Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Έτος: 1973

ΦΕΚ: Α 261 19731003

Τέθηκε σε ισχύ: 03.04.1974

Ημ.Υπογραφής: 29.09.1973

 

Θέματα
Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

Σχόλια
Ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου κυρώθηκε με το ΝΔ 187/1973 (ΦΕΚ Α' 261). - Συμφωνα με την παρ. 7 του αρθρου 43 του ν. 3153/2003 (Α 153/19.6.2003), οι διατάξεις του παροντος κωδικα και των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του νομου που τον κυρωνει και που αφορούν σε επιβατηγά πλοία ίδιας χωρητικότητας, ισχύουν και για το υποβρύχιο σκάφος. Σχετικη και η διαταξη της παρ. 12 του ανωτερω αρθρου σχετικα με τις κυρωσεις που επιβαλλονται στους παραβατες του εν λογω αρθρου. ==================== - Σχετικά με τον παρόντα κώδικα, βλ. και την παρ. 1 του άρθρου 9 (: κυρώσεις ή πειθαρχικά μέτρα) του πδ 89/2005 (Α΄ 127.31.5.2005).ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝΑρθρο: 1

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Εισαγωγικαί διατάξεις

Τα της ναυτιλίας διέπονται, εξ απόψεως Δημοσίου Δικαίου, υπό των διατάξεων του παρόντος Κώδικος και των ειδικών περί αυτής νόμων.Αρθρο: 2

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Σχόλια
Εχουν εκδοθεί τα ΠΔ 852/1976 (ΦΕΚ Α' 76),, ΠΔ 912/1980 (ΦΕΚ Α' 226), ΠΔ 364/1988 (ΦΕΚ Α' 159), ΠΔ 435/1989 (ΦΕΚ Α' 188), ΠΔ 103/1993 (ΦΕΚ Α' 47), ΠΔ 89/1994 (ΦΕΚ Α' 67) και ΠΔ 284/1994 (ΦΕΚ Α 148), Π.Δ. 365/1992 (ΦΕΚ Α' 184/27.11.1992). Κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εκδόθηκε το ΠΔ 115/1995 (Α' 72/14.4.1995) περί καθορισμού τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπου είσπραξης και διαχείρισης αυτών. -Εκδόθηκε το Π.Δ. 210/1996 (ΦΕΚ Α 165) σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης ναυτικών.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οπου του παρόντος Κώδικος αναφέρεται ο Υπουργός ή Υπουργείον, νοείται ο Υπουργός ή το Υπουργείον Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΠΝΜΕ), όπου δε προβλέπεται η έκδοσις Π.Δ/των ή αποφάσεων, ταύτα εκδίδονται προτάσει του Υπουργού Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΠΝΜΕ), εκτός αν άλλως ορίζεται.

2. Επί θεμάτων αρμοδιότητος Ναυτικής Εργασίας τα σχετικά Π.Δ/τα και αποφάσεις εκδίδονται προτάσει του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΥΠΕΘΟ) και του Υπουργού Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών.Αρθρο: 3

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εννοια του πλοίου

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Πλοία και βοηθητικά ναυπηγήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Ορισμοί

1. Πλοίον, κατά την έννοιαν του παρόντος Κώδικος, είναι παν σκάφος, προωρισμένον όπως μετακινήται επί του ύδατος προς μεταφοράν προσώπων ή πραγμάτων, ρυμούλκησιν, επιθαλάσσιον αρωγήν, αλιείαν, αναψυχήν, επιστημονικάς ερεύνας ή άλλον σκοπόν.

2. Τα πλοία, αναλόγως του μέσου κινήσεως, του ειδικού προορισμού των, της εκτάσεως πλόων ή άλλων κριτηρίων, διακρίνονται εις κατηγορίας κατά τα δια Π.Δ/τος οριζόμενα.Αρθρο: 4

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΛΩΤΑ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εννοια του βοηθητικού ναυπηγήματος

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Βοηθητικόν ναυπήγημα είναι παν πλωτόν κατασκεύασμα ανεξαρτήτως χωρητικότητος προωρισμένον να χρησιμοποιήται εν σταθερά παραμονή συνήθως εντός των λιμένων ή όρμων, δια σκοπούς βοηθητικούς της ναυτιλίας (πλωταί δεξαμεναί, πλωτοί γερανοί, βυθοκόροι, πλωταί αποβάθραι, φαρόπλοια, κλπ).

2. Τα βοηθητικά ναυπηγήματα, αναλόγως του ειδικού προορισμού των ή άλλων κριτηρίων, διακρίνονται εις κατηγορίας κατά τα δια Π.Δ/τος οριζόμενα.Αρθρο: 5

Ημ/νία: 27.01.2000

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
"Οροι αναγνωρίσεως πλοίων ως ελληνικών

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

Σχόλια
Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε από το άρθρο μόνο του ΠΔ 11/2000 (ΦΕΚ Α' 11).- Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), από την απαγόρευση της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου, εξαιρείται η απόκτηση μετοχών αιτία θανάτου, λόγω γονικής παροχής ή αναγκαστικής εκτέλεσης. Επίσης εξαιρείται η σύσταση ενεχύρου επί μετοχών Ν.Ε.Π.Α. για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων. Οι εξαιρέσεις της παραγράφου αυτής δεν θίγουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες έχουν σε κάθε περίπτωση εφαρμογή επί των πλοίων της εταιρείας.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αναγνωρίζονται ως ελληνικά τα πλοία που ανήκουν σε ποσοστό που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοστά σε έλληνες υπηκόους ή σε ελληνικά νομικά πρόσωπα ή σε υπηκόους των λοιπών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή σε Εταιρείες των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης που αναφέρονται στο άρθρο 48 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μετά από αίτηση των πλοιοκτητών τους, η οποία συνοδεύεται από το σχετικό τίτλο κτήσης κυριότητας.

2. Προκειμένου περί εταιρειών των λοιπών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την αναγνώριση του εμπορικού πλοίου ως ελληνικού απαιτείται η εγκατάστασή τους κατά την έννοια του άρθρου 43 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα των λοιπών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης η απαίτηση εγκατάστασης πρέπει να εκπληρωθεί μέχρι τη στιγμή της νηολόγησης του πλοίου. Στο πλαίσιο αυτό η διαχείριση του πλοίου απαιτείται να ασκείται από την Ελλάδα. Ο οριζόμενος κατά τη νηολόγηση του πλοίου εκπρόσωπος ή εγγυητής καθώς επίσης το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, το οποίο ασκεί τη διαχείριση, θα είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα.

3. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους υπηκόους ή τις εταιρείες των Κρατών - Μελών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).,

4. Εάν το έγγραφο μεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου καταρτίστηκε στην αλλοδαπή, για την καταχώρησή του στο Νηολόγιο απαιτείται θεώρηση από Προξενική Αρχή ή Επισημείωση (APOSTILLE) σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης του 1961.

5. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού, καθορίζονται τα σχετικά με την αναγνώριση Ελληνικών πλοίων ως επιβατηγών."Αρθρο: 6

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Νηολόγησις

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αναγνώρισις πλοίου ως ελληνικού συντελείται δια της εγγραφής αυτού εις νηολόγιον, τηρούμενον υπό Λιμενικής Αρχής εν τη ημεδαπή ή τοιαύτης εν τη αλλοδαπή οριζομένης δια Π. Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Εξωτερικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται, αι σχετικαί διατάξεις του Κώδικος του Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.

2. Τα εγγραφόμενα εις τα νηολόγια των εν τη αλλοδαπή Λιμενικών Αρχών πλοία, δέον όπως εντός προθεσμίας ενός έτους μετανηολογηθούν εις τα νηολόγια εσωτερικού.

3. Το όνομα του πλοίου ορίζεται υπό του πλοιοκτήτου.Αρθρο: 7

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγγραφον εθνικότητος

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Υπό της αναγνωρισάσης το πλοίον Αρχής εκδίδεται έγγραφον εθνικότητος περιλαμβάνον τα κύρια χαρακτηριστικά εξειδικεύσεως του πλοίου (όνομα, χωρητικότης, αριθμός και λιμήν νηολογήσεως κλπ.), στοιχεία πλοιοκτήτου ως και άλλα στοιχεία δια Π. Διατάγματος οριζόμενα, αναγόμενα εις την τεχνικήν περιγραφήν του πλοίου. 2. Το έγγραφον εθνικότητος φυλάσσεται πάντοτε επί του πλοίου.Αρθρο: 8

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξωτερικά γνωρίσματα του πλοίου

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Το αναγνωρισθέν ως ελληνικόν πλοίον φέρει υποχρεωτικώς αναγεγραμμένα επί της εξωτερικής επιφανείας του το όνομα και τον λιμένα νηολογήσεως κατά τα δια υπουργικών αποφάσεων οριζόμενα.Αρθρο: 9

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Προσωρινόν έγγραφον εθνικότητος

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επιτρέπεται η υπό Λιμενικών ή Προξενικών Αρχών έκδοσις προσωρινού εγγράφου εθνικότητος εις πλοία, δια τα οποία υφίστανται μεν όροι αναγνωρίσεως αυτών ως ελληνικών, δεν καθίσταται όμως αύτη αμέσως εφικτή.

2. Η διάρκεια της ισχύος του προσωρινού εγγράφου εθνικότητος ορίζεται εν αυτώ, δεν δύναται δε να είναι ανωτέρα των έξ μηνών.

3. Η χορηγήσασα το προσωρινόν έγγραφον αρχή διαβιβάζει αμελλητί τον οικείον φάκελλον εις την Ελληνικήν λιμενικήν αρχήν ένθα θα νηολογηθή το πλοίον.

4. Η έκδοσις προσωρινού εγγράφου εθνικότητος ανακοινούται αμέσως εις το Υπουργείον, δυνάμενον, εάν συντρέχουν αποχρώντες λόγοι, να συντάμνη ή παρατείνη την διάρκειαν της ισχύος αυτού.Αρθρο: 10

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΗΜΑΙΑ ΠΛΟΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Σημαία

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Μόνον πλοία εγγεγραμμένα εις το ελληνικόν νηολόγιον ή εις α

εχορηγήθησαν προσωρινά ναυτιλιακά έγγραφα εν ισχύϊ, φέρουν την ελληνικήν σημαίαν.Αρθρο: 11

Ημ/νία: 31.12.2003

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΗΜΑΙΑ ΠΛΟΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα πλοίων υπό ελληνικήν σημαίαν

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

Σχόλια
Το εντός (...)εδαφ. α της παρ. 1 καταργήθηκε με το άρθρο τέταρτο ΠΔ 344/2003 (ΦΕΚ Α 314).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αποκλειστικά δικαιώματα των υπό ελληνικήν σημαίαν πλοίων είναι: (α) η μεταξύ ελληνικών λιμένων μεταφορά προσώπων και πραγμάτων (ακτοπλοΐα) κατα τα εν τω κεφαλαίω «περί ακτοπλοΐας» οριζόμενα).

β) Εντός ή μεταξύ των ελληνικών χωρικών υδάτων:

αα) πάσης φύσεως ρυμουλκικαί εργασίαι κατά τα ειδικώτερον εν τω άρθρω 188 οριζόμενα,

ββ) παροχή επιθαλασσίου αρωγής ως και η διεξαγωγή ναυαγοσωστικών εργασιών κατά τα εν τω άρθρω 189 οριζόμενα,

γγ) αλιεία ως και πάσα άλλη εργασία.

2. Περί των ανωτέρω εν περίπτ. β’ θεμάτων εφαρμόζονται και αι εκάστοτε ισχύουσαι ειδικαί διατάξεις.Αρθρο: 12

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταβολή στοιχείων νηολογήσεως

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΗΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μεταβολή ονόματος πλοίου ή μετανηολόγησις πλοίου από λιμένος εις λιμένα επιτρέπεται κατά τα δια Π. Διατάγματος οριζόμενα.

2. Μεταβολαί των κατά το άρθρον 6 εγγεγραμμένων εν τω νηολογίω στοιχείων γνωστοποιούνται εγγράφως και αμελλητί υπό του πλοιοκτήτου προς την Λιμενικήν Αρχήν του λιμένος νηολογήσεως μετά των οικείων δικαιολογητικών, προς ενέργειαν των αναγκαίων μεταβολών.Αρθρο: 13

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αντικατάστασις εγγράφου εθνικότητος

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Νέον έγγραφον εθνικότητος εκδίδεται:

α) λόγω μεταβολής στοιχείων εκ των διαλαμβανομένων, κατά το άρθρον 7, εν τω εγγράφω εθνικότητος. Εν τη περιπτώσει ταύτη επιστρέφεται το παλαιόν εις την Λιμενικήν Αρχήν του λιμένος νηολογήσεως.

β) Λόγω απωλείας, καταστροφής ή φθοράς του προηγουμένως εκδοθέντος, βεβαιουμένης ενόρκως υπό του πλοιοκτήτου ή του πλοιάρχου ενώπιον Ειρηνοδίκου ή Συμβολαιογράφου ή Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής.

γ) Επί πάσης μεταβιβάσεως της κυριότητος του πλοίου, μερικής ή ολικής.

2. Εν περιπτώσει αντικαταστάσεως του εγγράφου εθνικότητος λόγω φθοράς ή αλλαγής πλοιοκτησίας, το αντικαθιστάμενον επιστρέφεται εις την Λιμενικήν Αρχήν του λιμένος νηολογήσεως. Εν τω νέω εγγράφω εθνικότητος μνημονεύεται η αιτία της εκδόσεως αυτού.Αρθρο: 14

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ (ΠΛΟΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Απόδειξις ιθαγενείας νέου πλοιοκτήτου

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Δια την εγγραφήν εις το οικείον νηολόγιον τίτλου μεταβιβάσεως της κυριότητος του πλοίου, εν όλω ή εν μέρει, απαιτείται και η προσκόμισις πιστοποιητικού ή άλλου αποδεικτικού περί της ελληνικής ιθαγενείας του προς ον η μετάθεσις της κυριότητος κατά τον χρόνον της εγγραφής. Η παρούσα διάταξις δεν έχει εφαρμογήν επί των προβλεπομένων υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 5 εξαιρέσεων.Αρθρο: 15

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΟΙΟΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εκποίησις ή υποθήκευσις πλοίου εις αλλοδαπούς

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΠΛΩΤΑ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΑ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ - ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εν περιπτώσει πολέμου ή επιστρατεύσεως, γενικής ή μερικής, δύναται δια Π. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου να ορισθή ότι απαιτείται προηγουμένη άδεια του Υπουργού δια την συμβατικήν εκποίησιν ή υποθήκευσιν του πλοίου εν όλω ή εν μέρει προς ωρισμένης εθνικότητος αλλοδαπούς, δι' ωρισμένην χρονικήν διάρκειαν ή δι' ωρισμένον τύπον πλοίου.

2. Προκειμένου περί επιβατηγών σιδηρών ακτοπλοϊκών πλοίων, επιβατηγών, οχηματαγωγών, ρυμουκλών και ναυαγοσωστικών, απαιτείται, οπωσδήποτε άδεια του Υπουργού δια την συμβατικήν εκποίησιν ή υποθήκευσιν αυτού εις αλλοδαπούς . Επί πλωτών ναυπηγημάτων, εν τη εννοία του Κ.Ι.Ν.Δ., απαιτείται δια την προς αλλοδαπούς συμβατικήν εκποίησιν άδεια του Υπουργού.Αρθρο: 16

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Λόγοι απωλείας εθνικότητος

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΛΟΓΟΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η ελληνική εθνικότης του πλοίου απόλλυται όταν εκλίπουν οι όροι κτήσεως αυτής, οι προβλεπόμενοι υπό του άρθρου 5.

2. Οταν η κυριότης πλοίου περιέρχεται εις αλλοδαπούς κατά πεντήκοντα ακριβώς εκατοστά εκ συμβατικής αιτίας, η μεταβίβασις της κυριότητος είναι αυτοδικαίως άκυρος κατά ποσοστόν μεν ενός εκατοστού, εάν το μεταβιβασθέν και προκαλέσαν την ισότητα των μερίδων ποσοστόν είναι μείζον του ενός εκατοστού, κατ' αυτό δε τούτο το μεταβιβασθέν και προκαλέσαν την ισότητα των μερίδων ποσοστόν, εάν τούτο είναι ίσον ή έλασσον του ενός εκατοστού.

3. Οταν η μεταβίβασις της κυριότητος εις αλλοδαπούς προέρχεται εκ μη συμβατικής αιτίας, το μεταβιβασθέν και προκαλέσαν την ισότητα μερίδιον των αλλοδαπών περιορίζεται αναλόγως, κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα. Εν τη περιπτώσει ταύτη το ποσοστόν, καθ' ο περιορίζεται, ως ανωτέρω, το μερίδιον των αλλοδαπών, προσαυξάνει την μερίδα των ημεδαπών κατά λόγον της επί της κυριότητος του πλοίου μερίδος των, επί αποζημιώσει καθοριζομένη υπό του Πρωτοδικείου Πειραιώς ή του Πρωτοδικείου του λιμένος νηολογήσεως του πλοίου.Αρθρο: 17

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Γνωστοποίησις απωλείας εθνικότητος

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η απώλεια της ελληνικής εθνικότητος πλοίου γνωστοποιείται αμελλητί, δι' εγγράφου δηλώσεως, προς την Λιμενικήν Αρχήν του λιμένος

νηολογήσεως, επισυναπτομένου εις αυτήν επισήμου αντιγράφου του τίτλου ή του εγγράφου, του πιστοποιούντος την απώλειαν.

2. Υπόχρεος προς υποβολήν της ανωτέρω δηλώσεως είναι ο Ελλην πλοιοκτήτης, εν περιπτώσει δε απωλείας της εθνικότητος, επελθούσης αιτία θανάτου, ο καθολικός αυτού διάδοχος.Αρθρο: 18

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΗΟΛΟΓΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαγραφή πλοίου εκ του νηολογίου

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ελληνικόν πλοίον διαγράφεται εκ του οικείου νηολογίου:

α) επί απωλείας της ελληνικής εθνικότητος,

β) επί απωλείας του πλοίου,

γ) επί διαλύσεως του πλοίου οπωσδήποτε επερχομένης,

δ) επί ελλείψεως ειδήσεων περί του πλοίου επί εξάμηνον από της τελευταίας πληροφορίας, εις ην περίπτωσιν πιθανολογείται σφόδρα η απώλεια αυτού.

2. Η διαγραφή ενεργείται τη αιτήσει του ενδιαφερομένου ή αυτεπαγγέλτως υπό της αρχής του λιμένος νηολογήσεως, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού, μετά σχετικήν έρευναν των επαγομένων την διαγραφήν περιστατικών.Αρθρο: 19

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΗΟΛΟΓΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ακύρωσις διαγραφής

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πλοίον, διαγραφέν εκ του νηολογίου ένεκεν απωλείας, εφ' όσον ήθελε μεταγενεστέρως ανελκυσθή, θεωρείται μη διαγραφέν, ακυρουμένης, έκτοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού, της προηγουμένης διαγραφής του.

2. Το αυτό ισχύει και προκειμένου περί πλοίου, διαγραφέντος εκ του νηολογίου εις την περίπτωσιν δ΄ της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, εφ' όσον ήθελον ληφθή ειδήσεις περί υπάρξεως αυτού.Αρθρο: 20

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΗΟΛΟΓΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Θέματα ρυθμιστέα δια Π. Διαταγμάτων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΗΟΛΟΓΙΑ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΥΠΟΘΗΚΟΛΟΓΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Δια Π. Διαταγμάτων ορίζονται:

α) αι αρμόδιοι προς αναγνώρισιν ελληνικών πλοίων Λιμενικαί Αρχαί,

β) αι διακρίσεις των νηολογίων κατά κατηγορίας πλοίων,

γ) ο τύπος των εν τοις νηολογίοις πράξεων και εγγραφών,

δ) ο τύπος του εγγράφου εθνικότητος,

ε) τα της απονομής εις πλοία διεθνών διακριτικών σημάτων,

στ) τα της μεταγραφής εκ των υφισταμένων νηολογίων και αστυνομικών βιβλίων (λεμβολόγια, βιβλία φορτηγίδων κλπ.) εις τα κατά τας διατάξεις του παρόντος καταρτισθησόμενα νηολόγια,

ζ) τα της τηρήσεως γενικών μητρώων πλοίων παρά τω Υπουργείω,

θ) αι αρμόδιαι Λιμενικαί Αρχαί εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή προς τήρησιν ναυτικών υποθηκολογίων, βιβλίων εκθέσεων και βιβλίων κατασχέσεων,

ι) ο τύπος των εν τοις ναυτικοίς υποθηκολογίοις, βιβλίοις εκθέσεων ή κατασχέσεων πράξεων και εγγραφών, ο τρόπος τηρήσεως αυτών ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια,

ια) αι αρμόδιαι αρχαί δια την εποπτείαν, έλεγχον και επιθεώρησιν της κανονικής τηρήσεως των νηολογίων και ναυτικών υποθηκολογίων.Αρθρο: 21

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Σκάφη υποκείμενα εις καταμέτρησιν

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σχόλια
Σύμφωνα με το άρθρο τρίτο Ν. 1373/1983 (ΦΕΚ Α' 92), οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ καταργούνται σε όσα σημεία τους δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης 23.06.1969 για την καταμέτρηση χωρητικότητας πλοίων.

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Καταμέτρησις χωρητικότητος

1. Της εγγραφής πλοίου ή βοηθητικού ναυπηγήματος εις το νηολόγιον ή το βιβλίον φορτηγίδων, αντιστοίχως, προηγείται καταμέτρησις της χωρητικότητος αυτού.

2. Χωρητικότης είναι ο όγκος των χώρων του πλοίου ή του βοηθητικού ναυπηγήματος. Τα των διακρίσεων και της καταμετρήσεως αυτών ορίζονται δια Π. Διατάγματος.Αρθρο: 22

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Χωρητικότης πλοίων μετά δύο ή περισσοτέρων καταστρωμάτων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Πλοία μετά δύο ή περισσοτέρων πλήρων καταστρωμάτων, δύνανται να έχουν δύο ζεύγη χωρητικοτήτων κατά τα ειδικώτερον δια Π.Διατάγματος οριζόμενα.Αρθρο: 23

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις εφοπλιστού, πλοιάρχου και πράκτορος

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εφοπλιστής, ο πλοίαρχος και ο πράκτωρ του υπό καταμέτρησιν ή ανακαταμέτρησιν πλοίου, οφείλουν να θέσουν τούτο εις την διάθεσιν της αρμοδίας αρχής δια τον απαραίτητον προς καταμέτρησιν ή ανακαταμέτρησιν χρόνον και εις κατάστασιν επιτρέπουσαν ταύτην, να παράσχουν απάσας τας απαιτουμένας σχετικάς ευκολίας και να υποβάλλουν εις την αρμοδίαν Αρχήν τα κατά την κρίσιν της αναγκαία προς τούτο σχέδια, σκαριφήματα, προδιαγραφάς και έτερα στοιχεία.Αρθρο: 24

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμόδιαι Αρχαί

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ, ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Σχόλια
Εχει εκδοθεί το ΠΔ 912/1980 (ΦΕΚ Α' 226). Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου δέκατου Ν. 1757/1988 (ΦΕΚ Α' 37).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αρμόδιοι Αρχαί προς καταμέτρησιν ή ανακαταμέτρησιν της χωρητικότητος είναι η Επιθεώρησις Εμπορικών Πλοίων ή αι Λιμενικαί Αρχαί, κατά τα ειδικώτερον δια Π. Διατάγματος οριζόμενα.

«2. Με Προεδρικό Διάταγμα μπορεί να ανατεθεί η έκδοση πιστοποιητικών καταμέτρησης ή ανακαταμέτρησης στις Λιμενικές Αρχές εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και στους ελληνικούς νηογνώμονες».Αρθρο: 25

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
«Ανάθεση σε νηογνώμονες και φυσικά πρόσωπα»

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Σχόλια
Ο τίτλος του παρόντος άρθρου και η παρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 άρθρου δέκατου Ν. 1757/1988 (ΦΕΚ Α' 37). Κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εκδόθηκε το ΠΔ 233/1995 (Α' 134/22.6.1995) περί τροποποιήσεως του ΠΔ 542/1984 (Α' 201), σχετικού με εξουσιοδότηση οργάνων για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των Ελληνικών πλοίων κλπ.

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Με Προεδρικό Διάταγμα επιτρέπεται να εξουσιοδοτούνται ελληνικοί ή και ξένοι νηογνώμονες καθώς και Ελληνες διπλωματούχοι

ναυπηγοί-μηχανικοί για την διενέργεια, με δαπάνες του εφοπλιστή, της καταμέτρησης ή ανακαταμέτρησης της χωρητικότητας.

Με Προεδρικό Διάταγμα επιτρέπεται επίσης να εξουσιοδοτουνται Ελληνες ναυπηγοί απόφοιτοι ανωτέρων σχολών για την διενέργεια, με δαπάνες του εφοπλιστή, της καταμέτρησης ή ανακαταμέτρησης της χωρητικότητας πλοίων ορισμένων κατηγοριών ή μεγέθους σύμφωνα με όσα ειδικώτερα ορίζονται στο διάταγμα αυτό.»

2. Εις την περίπτωσιν της προηγουμένης παραγράφου, μερίμνη και ευθύνη του εφοπλιστού, υποβάλλονται εις την Επιθεώρησιν εμπορικών πλοίων τα απαραίτητα προς έκδοσιν του πιστοποιητικού καταμετρήσεως ή

ανακαταμετρήσεως στοιχεία, κατά τα ειδικώτερον δια Π. Διατάγματος οριζόμενα.Αρθρο: 26

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκδοσις πιστοποιητικού

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μεθ' εκάστην καταμέτρησιν ή ανακαταμέτρησιν της χωρητικότητος πλοίου ή βοηθητικού ναυπηγήματος, εκδίδεται υπό της αρμοδίας αρχής το οικείον πιστοποιητικόν.

2. Ο τύπος και ο αριθμός αντιτύπων του πιστοποιητικού τούτου ως και πάσα σχετική λεπτομέρεια ορίζονται δια Π. Διατάγματος.Αρθρο: 27

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκδοσις πιστοποιητικού βάσει αντιστοίχου αλλοδαπού

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πλοία υψούντα την Ελληνικήν σημαίαν και φέροντα πιστοποιητικόν καταμετρήσεως συντεταγμένον υπό αλλοδαπής αρμοδίας Κρατικής Αρχής ή υπό Νηογνώμονος κατ' εξουσιοδότησιν της αρχής ταύτης, επί τη βάσει κανονισμών καταμετρήσεως ομοίων προς τους Ελληνικούς, δεν υποβάλλονται εις νέαν καταμέτρησιν επί τη εγγραφή των εις τα ελληνικά νηολόγια, εφ' όσον από της τελευταίας καταμετρήσεώς των δεν ενεργήθησαν μετασκευαί και επισκευαί αλλοιούσαι την χωρητικότητά των, περί της διενεργείας των οποίων ο εφοπλιστής υποχρεούται, καλούμενος υπό της αρμοδίας αρχής, να υποβάλη υπεύθυνον δήλωσιν.

2. Εν τη περιπτώσει της προηγουμένης παραγράφου το πιστοποιητικόν καταμετρήσεως εκδίδεται υπό της αρμοδίας κατά το άρθρον 24 του παρόντος αρχής επί τη βάσει των σχετικών στοιχείων του αντιστοίχου αλλοδαπού πιστοποιητικού, γιγνομένης περί τούτου μνείας επί του εκδιδομένου πιστοποιητικού.

3. Κατά την κρίσιν της αρμοδίας ως άνω Αρχής επιτρέπεται η κατά τας προηγουμένας παραγράφους έκδοσις πιστοποιητικού καταμετρήσεως επί τη βάσει αντιστοίχου αλλοδαπού πιστοποιητικού και εάν τούτο δεν είναι συντεταγμένον κατόπιν ομοίας προς τους ελληνικούς κανονισμούς καταμετρήσεως, εφ' όσον εν αυτώ ή και εις έτερα συμπληρωματικά στοιχεία υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα δια τον καθορισμόν της χωρητικότητος του πλοίου κατά τους ελληνικούς κανονισμούς καταμετρήσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη η αρμοδία αρχή ενεργεί έλεγχον των ως άνω στοιχείων, επαληθεύουσα εν ανάγκη ταύτα δι΄ επιτοπίου καταμετρήσεως τμημάτων του πλοίου.Αρθρο: 28

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αμοιβαία αναγνώρισις πιστοποιητικών

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δια Π. Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει των επί των Εξωτερικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργών, επιτρέπεται όπως κυρούνται δηλώσεις ή συμφωνίαι συναπτόμεναι μεταξύ της Ελλάδος και οιουδήποτε άλλου Κράτους και αφορώσαι εις την αμοιβαίαν αναγνώρισιν των υπό των αρμοδίων Αρχών εκατέρου Κράτους εκδιδομένων πιστοποιητικών καταμετρήσεως της χωρητικότητος των πλοίων των φερόντων την σημαίαν αυτών.Αρθρο: 29

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανακαταμέτρησις

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΑΝΑΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι περιπτώσεις καθ΄ ας ενεργείται ανακαταμέτρησις της χωρητικότητος πλοίου ή βοηθητικού ναυπηγήματος , ως και πάσα σχετική περί

ανακαταμετρήσεως λεπτομέρεια ορίζονται δια Π. Διατάγματος.Αρθρο: 30

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ρύθμισις ετέρων θεμάτων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Σχόλια
Εχει εκδοθεί το ΠΔ 912/1980 (ΦΕΚ Α' 226). Η περίπτ. δ προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρου δέκατου Ν. 1757/1988 (ΦΕΚ Α' 37).

