Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΦΕΚ: Α 183 19710924

Τέθηκε σε ισχύ: 24.09.1971

 

Τίτλος
Κώδικας Δικαστικών ΛειτουργώνΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝΑρθρο: 1

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΕΣ (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ)

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΩΔΙΞ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Διορισμός - προσόντα και κωλύματα διορισμού - ορκωμοσία - αναδιορισμός

1. Εις τας διατάξεις του παρόντος υπάγονται:

α) Οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Σύμβουλοι, Πάρεδροι και Εισηγηταί του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β) Οι Πρόεδρος, Εισαγγελεύς και Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, οι Αρεοπαγίται και οι Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι Πρόεδροι και οι Εισαγγελείς Εφετών, οι Εφέται και Αντισαγγελείς Εφετών, οι Πρόεδροι και οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών, οι Πρωτοδίκαι και οι Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών, οι έμμισθοι Πάρεδροι παρά Πρωτοδικείοις και Εισαγγελίας Πρωτοδικών και οι Ειρηνοδίκαι και Πταισματοδίκαι.

γ) Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας επί της Φορολογικής

Δικαιοσύνης, οι Πρόεδροι και οι Εφέται των Φορολογικών Εφετείων, ο παρά τω Γενικώ Επιτρόπω, Αντεπίτροπος και οι Πρόεδροι, οι Πρωτοδίκαι και οι Πάρεδροι των Φορολογικών Πρωτοδικείων.

2. Εις τας διατάξεις του παρόντος δεν υπάγονται τα μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα οποία διέπονται υπό της ειδικής περί αυτών νομοθεσίας, εκτός εάν ρητώς προβλέπεται η εφαρμογή ειδικών διατάξεων του παρόντος.Αρθρο: 2

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι δικαστικοί λειτουργοί διορίζονται τηρουμένων των εν τω παρόντι Κώδικι διατάξεων δια Β. Δ/τος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης.Αρθρο: 3

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το περί διορισμού Β. Διάταγμα, δημοσιεύεται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εν περιλήψει μνημονευούση α) την χρονολογίαν αυτού β) τον ονοματεπώνυμον του διοριζομένου, γ) την θέσιν εις ην διορίζεται και δ) τον βαθμόν, ως και πάντα περιλαμβανόμενον εν τω Β. Διατάγματι ειδικόν προσδιορισμόν.

2. Δεν επιτρέπεται ανάληψις υπηρεσίας, ουδ' ορκωμοσία, εάν το έγγραφον της κοινοποιήσεως του διορισμού δεν μνημονεύη τον αριθμόν του φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εν ω εδημοσιεύθη η περίληψις του διορισμού.Αρθρο: 4

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Β. Διάταγμα του διορισμού κοινοποιείται εντός τριάκοντα ημερών από της δημοσιεύσεώς του δι' εγγράφου του Υπουργού Δικαιοσύνης επιδιδομένου εις τον διοριζόμενον ή εις την κατοικίαν αυτού επί αποδείξει.

2. Εν τω εγγράφω τούτω τάσσεται και εύλογος προθεσμία μη δυνάμενη να υπερβή τας τριάκοντα ημέρας, προς ορκομωσίαν του διοριζομένου και ανάληψιν υπηρεσίας. Εν παραλείψει καθορισμού τοιαύτης προθεσμίας θεωρείται ταχθείσα προθεσμία τριάκοντα ημερών.

3. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας της παρ. 2 το περί διορισμού Διάταγμα θεωρείται επιδοθέν την τριακοστήν ημέραν από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, από της ημέρας δε ταύτης άρχεται η τριακονθήμερος προθεσμία προς ορκομωσίαν του διοριζομένου και ανάληψιν υπηρεσίας.

4. Η ανάληψις των καθηκόντων του Δικαστικού λειτουργού βεβαιούται δι' εκθέσεως εμφανίσεως, συντασσομένης ενώπιον του οικείου γραμματέως.Αρθρο: 5

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Β. Διάταγμα περί διορισμού ανακαλείται, εάν ο διορισθείς δεν απεδέχθη αυτόν είτε ρητώς είτε σιωπηρώς διά της απράκτου παρελεύσεως υπαιτιότητι τούτου της κατά το προηγούμενον άρθρον προθεσμίας προς ορκωμοσίαν και ανάληψιν υπηρεσίας.

2. Διορισμός γενόμενος κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος ανακαλείται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μη δυναμένου να υπερβή την διετίαν από της δημοσιεύσεώς του. Ωσαύτως ανακαλείται και μετά την παρέλευσιν της προθεσμίας ταύτης, εάν ο διορισθείς προεκάλεσεν ή υπεβοήθησε τον παράνομον διορισμόν.

3. Ο διορισθείς του οποίου ο διορισμός ανεκλήθη κατά την προηγουμένην παργραφον, υπέχει, δι' ον χρόνον εξετάλεσε τα καθήκοντά του, τας ευθύνας του δικαστικού λειτουργού, αι δε πράξεις αυτού είναι έγκυροι.Αρθρο: 6

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δικαστικός λειτουργός διορίζεται ο κεκτημένος την ελληνικήν ιθαγένειαν και πτυχίον Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή ανεγνωρισμένον ως ισότιμον προς τούτο αλλοδαπής Σχολής, επέτυχε δε εις διαγωνισμόν όπου ορίζεται τούτο.

2. Ελληνες το γένος μη κεκτημένοι την ελληνικήν ιθαγένειαν δύνανται να διορισθούν δικαστικοί λειτουργοί κατά τας υπό ειδικών νόμων

προβλεπομένας εξαιρέσεις.

3. Αλλογενής αποκτήσας την ελληνικήν ιθαγένειαν, δεν δύναται να διορισθή δικαστικός λειτουργός.Αρθρο: 7

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δικαστικός λειτουργός διορίζεται ο συμπληρώσας το 25ον έτος και μη υπερβάς το 45ον έτος της ηλικίας αυτού.

2. Διά την εφαρμογήν της ανωτέρω παραγράφου, ως ημέρα γεννήσεως λαμβάνεται η πραγματική τοιαύτη, αποδεικνυομένη διά ληξιαρχικής πράξεως συντεταγμένης εντός ενενήκοντα ημερών το βραδύτερον από της ημέρας γεννήσεως.

Εάν δεν συνετάγη κατά τα ανωτέρω ληξιαρχική πράξις, ως ημέρα γεννήσεως λαμβάνεται η 30ή Ιουνίου του έτους γεννήσεως.

3. Το έτος γεννήσεως, εν ελλείψει ληξιαρχικής πράξεως κατά τα άνω, αποδεικνύεται προκειμένου μεν περί αρρένων εκ του μητρώου αρρένων, προκειμένου δε περί θηλέων εκ του γενικού μητρώου των δημοτών.

4. Επί πλειόνων εν τοις μητρώοις εγγραφών επικρατεί η πρώτη.

5. Δικαστικαί αποφάσεις διορθούσαι την ηλικίαν ή την εν τω μητρώω εγγραφήν, δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.

6. Ληξιαρχικαί πράξεις γεννήσεως (νοφούς) δικαστικών λειτουργών γεννηθέντων εις χώρας υπό τουρκικόν καθεστώς αποδεικνύουν την ηλικίαν τούτων, εφ' όσον αύται εξεδόθησαν κατά τας διατυπώσεις του Οθωμανικού Νόμου, υπάρχουν δε ή ήθελον εκδοθή περί του κύρους αυτών γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.Αρθρο: 8

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Διατάξεις νόμων θεσπίζουσαι προνόμια, διά την κατά προτίμησιν κατάληψιν θέσεων, δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί των θέσεων των δικαστικών λειτουργών.Αρθρο: 9

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Δεν διορίζεται δικαστικός λειτουργός:

1. Ο μη συμμορφούμενος προς τας υπό του άρθρου 16 του παρόντος επιβαλλομένας υποχρεώσεις.

2. Ο μη εκπληρώσας τας στρατιωτικάς του υποχρεώσεις ή μη απαλλαγείας τούτων νομίμως, ο ανυπότακτος ή ο αμετακλήτως καταδικασθείς επί λιποταξία.

3. Ο μη εγγεγραμμένος εις τα μητρώα αρρένων, προκειμένου περί άρρενος, ή εις τα γενικά μητρώα των δημοτών, προκειμένου περί θήλεος.

4. Ο λόγω αμετακλήτου καταδίκης στερηθείς των πολιτικών δικαιωμάτων και μετά την λήξιν του ορισθέντος χρόνου στερήσεως.

5. Ο αμετακλήτως καταδικασθείς εις ποινήν στερητικήν της ελευθερίας άνω των τριών μηνών, δι' αδίκημα εκ δόλου πηγάζον.

6. Ο αμετακλήτως καταδικασθείς εις οιανδήποτε ποινήν επί πλημμελήματι κλοπής (άρθρα 372 και 373 Π.Κ.), απάτης (άρθρον 386 Π.Κ.),

υπεξαιρέσεως, κοινής ή εν τη υπηρεσία (άρθρα 375 και 258 Π.Κ.), εκβιάσεως (άρθρον 385 Π.Κ.), πλαστογραφίας (άρθρον 216 Π.Κ.), πλαστογραφίας πιστοποιητικών (άρθρον 217 Π.Κ.), πλαστογραφίας και καταχρήσεως ενσήμων (άρθρον 218 Π.Κ.), ψευδούς βεβαιώσεως και νοθεύσεως (άρθρον 242 Π.Κ.) ψευδορκίας και ψευδούς ανωμότου καταθέσεως (άρθρον 224 και 225 Π.Κ.), παραπλανήσεως εις ψευδορκίαν (άρθρον 228 Π.Κ.), ψευδούς καταμηνύσεως (άρθρον 229 Π.Κ.), απιστίας δικηγόρου (άρθρου 235 Π.Κ.), απιστίας περί την υπηρεσίαν (άρθρον 256 Π.Κ.), δωροδοκίας (άρθρα 235, 236 και 237 Π.Κ.), καταπιέσεως (άρθρον 244 Π.Κ.), παραβάσεως καθήκοντος (άρθρον 259 Π.Κ.), συκοφαντικής δυσφημίσεως (άρθρον 363 Π.Κ.), υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως (άρθρον 220 Π.Κ.), υπεξαγωγής εγγράφου (άρθρον 222 Π.Κ.), παραβιάσεως υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρον 252 Π.Κ.), επί εγκλήμασι κατά των ηθών (άρθρω 341 έως 353 Π.Κ.), ως και επί παραβάσει της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχηρών παιγνίων.

7. Ο τελών υπό απαγόρευσιν ή δικαστικήν αντίληψιν.

8. Ο κατόπιν δικαστικής αποφάσεως παυθείς εκ θέσεως δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ένεκα ποινικής καταδίκης ή πειθαρχικού αδικήματος νόσου ή ανεπαρκείας.

9. Ο δι' αποφάσεως του αρμοδίου Συμβουλίου διά πειθαρχικούς λόγους απολυθείς εκ θέσεως δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

10. Ο μη κεκτημένος το προσήκον εις δικαστικόν λειτουργόν ήθος και χαρακτήρα. Περί τούτου γνωμοδοτεί δι' ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, προκαλουμένης υπό του Υπουργού Δικαιοσύνης α) η Ολομέλεια του οικείου Πρωτοδικείου προκειμένου περί Δικηγόρων, Ειρηνοδικών, Πταισματοδικών και υπαλλήλων της Γραμματείας των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων, β) η Ολομέλεια του οικείου δικαστηρίου, προκειμένου περί των υπαλλήλων της Γραμματείας των δικαστηρίων εν γένει γ) η προϊσταμένη αυτών Αρχή προκειμένου περί των λοιπών υπαλλήλων κατ' αίτησιν του ενδιαφερομένου και δ) η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου της κατοικίας αυτών προκειμένου περί Πτυχιούχων μη εχόντων υπαλληλικήν ιδιότητα, κατ' αίτησιν των ενδιαφερομένων.

11. Ο υπόδικος, ο δι' οριστικού βουλεύματος παραπεμφθείς επί κακουργήματι ή επίτινι των εν τω παρόντι αρθρω (παράγρ. 6) αναφερομένων πλημμελημάτων, ως και ο δι' οριστικής αποφάσεως καταδικασθείς επί τινι των αυτών αδικημάτων, μέχρι της εκδόσεως αμετακλήτου αθωωτικού βουλεύματος ή αποφάσεως.

12. Ο μη υγιής. Τα των παθήσεων ή βλαβών, αίτινες κωλύουν τον διορισμόν ως δικαστικού λειτουργού, ως και τα της βεβαιώσεως της υγιεινής καταστάσεως του υποψηφίου, ρυθμίζονται διά Β. Δ/των εκδιδομένων τη προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μέχρις εκδόσεως τοιούτου Β. Δ/τος ισχύουν αι κείμεναι διατάξεις.Αρθρο: 10

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η κατά τας διατάξεις του Ποινικού Κώδικος παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος εκ των εν τη παραγράφω 6 του προηγουμένου άρθρου αναγραφομένων, δι' ο διετάχθη παραπομπή, δι' οριστικού βουλεύματος ή η αποκατάστασις ή η αμνηστία ή η χάρις μετ' άρσεως των συνεπειών και η αναστολή εκτελέσεως της ποινής έστω και αν παρήλθεν ο χρόνος της αναστολής, δεν αίρουν την ως άνω ανικανότητα.

2. Η παραγραφή της διά της καταδικαστικής αποφάσεως επιβληθείσης ποινής ή της αποφάσεως, είτε κατά τας διατάξεις του Ποινικού Κώδικος είτε βάσει ειδικού νόμου, τινός των αυτών ως άνω εγκλημάτων, δεν αίρει την ως άνω ανικανότητα.Αρθρο: 11

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα κατά τας ανωτέρω διατάξεις προσόντα δέον να έχη ο υποψήφιος κατά τον χρόνον του διαγωνισμού και διορισμού, τα δε κατά τας αυτάς διατάξεις κωλύματα δεν πρέπει να υφίστανται κατά τα αυτά χρονικά όρια.

2. Ειδικώς την κατά το άρθρον 9 νόμιμον ηλικίαν δέον να έχη ο υποψήφιος κατά τον χρόνον ενάρξεως του διαγωνισμού.Αρθρο: 12

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η υπαλληλική σχέσις καταρτίζεται διά του διορισμού και της αποδοχής αυτού υπό του διοριζομένου.

2. Η αποδοχή δηλούται διά της ορκωμοσίας.Αρθρο: 13

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ανάληψις υπηρεσίας δεν επιτρέπεται προ της δόσεως του όρκου.

2. Ο όρκος δίδεται ενώπιον του, παρ' ω τοποθετείται ο διορισθείς δικαστικός λειτουργός Δικαστηρίου, εν δημοσία συνεδριάσει, προκειμένου δε περί του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης και του παρ' αυτώ Αντεπιτρόπου, ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Η ορκωμοσία βεβαιούται διά πρακτικού.Αρθρο: 14

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο τύπος του όρκου έχει ούτω: "Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την Πατρίδα και τον Συνταγματικόν Βασιλέα των Ελλήνων, υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους και να διαχειρίζωμαι τιμίως και ευσυνειδήτως την ανατεθείσαν μοι δημοσίαν υπηρεσίαν".Αρθρο: 15

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επιτρέπεται ο αναδιορισμός του παραιτηθέντος ή του απολυθέντος ένεκα σωματικής ή πνευματικής ανικανότητος δικαστικού λειτουργού μέχρι και του βαθμού του Εφέτου και του Αντεισαγγελέως Εφετών, του Παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Φορολογικού Εφέτου, εις κενήν ομοιόβαθμον, της εξ ης απεχώρησε θέσιν, εφ' όσον ο κατά τα ανωτέρω παραιτηθείς ή απολυθείς υποβάλη αρμοδίως αίτησιν εντός πενταετίας από της εξόδου του εκ της υπηρεσίας και κέκτηται τα κατά τα ανωτέρω άρθρα προσόντα, πλην της ηλικίας και δεν συντρέχει κώλυμά τι εκ των εις τα ως άνω άρθρα αναγραφομένων, έχει δε πενταετή τουλάχιστον συνολικήν προϋπηρεσίαν.

2. Ο αναδιορισμός του απολυθέντος λόγω σωματικής ή πνευματικής ικανότητος γίνεται μετά προηγουμένην διαπίστωσιν υπό της κατά το άρθρον 3 του Ν.Δ. 751/1970 "περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και επεκτάσεως διατάξεών τινων του Υπαλληλικού Κώδικος" Δευτεροβαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής της πλήρους αποκαταστάσεως της σωματικής ή πνευματικής αυτού ικανότητος προς ακώλυτον εν τω μέλλοντι άσκησιν των καθηκόντων του.

3. Περί του αναδιορισμού και της αρχαιότητος του αναδιοριζομένου αποφαίνεται α) ως προς τους ως άνω λειτουργούς των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και τους παρ' αυτοίς Εισαγγελείς το Α' Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και προκειμένου περί των Ειρηνοδικών το Β' Τμήμα τούτου, β) ως προς τους λειτουργούς των Φορολογικών Δικαστηρίων το Ανώτατον Συμβούλιον Διοικητικής Δικαιοσύνης.Αρθρο: 16

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΕΣ (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ)

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα του Δικαστικού Λειτουργού

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

1. Ο δικαστικός λειτουργός οφείλει πίστιν και αφοσίωσιν προς την Πατρίδα και τα εθνικά ιδεώδη.

2. Οιαδήποτε εκδήλωσις ιδεολογίας, σκοπούσης την ανατροπήν ή την υπονόμευσιν του υφισταμένου πολιτειακού ή κοινωνικού καθεστώτος, αντίκειται απολύτως προς την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού.Αρθρο: 17

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΕΣ (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ)

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πας δικαστικός λειτουργός οφείλει να τηρή εχεμύθειαν επί γεγονότων ή πληροφοριών, ων λαμβάνει γνώσιν ένεκα εκτελέσεως των καθηκόντων του η εκ της ιδιότητός του.

2. Ιδιαιτέρως οφείλει να τηρή εχεμύθειαν επί των κατά τας κειμένας διατάξεις ή εντολάς ή ως εκ της φύσεως της ενεργείας απορρήτων, όσα ενεπιστεύθησαν εις αυτόν οι προϊστάμενοί του ή των οποίων έλαβε γνώσιν εκ της ασκήσεως της αρμοδιότητος αυτού ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον.

3. Ο δικαστικός λειτουργός οφείλει να κατοική εις την έδρα του Δικαστηρίου παρ' ω είναι διωρισμένος.Αρθρο: 18

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΕΣ (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ)

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΑΠΕΡΓΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η απεργία, απολύτως αντικειμένη εις την φύσιν της δημοσίας υπαλληλικής σχέσεως, απαγορεύεται εις τους δικαστικούς λειτουργούς.Αρθρο: 19

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύονται εις τους δικαστικούς λειτουργούς δημόσιαι εκδηλώσεις πολιτικού χαρακτήρος. Επίσης απαγορεύεται η δημοσία άσκησις κριτικής των πράξεων της Κυβερνήσεως ή των Προϊσταμένων των Αρχών, κατά τρόπον προδίδοντα έλλειψιν αντικειμενικότητος, διά σκοπίμου χρήσεως αβασίμων επιχειρημάτων ή του οφειλομένου σεβασμού.

2. Απαγορεύεται εις τους δικαστικούς λειτουργούς η σύστασις σωματείων, συνεταιρισμών ή ενώσεων επαγγελματικών ή επιδιωκόντων πολιτικούς σκοπούς, ως και η συμμετοχή των εις τοιούτους.Αρθρο: 20

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ασυμβίβαστα - Κωλύματα εξ εντοπιότητος

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Απαγορεύεται εις τους τακτικούς δικαστάς η αποδοχή πάσης άλλης εμμίσθου υπηρεσίας ή άσκησις οιουδήποτε επαγγέλματος ως και η συμμετοχή αυτών εις διοικητικά συμβούλια οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Εμπορικών Εταιρειών. Επιτρέπεται η εκλογή των ως μελών της Ακαδημίας Αθηνών, ως και η τοποθέτησίς των εις τα υπό του άρθρου 109 παρ. 3 του Συντάγματος προβλεπόμενα ειδικά διοικητικά δικαστήρια.Αρθρο: 21

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι Πρόεδροι, οι πρωτοδίκαι και οι Πάρεδροι των Πρωτοδικείων της Πολιτικής και Ποινικής Δκαιοσύνης ως και των Φορολογικών Δικαστηρίων, οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών, Αντισαγγελείς και Πάρεδροι των παρά Πρωτοδίκαις Εισαγγελιών και οι Ειρηνοδίκαι δεν δύνανται να υπηρετούν εις Δικαστήρια ή Εισαγγελίας των οποίων η περιφέρεια συμπίπτει εν όλω ή εν μέρει μετά του νομού εις την περιφέρειαν του οποίου εγεννήθησαν ούτοι ή η σύζυγος αυτών, ή είναι μονίμως εγκατεστημένοι αυτοί ή η σύζυγός των ή η οικογένεια των γονέων αυτών ή της συζύγου των, ή ασκούν ή ήσκησαν το εκλογικόν δικαίωμα κατά τα αμέσως προηγούμενα της τοποθετήσεώς των τρία έτη.

2. Δεν επιτρέπεται προ της παρόδου δεκαετίας από του διορισμού εις θέσιν Πρωτοδίκου της τακτικής και Φορολογικής Δικαιοσύνης, ή Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών, παρ' οις ήσκησαν ταύτην.

3. Εξαιρούνται των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 οι υπηρετούντες εις τας πόλεις Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών.

4. Ο εις ον εκοινοποιήθη η τυχόν παρά τας ανωτέρω διατάξεις γενομένη τοποθέτησις ή μετάθεσις δικαστικός λειτουργός, οφείλει να υποβάλη αμελλητί δήλωσιν περί του κωλύμματος.

Η μη υποβολή τοιαύτης δηλώσεως ή η υποβολή τοιαύτης ανακριβούς, συνιστά πειθαρχικόν αδίκημα δυνάμενον να επισύρη την ποινήν της οριστικής παύσεως, προκαλουμένης της υπό του παρόντος διαγραφομένης διαδικασίας.Αρθρο: 22

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΟΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα δικαστικών λειτουργών - Μισθός - Αποδοχαί

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΜΙΣΘΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

1. Η επί μισθού αξίωσις του δικαστικού λειτουργού άρχεται του μεν διορισθέντος από της εγκαταστάσεως εις ην διωρίσθη θέσιν, βεβαιουμένης διά της ενώπιον του οικείου Γραμματέως εκθέσεως εμφανίσεως, του δε προαχθέντος, από της δημοσιεύσεως του Διατάγματος της προαγωγής του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Του ανακληθέντος εκ της διαθεσιμότητος ή της αργίας, η επί του πλήρους μισθού αξίωσις άρχεται από της επανεγκαταστάσεως εις την θέσιν αυτού, βεβαιουμένης κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω.

3. Τα περί μισθού των δικαστικών λειτουργών, των προσαυξήσεων και επιδομάτων και εν γένει τα των αποδοχών αυτών ρυθμίζονται υπό ειδικού νόμου.Αρθρο: 23

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΟΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΜΙΣΘΟΣ, ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μισθός δεν οφείλεται διά το χρονικόν διάστημα, καθ' ο δεν παρεσχέθη εξ υπαιτιότητος του δικαστικού λειτουργού υπηρεσία.

2. Η περικοπή ενεργείται διά πράξεως του εντεταλμένου την εκκαθάρισιν και πληρωμήν των δαπανών, ειδοποιουμένου υπό του προϊσταμένου της υπηρεσίας προς τούτο ανακοινουμένης δε επί αποδείξει εις τον ενδιαφερόμενον δικαστικόν λειτουργόν. Κατά της πράξεως ταύτης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου διά την προαγωγήν υπηρεσιακού Συμβουλίου εντός δέκα ημερών από της επιδόσεως άνευ ανασταλτικής δυνάμεως. Το Συμβούλιον τούτο αποφαίνεται αμετακλήτως.

3. Διαρκούσης της διαδικασίας απολύσεως του δικαστικού λειτουργού ένεκα νόσου μη δεκτικής ιάσεως συνεχίζεται καταβαλλόμενος ο μισθός ενεργείας ή διαθεσιμότητος μέχρι λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως και πάντως ουχί πέραν των δύο μηνών από της λήξεως της αναρρωτικής αδείας ή διαθεσιμότητος.Αρθρο: 24

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΟΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΜΙΣΘΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αξίωσις επί του μισθού παύει από της λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως.

2. Αι μετά την λύσιν της υπαλληλικής σχέσεως παρεχόμεναι κατά την συνταξιοδοτικήν νομοθεσίαν αντί συντάξεως αποδοχαί, δεν επηρεάζονται εκ της ως άνω διατάξεως.Αρθρο: 25

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αδεια - Νοσήλεια - Κανονική άδεια

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

1. Εις τον δικαστικόν λειτουργόν, τον έχοντα δικαστικήν υπηρεσίαν ενός τουλάχιστον έτους, δύναται να χορηγήται, τη αιτήσει του, εφ' όσον αι ανάγκαι της υπηρεσίας επιτρέπουν τούτο, μηνιαία, καθ' έκαστον ημερολογιακόν έτος, συναπτώς ή τμηματικώς κανονικής απουσίας άδεια, μετά πλήρων αποδοχών. Εις τον μη κεκτημένον την άνω υπηρεσίαν δύναται να χορηγήται υπό τους αυτούς όρους τοιαύτη άδεια μέχρι δέκα πέντε ημερών.

2. Εις τον εν μεταθέσει ή υπηρεσιακή μετακινήσει διατελούντα δικαστικόν λειτουργόν δεν χορηγείται κανονικά άδεια προ της

εγκαταστάσεως και αναλήψεως υπηρεσίας εις την νέαν θέσιν.

3. Εκ του χρόνου της κανονικής αδείας αφαιρείται ο χρόνος πάσης εντός του αυτού ημερολογιακού έτους αδικαιολογήτου απουσίας.

4. Εις λίαν εξαιρετικάς περιπτώσεις και εφ' όσον αι ανάγκαι της υπηρεσίας επιτρέπουν, δύναται να χορηγήται εις δικαστικόν λειτουργόν, τη αιτήσει του, κανονική άδεια απουσίας άνευ αποδοχών μέχρι δέκα πέντε ημερών καθ' έκαστον ημερολογιακόν έτος, πέραν της ης ούτος δικαιούται μετ' αποδοχών τοιαύτης.

5. Δεν χορηγείται κανονική άδεια εις τον δικαστικόν λειτουργόν, τον δικαιούμενον δικαστικών διακοπών, κατά την διάρκειαν αυτών, ως και τριάκοντα ημέρας προ της ενάρξεως και τριάκοντα ημέρας μετά την λήξιν των, ει μη μόνον εις εξαιρετικάς περιπτώσεις.Αρθρο: 26

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η κανονική άδεια χορηγείται υπό του αρμοδίου Υπουργού Δικαιοσύνης κατόπιν αιτήσεως του δικαστικού λειτουργού και μετά γνώμην του Προϊσταμένου της υπηρεσίας, ότι αι ανάγκαι ταύτης επιτρέπουν την χορήγησιν της αιτουμένης αδείας.

2. Κατ' εξαίρεσιν και εις όλως κατεπειγούσας περιπτώσεις, δύναται να χορηγήται κανονική άδεια απουσίας μέχρι πέντε ημερών υπό του Προϊσταμένου της υπηρεσίας υποχρεουμένου όπως αναφέρη αμελλητί εις το Υπουργείον Δικαιοσύνης την υπ' αυτού χορήγησιν πάσης τοιαύτης αδείας.

