Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

Έτος: 1941

Τέθηκε σε ισχύ: 30.10.1941

 

Τίτλος
ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝΑρθρο: 1

Ημ/νία: 30.10.1941

 

Τίτλος Αρθρου
Σκοπός-Διαθετέαι εκτάσεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987 (ΦΕΚ Α 189).Αρθρο: 2

Ημ/νία: 30.10.1941

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία διαθέσεως α) Δασικών

 

Κείμενο Αρθρου

Δια την παραχώρησιν δασικών εκτάσεων εφαρμόζονται αι διατάξεις του αρθρ. 122 του Αγροτικού Κώδικος 2880, προκειμένου δε να ληφθή η κατά το αρθρ. 1 του παρόντος Κώδικος γνώμη του Συμβουλίου Εποικισμού μετέχει αυτού μετά ψήφου ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Δασών ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού.Αρθρο: 3

Ημ/νία: 30.10.1941

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
β) Ανταλλαξίμων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δια την διάθεσιν καλλιεργησίμων και βοσκησίμων εκτάσεων ανηκουσών εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος (νυν Υπηρεσίαν Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Κτημάτων) εφαρμόζονται αι εκάστοτε ισχύουσαι σχετικαί διατάξεις περί διαχειρίσεως της ανταλλαξίμου περιουσίας.

2. Διά την ανάληψιν και διάθεσιν κατά τον παρόντα Κώδικα δασικών εκτάσεων ανηκουσών εις την Ε.Τ.Ε ως διαχειρίστριαν της ανταλλαξίμου περουσίας (νυν Υπηρεσίαν Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Κτημάτων) δέον να συντρέχωσιν αι προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του Δασικού Κώδικος αι αφορώσαι την παραχώρησιν προς καλλιέργειαν δασικών εκτάσεων του Δημοσίου, ως αύται ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν δια του αρθρ. 122 του Αγροτικού Κώδικος 2880.

3. Επιτρέπεται η ανάληψις εκ της διαχειρίσεως της Ε.Τ.Ε. (νυν Υπηρεσίας Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Κτημάτων) οικημάτων αγροτικών παραμεθορίων συνοικισμών κατά την διαδικασίαν την οριζομένην εν αρθρ. 8 του από 24 Οκτ. 1940 Β.Δ/τος "περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκκαθαρίσεως των ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών κτημάτων" διατάξεων και επί καταβολή υπό των αποκαθισταμένων τιμήματος καθοριζομένου κατά τα εν τω αυτώ άρθρω οριζόμενα.Αρθρο: 4

Ημ/νία: 30.10.1941

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
γ) Κοινοχρήστων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις όσους Δήμους ή Κοινότητας ή Συνεταιρισμούς Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών αι παραχωρηθείσαι βοσκαί κατ' εφαρμογήν των αρθρ. 31 και 164 του Αγροτικού Κώδικος 2880 πλεονάζουσιν, επιτρέπεται εις τον Υπουργόν της Γεωργίας ίνα δι' αποφάσεως αυτού εκδιδομένης μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού ανακαλή την γενομένην παραχώρησιν των πλεοναζουσών εκτάσεων.

2. Πλεονάζουσαι εκτάσεις θεωρούνται αι κατά την κρίσιν του Υπουργού της Γεωργίας απομένουσαι τοιαύται μετά την κάλυψιν των υφισταμένων και προβλεπομένων αναγκών των μελών των Κοινοτήτων ήτων Σ.Α.Α.Κ., οίτινες πάντως δεν δύνανται να υπερβώσι το διπλάσιον του εν αρθρ. 34 του Αγροτικού Κώδικος οριζομένου αριθμού ζώων κατά κληρούχον.

3. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, εις ας περιπτώσεις πρόκειται να αποκατασταθώσι δικαιούμενοι αποκαταστάσεως κτηνοτρόφοι μονίμως διαμένοντες εν τη κτήματι, ως πλεονάζουσαι εκτάσεις θεωρούνται αι απομένουσαι τοιαύται μετά την κάλυψιν των αναγκών των μελών των Σ.Α.Α.Κ. ή των Κοινοτήτων ως αύται προκύπτουσιν υπολογιζόμεναι βάσει του άρθρου 34 του Αγροτικού Κώδικος.

