Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΠΗΓΗ:"ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Έτος: 1954
ΦΕΚ: Α 235 19541008
Τέθηκε σε ισχύ: 08.10.1954
 
Τίτλος
Περί του Κώδικος των Δικηγόρων
Θέματα
Κώδικας περί Δικηγόρων
Σχόλια
Ο παρών Κώδικας κυρώθηκε με το Ν.Δ. 3026/1954 (ΦΕΚ Α 235). Βλέπε παρ. 7 άρθρ. 32 Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α 90), για τους δικηγόρους που υπηρετούν στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις όσον αφορά τις αμοιβές τους τη λύση της έμμισθης εντολής κ.λπ. Για τους δικηγόρους του Δημοσίου και ειδικότερα την αμοιβή αυτών βλέπε άρθρο 24 Ν. 3086/2002 (ΦΕΚ Α 324). Για τη σύσταση στους δικηγορικούς συλλόγους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης ειδικού λογαριασμού με την ονομασία Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός Νέων Δικηγόρων βλέπε παρ. 2 άρθρου 33 Ν. 2915/2001 (ΦΕΚ Α 109).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Κτήση ιδιότητος
 
Κείμενο Αρθρου
Ο Δικηγόρος είναι άμισθος δημόσιος υπάλληλος, διοριζόμενος διά Β.Δ/τος και υπαγόμενος εις πειθαρχικήν εξουσίαν ασκουμένην κατά τας διατάξεις του παρόντος. Προ πάσης ασκήσεως των καθηκόντων του ο Δικηγόρος υποχρεούται να δώση τον όρκον της υπηρεσίας του ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και να εγγραφή εις το μητρώον του Δικηγορικού Συλλόγου, μεθ' ην εγγραφήν τελειούται ο διορισμός.
 

Αρθρο: 2
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Κτήση ιδιότητας
 
Κείμενο Αρθρου
1. Το λειτούργημα του Δικηγόρου δύναται ν' ασκή μόνον ο εγγεγραμμένος
εις το μητρώον ενός των εν τω Κράτει Δικηγορικών Συλλόγων κατά τα
ειδικώτερον περί της τοιαύτης εγγραφής εν άρθρ.195 επομ. οριζόμενα.
2. Αντιποίησιν ασκήσεως της Δικηγορίας τιμωρουμένην κατά τους όρους του
άρθρ.175 παρ.2 του Ποιν.Κώδικος αποτελεί επίσης και η επίκλησις ή η
οιαδήποτε χρήσις του τίτλου ή της ιδιότητος του Δικηγόρου υπό προσώπων
μη κεκτημένων τούτον, κατά τα εν εδαφ.1 οριζόμενα.
 

Αρθρο: 3
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Κτήση ιδιότητος
Σχόλια
Με το άρθρο δέκατο όγδοο νομ. 969/1979 ορίστηκε ότι: "1. Εις τας διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.6 του Νομ. 264/1976 τροποποιήσεως του Κώδικος των Δικηγόρων, του Κώδικος Συμβολαιογράφων ως αντικατεστάθη υπό του άρθρ. 17 του Νομ.723/1977 ππάγονται και οι φοιτηταί Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών των ημεδαπών Πανεπιστημίων, καταστάντες πτυχιούχοι από της 1ης Αυγ.1977 μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος. 2. Οι εμπίπτοντες εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δύνανται να αιτήσωνται, εντός εξαμήνου προθεσμίας από της δημοσιεύσεως του παρόντος την εγγραφήν των εις τα οικεία βιβλία ασκουμένων και να μετέχουν των εξετάσεων διά τον διορισμόν των ως Δικηγόρων εις οιονδήποτε Δικηγορικόν Σύλλογον πλην των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Λαρίσης". Σύμφωνα με την περ. δ' της παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 2408/96 (Α' 104/4.6.1996), για μια τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος, άρθρου δικαστικοί υπάλληλοι, πτυχιούχοι νομικού τμήματος ελληνικού ή αναγνωρισμένου ομοταγούς πανεπιστημίου, με υπερπενταετή από τη λήψη του πτυχίου υπηρεσία στη γραμματεία των δικαστηρίων και εισαγγελιών, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση του άρθρου 3 του ν.δ/τος 3026/1954, λογιζομένης της υπερπενταετούς ως άνω υπηρεσίας τους ως χρόνου ασκήσεως.Το εδ α της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Π.Δ. 172/2-17/3/1989 (ΦΕΚ Α' 83). Τα εδ γ, δ, ε μέσα σε "" προστέθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1868/10-10/ 1989 (ΦΕΚ Α' 230). Για δικηγόρους με ελληνική ιθαγένεια, που ασκούν το λειτούργημά τους στο εξωτερικό βλ. άρθρο 22 ν. 1366/1983, ΠΔ 258/1987 και ΠΔ 152/2000 αρ. 3, 4 παραρτηματος.
 
Κείμενο Αρθρου
1. "Ουδείς διορίζεται δικηγόρος αν μη κέκτηται την ελληνική ιθαγένεια ή
την ιθαγένεια Κράτους Μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων". Αλλογενής
αποκτήσας την Ελληνικήν Ιθαγένειαν διά πολιτογραφήσεως, δεν δύναται να
διορισθή Δικηγόρος προ της συμπληρώσεως πενταετίας από ταύτης. Κατ'
εξαίρεσιν Έλληνες το γένος αλλά μη κεκτημένοι την Ελληνικήν ιθαγένειαν
δύνανται να διορθοσώσι Δικηγόροι μετά προηγουμένην ειδικήν άδειαν του
Υπουργού της Δικαιοσύνης κατόπιν γνώμης του οικείου Δικηγορικού
Συλλόγου. Η τοιαύτη άδεια δέον να χορηγήται προ της ενάρξεως της κατά
την παρ.3 πρακτικής ασκήσεως.
2. Δικηγόρος διορίζεται ο επιτυγχάνων εις εξέτασιν επί πρακτικών
θεμάτων διεξαγομένην εις την έδραν εκάστου Εφετείου, προκηρυσσομένην
κατά Μάρτιον και Σεπτέμβριον εκάστου έτους δι' αποφάσεως του Υπουργού
Δικαιοσύνης.
3. Δικαίωμα συμμετοχής εις την εξέτασιν έχει όστις κέκτηται πτυχίον του
νομικού τμήματος της Νομικής Σχολής Ελληνικού ή αλλοδαπού
ανεγνωρισμένου ομοταγούς Πανεπιστημίου, έχει συμπληρώσει πρακτικήν
άσκησιν δέκα οκτώ μηνών παρά δικηγόρω και έχει ηλικίαν ουχί ανωτέραν
των 35 ετών συμπεπληρωμένων. Η συμπλήρωσις λογίζεται ως επελθούσα την
31ην Δεκεμβρίου του αντιστοίχου έτους".
"Όσοι έχουν αποκτήσει πτυχίο μέχρι και 30.6.89 μπορούν να ζητήσουν μέσα
σε 6μηνη προθεσμία από τη δημοσίευση του παρόντος να εγγραφούν στα
οικεία βιβλία ασκουμένων και να μετάσχουν στις εξετάσεις για να
διοριστούν δικηγόροι σε δικηγορικούς συλλόγους του ανατολικού Αιγίου
και δεν δικαιούνται να μετατεθούν σε άλλο δικηγορικό σύλλογο πριν από
την πάροδο διετίας. Η εγγραφή τους γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του
δικηγορικού συλλόγου, στον οποίο ζητούν να μετατεθούν. Σε κάθε
περίπτωση η μετάθεσή τους δεν είναι δυνατή για τους δικηγορικούς
συλλόγους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης".
Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.1 Νομ. 723/1977.
~Για την αντισυνταγματικότητα του άρθρου 3 παρ. 3 του Κ.Δ. βλέπε απόφαση Σ.Τ.Ε. 502/2002 & ολ.Σ.Τ.Ε. 527/2003.~
 

Αρθρο: 4
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Κτήση ιδιότητος, Ασκούμενος
Σχόλια
Το άρθρο 4 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 2 του Ν. 723/1977 και 24 παρ. 2 του ν. 1968/1991.
 
Κείμενο Αρθρου
"Ο πτυχιούχος οφείλει εντός εξαμήνου από της λήψεως του πτυχίου του, να
ζητήση την εγγραφήν του εις ειδικόν βιβλίον του Δικηγορικού Συλλόγου
του τόπου ασκήσεως, προσάγων το πτυχίον αυτού ως και βεβαίωσιν του παρ'
ων ήρξατο ασκούμενος δικηγόρου. Από της εγγραφής ταύτης λογίζεται
αρξαμένη η άσκησις.
"Δεν μπορεί να γραφτεί στο ειδικό βιβλίο ασκουμένων του οικείου
δικηγορικού συλλόγου αυτός που συμπλήρωσε το 33ο έτος της ηλικίας του,
εκτός αν πρόκειται για τυφλούς που έχουν αναπηρία 100% ή για ομοεθνείς
φυγάδες προερχόμενους από την Αλβανία για τους οποίους η εγγραφή
επιτρέπεται μέχρι τη συμπλήρωση και του 45ου έτους". Η συμπλήρωσις
λογίζεται επελθούσα την 31ην Δεκεμβρίου του αντιστοίχου έτους".
Η συμπλήρωσις λογίζεται επελθούσα την 31ην Δεκεμβρίου του αντιστοίχου
έτους".
~Για την αντισυνταγματικότητα του άρθρου 4 του Κ.Δ. βλέπε Σ.Τ.Ε. 116/2007 & Σ.Τ.Ε. 594/2003 & Σ.Τ.Ε. 1368/1999.~
 

Αρθρο: 5
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Κτήση ιδιότητος, Ασκούμενος
Σχόλια
Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 723/1977.
 
Κείμενο Αρθρου
"1. Εκπρόθεσμος εγγραφή επιτρέπεται, κατ' εξαίρεσιν, δι' αποφάσεως του
Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά σύμφωνον γνώμην του Πειθαρχικού συμβουλίου
του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και ιδίως ένεκα νόσου, στρατιωτικής
υπηρεσίας, συνεχίσεως σπουδών εν τη Αλλοδαπή και ετέρων
δεδικαιολογημένων περιστάσεων. Η άσκησις ασυμβιβάστου εργασίας κατ'
ουδεμίαν περίπτωσιν δύναται να θεωρηθή ως δεδικαιολογημένη περίστασις.
2. Παρελθούσης πενταετίας από της λήψεως του πτυχίου αποκλείεται
εγγραφή πτυχιούχου εις τα βιβλία ασκουμένων".
~Για την αντισυνταγματικότητα της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κώδικα Δικηγόρων βλέπε Σ.Τ.Ε. 1539/2008 & ολ.Σ.Τ.Ε. 3177/2007.~
 

Αρθρο: 6
Ημ/νία: 25.07.2011
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Κτήση ιδιότητος, Ασκούμενοι
Σχόλια
Η παρ. παρ. 4. του παρόντος άρθρου, το οποίο είχε τροποποιηθεί απο το άρθρο 4 ν. 723/1977, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 7 ν. 2227/1994 (ΦΕΚ Α' 129) που ισχύει από 11.08.1994. Η παρ. 5 του παρόντος τίθεται όπως προστέθηκε και η υπάρχουσα παρ. 5 αναριθμήθηκε σε παρ. 6, με το άρθρο 33 του ν. 3910/2010 ΦΕΚ Α 11/8.2.2011. - Η παρ. 5 του παρόντος όπως προστέθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3910/2011 Α 11 συμπληρώθηκε ως εξής α. στο πρώτο εδάφιο μετά τη λέξη "Εισαγγελία" προστέθηκαν οι λέξεις "ή στο Ειρηνοδικείο"και στο δεύτερο εδάφιο μετά τη λέξη "Εισαγγελίας" προστέθηκαν οι λέξεις "ή του Ειρηνοδικείου"
 
Κείμενο Αρθρου
"1. Η άσκησις γίνεται των μεν ασκουμένων εν τη έδρα των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς παρά δικηγόρω παρ' Αρείω Πάγω ή παρ' Εφέταις, των δε ασκουμένων εν τη έδρα των λοιπών Πρωτοδικείων παρά δικηγόρω παρ' Εφέταις ή παρά Δικηγόρω παρά Πρωτοδίκαις έχοντι παρ' αυτοίς υπηρεσίαν τουλάχιστον πέντε ετών. Δεν δύναται παρά τω αυτώ δικηγόρω να ασκώνται συγχρόνως πλείονες των τριών πτυχιούχων. Επιτρέπεται η σύγχρονος άσκησις του ασκουμένου εις πλείονας του ενός και μέχρι τριών το πολύ δικηγόρων.
2. Επί της εννόμου σχέσεως της συνδεούσης τον ασκούμενον μετά του ασκούντος δικηγόρου δεν έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του εργατικού δικαίου.
3. Εν αδυναμία εξευρέσεως υπό του πτυχιούχου, Δικηγόρου παρ' ω μέλλει να ασκηθή μεριμνά περί τούτου το Δ.Σ. του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.
"4. Η άσκηση μπορεί να γίνει και στην κεντρική υπηρεσία ή σε γραφείο νομικού συμβούλου ή σε δικαστικό γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.). Ο αριθμός των ασκούμενων δικηγόρων δεν μπορεί να υπερβεί τους 5 για την κεντρική υπηρεσία, τους 2 για κάθε γραφείο νομικού συμβούλου και τον ένα (1) για κάθε δικαστικό γραφείο. Η τοποθέτησή τους γίνεται με πράξη του προέδρου του Ν.Σ.Κ.".
«5. Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι μηνών, μπορεί να γίνει στο πολιτικό και διοικητικό Εφετείο ή Πρωτοδικείο ή στην αντίστοιχη Εισαγγελία "ή στο Ειρηνοδικείο" της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένος ο ασκούμενος. Ο αριθμός των ασκουμένων, η κατανομή αυτών σε τμήματα και η εξειδίκευση των καθηκόντων που θα επιτελούν, καθορίζονται από τα όργανα διοίκησης του Εφετείου, Πρωτοδικείου ή της Εισαγγελίας" ή του Ειρηνοδικείου", μετά από γνώμη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Ο ασκούμενος λαμβάνει αμοιβή που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.»
"6" 5. Επιτρέπεται, τη αιτήσει του ασκουμένου, μεταγραφή από ενός Συλλόγου εις έτερον μετ' έγκρισιν του Δ.Σ. τούτου υπό τον όρον, όπως ο ασκούμενος προσαγάγη πιστοποιητικον του Συλλόγου παρ' ω ήτο εγγεγραμμένος, εμφαίνον συνεχή άσκησιν παρά Δικηγόρω, από της αρχικής εγγραφής και αντίγραφον του πτυχίου. Η αίτησις μεταγραφής υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξ μηνών από της ενάρξεως της ασκήσεως".
 

