Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

 

ΠΗΓΗ:"ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΦΕΚ: Α 247 19951127
Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.1996
Ημ.Υπογραφής: 23.11.1995
Ημ.Πώλησης ΦΕΚ: 27.11.1995
 
Τίτλος
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
Θέματα
Δημόσιο Λογιστικό, Ελεγχος Κρατικών Δαπανών, Γενικό Λογιστήριο Κράτους, προϋπολογισμός, Δημόσιες επενδύσεις, Δημόσια Ταμεία, Εσοδα, εξοδα, πιστώσεις, δαπάνες, έλεγχος δημοσίων επενδύσεων, χρηματικά εντάλματα, προπληρωμές, δημόσιοι υπόλογοι, δημόσιο χρέος, δημόσια πίστη, ισολογισμός, απολογισμός, παραγραφές, κατασχέσεις, απολήψεις, αποδόσεις από Ευρωπαϊκή Ενωση, Ο.Τ.Α, Ν.Π.Δ.Δ, Δ.Ο.Υ.
Σχόλια
Ο παρών κώδικας κυρώθηκε από το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247). Ο νόμος ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 1996 (βάσει του άρθρου 119). Βλ. σχετικά με τον παρόντα νόμο και το άρ. 23 του πδ 357/2001 (Α΄240/17.10.2001), περί οργανισμού κεντρικής υπηρεσίας των περιφερειακών συστημάτων υγείας (Πε.Σ.Υ.). Σύμφωνα με την παρ. 17 του άρ. 10 του ν. 3029/2002 περί μεταρρυθμίσεως του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (Α΄160/11.7.2002), μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ε.Α.Α., ο Πρόεδρος της Αρχής ορίζεται ως διατάκτης και υπόλογος, μπορεί να εκδίδει χρηματικά εντάλματα και τίτλους πληρωμής, να διαχειρίζεται το λογαριασμό της Αρχής, να συνάπτει συμβάσεις και να αποφασίζει για την ανάθεση προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α') "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα" και του Π.Δ. 3941/1996 (ΦΕΚ 266 Α') "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)", όπως ισχύουν. Σετικά με τον παρόντα νόμο βλ. και το άρ. 6 του πδ 193/2002 περί οργανισμού διάρθρωσης και λειτουργίας οίκου ναύτου (Α΄177/2.8.2002). ========================== *** Σχετικά με τον παρόντα κώδικα, βλ. οπωσδήποτε και την παρ. 3 του άρθρου 9 (: ρυθμίσεις ταμείου παρακαταθηκών και δανείων) του ν. 3453/2006 (Α΄ 74/7.4.2006) περί ρυθμίσεων στο φορολογικό καθεστώς των συνδεδεμένων εταιρειών, με αναφορά στο άρθρο 95 του π α ρ ό ν τ ο ς κώδικα. ================================ ** Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του πδ 15/2007 (Α΄ 11/22.1.2007), η πληρωμή της δαπάνης που αναφέρεται σχετικά γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π α ρ ό ν τ ο ς κώδικα και -κατά την παρ. 3 του ανωτέρω πδ- δ ε ν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 1
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Γενικές Αρχές
Λήμματα
Απαιτήσεις υπέρ και κατά του Δημοσίου, παραγραφές, προσωποκράτηση οφειλέτη, συμψηφισμός, Διαχείριση Κοινοτικών Πόρων, αποδόσεις και απολήψεις από την ΕΕ, Δημόσιο λογιστικό, Διοίκηση εσόδων εξόδων
Σχόλια
To παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
« Η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται από τις ακόλουθες γενικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης: (α) Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, περιλαμβανομένων των φυσικών πόρων και των δημοσιονομικών κινδύνων της χώρας, πρέπει να διενεργείται με σωφροσύνη και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Ειδικότερα, η αρχή αυτή εξειδικεύεται:
(αα) στην αρχή της οικονομικότητας, σύμφωνα με την οποία τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών πρέπει να διατίθενται έγκαιρα, στην ενδεδειγμένη ποιότητα και ποσότητα και στην καλύτερη τιμή με την χρήση των αναγκαίων μόνο διοικητικών πόρων, (ββ) στην αρχή της αποδοτικότητας, σύμφωνα με την οποία οφείλεται η τήρηση της βέλτιστης δυνατής σχέσης μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων και (γγ) στην αρχή της αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με την οποία ελέγχεται η επίτευξη των συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων και των αποτελεσμάτων που έχουν εκ των προτέρων οριστεί. (β) Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.
Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ασκούν τις αρμοδιότητές τους, όπως αυτές προσδιορίζονται στον παρόντα νόμο, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της αειφορίας των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. (γ) Αρχή της διαφάνειας. Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής κατάστασης του δημοσίου εκτός και αν η δημοσιοποίησή της θα έβλαπτε ουσιωδώς την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας. (δ) Αρχή της ειλικρίνειας.
Σύμφωνα με την αρχή της ειλικρίνειας, κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία που αποτυπώνονται σε όλες τις αποφάσεις που έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση, καθώς και σε όλες τις λοιπές περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν ουσιαστικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.»

 


Αρθρο:
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Γενικές Αρχές των Δημοσιονομικών Κανόνων
Σχόλια
To παρόν τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
« 1. Για τη διατήρηση και ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας, θεσπίζονται γενικές αρχές που διέπουν τους δημοσιονομικούς κανόνες, οι οποίοι αφορούν: (α) τον έλεγχο της πορείας του Δημόσιου Χρέους,
(β) το κατ' ελάχιστο αποδεκτό όριο πρωτογενούς πλεονάσματος, (γ) το κατ' ελάχιστο αποδεκτό όριο εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ, (δ) τον τρόπο και τη διαδικασία αναπροσαρμογής των δαπανών, ανάλογα με την πορεία των εσόδων.
2.Οι αρχές αυτές είναι:
(α) της συνολικής περιεκτικότητας, σύμφωνα με την οποία οι δημοσιονομικοί κανόνες αφορούν στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, (β) της μεσοπρόθεσμης διάρκειας, σύμφωνα με την οποία οι δημοσιονομικοί κανόνες λαμβάνουν υπόψη μια μεσοπρόθεσμη διάρκεια με στόχο τη ρύθμιση των επόμενων τουλάχιστον ετών, (γ) της διαφάνειας, με την οποία προσδιορίζονται εκ των προτέρων ποσοτικοί στόχοι για μια συγκεκριμένη περίοδο, (δ) της ανεξάρτητης αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής πραγματοποιεί έλεγχο συμμόρφωσης ως προς την εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων, (ε) της σταθερής διάρκειας, σύμφωνα με την οποία οι δημοσιονομικοί κανόνες εφαρμόζονται τουλάχιστον για πέντε έτη, (στ) της ευελιξίας, σύμφωνα με την οποία οι δημοσιονομικοί κανόνες λειτουργούν ως αυτόματοι σταθεροποιητές, (ζ) της προσωρινής αναστολής των δημοσιονομικών κανόνων, σύμφωνα με την οποία κατά τη διάρκεια έκτακτων οικονομικών συνθηκών ή εθνικής κρίσης επιτρέπεται η προσωρινή αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων και προβλέπονται διαδικασίες επαναφοράς της δημοσιονομικής πολιτικής στους στόχους της, μόλις οι συνθήκες σταθεροποιηθούν.»

 


Αρθρο:
Ημ/νία: 31.03.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Ορισμοί
Σχόλια
- To παρόν τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010. ============================== - Το εντός " " εδ. στο τέλος της παρ. 2 προστέθηκε με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011). - Το εντός " " εδ. στο τέλος της παρ. 4 προστέθηκε με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011). *** Οι πρώην λέξεις της παρ. 5 (βλ. προγενέστερη μορφή του παρόντος) ΔΙΕΓΡΑΦΗΣΑΝ με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
«Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι κατωτέρω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
1. Δημόσιος τομέας: περιλαμβάνει την Γενική Κυβέρνηση και τις δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3, καθώς και τους δημόσιους οργανισμούς κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α').
2. Γενική Κυβέρνηση: περιλαμβάνει την Κεντρική Κυβέρνηση, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού (ΟΤΑ) και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), σύμφωνα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΟΛ). «Αναλυτικά τα νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην Κεντρική Κυβέρνηση, τους Ο.Τ.Α. και τους Ο.Κ.Α. προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.»
3. Κεντρική Κυβέρνηση: περιλαμβάνει την Κεντρική Διοίκηση και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίως από την Κεντρική Διοίκηση, εκτός ΟΤΑ και ΟΚΑ.
4. Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος: περιλαμβάνει την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές. «Για λόγους στατιστικής ταξινόμησης περιλαμβάνεται και η Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ως προς τον προϋπολογισμό εξόδων και τον ισολογισμό - απολογισμό αυτής.»
5. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης: περιλαμβάνουν τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τα νοσοκομεία *** (βλ. σχόλια).
6. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: περιλαμβάνουν τους Δήμους και τις Περιφέρειες.
7. Κρατικός Προϋπολογισμός: είναι ο προϋπολογισμός της Κεντρικής Διοίκησης.»

 


Αρθρο: 2
Ημ/νία: 31.03.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Υπουργός Οικονομικών
Σχόλια
To παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010 Η παρ. 7 του πραόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3943/2011 ΦΕΚ Α 66/31.3.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
" Ο Υπουργός Οικονομικών έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα άσκησης της γενικής διοίκησης των δημόσιων οικονομικών της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και του συντονισμού και της εποπτείας των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα, ο Υπουργός Οικονομικών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Υποβάλλει κάθε οικονομικό έτος στη Βουλή το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής και τυχόν επικαιροποίησή του. 2. Υποβάλλει κάθε οικονομικό έτος στη Βουλή προσχέδιο και σχέδιο του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και τον Απολογισμό, Ισολογισμό και λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 3. Εποπτεύει την κατάρτιση και εκτέλεση των ετήσιων προϋπολογισμών και την κατάρτιση των δημοσιονομικών εκθέσεων απολογισμού των φορέων που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση. 4. Συναρτά τις προτάσεις του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού και των ετήσιων προϋπολογισμών για τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση και τις υποβάλλει στη Βουλή. 5. Υποβάλλει έκθεση στη Βουλή για τις δημοσιονομικές εξελίξεις της Γενικής Κυβέρνησης, την οποία και αναρτά στο διαδίκτυο. 6. Υπογράφει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου δανειακές συμβάσεις, περιλαμβανομένου του προσδιορισμού των εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων, καταρτίζει τη στρατηγική διαχείρισης του δημόσιου χρέους, εγκρίνει προτάσεις για την έκδοση εγγυήσεων και άλλων ενδεχόμενων υποχρεώσεων για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 7.«Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στη διαχείριση των δημοσίων χρημάτων και της δημόσιας περιουσίας, καθώς και στη διαχείριση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή την Ευρωπαϊκή Ενωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν.» 8. Καθορίζει τα πρότυπα, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που διέπουν την οικονομική διαχείριση του δημόσιου τομέα και 9. Έχει την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των πληροφοριών και στοιχείων όλων των εγγράφων του προϋπολογισμού και των οικονομικών και απολογιστικών εκθέσεων της Γενικής Κυβέρνησης, από κοινού με τους συναρμόδιους υπουργούς και τους επικεφαλής όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.»

 


Αρθρο: 3
Ημ/νία: 31.03.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 2414/1996 (Α' 135/25.6.1996), με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε ελεγκτικές εταιρείες ο διαχειριστικός έλεγχος των δημοσίων επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. ===================================== Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010. ===================================== Oι περ. 18,19 του παρόντος τίθενται όπως προστέθηκαν με το άρθρο 45 πρ. 1β του ν. 3943/2011 ΦΕΚ Α 66/31.3.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
« Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για την εφαρμογή του νόμου αυτού, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Καταρτίζει Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής για κάθε οικονομικό έτος και τυχόν επικαιροποιήσεών του. 2. Γνωστοποιεί, κάθε έτος, με εγκύκλιό του σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης το χρονοδιάγραμμα για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους. 3. Καταρτίζει το σχέδιο του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, που περιλαμβάνει επιμέρους προτάσεις για τις πιστώσεις των φορέων. 4. Καταρτίζει προτάσεις για συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς. 5. Καταρτίζει τον Απολογισμό και Ισολογισμό του Κράτους, καθώς και τις λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης. 6. Διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία, παρακολουθεί τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Κεντρικής Διοίκησης, συντονίζει τις χρηματικές εκροές από τον κεντρικό λογαριασμό του δημοσίου, προγραμματίζει την τήρηση των αναγκαίων χρηματικών αποθεμάτων για την πληρωμή των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού και διαχειρίζεται τα διαθέσιμα του δημοσίου. 7. Παρακολουθεί την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 8. Συμπράττει υποχρεωτικά στην έκδοση κανονιστικών πράξεων που προκαλούν δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή Προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 9. Καταρτίζει μηνιαίες, τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες εκθέσεις για την εκτέλεση των ετήσιων Προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 10. Αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής Γενικής Κυβέρνησης. 11. Διαχειρίζεται το λογιστικό σύστημα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το εκδιδόμενο κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 110 του ν. 2362/1995 του παρόντος νόμου, προεδρικό διάταγμα. 12. Διευθύνει και διαχειρίζεται το συγκεντρωτικό σύστημα πληρωμών και τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου, καθώς και το συγκεντρωτικό σύστημα ταμειακής διαχείρισης του ελληνικού κράτους. Εγκρίνει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών από φορείς του προϋπολογισμού, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο παρών νόμος. 13. Ασκεί απολογιστικό έλεγχο στην οικονομική διαχείριση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (πρώτου και δεύτερου βαθμού), καθώς και των επιχειρήσεων και οργανισμών τους. 14. Ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση των δημόσιων επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών, των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται με οποιονδήποτε τρόπο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού τους ή από τον προϋπολογισμό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2, 3, καθώς και δημόσιοι οργανισμοί κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α'), χωρίς να ισχύουν οι εξαιρέσεις του άρθρου 19 του ίδιου νόμου. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται σύμφωνα με το ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210 Α'). 15. Ασκεί έλεγχο στη διαχείριση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν. 16. Συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, από οποιονδήποτε φορέα, οργανισμό ή ίδρυμα του δημοσίου, οι οποίοι υποχρεούνται στην παροχή αυτών. 17. Εκδίδει οδηγίες και εγκυκλίους σχετικά με την διαδικασία του προϋπολογισμού και της δημόσιας οικονομικής διαχείρισης.» «18. Επιμελείται της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού και ασκεί έλεγχο στη δημόσια διαχείριση.
19. Εξετάζει και αξιολογεί το συνολικό κόστος λειτουργίας μονάδων ή/και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε σχέση με τη δραστηριότητά τους και το προσφερόμενο έργο. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται ανεξάρτητα από τυχόν συντρέχουσα σχετική αρμοδιότητα των οικείων φορέων.»

 


Αρθρο: 3A
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Αρμόδιοι Υπουργοί και επικεφαλής λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
Σχόλια
To παρόν τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010

 

Κείμενο Αρθρου
« Κάθε αρμόδιος Υπουργός και επικεφαλής των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έχει τις ακόλουθες δημοσιονομικές αρμοδιότητες και ευθύνες: 1. Διαχειρίζεται και εκτελεί τον προϋπολογισμό του φορέα του, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις αρχές του παρόντος νόμου. 2. Καταρτίζει και παρουσιάζει σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού του, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια και τους στόχους που ορίζονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής και την επικαιροποίησή του. 3. Εκτελεί τον προϋπολογισμό του εντός των ορίων των πιστώσεων που τίθενται από τον ετήσιο προϋπολογισμό και των ορίων ποσοστών διάθεσης που θέτει ο Υπουργός Οικονομικών. 4. Παρακολουθεί και κατευθύνει τους φορείς που εποπτεύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού τους εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και την ορθή εκτέλεσή τους. 5. Διαχειρίζεται τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία και πόρους, σύμφωνα με τις αρχές και τις διατάξεις που διαλαμβάνονται στον παρόντα νόμο και τις εκδιδόμενες κατ' εξουσιοδότησή του, κανονιστικές πράξεις. 6. Εκπονεί και υποβάλλει εκθέσεις εκτέλεσης προϋπολογισμού του φορέα του και των εποπτευόμενων φορέων του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τις εκδιδόμενες κατ' εξουσιοδότησή του, κανονιστικές πράξεις, καθώς και τις οδηγίες και εντός του χρονικού πλαισίου που θέτει το Υπουργείο Οικονομικών. 7. Εκπονεί και υποβάλλει χρηματοοικονομικά στοιχεία του φορέα του και των εποπτευόμενων φορέων του και εκθέσεις σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τις εκδιδόμενες κατ' εξουσιοδότησή του, κανονιστικές πράξεις, καθώς και τις οδηγίες και εντός του χρονικού πλαισίου που θέτει το Υπουργείο Οικονομικών.

 


Αρθρο:
Ημ/νία: 18.05.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
Σχόλια
- To παρόν τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου αυτού στις 1.1.2011. =========================================== - Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12α) του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011). - Η εντός " " λέξη στο πρώτο εδ. της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υποπερ. αα) της παρ. 12β) του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011). - Οι εντός " " λέξεις στην περ. α΄ της παρ. 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την υποπερ. ββ) της παρ. 12β) του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011). - Οι εντός " " λέξεις στην περ. ε΄ της παρ. 2 προστέθηκαν με την υποπερ. γγ) της παρ. 12β) του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011). - Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 12γ) του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011). - Το εντός " " εδ. στο τέλος της παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3965/2011 (Α΄ 113/18.5.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα αυτού. Στη Γενική Διεύθυνση αυτή υπάγονται όλες οι υφιστάμενες οικονομικές οργανικές μονάδες του Υπουργείου. Για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α'), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α'), καθώς και οι διατάξεις των άρθρων τέταρτου και πέμπτου του ν. 3839/2010. Στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οι αρμοδιότητες του παρόντος άρθρου ασκούνται από τον ανώτερο κατά περίπτωση προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών ή τον υπεύθυνο οικονομικών του φορέα.»
2. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του φορέα του και των «εποπτευόμενων» από αυτόν φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και εποπτεύει τις διαδικασίες που αφορούν στον προϋπολογισμό και τη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του φορέα του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ειδικότερα μεριμνά για:
(α) την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα προς «τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του φορέα από τον οποίο εποπτεύεται», τον Υπουργό Οικονομικών, τη Βουλή και την κοινή γνώμη μέσω του τύπου ή του διαδικτύου, (β) τη διασφάλιση της πιστής τήρησης των ανωτάτων ορίων του προϋπολογισμού του φορέα του και της ανάληψης δεσμεύσεων από τον φορέα αυτό και τους εποπτευόμενους φορείς του, για τη διενέργεια δαπανών μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό, (γ) τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων του φορέα του και των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων, σύμφωνα με τις αρχές του παρόντος νόμου, (δ) την τήρηση των υποχρεωτικών οδηγών, οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και (ε) τη διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των δημοσιονομικών στοιχείων του φορέα του, «καθώς και των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων» σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου, κανονιστικές πράξεις.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Προϊστάμενος λάβει εντολή από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή να προβεί σε ενέργεια, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάληψη υποχρέωσης ή εκτέλεσης δαπάνης που υπερβαίνει τα τιθέμενα όρια ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετικά με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, οφείλει αμέσως να αρνηθεί και να ενημερώσει εγγράφως την εν λόγω αρχή. Αν η αρμόδια αρχή επιμείνει στην εκτέλεση της εντολής της, οφείλει να την επαναλάβει εγγράφως με ταυτόχρονη κοινοποίηση της στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη ως προς τη νομιμότητα της ενέργειας φέρει πλέον ο εντολέας.
4. Η παράβαση των οριζομένων στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών συνιστά πειθαρχικό αδίκημα σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α') και επισύρει την πειθαρχική ποινή της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ίδιου νόμου. Οι διατάξεις του άρθρου 104 του παραπάνω νόμου, για τη δυνητική θέση σε αργία, εφαρμόζονται και στην προκειμένη περίπτωση, ο δε αρμόδιος υπουργός ή ο επικεφαλής του φορέα αναστέλλει υποχρεωτικά την άσκηση των καθηκόντων του Προϊσταμένου, εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. Επίσης ο Προϊστάμενος ευθύνεται και για κάθε ζημία που προξένησε στον οικείο φορέα από δόλο ή βαριά αμέλεια.»
«5. Μέχρι την επιλογή και την τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στα Υπουργεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των παραγράφων 2 και 3 ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου που ορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού, πλην του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου καθήκοντα Οικονομικού Υπευθύνου ασκεί ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης.» «Για όσο χρονικό διάστημα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου αυτής παράλληλα με τον Γενικό Γραμματέα που έχει οριστεί συνυπογράφουν οι Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς που υπέγραφαν μέχρι τη δημοσίευση του ν. 3943/2011. Οι πράξεις που υπεγράφησαν μετά τη δημοσίευση του ν. 3943/2011 έως και την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης από τους Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς που ήταν αρμόδιοι πριν από τη δημοσίευση της παρ. 12γ του άρθρου 49 του ν.3943/2011, είναι νόμιμες.»

 


Αρθρο: 4
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Οικονομικό έτος
Λήμματα
Οικονομικό Ετος, Εναρξη-Λήξη
Σχόλια
Το τρίτο εδάφιο προστέθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 2452/1996 (ΦΕΚ Α' 283) Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 28 Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ Α' 124), το ειδικό επιμίσθιο των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, που αποσπώνται στο εξωτερικό, προκαταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. ============================= Το τρίτο εδάφιο του παρόντος όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2452/1996 ΦΕΚ Α 283 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ με τη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
Οικονομικό έτος είναι η χρονική περίοδος που περιλαμβάνει τις διοικητικές πράξεις και τα γεγονότα, τα οποία σχετίζονται με τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και την κίνηση της περιουσίας του Κράτους.
Το οικονομικο έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.
"(Παραλείπεται ως μη ισχύον). Ειδικά για το Γενικό Κρατικό
Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1996 η ανωτέρω απόφαση παράτασης της εκτέλεσής του μπορεί να εκδοθεί μέχρι τη λήξη του έτους".

 


Αρθρο: 5
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)
 
Τίτλος Αρθρου
Γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση του προϋπολογισμού
Λήμματα
Προϋπολογισμός, Εννοια, Περιεχόμενο, Εσοδα, Εξοδα, Ταξινόμηση, Πίνακες, Αποτελέσματα
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 28 Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ Α' 124), το ειδικό επιμίσθιο των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, που αποσπώνται στο εξωτερικό, προκαταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μηνός, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. ============= To παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010 και τίθεται σε ισχύ από 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
« Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διέπονται από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αρχή της ετήσιας διάρκειας.
Σύμφωνα με την αρχή της ετήσιας διάρκειας, οι δημοσιονομικές πράξεις του προϋπολογισμού αναφέρονται σε ένα οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. 2. Αρχές της ενότητας και της καθολικότητας.
(α) Σύμφωνα με την αρχή της ενότητας όλα τα δημόσια έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό. (β) Σύμφωνα με την αρχή της καθολικότητας, όλα τα δημόσια έσοδα και έξοδα εμφανίζονται στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται και τα αποθεματικά, καθώς και οι εγγυήσεις του δημοσίου και των οιονεί χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή της αρχής κατά την κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισμού, συνεπάγεται την τήρηση δύο κανόνων: (αα) του μη ειδικού προορισμού των εσόδων και (ββ) του μη συμψηφισμού εσόδων - εξόδων. Οι εξαιρέσεις από τον τελευταίο κανόνα επιτρέπονται μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και γνώμη της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θεμελιώνονται σε λόγους αυστηρά λογιστικής τακτοποίησης κατά τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. (γ) Κατά τις αρχές αυτές κανένα έσοδο και καμία δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν αντιστοιχεί σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων/Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού (αρχή ενότητας) καμία δαπάνη δεν μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο ανάληψης ή εντολής πέραν των εγκεκριμένων πιστώσεων (αρχή καθολικότητας). 3. Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων. (α) Σύμφωνα με την αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού τα δημόσια έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού προσδιορίζονται με ορισμένη εκ των προτέρων αναλυτική κωδική κατάταξη, που ορίζεται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η οποία επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. (β) Σύμφωνα με την αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων απαγορεύεται η χρήση πίστωσης για την ικανοποίηση διαφορετικής ανάγκης από αυτή που αναγράφεται στον προϋπολογισμό. 4. Αρχή της ειλικρίνειας και της ακριβείας του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την αρχή της ειλικρίνειας και της ακριβείας του προϋπολογισμού κάθε πρόβλεψη εσόδων και εξόδων που περιέχεται στον προϋπολογισμό πρέπει να είναι ειλικρινής και ακριβής στο μέτρο του εφικτού και να μην υπερεκτιμά ή υποτιμά τα πραγματικά στοιχεία στα οποία βασίζονται οι προβλέψεις, καθώς και να είναι σύμφωνη με τις λοιπές εκτιμήσεις της Κυβέρνησης.»

 


Αρθρο: 6
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)
 
Τίτλος Αρθρου
Έγγραφα τεκμηρίωσης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού και των συναρτώμενων προϋπολογισμών της Γενικής Κυβέρνησης
Σχόλια
To παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου αυτού από 1.1.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
« Η τεκμηρίωση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού και των συναρτώμενων προϋπολογισμών της Γενικής Κυβέρνησης, περιλαμβάνει τα εξής: 1. Ετήσιος Κρατικός Προϋπολογισμός. Είναι ο νόμος στον οποίο προσδιορίζονται τα δημόσια έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων του Κράτους, καθώς και οι πηγές χρηματοδότησης ενός εκάστου οικονομικού έτους. 2. Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής ή το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής που ψηφίζεται από τη Βουλή, περιλαμβάνει τις μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές επιδιώξεις και στόχους για τα γενικά αποτελέσματα και τις προβλέψεις για το έτος που αφορά και τα τρία επόμενα έτη, σύνοψη των κύριων μέτρων πολιτικής που εξετάζονται για τον ετήσιο προϋπολογισμό και δήλωση ως προς τις κυριότερες πηγές κινδύνων για την δημοσιονομική θέση της Γενικής Κυβέρνησης. Το περιεχόμενό του καθορίζεται στο άρθρο 6Α του παρόντος νόμου. 3. Ετήσιος Κοινωνικός Προϋπολογισμός. Ο ετήσιος Κοινωνικός Προϋπολογισμός περιέχει προβλέψεις για το αντίστοιχο οικονομικό έτος των εσόδων, δαπανών, πλεονασμάτων/ελλειμμάτων και ισολογισμών του ενοποιημένου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και καθενός από τα μεγάλα ταμεία και τις ομάδες νοσοκομείων ως εξής: (α) Ακαθάριστα έσοδα επιμερισμένα σε ίδια έσοδα και χρηματοδοτήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. (β) Ακαθάριστες δαπάνες κατά κύρια οικονομική κατηγορία. (γ) Συνολικό πλεόνασμα ή έλλειμμα.
(δ) Πηγές χρηματοδότησης.
(ε) Ισολογισμός χρηματοοικονομικού ενεργητικού και παθητικού και (στ) Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων.
4. Ενοποιημένοι Ετήσιοι Προϋπολογισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι ενοποιημένοι ετήσιοι προϋπολογισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιέχουν προβλέψεις για το αντίστοιχο οικονομικό έτος των εσόδων, δαπανών, πλεονασμάτων/ελλειμμάτων και ισολογισμών του ενοποιημένου τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και για κάθε ενοποίηση, ως εξής: (α) Ακαθάριστα έσοδα επιμερισμένα σε ίδια έσοδα και σε άμεσες χρηματοδοτήσεις και αποδόσεις κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ). (β) Ακαθάριστες δαπάνες κατά κύρια οικονομική κατηγορία. (γ) Συνολικό πλεόνασμα ή έλλειμμα. (δ) Πηγές χρηματοδότησης. (ε) Ισολογισμός χρηματοοικονομικού ενεργητικού και παθητικού και (στ) Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης των Ενοποιημένων Ετήσιων Προϋπολογισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ειδικότερο περιεχόμενό τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 5. Ενοποιημένοι Ετήσιοι Προϋπολογισμοί των λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Οι ενοποιημένοι ετήσιοι προϋπολογισμοί των λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης περιλαμβάνουν προβλέψεις για όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συνιστούν μέρος της Γενικής Κυβέρνησης και δεν καλύπτονται από τον Κρατικό, τον Κοινωνικό ή τον Ενοποιημένο Ετήσιο Προϋπολογισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως εξής: (α) Ακαθάριστα έξοδα και έσοδα.
(β) Συνολικό πλεόνασμα ή έλλειμμα.
(γ) Πηγές χρηματοδότησης.
(δ) Ισολογισμός χρηματοοικονομικού ενεργητικού και παθητικού και (ε) Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων.»

