεως της κατά τα άνω παραχωρήσεως, καταληφθέν ακίνητον μετά των επ'αυτού κτισμάτων περιέρχεται οριστικώς και άνευ ετέρας διοικητικής ή δικαστικής πράξεως εις την κυριότητα του Δημοσίου (Υπουργείο Κοιν.Προνοίας) άνευ καταβολής ουδεμιάς παοζημιώσεως ή επιστροφής καταβληθεισών δόσεων, αποβαλλομένου διοικητικώς του παρανόμως καταλαβόντος και πατνός τρίτου εξ αυτού έλκοντος δικαιώματα.

Καταβαλλομένου όμως εμπορθέσμως του καταλογισθέντος τιμήματος εκδίδεται παρά το Υπουργείου απόφασις παραχωρήσεως (παραχωρητηριον) περί μεταβιβάσεως της κυριότητος, των εξόδων μεταγραφής κκλπ. βαρυνόντων εξ ολοκλήρου τον υπέρ ού η παραχώρησις.

3. Ως αυθαίρετος κατάληψις νοείται πάσα άνευ νομίμου τίτλου και αυτοδύναμος περιαγωγή υπό την κατοχήν τινός, των εν τω παρότνι άθρω αναφερομένων ακινήτων. Ως τοιαύτη θεωρείται και πάσα κατοχή ακινήτου μετά δεκαήμερον από της εκπνοής της τασσομένης υπό του Υπουργού Κοιν.Προνοίάς ή των παρ'αυτού εξουσιοδοτουμένων οργάνων προθεσμίας, προς απελευθέρωσιν και παράδοσιν τούτου εις το Υπουργείον.

4. Νόμιμος τίτλος δια μεν τα μέχρι της ισχύος του Α.Ν. 1822/5.6.1951 παραχωρηθέντα ακίντηα θεωρείται η περί παραχωρήσεως απόφασις ή έγγραφος εντολή του Υπουργείου ή της αρμοδίας περιφερειακής υπηρεσίας αυτού, περί εγκαταστάσεως τινός ή η αναγραφή τινός εις τους υπό της τέως ΕΑΠ παραδοθέντας εις Υπουργείον εκτιμητικούς πίνακας των αστικών προσφυγικών Συνοικισμών, δια δε τα από της ισχύος του Α.Ν. 1822.5.6.51 παραχωρούμενα ακίνητα ή κατά το αρθ. 11 του απρόντος εκδιδομένη απόφασις του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του παρ'αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου.

 

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία κατεδαφίσεων και διοικητικών αποβολών

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.7 του υπ' αριθ. 80/60 Β.Δ/τος και παρ.5 και 6 του άρθ.17 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Τα προσωρινά στέγαστρα και παραπήγματα των αποκαθισταμένων προσφύγων ως και των αποβαλλομένων διοικητικώς κατά τας κειμένας διατάξεις, κατεδαφίζονται μερίμνη των εν αυτοίς στεγαζομένων, ότε εν τη περιπτώσει ταύτη, ούτοι δικαούνται να παραλάβωσι δωρεάν τα εκ της κατεδαφίσεως υλικά και εντός της τασσομένης υπό της κοινοποιούμενης αυτοίς εντοής κατεδαφίσεως, προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να υπερβαίνη τους δύο μήνας.

Μετά την εκπνοην της τοιαύτης προθεσμίας η κατεδάφισις ενεργείται υποχρεωτικώς εντός μηνός, υπό της οικείας Αστυνομικής και Διοικητικής Αρχής από κοινού, συντασσομένου πρωτοκόλλου εις τριπλούν και υποβαλλομένου του εντός μεν εις το αρμόδιον Αστυνομικόν Τμήμα, των δε ετέρων δύο εις το οικείον Κέντρον Κοινωνικής Προνοίς, εξ ών το έν υθποβάλλεται υπό τουτου εις το Υπουργείον Κοιν.Προνοίας, (Διεύθυνσιν Αποκαταστάσεως Προσφύγων).

Η κατά τ'ανωτέρω κατεδάφισις ενεργείαι δυνάμει αποφάσεως, εκδιδομένης υπό του Διευθυντού του οικείου Κέντου Κοινωνικής Προνοίας, κοινοποιουμένης εις το οικείον Αστυνομικόν Τμήμα και το Υπουργείον Κοιν.Προνοίας. Ο τύπος της αποφάσεως ταύτης, εις ήν δύναται να ενσωματωθή και η κατά το εδάφ.1 της παρούσης παραγράφου εντολη, καθορίζεται δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας.

Ανάκλησις της εκδιδομένης ως ανωτερω αποφάσεως επιτρέπεται μόνον εφ'όσον αύτη αντίκειται εις τας ισχυούσας διατάξεις και μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως.

Αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως ταύτης και δια χρόνον ουχί μείζονα των 60 ημερών από της εκπνοής της ως ανωτέρω τσσομένης προθεσμάις, ένεκεν αποδεδειγμένων εξαιρετικών λόγων δύναται να παρέχηται δια πράξεως του Διευθυντού του Κέντρου Κοιν.Προνοίας μετά σύμφωνον γνώμην του παρ'αυτώ Συμβουλίου Στεγάσεως, μετ'αίτησιν του ενδιαφερομένου συνοδευομένην υπό παραβόλου δρχ. 100 υπέρ του Τ.Α.Π.Α.Π. και υποβαλλομένην προ 8 ημερών από της εκπνοής των εν λόγω προθεσμιών. Η υποβολή αιτήσεως αναστολής αναστέλλει την εκτέλεσιν της αποφάσεως μέχρι κρίσεως ταύτης ήτις οποωδήποτε δεν δύναται να υπερβή το ως ανωτέρω τασσόμενον χρονικόν διάστημα των 60 ημερών. Τά ανωτέρω ισχύουν και δια πάσαν περίπτωσιν διατασσομένης διοικητικής αποβολής εκ κρατικού ακινήτου ή κατεδαφίσεως αυθαιρέτως ανεγειρομένου κτίσματος επί χώρων ευρισκομένων υπό την διαχείρισιν του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας.

2. Εάν οι αυθαιρέτως κατέχοντες απουσιάζωσι του ακινήτου κατά τον χρόνον της κατά τ'ανωτέρω εκτελέσεως της διοικηητικής αποβολής κει είναι τούτο κλειστόν, δύναται ο Υπουργός Κοιν.Προνοίας ή το παρ'αυτού εξουσιοτούμενον όργανον, να διατάξη δια διαταγής του, το άνοιγμα τοι ακινήτου, την καταγραφήν των εν αυτώ τυχόν υπαρχόντων ειδών παρά των οργάνων, εις ά ανατίθεται η έξωσις, την σύνταξιν υπό τούτων πρωτοκόλλου περιγράφοντος ταύτα και την διαφύλαξιν εις μέρος, οριζόμενον εν τη αυτή αποφάσει, ειδοποιουμένων άμα των ενδιαφερομένων, όπως εντός μηνός το πολύ, παραλάβωσι ταύτα. Πέραν της προθεσμίας ταύτης ουδεμίαν ευθύνην υπέχει το Δημόσιον δια την απόδοσιν τούτων, δύναται όμως ο Υπουργός Κοιν.προνοίας ή το παρ'αυτού εξουσιοδοτούμενον όργανον να διατάξη την δια προχείρου πλειοδοσίας πώλησιν αυτών, κατατιθεμένου του προϊόντος της εκποιήσεως εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ εκείνων εις ούς ταύτα ανήκον. Εν περιπτώσει αγνώστου διαμονής εφαρμόζεται η διάταξις της παρ.2 του άρθ.22 του παρόντος.

3. Εις τας περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ως και εις τας περιπτώσεις εκπτώσεως ή ανακλήσεως της γενομένης παραχωρήσεως, δύναται ο Υπουργός Κοιν.Προνοίας ή το παρ'αυτού εξουσιοδοτούμενον όργανον, εάν ευρεθή το οίκημα ακατοίκητον, να διτάξη την σφράγισιν τούτου προληπτικώς και προ της διαδικασίας της προβλεπομένης υπό της παρ.2 του παρόντος άρθρου.

 

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Είσπραξις εσόδων

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Διαχείρισις λογαριασμού

(Αρθρ.18 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος και άρθ.5 Ν.3713/57).

1.Τα εκ της εφαρμογής του παρόντος δημιουργούμενα έσοδα εισπράττονται παρά των Δημοσίων Ταμείων και κατά τας εκάστοτε ισχυούσας, διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, υπέρ του δυνάμει του άρθρ.5 του Ν.3713/1957 συσταθέντος Ταμείου Ανταλλαξίμου Περιουσίας και Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Τ.ΑΠ.Α.Π.) αποκλειομένης της προσωπικής κρατήσεως.

Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικής Προνοίας το προϊόν των εσόδων του Τ.Α.Π.Α.Π. μετά την αφαίρεσιν των εν γένει εξόδων κατατίθεται εις τον παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος λειτουργούντα λογαριασμόν υπό την επωνυμίαν "Υπουργείον Κοιν.Προνοίας - Λογαριασμός Αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων".

2. Ο Λογαριασμός, ούτος δύναται να ενισχύεται δι'επιχορηγήσεων του κρατικού προϋπολογισμού και εκ πιστώσεων μη σχετικών κεφαλαίων και άρθρων δι'αποφάσεων των Υπουργών Κοινωνικής Προνοίας και Οικονομικών.

3. Αι εις τον κρατικόν προϋπολογισμόν εγγραφόμεναι πιστώσεις, δια την αποκατάστασιν των αστών πορσφύγων θεωρούνται ειδικαί, η δε διάθεσις τούτων ενεργείται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοιν.Προνοίας και Οικονομικών κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις περί Δημοσίων 'Εργων, προμηθειών, μισθώσεων κλπ., εξ ών επιτρέπεται παρέκκλισις κατόπιν ειδικής εκάστοτε ητιολογημένης αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας, εκδιδομένης, μετά σύμφωνον γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως.

4. Χρηματικά εντάλματα, εκδιδόμενα εις βάρος του οικείου κεφαλαίου εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του υπό του Ν.2044/52 συσταθέντος λογαριασμού παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος βαρύνουσι κατά παρέκλισιν των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού, το οικονομικόν έτος, καθ'ό εκδίδονται.

 

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις πιστώσεων λογαριασμού.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.19 του από 27.1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Τα σγκεντρούμενα εις τον κατά το προηγούμενον άρθρον λογαριασμόν παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος, υπό την επωνυμάιν "Λογαριασμός Αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων" ποσά διατίθενται αποκλειστικώς δια την ανέγερσιν ή αποπεράτωσιν προσφυγικών οικημάτων είτε αμέσως παρά του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, είτε δια του συστήματος της αυτοστεγάσεως, δια την κτηματογράφησιν των προσφυγικών σσυνοικισμών, την ανασύνταξιν των λόγω των πολεμικών γεγονότων απολεσθέντων κτηματολογίων, την εκτέλεσιν των αναγκαίων κοινωφελών έργων εις τους Συνοικισμούς, την πληρωμήν των κατ'αποκοπήν εξόδων κινήσεως των μελών των Συμβουλίων ή Εκτιμητικών Επιτροπών ή τοιούτων αυτοψιών και των υπαλλήλων των ασχολουμένων με τη εφαρμογήν του παρόντος ως και δια την πληρωμήν πάσης ετέρας αναγκαίας δαπάνης σχετιζομένης με την εκτέλεσιν του εφαρμοζομένου εκάστοτε προγράμματος της αποκαταστάσεως των αστών προσφύγων.

2. Η διάθεσις των πιστώσεων του ανωτέρω λογαριασμού ενεργείται δι'αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, εκδιδομένων μετά σύμφωνον γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως, αι δαπάναι δε εκτελούνται συμφωνως προς τας κειμένας διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού, περί εκτελέσεως Δημοσίων 'Εργων, Προμηθειών μισθώσεων κλπ. εξ ών επιτρέπεται παρέκκλισις κατόπιν ειδικής εκάστοτε αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην του ειρημένου Συμβουλίου.

 

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Προϋπολογισμός - Τήρησις Λογαριασμού

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.20 του από 27.1/9.2.53 Β.Δ/τος και άρθ.1 του υπ'αριθ.136/60 Β.Δ/τος)

1. Το οικονομικόν έτος του ως ανωτέρω παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος λογαριασμού υπό την επωνυμίαν "Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας- Λογαριασμός Αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων" άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους παρατεινόμενον εφ'όσον και καθ'όν χρόνον παρατείνεται ο Κρατικό Προϋπολογισμός.

2. Ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του λογαριασμού καταρτίζετι υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας, κατά κεφάλαια και άρθρα και εγκρίνεται υπό του Υπουργού Κοιν.Προνοίας, μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως, ένα μήνα προ της εναρξεως του οικονομικού έτους, δικαιουμένου του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, κτά την έγκρισιν να τροποποιήση συμπληρώση και αναμορφώση τον υποβληθέντα αυτώ προϋπολογισμόν.

3. Επιτρέπονται μεταφοραί πιστώσεων από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον του προϋπολογισμού τούτου, δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως.

Εις τον προϋπολογισμόν αναγράφεται υπό ίδιον κεφάλαιον και άρθρον πίστωσις δι'αποθεματικόν κεφάλαιον, εξ ού δύναται να ενισχύωνται πιστώσεις, καταδεικνυόμεναι ανεπαρκείς ή ν' αναγράφωνται νέαι πιστώσεις, δια δαπάνας μη προβλεφθείσας. Το αποθεματικόν τούτο δύναται να επαυξάνηται εφ'όσον προτείνεται έσοδον, μη αρχικώς προβλεφθέν. Αι ως άνω μεταβολαί και αναμορφώσεις του προϋπολογισμού ενεργούνται δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας , μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως.

5.Ο προϋπολογισμός ούτος ανακοινούται εις την Τράπεζαν της Ελλάδος, άμα τη εγκρίσει αυτού υπό του Υπουργού Κοιν.Προνοίας.

6.Η Τράπεζα της Ελλάδος εις το τέλος εκάστου μηνός αποστέλλει εις το Υπουργείον Κοιν.Προνοίας κατάστασιν, εμφαίνουσαν την κίνησιν του λογαριασμού.

7.Αι εις βάρος του λογαριασμού τούτου δαπάναι υπόκεινται εις τον έλεγχοντης Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, παρ'ής και εκκαθαρίζονται, ως και εις τον προληπτικόν έλεγχον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

8. Αι πληρωμαί ενεργούνται παρά της Τραπέζης της Ελλάδος, δυνάμει ενταλμάτων, εκδιδομένων κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας παρά της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων του Υπουργείου τούτου, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών και υπογραφομένων παρά του Γενικού Διευθυντού Κοιν.Προνοίας ή του Διευθυντού Α.Α.Π.

9.Το ένταλμα πληρωμής, αριθμούμενον ημερολογιακώς δέον να περιλαμβάνη το καφάλαιον και άρθρον του προϋπολογισμού και το οικονομικόν έτος, το πληρωτέον ποσόν αριθμητικώς και ολογράφως, το ονοματεπώνυμον του δικαούχου και την αιτίαν πληρωμής.

10. Εντάλματα προπληρωμής δύνανται να εκδίδωνται κατά την διαδικασίαν των προηγουμένων παραγράφων αποκλειστικώς επ'ονόματι δημοσίων υπαλλήλων, υπεχόντων εν προκειμένω τας ευθύνας τας διαγραφομένας υπό των οικείων διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού "περί προπληρωμής" κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας, οριζούσης το ονοματεπώνυμον του υπολόγου, τον χρόνον αποδόσεως λογαριασμού, ως και τα σχετικά δικαολογητικά προς τακτοποίησιν του υπολόγου.

11.Δεν εκδίδεται ένταλμα πληρωμής εάν δεν υπάρχη ανεγεγραμμένη εν τω Προϋπολογισμώ πίστωσις ή εάν αύτη έχη εξαντληθή.

12. Η Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας τηρεί βιβλίον ημερολογιακώς εκδιδομένων ενταλμάτων τακτικών τε και προπληρωμής, βιβλίον κατ' άρθρον προϋπολογισμού ως και τοιούτον υπολόγων εξ ενταλμάτων προπληρωμής.

13. Αι εκτελούμεναι δαπάναι υπόκεινται απολογιστικώς εις τον έλεγχον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τα κεκανονισμένα.

14. Εντός του πρώτου εξαμήνου του επομένου οικονομικού έτους αι αρμόδιαι δια την παρακολούθησιν της κινήσεως του λογαριασμού υπηρεσίαι της Διευθύνσεως Αποκαταστάσεως Προσφύγων και των Εντελλομένων Εξόδων του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας συντάσσουν τον απολογισμόν της διαχειρίσεως του λογαριασμού, οίτινες εγκρίνονται δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας. Η έγκρισις αύτη ενεργείται επί τη υποβολή εκθέσεως ελέγχου του απολογισμού υπό του θεωρούντος τα εις βάρος του λογαριασμού τούτου εντάλματα Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Προϊσταμένων της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων και της Διευθύνσεως Αποκαταστάσεως Προσφύγων του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας. Τα σχετικά διαχειριστικά και λογιστικά στοιχεία τίθενται υπ'όψει των ανωτέρω μετά προηγουμένην επεξεργασίαν τούτων υπό των Προϊσταμένων των αρμμοδίων Τμημάτων και Γραφείων των ως ανωτέρω Υπηρεσιών.

 

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Προθεσμία καταβαλών - Κυρώσεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.21 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος και άρθ.2 του υπ'αριθ.136/1960 Β.Δ/τος).

1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθ.82,83,84,85,86,90,94 του παρόντος , το μετά την κατά το άρθ.11 του παρόντος προκαταβολήν ενεπομένον υπόλοιπον του τιμήματος του παραχωρουμένου ακινήτου, καταβάλλεται προκειμένου περί οικημάτων εις 40 ατόκους ληξιπροθέσμους εξαμηνιαίας δόσεις, πορκειμένου δε περί οικοπέδων εις 10 τοιαύτας οριζομένας δια της περί παραχωρήσεως αποφάσεως. Εν τη αποφάσει ταύτη το ποσόν της πορκαταβολής καιεκ'στης δόσεως στρογγυλοποιείται εις την αμέσως επομένην δραχμήν, εφ'όσον το ποσόν είναι επί έλαττον ταύτης.

2. Εις τους προκαταβάλλοτνας ολόκληρον την εκ του τιμήματος οφειλήν των προ της εκδόσεως του παραχωρητηρίου παρέχεται έκτπωσις οριζομένη εις 30% επ'αυτού, εις δε τους προκαταβάλλοντς μετά την έκδοσιν του παραχωρητηρίου ολόκληρον το υπόλοιπον τη ςυφισταμένης οφειλής παρέχεται παρά του άρθμοδίου Ταμείου έκπτωσις ίση προς ποσοστόν 20% επί του προκαταβαλλομένου και μη ληξιπροθέσμου χρεωστικού υπολοίπου.

Εξαιρέσει των περιπτώσεων των υπό του άρθ.94 προβλεπομένων ποσών δια την έκδοσιν του παραχωηρτηρίου, αι ως άνω εκπτώσει ισχύουν επί πασών των περιπτώσεων των άρθρ.1-20, 82, 83, 84, 85, 86 και 90 του παρότνος.

3. Αι δια εξαμηνιαίων δόσεων εισπράξεις του υπολοίπου χρέους ενεργούνται βάσει της κατά το άρθ.11 του παρόντος, περί παραχωρήσεως αποφάσεως και των συνημμένων ταύτη βεβαιωτικών καταστάσεων, συντασσομένων και αποστελλομένων υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας, αποτελουσών δε τίτλον βεβαιώσεως των εσόδων εις τα Δημόσια Ταμεία, παρακολουθούνται δε διά της τηρήσεως παρά του οικείου Δημοσίου Ταμείου ατομικής μερίδος του οφειλέτου αγοραστου'του ακινήτου.

Η μερίς αύτη, χρεούται δια του μετά την κατατεθείσαν κατά τ'ανωτέρω προκαταβολήν απομένοντος υπολοίπου, του αναγραφομένου εις την διαβιβαζόμενην προς τον αρμόδιον Δημόσιον Ταμείον απόφασιν πωλήσεως και με αιτιολογικόν χρεώσεως τα στοιχεία της ανωτέρω αποφάσεως, πιστούται δε δια των καταβαλλομένων εκάστοτε δόσεων, αναγραφομένου ως αιτιολογικού της πιστώσεως, του οικείου διπλοτύπου εισπράξεως.

4. Αι εξαμηνιαίαι δόσεις καταβάλλονται ανεξαρτήτως της χρονολογίας εκδόσεως της αποφάσεως πωλήσεως εκάστην 1ην Μαρτίου και 1ην Σεπτεμβρίου του έτους, είναι δε άτοκοι εφ' όσον καταβάλλονται εντός της τασσομένης προθεσμίας.

5. Εις περίπτωσιν μη εμπορθέσμου καταβολής ληξιπροθέσμου τινός δόσεως, λογίζεται παρά του αρμοδίου Δημοσίου Ταμείου, τόκος υπερημερίας οριζόμενος εις 6% ετησίως, αποκλεομένης της προσωπικής κρατήσεως του οφειλέτου. Ο ανωτέρω τόκος υπερημερίας καταχωρίζεται εις την ατομικήν μερίδα του οφειλέτου και εισπράττεται ως ανωτέρω.

6. Τα του τρόπου της τηρήσεως υπό των Δημοσίων Ταμείων των ατομικών μερίδων των οφειλετών καθορίζοτναι δι'αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικής Προνοίας και Οικονομικών, η δε σχετική δαπάνη βαρύνει τον υπό του παρόντος προβλεπόμενον ειδικόν λογαριασμόν.

7. Μετά την ολοσχερή εξόφλησιν, της εκ παραχωρήσεως ακινήτου οφειλής, το οικείον Δημόσιον Ταμείον ανακοινοί ταύτην προς το Υπουργείον Κοιν.Προνοίας και το οικείον Κέντρον Κοιν.Προνοίας δια τη εκ Νόμου πορβλεπομένην ενέργειαν της εξαλείψεως της υπέρ του Δημοσίου εγγραφείσης υποθήκης επί του παραχωρηθέντος ακινήτου.

8. Η καθυστέρησις καταβολής δέκα ληξιπροθέσμων δόσεων συνεπάγεται την ανάκλησιν της εκδοθείσης αποφάσεως παραχωρήσεως. Η περί ανακλήσεως απόφασις εκδίδεται υπό του ιδίου οργάνου και κατά τον ίδιον τρόπον καθ'όν εξεδόθη η ανακαλούμενη απόφασις και μετά σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου Στεγάσεως. Το αρμόδιον Δημόσιον Ταμείον γνωρίζει προς μεν το Υπουργείον Κοιν.Προνοίας προκειμένου περί ακινήτων ευρισκομένων εις την περιφέρειαν Νομού Αττικής, πορς δε τα κατά τόπους Κέντρα Κοιν.Προνοίας, πορκειμένου περί ακινήτων των επαρχιών τους οφειλέτας, οίτινες καθυστερούν την καταβοήν δέκα ληξιπροθέσμων δόσεων δια την επιβολήν των κατά τα ανωτέρω νομίμων κυρώσεων.