 

Κείμενο Αρθρου

Δια Π. Διαταγμάτων θέλουν ρυθμισθή:

α) Τα της επιβολής κυρώσεων συνιστωμένων εις διοικητικάς ποινάς και μέτρα επί παραλείψεων ενεργείας καταμετρήσεως ή ανακαταμετρήσεως ή ετέρων υποχρεώσεων επιβαλλομένων υπό των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,

β) τα τέλη, τα οποία είναι δυνατόν να επιβληθούν επί τη καταμετρήσει ή ανακαταμετρήσει της χωρητικότητος και τη εκδόσει σχετικών

πιστοποιητικών,

γ) τα της καταμετρήσεως Ελληνικών πλοίων επί τη βάσει ειδικών κανονισμών (διωρύγων Σουέζ, Παναμά κλπ.),

"δ) θέματα σχετικά με την καταμέτρηση και ανακαταμέτρηση πλοίων που δεν υπάγονται στη Διεθνή Σύμβαση για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων."Αρθρο: 31

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ικανότης πλοίου προς ασφαλή πλουν

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

Ασφάλεια πλοίων

Πλοίον Ελληνικόν, δεν δύναται να χρησιμοποιηθή προς εκπλήρωσιν του προορισμού του, εάν δεν διαπιστωθή, ότι είναι ικανόν προς ναυσιπλοΐαν και εφωδιασμένον δια των οικείων πιστοποιητικών ασφαλείας.Αρθρο: 32

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Γενική επιθεώρησις πλοίων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Σχόλια
Εχουν εκδοθεί τα ΠΔ 364/1988 (ΦΕΚ Α' 159) και ΠΔ 103/1993 (ΦΕΚ Α' 47).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Προς διαπίστωσιν της κατά το προηγούμενον άρθρον απαιτουμένης ικανότητος ενεργείται γενική επιθεώρησις από των κάτωθι απόψεων:

α) Ναυπηγικής

β) Μηχανολογικής

γ) Ηλεκτρολογικής

δ) Ναυτιλιακής

ε) Τηλεπικοινωνιακής

στ) Υγειονομικής και

ζ) Εν γένει ασφαλείας πλοίου και επιβαινόντων.

2. Δια κανονισμών τιθεμένων δια Π. Διαταγμάτων, εκδιδομένων δε προτάσει του Υπουργού, μετά γνώμη του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού,

καθορίζονται εν λεπτομερεία τα των εν τη προηγουμένη παραγράφω επιθεωρήσεων, τηρουμένων κατά την έκδοσιν αυτών και των διατάξεων της εκάστοτε ισχυούσης διεθνούς συμβάσεως «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση».Αρθρο: 33

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Χρόνος επιθεωρήσεων και διάρκεια πιστοποιητικών

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Σχόλια
Η παρ. 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 άρθρου ενδέκατου Ν. 1757/1988 (ΦΕΚ Α' 37). Εχει εκδοθεί το ΠΔ 356/1988 (ΦΕΚ Α' 159).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η Γενική επιθεώρησις παντός πλοίου ως και η έκδοσις των οικείων πιστοποιητικών ασφαλείας επαναλαμβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, οριζόμενα δι' εκάστην κατηγορίαν πλοίων δια Π. Διατάγματος. Ομοίως δια Π. Διατάγματος ορίζονται τα της εκδόσεως, ισχύος, περιεχομένου και παρατάσεως εις εξαιρετικάς περιπτώσεις των πιστοποιητικών ασφαλείας. Ειδικώτερον δια τα επιβατηγά πλοία το πιστοποιητικόν ασφαλείας χορηγείται μετά την αναγνώρισιν αυτών ως επιβατηγών.

2. Πλοία υπαγόμενα εις τας διατάξεις της εκάστοτε ισχυούσης Διεθνούς Συμβάσεως περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, επιθεωρούνται κατά τας εν τη αυτή οριζομένας περιόδους. Μετά πάσαν επιθεώρησιν τούτων εκδίδονται τα οικεία πιστοποιητικά ασφαλείας.

"3. Αρμόδια για την έκδοση και παράταση των πιστοποιητικών που προβλέπονται απο το άρθρο αυτό είναι η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων με τα κεντρικά ή τα κατά τόπους όργανα της σύμφωνα με όσα ορίζονται με προεδρικό διάταγμα".Αρθρο: 34

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτακτοι επιθεωρήσεις

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πλοίον υποστάν βλάβην εις το σκάφος, τας μηχανάς, τους λέβητας, τας βοηθητικάς μηχανάς και τον εξαρτισμόν ή εμφανίσαν ελάττωμα επηρεάζον την ικανότητα αυτού προς ναυσιπλοΐαν υποβάλλεται εις έκτακτον επιθεώρησιν.

2. Πλοίον υποστάν μετασκευάς ή σοβαράς επισκευάς ωσαύτως υποβάλλεται εις έκτακτον επιθεώρησιν.

3. Τα των λεπτομερειών των εκτάκτων επιθεωρήσεων ρυθμίζονται δια Π. Διατάγματος.Αρθρο: 35

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Επιθεώρησις Εμπορικών Πλοίων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Σχόλια
Κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 του παρόντος άρθρου εκδόθηκε το ΠΔ 115/1995 (Α' 72/14.4.1995) περί καθορισμού τελών υπέρ Λογαριασμού Επιχειρήσεων κλπ.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι επιθεωρήσεις ενεργούνται υπό της Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων δια των κεντρικών ή των κατά τόπους οργάνων αυτής κατά τα ειδικώτερον δια Π. Διατάγματος οριζόμενα.

2. Ο Υπουργός δύναται κατά την κρίσιν του να παραπέμπη εις τεχνικήν επιτροπήν θέματα αμφισβητήσεων τεχνικής φύσεως, περί την εφαρμογήν των εις εκτέλεσιν του παρόντος κεφαλαίου εκδιδομένων κανονισμών, μετά γνώμην δε ταύτης αποφαίνεται σχετικώς.

3. Δια Π.Διατάγματος ορίζονται τα της συνθέσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας της τεχνικής επιτροπής ως και αι σχετικαί λεπτομέρειαι, δια κοινής δε αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών τα της αποζημιώσεως των μελών της.Αρθρο: 36

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες Επιθεωρήσεως εμπορικών πλοίων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Σχόλια
Εχουν εκδοθεί τα ΠΔ 364/1988 (ΦΕΚ Α' 159) και ΠΔ 103/1993 (ΦΕΚ Α' 47).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η Επιθεώρησις Εμπορικών Πλοίων, τελούσα υπό τον έλεγχον του Υπουργού, είναι αρμοδία:

α) δια τον έλεγχον της συντάξεως και υπογραφής σχεδίων, μελετών προδιαγραφών και επιβλέψεων των εν Ελλάδι ενεργουμένων ναυπηγήσεων, μετασκευών και επισκευών πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων, κατασκευών και επισκευών μηχανών, λεβήτων ως και εν γένει ειδών εξοπλισμού των και την έγκρισιν και παρακολούθησιν της εκτελέσεως αυτών,

β) δια τον έλεγχον της καταλληλότητος των επιβατηγών πλοίων και τον καθορισμόν του μεγίστου επιτρεπομένου κατά θέσεις, αριθμούς επιβατών αυτών αναλόγως των ταξιδίων, της εποχής του έτους και των λοιπών ειδικών συνθηκών, και

γ) δια παν εν γένει θέμα, αναφερόμενον εις την ασφάλειαν του πλοίου.

2. Δια κανονισμών τιθεμένων δια Π.Δ/τος προτάσει του Υπουργού μετά γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού, ρυθμίζονται λεπτομερώς τα εν παραγράφω 1 θέματα ως επίσης και θέματα αναφερόμενα εις την υγιεινήν των πλοίων, την ενδιαίτησιν επιβατών και πληρώματος, το υγειονομικόν υλικόν κλπ.Αρθρο: 37

Ημ/νία: 29.02.1988

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Λογαριασμός Επιθεωρήσεων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 άρθρου ενδέκατου Ν. 1757/1988 (ΦΕΚ Α' 37). Σύμφωνα με την περ. 28 του άρθρου 1 του ΠΔ 115/1995 (Α' 72/14.4.1995), η ΥΑ, με βάση την οποία καταβάλλονται επιπρόσθετα ως τέλη και τα ποσά που προβλέπονται σ' αυτήν για επιθεώρηση που διενεργείται από "Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων" (Τ.Κ.Ε.Π.), εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Κατ' εξουσιοδότηση των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου εκδόθηκε το ΠΔ 115/1995 (Α' 72/14.4.1995) περί καθορισμού τελών υπέρ Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπου είσπραξης/διαχείρισης αυτών. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2881/2001 (Α' 16/6.2.2001), η δαπάνη κάλυψης των εξόδων και των ζημιών των ιδιωτικών πλοίων, πλοιαρίων και μικρών σκαφών, που προκλήθηκαν κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των ναυαγών του πλοίου "ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ" την 26η Σεπτεμβρίου 2000 και εξαιτίας αυτής, βαρύνει το Λογαριασμό Επιθεωρήσεων του άρθρου 37 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α').

 

Κείμενο Αρθρου

1. "Στην Επιθεώρηση εμπορικών πλοίων τηρείται ειδικός «Λογαριασμός Επιθεωρήσεων» για την αντιμετώπιση αναγκών των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την ασφάλεια των πλοίων, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

2. Στο Λογαριασμό αυτό καταθέτονται τα τέλη που καθορίζονται με π.δ/γμα για τις επιθεωρήσεις, τις εκδόσεις πιστοποιητικών και αδειών, τους ελέγχους και τις εγκρίσεις που ανάγονται στην ασφάλεια των πλοίων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και πραγματοποιούνται από την Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων ή τα κατά τόπους οργανά της.

3. Τα θέματα είσπραξης και διαχείρισης των τελών και γενικά της λειτουργίας του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων καθορίζονται με π.δ/γμα.

4. Στα μέλη των κατά τόπους οργάνων της Επιθεώρησης εμπορικών Πλοίων καταβάλλονται απο το Λογαριασμό επιθεωρήσεων έξοδα μετακίνησης και αποζημίωση σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

5. Οι δαπάνες για την μετακίνηση επιθεωρητών της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων και των κατά τόπους οργάνων της, καθώς και η αποζημίωση των μελών των τελευταίων, καλύπτονται κατά προτεραιότητα από το Λογαριασμό αυτό".Αρθρο: 37Α

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ-ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Λογαριασμός Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 5 άρθρου 9 Ν. 2329/1995 (ΦΕΚ Α' 172). Ο λογαριασμός του παρόντος άρθρου διατηρήθηκε με την ΚΥΑ 4113/134/2000/ΦΕΚ Β 939/28.7.2000 (Οικον.-ΥΕΝ).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Σε κάθε Λιμενική Αρχή (κεντρικά Λιμεναρχεία - Λιμεναρχεία - Υπολιμεναρχεία) τηρείται ειδικός Λογαριασμός κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας για την εύρυθμη γενικά, λειτουργία του Υπουργείου και των Αρχών αυτών, καθώς και για την αντιμετώπιση των αναγκών τους σε θέματα που σχετίζονται με τη λήψη των προσηκόντων προληπτικών και

κατασταλτικών μέτρων (διενέργεια περιπολιών από ξηράς, θάλασσας και αέρα) για τη δίωξη της λαθρομετανάστευσης, του λαθρεμπορίου, της λαθραλιείας, της αρχαιοκαπηλείας και των λοιπών εγκλημάτων του κοινού Ποινικού Δικαίου και των ειδικών ναυτικών νόμων.

2. Στο Λογαριασμό αυτόν καταθέτονται τα τέλη, που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού, για τις χορηγήσεις των πάσης φύσεως αδειών που προβλέπονται τόσο από τους Κανονισμούς Λιμένων (Γενικούς ή Ειδικούς), που εκδίδονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 156, όσο και από τις κείμενες, γενικά, διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου.

3. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα είσπραξης και διαχείρισης των τελών και γενικά της λειτουργίας του Λογαριασμού".Αρθρο: 38

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Γραμμαί φορτώσεως

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΓΡΑΜΜΕΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Υπό της Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων χαράσσονται επί του πλοίου αι γραμμαί φορτώσεως και συντάσσεται ίδιον πιστοποιητικόν δια του οποίου βεβαιούται ότι το πλοίον πληροί τους όρους της εκάστοτε εν ισχύϊ διεθνούς συμβάσεως περί γραμμής φορτώσεως ή των σχετικών εσωτερικών κανονισμών.

2. Οι εσωτερικοί κανονισμοί, περί ων η παράγραφος Ι, τίθενται δια Π. Διατάγματος και αφορούν τα μη υπαγόμενα εις διεθνήν σύμβασιν και υπόχρεα εις χάραξιν γραμμής φορτώσεως πλοία και πλωτά ναυπηγήματα.

3. Δια Π. Διατάγματος δύναται να ανατεθή και εις λιμενικάς αρχάς η χάραξις γραμμής φορτώσεως δια πλοία μικράς χωρητικότητος οριζομένης εν τω Διατάγματι.Αρθρο: 39

Ημ/νία: 02.10.2006

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξουσιοδοτήσεις νηογνωμόνων και τεχνικών εταιρειών

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Σχόλια
Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 7 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23).==================================- Η παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3490/2006 (Α΄ 206/2.10.2006).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. α) Η γενική ή μερική επιθεώρηση των πλοίων, η χάραξη των γραμμών φόρτωσης, η έκδοση των οικείων πιστοποιητικών, η παρακολούθηση γενικών ναυπηγήσεων ή μετασκευών, καθώς και ο έλεγχος των πλοιοκτητριών εταιρειών και η έκδοση των οικείων πιστοποιητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς σύμβασης του 1974 "Περί ασφαλείας ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση" (ΠΑΑΖΕΘ 74) δύναται να ανατεθούν σε αναγνωρισμένους από την Ελλάδα ή Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανισμούς με την υπογραφή επίσημης γραπτής συμφωνίας, το περιεχόμενο της οποίας περιλαμβάνει όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

β) Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας αναγνωρίζονται οι οργανισμοί, οι οποίοι πληρούν τα σχετικά κριτήρια που προβλέπουν οι κοινοτικές οδηγίες".

2. Ο έλεγχος και η παρακολούθησις του έργου των κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου οργανισμών, ενεργείται υπό της Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων.

«3. α) Σε οργανισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος, στους νόμιμους εκπροσώπους, στους εντεταλμένους υπαλλήλους, στους προστηθέντες εν γένει και αντιπροσώπους τους, ανεξαρτήτως του εάν συντρέχουν ποινικές ή άλλες κυρώσεις, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 πρόστιμο για πλημμελή εκτέλεση έργου, που αφορά στην επιθεώρηση και πιστοποίηση της τεχνικής καταλληλότητας των υπό ελληνική σημαία πλοίων και των διαχειριστριών εταιρειών τους, το οποίο διενεργούν οι οργανισμοί δυνάμει των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας συμφωνίας εξουσιοδότησης τους από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

β) Για την επιμέτρηση του ύψους του προστίμου λαμβάνονται υπόψη οι συνακόλουθοι κίνδυνοι που προκύπτουν από την παράβαση, η υποτροπή και ιδίως οι κίνδυνοι για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον.

γ) Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο οργανισμός, ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διαχειριστής, καθώς και τα αντίστοιχα πρόσωπα της νομίμου αντιπροσωπείας του οργανισμού στην Ελλάδα.»Αρθρο: 40

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ελεγχος πλοίου

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΟΙΩΝ

Σχόλια
Βλέπε ΠΔ 336/1991 (ΦΕΚ Α' 118) περί ιδρύσεως Α' Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και καθορισμού της τοπικής και καθ' ύλην αρμοδιότητάς του.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η Λιμενική ή Προξενική Αρχή ή Επιθεώρησις Εμπορικών Πλοίων δύναται να προβαίνη εις έλεγχον παντός πλοίου προς διαπίστωσιν:

α) ότι είναι εφωδιασμένον δια των κεκανονισμένων ναυτιλιακών εγγράφων,

β) ότι η κατάστασις του πλοίου ανταποκρίνεται εις τας ενδείξεις των πιστοποιητικών ασφαλείας,

γ) ότι αι γραμμαί φορτώσεως είναι κανονικώς κεχαραγμέναι και ότι τηρούνται τα υπό τούτων καθωρισμένα όρια φορτώσεως,

δ) ότι ο αριθμός των επιβατών είναι ο κεκανονισμένος κατά θέσεις,

ε) ότι είναι εφωδιασμένον δια των απαραιτήτων ναυτιλιακών, σωστικών, πυροσβεστικών, υγειονομικών, τηλεπικοινωνιακών και ασφαλείας εν γένει μέσων,

στ) ότι τηρούνται οι όροι ενδιαιτήσεως, υγιεινής και καθαριότητος, επιβατών και πληρώματος,

ζ) ότι η σύνθεσις του πληρώματος είναι κανονική,

η) ότι εκτελούνται τα υπό του οικείου κανονισμού προβλεπόμενα επί του πλοίου γυμνάσια και ότι τα μέλη του πληρώματος είναι ενήμερα της χρήσεως των μέσων ασφαλείας του πλοίου.

2. Εάν, μετά τον κατά τα ανωτέρω έλεγχον, διαπιστωθή παράβασις, συντάσσεται έκθεσις περιέχουσα τα στοιχεία αυτής.Αρθρο: 41

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ελεγχος πλοίων υπό ξένας σημαίας

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Σχόλια
Βλέπε ΠΔ 336/1991 (ΦΕΚ Α' 118) περί ιδρύσεως Α' Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και καθορισμού της τοπικής και καθ' ύλην αρμοδιότητάς του.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται εις πλοία υπό ξένας σημαίας να παραλαμβάνουν επιβάτας εξ ελληνικών λιμένων εάν δεν συμμορφούνται προς τας περί ασφαλείας των πλοίων διατάξεις.

2. Δια Π. Διαταγμάτων εκδιδομένων μετά γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού επιτρέπεται η επέκτασις της εφαρμογής των διατάξεων των υπό της Ελλάδος κυρουμένων και αναφερομένων εις την ασφάλειαν της ναυσιπλοΐας διεθνών συμβάσεων ως και των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, επί παντός φορτηγού πλοίου καταπλέοντος εις ελληνικούς λιμένας.Αρθρο: 42

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΠΛΟΥΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευσις απόπλου

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ

Σχόλια
Βλέπε ΠΔ 336/1991 (ΦΕΚ Α' 118) περί ιδρύσεως Α' Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και καθορισμού της τοπικής και καθ' ύλην αρμοδιότητάς του. Εχει εκδοθεί το ΠΔ 284/1994 (ΦΕΚ Α' 148/14.09.1994) περί απαγορεύσεως απόπλου πλοίων σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται υπό της επιθεωρήσεως εμπορικών πλοίων, λιμενικής ή προξενικής αρχής ο απόπλου πλοίου:

α) εάν έληξεν η ισχύς πιστοποιητικού ασφαλείας ή της γραμμμής φορτώσως αυτού ή παρήλθεν άπρακτος χορηγηθείσα προθεσμία προς αποκατάστασιν ελλείψεων,

β) εάν εκ του ελέγχου διαπιστωθή έλλειψις όρων ασφαλείας του πλοίου ή των επιβαινόντων ή έλλειψις των κεκανονισμένων πιστοποιητικών ασφαλείας.

2. Δια Π. Διατάγματος εκδιδομένου υπό του Υπουργού μετά γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού καθορίζονται τα της απαγορεύσεως του απόπλου εν περιπτώσει δυσμενών καιρικών συνθηκών.Αρθρο: 43

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις πλοιάρχων, εφοπλιστών, τεχνικών κλπ.

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Σχόλια
Βλέπε ΠΔ 336/1991 (ΦΕΚ Α' 118) περί ιδρύσεως Α' Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και καθορισμού της τοπικής και καθ' ύλην αρμοδιότητάς του.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πλοίαρχοι, εφοπλισταί, πράκτορες πλοίων ως και οι αντιπρόσωποι αυτών, υποχρεούνται όπως αναφέρουν εις την επιθεώρησιν εμπορικών πλοίων ή την οικείαν λιμενικήν ή προξενικήν αρχήν παν συμβάν ή ελάττωμα επηρεάζον την ασφάλειαν των πλοίων των ή την εκτέλεσιν μετασκευών ή σοβαρών επισκευών ως και οιανδήποτε μεταβολήν των στοιχείων του πλοίου.

2. Τα αυτά ως άνω πρόσωπα, οι ναυπηγοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι ως και οι αναλαμβάνοντες ως υπεύθυνοι κατά τας κειμένας διατάξεις, την κατασκευήν, μετασκευήν και επισκευήν πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων, μηχανών, λεβήτων και εν γένει ειδών εξοπλισμού των πλοίων, υποχρεούνται όπως συμμορφούνται επακριβώς προς τας διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των κατ' εξουσιοδότησιν τούτου εκδιδομένων Π. Διαταγμάτων.Αρθρο: 44

Ημ/νία: 06.02.2001

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Υπεράριθμοι επιβάτες

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Σχόλια
Το άρθρο 1 του ΠΔ 381/1995 (ΦΕΚ Α' 214) ορίζει ότι: «Το πρόστιμο που προβλέπεται από την παράγρ. 3 άρθρου 44 ΝΔ 187/73 "περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α' 261), καθορίζεται ίσο με το εικοσαπλάσιο του εισπραττομένου εισιτηρίου». Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 426/95 (Α' 245/24.11.95), η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας σκοπιμότητας δρομολογήσεως του πλοίου είναι ανεξάρτητη από την επιβολή προστίμων, που προβλέπεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2881/2001 (Α' 16), ισχύει, δε, από 6.2.2001.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται η παραλαβή και μεταφορά με επιβατηγό πλοίο αριθμού επιβατών μεγαλύτερου του αναγραφόμενου στο οικείο πιστοποιητικό, της Λιμενικής ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής υποχρεούμενης να απαγορεύσει τον απόπλου του πλοίου.

2. Σε περίπτωση μεταφοράς υπεράριθμων επιβατών επιβάλλεται από τη Λιμενική Αρχή κατάπλου στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή πρόστιμο ίσο με το πεντηκονταπλάσιο του εισπραττόμενου εισιτηρίου ανά υπεράριθμο επιβάτη. Η επίδοση της κλήσης προς απολογία στον παραβάτη και της απόφασης της επιβολής του προστίμου γίνεται και προς τον πλοίαρχο του πλοίου. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται παράλληλα οι διοικητικές κυρώσεις του όρθρου 180 στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή.

3. Με την απόφαση επιβολής του προστίμου, το οποίο βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο, δύναται να απαγορευθεί από την οικεία Λιμενική Αρχή ο απόπλους του πλοίου μέχρι καταβολής του προστίμου ή κατάθεσης ισόποσης εγγυητικής επιστολής τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που επιτακτικοί συγκοινωνιακοί ή άλλοι λόγοι, κατά την κρίση της λιμενικής αρχής, το δικαιολογούν και είναι από τα πράγματα ανέφικτη η άμεση προσκόμιση τραπεζικής εγγύησης, η Λιμενική Αρχή δύναται να δέχεται κατάθεση προσωπικής επιταγής του υπόχρεου ή του πλοιάρχου του πλοίου ή του υπεύθυνου ναυτικού πράκτορα, τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση αντικατάστασής της με ισόποση εγγυητική επιστολή της ως άνω τράπεζας, με μέριμνα των υποχρέων, αμέσως μόλις αυτό γίνει εφικτό, άλλως απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου με μέριμνα οποιασδήποτε Λιμενικής Αρχής, στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας ευρίσκεται το πλοίο.

4. Με τον όρο "εισπραττόμενο εισιτήριο" για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης νοείται ο κατώτερος ναύλος, χωρίς τις υπέρ τρίτων

επιβαρύνσεις, για τον προηγούμενο λιμένα προσέγγισης του πλοίου. Στις περιπτώσεις που ο ναύλος δεν έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ως εισπραττόμενο εισιτήριο λογίζεται ο πραγματικός ναύλος που καταβλήθηκε.

5. Για τη διαπίστωση του αριθμού των μεταφερθέντων υπεράριθμων επιβατών,

εκτός των άλλων αποδεικτικών διαδικασιών, μπορεί να διενεργείται και καταμέτρηση από τα όργανα της Λιμενικής Αρχής κατάπλου του πλοίου. Πριν τη διενέργεια της καταμέτρησης, ο επικεφαλής των λιμενικών οργάνων καλεί τον πλοίαρχο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Μετά το πέρας της καταμέτρησης, συντάσσεται πρωτόκολλο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των αποβιβασθέντων. Το πρωτόκολλο αυτό συνυπογράφεται από τον πλοίαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αξιωματικό του πλοίου, σε περίπτωση δε άρνησης υπογραφής του τελευταίου γίνεται ειδική μνεία επί του πρωτοκόλλου από τον επικεφαλής των λιμενικών οργάνων.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Nαυτιλίας, καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.Αρθρο: 45

Ημ/νία: 04.11.2005

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Κυρώσεις - προσφυγές

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Σχόλια
- Σύμφωνα με τα άρθρα 11 ΠΔ 376/1995 (ΦΕΚ Α 206) και 10 του π.δ. 59/1999 (ΦΕΚ Α' 61), οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται και στους παραβάτες των ως άνω διαταγμάτων. - Σύμφωνα με το άρ. 11 του πδ 407 του 2001 (Α΄ 289/24.12.2001) περί μέτρων για την προστασία των νέων που απασχολούνται στον ναυτιλιακό και αλιευτικό τομέα για την προσαρμογή προς την οδηγία 94/33/ΕΚ, στους παραβάτες του ανωτέρω πδ, επιβάλλονται, μεταξύ άλλων, και οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου. - Οι εντός " " αριθμοί τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν μετά την αύξηση των σχετικών ορίων με το άρθ. 1ο του ΠΔ 380/01 (Α 252) και ισχύουν από 22.12.2001.- Σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του πδ 363/1984 περί κανονισμού συναγερμού και γυμνασίων στα εμπορικά πλοία (Α΄ 125/30.8.1984), στους παραβάτες του κανονισμού αυτού ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική ή πειθαρχική ευθύνη, επιβάλλονται οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου.- Σύμφωνα με το άρθρο 28 του πδ 152/2003 (Α΄ 124/23.5.2003), στους παραβάτες των απαιτήσεων του ανωτέρω πδ, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή / και πειθαρχικές κυρώσεις, επιβάλλονται οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου.=====================- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273/4.11.2005).

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως του άρθρου 44, για κάθε παράβαση των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση του και ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής ή Προξενικής αρχής, πρόστιμο τριακοσίων ευρώ έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο πλοιοκτήτης, διαχειριστής, ο εφοπλιστής και ο πλοίαρχος του πλοίου.»

2. Από της κοινοποιήσεως της επιβαλλούσης το πρόστιμον αποφάσεως δύναται να απαγορευθή ο απόπλους μέχρι καταβολής του προστίμου ή καταθέσεως ισοπόσου εγγυητικής επιστολης Τραπέζης.

3. Τα εν λόγω πρόστιμα περιέρχονται εις το Δημόσιον εισπραττόμενα κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

4. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου εν γένει, επιτρέπεται προσφυγή εντός μηνός από της κοινοποιήσεως, ενώπιον του Υπουργού. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεσιν της αποφάσεως.Αρθρο: 46

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ναυτιλιακά έγγραφα

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σχόλια
Το άρθρο μόνο ΠΔ 121/1979 (ΦΕΚ Α' 27) όρισε ότι στα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο έγγραφα των πλοίων προστίθεται και το "Βιβλίον Επιθεωρήσεων και Γυμνασίων".

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Ναυτιλιακά έγγραφα πλοίων

1. Τα ναυτιλιακά έγγραφα δια των οποίων δέον να είναι εφωδιασμένον το εκτελούν πλόας πλοίον είναι τα εξής:

α) έγγραφον εθνικότητος (άρθρον 7)

β) πιστοποιητικόν καταμετρήσεως (άρθρον 26),

γ) πιστοποιητικά ασφαλείας (άρθρον 33),

δ) πιστοποιητικόν γραμμής φορτώσεως (άρθρον 38),

ε) ναυτολόγιον (άρθρον 47),

στ) ημερολόγιον γεφύρας (άρθρον 46)

ζ) ημερολόγιον μηχανής (άρθρον 49)

η) ημερολόγιον ασυρμάτου (άρθρον 50),

θ) ποινολόγιον (άρθρον 51),

ι) βιβλίον πετρελαίου (άρθρον 52) ως και παν άλλο δια Π.Διατάγματος τυχόν οριζόμενον.

2. Δι' αποφάσεων του Υπουργού καθορίζονται ο τύπος των ναυτιλιακών εγγράφων, τα εν αυτοίς καταχωριζόμενα στοιχεία, ο τρόπος τηρήσεως αυτών και αι κατηγορίαι των πλοίων δια τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωσις.Αρθρο: 47

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Ναυτολόγιον

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις το ναυτολόγιον εγγράφονται τα δια συμβάσεως ναυτικής εργασίας συνδεόμενα μέλη του πληρώματος του πλοίου.

