Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Έτος: 1999

ΦΕΚ: Δ 580 19990727

Τέθηκε σε ισχύ: 27.07.1999

Ημ.Υπογραφής: 14.07.1999

 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ορισμοί(άρθρο 1 ν. 360/1976, άρθρο 2 παρ. 3 ν. 1032/1980).

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ Ι

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ

Στο παρόν κεφάλαιο νοούνται:

1. Ως χωροταξικό «σχέδιο»: Σύνολο κειμένων και σχεδίων με τα οποία εκφράζονται οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις της ακολουθητέας χωροταξικής πολιτικής, στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και καθορίζονται, κατά κύριο λόγο, τα ακόλουθα:

α) Η κατανομή και διάρθρωση του πληθυσμού, σε συνάρτηση με το πλέγμα δραστηριοτήτων, κατά τομείς παραγωγής.

β) Η κατανομή και διάρθρωση των χρήσεων χώρου, κατά λειτουργίες και τομείς παραγωγής.

γ) Τα εθνικά συγκοινωνιακά δίκτυα και τα υπόλοιπα δίκτυα κοινωνικής, οικονομικής και διοικητικής υποδομής.

δ) Οι εθνικοί δρυμοί, οι ζώνες πρασίνου και οι σημαντικοί προς διαφύλαξη και προστασία χώροι.

ε) Τα γενικά πλαίσια, οι όροι και οι περιορισμοί για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος.

στ) Άλλα κατά την κρίση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων συναφή στοιχεία.

2. Ως χωροταξικό «πρόγραμμα»: Σύνολο κειμένων και σχεδίων με τα οποία καθορίζονται οι απαιτούμενες για την εφαρμογή του αντίστοιχου χωροταξικού σχεδίου παρεμβάσεις, με τις φάσεις πραγματοποίησης και χρηματοδότησης αυτών, καθώς και τα θεσμικά, οικονομικά και διοικητικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για το σκοπό αυτό.

3. Ως «εθνικό» το χωροταξικό σχέδιο ή πρόγραμμα, αυτό που αναφέρεται στο σύνολο της χώρας, ως «περιφερειακό» αυτό που αναφέρεται σε συγκεκριμένο τμήμα αυτής και ως «ειδικό» αυτό που αναφέρεται σε συγκεκριμένο τομέα παραγωγής, λειτουργία, δραστηριότητα ή δίκτυο υποδομής.

4. Ως «χρήση χώρου»: Ο τρόπος της ενδεδειγμένης λειτουργικής χρησιμοποίησης ζώνης, περιοχής ή τμήματος του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, με τους σε αυτούς περιλαμβανόμενους φυσικούς πόρους, ύδατα, κτίσματα και έργα υποδομής.

5. Ως «φυσικό περιβάλλον». Ο περιβάλλων τον άνθρωπο χερσαίος, θαλάσσιος και εναέριος χώρος, με τη χλωρίδα, πανίδα και τους φυσικούς πόρους που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

6. Ως «πολιτιστικό περιβάλλον»: Τα ανθρωπογενή στοιχεία πολιτισμού και χαρακτηριστικά, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από την παρέμβαση και τις σχέσεις του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, περιλαμβανομένων των ιστορικών χώρων ως και της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής εν γένει κληρονομιάς της χώρας.

7. Ως «προστασία του περιβάλλοντος»:

α) Η διατήρηση του χαρακτήρα του φυσικού περιβάλλοντος και η βελτίωση των σχέσεων που έχουν διαμορφωθεί μεταξύ των στοιχείων αυτού, ως οικοσυστήματος.

β) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις ζημιογόνες επιπτώσεις από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων του ανθρώπου.

γ) Η διαφύλαξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος καθώς και των ιστορικών χώρων στους οποίους αυτό διαμορφώθηκε.

δ) Ο έλεγχος της αξιοποίησης των φυσικών πόρων και της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων στο χώρο με σκοπό την εναρμόνιση των σχέσεων μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος, του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της οικονομικής δράσης του ανθρώπου.

 

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες(άρθρο 2 παρ. 2, 3 και 4 ν. 360/1976, άρθρο 2 παρ. 1, ν. 1032/1980, άρθρο 31 παρ. 1 ν. 1650/1986)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων είναι αποκλειστικά αρμόδιο:

α) Για τη χάραξη και έκφραση της γενικής πολιτικής σχετικά με τη χωροταξία και την προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση σχεδίων και προγραμμάτων για τον έλεγχο της εφαρμογής και το συντονισμό των ειδικών προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος των επί μέρους φορέων, καθώς και την κάλυψη θεμάτων περιβάλλοντος που δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες άλλου φορέα. β) Για την κατά τις διατάξεις του παρόντος σύνταξη, συμπλήρωση, τροποποίηση ή αναθεώρηση και τη μέριμνα για την έγκριση και εφαρμογή εθνικών, περιφερειακών και ειδικών χωροταξικών σχεδίων και την εποπτεία και παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών από άλλους αρμόδιους φορείς.

γ) Για τη σύνταξη, συμπλήρωση, τροποποίηση ή αναθεώρηση περιφερειακών και ειδικών χωροταξικών προγραμμάτων εντός του πλαισίου των περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που καταρτίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τη μέριμνα για την έγκριση και εφαρμογή αυτών, καθώς και την εποπτεία και παρακολούθηση της εφαρμογής τους από άλλους αρμόδιους φορείς. Στην έννοια της εφαρμογής των προγραμμάτων δεν περιλαμβάνεται η εκτέλεση των δημοσίων έργων που προβλέπονται σ αυτά για τα οποία υπάρχουν κατά τις κείμενες διατάξεις άλλοι αρμόδιοι φορείς.

2. Η εκπόνηση και εφαρμογή χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων καθώς και σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων ή και από ειδικούς πόρους.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να μεταβιβάζονται, εν μέρει ή εν όλω, αρμοδιότητες συναφείς προς τον έλεγχο εφαρμογής των χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων καθώς και σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος σε άλλες κρατικές υπηρεσίες, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και σε ειδικά αποκεντρωμένα όργανα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος(άρθρο 3 ν. 360/1976, άρθρο 17 παρ. 1 ν. 1032/1980, άρθρο 24 παρ. 3 ν. 1558/1985)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος αποτελούμενο από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Πολιτισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας. Στο Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχουν, καλούμενοι για το σκοπό αυτό από τον πρόεδρο του Συμβουλίου και άλλοι, αρμόδιοι για τα συζητούμενα θέματα υπουργοί ή υφυπουργοί. Μπορούν επίσης καλούμενοι να μετέχουν, χωρίς ψήφο, εκπρόσωποι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή γενικά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή άλλων οργανισμών καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

2. Του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρωθυπουργός, αναπληρούμενος από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εξυπηρετείται δε τούτο από τη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

3. Στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου ανήκουν:

α) Η λήψη αποφάσεων για την ακολουθητέα πολιτική για γενικά θέματα που αφορούν τη χωροταξία και το περιβάλλον.

β) Η λήψη αποφάσεων για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων περισσότερων υπηρεσιών σε ό,τι αφορά τη χωροταξία και το περιβάλλον.

γ) Η έγκριση των χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων και σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος και η εναρμόνιση αυτών με τα σχέδια και προγράμματα ανάπτυξης.

δ) Η εποπτεία εφαρμογής των χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων ως και των σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος.

ε) Ο συντονισμός των φορέων εφαρμογής των ανωτέρω προγραμμάτων.

 

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Έγκριση χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων(άρθρο 5 ν. 360/1976)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα εθνικά περιφερειακά και ειδικά χωροταξικά σχέδια και προγράμματα που έχουν εκπονηθεί, συμπληρωθεί, τροποποιηθεί ή αναθεωρηθεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, υποβάλλονται με εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και εγκρίνονται από αυτό.

2. Το εθνικό χωροταξικό σχέδιο και πρόγραμμα, εγκρίνεται στη συνέχεια από τη Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 8 του Συντάγματος, κατά διαστήματα δε που δεν μπορεί να υπερβούν την τριετία, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ενημερώνει τη Βουλή για την πορεία εφαρμογής του.

3. Τα περιφερειακά και ειδικά χωροταξικά σχέδια και προγράμματα μετά την έγκρισή τους από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος δημοσιεύονται με τις σχετικές εγκριτικές πράξεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Σχέδια και προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος εκπονούμενα από κρατικές υπηρεσίες ή άλλους φορείς εγκρίνονται ή αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου.

 

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Χρηματοδότηση μελετών(άρθρο 6 ν. 360/1976)

 

Κείμενο Αρθρου

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τη χρηματοδότηση και εκπόνηση μελετών εθνικών, περιφερειακών και ειδικών χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων ή επί μέρους τμημάτων αυτών, με βάση προδιαγραφές που εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Αυτές οι μελέτες ανατίθενται, με αποφάσεις του ίδιου Υπουργού σε κρατικές υπηρεσίες, επιστημονικά ή εκπαιδευτικά Ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και σε συμβούλους μελετητές.

 

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Επιβολή περιορισμών(άρθρο 7 ν. 360/1976)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού μετά από απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, που εκδίδεται κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 περίπτωση (α) μπορεί να επιβάλλονται περιορισμοί ή κανόνες, ισχύοντες επί ορισμένο ή αόριστο χρόνο, στη δημιουργία ή ανάπτυξη ορισμένων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών ή στη χρήση του χώρου σε συγκεκριμένες ζώνες ή περιοχές, σύμφωνα με το περιεχόμενο των εγκεκριμένων αντιστοίχων χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων και να επιβάλλονται όλα τα αναγκαία μέτρα και περιορισμοί για την προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

2. Οι προβλεπόμενες από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις διαδικασίες, αρμοδιότητες και προϋποθέσεις έκδοσης κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων για ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χωροταξία ή την προστασία του περιβάλλοντος, διατηρούνται εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

Οι εφεξής εκδιδόμενες διοικητικές πράξεις που προαναφέρονται πρέπει επί ποινή απολύτου ακυρότητας να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και με τα εγκριθέντα χωροταξικά σχέδια και προγράμματα ή τα σχέδια και προγράμματα προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και με τα υπόλοιπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα ή αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ή των αρμόδιων υπουργών.

3. Μέσα σε 5 έτη από την έγκριση χωροταξικού σχεδίου και προγράμματος αναθεωρούνται, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται, προσαρμοζόμενα ανάλογα, εγκεκριμένα ρυθμιστικά σχέδια ή σχέδια πόλεως ή άλλα επί μέρους σχέδια της περιοχής αυτών ή σχέδια τομέων παραγωγής, τα οποία σε κάθε περίπτωση διατηρούν την ισχύ τους μέχρι να αναθεωρηθούν ή τροποποιηθούν. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία αυτά καθίστανται απόλυτα άκυρα, ως προς τις διατάξεις τους που αντίκεινται στο εγκεκριμένο χωροταξικό σχέδιο και πρόγραμμα.

4. Μέχρι την έγκριση των αντίστοιχων χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων ή των σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος και για χρονικό διάστημα δύο ετών κατ' ανώτατο όριο μπορεί με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου να επιβάλλονται περιορισμοί χρήσης χώρου και ανάπτυξης δραστηριοτήτων μέσα σε περιοχές και ζώνες της χώρας.

5. Για την εφαρμογή των εγκεκριμένων, κατά τις διατάξεις του παρόντος, εθνικών περιφερειακών και ειδικών χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων ή και τμημάτων αυτών, λογιζομένη ως αποτελούσα δημόσια ωφέλεια, μπορεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Οικονομικών, να κηρύσσονται ως αναγκαστικά απαλλοτριωτέες εκτάσεις περιλαμβανόμενες στα όρια των παραπάνω σχεδίων.

6. Από την 22.6.1976 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 360/1976), η εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκτέλεση έργων, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και λειτουργιών καθώς και κάθε ενέργεια που σχετίζεται με τη χρήση του χώρου ή που μπορεί να αλλοιώσει τη μορφή του περιβάλλοντος, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων που βρίσκονται σε ισχύ.

 

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Προγράμματα άλλων φορέων(άρθρο 8 ν. 360/1976)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Προγράμματα ή δραστηριότητες των υπουργείων και των υπόλοιπων δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων, που έχουν σχέση με το αντικείμενο και το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, προσαρμόζονται, εναρμονίζονται ή εντάσσονται στα ισχύοντα κάθε φορά χωροταξικά σχέδια και προγράμματα καθώς και σχέδια και προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με όρους που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

2. Οι διοικητικές μονάδες προστασίας του περιβάλλοντος που λειτουργούν ή συνιστώνται στο εξής κατά υπουργείο και επιμέρους φορείς ασκούν τις αρμοδιότητές τους μέσα στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και των κατευθύνσεων και της πολιτικής της Κυβέρνησης για την προστασία του περιβάλλοντος που εκφράζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το οποίο είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν για τα οικεία θέματα.

3. Τα Υπουργεία Εξωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων είναι αρμόδια για την επεξεργασία ενιαίου προγράμματος συμμετοχής της χώρας στις εργασίες και δραστηριότητες των διεθνών οργανισμών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και χωροταξίας.

 

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ορισμός και περιεχόμενο του ρυθμιστικού σχεδίου(άρθρο 1 ν. 1515/1985)

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. Ρυθμιστικό σχέδιο ειδικά της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΡΣΑ) είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων, των προγραμμάτων και των μέτρων που προβλέπονται από το κεφάλαιο αυτό ως αναγκαία για τη χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της στα πλαίσια των πενταετών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Ευρύτερη περιοχή Αθήνας για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού είναι η περιοχή του νομού Αττικής και η Μακρόνησος, εκτός από τα Κύθηρα.

2. Το ΡΣΑ αποβλέπει στο σχεδιασμό και προγραμματισμό της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας μέσα στα πλαίσια της εθνικής χωροταξικής πολιτικής, στη χωροταξική δομή και οργάνωσή της σε επίπεδο περιφέρειας, στη χωροταξική διάρθρωση των τομέων παραγωγής, του συστήματος μεταφορών, της λοιπής τεχνικής υποδομής και του κοινωνικού εξοπλισμού καθώς και στην πολιτική γης και κατοικίας, στη λήψη μέτρων και στο σχεδιασμό για τη χωροταξική και τη νέα πολεοδομική δομή της πρωτεύουσας καθώς και στο σχεδιασμό περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος ή ειδικών προβλημάτων, στη λήψη μέτρων, όρων και περιορισμών για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, στο συντονισμό των προ γραμμάτων και των μελετών που έχουν σχέση με το ΡΣΑ και που εκπονούνται από όλους τους άλλους φορείς, προ κειμένου να εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και στον καθορισμό των απαιτούμενων για την εφαρμογή τους παρεμβάσεων, των προτεραιοτήτων πραγματοποίησης και χρηματοδότησης καθώς και των θεσμικών, οικονομικών και διοικητικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν.

 

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος Αθήνας(άρθρο 2 ν. 1515/1985)

 

Κείμενο Αρθρου

Το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος, ειδικότερα, περιλαμβάνει τα μέτρα και τις κατευθύνσεις για την αναβάθμιση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και ιδίως, μέσα στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων, μέτρα για:

α) την οικολογική ανασυγκρότηση της Αθήνας, την προστασία της γεωργικής γης, των δασών, των υγροτόπων, και των άλλων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος. β) την προστασία του τοπίου, των ακτών και των ειδικών περιοχών φυσικού κάλλους.

γ) την προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. δ) τον περιορισμό της ρύπανσης από κάθε πηγή και ιδίως την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του εδάφους και των νερών και της ηχορύπανσης

ε) την αναβάθμιση ιδιαίτερα υποβαθμισμένων περιοχών.

 

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Στόχοι και κατευθύνσεις(άρθρο 3 ν. 1515/1985)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι γενικότεροι στόχοι, που καθορίζονται για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, είναι οι ακόλουθοι:

α) η ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της Αθήνας και η αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής της.

β) η βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους της και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

γ) η εξισορρόπηση των κοινωνικών ανισοτήτων από περιοχή σε περιοχή.

δ) η διεύρυνση των επιλογών κατοικίας και εργασίας, αναψυχής και ψυχαγωγίας σε κάθε περιοχή της πρωτεύουσας.

ε) η ποιοτική αναβάθμιση κάθε γειτονιάς και η προστασία των περιοχών κατοικίας από οχληρές λειτουργίες και χρήσεις.

2. Οι ειδικότεροι στόχοι που καθορίζονται για την εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας σε σχέση με το εθνικό επίπεδο είναι οι ακόλουθοι:

α) σταθεροποίηση του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας με απώτερη προοπτική τη μείωσή του.

β) ανάσχεση της διόγκωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων στην πρωτεύουσα με λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αναπροσανατολισμό των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην περιφέρεια της Χώρας κατά προτεραιότητα.

γ) ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας ως εθνικού κέντρου επιτελικών λειτουργιών διακυβέρνησης, με αποκέντρωση προς την περιφέρεια της Χώρας των υπηρεσιών που δεν είναι επιτελικού επιπέδου ή δεν εξυπηρετούν την ίδια την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

3. Οι ειδικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις που καθορίζονται για την εξέλιξη της ίδιας της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας είναι οι ακόλουθοι:

α) η ανάδειξη και προστασία των ιστορικών στοιχείων και η οικολογική ανασυγκρότηση, ανάδειξη και προστασία του αττικού τοπίου, των ορεινών όγκων, των τοπίων φυσικού κάλλους και των ακτών.

β) η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος για να εξασφαλισθεί η επιθυμητή ποιότητα των φυσικών αποδεκτών, με λήψη μέτρων που αφορούν τις κάθε είδους πηγές εκπομπής ρύπων, με κατασκευή απαραίτητων έργων υποδομής, παροχή κινήτρων, επιβολή τελών και διοικητικών ποινών.

γ) η βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής με βελτίωση της λειτουργίας της πόλης, ανακατανομή λειτουργιών και δραστηριοτήτων, ενίσχυση του συστήματος μαζικών μεταφορών, απομάκρυνση οχληρών εγκαταστάσεων και λειτουργιών από τις περιοχές κατοικίας.

δ) η οικονομική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας με ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, εκσυγχρονισμό των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, σχετική ενίσχυση της βιοτεχνίας και ελαφράς βιομηχανίας με περιβαλλοντικά κριτήρια και ανάσχεση, έλεγχο και εκσυγχρονισμό του τριτογενούς τομέα.

ε) η άμβλυνση των ανισοτήτων στην κατανομή του κοινωνικού εξοπλισμού και στην ποιότητα του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος με ανακατανομή χρήσεων, λειτουργιών και επενδύσεων προς όφελος κυρίως των δυτικών και των λοιπών υποβαθμισμένων περιοχών.

στ) ο σχεδιασμός και προγραμματισμός της πολεοδομικής και οικιστικής ανάπτυξης με εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής κατοικίας και γης και επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως στις διαμορφωμένες περιοχές αυθαιρέτων με στόχο την αναβάθμισή τους και την ενσωμάτωσή τους στον πολεοδομικό ιστό.

ζ) η διαφύλαξη της πρωτεύουσας από θεομηνίες και ο απρόσκοπτος εφοδιασμός της με λήψη των αναγκαίων μέτρων για αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία, εξοπλισμό της με τα απαραίτητα δίκτυα υποδομής και ανάπτυξη των τοπικών δυνατοτήτων παραγωγής ειδών διατροφής.

4. Οι ειδικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις για τη χωροταξική οργάνωση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και τη νέα πολεοδομική δομή της είναι οι ακόλουθοι:

α) η θεώρηση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, όπως αυτή ορίζεται στα διαγράμματα του άρθρου 22, ως αυτοτελούς χωροταξικής ενότητας της Χώρας που μπορεί να υποδιαιρείται σε χωροταξικές υποενότητες έτσι ώστε να επιτυγχάνεται: - αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων κάθε υποενότητας με βάση τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και ειδικότερα πλήρη αξιοποίηση των ιδιαιτέρων δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, των φυσικών και των πλουτοπαραγωγικών της πόρων. - ισόρροπη κατανομή των κεντρικών λειτουργιών που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε υποενότητας με σκοπό να λειτουργεί με σχετική αυτάρκεια.

β) η ανασυγκρότηση του αστικού ιστού με την ανάσχεση της εξάπλωσης και την εξυγίανση της πόλης, τη δημιουργία πολυκεντρικής δομής, τον έλεγχο χρήσεων γης καθώς και των πυκνοτήτων, την ανασυγκρότηση της γειτονιάς καθώς και την αναβάθμιση και αποσυμφόρηση της κεντρικής περιοχής της Αθήνας και του Πειραιά με έμφαση στη διατήρηση και ανάδειξη του ιστορικού τους χαρακτήρα.

γ) η ανακατανομή βασικών χρήσεων και λειτουργιών.

δ) η βελτίωση και οργάνωση ενιαίου συστήματος μεταφορών με λειτουργική διασύνδεση όλων των μέσων μεταφοράς.

ε) ο προγραμματισμός ποιοτικών παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας.

 

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή ρυθμιστικού σχεδίου και προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος(άρθρο 4 ν. 1515/1985, άρθρο 11 παρ. 2 ν. 2052/1992)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το ΡΣΑ και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος πραγματοποιούνται με τα μέτρα του παραρτήματος και τα διαγράμματα του άρθρου 22. Τα διαγράμματα αυτά είναι:

α) το διάγραμμα 1 «Ρυθμιστικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (1Α Ηπειρωτικό Τμήμα - 1Β Νησιωτικό Τμήμα).

β) το διάγραμμα 2: «Οικιστική οργάνωση».

γ) το διάγραμμα 3: «Κεντρική περιοχή Αθήνας».

δ) το διάγραμμα 4: «Κεντρική περιοχή Πειραιά».

Οικισμοί προ του έτους 1923 ή οικισμοί με εγκεκριμένο σχέδιο που ενδεχόμενα δεν σημειώνονται στα πιο πάνω διαγράμματα δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου.

2. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα είναι υποχρεωμένοι να προσαρμόζουν τα προγράμματά τους, που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, με το ρυθμιστικό σχέδιο και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος.

3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων συμπληρώνονται, εξειδικεύονται, διευκρινίζονται και τροποποιούνται μερικά το ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος χωρίς μεταβολή των στόχων και κατευθύνσεών τους ύστερα από γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Σύσταση οργανισμού ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Αθήνας(άρθρο 5 ν. 1515/1985, άρθρο 1 π.δ. 471/1991, άρθρο 11 παρ. 3 ν. 2052/1992)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ιδρύεται Οργανισμός ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας που ονομάζεται «Οργανισμός Αθήνας» και είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

2. Ο Οργανισμός εδρεύει στην Αθήνα και έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και Δημοσίων Έργων.

3. Έργο του Οργανισμού είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής και η εξασφάλιση της πραγματοποίησης του ρυθμιστικού σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, η εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και η μέριμνα για την έγκρισή τους, η μέριμνα για την εναρμόνιση με το ρυθμιστικό σχέδιο και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος των επιμέρους προγραμμάτων των οικείων φορέων, η παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, η εκπόνηση προδιαγραφών περιβαλλοντικών μελετών και η μέριμνα για τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και ο έλεγχος έργων και δραστηριοτήτων με επιπτώσεις στο περιβάλλον.

4. Για την εκπόνηση και έγκριση των ΓΠΣ της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 39. Στην περίπτωση αυτή αντί της γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ) ή του ΣΧΟΠ του νομού, κατά την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου 39, γνωμοδοτεί η εκτελεστική επιτροπή του Οργανισμού.

5. Για την εκπλήρωση του έργου του ο Οργανισμός μπορεί να συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες για τις εξειδικεύσεις του ρυθμιστικού σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής τους. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ για έκδοση προεδρικών διαταγμάτων καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), Ειδικής Ζώνης Υποδοχής Συντελεστή (ΕΖΥΣ), Ζώνης Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ), Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ), νοείται γνωμοδότηση της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας. Ο Οργανισμός μεριμνά επίσης για τη μερική τροποποίηση ή αναθεώρηση μέτρων, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 και συντονίζει τις ενέργειες δημόσιων υπηρεσιών και όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, των οποίων η δραστηριότητα επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

 

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Συμβούλιο ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Αθήνας(άρθρο 6 ν. 1515/1985, άρθρο 62 παρ. 3 ν. 1622/1986)

 

Κείμενο Αρθρου

Το συμβούλιο ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος που ιδρύθηκε με το ν. 1515/1985 καταργείται και οι αρμοδιότητές του ασκούνται καθόσον αφορά την έγκριση του ενιαίου προγράμματος, από το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής, καθόσον δε αφορά τις λοιπές αρμοδιότητες από την Εκτελεστική Επιτροπή της Αθήνας.

 

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτελεστική Επιτροπή(άρθρο 7 ν. 1515/1985, άρθρο 32 παρ. 3 ν. 1650/1986, άρθρο 11 παρ. 10 ν. 2052/1992, άρθρο 1 παρ. 45 ν. 2412/1996)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τον Οργανισμό διοικεί εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται από:

α) τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο που είναι πρόσωπα με γνώσεις, πείρα και κύρος στα σχετικά θέματα.

β) ένα μέλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων.

γ) ένα μέλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη διοικούσα επιτροπή της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων νομού Αττικής.

δ) ένα μέλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τα νομαρχιακά συμβούλια των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που εμπίπτουν στο ΡΣΑ.

ε) δύο μέλη που είναι πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και πείρα στα σχετικά θέματα.

2. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που αναφέρονται στην περίπτωση ε της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ανάκληση κατά τη διάρκεια της θητείας είναι πάντα δυνατή. Η ανάκληση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που ορίζει και τα νέα πρόσωπα για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Τα μέλη των περιπτώσεων β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της θητείας τους ύστερα από πρόταση των αντίστοιχων φορέων που ορίζουν ταυτόχρονα και τα νέα μέλη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Η συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με την ίδια απόφαση ανατίθενται χρέη γραμματέα της επιτροπής με τον αναπληρωτή αυτού σε πρόσωπο με πτυχίο ανωτάτης σχολής και σχετική πείρα.

3. Η επιτροπή έχει νόμιμη σύνθεση ακόμα και αν δεν διοριστούν τα μέλη των περιπτώσεων β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν οριστούν μέσα σε δύο μήνες από τότε που έλαβε τη σχετική πρόσκληση ο οικείος φορέας.

4. Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτή, που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194Α'). Ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη της επιτροπής έχουν πλήρη απασχόληση στον Οργανισμό και αμείβονται πέρα από την αποζημίωση συμμετοχής τους σ' αυτήν. Η αμοιβή αυτή καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και υπόκειται μόνο στους περιορισμούς του άρθρου 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65Α').

5. Τα θέματα που αναφέρονται στον τρόπο τήρησης των πρακτικών, στις περιπτώσεις υποχρεωτικής σύγκλησης της επιτροπής, στον τρόπο πρόσκλησης, στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και στη συζήτηση θεμάτων που αναφέρονται σ' αυτή και γενικά στη λειτουργία της επιτροπής ρυθμίζονται με πράξη της που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην απαρτία της επιτροπής, στην πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων, στην αναπλήρωση και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

7. Η επιτροπή:

α) παρακολουθεί την ολοκλήρωση και εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου γενικά και των επιμέρους προγραμμάτων των οικείων φορέων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 17.

β) προτείνει τις προσαρμογές, συμπληρώσεις και εξειδικεύσεις του ρυθμιστικού σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 και γνωμοδοτεί για την έγκριση των ΓΠΣ της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

γ) γνωμοδοτεί για κάθε έργο μεγάλης κλίμακας τουλάχιστον ΓΠΣ. Η γνώμη αυτή δίνεται από την επιτροπή μέσα σε 60 μέρες από τότε που περιέρχεται σ' αυτή σχετικό ερώτημα. Αν περάσει η προθεσμία αυτή άπρακτη, θεωρείται ότι η επιτροπή έχει συναινέσει.

δ) επιβλέπει τη μελέτη και εφαρμογή των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος που εκτελούνται από τον Οργανισμό της Αθήνας και παρακολουθεί τις αντίστοιχες μελέτες και την εφαρμογή μέτρων που εκτελούνται από άλλους φορείς.

ε) εγκρίνει τις περιβαλλοντικές μελέτες της παραγράφου 9 του άρθρου 18.

στ) επιβάλλει τις κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και εισηγείται για τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του ιδίου άρθρου.

ζ) εισηγείται για θέματα που ρυθμίζονται από το ν. 1650/1986 και για τα οποία δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση ειδικά για την περιοχή του ΡΣΑ, εφόσον προβλέπεται για αυτά αρμοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων να προτείνει την έκδοση π.δ. ή να εκδώσει απόφαση.

η) γνωμοδοτεί κατά την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 1892/1 990.

8. Η επιτροπή ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση που σχετίζεται με τον Οργανισμό και το έργο του.

Η αρμοδιότητα αυτή για κατηγορίες πράξεων ή συγκεκριμένες πράξεις μπορεί να μεταβιβάζεται στον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή ένα μέλος της επιτροπής ή τον προϊστάμενο ή άλλα όργανα του Οργανισμού. Η μεταβίβαση γίνεται ύστερα από πρόταση της επιτροπής με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας, και Δημοσίων Έργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Πόροι - διαχείριση(άρθρο 8 ν. 1515/1985)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πόροι του Οργανισμού είναι:

α) τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση, που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και αποδίδεται στον Οργανισμό με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως ειδικότερα ορίζεται σ' αυτή.

β) έκτακτη ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 2% των ποσών που διαθέτει ο προϋπολογισμός αυτός για προγράμματα και έργα στην περιοχή του ρυθμιστικού σχεδίου.

γ) πρόσοδοι από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, από επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών και από δωρεές ή κληρονομιές.

δ) πρόσοδοι από πρόστιμα και τέλη που επιβάλλονται από τον Οργανισμό στους ρυπαίνοντες το περιβάλλον.

ε) κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.

2. Οι πόροι του Οργανισμού διατίθενται για τις δαπάνες λειτουργίας του και για τη μερική ή ολική χρηματοδότηση μελετών, προγραμμάτων, έργων ή άλλων δραστηριοτήτων δημόσιων φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων με αποκλειστικό σκοπό την εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου και την προστασία του περιβάλλοντος της πρωτεύουσας..

3. Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Οργανισμού πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό του Οργανισμού. Ο οικονομικός κανονισμός καταρτίζεται από την εκτελεστική επιτροπή και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Κατά την έγκριση αυτή, μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις ύστερα από γνώμη της επιτροπής.

4. Ο Οργανισμός στα δικαστήρια ή διοικητικές αρχές έχει τα δικονομικά προνόμια του Δημοσίου, ιδιαίτερα ως προς τις προθεσμίες, τα μέσα απόδειξης, τον τρόπο παράστασης και τα μέσα εκτέλεσης. Τα ίδια δικονομικά προνόμια έχει σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης και ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν στην κατάταξη του Δημοσίου σε πλειστηριασμό ή πτώχευση.

 

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Οργάνωση - προσωπικό(άρθρο 9 ν. 1515/1985, άρθρο 11 παρ. 9 ν. 2052/1992)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο οργανισμός του Οργανισμού Αθήνας καταρτίζεται με π.δ/γμα που εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από τη 18.2.1985 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 1515/1985), με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων.

2. Με τον οργανισμό κανονίζονται ιδίως

α) η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους.

β) οι κλάδοι του μόνιμου προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού.

γ) τα ειδικά τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου 1515/1985.

δ) οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που μπορεί να προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η κατανομή του σε ειδικότητες καθώς και τα τυπικά προσόντα και οι όροι πρόσληψης.

ε) τα προσόντα του προϊσταμένου καθεμιάς από τις οργανικές μονάδες.

3. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού της περίπτωσης β' της προηγούμενης παραγράφου που πληρούνται με προσλήψεις δεν μπορούν να είναι περισσότερες από 100.

Οι υπόλοιπες οργανικές θέσεις, όπως προβλέπονται στον οργανισμό, καλύπτονται με τη διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού.

Στο προσωπικό αυτό εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (νπδδ).

4. Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της περίπτωσης δ της προηγούμενης παραγράφου που πληρούνται με προσλήψεις δεν μπορούν να είναι περισσότερες από 80.

5. Στον Οργανισμό συνιστάται μία θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό β των ειδικών θέσεων. Αυτός που διορίζεται στη θέση αυτή έχει τον τίτλο του προϊστάμενου του Οργανισμού Αθήνας, είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του και συμμετέχει στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής όπου εισηγείται τα θέματα χωρίς ψήφο.

Προϊστάμενος του Οργανισμού διορίζεται πρόσωπο που έχει πτυχίο ανώτατης σχολής (ελληνικής ή ξένης) σχετικό με το αντικείμενο του Οργανισμού και διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό δίπλωμα τουλάχιστον διετούς φοίτησης, ή προϋπηρεσία σε παρεμφερές αντικείμενο στο δημόσιο τομέα τουλάχιστον τεσσάρων ετών. Ο διορισμός του προϊστάμενου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Ανάκληση κατά τη διάρκεια της θητείας είναι πάντα δυνατή. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να ορίζεται και αναπληρωτής του προϊσταμένου.

6. Καθήκοντα προϊσταμένου του Οργανισμού μπορούν να ανατεθούν και σε υπάλληλο του δημόσιου τομέα που έχει τα σχετικά προσόντα. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου θεωρείται για κάθε συνέπεια σαν χρόνος υπηρεσίας στην τακτική θέση του υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται οι αποδοχές της μιας μόνο θέσης που θα επιλέξει ο υπάλληλος.

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού , μπορεί να μεταφέρονται υπηρεσίες και θέσεις προσωπικού στον Οργανισμό από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή από άλλα υπουργεία.

Με τη μεταφορά των θέσεων γίνεται και μεταφορά των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Αν πρόκειται για μόνιμο προσωπικό, η μεταφορά των υπαλλήλων γίνεται με απόφαση των υπηρεσιακών συμβουλίων των οικείων υπουργείων ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων. Μαζί με τη μεταφορά των θέσεων μεταφέρονται στον Οργανισμό και οι σχετικές πιστώσεις του τρέχοντος έτους.

Για τα επόμενα έτη οι πιστώσεις αυτές περιλαμβάνονται στην ετήσια τακτική επιχορήγηση.

Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι διατηρούν το ασφαλιστικό καθεστώς για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα που είχαν πριν από τη μεταφορά τους και παρέχεται σ' αυτούς και στα μέλη της οικογένειάς τους η υγειονομική περίθαλψη των μόνιμων υπαλλήλων.

8. Μέχρι την επαρκή στελέχωση του Οργανισμού Αθήνας, όπως αυτό διαπιστώνεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν και αφορούν την άσκηση αρμοδιοτήτων οι οποίες μεταβιβάζονται με το νόμο 1515/1985, στον Οργανισμό. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων διαθέτει υπαλλήλους του για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού μέχρι την πλήρη στελέχωσή του.

9. Με τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α) ρυθμίζονται τα θέματα ασφάλισης των υπαλλήλων σε υφιστάμενα την 14.3.1980 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 1032/1980) ταμεία, ταμεία αρωγής και επικουρικής ασφάλισης.

 

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Προγράμματα εφαρμογής ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος(άρθρο 10 ν. 1515/1985, άρθρο 11 παρ. 11 εδ. α και β ν. 2052/1992)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κάθε υπουργείο ή άλλος φορέας του Δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, στις αρμοδιότητες του οποίου ανήκουν ενέργειες που εμπίπτουν στα θέματα που περιλαμβάνει το ρυθμιστικό σχέδιο και η προστασία περιβάλλοντος της Αθήνας ή επηρεάζουν την εφαρμογή τους, οφείλει να καταρτίζει σε συνεργασία με τον Οργανισμό ετήσιο και κυλιόμενο πενταετές πρόγραμμα εφαρμογής για την πραγμάτωση των στόχων του ρυθμιστικού σχεδίου και των προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος. Τα προγράμματα υποβάλλονται στον Οργανισμό Αθήνας μέχρι τη 15 Νοεμβρίου του προηγούμενου χρόνου.

2. Ο Οργανισμός με βάση τα προγράμματα αυτά καταρτίζει ενιαίο πρόγραμμα γενικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων, το οποίο εγκρίνεται από το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής. Το ετήσιο ενιαίο πρόγραμμα πρέπει να έχει εγκριθεί πριν από το τέλος Δεκεμβρίου του προηγούμενου χρόνου. Τροποποίηση του ενιαίου προγράμματος μπορεί να γίνει κατά την ίδια διαδικασία. Ο αρμόδιος φορέας προσαρμόζει τα επί μέρους προγράμματά του στα πλαίσια του εγκεκριμένου ενιαίου προγράμματος.

3. Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να δίνει οδηγίες για την κατάρτιση των προγραμμάτων, να προετοιμάζει υποδείγματα, να παρέχει τη συνεργασία των υπηρεσιών του Οργανισμού, να συνιστά τη συνεργασία των υπηρεσιών διάφορων φορέων για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση των προγραμμάτων και γενικά να ενεργεί ό,τι απαιτείται για την πραγμάτωση του σκοπού και των διαδικασιών του άρθρου αυτού.

4. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής, οφείλουν να ορίζουν εκπρόσωπό τους στον Οργανισμό ανώτερο υπάλληλό τους, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος αποτελεί το σύνδεσμο με τον Οργανισμό Αθήνας, βρίσκεται σε επικοινωνία με αυτόν εισηγείται έγκαιρα στην επιτροπή κατά την επεξεργασία των σχετικών θεμάτων και καλείται να παρίσταται στην επιτροπή χωρίς ψήφο, όταν συζητούνται προγράμματα ή άλλα θέματα σχετιζόμενα με την υπηρεσία του. Ο σύνδεσμος μπορεί να συνοδεύεται και να βοηθείται στο έργο αυτό από τους απαραίτητους υπηρεσιακούς παράγοντες.

5. Η εκτελεστική επιτροπή καταρτίζει κάθε χρόνο γενική έκθεση για την εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου και των προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος στο προηγούμενο έτος, για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, για τα μέτρα που κρίνει πρόσφορο να ληφθούν και γενικά για την αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση του σκοπού του Οργανισμού.

6. Αν υπάρχουν ενδείξεις για ενέργειες άλλων φορέων που μπορούν να οδηγήσουν σε αποκλίσεις από το ρυθμιστικό σχέδιο και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί οποτεδήποτε να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της στους αρμόδιους φορείς. Οι παρατηρήσεις αυτές γνωστοποιούνται και στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

7. Ειδικά για το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων στην περιοχή του ρυθμιστικού σχεδίου υποβάλλονται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας από κάθε υπουργείο ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, μετά από συνεργασία με τον Οργανισμό, προτάσεις που κοινοποιούνται και στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός έχοντας υπόψη τις επιμέρους προτάσεις υποβάλλει συνολική εισήγηση στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας που αποφασίζει για τις αναγκαίες επενδύσεις και την κατανομή τους.

 

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος(άρθρο 11 ν. 1515/1985, άρθρο 15 παρ. 2 ν. 1561/1985, άρθρο 31 παρ. 4 ν. 1650/ 1986)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι παράμετροι και τα όρια ποιότητας των φυσικών αποδεκτών (ατμόσφαιρα, επιφανειακά- υπόγεια νερά, έδαφος) καθώς και οι συχνότητες και μέθοδοι δειγματοληψίας και μετρήσεων των παραμέτρων. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται τα όρια ανεκτού θορύβου και ο τρόπος μέτρησής του.

2. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών ορίζονται:

α) οι κλάδοι των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, λατομικών, μεταλλευτικών, εμπορικών, γεωργοκτηνοτροφικών, τουριστικών και άλλων δραστηριοτήτων, από τη λειτουργία των οποίων προκαλείται κάθε μορφής ρύπανση του περιβάλλοντος και οι υποχρεώσεις τους για τη λήψη μέτρων βελτίωσης και προστασίας του.

β) τα μέτρα για υφιστάμενες και νέες εγκαταστάσεις, η λήψη των οποίων διασφαλίζει τη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος. Τα μέτρα αυτά, για τις κυριότερες περιπτώσεις αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους 3-6 και μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, την κατηγορία των μονάδων κάθε κλάδου, τη σημασία τους για την εθνική οικονομία και την περιοχή εγκατάστασής τους.

3. Όταν πρόκειται για βιομηχανικές, βιοτεχνικές, λατομικές, μεταλλευτικές, εμπορικές και τεχνικές δραστηριότητες, τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να περιλαμβάνουν κυρίως εφαρμογή τεχνολογίας αντιρρύπανσης, μείωσης ήχων και δονήσεων, αλλαγές στη χρήση πρώτων και βοηθητικών υλών, χρήση συγκεκριμένης ποιότητας καυσίμων, ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής κάθε μορφής ρύπων και θορύβων.

Για τις δραστηριότητες του παραπάνω εδαφίου, τα μέτρα της παρ. 2 μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης: εγκατάσταση οργάνων ελέγχου της ποιότητας των εκπεμπόμενων ρύπων, των αποβλήτων, των καυσίμων, της χρήσης πρώτων υλών και νερού καθώς και οργάνων ελέγχου της καύσης, όπως και καθορισμό μεθόδων και συχνότητας δειγματοληψιών και μετρήσεων των παραμέτρων που σχετίζονται με τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν καθορισμό των ωραρίων λειτουργίας, προθεσμίες συμμόρφωσης για την εφαρμογή των μέτρων, όρους συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, αποδοχής τους σε οργανωμένους χώρους τελικής διάθεσής τους και εφαρμογή μεθόδων ανακύκλωσής τους. Ειδικότερα για τα τοξικά ή οπωσδήποτε επικίνδυνα στερεά απόβλητα τα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν τρόπους συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης καθώς και εφαρμογή τεχνολογίας αντιρρύπανσης και όρους τελικής διάθεσης.

4. Όταν πρόκειται για οχήματα, τα μέτρα της παραγράφου 2 μπορούν να περιλαμβάνουν κυρίως επιβολή αυστηρότερων από τα ισχύοντα ορίων εκπεμπόμενων ρύπων ή θορύβου και βελτιωμένων τεχνικών προδιαγραφών, υποχρεώσεις εισαγωγέων και εμπόρων οχημάτων, ανταλλακτικών και εξοπλισμού καθώς και υποχρεώσεις συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων, χρήση υγραερίου ή άλλων βελτιωμένων καυσίμων ή τροποποίηση της ποιότητας των καυσίμων ή απαγόρευση χρήσης συγκεκριμένων καυσίμων, εφαρμογή συστημάτων μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων στις εγκαταστάσεις και τα μέσα διακίνησης, αποθήκευσης, διανομής και εμπορίας καυσίμων, καθώς και περιορισμούς στην κυκλοφορία οχημάτων.

5. Όταν πρόκειται για τις κεντρικές θερμάνσεις, τα μέτρα της παρ. 2, μπορούν να περιλαμβάνουν κυρίως καθιέρωση επιτρεπόμενων ορίων εκπομπών καυσαερίων, υποχρεωτική συντήρηση, ρύθμιση για τα συστήματα λεβήτων καυστήρων, επιβολή χρήσης ορισμένων καυσίμων, επιβολή μονώσεων λεβήτων και σωληνώσεων, εφαρμογή αυτόματων συστημάτων ρύθμισης της λειτουργίας, καθορισμό του ύψους και των κατασκευαστικών λεπτομερειών καπνοδόχων και κατάργηση καπνοσυλλεκτών.

6. Όταν πρόκειται για άλλες δραστηριότητες, τα μέτρα της παραγράφου 2 μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως:

α) καθορισμό ανώτατων ορίων εκπεμπόμενου θορύβου από μηχανήματα και επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων στην εισαγωγή, την παραγωγή και τη διάθεση μηχανημάτων, που δεν ανταποκρίνονται στα όρια αυτά και των σχετικών ανταλλακτικών.

β) τεχνικές προδιαγραφές για αντιθορυβικά υλικά

γ) καθορισμό για κάθε εστία καύσης όρων λειτουργίας, ορίων εκπομπών καυσαερίων, μείωση ή κλιμάκωση ωραρίων λειτουργίας, προσόντων τεχνικού προσωπικού, των υποχρεώσεών του και τη χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού για την επίβλεψη λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση και ρύθμισή τους.

δ) επιβολή όρων λειτουργίας εργοταξίων, αποθηκών και μέσων διακίνησης των υλικών που χρησιμοποιούν ή απορρίπτουν.

ε) καθορισμό μέτρων για τη μείωση της εκπεμπόμενης σκόνης από μηχανήματα, ακάλυπτα οικόπεδα, δρόμους ή οποιαδήποτε άλλη πηγή.

στ) απαγόρευση χρήσης ορισμένων υλικών συσκευασίας προϊόντων και καθορισμό όρων για τα υλικά αυτά.

ζ) απαγόρευση της κυκλοφορίας συσκευών λειοτεμαχισμού απορριμμάτων για την αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων στη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

7. Ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλων μονάδων εθνικής σημασίας από τους κλάδους δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι δυνατό, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, να επιβάλλονται ειδικά μέτρα κατά παρέκκλιση από αυτά που επιβάλλονται γενικά για τον κλάδο και την περιοχή. Η επιβολή αυτών των μέτρων γίνεται κατά περίπτωση με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών.

8. Τα θέματα για τα οποία έχουν εκδοθεί οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται στο εξής μόνο με όμοιες αποφάσεις.

9. Για την πραγματοποίηση νέων, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, επιβάλλεται η υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Τα έργα και οι δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού.

10. Η μελέτη καταρτίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού και υποβάλλεται για έγκριση στην εκτελεστική επιτροπή του Οργανισμού. Για την έγκριση αυτή της εκτελεστικής επιτροπής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ.7 εδ. γ. Η έγκριση αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης της δραστηριότητας ή για την πραγματοποίηση του έργου. Η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η μελέτη περιλαμβάνει όρους, η τήρηση των οποίων διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος.

11. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζεται ο τρόπος ένταξης των όρων που περιλαμβάνονται στην έγκριση, τη διαδικασία χορήγησης άλλων αδειών ή εγκρίσεων που απαιτούνται για το έργο ή τη δραστηριότητα καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την έγκριση της μελέτης.

Με τις ίδιες αποφάσεις δραστηριότητες ή έργα που υποχρεώνονται από την υφιστάμενη νομοθεσία στη σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης ή στη λήψη άδειας ή άλλης έγκρισης, μπορούν να εξαιρούνται των υποχρεώσεων αυτών, αν το αντικείμενό τους καλύπτεται από το περιεχόμενο της μελέτης και τη σχετική έγκριση που προβλέπεται από το άρθρο αυτό.

12. Για τον έλεγχο της εφαρμογής των όρων και μέτρων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 19 χρησιμοποιούνται Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), που συνιστώνται στον Οργανισμό Αθήνας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 και στελεχώνονται με υπαλλήλους του μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Στα ΚΕΠΠΕ μετέχουν εκπρόσωποι του δήμου ή κοινότητας στην περιοχή των οποίων διενεργείται ο έλεγχος, καθώς και της οικείας ένωσης δήμων και κοινοτήτων. Τα ΚΕΠΠΕ προβαίνουν στους ελέγχους και χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων αυτών, αν αυτοί έχουν κληθεί. Στα ΚΕΠΠΕ μπορούν να μετέχουν εμπειρογνώμονες οριζόμενοι κατά περίπτωση από την εκτελεστική επιτροπή του Οργανισμού. Τα ΚΕΠΠΕ καλύπτουν τους τομείς βιομηχανίας και άλλων παραγωγικών διαδικασιών, κεντρικής θέρμανσης, καυσίμων, οχημάτων, γενικού περιβαλλοντικού ελέγχου και περιοχών αρχαιολογικού, ιστορικού και παραδοσιακού ενδιαφέροντος. Από τη σύσταση των ΚΕΠΠΕ που προβλέπονται στις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού καταργούνται τα ΚΕΠΠΕ, για το νομό Αττικής που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Ν. 1327/1983 (ΦΕΚ 21).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το προσωπικό που έχει προσληφθεί στα υφιστάμενα ΚΕΠΠΕ του νομού Αττικής μεταφέρεται στον Οργανισμό Αθήνας. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα ασφαλιστικά, μισθοδοσίας και κάθε συναφής λεπτομέρεια.

 

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Μέτρα για την προστασία των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων(άρθρο 12 ν. 1515/1985)

 

Κείμενο Αρθρου

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού και Επιστημών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού θεσπίζονται πέρα από εκείνα που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις ειδικά μέτρα και περιορισμοί για την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων της Αθήνας που μπορεί να περιλαμβάνουν:

α) αυστηρότερους όρους από τους περιλαμβανόμενους στις διοικητικές πράξεις που προβλέπονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 18.

β) ειδικότερους περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων.

 

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΕΣ-ΑΣΤΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διοικητικές κυρώσεις(άρθρο 13 ν. 1515/1985, άρθρο 31 παρ. 6 ν. 1650/1986)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Στους παραβάτες των όρων και των μέτρων που καθορίζονται με τις διοικητικές πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 18 και 19, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού της Αθήνας πρόστιμο μέχρι: δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές.

Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ιδίως σε περίπτωση που από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σημασία της υποβάθμισης του περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ή ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, η εκτελεστική επιτροπή παραπέμπει την υπόθεση στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων, ο οποίος από κοινού με τον τυχόν αρμόδιο υπουργό επιβάλλει πρόστιμο μέχρι εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων αυτών και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Ειδικά για τη βιομηχανία, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων αυτών και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

2. Σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων των όρων και των μέτρων των άρθρων 18 και 19 μπορεί να διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία μιας μονάδας με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ύστερα από πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

Με την παραπάνω απόφαση μπορεί να προβλέπονται όροι, μέτρα και προθεσμίες για την επαναλειτουργία της μονάδας.

 

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 27.07.1999

 

Τίτλος Αρθρου
Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις(άρθρο 14 ν. 1515/1985, άρθρο 31 παρ. 8 ν. 1650/1986)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Καταργείται η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΕΣΧΠ) με αριθμό ΧΠ/ΓΧΠ 2094/1980 (περί σχεδίου-πλαισίου Ρυθμίσεων Ευρύτερης Περιοχής Πρωτεύουσας» (ΦΕΚ 341 Β').

2. Η έναρξη ισχύος της παραγράφου 9 του άρθρου 18 καθορίζεται με τις προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις του ίδιου άρθρου.

 

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράρτημα - Διαγράμματα(άρθρο 15 ν. 1515/1985, άρθρο ενδέκατο ν. 1955/1991, άρθρο 11 παρ. 1, 4 και 5 ν. 2052/1992, π.δ. 26.5/22.6.1993)

 

Κείμενο Αρθρου

Α. Το παράρτημα περιέχει τις ειδικότερες κατευθύνσεις και μέτρα για τη χωροταξική και την πολεοδομική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντός της.

1. Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη χωροταξική οργάνωση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

1.1. Στα πλαίσια της λειτουργικής χωροταξικής οργάνωσής της, η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας υποδιαιρείται στις ακόλουθες πέντε οργανικές υποενότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στα διαγράμματα 1Α και 1Β.

- Λεκανοπέδιο και Σαλαμίνα με κέντρο την Αθήνα.

- Δυτική Αττική με κέντρο τα Μέγαρα.

- Βόρεια Αττική με κέντρο το Καπανδρίτι.

- Ανατολική Αττική με κέντρο το Λαύριο.

- Νησιωτική Αττική με κέντρο την Αίγινα.

1.2.1. Για την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της πρωτεύουσας και την οικονομική ανασυγκρότηση των υποενοτήτων της, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και ανάπτυξη της γεωργικής γης και του πρωτογενούς τομέα γενικότερα. Ειδικότερα η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 5 του ν. 1360/1983 (ΦΕΚ 65) επεκτείνεται και στις εξής επιχειρήσεις του νομού Αττικής που επεξεργάζονται αποκλειστικά προϊόντα του νομού:

α. Αγροτοβιομηχανίες που ιδρύονται στο νομό σύμφωνα με το π. δ/γμα 84/1984.

β. Επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. θ του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70). 1.2.2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται οι ζώνες γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. 1.2.3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται οι όροι, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις επιδότησης για την αύξηση των εντατικών καλλιεργειών, των θερμοκηπίων και της ερασιτεχνικής καλλιέργειας εντός των ζωνών αυτών και η παροχή κινήτρων.

1.2.4. Ο υπολογισμός του φόρου κληρονομιάς για εκτάσεις που περιλαμβάνονται στη ΖΟΕ Αττικής γίνεται στην αξία που έχουν οι εκτάσεις αυτές, σύμφωνα με την κατά το νόμο χρήση τους ως γεωργικής γης. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής μπορεί να ορισθούν με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας που, αν και περιβάλλονται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, ρητώς χαρακτηρίζονται ως χώροι «εκτός σχεδίου» που προορίζονται για γεωργική εκμετάλλευση.