9. Εν τη περιπτώσει της ανακλήσεως, τα μέχρι της ημέρας εκείνης καταβληθέντα ποσά, παρα του καθ'ού η ανάκλησις, επιστρέφονται παρακρατουμένου ποσού λόγω τιμήματος χρήσεως και επενεχθεισών τυχόν φθορών συμφώνως τω άθρ.23 του παρόντος.

10. Αναστολή της καταβολής των καθοριζομένων δόσεων εξοφλήσεως τιμημάτων εκ παραχωρήσεως ακινήτων κατά τας διατάξεις των άρθ.1- 20, 82, 83, 84, 85, 85 , 90 και 94 της παρούσης κωδικοποιήσεως και της χορηγηθείσης κατά τας κειμένας διατάξεις τας διεπούσας το πρόγραμμα αυτοστεγάσεως αστών προσφύγων, οικονομικής ενισχύσεως, δύναται να χορηγηθή εις εξαιρετικάς και απολύτως δεδικαολογημένας περιπτώσεις κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου συνοδευομένης υπό παραβόλου δραχ.200 υπέ του Ταμείου Ανταλλαξίμου Περιουσίας και Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Τ.Α.Π.Α.Π.) και ητιολογημένης προτάσεως του Διευθυντού του οικείου Κέντρου Κοιν.Προνοίας στηριζομένης εις προηγουμένην κοινωνικήν έρευναν δι'αριμόν δόσεων μη υπερβαινουσών εν συνόλω τας τέσσαρας μέχρι πέρατος εξολήσεως του χρέους, δι'αποφάσεως προκειμένου μεν περί ακινήτων κειμένων εντός της περιοχής του Νομού Αττικής του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην Επιτροής, απαρτιζομένης εκ του Γενικού Διευθυντού Κοιν.Προνοίας, του Διευθυντού της Διευθύνσεως Αποκαταστάσεως Προσφύγων και του Διευθυντού Τ.Α.Π.Α.Π. εισηγουμένου του προϊσταμένου του αρμοδίου Γραφείου της Διευθύνσεως Αποκαταστάσεως Προσφύγων, προκειμένου δε περί ακινήτων της λοιπής Επικρατείας, του οικείου Νομάρχου, μετά γνώμην του παρ'αυτώ Συμβουλίου Στεγάσεως. Το ως άνω παράοβλον εν περιπτώσει χορηγήσεως αναστολής δόσεως θεωρείται ως καταβολή έναντι του χρέους του οφειλέτου, συμψηφιζομένη με την τελευταίαν δόσιν.

 

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Ποσοστόν Υ.Δ.Α.Π.Σ.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.22 του από 27.1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1.Προς κάλυψιν των εξόδων της διά του παρόντος προβλεπομένης διαχειρίσεως, εισπράττεται κατά την έκδοσιν της περί παραχωρήσεως αποφάσεως παρά του υπέρ ού η παραχώρησις ποσοστόν 2% επί του κατά τας διατάξεις του παρόντος καθοριζομένου τιμήματος.

Τοιούτον ποσοστόν δεν εισπράττεται επί ακινήτων, ών ήθελε τυχόν αποφασισθή η δια δημοπρασίας διάθεσις.

2.Το ποσοστόν τούτο επιστρέφεται μεν εις οτν δικαούχον εν περιπτώσει παραιτήσεως εκπίπτεται δε υπέρ του κατά το άρθ.25 του παρόντος λογαριασμού εν περιπτώσει εκπτώσεως του δικαιούχου ή ανακλήσεως της αποφάσεως περί παραχωρήσεως.

 

Αρθρο: 30

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Περί Συμβουλίων

Σχόλια
Η εντός ( ) αρμοδιότητα του Κ.Σ. της παρ. 3 καταργήθηκε με το άρθ.108 Β.Δ. 682/1960.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.1 και 2 του από 27/28.3.59 Β.Δ/τος και άρθ.25 του από 27.1/9.2.53 Β.Δ/τος).

1. Α'.Το παρά τη Κεντιρκή Υπηρεσία του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας Κεντρικόν Συμβούλιον Προνοίας και Στεγάσεως, αποκαλούμενον εφεξής Κεντρικόν Συμβούλιον Στεγάσεως, ανασυντίθεται ως ακολούθως:

(Βλ.άρθ.109 Β.Δ. 682/1960)

Το Συμβούλιον τούτο γνωμοδοτεί:

1. Επί των θεμάτων, άτινα ανάγονται εις τον προγραμματισμόν της αποκαταστάσεως των αστών προσφύγων.

2. Επί παντός θέματος, επί του οποίου αι κείμεναι διατάξεις προβλεπουν σύμφωνον ή μη γνώμην τούτου.

3. Επί της διαθέσεως των πιστώσεων του υπό του άρθ.25 του παρόντος, προβλεπομένου λογαριασμού.

4. Επί της ανάγκης απαλλοτριώσεως χώρων προς ανέγερσιν αστικών προσφυγικών κατοικιών, ως και άρσεως εν όλω ή εν μέρει υφισταμένων απαλλοτριώσεων διά τας αιτίας ταύτας.

5. Επί παντός θέματος αναγομένου εις την διαχείρισιν του τέως Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων.

6. Επί παραχωρήσεων κατ'εφαρμογήν των διατάξεων των άρθ. 66,67 και 89-93 του παρόντος.

7. Επί πατνός γενικού ζητήματος τιθεμένου εκάστοτε υπό την κρίσιν αυτού, υπό του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας.

Β'. Τα παρά τη έδρα εκάστου Νομού λειτουργούντα Νομαρχιακά Συμβούλια Προνοίας και Στεγάσεως, αποκαλούμενα εφεξής Νομαρχιακά Συμβούλια Στεγάσεως, ανασυντίθετανι ως ακολούθως:

α. Εκ του Παρέδρου και Νομικού Συμβουλίου παρά τη Γενική Διοικκήσει ή Νομαρχία κα εν ελλείψει τοιούτου, του Προέδρου Πρωτοδικών ή του παρ'αυτού οριζομένου Πρωτοδίου αναπληρωτού του, ως Προέδρου.

β. Εκ του Διευθυντού της Νομαρχίας ως Αντιπροέδρου.

γ. Εκ του Διευθυντού του Κέτνρου Κοινωνικής Προνοίας.

δ. Εκ του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εντεελομένων Εξόδων παρά τη Νομαρχία. ς-ζ. Εκ δύο εγκρίτων προσφύγων, οριζομένων επι μονοετεί θητεία, δι'αποφάσεως του οικείου Νομάρχου.

Χρεη Εισηγητού και Γραμματέως του Συμβολίου τούτου εκτελεί ο Προϊστάμενος του αρμοδίου γραφείου, του οικείου Κέντρου Κοιν.Προνοίας. Κατ'εξαίρεσιν το Νομαρχιακόν Συμβούλιον Στεγάσεως Αττικής συγκροτείται δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ως ακολούθως:

α. Εκ του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας, ως Προέδρου.

β. Εκ του Γενικού Διευθυντού Κοινωνικής Προνοίας, ως Αντιπροέδρου.

γ. Εκ του Διευθυντού της Διευθύνσεως Αποκαταστάςσεως Αστών Προσφύγων.

δ. Εκ του Διευθυντού της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων του Υπουργείο Κοιν.Προνοίας.

ε-ς. Εκ των Διευθυντών των Κέτνρων Κοιν.Προνοίς Αττικής και Πειραιώς.

ζ. Εκ δύο εγκρίτων προσφύγων οριζομένων επί μονοετεί θητεία υπό του Υπουργού Κοιν.Προνοίας.

Του Συμβουλίου τούτου μετέχιε, ως τεχνικόν μέλος, μετά ψήφου ο παρά τω Υπουργείω Κοιν.Προνοίας Νομικός Σύμβουλος αναπληρούμενος υπό του παρ'αυτώ Παρέδρου.

Το Συμβούλιον τούτο, δι'αποφάσεως του Υπουρ.Κοιν.Προνοίας, συγκροτείται εις τμήμα, με αποκλειστικήν αρμοδιότητα την γνωμοδότησιν επί των θεμάτων του Κέντρου Κοιν.Προνοίας Πειραιώς, τωναναφερομένων εις την αποκατάστασιντ ωναστών προσφύγων. Το τμήμα τούτο συντίθεται ως ακολούθως:

1.Εκ του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Κοιν. Προνοίας, ως Προέδρου.

2. Εκ του Γενικού Διευθυντού Κοινωνικής Προνοίας, ως Αντιπροέδρου.

3. Εκ του Διευθυντού της Διευθύνσεως Αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων.

4. Εκ των Διευθυντών των Κέτνρων Κοιν.Προνοίας Αττικής και Πειραιώς και

5. Εξ ενός πρόσφυγος εκ των εν τω Νομαρχιακώ οριζομένων.

Του Τμήματος τούτου μετέχει επίσης, ως τεχνικόν μέλος μετά ψήφου, ο παρά τω Υπουργείω Κοινωνικής Προνοίας Νομικός Σύμβουλος αναπληρούμενος υπό του παρ' αυτώ Παρέδρου.

Χρέη Εισηγητών εν τω Νομαρχιακώ Συμβουλίω Στεγάσεως Αττικής και τω Τμήματι αυτού, εκτελούν οι προϊστάμενοι των Τμημάτων των οικείων υπηρεσιών Στεγάσεως, Γραμματέως δε υπάλληλος των οικείων Κέντρων Κοινωνικής Προνοίας. Τα Νομαρχιακά Συμβούλια καθίστανται αρμόδια, ίνα γνωμοδοτούν δια τη εφαρμογήν της Νομοθεσίας περί αποκαταστάσεως αστών προσσφύγων, όσον αφορά τον χαρακτηρισμόν των δικαιούχων, την παραχώρησιν ακινήτων, την οικονομικήν ενίσχυσιν των αυτοστεγαζομένων την κήρυξιν τινου εκπτώτου εκ των δικαιωμάτων του, τον καταλογισμόν τιμήματος χρήσεως, ως και επί παντός συναφούς θέματος, εφ' ού ήθελε ζητηθή αρμοδίως η γνώμη του, εξαιρέσει εκείνων, δι'αά είναι αρμόδιον βάσει των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας ή του παρόντος το Κεντρικόν Συμβούλιον Στεγάσεως ή έτερον συλλογικόν όργανον.

2. Τα υπό των προηγουμένων άρθρων προβλεπόμενα Συμβούλια, συνέρχοτναι εις συνεδριάσεις τη προσκλήσει των Προέδρων αυτών, αι γνωμοδοτήσεις των δε λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών, νικώσης εν ισοψηφίαν της γνώμης, προς ήν τάσσεται ο Πρόδρος.

Οι μειοψηφούτνες δικαούνται να ζητήσωσι την καταχώρησιν της γνώμης των εις τα πρακτικά. Ουδεμία γνωμοδότησις εκτελείται προ της επικυρώσεως των πρακτικών, ενεργουμένης δια της αναγνώσεως και υπογραφής των, υπό των παρισταμένων μελών κατά την επομένην συνεδρίασιν εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ'άς αποφασίζετι η εκτέλεσις αυτών, λόγω του επείγοντος, προ της επικυρώσεως.

Τα ενώπιον των Συμβουλίων τούτων ερχομενα προς συζήτησιν θέματα, εισάγονται υπό των αρμοδίων εισηγητών,διατυπούντων εγγράφως και υπευθύνως τας επ'αυτών απόψεις και προτάσεις, βάσει ημερησίας διατάξεως καταρτιζομένης υπο της αρμοδίας υπηρεσίας.

Εν περιπτώσει απουσάις ή κωλύματος του Προέδρου των ως ανωτέρω Συμβουλίων, τούτων προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος.

3.Εις τα μέλη, τους Εισηγητάς κα τους Γραμματείς των ανωτέρω Συμβουλίων καταβάλλονται κατ 'αποκοπήν έξοδα κινήσεως οριζόμενα δι'αποφάσεως των Υπουργών Κοιν.Προνοίας και Οικονομικών (μετά σύμφωνον γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως).

4. Δια Β.Δ/των, εκδιδομένων προτάσει του επί της Κοινωνικής Προνοίας Υπουργού, δύνανται να συγχωνεύωνται ή να αναμορφώνται το δια την εφαρμογήν της κειμένης περί Αποκαταστάσεως Αστών Προσφυγων Νομοθεσίας λειτουργούντα Συμβούλια ή Επιτροπάι και να ορίζηται η σύνθεσις, αρμοδιότης και πάσα άλλη λεπτομέρεια αναφερομένη εις την λειτουργίαν τούτων.

 

Αρθρο: 31

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Εννοια αυτοστεγάσεως

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Περί προγράμματος αυτοστεγάσεως

(Αρθ.1 του από 23/10-5/11/59 Β.Δ/τος)

1. Αυτοστέγασις κατα την έννοιαν του παρότνος είναι η , υπ'ευθύνην της ως κατωτέρω οικονομικώς ενισχυομένης δικαιούχου στεγαστικής αποκαταστάσεως κατα τας κειμένας διατάξεις οικογενείας, ανέγερσις κατοικάις ή καταστήματος. Αι περιφέρεια της Χώρας, εις άς εφαρμόζεται το σύστημα αυτοστεγάσεως, ο αριθμός των περιλαμβανομένων εις εκάστην εξ αυτών γενικώς ή κατά πόλιν ή κατά συνοικισμόν οικογενειών, ως και πάσα ετέρα σχτική λεπτομέρεια, καθορίζονται δια της εκάστοτε προγραμματιζούσης την εφαρμογήν του συστήματος τούτου αποφάσεως τουΥπουργού Κοιν.Προνοίας εκδιδομένης μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως.

Ο βασικός τύπος των ανεγειρομένων κατά το σύστημα τούτο κατοικιών ορίζεται κατά γενικάς κατηγοράις, αναλόγως του αριθμού των μελών εκάστης δικαιούχου οικογενείας και της περιφερείας, εις ήν εφαρμόζεται το προγραμμα δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως.

2. Η τεχνική επίβλεψις του του κατά περιφερείας εφαρμοζομένου προγράμματος αυτοστεγάσεως, ανατίθεται υπο του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του οικείου Νομάρχου εις τους υπό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών, υποδεικνυομένους τεχνικούς υπαλλήλους.

Η κατά την διάταξιν ταύτην, τεχνική επίβλεψις περιλαμβάνει:

α. Τον καθορισμόν της κατά τας κειμένας διατάξεις οικοδομικής γραμμής και την επί του εδάφους χάραξιν των θεμελίων τουεγκεκριμένου τύπου κατοικίας.

β. Την παρακολούθησιν, δια την, εντός των τασσομένων πορθεσμιών, έναρξιν των τεχνικών εργασιών και της κανονικής προόδου αυτών.

γ. Την παρακολούθησιν, δια την καλήν και συμφώνως προς τα δεδομένα της επιστήμης και της τέχνης εκτέλεσιν τωνοικοδομικών εργασιών,επί τη βάσει του εγκεκριμένου τόπου κατοικίας.

δ. Την παροχήν εγγράφων ή προφορικών συστ'σεων προς τους αυτοστεγαζομένους, προς εφαρμογήν τωνυπό των προηγουμένων περιπτω.β'και γ'ρυθμιζομένων θεμάτων, υποχροευμένων τούτων, όπως συμμορφώνται απολύτως προς ταύτας.

3. Κατά την εκτέλεσιν της τοιαύτης υπηρεσία ο επιβλέπων τεχνικός υπάλληλος εν περιπτώσει διαπιστώσεως παραβάσεως εντολής του, ή κατασκευής οικοδομής κακοτέχνου ή διαφόρου του εγκεκριμένου σχεδίου, υποχρεούται όπως διατάξη την άμεσον διακοπήν πάσης περαιτέρω οικοδομικής ερασίς. Εν της περιπτώσει ταύτη η εκ νέου έναρξις των οικοδομικών εργασιών επιτρέπεται μόνον μετ'απόφασιν της κατά το άρθ.37 Επιτροπής Αυτοστεγάσεως, αποφασινομένης μετ'εισήγησιν του επιβλεποντος μηχανικού.

4. Η κατά τας διατάξεις του παρότνος έγκρισις των βασικών τύπων κατοικιών, ως και ο καθορισμμός της οικοδομιής γραμμής, ενεργείται συμφώνως προς τας διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και επί τη βάσει των εγκεκριμένων οικείων ρυμοτομικών διαγραμμάτων.

 

Αρθρο: 32

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Εγκρισις ανεγέρσεως οικοδομής

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ.2 του από 23/10-5/11/59 Β.Δ/τος)

1. Η έγκρισις διά την, κατά το σύστημα αυτοστεγάσεως ανέγερσιν οικοδομής παρέχεταιι δια πράξεως του Διευθυντού του οικείου Κέντρου Κοιν.Πρόνοις, οινοποιουμένης και εις την οικείαν Αστυνομικήν Αρχήν.

Εις την έγκρισιν ταύτην αναγράφεται :

1. Το ονοματεπώνυμον και τα λοιπά στοιχεία ταυτότητος του αυστογαζομένου,

2. ο χρόνος ενάρξεως και αποπερατώσεως των οικοδομικών εργασιών,

3. ο τύπος της εγκεκριμένης κατοικίας και

4. πάν έτερον αναγκαιούν διοικητικώς ή τεχνικώς στοιχείον.

2. Εγκρισις κατά την διαδικασίαν του παρότνος δια την κατασκευήν οικοδομής μεγαλυτερους του καθοριζομένου ως ανωτέρω δι'εκάστην περίπτωσιν τύπου απαγορεύεται, επιτρεπομένης μόνον δια της ανωτέρω εκγριτικής πράξεως του Διευθυντού του οικείου Κέντρου Κοιν.Προνοίας της τροποποιήσεως ή μεταρρυθμίσεως ή παραλλαγής του βασικού κατά το άρθ.31 του παρόντος τύπου κατοικίας ως προς την μορφήν, την διάταξιν των χώρων,δι'αυξήσεως του προβλεπομένου υπό του τύπου τούτου ωφελίμου όγκου (του από της στάθμης του δαπέοδυ ισογείου όγκου του προκύπτοντος εκ της ωφελίμου επιφανείας της οικοδομής), κατά ποσοστόν ουχί μεγαλύτερον του 10%.

 

Αρθρο: 33

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Ενταξις εις το Πρόγραμμα δικαιούχου οικογενείας

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 3 του από 23/10-5/11/59 Β.Δ/τος).

1. Η κατά τας διατάξεις του παρότνος, εις έκαστον αυτοστεγαζόμενον οικονομική ενίσχυσις παρέχεται δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του οικείου Νομάρχου, μετά γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως και μετά προηγουμένην καταβολήν εις το οικείον Δημόσιον Ταμείον της υπό του άθρ.11 του παρόντος προβλεπομένης προκαταβολής της αξίας του οικοπέδου.

Η κατά την διάταξιν ταύτην ένταξις της δικαιούχου οικογενείας εις το πρόγραμμα τούτο ενεργείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου εις ήν δηλούται υπευθύνως, ότι ούτος θα καλύψη εξ ιδίων μέσων πάσαν δαπάνην, απαιτηθησομένην δια τηναποπεράτωσιν της οικοδομής, πέραν της υπό του άρθρ. 34 του παρόντος χορηγουμένης οικονομικής ενισχύσεως.

Η δι' ανέγερσιν οικοδομής καθοριζόμενη ως κατωτέρω οικονομική ενίσχυσις χορηγείται υπό μορφήν μακροπροθέμσου δανείου εις δικαιούχους οικογενείας ως ακολούθως:

α. Εις οικογενείας, δικαιουμένας αστικής αποκαταστασεως συμφώνως προς τα διατάξεις της κειμενης Νομοθεσίας και κατά την υπό ταύτης προβλεπομένην σειράν προτεραιότητος.

β. Εις αποκατασταθείσας, υπό του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας προσφυγικάς οικογενείας δια της παραχωρη'σεως, δι'οριστικού τίτλου κυριότητος, οιπέδου, μετά προηγουμένηνδιαπίστωσιν περί της οικονομικής αδυναμίας τούτων, όπως δι'ιδίων μέσων ανοικοδομήσωσιν.

Εν περιπτώσει ταύτη το οικόπεδον δέον να είναι ελεύθερον παντός βάρους.

γ. Ωσαυτως δύναται κατ'εξαίρεσιν να παρασχεθή οικονομική ενίσχυσις κατά τας διατάξεις του παρότνος εις προσφυγικάς οικογενείας, δικαιουμενας αστικής αποκαταστάσεως συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις και υπό τους περιορισμούς πάντοτε του άρθ.4 του παρόντος, εφ'όσον αύται διαθέτου ιδιόκτητον οικόπεδονεντός της περιοχής εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και ευρίσκονται αποδεδειγμένως, εις αδυναμίαν να ανοικοδομήσωσιν εξ ιδίων.

Το ποσοστόν των οικογενειών τούτων δεν δύναται να είναι ανώτερον του 15% του συνόλου των εις το εκάστοτε πρόγραμμα αυτοστεγάσεως περιλαμβανομένων δικαιούχων οικογενειών, καθορίζετι δε κατά περιφέρειαν, πόλιν ή συνοικισμόν, δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας, μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως.

 

Αρθρο: 34

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Ποσά οικονομικής ενισχύσεως

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.4 του από 23/10-5/11/59 Β.Δ/τος).

1. Η εις εκάστην αυτοστεγαζομένην δικαούχον οικογένειαν παρεχομένη εφεξής οικονομική ενίσχυσις καθορίζεται αναλόγως των μελων αυτής, ως ακολούθως:

α. Μέχρι και 3 μελών δρχ. 40.000

β. Από 4-5 μελων δρχ. 45.000

γ. Από 6 μελών και άνω δρχ. 50.000

Τα ποσά ταύτα ισχύουν κατ' εξαίρεσιν και δια τας ενταχθείσας δυνάμει αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του οικείου Νομάρχου οικογενείας εις το πρόγραμμα αυτοστεγάσεως 1959.

Ωσαύτως επιτρέπεται όπως, επί πλέον των ανωτέρω ποσών, καταβάλληται εις τας παραπηγματούχους, δικαιουμένας της κατά το παρόν οικονομικής νεισχύσεως, οικογενείας και πρόσθετος τοιαύτη μέχριποσού δρχ 10.000, άμα τη παραδόσει όλων των παρά των μελών της δικαιούχου οικογενείας κατεχομένων τυχόν παραπηγμάτων των ευρισκομένων επί χώρου τελούντος οπωσδύηπτοε υπό την διαχείρισιν του Υπουργείου Κοιν.Προνοίς και βαεβαιώσεως δια πρωτοκόλλου της κατεδαφίσεως των . Το ποσόν τουτο οριζόμενον δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά περιοχάς Νομών, δύναται να καταβάλληται εις οιονδήποτε στάδιον της ανοικοδομήσεως, μετά την καταβολήν της β'δόσεως.

2. Κατ' εξαίρεσιν και προς εξάλειψιν των παραπηγμάτων των ευρισκομένων επί χώρων τελούντων υπό την διαχείρισιν του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας, επιτρέπεται όπως:

α. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοιν. Προνοίας, μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως, παρέχηται κατά τας διατάξεις του παρόντος οικονομική ενίσχυσις, ως ανωτέρω, και εις οικογενείας διαμενούσας, αποδεδειγμένως εις κρατικά παραπήγματα προ της ισχύος του Ν.2797/16.3.54 κείμενα εντός Συνοικισμών, εις ούς εφαρμόζεται στεγαστικόν πρόγραμμα, κεκτημένας ιδιόκτητον οικόπεδον, κείμενον εντός περιοχής εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και ελεύθερον παντός βάρους.