2. Η αρμοδία λιμενική ή προξενική αρχή προβαίνει εις την έκδοσιν του ναυτολογίου, εις την διενέργειαν μεταβολών εν αυτώ, την ανανέωσιν αυτού ως και εις την θεώρησιν του ήτις ενεργείται κατά τον κατάπλουν, απόπλουν ή εν περιπτώσει ναυαγίου του πλοίου.Αρθρο: 48

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ημερολόγιον γέφυρας

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1.Το ημερολόγιον γέφυρας είναι βιβλίον τηρούμενον υπό του πλοιάρχου και χρησιμεύον δια την καθ' εκάστην ημέραν εγγραφήν ναυτικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων και ενδείξεων και δια την καταχώρησιν γεγονότων αφορώντων εις το πλοίον, την ναυσιπλοΐαν, τους επιβαίνοντας και το φορτίον, ιδία δε δέον να αναγράφη:

α) πάσαν γέννησιν ή θάνατον εντός του πλοίου μετά μνείας περί τηρήσεως της προβλεπόμενης διαδικασίας προς διαπίστωσιν του περιστατικού και διαφυλάξεως πραγμάτων του θανόντος,

β) τραυματισμόν ή παν άλλο ατύχημα εις μέλος του πληρώματος, επιβάτην ή πρόσωπον ευρισκόμενον επί του πλοίου,

γ) πάσαν βλάβην μηχανής, ασυρμάτου, εξαερισμού, του φορτίου ή του πλοίου εν γένει μετά μνείας της αποκαταστάσεως αυτής,

δ) παν έτερον ναυτικόν ατύχημα οιασδήποτε φύσεως και ανεξαρτήτως των συνεπειών μετά πλήρους περιγραφής των συνθηκών υφ’ ας τούτο έλαβε χώραν,

ε) τας εκ του Υπουργείου λαμβανομένας διαταγάς και τας επ’ αυτών ενεργείας,

στ) την μνείαν πραγματοποιήσεως των υπό των διεθνών και εσωτερικών κανονισμών επιβαλλομένων υποχρεώσεων ως προς τον έλεγχον της καταστάσεως του πλοίου, τήρησιν γραμμής φορτώσεως, ενέργειαν γυμνασίων, έλεγχον σωστικών μέσων, πυροσβεστικών, στεγανότητος θυρών ασφαλείας,

ζ) τας λαμβανούσας χώραν ναυτολογήσεις ή απολύσεις μελών του πληρώματος,

η) τας εν τω πλοίω παραβάσεις των κανονισμών μετά μνείας των ληφθέντων μέτρων.

2. Το ημερολόγιον συμπληρούται το βραδύτερον εντός 24 ωρών αφ' ότου έλαβον χώραν τα περιστατικά, θεωρείται δε υπό της λιμενικής ή προξενικής αρχής κατά τον κατάπλουν του πλοίου ως και εν περιπτώσει ναυαγίου.

3. Το θεωρηθέν δια τον απόπλουν ημερολόγιον προσκομίζεται εκ νέου προς θεώρησιν εις την οικείαν αρχήν εάν από της θεωρήσεως μέχρι της πραγματοποιήσεως του απόπλου εγένοντο νέαι εγγραφαί λόγω μεσολαβήσεως συμβάντων.

4. Προκειμένου περί επιβατηγών πλοίων εκτελούντων δρομολόγια εσωτερικού τα της θεωρήσεως του ημερολογίου ρυθμίζονται δι' υπουργικής αποφάσεως.Αρθρο: 49

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ημερολόγιον μηχανής

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Το ημερολόγιον μηχανής είναι βιβλίον τηρούμενον υπό του πρώτου μηχανικού του πλοίου, υπό την εποπτείαν του πλοιάρχου και χρησιμεύει δια την αναγραφήν γεγονότων αφορώντων εις την κατάστασιν και λειτουργίαν των μηχανών και των βοηθητικών μηχανημάτων, την καύσιμον ύλην και την κατανάλωσιν αυτής.Αρθρο: 50

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ημερολόγιον ασυρμάτου

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Το ημερολόγιον ασυρμάτου είναι βιβλίον τηρούμενον υπό του έχοντος υπηρεσίαν αξιωματικού ασυρμάτου του πλοίου, υπό την εποπτείαν του πλοιάρχου και χρησιμεύει δια την αναγραφήν γεγονότων αφορώντων εις την κατάστασιν και λειτουργίαν του σταθμόυ Α/Τ του πλοίου και άλλων βοηθητικών μέσων τηλεπικοινωνιακής εξυπηρετήσεως αυτού, εις το ασχολούμενον με την υπηρεσίαν ταύτην προσωπικόν ως και εις την καταχώρισιν των λαμβανομένων και αποστελλομένων ραδιοτηλεγραφημάτων.Αρθρο: 51

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ποινολόγιον

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Το ποινολόγιον είναι βιβλίον, τηρούμενον υπό του πλοιάρχου και χρησιμεύον δια την εγγραφήν των υπ' αυτού επιβαλλομένων εις τα μέλη του πληρώματος πειθαρχικών ποινών.Αρθρο: 52

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Βιβλίον πετρελαίου

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Το βιβλίον πετρελαίου τηρείται υπο του πλοιάρχου συμφώνως προς τας διατάξεις της εκάστοτε ισχυούσης διεθνούς συμβάσεως περί προλήψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης δια πετρελαίου.Αρθρο: 53

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Επιστροφή ναυτιλιακών εγγράφων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν το πλοίον απολεσθή ή παύση να έχη την ελληνικήν εθνικότητα, τα ναυτιλιακά έγγραφα αυτού πλην του ημερολογίου και του ποινολογίου, παραδίδονται εις την λιμενικήν αρχήν του λιμένος νηολογήσεως.Αρθρο: 54

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΛΩΤΑ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εφαρμοστέαι διατάξεις

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Βοηθητικά ναυπηγήματα

Επί βοηθητικών ναυπηγημάτων εφαρμόζονται μόνον:

α) αι διατάξεις του κεφαλαίου Β'

β) αι διατάξεις του κεφαλάιου Δ’

γ) αι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' ως προς το έγγραφον εθνικότητος και το πιστοποιητικόν ασφαλείας.Αρθρο: 55

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάκρισις των ασκούντων ναυτικόν επάγγελμα

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΝΑΥΤΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΟΡΘΜΕΙΣ, ΛΕΜΒΟΥΧΟΙ, ΑΛΙΕΙΣ, ΠΛΟΗΓΟΙ, ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Προσωπικόν των πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Ναυτική απογραφή

1. Οι εργαζόμενοι εν θαλάσση διακρίνονται εις ναυτικούς και εργάτας θαλάσσης.

2. Ναυτικοί είναι οι εγγεγραμμένοι εις το ειδικόν δι' αυτούς μητρώον απογραφής.

3. Εργάται θαλάσσης είναι:

α) οι εργαζόμενοι κατ' επάγγελμα επι βοηθητικών ναυπηγημάτων ή επί πλοίων μη εφωδιασμένων δια ναυτολογίου (πορθμείς, λεμβούχοι, αλιείς κλπ), και

β) οι εργαζόμενοι ως πλοηγοί ή αλιεργάται επί πλοίων εφωδιασμένων δια ναυτολογίου.Αρθρο: 56

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις ασκήσεως ναυτικής εργασίας

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχόλια
Κατ' εξουσιοδότηση της διατάξεως της παρ. 3 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 70131/2576 της 11.05/05.07.1974 (ΦΕΚ Β' 673) απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας "περί τύπου και τρόπου τηρήσεως των Μητρώων των Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης».

 

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται η υπό την ιδιότητα ναυτικού εργασία επί ελληνικού πλοίου εφωδιασμένου δια ναυτολογίου εις τους μη έχοντας απογραφή εις ειδικόν μητρώον.

2. Οι εργάται θαλάσσης απογράφονται προαιρετικώς εις ιδιαίτερον δι' αυτούς μητρώον.

3. Δι' υπουργικών αποφάσεων καθορίζονται αι αρμόδιαι προς απογραφήν και τήρησιν των οικείων μητρώων αρχαί ή υπηρεσίαι ως και ο τύπος και ο τρόπος τηρήσεως των μητρώων τούτων.Αρθρο: 57

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικά προσόντα απογραφής

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Σχόλια
Βλέπε ΠΔ 12/1993 (ΦΕΚ Α' 5) για την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας επί Ελληνικών Εμπορικών πλοίων, ναυτικών, υπηκόων Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Κείμενο Αρθρου

Ινα απογραφή τις, πρέπει να έχη τα κάτωθι γενικά προσόντα:

α) να κέκτηται την ελληνικήν ιθαγένειαν και να είναι εγγεγραμμένος εις τα μητρώα δήμου ή κοινότητος,

β) να είναι υγιής και σωματικώς ικανός προς ναυτικήν εργασίαν,

γ) να είναι στρατολογικώς εν τάξει,

δ) να μην τελή εν στερήσει των πολιτικών του δικαιωμάτων.Αρθρο: 58

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικά προσόντα απογραφής ναυτικών

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΝΑΥΤΙΚΟΙ

Σχόλια
- Εχει εκδοθεί το Π.Δ. 425/1988 (ΦΕΚ Α' 196/30.8.1988) και το Π.Δ. 365/1992 (ΦΕΚ Α' 184/27.11.1992)

 

Κείμενο Αρθρου

Δια Π. Διαταγμάτων καθορίζονται τα ειδικά προσόντα απογραφής των υποψηφίων ναυτικών ως και αι εξαιρέσεις εκ του ανωτάτου ορίου ηλικίας απογραφομένων δια τινας κατηγορίας υποψηφίων.Αρθρο: 59

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικά προσόντα απογραφής εργατών θαλάσσης

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ινα απογραφή τις ως εργάτης θαλάσσης πρέπει να έχη και τα κάτωθι ειδικά προσόντα:

α) να έχη ηλικίαν μεταλυτέραν των δεκαπέντε ετών,

β) να μην έχη καταδικασθή εις φυλάκισιν μείζονα του εξαμήνου επί λαθρεμπορία, κατοχή ή εμπορία ναρκωτικών, παρανόμω αλιεία ή επί παραβάσει των νόμων περί προστασίας εθνικού νομίσματος.Αρθρο: 60

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Αδεια δι' ανηλίκους

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΑΝΗΛΙΚΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

Δια την απογραφήν των μη συμπληρωσάντων το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας των απαιτείται και έγγραφος άδεια του πατρός, του επιτρόπου ή του κηδεμόνος.Αρθρο: 61

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Υγεία απογραφομένων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σχόλια
Εχει εκδοθεί το ΠΔ 591/1975 (ΦΕΚ Α' 191).

 

Κείμενο Αρθρου

Δια Π. Διατάγματος καθορίζονται αι νόσοι και βλάβαι αι συνεπαγόμεναι ανικανότητα ασκήσεως του ναυτικού επαγγέλματος είτε γενικήν είτε ως προς ωρισμένας εκ των αναφερομένων εν άρθρω 73 του παροντος

ειδικότητας, ως επίσης τα της υγειονομικής εξετάσεως των απογραφομένων και τα της συγκροτήσεως των αρμοδίων προς τούτο επιτροπών ή της αναθέσεως του έργου τούτων εις ήδη υφισταμένας δυνάμει ετέρων διατάξεων τοιαύτας, δια κοινής δε αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα της αποζημιώσεως των εξεταστών.Αρθρο: 62

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Ναυτικά φυλλάδια

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι απογεγραμμένοι εφοδιάζονται δια ναυτικού φυλλαδίου.

2. Δι' υπουργικών αποφάσεων καθορίζονται ο τύπος των ναυτικών φυλλαδίων κατά κατηγορίας απογραφομένων, ο τρόπος της εκδόσεως, της τηρήσεως και της εν περιπτώσει φθοράς ή απωλείας αντικαταστάσεως αυτών, τα εγγραπτέα εν αυτοίς στοιχεία, ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.Αρθρο: 63

Ημ/νία: 04.02.1998

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαγραφή και επανεγγραφή εις τα μητρώα απογραφής

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Σχόλια
Οι παρ. 4 και 5 προστέθηκαν με το άρθρο 35 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255). Βλέπε την YA 70050/348/1986 (ΦΕΚ Β' 66) για τον καθορισμό των προϋποθέσεων της εκ νέου απογραφής διαγραφέντων ναυτικών. Η παρ. 4, όπως προστέθηκε ως ανωτέρω, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 7 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Διαγράφονται εκ του οικείου μητρώου οι μη συγκεντρούντες ή απολέσαντες μετά την απογραφήν τα κατά τας οικείας διατάξεις προσόντα εγγραφής, οι αιτούντες την διαγραφήν και οι απογραφέντες εκ λάθους δια δευτέραν φοράν.

2. Οι διαγραφέντες εκ των μητρώων δύναται να επανεγγραφούν εφ' όσον ήθελον εκλείψει οι λόγοι, οι προκαλέσαντες την διαγραφήν.

3. Δι' υπουργικής αποφάσεως ορίζεται η διαδικασία της διαγραφής και επανεγγραφής.

"4. Διαγράφονται από τα οικεία μητρώα απογραφέντες ναυτικοί εφόσον εντός τετραετίας από την απογραφή ή την τελευταία ναυτολόγησή τους δεν πραγματοποίησαν θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών".

"5. Δι' Υπουργικής αποφάσεως καθορίζονται:

α) Αι προϋποθέσεις δια την εκ νέου απογραφήν των κατά την προηγουμένην παράγραφον διαγραφέντων.

β) Αι εξαιρούμεναι της εφαρμογής της παραγράφου 4 κατηγορίαι απογραφομένων ως ναυτικών βάσει ειδικών διατάξεων".Αρθρο: 64

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Απογραφή γυναικών

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Εις τας περί απογραφής διατάξεις υπάγονται και αι Ελληνίδες, αι προτιθέμεναι όπως ασκήσουν το ναυτικόν επάγγελμα.Αρθρο: 65

Ημ/νία: 02.09.1998

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

 

Σχόλια
- Εχει εκδοθεί το Π.Δ. 365/1992 (ΦΕΚ Α' 184/27.11.1992) Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με τη περ. δ άρθρ. 36 Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ Α 204).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 66

Ημ/νία: 02.09.1998

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

 

Σχόλια
Εχουν εκδοθεί τα ΠΔ 651/1982 (ΦΕΚ Α' 132), 425/1988 (ΦΕΚ Α' 196/30.8.1988), 365/1992 (ΦΕΚ Α' 184/27.11.1992) και ΠΔ 435/1989 (ΦΕΚ Α' 188). Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με τη περ. δ άρθρ. 36 Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ Α 204).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 67

Ημ/νία: 02.09.1998

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

 

Σχόλια
Εχουν εκδοθεί τα ΠΔ 299/1974 (ΦΕΚ Α' 113), ΠΔ 591/1975 (ΦΕΚ Α' 191), ΠΔ 394/1986 (ΦΕΚ Α' 176) Π.Δ. 425/1988 (ΦΕΚ Α' 196/30.8.1988), ΠΔ 435/1989 (ΦΕΚ Α' 188), Π.Δ. 365/1992 (ΦΕΚ Α' 184/27.11.1992) Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με τη περ. δ άρθρ. 36 Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ Α 204).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 68

Ημ/νία: 02.09.1998

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

 

Σχόλια
- Εχει εκδοθεί το Π.Δ. 365/1992 (ΦΕΚ Α' 184/27.11.1992) Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με τη περ. δ άρθρ. 36 Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ Α 204).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 69

Ημ/νία: 02.09.1998

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

 

Σχόλια
- Εχει εκδοθεί το Π.Δ. 425/1988 (ΦΕΚ Α' 196/30.8.1988), το Π.Δ. 365/1992 (ΦΕΚ Α' 184/27.11.1992) Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με τη περ. δ άρθρ. 36 Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ Α 204).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 70

Ημ/νία: 02.09.1998

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

 

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με τη περ. δ άρθρ. 36 Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ Α 204).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 71

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Κεφάλαια Ναυτικής Εκπαιδεύσεως

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα δια την αρτιωτέραν λειτουργίαν των δημοσίων σχολών Ε.Ν. υφιστάμενα κεφάλαια ναυτικής εκπαιδεύσεως διατηρούνται, διεπόμενα υπό των περί αυτών ειδικών διατάξεων.Αρθρο: 72

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ιδιωτικαί σχολαί ναυτικής εκπαιδεύσεως

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Ιδιωτική ναυτική εκπαίδευσις

Η ιδιωτική ναυτική εκπαίδευσις τελεί υπό την εποπτείαν του Κράτους και διέπεται υπό ειδικών διατάξεων.Αρθρο: 73

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κατηγορίαι διπλωμάτων, πτυχίων και αδειών

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Αποδεικτικά ναυτικής ικανότητος

Τα εν τω Εμπορικώ Ναυτικώ αποδεικτικά ναυτικής ικανότητος, διακρίνονται εις διπλώματα, πτυχία και αδείας, η δε μεταξύ τούτων τάξις κατά κλάδους, κατηγορίας και ειδικότητας ορίζεται ως κάτωθι:

α) Κλάδος προσωπικού καταστρώματος:

Δίπλωμα Πλοιάρχου Α' τάξεως

Δίπλωμα Πλοιάρχου Β τάξεως

Δίπλωμα Πλοιαρχου Γ τάξεως

ΔίπλωμαΠρακτικού Πλοιάρχου

Πτυχίον Ναυκλήρου

Πτυχίον Κυβερνήτου Α' τάξεως

Πτυχίον Κυβερνήτου Β τάξεως

Πτυχίον Κυβερνήτου Γ τάξεως

Πτυχίον Κυβερνήτου Ρυμουλκών

Αδεια Ναύτου

β) Κλάδος Προσωπικού μηχανής:

αα) Κατηγορία Υπηρεσίας Ατμομηχανών:

Δίπλωμα Ατμομηχανικού Α τάξεως

Δίπλωμα Ατμομηχανικού Β ' τάξεως

Δίπλωμα Ατμομηχανικού Γ τάξεως

Δίπλωμα Πρακτικού Ατμομηχανικού

Πτυχίον Αρχιθερμαστού

Πτυχίον Λιπαντού

Αδεια Θερμαστού

ββ) Κατηγορία Υπηρεσίας Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως:

Δίπλωμα Μηχανικού ΜΕΚ Α' τάξεως

Δίπλωμα Μηχανικού ΜΕΚ Β τάξεως

Δίπλωμα Μηχανικού ΜΕΚ Γ τάξεως

Δίπλωμα Πρακτικού Μηχανικού ΜΕΚ

Πτυχίον Μηχανοδηγού Α' τάξεως

Πτυχίον Μηχανοδηγού Β' τάξεως

Αδεια χειριστού

γ) Κλάδος Προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών:

αα) Κατηγορία Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνίας:

Δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητού Α τάξεως

Δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητού Β' τάξεως

ββ) Κατηγορία Οικονομικής Υπηρεσίας:

Δίπλωμα Οικονομικού Α ταξεως

Δίπλωμα Οικονομικού Γ' τάξεως

γγ) Κατηγορία Υπηρεσίας Τροφοδοσίας:

Δίπλωμα Φροντιστού

Αδεια Βοηθού Φροντιστού

δδ) Κατηγορία Υπηρεσίας Διαμερισμάτων:

Πτυχίον Αρχιθαλαμηπόλου Α' τάξεως

Πτυχίον Αρχιθαλαμηπόλου Β' τάξεως

Αδεια Θαλαμηπόλου Α τάξεως

Αδεια Θαλαμηπόλου Β τάξεως

εε) Κατηγορία Υπηρεσίας Μαγειρείου:

Πτυχίον Αρχιμαγείρου

Αδεια Μαγείρου Α', Β , Γ ' τάξεωςΑρθρο: 74

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αντιστοιχία προϋφισταμένων διπλωμάτων, πτυχίων και αδειών

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Δια Π. Διατάγματος, εκδιδομένου μετά γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού, δύνανται:

α) να καθορίζηται η αντιστοιχία τυχόν υφισταμένων αδειών, πτυχίων ή διπλωμάτων εκδοθέντων υπό το καθεστώς προηγουμένων ισχυσάντων νόμων ή εκδιδομένων επί τη βάσει ειδικών διατάξεων προς τα δια του παρόντος καθοριζόμενα διπλώματα, πτυχία και αδείας,

β) να καθορίζωνται νέα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητος ως και η αντιστοιχία αυτών προς τα υφιστάμενα τοιαύτα.Αρθρο: 75

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα απορρέοντα εκ των διπλωμάτων κλπ.

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σχόλια
Εχει εκδοθεί το ΠΔ 394/1986 (ΦΕΚ Α' 176).- Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθρου 3 του ν. 3153/2003 (Α 153/19.6.2003), οι Ν.Ε.Κ.Ε. (σχολές ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης) ιδρύονται και λειτουργούν μετά από άδεια που χορηγείται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Στην άδεια αναφέρονται το είδος και τα αποδεικτικά των σπουδών που αυτές χορηγούν. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται σύμφωνα με το παρον άρθρο ορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης για κάθε βαθμίδα και ειδικότητα.

 

Κείμενο Αρθρου

Δια Π. Διατάγματος, εκδιδομένου μετά γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού, καθορίζονται το είδος και η έκτασις των εν τω πλοίω δικαιωμάτων, τα οποία παρέχει έκαστον δίπλωμα, πτυχίον ή άδεια ναυτικής ικανότητος.Αρθρο: 76

Ημ/νία: 19.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
"Προϋποθέσεις για την απόκτηση διπλώματος ή πτυχίου και πιστοποίηση της συνδρομής τους".

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ή ΠΤΥΧΙΟΥ

Σχόλια
- Σε εκτέλεση των παρ. 1 και 2 εκδόθηκαν τα ΠΔ 591/1975 (ΦΕΚ Α' 191), ΠΔ 553/1981 (ΦΕΚ Α' 142), ΠΔ 363/1982 (ΦΕΚ Α' 64) και ΠΔ 394/1986 (ΦΕΚ Α' 176). Εχει εκδοθεί το ΠΔ 89/1994 (ΦΕΚ Α' 67). - Έχει εκδοθεί το Π.Δ. 210/1996 (ΦΕΚ Α 165).- Το εντός " " ηλικιακό όριο της περ. β΄της παρ. 1 και ο τίτλος του παρόντος άρθρου τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9 και την παρ. 2 του άρθρου 10 αντιστοίχως του ν. 3153/2003 (Α΄ 153/19.6.2003).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ινα τις αποκτήση δίπλωμα ή πτυχίον ναυτικής ικανότητος, δέον:

α) να είναι απογεγραμμένος ως ναυτικός,

β) να έχη συμπληρώσει το εικοστόν έτος της ηλικίας του, πλην των ευδοκίμως αποφοιτώντων εκ δημοσίων ή ανεγνωρισμένων σχολών ναυτικής εκπαιδεύσεως, οίτινες δικαιούνται ν' αποκτήσουν δίπλωμα ή πτυχίο ναυτικής ικανότητος μετά την συμπλήρωσιν του δεκάτου ενάτου έτους της ηλικίας των, να μη έχη δε συμπληρώσει το "65ον" έτος εις αμφοτέρας τας άνω περιπτώσεις,

γ) να είναι στρατολογικώς εν τάξει,

δ) να μη τελή υπό στέρησιν των πολιτικών του δικαιωμάτων,

ε) να μην έχη καταδικασθή επί κακουργήματι ή εις φυλάκισιν ανωτέραν του εξαμήνου καθ υποτροπήν ή μείζονα του εξαμήνου επί λαθρεμπορία ή λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του εθνικού νομίσματος ή αδικήματι αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσίαν και να μη έχη στερηθή οριστικώς του δικαιώματος της ασκήσεως του ναυτικού επαγγέλματος,

στ) να είναι σωματικώς και πνευματικώς υγιής και ικανός δια την αντίστοιχον προς το δίπλωμα ή πτυχίον ναυτικήν υπηρεσίαν . Δια Π. Διατάγματος καθορίζονται τα νοσήματα και αι βλάβαι εκ των οποίων κρίνεται ως ανίκανος προς απόκτησιν διπλώματος ή πτυχίου, τα της υγειονομικής εξετάσεως, τα εξέταστρα και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,

ζ) να έχη επιτύχει εις εξετάσεις, εξαιρουμένων των περιπτώσεων καθ' ας δεν απαιτούνται τοιαύται, κατά τα δια Π. Διατάγματος, μετά γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού, οριζόμενα.

2. Δια Π. Διατάγματος εκδιδομένου κατά την αυτήν διαδικασίαν, καθορίζονται τα του τρόπου βεβαιώσεως και αποδείξεως των νομίμων προσόντων προς συμμετοχήν εις τας εξετάσεις, όπου απαιτούνται τοιαύται και των προϋποθέσεων εν γένει προς απόκτησιν διπλώματος, ή πτυχίου ναυτικής ικανότητος, ως και ο χρόνος υπάρξεως των προσόντων τούτων.

3. Δίπλωμα ή πτυχίον ναυτικής ικανότητος απονέμεται εις Ελληνας το γένος, αλλοδαπούς υπηκόους, εφ όσον συντρέχουν αι υπό των περιπτ. β', δ', ε , στ' και ζ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προϋποθέσεις.Αρθρο: 77

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Προσόντα συμμετοχής εις εξετάσεις προς απόκτησιν διπλώματος ή πτυχίου

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ή ΠΤΥΧΙΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σχόλια
Εχουν εκδοθεί τα ΠΔ 363/1982 (ΦΕΚ Α' 64), ΠΔ 394/1986 (ΦΕΚ Α' 176), ΠΔ 435/1989 (ΦΕΚ Α' 188) και ΠΔ 89/1994 (ΦΕΚ Α' 67). -Έχει εκδοθεί το Π.Δ. 210/1996 (ΦΕΚ Α 165).

 

Κείμενο Αρθρου

Ινα μετάσχη τις εις εξετάσεις προς απόκτησιν διπλώματος η πτυχίου ναυτικής ικανότητος, δέον να κέκτηνται, αναλόγως της ειδικότητος του επιδιωκομένου αποδεικτικού, εκτός των υπό των περιπτώσεων α' έως στ' της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου καθοριζομένων προϋποθέσεων και ωρισμένα γραμματικά ή και τεχνικά προσόντα, ως και θαλασσίαν υπηρεσίαν, κατά τα καθοριζόμενα δια Π. Διατάγματος, εκδιδομένου μετά γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.Αρθρο: 78

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Θαλασσία υπηρεσία

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σχόλια
Εχουν εκδοθεί τα ΠΔ 553/1981 (ΦΕΚ Α' 142), ΠΔ 89/1994 (ΦΕΚ Α' 67) και ΠΔ 435/1989 (ΦΕΚ Α' 188).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ως θαλασσία υπηρεσία προς απόκτησιν διπλώματος ή πτυχίου ή αδείας ναυτικής ικανότητος λογίζεται η διανυθείσα υπό την ιδιότητα μέλους του πληρώματος, μετά την απόκτησιν του κατωτέρας τάξεως διπλώματος ή πτυχίου ή αδείας, εφ' όσον υπάρχει τοιαύτη:

α) επί εν ενεργεία μηχανοκινήτων πλοίων, υποχρέων όπως εφοδιάζωνται δια ναυτολογίου,

β) επί των δια Π. Διατάγματος καθοριζομένων κατηγοριών εν ενεργεία πλοίων υπό ξένην σημαίαν,

γ) επί εν ενεργεία πολεμικών ή βοηθητικών πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού και εις ειδικότητας τούτου υφισταμένας και εν τω Εμπορικώ Ναυτικώ ή αντιστοιχούσας προς ταύτας, κατά τα δια Π. Διατάγματος οριζόμενα,

δ) επί εν ενεργεία κρατικών πλοίων κατά τα δια Π. Διατάγματος οριζόμενα.

2. Τα εν περιπτ. α' και β' αναφερόμενα πλοία θεωρούνται εν ενεργεία καθ' ον χρόνον τελούν εν πλώ ή εν λιμένι ενεργούντα εργασίας φορτώσεως ή εκφορτώσεως ή διατηρούντα τα τρία τέταρτα τουλάχιστον της κανονικής συνθέσως του πληρώματος των. Τα επιβατηγά πλοία εν λιμένι θεωρούνται εν ενεργεία εφ' όσον διατηρούν τα τρία τέταρτα της κανονικής συνθέσεως του πληρώματος καταστρώματος και μηχανής.

3. Δια Π. Διατάγματος εκδιδομένου μετά γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού, καθορίζονται αι περιπτώσεις, καθ' ας αναλόγως των κατηγοριών πλοίων ή του είδους του διπλώματος ή πτυχίου, η διανυθείσα θαλασσία υπηρεσία λογίζεται ολόκληρος ή μόνον κατά τμήμα αυτής.Αρθρο: 79

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόφοιτοι ξένων ναυτικών σχολών

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Δια Π. Διατάγματος εκδιδομένου μετά γνώμην του Συμβουλίου Σχολών, ορίζονται αι προϋποθέσεις δια την απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος υπό αποφοίτων ή πτυχιούχων ναυτικών σχολών της αλλοδαπής, λαμβανομένων υπ' όψει των πραγματικών προσόντων των μαθητών των, του είδους, του επιπέδου και της διαρκείας της εν αυταίς εκπαιδεύσεως.Αρθρο: 80

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Απονομή διπλωμάτων ή πτυχίων ή αδειών εις αλλοδαπούς

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΠΤΥΧΙΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αλλοδαποί διαμένοντες εν Ελλάδι, δύνανται να μετάσχουν εξετάσεων προς απόκτησιν διπλώματος, πτυχίου ή αδείας ναυτικής ικανότητος εφ' όσον συντρέχουν αι εν περιπτ. β', ε΄ και στ΄ του άρθρου 76 προϋποθέσεις, κέκτηνται δε ούτοι τα δι' έκαστον δίπλωμα, πτυχίον ή άδειαν οριζόμενα προσόντα. επιτυγχάνοντες εις τας εξετάσεις, εφοδιάζονται δια του οικείου διπλώματος, πτυχίου ή αδείας, δεν αποκτούν όμως δικαίωμα εργασίας επί ελληνικών πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων, τηρουμένων των περί εργασίας αλλοδαπών ισχυουσών εκάστοτε ειδικών διατάξεων.Αρθρο: 81

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ (ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

Τίτλος Αρθρου
Χρόνος διενεργείας εξετάσεων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σχόλια
Σε εκτέλεση της παρ. 2 εκδόθηκε το ΠΔ 469/1974 (ΦΕΚ Α' 183).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι προς απόκτησιν διπλώματος ή πτυχίου εξετάσεις ενεργούνται κατά τα δια Π. Διατάγματος οριζόμενα, ενώπιον επιτροπών, αίτινες συγκροτούνται δι' αποφάσεων του Υπουργού, δυναμένου να ορίζη και Επίτροπον αυτού.