Αρθρο: 7
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Κτήση ιδιότητος, Ασκούμενος
Σχόλια
Το άρθρο 7 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 723/1977.
 
Κείμενο Αρθρου
"1. Η άσκησις είναι συνεχής. Ο ασκούμενος κατά την διάρκειαν των δικαστικών διακοπών, από της 1ης Ιουλίου έως 15ης Σεπτεμβρίου δικαιούται να διακόψη την άσκησίν του διά διάστημα μέχρι 30 ημερών δι' εκάστην περίοδον διακοπών, ο χρόνος δε ούτος υπολογίζεται ως χρόνος ασκήσεως.
2. Συνέχισις της διακοπείσης εξ οιουδήποτε ετέρου λόγου ασκήσεως επιτρέπεται μόνο τη αιτήσει του ασκουμένου, δι' ητιολογημένης αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου του οικείου Συλλόγου, καταχωριζομένης εις το βιβλίον ασκουμένων. Διά της αποφάσεως ταύτης δύναται να επιβληθή πρόσθετος άσκησις.
3. Η επιβολή προσθέτου ασκήσεως είναι υποχρεωτική, εφ' όσον η διακοπή υπερέβη εν συνόλω τους δύο μήνας κατά το διάστημα της δεκαοκταμήνου ασκήσεως, εξαιρέσει της περιπτώσεως καθ' ην αύτη οφείλεται εις εκπλήρωσιν στρατιωτικής υπηρεσίας.
4. Ο χρονος εκπληρώσεως της στρατιωτικής θητείας δεν υπολογίζεται, ως χρόνος ασκήσεως εξαιρέσει α) της περιπτώσεως, καθ' ην ο υποψήφιος επραγματοποίησεν άσκησιν είτε εις τον Σύλλογον εις ον ήτο εγγεγραμμένος είτε εις έτερον Σύλλογον της έδρας της στρατιωτικής Μονάδος εις ην υπηρέτει και β) της περιπτώσεως, καθ' ην η Χώρα τελεί εν επιστρατεύσει, ότε αρκεί χρόνος ασκήσεως και εξ μηνών. Ο χρόνος εφεδρικής υπηρεσίας εις πάσαν περίπτωσιν λογίζεται ως χρόνος ασκήσεως.
5. Εάν η διακοπή υπερέβη τα 3 έτη ο ασκούμενος διαγράφεται του βιβλίου ασκουμένων δι' αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.
6. Κατά των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου του παρόντος άρθρου επιτρέπεται προσφυγή εις το Ανώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον".
 

Αρθρο: 8
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Κτήση ιδιότητος, Δικαιώματα εγγραφής στο Σύλλογο, Ασκούμενος
Σχόλια
Το άρθρο 8 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 723/1977.
 
Κείμενο Αρθρου
"Εις το ταμείον του Συλλόγου καταβάλλεται δικαίωμα εγγραφής οριζόμενον
δι' αποφάσεως του Δ.Σ. Επί εκπροθέσμου εγγραφής ή συνεχίσεως της
διακοπείσης ασκήσεως, το Δ.Σ. του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου αυξάνει
το ποσόν εις το διπλάσιον, τουλάχιστον, του καθοριζομένου ως
δικαιώματος εγγραφής".
 

Αρθρο: 9
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Κτήση ιδιότητας, Κτήση ιδιότητος, Ασκούμενος
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο ασκούμενος υπέχει τας αυτάς ως και ο Δικηγόρος ηθικάς και δεοντολογικάς υποχρεώσεις, τελών υπό την εποπτείαν και δικαιοδοσίαν του Διοικητικού και Πειαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου του τόπου της ασκήσεως και κατά
δεύτερον βαθμόν του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Επιβαλλόμεναι πειθαρχικαί
ποιναί είναι αι αυταί πλην της προσωρινής παύσεως, ανθ' ης το Πειθαρχικόν Συμβούλιον δύνανται να επιβάλη παράτασιν μέχρι δύο εισέτι ετών του χρόνου ασκήσεως παρά τω αυτώ ή παρ' άλλω Δικηγόρω ή και οριστικόν αποκλεισμόν από της
ασκήσεως ή του διαγωνισμού, οπότε η απόφασις υποβάλλεται αμελλητί υπό της Διοικήσεως του Συλλόγου εις το Ανώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον και άνευ εφέσεως του τιμωρηθέντος.
2. Ασκούμενος θεωρείται ο πτυχιούχος από της εγγραφής του εις το βιβλίον ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου μέχρι και του διορισμού του ως Δικηγόρου.
 

Αρθρο: 10
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Κτήση ιδιότητος, Ασκούμενος
Σχόλια
Το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 723/1977.
 
Κείμενο Αρθρου
"1. Διαρκούσης της ασκήσεως ο ασκούμενος δύνανται να παρίσταται ενώπιον του Πταισματοδικείου, του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και του Ειρηνοδικείου, προκειμενου περί ενόρκων βεβαιώσεων του άρθρ. 671 του Κωδ.Πολ.Δικ. και περί διαφορών διαδικασίας των άρθρ. 737, 738 παρ.2 Κ.Πολ.Δικ. Τη εγγράφω εντολή του
παρ' ω ασκείται Δικηγόρου δύναται ο ασκούμενος να παρίσταται ενώπιον του Ειρηνοδικείου, δικάζοντος κατά την διαδικασίαν των μικροδιαφορών.
2. Ο ασκούμενος υποχρεούται να συμπαρίσταται μετά του παρ' ω ασκείται Δικηγόρου, ενώπιον του Πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων συνυπογράφων τας προτάσεις.
3. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, εκδιδομένων μετά πρότασιν της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων, καθορίζονται τα της διεξαγωγής της πρακτικής ασκήσεως, ο τρόπος ελέγχου ταύτης υπό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, ως και τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις των ασκουμένων και των παρ' οις ασκούνται ούτοι δικηγόρων.
4. Εις την άσκησιν περιλαμβάνεται η υποχρεωτική παρακολούθησις ειδικών φροντιστηρίων, ως και διαλέξων, οργανουμένων υπό των Δικηγορικών Συλλόγων".
 

Αρθρο: 11
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Κτήσης ιδιότητος, Ασκούμενος, Ασυμβίβαστα
Σχόλια
Η παρ.2 προστέθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 1183/1981 (ΦΕΚ Α' 191).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Τα κατά τα άρθρ. 62 και 63 περί Δικηγόρων οριζόμενα ασυμβίβαστα
ισχύουν και επί ασκουμένων.
"2. Ασκούμενοι Δικηγόροι κατέχοντες το αξίωμα του Δημάρχου ή
Δημαρχιακού Παρέδρου ή Προέδρου Κοινότητος δικαιούνται να αρχίσουν ή να
συμπληρώσουν την υπό του Κώδικος οριζομένην υποχρεωτικήν άσκησιν και να
συμμετάσχουν εις διαγωνισμόν, διά τον διορισμόν των ως Δικηγόρων
επιτυγχάνοντες δε διορίζονται Δικηγόροι, του λειτουργήματός των
τελούντος εν αναστολή εφ' όσον χρόνον κατέχουν τα ανωτέρω αξιώματα, ως
ορίζει το άρθρ. 62 παρ.3 του παρόντος Κώδικος".
 

Αρθρο: 12
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ασκούμενος, Κτήση ιδιότητος, Εξετάσεις διορισμού
Σχόλια
Το άρθρο 12 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 723/1977.
 
Κείμενο Αρθρου
"1. Ο ασκούμενος οφείλει να μετάσχη της αμέσως προσεχούς ή
μεταπροσεχούς εξετάσεως μετά την συμπλήρωσιν του χρόνου της κατά νόμον
ασκήσεώς του ή της τυχόν προσθέτου τοιαύτης. Δύναται ο ασκούμενος να
γίνη δεκτός και εις μεταγενεστέραν εξέτασιν κατόπιν αποφάσεως του
οικείου πειθαρχικού Συμβουλίου, εφ' όσον συντρέχουν εν τω προσώπω του
εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι. Το πειθαρχικόν Συμβούλιον δύναται να
επιβάλλη και πρόσθετον άσκησιν. Εις την περίπτωσιν ταύτην ο ασκούμενος
οφείλει να προσέλθη εις την πρώτην μετά την συμπλήρωσιν της προσθέτου
ασκήσεως εξέτασιν.
2. Πας ασκούμενος υποχρεούται να εξετασθή παρά τω Εφετείω εις την
περιφέρειαν του οποίου εδρεύει ο Δ.Σύλλογος εις ον ησκήθη.
3. Ο προτιθέμενος να λάβη μέρος εις την εξέτασιν καταθέτει, το
βραδύτερον μέχρι της προτεραίας της ενάρξεως της εξετάσεως, αίτησιν
περί τούτου εις τον Γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής.
Εις την αίτησιν επισυνάπτονται: α) Πιστοποιητικόν ασκήσεως, β)
πιστοποιητικόν εκ του μητρώου των αρρένων προκειμένου δε περί γυναικών
εκ του δημοτολογίου. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αναγράφωσι και
την ηλικίαν του αιτούντος, γ) το πανεπιστημιακόν αυτού πτυχίον ή
ανάλογον πιστοποιητικόν του Πανεπιστημίου, δ) αντίγραφον Ποινικού
Μητρώου τύπου Β', περί ελλείψεως καταδίκης επί τινι των εν άρθρ. 26
αδικημάτων, ε) πιστοποιητικόν του οικείου στρατολογικού γραφείου, ότι
εξεπλήρωσε τας στρατιωτικάς του υποχρεώσεις ή απηλλάγη τούτων νομίμως ή
τελεί νομίμως εκτός στρατεύματος, ς) υπεύθυνον δήλωσιν ότι δεν υπάγεται
εις τινα των περιπτώσεων των άρθρ. 26, 62 και 63 του παρόντος, και ζ)
γραμμάτιον καταθέσεως χρηματικού ποσού ως εξετάστρων εις το Ταμείον του
Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Εφετείου, καθοριζομένου εκάστοτε δι'
ειδικών ητιολογημένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Διά
της αποφάσεως ορίζεται η κατανομή του ποσού μεταξύ αφ' ενός των μελών
της Επιτροπής, του Γραμματέως αυτής και του τυχόν χρησιμοποιηθησομένου
κλητήρος και αφ' ετέρου του Ταμείου του Δικηγορικού Συλλόγου. Η
Επιτροπή προ της ενάρξεως της εξετάσεως αποφασίζει, αμετακλήτως περί
της αποδοχής ή μη της αιτήσες του υποψηφίου δι' ειδικώς ητιολογημένης
αποφάσεως".
 

Αρθρο: 13
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 
Σχόλια
Το άρθρο 13 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 723/1977.
 
Κείμενο Αρθρου
"1. Η εξέτασις είναι γραπτή και προφορική μόνον επί της πρακτικής
εφαρμογής του δικαίου και ειδικώτερον επί: 1) Αστικού Δικαίου, 2)
Πολιτικής Δικονομίας, 3) Εμπορικού Δικαίου, 4) Ποινικού Δικαίου και 5)
Ποινικής Δικονομίας. Η γραπτή εξέτασις είναι μυστική, συγχωρείται δε
κατ' αυτήν η χρήσις μόνον νόμων άνευ σχολίων. Ο αποτυγχάνων εις την
γραπτήν εξέτασιν αποκλείεται της προφορικής, ήτις διεξάγεται δημοσία.
2. Ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, τα εξεταστέα θέματα και πάσα εν
γένει λεπτομέρεια ορίζονται δι' εκδιδομένης εκάστοτε αποφάσεως του
Υπουργού Δικαιοσύνης.
3. Περί της εξετάσεως τηρούνται πρακτικά φυλασσόμενα εις το Αρχείον του
οικείου Εφετείου. Πίναξ αποτελεσμάτων περιέχων ονοματεπώνυμα μόνον των
επιτυχόντων κατά σειράν επιτυχίας δημοσιεύεται διά τοιχοκολλήσεως εις
τα καταστήματα του Εφετείου και των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων.
Αντίγραφον του πίνακος τούτου περιέχον τα ονοματεπώνυμα των επιτυχόντων
και την βαθμολογίαν εκάστου τούτων, αποστέλλεται υπό του Γραμματέως της
Επιτροπής εις τους οικείους Συλλόγους.
4. Ο Γραμματεύς της Επιτροπής, υποχρεούται, όπως εντός πέντε ημερών από
της δημοσιεύσεως των τελικών αποτελεσμάτων αποστέλλη εις το Υπουργείον
Δικαιοσύνης αντίγραφον του συνολικού πίνακος των τελικών αποτελεσμάτων
περιλαμβάνοντος τα ονοματεπώνυμα πάντων των επιτυχόντων κατά σειράν
επιτυχίας".
 

Αρθρο: 14
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ασκούμενος, Κτήση ιδιότητος, Εξετάσεις διορισμού
Σχόλια
Το άρθρο 14 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του Ν. 723/1977.
 
Κείμενο Αρθρου
"Η ικανότης του υποψηφίου κατά την γραπτήν και προφορικήν εξέτασιν
βαθμολογείται δι' αριθμών από 0-10. Έκαστος εξεταστής βαθμολογεί την
επίδοσιν του υποψηφίου εις άπαντα τα μαθήματα. Επιτυχών κατά την
γραπτήν εξέτασιν θεωρείται ο υποψήφιος, όστις εις το θέμα στου Αστικού
Δικαίου και της Πολιτικής Δικονομίας, κεχωρισμένως, έλαβε βαθμόν
επιτυχίας τουλάχιστον 6, μέσον δε όρον βαθμολογίας εις άπαντα τα
μαθήματα τουλάχιστον 6. Επιτυχών κατά την προφορικήν εξέτασιν θεωρείται
ο υποψήφιος, όστις έλαβε μέσον όρον βαθμολογίας εις άπαντα τα μαθήματα
τουλάχιστον 6. Η βαθμολογία εκάστου εξεταστού δεν δύναται να διαφέρει
της βαθμολογίας του εισηγητού πέραν των τριών μονάδων δι' έκαστον
μάθημα. Πάσα αμφισβήτησις περί την βαθμολογίαν επιλύεται υπό της
Επιτροπής".
 