 


Αρθρο:
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)
 
Τίτλος Αρθρου
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
Σχόλια
To παρόν τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου αυτού από 1.1.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
« Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής περιέχει, τουλάχιστον: (α) Τους μεσοπρόθεσμους στόχους για τη Γενική Κυβέρνηση και τους επί μέρους φορείς της. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, χρονικά προσδιορισμένοι, περιεκτικοί και να καταρτίζονται ακολουθώντας την ίδια λογιστική βάση με του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού. (β) Την περιγραφή και αξιολόγηση των μακροοικονομικών εξελίξεων και προοπτικών, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων για τα δύο προηγούμενα έτη και των προβλέψεων για το τρέχον έτος, το έτος προϋπολογισμού και τα επόμενα τρία έτη των κύριων μακροοικονομικών δεικτών. Επίσης, στους δείκτες αυτούς συμπεριλαμβάνεται το ΑΕΠ και οι κύριες συνιστώσες του, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, η απασχόληση και η ανεργία και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. (γ) Την περιγραφή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών εξελίξεων και προβλέψεων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων για τα προηγούμενα δύο έτη και των προβλέψεων για το τρέχον έτος, το έτος προϋπολογισμού και τα επόμενα τρία έτη, στις οποίες περιλαμβάνονται: (αα) σύγκριση των προϋπολογισθέντων κατανομών και αποτελεσμάτων, για το τρέχον έτος και τα προηγούμενα δύο οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων, των εξόδων, του υπολοίπου, της χρηματοδότησης και του χρέους, (ββ) πρόβλεψη των εσόδων, των εξόδων, του ελλείμματος και χρέους της Γενικής Κυβέρνησης χωρίς να ληφθούν υπόψη τα κύρια μέτρα πολιτικής που προγραμματίζει η Κυβέρνηση στον ετήσιο προϋπολογισμό, (γγ) κατάσταση όλων των κύριων μέτρων πολιτικής που προγραμματίζει να εισάγει η Κυβέρνηση στον επόμενο προϋπολογισμό και εκτίμηση του μεμονωμένου και συλλογικού αντίκτυπού τους επί του ελλείμματος και χρέους της Γενικής Κυβέρνησης, (δδ) πρόβλεψη των εσόδων, των εξόδων, του ελλείμματος και του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης λαμβανομένων υπόψη των κύριων μέτρων πολιτικής που προγραμματίζει η κυβέρνηση στον ετήσιο προϋπολογισμό. (δ) Την κατάσταση όλων των υποκείμενων κύριων παραδοχών των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: (αα) ελαστικότητες και ποσοστά συμμόρφωσης για τις κύριες πηγές των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης, (ββ) παραδοχές για τον αριθμό των εργαζόμενων στο Δημόσιο, όσων δικαιούνται παροχών και όσων λαμβάνουν σύνταξη και την τιμαριθμοποίηση των μισθών, συντάξεων, παροχών, αγορών αγαθών και υπηρεσιών και εξόδων επενδύσεων, (γγ) επιτόκια για τις υφιστάμενες και τις νέες υποχρεώσεις της κυβέρνησης. (ε) Την κατάσταση των κύριων πηγών κινδύνου για τις δημοσιονομικές προβλέψεις και του εκτιμώμενου αντίκτυπου των παρακάτω: (αα) της ανάλυσης της ευαισθησίας των δημοσιονομικών στόχων της Κυβέρνησης και άλλων συνόλων στις μεταβολές των κύριων οικονομικών παραδοχών των προβλέψεων και (ββ) της εκτίμησης του δημοσιονομικού αντίκτυπου των κύριων πηγών δημοσιονομικού κινδύνου συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων του Δημοσίου και άλλων ενδεχόμενων υποχρεώσεων. (στ) Το στόχο για το χρηματικό υπόλοιπο της Γενικής Κυβέρνησης με κωδικοποίηση σε ειδικές κατηγορίες στόχων χρηματικού υπολοίπου για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό και τον ενοποιημένο προϋπολογισμό των τοπικών αυτοδιοικήσεων για το έτος προϋπολογισμού και τα επόμενα τρία έτη. (ζ) Το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών για τον Κρατικό Προϋπολογισμό που παρατίθεται στο άρθρο 6Ε του παρόντος νόμου, που καλύπτει το οικονομικό έτος του προϋπολογισμού και τα τρία επόμενα οικονομικά έτη. (η) Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δαπανών για τον Κρατικό Προϋπολογισμό που περιέχει: (αα) εκτιμήσεις τακτικών δαπανών και δαπανών για επενδύσεις για κάθε Υπουργείο, για το έτος προϋπολογισμού και τα τρία επόμενα έτη που συνάδουν με το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών, (ββ) εκτιμήσεις του ύψους των μεταβιβάσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και τα νοσοκομεία (και σε άλλο φορέα κατά περίπτωση) για το έτος προϋπολογισμού και τα τρία επόμενα έτη, (γγ) περιθώριο προγραμματισμού για την κάλυψη του κόστους μελλοντικών πολιτικών και σφαλμάτων στις προβλέψεις δαπανών για τα τρία έτη μετά το οικονομικό έτος, ύψους όχι μικρότερου του 1 και όχι μεγαλύτερου του 2 τοις εκατό των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού ενός δεδομένου οικονομικού έτους. (θ) Τις εκτιμήσεις ακαθάριστων εξόδων, εσόδων, και ελλείμματος ή πλεονάσματος του Κοινωνικού Προϋπολογισμού του έτους του προϋπολογισμού και των τριών επόμενων ετών, ταξινομημένες επί τη βάσει του σχεδίου του κύριου ασφαλιστικού φορέα και της ομαδοποίησης των νοσοκομείων που είναι συμβατές με το στόχο που αναφέρεται στην περίπτωση (γ). (ι) Τις εκτιμήσεις ακαθάριστων εξόδων, εσόδων, και ελλείμματος ή πλεονάσματος των ενοποιημένων προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης για το έτος προϋπολογισμού και τα επόμενα τρία έτη που είναι συμβατές με το στόχο που αναφέρεται στην περίπτωση (γ). (κ) Τη Διαβεβαίωση ότι η λογιστική απεικόνιση των δημοσιονομικών δεικτών, στόχων και προβλέψεων μαζί με την εναρμόνιση των κύριων δημοσιονομικών συνόλων της Γενικής Κυβέρνησης, βασίζονται σε έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995 (ESA 95). (λ) Τη Δήλωση συμμόρφωσης των προβλέψεων και στόχων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής με τις αρχές και διαδικασίες που παρατίθενται σε αυτόν τον νόμο."

 


Αρθρο:
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ψήφιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
Σχόλια
To παρόν τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου αυτού από 1.1.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
" 1. Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής συντάσσεται με την καθοδήγηση και εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών και υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση το αργότερο μέχρι 15 Απριλίου. Μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Οικονομικών το καταθέτει στη Βουλή για ψήφιση το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου.
2. Η Βουλή επισκοπεί, συζητεί και ψηφίζει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Ειδικότερα, αξιολογεί αν η κατάρτισή του έγινε σύμφωνα με τις δημοσιονομικές αρχές και ρυθμίσεις που ορίζονται από τον παρόντα νόμο και εγκρίνει τους μεσοπρόθεσμους στόχους για τα ελλείμματα της Γενικής Κυβέρνησης, του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και των ενοποιημένων προϋπολογισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και το συνολικό και τα ανά φορέα της Κεντρικής Διοίκησης ανώτατα όρια για το έτος που αφορά ο Κρατικός Προϋπολογισμός."

 


Αρθρο:
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)
 
Τίτλος Αρθρου
Επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
Σχόλια
To παρόν τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου αυτού από 1.1.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
" 1. Ο Υπουργός Οικονομικών εντός του Σεπτεμβρίου κάθε έτους, εφόσον από την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής έχουν μεταβληθεί ουσιώδη στοιχεία των εκτιμήσεων και προβλέψεων αυτού, τα οποία επιδρούν στην κατάρτιση του προς κατάθεση προϋπολογισμού, υποβάλλει στη Βουλή προς ψήφιση επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου. Η ψήφιση από τη Βουλή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεσή του.
2. Η Επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής περιέχει, τουλάχιστον την επικαιροποίηση των εκτιμήσεων και προβλέψεων που περιέχονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής κάθε οικονομικού έτους, στις οποίες γίνεται αναφορά στο άρθρο 6Α του παρόντος νόμου."

 


Αρθρο:
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)
 
Τίτλος Αρθρου
Συμμόρφωση των ετήσιων προϋπολογισμών με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
Σχόλια
To παρόν τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου αυτού από 1.1.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
" 1. Ο ετήσιος Κρατικός Προϋπολογισμός, ο Κοινωνικός Προϋπολογισμός, ο ενοποιημένος ετήσιος προϋπολογισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, οι προσαρτημένοι στον Κρατικό Προϋπολογισμό, προϋπολογισμοί άλλων φορέων και κάθε άλλος ετήσιος προϋπολογισμός που αποτελεί μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης με τα προσαρτήματά του, καταρτίζεται, εγκρίνεται και εκτελείται σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους δημοσιονομικούς στόχους και τις προβλέψεις που αναφέρονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής και στις ενδεχόμενες επικαιροποιήσεις του, σύμφωνα και με τις οδηγίες και εγκυκλίους του Υπουργού Οικονομικών.
2. Στην έννοια της παραπάνω συμμόρφωσης περιλαμβάνεται και η υποχρέωση κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης να μην λαμβάνει ή υιοθετεί απόφαση ή ενέργεια που παραβιάζει αρχές και διαδικασίες που τίθενται με τον παρόντα νόμο αλλά και τις δημοσιονομικές επιδιώξεις, τα ανώτατα όρια και τους στόχους, που ορίζονται στο εφαρμοστέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ισόποση μείωση των επί μέρους ανωτάτων ορίων δαπανών τους του επόμενου προϋπολογισμού. Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω υποχρέωσης από τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονομικών αξιολογεί την αναγκαιότητα της παραβίασης αυτής και εφόσον διαπιστώσει ότι οι εν λόγω φορείς μπορούσαν να ενεργήσουν διαφορετικά τηρώντας τις υποχρεώσεις τους, προβαίνει σε ισόποση μείωση των επιχορηγήσεων ή μεταφορών πιστώσεων προς αυτούς από τον επόμενο Κρατικό Προϋπολογισμό."

 


Αρθρο:
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)
 
Τίτλος Αρθρου
Κατάρτιση και περιεχόμενο του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού
Σχόλια
To παρόν τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου αυτού από 1.1.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
" 1. Η κατάρτιση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού γίνεται με τη μέθοδο του καθορισμού εκ των προτέρων ανώτατων δεσμευτικών ορίων δαπανών ανά φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, εντός των οποίων και μόνο κατανέμονται οι δαπάνες των επί μέρους υποκείμενων φορέων.
2. Στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τουλάχιστον: (α) οι προβλέψεις εσόδων και εξόδων για το οικονομικό έτος, (β) τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό, όπως αυτά ορίζονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής και καλύπτουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των δαπανών του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού. Από το όριο αυτό εξαιρούνται οι δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους (χρεολύσια και τόκοι), (γ) τα ετήσια ανώτατα όρια δαπανών ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης και ανά μείζονα κατηγορία δαπανών, (δ) το ύψος αποθεματικού,
(ε) η χρήση ενδεχόμενου πλεονάσματος,
(στ) το μέγιστο ύψος δανεισμού για το οποίο η Βουλή θα εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να αναλάβει εκ μέρους του Δημοσίου, (ζ) η μεταφορά πόρων οποιουδήποτε είδους, όπως επιδοτήσεις και χρηματοδότηση προγραμμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτόνομων φορέων και ειδικών ταμείων, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου περιλαμβανομένων κρατικών και δημοτικών επιχειρήσεων, καθώς και μη κυβερνητικών φορέων, ιδρυμάτων ή ιδιωτών, (η) οι εγγυήσεις του Δημοσίου που πρόκειται να δοθούν κατά τη διάρκεια του έτους, (θ) κατάσταση του ανεξόφλητου χρέους, εγγυήσεων και των δανειακών πράξεων της Γενικής Κυβέρνησης, (ι) το μέγιστο ύψος δανεισμού που ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να εγκρίνει για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, περιλαμβανομένης της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κρατικών επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.
3. Όλες οι δημόσιες οικονομικές συναλλαγές της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως προς τις δαπάνες, διαρθρώνονται και ταξινομούνται στην ίδια κατηγορία τόσο για τον προϋπολογισμό όσο και για τη λογιστική απεικόνιση. Οι ταξινομήσεις αυτές σχεδιάζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η περιεκτική παρουσίαση στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό όλων των εσόδων και δαπανών και όλων των πιστώσεων που εγκρίνονται από την Βουλή.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται: (α) η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην των ενοποιημένων ετήσιων προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, (β) τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία των πιστώσεων σε αναλυτικό επίπεδο, (γ) οι μείζονες κατηγορίες δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού, (δ) η ταξινόμηση των εσόδων και δαπανών των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και (ε) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

 


Αρθρο: 7
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΕΓΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Δημόσιες επενδύσεις
Λήμματα
Δημόσιες επενδύσεις, Καθεστώς, Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, Πληρωμές
Σχόλια
Η παρ. 5 του παρόντος αναριθμείται σε 8 και προστίθενται νέοι παράγραφοι 5,6 και 7 σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι δημόσιες επενδύσεις διέπονται από τις ειδικές γι' αυτές διατάξεις.
2. Οι απαραίτητες πιστώσεις για την εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων εγγράφονται σε ιδιαίτερο τμήμα του Προϋπολογισμού του Κράτους και δύναται να μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα.
3. Στο κατά την προηγούμενη παράγραφο τμήμα του Προϋπολογισμου εγγράφονται και οι πιστώσεις για την εκτέλεση έργων δημοσίων επενδύσεων, η αξία των οποίων καταβάλλεται απο τρίτους.
4. Με προεδρικο διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να μεταβληθεί ο τρόπος εκτέλεσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
«5. Για τις πραγματοποιούμενες πληρωμές του ΠΔΕ τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται για εκκαθάριση στις αρμόδιες υπηρεσίες και έκδοση των κατά νόμο συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, το αργότερο εντός δύο μηνών από την πραγματοποίηση των πληρωμών αυτών. Ειδικά για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά το μήνα Δεκέμβριο η προθεσμία αυτή συντομεύεται στον ένα μήνα.
6. Τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου του έτους που έπεται του έτους στο οποίο έγιναν οι πληρωμές και καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου του έτους πραγματοποίησης των σχετικών πληρωμών που τακτοποιούνται με αυτά.
7. Οι διαχειριστές των έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ευθύνονται κατά τις διατάξεις περί υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και περί δημοσίων υπολόγων.»
"8"5. Πληρωμές έργων δημοσίων επενδύσεων, οι οποίες για διάφορους λόγους δεν εμφανίζονται στον Απολογισμό του Κράτους, με την έκδοση των κατά νόμο συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, ενταλματοποιούνται σε βάρος ειδικής πιστώσεως, που εγγράφεται στον εκτελούμενο εκάστοτε προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από αιτιολογημένη πρόταση των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου των φορέων και μόνο για δικαιολογητικά πληρωμών που εκκρεμούν σ' αυτές.

 


Αρθρο: 8
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ψήφιση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού
Σχόλια
Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010

 

Κείμενο Αρθρου
« 1. Προσχέδιο του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού κατατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου πριν την έναρξη του οικονομικού έτους που αφορά και το οποίο συζητείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.
2. Ο Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της αρμόδιας επιτροπής, εισάγει σχέδιο του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού στη Βουλή σαράντα τουλάχιστον ημέρες πριν αρχίσει το οικονομικό έτος που αφορά και το οποίο ψηφίζεται κατά την τακτική ετήσια σύνοδο αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.
3. Το σχέδιο του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού κατά την κατάθεσή του στη Βουλή συνοδεύεται από: (α) Τις συνόψεις των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τις αναλυτικές εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών κατά τα άρθρα 10 και 13 του παρόντος νόμου, καθώς και από έκθεση του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας, στην οποία αποτυπώνονται τα αποτελέσματα αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου. (β) Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία διαβεβαιώνει ότι οι ετήσιοι προϋπολογισμοί της Γενικής Κυβέρνησης βρίσκονται σε συμμόρφωση με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής ή την τυχόν επικαιροποίησή του για το αντίστοιχο οικονομικό έτος. Ειδικότερα με αυτή τη δήλωση συμμόρφωσης προσδιορίζεται κατά πόσο η κατάρτιση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού τοπικής αυτοδιοίκησης είναι σύμφωνη με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής ή την τυχόν επικαιροποίησή του, που εγκρίθηκε για το αντίστοιχο οικονομικό έτος. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών αδυνατεί να υπογράψει δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, δηλώνει εγγράφως τις τυχόν αποκλίσεις των προϋπολογισμών της Γενικής Κυβέρνησης από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής ή την τυχόν επικαιροποίησή του, αιτιολογώντας αυτές λεπτομερώς, καθώς και τους τρόπους που προβλέπονται για την διόρθωση αυτών των αποκλίσεων. (γ) Δήλωση περί του συνολικού ανεξόφλητου δημόσιου χρέους, περιλαμβανομένων των κρατικών εγγυήσεων, των ποσών των ανεξόφλητων τρεχουσών δανειακών δεσμεύσεων, καθώς και των συμμετοχών της Γενικής Κυβέρνησης σε μετοχικά κεφάλαια. (δ) Περίληψη πράξεων και υπολοίπων χρηματοοικονομικής φύσης ή σχετικών με τα έσοδα και τα έξοδα κάθε ειδικού κονδυλίου, με επισήμανση των πόρων που μεταφέρονται από τον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό. (ε) Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά την κρίση του Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να ικανοποιηθεί η διαφάνεια και η δημόσια κατανόηση του προϋπολογισμού. (στ) Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών που επιβεβαιώνει ότι όλες οι προβλέψεις που έχουν περιληφθεί στην πρόταση σχεδίου του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού και των σχετικών εγγράφων ανταποκρίνονται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία και κόστη όλων των δηλούμενων πολιτικών της Κυβέρνησης και όλων των άλλων περιστάσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν τις δημοσιονομικές προοπτικές.
4. Μετά την ψήφιση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού οι πιστώσεις που αφορούν στις δαπάνες ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης και μείζονες οικονομικές κατηγορίες είναι δεσμευτικές. Οι ανωτέρω πιστώσεις συνιστούν τα μέγιστα κονδύλια για το έτος που αφορά ο προϋπολογισμός και δεν μεταφέρονται σε επόμενο οικονομικό έτος. Με εξαίρεση τις ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8Α και 15 του παρόντος νόμου, καμία άλλη δαπάνη δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δέσμευσης ή να καταβληθεί πέραν των ποσών που έχουν εγγραφεί γι' αυτή στον ετήσιο προϋπολογισμό ή στους σχετικούς συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς.»

 


Αρθρο:
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ψήφιση Συμπληρωματικών Προϋπολογισμών
Σχόλια
To παρόν τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 52 από 1.1.2011

 

Κείμενο Αρθρου
« 1. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να υποβάλει στη Βουλή, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, πρόταση τροποποίησης των πιστώσεων του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, με συμπληρωματικό προϋπολογισμό.
2. Ο Υπουργός Οικονομικών υποχρεούται να υποβάλει συμπληρωματικό προϋπολογισμό στη Βουλή εντός του οικονομικού έτους, πέραν των περιπτώσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 15 και της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του παρόντος νόμου, που απαιτούν συμπληρωματικό προϋπολογισμό και εφόσον συντρέχει και μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: (α) αν η τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών, καταδεικνύει ότι η Κεντρική Διοίκηση ενδέχεται να υπερβεί το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών που εγκρίθηκε από τη Βουλή για το εν λόγω οικονομικό έτος, (β) αν το αποθεματικό του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί στο σύνολό του και θα απαιτηθούν πρόσθετοι πόροι για την κάλυψη απρόσμενων δαπανών πριν από το τέλος του οικονομικού έτους, (γ) αν για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν άλλες μεταφορές ή ανακατανομές με την εφαρμογή των κανόνων μεταφοράς πιστώσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου, δ) αν έχουν υπάρξει μείζονες αλλαγές στη σύνθεση του προϋπολογισμού ακόμα και αν δεν έχει μεταβληθεί το συνολικό ύψος των δαπανών.
3. Η κατάρτιση, έγκριση και εκτέλεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού διέπεται από τις ίδιες αρχές και τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται κατά την έγκριση και εκτέλεση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως ορίζονται στον παρόντα νόμο.
4. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω παραγράφων, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να εγκρίνει δαπάνες που υπερβαίνουν τα ποσά των πιστώσεων για την εξυπηρέτηση δανείων, υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλες δαπάνες που προκύπτουν εκτάκτως και δημιουργούν υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της έγκρισης των δαπανών του προηγούμενου εδαφίου, ο Υπουργός Οικονομικών υποβάλει στη Βουλή έκθεση για τις εγκριθείσες δαπάνες."

 


Αρθρο:
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)
 
Τίτλος Αρθρου
Γραφείο Προϋπολογισμού στη Βουλή
Σχόλια
To παρόν τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 52 από 1.1.2011

 

Κείμενο Αρθρου
" Στο πλαίσιο των γενικών αρχών της δημοσιονομικής διαχείρισης που τίθενται με τον παρόντα νόμο, το Υπουργείο Οικονομικών και τα λοιπά υπουργεία και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, υποχρεούνται να παρέχουν τις αιτούμενες πληροφορίες στο Γραφείο Προϋπολογισμού, που ιδρύθηκε στη Βουλή με τροποποίηση του Κανονισμού της, για την ενημέρωσή της και την υποβοήθηση του έργου της.»

 


Αρθρο: 9
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΜΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Προσωρινή διοίκηση εσόδων και εξόδων
Σχόλια
To παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Αν δεν είναι δυνατή η ψήφιση του προϋπολογισμού, επειδή έληξε η περίοδος της Βουλής, τότε παρατείνεται για τέσσερις (4) μήνες η ισχύς του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που έληξε ή λήγει, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.
2. Κατά την περίοδο της προσωρινής διαχείρισης των εσόδων και εξόδων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση δαπανών σχετικών με τη σύσταση ή επέκταση δημοσίων υπηρεσιών.»

 


Αρθρο: 10
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού
Σχόλια
Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010

 

Κείμενο Αρθρου
« 1. Έσοδα του προϋπολογισμού είναι τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται, όπως επίσης και τα βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους, που δεν έχουν εισπραχθεί.
2. Τα έσοδα του προϋπολογισμού που έχουν βεβαιωθεί και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, διαγράφονται από το οικονομικό έτος στο οποίο έχουν βεβαιωθεί και επαναβεβαιώνονται ως έσοδα του Προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους.
3. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους συντάσσεται έκθεση από τους Γενικούς Διευθυντές Φορολογίας και Φορολογικών Ελέγχων και Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., επί της πορείας των δημοσίων εσόδων, της δραστηριότητας των αρμόδιων υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων του ελέγχου για την περιστολή της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου κατά το χρόνο που πέρασε, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει το σχετικό νομοθετικό έργο, επιπλέον δε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επιβολή προστίμων επί παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και πίνακες παραβατών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε σχετική με το θέμα λεπτομέρεια.»

 


Αρθρο: 11
Ημ/νία: 27.05.2009
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΠΡΑΞΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Οργανα και τίτλοι εισπράξεως
Λήμματα
Δημόσια Εσοδα, ΚΕΔΕ, Οργανα, Τίτλοι Είσπραξης, Αρμοδιότητα, (Δ.Ο.Υ., Τελωνεία, Οργανα Είσπραξης, Ανάθεση σε ΔΕΚΟ, ΕΛΤΑ, Δημόσιες Αρχές
Σχόλια
- Η παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3763/2009 (Α΄ 80/27.5.2009).

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων ενεργείται δυνάμει νόμιμου τίτλου από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα Τελωνεία, τα λοιπά όργανα εισπράξεως του Δημοσίου και τους Ειδικούς Ταμίες, στους οποίους έχει ανατεθεί η είσπραξη ειδικών εσόδων. Τίτλοι εισπράξεως είναι τα παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και από τα οποία προκύπτει ο οφειλέτης του Δημοσίου, το είδος της οφειλής και το εισπρακτέο κατά οφειλέτη ποσό.
2. Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων δύναται να ανατεθεί στις τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) ή και σε άλλες δημοσίες αρχές. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της εισπράξεως, ο έλεγχος των εισπράξεων, καθώς και η καταβολή προμήθειας ή αμοιβής αυτών, η οποία βαρύνει το Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή οι εκδιδόμενες κατ' εφαρμογή του α.ν. 1819/1951 (Φ ΕΚ 149 Α'), επιταγές οπισθογραφούνται απευθείας από τις τράπεζες ή οργανισμούς κοινής ωφελείας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) ή από τις άλλες δημόσιες αρχές.
«3. Οι εισπράξεις δημοσίων εσόδων που πραγματοποιούνται από τους διαχειριστές ή τους ταμίες των Δ.Ο.Υ., τους ειδικούς ταμίες ή τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) στα οποία έχει ανατεθεί η είσπραξη, καθώς και το περιεχόμενο των χρηματοκιβωτίων των Δ.Ο.Υ. είναι ακατάσχετα.»

 


Αρθρο: 12
Ημ/νία: 14.03.1997
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΠΡΑΞΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αποδεικτικά εισπράξεως
Λήμματα
Αποδεικτικά Είσπραξης, Παραστατικά ανυπόγραφα αποδεικτικά χρέωσης, Πιστώσεις, Ειδικά Εντυπα
Σχόλια
Το εντός " " τρίτο εδ. στο τέλος της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 2469/97 (Α' 38), ισχύει δε, από 14.3.1997.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αποδεικτικά εισπράξεως είναι τα παραστατικά στοιχεία, μηχανογραφικά ή μη, που εκδίδονται από τα αρμόδια για την είσπραξη δημοσίων εσόδων όργανα και αποδεικνύουν την εξόφληση της οφειλής.
Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα Τελωνεία, οι Ειδικοί Ταμίες και τα λοιπά επί της εισπράξεως όργανα εκδίδουν για κάθε είσπραξη αποδεικτικό εισπράξεως, του οποίου ο τύπος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Η είσπραξη θεωρείται ότι δεν έγινε, αν δεν έχει εκδοθεί το νόμιμο αποδεικτικό εισπράξεως.
2. Ανυπόγραφα αποδεικτικά στοιχεία χρεώσεως ή πιστώσεως της
διαχειρίσεως του υπολόγου, που η συμπλήρωσή τους δεν είναι δυνατή λόγω θανάτου του οργάνου που τα έχει εκδώσει ή άλλης αιτίας, υπογράφονται από τα όργανα που τον έχουν διαδεχθεί στην υπηρεσία, αφού πρώτα διαπιστωθεί από επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η εισαγωγή ή εξαγωγή στη διαχείρισή του των μετρητών, αξιών, ενσήμων ή υλικών, για τα οποία έχουν εκδοθεί τα αποδεικτικά.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται η είσπραξη ορισμένων δημοσίων εσόδων με τη διάθεση από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα Τελωνεία ειδικών εντύπων, αντί της εκδόσεως των αποδεικτικών εισπράξεως της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τύπος των ειδικών εντύπων, η χρονολογία ενάρξεως της κυκλοφορίας τους, ο τρόπος επιστροφής τους, όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση, η στρογγυλοποίηση των πληρωτέων ποσών και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται να καθορίζεται ο τρόπος διαθέσεως των ειδικών εντύπων και από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και από ιδιώτες.
"Με την ίδια απόφαση καθορίζονται: α) Το ποσοστό της προμήθειας που εισπράττουν, από τους αγοραστές, τα Ν.Π.Ι.Δ. και οι ιδιώτες. β) Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της απόφασης αυτής".

 


Αρθρο: 13
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)
 
Τίτλος Αρθρου
Εξοδα Προϋπολογισμού
Λήμματα
Εξοδα Προϋπολογισμού, Εντελλόμενα, Εκθεση Γενικού Λογιστηρίου Κράτους
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 28 Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ Α' 124), το ειδικό επιμίσθιο των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, που αποσπώνται στο εξωτερικό, προκαταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μηνός, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η παρ. 4 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Εξοδα Προϋπολογισμού είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από το χρόνο που έχει δημιουργηθεί η υποχρέωση για πληρωμή.
2. Η πληρωμή των εξόδων του Προϋπολογισμού θεωρείται ότι
πραγματοποιείται με την εξόφληση του οικείου τίτλου του άρθρου 28 του παρόντος νόμου.
3. Τα έξοδα του Προϋπολογισμού εντέλλονται σε βάρος των κατά φορέα πιστώσεων και μέσα στα όρια των πληρωμών και ποσοστών διαθέσεως που ορίζονται κάθε φορά.
«4. Μέχρι τέλους Οκτωβρίου κάθε έτους υποβάλλονται στον Υπουργό Οικονομικών, από τους καθ' ύλην αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκθέσεις επί της πορείας των κρατικών δαπανών και των αποτελεσμάτων του δημοσιονομικού ελέγχου του προηγούμενου οικονομικού έτους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε σχετική με το θέμα λεπτομέρεια.»