2. Η σύνθεσις των εξεταστικών επιτροπών και τα καθήκοντα του επιτρόπου, ο τρόπος και χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων, τα εξεταστέα μαθήματα, η βαθμολογία και οι συντελεσταί αυτών, τα της απονομής των διπλωμάτων και της ισχύος του πίνακος επιτυχόντων, ως και η εις βάρος των υποψηφίων αμοιβή των εξεταστών και του Επιτρόπου και τα λοιπά έξοδα εξετάσεων, ορίζονται δια Π.Διατάγματος.Αρθρο: 82

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ (ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αριθμός απονεμομένων κατ' έτος κατόπιν εξετάσεων διπλωμάτων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο αριθμός των καθ' έκαστον έτος απονεμομένων, κατόπιν εξετάσεων, διπλωμάτων κατωτάτης τάξεως εκάστου κλάδου ως και πρακτικών διπλωμάτων περί ων το άρθρον 73 του παρόντος, δύναται να ορίζηται δι' αποφάσεως του Υπουργού, εκδιδομένης εντός του τελευταίου τριμήνου του

προηγουμένου έτους, μετά γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.

2. Εις ην περίπτωσιν έχει ορισθή ο αριθμός, διαπιστούται δε έλλειψις διπλωματούχων ναυτικών, εκ των υπαγομένων εις τους περιορισμούς της προηγουμένης παραγράφου, δύναται, κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν, να αυξηθή ο καθορισθείς αριθμός των απονεμητέων διπλωμάτων.

3. Δια Π. Διατάγματος, εκδιδομένου μετά γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού, ορίζονται αι περιπτώσεις απονομής διπλωμάτων άνευ εξετάσεων, καθ’ υπέρβασιν του κατά τ' ανωτέρω οριζομένου αριθμού εκάστης τάξεως, εις κεκτηιιένους τα προσήκοντα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα.Αρθρο: 83

Ημ/νία: 19.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
"Προϋποθέσεις και προσόντα για την απόκτηση άδειας ναυτικής ικανότητας και πιστοποίηση της συνδρομής τους".

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Σχόλια
Εχουν εκδοθεί τα ΠΔ 591/1975 (ΦΕΚ Α' 191), ΠΔ 363/1982 (ΦΕΚ Α' 64) και ΠΔ 394/1986 (ΦΕΚ Α' 176). Για την εφαρμογή του παρόντος άρ. βλ. σχετικά και άρ. 21 της ΣΣΕ της 28/6/2000 (Β' 1103/6.9.2000) περί επιλύσεως ατομικών διαφορών.- Ο τίτλος του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3153/2003 (Α΄153/19.6.2003).

 

Κείμενο Αρθρου

Ινα αποκτήση τις άδειαν ναυτικής ικανότητος δέον:

α) να συντρέχουν αι προϋποθέσεις του άρθρου 76 πλην της περίπτ. ζ', και

β) να κέκτηται την δια την άδειαν εκάστου κλάδου απαιτουμένην θαλασσίαν υπηρεσίαν ή και άλλα ειδικά προσόντα, καθοριζόμενα δια Π. Διατάγματος εκδιδομένου μετά γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού, προκειμένου δε περί αδείας Θαλαμηπόλου Α' και Μαγείρου Α' και Β' να επιτύχουν και εις ειδικάς εξετάσεις.Αρθρο: 84

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ (ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εκδοσις, τύπος και αντικατάσταση διπλωμάτων κλπ

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΔΟΣΗ, ΤΥΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα αφορώντα εις την έκδοσιν και τον τύπον των διπλωμάτων, πτυχίων και αδειών ναυτικής ικανότητος, ως και εις την αντικατάστασιν αυτών εν περιπτώσει απωλείας ή φθοράς, καθορίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού.Αρθρο: 85

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ (ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

Τίτλος Αρθρου
Υγειονομική εξέτασις διπλωματούχων κλπ

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι κεκτημένοι δίπλωμα, πτυχίον ή άδειαν ναυτικής ικανότητος, μετά την συμπλήρωσιν ηλικίας καθοριζομένης δι' έκαστον δίπλωμα, πτυχίον ή άδειαν Δια Π. Διατάγματος και ανά χρονικά εφεξής διαστήματα, οριζόμενα δια του αυτού Διατάγματος, υποβάλλονται εις υγειονομικήν εξέτασιν προς διαπίστωσιν της δια την περαιτέρω άσκησιν της υπηρεσίας των

απαιτουμένης ικανότητος. Οι κρινόμενοι ανίκανοι στερούνται εφεξής του δικαιώματος της περαιτέρω ασκήσεως της επί τη βάσει του διπλώματος, πτυχίου ή αδείας ναυτικής υπηρεσίας των.

2. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται και εις την περίπτωσιν, κατά την οποίαν η απώλεια της ικανότητος επήλθεν προ της συμπληρώσεως της υπό της αυτής παραγράφου προβλεπομένης ηλικίας.Αρθρο: 86

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ (ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αντιστοιχία εκδιδομένων διπλωμάτων κλπ

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα μέχρι της ενάρξεως εφαρμογής του παρόντος Κώδικος εκδοθέντα διπλώματα, πτυχία και άδεια ναυτικής ικανότητος διατηρούνται εν ισχύϊ, της αντιστοιχίας αυτών προς τα υπό του παρόντος θεσπιζόμενα οριζομένης δια Π. Διατάγματος.Αρθρο: 87

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Οργανική σύνθεσις

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Σχόλια
Βλέπε ΠΔ 12/1993 (ΦΕΚ Α' 5), για την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας επί Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων ναυτικών, υπηκόων Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναγνωρίσεως θαλάσσιας υπηρεσίας που διανύεται από Ελληνες ναυτικούς σε πλοία που φέρουν σημαία Κράτους Μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας.

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Σύνθεσις προσωπικού των πλοίων

1. Το προσωπικόν των πλοίων αποτελείται εξ Ελλήνων απογεγραμμένων ναυτικών κεκτημένων το τυχόν αναγκαιούν αποδεικτικόν ναυτικής ικανότητος ή και εξ επιστημόνων ή άλλων ειδικών κεκτημένων την απαιτουμένην άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος.

2. Η οργανική σύνθεσις του προσωπικού των πλοίων καθορίζεται δια Π. Διαταγμάτων. Κατ' εξαίρεσιν αύτη καθορίζεται δι' υπουργικών αποφάσεων:

α) επί πλοίων ενεργούντων πλόας εν τη ημεδαπή μεταξύ λιμένων ή όρμων κειμένων εντός του αυτού κόλπου ή εντός δύο συνεχομένων κόλπων ή εις παρακειμένας ακτάς,

β) επί πλοίων αναψυχής εκτελούντων τακτικούς πλόας διαρκείας μικροτέρας του εικοσιτετραώρου, και

γ) επί πλοίων εφωδιασμένων δι' αυτομάτων συσκευών και μηχανημάτων.Αρθρο: 88

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ελλιπής κατά προσόντα σύνθεσις

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΕΛΛΙΠΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επιτρέπεται, εξαιρετικώς και υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν

δημιουργείται κίνδυνος δια την ασφάλειαν του πλοίου, κατ' αίτησιν του πλοιάρχου και κατόπιν εγκρίσεως της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής, η συμπλήρωσις του πληρώματος:

α) δι' ημεδαπών ναυτικών μη κεκτημένων το απαιτούμενον αποδεικτικόν ναυτικής ικανότητος, οσάκις:

αα) δεν υπάρχουν Ελληνες ναυτικοί κεκτημένοι το απαιτούμενον αποδεικτικόν ναυτικής ικανότητος εις τον λιμένα προσορμίσεως του πλοίου και τους πλησιεστέρους προς αυτόν λιμένας, ή δεν είναι δυνατή έγκαιρος εκ των λιμένων τούτων και άνευ καθυστερήσεως του πλοίου προσέλευσίς των, και

ββ) οι υπάρχοντες δεν προσφέρονται προς εργασίαν ή προσφέρονται υπο όρους αντικειμένους εις τας περί μισθολογίου και όρων εργασίας διατάξεις,

β) δι' αλλοδαπών ναυτικών, οσάκις υφίστανται αι προϋποθέσεις της προηγουμένης περιπτώσεως και δεν προσφέρονται Ελληνες ναυτικοί στερούμενοι του προβλεπομένου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος ή προσφέρονται υπό όρους αντικειμένους εις τας περί μισθολογίου και όρων εργασίας διατάξεις.

2. Ο αριθμός των κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου προσλαμβανομένων αλλοδαπών δεν δύναται να υπερβή το εν τέταρτον της οργανικής συνθέσεως του πληρώματος, όπερ ανώτατον όριον, δύναται δια Π. Διατάγματος να μειούνται και διαφοροποιήται αναλόγως της κατηγορίας των πλοίων και της ειδικότητος των ναυτικών.

3. Η διάρκεια της επί του πλοίου υπηρεσίας των κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου ναυτολογουμένων καθορίζεται δια Π. Διατάγματος, αναλόγως των λιμένων προσεγγίσεως του πλοίου. Κατά τον πρώτον κατάπλουν εις ελληνικόν λιμένα, πλην της περιπτώσεως εκτάκτου προσεγγίσεως λόγω ανωτέρας βίας, οι ούτω ναυτολογηθέντες αντικαθίστανται υποχρεωτικώς δι' Ελλήνων κεκτημένων τα νόμιμα προσόντα.

4. Εις ην περίπτωσιν δεν υπάρχουν Ελληνες ναυτικοί προς εξυπηρέτησιν των αναγκών ωρισμένης νέας ειδικότητος, ή ούτοι δεν κέκτηνται την δι’ ωρισμένας ειδικότητας απαιτουμένην εμπειρίαν, επιτρέπεται, κατόπιν αδείας του Υπουργού, η πρόσληψις αλλαδαπών εις τας οικείας οργανικάς θέσεις. Η διάρκεια της υπηρεσίας των καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού, μη δυναμένη να υπερβή εν συνόλω της τριετίαν.Αρθρο: 89

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ελλιπής κατ' αριθμόν σύνθεσις

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΕΛΛΙΠΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εξαιρετικώς επιτρέπεται ελλιπής κατ' αριθμόν σύνθεσις του πληρώματος μετ έγκρισιν της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής καταχωριζομένης εις το ναυτολόγιον.

Η έγκρισις παρέχεται κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του πλοιάρχου εάν το πλοίον, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων εκ ναυλώσεως ή άλλης εκτάκτου ανάγκης δέον να αποπλεύση εντός διαστήματος, μη επιτρέποντος, άνευ επιζημίου καθυστερήσεως του πλου, την επί τη βάσει της οργανικής ή ελλιπούς κατά προσόντα συνθέσεως συμπλήρωσιν του πληρώματος και υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν υφίσταται κίνδυνος δια την ασφάλειαν του πλοίου.

2. Μη υπαρχούσης Προξενικής Αρχής η διαπίστωσις της ως άνω προϋποθέσεως γίνεται υπό του πλοιάρχου, καταχωριζομένη εις το ημερολόγιον του πλοίου και θεωρουμένη υπό της Προξενικής ή Λιμενικής Αρχής κατά τον κατάπλουν του πλοίου εις τον πρώτον λιμένα, όπου τοιαύτη Αρχή υφίσταται.

3. Αι υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και λοιπών Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων των ναυτικών εισφοραί πλοιοκτήτου και ναυτικού δια τα ελλείποντα μέλη του πληρώματος καταβάλλονται υποχρεωτικώς υπό του πλοιοκτήτου υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας - Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ). Δεν καταβάλλονται εισφοραί δια τον μετά την δεκάτην ημέραν χρόνον παραμονής του πλοίου εν λιμένι.

4. Ο μισθός των ελλειπόντων μελών του πληρώματος κατανέμεται υποχρεωτικώς και κατά δικαίαν αναλογίαν μεταξύ των υπολοίπων μελών του πληρώματος των επιβαρυνθέντων δια της εργασίας των ελλειπόντων είτε δι υπερωρίας, είτε δι εντάσεως της ιδίας των εργασίας, της σχετικής καταβολής αναγραφομένης ρητώς εν τω ημερολογίω του πλοίου.Αρθρο: 90

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδική σύνθεσις πληρώματος

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Επιτρέπεται εις εξαιρετικάς περιπτώσεις κατά την κρίσιν του Υπουργού ο καθορισμός ειδικής συνθέσεως του πληρώματος προς εκτέλεσιν μεμονωμένου πλου ή πλόων.Αρθρο: 91

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγγραφαί συνθέσεως εις το ναυτολόγιον

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Πίναξ της οργανικής συνθέσεως του πληρώματος του Πλοίου καταχωρίζεται υπό της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής εις το Ναυτολόγιον, εν τω οποίω μνημονεύονται και αι προς εφαρμογήν των άρθρων 88, 89 και 90 παρεχόμεναι εκάστοτε εγκρίσεις της Αρχής.Αρθρο: 92

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευσις απόπλου

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Επιφυλασσομένων των περιπτώσεων των άρθρων 88, 89 και 90 απαγορεύεται υπό της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής ο απόπλους του πλοίου, μη έχοντος την καθωρισμένην οργανικήν σύνθεσιν.Αρθρο: 93

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΟΙ (ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Τίτλος Αρθρου
Γραφεία ευρέσεως ναυτικής εργασίας

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Εύρεσις ναυτικής εργασίας

1. Η εύρεσις εργασίας εις τους ναυτικούς ενεργείται υποχρεωτικώς κατά τα δια Π. Διατάγματος οριζόμενα, μέσω των γραφείων ευρέσεως ναυτικής εργασίας, εις ους δε λιμένας δεν λειτουργεί τοιούτον, μέσω των Λιμενικών Αρχών, θεωρουμένων ως προς την άσκησιν της αρμοδιότητος ταύτης ως παραρτημάτων του εν Πειραιεί Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας.

2. Οι ναυτικοί, απολυόμενοι εις ελληνικόν λιμένα ή επαναπατριζόμενοι, υποχρεούνται να εγγραφούν εις τηρουμένους παρά των γραφείων ευρέσεως ναυτικής εργασίας ή των κεντρικών λιμεναρχείων, λιμεναρχείων και υπολιμεναρχείων καταλόγους των μη εργαζομένων ναυτικών.

3. Κατά την εύρεσιν ναυτικής εργασίας, ο μεν ναυτικός έχει το δικαίωμα της επιλογής του πλοίου, ο δε πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης το της επιλογής του πληρώματος.

4. Τα αφορώντα εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν των γραφείων ευρέσεως ναυτικής εργασίας ορισθήσονται δια κανονισμών εγκρινομένων δι' υπουργικών αποφάσεων.Αρθρο: 94

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΟΙ (ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευσις παροχής αμοιβών

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δια την εύρεσιν εργασίας επί πλοίων απαγορεύεται όπως καταβάλωνται αμέσως ή εμμέσως αμοιβαί προς οιονδήποτε πρόσωπον.

2. Ανεξαρτήτως των προβλεπομένων πονικών κυρώσεων, συμφωνίαι περί καταβολής αμοιβής δι' εύρεσιν εργασίας είναι απολύτως άκυροι, αι δε γενόμεναι καταβολαί αναζητούνται.Αρθρο: 95

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Χρόνος εργασίας

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Κρατική ρύθμισις συμβάσεως ναυτολογήσεως

Ως χρόνος εργασίας νοείται το διάστημα κατά το οποίον τα μέλη του πληρώματος υποχρεούνται, συμφώνως προς τον Κανονισμόν εργασίας επί των εμπορικών πλοίων, τας συλλογικάς συμβάσεις ή διαταγήν ανωτέρου να ασχολούνται επί του πλοίου ή δι' αυτό.Αρθρο: 96

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανώτατα όρια κανονικού χρόνου εργασίας

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα ανώτατα όρια κανονικού χρόνου εργασίας του πληρώματος εν πλώ κατά τας ημέρας κατάπλου και απόπλου, ως και παραμονής εν λιμένι ή όρμω, δύνανται να ορίζωνται δια Π.Διατάγματος, εάν δεν προβλέπουν περί αυτών ο Κανονισμός Εργασίας και αι Συλλογικαί Συμβάσεις.Αρθρο: 97

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανώτατα όρια προσθέτου χρόνου εργασίας

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΒΑΣΕΩΣ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα πέραν του κανονικού όρια προσθέτου χρόνου εργασίας, η οποία διατάσσεται συνήθως υπό του πλοιάρχου κατά την κρίσιν του, δύνανται να ορίζωνται δια Π. Διατάγματος, εάν δεν προβλέπουν περί αυτών ο Κανονισμός Εργασίας και αι Συλλογικαί Συμβάσεις.Αρθρο: 98

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Υπέρβασις ανωτάτων ορίων προσθέτου χρόνου εργασίας

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επιτρέπεται εκτάκτως η υπέρβασις των ανωτάτων ορίων προσθέτου χρόνου εργασίας:

α) εις περίπτωσιν επειγούσης ανάγκης, αφορώσης την ασφάλειαν του πλοίου, των επιβαινόντων και του φορτίου ή εις την παροχήν βοηθείας εις άλλα πλοία και προόσωπα, ευρισκόμενα εν κινδύνω,

β) εις περιπτώσεις γυμνασίων λέμβων, πυρκαϊάς ή εγκαταλείψεως πλοίου και εν γένει γυμνασίων καθοριζομένων υπό της εκάστοτε εν ισχϋι Διεθνούς Συμβάσεως "περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση" και

γ) εις άλλας τυχόν εξαιρετικάς περιπτώσεις οριζομένας δια Π.Δ/τος.

2. Η συνδρομή των όρων εφαρμογής της προηγουμένης παραγράφου εκτιμάται ελευθέρως υπό του πλοιάρχου και αναγράφεται εις το Ημερολόγιον.Αρθρο: 99

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ορια εργασίας ανηλίκων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Μέλος του πληρώματος ηλικίας μικροτέρας των δέκα εξ ετών απαγορεύεται όπως εργάζεται κατά τας νυκτερινάς ώρας.Αρθρο: 100

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποδοχαί, ενδιαίτησις και άδειαι

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ, ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗ, ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ελλείψει συλλογικών συμβάσεων, αι εν γένει αποδοχαί, ως προς τα κατώτατα όρια, η ενδιαίτησις και αι άδειαι των ναυτικών δύναται να καθορίζωνται δι' αποφάσεως του Υπουργού, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.Αρθρο: 101

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΛΟΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Παροχή τροφής. Εδεσματολόγιον

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΟΦΗΣ, ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Τροφοδοσία

1. Το πλήρωμα του Πλοίου δικαιούται τροφής καθ' όλον το διάστημα της παραμονής του επί του πλοίου. Η τροφοδοσία βαρύνει τον εφοπλιστήν παρέχεται δε επιμελεία και ευθύνη του πλοιάρχου, απαγορευομένης της αναθέσεως ταύτης κατ' αποκοπήν εις τον πλοίαρχον ή οιονδήποτε άλλον αξιωματικόν του Πλοίου.

2. Το ημερήσιον εδεσματολόγιον κατά κατηγορίας πλοίων καθορίζεται δι' υπουργικών αποφάσεων, μετά γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.

3. Κατά την αυτήν διαδικασίαν ορίζονται αι περιπτώσεις καταβολής της τροφοδοσίας εις χρήμα και το ημερήσιον αντίτιμον αυτής.

4. Ο πίναξ του εδεσματολογίου αναρτάται, φροντίδι του πλοιάρχου και υπό τον έλεγχον των Λιμενικών ή Προξενικών Αρχών, εις τα διαμερίσματα του πληρώματος.Αρθρο: 102

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΛΟΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Ελεγχος τροφοδοσίας και εδεσματολογίου

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο έλεγχος της επαρκείας και καταλληλότητος των τροφίμων και της τηρήσεως του κεκανονισμένου εδεσματολογίου ενεργείται αυτεπαγγέλτως υπό των Λιμενιχών ή Προξενικών Αρχών, ενδεχόμεναι δε παρατηρήσεις και συστάσεις αυτών προς τον πλοίαρχον καταχωρίζονται εις το ημερολόγιον της γεφύρας.

2. Εάν εκ δόλου ή εξ αμελείας του πλοιάρχου δεν παρέχωνται εις το πλήρωμα του πλοίου τα υπό του εδεσματολογίου καθοριζόμενα τρόφιμα, εις είδος, ποιότητα και ποσότητα, ο πλοίαρχος διώκεται πειθαρχικώς.Αρθρο: 103

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΛΟΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποβολή παραπόνων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εν περιπτώσει εγγράφου υποβολής, υπό μελών του πληρώματος ή ανεγνωρισμένης οργανώσεως ναυτικών, παραπόνων προς της Λιμενικήν ή Προξενικήν Αρχήν, αφορώντων εις την εφαρμογήν του εδεσματολογίου και την τροφοδοσίαν εν γένει, η Αρχή προβαίνει εις ειδικήν εξέτασιν αυτών. Προ της υποβολής των παραπόνων εις την Αρχήν, τα μέλη του πληρώματος αναφέρουν ταύτα εις τον πλοίαρχον, υποχρεούμενον όπως προβή εις αναγραφήν αυτών εις το ημερολόγιον γεφύρας.

2. Τα προς την Αρχήν υποβληθέντα παράπονα κρίνονται υπ' αυτής το ταχύτερον. Η υποβολή παραπόνων δεν αποτελεί λόγον παρεμποδίσεως του απόπλου.

3. Εφ' όσον τα υποβληθέντα παράπονα ήθελον θεωρηθή υπό της Αρχής ως προδήλως αβάσιμα, τα υποβάλλοντα αυτά μέλη του πληρώματος διώκονται πειθαρχικώς.Αρθρο: 104

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Διοικητική εξουσία του πλοιάρχου

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄

Εξουσία και καθήκοντα του πλοιάρχου

Ο Πλοίαρχος έχει την εν γένει διοίκησιν εν τω πλοίω και ασκεί εξουσίαν επί των επιβαινόντων, λαμβάνων παν αναγκαίον μέτρον, εντός των υφισταμένων κανονισμών, προς τον σκοπόν τηρήσεως της τάξεως, της πειθαρχίας και της υγιεινής και δια την ασφάλειαν του πλοίου, των επιβαινόντων και του φορτίου.Αρθρο: 105

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Συγκρότησις του πληρώματος

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο πλοίαρχος συγκροτεί το πλήρωμα του πλοίου κατά τας κρατούσας περί συμβάσεως των πληρωμάτων διατάξεις, λαμβάνων υπ' όψιν τας οδηγίας του εφοπλιστού ή του αντιπροσώπου αυτού, και φροντίζει δια την εγγραφήν του συγκροτηθέντος πληρώματος υπό της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής εις το ναυτολόγιον.

2. Ο πλοίαρχος απολύει οιονδήποτε μέλος του πληρώματος εμφανιζόμενος μετά του απολυομένου ενώπιον του οικείας λιμενικής ή προξενικής αρχής. Εάν εις τον λιμένα απολύσεως δεν υφίσταται λιμενική ή προξενική αρχή, ο πλοίαρχος δύναται να προβή εις απόλυσιν μελών του πληρώματος, προβαίνων εις σχετικήν εγγραφήν εν τω ημερολογίω γεφύρας και ναυτικώ φυλλαδίω του ναυτικού, υποχρεούμενος όπως αιτήση την βεβαίωσιν της εν λόγω πράξεως και την εγγραφήν της απολύσεως εις το ναυτολόγιον, εις τον πρώτον λιμένα κατάπλου ένθα εδρεύει λιμενική ή προξενική αρχή.Αρθρο: 106

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Βεβαίωσις περί της ικανότητος του πλου κλπ.

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Προ του απόπλου ο Πλοίαρχος βεβαιούται περί του ότι το πλοίον είναι ικανόν δια τον επιχειρούμενον πλουν, ότι φέρει τα απαραίτητα εφόδια, τα προβλεπόμενα υπό των υφισταμένων κανονισμών ή διαταγών της αρμοδίας αρχής, ότι το πλήρωμα είναι νομίμως συντεθειμένον και ότι το φορτίον είναι κανονικώς και καλώς εστοιβαγμένον, προκειμένου δε περί επιβατηγού πλοίου και ότι τούτο δεν παρέλαβε πέραν του επιτρεπομένου ανωτάτου αριθμού επιβατών.Αρθρο: 107

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εφοδιασμός δια τροφίμων και ύδατος

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοίαρχος μεριμνά εγκαίρως δια την προμήθειαν επαρκών και καταλλήλων τροφίμων και ύδατος εν όψει του πλου.Αρθρο: 108

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ναρκωτικά. Οινοπνευματώδη ποτά

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο πλοίαρχος μεριμνά όπως μη εισκομίζωνται εις το πλοίον του ναρκωτικά, εκτός των επιτρεπομενων δι' ιατρικήν χρήσιν και κατόπιν αδείας του, επίσης δε και οινοπνευματώδη ποτά υπέρ το αναγκαίον μέτρον.

2. Τα κατά παράβασιν των ανωτέρω εισκομιζόμενα κατάσχονται υπό του πλοιάρχου και παραδίδονται το ταχύτερον εις την λιμενικήν ή προξενικήν Αρχήν, ενεργούσαν περαιτέρω κατά τας οδηγίας του Υπουργείου.Αρθρο: 109

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Οπλα, εύφλεκτοι ή επικίνδυνοι ύλαι

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΟΠΛΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Πλοίαρχος φροντίζει όπως μη εισκομίζωνται άνευ αδείας του εις το πλοίον όπλα και εύφλεκτοι ή επικίνδυνοι ύλαι.

2. Τα κατά παράβασιν των ανωτέρω εισκομιζόμενα κατάσχονται υπό του πλοιάρχου, διατάσσοντος την φύλαξιν ή την καταστροφήν αυτών κατά τας περιστάσεις. Τα φυλαχθέντα παραδίδονται το ταχύτερον εις την λιμενικήν ή προξενικήν αρχήν, ενεργούσαν εν προκειμένω κατά τας οδηγίας του Υπουργείου.Αρθρο: 110

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Επιβάται ασθενείς εκ λοιμωδών νόσων, ψυχοπαθείς κλπ

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο πλοίαρχος δύναται να ζητήση παρά της λιμενικής ή προξενικής αρχής την παρεμπόδισιν της επιβιβάσεως προσώπων πασχόντων εκ λοιμωδών νόσων ή επικινδύνων ψυχοπαθών.

2. Δύναται επίσης να ζητήση την παρεμπόδισιν της επιβιβάσεως προσώπων εχόντων ανάγκην βοηθείας ως ψυχοπαθών, τυφλών, παραλύτων, ανηλίκων, εφ' όσον δεν συνοδεύονται υπό συγγενών ή οικείων των.Αρθρο: 111

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγκαστική αποβίβασις επιβατών

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο Πλοίαρχος δύναται να ζητήση παρά της Λιμενικής ή προξενικής Αρχής την αποβίβασιν επιβάτου, διαταράσσοντος σοβαρώς την τάξιν εν τω πλοίω ή παρέχοντος βασίμους ενδείξεις περί του ότι η περαιτέρω παραμονή του δύναται να δημιουργήση κινδύνους δια τους επιβαίνοντας το πλοίον ή το φορτίον.Αρθρο: 112

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραλαβή επαναπατριζομένων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΩΝ

Σχόλια
Σε εκτέλεση της παρ. 3 εκδόθηκε το ΠΔ 8/1975 «περί του αριθμού των προς παλιννόστησιν προσώπων, άτινα υποχρεούνται να παραλαμβάνη ο πλοίαρχος ελληνικού Πλοίου και υποχρέων καταβολής των αντιστοίχων δαπανών».

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο πλοίαρχος υποχρεούται να παραλαμβάνη επί του πλοίου, επί σκοπώ παλιννοστήσεως,τους Ελληνας ναυτικούς, οίτινες ευρίσκονται

εγκαταλελειμμένοι εις μέρος ένθα δεν υφίσταται Ελληνική Προξενική Αρχή.

2. Η υποχρέωσις αύτη υφίσταται δια τον πλοίαρχον και προκειμένου περί απόρων γενικώς Ελλήνων πολιτών, ναυτικών ή μη ευρισκομένων εν τη αλλοδαπή, εφ' όσον η οικεία Προξενική Αρχή ήθελε κρίνει αναγκαίαν την παλιννόστησίν των, επιτρέπουν δε τούτο αι ειδικαί συνθήκαι εκτελέσεως του πλου.

3. Ο αριθμός των προσώπων, άτινα υποχρεούται ο πλοίαρχος να παραλάβη προς παλιννόστησιν, ως και τα της καταβολής των εξόδων συντηρήσεως και μεταφοράς ρυθμίζονται δια Π. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ναυτιλίας-Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.Αρθρο: 113

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Κυβέρνησις πλοίου

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο Πλοίαρχος έχει την κυβέρνησιν του πλοίου, τηρών τους κανονισμούς προς αποφυγήν συγκρούσεως πλοίων και τας εις την ασφάλειαν της ναυσιπλοΐας εν γένει αναφερομένας διατάξεις, διευθύνει δε αυτοπροσώπως το πλοίον κατά τον είσπλουν εις τους λιμένας και όρμους και κατά τον έκπλουν εξ αυτών, κατά την διέλευσιν δια διωρύγων και στενών και κατά πάσαν γενικώς περίπτωσιν ιδιαιτέρως δυσχερούς πλου.Αρθρο: 114

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Τήρησις βιβλίων και ναυτιλιακών εγγράφων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Πλοίαρχος συντάσσει το ημερολόγιον της γεφύρας, επιμελείται δε όπως τηρώνται κανονικώς και ευρίσκονται επί του πλοίου και πάντα τα άλλα κεκανονισμένα βιβλία και έγγραφα.