Αρθρο: 15
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ασκούμενος, Κτήση ιδιότητος, Εξετάσεις διορισμού
 
Κείμενο Αρθρου
"1. Παρ' εκάστω Εφετείω η εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται εκ του Προϊσταμένου του οικείου Εφετείου ως Προέδρου, του Εισαγγελώς Εφετών και τριών Δικηγόρων, προτεινομένων μετά των αναπληρωτών των υπό του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Εφετείου ως μελών. Προκειμένου περί εξετάσεως ασκουμένου ασκηθέντος παρά Συλλόγω εδρεύοντος εκτός έδρας του Εφετείου, ως πέμπτον μέλος της Επιτροπής ορίζεται Δικηγόρος του οικείου Συλλόγου, προτεινόμενος μετά του αναπληρωτού του υπό του Δ.Σ. του οικείου Συλλόγου. Αναπληρωτής του Προέδρου της επιτροπής ορίζεται έτερος δικαστικός λειτουργός επί βαθμώ τουλάχιστον Εφέτου, του Εισαγγελέως Εφετών, έτερος δικαστικός λειτουργός επί βαθμώ τουλάχιστον Αντεισαγγελέως Εφετών και εν ανυπαρξία τουλάχιστον Εφέτου εκ των υπηρετούντων εν τη έδρα του Εφετείου.
2. Δι' αποφάσεως του Προέδρου της Επιτροπής, κοινοποιουμένης εις τα μέλη ορίζονται τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη και οι εκ τούτων εισηγηταί-εξετασταί των κατ' ιδίαν θεμάτων ως και ο γραμματεύς αυτής".
 

Αρθρο: 16
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ασκούμενος, Κτήση ιδιότητος, Εξετάσεις διορισμού
 
Κείμενο Αρθρου
Μέλους της εξεταστικής επιτροπής, δύναται να ζητηθή εξαίρεσις λόγω συγγενείας εξ αίματος ή κηδεστίας μέχρι τετάρτου βαθμού
συμπεριλαμβανομένου. Επί της προτάσεως εξαιρέσεως αποφασίζει ανεκκλήτως η Εξεταστική Επιτροπή, αναπληρουμένου κατά την συζήτησιν της εξαιρέσεως του ούτινος ζητείται η εξαίρεσις διά του αναπληρωματικού μέλους.
 

Αρθρο: 17
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ασκούμενος, Κτήση ιδιότητος, Εξετάσεις διορισμού
Σχόλια
Το άρθρο 17 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν.723/1977.
 
Κείμενο Αρθρου
"Δεν δύναται να μετάσχη της εξετάσεως: α) ο υπαγόμενος εις τινα των
περιπτώσεων του άρθρ.26, β) ο τρις τιμωρηθείς πειθαρχικώς ως
ασκούμενος, ή ο αποκλεισθείς οριστικώς της εξετάσεως δι' αποφάσεως του
Πειθαρχικού Συμβουλίου, γ) ο μετάσχων εις τρείς εξετάσεις και
απορριφθείς και δ) ο μη συμμορφωθείς προς τας διατάξεις των αρθρ. 4 και
7 έως και 12".
 

Αρθρο: 18
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ασκούμενος, Κτήση ιδιότητος, Εξετάσεις διορισμού
Σχόλια
Το άρθρο 18, που είχε αντικατασταθεί με την παρ.2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 42/1967, αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 13 του Ν.723/1977.
 
Κείμενο Αρθρου
"Ο αποτυγχάνων εις την εξέτασιν υποχρεούται εντός μηνός από της
δημοσιεύσεως των αποτελεσμάτων να επανεγγραφή ως ασκούμενος εις το
ειδικόν βιβλίον του Δικηγορικού Συλλόγου του τόπου της ασκήσεώς του,
προσάγων και βεβαίωσιν του Δικηγόρου παρ' ω ασκείται περί της
επαναλήψεως της ασκήσεώς του, υποχρεούται δε να μετάσχη της αμέσως
προσεχούς εξετάσεως, επιφυλασσομένης της εφαρμογής των διατάξεων της
παρ.3 του άρθρ.3 και αναλόγως των άρθρ.7 έως και 12 του παρόντος".
 

Αρθρο: 19
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Κτήση ιδιότητος, Διορισμός
Σχόλια
Το άρθρο 19 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 723/1977.
 
Κείμενο Αρθρου
"Ο επιτυγχάνων εις την εξέτασιν δύναται να ζητήση τον διορισμόν του ως
Δικηγόρου παρ' οιωδήποτε Πρωτοδικείω. Εξαιρετικώς προκειμένου περί των
Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Πατρών, Λαρίσης, Κομοτινής
και Ιωαννίνων, ο υποψήφιος δύναται να διορισθή παρ' αυτοίς μόνον εφ'
όσον ησκήθη εις τους αντιστοίχους Συλλόγους. Το Πρωτοδικείον εις ο
επιθυμεί να διορισθή ο υποψήφιος προσδιορίζει εις την αίτησιν περί
διορισμού του, υποβλητέαν εις το Υπουργείον Δικαιοσύνης, εντός δύο
μηνών από της δημοσιεύσεως των αποτελεσμάτων. Εις την αίτησιν
επισυνάπτει τα εξής δικαιολογητικά: α) πιστοποιητικόν εκ του μητρώου
των αρρένων προκειμένου δε περί γυναικών εκ του δημοτολογίου. Επί μη
πολιτών Ελλήνων πιστοποιητικόν της αρμοδίας αρχής, αποδεικνύον ότι ο
αιτών είναι Έλλην την καταγωγήν, και την κατ' άρθρ.3 παρ.1 άδειαν. Τα
ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αναγράφωσι και την ηλικίαν του
αιτούντος, β) το Πανεπιστημιακόν αυτού πτυχίον ή ανάλογον
πιστοποιητικόν του Πανεπιστημίου, γ) αντίγραφον τύπου Β' του αρμοδίου
γραφείου Ποιν.Μητρώου, περί ελλείψεως καταδίκης επί τινι των εν άρθρ.
26 αδικημάτων, δ) Πιστοποιητικόν του οικείου στρατολογικού γραφείου,
ότι εξεπλήρωσε τας στρατιωτικάς του υποχρεώσεις ή απηλλάγη τούτων
νομίμως ή τελεί νομίμως εκτός στρατεύματος, ε) τα κατά νόμον διπλότυπα
του Ταμείου Νομικών, περί καταβολής εις τούτο των οικείων παραβόλων και
ς) υπεύθυνον δήλωσιν ότι δεν υπάγεται εις τινα των περιπτώσεων των
άρθρ.26, 62 και 63 του παρόντος".
 

Αρθρο: 20
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Κτήση ιδιότητος, Διορισμός
Σχόλια
Το άρθρο 20 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 του Ν. 723/1977.
 
Κείμενο Αρθρου
"1. Το Υπουργείον Δικαιοσύνης εκδίδει απόφασιν εντός είκοσιν ημερών
διορισμού του αιτούντος ως Δικηγόρου εις το παρ' ω αιτείται
Πρωτοδικείον, ήτις δημοσιεύεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η
περί διορισμού απόφασις ανακοινούται εις τον οικείον Δικηγορικόν
Σύλλογον προς ον διαβιβάζεται και το περί διορισμού έγγραφον του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
2. Επιμελεία του Δικηγορικού Συλλόγου κοινοποιείται εντός ενός μηνός
διά δικαστικού επιμελητού, το περί διορισμού έγγραφον του Υπουργείου
εις τον διορισθέντα".
 

Αρθρο: 21
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Κτήση ιδιότητος, Διορισμός, Μετάθεση, Παραίτηση, Επαναδιορισμός
Σχόλια
Για το διορισμό, ως δικηγόρων των Συμβολαιογράφων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης που απεχώρησαν από την Υπηρεσία τους πριν τη συμπλήρωση του νομίμου ορίου ηλικίας βλέπε την παρ.9 άρθρ.16 Νομ. 2298/1995, ΦΕΚ Α' 62. Το άρθρο 21 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 1366/1983.
 
Κείμενο Αρθρου
1). α) Μετάθεση δικηγόρων επιτρέπεται με τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο άρθρ.23, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.3 του άρθρ.3
του Νομ. 3466/1955 "περί παροχής εξουσιοδοτήσεως προς έκδοσιν Β.Δ/τος
"περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί του καταστατικού του
Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών ισχυουσών διατάξεων και άλλων τινών
διατάξεων". Κατεξαίρεση επιτρέπεται η μετάθεση δικηγόρων, συζύγων
δικηγόρων, για να συνυπηρετήσουν στο ίδιο Πρωτοδικείο, χωρίς να
απαιτείται η οριζόμενη από την παραπάνω διάταξη συμπλήρωση διετίας στο
Δικηγορικό Σύλλογο, από τον οποίο ζητείται η μετάθεση. Η μετάθεση
δικηγόρου ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που εκδίδεται
ύστερα από σύμφωνη γνώμη των διοικητικών συμβουλίων των οικείων
Δικηγορικών Συλλόγων. Δικηγορικός Σύλλογος, μπορεί να γνωμοδοτήσει κατά
της μετάθεσης, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, οι οποίοι πρέπει να
αναφέρονται ειδικά και να αιτιολογούνται στη γνωμοδότησή του. Η
γνωμοδότηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσα σε 45 ημέρες από
την ημέρα που θα περιέλθει στο Δικηγορικό Σύλλογο το σχετικό έγγραφο
ερώτημα του Υπουργείου.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης εκδίδει
την απόφασή του και χωρίς τις απαιτούμενες παραπάνω γνωμοδοτήσεις ή αν
υποβληθεί εμπρόθεσμα μία από αυτές, εφόσον είναι σύμφωνη.
β) Η διάταξη του άρθρ.6 του Νομ. 1128/1981 "περί προσωρινής κρατήσεως
και άλλων τινών διατάξεων "εφαρμόζεται ανάλογα και για τους δικαστικούς
υπαλλήλους συζύγους δικηγόρων.
Οι μετατιθέμενοι μ' αυτόν τον τρόπο δικαστικοί υπάλληλοι στις
γραμματείες των δικαστηρίων ή Εισαγγελιών της έδρας του Πρωτοδικείου
όπου υπηρετούν οι δικηγόροι σύζυγοί τους καταλαμβάνουν την πρώτη
οργανική θέση που θα κενωθεί μετά την μετάθεσή τους.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρ.83 δεν επιτρέπεται ο επαναδιορισμός
δικηγόρου, που παραιτήθηκε από το δικηγορικό λειτούργημα ή που απέβαλε
τη δικηγορική ιδιότητα λόγω πονής ή εκκαθάρισης του μητρώου. Επίσης δεν
επιτρέπεται να διορισθούν ή επαναδιορισθούν δικηγόροι οι δημόσιοι
διοικητικοί υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των
σωμάτων ασφαλείας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου και οι συμβολαιογράφοι, μετά την αποχώρηση
από την υπηρεσία τους για οποιονδήποτε λόγο.
3. Κατεξαίρεση οι εξερχόμενοι από την υπηρεσία δικαστικοί και
εισαγγελικοί λειτουργοί μέχρι και του βαθμού του εφέτη, του
αντεισαγγελέα εφετών, του παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι
δικαστικοί σύμβουλοι των Ενόπλων Δυνάμεων εφόσον δεν διετέλεσαν
Πρόεδροι Δευτ/θμίου Στρατιωτικού Δικαστηρίου και οι βοηθοί δικαστικοί
σύμβουλοι Α', οι πάρεδροι και δικαστικοί αντιπρόσωποι της Διοικήσεως,
που προβλέπονται στο άρθρ.10 του Νομ. 1256/1982 "για την πολυθεσία,
πολυαπασχόληση κλπ." εκτός από εκείνους που απολύονται εξαιτίας
πειθαρχικού παραπτώματος ή εξέρχονται από την υπηρεσία λόγων
πνευματικής ανικανότητας, μπορούν να διορίζονται ή να επαναδιορίζονται
δικηγόροι, εφόσον δεν συντρέχει κώλυμα από τα προβλεπόμενα στα άρθρ.
26, 62 και 63. Όσοι από τους διοριζόμενους ή επαναδιοριζόμενους,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, διετέλεσαν πρόεδροι ή
εισαγγελείς πρωτοδικών ή δικαστικοί σύμβουλοι των Ενόπλων Δυνάμεων ή
επί πενταετίας πρωτοδίκες, εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας,
αντεισαγγελείς πρωτοδικών, βοηθοί δικαστικοί σύμβουλοι Α', δικαστικοί
αντιπρόσωπο της Διοικήσεως, μπορούν να διορισθούν απευθείας δικηγόροι
παρ' εφέταις, όσοι δεν διετέλεσαν εφέτες ή αντεισαγγελείς εφετών,
πάρεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας και πάρεδροι της Διοικήσεως
μπορούν απευθείας να διορισθούν δικηγόροι παρ' Αρείων Πάγω. Οι
αναφερόμενοι στις παραπάνω διατάξεις δεν μπορούν, πριν παρέλθει
πενταετία από την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, να διορισθούν ή
επαναδιορισθούν δικηγόροι ή μετατεθούν, ούτε να ασκούν άμεσα ή έμμεσα
το δικηγορικό λειτούργημα, στα δικαστήρια της περιφέρειας όπου
υπηρετούσαν κατά το χρόνο της αποχώρησής τους από την υπηρεσία ή
υπηρέτησαν κατά τα τελευταία δύο χρόνια πριν από αυτή, εκτός από
εκείνους που σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο διορίζονται δικηγόροι
παρ' Αρείω Πάγω, οι οποίοι μπορούν να διορισθούν μετά παρέλευση
τριετίας. Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου οι
περιφέρειες των δικαστηρίων Αθηνών και Πειραιώς θεωρούνται σα μία
περιφέρεια.
4. Για τη μετάθεση ή το διορισμό ή επαναδιορισμό δικηγόρων, σύμφωνα με
τις παρ.1 και 3 του παρόντος άρθρου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η αίτηση για το διορισμό ή επαναδιορισμό των
αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλεται μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την αποχώρησή τους από την
υπηρεσία. Στην αίτηση για μετάθεση επισυνάπτονται πιστοποιητικό του
Δικηγορικού Συλλόγου από τον οποίο ζητείται η μετάθεση, ότι ο αιτών
δικηγόρος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του Συλλόγου κατά το χρόνο που
θα ενεργηθεί η μετάθεση, καθώς και κεκυρωμένο απόσπασμα της μερίδας του
σ' αυτό μαζί με σημείωση για την πειθαρχική του κατάσταση. Στην αίτηση
για διορισμό ή επαναδιορισμό επισυνάπτονται πιστοποιητικό για τη
δικαστική υπηρεσία του αιτούντος και προκειμένου για νομικό σύμβουλο,
πάρεδρο και δικαστικό αντιπρόσωπο της Διοικήσεως για την υπηρεσία του
στη Νομική Διεύθυνση Υπουργείου, καθώς και για το λόγο της εξόδου από
τις παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες, αντίγραφο του διατάγματος του
διορισμού στις υπηρεσίες αυτές και όλα τα οριζόμενα στο άρθρ.19 του
Νομ. 723/1977 "περί αντικαταστάσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ. 3026/54
"περί του Κώδικος των Δικηγόρων" και άλλων τινών διατάξεων",
δικαιολογητικά, πλην του αντιγράφου του πανεπιστημιακού πτυχίου".
 

