Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Έτος: 2003

ΦΕΚ: Α 248 20031030

Τέθηκε σε ισχύ: 30.10.2003

Ημ.Υπογραφής: 17.10.2003

 

Τίτλος
Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων στρατολογικής φύσης.

Σχόλια
*** προσοχή: ε κ τ ό ς των άρθρων 22, 23, 24, 50 και 51 του παρόντος κώδικα, τα υπόλοιπα άρθρα καταργήθηκαν με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Υπόχρεοι σε στράτευση

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Διακρίσεις της στρατιωτικής υποχρέωσης

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 4 Ν. 1763/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ.3 και 4 Ν.

2510/1997, άρθρο 18 Ν. 2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικές έννοιες και ορισμοί

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 2 Ν. 1763/1988, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 4 παρ. 1 και 2 Ν.

2510/1997).

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Ηλικία

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 12 παρ.2 Ν.Δ.4239/1962, άρθρο 22 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 Ν. 2510/1997 και άρθρο 3 Ν. 3036/2002).

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Έκταση εφαρμογής διατάξεων

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 3 Ν. 1763/1988)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Διάρκεια των στρατιωτικών υποχρεώσεων

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(Άρθρο 5 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 Ν. 2510/1997, άρθρο 15 παρ. 3 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 Ν. 2510/1997 και άρθρο 8 παρ. 5 Ν. 2984/2002)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Μειωμένη θητεία

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 9 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 Ν. 2510/1997 και το άρθρο 21 Ν. 2936/2001).

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Απαλλαγή από τη στράτευση

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

(Άρθρο 6 Ν. 1763/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Ν. 3036/2002)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 7 παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν. 2510/1997 και το άρθρο 1 Ν. 3036/2002)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Αναβολή κατάταξης υποψηφίων σπουδαστών ανώτερης ή ανώτατης σχολής και για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 7 παρ. 8, 9, 10 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν.

2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 7 παρ.11 και 12 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν.

2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 11Α

Ημ/νία: 13.12.2005

 

 

Κείμενο Αρθρου

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Αναβολή κατάταξης μονίμων κατοίκων εξωτερικού

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 7 παρ. 13, 14 και 15 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν. 2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Αναβολή κατάταξης υπηρετούντων σε ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 7 παρ. 16 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν.

2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Αναβολή κατάταξης ναυτολογημένων

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 7 παρ.17 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν. 2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Αναβολή κατάταξης πολιτογραφηθέντων

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 7 παρ. 18 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν.

2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Αναβολή κατάταξης προερχομένων από χώρα του τέως ανατολικού συνασπισμού ή την Τουρκία

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 7 παρ. 19 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν.

2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Αναβολή κατάταξης νοσηλευομένων, κρατουμένων και εκτοπισμένων

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 7 παρ.20 και 21 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν.

2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Αναβολή κατάταξης ακολουθούντων θεραπευτική αγωγή σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 7 παρ. 22 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν.

2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 7 παρ.23 και 24 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν.

2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Αναβολή κατάταξης υποψηφίων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Νομαρχών, Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 7 παρ. 25 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν. 2510/1997 και το άρθρο 17 παρ. 4 Ν. 2913/2001)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Αναβολή κατάταξης για συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 7 παρ. 26 και 27 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν.

2510/1997, οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 18 παρ. 4 Ν. 3036/2002 και το άρθρο 82 παρ. 24 υποπαρ. β Ν. 3057/2002, αντίστοιχα)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 30.10.2003

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΑΝΑΒΟΛΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναβολή κατάταξης των υπαλλήλων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο μόνο Ν. 412/1947 (κύρωση της Σύμβασης περί των προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών της 13ης Φεβ 1946, άρθρο 5, τμήματα 17, 18 περ. γ, 19 και 20)

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων του Γενικού Γραμματέα, των Βοηθών Γενικών Γραμματέων και των υπαλλήλων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

2. Ο Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε. ορίζει τις κατηγορίες των υπαλλήλων στους οποίους χορηγείται η αναβολή. Υποβάλλει τον κατάλογο αυτών στη Γενική Συνέλευση και τον ανακοινώνει στις Κυβερνήσεις όλων των Μελών του Οργανισμού. Τα ονόματα των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες θα ανακοινώνονται κατά καιρούς στις Κυβερνήσεις των Μελών.