2. Ο πλοίαρχος μεριμνά όπως ευρίσκωνται εις την βιβλιοθήκην του πλοίου, προσιτά εις παν μέλος πληρώματος, αντίτυπον του παρόντος Κώδικος και της εκάστοτε ισχυούσης συλλογικής συμβάσεως εργασίας.Αρθρο: 115

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ληξιαρχικαί πράξεις γεννήσεων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Εν περιπτώσει τοκετού επί του πλοίου εν πλω, ο πλοίαρχος αναγράφει το γεγονός εις το ημερολόγιον και συντάσσει ληξιαρχικήν πράξιν γεννήσεως κατά τας σχετικάς διατάξεις.Αρθρο: 116

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΕ ΠΛΟΙΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαθήκη επί πλοίου

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΕ ΠΛΟΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο Πλοίαρχος τηρεί τας περί διαθηκών επί εμπορικών πλοίων διατάξεις του Αστικού Κώδικος.Αρθρο: 117

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγγραφή και ληξιαρχική πράξις θανάτου

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν τις εκ των επιβαινόντων αποθάνη, ο πλοίαρχος αναγράφει το γεγονός εις το ημερολόγιον, εκθέτων τας συνθήκας του θανάτου, τον ακριβή χρόνον αυτού και το μέρος και την ώραν της τυχόν γενομένης αποβιβάσεως του νεκρού ή της καταβυθίσεως αυτού, συντάσσει δε και σχετικήν ληξιαρχικήν πράξιν, κατά τας ειδικάς διατάξεις, αντίγραφον της οποίας παραδίδει εις την Λιμενικήν ή Προξενικήν Αρχήν του πρώτου λιμένος προσεγγίσεως άμα τω κατάπλω.Αρθρο: 118

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Σύνταξις εκθέσεως απογραφής πραγμάτων θανόντος κλπ.

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εν περιπτώσει θανάτου, εξαφανίσεως ή δραπετεύσεως μέλους του πληρώματος, ο πλοίαρχος τη συμπράξει και δύο αξιωματικών, ή, εν ελλείψει αυτών, δύο άλλων μελών του πληρώματος, συντάσσει έκθεσιν απογραφής των εν τω πλοίω πραγμάτων αυτού, διαφυλάττει δε και παραδίδει ταύτα μετ' αντιγράφου της εκθέσεως απογραφής, άμα τω κατάπλω, εις την Λιμενικήν ή Προξενικήν Αρχήν, ήτις, εφ’ όσον πρόκειται περί πραγμάτων υποκειμένων εις ταχείαν φθοράν ή συντρέχει άλλος αποχρών λόγος, εκποιεί ταύτα υπέρ των δικαιούχων . Το τίμημα παρακατατίθεται εις το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον, περιέχεται δε εις την περιουσίαν αυτού μετά διετίαν από της καταθέσεως, εφ’ όσον κατά το διάστημα τούτο δεν ήθελε ζητηθή.

2. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και εν περιπτώσει θανάτου ή εξαφανίσεως επιβάτου, εκτός αν ούτος συνοδεύηται υπό συζύγου, ανιόντων ή κατιόντων.

3. Εάν τα ευρεθέντα πράγματα είναι επικίνδυνα εις την υγείαν των επιβαινόντων, καταστρέφονται, γιγνομένης μνείας περί τούτου εν τη εκθέσει απογραφής.Αρθρο: 119

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποβίβασις ή καταβύθισις νεκρού

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ Ή ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΝΕΚΡΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εάν τις εκ των επιβαινόντων αποθάνη, ο πλοίαρχος, εφ' όσον το πλοίον ευρίσκεται εν λιμένι, αναφέρεται, δια την αποβίβασιν του νεκρού, εις την Λιμενικήν ή Προξενικήν Αρχήν, εάν δε τούτο ευρίσκεται εν πλω, δύναται εν ανάγκη να διατάξη την καταβύθισιν του νεκρού.

2. Απαγορεύεται η καταβύθισις του νεκρού προς της παρελεύσεως εικοσι τεσσάρων ωρών από του θανάτου.Αρθρο: 120

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρωγή εις κινδυνεύοντας εν θαλάσση

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΑΡΩΓΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοίαρχος παρέχει πάσαν δυνατήν βοήθειαν εις πλοία ή αεροσκάφη ή πρόσωπα κινδυνεύοντα εν θαλάσση, εφ' όσον δεν δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος δια το πλοίον ή τους επιβαίνοντας.Αρθρο: 121

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκθεσις περί εξαφανίσεως εν θαλάσση

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΩΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν τις εκ των επιβαινόντων του πλοίου, πεσών εις την θάλασσαν ή παρασυρθείς υπό των κυμάτων, δεν ανευρέθη, ο πλοίαρχος αναγράφει το γεγονός εις το ημερολόγιον, εκθέτων, και τα των συνθηκών του δυστυχήματος και τας καταβληθείσας προσπαθείας διασώσεως. Απόσπασμα του ημερολογίου παραδίδεται εις την Λιμενικήν ή Προξενικήν Αρχήν άμα τω κατάπλω.Αρθρο: 122

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αγγελία θαλασσίων εγκλημάτων και κινδύνων ναυσιπλοΐας

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο Πλοίαρχος αναφέρει αμελλητί εις τας Λιμενιχάς Αρχάς παν έγκλημα τελεσθέν εν τη θαλάσση ως και παν γεγονός δυνάμενον να προκαλέση κινδύνους εις την ναυσιπλοΐαν.Αρθρο: 123

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΛΟΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Αντιμετώπισις ελλείψεως τροφίμων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν κατά τον πλουν προκύψη σημαντική έλλειψις τροφίμων, ο πλοίαρχος λαμβάνει πάντα τα απαιτούμενα μέτρα, χρησιμοποιών, εν ανάγκη και τα επί του πλοίου υπάρχοντα, ως φορτίον, τρόφιμα, ή άλλως προσεγγίζων, προς εφοδιασμόν δια τροφίμων ή ύδατος εις τον εγγύτερον λιμένα κατά παρέκκλισιν του πλου.Αρθρο: 124

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναπλήρωσις πλοιάρχου

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εν περιπτώσει θανάτου του πλοιάρχου, εξαφανίσεως ή ασθενείας αυτού, επιβαλλούσης την αντικατάστασίν του, αναλαμβάνει την κυβέρνησιν του πλοίου ο πρώτος αξιωματικός καταστρώματος, όστις ειδοποιών περί τούτου τον εφοπλιστήν, ασκεί τας εξουσίας και υπέχει τας ευθύνας του πλοιάρχου μέχρι πληρώσεως της θέσεως τούτου εις λιμένα ένθα είναι δυνατή η αντικατάστασις δι' έχοντος τα νόμιμα προσόντα, συμφώνως προς τας οδηγίας του εφοπλιστού.

2. Εν ελλείψει πρώτου αξιωματικού, την κυβέρνησιν του Πλοίου αναλαμβάνει το εν ιεραρχία επόμενον μέλος του προσωπικού καταστρώματος ασκούν τας εξουσίας και υπέχον τας ευθύνας του πλοιάρχου μέχρι του λιμένος της πρώτης προσεγγίσεως, ένθα και αναμένει τας οδηγίας του εφοπλιστού.Αρθρο: 125

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγκατάλειψις πλοίου

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Πλοίαρχος δεν διατάσσει την εγκατάλειψιν του πλοίου ενώπιον κινδύνου, πριν ή εξαντλήση πάντα τα υπό της ναυτικής τέχνης και εμπειρίας ενδεικνυόμενα μέσα προς διάσωσιν αυτού.

2. Προ της εκδόσεως διαταγής περί εγκαταλείψεως του πλοίου, ο πλοίαρχος υποχρεούται να ζητήση τας γνώμας των αξιωματικών αυτου, εν ελλείψει δε αξιωματικών, των εμπειροτέρων εκ των μελών του πληρώματος.

3. Ο πλοίαρχος μεριμνά όπως πρώτοι οι επιβάται επιβιβασθούν των λέμβων, εν συνεχεία το πλήρωμα, εγκαταλείπει δε το Πλοίον τελευταίος, μη απομακρυνόμενος της περιοχής αυτού έως ότου βεβαιωθή ότι το πλοίον απωλέσθη ή κατεστράφη.

4. Ο πλοίαρχος μεριμνά δια την διάσωσιν των ναυτιλιακών εγγράφων του πλοίου, του ταχυδρομείου και των εν τω πλοίω πολυτιμωτέρων πραγμάτων.Αρθρο: 126

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Παρουσίασις πλοιάρχου εις Λιμενικήν Αρχήν

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Μετά τον κατάπλουν πλοίου εις λιμένα ο πλοίαρχος ή εν περιπτώσει κωλύματος ο αναπληρωτής αυτού, αφού εκπληρώση τας εκ των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων επιβαλλομένας υποχρεώσεις, οφείλει να παρουσιασθή εντός 24 ωρών ενώπιον της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής, προσκομίζων προς θεώρησιν το ημερολόγιον και το ναυτολόγιον ως και παν άλλο ναυτιλιακόν έγγραφον όπερ ήθελε ζητηθή υπ' αυτής.Αρθρο: 127

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ-ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράδοσις λαθρεπιβατών

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΑΘΡΕΠΙΒΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοίαρχος παραδίδει εις την Λιμενικήν Αρχήν του λιμένος της πρώτης προσεγγίσεως πάντα λαθρεπιβάτην, εν δε τη αλλοδαπή ειδοποιεί περί της ανευρέσεως λαθρεπιβάτου την Προξενικήν Αρχήν.Αρθρο: 128

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Περίπτωσις πολέμου ή εντάσεως διεθνών σχέσεων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΝΤΑΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Εν περιπτώσει πολέμου ή εντάσεως των διεθνών σχέσεων ο πλοίαρχος συμμορφούται προς τας παρεχομένας εις αυτόν χάριν της προστασίας των εθνικών συμφερόντων ή της ασφαλείας του πλου διαταγάς του Υπουργού.Αρθρο: 129

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός εξουσιών και καθηκόντων πλοιάρχου εν λεπτομερεία

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι εξουσίαι και τα καθήκοντα του πλοιάρχου ορίζονται, εν ταις λεπτομερείας, κατά κατηγορίας πλοίων, υπό κανονισμών, θεσπιζομένων δια Π. Διατάγματος εκδιδομένου μετά γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.Αρθρο: 130

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Υπακοή εις διαταγάς ανωτέρων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄

Καθήκοντα του πληρώματος

Τα μέλη του πληρώματος υπακούουν εις τον πλοίαρχον και τους ανωτέρους των και συμμορφούνται προς τας διαταγάς αυτών, τας αφορώσας εις την εκτέλεσιν της υπηρεσίας και την τήρησιν της πειθαρχίας επί του πλοίου.Αρθρο: 131

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράπονα πληρώματος

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα μέλη του πληρώματος, αφού προηγουμένως αναφερθούν εις τον πλοίαρχον, και εφ' όσον υπηρεσιακοί λόγοι δεν εμποδίζουν την έξοδον εκ του πλοίου, δύνανται, να παρουσιάζωνται ενώπιον της οικείας Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής προς υποβολήν παραπόνων εν σχέσει προς την άσκησιν της εξουσίας του πλοιάρχου ή προς διατύπωσιν παρατηρήσεων επί της καταστάσεως του πλοίου, της αφορώσης την ασφάλειαν αυτού.

2. Εφ' όσον τα υποβληθέντα παράπονα ήθελον κριθή προδήλως αβάσιμα, οι υποβάλλοντες αυτά διώκονται πειθαρχικώς κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα.Αρθρο: 132

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ-ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αδειαι πληρώματος

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα μέλη του πληρώματος δεν δύνανται να εξέλθουν εις την ξηράν άνευ αδείας του πλοιάρχου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού, ορίζοντος και την διάρκειαν της απουσίας των. Ο πλοίαρχος δεν δύναται ν' αρνηθή την παροχήν αιτουμένης αδείας άνευ αποχρώντος λόγου, αφορώντος εις την υπηρεσίαν ή την ασφάλειαν του πλοίου.Αρθρο: 133

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα πληρώματος εν περιπτώσει κινδύνου

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Εν περιπτώσει κινδύνου τα μέλη του πληρώματος συνεργάζονται, συμφώνως προς τας οδηγίας του πλοιάρχου, δια την σωτηρίαν του πλοίου, των επιβαινόντων και του φορτίου, εγκαταλείπουν δε το πλοίον μετά σχετικήν διαταγήν του Πλοιάρχου.Αρθρο: 134

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΑΓΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα πληρώματος εν περιπτώσει ναυαγίου

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ, ΝΑΥΑΓΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Εν περιπτώσει ναυαγίου τα μέλη του πληρώματος, καλούμενα υπό του πλοιάρχου ή της αρμοδίας Αρχής, υποχρεούνται εις άμεσον παροχήν αρωγής προς τους ναυαγήσαντας και περισυλλογήν των ναυαγημάτων, μεθ' ο οδηγούνται υπό του πλοιάρχου ενώπιον της πλησιεστέρας Λιμενικής ή Προξενικής αρχής δια την διενέργειαν προανακρίσεως.Αρθρο: 135

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός καθηκόντων πληρώματος εν λεπτομερεία

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα καθήκοντα των μελών του πληρώματος ορίζονται εν ταις λεπτομερείαις, κατά κατηγορίας πλοίων, δια κανονισμών, τιθεμένων δια Π. Διαταγμάτων, εκδιδομένων μετά γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.Αρθρο: 136

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αστυνομική δικαιοδοσία Λιμενικών Αρχών

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Αστυνομία λιμένων και παραλίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Ορια αστυνομικής δικαιοδοσίας των Λιμενικών Αρχών

1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της επομένης παραγράφου, η άσκησις της αστυνομικής εξουσίας εις τους λιμένας και εις τα χωρικά ύδατα, ως και επί των ελληνικών πλοίων κατά το άρθρον 5 του Ποινικού Κώδικος ανήκει εις την αρμοδιότητα των Λιμενικών Αρχών.

2. Διατάξεις του Ν.Δ. 444/1970 «περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» ρυθμίζουσαι άλλως θέματα ρυθμιζόμενα εις το παρόν και επόμενον κεφάλαια διατηρούνται εν ισχύι.Αρθρο: 137

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΙΜΕΝΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτασις Λιμένος

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο λιμήν περιλαμβάνει:

α) την θαλασσίαν του περιοχήν,

β) τμήμα εδάφους καλούμενον «χερσαία ζώνη λιμένος», όπερ διήκει καθ' όλον το μήκος του λιμένος και εξικνείται εις βάθος και έκτασιν περιλαμβάνουσαν τα λιμενικά τεχνικά έργα, τους χώρους και εγκαταστάσεις τας εξυπηρετούσας τας λειτουργικάς ανάγκας τούτου (ως προβλήτας, αποβάθρας, παραλιακά πεζοδρόμια, ναυπηγεία, ιχθυοσκάλας, ναυταθλητικάς εγκαταστάσεις, χώρους φορτοεκφορτωτικών εργασιών και εναποθέσεως φορτίων, διακινήσεως επιβατών) προς εξυπηρέτησιν των δια θαλάσσης συγκοινωνιών και μεταφορών από της ξηράς εις την θάλασσαν και αντιστρόφως.

2. Οσάκις υφίσταται ανάγκη καθορισμού της εκτάσεως της χερσαίας ζώνης λιμένος αύτη καθορίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Δημοσίων Εργων, Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημοσίας Τάξεως.Αρθρο: 138

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτασις παραλίων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Η παρά των Λιμενικών Αρχών άσκησις επί των παραλίων καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητος διέπεται υπό ειδικών διατάξεων.Αρθρο: 139

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτασις χωρικών υδάτων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα χωρικά ύδατα περιλαμβάνουν θαλασσίαν ζώνην, της οποίας το πλάτος ορίζεται εις εξ ναυτικά μίλια, δυνάμενον να ορισθή και διαφόρως δια Π. Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου.Αρθρο: 140

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κατανομή αρμοδιότητος μεταξύ Λιμενικών Αρχών

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Σχόλια
Εκδόθηκε το ΠΔ 78/1996. Εκδόθηκε το ΠΔ 128/1994.

 

Κείμενο Αρθρου

Τα μεταξύ των Λιμενικών Αρχών τοπικά όρια δραστηριότητος εντός των οποίων εκάστη εξ αυτών ασκεί κατά νόμον δικαιοδοσίαν, ορίζονται δια Π.Διατάγματος.Αρθρο: 141

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικαί αρμοδιότητες Διοικητικής Αστυνομίας

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Διοικητική Αστυνομία

Αι Λιμενικαί Αρχαί, εν τη ενασκήσει της αστυνομικής αρμοδιότητος:

α) ρυθμίζουν την κίνησιν, την στάθμευσιν, την μεθόρμισιν και την αγκυροβολίαν, την ασφάλειαν, υγιεινήν, καθαριότητα και την τάξιν εν γένει εν τη περιφερεία των. Εις τους λιμένας ένθα εδρεύει Οργανισμός επιφορτισμένος με την πλήρη οικονομικήν εκμετάλλευσιν του λιμένος, απαιτείται συνεννόησις μετά τούτου δια την στάθμευσιν, μεθόρμισιν και αγκυροβολίαν των καταπλεόντων προς φόρτωσιν ή εκφόρτωσιν φορτηγών πλοίων,

β) ρυθμίζουν πάσαν εν γένει εργασίαν, εξαιρουμένων των εργασιών, των οποίων δυνάμει της υφισταμένης νομοθεσίας, οι όροι και αι συνθήκαι διεξαγωγής ως και τα τιμολόγια ρυθμίζονται υπό των κατά λιμένας Επιτροπών Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών. Εις τους λιμένας ένθα εδρεύει Οργανισμός επιφορτισμένος με την πλήρη οικονομικήν

εκμετάλλευσιν του λιμένος, τα των εν γένει εργασιών ρυθμίζουν οι εν λόγω Οργανισμοί πλην των ναυτιλιακών τοιούτων, ρυθμιζομένων υπό των Λιμενικών Αρχών,

γ) προνοούν ίνα διατηρηθή ο λιμήν εν καλή καταστάσει προς εξασφάλισιν της προσορμίσεως των Πλοίων και της ελευθέρας χρησιμοποιήσεως αυτού,

δ) ασκούν κατά τα εν τω οικείω κανονισμώ οριζόμενα, υγειονομικά καθήκοντα, εφ' όσον εν τη περιφερεία αυτών δεν υφίσταται ιδιαιτέρα υγειονομική υπηρεσία λιμένος,

ε) παρακολουθούν της εφαρμογήν των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί αρχαιοτήτων και της περί Δημοσίων Κτημάτων Νομοθεσίας, περί τουριστικών πλοίων, τουριστικής εμφανίσεως των λιμένων και παραλίων και του θαλασσίου τουρισμού εν γένει, ως και των αγορανομικών διατάξεων, εντός της εδαφικής ζώνης της αστυνομευομένης υπ' αυτών και εντός των πλοίων,

στ) ασκούν πάσαν άλλην αρμοδιότητα ανατιθεμένην δι' ειδικών νόμων εις Αστυνομικάς Αρχάς, δια τας εν τη περιοχή δικαιοδοσίας αυτών λαμβανούσας χώραν πράξεις.Αρθρο: 142

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Συνεργασία μετ' άλλων Αρχών

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι Λιμενικαί Αρχαί δέχονται ή παρέχουν κατά τας εκάστοτε περιπτώσεις προς άλλας νόμω αρμοδίας Αρχάς επί θεμάτων τάξεων και Ασφαλείας εν γένει.Αρθρο: 143

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΟΙ-ΦΩΤΑ-ΦΑΡΙΚΑ ΤΕΛΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Κανονική λειτουργία φάρων και φανών

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΦΑΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι Λιμενικαί Αρχαί εποπτεύουν επί της κανονικής λειτουργίας των εντός της περιφερείας αυτών φάρων και φανών, ειδοποιούν δε αμέσως τας αρμοδίας υπηρεσίας περί τυχόν επελθούσης διαταραχής ή διακοπής της λειτουργίας αυτών.Αρθρο: 144

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΟΙ-ΦΩΤΑ-ΦΑΡΙΚΑ ΤΕΛΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Φώτα ναυσιπλοΐας, προσορμίσεως και ακτών

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΦΩΤΩΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΕΩΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΚΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι Λιμενικαί Αρχαί εποπτεύουν όπως τα εν τη περιφερεία των ευρισκόμενα πλοία και βοηθητικά ναυπηγήματα φέρουν τα υπό του Διεθνούς Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεως προβλεπόμενα φώτα και λοιπά σημεία, μη χρησιμοποιούν δε άλλα φώτα δυνάμενα να επιφέρουν σύγχυσιν.

2. Αι Λιμενικαί Αρχαί εποπτεύουν επίσης όπως επί της ξηράς μη χρησιμοποιώνται φώτα δυνάμενα να παραπλανήσουν πλοία ή βοηθητικά ναυπηγήματα.Αρθρο: 145

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Κίνδυνοι ναυσιπλοΐας και προσορμίσεως

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΕΩΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι Λιμενικαί Αρχαί αναφέρουν εις τας αρμοδίας υπηρεσίας περί των τυχόν εμφανιζομένων εντός της περιφερείας των κινδύνων ναυσιπλοΐας ή προσορμίσεως, εφ' όσον ούτοι δεν σημειούνται επί των ναυτικών χαρτών, υποχρεούνται δε όπως λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα προς πρόληψιν δυστυχημάτων.Αρθρο: 146

Ημ/νία: 06.02.2001

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

 

Τίτλος Αρθρου
Αρσις ναυαγίων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2881/2001 (Α' 16/6.2.2001).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 147

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Περιορισμοί διελεύσεως και παραμονής

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Σχόλια
Οι εντός " " λέξεις της παρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 9 άρθρου 1 Ν. 2412/1996 (ΦΕΚ Α' 123) .

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι Λιμενικαί Αρχαί, κατά διαταγήν του Υπουργού, «μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Αμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας» δύνανται να απαγορεύσουν προσωρινώς, δια λόγους εθνικής ασφαλείας ή εννόμου τάξιως, την εις χωρικά ελληνικά ύδατα παραμονήν πλοίω και βοηθητικών ναυπηγημάτων ξένης εθνικότητος ή την διέλευσιν δι αυτών.

2. Η απαγόρευσις αύτη γνωστοποιείται αρμοδίως.Αρθρο: 148

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΙΜΕΝΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αριθμός πλωτών μέσων λιμένων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι Λιμενικαί Αρχαί δύνανται, μετά γνώμην του επί της οικονομικής εκμεταλλεύσεως του λιμένος Οργανισμού και άδειαν του Υπουργείου να καθορίζουν τον ανώτατον αριθμόν των εν την περιφερεία του λιμένος μονίμως εργαζομένων πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων, εις ας περιπτώσεις ούτος δεν προβλέπεται υπό ειδικών νόμων.Αρθρο: 149

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κτίσματα και παραπήγματα

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΚΤΙΣΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δια την ανέγερσιν κτισμάτων ή παραπηγμάτων και περιπτέρων εν τη περιφερεία των Λιμενικών Αρχών, απαιτείται και ειδική άδεια τούτων.

2. Αι Λιμενικαί Αρχαί, μετ' έγκρισιν του Υπουργού, διατάσσουν την άρσιν ή μεταφοράν των υφισταμένων παραπηγμάτων, οσάκις τούτο επιβάλλεται εκ λόγων δημοσίου συμφέροντος, καθ' ο μέτρον η προστασία τούτου ανήκει εις τας Λιμενικάς Αρχάς.Αρθρο: 150

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΑ (ΠΛΟΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Φύλακες παρωπλισμένων πλοίων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΑΡΩΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι Λιμενικαί Αρχαί ασκούν εποπτείαν επί των εν την περιφερεία των παρωπλισμένων πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων και καθορίζουν, υπαρχούσης ανάγκης, τον ελάχιστον αριθμόν των αναγκαιούντων δια την φύλαξιν αυτών προσώπων και τα τυχόν απαιτούμενα προσόντα αυτών.Αρθρο: 151

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ANΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΛΙΜΕΝΕΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Προληπτικά μέτρα κατά πυρκαϊών

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΠΥΡΚΑΪΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι Λιμενικαί Αρχαί καθορίζουν τα ληπτέα μέτρα προς πρόληψιν πυρκαϊών υπό των εν τη περιφερεία των ευρισκομένων πλοίων, βοηθητικών ναυπηγημάτων, κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του λιμένος.Αρθρο: 152

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ANΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΛΙΜΕΝΕΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Κατασταλτικά μέτρα κατά πυρκαϊών

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΙΜΕΝΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εν περιπτώσει πυρκαϊάς εν τη περιφερεία των, αι Λιμενικαί Αρχαί καλούν την Πυροσβεστικήν Υπηρεσίαν του Λιμένος, τα εν τη περιφερεία ναυλοχούντα ναυαγοσωστικά και ρυμουλκά, εν ανάγκη δε και τα πληρώματα των προσωρμισμένων πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων, ως και τους εργάτας θαλάσσης και λιμένος, όπως παράσχουν υποχρεωτικώς την συνδρομήν των προς κατάσβεσιν της πυρκαϊάς.

2. Δύνανται ωσαύτως αι Λιμενικαί Αρχαί, εν περιπτώσει ανάγκης, να ζητήσουν και την συνδρομήν των ορμούντων εν τη περιφερεία των πολεμικών πλοίων, της εν τη πόλει, εν η εδρεύουν, υπαρχούσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Αρχών.

3. Εάν εκραγείσης πυρκαϊάς επί πλοίου ή βοηθητικού ναυπηγήματος, υφίσταται κίνδυνος μεταδόσεως αυτής εις πλησίον ευρισκόμενα σκάφη ή κτίματα, αι Λιμενικαί Αρχαί δύνανται να διατάξουν ή και να ενεργήσουν την μεθόρμισιν, προσάραξιν ή κατάκλυσιν δι’ ύδατος, εν απολύτω δε ανάγκη και την βύθισιν του καιομένου σκάφους.Αρθρο: 153

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ANΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΛΙΜΕΝΕΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εξασφάλισις της τάξεως εν περιπτώσει πυρκαϊάς

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΥΡΚΑΪΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι Λιμενικαί Αρχαί, εν συνεργασία μετά των Αστυνομικών Αρχών, λαμβάνουν, εν περιπτώσει πυρκαϊάς εις την περιφέρειάν των, τα αναγκαία, προς τήρησιν της τάξεως και πρόληψιν διαρπαγών, μέτρα.Αρθρο: 154

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΔΕΙΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εποπτεία δρομολογίων

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι Λιμενικαί Αρχαί εποπτεύουν εν τη περιφερεία αυτών επί της ακριβούς τηρήσεως των κεκανονισμένων δρομολογίων των πλοίων.Αρθρο: 155

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΗΜΑΙΑ ΠΛΟΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Επαρσις εθνικής σημαίας και σημαιοστολισμός

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΠΑΡΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ, ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι Λιμενικαί Αρχαί μεριμνούν, όπως τα πλοία κατά τον είσπλουν εις τους λιμένας και όρμους και κατά τον έκπλουν εξ αυτών φέρουν επηρμένην, εν ημέρα, τον εθνικήν των σημαίαν.

2. Τα πλοία δύνανται να φέρουν σημαιοστολισμόν μετ' αδείαν των Λιμενικών Αρχών ή, προκειμένου περί ελληνικών πλοίων, κατόπιν διαταγής αυτών.Αρθρο: 156

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΛΙΜΕΝΕΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εκδοση αστυνομικών διατάξεων

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 Ν. 1940/1991 (ΦΕΚ Α' 40) - (Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α' 54/1991). Κατά την παρ. 2 άρθρου μόνου ΠΔ 387/1993 (Α' 165): «α) Επιτρέπεται, χωρίς περιορισμό, σε όλα τα ρυμουλκά που έχουν την προβλεπόμενη από τους ισχύοντες Κανονισμούς άδεια, ή εκτέλεση κατ επάγγελμα ρυμουλκικών εργασιών λιμένος, καταργουμένων των σχετικών διατάξεων των ισχυόντων Κανονισμών Λιμένων. β) Καταργούνται οι διατάξεις των ισχυόντων Κανονισμών Λιμένων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 156 του ΝΔ 187/73 (ΦΕΚ Α' 261 ) «περί ΚΔΝΔ», οι οποίες: ι. Περιορίζουν την άσκηση του λεμβουχικού επαγγέλματος δια του καθορισμού ανωτάτου, κατά λιμένα, αριθμού λαντζών. ιι. Καθορίζουν τον ανώτατο αριθμό των χορηγουμένων αδειών θαλασσίων ταξί κατά λιμένα. ιιι. Απαγορεύουν ή περιορίζουν την απόκτηση λαντζών και θαλασσίων ταξί από νομικά πρόσωπα.

 

Κείμενο Αρθρου

"Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Διοικητικής Αστυνομίας των Λιμενικών Αρχών εκδίδονται αστυνομικές διατάξεις, με τον τύπο των γενικών και ειδικών κανονισμών λιμένων, ως εξής:

α) Οι γενικοί κανονισμοί λιμένων, που ρυθμίζουν κοινά για όλες τις Λιμενικές Αρχές θέματα εκδίδονται απο τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος, εγκρίνονται από τον Υπουργό, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν στις περιοχές ευθύνης όλων των Λιμενικών Αρχών της Χώρας.

