Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΗΜΙΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΗΜΙΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Έτος: 1993

ΦΕΚ: Α 176 19931006

Τέθηκε σε ισχύ: 06.10.1993

Ημ.Υπογραφής: 28.09.1992

 

Τίτλος
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Δ/των για την αποδημία, με τη Μετανάστευση και τα διαβατήρια".

Θέματα
Αποδημία, Μετανάστευση, Διαβατήρια, Κώδικας Διαταγμάτων, Καθιέρωση Ευρωπαϊκού διαβατηρίου

Σχόλια
Βάσει των άρθρων 26 και 27 του παρόντος π.δ. οι διατάξεις των π.δ. 410/1983 "Καθιέρωση τύπου ομοιόμορφου Ευρωπαϊκού διαβατηρίου και καθορισμός σχήματος, χρώματος και περιεχομένου αυτού" και 118/1991 "Αντικατάσταση του άρθρου 8 του π.δ. 410/1983", καταργούνται μετά την 30η Ιουνίου 1992, ημερομηνία υποχρεωτικής κυκλοφορίας του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝΑρθρο: 1

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Ασκηση Εποπτείας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας για τα διαβατήρια ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών και ασκείται από την αρμόδια Διεύθυνση σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς. Η Διεύθυνση αυτή έχει αρμοδιότητα για τα θέματα που αφορούν:

α. Στα διαβατήρια και στην εφαρμογή γενικά της νομοθεσιας που διέπει αυτά. β. Στη μέριμνα για την προμήθεια βιβλιαρίων διαβατηρίων, εντύπων και λοιπού υλικού.

γ. Στη μέριμνα για την ενημέρωση των υπηρεσιών που εκδίδουν διαβατήρια για τα άτομα στα οποία απαγορεύεται η έξοδος τους από τη Χώρα.

δ. Στους πράκτορες μετανάστευσης και στους αντιπροσώπους τους. ε. Στη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τα διαβατήρια που εκδίδονται και στις άδειες πρακτόρων μετανάστευσης που χορηγούνται, καθώς και στην τήρηση σχετικού μητρώου.

στ) Στις προσφυγές ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών για άρνηση έκδοσης ή ακύρωσης διαβατηρίου ως και στον περιορισμό ισχύος αυτού.

2. Η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας για την αποδημία, τη μετανάστευση και παλιννόστηση, καθώς και η σύναψη και εφαρμογή των σχετικών διεθνών συμβάσεων, ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού σε συνεργασία με τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 3 - 12 του Π.Δ. 104/1983.Αρθρο: 2

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Υπηρεσίες χορήγησης διαβατηρίων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα διαβατήρια χορηγούνται από τις κατά τόπο αρμόδιες νομαρχίες και τις Ελληνικές προξενικές αρχές του εξωτερικού.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση διαβατηρίου και τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στη νομαρχία ή στην Ελληνική προξενική αρχή του τόπου, όπου από εξάμηνο τουλάχιστο, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή του, διαμένει ο ενδιαφερόμενος.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου σοβαροί λόγοι επιβάλλουν την άμεση χορήγηση του διαβατηρίου, η αίτηση επιτρέπεται να υποβληθεί και το διαβατήριο να χορηγηθεί από τη νομαρχία ή προξενική αρχή ανεξάρτητα από την κατοικία του ενδιαφερομένου.

4. Τα διαβατήρια που εκδίδονται για μετανάστευση μέσω της Διακυβερνητικής Επιτροπής Μετανάστευση (Δ.Ε.Μ.Ε.), χορηγούνται αποκλειστικά από τη Νομαρχία Αθηνών.Αρθρο: 3

Ημ/νία: 29.01.2003

 

Τίτλος Αρθρου
Είδη - Χρονική ισχύς και προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων.

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 25/2004 (ΦΕΚ Α 17), η ισχύς του οποίου αρχίζει από 29.1.2003.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 4

Ημ/νία: 29.01.2003

 

Τίτλος Αρθρου
Παράταση ισχύος διαβατηρίων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 25/2004 (ΦΕΚ Α 17), η ισχύς του οποίου αρχίζει από 29.1.2003.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 5

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Τοπική ισχύς διαβατηρίων

 

Κείμενο Αρθρου

Τα χορηγούμενα από τις Νομαρχίες και τις Ελληνικές προξενικές αρχές του εξωτερικού ατομικά και οικογενειακά διαβατήρια ισχύουν για όλες τις χώρες του κόσμου, και για πολλά ταξίδια με επιστροφή και τα ομαδικά ισχύουν για όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά για ένα μόνο ταξίδι με επιστροφή.

Εξαιρούνται τα διαβατήρια που χορηγούνται σε άτομα ειδικών κατηγοριών.Αρθρο: 6

Ημ/νία: 29.01.2003

 

Τίτλος Αρθρου
Αντικατάσταση διαβατηρίων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 25/2004 (ΦΕΚ Α 17), η ισχύς του οποίου αρχίζει από 29.1.2003.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 7

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Μετατροπή διαβατηρίων - Προσθήκη μελών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ατομικά διαβατήρια μπορούν να μετατραπούν σε οικογενειακά με την προσθήκη μελών της οικογένειας του κατόχου που δικαιούνται να περιληφθούν σε οικογενειακό διαβατήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του παρόντος.

Ατομικό βιβλιάριο που μετατράπηκε σε οικογενειακό ισχύει το πολύ για μια διετία από τη χρονολογία μετατροπής του.

2. Επιτρέπεται η προσθήκη σε οικογενειακό διαβατήριο μελών της οικογένειας που δεν περιλήφθηκαν σ' αυτό κατά την αρχική έκδοση.