3. Η αναβολή του άρθρου αυτού χορηγείται σ' όσους αφορά μόνο προς το συμφέρον του των Ηνωμένων Εθνών και όχι προς προσωπικό τους όφελος. Ο Γενικός Γραμματέας έχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση να τη διακόψει στις περιπτώσεις που, κατά την κρίση του, η αναβολή θα παρακώλυε την απονομή της δικαιοσύνης, καθώς και στις περιπτώσεις που η διακοπή της δεν θίγει τα συμφέροντα του Οργανισμού. Όσον αφορά το Γενικό Γραμματέα, για την διακοπή της αναβολής του αποφασίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.

 

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 30.10.2003

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΑΝΑΒΟΛΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναβολή κατάταξης των υπαλλήλων Ειδικευμένων Οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο πρώτο Ν. 471/1976 (κύρωση της Σύμβασης περί των προνομίων και ασυλιών, των Ειδικευμένων Οργανισμών της 21ης Νοε 1947, άρθρο Ι παρ.1 υποπαρ (ιι) και (νιι), άρθρο VI παρ. 18,20, 21 και 22)

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων όσων είναι ανώτεροι υπάλληλοι των Ειδικευμένων Οργανισμών, των οποίων τα ονόματα, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους, συμπεριλήφθησαν σε κατάλογο που συντάχθηκε από τον Προϊστάμενο του Ειδικευμένου Οργανισμού και εγκρίθηκε από το ενδιαφερόμενο κράτος, του οποίου την υπηκοότητα κατέχει ο ανώτερος υπάλληλος.

2. Την παραπάνω αναβολή δικαιούται και ο εκτελεστικός Προϊστάμενος κάθε Ειδικευμένου Οργανισμού, καθώς και κάθε ανώτερος υπάλληλος που τον αναπληρώνει σε περίπτωση που κωλύεται.

3. Κάθε Ειδικευμένος Οργανισμός καθορίζει τις κατηγορίες των ανωτέρων υπαλλήλων, στους οποίους χορηγείται η αναβολή του άρθρου αυτού, υποβάλλοντας κατάλογο αυτών στις Κυβερνήσεις όλων των Κρατών μερών της Σύμβασης Προνομίων και Ασυλιών Ειδικευμένων Οργανισμών της 21ης Νοε 1947, καθώς και στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Τα ονόματα των ανωτέρων υπαλλήλων των κατηγοριών αυτών θα γνωστοποιούνται κάθε φορά στις Κυβερνήσεις των μερών.

4. Εάν άλλοι ανώτεροι υπάλληλοι των Ειδικευμένων Οργανισμών κληθούν για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, το ενδιαφερόμενο Κράτος υποχρεούται, κατόπιν αιτήσεως του Ειδικευμένου Οργανισμού στον οποίο ανήκουν οι αναφερόμενοι υπάλληλοι, να χορηγήσει σ' αυτούς τις απαιτούμενες προσωρινές αναβολές από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, ώστε να αποφευχθεί η διακοπή στη συνέχιση ουσιώδους υπηρεσίας.

5. Η αναβολή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων χορηγείται στους ανώτερους υπαλλήλους προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Ειδικευμένων Οργανισμών και όχι προς προσωπικό τους όφελος. Κάθε Ειδικευμένος Οργανισμός έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να άρει την αναβολή οποιουδήποτε ανωτέρου υπαλλήλου σε κάθε περίπτωση που, κατά την κρίση του, αυτή παρακωλύει το έργο της δικαιοσύνης και μπορεί να αρθεί χωρίς να παραβλάπτονται τα συμφέροντα του Οργανισμού.

6. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου:

α. Με τον όρο "Ειδικευμένοι Οργανισμοί" νοούνται:

(1) Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

(2) Η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών

(3) Η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (4) Η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας

(5) Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

(6) Η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως

(7) Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας

(8) Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση

(9) Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών

(10) Οποιοσδήποτε άλλος Οργανισμός που έχει σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 57 και 63 του Καταστατικού Χάρτη

β. Με τον όρο "Εκτελεστικός Προϊστάμενος" νοείται ο κύριος εκτελεστικός αξιωματούχος του Ειδικευμένου Οργανισμού, χαρακτηριζόμενος είτε ως "Γενικός Διευθυντής" είτε διαφορετικά.