4. Εφ' όσον η κατά τας δύο προηγουμένας παραγράφους αύξησις της κτηνοτροφίας δεν επραγματοποιήθη εντός δεκαετίας από της οριστικής διανομής, δύναται ο Υπουργός της Γεωργίας δι' αποφάσεώς του, εκδιδομένης κατά τ' ανωτέρω, να διαθέτη προς αποκατάστασιν των δια του παρόντος Κώδικος δικαιουμένων κτηνοτρόφων, τας βοσκησίμους εκτάσεις αίτινες δεν αναγκαιούσι δια την συντήρησιν της υπαρχούσης κτηνοτροφίας των μελών των Κοινοτήτων ή Σ.Α.Α.Κ. κατά την λήξιν της ανωτέρω προσθεσμίας.

5. Εις ην περίπτωσιν η ανωτέρω τασσομένη δεκαετής προθεσμία έχει εκπνεύση ήδη, παρατείνεται αύτη επί διετίαν, αρχομένην από της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν. 1223/1938 εντός της οποία δύνανται τα μέλη των Κοινοτήτων και των Σ.Α.Α.Κ. να αυξήσωσι την κτηνοτροφίαν των εις το διά του παρόντος άρθρου τιθέμενα ανώτατα όρια μικρών και μεγάλων ζώων.Αρθρο: 5

Ημ/νία: 30.10.1941

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις όσα κτήματα απαλλοτριωθέντα κατά τας διατάξεις του Αγροτικού Νόμου ή παραχωρηθέντα καθ' οιονδήποτε τρόπον προς εγκατάστασιν γηγενών ή προσφύγων, δεν εγένετο οριστική διανομή και υπάρχουν, κατά την κρίσιν του Υπουργού της Γεωργίας, πλεονάζουσαι κοινόχρηστοι βοσκαί, επιτρέπεται δι' αποφάσεως αυτού εκδιδομένης μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού η επάνοδος της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων προς εγγραφήν κτηνοτρόφων δικαιουμένων κατά τον παρόντα Κώδικα αποκαταστάσεως.

2. Οι αδιάθετοι γεωργικοί κλήροι, εφ' όσον εν τω αυτώ κτήματι ή Συνοικισμώ ένθα κείνται αύται υπάρχουν πλεονάζουσαι βοσκήσιμοι εκτάσεις δυνάμεναι να διατεθώσι κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος, παραχωρούνται υπό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων κατά προτίμησιν εις κτηνοτρόφους δικαιουμένους αποκαταστάσεως κατά τον παρόντα Κώδικα, επιτρεπομένης προς τον σκοπόν τούτον και της κατατμήσεως των υπό διάθεσιν γεωργικών κλήρων.

3. Η τυχόν απομένουσα αδιάθετος έκτασις γεωργικών κλήρων μετά την κάλυψιν των εις καλλιεργησίμους γαίας αναγκών των κτηνοτρόφων, διατίθεται υπέρ όλων δικαουμένων κατά τον Αγροτικόν Κώδικα αποκαταστάσεως.Αρθρο: 6

Ημ/νία: 30.10.1941

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
δ) Συνιδιοκτήτων

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν αι κατά την παραγρ. 1 του αρθρ. 1 εκτάσεις ανήκουσιν εξ αδιαιρέτου εις το Δημόσιον και εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος (νυν Υπηρεσίαν Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Κτημάτων Υπουργείου Οικονομικών), ή εις έκαστον των ανωτέρω προσώπων και τρίτους, επιτρέπεται η εξώδικος διανομή τούτων κατά τα εν αρθρ. 90 του Αγροτικού Κώδικος 2880 οριζόμενα. Εν τη προκειμένη περιπτώσει την θέσιν του Σ.Α.Α.Κ. λαμβάνει το Δημόσιον. Η διανομή αύτη χωρεί μετά την έκδοσιν της κατά την παρ. 1 του άρθρ. 1 του παρόντος αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών.Αρθρο: 7

Ημ/νία: 30.10.1941

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγκαστική απαλλοτρίωσις μοναστηριακών κτημάτων

 

Κείμενο Αρθρου

(Κατηργήθησαν δια του αρθρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 8

Ημ/νία: 30.10.1941

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγκαστική απαλλοτρίωσις μοναστηριακών κτημάτων

 

Κείμενο Αρθρου

(Κατηργήθησαν δια του αρθρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 9