3. Σε κάθε περίπτωση μετατροπής ή προσθήκης μέλους σε διαβατήριο καταβάλλονται τα νόμιμα τέλη υπολογιζομένων και των τελών που καταβλήθηκαν κατά την αρχική έκδοση του διαβατηρίου.Αρθρο: 8

Ημ/νία: 29.01.2003

 

Τίτλος Αρθρου
Απώλεια διαβατηρίου

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 25/2004 (ΦΕΚ Α 17), η ισχύς του οποίου αρχίζει από 29.1.2003.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 9

Ημ/νία: 29.01.2003

 

Τίτλος Αρθρου
Ακυρότητα διαβατηρίου

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 25/2004 (ΦΕΚ Α 17), η ισχύς του οποίου αρχίζει από 29.1.2003.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 10

Ημ/νία: 16.06.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Απαιτούμενα δικαιολογητικά γενικά

Σχόλια
Η εντός " " φράση στο τέλος της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ Α 138/16.6.2005).

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ

1. Για τη χορήγηση διαβατηρίου από τις νομαρχίες υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου που υπογράφεται από τον ίδιο.

β. Δύο φωτογραφίες διαστάσεων 3 Χ 3,5 εκατοστών του μέτρου.

γ. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε μετά την 1η Ιουνίου 1960 για όσους έχουν συμπληρώσει το 14o έτος της ηλικίας τους.

δ. Τριπλότυπο είσπραξης δημοσίου ταμείου ή παράβολο για την πιστοποίηση της πληρωμής των νομίμων τελών χαρτοσήμου. Αν για οποιοδήποτε λόγο το διαβατήριο δεν εκδοθεί, το τριπλότυπο είσπραξης ή το παράβολο επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο με την ένδειξη "δεν χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό που εκδόθηκε". ε. Εκλογικό βιβλιάριο ή βεβαίωση από τα οποία αποδεικνύεται η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις τελευταίες, πριν από την έκδοση του διαβατηρίου, βουλευτικές εκλογές, για όσους έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν εξαιρούνται της υποχρεωτικής άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

Οσοι δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους υποβάλλουν βεβαίωση του δήμου ή της κοινότητας ή του γραφείου εκλογικών καταλόγων ότι υπέβαλαν αίτηση για την εγγραφή τους.

2. Για τη χορήγηση διαβατηρίων σε άτομα ειδικών κατηγοριών υποβάλλονται εκτός από τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου και τα προβλεπόμενα από τις ειδικές για τα άτομα αυτά διατάξεις.

3. Για τους κάτω των δέκα τεσσάρων (14) ετών αντί αστυνομικής ταυτότητας υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια, στο οποίο επικολλάται φωτογραφία του ανηλίκου και η ταυτοπροσωπεία βεβαιώνεται από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή ή από οποιαδήποτε αστυνομική αρχή "ή από τα Κ.Ε.Π.".

4. Για την παράταση της ισχύος ή την ανανέωση διαβατηρίου που έληξε και για οποιαδήποτε πράξη μετά την αρχική έκδοση δεν απαιτούνται φωτογραφίες, καθώς και δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, εφόσον είχε προσκομισθεί κατά την αρχική έκδοση.Αρθρο: 11

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για τη χορήγηση διαβατηρίων από τις Ελληνικές Προξενικές αρχές του εξωτερικού σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού απαιτούνται:

α. Αίτηση.

β. Δύο φωτογραφίες.

γ. Οποιοδήποτε στοιχείο, που θα αποδεικνύει την Ελληνική ιθαγένεια του αιτούντος.

δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας προξενικής αρχής, που έχει εκδοθεί το πολύ πριν ένα χρόνο από την ημέρα υποβολής της αίτησης, με το οποίο βεβαιώνεται, ότι ο αιτών έχει την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Το πιστοποιητικό αυτό δεν απαιτείται στην περίπτωση που η αίτηση χορήγησης διαβατηρίου απευθύνεται στην προξενική αρχή της κατοικίας του αιτούντος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το πιστοποιητικό μπορεί να χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών ύστερα από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 αν κρίνεται αναγκαία.

2. Η ιδιότητα του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού καταχωρείται στην οικεία σελίδα του διαβατηρίου. Την καταχώριση μπορούν να κάμουν η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οικείες προξενικές αρχές του εξωτερικού και οι νομαρχίες, εφόσον η ιδιότητα προκύπτει από επίσημο πιστοποιητικό ή από έγκυρη εγγραφή σε διαβατήριο του οποίου ζητείται η αντικατάσταση.

Για οποιαδήποτε πράξη μετά την αρχική έκδοση του διαβατηρίου και για μια πενταετία από την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού η καταχώρηση αυτή αποδεικνύει την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.

3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται και για την χορήγηση σε μονίμους κατοίκους του εξωτερικού από τις νομαρχίες.Αρθρο: 12

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Μη μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού

 

Κείμενο Αρθρου

Για τη χορήγηση διαβατηρίων σε Ελληνες που διαμένουν στο εξωτερικό ή βρίσκονται σε ξένη χώρα, για εργασία, σπουδές τουρισμό, ή λόγους υγείας και δεν έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού, υποβάλλονται τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση διαβατηρίου στην Ελλάδα.Αρθρο: 13

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιολογητικά έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων.

 

Κείμενο Αρθρου

Για τη χορήγηση ταξιδιωτικού εγγράφου απαιτούνται:

α. Aίτηση.

β. Δύο φωτογραφίες.

γ. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιουνίου 1960 ή οποιοδήποτε στοιχείο που αποδεικνύει την Ελληνική ιθαγένεια του αιτούντος.