β. Δι' απόφασεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας, εκδιδομένης μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως κατά Συνοικισμόν παραπηγμάτων, παρέχηται πρόσθετος επίσης οικονομική ενίσχυσις, πέραν της χορηγουμένης δια την ανέγερσιν κατοικίας εις οικογενείας αυτοστεγαζομένας κατά τας διατάξεις του παρόντος, δια την καταβολήν μισθωμάτων προς ολοκληρωτικήν ελευθέρωσιν του χώρου, εφ'ού τα παραπήγματα, δια την επ'αυτών ανέγερσιν κατοικιών, κατ'εφαρμογήν προγράμματος.

γ. Δι' αποφασεως ομοίως του Υπ.Κοιν.Προνοίας, εκδιδομένης μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως κατά τυνοικισμόν παραπηγμάτων, ει όν εφαρμόζεται κατα την παρ.1 του άρθ.31 τουπαρότνος προγραμμα αυτοστεγάσεως, παρέχηται οικονομική ενίσχυσις εις οικογενείας, αίτινες δι' οιονδήποτε λόγον δεν θέλουσι συμπεριληφθή εις εφαρμοζόμενον στεγαστικόν πρόγραμμα, εφ'όσον διαμένουσι αποδεδειγμένως εις Κρατικά παραπήγματα πρός της ισχύος του Ν.32797/16.3.54 επί τω σκοπώ εγκαταλείψεως του παραπήγματος και μισθώσεως οικήματος. Η κατά τας διατάξεις των υπό στοιχ.β'και γ'περιπτώσεων καταβολή ενεργείται μετά την ακτεδάφισιν ως ανωτέρω των απραπηγμάτων, το δε ποσόν κατά περίπτωσιν παραπηγματούχου οικογενείας δεν δύναται να είναι ανώτεροντων 10.000 δραχμών. Εν τη ανωτέρω αποφάσει δύναντα να καθορίζωνται και μέτρα εξασφαλίσεως του δια των διατάξεων τούτων επιδιωκομένου σκοπού.

 

Αρθρο: 35

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος καταβολής οικονομικής ενισχύσεως

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.5 του από 23/10-5/11/59 Β.Δ/τος)

1. Η εις έκαστον δικαιούχον οριζομένη ενίσχυσις προς αυτοστέγασιν κατά τας διατάξεις της απρ.1 του άρθ31 και της παρ.1 του αρθ.34 παρέχεται δια τεσσάρων δόσεων της πρώτης δυναμένης, δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν. Προνοίας, εκδιδομένης κατα εφαρμοζόμενον πρόγραμμα, να καθορίζηται μέχρι ποσοστού 40% επί του συνόλουτης οικονομικής ενισχύσεως και μετά προηγουμένην διαπίστωσιν υπό του αρμοδίου τεχνικού υπαλλήλου περί της, δαπάναις του αυτοστεγαζομένου, θεμελιώσεως της οικοδομής μέσρι της στάθμης του εδάφους (εκσκαφών και λιθοδομών θεμελίων ή κατασκευής των πεδίλων, των υποστυλωμάτων). Προκειμένου περί αυτοστεγαζομένου εις β' όροφον η καταβολή της πρώτης δόσεως ενεργείται μετά την κατασκιευήν της προς τα άνω κλίμακος.

2. Δια της πρώτης δόσεως, ο αυτοστεγαζόμενος υποχρεούται εις την εκτέλεσιν έργου μέχρις αποπερατώσεως των φερόντων στοιχείων της οικοδομής (της εξωτερικής τοιχοποιίας), δια της δευτέρας μεχρι της καλύψεως της στέγης (κατασκευής εξ ωπλισμένου σκυροδέματος, πλακός οροφής ισογείου, ή κατασκευής της στέγης), για της τρίτης δια την κατασκευήν των εσωτερικών χωρισμάτων, της υδραυλικής εγκαταστάσεως (παροχή ύδατος, αποχέτευσις), δαπέδων εξ ισχνού σκυροδέματος, ηλεκτρικής εγκαταστάσεως, κουφωμάτων και επιχρισμάτων, ενός τουλάχιστον δωματίου,της κουζίνας καια ποχωρητηρίου και δια της τετάρτης εις την αποπεράτωσιν απασών των λοιπών εργασιών.

Απαγορεύεται η καταβολή επομένης χρηματικής δόσεως, εφ' όσον δεν βεβαιωθή εγγραφως υπό του αρμοδίου επιβλέποντος τεχνικού υπαλλήλου, η διάθεσις της προηγουμένης δόσεως, δια την προμήθειαν υλικών και την εκτέλεσιν έργου ως ανωτέρω.

3. Επί περιπτώσεων αυτοστεγάσεως δύο οικογενειών κατά το σύστημα της οριζοντίου ιδιοκτησίας, αι δαπάναι θεμελιώσεως των φερότνων στοιχείων οικοδομής, τοιχοποιίας ή πεδίλων μέχρι φυσικού εδάφους, βαρύνουν εξ ημισείας αμοτέρας τας οικογενείας.

Επί των αυτών περιπτώσεων ο αυτοστεγαζόμενος του ισογείου διαμερίσματος υποχρεούται κατά την οικοδόμησιν της κατοικίας του να προβλέψη την διέλευσιν του οριζοντίου δικτύου αποχετεύσεως των ακαθάρτων του υπερκειμένου ορόφου, των δαπανών κατακευής κοινών βόθρων αποχετεύσεως βαρυνουσών αμφοτέρας τας οικογενείας εξ ημισείας.

Καθ' όμοιον τρόπον βαρύνονται εις την κοινήν δαπάνην αμφότεραι αι αυτοσεγαζόμεναι οικογένειαι δια την κατασκευήν κοινών τοίχων περί την είσοδον και το κλιμακοστάσιον.

4. Η από της τελικής στάθμης του εδάφους υπερύψωσις του δαπέδου ισογείου των οικοδομών καθορίζεται κατ'ανώτατον όριον εις έν μέτρον.

Εις περίπτωσιν κλίσεως του οικοπέδου η ως άνω υπερύψωσις λαμβάνεται κατά με'σον όρον από του μέσου ύψους της οδού.

5. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας, εκδιδομένης δι'όλας τας περιοχάς, αίτινες περιλαμβάνονται εις το κατά την διάταξιν της παρ.1 του άρθ31 του παρόντος πρόγραμμα αυτοστεγάσεως ή κατά περιοχάς νομών ή συνοικισμών καθορίζεται ο χρόνος λήξεως εκάστου προγράμματος εντός του οποίου ο αυτοστεγαζόμενος θέλει αποπερατώση την ανεγερθησομένην κατοικίαν και εγκατασταθή εν αυτή δια της κατεδαφίσεως του παρ'αυτού κατεχομένου τυχόν παραπήγματος. Μετά την λήξιν της προθεσμάς ταύτης παύουν ισχύουσαι αι διατάξεις του παρότνος, δια την συνέχισιν οικοδομικών εργασιών και τας συναφείς σχέσεις των αυτοστεγαζομένων προς τας πεοπτευούσας το πρόγραμμα αρχάς.

 

Αρθρο: 36

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Κατανομή χώρου

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.6 του από 23.10-5.11.59 Β.Δ/τος).

1. Εν περιπτώσει ανεγέρσεως δια του συστήματος αυτοστεγάσεως περισσοτέρων της μιας κατοικιών επί του αυτού οικοέδου όπως χορηγείται εις πλείονας δικαιούχους οικογενείας, ο βασικός τύπος των κατοικιών καθορίζεται δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεων , επιτρεπομένης μόνον παραλλαγής τούτου συμφώνως προς τας διατάξεις της παρ.2 του άρθ.32 του παρόντος.

Ωσαύτως διά αποφάσεως του Διευθυντού του οικείου Κέντρου Κοιν.Προνοίας, καθορίζεται εν σχεδίω, το εις έκαστον οικιστήν προοριζόμενον να παραχωρηθή διαμέρισμα, ως και οι τυχόν συμπληρωματικοί αυτού χώροι και οι εις κοινήν χρήσιν των οικιστών τοιούτοι.

2. Ζητήματα δημιουργούμενα μεταξύ των αυτοστεγαζομένων, κατα την διάρκεια των οικοδομικών εργασιών και μέχρι εκδόσεως των παραχωρητηρίων, όσον αφορά α. τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις εις τους κοινοχρήστους χώρου, β. την συμμετοχήν ενός εκάστου εις τας δαπάνας κατασκευής κοινοχρήστων χώρων, απροβλέπτων εργασιών κλπ. και γ. τας λοιπάς σχέσεις συγκατοικήσεως, ρυθμίζονται αποφασιστικώς δια πράξεων της οικείας Επιτροπής Αυτοστεγάσεως.

3. Απαγορεύεται μέχρι της κτήσεως της κυριότητος (εκδόσεως παραχωρητηρίου) η χρησιμοποίησις των παραχωρουμένων δι'αυτοστέγασιν οικοπέδων δια σκοπόν άλλον πλήν της ανεγέρσεως οικοδομής, κατά τον όρον της παραχωρήσεως. Εφ'όσον κατά την εφαρμογήν του κατα την πρ.1 του άρθρ.31 του παρόντος προγράμματος ήθελεν προκύψη η ανάγκη δημιουργίας καταστημάτων εις ωρισμένους χώρους, η ανέγερσις τούτων δια του συστήματος αυτοστεγάσεως, καθορίζεται εκάστοτε δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας, εκδιδομένης μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως.

4. Απαγορεύεται απολύτως η καθ'οιονδήποτε τρόπον παραχώρησις της χρησεως, των, δια του συστήματος αυτοστεγάσεως ανεγειρομένων κατοικιών προ της δια της εκδόσεως του παραχωρητηρίου, κτήσεως της κυριόττητος και μετά δε την έκδοσιν τουτου προ της παρελεύσεως των υπό της κειμένης νομοθεσίας οριζομένων προθεσμιών.

Εν ή περιπτώσει, ο αυτοστεγαζόμενος εκμισθοί την ανεγειρομένην κατοικίαν, προ της δια της εκδόσεως του παραχωρητηρίου κτήσεως κυριότητος, εν όλω ή εν μέρει, ο Διευθυντής του οικείου Κέντρου Κοιν.προνοίας, διατάσσειτ ην διοικητικήν αποβολήν του μισθωτου, εντέλλεται δε την είσπραξιν των καταβληθέντων ή οφειλομένων μέχρι της χρονολογίας πραγματοποιήσεως της διοικητικής αποβολής, μισθωμάτων υπέρ του Τ.ΑΠ.Α.Π. κατά τας διατάξεις του Ν.3713/57 και του παρόντος.

 

Αρθρο: 37

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Eπιτροπαί αυτοστεγάσεως

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ.7 του από 23/10-5/11/59 Β.Δτος)

1. Δια την εποπτείαν της εφαρμογής των κατά το παρόν, προγραμμάτων επιτρέπεται όπως δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας συνιστώνται "Επιτροπαί Αυτοστεγάσεως" απαρτιζόμεναι, προκειμένου μεν, περί της περιοχής της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, εξ ενός Εφέτου ή Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή Πρωτοδίκου ως Προέδρου, ενός μηχανικού δημοσίου υπαλλήλου, ενός Επιθεωρητού και δύο διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας, απάντων τούτων επί βαθμώ τουλάχιστον 5ω προκειμένου δε, περί των περιφερειών της λοιπής Επικρατείας εις την έδραν εκάστου Νομού, εξ ενός Πρωτοδίκου ως Προέδρου, εκ του Διευθυντού του Κέντρου Κοιν.Προνοίας και του Νομομηχανικού.

Τεχνικός υπάλληλος ορισθείες ως ανωτέρω ως επιβλέπων του προγράμματος αυτοστεγάσεως ωρισμένης περιοχής, δεν δύναται να μετεχη της εν τη αυτή περιοχή λειτουργούσης Επιτροπής Αυτοστεγάσεως.

2. Εις του μετέχοντας των Επιτροπών τούτων, καταβάλλονται κατ'αποκοπήν έξοδα κινήσεως καθοριζόμενα εκάστοτε κατά τας κειμένας διατάξεις.

3. Δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας, καθορίζεται ο τρόπος της εσωτερικής λειτουργίας των Επιτροπών τούτων, της τηρήσεως των πρακτικών ως και της κοινοποιήσεως και εκτελέσεως των αποφασιστικού χαρακτήρος πράξεων αυτών.

4. Αι Επιτροπαί Αυτοστεγάσεως καθίστανται αρμόδιαι:

α. Δια την εποπτείαν, του εις εκάστην εξ αυτών ανατιθεμένου κατά την παρ.1 του άρθ.31 του παρόντος προγράμαμτος αυτοστεγάσεως.

β. Δια την ρύθμισιν των, κατά την παρ.2 του προηγουμένου άρθρου ανακυπτόντων ζητημάτων.

γ. Δια τον διακανονισμόν των ανακυπρότντων ζητημάτων κατά την παρ.3 του άρθ.31 του παρόντος.

Εν τη ασκήσει των αρμοδιοτήτων τούτων αι Επιτροπαί:

α. Υποβάλλουσιν εις το Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας, κατά διαστήματα, οριζόμενα υπό του Υπουργού Κοιν.Προνοίας, περιληπτικάς εκθέσεις, περιλαμβανούσας τας παρατηρήσεις των επί της εφαρμογής του προγράμματος, ως και τας εισηγήσεις των επί των ληπτέων γενικών ή ειδικών μέτρων, και

β. Δικαιούνται όπως, εφ'όσον οίκοθεν διαπιστώσωσι παράβασιν τινά, διατάξωσι την διακοπήν των οικοδομικών εργασιών, μέχρις άρσεως της παραβάσεως ή ρυθμίσεως του ανακύπτοντος θέματος κατά τας διατάξεις του παρόντος.

 

Αρθρο: 38

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος καταβολής οικονομικής ενισχύσεως

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.8 του από 23/10-5/11/59 Β.Δ/τος)

1. Η κατά το άρθ.34 του παρόντος, προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυσις, καταβάλλεται εις τον αρχηγόν της αυτοστεγαζομένης οικογενείας. Εν ή περιπτώσει η οικογένεια αύτη στερείται αρχηγού, η ενίσχυσις αύτη καταβάλλεται ή από κοινού εις άπαντας τους συνδικαιούχους ή εις τον δι'επισήμου πληρεξουσίου των, οριζόμενον εκπρόσωπόν των, όστις δέον οπωσδήποτε να είναι ενήλικον μέλος της δικαιούχου αυτοστεγάσεως οικογενείας.

Εν περιπτώσει θανάτου του αρχηγού ή συνδικαιούχου μέλους προ της δια της εκδόσεως του παραχωρητηρίου κτήσεως κυριότητος, εις τας εν προκειμένω υποχρεώσεις και δικαιώματα αυτού, υπεισέρχονται οι υπό του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως ορισθέντες συνδικαιούχοι κατά την αρχικήν υπαγωγήν της οικογενείας εις το πρόγραμμα αυτοστεγάσεως. Η αναλογούσα οικονομική ενίσχυσις εις ανήλικα ή φρενοβλαβή άτομα καταβάλλεται εις τον οριζόμενον κατά τας διατάξεις του Αστικού Κώδικος κηδεμόνα ή επίτροπον, ευθυνόμενον και εν προκειμένω ως αι διατάξεις τούτου ορίζουσιν.

2. Δικαιούχοι της ως ανωτέρω οικονομικής ενισχύσεως, προσκαλούμενοι εγγράφως υπό της αρμοδίας υπηρεσίας, προς συμπλήρωσιν των δικαιολογητικών του φακέλλου των ή εγκαταστασίν των προς έναρξιν οικοδομικών εργασιών εις τα οριζόμενα προς παραχώρησιν εις αυτούς οικόπεδα ή δια την παραλαβήν δόσεως της εγκριθείσης οικονομικής ενισχύσεως προς αυτοστέγασιν και μη προσερχόμενοι, εντός της τασσομένης αυτοίς προθεσμίας, δύναται, δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του Διευθυντού του οικείου Κέντρου Κοιν.Προνοίας μετά γνώμην του οικείου Συμβούλου Στεγάσεως, να κηρύσσωνται έκπτωτοι παντός δικαιώματος αστικής αποκαταστάσεως και οικονομικής ενισχύσεως και εν συνεχεία να αποβάλλωνται διοικητικώς εντός τακτής προθεσμίας εκ του κατεχομένου παρ'αυτών παραπήγματος ή κρατικού ακινήτου.

Υπαρχόντων πλειόνων συνδικαιούχων, εν περιπτώσει αρνήσεως ή μη εγκαίρου προσελεύσεως μέλους τινός ή τινών εξ αυτών εντός της τασσομένης υπό της αρμοδίας υπηρεσίας ως ανωτέρω πορθεσμίας προς παραλαβήν δόσεεων, η οικονομική ενίσχυσις δύναται να χορηγήται εις τα υπόλοιπα μέλη και εις την υπό του άρθ.34 του παρόντος προβλεπομένην αναλογίαν, όσον αφορά τα μέλη της οικογενείας, αποξενουμένων των ανωτέρω, κατά την διαδικασίαν της προηγουμένης διατάξεως παντός δικαιώματος επί του ακινήτου.

 

Αρθρο: 39

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Τακτοποίησις διαχειρίσεως υπολόγων.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.9 του από 23/10-5/11/59 Β.Δ/τος).

1. Η πληρωμή της, κατα τας διατάξεις του παρόντος οικονομμικής ενισχύσεως ενεργείται βάσει της κατά παρ.1 του άρθ.33 του παρόντος αποφάσεως, δια της οποίας εντάσσεται ο δικαιούχος, εις το κατά την διάταξιν της παρ.1 του άρθ.31 του παρόντος πρόγραμμα αυτοστεγάσεως υπό του καθοριζομένου υπολόγου διαχειριστού επ'ονόματι του οποίου εκδίδεται, το δια τον σκοπόν τούτον χρηματικόν ένταλμα προπληρωμής.

Εν ή περιπτώσει το αρχικώς ορισθέν δια την πληρωμήν της οικονομικής ενισχύσεως του αυτοστεγαζομένου ένταλμα εξηντλήθη, μη επαρκέσαν δια την πληρωμήν όλων των δόσεων ή έληξεν η προθεσμία αποδόσεως αυτου, εκδίδεται νέον ένταλμα προπληρωμής εις βάρος του οποίου θα καταβληθώσιν αι υπόλοιποι δόσεις. Αι δόσεις αύται καταβάλλονται δι'ιδιαιτέρας συμπληρωματικής αποφάσεως του Διευθυντού του οικείου Κέντρου Κοινων.Προνοίας εις ήν υποχρεωτικώς, θα μνημονεύηται και πάσα σχετική ομοία προηγουμένη, ως και τα χρηματικά εντάλματα εις βάρος των οποίων κατεβλήθη προηγουμένως μια ή πλείονες δόσεις.

 

Αρθρο: 40

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Εντολή καταβολής

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.10 του από 23/10-5/11/59 Β.Δ/τος).

1. Η καταβολή εκάστης δόσεως εις τον δικαιούχον αυτοστεγαζόμενον, ενεργείται κατόπιν εντολής του προϊσταμένου του αρμοδίου Κέντρου Κοιν.Προνοίας, στηριζομένης εις την κατά την διάταξιν του άρθ.33 απόφασιν εν συνδυασμώ προς την υπό της παρ.2 του αρθ.35 ποβλεπομένην πιστοποίησιν του επιβλέποντος μηχανικού.

Εκάστη απόδειξις πληρωμής, συντάσσεται εις διπλούν, εξ ών το έν αντίτυπον χρησιμοποιείται υπό του υπολόγουυ, δια την κατά τα κεκανονισμένα, απόδοσιν του λογαριασμού, το έτερον δε, φέρον την ένδειξιν "αντίγραφον προς χρήσιν της υπηρεσίας" φυλάσσεται εις τον φάκελλον του αυτοστεγαζομένου. Τα στοιχεία ταύτα, μετά των σχετικών αποδείξεων λήψεως των χρηματικών δόσεων, εκ μέρους των δικαιούχων, αποτελούσι τα νόμιμα δικαιολογητικά τακτοποιήσεως του υπολόγου.

2.Αι αποδείξεις καταβολής δόσεως, απηλλαγμέναι χαρτοσήμου, τέλους, υπέρ τρίτων κρατήσεων, αποτελούν εν συνδυασμώ με τα λοιπά έγγραφα - στοιχεία χρεώσεως εκάστου αυτοστεγαζομένου.

 

Αρθρο: 41

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Εκδοσις παραχωρητηρίου

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.11 του από 23/10-5/11/59 Β.Δ/τος).

1. Η αρμοδία Υπηρεσία του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας, μετά διαπίστωσιν παρά του αρμοδίου τεχνικού υπαλλήλου, περί αποπερατώσεως της κατοικίας, προβαίνει κατά τα κεκανονισμένα εις την έκδοσιν του παραχωρητηρίου, κατά τας οικείας διατάξεις της εν ισχύϊ νομοθεσίας.

Δια τούτου βεβαιούται η αξία του οικοπέδου και το χορηγηθέν δάνειο, ως χρέος προς το Δημόσιον και εντέλλεται τηνδια του οικείου Δημοσίου Ταμείου είσπραξιν τούτου, συμφώνως τω Νόμω δια 30 εξαμηνιαίων ληξιπροθέσμων δόσεων.

2. Η έκδοσις του παραχωρητηρίου. επ'ουδενί λόγω δύναται να ενεργηθή προ της εγκαταστάσεως της οικογενείας εις τον οίκημα και κατεδαφίσεως του παραπήγματος, εις ό κατώκει ο αυτοστεγαζόμενος.

Επί περιπτώσεων αρνήσεως ή αδικαιολογήτου καθυστερήσεως υποβολής των απαιτουμένων δικαιολογητικών ή της κατά το άρθ.1 του παρόντος οριζομένης προκαταβολής, εκ μέρους των αυτοστεγαζομένων, δια την έκδοσιν των παραχωρητηρίων ο Διευθυντής του οικείου Κέντρου Κοιν.Προνοίας, πλην των λοιπών νομίμων μέτρων, δια πράξεώς του καταλογίζει εις βάρος τούτων τίμημα χρήσεως οριζόμενον κατά γενικάς κατηγορίας, δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας, εκδιδομένης μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως.

3. Επί του κατά τ'ανωτέρω οριζομένου προς εγκατάστασιν της δικαιούχου οικογενείας δι'ανεγέρσεως οικοδομής κατά το σύστημα αυτοστεγάσεως οικοπέδου και των επ'αυτού κτισμάτων, εγγράφεται κατά την έδκοσιν του απραχωρητηρίου, μερίμνη της αρμοδίας υπηρεσίας Κοιν.Προνοίας, πρώτη υποθήκη υπέρ του Δημοσίου, εξαλείφεται δε αύτη, τη αιτήσει του ενδαφερομένου, μετά την εξόφλησιν της τελευταίας δόσεως αποπληρωμής, τόσον της αξίας του οικοέδου, όσον και του κατά το παρόν δανείου. Η ανωτέρω υποθήκη, εν περιπτώσει παροχής δανείου δι'αυτοστέγασιν κατά τας ανωτέρω διατάξεις επί οικοπέδου ανήκοντος εις την κυριότητα του αυτοστεγαζομένου, εγγράφεται ως πρώτη υποθήκη πορ της καταβολής της πρώτης δόσεως.