 

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 30.10.2003

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΑΝΑΒΟΛΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναβολή κατάταξης των κατεχόντων την Ελληνική και τη Γερμανική υπηκοότητα

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο μόνο Ν.Δ. 4187/1961 (κύρωση της μεταξύ Ελλάδος και Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας συνθήκης εγκατάστασης και ναυτιλίας της 18ης Μαρ 1960, άρθρο 4 και Πρωτόκολλο επί του άρθρου 4)

1. Όσοι έχουν εκτός της ελληνικής και τη γερμανική υπηκοότητα δεν υπόκεινται σε καμιά στρατιωτική υποχρέωση απέναντι στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος, σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στις παραγράφους του άρθρου αυτού. Δεν υποχρεούνται επίσης να κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις του άλλου συμβαλλόμενου κράτους εντός ή εκτός του εδάφους του.

2. Οι παραπάνω εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις του κράτους, στο οποίο έχουν τη μόνιμη διαμονή τους και τη βιοποριστική τους εγκατάσταση.

3. Ως εκπλήρωση στρατιωτικής υποχρέωσης δεν θεωρείται η αμειβόμενη υπηρεσία ως διερμηνέα, επόπτη εργασίας ή εργάτη με σύμβαση εργασίας.

4. Η στρατιωτική υποχρέωση, που εκτελείται και αποδεικνύεται σύμφωνα με τα παραπάνω στο ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη, αναγνωρίζεται από το άλλο ως εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για όσο χρόνο εκτελέσθηκε.

 

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικές διατάξεις και ρύθμιση λεπτομερειών για τις αναβολές κατάταξης - Ειδική περίπτωση διακοπής των αναβολών

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 8 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 Ν. 2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Καταγραφή, απογραφή και στρατολογική παρακολούθηση των υπόχρεων σε στράτευση, κατανομή στρατευσίμων

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

(Άρθρο 10 παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 7 υποπαρ. α και β Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 Ν. 2510/1997 και άρθρο 32 παρ. 1 Ν. 2932/2001)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία στράτευσης

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 10 παρ. 6 και 7 υποπαρ. γ Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 Ν. 2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάταξη, υγειονομική εξέταση και επανεξέταση στρατευσίμων και οπλιτών

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 11 Ν. 1763/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 Ν. 2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάταξη προτάκτων και εθελοντών στις Ένοπλες Δυνάμεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 21 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 Ν. 2510/1997, το άρθρο 20 Ν. 2936/2001 και το άρθρο 3 Ν. 3036/2002)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 30

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(Άρθρο 12 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 Ν. 2510/1997 και το άρθρο 17 παρ. 2 Ν. 2913/2001)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 31

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εφέδρων

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 16 Ν. 1763/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 15 Ν. 2109/1992 και το άρθρο 3 Ν. 3036/2002)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 32

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Άδειες απουσίας

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 13 παρ.3 Ν.Δ. 4111/1960, άρθρο 13 Ν. 1763/1988, άρθρο 15 παρ.3 και άρθρο 18 Ν. 1911/1990 (Κύρωση της Φ.420/55/Γ.760/12 Φεβ 90 Απόφ. ΥΕΘΑ, άρθρο 2), άρθρο 16 Ν. 2731/1999, άρθρο 30 υποπαρ. β Ν. 2510/1997, άρθρο 18 παρ.1 Ν.

3036/2002 και άρθρο 82 παρ. 24 περ. γ, δ Ν. 3057/2002)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 33

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 11 Ν.Δ. 1007/1971, άρθρο 7 παρ. 4 Ν.Δ.1033/ 1971, άρθρο 14 Ν. 1763/1988, άρθρο 12 παρ. 3 Ν. 1911/ 1990 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παρ.1 Ν.

2984/2002, άρθρο 25 Ν. 2510/1997 και άρθρο 33 παρ. 1 και 2 Ν. 2913/2001)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 34

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 25 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 Ν. 2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 35

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Προσωρινή και οριστική απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 15 παρ.1 και 2 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 Ν.