Αν το ταξιδιωτικό έγγραφο χορηγείται σε αντικατάσταση απωλεσθέντος διαβατηρίου εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλονται και α) βεβαίωση της αστυνομικής αρχής ότι κατατέθηκε δήλωση απώλειας διαβατηρίου και β) ένορκη βεβαίωση ενώπιον προξενικής αρχής για τις συνθήκες απώλειας του διαβατηρίου.Αρθρο: 14

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά για την αρχική χορήγηση του διαβατηρίου υποβάλλονται στην υπηρεσία αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή αυτόν που έχει το κατά νόμο δικαίωμα.

2. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που αφορούν στην αντικατάσταση ισχύοντος διαβατηρίου για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την απώλεια, στην παράταση της ισχύος ή στην ανανέωση διαβατηρίου που έληξε και σε οποιαδήποτε πράξη μετά την αρχική του έκδοση, μπορεί να στέλνονται στην αρμόδια Υπηρεσία ταχυδρομικώς. Το διαβατήριο και η απάντηση της Υπηρεσίας στέλνονται στον ενδιαφερόμενο επίσης ταχυδρομικώς.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αλληλογραφία διεξάγεται "επί αποδείξει".Αρθρο: 15

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος είσπραξης τελών

 

Κείμενο Αρθρου

Τα υπό του άρθρου 24 του νόμου 12/1975 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών συναφών διατάξεων" προβλεπόμενα τέλη έκδοσης ή ανανέωσης διαβατηρίων, εισπράττονται με αποδεικτικό πληρωμής δημοσίου ταμείου ή με παράβολο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 3 "περί αυξήσεως των αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων".Αρθρο: 16

Ημ/νία: 06.10.1993

 

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΤΥΠΟΣ - ΣΧΗΜΑ - ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Καθιέρωση τύπου ομοιόμορφου Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Καθιερώνεται στη χώρα μας ο τύπος του ομοιόμορφου Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου, του οποίου τα γενικά χαρακτηριστικά και το ακριβές περιεχόμενο των ενδείξεων καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος.Αρθρο: 17

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Τύπος Διαβατηρίου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το ομοιόμορφο Ευρωπαϊκό Διαβατήριο έχει σχήμα βιβλιαρίου. Τα εξώφυλλά του κατασκευάζονται από σκληρό χαρτόνι με εξωτερική επιφάνεια πλαστικοποιημένη, σε απομίμηση δέρματος ελαφρώς ματ και περιέχει εσωτερικά 9 δίφυλλα συρραμμένα μεταξύ τους. Από τα δίφυλλα αυτά το πρώτο (φόδρα) δεν φέρει αρίθμηση σελίδων και είναι επικολλημένο επί των εσωτερικών πλευρών των εξωφύλλων εμπροσθίου και οπισθίου. Στα υπόλοιπα 8 δίφυλλα είναι τυπωμένος ο αύξοντας αριθμός σελίδας από 1 - 32.

2. Οι εξωτερικές διαστάσεις του διαβατηρίου είναι: ύψος 125 χιλιοστά του μέτρου, πλάτος 88 χιλιοστά του μέτρου (ανοχή και κατά τις διαστάσεις 0,2 χιλιοστά του μέτρου). Οι δύο γωνίες, άνω και κάτω, του δεξιού τμήματος της πλευράς από την οποία ανοίγει το βιβλιάριο είναι κομμένες κυκλικά με τριτομία (κυκλικός τομέας 90 μοιρών, ακτίνας περίπου 9 χιλιοστών του μέτρου).Αρθρο: 18

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Χρώμα εξωφύλλου και εσωτερικών σελίδων.

 

Κείμενο Αρθρου

Το εξώφυλλο του διαβατηρίου έχει χρώμα μπορντώ βιολετί (RΑL 4004). Το πρώτο δίφυλλο επικολλάται στο εξώφυλλο στερεά, ώστε να είναι αδύνατη η αποκόλλησή του από το εξώφυλλο χωρίς την καταστροφή του. Τα 9 δίφυλλα του διαβατηρίου μαζί με βιβλιοδετικό ύφασμα πλάτους 2 εκ. συρράπτονται στο μέσο με κλωστή ικανής αντοχής. Η ραφή είναι διπλή με μήκος βήματος που δεν υπερβαίνει το μισό εκατοστό και ασφαλίζεται με ειδική συνθετική κόλλα.Αρθρο: 19

Ημ/νία: 12.10.1998

 

Τίτλος Αρθρου
Γλωσσική διατύπωση ενδείξεων διαβατηρίου.

Σχόλια
Οι εντός " " λέξεις του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 348/1998 (ΦΕΚ Α 232/12.10.1998).

 

Κείμενο Αρθρου

Οι ενδείξεις του διαβατηρίου τυπώνονται κατά περίπτωση, στην Ελληνική, την Αγγλική και την Γαλλική ή και στις "δώδεκα επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης" κατά τις διακρίσεις των σχετικών άρθρων του παρόντος. Η συμπλήρωση των ενδείξεων γίνεται με μηχανικό τρόπο.Αρθρο: 20

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εσωφύλλων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα εσώφυλλα των διαβατηρίων κατασκευάζονται από ειδικό χαρτί κυλινδρικής μηχανής (ΜΟULD PΑPΕR) με πολυτονικό υδατογράφημα, λευκό, ομοιόμορφο σε όλη την επιφάνειά του, χωρίς στίγματα και πτυχώσεις, μη διαποτιζόμενο από την κοινή μελάνη κατά τη γραφή, και με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α. Σύσταση: 50% πολτός ρακών, κατ. ελάχιστον. υπόλοιπο 100% χημικά λευκασμένος πολτός από ξυλώδεις ίνες (στη σύσταση δεν περιέχεται μηχανικός πολτός). β. Βάρος: 100 GR/τετρ. μέτρο με ανοχή +5%.