Αρθρο: 22
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Κτήση ιδιότητος, Διορισμός
Σχόλια
Τα εδ β, γ της παρ. 1 μέσα σε "" προστέθηκαν με το άρθρο 8 του Ν.Δ. 4189 της 11/11 Σεπτ. 1961.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο διορισθείς υποχρεούται να ομόση τον όρκο του Δημοσίου Υπαλλήλου εν
δημοσία συνεδριάσει του Πρωτοδικείου εν τη περιφερεία του οποίου
εδρεύει το Δικαστήριον παρ' ω διωρίσθη.
"Η ορκωμοσία των δικηγόρων δύναται να γίνη και ενώπιον Προξενικής
Αρχής, κατόπιν γνώμης του οικείου Συλλόγου και αποφάσεως του επί της
Δικαιοσύνης Υπουργού.
Οι διορισθέντες ήδη Δικηγόροι και ορκισθέντες ενώπιον Προξενικών Αρχών
θεωρούνται εγκύρως ορκισθέντες, μη απαιτουμένης νέας ορκωμοσίας αυτών".
2. Θεωρείται μη αποδεξάμενος τον διορισμόν και είναι απαράδεκτος προς
όρκισιν ο διορισθείς, εάν από της κατά το άρθρ.20 παρ. 3 κοινοποιήσεως
του διορισμού παρήλθον τρείς μήνες χωρίς να ορκισθή. Η άνω τρίμηνος
προθεσμία δύναται να παρατείνηται επί ένα εισέτι μήνα εν περιπτώσει
αδυναμίας ορκίσεως λόγω αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας μετ' απόφασιν του
Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.
3. Ο Γραμματεύς του Πρωτοδικείου υποχρεούται, όπως συντάσση αυθημερόν
το περί ορκωμοσίας πρακτικόν και αποστέλλη αντίγραφον τούτου εντός οκτώ
ημερών εις τον οικείον Δικηγορικόν Σϋλλογον, της ορκωμοσίας
αποδεικνυομένης μόνον διά του πρακτικού.
4. Εάν παρέλθη η κατά την παρ.2 προθεσμία και ο διορισθείς δεν ορκισθή,
ο Δικηγορικός Σύλλογος υποβάλλει το κατά το άρθρ.20 παρ.3 αποδεικτικόν
προς το Υπουργείον Δικαιοσύνης, παρ' ου προκαλείται αμελλητί το
Διάταγμα της ανακλήσεως του διορισμού.
 

Αρθρο: 23
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Κτήση ιδιότητος, Διορισμός, Μετάθεση
Σχόλια
Η παρ.2 αντικαταστάθηκε από την παρ.13 του άρθρου 7 του Ν. 4507/1966. Κατά την παρ.3 του άρθρου 3 ν.3466/1955: "3. Η εν τω άρθρ. 23 του Κώδικος περί Δικηγόρων οριζομένη πενταετής δικηγορική υπηρεσία διά την μετάθεσιν δικηγόρων, μειούται εις διετή τοιαύτην. Αμοιβαία μετάθεσις δικηγόρων επιτρέπεται άνευ ουδενός περιορισμού μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν των αρμοδίων Δικηγορικών Συλλόγων."
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η μετάθεσις των Δικηγόρων διέπεται υπό των διατάξεων του άρθρ.21. Νέα όρκισις του μετατιθεμένου δεν απαιτείται. Το περί μεταθέσεως (διάταγμα) ανακοινούται εις αμφοτέρους τους Δικηγορικούς Συλλόγους και επιμελεία του εξ ου μετετέθη, Συλλόγου κοινοποιείται προς τον μετατεθέντα το σχετικόν έγγραφον του Υπουργείου, το δε αποδεικτικόν αποστέλλεται εις τον εις ον μετετέθη, Σύλλογον. Ουδείς δύναται να ζητήση μετάθεσιν, εφ' όσον δεν διετέλεσεν επί (πενταετίαν) μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου εξ ου αιτείται την μετάθεσιν. (Υπό
τον άνω περιορισμόν) επιτρέπεται αμοιβαία μετάθεσις ανεξαρτήτως υπάρξεως κενής
θέσεως, μετά συμφώνον γνωμοδότησιν των αρμοδίων δύο Δικηγορικών Συλλόγων.
2. "Έλληνες το γένος, διατελέσαντες δικηγόροι παρά τω Προξενικώ Δικαστηρίω, τοις Μικτοίς ή Εθνικοίς Δικαστηρίοις Αιγύπτου ως και παρά τοις Δικαστηρίοις Ρουμανίας και Τουρκίας, έχοντες πτυχίον Νομικής, εγκαταλείψαντες αναγκαστικώς μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος την εις τας άνω Χώρας μόνιμον εγκατάστασίν
των, δύνανται να διορίζωνται δικηγόροι παρ' οιωδήποτε Πρωτοδικείω του Κράτους,
καθ' υπέρβασιν, του αριθμού των πληρωτέων εκάστοτε θέσεων".
 

Αρθρο: 24
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Κτήση ιδιότητος, Διορισμός
Σχόλια
Για τη μετάθεση δικηγόρων τοποθετημένων σε Ειρηνοδικεία βλ. την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. δ. 100/1969.
 
Κείμενο Αρθρου
Δικηγόρος διωρισμένος εν τη έδρα Πρωτοδικείου, δύναται να τοποθετηθή ειδικώς παρ' οιωδήποτε Ειρηνοδικείω εκτός της έδρας και εν τη περιφερεία του Πρωτοδικείου εδρεύοντι. Η τοποθέτησις αύτη γίνεται υποχρεωτικώς επί τη αιτήσει
του Δικηγόρου δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού
Συλλόγου, ανακοινουμένης εις τε το Υπουργείον της Δικαιοσύνης και εις το Ειρηνοδικείον. Κατά τον αυτόν τρόπον οι τοιούτοι παρ' Ειρηνοδικείω Δικηγόροι δικαιούνται να αιτήσωνται την εκ νέου παρά τω Πρωτοδικείω τοποθέτησιν, γιγνομένην δι' αποφάσεως του αυτού Συμβουλίου.
 

Αρθρο: 25
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Κτήση ιδιότητος, Διορισμός
 
Κείμενο Αρθρου
Παρά τω Υπουργείω της Δικαιοσύνης τηρούνται: α) Βιβλίον των
διοριζομένων Δικηγόρων, κατά την σειράν του διορισμού σημειουμένων παρ'
εκάστω ονόματι της χρονολογίας του διατάγματος του διορισμού και των
βραδύτερον επερχομένων λόγων αποβολής της Δικηγορικής ιδιότητος, β)
βιβλίον των παρά τω Δικαστηρίω διατελούντων Δικηγόρων, κατά την σειράν
του διορισμού ή μεταθέσεως ή προαγωγής εις αυτό, σημειουμένων παρ'
εκάστω ονόματι των τε κατόπιν μεταβολών διά μεταθέσεως ή προαγωγής ως
και των κατά τ' ανωτέρω λόγων αποβολής της δικηγορικής ιδιότητος
(διορισμού εις άλλην θέσιν, παραιτήσεως, απολύσεως οριστικής παύσως
κλπ.), γ) βιβλίον των παρ' εκάστω Ειρηνοδικείω τοποθετημένων ειδικώς
Δικηγόρων, δοκίμων Δικηγόρων, ως και των δικολάβων εις ο σημειούται η
χρονολογία της αποφάσεως και τοποθετήσεως ή διορισμού και πάσαι αι
κατόπιν μεταβολαί.
 

Αρθρο: 26
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Κτήση ιδιότητος, Διορισμός
 
Κείμενο Αρθρου
1. Δεν δύναται να διορισθή ή να επαναδιορισθή Δικηγόρος ο
καταδικαζόμενος: 1) εις θάνατον, ισόβιον ή πρόσκαιρον κάθειρξιν και αν
έτι αποκατασταθή ή χορηγηθή αυτώ χάρις μετ' άρσεως των συνεπειών, 2)
εις φυλάκισιν ένεκα κλοπής, υπεξαιρέσεως, απάτης, εκβιάσεως,
πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπιέσεως απιστίας περί την υπηρεσίαν,
απιστίας δικηγόρου, παραχαράξεως και κιβδηλίας, 3) εις φυλάκισιν υπέρ
τους τρείς μήνας εφ' οιωδήποτε εγκλήματι εφ' όσον διά της αποφάσεως
επεβλήθη αυτώ αποστέρησις των εν άρθρ. 63 απρ.1 του Ποιν.Κώδικος
αξιωμάτων και θέσεων. - Εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν τη αιτήσει
του καταδικασθέντος, δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον του Δικηγορικού
Συλλόγου της έδρας, παρ' ω ούτος αιτείται τον διορισμόν μετά παράδον
τριετίας από της αποκαταστάσεως ή λήξεως των συνεπειών να άρη την
απαγόρευσιν διορισμού, δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης διά πλειοψηφίας
των 2/3 του όλου αριθμού των μελών αυτού. Τοιαύτη απόφασις απαιτείται
και δι' εκείνον, καθ' ου υφίσταται εκκρεμής κατηγορία επί εγκλήματι,
συνεπαγομένω αυτοδικαίαν ή υποχρεωτικήν διά το Δικαστήριον απαγγελίαν
αποστερήσεως των πολιτικών δικαιωμάτων. Προκειμένου περί
καταδικασθέντος προ της εφαρμογής του Ποιν.Κώδικος εφαρμόζονται αι
διατάξεις των εδαφίων α' και β' του αρθρ.23 του α.ν. 1017/1937.
2. Επίσης δεν δύναται να διορισθή: α) ο στερούμενος της ελευθέρας
διαχειρίσεως της περιουσίας αυτού εφ' όσον διαρκεί η τοιαύτη στέρησις,
β) ο εις ον επεβλήθη τελεσιδίκως η πειραρχική ποινή της οριστικής
παύσως, γ) ο μη συμμορφωθείς προς τας στρατιωτικάς αυτού υποχρεώσεις
και δ) ο κληρικός και ο μοναχός.
 

Αρθρο: 27
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΤΡΩΑ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Άσκηση Λειτουργήματος
Σχόλια
ΚΕΦ.Δ': ΑΣΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Το δικαίωμα προς άσκησιν του Δικηγορικού λειτουργήματος άρχεται από της
εγγραφής εν τω μητρώω του Συλλόγου και απόλλυται διά της εκπτώσεως ή
παραιτήσεως ή εν γένει αποχωρήσεως και ασχέτως της εκδόσεως του β.δ/τος
και της κατά άρθρα 29, 32 και 33 διαγραφής αυτού εκ του μητρώου.
 

Αρθρο: 28
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΤΡΩΑ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Άσκηση Λειτουργήματος
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο εν τω μητρώω του Συλλόγου εγγεγραμμένος Δικηγόρος υποχρεούται καθ'
έκαστον έτος μέχρι τέλους Φεβρουαρίου να υποβάλλη εις τον Σύλλογον,
ούτινος είναι μέλος, δήλωσιν μη υποκειμένην εις τέλος χαρτοσήμου
περιέχουσαν τα εξής στοιχεία: α) το όνομα, επώνυμον, όνομα πατρός,
τόπον γεννήσεως, διεύθυνσιν κατοικίας και του γραφείου του δηλούντος,
β) βεβαίωσιν ότι ούτος ασκεί πράγματι το λειτούργημα του Δικηγόρου,
διατηρών κατά τα εν άρθρω 57 οριζόμενα ίδιον γραφείον αυτοτελώς ή μετ'
άλλου Δικηγόρου, ούτινος δέον ν' αναφέρη το ονοματεπώνυμον ως και αν
παρέχη τας υπηρεσίας του εις φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον επί παγία
αντιμισθία, δηλών και το ονοματεπώνυμον ή την επωνυμίαν του φυσικού ή
νομικού προσώπου τούτου, την διεύθυνσιν αυτών και το ποσόν της
αντιμισθίας, ως επίσης αν λαμβάνη σύνταξίν τινα, παρά τινος Ταμείου και
το ποσόν ταύτης και γ) βεβαίωσιν ότι ο δηλών δεν υπάγεται εις τι των εν
άρθροις 62, 63 και 80 κωλυμάτων και ασυμβιβάστων.
2. Η δήλωσις δέον να υπογράφηται υπό δύο ετέρων Δικηγόρων, οίτινες, εφ' όσον ο Σύλλογος εδρεύει εν τη έδρα Εφετείου, δέον να είναι διωρισμένοι παρ' Εφέταις.
Προκειμένου περί του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο εις τουλάχιστον των
υπογραφόντων δέον να η διωρισμένος παρ' Αρείω Πάγω. Τούτων. η υπογραφή
έχει την έννοιαν της δηλώσεως βεβαιώσεως της αληθείας των εν τη δηλώσει
περιεχομένων. Ο διά της υπογραφής του βεβαιών τα εν τη δηλώσει οφείλει
να έχη ιδίαν περί τούτων αντίληψιν, άλλως τιμωρείται πειθαρχικώς. -3. Η
δήλωσις είναι απαράδεκτος, εφ' όσον δεν συνοδεύεται υπό αντιγράφου εφ'
απλού της αποδείξεως περί καταβολής της εις τον Δικηγορικόν Σύλλογον
οφειλομένης ετησίας του εισφοράς.
 