2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 36

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Προσωρινή απόλυση από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και επανακατάταξη σ αυτές των οπλιτών και εφέδρων ή δοκίμων εφέδρων αξιωματικών που προτείνονται υποψήφιοι Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 18 Ν. 1911/1990 (κύρωση της Φ.429.1/62/ 130461/Σ. 1960/5 Απρ 1990 Απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 37

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Προσωρινή απόλυση από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων των οπλιτών που είναι πτυχιούχοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), επανακατάταξη ή οριστική απόλυση τους

 

Κείμενο Αρθρου

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 38

Ημ/νία: 13.12.3005

 

Τίτλος Αρθρου
Προσωρινή απόλυση από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και επανακατάταξη σ' αυτές των οπλιτών και των εφέδρων ή δοκίμων εφέδρων αξιωματικών που απολύονται υπό όρο από μη στρατιωτικές φυλακές

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 18 Ν. 1911/1990 (κύρωση της Φ.429.1/63/ 130465/Σ. 1959/5 Απρ 1990 απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 39

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Προσωρινή απόλυση από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 6 παρ.9 Ν. 3027/2002)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 40

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Δαπάνες κίνησης

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 23 Ν. 1763/1988)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 41

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Στρατευόμενοι υπάλληλοι

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 24 Ν. 1763/1988)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 42

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Εφεδρεία οπλιτών Σωμάτων

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 27 Ν. 1763/1988)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 43

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Ανυπότακτοι

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ - ΛΙΠΟΤΑΚΤΕΣ - ΑΠΟΔΗΜΙΑ

(Άρθρο 17 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παρ. 1 Ν.

2510/1997 και άρθρο 3 Ν. 3036/2002).

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 44

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Λιποτάκτες

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 18 Ν. 1763/1988)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 45

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Στερήσεις ανυπότακτων και λιποτακτών

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 19 Ν. 1763/1988 και άρθρο 3 Ν. 3036/2002)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 46

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Αποδημία

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 20 Ν. 1763/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 4 Ν. 1911/1990, το άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 2510/1997, το άρθρο 17 παρ. 3 Ν. 2913/2001 και το άρθρο 2 Ν. 3036/2002, άρθρο 18 παρ. 3 Ν. 3036/2002 και άρθρο 82 παρ.24 υποπαρ. α Ν.

3057/2002)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 47

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες για στρατολογικά θέματα

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Άρθρο 26 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 Ν. 2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 48

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Καταχώριση και συμπλήρωση στρατολογικών μεταβολών

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 28 Ν. 1763/1988)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 49

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Τελικές διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 29 Ν. 1763/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 16 Ν. 2109/1992 και άρθρο 27 Ν. 2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 50

Ημ/νία: 30.10.2003

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΟΙ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων, στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών μεγάλης ηλικίας

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ, ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

(Άρθρο 1 παρ.1, 2, 3, 4, 6 Ν. 2510/1997, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 Ν.

3036/2002, άρθρο 5 παρ. 3 και 5, άρθρα 17 υποπαρ. α και 24 Ν. 3036/2002)

1. Οι ανήκοντες στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν τον παρακάτω χρόνο στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης:

α. Οι υπόχρεοι πλήρους θητείας:

(1) Τριών (3) μηνών οι ανήκοντες στις κλάσεις 1969 έως και 1977 (γεννηθέντες τα έτη 1948 έως και 1956).

(2) Έξι (6) μηνών οι ανήκοντες στις κλάσεις 1978 ως και 1987 (γεννηθέντες τα έτη 1957 έως και 1966), καθώς επίσης και όσοι, ανεξαρτήτως κλάσης, έλαβαν οποτεδήποτε αναβολή κατάταξης ως διαπρέποντες επιστήμονες, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του παρόντος διατάγματος.

β. Οι υπόχρεοι εκγύμνασης ή μειωμένης θητείας:

(1) Τριών (3) μηνών οι ανήκοντες στις κλάσεις 1969 έως και 1977 (γεννηθέντες τα έτη 1948 έως και 1956).