 


Αρθρο: 14
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)
 
Τίτλος Αρθρου
Τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές προϋπολογισμού του Γραφείου Συμψηφισμών Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μετά τη λήξη του οικονομικού έτους
Λήμματα
Γραφείο συμψηφισμών, Τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές, Λήξη οικονομικού έτους
Σχόλια
Ο τίτλος και οι παρ. 1 και 3 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν και η παρ. 4 όπως προστέθηκε, με το άρθρο 16 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
" 1. Το Γραφείο Συμψηφισμών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δύναται να διενεργεί τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές, για την εμφάνιση εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού μέχρι τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου, για τις εισπράξεις και πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου."
2. Οι απαραίτητες μεταβολές στις πιστώσεις του Προϋπολογισμού για την εμφάνιση εξόδων από το Γραφείο Συμψηφισμών, μπορεί να διενεργούνται κατά τη διάρκεια της κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Αν τα δημόσια έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί υπερβαίνουν τα προβλεφθέντα συνολικά στον εκτελεσθέντα Προϋπολογισμό, επιτρέπεται να γίνονται οι απαραίτητες μεταβολές σ' αυτόν, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Με όμοια απόφαση, πραγματοποιηθέντα έσοδα που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, είναι δυνατόν να μεταφέρονται κατά τη διάρκεια της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απο τον τακτικό Προϋπολογισμό στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και αντίστροφα, για τη λογιστική τακτοποίηση αυτών.
"3. Οι πράξεις, που εκδίδονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, φέρουν τρέχουσα ημερομηνία και εμφανίζονται στις 31 Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογισμός."
"4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από το τρέχον οικονομικό έτος 2010.»

 


Αρθρο: 15
Ημ/νία: 31.03.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Ειδικότητα Πιστώσεων - Αυξομειώσεις - Μεταφορές
Λήμματα
Πιστώσεις, Αυξομειώσεις, Μεταφορές, Αποδοχές προσωπικού, Συντάξεις, Ενοίκια, Αντίτιμα, Κοινοτικά προγράμματα, Επενδύσεις, Διαδικασία εγγραφής, Αυξήσεις, Μειώσεις πιστώσεων
Σχόλια
- Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010. ======================================= - Τα εντός " " εδ. στο τέλος της παρ. 7 προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Πίστωση είναι το ποσό που αναγράφεται στον Προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης δαπάνης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο πλέον αναλυτικό επίπεδο της ταξινόμησης των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού.
2. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των δαπανών του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης για τις οποίες προβλέφθηκαν (αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων).
3. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου κύριου διατάκτη είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων εντός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Προϋπολογισμού του, χωρίς να μεταβληθούν τα ανώτατα όρια αυτών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου διατάκτη, δύναται να γίνονται μεταφορές μεταξύ μείζονων κατηγοριών δαπανών εντός των προϋπολογισμών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν ποσοστό 10% της αρχικής πίστωσης.
5. Με απόφαση του κύριου διατάκτη του προϋπολογισμού των υπουργείων είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και στους προϋπολογισμούς των περιφερειακών υπηρεσιών του, για την κάλυψη αντίστοιχων με τις πιστώσεις που μειώνονται, δραστηριοτήτων.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να ορίζονται πιστώσεις που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων.
7. Για μεταφορά πιστώσεων από φορέα σε άλλο φορέα Κεντρικής Διοίκησης, για οποιαδήποτε μεταφορά πίστωσης μεταξύ μειζόνων κατηγοριών δαπανών του ίδιου φορέα που υπερβαίνει ποσοστό 10% της αρχικής πίστωσης της κατηγορίας προέλευσης, για μεταφορές από άλλες κατηγορίες δαπανών σε δαπάνες μισθοδοσίας καθώς και για μεταφορές από κεφαλαιουχικές δαπάνες σε άλλες κατηγορίες δαπανών, απαιτείται η έγκριση της Βουλής κατά τη διαδικασία του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του άρθρου 8Α του παρόντος νόμου. «Κατ' εξαίρεση και μέχρι 31.12.2011, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, επιτρέπεται: α. Η μεταφορά πιστώσεων αποδοχών από έναν φορέα της Κεντρικής Διοίκησης σε άλλο φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, πιστώσεων για επιχορήγηση φορέων και υπό κατανομή πιστώσεων για νέες προσλήψεις, σε πιστώσεις αποδοχών του ίδιου ή άλλου φορέα της Κεντρικής Διοίκησης για κάλυψη δαπανών πρόσληψης, μετάταξης και απόσπασης προσωπικού ή για την τακτοποίηση γενομένων δαπανών μισθοδοσίας. β. Η μεταφορά υπό κατανομή πιστώσεων του προϋπολογισμού σε άλλες κατηγορίες δαπανών του ίδιου ή άλλων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για την υλοποίηση του σκοπού για τον οποίο έχουν προβλεφθεί. γ. Η μεταφορά πιστώσεων από ένα φορέα της Κεντρικής Διοίκησης σε άλλο φορέα της Κεντρικής Διοίκησης για την κάλυψη δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του φορέα στον προϋπολογισμό του οποίου έχουν αρχικά προβλεφθεί οι πιστώσεις, για την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν περισσότερους από έναν φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή για την υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.»
8. Ο Υπουργός Οικονομικών υποβάλλει κάθε τρίμηνο στην Βουλή έκθεση στην οποία παρουσιάζει λεπτομερή αθροιστικά στοιχεία σχετικά με τις μεταφορές πιστώσεων του προϋπολογισμού που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
10. Η παραβίαση των διατάξεων του άρθρου αυτού συνεπάγεται για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, ισόποση μείωση των επί μέρους ανώτατων ορίων δαπανών τους του επόμενου οικονομικού έτους."

 


Αρθρο: 16
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Πιστώσεις αποκεντρωμένων ή μη υπηρεσιών
Λήμματα
Πιστώσεις αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, Λογιστικά Υπουργεία, Αποδοχή τακτικού προσωπικού

 

Κείμενο Αρθρου
1. Στους περιφερειακούς προϋπολογισμούς μπορεί να εγγράφονται ή να μεταβιβάζονται πιστώσεις για τις υπηρεσίες των Πολιτικών Υπουργείων, με εξαίρεση τις πιστώσεις για αποδοχές τακτικού προσωπικού.
2. Στις περιπτώσεις εγγραφής πιστώσεων για τις μη αποκεντρωμένες υπηρεσίες, τα αρμόδια όργανα για την έγκριση των δαπανών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή αποφαση του Υπουργού Οικονομικων και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού.

 


Αρθρο: 17
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Εγγραφή πιστώσεων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους
Λήμματα
Εγγραφή πιστώσεων, Αδιάθετα χρηματικά εντάγλματα, Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, Παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε υπηρεσίες με ιδιαίτερο προϋπολογισμό
Σχόλια
Στο πρώτο εδάφιο του παρόντος μετά τις λέξεις "με τα έσοδα" προστέθηκε η λέξη "του προϋπολογισμού" και το στοιχείο α αντικαταστάθηκε, με το άρθρο 18 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141 17.8.2010

 

Κείμενο Αρθρου
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται η εγγραφή στους προϋπολογισμούς εξόδων των Υπουργείων, πιστώσεων ισόποσων με τα έσοδα "του προϋπολογισμού" που πραγματοποιούνται:
«α) από εισπράξεις ποσών από επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ποσών που έχουν πληρωθεί αχρεωστήτως για την αύξηση των αντίστοιχων πιστώσεων του οικονομικού έτους, κατά το οποίο πραγματοποιείται το έσοδο.»
β) Από την είσπραξη ποσών που προορίζονται από ρητή διάταξη νόμου για την αντιμετώπιση ορισμένης δαπάνης Με τα ποσά αυτά αυξάνεται η πίστωση που αφορά τη δαπάνη.
γ) Από την είσπραξη ποσών που προέρχονται από την παροχή αγαθων ή υπηρεσιών σε ανεξάρτητες δημόσιες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν δικό τους προϋπολογισμό, νομικά ή φυσικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

 


Αρθρο: 18
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Αποθεματικό Κρατικού Προϋπολογισμού
Λήμματα
Αποθεματικό, Αναπληρωματικές πιστώσεις, Εκτακτες πιστώσεις, Εξάντληση αποθεματικών, Επείγοντες και απρόβλεπτες ανάγκες
Σχόλια
Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
« 1. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών εγγράφεται ειδική πίστωση ως αποθεματικό, ποσού όχι μικρότερου του 1 και όχι μεγαλύτερου του 3 τοις εκατό των συνολικών δαπανών του ετησίου Κρατικού Προϋπολογισμού, εξαιρουμένων των τοκοχρεολυσίων.
2. Το αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη σημαντικών, άμεσων, αναπόφευκτων και επειγουσών δαπανών, η πρόβλεψη των οποίων δεν ήταν εφικτή κατά το χρόνο της έγκρισης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού ή των συμπληρωματικών προϋπολογισμών.
3. Η χορήγηση πίστωσης από το αποθεματικό πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου διατάκτη στην οποία βεβαιώνονται: (α) οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη χρήση της πίστωσης του αποθεματικού, (β) η αδυναμία αντιμετώπισης της ανάγκης με τον περιορισμό άλλων δαπανών του εκτελούμενου προϋπολογισμού του και (γ) τεκμηριωμένη έκθεση για την εξάντληση των δυνατοτήτων ανακατανομών πιστώσεων.
4. Για την παρακολούθηση του αποθεματικού ο Υπουργός Οικονομικών παρουσιάζει κάθε τρίμηνο στη Βουλή κατάσταση με τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που ενισχύθηκαν από το αποθεματικό, τους λόγους που οδήγησαν στην ενίσχυση αυτή, τον τρόπο με τον οποίο οι σχετικές δαπάνες συμμορφώνονται με τα κριτήρια χρήσης που ορίζει ο παρών νόμος, καθώς και το εναπομένον υπόλοιπο του αποθεματικού.
5. Το χορηγούμενο από το αποθεματικό ποσό χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον διατάκτη του φορέα στο τρέχον έτος του προϋπολογισμού του. Το ποσό αυτό δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων δαπανών του φορέα τα επόμενα έτη.
6. Από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού ενός φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να μεταφέρει σε ειδικό κωδικό, μέρος αυτών που δεν υπερβαίνει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του, εξαιρουμένων των πιστώσεων μισθοδοσίας. Οι πιστώσεις αυτές χρησιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από πρόταση του αρμόδιου διατάκτη για την αντιμετώπιση δαπανών που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, περιλαμβανομένων και των οικείων ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Το αναπόδοτο ποσό δαπανών ταυτοποιείται εντός του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού και του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το αντίστοιχο οικονομικό έτος και χρησιμοποιείται κατόπιν απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού.»

 


Αρθρο: 19
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Ποσοστά διαθέσεως των πιστώσεων - Ορια πληρωμών
Λήμματα
ποσοστό πιστώσεων, Ορια πληρωμών, Δημοσιονομικές συνθήκες, Οικονομική και νομισματική λογιστική

 

Κείμενο Αρθρου
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται κάθε φορά και για ορισμένη χρονική περίοδο το ποσοστό των πιστώσεων του Προϋπολογισμου που επιτρέπεται να διατεθούν από τους Διατάκτες κατά κατηγορίες ή ομάδες δαπανών χωρίς να αποκλείεται και η εξ ολοκλήρου διάθεση ορισμένων από αυτές. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται να ορίζονται όρια πληρωμών, εφόσον το επιβάλλουν οι δημοσιονομικές συνθήκες ή λόγοι σχετικοί με την οικονομική και νομισματική πολιτική.

 


Αρθρο: 20
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Διατάκτης
Λήμματα
Διατάκτης πιστώσεων, Υπουργός, Γενικές γραμματίες, Περιφερειακός Διευθυντής, Αρμόδια όργανα, Ευθύνη διατάκτη, Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, Υπέρβαση πιστώσεων
Σχόλια
Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
« 1. Διατάκτης είναι ο Υπουργός ή το προβλεπόμενο από τις οργανωτικές διατάξεις όργανο του φορέα της Γενικής Κυβέρνησης είτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο, το οποίο αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα του και προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε βάρος του. Κύριος διατάκτης είναι ο διατάκτης, που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή του απευθείας από τον προϋπολογισμό του φορέα του. Δευτερεύων διατάκτης είναι ο διατάκτης, που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή του κατ' εντολή του κύριου διατάκτη.
2. Τα καθήκοντα του διατάκτη είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του δημοσίου υπολόγου. Αν αναμιχθεί στα καθήκοντα του τελευταίου, ευθύνεται ως δημόσιος υπόλογος.
3. Ο διατάκτης οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού του φορέα του.
4. Αν ο διατάκτης διαπιστώσει ότι η ανάληψη υποχρέωσης στην οποία προτίθεται να προβεί, στοιχειοθετεί σύγκρουση συμφερόντων οφείλει να απόσχει από αυτήν και να το αναφέρει στην αρμόδια αρχή και στον Υπουργό Οικονομικών. Σε κάθε περίπτωση, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας στοιχειοθετείται όταν: (α) η ικανοποίηση προσωπικού του συμφέροντος συνδέεται με την ανάληψη της υποχρέωσης, (β) είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατευθείαν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου μέχρι και τέταρτου βαθμού με κάποιον από τους ενδιαφερομένους ή (γ) έχει ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους. Παραβιάσεις των παραπάνω υποχρεώσεων του διατάκτη συνιστούν πειθαρχικά αδικήματα τιμωρούμενα με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α'). Αν διατάκτης είναι υπουργός και διαπιστώσει σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπό του κατά την παραπάνω έννοια, οφείλει να απόσχει από την ανάληψη υποχρέωσης και να εξουσιοδοτήσει σχετικά, τον Υφυπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου του.»

 


Αρθρο: 21
Ημ/νία: 31.03.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Ανάληψη υποχρεώσεων
Λήμματα
Ανάλυψη υποχρεώσεων, Βεβαίωση υποχρεώσεων Δημοσίου έναντι τρίτων, Διαδικασία έγκρισης δαπάνης
Σχόλια
- Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010. ===================================== - Οι παρ. 7 και 9 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3α) του άρθρου 50 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση).
2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση).
3. Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα οικονομικά έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων ακινήτων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και του εποπτεύοντος Υπουργού για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται: (α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και (β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης.
4. Κάθε απόφαση δημοσιονομικής δέσμευσης κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων, καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων και των ποσοστών διάθεσης του προϋπολογισμού του φορέα, κατά παράβαση των διαδικασιών που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 8Α του παρόντος νόμου, είναι αυτοδίκαια και απολύτως άκυρη και ο διατάκτης του φορέα ευθύνεται ατομικά για τη ζημία του φορέα.
5. Η πράξη ανάληψης υποχρέωσης καταχωρίζεται αμέσως από την οικεία οικονομική υπηρεσία στα λογιστικά βιβλία του φορέα και κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αντίστοιχες εγγραφές. Με την καταχώρισή της στα λογιστικά βιβλία δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και εξόφληση της σχετικής δαπάνης. Για την ανάκληση και διαγραφή της από τα λογιστικά βιβλία του φορέα απαιτείται αιτιολογημένη αντίστοιχη πράξη του αρμόδιου διατάκτη, η οποία κοινοποιείται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για αντίστοιχη διαγραφή.
6. Καμία διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης δεν εκτελείται, εάν δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.
«7. Για τις δαπάνες για τις οποίες ως εκ της φύσεώς τους δεν είναι δυνατή η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας (συναλλαγματικές διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες ΔΙΑΣ κ.λπ.) δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασμού ή της σχετικής ειδοποίησης ή με την με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του χρόνου εξόφλησής τους.»
8. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, μεταφέρονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα και δεσμεύονται πιστώσεις ισόποσες με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους και του ύψους των εγκρίσεων αναλήψεων υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους που παρασχέθηκαν τα προηγούμενα έτη. Οι πράξεις αυτές γνωστοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αντίστοιχες εγγραφές. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων.
«9. Οι δαπάνες αποδοχών, συντάξεων, εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών, οι δαπάνες του άρθρου 37, καθώς και οι δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, επικοινωνίες κ.λπ.) αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό από την έναρξη του οικονομικού έτους, με έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. Ειδικά για τις δαπάνες εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ο χρόνος έναρξης ισχύος του προηγούμενου εδαφίου, όσον αφορά στην έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Για τις πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού που τακτοποιούνται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων και μέχρι την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που θα ορίζει το χρόνο έναρξης της ανάληψης υποχρέωσης αυτών με αποφάσεις, η εντολή πληρωμής υπέχει από 1.1.2011 θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Ειδικά για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και μόνο για το έτος 2011, όλες οι πιστώσεις του προϋπολογισμού αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό από την έναρξη του οικονομικού έτους.»
10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και επί των δαπανών των Ενόπλων Δυνάμεων.
11. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών οφείλουν να ελέγχουν την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας και να μην προβαίνουν σε εκκαθάριση και ενταλματοποίηση αυτών, εφόσον δεν πληρούν τις τιθέμενες προϋποθέσεις. Για καταβολή δαπανών καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων ο φορέας της Γενικής Κυβέρνησης ευθύνεται μόνο βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.»

 


Αρθρο: 22
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Δημόσιες δαπάνες
Λήμματα
Δημόδιες δαπάνες, Εννοια, Σκοπός Δαπάνες δημοσιευμάτων Δημοσίων Σχέσεων
Σχόλια
Στην παρ. 1 προστέθηκε εδάφιο, η παρ. 2 αντικαταστάθηκε, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαταστάθηκαν, και η παρ. 4 επίσης αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010. ========================================== *** ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με τη παρ. 8 του άρυθριουβ 50 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011), κατά ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ των διατάξεων του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου, καθώς και κάθε άλλης ειδικής διάταξης ΔΕΝ απαιτείται σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό του ύψους της επιχορήγησης φορέων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

Κείμενο Αρθρου
*** (βλ. σχόλια)
1. Δημόσια δαπάνη είναι η γενόμενη χρησιμοποίηση πιστώσεως για την εκπλήρωση των λειτουργικών δραστηριοτήτων ή των σκοπών του Δημοσίου. «Οι επιστροφές δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα δεν αποτελούν δημόσια δαπάνη.»
«2. Ως δημόσιες δαπάνες αναγνωρίζονται όσες προβλέπονται από διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης. Κατ' εξαίρεση αναγνωρίζονται ως δημόσιες δαπάνες και όσες δεν προβλέπονται ρητά από διάταξη νόμου αλλά εξυπηρετούν αιτιολογημένα τους σκοπούς των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης.»
3. Οι δαπάνες, που προκαλούνται από τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις, αναγνωρίζονται και βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τους προϋπολογισμούς των επιχορηγούμενων από αυτόν φορέων μόνον εφόσον αυτές εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών. «Η παράλειψη σύμπραξης αποτελεί μη τήρηση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και συνεπάγεται τη μη δημοσίευση της κανονιστικής διοικητικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο, μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατάλογος των φορέων που θα επιχορηγηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, κατά το αμέσως επόμενο οικονομικό έτος.»
«4. Οι δαπάνες δημοσίων σχέσεων που πραγματοποιούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης βαρύνουν ειδική πίστωση του προϋπολογισμού τους, με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι κατηγορίες δαπανών δημοσίων σχέσεων, το ανώτατο όριο αυτών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.»
5. Οι δαπάνες δημοσιευμάτων ή ανακοινώσεων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., που καταχωρούνται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και αναφέρονται σε καθαρά υπηρεσιακές ανάγκες, όπως προσκλήσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών ή διακηρύξεις, καθώς και ανακοινώσεις σχετικά με την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού βαρύνουν τις ειδικές πιστώσεις των οικείων κατά περίπτωση προϋπολογισμών των Υπουργείων η Ν.Π.Δ.Δ..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται οι τιμές των
δημοσιευμάτων, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 


Αρθρο: 22A
Ημ/νία: 30.09.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Διαδικασίες Ελέγχου Ανάληψης Υποχρεώσεων
Σχόλια
Το παρόν τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010 Και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 52 του ιδίου νόμου την 30η. 9. 2010.

 

Κείμενο Αρθρου
« 1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης.
2. Στο προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνεται: (α) σαφής ορισμός της ανάληψης υποχρεώσεων και των κατηγοριών τους, (β) διαδικασίες των αρμόδιων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και άλλων φορέων για να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις που αφορούν στον προϋπολογισμό ενός έτους ή πολλών ετών, (γ) διαδικασίες για την ανάληψη υποχρεώσεων δαπανών σε έργα της Ε.Ε. και άλλων διεθνών υποχρεώσεων, (δ) κατώτατο όριο για την προέγκριση της ανάληψης δέσμευσης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, (ε) μητρώο ανάληψης υποχρεώσεων και άλλα αντίστοιχα έντυπα για την καταγραφή, τον έλεγχο και την αναφορά των εκκρεμών υποχρεώσεων και των οφειλών σε μηνιαία βάση, (στ) διαδικασίες για τη μεταφορά στο τέλος του έτους των εκκρεμών υποχρεώσεων και οφειλών, στο επόμενο οικονομικό έτος και την εκκαθάρισή τους, (ζ) κυρώσεις για μη συμμόρφωση και (η) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη διαδικασία ελέγχου ανάληψης υποχρεώσεων.
3. Οι Προϊστάμενοι των Οικονομικών Υπηρεσιών όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να διασφαλίζουν ότι: (α) οι υποχρεώσεις που εγκρίνονται και εγγράφονται υπόκεινται στη διαθεσιμότητα επαρκούς υπολοίπου μη ανειλημμένων δεσμεύσεων και πιστώσεων του προϋπολογισμού στον κωδικό αριθμό που χρεώνονται, (β) όλες οι πολυετείς υποχρεώσεις του προϋπολογισμού απαιτούν την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και του εποπτεύοντος Υπουργού για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, (γ) τα τιμολόγια για τα αγαθά και τις υπηρεσίες πληρώνονται εγκαίρως, (δ) δεν συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές και (ε) όλες οι εκκρεμείς υποχρεώσεις και τα απλήρωτα τιμολόγια στο τέλος του έτους θα μεταφέρονται στο επόμενο οικονομικό έτος και θα εκκαθαρίζονται με ιεραρχημένο τρόπο.
4. Η λογιστική καταγραφή των υποχρεώσεων του Δημοσίου έναντι των τρίτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 76Β του παρόντος νόμου, προεδρικό διάταγμα.»

 


Αρθρο: 23
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου - Ειδικά Λογιστήρια
Λήμματα
Υπηρεσίες εκτελλομένων εξόδων, Μετονομασία:Υπηρεσίες Δημοσιονομικού ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), Ειδικά Λογιστήρια, Αρμοδιότητες Υ.Δ.Ε.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων, όπου προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, μετονομάζονται σε Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.).
2. Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και τα Ειδικά Λογιστήρια είναι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), ανεξάρτητες από τους φορείς των οποίων ελέγχουν τις δαπάνες.
3. Οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και των Ειδικών Λογιστηρίων, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
4. Οι Υ.Δ.Ε. έχουν τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες:
α) Συμμετέχουν με εισηγήσεις στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των φορέων, των οποίων ελεγχουν τις δαπάνες και παρακολουθούν την ορθή εκτέλεσή του.
β) Ελέγχουν τη νομιμότητα και κανονικότητα και προβαίνουν στην εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δημοσίων δαπανών και κάθε άλλης δαπάνης, ο έλεγχος της οποίας ανατίθεται σε αυτές με νόμο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 26 του παρόντος νόμου για τις δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.
γ) Διενεργούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και στα πλαίσια της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους ελέγχους που τους ανατίθενται, στα επιχορηγούμενα από την Ευρωπαϊκή Ενωση προγράμματα.
δ) Εγκρίνουν τους προϋπολογισμούς - απολογισμούς και τις τροποποιήσεις αυτών των Ν.Π.Δ.Δ. του νομού ή της νομαρχίας που εδρεύουν.
ε) Βεβαιώνουν στις πράξεις διορισμών εντάξεων και μετατάξεων των υπαλλήλων του Δημοσίου για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον Προϋπολογισμό.
στ) Καταρτίζουν τον απολογισμό εξόδων των φορέων του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος που έληξε.
ζ) Παρέχουν στοιχεία και οποιασδήποτε φύσης πληροφορίες στην Υπηρεσία Θησαυροφυλακίου σχετικά με τις υπό πληρωμή δαπάνες.
η) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθενται σε αυτές με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
5. Τα Ειδικά Λογιστήρια έχουν τις αρμοδιότητες α), στ), ζ) και η) της προηγούμενης παραγράφου, όσον αφορά τις δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

 


Αρθρο: 24
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Επιθεώρηση Υ.Δ.Ε.
Λήμματα
Επιθεώρηση Υ.Δ.Ε., Ειδικά λογιστήρια, Επιθεώρηση, Επιθεωρητές
Σχόλια
Σύμφωνα με τη δεύτερη περ. του εδ. β' της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 2469/97 (Α' 38/14.3.1997), στους συντονιστές δημοσιονομικούς ελεγκτές και στη Υ.Δ.Ε. ανήκει η αρμοδιότητα άσκησης επιτόπιου και ουσιαστικού ελέγχου, που προβλέπεται από την παρ. 2 του παρόντος άρθρου στις ελεγχόμενες δαπάνες. Βλέπε και εδάφιο γ' της παρ. 8 άρθρου 13 ν. 2469/1997 για την εξομοίωση των Συντονιστών - Δημοσιονομικών Ελεγκτών προς τους Οικονομικούς Επιθεωρητάς κλπ. ============================== Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε, οι παρ. 2 και 3 καταργήθηκαν και η παρ. 4 αναριθμήθηκε σε 2 και αντικαταστάθηκε, με το άρθρο 24 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και στο Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διενεργείται ετήσια τακτική και έκτακτη επιθεώρηση από οικονομικούς επιθεωρητές, οι οποίοι και συντάσσουν σχετικές εκθέσεις, καθώς και τις εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων τους.»
2. 3. (Παραλείπονται ως μη ισχύουσες)
"2"4. « Εφόσον κατά την επιθεώρηση διαπιστωθούν αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις, η σχετική έκθεση αποστέλλεται στον Εισαγγελέα.»

 


Αρθρο: 25
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις.
Λήμματα
Σύσταση Υ.Δ.Ε. σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Γ.Α., Δημόσιους Οργανισμούς, επιχειρήσεις, Προσωπικό, Δαπάνες προσωπικού και λειτουργίας

 

Κείμενο Αρθρου
1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να συνιστώνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Υπουργείο Οικονομικών, Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την εντολή πληρωμής δαπανών Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών διοικητικά ή οικονομικά αποκεντρωμένων ή ανεξάρτητων κρατικών αρχών και οργανισμών κοινής ωφέλειας ή κοινωνικής ασφάλισης. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορεί να ανατίθενται οι ανωτέρω αρμοδιότητες σε ήδη υφιστάμενες Υπηρεσιες Δημοσιονομικού Ελέγχου. Οι ανωτέρω Υ.Δ.Ε. είναι ανεξάρτητες από τους ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος νόμου.
2. Με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 καθορίζεται και η σε προσωπικό σύνθεση των συνιστώμενων Υ.Δ.Ε., επιτρεπομένης προς τούτο της ανάλογης αύξησης των οργανικών θέσεων προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3. Οι δαπάνες προσωπικού και λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) και αποδίδονται από τους φορείς της παρ. 1 στο Δημόσιο , κατά τα οριζόμενα με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα της λειτουργίας των δια του παρόντος συνιστώμενων υπηρεσιών, ανάλογα προς τις ιδιαιτερότητες των φορέων της παρ. 1 και καθορίζεται κάθε αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου λεπτομέρεια.

 


Αρθρο: 25A
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
 
Τίτλος Αρθρου
Εσωτερικός Έλεγχος
Σχόλια
Το παρόν τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 25 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
" Σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης διενεργείται εσωτερικός έλεγχος, όπως η έννοια αυτού προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210 A'), ο οποίος ανατίθεται στις συνιστώμενες από το άρθρο 12 του ίδιου νόμου Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, με τη συνολική καθοδήγηση και επίβλεψη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.»