Αρθρο: 29
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΤΡΩΑ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Άσκηση Λειτουργήματος
 
Κείμενο Αρθρου
Η δήλωσις καταχωρίζεται εις το κατά το άρθρ.195 μητρώον του Συλλόγου
και επισυνάπτεται εν τω οικείω φακέλλω του Δικηγόρου επιμελεία και
ευθύνη του εντεταλμένου οργάνου.
 

Αρθρο: 30
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΤΡΩΑ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Άσκηση λειτουργήματος, Υποβολή δήλωσης
 
Κείμενο Αρθρου
-1. Ο υποβαλών εμπροθέσμως δήλωσιν υποχρεούται άμα τη υποβολή ταύτης
πλήρους, να ζητή χορήγησιν αυτώ δελτίου ταυτότητος Δικηγόρου ισχύοντος
μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επομένου της εκδόσεώς του έτους. Εν τω
δελτίω επικολλάται και σφραγίζεται διά της σφραγίδος του Συλλόγου η
φωτογραφία του κατόχου και σημειούται ο αριθμός του μητρώου του
Δικηγόρου, το ονοματεπώνυμον αυτού και το Δικαστήριον, παρ' ω ούτος
είναι διωρισμένος. Το δελτίον τούτο υπογράφεται υπό του Προέδρου του
οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και του κατόχου.
2. Κατά πάσαν παράστασιν ενώπιον Δικαστηρίων και των Προέδρων αυτών, Δικαστικών Αρχών, Διοικητικών Δικαστηρίων και Επιτροπών, συμπεριλαμβανομένων και των
φορολογικών ή Τελωνειακών τοιούτων, ο Δικηγόρος υποχρεούται να
επιδεικνύη το δελτίον ταυτότητος του οποίου ο αύξων αριθμός δέον ν'
αναγράφηται εις τα πρακτικά, εφ' όσον τηρώνται τοιαύτα, άλλως εν αύτη
ταύτη τη αποφάσει. Η αυτή υποχρέωσις επιβάλλεται και διά πάσαν
παράστασιν ενώπιον Συμβολαιογράφου εφ' όσον ο Δικηγόρος παρίσταται
ενώπιόν του κατά την ενάσκησιν του λειτουργήματός του. Δικηγόρος μη
επιδεικνύων το δελτίον ταυτότητός του δεν γίνεται δεκτός προς
παράστασιν ούτε ακούεται. Η παράβασις της υποχρεώσεως ταύτης αποτελεί
πειθαρχικόν παράπτωμα διά τους αποδεχθέντας την άνευ προσαγωγής δελτίου
παράστασιν και δι' αυτόν τούτον τον παρασταθέντα Δικηγόρον.
3. Εν εριπτώσει απωλείας του δελτίου δύναται το Διοικητικόν συμβούλιον του
οικείου Δικηγορικού Συλλόγου να επιτρέψη την χορήγησιν νέου δελτίου
ισχύοντος μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επομένου της εκδόσεώς του έτους.
Κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου περί παραστάσεως Δικηγόρων ενώπιον τακτικών
Δικαστηρίων, δύναται να επιτραπή η άνευ επιδείξεως του δελτίου
παράστασις δι' αποφάσεως του Δικαστηρίου καταχωριζομένης εις τα
πρακτικά, εφ' όσον τούτο πείθεται περί της ιδιότητος του παρισταμένου
ως Δικηγόρου και περί της απωλείας του δελτίου αυτού.
4. Αι διατάξεις των παρ.παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου έχουσιν εφαρμογήν επί των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, δύνανται δε να
επεκταθώσι και επί των λοιπών Συλλόγων, δι' αποφάσεως του Υπουργού της
Δικαιοσύνης δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά
προηγουμένην σύμφωνον γνώμην του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.
 

Αρθρο: 31
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΤΡΩΑ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, ?σκηση λειτουργήματος, Υποβολή δήλωσης
 
Κείμενο Αρθρου
-1. Η μη εμπρόθεσμος υποβολή δηλώσεως πληρούσης πάντας τους όρους του άρθρ.28 ως και η υποβολή ανειλικρινούς τοιαύτης, συνεπάγεται την διαγραφήν του Δικηγόρου εκ του μητρώου, δι' αποφάσεως των κατωτέρω διά του άρθρ.198 του Κώδικος προβλεπομένων επιτροπών Μητρώου και επί Συλλόγου, δι' ον δεν προβλέπεται συγκρότησις τοιούτων, του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Συλλόγου.
-2. Αι τελεσίδικοι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, παρ' ω δεν είναι συγκεκροτημέναι Επιτροπαί, καταχωρίζονται αμελλητί υπό του εντεταλμένου οργάνου του Συλλόγου εις το Μητρώον και αποστέλλονται υπό του Προέδρου εις τον Υπουργόν της Δικαιοσύνης, όστις οφείλει εντός 15 ημερών από της λήψεως να προκαλέση το σχετικόν βασ. δ/γμα περί απολύσεως του κριθέντος διαγραπτέου.
3. Ο διαγραφείς του μητρώου από της προς αυτόν κοινοποιήσεως της περί διαγραφής αποφάσεως δεν δικαιούται ουδέ τον τίτλον του Δικηγόρου απλώς να
φέρη και υποχρεούται ν' απέχη πάσης ασκήσεως του λειτουργήματος, επί ταις ποιναίς του άρθρ.175 του Ποιν.Κώδικος.
4. Μερίμνη του Προέδρου του οικείου Συλλόγου ειδοποιούνται πάσαι αι Δικαστικαία Αρχαί της περιφερείας ως και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι περί της γενομένης διαγραφής.
5. Ο διαγραφείς εκ του μητρώου Δικηγόρος υποχρεούται όπως εντός πενθημέρου από της εις αυτόν κοινοποιήσεως της περί διαγραφής του τελεσιδίκου αποφάσεως ή από της τελεσιδικίας της κοινοποιηθείσης αυτώ προωτοδίκου τοιαύτης, να παραδώση εις το γραφείον του Συλλόγου το εις χείρας αυτού δελτίον ταυτότητος. Εν παραλείψει της τοιαύτης υποχρεώσεως ο διαγραφείς τιμωρείται επί τη εγκλήσει του Προέδρου ή του παρ' αυτού οριζομένου αναπληρωτού, εις ποινήν φυλακίσεως τουλάχιστον
τριών μηνών.
 

Αρθρο: 32
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ασκηση λειτουργήματος
 
Κείμενο Αρθρου
Πλην των κατά τ' ανωτέρω διαγραφών, λόγω μη δηλώσεως ή ανειλικρινούς τοιαύτης κλπ. το Διοικητικόν Συμβούλιον εκάστου Συλλόγου υποχρεούται αμελλητί να διαγράψη προσέτι εκ του μητρώου τους εντός του έτους παραιτουμένους Δικηγόρους, τους αποθνήσκοντας, τους εις ους τελεσιδίκως επεβλήθη η ποινή της οριστικής παύσεως και τους οπωσδήποτε αποβαλόντας νομίμως την ιδιότητα του Δικηγόρου, προκαλούν ταυτοχρόνως και το σχετικόν περί απολύσεως Β.Δ/γμα εφ' όσον δεν πρόκειται περί διαγραφής λόγω θανάτου. Οι Εισαγγελείς των Δικαστηρίων
και οι Ληξίαρχοι υποχρεούνται ν' αποστέλλωσιν αμελλητί εις τον οικείον Σύλλογον αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων κατά Δικηγόρων ως και των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου αυτών.
 

Αρθρο: 33
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΤΡΩΑ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, ?σκηση λειτουργήματος
 
Κείμενο Αρθρου
Εν τω μητρώω επίσης, πλην των ανωτέρω καθοριζομένων εγγραφών και
διαγραφών, καταχωρίζεται και πάσα πράξις αφορώσα τον Δικηγόρον ή
μεταβολή (προαγωγαί, πειθαρχικαί ποιναί, διευθύνσεις γραφείου κλπ.).
 

Αρθρο: 34
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΤΡΩΑ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, ?σκηση λειτουργήματος
 
Κείμενο Αρθρου
Πλην του μητρώου έκαστος Σύλλογος διατηρεί και ατομικόν φάκελλον δι'
έκαστον δικηγόρον, περιλαμβάνοντα παν έγγραφον αφορών αυτόν εν τη
ασκήσει του λειτουργήματος.
 

Αρθρο: 35
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΤΡΩΑ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ
 
Λήμματα
Κώδικας Περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Προαγωγή
Σχόλια
Η πενταετής ευδόκιμος άσκηση του λειτουργήματος δικηγόρου παρ' Εφέταις γιά την προαγωγή παρ' Αρείω Πάγω ορίσθηκε σε τετραετή με την παρ. 2 άρθρ. 4 Ν.Δ. 4272/1962. Η παράγρ.1 αντικαστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ. 9 Ν.Δ. 3790/57. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 καταργήθηκε από την παρ.3 άρθρ.5 Νομ. 950/1979.
 
Κείμενο Αρθρου
"1. Δικηγόρος παρά των Πρωτοδικείω δύναται να προαχθή εις δικηγόρον παρ' Εφετείω μετά τετραετή ευδόκιμον άσκησιν του λειτουργήματος αυτού παρά Πρωτοδικείου. Δικηγόρος παρ' Εφετείω δύναται να προαχθή εις δικηγόρον παρά τω Αρείω Πάγω μετά (πενταετή) ευδόκιμον άσκησιν του λειτουργήματος αυτού παρ' Εφέταις ή διετή παρ' Εφέταις και δωδεκαετή τουλάχιστον συνολικήν άσκησιν του λειτουργήματος ή δωδεκαετή παρά Πρωτοδικείω εδρεύοντι εν πόλει ένθα δεν υπάρχει Εφετείον και ενός έτους παρ' Εφέταις. Η παρ' Αρείω Πάγω προαγωγή κρίνεται μετά την μετάθεσιν παρά τοις Συλλόγοις Αθηνών και Πειραιώς και επί τη
αιτήσει του ενδιαφερομένου.
2. Η υπηρεσία Πρωτοδίκου, Αντεισαγγελίας Πρωτοδικών, Εμμίσθου Παρέδρου και Ειρηνοδίκου, εξισούται προς Δικηγορικήν υπηρεσίαν παρά Πρωτοδίκαις. Η πέραντων 5 ετών υπηρεσία Πρωτοδίκου ως και πάσα εν ανωτέρω βαθμώ υπηρεσία εξισούται προς δικηγορικήν υπηρεσίαν παρ' Εφέταις. Η υπηρεσία Δικαστικού αντιπροσώπου εξισούται προς Δικηγορικήν υπηρεσίαν παρά Πρωτοδίκαις και η του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή του Νομικού Συμβούλου προς υπηρεσίαν παρ' Εφέταις. Την ανωτέρω δικαστικήν υπηρεσίαν δικαιούται να προσμετρήση εις την δικηγορικήν τοιαύτην ο αιτών την προαγωγήν, μετά πάροδον έτους από του επαναδιορισμού του ως Δικηγόρου. Η παρά τω τέως Προξενικώ Δικαστηρίω ή μικτώ Πρωτοδικείω Αιγύπτου υπηρεσία Δικηγόρου έχοντος πτυχίον Νομικής ισούται προς άσκησιν παρά Πρωτοδικείω η δε παρά τω μικτώ Εφετείω, προς τοιαύτην παρ' Εφετείω.
3. Αι θέσεις των παρ' Αρείω Πάγω Δικηγόρων ορίζονται δι' έκαστον των Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς κατ' έτος εις το 1/2 του συνόλου των κατά την 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους εγγεγραμμένων εν τω Μητρώω εκατέρου των Συλλόγων τούτων.
 

Αρθρο: 36
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΤΡΩΑ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Προαγωγή
Σχόλια
Η παρ.3 προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν. 950/1979 και οι παρ. 3 και 4 αναριθμήθηκαν σε 4 και 5.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο αιτών την προαγωγήν Δικηγόρος δέον να ή μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Δικαστηρίου, παρ' ω αιτείται την προαγωγήν, εν δε τη προς τον Πρόεδρον του Συλλόγου τούτου εγγράφω αιτήσει δέον να συνυποβάλη γραμμάτιον καταβολής εις το Ταμείον του Συλλόγου δικαιωμάτων καθοριζομένων υπό του Δ.Συμβουλίου του άνω Συλλόγου και άπαντα τα επιστηρίζοντα ταύτην επίσημα έγγραφα ως και τα αποδεικνύοντα την κατά το άρθρ.35 ευδόκιμον άσκησιν του λειτουργήματος.
2. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς θεωρείται εδρεύων και εν Αθήναις διά την παρά τω Εφετείω και Αρείω Πάγω προαγωγήν των μελών αυτού.
"3. Παρ' Αρείω Πάγω δύναται να προαχθή και δικηγόρος μέλος παντός Δικηγορικού Συλλόγου υπό τους περιορισμούς της παρ.8 του άρθρ.54".
4. Περί της προαγωγής ή μη αποφασίζει μετ' έλεγχον, κυριαρχικώς και κατ' ελευθέραν εκτίμησιν, το Διοικητικόν Συμβούλιον του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου κατόπιν εγγράφου εισηγήσεως ενός των μελών αυτού, οριζομένου υπό του Προέδρου ως Εισηγητού προκειμένου δε περί Δικηγόρου διατελέσαντος και παρ' άλλοις Δικηγορικοίς Συλλόγοις, ζητείται και λαμβάνεται υπ' όψει και γνωμοδότησις των Συμβολίων τούτων.
5. Η περί προαγωγής απόφασις γνωστοποιείται τω Υπουργείω της Δικαιοσύνης, όπερ εγγράφει αυτήν εις το κατά το άρθρ. 25 βιβλίον και δημοσιεύει ταύτην εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μη εγκρινομένης της περί προαγωγής αιτήσεως ο Δικηγόρος δύναται να υποβάλη νέαν αίτησιν μετά πάροδον ενός έτους από της δημοσιεύσεως της περί απορρίψεως αποφάσεως, εάν δε και αύτη
απορριφθή δικαιούται μόνον προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου ενασκουμένης κατά το άρθρ.78.
 