γ. Κατά την καύση αφήνει τέφρα το πολύ 5% κατά βάρος

δ. Υγρασία: ΜΑΧ 7,5% κατά βάρος.

ε. Αντοχή σε εφελκυσμό κατά SCΗΟPPΕR: παράλληλα προς τη διεύθυνση των ινών 6 GR τουλάχιστον, κάθετα προς τη διεύθυνση των ινών 3.5 ΚG τουλάχιστον. στ) Το χαρτί είναι ελεύθερο οπτικών λευκαντικών.

ζ. Περιέχει διασκορπισμένες ίνες ασφαλείας αόρατες στο κοινό φως, ορατές στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV ULΤRΑ VIOLΕΤ) χρώματος κυανού και κίτρινου. η. Το χαρτί παρουσιάζει ευαισθησία αλλαγής χρώματος στα αραιά οξέα, αραιά αλκαλικά και λευκαντικά.

θ. Φέρει πολυτονικό υδατογράφημα, κεφαλή Αλέξανδρου, κυλινδρικής μηχανής (ΜΟULD ΜΑDΕ), επαναλαμβανόμενο σε κάθε φύλλο διαβατηρίου.

2. Οι προαναφερθείσες ιδιότητες αντοχής και ποιότητας ελέγχονται με δοκιμές που πραγματοποιούνται σε συνθήκες σχετικής υγρασίας 65% και θερμοκρασίας 20 βαθμών Κελσίου σε τεμάχιο λευκού χαρτιού χωρίς υδατογράφημα.Αρθρο: 21

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτύπωση Διάτρηση

 

Κείμενο Αρθρου

Η εκτύπωση των εσωφύλλων καθώς και των φύλλων που κολλούνται στα εξώφυλλα (φόδρες) γίνεται με μεθόδους ξηράς και υγράς OFFSET. Σε κάθε σελίδα υπάρχει πολύχρωμο σύνθετο γραμμοκόσμημα και σε όλη την επιφάνεια ασφαλιστικό πολύχρωμο δάπεδο. Το γραμμοκόσμημα και το δάπεδο αποδίδονται σε δύο εκτυπώσεις. Η πρώτη, συστήματος υγράς ή ξηράς ΟFFSΕΤ, τυπώνει δύο κύρια χρώματα κυανούν και πράσινο και γκάμα ανάμειξής τους με το σύστημα της ίριδας. Η δεύτερη, ξηράς OFFSEΤ, τυπώνει υδροδιαλυτό μελάνι κόκκινου χρώματος.

Επίσης με τρίτη εκτύπωση από αόρατο μελάνι στο κοινό φως, ορατό στην ακτινοβολία UV, τυπώνεται τρέχον γραμμοκόσμημα με τις ενδείξεις "ΕΛΛΑΣ Ανθέμιο ΗELLAS" από κάτω προς τα πάνω και σε απόσταση ενός εκατοστού από την άκρη κάθε σελίδας. Τα κείμενα των ενδείξεων αποδίδονται με εκτυπώσεις ΟFFSΕΤ σε χρώμα βαθύ κυανούν. Το αυτοκόλλητο για την προστασία της επισήμανσης φέρει ειδική εκτύπωση γραμμικής σχεδίασης χρώματος απαλού κυανού με την ιδιότητα, σε περίπτωση που επιτευχθεί η αποκόλλησή του, η εκτύπωση να μεταφέρεται επί του εσωφύλλου του διαβατηρίου. Το διαβατήριο φέρει εκτυπωμένο τυπογραφικά με μελάνι διαπερατό (ΡΕΝΕΤ RΑΤΙNG) χρώματος μαύρου, το γράμμα σειράς και τον αύξοντα αριθμό του διαβατηρίου στην πρώτη σελίδα και στην σελίδα επισήμανσης.

Η σειρά και ο αριθμός υπάρχει ακόμη με διάτρηση στο κάτω μέρος του εμπροσθίου εξωφύλλου και στις δέκα έξι (16) πρώτες σελίδες.Αρθρο: 22

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος γραφής των ενδείξεων

 

Κείμενο Αρθρου

Ολες οι ενδείξεις τόσο του εξωφύλλου όσο και των εσωτερικών σελίδων, εκτός από τις σελίδες 29 και 31, τοποθετούνται οριζόντια προς την όλη διάταξη του διαβατηρίου.Αρθρο: 23

Ημ/νία: 12.10.1998

 

Τίτλος Αρθρου
Ενδείξεις εξωφύλλου

Σχόλια
Οι εντός " " λέξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκαν από την παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 348/1998 (ΦΕΚ Α 232/12.10.1998).

 

Κείμενο Αρθρου

Στην εξωτερική πλευρά του εμπρόσθιου εξώφυλλου τυπώνονται με ελαφρά εσώγλυφη θερμοτυπία σε χρώμα απομίμησης χρυσού ανθεκτικού στην τριβή και στο μαύρισμα με την πάροδο του χρόνου, οι ενδείξεις:

"ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

(Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας)

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

2. Οι ενδείξεις "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ" και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ τυπώνονται με τυπογραφικά στοιχεία των ιδίων διαστάσεων.

3. Στην εσωτερική πλευρά του εμπρόσθιου εξώφυλλου τυπώνονται στην Ελληνική γλώσσα χρήσιμες οδηγίες για τον κάτοχο του διαβατηρίου, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

4. Οι ενδείξεις και οδηγίες των προηγουμένων παραγράφων συντάσσονται μόνο στην Ελληνική γλώσσα.Αρθρο: 24

Ημ/νία: 12.10.1998

 

Τίτλος Αρθρου
Ενδείξεις εσωτερικών σελίδων

Σχόλια
Οι παρ. 1 και 2, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 1 του ΠΔ 348/1998 (ΦΕΚ Α 232/12.10.1998).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Στην πρώτη σελίδα τυπώνονται με κεφαλαία γράμματα κατά σειρά οι ενδείξεις:

"ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Οι ενδείξεις αυτές τυπώνονται στις δώδεκα επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τη σειρά Ελληνική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ολλανδική, Αγγλική, Δανική, Ιρλανδική, Ισπανική, Πορτογαλική, Σουηδική και Φιλανδική. Στην ίδια σελίδα τυπώνεται κάτω από τη λέξη διαβατήριο το γράμμα σειράς και ο αριθμός διαβατηρίου.