 


Αρθρο: 26
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Έλεγχος, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου
Λήμματα
Ελεγχος, Εκκαθάριση, Εντολή πληρωμής δαπανών Δημοσίου, Ελεγχος νομιμότητας, Ελεγχος κανονικότητας, Εκκαθάριση, Εντολή πληρωμής δαπανών Δημοσίου
Σχόλια
Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
« 1. Οι δαπάνες του Δημοσίου ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, βάσει νόμιμων δικαιολογητικών που αποστέλλονται από τους Διατάκτες και τα οποία αποδεικνύουν την απαίτηση κατά του Δημοσίου. Τα απαιτούμενα κατά κατηγορία δαπάνης δικαιολογητικά καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ο έλεγχος επί των ανωτέρω δαπανών συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας αυτών. Νόμιμη είναι η δαπάνη εφόσον: α) προβλέπεται από διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης ή εξυπηρετεί τους σκοπούς του οικείου φορέα και β) υπάρχει εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό σχετική πίστωση. Κανονική είναι η δαπάνη, που έχει νόμιμα αναληφθεί, επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά και η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή. Κατά τον ασκούμενο από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου έλεγχο εξετάζονται και τα παρεμπιπτόντως αναφυόμενα ζητήματα.
3. Τον έλεγχο ακολουθεί η πράξη εκκαθάρισης, με την οποία προσδιορίζονται τα δικαιώματα των πιστωτών του Δημοσίου και εκδίδεται τίτλος πληρωμής.
4. Η εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενεργείται σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει.
5. Εάν, κατά την άσκηση του ελέγχου γεννηθούν βάσιμες αμφιβολίες ως προς το ουσιαστικό μέρος της δαπάνης, η Υπηρεσία αναφέρει την περίπτωση στον Υπουργό Οικονομικών και τον Διατάκτη. Επί όλων των δαπανών του Δημοσίου καθώς και επί των δαπανών λοιπών φορέων που ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, δύναται να ασκείται και επιτόπιος έλεγχος που διατάσσεται από τον Υπουργό Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένο όργανό του με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η άσκηση, του κατά το προηγούμενο εδάφιο, ελέγχου δεν αναστέλλει την πληρωμή των συγκεκριμένων δαπανών, εκτός αν δοθεί αντίθετη εντολή του Υπουργού Οικονομικών με αιτιολογημένη απόφασή του. Τα αρμόδια για τον επί τόπου έλεγχο όργανα δύνανται για ζητήματα τεχνικής φύσης να ζητούν τη συνδρομή και τη γνώμη υπαλλήλων του Δημοσίου ή υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της οικείας ειδικότητας ή εμπειρίας, οι οποίοι δεν έχουν λάβει μέρος με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία πραγματοποίησης της δαπάνης. Στους υπαλλήλους αυτούς, που τίθενται υποχρεωτικά στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων από τις υπηρεσίες που ανήκουν, δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εφόσον κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθούν αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις, η σχετική έκθεση αποστέλλεται στον Εισαγγελέα από τον διατάξαντα τον έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί έλλειμμα, η σχετική έκθεση διαβιβάζεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται τα όργανα και ο τρόπος άσκησης του επί τόπου ελέγχου, το περιεχόμενό του, η διαδικασία διάθεσης των εξειδικευμένων υπαλλήλων για τη συνδρομή των ελεγκτικών οργάνων, ο χρόνος απασχόλησης αυτών, οι διαδικασίες και τα αρμόδια όργανα για τον καταλογισμό των αχρεωστήτως λαβόντων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
7. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται:
(α) η διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου, τα αρμόδια όργανα ανάλογα με το ύψος ή τη φύση της δαπάνης, η ευθύνη αυτών, ο τύπος των ενταλμάτων, τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, (β) οι σταθερές και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπάνες, που εξαιρούνται από την άσκηση ελέγχου των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και πληρώνονται με άλλους τίτλους πληρωμής, υποκείμενες στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

 


Αρθρο: 27
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Ελεγχος των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Λήμματα
Κατασταλτικός Ελεγχος δαπανών Δημοσίου, Ελεγκτικό Συνέδριο, Διαδικασία
Σχόλια
Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
« 1. Όλες οι δαπάνες του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρώτου και δεύτερου βαθμού) και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα έσοδα αυτών, υπόκεινται σε έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.
2. Ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 17 του άρθρου 282 τουν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), και πραγματοποιείται σε δαπάνες, το κατώτατο ύψος των οποίων προσδιορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

 


Αρθρο: 28
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ
 
Τίτλος Αρθρου
«Εντολή πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου»
Λήμματα
Εξοδα Δημοσίου, Εντολη πληρωμής, Τίτλοι πληρωμής, Χρηματικό ένταλμα, Πληρωμή δαρκών ή περιοδικών δαπανών
Σχόλια
Στο παρόν ο τίτλος αντικαταστάθηκε, η παρ. 4 προστέθηκε και στη περ. γ της παρ. 1 προστέθηκε εδάφιο, με το άρθρο 28 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010

 

Κείμενο Αρθρου
1. α) Τίτλος πληρωμής είναι το χρηματικό ένταλμα ή άλλο παραστατικό στοιχείο, που εκδίδεται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου ή από άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο για την πληρωμή εκκαθαρισμένων απαιτήσεων πιστωτών του Δημοσίου σε βάρος πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.
β) Χρηματικό ένταλμα είναι η έγγραφη εντολή για την πληρωμή εξόδων του Δημοσίου.
γ) Τακτικό χρηματικό ένταλμα είναι το χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου για την πληρωμή εκκαθαρισμένων απαιτήσεων κατά του Δημοσίου. «Ειδικά για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το τακτικό χρηματικό ένταλμα εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου ή της αρμόδιας Μονάδας για την πληρωμή εκκαθαρισμένων απαιτήσεων κατά του Δημοσίου.»
2. Οι δαπάνες του Δημοσίου πληρώνονται από τις αρμόδιες για την πληρωμή αυτών υπηρεσίες με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου ή από άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο.
3. Κατ' εξαίρεση, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, επιτρέπεται να ορίζονται και άλλοι τίτλοι πληρωμής των σταθερών και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών.
Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται τα αρμόδια όργανα για την εκκαθάριση των δαπανών του προηγούμενου εδαφίου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η ευθύνη των εκκαθαριστών, των ταμειακών υπολόγων και των αδικαιολογήτως λαβόντων, ο τύπος των ανωτέρω τίτλων, ο τρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξόφληση αυτών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
«4. α) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων (Χ.Ε.) για την: (αα) Τακτοποίηση λογιστικών εκκρεμοτήτων που χρονίζουν στις Δ.Ο.Υ.. (ββ) Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων στο χρηματικό υπόλοιπο των Δ.Ο.Υ., συνεπεία κατασχέσεων τρίτων και λοιπών περιπτώσεων. (γγ) Απόδοση ποσών σε δικαιούχους, η οποία δεν ολοκληρώθηκε με ευθύνη των Δ.Ο.Υ., επιφυλασσομένων των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 34. (δδ) Τακτοποίηση πραγματοποιηθεισών κατασχέσεων σε βάρος λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται ο ειδικός φορέας και ο ΚΑΕ τους οποίους βαρύνει η δαπάνη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρούσας παραγράφου.»

 


Αρθρο: 29
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Εξόφληση τίτλων πληρωμής
Λήμματα
Τίτλοι Πληρωμής, Εξόφληση, Δικαιολογητικά εξόφλησης, Χρηματικά εντάλματα, Καθ' υπέρβαση πληρωμής εκκαθαρισμών δαπανών, Πληρωμή δαπανών Δημοσίου από Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα

 

Κείμενο Αρθρου
1. Χρηματικό ένταλμα η άλλος τίτλος πληρωμής εξοφλείται από το αρμόδιο όργανο, μόνο όταν φέρει όλα τα τυπικά στοιχεία που απαιτεί ο νόμος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά εξοφλήσεως των τίτλων πληρωμής.
2. Προκειμένου για χρηματικά εντάλματα ή άλλους τίτλους πληρωμής, που δεν υπόκεινται σε έλεγχο από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, τα αρμόδια για την πληρωμή όργανα ασκούν έλεγχο και ευθύνονται:
α) για την καθ' υπέρβαση πληρωμή των εκκαθαρισμένων δαπανών,
β) για πληρωμές αυτών με εντολή αναρμόδιου οργάνου,
γ) για την πληρωμή πέραν των ορίων της πιστώσεως που έχει χορηγηθεί ή της εξουσιοδοτήσεως που έχει παρασχεθεί στους εκκαθαριστές και
δ) για την ύπαρξη των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τις δαπάνες αυτές από τις ειδικές διατάξεις.
3. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, τα αρμόδια όργανα αρνούνται με έγγραφο την εξόφληση των ενταλμάτων και λοιπών τίτλων πληρωμής, μπορεί όμως ο αρμόδιος Διατάκτης να διατάσσει την πληρωμή με ευθύνη του.
Στην περίπτωση αυτή, ο Διατάκτης είναι ο μόνος υπεύθυνος και ο υπόλογος απαλλάσσεται.
4. Κατά την άσκηση του ελέγχου του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 26.
5. Επί δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, η ευθύνη για την ύπαρξη πιστώσεως, καθώς και για την πληρότητα και νομιμότητα των
δικαιολογητικών εκδόσεως του τίτλου πληρωμής, βαρύνει μόνο τις οικείες οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού.
6. Οι δαπάνες του Δημοσίου δύνανται να πληρώνονται και από τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος εξοφλήσεως αυτών, η ευθύνη των αρμόδιων για την εξόφληση αυτών οργάνων, το ύψος της προμήθειας ή αμοιβής που τυχόν καταβάλλεται σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 


Αρθρο: 30
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Εξόφληση ενταλμάτων πριν από την άφιξή τους
Λήμματα
Εξόφληση ενταλμάτων, Κατεπείγουσες ανάγκες άμεσης πληρωμής, Εκτέλεση ενταλμάτων

 

Κείμενο Αρθρου
Σε περίπτωση κατεπείγουοας ανάγκης άμεσης πληρωμής δαπάνης του Κράτους, επιτρέπεται στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου να εντέλλονται, με κάθε πρόσφορο μέσο, την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και την εκτέλεση επιτροπικών ενταλμάτων, πριν από την αποστολή των τίτλων αυτών στις Δημόσιες Οικονομικές - Υπηρεσίες ή στους δευτερεύοντες Διατάκτες, αντίστοιχα.

 


Αρθρο: 31
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Εξόφληση τίτλων δικαιούχων που αδυνατούν να υπογράψουν
Λήμματα
Εξόφληση τίτλων, Δικαιούχοι που αδυνατούν να υπογράψουν, Διαδικασία, Υπουργική Απόφαση Υπ. Οικονομικών

 

Κείμενο Αρθρου
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εξόφληση τίτλων πληρωμής δικαιούχων, που αδυνατούν για οποιονδήποτε λόγο να υπογράψουν την πράξη εξόφλησης.

 


Αρθρο: 32
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Οίκοθεν εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων
Λήμματα
Χρηματικά εντάλματα, Λοιποί τίτλοι, Οίκοθεν εξόφληση, Συμψηφιστική διαχείριση, Περισσότεροι δικαιούχοι
Σχόλια
H παρ. 3 του παρόντος τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου αυτού την 1.1.2011

 

Κείμενο Αρθρου
1. Χρηματικά εντάλματα ή άλλοι τίτλοι πληρωμής, που παραμένουν ανεξόφλητοι μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, εξοφλούνται οίκοθεν από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες υπέρ των δικαιούχων, με την έκδοση γραμματίων είσπραξης συμψηφιστικής διαχείρισης και υπό λογαριασμό εκτός Προϋπολογισμού.
2. Το ίδιο επιτρέπεται και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εάν δικαιούχος από χρηματικό ένταλμα ή άλλον τίτλο πληρωμής, που έχει εκδοθεί για περισσότερους από ένα δικαιούχους, δεν προσέλθει να ζητήσει την πληρωμή του.
«3. Η λογιστική καταγραφή των οίκοθεν εξοφλήσεων των χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής στη Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκδιδόμενο κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 76Β του παρόντος νόμου, προεδρικό διάταγμα.»

 


Αρθρο: 33
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Καταλογισμοί για μη νόμιμες δαπάνες που πληρώθηκαν με τίτλους πληρωμής - Αρμόδια όργανα
Λήμματα
Μη νόμιμες δαπάνες, Καταλογισμός Αχρεωστήτων καταβληθείσες δαπάνες, Καταλογιστική Απόφαση, Προσβολή με έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο

 

Κείμενο Αρθρου
1. Μη νόμιμες δαπάνες που πληρώθηκαν με οποιονδήποτε τίτλο πληρωμής καταλογίζονται:
α) στον υπάλληλο που από δόλο ή βαρεία αμέλεια προέβη σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις ή συνέπραξε στην έκδοση αυτών ή στη μη τήρηση των νόμιμων διαδικασιών πραγματοποιήσεως της δαπάνης και
β) στο λαβόντα εφόσον έχει συντελέσει υπαίτια στη μη νόμιμη πληρωμή και σε κάθε περίπτωση αχρεώστητης πληρωμής, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα αυτού.
2. Αρμόδιο όργανο για τον καταλογισμό μη νόμιμων δαπανών, που πληρώθηκαν με τίτλους πληρωμής που δεν εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, είναι ο Διατάκτης και οι κάθε ειδικότητας επιθεωρητές, που έχουν διαπιστώσει την παράνομη πληρωμή και σε κάθε περίπτωση το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Οι ανωτερω καταλογιστικές αποφάσεις προσβάλλονται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο ανωτέρω Διατάκτης ειναι αρμόδιος και για τον καταλογισμό των αχρεωστήτως λαβόντων με τίτλους πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, εφόσον διαπιστωθεί εκ των υστέρων, βάσει νέων στοιχείων, ότι η πληρωμή έγινε με μη νόμιμα δικαιολογητικά ή λανθασμένο υπολογισμό.

 


Αρθρο: 34
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Απώλεια αποδεικτικών εισπράξεως, γραμματίων, δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών και τίτλων πληρωμής
Λήμματα
Απώλεια Αποδεικτικών Είσπραξης Γραμματίων, Δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών, Διαπίστωση απώλειας

 

Κείμενο Αρθρου
1. Σε περιπτώσεις απώλειας αποδεικτικών εισπράξεως, γραμματίων, χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής που δεν έχουν εξοφληθεί, εκδίδονται, με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών ή του οργάνου στο οποιο έχει μεταβιβασθεί η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, αντίγραφα αυτών, ύστερα από διαπίστωση επιθεωρητή:
α) προκειμένου για αποδεικτικά εισπράξεως, της εισαγωγής ή μη στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή στο Τελωνείο του ποσού που αναγράφεται σε αυτά και
β) προκειμένου για γραμμάτια, χρηματικά εντάλματα ή άλλους τίτλους πληρωμής, της μη εξοφλήσεως αυτών.
2. Προκειμένου για απώλεια χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής μετά την εξόφληση αυτών, ύστερα από διαπίστωση του αρμόδιου επιθεωρητή, εκδίδεται αντίγραφο από το αρμόδιο όργανο για υπηρεσιακή και μόνο χρήση.
3. Σε περίπωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν από την έκδοση τίτλου πληρωμής, η πληρωμή της δαπάνης αυτής μπορεί να επιτραπεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που καθορίζει και τον τρόπο δικαιολογήσεως αυτής και εφόσον μετά από διενέργεια ένορκης διοικητικής εξετάσεως από αρμόδιο επιθεωρητή διαπιστωθεί ότι η απώλεια έχει συντελεσθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

 


Αρθρο: 35
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Απόδοση κρατήσεων και εσόδων υπέρ τρίτων
Λήμματα
Κρατήσεις και έσοδα υπέρ τρίτων, Χρόνος και διαδικασία απόδοσης

 

Κείμενο Αρθρου
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία:
α) αποδόσεως στους τρίτους των υπέρ αυτών επιβαλλόμενων κρατήσεων επί των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισαγωγής στον
Προϋπολογισμό των υπέρ του Δημοσίου κρατήσεων,
β) αποδόσεως των εσόδων που επισπράττονται υπέρ τρίτων.

 


Αρθρο: 36
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Πληρωμή δαπανών από προξενικές εισπράξεις
Λήμματα
Δαπάνες εξωτερικού, Πληρωμή από προξενικές εισπράξεις, Διαδικασία άρθρων 7-15 ν. 2362/95

 

Κείμενο Αρθρου
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή λόγω του επείγοντος, δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου σε χώρες του εξωτερικού δύνανται να πληρωθούν από τις προξενικές εισπράξεις, δεσμευμένες ή μη, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου υπουργού. Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.

 


Αρθρο: 37
Ημ/νία: 09.03.2001
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Πληρωμές - Προπληρωμές ειδικής αρμοδιότητας των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ειδικών Ταμείων
Λήμματα
Πληρωμές, Προπληρωμές, Ειδική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. και Ειδικών Ταμείων, Εξοδα μεταγωγής κρατουμένων, Εξοδα είσπραξης πλειστηριάσματος, Εξοδα εκτελέσεως κατά οφειλετών Δημοσίου, Εξοδα μεταγραφής ακινήτων, Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων
Σχόλια
Βλ. σχετ. ΑΥΟ 1027628/2281/0016 (ΦΕΚ Β 228, 26 Μαρτίου 1997) για τις πληρωμές ειδικής αρμοδιότητας των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών. - Η περ. ζ της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 5 του Ν. 2892/2001 και η ισχύς της αρχίζει την 1.1.2002. - Η περ. α της παρ. 4 καταργήθηκε από 1.1.2002 από το άρθρο 14 παρ. 6 και 7 του Ν. 2892/2001.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Πληρωμές επιτρέπεται να ενεργούνται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα Τελωνεία και τους Ειδικούς Ταμίες χωρίς να απαιτείται η έκδοση χρηματικού εντάλματος σης κατωτέρω περιπτώσεις, όταν πρόκειται για:
α) Εξοδα μεταγωγής κρατουμένων για χρέη προς το Δημόσιο.
β) Εξοδα εισπράξεως πλειστηριάσματος.
γ) Εξοδα εκτελέσεως σε βάρος της περιουσίας οφειλετών του Δημοσίου.
δ) Εξοδα μεταφοράς δημοσίων χρημάτων και αξιών.
ε) Αποζημίωση και οδοιπορικά δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων.
στ) Κάθε άλλη δαπάνη που ορίζεται με ειδικό νόμο.
"ζ. Η δαπάνη πληρωμής τόκων για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δημοσίων εσόδων".
2. Τα αρμόδια όργανα για την πληρωμή των δαπανών της προηγούμενης παραγράφου ασκούν έλεγχο επ' αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου. Επί των δαπανών αυτών ασκείται κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του τίτλου πληρωμής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Προπληρωμές επιτρέπεται να ενεργούνται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα Τελωνεία, χωρίς να απαιτείται η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, όταν πρόκειται για:
α)(Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
β) έξοδα μεταγραφής ακινήτων.
Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω πληρωμών αποτελούν μέρος του χρηματικού υπολοίπου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και υποβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου για την έκδοση των οικείων χρηματικών ενταλμάτων για την τακτοποίηση της διαχείρισής τους.

 


Αρθρο: 38
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΔΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Εννοια - Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής
Λήμματα
Προπληρωμές, Χρηματικά εντάλματα, Δικαιούχοι, Διαδικασία, Οργανα έκδοσης
Σχόλια
Με την ΥΑ 2/45576/0026/2001 (ΦΕΚ Β' 1066) αναπροσαρμόζεται από 01.01.2002 το χρηματικό ποσοό της παρ. 2.- Η εντός " " φράση της παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 (Α΄296/4.12.2002). Η παρ. 4 του παρόντος αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141 /17.8.2010, με ημερομηνία ισχύος σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου αυτού την 1.1.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής είναι το χρηματικό ένταλμα με το οποίο προκαταβάλλεται χρηματικό ποσό σε οριζόμενο υπόλογο, ο οποίος αποδίδει λογαριασμό σε τακτή προθεσμία με την υποβολή των νόμιμων
δικαιολογητικών.
2. Επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, μετά από αιτιολογημενη απόφαση, για πραγματοποίηση δαπανών, που λόγω της φύσεώς τους ή λόγω επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, είναι δυσχερής η τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τη δικαιολόγησή τους, καθώς και μικροδαπανών, χωρίς αιτιολόγηση, μέχρι του ύψους των 1 200.000 δραχμών κατά Κ.Α.Ε., ετησίως. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
3. Τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων, "υπαλλήλων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων", αξιωματικών μονάδων ή υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων και των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος που έχουν χρηματική διαχείριση, καθώς και στο όνομα των Τραπεζών Ελλάδος και Αγροτικής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ορίζεται δεύτερος υπόλογος μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να εκδίδονται χρηματικά εντάλματα προπληρωμής και στο όνομα άλλων τραπεζών.
«4. Τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται, με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους.»
5. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται το ποσό του εντάλματος, το είδος της δαπάνης ο υπόλογος και η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού.
Με όμοιες αποφάσεις, επιτρέπεται να παρατείνεται η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του παρόντος νόμου.

 


Αρθρο: 39
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΔΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Περιορισμοί - Ειδικές περιπτώσεις χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
Λήμματα
Εντάλματα προπληρωμής, Περιορισμοί, Συνθήκες Υπολόγων, Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό, Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό

 

Κείμενο Αρθρου
1. Δεν επιτρέπεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και φοροτεχνικών, που υπηρετούν σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή διαχειρίζονται χρήματα και αξίες του Δημοσίου, εκτός για δαπάνες μετακινήσεως αυτών και για έξοδα διακινήσεως του μηχανογραφικού υλικού εισπράξεων και πληρωμών.
2. Επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής σε υπαλλήλους του Δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση, σε όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καθώς και σε άλλα πρόσωπα για δαπάνες μετακίνησής τους με εντολή του Δημοσίου.
Για δαπάνες μετακίνησης περισσότερων του ενός προσώπων, επιτρέπεται η έκδοση ενός μόνο εντάλματος προπληρωμής, με υπόλογο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο, που προκαταβάλλει τα απαιτούμενα ποσά στους μετακινουμένους. Οι λαμβάνοντες τις προκαταβολές υπέχουν αυτοτελώς τις ευθύνες υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και αποδίδουν λογαριασμό δια του υπολόγου του εντάλματος προπληρωμής. Ο υπόλογος του εντάλματος που ευθύνεται μόνο για τη νομιμότητα των προκαταβολών που διενήργησε, συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά αποδόσεως λογαριασμού των μετακινηθέντων και τα υποβάλλει αρμοδίως μαζί με τις αποδείξεις πληρωμής των προκαταβληθέντων ποσών.
3. Προκειμένου για δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό των εν ενεργεία υπαλλήλων, των πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων και των μελών των οικογενειών αυτών, καθώς και ιδιωτών που νοσηλεύονται στο εξωτερικό με δαπάνη του Δημοσίου, τα οικεία εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος. με δεύτερο υπόλογο τον Πρόξενο της χώρας μεταβάσεως.
Για δαπάνες μετακινήσεως στο εξωτερικό προσώπων του προηγούμενου εδαφίου και των τυχόν συνοδών αυτών, τα οικεία εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, συνταξιούχων ή ιδιωτών.
Προκειμένου για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο εσωτερικό προσώπων, των οποίων τις δαπάνες καλύπτει το Δημόσιο, επιτρέπεται η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματι μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου.

 


Αρθρο: 40
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΔΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις και ευθύνες υπολόγων και άλλων οργάνων εξ ενταλμάτων προπληρωμής
Λήμματα
Υποχρεώσεις, Ευθύνες Υπολόγων, Εντάλματα, Προπληρωμές, Νομιμότητα και πληρότητα αποδεικτικών, Ευθύνη για αμέλεια, Ευθύνη Τραπεζών
Σχόλια
Η παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου αυτού την 1.1.2011

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Ο υπόλογος μπορεί να πραγματοποιεί πληρωμές σε βάρος του προϊόντος χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) έως την ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο κατατίθεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.»
2. Οι υπόλογοι ενταλμάτων προπληρωμής ευθύνονται για δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την πληρωμή μη νόμιμων δαπανών.
Για τη νομιμότητα των αποδεικτικών πληρωμής και πληρότητα των δικαιολογητικών αυτής, ευθύνονται για αμέλεια.
3. Οι τράπεζες ως υπόλογοι ευθύνονται μόνο για την ακριβή εκτέλεση των οδηγιών που δίδονται σε αυτές κάθε φορά.
Ο δεύτερος υπόλογος είναι υπεύθυνος για τη συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών, το δε αρμόδιο όργανο που δίδει τις σχετικές οδηγίες στις τράπεζες, ευθύνεται για τυχόν μη νόμιμη πληρωμή, εφόσον έχει ενεργήσει με δόλο ή βαρεία αμέλεια.

 


Αρθρο: 41
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΔΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Απόδοση λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
Λήμματα
Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, Απόδοση Λογαριασμού, Προθεσμία, Προμήθειες, υπηρεσίες, δημόσια έργα εσωτερικού, Δαπάνες και προμήθειες εξωτερικού
Σχόλια
Tο παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010 με έναρξη ισχύος την 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού δεν μπορεί να ορισθεί πέραν του ενός (1) μηνός από τη λήξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. Τα δικαιολογητικά για την τακτοποίηση του ΧΕΠ διαβιβάζονται από την αρμόδια υπηρεσία του διατάκτη στην αρμόδια προς εκκαθάριση υπηρεσία εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου. Κατά τη διαβίβαση των δικαιολογητικών συντάσσεται ειδικό έντυπο για τη λογιστική καταγραφή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος του ειδικού αυτού εντύπου και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.
2. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπονται εξαιρέσεις από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 και στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.
3. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού, η οποία διαπιστώνεται μετά από έρευνα αρμόδιου επιθεωρητή, που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, η πορισματική έκθεση δύναται να αποτελέσει παραστατικό δικαιολόγησης της δαπάνης εν όλω ή εν μέρει για την τακτοποίηση του οικείου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.»

 


Αρθρο: 42
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΔΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής δημοσίων επενδύσεων
Λήμματα
Δημόσιες επενδύσεις, Εντάλματα προπληρωμής
Σχόλια
Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010 με ισχύ την 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
« Επιτρέπεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους για την εμφάνιση ως εξόδων του προϋπολογισμού, πληρωμών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που έγιναν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού των ενταλμάτων αυτών μπορεί να ορίζεται μέχρι 31 Μαΐου του ίδιου έτους και παρατείνεται για τις δαπάνες εξωτερικού, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 41 του παρόντος νόμου. Τα ανωτέρω εντάλματα φέρουν ημερομηνία έκδοσης την τρέχουσα ημερομηνία και εμφανίζονται την 31η Δεκεμβρίου του έτους πραγματοποίησης των πληρωμών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του παρόντος νόμου.»

 


Αρθρο: 43
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Προσωρινά χρηματικά εντάλματα
Λήμματα
Προσωρινά χρηματικά εντάλματα, Λόγοι έκδοσης, Αρμοδιότητα, Επιτακτικές και επείγουσες κρατικές δαπάνες, Μη ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον Προϋπολογισμό, Μη υπαγωγή στον έλεγχο του άρθρου 26 ν. 2362/95

 

Κείμενο Αρθρου
1. Προσωρινό χρηματικό ένταλμα είναι το χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από τον αρμόδιο υπουργό για επιτακτικές και επείγουσες δαπάνες του Κράτους, που δεν προβλέπονται από το νόμο ή για τις οποίες δεν υπάρχει πίστωση στον Προϋπολογισμό.
2. Τα προσωρινά χρηματικά εντάλματα εκδίδονται, προκειμένου για δαπάνες που δεν προβλέπονται από το νόμο, ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και προκειμένου γιο δαπάνες για τις οποίες δεν υπάρχει πίστωση, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού. Με τις ανωτέρω αποφάσεις ορίζεται το ποσό του εντάλματος, το είδος της δαπάνης, ο υπόλογος διαχειριστής και η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού.
3. Τα προσωρινά χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων, αξιωματικών, μονάδων ή υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, που έχουν χρηματική διαχείριση από τον εκτός Προϋπολογισμού λογαριασμό "Προσωρινά Χρηματικά Εντάλματα".
4. Τα ανωτέρω εντάλματα προ της πληρωμής τους δεν υπόκεινται στον έλεγχο του άρθρου 26 του παρόντος νόμου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καταχωρούνται πριν από την πληρωμή τους σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία δεν εξοφλεί το ένταλμα, αν αυτό δεν αποσταλεί σε αυτή από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Τα προσωρινά χρηματικά εντάλματα τακτοποιούνται με χρηματικά συμψηφιστικά εντάλματα, που εκδίδονται σε βάρος των πιστώσεων του οικείου υπουργείου, βάσει των σχετικών δικαιολογητικών, το αργότερο μέχρι τη λήξη του μεθεπόμενου οικονομικού έτους από τη λήξη της προθεσμίας αποδόσεως λογαριασμού, εγγραφομένης υποχρεωτικώς σχετικής πιστώσεως.