(2) Τεσσάρων (4) μηνών οι ανήκοντες στις κλάσεις 1978 έως και 1987 (γεννηθέντες τα έτη 1957 έως και 1966), καθώς επίσης και όσοι, ανεξαρτήτως κλάσης, έλαβαν οποτεδήποτε αναβολή κατάταξης ως διαπρέποντες επιστήμονες, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του παρόντος διατάγματος. Όσοι από αυτούς έχουν κριθεί ή θα κριθούν ικανοί κατηγορίας τρίτης (Ι/3) ή τέταρτης (1/4) υποχρεούνται να εκπληρώσουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τριών (3) μηνών.

2. Οι αναφερόμενοι στην περίπτωση (2) της υποπαραγράφου α και στην περίπτωση (2) της υποπαραγράφου β της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να εκπληρώσουν την κατά περίπτωση στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τους και τμηματικά, τουλάχιστον κατά δίμηνο, το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στο έτος της πρώτης κατάταξης τους στις Ένοπλες Δυνάμεις προστεθούν τρία (3) έτη. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ εκπλήρωσης ενός τμήματος και του επόμενου, αναβάλλεται η εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης τους.

3. Το χρηματικό ποσό της εξαγοράς κάθε μήνα στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ, δεν μπορεί να είναι λιγότερο των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, καθορίζεται δε και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

4. Όσοι διατελούν σε λιποταξία υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού μετά τη διακοπή της, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.

5. Όσοι από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, βρίσκονται νόμιμα έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων στις 23 Ιουλίου 2002, υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον καταταγούν εμπρόθεσμα στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τη λήξη ή διακοπή της νόμιμης παραμονής τους έξω απ' αυτές.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται τμηματική καταβολή του ποσού της εξαγοράς του υπόλοιπου της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης για όσους από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις στις 27 Ιουνίου 1997. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του.

 

Αρθρο: 51

Ημ/νία: 30.10.2003

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Τακτοποίηση ορισμένων κατηγοριών ανυπότακτων

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 5, παρ. 1, 2, 4, 5 και άρθρο 24 Ν. 3036/2002)

1. Εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι όσοι από τους αναφερομένους στην παράγραφο 1 του άρθρου 50 του παρόντος διατάγματος διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούσαν σε ανυποταξία στις 23 Ιουλίου 2002, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ομοίως, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι όσοι στις 23 Ιουλίου 2002 είχαν λόγους απαλλαγής από τη στράτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος.

2. Όσοι ανήκουν στην κλάση 1988 και σε νεότερες κλάσεις και διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούσαν σε ανυποταξία στις 23 Ιουλίου 2002, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εφόσον κατατάχθηκαν ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις έως 30 Νοεμβρίου 2003.

3. Το αξιόποινο της ανυποταξίας των υπαγομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του Εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξης και στρατολογικής τακτοποίησης των αναφερομένων στις παραπάνω παραγράφους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

Αρθρο: 52

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων και οριστική απόλυση των προερχομένων από χώρες του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 20 παρ. 17 Ν. 2109/1992, άρθρο 26 παρ.2 και άρθρο 32 Ν. 2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 53

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικές διατάξεις και ορισμοί

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΟΠΛΗ ΘΗΤΕΙΑ Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

(Άρθρο 18 Ν. 2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 54

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Διάρκεια και τρόπος εκπλήρωσης της υποχρέωσης των αντιρρησιών συνείδησης

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 19 Ν. 2510/1997, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18παρ.3 Ν. 2936/2001)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 55

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Εξέταση αιτημάτων αντιρρησιών συνείδησης

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 20 Ν. 2510/1997 και άρθρο 2 παρ.1 και 2 Ν. 2993/2002)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 56

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Εκπλήρωση της άοπλης θητείας και της εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας - Πρόσκληση για κατάταξη ή ανάληψη υπηρεσίας - Έκπτωση και μετάπτωση

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 21 Ν. 2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 57

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιολογητικά, προθεσμίες και διαδικασία υπαγωγής και κατάταξης

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 22 Ν. 2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 58

Ημ/νία: 13.12.2005

 

Τίτλος Αρθρου
Τελικές διατάξεις για την άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης

 

Κείμενο Αρθρου

(Άρθρο 24 Ν. 2510/1997)

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 59

Ημ/νία: 13.12.2005

 

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Αρθρο: 59ΠΑΡΑΡΤΗΜ

Ημ/νία: 13.12.2005

 

 

Κείμενο Αρθρου

καταργήθηκε με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.