3. Εις τους ειρηνοδίκας την άδειαν μέχρι πέντε ημερών χορηγεί εις εξαιρετικάς και κατεπειγούσας περιπτώσεις, ο προϊστάμενος αυτών, υποκείμενος εις την αυτήν υποχρέωσιν, περί ης η ανωτέρω παράγραφος.Αρθρο: 27

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Επιφυλασσομένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του προηγουμένου άρθρου, δικαστικός λειτουργός δεν δικαιούται να ποιήσηται χρήσιν δικαστικών διακοπών ή κανονικής ως και αναρρωτικής αδείας, εξαιρουμένων κατεπειγόντων και άλλως αναποτρέπτων λόγω υγείας, εάν μετέσχε της συγκροτήσεως ή της συνθέσεως δικαστηρίου ή δικαστικού συμβουλίου, εφ' όσον εντεύθεν δύναται να προκύψη κίνδυνος ουσιώδους καθυστερήσεως εις την έκδοσιν αποφάσεως ή βουλεύματος.Αρθρο: 28

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η χορηγηθείσα κανονική άδεια κοινοποιείται τω αιτησαμένω ταύτην δι' επιδόσεως του περί αυτής εγγράφου εντός μηνός από της εγκρίσεώς της το βραδύτερον.

2. Ο τυχών κανονικής αδείας υποχρεούται να κάμη χρήσιν εντός δεκαημέρου από της κοινοποιήσεως αυτής, εκτός εάν ορίζεται ρητώς η έναρξις αυτής εν τω εγγράφω της αδείας. Αλλως η χορηγηθείσα άδεια ακυρούται αυτοδικαίως, άνευ άλλης τινός διατυπώσεως.

3. Λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης ή τη αιτήσει του υπαλλήλου, επιτρέπεται εις τον Προϊστάμενον της υπηρεσίας όπως παραγγείλη την αναβολήν της ενάρξεως της αδείας επί δέκα το πολύ ημέρας.

4. Την έναρξιν της χρήσεως της αδείας προ ταύτης και την λήξιν αυτής, άμα τη επανόδω εις την θέσιν του, οφείλει να αναφέρη ο δικαστικός λειτουργός εις τον Προϊστάμενον της υπηρεσίας, συντάσσεται δε περί αμφοτέρων των γεγονότων τούτων έκθεσις ενώπιον του αρμοδίου γραμματέως, υποβαλλομένη υπό του Προϊσταμένου της υπηρεσίας εις το Υπουργείον Δικαιοσύνης.Αρθρο: 29

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η χορηγηθείσα κανονική άδεια δύναται να ανακληθή προ της λήξεώς της υπό του χορηγήσαντος αυτήν λόγω απολύτου υπηρεσιακής ανάγκης.

2. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δύναται ν' ανακαλέση την κανονικήν άδειαν οιουδήποτε δικαστικού λειτουργού εν περιπτώσει απολύτου υπηρεσιακής ανάγκης. Επίσης δύναται ν' απαγορεύση την χορήγησιν κανονικών αδειών εις δικαστικούς λειτουργούς επί ωρισμένον χρονικόν διάστημα, εις όλως εξαιρετικάς περιπτώσεις εκτιμωμένας παρ' αυτού.

3. Εν περιπτώσει αδικαιολογήτου υπερβάσεως της χορηγηθείσης κανονικής αδείας, ο δικαστικός λειτουργός στερείται των αποδοχών του δι' όσας ημέρας υπερέβη την άδειαν του, ανεξαρτήτως της κατά τας, κειμένας διατάξεις πειθαρχικής διώξεως αυτού.Αρθρο: 30

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η κυοφορούσα δικαστική λειτουργός, απέχει, μετά βεβαίωσιν της οικείας πρωτοβαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής, υποχρεωτικώς της εκτελέσεως των καθηκόντων της, από της ενάρξεως του ογδόου μηνός της κυήσεως, θεωρουμένη ως τελούσα εν κανονική αδεία μετά πλήρων αποδοχών.

2. Η άδεια αύτη, εις ην συμψηφίζεται η κανονική τοιαύτη, παρατείνεται επί δύο μήνας μετά τον τοκετόν, εφ' όσον το τεχθέν ζη. Εάν δε τούτο τεχθή νεκρόν επί δέκα πέντε ημέρας από του τοκετού.Αρθρο: 31

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι εκάστοτε ισχύουσαι περί αδειών διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας εφαρμόζονται και επί των δικαστικών λειτουργών.Αρθρο: 32

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τους δικαστικούς λειτουργούς, τους συμπληρώσαντας πραγματικήν υπηρεσίαν τριών ετών, ασθενούντας ή χρήζοντας αναρρώσεως χορηγείται υπό του κατά νόμον αρμοδίου οργάνου αναρρωτική άδεια μετά πλήων αποδοχών επί τη βάσει γνωματεύσεως της οικείας υγειονομικής επιτροπής.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον άδεια δεν δύναται να υπερβή τον αριθμόν τόσων μηνών, όσα τα έτη της πραγματικής του δικαστικού λειτουργού υπηρεσίας, αφαιρουμένης εκάστοτε της εντός της προγενεστέρας πενταετίας χορηγηθείσης τυχόν τοιαύτης. Δεν δύναται, πάντως, η άδεια εν συνεχεία χορηγουμένη και ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας, να υπερβή του εννέα μήνας. Χρόνος υπηρεσίας ουχί ελάσσων των εξ μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος.

3. Εις τους προσβεβλημένους υπό πνευμονικής φυματιώσεως της σπονδυλικής στήλης, και των μεγάλων αρθρώσεων των κάτω άκρων, αίτινες απαιτούν μακροχρόνιον εν ακινησία θεραπείαν, και εις τους πάσχοντας εκ νευροψυχικών παθήσεων μακροχρονίου ιάσεως, ως και υπό καρκίνου, χορηγούνται αναρρωτικαί άδειαι των οποίων τα κατά την ανωτέρω παράγραφον όρια ορίζονται εις το διπλάσιον. Αι αναρρωτικαί αύται άδειαι χορηγούνται ως και αι λοιπαί αναρρωτικαί άδειαι απουσίας, των αρμοδίων υγειονομικών επιτροπών αποφαινόμενων κατ' ιδίαν κρίσιν, κατόπιν και γνωματεύσεως ειδικού κατά περίπτωσιν ιατρού, οριζομένου υπό των επιτροπών τούτων εκ πίνακος καταρτιζομένου κατ' έτος υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, προκειμένου δε περί της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής και επί τη βάσει γνωματεύσεως υγειονομικού αξιωματικού αντιστοίχου ειδικότητος. Οι, κατά τα ανωτέρω ειδικοί κατά περίπτωσιν ιατροί γνωματεύουν μετά παρακολούθησιν των ενδιαφερομένων προς εξέτασιν λειτουργών εις κρατικόν ειδικόν θεραπευτήριον. Εάν εντός της περιοχής, εις ήν εκτείνεται η κατά τόπον αρμοδιότης της οικείας υγειονομικής επιτροπής δεν υφίσταται κρατικόν ειδικόν θεραπευτήριον ή τοιούτον Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, η κατά τα ανωτέρω παρακολούθησις δύναται να γίνεται και εις έτερον νοσηλευτικόν ίδρυμα.

4. Δια Β. Διατάγματος εκδιδομένου επί της προτάσει των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Κοινωνικών Υπηρεσιών, μετά σύμφωνον γνώμην του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου, δύναται να τροποποιείται η προηγούμενη παράγραφος ως προς τον καθορισμόν των εν αυτή δυσιάτων νοσημάτων.

5. Εις την αναρρωτικήν άδειαν συνυπολογίζονται και αι ημέραι απουσίας λόγω της προηγηθείσης ταύτης ασθενείας.

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 εφαρμόζεται και εις τους τυχόντας αναρρωτικής αδείας.Αρθρο: 33

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά δίμηνον και επί δυσιάτων νοσημάτων, της παραγράφου 3 του άρθρου 32 ανά εξάμηνον το πολύ, επί τη βάσει γνωματεύσεως της οικείας κατά το Ν.Δ. 751/1970, υγειονομικής επιτροπής.

2. Εν των παραπεμπτικώ εγγράφω προς εξέτασιν του δικαστικού λειτουργού υπό της υγειονομικής επιτροπής, αι αρμόδιαι αρχαί υποχρεούνται, όπως καθιστούν εις αυτήν γνωστά τα στοιχεία εκείνα, άτινα αναγόμενα εις την υπηρεσιακήν ή εξωϋπηρεσιακήν κατάστασιν τούτου, ασκούν, ενδεχομένως, επίδρασιν επί της αιτήσεώς του δια την χορήγησιν αναρρωτικής αδείας.

3. Η περί παρατάσεως της κατά την παράγραφον 1 αναρρωτικής αδείας αίτησις του μη ιαθέντος δικαστικού λειτουργού δέον να υποβάλλεται εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου της χορηγηθείσης τοιαύτης.

4. Αι προϊστάμενοι αρχαί δύνανται να παραπέμπουν και αυτεπαγγέλτως εις τας κατά το Ν.Δ. 751/1970 δευτεροβαθμίους υγειονομικάς επιτροπάς ή τας λειτουργούσας ως τοιαύτας Επιτροπάς Απαλλαγών, δικαστικούς λειτουργούς της δικαιοδοσίας των προς απαλλαγήν εκ της υπηρεσίας εάν εκ της όλης υπηρεσιακής δράσεώς των διαπιστούνται, ότι ούτοι δεν δύνανται να εκτελούν τα καθήκοντα των ένεκα σωματικής ή πνευματικής ανικανότητος και προς πάσης έτι χορηγήσεως αναρρωτικής αδείας ή λήξεως της χορηγηθείσης τοιαύτης.

5. Κατά της γνωματεύσεως της δευτεροβαθμίου υγειονομικής επιτροπής ή της λειτουργούσης ως τοιαύτης Επιτροπής Απαλλαγών περί απαλλαγής, ή μη εκ της υπηρεσίας λόγω νόσου δικαιούται ο δικαστικός λειτουργός ως και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας να ασκήσουν ένστασιν εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ημερών, από της

κοινοποιήσεως της γνωματεύσεως της επιτροπής, ενώπιον της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής, ήτις αποφαίνεται οριστικώς.

6. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή χορηγεί ολόκληρον την προτεινομένην παρά της πρωτοβαθμίου επιτροπής άδειαν ή εάν κρίνη την γνωματεύσιν αυτής ως αδικαιολόγητον ή μη επαρκώς ητιολογημένην, παραπέμπει τον

ενδιαφερόμενον προς εξέτασιν εις την δευτεροβάθμιον υγειονομικήν επιτροπήν ή την λειτουργούσαν ως τοιαύτην Επιτροπήν Απαλλαγών επί τη βάσει της γνωματεύσεως των οποίων χορηγείται η υπ αυτών οριζομένη αναρρωτική άδεια.

7. Ο Υπουργός, εάν κρίνη την γνωμάτευσιν της δευτεροβαθμίου υγειονομικής επιτροπής ή της λειτουργούσης ως τοιαύτης Επιτροπής Απαλλαγών ως αδικαιολόγητον ή μη επαρκώς ητιολογημένην, δύναται να παραπέμπη τους ενδιαφερομένους προς εξέτασιν δικαστικούς λειτουργούς, εις την Ανωτάτην του Στρατού Υγειονομικήν Επιτροπήν αι γνωματεύσεις της οποίας είναι υποχρεωτικαί και κατισχύουν των υπό της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής εκδιδομένων τοιούτων.

8. Οι δεδικαιολογημένως ευρισκόμενοι εκτός της έδρας των δικαστικοί λειτουργοί και ασθενούντες υποχρεούνται, άμα τη ενάρξει της νόσου των, να υποβάλλουν αιτήσεις αναρρωτικών αδειών εις τας πλησιεστέρας αρμοδίας δια την περίπτωσιν, υγειονομικάς επιτροπάς αίτινες και γνωματεύουν σχετικώς.

9. Χορηγηθείσα, μετά γνωμάτευσιν πρωτοβαθμίου επιτροπής, αναρρωτική άδεια, ανακαλείται εφ' όσον κατόπιν εξετάσεως του λαβόντος ταύτην, προκαλουμένης υπό της προϊσταμένης Αρχής και διενεργουμένης παρά της οικείας δευτεροβαθμίου υγειονομικής επιτροπής ή της λειτουργούσης ως τοιαύτης Επιτροπής Απαλλαγών, ήθελε διαπιστωθεί ότι εχορηγήθη αδικαιολογήτως. Η περί ανακλήσεως απόφασις καταχωρίζεται εις τον ατομικόν φάκελλον του δικαστικού λειτουργού. Εάν η δευτεροβάθμιος υγειονομική επιτροπή ή η Επιτροπή απαλλαγών κρίνουν ως εσφαλμένην ή αδικαιολόγητον ή οπωσδήποτε ανεπαρκώς ητιολογημένην την γνωμάτευσιν της πρωτοβαθμίου επιτροπής, αποφαίνονται συγχρόνως και περί της τυχόν ευθύνης των μελών της επιτροπής και του βαθμού αυτής και υποβάλλουν τα σχετικά εις του Υπουργείον Δικαιοσύνης, το οποίον ασκεί την προσήκουσαν πειθαρχικήν δίωξιν κατά των υπευθύνων, των υπαγομένων εις την αρμοδιότητά του. Προκειμένου περί ιδιωτών ιατρών την πειθαρχικήν δίωξιν ασκούν οι Ιατρικοί Σύλλογοι.

10. Από της υπογραφής της αποφάσεως μεταθέσεως αρμόδιαι υγειονομικαί επιτροπαί προς εξέτασιν των μετατιθεμένων δικαστικών λειτουργών καθίστανται αι του τόπου της εις ήν μετατίθενται αι του τόπου της εις ή μετατίθενται ούτοι υπηρεσίας. Εις ήν περίπτωσιν δικαστικός λειτουργός ισχυρίζεται αδυναμίαν μετακινήσεως του άνευ βλάβης της υγείας του, αρμοδία δια την χορήγησιν αναρρωτικής αδείας καθίσταται η

Δευτεροβάθμιος Υγειονομική Επιτροπή του τόπου της εξής μετατίθεται ούτος υπηρεσίας.Αρθρο: 34

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο δικαστικός λειτουργός, ο μη έχων τριετή πραγματικήν υπηρεσίαν δικαιούται κατά την διαδικασίαν των προηγούμενων άρθρων, αναρρωτική αδείας μετά πλήρων μεν αποδοχών ίση προς τόσους μήνας, όσα τα έτη της υπηρεσίας ταύτης, άνευ δε αποδοχών μέχρι συμπληρώσεως διαστήματος εξ μηνών, και προκειμένου περί παθήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 32 μέχρι δώδεκα μηνών. Χρόνος υπηρεσίας ουχί ελάσσων των εξ μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος.

2. Παρατεινομένης της ασθενείας πέραν των ορίων της προηγουμένης παραγράφου ή εν περιπτώσει ιατρικής γνωματεύσεως κατά την παράγραφον 4 του άρθρου 33 περί του ανεπιδέκτου της ιάσεως ο δικαστικός λειτουργός παραπέμπεται προς απόλυσιν εις το υπηρεσιακόν συμβούλιον.Αρθρο: 35

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ, ΝΟΣΗΛΕΙΑ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι Υγειονομικαί επιτροπαί γνωματεύουν κατόπιν εξετάσεως παρ' αυτών των ενδιαφερομένων, δυνάμεναι να χρησιμοποιούν δια την κρίσιν αυτών και όσα άλλα στοιχεία ήθελον θεωρήσει αναγκαία.

2. Προκειμένου περί δικαστικών λειτουργών νοσηλευομένων εις νοσηλευτικά ιδρύματα και μη δυναμένων να προσέλθουν ενώπιον της οικείας υγειονομικής επιτροπής άνευ κινδύνου της υγείας αυτών ρητώς βεβαιωμένου τούτου παρά του νοσηλευτικού ιδρύματος αύτη αποφαίνεται επί τη βάσει των διαβιβαζομένων αυτή στοιχείων ή και ετέρων, άτινα ήθελε κρίνει αναγκαία. Επί της αδυναμίας προσελεύσεως ασκεί έλεγχον η υγειονομική επιτροπή δια των μελών της ή άλλου δημοσίου υπαλλήλου ιατρού, ή, εν αδυναμία, και ιδιώτου τοιούτου, ορκιζομένου κατά τας εν άρθρω 425 του Κωδ. Πολιτικής Δικονομίας διακρίσεις, ενώπιον της οικείας αντυνομικής αρχής ή του οικείου δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος.

3. Προκειμένου περί δικαστικών λειτουργών νοσηλευομένων κατ' οίκον ή διαμενόντων εκτός έδρας της επιτροπής και μη δυναμένων να προσέλθουν προς εξέτασιν, αύτη αποφαίνεται επί τη βάσει γνωματεύσεως μέλους αυτής, μεταβαίνοντος επί τόπου ή άλλου δημοσίου υπαλλήλου ιατρού, ή, εν αδυναμία και ιδιώτου τοιούτου, ορκιζομένου κατά τας εν άρθρω 425 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας διακρίσεις ενώπιον της οικείας αστυνομικής αρχής ή του οικείου δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητος.

Η Επιτροπή δύναται να πληροφορήται περί της αδυναμίας προσελεύσεως παρά των δικαστικών, διοικητικών, αντυνομικών, δημοτικών ή κοινοτικών αρχών του τόπου διαμονής των δικαστικών λειτουργών, αίτινες

υποχρεούνται να απαντούν. Εις περίπτωσιν μη επιβεβαιώσεως της αδυναμίας προσελεύσεως, η υγειονομική επιτροπή δύναται να μη γνωμάτευση περί χορηγήσεως αναρρωτικής αδείας, γνωστοποιούσα τούτο εις τον

ενδιαφερόμενον και εις την εις ήν ανήκει ούτος υπηρεσίαν.

4. Προκειμένου περί δικαστικών λειτουργών, ασθενούντων ή νοσηλευομένων εις το Εξωτερικόν, η υγειονομική επιτροπή χορηγεί αναρρωτικήν άδειαν κατόπιν σχετικής πιστοποιήσεως ιατρού ή βεβαιώσεως νοσηλευτικού Ιδρύματος της αλλοδαπής θεωρουμένων υπό της οικείας Προξενικής αρχής.Αρθρο: 36

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά πάσαν εξέτασιν, ως και μετά την λήξιν των αναρρωτικών αδειών, δέον αι υγειονομικαί επιτροπαί να γνωμοδοτούν εάν η νόσος είναι δεκτική ιάσεως ή μη.

Εν τη Δευτέρα περιπτώσει, καταστάσης της γνωματεύσεως οριστικής, ο δικαστικός λειτουργός απολύεται λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητος, μετ' απόφασιν του Δικαστηρίου οριστικής παύσεως.Αρθρο: 37

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ενστάσεις

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά των γνωματεύσεων και πιστοποιήσεων των πρωτοβαθμίων

υγειονομικών επιτροπών δύναται ο ενδιαφερόμενος ως και ο Υπουργός Δικαιοσύνης να ασκήση ένστασιν ενώπιον της οικείας δευτεροβαθμίου επιτροπής ή της λειτουργούσης ως τοιαύτης Επιτροπής Απαλλαγών, εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως αυτών. Εντός της αυτής προθεσμίας δύναται ο ενδιαφερόμενος ως και ο Υπουργός Δικαιοσύνης να ασκήσουν ένστασιν κατά των γνωματεύσεων και πιστοποιήσεων των δευτεροβαθμίων επιτροπών ή των λειτουργουσών ως τοιούτων Επιτροπών Απαλλαγών, ενώπιον της Ανωτάτης του Στρατού υγειονομικής Επιτροπής.

2. Κατά των γνωματεύσεων, των αφορωσών εις την χορήγησιν αναρρωτικής αδείας, χωρεί ένστασις εκ μέρους του ενδιαφερομένου μόνον εις περίπτωσιν ολοσχερούς απορρίψεως της αιτήσεως.Αρθρο: 38

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

 

Κείμενο Αρθρου

Ο τυχών αναρρωτικής αδείας μείζονος του μηνός δικαστικός λειτουργός, δικαιούται κατά το αυτό ημερολογιακό έτος και κανονικής μετ' αποδοχών αδείας μέχρι του ημίσεος της κανονικής.Αρθρο: 39

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα της νοσοκομειακής ιατρικής και φαρμακευτικής περιθάλψεως εν γένει των δικαστικών λειτουργών ρυθμίζονται υπό των εκάστοτε ισχυουσών ειδικών διατάξεων περί διοικητικών υπαλλήλων του Δημοσίου.

2. Εις τας οικογενείας δικαστικών λειτουργών παρέχονται έξοδα κηδείας κατά τας διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 1811/1951.

3. Αι λεπτομέρειαι εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται διά Βασιλικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων τη προτάσει των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών.Αρθρο: 40

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκπαιδευτική άδεια

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Σχόλια
- Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθ. 15 του Ν. 445/1976 (ΦΕΚ Α 260), η δε ισχύς του άρχεται από 1.10.1976

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επιτρέπεται η χορήγησις εκπαιδευτικής αδείας απουσίας διά την αλλοδαπήν α) εις δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων από του βαθμού του πρωτοδίκου και του αντεισαγγελέως πρωτοδικών μέχρι και του εφέτου και του αντεισαγγελέως εφετών, β) εις τους εισηγητάς και παρέδρους του Συμβουλίου Επικρατείας και γ) εις τους δικαστικούς λειτουργούς των Φορολογικών δικαστηρίων από του βαθμού του φορολογικού πρωτοδίκου μέχρι και του φορολογικού εφέτου. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται εις τους γνωρίζοντας και ομιλούντας ευχερώς την γλώσσαν της χώρας εκπαιδεύσεώς των.

2. Η άδεια χορηγείται υπό του Υπουργού Δικαιοσύνης κατόπιν

γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου διά την προαγωγήν υπηρεσιακού Συμβουλίου. "3. Ο αριθμός των αποστελλομένων εις την αλλοδαπήν επί εκπαιδευτική αδεία δικαστικών λειτουργών δι' έκαστον εκπαιδευτικόν έτος ορίζεται διά Π. Διατάγματος εκδιδομένου εντός του πρώτου εξαμήνου του προηγουμένου έτους τη προτάσει των Υπουργών Συντονισμού και Δικαιοσύνης".

4. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται εκάστοτε δι' εν ή δύο έτη, δυναμένη να παραταθή επί εν ή δύο εισέτι έτη, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά ητιολογημένην γνωμοδότησην του οικείου Συμβουλίου.

5. Διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης, δύναται να συσταθή ειδική Επιτροπή προς διαπίστωσιν της γνώσεως της γλώσσης της χώρας, εις ην πρόκειται να μεταβή ο υποψήφιος προς μετεκπαίδευσιν. Διά του αυτού Β. Διατάγματος ορίζεται πάσα λεπτομέρεια της λειτουργίας της ως άνω Επιτροπής.Αρθρο: 42

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τους επί εκπαιδευτική αδεία αποστελλομένους εις την αλλοδαπήν παρέχονται εις απλούν πλήρεις αι αποδοχαί της οργανικής αυτών θέσεως ως και τα οδοιπορικά έξοδα μεταβάσεως και επιστροφής. Αι αποδοχαί αύται προσαυξάνονται, προκειμένου περί εγγάμων άνευ τέκνων κατά 15% προκειμένου δε περί εγγάμων μετά τέκνων κατά 30%, άνευ ουδεμιάς άλλης προσθέτου αμοιβής ή αποζημιώσεως. Εις τον τυχόντα υποτροφίας αι ανωτέρω αποδοχαί μετά των τυχόν προσαυξήσεων καταβάλλονται μειωμέναι κατά ποσόν ίσον προς το ήμισυ της παρεχομένης υποτροφίας.

2. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μετά ητιολογημένων γνώμην του οικείου Συμβουλίου δύναται να ανακαλή την χορηγηθείσαν εκπαιδευτικήν άδειαν οποτεδήποτε, εάν αι ανάγκαι της υπηρεσίας επιβάλλουν τούτο, ή εάν ο εκπαιδευόμενος δεν αναπτύση την αναμενομένην επίδοσιν ή υπέπεσεν εις πειθαρχικόν αδίκημα.Αρθρο: 43

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δύναται να αναθέση εις τινας των εν τη αλλοδαπή επί εκπαιδευτική αδεία ευρισκομένων δικαστικών λειτουργών την εν τη έδρα των μελέτην ή έρευναν ωρισμένων ζητημάτων σχετικών με την αλλαχού κρατούσαν νομοθεσίαν, την λειτουργίαν των δικαστηρίων ή των φυλακών και εν γένει σχετιζομένων με θέματα της νομοθεσίας και δικαιοσύνης.Αρθρο: 44

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι κατά τα ανωτέρω εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται μετά την επάνοδόν των να υπηρετήσουν εν τη δικαστική υπηρεσία επί χρόνον τετραπλάσιον του της εν τη αλλοδαπή εκπαιδεύσεώς των.

2. Εν περιπτώσει αθετήσεως της κατά την ανωτέρω παράγραφον υποχρεώσεώς των, αφ' ενός μεν υποχρεούνται να επιστρέψουν εντός τριμήνου εις το Δημόσιον τας ληφθείσας κατά τον χρόνον της αδείας των αποδοχάς και τα έξοδα μεταβάσεως και επανόδου, εφαρμοζομένων εν αρνήσει των διατάξεων περί εισπράξεων δημοσίων εσόδων, εφ' ετέρου δε κωλύονται επί πενταετίαν διά να διορισθούν δικηγόροι, ως και εις θέσιν παρά τω Δημοσίω ή Οργανισμώ τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλων νομικώ προσώπω δημοσίου δικαίου ή παρ' ειδικώ λογαριασμώ ή ιδρύμαται επιχορηγουμένω υπό του Δημοσίου ή παρά τινι των Τραπεζών Ελλάδος, Εθνικής Αγροτικής, ΕΤΒΑ και Ε.Τ.Ε.Β.Α., Κτηματικής ή άλλη επιχειρήσει κοινής ωφελείας ή

επιδοτουμένη υπό του Κράτους.

3. Επί αδικαιολογήτου υπερβάσεως της χορηγηθείσης εκπαιδευτικής αδείας εφαρμόζονται τα εν άρθρω 29 παρ. 3 οριζόμενα.Αρθρο: 45

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ-ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ-ΜΗΤΡΩΑ-ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Μητρώον και ατομικοί φάκελλοι των δικαστικών λειτουργών

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΜΗΤΡΩΟ, ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

1. Δι' έκαστον δικαστικόν λειτουργόν τηρείται ίδιος φάκελλος παρά τω Υπουργείω Δικαιοσύνης, ως επίσης: α) παρά τω Συμβουλίω της Επικρατείας διά τους δικαστικούς λειτουργούς αυτού, ως και διά τον Γενικόν Επίτροπον της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης και τον παρ' αυτώ Αντεπίτροπον, β) παρά τω Ανωτάτω Δικαστικώ Συμβουλίω (Τμήμα Α) διά τους δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και των παρ' αυτοίς Εισαγγελιών και παρά τω αυτώ Συμβουλίω (Τμήμα Β) διά τους Ειρηνοδίκας και γ) παρά τω Ανωτάτω Συμβουλίω Διοικητικής Δικαιοσύνης διά τους δικαστικούς λειτουργούς των φορολογικών δικαστηρίων.