Ημ/νία: 30.10.1941

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγκαστική απαλλοτρίωσις μοναστηριακών κτημάτων

 

Κείμενο Αρθρου

(Κατηργήθησαν δια του αρθρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 10

Ημ/νία: 30.10.1941

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγκαστική απαλλοτρίωσις μοναστηριακών κτημάτων

 

Κείμενο Αρθρου

(Κατηργήθησαν δια του αρθρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 11

Ημ/νία: 30.10.1941

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).Αρθρο: 12

Ημ/νία: 30.10.1941

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).Αρθρο: 13

Ημ/νία: 30.10.1941

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).Αρθρο: 14

Ημ/νία: 30.10.1941

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).Αρθρο: 15

Ημ/νία: 30.10.1941

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).Αρθρο: 16

Ημ/νία: 30.10.1941

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).Αρθρο: 17

Ημ/νία: 30.10.1941

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).Αρθρο: 18

Ημ/νία: 30.10.1941

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).Αρθρο: 19

Ημ/νία: 30.10.1941

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).Αρθρο: 20

Ημ/νία: 30.10.1941

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).Αρθρο: 21

Ημ/νία: 30.10.1941

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).Αρθρο: 22

Ημ/νία: 30.10.1941

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)

 

Τίτλος Αρθρου
"Αποκατάστασις αναπήρων"

Σχόλια
Το αρθρ. 22 περιέχει τας διατάξεις του αρθρ. 2 Ν.Δ. 458/1941, όπερ κατηργήθη δια του Α.Ν. 1085/1946.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Δύναται ο Υπουργός της Γεωργίας εις διτιθεμένας βοσκάς, βοσκησίμους ή καλλιεργησίμους εκτάσεις προς αποκατάστασιν κτηνοτρόφων κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος ν' αποκαθιστά δι' αποφάσεών του, κατά παρέκκλισιν των διατάξεων τούτων και κατά προτίμησιν παντός άλλου, τους εν τη περιοχή των διατιθεμένων εκτάσεων διαμένοντας κτηνοτρόφους αναπήρους του τελευταίου πολέμου, εφ' όσον ούτοι είναι ακτήμονες κατά την έννοιαν του παρόντος Κώδικος, ως και τα κατά τον αυτόν Κώδικα δικαιούμενα κτηνοτροφικής αποκαταστάσεως μέλη της οικογενείας πεσόντων εν τω αυτώ πολέμω ή θανόντων συνεπεία τραυμάτων ή κακουχιών εν τη ζώνη των πρόσω. Κατά τον αυτόν τρόπον και υπό τας αυτάς προϋποθέσεις μετά την αποκατάστασιν των εν τω προηγουμένω εδαφίω προσώπων, δύνανται, εφ' όσον υπάρχουν αδιάθετοι εκτάσεις, ν' αποκαθίστανται, ανά δύο το πολύ κατά συνοικισμόν, πρόσωπα προερχόμενα εξ άλλων περιφερειών και κεκτημένα τας εν τω προηγουμένω εδαφίω ιδιότητας.

2. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Εσωτερικών δύναται επίσης να επιτραπή η εγγραφή εις τα δημοτολόγια Δήμων και Κοινοτήτων, διαθετόντων περίσσειαν βοσκησίμων εκτάσεων, προσώπων περί ων η παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κατά προτίμησιν παντός ετέρου δικαιουμένου.

3. Επίσης δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας δύνανται να εγγραφούν ως μέλη συνεταιρισμών αποκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών, διαθετόντων περίσσειαν βοσκησίμων εκτάσεων, πρόσωπα περί ων η παρ. 1 του παρόντος άρθρου κατά προτίμησιν παντός ετέρου δικαιουμένου.

4. Η ιδιότης του αναπήρου ή ο θάνατος επί του πεδίου της μάχης ή συνεπεία τραυμάτων ή κακουχιών εν τη ζώνη των πρόσω πιστοποιείται υπό του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, η δε ιδιότης του κτηνοτρόφου και η ακτημοσύνη υπό της Γεωργικής Υπηρεσίας της επικρατεστέρας διαμονής του αποκαταστατέου.

5. Οι κατά τας παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου εγγραφόμενοι εις δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητος ή ως μέλη Συνεταιρισμού Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών δικαιούνται να βόσκουν δωρεάν τα ζώα των μέχρις αριθμού αναλογούντος εις τον κτηνοτροφικόν κλήρον ον ούτοι δικαιούνται εις τας δημοτικάς ή κοινοτικάς ή συνεταιρικάς βοσκάς.