2. Στη δεύτερη σελίδα του διαβατηρίου τυπώνεται το ευρετήριο που περιλαμβάνει όλες τις ενδείξεις που παραπέμπονται σ` αυτό, μεταφρασμένες κατά αλφαβητική σειρά στις εννέα υπόλοιπες γλώσσες της Ενωσης, ήτοι Γερμανική, Δανική, Ιρλανδική, Ισπανική, Ιταλική, Ολλανδική, Πορτογαλική, Σουηδική και Φιλανδική.

3. Οι σελίδες τρίτη έως και εικοστή ογδόη προορίζονται για θεωρήσεις και δεν περιέχουν στοιχεία εκτός από την ένδειξη "ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - VISΑS".

4. Στην εικοστή ενάτη σελίδα καταχωρούνται οι ενδείξεις με τα στοιχεία των μελών της οικογένειας που συνοδεύουν τον κάτοχο του διαβατηρίου σε περίπτωση οικογενειακού διαβατηρίου και γραμμογραφείται ειδικός χώρος για την τοποθέτηση των φωτογραφιών τους. "Οι ενδείξεις της σελίδας αυτής τυπώνονται στην Ελληνική, Αγγλική και Γαλλική γλώσσα και παραπέμπουν με ειδικό αριθμό στο ευρετήριο όπου είναι μεταφρασμένες και στις εννέα γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης".

5. Η τριακοστή σελίδα, στο άνω μέρος, φέρει με κεφαλαία γράμματα την ένδειξη ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ μόνο στην Ελληνική γλώσσα.

6. Στην τριακοστή πρώτη σελίδα τυπώνονται οι ενδείξεις με τα στοιχεία ιθαγένειας του κατόχου καθώς και η κατοικία του και στο κάτω μέρος αφήνεται επαρκής χώρος για την τυχόν παράταση ισχύος του διαβατηρίου. Οι ενδείξεις της σελίδας αυτής τυπώνονται στην Ελληνική, Αγγλική και Γαλλική γλώσσα και παραπέμπουν με ειδικό αριθμό στο ευρετήριο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

7. Στην τριακοστή δεύτερη σελίδα στο επάνω μέρος αφήνεται επαρκής χώρος για την υπογραφή και σφράγιση του διαβατηρίου από την εκδούσα αρχή και ακολουθεί χώρος για την υπογραφή του κατόχου του διαβατηρίου. Στο κάτω μέρος τυπώνεται η ένδειξη "Το διαβατήριο αυτό περιέχει 32 αριθμημένες σελίδες" μεταφρασμένη και στις λοιπές γλώσσες της "Ευρωπαϊκής Ενωσης".

8. Το εσωτερικό του οπίσθιου εξώφυλλου του διαβατηρίου προορίζεται για την αναγραφή των στοιχείων προσωπικής κατάστασης του κατόχου, όπως επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ιθαγένεια, ημερομηνία γεννήσεως, τόπος γεννήσεως, φύλο, οι ημερομηνίες εκδόσεως και λήξεως του διαβατηρίου, η εκδούσα αρχή, το ύψος και το χρώμα των ματιών του κατόχου καθώς και ο ειδικός αριθμός πρωτοκόλλου. Επίσης αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα και οι λέξεις ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ - ΡASS - ΡΑSSΡΟRΤ, το γράμμα της σειράς και ο αριθμός του διαβατηρίου. Στη σελίδα αυτή υπάρχει ειδική θέση για την επικόλληση της φωτογραφίας του κατόχου του διαβατηρίου, διαστάσεων 3 χ 3,5 εκατοστών καθώς και η ένδειξη ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΡΩΤ.). ΄Ολες οι ανωτέρω ενδείξεις τυπώνονται στην Ελληνική. Αγγλική και Γαλλική γλώσσα και παραπέμπουν με ειδικό αριθμό στο ευρετήριο, είναι δε τυπωμένες κάθετα προς την όλη διάταξη του διαβατηρίου. Στην ίδια σελίδα υπάρχει και λευκή λωρίδα πλάτους 16 χιλιοστών του μέτρου, ελεύθερη από κάθε εκτύπωση προοριζόμενη για μηχανική οπτική ανάγνωση.

9. Οι αποστάσεις, ο τύπος των στοιχείων και η ακριβής διάταξη και μετάφραση των ενδείξεων κάθε σελίδας του διαβατηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ο.Κ. καθορίζονται κατά τον έλεγχο του τυπογραφικού δοκιμίου που υποχρεούται να στέλνει ο προμηθευτής στο Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση.

Το δοκίμιο αυτό εγκεκριμένο επιστρέφεται στον προμηθευτή και αποτελεί στοιχείο τεχνικών προδιαγραφών.Αρθρο: 25

Ημ/νία: 12.10.1998

 

Τίτλος Αρθρου
Προστασία επισήμανσης και φωτογραφίας

Σχόλια
Το εντός " " δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ΠΔ 348/1998 (ΦΕΚ Α 232/12.10.1998).

 

Κείμενο Αρθρου

Για την προστασία της φωτογραφίας και των βασικών στοιχείων του κατόχου τα οποία βρίσκονται καταχωρημένα στην εσωτερική πλευρά του οπίσθιου εξώφυλλου. το διαβατήριο περιλαμβάνει ένα φύλλο αυτοκόλλητο συρραμμένο μαζί με τα υπόλοιπα φύλλα μεταξύ 32ης σελίδας και τελευταίου εξωφύλλου.