1.3. Για την ισόρροπη κατανομή των κεντρικών πολεοδομικών λειτουργιών σε κάθε χωροταξική υποενότητα λαμβάνονται μέτρα για:

α) Την ανάπτυξη των κέντρων των περιαστικών υποενοτήτων και συγκεκριμένα του Λαυρίου, των Μεγάρων και του Καπανδριτίου σε αστικά κέντρα μεσαίου μεγέθους με χωροθέτηση σ' αυτά κεντρικών λειτουργιών του επιπέδου της υποενότητας, στην οποία βρίσκονται με οργάνωση οικιστικών προγραμμάτων καθώς και ζωνών οικονομικών δραστηριοτήτων.

β) Την ανάπτυξη και οργάνωση δευτερευόντων αστικών κέντρων σε κάθε υποενότητα σε σημερινούς οικισμούς που παρουσιάζουν θετικές αναπτυξιακές τάσεις.2. Ειδικότερες κατευθύνσεις και μέτρα για την πολεοδομική ανασυγκρότηση της πρωτεύουσας.

2.1. Στα πλαίσια της ανασυγκρότησης του αστικού ιστού λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης της πόλης, τη δημιουργία περισσότερων κέντρων στην πόλη, τον έλεγχο χρήσεων γης, την ανασυγκρότηση της γειτονιάς, την επέκταση των σχεδίων κατά οργανικές πολεοδομικές ενότητες (γειτονιές).

2.1.1. Ανάσχεση της εξάπλωσης της πόλης.

Η ανάσχεση της εξάπλωσης της πόλης επιδιώκεται με:

- Απαγόρευση των κατατμήσεων γης, περιορισμένες επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως στις διαμορφωμένες περιοχές κατοικίας, ταυτόχρονη εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων κοινωνικής υποδομής και περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης. - Ανάπλαση των υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας.- Οργανωμένα στεγαστικά προγράμματα.

- Συσχετίσεις των εκτάσεων που ανήκουν σε υπάρχοντες οικοδομικούς συνεταιρισμούς με τις περιοχές επεκτάσεων και επιδίωξη συνενώσεων των οικοδομικών συνεταιρισμών ώστε να περιοριστεί η οικιστική εξάπλωση . Δεν εγκρίνεται η σύσταση νέων οικοδομικών συνεταιρισμών στην περιοχή της Αθήνας, εκτός αν οι εκτάσεις τους αφορούν τις περιοχές επεκτάσεων και αναπλάσεων της παραγράφου αυτής.

- Προστασία των ακτών από την εξάπλωση της οικιστικής χρήσης και των περιφράξεων.

2.1.2. Δημιουργία πολυκεντρικής πόλης.

Η δημιουργία πολυκεντρικής πόλης επιδιώκεται με:

- Δημιουργία νέων δυναμικών κέντρων σε αδόμητη γη.

- Αποσυμφόρηση των μητροπολιτικών κέντρων της Αθήνας και του Πειραιά. - Ιδιαίτερη ενίσχυση των κέντρων δήμων υπερτοπικής σημασίας. - Ενίσχυση των σημερινών κέντρων δήμων, συνοικιών, γειτονιών. Στα πλαίσια της δημιουργίας πολυκεντρικής δομής καθορίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας τα ακόλουθα κέντρα κατά κατηγορία:

- Μητροπολιτικά: στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά - Δευτερεύοντα κέντρα χωροταξικής υποενότητας Λεκανοπεδίου: στο Μαρούσι, Ελληνικό, Χαϊδάρι και Μενίδι.

- Κέντρα των υπόλοιπων χωροταξικών υποενοτήτων: στα Μέγαρα, Καπανδρίτι, Λαύριο και Αίγινα.

- Κέντρα δήμου με υπερτοπική σημασία: στους Αγ. Αναργύρους, Περιστέρι, Αιγάλεω, Κορυδαλλό, Νίκαια, Μοσχάτο, Καλλιθέα, Ν. Σμύρνη, Γλυφάδα, Κηφισιά, Ζωγράφου, Αγ. Παρασκευή, Χαλάνδρι, Ν. Ιωνία, Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, Αυλώνα, Ν. Μάκρη, Ραφήνα, Κορωπί, Μαρκόπουλο Μεσογαίας.

- Κέντρα δήμου, συνοικίας, γειτονιάς.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ, καθορίζονται τα όρια των πολεοδομικών κέντρων. 2.1.3. Έλεγχος χρήσεων γης.

Ο έλεγχος των χρήσεων γης αποβλέπει στην αναστολή της επέκτασης των κεντρικών λειτουργιών κατά μήκος των δρόμων, στη σταδιακή οργάνωση των κεντρικών λειτουργιών στα πολεοδομικά κέντρα της προηγούμενης παραγράφου καθώς και στη δημιουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών πάρκων και ζωνών ειδικών χρήσεων έτσι, ώστε οι περιοχές κατοικίας σταδιακά να απαλλαγούν από οχληρές χρήσεις. 2.1.4. Ανασυγκρότηση της γειτονιάς.

Η ανασυγκρότηση της γειτονιάς γίνεται με τη συλλογική δραστηριοποίηση των ίδιων των κατοίκων της και περιλαμβάνει την πολεοδομική, κοινωνική και λειτουργική της αναδιοργάνωση και την περιβαλλοντική της αναβάθμιση με οργάνωση του κέντρου κάθε γειτονιάς και δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου ροής πεζών, πρασίνου, ελεύθερων χώρων καθώς και χώρων κοινωνικού εξοπλισμού.

2.1.5. Επέκταση του σχεδίου κατά οργανικές πολεοδομικές ενότητες (γειτονιές). Η επέκταση του σχεδίου κατά γειτονιές γίνεται με εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων για κοινωνική υποδομή.

2.2. Στα πλαίσια επαναπροσδιορισμού των κεντρικών περιοχών της Αθήνας και του Πειραιά και με στόχο τη γενικότερη ποιοτική αναβάθμισή τους, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για περιορισμό των κεντρικών λειτουργιών, απομάκρυνση του χονδρεμπορίου και των οχληρών βιομηχανιών και επαναφορά της κατοικίας για ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα των περιοχών και του ρόλου τους ως μητροπολιτικών κέντρων διεθνούς ακτινοβολίας. Ειδικότερα, στην κεντρική περιοχή της Αθήνας διαμορφώνεται το οδικό δίκτυο έτσι ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατό η διαμπερής διέλευση οχημάτων μέσα από τις οικιστικές ενότητες (γειτονιές, συνοικίες) και δημιουργείται ενιαίο δίκτυο ροής πεζών, ελεύθερων και ιστορικών χώρων και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην αναβάθμιση του δυτικού τμήματος της κεντρικής περιοχής της Αθήνας με μεταφορά σ' αυτό πολιτιστικών και διοικητικών λειτουργιών με εστίες τις περιοχές Γκαζιού- Κεραμεικού, τις περιοχές των σταθμών Λαρίσης-Πελοποννήσου και την Ιερά Οδό.

2.3. Για την ανακατανομή δομικών χρήσεων με στόχο την άνετη λειτουργία της πόλης και τη διευκόλυνση ή τον περιορισμό των μετακινήσεων από τους τόπους κατοικίας στους τόπους εργασίας, κατανάλωσης και αναψυχής λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

α. Για τη Διοίκηση.

Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και επεκτείνεται σταδιακά η χωροθέτηση της κεντρικής δημόσιας διοίκησης επιτελικού επιπέδου (υπουργεία, δημόσιοι οργανισμοί, επιχειρήσεις) στο δυτικό λεκανοπέδιο και σε άλλες περιοχές σε συνάρτηση με τα δευτερεύοντα κέντρα χωροταξικής υποενότητας λεκανοπεδίου, τα κέντρα δήμου με υπερτοπική σημασία καθώς και τους άξονες του βασικού οδικού δικτύου και τις γραμμές και τους σταθμούς του ΗΣΑΠ.

β. Για το χονδρεμπόριο-αποθήκες.

Δημιουργείται σύστημα σύγχρονων κέντρων αποθήκευσης, διακίνησης και διαχείρισης προϊόντων, επιπέδου χωροταξικής ενότητας και υποενότητας σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις κοντά σε οδικούς και μεταφορικούς άξονες με επαρκή κυκλοφοριακή και μεταφορική ικανότητα. Χωροθετούνται συναφείς λειτουργίες (γραφεία μεταφοράς, τελωνεία, βιοτεχνίες συσκευασίας και τυποποίησης) σε συνδυασμό με τα παραπάνω κέντρα.

γ. Για τη μεταποίηση.

Κατανομή των ελαφρών και μη οχληρών μονάδων μεταποίησης σε ολόκληρη την έκταση του αστικού ιστού, σε θέσεις προφυλαγμένες σε σχέση με τις περιοχές κατοικίας, με δημιουργία βιοτεχνικών πάρκων και βιοτεχνικών κτιρίων. Ανακατανομή θέσεων απασχόλησης στη μεταποίηση σε ολόκληρη την έκταση του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Οργάνωση και ανάπλαση των παραδοσιακών περιοχών βιομηχανικής συγκέντρωσης σε βιομηχανικά πάρκα με παράλληλη εξασφάλιση των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.

Οργάνωση νέων βιομηχανικών και βιοτεχνικών πάρκων σε ικανή απόσταση από περιοχές κατοικίας, για συγκέντρωση ομοειδών οχληρών κλάδων της μεταποίησης, όπως των χυτηρίων, των κεραμοποιείων, των σιδηροβιοτεχνιών, των ασφαλτικών, των βυρσοδεψείων, των επιμεταλλωτηρίων, των ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων που είναι διάσπαρτα στην έκταση του πολεοδομικού συγκροτήματος. Δημιουργία ειδικών βιομηχανικών περιοχών για ελαφρές γεωργικές βιομηχανίες. Ενίσχυση επιλεγμένων κλάδων εντατικής και εξειδικευμένης εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1262/1982 και 1360/1983.

Συγκέντρωση των λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις εκτός του λεκανοπεδίου, καθώς και επιλογή κατάλληλων θέσεων για παραπέρα επεξεργασία και αξιοποίηση των αδρανών υλικών.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, που εκδίδονται μέσα σ' ένα χρόνο από τη 18.12.1985 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 1515/1985), καθορίζονται οι θέσεις συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται ειδικές προδιαγραφές για την εκπόνηση των μελετών βιομηχανικών και βιοτεχνικών πάρκων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

δ. Για την αναψυχή- ψυχαγωγία υπερτοπικής σημασίας.

Δημιουργία συστήματος μεγάλων υπερτοπικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού και πολιτιστικών λειτουργιών που εξυπηρετούν ολόκληρη την έκταση της πόλης: Στο Φαληρικό Όρμο με προσχώσεις μεγάλης κλίμακας, στη λοφοσειρά των Τουρκοβουνίων με ανάπλαση των ανενεργών λατομείων, στην Πεντέλη με ταυτόχρονη ανασυγκρότηση του τοπίου, στο Αιγάλεω με συνολική ανάπλαση του ορεινού όγκου σε μεγάλο πάρκο και με εστίες τα λατομεία Νίκαιας (Σελεπίτσαρη), Κορυδαλλού και Πετρούπολης, στα λατομεία του Βύρωνα και στη χερσόνησο του ΠΙΚΠΑ στη Βούλα, στην περιοχή του παλιού πυριτιδοποιείου στο Αιγάλεω, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής και στο Γουδί, στην έκταση ιδιοκτησίας των δήμων Αθήνας και Ζωγράφου, στον Πύργο Βασιλίσσης, στον Αγ. Κοσμά και στις Αλυκές Αναβύσσου όπου θα περιληφθούν και οι νέες εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου και οργάνωση λιμένων σκαφών αναψυχής για την εξυπηρέτηση των αναγκών σε θαλάσσια αναψυχή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

Δημιουργία ενιαίου δικτύου σε ολόκληρη την έκταση του ηπειρωτικού τμήματος της περιοχής της Αθήνας με κατά το δυνατό σύνδεση και ενοποίηση των χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, των ελεύθερων χώρων και πεζοδρόμων, των ιστορικών και αρχαιολογικών τόπων, του περιαστικού πρασίνου, των ορεινών όγκων και των ακτών. Διαμόρφωση ενιαίου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων.

2.4. Για τη βελτίωση και οργάνωση ενιαίου συστήματος μεταφορών δημιουργούνται: - Κύριο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών με μέσα υψηλής μεταφορικής ικανότητας και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση (κυρίως σύστημα μέσων σταθερής τροχιάς). - Σύστημα οδικών δακτυλίων με σκοπό το μετασχηματισμό του σημερινού ακτινικού οδικού δικτύου σε ακτινικό - δακτυλιακό.

- Λειτουργική διασύνδεση όλων των μέσων μεταφοράς και ειδικότερα των λεωφορειακών γραμμών, των σιδηροδρομικών γραμμών, ταξί και των ιδιωτικών λεωφορείων.

- Χώροι στάθμευσης σε άμεση συσχέτιση με τους οδικούς δακτυλίους και τους σταθμούς του κύριου δικτύου δημόσιων συγκοινωνιών.

- Χερσαίοι τερματικοί σταθμοί στη δυτική περιοχή του δήμου Αθηναίων για τη σύνδεση του αστικού συγκοινωνιακού δικτύου με το υπεραστικό. - Ιεραρχημένο υποσύστημα λιμανιών με διαφοροποίηση ως προς το χαρακτήρα τους (επιβατικά, εμπορικά) έχοντας κύριο επιβατικό λιμάνι τον Πειραιά και κύριο εμπορευματικό το Κερατσίνι.

- Μεταφορικό σύστημα ειδικά για τις κεντρικές περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά με δίκτυο ηλεκτροκίνητων μέσων.

- Νέος αερολιμένας στα Σπάτα

- Νέες γραμμές αστικού σιδηροδρόμου (Πειραιάς- Αιγάλεω- Γέρακας και Περιστέρι - Γλυφάδα)

- Νέες γραμμές προαστιακού τραίνου

- Νέες οδικές συνδέσεις: Ελληνικού - Αεροδρομίου Σπάτων, Ζεύξη Περάματος-Σαλαμίνας.

2.5. Για την ποιοτική αναβάθμιση της πρωτεύουσας, προωθούνται οι πιο κάτω ποιοτικές παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας:

- Η ενοποίηση και ανάδειξη των μεγάλων ιστορικών χώρων και η ανάδειξη αξόνων με ιστορική σημασία όπως η Ιερά Οδός και η οδός Πανεπιστημίου, - Η ποιοτική αναβάθμιση των παραδοσιακών περιοχών της Αθήνας και του Πειραιά, όπως της Πλάκας, του Θησείου, του Μεταξουργείου, του Ψυρρή, της περιοχής της πλατείας Κουμουνδούρου, του ιστορικού κέντρου του Πειραιά, των ακτών της Πειραϊκής και των περιοχών των επιβατικών λιμανιών. Επίσης η ποιοτική αναβάθμιση των παραδοσιακών περιοχών των άλλων οικισμών και δήμων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

- Η ανάπλαση παλιών προσφυγικών περιοχών όπως στην Καισαριανή, Φιλαδέλφεια, Νίκαια, Κουντουριώτικα.

- Η εξυγίανση έντονα υποβαθμισμένων περιοχών, όπως της περιοχής του εργοστασίου της Δραπετσώνας και των ακτών του Ασπροπύργου και του Περάματος.

3. Ειδικότερες κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και τη βελτίωση του περιβάλλοντος της πρωτεύουσας.

3.1. Πραγματοποιούνται τα απαραίτητα έργα υποδομής για τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου, τη δημιουργία εγκατάστασης επεξεργασίας των αστικών υγρών αποβλήτων στην Ψυτάλλεια, τη λειτουργία κέντρου επεξεργασίας βοθρολυμάτων και αστικών υγρών λυμάτων στη Μεταμόρφωση, τη δημιουργία κέντρου επεξεργασίας επικίνδυνων ελαιωδών και τοξικών υλικών.

- Οι περιοχές των λιμνών Υλίκης και Μαραθώνα προστατεύονται ειδικά με στόχο την πρόληψη της ρύπανσής τους για να μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ταμιευτήρες αυτοί ως εναλλακτική λύση ύδρευσης για την πρωτεύουσα.

- Εξασφαλίζονται οι απαραίτητες εκτάσεις και εξοπλίζονται με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, για α) τη διάθεση των οικιακών απορριμμάτων, β) τη δημιουργία κέντρου επεξεργασίας επικίνδυνων ελαιωδών και τοξικών υλικών, γ) την τελική διάθεση στερεών αποβλήτων βιομηχανικής προέλευσης, δ) την ασφαλή υπεδάφια διάθεση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων, ε) την τελική διάθεση παλαιών οχημάτων, στ) την απόθεση προϊόντων εκσκαφής και κατεδαφίσεων. - Διευκολύνονται τα προγράμματα ανακύκλωσης των κάθε είδους στερεών αποβλήτων. 3.2. Το ενεργειακό σύστημα της πρωτεύουσας οργανώνεται και βελτιώνεται με στόχο την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. 3.3. Αναθεωρείται η φορολογική και δασμολογική πολιτική για τα εισαγόμενα ή εγχώρια παραγόμενα οχήματα έτσι ώστε να συσχετίζονται με τον κυβισμό και τις εκπομπές καυσαερίων. Παρέχονται οικονομικά κίνητρα σε κατόχους επαγγελματικών ή ιδιωτικής χρήσης οχημάτων για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων της παραγράφου 4 του άρθρου 18.

3.4. Καταρτίζεται και εφαρμόζεται πρόγραμμα επιμόρφωσης και λαϊκής ενημέρωσης για θέματα προστασίας περιβάλλοντος με τη συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Β. Διαγράμματα.

Το διάγραμμα 1, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου ενδέκατου του ν. 1955/ 1991 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2052/1992, έχει δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 112Α/1991 και 94Α/1992. Τα λοιπά διαγράμματα του άρθρου 4 του ν. 1515/1985 έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 18Α/1985.

 

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ορισμός και περιεχόμενο του ρυθμιστικού σχεδίου(άρθρο 1 ν. 1561/1985)

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. Ρυθμιστικό σχέδιο ειδικά της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης (ΡΣΘΕ) είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων, των προγραμμάτων και των μέτρων που προβλέπονται από το κεφάλαιο αυτό, ως αναγκαία για τη χωροταξική και πολεοδομική οργάνωσή της, στα πλαίσια των πενταετών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

2. Ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου είναι η περιοχή που περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια των παρακάτω οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δήμοι: Αγίου Αθανασίου, Αγίου Παύλου, Αμπελοκήπων, Ελευθερίου - Νέου Κορδελιού, Επανωμής, Ευόσμου, Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Ιωνίας (Διαβατών, Νέας Μαγνησίας), Καλαμαριάς, Κουφαλίων, Μενεμένης, Νεάπολης, Νέας Μηχανιώνας, Πανοράματος, Πολίχνης, Πυλαίας, Σίνδου, Σταυρούπολης, Συκεών, Τριανδρίας, Χαλάστρας, Ωραιόκαστρου. Κοινότητες: Αγγελοχωρίου, Αγίου Αντωνίου, Αγίας Παρασκευής, Αγίας Τριάδας, Αγχιάλου, Αδένδρου, Ανατολικού, Ασβεστοχωρίου, Βαθυλάκκου, Βαλτοχωρίου, Βασιλικών, Βραχιάς, Γέφυρας, Ελεούσας, Εξοχής, Καλοχωρίου, Καρδίας, Κάτω Σχολαρίου, Κυμίνων, Λειβαδίου, Μεσημερίου, Μικρού Μοναστηρίου, Νέας Ευκαρπίας, Νϊας Κερασιάς, Νέας Μεσημβρίας, Νέας Ραιδεστού, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας, Νέου Ρυσίου, Νεοχωρούδας, Νέων Επιβατών, Νέων Μαλγάρων, Ξηροχωρίου, Παρθενίου, Πενταλόφου, Περαίας, Περιστεράς, Πλαγιαρίου, Προχώματος, Σουρωτής, Ταγαράδων, Τριλόφου, Φιλύρου, Χορτιάτη. Το ΡΣΘΕ αποβλέπει στο σχεδιασμό και προγραμματισμό της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης μέσα στα πλαίσια της εθνικής χωροταξικής πολιτικής, ως χωροταξικής υποενότητας της Κεντρικής Μακεδονίας, στη χωροταξική διάρθρωση των τομέων παραγωγής, του συστήματος μεταφορών της λοιπής τεχνικής υποδομής και του κοινωνικού εξοπλισμού, καθώς και στην πολιτική γης και κατοικίας, στη λήψη μέτρων και στο σχεδιασμό για τη χωροταξική και τη νέα πολεοδομική δομή της πόλης και στο σχεδιασμό περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος ή ειδικών προβλημάτων, στη λήψη μέτρων, όρων και περιορισμών για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, το συντονισμό των προγραμμάτων και των μελετών που έχουν σχέση με το ΡΤΘΕ και εκπονούνται από όλους τους άλλους φορείς, για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους κατά τις διατάξεις του παρόντος και στον καθορισμό των απαιτούμενων για την εφαρμογή τους παρεμβάσεων, των προτεραιοτήτων πραγματοποίησης και χρηματοδότησης, καθώς και των θεσμικών, οικονομικών και διοικητικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν.

 

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης(άρθρο 2 ν. 1561/1985)

 

Κείμενο Αρθρου

Το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος περιλαμβάνει τα μέτρα και τις κατευθύνσεις για την αναβάθμιση και προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και ιδίως περιλαμβάνει μέτρα για:

α) την οικολογική ανασυγκρότηση της Θεσσαλονίκης, την προστασία της γεωργικής γης, των δασών, των υδροβιότοπων και των άλλων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος.

β) την προστασία του τοπίου, των ακτών και των ειδικών περιοχών φυσικού κάλλους.

γ) την προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

δ) τον περιορισμό της ρύπανσης από κάθε πηγή και ιδίως την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του εδάφους και των νερών και της ηχορύπανσης

ε) την αναβάθμιση ιδιαίτερα υποβαθμισμένων περιοχών.

 

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Στόχοι και κατευθύνσεις(άρθρο 3 ν. 1561/1985)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι γενικότεροι στόχοι που καθορίζονται για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι οι ακόλουθοι:

α) η ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της Θεσσαλονίκης και η αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής της.

β) η βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους της και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

γ) η εξισορρόπηση των κοινωνικών ανισοτήτων από περιοχή σε περιοχή.

δ) η διεύρυνση των επιλογών κατοικίας και εργασίας, αναψυχής και ψυχαγωγίας σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

ε) η ποιοτική αναβάθμιση κάθε γειτονιάς και η προστασία των περιοχών κατοικίας από οχληρές λειτουργίες και χρήσεις.

2. Οι ειδικότεροι στόχοι που καθορίζονται για την εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης σε σχέση με το εθνικό επίπεδο είναι οι ακόλουθοι:

α) στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής αποθάρρυνσης της εισροής πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, επιδιώκεται η μείωση του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού για το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης στο επίπεδο της φυσικής αύξησης με απώτερη προοπτική τη σταθεροποίησή του. Επιδιώκεται επίσης η ενθάρρυνση της αποκέντρωσης πληθυσμού από το πολεοδομικό συγκρότημα στους οικισμούς της περιαστικής ζώνης και της υπόλοιπης περιοχής, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 36.

β) ορθολογική ανάπτυξη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων με παράλληλη ενίσχυση επιλεγμένων κλάδων προηγμένης τεχνολογίας. Γεωγραφική ανακατανομή ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων στο νομό.

γ) προγραμματισμός της Θεσσαλονίκης ως κέντρου επιπέδου περιφέρειας καθώς και παράλληλη ενίσχυση του ιδιαίτερου εθνικού και διεθνούς ρόλου της.

3. Οι ειδικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις που καθορίζονται για την εξέλιξη της ίδιας της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης είναι οι ακόλουθοι:

α) η ανάδειξη και προστασία των ιστορικών στοιχείων, η οικολογική ανασυγκρότηση, η αποκατάσταση της σχέσης της πόλης με το Θερμαϊκό κόλπο και η προστασία και ανάδειξη των ορεινών όγκων, των τοπίων φυσικού κάλλους και των ακτών.

β) η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος για να εξασφαλιστεί η επιθυμητή ποιότητα των φυσικών αποδεκτών, με λήψη μέτρων που αφορούν τις κάθε είδους πηγές εκπομπής ρύπων, με κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής, με παροχή κινήτρων και επιβολή τελών και διοικητικών ποινών.

γ) η βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητα ζωής με ανακατανομή λειτουργιών και δραστηριοτήτων, ενίσχυση του συστήματος μαζικών μεταφορών, απομάκρυνση οχληρών εγκαταστάσεων και λειτουργιών από τις περιοχές κατοικίας.

δ) η οικονομική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης με ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, εκσυγχρονισμό και ορθολογική ανάπτυξη της βιομηχανίας με αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά κριτήρια και εκσυγχρονισμό του τριτογενούς τομέα με ενίσχυση ορισμένων κλάδων του.

ε) η άμβλυνση των ανισοτήτων στην κατανομή του κοινωνικού εξοπλισμού και στην ποιότητα του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος με ανακατανομή χρήσεων, λειτουργιών και επενδύσεων προς όφελος κυρίως των δυτικών και των υπόλοιπων υποβαθμισμένων περιοχών.

στ) ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός της πολεοδομικής και οικιστικής ανάπτυξης με εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής κατοικίας και γης και επέκταση του σχεδίου πόλης στις διαμορφωμένες περιοχές αυθαίρετων, με στόχο την αναβάθμισή τους και την ενσωμάτωσή τους στον πολεοδομικό ιστό.

ζ) η διαφύλαξη της Θεσσαλονίκης από θεομηνίες και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για αντισεισμική και αντιπλημμυρική προστασία και ο εξοπλισμός της με τα απαραίτητα δίκτυα υποδομής.

4. Οι ειδικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις για τη χωροταξική οργάνωση της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και τη νέα πολεοδομική της δομή είναι οι ακόλουθοι:

α) η μελέτη στο χώρο της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, της περιαστικής του ζώνης και της υπόλοιπης περιοχής, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 για την εξειδίκευση των στόχων και κατευθύνσεων ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

β) ο προγραμματισμός της υπόλοιπης περιοχής ως ενιαίου και κατά βάση αγροτικού χώρου και η οργάνωση συστήματος οικισμών και κέντρων υπερτοπικής σημασίας όπως ορίζεται στο διάγραμμα 2 του ιδίου άρθρου 36, που θα αναλάβουν την οικονομική και κοινωνική τόνωση της περιοχής επιρροής τους, με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για την υποδοχή νέου πληθυσμού, τη διοχέτευση της αναπτυξιακής προσπάθειας και την εξισορρόπηση των ανισοτήτων μέσα στα όρια της υπόλοιπης περιοχής.

γ) ο ενιαίος προγραμματισμός του πολεοδομικού συγκροτήματος και της περιαστικής του ζώνης σαν ζώνης δραστηριοτήτων, με στόχο τη διοχέτευση σ' αυτή μέρους της πληθυσμιακής, οικονομικής και οικιστικής ανάπτυξης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, με μέριμνα για την εξασφάλιση των απαραίτητων για τον αστικό πληθυσμό της περιαστικής ζώνης και του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και με τρόπο που να αξιοποιούνται τα υφιστάμενα οικιστικά κέντρα, να προστατεύεται η γεωργική γη και οι περιοχές φυσικού κάλλους.

δ) ο σχεδιασμός του πολεοδομικού συγκροτήματος ως κατεξοχήν αστικού χώρου, με ειδικότερους στόχους την ανάσχεση της εξάπλωσης του αστικού ιστού, την πολυκεντρική δομή, τον έλεγχο των χρήσεων γης και των πυκνοτήτων, την ανασυγκρότηση της γειτονιάς καθώς και την αναβάθμιση και αποσυμφόρηση της κεντρικής περιοχής της Θεσσαλονίκης, με έμφαση στη διατήρηση και ανάδειξη του ιστορικού της χαρακτήρα.

 

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή ρυθμιστικού σχεδίου και προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος.(άρθρο 4 ν. 1561/1985, άρθρο 11 παρ. 6 ν. 2052/1992)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το ΡΣΘΕ και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος πραγματοποιούνται με τα μέτρα που ορίζονται στο παράρτημα και στα διαγράμματα του άρθρου 36. Τα διαγράμματα αυτά είναι:

α) Το διάγραμμα 1: Ρυθμιστικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

β) Το διάγραμμα 2: Οικιστική οργάνωση.

γ) Το διάγραμμα 3: Κεντρική περιοχή.

Οικισμοί προ του έτους 1923 ή οικισμοί με εγκεκριμένο σχέδιο που δεν σημειώνονται στα πιο πάνω διαγράμματα δεν θίγονται με τις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου.

2. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα είναι υποχρεωμένοι να προσαρμόζουν τα προγράμματά τους, που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με το ρυθμιστικό σχέδιο και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος.

3. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων συμπληρώνονται, προσαρμόζονται, εξειδικεύονται, διευκρινίζονται και τροποποιούνται μερικά το ΡΣΘΕ και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος, χωρίς μεταβολή των στόχων και κατευθύνσεών τους, ύστερα από γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

 

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Σύσταση οργανισμού ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης.(άρθρο 5 ν. 1561/1985)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Συνίσταται Οργανισμός ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Οργανισμός Θεσσαλονίκης».

2. Ο Οργανισμός αυτός είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

3. Έργο του Οργανισμού αυτού είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής και η εξασφάλιση της πραγματοποίησης του ρυθμιστικού σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, η εκπόνηση και η μέριμνα για την έγκριση των ΓΠΣ της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, η μέριμνα για την εναρμόνιση με το ρυθμιστικό σχέδιο και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος των επί μέρους προγραμμάτων των οικείων φορέων, η παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, η εκπόνηση προδιαγραφών περιβαλλοντικών μελετών και η μέριμνα για τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και ο έλεγχος έργων και δραστηριοτήτων με επιπτώσεις στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

4. Για την εκπόνηση και έγκριση των ΓΠΣ της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης τηρείται η διαδικασία του άρθρου 39.

Στην περίπτωση αυτή, αντί του ΚΣΧΟΠ ή του περιφερειακού ΣΧΟΠ ή του συμβουλίου χωροταξίας του νομού γνωμοδοτεί η εκτελεστική επιτροπή του οργανισμού.

5. Για την εκπλήρωση του έργου του ο Οργανισμός μπορεί να συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες για τις εξειδικεύσεις του ρυθμιστικού σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής του. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ για έκδοση προεδρικών διαταγμάτων καθορισμού ΖΟΕ, ΕΖΥΣ, ΖΑΑ, ΖΕΠ, νοείται γνωμοδότηση της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης. Ο Οργανισμός μεριμνά επίσης για τη μερική τροποποίηση ή αναθεώρηση μέτρων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 και συντονίζει τις ενέργειες δημόσιων υπηρεσιών και όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, των οποίων η δραστηριότητα επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

 

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Συμβούλιο ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης.(άρθρο 6 ν. 1561/1985, άρθρο 22 παρ. 2 ν. 1622/1986)

 

Κείμενο Αρθρου

Το συμβούλιο ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος που ιδρύθηκε με το ν. 1561/1985 καταργείται και οι αρμοδιότητές του ασκούνται καθόσον αφορά την έγκριση του ενιαίου προγράμματος, από το νομαρχιακό συμβούλιο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 23, καθόσον δε αφορά τις λοιπές αρμοδιότητες από την Εκτελεστική Επιτροπή της Θεσσαλονίκης.

 

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτελεστική Επιτροπή(άρθρο 7 ν. 1561/1985, άρθρο 32 παρ. 3 ν. 1650/1986, άρθρο 1 παρ. 46 ν. 2412/1996)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τον Οργανισμό διοικεί εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται από:

α) τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο που έχουν γνώσεις πείρα και κύρος στα σχετικά θέματα.

β) ένα μέλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης.

γ) ένα μέλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τηνΤΕΔΚΘ.

δ) ένα μέλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το νομαρχιακό συμβούλιο του νομού Θεσσαλονίκης.

ε) δύο μέλη που είναι πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και πείρα στα σχετικά θέματα.

2. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, που αναφέρονται στην περίπτωση ε' της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της θητείας είναι πάντα δυνατή. Η αντικατάσταση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που ορίζει και τα νέα πρόσωπα για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας.

Τα μέλη των περιπτώσεων β', γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους ύστερα από πρόταση των αντίστοιχων φορέων, που ορίζουν ταυτόχρονα και τα νέα μέλη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Η συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με την ίδια απόφαση ανατίθενται χρέη γραμματέα της επιτροπής σε υπάλληλο του Οργανισμού.

3. Η επιτροπή έχει νόμιμη σύνθεση ακόμα και αν δεν διορισθούν τα μέλη των περιπτώσεων β', γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν οριστούν μέσα σε δύο μήνες από τότε που έλαβε τη σχετική πρόσκληση ο οικείος φορέας.

4. Στον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ αυτή, που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ Α 194). Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος έχουν πλήρη απασχόληση στον Οργανισμό και δικαιούνται αμοιβή πέρα από την αποζημίωση συμμετοχής τους σ αυτή. Η αμοιβή αυτή καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων και υπόκειται μόνο στους περιορισμούς του άρθρου 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α65).

5. Με πράξη της επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στον τρόπο τήρησης των πρακτικών, στις περιπτώσεις υποχρεωτικής σύγκλησης της επιτροπής, στον τρόπο πρόσκλησης, στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και στη συζήτηση θεμάτων που αναφέρονται σ' αυτή και γενικά στη λειτουργία της επιτροπής.

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην απαρτία της επιτροπής, στην πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων, στην αναπλήρωση και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

7. Η επιτροπή:

α) παρακολουθεί την ολοκλήρωση και εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου γενικά και των επί μέρους προγραμμάτων των οικείων φορέων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 32.

β) προτείνει τις προσαρμογές, συμπληρώσεις και εξειδικεύσεις του ρυθμιστικού σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 26 και γνωμοδοτεί για την έγκριση των ΓΠΣ της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

γ) γνωμοδοτεί για κάθε έργο μεγάλης κλίμακας τουλάχιστον ΓΠΣ. Η γνώμη αυτή δίνεται από την επιτροπή μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τότε που περιέρχεται σ' αυτή σχετικό ερώτημα. Αν περάσει η προθεσμία αυτή άπρακτη, θεωρείται ότι έχει δοθεί η συναίνεση της επιτροπής.

δ) επιβλέπει τη μελέτη και εφαρμογή των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος που εκτελούνται από τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης και παρακολουθεί τις αντίστοιχες μελέτες και την εφαρμογή μέτρων που εκτελούνται από άλλους φορείς.

ε) εγκρίνει τις περιβαλλοντικές μελέτες της παραγράφου 9 του άρθρου 33.

στ) επιβάλλει τις κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 και εισηγείται τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

ζ) εισηγείται για θέματα που ρυθμίζονται από το ν. 1650/1986 και για τα οποία δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση ειδικά για την περιοχή του ΡΣΘΕ, εφόσον προβλέπεται γι' αυτά αρμοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων να προτείνει την έκδοση π.δ. ή να εκδίδει απόφαση.

η) γνωμοδοτεί κατά την παρ. 1 του άρθρου 185.

8. Η επιτροπή ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση που σχετίζεται με τον Οργανισμό και το έργο του και τον εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα. Η αρμοδιότητα αυτή για κατηγορίες πράξεων ή συγκεκριμένες πράξεις μπορεί να μεταβιβάζεται στον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή ένα μέλος της επιτροπής ή τον προϊστάμενο ή άλλα όργανα του Οργανισμού. Η μεταβίβαση γίνεται ύστερα από πρόταση της επιτροπής με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αρθρο: 30

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Πόροι - Διαχείριση(άρθρο 8 ν. 1561/1985)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πόροι του Οργανισμού είναι:

α) τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και αποδίδεται στον Οργανισμό με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως ειδικότερα ορίζεται σ' αυτή.

β) έκτακτη ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3% των ποσών που διαθέτει ο προϋπολογισμός αυτός για προγράμματα και έργα στο νομό Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ρυθμιστικού σχεδίου.

γ) πρόσοδοι από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων ή από επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών ή από δωρεές ή κληρονομιές.

δ) πρόσοδοι από διοικητικές χρηματικές ποινές που επιβάλλονται από τον Οργανισμό σε όσους ρυπαίνουν το περιβάλλον.

ε) κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.

2. Οι πόροι του Οργανισμού διατίθενται για τις δαπάνες λειτουργίας του και για μερική ή ολική χρηματοδότηση μελετών, προγραμμάτων, έργων ή άλλων δραστηριοτήτων δημόσιων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων με αποκλειστικό σκοπό την εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου και την προστασία του περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης.

3. Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Οργανισμού πραγματοποιούνται σύμφωνα με το οικονομικό κανονισμό του. Ο οικονομικός κανονισμός καταρτίζεται από την εκτελεστική επιτροπή και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Κατά την έγκριση αυτή μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις ύστερα από γνώμη της επιτροπής.

4. Ο Οργανισμός στα δικαστήρια ή τις διοικητικές αρχές έχει τα δικονομικά προνόμια του δημοσίου, ιδιαίτερα ως προς τις προθεσμίες, τα μέσα απόδειξης, τον τρόπο παράστασης και τα μέσα εκτέλεσης. Τα ίδια δικονομικά προνόμια έχει σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης και ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν στην κατάταξη του δημόσιου σε πλειστηριασμό ή πτώχευση.

 

Αρθρο: 31

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Οργάνωση - προσωπικό(άρθρο 9 ν. 1561/1985)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο οργανισμός του Οργανισμού Θεσσαλονίκης καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από την 6.9.1985 (ημερομηνία δημοσίευσης του

ν. 1561/1985), με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

2. Με τον οργανισμό ρυθμίζονται ιδίως:

α) η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους.

β) οι κλάδοι του μόνιμου προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού.

γ) τα ειδικά τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.1561/ 1985.

δ) οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που μπορεί να προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η κατανομή του σε ειδικότητες καθώς και τα τυπικά προσόντα και οι όροι πρόσληψης.

ε) τα προσόντα του προϊσταμένου καθεμιάς από τις οργανικές μονάδες.

3. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού της περίπτωσης β' της προηγούμενης παραγράφου που πληρούνται με προσλήψεις, δεν μπορεί να είναι περισσότερες από πενήντα (50). Οι υπόλοιπες οργανικές θέσεις, όπως προβλέπονται στον οργανισμό καλύπτονται με τη διαδικασία της παραγρ. 7. Στο προσωπικό αυτό εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους υπαλλήλους νπδδ.

4. Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, που πληρούνται με προσλήψεις, δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τριάντα (30).

5. Στον Οργανισμό συνιστάται μία θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό β' των ειδικών θέσεων. Αυτός που διορίζεται στη θέση αυτή έχει τον τίτλο του προϊστάμενου του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του και συμμετέχει σης συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής, όπου εισηγείται τα θέματα, χωρίς ψήφο. Προϊστάμενος του Οργανισμού διορίζεται πρόσωπο που έχει πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σχετικό με το αντικείμενο του Οργανισμού και διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό δίπλωμα τουλάχιστο διετούς φοίτησης ή προϋπηρεσία τουλάχιστο δέκα ετών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Ο διορισμός του προϊστάμενου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

6. Καθήκοντα προϊστάμενου του Οργανισμού μπορούν να ανατεθούν σε υπάλληλο του δημόσιου τομέα που έχει τα σχετικά προσόντα. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊστάμενου θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην τακτική θέση του υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται οι αποδοχές της μιας και μόνο θέσης που θα επιλέξει ο υπάλληλος.

7. Με π. δ/γμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού, μπορούν να μεταφέρονται υπηρεσίες και θέσεις προσωπικού στον Οργανισμό από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή από άλλα υπουργεία.

Με τη μεταφορά των θέσεων γίνεται και μεταφορά των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Αν πρόκειται για μόνιμο προσωπικό, η μεταφορά των υπαλλήλων γίνεται με απόφαση των υπηρεσιακών συμβουλίων των οικείων υπουργείων, ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων. Μαζί με τη μεταφορά των θέσεων μεταφέρονται στον Οργανισμό και οι σχετικές πιστώσεις του τρέχοντος έτους.

Για τα επόμενα έτη οι πιστώσεις αυτές περιλαμβάνονται στην ετήσια τακτική επιχορήγηση.

Οι μεταφερόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι διατηρούν το ασφαλιστικό καθεστώς για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα που είχαν πριν από τη μεταφορά τους και παρέχεται σ' αυτούς και στα μέλη της οικογένειάς τους η υγειονομική περίθαλψη των μόνιμων υπαλλήλων.

8. Όσες αρμοδιότητες του Οργανισμού ανήκουν έως την εφαρμογή του νόμου αυτού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μεταβιβάζονται σταδιακά στον Οργανισμό με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τις οποίες και διαπιστώνεται η επαρκής στελέχωση του Οργανισμού.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων διαθέτει υπαλλήλους του για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού μέχρι την πλήρη στελέχωση του.

 

Αρθρο: 32

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Προγράμματα εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος(άρθρο 10 ν.1561/1985)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κάθε υπουργείο ή και φορέας του δημόσιου τομέα, στις αρμοδιότητες του οποίου ανήκουν ενέργειες που εμπίπτουν στα θέματα που περιλαμβάνει το ρυθμιστικό σχέδιο και η προστασία περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης ή επηρεάζουν την εφαρμογή τους, οφείλει να καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Οργανισμό, ετήσιο και κυλιόμενο πενταετές πρόγραμμα, για την πραγμάτωση των στόχων του ρυθμιστικού σχεδίου και των προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος. Τα προγράμματα κοινοποιούνται στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης μέχρι τη 15 Ιουνίου του προηγούμενου έτους.

2. Ο Οργανισμός με βάση τα προγράμματα αυτά καταρτίζει ενιαίο πρόγραμμα γενικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων, το οποίο εγκρίνεται από το νομαρχιακό συμβούλιο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Το ετήσιο μηνιαίο πρόγραμμα πρέπει να εγκρίνεται πριν το τέλος Αυγούστου του προηγούμενου έτους. Τροποποίηση του ενιαίου προγράμματος μπορεί να γίνει με την ίδια διαδικασία. Ο αρμόδιος φορέας προσαρμόζει τα επιμέρους προγράμματά του στα πλαίσια του εγκεκριμένου ενιαίου προγράμματος.

3. Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να δίνει οδηγίες για την κατάρτιση των προγραμμάτων, να προετοιμάζει υποδείγματα, να παρέχει τη συνεργασία των υπηρεσιών του Οργανισμού, να συνιστά τη συνεργασία των υπηρεσιών διαφόρων φορέων για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση των προγραμμάτων και γενικά να ενεργεί ό,τι απαιτείται για την πραγμάτωση του σκοπού και την τήρηση των διαδικασιών του άρθρου αυτού.

4. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής, οφείλουν να ορίζουν ως εκπρόσωπό τους στον Οργανισμό ανώτερο υπάλληλό τους με τον αναπληρωτή του. Ο εκπρόσωπος αυτός αποτελείτο σύνδεσμο με τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης, βρίσκεται σε επικοινωνία με αυτόν, εισηγείται έγκαιρα στην επιτροπή κατά την επεξεργασία των σχετικών θεμάτων και καλείται να παρίσταται στην επιτροπή χωρίς ψήφο, όταν συζητούνται προγράμματα ή άλλα θέματα σχετιζόμενα με την υπηρεσία του. Ο σύνδεσμος μπορεί να συνοδεύεται και να βοηθείται στο έργο αυτό από τους απαραίτητους υπηρεσιακούς παράγοντες.

5. Η εκτελεστική επιτροπή καταρτίζει κάθε χρόνο το αργότερο μέχρι 15 Μαρτίου γενική έκθεση για την εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου και των προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος κατά το προηγούμενο έτος, για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, για τα μέτρα που κρίνει πρόσφορο να ληφθούν και γενικά για την αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση του σκοπού του Οργανισμού. Σχέδιο της γενικής έκθεσης στέλνεται στους φορείς και στους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, οι οποίοι με συμμετοχικές διαδικασίες οφείλουν να εκφράσουν τη γνώμη τους μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τη λήψη του σχεδίου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής καταρτίζεται η γενική έκθεση.

6. Αν υπάρχουν ενδείξεις για ενέργειες άλλων φορέων που μπορούν να οδηγήσουν σε αποκλίσεις από το ρυθμιστικό σχέδιο και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί οποτεδήποτε να διατυπώνει τις παρατηρήσεις της στους αρμόδιους φορείς. Οι παρατηρήσεις αυτές γνωστοποιούνται και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

7. Ειδικά για το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων στην περιοχή του ρυθμιστικού σχεδίου υποβάλλονται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας από κάθε υπουργείο ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, ύστερα από συνεργασία με τον Οργανισμό, προτάσεις των έργων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, οι οποίες κοινοποιούνται και στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός, έχοντας υπόψη τις επιμέρους προτάσεις, υποβάλλει συνολική εισήγηση στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, που αποφασίζει για τις αναγκαίες επενδύσεις και την κατανομή τους.

 

Αρθρο: 33

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος(άρθρο 11 ν. 1561/1985, άρθρο 31 παρ. 5 ν. 1650/1986)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται οι παράμετροι και τα όρια ποιότητας των φυσικών αποδεκτών (ατμόσφαιρα, έδαφος) καθώς και οι συχνότητες και μέθοδοι δειγματοληψίας και μετρήσεων των παραμέτρων. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται τα όρια ανεκτού θορύβου και ο τρόπος μέτρησής τους.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι παράμετροι και τα όρια ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων νερών καθώς και οι συχνότητες και μέθοδοι δειγματοληψίας και μετρήσεων των παραμέτρων.

2. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών ορίζονται:

α) οι κλάδοι των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, λατομικών, μεταλλευτικών, εμπορικών, γεωργοκτηνοτροφικών, τουριστικών και άλλων δραστηριοτήτων, από τη λειτουργία των οποίων προκαλείται κάθε μορφής ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς και οι υποχρεώσεις τους για τη λήψη μέτρων βελτίωσης και προστασίας του.

β) τα μέτρα για υφιστάμενες και νέες εγκαταστάσεις, η λήψη των οποίων διασφαλίζει τη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων. Τα μέτρα αυτά για ης κυριότερες περιπτώσεις αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους 3-6 και μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, την κατηγορία των μονάδων κάθε κλάδου, τη σημασία τους για την εθνική οικονομία και την περιοχή εγκατάστασής τους.

3. Όταν πρόκειται για βιομηχανικές, βιοτεχνικές, λατομικές, μεταλλευτικές, εμπορικές, τεχνικές, γεωργοκτηνοτροφικές, τουριστικές και άλλες δραστηριότητες, τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να περιλαμβάνουν κυρίως εφαρμογή τεχνολογίας αντιρρύπανσης, μείωση ήχων και δονήσεων, αλλαγές στη χρήση πρώτων και βοηθητικών υλών, χρήση συγκεκριμένης ποιότητας καυσίμων, ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής κάθε μορφής ρύπων και θορύβων.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν επίσης:

α) εγκατάσταση οργάνων ελέγχου της ποιότητας των εκπεμπόμενων ρύπων, των απόβλητων των καυσίμων, της χρήσης πρώτων υλών και νερού και εγκατάσταση οργάνων ελέγχου της καύσης, καθώς και καθορισμό μεθόδων και συχνότητας δειγματοληψιών και μετρήσεων των σχετικών παραμέτρων.

β) καθορισμό των ωραρίων λειτουργίας, προθεσμίες συμμόρφωσης για την εφαρμογή των μέτρων, όρους συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, αποδοχής τους σε οργανωμένους χώρους, τελικής διάθεσής τους και εφαρμογή μεθόδων ανακύκλωσής τους. Ειδικότερα για τα τοξικά ή οπωσδήποτε επικίνδυνα στερεά απόβλητα, τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν τρόπους συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης καθώς και εφαρμογή τεχνολογίας αντιρρύπανσης και όρους τελικής διάθεσης.

4. Όταν πρόκειται για οχήματα, τα μέτρα της παρ. 2 μπορεί να περιλαμβάνουν κυρίως επιβολή αυστηρότερων από τα ισχύοντα ορίων εκπεμπόμενων ρύπων ή θορύβου και βελτιωμένων τεχνικών προδιαγραφών, υποχρεώσεις εισαγωγέων και εμπόρων οχημάτων, ανταλλακτικών και εξοπλισμού καθώς και υποχρεώσεις συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων, χρήση υγραερίου ή άλλων βελτιωμένων καυσίμων ή τροποποίηση της ποιότητας των καυσίμων ή απαγόρευση χρήσης συγκεκριμένων καυσίμων, εφαρμογή συστημάτων μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων στις εγκαταστάσεις και τα μέσα διακίνησης, αποθήκευσης, διανομής και εμπορίας καυσίμων, καθώς και περιορισμούς στην κυκλοφορία οχημάτων.

5. Όταν πρόκειται για τις κεντρικές θερμάνσεις τα μέτρα της παρ. 2 μπορεί να περιλαμβάνουν ιδιαίτερα καθιέρωση επιτρεπόμενων ορίων εκπομπών καυσαερίων, υποχρεωτική συντήρηση, ρύθμιση για τα συστήματα λεβήτων καυστήρων, επιβολή χρήσης ορισμένων καυσίμων, επιβολή μονώσεων λεβήτων και σωληνώσεων, εφαρμογή αυτόματων συστημάτων ρύθμισης της λειτουργίας, καθορισμό του ύψους και των κατασκευαστικών λεπτομερειών καπνοδόχων και κατάργηση καπνοσυλλεκτών.

6. Όταν πρόκειται για άλλες δραστηριότητες τα μέτρα της παρ. 2 μπορούν να περιλαμβάνουν:

α) καθορισμό ανώτατων ορίων εκπεμπόμενου θορύβου από μηχανήματα και επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων ως προς τη χρήση μηχανημάτων, που δεν ανταποκρίνονται στα όρια αυτά.

β) τεχνικές προδιαγραφές για αντιθορυβικά υλικά.

γ) καθορισμό για κάθε εστία καύσης όρων λειτουργίας, ορίων εκπομπών καυσαερίων, μείωση ή κλιμάκωση ωραρίων λειτουργίας, προσόντων και υποχρεώσεων του τεχνικού προσωπικού και του τρόπου της χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού για την επίβλεψη λειτουργίας, την επισκευή, τη συντήρηση και τη ρύθμισή του.

δ) επιβολή όρων λειτουργίας εργοταξίων, αποθηκών και μέσων διακίνησης των υλικών που χρησιμοποιούν ή απορρίπτουν.

ε) καθορισμό μέτρων για τη μείωση της εκπεμπόμενης σκόνης από μηχανήματα, ακάλυπτα οικόπεδα, δρόμους ή οποιαδήποτε άλλη πηγή.

στ) απαγόρευση της χρήσης ορισμένων υλικών συσκευασίας προϊόντων και καθορισμό όρων για τα υλικά αυτά.

ζ) απαγόρευση της κυκλοφορίας συσκευών λειοτεμαχισμού απορριμμάτων για την αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων στη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

7. Ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλων μονάδων εθνικής σημασίας από τους κλάδους δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παρ. 2 είναι δυνατό να επιβάλλονται ειδικότερα και λεπτομερέστερα μέτρα κατά παρέκκλιση από αυτά που επιβάλλονται γενικά για τον κλάδο και την περιοχή. Η επιβολή αυτών των μέτρων γίνεται κατά περίπτωση με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των αρμόδιων υπουργών.

8. Τα θέματα για τα οποία έχουν εκδοθεί οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 2 ρυθμίζονται στο εξής μόνο με όμοιες αποφάσεις.

9. Για την πραγματοποίηση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, νέων και τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, επιβάλλεται η υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Τα έργα και οι δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ύστερα από πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού.

Με τις πιο πάνω κοινές υπουργικές αποφάσεις καθορίζεται και η έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής.

10. Η μελέτη καταρτίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού και υποβάλλεται για έγκριση στην εκτελεστική επιτροπή του Οργανισμού.

Για την έγκριση αυτή της εκτελεστικής επιτροπής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 7, εδ. γ. Η έγκριση αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης της δραστηριότητας ή για την πραγματοποίηση του έργου. Η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η μελέτη περιλαμβάνει όρους που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος.

11. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, καθορίζεται ο τρόπος ένταξης των όρων που περιλαμβάνονται στην έγκριση, στη διαδικασία χορήγησης άλλων αδειών ή εγκρίσεων, που απαιτούνται για το έργο ή τη δραστηριότητα και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την έγκριση της μελέτης Με όμοιες αποφάσεις, δραστηριότητες ή έργα, για τα οποία επιβάλλεται από την υφιστάμενη νομοθεσία η σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης ή η λήψη άδειας ή άλλη έγκριση, μπορεί να εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις αυτές, αν το αντικείμενό τους καλύπτεται από το περιεχόμενο της μελέτης και τη σχετική έγκριση που προβλέπεται από το άρθρο αυτό.

