Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

Έτος: 1991

ΦΕΚ: Α 180 19911128

Τέθηκε σε ισχύ: 28.11.1991

 

Τίτλος
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

Θέματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝΑρθρο: 1

Ημ/νία: 04.09.2009

Ημ/νία Ισχύος: 28.11.1991

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Τήρηση Δημοτολογίου

Σχόλια
Τα εντός "" εδάφια στο τέλος της παρ. 1 του παρόντος τίθενται όπως προστέθηκαν με το άρθρο 29 του ν. 3801/2009 ΦΕΚ Α 163.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δημοτολόγιο τηρείται σε κάθε δήμο και κοινότητα, στο οποίο γράφονται, με αίτηση των ενδιαφερομένων ή αυτεπαγγέλτως οι δημότες και των δύο φύλων, κατά οικογένεια, με ιδιαίτερο για κάθε οικογένεια αριθμό.

«Σύμφωνο συμβίωσης δεν συνεπάγεται δημιουργία κοινής οικογενειακής μερίδας των συμβιούντων προσώπων. Η απόκτηση, όμως, τέκνου των συμβιούντων αποτελεί λόγο εξόδου αυτών από την πατρική οικογενειακή μερίδα. Σε περίπτωση κοινής δημοτικότητας των γονέων κατά το χρόνο της δήλωσης γέννησης του πρώτου τέκνου τους οι γονείς υποχρεούνται να προβούν με αμετάκλητη κοινή δήλωση τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής πράξης στον προσδιορισμό της οικογενειακής μερίδας ενός εκ των συμβιούντων στην οποία θα εγγράφει το τέκνο. Η δήλωση αυτή θα προσδιορίζει και την οικογενειακή μερίδα στην οποία θα εγγράφονται τα τέκνα που θα γεννηθούν μεταγενέστερα εάν οι γονείς εξακολουθούν να έχουν κοινή δημοτικότητα.»

2. Κάθε δήμος και κοινότητα τηρεί και τα ακόλουθα, βοηθητικά του δημοτολογίου, βιβλία:

α) ευρετήριο δημοτών, β) μητρώο θηλέων και γ) βιβλίο πληθυσμού.

3. Για διευκόλυνση των υπηρεσιών και καλλίτερη εξυπηρέτηση των δημοτών επιτρέπεται τα στοιχεία του δημοτολογίου και των άλλων βιβλίων να τηρούνται παράλληλα και με σύστημα καρτελλών ή άλλα σύγχρονα τεχνικά μέσα.Αρθρο: 2

Ημ/νία: 28.11.1991

Ημ/νία Ισχύος: 28.11.1991

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Στοιχεία δημοτολογίου

 

Κείμενο Αρθρου

Στο δημοτολόγιο αναγράφονται ο αριθμός της οικογενειακής μερίδας, ο αύξων αριθμός εγγραφής κάθε μέλους στην οικογενειακή μερίδα, η χρονολογία εγγραφής, το επώνυμο, το κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, η χρονολογία γεννήσεως, ο τόπος γεννήσεως, η κατοικία, το θρήσκευμα, ο τρόπος και η χρονολογία κτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας και της ιδιότητας του δημότη, το έτος και ο τόπος εγγραφής στα μητρώα αρρένων, η χρονολογία διαγραφής και η αιτιολογία αυτής και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που προβλέπει ο τύπος των φύλλων του δημοτολογίου.Αρθρο: 3

Ημ/νία: 28.11.1991

Ημ/νία Ισχύος: 28.11.1991

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Στοιχεία βοηθητικών βιβλίων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Στο ευρετήριο αναγράφονται αλφαβητικά το επώνυμο, το κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας και ο αριθμός της οικογενειακής μερίδας του δημοτολογίου.

2. Στο μητρώο θηλέων, στο οποίο η καταχώρηση γίνεται κατά έτος γεννήσεως, αναγράφονται το επώνυμο και το όνομα της εγγραφομένης, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, το επώνυμο και το κύριο όνομα του συζύγου και ο αριθμός της οικογενειακής μερίδας του δημοτολογίου.

3. Στο βιβλίο πληθυσμού περιλαμβάνονται τα στοιχεία των δημοτών που εγγράφονται και διαγράφονται.Αρθρο: 4

Ημ/νία: 28.11.1991

Ημ/νία Ισχύος: 28.11.1991

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Τύπος, διαστάσεις δημοτολογίου και δαπάνη εκτύπωσης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο τύπος των φύλλων των βιβλίων, που αναφέρονται στο αρθρ. 1 εμφαίνεται στα συνημμένα στο παρόν υποδείγματα.