2. Ο φάκελλος ούτος περιλαμβάνει πάντα τα στοιχεία τα αφορώντα εις την εν γένει κατάστασιν του δικαστικού λειτουργού, τας πειθαρχικάς αυτού διώξεις και τιμωρίας, ως και πάσας τας εκθέσεις των Επιθεωρητών, δι' όσους εξ αυτών ενεργείται επιθεώρησις, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 121 έως και 142 του παρόντος. Ο δικαστικός λειτουργός δύναται να λαμβάνη γνώσιν των στοιχείων του ατομικού του φακέλλου.Αρθρο: 46

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ-ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ-ΜΗΤΡΩΑ-ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις - Μετατάξεις - Αποσπάσεις

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΜΗΤΡΩΟ, ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Παρά τω Υπουργείω Δικαιοσύνης τηρείται μητρώον των δικαστικών λειτουργών.

2. Εις το μητρώον τούτο και εις ίδιον δι' έκαστον δικαστικόν λειτουργόν φύλλον, αναγράφονται η αστική κατάστασις του δικαστικού λειτουργού τα προσόντα, τα του διορισμού, αι μεταβολαί της καταστάσεως, αι ηθικαί αμοιβαί, αι πειθαρχικαί ποιναί αυτού και πάσα άλλη χρήσιμος ένδειξις.

3. Τα της τηρήσεως των εν τω προηγουμένω άρθρω ατομικών φακέλλων και ο τύπος του μητρώου κανονίζονται διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μέχρις εκδόσεως τούτου ισχύουν αι κείμεναι διατάξεις, καθ' α σημεία δεν τροποποιούνται διά της παρούσης.Αρθρο: 47

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις - Μετατάξεις - Αποσπάσεις

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι τοποθετήσεις των το πρώτον διοριζομένων εμμίσθων παρά Πρωτοδίκαις ή Εισαγγελίαις Παρέδρων ως και των Ειρηνοδικών γίνονται διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης.

2. Αι τοποθετήσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις των λοιπών δικαστικών λειτουργών ενεργούνται διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης μετ' απόφασιν του οικείου Δικαστικού Συμβουλίου.Αρθρο: 48

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι δικαστικοί λειτουργοί μετατίθενται ιδία εις τα εξής περιπτώσεις: α) εάν υφίσταται κενή θέσις και εις πλήρωιν ταύτης, β) εάν υποβληθή αίτησις περί αμοιβαίας μεταθέσεως, γ) εάν η μετάθεσις ενδείκνυται εξ υπηρεσιακής ανάγκης ή διά λόγους υγείας του δικαστικού λειτουργού ή μέλους της οικογενίας του, δ) εάν η μετάθεσις επιβάλλεται λόγω δημιουργίας συνθηκών, αίτινες καθιστούν δυσχερή την εκπλήρωσιν των καθηκόντων του μεταθετέου ότε ούτος μετατίθεται είτε εις υπάρχουσαν κενήν θέσιν, είτε εις κατεχομένην παρ' ετέρου, παρ' ου και

αντικαθίσταται και ε) εάν υφίσταται περίπτωσις κωλύματος κατά το άρθρον 21 του παρόντος.Αρθρο: 49

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 12 του ΝΔ 803/1971 "περί Συνταγματικού Δικαστηρίου" επιτρέπεται η απόσπασις δικαστικών λειτουργών εάν παρίσταται υπηρεσιακή ανάγκη ενισχύσεως του παρά τινι Δικαστηρίω ή Εισαγγελία υπηρετούντος προσωπικού και μόνον από του ενός Δικαστηρίου της αυτής κατηγορίας εις έτερον ή από της μιας Εισαγγελίας εις ετέραν.

2. Διά την τοιαύτην απόσπασιν απαιτείται ητιολογημένη γνωμοδότησις α) του προϊσταμένου του ανωτέρου Δικαστηρίου ή Εισαγγελίας εις την περιφέρειαν των οποίων υπηρετεί ο υπό απόσπασιν, περί του ότι εκ της τοιαύτης αποσπάσεως δεν θα δυσχερανθή η εύρυθμος λειτουργία της υπηρεσίας και β) του προϊσταμένου του ανωτέρω Δικαστηρίου ή Εισαγγελίας εις την περιφέρειαν των οποίων πρόκειται να υπηρετήση ο αποσπώμενος περί της ανάγκης περί ης η πρώτη παράγραφος του παρόντος.

3. Η διάρκεια της αποσπάσεως δεν δύναται να υπερβή τους εξ μήνας επιτρεπομένης της παρατάσεως ταύτης μόνον επί εξ εισέτι μήνας, κατόπιν αποφάσεως του οικείου Συμβουλίου μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν των προϊσταμένων περί ων η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου.

4. Απόσπασις του αυτού δικαστικού λειτουργού, προς της παρελεύσεως τριετίας από της πρώτης δεν επιτρέπεται ανεξαρτήτως του βαθμού τον οποίον έφερεν ο αποσπασθείς το πρώτον.

5. Ληξάσης ή ανακληθείσης της αποσπάσεως ο αποσπασθείς επανέρχεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικώς εις την οργανικήν θέσιν του.

6. Δικαστικοί λειτουργοί από του βαθμού του Προέδρου Εφετών και άνω δύνανται να αποσπώνται παρά τω Υπουργείω Δικαιοσύνης διά πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά προηγουμένην απόφασιν του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου προς κάλυψιν θέσεως Γεν. Γραμματέως ή Γεν. Διευθυντού ή προς εκτέλεσιν ειδικής υπηρεσίας. Εν ταις περιπτώσεσι ταύταις δεν έχουν εφαρμογήν οι περιορισμοί των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.Αρθρο: 50

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πας μετατιθέμενος, αποσπώμενος ή επανερχόμενος εξ αποσπάσεως δικαστικός λει τουργός οφείλει εντός δέκα πέντε ημερών από της εις αυτόν κοινοποιήσεως του περί μεταθέσεώς του ή αποσπάσεως ή εκ ταύτης ανακλήσεώς του εγγράφου, να ευρίσκεται εις την νέαν του θέσιν. Την προθεσμίαν ταύτην δικαιούται να συντέμνη (ουχί όμως κάτω των πέντε ημερών), αλλ' ουδέποτε να παρατείνη ο Υπουργός της Δικαιοσύνης. Εντός της αυτής προθεσμίας οφείλουν να εμφανίζωνται εις τας θέσεις των και οι εκ των τάξεων του στρατού απολυόμενοι δικαστικοί λειτουργοί.

2. Δικαστικοί λειτουργοί, οίτινες κατά τας εν τη προηγουμένη παραγράφω περιπτώσεις δεν ήθελον εντός των ως άνω προθεσμιών εμφανισθή εις την θέσιν των, στερούνται από της παρόδου των προθεσμιών τούτων πασών ανεξαιρέτως των αποδοχών των, ανεξαρτήτως της πειθαρχικής διάωξεως εις ην υπόκεινται.

3. Η εις τας θέσεις των εμφάνισις των δικαστικών λειτουργών βεβαιούται δι' εκθέσεως εμφανίσεως, συντασσομένης ενώπιον του οικείου γραμματέωςΑρθρο: 51

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Περί προαγωγών

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Διά την προαγωγήν δικαστικού λειτουργού από βαθμού εις βαθμόν απαιτείται:

α) η ύπαξις κενής θέσεως προς κατάληψιν της προαγωγής,

β) η συμπλήρωσις κατά τον χρόνον της εκδόσεως της περί προαγωγής αποφάσεως του οικείου υπηρεσιακού Συμβουλίου του καθωρισμένου χρόνου υπηρεσίας εν τω κατωτέρω βαθμώ και η συνδρομή των λοιπών απαιτουμένων τυπικών προσόντων, ελεγχομένων υπό του ως άνω Συμβουλίου,

γ) η συνδρομή των διά των ανώτερον βαθμόν απαιτουμένων ουσιαστικών προσόντων, περί ων κρίνει το οικείον Δικαστικόν Συμβούλιον κατά τα εις το ειδικόν μέρος του παρόντος δι' εκάστην κατηγορίαν δικαστικών λειτουργών οριζόμενα.Αρθρο: 52

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εις τον προς παραγωγήν απαιτούμενον χρόνον υπηρεσίας δεν υπολογίζεται

α) ο της διαθεσιμότητος, β) ο της αργίας, γ) ο της αδικαιολογήτου αποχής εκ των καθηκόντων των, βεβαιωθείσης διά πειθαρχικής αποφάσεως και δ) ο της προσωρινής παύσεως.Αρθρο: 53

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ισοβιότης και μονιμότης των δικαστικών λειτουργών

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ

Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας οι Αρεοπαγίται, οι Εφέται, οι Πάρεδροι του Συμβουλίου Επικρατείας, οι Πρωτοδίκαι και οι τακτικοί δικασταί των Φορολογικών Δικατηρίων είναι ισόβιοι. Οι Εισαγγελείς και

Αντεισαγγελείς, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης και ο παρ' αυτώ Αντεπίτροπος, οι Εισηγηταί του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι Ειρηνοδίκαι και οι Πταισματοδίκαι, είναι μόνιμοι, εφ' όσον υφίστανται αι σχετικαί υπηρεσίαι.Αρθρο: 54

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρχαιότης δικαστικών Λειτουργών

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αρχαιότης των δικαστικών λειτουργών εν εκάστω βαθμώ ιεραρχίας καθορίζεται εκ της χρονολογίας του Β. Διατάγματος διορισμού ή προαγωγής ή μετατάξεως, όπου αύτη επιτρέπεται. Μεταξύ των διά του αυτού Β. Διατάγματος πλειόνων διοριζομένων, προαγομένων ή μετατασσομένων, αρχαιότερος θεωρείται ο προηγούμενος εν τω Β. Διατάγματι, τηρουμένης υποχρεωτικώς εν τω Διατάγματι τούτω της υπό της αποφάσεως της Ολομελείας του οικείου Δικαστηρίου ή του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ή Ανωτάτου Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης τεθειμένης σειράς ή επί διορισμού άνευ τοιαύτης αποφάσεως, της εν τω διαγωνισμώ σειράς επιτυχίας.

2. Εν περιπτώσει διαφωνίας του Υπουργού της Δικαιοσύνης ως προς την παράλειψιν δικαστικού λειτουργού, εφ' όσον η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας απεφάνθη υπέρ της προαγωγής, διά την αρχαιότητα του προαγουμένου η απόφασις της Ολομελείας λογίζεται ως σύγχρονος προς την απόφασιν του Συμβουλίου, δι' ης παρελείφθη ούτος. Η Ολομέλεια αποφασίζουσα περί της προαγωγής καθορίζει κκαι την σειράν του προαγομένου.

3. Επί πλειόνων Β. Διαταγμάτων φερόντων την αυτήν χρονολογίαν, λαμβάνεται υπ' όψιν η χρονολογία και η σειρά των σχετικών αποφάσεων των Ολομελειών των οικείων Δικαστηρίων ή του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, ή Ανωτάτου Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης.Αρθρο: 55

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά Ιανουάριον εκάστου έτους συντάσσεται υπό του Υπουργείου Δικαιοσύνης πίναξ σειράς αρχαιότητος των κατά το προηγούμενον έτος διορισθέντων και προαχθέντων λειτουργών των τακτικών πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων ως και τοιούτος των κατά το προηγούμενον έτος διορισθέντων και προαχθέντων λειτουργών των φορολογικών δικαστηρίων επί τη βάσει των διατάξεων του προηγουμένου άρθρου. Διά την κατάταξιν των αναδιοριζομένων κατά το άρθρον 15 του παρόντος, λαμβάνεται υπ' όψιν και η προγενεστέρα πραγματική προϋπηρεσία εν τω αυτώ βαθμώ.

2. Οι ακτά την προηγουμένην παράγραφον συντασσόμενοι πίνακες σειράς αρχαιότητος ανακοινούνται εις τους ενδιαφερομένους. Παν παράπονον κατά των πινάκων τούτων υποβάλλεται εντός μηνός από της ανακοινώσεως υπό παντός ενδιαφερομένου εις το Υπουργείον Δικαιοσύνης, όπερ διαβιβάζει τούτο εις το αρμόδιον τμήμα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ή εις το Ανώτατον Συμβούλιον Διοικητικής Δικαιοσύνης, όπερ αποφαίνεται επί της προσφυγής βάσει των διατάξεων του προηγουμένου άρθρου. Εν περιπτώσει παραδοχής του υποβληθέντος παραπόνου, τροποποιείται αναλόγως ο συνταχθείς πίναξ σειράς αρχαιότητος.

3. Ο ούτω καταρτιζόμενος οριστικός πίναξ αρχαιότητος δημοσιεύεται διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

4. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ισχύουν και διά τους λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας αντί δε του εν αυταίς μνημονευομένου Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου νοείται η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.Αρθρο: 56

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΟΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Βαθμολογική και μισθολογική αντιστοιχία Δικαστικών Λειτουργών

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'

Εξομοιούνται βαθμολογικώς και μισθολογικώς: α) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης.

β) Οι Αντιπρόεδροι των ειρημένων Δικαστηρίων.

γ) Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας, οι Αρεοπαγίται και οι Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου.

δ) Οι Πρόεδροι και οι Εισαγγελείς Εφετών, οι Πρόεδροι των φορολογικών Εφετείων και ο επί βαθμώ προέδρου Εφετών Αντεπίτροπος παρά τω Γενικώ Επιτρόπω της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης.

ε) Οι Πάρεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι Εφέται, οι Αντεισαγγελείς Εφετών, οι φορολογικοί Εφέται και ο επί βαθμώ φορολογικού Εφέτου Αντεπίτροπος παρά τω Γενικώ Επιτρόπω της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης.

στ) Οι Πρόεδροι και οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών, οι Πρόεδροι Φορολογικού Πρωτοδικείου και οι επί βαθμώ Προέδρου Πρωτοδικών Ειρηνοδίκαι Α' τάξεως.

ζ) Οι Πρωτοδίκαι, οι Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών, οι Εισηγηταί του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι Φορολογικοί Πρωτοδίκαι και οι επί βαθμώ Πρωτοδίκου Ειρηνοδίκαι Β' τάξεως.

η) Οι Πάρεδροι παρά Πρωτοδίκαις και Εισαγγελίαις, οι πάρεδροι παρά Φορολογικοίς Πρωτοδικείοις και οι δόκιμοι εισηγηταί του Συμβουλίου της Επικρατείας.Αρθρο: 57

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα του προβαδίσματος των δικαστικών λειτουργών ρυθμίζονται κατά τας κειμένας διατάξεις.Αρθρο: 58

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαθεσιμότης

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι δικαστικοί λειτουργοί τίθενται εις διαθεσιμότητα ένεκα νόσου.

2. Η εις διαθεσιμότητα θέσις και η επαναφορά εις ενέργειαν γίνεται διά Β. Διατάγματος μετ' απόφασιν του οικείου Συμβουλίου λόγω βαθμού και κατηγορίας δικαστηρίου εις ο υπάγεται ο δικαστικός λειτουργός, εκ των κατά το άρθρον 62 αρμοδίων διά της εις αργίαν θέσιν των δικαστικών λειτουργών.Αρθρο: 59

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο δικαστικός λειτουργός ο έχων τουλάχιστον τριετή πραγματικήν υπηρεσίαν τίθεται αυτεπαγγέλτως ή επί τη αιτήσει του εις διαθεσιμότητα, ένεκα νόσου παρατεινομένης πέραν του εν άρθρω 32 οριζομένου χρόνου αναρρωτικής αδείας δεκτικής όμως ιάσεως κατά την γνώμην της αρμοδίας υγειονομικής Επιτροπής.Αρθρο: 60

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η διάρκεια της διαθεσιμότητος ένεκα νόσου, δεν δύναται να υπερβή το εν έτος και επί δυσιάτων νοσημάτων τα δύο έτη, άρχεται, δε αφ' ης έληξεν η αναρρωτική άδεια. Μετά την πάροδον του έτους ή της διετίας επί δυσιάτων νοσημάτων η Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή αποφαίνεται κατόπιν προτάσεως του Υπουργού της Δικαιοσύνης, ή του Προϊσταμένου της υπηρεσίας περί της ικανότητος ή μη αυτού προς άμεσον επανάληψιν των καθηκόντων του. Εις περίπτωσιν αρνητικής γνωματεύσεως ο δικαστικός λειτουργός απολύεται κατά τα εν άρθρω 204 και επόμενα του παρόντος οριζόμενα.

2. Επί τη αιτήσει του δικαστικού λειτουργού ή και αυτεπαγγέλτως δύναται ούτος να παραπεμφθή προς εξέτασιν εις την ως άνω Επιτροπήν και προ της λήξεως του ορισθέντος ήδη χρόνου διαθεσιμότητος, αλλ' εις περίπτωσιν αρνητικής γνωματεύσεως διατηρείται η διαθεσιμότης μέχρι της λήξεως αυτού.

Η Επιτροπή δύναται να εξετάση και εκτός της έδρας αυτής διαμένοντα υπάλληλον διά της πλησιεστέρας υγειονομικής επιτροπής.Αρθρο: 61

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ένεκα νόσου τεθείς εις διαθεσιμότητα λαμβάνει το ήμισυ του συνόλου των αποδοχών του.Αρθρο: 62

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αργία

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΡΓΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'

1. Τίθεται αυτοδικαίως εις αργίαν ο στερηθείς της προσωπικής ελευθερίας, συνεπεία εντάλματος προφυλακίσεως ή βουλεύματος ή δικαστικής αποφάσεως, δικαστικός λειτουργός, έστω και αν απελύθη προσωρινώς εκ των φυλακών, ως και ο διά δικαστικής ή διοικητικής αποφάσεως εκτοπισθείς.

Εκλιπόντως του λόγου, δι' ον η αργία, ο δικαστικός λειτουργός επανέρχεται αυτοδικαίως εις ενέργειαν.

2. Δύναται να τεθή εις αργίαν ο δικαστικός λειτουργός καθ' ου υφίσταται α) εκκρεμής ποινική δίωξις, δι' έγκλημα δυνάμενον να επιφέρη την έκπτωσιν από της υπηρεσίας β) εκκρεμής πειθαρχική δίωξις δι' αδίκημα δυνάμενον να επισύρη την ποινήν της οριστικής παύσεως.

3. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον θέσις εις αργίαν και η επαναφορά εις ενέργειαν του δικαστικού λειτουργού, γίνεται διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετ' απόφασιν του κατά το άρθρον 164 παρ. 3 εδ. α' του παρόντος Συμβουλίου, αν πρόκειται περί ανωτάτου λειτουργού υπαγομένου εις την πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν του Συμβουλίου τούτου, του οικείου τμήματος του Ανωτάτου Διοικητικού Συμβουλίου αν πρόκειται περί ετέρου λειτουργού της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, της ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας αν πρόκειται περί παρέδρου ή εισηγητού του δικαστηρίου τούτου και του Ανωτάτου Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης αν πρόκειται περί φορολογικών δικαστών ή του Αντεπιτρόπου παρά τω Γενικώ Επιτρόπω της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης.

4. Η αργία άρχεται ή παύει από της κοινοποιήσεως του Β. Διατάγματος εις τον δικαστικόν λειτουργόν. Εις τας περιπτώσεις όμως της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ο δικαστικός λειτουργός επανέρχεται αυτοδικαίως εις ενέργειαν, εφ' όσον εξεδόθη αμετάκλητος απαλλακτική απόφασις ή αμετάκλητον απαλλακτικόν βούλευμα ή τελεσίδικος απαλλακτική πειθαρχική απόφασις ή τοιαύτη μη επαγομένη οριστικήν παύσιν. Ωσαύτως επανέρχεται αυτοδικαίως ο δικαστικός λειτουργός εις ενέργειαν, εάν κατεδικάσθη αμετακλήτως δι' έγκλημα μη συνεπαγόμενον έκπτωσιν της υπηρεσίας.

5. Εκ των αποδοχών του εν αργία δικαστικού λειτουργού παρακρατείται το τέταρτον, δυναμενον να αποδοθή αυτώ μετ' απόφασιν του κατά την παράγραφον 3 του παρόντος άρθρου Συμβουλίου, εις την περίπτωσιν μεν την υπό στοιχείον α' της παραγράφου 2, εάν απαλλαγή αμετακλήτως της κατηγορίας ή καταδικασθή, αλλά δι' έγκλημα μη συνεπαγόμενον έκπτωσιν από της υπηρεσίας εις δε την υπό στοιχείον β' περίπτωσιν της αυτής παραγράφου, εάν τελεσιδίκως απαλλαγή ή τιμωρηθή διά πειθαρχικής ποινής κατωτέρας της οριστικής παύσεως.Αρθρο: 63

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Βαθμοί ιεραρχίας δικαστικών Λειτουργών

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΒΑΘΜΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Οι βαθμοί της ιεραρχίας των εν γένει δικαστικών λειτουργών είναι οι ακόλουθοι:

Α) Του Συμβουλίου της Επικρατείας:

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Σύμβουλος, Πάρεδρος και Εισηγητής.

Β) Των τακτικών (Πολιτικών και Ποινικών) Δικαστηρίων:

α) Πρόεδρος, Εισαγγελεύς, Αντιπρόεδρος, Αρεοπαγίτης και Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου.

β) Πρόεδρος, Εισαγγελεύς, Εφέτης και Αντεισαγελεύς Εφετών.

γ) Πρόεδρος, Εισαγγελεύς, Πρωτοδίκης και Αντεισαγγελεύς Πρωτοδικών, έμμισθος Πάρεδρος παρά τω Πρωτοδικείω ή Εισαγγελίας Πρωτοδικών και δ) Ειρηνοδίκης Α', Β', Γ' και Δ' τάξεως.

Γ) Των τακτικών Διοικητικών (Φορολογικών) Δικαστηρίων:

α) Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης. β) Πρόεδρος Φορολογικού Εφετείου και παρά τω Γενικώ Επιτρόπω της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης Αντεπίτροπος επί βαθμώ Προέδρου Φορολογικού Εφετείου.

γ) Εφέτης Φορολογικού Εφετείου και παρά τω Γενικών Επιτρόπω της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης Αντεπίτροπος επί βαθμώ Εφέτου Φορολογικού Εφετείου.

δ) Πρόεδρος Φορολογικού Πρωτοδικείου Πρωτοδίκης Φορολογικού Πρωτοδικείου και Πάρεδρος Φορολογικού Πρωτοδικείου.Αρθρο: 64

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Συμβούλιον της Επικρατείας - Διορισμός Εισηγητών

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣτΕ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

1. Αι θέσεις των Εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας πληρούνται διά διορισμού των επιτυχόντων εις διαγωνισμόν διεξαγόμενον ενώπιον ειτροπής, αποτελουμένης εκ τριών συμβούλων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ων ο εις δύναται να αναπληρωθή διά Παρέδρου.

2. Τα μέλη της επιτροπής ορίζει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου.

3. Της επιτροπής προεδρεύει ο κατά βαθμόν ανωτερος και επί ισοβάθμων ο αρχαιότερος των Συμβούλων, χρέη δε γραμματέως εκτελεί ο Γραμματεύς του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού.Αρθρο: 65

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣτΕ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο κατά το προηγούμενον άρθρον διαγωνισμός προκηρύσσεται μετά πρότασιν του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας δι' αποφάσεως του Υπουργού της Δικαιοσύνης, ήτις διαλαμβάνουσα τον αριθμόν των προς πλήρωσιν θέσεων και την ημέραν της ενάρξεως του διαγωνισμού

δημοσιεύεται διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και δύο ημερησίων εφημερίδων των Αθηνών, δύο τουλάχιστον μήνας προ της οριζομένης ημέρας.Αρθρο: 66

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣτΕ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Διά την συμμετοχήν εις τον διαγωνισμό απαιτείται ενιαύσιος παρακολούθησις των εργασιών του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά την απόκτησιν του πτυχίου του Πανεπιστημίου, ή δικηγορική υπηρεσία δύο ετών ή διετείς σπουδαί Δημοσίου Δικαίου εις ξένον Πανεπιστήμιον μετά την απόκτησιν του πτυχίου.

2. Ο διαγωνισμός διαστέλλεται εις δύο στάδια, εν προκριματικόν και εν οριστικόν. Τα της προκηρύξεως του διαγωνισμού, τα της προκριματικής και οριστικής εξετάσεως, τα των υποβλητέων υπό των υποψηφίων

δικαιολογητικών και του χρόνου υποβολής των, τα του ελέγχου των προσόντων των υποψηφίων, τα της βαθμολογίας και εξαγωγής των αποτελεσμάτων, τα των εξετάστρων, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου εξετάσεως, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια προς διεξαγωγήν του διαγωνισμού καθορίζονται διά Β. Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά γνώμην της ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Εις την εξεταστέαν ύλην περιλαμβάνεται απαραιτήτως:

α) Συνταγματικόν και δημόσιον εν γένει δίκαιον.

β) Οργανισμός των Δικαστηρίων και

γ) Αστικόν δικονομικόν και εμπορικόν δίκαιον.

Η προκριματική εξέτασις γίνεται και επί της γαλλικής γλώσσης.

4. Μέχρι της εκδόσεως των κατά την παράγραφον 2 Β. Διαταγμάτων ισχύει, το Β. Δ/γμα της 24/14 Δεκεμβρίου 1928 καθ' α σημεία δεν τροποποιείται υπό του παρόντος.

5. Ο συντασσόμενος πίναξ των επιτυχόντων εποστέλλεται υπό του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας εις το Υπουργείον της Δικαιοσύνης και δημοσιεύεται διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισχύει δε από της δημοσιεύσεώς του μέχρι της 31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους. Ο διορισμός των Εισηγητών γίνεται επί τη βάσει του πίνακος κατά την σειράν της εν αυτώ επιτυχίας.Αρθρο: 67

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣτΕ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι Εισηγηταί διορίζονται επί βαθμώ και αποδοχαίς εμμίσθου παρέδρου παρά Πρωτοδίκαις διά Β. Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης, κατά την σειράν εγγραφής των εις τον πίνακα επιτυχίας εν τω διαγωνισμώ. Ούτοι δίδουν τον όρκον της υπηρεσίας ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου Επικρατείας, από του διορισμού των δε διανύουν διετή δοκιμαστικήν υπηρεσίαν.

Μετά την συμπλήρωσιν της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας το Συμβούλιον της Επικρατείας αποφαίνεται εν ολομελεία περί της εν γένει ικανότητος και επαρκείας των Εισηγητών. Εισηγηταί ως επαρκείς κρινόμενοι μονιμοποιούνται διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης, προαγόμενοι εις τον βαθμόν του Πρωτοδίκου και λαμβάνουν τας εις αυτόν αντιστοιχούσας αποδοχάς. Δι' ομοίου Διατάγματος απολύονται υποχρεωτικώς της υπηρεσίας οι κρινόμενοι ως ανεπαρκείς.Αρθρο: 68

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣτΕ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τον Πάρεδρον του Συμβουλίου της Επικρατείας δύναται να προαχθή ο παρά τω Συμβουλίω τούτω Εισηγητής μετά πενταετή υπηρεσίαν διά Β. Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά σύμφωνον γνώμην της Ολομελείας του Συμβουλίου.

2. Εις Σύμβουλον της Επικρατείας δύναται να προαχθή ο παρά τω Συμβουλίω τούτω Πάρεδρος μετά πενταετή υπηρεσίαν διά Β. Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά σύμφωνον γνώμην της Ολομελείας του Συμβουλίου.

3. Εις Αντιπρόεδρον του Συμβουλίου της Επικρατείας δύναται να προαχθή ο παρά τω Συμβουλίω τούτω Σύμβουλος μετά τριετή υπηρεσίαν, διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου.