Αρθρο: 37
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΤΡΩΑ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Προαγωγή των Δικηγόρων
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο Δικηγορικός Σύλλογος κοινοποιεί την απόφασιν τω προαχθέντι. Μόνον από της ως άνω κοινοποιήσεως ο προαχθείς παρά τω ανωτέρω Δικαστηρίω έχει το δικαίωμα παραστάσεως παρ' αυτώ, μη απαιτουμένης νέας ορκίσεως. 2. Η προαγωγή γνωστοποιείται και τω Εισαγγελεί του ανωτέρου Δικαστηρίου.
 

Αρθρο: 38
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων
 
Κείμενο Αρθρου
Ο Δικηγόρος είναι άμισθος Δημόσιος λειτουργός δικαιούμενος σεβασμού και
τιμής παρά των Δικαστηρίων και πάσης Αρχής.
 

Αρθρο: 39
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)
 
Λήμματα
Κώδικας Περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων, Παράσταση ενώπιον δικαστηρίων
Σχόλια
Το άρθρo 39 αντικαταστάθηκε από το άρθρo 14 toυ Ν. 1366/1983.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Έργο του δικηγόρου είναι να αντιπροσωπεύει και υπερασπίζει τον
εντολέα του ενώπιον κάθε δικαστηρίου και ενώπιον κάθε αρχής και
επιτροπής ειδικής δικαιοδοσίας, καθώς και των πειθαρχικών συμβουλίων,
ενεργώντας ελεύθερα και ανεμπόδιστα κάθε αναγκαία πράξη γι' αυτό, καθώς
και να παρέχει στον εντολέα του νομικές συμβολές και γνωμοδοτήσεις. Η
άσκηση έργου αυτού ανήκει αποκλειστικά στο δικηγόρο. Επίσης είναι
αποκλειστικό έργο του δικηγόρου η νομική επιμέλεια φορολογικών,
δασμολογικών και διοικητικών γενικά υποθέσεων, καθώς και η κατάθεση
σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
2. Κατεξαίρεση επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη παράσταση του ενδιαφερομένου
και η επιμέλεια των υποθέσεών του χωρίς δικηγόρο ενώπιον των
διοικητικών αρχών, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.
3. Κατεξαίρεση επιτρέπεται στο διάδικο η παράσταση και ενέργεια χωρίς
δικηγόρο: α) στις ποινικές υποθέσεις, πλην των ενώπιον του Αρείου
Πάγου, του κακουργοδικείου και του εφετείου, όταν δικάζει κακουργήματα,
β) στις Ειρηνοδικειακές διαφορές, γ) ενώπιον κάθε δικαστηρίου ή
δικαστικής υπηρεσίας για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου ιδίως για
την άσκηση ενδίκων μέσων και τη διακοπή παραγραφής, δ) σε διαδικαστικές
πράξεις που επιχειρούνται στην αλλοδαπή, ε) στα εκκλησιαστικά
δικαστήρια και στ) σε όλες άλλες περιπτώσεις ορίζουν οι νόμοι. Το
δικαστήριο ή η ελληνική προξενική αρχή, αν το κρίνει αναγκαίο, μπορεί
να υποχρεώσει το διάδικο ή τον ενδιαφερόμενο να διορίσει δικηγόρο ή
δικολάβο για την υπεράσπιση της υπόθεσής του".
 

Αρθρο: 40
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων, Έρευνα βιβλίων υποθηκοφυλακείων
Σχόλια
Το άρθρο 40 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 του Ν. 1366/83. Σχετικά με την παρ. 2 βλ. και άρθρο 175 ΠΚ.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Πρόσωπο, το οποίο, χωρίς να έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, παρέχει
τις υπηρεσίες που προβλέπονται στα άρθρ. 39 και 42 ή προβαίνει στην
έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων κατά παράβαση του άρθρ. 41,
διώκεται και τιμωρείται κατά τη διάταξη του αρθρ.175 του Ποινικού
Κωδικα και σε περίπτωση υποτροπής με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι
μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 δραχμών. Ως υποτροπή
θεωρείται η εξακολούθηση της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών μετά από
κάθε καταδίκη. Στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται
στο άρθρ. 42, η παραπάνω ποινική κύρωση επιβάλλεται και αν δεν είναι
υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου.
2. Καθε ιδιώτης που αναλαμβάνει, χωρίς δικηγόρο ή με δικηγόρο της
εκλογής τους, ή εμφανίζεται ή διαφημίζει ότι αποδέχεται την επιμέλεια
υποθέσεων ή άσκηση έργων, για τα οποία είναι αποκλειστικά αρμόδιος ο
δικηγόρος, σύμφωνα με τις διτάξεις των άρθρ.39, 41 και 42, και αν στην
περίπτωση του άρθρ.42 δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου,
τιμωρείται ύστερα από έγκληση δικηγόρου ή δικηγορικού συλλόγου με τις
ποινές που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο. Αν πρόκειται για
νομικό πρόσωπο, την ίδια ποινική ευθύνη έχει ο εκπρόσωπός του.
3. Ο ειδικός Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να ζητήσει, με αίτηση που
υποβάλλεται στο ειρηνοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων, τη σφράγιση του γραφείου ή καταστήματος, όπου ασκούνται οι
παράνομες ενεργειες, που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους.
4. Στις περιπτώσεις των παρ.1 και 2 αυτού του άρθρου ο οικείος
Δικηγορικός Σύλλογος δικαιούται πάντα να παρίσταται ενώπιον του
ποινικού δικαστηρίου, ως πολιτικός ενάγων για την υποστήριξη της
κατηγορίας".
 

Αρθρο: 41
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων, Έρευνα βιβλίων Υποθηκοφυλακείων
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η δημοσιότης των βιβλίων υποθηκών, μεταγραφών και κατασχέσεων,
προκειμένου περί ειδικών υποθηκοφυλακείων λειτουργούντων εις έδρας
Πρωτοδικείου, συνίσταται εις την αυτοπρόσωπον έρευναν υπό του
ενδιαφερομένου, παρισταμένου μετά Δικηγόρου, ή υπό Δικηγόρου και εις
την έκδοσιν πιστοποιητικού ή αντιγράφου υπό του αρμοδίου
υποθηκοφύλακος.
2. Η έρευνα των ανωτέρω βιβλίων παρ' άλλου προσώπου απαγορεύεται επί πειθαρχική
τιμωρία του επιτρέψαντος ταύτην φύλακος των υποθηκών και μεταγραφών, διά την
παροχήν όμως πιστοποιητικών ή αντιγράφων δεν απαιτείται παράστασις Δικηγόρου.
 

Αρθρο: 42
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΤΑΞΗ-ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων, Παράσταση σε συμβόλαια
Σχόλια
Με την υπ' αριθ. 125403 της 15/22.11.1954 απόφαση Υπ. Δικαιοσύνης, που κυρώθηκε με τον Ν. 3149/1955, αυξήθηκε το ελάχιστο όριο του ποσού της συμβάσεως, διότι είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου για την περιφέρεια του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σε δραχ. 5.000.000. Το ελάχιστο όριο αυξήθηκε σε δραχ. 5.000.000 για την περιφέρεια του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, με την υπ' αριθ. 63347 της 07/07.07.1975 (ΦΕΚ Β' 723) αποφ. Υπ. Δικαιοσύνης. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου περί υποχρεωτικής παραστάσεως δικηγόρων κατά την σύνταξη δανειστικών συμβολαιογραφικών εγγράφων δεν έχουν εφαρμογή επί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, των Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων και των Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων δυνάμει του άρθρου 15 ΝΔ 3388/1955 (ΦΕΚ Α' 260). Ομοίως, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή επί πωλήσεως ανταλλαξίμων ακινήτων κτημάτων δι' αμφοτέρους τους συμβαλλομένους, ως και επί δανειστικών συμβολαιογραφικών εγγράφων των Λιμενικών Ταμείων δυνάμει του άρθρου 6 Ν. 3466/1955, ούτε και επί συμβάσεων του Ν. 289/1976 βάσει της παρ. 4 του άρθρου 12 αυτού. Για την υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου σε συμβόλαια συντασσόμενα από συμβολαιογράφους που εδρεύουν εκτός της έδρας Πρωτοδικείου βλ. άρθρο 8 Ν. 192/1975. Αναπροσαρμογή του υπό της παρ. 1 καθοριζόμενου ποσού και τον τρόπο υπολογισμού αυτού βλ. άρθρο 1 Ν. 950/1979. Με την παρ. 6 άρθρου 33 Ν. 1845/1989 (ΦΕΚ Α' 102), ορίστηκε ότι δεν απαιτείται υποχρεωτική σύμπραξη δικηγόρου στις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων κειμένων εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων λόγω γονικής παροχής, πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών ή συνένωσης συνεχομένων εκτάσεων. Με το άρθρο 5 Ν. 1390/1983 (ΦΕΚ Α' 117), ορίστηκε ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή στις συμβάσεις ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, όταν αυτά χορηγούνται από οποιοδήποτε κρατικό ή δημόσιο οργανισμό ή τράπεζα Τομέα κατά τη διάταξη της παρ. 6 άρθρου 1 Ν. 1256/1983 ή από θυγατρικές εταιρείες των ανωτέρω νομικών προσώπων. Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 Ν. 950/1979 (ΦΕΚ Α' 165). Η παρ.4 προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου 19 Ν. 723/1977, της υπαρχούσης παρ. 4 λαμβανούσης τον αριθμό 5. Η παρ. 6 προστέθηκε με την παρ. 2 άρθρου 19 Ν. 723/1977. Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρου 11 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2830/2000 (ΦΕΚ Α' 96), το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή σε δικαιοπραξίες για τον συμβαλλόμενο που έχει την ιδιότητα δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού παντός βαθμού, του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, συμβολαιογράφου ή υποθηκοφύλακα. - Τα ποσά του εδ. 1 της παρ. 1 ορίστηκαν σε 10.000.000 δραχμές ή 29.347,0286 ΕΥΡΩ για τις περιφέρειες των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιά και σε 4.000.000 δραχμές ή 11.738,8114 ΕΥΡΩ για τις περιφέρειες των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 2915/2001. ============================== ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3853/2010 ΦΕΚ Α 90 "Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ΔΕΝ εφαρμόζονται στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης εταιριών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιριών, εφόσον το κεφάλαιο της εταιρίας είναι ίσο ή μικρότερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ."
 
Κείμενο Αρθρου
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! (βλ. σχόλια)
1. Προς σύνταξιν εγγράφου ενώπιον συμβολαιογράφου περί συνυποσχετικού, συμβιβασμού, διανομής, καταργήσεως δίκης, πωλήσεως επιχειρήσεως ή κινητών, απογραφής δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου, ενεχυριάσεως, ως και επί συμβολαιογραφικών εγγράφων εν γένει αντικείμενον εχόντων την σύστασιν, μετάθεσιν, αλλοίωσιν ή κατάργησιν πραγματικών δικαιωμάτων επί ακινήτων και πλοίων (εξαιρέσει εξαλείψεων υποθηκών και προσημειώσεων) εφ' όσον άπασαι αι ανωτέρω συμβάσεις έχουσιν αντικείμενον αξίας τουλάχιστον 300.000 δραχμών έτι δε και επί κατασταστικών εταιρειών συντασσομένων διά συμβολαίου εφ' όσον το κεφάλαιον της εταιρείας είναι άνω του ποσού των δραχμών 300.000 απαιτείται η παράστασις Δικηγόρου δι' έκαστον των συμβαλλομένων μερών. Εν τοιούτω συμβολαίω δέον να γίνεται ειδική μνεία της παραστάσεως των Δικηγόρων και να συνάπτεται εις αυτό σχέδιον περί της συμβάσεως υπογεγραμμένον υπό τούτων, ων αι υπογραφαί προκειμένου περί Δικηγόρων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης πρέπει να ώσι θεωρημέναι υπό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.
"2. Εις περιπτώσεις, καθ' ας τα συμβαλλόμενα μέρη είναι πλείονα, αρκεί η παράστασις τουλάχιστον δύο δικηγόρων. Επί εταιρικών δύναται να παρίσταται και εις μόνον δικηγόρος. Επί συστάσεως προικών δύναται να παρίσταται εις μόνον δικηγόρος διά τον προικολήπτην. Επί δωρεών μεταξύ ανιόντων και κατιόντων κατ' ευθείαν γραμμήν δεν απαιτείται παράστασις δικηγόρου, το αυτό δε ισχύει και επί πάσης μεταβιβάσεως εκ χαριστικής αιτίας προς το Δημόσιον, τους Δήμους, τας Κοινότητας και τα εν Ελλάδι νομίμως υφιστάμενα ή συνιστώμενα μη κερδοσκοπικού χαρακτήριος νομικά πρόσωπα, εφ' όσον επιδιώκονται υπ' αυτών αποδεδειγμένως σκοποί εθνωφελείς, θρησκευτικοί, φιλανθρωπικοί, εκπαιδευτικοί, καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς".
3. Προς σύνταξις εγγράφων περί άλλων αμφιμερών δικαιοπραξιών, δύνανται οι συμβολαιογράφοι, εάν κρίνωσι ταύτας πολυπλόκους ή σοβαράς να ζητώσι και περί αυτών την παράστασιν Δικηγόρου.
"4. Εις περίπτωσιν συντάξεως συμβολαιογραφικού εγγράφου, αφορώντος την σύστασιν, μετάθεσιν αλλοίωσιν ή κατάργησιν εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, εις περιφέρειαν διάφορον του τόπου εις τον οποίον κείται το ακίνητον, το υποχρεωτικόν παραστάσεως δικηγόρου κατά την σύνταξιν του συμβολαιογραφικού εγγράφου λόγω αξίας του αντικειμένου της συμβάσεως, κρίνεται βάσει των περί τούτου ισχυόντων εις την περιφέρειαν εις την οποίαν κείται το ακίνητον".
(4)5. Δι' αποφάσεως του επί της Δικαιοσύνης Υπουργού, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, επιτρέπεται ν' αυξομοιούται το άνω ελάχιστον όριον του ποσού της συμβάσεως, δι' ην είναι υποχρεωτική η παράστασις Δικηγόρου ιδιαιτέρως διά την περιφέρειαν εκάστου Συλλόγου. "6. Εις περίπτωσιν συντάξεως συμβολαιογραφικού εγγράφου αφορώντος εις τας εν παρ.4 δικαιοπραξίας επί ιδανικού μέρους ακινήτου, ο συντάσσων τούτο συμβολαιογράφος, υποχρεούται, επί πειθαρχική ευθύνη τούτου, όπως λάβη υπ' όψιν απάσας τας τυχόν προγενεστέρας, μεταξύ των αυτών συμβαλλομένων, επί ετέρου ιδανικού μεριδίου του αυτού ακινήτου δικαιοπραξίας, διά την εφαρμογήν των υπό της παρ.1 του παρόντος άρθρου οριζομένων".
 