"Το εν λόγω αυτοκόλλητο πρέπει να έχει κατά την επικόλλησή του επί του οπισθίου εξωφύλλου ισχυρή πρόσφυση με το χαρτί της φόδρας.

Θεωρείται απαραίτητο να υπάρχει συνάφεια μεταξύ του χαρτιού και της κόλλας του αυτοκόλλητου, ώστε να επιτυγχάνεται ισχυρή σύνδεση.

Το αυτοκόλλητο στην εσωτερική του πλευρά θα φέρει σε κάθετη διάταξη έξι εθνόσημα, με ειδικό μελάνι, το οποίο θα μεταφέρεται στο χαρτί αν επιτευχθεί με κάποιο τρόπο η αποκόλληση του αυτοκόλλητου.

Η κάθετη διάταξη των έξι εθνοσήμων θα πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια θέση, ώστε κατά την επικόλλησή της να καλύπτει μερικώς τη φωτογραφία του κατόχου με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη καλύπτονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου του κατόχου.

Το χρώμα του μελανιού αυτού θα πρέπει να είναι απαλό κυανούν για να μην εμποδίζει την ανάγνωση των στοιχείων του διαβατηρίου.

Το αυτοκόλλητο θα φέρει τυπωμένο εθνόσημο με ειδικό μελάνι, το οποίο αντιδρά μόνο κάτω από την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας (ULTRA VIOLET) σε χρώμα έντονο κίτρινο. Η θέση του εθνοσήμου θα βρίσκεται σε συγκεκριμένη θέση, ώστε κατά την αποκόλληση του αυτοκόλλητου θα πρέπει ένα τμήμα αυτού να εμφανίζεται επί του κάτω δεξιού άκρου της φωτογραφίας, το δε υπόλοιπο επί του δαπέδου της σελίδας.

Στη θέση της φωτογραφίας θα υπάρχει αυτοκόλλητο διπλής όψεως. Η μία του πλευρά θα είναι κολλημένη σταθερά σε ολόκληρο το χώρο της φωτογραφίας και η άλλη του πλευρά θα φέρει προστατευτικό κάλυμμα.

Με αφαίρεση του προστατευτικού καλύμματος θα αποκαλύπτεται η φέρουσα την κόλλα επιφάνεια, όπου θα επικολλάται σταθερά η φωτογραφία.Αρθρο: 26

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Χρονολογία εκδόσεως Ευρωπαϊκού διαβατηρίου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η διαδικασία εκδόσεως του Ευρωπαϊκού διαβατηρίου πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 30 Ιουνίου 1992, το αργότερο. Μετά την ημερομηνία αυτή, όλες οι υπηρεσίες εκδόσεως διαβατηρίων του εσωτερικού και του εξωτερικού θα χορηγούν υποχρεωτικά μόνο νέου τύπου Ευρωπαϊκά διαβατήρια.

Η χορήγηση παλαιού τύπου Ευρωπαϊκού διαβατηρίου είναι δυνατόν να επιτραπεί και μετά την παραπάνω ημερομηνία, αν η σχετική διαδικασία δεν έχει μέχρι τότε περαιωθεί ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Τα Ευρωπαϊκά διαβατήρια παλαιού τύπου που θα έχουν εκδοθεί μέχρι την 30 Ιουνίου 1992 θα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι λήξεως της ισχύος τους. Η αντικατάσταση των διαβατηρίων αυτών με νέα, αν δεν συντρέχει άλλος νόμιμος λόγος αντικαταστάσεώς τους, επιτρέπεται μόνον αν το υπόλοιπο της ισχύος τους δεν υπερβαίνει το έτος. Επίσημες βεβαιώσεις και άλλα στοιχεία χρήσιμα γι τον κάτοχο του διαβατηρίου μεταφέρονται στο νέο διαβατήριο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.Αρθρο: 27

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάργηση διατάξεων.

 

Κείμενο Αρθρου

Μετά την 30η Iουνίου 1992, ημερομηνία υποχρεωτικής κυκλοφορίας του Ευρωπαϊκού διαβατηρίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος κώδικα, οι διατάξεις των Π.Δ. 410/1983 "Καθιέρωση τύπου ομοιόμορφου Ευρωπαϊκού διαβατηρίου και καθορισμός σχήματος, χρώματος και περιεχομένου αυτού" και 118/1991 "Αντικατάσταση του άρθρου 8 του Π.Δ. 410/1983", παύουν να ισχύουν.Αρθρο: 28

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικές διατάξεις.

 

Κείμενο Αρθρου

Τα διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος.Αρθρο: 29

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας πράκτορα μετανάστευσης.

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

1. ΄Αδεια πράκτορα μετανάστευσης χορηγείται εφόσον ο αιτών την άδεια συγκεντρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Είναι ενήλικος ΄Ελληνας πολίτης ή πολίτης Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

β. Είναι ικανός προς δικαιοπραξία.

γ. Είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή Ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

δ. Δεν έχει καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από τρεις μήνες για κλοπή, εκβίαση, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών, εγκλήματα κατά των ηθών ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του εθνικού νομίσματος. Αν η καταδίκη συντελεσθεί μετά την έκδοση της άδειας η απόφαση χορήγησης της άδειας ανακαλείται.