4. Εις Πρόεδρον του Συμβουλίου της Επικρατείας δύναται να προαχθή ο παρά τω Συμβουλίω τούτω Αντιπρόεδρος, ή μετά πενταετή υπηρεσίαν σύμβουλος διά Β. Δ/τος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου.Αρθρο: 69

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διορισμός Ειρηνοδικών

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Λειτουργοί Τακτικών (Πολιτικών και Ποινικών) Δικαστηρίων

ΤΜΗΜΑ Α'

1. Εις θέσιν Ειρηνοδίκου Δ' Τάξεως, διορίζεται ο επιτυχών εις διαγωνισμόν διεξαγόμενον ενώπιον Επιτροπής αποτελουμένης εκ του αρχαιοτέρου Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, ενός Αρεοπαγίτου και εντός των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου οριζομένων, του μεν Αρεοπαγίτου μετά του αναπληρωτού του υπό του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Τον Αντιπρόεδρον κωλυόμενον αναπληροί έτερος Αντιπρόεδρος κατά σειράν αρχαιότητος.

Χρέη γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί ο Γραμματεύς της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται υπό του Υπουργού της Δικαιοσύνης δι' αποφάσεώς του δημοσιευομένης, δύο τουλάχιστον μήνας προ της ημέρας της ενάρξεως αυτού, διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και διά δύο ημερησίων εφημερίδων εκδιδομένων εν Αθήναις.Αρθρο: 70

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δεκτός εις τον διαγωνισμόν γίνεται α) ο κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής με βαθμόν άριστα ή λίαν καλώς, β) ο πτυχιούχος Νομικού τμήματος Νομικής Σχολής μετά ενιαυσίαν πρακτικήν άσκησιν κατά τας περί ασκουμένων δικηγόρων διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας γ) ο επί εν έτος υπηρετήσας ως βοηθός εισηγητού κατά τον Α.Ν. 519/68 και δ) ο δικαστικός υπάλληλος παντός βαθμού, κλάδου και κατηγορίας, ο κεκτημένος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής, μετά ενιαυσίαν υπηρεσίαν από της λήψεως του πτυχίου του.

2. Εις θέσιν Ειρηνοδίκου Δ' τάξεως, διορίζεται τη αιτήσει του και ο επιλαχών εις διαγωνισμόν εμμίσθων παρά πρωτοδίκαις ή Εισαγγελίας, Παρέδρων, ενεργηθέντα εντός διετίας προ του διορισμού του.Αρθρο: 71

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο διαγωνισμός συνίσταται εις έγγραφον και προφορικήν δοκιμασίαν. Τα του ελέγχου των προσόντων των υποψηφίων, τα της βαθμολογίας και εξαγωγής των αποτελεσμάτων, τα της εξεταστέας ύλης και του τρόπου εξετάσεως, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια προς διεξαγωγήν του διαγωνισμού, καθορίζονται διά Β. διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης, καθιερουμένης της φανεράς ψηφοφορίας και της καταχωρήσεως εις τα πρακτικά της ψήφου ενός εκάστου των μελών της Επιτροπής.

2. Εις την εξεταστέαν ύλην περιλαμβάνονται απαραιτήτως:

α) Αστικόν και Εμπορικόν δίκαιον.

β) Ποινικόν Δίκαιον, και γ) Κώδιξ Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας.

3. Η δοκιμασία είναι προεχόντως πρακτική εκλεγομένων τοιούτων θεμάτων ώστε να εκτιμάται ιδίως η ικανότης και η επίδοσις του υποψηφίου προς εφαρμογήν των νόμων.

4. Μέχρι της εκδόσεως των κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου Β. Διατάγματος εφαρμόζονται αι κείμεναι διατάξεις.Αρθρο: 72

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι διατάξεις των άρθρων 80, 81 και 82 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και επί του διαγωνισμού των Ειρηνοδικών.Αρθρο: 73

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επιτυχών εν τω διαγωνισμώ θεωρείται ο λαβών τουλάχιστον τον βαθμόν "καλώς".

2. Των επιτυχόντων συντάσσεται πίναξ κατά σειράν της επιτυχίας αυτών.

3. Ο ούτω καταρτισθείς πίναξ δημοσιεύεται διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και ισχύει από της δημοσιεύσεώς του μέχρι της 31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους, διορίζονται δε οι επιτυχόντες κατά την εν τω πίνακι σειράν επιτυχίας και τοποθετούνται εις κενάς θέσεις Ειρηνοδικών κατά την διάρκειαν της ισχύος του διά Β. Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης.Αρθρο: 74

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι διοριζόμενοι Ειρηνοδίκαι Δ' τάξεως διανύουν εναυσίαν

δοκιμαστικήν υπηρεσίαν ως δόκιμοι.

2. Οι δόκιμοι Ειρηνοδίκαι από του διορισμού των υποβάλλονται εις εξάμηνον ειδικήν άσκησιν παρά τω Πρωτοδικείω, εις την περιφέρειαν του οποίου περιλαμβάνεται το Ειρηνοδικείον της τοποθετήσεώς των και διατελούν υπό την άμεσον ευθύνην και εποπτείαν του Προέδρου Πρωτοδικών, χρησιμοποιούμενοι διαδοχικώς εις όλα τα τμήματα και εις πάσας τας αρμοδιότητας του Πρωτοδικείου ως αναπληρωταί Πρωτοδικών κατά τας κειμένας διατάξεις περί αναπληρώσεως Πρωτοδικών δι' Ειρηνοδικών. Χρησιμοποιούνται επίσης ως Β' Ανακριτικοί υπάλληλοι επί ένα τουλάχιστον μήνα, υποχρεούμενοι όπως παρακολουθήσουν και την λειτουργίαν εν γένει της Γραμματείας του Πρωτοδικείου και των εν τη έδρα αυτού Ειρηνοδικείου και Πταισματοδικείου.

3. Κατά τους δύο τελευταίους μήνας της ασκήσεως ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών, δύναται να αναθέση εις τον δόκιμον Ειρηνοδίκην, δι' ειδικών εκάστοτε παραγγελιών, την εκτέλεσιν έργων Ειρηνοδίκου και

Πταισματοδίκου εις τα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της περιφερείας του Πρωτοδικείου, περιλαμβανομένων και των εν τη έδρα του Πρωτοδικείου τοιούτων.

4. Δι' αποφάσεως του Υπουργού της Δικαιοσύνης η δοκιμαστική υπηρεσία δοκίμου Ειρηνοδίκου παρατείνεται επί δύο έτι μήνας μετά γνώμην της ολομελείας του οικείου Πρωτοδικείου, προκαλουμένην υπό του Προέδρου αυτού, προ της συμπληρώσεως του εξαμήνου, εάν η κατ' αυτό διαπιστωθείσα επίδοσις δεν κρίνεται απολύτως επαρκής διά την ικανοποιητικήν άσκησιν των έργων του Ειρηνοδίκου.

Μετά την συμπλήρωσιν της κανονικής ή συμπληρωματικής παρά τω Πρωτοδικείω ασκήσεως, οι δόκιμοι Ειρηνοδίκαι υποχρεούνται όπως εμφανισθούν εντός δέκα πέντε το βραδύτερον ημερών εις το Ειρηνοδικείον της τοποθετήσεώς των.

5. Μετά την συμπλήρωσιν της κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου ενιαυσίας δοκιμαστικής υπηρεσίας, οι δόκιμοι Ειρηνοδίκαι

μονιμοποιούνται διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά σύμφωνον γνώμην της ολομελείας του οικείου Πρωτοδικείου, διαπιστούσαν την επιστημονικήν κατάρτισιν μετά της ικανότητος προσαρμογής προς τας απαιτήσεις της αποστολής του Ειρηνοδίκου, την επιμέλειαν και τον διά το έργον του δικαστού απαιτούμενον χαρακτήρα και ήθος του κρινομένου. Δι' ομοίου Β. Διατάγματος απολύονται υποχρεωτικώς της υπηρεσίας οι κρινόμενοι ως μη ικανοί.

6. Οι δόκιμοι Ειρηνοδίκαι λαμβάνουν τας αποδοχάς του Ειρηνοδίκου Δ' τάξεως.Αρθρο: 75

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ, ΒΑΘΜΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι Ειρηνοδίκαι κατατάσσονται εις τέσσαρας τάξεις ήτοι: την Δ', την Γ', Β' και Α'.

2. Οι Ειρηνοδίκαι Β' τάξεως φέρουν τον βαθμόν του Πρωτοδίκου και λαμβάνουν τας εν γένει αποδοχάς αυτού. Οι Ειρηνοδίκαι Α' τάξεως φέρουν τον βαθμόν του Προέδρου των Πρωτοδικών και λαμβάνουν τας εν γένει αποδοχάς τούτου.

3. Οι Ειρηνοδίκαι Δ' και Γ' τάξεως λαμβάνουν αντιστοίχως τας αποδοχάς των προ της ισχύος του παρόντος Ειρηνοδικών Β' και Α' τάξεως.Αρθρο: 76

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι εις την έδραν Πρωτοδικείου ή Εφετείου υπηρετούντες Ειρηνοδίκαι Γ', Β' και Α' τάξεως δύνανται να εναλλάσσωνται ανά τριετίαν μετ' απόφασιν του Β' τμήματος του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου εις τας υπηρεσίας των εν τη έδρα Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων.Αρθρο: 77

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διορισμός Εμμίσθων Παρέδρων

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ, ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ Β'

1. Εις θέσιν Εμμίσθου Παρέδρου παρά τω Πρωτοδικείω ή Εισαγγελία Πρωτοδικών διορίζεται ο ευδοκιμήσας εις τον διαγωνισμόν διεξαγόμενον ενώπιον Επιτροπής, αποτελουμένης εκ του προέδρου του Αρείου Πάγου, ως Προέδρου αυτής, του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, ενός Αρεοπαγίτου, οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του Προέδρου αυτού, και δύο Καθηγητών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδασκόντων νομικά μαθήματα υπό της Σχολής οριζομένων κατόπιν εγγράφου του Υπουργού της Δικαιοσύνης δέκα πέντε ημέρας προ της ενεργείας του διαγωνισμού.

2. Υπό της αυτής Σχολής ορίζονται και δύο έτεροι Καθηγηταί ως αναπληρωματικά μέλη.

3. Τα εκ δικαστικών λειτουργών μέλη της Επιτροπής κωλυόμενα αναπληρούνται κατά τον Οργανισμόν των Δικαστηρίων, οι αναπληρωταί όμως δεν καταλαμβάνουν την θέσιν του κωλυομένου, αλλά την εις τον βαθμόν των ανήκουσαν κατά τον αυτόν Οργανισμόν.

4. Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί ο Γραμματεύς του Αρείου Πάγου ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής.

5. Εις θέσιν Εμμίσθου Παρέδρου δύναται να διορίζωνται Ειρηνοδίκαι εν ενεργεία έχοντες πενταετή τουλάχιστον υπηρεσίαν Ειρηνοδίκου. Ο διορισμός τούτων ενεργείται διά Β. Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης, κατόπιν αποφάσεως του Α' Τμήματος του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, προκαλουμένης υπό του Υπουργού Δικαιοσύνης δι' ερωτήματος αυτού.Αρθρο: 78

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο κατά το προηγούμενον άρθρον διαγωνισμός προκηρύσσσεται υπό του Υπουργού της Δικαιοσύνης προς πλήρωσιν κενών θέσεων, δι' αποφάσεώς του δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και δύο ημερησίων εφημερίδων εκδιδομένων εν Αθήναις, δύο τουλάχιστον μήνας προ της ενάρξεως αυτού. Εν τη προκηρύξει ορίζεται και ο αριθμός των κενών θέσεων, εις ας υπολογίζονται, πέραν των κενών οργανικών θέσεων εμμίσθων παρέδρων και αι τυχόν κεναί θέσεις από της ανωτάτης μέχρι της κατωτάτης βαθμίδος της οικείας κλίμακος.

2. Ο διαγωνισμός συνίσταται εις έγγραφον και προφορικήν δοκιμασίαν. Τα του ελέγχου των προσόντων των υποψηφίων, τα της βαθμολογίας και εξαγωγής των αποτελεσμάτων, τα της εξεταστέας ύλης και του χρόνου εξετάσεως, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια προς διεξαγωγήν του διαγωνισμού καθορίζονται διά Β. Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης καθιερουμένης της φανεράς ψηφοφορίας και της καταχωρίσεως εις τα πρακτικά της ψήφου ενός εκάστου των μελών της Επιτροπής.

3. Εις την εξεταστέαν ύλην περιλαμβάνονται απαραιτήτως α) Αστικόν και Εμπορικόν Δίκαιον γ) Ποινικόν Δίκαιον και δ) Κώδιξ Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας. Οσοι των υποψηφίων ήθελον δηλώσει εν τη αιτήσει αυτών ότι κατέχουν την Γαλλικήν, Αγγλικήν, Γερμανικήν ή Ιταλικήν γλώσσαν, εξετάζονται και επί των γλωσσών τούτων εγγράφως και προφορικώς υπό τινος των μελών της Επιτροπής δυναμένης να καλέση ειδικόν εξεταστήν εάν κρίνη τούτο αναγκαίον. Η επιτυχής εις τας ξένας γλώσσας εξέτασις, εφ' όσον ο επιτυχών έλαβε την βάσιν της επιτυχίας εις τα νομικά μαθήματα, εις δε την ξένην γλώσσαν τουλάχιστον "λίαν καλώς" επαυξάνει το σύνολον της βαθμολογίας αυτού κατά μίαν κλασματικήν μονάδα.

4. Μέχρις εκδόσεως των κατά την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου Β. Διατάγματος, εφαρμόζονται αι κείμεναι διατάξεις, καθ' α σημεία δεν τροποποιούνται υπό του παρόντος.Αρθρο: 79

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Σχόλια
- Η περ. ε τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθ. 6 του Ν. 1042/1980, (ΦΕΚ Α 87), η δε ισχύς της άρχεται από 16.4.1980

 

Κείμενο Αρθρου

Γίνεται δεκτός εις διαγωνισμόςν α) ο διατελών ή διατελέσας δικηγόρος,

β) ο κατοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής με βαθμόν άριστα ή λίαν καλώς μετά ενιαυσίαν τουλάχιστον πρακτικήν άσκησιν κατά τας περί ασκουμένων δικηγόρων διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας, γ) ο Ειρηνοδίκης ή Πταισματοδίκης μετά εν έτος υπηρεσίας, δ) ο επί δύο έτη υπηρετήσας ως βοηθός εισηγητού κατά τον Α.Ν. 519/1968 και "ε) ο δικαστικός υπάλληλος παντός βαθμού, κλάδου και κατηγορίας, ο κεκτημένος πτυχίον Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής, μετά διετή υπηρεσίαν από της λήψεως του πτυχίου του, ή ο δικαστικός υπάλληλος παντός βαθμού κλάδου και κατηγορίας ο έχων υπερδεκαετή υπηρεσίαν εις την γραμματείαν των δικαστηρίων και πτυχίον Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής"Αρθρο: 80

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι επιθυμούντες να διαγωνισθούν οφείλουν να υποβάλλουν πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της ενάρξεως του διαγωνισμού αίτησιν προς τον Πρόεδρον της Επιτροπής, εν η περιεχούση και δήλωσιν περί της ξένης γλώσσης, εις ην τυχόν επιθυμούν να εξετασθούν, επισυνάπτοντα: α) τα έγγραφα τα αποδεικνύοντα ότι κέκτηνται τα νόμιμα προσόντα, β) αντίγραφον κεκυρωμένον της ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως ή εν ελλείψει τοιαύτης, αντίγραφον του Μητρώου των αρρένων ή του Γενικού Μητρώου των δημοτών προκειμένου περί θηλέων, γ) πιστοποιητικόν του Υπουργείου της Δικαιοσύνης ή αν πρόκειται περί δικηγόρων υποψηφίων, πιστοποιητικόν του Προέδρου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, ότι δεν ετιμωρήθησαν δις πειθαρχικώς κατά την αμέσως προηγούμενην διετίαν διά ποινών, εξ ων μία τουλάχιστον προστίμου, δ) προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων, πιστοποιητικόν περί εκπληρώσεως της στρατιωτικής των υποχρεώσεως ή νομίμου απαλλαγής των εκ ταύτης, ε) πλήρες αντίγραφον του Ποινικού Μητρώου και στ) πιστοποιητικόν του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αν πρόκειται περί υποψηφίου διατελέσαντος δικαστικού λειτουργού, ότι δεν επαύθη ένεκεν ποινικής καταδίκης ή ανεπαρκείας ή πειθαρχικού αδικήματος ή νόσου.Αρθρο: 81

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Σχόλια
- Η παρ. 2, όπως είχε αντικατασταθεί από το άρθ. 11 του ν. 1042/1980, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31, Ν. 1968/1991

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η εξεταστική Επιτροπή ελέγχει τα προσόντα, το ήθος και τον χαρακτήρα των υποψηφίων και λαμβάνουσα υπ' όψει και τας κατά την παράγραφον 10 εδ. β' του άρθρου 9 του παρόντος γνωμοδοτήσεις της Ολομελείας των Πρωτοδικείων, δι' ειδικής ητιολογημένης αποφάσεως αυτής, εκδιδομένης την προτεραίαν της ημέρας της ενάρξεως του διαγωνισμού, αποκλείει τους μη κεκτημένους ταύτα και κανονίζει τα λεπτομερειας αυτού.

"2. Οι γενόμενοι δεκτοί στο διαγωνισμόν, οφείλουν πριν εξεταστούν να καταθέσουν στο γραμματέα του Αρείου Πάγου το οριζόμενο με την απόφαση προκηρύξεως του διαγωνισμού ποσό, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 δραχμών".Αρθρο: 82

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ως ευδοκιμήσας εν τω διαγωνισμώ θεωρείται ο λαβών τον βαθμόν τουλάχιστον "καλώς" μεταξύ δε πλειόνων ευδοκιμησάντων προτιμάται ο λαβών ανώτερον βαθμόν, όστις προηγείται κατά την σειράν της εν τω γενικώ πίνακι των επιτυχόντων εγγραφής. Διά τον καθορισμόν της σειράς των λαβόντων τον αυτόν βαθμόν ενεργείται κλήρωσις.

2. Εν περιπτώσει καθ' ην πλείονες των ευδοκιμησάντων έλαβον τον αυτόν βαθμόν, δεν συμπληρούται δε ο αριθμός των διοριστέων κατά την προκήρυξιν του Υπουργείου διά των λαβόντων ανωτέρους τούτων βαθμούς, διορίζονται επί πλειόνων εχόντων τον αυτόν βαθμόν, εκείνοι τους οποίους ηυνόησε ο κλήρος.

3. Η κλήρωσις κατ' αμφοτέρας τας εν παρ. 1 και 2 περιπτώσει ενεργείται παρά του Α' Τμήματος του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, δημοσία συνεδριάζοντος, μετά το πέρας του διαγωνισμού, τιθεμένων εν τη κληροτίδι των ονομάτων των εν ισοβαθμία ευρισκομένων και εξαγομένων παρά του Προέδρου του Δικαστηρίου των κλήρων αυτών, κατά δε την περίπτωσιν της παρ. 2 εξαγομένων τόσων κλήρων, όσοι είναι οι διοριστέοι προς συμπλήρωσιν του διά της προκηρύξεως του Υπουργού ορισθέντος αριθμού. Η σειρά κληρώσεως τούτων, ρυθμίζει και την σειράν εγγραφής αυτών εις τους κατά το επόμενον άρθρον συντασσομένους πίνακας.Αρθρο: 83

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η Επιτροπή, μετά την κατά το προηγούμενον άρθρον γενομένην τυχόν κλήρωσιν συντάσσει τον γενικόν πίνακα των επιτυχόντων, εκ τούτου δε καταρτίζει δύο πίνακας, ισχύοντας δι' ας προεκηρύχθη ο διαγωνισμός κενάς θέσεις. Εν τω πρώτω πίνακι περιλαμβάνονται οι υπό της Επιτροπής κρινόμενοι κατάλληλοι διά την θέσιν Παρέδρου παρά Πρωτοδικείω οι δε τω ετέρω οι κρινόμενοι κατάλληλοι διά την θέσιν Παρέδρου παρά Εισαγγελία Πρωτοδικών. Διά την εν τω δευτέρω τούτω πίνακι κατάταξιν η Επιτροπή λαμβάνει υπ' όψει και την εν τη περί συμμετοχής εις τον διαγωνισμόν αιτήσει εκφραζομένην επιθυμίαν, του επιτυχόντος και την κατά την προφορικήν εξέτασιν επιδειχθείσαν ευχέρειαν αυτού εις τον προφορικόν λόγον. Αν δεν υπάρχη επαρκής αριθμός δηλωσάντων τοιαύτην επιθυμίαν ή αν οι δηλώσαντες υπερβαίνουν τον αριθμόν των κενών θέσεων, η υπό της Επιτροπής κατάταξις εν εκατέρω των πινάκων τούτων είναι υποχρεωτική διά του επιτυχόντας.

Οι επιτυχόντες διορίζονται κατά την εν τω πίνακι σειράν επιτυχίας και τοποθετούνται εις τας κενάς θέσεις Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών, κατά τα εν άρθρω 47 παρ. 1 οριζόμενα.Αρθρο: 84

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εις θέσιν εμμίσθου Παρέδρου παρά Πρωτοδικείω ή Εισαγγελία Πρωτοδικών διοριζόμενος, διανύει διετή τουλάχιστον δοκιμαστική υπηρεσίαν, κατά την διάρκειαν δε της υπηρεσίας του ταύτης δύναται να απολυθή μετ' απόφασιν του Α' Τμήματος του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δι' ους λόγους και οι ισόβιοι δικαστικοί λειτουργοί.Αρθρο: 85

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διορισμός και προαγωγαί δικαστικών λειτουργών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ Γ'

1. Ως Πρωτοδίκης ή Αντεισαγγελεύς Πρωτοδικών διορίζεται ο έμμισθος Πάρεδρος, μετά διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν Παρέδρου και μετά προηγουμένην υπέρ του διορισμού του απόφασιν του Α' Τμήματος του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, σητιζομένην εις γνωμοδότησιν της ολομελείας του αρμοδίου Εφετείου.

Δύναται τη αιτήσει των έμμισθοι Πάρεδροι παρά Πρωτοδικείω να διορίζωνται Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών και έμμισθοι Πάρεδροι παρ' Εισαγγελία Πρωτοδικών να διορίζωνται Πρωτοδίκαι.

2. Η κατά την παρ. 1 γνωμοδότησις προκαλείται άμα τη συμπληρώσει της διετίας, υπό του παρά Πρωτοδίκαις Εισαγγελέως, όστις, ως και ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών υποβάλλει, ιδίαν έκαστος ητιολογημένην έκθεσιν περί του ήθους, του χαρακτήρος της επιδειχθείσης φιλοπονίας και της εν γένει επιστημονικής καταρτίσεως του κρινομένου προς το αρμόδιον Εφετείον διά του παρ' Εφέταις Εισαγγελέως.

3. Το Εφετείον εν ολομελεία διορίζει εν ή πλείονα εκ των μελών αυτού ως Εισηγητάς, ίνα προβούν εις λεπτομερή εξέτασιν των προσόντων των κρινομένων και υποβάλλουν, μετά προηγουμένην επιθεώρησιν, ητιολογημένην έκθεσιν, μεθ' ην αποφαίνεται διά ψηφοφορίας κατά πλειονοψηφίαν παρισταμένου και του Εισαγγελέως Εφετών μετά ψήφου.

4. Αντίγραφον του πρακτικού της Ολομελείας των Εφετών μετά των ως άνω εκθέσεων του Προέδρου και Εισαγγελέως Πρωτοδικών και του Εισηγητού Εφέτου, υποβάλλεται διά του Εισαγγελέως προς το Υπουργείον Δικαιοσύνης, όπερ προκαλεί την περί διορισμού του εμμίσθου Παρέδρου απόφασιν του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, οφείλοντος να εκδώση αυτήν εντός μηνός.Αρθρο: 86

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Διορισμός εμμίσθου Παρέδρου εις θέσιν Πρωτοδίκου ή Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών δεν δύναται να γίνη πριν ή π αρέλθη έτος από πειθαρχικής τινός τιμωρίας αυτού, εκτός εάν, η επιβληθείσα πειθαρχική ποινή είναι επίπληξις, ότε ο σχετικός πειθαρχικός φάκελλος τίθεται υπ' όψιν του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου προς συνεκτίμησιν της παρεμβάσεως, εις ην υπέπεσεν ο υποψήφιος.

2. Εμμισθος Πάρεδρος κατά του διορισμού του οποίου ως Πρωτοδίκου ή Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών απεφάνθη το Ανώτατον δικαστικόν Συμβούλιον, δεν απολύεται της υπηρεσίας, αλλά υπηρετεί επί εν εισέτι έτος εις την θέσιν ταύτην, ότε, εάν το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον και αύθις αποφανθή κατά του τοιούτου διορισμού του, απολύεται της υπηρεσίας εντός μηνός.

3. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν εν περιπτώσει καθ' ην το Συμβούλιον ήθελε βεβαιώση εν τη αποφάσει του ότι ελαττώματα αναγόμενα εις τον καθ' όλου χαρακτήρα αυτού ως δικαστικού λειτουργού δεν συγχωρούν την περαιτέρω εις τας δικαστικάς τάξεις παραμονήν του.

4. Δύναται τη αιτήσει των και μετ' απόφασιν του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να μεταταγούν α) εμμισθοι Πάρεδροι παρά Πρωτοδίκαις εις κενάς θέσεις εμμίσθων Παρέδρων παρ' Εισαγγελίαις Πρωτοδικών και τανάπαλιν και β) Πρωτοδίκαι εις κενάς θέσεις Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών και τανάπαλιν.

5. Αι κεναί θέσεις των Πρωτοδικών και Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών πληρούνται διά των κατά το προηγούμενον άρθρον εις Πρωτοδίκας ή Αντεισαγγελείς διοριζομένων εμμίσθων Παρέδρων κατά σειράν του ως Παρέδρων διορισμού αυτών. Εν περιπτώσει συγχρόνου διορισμού αρχαιότητος λογίζεται ο προηγούμενος εν τω Β. Διατάγματι του διορισμού του ως Παρέδρου.Αρθρο: 87

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η προαγωγή εις τας θέσεις Προέδρου Πρωτοδικών, Εισαγγελέως Πρωτοδικών, Εφέτου και Αντεισαγγελέως Εφετών γίνεται κατ' απόλυτον εκλογήν και κατ' εκλογήν.

2. Η προαγωγή εις τας θέσεις Προέδρου Εφετών, Εισαγγελέως Εφετών, Αρεοπαγίτου και Αντεισαγγελέως Αρείου Πάγου, γίνεται μόνον κατ' απόλυτον επιλογήν εκλογήν.

3. Οι προαγόμενοι κατ' απόλυτον εκλογήν προηγούνται εις την σειράν της αρχαιότητος των διά της αυτής αποφάσεως κατ' εκλογήν προαχθέντων.

4. Οι διά της αυτής αποφάσεως προαχθέντες κατ' απόλυτον εκλογήν, διατηρούν την, ην είχον μεταξύ των, σειράν αρχαιότητος. Το αυτό ισχύει και διά τους κατ' εκλογήν προαγομένους.Αρθρο: 88

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ως κατ' απόλυτον εκλογήν προακτέοι κρίνονται οι συγκεντρούντες εξαιρετικά προσόντα μορφώσεως, ήθους, εργατικότητος και γενικώς οι διακρινόμενοι διά τα προσόντα των ταύτα δικαστικοί λειτουργοί.

2. Ως κατ' εκλογήν προακτέοι κρίνονται οι κατέχοντες απολύτως επαρκή προσόντα, ίνα ανταποκριθούν εις τας απαιτήσεις της, εις ην πρόκειται να προαχθούν, ανωτέρας θέσεως.Αρθρο: 89

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις Πρόεδρον Πρωτοδικών προάγεται ο Πρωτοδίκης, ο έχων οκταετή τουλάχιστον υπηρεσίαν Πρωτοδίκου συνυπολογιζομένου και του χρόνου υπηρεσίας τούτου ως εμμίσθου Παρέδρου.