Αρθρο: 43
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΤΑΞΗ-ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων, Παράσταση σε συμβόλαια
Σχόλια
Η παρ.3, όπως είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 9 του Ν.4507/1966, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 1093/1980, ΦΕΚ Α' 270.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Συμβολαιογράφος μη εκτελών τας επιβαλλομένας αυτώ ως άνω
υποχρεώσεις, αυτεπαγγέλτως ή επί τη αιτήσει παντός έχοντος έννομον
συμφέρον ή του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, τιμωρείται πειθαρχικώς
τουλάχιστον διά προσωρινής παύσεως και ποινικώς διά φυλακίσεως
τουλάχιστον ενός μηνός ή χρηματικής ποινής τουλάχιστον 1000 μεταλλικών
δραχμών, καταπιπτούσης υπέρ του Ταμείου του οικείου Δικηγορικού
Συλλόγου.
2. Αι αυταί ποιναί επιβάλλονται επί τη εγκλήσει των αυτών προσώπων ως
άνω ορίζεται, κατά Συμβολαιογράφου ή Δικηγόρου ως και παντός συναιτίου,
εφ' όσον αποδεδειγμένως αμέσως ή εμμέσως αποφεύγουν την ακριβή και
αληθή εφαρμογήν της παρούσης διατάξεως δι' εικονικής παραστάσεως του
Δικηγόρου, ψευδών βεβαιώσεων κλπ. Εν υποτροπή ο παραβάτης τιμωρείται
δι' οριστικής παύσεως.
"3. Αι διατάξεις του προηγουμένου άρθρου δεν εφαρμόζονται προκειμένου
περί συμβολαίων συντασσομένων ενώπιον συμβολαιογράφων εδρευόντων εις
περιφέρειαν Ειρηνοδικείου κειμένου εκτός έδρας Πρωτοδικείου εις νήσους,
ένθα δεν διατηρούν γραφείον τουλάχιστον δύο δικηγόροι και ο εις
τουλάχιστον των συμβαλλομένων είναι μόνιμος κάτοκος της περιφερείας του
συντάσσοντος το έγγραφον συμβολαιγράφου".
 

Αρθρο: 44
Ημ/νία: 02.07.2011
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων
Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3919/2011 ΦΕΚ Α 32/2.3.2011 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου αυτού στις 2.7.2011 δηλαδή 4 μήνες μετά τη δημοσίευσή του.
 
Κείμενο Αρθρου
«Ο δικηγόρος, τόσο όταν ασκεί ατομικά τη δικηγορία όσο και όταν είναι μέλος δικηγορικής εταιρείας, έχει το δικαίωμα να ασκεί το λειτούργημά του στην περιφέρεια του δικηγορικού συλλόγου του οποίου είναι μέλος, καθώς και σε περιφέρειες άλλων δικηγορικών συλλόγων.»
 

Αρθρο: 45
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο Δικηγόρος απολαύει πλήρους ελευθερίας και σεβασμού παρά των Δικαστηρίων και πάσης άλλης δικαστικής ή άλλης αρχής, αλλ' οφείλει ν' ασκή το λειτούργημα αυτού ενόρκως, να διάγη και να φαίνεται διάγων αξιοπρεπώς να συμπεριφέρται συμφώνως προς τας παραδόσεις του Δικηγορικού Σώματος και ν' απονέμη τον προσήκοντα σεβασμόν προς τας Δικαστικάς Αρχάς, παρ' ων επίσης δικαιούνται ν' απολαύη του αυτού σεβασμού.
2. Η είσοδος εις τα Υπουργεία και τα Δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελευθέρως εις τους Δικηγόρους επί τη επιδείξει του δελτίου ταυτότητος των καθ' εκάστην εργάσιμον ημέραν επί μίαν ώραν επί πλέον της διά το κοινόν ελευθέρας εισόδου, οριζομένην δι' αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού, ή καθ' εκάστην από την 11ης έως 12ης μεσημβρινής εφ' όσον δεν ήθελεν εκδοθή σχετική περί τούτου απόφασις του αρμοδίου Υπουργού ή Προϊσταμένου της υπηρεσίας.
 

Αρθρο: 46
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εν τη ασκήσει του λειτουργήματος αυτού ο Δικηγόρος οφείλει να εκτελή την ανατιθεμένην αυτώ εντολήν ευσυνειδήτως και επιμελώς, προσπαθών να λύη διά συμβιβασμού τας ανατιθεμένας αυτώ δεκτικάς συμβιβασμού διαφοράς και να συμβάλλη εις την επικράτησιν της αληθείας και του δικαίου.
2. Οφείλει ιδία να μη υπερασπίζη παρανόμους και προφανώς αδίκους υποθέσεις, ν' απέχη παντός μη ευθέως τρόπου υπερασπίσεως, να μη παραμελή την εκτέλεσιν της ανατιθεμένης αυτώ εντολής και να μη παρελκύη τας δίκας.
 

Αρθρο: 47
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων, Συγκρότητες Εταιρειών
Σχόλια
Η παρ.2 αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1649/1986 (ΦΕΚ Α' 149).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο Δικηγόρος οφείλει εν γένει ν' αναδέχηται πάσαν ανατιθεμένην αυτώ
δεκτικήν υπερασπίσεως υπόθεσιν.
"2. Δύο ή περισσότεροι δικηγόροι μπορούν να συγκροτούν εταιρεία μη
κεφαλαιουχική με σκοπό την από κοινού παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Με
π.δ/τα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά από
γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων του Κράτους,
καθορίζονται η μορφή της εταιρείας, οι προϋποθέσεις σύστασής της και
τυχόν απόκτησης νομικής προσωπικότητας, ο τύπος και το περιεχόμενο του
καταστατικού της, το τυχόν εταιρικό κεφάλαιο, ο τρόπος διοίκησης,
διαχείρισης, λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας, καθώς και κάθε
λεπτομέρεια που ανάγεται στη λειτουργία της".
3. Εάν ο διάδικος δεν ευρίσκη δικηγόρον, ο πρόεδρος του αρμοδίου
Δικαστηρίου ή ο Ειρηνοδίκης αναθέτει, κατ' αίτησιν του διαδίκου, την
υπεράσπισιν αυτού εις ένα των Δικηγόρων, όστις τότε μόνον δύναται ν'
αποποιηθή την συνδρομήν, όταν ο διορίσας εγκρίνη τους λόγους
αποποιήσεως αυτού, ή όταν δεν προκαταβληθώσιν αυτώ τα έξοδα και η
αμοιβή μη παραβλεπομένων των δικαιωμάτων των πενήτων και τους κειμένους
Νόμους.
4. Επί των δικών επί κακουργήματι ο Πρόεδρος των Συνέδρων διορίζει
αυτεπαγγέλτως Δικηγόρον εις τον μη έχοντα τοιούτον κατηγορούμενον, ο δε
διορισμός είναι υποχρεωτικός.
5. Εις την περίπτωσιν της παρ.3 προβάλλων ο καλούμενος Δικηγόρος λόγους
υγείας ή οικογενειακής ανάγκης ή ανωτέρας βίας, απαλλάσσεται της
υποχρεώσως παροχής της αιτουμένης υπηρεσίας, εφ' όσον οι προβαλλόμενοι
λόγοι κρίνονται βάσιμοι υπό του Δικαστηρίου.
 

Αρθρο: 48
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Υποχρεώσεις των Δικηγόρων
 
Κείμενο Αρθρου
Ο Δικηγόρος υποχρεούται να τηρή την προσήκουσαν ευπρέπειαν και
μετριότητα εκφράσεων κατά τε τας προφορικάς και τας εγγράφους αυτού
εκθέσεις, ιδιαίτερα δε εις τας μετά των συναδέλφων του κατ' αντιδικίαν
συζητήσεις, οφείλει δε να επιδεικνύη έναντι αυτών αλληλεγγύην και
αβρότητα.
 

Αρθρο: 49
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Υποχρεώσεις των Δικηγόρων, Υποχρέωση Εχεμύθειας
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο Δικηγόρος υποχρεούται να τηρή απαραβίαστον την απαιτουμένην υπέρ του εντολέως αυτού εχεμύθειαν, περί όσων ούτος ενεπιστεύθη αυτώ. Περί όσων άλλων περιέρχονται εις γνώσιν του εξ αφορμής της ασκήσεως του Δικηγορικού λειτουργήματος, αφίεται εις αυτόν να κρίνη εν συνειδήσει, αν και εν τίνι μέτρω πρέπει καλούμενος να καταθέση ως μάρτυς.
2. Εις πάσαν περίπτωσιν δεν δύναται να εξετάζεται ως μάρτυς επί υποθέσεως εις ην ανεμίχθη ως Δικηγόρος άνευ προηγουμένης αδείας του Δ.Σ. του Συλλόγου, εις ον ανήκει, ή εν κατεπειγούση περιπτώσει του Προέδρου αυτού. Εις την τοιαύτην απαγόρευσιν περιλαμβάνεται και ο Δικηγόρος ο παρέχων τας υπηρεσίας αυτού επί παγία περιοδική αμοιβή διά πάσας τας υποθέσεις του εις ον παρέχει τας υπηρεσίας του.
3. Ερευναι κατά τα άρθρ. 253 και επόμενα του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, κατ' οίκον ή εν τω Γραφείω Δικηγόρου, ως και σωματικαί τοιαύται και κατασχέσεις εγγράφων κατ' άρθρ. 261 και επόμενα του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας ευρισκομένων εις χείρας δικηγόρου απαγορεύονται, εφ' όσον ο Δικηγόρος είναι πληρεξούσιος του
κατηγορουμένου ή συνήγορος αυτού.
 

Αρθρο: 50
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων, Άρνηση μαρτυρίας
 
Κείμενο Αρθρου
Δικηγόρος βεβαιών ενώπιον του εντεταλμένου την εξέτασιν Δικαστηρίου ή Δικαστού, ότι η κατάθεσις του ήθελε προσκρούσει εις το επιβαλλόμενον αυτώ επαγγελματικόν απόρρητον, δεν υποχρεούται εις μαρτυρίαν.
 

Αρθρο: 51
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΤΑΞΗ-ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Υποχρεώσεις των Δικηγόρων
 
Κείμενο Αρθρου
Ο Δικηγόρος υποχρεούται να μη υπογράφη γνωμοδοτήσεις, δικόγραφα ή άλλα έγγραφα μη συντεταγμένα παρ' αυτού ή περί ων δεν διεσκέφθη μετά του συντάκτου.
2. Ο Δικηγόρος υποχρεούται εις παν παρ' αυτού εκδιδόμενον έγγραφον και εις πάσαν παραγγελίαν προς επίδοσιν εγγράφου, να θέτη παρά τη υπογραφή του σφραγίδα, φέρουσαν το ονοματεπώνυμόν του και την ακριβή διεύθυνσιν του γραφείου του ή να γράφη ταύτα ευαναγνώστως.
3. Δικηγόρος παραβαίνων τας ανωτέρω διατάξεις τιμωρείται πειθαρχικώς τουλάχιστον διά προστίμου.
 

Αρθρο: 52
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων, Έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων
Σχόλια
Βλ. αρ. 2 του ν.δ. 3342/1955, που αφορούν εξόφληση τίτλων πληρωμής σε βάρος του δημοσίου.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο Δικηγόρος έχει το δικαίωμα να εκδίδη επικεκυρωμένα υπ' αυτού
αντίγραφα των παρ' αυτώ υπαρχόντων παντός είδους εγγράφων, ων υπεύθυνος
περί της ακριβείας αυτών.
2. Τα τοιαύτα αντίγραφα έχουσι πλήρη ισχύν αντιπεφωνημένου αντιγράφου.
3. Δημόσιος υπάλληλος (δικαστής, διοικητικός, στρατιωτικός,
αστυνομικός, κλπ.), αρνούμενος να δεχθή και σεβασθή τοιούτον αντίγραφον
τιμωρείται: α) επί παραβάσει καθήκοντος αυτεπαγγέλτως ή τη εγκλήσει του
οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και β) πειθαρχικώς τουλάχιστον διά
προσωρινής παύσεως.
 

Αρθρο: 53
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων, Μετάφραση ξενογλώσσων εγγράφων
 
Κείμενο Αρθρου
Μεταφράσεις των εν τη ξένη γλώσση συντεταγμένων εγγράφων, γενόμεναι υπό Δικηγόρου, λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπ' όψιν, εφ' όσον συνοδεύονται υπό του μεταφρασθέντος εγγράφου, φέροντος επ' αυτού χρονολογημένην και ενυπόγραφον του μεταφράσαντος δικηγόρου βεβαίωσιν, ότι η μετάφρασις αφορά αυτό τούτο το έγγραφον. Αι μεταφράσεις ισχύουν ως τα αντίγραφα κατά το άρθρ.53.
 