12. Ο έλεγχος της εφαρμογής των όρων και μέτρων του άρθρου αυτού και του άρθρου 34 γίνεται από Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) που συνιστώνται στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 και στελεχώνονται με υπαλλήλους μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.Στα ΚΕΠΠΕ μετέχουν εκπρόσωποι του δήμου ή κοινότητας στην περιοχή των οποίων διενεργείται ο έλεγχος, καθώς και της οικείας ένωσης δήμων και κοινοτήτων.

Τα ΚΕΠΠΕ προβαίνουν στους ελέγχους και χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων αυτών αν αυτοί έχουν κληθεί. Στα ΚΕΠΠΕ μπορούν να μετέχουν εμπειρογνώμονες που ορίζονται κατά περίπτωση από την εκτελεστική επιτροπή του οργανισμού. Τα ΚΕΠΠΕ καλύπτουν τους τομείς βιομηχανίας και άλλων παραγωγικών διαδικασιών, κεντρικής θέρμανσης, καυσίμων, οχημάτων, γενικού περιβαλλοντικού ελέγχου και περιοχών αρχαιολογικού, ιστορικού και παραδοσιακού ενδιαφέροντος. Από τη σύσταση των ΚΕΠΠΕ που προβλέπονται στο κεφάλαιο αυτό. τα ΚΕΠΠΕ που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν.1327/1983 για το νομό Θεσσαλονίκης καταργούνται.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το προσωπικό που έχει προσληφθεί στα ΚΕΠΠΕ του νομού Θεσσαλονίκης μπορεί να μεταφερθεί στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης.

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα ασφαλιστικά, μισθοδοσίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

Αρθρο: 34

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Μέτρα για την προστασία αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων(άρθρο 12 ν.1561/1985)

 

Κείμενο Αρθρου

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού θεσπίζονται, πέρα από εκείνα που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις, ειδικά μέτρα και περιορισμοί για την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων της Θεσσαλονίκης που μπορεί να περιλαμβάνουν:

α) αυστηρότερους όρους από αυτούς που περιλαμβάνονται στις διοικητικές πράξεις, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 33.

β) ειδικότερους περιορισμούς στην κυκλοφορία οχημάτων.

 

Αρθρο: 35

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΕΣ-ΑΣΤΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διοικητικές κυρώσεις(άρθρο 13 ν.1561/1985, άρθρο 31 παρ. 7 ν.1650/1986)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Στους παραβάτες των όρων και των μέτρων που καθορίζονται με τις διοικητικές πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 33 και 34 επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης πρόστιμα μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές.

Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ιδίως σε περίπτωση που από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και την σημασία της υποβάθμισης του περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ή ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, η εκτελεστική επιτροπή παραπέμπει την υπόθεση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ο οποίος από κοινού με τον τυχόν συναρμόδιο υπουργό επιβάλλει πρόστιμο μέχρι εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων αυτών και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Ειδικά για τη βιομηχανία, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων αυτών και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

2. Σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων των παραπάνω διοικητικών πράξεων μπορεί να διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία μιας μονάδας με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μετά από πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται όροι, μέτρα και προθεσμίες για την επαναλειτουργία της μονάδας.

 

Αρθρο: 36

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράρτημα - διαγράμματα(άρθρο 14 ν. 1561/1985)

 

Κείμενο Αρθρου

Α. Το παρόν παράρτημα περιέχει τις ειδικότερες κατευθύνσεις και μέτρα για τη χωροταξική και πολεοδομική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντός της.

1. Χωροταξική οργάνωση.

1.1. Ως ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης προσδιορίζεται το τμήμα του νομού που παρουσιάζει δυναμική ανάπτυξη, ασκεί και δέχεται σημαντικές επιδράσεις από τη Θεσσαλονίκη και περιλαμβάνει τους δήμους και κοινότητες του άρθρου 23. 1.2. Ως υπόλοιπο νομού νοείται η εκτός της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης έκταση του νομού.

1.3. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης (ΠΣΘΕ) χαρακτηρίζεται από τη 'συνέχεια του οικιστικού ιστού και περιλαμβάνει τους παρακάτω οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

α) Δήμοι:

Αγίου Αθανασίου, Αγίου Παύλου, Αμπελοκήπων, Ελευθερίου - Νέου Κορδελιού, Επανωμής, Ευόσμου, Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Ιωνίας (Διαβατών, Νέας Μαγνησίας), Καλαμαριάς, Κουφαλίων, Μενεμένης, Νεάπολης, Νέας Μηχανιώνας, Πανοράματος, Πολίχνης, Πυλαίας, Σίνδου, Σταυρούπολης, Συκεών, Τριανδρίας, Χαλάστρας, Ωραιόκαστρου.

β) Κοινότητες:

Αγγελοχωρίου, Αγίου Αντωνίου, Αγίας Παρασκευής, Αγίας Τριάδας, Αγχιάλου, Αδένδρου, Ανατολικού, Ασβεστοχωρίου, Βαθυλάκκου, Βαλτοχωρίου, Βασιλικών, Βραχιάς, Γέφυρας, Ελεούσας, Εξοχής, Καλοχωρίου, Καρδίας, Κάτω Σχολαρίου, Κυμίνων, Λειβαδίου, Μεσημερίου, Μικρού Μοναστηρίου, Νέας Ευκαρπίας, Νέας Κερασιάς, Νέας Μεσημβρίας, Νέας Ραιδεστού, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας, Νέου Ρυσίου, Νεοχωρούδας, Νέων Επιβατών, Νέων Μαλγάρων, Ξηροχωρίου, Παρθενίου, Πενταλόφου, Περαίας, Περιστεράς, Πλαγιαρίου, Προχώματος, Σουρωτής, Ταγαράδων, Τριλόφου, Φιλύρου, Χορτιάτη.

1.4. Το τμήμα της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, όπου χωροθετούνται αστικές δραστηριότητες, προσδιορίζεται ως περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει τις παρακάτω κοινότητες:

Ασβεστοχωρίου, Διαβατών, Εξοχής, Θέρμης, Καλοχωρίου, Νέας Μαγνησίας, Νέας Ραιδεστού, Νέου Ρυσίου, Νεοχωρούδας, Πενταλόφου, Σίνδου, Φιλύρου, Χορτιάτη, Ωραιόκαστρου.

1.5. Το υπόλοιπο της ευρύτερης περιοχής του ΡΣΘΕ, πέραν της περιαστικής ζώνης, αποτελεί την υπόλοιπη περιοχή.

2. Ειδικότερες κατευθύνσεις κατά βασικούς τομείς.

2.1. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης προωθείται η σύνταξη μελετών και ερευνών για τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Οι μελέτες αυτές είναι:

- ωκεανογραφική μελέτη του Θερμαϊκού κόλπου

- μελέτες ρύπανσης της ατμόσφαιρας

- μελέτες ρύπανσης της θάλασσας

Παράλληλα ρυθμίζεται το πρόβλημα οχληρών χρήσεων με κατάλληλες χωροθετήσεις και μέτρα προστασίας και αναβάθμισης περιοχών.

Οριοθετούνται περιοχές για ειδικές χρήσεις, όπως απόθεση βιομηχανικών απόβλητων και απορριμμάτων και προωθείται η δημιουργία μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων.

Καθορίζονται μέτρα για την αποτροπή απόφραξης του Θερμαϊκού κόλπου από τα φερτά υλικά. Προγραμματίζεται η μελέτη και εκτέλεση έργου αναβάθμισης του έλους στην περιοχή Καλοχωρίου.

2.2. Στα πλαίσια πολιτικής για τη γη ελέγχεται η κατάτμηση γης για να γίνει δυνατός ο έλεγχος και η προστασία των περιοχών γεωργικής απόδοσης, των δασικών εκτάσεων και άλλων ζωνών ειδικών δραστηριοτήτων.

2.3. Βασικός στόχος του ΡΣΘΕ είναι η προστασία και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Στα πλαίσια αυτά λαμβάνονται και τα παρακάτω μέτρα:

- Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται οι χρήσεις γεωργίας, δασών και δασικών εκτάσεων, κτηνοτροφίας και αλιείας στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης και του υπόλοιπου νομού. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα οι παραπάνω χρήσεις μπορεί να εξειδικεύονται σε ζώνες, ανάλογα με τον τύπο και την ένταση της εκμετάλλευσης.

- Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιδότησης για την αύξηση των εντατικών καλλιεργειών, την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας και άλλων ήπιων μορφών ενέργειας και η παροχή κινήτρων για ερασιτεχνική καλλιέργεια στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης και το υπόλοιπο του νομού.

- Δημιουργούνται ιχθυόσκαλα στη Ν. Μηχανιώνα, σταθμοί καθαρισμού οστράκων και ιχθυογεννητικοί σταθμοί και προγραμματίζεται εμπλουτισμός των ποταμών και λιμνών στο νομό Θεσσαλονίκης.

- Εφαρμόζονται προγράμματα αναδασώσεων, δασοτεχνικής διευθέτησης κρίσιμων χειμάρρων, δημιουργίας ζωνών πράσίνου στις όχθες ποταμών και κατασκευές αρδευτικών δικτύων και φραγμάτων.

Ο υπολογισμός του φόρου κληρονομιάς για εκτάσεις που περιλαμβάνονται στις ΖΟΕ της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης γίνεται στην αξία που έχουν οι εκτάσεις αυτές σύμφωνα με την νόμιμη χρήση τους ως γεωργικής γης.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, οι οποίες, αν και περιβάλλονται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο χαρακτηρίζονται ως χώροι εκτός σχεδίου που προορίζονται για γεωργική εκμετάλλευση.

2.4. Στα πλαίσια προγραμματισμού του τύπου εγκατάστασης της βιομηχανικής δραστηριότητας ρυθμίζονται τα εξής:

- Οριοθετούνται νέες περιοχές βιομηχανικής εγκατάστασης στη ζώνη γύρω από το ΠΣΘΕ, (Νεοχωρούδας, Θέρμης, Ν. Ραιδεστού και Αγίου Αθανασίου) και παράλληλα ορίζονται προς αναβάθμιση οι διαμορφωμένες περιοχές βιομηχανικής συγκέντρωσης (Καλοχωρίου και Ευκαρπίας - Ωραιοκάστρου).

- Δημιουργούνται ειδικές βιοτεχνικές - βιομηχανικές ζώνες στην περιοχή των οικισμών που ενισχύονται σαν κέντρα υπερτοπικής σημασίας.

- Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και παίρνονται μέτρα για τη σταδιακή μετεγκατάσταση οχληρών και επικίνδυνων βιομηχανιών ή οχληρών δραστηριοτήτων των βιομηχανιών αυτών, εφόσον ο περιορισμός των ρύπων στα επιθυμητά όρια και των κινδύνων δεν είναι εφικτός.

- Καθορίζονται θέσεις εγκατάστασης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του τομέα είτε για λόγους περιβαλλοντικούς είτε γιατί το απαιτεί η ίδια η ανάπτυξη του κλάδου (σφαγεία, βυρσοδεψεία, δεξαμενές υγρών καυσίμων και επικίνδυνων χημικών ουσιών, συνεργεία επισκευής βαρέων οχημάτων κλπ ).

- Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη βιομηχανική εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και το υπόλοιπο του νομού.

- Μονάδες παραγωγής αδρανών υλικών που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται έξω από τις λατομικές ζώνες που έχουν καθοριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση 12901/3.8.1983 των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, παύουν οριστικά τη λειτουργία τους με τη λήξη της σχετικής άδειας. Άδειες λειτουργίας για νέες μονάδες δεν παρέχονται εκτός των παραπάνω ζωνών. - Οι διατάξεις της κοινής απόφασης του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 2.3γ του άρθρου 22 εφαρμόζονται και στο νομό Θεσσαλονίκης.

2.5. Οι κατευθύνσεις για τον τριτογενή τομέα είναι οι εξής: - Για το εμπόριο: χωροθέτηση κέντρων χονδρεμπορίου, ανάσχεση της ανάπτυξης του κατά μήκος των οδικών αξόνων και χωροθέτηση του λιανικού εμπορίου σύμφωνα με την προτεινόμενη χωροταξική και οικιστική διάρθρωση.

- Για τον τουρισμό: ανάδειξη νέων τουριστικών περιοχών παράλληλα με την εξυγίανση των υπαρχουσών, στροφή σε νέες μορφές τουρισμού (χειμερινός τουρισμός, κοινωνικός τουρισμός κλπ) έλεγχος του ρυθμού αύξησης των τουριστικών κλινών στο ΠΣΘΕ και δημιουργία προϋποθέσεων για πληρότητα των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο.

Οι κατευθύνσεις. στον τομέα των μεταφορών είναι οι εξής:

- Για τις οδικές μεταφορές: ιεράρχηση του οδικού δικτύου, οργάνωση του συστήματος υπεραστικών μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων, χάραξη αξόνων που να επιτρέπουν την παράκαμψη του ΠΣΘΕ και διερχόμενες υπερτοπικές κινήσεις. - Για το σιδηρόδρομο: χωροθέτηση νέου σταθμού διαλογής και εμπορικού σταθμού, χάραξη νέας γραμμής για τη σύνδεση με την Καβάλα, μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία μετρό.

3. Ειδικότερες κατευθύνσεις και μέτρα για την οργάνωση και ανασυγκρότηση του ΠΣΘΕ.

3.1. Στα πλαίσια της οργάνωσης και ανασυγκρότησης του ΠΣΘΕ παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την:

- ανάδειξη της φυσιογνωμίας της πόλης

- ανάσχεση εξάπλωσης του αστικού ιστού και ανάπτυξη περιαστικών κέντρων. - ανασυγκρότηση της γειτονιάς

- δημιουργία πολυκεντρικής δομής της πόλης

- ανακατανομή και χωροθέτηση ειδικών λειτουργιών κλίμακας πόλης - δημιουργία της απαραίτητης κοινωνικής υποδομής

- οργάνωση συστήματος μεταφορών

- ποιοτική αναβάθμιση της πόλης

- δημιουργία αναγκαίας τεχνικής υποδομής

3.1.1. Για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας της πόλης οριοθετείται η κεντρική περιοχή Θεσσαλονίκης και με στόχο την ποιοτική αναβάθμισή της παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την οργάνωση των κεντρικών λειτουργιών, απομάκρυνση του χονδρεμπορίου και της οχλούσας βιομηχανίας και τόνωση της κατοικίας για ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα της περιοχής και του ρόλου της ως μητροπολιτικού κέντρου διεθνούς ακτινοβολίας. Προωθείται η συστηματική καταγραφή και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων μνημείων, παραδοσιακών συνόλων και ιστορικών χώρων. Ιεραρχείται το οδικό δίκτυο και δημιουργείται ενιαίο δίκτυο ροής πεζών, ελεύθερων και ιστορικών χώρων σε συνδυασμό με δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην αναβάθμιση των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης, στην ανάπλαση των περιοχών στο παλαιό εμπορικό κέντρο και τη σύνδεσή τους, με το σύστημά των αρχαιολογικών περιπάτων.

3.1.2. Η ανάσχεση της εξάπλωσης του αστικού ιστού επιδιώκεται με: - Απαγόρευση των κατατμήσεων γης, περιορισμένες επεκτάσεις του σχεδίου πόλης στις διαμορφωμένες περιοχές κατοικίας, ταυτόχρονη εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων κοινωνικής υποδομής και περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, - Ανάπλαση των υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας.

- Οργανωμένα στεγαστικά προγράμματα για κάλυψη στεγαστικών αναγκών και μεταφορά οικισμών από αναβαθμιζόμενες και απαλλοτριούμενες περιοχές με προτεραιότητα στο πρόγραμμα Πολίχνης, όπου μεταφέρονται οι θιγόμενοι από ρυμοτόμηση και από την εφαρμογή των όρων και περιορισμών δόμησης της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης, οι κατοικούντες στα πρανή του Δενδροπόταμου και άλλοι δικαιούχοι. - Συσχετίσεις των εκτάσεων που ανήκουν σε υπάρχοντες οικοδομικούς συνεταιρισμούς με τις περιοχές επεκτάσεων και επιδίωξη συνενώσεως των οικοδομικών συνεταιρισμών ώστε να περιοριστεί η οικιστική εξάπλωση. Η σύσταση οικοδομικών συνεταιρισμών στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης εγκρίνεται μόνο αν οι εκτάσεις τους βρίσκονται στις περιοχές επεκτάσεων, αναπλάσεων και στις περιοχές για οικιστική ανάπτυξη.

- Προσανατολισμό της κάλυψης οικιστικών αναγκών στα καθοριζόμενα περιαστικά κέντρα.

- Οργάνωση υφιστάμενων περιοχών παραθεριστικής κατοικίας με εξασφάλιση χώρων αναψυχής και ελεύθερης διακίνησης στις παραθαλάσσιες περιοχές. Προστασία των ακτών από την εξάπλωση της οικιστικής χρήσης και των περιφράξεων. - Δημιουργία περιοχών παραθερισμού σε μη παραθαλάσσιες περιοχές. Τόνωση νέων μορφών ημερήσιας και ολιγοήμερης αναψυχής με δημιουργία κέντρων αναψυχής σε επιλεγμένες περιοχές της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης που παρουσιάζουν πολιτιστική δραστηριότητα ή φυσικό κάλλος.

3.1.3. Η ανασυγκρότηση της γειτονιάς γίνεται με τη συλλογική δραστηριοποίηση των ίδιων των κατοίκων της και περιλαμβάνει την πολεοδομική, κοινωνική και λειτουργική της αναδιοργάνωση και την περιβαλλοντική της αναβάθμιση, με οργάνωση του κέντρου κάθε γειτονιάς και δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου ροής πεζών, πράσινου, ελεύθερων χώρων καθώς και χώρων κοινωνικού εξοπλισμού. 3.1.4. Η δημιουργία πολυκεντρικής πόλης επιδιώκεται με:

- οργάνωση και ενίσχυση των σημερινών κέντρων δήμων, συνοικιών, γειτονιών - καθορισμό στο ΠΣΘΕ των ακόλουθων κατηγοριών κέντρων:

-μητροπολιτικό, δήμου ή κοινότητας με υπερτοπική σημασία, δήμου ή κοινότητας, συνοικίας, γειτονιάς,

- ιδιαίτερη ενίσχυση των κέντρων δήμων υπερτοπικής σημασίας - αποσυμφόρηση του μητροπολιτικού κέντρου της Θεσσαλονίκης

- έλεγχο χρήσεων γης, όπως χωροθέτηση νέων λειτουργιών στα κέντρα, προσαρμοσμένων στην κλίμακα επιρροής τους για να γίνουν πολυλειτουργικά, αποθάρρυνση ανάπτυξης κεντρικών λειτουργιών κατά μήκος βασικών αρτηριών και οργάνωση των δικτύων κυκλοφορίας και μαζικής μεταφοράς για τη σύνδεση των δευτερευόντωνκέντρων.

3.1.5. Η ανακατανομή και χωροθέτηση ειδικών λειτουργιών κλίμακας πόλης επιδιώκεται με βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξής τους και περιορισμό των επιπτώσεων στη ζωή των κατοίκων.

Ειδικότερα λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

α) για τη διοίκηση:

Οργανώνονται δύο κέντρα δημόσιας διοίκησης, ένα στο δυτικό και ένα στον ανατολικό τομέα της πόλης.

β) Για τη μεταποίηση:

Κατανομή των ελαφρών και μη οχληρών μονάδων μεταποίησης σε ολόκληρη την έκταση του αστικού ιστού, σε θέσεις προφυλαγμένες σε σχέση με τις περιοχές κατοικίας με δημιουργία βιοτεχνικών πάρκων και βιοτεχνικών κτιρίων. Ανακατανομή θέσεων απασχόλησης στη μεταποίηση σε ολόκληρη την έκταση του ΠΣΘΕ.

γ) Για το εμπόριο - χονδρεμπόριο - αποθήκες:

Δημιουργείται σύστημα σύγχρονων κέντρων αποθήκευσης, διακίνησης και διαχείρισης προϊόντων, σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις κοντά σε οδικούς και μεταφορικούς άξονες με επαρκή κυκλοφοριακή και μεταφορική ικανότητα. Χωροθετούνται συναφείς λειτουργίες (γραφεία μεταφοράς, τελωνεία, βιοτεχνίες συσκευασίας και τυποποίησης) σε συνδυασμό με τα παραπάνω κέντρα. Αναβαθμίζονται και εξυγιαίνονται οι διαμορφωμένες περιοχές χονδρεμπορίου μέσα στον αστικό ιστό.

δ) Για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης:

Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την τόνωση του ρόλου της, ανοίγματος του χώρου της για άλλες δραστηριότητες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και μεταφοράς ορισμένων δραστηριοτήτων της σε περιοχές που καθορίζονται για παρόμοιες χρήσεις.

ε) Για την αναψυχή - ψυχαγωγία υπερτοπικής σημασίας:

Δημιουργείται σύστημα μεγάλων υπερτοπικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού και πολιτιστικών λειτουργιών που εξυπηρετούν ολόκληρη την έκταση της πόλης στο δάσος - πάρκο Κεδρινός λόφος (Σέϊχ- Σου) στην περιοχή στρατοπέδου Κόδρα, στην περιοχή Δενδροπόταμου (στρατόπεδο Παπακυριαζή), στην παραλιακή ζώνη μετά το συνοικισμό Φοίνικα. Δημιουργείται δίκτυο για την κατά το δυνατό σύνδεση και ενοποίηση των χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, των ελεύθερων χώρων και πεζόδρομων των ιστορικών και αρχαιολογικών τόπων, του περιαστικού πράσινου, των ορεινών όγκων και των ακτών. Διαμορφώνεται ενιαίο δίκτυο πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων. 3.1.6. Για την εξασφάλιση της απαραίτητης κοινωνικής υποδομής, δημιουργούνται εγκαταστάσεις ανώτατης εκπαίδευσης στη δυτική περιοχή της πόλης ( στο δήμο Πολίχνης). Οι μονάδες προσχολικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης χωροθετούνται μέσα στα όρια των γειτονιών σε συνδυασμό με τη χωροθέτηση αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων. Δημιουργείται περιφερειακό πανεπιστημιακό νοσοκομείο κατά προτίμηση στο δυτικό τομέα του ΠΣΘΕ. Χωροθετούνται τα κέντρα υγείας στο πολεοδομικό συγκρότημα με προτεραιότητα στις δυτικές περιοχές.

3.1.7. Για τη βελτίωση και οργάνωση του συστήματος μεταφορών: -Ιεραρχείται το οδικό δίκτυο με κύρια στοιχεία τους υφιστάμενους διαδρόμους κυκλοφορίας, τους νέους παρακαμπτήριους άξονες (ανατολική και εξωτερική περιφερειακή, υπόγεια παραλιακή αρτηρία) και με κάθετους προς τα κύρια στοιχεία συλλεκτήριους άξονες με σκοπό την εκτροπή της διερχόμενης κυκλοφορίας από την κεντρική περιοχή της πόλης.

- Οργανώνεται κύριο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών με μέσα υψηλής μεταφορικής ικανότητας και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης. Το δίκτυο αυτό επεκτείνεται ως τα όρια της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης και συνδέεται με το κύριο αστικό δίκτυο στους δημιουργούμενους σταθμούς ανταπόκρισης, έξω από την κεντρική περιοχή. - Καθορίζονται χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων σε άμεση συσχέτιση με τους διαδρόμους κυκλοφορίας και τους σταθμούς του κύριου δικτύου δημόσιων συγκοινωνιών και τερματικοί σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων στα δύο άκρα της πόλης καθώς και σταθμοί φορτοεκφόρτωσης και στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων σε σχέση με το χώρο χονδρεμπορίου.

- Οργανώνονται οι χώροι του λιμανιού και προγραμματίζεται καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του και ανάπτυξη επιβατικού λιμανιού.

3.1.8. Για την ποιοτική αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης προωθούνται οι πιο κάτω ποιοτικές παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας:

- Η ενοποίηση και ανάδειξη των μεγάλων ιστορικών χώρων και η ανάδειξη αξόνων με ιστορική σημασία όπως οι διαμορφούμενοι αρχαιολογικοί περίπατοι από το Λευκό Πύργο μέχρι το Επταπύργιο, από την πλατεία Αριστοτέλους μέχρι τη Μονή Βλατάδων και από το Φρούριο Βαρδάρη μέχρι την Άνω Πόλη.

- Η ποιοτική αναβάθμιση των παραδοσιακών περιοχών της Θεσσαλονίκης, όπως της Άνω Πόλης, παλαιού εμπορικού κέντρου της περιοχής παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού.

- Η εξυγίανση έντονα υποβαθμισμένων περιοχών, της περιοχής Δενδροπόταμου και γενικά των δυτικών συνοικιών.

- Η εξασφάλιση ελεύθερων χώρων από απομάκρυνση στρατοπέδων, παλαιών βιομηχανιών κλπ.

3.1.9. Για τη δημιουργία αναγκαίας τεχνικής υποδομής προωθείται:

α) Η συμπλήρωση και ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης.

β) Η οργάνωση και βελτίωση του ενεργειακού, τηλεπικοινωνιακού και ραδιοτηλεοπτικού δικτύου.

Β. Διαγράμματα.

Τα διαγράμματα του άρθρου 4 του ν.1561/1985 έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 148Α/1985.

 

Αρθρο: 37

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΡΙΣΗ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Οικιστικές περιοχές - πολεοδομικές ενότητες(άρθρα 1 και 43 παρ. 4 ν. 1337/1983, άρθρο 2 ν. 1512/1985, άρθρο 4 παρ. 1 ν. 1685/1987, άρθρο 98 παρ. 1 ν. 1892/1990)

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε οικισμούς που έχουν πληθυσμό πάνω από 2.000 κατοίκους. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές επιτρέπεται:

α) η επέκταση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και οικισμών που υπάρχουν πριν από το έτος 1923,

β) η ένταξη σε πολεοδομικό σχέδιο και η επέκταση οικισμών μεταγενέστερων του 1923 που στερούνται εγκεκριμένου σχεδίου,

γ) η ένταξη σε πολεοδομικό σχέδιο περιοχών για την εξυπηρέτηση άλλων χρήσεων εκτός από κατοικία.

2. Οι επεκτάσεις και εντάξεις των περιπτώσεων α και β της προηγούμενης παραγράφου αναφέρονται σε περιοχές κύριας κατοικίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 38. Οι επεκτάσεις και εντάξεις δεν καλύπτουν περιοχές δεύτερης κατοικίας ή περιοχές για προβλέψεις δεύτερης κατοικίας.

3. Οι εντάξεις και επεκτάσεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 γίνονται κατά οργανικές πολεοδομικές ενότητες (γειτονιές) σύμφωνα με τις αρχές της πολεοδομικής επιστήμης και κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 38. Οι επεκτάσεις γίνονται κυρίως σε πυκνοδομημένες περιοχές καθώς και στις αραιοδομημένες ή αδόμητες που μαζί με τις πυκνοδομημένες ολοκληρώνουν μία ή περισσότερες πολεοδομικές ενότητες οργανικά συνδεδεμένες με τον υπάρχοντα πολεοδομικό ιστό της πόλης ή του οικισμού. Επίσης οι επεκτάσεις γίνονται και σε αδόμητες περιοχές πόλεων ή οικισμών για να καλύψουν τις ανάγκες ανάπτυξής τους.

4. Στις πολεοδομικές ενότητες της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου μπορεί να υπάγονται και τμήματα εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών που υπάρχουν πριν από το έτος 1923. Οι ρυθμίσεις όμως αυτού του κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο στο μέρος εκείνο των πολεοδομικών αυτών ενοτήτων που απομένει μετά την εξαίρεση των πυκνοδομημένων περιοχών των οικισμών που υπάρχουν πριν από το έτος 1923, καθώς και τμημάτων με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 50.

5. Οι παραπάνω επεκτάσεις δεν επιτρέπονται εφόσον είναι αντίθετες με τους όρους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τις αρχές της πολεοδομικής επιστήμης και τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και η διαφύλαξη της γεωργικής γης ψηλής παραγωγικότητας.

6. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου μπορούν να υπαχθούν και περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως οικιστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 947/1979, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές ανακαλείται το σχετικό π. δ/γμα ή η απόφαση του νομάρχη.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων ή του οικείου νομάρχη αντίστοιχα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί, σε περίπτωση που έχουν εγκριθεί ρυμοτομικά σχέδια κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 947/1979, να ορισθεί ότι εφαρμόζονται τα άρθρα 45, 46 και 48.

7.α) Επιτρέπεται η έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού κύριας κατοικίας που δημιουργήθηκε μέσα σε δημόσια δασική έκταση εφόσον η έκταση αυτή εμπίπτει σε μια από τις κατηγορίες δασικών εκτάσεων που προβλέπονται στις περιπτ. γ, δ και ε της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 998/1979.

β) Η έγκριση του σχεδίου οικισμού κύριας κατοικίας, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, γίνεται αποκλειστικά στο μέτρο που απαιτούν οι στεγαστικές ανάγκες των μόνιμων κατοίκων τους και με τον όρο ότι θα επιδιώκεται εκάστοτε η διατήρηση και ανάπτυξη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της δασικής βλάστησης και δασικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του οικισμού και θα επιβάλλονται για το σκοπό αυτό ειδικές υποχρεώσεις στους ιδιοκτήτες και στο φορέα που τυχόν αναλαμβάνει την οικιστική διαμόρφωση της περιοχής.

γ) Στην πιο πάνω περίπτωση η έγκριση του σχεδίου γίνεται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και το γενικό πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων.

 

Αρθρο: 38

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο(άρθρο 2 ν.1337/1983)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ένταξης ή επέκτασης πόλης ή οικισμού κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται γενικό πολεοδομικό σχέδιο (ΓΠΣ). Το σχέδιο καλύπτει όλες τις πολεοδομημένες ή προς πολεοδόμηση περιοχές ενός τουλάχιστον δήμου ή κοινότητας.

2. Το ΓΠΣ περιλαμβάνει τους απαραίτητους χάρτες, σχέδια, διαγράμματα και κείμενα ώστε να περιέχει όλα τα απαιτούμενα κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου στοιχεία και ιδιαίτερα τα όρια της κάθε πολεοδομικής ενότητας, της περιοχής επέκτασης, την υποδιαίρεση της περιοχής επέκτασης σε ζώνες πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες ή αδόμητες, τη γενική εκτίμηση των αναγκών των πολεοδομικών ενοτήτων σε κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις ή ενισχύσεις στον τομέα της στέγης, τη γενική πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης των πολεοδομικών ενοτήτων, η οποία σε συνάρτηση με τις παραπάνω ανάγκες, αναφέρεται στις χρήσεις γης, τα κέντρα, το κύριο δίκτυο κυκλοφορίας, την πυκνότητα και το μέσο συντελεστή δόμησης και περιλαμβάνει τις τυχόν απαγορεύσεις δόμησης και χρήσης, την επιλογή των τρόπων ανάπτυξης ή αναμόρφωσης με τον καθορισμό των αντίστοιχων ζωνών και την εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον. Επίσης είναι δυνατό να προσδιορίζει και συγκεκριμένες περιοχές, στις οποίες κατά προτεραιότητα διοχετεύονται στεγαστικά δάνεια και ενισχύσεις (Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης-ΖΕΕ). καθώς και πόροι για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης.

3. Ο καθορισμός του μεγέθους και των ορίων των πολεοδομικών ενοτήτων γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η περισσότερο ενδεδειγμένη οργάνωση των περιοχών κατοικίας με την πρόβλεψη των απαραίτητων εξυπηρετήσεων των κατοίκων τους, η ένταξη στο σχέδιο κατά προτεραιότητα των πυκνοδομημένων περιοχών σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία των επεκτάσεων, η αντιμετώπιση στεγαστικών αναγκών προβληματικών περιοχών κατοικίας, η απόκτηση γης για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και η εκτέλεση προγραμμάτων οργανωμένης οικιστικής ανάπτυξης. Ο καθορισμός των πολεοδομικών ενοτήτων γίνεται και στην περιοχή του εγκεκριμένου σχεδίου ή οικισμού προ του 1923, δημιουργώντας το πλαίσιο για πιθανές τροποποιήσεις του.

4. Στο ΓΠΣ γίνεται ο προσδιορισμός των πυκνοδομημένων περιοχών σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 42.

5. Μέσα στα πλαίσια του ΓΠΣ καθορίζεται και η ενδεχόμενη χωροθέτηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών περιοχών και περιοχών άλλων ειδικών χρήσεων στην έκταση της ΖΟΕ γύρω από την πόλη ή τον οικισμό που κατά τα λοιπά διέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται ειδικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες εκπονούνται οι μελέτες του απαραίτητου χαρτογραφικού και τοπογραφικού υπόβαθρου καθώς και το ΓΠΣ.

 

Αρθρο: 39

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκπόνηση και έγκριση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου(άρθρο 3 ν.1337/1983)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του ΓΠΣ γίνεται με πρωτοβουλία του οικείου δήμου ή κοινότητας ή περισσότερων δήμων ή κοινοτήτων από κοινού. Μπορεί επίσης να κινηθεί η διαδικασία και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από σχετική ενημέρωση του δήμου ή της κοινότητας. Για την κίνηση της διαδικασίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που προσδιορίζει και τα όρια της περιοχής του ΓΠΣ.

2. Όταν η διαδικασία κινείται από το δήμο ή την κοινότητα ή από περισσότερους δήμους ή κοινότητες από κοινού πρέπει να επιδιώκεται η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων πολιτών στη σύνταξη του ΓΠΣ με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. ανοικτές συγκεντρώσεις ή ενημέρωση με τον τύπο. Για τη συμμετοχή αυτή πρέπει να γίνεται ρητή μνεία στη σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Επίσης ο σχετικός φάκελος πρέπει να συμπληρώνεται με τη γνώμη των αρμόδιων νομαρχιακών ή περιφερειακών υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας. Οικονομικών. Γεωργίας, Πολιτισμού και Επιστημών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, ΕΟΤ και άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή οργανισμών κοινής ωφέλειας, των οποίων η δραστηριότητα επεκτείνεται στην περιοχή του ΓΠΣ. Οι απόψεις των παραπάνω φορέων πρέπει να περιέρχονται στους οικείους δήμους ή κοινότητες μέσα σε δύο το πολύ μήνες από τη λήψη των σχετικών ερωτημάτων. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή δεν εμποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας.

3. Όταν η διαδικασία κινείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η σχετική μελέτη που εκπονείται με τις συμμετοχικές διαδικασίες της παραγράφου 2 αποστέλλεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα για γνωμοδότηση. Αποστέλλεται επίσης και στις κατά την προηγούμενη παράγραφο υπηρεσίες και οργανισμούς. Η γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου με τις απόψεις των πολιτών, καθώς και οι απόψεις των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών πρέπει να περιέλθουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μέσα σε δύο το πολύ μήνες από τη λήψη της μελέτης. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή δεν εμποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας.

4. Ο σχετικός φάκελος με τη γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και τις απόψεις των κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού υπηρεσιών και οργανισμών εισάγεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων το πολύ μέσα σε προθεσμία ενός μηνός στο ΣΧΟΠ του νομού. Το συμβούλιο αυτό μπορεί να γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά, ιδιαίτερα ως προς το αν συντρέχουν όλες οι κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου προϋποθέσεις ένταξης της περιοχής στο σχέδιο ή και να προτείνει τροποποιήσεις. Ο Υπουργός μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να ζητήσει τη γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού ή του κεντρικού ΣΧΟΠ.

5. Ο Υπουργός, εκτιμώντας τα στοιχεία του φακέλου, μπορεί είτε να εγκρίνει το ΓΠΣ είτε να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση την πρόταση του δήμου ή της κοινότητας είτε να τροποποιήσει την πρόταση εφόσον κρίνεται ότι θα προκαλέσει δυσανάλογα μεγάλες δαπάνες για το Δημόσιο ή το δήμο ή την κοινότητα ή επιβλαβείς συνέπειες για την εθνική οικονομία ή την προστασία του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος ή τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους.

6. Το ΓΠΣ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που περιλαμβάνει την πρόταση της μελέτης και συνοδεύεται από τους σχετικούς χάρτες. Η απόφαση με σμίκρυνση των χαρτών δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελεί την πράξη αναγνώρισης της περιοχής ως οικιστικής.

7. Όλες οι υπηρεσίες και λοιποί φορείς που αναφέρονται στην παρ. 2 πρέπει, κατά τη διάρκεια εκπόνησης του ΓΠΣ και μέχρι την έγκρισή του, να συμπράττουν για την εναρμόνιση των ενεργειών και των προγραμμάτων τους προς τις κατευθύνσεις του σχεδίου, όπως αυτό θα διαμορφώνεται σταδιακά κατά την κατάρτισή του. Το συντονισμό της δράσης των φορέων αυτών έχουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Οι διάφοροι φορείς οφείλουν να θέσουν υπόψη της υπηρεσίας που κινεί τη διαδικασία του ΓΠΣ τα προγράμματά τους μέσα σ' ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης κίνησης της διαδικασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

 

Αρθρο: 40

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναστολή οικοδομικών εργασιών(άρθρο 4 ν.1337/1983)

 

Κείμενο Αρθρου

Μετά την κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης του ΓΠΣ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστείλει τη χορήγηση αδειών οικοδομής και τις οικοδομικές εργασίες στην περιοχή ή σε τμήματά της και να απαγορεύσει τις κατατμήσεις των ιδιοκτησιών, πέρα από το οριζόμενο στην ίδια απόφαση όριο εμβαδού. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο αναστολή και απαγόρευση ισχύει μέχρι την έγκριση του ΓΠΣ και πάντως όχι περισσότερο από ένα εξάμηνο μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η πιο πάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά τον ίδιο τρόπο για ένα ακόμη εξάμηνο, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι εργασίες εκπόνησης του ΓΠΣ προόδευσαν σημαντικά.

 

Αρθρο: 41

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Συνέπειες του γενικού πολεοδομικού σχεδίου(άρθρο 5 παρ. 1, 2 και 4 εδαφ. πρώτο, δεύτερο και πέμπτο ν. 1337/1983)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μετά την έγκριση του ΓΠΣ, κάθε δόμηση στην περιοχή επεκτάσεων που περιλαμβάνονται σ' αυτό επιτρέπεται κατά τους όρους της εκτός πολεοδομικού σχεδίου δόμησης μόνο εφόσον δεν αντίκειται σε σχετικές απαγορεύσεις του σχεδίου αυτού.

2. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας είναι υποχρεωμένες να προσαρμόσουν τα στεγαστικά προγράμματα και τα προγράμματα και σχέδια ανάπτυξης των δικτύων υποδομής ή παροχής υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της περιοχής, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του ΓΠΣ.

3. Από τη δημοσίευση της απόφασης που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 39 για την κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του ΓΠΣ και μέχρι την έγκριση της πράξης εφαρμογής, το Δημόσιο ασκεί δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 225 που εφαρμόζονται ανάλογα στην περίπτωση αυτή. Το δικαίωμα προτίμησης δεν ασκείται στο τμήμα της πολεοδομικής ενότητας που έχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή βρίσκεται μέσα στα όρια οικισμού προ του 1923, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 50.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να οριστεί ότι παύει το δικαίωμα προτίμησης και σε προγενέστερο της έγκρισης της πράξης εφαρμογής χρόνο.

 

Αρθρο: 42

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΩΣΤΕΣ-ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ-ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ-ΠΡΟΣΤΕΓΑΣΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κριτήρια χαρακτηρισμού πυκνοδομημένων περιοχών(άρθρο 62 παρ. 2 εδ. 15ο ν. 947/1979, άρθρο 10 ν. 1221/1981, άρθρο 1 π.δ. 24.8/8.9.1983)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με π. δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ καθορίζονται τα κριτήρια χαρακτηρισμού περιοχών ως πυκνοδομημένων.

2. Χαρακτηρίζεται πυκνοδομημένη μια περιοχή, όταν συντρέχουν αθροιστικά τα εξής:

α) ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) των ιδιοκτησιών της περιοχής είναι δομημένες.

β) ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) των κτιρίων των δομημένων ιδιοκτησιών είναι κτίρια κύριας κατοικίας.

γ) στην περιοχή υπάρχουν πενήντα (50) τουλάχιστον κτίρια εμβαδού τουλάχιστον σαράντα (40) τ. μ. το καθένα.

3. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου: α) ως μία ιδιοκτησία θεωρείται κάθε ιδιοκτησία που έχει εμβαδόν μέχρι πεντακόσια (500) τ.μ. Ιδιοκτησία που έχει εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 τ.μ. θεωρείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου περισσότερες ιδιοκτησίες και συγκεκριμένα τόσες όσες είναι ο λόγος του εμβαδού της προς τα πεντακόσια (500) τ.μ.

β) δομημένη ιδιοκτησία θεωρείται εκείνη που έχει κτίριο εμβαδού τουλάχιστον σαράντα (40) τ.μ.

γ) ως κτίριο κύριας κατοικίας θεωρείται και κτίσμα που χρησιμοποιείται και για άλλες χρήσεις εφόσον αυτές δεν είναι αντίθετες στην κατά προορισμό λειτουργία του κτιρίου ως κατοικίας.

4. Για την καταρχήν αναγνώριση πυκνοδομημένης περιοχής το κάθε κτίριο πρέπει να απέχει από ένα τουλάχιστο κτίριο άλλης ιδιοκτησίας το πολύ σαράντα (40) μέτρα.

5. Ο χαρακτηρισμός περιοχής ως πυκνοδομημένης και το όριό της καθορίζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία συνοδεύεται και από σχετικό διάγραμμα.

 

Αρθρο: 43

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Πολεοδομική μελέτη(άρθρο 6, πλην των εδ. 6ο και επόμενα της παρ. 6, ν. 1337/1983, άρθρο 8 παρ. 2 ν. 1512/1985, άρθρο 5 παρ.1 ν. 2052/1992, άρθρο 23 παρ. 3α ν. 2300/1995)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της πολεοδομικής μελέτης γίνεται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα ή από τους ενδιαφερόμενους δήμους ή κοινότητες από κοινού. Η διαδικασία μπορεί επίσης να κινηθεί και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από σχετική ενημέρωση του δήμου ή της κοινότητας.

2. Η μελέτη εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του ΓΠΣ και εξειδικεύει τις προτάσεις και τα σχετικά προγράμματά του.

3. Η πολεοδομική μελέτη εκπονείται βάσει τοπογραφικού (οριζοντιογραφικού και υψομετρικού) και κτηματογραφικού διαγράμματος.

4. Η πολεοδομική μελέτη περιέχει:

α) την οριστικοποίηση των ορίων των προς πολεοδόμηση ζωνών του ΓΠΣ,

β) τις χρήσεις γης και τους σχετικούς περιορισμούς απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις

γ) τα διαγράμματα δικτύων υποδομής,

δ) τους προβλεπόμενους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, βάσει των σχετικών γενικών εκτιμήσεων αναγκών όπως αυτές προκύπτουν από το ΓΠΣ

ε) τους οικοδομήσιμους χώρους

στ) τους όρους και περιορισμούς δόμησης

ζ) τυχόν όρους που αφορούν τα δομικά υλικά, τον τρόπο κατασκευής και την αισθητική εμφάνιση των κτιρίων τον τρόπο διαμόρφωσης, χρήσης και σύνδεσης των ακάλυπτων χώρων με τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης

η) την κατά προσέγγιση έκταση γης που προκύπτει από τις εισφορές κατά το άρθρο 45, υπολογισμένη με τις ενδείξεις του κτηματογραφικού διαγράμματος και την πρόταση κατανομής της σε κοινόχρηστα και κοινωφελή

θ) τα τυχόν οικονομικά και οργανωτικά μέτρα, που πρέπει να ληφθούν και τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν, το κόστος και τη χρηματοδότηση των έργων (εισφορές, πόροι, δάνεια κλπ), καθώς και την προτεραιότητα εκτέλεσής τους ι) την ιεράρχηση εφαρμογής κατά φάσεις

ια) τους φορείς και τους τρόπους παρέμβασης

ιβ) τυχόν ειδικά μέτρα για αντιμετώπιση ιδιαίτερων πολεοδομικών ή κοινωνικών προβλημάτων

ιγ) κάθε άλλη ρύθμιση επιβαλλόμενη από πολεοδομικούς λόγους.

5. Η πολεοδομική μελέτη αποτελείται από:

α) το πολεοδομικό σχέδιο που συντάσσεται με βάση τα διαγράμματα που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού

β) τον πολεοδομικό κανονισμό

γ) την έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόμενες από τη μελέτη ρυθμίσεις.

6. Ο συντελεστής δόμησης που ορίζεται για τις περιοχές επεκτάσεων του παρόντος κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,8. Κατεξαίρεση:

α) για τα τμήματα που προορίζονται για στεγαστικά προγράμματα ή προγράμματα κοινής ωφέλειας ή προσφέρονται για μεταφορά συντελεστή δόμησης μπορεί να καθορίζεται και δεύτερος αυξημένος συντελεστής που μπορεί να είναι και μεγαλύτερος του 0,8 όχι όμως μεγαλύτερος του 2,4. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται στα πιο πάνω τμήματα μπορεί να χρησιμοποιήσουν τη διαφορά των δύο συντελεστών μόνο αν εγκριθεί για το ακίνητό τους η μεταφορά συντελεστή δόμησης ή αν εκχωρήσουν στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή τους εξουσιοδοτημένους από το Δημόσιο αρμόδιους φορείς μέρος της επιπλέον ωφέλειας που προκύπτει από τη διαφορά αυτή των δύο συντελεστών δόμησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Τμήμα ΙΙ του Κεφαλαίου Ι του Μέρους αυτού.

β) σε περιοχές με μεγάλη κατάτμηση και για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 τ.μ. μπορεί να ορίζεται συντελεστής δόμησης μεγαλύτερος του 0,8 εφόσον δεν προκύπτει συνολική επιφάνεια ορόφων μεγαλύτερη των 120 τ.μ. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι τη 10.3.1982, αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

7. Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1,6 ο συντελεστής δόμησης στις περιοχές επεκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 37, στις οποίες προβλέπονται χρήσεις γης σύμφωνα με τα άρθρα 234 και 235 και του 1,2 για τη χρήση του άρθρου

236. Το αυτό ισχύει και για τα άρθρα 6 και 7του π. δ/τος 81/1980 (ΦΕΚ 27Α). Για τις περιοχές αυτές μπορεί να καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων, εισφορές σε γη και χρήμα διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 45 και 46.

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι ειδικές προδιαγραφές εκπόνησης των τοπογραφικών κτηματολογικών διαγραμμάτων, θεματικών χαρτών συλλογής των λοιπών απαραίτητων σχετικών στοιχείων, καθώς επίσης και της πολεοδομικής μελέτης.

 

Αρθρο: 44

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης(άρθρα 7 παρ.1 έως 4 και 6 και 43 παρ.10 εδ.10 ν. 1337/1983, άρθρο12παρ.1 ν.1647/1986, άρθρο 2 παρ. 3 ν.1772/1988, άρθρο 5 παρ. 2 ν. 2052/1992)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ του νομού και του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατά τη διαδικασία του άρθρου 154. Το συμβούλιο αυτό γνωμοδοτεί αντί του συμβουλίου δημοσίων έργων που προβλέπει το άρθρο154. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί όμως να ζητήσει και τη γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού ή του κεντρικού ΣΧΟΠ. Το πιο πάνω π. δ/γμα περιλαμβάνει τα στοιχεία α και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 43. Ενστάσεις που τυχόν ανατρέπουν βασικά σημεία του ΓΠΣ και γίνονται αποδεκτές, συνεπάγονται την αναμόρφωση και νέα έγκριση του σχεδίου αυτού κατά τη διαδικασία του άρθρου 39.

2. Η έγκριση της πολεοδομικής έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923. Για την εισφορά σε γη και την εισφορά σε χρήμα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 45 και 46. Για τις περιπτώσεις ΖΑΑ και ΖΕΠ εφαρμόζονται αντίστοιχα και οι διατάξεις των άρθρων 52 έως και 62 και 63 έως και 78.

3. Η πολεοδομική μελέτη είναι δυνατό σε ειδικές περιπτώσεις και με ευθύνη του οικείου δήμου ή κοινότητας, να υποβάλλεται ταυτόχρονα με τη μελέτη του ΓΠΣ.

4. Η πολεοδομική μελέτη είναι δυνατό να αναφέρεται στο σύνολο των περιοχών του ΓΠΣ ή και σε τμήμα του, το οποίο πρέπει πάντως να αποτελεί πολεοδομική ενότητα ή ζώνη άλλων χρήσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν προβλέπονται υπερβολικές καθυστερήσεις για τη σύνταξη του κτηματογραφικού διαγράμματος ολόκληρης της πολεοδομικής ενότητας, κατά την κρίση της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής είναι δυνατό να γίνει η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης σε τμήμα πολεοδομικής ενότητας. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η σύνταξη πολεοδομικής προμελέτης σε ολόκληρη τη συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα. Η πολεοδομική προμελέτη εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Στα τμήματα πολεοδομικής ενότητας, που από το ΓΠΣ προβλέπονται για στεγαστικά προγράμματα δημόσιων φορέων, μπορεί πάντα να γίνει έγκριση της πολεοδομικής μελέτης χωριστά για τα τμήματα αυτά, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή προμελέτη για την υπόλοιπη πολεοδομική ενότητα.

5. Σε ζώνες πυκνοδομημένες του άρθρου 45 παρ.1 και 2 καθώς και σε πολεοδομικές ενότητες στις οποίες οι πυκνοδομημένες ζώνες αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής που εντάσσεται στο σχέδιο είναι δυνατό, μετά από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης να προηγηθεί της έγκρισης του ΓΠΣ, εφόσον θα έχει εκπονηθεί στα πλαίσια των κατευθύνσεων αυτού, όπως αυτές θα προκύψουν κατά την πρόοδο της μελέτης του.

6. Για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων προκειμένου να εφαρμοσθεί σχέδιο που εγκρίνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αντί της κατά το άρθρο 15 του ν.δ. 797/1971 έκθεσης προεκτίμησης, λαμβάνεται υπόψη η κατά το άρθρο 47 του παρόντος έκθεση προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

7.α. Με τα προεδρικά διατάγματα που εγκρίνεται ή τροποποιείται η πολεοδομική μελέτη, μπορεί να καθορίζεται προθεσμία, η οποία δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τα 30 χρόνια, για τη διατήρηση σημαντικών ειδικών κτιρίων ή εγκαταστάσεων, που εμπίπτουν σε προβλεπόμενους χώρους κοινόχρηστου πράσινου, εφόσον συναινεί ο ενδιαφερόμενος με δήλωσή του, που υποβάλλει μέσα στις προθεσμίες για την υποβολή ενστάσεων, είτε κατά την ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης είτε κατά τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται ανεξάρτητα από την τυχόν ένσταση για τη μη ρυμοτόμηση του ακινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές κατά το δικαστικό προσδιορισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης το δικαστήριο προσδιορίζει και το αντάλλαγμα χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, από την ημερομηνία μεταγραφής της πράξης εφαρμογής, για όλο το χρόνο διατήρησης των κτιρίων ή εγκαταστάσεων και το συνολικό ποσό του ανταλλάγματος αφαιρείται από την προσδιορισθείσα αποζημίωση.

8. Τα παραπάνω κτίρια ή εγκαταστάσεις μαζί με το απαραίτητο για τη λειτουργία του ρυμοτομούμενο οικόπεδο, σημειώνονται στο ρυμοτομικό σχέδιο, στο δε πολεοδομικό κανονισμό αναφέρονται ειδικά οι εργασίες που επιτρέπονται για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό τους.

 

Αρθρο: 45

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ) ΕΞΩΣΤΕΣ-ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ-ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ-ΠΡΟΣΤΕΓΑΣΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εισφορά σε γη(άρθρα 8 και 43 παρ. 3 ν.1337/1983, άρθρο 8 παρ. 18 ν. 1512/1985, άρθρο 12 παρ. 2 και 4 ν. 1647/1986, άρθρο 19 παρ. 2 εδ. β' ν.1849/1989, άρθρο 98 παρ. 2, 3 και 4 ν. 1892/1990, άρθρο 2 παρ.14 ν. 2242/1994, άρθρο 23 παρ. 3β ν. 2300/1995)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε ζώνες πυκνοδομημένες και οι οποίες εντάσσονται σε πολεοδομικό σχέδιο ή στις οποίες επεκτείνεται το πολεοδομικό σχέδιο με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων που προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη. Για το ποσοστό της συμμετοχής, τη διαδικασία προσδιορισμού και τον τρόπο βεβαίωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Β' του μέρους ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος.