2. Εις Εισαγγελέα Πρωτοδικών προάγεται ο Αντεισαγγελεύς Πρωτοδικών ο έχων πενταετή τουλάχιστον υπηρεσίαν Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών συνυπολογιζομένου και του χρόνου υπηρεσίας τούτου ως εμμίσθου Παρέδρου.

3. Εις Εφέτην προάγεται ο Πρόεδρος Πρωτοδικών ο έχων διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν Προέδρου Πρωτοδικών, ή δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσίαν Πρωτοδίκου.

4. Εις Αντεισαγγελέα Εφετών προάγεται ο Εισαγγελεύς Πρωτοδικών, ο έχων διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν Εισαγγελέως Πρωτοδικών ή οκταετή τουλάχιστον υπηρεσίαν Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών.

5. Εις Πρόεδρον Εφετών προάγεται ο Εφέτης, ο έχων τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν Εφέτου.

6. Εις Εισαγγελέα Εφετών προάγεται ο Αντεισαγγελεύς Εφετών, ο έχων τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν Αντεισαγγελέως Εφετών ή οκταετή τουλάχιστον υπηρεσίαν Αντεισαγγελέως Εφετών και Εισαγγελέως Πρωτοδικών.

7. Εις Αρεοπαγίτην προάγεται ο Πρόεδρος Εφετών ή ο Εφέτης ο έχων τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν Εφέτου και ο Εισαγγελεύς Εφετών ο έχων τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν Εισαγγελέως Εφετών.

8. Εις Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προάγεται ο Εισαγγελεύς και Πρόεδρος Εφετών ο έχων ενός έτους τουλάχιστον υπηρεσίαν ως και ο Εφέτης και Αντεισαγγελεύς Εφετών, ο έχων τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν.

9. Εις Αντιπρόεδρον του Αρείου Πάγου προάγεται ο Αρεοπαγίτης ο έχων τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν Αρεοπαγίτου.

10. Εις Πρόεδρον του Αρείου Πάγου προάγεται ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ή ο Αρεοπαγίτης, ο έχων τετραετή τουλάχιστον υπηρεσίαν Αρεοπαγίτου και

11. Εις Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προάγεται ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ή Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου ο έχων τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, και ο Αρεοπαγίτης, ο έχων τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν Αρεοπαγίτου.Αρθρο: 90

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η προαγωγή των τακτικών Δικαστών εις ανωτέρας θέσεις Εισαγγελικών λειτουργών, ως και η προαγωγή Εισαγγελέων εις ανωτέρας θέσεις τακτικών Δικαστών, ενεργείται πάντοτε κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου μόνον και εάν οι υπηρετούντες Εισαγγελικοί λειτουργοί εις την πρώτην περίπτωσιν ή οι τακτικοί δικασταί εις την δευτέραν δεν συγκεντρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα προς προαγωγήν ή εάν ο αριθμός των ως ικανών κριθέντων δεν επαρκή προς πλήρωσιν των κενών θέσεων.Αρθρο: 91

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η προαγωγή Προέδρου και Εισαγγελέως Εφετών εις Αρεοπαγίτην ή εις Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου γίνεται μόνον κατόπιν αιτήσεως αυτών.Αρθρο: 92

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου δεν δύνανται να καταλάβουν θέσιν Αρεοπαγίτου και τανάπαλιν.Αρθρο: 93

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Προαγωγαί Ειρηνοδικών

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εις Ειρηνοδίκην Γ' τάξεως προάγεται ο Ειρηνοδίκης Δ' τάξεως μετά τετραετή ευδόκιμον υπηρεσίαν. Εις Ειρηνοδίκην Β' τάξεως, προάγεται ο Ειρηνοδίκης Γ' τάξεως κατ' απόλυτον εκλογήν, μετά οκταετή υπηρεσίαν. Εις Ειρηνοδίκην Α' τάξεως προάγεται ο Ειρηνοδίκης Β' τάξεως, κατ' απόλυτον εκλογήν, μετά οκταετή υπηρεσίαν. Εάν ουδείς των κεκτημένων τα νόμιμα τυπικά προσόντα κρίνεται ικανός προς προαγωγήν κατ' απόλυτον εκλογήν εις τους βαθμούς Β' και Α' τάξεως Ειρηνοδίκου, η προαγωγή γίνεται κατ' εκλογήν, εις τον προς προαγωγήν χρόνον υπολογίζεται η υπηρεσία ως Ειρηνοδίκου και Πταισματοδίκου.Αρθρο: 94

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 87 εφαρμόζονται και επί της προαγωγής των Ειρηνοδικών.Αρθρο: 95

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Τίτλος Αρθρου
Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 43 παρ. 1, Ν. 184/1975

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 96

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 43 παρ. 1, Ν. 184/1975

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 97

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 43 παρ. 1, Ν. 184/1975

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 98

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 43 παρ. 1, Ν. 184/1975

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 99

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 43 παρ. 1, Ν. 184/1975

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 100

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 43 παρ. 1, Ν. 184/1975

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 101

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 43 παρ. 1, Ν. 184/1975

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 102

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 43 παρ. 1, Ν. 184/1975

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 103

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 43 παρ. 1, Ν. 184/1975

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 104

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 43 παρ. 1, Ν. 184/1975

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 105

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 43 παρ. 1, Ν. 184/1975

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 106

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Προκειμένης πληρώσεως κενών θέσεων Προέδρων Πρωτοδικών Εισαγγελέων Πρωτοδικών, Εφετών και Αντεισαγγελέων Εφετών, Προέδρων και Εισαγγελέων Εφετών, Αρεοπαγιτών και Αντεισαγγελέων παρ' Αρείω Πάγω, ο Υπουργός της Δικαιοσύνης μετά του σχετικού ερωτήματος πέμπει εις το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον κατάλογον των εχόντων τα προς προαγωγήν νόμιμα προσόντα δικαστικών λειτουργών, όπως αποφανθή τούτο τίνες είναι προακτέοι προς πλήρωσιν των κενών θέσεων. Μετά του καταλόγου τούτου συναποστέλλεται σημείωσις του χρόνου της υπηρεσίας εκάστου και πάσα αναγκαία προς ενημέρωσιν του Συμβουλίου πληροφορία. Το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον ελέγχει τα τυπικά προσόντα των εν τω καταλόγω αναγραφομένων, οφείλει δε να κρίνη και τους τυχόν εν αυτώ μη περιληφθέντας, αν ούτοι έχουν τα τυπικά προσόντα.

2. Προκειμένης προαγωγής Πρωτοδικών και Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών, Προέδρων και Εισαγγελέων Πρωτοδικών εις ανωτέραν κενήν θέσιν δεν συμπεριλαμβάνονται εις τον κατά την προηγουμένην παράγραφον κατάλογον προς νέαν κρίσιν οι κριθέντες τρις υπό του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ως μη προακτέοι κατά χρονικά διαστήματα απέχοντα απ' αλλήλων εξ τουλάχιστον μήνας. Ούτοι δύνανται τη αιτήσει των να αποχωρήσουν εκ της υπηρεσίας, θεωρούμενοι ως απολυθέντες.Αρθρο: 107

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον κατά την κρίσιν αυτού περί προαγωγής ή αναδιορισμού εκ των εχόντων τα νόμιμα προσόντα υποψηφίων, εκτιμά την καθ' όλου επιστημονικήν επάρκειαν, την υπηρεσιακήν απόδοσιν, ιδίως το δικαστικόν ήθος την προσήλωσιν εις τας κοινώς ως

ανεγνωρισμένας αρχάς της καθεστηκυίας τάξεως και τον χαρακτήρα εκάστου αυτών, λαμβάνουν υπ' όψιν τα εν τω ατομικώ φακέλλω αυτών στοιχεία και ιδία τας υπαρχούσας γνωμοδοτήσεις, των Ολομελειών Δικαστηρίων, τας εκθέσεις των Επιθεωρητών και τας τυχόν επιβληθείσας πειθαρχικάς ποινάς, τηρουμένων και των εν άρθρω 104 του παρόντος οριζομένων.

2. Το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου υποχρεούνται να αιτιολογούν εμπεριστατωμένως την περί προαγωγής ή παραλείψεως των κρινομένων απόφασιν.Αρθρο: 108

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Πάσαι αι προς το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον υποβαλλόμεναι γνωμοδοτήσεις είναι απλώς συμβουλευτικαί, μη υποβαλλόμεναι δε εντός είκοσιν ημερών, αφ' ης προκληθούν δεν παρακωλύουν την απόφασιν του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.Αρθρο: 109

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΑΡΕΔΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28, Ν. 1406/1983

 

Κείμενο Αρθρου

"Σε θέση παρέδρου διοικητικού πρωτοδικείου διορίζεται όποιος επιτύχει σε διαγωνισμό, που ενεργείται από επιτροπή αποτελούμενη από: α) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) ένα συμβούλιο της Επικρατείας, που ορίζεται μαζί με τον αντικαταστάτη του από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Αν δεν υπάρχει Γενικός Επίτροπος ούτε αναπληρωτής του, στην επιτροπή μετέχει ο αρχαιότερος από τους Αντεπιτρόπους και αν δεν υπάρχουν και Αντεπίτροποι, ο αρχαιότερος από τους προέδρους εφετών διοικητικών δικαστηρίων, δ) έναν πρόεδρο εφετών διοικητικών δικαστηρίων, που ορίζεται μαζί με τον αντικαταστάτη του από το Ανώτατο Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης και ε) έναν καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, που ορίζεται μαζί με τον αντικαταστάτη του από τη σχολή αυτή στην επιτροπή προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό.

Σε περίπτωση ισοβάθμιων προεδρεύει ο αρχαιότερος από τα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Χρέη γραμματέα εκτελεί δικαστικός υπάλληλος των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων με βαθμό γραμματέα εφετών Α' ή Β' τάξεως".Αρθρο: 110

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΑΡΕΔΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 6, Ν. 1330/1983

 

Κείμενο Αρθρου

"Ο διαγωνισμός του προηγούμενου άρθρου για την πλήρωση των κενών θέσεων των παρέδρων διοικητικών πρωτοδικείων προκηρύσσεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης με απόφασή του, που δημοσιεύεται σε δυο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και δυο της Θεσσαλονίκης, δύο τουλάχιστο μήνες πριν από την έναρξή του. Στην προκήρυξη ορίζεται και ο αριθμός των κενών θέσεων, στις οποίες υπολογίζονται εκτός από τις κενές οργανικές θέσεις παρέδρων και οι τυχόν κενές θέσεις όλων των βαθμίδων.

2. Πάρεδροι διορίζονται επιτυχόντες και πέραν του αριθμού των κενών θέσεων παρέδρων έως ότου συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των κενών θέσεων σε όλες τις βαθμίδες των διοικητικών δικαστών, μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των θέσεων που προκηρύχτηκαν".Αρθρο: 111

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΑΡΕΔΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Σχόλια
- Η περ. ε της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθ. 6 του Ν. 1042/1980 (ΦΕΚ Α 87), η δε ισχύς της άρχεται από 16.4.1980

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τον διαγωνισμόν γίνεται δεκτός α) ο διατελών ή διατελέσας δικηγόρος, β) ο κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής με βαθμόν άριστα ή λίαν καλώς μετά ενιαυσίαν τουλάχιστον πρακτικήν άσκησιν κατά τας περί ασκουμένων δικηγόρων διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας,

γ) ο Ειρηνοδίκης ή Πταισματοδίκης μετά εν έτος υπηρεσίας, δ) ο επί δύο έτη υπηρετήσας ως βοηθός Εισηγητού κατά τον Α.Ν. 519/1968 και "ε) ο δικαστικός υπάλληλος παντός βαθμού, κλάδου και κατηγορίας ο κεκτημένος πτυχίον νομικού τμήματος της Νομικής Σχολής, μετά διετή υπηρεσίαν από της λήψεως του πτυχίου του, ή δικαστικός υπάλληλος παντός βαθμού, κλάδου και κατηγορίας ο έχων υπερδεκαετή υπηρεσίαν εις την γραμματείαν των δικαστηρίων και πτυχίων Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής".

2. Αι διατάξεις των άρθρων 80 έως και 83 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω. Η κλήρωσις ενεργείται υπό του Α' τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αι δε κατά την παράγραφον 10 εδ. β' του άρθρου 9 γνωμοδοτήσεις γίνονται υπό της Ολομελείας των Φορολογικών Πρωτοδικείων.Αρθρο: 112

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΑΡΕΔΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο διαγωνισμός συνίσταται εις έγγραφον και προφορικήν διαδικασίαν. Τα του ελέγχου των προσόντων των υποψηφίων, τα της βαθμολογίας και εξαγωγής των αποτελεσμάτων, τα της εξεταστέας ύλης και του τρόπου εξετάσεως, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια προς διεξαγωγήν του διαγωνισμού, καθορίζονται διά Β. Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης, καθιερουμένης της φανεράς ψηφοφορίας και της καταχωρίσεως εις τα πρακτικά της ψήφου επί εκάστου των μελών της Επιτροπής.

2. Εις την εξεταστέαν ύλην περιλαμβάνονται απαραιτήτως: α)

Συνταγματικόν και Διοικητικόν Δίκαιον, β) Δημοσία Οικονομία και Φορολογικόν Δίκαιον, γ) Αστικόν και Εμπορικόν Δίκαιον, και δ) Κώδιξ Πολιτικής και Φορολογικής Δικονομίας. Οι υποψήφιοι εξετάζονται εφ' όσον ήθελον δηλώση τούτο εν τη αιτήσει των και α) επί μιας των ξένων γλωσσών, Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής και Ιταλικής, και β) εις στοιχεία Λογιστικής.

3. Η διάταξις του εδαφίου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 78 εφαρμόζεται αναλόγως και εν προκειμένω.

4. Μέχρι της εκδόσεως των κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου Β. Διατάγματος εφαρμόζονται αι διατάξεις του από 10/12 Νοεμβρίου 1958 Β. Δ/τος "περί τρόπου διενεργείας διαγωνισμού διά την πρόσληψιν Παρέδρων πρωτοβαθμίων Φορολογικών Δικαστηρίων" αι αναφερόμεναι εις την οριστικήν εξέτασιν, καθ' α σημεία δεν τροποποιούνται υπό του παρόντος.Αρθρο: 113

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Υπηρεσία Παρέδρων, και διορισμός αυτών ως Πρωτοδικών

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΔΡΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του παρόντος περί δοκιμαστικής υπηρεσίας των παρέδρων των πολιτικών δικαστηρίων, περί περαιτέρω κρίσεως αυτών και περί διορισμού αυτών, ως πρωτοδικών, εφαρμόζονται αναλόγως και διά τους παρέδρους των φορολογικών πρωτοδικείων, αντί όμως των εις τας διατάξεις ταύτας μνημονευομένων Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, Ολομελείας Εφετείου και Προέδρου Πρωτοδικών, νοούνται διά τους παρέδρους των φορολογικών Πρωτοδικείων το Ανώτατον Συμβούλιον Διοικητικής Δικαιοσύνης, η Ολομέλεια του Φορολογικού Εφετείου και ο Πρόεδρος του Φορολογικού Πρωτοδικείου.Αρθρο: 114

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Προαγωγή φορολογικών δικαστών

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ Β'

1. Αι διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς την προαγωγήν των φορολογικών δικαστών.

2. Εις πρόεδρον φορολογικού Πρωτοδικείου προάγεται ο υπηρετών επί οκταετίαν ως Φορολογικός Πρωτοδίκης, συνυπολογιζομένου και του χρόνου υπηρεσίας τούτου ως παρέδρου.

3. Εις Εφέτην Φορολογικού Εφετείου προάγεται ο υπηρετών επί διετίαν ως Πρόεδρος Φορολογικού Πρωτοδικείου.

4. Εις Πρόεδρον Φορογικού Εφετείου προάγεται ο υπηρετών επί τριετίαν ως φορολογικός εφέτης.Αρθρο: 115

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης και ο παρ' αυτώ Αντεπίτροπος

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από την παρ. 2 άρθ. 43, Ν. 184/1975

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 116

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από την παρ. 2 άρθ. 43, Ν. 184/1975

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 117

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από την παρ. 2 άρθ. 43, Ν. 184/1975

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 118

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από την παρ. 2 άρθ. 43, Ν. 184/1975

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 119

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από την παρ. 2 άρθ. 43, Ν. 184/1975

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 120

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από την παρ. 2 άρθ. 43, Ν. 184/1975

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 121

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτασις δικαιοδοσίας της επιθεωρήσεως και σκοπός αυτής

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 122

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 123

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Τίτλος Αρθρου
Συγκρότησις και σύνθεσις επιθεωρήσεως

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 124

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 125

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 126

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 127

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 128

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 129

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 130

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 131

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 132

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 133

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Τίτλος Αρθρου
Επιθεώρησις υπό Εισαγγελέων

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 134

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Τίτλος Αρθρου
Οργανα Επιθεωρήσεως

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 135

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος και σκοπός της επιθεωρήσεως

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 136

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Τίτλος Αρθρου
Εκθέσεις Επιθεωρήσεως

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 137

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 138

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 139

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 140

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 141

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 142

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθ. 21, Ν.Δ. 385/1974

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)Αρθρο: 143

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Πειθαρχικόν Δίκαιον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Γενικοί ορισμοί

Εις τας διατάξεις του παρόντος μέρους διεπούσας την πειθαρχικήν ευθύνην των δικαστικών λειτουργών υπάγονται άπαντες οι εν τω άρθρω 1 του παρόντος αναφερόμενοι, τα μέλη, οι πάρεδροι και οι εισηγηταί του Συνταγματικού Δικαστηρίου ως και τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο παρ' αυτώ Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας.Αρθρο: 144

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι εν τω άρθρω 143 αναφερόμενοι δικαστικοί λειτουργοί διέπονται υπό των διατάξεων του παρόντος και εις ας περιπτώσεις μετέχουν υπό την ως άνω ιδιότητα αυτών ειδικών δικαστηρίων ή δικαστικών συμβουλίων ή οσάκις ανατίθενται αυτοίς έτερα δικαστικά καθήκοντα επί τη βάσει ειδικών διατάξεων.Αρθρο: 145

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πέραν των διατάξεων του παρόντος μέρους, ως προς την πειθαρχικήν ευθύνην των δικαστικών λειτουργών, ισχύουν συμπληρωματικώς αι γενικαί αρχαί του αφορώντος εις τους δημοσίους διοικητικούς υπαλλήλους πειθαρχικού δικαίου.

2. Ο όρος "πράξις" εν τω παρόντι περιλαμβάνει και την παράλειψιν.Αρθρο: 146

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

(ΤΜΗΜΑ Α')

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Πάσα υπαίτιος και καταλογιστή πράξις ή συμπεριφορά εν γένει του δικαστικού λειτουργού, αντικειμένη προς τας εκ των κειμένων διατάξεων υποχρεώσεις, ή ούσα ασυμβίβαστος προς το αξίωμα αυτού, συνιστά πειθαρχικόν αδίκημα τιμωρούμενον κατά τας επομένας διατάξεις.Αρθρο: 147

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Προκειμένου περί τακτικών δικαστών, αι υποχρεώσεις αυτών καθορίζονται υπό των γενικών διατάξεων των αναφερομένων εις την απονομήν της δικαιοσύνης, την εσωτερικήν οργάνωσιν και λειτουργίαν των δικαστηρίων και την κατάστασιν αυτών ως δικαστικών λειτουργών.

2. Προκειμένου περί λειτουργών του εισαγγελικού κλάδου ή επιτρόπων, αι υποχρεώσεις αυτών απορρέουν, πλην των ανωτέρω, και εκ της ιδιαιτέρας υπηρεσιακής καταστάσεως αυτών.

3. Αι ανωτέρω γενικαί διατάξεις, ή προκειμένου περί εισαγγελέων και επιτρόπων και αι διδόμεναι αυτοίς οδηγίαι ή διαταγαί, δημιουργούν υποχρεώσεις εξ ων δύναται να προκύψη πειθαρχική ευθύνη, εν ω μέτρω αύται δεν θίγουν την εκ της ιδιότητός των ως δικαστικών λειτουργών απορρέουσαν προσωπικήν και λειτουργικήν ανεξαρτησίαν αυτών.Αρθρο: 148

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Πειθαρχικά αδικήματα των δικαστικών λειτουργών αποτελούν ιδία: α) Η παράβασις των υπό του νόμου επιβαλλομένων αυτοίς καθηκόντων ή απαγγελομένων απαγορεύσεων των συνδεομένων προς την κατάστασιν αυτών ως δικαστικών λειτουργών.

β) Η παράβασις των υπό του Συντάγματος και των νόμων επιβαλλομένων κανόνω περί απονομής της δικαιοσύνης και ασκήσεως πάντων των συναφών προς την λειτουργίαν ταύτην υπηρεσιακών καθηκόντων.

γ) Η παράβασις των σχετικών προς την οργάνωσιν και εσωτερικήν λειτουργίαν των δικαστηρίων και των εν ταύτης δημιουργουμένων υπηρεσιακών σχέσεων και υποχρεώσεων κανόνων.

δ) Η εντός ή εκτός της υπηρεσίας μη αξιοπρεπής ή ασυμβίβαστος προς την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού ενέργεια ή συμπεριφορά, ήτις έχει δυσμενή αντίκτυπον επί του κύρους αυτού ή θίγει το γόητρον της Δικαιοσύνης.

ε) Πάσα εν γένει πράξεις χαρακτηριζόμενη ειδικώς ως πειθαρχικόν αδίκημα κατά τας διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας.Αρθρο: 149

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Μεταξύ των ως αδικημάτων των δικαστικών λειτουργών, καταλέγονται ιδίως:

α) Η έλλειψις πίστεως και αφοσιώσεως προς την Πατρίδα και τα εθνικά ιδεώδη, η επιδίωξις της ανατροπής ή υπονομεύσεως του υφισταμένου πολιτειακού ή κοινωνικού καθεστώτος, ως και η καθ' οινδήποτε τρόπον εκδήλωσις υπέρ αρχών και προγραμμάτων κομμάτων ή οργανώσεων διαλυθεισών διά δικαστικής αποφάσεως.

β) Η ενέργεια η αποσκοπούσα εις την ανατροπήν του υφισταμένου πολιτειακού ή κοινωνικού καθεστώτος.

γ) Πάσα πολιτικού χαρακτήρος ενέργεια αποτελούσα δημοσίαν εκδήλωσιν πολιτικών φρονημάτων υπέρ ή κατά ωρισμένου πολιτικού κόμματος ή πολιτικής μερίδος.

δ) Η συμμετοχή εις απεργίαν οιασδήποτε μορφής, ως και πάσα ενέργεια τείνουσα εις πρόκλησιν ή προπαρασκευήν ταύτης.

ε) Η υπό του δικαστικού λειτουργού μη είσπραξις του ούτινος δικαιούται μισθού ή άλλων αποδοχών ή εξόδων.

στ) Η αποδεδειγμένως αδικαιολόγητος υποβολή αιτήσεων προς χορήγησιν αναρρωτικής αδείας.

ζ) Η παράβασις καθήκοντος κατά τον ποινικόν ή άλλους ειδικούς νόμους. η) Η ραθυμία, κουφότης, αυθαιρεσία ή μεροληψία περί την απονομήν της δικαιοσύνης και την άσκησιν των συναφών προς ταύτην καθηκόντων. θ) Η παρέμβασις υπέρ ή κατά διαδίκου εν εκκρεμεί υποθέσεις, ή πάσα ενέργεια συνιστώσα προσπάθειαν επηρεασμού δικαστικού λειτουργού εν τη ασκήσει των καθηκόντων του.

ι) Η παραβίασις της επιβαλλομένης εχεμυθείας επί απορρήτου διασκέψεως ή ψηφοφορίας ή άλλων γεγονότων εν μη δημοσία διαδικασία, οπωσδήποτε περιελθόντων εις γνώσιν του.

ια) Η αδικαιολόγητος βραδύτης περί την έκδοσιν και δημοσίευσιν των δικαστικών αποφάσεων ως και η μη έγκαιρος απάντησις εις αναφοράς πολιτών ή προσήκουσα επί τούτων ενέργεια, εφ' όσον συντρέχει τοιαύτη περίπτωσις.

ιβ) Η αποδοχή πάσης παροχής ή οιασδήποτε φύσεως ωφελείας, έστω και μη συνιστώσα δωροληψίαν, δυναμένη ουχ' ήττον να δημιουργήση ευλόγως την εντύπωσιν ότι αποτελεί αντάλλαγμα έναντι ενεργείας ή παραλείψεως κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων του δικαστικού λειτουργού.

ιγ) Πάσα ραθυμία εν τη ασκήσει επιθεωρήσεως ή παράλειψις ασκήσεως του προσήκοντος ελέγχου επί υφισταμένων, ως και η αποσιώπησις ή αλλοίωσις στοιχείων δυναμένων να προκαλέσουν ή να ματαιώσουν πειθαρχικήν δίωξιν ή να επιδράσουν επί της βαθμολογικής εξελίξεως ευμενούς ή δυσμενούς του κρινομένου.

ιδ) Πάσα εκτός της νομίμου οδού αναφορά ή διάδοσις γεγονότων εις βάρος συναδέλφων, ως και πάσα εκτός του πλαισίου ασκήσεως επιθεωρήσεως ή υπηρεσιακού ελέγχου δυσμενής κριτική ή σχολιασμός υπηρεσιακών ενεργειών συναδέλφων προς μείωσιν του κύρους τούτων.

ιε) Η χρησιμοποίησις πλαγίων μέσων προς απόκτησιν ευνοίας ή προς πρόκληση ή ματαίωσιν υπηρεσιακής ενεργείας υπό εαυτού ή τρίτου. ιζ) Η ανάρμοστος συμπεριφορά έναντι άλλων δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων, διαδίκων, κατηγορουμένων και μαρτύρων ή οιαδήποτε άλλη ενέργεια αποσκοπούσα εις παρακώλυσιν ασκήσεως δικαιώματος τούτων. Η εν υπηρεσία τοιαύτη συμπεριφορά δικαστικών λειτουργών αποτελεί

επιβαρυντικήν περίπτωσιν.

ιη) Η επί χρήμασι χαρτοπαιξία και ιδία εν δημοσίω κέντρω.

ιθ) Η χρησιμοποίησις της ιδιότητος του δικαστικού λειτουργού προς εξυπηρέτησιν ιδιωτικών συμφερόντων αυτού ή προσκειμένων αυτώ προσώπων. κ) Η χρησιμοποίησις πληροφοριών ας ο δικαστικός λειτουργός κατέχει ως εκ της υπηρεσίας του προς δημιουργίαν οφέλους πάσης φύσεως εις αυτόν ή εις προσκείμενα αυτώ πρόσωπα.

κα) Η σύναψις ιδιαιτέρως στενών κοινωνικών σχέσεων μετά προσώπων των οποίων ουσιώδη συμφέροντα εξαρτώνται εκ του τρόπου ασκήσεως της ανατιθεμένης εις τον δικαστικόν λειτουργόν υπηρεσίας, η δυναμένη να προκαλέση εις την κοινήν συνείδησιν μείωσιν του κύρους αυτού. κβ) Η προφορικώς ή εγγράφως άσκησις κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής, η προδίδουσα καταδήλως έλλειψιν σεβασμού προς την αυτήν ή πρόθεσιν δυσφημήσεως.