 


Αρθρο: 44
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΔΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Εξουσιοδοτήσεις
Λήμματα
Τακτοποίηση ενταλμάτων (προσωρινών, επενδύσεων και προπληρωμής), Εκπρόθεσμη απόδοση λογαριασμού, Συνέπειες, Επίσχεση αποδοχών, Προπληρωμές

 

Κείμενο Αρθρου
Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, ρυθμίζονται:
α) Λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες των υπολόγων από εντάλματα προπληρωμής, επενδύσεων και προσωρινών.
β) Ο τρόπος τακτοποιήσεως των ανωτέρω ενταλμάτων και οι συνέπειες της μη εμπρόθεσμης αποδόσεως λογαριασμού, οι κατά των υπολόγων κυρώσεις, τα σχετικά θέματα με την επίσχεση των αποδοχών, σε περίπτωση αθετήσεως των υποχρεώσεών τους, καθώς και με τον καταλογισμό αυτών και των μη νομίμως λαβόντων.
γ) Η καθιέρωση περιορισμών στην έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και προσωρινών, τα σχετικά θέματα με τη μεταβίβαση σε άλλους υπαλλήλους της διαχειρίσεως ολόκληρου ή μέρους του ποσού που έχει προκαταβληθεί στον υπόλογο, καθώς και λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων περί προπληρωμών.

 


Αρθρο: 45
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΔΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ευθύνες διοχειριζομένων χρήματα χωρίς έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής
Λήμματα
Διαχείριση χρημάτων χωρίς έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής, Διατάκτες προκαταβολών και ενταλμάτων προπληρωμής, Επίσχεση αποδοχών

 

Κείμενο Αρθρου
Οι διατάξεις που ισχύουν για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων των ενταλμάτων προπληρωμής εφαρμόζονται και σε όσους διαχειρίζονται με οποιονδήποτε τρόπο δημόσια χρήματα, που
προκαταβάλλονται με την υποχρέωση αποδόσεως λογαριασμού, έστω και χωρίς έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
Οι Διατάκτες των ανωτέρω προκαταβολών έχουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Διατακτών ενταλμάτων προπληρωμής, όσον αφορά τον ορισμό των υπολόγων, τον καθορισμό προθεσμίας αποδόσεως λογαριασμού, παράταση αυτής, αντικατάσταση υπολόγων, επίσχεση αποδοχών αυτών, άρση αυτής, καθώς και τον καταλογισμό των υπολόγων.
Οι υπόλογοι των προσωρινών ενισχύσεων πάγιων προκαταβολών του άρθρου 52 περίπτωση β' του παρόντος νόμου έχουν τις ευθύνες των υπολόγων εξ ενταλμάτων προπληρωμής, η δε επίσχεση αποδοχών ενεργείται από τον Υπουργό Οικονομικών.

 


Αρθρο: 46
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΔΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Πάγιες προκαταβολές χρηματικού - Εννοια - Σύσταση
Λήμματα
Πάγιες προκαταβολές χρηματικού, Γενικό Λογιστήριο Κράτους, Δημόσια ληψοδοσία, Υπόλογοι Διαχειριστές, Δαπάνες μισθοδοσίας, Τρόπος πληρωμής, Εκτακτες ανάγκες
Σχόλια
H παρ. 5 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010 με ισχύ την 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Πάγιες Προκαταβολές Χρηματικού είναι ποσά που τίθενται στη διάθεση δημοσίων υπηρεσιών με χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπό ίδιο λογαριασμό της δημόσιας ληψοδοσίας, στο όνομα υπολόγων διαχειριστών που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού.
2. Για την άμεση αντιμετώπιση δαπανών, η πληρωμή των οποίων λόγω της φύσεώς τους δεν μπορεί να αναβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δικαιολόγησης αυτών, επιτρέπεται η σύσταση στις δημόσιες υπηρεσίες, πολιτικές και στρατιωτικές, πάγιων προκαταβολών χρηματικού με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου.
3. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού, που εκδίδονται μετά από αιτιολογημένη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, καθορίζεται το είδος και το ποσοστό κάθε δαπάνης που πληρώνεται από την πάγια προκαταβολή και
προσδιορίζεται το ποσό αυτής που δεν μπορει να είναι ανώτερο των δύο και ημίσεως δωδεκατημορίων των σχετικών πιστώσεων που χορηγούνται δια του Προϋπολογισμού, προκειμένου για λειτουργικές δαπάνες και του ενός και ημίσεως δωδεκατημορίου, προκειμένου για τη μισθοδοσία του προσωπικού. Τα ποσοστά διαθέσεως των πιστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος εφαρμόζονται και επί των ανωτέρω δαπανών.
Δαπάνες μισθοδοσίας δεν πληρώνονται σε βάρος της πάγιας προκαταβολής, παρά μόνο σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατή η πληρωμή αυτών κατά τη συνήθη διαδικασία.
Με αποφάσεις του αρμόδιου υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου οργάνου, επιτρέπεται η κατανομή του ποσού της πάγιας προκαταβολής σε περισσότερους του ενός διαχειριστές, που υπέχουν τις ευθύνες δημόσιων υπολόγων για τα ποσά που διαχειρίζονται.
4. Σε περίπτωση πολέμου ή γενικής ή μερικής επιστράτευσης ή άλλης έκτακτης ανάγκης, επιτρέπεται με όμοιες αποφάσεις η αύξηση του ποσού της προκαταβολής και των δαπανών που πληρώνονται από αυτή, μέχρι και του συνόλου των πιστώσεων του Προϋπολογισμού.
«5. Οι προκαταβολές του παρόντος άρθρου χορηγούνται με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπό το λογαριασμό «Πάγιες Προκαταβολές.»
6. Η προμήθεια και οι λοιπές δαπάνες των οικείων τραπεζών, για τη μετατροπή σε συνάλλαγμα του δραχμικού προϊόντος των προκαταβολών του παρόντος άρθρου, βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

 


Αρθρο: 47
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΔΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Διαχείριση πάγιων προκαταβολών
Λήμματα
Διαχείριση πάγιων προκαταβολών, Μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών, κληρωτών, εφέδρων

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η διαχείριση των πάγιων προκαταβολών ανατίθεται, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, σε μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους ή στρατιωτικούς εν γένει, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του ν. 419/1976, όπως ισχύει. Αν στην υπηρεσία όπου έχει συσταθεί πάγια προκαταβολή δεν υπηρετεί μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, υπόλογος διαχειριστής ορίζεται ο προϊστάμενος αυτής, εφόσον αυτός είναι μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Σε περίπτωση απουσίας του διαχειριστή, ο αρμόδιος υπουργός μπορεί να ορίζει αναπληρωτή διαχειριστή, ο οποίος ευθύνεται μόνο για τις διαχειριστικές πράξεις που διενεργεί κατά το χρόνο της αναπληρώσεως. Κατ' εξαίρεση, δεν επιτρέπεται η ανάθεση της διαχειρίσεως πάγιων προκαταβολών σε υπαλλήλους των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Οι διαχειριστές των πάγιων προκαταβολών, που έχουν τις ευθύνες δημόσιου υπολόγου, ενεργούν πληρωμές και υποβάλλουν στο τέλος κάθε μήνα ή και νωρίτερα τα δικαιολογητικά των σχετικών δαπανών στις αρμόδιες για τον έλεγχο και εκκαθάρισή τους υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει μέσα σε ένα (1) μήνα να εκδίδουν τα χρηματικά εντάλματα για την αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής.
3. Προκειμένου για τις αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών, κληρωτών και εφέδρων, που δεν δικαιούνται αποδοχές μονίμων, τα δικαιολογητικά πληρωμής συνίστανται σε βεβαίωση των αρμόδιων οικονομικών οργάνων για την πραγματοποιηθείσα πληρωμή, που εκδίδεται βάσει ειδικού βιβλίου στο οποίο υπογράφουν οι δικαιούχοι.
Το περιεχόμενο της βεβαιώσεως καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Οικονομικών.

 


Αρθρο: 48
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΔΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αποκατάσταση ελλειμμάτων πάγιων προκαταβολών
Λήμματα
Ελλείματα, Πάγιες προκαταβολές, Αποκατάσταση, Χρηματικά εντάλματα, Περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης δημοσίων εσόδων, Απώλεια χρημάτων και δικαιολογητικών

 

Κείμενο Αρθρου
1. Κάθε πληρωμή, που πραγματοποιείται από την πάγια προκαταβολή παρανόμως ή αχρεωστήτως, καταλογίζεται εις ολόκληρον σε βάρος του λαβόντος και των τυχόν συνυπεύθυνων οργάνων.
2. Για κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται από την πάγια προκαταβολή καθ' υπέρβαση των οριζομένων ως προς το είδος των δαπανών, στις σχετικές κοινές αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του παρόντος νόμου, καταλογίζονται τα όργανα που έχουν προκαλέσει την πληρωμή.
3. Σε κάθε περίπτωση καταλογισμού, το χρηματικό ένταλμα αποκαταστάσεως της πάγιας προκαταβολής εκδίδεται σε βόρος των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού του αρμόδιου υπουργείου, βάσει αντιγράφου της περιληπτικής καταστάσεως βεβαιώσεως ως δημόσιου εσόδου του
καταλογιζόμενου ποσού και αντιγράφου της σχετικής καταλογιστικής αποφάσεως και προκειμένου περί ελλειμμάτων, σε βάρος ειδικής πιστώσεως του προϋπολογισμού των εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Αν απωλεσθούν χρήματα ή δικαιολογητικά, το χρηματικό ένταλμα αποκαταστάσεως της πάγιας προκαταβολής εκδίδεται σε βάρος της ανωτέρω ειδικής πιστώσεως του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει της απαλλακτικής για τον υπόλογο πράξεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Αν το ποσό της πάγιας προκαταβολής σε συνάλλαγμα μειωθεί λόγω εξαναγκασμένης μετατροπής του από το νόμισμα συστάσεως στο εγχώριο, η αποκατάσταση γίνεται, βάσει πράξεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατόπιν απαλλακτικού για τον υπόλογο πορίσματος αρμόδιου επιθεωρητή κατά τις κείμενες διατάξεις.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για μειώσεις του ποσού της πάγιας προκαταβολής σε συνάλλαγμα που έχουν προκύψει από την ανωτέρω αιτία, πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου.
5. Τα χρηματικά εντάλματα αποκαταστάσεως της πάγιας προκαταβολής στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται σε βάρος ειδικής πιστώσεως που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

 


Αρθρο: 49
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΔΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις διαχειριστών πάγιων προκαταβολών
Λήμματα
Διαχειριστές πάγιων προκαταβολών, Υποχρεώσεις, Τηρούμενα στοιχεία, Ισοζύγια πάγιων προκαταβολών

 

Κείμενο Αρθρου
Οι διαχειριστές των πάγιων προκαταβολών:
α) Καταθέτουν απαραιτήτως τα διαθέσιμα κεφάλαια της πάγιας προκαταβολής σε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα ή ελλείψει αυτών σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
β) Τηρούν βιβλία ημερολογίου ταμείου και αποδεικτικών εισπράξεως, θεωρημένα και αριθμημένα από τα αρμόδια όργανα των υπηρεσιών, που έχουν χορηγηθεί οι προκαταβολές, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι
πραγματοποιούμενες από αυτούς εισπράξεις και πληρωμές κατά χρονολογική σειρά.
γ) Διενεργούν τις αναγκαίες πληρωμές με επιταγές που εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων.
Παρέκκλιση του κανόνα αυτού μπορεί να θεσπισθεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού.
δ) Υποβάλλουν στο τέλος κάθε τριμήνου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δια της προϊσταμένης τους υπηρεσίας, ισοζύγιο της πάγιας προκαταβολής για το τρίμηνο αυτό.
Αν η πάγια προκαταβολή έχει κατανεμηθεί σε περισσότερες από μια διαχειρίσεις, υποβάλλεται ενιαίο ισοζύγιο από την υπηρεσία στην οποία έχει συσταθεί η πάγια προκαταβολή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ο τύπος του ισοζυγίου και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει αυτό.

 


Αρθρο: 50
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΔΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Πάγιες προκαταβολές υλικού ή αξιών - Σύσταση
Λήμματα
Πάγιες προκαταβολές υλικού και αξιών, Δημόσιες αρχές, πολιτιστικές, στρατιωτικές, νπδδ, ΟΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Στις δημόσιες αρχές, πολιτικές και στρατιωτικές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως, είναι δυνατή η σύσταση, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, πάγιων προκαταβολών παντός είδους υλικού ή αξιών, που ανανεώνονται, κάθε φορά, με την κατάθεση ίσου ποσού σε μετρητά, βάσει αποδείξεως που χορηγείται από τις ανωτέρω υπηρεσίες στο διαχειριστή των αξιών της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 


Αρθρο: 51
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΔΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ελεγχος διαχειρίσεων πάγιων προκαταβολών
Λήμματα
Πάγιες προκαταβολές, Ελεγχος Διαχείρισης, Επιθεώρηση Υπουργείου Οικονομικών

 

Κείμενο Αρθρου
1. Απο την αρμόδια Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών ασκείται ετήσιος τακτικός έλεγχος των διαχειρίσεων των πάγιων προκαταβολών και έκτακτος, όταν κρίνεται αναγκαίο ή ζητείται από τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες.
Ο έλεγχος των ανωτέρω διαχειρίσεων δύναται να ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών και σε άλλους υπαλλήλους του Υπουργείου
Οικονομικών.
2. Ο έλεγχος των διαχειρίσεων των πάγιων προκαταβολών των υπηρεσιών εξωτερικού ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ανατίθεται ο έλεγχος αυτός και σε Επιθεωρητές ή σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών.

 


Αρθρο: 52
Ημ/νία: 31.03.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΔΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Προκαταβολές
Λήμματα
Προκαταβολές, Προσωρινές ενισχύσεις, Επιδοτήσεις, Συγκεντρώσεις προϊόντων, Νομοθετημένες επιχορηγήσεις, Υποχρεώσεις προς Ευρωπαϊκή Ενωση και διεθνείς οργανισμούς, Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών, Λογαριασμός Πετρελαιοειδών, Συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα
Σχόλια
Η περ. ζ' του παρόντος άρθρου προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ Α 154). Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου η ισχύς της αρχίζει από 1.1.1997. - Οι περ. η΄, θ΄ και ι΄ προστέθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
Επιτρέπεται στον Υπουργό Οικονομικών να διατάσσει την ενέργεια προκαταβολών από το λογαριασμό του Δημοσίου, στις εξής περιπτώσεις:
α) Σε νομικά πρόσωπα ή ειδικούς λογαριασμούς, έναντι των εισπράξεων που ενεργούνται υπέρ αυτών δια του Προϋπολογισμού.
β) Για προσωρινές ενισχύσεις πάγιων προκαταβολών.
γ) Για επιδοτήσεις ή συγκεντρώσεις προϊόντων.
δ) Για νομοθετημένες επιχορηγήσεις.
ε) Για υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ενωση και τους διεθνείς οργανισμούς.
στ) Για προμήθεια καταναλωτικών αγαθών.
Με όμοιες εντολές επιτρέπεται η ενέργεια προκαταβολών σε βάρος του Λογαριασμού Πετρελαιοειδών, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, για εκκρεμείς υποχρεώσεις.
Οι ανωτέρω προκαταβολές τακτοποιούνται με την έκδοση των οικείων συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων ή με την επιστροφή των ποσών που έχουν προκαταβληθεί.
"ζ. Για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τρίτους που προέρχονται από αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων".
«η. Για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτουν από καταπτώσεις εγγυήσεων σε πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού από δάνεια που χορηγήθηκαν σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σε φυσικά πρόσωπα.
θ) Για τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων μετέχει και
ι) Για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτουν κατά τη διαδικασία αποκρατικοποίησης επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3049/2002.»

 


Αρθρο: 53
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΔΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Εμφάνιση προκαταβολών και δανείων
Λήμματα
Προκαταβολές και Δάνεια Δημοσίου, Εμφάνιση σε ιδιαίτερους λογαριασμούς, Τήρηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Σχόλια
To παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141 με ισχύ την 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
« Οι προκαταβολές και τα δάνεια που χορηγούνται από την Κεντρική Διοίκηση εμφανίζονται σε λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου που εισάγεται με το εκδιδόμενο κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 76Β του παρόντος νόμου προεδρικό διάταγμα, που τηρούνται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η αρμοδιότητα της χορήγησης αυτών ανήκει στον Υπουργό Οικονομικών.»

 


Αρθρο: 54
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Διακρίσεις και εποπτεία δημοσίων υπολόγων
Λήμματα
Υπόλογοι Δημοσίου, Υπόλογοι ενταλμάτων προπληρωμής, Διαχειριστές πάγιων προκαταβολών, Φοροτεχνικοί και Τελωνειακοί, Ειδικοί Ταμίες, Υπόλογοι νπδδ και ΟΤΑ, Υπόλογοι Δημόσιων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Ν.Π.Ι.Δ. υπό κρατική επιχορήγηση, Ελεγχος και Εποπτεία Υπουργού Οικονομικών, οικείου Διατάκτη, Ελεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Σχόλια
Καταργείται από της ισχύος της η περ. στ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου με την παρ. 26 του άρθρου 20 του ν. 2459/1997. Στη συνέχεια με το άρθρο 35 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010 στην παρ. 2 του παρόντος προστέθηκε στοιχείο στ.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Δημόσιος υπόλογος είναι όποιος διαχειρίζεται, έστω και χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση, χρήματα, αξίες ή υλικό που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ Δ.. καθώς και οποιοσδήποτε άλλος θεωρείται από το νόμο δημόσιος υπόλογος.
2. Οι δημόσιοι υπόλογοι διακρίνονται σε:
α) Υπολόγους ενταλμάτων προπληρωμής και προσωρινών.
β) Διαχειριστές πάγιων προκαταβολών.
γ) Φοροτεχνικούς και τελωνειακούς υπολόγους.
δ) Ειδικούς ταμίες.
ε) Υπολόγους Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. "στ) Καταργήθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 20 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α' 17)".
«στ) Διαχειριστές έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.»
3. Οι δημόσιοι υπόλογοι υτάγοντοι στον έλεγχο και εποπτεία:
α) Του Υπουργού Οικονομικών, εξαιρουμένων των υπολόγων των διαχειρίσεων χρηματικού και υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για τους οποίους εφαρμόζονται οι ιδιαίτεροι κανονισμοί που διέπουν τις διαχειρίσεις αυτές.
β) Του οικείου Διατάκτη.
γ) Του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γι' αυτό.
Κατά τον έλεγχο και εποπτεία των υπολόγων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Οικονομικης Επιθεωρήσεως του Υπουργείου Οικονομικών.

 


Αρθρο: 55
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Ασυμβίβαστα υπολόγων διαχειριστών χρημάτων, αξιών και υλικού
Λήμματα
Ασυμβίβαστα δημόσιων υπολόγων

 

Κείμενο Αρθρου
Τα καθήκοντα των διαχειριστών χρημάτων, αξιών και υλικού του Δημοσίου είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του διατάκτη και του εκκαθαριστή.

 


Αρθρο: 56
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Ελλείμματα και ευθύνες δημοσίων υπολόγων - Καταλογισμοί
Λήμματα
Ελλείματα, Ευθύνες Δημοσίων Υπολόγων, Καταλογισμός

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ελλειμμα δημοσίου υπολόγου είναι οποιαδήποτε έλλειψη χρημάτων, αξιών και υλικού που διαπιστώνεται με τη νόμιμη διαδικασία στη διαχείρισή του, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση διαχειρίσεως που θεωρείται έλλειμμα από το νόμο.
Ως έλλειμμα θεωρείται και κάθε πληρωμή που:
α) Δεν ανάγεται στην αρμοδιότητα του υπολόγου.
β) Εγινε χωρίς τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις
δικαιολογητικά.
γ) Αφορά δαπάνες για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες εκ μέρους του υπολόγου.
δ) Εχει γίνει αχρεωστήτως από υπαιτιότητα του υπολόγου.
ε) Είναι άσχετη με το σκοπό της διαχειρίσεως.
2. Οποιοδήποτε έλλειμμα αναπληρώνεται από τον υπόλογο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες, διαφορετικά αυτός απομακρύνεται από τη διαχείριση αμέσως και καταλογίζεται με το ποσό του ελλείμματος που βεβαιώνεται, χωρίς αναβολή, ως δημόσιο έσοδο, λαμβάνεται δε και κάθε άλλο απαραίτητο μέτρο για την εξασφάλιση της απαιτήσεως του Δημοσίου.
Εφόσον συντρέχει περίπτωση δόλου ή βαρείας αμέλειας του υπολόγου (άπιστη διαχείριση), πέραν των προηγούμενων μέτρων, ο υπόλογος ευθύνεται και πειθαρχικώς.
3. Το έλλειμμα που παρουσιάζουν οι δημόσιοι υπόλογοι, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, καταλογίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση από τους διαπιστώσαντες αυτό οικείους διατάκτες και επιθεωρητές. Σε κάθε περίπτωση καταλογίζεται επίσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο το αργότερο εντός δέκα (10) ετών από της υποβολής σε αυτό των δικαιολογητικών απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισής τους.
4. Στις περιπτώσεις πληρωμής μη νόμιμων δαπανών καταλογίζεται:
α) στα υπηρεσιακά όργανα που εκ δόλου ή βαρείας αμέλειας έχουν εκδώσει παράνομες διοικητικές πράξεις ή έχουν συμπράξει στη μη τήρηση των νόμιμων διαδικασιών πραγματοποιήσεως της δαπάνης και
β) στους λαβόντες, εφόσον υπέχουν ευθύνη για τη μη τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών.
Στους λαβόντες καταλογίζεται και σε κάθε περίπτωση αχρεώστητης πληρωμής.
5. Αν το έλλειμμα δεν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του υπολόγου, το αρμόδιο σύμφωνα με την παράγραφο 3 για τον καταλογισμό όργανο μπορεί να εγκρίνει την τμηματική καταβολή μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, χωρίς προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής.
6. Επί μη νόμιμων πληρωμών, καταλογίζεται εις ολόκληρον και στους λαβόντες, τα ποσά δε που καταβάλλονται στο Δημόσιο από τον
καταλογισθέντα υπόλογο βεβαιώνονται υπέρ αυτού, με αίτησή του, σε βάρος του λαβόντος και εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
7. Ελλείψεις χαρτοσήμου, ενσήμων γενικά και κάθε αντικειμένου, βάσει του οποίου εισπράττεται τέλος ή δικαίωμα, καταλογίζονται σε χρήμα και στην τιμή διαθέσεως που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.
8. Ελλειψη κάθε είδους υλικού καταλογίζεται σε χρήμα, με βάση την τρέχουσα τιμή κατά το χρόνο του καταλογισμού. Η τιμή αυτή
προσδιορίζεται από τριμελή επιτροπή που συνιστάται από τον οικείο Διατάκτη.
9. Απαγορεύεται η ανάμειξη στη διαχείριση του υπολόγου χρημάτων ξένων προς αυτή και για κάθε χρηματικό πλεόνασμα, που εμφανίζεται στη διαχείριση, συνιστάται δημόσια παρακαταθήκη μέχρι να αποδειχθεί η αιτία αυτού.
10. Οι υπόλογοι ειναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δημόσιων χρημάτων, ενσήμων, αξιών και υλικού γενικά που κρατούν στη διαχείρισή τους, οφείλουν να
τηρούν τους οικείους κανονισμούς ασφαλείας κατά την αποστολή και παραλαβή αυτών και ευθύνονται για κάθε ζημία που υφίσταται το Δημόσιο από τη μη τήρηση των ανωτέρω κανονισμών.
11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση απώλειας ή φθοράς τίτλων και απαιτήσεων του Δημοσίου, εφόσον αυτή έχει προκαλέσει ζημία στο Δημόσιο και δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία ή απρόβλεπτα γεγονότα.
12. Οι καταλογιζόμενοι κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού μπορούν να προσβάλουν την καταλογιστική πράξη ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γι' αυτό.
Οι καταλογιζόμενοι μπορούν, επίσης, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξεως, να ασκήσουν και αίτηση αναθεωρήσεως ενώπιον του οργάνου που την έχει εκδώσει.
Λόγοι αναθεωρήσεως είναι οι ίδιοι για τους οποίους επιτρέπεται αναθεώρηση πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γι' αυτό.

 


Αρθρο: 57
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Βιβλία δημοσίων υπολόγων
Λήμματα
Δημόσιοι υπόλογοι, Τηρούμενα Βιβλία

 

Κείμενο Αρθρου
Τα τηρούμενα από τους υπολόγους διαχειριστικά και λογιστικά βιβλία, καθώς και ο τρόπος τηρήσεως και θεωρήσεως αυτών, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού.
Προκειμένου για τους υπολόγους διαχειριστές αρμοδιότητας των Υπουργείων Εθνικής Αμυνας, πλην των Δημοσίων Στρατιωτικών Ταμείων, καθώς και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων υπουργών.

 


Αρθρο: 58
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Ετήσιο κλείσιμο διαχειριστικών βιβλίων
Λήμματα
Διαχειριστικά βιβλία, Ετήσιο κλείσιμο, Αρμοδιότητα θεώρησης κλεισίματος, Διαχείριση εφοδίων και υλικού Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ολα γενικά τα βιβλία των υπολόγων διαχειριστών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή από την Ευρωπαϊκή Ενωση, κλείνονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, συντάσσονται δε πρωτόκολλα για τα εμφανιζόμενα στα βιβλία σύνολα χρεώσεως, πιστώσεως και για το υπόλοιπο της διαχειρίσεως.
2. Η θεώρηση του κλεισίματος των βιβλίων των ανωτέρω διαχειρίσεων ενεργείται:
α) για τις διαχειρίσεις που υπάγονται στα Υπουργεία Εθνικής Αμυνας και Δημόσιας Τάξης, από αξιωματικούς που ορίζονται με διαταγές των αρμόδιων Υπουργείων και
β) για τις υπόλοιπες διαχειρίσεις από τους προϊσταμένους των υπολόγων διαχειριστών.
Σε περίπτωση συμπτώσεως του προσώπου του προϊσταμένου και του υπολόγου, η θεώρηση ενεργείται από υπάλληλο που ορίζεται από την αμέσως προϊστάμενη αυτού αρχή.
3. Ο τρόπος κλεισίματος και θεωρήσεως των βιβλίων και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
4. Ειδικά για το κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους κλείσιμο βιβλίων των διαχειρίσεων υλικού και εφοδίων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από τη νομοθεσία για την οικονομική μέριμνα αυτών.

 


Αρθρο: 59
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Λογοδοσία δημοσίων υπολόγων στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Λήμματα
Δημόσιοι Υπόλογοι, Λογοδοσία, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ενδικα μέσα κατά πράξεων ή αποφάσεων

 

Κείμενο Αρθρου
1. Εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους ή από τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχειρίσεώς τους, οι δημόσιοι υπόλογοι αποδίδουν λογαριασμό στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιφυλασσομένης της ισχύος ειδικών διατάξεων.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τους λογαριασμούς των λογοδοτούντων σ' αυτό υπολόγων και αποφαίνεται για την ορθότητα ή μη αυτών.
Οι σχετικές με τον ανωτέρω έλεγχο πράξεις ή αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπόκεινται στα προβλεπόμενα από τον οργανισμό αυτού ένδικα μέσα.

 


Αρθρο: 60
Ημ/νία: 31.03.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Σύσταση και διάκριση λογαριασμών
Λήμματα
Λογαριασμοί δημόσιας διαχείρισης, Εκτέλεση προϋπολογισμού, Χρηματική διαχείριση εκτός προϋπολογισμού, Δημόσια ληψοδοσία, Καταργούμενοι λογαριασμοί, Εσοδα, Υποχρεώσεις πληρωτέες σε βάρος τους
Σχόλια
- Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 2628/1998. - Το εδ. α' της παρ. 4 αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε από το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 2628/1998. -Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε -από τότε που ίσχυσε- με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ Α 35) με ημερομηνία ισχύος 1.6.1999. -Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε -από τότε που ίσχυσε- με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ Α 35) με ημερομηνία ισχύος 1.6.1999. -Σύμφωνα με το άρθρο 6 ν.2771/1999 (ΦΕΚ Α 280) "Για τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Υπουργείων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου 2771/1999 δεν ισχύει η παρ. 3 του παρόντος άρθρου. H παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άθρο 36 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010 με ισχύ την 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου αυτού. =================================================== *** ΠΡΟΣΟΧΗ: με τη διάταξη της παρ. 1γ του άρθρου 45 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011) προστέθηκαν στο τέλος της περ. β της παρ. 1 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου οι λέξεις "που συνιστώνται με πράξη του Υπουργού Οικονομικών". Στη συνέχεια, με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ΙΔΙΟΥ νόμου (!) ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ η παρ. 1 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου, στην οποία είχαν ΜΟΛΙΣ προστεθεί οι επίμαχες λέξεις με το άρθρο 45!! ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ του έλληνα νομοθέτη; "ΠΡΟΦΑΝΩΣ". Επειδή ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ότι ΠΡΟΕΧΕΙ η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ του νόμου, την ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΜΕ ΛΟΓΙΚΑ στο κείμενο.