2. Στις ίδιες πυκνοδομημένες ζώνες αν ιδιοκτησία εμβαδού 500 τ.μ. και πάνω βαρύνεται λόγω της εφαρμογής των κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάξεων με εισφορά σε γη για αυτοαποζημίωση ή λόγω υποχρέωσης αποζημίωσης τρίτων, με εμβαδόν λιγότερο από το εμβαδόν που προκύπτει από την εφαρμογή των ποσοστών που καθορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου αυτού, υποχρεούται να εισφέρει επιπλέον έκταση μέχρι να συμπληρωθεί το ποσοστό αυτό της παρ. 4. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται για όλες τις πυκνοδομημένες ζώνες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αναφερόμενες στο άρθρο 42. Στην περίπτωση αυτή, η επιπλέον έκταση που οφείλει να εισφέρει μειώνεται κατά τμήμα γης, για το οποίο θα αποζημιωνόταν από τους κατά νόμο υπόχρεους ιδιοκτήτες βάσει των διατάξεων του κεφαλαίου Β μέρους ΙΙΙ και η αποζημίωση που αντιστοιχεί στο τμήμα αυτό καταβάλλεται στον οικείο ΟΤΑ. Για το υπόλοιπο της υποχρέωσης έχει εφαρμογή η παρ. 7 του άρθρου αυτού. Σε περίπτωση που ιδιοκτησία εμπίπτει στις ζώνες των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού και ρυμοτομείται, αντί δε της καταβολής αποζημίωσης δίδεται με την πράξη εφαρμογής άλλο ακίνητο, τότε ο οικείος ΟΤΑ υποκαθιστά τον ιδιοκτήτη στα δικαιώματα που αυτός έχει απέναντι στους τρίτους που είναι υπόχρεοι για την αποζημίωση λόγω της ρυμοτομίας. Τα ποσά που εισπράττονται από τους ΟΤΑ διατίθενται αποκλειστικά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και χώρων κοινωφελών χρήσεων και σκοπών.

3. Οι ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο ή στις οποίες επεκτείνεται το σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και βρίσκονται σε ζώνες αραιοδομημένες ή αδόμητες, υποχρεούνται να συμμετάσχουν με εισφορά γης στη δημιουργία των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και γενικά στην ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών κατά τις επόμενες διατάξεις.

4. Η εισφορά σε γη κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, το οποίο υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 250 τ. μ. ποσοστό 10%.

β) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 250 τ. μ. μέχρι 500 τ.μ. ποσοστό 20%.

γ) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1.000 τ.μ. ποσοστό 30%.

δ) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 τ.μ. μέχρι 2.000 τ.μ. ποσοστό 40%.

ε) με την επιφύλαξη της περίπτωσης (στ), για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 2.000 τ.μ. ποσοστό 50%.

στ) για αυτοτελείς ιδιοκτησίες μεγαλύτερες των 10.000 τ.μ. που ανήκουν σ' έναν ιδιοκτήτη, για το τμήμα τους πάνω από 10.000 τ.μ. ποσοστό 60%. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και σε ιδιοκτησίες εξ αδιαιρέτου κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε έκταση γης μεγαλύτερη από 10.000 τ.μ.

ζ. Η εισφορά σε γη ειδικά για τις χρήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 234, 235 και 236, όπως ισχύει, ορίζεται:

αα. Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 1.000 τ.μ. ποσοστό 20%.

ββ. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 τ.μ. μέχρι 4.000 τ.μ. ποσοστό 30%. γγ. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 4.000 τ.μ. ποσοστό 40%.

5. Ως εμβαδά ιδιοκτησιών για τον υπολογισμό της συμμετοχής σε γη λαμβάνονται τα εμβαδά που είχαν οι ιδιοκτησίες στις 10.3.1982. Για την εφαρμογή της παραγράφου 4, του παρόντος άρθρου ως ιδιοκτησία νοείται το άθροισμα των ιδιοκτησιών γης κάθε ιδιοκτήτη που περιλαμβάνονται στα όρια της περιοχής που πρόκειται να ενταχθεί, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πολεοδομικής ενότητας. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας τα ποσοστά εισφοράς γης εφαρμόζονται στο εμβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό μερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τη 10.3.1982.

6. Η εισφορά γης πραγματοποιείται με την πράξη εφαρμογής του άρθρου 48, εκτός αν πρόκειται για αστικό αναδασμό ή ενεργό πολεοδομία, οπότε γίνεται με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 52. Για τα ποσοστά της εισφοράς γης στις προηγούμενες περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

7. Σε περίπτωση που η συμμετοχή σε γη πρέπει να ληφθεί από μη ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας αλλά κατά την κρίση της αρχής το τμήμα γης που πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς δεν είναι αξιοποιήσιμο πολεοδομικά ή η αφαίρεσή του είναι φανερά επιζήμια για την ιδιοκτησία, μπορεί να μετατρέπεται σε ισάξια χρηματική συμμετοχή που διατίθεται αποκλειστικά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών χρήσεων και σκοπών. Για την πραγματοποίηση της μετατροπής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 46 για την εισφορά σε χρήμα. Οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 46 εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής.

8. Τα εδαφικά τμήματα που προέρχονται από εισφορά γης διατίθενται κατά σειρά προτεραιότητας.

α. για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων μέσα στην ίδια πολεοδομική ενότητα. β. για την παραχώρηση οικοπέδων σε ιδιοκτήτες της ίδιας πολεοδομικής ενότητας, των οποίων τα οικόπεδα ρυμοτομούνται στο σύνολό τους ή σε ποσοστό μεγαλύτερο από το καθοριζόμενο στην παρ. 4 και εφόσον δεν είναι δυνατή η τακτοποίησή τους, σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 48.

γ. για κοινωφελείς χώρους και σκοπούς μέσα στην ίδια πολεοδομική ενότητα. δ. για τη δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων και σκοπών για τις γενικότερες ανάγκες της περιοχής, καθώς και για παραχώρηση οικοπέδων σε ιδιοκτήτες άλλων πολεοδομικών ενοτήτων του ίδιου δήμου ή κοινότητας μέσα στα όρια του ΓΠΣ, των οποίων τα οικόπεδα ρυμοτομούνται στο σύνολό τους, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο, για τη δημιουργία κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων, ή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από την προκύπτουσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υποχρέωσή τους, Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για ρυμοτομούμενα οικόπεδα εντός σχεδίου που έχει εγκριθεί με τη διαδικασία του ν. δ/τος της 17.7/16.8.1923 που περιλαμβάνονται ή αποτελούν πολεοδομική ενότητα του ίδιου δήμου ή κοινότητας, εφόσον το επιθυμούν οι ιδιοκτήτες τους.

Με τη σχετική πράξη εφαρμογής, με την οποία πραγματοποιείται η παραχώρηση του νέου οικοπέδου, το παλιό εντός σχεδίου πόλης ρυμοτομούμενο οικόπεδο περιέρχεται αυτοδίκαια στην κυριότητα του οικείου ΟΤΑ, ο οποίος υποκαθιστά επίσης τον ιδιοκτήτη στα δικαιώματα που αυτός έχει απέναντι στους τρίτους που είναι υπόχρεοι για την αποζημίωση λόγω της ρυμοτομίας. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στην περίπτωση της παραγράφου 2, εάν ο οικείος ΟΤΑ δεν εισπράξει μέσα σε τρία (3) χρόνια από την παραχώρηση αυτή του νέου οικοπέδου την οφειλόμενη αποζημίωση από τους τρίτους, τότε το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) υποκαθιστά τον ΟΤΑ στα δικαιώματα απέναντι στους τρίτους, και μπορεί να συνεχίσει τη σχετική διαδικασία.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος παρέμβασης του ΕΤΕΡΠΣ για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

9. Οι ιδιοκτησίες που ανήκουν στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κατά το μέρος που από την πολεοδομική μελέτη προορίζονται για τη δημιουργία κοινωφελών χώρων της αρμοδιότητας του δημόσιου φορέα στον οποίο ανήκουν ή διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς με ανταλλαγή, παραχώρηση ή άλλο τρόπο μεταξύ των αντίστοιχων φορέων. θεωρούνται αυτοδίκαια εισφερόμενες για το σκοπό που προορίζονται και δεν υπόκεινται κατά το μέρος αυτό σε άλλη εισφορά γης.

10. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι στεγαστικών προγραμμάτων μέσα στις ιδιοκτησίες των δημόσιων φορέων της προηγούμενης παραγράφου που το ποσοστό που καταλαμβάνουν μνημονεύεται στο δ/γμα έγκρισης της πολεοδομικής θεωρούνται αυτοδίκαια συνεισφερόμενοι, περιέρχονται αυτοδίκαια στους οικείους σύμφωνα με τον προορισμό τους φορείς και συμψηφίζονται στην εισφορά σε γη της αντίστοιχης ιδιοκτησίας, όπως η εισφορά αυτή προκύπτει με την εφαρμογή των ποσοστών της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, υπολογιζομένων μόνο για το εμβαδόν της ιδιοκτησίας αυτής.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται και σε εγκεκριμένες μέχρι την 16.12.1988 (ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης 82929/4797/7.12.1988, ΦΕΚ 9038) πολεοδομικές μελέτες, έστω και αν στην πράξη έγκρισής τους δεν αναφέρεται το ποσοστό των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του οικείου νομάρχη που προσδιορίζει το ποσοστό αυτό βάσει των ενδείξεων της μελέτης.

Για ιδιοκτησίες που ανήκουν στη διαχείριση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδόμησης και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) και προορίζονται για εφαρμογή στεγαστικών προγραμμάτων αυτών, για το τμήμα τους πάνω από 2.000 τ.μ. ορίζεται ποσοστό εισφοράς γης 40%, κατ' εξαίρεση των περιπτ. (ε) και (στ) της παρ. 4 του άρθρου αυτού.

11. Οι με οποιοδήποτε τρόπο σχηματισμένοι μέσα στην περιοχή επέκτασης κοινόχρηστοι χώροι θεωρούνται ως νόμιμα υπάρχοντες κοινόχρηστοι χώροι και δεν λαμβάνονται υπόψη υπέρ των ιδιοκτητών για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη.

12. Κοινόχρηστοι χώροι της προηγούμενης παραγράφου και του άρθρου 415, που καταργούνται με την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο ή την αναμόρφωσή της λόγω υπαγωγής της περιοχής στις διατάξεις του άρθρου 50, μπορεί μετά την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 302, με την πράξη εφαρμογής να διατίθενται περαιτέρω σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου αυτού.

13. Για τις επεκτάσεις σχεδίων πόλεων σε πυκνοδομημένες περιοχές και σε όσες υπάγονται στο άρθρο 42, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί να ζητήσει την υπαγωγή τους στην εισφορά σε γη των παρ. 4 και επόμενων του παρόντος άρθρου αντί των παρ. 1 και 2. Η υπαγωγή γίνεται με την πράξη έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης του σχετικού σχεδίου πόλεως κατά περίπτωση.

14. Ιδιοκτησίες που παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες για αγροτική αποκατάσταση από την Επιτροπή Αποκαταστάσεων Προσφύγων ή σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, όταν εντάσσονται στο σχέδιο πόλης με τις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου, υπόκεινται σε υποχρέωση εισφοράς σε γη μειωμένη κατά το ήμισυ των εισφορών που προβλέπονται από την παρ. 4 και επόμενες του άρθρου αυτού και μέχρι τμήματος ιδιοκτησίας 2.000 τ.μ. Η παραπάνω ρύθμιση αφορά μόνο τις ιδιοκτησίες ή τμήματά τους που κατά τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής του σχεδίου ανήκουν κατά κυριότητα στον αρχικό δικαιούχο, το σύζυγό του , τους κατιόντες και τους συζύγους τους και τους αδελφούς τους, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο και αν απεκτήθη η έκταση από αυτούς.

 

Αρθρο: 46

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εισφορά σε χρήμα(άρθρο 21 παρ. 6 και άρθρο 62 παρ. 2 εδ. 8ο έως και 12ο ν. 947/1979, άρθρο 10 ν.1221/1981, άρθρο 9 παρ. 10 ν. 1337/1983, άρθρο 12 παρ. 4 ν.1647/1986, άρθρο 2 παρ. 1 ν.1772/1988, άρθρο 19 παρ. 2 εδ. β ν. 1849/1989, άρθρο 98 παρ. 5 ν.1892/1990, άρθρο 5 παρ. 3 και 4 ν. 2052/1992)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που περιλαμβάνονται σε περιοχές ένταξης και επέκτασης κατά το άρθρο 37 και διατηρούνται ή διαμορφώνονται σε νέα ακίνητα συμμετέχουν με καταβολή χρηματικής εισφοράς στην αντιμετώπιση της δαπάνης για την κατασκευή των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων. Δεν υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικής εισφοράς οι δημόσιοι και δημοτικοί φορείς και τα κρατικά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που εκτελούν με δαπάνες τους τα βασικά κοινόχρηστα πολεοδομικά έργα σε περιοχές εφαρμογής στεγαστικών προγραμμάτων τους.

2. Η εισφορά ορίζεται για τις ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε ζώνες πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες ή αδόμητες με τον ακόλουθο τρόπο: α. για το τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού μέχρι και 200 τ.μ. ποσοστό 1% της αξίας τους.

β. για το τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 200 τ.μ. μέχρι και 1.000 τ.μ. ποσοστό 15% της αξίας τους.

γ. για το τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1000 τ. μ. μέχρι και 5000 τ.μ. ποσοστό 20% της αξίας τους.

δ. για το τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 5000 τ. μ. ποσοστό 25% της αξίας τους.

3. Για την εισφορά σε χρήμα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45.

4. Η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται στο εμβαδόν που απομένει μετά την αφαίρεση της οφειλόμενης εισφοράς σε γη και στην οικοπεδική αξία που έχει κάθε ιδιοκτησία κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής.

Για ιδιοκτησίες που στην πράξη εφαρμογής οι ιδιοκτήτες αναγράφονται με ελλιπή στοιχεία ή με την ένδειξη "άγνωστος" ώστε να είναι αδύνατη η βεβαίωση και είσπραξη του ποσού της εισφοράς του άρθρου αυτού για τον υπολογισμό της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη η οικοπεδική αξία κατά το χρόνο κύρωσης της διορθωτικής πράξης του οικείου νομάρχη.

Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία στο οικείο δημόσιο ταμείο που εξυπηρετεί το δήμο ή την κοινότητα, ενώ για τους δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία η παραπάνω εισφορά βεβαιώνεται απ' ευθείας στην υπηρεσία αυτή, μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής. Η εισφορά αυτή εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, ως έσοδο του οικείου δήμου ή κοινότητας και αποδίδεται σ' αυτούς κατά μήνα. Το ποσό της εισφοράς αυτής διατίθεται από τους οικείους ΟΤΑ για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων, είτε από τον ίδιο είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτόν φορέα. Κάθε διάθεση της εισφοράς αυτής για άλλο σκοπό είναι άκυρη.

Με π. δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος εκτίμησης της αξίας των ιδιοκτησιών για τον υπολογισμό της εισφοράς.

Με π. δ/γμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μπορεί να ορίζονται η καταβολή της εισφοράς αυτής σε δόσεις. ο χρόνος έναρξης καταβολής των δόσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

5. Ο προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων για την επιβολή της εισφοράς σε χρήμα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 47. Κάθε διαφορά μεταξύ του υπόχρεου για καταβολή εισφοράς και του Δημόσιου ή ΟΤΑ επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 947/1979 και του π. δ/τος 59/1980.

6. Μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και έγκριση της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, είναι δυνατό, αντί για την καταβολή εισφοράς σε χρήμα να προσφέρεται τμήμα της επιφάνειας της ιδιοκτησίας ίσης αξίας. Η μετατροπή γίνεται μέχρι την πραγματοποίηση της εισφοράς σε γη. Για τον προσδιορισμό της αξίας της γης εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος.

7. α. Σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη που αφορά δικαιοπραξία εν ζωή και έχει ως αντικείμενο μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου που οφείλει εισφορά σε χρήμα, σύμφωνα με κυρωμένη πράξη εφαρμογής, επισυνάπτεται βεβαίωση του οικείου δήμου ή κοινότητας ότι έχει καταβληθεί τουλάχιστον το ποσό των δόσεων, που αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις που αναλογούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο κατά το χρόνο κατάρτισης της δικαιοπραξίας.

β. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 47 παρ. 2 υποθήκη απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ οποιουδήποτε ταμείου ή υπέρ τρίτου.

8. Για τις ιδιοκτησίες που αναφέρονται στην παρ. 14 του άρθρου 45 η εισφορά σε χρήμα ορίζεται στο ήμισυ της εισφοράς που αναφέρεται στην παρ.2 του παρόντος και μέχρι τμήματος ιδιοκτησίας 2.000 τ.μ. εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

Αρθρο: 47

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα (π.δ. 5/1986)

 

Κείμενο Αρθρου

1 α. Μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 48, επιτροπή προβαίνει στον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων που περιλαμβάνονται στην πράξη εφαρμογής. Η επιτροπή συγκροτείται σε κάθε αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία νομαρχιακής αυτοδιοίκησης με απόφαση του οικείου νομάρχη και αποτελείται από τον προϊστάμενο των παραπάνω υπηρεσιών ως πρόεδρο με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του, από δύο υπαλλήλους των ιδίων υπηρεσιών με τους αναπληρωτές τους και από έναν εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων με τον αναπληρωτή του. Ο εκπρόσωπος της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων ορίζεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από τότε που το σχετικό έγγραφο του νομάρχη περιέρχεται στην τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων. Εάν μετά την πάροδο της προθεσμίας δεν έχει ορισθεί εκπρόσωπος, η επιτροπή νόμιμα συγκροτείται με τα υπόλοιπα μέλη. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται, με πράξη του προέδρου της, υπάλληλος των παραπάνω πολεοδομικών υπηρεσιών. Η επιτροπή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τρία μέλη της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. β. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου της αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία είναι υποχρεωμένη μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής, να διαβιβάσει στην επιτροπή τον πίνακα εφαρμογής και τα σχετικά σχέδια που προσδιορίζουν τη θέση και το μέγεθος των ακινήτων, τα οποία υπόκεινται σε εισφορά. Αν τα ακίνητα βρίσκονται στην περιφέρεια περισσότερων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων αρμόδια υπηρεσία είναι εκείνη στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του ακινήτου.

γ. Η επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρό της και μετά από αυτοψία και έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν σ' αυτήν καταρτίζει, μέσα σε τριάντα ημέρες από τότε που λήφθηκαν τα παραπάνω στοιχεία της πράξης εφαρμογής, έκθεση στην οποία περιγράφεται η κατάσταση των ακινήτων και των συστατικών τους, καθώς και οι τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αυτών και εκτιμάται αιτιολογημένα η αξία τους, η οποία αναγράφεται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα εφαρμογής. Εάν προκύψει διαφωνία για την αξία του ακινήτου, καταχωρούνται στην έκθεση όλες οι γνώμες που διατυπώθηκαν.

Ως χρόνος για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου λαμβάνεται ο χρόνος κύρωσης της πράξης εφαρμογής. Ως κριτήρια για την εκτίμηση, της αξίας του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά στοιχεία των οικείων ΔΟΥ, τα οποία εκτιμούνται ελευθέρως από την επιτροπή, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κρίνεται αναγκαίο. Οι οικείες ΔΟΥ είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στην επιτροπή κάθε σχετικό στοιχείο και να τη διευκολύνουν στο έργο της όταν τους ζητείται.

δ. Στα μέλη της επιτροπής και το γραμματέα της, καταβάλλεται αμοιβή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η οποία επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

2.α. Μετά την επιστροφή των στοιχείων προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία αυτή εκδίδει πράξεις επιβολής της εισφοράς σε χρήμα για κάθε κύριο ακινήτου που εμπίπτει στην περιοχή ένταξης ή επέκτασης, όπως φαίνεται στον πίνακα της πράξης εφαρμογής.

β. Η πράξη επιβολής περιλαμβάνει αναλυτικά εκτός από τα στοιχεία του υπόχρεου ιδιοκτήτη και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό της εισφοράς σε χρήμα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 εδάφιο πρώτο του άρθρου 46.

γ. Αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής και των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 45, οι σχετικές υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη περιλαμβάνονται στην ίδια πράξη ή εκδίδεται, εκτός από την παραπάνω, και δεύτερη αυτοτελής πράξη με εφαρμογή, κατά τα λοιπά, των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

δ. Στις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 46 στην πράξη επιβολής της εισφοράς σε χρήμα αναφέρεται το υπόλοιπο της εισφοράς σε χρήμα που δεν μετατρέπεται σε γη.

ε. Κάθε πράξη συνοδεύεται από απόσπασμα έκθεσης εκτίμησης ή και από οποιαδήποτε άλλα στοιχεία βάσει των οποίων προσδιορίζεται η αξία του ακινήτου και επιδίδεται στον υπόχρεο κατά τις διατάξεις των άρθρων 56 και επόμενα του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας.

στ. Αν ο κύριος του ακινήτου είναι άγνωστος η σχετική πράξη επιβολής εισφοράς και τα στοιχεία που τη συνοδεύουν κοινοποιούνται στον οικείο δήμο ή κοινότητα για τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας εξακρίβωσης αυτού. Όταν εξακριβωθεί ο κύριος του ακινήτου εκδίδεται νέα πράξη επιβολής εισφοράς.

3.α. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του π. δ/τος 59/1980, βεβαιώνεται στην αρμόδια ΔΟΥ αμέσως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της εισφοράς που ορίζεται σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να είναι μικρότερες από 20.000 δραχμές. β. Αν η προθεσμία για άσκηση της προσφυγής παρέλθει άπρακτη το ποσό της εισφοράς γίνεται οριστικό και βεβαιώνεται ολόκληρο στο κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δημόσιο ταμείο.

γ. Με βάση την τελεσίδικη επί της προσφυγής απόφαση βεβαιώνεται στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο, το ποσό της εισφοράς στο οποίο συμψηφίζεται το ποσοστό 20% και το τυχόν επιπλέον ποσό αυτού εκπίπτει ή επιστρέφεται κατά περίπτωση. 4.α. Οι εισφορές σε χρήμα ή το μετά την προείσπραξη του 20% μέρος τους καταβάλλονται:

αα. Μέχρι του ποσού των 100.000 δρχ. σε 12 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέσα στον επόμενο από τη βεβαίωση μήνα. Κάθε δόση δεν μπορεί να ε(ναι μικρότερη από 5.000 δραχμές

ββ. Από ποσό 100.001 μέχρι το ποσό 300.000 δρχ. σε 12 ισόποσες άτοκες τριμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα από τη βεβαίωση στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο, Η καταβολή τους αρχίζει στη διάρκεια του τριμήνου που βεβαιώθηκε. Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10.000 δραχμές.

γγ. Από ποσό 300.001 δρχ. σε 12 ισόποσες άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι 30 Ιουνίου, η δεύτερη μέχρι 31 Δεκεμβρίου κτλ.

Αν ο οφειλέτης καταβάλλει ολόκληρο το ποσό της εισφοράς μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, ανάλογα με την περίπτωση, εκπίπτεται από το δημόσιο ταμείο ποσοστό 20%.

β. Αν το σύνολο της εισφοράς που βεβαιώθηκε υπερβαίνει το ποσό των 500.000 δρχ. όχι όμως και το ποσό του 1.000.000 δρχ. για την καταβολή σε δόσεις χρειάζεται προσωπική εγγύηση, αξιόχρεου κατά την κρίση του αρμόδιου δημόσιου ταμείου προσώπου και αν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 δρχ. απαιτείται εμπράγματη ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή Τράπεζας. Η εμπράγματη ασφάλεια συνίσταται σε παροχή υποθήκης επί του ακινήτου του υπόχρεου το οποίο υπόκειται σε εισφορά ή άλλου ακινήτου του ίδιου ή τρίτου προσώπου. Η αγοραία αξία των ακινήτων στα οποία εγγράφεται υποθήκη, πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά ποσοστό 25% τουλάχιστον από το σύνολο των πληρωτέων δόσεων.

γ. Αν η ασφάλεια δεν παρασχεθεί μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της πρώτης εξαμηνιαίας δόσης, το σύνολο του ποσού που βεβαιώθηκε καταβάλλεται εφάπαξ από τον υπόχρεο, ειδοποιείται δε για το λόγο αυτό με συστημένη επιστολή, από το διευθυντή του δημόσιου ταμείου. Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος μπορεί να καταβάλλει την εισφορά σε εξαμηνιαίες δόσεις, με αίτησή του προς το ταμείο, που υποβάλλεται μέσα σε 45 ημέρες από την ειδοποίησή του, με την προϋπόθεση όμως της πληρωμής του μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ληξιπρόθεσμου ποσού με τις νόμιμες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και την παροχή της ασφάλειας. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη και η προθεσμία αυτή χάνεται αμετάκλητα το δικαίωμα καταβολής της εισφοράς σε δόσεις και καθίσταται εφάπαξ απαιτητή και ληξιπρόθεσμη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). 5.α. Σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 46 το τμήμα επιφάνειας της γης της ιδιοκτησίας που προσφέρεται αντί για εισφορά σε χρήμα, υπολογίζεται ίσο με τα τετραγωνικά μέτρα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ποσοστών επί της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 46 βάσει των οποίων επιβάλλεται η εισφορά σε χρήμα. Το τμήμα γης που αντιστοιχεί στην εισφορά σε χρήμα είναι δυνατό να περιλαμβάνεται χωριστά στον πίνακα της πράξης εφαρμογής ή να συμψηφίζεται με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις.

β. Αν μετά από σχετικό προσδιορισμό της αξίας προκύψει λόγω διαφορετικής τιμής μονάδας των διάφορων οικοπέδων του βαρυνόμενου ιδιοκτήτη, διαφορά μεταξύ της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα και της αξίας της γης με την οποία ανταλλάχτηκε, τότε η επιπλέον διαφορά οφείλεται σε χρήμα από τον υπόχρεο ιδιοκτήτη ενώ το τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσόν επιστρέφεται σ' αυτόν με τετραπλότυπο ατομικό φύλλο έκπτωσης που συντάσσεται από την αρμοδία πολεοδομική υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του π.δ. 757/1969.

 

Αρθρο: 48

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης(άρθρα 12 και 43 παρ. 10 εδ. 20 και επομ. ν. 1337/ 1983, άρθρο 8 παρ. 5 περ. α' ν.1512/1985, άρθρο 2 παρ. 3 και άρθρο 4 ν.1772/1988, άρθρο 19 παρ. 2 εδάφιο β ν. 1849/1989, άρθρο 98 παρ. 7, 8 και 9 ν. 1892/1990, άρθρο 5 παρ. 5 και 10 ν. 2052/1992, άρθρο 6 παρ. 4 και 5 ν. 2242/1994)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης πραγματοποιείται με τη σύνταξη πράξεων εφαρμογής και με επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι πράξεις αναλογισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται σε πράξεις εφαρμογής.

2. Η πράξη εφαρμογής περιλαμβάνει ολόκληρη την έκταση στην οποία αναφέρεται η πολεοδομική μελέτη ή τμήμα της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πράξη εφαρμογής μπορεί να συντάσσεται και για μεμονωμένη ιδιοκτησία, οπωσδήποτε όμως σε ολόκληρη την πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου.

3. Η πράξη εφαρμογής καθορίζει τα τμήματα που αφαιρούνται από κάθε ιδιοκτησία για εισφορά γης, τα τμήματα που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 45 και προσδιορίζει τα τμήματα που ρυμοτομούνται για κοινόχρηστους χώρους ή καταλαμβάνονται από κοινωφελείς χώρους. Με την πράξη εφαρμογής τα οικόπεδα που δεν είναι άρτια κατά το εμβαδόν τους και δεν μπορούν να τυποποιηθούν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 302 προσκυρώνονται στα γειτονικά οικόπεδα ή συνενώνονται για τη δημιουργία αδιαίρετων ενιαίων οικοπέδων ή ανταλλάσσονται υποχρεωτικά με ίσης αξίας οικόπεδα ή ιδανικά μερίδια οικοπέδων ή τμήματα διαιρεμένης ιδιοκτησίας σύμφωνα με το ν. 3741/ 1929 και το ν.δ.1024/1971 με την επιφύλαξη του άρθρου 245. Τα οικόπεδα που δεν είναι άρτια κατά τις διαστάσεις τακτοποιούνται και αν αυτό δεν είναι δυνατό εφαρμόζεται και σ' αυτά το προηγούμενο εδάφιο. Με την πράξη εφαρμογής πραγματοποιείται επίσης η τακτοποίηση ή η εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής για τα τμήματα των ιδιοκτησιών που προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και που είναι μεγαλύτερα της οφειλόμενης εισφοράς γης ή τα τμήματα της εισφοράς σε γη εφόσον δεν είναι πολεοδομικά αξιοποιήσιμα στην αρχική τους θέση. Κατά την παραπάνω τακτοποίηση των οικοπέδων επιτρέπεται να μεταβληθεί το σχήμα και η θέση τους ώστε να γίνονται άρτια και οικοδομήσιμα.

Για την εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 45 επιτρέπεται μέσα στην περιοχή επέκτασης ή ένταξης, που περιλαμβάνεται κάθε φορά στην πολεοδομική μελέτη, η συνένωση των τμημάτων που αποτελούν την εισφορά γης η μετακίνηση σε άλλη θέση και η μεταβολή στο σχήμα. το μέγεθος και τις διαστάσεις τους. Επιτρέπεται επίσης για τον ίδιο λόγο και η μετακίνηση σε άλλη θέση των λοιπών ιδιοκτησιών της ίδιας περιοχής και η μεταβολή τους στο σχήμα.

Όποιος ιδιοκτήτης δεν συμφωνεί ότι το νέο ακίνητο που του δίνεται με την πράξη εφαρμογής είναι ισάξιο με το παλαιό, μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, όπως προβλέπεται από το ν.δ. 797/1971, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 6 μηνών από την κύρωση της πράξης εφαρμογής, για να καθοριστεί δικαστικά η αξία των ακινήτων. χωρίς στο διάστημα αυτό να αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

4. Η πράξη εφαρμογής συνοδεύεται από κτηματογραφικό διάγραμμα εφαρμογής και κτηματολογικό πίνακα εφαρμογής. Το κτηματογραφικό διάγραμμα και ο πίνακας εφαρμογής περιλαμβάνουν για κάθε ιδιοκτησία το εμβαδόν της, τα στοιχεία των ιδιοκτητών της και το ποσοστό συμμετοχής τους στην ιδιοκτησία, το ρυμοτομούμενο τμήμα και το απομένον εμβαδόν, τον όγκο κτισμάτων ή άλλων συστατικών των ρυμοτομούμενων τμημάτων τα στοιχεία του τμήματος που αφαιρείται ως εισφορά γης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

5. Η πράξη εφαρμογής συντάσσεται με την ακόλουθη διαδικασία που προωθείται παράλληλα με τη διαδικασία του άρθρου 44 για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης

α) Κατά τη σύνταξη του κτηματογραφικού διαγράμματος της πολεοδομικής μελέτης οι κύριοι ή νομείς ακινήτων είναι υποχρεωμένοι, μετά από πρόσκληση, να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας στον οικείο δήμο ή κοινότητα προσκομίζοντας συγχρόνως τίτλους κτήσης, πιστοποιητικό μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων και τοπογραφικό διάγραμμα. Η παράλειψη υποβολής της παραπάνω δήλωσης συνεπάγεται τα εξής:

α1. κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι αυτοδίκαια και απόλυτα άκυρη αν δεν επισυνάπτεται σε αυτήν πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας με το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας.

α2. δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο χωρίς την υποβολή κυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας και πιστοποιητικού του προηγούμενου εδαφίου.

β) Με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης α συντάσσεται το κτηματογραφικό διάγραμμα εφαρμογής και ο πίνακας εφαρμογής. γ) Μετά τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής καλούνται οι φερόμενοι ιδιοκτήτες, μέσα σε προθεσμία που αναφέρεται σε σχετική πρόσκληση, να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις.

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος δημοσιότητας της πρόσκλησης για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας, το περιεχόμενο αυτών, οι προθεσμίες υποβολής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 7.α) Η πράξη εφαρμογής κυρώνεται με απόφαση του νομάρχη, αποτελεί ταυτόχρονα και πράξη βεβαίωσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εισφοράς σε γη, όπως και για κάθε μεταβολή που επέρχεται στα ακίνητα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, και μεταγράφεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο.

Η μορφή και το σχήμα των υπόλοιπων στοιχείων της πράξης (κτηματογραφικοί πίνακες και διαγράμματα) είναι τα καθοριζόμενα με την απόφαση της παρ.10 του άρθρου αυτού. Ο τρόπος τήρησης των στοιχείων αυτών στα υποθηκοφυλακεία και οι λοιπές σχετικές λεπτομέρειες, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Για ιδιοκτησίες που στις πράξεις εφαρμογής αναγράφονται με ελλειπή στοιχεία ή με την ένδειξη «άγνωστος» η καταχώρηση στη μερίδα των ιδιοκτητών γίνεται μετά από έκδοση διορθωτικής πράξης του οικείου νομάρχη.

Με τη μεταγραφή επέρχονται όλες οι μεταβολές στις ιδιοκτησίες που αναφέρονται στην πράξη εφαρμογής, εκτός από αυτές για τις οποίες οφείλεται αποζημίωση και για τη συντέλεση των οποίων πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ν. δ/τος από 17.7/16.8.1923 και του ν. δ/τος 797/1971.

β) Αμέσως μετά την κύρωση και μεταγραφή των πράξεων εφαρμογής ο οικείος ΟΤΑ, το Δημόσιο ή τα νπδδ, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να καταλάβουν τα νέα ακίνητα που διαμορφώθηκαν με την πράξη εφαρμογής και περιέρχονται σ' αυτούς με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις της προηγούμενης περίπτωσης (α). Για τα ακίνητα αυτά δεν ισχύουν οι διατάξεις για τη χρησικτησία. Δικαιώματα της επόμενης περίπτωσης (δ) μετατρέπονται σε ενοχική αξίωση για αποζημίωση.

Σε περίπτωση που ο κάτοχος ή νομέας αρνείται να παραδώσει το ακίνητο που του αφαιρείται σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής, μέσα σε 15 ημέρες από την έγγραφη πρόσκληση προς αυτόν, διατάσσεται η αποβολή του με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου που εκδίδεται μετά από αίτηση των παραπάνω ενδιαφερομένων, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τυχόν νέα ακίνητα από εισφορές γης που διαμορφώθηκαν με την πράξη εφαρμογής και δεν διατέθηκαν σύμφωνα με αυτήν. Τα ακίνητα αυτά καταλαμβάνονται από τον οικείο ΟΤΑ, ο οποίος νομιμοποιείται να ασκήσει τα πιο πάνω δικαιώματα, φυλάσσονται από αυτόν και απαγορεύεται κάθε χρήση τους μέχρι την οριστική τους διάθεση για τους σκοπούς του άρθρου 45.

γ) Η μεταβολή ακινήτων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού και την πράξη εφαρμογής, συνεπάγεται την άμεση απόσβεση κάθε εμπράγματου δικαιώματος τρίτου που υπήρχε στα μεταβαλλόμενα ακίνητα.

Στην περίπτωση αυτή, για την τύχη των παραπάνω δικαιωμάτων, εφαρμόζονται ανάλογα οι παρ. 2 έως και 7 του άρθρου 77.

δ) Δένδρα, φυτείες, μανδρότοιχοι, συρματοπλέγματα, φρέατα και άλλες εγκαταστάσεις και κατασκευές που υπάρχουν νόμιμα σε ιδιοκτησίες που μεταβάλλουν ιδιοκτήτη με την πράξη εφαρμογής αποζημιώνονται από τον οικείο ΟΤΑ. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται από την επιτροπή του άρθρου 47 και καταβάλλεται στο δικαιούχο. Σε περίπτωση διαφωνίας για την αξία των παραπάνω αποφαίνεται το καθ' ύλη αρμόδιο δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

ε) Η πράξη εφαρμογής, μετά την κύρωσή της, γίνεται οριστική και αμετάκλητη. Διαφορές για το μέγεθος της εισφοράς σε γη και το μέγεθος των ιδιοκτησιών που βεβαιώνονται με απόφαση των αρμόδιων δικαστηρίων, μετατρέπονται σε χρηματική αποζημίωση, όπως ειδικότερα ορίζεται με την απόφαση της παρ. 10 του άρθρου αυτού.

στ) Σε περιπτώσεις ακινήτων που ανταλλάσσονται με την πράξη εφαρμογής και η αξία του ακινήτου που αποδίδεται τελικά, όπως αυτή προσδιορίζεται με το άρθρο 47, προκύψει μικρότερη από την αντίστοιχη στην αρχική του θέση, ο δήμος ή η κοινότητα είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τη διαφορά, κατά την ισχύουσα διαδικασία στο Ταμείο Παρακαταθηκών. Σε περίπτωση που η αξία του ακινήτου που αποδίδεται τελικά είναι μεγαλύτερη, τότε η επιπλέον διαφορά επιβάλλεται στον υπόχρεο κατά τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 47, καταβάλλεται σε δόσεις κατά το ίδιο άρθρο και εισπράττεται ως έσοδο του οικείου δήμου ή κοινότητας.

8. Αν οι ιδιοκτήτες όλων των ιδιοκτησιών μιας πολεοδομικής ενότητας ή ενός τμήματός της συμφωνήσουν μεταξύ τους για την εφαρμογή της, για τον τρόπο που θα γίνουν οι απαιτούμενες εκχωρήσεις γης για την πραγματοποίηση της εισφοράς σε γη και τις αντίστοιχες τακτοποιήσεις οικοπέδων, τότε η πράξη εφαρμογής εγκρίνεται κατά προτίμηση και όπως συμφωνήθηκε για την ενότητα ή το τμήμα αυτό, εφόσον δεν είναι αντίθετη με τις κείμενες διατάξεις.

9. Για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης σης ΖΕΠ και ΖΑΑ, εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις των άρθρων 52 έως και 62 και 63 έως και 78.

10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι σχετικές διαδικασίες και ο τρόπος σύνταξης της πράξης εφαρμογής, του κτηματογραφικού διαγράμματος και του πίνακα εφαρμογής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια και εγκρίνονται οι σχετικές προδιαγραφές, όταν πρόκειται για στεγαστικά προγράμματα δημόσιων φορέων της παραγράφου 10 του άρθρου 45, εφόσον το αναγραφόμενο στο δ/γμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης ή τη σχετική απόφαση νομάρχη ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων δεν υπολείπεται του ποσοστού εισφοράς γης της παρ.10 του άρθρου 45, δεν απαιτείται η σύνταξη της πράξης εφαρμογής.

11. Με π. δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κανονίζονται όλα τα θέματα που αναφέρονται στον υπολογισμό της εισφοράς σε γη του άρθρου 45 ή της επιβάρυνσης για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις στα κοινά όρια περιοχών με τα πιο πάνω διαφορετικά συστήματα υπολογισμού των υποχρεώσεων αυτών, όπως και τα θέματα που αναφέρονται στο συνυπολογισμό στην εισφορά σε γη των επιβαρύνσεων των ιδιοκτησιών στις οποίες τυχόν έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το ν. 653/1977 για τη διάνοιξη οδών εκτός σχεδίου. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να ορίζεται η υποκατάσταση από τους ΟΤΑ στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις από πράξεις αναλογισμού ή την πράξη εφαρμογής, να κανονίζεται ο τρόπος συμμετοχής στη συνεισφορά σε γη τμημάτων που καταλαμβάνονται από κοινόχρηστους χώρους ανάλογα με το αν έχει καταβληθεί γι' αυτά ή όχι η σχετική αποζημίωση και γενικά κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για το συνδυασμό εφαρμογής των διαφόρων συστημάτων επιβαρύνσεων σε γη.

12.α. Τροποποιήσεις εγκεκριμένου με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ρυμοτομικού σχεδίου, οι οποίες διενεργούνται μετά τη μεταγραφή της πράξης εφαρμογής δεν συνεπάγονται άλλη επιβάρυνση των παρόδιων ιδιοκτητών. Οι ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες αποκαθίστανται σε αδιάθετα οικόπεδα, που προέκυψαν από την κυρωθείσα πράξη εφαρμογής ή αποζημιώνονται από τον οικείο ΟΤΑ. Μετά την κατά τα παραπάνω τροποποίηση του σχεδίου συντάσσεται πράξη εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον οι ιδιοκτήτες, των οποίων οι ιδιοκτησίες ρυμοτομούνται, οφείλουν χρηματική εισφορά σύμφωνα με την κυρωθείσα πριν από την τροποποίηση του σχεδίου πράξη εφαρμογής, επέρχεται συμψηφισμός σε όσο μέρος καλύπτεται από την οφειλόμενη αποζημίωση λόγω της νέας ρυμοτομίας.

β. Κατά την ένταξη στο σχέδιο εκτάσεων για τις οποίες είχαν καθορισθεί όροι δόμησης με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ν.δ.17.7/16.8.1923 (ΦΕΚ 228Α'), όπως αντικαταστάθηκε με τον α.ν. 625/1968 (ΦΕΚ 266Α'), για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη συμψηφίζεται το ποσοστό της ιδιοκτησίας, που παραχωρήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη, στους οικείους δήμους ή κοινότητες.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία συμψηφισμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

13. Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 44, καθώς και σε όλες τις πυκνοδομημένες ζώνες, επιτρέπεται μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και προ των πράξεων εφαρμογής η χορήγηση οικοδομικής άδειας. Επίσης σε όλες τις περιοχές, που εντάσσονται σε σχέδιο πόλης με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, επιτρέπεται η χορήγηση οικοδομικών αδειών σε νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 263, υφιστάμενα κατά την ημερομηνία ένταξης κτίσματα, στις εξής περιπτώσεις:

ι. Αλλαγή χρήσης

ιι. Επισκευές για λόγους χρήσεως και υγιεινής.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των οικοδομικών αδειών των προηγούμενων εδαφίων είναι:

α. Να είναι διαμορφωμένοι οι κοινόχρηστοι χώροι.

β. Κατά την κρίση της αρχής να μην εμποδίζεται η πραγματοποίηση της υποχρέωσης της ιδιοκτησίας για εισφορά σε γη, σύμφωνα με το άρθρο 45. γ. Να έχει καταβληθεί από τον ιδιοκτήτη προκαταβολή ποσού ίσου προς το 20% της υποχρέωσής του για εισφορά σε χρήμα, σύμφωνα με το άρθρο 46, όπως υπολογίζεται βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ίδιου για την αξία του ακινήτου του. Οι τελικές υποχρεώσεις συμμετοχής της ιδιοκτησίας, όπως προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, εκπληρώνονται μετά την κύρωση των πράξεων εφαρμογής και από το ποσό που αναλογεί στην ιδιοκτησία έναντι της εισφοράς σε χρήμα, αφαιρείται η κατά τα ανωτέρω τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων της ΔΕΠΟΣ, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, δημοτικών επιχειρήσεων και της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ και σε μη πυκνοδομημένες περιοχές. Στην περίπτωση αυτή, αντί της προτάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, υποβάλλεται αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου φορέα.

 

Αρθρο: 49

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Υπολογισμός υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ευρισκομένων εκατέρωθεν του κοινού ορίου περιοχών ενταγμένων σε σχέδιο πόλης με διαφορετικό σύστημα υπολογισμού των υποχρεώσεων αυτών (π.δ. 26.5/14.6.1993)

 

Κείμενο Αρθρου

1.α. Στις περιπτώσεις που τμήματα ιδιοκτησίας ή κοινόχρηστου χώρου περιλαμβάνονται σε περιοχές εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου, για την εφαρμογή του οποίου ισχύει διαφορετικό καθεστώς επιβαρύνσεων, για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων και ωφελειών λαμβάνονται υπόψη οι επιβαρύνσεις και ωφέλειες που προβλέπονταν για τα τμήματα αυτά από το καθεστώς που ίσχυε πριν την εφαρμογή του νέου ρυμοτομικού σχεδίου.

β. Ο τρόπος υπολογισμού των υποχρεώσεων και ωφελειών καθορίζεται κατά περίπτωση από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο προσδιορισμός των υποχρεώσεων και ωφελειών γίνεται σε κάθε περίπτωση με τη διαδικασία του άρθρου 48.

γ. Όπου από τις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων κατά τη διαδικασία σύνταξης της πράξης εφαρμογής (παρ. 3 περ. β και γ, 4 περ. β και 7) καλούνται προς τούτο οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες με πρόσκληση που δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα, εάν εκδίδεται, και σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, σε δύο συνεχείς δημοσιεύσεις. Η προθεσμία υποβολής των στοιχείων αρχίζει από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης.

δ. Ο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συμψηφισμός αφορά την εισφορά σε γη του άρθρου 45 και όχι την εισφορά σε χρήμα του άρθρου 46.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος ορίζονται ως:

α. Περιοχές Α, αυτές των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίθηκε: αα) με βάση τις διατάξεις του ν. δ/τος της 17.7/ 16.8.1923, ββ) με τις ίδιες διατάξεις μετά την ισχύ του ν.1337/1983 αλλά αποτελούν πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού υφιστάμενου πριν από το έτος 1923 και δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 50.

β. Περιοχές Β, αυτές των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίθηκε: αα) με βάση τις διατάξεις του ν. 1337/1983 και υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 4 και επόμενες του άρθρου 45.

ββ) με βάση τις διατάξεις του ν. δ/τος της 17.7/ 16.8.1923 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 50.

γγ) με βάση ης διατάξεις του ν. 1337/1983 αποτελούν πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού υφιστάμενου πριν από το έτος 1923 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 50.

γ. Περιοχές Γ, αυτές των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίθηκε με βάση τις διατάξεις του ν. 1337/1983 και υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45.

3. Όταν εγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος διαχωρίζει περιοχές Α από περιοχές Β, συντάσσεται η πράξη εφαρμογής της παρ. 1 περ. β του παρόντος άρθρου, ως εξής:

α) Αν δεν έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο:

αα) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Α υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' Μέρους ΙΙΙ και ββ) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Β:

ααα) υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' Μέρους ΙΙΙ.

βββ) υπολογίζεται η εισφορά σε γη σύμφωνα με την παρ.4 και επόμενες του άρθρου 45 και

γγγ) συγκρίνονται οι προκύπτουσες υποχρεώσεις.

Εάν οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με την περίπτωση ααα, υποχρεώσεις ιδιοκτησίας είναι μικρότερες από αυτές της περίπτωσης βββ, η ιδιοκτησία υποχρεούται να εισφέρει επιπλέον έκταση εμβαδού (ε) μέχρι να καλυφθεί η διαφορά. Η επιπλέον αυτή έκταση εμβαδού (ε) μειώνεται κατά τμήμα γης που αντιστοιχεί στις οφειλόμενες στην ιδιοκτησία υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' Μέρους ΙΙΙ.

Η αποζημίωση που αντιστοιχεί στο τμήμα αυτό καταβάλλεται στον οικείο ΟΤΑ. Για το υπόλοιπο τμήμα της υποχρέωσης της ιδιοκτησίας μπορεί να εφαρμόζεται η παρ.7 του άρθρου 45.

Εάν οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με την περίπτωση ααα υποχρεώσεις ιδιοκτησίας είναι μεγαλύτερες από αυτές της περίπτωσης βββ, η ιδιοκτησία βαρύνεται μόνο με τις υποχρεώσεις της περίπτωσης ααα.

β) Αν για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο έχουν εκπληρωθεί οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με τις κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις και μεταβάλλεται η θέση ή το πλάτος του, τότε:

αα) Για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Α, υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' Μέρους ΙΙΙ, όπως ισχύει, και των εκτελεστικών του διαταγμάτων. Κατά τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη και συμψηφίζονται παλαιότερες επιβαρύνσεις εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία είτε εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση της παρ. 1 περ. γ του παρόντος άρθρου, είτε κατά το στάδιο των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρμογής.

ββ) Για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Β,

ααα) υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' Μέρους ΙΙΙ. Κατά τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη παλαιότερες επιβαρύνσεις και συμψηφίζονται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση της παρ. 1 περ. γ του παρόντος άρθρου, είτε κατά το στάδιο των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρμογής.

βββ) υπολογίζεται η εισφορά σε γη σύμφωνα με την παρ.4 και επόμενες του άρθρου 45, και

γγγ) συγκρίνονται οι προκύπτουσες υποχρεώσεις.

Εάν οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με την περίπτωση ααα υποχρεώσεις ιδιοκτησίας είναι μικρότερες από αυτές της περίπτωσης βββ, η ιδιοκτησία υποχρεούται να εισφέρει επιπλέον έκταση εμβαδού (ε) μέχρι να καλυφθεί η διαφορά. Η επιπλέον αυτή έκταση (ε) μειώνεται κατά τμήμα γης που αντιστοιχεί στις οφειλόμενες στην ιδιοκτησία υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' Μέρους ΙΙΙ. Η αποζημίωση που αντιστοιχεί στο τμήμα αυτό καταβάλλεται στον οικείο ΟΤΑ. Για το υπόλοιπο τμήμα της υποχρέωσης της ιδιοκτησίας μπορεί να εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 45.

Εάν οι αυτοαποζημιώσεις και υποχρεώσεις προς τρίτους που προκύπτουν από τον υπολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση ααα είναι μεγαλύτερες από την οφειλόμενη εισφορά σε γη που προκύπτει από τον υπολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση βββ, η ιδιοκτησία βαρύνεται μόνο με τις υποχρεώσεις της περίπτωσης ααα. γ). Αν για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο έχουν εκπληρωθεί οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις και δεν μεταβάλλεται η θέση ή το πλάτος του, τότε ο υπολογισμός των υποχρεώσεων και των ωφελειών των ιδιοκτησιών των περιοχών Β γίνεται ως εξής:

αα) υπολογίζεται η εισφορά σε γη σύμφωνα με την παρ. 4 και επόμενες του άρθρου 45 και

ββ) συγκρίνονται οι προκύπτουσες υποχρεώσεις της προηγούμενης περίπτωσης αα με παλαιότερες επιβαρύνσεις των ιδιοκτησιών εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία είτε εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση της παρ.1 περ. γ του παρόντος άρθρου είτε κατά το στάδιο των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρμογής.

Εάν οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με την περίπτωση αα υποχρεώσεις ιδιοκτησίας είναι μεγαλύτερες από τις τυχόν παλαιότερα καταβληθείσες υποχρεώσεις από αυτοαποζημιώσεις ή λόγω αποζημίωσης τρίτων, η ιδιοκτησία υποχρεούται να εισφέρει επιπλέον έκταση εμβαδού (ε) μέχρι να συμπληρωθεί η διαφορά. Εάν είναι μικρότερες, θεωρείται ότι εξαντλήθηκαν οι υποχρεώσεις της.

4. Όταν εγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος διαχωρίζει περιοχές Α από περιοχές Γ, συντάσσεται η πράξη εφαρμογής της παρ.1 περ. β του παρόντος άρθρου, ως εξής: α) Αν δεν έχουν εκπληρωθεί αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο:

αα) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Α και τις ιδιοκτησίες των περιοχών Γ με εμβαδόν έως 500 τ.μ. υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' Μέρους ΙΙΙ.

ββ) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Γ με εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 τ.μ. υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με την παρ. 3, περ. α ββ του παρόντος άρθρου.

β) Αν για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο έχουν εκπληρωθεί οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με τις κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις και μεταβάλλεται η θέση ή το πλάτος του, τότε:

αα) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Α και τις ιδιοκτησίες των περιοχών Γ με εμβαδόν έως 500 τ.μ. υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' Μέρους ΙΙΙ.

Κατά τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη και συμψηφίζονται παλαιότερες επιβαρύνσεις εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία είτε εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση της παρ.1 περ. γ του παρόντος άρθρου είτε κατά το στάδιο των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρμογής.

ββ) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Γ με εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 τ.μ. υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με την παρ. 3 περ. β ββ του παρόντος άρθρου.

γ) Αν για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο έχουν εκπληρωθεί οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις και δεν μεταβάλλεται η θέση και το πλάτος του, τότε για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών των περιοχών Γ που έχουν εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 τ.μ. εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 περ. γ του παρόντος άρθρου.

5. Όταν το όριο που διαχωρίζει περιοχές Α από περιοχές Β βρίσκεται σε οικοδομικό τετράγωνο και τέμνει ιδιοκτησία σε δύο τμήματα, για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων και ωφελειών τα τμήματα αυτά θεωρούνται σαν ανεξάρτητες ιδιοκτησίες.

Εάν λόγω τακτοποίησης ή προσκύρωσης μεταβάλλεται το εμβαδόν των παραπάνω επιμέρους τμημάτων ο υπολογισμός των υποχρεώσεων και ωφελειών, γίνεται με βάση το αρχικό εμβαδόν των τμημάτων αυτών και το προκύπτον μετά την τακτοποίηση ή προσκύρωση πρόσωπο.

Ειδικότερα όταν η ιδιοκτησία των περιοχών Β αποκτά πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο των περιοχών Α, ο υπολογισμός των υποχρεώσεων αυτής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' Μέρους ΙΙΙ. Η κατά το άρθρο 290 παρ. 7 μέγιστη επιβάρυνση υπολογίζεται στο εμβαδόν των τμημάτων της ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονταν αρχικά στην περιοχή Α.