2. Οι διαστάσεις του δημοτολογίου ορίζονται σε 0,40 έως 0,43 μ. οριζόντια και σε 0,50 έως 0,55 μ. κάθετα, των δε βοηθητικών βιβλίων ανάλογες, ώστε να είναι εύκολη και άνετη η αναγραφή σ' αυτά των στοιχείων του προηγούμενου άρθρου.

3. Η ποιότητα του χαρτιού πρέπει να είναι γραφής "ματ ή σατινέ" και βάρους των 100 γραμμαρίων ανά τ.μ.

4. Τα δημοτολόγια και τα βοηθητικά βιβλία πρέπει να είναι

βιβλιοδετημένα εξ' ολοκλήρου, δηλαδή στη ράχη και στα πλευρά από ύφασμα καλής ποιότητας ή από δέρμα στη ράχη και τις γωνίες και με βιβλιοδετικό πανί στα πλευρά.

5. Η δαπάνη προμήθειας του δημοτολογίου και των βοηθητικών βιβλίων βαρύνει τους προϋπολογισμούς των δήμων και κοινοτήτων.Αρθρο: 5

Ημ/νία: 28.11.1991

Ημ/νία Ισχύος: 28.11.1991

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Οικογενειακοί φάκελλοι

 

Κείμενο Αρθρου

Οι δήμοι και οι κοινότητες τηρούν φάκελλο για κάθε οικογένεια με υποφακέλλους για κάθε μέλος της οικογένειας, στους οποίους τίθενται αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως και γάμου των συζύγων, ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως κάθε τέκνου, θανάτου των μελών της οικογένειας, πιστοποιητικά εγγραφής των αρρένων μελών της οικογένειας στα μητρώα αρρένων, αντίγραφα τυχόν υφισταμένων τίτλων περί τιμητικών διακρίσεων και κάθε άλλο στοιχείο που αναφέρεται στην προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του δημότη.Αρθρο: 6

Ημ/νία: 28.11.1991

Ημ/νία Ισχύος: 28.11.1991

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος ενέργειας των εγγραφών και μεταβολών στο δημοτολόγιο

Σχόλια
Η μέσα σε "" παρ. 3 αντικαταστάθηκε από την παρ. 11 αρθρ. 9 Νομ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α 113).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κάθε εγγραφή, διαγραφή, μεταφορά από τη μια σε άλλη οικογενειακή μερίδα, προσθήκη ελλειπόντων στοιχείων, διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων καθώς και κάθε άλλη μεταβολή στο δημοτολόγιο ενεργείται, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, είτε αυτεπαγγέλτως, βάσει επισήμων στοιχείων που υπάρχουν στο δήμο ή την κοινότητα, είτε κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, πάντοτε με πράξη του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας. Η πράξη αυτή του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας προσυπογράφεται από τον προϊστάμενο του δημοτολογίου, δημοτικό υπάλληλο για τους δήμους και από τον κοινοτικό υπάλληλο για τις κοινότητες, καταχωρίζεται στο δημοτολόγιο και είναι αμέσως εκτελεστή.

2. (Καταργήθηκε και η παρ. 3 αναριθμήθηκε σε παρ. 2, από την παρ. 10 αρθρ. 9 Νομ. 2307/8-15 Ιουν. 1995, ΦΕΚ Α 113). "3. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από το Νομάρχη για τη διόρθωση ή προσθήκη στοιχείων εγγραφής, ως και κάθε άλλη κατά νόμο μεταβολή στα μητρώα αρρένων εκτελούνται και ως προς τα δημοτολόγια διά καταχωρίσεως των στοιχείων στα οποία αναφέρονται οι αποφάσεις αυτές στα δημοτολόγια, από τα όργανα που ορίζονται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου".Αρθρο: 7

Ημ/νία: 28.11.1991

Ημ/νία Ισχύος: 28.11.1991

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πολλαπλές εγγραφές

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κάθε Ελληνας υπήκοος είναι δημότης ενός δήμου ή μιας κοινότητας.