6. Αι κατά το άρθρον τούτο εκδιδόμεναι αποφάσεις είναι οριστικαί και αμετάκλητοι, οι δε δυνάμει αυτών αποκαθιστάμενοι υπάγονται εις τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος, εφ' όσον άλλως δεν ορίζεται εν τω παρόντι άρθρω."Αρθρο: 23

Ημ/νία: 30.10.1941

 

Τίτλος Αρθρου
Ιδρυσις Κοινοτήτων

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).Αρθρο: 24

Ημ/νία: 30.10.1941

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Καταμέτρησις και διανομή

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η καταμέτρησις και η οριστική διανομή των κατά τα αρθρ. 1, 2 και 3 διατιθεμένων γαιών του Δημοσίου και ανταλλαξίμων τοιούτων ενεργείται υπό Τοπογραφικών Συνεργείων της Διευθύνσεως Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας εις α κατά την εργασίαν της καταμετρήσεως συμμετέχουν υποχρεωτικώς δια τον καθορισμόν του είδους, της ποιότητος και της κατηγορίας των προς καταμέτρησιν γαιών εις Γεωπόνος ή εις Δασολόγος της περιφερείας εν η κείται το υπό καταμέτρησιν κτήμα οριζόμενος υπό του Υπουργού της Γεωργίας ή του αρμοδίου Γενικού Διοικητού.

Ο τρόπος της κατά τ' ανωτέρω καταμετρήσεως καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας μεταξύ των επιστημονικώς παραδεδεγμένων τοιούτων. 2-4. (Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).Αρθρο: 25

Ημ/νία: 30.10.1941

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός τιμήματος-Εξόφλησις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το τίμημα των κατά τον παρόντα Κώδικα παραχωρουμένων εκτάσεων καθορίζεται ως ακολούθως:

Α) Των απηλλοτριωμένων κατά τας διατάξεις του Αγροτικού Νόμου:

α) Προκειμένου περί των παραχωρουμένων καλλιεργουμένων και καλλιεργησίμων εκτάσεων ορίζεται το τελεσιδίκως υπό του Πρωτοδικείου καθορισθέν κατά στρέμμα τίμημα διά το αυτό κτήμα, και

β) Προκειμένου περί των παραχωρουμένων βοσκησίμων εκτάσεων ορίζεται το καθορισθέν υπό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων κατά το αρθρ. 97 του Αγροτ. Κώδικος 2880, εν περιπτώσει δε μη υπάρξεως καθωρισμένου τοιούτου καθορίζεται υπό της αυτής Επιτροπής τίμημα κατά τα εν τω αυτώ αρθρ. 97 του Αγροτικού Κώδικος οριζόμενα.

Β) Των υπό της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων παραχωρηθεισών εκτάσεων, καλλιεργουμένων ή βοσκησίμων, ορίζεται το αναγραφόμενον ως τίμημα συμβατικόν εις τους εν αρθρ. 2 της μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Ε.Α.Π. Ειδικής Συμβάσεως της 28 Νοεμ. 1930 της κυρωθείσης υπό του νομ. 4857 πίνακας. Γ) Των από την διαχείρισιν της Ε.Τ.Ε. (νυν Υπηρεσίας Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Κτημάτων) αναλαμβανομένων εκτάσεων το τίμημα καθορίζεται κατά τας σχετικάς διατάξεις του από 24-10-1940 Β.Δ/τος "περί τροποποιήσεως κλπ των περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των ανταλλαξίμων μουσουλμανικών κτημάτων διατάξεων".

Δ) Των λοιπών κατά τον παρόντα Κώδικα παραχωρουμένων δημοσίων γαιών ως τίμημα ορίζεται το υπό του αρθρ. 103 του Αγροτικού Κώδικος 2880 οριζόμενον.