4. Εν περιπτώσει καταβολής, εκ μέρους του χρεώστου αυτοστεγαζομένου, του ολικού χρέους ή του υπολοίπου τοιούτου προ της λήξεως της προθεσμίας, ισχύουν ως προς την εκπτωσιν αι διατάξεις των παρ.1 έως και 9 του άρθρ.28 του παρόντος.

 

Αρθρο: 42

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Παραβάσεις κατα την εφαρμογήν του Προγράμματος

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.12 του από 23.10-5/11/59 Β.Δτος)

Εφ' όσον διαπιστωθή αρμοδίως, παράβασις εκ μέρους του αυτοστεγαζομένου ως προς:

α. Την μη έγκαιρον και κανονικήν χρησιμοποίησιν της παρεχομένης οικονομικής ενισχύσεως.

β. Την μη αποπεράτωσιν εντός της ταχθείσης προθεσμίας της οικοδομής.

γ. Την μη κατεδάφισιν του κατεχομένου πρά της αυτοστεγαζομένης οικογενείας παραπήγματος και δ. Την ανέγερσιν οικοδομής διαφόρου προς τον εγκριθέντα τύπον ή μη συμμορφώσεώς του προς τους όρους του προγράμματος και τις αποφάσεις της οικείας Επιτροής Αυτοστεγάσεως, νομίμως κοινοποιηθείσας, εφ'όσον μεν πρόκειται περί περιπτώςεως οικοπέδου μη παραχωρηθέντος δι'οριστικού τίτλου, επιτρέπεται όπως δια πράξεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του Διευθυντού του οικείου Κέντρου Κοιν.Προνοίας, εκδιδωμένης μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως, διατάσσεται η διοικητική αποβολή τούτου εκ του ακινήτου και η εν συνεχεία ανάκλησις της γενομένης εις τούτον εγκαταστάσεως, του οικοπέδου μετά των επ'αυτού κτισμάτων περιερχομένου εκ νέου υπό την νομήν και κατοχήν του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας.

Η τυχόν διαφορά επί έλαττον μεταξύ της αξίας των ανεγερθέντων κτισμάτων και της καταβληθείσης οικονομικής ενισχύσεως εξευρισκομένη κατόπιν εκτιμήσεως της οικείας Εκτιμητικής Επιτροπής καταλογίζεται εις βάρος του ως άνω παραβάτου και εισπράττεται κατά τας περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων διατάξεις.

Εν ή περιπτώσει η αξία της οικοδομής είναι μεγαλύτερα της παρασχεθείσης οικονομικής ενισχύσεως η διαφορά εκτιμωμένη ως ανωτέρω επιστρέφεται εις τον δικαιούχον, παρακρατουμένου ποσού, οριζομένου ελευθέρως υπό του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως αντιστοιχούντος εις τα καταβληθείσας υπό του Δημοσίου δαπάνας διοικήσεως του Προγράμματος.

Εφ' όσον δεν πρόκειται περί οικοπέδου ιδιοκτησίας του αυτοστεγαζομένου εκδίδεται αρμοδίως πράξις περί καταλογισμού της χορηγηθείσης οικονομικής ενισχύσεως κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις δια 4 εξαμηνιαίων δόσεω, εντόκως, ως τόκου και προκειμένω οριζομένου του εκάστοτε καθοριζομένου τοιούτου δια τας περιπτώσεις υπερημερίας επί χρεών προς το Δημόσιον.

 

Αρθρο: 43

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάργησις διατάξεων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρ.13 του από 23.10-5/11/59 Β.Δτος)

Από της ισχύος του από 23/10-5.11.59 Β.Δ/τος κατηργήθησαν τα άρθ.26-35 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος "περί κωδικοποιήσεως κλπ"

 

Αρθρο: 44

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Κυρώσεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.8 του υπ'αριθ.80/60 Β.Δ/τος).

1. Εν περιπτώσει καθυστερήσεως καταβολής 4 εν συνόλω δόσεων βεβαιωθέντος χρέους δι'εξόφλησιν της χορηγουμένης κατ'εφαρμογήν των προγραμμάτων αυτοστεγάσεως οικονομικής ενισχύσεως, εκτός των λοιπών υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένων κυρώσεων, το εις τας ανωτέρω δόσεις αντιστοιχούν χρηματικόν ποσόν εισπράττεται παρά του οικείου Δημοσίου Ταμείου κατά τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, εξαιρέσει της επιβολής του μέτρου της αναγκαστικής ακασχέσεως του οικοδομηθέντος βάσει του προγράμματος αυτοστεγάσεως ακινήτου, το οποίον επιβάλλεται μόνον κατόπιν πορτάσεως του οικείου Δημοσίου Ταμείου, δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του οικείου Νομάρχου μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Στεγάσεως.

2. Ωσαύτως εν περιπτώσει αρνήσεως αυτοστεγαζομένης οικογενείας εντός της τασσομένης υπό του οικείου Κέντρου Κοιν.Προνοίς προθεσμίας προς συμπλήρωσιν των δικαιολογητικών της ή καταβολήν της υπό του αρθ.11 του παρόντος οριζομένης πορκαταβολής, δια την έκδοσιν του παραχωρητηρίου ή λήψιν των υπολοίπων δόσεων οικονομικής ενισχύσεως, ή εγκατάστασιν εις το ανεγερθέν οίκημα, εκδίδεται υπό του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας ή του οικείου Νομάρχου καταλογιστική απόφασις περί εισπράξεως της ληφθείσης οικονομικής ενισχύσεως δια 4 εξαμηνιαίων δόσεων και κατά τας περί εισπράξεων δημοσίων εσόδων ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις.

 

Αρθρο: 45

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Σύστασις Οικοδομικών Συνεταιρισμών

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Περί Οικοδομικών Συνεταιρισμών

(Αρθ.36 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Οικοδομικός Συνεταιρισμός, κατά την έννοιαν του παρόντος είναι η ένωσις επτά τουλάχιστον αστών προσφύγων, σκοπύντων την ανέγερσιν οικιών ή καταστημάτων προς ιδίαν χρήσιν των μελών του Συνεταιρισμού ή των οικογενειών των.

2. Προς σύστασιν οικοδομικού Συνεταιρισμού απαιτείται Καταστατικόν καθορίζον τα της εγγραφής των μελών, τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις αυτών, τα της διοικήσεως του Συνεταιρισμού και εν γένει πάσαν συμφωνίαν μη αντικειμένην εις τας διατάξεις του παρότνος.

3. Το Καταστατικόν δέον να εγκριθή υπό του Υπουργού Κοιν.Προνοίας. Εις την αυτήν έγκρισιν υπόκειται και πάσα τροποοίησις αυτου, αφού προηγουμένως ψηφισθή εν Γενική Συνελεύσει των συνεταίρων δια πλειοψηφίας, τουλάχιστον των δύο τρίτων.

 

Αρθρο: 46

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Εποπτεία

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.37 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Η εποπτεία δια την τήρησιν του Καταστατικού των Συνεταιρισμών, ο έλεγχος της διαχειρίσεως αυτών, ως και πάσα ενέργεια σχετική προς την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος ασκείται υπό του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας δια τους εν Αθήναις και Πειραιεί λειτουργούντας Συνεταιρισμούς και υπό των Νομαρχών ενεργούντων κατά πρώτον βαθμόν ως εντολοδόχων αυτού και υποκειμένων εις τας οδηγίας του, δια τους εν ταις επαρχίαις τοιούτους.

2. Η αυτή αρχή είναι αυτοδικαίως διαιτητής προς επίλυσιν πάσης μεταξύ των συνεταίρων προς αλλήλους και τους Συνεταιρισμούς διαφοράς.

 

Αρθρο: 47

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Μέλη Συνεταιρισμού

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.38 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Δια να καταστή τις μέλος Οικοδομικού Συνεταιρισμού απαιτείται να είναι πρόσφυξ κεκτημένος τα υπό του παρόντος οριζομενα προσόντα.

2. Ο εγγραφόμενος θεωρείται ως ανεπιφυλάκτως αποδεχθείς τας διατάξεις του Καταστατικού.

3. Εν περιπτώσει αποκλεισμού εκ του Συνεταιρισμού ή διαγραφή συνεταίρου, δικαιούται ούτος να προσφύγη εις την κατά το προηγούμενον άρθρον εποπτικήν αρχήν.

4. Πας συνεταίρος δύναται να αποχωρήση του Συνεταιρισμού μετά την ολοσχερή εκπλήρωσιν των προς αυτόν υπό του Καταστατικού οριζομένων υποχρεώσεών του, εν περιπτώσει δε αποπληρωμής των υποχρεώσεών του, προς τε τον Συνεταιρισμόν και το Δημόσιον αίρεται δι'αυτόν το αλληλέγγυον της ευθύνης του Ν.602.

 

Αρθρο: 48

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Κληρονομία

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.39 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

Εν περιπτώσει θανάτου του συνεταίρου προ της αποπληρωμής του παραχωρηθέντος αυτώ οικοπέδου, τα δικαιώματα, ως και αι υποχρεώσεις αυτού μεταβιβάζονται εις τους κληρονομους του κατά τας διατάξεις του άρθ.15 του παρόντος.

 

Αρθρο: 49

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Διοίκησις

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.40 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Η διοίκησις του Συνεταιρισμού, αποτελουμένη εκ πενταμελούς τουλάχιστον Συμβουλίου, όπερ εκλέγεται μεταξύ των συνεταίρων κατά τα υπό του Καταστατικού ειδικώτερον οριζόμενα, διαχειρίζεται τας υποθέσεις του Συνεταιρισμού, ασκεί τα δικαιώματα αυτού και αναλαμβάνει υποχρεώσεις εντός των ορίων του παρόντος. Το Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία δια της παρουσίας τριών τουλάχιστον μελών του και εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμόν δια του Προέδρου αυτού ή του νομίμου αναπληρωτού του ενώπιον των Αρχών και των Δικαστηρίών. Αι αποφάσεις αυτού είναι έγκυροι, εφ'όσον συγκεντρώνουν τουλάχιστον τρείς ψήφους.

2. Το Συμβούλιον , άμα τω καταρτισώμ του, υποβάλλει εις την κατά το άρθρ.46 εποπτικήν Αρχήν, δήλωσιν περιέχουσαν τα ονοματεπώνυμα και τας υπογραφάς εν πρωτοτύπω των μελών αυτού, ως και πίνακα των συνεταίρων, γνωστοποιούν προς την ιδίαν αρχήν πάσαν επερχομένην εκάστοτε μεταβολήν.

3. Εντός τριών μηνών από της λήξεως εκάστης διαχειριστικής χρήσεως, το Συμβούλιον υποβάλλει εις την κατά το άρθρ.46 εποπτικήν Αρχήν προς έλεγχον τον εγκεκριμένον υπό της Γενικής Συνελεύσεως του Συνεταιρισμού Απολογισμόν.

 

Αρθρο: 50

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικαί Συνελεύσεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.41 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται εις την σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως τετράκις τουλάχιστον του έτους απαιτείται δε προς απαρτίαν η παρουσία του ημίεσεος του όλου αριθμού των μελών. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων.

2. Προκειμένου να ληφθώσιν αποφάσεις περί διαγραφής μέλους, εγκρίσεως προϋπολογισμού, συνάψεως συμβάσεως μετ'οικοδομικής Εταιρείας προς ανέγερσιν συνοικισμού ή συνομολογήσεως δανείου, απαιτείται η παρουσία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των συνεταίρων, άλλως η απόφασις είναι άκυρος.

3. Εις τας συνεδριάσεις της γενικής συνελεύσεως παρευρίσκεται αντιπρόσωπος της κατά το αρθ.46 εποπτικής αρχής, ήτις καλείται υποχρεωτικώς.

 

Αρθρο: 51

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Ρυμοτόμησις παραχωρουμέων εκτάσεων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.42 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Εντός μηνός από της κατά τας διατάξεις του παρότνος εκδόσεως της περί διαθέσεως γηπέδων εις τον οικοδομικόν Συνεταιρισμόν αποφάσεως του Υπουργού, υποχρεούται η κατά το αρθ.46 εποπτική Αρχή, όπως ορίση Επιτροήν συγκροτουμένην κατά τα εν άρθ.13 οριζόμενα, ίνα προβή δαπάναις του Οικοδομικού συνεταιρισμού εις την ρυμοτόμησιν της απραχωρηθείσης εκτάσεως και την διαίρεσιν αυτής εις οικοδομικά τετράγωνα, προκειμένου δε περί Συνοικισμού και εις την χάραξιν των οδών, των πλατειών, των γηπέδων προς ανέγερσιν σχολείων, εκκλησιών, αγορών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.

2. Η δαπάνη της εκτέλέσεως των έργων χωροσταθμίσεως καιισοπεδώσεως βαρύνει ομοίως τον Συνεταιρισμόν.

 

Αρθρο: 52

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις μελών

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.43 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1.Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός οφείλει να υποβάλη εις το Υπουργείον Κοιν.Προνοίας πίνακα τωνμελών του προς διανομήνμεταξύ αυτών, κατόπιν ελέγχου των κατά το προηγούμενον άρθρον οικοπέδων.

Ωσαύτως υποχρεούται, όπως περατώσει την οικοδομήν εντός διετίας από της παραχωρήσεως.

 

Αρθρο: 53

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Ανέγερση οικιών

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.44 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Ο Συνεταιρισμός προβαίνει εις την ανέγερσιν των οικιών είτε απ'ευθείας είτε μέσω οικοδομικής εταιρείας. Εν τη Δευτέρα περιπτώσει η σηναφθησομένη μετ'αυτής σύμβασις δέον προ πάσης ενάρξεως της εφαρμογής της να τύχη της εγκρίσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίς.

2. Δύναται όμως έκαστος των προς ούς η παραχώρησις οικοπέδου συνεταιρων να οικοδομίση μόνος ή μετ'άλλων ομού, εφ'όσον δεν αντίκειται τούτο εις το καταστατικό, εντός πάντοτε της οριζομένης προς οικοδόμησιν διετίας.

 

Αρθρο: 54

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Οικονομική ενίσχυσις

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.45 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Εφ' όσον ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός έχει καταθέσει παρά τινι των ανεγνωρισμένων Τραπεζών, ή έχει δαπνήσει εις οικοδομικάς εργασίας, το ήμισυ τουλάχιστον της αναγκαιούσης οικοδομικής δαπάνης, δικαιούται οικονομικής ενισχύσεως, εις βάρος του ειδικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας, εις όν αναγράφεται κατ'ετος ειδική πίστωσις.

2. Η οικοδομική δαπάνη εκτιμάται υπό Επιτροπής οριζομένης κατά τας διατάξεις του άρθ.13 του παρόντος.

3. Η εις έκαστον οικοδομικόν Συνεταιρισμόν χορηγουμένη οικονομική ενίσχυσις, μη δυναμένη να υπερβή τς 30.000 προπολεμικών δραχμών κατά συνεταίρον, παρέχεται δι'αποφάσεως των Υποργών Κοιν.Προνοίας και Οικονομικών, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως και δίδεται υπό τύπον μακροπροθέσμου ατόκου δανείου, ούτινος οι όροι και ο τρόπος της εξοφλήσεως καθορίζονται εν τη ειρημένη αποφάσει.

4. Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απρεχομένη οικονομική ενίσχυσις δύναται να παρέχηται ατομικώς και εις πρόσφυγας μη αποτελούντας μέλη οικοδομικού Συνεταιρισμού, τηρουμένων όμως των όρων και πορϋποθέσεων του παρόντος.

5. Εφ' όσον πρόκειται περί παροχής οικονομικής ενισχύσεως έναντι της κατα το εδαφ.1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιηθείσης εκ μέρους του οικοδομικού Συνεταιρισμού καταθέσεως το ποσόν της ενεισχύσεως ταύτης κατατίθεται παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος επ'ονόματι του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας και δεν δύναται ν'αναληφθή υπό του συνεταίρου πριν ή δαπανηθή προς οικοδόμησιν ή κατα τ' ανωτέρω πραγματοποιηθείσα παρά του συνεταιρισμού κατάθεσις.

6. Εν πάση όμως περιπτώσει η κατά το εδαφ.3 του παρόντος άρθρου απόφασις μετά της βεβαιώσεως της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας, περί καταβολής εις τον οικοδομικόν Συνεταιρισμόν οικονομικής ενισχύσεως και περί του εξ αυτής αναλογούντος εις ένα έκαστον των συνεταίρων ποσου, αποτελούν τίτλον εγγραφής πρώτης υποθήκης, υπέρ του Δημοσίου, επί του γηπέδου και της οικοδομής εκάστου των συνεταίρων δια το αναλογούν αυτώ ποσόν κατά τα εν άρθ.11 οριζόμενα.

 

Αρθρο: 55

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Διάλυσις

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.46 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

Ο Συνεταιρισμός διαλύεται :

1. Δι' αποφάσεως ειδικώς συγκαλουμένης συνελεύσεως λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των 3/4 του όλου αριθμού των μελών.

2. Εάν αποτελή μέλος οργανώσεως πολιτικής ή διαθέτη εν όλω ή εν μέρει τους πόρους του εις σκοπόν αλλότριον του υπό του καταστατικού οριζομένου.

3. Εάν κηρυχθή έκπτωτος των δικαιωμάτων του, κατά τα εν εδαφ.2 του άρθ.52 οριζόμενα.

 

Αρθρο: 56

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Νόμος 602

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.47 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

Εις συμπλήρωσιν του παρόντος εφαρμόζονται αι διατάξεις του Ν.602 "περί συνεταιρισμών" και των τροποποιήσεων αυτών μεταγενεστέρων διατάξεων εφ' όσον δεν αντίκεινται προς τας παρούσας.

 

Αρθρο: 57

Ημ/νία: 23.05.1960

 

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Εξουσιοδότησις προς υπογραφήν εγγράφων

(Αρθ.48 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Δια την άσκησιν της κατά το παρόν αρμοδιότητος ανατίθεμεν: Α'Εις τον Γενικόν Γραμματέα και Γενικόν Διευθυντής Κοιν.Προνοίας και τον Διευθυντής και Τμηματάρχας της Διευθύνσεως Αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων και Επιθεωρητάς του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας, την υπογραφήν, εντολή Υπουργού των κάτωθι αποφάσεως, πράξεων, εντολών και εγγράφων, αρμοδιότητος της ως άνω Διευθύνσεως.

1. Εις τον Γεν.Γραμματέα πασών των αποφάσεων, πράξεων και εγγράφων εν γένει, εξαιρέσει Νόμων και Β.Δ/των και αποφάσεων κανονιστικών και τοιούτων εντελλομένων δαπάνς άνω των 10.000 δραχμων.

2. Εις τον Γεν.Διευθυντή πασών των αποφάσεων, πράξεων και εγγράφων, εξαιρέσει Νόμων, Β.Δ/των, κανονιστικών πράξεων, αποφάσεων εντελλομένων δαπάνας άνω των 5.000 δραχμών, των πράξεων, ών απαιτείται η δημοσίευσις εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως και πράξεων εκδιδομένων κατ'ειδικήν εξουσιοδότησιν Νόμου.

3. Εις τον Διευθυντή της Διευθύνσεως ταύτης πασών των αποφάσεων, πράξεων και εγγράφων αρμοδιότητος της υπ'αυτόν Διευθύνσεως εξαιρέσει:

α. Εκείνων, ών απαιτείται η δημοσίευσις εις τηνεφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Εκείνων δια την έκδοσιν των οποίων απαιτείται κατά Νόμον η σύμπραξις άλλου Υπουργου'.

γ. Πράξεων εκδιδομένων κατ'ειδικήν εξουσιοδότησιν Νόμου.

δ. Αποφάσεων,δια των οποίων διατάσσεται η επιβολή απαλλοτριώσεως ή αίρεται υφισταμένη τοιαύτη.

ε. Των αποφάσεων και πράξεων των εντελλομένων δαπάνας άνω των χιλίων δραχμών.

4. Εις του τους Τμηματάρχας.

α. Των εγγράφων, διών ζητείται η συμπλήρωσις διακολογητικών ή η χορήγησις πληροφοριών προς συμπλήρωσιν φακέλλων.

β. Των εγγράφων, δι'ών επιστρέφοτναι αλληλογραφίαι εφ'ών επερατώθη πάσα νόμιμος ενέργεια.

γ. Των εκδιδομένων πιστοποιητικών βεβαιώσεων ή αντιγράφων.

δ. Των ανακοινώσεων προς ιδιώτας αποφάσων ή εγγράφων αφορώντων τούτους.

5.Εις τους κατόπιν ειδικής εντολής του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας μεταβαίνοντας εις την περιφέρειαν Διευθυντήν και Τμηματάρχας της Διευθύνσεως Αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων ως και τους κεκτημένους τουλάχιστον βαθμόν Τμηματάρχου Β' τάξεως Επιθεωρητάς της Γενικής Διευθύνσεως Προνοίας του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας, των εγγράφω, δι'ών θα παρέχωνται οδηγίαια δια την ακλήν εφαρμογήν των υφισταμένων Νόμων, Β.Δ/των, Υπουργικών αποφάσεων και Εγκυκλίων Διαταγών του Υπουργείου.

Β'. Εις τους κατά περιφερείας Νομάρχας την υπογραφήν πασών των αποφάσεων πράξεων και εγγράφων των αναφερομένων εις το θέμα της αποκαταστάσεως των αστών προσφύγων εξαιρέσει:

α. Πράξεων, ών απαιτείται η δημοσίευσις εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεωςς.

β. Αποφάσεων,δια την έκδοσιν των οποίων δέον να προηγήται γνώμη του παρά τω Υπουργείω Κοιν.Προνοίας Κετνρικού Συμβουλίου Στεγάσεως.

γ. Αποφάσεων, δι'ών παραχωρούνται οικόπεδα κατά το άρθ.66 της παρουσης Νομοθεσίας.

δ. Εγγράφων ερμηνευόντων Νόμους, Δ/τα ή κανονιστικάς Υπουργικάς πράξεις.

ε. Αποφάσεων και πράξεων εντελλομένων δαπάνας, πλην των εκδιδομένων κατ' εξουσιοδότησιν του Υπουργού Κοιν.Προνοίας κατ'εφαρμογήν των διατάξεων του παρότνος "περί προγράμματος αυτοστεγάσεως".

Η εισήγησις των κατά την εξουσιοδότησιν ταύτην υπογραφομένων υπό των Νομαρχών αποφάσεων, πράξεων, εγγράφων εν γένει κλπ. ενεργείται απρά των Διευθυντών των οικείων Κέντρων Κοιν.Προνοίας, άπαντα δε τα σχέδια των τοιούτων αποφάσεων, πράξεων, εγγράφων κλπ. μετά των σχετικών φακέλλων θα ρπωτοκολλώνται, εκδίδωνται και αρχειοθετώνται μονίμως παρά τη Υπηρεσία του οικείου Κέτνρου Κοιν.Προνοίας. Γ'. Τους κατά τας περιφερείας Διευθυντάς των Κέντρων Κοιν.Προνοίας την υπογραφήν:

α. Των εγγράφων δια των οποίων ζητείται η συμπλήρωσις διακιολογητικών ή η χορήγησις πληροφοριών προς συμπλήρωσιν των φακέλλων.