 

Κείμενο Αρθρου
«1*** (βλ. σχόλια). Λογαριασμοί του Δημοσίου είναι οι λογαριασμοί του λογιστικού σχεδίου της Κεντρικής Διοίκησης, που εισάγεται με το εκδιδόμενο κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 76Β προεδρικό διάταγμα και παρουσιάζουν το σύνολο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών της Κεντρικής Διοίκησης. Οι λογαριασμοί των δημόσιων ταμείων διακρίνονται σε λογαριασμούς που εμφανίζουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού και σε λογαριασμούς που απεικονίζουν την εκτός προϋπολογισμού χρηματική διαχείριση, η κίνηση των οποίων εισάγεται με αντιστοίχιση στους λογαριασμούς του νέου λογιστικού σχεδίου της Κεντρικής Διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήνονται και τροποποιούνται οι λογαριασμοί του νέου λογιστικού σχεδίου της Κεντρικής Διοίκησης και των Δ.Ο.Υ. και καθορίζεται ο τρόπος κίνησης των εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών.» *** (βλ. σχόλια)
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απαγορεύεται η σύσταση σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα οποιουδήποτε λογαριασμού του Δημοσίου, χωρίς πράξη του Υπουργού Οικονομικών και χωρίς την εμφάνιση του λογαριασμού στη δημόσια ληψοδοσία, κατά τα οριζόμενα με αποφάσεις του Υπουργού αυτού.
"3. Οι λογαριασμοί του Δημοσίου, που λειτουργούν χωρίς τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, καταργούνται την 31η Δεκεμβρίου 1999. Τα τυχόν υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων λογαριασμών αποτελούν δημόσια περιουσία, τα δε χρηματικά υπόλοιπα αυτών κατατίθενται σε δημόσια οικονομική υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1999 και εμφανίζονται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού."
4. "Υποχρεώσεις πληρωτέες σε βάρος των καταργούμενων λογαριασμών που είχαν αναληφθεί ή αναλαμβάνονται εφεξής μπορεί να εξοφληθούν από το χρηματικό υπόλοιπο αυτών μέχρι την 31ή Δεκεμβρίου 1999."
Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, οι υποχρεώσεις των
λογαριασμών αυτών εξοφλούνται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
5. Οι διατάξεις που αναφέρονται στα έσοδα των καταργούμενων λογαριασμών από φόρους, τέλη, παράβολα, εισφορές και οποιαδήποτε άλλη αιτία, εξακολουθούν να ισχύουν και τα έσοδα αυτά εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
6. Οι σκοποί που επιδιώκονται βάσει των οικείων διατάξεων από τους καταργούμενους λογαριασμούς, εκπληρώνονται στο εξής δια του Κρατικού Προϋπολογισμού.
7. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος.

 


Αρθρο: 61
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
 
Τίτλος Αρθρου
Διαχείριση διαθεσίμων του Δημοσίου
Λήμματα
Διαθέσιμα Δημοσίου, Διαχείριση, Εντοκοι Λογαριασμοί Τραπεζών, Πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασμών Δημοσίου, Διαθέσιμα σε συνάλλαγμα

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το Ελληνικό Δημόσιο για τα σε δραχμές ή συνάλλαγμα διαθέσιμά του δύναται:
α) να συνιστά έντοκους λογαριασμούς σε εμπορικές τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την κατάθεση αυτών,
β) να αναθέτει τη διαχείριση αυτών, καθώς και τη διεξαγωγή των συναλλαγών του, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στις εμπορικές τράπεζες ή σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού που παρέχει τα προς τούτο εχέγγυα.
Η διαχείριση των διαθεσίμων αυτών του Δημοσίου δύναται να γίνεται και κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο κρίνεται αποδοτικότερος ή προσφορότερος για την προώθηση της γενικότερης οικονομικής πολιτικής.
2. Τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών του Δημοσίου σε δραχμές ή συνάλλαγμα που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τα διαθέσιμά του στο εσωτερικό ή το εξωτερικό που κατατίθενται σε αυτή, είναι έντοκα με επιτόκιο που ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς.
3. Για τον προσδιορισμό του ημερήσιου ύψους των διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου, λαμβάνονται υπόψη και τα υπόλοιπα των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε συνάλλαγμα και προέρχονται από αδιάθετες χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Η αξία σε δραχμές των υπολοίπων αυτών υπολογίζεται με βάση την ισοτιμία μέσης τιμής fixing δραχμής - ξένου νομίσματος ή ΕCU, που διαμορφώνεται κατά την ημέρα του υπολογισμού.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρμογής των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 


Αρθρο: 62
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
 
Τίτλος Αρθρου
Κίνηση λογαριασμών που τηρούνται στις τράπεζες
Λήμματα
Κίνηση λογαριασμών, Δέσμευση για ειδικούς σκοπούς του Δημοσίου, Διαδικασία, Εγγραφές, Χρεώσεις

 

Κείμενο Αρθρου
1.Η κίνηση των λογαριασμών του Δημοσίου σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα ενεργείται με έγγραφες εντολές του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση δέσμευσης λογαριασμού για ειδικούς σκοπούς του Δημοσίου απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια.
2. Η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται αν ορίζεται διαφορετικά σε νόμους ή συμβάσεις στις οποίες έχει συμπράξει ο Υπουργός Οικονομικών.
Στις περιπτώσεις αυτές οι τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αναγγέλλουν αμέσως τη γενόμενη εγγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Για τη χρέωση των λογαριασμών αυτών απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

 


Αρθρο: 63A
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Τακτοποίηση Λογαριασμών
Σχόλια
Το παρόν τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141 .

 

Κείμενο Αρθρου
« Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών τακτοποιούνται οι διαφορές που προκύπτουν στους λογαριασμούς της δημόσιας ληψοδοσίας κατά την απογραφή στο νέο Λογιστικό Σχέδιο, καθώς και οι χρονίζουσες ατακτοποίητες πληρωμές.»

 


Αρθρο: 64
Ημ/νία: 31.03.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Δάνεια - Τίτλοι
Λήμματα
Δημόσιο χρέος, Δημόσια Πίστη, Δάνεια
Σχόλια
- Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141. - Η περ. στ΄ στην παρ. 4 προστέθηκε και οι πρώην περ. ζ΄ και στ΄ αναριθμήθηκαν σε περ. ζ΄ και η΄ αντιστοίχως, με την παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Ο κρατικός δανεισμός σχεδιάζεται, εγκρίνεται και υλοποιείται υπό τους περιορισμούς που προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το επίπεδο του νέου καθαρού κρατικού δανεισμού ορίζεται και εγκρίνεται εντός του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού και η εκτέλεσή του αναφέρεται στις εκθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Εάν απαιτηθεί επιπλέον καθαρός δανεισμός κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που θα υπερβαίνει το 10% του ετήσιου καθαρού δανεισμού, ακόμη και αν πρόκειται για δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο, τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό, ο Υπουργός Οικονομικών ζητεί έγκριση από τη Βουλή με συμπληρωματικό προϋπολογισμό πριν την υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης. Όλες οι δανειακές συμβάσεις για τη χρηματοδότηση του Κρατικού Προϋπολογισμού υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών εκ μέρους της Κυβέρνησης (με εξαίρεση κρατικών τίτλων που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος με την καθοδήγηση και σε διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών). Κανένα κρατικό δάνειο δεν είναι έγκυρο χωρίς την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα σύναψης δανειακών συμβάσεων, καθώς και έκδοσης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και παραγώγων στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Ο ΟΔΔΗΧ υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών, το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, απολογιστική έκθεση, την οποία ο Υπουργός Οικονομικών καταθέτει στη Βουλή για ενημέρωση.
2. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τηρούνται λογαριασμοί των υποχρεώσεων της Κεντρικής Διοίκησης που προέρχονται από δάνεια και εγγυήσεις και εντάσσονται στους λογαριασμούς λογιστικής του κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 76Β του παρόντος νόμου προεδρικού διατάγματος.
3. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τηρούνται λογαριασμοί των υποχρεώσεων της Κεντρικής Διοίκησης που προέρχονται από δάνεια, τίτλους και παράγωγα. Οι λογαριασμοί αυτοί τηρούνται για κάθε σύμβαση χωριστά. Από τους λογαριασμούς αυτούς πρέπει να προκύπτει: (α) Η χρονολογία της συνομολόγησης ή έκδοσης, η ημερομηνία από την οποία υπολογίζεται ο τόκος και η ημερομηνία λήξης. (β) Το νόμισμα και το επιτόκιο της υποχρέωσης.
(γ) Το ύψος του αρχικού κεφαλαίου και οι μεταβολές αυτού λόγω μετατροπής, εξόφλησης, εξαγοράς ή ρύθμισης, καθώς και κάθε πληρωμή ή είσπραξη που αφορά το συγκεκριμένο λογαριασμό.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με: (α) τη σύναψη των δημόσιων δανείων, τίτλων και παραγώγων,
(β) τις δαπάνες γενικά συνομολόγησης ή έκδοσης των δανείων, τίτλων και παραγώγων, (γ) την προμήθεια κάθε είδους υλικού απαραίτητου για τη σύναψη και εξυπηρέτηση των δανείων, τίτλων και παραγώγων, (δ) τη διαχείριση των δανείων, τίτλων και παραγώγων,
(ε) τη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και τρίτων, «(στ) τις διαδικασίες τακτοποίησης, στα έσοδα και στα έξοδα του προϋπολογισμού, των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που εξοφλούνται με έκδοση τίτλων. Ρυθμίζονται επίσης θέματα σχετικά με την καταγραφή των πράξεων διαχείρισης δημόσιου χρέους, νομίσματος και επιτοκίου που ανακύπτουν από την εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου της Κεντρικής Διοίκησης.» "ζ"((ζ)) την πραγματοποίηση και εξυπηρέτηση των δανείων, τίτλων και παραγώγων, καθώς και τον τρόπο τακτοποίησης των εξόδων που πραγματοποιούνται για τη σύναψη και εξυπηρέτησή τους, "η"((στ)) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα δάνεια, τίτλους, παράγωγα του Δημοσίου.
5. Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να ορίζεται η πραγματοποίηση των ανωτέρω δαπανών της παραγράφου 4 κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου.
6. Οι δαπάνες και τα έσοδα του παρόντος άρθρου εμφανίζονται στους λογαριασμούς του προϋπολογισμού (ΚΑΕ εσόδων και εξόδων) και καταγράφονται στους κατάλληλους λογαριασμούς λογιστικής του κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 76Β του παρόντος νόμου προεδρικού διατάγματος.»

 


Αρθρο: 65
Ημ/νία: 31.03.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Εγγυήσεις
Λήμματα
Εγγυήσεις, Βιβλία παρακολούθησης, Τόπος τήρησης, Τρόπος εξόφλησης εγγυήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο
Σχόλια
- Στο παρόν η παρ. 1 τίθεται όπως προστέθηκε μετά την αναρίθμηση των παρ. 1,2,3,4,5 σε 2,3,4,5,6 με το άρθρο 39 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141. - Το εντός " " δεύτερο εδ. της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3892/2010 (Α΄ 189/4.11.2010). ======================================= - Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 50 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την παροχή εγγυήσεων για λογαριασμό του Δημοσίου. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν παρέχει εγγυήσεις του Δημοσίου για την κάλυψη υποχρεώσεων επιχειρήσεων του Δημοσίου ή ιδιωτικών επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, με εξαίρεση: α. εγγυήσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 20 Α'), β. τις εγγυήσεις που παρέχονται στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κ.λπ.) και στο Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης (Τ.Κ.Α.Σ.Ε.) για δάνεια που χορηγούν σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς και πιστωτικά ιδρύματα και μόνο για επενδυτικούς σκοπούς, και γ. εγγυήσεις που παρέχονται στην Τράπεζα της Ελλάδος προς εξασφάλιση απαιτήσεων αυτής κατά πιστωτικών ιδρυμάτων. Το κατά περίπτωση ύψος της προμήθειας για τη χορήγηση των εγγυήσεων για δάνεια προς πιστωτικά ιδρύματα των περιπτώσεων β'και γ' καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.»
"2" 1. Στην αρμόδια για τις εγγυήσεις του Δημοσίου Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τηρούνται ειδικά βιβλία παρακολούθησης των παρεχόμενων εγγυήσεων, στα οποία καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν την πορεία των σχέσεων του Δημοσίου από τις εγγυήσεις αυτές.
"3"2. Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, προβαίνει σε εξόφληση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την κατάπτωση της εγγύησής του μετά από προηγούμενη βεβαίωση, ως εσόδων του, των σχετικών ποσών στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και με βάση τα δικαιολογητικά που καθιστούν δυνατή τη βεβαίωση και την πλήρη υποκατάστασή του στα δικαιώματα του δανειστή ή πιστωτή, τόσο κατά του πρωτοφειλέτη όσο και κατά των εγγυητών και λοιπών συνυποχρέων.
"4"3. Εάν η εγγύηση δεν χορηγήθηκε εγκύρως λόγω πταίσματος του δανειστή ή πιστωτή, το Δημόσιο ελευθερώνεται και τυχόν εντολές πληρωμής, λόγω κατάπτωσης της εγγύησης, ανακαλούνται και εκπίπτονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, όπου έχουν βεβαιωθεί τα αντίστοιχα ποσά, με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
"5"4. Τα αναγκαία δικαιολογητικά, που καθιστούν δυνατή τη βεβαίωση και την πλήρη υποκατάσταση του Δημοσίου στο δικαιώματα του δανειστή ή πιστωτή, ο χρόνος και ο τρόπος βεβαίωσης, οι περιπτώσεις έκπτωσης από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών βεβαιωμένων ήδη οφειλών και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
"6"5. Οι απαιτήσεις του Δημοσίου ως εγγυητή που υποκαταστάθηκε πλήρως στα δικαιώματα του δανειστή ή πιστωτή, κατά του οφειλέτη, κατά του εγγυητή και κατά των λοιπών συνυποχρέων, οι οποίες βεβαιώνονται "εν στενή εννοία" από της ισχύος του νόμου αυτού στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), παραγράφονται μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο, μετά την εν στενή εννοία βεβαίωσή τους, κατέστησαν ληξιπρόθεσμες.
Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από την ίδια ως άνω αιτία που έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την ημέρα έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού παραγράφονται μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από τη λήξη του έτους δημοσίευσής του.

 


Αρθρο: 66
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών σε θέματα εισπράξεων και πληρωμών
Λήμματα
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), Ειδικοί Ταμίες, Αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ., Εισπράξεις και πληρωμές

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες σε θέματα εισπράξεων και πληρωμών ενεργούν :
α) την είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή των εξόδων του Κράτους, καθώς και τη διαχείριση των ενσήμων, αξιών και κάθε υλικού του οποίου η πώληση ανατίθεται αρμοδίως σε αυτές,
β) την είσπραξη εσόδων για λογαριασμό άλλων Δημόσιων Οικονομικών Υ πηρεσιών και
γ) πληρωμές στους δικαιούχους ποσών που.αποστέλλονται σε αυτές από άλλες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
2. Η μεταξύ των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών διακίνηση χρημάτων του Δημοσίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 


Αρθρο: 67
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Λειτουργία, λογιστικό σύστημα των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών
Λήμματα
Λειτουργία, Λογιστικό Σύστημα Δ.Ο.Υ., Φρούρηση καταστημάτων, Μεταφορές χρημάτων

 

Κείμενο Αρθρου
1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται :
α) Η διάρθρωση και λειτουργία των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών.
β) Τα καθήκοντα και οι ευθύνες των προϊσταμένων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, του προσωηικού αυτών και των υπολόγων.
γ) Το λογιστικό σύστημα των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, τα τηρούμενα από αυτές λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και ο τρόπος τηρήσεως αυτών.
2. Οι προϊστάμενοι των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών οφείλουν να ζητούν από τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα τη φρούρηση των καταστημάτων, καθώς και τη συνδρομή αυτών κατά τη μεταφορά χρημάτων, ενσήμων, αξιών και υλικού.

 


Αρθρο: 68
Ημ/νία: 02.11.2001
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Εισπράξεις - Πληρωμές
Λήμματα
Εισπράξεις, Πληρωμές, Δ.Ο.Υ.
Σχόλια
Η εντός " " παρ. 2 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 2648/98 (Α' 238), ισχύει δε από 22.10.1998. - Η παρ. 3 προστέθηκε από το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2954/2001 (ΦΕΚ Α 255/2.11.2001).

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι εισπράξεις των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε λογαριασμούς που ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Σε χρέωση των λογαριασμών αυτών πραγματοποιούνται οι αναλήψεις των χρηματικών ποσών που απαιτούνται για την πληρωμή των δημόσιων δαπανών.
"2. Η κατάθεση των ημερήσιων εισπράξεων και ο χρηματικός εφοδιασμός των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, στις οποίες δεν εδρεύει πράκτορας ή διαχειριστής της Τράπεζας της Ελλάδος, μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω των Εμπορικών Τραπεζών. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών."
"3. Τυχόν πλαστά χαρτονομίσματα, τα οποία διαπιστώνονται κατά την κατάθεση των εισπράξεων των Δ.Ο.Υ. στην Τράπεζα Ελλάδος, ή τις Εμπορικές Τράπεζες, αναπληρώνονται από το Δημόσιο, με τη διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 37 του παρόντος νόμου, ύστερα από έρευνα και θετική εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή.
Οι υφιστάμενες συμβάσεις με ιδιώτες, για τη μεταφορά των χρημάτων των Δ.Ο.Υ., δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μέχρι τη λήξη της ισχύος τους.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων."

 


Αρθρο: 69
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Υποβολή στοιχείων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
Λήμματα
Υποβολή στοιχείων από Δ.Ο.Υ. στο Ελεγκτικό Συνέδριο

 

Κείμενο Αρθρου
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται τα στοιχεία και οι καταστάσεις που υποβάλλουν οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, το περιεχόμενο και οι προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων αυτών.
Τα σχετικά με την υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο των μηνιαίων και ετήσιων λογαριασμών της διαχειρίσεως των υπολόγων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, καθορίζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 


Αρθρο: 70
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Ειδικοί Ταμίες
Λήμματα
Ειδικοί Ταμίες, Δημόσιοι Υπόλογοι

 

Κείμενο Αρθρου
Ειδικοί Ταμίες είναι οι δημόσιοι υπόλογοι οι εντεταλμένοι την είσπραξη ειδικών εσόδων δημόσιων υπηρεσιών ή και πληρωμή δαπανών από τα έσοδα αυτά και εφόσον δεν λειτουργεί ιδιαίτερη Ταμειακή Υπηρεσία.
Οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των Ειδικών Ταμιών, καθώς και τα τηρούμενα από αυτούς βιβλία καθορίζονται από τις ειδικές διατάξεις που διέπουν αυτούς, οι οποίες δύνανται να τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ο χρόνος αποδόσεως στο Δημόσιο των εισπραττόμενων από τους Ειδικούς Ταμίες εσόδων.

 


Αρθρο: 71
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Χρηματικό υπόλοιπο Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ειδικών Ταμιών
Λήμματα
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), Χρηματικό Υπόλοιπο

 

Κείμενο Αρθρου
Οι προϊστάμενοι των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Ειδικών Ταμιών εξακριβώνουν καθημερινά το χρηματικό υπόλοιπο των υπολόγων και συντάσσουν σχετική πράξη.

 


Αρθρο: 72
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Έννοια και Κατάρτιση Απολογισμού
Λήμματα
Απολογισμός Κράτους, Νόμος εμφάνισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού, Υπέρβασις Πιστώσεων, Κατάρτιση, Γενικό Λογιστήριο Κράτους
Σχόλια
Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141.

 

Κείμενο Αρθρου
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Απολογισμός είναι ο νόμος στον οποίο εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους κάθε οικονομικού έτους, καθώς και οι υπερβάσεις πιστώσεων που σημειώθηκαν κατά το ίδιο έτος.
2. Ο Απολογισμός καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με βάση τα στοιχεία που υποβάλλουν σε αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφού ληφθούν υπόψη και οι αναγγελθείσες, μέχρι τέλους Ιουνίου του έτους κατά το οποίο καταρτίζεται ο Απολογισμός, μεταβολές που έχει επιφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις διαχειριστικές πράξεις των υπολόγων.»

 


Αρθρο: 73
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο Απολογισμού
Λήμματα
Απολογισμός, Περιεχόμενο, Εσοδα (προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα, διαγραφέντα, υπόλοιπα), Εξοδα (πιστώσεις, έξοδα, υπερβάσεις)

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο Απολογισμός εμφανίζει:
α) Οσον αφορα τα έσοδα. το σύνολο κατ' είδος (κωδικό αριθμό): των προϋπολογισθέντων των βεβαιωθέντων, των διαγραφέντων των υπολοίπων των βεβαιωθέντων μετά την αφαίρεση των διαγραφέντων, των εισπραχθέντων και των υπολοίπων που απέμειναν για είσπραξη.
β) Οσον αφορά τα έξοδα, το σύνολο κατά φορέα, ειδικό φορέα και είδος δαπάνης (κωδικό αριθμό): των πιστώσεων που έχουν προϋπολογισθεί, των πιστώσεων όπως έχουν διαμορφωθεί, των εξόδων που έχουν πληρωθεί, των πιστώσεων που δεν έχουν διατεθεί και των τυχόν υπερβάσεων απο τις πιστώσεις όπως έχουν διαμορφωθεί.
2. Τα έσοδα και τα έξοδα κατατάσσονται στον Απολογισμό με τον ίδιο τρόπο που κατατάσσονται στον Προϋπολογισμό.

 


Αρθρο: 74
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Έννοια - Κατάρτιση - Περιεχόμενο Ισολογισμού (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) Κεντρικής Διοίκησης
Λήμματα
Ισολογισμός, Νόμος εμφάνισης λογαριασμών χρηματικής διαχείρισης Δημοσίου, Μεταβολές Ελεγκτικού Συνεδρίου, Διαχειριστικές Πράξεις Υπολόγων
Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010

 

Κείμενο Αρθρου
« 1. Ισολογισμός (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) είναι ο νόμος στον οποίο εμφανίζεται με διαφάνεια και αξιοπιστία μία σαφής εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της Κεντρικής Διοίκησης.
2. Ο Ισολογισμός καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, βάσει των στοιχείων που υποβάλλουν σε αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφού ληφθούν υπόψη και οι αναγγελθείσες, μέχρι τέλους Ιουνίου του έτους κατά το οποίο καταρτίζεται, μεταβολές που έχει επιφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις διαχειριστικές πράξεις των υπολόγων.
3. Ο Ισολογισμός (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) παρέχει πληροφορίες για τη σύνθεση του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και για το ύψος και την δομή του καθαρού ενεργητικού του Δημοσίου. Οι πληροφορίες αυτές, εκτός από τις ανάγκες της λογοδοσίας, βοηθούν τους χρήστες να εκτιμήσουν την ικανότητα του Δημοσίου να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις του αλλά και να προβλέψουν τόσο τις μελλοντικές δανειακές ανάγκες του Δημοσίου, όσο και την ικανότητα του Δημοσίου να αντλήσει τα απαραίτητα δανειακά κεφάλαια.
4. Για την κατάρτιση του Ισολογισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 76Α και 76Β του παρόντος νόμου.»

 


Αρθρο: 75
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο Λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Λήμματα
Ισολογισμός, Περιεχόμενο, Αναλυτικοί πίνακες, Λογαριασμοί του Δημοσίου
Σχόλια
To παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010 και ισχύει από 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 52 αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
« 1. Εκτός από τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό καταρτίζονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και οι παρακάτω χρηματοοικονομικές καταστάσεις: (α) Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης, με την οποία παρέχονται πληροφορίες για τις πηγές εσόδων της Κεντρικής Διοίκησης αλλά και τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα έξοδά του. Εκτός από τους σκοπούς λογοδοσίας, η κατάσταση αυτή χρησιμοποιείται και για την πρόβλεψη της ικανότητας δημιουργίας χρηματικών διαθεσίμων. (β) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών, με την οποία πληροφορούνται οι χρήστες για τη συνολική μεταβολή της Καθαρής Θέσης Πολιτών, παρουσιάζοντας ξεχωριστά τη μεταβολή της Καθαρής Θέσης Πολιτών που προέρχεται από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης από τις μεταβολές αυτού που καταλογίσθηκαν απευθείας στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης. (γ) Κατάσταση Ταμειακών Ροών, με την οποία παρέχονται πληροφορίες για τις ταμειακές εισροές, τα στοιχεία για χάρη των οποίων έγιναν πληρωμές και το υπόλοιπο των χρηματικών διαθεσίμων στο τέλος του οικονομικού έτους. Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών επιτρέπει στους χρήστες να εξακριβώσουν τον τρόπο με τον οποίο αντλήθηκαν χρηματικά διαθέσιμα που χρηματοδότησαν τις δραστηριότητές της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτά χρησιμοποιήθηκαν. (δ) Προσάρτημα, με το οποίο παρέχονται όλες οι επιπλέον πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης.
2. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του παρόντος άρθρου καταρτίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 76Α και 76Β του παρόντος νόμου που κατατίθενται στη Βουλή μαζί με τον Ισολογισμό της Κεντρικής Διοίκησης.»

 


Αρθρο: 76
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)
 
Τίτλος Αρθρου
Έλεγχος Απολογισμού και Ισολογισμού (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και υποβολή αυτών στη Βουλή
Λήμματα
Ελεγχος Απολογισμού - Ισολογισμού, Αρμοδιότητα Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ελεγχος ορθότητας, Επιστροφή στο Γενικό Λογιστήριο Κράτους, Κύρωση, Προθεσμίες
Σχόλια
Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010 και ισχύει από 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
« 1. Μέχρι το τέλος Ιουλίου ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης αποστέλλονται από τον Υπουργό Οικονομικών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο, μετά τη διαπίστωση της ορθότητάς τους, τους επιστρέφει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα αποστολής μαζί με τη σχετική Διαδήλωση αυτού.
2. Ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και οι λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης μαζί με την Διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εισάγονται από τον Υπουργό Οικονομικών για κύρωση στη Βουλή, το αργότερο μέχρι τέλους Νοεμβρίου και πάντως πριν από την κατάθεση στη Βουλή του προϋπολογισμού για το νέο έτος. Επί της Διαδήλωσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Υπουργός Οικονομικών, με έκθεσή του, διατυπώνει απόψεις και σχόλια στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η έκθεση αυτή συνοδεύει τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και τις λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης μαζί με τη Διαδήλωση, προς ενημέρωση της Βουλής.»

 


Αρθρο: 76Α
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ορισμός Διπλογραφικής Λογιστικής της Κεντρικής Διοίκησης
Σχόλια
Το παρόν τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
« 1. Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης είναι το λογιστικό σύστημα το οποίο στηρίζεται στην αρχή του δεδουλευμένου των εσόδων και εξόδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκδιδόμενο κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 76Β του παρόντος νόμου προεδρικό διάταγμα.
2. Ο Ισολογισμός (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης), η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης, η Κατάσταση Μεταβολής της Καθαρής Θέσης Πολιτών και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών καταρτίζονται σύμφωνα με τους κανόνες της Διπλογραφικής Λογιστικής και σύμφωνα με τις αρχές της Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης."

 


Αρθρο: 76Β
Ημ/νία: 31.03.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)
 
Τίτλος Αρθρου
Λογιστικό Σχέδιο Κεντρικής Διοίκησης
Σχόλια
Το παρόν τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010. Το εντός "" εδάφιο στο τέλος του παρόντος προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 45 παρ. 1δ του ν.3943/2011 ΦΕΚ Α 66/31.3.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
" Το Λογιστικό Σχέδιο της Κεντρικής Διοίκησης καθιερώνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών. Στο Λογιστικό αυτό Σχέδιο καθορίζονται οι βασικές λογιστικές αρχές που το διέπουν, το σύστημα της λογιστικής καταγραφής, οι επί μέρους λογαριασμοί, η περίοδος τακτοποιητέων λογιστικών εγγραφών, τα τηρούμενα βιβλία, ο τρόπος τήρησης αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), συνιστώνται ή καταργούνται λογαριασμοί της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης του άρθρου 1 ή παραλείπονται γνωστοποιήσεις από το Προσάρτημα.»