2. Η εξόφλησις του τιμήματος δι' απάσας τας παραχωρουμένας εκτάσεις, πλην των από την διαχείρισιν της Ε.Τ.Ε. (νυν Υπηρεσίαν Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Κτημάτων) αναλαμβανομένων τοιούτων, δι' ας ισχύουσιν αι σχετικαί διατάξεις περί διαχειρίσεως της ανταλλαξίμου περιουσίας, ενεργείται υπό των αποκαταστατέων συμφώνως τω αρθρ. 2 του Νομ. 5913 διά 25 ετησίων ίσων τοκοχρεωλυτικών δόσεων επί τόκω 3% ετησίως, των υποχρέων εις πληρωμήν δυναμένων να καταθέσωσιν εις το Δημόσιον Ταμείον περισσοτέρας της μιας ετησίας τοκοχρεωλυτικής δόσεως ή και άπασαν την αξίαν της οφειλής των, εκπιπτομένου εν τοιαύτη περιπτώσει του τόκου της χρεωλυσίας αναλόγως.

3. Μετά τον καθορισμόν του οριστικού τιμήματος ενεργείται η χρέωσις των αποκατασταθέντων. Από της παραδόσεως δε της νομής και μέχρι της εκδόσεως των οριστικών παραχωρητηρίων καταβάλλεται μίσθωμα καθοριζόμενον δια κοινής πράξεως του οικείου Προϊσταμένου της Γεωργικής Υπηρεσίας και του Οικονομικού Εφόρου. 4-7. (Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ).Αρθρο: 26

Ημ/νία: 30.10.1941

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987 ΦΕΚ Α 189).Αρθρο: 27

Ημ/νία: 30.10.1941

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις κληρούχων

Σχόλια
Η περιπτ. α' αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 αρθρ. 10 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987 (ΦΕΚ Α 189).Η περιπτ. β αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 αρθρ. 10 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987 (ΦΕΚ Α 189).Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 αρθρ. 10 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987 (ΦΕΚ Α 189).Το αρθρ. 27 αντικατεστάθη ως άνω δια του αρθρ. 5 Ν.Δ. 1334/1973.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Οι κληρούχοι υποχρεούνται:

α) Να νέμονται τις παραχωρούμενες εκτάσεις με τα ποίμνιά τους".

β) Να καλλιεργούν αυτοπροσώπως ή δια των μελών της οικογενείας των τας παραχωρουμένας εις αυτούς καλλιεργησίμους εκτάσεις, να εφαρμόζουν δε απαρεγκλίτως τας υποδείξεις των αρμοδίων τεχνικών υπαλλήλων δια την βελτίωσιν και αύξησιν της χλωρίδας των βοσκών, την καλλιέργειαν διαφόρων προηγμένων κτηνοτροφικών φυτών και την βελτίωσιν της γενεάς των κτηνών αυτών.

γ) Να εκμεταλλεύωνται δασικώς, κατά τας υποδείξεις της αρμοδίας Δασικής Υπηρεσίας, την τυχόν υφισταμένην ή δημιουργουμένην δασικήν βλάστησιν.

δ) Να εκμεταλλεύωνται τας παραχωρουμένας αυτοίς βοσκάς διά των καταλλήλων μικρών ή μεγάλων ζώων κατά τας υποδείξεις της αρμοδίας Γεωργικής Υπηρεσίας.

ε) Να εκτελούν απαρεγκλίτως τας συμβουλάς των αρμοδίων κτηνιάτρων διά την καταπολέμησιν ασθενειών ή επιζωοτιών των κτηνών αυτών ή διά την λήψιν των υποδεικνυομένων αυτοίς μέτρων προς πρόληψιν μεταδόσεως εις τα κτήνη αυτών διαφόρων μεταδοτικών νόσων.

ς) Να καταβάλλουν ανελλιπώς τας εκ της αξίας του κλήρου αυτών οφειλάς των.

ζ) Να μη εισάγουν, εις τας παραχωρουμέναις αυτοίς εκτάσεις προς βόσκησιν, αριθμόν ζώων μεγαλύτερον του καθορισθέντος, πλην αν επήλθεν αύξησις της βοσκοικανότητος του κλήρου και μόνον κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως της οικείας Δ/νσεως Γεωργίας, καθοριζούσης άμα και τον αριθμόν των εισαχθησομένων ζώων.

η) Να μη εισάγουν εις τους κλήρους αυτών ποίμνια τρίτων.

2.α) Κατά των παραβατών, των κατά τα εδαφ. γ' και ε' των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, επιβάλλονται, εφ' όσον δεν ήθελον συμμορφωθή προς έγγραφον υπόδειξιν των αρμοδίων Υπηρεσιών, αι υπό των ειδικών νόμων των περιπτώσεων τούτων προβλεπόμεναι ποιναί. Εν περιπτώσει υποτροπής, ούτοι κηρύσσονται έκπτωτοι δι' αμετακλήτου αποφάσεως της αρμοδίας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.