β) Οι ειδικοί κανονισμοί λιμένων, που ρυθμίζουν τα σχετικά με τις ιδιομορφίες του κάθε λιμένα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το γενικό κανονισμό λιμένα, εκδίδονται από τις οικείες Λιμενικές Αρχές και μετά από γνώμη του Νομάρχη, εγκρίνονται απο τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι ειδικοί κανονισμοί λιμένων ισχύουν μόνο στην περιοχή ευθύνης της Λιμενικής Αρχής, που τους εκδίδει. Κατ' εξαίρεση, για τους ειδικούς κανονισμούς λιμένα, που εκδίδονται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, δεν απαιτείται γνώμη του Νομάρχη".Αρθρο: 157

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΛΙΜΕΝΕΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Κυρώσεις κατά των παραβατών

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σχόλια
- Με το άρθρο μόνο ΠΔ 207/1985 (ΦΕΚ Α' 76) το όριο του προστίμου των 40.000 δρχ., που προβλεπόταν από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, αυξήθηκε σε 100.000 δρχ. - Σύμφωνα με το άρθρο 2 ΠΔ 381/1995 (ΦΕΚ Α' 214), το πρόστιμο που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αυξάνεται σε 5.000.000 δρχ. και αναπροσαρμόζεται ετήσια σε ποσοστό ύψους 5%. Οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους παραβάτες του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 23 του έτους 2000 (ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2000, ΦΕΚ Β' 231/2000), σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού αυτού.- Οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα ρυμουλκά, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού Λιμένος 1 (ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 3131.1/01/93, ΦΕΚ Β/336/10.5.1993). - Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λιμένα Πειραιά 178/1993 οι παραβάτες αυτού του Κανονισμού, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες υπόκεινται και στις κυρώσεις του παρόντος άρθρου. - Σύμφωνα με το άρθρο μόνο ΠΔ 193/2001 (ΦΕΚ Α 156)το όριο του προστίμου που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 παρόντος άρθρου όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 207/85 (Α' 76), το Π.Δ. 111/93 (Α' 50) και το Π.Δ. 381/95 (Α' 214), αυξάνεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. (29.347,03 ευρώ) και αναπροσαρμόζεται ετήσια από 1.1.2002 σε ποσοστό ύψους 5%.========================*** Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273/4.11.2005), ανεξάρτητα από τις κυρώσεις των προηγούμενων παραγράφων του ιδίου άρθρου (βλ. σχετικά), στους Οργανισμούς, στους Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής και στους αυτοδύτες που παραβαίνουν τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότηση του, επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτό.

 

Κείμενο Αρθρου

***

1. Οι παραβάται των κατά το προηγούμενον άρθρον εκδιδομένων αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται δι' αποφάσεως των λιμενικών αρχών δια προστίμου μέχρι τεσσαράκοντα χιλιάδων (40.000) δραχμών. Το ποσόν του προστίμου δύναται να εξικνείται μέχρις οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμών επί παραβάσεων των διατάξεων περί αποφυγής ρυπάνσεως της θαλάσσης δια πετρελαιοειδών.

Προ της εκδόσεως των ανωτέρω αποφάσεων καλούνται εις απολογίαν οι παραβάται εντός εικοσιτετραώρου δι' εγγράφου προσκλήσεως της λιμενικής αρχής.

2. Ο παραβάτης δύναται ν' αμφισβητήση την παράβασιν εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως της ως άνω αποφάσεως, οπότε αύτη παραπέμπεται υπό της λιμενικής αρχής ενώπιον του

Ειρηνοδικείου της περιφερείας της, όπερ εκδικάζει την υπόθεσιν εντός τριών ημερών μετά προηγουμένην κλήτευσιν του παραβάτου είκοσι τέσσαρας τουλάχιστον ώρας προ της δικασίμου.

3. Από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως επιβολής προστίμου εις βάρος του πλοιάρχου ή κυβερνήτου δύναται να απαγορευθή ο απόπλους του πλοίου, εκτός εάν κατατεθή ισόποσος προς το πρόστιμον εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή εάν συγκοινωνιακοί ή άλλοι λόγοι επιβάλουν τον απόπλουν κατά την κρίσιν του προϊσταμένου της λιμενικής αρχής.

4. Εκτός της καταβολής των επιβληθέντων προστίμων οι παραβάται των αστυνομικών διατάξεων υποχρεούνται εις την έγκαιρον συμμόρφωσιν προς τας διατάξεις αυτών ως και εις την αποκατάστασιν των πραγμάτων, της λιμενικής αρχής δικαιουμένης άλλως όπως προβή αύτη εις τας δεούσας ενεργείας, καταλογίζουσα την σχετικήν δαπάνην εις βάρος του παραβάτου, εισπραττομένην κατά τας διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

5. Εις εξαιρετικώς κατεπειγούσας περιπτώσεις καθ' ας εκ των παραβάσεων των αστυνομικών διατάξεων επαπειλείται η δημοσία τάξις ή ασφάλεια των εν των λιμένι πλοίων, εγκαταστάσεων, ή κτιρίων ή η δια θαλάσσης συγκοινωνία, δύναται ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής και άνευ των διατυπώσεων των προηγουμένων παραγράφων να προβή εις την παραχρήμα και καθ' οιονδήποτε τρόπον και υπό αποκλειστικήν ευθύνην του παραβάτου αποκατάστασιν των πραγμάτων εις την συμφώνως τη οικεία αστυνομική διατάξει τάξιν, των εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζομένων ως προς τον καταλογισμόν και την είσπραξιν των δαπανών.

6. Επί σοβαρών περιπτώσεων ρυπάνσεως δια πετρελαίου υπό πλοίων των χωρικών υδάτων, λιμένων και ακτών, ο Υπουργός έχει δικαίωμα επιβολής προστίμου μέχρι ποσού πεντήκοντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών. Κατά της αποφάσεως τούτου επιτρέπεται προσφυγή μη έχουσα ανασταλτικόν αποτέλεσμα εντός πενθημέρου προθεσμίας μόνον ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, όπερ αποφαίνεται ανεκκλήτως.Αρθρο: 158

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικαί αρμοδιότητες

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Δικαστική Αστυνομία

Αι Λιμενικαί Αρχαί, εν τη ενασκήσει ανακριτικών καθηκόντων εντός της περιφερείας της αρμοδιότητός των, προβαίνουν εις συλλήψεις προσώπων και εις ανακριτικάς πράξεις, κατά τας κειμένας διατάξεις και τα υπό των επομένων άρθρων οριζόμενα.Αρθρο: 159

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανακριτικά καθήκοντα λιμενικών αρχών

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών και οι νόμιμοι αναπληρωταί ως και οι υπό τας διαταγάς των υπηρετούντες Αξιωματικοί, Ανθυπασπισταί και Αρχικελευσταί του Λιμενικού Σώματος, ασκούν εν τη περιφερεία των πάντα τα δικαιώματα και καθήκοντα γενικών ανακριτικών υπαλλήλων, εν σχέσει προς εγκλήματα τελεσθέντα εν αυτή.

2. Οι ανωτέρω ασκούν τα ανακριτικά αυτών δικαιώματα υπό της εποπτείαν του αρμοδίου εισαγγελέως και κατά τας διατάξεις της Ποινικής Δικονομίας, εκτελούν δε και καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου παρά τω αρμοδίω Πταισματοδικείω δια τα εν τη περιφερεία των τελούμενα πταίσματα, αναπληρούμενοι, εν περιπτώσει κωλύματος, υπό του παρ’ αυτών Δημοσίου Κατηγόρου.Αρθρο: 160

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Συνδρομή Αστυνομικών Αρχών

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι Λιμενικαί Αρχαί εν τη εκτελέσει των ανακριτικών των καθηκόντων, δύνανται, υπαρχούσης ανάγκης, να επικαλώνται την συνδρομήν των λοιπών Αστυνομικών Αρχών, οφείλουν δε και αύται να παρέχουν την συνδρομήν των, ζητουμένην υπό των Αρχών τούτων, προς παρακολούθησιν ή σύλληψιν προσώπων, διωκομένων επί εγκλήμαατι και ευρισκομένων εν τη περιφερεία των.Αρθρο: 161

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγκλήματα επι ξένων εμπορικών πλοίων

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι Λιμενικαί Αρχαί ασκούν τας εν άρθροις 158 και 159 αρμοδιότητας αυτών επί ξένων εμπορικών πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων, ευρισκομένων εις λιμένας και χωρικά ύδατα της περιφερείας των, εάν δεν προβλέπεται άλλως υπό διεθνών συμβάσεων, εις τας ακολούθους

περιπτώσεις:

α) εφ' όσον διαταράσσεται ή απειλείται η δημοσία τάξις,

β) εφ όσον ήθελε ζητηθή η συνδρομή των Λιμενικών Αρχών υπό του πλοίαρχου ή άλλου προσώπου επιβαίνοντος του πλοίου.

2. Κατά τας περιπτώσεις επεμβάσεως των Λιμενικών Αρχών καλείται όπως παραστή η οικεία Προξενική Αρχή, ειδοποιουμένη εγκαίρως περί της ώρας της επεμβάσεως. Επί κατεπειγούσης ανάγκης η ανακοίνωσις της επεμβάσεως δύναται να γίνη και κατά την στιγμήν της ενεργείας.Αρθρο: 162

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανακριτικαί πράξεις επί ξένων πλοίων

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι Λιμενικαί Αρχαί δύνανται, κατά τας κειμένας διατάξεις, να προβαίνουν επί ξένων εμπορικών πλοίων, ευρισκομένων εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, τηρουμένης και της δευτέρας παραγράφου του προηγουμένου άρθρου, εις συλλήψεις και ανακριτικάς πράξεις κατά πρόσωπων διωκομένων, ως και εις συλλήψεις καταδικασθέντων επί εγκλήματι ή άλλων προσώπων άτινα είναι ύποπτα δραπετεύσεως, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών.Αρθρο: 163

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγκλήματα μελών πληρώματος ξένων πολεμικών πλοίων

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι Λιμενικαί Αρχαί απέχουν πάσης επεμβάσεως εν σχέσει προς εγκλήματα διαπραττόμενα επί ξένων πολεμικών πλοίων.

2. Οσάκις επί ξένων πολεμικών πλοίων καταφεύγουν πρόσωπα εκ των εν τω προηγουμένω άρθρω αναφερομένων, αι Λιμενικαί Αρχαί ζητούν παρά του Κυβερνήτου την παράδοσιν αυτών, εν αρνήσει δε τούτου αναφέρονται εις το Υπουργείον και την αρμοδίαν Εισαγγελικήν Αρχήν.Αρθρο: 164

Ημ/νία: 06.07.2006

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Οριον απομακρύνσεως Επιβατηγών πλοίων

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ, ΟΡΙΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ

Σχόλια
- Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 1 του πδ 124/2006 (Α΄ 136/6.7.2006).

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Ειδικά ναυτιλιακά θέματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Ακτοπλοϊα

Ελληνικά επιβατηγά πλοία, αναγνωριζόμενα κατά την διάταξιν του άρθρ. 5 παρ. 3 του παρόντος ή αναγνωρισθέντα κατά τας προϊσχυσάσας διατάξεις ή μηδέποτε αναγνωρισθέντα αλλ'οπωσδήποτε εφοδιασμένα μέχρι της 31ης Δεκ. 1969 δια πρωτοκόλλου γενικής επιθεωρήσεως ή πιστοποιητικού ασφαλείας εμπορικών πλοίων, απομακρύνονται υποχρεωτικώς εκ της εξυπηρετήσεως των κατά την έννοιαν της παρ.

1 του άρθρ. 11 του παρόντος συγκοινωνιών επί τη συμπληρώσει ηλικίας 35 ετών από του έτους της καθελκύσεώς των. Ως αφετηρία υπολογισμού του ανωτέρου ορίου λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους της καθελκύσεως.

"Οι διατάξεις των παραπάνω εδαφίων δεν εφαρμόζονται στα επιβατηγά πλοία για τα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 3 της Οδηγίας 98/18 (EEL 144/1998) όπως ενσωματώθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 103/1999 (Α' 110), υπό τους όρους ότι τα πλοία πληρούν τις κατά περίπτωση απαιτήσεις του άρθρου 6(α) της Οδηγίας 98/18 ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2003/1924 (EEL 123/2003) ΕΚ και όπως ενσωματώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ.τος 66/2005 (Α' 100) καθώς και των απαιτήσεων των άρθρων 6, 8 και 9 της Οδηγίας 2003/25/ΕΚ όπως ενσωματώθηκαν με τα άρθρα 6, 8 και 9 του π.δ/τος 52/2005 (Α' 79)".Αρθρο: 165

Ημ/νία: 31.12.2003

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταφορά επιβατών

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Σχόλια
*Το τελευταίο εδάφιο εντός εισαγ. της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, προστέθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ 113/1997 (ΦΕΚ Α 99). *Τα τελευταία εντός " " εδάφια της παρ. 2 προστέθηκαν με το άρθρο μόνο του π.δ. 84/1998 (ΦΕΚ Α 77), προκειμένου το παρόν άρθρο να προσαρμοστεί στις διατάξεις του αριθ. 4055/86 Κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986.Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο ΠΔ 344/2003 (ΦΕΚ Α 314).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. (α) Το δικαίωμα μεταφοράς επιβατών μεταξύ των ελληνικών λιμένων, περιλαμβανομένου και του μεταξύ ελληνικών λιμένων τμήματος μεταφοράς επιβατών αρχικής προέλευσης ή τελικού προορισμού εξωτερικού, εφοδιασμένων με εισιτήρια συνεχείας, ανήκει στα αναγνωριζόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του παρόντος και δρομολογούμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ελληνικά επιβατηγά πλοία.

(β) Το δικαίωμα μεταφοράς επιβατών μεταξύ των ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής ακτογραμμής, χωρίς προσεγγίσεις σε νησιά, επεκτείνεται και στα υπό κοινοτική σημαία επιβατηγά πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος των οποίων εφαρμόζεται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πληρούν τις προϋποθέσεις δρομολόγησης που ορίζονται στο Άρθρο 168 Α.

(γ) Τα πλοία της προηγούμενης περιπτώσεως (β) μπορούν να διενεργούν μεταφορές επιβατών μεταξύ των ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών ή μεταξύ των νησιωτικών λιμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. (α) Με την επιφύλαξη τήρησης της παραγράφου 1 του παρόντος, η απ' ευθείας μεταφορά επιβατών μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων τρίτων κρατών και το αντίθετο, δύναται να διενεργείται και με υπό σημαία τρίτου κράτους επιβατηγά πλοία, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

(β) Ο όρος της αμοιβαιότητας δεν εφαρμόζεται για υπηκόους των κρατών-μελών εγκατεστημένους σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το αυτό ισχύει για υπηκόους των κρατών-μελών εγκατεστημένους εκτός Κοινότητας και για ναυτιλιακές εταιρείες εγκατεστημένες εκτός Κοινότητας και ελεγχόμενες από υπηκόους κράτους- μέλους, εάν τα πλοία τους έχουν νηολογηθεί σε αυτό το κράτος-μέλος σύμφωνα με την νομοθεσία του.

3. (α) Το δικαίωμα παραλαβής επιβατών από ελληνικά λιμάνια για περιήγηση σε ελληνικά λιμάνια ανήκει στα ελληνικά επιβατηγά πλοία. Τούτο ισχύει και για τις περιπτώσεις προέκτασης της περιηγήσεως σε λιμάνια της αλλοδαπής, εφόσον ο λιμένας της οριστικής αποβίβασης είναι ελληνικός.

(β) Το δικαίωμα διενέργειας περιηγήσεων μεταξύ ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών ή μεταξύ των νησιωτικών λιμένων επεκτείνεται στα υπό κοινοτική σημαία επιβατηγά πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια των λοιπών κρατών-μελών, στο έδαφος των οποίων εφαρμόζεται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εκτελούν ενδομεταφορές στο εσωτερικό του κράτους-μέλους, του οποίου φέρουν τη σημαία.

4. Οι διατάξεις των περιπτώσεων, β της παραγράφου 1, β της παραγράφου 2 και β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν ομοίως και για τα πλοία που είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια των κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και φέρουν τη σημαία τους, εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να εκτελούν ενδομεταφορές στο εσωτερικό της χώρας τους.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται κάθε φορά, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο παρόν άρθρο, θέματα διενέργειας μεταφορών μεταξύ ελληνικών λιμένων στις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) έκτακτων και επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν εγκαίρως και,

(β) διακίνησης προσώπων που συνδέονται με το πλοίο και το φορτίο.

6. Με προεδρικά διατάγματα , που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζονται:

(α) οι προϋποθέσεις για την παραλαβή, περιήγηση και αποβίβαση επιβατών από επιβατηγά πλοία υπό σημαία τρίτου κράτους υπό τον όρο της αμοιβαιότητας (β) τα της διενέργειας περιηγητικών πλόων μεταξύ ελληνικών λιμένων με ελληνικά και υπό κοινοτική σημαία πλοία

(γ) οι μεταφορές επιβατών μεταξύ ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής ακτογραμμής σύμφωνα με τις διαμορφούμενες από τις τεχνολογικές εξελίξεις ανάγκες της ναυτιλίας.

7. Τα τουριστικά πλοία (θαλαμηγό και τουριστικά πλοιάρια) διέπονται από ειδικές διατάξεις."Αρθρο: 166

Ημ/νία: 31.12.2003

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ - ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταφορά εμπορευμάτων

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σχόλια
Η ρύθμιση της παρ. 1 εφαρμόζεται και στα φορτηγά πλοία με ελληνική σημαία άνω των 650 κοχ, σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΔ 215/1994 με ημερομηνία έναρξης την 30.08.1994.Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο ΠΔ 344/2003 (ΦΕΚ Α 314)

 

Κείμενο Αρθρου

"1. (α) Το δικαίωμα μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ ελληνικών λιμένων ανήκει στα φορτηγά πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας που φέρουν την ελληνική σημαία. (β) Το δικαίωμα μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών ή μεταξύ των νησιωτικών λιμένων επεκτείνεται στα φορτηγά πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας που είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος των οποίων εφαρμόζεται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και φέρουν την σημαία τους, εφόσον αυτά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εκτελούν ενδομεταφορές στο εσωτερικό του κράτους - μέλους, του οποίου φέρουν τη σημαία.

2. (α) Η μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων τρίτων κρατών απ' ευθείας μεταφορά εμπορευμάτων και το αντίθετο, μπορεί να πραγματοποιείται και με φορτηγά πλοία, υπό σημαία τρίτου κράτους ανεξαρτήτως χωρητικότητας, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. (β) Ο όρος της αμοιβαιότητας δεν εφαρμόζεται για υπηκόους των κρατών- μελών εγκατεστημένους σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το αυτό ισχύει για υπηκόους των κρατών - μελών εγκατεστημένους εκτός Κοινότητας και για ναυτιλιακές εταιρείες εγκατεστημένες εκτός Κοινότητας και ελεγχόμενες από υπηκόους κράτους- μέλους, εάν τα πλοία τους έχουν νηολογηθεί σε αυτό το κράτος- μέλος σύμφωνα με την νομοθεσία του. 3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με

πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας , ρυθμίζονται οι μεταξύ ελληνικών λιμένων μεταφορές εμπορευμάτων που διαμορφώνονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις της ναυτιλίας. 4. Με αποφάσεις

του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται τα της διενέργειας μεταφορών εμπορευμάτων μεταξύ ελληνικών λιμένων σε περιπτώσεις: (α)

ανεπάρκειας των πλοίων που έχουν, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, δικαίωμα διενέργειας μεταφοράς (β) έκτακτων ή μη δυναμένων να εξυπηρετηθούν εγκαίρως συγκοινωνιακών αναγκών (γ) εμπορευμάτων ειδικών κατηγοριών. 5. Οι διατάξεις των περιπτώσεων, β της παραγράφου 1 και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν ομοίως και για τα πλοία που είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια των κρατών- μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και φέρουν τη σημαία τους, εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να εκτελούνΑρθρο: 167

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ - ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διακρίσεις ελληνικών επιβατηγών πλοίων

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δια Π. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού, τα ελληνικά επιβατηγά πλοία τα περιλαμβανόμενα εις την διάταξιν του άρθρου 164 διακρίνονται εις κατηγορίας, αναλόγως:

α) του τόπου και χρόνου ναυπηγήσεως και του φορέως δανειοδοτήσεως ταύτης,

β) του χρόνου εισόδου εις την εξυπηρέτησιν των ακτοπλοϊκών

συγκοινωνιών,

γ) της συμμορφώσεώς των εν όλω ή εν μέρει προς τεχνικάς προδιαγραφάς καθορισμού προσόντων, τιθεμένων υπό του Υπουργείου,

δ) της συμπληρώσεως κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1969 του τριακοστού πέμπτου (35ου) έτους της ηλικίας των, δια τον προσδιορισμόν μεταβατικού καθεστώτος παραμονής των εις τας ακτοπλοϊκάς συγκοινωνίας.

2. Δια της κατά την προηγουμένην διάταξιν κατατάξεως, εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του επομένου άρθρου, προσδιορίζεται το καθεστώς της μεταχειρίσεως των πλοίων τούτων εν τη εξυπηρετήσει των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της Χώρας.Αρθρο: 168

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ - ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις και όροι δρομολογήσεως

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Σχόλια
Εχουν εκδοθεί τα ΠΔ 364/1988 (ΦΕΚ Α' 159) και ΠΔ 103/1993 (ΦΕΚ Α' 47).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δια Π. Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού, καθορίζονται αι γενικαί και ειδικαί προϋποθέσεις και οι όροι δρομολογήσεως ελληνικών επιβατηγών πλοίων προς εξυπηρέτησιν της μεταξύ ελληνικών λιμένων μεταφοράς επιβατών.

2. Ωσαύτως δια Π. Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού, επιτρέπεται προς εξυπηρέτησιν των δρομολογιακών γραμμών ο καθορισμός ειδικής μεταχειρίσεως πλοίων είτε εργαζομένων εν κοινοπραξία, είτε ανηκόντων εις το αυτό φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον.Αρθρο: 168Α

Ημ/νία: 31.12.2003

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ - ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Θαλάσσιες ενδομεταφορές μεταξύ ηπειρωτικών λιμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο τρίτο ΠΔ 344/2003 (ΦΕΚ Α 314).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για τη δρομολόγηση πλοίων μεταξύ ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής ακτογραμμής, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις και διαδικασίες δρομολόγησης:

α) Προϋποθέσεις δρομολόγησης:

(ι) Οι θαλάσσιες ενδομεταφορές μεταξύ ελληνικών ηπειρωτικών λιμένων εκτελούνται από επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά πλοία, εφόσον είναι νηολογημένα στην Ελλάδα, ή άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και φέρουν τη σημαία του. (ιι) Το προσωπικό των παραπάνω πλοίων, που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό ελληνομάθειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

(iii) Το πλοίο και ο πλοιοκτήτης πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α, β, δ, ε και στ της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν.

(ιν) Όλα τα θέματα που αφορούν τη στελέχωση των παραπάνω πλοίων χωρητικότητας κάτω των 650 μονάδων υπολογισμού , σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση του 1969 "Για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων", την οποία κύρωσε ο Ν. 1373/1983 (Α'92), ρυθμίζονται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

β) Διαδικασία δρομολόγησης:

(ι) Ο πλοιοκτήτης υποβάλλει δήλωση στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ένα μήνα πριν από την έναρξη των δρομολογίων του πλοίου, στην οποία αναγράφει την επωνυμία και την έδρα της εταιρείας του και προκειμένου περί φυσικού προσώπου το ονοματεπώνυμο, την κατοικία του και την ιθαγένεια του. Αν έχει έδρα ή κατοικεί σε άλλο κράτος-μέλος αναγράφει επίσης ότι έχει κατά νόμο διορίσει εκπρόσωπο, διαχειριστή και αντίκλητο του στην Ελλάδα και εγκαταστήσει γραφείο σε αυτήν και αναγράφει τα στοιχεία του διορισμού. Επίσης, θα πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία προσδιορισμού του πλοίου και τα δρομολόγια που θα εκτελεί.

(ιι) Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να τροποποιεί τα δρομολόγια της δήλωσης αν κρίνεται αιτιολογημένα ότι παρεμποδίζεται η εξυπηρέτηση των γραμμών του γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.

2932/2001.

(iii) Κατά την υποβολή της δήλωσης για δρομολόγηση πλοίου κατατίθεται παράβολο υπέρ του "Λογαριασμού Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών", σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγράφου 1 του άρθρου πέμπτου του Ν. 2932/ 2001.

(ιν) Για την διακοπή των δρομολογίων του πλοίου, το Υπουργείο και οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, ενημερώνονται εγγράφως δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα δρομολόγησης και ιδίως η κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών."Αρθρο: 169

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΔΕΙΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δρομολογιακαί περίοδοι

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι δρομολογιακαί περίοδοι διακρίνονται εις χειμερινήν, ήτις περιλαμβάνει το από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 31ης Μαρτίου χρονικόν διάστημα, εις θερινήν, ήτις περιλαμβάνει το από 1ης Απριλίου μέχρι 31ης Οκτωβρίου διάστημα και εις ενιαύσιον, περιλαβάνουσαν την χειμερινή και την εν συνεχεία θερινήν.

2. Τα κατά την προηγουμένην διάταξιν καθοριζόμενα όρια των

δρομολογιακών περιόδων δύναται να μεταβάλωνται δι’ αποφάσεων του Υπουργού, η μεταβολή των όμως αύτη δύναται να διενεργήται μόνον προ της ενάρξεως της ενιαυσίου δρομολογιακής περιόδου. Εν πάση περιπτώσει δια της μεταβολής ταύτης απαγορεύται όπως θίγωνται εγκεκριμένα δρομολογία βάσει ετέρων διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

3. Δρομολόγια εγκριθέντα βάσει των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου επιτρέπεται δι' αποφάσεως του Υπουργού, όπως, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξεως δρομολογιακής περιόδου, παρατείνωνται και πέραν ταύτης, εφ’ όσον δεν καθίσταται εφικτή η έγκρισις των δρομολογίων της επομένης δρομολογιακής περιόδου.Αρθρο: 170

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΔΕΙΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Κατηγορίαι δρομολογιακών γραμμών και αρμοδιότης δρομολογήσεως

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Σχόλια
Σε εκτέλεση της διατάξεως της παρ. 1 εκδόθηκε το ΠΔ 814/1974 «περί καθορισμού κατηγοριών δρομολογιακών γραμμών και αρμοδιότητος δρομολογήσεως».

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δια Π. Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού, καθορίζονται:

α) αι κατηγορίαι των προς εξυπηρέτησιν της μεταξύ των ελληνικών λιμένων μεταφοράς επιβατών δρομολογιακών γραμμών,

β) η αρμοδιότης προς δρομολόγησιν πλοίων και καθορισμόν δρομολογίων εις τας γραμμάς ταύτας, αι περιπτώσεις μεταβολής της ως και η επίλυσις πάσης σχετικής αμφισβητήσεως.

2. (Καταργήθηκε με το άρθρο 4 ΝΔ 32/1974 ΦΕΚ Α' 248).Αρθρο: 171

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΔΕΙΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία δρομολογήσεων

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι δρομολογήσεις διακρίνονται:

α) εις τακτικάς, ήτοι τας αφορώσας εις εκτέλεσιν δρομολογίων καθ’ όλην την διάρκειαν μιας περιόδου,

β) εις εκτάκτους, ήτοι τας αφορώσας δρομολόγησιν αρχομένην μετά την έναρξιν μιας περιόδου και διαρκούσαν μέχρι της λήξεως αυτής και

γ) εις περιοδικάς, ήτοι τας αφορώσας εις δρομολογήσεις έτι μικροτέρας διαρκείας.

2. Επί των τακτικών δρομολογήσεων αι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται εις τας συμφώνως προς τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρου καθοριζομένας αρχάς εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου δια την χειμερινήν ή ενιαύσιον δρομολογιακήν περίοδον και εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Φεβρουαρίου δια την θερινήν δρομολογιακήν περίοδον.

3. Επί των εκτάκτων και των περιοδικών δρομολογήσεων, αι σχετικαί αιτήσεις υποβάλλονται ωσαύτως εις τας αρμοδίας αρχάς εντός ευλόγου προθεσμίας προ της αιτουμένης δρομολογήσεως.

4. Αι εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου υπαγόμεναι περιπτώσεις δρομολογήσεως πλοίων και καθορισμού δρομολογίων υπόκεινται εις την έγκρισιν του Υπουργού μετά γνώμην Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, ης η σύνθεσις και η εν γένει αρμοδιότης καθορίζονται δι’ αποφάσεως του Υπουργού. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ετησία. Επί τη λήξει της ανασυγκροτείται δι’ αποφάσεως του Υπουργού. Εν περιπτώσει δυσχερειών περί την ετησίαν ανασυγκρότησίν της η θητεία της Επιτροπής δύναται να παρατείνηται, δι' αποφάσεως του Υπουργού, επί χρονικόν διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών.Αρθρο: 172

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΔΕΙΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεωτικός καθορισμός δρομολογιακών γραμμών

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δι' αποφάσεων του Υπουργού εκδιδομένων προ της υπό της διατάξεως της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου προβλεπομένης προθεσμίας δύνανται να καθορίζωνται επί κυρίων δρομολογιακών γραμμών δια την χειμερινήν, θερινήν ή ενιαύσιον δρομολογιακήν περίοδον:

α) η σειρά προσεγγίσεως εις του λιμένας εκάστης δρομολογιακής γραμμής,

β) η απαιτουμένη πυκνότης δρομολογίων,

γ) το ωράριον εκτελέσεως των δρομολογίων.