6. Για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων και ωφελειών των ιδιοκτησιών περιοχών Β και Γ που βρίσκονται στο κοινό όριο των περιοχών αυτών, συντάσσεται η πράξη εφαρμογής ως εξής:

α) Όταν εγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος διαχωρίζει τις περιοχές Β από τις περιοχές Γ,

αα) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Β υπολογίζεται η εισφορά σε γη σύμφωνα με την παρ.4 και επόμενες του άρθρου 45.

ββ) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Γ υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 45.

γγ) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιδιοκτησιών των περιοχών Β έναντι των ιδιοκτησιών των περιοχών Γ όπως προκύπτουν από την εφαρμογή του προηγούμενης περίπτωσης ββ, αναλαμβάνονται από τον οικείο ΟΤΑ.

β) Όταν το όριο που διαχωρίζει περιοχές θ από περιοχές Γ βρίσκεται σε οικοδομικό τετράγωνο, τότε:

αα) Όταν τέμνει ιδιοκτησία σε δύο τμήματα, αυτά θεωρούνται σαν ανεξάρτητες ιδιοκτησίες και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρ.1 περ. α και 2 περ. β και γ του παρόντος άρθρου.

ββ) Όταν οι ιδιοκτησίες των περιοχών Β αποκτούν πρόσωπο με προσκύρωση η τακτοποίηση σε κοινόχρηστο χώρο των περιοχών Γ, τις υποχρεώσεις λόγω ρυμοτομίας των ιδιοκτησιών των περιοχών Β αναλαμβάνει ο οικείος ΟΤΑ.

γγ) Όταν οι ιδιοκτησίες των περιοχών Γ τακτοποιούνται συμμετέχουν στη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων αυτών ανάλογα με το μήκος του προσώπου που αποκτούν μετά την τακτοποίηση. Η κατά το άρθρο 290 παρ. 7 μέγιστη επιβάρυνση υπολογίζεται στο εμβαδόν των τμημάτων της ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονταν αρχικά στην περιοχή Γ.

7. Κατά τον υπολογισμό των υποχρεώσεων και ωφελειών των ιδιοκτησιών που εντάσσονται σε πολεοδομικό σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1337/1983 λαμβάνονται υπόψη επιβαρύνσεις από τη συμμετοχή σε διάνοιξη οδού εκτός σχεδίου πόλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 653/1977, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία είτε εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση της παρ.1 περ. γ του παρόντος άρθρου είτε κατά το στάδιο των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρμογής Ειδικότερα υπολογίζονται οι υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 και αν το σύνολο των υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας για τη διάνοιξη της εκτός σχεδίου οδού (αυτοαποζημιώσεις και τυχόν αποζημιώσεις προς τρίτους) είναι ίσο ή μεγαλύτερο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 45 θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της άλλως βαρύνεται με τη διαφορά.

8. Κατά τον υπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, των υποχρεώσεων ιδιοκτησιών οικοδομήσιμων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 264 που εντάσσονται σε πολεοδομικό σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1337/1983 και υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 και επόμενες του άρθρου 45, δεν λαμβάνεται υπόψη το τμήμα της ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί στις ελάχιστες κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση απαιτούμενες για το εμβαδόν διαστάσεις αρτιότητας, που ίσχυαν για το οικόπεδο και προβλέπονταν από τις πολεοδομικές διατάξεις για το απέναντι ΟΤ αλλά το υπόλοιπο τμήμα της ιδιοκτησίας.

9. Πράξεις τακτοποιήσεως, προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας που έχουν συνταχθεί για κοινόχρηστους χώρους που διαχωρίζουν περιοχές Α από περιοχές Β ή Γ, αλλά δεν έχουν τελειωθεί μέχρι την 14.6.1993 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 26.5.1993 διατάγματος) ανασυντάσσονται κατά το μέρος που έρχονται σε αντίθεση ή ρυθμίζουν διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

Αρθρο: 50

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναμόρφωση περιοχών πολεοδομικά προβληματικών (άρθρο 13 ν.1337/1983, άρθρο 98 παρ.10 ν. 1892/1990)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά παρέκκλιση από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 37, μπορεί να υπάγονται στις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων του κεφαλαίου αυτού και πολεοδομικά προβληματικές περιοχές εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών προ του 1923 που απαιτούν αναμόρφωση. Οι περιοχές αυτές μπορεί να είναι τμήματα πολεοδομικών ενοτήτων που περιλαμβάνουν και επεκτάσεις του κεφαλαίου αυτού ή που βρίσκονται στο σύνολό τους μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων ή οικισμούς προ του 1923.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο υπαγωγή προτείνεται με το ΓΠΣ και γίνεται με το π. δ/γμα που εγκρίνει τη σχετική πολεοδομική μελέτη. Η υπαγωγή τέτοιων περιοχών μπορεί να γίνει και με π. δ/γμα ανεξάρτητα από το π. δ/γμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης και την τυχόν ολοκλήρωση της διαδικασίας για το ΓΠΣ της περιοχής, αν από υπάρχουσες μελέτες προκύπτει η αναγκαιότητα για την ανάπλαση της περιοχής. Το π. δ/γμα υπαγωγής και στην περίπτωση αυτή εκδίδεται με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 44 παρ.1.

3. Για την εισφορά σε γη στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού υπολογίζεται πρώτα για κάθε ιδιοκτησία η υποχρέωση εισφοράς σε γη, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 4 και 5 και στη συνέχεια, αντί για την εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 45, υπολογίζεται το συνολικό εμβαδόν των κοινόχρηστων χώρων του εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού προ του 1923 τμήματος της πολεοδομικής ενότητας για τους οποίους έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους οι παρόδιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του ν.1337/1983 διατάξεις. Η τυχόν επιπλέον διαφορά επιμερίζεται συμμετρικά προς την εισφορά σε γη της κάθε ιδιοκτησίας όπως υπολογίστηκε κατά τα παραπάνω και τα εμβαδά του επιμερισμού αυτού οφείλονται ως εισφορά της αντίστοιχης ιδιοκτησίας. Ως ιδιοκτησία νοείται το άθροισμα των ιδιοκτησιών γης ενός και του αυτού ιδιοκτήτη, που βρίσκεται στα όρια της περιοχής του άρθρου αυτού, κατά την ημερομηνία έκδοσης του π. δ/τος του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου 2, εφόσον αυτό προηγείται, ή του προεδρικού διατάγματος έγκρισης της σχετικής πολεοδομικής μελέτης.

4. Στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού δεν οφείλεται εισφορά σε χρήμα. Το δικαίωμα προτίμησης με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 225 ισχύει και για τις περιπτώσεις του άρθρου αυτού.

 

Αρθρο: 51

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Πόροι - οικονομική ενίσχυση(άρθρο 14 ν.1337/1983)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για τις επεκτάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού ο δήμος ή η κοινότητα πρέπει να είναι σε θέση να διαθέσει τους πόρους που καλύπτουν το 30% τουλάχιστον της δαπάνης για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων υποδομής των περιοχών επεκτάσεων (δρόμοι, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης κλπ). Στο ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνεται η εισφορά σε χρήμα που προβλέπει το άρθρο 46.

2. Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης το Δημόσιο εξασφαλίζει στον αντίστοιχο δήμο ή κοινότητα τη χρηματοδότηση του 30% της δαπάνης των έργων της προηγούμενης παραγράφου, μέσα στα πλαίσια της δημοσιονομικής και χρηματοδοτικής ικανότητας του κάθε έτους. Ο τρόπος και οι όροι της χρηματοδότησης εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με όμοια απόφαση και μέσα στα πλαίσια των παραπάνω δυνατοτήτων, μπορεί να εγκριθεί η ανάληψη από το Δημόσιο της καταβολής του χρηματοδοτικού κόστους και η παροχή εγγύησης του Δημοσίου, σε περίπτωση που η χρηματοδότηση θα γίνει με μορφή δανεισμού.

 

Αρθρο: 52

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΖΕΠ

 

Τίτλος Αρθρου
Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ)(άρθρα 20 παρ. 1 περ. α και β' και 23 ν. 947/1979, άρθρο 10 παρ. 1 έως 7 πλην τελ. εδ. παρ. 5 και παρ. 13 ν. 1337/1983, άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1512/1985, άρθρο 98 παρ. 6 εδάφιο πρώτο ν. 1892/1990)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ενεργός πολεοδομία είναι η με βάση πλήρη πολεοδομικό σχεδιασμό και με την επέμβαση του κράτους, ή του φορέα που εξουσιοδοτείται από αυτό, αναμόρφωση υφιστάμενων ή δημιουργία νέων πολεοδομικών συγκροτημάτων, που εξυπηρετούν λειτουργικά τις ανάγκες της οργανωμένης κοινωνικής διαβίωσης ή απασχόλησης των κατοίκων και ανταποκρίνονται στα φυσικά, οικονομικά και αισθητικά δεδομένα της περιοχής.

2. Η περιοχή η οποία προορίζεται για αναμόρφωση ή ανάπτυξη αυτής με τους παραπάνω τρόπους και μέσα καλείται ζώνη ενεργού πολεοδομίας (ΖΕΠ).

3. Οι ΖΕΠ καθορίζονται με π. δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Ο καθορισμός ΖΕΠ μπορεί να γίνει και με το

π. δ/γμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 44. Οι ΖΕΠ μπορεί να καταλαμβάνουν το σύνολο ή ορισμένα τμήματα της περιοχής του ΓΠΣ.

4. Η κίνηση της διαδικασίας για τον καθορισμό μιας περιοχής ως ΖΕΠ μπορεί να γίνει α) από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή β) μετά από πρόταση του οικείου ΟΤΑ ή δημοτικής επιχείρησης ή γ) από τη ΔΕΠΟΣ ή εταιρεία μικτής οικονομίας ή δ) μετά από αίτηση νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συνοδεύεται από δήλωση της πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των ιδιοκτητών της περιοχής που οι ιδιοκτησίες τους καλύπτουν τα 3/4 τουλάχιστον της επιφάνείας της, ότι συμφωνούν για το χαρακτηρισμό της περιοχής ως ΖΕΠ.

5. Η διαδικασία αυτή καθορισμού μπορεί να αρχίζει μαζί με την εκπόνηση του ΓΠΣ ή και μεταγενέστερα. Στην πρώτη περίπτωση το περίγραμμα της ΖΕΠ συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση του ΓΠΣ.

6. Η διαμόρφωση του χώρου για τον παραπάνω σκοπό με βάση εγκεκριμένη μελέτη, η εκτέλεση των βασικών έργων υποδομής και γενικά η οργανωμένη δόμηση μέσα στη ΖΕΠ μέχρι την πλήρη ανάπτυξη ή αναμόρφωση και τη λειτουργική ενεργοποίηση αυτής, συνιστά έργο δημόσιας ωφέλειας.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των επόμενων 53 έως και 62, με τις οποίες γίνεται η ανάπτυξη ή αναμόρφωση περιοχής με ενεργό πολεοδομία μπορεί να εφαρμόζονται και χωρίς την έκδοση των π.δ. ή κανονιστικών αποφάσεων που προβλέπονται σ' αυτές. Ειδικότερα: α) αντί για το ειδικό βιβλίο ΖΕΠ που αναφέρεται στο άρθρο 58 και την προβλεπόμενη από το άρθρο αυτό εγγραφή σε ειδικό βιβλίο των υποθηκοφυλακείων, μεταγράφεται το σχετικό π.δ. καταχωρούμενο σε ειδικές μερίδες με τίτλο «Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας» και β) αντί για τις διαδικασίες έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης ΖΕΠ για τον καθορισμό της οποίας προβλέπει το άρθρο 60 παρ. 6, εφαρμόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 44.

8. Για την έκδοση του π. δ/τος για τον καθορισμό ΖΕΠ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 154. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για την έκδοση του π.δ. έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης ΖΕΠ που προβλέπεται από το άρθρο 60 αν η μελέτη αυτή εγκρίνεται χωριστά και δεν έχει εγκριθεί μαζί με την πολεοδομική μελέτη του άρθρου 43.

9. Για το ύψος της εισφοράς σε γη και χρήμα σε ΖΕΠ, εφαρμόζονται αντίστοιχα τα άρθρα 45 παρ. 4 και επόμενες και 46. Εάν μέρος ή και το σύνολο των ΖΕΠ είναι πυκνοδομημένη περιοχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, εφαρμόζονται για το προηγούμενο εδάφιο οι παρ.1 και 2 του άρθρου 45. Σε περίπτωση που ΖΕΠ χαρακτηρίζονται ΖΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 221, εφαρμόζονται τα εξής:

α. η εισφορά γης για τις ιδιοκτησίες των φορέων ανάπτυξης ή αναμόρφωσης ΖΕΠ, όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 53 και 55, ορίζεται σε ποσοστό 35%.

β. για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στις πιο πάνω ΖΕΠ και μόνο για τα τμήματα αυτών πάνω από 1.000 τ.μ. οι προβλεπόμενες από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εισφορές του άρθρου 45 παρ. 4 μειώνονται κατά 10%.

10. Η υποχρέωση εισφοράς γης σύμφωνα με το παρόν άρθρο για τις ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε ΖΕΠ εκπληρώνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. αφαιρείται το κατά περίπτωση προβλεπόμενο ποσοστό της οφειλόμενης αποζημίωσης για την τυχόν ενεργούμενη αναγκαστική απαλλοτρίωση κάθε ιδιοκτησίας μετά το χαρακτηρισμό της περιοχής, ως ΖΕΠ, κατά το μέρος που αυτή αφορά στην αξία της απαλλοτριούμενης γης. Το ποσό που προκύπτει με αυτόν τον τρόπο ότι πρέπει να καταβληθεί στον ιδιοκτήτη δεν μπορεί να είναι λιγότερο από τη συνολική αξία της παραπάνω απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας την οποία είχε κατά το χρόνο ακριβώς πριν το χαρακτηρισμό της περιοχής ως ΖΕΠ.

β. παραχωρείται στον ίδιο ιδιοκτήτη νέα ιδιοκτησία κατά την ανταλλαγή ιδιοκτησιών που τυχόν πραγματοποιείται είτε εκούσια κατά την εφαρμογή προγράμματος ενεργού πολεοδομίας είτε αναγκαστικά κατά τη διενέργεια αστικού αναδασμού. Η νέα ιδιοκτησία που παραχωρείται έχει εμβαδόν μικρότερο από το εμβαδόν της ιδιοκτησίας που διατέθηκε κατά το ποσοστό της εισφοράς.

11. Οι εταιρείες ενεργού πολεοδομίας, νπδδ και ιδ του δημόσιου τομέα μπορούν να συνεχίσουν την εκτέλεση προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας που έχουν αρχίσει με το ίδιο νομικό καθεστώς που τα διέπει κατά την έναρξή τους. Μπορούν επίσης μέσα σε έξι μήνες από την 12.3.1983 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.1337/1983) να αρχίσουν νέα προγράμματα ενεργού πολεοδομίας πάνω σε ιδιοκτησίες που έχουν αποκτήσει πριν από την 31.1.1983, τηρώντας τις διατάξεις του ν.1337/1983 πλην εκείνων που αναφέρονται στη νομική φυσιογνωμία των φορέων που μπορούν να διαχειριστούν τέτοια προγράμματα κατά την παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 1337/1983. Για την ανάληψη νέων προγραμμάτων μετά την παραπάνω προθεσμία, οι πιο πάνω φορείς οφείλουν να μετατραπούν σε εταιρείες μικτής οικονομίας κατά το επόμενο άρθρο.

12. Η ανάπτυξη ή αναμόρφωση περιοχής με ενεργό πολεοδομία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και των επόμενων 53 έως και 62. Στις ΖΕΠ εφαρμόζονται επίσης και οι διατάξεις των άρθρων 224 και 225.

 

Αρθρο: 53

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΖΕΠ

 

Τίτλος Αρθρου
Εταιρίες μικτής οικονομίας(άρθρο 25 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Δημόσιο, ΟΤΑ και η ΔΕΠΟΣ είναι δυνατόν να συγκροτούν μεταξύ τους ή μαζί με άλλα νπδδ ή τράπεζες ή δημόσιους οργανισμούς ή ιδρύματα ή οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή με ενδιαφερόμενες εταιρείες ενεργού πολεοδομίας ή και ιδιώτες-ιδιοκτήτες ακινήτων που περιλαμβάνονται σε ορισμένη ΖΕΠ, εταιρεία μικτής οικονομίας που θα έχει αποκλειστικό σκοπό τη μελέτη και εκτέλεση των έργων ανάπτυξης ή αναμόρφωσης της ζώνης αυτής, και ενδεχόμενα την αγορά ή πώληση ή εκμετάλλευση των ακινήτων που βρίσκονται σ' αυτή.

2. Οι εταιρείες που συνιστώνται με αυτό τον τρόπο αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Το Δημόσιο εκπροσωπείται για τη συμμετοχή στις παραπάνω εταιρείες από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

3. Το Δημόσιο, οι ΟΤΑ ή άλλα νπδδ ή δημόσιοι οργανισμοί ή δημόσιες επιχειρήσεις πολεοδομίας και στέγασης οι οποίες συμμετέχουν σε εταιρεία μικτής οικονομίας που έχει αντικείμενο την αναμόρφωση ή ανάπτυξη ΖΕΠ πρέπει να αναλάβουν και να διατηρούν κάθε στιγμή τα τριάντα τέσσερα επί τοις εκατό (34%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Εμπορίου και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται οι ειδικοί όροι σύστασης και λειτουργίας των παραπάνω εταιρειών μικτής οικονομίας.

 

Αρθρο: 54

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΖΕΠ

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόγραμμα ενεργού πολεοδομίας(άρθρο 26 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το πρόγραμμα, με το οποίο πραγματοποιείται η αναμόρφωση ή ανάπτυξη της ΖΕΠ και εξασφαλίζεται η λειτουργική εκμετάλλευση αυτής, περιλαμβάνει:

α) τον καθορισμό του ανάδοχου φορέα και την ανάληψη του έργου από αυτόν.

β) την κτηματογράφηση της ζώνης.

γ) τη σύνταξη και έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της ζώνης.

δ) την κτήση των απαιτούμενων ακινήτων.

ε) τη διευθέτηση του χώρου και την εκτέλεση των έργων υποδομής βάσει των όρων της σύμβασης και των σχετικών μελετών κατά κατηγορία έργων.

στ) τη σύνταξη των κτιριακών μελετών και εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών στους υπό διαμόρφωση οικοδομήσιμους χώρους ή σε μέρος αυτών.

ζ) την αφιέρωση ή παραχώρηση των δημόσιων κλπ κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας προς τους οικείους φορείς και τη διάθεση ή παραχώρηση ή πώληση των οικοδομήσιμων χώρων ή έτοιμων κατοικιών ή διαμερισμάτων ή χώρων επαγγελματικής εγκατάστασης σε ιδιώτες για τη σύμφωνη με τον προορισμό τους εκμετάλλευση ή χρήση.

2. Εάν μέσα σε μία πενταετία από τη δημοσίευση του κατά το άρθρο 52 παρ. 3 π. δ/τος δεν τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα της ενεργού πολεοδομίας με τη διευθέτηση του χώρου και την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, αίρεται αυτοδίκαια ο χαρακτηρισμός του συνόλου της έκτασης ως ζώνης ενεργού πολεοδομίας.

 

Αρθρο: 55

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΖΕΠ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανάδοχος Φορέας(άρθρο 27 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η μελέτη και εκτέλεση των έργων που αναφέρονται στο άρθρο 52 παρ. 6 μπορεί να αναλαμβάνεται από το Δημόσιο ή δημόσιο οργανισμό ή ΔΕΠΟΣ ή να ανατίθεται απευθείας σε ΟΤΑ ή άλλο νπδδ του οποίου ο σκοπός ταιριάζει στα έργα που πρόκειται να εκτελεστούν εν όψει των χρήσεων γης που προβλέπονται στη ζώνη ή σε εταιρεία μικτής οικονομίας που συνιστάται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 53, μετά από ελεύθερες διαπραγματεύσεις.

2. Η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, που υπογράφεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο ή δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης και στηρίζεται στη μελέτη της οικιστικής ανάπτυξης ή αναμόρφωσης του συνόλου της περιοχής, περιέχει συγκεκριμένους όρους για τη σύνταξη της γενικής προκαταρκτικής μελέτης των έργων της ζώνης η οποία πρέπει να συνοδεύει τις προτάσεις. Με την παραπάνω πρόσκληση ορίζεται προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων και ορίζονται μέχρι τρία βραβεία για τη βράβευση των τριών καλύτερων απ' αυτές.

3. Η υποβολή των παραπάνω προτάσεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δημιουργήσει εκτός από την καταβολή των αθλοθετηθέντων βραβείων, κάποια υποχρέωση προς αυτόν που υποβάλλει την πρόταση.

4. Μετά την υποβολή των προτάσεων με τις γενικές προκαταρκτικές μελέτες, την αξιολόγηση αυτών και την επιλογή της προσφορότερης συνάπτεται προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή εκείνου που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν και του φορέα που έχει επιλεγεί για ανάληψη των έργων μετά από προηγούμενη έγκριση της οικονομικής επιτροπής που αποτελείται από Υπουργούς. Περίληψη των κύριων στοιχείων του προσυμφώνου δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες με φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με το προσύμφωνο αυτό που στηρίζεται στη γενική προκαταρκτική μελέτη των έργων η οποία προκρίθηκε ως η πιο πρόσφορη, καθορίζονται οι γενικοί όροι σύνταξης της πολεοδομικής μελέτης, η προθεσμία υπογραφής της οριστικής σύμβασης, οι όροι σύνταξης των βασικών μελετών των έργων και παρέχονται οι εγγυήσεις για την υπογραφή της οριστικής σύμβασης. Την υπογραφή του προσυμφώνου ακολουθούν διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των όρων της οριστικής σύμβασης ανάθεσής του έργου βάσει της πολεοδομικής μελέτης που συντάσσεται και εγκρίνεται. Εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη της ζώνης και συντρέχουν οι υπόλοιποι όροι, είναι δυνατή και η άμεση υπογραφή της οριστικής σύμβασης με τον ανάδοχο που επιλέχθηκε.

5. Αντί για την ανάθεση του έργου σε μια από τις εταιρείες που υπέβαλαν προτάσεις, το Δημόσιο μπορεί να ζητήσει την εκ μέρους αυτών σύσταση κοινοπραξίας ή να συμφωνήσει με αυτές τη σύσταση εταιρίας μικτής οικονομίας που συνιστάται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 53.

6. Η ανάθεση των παραπάνω έργων μπορεί να γίνει χωριστά: α) Για τη μελέτη, σχεδιασμό και διαμόρφωση του χώρου και για τη μελέτη και εκτέλεση των έργων υποδομής και β) Για τη σύνταξη των κτιριακών μελετών και την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών στους διαμορφωμένους οικοδομήσιμους χώρους, βάσει της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης.

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται: α) Τα ειδικότερα στοιχεία και οι εγγυήσεις οι οποίες πρέπει να συνοδεύουν τις υποβαλλόμενες προτάσεις, β) Η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου, αξιολόγησης και βράβευσης αυτών, γ) Τα σχετικά με τη διενέργεια των διαπραγματεύσεων, συσχετισμού των λύσεων που προτείνονται, οι όροι και η διαδικασία με την οποία κηρύσσεται ο ανάδοχος έκπτωτος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επιλογή του ανάδοχου και την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης των έργων με αυτόν.

 

Αρθρο: 56

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΖΕΠ

 

Τίτλος Αρθρου
Σύμβαση ανάθεσης(άρθρο 28 ν. 947/1979, άρθρο 10 παρ. 5 τελευταίο εδάφιο ν.1337/1983)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για τη σύμβαση ανάθεσης του έργου αναμόρφωσης ή ανάπτυξης της ΖΕΠ, πρέπει μεταξύ άλλων να προβλέπονται:

α) Τα έργα διευθέτησης του χώρου, καθώς και τα έργα υποδομής, με τις αναγκαίες για κάθε κατηγορία έργων μελέτες που πρέπει να εκτελεστούν στη ΖΕΠ από τον ανάδοχο. Οι τεχνικοί όροι σύνταξης των ειδικότερων μελετών και εκτέλεσης των έργων αυτών που ανταποκρίνονται στις ισχύουσες διατάξεις για κάθε κατηγορία έργων, περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές και συγγραφές υποχρεώσεων που συνοδεύουν τη σύμβαση.

β) Τα έργα δόμησης που πρέπει να εκτελεστούν από τον ανάδοχο και ό,τι αφορά στην κατάρτιση των σχετικών κτιριακών μελετών, την έγκριση αυτών, καθώς και ο τρόπος της άσκησης της τεχνικής επίβλεψης και εποπτείας που ασκείται στο σύνολο των έργων. Οι σχετικοί τεχνικοί όροι περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές και συγγραφές υποχρεώσεων που συνοδεύουν τη σύμβαση. γ) Ο τρόπος διάθεσης στον ανάδοχο των εκτάσεων γης που βρίσκονται στη ζώνη και είναι αναγκαίες για την ενεργοποίηση αυτής.

δ) Οι προθεσμίες εκτέλεσης των έργων στο σύνολό τους ή κατά φάσεις. ε) Το είδος και το ύψος της αμοιβής ή του ανταλλάγματος το οποίο συμφωνείται να χορηγηθεί στον ανάδοχο καθώς και οι όροι καταβολής της αμοιβής ή χορήγησης του ανταλλάγματος αυτού.

στ) Οι εγγυήσεις που πρέπει να παρασχεθούν από τον ανάδοχο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε βάρος του αν τις αθετήσει, καθώς και οι περιπτώσεις που συνεπάγονται την κήρυξη αυτού εκπτώτου και τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για το σκοπό αυτό.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα τα υποχρεωτικά στοιχεία της σύμβασης ανάθεσης του έργου καθώς και να προβλέπονται τύποι τέτοιων συμβάσεων.

3. Ως αντάλλαγμα για τα έργα που θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο φορέα και για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του από την παραπάνω σύμβαση μπορεί να προβλεφθεί η παραχώρηση σε αυτόν της κυριότητας οικοδομήσιμων τμημάτων μέσα στη ΖΕΠ και η αναγνώριση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των τμημάτων αυτών με την εκποίηση, εκμίσθωση, οικοδόμηση και πώληση διαμερισμάτων ή με τη χρησιμοποίηση ή αξιοποίηση αυτών με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο στα πλαίσια των νόμιμων όρων δόμησης.

Οι εκτάσεις αυτές καθορίζονται κατά θέση και συνολικό εμβαδόν με τη σύμβαση που αναφέρεται στην παρ.1 και είναι δυνατό να περιέλθουν στην κυριότητα του αναδόχου είτε με απευθείας παραχώρηση αυτών από το Δημόσιο ή άλλο νπδδ, είτε μετά από πώληση αυτών από τους ιδιοκτήτες τους προς τον ανάδοχο με ελεύθερες διαπραγματεύσεις ή μετά από άσκηση του δικαιώματος προτίμησης με ίσους όρους προσφερόμενου είτε μετά από αναγκαστική απαλλοτρίωση.

4. Με τη σύμβαση ανάθεσης μπορεί, για τη διάθεση των ακινήτων που βρίσκονται στη ΖΕΠ από τον ανάδοχο, να προβλέπονται περιορισμοί που να αναφέρονται ιδιαίτερα:

- στον καθορισμό τιμών πώλησης των κατοικιών ή των άλλων κτισμάτων που βρίσκονται στη ΖΕΠ και εξυπηρετούν τις χρήσεις τις προβλεπόμενες από τη μελέτη της ΖΕΠ ή των χώρων που προορίζονται για οικοδόμηση ή των έτοιμων διαμερισμάτων που ανέλαβε την υποχρέωση να κατασκευάσει ο ανάδοχος ή

- στην καθιέρωση κριτηρίων προτεραιότητας μεταξύ των υποψήφιων αγοραστών. - στην υποχρεωτική χρησιμοποίηση ορισμένων συγκροτημάτων κατοικιών για εκμίσθωση με ορισμένο μίσθωμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα. - στην παραχώρηση οικοπέδων ή οικοδομημένων συγκροτημάτων σε οργανισμούς στέγασης ή κατοικίας ή σε ιδιώτες των οποίων οι ιδιοκτησίες απαλλοτριώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 5. Επίσης είναι δυνατό να προβλέπονται περιορισμοί στο ύψος του συντελεστή κέρδους ή να τίθενται ρήτρες που να αναφέρονται στη διάθεση του υπερβάλλοντος κέρδους ή κάποιου μέρους αυτού για χάρη ορισμένων σκοπών.

5. Η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο φορέα μπορεί να προβλέπει το συμψηφισμό της εισφοράς σε χρήμα ή μέρους της με τις δαπάνες των κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων που κατασκευάζει ο ανάδοχος.

 

Αρθρο: 57

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΖΕΠ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναστολή οικοδομικών εργασιών σε ΖΕΠ(άρθρο 29 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 3 που προβλέπει ΖΕΠ αναστέλλεται αυτοδίκαια η χορήγηση οικοδομικών αδειών στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στη ζώνη αυτή μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της ΖΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 2. Ο χρόνος αυτός δεν είναι δυνατό να είναι μεγαλύτερος από διετία, μπορεί όμως να παραταθεί για εξαιρετικούς λόγους για ένα ακόμη έτος με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

2. Αν παρέλθουν άπρακτες οι παραπάνω προθεσμίες αίρεται αυτοδίκαια ο χαρακτηρισμός του συνόλου της έκτασης ως ΖΕΠ.

 

Αρθρο: 58

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΖΕΠ

 

Τίτλος Αρθρου
Δημοσιότητα(άρθρο 30 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το π.δ/γμα του άρθρου 52 παρ. 3 κοινοποιείται με φροντίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στο κατά τόπο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο με τον τίτλο «ζώνη ενεργού πολεοδομίας», μαζί με σημείωση της ονομασίας του δήμου ή της κοινότητας ή της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται κάθε ζώνη. Αν τυχόν υπάρχει κτηματολόγιο γίνεται η πρέπουσα καταχώρηση σε αυτό.

2. Η σύμβαση ανάθεσης του έργου αναμόρφωσης ή ανάπτυξης ΖΕΠ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Με π.δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες τήρησης του παραπάνω βιβλίου και τα στοιχεία που καταχωρούνται ή σημειώνονται σε αυτό.

 

Αρθρο: 59

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΖΕΠ

 

Τίτλος Αρθρου
Κτηματογράφηση ζώνης ενεργού πολεοδομίας(άρθρο 31 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αμέσως μετά τη δημοσίευση του δ/τος σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 3 που καθορίζει τη ΖΕΠ, ενεργείται κτηματογράφηση του συνόλου της έκτασης της ζώνης για τον καθορισμό των ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε αυτήν, της θέσης, των ορίων και του εμβαδού κάθε μίας, καθώς και για τον προσδιορισμό των οικοδομών ή άλλων μονίμων εγκαταστάσεων ή έργων που βρίσκονται μέσα σε αυτές.

2. Η κτηματογράφηση ενεργείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή από ειδικό οργανισμό κτηματογραφήσεων ή από αυτόν με τον οποίο καταρτίστηκε το προσύμφωνο που αναφέρεται στο άρθρο 55 παρ. 4, ή και από τρίτο ιδιώτη ή εταιρεία και περιλαμβάνει τη σύνταξη κτηματογραφικού χάρτη που απεικονίζει τις επί μέρους ιδιοκτησίες και τις οικοδομές ή άλλες κατασκευές που βρίσκονται σ' αυτές, καθώς και τη σύνταξη κτηματολογικού πίνακα όπου καταγράφονται οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών που φαίνονται στον κτηματολογικό χάρτη, το εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας, τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των οικοδομών ή άλλων κατασκευών που υπάρχουν σε αυτές και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι μέσα σε ένα τρίμηνο από τη δημοσίευση του π. δ/τος σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 3 να καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία ή το φορέα ή ιδιώτη που ανέλαβε την κτηματογράφηση, δήλωση ιδιοκτησίας προσκομίζοντας και επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας τους. Σε περίπτωση παράλειψής τους ο κτηματολογικός πίνακας συντάσσεται με βάση κάθε υφιστάμενο νόμιμο στοιχείο.

3. Ο κτηματολογικός χάρτης που καταρτίστηκε και ο πίνακας κοινοποιούνται στον οικείο δήμο ή κοινότητα, όπου και παραμένουν επί ένα μήνα στη διάθεση του κοινού για ενημέρωση αυτού. Για το γεγονός αυτό τοιχοκολλάται ανακοίνωση η οποία δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης. Η παραπάνω μηνιαία προθεσμία αρχίζει από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή από την ημέρα της τοιχοκόλλησης της ανακοίνωσης, αν αυτή έγινε μεταγενέστερα.

4. Επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου μονομελούς πρωτοδικείου κατά του κτηματολογικού χάρτη και του πίνακα, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο της ανακοίνωσης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Η προσφυγή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία για τα ασφαλιστικά μέτρα των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσον, αλλά η έκδοση αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής δεν εμποδίζει την άσκηση τακτικής αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής, της οποίας το αντικείμενο μετατρέπεται, σε περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου, στην αντίστοιχη αξία αυτού. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής ή της τακτικής αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής διορθώνεται υποχρεωτικά ο κτηματολογικός πίνακας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην οικεία απόφαση.

 

Αρθρο: 60

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΖΕΠ

 

Τίτλος Αρθρου
Πολεοδομική μελέτη Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας(άρθρο 32 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η πολεοδομική μελέτη της ΖΕΠ συντάσσεται: α) είτε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή από δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης που εποπτεύεται από αυτό, και αν εγκριθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, αποτελεί στοιχείο της σύμβασης που καταρτίζεται με τον ανάδοχο β) είτε από τον ανάδοχο φορέα που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 55 μέσα στα πλαίσια της μελέτης οικιστικής ανάπτυξης ή αναμόρφωσης της περιοχής του άρθρου 38 και σύμφωνα με τους όρους και δεσμεύσεις που επιβάλλονται με το προσύμφωνο του άρθρου 55 παρ. 4.

2. Η παραπάνω μελέτη εγκρίνεται και αρχίζει να ισχύει με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ.

3. Η πολεοδομική μελέτη της παραγράφου 1 περιέχει: α) τις ειδικές χρήσεις γης και τους πρόσθετους περιορισμούς, απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις που αναφέρονται σε κάθε μία από αυτές,

β) τους προβλεπόμενους κάθε είδους κοινόχρηστους χώρους (οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους κήπους και άλση, πρασιές και άλλους για κοινωφελείς σκοπούς αναγκαίους κοινόχρηστους χώρους),

γ) τα προβλεπόμενα δημόσια ή κοινωφελή κτίρια καθώς και τα έργα και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας που προβλέπονται στη ζώνη,

δ) τους οικοδομήσιμους χώρους,

ε) τους όρους και περιορισμούς δόμησης,

στ) πρόσθετους όρους που αναφέρονται στα χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά, τον τρόπο κατασκευής και την αισθητική εμφάνιση των κτιρίων και γενικά την αισθητική διαμόρφωση όλου του χώρου, τα ελάχιστα όρια μεγέθους των οικοδομών, τον τρόπο διαμόρφωσης και χρήσης των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων και τις υποχρεώσεις που είναι συναφείς με τους όρους αυτούς,

ζ) το ποσοστό εισφοράς σε γη των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στη ζώνη, η) τη λήψη ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων πολεοδομικών ή κοινωνικών προβλημάτων που προκύπτουν από την ενεργοποίηση της ζώνης και την εφαρμογή του οικείου προγράμματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ειδική ρύθμιση για την πλήρη ενεργοποίηση της ζώνης.

4. Η πολεοδομική μελέτη συνοδεύεται από πολεοδομικό σχέδιο, όπου φαίνεται η διαμόρφωση όλου του χώρου, οι εκτάσεις στις οποίες αναφέρεται κάθε ειδική χρήση γης οι δημιουργούμενοι κοινόχρηστοι γενικά χώροι, οι θέσεις των δημόσιων, δημοτικών και θρησκευτικών κτιρίων, καθώς και άλλων έργων και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, οι οικοδομήσιμοι χώροι, η θέση, το σχήμα και οι διαστάσεις των οικοπέδων που διαμορφώνονται, καθώς και η θέση των κηρίων μέσα σε αυτά. Το σχέδιο αυτό δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τα στοιχεία της μελέτης που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5. Εάν υπάρχουν κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις μέσα σε ιδιοκτησίες και βρίσκονται στη ζώνη, η διατήρηση και η χρήση αυτών καθορίζονται από την πολεοδομική μελέτη.

Στην αντίθετη περίπτωση, αν χαρακτηρίζονται ότι πρέπει να κατεδαφιστούν, οι ιδιοκτησίες αγοράζονται από τον ανάδοχο φορέα ή απαλλοτριώνονται για λογαριασμό του και ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει την εγκατάστασή του μέσα στη ΖΕΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικότερα από τη σύμβαση ανάθεσης του έργου.

6. Με π.δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, τα όργανα, ΟΤΑ ή άλλοι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί ή σύλλογοι που γνωμοδοτούν για το περιεχόμενό της, τα σχετικά με την ενημέρωση του κοινού, με τον τρόπο που λαμβάνονται υπόψη τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται και τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Αρθρο: 61

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΖΕΠ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόκτηση ακινήτων της ΖΕΠ(άρθρο 33 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι αναγκαίες εκτάσεις για την ενεργοποίηση της ζώνης και την εφαρμογή του προγράμματος αυτής τίθενται στη διάθεση του φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 55 παρ.1 είτε με απευθείας παραχώρηση αυτών από το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε μετά από άσκηση του δικαιώματος επί ίσοις όροις προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 225, είτε μετά από αναγκαστική απαλλοτρίωση αυτών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 285. Το Δημόσιο έχει υποχρέωση να διαθέσει αμέσως στον ανάδοχο τα ακίνητα τα οποία ανήκουν σ' αυτό ή περιήλθαν σ' αυτό μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή την αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ αυτού.

2. Επιτρέπεται πάντοτε η απόκτηση ακινήτων μέσα στη ΖΕΠ με ειδικά συμφωνούμενο τίμημα ή αντάλλαγμα μετά από ελεύθερες διαπραγματεύσεις από το Δημόσιο ή δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης, ή από τον ανάδοχο φορέα σύμφωνα με το άρθρο 55. Το αντάλλαγμα μπορεί να είναι παροχή ίσης αξίας είτε οικοπέδου, είτε κτιρίου, ή διαμερίσματος, αν πρόκειται για διηρημένη κατά κτίρια ή κατά ορόφους ιδιοκτησία αντίστοιχα από τα τελικά οικόπεδα ή κτίρια της ζώνης που διαμορφώνονται.

3. Για το εύλογο του τιμήματος ή του ανταλλάγματος γνωμοδοτεί, πριν την αγορά ή τη σύμβαση για την ανταλλαγή, τριμελής επιτροπή που αποτελείται από ένα πρόεδρο διοικητικού πρωτοδικείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο της τοποθεσίας του ακινήτου και από έναν ανώτερο υπάλληλο της πολεοδομικής υπηρεσίας. Η επιτροπή ορίζεται για κάθε ζώνη με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και αποφασίζει αφού λάβει υπόψη τα υπάρχοντα στοιχεία μεταβίβασης ακινήτων στην περιοχή ή τις τιμές μονάδος που έχουν ήδη ορισθεί για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και κάθε άλλο νόμιμο στοιχείο. Η αγορά ή ανταλλαγή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν μπορεί να συμφωνηθεί με τίμημα ή αντάλλαγμα ανώτερο από αυτό που η παραπάνω επιτροπή εκτιμά ότι καλύπτει πλήρως την αξία του ακινήτου κατά το χρόνο της αγοράς ή ανταλλαγής. Ο τρόπος συγκρότησης της παραπάνω επιτροπής, τα σχετικά με το διορισμό των αναπληρωματικών μελών, τη διαδικασία ενώπιον αυτής, τα ειδικότερα στοιχεία και κριτήρια εκτίμησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

4. Με τη σύμβαση που καταρτίζεται με τον ανάδοχο είναι δυνατό να οριστεί ότι εφόσον ιδιοκτήτης ζητά την ανταλλαγή ακινήτου του που βρίσκεται μέσα στη ζώνη με αντάλλαγμα την παροχή σε αυτόν οικοδομήσιμου χώρου που θα διαμορφωθεί με την πολεοδομική μελέτη ή με αντάλλαγμα έτοιμη κατοικία ή διαμέρισμα από αυτά που θα κατασκευασθούν σύμφωνα με το οικείο πρόγραμμα, τότε η παραχώρηση με ανταλλαγή, ίσης τουλάχιστον αξίας οικοπέδου ή κατοικίας ή διαμερίσματος είναι υποχρεωτική.

5. Εκτάσεις που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά για δημόσια ωφέλεια και δεν χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό για τον οποίο απαλλοτριώθηκαν πριν τη δημοσίευση του π. δ/τος του άρθρου 52 παρ. 3, διατίθενται υποχρεωτικά εφόσον περιληφθούν σε ΖΕΠ για την εκπλήρωση του προγράμματος αυτής μετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και τον Υπουργό που είναι κατά περίπτωση αρμόδιος.

6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται τα όργανα στα οποία ανατίθεται η διαπραγμάτευση, καθώς και εκείνα τα οποία αποφασίζουν τη σύναψη της σύμβασης αγοράς ή ανταλλαγής, τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί και τα σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, τα στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν από τον πωλητή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

Αρθρο: 62

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΖΕΠ

 

Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας(άρθρο 34 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μετά την απόκτηση και διάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, στον ανάδοχο φορέα των αναγκαίων εκτάσεων για την ενεργοποίηση της ζώνης ή και πριν την ολοκλήρωση αυτών, όπου είναι τεχνικά δυνατό , ο ανάδοχος φορέας εκτελεί τα έργα διαμόρφωσης του χώρου καθώς και τα έργα υποδομής, όπως αυτά προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη και τη σύμβαση που υπογράφηκε από αυτόν.

2. Στη συνέχεια ή και παράλληλα με τα έργα της παραγράφου 1 εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό, ο ίδιος όπως παραπάνω φορέας ή και άλλος ανάδοχος εάν τα παραπάνω έργα έχουν ανατεθεί χωριστά σε αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 6, συντάσσει τις κτιριακές μελέτες και εκτελεί τα οικοδομικά έργα στους οικοδομήσιμους χώρους που διαμορφώνονται με βάση την πολεοδομική μελέτη και τη σύμβαση που υπογράφηκε από αυτόν.

3. Ταυτόχρονα με την έναρξη των έργων σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται τα μέτρα βοήθειας που προβλέπονται από την οικεία σύμβαση προς τους ιδιώτες που είναι εγκατεστημένοι στη ζώνη για τη στέγαση ή επαγγελματική αποκατάσταση αυτών σε άλλους κοντινούς χώρους ή οικισμούς, οριστικά ή μέχρι την επανεγκατάσταση αυτών μέσα στη ζώνη που ενεργοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους της οικείας μελέτης.

4. Κάθε διαφορά μεταξύ του Δημοσίου ή δημοσίου οργανισμού ή δημόσιας επιχείρησης πολεοδομίας και στέγασης και του ανάδοχου φορέα για το κύρος, την ερμηνεία και εφαρμογή όρων της σύμβασης ή για την εκτέλεση των έργων μπορεί να επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα από τη σύμβαση. Κάθε διαφορά μεταξύ του ανάδοχου και ιδιωτών που είναι εγκατεστημένοι στο χώρο της ζώνης σχετικά με την απομάκρυνση αυτών, τη στέγαση ή επαγγελματική στέγαση αυτών ή την επανεγκατάστασή τους στις κατασκευαζόμενες νέες οικιστικές μονάδες, υπάγεται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου και εκδικάζεται σύμφωνα με 117 διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Κατά της απόφασης που εκδίδεται επιτρέπεται ή άσκηση του ένδικου μέσου της αίτησης αναίρεσης για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 560 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

5. Όσοι επανεγκαθίστανται ή εγκαθίστανται για πρώτη φορά στη ΖΕΠ, με απόκτηση κατά κυριότητα οικοπέδου, χώρου επαγγελματικής εγκατάστασης, κατοικίας, ιδανικού μεριδίου ή διαμερίσματος κατ' όροφο ιδιοκτησίας βαρύνονται με την εισφορά σε χρήμα του άρθρου 52 παρ. 9 την οποία καταβάλουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46. Οι ιδιοκτησίες που υπάρχουν πριν την ενεργοποίηση της ζώνης και διατηρούνται ακόμα, βαρύνονται με την εισφορά σε γη σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 52 παρ. 9.

6. Στις οικοδομήσιμες εκτάσεις και οικόπεδα που δημιουργούνται από την ενεργοποίηση της ζώνης επιτρέπεται η σύσταση διαιρεμένων κατά κτίρια ή μέρη αυτών, ιδιοκτησιών χωρίς κατάτμηση σε μικρότερα οικόπεδα καθώς και η σύσταση διαιρεμένων κατά ορόφους ιδιοκτησιών. Η σύσταση των διαιρεμένων αυτών ιδιοκτησιών (κάθετες και οριζόντιες συνιδιοκτησίες) επιτρέπεται να γίνεται και με μονομερή δικαιοπραξία που καταρτίζεται από τον ανάδοχο φορέα με δήλωσή του σε συμβολαιογράφο που καταχωρείται νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών ή στο οικείο κτηματολόγιο.

7. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με την εποπτεία και τον έλεγχο των έργων από το Δημόσιο ή τον οικείο δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης, τα σχετικά με τη συνδρομή ή συμμετοχή άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στην ενεργοποίηση της ζώνης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

8. Η μέριμνα για τη συντήρηση, καθαριότητα και κανονική χρήση κοινών ιδιόκτητων χώρων που δημιουργούνται στη ΖΕΠ, η συντήρηση και ανανέωση του κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού και η συντήρηση των έργων υποδομής, η φροντίδα για τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση των χώρων πρασίνου και η αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της ζώνης, ανήκει από κοινού, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των οικείων δήμων ή κοινοτήτων, σε όλους τους ιδιοκτήτες των ακινήτων της ζώνης και ασκείται με βάση κανονισμούς εγκρινόμενους από τη γενική συνέλευση των ιδιοκτητών της ζώνης. Μέχρι τη σύνταξη και έγκριση τέτοιου κανονισμού τα παραπάνω ζητήματα ρυθμίζονται από προσωρινό κανονισμό που συντάσσεται από τον ανάδοχο και εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με τον προσωρινό αυτό κανονισμό καθορίζεται το ποσοστό ψήφων κάθε αυτοτελούς ιδιοκτησίας της ζώνης, καθώς και ο τρόπος εκπροσώπησης των ιδιοκτητών αυτής στη γενική συνέλευση των ιδιοκτητών της ζώνης. Οι αποφάσεις της γενικής αυτής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των ψήφων, εκτός αν πρόκειται για θέματα του προηγούμενου εδαφίου οπότε απαιτείται ομόφωνη απόφαση των μελών της γενικής συνέλευσης για την τροποποίηση των ρυθμίσεων αυτών.

9. Με την πολεοδομική μελέτη είναι δυνατό να προβλεφθεί η σύσταση αναγκαστικού συνεταιρισμού των ιδιοκτητών της ζώνης για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της παραγράφου 8 καθώς και κάθε άλλου ζητήματος που αφορά στη συμβίωση των εγκατεστημένων στη ζώνη και σχετικά με τις προκύπτουσες σχέσεις και ανάγκες από την ιδιοκτησία αυτών. Σε περίπτωση σύστασης αναγκαστικού συνεταιρισμού διαχείρισης τα θέματα της παραγράφου 8 ρυθμίζονται με το καταστατικό που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

10. Στους συνεταιρισμούς που συστήνονται με αυτό τον τρόπο εφαρμόζονται ανάλογα όσα ορίζονται στα άρθρα 67 έως 69 και 74 παρ. 2.

 

Αρθρο: 63

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΖΑΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ζώνες αστικού αναδασμού (ΖΑΑ)(άρθρα 20 παρ.1 περ. α και β και 35 ν. 947/1979, άρθρο 10 παρ.1 έως 7 πλην τελ. εδ. παρ. 5 ν. 1337/1983, άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1512/1985 και άρθρο 98 παρ. 6 εδ. πρώτο ν. 1892/1990)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αστικός αναδασμός μέσα σε ΓΠΣ είναι το σύνολο των διαδικασιών, οι οποίες αποσκοπούν στην πολεοδομική ενεργοποίηση αυτής με τη συνεισφορά των ιδιοκτησιών τους από όλους τους ιδιοκτήτες για τη δημιουργία ή διαμόρφωση και εκ νέου παραχώρηση σε αυτούς οικοδομήσιμων γενικά χώρων που να εξυπηρετούν τις χρήσεις γης που προβλέπονται για την οικεία ζώνη.

2. Τα οικόπεδα που δημιουργούνται με τον αναδασμό και παραχωρούνται στους ιδιοκτήτες που συνεισέφεραν ακίνητα, με τα κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις που τυχόν υπάρχουν σε αυτά πρέπει να έχουν ίση τουλάχιστον αξία με την αξία του συνόλου του ακινήτου που συνεισέφερε ο καθένας μετά την αφαίρεση της εισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 45.

3. Η ΖΑΑ καθορίζεται με π. δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Ο καθορισμός ΖΑΑ μπορεί να γίνει και με το π.δ/γμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης κατά το άρθρο 44.

4. Η κίνηση της διαδικασίας για τον καθορισμό μιας περιοχής ως ΖΑΑ μπορεί να γίνει α) από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή β) μετά από πρόταση του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημοτικής επιχείρησης ή γ) από τη ΔΕΠΟΣ ή εταιρεία μικτής οικονομίας ή δ) μετά από αίτηση νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συνοδεύεται με δήλωση της πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των ιδιοκτητών της περιοχής που οι ιδιοκτησίες τους καλύπτουν τα 3/4 τουλάχιστον της επιφάνειάς της, ότι συμφωνούν για το χαρακτηρισμό της περιοχής ως ΖΑΑ.

5. Η διαδικασία αυτή καθορισμού μπορεί να αρχίζει μαζί με την εκπόνηση του ΓΠΣ ή και μεταγενέστερα. Στην πρώτη περίπτωση το περίγραμμα της ΖΑΑ συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση του ΓΠΣ.

6. Οι διατάξεις του παρόντος και των επόμενων άρθρων 64 έως και 78, με τις οποίες γίνεται ανάπτυξη ή αναμόρφωση περιοχής με αστικό αναδασμό, μπορεί να εφαρμόζονται και χωρίς την έκδοση των π.δ. ή κανονιστικών αποφάσεων που προβλέπονται σ' αυτές. Ειδικότερα: α) αντί των ειδικών βιβλίων ΖΑΑ που αναφέρονται στο άρθρο 65 και της προβλεπόμενης από το άρθρο αυτό εγγραφής σε ειδικό βιβλίο των υποθηκοφυλακείων, μεταγράφεται το σχετικό π.δ. καταχωρούμενο σε ειδικές μερίδες με τίτλο «Ζώνες Αστικού Αναδασμού» και β) αντί των διαδικασιών έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης ΖΑΑ για τον καθορισμό των οποίων προβλέπει το άρθρο 72 παρ . 5 εφαρμόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 44. Η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο φορέα μπορεί να προβλέπει το συμψηφισμό της εισφοράς σε χρήμα ή μέρους της με τις δαπάνες των κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων που κατασκευάζει ο ανάδοχος.

7. Για την έκδοση του π. δ/τος καθορισμού ΖΑΑ σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου αυτού εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 154. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για την έκδοση των π.δ/των έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης ΖΑΑ που προβλέπεται από το άρθρο 72, αν η μελέτη αυτή εγκρίνεται χωριστά και δεν έχει εγκριθεί μαζί με την πολεοδομική μελέτη του άρθρου 43.

8. Για το ύψος της εισφοράς σε γη και χρήμα σε ΖΑΑ εφαρμόζονται αντίστοιχα τα άρθρα 45 παρ.4 και επόμενες και 46. Εάν μέρος ή και το σύνολο της είναι πυκνοδομημένη περιοχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, εφαρμόζονται αντί του προηγούμενου εδαφίου οι παρ.1 και 2 του άρθρου 45. Σε περίπτωση που ΖΑΑ χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 47 ΖΕΕ, εφαρμόζονται τα εξής:

α) η εισφορά γης για τις ιδιοκτησίες των φορέων ανάπτυξης ή αναμόρφωσης ΖΑΑ, όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 64 ορίζεται σε ποσοστό 35%.

β) για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στις πιο πάνω ΖΕΕ και μόνο για τα τμήματα αυτών πάνω από 1.000 τ. μ. οι προβλεπόμενες από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εισφορές του άρθρου 45 παρ. 4 μειώνονται κατά 10%.