κγ) Η αποσιώπησις συμμετοχής εις έργα επ' αμοιβή ξένα προς την υπηρεσίαν και εις ας έτι περιπτώσεις επιτρέπεται η συμμετοχή αύτη. κδ) Η άμεσος ή διά τρίτου προσώπου συμμετοχή εις δημοπρασίαν της επί της οποίας επιτροπής μετέχει ο δικαστικός λειτουργός ή Αρχή εις την οποίαν ανήκει ούτος εφ' όσον συντρέχει περίπτωσις.

κε) Η αναληθής δήλωσις της περιουσιακής καταστάσεως ή η απόκρυψις μεταβολών της περιουσιακής καταστάσεως.

κστ) Η άρνησις ή παρέλκυσις εκτελέσεως υπηρεσίας.

κζ) Η απόκρυψις στοιχείων περί της ηλικίας ή η χρήσις στοιχείων ευρισκομένων εις αντίθεσιν προς αυταπόδεικτα γεγονότα, την λογικήν ή την κοινήν πείραν.

κη) Πάσα εκ δόλου ή βαρείας αμελείας πράξις ή παράλειψις, καίπερ τύποις νόμιμος δυναμένη οπωσδήποτε να βλάψη ή να θέση εν κινδύνω τα συμφέροντα της Πολιτείας.

κθ) Η παράβασις καθήκοντος κατά τον Ποινικόν Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους.

κι) Η παράνομος κατοχή δευτέρας θέσεως.

λ) Η καθ' υπέρβασιν των υπό της νομοθεσίας τιθεμένων ορίων είσπραξις υπό του δικαστικού λειτουργού προσθέτων απολαβών.

λα) Η μη ευσυνείδητος και αντικειμενική έκθεσις προϊσταμένου περί των υπ' αυτόν υπαλλήλων, ως και η μη έγκαιρος κατάρτισις των εκθέσεων υπηρεσιακής δράσεως και επιδόσεως αυτών.

λβ) Η υπό του προϊσταμένου της αρμοδίας υπηρεσίας παράλειψις ενημερώσεως των αρμοδίων υγειονομικών επιτροπών επί υπηρεσιακών ή εξωυπηρεσιακών περιστατικών ασκούντων επίδρασιν επί αιτήσεων δικαστικών λειτουργών διά την χορήγησιν αναρρωτικών αδειών.

λγ) Η αδικαιολόγητος παράλειψις παρουσιάσεως προς ιατρικήν εξέτασιν.Αρθρο: 150

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Δεν δύναται να αποτελέση πειθαρχικόν αδίκημα πράξις ενεργηθείσα εν καταστάσει αμύνης ή ανάγκης, εφ' όσον, εν τη τελευταία περιπτώσει, δεν υφίσταται διά τον δικαστικόν λειτουργόν υποχρέωσις όπως εκτεθή εις τον απειλούμενον κίνδυνον.Αρθρο: 151

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ Β'

Πειθαρχικαί ποιναί

Πειθαρχικαί ποιναί δυνάμεναι να επιβληθούν εις δικαστικόν λειτουργόν είναι:

α) Εγγραφος επίπληξις.

β) Πρόστιμον από πεντακοσίων (500) δραχμών μέχρι των αποδοχών τριών μηνών. Ως αποδοχαί νοούνται ο βασικός μισθός μετά των παγίων προσαυξήσεων.

γ) Προσωρινή παύσις από δέκα πέντε ημερών μέχρι τριών μηνών. δ) Οριστική παύσις.Αρθρο: 152

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσεως επιβάλλεται εις ιδιαιτέρως βαρείας περιπτώσεις πειθαρχικών αδικημάτων, περί ων ιδία εν άρθρω 149, άτινα ως εκ των συνθηκών υφ' ας διαπράττονται και του διαπιστουμένου βαθμού υπαιτιότητος του διωκομένου μαρτυρούν παρ' αυτώ έλλειψιν συνειδήσεως των βασικών αυτού υποχρεώσεων ως δικαστικού λειτουργού ή εκθέσουν το γόητρον της Δικαιοσύνης.Αρθρο: 153

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ουδείς διώκεται εκ δευτέρου διά το αυτό πειθαρχικόν αδίκημα, τυχόν δε ασκηθείσα επί τω αυτώ νέα πειθαρχική αγωγή κηρύσσεται απαράδεκτος. Εφ' όσον δεν εξεδόθη εισέτι απόφασις επί προηγουμένης πειθαρχικής αγωγής τα διά της επομένης διαβιβαζόμενα στοιχεία ή πληροφορίαι συμπληρούν τον φάκελλον της υποθέσεως.

2. Διά το αυτόν πειθαρχικόν αδίκημα μία και μόνη πειθαρχική ποινή είναι δυνατόν να επιβληθή.Αρθρο: 154

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Πλείονες πράξεις συνιστώσαι εξακολούθησιν ενός και του αυτού αδικήματος, θεωρούνται ως ενιαίον σύνολον, η βαρύτης του οποίου λαμβάνεται υπ' όψιν διά τον καθορισμόν και την επιμέτρησιν της ποινής.Αρθρο: 155

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Διαπιστωθέντος και καταλογισθέντος πειθαρχικού αδικήματος, η επιβλητέα ποινή και επιμέτρησις αυτής εντός των υπό του νόμου διαγραφομένων ορίων προσδιορίζονται:

α) Εκ της βαρύτητος του αδικήματος και δη του αντικτύπου, ον τούτο είχεν επί της ευρύθμου και αψόγου ασκήσεως της δικαιοδοτικής λειτουργίας και του γοήτρου της Δικαιοσύνης.

β) Εκ του βαθμού και της πείρας του δικαστικού λειτουργού.

γ) Εκ των περιστάσεων υφ' ας ετελέσθη το αδίκημα και των εν γένει κρατουσών συνθηκών.

δ) Εκ της εντάσεως του δόλου ή βαθμού της αμελείας του διωκομένου.

2. Προκειμένου περί ελαφρού, κατά την κρίσιν του πειθαρχικού δικαστού, αδικήματος οφειλομένου εις αμέλειαν του διωκομένου, ο πειθαρχικός δικαστής, δύναται εκτιμών και τας συνθήκας τελέσεως του αδικήματος να αφήση τούτο ατιμώρητον.Αρθρο: 156

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επί συρροής πλειόνων συνεκδικαζομένων πειθαρχικών αδικημάτων, μετά τον διά της πειθαρχικής αποφάσεως προσδιορισμόν της εις έκαστον των συρρεόντων αδικημάτων προσηκούσης ποινής, επιβάλλεται μία συνολική ποινή, αποτελουμένη εκ της βαρυτέρας των προσδιορισθεισών,

επαυξανομένης κατά την κρίσιν του πειθαρχικού δικαστού μέχρι του ανωτάτου ορίου αυτής, εφ' όσον συντρέχει περίπτωσις.

2. Πλείονες ποιναί συναφών πειθαρχικών αδικημάτων, κεχωρισμένως εκδικασθέντων, συγχωνεύονται κατά την εκδίκασιν του τελευταίου εις μίαν ποινήν. Ως τοιαύτη λαμβάνεται η εκ των επί μέρους ποινών βαρυτέρα επαυξανομένη αναλόγως κατά τα εν τη παραγράφω 1 οριζόμενα. Η τυχόν απότισις ποινής τινός εκ των επί μέρους αφαιρείται από της συνολικής τοιαύτης.Αρθρο: 157

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εφ' όσον εις δικαστικόν λειτουργόν επεβλήθη ποινή προστίμου ή προσωρινής παύσεως, η υπ' αυτού προ της παραγραφής της ποινής ταύτης διάπραξης ετέρου πειθαρχικού αδικήματος συνιστά υποτροπήν.

2. Εις περίπτωσιν υποτροπής ο πειθαρχικός δικαστής δύναται είτε να επαυξήση την επιβαλλομένην νέαν πειθαρχικήν ποινήν μέχρι του ανωτάτου ορίου αυτής, εφ' όσον συντρέχει περίπτωσις, είτε, εφ' όσον εκτιμήση ως ιδιαιτέρως επιβαρυντικήν την καθ' υποτροπήν διάπραξιν του νεωτέρου αδικήματος να κρίνη ως επιβλητέαν βαρυτέραν πειθαρχικήν ποινήν, μέχρι και της οριστικής παύσεως κατά τα εν άρθρω 154 οριζόμενα.Αρθρο: 158

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΕΝΑΡΞΙΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η επί του δικαστικού λειτουργού πειθαρχική εξουσία γεννάται από της τελειώσεως του διορισμού, εκλείπει δε διά της καθ' οιονδήποτε τρόπον αποχωρήσεως αυτού εκ της υπηρεσίας ή του τυχόν προ ταύτης

επισυμβαινομένου θανάτου.Αρθρο: 159

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πράξεις τελεσθείσαι κατά την διάρκειαν προγενετέρας δημοσίας υπαηρεσίας του δικαστικού λειτουργού τιμωρούνται πειθαρχικώς, εφ' όσον δεν παρήλθεν ο διά ταύτας οριζόμενος χρόνος παραγραφής. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο τυχόν εκτός υπηρεσίας χρόνος, εφ' όσον ούτος δεν υπερβαίνει την πενταετίαν, δεν υπολογίζεται διά την συμπλήρωσιν της παραγραφής.

2. Η παρά του δικαστικού λειτουργού κατά την διάρκειαν της

διαγνωστικής αυτού δοκιμασίας και μέχρι του διορισμού του τέλεσις μη νομίμου πράξεως σχέσιν εχούσης προς την συμμετοχήν του εις τον διαγωνισμόν ή προς τας προϋποθέσεις διορισμού του συνιστά πειθαρχικόν αδίκημα τιμωρούμενον κατά τας διατάξεις του παρόντος. Ο χρόνος της παραγραφής άρχεται από του διορισμού.Αρθρο: 160

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η προαγωγή του δικαστικού λειτουργού δεν αίρει το πειθαρχικώς κολάσιμον αδικήματος, εις ο ούτος υπέπεσε προ της προαγωγής.

2. Η αμνηστία, η χάρις η αποκατάστασις ως και η καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον άρσις του ποινικώς κολασίμου της πράξεως ή μεταβολή των συνεπειών της ποινικής καταδίκης δεν αίρουν το πειθαρχικώς κολάσιμον της πράξεως.Αρθρο: 161

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα πειθαρχικά αδικήματα των δικαστικών λειτουργών παραγράφονται μετά πενταετίαν από της τελέσεώς των.

2. Η παραγραφή διακόπτεται διά της εγέρσεως της πειθαρχικής αγωγής, ο χρόνος όμως της διακοπής ταύτης δεν δύναται να υπερβή τα δύο έτη μέχρι εκδόσεως οριστικής επί της πειθαρχικής διώξεως αποφάσεως.

3. Η παραγραφή πειθαρχικού αδικήματος διακόπτεται διά της τελέσεως έτερου πειθαρχικού αδικήματος αποσκοπούντος εις ην απόκρυψιν του πρώτου ή την ματαίωσιν της εγέρσεως της ένεκα εκείνου πειθαρχικής αγωγής.

4. Πειθαρχικόν αδίκημα αποτελούν συγχρόνως και ποινικόν δεν παραγράφεται προ της παρελεύσεως του προς παραγραφήν του τελευταίου οριζομένου χρόνου.Αρθρο: 162

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο καθ' οιονδήποτε τρίτον αποχωρήσας της υπηρεσίας δικαστικός λειτουργός δεν διώκεται πειθαρχικώς. Η τυχόν όμως προ της αποχωρήσεως αρξαμένης διά της εγέρσεως της πειθαρχικής αγωγής πειθαρχική δίκη συνεχίζεται, εξαιρουμένης της περιπτώσεως του θανάτου, μέχρι της εκδόσεως οριστικής αποφάσεως.

2. Η τυχόν κατά την ως άνω διαδικασίαν εκδιδομένη καταδικαστική απόφασις παραμένει ανεκτέλεστος, επιδίδεται δε πάντως εαυτόν τιμωρηθέντα και τίθεται εν τω ατομικώ αυτού φακέλλω.

3. Η αποδοχή της μετά την έγερσιν πειθαρχικής αγωγής υποβληθείσης υπό του διωκομένου δικαστικού λειτουργού παραιτήσεως δεν είναι υποχρεωτική διά τον υπουργόν.Αρθρο: 163

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η μετά την διάπραξιν πειθαρχικού αδικήματος μεταβολή του νομοθετικού καθεστώτος του διέποντος την συνιστώσαν τούτο πράξιν, ως εκ της οποίας αύτη δεν αποτελεί πλεόν παράβασιν υποχρεώσεως ή ασυμβίβαστον προς την ιδιότητα συνδικαστικού λειτουργού διαγωγήν, επιφέρει εξάλειψιν της πειθαρχικής ευθύνης διά το εν λόγω αδίκημα.

2. Εφ' όσον ο νεώτερο νόμος επιβάλλει ηπιωτέραν υποχρέωσιν η πειθαρχική ευθύνη του διωκομένου κρίνεται μέχρι της τελεσιδικίας της πειθαρχικής αποφάσεως επί τη βάσει του νεωτέρου τούτου νόμου.Αρθρο: 164

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΙ

1. Η πειθαρχική δικαιοδοσία επί των δικαστικών λειτουργών προς κρίσιν των υπ' αυτών τελουμένων πειθαρχικών αδικημάτων και επιβολήν των υπό του παρόντος προβλεπομένων ποινών, ασκείται υπό δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων.

2. Τα ασκούντα πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν δικαστήρια είναι:

α. Το κατά το άρθρον 104 παρ. 1 του Συντάγματος Ανώτατον Μικτόν Πειθαρχικόν Συμβούλιον, συγκροτούμενον εις δικαστήριον.

β) Η Ολομέλεια του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

γ) Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

δ) Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

ε) Τα Πενταμελή Εφετεία.

3. Τα ασκούντα πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν συμβούλια είναι:

α) Το κατά το άρθρον 104 παρ. 1 του Συντάγματος Ανώτατον Μικτόν Πειθαρχικόν Συμβούλιον.

β) Η Ολομέλεια του Συνταγματικού Δικαστηρίου εν συμβουλίω.

γ) Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας εν συμβουλίω. δ) Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εν συμβουλίω.

ε) Το Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας εν συμβουλίω.

στ) Το Ποινικόν Τμήμα του Αρείου Πάγου εν συμβουλίω.

ζ) Τα Πειθαρχικά Συμβούλια Εφετών.Αρθρο: 165

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το κατά το άρθρον 104 παρ. 1 του Συντάγματος Ανώτατον Μικτόν Πειθαρχικόν Συμβούλιον, συγκροτούμενον εις δικαστήριον, είναι αρμόδιον δια την επιβολήν της ποινής της οριστικής παύσεως, τηρούν τας διατάξεις των άρθρων 116 και 117 του Συντάγματος, εις τα μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου μετά των παρ' αυτώ Εισαγγελέως και Αντεισαγγελέων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά του παρ' αυτώ Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, ως και εις τον Γενικόν Επίτροπον της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης.

2. Η Ολομέλεια του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι αρμοδία δια την επιβολήν της ποινής της οριστικής παύσεως εις τους παρ' αυτώ παρέδρους και εισηγητάς.

3. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι αρμοδία δια την επιβολήν της ποινής της οριστικής παύσεως εις τους παρ' αυτώ παρέδρους και εισηγητάς, τον παρά τω Γενικώ Επιτρόπω της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης Αντεπίτροπον ως και εις πάντα τα μέλη των φορολογικών δικαστηρίων.

4. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είναι αρμοδία δια την επιβολήν της ποινής της οριστικής παύσεως εις πάντας τους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης πλην των ειρηνοδικών Πταισματοδικών.

5. Τα πενταμελή εφετεία είναι αρμόδια δια την επιβολήν της ποινής της οριστικής παύσεως εις τους ειρηνοδίκας και πταισματοδίκας.

6. Τα ανωτέρω δικαστήρια επιλαμβάνονται της κρίσεως βαρέων πειθαρχικών αδικημάτων και μόνον κατόπιν παραπομπής τούτων υπό των πειθαρχικών συμβουλίων. Εφ' όσον το δικαστήριον κρίνη μεν τελικώς τον δικαστικόν λειτουργόν υπαίτιον του πειθαρχικού αδικήματος, πλην όμως τιμωρητέον δια ποινής κατωτέρας της οριστικής παύσεως, επιβάλλει την προσήκουσαν πειθαρχικήν ποινήν.Αρθρο: 166

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το κατά το άρθρον 104 παρ. 1 του Συντάγματος Ανώτατον Μικτόν Πειθαρχικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον προς κρίσιν εις το πρώτον και τελευταίον βαθμόν των πειθαρχικών αδικημάτων και επιβολήν πασών των πειθαρχικών ποινών, πλην της οριστικής παύσεως, εις τα μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου μετά των παρ' αυτώ Εισαγγελέως και Αντιεισαγγελέων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά του παρ' αυτώ Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, ως και εις τον Γενικόν Επίτροπον της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης.

2. Η Ολομέλεια του Συνταγματικού Δικαστηρίου εν συμβουλίω είναι αρμοδία εις πρώτον και τελευταίον βαθμόν προς κρίσιν των πειθαρχικών αδικημάτων και επιβολήν πασών των πειθαρχικών ποινών, πλην της οριστικής παύσεως, εις τους παρά τω Συνταγματικώ Δικαστηρίω παρέδρους και εισηγητάς.

3. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας εν συμβουλίω είναι αρμοδία προς κρίσιν εφέσεων κατά πειθαρχικών εις πρώτον βαθμόν αποφάσεων του Γ' Τμήματος αυτού.

4. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εν συμβουλίω είναι αρμοδία προς κρίσιν εφέσεων κατά πειθαρχικών εις πρώτον βαθμόν αποφάσεων του Ποινικού Τμήματος αυτού.

5. Το Γ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας εν συμβουλίω είναι αρμόδιον εις πρώτον βαθμόν προς κρίσιν των πειθαρχικών αδικημάτων και επιβολήν πασών των πειθαρχικών ποινών, πλην της οριστικής παύσεως: α) Εις τους παρά τω Συμβουλίω της Επικρατείας Παρέδρους και Εισηγητάς, β) Εις τον Αντιεπίτροπον της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης και εις πάντα τα μέλη των φορολογικών δικαστηρίων.

6. Το ποινικόν Τμήμα του Αρείου Πάγου εν συμβουλίω είναι αρμόδιον: α) Εις πρώτον βαθμόν, προς κρίσιν των πειθαρχικών αδικημάτων και επιβολήν πασών των πειθαρχικών ποινών, πλην της οριστικής παύσεως, εις πάντας τους δικαστικούς λειτουργούς της Τακτικής Δικαιοσύνης από του βαθμού του εμμίσθου Παρέδρου παρά Πρωτοδίκαις ή παρ' Εισαγγελίαις μέχρι και του Προέδρου και Εισαγγελέως Εφετών, β) Εις δεύτερον βαθμόν, προς κρίσιν εφέσεων κατ'αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων Εφετών.

7. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια Εφετών είναι αρμόδια εις πρώτον βαθμόν προς κρίσιν των πειθαρχικών αδικημάτων και επιβολήν πασών των πειθαρχικών ποινών, πλην της οριστικής παύσεως, εις τους ειρηνοδίκας και πταισματοδίκας. Συγκρούσεις αρμοδιότητος μεταξύ πλειόνων Πειθαρχικών Συμβουλίων Εφετών αίρονται υπό του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου τη αιτήσει του διωκομένου ή του ασκούντος την πειθαρχικήν δίωξιν.Αρθρο: 167

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα εν άρθρω 104 παρ. 2 υπό στοιχεία β' έως και ε' του παρόντος δικαστήρια συντίθεται προς άσκησιν της κατά το παρόν δικαιοδοσίας αυτών, ως οι οργανικοί περί τούτων νόμοι ορίζουν.Αρθρο: 168

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το κατά το άρθρον 104 παρ. 1 του Συντάγματος Ανώτατον Μικτόν Πειθαρχικόν Συμβούλιον συγκροτείται υπό του Προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου ή του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τα κατωτέρω ειδικώτερον οριζόμενα, ως προέδρου αυτού και εξ οκτώ μελών λαμβανομένων ανά δύο εκ των μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Προς εκδίκασιν εκάστης πειθαρχικής υποθέσεως, η σύνθεσις του Συμβουλίου είναι επταμελής, μη παρισταμένων εκ των μελών αυτού των ανηκόντων εις το σώμα επί της ενεργείας μελών του οποίου καλείται το Συμβούλιον να αποφανθή. Εις ην περίπτωσιν το Συμβούλιον κρίνει επί πειθαρχικού αδικήματος μέλους του Συνταγματικού Δικαστηρίου, τελεί υπό την Προεδρίαν του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τα εκ των μελών ανήκοντα εις το Συμβούλιον της Επικρατείας δεν μετέχουν εις την σύνθεσιν του Ανωτάτου Μικτού Πειθαρχικού Συμβουλίου και οσάκις κρίνεται πειθαρχικόν αδίκημα του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας επί της φορολογικής δικαιοσύνης. Ωσαύτως δεν μετέχουν αυτού τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου οσάκις κρίνεται πειθαρχικόν αδίκημα του παρ' αυτώ Κυβερνητικού Επιτρόπου.

3. Προς συγκρότησιν του Ανωτάτου Μικτού Πειθαρχικού Συμβουλίου ο Υπουργός Δικαιοσύνης αποστέλλει το πρώτον δεκαπενθήμερον του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους προς τον Πρόεδρον του Συνταγματικού Δικαστηρίου καταλόγους των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξαιρέσει των

καταλαμβανομένων υπό του ορίου ηλικίας μέχρι λήξεως του τρέχοντος έτους.

4. Επί τη βάσει των καταλόγων των ως άνω τακτικών δικαστών ως και του καταλόγου των μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου ενεργείται εν δημοσία συνεδριάσει του τελευταίου τούτου Δικαστηρίου, κατά το δεύτερον δεκαπενθήμερον του Δεκεμβρίου κλήρωσις ανά δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών εξ εκάστου των ειρημένων σωμάτων.

5. Τα ονόματα των ούτω κληρωθέντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών δημοσιεύονται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως επιμελεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ταύτα συγκροτούν το Συμβούλιον κατά το επιόν ημερολογιακόν έτος.Αρθρο: 169

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Ανώτατον Μικτόν Πειθαρχικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εις το κατάστημα του Συνταγματικού Δικαστηρίου εν ολομελεία.

2. Εν ελλείψει ή απουσία ή κωλύματι του ως άνω οριζομένου προέδρου του Συμβουλίου, καλείται προς αναπλήρωσιν αυτού υπό την ιδιότητα ταύτην, ο κατά νόμον αναπληρωτής του ως Προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου ή ως Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας κατά περίπτωσιν.

Εφ' όσον ο τελευταίος αποτελεί ήδη κληρωθέν τακτικόν μέλος του Συμβουλίου, προεδρεύει μεν ως αναπληρωτής του Προέδρου αυτού, εις αναπλήρωσιν δε του ιδίου ως τακτικού μέλους, καλείται αναπληρωματικόν μέλος εκ του αυτού σώματος, κατά την τάξιν της κληρώσεως.

3. Εις περίπτωσιν ελλείψεως ή απουσίας ή κωλύματος ενός των τακτικών μελών των συμμετεχόντων εις την σύνθεσιν του Ανωτάτου Μικτού Πειθαρχικού Συμβουλίου, προσέρχεται εις αναπλήρωσιν αναπληρωματικόν μέλος εκ του αυτού σώματος κατά την τάξιν της κληρώσεως. Εάν κατά την διάρκειαν του έτους ελλείψουν, λόγω αποχωρήσεως εκ της υπηρεσίας ή θανάτου, δύο μέλη του αυτού σώματος, ενεργείται συμπληρωματική κλήρωσις εκ των μελών του σώματος τούτου τη προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης, κατ' ανάλογην εφαρμογήν των διατάξεων του προηγουμένου άρθρου. Τα ούτω κληρούμενα μέλη ασκούν την θητείαν αυτών δια τον μέχρι της λήξεως του ημερολογιακού έτους χρόνον.

4. Η θητεία των μελών του Ανωτάτου Μικτού Πειθαρχικού Συμβουλίου λογίζεται μη λήξασα και μετά την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους, εφ' όσον εκκρεμεί παρ' αυτώ υπόθεσις μετά συνεδρίασιν προς έκδοσιν της αποφάσεως, ή τούτο ανέβαλε την συζήτησιν εις νέαν δικάσιμον προς συμπλήρωσιν των αποδείξεων. Η τοιαύτη παράτασις της θητείας των μελών του Συμβουλίου δεν κωλύει την ανάδειξιν των νέων μελών αυτού δια το επερχόμενον έτος, ισχύει δε μόνον δια την κατά τα ως άνω εκκρεμούσαν υπόθεσιν και μέχρι της δημοσιεύσεως της οριστικής αποφάσεως. Αύτη δεν δύναται να βραδύνη πέραν του διμήνου από της λήξεως του παρελθόντος ημερολογιακού έτους.

5. Καθήκοντα Γραμματέως του Συμβουλίου ασκεί ο Γραμματεύς του Συνταγματικού Δικαστηρίου, εν ελλείψει δε, ή απουσία ή κωλύματι τούτου, ο Γραμματεύς του Συμβουλίου της Επικρατείας.Αρθρο: 170

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Σύνθεσις λοιπών Πειθαρχικών Συμβουλίων

1. Τα εν άρθρω 164 παρ. 3 υπό στοιχεία β' έως θ' Πειθαρχικά Συμβούλια συντίθενται προς άσκησιν της κατά τον παρόντα νόμον δικαιοδοσίας αυτών ως οι οργανικοί νόμοι περί συγκροτήσεως εκάστου δικαστηρίου εν συμβουλίω ορίζουν.

2. Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον των Εφετών απαρτίζεται εκ του

προϊσταμένου του Εφετείου, αναπληρουμένου εν περιπτώσει ελλείψεως ή απουσίας ή κωλύματος υπό του κατά νόμον αναπληρωτού του, και εκ τεσσάρων εφετών, καλουμένων κατά σειράν αρχαιότητος.

3. Καθήκοντα γραμματέως εκάστου των ανωτέρω συμβουλίων ασκεί ο γραμματεύς του οικείου δικαστηρίου ή του τμήματος αυτού, αναπληρούμενος εν περιπτώσει ελλείψεως ή απουσίας ή κωλύματος υπό του κατά νόμον αναπληρωτού του.Αρθρο: 171

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δεν δύναται να μετάσχουν πειθαρχικού συμβουλίου ή δικαστηρίου προς εκδίκασιν ωρισμένης πειθαρχικής υποθέσεως:

α) Οι καθ' ων εστρέφετο το πειθαρχικόν αδίκημα

β) Οι κατ' ευθείαν γραμμήν εξ αίματος συγγενείς του διωκομένου ή του καθ' ού στρέφεται το πειθαρχικόν αδίκημα ή εκ πλαγίου μέχρι και του τετάρτου βαθμού και ο σύζυγος ή εξ αγχιστείας συγγενής μέχρι και του δεύτερου βαθμού.

γ) Ο ενεργήσας επί της αυτής πειθαρχικής υποθέσεως ανάκρισιν. δ) Οι εν τη αυτή υποθέσει εξετασθέντες ως μάρτυρες.

ε) Οι εις την ποινικήν δίκην δια την αυτήν πράξιν συμμετασχόντες δικασταί.

στ) Οι συνδεόμενοι δι' ιδιαιτέρας φιλίας ή ευρισκόμενοι εις οξείαν αντίθεσιν προς τον εγκαλούμενον ή έχοντες ιδιαιτέραν σχέσιν προς την κρινομένην υπόθεσιν, ως εκ της οποίας δύναται να δημιουργηθή αμφιβολία περί το αμερόληπτον αυτών.