2. Τα ανωτέρω στοιχεία δύνανται να καθορίζωνται κεχωρισμένως ή αθροιστικώς δια μέρος ή το σύνολον των κατά τας διατάξεις του άρθρου 170 καθορισθησομένων κυρίων δρομολογιακών γραμμών.Αρθρο: 173

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΔΕΙΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Διακοπή δρομολογίων

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Διακοπή εκτελέσεως των κατά τας διατάξεις των άρθρων 171 και 172 εγκρινομένων δρομολογίων επιτρέπεται εις τας κατωτέρω περιπτώσεις:

α) δι ετησίαν επιθεώρησιν του πλοίου και επί χρονικόν διάστημα μέχρις εξήκοντα (60) ημερών κατόπιν αιτήσεως του εφοπλιστού, γνωματεύσεως της Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων και εγκρίσεως του Υπουργείου,

β) προς αποκατάστασιν ζημίας ή βλάβης και επί χρονικόν διάστημα κρινόμενον προς τούτο ως αναγκαίον υπό τας αυτάς ως εν τη προηγουμένη διατάξεις προϋποθέσεις:

γ) προς εκτέλεσιν μετασκευών ή διαρρυθμίσεων ή αντικατάστασιν των κυρίων μηχανών προώσεως ή των λεβήτων. Αι εργασίαι αύται δέον να εκτελούνται μόνον κατά την διάρκειαν της ακινησίας λόγω ετησίας επιθεωρήσεως, εφ όσον δεν καθίσταται αναγκαία η συνέχισίς των και πέραν ταύτης, τηρουμένης της εν τη περιπτ. α διαδικασίας, επιτρέπεται η προς ολοκλήρωσίν των παράτασις της ακινησίας του πλοίου επί τριάκοντα (30) εισέτι ημέρας μετά την λήξιν της ετησίας επιθεωρήσεως,

δ) λόγω εξαιρετικής ανάγκης ή ανωτέρας βίας ή ετέρας σοβαράς αιτίας (π.χ. δυσμενείς καιρικαί συνθήκαι, έκτακτος επιθεώρησις, καθαρισμός, έκτακτοι εργασίαι συντηρήσεως). Προς δικαιολόγησιν της ακινησίας του πλοίου δια τας ανωτέρω αιτίας απαιτείται εγγραφή εν τω ημερολογίω του πλοίου, θεώρησις ταύτης υπό της Λιμενικής Αρχής του πρώτου κατάπλου και έγκρισις του Υπουργείου . Εφ όσον η ακινησία ζητείται δια λόγους εκτάκτου επιθεωρήσεως, καθαρισμού ή εκτάκτων εργασιών συντηρήσεως, υποβάλλεται αίτησις προς το Υπουργείον εφ ης δέον η Επιθεώρησις Εμπορικών Πλοίων να ποιήται σχετικήν εγγραφήν περί των δικαιολογούντων την ακινησίαν λόγων.

2. Επί δευτερευουσών και τοπικών δρομολογιακών γραμμών η κατά τας διατάξεις των περιπτ. α, β, γ και δ της παραγράφου 1 προβλεπομένη έγκρισις του Υπουργείου παρέχεται υπό της κατά περίπτωσιν αρμοδίας προς δρομολόγησιν και καθορισμόν δρομολογίων Αρχών, η δε γνωμάτευσις της Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων, μετ απόφασιν του Υπουργού, υπό του τοπικού κλιμακίου της Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων.

3. Ακτοπλοϊκά επιβατηγά πλοία δρομολογούμενα εις γραμμάς

χαραχτηριζομένας δι αποφάσεως του Υπουργού ως ιδιαζόντος τουριστικού ενδιαφέροντος, δύναται να εξυπηρετούν ταύτας επί περίοδον ουχί ελάσσονα των οκτών μηνών ετησίως, εφ όσον αι συγκοινωνιακαί ανάγκαι το επιτρέπουν. Κατά την διάρκειαν του υπολοίπου χρόνου, ήτοι της αργίας αυτών, υποχρεούνται εις την διατήρησιν ελαχίστου πληρώματος δια την συντήρησιν μηχανής και σκάφους, αποτελουμένου εξ ενός αξιωματικού καταστρώματος, ενός αξιωματικού μηχανής και τριών ανδρών κατωτέρου πληρώματος. Εντός της ως άνω αργίας δέον να εκτελούνται αι εργασίαι περί ων αι περιπτ. α και γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, των περιπτ. β και δ ' εφαρμοζομένων αναλόγως.Αρθρο: 174

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Επάνδρωσις Πλοίων

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εξαιρουμένων των περιπτ. α', β' και γ' της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, ο εφοπλιστής πλοίου ολικής χωρητικότητος 100 κόρων και άνω, όπερ δρομολογείται δια την θερινήν δρομολογιακήν περίοδον δια τακτικής ή εκτάκτου δρομολογήσεως, υποχρεούται όπως διατηρή το πλοίον του επηνδρωμένον δια πλήρους της κατά τας εκάστοτε κειμένας διατάξεις οργανικής συνθέσεως του πληρώματός του κατά την επομένην χειμερινήν δρομολογιακήν περίοδον ανεξαρτήτως της παρ' αυτού εκτελέσεως ή μη πλόων.

2. Εάν ο εφοπλιστής αντικαταστήση το δρομολογηθέν πλοίον δι' ετέρου, η περί ης η προηγουμένη παράγραφος υποχρέωσις επανδρώσεως υφίσταται δια το αντικαταστήσαν πλοίον. Εν τη περιπτώσει ταύτη η μεταφορά του πληρώματος του αντικατασταθέντος εις το αντικαταστήσαν πλοίον, δεν συνιστά καταγγελίαν της συμβάσεως ναυτολογήσεως εκ μέρους του εφοπλιστού.

3. Οι κατά την παρ. 1 περίπτ. α' και 3 του προηγουμένου άρθρου απολυόμενοι δεν δικαιούνται της κατά τα άρθρ. 75 και 76 του ΚΙΝΔ αποζημιώσεως, εάν εντός 40 ή 90 ημερών, αντιστοίχως, από της απολύσεώς των ναυτολογηθούν επί του αυτού πλοίου ή δεν αποδεχθούν την

επαναναυτολόγησίν των, προσφερομένην υπό τους αυτούς ως πρότερον όρους.

4. Πάσα παράβασις των κατά τας διατάξεις των προηγουμένων παρ. 1,2 υποχρώσεων του εφοπλιστού επάγεται την παρ' αυτού υποχρέωσιν καταβολής εις το παρά τω Ναυτικώ Απομαχικώ Ταμείω Κεφάλαιον Ανεργίας και Ασθενείας Εργατών θαλάσσης του χρηματικού ποσού όπερ λόγω μισθοδοσίας θα κατεβάλλετο εις τους κατά παράβασιν των ως άνω διατάξεων ελλείποντας εκ της κανονικής και πλήρους συνθέσεως άνδρας του πληρώματος των ως άνω οριζομένων πλοίων και επί πλέον 20% επί του ποσού τούτου. Τούτο, βεβαιούμενον εις το τέλος εκάστου μηνός δια πράξεως του Διευθυντού του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιώς, καταβάλλεται παρά του υποχρέου εφοπλιστού εντός του πρώτου δεκαημέρου του επομένου μηνός εις το Κεφάλαιον Ανεργίας και Ασθενείας Εργατών Θαλάσσης εφαρμοζομένων υπό του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, εν περιπτώσει δυστροπίας του υποχρέου, των περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων διατάξεων.Αρθρο: 175

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΔΕΙΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Προγραμματισμός Ετήσιας Επιθεωρήσεως

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επί δρομολογιακών γραμμών, η εξυπηρέτησις των οποίων συντελείται δια δρομολογίων εγκρινομένων κατά την διαδικασίαν της παρ. 4 του άρθρ. 171, επιτρέπεται ο υποχρεωτικός προγραμματισμός της ακινησίας ενίων ή απάντων των δρομολογουμένων πλοίων προς εκτέλεσιν της ετησίας επιθεωρήσεώς των, δι' αποφάσεως του Υπουργού, εκδιδομένης μετά γνώμην της γνωμοδοτικής Επιτροπής Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

2. Ο κατά την προηγουμένην διάταξιν προγραμματισμός αφορά εις τον χρονικόν προσδιορισμόν της δι' έκαστον πλοίον ακινησίας προς εκτέλεσιν της κατά την διάταξιν της περιπτ. α' της παρ. 1 και παρ. 3 του άρθρ.

173 ετησίας επιθεωρήσεως και επιβάλλεται εν ανάγκη ανεξερτήτως του χρόνου λήξεως της ισχύος του πιστοποιητικού ασφαλείας του πλοίου, κατά παρέκκλισιν της διατάξεως του άρθρ. 33 παρ. 1 του παρόντος Κώδικος.

3. Δι' αποφάσεως του Υπουργού καθορίζονται αι περιπτώσεις, καθ' ας επιτρέπεται παρεκκλίσεις εκ του προγραμματισμού, ως και αι λοιπαί λεπτομέρειαι εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.Αρθρο: 176

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αγονοι γραμμαί

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Σχόλια
Οι εντός " " λέξεις της παρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 35 άρθρου 1 Ν. 2412/1996 (ΦΕΚ Α' 123).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κατόπιν «κοινής απόφασης των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών» επιτρέπεται όπως συνάπτωνται υπό του Υπουργού ή του παρ' αυτού εξουσιοδοτημένου αρμοδίου οργάνου συμβάσεις μετά Ελλήνων Εφοπλιστών δια την δι' ελληνικών επιβατηγών ή φορτηγών πλοίων, επί αντιπαροχή, καταβαλλομένη υπό του Δημοσίου, εκτέλεσιν τακτικών δρομολογίων, εις αγόνους δρομολογιακάς γραμμάς μεταξύ ελληνικών λιμένων προς εξυπηρέτησιν της μεταφοράς επιβατών, εμπορευμάτων, ταχυδρομείου ή της τουριστικής κινήσεως της χώρας. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει επιτρέπεται η εκτέλεσις δρομολογίων και προς λιμένας της αλλοδαπής.

2. Αι άγονοι γραμμαί, αναλόγως του προέχοντος χαρακτηριστικού των δι' αυτών εξυπηρετουμένων μεταφορών, διακρίνονται εις:

α) κυρίας αγόνους γραμμάς, ήτοι τας εξυπηρετούσας την μεταφοράν επιβατών ή εμπορευμάτων ή και αμφοτέρων,

β) αγόνους ταχυδρομικάς γραμμάς, ήτοι τας εξυπηρετούσας την μεταφοράν επιβατών ή εμπορευμάτων ή και αμφοτέρων,

γ) αγόνους τουριστικάς γραμμάς, ήτοι τας εξυπηρετούσας την τουριστικήν κίνησιν της χώρας.

3. Δια των εν περιπτ. α και γ' γραμμών της προηγουμένης παραγράφου δέον να εξυπηρετήται συγχρόνως και η μεταφορά του Ταχυδρομείου.

4. Δια της εν παραγράφω 1 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζεται η σειρά των εξυπηρετουμένων λιμένων εκάστης αγόνου γραμμής, ο αριθμός των ανά εβδομάδα εκτελουμένων δρομολογίων, ως και η διάρκεια της μισθωτικής περιόδου, ήτις δεν δύναται να υπερβή τα πέντε (5) έτη.

5. Η κατά την διάταξιν της παραγράφου 1 απόφασις του Υπουργικού Συμβουλίου εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού, μετά γνώμην της γνωμοδοτικής Επιτροπής Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

6. Επί των καταβαλλομένων μισθωμάτων διενεργείται κράτησις 2% υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ήτις αποδίδεται προ της εκδόσεως των προς πληρωμήν μισθωμάτων ή αποζημιώσεων οικείων χρηματικών ενταλμάτων. Εις το ΝΑΤ περιέχοντα ωσαύτως και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα δια παραβάσεις διατάξεων των μετά του Δημοσίου συνομολογουμένων κατ εφαρμογήν του παρόντος άρθρου συμβάσεων.Αρθρο: 177

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία μισθώσεως άγονων γραμμών

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μετά την έκδοσιν της αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, περί ης η διάταξις της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου ως και της εγκρίσεως των οικείων πιστώσεων υπό του Υπουργού των Οικονομικών, προκηρύσσεται υπό του Υπουργού Ναυτιλίας-Μεταφορών και Επικοινωνιών δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός δια την μίσθωσιν των εν αυτή αγόνων γραμμών. Δια των οικείων διακηρύξεων, διατυπουμένων μετά γνώμην της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, ορίζονται τα προσόντα των υπό μίσθωσιν πλοίων (χωρητικότης, μεταφορική ικανότης εις επιβάτας και εμπορεύματα, ταχύτης, ανέσεις κ.λ.π.).

2. Δι’ αποφάσεως του Υπουργού καθορίζονται οι γενικοί όροι διεξαγωγής των ανωτέρω διαγωνισμών οίτινες δύνανται να διαφοροποιούνται αναλόγως των κατηγοριών των αγόνων γραμμών, εις ας αφορούν. Δια των ως είρηται αποφάσεων ρυθμίζονται θέματα αναγόμενα εις τα της διακηρύξεως των διαγωνισμών, την δημοσιότητα, το δικαίωμα συμμετοχής, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τας επαναλήψεις των διαγωνισμών, τας διαδικασίας εγκρίσεως πρακτικών, τα της υπογραφής των συμβάσεων, τας υποχρεώσεις του αναδόχου, τας κυρώσεις, τα της εκπτώσεως του αναδόχου, τα των εγγυοδοσιών, τα της καταβολής των μισθωμάτων, τα των νομίμων κρατήσεων κλπ.

3. Αι κατά τα ανωτέρω υπογραφόμεναι συμβάσεις του Υπουργού και πέραν της εν παραγράφω 4 του προηγουμένου άρθρου καθοριζομένης περιόδου δι' ην έχουν συναχθή, ουχί όμως πέραν των τριών (3) μηνών.

4. Διαρκούσης της μισθωτικής περιόδου και συναινέσει των αναδόχων, δύναται ο Υπουργός να προβαίνη εις τας αναγκαιούσας εκάστοτε εκ των περιστάσεων τροποποιήσεις, δια την ενοποίησιν ωρισμένων γραμμών ή την προσθήκην ή αφαίρεσιν λιμένων προσεγγίσεως, εφ’ όσον εκ τούτου ήθελον προκύψει οικονομίαι εις το Δημόσιον ή καλυτέρα εξυπηρέτησις των συγκοινωνιακών αναγκών.Αρθρο: 178

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΝΑΥΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός ναύλων

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΝΑΥΛΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τας κυρίας και δευτερευούσας δρομολογιακάς γραμμάς, οι ναύλοι μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού, μετά γνώμην της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

2. Εις τας τοπικάς δρομολογιακάς γραμμάς οι ναύλοι καθορίζονται δι' αποφάσεως της αρμοδίας προϊσταμένης Λιμενικής Αρχής, εγκρινομένης υπό του Υπουργού.

3. Δι ' αποφάσεων του Υπουργού, μετά γνώμην της ως άνω Επιτροπής, επιτρέπεται η παροχή εκπτώσεων δια την μεταφοράν ειδικών κατηγοριών επιβατών ή εμπορευμάτων επί των εκάστοτε ισχυόντων ναύλων.

4. Ολικαί ναυλώσεις πλοίων προς μεταφοράν επιβατών δεν υπάγονται εις τας ανωτέρω διατάξεις.

5. Τα εγκρινόμενα κατά την ανωτέρω διαδικασίαν ναυλολόγια είναι υποχρεωτικά, απαγορευομένης διαφόρου συμφωνίας καθοριζούσης υψηλότερα ή χαμηλότερα τοιαύτα.

6. Η κατά το παρόν άρθρον προβλεπομένη διαδικασία καθορισμού ναύλου εφαρμόζεται επί πάσης μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ ελληνικών λιμένων.Αρθρο: 179

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΝΑΥΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις εφοπλιστών, πρακτόρων και πλοιάρχων

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ, ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Σχόλια
Κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου εκδόθηκε το ΠΔ 427/95 (Α' 245/24.11.95), περί υποχρεώσεων εφοπλιστών ή πλοιοκτητών και ναυτικών πρακτόρων.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δια Π.Δ/των καθορίζονται αι δια την προσήκουσαν εκτέλεσιν των μεταφορών υποχρεώσεις εν γένει των εφοπλιστών, πρακτόρων και πλοιάρχων:

α) επί των επιβατηγών πλοίων των δρομολογουμένων προς εξυπηρέτησιν των εν άρθρ. 170 δρομολογιακών γραμμών,

β) των ελληνικών και ξένων πλοίων, των παραλαμβανόντων εξ ελληνικών λιμένων επιβάτας ή εμπορεύματα προοριζόμενα δια ξένους λιμένας ή αποβιβαζόντων εις ελληνικούς λιμένας επιβάτας ή εμπορεύματα προερχόμενα εκ των λιμένων του εξωτερικού και

γ) των φορτηγών πλοίων των μεταφερόντων εμπορεύματα μεταξύ ελληνικών λιμένων δια τακτικών ή μη δρομολογίων.

2. Δια των εν παρ. 1 Π.Δ/των μεταξύ άλλων ρυθμίζονται ενδεικτικώς και τα κάτωθι θέματα:

α) η εν γένει διαδικασία εκδόσεως εισιτηρίων,

β) ο ορισμός κατά λιμένα υπευθύνου πράκτορος και αι εν γένει υποχρεώσεις του,

γ) ο τύπος των εισιτηρίων, οι εν αυτοίς όροι και στοιχεία ως και ο τρόπος εκδόσεως αυτών,

δ) αι ευθύναι εφοπλιστού, πράκτορος και πλοιάρχου ως προς την διαδικασίαν εκδόσεως εισιτηρίων και φορτωτικών ως και ελέγχου επιβιβάσεως επιβατών.Αρθρο: 180

Ημ/νία: 06.02.2001

Ημ/νία Ισχύος: 03.10.1973

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ποινικαί Κυρώσεις

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το δωδέκατο άρθρο Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α' 29). Σύμφωνα με το άρθρο 3 ΠΔ 427/1995 (ΦΕΚ Α' 245), στους παραβάτες του εν λόγω ΠΔ επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Σύμφωνα με το αρθρο 13 ΠΔ 120/1997 (ΦΕΚ Α' 110), στους παραβάτες του ιδίου ΠΔ επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Η εντός " " παρ. 2 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2881/2001 (Α' 16), ισχύει, δε, από 6.2.2001.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδάμενων προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων: (α) τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστο δύο (2) μηνών και (β) υπόκεινται στις διοικητικές κυρώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 157. "2. Ειδικά σε περίπτωση έκδοσης υπεράριθμων εισιτηρίων επιβατών επιβάλλεται στον υπαίτιο ναυτικό πράκτορα πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών ανά υπεράριθμο εισιτήριο. Ομοίως και εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 44, ισόποσο πρόστιμο επιβάλλεται και στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου."Αρθρο: 180Α

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΔΕΙΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικαί συμβάσεις εκμεταλλεύσεως δρομολογιακών γραμμών

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μετ' απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου δύναται δια συμβάσεως συναπτομένης μεταξύ του Υπουργού και εφοπλιστού ή ομάδος συνεργαζομένων εφοπλιστών ν' ανατεθή η εξυπηρέτησις και εκμετάλλευσις ωρισμένης ή ωρισμένων δρομολογιακών γραμμών και εις λιμένας εντασσομένους ή μη εις ετέρας δρομολογιακάς γραμμάς, δια χρονικόν διάστημα και υπό όρους οριζομένους εν τη αποφάσει του Υπουργικού Συμβουλίου.

2. Επί των δρομολογιακών γραμμών των εξυπηρετουμένων κατά τα εν παρ. 1 του παρόντος οριζόμενα ως και των πλοίων άτινα τας εξυπηρετούν αργούν αι διατάξεις των άρθρων 170 παρ. 1 περιπτ. β', 171, 172, 173, 174 και 178.

3. Τα θέματα τα προβλεπόμενα υπό των εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου διατάξεων ρυθμίζονται δια των ως άνω συμβάσεων, δια των οποίων επίσης καθορίζονται αι κυρώσεις δια την μη ακριβή εκπλήρωσιν των όρων της συμβάσεως ως και η επίλυσις τυχόν διενέξεων δια διαιτησίας,

προσδιοριζομένου του οργάνου και της διαδικασίας ταύτης.Αρθρο: 181

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΗΓΗΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ενέργεια πλοηγήσεως

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΠΛΟΗΓΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

Πλοήγησις

Η πλοήγησις ενεργείται υπό των νομίμως διοριζομένων πλοηγών από της εισόδου του πλοίου εις την περιοχήν πλοηγήσεως μέχρι της αγκυροβολίας ή παραβολής εις κρηπίδωμα και αντιστρόφως από της απάρσεως μέχρι της εξόδου του πλοίου εκ της αυτής περιοχής. Πλοήγησις δύναται να διενεργήται και εκτός των ορίων της περιοχής πλοηγήσεως.Αρθρο: 182

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΗΓΗΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Χαρακτήρ υπηρεσίας πλοηγού

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΠΛΟΗΓΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι υπό του πλοηγού παρεχόμεναι εις τον πλοίαρχον υποδείξεις και οδηγίαι είναι συμβουλευτικού χαρακτήρος.Αρθρο: 183

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΗΓΗΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Πλοηγικοί Σταθμοί

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΠΛΟΗΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι πλοηγικοί σταθμοί συνιστώνται και καταργούνται δια Π.

Διαταγμάτων, εκδιδομένων μετά γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού. Η περιοχή εκάστου συνιστωμένου σταθμού ορίζεται δια του συστατικού αυτού Διατάγματος.

2. Οπου υπάρχει πλοηγικός σταθμός, η πρόσληψις πλοηγού είναι υποχρεωτική δια πάντα τα εισπλέοντα εις την περιοχήν του σταθμού, τα εκπλέοντα εξ αυτής ή τα μεθορμιζόμενα εν αυτή πλοία.Αρθρο: 184

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΗΓΗΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Πλοηγικά δικαιώματα

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΠΛΟΗΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα καταβλητέα πλοηγικά δικαιώματα καθορίζονται δια Π. Διατάγματος μετά γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.Αρθρο: 185

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΗΓΗΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικαί περιπτώσεις πλοηγήσεως

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΠΛΟΗΓΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Μη υπάρχοντος Πλοηγικού Σταθμού, δύναται ο προϊστάμενος της οικείας Λιμενικής Αρχής, να διατάσση λόγω εξαιρετικών συνθηκών, πλοήγησιν υπό καταλλήλου προσώπου οριζομένου υπ' αυτού εντός περιοχής, την οποίαν ο ίδιος καθορίζει. Τα πλοηγικά δικαιώματα, εν τη περιπτώσει ταύτη, καθορίζονται υπό της αυτής Αρχής.Αρθρο: 186

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΗΓΗΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Πλοηγικά δικαιώματα επί μη χρησιμοποιήσεως πλοηγού

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΠΛΟΗΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η κατά παράβασιν των διατάξεων των άρθρων 183 και 184 μη πρόσληψις πλοηγού δεν επάγεται απαλλαγήν από της καταβολής πλοηγικών δικαιωμάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων:

α) μη προσλήψεως πλοηγού εκ περιστατικών ανωτέρας βίας και

β) μη εμφανίσεως αυτού όπως πλοηγήση παρά την έγκαιρον σχετικήν αίτησιν.

Περί της υπάρξεως των περιστατικών τούτων αποφαίνεται ο προϊστάμενος της οικείας Λιμενικής Αρχής.Αρθρο: 187

Ημ/νία: 30.07.2007

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΗΓΗΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξαιρέσεις υποχρεωτικής πλοηγήσεως

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Σχόλια
Βλέπε ΠΔ 348/1974 "περί απαλλαγής εκ της υποχρεωτικής πλοηγήσεως ενίων κατηγοριών πλοίων". -H περίπτωση α της παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το πδ 130/2007 ΦΕΚ Α 169 άρθρο 1.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής πλοηγήσεως:

α) "Τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και τα οποία φέρουν ελληνική σημαία ή σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου",

β) τα κάτω των 1000 κόρων ολικής χωρητικότητος εκτελούντα ακτοπλοΐαν εν Ελλάδι ελληνικά φορτηγά πλοία,

γ) τα ελληνικά πολεμικά και βοηθητικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και τα ξένα πολεμικά και βοηθητικά πλοία υπό τον όρον της αμοιβαιότητος.

2. Εξαίρεσις από της υποχρεωτικής πλοηγήσεως δύναται να θεσπισθή και εις άλλας περιπτώσεις ή κατηγορίας πλοίων δια ΠΔ Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Τα εξαιρούμενα της υποχρεωτικής πλοηγήσεως πλοία εφ' όσον κατ’ αίτησίν των χρησιμοποιήσουν πλοηγόν καταβάλλουν τα κεκανονισμένα πλοηγικά δικαιώματα.Αρθρο: 188

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ρυμούλκησις

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ, ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ

Σχόλια
Η παρ. 2, αντικατασταθείσα με το άρθρο 1 ΝΔ 32/1974 (ΦΕΚ Α' 248), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου μόνου ΠΔ 387/1993 (ΦΕΚ Α' 165).

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Ρυμούλκησις και επιθαλάσσιος αρωγή

1. Η κατ' επάγγελμα ρυμούλκησις διενεργείται υπό ειδικών πλοίων, κεκτημένων άδειαν της αρμοδίας Λιμενικής Αρχής, εκδιδομένην μετά σύμφωνον γνώμην της Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων.

"2. Οι όροι της έκδοσης της ως άνω αδείας, ο κανονισμός ρυμούλκησης, οι περιπτώσεις υποχρεωτικής ρυμούλκησης, τα δικαιώματα ρυμούλκησης εντός λιμένων και όρμων ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται δια Κανονισμού Λιμένος εκδιδομένου υπό της Λιμενικής Αρχής κατά τη διαδικασία του άρθρου 156".

3. Η έκτασις του δικαιώματος της ρυμουλκήσεως, η υπό ετέρων πλοίων διενέργεια αυτής επ ευκαιρία ή εκτάκτως, αντίστοιχα δικαιώματα ρυμουλκών ή ετέρων υπό ξένην σημαίαν πλοίων ως και πάσα σχετικήν λεπτομέρεια ορίζονται δια Π.Διατάγματος.

4. Δια Π.Διατάγματος δύνανται να καθορίζωνται υποχρεώσεις των ρυμουλκών προς εξοπλισμόν αυτών και κατάλληλον εκπαίδευσιν των πληρωμάτων των δι άμεσον χρησιμοποίησιν τούτων παρά του Υπουργείου και των Λιμενικών Αρχών προς απορρύπανσιν του θαλασσίου περιβάλλοντος, κατάσβεσιν πυρκαϊών ή αντιμετώπισιν άλλων εκτάκτων περιστατικών.Αρθρο: 189

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Επιθαλάσσιος αρωγή

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η κατ' επάγγελμα επιθαλάσσιος αρωγή διενεργείται υπό ειδικών πλοίων, κεκτημένων άδειαν της αρμοδίας Λιμενικής Αρχής, εκδιδομένην, μετά σύμφωνον γνώμην της Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων.

2. Οι όροι της επ' ευκαιρία ή εκτάκτου αρωγής υπό ετέρας κατηγορίας πλοίων, ή υπό ρυμουλκών ή ετέρας κατασκευής πλοίων υπό ξένην σημαίαν ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια τον τρόπον ασκήσεως της επιθαλασσίου αρωγής ορίζονται δια Π.Διατάγματος.Αρθρο: 190

Ημ/νία: 19.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΟΙ-ΦΩΤΑ-ΦΑΡΙΚΑ ΤΕΛΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωσις καταβολής φαρικών τελών

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΦΑΡΙΚΑ ΤΕΛΗ

Σχόλια
- Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 3153/2003 (Α΄153/19.6.2003).

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Φαρικά τέλη

1. Μηχανοκίνητα πλοία προσορμιζόμενα εις λιμένα, όρμον ή ακτήν του Ελληνικού Κράτους και χρησιμοποιούμενα προς ενέργειαν εμπορικών πράξεων υπόκεινται εις καταβολήν φαρικών τελών καθοριζομένων αναλόγως της χωρητικότητός των και των διακινηθέντων εμπορευμάτων ή επιβατικών, δια Π.Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών.

"2. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται η διάρκεια της ισχύος των φαρικών τελών και το ύψος αυτών κατά κατηγορίες πλοίων και εκτελούμενων πλόων, οι υπόχρεοι για την καταβολή, οι περιπτώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα."Αρθρο: 191

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΟΙ-ΦΩΤΑ-ΦΑΡΙΚΑ ΤΕΛΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Φαρικά τέλη πλοίων υπό ξένας σημαίας

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ, ΦΑΡΙΚΑ ΤΕΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πλοία υπό ξένην σημαίαν υπόκεινται εις φαρικά τέλη, υπολογιζόμενα εις το διπλάσιον των καταβαλλομένων υπό των πλοίων υπό ελληνικήν σημαίαν.

2. Διά Π.Διατάγματος, προκαλουμένου υπό των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών, πλοία υπό ξένην σημαίαν δύνανται να τύχουν της αυτής μεταχειρίσεως προς τα ελληνικά, ως προς την καταβολήν φαρικών τελών, υπό τον όρον της αμοιβαιότητος.

3. Εάν πλοία υπό ελληνικήν σημαίαν υποχρεούνται εις τινα λιμένα ξένου κράτους εις φαρικά τέλη ανώτερα του διπλασίου των υπό των πλοίων της σημαίας του κράτους εις ο ανήκει ο εν λόγω λιμήν καταβαλλομένων, τα υπό την σημαίαν του κράτους τούτου πλοία, δύνανται, βάσει Π. Διατάγματος, προκαλουμένου υπό των αυτών ως άνω Υπουργών, να υποβάλωνται εις Ελλάδα εις φαρικά τέλη υπέρτερα του διπλασίου των υπό των ελληνικών καταβαλλομένων.Αρθρο: 192

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΟΙ-ΦΩΤΑ-ΦΑΡΙΚΑ ΤΕΛΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαλλαγή εκ φαρικών τελών

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΦΑΡΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Δια Π.Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών, δύνανται να απαλλάσσωνται της καταβολής φαρικών τελών διάφοροι κατηγορίαι πλοίων, αναλόγως της χωρητικότητος, του είδους, ή του προορισμού αυτών, των υπ' αυτών εκτελουμένων πλόων και των υπ' αυτών μεταφερομένων επιβατών.Αρθρο: 193

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΟΙ-ΦΩΤΑ-ΦΑΡΙΚΑ ΤΕΛΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Προσαύξησις φαρικών τελών

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΦΑΡΙΚΑ ΤΕΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εν μη εμπροθέσμω καταβολή οφειλομένων φαρικών τελών, επιβάλλεται προσαύξησις μέχρι του διπλασίου κατά τα δια Π.Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών καθοριζόμενα.