9. Η εκπλήρωση της εισφοράς γης γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.10 του άρθρου 52.

 

Αρθρο: 64

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΖΑΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόποι διενέργειας αστικού αναδασμού(άρθρο 36 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο αστικός αναδασμός ορισμένης ζώνης μπορεί να αναληφθεί και εκτελεστεί είτε απευθείας από το Δημόσιο, ή από δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης, είτε από αναγκαστικό οικοδομικό συνεταιρισμό που συστήνεται με π.δ. που προβλέπεται από το άρθρο 63 παρ. 3 ή με μεταγενέστερο π.δ. που έχει ως αντικείμενο τη σύσταση τέτοιου συνεταιρισμού. Επίσης ο αστικός αναδασμός μπορεί να αναληφθεί και εκτελεστεί με συνεργασία δημόσιου οργανισμού ή δημόσιας επιχείρησης πολεοδομίας και στέγασης και αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού.

2. Εφόσον ο αναδασμός εκτελείται από το Δημόσιο ή δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης, οι ιδιοκτήτες της ζώνης μπορούν οπωσδήποτε να συστήσουν οικοδομικό συνεταιρισμό για υποβοήθηση του έργου του αναδασμού, που διέπεται από τις διατάξεις για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς.

 

Αρθρο: 65

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΖΑΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δημοσιότητα αστικού αναδασμού(άρθρο 37 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 63 παρ. 3 που προβλέπει ΖΑΑ, κοινοποιείται με επιμέλεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στο κατά τόπο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο με τίτλο «Ζώνη αστικού αναδασμού», με σημείωση της ονομασίας του δήμου ή της κοινότητας ή της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται κάθε ζώνη. Αν τυχόν υπάρχει κτηματολόγιο γίνεται η πρέπουσα καταχώρηση σε αυτό.

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την τήρηση του παραπάνω βιβλίου και τα στοιχεία που καταχωρούνται ή σημειώνονται σε

 

Αρθρο: 66

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΖΑΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία αστικού αναδασμού (άρθρο 38 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η διαδικασία του αστικού αναδασμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) συγκρότηση αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού.

β) κτηματογράφηση περιοχής.

γ) σύνταξη και έγκριση της πολεοδομικής μελέτης.

δ) εκτίμηση και καθορισμός της αξίας των συνεισφερομένων ακινήτων.

ε) εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης και παραχώρηση των οικοδομήσιμων εκτάσεων στα μέλη του συνεταιρισμού.

στ) εκκαθάριση του οικοδομικού συνεταιρισμού.

2. Εφόσον η εκτέλεση του αστικού αναδασμού αναλαμβάνεται κατευθείαν από το Δημόσιο ή δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης, η παραπάνω διαδικασία περιορίζεται στα στάδια με στοιχεία β' έως ε.

 

Αρθρο: 67

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΖΑΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Συγκρότηση οικοδομικού συνεταιρισμού(άρθρο 39 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Από τη δημοσίευση του π. δ/γματος της παρ. 3 του άρθρου 63 και εφόσον αυτό προβλέπει ειδικά τη σύσταση αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού, όλοι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται μέσα στη ΖΑΑ, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και το Δημόσιο και τα νπδδ για τα ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία αυτών, αποτελούν αυτοδίκαια αναγκαστικό οικοδομικό συνεταιρισμό. Εφόσον η ΖΑΑ καλύπτει μεγαλύτερη έκταση και μάλιστα έκταση που υπάγεται σε διάφορους δήμους ή κοινότητες είναι δυνατό να συνιστώνται δύο ή περισσότεροι συνεταιρισμοί, για καθένα από τους οποίους καθορίζεται και ιδιαίτερη περιφέρεια μέσα στην παραπάνω ζώνη. Ιδιοκτησίες που εμπίπτουν στα όρια μεταξύ δύο συνεταιρισμών υπάγονται εξ ολοκλήρου στο συνεταιρισμό στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα αυτών.

2. Σκοπός του οικοδομικού συνεταιρισμού είναι η προώθηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών οι οποίες απαιτούνται για την κτηματογράφηση της περιοχής και τη σύνταξη, έγκριση και εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης της ζώνης, τη διαμόρφωση των νέων οικοπέδων και τη διανομή αυτών μεταξύ των μελών του σύμφωνα με το λόγο της αξίας της ιδιοκτησίας του καθένα. Ο οικοδομικός συνεταιρισμός μπορεί επίσης να αναλαμβάνει ή και να αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση των έργων υποδομής για τη δημιουργία των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και γενικά την αρτιότερη διαμόρφωση και την αξιοποίηση των εκτάσεων που βρίσκονται μέσα στη ζώνη, σύμφωνα με την πολεοδομική μελέτη. Εφόσον μέσα στη ΖΑΑ περιλαμβάνονται και ιδιωτικά δάση ή δασικές εκτάσεις, ο συνεταιρισμός αναλαμβάνει και τη φροντίδα της διατήρησης ανάπτυξης και προστασίας αυτών. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ολοκληρώσει το κύριο έργο του διατηρείται μετά τη διάλυσή του ως αναγκαστικός δασικός συνεταιρισμός που έχει σκοπό τη διατήρηση, ανάπτυξη και προστασία των δασικών ιδιοκτησιών που ανήκουν στα μέλη του.

3. Στα δικαιώματα των αρχικών μελών του συνεταιρισμού υποκαθίστανται αυτοδίκαια οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών αμέσως μετά τη μεταγραφή του τίτλου σύμφωνα με τον οποίο αποκτήθηκε η κυριότητα. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από τη διαδοχή ως μέλη του συνεταιρισμού πριν να καταθέσουν δήλωση προς τον πρόεδρο του συνεταιρισμού για την απόκτηση της κυριότητας.

 

Αρθρο: 68

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ-ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Νομική προσωπικότητα και ευθύνη(άρθρο 40 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι αναγκαστικοί οικοδομικοί συνεταιρισμοί που συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και δεν έχουν εμπορική ιδιότητα.

2. Για τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού προς τρίτους και εφόσον για την ικανοποίηση των δανειστών δεν επαρκεί η περιουσία του συνεταιρισμού, ευθύνονται σε ολόκληρο και τα μέλη του μέχρι την αξία της ιδιοκτησίας του καθένα. Οι δανειστές μέλους του συνεταιρισμού δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του συνεταιρισμού ή στις ιδιοκτησίες των άλλων μελών.

 

Αρθρο: 69

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ-ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Οργάνωση και λειτουργία του συνεταιρισμού(άρθρο 41 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Έδρα του συνεταιρισμού είναι ο δήμος ή η κοινότητα στην οποία βρίσκεται η ΖΑΑ ή η μεγαλύτερη έκταση αυτής. Η επωνυμία του συνεταιρισμού περιλαμβάνει το χαρακτηρισμό του ως αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού και την ονομασία του δήμου ή της κοινότητος ή της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται η ζώνη του αστικού αναδασμού.

2. Η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού είναι το ανώτατο όργανο αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο για κάθε πεντακόσια τετραγωνικά μέτρα μέχρι έκταση δύο στρεμμάτων, μία ψήφο για κάθε χίλια τετραγωνικά μέτρα για τις εκτάσεις που είναι μεγαλύτερες των δύο στρεμμάτων και μέχρι δέκα στρέμματα και μία ψήφο για κάθε πέντε στρέμματα για το υπερβάλλον. Περισσότερες ιδιοκτησίες που ανήκουν κατά κυριότητα στο ίδιο πρόσωπο θεωρούνται για τον καθορισμό του αριθμού των ψήφων, ως μία ιδιοκτησία που αποτελείται από το άθροισμα των εμβαδών των ιδιοκτησιών αυτών. Αυτοτελές ακίνητο ή περισσότερα ακίνητα συνολικού εμβαδού μέχρι πεντακόσια τετραγωνικά μέτρα, καθώς και τυχόν υπόλοιπο μεταξύ των παραπάνω μερικότερων ορίων υπολογίζονται ότι δίνουν μία ψήφο.

3. Το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού είναι τουλάχιστον πενταμελές και εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, ασκεί δε τη διοίκηση και τη διαχείριση του συνεταιρισμού μέσα στα όρια του νόμου και των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη γενική συνέλευση.

4. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί το συνεταιρισμό δικαστικά και εξώδικα, υπογράφει όλα τα έγγραφα του συνεταιρισμού προς τις δημόσιες αρχές ή προς τρίτους και δέχεται όλα τα έγγραφα τα οποία απευθύνονται ή κοινοποιούνται στο συνεταιρισμό.

5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες των οργάνων των προηγούμενων παραγράφων και τα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτών, οι λεπτομέρειες της εκλογής των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του προέδρου αυτού, τα σχετικά με την αναπλήρωση αυτών, τη συμπαράσταση, βοήθεια και εποπτεία των συνεταιρισμών από την εποπτεύουσα αρχή, τα σχετικά με την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου από αυτήν, τα σχετικά με την τήρηση βιβλίων και τον τρόπο γενικά της οικονομικής διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία των συνεταιρισμών και την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών.

6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης είναι δυνατό να προβλέπεται η παροχή αμοιβής στον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

 

Αρθρο: 70

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΖΑΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κτηματογράφηση της ζώνης αναδασμού(άρθρο 42 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αμέσως μετά τη δημοσίευση του π. δ/γματος του άρθρου 63 παρ. 3 που προβλέπει ΖΑΑ, γίνεται κτηματογράφηση του συνόλου της έκτασης της ζώνης, για τον καθορισμό των ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε αυτή, της θέσης και του εμβαδού κάθε μίας από αυτές, καθώς και για τον προσδιορισμό των οικοδομών ή άλλων μόνιμων εγκαταστάσεων ή έργων που βρίσκονται σε αυτές.

2. Η κτηματογράφηση γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή από ειδικό οργανισμό κτηματογραφήσεων, ή από τον οικείο δήμο ή κοινότητα εφόσον το π.δ/γμα της προηγούμενης παραγράφου προκλήθηκε με πρωτοβουλία αυτών, περιλαμβάνει δε τη σύνταξη κτηματολογικού χάρτη, που απεικονίζει τις μερικότερες ιδιοκτησίες και τις οικοδομές ή κατασκευές που βρίσκονται σε αυτές, καθώς και τη σύνταξη κτηματολογικού πίνακα, που να εμφανίζει τους φερόμενους ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών που φαίνονται στον κτηματολογικό χάρτη, το εμβαδόν κάθε μίας από αυτές, τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των οικοδομών ή άλλων κατασκευών που βρίσκονται σε αυτές και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων της ΖΑΑ είναι υποχρεωμένοι μέσα σε ένα εξάμηνο από τη δημοσίευση του π. δ/γματος της παραγράφου 1 να καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία ή στο φορέα που ανέλαβε την κτηματογράφηση δήλωση ιδιοκτησίας προσκομίζοντας και επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας τους. Εάν παραλείψουν ο κτηματολογικός πίνακας συντάσσεται με βάση κάθε νόμιμο στοιχείο που υπάρχει.

3. Σε κάθε περίπτωση η κτηματογράφηση μπορεί να ανατεθεί από το Δημόσιο ή τον επισπεύδοντα δήμο ή την κοινότητα στον οικοδομικό συνεταιρισμό του άρθρου 67 ή στον οικονομοτεχνικό φορέα που ανέλαβε με σύμβαση με αυτόν την εκτέλεση του αστικού αναδασμού ή και κατευθείαν σε ιδιώτη ή εταιρεία.

4. Ο κτηματολογικός χάρτης που καταρτίζεται και ο πίνακας κοινοποιούνται στο δήμο ή την κοινότητα, καθώς και στον οικείο αναγκαστικό συνεταιρισμό. Αμέσως μετά την κοινοποίηση αυτή συγκαλείται η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού για να πληροφορηθεί το περιεχόμενο αυτών. Το κτηματολογικό διάγραμμα και ο πίνακας παραμένουν επί ένα μήνα στον οικείο δήμο ή κοινότητα για ενημέρωση του κοινού. Σχετικά με αυτό τοιχοκολλάται ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης. Από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή από την τοιχοκόλληση, αν είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης, αρχίζει η παραπάνω μηνιαία προθεσμία.

5. Επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής προς το κατά τόπο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο από τον καθένα που έχει έννομο συμφέρον, κατά του κτηματολογικού χάρτη και του πίνακα μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο της ανακοίνωσης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Η προσφυγή εκδικάζεται με τη διαδικασία για τα ασφαλιστικά μέτρα των άρθρων 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο μέσον, και η έκδοση αυτής ή η άπρακτος πάροδος της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής δεν εμποδίζει την έγερση τακτικής αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής ή της τακτικής αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής διορθώνεται υποχρεωτικά ο κτηματολογικός πίνακας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην οικεία απόφαση.

 

Αρθρο: 71

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΖΑΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ-ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόγραμμα αστικού αναδασμού - ανάθεση έργου(άρθρο 43 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αυτός που ανέλαβε τη διενέργεια του αστικού αναδασμού (Δημόσιο, δημόσιος οργανισμός ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης, αναγκαστικός οικοδομικός συνεταιρισμός) καταρτίζει το πρόγραμμα αυτού.

2. Εάν συστήθηκε αναγκαστικός οικοδομικός συνεταιρισμός η πρώτη γενική συνέλευση μετά τη σύσταση αυτού αποφασίζει για το πρόγραμμα διενέργειας του αστικού αναδασμού, καθώς και για την ανάθεση της εκτέλεσης του προγράμματος αυτού σε ανάδοχο φορέα. Ο φορέας αυτός μπορεί να είναι: α) Εταιρεία ενεργού πολεοδομίας β) Εταιρεία που έχει σκοπό την εκτέλεση έργων αστικού αναδασμού. Το πρόγραμμα του αστικού αναδασμού μπορεί να συνταχθεί και εκτελεστεί από κοινού με δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης.

3. Η εκτέλεση του προγράμματος του αστικού αναδασμού με τη σύνταξη πολεοδομικής μελέτης και την εφαρμογή αυτής ανατίθεται στο φορέα που επιλέγεται από τη γενική συνέλευση με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ αυτού και του αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού. Η σύμβαση αυτή προβλέπει με λεπτομέρεια τους όρους ολοκλήρωσης όλου του έργου και μάλιστα τις μερικότερες υποχρεώσεις και τα αντίστοιχα δικαιώματα, τις προθεσμίες και τις εγγυήσεις που πρέπει να παρασχεθούν. Η παραπάνω σύμβαση πριν την εκτέλεση αυτής πρέπει να εγκριθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ο οποίος μπορεί να αρνηθεί την έγκριση, εάν δεν ανταποκρίνεται στη μελέτη του άρθρου 38.

4. Η ανάθεση του έργου εκτέλεσης του αστικού αναδασμού με σύμβαση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, γίνεται μέσα σε εξάμηνη αποκλειστική προθεσμία μετά τη σύσταση του συνεταιρισμού. Εάν περάσει η προθεσμία αυτή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αποφασίζει την ανάληψη της σύνταξης και εφαρμογής πολεοδομικού σχεδίου και μελέτης και την εκτέλεση του αναδασμού είτε από το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων είτε από οργανισμό ή τη ΔΕΠΟΣ που εποπτεύεται από αυτό. Εάν αυτό δεν γίνει μέσα σε μία διετία από τη δημοσίευση του π. δ/γματος του άρθρου 63 παρ. 3, αίρεται αυτοδίκαια ο χαρακτηρισμός όλης της έκτασης ως ΖΑΑ.

 

Αρθρο: 72

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΖΑΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Πολεοδομική μελέτη (άρθρο 44 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η πολεοδομική μελέτη της ΖΑΑ συντάσσεται είτε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αν ο αναδασμός εκτελείται από το Δημόσιο, είτε από το φορέα στον οποίο ανατέθηκε αυτός σύμφωνα με τα παραπάνω, με βάση τη μελέτη αναγνώρισης της περιοχής ως οικιστικής και υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης του συνεταιρισμού που τυχόν έχει συνταχθεί, που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Η μελέτη αυτή αρχίζει να ισχύει μετά από έγκριση που γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

2. Η μελέτη της προηγούμενης παραγράφου στηρίζεται στην κτηματογράφηση της ΖΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 70 και περιέχει:

α) τις ειδικές χρήσεις γης και τους πρόσθετους περιορισμούς, απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις που αναφέρονται σε κάθε μία από τις χρήσεις αυτές

β) τα βασικά έργα υποδομής και τους προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους κάθε είδους (οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους κήπους και άλση, πρασιές και άλλους κοινόχρηστους χώρους που είναι αναγκαίοι για κοινωφελείς σκοπούς)

γ) τα δημόσια, δημοτικά και θρησκευτικά κτίρια και εγκαταστάσεις που προβλέπονται μέσα στη ζώνη

δ) τους οικοδομήσιμους χώρους

ε) Τους όρους και περιορισμούς δόμησης

στ) πρόσθετους όρους που αναφέρονται στα χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά, τον τρόπο κατασκευής και την αισθητική εμφάνιση των κτιρίων και γενικά την αισθητική διαμόρφωση όλου του χώρου, τα ελάχιστα όρια μεγέθους των οικοδομών, τον τρόπο διαμόρφωσης και χρήσης των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων και τις συναφείς με αυτούς υποχρεώσεις

ζ) το ποσοστό εισφοράς σε γη των ιδιοκτησιών της ζώνης

η) τον προϋπολογισμό των έργων του αναδασμού

θ) το χρόνο ή τις χρονικές φάσεις εκτέλεσης των έργων του αναδασμού και τον τρόπο ή τους τρόπους παραχώρησης των νέων ιδιοκτησιών και υπολογισμού της αξίας αυτών

ι) τη λήψη ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων προβλημάτων κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης προσώπων που χρειάζονται ιδιαίτερη μέριμνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του αναδασμού.

3. Η πολεοδομική μελέτη συνοδεύεται από το πολεοδομικό σχέδιο όπου εμφαίνονται η διαμόρφωση όλου του χώρου, οι εκτάσεις στις οποίες αναφέρεται κάθε ειδική χρήση γης, οι δημιουργούμενοι γενικά κοινόχρηστοι χώροι, οι θέσεις των δημόσιων δημοτικών και θρησκευτικών κτιρίων, καθώς και οι θέσεις άλλων έργων και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, οι οικοδομήσιμοι χώροι και η θέση, το σχήμα και οι διαστάσεις των οικοπέδων που διαμορφώνονται μέσα σε αυτούς. Η συνολική έκταση των κοινόχρηστων χώρων που προϋπάρχουν, διατίθενται υποχρεωτικά για τη δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων ανεξάρτητα από την αρχική τους θέση. Το παραπάνω σχέδιο δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τα στοιχεία της μελέτης που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4. Στην περίπτωση που στις παλιές ιδιοκτησίες υπάρχουν κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις, από την πολεοδομική μελέτη καθορίζεται η διατήρηση και η χρήση αυτών, διαφορετικά, αν χαρακτηριστούν κατεδαφιστέες, αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης για την αξία αυτών. Σε περίπτωση διατήρησής τους η ιδιοκτησία που προκύπτει μετά τον αναδασμό, στην οποία βρίσκονται τα παραπάνω κτίσματα, περιέρχεται κατά προτίμηση στον αρχικό ιδιοκτήτη.

5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, τα όργανα που γνωμοδοτούν σχετικά με αυτήν, ΟΤΑ ή άλλοι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί ή σύλλογοι, τα σχετικά με την ενημέρωση του κοινού και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που δημιουργούνται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Αρθρο: 73

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΖΑΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτίμηση αξίας ακινήτων(άρθρο 45 ν. 947/1979, π.δ. 422/1994)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η εκτίμηση της αξίας των ιδιοκτησιών που συνεισφέρονται στον αστικό αναδασμό, γίνεται με βάση τα στοιχεία της κτηματογράφησης ενόψει και των συνθηκών της αγοράς γης στην περιοχή, από επιτροπή που αποτελείται από ένα πρόεδρο διοικητικού πρωτοδικείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, από ένα ανώτερο υπάλληλο της πολεοδομικής υπηρεσίας και από ένα οικονομικό έφορο και αναφέρεται στο χρόνο δημοσίευσης του κατά το άρθρο 63 παρ. 3 π. δ/γματος. Ο τρόπος συγκρότησης της επιτροπής, τα σχετικά με το διορισμό αναπληρωματικών μελών, τη διαδικασία ενώπιον αυτής, τα ειδικότερα στοιχεία και κριτήρια εκτίμησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

2. Η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται με απόφαση του οικείου νομάρχη αμέσως μετά την κοινοποίηση του π.δ/τος για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της ΖΑΑ στο κατά τόπο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και την κατά νόμο καταχώρησή του σε ειδικό βιβλίο. Η επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του διοικητικού πρωτοδικείου, στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκεται η ΖΑΑ, ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, από τον προϊστάμενο της οικείας ΔΟΥ και από τον προϊστάμενο της αρμόδιας δ/νσης ή τμήματος πολεοδομίας, ως μέλη. Σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω μελών κατά τη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής, αυτά αναπληρώνονται από τους νομίμους αναπληρωτές τους στην υπηρεσία. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της οικείας δ/νσης πολεοδομίας ή τμήματος πολεοδομίας. Έργο του είναι ιδίως η τήρηση και φύλαξη των πρακτικών των συνεδριάσεων της επιτροπής, η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της, η τήρηση βιβλίου και αρχείου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Επίσης επιμελείται, με τη συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων που αφορούν τη ΖΑΑ, όπως την κτηματογράφηση και κτηματολόγιο της περιοχής, διαγράμματα εφαρμογής, ενημερωμένα ρυμοτομικά σχέδια. Ο Γραμματέας φυλάσσει επίσης τη σφραγίδα της επιτροπής η οποία είναι ειδική και αναγράφει «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΖΑΑ. ΠΕ.... ΔΗΜΟΥ......»

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου της επιτροπής είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης αυτής. Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής ορίζεται με έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της αμέσως μετά τη συγκρότηση αυτής. Παράταση της προθεσμίας αυτής μπορεί να δοθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από αιτιολογημένη έκθεση της επιτροπής στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους είναι αδύνατη η έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής. Η παράταση μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι ένα έτος.

Η επιτροπή συνεδριάζει παρουσία όλων των τακτικών μελών της ή των αναπληρωτών αυτών και αποφασίζει αιτιολογημένα κατά πλειοψηφία.

Η επιτροπή κρίνει και εκτιμά την αξία των ακινήτων με γνώμονα την πραγματική αξία κάθε ακινήτου ανάλογα με τις συνθήκες της τοπικής αγοράς γης και τις ειδικές συνθήκες του κάθε οικοπέδου, ιδίως το σχήμα, το πρόσωπο, τη θέση, τον προσανατολισμό, τα όμορα ακίνητα.

Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρείται και η άποψη της μειοψηφίας. Αντίγραφα των πρακτικών δικαιούται να λαμβάνει κάθε ιδιοκτήτης που έχει συνεισφέρει ακίνητο στον αστικό αναδασμό. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής δικαιούται να παρίσταται νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του φορέα υλοποίησης του αστικού αναδασμού και να παρέχει διευκρινίσεις, εφόσον του ζητηθούν, χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου. Η επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του έργου της προβαίνει στην κατάρτιση της τελικής πράξης παραχώρησης, συνοδευόμενη από αιτιολογημένη έκθεση, των νέων ακινήτων στους δικαιούχους της. Η παραχώρηση των νέων ακινήτων γίνεται και τμηματικά υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 76. Μετά την κατάρτιση της πράξης αυτής τα πρακτικά, τα βιβλία και το αρχείο της επιτροπής παραδίδονται συντασσομένου ειδικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της επιτροπής, στον προϊστάμενο της οικείας διεύθυνσης πολεοδομίας ή τμήματος πολεοδομίας για φύλαξη στο αρχείο της υπηρεσίας. Η παραπάνω πράξη καταχώρησης κυρούται με απόφαση του οικείου νομάρχη εντός δύο μηνών από την υποβολή αυτής.

3. Τυχόν αμφισβητήσεις του ύψους της αξίας που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, επιλύονται δικαστικά μετά την εκτέλεση του αναδασμού και την παραχώρηση του νέου ακινήτου στον ιδιοκτήτη που αντιτίθεται και μόνο για την τυχόν διαφορά της αξίας του αρχικού ακινήτου από την αξία του ακινήτου που παραχωρείται.

 

Αρθρο: 74

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΖΑΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εισφορές και δαπάνες ιδιοκτητών(άρθρο 46 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

Για την πραγματοποίηση του αστικού αναδασμού και διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων και κατασκευή των βασικών κοινόχρηστων έργων οι ιδιοκτήτες των περιλαμβανομένων στη ΖΑΑ αρχικών ιδιοκτησιών, συμμετέχουν σε γη και σε χρήμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 παρ. 8.

 

Αρθρο: 75

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΖΑΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης(άρθρο 47 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αμέσως μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του π.δ/τος του άρθρου 72 παρ.1 μαζί με το πολεοδομικό σχέδιο που συνοδεύει τη μελέτη, το Δημόσιο ή ο ανάδοχος φορέας του άρθρου 71 προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στην εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στη σύμβαση ανάθεσης των έργων. Για το σκοπό αυτό επιτρέπεται η άμεση κατάληψη των ιδιοκτησιών που συμμετέχουν στον αναδασμό. Σε περίπτωση που νομέας ή κάτοχος ακινήτου που συμμετέχει στον αναδασμό αρνείται να το παραδώσει στο φορέα μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση προς αυτόν, διατάσσεται η αποβολή αυτού με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου που εκδίδεται με αίτηση του Δημόσιου ή του ανάδοχου φορέα σύμφωνα με τη διαδικασία για τα ασφαλιστικά μέτρα.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ του Δημοσίου ή του δημόσιου οργανισμού ή δημόσιας επιχείρησης πολεοδομίας και στέγασης ή του αναγκαστικού συνεταιρισμού και του ανάδοχου φορέα για το κύρος, την ερμηνεία και την εφαρμογή όρων της σύμβασης ή σχετικά με την εκτέλεση των έργων μπορεί να επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από τη σύμβαση.

 

Αρθρο: 76

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ) ΖΩΝΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΖΑΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραχώρηση νέων ιδιοκτησιών(άρθρο 48 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η παραχώρηση των νέων ακινήτων στους αναγνωριζόμενους ως κυρίους των ιδιοκτησιών που έχουν υπαχθεί στον αναδασμό, γίνεται αφού ληφθεί υπόψη και η πολεοδομική μελέτη:

α) κατά πρώτον και εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό με συσχετισμό των παλαιών και νέων ιδιοκτησιών,

β) με συσχετισμό της αξίας κάθε ακινήτου, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά το χρόνο της παραχώρησης μετά την εκτέλεση των έργων της πολεοδομικής μελέτης και του ύψους της αξίας του ακινήτου ή των ακινήτων με τα οποία κάθε ιδιοκτήτης συμμετέχει στον αναδασμό,

γ) με κλήρωση.

2. Η παραχώρηση των νέων ακινήτων σε όσους συμμετέχουν στον αναδασμό μπορεί να γίνεται και τμηματικά κατά φάσεις που προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη ανάλογα με την πορεία των εργασιών εφαρμογής αυτής.

3. Σε κάθε ιδιοκτήτη παραχωρείται ακίνητο του οποίου η αξία πρέπει να είναι ίση προς την αξία της ιδιοκτησίας που συνεισέφερε. Τυχόν ανατίμηση της αξίας της γης υπολογίζεται συνολικά στη ζώνη ή σε κάθε τμήμα της προηγούμενης παραγράφου και ωφελεί συμμετρικά όλους του ιδιοκτήτες της ζώνης ή του οικείου τμήματος. Στην περίπτωση αυτή η αξία όλων των οικοπέδων που παραχωρούνται, πρέπει να είναι ανώτερη της αξίας των ακινήτων που συνεισφέρθηκαν κατά το παραπάνω ποσοστό. Είναι δυνατή και η παραχώρηση περισσότερων άρτιων οικοπέδων των οποίων η συνολική αξία αντιστοιχεί προς τη συνολική αξία των συνεισφερόμενων ακινήτων του ίδιου ιδιοκτήτη. Εφόσον στους χώρους που προορίζονται για διανομή περιλαμβάνονται οικόπεδα στα οποία υπάρχουν οικοδομές, αυτά παραχωρούνται μαζί με τις οικοδομές κατά προτίμηση στους αρχικούς ιδιοκτήτες και μέχρι να καλυφθεί το ύψος της αξίας των ακινήτων που συνεισφέρονται. Πάντως επιτρέπεται η σύσταση διαιρεμένης κατά ορόφους συνιδιοκτησίας μεταξύ περισσότερων ιδιοκτητών με απόφαση της επιτροπής του άρθρου 73 παρ.1.

4. Σε όσες περιπτώσεις κατά την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης δεν είναι δυνατή η παραχώρηση άρτιου οικοπέδου σε μέλος του συνεταιρισμού ενόψει της μικρής έκτασης και αξίας του οικοπέδου που αυτός συνεισφέρει με απόφαση της επιτροπής του άρθρου 73 παρ.1 επιτρέπεται να γίνουν τα παρακάτω: α) περισσότεροι ιδιοκτήτες στους οποίους δεν μπορεί να παραχωρηθεί άρτιο οικόπεδο συνενώνονται υποχρεωτικά σε συνιδιοκτησία άρτιου οικοπέδου το οποίο έχει αξία ίση με την αξία του συνόλου των μερικότερων ακινήτων. Στους συνιδιοκτήτες αυτούς μπορεί να προστίθενται και άλλοι ιδιοκτήτες που έχουν ήδη λάβει άρτιο οικόπεδο μικρότερης αξίας από τη συνεταιρική τους μερίδα ώστε να γίνουν κύριοι ποσοστού αξίας ίσης με το ενεργητικό υπόλοιπο που παραμένει β) στους ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων η αξία δεν επιτρέπει την παραχώρηση άρτιου οικοπέδου δίνεται ως αντιπαροχή τμήμα ιδιοκτησίας κατά όροφο σε οικοδομή που ήδη υπάρχει στη ζώνη του αναδασμού ή που ανεγείρεται από τον οικοδομικό συνεταιρισμό για το σκοπό αυτό.

γ) μικρές ιδιοκτησίες ή ιδανικά μερίδια σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται στη ζώνη του αναδασμού για τα οποία κρίνεται από το Δημόσιο ή το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού, λόγω του εξαιρετικά περιορισμένου μεγέθους της έκτασης ή του ποσοστού αντίστοιχα, δεν είναι δυνατόν να δοθεί άρτιο οικόπεδο ή να συνενωθούν αυτά με άλλα ή να παραχωρηθεί με αντιπαροχή τμήμα ιδιοκτησίας κατά όροφο, τότε περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου ή του συνεταιρισμού είτε με ελεύθερη αγορά είτε με απαλλοτρίωση υπέρ αυτών. Η απαλλοτρίωση αυτή που θεωρείται ότι εξυπηρετεί σκοπό κοινής ωφέλειας, δηλαδή την αρτιότερη πολεοδομική διαμόρφωση της ΖΑΑ και τη δόμηση σε αυτή, κηρύσσεται με απόφαση του οικείου νομάρχη σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.

 

Αρθρο: 77

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΖΑΑ ΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΤΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Ρύθμιση εμπραγμάτων σχέσεων(άρθρο 49 ν. 947/1979, π.δ. 66/1995)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η παραχώρηση των νέων ακινήτων όπως αυτά διαμορφώνονται με το προβλεπόμενο πολεοδομικό σχέδιο του άρθρου 72 παρ. 3, στους καθοριζόμενους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου γίνεται με πράξη της επιτροπής του άρθρου 73 που επικυρώνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη. Με βάση την πράξη αυτή που επικυρώθηκε, ο νομάρχης εκδίδει για κάθε ιδιοκτησία παραχωρητήριο. Το παραχωρητήριο παραδίδεται στο δικαιούχο που αναγράφεται σε αυτό και συντάσσεται πάνω σ' αυτό σχετική πράξη, μόλις προσκομιστεί από το δικαιούχο πιστοποιητικό μη εκποίησης, μη διεκδίκησης και βαρών, που έχει εκδοθεί την ίδια ή την αμέσως προηγούμενη της παράδοσης ημέρα και που αναφέρεται στο ή στα ακίνητα με τα οποία συμμετέχει στον αναδασμό αυτός προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση. Τυχόν διεκδικήσεις ή βάρη σημειώνονται σε ιδιαίτερη θέση στο παραχωρητήριο με αναφορά των σχετικών στοιχείων. Το παραχωρητήριο που εκδίδεται και παραδίδεται με αυτό τον τρόπο αποτελεί τίτλο ιδιοκτησίας του νέου ή των νέων ακινήτων, σύμφωνα με τα παραπάνω και μεταγράφεται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον και αυτεπάγγελτα από την αρχή.

2. Από το χρόνο της μεταγραφής του παραχωρητηρίου, αυτός προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση του νέου ακινήτου χάνει κάθε δικαίωμα στο ακίνητο ή στα ακίνητα που εισέφερε στον αναδασμό και αποκτά πρωτότυπα κυριότητα στο ακίνητο που του παραχωρείται, δικαιούμενος να αποκτήσει τη νομή του. Εάν το νέο ακίνητο κατέχεται από τρίτο, αυτός προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση δικαιούται να αξιώσει την παράδοση σε αυτόν με τη διαδικασία των άρθρων 733 και 734 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

3. Εάν το ακίνητο που εισφέρεται διεκδικείται από τον τρίτο, μετά τη μεταγραφή του παραχωρητηρίου αντικείμενο της δίκης καθίσταται το νέο ακίνητο. Σε περίπτωση διεκδίκησης τμήματος ή ιδανικού μεριδίου του ακινήτου που εισφέρεται, αντικείμενο της δίκης μετά την παραπάνω μεταγραφή καθίσταται η αξία αυτού με την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 1097 έως 1099 του Αστικού Κώδικα. Αυτός που διεκδικεί όμως δικαιούται στην πρώτη μετά τη μεταγραφή του παραχωρητηρίου διαδικαστική πράξη ή αλλιώς με εξώδικη δήλωσή του που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή μέσα σε ένα εξάμηνο από τη μεταγραφή να δηλώσει ότι εμμένει στη διεκδίκηση τμήματος ή ιδανικού μεριδίου αυτούσιου , εκτός αν η άσκηση της ευχέρειας αυτής θα οδηγούσε στη δημιουργία μη άρτιων οικοπέδων, ή αν είναι ασυμβίβαστη προς την πολεοδομική μελέτη ή αν γίνεται καταχρηστικά. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και σε περίπτωση διεκδίκησης ενός ακινήτου από περισσότερα ακίνητα που εισφέρθηκαν για τα οποία παραχωρήθηκε ενιαίο νέο ακίνητο.

4. Πραγματικές δουλείες που υπάρχουν μεταξύ ακινήτων από τα οποία το ένα τουλάχιστον περιλαμβάνεται στον αναδασμό αποσβένονται.

5. Προσωπικές δουλείες στο εισφερόμενο ακίνητο, μνημονεύονται στο παραχωρητήριο, αντικείμενο δε αυτών μετά τη μεταγραφή του παραχωρητηρίου καθίσταται το νέο ακίνητο. Εάν η δουλεία εκτεινόταν σε τμήμα του εισφερομένου ακινήτου ή σε ιδανικό μερίδιο αυτού ή σε ένα από περισσότερα εισφερόμενα ακίνητα για τα οποία παραχωρήθηκε ενιαίο νέο ακίνητο, περιορίζεται σε ανάλογο ιδανικό μερίδιο αυτού.

6. Υποθήκη ή προσημείωση στο εισφερόμενο ακίνητο αναφέρεται στο παραχωρητήριο και από τη μεταγραφή του αντικείμενο της υποθήκης ή της προσημείωσης καθίσταται το νέο ακίνητο. Για τη μεταβολή αυτή γίνεται σημείωση στα βιβλία υποθηκών σύμφωνα με το άρθρο 1313 του Αστικού Κώδικα. Υποθήκη που έχει εγγραφεί σε ένα από τα περισσότερα εισφερόμενα ακίνητα για τα οποία παραχωρήθηκε ενιαίο νέο ακίνητο, εκτείνεται σε ολόκληρο αυτό. Υποθήκη που έχει εγγραφεί στο εισφερόμενο ακίνητο για το οποίο παραχωρήθηκαν περισσότερα νέα ακίνητα, εκτείνεται σε όλα αυτά με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 1270 του Αστικού Κώδικα ακόμα και αν η υποθήκη είχε παραχωρηθεί με ιδιωτική βούληση. Σε περίπτωση που έχουν εγγραφεί περισσότερες από μία υποθήκες σε διάφορα εισφερόμενα ακίνητα για τα οποία παραχωρήθηκε ενιαίο νέο ακίνητο, κάθε μία από τις υποθήκες αυτές περιορίζεται σε ιδανικό μερίδιο του νέου ακινήτου ανάλογα με την αξία του ακινήτου που βαρύνεται.

7. Συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση στο εισφερόμενο ακίνητο αναφέρεται στο παραχωρητήριο και από τη μεταγραφή αυτού αντικείμενό της γίνεται το νέο ακίνητο που παραχωρήθηκε. Οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα. Για την επίσπευση του πλειστηριασμού εκδίδεται πάντοτε νέο πρόγραμμα και οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν από την παραπάνω μεταγραφή.

8. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζεται ο τύπος και το ειδικότερο περιεχόμενο των παραχωρητηρίων, η διαδικασία έκδοσης, παράδοσης και μεταγραφής αυτών, τα σχετικά με τη σημείωση των υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και διεκδικήσεων που υπάρχουν, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

9. Το κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου παραχωρητήριο περιέχει τα εξής στοιχεία:

α) Το ονοματεπώνυμο των κυρίων ή συγκυρίων στο όνομα των οποίων εκδίδεται το παραχωρητήριο.

β) Συνοπτική μνεία του εισφερομένου ακινήτου.

γ) Περιγραφή του παραχωρουμένου ακινήτου κατά θέση, όρια, διαστάσεις και συνολική επιφάνεια καθώς και με αναφορά κάθε ειδικότερου στοιχείου που εξειδικεύει την ταυτότητα αυτού (ιδίως παραπομπή σε κτηματολογικά διαγράμματα). δ) Σημείωση τυχόν υφισταμένων βαρών ή διεκδικήσεων και συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης επί του εισφερομένου ακινήτου όπως αναφέρονται στα προσκομιζόμενα κατά την παράδοση του παραχωρητηρίου σχετικά πιστοποιητικά του οικείου υποθηκοφυλακείου, που μεταφέρονται στο παραχωρούμενο ακίνητο. ε) Μνεία τυχόν υφιστάμενων προσωπικών δουλειών, όπως προκύπτουν από τους τίτλους ιδιοκτησίας του εισφερόμενου ακινήτου που μεταφέρονται στο παραχωρούμενο ακίνητο.

Μετά την έκδοση του παραχωρητηρίου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το παραλάβουν προσκομίζοντας πιστοποιητικά του οικείου υποθηκοφυλακείου για τη μη εκποίηση, τη μη διεκδίκηση και για τυχόν υφιστάμενα βάρη που αναφέρονται στα ακίνητα που εισφέρονται στον αναδασμό. Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί την ίδια ή την αμέσως προηγούμενη ημέρα από την παράδοση του παραχωρητηρίου. Εάν από τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά προκύπτει η ύπαρξη διεκδίκησης, προσωπικών δουλειών ή βαρών στο ακίνητο που εισφέρθηκε, αυτά σημειώνονται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία στο παραχωρητήριο πριν από την παράδοσή του στο δικαιούχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 3, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου.

Το εκδιδόμενο παραχωρητήριο λαμβάνει αύξοντα αριθμό από «Βιβλίο Παραχωρητηρίων Ζώνης Αστικού Αναδασμού» της περιοχής που τηρείται στην οικεία Δ/νση ή Τμήμα Πολεοδομίας. Το παραχωρητήριο παραδίδεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας στον αναγραφόμενο δικαιούχο ή σε αντιπρόσωπό του ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό και συντάσσεται σχετική πράξη παράδοσης σε αυτό. Αντίγραφο του παραχωρητηρίου παραμένει στο αρχείο της παραπάνω υπηρεσίας. Το παραχωρητήριο αποτελεί τίτλο πρωτότυπης κτήσης κυριότητας επί του παραχωρουμένου ακινήτου και μεταγράφεται με αίτηση των δικαιούχων και των διαδόχων αυτών ή της αρχής είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Ως αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ως άνω νοείται η οικεία διεύθυνση ή το τμήμα πολεοδομίας του νομού. Το παραχωρητήριο συντάσσεται σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα. Υπόδειγμα Παραχωρητηρίου

Αριθ. Πρωτοκόλλου Αριθ. Παραχωρητηρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ...................

ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ

(Οριστικός τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου)

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις των άρθρων 35-50 του ν. 947/ 1979.

β. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1337/1983.

γ. Το από....... π.δ/γμα «Καθορισμός Ζώνης Αστικού Αναδασμού....» (ΦΕΚ).

δ. Την από....... πράξη της επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 45 του ν. 947/1979) και συστήθηκε με την . απόφαση του Νομάρχη......

ε. Την....... απόφασή μας για την κύρωση της προηγούμενης πράξης, αποφασίζουμε: την παραχώρηση και μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στ... ως δικαιούχο μετά από διενεργηθέντα νομίμως αστικό αναδασμό στην προαναφερθείσα Ζ.Α.Α. του υπό τον αριθμό... .. οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου... εντός των ορίων της.... πολεοδομικής ενότητας του δήμου..... που έχει ενταχθεί σε σχέδιο πόλης με το από..... διάταγμα, εμφανιζόμενο στο..... με συνολική επιφάνεια τετραγωνικών..... και συνορευομένου βορείως επί..... κ.τ.λ. Το παραχωρούμενο οικόπεδο προήλθε από τον γενόμενο στην ως άνω περιοχή αστικό αναδασμό, στον οποίον..... παραχωρησιούχος είχε συνεισφέρει ίσης αξίας ακίνητ.... ιδιοκτησίας τ...., ήτοι τ.... (περιγραφή)..... για τ.... οποί.... ανωτέρω προσεκόμισε τα από.... οικεία πιστοποιητικά μη εκποίησης, μη διεκδίκησης και βαρών.

Εκ των πιστοποιητικών αυτών προκύπτει ότι τα συνεισφερθέντα ακίνητα εβαρύνοντο με τα εξής βάρη, τα οποία και μεταφέρονται, κατά το άρθρο 49 του ν.947/1979 στο παραχωρούμενο με το παρόν παραχωρητήριο νέο ακίνητο.

(Σημ. Αν δεν υπάρχουν βάρη ουδέν θα αναγραφεί στο μέρος αυτό).

ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Παρεδόθη σήμερα......................

Στοιχεία στοιχεία

δικαιούχου δικαιούχου

στον............... /ή.........................

πληρεξούσιο του.............. στοιχεία

�����............. δυνάμει του....

(πράξης πληρεξουσιότητας)

..........................................

μετά την προσκόμιση των από

������...... πιστοποιητικών του

υποθηκοφυλακείου.....................

Ο Παραλαβών Ο Προϊστάμενος

της Υπηρεσίας

 

Αρθρο: 78

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ-ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκκαθάριση του οικοδομικού συνεταιρισμού(άρθρο 50 ν. 947/1979)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μετά την εκπλήρωση των σκοπών, του σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 3, ο οικοδομικός συνεταιρισμός διαλύεται και βρίσκεται σε εκκαθάριση με απόφαση του οικείου νομάρχη. Η νομική προσωπικότητα του συνεταιρισμού συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση για τις ανάγκες αυτής.

2. Την εκκαθάριση ενεργεί το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού. Ο νομάρχης μπορεί με την απόφαση της παραγράφου 1 και εφόσον κρίνει αυτό σκόπιμο για την ταχύτερη και χωρίς εμπόδια διενέργεια της εκκαθάρισης, να ορίσει άλλους εκκαθαριστές, μέχρι τρεις το πολύ για τον ίδιο συνεταιρισμό.

3. Οι εκκαθαριστές φροντίζουν για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και την τακτοποίηση των λογαριασμών του συνεταιρισμού που εκκρεμούν. Για τα υπόλοιπα εφαρμόζονται οι διατάξεις για την εκκαθάριση οικοδομικών συνεταιρισμών. Το καθαρό ενεργητικό υπόλοιπο που απομένει περιέρχεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα.

 

Αρθρο: 79

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΙΣΜΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Αντικείμενο(άρθρο 1 π.δ. της 24.4/3.5.1985, άρθρο 1 π.δ. 20/30.8.1985)

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Το παρόν κεφάλαιο αφορά στους οικισμούς της χώρας οι οποίοι κατά την εκάστοτε τελευταία απογραφή έχουν πληθυσμό μέχρι και 2.000 κατοίκους. Οικισμός νοείται κάθε διακεκριμένο οικιστικό σύνολο, το οποίο αναφέρεται σε απογραφή πριν από τη 14.3.1983 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.1337/1983) ως οικισμός, ανεξάρτητα εάν ο δήμος ή η κοινότητα στον οποίο υπάγεται έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους.

Προϋπόθεση για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των οικισμών αυτών είναι ο καθορισμός των ορίων του οικισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 81, 82 και 83.

 

Αρθρο: 80

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΙΣΜΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξουσιοδοτική διάταξη(άρθρο 42 παρ. 5 ν.1337/1983, άρθρο 8 παρ.17 ν. 1512/1985)

 

Κείμενο Αρθρου

Με π. δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να εγκρίνεται η πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και περιορισμοί δόμησης και τα ποσοστά εισφοράς σε γη και σε χρήμα τα οποία μπορεί και να αποκλίνουν από τα ποσοστά που προβλέπονται στα άρθρα 45 και 46.

Επίσης με π. δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ορίζεται ο τρόπος καθορισμού των ορίων και των όρων δόμησης των οικισμών πληθυσμού μέχρι 2. 000 κατοίκους, προβλέπονται τα στοιχεία εκτίμησης κατά τον καθορισμό των ορίων, η διαδικασία που τηρείται για τον καθορισμό αυτόν, κατηγορίες οικισμών καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Τα όρια των οικισμών αυτών καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αρθρο: 81

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΙΣΜΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Κατηγορίες οικισμών(άρθρο 2 π.δ. 24.4/3.5.1985)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου διακρίνονται οι εξής κατηγορίες οικισμών:

α) περιαστικοί: όσοι βρίσκονται σε επαφή ή σε απόσταση από αστικά κέντρα και έχουν ή αναμένεται να αποκτήσουν άμεση λειτουργική εξάρτηση ως τόποι προαστιακοί.

β) παραλιακοί: όσοι εμπίπτουν στο σύνολό τους ή κατά τμήμα τους σε ζώνη 500 μ από τον αιγιαλό, ή βρίσκονται έξω από τη ζώνη αυτή, αλλά η ανάπτυξή τους επηρεάζεται σημαντικά από τη θάλασσα. Εξαιρούνται, (δεν θεωρούνται παραλιακοί) όσοι οικισμοί βρίσκονται μέσα στη ζώνη των 500 μ. αλλά το κέντρο τους έχει υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο από 100 μ. σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας.

γ) τουριστικοί: όσοι λειτουργούν ως πόλοι τακτικών ή εποχιακών τουριστικών συγκεντρώσεων.

δ) αξιόλογοι: οικισμοί που τα μορφολογικά και πολεοδομικά τους χαρακτηριστικά συγκροτούν σύνολο σημαντικού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.

ε) ενδιαφέροντες: όσοι συγκροτούν σύνολο περιορισμένου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.

στ) αδιάφοροι: όσοι δεν απαιτούν ιδιαίτερη προστασία.

ζ) συνεκτικοί: όσων τουλάχιστον το 90% των οικοδομών δεν απέχουν ανά δύο (2) μεταξύ τους απόσταση μεγαλύτερη των 40 μέτρων. Ως οικοδομή νοείται κάθε κτίσμα ανεξάρτητα από τη χρήση του, με εμβαδόν τουλάχιστον 10 τ.μ.

η) διάσπαρτοι: όσοι δεν είναι συνεκτικοί.

θ) δυναμικοί: όσοι έχουν πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των 200 κατοίκων σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού και κατά την απογραφική περίοδο της τελευταίας δεκαετίας εμφανίζουν πληθυσμιακή αύξηση μεγαλύτερη του 10%, ή κατά την τελευταία τριετία εμφανίζουν αριθμό νέων οικοδομών και προσθηκών κυρίων χώρων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% του συνολικού αριθμού των υπαρχόντων κτιρίων του οικισμού.

Σε περίπτωση οικισμού στον οποίο διαπιστώνεται πληθυσμιακή μόνο αύξηση, η οποία όμως προκύπτει από πληθυσμιακές μετακινήσεις (κτηνοτροφικός οικισμός) μπορεί ο οικισμός να μη χαρακτηρίζεται δυναμικός.

ι) στάσιμοι: όσοι δεν είναι δυναμικοί.

ια) μικροί: όσοι κατά την τελευταία απογραφή είχαν πληθυσμό μέχρι και 200 κατοίκους ή μέχρι 100 οικοδομές.

ιβ) μεσαίοι: όσοι είχαν κατά την τελευταία απογραφή πληθυσμό από 201-1000 κατοίκους ή μέχρι 500 οικοδομές.

ιγ) μεγάλοι: όσοι κατά την τελευταία απογραφή είχαν πληθυσμό από 1001-2000 κατοίκους.

2. Η διάκριση και κατάταξη των οικισμών σης πιο πάνω κατηγορίες γίνεται με απόφαση του νομάρχη μετά από γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού. Η απόφαση του νομάρχη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αρθρο: 82

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξαιρέσεις(άρθρο 9 π.δ. 20/30.8.1985, άρθρο 3 παρ.1 ν. 2242/1994)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου:

α) οικισμοί περιαστικοί που αποτελούν ενιαίο οικιστικό σύνολο με τα αστικά ή ημιαστικά κέντρα και περιέχονται μέσα σε εγκεκριμένα όρια ΓΠΣ.

β) οικισμοί οι οποίοι υπάγονται σε παραθεριστικές παραλιακές περιοχές που καθορίζονται μέσα σε ΖΟΕ στους νομούς Αττικής, Εύβοιας, Κορινθίας, Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής.

2. Οι οικισμοί της παρ.1 α ακολουθούν κατά την πολεοδόμησή τους τις διατάξεις του κεφαλαίου Α' Μέρους ΙΙ και οι οικισμοί της παρ. 1β τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ' Μέρους ΙΙ.

3. Ο καθορισμός των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και η έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων και πολεοδομικών μελετών των υπόλοιπων παραλιακών οικισμών που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη παράγραφο καθώς και των οικισμών που βρίσκονται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή εφαπτομένων δασών ή δασικών εκτάσεων, καθώς και οικισμών που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες προστατεύονται κατά τα άρθρα 18 και 19 του ν.1650/1986 ή βάσει διεθνών συνθηκών, γίνεται με π. δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από γνώμη του οικείου ΟΤΑ και του ΣΧΟΠ του νομού. Το π.δ/γμα συνοδεύεται από τα στοιχεία της παρ.1 του επόμενου άρθρου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται επ αυτών οι κείμενες διατάξεις.

 

Αρθρο: 83

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία καθορισμού ορίων οικισμού(άρθρο 3 π.δ. 24.4/3.5.1985)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα όρια των οικισμών καθορίζονται με απόφαση του οικείου νομάρχη ή με π. δ/γμα για τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 82 που συνοδεύεται από σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 ή 1:2.000 ή αεροφωτογραφία σχετικής κλίμακας ή τοπογραφικό σκαρίφημα κλίμακας 1:5.000 ή 1:2.000 που έχει συνταχθεί βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου, πάνω στα οποία σημειώνονται τα όρια, του οικισμού, τα οποία δημοσιεύονται μαζί με την απόφαση ή το π. δ/γμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια πράξη μπορεί να γίνεται διάκριση του οικισμού σε κατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 81. Για τις περιπτώσεις οικισμών περιαστικών ή παραλιακών ή τουριστικών ή δυναμικών ή αξιόλογων συνεκτικών στο διάγραμμα καθορισμού των ορίων προσδιορίζονται και τα συνεκτικά τμήματα του οικισμού.

2. Η απόφαση του νομάρχη εκδίδεται μετά από γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού και του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

3. Η διαδικασία για τον καθορισμό των ορίων των πιο πάνω οικισμών κινείται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα, μπορεί δε να κινηθεί και από την οικεία νομαρχία ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

4. Σε περίπτωση κίνησης της διαδικασίας από το δήμο ή την κοινότητα η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εκτίθεται μαζί με το σχετικό σχεδιάγραμμα ή αεροφωτογραφία ή τοπογραφικό σκαρίφημα, στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα για δέκα πέντε (15) ημέρες. Το κοινό ειδοποιείται γι' αυτό από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας με γενική πρόσκληση, η οποία τοιχοκολλάται στα δημοσιότερα μέρη του οικισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί μέσα στην προθεσμία αυτή να λάβουν γνώση των παραπάνω στοιχείων και να υποβάλλουν εγγράφως στο δήμο ή στην κοινότητα τις τυχόν ενστάσεις τους, τις οποίες ο δήμος ή η κοινότητα υποχρεούνται να διαβιβάσουν μαζί με τη σχετική γνωμοδότησή τους στην πολεοδομική υπηρεσία της οικείας νομαρχίας.