β. Των εγγράφων, δι' ών επιστρέφονται αλληλογραφίαι εφ'ών επερατώθη πάσα νόμιμος ενέργεια.

γ. Των εκδιδομένων πιστοποιητικών βεβαιώσεων ή αντιγράφων εγγρ'φων.

δ. Των εγγράφων εγκρίσεως εκδόσεω αδειών οικοδομών παρά των οικείων Πολεοδομικών Γραφείων προκειμένου περί προσφυγικών ακινήτων.

ε. Των ανακοινώσεων προς ιδιώτας παοφάσεων ή εγγράφων, αφορώντων αυτούς. ς. Των εγγράφων δι'ών καλούνται δι'υποβολής αντιρρήσεων ή ενστάσεων εις άς περιπτώσεις η υπηρεσία διαπιστώσει παραβάσεις των τιθεμένων υπό της Νομοθεσίας περιορισμών, απαγορεύσεων και όρων.

ζ. Των εντολών δια την καταβολήν των κατά την Νομοθεσίαν πορκαταβολών ως και βεβαιωτικών καταστάσεων, περί χρεώσεως του υπολοίπου της αξίς των παραχωρουμένων ακινήτων.

η. Των εγγράφων δια των οποίων θα καταγγέλωνται εις τον αρμόδιον Εισαγγελέα αυθαίρετοι καταλήψεις συμφώνως τω άρθρ.23 του παρόντος.

θ. Των διαταγών περί διοικητικών αποβολών και κατεδαφίσεων αυθαιρέτως ανεγειρομένων κτισμάτων.

2. Εις τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενα όργανα εννοούνται και οι νόμιμοι αυτών αναπληρωταί.

 

Αρθρο: 58

Ημ/νία: 23.05.1960

 

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ειδικαί Διατάξεις - Απογραφή προσφύγων

(Αρθ.1 Ν.2797/54)

1. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Κοιν.Προνοίς, εκδιδομένων μετά γνώμην το Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως και δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται εκ των χώρων των ανηκόντων κατά κυριότητα ή κατά νομήν εις το Υπουργείον Κοιν.Προνοίας ή τελούντων υπό επίταξιν ή καθ' οιονδήποτε τρόπον υό την διαχείρισιν του Υπουργείου τούτου και προοριζομένων δια την αντιμετώπισιν στεγασιτκών αναγκών, να καθορίζωνται εκείνοι εντός των οποίων , οικούσιν οικογένειαι ή μεμονωμένα άτομα άτινα υποβάλλονται εις τας δια του παρόντος οριζομένας υποχρεώσεις.

Εντός τριών μηνών από της εκάστοτε δημοσιεύσεως των αποφάσεων, οι εντός των δι' αυτών οριζομενων χώρων οικούντες υποχρεούνται να υποβάλλωσιν εις την οικείαν Αστυνομικήν Αρχήν υπεύθυνον δήλωσιν περιλαμβάνουσαν τα κάτωθι:

α. 'Ονομα, επώνυμον, όνομα πατρός και μητρός, έτος γεννήσεως και επάγγελμα, του αρχηγού της οικογενείας, των μελών αυτής ως και πατνός ετέρου ατόμου ευρισκομένου υπό την αυτήν στέγην ως και την συγγενικήν σχέσιν αυτών προς τον αρχηγόν της οικογενίας.

β. Τα στοιχεία της Αστυνομικής ταυτότητος του δηλούντος και των ατόμων των περιλαμβανομένων εις την δήλωσιν.

γ. Τον Δήμον ή Κοινότητα εις όν υπάγεται η περιφέρεια, εν ή το κτίσμα (προχείρου κατασεκυής ή και μόνιμον), το χρησιμοποιούμενον ως κατοικία του δηλούντος και την οδόν και αριθμόν ή το τετράγωνον και αριθμόν του κτίσματος.

δ. Τον χρόνον και τον τρόπον της εγκαταστάσεως εις το χρησιμοποιούμενον δια κατοικίαν κτίσμα.

ε. Τους τόπους και τας διευθύνσιες κατοικιών εις άς διέμνεον μονίμως τουλάχιστον επί έν έτος από του 1922 και εντεύθεν.

ς. Την εργασίαν εκάστου μέλους και τα μηνιαία εισοδήματα του δηλούντος και των ατόμων των περιλαβανομένων εις την δήλωσιν.

ζ. Εάν ο δηλών και τα μέλη, τα περιλαβανόμενα εις την δήλωσιν κέκτηνται ακίνητον επιρουσίαν τον τόπον ένθα κείται αύτη ως και πώς αύτη χρησιμοποιείται.

η. Εάν η δι'ήν η δήλωσις οικογένεια είνα προσφυγική τον χρόνον της πορσφυγής, την κατ'αυτόν σύνθεσιν της οικογενείας και εάν μέλος τι αυτής αποκατεστάθη αστικώς ή αγροτικώς, ποίον και που ακριβώς και θ. Πάν άλλο στοιχείον οριζόμενον δια των κατα την παρούσαν παράγραφον εκδιδομένων αποφάσεων. Δι αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας δύναται να καθορίζηται ο τύπος των δηλώσεων.

Το εν εκ των υποβαλλομένων πρωτοτύπωντης δηλώσεως επιστρέφεται εις τον δηλούντα τεθεωρημένον παρά της Αστυνομικής Αρχής προς επίδειξιν εις πάσαν ζήτησιν, παρ'αρμοδίου διοκητικού ή αστυνομικού οργάνου, το έτερον διαβιβάζεται εις την αρμοδίαν υπηρεεσίαν του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας και το τρίτον κρατείται εις το αρχείον της Αστυνομικής Αρχής προς ήν η δήλωσις.

2. Πάσα μεταβολή επερχομένη εις τα οικούντα πρόσωπα δηλούται επίσης υποχρεωτικώς εντός δέκα πέντε ημερώναπό ταύτης εις την αύτην ως άνω Αστυνομικήν Αρχήν, ήτις σημειοί την μεταβολήν εις την αρχικήν δήλωσιν και γνωστοποιεί ταύτην εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας.

3. Την υποχρέωσιν προς υποβολήν δηλώσεως και γνωστοποιήσεως των τυχόν μεταβολών υπέχουσιν οι αρχηγοί των οικογενειών άρρενες ή θήλεις ως και τα μεμονωμένα άτομα.

4. Εν περιπτώσει δηλώσεως ανακριβων ή ψευδών στοιχείων ή παραλείψεως υποβολής της υευθύνου δηλωσεως εντος της τριμήνου προθεσμίας οι υπεύθυνοι διώκονται ποινικώς και τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών και χρηματικής ποινής μέχρι 5.000 μεταλλικών δραχμών, της ποινικής αγωγής εισαγομένης δι' απευθείας κλήσεως.

Ανεξαρτήτως της ποινικής ταύτης διώξεως οι πραβάται θεωρούνται κακής πίστεως και αποβάλλονται διοικητικώς εφαρμοζομένων εν προκειμένω τωνοικείων διατάξεωντου παρόντος.

 

Αρθρο: 59

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευσις κατασκευής και μεταβιβάσεως παραπηγμάτων.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.2 Ν.2797/54)

1. Επί εκτάσεων ανηκουσών κατά κυριότητα εις το Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας ή τελουσών υπό επίταξιν ή κατεχομένων υπό του Υπουργείου Κοιν.Προνοίς ή ευρισκομένων καθ'οιονδήποτε τρόπον υπό την διαχείρισιν του Υπουργείου τούτου απαγορεύεται η κατασκευή οιουδήποτε νέου παραπήγματος ή η ανακατασκεύη υφισταμένου τοιούτου, ως και αι προσθήκαι εις αυτό.

Παράπηγμα κατά την έννοιαν του παρόντος θεωρείται πάν κτίσμα προχείρου κατασκευής εξ ωμοπλίνθων, ξυλίνων ή άλλων υλικών και ανεξαρτήτως άν τούτο κατεσκευάσθη υπό του Κράτους ή ιδιωτών, αυθαιρέτως ή κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας ή άλλης Δημοσ.Αρχής και μη κτηματογραφημένον, ως οίκημα εις τα οικεία κτηματολόγια του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας.

2. Των επί των άνω εκτάσεων υφισταμένων παραπηγμάτων απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπον μεταβίβασις ως και η τη συναινέσει του κατόχου ή και άνευ αυτής εγκατάστασις εν αυτοίς νέας οικογενείας προσφυγικής ή γηγενούς και γενικώς νέων ατόμων.

3. Ο δι' οιονδήποτε λόγον εγκαταλείπων το παράπηγμα εις ό διαμένει, υποχρεούται να δηλώση την εγκατάλειψιν και παραδώση το παράπηγμα και τας κλειδάς του εντός πενθημέρου από της εγκαταλείψεως εις την οικείαν Αστυνομικήν Αρχήν ή την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας. Η προς ήν η παράδοσις Αστυνομική Αρχή υποχρεούται να γνωστοποιήση αμελλητί ταύτην εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας.

4. Οι παραβάται των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι έξ μηνών και χρηματική ποινής μέχρι 5.000 μεταλλικών δραχμών, της ποινικής αγωγής εισαγομένης δι' απ' ευθείας κλήσεως.

Ομοίως διώκεται και εις την αυτήν ποινήν υπόκειται:

α. Πας δημόσιος υπάλληλος, όστις, λαβών γνώσιν ενεργείας πράξεως απαγορευομένης υπό των διατάξεων των παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου παραλείπει να καταγγείλη ταύτην εις την αρμοδίαν καταδιωκτικήν αρχήν και την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας και

β. Πας εγκαθιστάμενος οπωσδήποτε εις κτίσμα ευρισκόμενον επί των άνω εκτάσεων κατά παράβασιν της απαγορεύσεως της παρ.2 του παρόντος άρθρου. Επί πλεόν δε ούτος αποβάλλεται διοικητικώς τη μερίμην του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας και της οικείας Αστυνομικής Αρχής συμφώνως προς τα ςοκείας διατάξεις του παρόντος.

 

Αρθρο: 60

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικοί όροι παραχωρήσεως οικοπέδων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.50 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος και παρ.6 του άρθ.2 του Ν.2797/54)

1. Η παραχώρησις των οικοπέδων ενεργείται κατά το άρθ.11 του παρόντος, υπό τον όρον της ανοικοδομήσεως επ'αυτών, υπό των υπέρ ων η παραχώρησις πλήρους οικοοδμής, εντός διετίας από της παραχωρησεως, δυναμένου του Υπουργού Κοιν.Προνοίας να ορίζη δι'αποφάσεώς του την κατάθεσιν πρά τινι Τραπέζη ποσού εκ μέρους του εις όν η παραχώρησις, αναγκαιούντος διά την ανέγερσιν της οικοδομής.

Δια της αυτής αποφάσεως ορίζεται και ο τρόπος της αναλήψεως και διαθέσεως του ποσού τούτου και του εν γένει ελέγχου πληρώσεως των όρων της παραχωρήσεως.

2. Εν περιπτώσει παραχωρήσεως οικοπέδων δι'ομαδικήν στέγασιν διακιούχων, ο Υπουργός Κοιν.Προνοίας, δύναται δι'αποφάσεώς του, να ορίζη τον τύπον των ανεγερθησομενων οικοδομών ή πυρήνων αυτών, το κατατεθησόμενον εις τινα Τράπεζαν ποσόν εκ μέρους των αποκαθισταμένων, το τυχόν ποσόν της εκ μέρους του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας παρεχομένης οικονομικής ενισχύσεως, δια την δια του συστήματος της αυτοστεγάσεως ανέγερσιν των οικοδομών ή των πυρήνων, τον τρόπον της αναλήψεως και διαθέσεως αμφοτέρων των ποσών τούτων, το σύστημα της τεχνικής εποπτείας και παρακολουθήσεως των ανεγειρομένων οικοδομών ως και τον εν γένει τρόπον του οικονομικού ελέγοχυ της διαχειρίσεως.

3. Δικαιούχοι αστικής αποκαταστάσεω πρόφυγες προσκαλούμενοι υπό των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας να εγκατασταθούν εις οικόπεδα κείμενα εν τη πόλει, εν ή διαμένουσι προς ανέγερσιν οικήματος, δι' οικονομικής ενισχύσεως κατά το σύστημα της αυτοστεγάσεως και μη προσερχόμενοι άνευ αποχρώντος λόγυ, εντός διμήνου προθεσμίας από της ειδοποιήσεως προς εγκατάστασιν και την παραλαβήντης πρώτης δόσεως οικονομικής ενισχύσεως δι' ανοικοδόμησιν, δύναται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του παρ' αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως, να κηρύσσωνται έκπτωτοι του δικαιώματος προς αποκατάστασιν.

 

Αρθρο: 61

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Παραίτησις από παραχωρήσεως

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.51 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Ο Υπουργός δύναται ν'αποδεχθή δι'αποφάσεως αυτού την υποβαλλομένον παραίτησιν από παραχωρηθέντος ακινήτου εις επαγγελματίας πρόσφυγας, τυχόντας παραχωρησεως οικήματος, κατέχοντας δε προσωρινήν επαγγελματικήν στέγην, έστω και αν εξεδόθη οριστικός τίτλος επί σκπώ αποκτήσεως οριστικής επαγγελματικής αποκαταστάσεως.

2. Εις τον παραιτούμενον επιστρέφονται τα παρ'αυτού καταβληθέτνα, απρακρατουμένου ποσού αναλόγως δια την γενομένην χρήσιν και τας τυχόν επενεχθείσας φθοράς εξ ασυνήθους χρήσεως, συμφώνως τω άρθρ.23 του παρόντος. Προκειμένου περί οικοπέδων μηδόλως χρησιμοποιηθέντων ουδέν ποσόν παρακρατείται.

 

Αρθρο: 62

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Αδειαι οικοδομών

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.52 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Ο Υπουργός Κοιν.Προνοίας και αι υπ'αυτού εγγράφως εξουσιοδοτου'μεναι αρχαί δύναται μέχρι της ολοκληρώσεως του έργουτης αστικής αποκαταστάσεως των προσφύγων, να χορηγώσιν αδείας προς ανέγερσιν οικημάτων μονίμωνή πορσωρινών δι'αστικήν εν γένει αποκατάστασιν πορσφύγων και άνευ της τηρήσεως της Νομοθεσίας περί πολεοδομίας, εντός όμως των ορίων, των υπό του Υπουργείου ή τη εγκρίσει τούτου ιδίαις δαπάναις των προσφύγων ανεγερθέντων ή ανεγερθησομένων προσφυγικών Συνοικισμών ως και των υπό της τέως Ε.Α.Π. ανεγερθέντων τοιούτων. Αι βάσει του παρότνος άρθρου παρεχόμεναι άδειαι απαλλάσσονταιπαντός φόρου τέλους ή δικαιώματος.

 

Αρθρο: 63

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Βιομηχανίαι - Βιοτεχνίαι

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.53 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

Συνιστάται τριμελής Επιτροπή εξ ανωτέρων υπαλλήλων Υπουργείου Κοιν.Προνοίας και Γεν.Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού Υπουργείου Οικονομικών, οριζομένων υπό των οικείων Υπουργών, και ενός της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, οριζομένου υπό του Διοικητού αυτής. Η Επιτροπή αύτη μετ'έρευναν και μελέτην των παρά της Ε.Α.Π. γενομένων συμβάσεων μετά τρίτων, περί παραχωρήσεως αυτοίς ακινήτων δια την δημιουργίαν βιομηχανιών και βιοτεχνιών υπό διαφόρους όρους και αιρέσεις, μη εκπληρωθείσας, αποφαίνεται επί μιάς εκάστης συγκεκριμένης περιπτώσεως δια πρακτικού υποβαλλομένου εις τον Υπουργόν Κοιν.Προνοίας.

Ο Υπουργός Κοιν.Προνοίας μετά γνώμην του Κετνρικού Συμβουλίου Στεγάσεως εκδίδει κατ' ελευθέραν κρίσιν, ητιολογημένην πράξιν περί τροποποιήσεως ή ακυρώσεως των κατά τ'ανωτέρω Συμβάσεων.

 

Αρθρο: 64

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Απαλλοτριώσεις εκτάσεων

Σχόλια
Η παρ.5 αντικαταστάθηκε από το άρθ. 4 Ν.1807/15-21 Σεπτ.1988(ΦΕΚ Α'208).

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.54 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος και παρ. 1 του άρθρ.3 του Ν.2797/1954)

1. Η κυριότης των οπωσδήποτε απαλλοτριουμένων, ή εκ της Εθνικής Τραπέζης ή των νομίμων διαδόχων της αναλαμβανομένων δια την εφαρμογήν του παρότνος γηπέδων μεταβιβάζεται εις το Υπουργείον ελευθέρα παντός βάρους.

Η έγερσις οιασδήποτε αγωγής δεν αναστέλλει ούτε την εκτέλεσιν της απαλλοτριώσεως ούτε την ως προς αυτά εφαρμογήν του παρότνος.

2. Απαγορεύονται τα προσωρινά μέτρα κατά του Δημοσίου και των προς ούς εγένετο η παραχώρησις προσφύγων. Αι τυχόν εκδοθείσαι μέχρι τούδε αποφάσεις περί προσωρινών μέτρων θεωρούνται ως μηδέποτε υπάρξασαι.

3. Προκειμένου περί απαλλοτριώσεως μικράς ιδιοκτησίας, ήτις εξαιρείται της απαλλοτριώσεως κατά το άρθρ.119 του Συντάγματος του 1927 και του από 4/9 Ιουν.1923 Ν.Δ/τος "περί παραχωρήσεως δημοσίων κτημάτων και αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ιδιωτικών τοιούτων προς αστικήν εγκατάστασιν προσφύγων" και εκρίθη τοιαύτη δια τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως, τότε η απαλλοτρίωσις θεωρείται γενομένην κατά το άρθρ.17 του ισχύοντος Συντάγματος και είναι καθ' ολοκληρίαν έγκυρος.

4. Η υπό του άρθ. 2 του Α.Ν.2003/1939 "περί συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Α.Ν. 1731/1939 "περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων" προβλεπομένη πενταετία δια την κατάληψιν κλπ. παρατείνεται από τς λήξεώς της και θεωρείται παραταθείσα μέχρι σήμερον (15 Απρο.1952 ημερομηνίας ισχύος Ν.2044/52) αφ'ής έληξε, παρατείνεται δε και εφεξής επί μίαν πενταετίαν από της ισχύος του Ν.2044/52 (15 Απρ.1952).

"5. Στην αληθή έννοια του όρου κατάληψη των εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν αναγκστικά για την αποκατάσταση προσφύγων, στις οποίες εφαρμόζονται οι διτάξεις των α.ν. 1731/1939(ΦΕΚ 192) και 2003/1939(ΦΕΚ 428), όπως ισχύουν περιλαμβάνεται κάθε μορφή εξουσίασης καθώς και οι ενέργειες των οργάνων του δημοσίου με τις οποίες έγιναν οριοθετήσεις και τοποθέτηση χαρακτηριστικών σημείων στο έδαφος, κτηματογραφήσεις και αποτυπώσεις της υφιστάμενης κατάστασης, η εφαρμογή τίτλων των προσώπων που προβάλλουνδικαιώμτα κυριότητας και αποζημίωσης έστω και αν δεν έγιναν εμφανείς ενέργειες στο έδαφος, η σύνταξη κτηματολογικού διαγράμματος, η μελετη και η σύνταξη ρυμοτομικών διαγραμμάτων και διαγραμμάτων διανομής, η εφαρμογή τους στο έδαφος, η ανέγερση έτοιμων κατοικιών από το δημόσιο, η διανομή οικοπέδων και κατοικιών σε δικαιούχους καθώς και η απραχώρηση τμήματος των εκτάσεων αυτών για την εξυπηρέτηση γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος.

Η κατάληψη με την παραπάνω έννοια ουσιώδους συνεχούς ή μη τρμήματος των παραπάνω εκτάσεω θεωρείται κατάληψη ολόκληρης της έκτασης που απαλλοτριώθηκε".

6. Από της ισχύος του Ν.20044/15.4.52 πάσαι αι οπωσδήποτε κατειλημμέναι υπό προσφύγων δικαιουμένων αποκαταστάσεως και μη απολλοτριωθείσαι εκτάσεις, επί των οποίων έχουν ανοικοδομηθή μόνιμα ή ξύλινα ή πλίνθινα κτίσματα ή παραπήγματα είτε των προσφύγων είτε του Δημοσίου, θεωρούνται από της καταλήψεως διατελούσαι εν νομίμω και εγκύρω επιτάξει, οι δε πρόσφυγες καλής πίστεως νομείς. Επί των εκτάσεων τούτων απαγορεύονται προσωρινά μέτρα κατά των εν αυταίς εγκατεστημένων προσφύγων. Αι κατά παράβασιν του παρόντος εκδιδόμεναι δικαστικαί αποφάσεις ως και αι εκδοθείσαι μέχρι τούδε θεωρούνται άκυροι ουδέν παράγουσαι έννομον αποτέλεσμα.

7. Εκτάσεις ακάλυπτοι συνεχόμεναι ή γειτνιάζουσαι μετά προσφυγικών Συνοικισμών και αναγκαιούσαι δια την στέγασιν των εν αυτοίς ή αλλαχού αστέγων δικαιούχων προσφύγων, περιέρχοτναι εις Υπουργείον Κοιν.Προνοίς, εάν αύται ανήκουν εις το Ελληνικόν Δημόσιον ή προέρχοτναι εκ των τέως Οθωμαντικών περιουσιών, τίθενται δε υπό επίταξιν δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας, εάν ανήκουν εις ιδιώτας και διατίθενται περαιτέρω υπό του Υπουργείου Κοιν.Προνοίς προς τον σκοπόν τούτο.

8. Κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου Επικρατείας, αίρονται διοικητικώς αναγκαστικαί απαλλοτριώσεις επιβληθείσαι δια στέγασιν προσφύγων, μόνον εφ'όσον ο αιτών την άρσιν αναγνωρισθή κύριος της απαλλοτριωθείσης εκτάσεως κατά την διαδικασίαν την προβλεπομένην υπό των άρθ. 28-37 του Α.Ν. 1731/1939, ως ετοποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.

 

Αρθρο: 65

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Διοικητική αποβολή

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.55 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

Η μετά την κήρυξιν τινός εκπτώτου εκ του πραχωρηθέντος, κατά τας κειμένας διτάξεις περί αστικής αποκαταστάσεως προσφύγων, ακινήτου, προσφυγή αυτού εις το Συμβούλιον της Επικρατείς ή εις τα Πολιτικά Δικαστήρια δεν κωλύει την διοικητικήν αποβολήν του κηρυχθέντος εκπτώτου και την διάθεσιν αυτού εις έτερον δικαιούχον. Η διοικητική αποβολή του εκπτώτου ουδεμίαν συνεπάγεται ευθύνην του Δημοσίου πορς αποζημίωσιν είτε απέναντι του κηρυχθέντος εκπτώτου είτε απέναντι του νέου αγοραστου'όστις εν περιπτώσει διακιώσεως του προσφεύγοντος είτε υπό του Συμβουλίου της Επικρατείας είτε υπό των Πολιτικών Δικαστηρίων, ενώπιον των οποίων δέον να προσεπικληθή υπό του προσφεύγοντςο, ίνα παρέμβη , οφείλει, θεωρούμενος, ότι υπό την αίρεσιν ταύτην εγένετο αγοραστης, να παραλείψη την κατοχήν του παραχωρηθέντος υπέρ του δικαιωθέντος αποβαλλόμενος άλλως διοικητικώς. Εν τοιαύτη περιπτώσει επιστρέφονται αυτώ τα δια το παραχωρηθέν ακίνητον καταβληθέντα με'τα ητν αφαίρεσινεξ αυτών, ποσού αναλόγου προς το μίσθωμα του χρόνου της κατοχής και των προξενηθεισών τυχόν εις το ακίνητον φθορών, πλην των εκ συνήθους χρήσεως τοιούτων, εφαρμοζομένων κατ'αναλογίαν των οικείων διατάξεων του παρόντος.