"β) Οι παραβάτες των διατάξεων των λοιπών εδαφίων, εφ' όσον δε συμμορφωθούν μέσα σε προθεσμία ενός έτους προς τις έγγραφες υποδείξεις της οικείας δ/νσης γεωργίας, δύναται να κηρύσσονται έκπτωτοι με όμοια απόφαση της αρμόδιας επιτροπής απαλ/σεων".

3. Εάν εις τους αποκατασταθέντας κτηνοτρόφους έχει παραχωρηθή και γεωργικός κλήρος, βάσει του αρθρ. 13 του Κ.Α.Κ., η έκπτωσις του κληρούχου εκ του κτηνοτροφικού κλήρου δεν συνεπάγεται και την έκπτωσιν τούτου εκ του γεωργικού κλήρου, δι' ην εφαρμογήν έχουν αι διατάξεις του αρθρ. 206 του Αγροτικού Κώδικος.

"4. Οι κτηνοτροφικοί κλήροι και τα οικήματα που έχουν παραχωρηθεί στους κτηνοτρόφους που κηρύσσονται έκπτωτοι διατίθενται σύμφωνα με τη μελέτη διαχείρισης του βοσκότοπου.

Δόσεις του τιμήματος του κτηνοτροφικού κλήρου οι οποίες έχουν καταβληθεί, καθώς και όσες οφείλονται έως την έκπτωση, θεωρούνται σαν αποζημίωση χρήσης υπέρ του Δημοσίου. Το τυχόν πλεόνασμα επιστρέφεται στο δικαιούχο που κηρύχθηκε έκπτωτος".Αρθρο: 28

Ημ/νία: 30.10.1941

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

 

Κείμενο Αρθρου

Οι αποκαθιστάμενοι εις τα δια του παρόντος παραχωρούμενα κτήματα διέπονται κατά πάντα υπό των διατάξεων του Αγροτικού Κώδικος 2880 εφ' όσον αι διατάξεις αυτού δεν αντίκεινται εις τον παρόντα Κώδικα, εξοφλούντες δε ολοσχερώς την αξίαν των παραχωρουμένων αυτοίς εκτάσεων μετά την οριστικήν διανομήν απολαύουσι καθ' όσον αφορά τας παραχωρηθείσας καλλιεργησίμους εκτάσεις των εκ της παρ. 2 του αρθρ. 91 του Αγροτικού Κώδικος 6448, ευεργετημάτων, απαγορευομένης όμως εις αυτούς της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκποιήσεως ή μισθώσεως των βοσκησίμων εκτάσεων ή συστάσεως επ' αυτών οιωνδήποτε εμπραγμάτων δικαιωμάτων, πάσης τυχόν συναφθησομένης τοιαύτης συμβάσεως θεωρουμένης ως αυτοδικαίως ακύρου, έστω και αν αύτη λάβη χώραν μετά την αποπληρωμήν του κλήρου.Αρθρο: 29

Ημ/νία: 30.10.1941

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικαί διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 10 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987 (ΦΕΚ Α 189).Αρθρο: 30

Ημ/νία: 30.10.1941

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικαί διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 10 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987 (ΦΕΚ Α 189).Αρθρο: 31

Ημ/νία: 30.10.1941

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικαί διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 10 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987 (ΦΕΚ Α 189).Αρθρο: 32

Ημ/νία: 30.10.1941

 

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δι' ας περιπτώσεις δεν προβλέπει ο παρών Κώδιξ εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν αι διατάξεις του Αγροτικού Κώδικος και των εκτελεστικών αυτού Διαταγμάτων, εφ' όσον αι διατάξεις αυτών δεν αντίκεινται εις τας τοιαύτας του παρόντος.

2. Πάσα λεπτομέρεια αφορώσα την εφαρμογήν του παρόντος Κώδικος δύναται να κανονισθή διά Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του επί της Γεωργίας Υπουργού.Αρθρο: 33

Ημ/νία: 30.10.1941

 

 

Κείμενο Αρθρου

Η ισχύς του παρόντος Νόμου (Α.Ν. 1223/1938) άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.