 


Αρθρο: 77
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ετήσια έκθεση εσόδων - εξόδων προς τη Βουλή
Λήμματα
Ετήσια έκθεση εσόδων - εξόδων, Υποβολή στη Βουλή και στους Διατάκτες Υπουργούς, Αρμοδιότητα Υπουργείου Οικονομικών, Γνωστοποίηση στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

Κείμενο Αρθρου
Οι παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της οικονομικής διαχείρισης του Κράτους, που περιέχονται στην ετήσια έκθεσή του, γνωστοποιούνται απαραίτητα, πριν από την εγχείριση της έκθεσης στον Πρόεδρο της Βουλής, στους διατάκτες υπουργούς, μέσω του Υπουργού Οικονομικών.
Οι απαντήσεις των υπουργών περιλαμβάνονται σε ιδιαίτερο τεύχος και αποστέλλονται μερίμνει του Υπουργού Οικονομικών, μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης, στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος στη συνέχεια τις διαβιβάζει, μαζί με την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στον Πρόεδρο της Βουλής.
Η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου μαζί με τις απαντήσεις των διατακτών υπουργών συνδημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


Αρθρο: 78
Ημ/νία: 17.12.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Δημοσιονομικές εκθέσεις και απολογισμοί
Σχόλια
- Tο παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010 και ισχύει από 30.9.2010 σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου αυτού. - Τα εντός " " εδ. στο τέλος της παρ. 2 προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212/17.12.2010).

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ορίζει, διαχειρίζεται και ρυθμίζει το σύστημα χρηματοοικονομικής αναφοράς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, λαμβάνει τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αφορούν όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μέσω του αρμόδιου Υπουργού. Οι αρμόδιοι Υπουργοί παρέχουν εγκαίρως τα αιτούμενα χρηματοοικονομικά στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με περιεκτικό και ακριβή τρόπο, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο και σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να παρέχει τις πληροφορίες που διαθέτει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μετά από αίτησή του, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και ευθυνών του βάσει του παρόντος νόμου.
2. Κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούται να υποβάλλει μηνιαία έκθεση στο αρμόδιο Υπουργείο με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία δαπανών, εισπράξεων, χρηματοδοτήσεων και οφειλών, αποτυπωμένα σε βάση ταμειακής ροής. Με οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος και η προθεσμία που παρέχονται οι πληροφορίες αυτές στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συντάσσει τα εξής: (α) Ενοποιημένες μηνιαίες αναφορές για τις δαπάνες, εισπράξεις, χρηματοδοτήσεις και οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης. Οι μηνιαίες αυτές αναφορές υποβάλλονται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή. (β) Ενοποιημένες τριμηνιαίες εκθέσεις για την εκτέλεση των προϋπολογισμών της Γενικής Κυβέρνησης, στις οποίες συγκρίνονται οι πραγματικές εισπράξεις εσόδων και δαπανών με τις εκτιμήσεις που περιέχονται στα Έγγραφα Ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η μορφή, η προθεσμία και ο τρόπος δημοσιοποίησης των προαναφερόμενων αναφορών και εκθέσεων. «Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σε βάρος των φορέων που δεν τηρούν την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου και τις οδηγίες και εγκυκλίους του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Μεταξύ των κυρώσεων που μπορεί να επιβληθούν είναι και η διακοπή της χρηματοδότησης ή της επιχορήγησης του φορέα.»
3. Η αναφορά των χρηματοοικονομικών στοιχείων του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται με τη χρήση των ίδιων ακριβώς κατηγοριών εισπράξεων και δαπανών που προβλέπονται στην κωδικοποίηση του προϋπολογισμού, που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6Ε του παρόντος νόμου.»

 


Αρθρο: 79
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις συνάψεως συμβάσεων
Λήμματα
Συμβάσεις Δημοσίου, Οροι σύναψης, Πρόβλεψη από γενικές ή ειδικές διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου
Συμβάσεις, από τις οποίες δημιουργούνται υποχρεώσεις σε βάρος του Δημοσίου δεν δύναται να συνολομολογηθούν εάν δεν προβλέπονται από γενικές ή ειδικές διατάξεις ή δεν συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του.

 


Αρθρο: 80
Ημ/νία: 22.10.2001
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
 
Τίτλος Αρθρου
Τύπος συμβάσεων
Λήμματα
Τύπος συμβάσεων, Διαρκής υποχρέωση Δημοσίου, Αξία ανώτερη 400.000 δρχ., Γραπτός τύπος, Ιδιωτικό Εγγραφο, Πρόταση, Αποδοχή
Σχόλια
Το εντός " " ποσό τίθεται όπως αναπροσαρμόσθηκε με την ΥΑ 2/59649/0026 (ΦΕΚ Β' 1427/22.10.2001).

 

Κείμενο Αρθρου
Για το κύρος συμβάσεως του Δημοσίου με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των "δύο χιλιάδων πεντακόσιων (2.500) ευρώ" ή που γεννά διαρκή υποχρέωση αυτού, απαιτείται η κατάρτισή της να γίνει με ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο Το ανωτέρω ποσό μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Επί συμβάσεως, η αποδοχή της προτάσεως δύναται να γίνει και με χωριστό έγγραφο, η υπό του αντισυμβαλλομένου όμως του Δημοσίου εκπλήρωση της παροχής του αίρει την εκ της ελλείψεως του γραπτού τύπου της αποδοχής ακυρότητα της συμβάσεως.

 


Αρθρο: 81
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
 
Τίτλος Αρθρου
Εκπροσώπηση Δημοσίου
Λήμματα
Εκπροσώπηση Δημοσίου, Κατάρτιση από τον αρμόδιο Διατάκτη ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο όργανο, Τύπος και χρόνος εξουσιοδότησης

 

Κείμενο Αρθρου
Επιφυλασσομένης της ισχύος ειδικών διατάξεων, κάθε σύμβαση του Δημοσίου καταρτίζεται μόνο υπό του αρμόδιου Διατάκτη ή υπό του ειδικώς εξουσιοδοτημένου από αυτόν δημόσιου οργάνου.
Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι γραπτή και προγενέστερη του χρόνου καταρτίσεως της συμβάσεως.

 


Αρθρο: 82
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
 
Τίτλος Αρθρου
Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
Λήμματα
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, Διαδικασίες σύναψης, Ανοικτός, κλειστός Διαγωνισμός, Προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, εκτέλεση έργων: συνοπτική διαδικασία, διαπραγμάτευση, Κρατικές προμήθειες, Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, Υπουργείο Εμπορίου, Εξαιρέσεις, Προμήθειες εκτός ενιαίου προγράμματος

 

Κείμενο Αρθρου
1. Για κάθε σύμβαση του Δημοσίου που συνεπάγεται έσοδο ή δαπάνη αυτού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά με ειδική διάταξη, προηγείται η
προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις διαδικασία του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων με συνοπτική διαδικασία ή διαπραγμάτευση.
2. Κατά τά στάδια αυτών των διαδικασιών για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλεται να αναφέρονται σε σαφή και αμερόληπτα κριτήρια επιλογής ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων προσφερόντων, ανεξάρτητα από το ύψος του προϋπολογισμού της διαδικασίας που ακολουθείται ή από τη φύση των δραστηριοτήτων της αναθέτουσας αρχής.
3. Οι διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών προϊόντων που εντάσσονται στο ενιαίο πρόγραμμα κρατικών προμηθειών του Υπουργείου Εμπορίου ορίζονται από τις ειδικές περί προμηθειών του Δημοσίου ισχύουσες διατάξεις.
4. Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, έργων, καθώς και των συμβάσεων προμήθειας προϊόντων που δεν εντάσσονται στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών του Υπουργείου Εμπορίου ή σε άλλες ειδικές διατάξεις, ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος.

 


Αρθρο: 83
Ημ/νία: 17.12.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
 
Τίτλος Αρθρου
Διαγωνισμός - Εξαιρέσεις
Λήμματα
Διαγωνισμός, Απευθείας ανάθεση, Οροι, Προμήθειες προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων, Χρηματικά όρια ανά κατηγορία προμήθειας, Μικτές προμήθειες, Διαπραγμάτευση, Συμπληρωματικές υπηρεσίες, Κατεπείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 37 ΠΔ 346/1998 (ΦΕΚ Α' 230), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προϋπολογιζομένου ύψους, εκτός ΦΠΑ, κατωτέρου του αντίστοιχου σε δρχ. ποσού των 200.000 Ευρωπαϊκών Νομισματικών Μονάδων. Με την ΥΑ 2/45564/0026/2001 (ΦΕΚ Β' 1066) αυξάνονται και ορίζονται σε ευρώ από 01.01.2002 τα χρηματικά ποσά της παρ. 1.** Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 3283/2004 (Α΄ 210/2.11.2004), επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης για παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας, εμπειρίας και εξειδικευμένων συμβουλευτικών γνωμών στην Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής Προμήθειας (Ε.Ε.Π.Π.) και στις Υποεπιτροπές Παρακολούθησης Προμήθειας Συστημάτων (Υ.ΠΑ.Π.Σ.) και Εκπαίδευσης (ΥΠ.ΕΚ.) του Ενιαίου Ολοκληρωμένου και Διαλειτουργικού Συστήματος C4I Διοίκησης Ελέγχου Επικοινωνίας Συντονισμού και Εναρμόνισης που προβλέπεται από την 020 Α/03 Σύμβαση Προμήθειας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και της εταιρίας "SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION (SAIC)". Η απευθείας ανάθεση σύναψης σύμβασης για παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών γίνεται από την Ελληνική Αστυνομία που θα παραλάβει το σύστημα ως τελικός ιδιοκτήτης και χρήστης αυτού. ===================================== Mε την υπ'αριθμ. 35130/739 ΦΕΚ Β 1291/11.8.2010 ορίζεται ότι" 1. Αναπροσαρμόζουμε τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ως ακολούθως: α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγουμένης περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ." ===================================== - Τα εντός " " εδ. στο τέλος της παρ. 1 προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212/17.12.2010).

 

Κείμενο Αρθρου
**
1. Επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας
προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη μέχρι
ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών.
Από το ποσό αυτό και μέχρι τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δρχ.
απαιτείται διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα
διενεργείται απο τριμελή επιτροπή.
Ανω του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δρχ. απαιτείται
σύναψη σύμβασης για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού),
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τα ανωτέρω ποσά δύναται να
αναπροσαρμόζονται.
Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την ίδια διαδικασία γίνεται και
στην περίπτωση μικτής προμήθειας, κατά την οποία η αξία των παρεχόμενων
υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων.
«Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως ορίζεται στην περίπτωση 4 του άρθρου 1Β, επιτρέπεται μέχρι την 31.12.2013 να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληροφορικής και υπηρεσιών εκπόνησης μελετών (με εξαίρεση μελέτες τεχνικών έργων), με απευθείας ανάθεση, για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό αυτό ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες και μελέτες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με το ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α'). Από το ποσό αυτό και μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό αυτό ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, απαιτείται διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή. Ανω του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό αυτό ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, απαιτείται σύναψη δημόσιας σύμβασης κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Σύναψη σύμβασης παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών με την ίδια διαδικασία γίνεται και στην περίπτωση μικτής προμήθειας, κατά την οποία η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των τεσσάρων προηγούμενων εδαφίων.»
2. Επιτρέπεται με έγκριση του αρμόδιου οργάνου η σύναψη σύμβασης
παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση ύστερα από δημοσίευση σχετικής
προκήρυξης:
α) Οταν κατά τη διενέργεια διαγωνισμού οι προσφορές που έχουν υποβληθεί
είναι άκυρες ή απαράδεκτες και η επανάληψη του διαγωνισμού κρίνεται από
το όργανο που έχει διακηρύξει το διαγωνισμό ασύμφορη για το Δημόσιο.
Στην περίπτωση αυτή οι όροι της διακήρυξης του διεξαχθέντος διαγωνισμού
επιτρέπεται να μεταβληθούν, κατά την απευθείας ανάθεση, μόνο για να
καταστούν πιο συμφέροντες για το Δημόσιο.
β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν πρόκειται για υπηρεσίες που η φύση
τους ή αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν μια προκαταρκτική συνολική
τιμολόγηση.
γ) Οταν η φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως δε στην περίπτωση
πνευματικών ή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δεν παρέχει τη δυνατότητα
διατύπωσης αυτών με ακρίβεια ούτως ώστε να συναφθεί σύμβαση με επιλογή
της καλύτερης προσφοράς.
3. Επιτρέπεται με έγκριση του αρμόδιου οργάνου η σύναψη σύμβασης
παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής
προκήρυξης:
α) στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί καμιά προσφορά ή καμία
κατάλληλη προσφορά σε διαγωνισμό ανοικτό η κλειστό,
β) στην περίπτωση που για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς
με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η εκτέλεση των υπηρεσιών
μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο πρόσωπο,
γ) στην περίπτωση που η σύμβαση αποτελεί συνέχεια ενός διαγωνισμού
μελετών και σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους κανόνες θα πρέπει να
ανατεθεί αυτή στο νικητή του διαγωνισμού ή σ' έναν από αυτούς,
δ) στην περίπτωση που η έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη, πλήρως
αιτιολογημένη από την αρμόδια υπηρεσία, καθιστά αδύνατη την τήρηση των
διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού με την προϋπόθεση ότι
το επείγον δεν θα απορρέει από δική της ευθύνη,
ε) στην περίπτωση συμπληρωματικών υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται
στην πρώτη σύμβαση, αναγκαίων όμως λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά
την εκτέλεση της υπηρεσίας της αρχικής σύμβασης,
- όταν αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση ή
- όταν μπορούν να διαχωριστούν, είναι όμως απόλυτα αναγκαίες για την
τελειοποίησή της.
Οι συμπληρωματικές αυτές υπηρεσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το
πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της κύριας σύμβασης.
στ) Στην περίπτωση νέων υπηρεσιών που συνιστούν επανάληψη παρόμοιων
υπηρεσιών που είχαν ανατεθεί με τακτικό διαγωνισμό στον αρχικό ανάδοχο
και αποτελούν συνέχεια ή συμπλήρωση της αρχικής σύμβασης, με την
προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει 3ετία από αυτή και εξασφαλίζονται οι
ίδιοι όροι και προϋποθέσεις με δυνατότητα τιμαριθμικής αναπροσαρμογης.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος ισχύουν ανάλογα και
για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών ή έργων, σε συνδυασμό με τις ειδικές
γι' αυτές ισχύουσες διατάξεις.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού.

 


Αρθρο: 84
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
 
Τίτλος Αρθρου
Προκαταβολές του Δημοσίου
Λήμματα
Προκαταβολές Δημοσίου, Υψος προκαταβολής, Οροι χορήγησης, Εντοκη, Εγγυητική Επιστολή, Υψος επιτοκίου

 

Κείμενο Αρθρου
Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής με την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας προϊόντων παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, εφόσον προβλέπεται απ' αυτήν και τις ισχύουσες διατάξεις, μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της συμβατικής αξίας.
Η προκαταβολή είναι έντοκη και χορηγείται με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, σύφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του επιτοκίου.

 


Αρθρο: 85
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ακυρότητα συμβάσεων
Λήμματα
Παράβαση όρων άρθρων 79-84 ν. 2362/95, Συνέπειες: Ακυρότητα σύμβασης

 

Κείμενο Αρθρου
Η καθ' οιονδήποτε τρόπο παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 79 εως και 84 του παρόντος νόμου επάγεται την απόλυτη ακυρότητα της συμβάσεως. Από την ακυρότητα αυτής και τη σχετική παρανομία των οργάνων του Δημοσίου δεν γεννάται υποχρέωση αυτού προς αποζημίωση.Του αντισυμβαλλομένου, στην περίπτωση που τα αρμόδια όργανα εκ προθέσεως παραβίασαν τις σχετικές διατάξεις και αυτός γνώριζε την παρανομία ή συνετέλεσε στην παραβίαση των διατάξεων.

 


Αρθρο: 86
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου
Λήμματα
Απαιτήσεις υπέρ Δημοσίου, Είδη, Παραγραφές, Χρηματικές απαιτήσεις Δασμοί, φόροι, τέλη και δικαιώματα υπό τελωνειακή παρακολούθηση, Βεβαίωση είσπραξης ως δημοσίου εσόδου, Καταβολή πτωχευτικών χρεών, Εγγυήσεις τρίτων, Είσπραξη από Τελωνεία, Παραγραφή δεκαετής, Εμπορεύματα υπό τελωνειακή παρακολούθηση, Προσωρινή εναπόθεση

 

Κείμενο Αρθρου
1. Καμία χρηματική απαίτηση του Δημοσίου δεν υπόκειται σε παραγραφή πριν να βεβαιωθεί πράγματι προς είσπραξη ως δημόσιο έσοδο στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία η το αρμόδιο Τελωνείο (βεβαίωση εν στενή εννοία). Ο κανόνας αυτός δεν αλλοιώνεται από την τυχόν βραδεία τοιαύτη βεβαίωση.
2. Η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου μετά των συμβεβαιουμένων προστίμων παραγράφεται μετά πενταετία από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε εν στενή εννοία και κατέστη αυτή ληξιπρόθεσμη.
3. Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου που
α) απορρέει από σύμβαση που αυτό έχει καταρτίσει περιλαμβανομένης και της συμβάσεως εκείνης που βασίζεται σε πρακτικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί εξωπτωχευτικής ρυθμίσεως του τρόπου καταβολής πτωχευτικών προς το Δημόσιο χρεών, η οποία εξομοιώνεται πλήρως με μεταπτωχευτική έννομη σχέση του πτωχού,
β) απορρέει από τελεσίδικη απόφαση (αναγνωριστική ή καταψηφιστική) οποιουδήποτε δικαστηρίου,
γ) γεννήθηκε συνεπεία άπιστης διαχειρίσεως,
δ) απορρέει από διάταξη τελευταίας βουλήσεως,
ε) αφορά σε περιοδικές παροχές,
στ) γεννήθηκε από καταλογισμό που έγινε από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή,
ζ) γεννήθηκε από αυτοτελή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από διοικητικές αρχές,
η) αφορά σε απόδοση παρακρατηθέντων ή για λογαριασμό αυτού
εισπραχθέντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων,
θ) απορρέει από κατάπτωση εγγυήσεων τρίτων, παραγράφεται μετά εικοσαετία από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο έγινε η εν στενή εννοία βεβαίωση αυτής.
4. Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου, που περιήλθε σ' αυτό με
οποιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε αιτία, υπόκειται στην προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις, ανάλογα με την αιτία αυτής παραγραφή, που δεν δύναται όμως, σε κάθε περίπτωση, να συμπληρωθεί στο πρόσωπο του Δημοσίου προ της παρόδου πέντε ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο έγινε η εν στενή εννοία βεβαίωση αυτής.
5. Απαιτήσεις του Δημοσίου εκ δασμών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωμάτων η είσπραξη των οποίων έχει ανατεθεί στα Τελωνεία, εφόσον δεν έχουν βεβαιωθει ή βεβαιώθηκαν ελλιπώς, παραγράφονται μετά παρέλευση τριετίας από της ημερομηνίας γέννεσης του απαιτητού της οφειλής. Απαιτήσεις του Δημοσίου απο δασμούς. φόρους, τέλη και λοιπά δικαιώματα που βεβαιώθηκαν στα τελωνεία παραγράφονται μετά παρέλευση δεκαετίας από της λήξης του οικονομικού έτους εντός του οποίου αυτές βεβαιώθηκαν κατά τις ειδικότερες διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας.
Ως χρόνος γέννεσης της αξιώσεως για είσπραξη δασμών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωμάτων επί εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό τελωνειακή παρακολούθηση την οποία επβάλλει η προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων αυτών ή η υπαγωγή τους σε τελωνειακό καθεστώς, το οποίο συνεπάγεται τελωνειακή παρακολούθηση, θεωρείται για την παραγραφή το χρονικό σημείο, κατά το οποίο πραγματοποιείται η διαφυγή του εμπορεύματος από την τελωνειακή παρακολούθηση και όπου αυτό δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί το χρονικό σημείο διαπίστωσης της διαφυγής.

 


Αρθρο: 87
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου
Λήμματα
Απαιτήσεις Δημοσίου, Αναστολή, Αναστολή Πληρωμής, Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2648/98 (Α' 238/22.10.1998), με την απόφαση παροχής διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των χρεών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η παραγραφή των απαιτήσεων του Δημοσίου αναστέλλεται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Η παραγραφή αυτή αναστέλλεται επίσης:
α) Για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο για τον οποίο είχε χορηγηθεί στον υπόχρεο ή σε συνυπόχρεο κατά την τελευταία διετία της παραγραφής, αναστολή πληρωμής του χρέους του ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής είτε με νόμο είτε με δικαστική απόφαση είτε με πράξη αρμόδιας αρχής, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπόχρεου ανεξάρτητα αν έχει συμμορφωθεί ή όχι, εν όλω ή εν μέρει, ο υπόχρεος.
β) Για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο κατά τον οποίο έχει εμποδισθεί το Δημόσιο να επιδιώξει την είσπραξη του χρέους με αναγκαστικά μέτρα, λόγω αναστολής εκτελέσεως που έχει χορηγηθεί με διάταξη νόμου. Και στις δύο περιπτώσεις (α' και β'), η παραγραφή συνεχίζεται μετά τη λήξη της αναστολής της και σε καμία περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα έτος από τη λήξη είτε της αναστολής πληρωμής ή της παραβιάσεως της υποχρεώσεως τμηματικής καταβολής είτε της αναστολής λήψεως των αναγκαστικών μέτρων, αντίστοιχα.
γ) Κατά τη διάρκεια ανηλικότητας του οφειλέτη ή και δύο έτη μετά την ενηλικίωση αυτού, αν η κληρονομία στερείται ενεργητικού, ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή μη κηδεμόνα ή επιτρόπου του ανηλίκου.
3. Ο χρόνος της παραγραφής κάθε απαιτήσεως του Δημοσίου παρατείνεται για δύο έτη, σε περίπτωση που ο οφειλέτης κατά την τελευταία διετία του χρόνου της παραγραφής διέμεινε στο εξωτερικό για χρόνο μεγαλύτερο του μηνός, συναπτώς ή μη.
4. Σε περίπτωση δικαστικής αμφισβητήσεως από οποιονδήποτε είτε του νόμιμου τίτλου γενικά της απαιτήσεως του Δημοσίου είτε της νομιμότητας της βεβαιώσεως αυτής εν στενή εννοία είτε της για οποιονδήποτε λόγο εγκυρότητας πράξεως της αναγκαστικής εκτελέσεως προς είσπραξη απαιτήσεως του Δημοσίου (διοικητικής εκτελέσεως), η προβλεπόμενη παραγραφή της απαιτήσεως του Δημοσίου προς βεβαίωση (εν ευρεία εννοία) ή προς είσπραξη της βεβαιωμένης απαιτήσεώς του αναστέλλεται μέχρι της εκδόσεως επί της δικαστικής ταύτης διενέξεως τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως και δεν συμπληρώνεται αυτή, σε κάθε περίπτωση, προ της παρόδου ενός έτους από της επιμελεία των αντιδίκων του Δημοσίου κοινοποιήσεως με δικαστικο επιμελητή στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και τον Υπουργό Οικονομικών της τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως.
Το ως άνω αποτέλεσμα επάγεται και η αίτηση του Δημοσίου προς το δικαστήριο όπως επιτρέψει την προσωπική κράτηση του οφειλέτη του. Σε περίπτωση ακυρώσεως κατασχέσεως ή άλλης πράξεως της διοικητικής εκτελέσεως, η εντός της ανωτέρω προθεσμίας επανάληψη της ίδιας ή άλλης πράξεως της αναγκαστικής (διοικητικής) εκτελέσεως, επί του ιδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, του ιδίου ή άλλου προσώπου ευθυνομένου κατά το άρθρο 88 παράγραφος 1 περίπτωση γ' του παροντος, η δια της ακυρωθείσης πράξεως επελθούσα διακοπή της παραγραφής της απαιτήσεως λογίζεται ως μηδέποτε εξαλειφθείσα.

 


Αρθρο: 88
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου
Λήμματα
Απαιτήσεις Δημοσίου, Διακοπή Παραγραφής, Προνομιακές απαιτήσεις, Πτώχευση οφειλέτη, Πρόγραμμα πλειστηριασμού, Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη, Εκτέλεση Κ.Ε.Δ.Ε., Πίνακας κατάταξης δανειστών

 

Κείμενο Αρθρου
1 Την παραγραφή χρηματικής απαιτήσεως του Δημοσίου διακόπτει:
α. Η κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή συνοφειλέτη ή τρίτου εγγυητή αυτών και ανεξάρτητα αν αυτή ενεργείται εις χείρας αυτών ή εις χείρας τρίτου.
β. Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού, ανεξάρτητα από την κοινοποίηση ή μη αυτού στον καθ' ού έχει εκδοθεί το πρόγραμμα.
γ. Η αναγγελία προς επαλήθευση στην πτώχευση είτε του οφειλέτη είτε φυσικού ή νομικού προσώπου μετ' αυτού συνυποχρέου ή για τα χρέη του οποίου ευθύνεται αυτό. Η αναγγελία στην πτώχευση επάγεται τη διακοπή, εφόσον κοινοποιείται είτε στο γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου είτε στο σύνδικο της πτωχεύσεως.
Ειδικά, επί των μη προνομιακών απαιτήσεων του Δημοσίου, η παραγραφή αρχίζει και πάλι έξι μήνες από της επιμελεία του οφειλέτη κοινοποιήσεως με δικαστικό επιμελητή στον αρμόδιο προϊστάμενο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή Τελωνείου της τελεσίδικης αποφάσεως περί επικυρώσεως του πτωχευτικού συμβιβασμού.
Η ενωση των πιστωτών ή η αποκατάσταση του πτωχού, καθώς και η ανάκληση της περί κηρύξεως της πτωχεύσεως δικαστικής αποφάσεως ή η ακύρωση ή διάρρηξη του πτωχευτικού συμβιβασμού δεν επάγονται έναρξη εκ νέου της διακοπείσας με την αναγγελία παραγραφής.
δ. Η αναγγελία προς κατάταξη σε πλειστηριασμο περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή των λοιπών ανωτέρω στην περίπτωση γ' αναφερόμενων προσώπων.
ε. Η αναγγελία στον εκκαθαριστή κληρονομίας ή στον εκκαθαριστή διαλυθέντος νομικού προσώπου. Εάν επί διαλύσεως νομικού προσώπου δεν υπάρχει αμέσως γνωστός εκκαθαριστής βάσει του καταστατικού αυτού ή δικαστικής αποφάσεως, η παραγραφή της απαιτήσεως του Δημοσίου αναστέλλεται μέχρι ορισμού του εκκαθαριστή και έξι μήνες μετά τον ορισμό αυτού.
στ. Η εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης επί ακινήτου οποιουδήποτε από τα αναφερόμενα ανωτέρω στην περίπτωση γ' πρόσωπα. Η εξάλειψη αυτών εντός του χρόνου της νέας παραγραφής, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του Δημοσίου, δεν αναιρεί τη διακοπή για ένα έτος μετά τη γραπτή γνωστοποίηση υπό του οφειλέτη προς την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της γενομένης εξαλείψεως.
ζ. Από της ενάρξεως της κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων διοικητικής (αναγκαστικής) εκτελέσεως μέχρι να καταστεί αμετάκλητος ο πίνακας κατατάξεως δανειστών, κάθε πράξη της εκτελέσεως και κάθε διαδικαστική ως προς τον πίνακα κατατάξεως πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Η παραγραφή αρχίζει και πάλι έξι μήνες από της με δικαστικό επιμελητή, επιμελεία των αντιδίκων, κοινοποιήσεως στο Δημόσιο της επί του πίνακα κατατάξεως δανειστών αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως.
2. Η άρση της κατασχέσεως ή εξάλειψη υποθήκης ή ανάκληση άλλης πράξεως διοικητικής ή αναγκαστικής εκτελέσεως από τις ανωτέρω, υπό της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή άλλης αρμόδιας προς τούτο διοικητικής αρχής, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη ή άλλου εκ των αναφερόμενων προσώπων στην παράγραφο 1 περίπτωση γ' του παρόντος άρθρου, δεν εξαλείφει αναδρομικά τη διακοπή της παραγραφής.
3. Επί περισσότερων συνοφειλετών, διαιρετώς ή εις ολόκληρον
ευθυνομένων, περιλαμβανομένου και του εγγυητή, η διακοπή της παραγραφής της απαιτήσεως του Δημοσίου ως προς ένα εξ αυτών ενεργεί και κατά των λοιπών.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι κατά τις γενικές διατάξεις λόγοι διακοπής της παραγραφής ισχύουν και για τις απαιτήσεις του Δημοσίου.