2. Επί εγγραφών δημότη σε δημοτολόγια περισσοτέρων του ενός δήμου ή κοινότητας, επικρατέστερη είναι η εγγραφή στο δημοτολόγιο του δήμου ή της κοινότητας στον εκλογικό κατάλογο της οποίας είναι νόμιμα γραμμένος ο δημότης. Σε περίπτωση που δεν είναι γραμμένος σε εκλογικό κατάλογο, επικρατεί η τελευταία χρονολογικά εγγραφή.

Η διαγραφή από τα άλλα δημοτολόγια ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.Αρθρο: 8

Ημ/νία: 04.09.2009

Ημ/νία Ισχύος: 28.11.1991

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταδημότευση

Σχόλια
Το εντός "" εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3801/2009 ΦΕΚ Α 163.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο ενήλικας ή ο έγγαμος μπορεί με αίτησή του να γίνει δημότης σε όποιο δήμο ή κοινότητα έχει αποκτήσει κατοικία πριν από μια διετία τουλάχιστον. Αν ένας από τους γονείς μεταδημοτεύσει, οι γονείς προσδιορίζουν με αμετάκλητη δήλωσή τους στο δήμαρχο ή πρόεδρο της Κοινότητας, απ' όπου μεταδημοτεύει, τη δημοτικότητα των ανηλίκων τέκνων τους.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα, που έχουν τη δημοτικότητα αυτού που μεταδημοτεύει, ακολουθούν τη νέα δημοτικότητά του, αν όμως δεν την έχουν, διατηρούν τη δημοτικότητά τους.

«Προκειμένου περί ανηλίκων τέκνων που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος συμφώνου συμβίωσης και υφί-στατο πριν τη μεταδημότευση ενός εκ των γονέων κοινή δημοτικότητα αυτών, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η ανωτέρω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή μερίδα του γονέα που με-ταδημοτεύει ακολουθούν τη νέα δημοτικότητα, αν όμως δεν ευρίσκονται εγγεγραμμένα σε αυτή διατηρούν τη δημοτικότητα τους.»

2. Η διετία της μόνιμης κατοικίας, που απαιτείται για την

μεταδημότευση, αποδεικνύεται με βεβαίωση της αστυνομικής αρχής στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα, που πρόκειται να γίνει η μεταδημότευση.

Δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για τη μεταδημότευση:

α) Του ενός των συζύγων για ν' αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου, β) των πρώην συζύγων λόγω λύσεως του γάμου, για ν' αποκτήσουν τη δημοτικότητα που είχαν πριν από το γάμο,

γ) του ενηλίκου, προκειμένου ν' αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα στην περίπτωση αυτή παρέχεται για μια μόνο φορά.

3. Η μεταδημότευση γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη των νομίμων προϋποθέσεων μεταδημοτεύσεως, με πράξη του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας. Η πράξη αυτή προσυπογράφεται από τον προϊστάμενο του δημοτολογίου, δημοτικό υπάλληλο για τους δήμους και τον αρμόδιο κοινοτικό υπάλληλο για τις κοινότητες.

4. Η πράξη του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας, περί μεταδημοτεύσεως καθίσταται από της καταχωρήσεώς της στο δημοτολόγιο εκτελεστή, αντίγραφο δε αυτής κοινοποιείται αμέσως στο δήμο ή στην κοινότητα από την οποία έγινε η μεταδημότευση, για τη διαγραφή του μεταδημοτεύσαντος, καθώς και στον ενδιαφερόμενο.

5. Η απόκτηση νέας δημοτικότητας δήμου ή κοινότητας συνεπάγεται την απώλεια της προηγούμενης δημοτικότητας.Αρθρο: 9

Ημ/νία: 28.11.1991

Ημ/νία Ισχύος: 28.11.1991

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποδεικτική δύναμη των εγγραφών στο δημοτολόγιο

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η εγγραφή στο δημοτολόγιο, αποτελεί την απόδειξη της ιδιότητας του δημότη του δήμου ή της κοινότητας. 2. Τα στοιχεία του ονόματος, η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος, η ημερομηνία και το έτος γεννήσεως καθώς και η Ελληνική ιθαγένεια προκύπτουν από το δημοτολόγιο.Αρθρο: 10

Ημ/νία: 28.11.1991

Ημ/νία Ισχύος: 28.11.1991

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ηλικία

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι δημότες γράφονται στα δημοτολόγια με τη χρονολογία (έτος, μήνα, ημέρα) που σημειώνεται στη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, αυτών, εφόσον η πράξη αυτή συντάχθηκε μέσα σε ενενήντα ημέρες από τη γέννηση.