 

Αρθρο: 66

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Παραχωρήσεις δια κοινωφελείς σκοπούς

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.56 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Εκ των απαλλοτριωθεισών δια την ανέγερσιν αστικών προσφυγικών Συνοικισμών εκτάσεων, δύνανται να παραχωρηθώσι δωρεάν οικόπεδα εις Νομικά Πρόσωπα επιδώκοντα σκοπόν κοινωφελή. Τα οικόπεδα ταύτα, μετά των επ'αυτών οικοδομών, άμα παύσουν εξυπηρετουντα τον δι'όν εδόθησαν κοινωφελή σκοπόν, περιέρχονται εις το Υπουργείον Κοιν.Προνοίς, όπως διατεθώσι δι'αναλόγους σκοπούς. Η σχετική περί παραχωρήσεως απόφασις του Υπουρογύ Κοιν.Προνοίας εκδίδεται μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως, μεταγραφομένη εις τα βιβλία μεταγραφών ατελώς.

2. Ωσαύτως προς εξυπηρέτησιν γενικωτέρων κοινωνικών σκοπων αποβλεπόντων εις την θεραπείαν των εν γένει προσφυγικών αναγκών, επιτρέπεται κατα'παρέκκλισιν παραχώρησις ακινήτων, προοριζομένων δια την αποκατάστασιν των προσφύγων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας, μετά προηγουμένην γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίυ Στεγάσεως. Δια της αυτής αποφάσεως ορίζετι το τίμημα, εν περιπτώσει πωλήσεως ή το τίμημα χρήσεως, εν περιπτώσει παραχωρήσεως της χρήσεως.

 

Αρθρο: 67

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Επιχορηγήσεις δια κοινωφελείς σκοπούς

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.58 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Επιτρέπεται η επιχορήγησις Δήμων και Κοινοτήτων εις βάρος των χορηγουμένων εκάστοτε εις το Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας δι'έργα υδρεύσεως και καθαριότητος πιστώσεων προς τον σκπόν της ναλήψεως εκ μέρους αυτών της υδρεύσεως και καθαριότητος των Συνοικισμών, αλλ' εν τη περιπτώσει ταύτη το Υπουργείον Κοιν.Προνοίας έχει δικαίωμα εποπτείας και ελέγχου επί των ζητημάτων, δι'ά παρεσχέθη η επιχορήγησις.

2. Επίσης επιτρέπεται όπως, δι'αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικής Προνοίας και Οικονομικών, ως και των αρμοδίων Γενικών Διοικητω'ν επιβάλληται εις τους κατοίκους των Συνοικισμών η πληρωμή τιμήματος δια το καταναλισκόμενον ύδωρ, καθοριζομένου δι ατης αυτής αποφ'σεως του τρόπου εισπράξεως.

3. Επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρησις της χρήσεως και της κυριότητος των εν τοις Συνοικισμοίς αντλιοστασίων, υδαταποθηκων δικτύων υδρεύσεως και λοιπών συναφών έργων, εις άλλς Δημοσίας Υπηρεσίας ή Δήμους ή Κοινότητας. Η παραχώρησις αύτη ενεργείται κατα παρέκκλισιν τωνπερί διαθέσεως κτημάτων του Δημοσίου διατάξεων, δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας μετά γνώμην του Κετνρικού Συμβουλίου Στεγάσεως.

4. Αι εκάστοτε εν τω προϋπολογισμώ του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας αναγραφόμεναι πιστώσεις δι'εκτέλεσιν έργων κοινής ωφελείας εν προσφυγικοίς Συνοικισμοίς, ως και έργων ευποιίας παρέχονται μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως και υπό μορφήν επιχορηγήσεως εις Δήμους, Κοινότητας, Σχολικάς Εφορείας, Εκκλησιαστικάς Επιτροπάς και οιαδσδήποτε μορφής Νομικά Πρόσωπα επιδιώκοντα σκοπόν κοινωφελής. Ως έργα κοινής ωφελείας νοούνται έραγ, υδρεύσεως, καθαριότητος και οδοποιίας εν γένει, κατασκευής βόθρων και πάση ςφύσεως αποχετευτικά, ανεγέρσεως Σχολείων, Εκκλησιών, Ασύλων και πατνός είδους Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.

 

Αρθρο: 68

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Επίβλεψις επαρχιακών έργων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.59 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Επιτρέπεται η, εις μηχανικούς του Δημοσίου, κοινή αποφάσει των Υπουργών Δημ.'Εργων και Κοιν.Προνοίας, ή Δημοτικούς ή Κοινοτικούς τεχνικούς υπαλλήλους, ανάθεσις της επιβλέψεως των εν ταςι επαρχίαις υπό του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας εκτελουμένων έργων, δια την αποκατάστασιν των αστών προσφύγων.

 

Αρθρο: 69

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Κοινόχρηστοι χώροι

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.60 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Οι εντός των οικοδομικών τετραγώνων των κτηματολογικών διαγραμμάτων της τέως Ε.Α.Π. ή του Υπουργείου, εμφαινόμενοι χώροι, εφ'ών είχον ανεγερθή κοινόχρηστα κτίσματα, μη εκπληρούντα ήδη τον σκοπόν, δι όν προωρίσθησαν δύνανται εφ'όσον δεν αποτελούσιν οικοδομήσιμα οικόποεδα, να παραχωρώνται εις του γειτνιάζοντας οικιστάς επί πωλήσει αυτών κατά τας κειμένας διατάξεις δι'αποφάσεως του Υπουργού και μετά γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως ή να παραχωρώνται δωρεάν εις τον οικείον Δήμον ή Κοινότητα, δια σκοπόν καθοριζόμενον εν τη περί παραχωρήσεως αποφάσει.

2. Απαντες οι υπό ρυμοτομικού διαγράμματος Νέας Σμύρνης (διάγραμμα υπ'αριθ. 2098/7.2.31 Μηχανικού Β.Βαλεντή) προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι χω'ροι περιέρχονται εις την κυριότητα του Δήμου Νέας Σμύρνης. Η διάθεσις και διαχείρισις τούτων διέπεται υπό των διατάξεωντου από 8.10.26 Δ/τος «περί εγκρίσεως σχεδίου αστικού Συνοικισμού Νέας Σμύρνης» εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις περί Δήμων και Κοινοτήτων κειμένης Νομοθεσάις άνευ των περιορισμών του άρθρ.66 του παρόντος.

3. Ειδικώτερον όσον αφορά το άλσος Νέας Σμύρνης, εάν τούτο δεν διατηρείται δέοντως ή οπωσδήποοτε χρησιμοποιηθή δι'οιουδήπτοε είδους εμπορικήν εκμετάλλευσιν, δικαιούται ο Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας, ν'ανακαλέση την παραχώρησιν τούτου.

 

Αρθρο: 70

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Διαγράμματα και εκτιμητικοί πίνακες

Σχόλια
Η εντός ( ) αρμοδιότης του Κ.Σ.Σ. της παρ. 2 περιωρίσθη εις απλήν γνωμάτευσιν δια του άρθρ.109 Β.Δ.682.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.61 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος και παρ. 1 του άρθ.6 του Ν.2797/1954)

1. Η κτηματογράφησις των δι'αστικήν αποκατάστασιν προσφύγων, απαλλοτριωθεισών ή απαλλοτριουμένων εκτάσεων, ενεργείται δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καθοριζούσης τας λεπτομερείας αυτής.

2. Παραχωρητηρια εκδοθέντα προ της δι'εγκρίσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας οριστικοποιήσεως των οικείων διαγραμμάτων δύνανται να τροποποιώνται ή και να ακυρώνται δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας (μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως), εξαιρέσει της περιπτώσεως καθ'ήν επί του παραχωρηθέντος οικοπέοδυ έχει τυχόν ανεγερθή οικοδομή.

3. Οι παρά της τέως Ε.Α.Π. παραδοθέντες εις το Υπουργείον εκτιμητικοί πίνακες των αστικών προσφυγικών Συνοικισμών, δύνανται να τροποποιώνται και συμπληρώνται δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του παρ'αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου, μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως, όσον αφορά τας τυχόν γενομένας παραδρομάς, ως προς τα εν αυτοίς αναφερόμενα πρόσωπα, το εμβαδόν, το τίμημα και τα λοιπά εν αυτοίς αναφερόμενα στοιχεία.

4. Εφεξής η έγκρισις ως καιπάσα τορποποίησις ή συμπλήρωσις ρυμοτομικού διαγράμμτος προσφυγικού Συνοικισμού ενεργείται επί ποινή ακυρώτητος μετά σύμφωνον γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως.

 

Αρθρο: 71

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Κατεχόμενοι χώροι

 

Κείμενο Αρθρου

(Παρ.2 άρθ.6 του Ν.2797/54)

Εκτάσεις ή χώροι ανήκοντες εις το Ελληνικόν Δημόσιον ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή εις την ανταλλάξιμον Μουσουλμανικήν περιουσίαν , κατεχόμενοι οπωσδήποτε παρά του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας δια την στέγασιν αστών προσφύγων δύνανται να περιέλθωσι εις την κυριότητα του Υπουργείου τούτου δια κοινής αποφάσεως των επί των Οικονομικών και Κοιν.Προνοίας Υπουργών. Προκειμένου περί ακινήτων προερχομένων εκ των ανταλλαξίμου Μουσουλμανικής περιουσίας, τα εκ των παραχωρήσεων τούτων κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της περί αποκαταστάσεως αστών προσφύγων νομοθεσίας προκύπτοντα τιμήματα περιέρχονται εις το τέλος εκάστης οικονομικής χρήσεως εις τον λογαριασμόν της περιουσίας ταύτης.

 

Αρθρο: 72

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Διανομή συνιδιοκτήτου χώρου

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.62 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Προκειμένου περί διαθέσεως οικημάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας ή της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, αποτελουμένων εκ δύο η πλειοτέρων κατοικιών, δυναται το Υπουργείον προ της διαθέσεως έστω και μιας κατοικίας να διανέμη κατά κυριότητα τον εις εκάστην κατοικίαν αναλογούντα ακάλυπτον χώρον, συμπληρουμένων προσηκόντως των οικείων διαγραμμάτων.

2. Οσον αφορά εις τα ήδη διτεθέντα οικήματα, των οποίων ο ακάλυπτος χώρος παραμένει κοινή συνιδιοκτησία των οικιστών εφαρμόζονται αι διατάξεις του Ν.3741/1929 "περί της ιδιοκτησίας κατ'ορόφους", εν συνδυασμώ προς τας οικείας διατάξεις του Αστικού Κώδικος.

Κατ'εξαίρεσιν των διατάξεων τούτων, δύναται ο Πρόεδρος Πρωτοδικών και επί των διατεθέντων τούτων οικημάτων, να διανέμη κατά κυριότητα τον εις έκαστον κατοικίαν αναλογούντα ακάλυπτον χώρον, εάν υποβληθή αυτώ σχετική αίτησις, εκ μέρους ενός ή πλειόνων εκ των συνιδιοκτητών.

3. Αι διατάξεις του άρθ9 του Ν.3741/29 εφαρμόζονται και επί των διανεμημένων ακαλύπτων χώρων, υποχρεουμένων των ιδιοκτηών να εεκχωρήσωσι και τους χώρους τούτους μετά των τυχόν επ'αυτών κτισμάτων κλπ. εις τους άλλους συνιδιοκτήτας του κυρίου ακινήτου ή εκποιουμένων υποχρεωτικώς και των χώρων τούτων μετά του κυρίου ακινήτου κατά τας περιπτώσεις των παρ.3 και 4 του ατυού ως άνω άρθρου του Ν.3741/29.

 

Αρθρο: 73

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Σύλλογοι Πολυκατοικιών

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.63 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Επιτρέπεται όπως, διά αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιβάλληται εις τους συνιδιοκτήτας προσφυγικών πολυκατοικιών η ίδρυσις συλλόγων, σκοπουύτνων την επίβλεψιν και λήψιν των αναγκαιούντων μέτρων της πολυκατοικίας και την δημιουργίαν σχετικών πόρων, εις ούς περιλαμβάνεται και η υποχρεωτική εισφορά των συνιδιοκτητών, ήτις εν περιπτωσει καθυστερήσεως εισπράττεται συμφώνως προς τας διατάξεις των Νόμων περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

2. Οι Σύλλογοι, ών τα καταστατικά εγκρίνονται παρά του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας, θα τελώσιν υπό την άμεσον εποπτείαν του οικείου Νομάρχου και την ανωτέραν εποπτείαν και τον έλεγχον του Υπουργείου τούτου. Αν εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως της κατά την παρ.1 του παρότνος άρθρο αποφάσεως του Υπουργού, δεν υποβληθή εις το Υπουργείον προς έγκρισιν το καταστατικόν, τούτο συντάσσεται υπό του Υπουργείου και κοινοποιούμενον εις τους ενδιαφερομένους, καθίσταται υποχρεωτικόν δι'αυτούς.

 

Αρθρο: 74

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Τακτοποίησις παραχωρήσεως Νέας Ορεστιάδος.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.64 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος και παρ.1 του άρθ.6 του υπ' αριθ.80/60 Β.Δ/τος)

1. Πράξεις μεταβιβάσεως προς τρίτους πρόσφυγας ή γηγενείς κυριότητος οικοπέδων της πόλεως Νέας Ορεστιάδος υπ'πο των κατόχων προσωρινών παραχωρητηρίων, χορηγηθέντων αυτοίς υπό του Τοπικού Συμβουλίου Στεγάσεως Προσφύγων Ορεστιάδος, εφ'όσον απαπληρούται ολόκληρος η αξία του οικοπέδου, δύνανται να νομιμοποιώνταιδι'αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού Γενικού Διοικητού, μετά σύμφωνον γνώμην του παρ'αυτώ Συμβουλίου Στεγάσεως.

2. Επιτρέπεται η μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως αναγνώρισις δικαιώματος αστικής αποκαταστάσεως εις τους καθ'οιονδήποτε τρόπον κατόχους οικοπέδων της πόλεως Νέας Ορεστιάδος, εφ'όσον υποβάλλωσιν αιτήσιες και τα δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ορισθησόμενα δικαιολογητικά εντός δύο ετών από της ισχύος του παρότνος.

Η νομιμοποίησις αύτη ενεργείται επί καταβολή δρχ. 500 μεν προκειμε'νου περί δικαιούχου αποκαταστάσεως προσφυγικής οικογενείας και δρχ. 1.000 προκειμένου περί λοιπών οικογενειών.

 

Αρθρο: 75

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Καταστήματα Νέας Φιλαδέλφειας

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.65 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Η δι' ενσφραγιστων πορσφορών γενομένη εκποίησις των καταστημάτων Νέας Φιλαδελφείας (Αθηνών ) δύναται ν'ακυρωθή δι'αποφάσεως του Υπουργού μετά σύμφωνον γνώμην του Νομαρχιακού Συμβουλίου Στεγάσεως Αττικής διατασσομένου δια της αυτής αποφάσεως νέου καθθορισμού τιμήματος υπό της κατά το άρθρ.13 του παρότνος Επιτροπής.

2. Επιτρέπεται η παραίτησις και ακύρωσις τυχόν γενομένης συμβολαιογραφικής πράξεως, εφ'όσον οι κατέχοντες τα επανεκτιμώμενα καταστήματα δεν ήθελον αποδεχθή εντός ενός μηνός από της οχλήσεως το νέον τίμημα.

 

Αρθρο: 76

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Ρύθμισις στεγαστικών θεμάτων Αγ.Φωτεινής Θεσ/νικης

 

Κείμενο Αρθρου

(Ν.Δ.3992/1959)

'Αρθρον πρώτον.

Κυρούται αφ'ής εξεδόθη η υπ'αριθ. 1019/20.11.1958 πράξις του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουσα ως κάτωθι:

1. Πράξις υπ'αρθ. 1019 της 20 Νοεμ.1958 «περί κατεδαφίσεως υφισταμένων επί εκτάσεως ανταλλαξίμου περιουσίας παραχωρηθείσης εις την Διεθνή 'Εκθεσιν και το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης».

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Εισηγουμένου του κ.επί της Κοινωνικής Προνοίς Υπουργού, αποφασίζει:

1. Τα επί εκτάσεως ανταλλαξίμου περιουσίας, παραχωρηθείσης ή παραχωρηθησομένης εις την Διεθνή 'Εκθεσιν και το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης προς εκπλήρωσιν των σκπών αυτών, εμφαινομένης υπό στοιχ. Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Α του σχεδιαγράμματος του Μηχανικού Γ.Κατσώνη και το από 8 Απρ.1958 σχεδιάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Δ.Γκότση, όσον αφορά τον χώρον τον προοριζόμενον δια την ανέγερσιν της Πολυτεχνικής Σχολής, υφιστάμενα πάσης μορφής κτίσματα κατεδαφίζονται από της ισχύος της παρούσης.

2. Εις τους κατόχους των κτισμάτων τούτων και διαμένοντας εντός αυτών παρέχεται αποζημίωσις καταβαλλομένη υπό του Κέντρου Κοιν.Προνοίας Θεσαλονικής, κατόπιν εντολής του Υπουργού Βορείου Ελλάδος.

3. Η αποζημίωσις καθορίζετι απρ'Επιτροπής συγκροτουμένης υπό του Νομάρχου Θεσσαλονικης και αποτελουμένης υπό των : α. Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρά τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, ως Προέδρου, ενός Μηχανικού του Πολεοδομικού Γραφείου Θεσσαλονίκης και γ. ενός Οικονομικού Εφόρου της αυτής πόλεως, ως μελών. Δια τον καθορισμόν της αποζημιώσεως λαμβάνεται υπ'όψιν η σημερινή αξία του κτίσματος, εκπιπτομένου του αναλόγου ποσοστού λόγω παλαιότητος.

4. Η εξόφλησις της αποζημιώσες γίνεται μετά προηγούμένην κατεδάφισιν των κτισμάτων υπό του Κέτνρου Κοιν.Προνοίας Θεσσαλονίκης μετά πάροδον 10ημέρου από της επιδόσεως κλήσεως προς λήψιν της αποζημιώσεως. Τα υλικά των κατεδαφιζομένων κτισμάτων δύνανται ν'αποκομισθούν υπό των κατόχων των κτισμάτων ιδίαις αυτών δαπάναις, εντός πέντε ημερών από της κατεδαφίσεως.

5. Πλήν της κατά τα άνω αποζημιώσεως δύναται να παραχωρηθή εις τους κατόχους των κατεδαφιζομένων κτισμάτων τους μη έχοντας εν τη πόλει Θεσαλονίκης ιδιοκτησίαν, έστω και προικώον, οικόπεδον εκ των τελούντων υπό την διαχείρισιν του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας και προοριζομένων δι'αστικήν αποκατάστασιν προσφύγων. Η παραχώρησις του οικοπέδου γίνεται συμφώνως πορς τας διατάξεις της παρ.5 του άρθ.9 του παρόντος.

6. Εφ'όσον το ποσόν της προβλεπομένης υπό της παρ.3 της παρούσης αποζημιώσεως είναι κατώτερον των ορίων των χορηγουμέων οικονομικών δανείων αυτοστεγάσεως εις προσφυγικάς οικογενείας, δύναται το Συμβούλιον Προνοίας και Στεγάσεως Θεσσαλονίκης, να εγκρίνη την χορήγησιν εις αυτούς δανείου, ποσού ίσου πρς τον υπολειπόμενον ποσοστόν δια την κάλυψιν του προβλεπομένου δανείου αυτοστεγάσεως. Η αποζημίωσις και το δάνειον ομού δεν δύνανται να υπερβούν το ποσόν των δρχ. 35.000 κατ'ανώτατον όριον.

Η αξία του οικοπέδου και το κατά την παρούσαν παράγραφον χορηγηθησόμενον ποσόν δανείου αυτοστεγάσεως θέλουν εξοφληθή συμφώνως προς τας διατάξεις του παρότνος.

7. Εις τους μισθωτάς των υπό κατεδάφισιν κατά τας διατάξεις της παρ.1 της παρουσης κτισμάτων, καταβάλλεται υπό του Κέτνρου Κοιν.Προνοίας Θεσσαλονίκης εφ'άπαξ χρηματικόν βοήθημα καθορισθησόμενον κατά περίπτωσιν υπό του Υπουργού Βορείου Ελλάδος, μετά γνώμην του Συμβουλίου Προνοίας και Στεγάσεως Θεσσαλονίκης, επί σκπώ διευκολύνσεως αυτών δια την άμεσον μίσθωσιν ετέρου χώρου προς μεταστέγασιν. Η καταβολή του εφ'άπαξ βοηθήμνατος γίνεται άμα τη αποχωρήσει του μισθωτου'εκ του κατεχομένου παρ'αυτού μισθίου χώρου, ήτις αποχώρησις είναι υποχρεωτική μετά παρέλευσιν 15νθημνέρου από της κοινοποιήσεως της κλήσεως προς λήψιν του βοηθήματος.

Αι διατάξεις της παρούσης κατισχύουν των διατάξεων του ισχύοντος ενοικιοστασίου.

8. Εις τους εκ των μισθωτών πρόσφυγας ως και ησφαλισμένους εν γένει, δύναται να παραχωρηθή κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου Προνοίας και Στεγάσεως Θεσσλονίκης οικόπεδον, συμφώνως προς τας διατάξεις της παρ.5 της παρούσης, ως και δάνειον αυτοστεγάσεως, ποσού ίσου προς το παρεχόμενον εις τας αυτοστεγαζομένας προσφυγικά οικογενείας.

Η αξία του οικοπέδου και το κατά την παρούσαν παράγραφον χορηγηθησόμενον δάνειον θέλουν εξοφληθή συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος.

9. Προς κάλυψιν της απιτουμένης δαπάνης δια την καταβολήν της προβλεπομένης υπό της παρούσης αποζημιώσεως των κτισμάτων και του εφ'άπαξ χρηματικού βοηθήματος, εγκρίνεται η διάθεσις α. ποσού δρχ. 3.500.000 εκ του κρατικού προϋπολογισμού και β. δρχ. 1.500.000 εκ του προϋπολογισμού του Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Τα ποσά ταύτα εισάγονται ως έσοδον του Ειδικού Λογαριασμού Αστικής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, η έγκρισις δε και η διάθεσις αυτών ενεργείται υπό του Συμβουλίου Προνοίας και Στεγάσεως Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντολής του Υπουργού Βορείου Ελλάδος.

Εκδόσαν προς τούτο την υπ'αίρθ.1019 παρούσαν πράξιν ήτις κυρωθήσεται νομοθετικώς μερίμνη του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας.

Αρθρον δεύτερον

1. Εκ της παρ.2 της ως άνω κυρουμένης πράξεως διαγράφεται η φράσις "και δινέμοντας εντός αυτών".