 


Αρθρο: 89
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Συνέπειες παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου
Λήμματα
Παραγραφή απαιτήσεων Δημοσίου, Συνέπειες, Συμψηφισμός

 

Κείμενο Αρθρου
Η παραγραφείσα απαίτηση του Δημοσίου αντιτάσσεται σε συμψηφισμό και για τρία έτη μετά τη συμπλήρωση της παραγραφής. Κατά τα λοιπά η παραγραφή και επί της απαιτήσεως του Δημοσίου ρχει τις από την κείμενη νομοθεσία προβλεπόμενες συνέπειες, επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων του ν.δ/τος 356/1974 και των τροποποιητικών αυτού.

 


Αρθρο: 90
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου
Λήμματα
Παραγραφή απαιτήσεων, Απαίτηση για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, Τελωνειακά Εσοδα, Ισχύς άρθρου 30 ν. 1165/1918 (Τελωνειακός Κώδικας), Απαιτήσεις δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κλπ., Εντελλόμενες δεδουλευμένες συντάξεις, επιδόματα, βοηθήματα
Σχόλια
- Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229/26.9.2003), τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) και οι θυγατρικές τους εταιρείες δεν υπάγονται, μεταξύ άλλων, και στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής.
2. Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ' αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη. από της καταβολής. Για τα τελωνειακά έσοδα ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1165/1918 του Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και επί ποσών που εισπράπονται από το Δημόσιο για λογαριασμό τρίτων.
3. Η απαίτηση οποιουδήποτε των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ' αυτού, που αφορά οε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, παραγράφεται μετά διετία από της γενέσεώς της.
4. Η παραγραφή του καθόλου δικαιώματος των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του παρόντος είναι δέκα ετών.
5. Ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων των συνταξιούχων εν γένει και βοηθηματούχων του Δημοσίου, καθώς και των κληρονόμων αυτών, από καθυστερούμενες συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα είναι δύο ετών, έστω και αν έχουν ενταλθεί εσφαλμένα.
Οι εντελλόμενες δεδουλευμένες συντάξεις, βοηθήματα ή επιδόματα κατά την εκτέλεση, το πρώτο, πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού συντάξεως ή βοηθήματος παραγράφονται σε δύο χρόνια, που αρχίζουν μετά την παρέλευση τριμήνου από τη χρονολογία εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως.
6. Χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή που έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή για την οποία έχει εκδοθεί τίτλος πληρωμής, υπόκειται σε παραγραφή πέντε ετών, που αρχίζει από την αναγνώριση ή την τελεσιδικία ή την έκδοση του τίτλου πληρωμής, αντίστοιχα.

 


Αρθρο: 91
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Εναρξη παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου
Λήμματα
Εναρξη παραγραφής απαιτήσεων κατά Δημοσίου

 

Κείμενο Αρθρου
Επιφυλασσομένης κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του παρόντος, η παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του Δημοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής, Προκειμένου όμως περί δασμών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωμάτων που εισπράττονται στα Τελωνεία, η παραγραφή αρχίζει από της βεβαίωσης αυτών.

 


Αρθρο: 92
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου
Λήμματα
Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων κατά Δημοσίου

 

Κείμενο Αρθρου
Οι περί αναστολής της παραγραφής διατάξεις των άρθρων 257 έως 259 του Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται και επί απαιτήσεων κατά του Δημοσίου.
Η παραγραφή απαιτήσεως κατά του Δημοσίου αναστέλλεται για όσο χρόνο ο έχων την απαίτηση λόγω ανωτέρας βίας έχει εμποδισθεί να ασκήσει την αξίωση μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου της παραγραφής.

 


Αρθρο: 93
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου
Λήμματα
Απαιτήσεις Δημοσίου, Διακοπή παραγραφής, Υποβολή υπόθεσης σε Δικαστήριο, Διαιτησία, Επιταγή προς εκτέλεση, Εκδοση τίτλου πληρωμής

 

Κείμενο Αρθρου
Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου διακόπτεται μόνο:
α) Με την υποβολή της υποθέσεως στο δικαστήριο ή σε διαιτητές, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων, του δικαστηρίου ή των διαιτητών.
β) Με την υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή αιτήσεως για την πληρωμή της απαιτήσεως, οπότε η παραγραφη αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του Διατάκτη ή της αρμόδιας για την πληρωμή της απαιτήσεως αρχής.
Αν η αρμόδια δημόσια αρχή δεν απαντήσει, η παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι μηνών από τη χρονολογία υποβολής της αιτήσεως.
Υποβολή δεύτερης αιτήσεως δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.
γ) Με την υποβολή αιτήσεως προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την αναγνώριση της απαιτήσεως, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγκριση ή μη από τον Υπουργό Οικονομικών του οικείου πρακτικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υποβολή δεύτερης αιτήσεως δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.
δ) Με την επίδοση επιταγής για εκτέλεση, όπου αυτή επιτρέπεται.
ε) Με την έκδοση τίτλου πληρωμής. Η ολική ή μερική συμψηφιστική εξόφληση δεν διακόπτει την παραγραφή.
στ) Με την αναγνώριση της απαιτήσεως υπό του Δημοσίου με πρακτικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών. Αυτό ισχύει επί οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της εκ του αδικαιολογήτου πλουτισμού.

 


Αρθρο: 94
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Συνέπειες παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου
Λήμματα
Παραγραφή απαιτήσεων κατά Δημοσίου, Συνέπειες, Παραίτηση Δημοσίου, Ακυρότητα

 

Κείμενο Αρθρου
Η παραγραφείσα απαίτηση κατά του Δημοσίου δεν αντιτάσσεται για συμψηφισμό. Κάθε ποσό που κατέβαλε το Δημοσιο μετά την παραγραφή της απαιτήσεως κατ' αυτού, έστω και αν γνώριζε την παραγραφή, δικαιούται να το αναζητήσει.
Παραίτηση του Δημοσίου από τη συμπληρωμένη παραγραφή ή η με
οποιονδήποτε τρόπο αναγνώριση απ' αυτό της παραγεγραμμένης απαιτήσεως είναι άκυρη.
Η παραγραφή λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από τα δικαστήρια.

 


Αρθρο: 95
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου και εκχώρηση
Λήμματα
Κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου, Εκχώρηση απαίτησης
Σχόλια
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2972/2001 (Α΄291/27.12.2001) περί εκσυγχρονισμού του ΙΚΑ και άλλων διατάξεων, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις της κατάσχεσης εις χείρας του ΙΚΑ ως τρίτου και της αναγγελίας της εκχώρησης απαιτήσεων τρίτων κατά του ΙΚΑ. ** Σχετικά με το παρόν άρθρο, βλ. και την παρ. 3 του άρθρου 9 (: ρυθμίσεις ταμείου παρακαταθηκών και δανείων) του ν. 3453/2006 (Α΄ 74/7.4.2006) περί ρυθμίσεων στο φορολογικό καθεστώς των συνδεδεμένων εταιρειών. ==================================== *** Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3581/2007 (Α΄ 140/28.6.2007), τα εκ των συμβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου δικαιώματα και απαιτήσεις δύνανται να ενεχυράζονται ή να εκχωρούνται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, μ η εφαρμοζομένων των διατάξεων του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου και του άρθρου 53 του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α/βλ. οικεία σχόλια). Είναι δυνατόν να συμφωνείται ότι ο μισθωτής δεν δικαιούται να προβάλλει σε συμψηφισμό έναντι του ενεχυρούχου δανειστή ή εκδοχέα απαιτήσεις που τυχόν έχει κατά του εκμισθωτή.

 

Κείμενο Αρθρου
**
*** (βλ. σχόλια)
1. Η κατάσχεση χρηματικής απαιτήσεως εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου, γίνεται, τηρουμένων και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με κοινοποίηση του κατασχετηρίου σωρευτικώς:
α) στον υπουργό, ο οποίος ειναι καθ' ύλην αρμόδιος εν σχέσει προς την αιτία της οφειλής του Δημοσίου,
β) στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή στην οικεία χρηματική διαχείριση,
γ) στην αρμόδια για τη συγκεκριμένη οφειλή του Δημοσίου Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου,
δ) στις αρμόδιες για τη φορολογία τόσο του καθ' ου η κατάσχεση (δανειστή του Δημοσίου), όσο και του κατασχόντος, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.
2. Στο κατασχετήριο εις χείρας του Δημοσίου, πρέπει αναγκαίως να αναφέρεται σαφώς η ακριβής αιτία της οφειλής του Δημοσίου, το πρόσωπο του δικαιούχου της σχετικής απαιτήσεως με την ακριβή διεύθυνσή του και το ποσό αυτής.
3. Η κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου ολοκληρώνεται μόνο από της χρονολογίας της έγκυρης κοινοποιήσεως του κατασχετηρίου στον κατά την παράγραφο 1 του παρόντος αρμόδιο υπουργό, η οποία όμως, για να είναι έγκυρη, πρέπει αναγκαίως αφ' ενός να γίνει χρονικά τελευταία από τις αναφερόμενες στην ίδια παράγραφο λοιπές κοινοποιήσεις και αφ' ετέρου να συνοδεύεται από νόμιμα υπό αρμοδίου Δικαστικού Επιμελητή επικυρωμένα αντίγραφα των επιδοτηρίων όλων των κατά τις Διατάξεις του παρόντος άρθρου αναγκαίων προηγουμένων εγκύρων επιδόσεων του κατασχετηρίου αυτού στις λοιπές υπηρεσίες ή χρηματικές διαχειρίσεις.
4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και επί αναγγελίας εκχωρήσεως απαιτήσεως κατά του Δημοσίου. Η αναγγελία τοιαύτης εκχωρήσεως πρέπει, επί ποινή ακυρότητας αυτής, να καταχωρίζεται στο κάτω μέρος του νόμιμα συντεταγμένου πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου του εκχωρητηρίου εγγράφου.
5. Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται την ακυρότητα της εις χείρας του Δημοσίου κατασχέσεως ή της προς αυτά αναγγελίας εκχωρήσεως απαιτήσεως, λαμβανομένων υπόψη υπό των δικαστηρίων και αυτεπάγγελτα. Επί άκυρης εις χείρας του κατάσχεσης το Δημόσιο δεν υποχρεούται σε καμία δήλωση.

 


Αρθρο: 96
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες Υπουργού Οικονομικών
Λήμματα
Κοινοτικοί πόροι, Γενικός Κοινοτικός Προϋπολογισμός, Δημοσιονομικά θέματα

 

Κείμενο Αρθρου
Ο Υπουργός Οικονομικών:
α. Είναι αρμόδιος για τη διαμόρφωση και υποστήριξη των ελληνικών θέσεων κατά τη διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και εκτέλεσης του Γενικού Κοινοτικού Προϋπολογισμού αλλά και κατά την εξέταση από τα Κοινοτικά Οργανα θεμάτων δημοσιονομικού περιεχομένου.
β. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί της διαχείρισης των κονδυλίων που εισρέουν από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

 


Αρθρο: 97
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ
 
Τίτλος Αρθρου
Απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.)
Λήμματα
Ευρωπαϊκή Ενωση, Απολήψεις, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ενέργειες, δραστηριότητες, πρωτοβουλίες, Εφαρμογή διατάξεων εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού

 

Κείμενο Αρθρου
Οι απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ενωση για προγράμματα, ενέργειες, δραστηριότητες ή πρωτοβουλίες που αφορούν δημόσιους φορείς συνιστούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, εφόσον οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, εμφανίζονται σ' αυτόν κατά τα οριζόμενα από τον Υπουργό Οικονομικών και εμπίπτουν στις γενικές διατάξεις περί εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 


Αρθρο: 98
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕ
 
Τίτλος Αρθρου
Αποδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ενωση
Λήμματα
Αποδόσεις προς Ευρωπαϊκή Ενωση, Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού

 

Κείμενο Αρθρου
Οι αποδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ενωση συνιστούν δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζονται σ' αυτόν κατά τα οριζόμενα από τον Υπουργό Οικονομικών.

 


Αρθρο: 99
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ
 
Τίτλος Αρθρου
Χρηματικές δοσοληψίες με την Ευρωπαϊκή Ενωση
Λήμματα
Χρηματικές δοσοληψίες, Ευρωπαϊκή Ενωση

 

Κείμενο Αρθρου
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες κοινοτικές διατάξεις, ρυθμίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των χρηματικών δοσοληψιών, το άνοιγμα και η κίνηση των αναγκαίων λογαριασμών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 


Αρθρο: 100
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ
 
Τίτλος Αρθρου
Τήρηση βιβλίων
Λήμματα
Χρηματικές δοσοληψίες με Ευρωπαϊκή Ενωση, Τηρούμενα βιβλία, Οροι τήρησης

 

Κείμενο Αρθρου
Τα τηρούμενα βιβλία για την εξυπηρέτηση και παρακολούθηση των χρηματικών δοσοληψιών με την Ευρωπαϊκή Ενωση ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 


Αρθρο: 101
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Ελεγχος δαπανών
Λήμματα
Ελεγχος δαπανών κοινοτικών πόρων, Διαχειριστικός και Ουσιαστικός Ελεγχος Υπουργείου Οικονομικών

 

Κείμενο Αρθρου
Στις δαπάνες των προγραμμάτων, δραστηριοτήτων ή πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται μερικά ή ολικά από κοινοτικούς πόρους διενεργείται διαχειριστικός και ουσιαστικός έλεγχος από δημοσιονομικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 


Αρθρο: 102
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων
Λήμματα
Εθνικοί ή Ευρωπαϊκοί πόροι, Αχρεωστήτως καταβληθείσες χρηματοδοτήσεις, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, Αναζήτηση από το Δημόσιο, Εφαρμογή Κ.Ε.Δ.Ε.

 

Κείμενο Αρθρου
Χρηματοδοτήσεις, ενισχύσεις ή επιδοτήσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς που καταβάλλονται στα πλαίσια κοινοτικών πολιτικών από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης αναζητούνται από το Δημόσιο εφόσον διαπιστωθεί από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα ότι έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως.
Στις διατάξεις αυτές εμπίπτουν και τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.
Τα ποσά που αναζητούνται για την αιτία αυτή βεβαιώνονται ως έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τη λήψη διοικητικών, αναγκαστικών και δικαστικών μέτρων για την είσπραξη εσόδων του Δημοσίου, εφαρμόζονται και στην προκείμενη περίπτωση.

 


Αρθρο: 103
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου
Λήμματα
Απαιτήσεις Δημοσίου, Παραγραφή, Πενταετής από τη διαπίστωση αχρεώστητης ή παράνομης είσπραξης, Εικοσαετής

 

Κείμενο Αρθρου
Η αναζήτηση των χρηματικών ποσών του προηγούμενου άρθρου υπόκειται σε παραγραφή εντός πενταετίας από την ημερομηνία διαπίστωσης της αχρεώστητης ή παράνομης είσπραξης, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου.
Τα καταλογισθέντα ποσά υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Οι διατάξεις περί αναστολής, διακοπής και συνεπειών της παραγραφής του παρόντος νόμου που ισχύουν για τις απαιτήσεις του Δημοσίου,
εφαρμόζονται ανάλογα και για τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου.

 


Αρθρο: 104
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων
Λήμματα
Αχρεωστήτως καταβληθέντα, Διαδικασία είσπραξης, Εκδοση καταλογιστικής πράξης, Βεβαίωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, Πληρωμές σε συνάλλαγμα, Αρμοδιότητα Υπουργού Οικονομικών

 

Κείμενο Αρθρου
Τα όργανα έκδοσης της καταλογιστικής πράξης, ο τρόπος βεβαίωσης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και απόδοσης ή επιστροφής αυτού στους δικαιούχους, το έντοκο ή μη της επιστροφής του ποσού, το ποσοστο του επιτοκίου, η χρονική αφετηρία υπολογισμού των τόκων, η βάση υπολογισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών, εφόσον οι πληρωμές έγιναν σε συνάλλαγμα, οι απαιτούμενες διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή για τα θέματα για τα οποία συντρέχει αρμοδιότητα και άλλων υπουργών, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων καθ' ύλην υπουργών.

 


Αρθρο: 105
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Υπόλογοι διαχειριστές
Λήμματα
Διαχειριστές κοινοτικών πόρων, Δημόσιοι Υπόλογοι

 

Κείμενο Αρθρου
Οι διαχειριστές κοινοτικών πόρων θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και υπόκεινται στις σχετικές διαταξεις περί δημόσιων υπολόγων του παρόντος νόμου.

 


Αρθρο: 106
Ημ/νία: 01.05.2002
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Ταμειακές υπηρεσίες Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και τρίτων από Δ.Ο.Υ.
Λήμματα
Ταμειακές Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Δ.Ο.Υ., Είσπραξη εσόδων, Ειδικά Ταμεία
Σχόλια
Η προθεσμία της παρ. 1, που είχε παραταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 2503/1997, παρατάθηκε για ένα ακόμη έτος, ήτοι μέχρι 31.12.2000, με το άρθρο 25 παρ. 9 του ν. 2738/1999. - Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α 196/12.9.00), η προθεσμία της παρ. 1, όπως παρατάθηκε με την παρ. 11 του άρθ. 11 του ν. 2503/97 και την παρ. 9 του άρθ. 25 του Ν. 2738/99, παρατείνεται μέχρι την 31.12.2001. Η παρ. 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 παρ. 9 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ Α 102/1.5.2002).

 

Κείμενο Αρθρου
1.«Η ταμειακή υπηρεσία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που ανήκει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και διεξάγεται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες μέσω των γραφείων του που έχουν συσταθεί σε αυτές, εξακολουθεί να εκτελείται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, μέχρι την έναρξη λειτουργίας ίδιας υπηρεσίας, από κάθε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους και έως την 31.12.2003 για τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων.»
2. Από την 1η Ιανουαρίου του μεθεπόμενου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οικονομικού έτους, παύει η βεβαίωση και είσπραξη από τθις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες των εσόδων οργανισμών ή επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων, που έχουν ενταχθεί στο δημόσιο τομέα και τρίτων, εκτός από τα έσοδα εκείνα που θα συμβεβαιώνονται και θα εισπράττονται στο εξής με τα έσοδα του Δημοσίου και σε κωδικό αριθμό εσόδου προϋπολογισμού.
3. Τα έσοδα νομικών προσώπων και τρίτων, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες μέχρι τη λήξη της κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας, παραμένουν σ' αυτές μέχρι την οριστική είσπραξη.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να ανατεθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες η είσπραξη των εσόδων των ειδικών δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και των Ειδικών Ταμείων, των οποίων οι προϋπολογισμοί συνδημοσιεύονται με τον Κρατικό Προϋπολογισμό και εφόσον η είσπραξη των εσόδων τους δεν είναι δυνατή με δικά τους όργανα, καθώς και η είσπραξη εσόδων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου και τρίτων. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται και το ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και τρίτων στη δαπάνη για την είσπραξη των εσόδων που εισπράττονται για λογαριασμό τους.

 


Αρθρο: 107
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή αξιώσεων που γεννήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
Λήμματα
Παραγραφή εκκρεμών αξιώσεων, Συνέπειες παραγραφής, Αναστολή, διακοπή παραγραφής

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου περί παραγραφής εφαρμόζονται επί απαιτήσεων που γεννώνται μετά την έναρξη της ισχύος του. Οσον αφορά όμως την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, εάν τα επαγόμενα την αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν συντελεσθεί μετά την ισχύ αυτού.
2. Οι διατάξεις του παρόντος περί των συνεπειών της συμπληρωθείσας παραγραφής ισχύουν και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο συμπληρώσεως της παραγραφής.

 


Αρθρο: 108
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)
 
Τίτλος Αρθρου
Υπόλοιπα λογαριασμών εκτός Προϋπολογισμού
Λήμματα
Υπόλοιπα λογαριασμών εκτός Προϋπολογισμού, Συμψηφιστικές εγγραφές, Αρμοδιότητα Υπ. Οικονομικών

 

Κείμενο Αρθρου
Τα υφιστάμενα υπόλοιπα των εκτός Προϋπολογισμού λογαριασμών κατά την 31η Δεκεμβρίου 1995 και οι συμψηφιστικές εγγραφές που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωσή τους καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

 


Αρθρο: 109
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)
 
Τίτλος Αρθρου
Πληροφορική
Λήμματα
Πληροφορική, Μηχανογραφική Παρακολούθηση δημοσίου χρέους, εγγυήσεων, λογαριασμών, προκαταβολών, τήρηση στοιχείων

 

Κείμενο Αρθρου
1 Επιτρέπεται η χρήση μηχανογραφικών μέσων και συστημάτων πληροφορικής, βάσει ειδικών κατά περίπτωση προγραμμάτων, για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, την παρακολούθηση του δημόσιου χρεους, των εγγυήσεων του Δημοσίου, των λογαριασμών, των παγίων και λοιπών προκαταβολών, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εγκρίνεται η κατάρτιση των προγραμμάτων της προηγούμενης παραγράφου και καθορίζεται ο τρόπος ανάπτυξης αυτών, τα όρια προσπελάσεως των εμπλεκομένων σ' αυτά υπηρεσιών, οι ασφαλιστικές δικλείδες, ο τρόπος τήρησης των αναγκαίων στοιχείων και λογιστικών βιβλίων και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.

 


Αρθρο: 110
Ημ/νία: 17.08.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης
Σχόλια
Tο παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3871/2010 ΦΕΚ Α 141/17.8.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
« 1. Με το Λογιστικό Σχέδιο της Γενικής Κυβέρνησης επιδιώκεται ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγών της Γενικής Κυβέρνησης με ομοιόμορφο τρόπο, η αληθής και ορθή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης και της περιουσιακής διάρθρωσης της Γενικής Κυβέρνησης, η ορθή εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της, η διευκόλυνση των συναλλασσομένων με αυτή, η άντληση αξιόπιστων πληροφοριών κάθε φύσης για αξιοποίηση, τόσο από τις διάφορες υπηρεσίες όσο και από τους διεθνείς οργανισμούς, η απλούστευση και διευκόλυνση των κάθε μορφής ελέγχων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η σύνδεση αυτού με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο του ιδιωτικού τομέα.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται οι βασικές αρχές του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης και το περιεχόμενό του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται, μέσα στα πλαίσια του Γενικού Λογιστικού Σχεδιασμού της Γενικής Κυβέρνησης, οι επί μέρους λογαριασμοί, τα τηρούμενα βιβλία και ο τρόπος τήρησης αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου εξακολουθεί να ισχύει η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, στη σύνταξη του Ισολογισμού, του Απολογισμού, των οικονομικών καταστάσεων και στο σχεδιασμό γενικά της λογιστικής της Γενικής Κυβέρνησης, που καταρτίσθηκε με: α) το π.δ. 80/1997 (ΦΕΚ 68 Α') «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως ισχύει, για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, β) το π.δ. 205/1998 (ΦΕΚ 163 Α') «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως ισχύει, για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, γ) το π.δ. 146/2003 (ΦΕΚ 122 Α') «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας» και το ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α') σχετικά με την «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, για τα δημόσια νοσοκομεία, δ) το π.δ. 315/1999 (ΦΕΚ 302 Α') « Περί του ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού)», όπως ισχύει, για τους Δήμους και τις Κοινότητες.»

 


Αρθρο: 111
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου
Λήμματα
Περιουσιακά στοιχεία Δημοσίου, Ασφάλιση, Κατ' εξαίρεση ασφάλιση κινητών και ακινήτων εξωτερικού, Μη ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων εσωτερικού

 

Κείμενο Αρθρου
Το Δημόσιο δεν ασφαλίζει την κινητή και ακίνητη περιουσία του σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ασφάλιση μόνο των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του που βρίσκονται στο εξωτερικό.

 


Αρθρο: 112
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή κειμένων διατάξεων
Λήμματα
Εφαρμογή κειμένων διατάξεων, Διαδικασία τροποποίησης, ΑΘΩΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, Εξαίρεση από τις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού

 

Κείμενο Αρθρου
1. Μέχρι να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα ή οι κανονιστικές αποφάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα σχετικά θέματα εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις ισχύουσες κατά την έναρξη της ισχύος αυτού όμοιες πράξεις.
2. Εξαιρέσεις από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή τροποποίηση οποιωνδήποτε διατάξεων αυτού επιτρέπονται μόνο με ειδική αιτιολόγηση και τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών στην πρόταση του νόμου.
3. Οι Μονές του Αγίου Ορους, διεπόμενες από ειδικό νομικό καθεστώς, δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 


Αρθρο: 113
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
 
Τίτλος Αρθρου
Καταργούμενες διατάξεις
Λήμματα
Κατάργηση ν.δ. 321/1969, Εξαιρέσεις: δημόσια έργα, στρατιωτικά έργα, έργα οχύρωσης, κρατικές προμήθειες, δαπάνες και προμήθειες ενόπλων δυνάμεων, δημόσιες επενδύσεις

 

Κείμενο Αρθρου
Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται το ν.δ. 321/1969, όπως έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, καθώς και κάθε διάταξη που αντιτίθεται στον παρόντα νόμο ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται απ' αυτόν. Εξαιρούνται οι διατάξεις που αναφέρονται στην εκτέλεση δημόσιων έργων, περιλαμβανομένων και των στρατιωτικών έργων και έργων οχυρώσεως της χώρας στη διενέργεια κρατικών προμηθειών κατά τα σημεία που δεν τροποποιούνται δια του παρόντος, στις δαπάνες και προμήθειες των ενόπλων δυναμεων καθώς και στις δημόσιες επενδύσεις.

 


Αρθρο: 114
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
 
Τίτλος Αρθρου
Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου
Σχόλια
Εναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου από 9.11.1995. Για κληρονομίες επαχθείσες από 2.10.1995 η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία αυτή. Με την Υ.Α 1135844/782/Β0013 (ΦΕΚ Β 20, 21.1.1998) ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ τα αφορολόγητα ποσά για αγορες ακινήτων, ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ και ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ πουθα γίνουν από 1.1.1998, λόγω αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, από άγαμο σε 17.250.000, από έγγαμο σε 27.600.000 δρχ. με προσαύξηση του αφορολόγητου ορίου 5.750.000 δρχ για κάθε παιδί ενω για αγορά οικοπέδου απο άγαμο μέχρι 8.050.000, έγγαμο 14.950.000. συν 1.955.000 δρχ. για κάθε παιδι.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του ν.δ/τος 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α'), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται.
4. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου του ν.
1329/1983 (ΦΕΚ 25 Α') αντικαθίστανται.
5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α), όπως ισχύει, αντικαθίσταται.
6. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν.
1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίστανται.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 9.11.1995. Για τις υποθέσεις κληρονομιών των οποίων η επαγωγή επήλθε από 2ας Οκτωβρίου 1995, η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία αυτή.

 


Αρθρο: 115
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων
Σχόλια
Εναρξη ισχύος παρόντος άρθρου από 1.1.1996.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α'), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 1996 και επομένων.
3. Τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών Δ Χ. αυτοκινήτων αυξάνονται από δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) δραχμές σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές.
4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από 1.1.1996.

 


Αρθρο: 116
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
 
Τίτλος Αρθρου
Παράταση προθεσμίας
Λήμματα
Παράταση προθεσμίας έκδοσης κοινής Υπουργικής Απόφασης, άρθρου 5 παρ. 5 ν. 2161/1993

 

Κείμενο Αρθρου
Η προθεσμία για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν.
2161/1993, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν 225611994, παρατείνεται μέχρι 31.12.1996.

 


Αρθρο: 117
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
 
Τίτλος Αρθρου
Καταβολή ειδικού φόρου διαφημίσεων και αγγελιοσήμου
Σχόλια
Μετάθεση ισχύος διατάξεων άρθρου 12 παρ. 12 ν. 2328/1995 Ιαν. 1.1.1996.

 

Κείμενο Αρθρου
1 Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α') αντικαθίσταται.
2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 αντικαθίσταται.

 


Αρθρο: 118
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
 
Τίτλος Αρθρου
Ελεγχος δαπανών Νομορχιακής Αυτοδιοίκησης

 

Κείμενο Αρθρου
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται από το χρόνο ισχύος του.

 


Αρθρο: 119
Ημ/νία: 01.01.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996
 
Τίτλος Αρθρου
Εναρξη ισχύος
Λήμματα
Εναρξη ισχύος (1.1.1996)

 

Κείμενο Αρθρου
Ο νόμος αυτός αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1996, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.