5. Σε περίπτωση κίνησης της διαδικασίας από το νομάρχη ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η σχετική μελέτη αποστέλλεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα για γνωμοδότηση μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη λήψη της σχετικής μελέτης.

Η γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εκδίδεται μετά την τήρηση της ίδιας όπως στην προηγούμενη παράγραφο 4 διαδικασίας και κοινοποιείται στην οικεία νομαρχία.

Εάν οι προθεσμίες αυτές περάσουν άπρακτες η γγωμοδότηση θεωρείται για το νομάρχη θετική και εκδίδεται η απόφασή του.

 

Αρθρο: 84

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμού(άρθρο 4 π.δ. 24.4/3.5.1985, άρθρο 1 παρ.1 π.δ.14/23.2.1987, άρθρο 1 παρ.1 π.δ. 25.4/16.5.1989)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο καθορισμός των ορίων οικισμού γίνεται ανάλογα με την κατηγορία του ως εξής:

α) για οικισμούς περιαστικούς ή παραλιακούς ή τουριστικούς ή δυναμικούς ή αξιόλογους συνεκτικούς, το όριο ορίζεται από τη γραμμή που περιβάλλει τα συνεκτικά τμήματα του οικισμού, καθώς και τα όρια των εγκεκριμένων σχεδίων. Τα πιο πάνω όρια πρέπει κατά το δυνατό να προσδιορίζουν ενιαία έκταση του οικισμού που να περιλαμβάνει τα συνεκτικά τμήματα, τις τυχόν περιοχές με εγκεκριμένα σχέδια και περιοχές του οικισμού με αραιότερη δόμηση που στο σύνολο αποτελούν το διαμορφωμένο πολεοδομικό ιστό του οικισμού. Τα όρια του οικισμού για να συμπεριλάβουν τις παραπάνω περιοχές με αραιότερη δόμηση δεν εκτείνονται κατά κανόνα πέραν των 100 μ. από τα όρια των συνεκτικών τμημάτων του οικισμού. Συνεκτικό τμήμα οικισμού νοείται το τμήμα που αποτελείται τουλάχιστον από 10 οικοδομές, οι οποίες δεν απέχουν μεταξύ τους ανά δύο, απόσταση μεγαλύτερη από 40 μ.

Ως οικοδομή νοείται κάθε κτίσμα ανεξάρτητα από τη χρήση του με εμβαδόν τουλάχιστον 10 τ.μ.

Ειδικά όλοι οι οικισμοί του νομού Αττικής, οι οποίοι υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου, οριοθετούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα περίπτωση.

β) για τους υπόλοιπους οικισμούς το όριό τους προσδιορίζεται από ακτίνα μέχρι 800 μ. από το κέντρο του οικισμού για μεγάλους οικισμούς, μέχρι 500 μ. για μεσαίους και μέχρι 300 μ. για μικρούς οικισμούς. Στα πιο πάνω όρια δεν περιλαμβάνονται οι εκτάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Ειδικά για οικισμούς μεσαίους και μικρούς, εφόσον τα όρια 500 μ. και 300 μ. περιορίζονται σημαντικά, λόγω εξαίρεσης των παραπάνω εκτάσεων, μπορεί τα όρια να επεκταθούν μέχρι τα 800 μ. με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου αυτού. Σε οικισμούς που έχουν καθοριστεί στάσιμοι με απόφαση νομάρχη σε εφαρμογή διατάξεων του π.δ. 6/23.12.1982 (ΦΕΚ588 Δ) το όριό τους προσδιορίζεται από ακτίνα 800 μ. από το κέντρο του οικισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Εάν πέραν από τα 800, 500, 300 μ. υπάρχει τμήμα του οικισμού συνεκτικό ή διάσπαρτο, και βρίσκεται σε επαφή με το όριο του οικισμού, τότε περιλαμβάνεται στον οικισμό.

Εάν το παραπάνω συνεκτικό ή διάσπαρτο τμήμα δεν είναι σε επαφή με το όριο του οικισμού, τότε θεωρείται ότι αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα του οικισμού, έξω από το παραπάνω όριό του και οριοθετείται και πολεοδομείται αυτοτελώς. Διάσπαρτο τμήμα οικισμού νοείται το τμήμα που αποτελείται τουλάχιστον από 10 οικοδομές οι οποίες απέχουν μεταξύ τους ανά δύο απόσταση το πολύ 80 μ. Τα όρια οικισμού επίσης μπορούν να μετατίθενται κατά μικρή απόσταση μόνο όταν πρόκειται να ταυτιστούν με σημαντικό φυσικό ή τεχνητό εύκολα αναγνωρίσιμο στοιχείο του περιβάλλοντος ή να συσχετισθούν με εύκολα αναγνωρίσιμα και μεταξύ τους ορατά φυσικά ή τεχνητά ορόσημα, όπως διασταυρώσεις οδών, γέφυρες κτλ. Ως κέντρο του οικισμού ορίζεται το πρωτεύον κέντρο του, το οποίο συγκεντρώνει τις κύριες κοινωνικές λειτουργίες, όπως πλατεία, εκκλησία, σχολείο, κοινοτικό κατάστημα, εμπορικές εγκαταστάσεις.

Όταν δεν υπάρχει κέντρο που να προσδιορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω τότε εφαρμόζεται το γεωμετρικό κέντρο της περιοχής του οικισμού. 2 Α. Εντός των ορίων οικισμών δεν περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές:

α) δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες περιοχές.

β) καλυπτόμενες από π. δ/γματα ή υπουργικές αποφάσεις προστασίας ιστορικών τόπων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών διατηρητέων μνημείων και περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.

γ) λατομικές ζώνες αδρανών υλικών και περιοχές ασφαλείας πυλώνων ΔΕΗ.

δ) εκτάσεις που αποτελούν φυσική κληρονομιά κατά το άρθρο 2 της σύμβασης για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, η οποία έχει κυρωθεί με το ν.1126/1981 (ΦΕΚ32/Α).

ε) ζώνες πλάτους 200 μ. από τον άξονα υπεραστικών τμημάτων του βασικού εθνικού δικτύου.

στ) περιοχές γεωλογικά ή εδαφοτεχνικά ακατάλληλες για δόμηση. Β. Επίσης δεν περιλαμβάνονται κατά κανόνα πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, οι εξής εκτάσεις :

α) υψηλής γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγικότητας, καθώς και γεωργοκτηνοτροφικές εκτάσεις μεγάλης παραγωγικής σημασίας για τον οικισμό, σύμφωνα με τις φυσικές. οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιοχής. β) υφιστάμενες ή νομοθετημένες χρήσεις εμφανώς ασυμβίβαστες με τη χρήση κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος V του Μέρους αυτού.

γ) ζώνες που το πλάτος τους κυμαίνεται:- μεταξύ 80-120 μ. από τον άξονα επαρχιακής ή εθνικής οδού εκτός των αναφερομένων στην παραπάνω περίπτωση Ε. - περί τα 500 μ. από σημαντικό αρχαιολογικό χώρο ή ιστορικό τόπο. - περί τα 50 μ. από τα όρια βάλτου, χειμάρρου ή από σιδηροδρομική γραμμή. Οι παραπάνω αποστάσεις δεν ισχύουν στις περιπτώσεις όπου μέρος του οικισμού διάσπαρτο ή συνεκτικό εμπίπτει στις ζώνες αυτές,

δ) ζώνες με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θέματα που αναφέρονται σε ασφάλεια, υγιεινή, κυκλοφορία.

3. Ειδικά για τους οικισμούς που σύμφωνα με την παράγρ. 1β του άρθρου 81 έχουν εξαιρεθεί των παραλιακών (βρίσκονται μέσα στη ζώνη των 500 μ. από τον αιγιαλό και σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 100 μ.) στον προσδιορισμό της περιοχής του ορίου του οικισμού, προς την κατεύθυνση της παραλίας πρέπει μέσα στα όρια να εντάσσονται μόνο το ή τα συνεκτικά τους τμήματα.

4. Συνεκτικό ή διάσπαρτο τμήμα του οικισμού που εκτείνεται εντός περιοχής ή ζώνης ακατάλληλης για οικιστική χρήση δεν εξαιρείται του ορίου.

5. Ζώνη η οποία δεν περιλαμβάνει διάσπαρτο ή συνεκτικό τμήμα οικισμού και η οποία αποκόπτεται από τον οικισμό με φυσικούς, τεχνητούς ή διοικητικούς φραγμούς γύρω από τον οικισμό (ρέματα, χαράδρες, ακτές, λίμνες, βάλτοι, σημαντικοί οδικοί άξονες, σιδηροδρομικές γραμμές ή διοικητικά όρια ΟΤΑ) δεν περιλαμβάνεται εντός των ορίων του.

 

Αρθρο: 85

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΥΨΟΣ-ΟΡΟΦΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικοί όροι δόμησης(άρθρο 5 π.δ. 24.4/3.5.1985, άρθρο 1 παρ. 2 π.δ. 14/23.2.1987, άρθρα 1 παρ. 2 και 2 π.δ. 25.4/16.5.1989)

 

Κείμενο Αρθρου

Μετά τον καθορισμό των ορίων των οικισμών ισχύουν οι εξής όροι δόμησης:

1. Αρτιότητα.α) εντός των ορίων του οικισμού, θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας που μπορεί να κυμαίνεται από 300 μέχρι 2000 τ.μ. Μέσα στα όρια αυτά μπορεί να ορίζονται τομείς με διαφορετική αρτιότητα οικοπέδων, προκειμένου να διασφαλισθεί ο τυχόν ιδιαίτερος χαρακτήρας του οικισμού στους τομείς αυτούς.

Τα παραπάνω εμβαδά οικοπέδων εξειδικεύονται με απόφαση του νομάρχη, που εκδίδεται μετά από γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού. Για την εκπαίδευση αυτή, λαμβάνονται υπόψη τα εμβαδά που θεωρούνται αντιπροσωπευτικά του χαρακτήρα και πολεοδομικού ιστού του οικισμού.

β) κατά παρέκκλιση εντός των παραπάνω ορίων, θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν έχουν κατά την 3.5.1985 (ημερομηνία δημοσίευσης του π.δ. 24.4.1985), εφόσον δεν έχουν το ελάχιστον εμβαδόν που ορίζεται στην παρ. 1α.

γ) για την αρτιότητα των γηπέδων προσμετράται και η τυχόν έκταση που παραχωρείται από τον ιδιοκτήτη για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης και συντελεστής δόμησης:

α) το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σε 70% της επιφάνειάς τους.

β) επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων με συντελεστή δόμησης που κλιμακώνεται προοδευτικά και ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου ως εξής: -για τα πρώτα 100τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,6.

- για τα επόμενα 100 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8.

- για τα επόμενα 100 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,6.

- για το πέραν των 300 τ.μ. τμήμα επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,4.

Η συνολική επιφάνεια ορόφων στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίρια δεν μπορεί να υπερβεί τα 400 τ.μ.

γ) κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης περίπτωσης β ορίζεται: αα) για τμήμα οικοπέδου, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί χώρος για ανέγερση κτιρίου κοινής ωφέλειας, επιφάνειας πέραν των 300 τ.μ. συντελεστής δόμησης 0,8 χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια ορόφων.

ββ) για οικόπεδα τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμιγούς επαγγελματικής χρήσης ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

- για το πέραν των 300 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ. τμήμα οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,6.

-για το πέραν των 2.000 τ.μ. και μέχρι 4.000 τ.μ. τμήμα οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,5.

-για το πέραν των 4.000 τ.μ. τμήμα οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,4.

Και στις περιπτώσεις αυτές τα κτίρια ανεγείρονται χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια ορόφων.

γγ) επίσης όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 86, επιτρέπεται η υπέρβασή της συνολικής επιφάνειας ορόφων των 400 τ.μ. που ορίζεται στην περίπτωση β της παρούσας παραγράφου.

3. Σύστημα δόμησης.

Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου, αφήνεται απόσταση τουλάχιστον 2,50

μ. Μέσα στην απόσταση αυτή επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών πλάτους μέχρι ένα 1 μέτρο. Η απόσταση μεταξύ ανεξάρτητων κηρίων μέσα στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται σε 2,50 μέτρα τουλάχιστον.

4. Μέγιστο ύψος κτιρίων.

α) το μέγιστο ύψος κτιρίων ορίζεται σε 7,50 μ. Είναι δυνατό με απόφαση του νομάρχη να ορίζεται κατά περιοχές, αύξηση του παραπάνω μέγιστου ύψους μέχρι τα 8,50 μ. όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που σχετίζονται με τη διατήρηση του τυχόν ιδιαίτερου χαρακτήρα του οικισμού.

β) το μέγιστο ύψος κτιρίων σε κάθε όψη τους μετράται από την οριστική στάθμη του εδάφους (φυσικού ή διαμορφωμένου) με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 256.

γ) σε περίπτωση επιβολής στέγης με ειδικούς όρους δόμησης που εγκρίνονται με απόφαση νομάρχη επιτρέπεται υπέρβαση του μέγιστου ύψους μέχρι δύο (2) μέτρα.

δ) πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή, εκτός από αυτές που αναφέρονται παρακάτω:

- Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, καπνοσυλλέκτες, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων, πύργοι ψύξης και δοχεία διαστολής, θέρμανσης ή κλιματισμού και αντλίες θερμότητας που κατασκευάζονται κατά το άρθρο 444.

- Στέγες.

- Στηθαία, κιγκλιδώματα ασφαλείας και μόνιμες γλάστρες φυτών που κατασκευάζονται κατά το άρθρο 444.

- Κατασκευές για τη στήριξη φυτών (πέργκολες).

- Αλεξικέραυνα, κεντρικές κεραίες τηλεοράσεων και ραδιοφώνων. Όλες οι παραπάνω κατασκευές, πρέπει να αποτελούν ενιαίο αισθητικό σύνολο.

ε) Το ελάχιστο ύψος ορόφου ορίζεται σε 2,40 μ.

5. Με απόφαση νομάρχη, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ του νομού είναι δυνατό για λόγους προστασίας του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του οικισμού και του φυσικού τοπίου ή για λόγους πολεοδομικούς γενικότερα, να καθορίζονται συντελεστής δόμησης, ποσοστό κάλυψης και ύψος κτιρίων μικρότερα από τα οριζόμενα με το παρόν άρθρο, καθώς και μεγαλύτερες αποστάσεις των οικοδομών, από τα όρια του γηπέδου, κατά τμήματα ή σε όλη την έκταση του οικισμού.

6. Ειδικά για τους οικισμούς που έχουν χαρακτηρισθεί με το από19.10/13.11.1978

π. δ/γμα (Δ 594) ως παραδοσιακοί ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται για τα πρώτα 100 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου σε 1. Κατά τα λοιπά και για τους οικισμούς αυτούς ισχύουν οι υπόλοιπες διατάξεις της περίπτωσης της παραγράφου 2β. Το κεντρικό τμήμα των παραδοσιακών οικισμών που αναφέρεται στο παραπάνω π. δ/γμα ταυτίζεται, για την εφαρμογή των όρων και περιορισμών δόμησης, με το συνεκτικό τμήμα των οικισμών το αναφερόμενο στο άρθρο 84.

 

Αρθρο: 86

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Γραμμή δόμησης(άρθρο 6 π.δ. 24.4/3.5.1985, άρθρο 1 παρ. 3 π.δ.25.4/16.5.1989)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κάθε οικόπεδο για να είναι οικοδομήσιμο πρέπει να έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση. Ο παραπάνω χώρος πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 μέτρα και να εφάπτεται σε όλο το μήκος της μιας πλευράς των ορίων του οικοπέδου, όπου το πλάτος αυτό υπολείπεται των 4 μέτρων. Για να είναι το οικόπεδο οικοδομήσιμο, πρέπει με συμβολαιογραφική πράξη, της οποίας αντίγραφο κοινοποιείται με απόδειξη στον οικείο ΟΤΑ, να τεθεί σε κοινή χρήση λωρίδα οικοπέδου τόση, ώστε από το πρόσωπο του εναπομένοντος οικοπέδου μέχρι τον άξονα του κοινόχρηστου χώρου να επιτυγχάνεται πλάτος τουλάχιστον 2 μέτρων. Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται τα τμήματα του οικοπέδου που καταλαμβάνονται από οικοδομές. Σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς τα οικόπεδα που βρίσκονται μέσα στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού και εφόσον υπάρχει διαμορφωμένος παραδοσιακός ιστός είναι οικοδομήσιμα όταν έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο οποιουδήποτε πλάτους.

2α. Υφιστάμενο οικόπεδο κατά τη 16.5.1989 (ημερομηνία δημοσίευσης του π.δ. 25.4.1989), που δεν έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση, για να είναι οικοδομήσιμο πρέπει να τεθεί από τον ιδιοκτήτη σε κοινή χρήση, με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται με απόδειξη στον οικείο ΟΤΑ, λωρίδα οικοπέδου πλάτους τουλάχιστον 4 μέτρων, που να εφάπτεται καθ' όλο το μήκος της μιας πλευράς των ορίων του οικοπέδου, για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου. Ο χώρος αυτός που τίθεται σε κοινή χρήση πρέπει να συνδέει τα οικόπεδα με το υφιστάμενο σε κοινή χρήση δίκτυο κυκλοφορίας του οικισμού. Για την εξασφάλιση της σύνδεσης αυτής είναι δυνατό να γίνεται παραχώρηση σε κοινή χρήση έκτασης που ανήκει σε γειτονικές ιδιοκτησίες είτε απ' ευθείας από τους κυρίους αυτών είτε μετά από μεταβίβαση στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του οικοπέδου που στερείται τη σύνδεση.

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης α ισχύουν και για οικόπεδα που δημιουργούνται από κατάτμηση, με την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτών στον κοινόχρηστο χώρο ή το χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση είναι δώδεκα (12) μέτρα τουλάχιστον.

γ. Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της παραχώρησης της λωρίδας του οικοπέδου σε κοινή χρήση στις περιπτώσεις α και β, όταν το συνολικό μήκος της υπερβαίνει τα 50 μέτρα, είναι η έγκρισή της από την αρμόδια για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας υπηρεσία, η οποία κρίνει αν η θέση αυτής της έκτασης εξασφαλίζει τη δυνατότητα μελλοντικής ενσωμάτωσής της στο δίκτυο κυκλοφορίας του οικισμού. Για την έγκριση, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κλίμακα, ώστε να φαίνεται η σύνδεση με τον υφιστάμενο κοινόχρηστο χώρο καθώς και το γειτονικό δίκτυο κυκλοφορίας του οικισμού. Η αρμόδια υπηρεσία πριν από την έγκριση μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ΣΧΟΠ του οικείου νομού.

3. Με απόφαση νομάρχη ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας για την έκδοση της οικοδομικής άδειας υπηρεσίας και γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ του νομού, είναι δυνατό να ορίζεται για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2, πλάτος κοινόχρηστου χώρου μεγαλύτερο από τέσσερα (4) μέτρα και έως οκτώ (8) μέτρα, εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους κυκλοφοριακούς, περιβαλλοντικούς ή πολεοδομικούς.

4. Επιτρέπεται σε άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα αύξηση της δομήσιμης επιφάνειάς τους, εφόσον τμήμα του οικοπέδου αφήνεται ως ενιαία έκταση κατά μήκος της πρόσοψης του οικοπέδου και παραχωρείται στην κοινότητα χωρίς αποζημίωση από τον ιδιοκτήτη για δημιουργία κοινόχρηστου χώρου. Η αύξηση της δομήσιμης επιφάνειας υπολογίζεται σε ποσοστό 30% της επιφάνεια του παραχωρούμενου τμήματος του οικοπέδου και προστίθεται στη συνολική δομήσιμη επιφάνεια που αντιστοιχεί στο οικόπεδο πριν από την αφαίρεση του παραχωρούμενου τμήματός του. Η παραπάνω αύξηση της δομήσιμης επιφάνειας δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 300 τ.μ. Η κάλυψη του οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβεί το 70% της επιφάνειας, που απομένει ύστερα από την αφαίρεση του παραχωρούμενου τμήματός του. Το τμήμα του οικοπέδου που παραχωρείται πρέπει να είναι κατάλληλο για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων. Η παραχώρηση του τμήματος οικοπέδου εγκρίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη, που εκδίδεται μετά από γνώμη του κοινοτικού συμβουλίου και του ΣΧΟΠ του νομού, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η παραχώρηση γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία συντάσσεται και μεταγράφεται μετά την έκδοση της απόφασης του νομάρχη, η οποία και μνημονεύεται στη συμβολαιογραφική πράξη. Η συμβολαιογραφική πράξη αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση της άδειας ανέγερσης οικοδομής με αυξημένη δόμηση στο εναπομένον μετά την παραχώρηση οικόπεδο.

5. Το εναπομένον οικόπεδο μετά την παραχώρηση κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εξακολουθεί να θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο όπως απομένει μετά την παραχώρηση.

6.α. Το κτίριο τοποθετείται στη γραμμή δόμησης, όπως αυτή διαμορφώνεται με την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, είτε πιο μέσα από αυτή, κατά την κύρια όψη του, στο σύνολο ή σε τμήμα αυτής.

β. Σε οικόπεδο μεγαλύτερο των 500 τ.μ.. το κτίριο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 2,50 μέτρων από την παραπάνω οριζόμενη γραμμή δόμησης. γ. Με απόφαση του οικείου νομάρχη που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ του νομού είναι δυνατό να ορίζεται ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από το όριο των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων ή από τον άξονα της οδού διαφορετική από εκείνη που ορίζεται σης περιπτώσεις α και β, είτε για ολόκληρο τον οικισμό είτε για τμήμα του μόνο είτε και για μεμονωμένη περίπτωση, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για λόγους κυκλοφοριακούς, περιβαλλοντικούς, αρχιτεκτονικούς και φυσιογνωμίας του οικισμού.

7. Σε περίπτωση παραλιακών οικισμών και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με ειδική διάταξη (ή τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο) η οικοδομή τοποθετείται σε απόσταση:

- τουλάχιστον 15 μέτρα από την καθορισμένη γραμμή αιγιαλού και οπωσδήποτε μετά τη γραμμή παραλίας.

- τουλάχιστον 50 μέτρα από την εκτιμώμενη γραμμή αιγιαλού αν δεν έχει καθορισθεί η γραμμή αιγιαλού.

Κατ' εξαίρεση με π. δ/γμα που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του οικείου ΟΤΑ και σύμφωνη γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού είναι δυνατό να καθορίζεται γραμμή δόμησης διαφορετική από αυτήν που προκύπτει με την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν υπάρχει καθορισμένη γραμμή αιγιαλού με ζώνη παραλίας πλάτους μικρότερου από15 μέτρα συνολικά ή τμηματικά και υπάρχει διαμορφωμένη γραμμή δόμησης με πυκνή δόμηση, η γραμμή δόμησης στο τμήμα αυτό μπορεί να καθορισθεί σε απόσταση μικρότερη από15 μέτρα και πάντως όχι μέσα στη ζώνη παραλίας. Υφιστάμενα κτίσματα που βρίσκονται μέσα στη ζώνη που ορίζεται από τη γραμμή δόμησης και τη γραμμή παραλίας επιτρέπεται να επισκευάζονται μόνο για λόγους χρήσης, υγιεινής και ασφάλειας.

β) όταν δεν υπάρχει καθορισμένη γραμμή αιγιαλού και πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α μπορεί να καθοριστεί γραμμή δόμησης, όπως παραπάνω, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από την εκτιμώμενη γραμμή αιγιαλού.

γ) όταν δεν υπάρχει καθορισμένη γραμμή αιγιαλού, αλλά μεταξύ των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο προς τη θάλασσα και της θάλασσας υπάρχει φυσικά διαμορφωμένη υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 8 μέτρα, η γραμμή δόμησης μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη από 50 μέτρα και πάντως τουλάχιστον 15 μέτρα πιο μέσα από το κατώτερο σημείο της φυσικά διαμορφωμένης υψομετρικής διαφοράς.

δ) όταν δεν υπάρχει καθορισμένη γραμμή αιγιαλού και υπάρχει φυσικά διαμορφωμένη παραλία (αμμώδης, σκυρώδης, ελώδης έκταση) με βάθος μεγαλύτερο από 50 μέτρα η γραμμή δόμησης τοποθετείται σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 μέτρα. Η περίφραξη των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο στη θάλασσα τοποθετείται πάνω στη νομίμως καθορισμένη γραμμή παραλίας.

ε) στις πιο πάνω περιπτώσεις, προϋπόθεση για την ανέγερση οικοδομής στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στη θάλασσα είναι να εξασφαλίζεται με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο χώρος προσπέλασης που να έχει τεθεί σε κοινή χρήση, πλάτους τουλάχιστον 4 μέτρων, συνδεόμενος με υφιστάμενο κοινόχρηστο χώρο του οικισμού, μεταξύ του οικοπέδου και της θάλασσας.

8. Απαγορεύεται η δόμηση σε απόσταση 10 μέτρων από τις όχθες των ρεμάτων με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 349.

9. Τυχόν δυσμενέστερες διατάξεις από τις καθοριζόμενες με το παρόν άρθρο που καθορίζουν τις αποστάσεις δόμησης για εθνικές και επαρχιακές οδούς κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

10. Οι παραπάνω διατάξεις του άρθρου αυτού δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που εμπίπτουν σε τμήματα με εγκεκριμένο σχέδιο.

 

Αρθρο: 87

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-ΣΤΕΓΕΣ-ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικές διατάξεις(άρθρο 7 π.δ. 24.4/3.5.1985, άρθρο 1 παρ. 4 π.δ.14/23.2.1987, άρθρο 1 παρ. 4 π.δ. 25.4/16.5.1989)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εάν ιδιοκτησία εμπίπτει εν μέρει εντός του ορίου οικισμού και εν μέρει εκτός αυτού, τότε στην περίπτωση που το εντός του ορίου τμήμα δεν έχει την αρτιότητα που ορίζεται με την απόφαση του νομάρχη ή το σχετικό π. δ/γμα, θεωρείται ότι εντός του ορίου περιλαμβάνεται τμήμα της ιδιοκτησίας μεγέθους που αντιστοιχεί στην αρτιότητα αυτή.

2. Επιτρέπεται εντός των ορίων των οικισμών η επισκευή των κτιρίων που υπάρχουν κατά την 3.5.1985 (ημερομηνία δημοσίευσης του π.δ. 24.4.1985) έστω και αν η δόμησή τους αντίκειται στις διατάξεις αυτού.

3. Απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατηγορίας ΑΙ και ΑΙΙ της ΚΥΑ 69269/1990 εντός των εγκεκριμένων ορίων των οικισμών και εντός ζώνης που εκτείνεται περιμετρικά του οικισμού και σε απόσταση 500 μ. από τα όρια αυτού, όπως αυτά ισχύουν.

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 82, με απόφαση του νομάρχη μετά από γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ του νομού, του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης που πρέπει να διατυπωθεί σε προθεσμία 20 ημερών από την υποβολή του ερωτήματος, είναι δυνατό:

α) για οικισμούς τουριστικούς ή αξιόλογους συνεκτικούς ή περιαστικούς να καθορίζεται πλάτος ζώνης μεγαλύτερο από 500 μέτρα και έως 1.000 μέτρα.

β) για τους στάσιμους οικισμούς το πλάτος της ζώνης να μειώνεται μέχρι τα 200

μ. σε όλη την περίμετρο του οικισμού ή σε τμήμα αυτής.

γ) για όλους τους οικισμούς να καθορίζεται γραφικά ζώνη ποικίλου πλάτους όταν η εφαρμογή των παραπάνω αποστάσεων δεν είναι δυνατή (μικρή απόσταση μεταξύ των οικισμών-απαγορευτικό ανάγλυφο κ.α.) και επιβάλλεται για τις ανάγκες χωροθέτησης της βιομηχανίας. Με τον καθορισμό της παραπάνω ζώνης, μπορεί να τεθούν περιορισμοί ως προς τους βιομηχανικούς κλάδους και τη δυναμικότητα των μονάδων. λαμβανομένης πάντα υπόψη της προστασίας του περιβάλλοντος. 4.α. Κατεξαίρεση επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των υφισταμένων, εντός των περιγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο περιοχών, κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΤΕ και της ΔΕΗ.

β. Επίσης κατεξαίρεση επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των υφισταμένων, στις ίδιες, όπως παραπάνω, περιοχές βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατηγορίας ΑΙ και ΑΙΙ της ΚΥΑ 69269/1990 με απόφαση του οικείου νομάρχη ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού και αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης που συνοδεύεται απαραίτητα και από έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ανάπτυξης είναι δυνατό να καθορίζονται διαφορετικές αποστάσεις από τις καθοριζόμενες στην παράγραφο 3, για ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους με βάση τεχνικό-οικονομικά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται περιορισμοί ως προς τη δυναμικότητα των μονάδων και τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

6. Επιβάλλεται η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων στις περιπτώσεις κτιρίων κοινής ωφέλειας, τουριστικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων κατά την κρίση της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης ή και λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.

7. Στους παραλιακούς οικισμούς επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου όταν δεν υπάρχει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο.

8. Για κτίρια όγκου πάνω από δύο χιλιάδες (2.000) κ.μ. πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους, (φυσικού ή διαμορφωμένου), επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου αυτού σε μικρότερους όγκους ή σε ανεξάρτητα κτίρια, έστω και αν πρόκειται για λειτουργικά ενιαίο οικοδόμημα. Εφόσον για λόγους λειτουργικούς του κτιρίου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου αποφαίνεται για τη μελέτη του κτιρίου, η οικεία ΕΠΑΕ.

9. Σε περίπτωση που επιβάλλεται, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους δόμησης του οικισμού, στέγη από κεραμίδια απαγορεύεται η συνέχιση των οικοδομικών εργασιών, οι οποίες ακολουθούν εκείνες του φέροντος οργανισμού και των τοίχων πλήρωσης του κτιρίου, πριν από την περάτωση των εργασιών κατασκευής της στέγης. Η συνέχιση των εργασιών γίνεται μόνο μετά από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, για την παροχή δε ηλεκτρικού ρεύματος, σύνδεση με δίκτυο νερού και τηλεφώνου απαιτείται υποχρεωτικά η πιο πάνω βεβαίωση.

10. Οι τυχόν αναμονές οπλισμού στο δώμα καλύπτονται υποχρεωτικά.

11. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακάλυπτης σκάλας από το έδαφος προς τον όροφο και το δώμα με τον όρο ότι το μέγιστο πλάτος της θα είναι το πολύ 1μ. Η σκάλα αυτή δεν υπολογίζεται στη μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου έστω και αν ο κάτω από αυτή χώρος είναι κλειστός. Η εξωτερική σκάλα προς το δώμα μένει ακάλυπτη και δεν επιτρέπεται η κατασκευή οποιουδήποτε κλειστού χώρου στο δώμα.

12. Απαγορεύεται η κατασκευή του κτιρίου σε υποστυλώματα (ΡILOTIS).

 

Αρθρο: 88

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικοί όροι δόμησης(άρθρο 8 πλην της παρ.1.2 π.δ. 24.4/3.5.1985. άρθρο 1 παρ. 5 π.δ. 14/23.2.1987)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι ειδικοί όροι δόμησης των οικισμών (με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 82), καθορίζονται με απόφαση του οικείου νομάρχη μετά από γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού ανά οικισμό ή σύνολο οικισμών, οι οποίοι εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας. Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τρόπος καθορισμού ειδικών όρων.

α) Για τον καθορισμό των ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών απαιτείται υποχρεωτικά αρχιτεκτονική αναγνώριση του οικισμού . Η αναγνώριση γίνεται βάσει του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του άρθρου 98.

β) Κατά την αναγνώριση επισημαίνεται ο κυρίαρχος αρχιτεκτονικός τύπος των κτισμάτων του οικισμού. Κυρίαρχος τύπος θεωρείται ο πλέον διαδεδομένος τύπος για τον οικισμό. Κτίριο μεμονωμένο έστω και πολύ αξιόλογο δεν εκφράζει τον κυρίαρχο τύπο.

γ) Σε περίπτωση κατά την οποία οικισμός έχει αλλοιωθεί εντελώς ώστε να μη διαθέτει παραδοσιακά πρότυπα τρόπου και μορφής δόμησης, ως κυρίαρχος τύπος θεωρείται αυτός των αμέσως γειτονικών προς τον οικισμό.

3. Περιεχόμενο των ειδικών όρων δόμησηςα) Οι ειδικοί όροι δόμησης αφορούν κατ' αρχήν όλους τους οικισμούς.

β) Αδιάφοροι οικισμοί: Για την περίπτωση οικισμού ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως «αδιάφορος» κατά τους ορισμούς του παρόντος κεφαλαίου , είναι δυνατό να επιβάλλονται οι παρακάτω ενδείξεις του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης: αα) ο τρόπος κάλυψης και σε περίπτωση στέγης η επικάλυψη κατά το υλικό και το χρώμα του υλικού αυτού (π.χ. βυζαντινό κεραμίδι, χρώμα).

ββ) οι επιφάνειες των όψεων του κτιρίου σε ό,τι αφορά τους χρωματισμούς τους. γγ) οι ανοιχτοί εξώστες ως προς τη θέση τους στις όψεις του κτιρίου και το πλάτος τους.

δδ) τα στηθαία ή κιγκλιδώματα εξωστών, εξωτερικών κλιμάκων και δωμάτων ως προς το υλικό κατασκευής τους.

εε) Τα εξωτερικά ανοίγματα ως αναλογία στο σύνολο των όψεων του κάθε ορόφου του κτιρίου.

ζζ) η περίφραξη του οικοπέδου σχετικά με τον τύπο και το χρωματισμό της περίφραξης.

γ) Ενδιαφέροντες οικισμοί: Για την περίπτωση οικισμού ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί «ενδιαφέρων», κατά τους ορισμούς του παρόντος κεφαλαίου, υποχρεωτικά επιβάλλονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.β και οι παρακάτω ενδείξεις του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης:

αα) τα εμφανή υλικά των όψεων του κτιρίου.

ββ) τα εξωτερικά ανοίγματα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του υπέρθυρου (πρεκιού). γγ) τα εξωτερικά κουφώματα ως προς το υλικό κατασκευής, τον τύπο και το χρώμα τους.

δ) Αξιόλογοι οικισμοί: Για την περίπτωση οικισμού «αξιόλογου» κατά τους ορισμούς του παρόντος κεφαλαίου, οι ειδικοί όροι δόμησης υποχρεωτικά επιβάλλουν την τήρηση όλων των ενδείξεων του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης.

ε) Για τις περιπτώσεις οικισμών αδιάφορων και οικισμών ενδιαφερόντων οι υπόλοιπες ενδείξεις του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης αναφέρονται στη σχετική απόφαση και είναι δυνητικές για τον ιδιοκτήτη ή το μελετητή.

 

Αρθρο: 89

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΡΙΣΗ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Πολεοδόμηση και επέκταση των οικισμών(άρθρο 2 π.δ. 20/30.8.1985, άρθρο 2 παρ. 1 π.δ.14/23.2.1987)

 

Κείμενο Αρθρου

Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου πολεοδομούνται:

1. ΄Όλες οι περιοχές που βρίσκονται μέσα στα όρια των οικισμών που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84.

2. Από τις περιοχές που βρίσκονται εκτός των ορίων των παραπάνω οικισμών πολεοδομούνται οι εξής:

α) για τις κατηγορίες οικισμών περιαστικών, παραλιακών, τουριστικών, δυναμικών όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 81 :

αα) διάσπαρτα δομημένες περιοχές συνεχόμενες ή μη με τα όρια του οικισμού, με απόσταση κτισμάτων μεταξύ τους, ίση ή μικρότερη των 80 μ. και σύνολο τουλάχιστον 10 οικοδομών. Ως οικοδομή νοείται κάθε κτίσμα το οποίο ανεξάρτητα από τη χρήση του έχει εμβαδόν τουλάχιστον 10 τ.μ. Οι περιοχές αυτές πολεοδομούνται κατά προτεραιότητα.

ββ) αδόμητες περιοχές συνεχόμενες ή μη με τα όρια του οικισμού για την κάλυψη αναγκών κατοικίας και αναγκών σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους. β) για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικισμών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 81, επιτρέπεται η πολεοδόμηση περιοχών που μπορεί να είναι και μη συνεχόμενες εκτάσεις του υπάρχοντος οικισμού, κατά προτίμηση εντός των ορίων του δήμου ή της κοινότητας, εφόσον η εντός του ορίου του οικισμού περιοχή δεν επαρκεί για την κάλυψη αναγκών κατοικίας ή αναγκών σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.

3. Κατεξαίρεση ο καθορισμός κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων εντός των ορίων των οικισμών μπορεί να γίνει με έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τη διαδικασία και τις διατάξεις του κεφαλαίου Ζ' του Μέρους αυτού, με απόφαση του οικείου νομάρχη.

4. Δεν επιτρέπεται η πολεοδόμηση περιοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, εφόσον αυτή είναι αντίθετη με τους όρους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και με τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και η διαφύλαξη της γεωργικής γης ψηλής παραγωγικότητας.

5. Με απόφαση του οικείου νομάρχη ή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για τους οικισμούς του άρθρου 82, μετά από πρόταση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί οι προς πολεοδόμηση περιοχές να ακολουθούν τις διατάξεις του κεφαλαίου Α' του Μέρους ΙΙ.

 

Αρθρο: 90

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία εκπόνησης και περιεχόμενο πολεοδομικής μελέτης.(άρθρο 3 π.δ. 20/30.8.1985, άρθρο 2 παρ. 2 π.δ. 14/23.2.1987)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για την πολεοδόμηση ή επέκταση οικισμού συντάσσεται πολεοδομική μελέτη. Η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της πολεοδομικής μελέτης γίνεται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα. Η διαδικασία μπορεί επίσης να κινηθεί από την οικεία νομαρχία μετά από γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ του νομού ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

2. Η πολεοδομική μελέτη εναρμονίζεται με τις αρχές, τους στόχους και τις κατευθύνσεις των χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων των νομών, των μελετών του ΓΠΣ και των αντίστοιχων ΖΟΕ με τις μελέτες αρχιτεκτονικής αναγνώρισης της χώρας, όπως και τις μελέτες της οριοθέτησης των οικισμών και των ζωνών οικιστικής καταλληλότητάς τους, εφόσον αυτές υπάρχουν για την ευρύτερη περιοχή τους, εγκεκριμένες ή όχι.

Ως ευρύτερη περιοχή νοείται ολόκληρη η περιοχή του δήμου ή της κοινότητας που υπάγεται ο οικισμός ή ομάδα δήμων και κοινοτήτων που βρίσκονται σε λειτουργική εξάρτηση από τον οικισμό.

3. Η πολεοδομική μελέτη εκπονείται για την περίπτωση (α) της επόμενης παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου σε απλά τοπογραφικά (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) διαγράμματα και για τις περιπτώσεις β έως και ζ της ίδιας παραγράφου σε οριζοντιογραφικά, υψομετρικά και κτηματογραφικά διαγράμματα ή αν δεν υπάρχει κτηματογραφικό διάγραμμα, σε απλά τοπογραφικά διαγράμματα. Περιλαμβάνει επίσης τους απαραίτητους χάρτες, διαγράμματα και κείμενα ώστε να περιέχει τα στοιχεία που απαιτούνται από το παρόν άρθρο.

4. Η πολεοδομική μελέτη περιέχει:

α) εκτίμηση των πληθυσμιακών μεγεθών και των περιβαλλοντικών δυνατοτήτων με βάση τις χρήσεις γης και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κατ' αρχήν οριοθέτηση των προς πολεοδόμηση περιοχών του δήμου ή της κοινότητας, καθώς και εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχει η ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή, στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

β) την οριστικοποίηση των ορίων των προς πολεοδόμηση περιοχών σε συνδυασμό με το όριο του οικισμού που καθορίζεται με την απόφαση του νομάρχη.

γ) την οριοθέτηση των συνεκτικών τμημάτων των οικισμών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 84 παρ.1.

δ) τη γενική πρόταση οργάνωσης σε τυχόν γειτονιές, την εκτίμηση αναγκών σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, τον τρόπο ανάπτυξης ή αναμόρφωσης του οικισμού και την κατά προσέγγιση έκταση γης που προκύπτει από τις εισφορές σε γη.

ε) τις ζώνες χρήσεων γης του οικισμού και τους σχετικούς περιορισμούς, απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις.

στ) τα διαγράμματα βασικών δικτύων υποδομής

ζ) τους όρους δόμησης

5. Η πολεοδομική μελέτη αποτελείται από:

α) το πολεοδομικό σχέδιο των προς πολεοδόμηση περιοχών του οικισμού που συντάσσεται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

β) τον πολεοδομικό κανονισμό και

γ) έκθεση που να περιγράφει και να αιτιολογεί τις προτεινόμενες από τη μελέτη ρυθμίσεις

6. Ο συντελεστής δόμησης που ορίζεται για τις περιοχές επέκτασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,8 και ο αριθμός των ορόφων των κτιρίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δύο (2).

Οι υπόλοιποι όροι δόμησης εναρμονίζονται με τους ειδικούς όρους δόμησης κάθε περιοχής, όπως ορίζονται με απόφαση του νομάρχη σύμφωνα με το άρθρο 88.

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται οι ειδικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες εκπονούνται οι πολεοδομικές μελέτες, τα τοπογραφικά και κτηματογραφικά διαγράμματα.

 

Αρθρο: 91

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης(άρθρο 4 π.δ. 20/30.8.1985)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η πολεοδομική μελέτη με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 82 εγκρίνεται με απόφαση του νομάρχη ύστερα από γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ του νομού και του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατά τη διαδικασία του άρθρου 154 εκτός από τους οικισμούς που έχουν χαρακτηρισθεί είτε ως αξιόλογοι βάσει του άρθρου 81 παρ. 2 είτε ως παραδοσιακοί. Στην περίπτωση αυτή η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται με π. δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ κατά τη διαδικασία του άρθρου 154. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να ζητήσει και τη γνώμη του ΣΧΟΠ της περιφέρειας.

Η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης περιλαμβάνει τα στοιχεία α και β της παρ. 5 του άρθρου 90.

2. Η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά τις διατάξεις του ν.δ. της 17.7/16.8.1923.

 

Αρθρο: 92

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΔΙΑΝΟΙΞΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Εισφορά σε γη(άρθρο 5 π.δ. 20/30.8.1985)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο και βρίσκονται εκτός των ορίων των οικισμών συμμετέχουν με εισφορά σε γη στη δημιουργία των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και γενικά στην ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών με τις ακόλουθες διακρίσεις.

2. Η εισφορά σε γη κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, η οποία υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού μέχρι 250 τ.μ. ποσοστό 5%.

β) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 250 τ.μ. μέχρι 1.000 τ.μ. ποσοστό 10%.

γ) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 τ.μ. μέχρι 2.000 τ.μ. ποσοστό 15%.

δ) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 2.000 τ.μ. μέχρι 4.000 τ.μ. ποσοστό 20%.

ε) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 4.000 τ.μ. μέχρι 10.000 τ.μ. ποσοστό 25%.

στ) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 10.000 τ.μ., ποσοστό 30%.

3. Σε περίπτωση που η συμμετοχή σε γη πρέπει να ληφθεί από μη ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας αλλά κατά την κρίση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, το τμήμα γης που πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς δεν είναι αξιοποιήσιμο πολεοδομικά ή η αφαίρεσή του είναι φανερά επιζήμια για την ιδιοκτησία, μπορεί να μετατρέπεται σε ισάξια χρηματική συμμετοχή που διατίθεται αποκλειστικά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, κοινωφελών χρήσεων και σκοπών.

Για την πραγματοποίηση της μετατροπής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 93.

Τα εδαφικά τμήματα που προέρχονται από εισφορά σε γη διατίθενται κατά σειρά προτεραιότητας:

α) για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων μέσα στην ίδια πολεοδομική ενότητα.

β) για την παραχώρηση οικοπέδων σε ιδιοκτήτες της ίδιας πολεοδομικής ενότητας, των οποίων τα οικόπεδα ρυμοτομούνται εξ ολοκλήρου ή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από το καθοριζόμενο στην παρ.2 και εφόσον δεν είναι δυνατή η τακτοποίησή τους σύμφωνα με τους κατά το άρθρο 48 τρόπους.

γ) για κοινωφελείς χώρους και σκοπούς μέσα στην ίδια πολεοδομική ενότητα.

δ) για τη δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων και σκοπών για τις γενικότερες ανάγκες της περιοχής.

4. Οι ιδιοκτησίες που ανήκουν στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κατά το μέρος που από την πολεοδομική μελέτη προορίζονται για τη δημιουργία κοινωφελών χώρων της αρμοδιότητας του δημόσιου φορέα στον οποίο ανήκουν ή διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς με ανταλλαγή, παραχώρηση ή άλλο τρόπο μεταξύ των αντίστοιχων φορέων, θεωρούνται αυτοδίκαια εισφερόμενες για το σκοπό που προορίζονται και δεν υπόκεινται κατά το μέρος αυτό σε άλλη εισφορά γης.

5. Οι με οποιοδήποτε τρόπο σχηματισμένοι μέσα στην πολεοδομούμενη εκτός των ορίων του οικισμού περιοχή κοινόχρηστοι χώροι, θεωρούνται ως νόμιμα υπάρχοντες και δεν λαμβάνονται υπόψη υπέρ των ιδιοκτητών για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη.

6. Οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός των καθορισθέντων σύμφωνα με το άρθρο 83 ορίων των οικισμών και εντάσσονται σε πολεοδομικό σχέδιο υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων που προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη. Για το ποσοστό της συμμετοχής, τη διαδικασία προσδιορισμού και τον τρόπο βεβαίωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Β' του Μέρους ΙΙΙ.

Με απόφαση του νομάρχη μετά από πρόταση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι δυνατό να υπαχθούν στις ρυθμίσεις περί εισφορών του παρόντος και του επόμενου άρθρου περιοχές εντός των ορίων των οικισμών που καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 83.

 

Αρθρο: 93

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εισφορά σε χρήμα(άρθρο 6 π.δ. 20/30.8.1985)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που περιλαμβάνονται σε πολεοδομούμενες περιοχές εκτός των ορίων των οικισμών και διατηρούνται ή διαμορφώνονται σε νέα ακίνητα, συμμετέχουν με καταβολή χρηματικής εισφοράς στην αντιμετώπιση της δαπάνης για την κατασκευή των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων.

Η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού μέχρι 250 τ.μ., ποσοστό 1%.

β) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 250 τ. μ. μέχρι 500 τ. μ., ποσοστό 2% της αξίας των ακινήτων.

γ) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ. μ. μέχρι 1.000 τ. μ., ποσοστό 4% της αξίας των ακινήτων.

δ) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 τ.μ. μέχρι 2.000 τ.μ., ποσοστό 6% της αξίας των ακινήτων.

ε) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 2.000 τ.μ. μέχρι 4.000 τ.μ., ποσοστό 8% της αξίας των ακινήτων.

στ) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 4.000 τ.μ. μέχρι 10.000 τ.μ., ποσοστό 10% της αξίας των ακινήτων.

ζ) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 10.000 τ.μ., ποσοστό 12% της αξίας των ακινήτων.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 46.

 

Αρθρο: 94

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΖΑΑ ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΖΕΠ

 

Τίτλος Αρθρου
Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) και Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ) (άρθρο 7 π.δ. 20/30.8.1985)

 

Κείμενο Αρθρου

Για τις ΖΕΠ και ΖΑΑ ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 52 έως 62 και 63 έως 78 αντίστοιχα, εκτός από το ύψος της εισφοράς σε γη και χρήμα για το οποίο εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 92 και 93.

 

Αρθρο: 95

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ) ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης(άρθρο 8 π.δ. 20/30.8.1985)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 48 με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 92.

2. Στις περιοχές του άρθρου 89 εφόσον με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης η ρυμοτομική γραμμή συμπίπτει με το όριο των διαμορφωμένων κοινόχρηστων χώρων μπορεί σης ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο στους χώρους αυτούς η οικοδομική άδεια να χορηγείται πριν κυρωθεί η πράξη εφαρμογής. Επίσης άδεια μπορεί να χορηγείται πριν κυρωθεί η πράξη εφαρμογής σε περιπτώσεις διαπλάτυνσης υφιστάμενων δρόμων και σε οποιαδήποτε περίπτωση που, κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας, μπορεί να καθορισθεί η ρυμοτομική γραμμή και εφόσον η πολεοδομική μελέτη προβλέπει στη θέση αυτή προκήπιο.

3. Όταν κατά την κρίση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας η εισφορά της ιδιοκτησίας σε γη δεν είναι αξιοποιήσιμη ή η αφαίρεσή της είναι φανερά επιζήμια για την ιδιοκτησία και μετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε χρήμα, τότε Προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας πριν από την κύρωση της πράξης εφαρμογής είναι η προκαταβολή από τον ιδιοκτήτη για υποχρεώσεις του σε γη και χρήμα σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 93, ποσού ίσου προς το 10% των υποχρεώσεών του, όπως υπολογίζονται βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ίδιου για το εμβαδόν και την αξία του ακινήτου του.

Όταν τμήμα της ιδιοκτησίας διατίθεται για οποιονδήποτε από τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 92 τότε για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ο ιδιοκτήτης προκαταβάλλει με βάση την υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου το 20% των υποχρεώσεών του για την εισφορά σε χρήμα. Η Προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει αν το ρυμοτομούμενο ή οπωσδήποτε παραχωρούμενο τμήμα είναι μεγαλύτερο της εισφοράς σε γη που αναλογεί στην ιδιοκτησία.

4. Η έκδοση της οικοδομικής άδειας πριν από την πράξη εφαρμογής γίνεται με βάση το σχήμα και το εμβαδόν του οικοπέδου που κατά τον υπολογισμό της πολεοδομικής υπηρεσίας θα προκύψουν από την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης και την απόδοση της εισφοράς της ιδιοκτησίας σε γη.

5. Οι ακριβείς υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 93 προσδιορίζονται με την κύρωση της πράξης εφαρμογής και από το ποσό που αναλογίζεται έναντι των εισφορών. αφαιρείται το ποσό που τυχόν κατέβαλε για την έκδοση άδειας, το δε υπόλοιπο καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 92 και 93.

Τυχόν διαφορά του τελικού εμβαδού του οικοπέδου με αυτό που υπολογίσθηκε από την πολεοδομική υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας, πριν από την πράξη εφαρμογής, τακτοποιείται με την καταβολή από τον ιδιοκτήτη στο Δημόσιο ή αντίστροφα της αντίστοιχης αξίας σε χρήμα.

 

Αρθρο: 96

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταβατικές διατάξεις(άρθρο 10 π.δ. 24.4/3.5.1985, άρθρο 1 παρ. 7 π.δ. 14/23.2.1987)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όρια οικισμών προ του 1923 που καθορίστηκαν με αποφάσεις νομαρχών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

2.α. Οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης καθορισμού των ορίων και κατάταξης των οικισμών σε κατηγορίες και ισχύουν, εκτελούνται ή αναθεωρούνται, χωρίς αύξηση του όγκου του κτιρίου, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον είναι ευμενέστερες. Επίσης, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, αν είναι ευμενέστερες, εκδίδονται, εκτελούνται και αναθεωρούνται οι άδειες, χωρίς να αποκλείεται ο συνδυασμός των προγενέστερων και των νέων διατάξεων και χωρίς αύξηση του όγκου του κτιρίου, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης καθορισμού των ορίων και κατάταξης του οικισμού σε κατηγορίες:

αα) έχει υποβληθεί σχετική αίτηση με όλα τα σχέδια και τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις ή

ββ) έχουν θεωρηθεί από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία τα σχέδια του προελέγχου που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ή

γγ) έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα μέσα στην τελευταία τριετία και ισχύει μελέτη ειδικού κτιρίου, σχετική με τη λειτουργικότητά του με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση προϊσχύουσες διατάξεις.

δδ) αν η οικοδόμηση έχει, μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης καθορισμού των ορίων κλπ, συμφωνηθεί ή προσυμφωνηθεί με δημόσιο έγγραφο (σύμβαση) ή εάν προβλέπεται με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας.

εε) αν αφορούν ανέγερση κτιρίου για το οποίο έχει προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός βάσει της με αριθ. Ε. 27960/1665/7/30.9.1970 (ΦΕΚ 684/Β) απόφασης του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει του άρθρου 11 παρ.5 του ν. 716/1977.