2. Εφόσον δεν συντάχθηκε ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ή αυτή που συντάχθηκε απολέσθηκε με όλα τα επίσημα αντίγραφά της ή η υπάρχουσα συντάχθηκε μετά τις ενενήντα ημέρες από τη γέννηση, οι μεν άνδρες γράφονται με το έτος που είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων, οι δε γυναίκες με το έτος που καθορίζεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας.

3. Το έτος γεννήσεως γυναίκας, με το οποίο γράφτηκε στο δημοτολόγιο, μπορεί, σε περίπτωση εσφαλμένης εγγραφής, να διορθωθεί, ύστερα από αίτηση της ενδιαφερομένης, ομοίως με πράξη του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας.

4. Οι πράξεις του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας περί καθορισμού ή διορθώσεως της ηλικίας γυναικών, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες, να στηρίζονται σε επίσημα στοιχεία και να εκδίδονται μετά από λεπτομερή έγγραφη εισήγηση του αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου.Αρθρο: 11

Ημ/νία: 28.11.1991

Ημ/νία Ισχύος: 28.11.1991

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
"Kαταχώρηση μεταβολών"

Σχόλια
Η μέσα σε "" παρ. 3 αντικαταστάθηκε από την παρ. 13 αρθρ. 9 Νομ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α 113).Ο εντός " " τίτλος του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 άρθρου 14 Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107).

 

Κείμενο Αρθρου

1-2. (Καταργήθηκαν από την παρ. 12 αρθρ. 9 Νομ. 2307/8-15 Ιουν. 1995, ΦΕΚ Α 113).

"3. Οι εγγραφές, διαγραφές, μεταδημοτεύσεις και οι πάσης φύσεως μεταβολές, που επέρχονται με πράξη του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, καταχωρίζονται αμέσως στο δημοτολόγιο με μέριμνα και ευθύνη, για μεν τους δήμους του προϊσταμένου του δημοτολογίου δημοτικού υπαλλήλου και του δημάρχου, για δε τις κοινότητες του αρμόδιου κοινοτικού υπαλλήλου και του προέδρου της κοινότητας".Αρθρο: 12

Ημ/νία: 28.11.1991

Ημ/νία Ισχύος: 28.11.1991

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Περιπτώσεις καταρτίσεως νέου δημοτολογίου

 

Κείμενο Αρθρου

Σε περίπτωση αναγνωρίσεως νέας κοινότητας ή δήμου, καταρτίζεται νέο δημοτολόγιο, βάσει του υπάρχοντος δημοτολογίου, δια μεταφοράς των αντιστοίχων εγγραφών από το παλαιό στο νέο. Ανάλογη διαδικασία τηρείται σε περίπτωση ένωσης δήμων ή κοινότητας σε άλλο δήμο ή κοινότητα.Αρθρο: 13

Ημ/νία: 28.11.1991

Ημ/νία Ισχύος: 28.11.1991

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιολογητικά

 

Κείμενο Αρθρου

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία υποβολής τους για την εγγραφή, διαγραφή, διόρθρωση, μεταβολή ή προσθήκη στοιχείων που λείπουν από το δημοτολόγιο και κάθε λεπτομέρεια για την ανασύνταξη αυτού, λόγω καταστροφής ή απώλειας, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.Αρθρο: 14

Ημ/νία: 28.11.1991

Ημ/νία Ισχύος: 28.11.1991

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ισχύς-Καταργούμενες διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η ισχύς τους δ/τος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Καταργούνται: α) το από 6-10/10.11.1954 Β.Δ/γμα "περί δημοτολογίων",

β) το από 25.6.57/20.7.1957 Β.Δ/γμα "περί τροποποιήσεως του από 6-10/10.11.54 Β.Δ/τος "περί δημοτολογίων", γ) το 570/1963 Β.Δ/γμα "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 6-10/10.11.1954 Β.Δ/τος "περί δημοτολογίων" και δ) το 388/1967 Β.Δ/γμα "περί τροποποιήσεως του 570/19-9/27.9.63 Β.Δ/τος "περί δημοτολογίων"

(Ακολουθούν Παραρτήματα).


 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.