2. Ομογενείς από την Τουρκία και τη Βόρειο ΄Ηπειρο που διαμένουν στην Ελλάδα περισσότερο από πέντε χρόνια δικαιούνται να πάρουν άδεια πράκτορα μετανάστευσης, εφόσον συγκεντρώνουν όλες τις απαιτούμενες για τους 'Ελληνες πολίτες προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του ομογενούς και ο χρόνος παραμονής στην Ελλάδα Βεβαιώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τη χορήγηση άδειας αντιπροσώπου πράκτορα μετανάστευσης.Αρθρο: 30

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για τη χορήγηση άδειας πράκτορα μετανάστευσης και αντιπροσώπου αυτού υποβάλλονται μαζί με τη σχετική αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας στο οποίο να φαίνεται και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

β. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

γ. Βεβαίωση του γραμματέα πρωτοδικών ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης.

δ. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών.

2. Για τους πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ε.Ο.Κ. αντί του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου και της βεβαίωσης του γραμματέα πρωτοδικών είναι δυνατή η υποβολή ισότιμων πιστοποιητικών αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της Χώρας προέλευσης ή καταγωγής τους από τα οποία να προκύπτει ότι καλύπτονται οι προϋποθέσεις του νόμου. Αν η έκδοση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν προβλέπεται από τη Χώρα προέλευσης ή καταγωγής του ενδιαφερόμενου, μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση ή στη χώρα που δεν ισχύει ο όρκος από υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ή ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας προέλευσης ή καταγωγής. Η αρχή αυτή ή ο συμβολαιογράφος εκδίδει βεβαίωση που πιστοποιεί τη δήλωση. Η δήλωση μη πτώχευσης μπορεί να γίνει ενώπιον της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης της ίδιας Χώρας. Τα πιστοποιητικά της παρ. 1 υπό στοιχεία β και γ πρέπει νε έχουν εκδοθεί τρεις το πολύ μήνες πριν από την ημέρα υποβολής τους.

3. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο νομάρχη της περιφέρειας για την οποία ζητείται η άδεια, ο οποίος αποφασίζει μέσα σε ένα το πολύ μήνα από την ημέρα υποβολής της αίτησης.Αρθρο: 31

Ημ/νία: 12.10.1998

 

Τίτλος Αρθρου
Χρηματική Εγγύηση

Σχόλια
Η παρ. 1 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ΠΔ 348/1998 (ΦΕΚ Α 232/12.10.1998).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Πριν από τη δημοσίευση της άδειας πράκτορα μετανάστευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απαιτείται να κατατεθεί χρηματική εγγύηση μέχρι ποσού εξακοσίων χιλιάδων δραχμών κατά τις πιο κάτω ειδικότερες προβλέψεις:

α) Για τις Περιφέρειες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αττικής και την έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης τις εξακόσιες χιλιάδες δραχμές.

β) Για τις πρωτεύουσες των λοιπών Νομών του Κράτους σε τετρακόσιες χιλιάδες δραχμές.

γ) Για τις λοιπές πόλεις μη πρωτεύουσες Νομών σε διακόσιες χιλιάδες δραχμές".

2. Η παραπάνω εγγύηση δίνεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή με γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

3. Σκοπός της εγγύησης είναι η κάλυψη των επιβαλλομένων στον πράκτορα ή τον αντιπρόσωπο αυτού χρηματικών ποινών, η καταβολή αποζημιώσεων που αναγνωρίζονται νόμιμα στους μετανάστες και η εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης του πράκτορα που προβλέπεται από τις διατάξεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας και ικανοποιείται προνομιακά από την εγγύηση.

4. Αν για τους παραπάνω λόγους η εγγύηση μειωθεί, ο πράκτορας υποχρεούται να την αποκαταστήσει μέσα σε ένα το πολύ μήνα στο προβλεπόμενο από το νόμο ποσό. Αν μέσα στο μήνα ή εγγύηση δεν αποκατασταθεί η ισχύς της άδειας αναστέλλεται αυτοδικαίως, μετά δε τη συμπλήρωση τριών μηνών συνολικά με απόφαση του οικείου νομάρχη ή άδεια ανακαλείται. Στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση νέας άδειας στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλεται διπλάσια της αρχικής εγγύηση.

5. Με απόφαση του οικείου νομάρχη η εγγύηση επιστρέφεται, αν για οποιοδήποτε λόγο παύση η ισχύς της άδειας πράκτορα μετανάστευσης και έχουν εκπληρωθεί όλες οι ασφαλιζόμενες με αυτή υποχρεώσεις του πράκτορα μετανάστευσης.

Αν μετά τρεις μήνες από την παύση ισχύος της άδειας παραμένουν υποχρεώσεις ανεκπλήρωτες μπορεί να διαταχθεί η παρακράτηση αναλόγου ποσού και η απόδοση του υπολοίπου.Αρθρο: 32

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικές υποχρεώσεις πρακτόρων μετανάστευσης σε περίπτωση έκδοσης διαβατηρίου.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο πράκτορας μετανάστευσης ευθύνεται για την τήρηση της νομιμότητας κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης και υποβολής δικαιολογητικών έκδοσης διαβατηρίων για λογαριασμό των πελατών του.

2. Πράκτορας μετανάστευσης που υποβάλλει εν γνώσει του ανακριβή ή ψευδή στοιχεία ή συντελεί με οποιοδήποτε τρόπο στην παράνομη έκδοση διαβατηρίου, εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις υπόκειται στη διοικητική ποινή της οριστικής αφαίρεσης της αδείας του.