β. Στην περίπτωση ββ της παραγράφου αυτής οι προϊσχύουσες διατάξεις εφαρμόζονται, αν η αίτηση για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας με όλα τα απαιτούμενα σχέδια και δικαιολογητικά υποβληθεί μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση της απόφασης καθορισμού των ορίων, ενώ στις περιπτώσεις γγ, δδ και εε η προθεσμία αυτή είναι δύο έτη.

Στην πιο πάνω περίπτωση αα, οι προϊσχύουσες διατάξεις εφαρμόζονται εφόσον δεν τεθεί ο φάκελος στο αρχείο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 

Αρθρο: 97

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Καταργούμενες-διατηρούμενες διατάξεις(άρθρο 9 π.δ. 24.4/3.5.1985, άρθρο 10 π.δ. 20/30.8.1985, άρθρο 1 παρ. 6 π.δ. 14/23.2.1987, άρθρο 1 παρ. 5 π.δ. 25.4/16.5.1989)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης καθορισμού των ορίων των οικισμών, κατάταξης των οικισμών σε κατηγορίες και τον προσδιορισμό της αρτιότητας των γηπέδων, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παρόντος κεφαλαίου και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των εξής διαταγμάτων:

α) του από 2/13.3.1981 π. δ/τος (ΦΕΚ 138Δ), όπως εκάστοτε ισχύει.

β) του από 25.8/1.9.1969 π. δ/τος (ΦΕΚ 164Δ), όπως εκάστοτε ισχύει.

γ) του από 6/17.10.1978 π. δ/τος (ΦΕΚ 538Δ), όπως εκάστοτε ισχύει.

δ) του από 6/23.12.1982 π. δ/τος (ΦΕΚ 588Δ) και οι αποφάσεις νομαρχών που εκδόθηκαν για την εφαρμογή του.

ε) των ειδικών διαταγμάτων ή αποφάσεων νομαρχών που καθορίζουν όρους δόμησης σε μη χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς χωρίς σχέδιο.

2. Εξακολουθούν να ισχύουν ειδικά διατάγματα ή αποφάσεις νομαρχών που καθορίζουν όρους δόμησης σε οικισμούς ή τμήματα αυτών με εγκεκριμένο σχέδιο.

3. Ειδικά διατάγματα που χαρακτηρίζουν παραδοσιακούς οικισμούς και καθορίζουν όρους και περιορισμούς δόμησης αυτών κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

Για τους οικισμούς που χαρακτηρίστηκαν παραδοσιακοί με το από19.10/13.11.1978

π. δ/γμα (Δ' 594) εφαρμόζονται οι όροι δόμησης που καθορίζονται με την παράγραφο 2 του άρθρου 85 αντί για τους αντίστοιχους όρους δόμησης του παραπάνω από19.10/13.11.1978 π. δ/τος.

 

Αρθρο: 98

Ημ/νία: 27.07.1999

 

Τίτλος Αρθρου
Παράρτημα

 

Κείμενο Αρθρου

(Περιέχει το παρ/μα Δελτίου Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης, το οποίο παραλείπεται, βλ. οικείο ΦΕΚ)

 

Αρθρο: 99

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αντικείμενο(άρθρο 62 παρ. 8 ν. 947/1979, άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1337/1983, άρθρο 8 παρ. 17 ν. 1512/1985)

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι

Δόμηση οικισμών που προϋπάρχουν του έτους 1923 και στερούνται εγκεκριμένου σχεδίου

Στις διατάξεις του παρόντος τμήματος υπάγονται οι υφιστάμενοι πριν από το έτος 1923 οικισμοί οι οποίοι στερούνται εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Στην περίπτωση που έχουν πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και δεν έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου κεφαλαίου Β', από τις διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται τα άρθρα 102 και επόμενα.

 

Αρθρο: 100

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξουσιοδοτική διάταξη - τρόπος καθορισμού ορίων οικισμού(άρθρο 62 παρ. 8 ν. 947/1979, άρθρο 1 π.δ. 2/13.3.1981, άρθρο 3 παρ.1 ν. 2242/1994)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα όρια των οικισμών που προϋπάρχουν της 16.8.1923 μπορεί να καθορίζονται με απόφαση του οικείου νομάρχη που συνοδεύεται από σχεδιάγραμμα το οποίο δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση μαζί με την απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατ' εξαίρεση ο καθορισμός των ορίων οικισμών, παραλιακών της παρ. 1β του άρθρου 81, οικισμών που βρίσκονται σε περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή εφαπτομένων δασών ή δασικών εκτάσεων καθώς και οικισμών που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες προστατεύονται κατά τα άρθρα 18 και19 του ν.1650/1986, ή βάσει διεθνών συνθηκών, γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από γνώμη του οικείου ΟΤΑ και του ΣΧΟΠ του νομού.

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων προβλέπονται τα στοιχεία εκτίμησης κατά τον καθορισμό των ορίων, η τηρητέα διαδικασία για τον καθορισμό αυτό και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

3. Η ύπαρξη των οικισμών που προϋπάρχουν της 16.8.1923 και στερούνται εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να αποδεικνύεται με συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία όπως π.χ. απογραφή, απόφαση για χαρακτηρισμό οικισμού ως υφιστάμενου πριν από το έτος 1923, πράξη της Διοίκησης, συμβόλαια.

4. Τα όρια των οικισμών αυτών πρέπει:

α) Να περιλαμβάνουν οικοδομές, οικόπεδα αδόμητα, κοινωφελείς, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, εκκλησίες κ.λ.π.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να συναρτώνται άμεσα με την έννοια και τη λειτουργικότητα του οικισμού.

β) Να προσδιορίζουν ενιαία έκταση ή και τμήματα μη συνεχόμενα εάν ο οικισμός είναι διαμορφωμένος σε διακεκριμένες οικιστικές ενότητες (όπως συνοικισμοί, συστάδες οικοδομών).

γ) Να ακολουθούν κατά το δυνατόν φυσικά ή τεχνητά όρια.

5. Κατά τον καθορισμό των ορίων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και τυχόν προγενέστερη πράξη της Διοίκησης για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού.

6. Περιοχές οι οποίες από την υφιστάμενη χρήση, (δάση, καλλιεργούμενες εκτάσεις, αγροί κ.λ.π.) τεκμαίρεται ότι δεν αποτελούν μέρη του οικισμού αποκλείονται να περιληφθούν μέσα στα όρια αυτού.

 

Αρθρο: 101

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία καθορισμού ορίων οικισμού(άρθρο 2 παρ. 2, 3, 4 και 5 π.δ.2/13.3.1981)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η απόφαση του Νομάρχη και το π. δ/γμα της παρ.1 του προηγούμενου άρθρου εκδίδεται μετά γνώμη του οικείου ΣΧΟΠ του νομού, του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της αρμοδίας νομαρχιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

2. Η διαδικασία για τον καθορισμό των ορίων των παραπάνω οικισμών κινείται από τον οικείο ΟΤΑ, μπορεί δε να κινηθεί και από την οικεία νομαρχία.

3. Στην περίπτωση που η διαδικασία κινείται από τον ΟΤΑ, η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εκτίθεται με το σχετικό σχεδιάγραμμα ή αεροφωτογραφία στο δημαρχείο ή το κοινοτικό κατάστημα, επί δέκα πέντε ημέρες. Το κοινό ειδοποιείται σχετικά από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας με γενική πρόσκληση που τοιχοκολλάται στα δημοσιότερα μέρη του οικισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσα στην προθεσμία αυτή να λάβουν γνώση των παραπάνω στοιχείων και να υποβάλλουν γραπτά στον Ο.Τ.Α. τις τυχόν ενστάσεις τους κατ' αυτών. Ο ΟΤΑ είναι υποχρεωμένος να τις διαβιβάσει μαζί με τη σχετική γνωμοδότησή του στη νομαρχία.

Η αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας στην οποία κοινοποιείται η κατά το πρώτο εδάφιο απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι υποχρεωμένη μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη λήψη της απόφασης να αποστείλει τις απόψεις της στη νομαρχία.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή η απάντηση της παραπάνω υπηρεσίας θεωρείται θετική.

4. Στην περίπτωση που η διαδικασία κινείται από το νομάρχη ή από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ η σχετική μελέτη αποστέλλεται στον οικείο ΟΤΑ και κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας για γνωμοδότηση, η οποία πρέπει να εκδίδεται και να κοινοποιείται στην οικεία νομαρχία μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη λήψη της σχετικής μελέτης.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή η γνωμοδότηση θεωρείται θειική. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να εκπληρώνονται από τον οικείο ΟΤΑ τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία ο νομάρχης ή ο Υπουργός μπορεί μετά σύμφωνη γνώμη του κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού συμβουλίου να προβαίνει στην έκδοση της σχετικής απόφασης ή του π. δ/γματος για καθορισμό των ορίων και χωρίς τη γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

5. Και στις δύο περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 η γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ του νομού πρέπει να εκδίδεται μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την υποβολή στη νομαρχία των στοιχείων της σχετικής διαδικασίας από τον ΟΤΑ.

 

Αρθρο: 102

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρτιότητα(άρθρο 4 π.δ. 2/13.3.1981, άρθρο 1 π.δ. 19/28.8.1981)

 

Κείμενο Αρθρου

1.α) Άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα οικόπεδα που έχουν ελάχιστο εμβαδόν 2.000 τ.μ. και πρόσωπο σε υφιστάμενο κοινόχρηστο χώρο.

β) Ειδικά τα οικόπεδα που βρίσκονται σε οικισμούς απομακρυσμένους από αστικά κέντρα (ορεινούς, δυσπρόσιτους κ.λ.π.) και οι οποίοι, επί πλέον, δεν εμφανίζουν έντονη ανάπτυξη και έχουν κατά την τελευταία απογραφή πραγματικό πληθυσμό κάτω των 800 κατοίκων, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον έχουν εμβαδόν 500 τ.μ. και πρόσωπο σε υφιστάμενο κοινόχρηστο χώρο.

Οι οικισμοί αυτοί καθορίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου νομάρχη μετά από πρόταση του οικείου κοινοτικού συμβουλίου και μετά γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού. Η πρόταση του κοινοτικού συμβουλίου με πρόσκληση για υποβολή ενστάσεων, αναρτάται επί ένα μήνα στο κοινοτικό κατάστημα και όσοι έχουν έννομο συμφέρον, μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις προς τον οικείο νομάρχη μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα της τοιχοκόλλησης.

Οι ενστάσεις παραδίδονται στο γραμματέα της κοινότητας με απόδειξη παραλαβής. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η πρόταση του κοινοτικού συμβουλίου με τις υποβληθείσες ενστάσεις διαβιβάζονται στο νομάρχη, ο οποίος αποφασίζει μέσα σε προθεσμία ενός μήνα, διαβιβάζει δε την απόφαση με το σχετικό φάκελο στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ο οποίος μπορεί να ακυρώσει την απόφαση του νομάρχη μέσα σε ένα δίμηνο.

Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία η απόφαση του νομάρχη καθίσταται εκτελεστή και δημοσιεύεται με δική του φροντίδα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και αρχίζει η ισχύς της.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που έχουν

α) κατά την 13.3.1981 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 2.3.1981 π.δ.): Ελάχιστο εμβαδόν: 300 τ.μ. και

β) κατά την 25.7.1979 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 19.7.1979 π.δ.): Ελάχιστο εμβαδόν: 150 τ.μ.

3. Επίσης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν είχαν κατά την 2.7.1968 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 15.6.1968 π.δ.).

 

Αρθρο: 103

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης-Συντελεστής δόμησης(άρθρο 5 παρ. 2 και άρθρο 7 π.δ. 2/13.3.1981, άρθρο 2 παρ.1 π.δ.19/28.8.1981, άρθρο 1 π.δ. 21.9/8.10.1982)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σε 60% της επιφανείας αυτών στις περιοχές όπου ίσχυε πριν από την ισχύ του ν. 1577/1985 το σύστημα των πτερύγων και σε 70% στις περιοχές όπου ίσχυε το συνεχές σύστημα.

2. Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σε 0,80 με τις εξής αποκλίσεις:

α) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και κτίρια αμιγούς επαγγελματικής χρήσης για την επιπλέον των 2.000 τ.μ. επιφάνεια του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,40.

Καμία παρέκκλιση δεν μπορεί να χορηγείται εκτός της διασποράς των κτισμάτων στο γήπεδο και του αριθμού των ορόφων οι οποίοι δεν μπορεί να υπερβαίνουν του 3 κατά την κρίση της οικείας ΕΠΑΕ.

β) Για κτίρια κοινής ωφέλειας για την επιπλέον των 2.500 τ.μ. επιφάνεια του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,40.

γ) Για κατοικία και λοιπές χρήσεις, ισχύουν τα εξής:

Σε οικόπεδα επιφάνειας μέχρι 2.000 τ.μ. η συνολική επιφάνεια των ορόφων που μπορούν ν' ανεγερθούν δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τα 400 τ.μ. Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω συνολική επιφάνεια μπορεί να μην είναι μικρότερη των 300 τ.μ. τηρουμένης της διάταξης της παρ.1 του παρόντος άρθρου. Για το επιπλέον των 2.000 τ.μ. εμβαδόν των οικοπέδων ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,05, και η συνολική επιφάνεια των ορόφων που μπορούν ν' ανεγερθούν υπολογίζονται ως εξής:

Συνολική επιφάνεια ορόφων που μπορούν να ανεγερθούν = 400 + (εμβαδόν οικοπέδου-2000) Χ 0,05.

Η διασπορά των κτισμάτων στο γήπεδο είναι υποχρεωτική εάν το κρίνει απαραίτητο η οικεία ΕΠΑΕ.

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων με επιφάνεια μικρότερη των 300 τ.μ. ορίζεται ως εξής: Για τα οικόπεδα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση με 100 τ.μ. συντελεστής δόμησης 1,6 με μέγιστο ποσοστό κάλυψης 800/ό.

Για τα οικόπεδα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση με 200 τ.μ. ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,20. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η συνολική επιφάνεια των ορόφων να είναι 160 τετραγωνικά μέτρα και το ποσοστό κάλυψης να προσδιορίζεται από την παρακάτω σχέση:

ΠΚ = 160/2Ε, όπου Ε το εμβαδόν του οικοπέδου.

Για τα οικόπεδα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση με 300 τ.μ. ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,0. Στην περίπτωση αυτή η συνολική επιφάνεια των ορόφων επιτρέπεται να είναι 240 τ. μ.

 

Αρθρο: 104

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-ΣΤΕΓΕΣ-ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΨΟΣ-ΟΡΟΦΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Μέγιστος αριθμός ορόφων και μέγιστο ύψος κτιρίων (άρθρο 6 παρ.1, 2, 3 και 4, άρθρο 8 παρ.1 και 2 π.δ.2/13.3.1981)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δύο (2) ανεξαρτήτως του πλάτους της οδού, με δυνατότητα κατασκευής και τρίτου ορόφου λόγω κλίσεως του εδάφους, χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης.

2. Ως μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζονται τα 7,50 μ. Το ύψος αυτό μετράται από το ψηλότερο σημείο της τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Το κτίριο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση λόγω κλίσης του εδάφους να υπερβεί το μέγιστο ύψος των 10 μέτρων σε οποιοδήποτε σημείο αυτού.

3. Σε περίπτωση προσθήκης καθ' ύψος ορόφου σε νόμιμα υφιστάμενο κατά τη 13.3.1981 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 2.3.1981 π.δ.) κτίριο επιτρέπεται υπέρβαση του κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου μέγιστου ύψους των 7,50 μ. μέχρι 1,00 μ., με εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του παρόντος.

4. Πάνω από το καθοριζόμενο, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή εκτός από συμπαγές στηθαίο, κτιστή αποθήκευσης νερού, ύψους έως ένα μέτρο, στέγη και καπνοδόχοι.

5. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης τα σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μέγιστα ύψη προσαυξάνονται κατά 1,50 μ.

6. Η κατασκευή στέγης είναι υποχρεωτική εφόσον, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, στον οικισμό επικρατούν οι οικοδομές που είναι καλυμμένες με στέγη.

 

Αρθρο: 105

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΟΧΘΗ-ΓΡΑΜΜΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Γραμμή δόμησης(άρθρο 8 παρ. 5, 6, 7, 8 και 9 π.δ. 2/13.3.1981, άρθρο 2 παρ. 2 π.δ. 19/28.8.1981)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ως οικοδομική γραμμή νοείται η εν τοις πράγμασι υφιστάμενη.

2. Κατ' εξαίρεση το κτίριο μπορεί να τοποθετείται κατά την κύρια όψη αυτού στο σύνολο ή σε τμήμα του πιο μέσα από την οριζόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω οικοδομική γραμμή, καθώς και να επιβάλλεται η τοποθέτησή του κατά τα προηγούμενα για λόγους κυκλοφοριακούς είτε αν κριθεί αυτό από τις πολεοδομικές αρχές είτε εφόσον υπάρχει σχετική γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση το τμήμα που αφήνεται έτσι ακάλυπτο υπολογίζεται στο υποχρεωτικά ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου.

3. Σε οικόπεδα εμβαδού ίσου ή μεγαλυτέρου των 500 τ.μ. το κτίριο πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 4 μ., από την κατά τα παραπάνω οριζόμενη οικοδομική γραμμή.

4. Σε περίπτωση παραλιακών οικισμών, η οικοδομή τοποθετείται σε απόσταση 15 μέτρων τουλάχιστον, από την κατά τις κείμενες διατάξεις καθοριζόμενη γραμμή αιγιαλού (χειμέριο κύμα).

Κατ' εξαίρεση εάν υφίσταται εν τοις πράγμασι οικοδομική γραμμή διαμορφωμένη με πυκνή δόμηση, κατά την κρίση της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας οικοδομής υπηρεσίας, η οικοδομή τοποθετείται επί της γραμμής αυτής.

5. Η περίφραξη των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο προς την θάλασσα τοποθετείται πάνω στην νόμιμα καθοριζόμενη γραμμή παραλίας.

 

Αρθρο: 106

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικές διατάξεις(άρθρα 6 παρ. 6, 8 παρ. 4 και άρθρο 9 π.δ. 2/13.3.1981, άρθρο 1 παρ.1 π.δ. 5.5/5.6.1984)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εντός των ορίων των οικισμών καθώς και εκτός αυτών σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων περιμετρικά των καθοριζομένων ορίων, απαγορεύεται η ανέγερση οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών, βιοτεχνικών κ.λ.π.

2. Αν πρόκειται για επισκευές, και αποκαταστάσεις παλαιών κτισμάτων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και περιλαμβάνονται εντός των ορίων οικισμών, η οικοδομική άδεια χορηγείται έστω και εάν η υφιστάμενη δόμηση των κτισμάτων αυτών αντίκειται στους καθοριζόμενους με το τμήμα Ι του παρόντος κεφαλαίοι όρους (αρτιότητα, κάλυψη, ύψος, θέση οικοδομής στο οικόπεδο κ.λ.π.) και γενικά τους ισχύοντες την 13.3.1981 κατά την κρίση της αρμόδιας ΕΠΑΕ.

3. Επιβάλλεται η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων στις περιπτώσεις κτιρίων κοινής ωφέλειας, τουριστικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων εφόσον επιβάλλεται από το μέγεθός τους κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν πρόκειται για κατοικίες επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου.

4. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτίσματος σε υποστυλώματα (PILOTIS).

5. Σε κτίριο όγκου μεγαλύτερου των 2.000 κυβικών μέτρων πάνω από την στάθμη του φυσικού εδάφους επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου αυτού σε μικρότερους όγκους ή σε ανεξάρτητα κτίρια έστω και αν πρόκειται για λειτουργικά ενιαίο οικοδόμημα. Εφόσον για λόγους λειτουργικούς του κτιρίου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου, αποφαίνεται για τη μελέτη του κτιρίου η οικεία ΕΠΑΕ.

 

Αρθρο: 107

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταβατική διάταξη(άρθρο 10 π.δ. 2/13.3.1981, άρθρο 3 π.δ. 19/28.8.1981)

 

Κείμενο Αρθρου

Οικόπεδα τα οποία μέχρι 13.3.1981, ημερομηνία δημοσίευσης του από 2.3.1981 π.δ/τος περιλαμβάνονταν στα όρια οικισμών προ του 1923 που καθορίσθηκαν με αποφάσεις νομαρχών, ή πράξεων των Πολεοδομικών Υπηρεσιών, οι οποίες δεν ακυρώθηκαν μεταγενέστερα και ήσαν άρτια και οικοδομήσιμα, με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι τη 13.3.1981, εξακολουθούν να θεωρούνται άρτια και οικοδομούνται σύμφωνα με τους λοιπούς όρους του τμήματος αυτού.

 

Αρθρο: 108

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξαιρέσεις(άρθρο 19 παρ. 2 και 3 π.δ. 2/13.3.1981)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ειδικά διατάγματα που αναφέρονται σε οικισμούς οι οποίοι είναι χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί υφιστάμενοι πριν από το έτος 1923 εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Οι όροι δόμησης των προηγούμενων άρθρων του κεφαλαίου αυτού δεν έχουν εφαρμογή σε οικισμούς υφιστάμενους πριν από το έτος 1923 που χαρακτηρίζονται με διατάγματα ως παραδοσιακοί και των οποίων οι όροι δόμησης καθορίζονται με ειδικά δ/τα.

 

Αρθρο: 109

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων εντός οικισμών με εγκεκριμένο σχέδιο(β.δ. 25.8/1.9.1969, β.δ. 3/10.4.1970, π.δ. 26.1/20.2.1979, .π.δ. 8/26.2.1980)

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

1. Στις διατάξεις του παρόντος τμήματος υπάγονται οικισμοί ανεξαρτήτως πληθυσμού με εγκεκριμένο σχέδιο που στερούνται παντελώς όρων δόμησης ή στερούνται συντελεστή δόμησης και συγχρόνως αριθμού ορόφων ή ποσοστού κάλυψης ή και των δύο εφόσον, στην περίπτωση που έχουν πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, δεν έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' του Μέρους ΙΙ. 2.α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου των οικοπέδων των παραπάνω οικισμών ορίζονται ως εξής:

αα. Στο κεντρικό τμήμα του οικισμού, όπως αυτό προσδιορίζεται με πράξη του οικείου νομάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού:

Ελάχιστο πρόσωπο 8 μ.

Ελάχιστο εμβαδόν 150 τ.μ.

ββ. Στο υπόλοιπο τμήμα του οικισμού καθώς και στους αγροτικούς οικισμούς: Ελάχιστο πρόσωπο 13 μ.

Ελάχιστο εμβαδόν 300 τ.μ.

β. Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων περιπτώσεων αα και ββ, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά την 1.9.1969 (ημερομηνία δημοσίευσης του β.δ. 25.8/1.9.1969) έχουν:

αα. Στο κεντρικό τμήμα του οικισμού :

Ελάχιστο πρόσωπο 5 μ.

Ελάχιστο εμβαδόν 60 τ.μ.

ββ. Στο υπόλοιπο τμήμα του οικισμού και στους αγροτικούς οικισμούς: Ελάχιστο πρόσωπο 8 μ.

Ελάχιστο εμβαδόν 150 τ.μ.

3. Στους οικισμούς ή τμήματά τους, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 250 ή της παρ. 4 του άρθρου 445, ισχύουν επί πλέον της παρ.1 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

α. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων που βρίσκονται εντός του κεντρικού τμήματος του οικισμού ορίζεται σε 70% της επιφάνειάς τους και αυτών που βρίσκονται εντός του υπόλοιπου τμήματος του οικισμού καθώς και των αγροτικών οικισμών ορίζεται σε 50% της επιφάνειάς τους.

β. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται για τα οικόπεδα του κεντρικού τμήματος το συνεχές, για τα οικόπεδα του υπόλοιπου τμήματος του οικισμού το πανταχόθεν ελεύθερο ή όπου δεν προβλέπονται προκήπια (πρασιές) το ασυνεχές και για τα οικόπεδα των αγροτικών οικισμών το των πτερύγων.

γ. Ο μέγιστος αριθμός των ορόφων πάνω από το έδαφος και το ανώτατο ύψος των οικοδομών που αναφέρονται σε οικόπεδα οικισμών με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων, ορίζεται ως ακολούθως:

αα. Η κατασκευή μέχρι 2 ορόφων στην πρόσοψη, επιτρέπεται πάντοτε, ασχέτως πλάτους οδού, με μέγιστο ύψος οικοδομών 8 μ. Όταν το πλάτος της οδού είναι μεγαλύτερο των 6 μ., αλλά μικρότερο των 8 μ., τότε κατασκευάζεται ένας επιπλέον όροφος (τρίτος όροφος) σε εσοχή από την πρόσοψη (οικοδομική γραμμή) και σε βάθος σταθερό 2,50 μ. από τον υποκείμενο όροφο.

ββ. Η κατασκευή 3 ορόφων στην πρόσοψη, επιτρέπεται για πλάτος οδού 8 μ. και άνω με μέγιστο ύψος οικοδομής 11 μ.

δ. Ως προς το μέγιστο ύψος των οικοδομών και το μέγιστο αριθμό ορόφων αυτών, σε οικισμούς άνω των 5.000 κατοίκων, έχουν εφαρμογή οι προϊσχύουσες του ν. 1577/1985 διατάξεις.

ε. Εξαιρούνται των διατάξεων της παρ. 1 και των εδαφίων α και β της παραγράφου αυτής οι οικισμοί που προέρχονται από παραχώρηση από το Κράτος οικοπέδων για αστική ή αγροτική αποκατάσταση με αποφάσεις ή παραχωρητήρια, για τα οποία έχουν εφαρμογή οι προϊσχύουσες του ν.1577/1985 αντίστοιχες διατάξεις. 3.α. Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται εντός οικισμών με πληθυσμό ίσο ή κάτω των 5.000 κατοίκων καθορίζεται ως εξής: αα. Για τα οικόπεδα στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι την 20.2.1979 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 26.1/20.2.1979 π.δ/τος) διατάξεις επιτρεπόταν η ανέγερση διορόφων στην πρόσοψη κτιρίων, σε 0,80. ββ. Για τα οικόπεδα στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι την 20.2.1979 διατάξεις επιτρεπόταν η ανέγερση τριορόφων στην πρόσοψη κτιρίων, σε 1.

β. Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται εντός οικισμών με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων καθορίζεται ως εξής:

αα. Για τα οικόπεδα στα οποία εφαρμοζόταν πριν την ισχύ του ν. 1577/1985 το συνεχές σύστημα δόμησης, αναλόγως του πλάτους της οδού επί του οποίου έχουν πρόσωπο:

Πλάτος οδού

Συντελεστής

δόμησης

μέχρι 7,50 μ. μη συμπληρωμένο

0,80

από 7,50 μ. μέχρι 10,00 μη συμπληρωμένο

1,00

από 10,00 μ. μέχρι 12,50 μη συμπληρωμένο

1,10

από 12,50 μ. και άνω

1,20

ββ. Για τα οικόπεδα οτα οποία εφαρμοζόταν πριν την ισχύ του ν. 1577/1985 το πανταχόθεν ελεύθερο ή το ασυνεχές σύστημα δόμησης, σε 1,20. γγ. Για τα οικόπεδα στα οποία εφαρμοζόταν πριν την ισχύ του ν. 1577/1985 σύστημα δόμησης των πτερύγων, σε 0,80.

γ. Για τα οικόπεδα με επιφάνεια μικρότερη των 100 τ. μ. λαμβάνεται για τον υπολογισμό του σ.δ. κάλυψη 80% της επιφάνειάς τους με τον περιορισμό ότι το σύνολο των επιφανειών των ορόφων, προκειμένου μεν για οικόπεδα για τα οποία επιτρεπόταν πριν την ισχύ του ν.1577/1985 η ανέγερση διορόφων κτιρίων να μην υπερβαίνει τα 80 τ.μ., προκειμένου δε για οικόπεδα για τα οποία επιτρεπόταν πριν την ισχύ του ν.1577/1985 η ανέγερση κτιρίων περισσότερων των 2 ορόφων να μην υπερβαίνει τα 100 τ.μ.

4.α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με π. δ/τα ή άλλες πράξεις της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής επιβάλλονται στην περιοχή εγκεκριμένου σχεδίου πόλης όροι δόμησης επαχθέστεροι από εκείνους που ίσχυαν πριν, είναι δυνατό με τις εγκριτικές πράξεις να ορίζεται ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προϊσχύοντες ευμενέστεροι όροι, αν πριν την επιβολή των νέων όρων εκδόθηκε νόμιμη άδεια της αρμόδιας αρχής ή αν υποβλήθηκαν σε αυτή όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση της άδειας. Στην περίπτωση αυτή η άδεια εκτελείται όπως εκδόθηκε ή εκδίδεται με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία. Μεταγενέστερη προσθήκη με βάση τους παλαιούς όρους δόμησης δεν επιτρέπεται.

β. Στις περιπτώσεις που πριν από την επιβολή των νέων όρων δόμησης προηγήθηκαν αναστολές των οικοδομικών εργασιών, οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για τις άδειες που εκδόθηκαν ή είχε υποβληθεί αίτηση με τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοσή τους πριν την επιβολή της πρώτης αναστολής και όχι πριν την επιβολή των νέων όρων δόμησης.

γ. Με π. δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων είναι δυνατό να καθορίζονται ειδικές διαδικασίες, για την έκδοση των αδειών αυτών, να προσδιορίζονται τα προς τούτο όργανα, και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

δ. αα. Σε περίπτωση μεταβολής γενικών πολεοδομικών διατάξεων ή κανονισμών σε εντός σχεδίου περιοχή, εάν είχε υποβληθεί στην πολεοδομική υπηρεσία αίτηση οικοδομικής άδειας, η οικοδομική άδεια επιτρέπεται να χορηγηθεί κατά τις προηγούμενες διατάξεις.

ββ. Η επιβολή αναστολής οικοδομικών εργασιών σε περιοχή εντός σχεδίου δεν έχει εφαρμογή σε ισχύουσες οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι την ημέρα που αρχίζει να ισχύει η αναστολή αυτή.

 

Αρθρο: 110

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Χαρακτηρισμός παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτιρίων(άρθρο 4 ν. 1577/1985, άρθρο 1 παρ. 2 ν. 1772/1988, άρθρο 22 ν. 2300/1995).

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Παραδοσιακοί οικισμοί - Διατηρητέα κτίρια

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, γνώμη του αρμόδιου συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος και γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να χαρακτηρίζονται οικισμοί ή τμήματά τους ως παραδοσιακοί, με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση και ανάδειξη του ιδιαίτερου πολεοδομικού, αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα τους και να θεσπίζονται περιορισμοί δόμησης και χρήσεις κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν.1577/1985 και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 9 του π.δ. 437/1985 «καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των υπουργείων» (ΦΕΚ 157Α).

Αν η γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δεν περιέλθει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σε διάστημα 2 μηνών από τη λήψη του σχετικού εγγράφου, το διάταγμα εκδίδεται και χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να χαρακτηρίζονται κτίρια ή τμήματά τους ως διατηρητέα για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και να καθορίζονται ειδικοί όροι προστασίας και περιορισμοί δόμησης και χρήσης κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν.1577/1985 και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Με την ίδια απόφαση και για τους λόγους της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να χαρακτηρίζεται ως διατηρητέα η χρήση ακινήτου με ή χωρίς κτίσματα.

Η παραπάνω έκθεση αποστέλλεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα, ο οποίος εντός πέντε ημερών από τη λήψη της υποχρεούται να την αναρτήσει στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα. Για την ανάρτηση αυτή δημοσιεύεται από το δήμο ή κοινότητα σχετική πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους σε μία τοπική εφημερίδα, αν εκδίδεται ή σε μία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διατυπώσουν τυχόν αντιρρήσεις προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο δήμος δεν τηρήσει τα πιο πάνω, η περαιτέρω διαδικασία χαρακτηρισμού συνεχίζεται νόμιμα μετά την πάροδο ενός μήνα από την αποστολή της έκθεσης στο δήμο ή την κοινότητα.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραλείπεται εφόσον η έκθεση κοινοποιηθεί απ' ευθείας στον ενδιαφερόμενο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο ενδιαφερόμένος μπορεί να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του μέσα σ' ένα μήνα από την κοινοποίηση της έκθεσης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστέλλεται για χρονικό διάστημα έως ένα έτος, σε οικισμούς ή τμήματά τους ή και σε ένα ακίνητο, η έκδοση οικοδομικών αδειών, κάθε εργασία ανέγερσης νέων κτιρίων, κατεδάφισης, επισκευής, προσθήκης, αλλαγής εξωτερικής εμφάνισης υφιστάμενων κτιρίων και διαμόρφωσης των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού ή να επιβάλλονται όροι για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, με σκοπό να συνταχθεί πολεοδομική μελέτη ή και ειδικός κανονισμός δόμησης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η αναστολή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος, εφόσον οι σχετικές μελέτες έχουν προοδεύσει σημαντικά.

4. Αιτήσεις για κατεδαφίσεις, επισκευή ή προσθήκη σε κτίριο, που κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως διατηρητέο, παραπέμπονται στην οικεία ΕΠΑΕ. Η παραπομπή αυτή είναι υποχρεωτική αν το κτίριο βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό. Αν η επιτροπή αυτή κρίνει ότι η επισκευή δεν θίγει το κτίριο ή ότι δεν συντρέχει λόγος να κινηθεί η διαδικασία του κτιρίου ως διατηρητέου, χορηγείται η σχετική άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση ο σχετικός φάκελος με αιτιολογημένη έκθεση της ΕΠΑΕ αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται όταν γνωστοποιηθεί στην πολεοδομική υπηρεσία ότι το κτίριο δεν κρίνεται διατηρητέο ή αν παρέλθουν δώδεκα μήνες από την κατάθεση στην πολεοδομική υπηρεσία του φακέλου χωρίς να εκδοθεί απόφαση χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου.

 

Αρθρο: 111

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΡΙΣΗ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αγροτικοί οικισμοί(άρθρο 38 παρ.1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 ν.1337/1983)

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ ΙV

Εντάξεις στο σχέδιο πόλης περιοχών ειδικής κατηγορίας

1. Η έγκριση των ρυμοτομικών σχεδίων και των όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν.δ. 3958/59 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οριστικών παραχωρητηρίων των κλήρων διατάξεων της Εποικιστικής Νομοθεσίας, κυρώσεως πράξεων τινών του Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων», όπως ισχύει, που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη 14.3.1983 (ημερομηνία δημοσίευσης του

ν. 1337/1983) με βάση προσωρινές διανομές και για τους οποίους δεν έχουν κυρωθεί τα οριστικά σχέδια, γίνεται με π. δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κατά τη διαδικασία του άρθρου 154 και μετά γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού, στο οποίο μετέχει με ψήφο υπάλληλος της νομαρχιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας που ορίζεται από το νομάρχη, όταν το συμβούλιο πρόκειται να γνωμοδοτήσει για τα θέματα αυτά. Η μεταβίβαση της κυριότητας των οικοπέδων στους δικαιούχους γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας μετά την πιο πάνω έγκριση των σχεδίων. Στις περιπτώσεις αυτές η υποχρέωση εισφοράς σε γη εξαντλείται με τη διάθεση των κοινόχρηστων χώρων που προβλέπονται στα σχέδια αυτά, η δε υποχρέωση εισφοράς σε χρήμα ορίζεται σε 3% της αξίας των οικοπέδων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται ανάλογα και για οικισμούς που στην περιοχή τους έχει γίνει μέχρι τη 14.3.1983 αναδασμός με την αγροτική νομοθεσία, εφόσον στον αναδασμό αυτόν περιλαμβάνονται εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως οικόπεδα.

3. Για εγκρίσεις σχεδίων και όρων και περιορισμών δόμησης νέων οικισμών που εμπίπτουν στο άρθρο19 του ν.δ. 3958/1959 ή επεκτάσεις σχεδίων τέτοιων οικισμών εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Α' του Μέρους ΙΙ.

Με π. δ/τα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια προσδιορισμού των δικαιούχων οικοπέδων του προηγουμένου εδαφίου.

4. Τροποποιήσεις σχεδίων οικισμών που έχουν κυρωθεί κατά την αγροτική νομοθεσία γίνονται με π. δ/γματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κατά τη διαδικασία του άρθρου 154.

5. Με π.δ/γματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να οριστεί κατά περιοχές της χώρας ότι η κατά τις προηγούμενες παραγράφους έγκριση, επέκταση ή τροποποίηση των σχεδίων γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού. Με όμοια π. δ/γματα, που εκδίδονται στην περίπτωση αυτή και με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, μπορεί να ορισθεί ότι η ανωτέρω έγκριση, επέκταση ή τροποποίηση των σχεδίων γίνεται αντί με απόφαση του νομάρχη με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν.1337/1983.

6. Η εφαρμογή των σχεδίων οικισμών που εγκρίθηκαν κατά την αγροτική νομοθεσία γίνεται, όπου συντρέχει περίπτωση, με τις ισχύουσες προ του ν. 947/79 σχετικές πολεοδομικές διατάξεις.

7. Τα σχέδια οικισμών ή τμημάτων οικισμών που δημιουργήθηκαν μέχρι τη 14.3.1983 από διανομές του Υπουργείου Γεωργίας και που η αρμοδιότητα έγκρισης του ρυμοτομικού τους σχεδίου ανήκει στην αρμοδιότητα είτε του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, είτε του νομάρχη, εγκρίνονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 154 και με τους περιορισμούς, όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας κατά την έναρξη της ισχύος του ν. 947/1979.

 

Αρθρο: 112

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΤΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιούχοι αγροτικών οικοπέδων, διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού τους(π.δ. 24.4/23.5.1985)

 

Κείμενο Αρθρου

Α.1. Ως δικαιούχοι οικοπέδων σε νέους οικισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 19 του ν.δ. 3958/1959 ή σε επεκτάσεις αυτών, κατά την παρ.3 του προηγουμένου άρθρου, επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας: α) Οι πολιτικοί πρόσφυγες

β) Οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

γ) Οι μόνιμοι κάτοικοι της κοινότητας ή του δήμου που ασχολούνται στον πρωτογενή τομέα.

δ) Οι μόνιμοι κάτοικοι της κοινότητας ή του δήμου που ασχολούνται στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

ε) Όσοι επιθυμούν να εγκατασταθούν στους οικισμούς αυτούς και προέρχονται από το εξωτερικό ή από μεγάλα αστικά κέντρα της Χώρας με την εξής σειρά προτεραιότητας:

- Αυτοί που ανήκουν στον ενεργό πληθυσμό.

- Όσοι έχουν ηλικία μεγαλύτερη των εξήντα ετών.

- Οι συνταξιούχοι.

2. Η επιλογή κάποιου ως δικαιούχου δεν επιτρέπεται εφόσον διαθέτει οικόπεδο ή κατοικία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τις ίδιες προϋποθέσεις επιλογής προτιμούνται οι παντρεμένοι.

3. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 71 του Αγροτικού Κώδικα.

Β.1. α) Τα οικόπεδα παραχωρούνται κατά κυριότητα. Η κυριότητα αποκτάται με τη μεταγραφή του παραχωρητηρίου. Το παραχωρητήριο μεταγράφεται με μέριμνα της διεύθυνσης γεωργίας.

β) Η παραχώρηση γίνεται με τίμημα το οποίο καθορίζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας.

2. Η παραχώρηση ανακαλείται και ο δικαιούχος διαγράφεται με απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) Δεν κτίσει σπίτι μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την απόκτηση της κυριότητας. Παράταση της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται μόνο μία φορά για χρονικό διάστημα έως δύο (2) χρόνια εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι.

β) Εγκαταλείψει τον οικισμό πριν περάσουν δέκα (10) χρόνια από την απόκτηση της κυριότητας. Εγκατάλειψη του οικισμού πριν από την παρέλευση της δεκαετίας είναι δικαιολογημένη μόνο για λόγους σοβαρής βλάβης της υγείας του δικαιούχου ή μέλους της οικογενείας του. Αν ο δικαιούχος εγκαταλείψει μαζί με την οικογένειά του τον οικισμό αδικαιολόγητα πριν από την παρέλευση της δεκαετίας από την απόκτηση της κυριότητας, εφόσον έχει κτίσει σπίτι, υποχρεούται στην καταβολή της αγοραίας αξίας του οικοπέδου κατά το χρόνο εγκατάλειψης, διαφορετικά η παραχώρηση ανακαλείται με απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων. Η αγοραία αξία του οικοπέδου καταβάλλεται σε τρεις (3) ετήσιες ισόποσες δόσεις. 3 Η μεταβίβαση του οικοπέδου απαγορεύεται πριν περάσουν (10) χρόνια από την απόκτηση της κυριότητας. Μεταβίβαση μέσα στη δεκαετία επιτρέπεται μόνο για λόγους σοβαρής βλάβης της υγείας του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειάς του, ύστερα από απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων.

4. Αν ο δικαιούχος αποβιώσει μέσα στη δεκαετία από την απόκτηση της κυριότητας και έχει ήδη κτίσει σπίτι, η μεταβίβαση στους κληρονόμους του επιτρέπεται με απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων, η οποία διαπιστώνει την ύπαρξη του κτίσματος.

Αν δεν έχει κτίσει σπίτι, το οικόπεδο μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της ενότητας Α του άρθρου αυτού. Η μεταβίβαση γίνεται με απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων και οι υποχρεώσεις των κληρονόμων αρχίζουν από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής της απόφασης.

5. Για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπει το άρθρο αυτό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας.

 

Αρθρο: 113

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Οικισμοί στεγαστικής αποκατάστασης(άρθρο 37 ν.1337/1983, άρθρο 8 παρ.16 ν.1512/1985)

 

Κείμενο Αρθρου

Ρυμοτομικά σχέδια που μελετήθηκαν και εφαρμόστηκαν από το Υφυπουργείο Ανοικοδομήσεως, Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, υπηρεσία οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μέχρι την 14.3.1983 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.1337/1983), μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων για την αποκατάσταση δικαιούχων των παραπάνω φορέων, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισής τους, θεωρούνται εγκεκριμένα όπως έχουν. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η εφαρμογή της ρυμοτομικής μελέτης τέτοιων σχεδίων. Για την τροποποίηση ή επέκταση των σχεδίων αυτών εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

 

Αρθρο: 114

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΛΕΤΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Έγκριση τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων(άρθρο 26 και 43 παρ. 8 ν. 1337/1983, άρθρο 8 παρ. 13 ν. 1512/1985, άρθρο 98 παρ.16 ν.1892/1990, άρθρο 27 παρ. 3 ν. 1947/1991, άρθρο 29 παρ. 1 ν. 2224/1994)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Ζ του Μέρους ΙΙ, μπορεί να εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923, για τον καθορισμό χώρων για την ανέγερση κτιρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και γενικά κτιρίων κοινής ωφέλειας καθώς και για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών κρατικών προγραμμάτων και επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων του ΟΕΚ, της ΔΕΠΟΣ και της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ και να ορίζονται γενικώς οι όροι και περιορισμοί δόμησής τους. Η απόκτηση των παραπάνω χώρων γίνεται με μέριμνα και δαπάνες των οικείων φορέων, είτε με ελεύθερη συναλλαγή, είτε με αναγκαστική απαλλοτρίωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μέσα στα διοικητικά όρια δήμων και κοινοτήτων με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους η κατά τα παραπάνω έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου και οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται με απόφαση του οικείου νομάρχη. Για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την εκτέλεση των παραπάνω στεγαστικών προγραμμάτων τηρείται η διαδικασία του άρθρου 154.

2. Με π. δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Ζ' του Μέρους ΙΙ, μπορεί να εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο:

α) για την πολεοδόμηση ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων γενικών πολεοδομικών σχεδίων ή εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 καθώς και να ορίζονται γενικώς οι όροι και περιορισμοί δόμησής τους. Κατά την παραπάνω έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την εκτέλεση στεγαστικών προγραμμάτων ή την πολεοδόμηση ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ποσοστό τουλάχιστον 30% της έκτασης διατίθεται για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοινωφελών σκοπών.

β) σε περιοχές εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 για τη μεταφορά οικισμών που πλήγηκαν από σεισμούς ή κατολισθήσεις ή μεταφέρονται από αρχαιολογικούς χώρους.

 

Αρθρο: 115

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΛΕΤΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ρυμοτομικά σχέδια, όροι και περιορισμοί δόμησης βιομηχανικών περιοχών (ΒΙΠΕ)(άρθρα 1, 4 παρ. 2, 3 και 4 ν. 742/1977)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, μπορεί να καθορίζονται, για τη βιομηχανική, βιοτεχνική και γενικά την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας, στις διάφορες περιοχές αυτής και στα πλαίσια των υφισταμένων σχεδίων και προγραμμάτων χωροταξίας και προστασίας του περιβάλλοντος, βιομηχανικές περιοχές για την εγκατάσταση σε αυτές κάθε είδους βιομηχανιών, ναυπηγοεπισκευαστικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων επεξεργασίας, αποθήκευσης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων. Μέχρι την έγκριση σχεδίων και προγραμμάτων χωροταξίας, οι βιομηχανικές περιοχές καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

Ο ειδικότερος προσδιορισμός της θέσης, έκτασης και των ορίων κάθε βιομηχανικής περιοχής, γίνεται με αναφορά σε απλό διάγραμμα οριζοντιογραφίας με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που εκδίδεται μετά από γνώμη επιτροπής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), η οποία αποτελείται από το Διοικητή και τους Υποδιοικητές αυτής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μέσα στις περιοχές αυτές εμπίπτει τμήμα που περιλαμβάνεται σε εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παραπάνω απόφασης, καταργείται αυτοδικαίως το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης κατά το τμήμα αυτό που τίθεται εκτός σχεδίου πόλης.

2. Με τα κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδιδόμενα π. δ/τα, μπορεί να ορίζονται εκτάσεις ως βιομηχανικές περιοχές με το σκοπό εγκατάστασης και μεμονωμένων επιχειρήσεων, ομάδων επιχειρήσεων, καθώς και αποθηκών υγρών και αερίων καυσίμων όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι οικονομικής ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος.

Επίσης με όμοια π. δ/τα μπορεί να ορίζονται και εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ορισμένα οικόπεδα ως βιομηχανικές περιοχές, για την εγκατάσταση βιοτεχνικών επιχειρήσεων σε πολυόροφα κτίρια που θα ανεγερθούν.

3. Τα πολεοδομικά και ρυμοτομικά σχέδια και οι όροι και περιορισμοί δόμησης κάθε βιομηχανικής περιοχής εκπονούνται και συντάσσονται από τις τεχνικές υπηρεσίες της διεύθυνσης βιομηχανικών περιοχών της ΕΤΒΑ ή από τρίτους με ανάθεση σε αυτούς από την ΕΤΒΑ, θεωρούνται από το Διοικητή αυτής και εγκρίνονται με π. δ/τα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σύμφωνα με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου.

4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την υποβολή των σχετικών πλήρων μελετών από την ΕΤΒΑ εγκρίνει αυτές με τις τυχόν τροποποιήσεις που επιφέρει και τις διαβιβάζει μαζί με το σχετικό σχέδιο π. δ/τος υπογεγραμμένο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία μόνος ο Υπουργός Ανάπτυξης εγκρίνει τις μελέτες και προτείνει την έκδοση του π. δ/τος.

5. Οι όροι δόμησης των κτιρίων που θα ανεγερθούν σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και των κτιρίων εγκατάστασης των Υπηρεσιών της ΕΤΒΑ και των εργαστηρίων αυτής καθορίζονται με π. δ/τα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160.

 

Αρθρο: 116

Ημ/νία: 27.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΖΩΝΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΖΟΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ορισμός-προϋποθέσειςΣχέδιο ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας(άρθρο 1 ν. 2242/1994)

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

1. Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, ως περιοχή δεύτερης κατοικίας χαρακτηρίζεται περιοχή που βρίσκεται μέσα σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) και χρησιμοποιείται για την παραμονή ατόμων πλέον του εικοσιτετραώρου για διακοπές ή αναψυχή.

2. Η πολεοδόμηση των περιοχών δεύτερης κατοικίας πραγματοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) να μην αντίκειται στους όρους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τους όρους προστασίας των αρχαιοτήτων και μνημείων, αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων, παραδοσιακών οικισμών και στοιχείων, τους όρους προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων και τους όρους προστασίας των ευαίσθητων και προστατευόμενων περιοχών.

β) να υφίστανται κατευθύνσεις χωροταξικής οργάνωσης τουλάχιστον σε επίπεδο νομού και η πολεοδόμηση να είναι εναρμονισμένη με αυτές σε ό,τι αφορά τα συστήματα επικοινωνίας και ενέργειας, τις χρήσεις γης και τους αναπτυξιακούς στόχους, ιδίως δε με την ανάγκη διαφύλαξης της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και της ισορροπίας των χρήσεων των ακτών, καθώς επίσης και της μορφολογίας και της αισθητικής τους.

γ) να μην υπερβαίνει τα ανώτατα όρια ανάπτυξης (όρια κορεσμού) των περιοχών, να μην αλλοιώνει τη φυσιογνωμία τους ούτε να υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής. Προκειμένου για παραλιακούς οικισμούς, ενδείκνυται η κατά κόμβους ανάπτυξή τους.

3. Για την πολεοδόμηση των περιοχών δεύτερης κατοικίας απαιτούνται:

α) η εκπόνηση και έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ) για τον καθορισμό των επιθυμητών προγραμματικών μεγεθών ανάπτυξης της κάθε περιοχής, μέσα στα πλαίσια των κατευθύνσεων χωροταξικής οργάνωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο,.

β) η εκπόνηση και έγκριση της οικείας πολεοδομικής μελέτης για την εξειδίκευση των γενικών αρχών και ρυθμίσεων του ΣΧΑΠ και για τον καθορισμό των κοινόχρηστων, κοινωφελών και δομήσιμων χώρων, καθώς και των κατάλληλων για τον προορισμό του οικισμού όρων και περιορισμών δόμησης.

4. Το ΣΧΑΠ ορίζει, ιδίως, το επιθυμητό μέγεθος των προς πολεοδόμηση περιοχών, την οριοθέτηση των περιοχών αυτών και τον τρόπο ανάπτυξής τους (με κανονιστικούς όρους, ΖΕΠ, ΖΑΑ, συνεταιριστική δόμηση, κλπ). Ο προσδιορισμός των ανωτέρω γίνεται ύστερα από ειδική και τεκμηριωμένη μελέτη, υπό τους όρους του άρθρου αυτού και με βάση τον οικιστικό ιστό του νομού, τις προοπτικές της δημογραφικής εξέλιξης και τη γενικότερη ανάπτυξή του, τη διάταξη των λοιπών, παραγωγικών και μη, δραστηριοτήτων στον ευρύτερο χώρο, τις περιβαλλοντικές και εδαφομορφολογικές συνθήκες του, τα συστήματα επικοινωνίας, την ισορροπία των χρήσεων γης και ιδίως τα ανώτατα όρια ανάπτυξης (όρια κορεσμού) των περιοχών, χωρίς αλλοίωση της φυσιογνωμίας ή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Το ΣΧΑΠ καλύπτει τουλάχιστον την περιφέρεια του ΟΤΑ στον οποίο βρίσκεται η περιοχή δεύτερης κατοικίας και των ΟΤΑ που βρίσκονται σε λειτουργική εξάρτηση με αυτόν.

5. Η προύπαρξη οικοδομών στην υπό πολεοδόμηση περιοχή δεύτερης κατοικίας δεν αποτελεί λόγο απόκλισης από την ορθή αναλογία οικοδομημένων, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων ή από τους προσήκοντες στον προορισμό του οικισμού όρους και περιορισμούς δόμησης.

6. Στην περίπτωση που μέσα στη ΖΟΕ καθορίζονται περιοχές δεύτερης κατοικίας, στη σχετική μελέτη περιλαμβάνεται και η ειδική μελέτη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4. Το ΣΧΑΠ εγκρίνεται ταυτόχρονα και με τη διαδικασία έγκρισης της ΖΟΕ. Για περιοχές δεύτερης κατοικίας μέσα σε εγκεκριμένες ΖΟΕ κατά την 3.10.1994 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 2242/1994), το ΣΧΑΠ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από γνώμη του ΚΣΧΟΠ. Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξη του ΣΧΑΠ γίνεται με πρωτοβουλία του οικείου δήμου ή κοινότητας ή περισσότερων δήμων ή κοινοτήτων από κοινού ή του αρμόδιου νομάρχη ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από ενημέρωση του δήμου ή της κοινότητας.

7. Στις περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων των ευρύτερων περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν απαιτείται η σύνταξη ΣΧΑΠ. Στις περιοχές αυτές οι πολεοδομικές μελέτες καταρτίζονται με βάση τις αρχές και κατευθύνσεις των ρυθμιστικών σχεδίων. Προς τούτο λαμβάνεται υπόψη κυρίως η ανάγκη ανάσχεσης της εξάπλωσης της οικιστικής χρήσης και η εξυγίανση των βεβαρυμένων περιοχ