2. Εκ της παρ.3 και εν τω τελευταίω στίχω ταύτης διαγράφεται η φράσις "εκπιπτομένου του αναλόγου ποσοστού λόγω παλαιότητος".

Εν τέλει δε αυτής προστίθενται τα κάτωθι εδάφια: "Κατά της προσδιοριζούσης των αποζημίωσιν αποφάσεως της Επιτροπής επιτρέπεται εις τον δικαιούχον προσφυγή ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, καθισταμένου αποκλειστικώς αρμοδίου, δικάζοντος κε των ενότνων πάντοτε δε κατ'αουσίαν και ερήμην έτι του ετέρου των διαδίκων, κατα την διαδικασίαν του άρθ.634 της Πολ.Δικονομίας και εκδίδοντος την απόφασίν του εντός επτά ημερών απότ ης συζητήσεως της προσφυγής, απαγορευομένης της εις το Δικαστήριον παραπομπής.

Η προσφυγή ασκείται δια καταθέσεως παρά τω Γραμματεί Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και επιδόσεως υπό του προσφεύγοντος, δικογράφου φέροντος τα στοιχεία της αγωγής εντός προθεσμίας τριών ημερών από της προσκλήσεως των δικαιούχων προς είσπραξιν της αποζημιώσεως.

Η επίδοσις της προσφυγής γίνεται εις τον Διευθυντής του Κέτνρου Κοινωνικής Προνοίας Θεσσαλονίκης, Η προς εμφάνισιν προθεσμία προς συζήτησιν της αγωγής ορίζεται δια πράξεως του Προέδρου Πρωτοδικών επί της προσφυγής και δεν δύναται να είναι βραχυτέρα των τριών ημρών και μικροτέρα των 5 ημερών, μη παρεκτεινομένη περαιτέρω λόγω αποστάσεως. Δια της καταβολής τφη ςαποζημιώσεως εις εμφανισθέντα ως δικαιούχον, το Δημόσιον απαλάσσεται πάσης επί της αιτίας ταύτης υποχρεώσεως. Τρίτοι αξιούτνες ότι αυτοί είναι οι αληθείς δικαούχοι της καταβληθείσης αποζημιώσεως δεν δύνανατι να στραφούν κατά του Δημοσίου, δικαούμενοι μόνον ν'αναζητήσουν ταύτην παρά του παρανόμως εισπράξαντος. Η εκ της παρούσης απαίτησις αποζημιώσεως των δικαιούχων παραγράφεται μετά παρέλευσιν εξ μηνών από της κατά το εδαφ.4 της παρούσης προσκλήσεως προς απόληψίν της ή από της εκδόσεως της προσδιοριζούσης την άνω αποζημίωσιν προεδρικής αποφάσεως.

Εις τα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται εφ'άπαξ αποζημίωσις, καθοριζομένη δι'αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικής Προνοίας"

3. Εκ της παρ.6 η φράσις "είναι κατώτερον των ορίων των χορηγουμένων οικονομικών δανείων" αντικαθίσταται δια της φράσεως "είναι κατώτερον των ήδη αναλόγως των μελών της οικογενείας χορηγουμένων οικοδομικών δανείων".

4. Εν τέλει του πρώτου εδαφίου της παρ.7 προστίθεται εδάφιον έχον ούτω: "Του αυτού χρηματικού βοηθήματος δικαιούνται και οι κάτοχοι κτισμάτων διαμένοντες εν αυτοίς, εφ'όσον κατά την τελικήν εκτίμησιν η αξία του κτίσματος δεν υπερέβη το ποσόν των 15.000 δραχμών".

5. Εν τέλει του πρώτου εδαφίου της παρ.9 προστίθεται εδάφιον έχον ούτω: "Εν περιπτώσει ανεπαρεκείας των διά της παρούσης διατιθεμένων πιστώσεων, διατίθενται συμπληρωματικαί τοιαύται εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού ή εκ του Ειδικο'Λογαριασμού Αστικής Αποκαταστάσεως Προσφύγων".

6. Εις την κυρουμένην πράξιν προστίθεται παρ.10 έχουσα ούτω: "10. Οιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξις της κειμένης νομοθεσίας περί δυνητικής ή υποχρεωτικής πωλήσεως ανταλλαξίμων κτημάτων απ'ευθείας εις τους κατόχους τούτων ή τους αναγείροντας κτίσματα οιασδήποτε φύσεως και αξίας δεν εφαρμόζονται επί των κατα το εδαφ. 1 της κυρουμένης πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου εκτάσεων". Πάσα λεπτομέρεια αναγομένη εις την διαδικασίαν εφαρμογής της κυρουμένης πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου ως και τον προδιορισμόν των δικαιολογητικών διαχειρίσεως των προβλεπομένων υπό ταύτης ποσών, ρυθμίζεται δι'αποφάσεως του Υπουργού Βορείου Ελλάδος.

 

Αρθρο: 77

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Επιτάξεις χώρων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.4 του Ν.2797/54).

1. Χώροι κατειλημμένοι υπό παραπηγμάτων κατά την έννοιαν την αναφερομένην εν άρθ.59 του παρόντος, εις ά στεγάζονται προσφυγικαί οικογένειαι, δύνανται να επιταχθώσιν από της ισχύος του παρόντος, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας, μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως. Εις τας διατάξεις του παρόντος εδαφίου υπάγονται και χώροι κατειλημμένοι υπό λυομένων οικημάτων δια την στέγασιν προσφύγων εκ των χωρών του παραπετάσματος Ελλήνων το γένος. Εις του αναγωνριζομένους κατά τας διατάξεις της παρ.8 του άρθ.64 του παρόντος ιδιοκτήτας των ως άνω χώρων καταβάλλεται μηνιαίως αποζημίωσις, ανεξαρτήτως αν οι εγκατεστημένοι είναι άποροι, ή εύποροι, καθοριζομένη δι' αποφάσεως του κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως εις βάρος του κατά το άρθ.25 του παρόντος λογαριασμού.

2. Εις τους εγκατεστημένους ή εγκαθισταμένους εις τους ως άνω επιτασσομένους χώρους πρόσφυγας δύναται να επιβληθή κατά μήνα τίμημα χρήσεως καθοριζόμενον υπό του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως.

Της καταβολής του τιμήματος τούτου απαλλάσσονται όσοι ήθελον κριθή ως άποροι παρά του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως.

Της καταβολής του τιμήματος τούτου απαλλάσσονται όσοι ήθελον κριθή ως άποροι παρά του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως.

Η βεβαίωσις και είσπραξις του τιμήματος χρήσεως ενεργειται συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθ.20 και 25 του παρόντος και υπέρ του Λογαριασμού του αρθ.25 του παρόντος.

3. Εάν ο δικαιούχος της αποζημιώσεως ή οι εγκατασταθέντες πρόσφυγες εις βάρος των οποίων ήθελε καταλογισθή τίμημα χρήσεως, δεν αποδεχθώσι τον γενόμενον υπό του κατά τα εδαφ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου Συμβουλίου προσδιορισμόν αυτού, δύνανται εντός μηνός από της εγγράφου ειδοποιήσεως, γενομένης υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας να αιτήσωνται τον δια δικαστικής εκτιμήσεως καθορισμόν της αποζημιώσεως ή του τιμήματος χρήσεως κτά την διαδικασίαν του Ν.ΒΧΗ "περί εξώσεως δυστροπούντων μισθωτών"

4. Αι επιτάξεις των ως άνω χώρων αίρονται άμα τη κατεδαφίσει των επ'αυτών παραπηγματων, δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας , εκδιδομένης υποχρεωτικώς εντός εξαμήνου.

 

Αρθρο: 78

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Επιτάξεις οικημάτων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.5 του Ν.2797/54)

1. Ο Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας ή το υπ'αυτού εξουσιοδοτούμενον όργανον , δύναται δι'αποφάσεώς του να επιβάλλη τίμημα χρήσεως εις άπαντα τα στεγαζόμενα άτομα επί επιταχθέντων οικημάτων δι'ομαδικήν στέγασιν, δια τα οποία οικήματα το Δημόσιον καταβάλλει μίσθωμα. Της καταβολής του τιμήματος τούτου απαλλάσσονται όσοι ήθελον κριθή ως άποροι παρά του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως. Το Τίμημα χρήσεως καθορίζεται δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας ή του παρ'αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως, αναλόγως προς τον κατεχόμενον χώρον και την οικονομικήν κατάστασιντ ου στεγαζομένου, εισπράττεται δε παρά του οικείου Δημοσίου Ταμείου κατά τα περί εισπράξεων δημοσίων εσόδων διατάξεις. Εν ή περιπτώσει οι στεγαζόμενοι δεν αποδέχονται την κατά τα ανωτέρω τιμήν εφαρμόζεται η παρ.3 του προηγουμένου άρθρου.

2. Επιτάξεις οικημάτων γενόμεναι δι'ομαδικάς στεγάσεις ή δι'οιανδήποτε άλλην αιτίαν, εφ'όσον τα οικήματα ταύτα εχρησιμοποιήθησαν δι'ομαδικήν στέγασιν ατόμων ή κατελήφθησαν ταύτα παρ'οιουδήποτε δια στέγασιν, δύνανται να αρθώσι προκειμένου μεν περί οικήματος εν τη περιφερεία της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, δι'αποφάσεως του Υπουργου Κοιν.Προνοίας μετά σύφμωνον γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως, προκειμένου δε περί οικημάτων κειμένων αλλαχού, δι'αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, μετά σύμφωννον γνώμην του εν τη περιφερεία λειτουργούντος Συμβουλίου Στεγάσεως.

Εάν επί τινος των οικημάτων τούτων υφίστανται και επιτάξεις δι'ατομικάς στεγάσεις, δύναντι να αίρωνται και αύται δια της αυτής αποφάσεως της αιρούσης την δι'ομαδικάς στεγάσεις επίταξιν ή κατάληψιν.

Ο Υπουργός Κοιν.Προνοίας, αίρων την επίταξιν ή κατάληψιν κατά την προηγουμένην παράγραφον, διατάσσει την μεταστέγασιν ή την διοικητικήν αποβολήν των στεγαζομένων, δια της Αστυνομικής Αρχής.

Δύνανατι οι ενδιαφερόμενοι υπέρ της άρσεως της επιτάξεως να αιτήσωνται την εκτέλεσιν της περί αποβολής αποφάσεως, κατά τας περί εκτελέσεως διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας (άρθ.862 και επ.) αφού προηγούμένως περιαφθή αύτη τον τύπον της εκτελέσεως υπό του οικείου Προέδρου Πρωτοδικών. Κατα της εκτελέσεως υπό του οικείου Προέδρου Πρωτοδικών. Κατά της εκτελέσεως δεν χωρεί ένδικον μέσον , ουδέ παρέχεται αναστολή.

3. Στεγαζομένων εις επίτακτα ή καταληφθέντα οικήματα δι'ομαδικάς στεγάσεις Δημοσίων Υπάλλήλων, λόγω μεταθέσεως ουχί τη αιτήσι των, βομοβοπλήκτων και συμμοριοπλήκτων ων η καταστραφείσα οικία έκειτο εν τη πόλει εν ή διαμένουσι, προσφύγων εξ άλλων χωρών Ελλήνων το γένος, ως και δικαιουμένων αποκαταστάσεως αστών προσφύγων του 1922, εφ'όσον ούτοι δεν μεταστεγάζονται, δύναται η άρσις της επιτάξεως να γίνηται μερικώς δια τους μη κατεχομένους υπό των άνω ατόμων χώρους του οικήματος.

4. Οικήματα ανήκοτνα εις υπηκόους ξένων Κρατών, επιταχθέντα ή καταληφθέντα είτε δι'ομαδικάς, είτε δι'ατομικάς στεγάσεις μέχρι της ενέρξεως της ισχύος του Ν.2797/1954 λύοτναι της επιταξεως άμα τη παρελεύσει ενός μηνός από της ισχύος του Νόμου τούτου, αποδιδόμενα ελεύθερα εις τους δικαιούχους αυτών, υπό τον όρον της αμοιβαιότητος, προκυπτούσης εις τε εξ υφισταμένης Διεθνούς Συμβάσεως, είτε εκ δηλώσεως της οικείας Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας διτάσσειτ ην μεταστεγασιν ή την διοικητικήν αποβολήν των εν αυτοίς στεγαζομένων δια της Αστυνομικής Αρχής, και δια μεν τους εξ αυτών κεκτημένους στεγαστικά δικαιώματα κατα τας διατάξεις του Α.Ν. 484/45, δύναται ο Υπουργός να παρατείνη την παραμονήν των εις τους ούς κατέχουσι χώρους, ουχί πέραν των τεσσάρων μηνών από της λύσεως της επιτάξεως, δια δε τους λοιπούς ουχί πέραν των δύο μηνών. Δύνανται οι δικαιούχοι του αιρομένου της επιτάξεως οικήματος να αιτήσωνται την εκτέλεσιν της περί αποβολής αποφάσεως κατά τας επρί εκτελέσεως διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας (άρθ.862 και επόμενα) αφού περιαφθή αύτη τον τύπον της εκτελέσεως, υπό του οικείου Προέδρου Πρωτοδικών. Κατά της εκτελέσεως δεν χωρεί ένδικον μέοσν ουδέ παρέχεται αναστολή.

5. Αι διατάξεις του απρότνος άρθρου εφ'όσον αντίκεινται εις τας διατάξεις του ενιοκοστασίου ή άλλου ειδικού Νόμου κατισχύουν τούτων.

 

Αρθρο: 79

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Οικόπεδα αυθαιρέτως καταληφθέντα

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Παραχώρησις κρατικών ακινήτων καταληφθέντων αυθαιρέτως

(Αρθ.66 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Κρατικά οικόπεδα ή της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων , ανήκοντα εις την κυριότητα ή διαχείρισιν του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας, καταληφθέντα οπωσδήποτε μέχρι της 30 Οκτω.1950 παρά προσώπων δικαιούχων ή μη αποκαταστάσεως συμφώνως της περί αποκαταστάσεως αστών προσφύγων κειμένη Νομοθεσία και επί των οποίων μέχρι της ημερομηνίας ταύτης έχουσι αναγερθή πλήρεις οικοδομαί, χρησιμοποιούμεναι δια την οικιακήν αυτών στέγασιν, δύνανται να παρασωρηθώσιν εις ταύτα κατά τας κατωτέρω διατάξεις.

2. Αποκλείεται η παραχώρησις οικοπέδων κατά τας διτάξεις του παρότνος, κειμένων εντός περιοχών ή εκτ'σεως εφ'ών έχουσι ανεγερθή προσωρινοί Συνοικισμοί εκ παραπηγμάτων ή προσωρινών στεγάστρων. Ωσααύτως αποκλέιεται η τοιαύτη παραχώρησις οικοπέδων, εις περιοχάς, αίτινες δεν έχουσι ρυμοτομηθή και διανεμηθή εις οικόπεδα ή εάν τα καταληφθέντα και μετά την γενησομένην ρυμοτόμησιν καιδιανομήν εμπίτπουν επί πλατειών, οδών ή άλλων κοινοχρήστων χώρων.

 

Αρθρο: 80

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Οροι παραχωρήσεως

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.67 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

Πρόσωπα δυνάμενα να τύχωσι της παραχωρήσεως ταύτης δέον να είναι:

α. Ελληνες το γένος και την υπηκοότητα.

β. Να μη κέκτηνται τόσον ταύτα όσον και οι μετ' αυτών συνοικούντες εν τη αυτή κατοικία σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού, μεθ'ών αποτελούν την αυτήν οικογένειαν κατά τον χρόνον της παραχωρήσεως, ιδιόκτητον ακίνητον εις τον τόπον ένθα κείται το καταληφθέν.

γ. Να μην είναι αποδεδειγμένως πλούσιοι κατά την ητιολογημένην κρίσιν του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως.

 

Αρθρο: 81

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιολογητικά

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.68 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος και παρ.2 του άρθ.6 του υπ'άριθ. 80/60 Β.Δ/τος).

Η παραχώρησις του ακινήτου ενεργείται υπό τας κάτωθι προϋποθέσεις.

α. Υποβολή αιτήσεως μετά των απαιτουμενων δικαιολογητικών εις το Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας μέχρι 31 Δεκ.1960, επρί παραχωρήσεως του καταληφθέντος οικοπέδου.

β. Υποβολή υπευθύνου βεβαιώσεως του αιτούντος περί του χρόνου της ανεγέρσεως της οικοδομής, της αξίας ταύτης κατά τον χρόνον της συντάξεως της βεβαιώσεως, μετά πλήρους περιγραφή ςαυτής και του καταληφθέντος οικοπέδου.

γ. Το καταληφθέν οικόπεδον να είναι άρτιον κατά τα εγκεκριμένα κτηματολογικά διαγράμμτα του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας , το δε επ'αυτού κτίσμα να πληροί την έννοιαν της πλήρους οικοδομής, ως αύτη διαγράφεται υπό της κειμένης περί αποκαταστάσεως προσφύγων Νομοθεσίας και να ευρίσκεται εν τάξει προς τας περί πολεοδομίας διτάξεις.

δ. Να είναι οικογενειακώς εγκατεστημένοι εις την κατοικίαν κατά τον χρονον τη ςπαραχωρήσεως.

ε. Να υποβάλη γραμμάτιον καταθέσεως παραβόλου κατά το άρθ.88 του παρόντος.

 

Αρθρο: 82

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Τίμημα

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.69 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Η παραχώρησις των οικοπέδων ενεργείται συμφώνως τω άρθρ.11 του παρόντος μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως.

2. Ως τίμημα του οικοπέδου ορίζεται δια μεν την περίπτωσιν, καθ' ήν ο καταλαβών είναι πρόσφυξ δικαιούχος αποκαταστάσεως η κατ'Οκτώβριον του 1940 αξία αυτού πολλαπλασιαζομένη επί συντελεστήν οριζόμενον δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας μετά γνώμην του κετνρικού Συμβουλίου Στεγάσεως, δια πάσαν άλλην δε περίπτωσιν η τρέχουσα αυτού αξία, καθοριζομένη παρά του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως, μετά γνώμην τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής, συγκροτουμένης κατά το άρθρ.13 του παρόντος.

Το τίμημα εισπράττεται κατά τας διατάξεις του παρότνος εις δέκα εξαμηνιαίας ίσας ατόκους ληξιπροθέσμους δόσεις, εξ ών η τελευταία προκαταβάλλεται.

3. Η μη έγκαιρος καταβολή ληξιπροθέσμου τινός δόσεως επάγεται την καταβολήν τόκου υπερημερίας 6% ετησίως επί του καθυστερουμένου ποσού. Εν περιπτώσει μη ολοσχερούς εξοφλήσεως του τιμήματος μετά παρέλευσιν έτους από της λήξεως του χρόνου καταβολής της τελευταίας δόσεως, το οικόποεδον μετά των επ'αυτού κτισμάτων περιέρχεται εις την κυριότητα του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας κατά το αρθρ.87 του παρόντος.

Εν τη περιπτώσει ταύτη τα εισπραχθέντα ποσά επιστρέφονται δια της εκδόσεως χρηματικού ενταλματος εις βάρος του κατά το άρθρ.25 του παρόντος προβλεπομένου λογαριασμού.

 

Αρθρο: 83

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Εκκρεμείς υποθέσεις

Σχόλια
Η εντός " " τελευταία παράγραφος συμπληρώθηκε με την παρ. 6 άρθρου 4 Ν.Δ. 4176/1961.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.70 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

Δια τας εκκρεμούσας κατά την δημοσίευσιν του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος παρά τω Υπουργείω Κοιν.Προνοίας υποθέσεις αυθαιρέτων καταλήψεω, δι'άς δεν εξεδόθησαν μέχρι της δημοσιεύσεως του ειρημένου Δ/τος οριστικά παραχωρητήρια, τα καταβληθέντα ποσά θωρούνται ως προκαταβολή, εφ'όσον δεν είναι μικρότερα της οριζομένης προκαταβολής των δόσεως, επί του δυνάμει του παρόντος καθοριζομένου τιμήματος. "Εξαιρείται η περίπτωσις καθ' ήν, το τίμημα, εξωφλήθη δια πραγματικής καταβολής μέχρι της ισχύος του Ν.2044/1952, βάσει των μέχρι τότε ισχυουσών διατάξεων, ότε το παραχωρητήριον εκδίδεται επ'ονόματι του δικαούχου και ανεξαρτήτως αν το ακίνητον κατέχεται παρά μισθωτου ή άλλου προσώπου εντολή τούτου, μετά πορηγουμένην καταβολήν εφ' άπαξ ποσού υπέρ Υ.Δ.Α.Π.Σ. καθοριζομένου διά αποφάσεως του Υπουργου Κοιν.Προνοίας και μη δυναμένου να υπερβή το ποσόν των 5.000 δραχμών. Ποσά καταβληθέντα μέχρι τούδε, κατ'εφαρμογήν τη συμπληρουμένης διατάξεως, δεν επιστρέφονται".

 

Αρθρο: 84

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Κατά παρέκκλισιν παραχωρήσεως

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθ.71 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος)

Πρόσωπα στερούμενα των προσότνων του άρθρου 80 του παρόντος, πληρούντα όμως τας προυποθέσεις των λοιπών άρθρων, δύνανται να τύχωσι της απραχωρήσεως του καταληφθέντος οικοπέδου τη αιτήσει των , αλλ'εν τοιαύτη περιπτώσει ως τίμημα του οικοπέδου λογίζεται η τρέχουσα αυτού αξία ως ανωτέρω πορσαυξανομένη κατά 20%.

 

Αρθρο: 85

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Καταστήματα, Βιοτεχνία, Βιομηχανίαι

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθ.72 του από 27-1/9.2.53 Β.Δ/τος και παρ.2 του άρθ.6 του υπ'αριθ.80/60 Β.Δτος)

1. Οικόπεδα του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας ή της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων καταληφθέντα αυθαιρέτως μέχρι της 30 Οκτω.1950, παρά δικαούχων ή μη αποκαταστάσεως προσφύγων, εφ' ών είναι εγκαθιδρυμέναι βιομηχανίαι ή καταστήματα δύνανται να παραχωρώνται εις τους ιδιοκτήτας των βιομηχανιών ή καταστημάτων τούτων, εφ'όσον : α. υποβάλλωσιν αιτήσεις μετά των λοιπών δικαιολογητικών προς τούτο μέχριτης 31.12.60 β. είναι 'Ελληνες υπήκοοι, γ. το καταληφθέν δεν ευρίσκεται εντός περιοχής ή εκτ'σεως, εφ'ών έχωσιν ανεγερθή πορσωρινοί συνοικισμοί εκ παραπηγμάτων πορσωρινών στεγάστρων κλπ. κατά το 'αρθρ.79 του παρόντος, δ. καταθέσωσι γραμμάτιον εισπράξεως παραβόλου κατά το άρθ.88 του παρόντος.