2. Πλοία εις α παρεσχέθη το δικαίωμα καταβολής μειωμένων φαρικών τελών έναντι αναληφθείσης υποχρεώσεως δωρεάν μεταφοράς ταχυδρομείου ή εκτελέσεως ωρισμένων δρομολογίων, παραλείποντα την εκτέλεσιν των υπ’ αυτών αναληφθεισών υποχρεώσεων, υποβάλλονται εις τας δι’ ειδικών διατάξεων προβλεπομένας σχετικάς κυρώσεις, εκτός εάν η παράλειψις εκτελέσεως οφείλεται εις ανωτέραν βίαν.Αρθρο: 194

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΟΙ-ΦΩΤΑ-ΦΑΡΙΚΑ ΤΕΛΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Βεβαίωσις και είσπραξις

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΦΑΡΙΚΑ ΤΕΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα φαρικά τέλη βεβαιούμενα υπό των Λιμενικών Αρχών εισπράττονται υπό των Τελωνείων κατά τα δια Π. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών, οριζόμενα.Αρθρο: 195

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΑΓΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Βοήθεια εις ναυαγήσαντα ή κινδυνεύοντα ελληνικά πλοία

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΑΥΑΓΙΑ, ΔΙΑΣΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Ναυάγια

1. Αι Λιμενικαί Αρχαί, λαμβάνουσαι γνώσιν ότι πλοίον εναυάγησεν ή ευρίσκεται εν κινδύνω εν τη περιφερεία αυτών, επιλαμβάνονται αμελλητί της παροχής εις αυτό βοηθείας προς διάσωσιν των επιβαινόντων.

2. Η Λιμενική Αρχή προς τον σκοπόν διασώσεως των επιβαινόντων χρησιμοποιεί άπαντα τα εις την διάθεσίν της ίδια μέσα ως και κατάλληλα ιδιωτικά τοιαύτα, οι κυβερνήται και τα πληρώματα των οποίων

υποχρεούνται να συμμορφούνται εις τας διαταγάς αυτής.

3. Εν ελλείψει παρ' αυτή μέσων προς διάσωσιν των επιβαινόντων η Λιμενική Αρχή απευθύνεται προς άλλας Λιμενικάς Αρχάς, διαθετούσας τοιαύτα μέσα.

4. Προκειμένου περί του πλοίου και του φορτίου αι Λιμενικαί Αρχαί παρέχουν πάσαν δυνατήν συνδρομήν προς διάσωσιν αυτών και επιμελούνται της φυλάξεως των τυχόν διασωθέντων πραγμάτων.

5. Μέχρις επεμβάσεως των Λιμενικών Αρχών υποχρεούνται εις παροχήν πάσης δυνατής βοηθείας η οικεία Αστυνομική Αρχή ή εν ελλείψει αυτής ο Πρόεδρος της οικείας Κοινότητος.

6. Το Υπουργείον λαβόν γνώσιν ότι πλοίον εναυάγησεν ή ευρίσκεται εν κινδύνω, συντονίζει και κατευθύνει τας υπό της οικείας Λιμενικής Αρχής, αναληΦθείσας ως άνω ενεργείας προς διάσωσιν των επιβαινόντων, παρέχει δε αυτή πάσαν δυνατήν συνδρομήν.

7. Δια την περίθαλψιν των ναυαγών εγγράφεται κατ' έτος εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών ειδικόν Κεφάλαιον. Ο τρόπος λειτουργίας και διαθέσεως των κονδυλίων, τα υποβαλλόμενα μετά ταύτα δικαιολογητικά και λοιπά παραστατικά καθορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών.Αρθρο: 196

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΑΓΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Βοήθεια εις ναυαγήσαντα ή κινδυνεύοντα ξένα πλοία

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΑΥΑΓΙΑ, ΔΙΑΣΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι διατάξεις του προηγουμένου άρθρου εφαρμόζονται και επί ναυαγήσαντος ή εν κινδύνω τελούντος πλοίου υπό ξένην σημαίαν συν τη προσθέτω υποχρεώσει των Λιμενικών Αρχών όπως ειδοποιήσουν εγκαίρως τον οικείον Πρόξενον.Αρθρο: 197

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαφύλαξις διασωθέντων πραγμάτων

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΑΥΑΓΙΑ, ΔΙΑΣΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα επιμελεία των Λιμενικών Αρχών διασωθέντα πράγματα, καταγραφόμενα από κοινού μετά των Τελωνειακών Αρχών, μεταφέρονται δια λογαριασμόν του ιδιοκτήτου εις τας πλησιεστέρας τελωνειακάς αποθήκας.

2. Εφ' όσον κατά την κρίσιν της Λιμενικής Αρχής η μεταφορά των πραγμάτων είναι εξαιρετικώς δυσχερής ή υπερμέτρως δαπανηρά, φυλάσσονται μερίμνη αυτών.Αρθρο: 198

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγνώρισις δικαιώματος επί των διασωθέντων πραγμάτων

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΑΥΑΓΙΑ, ΔΙΑΣΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι Λιμενικαί Αρχαί καλούν τους ενδιαφερομένους, δια τοιχοκολλήσεως εις το Λιμενικόν Κατάστημα και δια δημοσιεύσεως εν ημερησία εφημερίδι των Αθηνών, όπως εντός εξαμήνου από της δια του τύπου δημοσιεύσεως υποβάλλουν εγγράφως προς αυτάς τας επί των διασωθέντων πραγμάτων αξιώσεις των.

2. Το βάσιμον των διατυπωθεισών αξιώσεων κρίνεται άνευ αναβολής υπό των Λιμενικών Αρχών, εν αμφισβητήσει δε υπό του Ειρηνοδίκου της

περιφερείας, εάν δε πρόκειται περί πραγμάτων ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, κατά της αποφάσεως του Ειρηνοδίκου επιτρέπεται μόνον έφεσις ενώπιον του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου.

3. Εις τον αναγνωρισθέντα ως δικαιούχον παραδίδονται τα πράγματα επί τη καταβολή των τυχόν οφειλομένων εξόδων διασώσεως, μεταφοράς, φυλάξεως, ως και της κατά το κοινόν δίκαιον νομίμου αμοιβής.Αρθρο: 199

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκπλειστηρίασις διασωθέντων πραγμάτων

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΑΥΑΓΙΑ, ΔΙΑΣΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Παρελθούσης απράκτου της εξαμήνου προθεσμίας ή απορριφθεισών των υποβληθεισών αιτήσεων ή αρνηθέντων των δικαιούχων να παραλάβουν τα διασωθέντα, αι Λιμενικαί Αρχαί προβαίνουν εις την δια δημοσίου πλειστηριασμού εκποίησιν αυτών, κατά τα δι' αποφάσεως του Υπουργού οριζόμενα.

2. Ο πλειστηριασμός δύναται να ενεργηθή και προ της λήξεως της εξαμήνου προθεσμίας κατόπιν εγκρίσεως της Λιμενικής Αρχής, δια τα εκ των διασωθέντων υποκείμενα εις φθοράν, ή εάν κατ' εκτίμησιν η αξία αυτών δεν θα καλύψη τας πραγματοποιουμένας δαπάνας φυλάξεως ή συντηρήσεως ή η φύλαξις αυτών αποβαίνει δυσχερής.

3. Το εκπλειστηρίασμα, παρακατατιθέμενον μετά την αφαίρεσιν πάντων των γενομένων εξόδων εις το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον, αποδίδεται εις τον δικαιούχον, εφ' όσον ήθελεν ζητήσει τούτο εντός εξαμήνου από της διενεργείας του πλειστηριασμού.

4. Εν περιπτώσει προβολής αξιώσεων επί του εκπλειστηριάσματος υπό τρίτου, κρίνουν περί αυτής τα δικαστήρια.

5. Εάν το εκπλειστηρίασμα δεν ζητηθή υπό του αναγνωρισθέντος ως άνω δικαιούχου ή δεν διεκδικηθή υπό τρίτου εντός της εξαμήνου προθεσμίας, τούτο καταπίπτει υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.Αρθρο: 200

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανεύρεσις πλοίου εγκαταλελειμένου ή λειψάνων πλοίου ή φορτίου

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΑΥΑΓΙΑ, ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ, ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΠΛΟΙΟΥ, ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο ανευρών και διασώσας πλοίον εγκατελελειμένον ή λείψανα πλοίου ή φορτίου υποχρεούται να δηλώση τούτο εντός τεσσαράκοντα οκτώ ωρών από της διασώσεως, εις την οικείαν Λιμενικήν Αρχήν. Αύτη, συντάσσουσα σχετικόν πρωτόκολλον, αναλαμβάνει την φύλαξιν τούτων, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 197, 198 και 199.

2. Εις ην περίπτωσιν δεν ήθελε επιτευχθή εκπλειστηρίασμα καλύπτον τας αξιώσεις του ευρέτου ή ο ενεργηθείς πλειστηριασμός ήθελεν αποβή άκαρπος, η Λιμενική Αρχή δι’ ητιολογημένης αποφάσεως παραδίδει εις τον ευρέτην τα πράγματα ή το εκπλειστηρίασμα άνευ περαιτέρω υποχρεώσεως.Αρθρο: 201

Ημ/νία: 06.02.2001

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

 

Τίτλος Αρθρου
Ναυάγια ευρισκόμενα εις τον βυθόν

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2881/2001 (Α' 16/6.2.2001).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 202

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Τοπικά όρια

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΛΟΙΑ, ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ

Ποινικαί και πειθαρχικαί διατάξεις

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ουσιαστικαί διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Γενικαί διατάξεις

1. Αι διατάξεις του τμήματος Α' του παρόντος εφαρμόζονται επί εγκλημάτων διαπραττομένων παρ' ημεδαπών ή αλλοδαπών:

α) επί ημεδαπών πλοίων ή βοηθητικών ναυπηγημάτων,

β) εις πάσαν άλλην περίπτωσιν ειδικώς προβλεπομένην υπό του παρόντος Κώδικος.

2. Αι διατάξεις των άρθρων 224, 225 και 234 εφαρμόζονται και επί πράξεων τελεσθεισών επί αλλοδαπού πλοίου εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.Αρθρο: 203

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή διατάξεων Ποινικού Κώδικος

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι διατάξεις του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικος εφαρμόζονται και επί των υπό του παρόντος Τμήματος προβλεπομένων ειδικών ναυτικών εγκλημάτων, πλην αν άλλως ορίζεται εν τω παρόντι.

2. Επί παραβάσεων των άρθρων 207, 209, 213, 216, 219, και 235 περίπτ. ιβ' του παρόντος Κώδικος δεν έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του Ποινικού Κώδικος περί αναστολής και μετατροπής της ποινής, πλην εάν το Δικαστήριον κρίνη εκ των ειδικών συνθηκών επιβεβλημένην την εφαρμογήν των περί αναστολής και μετατροπής της ποινής διατάξεων δι' αποφάσεως ειδικώς ητιολογημένης.Αρθρο: 204

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ορισμοί

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Δια την εφαρμογήν του παρόντος Μέρους νοούνται ως:

α) «Πλοίαρχος», ο ενασκών την διακυβέρνησιν του πλοίου.

β) «Αξιωματικός», ο εφωδιασμένος δια διπλώματος ναυτικής ικανότητος ή και ο άνευ αυτού αλλά υπό ανάλογον βαθμόν τεταγμένος εις την υπηρεσίαν του πλοίου, πλην του πλοιάρχου.

γ) «Πλήρωμα», πάντα τα πρόσωπα αμφοτέρων των φύλων, πλην του πλοιάρχου, άτινα έχουν προσληφθή εις την υπηρεσίαν του πλοίου.Αρθρο: 205

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράνομος απουσία μέλους πληρώματος εν ώρα φυλακής

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

Ειδικά ναυτικά εγκλήματα

Μέλος πληρώματος απουσιάζον αδικαιολογήτως εκ του πλοίου, καθ' ον χρόνον διεξάγεται επ' αυτού η υπηρεσία κατά φυλακάς, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών.Αρθρο: 206

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγκατάλειψις θέσεως

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Μέλος πληρώματος απουσιάζον εκ του πλοίου αδικαιολογήτως καθ' ον χρόνον έχει υποχρέωσιν εκτελέσεως διατεταγμένης υπηρεσίας αναγομένης εις την φύλαξιν ή ασφάλειαν του πλοίου, των επιβαινόντων ή του φορτίου, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών.Αρθρο: 207

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Λιποταξία

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΛΙΠΟΤΑΞΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μέλος πληρώματος απουσιάζον αδικαιολογήτως εκ του πλοίου εν τη αλλοδαπή επί δύο εν συνεχεία ημέρας ή μέχρι του απόπλου, εφ' όσον ούτος συντελείται ενωρίτερον, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους.

2. Εάν ο λιποτακτήσας μετεχειρίσθη βίαν ή απειλάς, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών, αν δε μετεχειρίσθη και όπλα, δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους.Αρθρο: 208

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Μη προσέλευσις προς ανάληψιν υπηρεσίας

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ναυτολογηθείς, όστις αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται προς ανάληψιν εργασίας επί του πλοίου, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών ή χρηματικής ποινής.

2. Δια της αυτής ποινής τιμωρείται και ο υπογράφων ατομικήν σύμβασιν ναυτολογήσεως, όστις αποστελλόμενος εις την αλλοδαπήν, δεν προσέρχεται αδικαιολογήτως προς ναυτολόγησιν και ανάληψιν εργασίας.Αρθρο: 208Α

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εικονική ναυτολόγηση. Ναυτολόγηση συνταξιούχων

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ, ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου 4 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109).

 

Κείμενο Αρθρου

"Ναυτικός που έχει απογραφεί και ναυτολογηθεί ή καταχωρηθεί στις καταστάσεις πλοίου με ξένη σημαία ασφαλισμένου στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο(Ν.Α.Τ.),αν δεν εργάζεται στο πλοίο, καθώς και συνταξιούχος του Ν.Α.Τ. ή άλλου φορέα με συμμετοχή του Ν.Α.Τ. κατά τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, αν επαναλαμβάνει το ναυτικό επάγγελμα χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Μετατροπή της ποινής δεν επιτρέπεται. Με την ιδια ποινή τιμωρείται ο πλοίαρχος που τον ναυτολόγησε ή υπέγραψε την κατάσταση του πληρώματος του συμβεβλημένου πλοίου, ο πραγματικός πλοιοκτήτης, ο κατά το καταστατικό της εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, οι αντιπρόσωποι τους που έχουν δηλωθεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ή στο Ν.Α.Τ., καθώς και ο υπάλληλος με την έννοια του άρθρου 13 του ποινικού κώδικα που έχει συνεργήσει. Το εν λόγω αδίκημα τιμωρείται μόνο εκ δόλου".Αρθρο: 209

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγκατάλειψις κινδυνεύοντος πλοίου

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Μέλος πληρώματος εγκαταλείπον άνευ της συναινέσεως του πλοιάρχου πλοίον ευρισκόμενον εν κινδύνω τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. Η ιδιότης του αξιωματικού ασυρμάτου συνιστά επιβαρυντικήν περίστασιν.Αρθρο: 210

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανυπακοή

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΑΝΥΠΑΚΟΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μέλος πληρώματος μη υπακούον εις διαταγήν του πλοιάρχου ή του αρμοδίου Αξιωματικού, αφορώσαν εις εκτέλεσιν υπηρεσίας, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών.

2. Ανυπακοή εις διαταγήν αφορώσαν εις την σωτηρίαν κινδυνεύοντος ή ανθρώπου συνιστά επιβαρυντικήν περίστασιν.Αρθρο: 211

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράνομος από κοινού ενέργεια και άλλαι επιβαρυντικαί περιστάσεις

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η υπό πλειόνων από κοινού τέλεσις πράξεως τινός των άρθρων 205, 206, 207 και 210 ως και η ιδιότης τινός ως αξιωματικού συνιστά επιβαρυντικήν περίστασιν.Αρθρο: 212

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξύβρισις ή απειλή κατ' ανωτέρου

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΕΞΥΒΡΙΣΗ Ή ΑΠΕΙΛΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Μέλος πληρώματος εξυβρίζον ή απειλούν ανώτερόν του, εξ αιτίας ή εν τη ενασκήσει των καθηκόντων του, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών.Αρθρο: 213

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Στάσις

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΣΤΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επιβαίνοντες πλοίου, οίτινες από κοινού στρέφονται δι' εξεγέρσεως κατά της εξουσίας του πλοιάρχου, τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών ετών.

2. Εάν εις την ανωτέρω πράξιν μετέσχον αξιωματικοί, τιμωρούνται δια καθείρξεως μέχρι δέκα ετών.

3. Εάν η πράξις ετελέσθη δια βιαιοπραγιών ή δια της χρήσεως όπλων, επιβάλλεται ποινή καθείρξεως.Αρθρο: 214

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Βιαιοπραγία

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1 . Μέλος πληρώματος βιαιοπραγούν επί του πλοίου ή εκτός αυτού κατά του πλοιάρχου ή ανωτέρου του αξιωματικού του πλοίου τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών.

2. Εάν η πράξις της βιαιοπραγίας κατά πλοιάρχου ή αξιωματικού ετελέσθη υπό άλλου επιβαίνοντος τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών. Η ιδιότης του δράστου ως ναυτικού αποτελεί επιβαρυντικήν περίστασιν.

3. Μέλος πληρώματος, ευρισκόμενον ενώπιον πράξεως βίας ή απειλών εις βάρος ανωτέρου του και μη παρέχον την αιτηθείσαν παρ' αυτού συνδρομήν τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών.Αρθρο: 215

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πειρατεία

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πειρατείαν τελεί πας επιβαίνων πλοίου όστις δια σωματικής βίας ή απειλής τοιαύτης κατά προσώπων, ενεργεί πράξεις διαρπαγής επί ετέρου πλοίου εν ανοικτή θαλάσση με σκοπόν ιδιοποιήσεως των ούτω

διαρπαζομένων πραγμάτων.

2. Πειρατικόν θεωρείται παν πλοίον όπερ προορίζεται υπό των κυβερνώντων αυτό προς ενέργειαν των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων πράξεων ή εχρησιμοποιήθη κυβερνώμενον υπό των πειρατών.

3. Με την ποινήν της καθείρξεως τιμωρούνται αι κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου πράξεις πειρατείας, με την ίδιαν δε ποινήν τιμωρούνται επίσης τόσον ο πλοίαρχος όσον και οι αξιωματικοί οι κυβερνώντες το πειρατικόν πλοίον, με την ποινήν δε της καθείρξεως μέχρι 10 ετών τιμωρούνται τα μέλη του πληρώματος πειρατικού πλοίου διατελούντα εν γνώσει του προορισμού του.Αρθρο: 216

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Επιβουλή κατά του πλοιάρχου

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1 . Εάν δύο ή πλείονες εκ των επιβαινόντων του πλοίου απεφάσισαν την τέλεσιν εγκλήματος κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητος, της υγείας, της προσωπικής ελευθερίας ή της εξουσίας του πλοιάρχου κατά το άρθρον 213 του παρόντος, τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους.

2. Ο εκ των συμμετόχων εγκαίρως αναγγέλων την τοιαύτην συμφωνίαν απαλλάσσεται της ποινικής ευθύνης.

3. Μέλος πληρώματος λαμβάνον οπωσδήποτε γνώσιν, περί της σχεδιαζομένης επιβουλής κατά του πλοιάρχου, υποχρεούται όπως αναφέρη αμελλητί τούτο αρμοδίως, τιμωρούνται εν εναντία περιπτώσει δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών.Αρθρο: 217

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Κλοπή και φθορά φορτίου ή εξοπλισμού του πλοίου

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ, ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πλοίαρχος ή μέλος πληρώματος, διαπράττων κλοπήν φορτίου ή εξοπλισμού του πλοίου, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν το αντικείμενον της κλοπής είναι ιδαιτέρως μεγάλης αξίας τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών ετών.

2. Η εκ προθέσεως φθορά του φορτίου ή του εξοπλισμού εν γένει του πλοίου, τελουμένη υπό πλοιάρχου ή μέλους πληρώματος ή παντός επιβαίνοντος, τιμωρείται αυτεπαγγέλτως δια φυλακίσεως τριών μηνών μέχρι τριών ετών. Εάν το αντικείμενον της φθοράς είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών. Η αυτή ποινή επιβάλλεται εάν εκ της φθοράς προκαλήται κίνδυνος πυρκαϊάς ή ναυαγίου.

3. Η ιδιότης του πλοιάρχου ή αξιωματικού του πλοίου συνιστά

επιβαρυντικήν περίστασιν.Αρθρο: 218

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάχρησις εξουσίας

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους και χρηματικής ποινής τιμωρείται πλοίαρχος ή αξιωματικός ή υπαξιωματικός του πλοίου, όστις:

α) καταχράται της εν τω πλοίω εξουσίας του,

β) διατάσσει, επιτρέπει ή ανέχεται κατάχρησιν εξουσίας κατά προσώπου, επιβαίνοντος του πλοίου,

γ) μετέρχεται, κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων του, ο ίδιος ή δι' άλλου προσώπου βίαν, εκτός αν αύτη είναι απολύτως αναγκαία δια την τήρησιν της τάξεως εν τω πλοίω, την ασφάλειαν του πλου και την προστασίαν της ζωής των επιβαινόντων.

2. Η τέλεσις των ανωτέρω πράξεων κατ' ανηλίκων μη συμπληρωσάντων το 18ον έτος, συνιστά επιβαρυντικήν περίστασιν.Αρθρο: 219

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Μη αυτοπρόσωπος διεύθυνσις πλοίου

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Πλοίαρχος όστις άνευ σοβαρού λόγου:

α) δεν διευθύνει αυτοπροσώπως το πλοίον κατά τον είσπλουν εις λειμένας και όρμους, κατά τον έκπλουν εξ αυτών, κατά την διέλευσιν δια διωρύγων και στενών και κατά πάσαν γενικώς περίπτωσιν ιδιαιτέρως δυσχερούς πλου, ως και όταν αι καιρικαί συνθήκαι ή αι εν γένει περιστάσεις επιβάλλουν τούτο,

β) εγκαταλείπει το πλοίον προ της παρόδου ευλόγου δια την

αντικατάστασιν αυτού χρόνου, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός μηνός και χρηματικής ποινής.Αρθρο: 220

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράνομος ανάθεσις διοικήσεως πλοίου

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΛΟΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πλοίαρχος όστις, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί νομίμου αναπληρώσεως, συναινεί όπως αναλάβη ουσιαστικώς την όλην διοίκησιν του πλοίου άλλο πρόσωπον, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικής ποινής.

2. Αι αυταί ποιναί επιβάλλονται και εις τον αναλαβόντα ουσιαστικώς την διοίκησιν του πλοίου ως και τον τυχόν συμπράξαντα προς τούτο εφοπλιστήν.Αρθρο: 221

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανυπακοή πλοιάρχου

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πλοίαρχος όστις εν ανοικτή θαλάσση, δεν υπακούει εις εντολήν του Υπουργείου ή εις πρόσκλησιν ελληνικού πολεμικού πλοίου τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και χρηματικής ποινής.

2. Εις την αυτήν ποινή υπόκειται και ο ευρισκόμενος εις αλλοδαπά χωρικά ύδατα ή λιμένα πλοίαρχος, εάν δεν υπακούη εις εντολήν του Υπουργείου.Αρθρο: 222

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρνησις εκτελέσεως διαταγών εν τη αλλοδαπή

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΑΡΝΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πλοίαρχος ή μέλος πληρώματος αρνούμενον να εκτελέση διαταγήν της Προξενικής Αρχής ή του κυβερνήτου ελληνικού πολεμικού πλοίου, αφορώσαν εις την τιμήν της Ελληνικής σημαίας, εις επείγουσαν ανάγκην του πολεμικού ναυτικού ή γενικώτερα εθνικά συμφέροντα, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και χρηματικής ποινής.

2. Δια της αυτής ποινής τιμωρείται πας εκ του πληρώματος όστις, καίτοι απελύθη νομίμως, αρνείται να υπακούση εις διαταγήν της Προξενικής Αρχής, όπως εγκαταλείψη το πλοίον εφ' ου υπηρετεί.Αρθρο: 223

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραβάσεις πλοιάρχου εν ώρα κινδύνου

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΣΕ ΩΡΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πλοίαρχος όστις, διαρκούντος του πλου και εν ώρα κινδύνου, διατάσσει εγκατάλειψιν του πλοίου χωρίς προηγουμένως να ζητήση την γνώμην των αξιωματικών αυτού, εν ελλείψει δε τούτων των εμπειροτάτων μελών του πληρώματος, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και χρηματικής ποινής.

2. Πλοίαρχος, μη αποχωρών τελευταίος κατά την εγκατάλειψιν

κινδυνεύοντος πλοίου, τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής.

3. Πλοίαρχος όστις, εν ώρα κινδύνου του πλοίου ή εγκαταλείψεως αυτού παραμελεί την διάσωσιν των επιβαινόντων, των εγγράφων του πλοίου, του ταχυδρομείου και των εν τω πλοίω πολυτιμωτέρων πραγμάτων, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών και χρηματικής ποινής.Αρθρο: 224

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραλείψεις πλοιάρχου επί συγκρούσεως

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής, τιμωρείται πλοίαρχος όστις μετά σύγκρουσιν και άνευ αμέσου κινδύνου του ιδίου αυτού πλοίου και των επιβαινόντων:

α) παραμελεί να χρησιμοποιήση πάντα τα δυνατά αυτώ μέσα προς διάσωσιν του πλοίου μεθ' ου εγένετο η σύγκρουσις και των επιβαινόντων αυτού,

β) απομακρύνεται εκ του τόπου της συγκρούσεως πριν ή βεβαιωθή ότι η εκεί παρουσία του είναι ανωφελής εις τους επιβαίνοντας του μεθ' ου εγένετο η σύγκρουσις πλοίου και πριν η καταβάλη πάσαν δυνατήν προσπάθειαν προς περισυλλογήν αυτών.Αρθρο: 225

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράβαση Κανονισμού προς αποφυγήν συγκρούσεων

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πλοίαρχος ή αξιωματικός φυλακής, όστις εξ αμελείας παραβαίνει τας διατάξεις του Κανονισμού προς αποφυγήν συγκρούσεων ή ο πλοηγός όστις εξ αμελείας παρέχει συμβουλάς αντιθέτους προς τας ανωτέρω διατάξεις τας αφορώσας την τηρητέαν πλεύσιν, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών και χρηματικής ποινής.

2. Εάν συνεπεία των ανωτέρω παραβάσεων ή εξ αμελείας ετέρου μέλους του πληρώματος κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας του, επήλθε σύγκρουσις, προσάραξις ή πρόσκρουσις του πλοίου επί εμποδίου καταφανούς ή γνωστού ή σοβαρά βλάβη του πλοίου ή του φορτίου, επιβάλλεται ποινή φυλακίσεως μέχρι τριών ετών και χρηματική ποινή.

3. Εάν εκ των παραβάσεων επήλθεν απώλεια πλοίου ή απόλυτος ανικανότης αυτού ή ολική απώλεια του φορτίου ή θάνατος προσώπου ή τραύματα βαρέα, ο υπαίτιος τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικής ποινής.Αρθρο: 226

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράνομος εκτροπή πορείας

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΟΡΕΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πλοίαρχος πλοίου, όστις, προς τον σκοπόν όπως περιποιήση εις εαυτόν ή τρίτον παράνομον περιουσιακόν όφελος ή να προκαλέση βλάβην εις άλλους, εκτρέπει το πλοίον εκ της πορείας του, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών και χρηματικής ποινής.

2. Ως επιβαρυντικαί περιστάσεις θεωρούνται η εκ της πράξεως πρόκλησις κινδύνου εις την ασφάλειαν του πλοίου και των επιβαινόντων ως και η τέλεσις της πράξεως εν επιβατηγώ πλοίω.Αρθρο: 227

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράλειψις βοηθείας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Πλοίαρχος, μη παρέχων βοήθειαν εις πρόσωπον κινδυνεύον εν θαλάσση, καίπερ δυνάμενος να πράξη τούτο άνευ κινδύνου του πλοίου, του πληρώματος ή των επιβατών, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικής ποινής.Αρθρο: 228

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγκατάλειψις ασθενών εν τη αλλοδαπή

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Πλοίαρχος, όστις:

α) εγκατέλειψεν εν τη αλλοδαπή ασθενή ή τραυματίαν εκ του πληρώματός του, χωρίς να παράσχη αυτώ τα μέσα της θεραπείας και παλινοστήσεως,

β) εγκατέλειψεν εν τη αλλοδαπή επιβάτην ασθενή ή τραυματίαν εκτός του τόπου προορισμού αυτού χωρίς να ειδοποιήση την προξενικήν ή επιτόκιον αρχήν, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών και χρηματικής ποινής.Αρθρο: 229

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Πλούς υπό ελλιπή σύνθεσιν πληρώματος

Λήμματα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΠΛΟΥΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πλοίαρχος όστις επιχειρεί πλουν υπό ελλιπή σύνθεσιν πληρώματος, άνευ εγκρίσεως της αρμοδίας Αρχής, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους.

2. Η εκ της τοιαύτης ενεργείας δημιουργία κινδύνου δια την ασφάλειαν του πλοίου συνιστά επιβαρυντικήν περίστασιν.

3. Εις την ιδίαν ποινήν υπόκειται ο πλοίαρχος, όστις, εν απουσία της Αρχής, επιχειρεί πλουν υπό τας εν τη προηγουμένη παραγράφω συνθήκας.Αρθρο: 230

Ημ/νία: 03.04.1974

Ημ/νία Ισχύος: 03.04.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράνο