Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

ΠΗΓΗ:"ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΦΕΚ: Α 83 19950511
Τέθηκε σε ισχύ: 11.06.1995
 
Τίτλος
Κώδικας Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων
Θέματα
Κώδικας Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων
Σχόλια
Ο παρών Κώδικας κυρώθηκε με το Ν. 2304/1995 (ΦΕΚ Α' 83).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 1
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Εκταση εφαρμογής - Λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία
Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στους δικαστικούς λειτουργούς του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων.

 


Αρθρο: 2
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Οι δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων απολαύουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας.

 


Αρθρο: 3
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Διαγωνισμός
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΠΑΡΕΔΡΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Διαγωνισμός - Διορισμός
Σε θέση παρέδρου διορίζεται αυτός που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό, ο οποίος γίνεται από ειδική επιτροπή.

 


Αρθρο: 4
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Εξεταστική επιτροπή
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΠΑΡΕΔΡΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η εξεταστική επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό διορισμού των παρέδρων αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ως Πρόεδρο,
β) τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου,
γ) έναν καθηγητή ποινικού δικαίου, έναν καθηγητή αστικού δικαίου και έναν καθηγητή συνταγματικού ή διοικητικού δικαίου νομικής σχολής ελληνικού πανεπιστημίου, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Πρόεδρο του οικείου τμήματος μετά από αίτημα του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ως μέλη.
2. Ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Εισαγγελέα του αυτού Δικαστηρίου. Στην περίπτωση αυτήν ο Εισαγγελέας αναπληρώνεται από Αναθεωρητή τον οποίο ορίζει ο ίδιος.
3. Ο Εισαγγελέας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από Αναθεωρητή τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
4. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο γραμματέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

 


Αρθρο: 5
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Ποιοί γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
Γίνονται δεκτοί στα διαγωνισμό:
α) δικαστικοί λειτουργοί,
β) δικηγόροι που έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο δικηγορία,
γ) όσοι έχουν διατελέσει δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί για έναν τουλάχιστον χρόνο,
δ) πτυχιούχοι νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικών ή πολιτικών επιστημών ή κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος των ίδιων επιστημών που απονέμεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξετάσεις,
ε) κάτοχοι πτυχίου αμφοτέρων των τμημάτων της Νομικής Σχολής (πολιτικού και νομικού), εφόσον τουλάχιστον το. ένα από τα πτυχία αυτά έχουν λάβει με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς και
στ) στρατιωτικοί δικαστικοί γραμματείς και οι κάθε βαθμού δημόσιοι υπάλληλοι, αφού συμπληρώσουν δύο χρόνια υπηρεσίας μετά τη λήψη πτυχίου νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ένα χρόνο, εφόσον έχουν τριετή συνολική υπηρεσία δικαστικού γραμματέως ή δημοσίου υπαλλήλου, αντίστοιχα. Οι δικηγόροι οι πτυχιούχοι των εδαφίων δ' και ε' και οι δημόσιοι υπάλληλοι γίνονται δεκτοί μόνο εφόσον έχουν υπηρετήσει τη νόμιμη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτήν.

 


Αρθρο: 6
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Διεξαγωγή διαγωνισμού
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο διαγωνισμός ενεργείται μόνο για την πλήρωση των κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών που υπάρχουν κατά το χρόνο της προκηρύξεως του διαγωνισμού. Στις κενές θέσεις υπολογίζονται και αυτές που θα προκύψουν κατά την 30η Ιουνίου του έτους της ενάρξεως του διαγωνισμού με την αποχώρηση δικαστικών λειτουργών λόγω ορίου ηλικίας. Στην υπουργική απόφαση προκηρύξεως πρέπει να μνημονεύεται ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν με το διαγωνισμό.
2. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση στα εξής μαθήματα:
α) ποινικό δίκαιο,
β) ποινική δικονομία,
γ) στρατιωτικό ποινικό δίκαιο (ουσιαστικό - Δικονομία και οργανισμό των στρατιωτικών δικαστηρίων).
δ) αστικό δίκαιο,
ε) συνταγματικό δίκαιο και
στ) διοικητικό δίκαιο.
Προαιρετική είναι η εξέταση σε μια ή περισσότερες από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική. Η εξέταση αυτή είναι γραπτή και προφορική και γίνεται είτε από μέλος της επιτροπής ή από ειδικό εξεταστή που ορίζει ο πρόεδρος της επιτροπής. Η επιτυχής εξέταση στην ξένη γλώσσα με βαθμό τουλάχιστον δεκαπέντε (με άριστα το 20) προσαυξάνει το σύνολο της βαθμολογίας του υποψηφίου με μια μονάδα για κάθε ξένη γλώσσα.
3. Η σειρά κατατάξεως των επιτυχόντων σε περίπτωση ισοψηφίας καθορίζεται με κλήρωση.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας και σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, καθορίζονται ο τρόπος προκηρύξεως του διαγωνισμού, οι αναγκαίες δημοσιεύσεις, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και
δικαιολογητικών, ο έλεγχος των προσόντων, οι υγειονομικές επιτροπές, τα κριτήρια, η διαδικασία και ο χρόνος εξετάσεως της σωματικής ικανότητας και υγείας των υποψηφίων, ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού, βαθμολόγησης και εξαγωγής των αποτελεσμάτων και η ανακήρυξη των επιτυχόντων, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 


Αρθρο: 7
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Πράξη διορισμού
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό διορίζονται. κατά τη σειρά επιτυχίας τους με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής ʼμυνας. Αυτοί τοποθετούνται κατά προτίμηση στα στρατιωτικά δικαστήρια που υπηρετούν πάνω από έξι (6) συνολικά δικαστικοί λειτουργοί.

 


Αρθρο: 8
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Δημοσίευση του διατάγματος διορισμού
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

Κείμενο Αρθρου
Το διάταγμα του διορισμού δημοσιεύεται περιληπτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η περίληψη περιλαμβάνει:
α) την ημερομηνία του διατάγματος,
β) όλα τα στοιχεία του διοριζομένου (το όνομα, το επώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, τον τόπο και το έτος γεννήσεως),
γ) το δικαστήριο στο οποίο τοποθετείται,
δ) το βαθμό και
ε) κάθε άλλο ειδικό προσδιορισμό που υπάρχει στο διάταγμα.

 


Αρθρο: 9
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Κοινοποίηση του διορισμού
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το διάταγμα του διορισμού ανακοινώνεται στον διοριζόμενο με έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Αμυνας. Το έγγραφο αυτό επιδίδεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του διατάγματος.
2. Στο έγγραφο της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να αναφέρονται ο αριθμός και η ημερομηνία του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου δημοσιεύτηκε η περίληψη του άρθρου 8.
3. Στο πιο πάνω έγγραφο ορίζεται και προθεσμία δέκα έως τριάντα ημερών από την επίδοση, για την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας από τον διοριζόμενο. Αν δεν ορίζεται, η προθεσμία θεωρείται ότι αυτή είναι τριάντα ημερών. Ύστερα από αίτηση του διοριζομένου, είναι δυνατόν να παραταθεί η προθεσμία αυτή και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, για τριάντα ακόμη ημέρες.
4. Αν δεν πραγματοποιηθεί η επίδοση που προβλέπει η παράγραφος 1, θεωρείται ότι η επίδοση του εγγράφου του Υπουργού Εθνικής ʼμυνας έγινε την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευση του διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τότε αρχίζει και η προθεσμία των τριάντα ημερών για την ορκομωσία και την ανάληψη υπηρεσίας από τον διοριζόμενο.

 


Αρθρο: 10
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αποδοχή του διορισμού
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΟΡΚΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η δημόσια υπηρεσιακή σχέση του δικαστικού λειτουργού δημιουργείται με το διορισμό και την αποδοχή του.
2. Η αποδοχή δηλώνεται με την ορκομωσία. Πριν από την ορκωμοσία δεν επιτρέπεται ανάληψη υπηρεσίας.
3. Ο αποδεχόμενος το διορισμό του δίνει τον όρκο του στρατιωτικού και τον όρκο του επόμενου άρθρου. Ο τελευταίος δίνεται ενώπιον στρατιωτικού δικαστηρίου σε δημόσια συνεδρίασή του.
4. Για την ορκομωσία συντάσσεται πρακτικό.

 


Αρθρο: 11
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Ορκος δικαστικού λειτουργού
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΟΡΚΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Ο τύπος του όρκου είναι: "Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου".

 


Αρθρο: 12
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Ανάληψη υπηρεσίας
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Η ανάληψη υπηρεσίας από το δικαστικό λειτουργό βεβαιώνεται με έκθεση. Αυτή συντάσσεται από το γραμματέα του δικαστηρίου στο οποίο
τοποθετήθηκε και υπογράφεται και από τον διοριζόμενο.

 


Αρθρο: 13
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Ανάκληση του διορισμού
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το προεδρικό διάταγμα του διορισμού ανακαλείται, αν ο διοριζόμενος δεν τον αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά. Σιωπηρή μη αποδοχή υπάρχει όταν περάσει η προθεσμία χωρίς αυτός να έχει ορκισθεί και να έχει αναλάβει υπηρεσία.
2. Διορισμός, που έγινε χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις αυτού του νόμου, ανακαλείται μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση του
διατάγματος. Αν τον παράνομο διορισμό προκάλεσε ή υποβοήθησε ο ενδιαφερόμενος, η ανάκληση χωρεί και μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας.
3. Παρά την ανάκληση:
α) Εκείνος που διορίστηκε παράνομα έχει τις ευθύνες του δικαστικού λειτουργού, για όσο χρονικό διάστημα άσκησε τα καθήκοντά του. β) Οι πράξεις του είναι έγκυρες.
γ) Δεν αναζητούνται οι αποδοχές που του καταβλήθηκαν μέχρι την ανάκληση του διορισμού.

 


Αρθρο: 14
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Ιθαγένεια δικαστικού λειτουργού
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Δικαστικός λειτουργός διορίζεται εκείνος που έχει την ελληνική ιθαγένεια.
2. Έλληνας το γένος, που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, είναι δυνατόν να διορισθεί δικαστικός λειτουργός σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από ειδικούς νόμους.
3. Αλλογενής, που έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, δεν διορίζεται δικαστικός λειτουργός.

 


Αρθρο: 15
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Ηλικία δικαστικού λειτουργού
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΗΛΙΚΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Δικαστικός λειτουργός διορίζεται εκείνος που συμπλήρωσε το 27ο έτος και δεν έχει υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας του.
2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ως ημέρα γεννήσεως λαμβάνεται εκείνη που αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη, η οποία έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες το πολύ από την ημέρα της γεννήσεως.
3. Αν δεν έχει συνταχθεί τέτοια ληξιαρχική πράξη, ως ημέρα γεννήσεως λαμβάνεται η 30ή Ιουνίου του έτους γεννήσεως. Τότε το έτος γεννήσεως αποδεικνύεται από τα σχετικά μητρώα του οικείου δήμου ή της κοινότητας. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στα μητρώα, επικρατεί η χρονικά προγενέστερη.
4. Δικαστικές αποφάσεις που βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν τις σχετικές εγγραφές δεν λαμβάνονται υπόψη.

 


Αρθρο: 16
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Ανίσχυρο προνομίων
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Διατάξεις νόμων που θεσπίζουν προνόμια για την κατά προτίμηση κατάληψη θέσεων, δεν έχουν εφαρμογή για το διορισμό σε θέση δικαστικού λειτουργού.

 


Αρθρο: 17
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Κωλύματα διορισμού
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Δεν διορίζεται δικαστικός λειτουργός:
α. Εκείνος που δεν είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων προκειμένου για άνδρα ή στα γενικά μητρώα των δημοτών, προκειμένου για γυναίκα.
β. Εκείνος που στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα, με αμετάκλητη καταδίκη και μετά τη λήξη του χρόνου στερήσεως.
γ. Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη από τρεις μήνες για έγκλημα εκ δόλου.
δ. Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή (άρθρα 372, 373, 374 Π.Κ.), ζωοκλοπή, απάτη (άρθρα 386, 386α Π.Κ.), υπεξαίρεση κοινή ή στην υπηρεσία (άρθρα 375, 258 Π.Κ.), εκβίαση (άρθρο 385 Π.Κ.), πλαστογραφία (άρθρο 216 Π.Κ.), πλαστογραφία πιστοποιητικών (άρθρο 217 Π.Κ.), πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων (άρθρο 218 Π.Κ.), ψευδή βεβαίωση και νόθευση (άρθρο 242 Π.Κ.), προσβολή συμβόλων του ελληνικού κράτους (άρθρο 181 Π.Κ.), ψευδορκία και ψευδή ανώμοτη κατάθεση (άρθρα 224, 225 Π.Κ.), παραπλάνηση σε ψευδορκία (άρθρο 228 Π.Κ.), ψευδή καταμήνυση (άρθρο 229 Π.Κ.), απιστία δικηγόρου (άρθρο 233 Π.Κ.), απιστία περί την υπηρεσία (άρθρο 256 Π.Κ.), δωροδοκία (άρθρα 235, 236, 237 Π.Κ.), καταπίεση (άρθρο 244 Π.Κ.), παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.), συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρο 363 Π.Κ.), υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως (άρθρο 220 Π.Κ.), υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο 222 Π.Κ.),παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252 Π.Κ.), έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 έως 353 Π.Κ.), παραβίαση του απορρήτου των
τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας (άρθρα 370Α, 370Β, 370Γ Π.Κ.) για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών κ.λ.π., τυχερών παιχνιδιών, εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, καθώς και για ανυποταξία, λιποταξία, προσβολή της σημαίας ή του στρατού (άρθρο 74 Σ.Π.Κ..), δυσφήμηση ανωτέρου (άρθρο 78 Σ.Π.Κ.), κλοπή ή υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων και πλαστογραφία (άρθρο 115 Σ.Π.Κ.).
ε. Εκείνος που έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
στ. Εκείνος που έχει παυθεί οριστικώς από θέση δικαστικού λειτουργού, δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
ζ. Εκείνος που έχει απολυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή από θέση δικηγόρου ή συμβολαιογράφου, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης ή για πειθαρχικούς λόγους.
η. Εκείνος ο οποίος δεν έχει το ήθος και το χαρακτήρα που αρμόζουν σε δικαστικό λειτουργό. Για το ήθος και το χαρακτήρα του υποψήφιου δικαστικού λειτουργού αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου :
α) το δικαστικό συμβούλιο του Πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας του, που συγκροτείται κατά τις διατάξεις του οργανισμού των
δικαστηρίων, εάν είναι δικηγόρος, ασκούμενος δικηγόρος, πτυχιούχος ή δημόσιος υπάλληλος,
β) το δικαστικό συμβούλιο του στρατιωτικού δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ο στρατιωτικός δικαστικός γραμματέας ή στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η υπηρεσία εκείνου που δεν υπηρετεί σε αυτό. Σε περίπτωση που η απόφαση δεν είναι θετική ή ομόφωνη, το θέμα του ήθους των συγκεκριμένων υποψηφίων δικαστικών λειτουργών παραπέμπεται από το συμβούλιο υποχρεωτικά στο Συμβούλιο Εφετών ή στο συμβούλιο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, αντίστοιχα.
θ. Εκείνος που έχει παραπεμφθεί για πλημμέλημα από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο δ' αυτού του άρθρου ή για κακούργημα, καθώς και εκείνος που έχει καταδικασθεί με οριστική απόφαση για ένα από αυτά τα εγκλήματα. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
ι. Εκείνος που δεν είναι αρτιμελής και υγιής σωματικά ή ψυχικά. Η εξέταση της υγείας των υποψηφίων δικαστικών λειτουργών γίνεται με τη διαδικασία που καθορίζεται από το προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του παρόντος.

 


Αρθρο: 18
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αρση κωλυμάτων
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος από εκείνα που αναφέρονται στην περίπτωση δ' του προηγούμενου άρθρου ή κακουργήματος δεν αίρει το κώλυμα, εφόσον ο υποψήφιος έχει παραπεμφθεί αμετακλήτως στο ακροατήριο. Επίσης δεν αίρουν το κώλυμα η αποκατάσταση, η χάρη και η αναστολή εκτελέσεως της ποινής, έστω και αν πέρασε ο χρόνος της αναστολής.
2. Η παραγραφή της ποινής, που έχει επιβληθεί με την καταδικαστική απόφαση ή η άρση των συνεπειών της αποφάσεως για ένα από τα εγκλήματα της παραγράφου 1 δεν αίρει το κώλυμα.

 


Αρθρο: 19
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Χρόνος συνδρομής προσόντων και ελλείψεως κωλυμάτων
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Τα απαιτούμενα προσόντα για το διορισμό πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της ενάρξεως του διαγωνισμού και κατά το χρόνο του διορισμού. Μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο ενάρξεως του διαγωνισμού.
2. Τα κώλυματα, που αναφέρονται στο άρθρο 17, πρέπει να μην υπάρχουν κατά το χρόνο του διαγωνισμού και κατά το χρόνο του διορισμού.

 


Αρθρο: 20
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αναδιορισμός
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ, ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Επιτρέπεται ο αναδιορισμός στο δικαστικό σώμα ενόπλων δυνάμεων του δικαστικού λειτουργού που παραιτήθηκε ή απολύθηκε από αυτό λόγω σωματικής ανικανότητας, μέχρι και το βαθμό του Στρατιωτικού Δικαστή Β' σε κενή θέση, ομοιόβαθμη εκείνης από την οποία έχει αποχωρήσει. Πρέπει όμως εκείνος που παραιτήθηκε ή απολύθηκε :
α) να ζητήσει τον αναδιορισμό του μέσα σε πέντε χρόνια από την έξοδό του από την υπηρεσία,
β) να έχει όλα τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό δικαστικού λειτουργού. πλην της ηλικίας,
γ) να μην έχει κώλυμα διορισμού και
δ) να έχει τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, εφόσον δεν απολύθηκε ή παραιτήθηκε για λόγους υγείας.
2. Ο αναδιορισμός εκείνου που απολύθηκε λόγω ελλείψεως σωματικής ή ψυχικής υγείας γίνεται μετά από διαπίστωση της πλήρους αποκαταστάσεως της σωματικής ή ψυχικής του υγείας. Η διαπίστωση αυτή γίνεται από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή με τη διαδικασία που καθορίζεται από το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται συμφωνία την παρ. 4 του άρθρου 6.
3. Για τον αναδιορισμό και την αρχαιότητα του αναδιοριζομένου αποφαίνεται το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του σώματος, μετά από αφαίρεση του εκτός υπηρεσίας χρόνου.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 7- 13 και 19 του παρόντος εφαρμόζονται και στην περίπτωση του αναδιορισμού.

 


Αρθρο: 21
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Πίστη στην πατρίδα και στη δημοκρατία
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Θεμελιώδη καθήκοντα του δικαστικού λειτουργού
Ο δικαστικός λειτουργός οφείλει πίστη και αφοσίωση στην πατρίδα και στη δημοκρατία. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του υπόκειται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους. Είναι υποχρεωμένος να μη συμμορφώνεται με διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατά κατάλυση του Συντάγματος.

 


Αρθρο: 22
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Εχεμύθεια του δικαστικού λειτουργού
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Ο δικαστικός λειτουργός οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για γεγονότα ή πληροφορίες που γνωρίζει από την εκτέλεση των καθηκόντων του ή λόγω της ιδιότητάς του.

 


Αρθρο: 23
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Διαμονή του δικαστικού λειτουργού
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΔΙΑΜΟΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο δικαστικός λειτουργός οφείλει να διαμένει στην πόλη, όπου είναι η έδρα του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ή σε προάστιο της. Η Αθήνα και ο Πειραιάς με τα προάστιά τους θεωρούνται μια πόλη.
2. Επιτρέπεται απομάκρυνση του δικαστικού λειτουργού από την έδρα του κατά τις ημέρες αργίας, μετά από προφορική συναίνεση του προέδρου του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί.

 


Αρθρο: 24
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Απεργία δικαστικών λειτουργών
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Η απεργία, με οποιαδήποτε μορφή, απαγορεύεται.

 


Αρθρο: 25
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Εκδηλώσεις πολιτικού χαρακτήρα
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Απαγορεύονται στους δικαστικούς λειτουργούς οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικών κομμάτων.

 


Αρθρο: 26
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Συμμετοχή σε σωματεία και οργανώσεις
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
Απαγορεύεται η συμμετοχή δικαστικού λειτουργού σε σωματεία, ιδρύματα ή ενώσεις και γενικά σε οργανώσεις που έχουν κρυφούς σκοπούς ή δραστηριότητες ή που επιβάλλουν στα μέλη τους μυστικότητα. Επιτρέπεται όμως η συμμετοχή σε επιστημονικές ενώσεις και σωματεία.

 


Αρθρο: 27
Ημ/νία: 23.05.2001
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Ασυμβίβαστα
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ
Σχόλια
Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 23.05.2001 με την παρ. 4 άρθρου 14 Ν. 2913/2001 (ΦΕΚ Α' 102).

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Ασυμβίβαστα - Κωλύματα
1. Απαγορεύεται στους δικαστικούς λειτουργούς να παρέχουν οποιαδήποτε άλλη έμμισθη υπηρεσία, να ασκούν άλλα επαγγέλματα ή να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και εμπορικών εταιριών.
2. Επιτρέπεται η εκλογή τους ως μελών της Ακαδημίας ή ως καθηγητών ανώτατων σχολών οποιασδήποτε βαθμίδας, καθώς και η συμμετοχή τους σε συμβούλια ή επιτροπές ή ομάδες εργασίας.
3. Η συμμετοχή δικαστικών λειτουργών σε συμβούλια ή επιτροπές ή ομάδες εργασίας πρέπει να προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου. Στην περίπτωση αυτή αποφασίζει για τη συμμετοχή ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας μετά από πρόταση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Η συμμετοχή του δικαστικού λειτουργού, κατά τα λοιπά, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του συμβουλίου, της επιτροπής ή της ομάδας εργασίας.
"4. Μέχρι να ιδρυθεί το Σώμα των Αξιωματικών Νομικών Συμβούλων επιτρέπεται η ανάθεση στους δικαστικούς λειτουργούς διοικητικών καθηκόντων είτε παράλληλα προς την άσκηση των κυρίων καθηκόντων τους είτε αποκλειστικα, μόνον όπου προβλέπεται από διάταξη νόμου ή κανονισμού, ύστερα από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές δεν επιτρέπεται η ανάθεση άλλων καθηκόντων ή υπηρεσιών εκτός των καθαρώς νομικών".
5. Απαγορεύεται η συμμετοχή δικαστικών λειτουργών στην Κυβέρνηση.

 


Αρθρο: 28
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Κωλύματα από προϋπηρεσία ή συγγένεια
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Δεν επιτρέπεται η υπηρεσία δικαστικού λειτουργού:
α. Σε δικαστήριο στην έδρα του οποίου ήταν διορισμένος ως δικηγόρος, πριν περάσουν πέντε χρόνια από το διορισμό του ως δικαστικού λειτουργού, και
β. Σε δικαστήριο στην έδρα του οποίου υπηρετεί ως δικηγόρος σύζυγος ή συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού.
2. Τα κωλύματα της παρ. 1 δεν ισχύουν για τα δικαστήρια της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας.
3. Δικαστικός λειτουργός που η τοποθέτηση ή η μετάθεσή του έγινε αντίθετα προς τις πιο πάνω διατάξεις, οφείλει να υποβάλει δήλωση για το κώλυμα αμέσως μόλις λάβει γνώση. Την ίδια υποχρέωση έχει και αν το κώλυμα ανακύψει εκ των υστέρων.

 


Αρθρο: 29
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Εκπαιδευτική άδεια
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Δικαιώματα δικαστικών λειτουργών
Επιτρέπεται η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας απουσίας στην αλλοδαπή στους δικαστικούς λειτουργούς, εφόσον γνωρίζουν καλώς τη γλώσσα της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβούν για εκπαίδευση.

 


Αρθρο: 30
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαιούχοι εκπαιδευτικής άδειας
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Ο αριθμός των δικαστικών λειτουργών που αποστέλλονται στην αλλοδαπή με εκπαιδευτική άδεια, για κάθε εκπαιδευτικό έτος, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας που εκδίδεται μέχρι τέλους Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

 


Αρθρο: 31
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία χορηγήσεως
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι άδειες χορηγούνται από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας το αργότερο μέχρι τέλους Μαρτίου του έτους ενάρξεως της άδειας, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου δικαστικού λειτουργού και σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Σώματος. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφαίνεται μετά από ερώτημα του Υπουργού Εθνικής Αμυνας και μόνο μέχρι του αριθμού των αναφερόμενων σε αυτό θέσεων. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται τα θέματα με τα οποία πρόκειται να ασχοληθεί ο δικαστικός λειτουργός και να επισυνάπτονται τα τυχόν δικαιολογητικά. Ο Υπουργός έχει δικαίωμα διαφωνίας με τη γνώμη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, επί της οποίας αποφαίνεται το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο με ενδεκαμελή σύνθεση.
2. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για διάστημα μέχρι ένα έτος και είναι δυνατόν να παραταθεί μέχρι ένα ακόμη έτος, με τις αυτές προϋποθέσεις.
3. Η διαπίστωση της γνώσεως της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο δικαστικός λειτουργός γίνεται από μέλος του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου ή από οριζόμενον από αυτό άλλον δικαστικό λειτουργό ή ειδικό εξεταστή.

 


Αρθρο: 32
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Αυτός που πήρε εκπαιδευτική άδεια οφείλει να αναφέρει, με δήλωσή του
στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, την ημερομηνία αναχωρήσεως και
εγκαταστάσεώς του στην αλλοδαπή, την έναρξη της εκπαιδεύσεώς του, καθώς
και τον τόπο και τη διεύθυνση της διαμονής του. Οφείλει επίσης, στο
τέλος κάθε εξαμήνου, να υποβάλλει στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και στον
Πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου λεπτομερή έκθεση για τη
συντελεσθείσα εργασία και για την πορεία της εκπαιδεύσεώς του, με τα
αποδεικτικά των σπουδών του. Παράβαση της υποχρεώσεως αυτής είναι
δυνατόν να επιφέρει την ανάκληση του υπολοίπου της εκπαιδευτικής
άδειας.

 


Αρθρο: 33
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αποδοχές εκπαιδευομένων
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Στους δικαστικούς λειτουργούς που αποστέλλονται με εκπαιδευτική άδεια, παρέχονται στο διπλάσιο οι αποδοχές της οργανικής τους θέσεως, καθώς και τα έξοδα μεταβάσεως και επιστροφής (οδοιπορικά).
2. Σε αυτόν που πήρε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ή από οποιονδήποτε άλλον οργανισμό ή ξένο κράτος, οι πλέον των τακτικών αποδοχές του καταβάλλονται μειωμένες κατά το ποσό της υποτροφίας.

 


Αρθρο: 34
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Διακοπή εκπαιδευτικής άδειας
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας είναι δυνατόν, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, να διακόπτει οποτεδήποτε την εκπαιδευτική άδεια, αν οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιβάλλουν ή αν ο δικαστικός λειτουργός δεν παρουσιάζει την αναμενόμενη επίδοση ή ασκήθηκε εις βάρος του πειθαρχική δίωξη.

 


Αρθρο: 35
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Ανάθεση ειδικών εργασιών
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας ή ο Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου είναι δυνατόν να αναθέσει σε δικαστικό λειτουργό, που
βρίσκεται με εκπαιδευτική άδεια στην αλλοδαπή, τη μελέτη ή έρευνα
ορισμένων ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των δικαστηρίων ή των
φυλακών και τη νομοθεσία περί της δικαιοσύνης ή άλλα ειδικά θέματα
νομοθεσίας, της χώρας στην οποία εκπαιδεύεται

 


Αρθρο: 36
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση υπηρεσίας - Υπέρβαση άδειας
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι δικαστικοί λειτουργοί που πήραν εκπαιδευτική άδεια είναι
υποχρεωμένοι, μετά την επιστροφή τους, να υπηρετήσουν ως δικαστικοί
λειτουργοί επί χρόνο τετραπλάσιο του χρόνου της αδείας τους.
2. Αν οι δικαστικοί λειτουργοί αθετήσουν την υποχρέωσή τους αυτή,
οφείλουν να επιστρέψουν στο Δημόσιο, εντός ενός έτους τις ληφθείσες
κατά το χρόνο της άδειας επιπλέον αποδοχές και τα έξοδα μεταβάσεως και
επιστροφής, με το νόμιμο τόκο από τη λήψη τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα εισπράξεως δημόσιων εσόδων.

 


Αρθρο: 37
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Πάρεδροι
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΠΑΡΕΔΡΟΙ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΚΡΙΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
1. Οι πάρεδροι διανύουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία, στη διάρκεια της
οποίας έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαστικού
λειτουργού.
2. Ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του στρατιωτικού δικαστηρίου
παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τους παρέδρους που υπηρετούν υπό την
εποπτεία τους σε ό,τι αφορά την επιμέλεια, εργατικότητα και την
εκδηλούμενη έφεση προσαρμογής τους στις απαιτήσεις του δικαστικού
λειτουργήματος, τους καθοδηγούν στην τεχνική της εργασίας και τους
βοηθούν στην ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Για κάθε έτος
υπηρεσίας του παρέδρου ο Πρόεδρος συντάσσει ειδική έκθεση, στην οποία
γίνεται αξιολόγηση της αποδόσεώς του και ειδική αναφορά στο ήθος, την
επιστημονική κατάρτιση, την κρίση, την αντίληψη και τη συμπεριφορά του.
Στο τέλος της εκθέσεως διατυπώνεται και κρίση για την καταλληλότητα του
παρέδρου να διορισθεί σε θέση Στρατιωτικού Δικαστή Δ'. Ο Πρόεδρος που
μετακινείται πριν συμπληρωθεί έτος από την τοποθέτηση του παρέδρου στο
δικαστήριο συντάσσει υποχρεωτικά έκθεση πριν από τη μετακίνησή του αν
είχε την εποπτεία του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.
3. Οι εκθέσεις και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την απόδοση ή την
καταλληλότητα των παρέδρων τοποθετούνται σε ειδικό για καθένα τους
φάκελο, που στο τέλος της δοκιμαστικής υπηρεσίας υποβάλλεται στο
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μέσω της διευθύνσεως στρατιωτικής
δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

 


Αρθρο: 38
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Δοκιμαστική υπηρεσία - Επιμόρφωση
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΠΑΡΕΔΡΟΙ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Στη διάρκεια της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας οι πάρεδροι:
α) μετέχουν στη σύνθεση του στρατιωτικού δικαστηρίου ή του δικαστικού
συμβουλίου,
β) ασκούν τα λοιπά καθήκοντα των Στρατιωτικών Δικαστών Δ', κατά την
κρίση του προέδρου του δικαστηρίου, πλην εκείνων του τακτικού ανακριτή
και
γ) οι τοποθετούμενοι στην εισαγγελία ασκούν τα καθήκοντα του
εισαγγελέα, κατά την κρίση του εισαγγελέα του δικαστηρίου, πλην της
κινήσεως ποινικής διώξεως.
2. Οι πάρεδροι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια
της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας μαθήματα επιμορφώσεως, μία φορά
τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο. Την εποπτεία των μαθημάτων αυτών έχει
ένας Στρατιωτικός Δικαστής Β' ή Γ', που ορίζεται από τον πρόεδρο του
δικαστηρίου. Οι λεπτομέρειες παρακολουθήσεως των μαθημάτων καθορίζονται
από τον πρόεδρο του δικαστηρίου.

 


Αρθρο: 39
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Στρατιωτικοί Δικαστές Δ'
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΠΑΡΕΔΡΟΙ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΚΡΙΣΕΙΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Μετά τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εθνικής Αμυνας για το διορισμό των παρέδρων σε θέσεις Στρατιωτικών Δικαστών Δ'. Η απόφαση είναι αιτιολογημένη και λαμβάνει υπόψη τις σχετικές με αυτούς εκθέσεις των προέδρων και επιθεωρητών, όπως και κάθε στοιχείο σχετικό με το ήθος. την επιστημονική κατάρτιση, την ποιοτική και ποσοτική απόδοση της εργασίας και της επίδοσή τους γενικά. Αν αντίθετα το Συμβούλιο κρίνει ότι ο πάρεδρος δεν πρέπει να διορισθεί Στρατιωτικός Δικαστής Δ', λόγω ελλείψεως ήθους ή ανεπάρκειας, αποφασίζει
αιτιολογημένα την οριστική του απόλυση από την υπηρεσία, που γίνεται με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας.
2. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με αιτιολογημένη απόφασή του να παρατείνει τη δοκιμαστική υπηρεσία του παρέδρου για ένα χρόνο, αν κρίνει ότι αυτός δεν είναι ακόμα ώριμος να διορισθεί Στρατιωτικός Δικαστής Δ' . Αν όμως και μετά την πάροδο του πρόσθετου αυτού χρόνου κρίνει το Συμβούλιο ότι δεν πρέπει να διορισθεί Στρατιωτικός Δικαστής Δ', αποφασίζει ταυτόχρονα με αιτιολογημένη απόφαση, την οριστική του απόλυση από την υπηρεσία, η οποία γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας.
3. Οι πάρεδροι διορίζονται για την πλήρωση κενών θέσεων Στρατιωτικών Δικαστών Δ', σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο σχετικό διαγωνισμό. Ως κενές θέσεις Στρατιωτικών Δικαστών Δ' θεωρούνται και οι κενές θέσεις των ανωτέρων βαθμών. Οι πάρεδροι που κρίνονται διοριστέοι από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διορίζονται υποχρεωτικά Στρατιωτικοί Δικαστές Δ'.

 


Αρθρο: 40
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΤΡΩΟ-ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ-ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Ατομικοί φάκελοι
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Μητρώο και ατομικοί φάκελοι των δικαστικών λειτουργών
1. Για κάθε δικαστικό λειτουργό τηρείται στη Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Σώματος ατομικός φάκελος, όπου περιλαμβάνονται όλα τα αναφερόμενα στο διορισμό του και στην προσωπική του κατάσταση στοιχεία και έγγραφα, οι εκθέσεις των επιθεωρητών, οι πειθαρχικές και ποινικές του διώξεις, οι αποφάσεις που εκδόθηκαν σχετικά με αυτές, καθώς και τα έγγραφα που τηρούνται στον ατομικό του φάκελο μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος.
2. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση του φακέλου:
α) ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας,
β) τα μέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου,
γ) τα μέλη του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου ή δικαστηρίου, δ) ο επιθεωρητής και
ε) ο ίδιος ο δικαστικός λειτουργός.
Ανακοίνωση στοιχείων. του φακέλου σε άλλα πρόσωπα απαγορεύεται.
3. Οι λεπτομέρειες τηρήσεως των ατομικών φακέλων ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής ʼμυνας.

 


Αρθρο: 41
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΤΡΩΟ-ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ-ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Μητρώο
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΜΗΤΡΩΟ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Μητρώο των δικαστικών λειτουργών τηρείται στη Διεύθυνση
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.
2. Στο μητρώο αυτό, σε ξεχωριστό φύλλο για κάθε δικαστικό λειτουργό, αναγράφονται η οικογενειακή κατάσταση του δικαστικού λειτουργού, τα προσόντα, τα του διορισμού, οι μεταβολές της καταστάσεως, οι ηθικές αμοιβές, οι πειθαρχικές ποινές και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά την υπηρεσιακή του δραστηριότητα.
3. Η παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται και για τον τύπο του μητρώου.

 


Αρθρο: 42
Ημ/νία: 13.07.2010
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Τοποθετήσεις - Προαγωγές
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
Σχόλια
Η παρ. 3 όπως αντικαταστάθηκε από 23.07.2002 με την παρ. 1 άρθρου 23 Ν. 3036/2002 (ΦΕΚ Α' 171) στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 7 του ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α 112/13.7.2010

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Τοποθετήσεις - Προαγωγές - Μεταθέσεις - Αποσπάσεις
1. Οι τοποθετήσεις των διοριζόμενων ή προαγόμενων δικαστικών λειτουργών, οι μεταθέσεις και αποσπάσεις τους ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.
2. Οι προαγωγές των δικαστικών λειτουργών μέχρι το βαθμό του Αναθεωρητή Γ', ενεργούνται με προεδρικά διατάγματα, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής ?μυνας και ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Σώματος. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου προκαλείται με ερώτημα του Υπουργού, μέσα σε ένα μήνα από την κένωση ή την κατανομή νέων θέσεων, η δε προαγωγή του δικαστικού λειτουργού ανατρέχει στη λήξη της μηνιαίας προθεσμίας από την κένωση ή την κατανομή.
«3. Η επιλογή του Προέδρου, του Εισαγγελέα και των Αντιπροέδρων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου γίνεται με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. το οποίο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, επιλέγει για την κάλυψη των θέσεων αυτών μεταξύ όλων των υπηρετούντων αναθεωρητών Β' και Γ'. Οι αναθεωρητές που επιλέγονται για τη θέση του Προέδρου ή του Εισαγγελέα προάγονται σε αναθεωρητές Α' και οι αναθεωρητές που επιλέγονται σε θέση αντιπροέδρου προάγονται σε αναθεωρητές Β' με προεδρικό διάταγμα.»

 


Αρθρο: 43
Ημ/νία: 13.12.2005
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΙΕΡΑΡΧΙΑ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις προαγωγής
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Σχόλια
- Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της περ. β τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Κείμενο Αρθρου
Για την προαγωγή δικαστικού λειτουργού σε ανώτερο βαθμό απαιτούνται:
α. Η ύπαρξη κενής θέσεως ανώτερου βαθμού, εφόσον οι θέσεις είναι οργανικά διακεκριμένες.
β. Η συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό. «Στο χρόνο αυτόν δεν υπολογίζεται ο χρόνος προσωρινής παύσεως, αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα λόγω της οποίας επιβλήθηκε τελεσίδικα πειθαρχική ποινή, ο χρόνος προσωρινής αργίας και αναρρωτικής αδείας πέραν του έτους.»
γ. Η συνδρομή των ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται για τον ανώτερο βαθμό.

 


Αρθρο: 44
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΙΕΡΑΡΧΙΑ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Τρόποι προαγωγής
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Κρίνονται ως κατ' απόλυτη εκλογή προακτέοι, μεταξύ όλων εκείνων που έχουν τα τυπικά προσόντα, οι δικαστικοί λειτουργοί που
συγκεντρώνουν εξαιρετικά προσόντα μορφώσεως, ήθους και εργατικότητας. Ως κατ' εκλογή προακτέοι κρίνονται οι δικαστικοί λειτουργοί που συγκεντρώνουν τα προσόντα μορφώσεως, ήθους και εργατικότητας για να ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού.
2. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Ειδικότερη αιτιολογία απαιτείται προκειμένου για προαγωγή κατ' απόλυτη εκλογή ή για μη προαγωγή.

 


Αρθρο: 45
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΙΕΡΑΡΧΙΑ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Προαγωγές
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η προαγωγή στους βαθμούς του Στρατιωτικού Δικαστή Γ' και του Στρατιωτικού Δικαστή Β' γίνεται κατ' εκλογή.
2. Η προαγωγή στους βαθμούς του Στρατιωτικού Δικαστή Α' και του Αναθεωρητή γίνεται μόνο κατ' απόλυτη εκλογή.
3. Αυτοί που προάγονται με την ίδια απόφαση διατηρούν τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας.

 


Αρθρο: 46
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΙΕΡΑΡΧΙΑ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Τυπικά προσόντα προαγωγής
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Σε Στρατιωτικό Δικαστή Γ' προάγεται Στρατιωτικός Δικαστής Δ' με πέντε τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό του.
2. Σε Στρατιωτικό Δικαστή Β' προάγεται Στρατιωτικός Δικαστής Γ' που έχει τέσσερα τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό του ή δέκα χρόνια υπηρεσίας συνολικά ως Στρατιωτικός Δικαστής Γ' και Δ.
3. Σε Στρατιωτικό Δικαστή Α' προάγεται Στρατιωτικός Δικαστής Β' που έχει τέσσερα τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό του ή οκτώ χρόνια υπηρεσίας συνολικά ως Στρατιωτικός Δικαστής Β και Γ'.
4. Σε Αναθεωρητή Γ' προάγεται Στρατιωτικός Δικαστής Α' που έχει δύο τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό του ή επτά χρόνια υπηρεσίας συνολικά ως Στρατιωτικός Δικαστής Α' και Β'.
5. Σε Αναθεωρητή Β' προάγεται Αναθεωρητής Γ' που έχει δύο τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό του
6. Σε Αναθεωρητή Α' προάγεται Αναθεωρητής Β' ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας στο βαθμό του.

 


Αρθρο: 47
Ημ/νία: 13.12.2005
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Μεταθέσεις
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Σχόλια
** Το εντός " " εδάφιο δ της παρ. 2 (είναι αξιοπερίεργο γιατί ο νομοθέτης αποφάσισε να χαρακτηρίσει το επίμαχο εδάφιο ως "δ", ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχος χαρακτηρισμός προηγουμένως!) προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 3421/2005 (Α΄ 301/13.12.2005).

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι δικαστικοί λειτουργοί μπορεί να μετατίθενται:
α) για πλήρωση κενής θέσης, ύστερα από αίτηση ή αν συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες,
β) αν υποβληθούν αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης,
γ) αν η μετάθεση επιβάλλεται λόγω συνθηκών που δημιουργούν στο δικαστικό λειτουργό δυσχέρειες στην εκπλήρωση των καθηκόντων του δ) αν υπάρχει περίπτωση κωλύματος.
2. Μετάθεση δικαστικού λειτουργού χωρίς αίτησή του γίνεται μόνο με αιτιολογημένη απόφαση,του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλιου, κατά της οποίας χωρεί αίτηση ανάκλησης από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον του ίδιου Συμβουλίου για σπουδαίο λόγο. Η αίτηση αυτή ασκείται στη Γραμματεία του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου μέσα σε δέκα ημέρες από την τηλεγραφική ειδοποίηση του ενδιαφερομένου, στην οποία προβαίνει ο Γραμματέας του Συμβουλίου. Αν η μετάθεση γίνεται για λόγους που ανάγονται στη συμπεριφορά ή την εκτέλεση των καθηκόντων του δικαστικού λειτουργού, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη κλήση του σε ακρόαση. «δ**. Δεν χωρεί αίτηση ανάκλησης από τον δικαστικό λειτουργό κατά της μετάθεσης του εντός του ίδιου νομού.»
3. Δημόσιος υπάλληλος και υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σύζυγος δικαστικού λειτουργού μετατίθεται ύστερα από αίτησή του στην περιφέρεια όπου υπηρετεί ο σύζυγός του, εφόσον υπάρχει κενή θέση σε αντίστοιχη υπηρεσία. Η αποδοχή της αίτησης δεν είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση αν δεν έχει παρέλθει έτος από προηγούμενη μετάθεση. Δικαστικοί λειτουργοί σύζυγοι δικαστικών λειτουργών μετατίθενται ύστερα από αίτησή τους στην. περιφέρεια που υπηρετεί ο άλλος σύζυγος, εφόσον δεν υπάρχει κώλυμα συνυπηρέτησης.

 


Αρθρο: 48
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αποσπάσεις
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Επιτρέπεται η απόσπαση δικαστικών λειτουργών, αν υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη ενισχύσεως των υπηρετούντων σε άλλο ομοιόβαθμο δικαστήριο.
2. Η διαπίστωση της υπηρεσιακής ανάγκης γίνεται με αιτιολογημένη έκθεση του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ή του Επιθεωρητή. Στην έκθεση περιλαμβάνεται και πρόταση για το δικαστήριο από το οποίο είναι δυνατόν να αποσπασθεί ο δικαστικός λειτουργός.
3. Η διάρκεια της αποσπάσεως δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τους έξι μήνες. Επιτρέπεται παράταση μόνο μέχρι έξι μήνες ακόμη.
4. Νέα απόσπαση του ίδιου δικαστικού λειτουργού δεν επιτρέπεται πριν περάσουν δύο χρόνια από τη λήξη της πρώτης ανεξάρτητα από το βαθμό που είχε εκείνος όταν αποσπάσθηκε.
5. Μετά τη λήξη ή την ανάκληση της αποσπάσεως, ο δικαστικός λειτουργός επανέρχεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικώς στην οργανική θέση του.

 


Αρθρο: 49
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΙΕΡΑΡΧΙΑ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός αρχαιότητας
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
Αρχαιότητα δικαστικών λειτουργών
1. Η αρχαιότητα των δικαστικών λειτουργών σε κάθε βαθμό ιεραρχίας καθορίζεται από τη χρονολογία υπογραφής του προεδρικού διατάγματος διορισμού ή προαγωγής τους. Μεταξύ περισσοτέρων που διορίζονται ή προάγονται με το ίδιο προεδρικό διάταγμα, αρχαιότερος θεωρείται αυτός που προηγείται στο διάταγμα. Στο διάταγμα αυτό τηρείται υποχρεωτικά η σειρά που έχει τεθεί στην περί προαγωγής απόφασή του ΚΥ.Σ.Ε.Α. ή του Ανώτατου Συμβουλίου και σε περίπτωση διορισμού η σειρά επιτυχίας στο διαγωνισμό.
2. Ο Αναθεωρητής που επιλέγεται ως Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου καθίσταται αρχαιότερος έναντι των άλλων Αναθεωρητών Β'.
3. Σε περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού Εθνικής ʼμυνας, ως προς την παράλειψη δικαστικού λειτουργού ή προσφυγής του τελευταίου, όταν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφανθεί υπέρ της προαγωγής, η απόφασή του θεωρείται σύγχρονη με την απόφαση του Συμβουλίου που τον παρέλειψε. Το Συμβούλιο τότε αποκαθιστά τον προαγόμενο στη σειρά αρχαιότητάς του.
4. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα προεδρικά διατάγματα, με την ίδια ή διαφορετική χρονολογία, λαμβάνεται υπόψη η χρονολογία και η σειρά των σχετικών αποφάσεων του ΚΥ.Σ.Ε.Α. ή του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

 


Αρθρο: 50
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΙΕΡΑΡΧΙΑ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Πίνακες αρχαιότητας
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΙΕΡΑΡΧΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Κάθε Ιανουάριο συντάσσονται από το Υπουργείο Εθνικής ʼμυνας πίνακες της σειράς αρχαιότητας των δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν την 1η Ιανουαρίου. Στους πίνακες αυτούς σημειώνεται η χρονολογία υπογραφής των διαταγμάτων του αρχικού διορισμού και της τελευταίας προαγωγής του δικαστικού λειτουργού, καθώς και το έτος γεννήσεως.
2. Τους πίνακες κυρώνει ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας. Το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας αποστέλλει μέχρι τέλος Μαρτίου κάθε έτους αντίτυπο των πινάκων αυτών στους προέδρους των δικαστηρίων για να κοινοποιηθούν στους δικαστικούς λειτουργούς.
3. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση κατά των πινάκων αρχαιότητας μέσα σε ένα μήνα αφότου έλαβαν γνώση του περιεχομένου τους. Η ένσταση ασκείται με κατάθεσή της στη γραμματεία του δικαστηρίου, όπου υπηρετεί ο ενιστάμενος, διαβιβάζεται μέσω του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Σώματος και κοινοποιείται στους θιγόμενους από αυτή. Σε περίπτωση παραδοχής της ενστάσεως τροποποιείται ο πίνακας με πράξη του Υπουργού Εθνικής ʼμυνας, που ανακοινώνεται στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, στον ενδιαφερόμενο και στους θιγόμενους. Κατά της αποφάσεως του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου χωρεί προσφυγή, σε κάθε περίπτωση, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του αυτού Συμβουλίου με ενδεκαμελή σύνθεση. Η προσφυγή αυτή ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξεως του Υπουργού Εθνικής Αμυνας ή των νέων πινάκων αρχαιότητας.

 


Αρθρο: 51
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΙΕΡΑΡΧΙΑ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Βαθμοί
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΙΕΡΑΡΧΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
Βαθμοί ιεραρχίας - Αντιστοιχία
Οι βαθμοί της ιεραρχίας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων είναι οι εξής:
α. Αναθεωρητής Α'
β. Αναθεωρητής Β'
γ. Αναθεωρητής Γ'
δ. Στρατιωτικός Δικαστής Α'
ε. Στρατιωτικός Δικαστής Β'
στ. Στρατιωτικός Δικαστής Γ'
ζ. Στρατιωτικός Δικαστής Δ'
η. Πάρεδρος Στρατιωτικού Δικαστηρίου

 


Αρθρο: 52
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΙΕΡΑΡΧΙΑ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αντιστοιχία
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΒΑΘΜΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Εξομοιώνονται βαθμολογικά:
α. Ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου,
β. Οι Αναθεωρητές και οι Αρεοπαγίτες,
γ. Οι Στρατιωτικού Δικαστές Α', Β', Γ', Δ' και οι Πάρεδροι του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων και οι Πρόεδροι Εφετών, Εφέτες, Πρόεδροι Πρωτοδικών, Πρωτοδίκες και Πάρεδροι των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, αντίστοιχα.
2. Η αρχαιότητα μεταξύ αυτών που εξομοιώνονται προσδιορίζεται από τη χρονολογία προαγωγής τους.

 


Αρθρο: 53
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητα
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων αποφασίζει για το διορισμό των Στρατιωτικών Δικαστών Δ' και για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και προαγωγές των δικαστικών λειτουργών του σώματος. Επίσης αποφασίζει, γνωμοδοτεί ή προτείνει και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο.

 


Αρθρο: 54
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Έδρα και σύνθεση
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΔΡΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο εδρεύει στο κατάστημα του
Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Συγκροτείται από πέντε μέλη, εκτός εάν πρόκειται να αποφασίσει επί προσφυγής, οπότε συγκροτείται από ένδεκα μέλη. Τακτικά μέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και τρεις μεν Αναθεωρητές, που ορίζονται με κλήρωση, για την πενταμελή σύνθεση, έξι δε Αναθεωρητές και τρεις Αρεοπαγίτες, που ορίζονται με κλήρωση, για την ενδεκαμελή σύνθεση.

 


Αρθρο: 55
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Κλήρωση και θητεία των μελών του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΜΕΛΗ, ΚΛΗΡΩΣΗ, ΘΗΤΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η κλήρωση των μελών του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου γίνεται από το Αναθεωρητικό Δικαστήριο στην πρώτη δημόσια συνεδρίαση του μηνός Δεκεμβρίου.
2. Για την κλήρωση των μελών του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου θέτει σε μια κληρωτίδα ως κλήρους σφαιρίδια αδιαφανή με τα ονόματα όλων των Αναθεωρητών, πλην του Εισαγγελέα και σε άλλη κληρωτίδα με τα ονόματα όλων των Αρεοπαγιτών, τα οποία δίδονται σε αυτόν από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Ακολούθως εξάγει από κάθε κληρωτίδα κατά σειρά εννέα και δεκαέξι σφαιρίδια, αντίστοιχα. Οι τρεις πρώτοι κληρωθέντες Αναθεωρητές αποτελούν τα τακτικά μέλη της πενταμελούς συνθέσεως, ενώ οι επόμενοι έξι Αναθεωρητές και οι πρώτοι τρεις Αρεοπαγίτες αποτελούν τα λοιπά τακτικά μέλη για τη συγκρότηση της ενδεκαμελούς συνθέσεως. Οι επόμενοι πέντε Αρεοπαγίτες αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη της πενταμελούς συνθέσεως, ενώ οι τελευταίοι οκτώ αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη της ενδεκαμελούς συνθέσεως.
3. Εάν ο αριθμός των Αναθεωρητών δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2, τότε ο αριθμός των Αναθεωρητών που ελλείπουν προστίθεται κατά περίπτωση και σειρά κληρώσεως στον αντίστοιχο αριθμό Αρεοπαγιτών.
4. Αυτοί που κληρώνονται γίνονται τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου χωρίς καμιά άλλη διατύπωση. Η θητεία τους αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου από την κλήρωση έτους. Για την κλήρωση συντάσσεται πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας.

 


Αρθρο: 56
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Συμπληρωματική κλήρωση
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Για την αντικατάσταση τακτικών μελών που αποχώρησαν από την υπηρεσία γίνεται συμπληρωματική κλήρωση κατά τον ως άνω τρόπο.
2. Η κλήρωση γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και σε αυτή μετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου, καθώς και οι Αναθεωρητές και Αρεοπαγίτες που δεν αποτελούν ήδη τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος βγάζει από κάθε κληρωτίδα τόσα σφαιρίδια όσα και τα τακτικά μέλη που αντικαθίστανται.
3. Για την αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών που αποχώρησαν από την υπηρεσία ή κληρώθηκαν συμπληρωματικά ως τακτικά μέλη γίνεται συμπληρωματική κλήρωση, όπως και στην προηγούμενη παράγραφο, στην οποία μετέχουν οι Αναθεωρητές και Αρεοπαγίτες που δεν αποτελούν ήδη τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.
4. Εάν ο αριθμός των Αναθεωρητών δεν επαρκεί για την αντικατάσταση, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, των τακτικών μελών που αποχώρησαν από την υπηρεσία, τότε, οι μεν Αναθεωρητές της πενταμελούς συνθέσεως αντικαθίστανται από ανάλογο αριθμό Αναθεωρητών της ενδεκαμελούς συνθέσεως, κατά τη σειρά που έχουν κληρωθεί, οι τελευταίοι δε, σε κάθε περίπτωση, από ανάλογο αριθμό Αναθεωρητών ή Αρεοπαγιτών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος και με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου.
5. Αυτοί που κληρώνονται γίνονται τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου χωρίς καμία άλλη διατύπωση και η θητεία τους λήγει μαζί με τη θητεία και των λοιπών μελών του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

 


Αρθρο: 57
Ημ/νία: 23.07.2002
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αναπλήρωση και εξαίρεση μελών - Γραμματέας
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΜΕΛΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Σχόλια
Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 23.07.2002 με την παρ. 2 άρθρου 23 Ν. 3036/2002 (ΦΕΚ Α' 171).

 

Κείμενο Αρθρου
1. "Ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου προεδρεύει στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Εισαγγελέα του αυτού Δικαστηρίου, σε περίπτωση δε απουσίας και κωλύματος και του Εισαγγελέα αυτός αναπληρώνεται από το νεότερο Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου ή σε περίπτωση κωλύματος και του τελευταίου από τον αμέσως αρχαιότερο μη κωλυόμενο αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου." Τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου αναπληρώνονται από αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της κληρώσεώς τους.
2. Όσα ισχύουν για την εξαίρεση των μελών του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ισχύουν αντίστοιχα και για την εξαίρεση των μελών του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.
3. Καθήκοντα γραμματέα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου εκτελεί ο γραμματέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του.

 


Αρθρο: 58
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αποφάσεις
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου προκαλούνται ύστερα από σχετικά ερώτημα του Υπουργού Εθνικής Αμυνας προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.
2. Οι αιτήσεις των δικαστικών λειτουργών, οι εκθέσεις δικαστικών αρχών, όπως και κάθε έγγραφο άλλης αρχής που απευθύνεται στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, υποβάλλονται σε αυτό δια του Υπουργού Εθνικής Αμυνας.
3. Το Συμβούλιο για να μορφώσει πληρέστερα γνώμη μπορεί να ζητήσει πληροφορίες και στοιχεία από τον επιθεωρητή. Μπορεί, επίσης, να καλεί τον ίδιο το δικαστικό λειτουργό για την παροχή εξηγήσεων και να ενεργεί ειδική εξέταση ή επιθεώρηση αναθέτοντάς την στον επιθεωρητή. Ο επιθεωρητής, που δεν είναι μέλος του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, μπορεί να κληθεί από τον Πρόεδρο και προφορικά ακόμη για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στο Συμβούλιο.
4. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, ύστερα από ψηφοφορία που είναι φανερή και είναι πάντοτε αιτιολογημένες. Αν κατά την ψηφοφορία διατυπωθούν περισσότερες από δύο γνώμες, εφαρμόζονται ανάλογα αυτά που ορίζονται στο άρθρο 302 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η γνώμη των μειοψηφούντων καταχωρίζεται στα πρακτικά.
5. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου εκδίδονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος και
διαβιβάζονται από τον Πρόεδρό του στον Υπουργό Εθνικής Αμυνας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έκδοσή τους, μαζί με κυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού συνεδριάσεως.
6. Στον κρινόμενο δίνεται, ύστερα από αίτησή του, απόσπασμα του πρακτικού το οποίο εκδίδει ο Γραμματέας του Συμβουλίου.

 


Αρθρο: 59
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Διαφωνία Υπουργού - Προσφυγή δικαστικών λειτουργών
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου περιέλθει στο Υπουργείο η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, μπορεί να διαφωνήσει προς την απόφαση και να παραπέμψει την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο με ενδεκαμελή σύνθεση, εκθέτοντας τους λόγους της διαφωνίας. Το Συμβούλιο δεν δεσμεύεται από τους λόγους της διαφωνίας, αλλά υποχρεούται να εξετάσει στο σύνολό της την υπόθεση που παραπέμφθηκε σε αυτό.
2. Προσφυγή κατά της αποφάσεως του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που αφορά προαγωγές ή άλλο αίτημα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάστασή του, έχει δικαίωμα να ασκήσει και ο δικαστικός λειτουργός που κρίθηκε και παραλείφθηκε από αυτές ή δεν έγινε δεκτό άλλο αίτημά του σχετικό με την υπηρεσιακή του κατάσταση. Η προσφυγή κατατίθεται στον Πρόεδρο του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ο δικαστικός λειτουργός, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τότε που γνωστοποιήθηκε σε αυτόν από το Υπουργείο Εθνικής ʼμυνας η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Η προσφυγή διαβιβάζεται αμέσως στο Πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, δια του Υπουργού Εθνικής Αμυνας.
3. Ο δικαστικός λειτουργός που έχει ασκήσει προσφυγή καλείται, ύστερα από αίτησή του, στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την παροχή προφορικών εξηγήσεων και την προσκόμιση στοιχείων. Η κλήτευση είναι υποχρεωτική και γίνεται εγγράφως τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 του προηγούμενου άρθρου.
4. Η άσκηση της διαφωνίας του Υπουργού, όπως και η προσφυγή του δικαστικού λειτουργού, αναστέλλουν την εκτέλεση της αποφάσεως του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου με την ενδεκαμελή σύνθεση. Η εκτέλεση της αποφάσεως του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου αναστέλλεται επίσης και κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής από τον ενδιαφερόμενο δικαστικό λειτουργό.
5. Η εφαρμογή των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου με ενδεκαμελή σύνθεση και του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, κατά των οποίων δεν ασκήθηκε διαφωνία ή προσφυγή, είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας.

 


Αρθρο: 60
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΡΓΙΑ-ΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αργία
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΑΡΓΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'
Προσωρινή αργία δικαστικών λειτουργών
1. Ο δικαστικός λειτουργός που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία με ένταλμα προσωρινής κρατήσεως, με βούλευμα ή με δικαστική απόφαση ή στον οποίο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι τίθεται αυτοδικαίως σε κατάσταση προσωρινής αργίας. Αν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο ο δικαστικός λειτουργός τέθηκε σε κατάσταση προσωρινής αργίας, επανέρχεται αυτοδικαίως στην υπηρεσία.
2. Ο δικαστικός λειτουργός είναι δυνατόν να τεθεί σε κατάσταση προσωρινής αργίας όταν εκκρεμεί εναντίον του:
α) ποινική δίωξη για έγκλημα που μπορεί να επισύρει αποστέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων ή
β) πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσεως.
3. Η θέση σε κατάσταση προσωρινής αργίας κατά την προηγούμενη παράγραφο γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής ʼμυνας και απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Σώματος.
4. Η κατάσταση προσωρινής αργίας της παραγράφου 2 αρχίζει ή τελειώνει από την ανακοίνωση στο δικαστικό λειτουργό του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Δεν απαιτείταί έκδοση προεδρικού διατάγματος για τη λήξη της αργίας, αν εκδοθεί αθωωτική απόφαση ή απαλλακτικό βούλευμα (που έγιναν αμετάκλητα) ή τελεσίδικη απαλλακτική πειθαρχική απόφαση. Στις περιπτώσεις αυτές ο δικαστικός λειτουργός επανέρχεται αυτοδικαίως στην υπηρεσία. Επίσης, επανέρχεται αυτοδικαίως στην υπηρεσία, αν
καταδικάστηκε αμετάκλητα για έγκλημα ή τιμωρήθηκε τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα, που δεν συνεπάγονται την οριστική παύση από την υπηρεσία. Στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης επανόδου εκδίδεται διαπιστωτικό προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας.
5. Από τις αποδοχές του δικαστικού λειτουργού που έχει τεθεί σε αργία παρακρατείται το ένα τέταρτο (1/4). Τούτο αποδίδεται στο δικαστικό λειτουργό, αν απαλλαγεί από την κατηγορία, με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Είναι δυνατόν να του αποδοθεί, με απόφαση του ίδιου Συμβουλίου, αν καταδικασθεί για έγκλημα ή τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα που δεν συνεπάγονται την οριστική παύση.

 


Αρθρο: 61
Ημ/νία: 13.12.2005
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΡΓΙΑ-ΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Τρόποι λύσεως
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Σχόλια
- Το εντός " " δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ'
Λύση της δημόσιας υπηρεσιακής σχέσεως
Η δημόσια υπηρεσιακή σχέση των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων λύνεται με το θάνατο, την παραίτηση, την οριστική παύση και την αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας, κατά τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα. «Λύεται επίσης, ειδικά για τον Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, λόγω ανικανότητας εκτελέσεως των υπηρεσιακών τους καθηκόντων που οφείλεται σε νόσο ή αναπηρία, σωματική ή πνευματική, όταν για το λόγο αυτόν τους χορηγείται για την ίδια πάθηση αναρρωτική άδεια η οποία υπερβαίνει συνολικά ή τμηματικά, τους δώδεκα (12) μήνες μη εφαρμοζόμενης εν προκειμένω για τους παραπάνω της διάταξης του άρθρου 65 παρ. 2 εδ. α' του παρόντος Κώδικα σε συνδυασμό με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου.»

 


Αρθρο: 62
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΡΓΙΑ-ΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Παραίτηση
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο δικαστικός λειτουργός έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί εγγράφως. Αίρεση, όρος ή προθεσμία, που τέθηκαν στο έγγραφο παραιτήσεως θεωρούνται ότι δεν γράφτηκαν.
2. Η αποδοχή της παραιτήσεως πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της. Μέσα στην ίδια προθεσμία, αυτός που παραιτήθηκε έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει εγγράφως την παραίτησή του, εφόσον το διάταγμα της αποδοχής δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί.
3. Δεν είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας η αποδοχή της παραιτήσεως και δεν έχει εφαρμογή η παρακάτω παράγραφος 5, αν κατά το χρόνο υποβολής της παραιτήσεως η χώρα τελεί σε κατάσταση πολέμου, πολιορκίας ή γενικής επιστρατεύσεως ή είναι εκκρεμής σε βάρος του ποραιτούμενου:
α) ποινική δίωξη για κακούργημα ή για πλημμέλημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 εδάφιο δ' ή
β) πειθαρχική δίωξη.
4. Η λύση της δημόσιας υπηρεσιακής σχέσεως επέρχεται από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί σε αυτόν που παραιτήθηκε το προεδρικό διάταγμα αποδοχής της παραιτήσεως.
5. Θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή η παραίτηση και λύνεται αυτοδικαίως η δημόσια υπηρεσιακή σχέση, ενενήντα (90) ημέρες μετά την υποβολή της, εφόσον μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει δημοσιευθεί και ανακοινωθεί το διάταγμα της αποδοχής της παραιτήσεως.

 


Αρθρο: 63
Ημ/νία: 16.06.2011
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΡΓΙΑ-ΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
Σχόλια
- Τα εντός " " τρίτο και τέταρτο εδάφια της παρ. 1 τίθενται, εις αντικατάσταση του πρώην τρίτου εδαφίου της ιδίας παρ. [αντικατασταθέν προηγουμένως από 23.07.2002 με την παρ. 3 άρθρου 23 Ν. 3036/2002 (ΦΕΚ Α' 171)], με την παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).- Το εντός " " πέμπτο (και κατά τον νομοθέτη τέταρτο) εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005). ================================================ H παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 111 του ν. 3978/2011 ΦΕΚ Α 137/16.6.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Οι δικαστικοί λειτουργοί μέχρι και το βαθμό του Στρατιωτικού Δικαστή Α' αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους. Οι Αναθεωρητές αποχωρούν μόλις συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους. Κατ' εξαίρεση ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου αποχωρούν πριν από τη συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας, εφόσον συμπληρώνουν δύο (2) έτη στις θέσεις αυτές. Οι δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι φέρουν τους βαθμούς του Αναθεωρητή Β' και Γ', αποχωρούν από την υπηρεσία, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας προαγόμενοι στον επόμενο βαθμό, αφού κριθούν προ-ακτέοι με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, εφόσον συμπληρώνουν οκτώ (8) χρόνια στον ένα ή συνολικά και στους δύο αυτούς βαθμούς, από την προαγωγή τους στο βαθμό του Αναθεωρητή Γ'. Η προηγούμενη διάταξη ισχύει και για όλους τους δικαστικούς λειτουργούς που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του προβλεπομένου ορίου ηλικίας του βαθμού τους. Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων θεωρείται ως ημέρα συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας ή της οκταετίας ή του χρόνου παραμονής στο βαθμό του Αναθεωρητή Α', η 30ή Ιουνίου του έτους αποχωρήσεως, κατά την οποία λύεται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή σχέση.»
2. Η ηλικία των αποχωρούντων δικαστικών λειτουργών αποδεικνύεται κατά το άρθρο 14. Αν από τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο δεν προκύπτει η ημέρα γεννήσεως, τότε αυτή αποδεικνύεται από το μητρώο του δικαστικού λειτουργού, που καταρτίστηκε κατά τις διατάξεις τις ισχύουσες κατά το χρόνο του αρχικού του διορισμού ή από άλλη σχετική δήλωση που υποβλήθηκε κατά νόμο από αυτόν. ?λλως, ως ημέρα γεννήσεως λογίζεται η 30η Ιουνίου του έτους γεννήσεως.
3. Το προεδρικό διάταγμα που βεβαιώνει την αποχώρηση από την υπηρεσία πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον αποχωρούντα δικαστικό λειτουργό μέχρι την 20ή Ιουλίου του έτους αποχωρήσεως.

 


Αρθρο: 64
Ημ/νία: 13.12.2005
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΤΡΩΟ-ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ-ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Επίτιμος τίτλος
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΚΠΤΩΣΗ
Σχόλια
- Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 23.05.2001 με την παρ. 2 άρθρου 14 Ν. 2913/2001 (ΦΕΚ Α' 102).- Τα εντός " " εδάφια της παρ. 1 προστέθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 77 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005).

 

Κείμενο Αρθρου
1. "Ο δικαστικός λειτουργός, που συμπλήρωσε είκοσι πέντε (25) έτη δικαστικού λειτουργού, διατηρεί τιμητικα τον τίτλο της θέσης που κατείχε τελευταία και μετά τη λύση της δημόσιας υπηρεσιακής σχέσης." Αυτό μνημονεύεται στο προεδρικό διάταγμα αποχωρήσεως από την υπηρεσία. «Η διάταξη του πρώτου εδαφίου ισχύει και για όσους δικαστικούς λειτουργούς είχαν συμπληρώσει, κατά τη λύση της δημόσιας υπηρεσιακής σχέσεως, είκοσι πέντε (25) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας δικαστικού λειτουργού και οι οποίοι αποχώρησαν από το δικαστικό σώμα Ενόπλων Δυνάμεων πριν από την 23η.5.2001. Η απονομή του επίτιμου τίτλου της θέσεως που κατείχαν κατά την αποχώρηση τους σε όσους αποκτούν το δικαίωμα αυτό με βάση το προηγούμενο εδάφιο, γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν αποφάσεως του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου στην οποία μνημονεύονται όλοι οι δικαιούμενοι.»
2. Ο δικαστικός λειτουργός, που έχει παυθεί οριστικά για πειθαρχικό αδίκημα ή κατά τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 περίπτωση β', καθώς και αυτός που τιμωρήθηκε στο βαθμό εξόδου από την υπηρεσία με πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσεως στερείται τον τίτλο της παραγράφου 1 του παρόντος.
3. Από τον τίτλο αυτόν εκπίπτει αυτοδικαίως εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα για μια από τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 εδάφιο δ'.

 


Αρθρο: 65
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΡΓΙΑ-ΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Οριστική παύση
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Εκτός από την περίπτωση της επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, ο δικαστικός λειτουργός παύεται οριστικά:
α) αν στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω αμετάκλητης καταδίκης,
β) αν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των τριών μηνών για έγκλημα εκ δόλου.
γ) αν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 εδάφιο δ'.
2. Είναι δυνατόν να παυθεί οριστικά ο δικαστικός λειτουργός: α) για ανικανότητα εκτελέσεως των υπηρεσιακών του καθηκόντων, λόγω νόσου ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής,
β) για υπηρεσιακή ανεπάρκεια.
3. Για την οριστική παύση του δικαστικού λειτουργού, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, αποφασίζει το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως.
4. Η διαδικασία για την οριστική παύση του δικαστικού λειτουργού ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κινείται σε κάθε περίπτωση από τον Υπουργό Εθνικής ʼμυνας. Την ίδια διαδικασία για τους δικαστικούς λειτουργούς μέχρι το βαθμό του Στρατιωτικού Δικαστή Α' είναι δυνατόν να κινήσει και ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, διαβιβάζοντας τα σχετικά στοιχεία στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
5. Ως προς τη λοιπή διαδικασία για την παύση δικαστικού λειτουργού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για τους δικαστικούς λειτουργούς πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης.

 


Αρθρο: 65Α
Ημ/νία: 13.12.2005
Ημ/νία Ισχύος: 23.05.2001
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΡΓΙΑ-ΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου 14 Ν. 2913/2001 (ΦΕΚ Α' 102).- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 77 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302/13.12.2005), ενώ οι παρ. 3, 4 και 5 προστέθηκαν με την παρ. 8 του ιδίου άρθρου.

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Οι Αναθεωρητές Γ'και οι Στρατιωτικοί Δικαστές του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποχωρούν από την υπηρεσία με παραίτηση, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και κριθούν προακτέοι από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά πάροδο ενός (1) πλήρους ημερολογιακού μήνα από την προαγωγή τους, αποχωρούν από την υπηρεσία ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.»
2. Οι Αναθεωρητές Γ και οι Στρατιωτικοί Δικαστές που αποχωρούν από την
υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή με οριστική παύση για ανικανότητα
εκτελέσεως των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, λόγω νόσου ή σωματικής ή
πνευματικής αναπηρίας, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον κριθούν
προακτέοι από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη
τυπικών προσόντων. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και για τους δικαστικούς
λειτουργούς των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποβιώνουν κατά τη διάρκεια της
υπηρεσίας τους. Με προεδρικό διάταγμα, που προκαλείται μέσα σε ένα μήνα
από την προαγωγή τους, αποχωρούν από την υπηρεσία, εκτός από εκείνους
που αποχωρούν λόγω θανάτου, οι οποίοι προάγονται στον επόμενο βαθμό από
την προηγουμένη του θανάτου τους."
«3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται και στους Αναθεωρητές Β', εφόσον αυτοί έχουν έναν χρόνο στον κατεχόμενο βαθμό και κριθούν προακτέοι από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
4. Οι Στρατιωτικοί Δικαστές Α' ή Αναθεωρητές μπορεί να ανακαλούνται εντός πέντε (5) ετών από τότε που λύθηκε για αυτούς η δημόσια υπηρεσιακή σχέση, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών νομικού συμβούλου σε διοικητικές θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των υπηρεσιών ή των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται σε αυτό ή εποπτεύονται από αυτό. Η ανάκληση γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν προτάσεως του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Με όμοιο τρόπο γίνεται και η απόλυση. Όσοι ανακαλούνται για τον παραπάνω λόγο, κατά το χρόνο παραμονής τους στην ενέργεια τίθενται εκτός επετηρίδας δικαστικού σώματος.
5. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί να ανακαλεί με απόφαση του στην ενεργό υπηρεσία λόγω σοβαρών ασθενειών δικαστικούς λειτουργούς που αποχώρησαν από την υπηρεσία, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, μετά από γνωμάτευση της αρμόδιας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων και κατόπιν εισηγήσεως του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Όσοι ανακαλούνται για το λόγο αυτόν, εγγράφονται ως προσωπικό εκτός Οργανικής Δύναμης στη Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η απόλυση των παραπάνω γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, αμέσως μόλις εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους ανεκλήθησαν.»

 


Αρθρο: 66
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'
Γενικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του δευτέρου μέρους του παρόντος καθορίζουν την πειθαρχική ευθύνη των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων, για όλες τις πειθαρχικές τους παραβάσεις.
2. Οι παραπάνω δικαστικοί λειτουργοί διέπονται από τις διατάξεις του μέρους αυτού και όταν λόγω της ιδιότητάς τους μετέχουν σε ειδικά δικαστήριο, συμβούλια και επιτροπές ή όταν τους ανατίθενται διοικητικά καθήκοντα βάσει ειδικών διατάξεων.

 


Αρθρο: 67
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευση περισσότερων διώξεων και ποινών για το ίδιο παράπτωμα
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Κανείς δεν διώκεται για δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα. Τυχόν νέα πειθαρχική αγωγή γι' αυτό κηρύσσεται απαράδεκτη. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την πρώτη πειθαρχική αγωγή, τα στοιχεία που διαβιβάζονται για τη δεύτερη συμπληρώνουν το φάκελο της υπόθεσης.
2. Για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα μία και μόνη πειθαρχική ποινή μπορεί να επιβληθεί.

 


Αρθρο: 68
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως ίσχυσαν περισσότεροι νόμοι, εφαρμόζεται ο νόμος που περιέχει τις ευμενέστερες για τον διωκόμενο διατάξεις.

 


Αρθρο: 69
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αυτοτέλεια πειθαρχικής δίκης
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από κάθε άλλη.
2. Η πειθαρχική δίκη δεν επηρεάζεται από την τυχόν, κατά τη διάρκειά της, προαγωγή ή άλλη μεταβολή της υπηρεσιακής καταστάσεως του διωκομένου, εκτός αν αυτή επιφέρει και μεταβολή στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του πειθαρχικού οργάνου. Στην περίπτωση αυτή η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο μετά τη μεταβολή πειθαρχικό όργανο.

 


Αρθρο: 70
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Σχέση της πειθαρχικής με την ποινική δίκη
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική. Ο πειθαρχικός δικαστής μπορεί να διατάξει την αναστολή της πειθαρχικής δίκης μέχρι να περατωθεί η ποινική.

 


Αρθρο: 71
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Έννοια πειθαρχικού παραπτώματος
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ'
Πειθαρχικό παράπτωμα - Αρση ή έλλειψη πειθαρχικής ευθύνης
1. Πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά κάθε υπαίτια και καταλογιστή πράξη ή συμπεριφορά, εν γένει, του δικαστικού λειτουργού εντός ή εκτός υπηρεσίας, εφόσον αντίκειται προς τις υποχρεώσεις του από το Σύνταγμα και τις κείμενες διατάξεις ή είναι ασυμβίβαστη προς το αξίωμά του ως δικαστικού λειτουργού ή ως αξιωματικοί και θίγει το κύρος της δικαιοσύνης ή του ίδιου.
2. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των δικαστικών λειτουργών καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στην απονομή της δικαιοσύνης, την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των στρατιωτικών δικαστηρίων και την κατάστασή τους ως δικαστικών λειτουργών και αξιωματικών.
3. Πειθαρχικά παραπτώματα του δικαστικού λειτουργού συνιστούν ιδίως: α. Πράξεις που μαρτυρούν έλλειψη πίστεως και αφοσιώσεως προς την πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας ή υπονομεύουν τη δημοκρατική νομιμότητα και η συμμετοχή του σε πράξεις που οδηγούν στην κατάλυσή της.
β. Η συμμετοχή του σε οργάνωση, της οποίας οι σκοποί είναι κρυφοί ή επιβάλλει στα μέλη της μυστικότητα.
γ. Η χρησιμοποίηση της ιδιότητάς του για επιδίωξη ιδιοτελών σκοπών. δ. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων του. ε. Η παράβαση της υπηρεσιακής εχεμύθειας.
στ. Η αποσιώπηση των νόμιμων λόγων αποκλεισμού ή εξαιρέσεως. ζ. Η αναξιοπρεπής ή απρεπής συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας.

 


Αρθρο: 72
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχικό παράπτωμα κατ' εξακολούθηση
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ίδιου
παραπτώματος θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο, η βαρύτητα του οποίου λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό και την επιμέτρηση της ποινής.

 


Αρθρο: 73
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Δεν αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα για το δικαστικό λειτουργό: α. Η άρνησή του να εφαρμόσει διατάξεις που τίθενται κατά κατάλυση του Συντάγματος ή είναι αντίθετες με αυτό.
β. Η έκφραση δημόσιας γνώμης, εκτός εάν γίνεται με σκοπό τη μείωση του κύρους της δικαιοσύνης ή υπέρ ή κατά ορισμένου κόμματος ή άλλης ορισμένης πολιτικής οργάνωσης.
γ. Η συμμετοχή και ανάπτυξη δραστηριότητας σε αναγνωρισμένες ενώσεις δικαστών ή άλλα επιστημονικά σωματεία ή ενώσεις.

 


Αρθρο: 74
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Λόγοι που δεν αίρουν την πειθαρχική ευθύνη
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η προαγωγή του δικαστικού λειτουργού δεν αίρει τον πειθαρχικό κολασμό για παράπτωμα που διέπραξε πριν από την προαγωγή του.
2. Η χάρη, η αποκατάσταση, καθώς και η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο άρση του ποινικώς κολασίμου της πράξεως ή η άρση, εν όλω ή εν μέρει, των συνεπειών της ποινικής καταδίκης δεν αίρουν το πειθαρχικώς κολάσιμο της πράξεως.

 


Αρθρο: 75
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των δικαστικών λειτουργών παραγράφονται μετά πέντε (5) χρόνια από την τέλεσή τους.
2. Πειθαρχικό παράπτωμα που είναι συγχρόνως και ποινικό δεν παραγράφεται πριν παρέλθει ο χρόνος που ορίζεται για την παραγραφή του τελευταίου. Όσο διαρκεί η ποινική διαδικασία και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος, αναστέλλεται η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος.
3. Ο χρόνος της παραγραφής αναστέλλεται από την επίδοση της πειθαρχικής αγωγής, ο χρόνος όμως της αναστολής αυτής δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για την πειθαρχική δίωξη.
4. Η παραγραφή πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται με την τέλεση άλλου πειθαρχικού παραπτώματος, που αποσκοπεί στην απόκρυψη του πρώτου ή τη ματαίωση εγέρσεως πειθαρχικής αγωγής γι' αυτό.

 


Αρθρο: 76
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχικές ποινές
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Πειθαρχικές ποινές
Οι πειθαρχικές ποινές που μπορεί να επιβληθούν στο δικαστικό λειτουργό είναι:
α. Η έγγραφη επίπληξη.
β. Το πρόστιμο από καθαρές αποδοχές δύο (2) ημερών μέχρι τις αποδοχές δύο (2) μηνών. Ως αποδοχές νοούνται ο βασικός μισθός με τις πάγιες προσαυξήσεις.
γ. Η προσωρινή παύση από δέκα (ΙΟ) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες και
δ. Η οριστική παύση.

 


Αρθρο: 77
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Οριστική παύση
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσεως επιβάλλεται σε ιδιαιτέρως βαριές περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων, όταν οι συνθήκες τελέσεως και ο βαθμός υπαιτιότητας του διωκομένου μαρτυρούν έλλειψη συνειδήσεως των βασικών του υποχρεώσεων ως δικαστικού λειτουργού ή θίγουν σοβαρά το κύρος της δικαιοσύνης.

 


Αρθρο: 78
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός και επιμέτρηση της ποινής
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η ποινή που θα επιβληθεί και η επιμέτρησή της προσδιορίζονται: α. Από τη βαρύτητα του παραπτώματος.
β. Από το βαθμό και την πείρα του δικαστικού λειτουργού.
γ. Από τις περιστάσεις τελέσεως του παραπτώματος.
δ. Από την ένταση του δόλου ή το βαθμό της αμέλειας του διωκομένου.
2. Όταν πρόκειται για παράπτωμα που οφείλεται σε ελαφρά αμέλεια του διωκομένου, ο πειθαρχικός δικαστής δύναται, εκτιμώντας τις συνθήκες τελέσεως του παραπτώματος και την προσωπικότητά του, να τον κρίνει ατιμώρητο.

 


Αρθρο: 79
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Συνολική ποινή
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Όταν συνεκδικάζονται περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα, εφόσον οι πειθαρχικές ποινές, που έχουν επιβληθεί για καθένα από αυτά, είναι του αυτού είδους, επιβάλλεται μια συνολική ποινή η οποία αποτελείται από την πιο βαρειά ή, όταν οι ποινές είναι ίσες, από τη μια, που προσαυξάνεται μέχρι το ανώτερο όριό της. Σε κάθε περίπτωση η επαύξηση δεν δύναται να είναι ανώτερη από τα 3/4 του αθροίσματος των άλλων πειθαρχικών ποινών.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και όταν επιβληθούν περισσότερες πειθαρχικές ποινές του αυτού είδους για πειθαρχικά παραπτώματα τα οποία εκδικάστηκαν χωριστά, εφόσον οι ποινές αυτές δεν έχουν ολοσχερώς αποτιθεί, παραγραφεί ή χαριστεί. Για τον καθορισμό της συνολικής ποινής αρμόδιο είναι το ανώτερο κατά βαθμόν δικαστήριο ή συμβούλιο.

 


Αρθρο: 80
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Υποτροπή
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Εφόσον επιβλήθηκε σε δικαστικό λειτουργό ποινή προστίμου ή προσωρινής παύσεως, η διάπραξη από αυτόν άλλου πειθαρχικού
παραπτώματος, πριν από την άρση των συνεπειών της ποινής αυτής, συνιστά υποτροπή.
2. Σε περίπτωση υποτροπής, ο πειθαρχικός δικαστής δύναται είτε να επαυξήσει τη νέα πειθαρχική ποινή μέχρι το ανώτατο όριό της είτε, εφόσον εκτιμήσει ότι η διάπραξη του νεότερου παραπτώματος είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική, να επιβάλλει βαρύτερη πειθαρχική ποινή, μέχρι και την οριστική παύση, σύμφωνα με το άρθρο 77 του παρόντος.

 


Αρθρο: 81
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Έναρξη της πειθαρχικής ευθύνης
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'
Εναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης
Η πειθαρχική ευθύνη του δικαστικού λειτουργού αρχίζει από την αποδοχή του διορισμού του.

 


Αρθρο: 82
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Πράξεις που τελέστηκαν πριν από το διορισμό
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Πράξεις που τελέστηκαν κατά τη διάρκεια προγενέστερης υπηρεσίας του δικαστικού λειτουργού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή υπό την ιδιότητα του δικηγόρου τιμωρούνται πειθαρχικώς, εφόσον δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής που ορίζεται γι' αυτές. Στην περίπτωση αυτή, ο τυχόν εκτός υπηρεσίας χρόνος, εφόσον δεν υπερβαίνει την πενταετία, δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της παραγραφής.
2. Η τέλεση από το δικαστικό λειτουργό, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι την αποδοχή του διορισμού του, παράνομης πράξεως, σχετικής με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ή τις προϋποθέσεις διορισμού του, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Ο χρόνος της παραγραφής αρχίζει από την αποδοχή του διορισμού.

 


Αρθρο: 83
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Λήξη της πειθαρχικής ευθύνης
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο δικαστικός λειτουργός που αποχώρησε με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία δεν διώκεται πειθαρχικώς. Η πειθαρχική όμως δίκη που άρχισε πριν από τη λύση της υπηρεσιακής σχέσεως συνεχίζεται μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση.
2. Η καταδικαστική απόφαση που εκδίδεται κατά την προηγούμενη παράγραφο δεν εκτελείται. Επιδίδεται πάντως στον τέως δικαστικό λειτουργό και τίθεται στον ατομικό του φάκελο.

 


Αρθρο: 84
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Όργανα ασκήσεως πειθαρχικής δικαιοδοσίας
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ'
Πειθαρχικές δικαιοδοσίες
1. Η πειθαρχική δικαιοδοσία στους δικαστικούς λειτουργούς του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων ασκείται από δικαστήριο και πειθαρχικά συμβούλια.
2. Το δικαστήριο που ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία είναι η ολομέλεια του Αρείου Πάγου.
3. Τα συμβούλια που ασκούν πειθαρχική δικαιοδοσία είναι:
α. Το πενταμελές πειθαρχικά συμβούλιο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. β. Το επταμελές πειθαρχικό συμβούλιο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. γ. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 91 του Συντάγματος.

 


Αρθρο: 85
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητα δικαστηρίου ολομέλειας
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου είναι αρμόδια για την επιβολή της ποινής της οριστικής παύσεως σε όλους τους δικαστικούς λειτουργούς του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων.
2. Το παραπάνω δικαστήριο κρίνει αυτόν που διέπραξε πειθαρχικό παράπτωμα, ύστερα από παραπομπή του από το πειθαρχικό συμβούλιο. Εφόσον τελικά το δικαστήριο κρίνει ότι ο δικαστικός λειτουργός είναι υπαίτιος πειθαρχικού παραπτώματος, που τιμωρείται με ποινή κατώτερη από την οριστική παύση, επιβάλλει την ποινή που πρέπει, χωρίς. να δεσμεύεται από την απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου για την παραπομπή.

 


Αρθρο: 86
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητα του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου
Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τα πειθαρχικά παραπτώματα και να επιβάλλει όλες τις πειθαρχικές ποινές, εκτός από την οριστική παύση, στα μέλη του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

 


Αρθρο: 87
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες των άλλων πειθαρχικών συμβουλίων
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το πενταμελές πειθαρχικό συμβούλιο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου είναι αρμόδιο να κρίνει σε πρώτο βαθμό τα πειθαρχικά παραπτώματα και να επιβάλλει όλες τις πειθαρχικές ποινές, εκτός από την οριστική παύση, στους δικαστικούς λειτουργούς μέχρι και το βαθμό του Στρατιωτικού Δικαστή Α'.
2. Το επταμελές πειθαρχικό συμβούλιο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου είναι αρμόδιο να κρίνει τις εφέσεις κατά των πειθαρχικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό από το πενταμελές πειθαρχικό συμβούλιο.

 


Αρθρο: 88
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Συγκρότηση δικαστηρίου
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
Το δικαστήριο που προβλέπεται από το άρθρο 84 παράγραφος 2 του παρόντος συγκροτείται για να ασκήσει τη δικαιοδοσία του, όπως ορίζει ο οργανικός του νόμος.

 


Αρθρο: 89
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Συγκρότηση και σύνθεση του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, όταν καλείται να αποφανθεί επί πειθαρχικού παραπτώματος μέλους του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, συγκροτείται όπως ορίζει το άρθρο 91 παράγραφος 2 του Συντάγματος, χωρίς τη συμμετοχή των δύο καθηγητών.
2. Σε περίπτωση ελλείψεως ή κωλύματος του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας συμμετέχει και προεδρεύει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
3. Την πειθαρχική αγωγή εγείρει ο Υπουργός Εθνικής ʼμυνας.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί συγκροτήσεως και λειτουργίας του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεως Δικαστικών Λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης.

 


Αρθρο: 90
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Συγκρότηση και σύνθεση των άλλων πειθαρχικών συμβουλίων.
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το πενταμελές πειθαρχικό συμβούλιο συγκροτείται από τον Α' Αντιπρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ως Πρόεδρο, και τέσσερις Αναθεωρητές Γ'.
2. Το επταμελές πειθαρχικό συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ως Πρόεδρο τρεις Αναθεωρητές Γ' και τρεις Αρεοπαγίτες.
3. Οι Αρεοπαγίτες που μετέχουν στα παραπάνω συμβούλια λαμβάνονται από εκείνους που έχουν κληρωθεί ως μέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Σώματος, με τη σειρά που έχουν κληρωθεί. Ειδικότερα, οι τρεις πρώτοι Αρεοπαγίτες αποτελούν τα τακτικά μέλη του επταμελούς πειθαρχικού συμβουλίου, οι επόμενοι πέντε αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη του πενταμελούς πειθαρχικού συμβουλίου και οι επόμενοι επτά αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη του επταμελούς πειθαρχικού συμβουλίου.
4. Οι Αναθεωρητές που μετέχουν στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται κάθε χρόνο με κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε χρόνου σε δημόσια συνεδρίαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Σε μια κληρωτίδα τίθενται ως κλήροι σφαιρίδια αδιαφανή με τα ονόματα όλων των Αναθεωρητών Γ' και ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου εξάγει διαδοχικώς επτά σφαιρίδια. Οι Αναθεωρητές των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στα τέσσερα πρώτα σφαιρίδια αποτελούν τα τακτικά μέλη του πενταμελούς πειθαρχικού συμβουλίου, ενώ οι Αναθεωρητές που αναφέρονται στα επόμενα τρία σφαιρίδια αποτελούν τα τακτικά μέλη του επταμελούς πειθαρχικού συμβουλίου.
5. Εάν ο αριθμός των Αναθεωρητών δεν επαρκεί για τη συγκρότηση συμβουλίων, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 4, εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 3 του άρθρου 55.
6. Τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της κληρώσεώς τους
αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη που απουσιάζουν ή κωλύονται. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση ελλείψεως τακτικού μέλους, μέχρι να γίνει συμπληρωματική κλήρωση με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 56.
7. Η θητεία των μελών των παραπάνω Πειθαρχικών συμβουλίων αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Η θητεία των μελών που κληρώνονται συμπληρωματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, διαρκεί μέχρι τη λήξη του
ημερολογιακού έτους.
8. Καθήκοντα γραμματέα στα παραπάνω συμβούλια ασκεί ο δικαστικός γραμματέας, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

 


Αρθρο: 91
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Δεν μπορούν να μετάσχουν σε πειθαρχικό συμβούλιο ή δικαστήριο για την εκδίκαση ορισμένης πειθαρχικής υποθέσεως:
α. Οι δικαστικοί λειτουργοί κατά των οποίων στρέφεται το πειθαρχικό παράπτωμα.
β. Οι συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα ή σε πλάγια γραμμή και μέχρι τον τέταρτο βαθμό ή εξ αγχιστείας μέχρι το δεύτερο βαθμό, καθώς και ο σύζυγος εκείνου που διώκεται ή του δικαστικού λειτουργού κατά του οποίου στρέφεται το πειθαρχικό παράπτωμα. γ. Εκείνος που έχει ασκήσει την πειθαρχική δίωξη, καθώς και αυτός που έχει ενεργήσει ανάκριση στην ίδια πειθαρχική υπόθεση.
δ. Αυτοί που έχουν εξεταστεί ως μάρτυρες στην ίδια υπόθεση. ε. Οι δικαστές που συμμετείχαν σε ποινική δίκη για την ίδια πράξη. στ. Αυτοί που συνδέονται με ιδιαίτερη φιλία ή βρίσκονται σε οξεία αντίθεση με αυτόν που διώκεται ή έχουν ιδιαίτερη σχέση με την υπόθεση που κρίνεται ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί αμφιβολία για την αμεροληψία τους.
2. Όσοι μετείχαν στο συμβούλιο που έκρινε σε πρώτο βαθμό δεν μπορούν να μετάσχουν και στο δευτεροβάθμιο.
3. Δεν επιτρέπεται η εξαίρεση τόσων μελών ώστε να μην είναι δυνατή η σύνθεση του συμβουλίου από τα υπόλοιπα.
4. Ο δικαστικός λειτουργός, που κωλύεται κατά τα παραπάνω, έχει τις υποχρεώσεις του άρθρου 23 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που εφαρμόζεται αναλόγως.

 


Αρθρο: 92
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Δίωξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ'
Γενικές και δικονομικές διατάξεις
1. Η δίωξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων γίνεται αυτεπαγγέλτως με βάση τα στοιχεία που περιέρχονται σε αυτόν που είναι αρμόδιος να την ασκήσει.
2. Τα πειθαρχικά συμβούλια ασχολούνται με μία υπόθεση, μόνον όταν ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, το δε πειθαρχικό δικαστήριο μόνον όταν παραπέμπουν σε αυτό την υπόθεση τα πειθαρχικά συμβούλια.

 


Αρθρο: 93
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η προδικασία ενώπιον του πειθαρχικού δικαστηρίου και των συμβουλίων είναι μυστική. Η κυρία διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού δικαστηρίου και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι δημόσιο και η απόφασή τους εκδίδεται σε δημόσια συνεδρίαση. Η κυρία διαδικασία στα άλλα πειθαρχικά συμβούλια είναι μυστική.
2. Η πειθαρχική διαδικασία γίνεται ατελώς σε όλα τα στάδιά της. Έξοδα δεν επιδικάζονται ούτε υπέρ ούτε εις βάρος του διωκομένου.
3. Κατά τη διαδικασία ενώπιον των δευτεροβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων επιτρέπεται συμπαράσταση με δικηγόρο, εφόσον η ποινή που επιβλήθηκε πρωτοδίκως είναι ανώτερη από την ποινή του προστίμου.

 


Αρθρο: 94
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Συνάφεια και συμμετοχή
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα που φέρονται ότι έχουν διαπραχθεί από τον ίδιο δικαστικό λειτουργό, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πειθαρχικής διώξεως με την άσκηση μιας μόνο πειθαρχικής αγωγής. Εφόσον ο πειθαρχικός δικαστής κρίνει ότι η συνεκδίκαση των παραπάνω παραπτωμάτων θα προξενήσει βλάβη, διατάσσει χωρισμό.
2. Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα, για τα οποίο ασκήθηκαν χωριστές πειθαρχικές αγωγές, μπορούν να συνεκδικαστούν από τον πειθαρχικό δικαστή. εφόσον τούτο δεν προκαλεί βλάβη.
3. Όταν διώκονται περισσότεροι ως συμμέτοχοι για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα, η πειθαρχική δίκη γίνεται ενιαία για όλους. Αν οι διωκόμενοι υπάγονται σε πειθαρχικά συμβούλια με διαφορετική καθ' ύλην αρμοδιότητα, αρμόδιο είναι το συμβούλιο στο οποίο υπάγεται ο κατά βαθμόν ανώτερος.
4. Σε περίπτωση συμμετοχής δικαστικών λειτουργών και δικαστικών γραμματέων στο ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα, καθένας υπάγεται στον πειθαρχικό δικαστή, που είναι αρμόδιος γι' αυτόν.

 


Αρθρο: 95
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Εκθέσεις - Επιδόσεις
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Για τη διενέργεια κάθε πράξεως της πειθαρχικής διαδικασίας συντάσσεται έκθεση, εφόσον προβλέπεται ειδικά από τον παρόντα νόμο.
2. Όλες οι κλήσεις και προσκλήσεις προσώπων κατά την πειθαρχική διαδικασία και τα έγγραφα, που η κοινοποίησή τους προβλέπεται από τον παρόντα νόμο, επιδίδονται και συντάσσεται σχετική έκθεση. Τα έγγραφα που πρέπει να επιδοθούν στον διωκόμενο διαβιβάζονται με εμπιστευτική αλληλογραφία στον Πρόεδρο του δικαστηρίου, ο οποίος μεριμνά για την επίδοσή τους.
3. Στα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 148 μέχρι 153 και 155 μέχρι 163 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 


Αρθρο: 96
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητα για την άσκηση πειθαρχικής διώξεως
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής διώξεως είναι:
α. Ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας για όλους τους δικαστικούς λειτουργούς.
β. Ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου για τους δικαστικούς λειτουργούς μέχρι και το βαθμό του Στρατιωτικού Δικαστή Α'.

 


Αρθρο: 97
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση για την άσκηση της πειθαρχικής διώξεως
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, όταν λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση, ότι τελέστηκε από δικαστικό λειτουργό πράξη, που μπορεί να χαρακτηριστεί ως πειθαρχικά παράπτωμα, υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική αγωγή.
2. Αν τα στοιχεία, που περιέρχονται στον Εισαγγελέα, καθώς και όσα συλλέγει ο ίδιος δεν πιθανολογούν τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος ή τα πραγματικά περιστατικά που βεβαιώνονται δεν συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα ή δεν επισύρουν πειθαρχική κύρωση λόγω εξαλείψεως του αξιοποίνου ή λήξεως της πειθαρχικής ευθύνης, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με αιτιολογημένη πράξη του που κοινοποιείται στον Υπουργό Εθνικής Αμυνας.
3. Σε πειθαρχικά παραπτώματα που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια και δικαιολογούν προδήλως μόνο ποινή επιπλήξεως, η δίωξη είναι στη διακριτική ευχέρεια του Εισαγγελέα, ο οποίος πρέπει να λάβει υπόψη το συμφέρον της δικαιοσύνης και τη διαγωγή του δικαστικού λειτουργού εντός της υπηρεσίας και εκτός αυτής.

 


Αρθρο: 98
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Γνωστοποίηση πειθαρχικών παραπτωμάτων
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Πρόεδροι και εισαγγελείς δικαστηρίων, όταν λάβουν γνώση ότι ο δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο δικαστήριο ή την εισαγγελία διέπραξε πειθαρχικό παράπτωμα, οφείλουν να το ανακοινώσουν στον αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικής διώξεως και να αποστείλουν τα σχετικά στοιχεία.
2. Εκθέσεις επιθεωρητών, που περιέχουν πρόταση για πειθαρχική δίωξη δικαστικού λειτουργού, διαβιβάζονται στον αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικής διώξεως με τα σχετικά στοιχεία.
3. Οι εισαγγελείς πλημμελειοδικών υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως στον αρμόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής διώξεως κάθε ποινική δίωξη που ασκούν κατά δικαστικού λειτουργού,
4. Αν κατά τη διάρκεια ποινικής ή πειθαρχικής ανακρίσεως προκύπτουν πραγματικά περιστατικά, που συνιστούν άλλο πειθαρχικό παράπτωμα, ο ανακριτής συντάσσει σχετική έκθεση και τη στέλνει αμέσως στον αρμόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής διώξεως.

 


Αρθρο: 99
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο αρμόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής διώξεως έχει το δικαίωμα να ενεργεί προκαταρκτική εξέταση για τον έλεγχο των στοιχείων, που έχουν περιέλθει σε αυτόν και την εκτίμηση της συνδρομής των λόγων για την άσκηση πειθαρχικής διώξεως. Η προκαταρκτική εξέταση είναι άτυπη και γίνεται από τον ίδιο ή με εντολή του από άλλο δικαστικό λειτουργό ανώτερο στο βαθμό εκείνου που φέρεται ότι έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.
2. Εκείνος που ενεργεί προκαταρκτική εξέταση οφείλει να ζητήσει προφορικές ή έγγραφες εξηγήσεις από αυτόν που φέρεται ότι έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα και μπορεί να ζητήσει πληροφορίες ή τη διαβίβαση άλλων στοιχείων από κάθε άλλη αρχή. Ο καλούμενος να δώσει εξηγήσεις οφείλει να τις δώσει και έχει δικαίωμα να λάβει γνώση όλων των στοιχείων που τον αφορούν.
3. Εκείνος που ενεργεί προκαταρκτική εξέταση μεριμνά επίσης για τη συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων και εξετάζει μάρτυρες, αν το κρίνει αναγκαίο.
4. Για την προκαταρκτική εξέταση συντάσσεται έκθεση, της οποίας το πόρισμα πρέπει να έχει επαρκή αιτιολογία.
5. Ο αρμόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής διώξεως, αν από την προκαταρκτική εξέταση καταλήξει σε κρίση ότι δεν συντρέχει λόγος ασκήσεως πειθαρχικής διώξεως, θέτει την υπόθεση στο αρχείο με αιτιολογημένη πράξη. Όταν η πράξη αυτή εκδίδεται από τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου κοινοποιείται στον Υπουργό Εθνικής ʼμυνας.

 


Αρθρο: 100
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Έναρξη πειθαρχικής διώξεως
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει με την έγερση πειθαρχικής αγωγής.
2. Η πειθαρχική αγωγή πρέπει να περιέχει:
α. Το ονοματεπώνυμο και τα υπηρεσιακά στοιχεία του διωκομένου. β. Πλήρη και σαφή καθορισμό των πραγματικών περιστατικών, τα οποία στοιχειοθετούν το πειθαρχικό παράπτωμα που του αποδίδεται, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκε και τις διατάξεις των νόμων που το προβλέπουν.
3. Η πειθαρχική αγωγή απευθύνεται στο αρμόδιο συμβούλιο και συνοδεύεται από την πειθαρχική δικογραφία που σχηματίστηκε και τα στοιχεία που υπάρχουν. Η αρμοδιότητα του συμβουλίου κρίνεται από το βαθμό του διωκομένου κατά το χρόνο ασκήσεως της πειθαρχικής αγωγής με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 69 παρ. 2.
4. Εφόσον η πειθαρχική αγωγή ασκείται από τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστήριου, κοινοποιείται αντίγραφό της στον Υπουργό Εθνικής Αμυνας. Η πειθαρχική αγωγή κοινοποιείται επίσης στον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του δικαστηρίου όπου υπηρετεί ο δικαστικός λειτουργός, τον οποίο αφορά η πειθαρχική αγωγή.

 


Αρθρο: 101
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Η πειθαρχική δίωξη τελειώνει με την έκδοση οριστικής, ανέκκλητης ή τελεσίδικης αποφάσεως πειθαρχικού δικαστηρίου ή συμβουλίου, κατά περίπτωση.

 


Αρθρο: 102
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Ορισμός εισηγητή
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ'
Προδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων
1. Ο πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου ορίζει ένα από τα τακτικά μέλη του ως εισηγητή. Η πράξη ορισμού του εισηγητή με αντίγραφο της πειθαρχικής αγωγής επιδίδεται στον διωκόμενο.
2. Σε περίπτωση κωλύματος του εισηγητή, ο πρόεδρος τον αντικαθιστά με άλλον από τα τακτικά μέλη του συμβουλίου.
3. Ο διωκόμενος έχει δικαίωμα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της πράξεως ορισμού εισηγητή, να ζητήσει την εξαίρεση του τελευταίου, αναφέροντας τους λόγους εξαιρέσεως. Για την αίτηση αποφασίζει το πειθαρχικό συμβούλιο, χωρίς τη συμμετοχή του εισηγητή, του οποίου ζητήθηκε η εξαίρεση. Αν γίνει δεκτή η αίτηση, ο πρόεδρος ορίζει άλλον εισηγητή.
4. Ο διωκόμενος δεν μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση και άλλου εισηγητή.

 


Αρθρο: 103
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Κλήση σε απολογία
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο εισηγητής μελετά τη δικογραφία και καλεί τον διωκόμενο σε απολογία.
2. Με την κλήση τάσσεται εύλογη προθεσμία για απολογία, όχι βραχύτερη των δέκα (10) ημερών. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί με αίτηση του διωκομένου μέχρι το τριπλάσιο.
3. Από την επίδοση της κλήσεως σε απολογία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, που τάχθηκε, άλλα όχι περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες, ο διωκόμενος θεωρείται ότι είναι σε κανονική άδεια, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει, αφού κάνει σχετική δήλωση στον προϊστάμενό του.

 


Αρθρο: 104
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Απολογία
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο διωκόμενος, πριν απολογηθεί, έχει δικαίωμα να λάβει γνώση της δικογραφίας που σχηματίστηκε και να ζητήσει να του χορηγηθούν αντίγραφα της δικογραφίας αφού συνταχθεί σχετική έκθεση.
2. Η απολογία είναι έγγραφη και υποβάλλεται είτε στον εισηγητή με χορήγηση αποδείξεως ειτε με συστημένη επιστολή.
3. Στην απολογία του μπορεί ο διωκόμενος να προτείνει μάρτυρες, από τους οποίους οι πέντε εξετάζονται υποχρεωτικώς. Επίσης, μπορεί να αναφέρει την ύπαρξη κρίσιμων εγγράφων ή άλλων στοιχείων. που βρίσκονται σε οποιαδήποτε αρχή, με τα οποία πρέπει να συμπληρωθεί η πειθαρχική δικογραφία, με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στο άρθρο 106 παράγραφος 4..
4. Στην απολογία του ο διωκόμενος επισυνάπτει όσα στοιχεία έχει στη διάθεσή του. Ο διωκόμενος μπορεί να ζητήσει εύλογη προθεσμία για τη συμπληρωματική υποβολή στοιχείων, που δεν βρίσκονται στην κατοχή του.

 


Αρθρο: 105
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Ορισμός ανακριτή
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΝΑΚΡΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Εφόσον, μετά την απολογία του διωκομένου, τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία κρίνονται από τον εισηγητή και τον πρόεδρο επαρκή για να εισαχθεί η υπόθεση στο πειθαρχικό συμβούλιο, ενεργούνται όσα ορίζονται στο άρθρο 111. Εφόσον όμως τα στοιχεία αυτά κρίνονται από τον εισηγητή ή τον πρόεδρο ελλιπή, ο τελευταίος ορίζει με πράξη του ως ανακριτή άλλο μέλος, τακτικό ή αναπληρωματικό, του συμβουλίου και του δίνει παραγγελία να διενεργήσει ανάκριση.
2. Η πράξη του προέδρου για τον ορισμό ανακριτή επιδίδεται στον διωκόμενο. Αυτός έχει δικαίωμα να ζητήσει την εξαίρεση του ανακριτή, όπως ορίζεται και για τον εισηγητή στο άρθρο 102 παράγραφοι 3 και 4.

 


Αρθρο: 106
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΝΑΚΡΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η ανάκριση αποβλέπει στη συλλογή κάθε πρόσφορου αποδεικτικού στοιχείου και στη διερεύνηση όλων των πραγματικών περιστατικών για το σχηματισμό της κρίσεως του πειθαρχικού συμβουλίου.
2. Ανακριτικές πράξεις είναι κυρίως:
α. Η εξέταση μαρτύρων.
β. Η εξέταση του διωκομένου.
γ. Η αυτοψία.
δ. Η πραγματογνωμοσύνη και
ε. Η αναζήτηση εγγράφων.
3. Για κάθε ανακριτική πράξη της προηγούμενης παραγράφου συντάσσεται έκθεση.
4. Δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανακριτικής πράξεως υπηρεσιακό απόρρητο, εφόσον δεν συναινεί στην ανακοίνωσή του η αρμόδια αρχή, καθώς και κάθε επαγγελματικό απόρρητο κατά νόμο.
5. Ο ανακριτής ενεργεί αυτοπροσώπως τις ανακριτικές πράξεις. Εάν πρόκειται να διενεργηθεί ανακριτική πράξη έξω από την έδρα του ανακριτή, μπορεί αυτός, εφόσον δεν κρίνει αναγκαία τη μετακίνησή του ή την κλήτευση των μαρτύρων στην έδρα του, να παραγγείλει τη διενέργειά της από δικαστικό λειτουργό του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων, που υπηρετεί στην περιφέρεια όπου πρόκειται να διενεργηθεί η ανακριτική πράξη, αρκεί να είναι ανώτερος στο βαθμό ή αρχαιότερος του διωκομένου.

 


Αρθρο: 107
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Εξέταση μαρτύρων και του διωκομένου
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΝΑΚΡΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως κατά τον τύπο που προβλέπουν τα άρθρα 218 και 220 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
2. Η μη εμφάνιση ή άρνηση καταθέσεως μάρτυρα χωρίς εύλογη αιτία τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ποινικού Κώδικα για απείθεια. Εύλογη αιτία θεωρείται και η συγγένεια του μάρτυρα με τον διωκόμενο σε ευθεία γραμμή μέχρι και τον τρίτο βαθμό.
3. Η εξέταση των μαρτύρων που προτείνει ο διωκόμενος, πέρα από τον αριθμό των πέντε, είναι στην κρίση του ανακριτή. Κατά τα λοιπά, για την εξέταση των μαρτύρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 213 μέχρι και 217 και 223 μέχρι 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
4. Κατά την ανάκριση καλείται υποχρεωτικά από τον ανακριτή ο διωκόμενος για εξέταση, η οποία γίνεται ανωμοτί. Η μη προσέλευση ή η άρνηση του διωκομένου για εξέταση δεν εμποδίζει την πρόοδο της ανακρίσεως.
5. Ο διωκόμενος, πριν από την εξέτασή του, έχει δικαίωμα να λάβει γνώση των εγγράφων της ανακρίσεως, καθώς και τα δικαιώματα του άρθρου 104 παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος.

 


Αρθρο: 108
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΥΤΟΨΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η αυτοψία ενεργείται είτε από τον ανακριτή είτε μετά από πρότασή του από ολόκληρο το πειθαρχικό συμβούλιο, για τη διαπίστωση των πραγματικών συνθηκών τελέσεως του πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλων συναφών στοιχείων με αυτό.
2. Η εξέταση δημόσιων εγγράφων ή ιδιωτικών εγγράφων που έχουν κατατεθεί σε δημόσια αρχή ενεργείται, εφόσον είναι δυνατόν, στο γραφείο, όπου φυλάσσονται αυτά.
3. Πραγματογνώμονες ορίζονται δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων ή δημόσιοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί υπάλληλοι ή επιστήμονες ή τεχνικοί από τον πίνακα του άρθρου 185 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Όταν γίνει η πραγματογνωμοσύνη οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων εκκαθαρίζονται από τον πρόεδρο του πειθαρχικού συμβουλίου και καταβάλλονται από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις για το δημόσιο λογιστικό.
4. Κατά τα λοιπά, στην αυτοψία και στην πραγματογνωμοσύνη
εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 


Αρθρο: 109
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αναζήτηση εγγράφων
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο ανακριτής μπορεί να ζητήσει από κάθε δημόσια αρχή την παροχή σε αυτόν στοιχείων ή την αποστολή πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων για αντικείμενα που ανάγονται στην αρμοδιότητά της ή αντιγράφων των εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή της.
2. Έγγραφα τα οποία κατέχει ιδιώτης μπορούν να ζητηθούν από τον ανακριτή και επιστρέφονται υποχρεωτικά μετά το τέλος της πειθαρχικής δίκης. Ο ανακριτής είναι υποχρεωμένος μετά από αίτησή του ιδιώτη να χορηγήσει ατελώς, εκτός από την απόδειξη, επίσημο αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων που παρέλαβε. Αν πρόκειται για έγγραφα αναγκαία στον ιδιώτη προς εξυπηρέτηση συμφέροντός του, αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εξετάσεως στον τόπο όπου βρίσκονται.
3. Η άρνηση της παραδόσεως ή ανακοινώσεως τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ποινικού Κώδικα.

 


Αρθρο: 110
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Τέλος της ανακρίσεως
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Μετά το τέλος της ανακρίσεως, ο ανακριτής υποβάλλει τη δικογραφία στον πρόεδρο του συμβουλίου με το πόρισμά του για την υπόθεση.

 


Αρθρο: 111
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Ορισμός δικασίμου - Κλήση του διωκομένου
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο πρόεδρος του συμβουλίου, όταν λάβει τη δικογραφία της υποθέσεως. μετά το τέλος της ανακρίσεως ή όταν κρίνει και αυτός, κατά το άρθρο 105, ότι η ανάκριση δεν είναι αναγκαία, ορίζει με πράξη του δικάσιμο για τη συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου. Η πράξη κοινοποιείται σε όλα τα μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου. Η δικάσιμος δεν μπορεί να απέχει χρονικώς λιγότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της πράξεως.
2. Η παραπάνω πράξη κοινοποιείται και στον διωκόμενο μαζί με την κλήση για να προσέλθει και λάβει γνώση της δικογραφίας και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση. Η κλήση επιδίδεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
3. Για την προσέλευση του διωκομένου συντάσσεται έκθεση στην οποία αναφέρεται αν έλαβε γνώση όλης της δικογραφίας. Η έκθεση υπογράφεται από τον διωκόμενο και το γραμματέα. Η μη προσέλευση του διωκομένου ει γνώση της δικογραφίας πριν τη συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου δεν εμποδίζει την πρόοδο της πειθαρχικής δίκης.
4. Ο πρόεδρος του συμβουλίου, αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση του διωκομένου, μπορεί να καλέσει ενώπιον του συμβουλίου μάρτυρες

 


Αρθρο: 112
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Συνεδρίαση πειθαρχικού συμβουλίου
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ'
Κύρια διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων
1. Με την έναρξη της συνεδριάσεως βεβαιώνεται η νόμιμη σύνθεση του συμβουλίου και η παρουσία ή όχι του διωκομένου.
2. Αν ο διωκόμενος δεν εμφανίστηκε και δεν έχει κλητευθεί νόμιμα ή εμπρόθεσμα ή δεν προσήλθε λόγω ανυπέρβλητου κωλύματος, ορίζεται νέα δικάσιμος και παραγγέλλεται η γνωστοποίησή της.
3. Το συμβούλιο μπορεί και αν δεν συντρέχουν οι όροι της προηγούμενης παραγράφου να αναβάλει τη συνεδρίαση σε νέα δικάσιμο, λόγω της μη προσελεύσεως του διωκομένου ή μάρτυρα, του οποίου η εμφάνιση κρίνεται αναγκαία ή για άλλο σπουδαίο λόγο. Για τους μάρτυρες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τη βίαιη προσαγωγή στο ακροατήριο. Αν δεν συντρέχει περίπτωση αναβολής της συνεδριάσεως, το συμβούλιο προχωρεί στη συζήτηση της υποθέσεως και με απόντα τον διωκόμενο.
4. Ο διωκόμενος μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση δύο το πολύ μελών του πειθαρχικού συμβουλίου, αναφέροντας τους λόγους εξαιρέσεως. Για την αίτηση αυτή που υποβάλλεται εγγράφως, μέχρι την έναρξη της
συνεδριάσεως, αποφασίζει το συμβούλιο, χωρίς τη συμμετοχή του μέλους του οποίου ζητήθηκε η εξαίρεση, με αιτιολογημένη απόφαση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Τα μέλη των οποίων ζητείται η εξαίρεση ή την εξαίρεση των οποίων αποφάσισε το συμβούλιο, αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη συζήτηση της αιτήσεως εξαιρέσεως ή της υποθέσεως, αντίστοιχα.
5. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο εισηγητής διαβάζει την πειθαρχική αγωγή και το πόρισμα της ανακρίσεως. Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί για εξέταση καθένα από τους μάρτυρες και δίνει το λόγο στον διωκόμενο για να αναπτύξει προφορικά την απολογία του και να απαντήσει στα ερωτήματα που θα θέσουν σε αυτόν τα μέλη του συμβουλίου. Ο διωκόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει υπόμνημα, μέσα σε εύλογη προθεσμία που ορίζει ο πρόεδρος.

 


Αρθρο: 113
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Διεύθυνση συζητήσεως - Πρακτικά
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο πρόεδρος του συμβουλίου διευθύνει τη συζήτηση, δίνει το λόγο στον εισηγητή, τον διωκόμενο και το συνήγορό του, απευθύνει ερωτήσεις προς τον διωκόμενο και τους μάρτυρες και δίνει την άδεια στα μέλη του συμβουλίου, στον διωκόμενο και στο συνήγορό του να υποβάλουν ερωτήσεις.
2. Για τη συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου συντάσσεται από το γραμματέα πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από αυτόν και τον πρόεδρο. Το πρακτικό περιέχει με συντομία τις καταθέσεις των μαρτύρων, την προφορική απολογία του διωκομένου, καθώς και έκθεση για κάθε αξιόλογο γεγονός που συνέβη κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως. Ο πρόεδρος μπορεί να διατάξει την αυτολεξεί καταχώριση ουσιωδών μερών των καταθέσεων ή δηλώσεων, που γίνονται κατά τη συνεδρίαση, επιτρέποντας ενδεχομένως και την υπαγόρευση αυτών.

 


Αρθρο: 114
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Προδικαστική απόφαση
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Το συμβούλιο εκτιμά ελεύθερα τα αποδεικτικά στοιχεία και αν τα κρίνει ανεπαρκή μπορεί με απόφασή του να διατάξει κρείσσονες αποδείξεις. Εφόσον αποφασιστεί η διενέργεια αυτοψίας, αυτή διενεργείται από το συμβούλιο. Η προδικαστική απόφαση επιδίδεται στον διωκόμενο και όταν εκτελεσθούν όσα διατάσσονται με αυτή επαναλαμβάνεται η κυρία διαδικασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 112 του Κώδικα.

 


Αρθρο: 115
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Οριστική απόφαση
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Για την έκδοση οριστικής αποφάσεως, το συμβούλιο σε διάσκεψη μελετά όλη τη δικογραφία και στη συνέχεια γίνεται ψηφοφορία, παρουσία και του γραμματέα, για τα ζητήματα που ανακύπτουν στην υπόθεση. Αν σε κάποιο ζήτημα σχηματίζονται περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ψήφισαν υπέρ της δυσμενέστερης για τον διωκόμενο γνώμης ή υπέρ της βαρύτερης ποινής προσχωρούν στην αμέσως ευνοϊκότερη. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για καθένα από τα ζητήματα βεβαιώνεται στο πρακτικό της διασκέψεως, το οποίο υπογράφεται από όλους τους παρισταμένους.
2. Η οριστική απόφαση πρέπει να περιέχει τη σύνθεση του συμβουλίου, το ονοματεπώνυμο και το βαθμό του διωκομένου, μνεία της τυχόν παραστάσεως του, άλλως της νόμιμης κλητεύσεώς του, περίληψη της κατηγορίας, καθώς και της απολογίας με τους ουσιώδεις ισχυρισμούς του διωκόμενου, αιτιολογικό και διατακτικό. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένή, τόσο ως προς τη διαπίστωση ή μη της ενοχής, όσο και ως προς την επιμέτρηση της ποινής,
3. Το σχέδιο της αποφάσεως συντάσσεται από τον εισηγητή και υπογράφεται από αυτόν και τον πρόεδρο, το δε πρωτότυπό της από τον πρόεδρο και το γραμματέα και καταχωρίζεται στο βιβλίο αποφάσεων του συμβουλίου. Ως χρονολογία εκδόσεώς της αποφάσεως λαμβάνεται η χρονολογία υπογραφής του πρωτοτύπου της από τον πρόεδρο.

 


Αρθρο: 116
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Κοινοποίηση αποφάσεως
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η οριστική απόφαση επιδίδεται με μέριμνα του γραμματέα στον διωκόμενο.
2. Η απόφαση αυτή επιδίδεται και στον πρόεδρο του δικαστηρίου. όπου υπηρετεί ο διωκόμενος και σε όσους έχουν δικαίωμα εφέσεως. Επίσης, επιδίδεται στον εισαγγελέα, εφόσον ο διωκόμενος υπηρετεί σε εισαγγελία.

 


Αρθρο: 117
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Έφεση
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΕΦΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ'
Ενδικα μέσα
1. Οι οριστικές αποφάσεις του πενταμελούς πειθαρχικού συμβουλίου είναι εκκλητές.
2. Δικαίωμα εφέσεως σε κάθε απόφαση έχουν:
α. Ο Υπουργός Εθνικής 'ʼμυνας.
β. Ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
3. Δικαίωμα εφέσεως έχει αυτός που τιμωρήθηκε πειθαρχικά ή
απαλλάχθηκε με δυσμενή αιτιολογία.
4. Η έφεση ασκείται από αυτόν που διώχθηκε μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την επίδοση της εκκαλούμενης αποφάσεως και αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή μέσα σε τρεις (3) μήνες. 'Όταν πρόκειται για τους αναφερομένους στην παράγραφο 2 η έφεση ασκείται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της αποφάσεως κατά το άρθρο 116 παράγραφος 2, πάντως δε όχι πέρα από τρεις μήνες από την έκδοση της αποφάσεως.
5. Η έφεση ασκείται από αυτόν που διώχθηκε με την κατάθεσή της στο γραμματέα του συμβουλίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση και συντάσσεται σχετική έκθεση και από αυτούς που έχουν δικαίωμα εφέσεως κατά την παράγραφο 2 με την αποστολή του εγγράφου που απευθύνεται προς τον παραπάνω γραμματέα, οπότε η έφεση θεωρείται ότι έχει ασκηθεί με την πρωτοκόλληση του εγγράφου. Η έφεση μπορεί να ασκηθεί από αυτόν που διώχθηκε και με κατάθεσή της στο γραμματέα του δικαστηρίου, όπου υπηρετεί ή στον προϊστάμενο της προξενικής αρχής στην αλλοδαπή, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να την αποστείλουν αμέσως στο γραμματέα του συμβουλίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, οπότε θεωρείται ότι ασκήθηκε με την κατάθεσή της.
6. Με την άσκηση της εφέσεως η υπόθεση μεταβιβάζεται στο επταμελές πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο δεν μπορεί να κάνει χειρότερη τη θέση του διωκομένου, αν μόνο αυτός έχει ασκήσει έφεση.
7. Η προθεσμία για την άσκηση της εφέσως και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της αποφάσεως.
8. Ως προς,τη διαδικασία ενώπιον του επταμελούς πειθαρχικού συμβουλίου, τα δικαιώματα εκείνου που διώχθηκε, την έκδοση και επίδοση της αποφάσεως προς αυτόν, ισχύουν αναλόγως. όσα ορίζονται παραπάνω για το πενταμελές συμβούλιο.
9. Οι αποφάσεις του επταμελούς συμβουλίου δεν υπόκεινται σε κανένα ένδικο μέσο, εκτός από την επανάληψη της πειθαρχικής δίκης.

 


Αρθρο: 118
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Επανάληψη πειθαρχικής δίκης
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Μετά την έκδοση ανέκκλητης ή τελεσίδικης αποφάσεως πειθαρχικού συμβουλίου, μπορεί να ζητηθεί η επανάληψη της πειθαρχικής δίκης: α) αν μετά την καταδικαστική πειθαρχική απόφαση εκδόθηκε για την ίδια πράξη αμετάκλητη αθωωτική ποινική απόφαση ή αμετάκλητο βούλευμα που αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία,
β) αν μετά την αθωωτική πειθαρχική απόφαση εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική ποινική απόφαση για την ίδια πράξη σε βαθμό πλημμελήματος ή κακουργήματος και
γ) αν μετά την έκδοση καταδικαστικής πειθαρχικής αποφάσεως
αποκαλύφθηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία ή ανατράπηκε, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, η αποδεικτική δύναμη στοιχείων που είχαν ληφθεί υπόψη και γι' αυτό δεν ήταν φανερή η αθωότητα εκείνου που διώχθηκε.
2. Την επανάληψη της πειθαρχικής δίκης ζητά στις περιπτώσεις α' και γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αυτός που διώχθηκε πειθαρχικά και στην περίπτωση β' της ίδιας παραγράφου ο Υπουργός Εθνικής ʼμυνας. Η αίτηση απευθύνεται προς το συμβούλιο που έχει εκδώσει την απόφαση κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Η αίτηση επαναλήψεως της πειθαρχικής δίκης ασκείται μέσα σε ένα χρόνο από την ημέρα που έγινε αμετάκλητη η δικαστική απόφαση, στην οποία στηρίζεται, ή αφότου αποκαλύφθηκαν τα νέα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Η αίτηση ασκείται κατά το άρθρο 117 παράγραφος 5 του παρόντος.
5. Τυχόν μεταβολή της υπηρεσιακής καταστάσεως αυτού που διώχθηκε δεν επιδρά στην αρμοδιότητα του συμβουλίου που έχει εκδώσει την απόφαση κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για την επανάληψη της δίκης.
6. Κατά την επανάληψη της δίκης τηρείτι η διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 111 έως 115 και η απόφαση που εκδίδεται, εφόσον είναι αθωωτική ή επιβάλλει ελαφρότερή ποινή, διότι έγινε δεκτή η αίτηση που άσκησε ο Υπουργός, εξαφανίζει αυτή που εκδόθηκε αρχικά.

 


Αρθρο: 119
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Απαράδεκτο άλλων ενδίκων μέσων
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Εκτός από τα ένδικα μέσα που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων δεν υπόκεινται σε κανένα άλλο ένδικο μέσο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, ούτε σε προσφυγή ενώπιον οποιασδήποτε αρχής.

 


Αρθρο: 120
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Εκτελεστές αποφάσεις
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ'
Συνέπειες αποφάσεων
1. Οι ανέκκλητες ή τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις είναι
υποχρεωτικά εκτελεστές.
2. Όταν η απόφαση είναι ανέκκλητη ή γίνει τελεσίδικη ο πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου διατάζει τη επίδοση του κυρωμένου αντιγράφου της εκτελεστής αποφάσεως σε αυτόν που διώχθηκε πειθαρχικά και διαβιβάζει όλη τη δικογραφία με το αποδεικτικό επιδόσεως της αποφάσεως στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας το οποίο επιμελείται για τις περαιτέρω ενέργειες εκτελέσεως.

 


Αρθρο: 121
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Καταχώριση πειθαρχικών αποφάσεων
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Όλες οι πειθαρχικές αποφάσεις καταχωρίζονται στο μητρώο αυτού που διώχθηκε, αντίγραφο δε αυτών τίθεται στον ατομικό φάκελό του, Οι πειθαρχικοί φάκελοι φυλάσσονται στο αρχείο της Διευθύνσεως Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας.

 


Αρθρο: 122
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Εκτέλεση ποινών προστίμου και προσωρινής παύσεως
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΠΟΙΝΕΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η εκτέλεση της αποφάσεως περί επιβολής προστίμου ανήκει στον εκκαθαριστή των αποδοχών του τιμωρημένου δικαστικού λειτουργού. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αποχωρήσεώς του από την υπηρεσία, τα οφειλόμενα ποσά από την παραπάνω αιτία εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, σε περίπτωση δε θανάτου, η ποινή δεν εκτελείται.
2. Το ποσόν του προστίμου που επιβλήθηκε παρακρατείται από τις αποδοχές του πρώτου μηνός από την κοινοποίηση της πειθαρχικής αποφάσεως στον εκκαθαριστή αποδοχών. Αν το ποσό τούτο είναι ανώτερο του ενός τετάρτου των μηνιαίων αποδοχών του τιμωρημένου, η παρακράτηση γίνεται σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις, που ορίζονται με την πειθαρχική απόφαση, χωρίς να μπορεί καθεμία να υπερβεί το ένα τέταρτο των μηνιαίων αποδοχών.
3. Η εκτέλεση της ποινής προσωρινής παύσεως αρχίζει από την επόμενη ημέρα της κοινοποιήσεως της ανέκκλητης ή τελεσίδικης κατά περίπτωση αποφάσεως στον τιμωρημένο ή από την επόμενη ημέρα εκείνης, κατά την οποία η απόφαση που υπόκειται σε έφεση έγινε τελεσίδικη.
4. Η ποινή της επιπλήξεως θεωρείται ότι εκτελέστηκε με την επίδοση της ανέκκλητης ή τελεσίδικης καταδικαστικής αποφάσεως.
5. Κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της ποινής προσωρινής παύσεως, ο τιμωρημένος:
α) δεν μπορεί να ασκήσει τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί σε αυτόν με την ιδιότητά του ως δικαστικού λειτουργού και
β) στερείται το μισό των αποδοχών του κάθε μήνα.
Η παρακράτηση γίνεται από τον εκκαθαριστή των αποδοχών του και το ποσό που παρακρατείται περιέρχεται στο μετοχικό ταμείο του κλάδου όπου υπηρετεί ο τιμωρημένος.

 


Αρθρο: 123
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή πειθαρχικών ποινών
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Οι πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν με ανέκκλητες ή τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις, εφόσον παρέμειναν ανεκτέλεστες, παραγράφονται:
(α) η πειθαρχική ποινή της επιπλήξεως μετά από διετία,
(β) η πειθαρχική ποινή του προστίμου μετά από τριετία και
(γ) η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσεως μετά από πενταετία από την επιβολή τους.

 


Αρθρο: 124
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αρση συνεπειών
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Διαγράφονται από το μητρώο του δικαστικού λειτουργού και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τις κρίσεις του οι ποινές της επίπληξης μετά ένα έτος, του προστίμου μετά διετία, της προσωρινής παύσεως, έως ένα μήνα, μετά τριετία και της προσωρινής παύσεως άνω του μηνός μετά πενταετία, αν κατά τα χρονικά αυτό διαστήματα δεν έχει επιβληθεί σε αυτόν οποιαδήποτε νέα πειθαρχική ποινή. Αν μέσα στον άνω χρόνο επιβλήθηκε νέα πειθαρχική ποινή, η διαγραφή επέρχεται μετά την πάροδο του χρόνου που προβλέπεται γι' αυτήν, ο οποίος υπολογίζεται από τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται για την πρώτη.

 


Αρθρο: 125
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Απόφαση για παραπομπή
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΑΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ'
Διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού δικαστηρίου
1. Εφόσον το πειθαρχικό συμβούλιο κρίνει ότι ο δικαστικός λειτουργός που παραπέμφθηκε ενώπιόν του είναι υπαίτιος του πειθαρχικού
παραπτώματος και πρέπει να τιμωρηθεί με ποινή οριστικής παύσεως, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση για παραπομπή της υποθέσεως στο αρμόδιο δικαστήριο.
2. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον διωκόμενο και διαβιβάζεται αμέσως με όλη τη δικογραφία στον πρόεδρο του παραπάνω δικαστηρίου.
3. Κατά της αποφάσεως για την παραπομπή δεν επιτρέπεται κανένα ένδικο μέσο.

 


Αρθρο: 126
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Προδικασία
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει ένα από τα μέλη του ως εισηγητή. Η πράξη ορισμού του εισηγητή επιδίδεται στον διωκόμενο.
2. Κατά την προδικασία δεν απαιτείται επανάληψη αυτών που ορίζονται στα άρθρα 103 μέχρι 110. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως όσα ορίζονται στο άρθρο 111 του παρόντος.

 


Αρθρο: 127
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Κύρια διαδικασία
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η συνεδρίαση του δικαστηρίου διέπεται από τις οικείες διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως όσα οριζονται στα άρθρα 112 μέχρι 116 του παρόντος.
2. Κατά τη συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου παρίσταται και ο Εισαγγελέας. Ο διωκόμενος μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως μόνος ή με δικηγόρο ή να εκπροσωπείται από δικηγόρο.

 


Αρθρο: 128
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Ένδικα μέσα
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Η πειθαρχική δίκη ενώπιον του δικαστηρίου μπορεί να επαναληφθεί κατά τους όρους του άρθρου 118 του παρόντος.

 


Αρθρο: 129
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Εκτέλεση
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η δικαστική απόφαση που επιβάλλει ποινή οριστικής παύσεως διαβιβάζεται στον Υπουργό Εθνικής Αμυνας για την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος.
2. Εφόσον το δικαστήριο επέβαλε ελαφρότερη ποινή ή εκήρυξε αθώο τον διωκόμενο, ενεργούνται τα οριζόμενα στα άρθρα 120 μέχρι 124.
3. Εφόσον ο διωκόμενος κηρύχθηκε αθώος ή τιμωρήθηκε με ελαφρότερη ποινή μετά από επανάληψη της δίκης, η δικαστική απόφαση διαβιβάζεται στον Υπουργό Εθνικής Αμυνας, για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για την αποκατάσταση εκείνου που διώχθηκε.
4. Ο δικαστικός λειτουργός που αποκαθίσταται με την ακύρωση ή επιβολή ελαφρότερης πειθαρχικής ποινής καταλαμβάνει την κενή θέση του βαθμού του που τυχόν υπάρχει και σε αντίθετη περίπτωση παραμένει υπεράριθμος και καταλαμβάνει την πρώτη θέση που θα κενωθεί. Ο απαλλασσόμενος ως αθώος ανακτά τη σειρά αρχαιότητάς του.

 


Αρθρο: 130
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ'
Επιθεώρηση
Η επιθεώρηση των στρατιωτικών δικαστηρίων, των γραμματειών τους και των δικαστικών λειτουργών ενεργείται σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις.

 


Αρθρο: 131
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Όργανα επιθεώρησης
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Την επιθεώρηση ενεργούν:
α. Στα στρατιωτικά δικαστήρια και στις αντίστοιχες εισαγγελίες ένας Αναθεωρητής.
β. Στις γραμματείες των παραπάνω δικαστηρίων και εισαγγελιών ο ίδιος επιθεωρητής και οι εισαγγελείς των δικαστηρίων αυτών.
2. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους ο επιθεωρητής Αναθεωρητής, ο οποίος πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) χρόνο στο βαθμό του Αναθεωρητή και, εάν είναι δυνατόν, να μην έχει εκτελέσει καθήκοντα επιθεωρητή κατά την προηγούμενη διετία.
3. Η θητεία του επιθεωρητή είναι ετήσια και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το διορισμό του. Παράταση της θητείας του μέχρι δύο (2) μήνες είναι δυνατή με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.
4. Σε περίπτωση θανάτου, κωλύματος ή αποχώρησης από την υπηρεσία του επιθεωρητή ορίζεται, κατά την παράγραφο 2, αντικαταστάτης για το υπόλοιπο της θητείας του.
5. Ο επιθεωρητής Αναθεωρητής, κατά το χρονικό διάστημα της άσκησης των καθηκόντων του, δύναται, με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, να απαλλάσσεται από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία για ορισμένο διάστημα της θητείας του. Σε περίπτωση παράτασης της θητείας του μπορεί να απαλλάσσεται μέχρι το τέλος του χρόνου της παράτασης.
6. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης από την υπηρεσία, μετάθεσης ή κωλύματος του εισαγγελέα, την επιθεώρηση ενεργεί ή συνεχίζει ο αντικαταστάτης του και, εφόσον δεν τοποθετήθηκε αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του.

 


Αρθρο: 132
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες επιθεωρητή και χρόνος επιθεώρησης
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο επιθεωρητής Αναθεωρητής:
α. Επιθεωρεί όλα τα στρατιωτικά δικαστήρια και τις αντίστοιχες εισαγγελίες και γραμματείες.
β. Ενεργεί, ύστερα από παραγγελία του Υπουργού Εθνικής ʼμυνας ή του Προέδρου ή του Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, έκτακτη ή συμπληρωματική επιθεώρηση κάθε δικαστηρίου, εισαγγελίας, γραμματείας ή δικαστικού λειτουργού.
2. Ο επιθεωρητής Αναθεωρητής μεταβαίνει στις έδρες των στρατιωτικών δικαστηρίων για διενέργεια επιθεώρησης από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου. Έκτακτες ή συμπληρωματικές επιθεωρήσεις ενεργεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας του.
3. Η επιθεώρηση της παραγράφου 1 αφορά την εργασία που συντελέστηκε από την ημέρα ενάρξεως της προηγούμενης επιθεωρήσεως μέχρι την ημέρα ενάρξεως της νέας.

 


Αρθρο: 133
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Τρόπος διενέργειας της επιθεώρησης
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο επιθεωρητής εξετάζει τον τρόπο κατά τον οποίο διεξάγεται η υπηρεσία των στρατιωτικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών και των γραμματειών και την εργασία που συντελέστηκε κατά το επιθεωρούμενο χρονικό διάστημα. Επίσης εξετάζει την ενημερότητα της υπηρεσίας στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, την τακτική και ομαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεων και την καταλληλότητα των κτιρίων.
2. Ο επιθεωρητής εξετάζει την εργασία των δικαστικών λειτουργών και διεξάγει κάθε χρήση έρευνα, συμβουλευόμενος και τον πρόεδρο ή τον εισαγγελέα του δικαστηρίου, για τη μόρφωση ασφαλούς γνώμης σχετικά με το ήθος, το σθένος., την επιστημονική κατάρτιση, την υπηρεσιακή απόδοση, την ευθυκρισία, φιλοπονία και υπηρεσιακή και. κοινωνική παράσταση των δικαστικών λειτουργών. Οφείλει δε να διεξάγει με κάθε λεπτομέρεια την ερευνά του για το σχηματισμό ασφαλούς γνώμης ως προς τους επιθεωρουμένους, χρησιμοποιώντας απαραίτητα και την προσωπική επαφή με αυτούς.

 


Αρθρο: 134
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Εκθέσεις επιθεώρησης
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο επιθεωρητής συντάσσει γενικές εκθέσεις για τη λειτουργία κάθε στρατιωτικού δικαστηρίου, εισαγγελίας και γραμματείας. Σε αυτές εισηγείται απαραιτήτως και τα μέτρα που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.
2. Ο επιθεωρητής συντάσσει ιδιαίτερη λεπτομερή και ειδικά
αιτιολογημένη ατομική έκθεση για κάθε δικαστικό λειτουργό. Στην έκθεση αυτή αξιολογούνται τα εξής προσόντα του δικαστικού λειτουργού: α) το ήθος και το σθένος,
β) η επιστημονική κατάρτιση,
γ) η κρίση και η αντίληψη,
δ) η επιμέλεια, η εργατικότητα και η υπηρεσιακή απόδοση,
ε) η ικανότητα στην απονομή της δικαιοσύνης, ιδιαίτερα στη διεύθυνση της ποινικής διαδικασίας και η συμπεριφορά στο ακροατήριο και στ) η συμπεριφορά του γενικά και η κοινωνική παράστασή.
Ειδικά για τους τοποθετημένους στις εισαγγελίες αξιολογείται και η ικανότητα στο χειρισμό του προφορικού λόγου.
3. Για την αξιολόγηση του δικαστικού λειτουργού ως προς τα πιο πάνω προσόντα, ο επιθεωρητής χρησιμοποιεί υποχρεωτικά την εξής κλίμακα: α. Για την επιστημονική κατάρτιση:
(1) άρτια ή εξαίρετη,
(2) πολύ καλή,
(3) περισσότερο από καλή,
(4) καλή,
(5) μέτρια και
(6) ανεπαρκής.
β. Για το ήθος και το σθένος:
(1) προσήκον και
(2) μη προσήκον.
4. Ο επιθεωρητής σημειώνει επίσης στην ατομική έκθεση των δικαστικών λειτουργών κάθε άλλη παρατήρηση που θεωρεί χρήσιμη.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθιερώνεται ενιαίο έντυπο για τις εκθέσεις επιθεώρησης των δικαστικών λειτουργών. Στο έντυπο αυτό περιλαμβάνονται τα στοιχεία του επιθεωρουμένου, τα αξιολογούμενα προσόντα του και χώρος για την ειδική αιτιολογία ή ειδικές και άλλες παρατηρήσεις.

 


Αρθρο: 135
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Υποβολή των εκθέσεων
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Οι εκθέσεις του επιθεωρητή υποβάλλονται στον προϊστάμενο της επιθεώρησης μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της ετήσιας επιθεώρησης. Σε περίπτωση έκτακτης ή συμπληρωματικής επιθεώρησης, η έκθεση υποβάλλεται αμέσως μετά τη διενέργειά της. Αντίγραφο της έκθεσης κάθε τακτικής ή έκτακτης επιθεώρησης υποβάλλεται από τον προϊστάμενο της επιθεώρησης στον Υπουργό Εθνικής ʼμυνας και στον Πρόεδρο και στον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Το Υπουργείο Εθνικής ʼμυνας θέτει αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στον ατομικό φάκελο του επιθεωρουμένου και επιδίδει όμοιο σε αυτόν.

 


Αρθρο: 136
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Προϊστάμενος της επιθεώρησης
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Προϊστάμενος της επιθεώρησης είναι ο νεότερος Αντιπρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
2. Ο προϊστάμενος της επιθεώρησης:
α) συγκεντρώνει τις εκθέσεις επιθεώρησης,
β) διατυπώνει σε ιδιαίτερη έκθεσή του τις τυχόν παρατηρήσεις του πάνω σε αυτές,
γ) ασκεί πειθαρχική αγωγή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αν κατά την κρίση του συντρέχει τέτοια περίπτωση,
δ) παραγγέλλει έκτακτη επιθεώρηση ή την επανάληψη ή τη συμπλήρωση προηγούμενης, εφόσον συντρέχει λόγος,
ε) ενεργεί αυτοπροσώπως επιθεώρηση οποιουδήποτε δικαστηρίου, εισαγγελίας, γραμματείας, ή δικαστικού λειτουργού, αν κατά την κρίση του συντρέχει εξαιρετικός λόγος.
3. Με γενική προς τον Υπουργό Εθνικής ʼμυνας έκθεσή του, ο
προϊστάμενος της επιθεώρησης περιγράφει την κατάσταση των δικαστηρίων, των εισαγγελιών και της γραμματείας τους και υποδεικνύει τα τυχόν αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία τους. Επιπλέον, σημειώνει τυχόν ειδικές παρατηρήσεις για δικαστικούς λειτουργούς που υπηρετούν ή υπηρέτησαν σε αυτά, καθώς και για τους δικαστικούς γραμματείς των δικαστηρίων και των εισαγγελιών. Αντίγραφο της έκθεσής του διαβιβάζει στον Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

 


Αρθρο: 137
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Προσφυγή του επιθεωρουμένου
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ'
1. Η επίδοση των εκθέσεων της επιθεώρησης στους επιθεωρουμένους γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή τους στο Υπουργείο. Ο επιθεωρούμενος δικαστικός λειτουργός έχει δικαίωμα, σε τριάντα (30) ημέρες αφότου λάβει την έκθεση, να προσφύγει, υπηρεσιακώς ή με συστημένη επιστολή στον προϊστάμενο της επιθεώρησης και να ζητήσει διόρθωση της έκθεσης ή επανάληψη επιθεωρήσεως μόνο αν η έκθεση: α) περιέχει ανακριβή περιστατικά,
β) είναι αναιτιολόγητη ή
γ) περιέχει ανακριβείς αιτιολογίες ή δυσμενείς κρίσεις και
χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δεν δικαιολογούνται από τις διαπιστώσεις που αναφέρονται σε αυτήν ή στηρίζονται σε στοιχεία αντικειμενικώς ανακριβή ή ευρίσκονται σε αντίθεση με προηγούμενες εκθέσεις.
2. Ο προϊστάμενος της επιθεώρησης υποβάλλει την προσφυγή, μαζί με τις παρατηρήσεις του, στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (πενταμελούς συνθέσεως).
3. Αν τα παράπονα κριθούν βάσιμα, το Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφασή του, προβαίνει σε διόρθωση της έκθεσης, εκτός αν κρίνει αναγκαία την επανάληψη της επιθεώρησης, οπότε διατάσσει άλλον, ειδικά οριζόμενο από αυτό Αναθεωρητή, ο οποίος πρέπει, κατά το δυνατόν να είναι αρχαιότερος του πρώτου επιθεωρητή, να ενεργήσει τη νέα επιθεώρηση. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, με την οποία διατάσσεται διόρθωση της έκθεσης, τίθεται στο φάκελο του
επιθεωρουμένου, ενώ η έκθεση που συντάσσεται, ύστερα από επανάληψη της επιθεώρησης, αντικαθιστά την προηγούμενη έκθεση, η οποία αποσύρεται από το φάκελο του επιθεωρουμένου, εφόσον η επανάληψη της επιθεωρήσεως είναι γενική. Αν τα παράπονα κριθούν αβάσιμα, το Συμβούλιο απορρίπτει την προσφυγή με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία τίθεται στο φάκελο του επιθεωρουμένου. Κατά της απόφασης του Συμβουλίου που διορθώνει την έκθεση επιθεωρήσεως και κατά της έκθεσης που συντάσσεται ύστερα από επανάληψη της επιθεωρήσεως δεν παρέχεται δικαίωμα προσφυγής.
4. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και η νέα έκθεση υποβάλλονται και επιδίδονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 135 του παρόντος.

 


Αρθρο: 138
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Έκθεση για οριστική παύση ή μετάθεση
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ'
1. Εάν κατά την επιθεώρηση διαπιστωθεί ανικανότητα ή ανεπάρκεια δικαστικού λειτουργού, ο επιθεωρητής συντάσσει ιδιαίτερη έκθεση και την υποβάλλει στον προϊστάμενο της επιθεώρησης, ο οποίος τη διαβιβάζει, μαζί με τις τυχόν παρατηρήσεις του, στον αρμόδιο για την κίνηση της διαδικασίας οριστικής παύσεως.
2. Εάν από την επιθεώρηση διαπιστωθεί ότι το συμφέρον της δικαιοσύνης επιβάλλει τη μετάθεση δικαστικού λειτουργού, ο επιθεωρητής συντάσσει ιδιαίτερη έκθεση και την υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής ʼμυνας, σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, για την κίνηση της σχετικής διαδικασίας.

 


Αρθρο: 139
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ'
Επιθεώρηση της γραμματείας
1. Ο επιθεωρητής και οι εισαγγελείς των στρατιωτικών δικαστηρίων επιθεωρούν τους γραμματείς και τις γραμματείες των αντίστοιχων στρατιωτικών δικαστηρίων και εισαγγελιών κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 132 παράγραφος 2.
2. Κατά την επιθεώρηση εξετάζεται η ενημερότητα της γραμματείας και η εύρυθμη λειτουργία της. Για κάθε γραμματεία συντάσσεται ιδιαίτερη έκθεση, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 134 παράγραφος 1 και 135. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται και στον πρόεδρο του δικαστηρίου.
3. Ειδικά ως προς τη βεβαίωση και είσπραξη χρηματικών ποινών και δικαστικών εξόδων, η επιθεώρηση της γραμματείας από τον οικείο εισαγγελέα γίνεται ανά εξάμηνο. Η σχετική έκθεση συντάσσεται και υποβάλλεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.
4. Κατά την επιθεώρηση εξετάζεται:
α. Εάν τηρούνται οι διατάξεις. του Κώδικα για την είσπραξη τελών χαρτοσήμου, την επικόλληση και διαγραφή των ενσήμων, καθώς και οι διατάξεις περί παραστατικών των πόρων των διαφόρων ταμείων για τις παραστάσεις των δικηγόρων.
β. Εάν διεξάγεται ορθά η είσπραξη των χρηματικών ποινών και προστίμων, των χρηματικών ποσών που προέρχονται από μετατροπή ποινών, καθώς και των δικαστικών εξόδων και αν τα εισπραχθέντα κατατέθηκαν εγκαίρως στο δημόσιο ταμείο.
γ. Εάν έγινε σωστά και εγκαίρως η εκκαθάριση των χρηματικών ποινών και δικαστικών εξόδων και η βεβαίωσή τους στο αρμόδιο ταμείο για είσπραξη.
δ. Εάν τηρούνται οι διατάξεις περί προεισπράξεως των αμοιβών των δικηγόρων και περί αναγραφής του αριθμού του δελτίου ταυτότητας αυτών στα πρακτικά ή τις αποφάσεις.
ε. Εάν καθαρογράφονται εγκαίρως οι αποφάσεις και τα βουλεύματα, στ. Εάν έγινε εγκαίρως η επίδοση των ποινικών δικογράφων, ο προσδιορισμός των υποθέσεων, η εκτέλεση των βουλευμάτων και των εν απουσία των κατηγορουμένων εκδιδομένων αποφάσεων και γενικώς εάν διεξάγεται κανονικώς η υπηρεσία της γραμματείας.

 


Αρθρο: 140
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΘ'
Τελικές διατάξεις
1. Το δικαστικό σώμα ενόπλων δυνάμεων υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Αμυνας.
2. Στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας ιδρύεται Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Αμυνας.
3. Οι προβλεπόμενες από τον Κώδικα αρμοδιότητες του Υπουργού Εθνικής Αμυνας δεν μεταβιβάζονται σε άλλα όργανα και ασκούνται δια της Διευθύνσεως Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.
4. Οι Στρατιωτικοί Δικαστές και Αναθεωρητές κατά τις συνεδριάσεις των δικαστηρίων φέρουν ειδική τήβεννο, ενώ στην εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων τους πολιτική περιβολή. Σε πολεμική περίοδο φέρουν στρατιωτική στολή.

 


Αρθρο: 141
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Όπου σε άλλες διατάξεις αναφέρονται "Στρατιωτικοί Δικαστικοί Σύμβουλοι" ή "Δικαστικοί Σύμβουλοι" ή "Σύμβουλοι της Στρατιωτικής, Ναυτικής ή Αεροπορικής Δικαιοσύνης" νοούνται οι δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι και αποτελούν τα μέλη αυτού κατά την έννοια του άρθρου 96 παράγραφος 5 του Συντάγματος.
2. Όπου στον Κώδικα αυτόν αναφέρονται "Στρατιωτικοί Δικαστές Α', Β', Γ' ή Δ' Τάξεως" νοούνται οι κατά τις προϊσχύσασες διατάξεις "Δικαστικοί Σύμβουλοι Α', Β', Γ' Τάξεως" και οι "Βοηθοί Δικαστικοί Σύμβουλοι Α' Τάξεως", αντίστοιχα.
3. Οι κατά τις κείμενες διατάξεις Επίτροποι και Αντεπίτροποι των στρατιωτικών δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου
μετονομάζονται σε Εισαγγελείς και Αντιεισαγγελείς των αντίστοιχων δικαστηρίων. Οι Γραμματείες Επιτρόπου των παραπάνω δικαστηρίων μετονομάζονται αντίστοιχα σε Γραμματείες Εισαγγελιών αυτών.
4. Όπου στον Κώδικα αυτόν αναφέρεται "Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο" νοείται το κατά το άρθρο 54 Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων.

 


Αρθρο: 142
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΙΕΡΑΡΧΙΑ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Η βαθμολογική αντιστοιχία των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων προς τους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων είναι η ακόλουθη:
α. Αναθεωρητής Α' - Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι
β. Αναθεωρητής Β' - Υποστράτηγος και αντίστοιχοι
γ. Αναθεωρητής Γ' - Ταξίαρχος και αντίστοιχοι
δ. Στρατιωτικός Δικαστής Α' - Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι ε. Στρατιωτικός Δικαστής Β' - Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι στ. Στρατιωτικός Δικαστής Γ' - Ταγματάρχης και αντίστοιχοι
ζ. Στρατιωτικός Δικαστής Δ' - Λοχαγός και αντίστοιχοι
η. Πάρεδρος Στρατιωτικού Δικαστηρίου - Υπολοχαγός και αντίστοιχοι.

 


Αρθρο: 143
Ημ/νία: 23.05.2001
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ
Σχόλια
Η παρ. 8 προστέθηκε από 23.05.2001 με την παρ. 3 άρθρου 14 Ν. 2913/2001 (ΦΕΚ Α' 102).

 

Κείμενο Αρθρου
1. Διατάξεις με τις οποίες καθορίζονται οργανικές θέσεις στο δικαστικό σώμα ενόπλων δυνάμεων εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Η σύσταση νέων οργανικών θέσεων ενεργείται με διάταξη νόμου.
3. Σε περίπτωση μείωσης των οργανικών θέσεων οι υπεράριθμοι κατά βαθμό δικαστικοί λειτουργοί εξακολουθούν να υπηρετούν και να εξελίσσονται. καταλαμβάνοντες κενούμενες θέσεις.
4. Η κατανομή των οργανικών θέσεων στα στρατιωτικά δικαστήρια και τις λοιπές υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων και του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας ενεργείται με τους Πίνακες Οργανώσεως και Υλικού (Π.Ο.Υ.). Οι πίνακες αυτοί εκδίδονται από τον Υπουργό Εθνικής ʼμυνας, μετά σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Σώματος, εφόσον αφορούν στα στρατιωτικά δικαστήρια και του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, εφόσον αφορούν στις λοιπές θέσεις.
5. Οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των πινάκων τούτων γίνονται από τον Υπουργό Εθνικής ʼμυνας με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.
6. Οι πίνακες οργανώσεως και υλικού, που υπάρχουν κατά τη δημοσίευση του νόμου που κυρώνει τον Κώδικα, διατηρούνται σε ισχύ και μπορούν να τροποποιηθούν, συμπληρωθούν, αντικατασταθούν ή καταργηθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.
7. Οι οργανικές θέσεις των Αναθεωρητών Γ' ορίζονται σε επτά (7).
"8. Η κατανομή των υφιστάμενων οργανικών θέσεων κατά βαθμό ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής ʼμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων."

 


Αρθρο: 144
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΙΔΙΑΖΟΥΣΑ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Οι δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων, όταν εξαιρούνται της δικαιοδοσίας των στρατιωτικών δικαστηρίων για τα παρ' αυτών πραττόμενα εγκλήματα, δωσιδικούν ενώπιον των δικαστηρίων που είναι αρμόδια για τους δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης.

 


Αρθρο: 145
Ημ/νία: 04.06.1996
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
 
Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από τότε που ίσχυσε με την περίπτ. β της παρ. 12 άρθρου 5 Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α' 104).

 

Κείμενο Αρθρου
(Παραλείπεται ως μη ισχύον).

 


Αρθρο: 146
Ημ/νία: 03.06.1999
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 03.06.1999 με το άρθρο 46 Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ Α' 112).

 

Κείμενο Αρθρου
"Με προεδρικά διατάγματα, που καταρτίζονται μετά από πρόταση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, καθορίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία εν γένει των στρατιωτικών δικαστηρίων, στη συγκρότηση, στις αρμοδιότητες και στον τρόπο λειτουργίας της ολομέλειας αυτών, στη διάρκεια του δικαστικού έτους και των δικαστικών διακοπών, στις προϋποθέσεις, στην αρμοδιότητα χορήγησης και στη διάρκεια των αδειών εν γένει των δικαστικών λειτουργών, στον τρόπο κατάρτισης και στο περιεχόμενο των κανονισμών εσωτερικής υπηρεσίας των στρατιωτικών δικαστηρίων, που καταρτίζονται από αυτά, στην πειθαρχική δικαιοδοσία των προέδρων και εισαγγελέων των στρατιωτικών δικαστηρίων επί του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά, στην οργάνωση και στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, καθώς και στην πειθαρχική δικαιοδοσία του Διευθυντή της επί του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν, στις ηθικές αμοιβές, στον τύπο του δελτίου ταυτότητας και στην αρχή εκδόσεως αυτού, στα ειδικά προνόμια των επίτιμων δικαστικών λειτουργών, στον τύπο της τηβέννου, της στολής και των διακριτικών σημείων των δικαστικών λειτουργών και γενικώς στα θέματα που προβλέπονται από τον Κώδικα και απαιτούν ειδικότερη ρύθμιση".

 


Αρθρο: 147
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
Οι δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων ασφαλίζονται υποχρεωτικώς στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στο Ταμείο Συντάξεως Νομικών. Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Ταμείο Συντάξεως Νομικών, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, δικαιούνται να εγγραφούν σε αυτό και να αναγνωρίσουν το χρόνο ασφαλίσεως από το διορισμό τους, αφού καταβάλουν τις οφειλόμενες εισφορές.

 


Αρθρο: 148
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΡΓΙΑ-ΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΠΑΡΕΔΡΟΙ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Στους παρέδρους που απολύονται οριστικά, με απόφαση του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 39 του
παρόντος Κώδικα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 108 του
ν. 1756/11989 "Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών
λειτουργών", όπως ισχύει κάθε φορά.

 


Αρθρο: 149
Ημ/νία: 11.05.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ'
Μεταβατικές διατάξεις
Από τη δημοσίευση του νόμου που κυρώνει τον Κώδικα και μέχρι της ισχύος του αναστέλλονται οι κρίσεις των υπηρετούντων στο δικαστικό σώμα Αναθεωρητών και Δικαστικών Συμβούλων.

 


Αρθρο: 150
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αναθεωρητές και Δικαστικοί Σύμβουλοι, που ανακλήθηκαν. στην ενεργό υπηρεσία κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 66 του ν.δ/τος 1400/1973 "Περί καταστάσεως αξιωματικών ενόπλων δυνάμεων" και του άρθρου 51 του ν.δ/τος 178/1969 "Περί ιεραρχίας, προαγωγών και τοποθετήσεων των μονίμων αξιωματικών ενόπλων δυνάμεων" ή έχουν τεθεί εκτός οργανικών θέσεων ή έχουν επανέλθει από την κατάσταση της αποστρατείας στην ενεργό υπηρεσία μετά από ευμενή επανάκριση τους και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου που κυρώνει τον Κώδικα, εκτελούν καθήκοντα στις κατά το άρθρο 27 διοικητικές θέσεις των υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων και εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν γι' αυτούς πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Η επανάκριση μετά από ακυρωτική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, Αναθεωρητών και Δικαστικών Συμβούλων που αποστρατεύθηκαν με δυσμενή κρίση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ/τος 178/1969 ενεργείται από τα συμβούλια των οποίων οι αποφάσεις ακυρώθηκαν. Όσοι από αυτούς επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία ύστερα από ευμενή κρίση εκτελούν καθήκοντα στις κατά το άρθρο 27 διοικητικές θέσεις των υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων και εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν για αυτούς πριν από την εφαρμογή του παρόντος.

 


Αρθρο: 151
Ημ/νία: 11.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 11.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

 
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.