2. Οι συμμετασχόντες του εις πρώτον βαθμόν κρίναντος συμβουλίου κωλύονται της συμμετοχής εις την κατ' έφεσιν δίκην ή εις την δίκην ενώπιον του πειθαρχικού δικαστηρίου.

3. Δεν είναι επιτρεπτή η εξαίρεσις τόσων μελών ώστε να μη καθίσταται δυνατή η σύνθεσις του συμβουλίου εκ των υπολοίπων.Αρθρο: 172

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΤΜΗΜΑ Α'

ΑΡΧΑΙ ΔΙΕΠΟΥΣΑΙ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΝ ΔΙΚΗΝ

1. Η πειθαρχική δίκη είναι είναι αυτοτελής και ανεξάρτητος πάσης άλλης.

2. Η πειθαρχική δίκη δεν επηρεάζεται εκ της τυχόν κατά την διάρκειαν αυτής προαγωγής ή άλλης αλλαγής της υπηρεσιακής καταστάσεως του διωκομένου, εκτός αν αύτη επιφέρη μεταβολήν της πειθαρχικής δωσιδικίας αυτού.

Εν τη περιπτώσει ταύτη η δίωξις, υπό την επιφύλαξιν των εν άρθρω 186 οριζομένων, επαναλαμβάνεται ενώπιον του ήδη αρμοδίου πειθαρχικού συμβουλίου.Αρθρο: 173

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΔΙΩΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχικήν. Ο πειθαρχικός δικαστής δύναται ουχ ήττον, εν όψει των συνθηκών της κρινομένης υποθέσεως, να διατάξη την αναστολήν μέχρι πέρατος της ποινικής δίκης.

2. Αι εν αμετακλήτω αποφάσει ποινικού δικαστηρίου ή βουλεύματι διαπιστώσεως περί της υπάρξεως ή ανυπαρξίας πραγματικών γεγονότων ή πραγματικαί κρίσεις λαμβάνονται υπ' όψιν εν τη πειθαρχική δίκη ως εν τη ποινική.

3. Εκδιδομένης αμετακλήτου αθωωτικής ποινικής αποφάσεως δια πράξιν τιμωρηθείσαν πειθαρχικώς δια ποινής προστίμου ή προσωρινής ή οριστικής παύσεως επαναλαμβάνεται η πειθαρχική δίκη ενώπιον του επιβαλόντος την πειθαρχικήν κύρωσιν συμβουλίου ή δικαστηρίου.

4. Ομοίως επαναλαμβάνεται η πειθαρχική δίκη εφ' όσον μετά την αθωωτικήν πειθαρχικήν απόφασιν εξεδόθη τελεσίδικος καταδικαστική ποινική απόφασις δια την αυτήν πράξιν, χαρακτηρισθείσα ως πλημμέλημα ή κακούργημα.Αρθρο: 174

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΔΙΩΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η δίωξις των πειθαρχικών αδικημάτων ενεργείται αυτεπαγγέλτως επί τη βάσει των περιερχομένων εις τον έχοντα δικαίωμα ασκήσεως ταύτης στοιχείων.

2. Τα πειθαρχικά συμβούλια επιλαμβάνονται υποθέσεως μόνον κατόπιν ασκήσεως της πειθαρχικής διώξεως υπό του έχοντος τοιούτον δικαίωμα καθ' ωρισμένου δικαστικού λειτουργού, τα δε πειθαρχικά δικαστήρια μόνον κατόπιν παραπομπής της υποθέσεως εις ταύτα υπό των πειθαρχικών συμβουλίων.Αρθρο: 175

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1.. Η ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων διαδικασία είναι μυστική, ως και η ενώπιον των πειθαρχικών δικαστηρίων προδικασία. Η επί ακροατηρίου διαδικασία ενώπιον των τελευταίων γίνεται δημοσία ως και η δημοσίευσις της υπό τούτων εκδιδομένης αποφάσεως.

2. Η πειθαρχική διαδικασία εις άπαντα αυτής τα στάδια διεξάγεται ατελώς. Εξοδα δεν επιδικάζονται ούτε υπέρ, ούτε εις βάρος του πειθαρχικώς διωκομένου.

3. Κατά την ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων διαδικασίαν παράστασις πληρεξουσίου δεν επιτρέπεται.Αρθρο: 176

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πλείονα πειθαρχικά αδικήματα φερόμενα ως διαπραχθέντα υπό του αυτού δικαστικού λειτουργού δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενον πειθαρχικής διώξεως δια της εγέρσεως ασκήσεως μιας και μόνης πειθαρχικής αγωγής εφ' όσον παρουσιάζουν συνάφειαν. Η συνάφεια κρίνεται εκ του χρονικού τοπικού ή άλλου συνδέσμου των στοιχείων της αντικειμενικής υποστάσεως εκάστου των αδικημάτων μεταξύ των. Εφ' όσον ο πειθαρχικός δικαστής κρίνει ότι η συνεκδίκασις των ως άνω αδικημάτων θέλει προξενήσει βλάβην προβαίνει εις τον χωρισμόν.

2. Πλείονα πειθαρχικά αδικήματα δι' α ησκήθησαν κεχωρισμένως πειθαρχικαί αγωγαί δύναται να συνεκδικασθούν υπό του πειθαρχικού δικαστού, εφ' όσον είναι συναφή, η δε συνεκδίκασις δεν προκαλεί βλάβην.

3. Διωκομένων πλειόνων ως συναιτίων δια το αυτό πειθαρχικόν αδίκημα η πειθαρχική δίκη διεξάγεται ενιαίως ως προς άπαντας, εφ' όσον ούτοι ανήκουν εις την αυτήν τάξιν δικαστηρίων, άλλως η δίκη χωρίζεται ως προς τους δωσιδικούντας ενώπιον συμβουλίου ή δικαστηρίου άλλης τάξεως. Εάν οι διωκόμενοι υπάγονται εις διάφορα καθ' ύλην πειθαρχικά συμβούλια της αυτής τάξεως δικαστηρίων, αρμόδιον καθίσταται το κατά βαθμόν ανώτερον συμβούλιον.

4. Επί συμμετοχής δικαστικών λειτουργών και δικαστικών ή διοικητικών υπαλλήλων εις το αυτό πειθαρχικόν αδίκημα έκαστος δωσιδικεί ενώπιον του δι' αυτόν αρμοδίου πειθαρχικού δικαστού.Αρθρο: 177

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Περί της διενεργείας πάσης πράξεως της πειθαρχικής διαδικασίας συντάσσεται έκθεσις εφ' όσον τούτο προβλέπεται ειδικώς υπό του παρόντος.

2. Πάσαι αι κλήσεις προσώπων κατά την πειθαρχικήν διαδικασίαν, ως και αι κοινοποιήσεις εγγράφων, δι' ας προβλέπεται τούτο ρητώς, γίνονται δι' επιδόσεως συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού.

3. Επί των ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 148 έως 153 και 155 έως 163 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας.Αρθρο: 178

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ Β'

ΑΣΚΗΣΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΕΩΣ

Αρμόδιοι προς άσκησιν της πειθαρχικής διώξεως είναι:

α) Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης δι' άπαντας τους εν άρθρω 1 του παρόντος αναφερομένους δικαστικούς λειτουργούς.

β) Ο Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου δια τους παρ' αυτώ παρέδρους και εισηγητάς.

γ) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας δια τους παρ' αυτώ παρέδρους και εισηγητάς.

δ) Ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου δια τους προέδρους εφετών, εφέτας, εισαγγελείς και αντιεισαγγελείς εφετών.

ε) Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης δια τον παρ' αυτώ Αντεπίτροπον ως και πάντα τα μέλη των Φορολογικών Δικαστηρίων.

στ) Ο Εισαγγελεύς Εφετών δια τους προέδρους πρωτοδικών, πρωτοδίκας, εισαγγελείς και αντιεισαγγελείς πρωτοδικών, εμμίσθους παρέδρους παρά πρωτοδίκαις και παρ' εισαγγελίαις πρωτοδικών, ειρηνοδίκας και πταισματοδίκας.Αρθρο: 179

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο ασκών την πειθαρχικήν δίωξιν, λαμβάνων γνώσιν, είτε αμέσως εξ' ιδίας αντιλήψεως ή εκ στοιχείων περιεχομένων ευθέως εις αυτόν, είτε κατόπιν αναφοράς ή γνωστοποιήσεως άλλης αρχής, περί της τελέσεως υπό δικαστικού λειτουργού υπαγομένου εις την κατά το προηγούμενον άρθρον αρμοδιότητα αυτού πράξεως εμφανιζομένης ως συνιστώσης πειθαρχικόν αδίκημα, υποχρεούται εις άσκησιν πειθαρχικής αγωγής, εφ' όσον τα περιελθόντα εις γνώσιν αυτού περιστατικά δύνανται να στηρίξουν ταύτην.

2. Εάν τα περιεχόμενα εις τον ασκούντα την πειθαρχικήν δίωξιν στοιχεία ως και τα υπ' αυτού συλλεγόμενα, δεν πιθανολογούν την διάπραξιν πειθαρχικού αδικήματος, ή τα βεβαιούμενα ως πραγματικά περιστατικά δεν συνιστούν πειθαρχικόν αδίκημα ή δεν δύνανται να επισύρουν πειθαρχικήν κύρωσιν λόγω εξαλείψεως του αξιοποίνου ή λήξεως της πειθαρχικής ευθύνης η υπόθεσις τίθεται εις το αρχείον.

3. Επί ελαφρών αδικημάτων δικαιολογούντων προδήλως μόνον ποινήν επιπλήξεως, η δίωξις απόκειται εις την διακριτικήν ευχέρειαν του ασκούντος ταύτην, λαμβάνοντας υπ' όψιν αφ' ενός μεν το συμφέρον της δικαιοσύνης αφ' ετέρου δε την καθόλου εν τη υπηρεσία και εκτός αυτής διαγωγήν του δικαστικού λειτουργού.

4. Ο ασκών την πειθαρχικήν δίωξιν κρί νων, ότι δεν πρέπει να ασκηθή πειθαρχική δίωξη δια τινά των εν παραγράφοις 2 και 3 λόγων, αναφέρει σχετικώς εις τον Υπουργόν Δικαιοσύνης, εάν δε ο ασκών την δίωξιν είναι ο Εισαγγελεύς Εφετών, αναφέρει προσθέτως και εις τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.Αρθρο: 180

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πρόεδροι ή προϊστάμενοι δικαστηρίου ως και προϊστάμενοι

εισαγγελιών, ευθύς ως λαβούν γνώσιν περί της διαπράξεως υπο δικαστικού λειτουργού, υπηρετούντος παρά των δικαστηρίω ή τη Εισαγγελία ής προϊστανται, πειθαρχικού αδικήματος, δι' ο δεν κέκτηνται αρμοδιότητα διώξεως, οφείλουν να ανακοινώσουν τούτο εις τον ασκούντα την πειθαρχικήν δίωξιν, πέμποντες άμα και τας εις χείρας των στοιχεία.

2. Εκθέσεις των οικείων επιθεωρητών περιέχουσαι και πρότασιν περί πειθαρχικής διώξεως δικαστικού λειτουργού διαβιβάζονται εις τον ασκούντα την πειθαρχικήν διώξιν μετά των σχετικών επί της προτάσεως στοιχείων.

3. Ο Εισαγγελεύς πλημμελειοδικών υποχρεούται όπως πάσαν υπ' αυτού ασκουμένην ποινικήν δίωξιν κατά δικαστικού λειτουργού γνωστοποιή αμέσως εις τον ασκούντα την πειθαρχικήν δίωξιν και εις τον Υπουργόν Δικαιοσύνης.

4. Εάν κατά την διάρκειαν ανακρίσεως επί πειθαρχικού αδικήματος προκύπτουν πραγματικά περιστατικά συνιστώνται έτερον πειθαρχικόν αδίκημα, ο ανακριτής συντάσσει σχετικήν έκθεσιν ήν και αποστέλλει παραχρήμα εις τον ασκούντα την πειθαρχικήν δίωξιν.Αρθρο: 181

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Προς έλεγχον των περιεχομένων αυτώ στοιχείων και εκτίμησιν της συνδρομής των λόγων δια την έγερσιν πειθαρχικής αγωγής ο ασκών την πειθαρχικήν δίωξιν δύναται να ενεργή προκαταρτικήν εξέτασιν. Η προκαταρτική εξέτασις είναι άτυπος δύναται δε να ενεργηθή και υπό δικαστικού λειτουργού εντελλομένου προς τούτο υπό του ασκούντος την πειθαρχικήν δίωξιν.

2. Κατά την προκαταρτικήν εξέτασιν ο ασκών την πειθαρχικήν δίωξιν ή ο υπ' αυτού εντεταλμένος, οφείλει να ζητήση την παροχήν εξηγήσεων, προφορικώς ή εγγράφως, υπό του φερομένου ως υποπεσόντος εις πειθαρχικόν αδίκημα δύναται δε να αιτήσηται την παροχήν πληροφοριών ή την διαβίβασιν άλλων στοιχείων υπό πάσης άλλης αρχής. Ο καλούμενος προς παροχήν εξηγήσεων δικαιούται να λάβη γνώσιν των αφορώντων εις αυτόν στοιχείων.

3. Ο ενεργών την προκαταρτικήν εξέτασιν μεριμνά επίσης δια την συγκέντρωσιν των πρώτων αποδεικτικών στοιχείων και προβαίνει εις συνοπτικήν εξέτασιν μαρτύρων, καθ' ό μέρος κρίνει τούτο αναγκαίον προς μόρφωσιν υπ' αυτού γνώμης επί της υποθέσεων.

4. Περί της προκαταρτικής εξετάσεως συντάσσεται έκθεσις, το πόρισμα της οποίας δε να είναι προσηκόντως ητιολογημένον.

5. Εφ' όσον η προκαταρτική εξέτασις γίνεται υπό τινός των εν άρθρω 178 υπό στοιχεία β' έως και στ' αναφερομένων, καταλήγει δε εις κρίσιν περί μη ασκήσεως πειθαρχική αγωγής, διαβιβάζεται μετά του όλου φακέλου εις τον Υπουργόν της Δικαιοσύνης.Αρθρο: 182

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η πειθαρχική δίωξη άρχεται δια της εγέρσεως πειθαρχικής αγωγής υπό τινός των εν άρθρω 178 οριζομένω.

2. Η πειθαρχική αγωγή δέον να περιέχει:

α) Το ονοματεπώνυμον και τα υπηρεσιακά στοιχεία του διωκομένου.

β) Πλήρη και ακριβή προσδιορισμόν των πράξεων αίτινες στοιχειοθετούν το αποδιδόμενον εις αυτόν πειθαρχικόν αδίκημα.

γ) Περιγραφήν των συναφών προς τις πράξεις ταύτας περιστατικών και συνθηκών υφ' ας αύται ετελέσθησαν.

δ) Χαρακτηρισμόν του πειθαρχικού αδικήματος.

3. Η πειθαρχική αγωγή απευθύνεται πρώτο κατά το άρθρο 117 του παρόντος αρμόδιον συμβούλιον, συνοδεύεται δε υπό της σχηματισθείσης πειθαρχικής δικογραφίας, εφ' όσον υπάρχει τοιαύτη ή άλλων στοιχείων. Η αρμοδιότης του συμβουλίου κρίνεται εκ τη κατά τον χρόνον της εγέρσεως της πειθαρχικής αγωγής ιδιότητος και του βαθμού το διωκομένου.

4. Εφ' όσον η πειθαρχική αγωγή εγείρεται υπό τινός των εν άρθρω 178 υπό στοιχεία β' έως και ζ' αναφερομένων, αντίγραφον ταύτης

κοινοποιείται προς το Υπουργείον Δικαιοσύνης.

Η Πειθαρχική αγωγή κοινοποιείται επίσης εφ' όσον συντρέχει περίπτωσις εις τον προϊστάμενον του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας παρ' ή υπηρετεί ο εις ον η πειθαρχική αγωγή αφορά δικαστικός λειτουργός.

5. Ανάκλησις εγερθείσης πειθαρχικής αγωγής δεν επιτρέπεται.Αρθρο: 183

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η αρξαμένη πειθαρχική δίωξις περατούται δια της εκδόσεως ανεκλήτου ή τελεσιδίκου καθισταμένης αποφάσεως πειθαρχικού συμβουλίου ή δικαστηρίου επί της πειθαρχικής αγωγής.Αρθρο: 184

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ Γ'

Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥΤΩΝ

1. Τα πειθαρχικά Συμβούλια συνεδριάζουν εις τα Καταστήματα των οικείων κατά τας διατάξεις του παρόντος δικαστηρίων.

2. Αι συνεδριάσεις αυτών δεν είναι δημόσιαι. Η όλη διαδικασία διεξάγεται εφ' απλού.

3. Αμα τη περιελεύσει εις το Συμβούλιον της πειθαρχικής αγωγής, δύναται να ενεργή αυτό τούτο ή δια τινός των μελών του ως εισηγητού, πάσαν κατά την κρίσιν του αναγκαίαν δικαστικήν πράξιν, ως να καλή και ενόρκως, κατά τας οικείας διατάξεις του Κώδικος της Ποινικής Δικονομίας εξετάζη μάρτυρας, να ζητή έγγραφα, να διατάσση πραγματογνωμοσύνην, έχον πάντα τα εκ του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας παρεχόμενα τω ανακριτή δικαιώματα, έτι δε να αναθέτη την ένεργειαν των πράξεων τούτων εις ανακριτικούς υπαλλήλους. Τα εντάλματα αυτών ή του Εισηγητού, προς βιαίαν προσαγωγήν των απειθούντων μαρτύρων, εκτελούνται υπό του αρμοδίου Εισαγγελέως Πρωτοδικών.

4. Το συμβούλιο εφείλει να καλέση τον εγκαλούμενον εις απολογίαν διαρκούσης της προδικασίας, προ δε της ανακοινώσεως προς αυτόν της ορισθείσης δικασίμου προς συζήτησιν και εκδίκασιν της υποθέσεως.

5. Ο εγκαλούμενος μετά την κοινοποίησιν αυτώ της κλήσεως προς απολογίαν 1) δικαιούται να λάβη γνώσιν του πειθαρχικού φακέλλου, να υποβάλλει υπομνήματα, να προτείνει μάρτυρας υπερασπίσεως, εξ ων εξετάζονται εις πάσαν περίπτωσιν τουλάχιστον δύο και πάντες οι κρινόμενοι ως αναγκαίοι και να λαμβάνη αντίγραφα των εν τη δικογραφία εγγράφων και 2) δικαιούται να παραστή αυτοπροσώπως κατά τας

συνεδριάσεις του πειθαρχικού Συμβουλίου, προς προφορικήν ανάπτυξιν των εις απόκρουσιν της πειθαρχικής αγωγής τεινόντων ισχυρισμών του.

6. Το Συμβούλιον, δι ητιολογημένης αποφάσεώς του, δύναται και αυτεπαγγέλτως να προσκαλέση τον εγκαλούμενον όπως παραστή και παράσχη διασαφήσεις επί της αποδιδομένης αυτώ κατηγορίας, ότε και υποχρεούται ούτος να εμφανισθή.

7. Αι παρεμπίπτουσαι αποφάσεις των πειθαρχικών Συμβουλίων

καταχωρίζονται απλώς εις τα τηρούμενα πρακτικά.

8. το πειθαρχικόν Συμβούλιον διασκεπτόμενον δικαιούται α) να απορρίψη παραχρήμα την κατηγορίαν, εάν ευρίσκη ταύτην προφανώς αστήρικτον, μη ον υπόχρεων εν τη περιπτώσει ταύτη να προσκαλέση τον εγκαλούμενον εις απολογίαν, οφείλει ουχί ήττον ν' ανακοινώση την απόφασίν του ταύτην τόσον εις τον εγκαλούμενον, όσον και εις τους έχοντας δικαίωμα εφέσεως,

β) να διατάξη περαιτέρω ανάκρισιν, ότε και δύναται να ενεργήση ό,τι ανωτέρω εν παρ. 3 ορίζεται. Την απόφασίν του ταύτην οφείλει να ανακοινώση εις τον εγκαλούμενον και γ) εφ' όσον ήθελε κρίνει ώριμον την υπόθεσιν, ορίζει δικάσιμον ταύτης εις ωρισμένης ημέραν και ώραν, ήν και ανακοινοί εις τον εγκαλούμενον δέκα πέντε τουλάχιστον ημέρας προς αυτής.

9. Αι κοινοποιήσεις και ανακοινώσεις προς τον εγκαλούμενον γίνονται δια δημοσίου οργάνου επί αποδείξει.

10. Η αρμοδία υπηρεσία οφείλει να χορηγήση εις τον εγκαλούμενον, επί τη αιτήσει του, την αναγκαιούσαν αυτών κανονικήν άδειαν απουσίας μετά πλήρων αποδοχών, προς ενάσκησιν των ως ανωτέρω δικαίων.

11. Αι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων εκδίδονται εξεταζομένης κατ' ουσίαν της υποθέσεως και εν απουσία του εγκαλουμένου, δεν υπόκειται εις ανακοπή, λαμβάνονται δεν μυστική διασκέψει παρόντος και του Γραμματέως. Ο διευθύνων την συζήτησιν συλλέγει τας ψήφους αρχόμενος από του νεωτέρου κατά διορισμόν, εκείνον δε ψηφίζει τελευταίος. Εν διχοψηφία κρατεί η ψήφος των πλειόνων της μειοψηφίας καταχωριζομένης εις τα πρακτικά. Εάν σχηματισθούν πλείονες των δύο γνωμών οι ψηφίσαντες υπέρ της δυσμενεστέρας δια τον εγκαλούμενον γνώμης ή υπέρ της βαρυτέρας ποινής, προσχωρούν υπέρ της αμέσως ηπιωτέρα μέχρις επιτεύξεως πλειοψηφίας. Η ληφθείσα απόφασις βεβαιούται εν προχείρω σημειώματι χρονολογουμένων και υπογραφομένω υπό του Προέδρου και του Γραμματέως. Η ούτω ληφθείσα απόφασις δεν ματαιούται εν περιπτώσει μεταβολής εν τω προσώπω των μετασχόντων της διασκέψεως δικαστών, προ της καθαρογραφής και υπογραφής ταύτης. Ειτα καθαρογράφεται εντός τριών ημερών, υπογράφεται υπό του Προέδρου και Γραμματέως και καταχωρίζεται εις το Βιβλίον αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου θεωρείται δ' εκδοθείσα άμα τη υπογραφή.

12. Η οριστική απόφασις δέον να περιέχη 1) την σύνθεσιν του Συμβουλίου 2) το ονοματεπώνυμον του εγκαλουμένου, γινομένης μνείας αν παρέστη ή μη 3) σύντομον περίληψιν της κατηγορίας 4) το αιτιολογικόν και 5) το διατακτικόν. Η απόφασις κοινοποιείται δια δημοσίου οργάνου και αποδείξει εις τον εγκαλούμενον και τους έχοντας δικαίωμα ασκήσεως εφέσεως.Αρθρο: 185

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

1. Αι οριστικαί εις πρώτον βαθμόν εκδιδόμεναι επί της ουσίας αποφάσεις των εν άρθρω 164 παρ. 3 υπό στοιχ. στ' έως και θ' συμβουλίων υπόκεινται εις έφεσιν.

2. Δικαίωμα ασκήσεως εφέσεως κατά καταδικαστικής ή αθωωτικής αποφάσεως πειθαρχικού συμβουλίου έχουν:

α) Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης κατά των αποφάσεων απάντων των εν παραγράφω 1 συμβουλίων.

β) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των αποφάσεων του Γ' τμήματος αυτού εν συμβουλίω και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης δια τους υπό στοιχείον β' της παραγράφου 6 του άρθρου 166 του παρόντος αναφερομένους δικαστικούς λειτουργούς.

γ) Ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου κατά των αποφάσεων του Ποινικού Τμήματος αυτού εν συμβουλίω, ως και κατά των αποφάσεων πάντων των Πειθαρχικών Συμβουλίων Εφετών.

δ) Ο Εισαγγελεύς Εφετών κατά των αποφάσεων του οικείου πειθαρχικού Συμβουλίου Εφετών, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου.

3 Ο Πειθαρχικώς διωχθείς έχει δικαίωμα εφέσεως κατά της αφορώσης εις αυτόν καταδικαστικής αποφάσεως.

4. Η έφεσις ασκείται αυτοπροσώπως υπό του τιμωρηθέντος υπαλλήλου ή δι' αντιπροσώπου ειδικήν έχοντος εντολήν διδομένην και δι' απλής επιστολής

α) δια καταθέσεως του περί ταύτης, δικογράφου, όπερ δέον να περιέχη τους λόγους εφέσεως, ενώπιον του Γραμματέως του εκδόντος την εκκαλουμένην απόφασιν Πειθαρχικού Συμβουλίου, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, καταχωριζομένης εις το προς τούτο τηρούμενον βιβλίον εφέσεων

β) δια καταθέσεως της εφέσεως ενώπιον του Γραμματέως του Δικαστηρίου, παρ' ώ υπηρετεί ο ασκών την έφεσιν, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, ήτις μετά της εφέσεως, πέμπεται αμελλητί εις τον Γραμματέα του εις δεύτερον βαθμόν δικάζοντος Συμβουλίου. Η έφεσις θεωρείται ασκηθείσα από της χρονολογίας της οικείας εκθέσεως και γ) τηλεγραφικώς, ότε αύτη θεωρείται ασκηθείσα από της χρονολογίας της καταθέσεως του

τηλεγραφήματος, εις το Τηλεγραφείον, του Γραμματέως του εκδόντος της προσβαλλομένην απόφασιν Συμβουλίου οφείλοντος άμα τη λήψει του τηλεγραφήματος και της υποχρεωτικώς αποστελλομένης αυτώ αποδείξεως καταθέσεως τούτου, να συμμορφωθή προς τ' ανωτέρω.

5. Η έφεσις ασκείται εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών υπό μεν του καταδικασθέντος από της κατά τ' ανωτέρω επιδόσεως εις αυτόν αντιγράφου της αποφάσεως, του εις πρώτον βαθμόν δικάζοντος Πειθαρχικού Συμβουλίου, υπό δεν των λοιπών δικαιουμένων εφέσεως από της περιελεύσεως της αποφάσεων εις τον δικαιούμενον, βεβαιουμένης δια της πρωτοκολλήσεως ταύτης.

6. Η προθεσμία προς άσκησιν της εφέσεως και η άσκησις ταύτης αναστέλλουν την εκτέλεσιν της αποφάσεως.

7. Δια της ασκήσεως εφέσεως η υπόθεσις μεταβιβάζεται εις το κατά τα ανωτέρω αρμόδιον συμβούλιον, όπερ εφ' όσον μόνος εκκαλών είναι ο εγκαλούμενος δεν δύναται να καταστήση χείρονα την θέσιν αυτού.

8. Ως προς την διαδικασίαν ενώπιον των δευτεροβαθμίων πειθαρχικών συμβουλίων, τα δικαιώματα του εγκαλουμένου, την έκδοσιν και επίδοσιν της αποφάσεων εις τούτον, ισχύουν αναλόγως τα ανωτέρω προκειμένου περί πρωτοβαθμίων συμβουλίων, οριζόμενα.

9. Αι επί εφέσει εκδιδόμεναι αποφάσεις εις ουδέν ένδικον μέσον, πλην της επαναλήψεως της πειθαρχικής δίκης υπόκεινται.Αρθρο: 186

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εκδοθείσης ανεκλήτου ή καταστάσης τελεσιδίκου αποφάσεως πειθαρχικού συμβουλίου δύναται να ζητηθή η επανάληψις της πειθαρχικής δίκης:

α) Εφ' όσον συντρέχουν αι εν άρθρω 173 του παρόντος προϋποθέσεις.