2. Επαγγελματίαι εγκατεστημένοι πορσωρινώς προς 15 ετίας τουλάχιστον, επί οικοπέδων απηλλοτριωμένων δι' αποκατάστασιν αστών προσφύγων, εν τη περιοχή Δραπετσώνας Πειραιώς και των προσυγικών Συνοικισμών των επαρχιακών πόλεων, πλήρων Αθηνών και Πειραιώς επί τωνοποίων ασκούσιν έκτοτε το βιοποριστικόν των επάγγελμα, δύνανται προς οριστικήν επαγγελματικήν αποκατάστασιν, να τύχωσι της παραχωρήσεως των οικοπέδων τούτων, εάν ταύτα περιλαμβάνωνται εις εγκεκριμένα παρά του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας κτηματολογικά διαγράμματα, έστω και εάν δεν κέκτηνται τα υπό της κειμένης Νομοθεσίας προβλεπόμενα προσόνται εφ'όσον στερούνται ετέρας επαγγελματικής στέγης ιδιοκτητου ή επί μισθώσει ή άλλης οιασδήποτε εργασίας.

3. Η παραχώρησις δια τας περιπτώσεις του άρθρου τούτου θα ενεργήται κατά τας διατάξεις του άρθ.11 του παρόντος μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως.

4. Το τιμημα δια μεν την περίπτωσιν, καθ'ήν το οικόπεδον κατελήφθη παρά πρόσφυγος δικαιούχου κατά την κειμένην Νομοθεσίαν, αστικής αποκαταστάσεως, ορίζεται εις την κατ' Οκτώβριον του 1940 αξίαν αυτού εις χαρτίνας δραχμάς πολλαπλασιαζομένην επί συντελεστήν οριζόμενον κατά κατηγορίας και αναλόγως του σκοπού, δι' όν χρησιμοποιείται το επ'αυτού κτίσμα (κατάστημα-βιομηχανία) δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως, εις πάσαν δε άλλην περίπτωσιν εις την τρέχουσαν αυτού αξίαν, εκτός εάν το επ'αυτού κτίσμα χρησιμοποιείται, παρά δικαιούχου, ή μη , δια βιομηχανίας, όοτε το τίμημα της τρεχούσης αξίας προσαυξάνεται κατά 50%. Βιομηχανία κατά την έννοιαν του παρόντος είναι πάσα επιχείρησις χρησιμοποιούσα μηχανικά μέσα δια την παραγωήν είδους τινός και απασχολούσα συνήθως πέραν των δέκα προσώπων συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρηματιών.

Η τρέχουσα αξία ορίζεται κατά το άρθρο 82 του παρόντος. Το ως άνω τίμημα εισπράττεται κατά τας διατάξεις του παρόντος δια δέκα ίσων εξαμηνιαίων ληξιπροθέσμων ατόκων δόσεων, εξ ών η τελευταία προκαταβάλλεται .

5. Καθυστέρησις καταβολής δόσεώς τινός επάγεται τόκον υπερημερίας οριζόμενον εις 6% ετησίως.

Εν περιπτώσει μη εξοφλήσεως ολοκλήρου της οφειλής, μετά παρέλευσιν έτους από της λήξεως του χρόνου καταβολής της τελευταίας δόσεως, το οικόπεδον μετά των επ' αυτού κτισμάτων περιέρχεται εις την κυριότητα του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας κατά το άρθρ.87 του παρόντος.

6. Επαγγελματίαι, εγκατασταθέντες παρά της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων ή του Υπουργείου εις Κρατικά ακίνητα προς επαγγελμαντικήν αποκατάστασίν των και μη λαβόντες οριστικόν παραχωρητήριον, εφ'όσον μεν δε αποκατεστάθησαν δια παραχωρήσεως οικήματος, δικαιούνται οριστικής παραχωρήσεως τούτου κατά την κειμένην Νομοθεσίαν, εφ' όσον δε έχουσι τύχει αποκαταστάσεως, δύνανται να δικαιωθώσι και της παραχωρήσεως του κατεχομένου καταστήματος, οπότε καταβάλλεται παρ'αυτών η τρέχουα αξία κατά τα ως ανωτέρω οριζόμενα.

 

Αρθρο: 86

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Οικήματα αυθαιρέτως καταληφθέντα

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ.73 του από 27.1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Οικήματα του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας ή της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων κατεχόμενα προ της 1ης Ιαν.1943 συνεχώς παρά δικαιουμένων συμφώνως τη κειμένη Νομοθεσία αστικής αποκαταστάσεως ή μη, δύνανται να παραχωρηθώσιν εις τους κατέχοντας ταύτα εφ'όσον:

α. Είναι 'Ελληνες το γένος και την υπηκοότητα.

β. Δεν κέκτηνται τόσον αυτοί όσον και οι μετ'αυτών συνοικούντες σύζυγοι και συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού, μεθ'ών αποτελούσι μίαν και την αυτήν οικογένειαν κατά τον χρόνοντης παραχωρήσεως, ιδιόκτητον κατοικίαν εις την πόλιν ένθα κείται το καταληφθέν.

γ. Δεν είναι πλούσιοι κατ'ελευθέραν κρίσιν του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως.

2. Η παραχώρησις ενεργείται συμφώνως τω άρθ.11 του παρόντος, υπό την προϋπόθεσιν ότι οι καταλαβόντες υπέβαλον αίτησιν μετά των απαιτουμένων δικαιολογητικών μέχρι 31.12.1953.

3. Το τίμημα ορίζεται δια μεν τους δικαιουμένους αποκαταστάσεως εις την κατ' Οκτώβριον του 1940 αξίαν του ακινήτου εις χαρτίνας δραχμάς πολλαπλασιαζομένην επί συντελεστήν οριζόμενον δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως, εισπράττεται δε κατά τας διατάξεις του παρόντος εις δέκα εξαμηνιαίας δόσεις, εξ ών η μία προκαταβάλλεται. Προκειμένου περί μη δικαιούχων αποκαταστάσεως η τρέχουσα αυτού αξία καθοριζομένη παρά του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως μετά γνώμην της τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρ.13 του παρότνος, εισπράττεται δε κατά τας διατάξεις του παρότνος εις είκοσι εξαμηνιαίας ίσας ληξιπροθέσμους ατόκους δόσεις, εξ ών αι δύο τελευταίαι προκαταβάλλονται.

4. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως δόσεως τινός λογίζεται τόκος υπερημερίας 6% ετησίως επί του καθυστερουμένου ποσού.

Εν περιπτώσει μη ολοσχερούς εξοφλήσεως ολοκλήρου του τιμήματος εντός δύο ετών από της λήξεως του χρόνου καταβολής της τελευταίας δόσεως, η κατοικία μετά των τυχόν γενομένων κτισμάτων ή επεκτάσεων περιέρχεται εις την κυριότητα του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας, κατά τα υπό του άρθρ.87 του παρόντος οριζόμενα.

 

Αρθρο: 87

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Κακής πίστεως αυθαίρετοι

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ.74 του από 27.1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Εις περίπτωσιν μη εγκρίσεως της παραχωρήσεως, ή μη συμμορφώσεως του υπέρ ού η παραχώρησις προς τας διατάξεις του παρόντος ή μη υποβολής εμπροθέσμως της αιτήσεως, ή μη υπαγωγής περιπτώσεώς τινός, υπο τας διατάξεις του παρότνος, το καταληφθέν ακίνητον μετά των επ'αυτού πάσης φύσεως κτισμάτων περιέρχεται εις την κυριότητα του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας αυτοδικαίως, άνευ καταβολής οιασδήποτε αποζημιώσεως, οι δε εν αυταίς εγκατεστημένοι θεωρούνται κακής πίστεως και άνευ νομίμου τίτλου κάτοχοι και αποβάλλονται διοικητικώς, εφαρμοζομένων των οικείων διατάξεων του παρόντος.

 

Αρθρο: 88

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Παράβολα

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ.75 του από 27.1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Εις πάσαν αίτησιν υποβαλλομένην προς νομιμοποίησιν αυθαιρέτου καταλήψεως κατά τας διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου επισυνάπτεται διπλότυπον εισπράξεως του Δημοσίου Ταμείου περί καταβολής αυτώ υπέρ του Τ.ΑΠ.Α.Π. παραβόλου εκ δρχ. 200 προκειμένου περί οικοπέδων εις ά ανηγέρθη κατοικία, 300 προκειμένου περί κατλήψεως οικήματος ή οικοπέδου εις ό ανηγέρθη κατάστημα ή βιοτεχνία και 600 εφ'όσον επί του οικοπέδου ανηγέρθη κτίσμα, εις ό λειτουργεί βιομηχανία.

 

Αρθρο: 89

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Οικόπεδα Νάνσεν

Σχόλια
Η εντός () αρμοδιότης του Κ.Σ.Σ. της παρ. 2δ περιωρίσθη εις απλήν γνωμάτευσιν δια του άρθρ.109 Β.Δ. 682/1960.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ.76 του από 27.1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Κρατικά οικόπεδα παραχωρηθέντα βάσει των διατάξεων Α.Ν. 850/1937 "περί παραχωρήσεως δωρεάν εκτάσεως εις τον εν Αθήναις αντιπρόσωπον της Διευθνούς Οργανώσεως Νάνσεν προς ανέγερσιν οικημάτων δια την στέγασιν Αρμενίων προσφύγων", αναλαμβάνονταιεντός εξαμήνου από της ισχύος του από 4/12.11.1952 Β.Δ/τος δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας και τίθενται εις την διάθεσιν του Υπουργείου τούτου, εφ'όσον δεν εξεδόθησαν τα υπό της παρ.2 του άρθρου μόνου του Α.Ν. 850/1937 προβλεπόμενα παραχωρητήρια ή τα επί των οικοπέδων ανεγερθέντα οικήματα δεν κατέχονται υπό Αρμενίων προσφύγων εγκατασταθέντων υπό του αντιπροσώπου της Οργανώσεως Νάνσεν.

2. Τα οικήματα ταύτα πραχωρούνται εις τους κατά την δημοσίευσιν του Α.Ν. 1822/51 (5.6.1951) εστεγασμένους υπό τας ακολουθους προϋποθέσεις:

α. Να υποβάλωσιν αίτησιν μέχρι της 31.12.1952 , συνοδευομένην υπό παραβόλου εκ δρχ. 500.

β. Να είναι 'Ελληνες το γένος και την υπηκοότητα.

γ. Να μη κέκτηνται τόσον οι αιτούντες, όσον και τα μετ'αυτών συνοικούντα μέλη της οικογενείας των, συνδεόμενα μεταξύ των διά συγγενείας μεχρι δευτέρου βαθμού, ιδιόκτητον κατοικίαν εν τη περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.

δ. Να αποδείξωσιν ότι οι αιτούντες εγκατεστάθησαν εις τα οικήματα ταύτα κατόπιν εγγράφου νομίμου εντολή του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας και κατοικώσιν εις ταύτα έκτοτε συνεχώς και ε. Ο κατεχόμενον χώρος ν'αποτελή κατοικίαν (κατά την κρίσιν του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως)

 

Αρθρο: 90

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Τίμημα παραχωρήσεων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ.77 του από 27.1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Ως τίμημα του παραχωρουμένου οικήματος ή τμήματος αυτού, ορίζεται η τρέχουσα αυτού αξία, εκτιμωμένη υπό Εκτιμητικής Επιτροπής, απαρτιζομένης εκ δύο διοικητικών υπαλλήλων επί βαθμώ τουλάχιστον Εισηγητού και ενός τεχνικού εφαρμοζομένων εν προκειμένω των διατάξεων του άρθ.13 του παρόντος. Η Επιτροπή αύτη εν τω υποβαλλομένω πρακτικώ της αναφέρει ιδιαιτέρως την κατά τον χρόνον της εκτιμήσεως τρέχουσαν αξίαν του οικοπέδου και ιδιαιτέρως την αξίαν των κτισμάτων, άτινα εκτιμά εις ήν κατάστασιν ευρίσκοντο ταύτα κατά τον χρόνον της εγκαταστάσεως του αιτούντος την παραχώρησιν, μη υπολογιζομένων οπωσδήποτε των επενεχθεισών εις αυτά επωφελών προσθηκών και βελτιώσεων υπό των νύν στεγαζομένων.

2. Οι αιτούντες έχουσι δικαίωμα παραιτήσεως από της υποβληθείσης αιτήσεως, εφ' όσον λάβωσι γνώσιν της εκτιμηθείσης αξίας του ακινήτου.

 

Αρθρο: 91

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Δόσεις τιμήματος και προϋποθέσεις

Σχόλια
Η εντός () αρμοδιότης του Κ.Σ.Σ. της παρ.1 περιωρίσθη εις απλήν γνωμάτευσιν δια του άρθρ.109 Β.Δ. 682/1960.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ.78 του από 27.1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1.Η παραχώρησις ενεργείται δι'αποφάσεως του Υπουργού Κοιν.Προνοίας κατά τας διατάξεις του άρθρ.11 του παρόντος (και μετά σύμφωνον γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Στεγάσεως) και μετά κατάθεσιν υπέρ του κατά το παρόν λογαριασμού ως προκαταβολής του 1/8 της ως ανωτέρω αξίας του οικοπέδου.

Το τίμημα των υπολοίπων της αξίας του οικοπέδου και των κτισμάτων εισπράττεται κατά τας διατάξεις του παρόντος, εις δώδεκα ίσαν εξαμηνιαίας ατόκους ληξιπροθέσμους δόσεις, εφαρμοζομένων ως προς τον τόκον υπερημερίας, την εγγραφήν υποθήκης κλπ. των διατάξεων του παρόντος.

2. Η παραχώρησις αύτη τελεί υπό τους κάτωθι όρους:

α. Της μη υποβολής ψευδών δικαιολογητικών εκ μέρους του αιτούντος.

β. Της εξοφλήσεως της αξίας του κτίσματος το βραδύτερονεντός έτους από του οριζομένου χρόνου καταβολής της τελευταίας δόσεως.

 

Αρθρο: 92

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Διοικητική αποβολή εκ κτίσματος.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ.79 του από 27.1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Μη εγκρινομένης της παραχωρήσεως εις τους αιτούντας, το κτίσμα αναλαμβάνεται υπό του Υπουργείου Κοιν.Προνοίας, όπερ αποφασίζει περί της διοικητικής αποβολής του στεγαζομένου ή περί της επιβολής αυτώ τιμήματος χρήσεως.

2. Ομοίως το Υπουργείον Κοιν.Προνοίας αποφασίζει περί της διοικητικής αποβολής ή περί καταλογισμού τιμήματος χρήσεως δια τους μη δικαιουμένους να υποβάλωσι αιτήσεις κατά τας διατάξεις του παρόντος, ως και δι'εκείνουν οίτινες δεν θα υποβάλωσιν τοιαύτας εμπροθέσμως ή ουδόλως.

 

Αρθρο: 93

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Αποκατάστασις Αρμενίων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ.82 του από 27.1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Οικήματα εκ τούτων κατεχόμενα κατά τηνδημοσίευσιν του πρόντος υπό Αρμενίων προσφύγων κεκτημένων την Ελληνικήν Ιθαγένειαν παραχωρούνται εις τούτους.

2. Εφεξής κενούμενα οικήματα εκ τούτων παραχωρούνται εις οικογενείας παραπηγματούχων απόρων Αρμενίων ή Ελλήνων προσφύγων, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρούσης Νομοθεσίας και εφ'όσον ούτοι έχουν ήδη την Ελληνικήν υπηκοότητα.

3. Η διαδικασία της κατά το παρόν άρθρον παραχωρήσεως, οι όροι, αι συναφείς κυρώσεις, το τίμημα , ο τρόπος και χρο'νος εξοφλήσεως ως και πάντα τα σχετικά ζητήματα, ρυθμίζονται κατά τα εκάστοτε ισχύοντα περί της διαθέσεως και παραχωρήσεως κρατικώνακινήτων εις αστούς πρόσφυγας.

 

Αρθρο: 94

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Ρύθμισις εκκρεμών υποθέσεως μέχρι Ν.2044/52

Σχόλια
Οι παρ. 1, 2 και 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 266/74.Η παρ. 7 του παρόντος προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 266/74.

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

Μεταβατικαί Διατάξεις

(Αρθρ.81 και παρ.3 του άρθ.3 του από 27.1/9.2.53 Β.Δ/τος)

"1. Η αξία των μέχρι της ισχύος του Α.Ν. 1822/5.6.51 παραχωρηθέντων και κατεχομένων κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος ακινήτων, δια τα οποία δεν εξεδόθη οριστικόν παραχωρητήριον, υπέρ του προς όν η παραχώρησις δικαιούχου πρόσφυγος, υφίσταται όμως νόμιμος τίτλος, ήτοι απόφασις του Υπουργού Κοιν.Υπηρεσιών ή του παρ'αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου ή έγγραφος εντολή του Υπουργείου ή των υπηρεσιών αυτού ή άλλης αρμοδίας αρχής ή εγγραφή εις τους παρά της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων παραδοθέντας εκτιμητικούς πίνακας των Αστικών Προσφυγικών Συνοικισμώνή γνωμοδότησιν του κατά το άθρ.8 Συμοβυλίου ή της κατά το άρθ.54 Επιτροπής του από 15/28.7.38 Β.Δ/τος "περί κωδικοποιήσεως της περί αποκαταστάσεως αστών προσφύγων Νομοθεσίας" θωρείται εξοφληθείσα, ανεξαρτήτως εάν κατεβλήθη ή ού παρά του δικαιούχου μέχρι της 15ης Απρ.1952, ημερομηνίας εκδόσεως του Ν.2044/52 χρηματικόντι ποσόν έναντι αυτής. Εις ήν περίπτωσιν το ακίνητον δεν κατέχεται υπό του υπέρ ού ο νόμιμος τίτλος δικαιούχου πρόσφυγος ή υπό μέλους της οικογενείας του ή υπό νομίμου κληρονόμου αυτου, το δεδικαιολογημένον της μη κατοχής του ακινήτου κρίνεται υό του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίιου Κοιν.Υπηρεσιών, άλλως κρινομένης αδικαιολογήτου της μη κατοχής υπό τινος των ανωτέρω προσώπων, το ακίνητον επαναφέρεται εις την διάθεσιν του Υπουργείου Κοιν.Υπηρεσιών.

2. Κρατικά οικήματα ή τοιαύτα της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων δια τα οποία δεν υφίσταται νόμιμος τίτλος επ'ονόματι δικαιούχου κατά τας διατάξεις της παρ.1 του παρότνος άρθρου, αυθαιρέτως κατεχόμενα παρά δικαιούχων προσφυγικής αποκαταστάσεως προς κάλυψιν στεγαστικών των αναγκών, παραχωρούνται εις τούτους, εφ'όσον κατέχονται παρ'αυτών αποδεδειγμένως προ της 1.4.1967. Τίμημα των παραχωρουμένων ως ανωτέρω οικημάτων καθορίζεται η τρέχουσα αξία μειουμένη κατά 50%.

3. Δικαιούχοι προσφυγες εξοφλήσαντες μέχρι της ισχύος του Ν.2044/52 την αξίαν των εις τουτους παραχωρηθέντων ακινήτων βάσει νομίμου τίτλου ή γνωμοδοτήσεως του οικείου Συμβουλίου, δικαιούνται οριστικού τίτλου και άν έτι δεν κατέχουν το ακίνητον". (Αντικ. των παρ. 1 - 3 από την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.Δ.266/74).

4. Υπαρχουσών τυχό αμφισβητήσεων επί των περιπτώσεων των προηγουμένων παραγράφων, ως και αν συντρέχη η κατά την παρ.2 περίπτωσις αδικαιολογήτου εγκαταλείψεως του οικήματος αποφαίνετια ο Υπουργός Κοιν.Προνοίας ή το παρ'αυτού εξουσιοδοτούμενον όργανον μετά συμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Στεγάσεως.

5. Οπου δια την εφαρμογήν των ανωτέρω παραγράφων απαιτείται εκτίμησις του παραχωρουμένου ακινήτου αύτη ενεργείται κατά το άρθρ.13 του παρόντος.

6. Κατ' εξαίρεσιν αι μέχρι της 15.4.1952 γενόμεναι απραχωρήσεις εις αρχηγόν οικογενείας πρόσφυγα δικαιοούχον αποκαταστάσεως είναι έγκυροι έστω και άν κατά τον χρόνον της οριστικής παραχωρήσεως απέμεινεν έν μόνον μέλος της αρχικής οικογενείας.

"7. Οι κατά το άρθ.11 εκδιδόμενοι οριστικοί τίτλοι των κατά τας παρ.1,2 και 3 παρχωρουμένων ακινήτων εκδίδονται άνευ καταβολής εκ μέρους των δικαιούχων οιουδήποτε ποσού" (προσθ. της παρ.7 δια της παρ. 2 του άρθ.9 Ν.Δ. 266/1974)

 

Αρθρο: 95

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Κατά παρέκκλισιν δικαιούχοι οικογένειαι μεχρι Ν.998/1937

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ.82 του από 27.1/9.2.53 Β.Δ/τος)

1. Αι μεχρι της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν. 998/23.12.37 οπωσδήποτε γενόμεναι παραχωρήσεις ακινήτων υπό του Υπουργείου ή της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων θεωρούνται έγκυροι, εφ'όσον αι προς ούς αύται απετέλουν κατά την έναρξιν της ισχύος του Α.Ν. 998/23.12.37, ιδίαν οικογένειαν, εκ γάμου συναφθέντος μετά την προσφυγήν των εις Ελλάδα και συγκειμένην εκ δύο τουλάχιστον μελών. Επίσης εφόσον είναι σύζυγοι αποκτήσαντες προ του γάμου των κεχωρισμένως ακίνητα.

2. Δια την εφαρμογήν του παρότνος άρθρου παραχώρησις νοείται και η κατοχή επί τη βάσει νομίμου τίτλου.

Ως τοιούτος δε διά την περίπτωσιν ταύτην νοείται, προκειμένου μεν περί ακινήτου του Υπουργείου, η απόφασις παραχωρήσεως ή το παραχωρητήριον ή έγγραφος εντολή αρμοδίας αρχής, προκειμένου δε περί τοιούτων της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων ο τίτλος κυριότητος ή η αναγραφή του αγοραστού εις του παραδοθέντας παρά της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων εις το Υπουργείον Κοιν.Προνοίας εκτιμητικούς πίνακας των αστικών προσφυγικών Συνοικισμών.

 

Αρθρο: 96

Ημ/νία: 23.05.1960

 

Τίτλος Αρθρου
Εκπρόθεσμος αίτησις παραπηγματούχων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ.83 του από 27.1/9.2.53 Β.Δ/τος)

Προσφυγικαί οικογένειαι διαμένουσαι αποδεδειγμένως επί μίαν τουλάχιστον τριετίαν προ της ισχύος του Ν.998/23.12.1937 εις επιτεταγμένα οικήματα ή τοιαύτα του Δημοσίου ή άλλων νομικών προσώπων, εις παραπήγματα Γερμανικά ή ξύλινα ή οιαδήποτε στέγαστρα κείμενα επί επιτεταγμένων ή απαλλοτριωμένων χώρων ή χώρου, ανήκοτνος εις το Δημόσιον, Δήμον ή Κοινότητα, ή άλλον νομικόν πρόσωπον δύνανται να υποβάλλωσιν εις το Υπουργείον ή τας κατα τόπους Αρχάς τα κατά τον παρόν απαιτούμενα δικαιολογητικά αστικής αποκαταστάσεως και μετά την υπότης κειμένης Νομοθεσίας προβλεπομένην προθεσμίαν υποβολής αιτήσεως προς αποκατάστασιν.

 

Αρθρο: 97

Ημ/νία: 23.05.1960

 

 

Κείμενο Αρθρου

Εις τον αυτόν επί της Κοινωνικής Προνοίας Υφυπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.