3. Ο πράκτορας μετανάστευσης οφείλει νε λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη και διακίνηση των διαβατηρίων που παραλαμβάνει από τις εκδίδουσες υπηρεσίες, μέχρι την τελική παράδοσή τους στους ενδιαφερόμενους. Τα διαβατήρια παραδίδονται από τους πράκτορες στους δικαιούχους μέσα σε τρεις το πολύ μήνες από τη χρονολογία έκδοσής τους, αν για οποιοδήποτε λόγο η παράδοση δεν πραγματοποιηθεί μέσα στο διάστημα αυτό τα διαβατήρια επιστρέφονται στην υπηρεσία που τα εξέδωσε για φύλαξη στο ειδικό αρχείο “μη παραληφθέντων διαβατηρίων”. Η παράλειψη επιστροφής των μη επιδοθέντων διαβατηρίων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποτελεί πειθαρχική παράβαση για την οποία επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος διοικητικές κυρώσεις,

4. Τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου έχουν και τα γραφεία γενικού τουρισμού κατά την άσκηση του έργου τους που αναφέρεται στη διαμεσολάβησή τους για την έκδοση διαβατηρίων. Ο έλεγχος των γραφείων αυτών και η τυχόν επιβολή κυρώσεων για τη μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων ενεργείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Νόμου 393/1976 "περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων".Αρθρο: 33

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικές υποχρεώσεις πρακτόρων μετανάστευσης σε περίπτωση ομαδικής μεταφοράς μεταναστών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η ομαδική μεταφορά μεταναστών από τα γραφεία μετανάστευσης γίνεται πάντοτε κατόπιν ειδικής σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ του πράκτορα μετανάστευσης και των ενδιαφερομένων.

Στη σύμβαση ορίζεται υποχρεωτικά η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος αναχώρησης καθώς και το μεταφορικό μέσο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά. Αν η αναχώρηση δεν πραγματοποιηθεί την ημερομηνία που ορίζεται από τη σύμβαση ο πράκτορας υποχρεούται να αποζημιώσει τον επιβάτη με ποσό πέντε χιλιάδων δραχμών για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η αποζημίωση αυτή, που μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καταβάλλεται για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα πέντε ημερών από τη συμβατική ημερομηνία αναχώρησης.

Κατά το διάστημα αυτό ο επιβάτης δικαιούται να διαλύσει τη σύμβαση και να ζητήσει την επιστροφή του προκαταβληθέντος χρηματικού ποσού. Μετά τη συμπλήρωση δέκα πέντε ημερών, εκτός από την παραπάνω αποζημίωση και την επιστροφή του προκαταβληθέντος ποσού, ο πράκτορας υποχρεούται να καταβάλλει στον επιβάτη και τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης στον τόπο αναχώρησης και επιστροφής στο τόπο διαμονής του.

2. Αν η πραγματοποίηση του ταξιδιού κατά την ορισθείσα ημερομηνία ματαιωθεί για λόγους ανωτέρας βίας. ο πράκτορας δικαιούται να διαλύσει τη σύμβαση και πριν από τη συμπλήρωση του 15θημέρου, καταβάλλοντας στον ενδιαφερόμενο την οριζόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αποζημίωση για τις μέχρι τη λύση της σύμβασης ημέρες καθυστέρησης, καθώς και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής μαζί με την επιστροφή του προκαταβληθέντος εισιτηρίου.

3. Για την είσπραξη των κατά το παρόν άρθρο δικαιουμένων χρηματικών ποσών, ο ενδιαφερόμενος συντάσσει και αποστέλλει στον πράκτορα μετανάστευσης σχετικό πίνακα θεωρημένο από τον οικείο νομάρχη. Αν ο πράκτορας μετανάστευσης αρνηθεί την καταβολή, ο νομάρχης, χωρίς άλλες διατυπώσεις, διατάσσει την πληρωμή σε βάρος της χρηματικής εγγύησης που έχει καταθέσει ο πράκτορας.Αρθρο: 34

Ημ/νία: 06.10.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Καταργούμενες διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντα Κώδικα καταργούνται οι παρακάτω κωδικοποιούμενες σ' αυτόν διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

α. Των άρθρων 15, 22 και 23 του νόμου 2475/1920 "περί μεταναστεύσεως και αποδημίας", β) του άρθρου 1 του από 2.9.1920 Β.Δ/τος "περί καθηκόντων και της αρμοδιότητας του εν τω Υπουργείω των Εσωτερικών Τμήματος Μεταναστεύσεως και των γραφείων μεταναστεύσεως", γ) του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Νόμου 2362/1953 "περί αυξήσεως της εγγυήσεως αδειών πρακτόρων μεταναστεύσεως", δ) του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. α' του Β.Δ. 755/1964 "περί διατυπώσεων εκδόσεως διαβατηρίων", ε) του άρθρου 3 παρ. 3 εδαφ. α. του Β.Δ. 744/1968 "περί του τύπου, σχήματος και χρώματος των διαβατηρίων", στ) του άρθρου 1 του νόμου 453/1976, "περί συμπληρώσεως των διατάξεων του άρθρου 12 του νόμου 24 75/1920 "περί μεταναστεύσεως και αποδημίας", ζ) του άρθρου μόνου του Π.Δ/τος 246/1979 "περί καθορισμού ορίων χρηματικής εγγυήσεως δια την δημοσίευσιν εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της άδειας λειτουργίας Γραφείου Μεταναστεύσεως", η) του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Νόμου 1004/1980 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί αποδημίας και απλουστεύσεως της διαδικασίας εκδόσεως διαβατηρίων", θ) των άρθρων 1 έως 12 του Π.Δ/τος 938/1980 "περί καθορισμού των διατυπώσεων, της χρονικής και τοπικής ισχύος και των απαιτουμένων δικαιολογητικών για την έκδοση διαβατηρίων" και ι) των άρθρων 1 έως 14 του Π.Δ/τος 502/191 "για την καθιέρωση τύπου ομοιόμορφου Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου και καθορισμό σχήματος, χρώματος και περιεχομένου αυτού".

2. Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις αυτού του Κώδικα ή ρυθμίζει διαφορετικά τα περιλαμβανόμενα σ΄ αυτόν θέματα, καταργείται. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος.


 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.