β) Εαν μετά την έκδοσιν καταδικαστικής πειθαρχικής αποφάσεως απεκαλύφθησαν νέα αποδεικτικά στοιχεία, ή ανετράπη δι' αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως η αποδεικτική δύναμις ληφθέντων υπ' όψιν στοιχείων, ως εκ τούτου δε πρόδηλος καθίσταται η αθωότης του διωχθέντος.

2. την επανάληψις της πειθαρχικής δίκης αιτείται εν μεν τη τελευταία ως άνω περιπτώσει ως και εν τη περιπτώσει της παραγράφου 3 του άρθρου 173 ο πειθαρχικώς διωχθείς εν δε τη περιπτώσει της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου ο Υπουργός της Δικαιοσύνης. Η αίτησις απευθύνεται προς το εκδόν την κατά την παράγραφον 1 απόφασιν συμβούλιον.

3. Η αίτησις επαναλήψεως της πειθαρχικής δίκης ασκείται εντός έτους από της ημέρας καθ' ήν η εφ ής αύτη ερείδεται δικαστική απόφασις κατέστη αμετάκλητςο, ή αφ' ής απεκαλύφθησαν τα νέα αποδεικτικά στοιχεία.

4. Η αίτησις ασκείται δια καταθέσεως παρά τω γραμματεί του εκδόντος την κατάτην παράγραφον 1 απόφασιν συμβουλίου, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως. Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης δύναται να ασκήση την αίτησιν επαναλήψεως και δι' εγγράφου απευθυνομένου προς τον ανωτέρω οριζόμενον γραμματέα, ο δε πειθαρχικώς διωχθείς δύναται να καταθέση την αίτησιν και κατά τα ανωτέρω εν άρθρω 185 παρ. 4 εδ. β' προβλεπόμενα.

5. Τυχόν μεταβολή της υπηρεσιακής καταστάσεως του διωχθέντος δεν επιδρά επί της αρμοδιότητος του ανωτέρω συμβουλίου προς επανάληψιν της δίκης.Αρθρο: 187

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαράδεκτον άλλων ενδίκων μέσων

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Πλην των ανωτέρω πειθαρχικών ενδίκων μέσων, αι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων εις ουδέν έτερον ένδικον μέσον ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου ή προσφυγήν ενώπιον οιασδήποτε αρχής υπόκεινται.Αρθρο: 188

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ Ε'

ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Αι ανέκκλητοι, ή καταστάσαι τελεσίδικοι πειθαρχικαί αποφάσεις είναι υποχρεωτικώς εκτελεσταί.

2. Ο Πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου, προκειμένου περί των εις πρώτον και τελευταίον βαθμόν ή επί εφέσει εις δεύτερον βαθμόν εκδοθεισών, άμα τη εκδόσει των, προκειμένου δε περί των εις πρώτον βαθμόν εκδοθεισών καταστασών δε τελεσιδίκων, άμα τη τελεσιδικία των διαβιβάζει κεκυρωμένον αντίγραφον της αποφάσεως, μετά του αποδεικτικού επιδόσεως ταύτης εις τον πειθαρχικώς διωχθέντακαι της όλης δικογραφίας, εις το Υπουργείον Δικαιοσύνης, όπερ επιμελείται των περαιτέρω ενεργειών εκτελέσεως.Αρθρο: 189

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Πάσαι αι αποφάσεις καταχωρίζονται εις το μητρώον του πειθαρχικώς διωχθέντος, αντίγραφον δε τούτων εντάσσεται εις τον ατομικό φάκελλον αυτού. Αι δικογραφίαι φυλάσσονται εις το αρχείον της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.Αρθρο: 190

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η εκτέλεσις της αποφάσεως περί επιβολής προστίμου ανήκει εις τον εκκαθαριστήν των αποδοχών του τιμωρηθέντος δικαστικού λειτουργού. Εις περίπτωσιν επιγενομένη αποχωρήσεως εκ της υπηρεσίας του διωχθέντος τα εκ της ανωτέρω αιτίας οφειλόμενα ποσά εισπράττονται κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων εις δε περίπτωσιν θανάτου τούτου η οφελή αποσβέννυται.

2. Το ποσόν του επιβληθέντος προστίμου παρακρατείται εκ των αποδοχών του πρώτου μηνός από της κοινοποιήσεως της πειθαρχικής αποφάσεως εις τον εκκαθαριστήν αποδοχών. Αν το ποσόν τούτο είναι ανώτερον του ενός τετάρτου των μηνιαίων αποδοχών του πειθαρχικού τιμωρουμένου, η πακρακράτησις ενεργείται εις πλείονας μηνιαίας δόσεις, οριζομένας υπό της πειθαρχικής αποφάσεως, εκάστη των οποίων δεν δύναται να υπερβή το εν τέταρτον των ως είρηται αποδοχών. το πρόστιμον περιέχεται εις το δημόσιον ταμείον ή εις τα υπό ειδικών νόμων καθοριζόμενα ταμεία ή Οργανισμούς.

3. Η εκτέλεσις της επιβληθείσης ποινής προσωρινής παύσεως άρχεται από της επομένης της κοινοποιήσεως της περί ταύτης ανεκλήτου αποφάσεως εις τον διωχθέντα ή από της επομένης καθ' ήν η υποκειμένη εις έφεσιν απόφασις κατέστη τελεσίδικος.

4. Η επιβολή της ποινής προσωρινής παύσεως, διαρκούντος του χρόνου εκτελέσεως ταύτης, συνεπάγεται την αδυναμίαν ασκήσεως υπό του πειθαρχικώς τιμωρηθέντος των υπηρεσιακών αυτού καθηκόντων ως και πάσης άλλης αρμοδιότητος ανατεθείσης αυτών υπό την ιδιότητά του ως δικαστικού λειτουργού.

5. Κατά την διάρκειαν εκτελέσεως της ποινής προσωρινής παύσεως ο τιμωρηθείς στερείται του ημίσεος των αποδοχών αυτού κατά μήνα. Η παρακράτησις ενεργείται υπό του εκκαθαριστού των αποδοχών του διωχθέντος, το δε παρακρατούμενον ποσόν περιέρχεται εις το δημόσιον ταμείον.

6. Επιβληθείσης της ποινής προσωρινής παύσεως ο Υπουργός της Δικαιοσύνης, εφ' όσον συντρέχει περίπτωσις απευθύνει προς το οικείον δικαστικόν συμβούλιον ερώτημα περί μεταθέσεως του τιμωρηθέντος. Τούτο, λαμβάνον γνώσιν του φακέλλου, κρίνει περί την τυχόν ενδεικνυομένης μεταθέσεως του δικαστικού λειτουργού.Αρθρο: 191

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι τελεσιδίκως επιβληθείσαι πειθαρχικαί ποιναί δεν υπόκεινται εις παραγραφήν.Αρθρο: 192

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι ποιναί της επιπλήξεως μετά διετίαν, του προστίμου μέχρις αποδοχών ενός μηνός μετά τριετίαν του προστίμου μέχρις αποδοχών δύο μηνών μετά τετραετίαν, του προστίμου μέχρις αποδοχών τριών μηνών μετά εξεαετίαν και αι λοιπαί βαρύτεραι τοιαύται, πλην της οριστικής παύσεως, διαγράφοτναι εκ του μητρώου του τιμωρηθέντος δικαστικού λειτουργού και δεν λαμβάνονται υπ' όψιν δια την κρίσιν αυτού, εφ' όσον ούτος, κατά το ως άνω οριζόμενον δι' εκάστην ποινήν χρονικόν διάστημα, δεν ετιμωρήθη δι' οιασδήποτε ποινής.Αρθρο: 193

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ ΣΤ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Εφ' όσον το πειθαρχικόν συμβούλιον κρίνει τον ενώπιον αυτού εγκληθέντα λειτουργόν υπαίτιον του πειθαρχικού αδικήματος και τιμωρητέον δια ποινής οριστικής παύσεως, εκδίδει ητιολογημένην απόφασιν περί παραπομπής της υποθέσεως εις το αρμόδιον δικαστήριον.

2. Η απόφασις αύτη κοινοποιείται εις τον εγκαλούμενον, διαβιβάζεται δε παραχρήμα μετά της όλης δικογραφίας εις τον Πρόεδρον του ως άνω δικαστηρίου.

3. Κατά της αποφάσεως περί παραπομπής ουδέν ένδικον μσον, τακτικόν ή έκτακτον επιτρέπεται.Αρθρο: 194

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου εις ο περιέχεται η αποφασις περί παραπομπής ορίζει εν εκ των μελών αυτού ως εισηγητήν. Η πράξις ορισμού του εισηγητού κοινοποιείται δι' επιδόσεως εις τον εγκαλούμενον.

2. Κατά την προδικασίαν δύναται ο Πρόεδρος τη προτάσει του ορισθεντος εισηγητού να διατάξη ανάκρισιν, είτε το πρώτον ενεργημένην, είτε συμπληρωματικήν της ήδη ενεργηθείσης, υπό μέλους του δικαστηρίου.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα εν τω άρθρω 184 του παρόντος οριζόμενα.Αρθρο: 195

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα της συνεδριάσεως του Δικαστηρίου διέπονται υπό των οργανικών περί αυτού διατάξεων.

2. Κατά την συζήτησιν ενώπιον του δικαστηρίου παρίσταται, εφ' όσον συντρέχει περίπτωσις, και ο οικείος εισαγγελεύς ή επίτροπος. Ο εγκαλούμενος δύναται να παρίσταται και μετά πληρεξουσίου.Αρθρο: 196

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η ενώπιον του δικαστηρίου πειθαρχική δίκη δύναται να επαναληφθή κατά τους όρους του άρθρου 186.Ο αποκαθιστάμενος, δια της αθωώσεως ή ο εις ον επεβληθή ελαφροτέρα πειθαρχική ποινή δικαστικός λειτουργός καταλαμβάνει την τυχόν υπάρχουσαν κενήν του βαθμού του, ή, εν ελλείψει τοιαύτης, παραμένει υπεράριθμος και καταλαμβάνει την πρώτην

κενωθησομένην θέσιν.

2. Αι πειθαρχικαί αποφάσεως των Εφετείων υπόκεινται εις αναίρεσιν ενώπιον του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου κατά τους όρους και την διαδικασίαν των οικείων διατάξεων του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, αναλόγως εφαρμοζομένων.

3. Επιφυλασσομένων των ανωτέρων, αι πειθαρχικαί αποφάσεις των δικαστηρίων εις ουδέν έτερον ένδικον μέσον, τακτικόν ή έκτακτον, υπόκεινται.Αρθρο: 197

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η επιβάλλουσα ποινήν οριστικής παύσεως αμετάκλητος δικαστική απόφασις διαβιβάζεται εις τον Υπουργόν της Δικαιοσύνης προς πρόκλησιν του σχετικού Β. Διατάγματος.

2. Εφ' όσον το δικαστήριον επέβαλεν ελαφροτέραν ποινήν ή εκήρυξεν αθώον τον διωκόμενον, ισχύουν και ενεργούτναι τα ανωτ'ερω εν άρθροις 188 έως 192 προβλεπόμενα.

3. Εφ' όσον ο εγκαλούμενος εκηρύχθη αθώος ή ετιμωρήθη δι' ελαφροτέρας ποινής κατόπιν επαναλήψεως της δίκης, η δικαστική απόφασις διαβιβάζετια προς τον Υπουργόν της Δικαιοσύνης προς πρόσκλησιν του Β.Διατάγματος περί αποκαταστάσεως του διωχθέντος κατά τα ανωτέρω εν άρθρω 196 παρ. 1 του παρόντος οριζόμενα.Αρθρο: 198

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Λύσις της δημοσίας υπαλληλικής σχέσεως

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Η δημοσια υπαλληλική σχέσις των δικαστικών λειτουργών λύεται δια του θανάτου της παραιτήσεως, της οριστικής παύσεως και της αποχωρήσεώς των λόγω του ορίου ηλικίας, κατά τα εν τοις επομένοις άρθροις οριζόμενα, του μη ισοβίου δε εκ τούτων και δια της απολύσεως λόγω καταργήσεως της σχετικής υπηρεσίας.Αρθρο: 199

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραίτησις

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ,ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

1. Ο δικαστικός λειτουργός δικαιούται να παραιτηθή.

2. Η παραίτησις υποβάλλεται εγγράφως. Αίρεσις, όρος ή προθεσμία, τεθείσα εν των εγγράφωτης παραιτήσεως, λογίζονται ως μη γεγραμμέναι. Λογίζεται ως μη υποβληθείσα η παραίτησις εάν κατά την υποβολήν της ήτο εκκρεμής ποινική δίκη εις βαθμόν κακουργήματος ή πλημμελήματος εκ των εν άρθρων 9 παρ. 6 αναφερομένων ή πειθαρχική δίωξις προ της αποδοχής της παραιτήσεως.Αρθρο: 200

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η παραίτησις γίνετια δεκτή δια Β.Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης εντός μηνός το βραδύτερον από την υποβολής, αυτής.

2. Εντός μηνός από την υποβολής της παραιτήσεως και ρπςο της δημοσιεύσεως του περί αποδοχής Β.Διατάγματος, ο δικαστικός λειτουργός δύναται να ανακαλέση την παραίτησιν εγγράφως.

3. Παρελθούσης απράκτου τριμήνυ προθεσμίας από την υποβολής της παραιτήσεως θεωρείται ως γενομένη δεκτή αύτη και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέσις.

4. Αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας περί παραιτήσεως των προτεινομένων ως υποψηφίων βουλευτών ή οργάνων της τοπικής αυτοδιοικήσεως εφαρμόζονται και εν προκειμένων.Αρθρο: 201

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραίτησις λόγω συμμετοχής εις απεργίαν

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΑΠΕΡΓΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι δικαστικοί λειτουργοί, οι μετέχοντες εις απεργίαν, θεωρούνται ως υποβάλλοντες παραίτησιν. Επί της τοιαύτης παραιτήσεως δεν εφαρμόζεται η διάταξις της παρ. 2 του προηγουμένου άρθρου.Αρθρο: 202

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποχώρησις λόγω ορίου ηλικίας δικαστικών λειτουργών

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

1. Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας, οι Αρεοπαγίται, ο Εισαγγελεύς και οι Αντισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης και ο παρ' αυτώ Αντεπίτροπος επί βαθμώ Προέδρου Φορολογικών Εφετείων, αποχωρούν υποχρεωτικώς της υπηρεσίας αμα τη συμπληρώσει του

εβδομηκοστού έτους της ηλικίας των. Οι λοιποί τακτικοί δικαστικαί, Εισαγγελείς, Αντισταγγελείς και ο παρά τω Γενικώ Επιτρόπω της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης Αντεπίτροπος επί βαθμώ φορολογικού εφέτου, αποχωρούν υποχρεωτικώς της υπηρεσίας άμα τη συμπληρώσει του εξηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας των.

2. δια την βεβαίωσιν και προσδιορισμόν της ηλικίας προς εφαρμογήν των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, ισχύουν τα έν άρθρω 7 του παρόντος οριζόμενα.

3. Το Β.Διάταγμα της αποχωρήσεως δέον να δημοσιευθή και επιδοθή εις τον απερχόμενον εντός είκοσιν ημερών από της συμπληρώσεως του ορίου της ηλικίας του, άλλως θεωρείται δημοσιευθέν και επιδοθέν εις αυτόν την εικοστήν ημέραν.Αρθρο: 203

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Οριστική παύσις δικαστικών λειτουργών

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

1. Ο δικαστικός λειτουργός παύεται υποχρεωτικώς: α) εάν εστερήθη των πολιτικών αυτού δικαιωμάτων λόγω αμετακλήτου καταδίκης (άρθρ. 9 παρ. 4) και β) εάν καττεδικάσθη αμετακλήτως εις ποινήν στερητικήν της ελευθερίας ανωτέραν των τριών μηνών δι' αδίκημα εκ δόλου πηγάζον (άρθρ.

9 παρ.5) ή εάν κατεδικάσθη αμετακλήτως επί τινι των εν άρθρω 9 παραγρ.

6 πλημμελημάτων.

2. Εις τας περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου η παύσις απαγγέλλεται, ως παρεπομένη ποινή, δια της καταδικαστικςη αποφάσεως. Εάν το δικαστήριον παρέλειψε να απαγγείλη την παύσιν δια της επί ποινής αποφάσεως, ο εισαγγελεύς εισάγει αμελλητί εκ νέου την υπόθεσιν εις το δικαστήριον, υποχρεούμενον όπως συμπληρώση την αποφασίν του δια της απαγγελίας της παρεπομένης ταύτςη ποινής.Αρθρο: 204

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο δικαστικός λειτουργός παύεται επίσης α) εάν κατέστη σωματικώς ή πνευματικώς ανίκανος δια την υπηρεσίαν και εφ' όσον η ανικανότης αύτη διήρκεσε πέραν του κατά τας παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 32 του παρόντος οριζομένου χρόνου και β) εάν επιδεικνύη ανεπάρκειαν περί την εκπλήρωσιν των καθηκόντων του.Αρθρο: 205

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμόδια Δικαστήρια

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Αρμόδια να αποφασίζουν περί της οριστικής παύσεως εις τας περιπτώσεις του προηγουμένου άρθρου είναι τα εν άρθρω 164 του παρόντος δικαστήρια.Αρθρο: 206

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Την διαδικασίαν της οριστικής παύσεως δια τινα των εν τοις άρθροις 203 και 204 του παρόντος αναφερομένων λόγων, των λειτουργών του Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών και των φορολογικών δικαστηρίων προκαλεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

2. την διαδικασίαν της οριστικής παύσεως δύναται επίσης να προκαλέση

α) ο Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου δια τους λειτουργούς του Δικαστηρίου τούτου, β) ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας δια τους λειτουργούς του Δικαστηρίου τούτου, γ) ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου, δια τους υπό της Ολομελείαςαυτού κρινομένους και ο Εισαγγελεύς των Εφετών, δια τους υπό των Πενταμελών Εφετείων κρινομέντους, και δ) ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης, δια τους λειτουργούς της Φορολογικής Δικαιοσύνης.Αρθρο: 207

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Προς βεβαίωσιν του κατά το άρθρον 204 λόγου οριστικής παύσεως, ο πρόεδρος του αρμοδίου ν' αποφασίη περί της παύσεως δικαστηρίου, ορίζει εν εκ των μελών του δικαστηρίου, τούτου εισηγητήν προς ενέργειαν ειδικής εξετάσεως.

2. Προκειμένου περί οριστικής παύσεως του προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου, τον εισηγητήν ορίζει ο νόμιμος τούτου αναπληρωτής.Αρθρο: 208

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εργα Εισηγητού

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο κατά το προηγούμενον άρθρον εισηγητής συλλέγει εγγράφως τας αναγκαίας αποδείξεις, δια της εξετάσεως μαρτύρων και της προκλήσεως γνωμοδοτήσεως πραγματογνωμόνων, εάν κριθήτούτο απαραίτητον κατά τας οικείας διατάξεις του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. Δύναται επίσης να ζητήση προφορικάς ή εγγράφους εξηγήσεις. Η σύμπραξις γραμματέως δεν είναι απαραίτητος.

2. Την ενέργειαν των ως άνω πράξεων, δύναται ο εισηγητής να αναθέση και εις άλλον δικαστικόν λειτουργόν, υποβάλλει δε εις τον διορίσοντα αυτόν πρόεδρον έκθεσιν μετά της γνώμης του δεόντως ητιολογημένην.Αρθρο: 209

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Κλήσις εισαγομένου προς παύσιν και απόφασις

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο προς οριστικήν παύσιν εισαγόμενος δικαστικός λειτουργός καλείται επιμελεία του προέδρου του αρμοδίου να δικάση δικαστηρίου διά κλήσεως περιεχούσης την αιτίαν της οριστικής παύσεως και εν λεπτομερεία τα συνιστώντα ταύτην περιστατικά, όπως παραστή κατά την συζήτησιν ενώπιον του δικαστηρίου. Η κλήσις επιδίδεται εις τον εγκαλούμενον κατά τας οικείας διατάξεις του Κώδ. Ποιν. Δικονομίας τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρας προ της δικασίμου, γίνεται δε η συζήτησις εν δημοσία

συνεδριάσει.

2. Γενομένης εισαγωγής επί παύσει δικαστικού λειτουργού γίνεται υπό του οικείου δικαστηρίου γενικωτέρα ητιολογημένη εκτίμησις της καθ' όλου υπηρεσίας και της χρησιμότητος αυτού προς διατήρησιν ή μη εν τη υπηρεσία.

3. Η απόφασις του Δικαστηρίου, δημοσιευομένη εν δημοσία συνεδριάσει, υποβάλλεται εν αντιγράφω προς το Υπουργείον Δικαιοσύνης, εάν δε αύτη είναι υπέρ της παύσεως προκαλείται το περί αυτής Β. Διάταγμα.Αρθρο: 210

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Πράξεις λύσεως της δημοσίας υπαλληλικής σχέσεως

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το περί αποδοχής της παραιτήσεως, της απολύσεως λόγω καταργήσεως υπηρεσίας, παύσεως ή αποχωρήσεως Β. Διατάγμα, δημοσιεύεται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εν περιλήψει μνημονευούση και την αιτία της εκ της υπηρεσίας εξόδου.

2. Η λύσις της υπαλληλικής σχέσεως, όπου δεν ορίζεται άλλως, επέρχεται από της επιδόσεως εις τον απολυόμενον του κατά την προηγουμένην παράγραφον Β.Διατάγματος.

3. Η λύσις της υπαλληλικής σχέσεως λόγω οριστικης παύσεως του δικαστικού λειτουργού επέρχεται από της εις τούτον επιδόσεως της περί οριστικής παύσεώς του δικαστικής αποφάσεως.

4. Η κατά τας παραγράφους 2 και 3 επίδοσις, εφ' όσον δεν εγένετο προηγουμένως και εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως, λογίζεται γενομένη κατ' αμάχητον τεκμήριον την τριακοστήν ημέραν από της δημοσιεύσεως του Β.Διατάγματος ή της δικαστικής αποφάσεως.Αρθρο: 211

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ-ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ-ΜΗΤΡΩΑ-ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Επίτιμοι βαθμοί

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

1. Δικαστικός λειτουργός συμπληρώσας 35ετή πραγματικήν υπηρεσίαν διατηρεί επί τιμή και μετά την λύσιν της υπαλληλικής σχέσεως τον τίτλον της θέσεως, ήν τελευταίως κατείχεν.

2. Η διατήρησις του επιτίμου τίτλου μνημονεύεται εν τω Β.Διατάγματι περί αποχωρήσεως εκ της υπηρεσίας.

3. Ο παυθείς δια πειθαρχικόν αδίκημα ή κατά το άρθρον 203 στερείται της ως άνω τιμής.Αρθρο: 212

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ

ΤΕΛΙΚΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δια των διατάξεων του άρθρου 54 του παρόντος δεν θίγεται η κατά την έναρξιν της ισχύος αυτού υφισταμένη αρχαιότης.Αρθρο: 213

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι ήδη υπηρετούντες Ειρηνοδίκαι Β' και Α' τάξεως και

Πταισματοδίκαι, εντάσσονται δι' αποφάσεως του Β' Τμήματος του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου:

α) Κατ' απόλυτον εκλογήν, εις Ειρηνοδίκας Α' τάξεως οι έχοντες συνολικήν υπηρεσίαν είκοσιν ετών, εις Ειρηνοδίκας δε Β' τάξεως, οι έχοντες συνολικήν υπηρεσίαν δώδεκα ετών.

β) Κατ' εκλογήν, εις Ειρηνοδίκας Γ' τάξεως, οι έχοντες συνολικήν υπηρεσίαν τεσσάρων ετών.

γ) Κατά την υφισταμένην σειράν αρχαιότητος, εις Ειρηνοδίκας Δ' τάξεως, οι έχοντες συνολικήν υπηρεσίαν κάτω των τεσσάρων ετών.

2. Ο υπέρ τα κατώτατα όρια χρόνος υπηρεσίας του εντασσομένου, λογίζεται ως διανυθείς εις τον βαθμόν εις όν εντάσσεται, δια πάσας τας περιπτώσεις, πλην της λήψεως διαφοράς αποδοχών.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από 1ης Ιανουαρίου 1972.Αρθρο: 214

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (ΔΙΚΑΣΤΕΣ)

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος η κατά τας άνω διατάξεις τακτική επιθεώρησις περιλαμβάνει και το χρονικόν διάστημα του προηγουμένου έτους, το οποίον δεν συμπεριελήφθη εις την τελευταίαν γενομένην ετησίαν επιθεώρησιν.Αρθρο: 215

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (ΔΙΚΑΣΤΕΣ)

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Συνιστάται παρά τη Διευθύνσει Διοικητικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης Τμήμα Επιθεωρήσεως Δικαστηρίων. Εις την αρμοδιότητα του Τμήματος τούτου υπάγονται πάντα τα αφορώντα εις την κατά το παρόν επιθεώρησιν προκύπτονται θέματα και η τήρησις των σχειτκών φακέλλων κατά επιθεωρούμενον Δικαστηρίον ή Εισαγγελίαν, δικαστικόν λειτουργόν και δικαστικόν υπάλληλον. Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος το Τμήμα Επιθεωρήσεως Δικαστικών Λειτουργών και δικαστηρίων συγκροτηθήσεται εξ ενός υπαλλήλου επί βαθμώ 5ω έως 4ω Α' Κατηγορίας εκ τριών επί βαθμοίς 8ω έως 6ω Α' Κατηγορίας, και δύο επί βαθμοίς 11ω έως 6ω Β' Κατηγορίας υπαλλήλων, αυξανομένων αντιστοίχως των οργανικών θέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.Αρθρο: 216

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Πειθαρχικά αδικήματα τελεσθέντα προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος και μήπω οριστικώς εκδικασθέντα διέπονται υπό των διατάξεων του παρόντος. Αι σχετικαί υποθέσεις μεταβιβάζονται, εφ' όσον συντρέχει περίπτωσις, εις τα διά του παρόντος καθιστάμενα αρμόδια συμβούλια, η δε διαδικασία ενώπιον αυτών ακολουθείται εξ υπάρχης.Αρθρο: 217

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αποφάσεις Πρωτοβαθμίων Πειθαρχικών Συμβουλίων, αίτινες δνε εξετελέσθηκαν μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, ούτε απεφήνατο επί τούτων μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Συντάγματος 1968 ο Υπουργός Δικαιοσύνης, υπόκεινται, συντρεχόντων των λοιπών νομίμων όρων, εις το κατά τας διατάξεις του παρόντος ένδικον μέσον της εφέσεως, δυναμένης να ασκηθή εντός μηνός από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

2. Επανάληψις της δίκης δύναται να ζητηθή κατά τους όρους του παρόντος και επί πειθαρχικών αποφάσεων ληφθεισών κατά το παρελθόν εφ' όσον δνε συνεπληρώθη τριετία. Η αίτησις ασκείται ενώπιον του ήδη αρμοδίου προς εκδίκασιν της υποθέσεως συμβουλίου.Αρθρο: 218

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ-ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ-ΜΗΤΡΩΑ-ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η εν τη επετηρίδι σειρά των δικαστών της τακτικής δικαιοσύνης των διορισθέντων εις θέσεις φορολογικών δικαστών και επαναδιορισθέντων εις την προηγουμένην των θέσιν, ρυθμίζεται δι' αποφάσεως του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.Αρθρο: 219

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΕΣ (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ)

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Πάσα προγενεστέρα γενική ή ειδική διάταξις αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζουσα θέματα διεπόμενα υπ' αυτού, καταργείται.Αρθρο: 220

Ημ/νία: 24.09.1971

Ημ/νία Ισχύος: 24.09.1971

 

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ισχύς του παρόντος άρχεται μετά τριάκοντα ημέρας από της

δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.


 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.