Αρθρο: 54
Ημ/νία: 02.07.2011
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων
Σχόλια
Βλ. και άρθρο 9 παρ.2 του Ν.Δ. 3790/1957. Το εδ γ της παρ. 3 εντός "" προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 20 του ν. 723/77.Οι παρ. 6 και 7 προστέθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 20 του Ν. 723/77. Η παρ. 8 προστέθηκε από την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν. 950/1979. ======================================================= Oι παρ. 2 έως και 4 καθώς και η 7 του παρόντος αντικαταστάθηκαν και οι παρ. 5,6 και 8 καταργήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 αντίστοιχα του άρθρου 5 του ν. 3919/2011 ΦΕΚ Α 32/2.3.2011 και τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου αυτού, 4 μήνες μετά τη δημοσίευσή του, δηλαδή στις 2.7.2011.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο παρ' Ειρηνοδικείω ειδικώς τοποθετημένος Δικηγόρος δικαιούται να παρίσταται και ενεργή τας διαδικαστικας πράξεις μόνον ενώπιον του Ειρηνοδικείου τούτου. Υπαρχόντων τεσσάρων τουλάχιστον τοιούτων δικηγόρων, ούτε δικηγόρος παρά τω Πρωτοδικείω της αυτής περιφερείας, ούτε δικολάβος δύναται ν' ασκήση το λειτούργημά του παρά τω Ειρηνοδικείω τούτω.
«2. Ο παρά Πρωτοδικείω Δικηγόρος δικαιούται να παρίσταται και να ενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές πράξεις ενώπιον όλων των Πρωτοδικείων, πολιτικών και διοικητικών, καθώς και όλων των Ειρηνοδικείων της Χώρας. Κατ' εξαίρεση, Δικηγόρος παρά Πρωτοδικείω δικαιούται να συμπαρίσταται και ενώπιον Εφετείου με Δικηγόρο παρ' Εφετείω, κατά τη συζήτηση εφέσεως κατ' αποφάσεως Πρωτοδικείου, στη συζήτηση ενώπιον του οποίου έλαβε μέρος. Επίσης, Δικηγόρος παρά Πρωτοδικείω, εφόσον έχει δεκαετή δικηγορική υπηρεσία, δικαιούται να παρίσταται ενώπιον Εφετείου κατά τη συζήτηση εφέσεως κατ' αποφάσεως Πρωτοδικείου, στη συζήτηση ενώπιον του οποίου έλαβε μέρος.
3. Ο παρ' Εφετείω Δικηγόρος δικαιούται να παρίσταται και να ενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές πράξεις ενώπιον όλων των Πρωτοδικείων και Εφετείων, πολιτικών και διοικητικών, καθώς και ενώπιον όλων των Ειρηνοδικείων της Χώρας.
4. Ο παρ' Αρείω Πάγω Δικηγόρος δικαιούται να παρίσταται και να διενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, καθώς και ενώπιον όλων των Πρωτοδικείων και Εφετείων, πολιτικών και διοικητικών, και όλων των Ειρηνοδικείων της Χώρας.»
5. "6.(Παραλείπονται ως μη ισχύουσες)
«7. Δικηγόρος παρ' Εφετείω δικαιούται, εφόσον ασκεί το λειτούργημα για δέκα (10) έτη από τα οποία έξι παρ' Εφετείω, να συμπαρίσταται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, με δικηγόρο παρ' Α-ρείω Πάγω, επί αναιρέσεως κατ' αποφάσεως η οποία εκδόθηκε σε υπόθεση, την οποία χειρίσθηκε πρωτοδίκως ή κατ' έφεση.»
"8. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα.
 

Αρθρο: 55
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οσάκις κατώτερον δικαστήριον ή δικαστής ενεργεί ως Εισηγητής επί εκκρεμούς υποθέσεως ενώπιον ανωτέρου δικαστηρίου, δικαιούται εις ενέργειαν των σχετικών διαδικαστικών πράξεων και παραστάσεων, ο Δικηγόρος ο διατελών παρά τω εντεταλμένω δικαστηρίω ή δικαστή.
2. Δικηγόρος παρά κατωτέρω Δικαστηρίω δύναται να υπογράφη και καταθέτη δικόγραφα ενδίκων μεσων απευθυνομένων ενώπιον ανωτέρου δικαστηρίου.
3. Διά τον καθορισμόν των ανωτέρω εν παρ.1 ενεργειών και δικαστικών πράξεων: α) το Πρωτοδικείον Πειραιώς θεωρείται περιλαμβανόμενον και εν τη έδρα του Αρείου Πάγου και του Εφετείου Αθηνών, β) το Ειρηνοδικείον και Πταισματοδικείον Πειραιώς θεωρούνται περιλαμβανόμενα και εν τη έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών, γ) το Ειρηνοδικείον και Πταισματοδικείον Αργους και εν τη έδρα του Εφετείου και Πρωτοδικείου Ναυπλίου, δ) το Ειρηνοδικείον και Πταισματοδικείον Αιγίου και εν τη έδρα του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πατρών, ε) το Ειρηνοδικείον Μεγαλοπόλεως και εν τη έδρα του Πρωτοδικείου Τριπόλεως, ς) το Ειρηνοδικείον Τυρνάβου και εν τη έδρα του Εφετείου και Πρωτοδικείου Λαρίσης, ζ) το Ειρηνοδικείον Ήλιδος και εν τη έδρα του Πρωτοδικείου Αμαλιάδος, η) Τα Ειρηνοδικεία Παμίσου και Οιχαλίας και εν τη έδρα του Πρωτοδικείου Καλαμών και θ) το Ειρηνοδικείον Ληξουρίου και εν τη έδρα του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.
 

Αρθρο: 56
Ημ/νία: 02.07.2011
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων
Σχόλια
To παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3919/2011 ΦΕΚ Α 32/2.3.2011 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου αυτού, 4 μήνες μετά τη δημοσίευσή του δηλαδή 2.7.2011.
 
Κείμενο Αρθρου
« Σε ποινικές υποθέσεις και ενώπιον κάθε ποινικού δικαστηρίου, πλην του Αρείου Πάγου δικάζοντος ως ακυρωτικού, δύναται να παρίσταται και να διενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές πράξεις κάθε δικηγόρος. Ο παρ' Αρείω Πάγω δικηγόρος δύναται να παρίσταται και να διενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές πράξεις ενώπιον όλων των ποινικών δικαστηρίων.»
 

Αρθρο: 57
Ημ/νία: 02.07.2011
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων, Τήρηση γραφείου
Σχόλια
Σχετικά με την παρ. 2 του παρόντος είχε επιτραπεί για τους διορισμένους δικηγόρους των παρακάτω συλλόγων να διατηρούν γραφεία εκτός της έδρας του Συλλόγου τους Πρέβεζης στην Πάργα (Β.Δ. 10 Ιαν./7 Φεβρ. 1956). Φλωρίνης στο Αμύνταιο (Β.Δ. 10 Ιαν./7 Φεβρ. 1956). Μεσολλογίου στις πόλεις Ναυπάκτο, Γαλαβή και Μακρυνεία, (Β.Δ. 15 Δεκ. 1955/7 Φεβρ. 1956). Καβάλας στις πόλεις Ελευθερούπολη, Χρυσούπολη και Θάσο (Β.Δ. 23 Δεκ. 1955/7 Φεβρ. 1956). Έδεσσας στην πόλη Αριδαίας (Β.Δ. 30 Δεκ. 1955/7 Φεβρ. 1956). Βόλου στον Αλμυρό (Β.Δ. 30 Δεκ. 1955/7 Φεβρ. 1956). Λασηθίου στον Αγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα, Σητεία και Τζερμιάδες (Β.Δ. 30 Δεκ. 1955/7 Φεβρ. 1956). Ρόδου στην Κάρπαθο (Β.Δ. 5/25 Μαίου 1956). Ηρακλείου στις Μοίρες, Πύργο, Καστελλίου - Πεδιάδος, Αρχάνες, Χερσόνησο και Βίαννο (Β.Δ. 25 Ιουν./12 Ιουλ. 1956). Κορίνθου στο Ξυλόκαστρο ή Δερβένι (Β.Δ. 5/22 Σεπτ. 1956). Αγρινίου στο Θέρμο και Αφμιλοχία (Β.Δ. 25 Ιουν./15 Ιουλ. 1957). Λεβαδείας στο Δίστομο, Δαύλεια, Ορχομενό και Αράχωβα (Β.Δ. 25 Σεπτ./29 Οκτ. 1957). Σύρου στη Νάξο (Β.Δ. 30 Ιαν./10 Φεβρ. 1958). Σερρών στις Ν.Ζίχνη, Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο, Ροδολείβους και Προρροϊους (Β.Δ. 2/20 Αυγ. 1958). Ηλείας στις Επιτάλιο Κρέσταινας και Κοντοβάζαινα (Β.Δ. 10/27 Απρ. 1959). Πειραιώς στον Πόρο και Κύθηρα (Β.Δ. 793 της 21/27 Οκτ. 1961 (ΦΕΚ Α' 204). Μεσολλογγίου στον Αστακό (Β.Δ. 625 της 18/24 Οκτ. 1963, ΦΕΚ Α' 184). Εδέσσης στη Σκύδρα (Β.Δ. 703 της 4/20 Νοεμ. 1964, ΦΕΚ Α' 233). Αθηνών στην Ελευσίνα Αττικής (Β.Δ. 52 της 2/25 Ιαν. 1968, ΦΕΚ Α' 18). Εδέσσης στα Γιαννιτσά (Β.Δ. 30 της 4/22 Ιαν. 1969, ΦΕΚ Α' 8). Καλαμάτας στην Πύλο (Β.Δ. 594 της 7 Αυγ. / 17 Σεπτ. 1969, ΦΕΚ Α' 186). ===================================================== To πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 3919/2011 ΦΕΚ Α 32/2.3.2011 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου αυτού, 4 μήνες μετά τη δημοσίευσή του, δηλαδή στις 2.7.2011.
 
Κείμενο Αρθρου
«1. Ο δικηγόρος υποχρεούται να διατηρεί γραφείο στην έδρα του συλλόγου στον οποίο ανήκει.» Εξαιρετικώς ο εν Ναυπλίω Δικηγόρος δικαιούται να διατηρή το γραφείον του εν Αργει, ο εν Πάτραις δικηγόρος δικαιούται να διατηρή το γραφείον του εν Αιγίω, ο εν Λαρίση Δικηγόρος εν Τυρνάβω, ο εν Καλάμαις εν Νησίω ή Μελιγαλά και ο εν Αργοστολίω εν Ληξουρίω.
2. Διά Β.Δ/τος εκδιδομένου κατόπιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου Δικηγορικού Συλλόγου, δύναται να επιτραπή εις Δικηγόρους και άλλων περιφερειών να διατηρώσι γραφείον εκτός της έδρας του Συλλόγου ούτινος είναι μέλη, εντός όμως της αυτής Πρωτοδικειακής περιφερείας.
3. Δικηγόρος τοποθετούμενος ειδικώς παρ' Ειρηνοδικείω υποχρεούται να διατηρή γραφείον εν τη έδρα αυτού.
 

Αρθρο: 58
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΤΑΞΗ-ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων, Γνωμοδοτήσεις
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αι Προξεινικαί Αρχαί Δύνανται να επικυρώνωσι το γνήσιον της υπογραφής γνωμοδοτούντων Ελλήνων Νομικών, σημειούσαι ότι ο γνωμοδοτών είναι κατά τους Ελληνικούς νόμους αρμόδιος όπως υπευθύνως γνωμοδοτή περί του εν Ελλάδι ισχύοντος δικαίου.
2. Αρμόδιοι προς σύνταξιν τοιούτων νομικών γνωμοδοτήσεων προς χρήσιν ενώπιον Δικαστηρίων, Αρχών, Τραπεζών κλπ. εν τη αλλοδαπή είναι: α) οι εν τω Κράτει ένθα οι Προξενικαί Αρχαί διαπεπιστευμέναι, διωρισμένοι Δικηγόροι Έλληνες το γένος, β) οι Καθηγηταί της Νομικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου και γ) οι εν Ελλάδι διωρισμένοι παρ' Εφέται ή παρ' Αρείω Πάγω Δικηγόροι.
3. Αδεία του αρμοδίου Δικηγορικού Συλλόγου συγχωρείται η διαμονή Έλληνος Δικηγόρου εις την αλλοδαπήν. Η άνευ αδείας παραμονή εν τη αλλοδαπή αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωμα, η δε κατά την τοιαύτην παραμονήν χορήγησις γνωμοδοτήσεως επιβαρυντικήν περίπτωσιν.
4. Απαντες οι εν τη αλλοδαπή προσκαίρως ή μονίμως διαμένοντες Έλληνες Δικηγόροι υπάγονται, διά τα κατά τον χρόνον της τοιαύτης παραμονής των διαπραττόμενα πειθαρχικά παραπτώματα εις το Πειθαρχικόν Συμβούλιον του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
5. Αι Προξενικαί Αρχαί υποχρεούνται να διαπιστώνωσι την ύπαρξιν της ως άνω αδείας του αρμοδίου Συλλόγου, αρνούμεναι, εν ελλείψει αυτής, την επικύρωσιν της υπογραφής και την βεβαίωσιν περί της αρμοδιότητος προς γνωμοδότησιν, έτι δε και ν' αναφέρωσιν αμελλητί εις τον Δικηγορικόν Σύλλογον Αθηνών πάσαν παράβασιν Έλληνος Δικηγόρου παρεπιδημούντος εν τη αλλοδαπή κατά τ' ανωτέρω και παν πειθαρχικόν αυτού παράπτωμα.
6. Δικηγόρος διαμένων εν τη αλλοδαπή παρέχων γνωμοδοτήσεις προς αλλοδαπά Δικαστήρια, αρχάς και ιδιώτας ή εξεταζόμενος ως εμπειρογνώμων περί του Ελληνικού Δικαίου, ενώπιον αλλοδαπού Δικαστηρίου ή οιασδήποτε αρχής υποχρεούται ν' αποστέλλη κατ' έτος αντίγραφα παρ' αυτού κεκυρωμένα, των γνωμοδοτήσεών του, προς τον Δικηγορικόν Σϋλλογον Αθηνών. Παράβασις της υποχρεώσεως ταύτης επάγεται την πειθαρχικήν τιμωρίαν του Δικηγόρου διά της ποινής του προστίμου και εν υποτροπή δι' οριστικής παύσεως.
7. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι του Κράτους, χορηγούντες εις μέλος αυτών άδειαν αποδημίας εις το εξωτερικόν πλέον των δύο μηνών, υποχρεούνται να ειδοποιώσι περί τούτου τον Δικηγορικόν Σύλλογον Αθηνών, σημειούντες πάντα τα εκ των παρ' αυτοίς φακέλλων στοιχεία του ως άνω Δικηγόρου.
 

Αρθρο: 59
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο Δικηγόρος υποχρεούται, καλούμενος, να μετέχη της συνθέσεως των Δικαστηρίων, τουλάχιστον μέχρι δύο συνεδριάσεων κατά μήνα.
2. Κατ' έτος το Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει δύο πίνακας εκ των κατά την κρίσιν του, εχόντων τα προσόντα να μετέχωσι της συνθέσεως: α) του Πρωτοδικείου και β) του Εφετείου. Του Πρωτοδικείου δύνανται να μετέχωσι οι έχοντες συμπληρώσει τριετή παρ' Εφετείω υπηρεσίαν ή δεκαετή παρά Πρωτοδικείω, του δ' Εφετείου οι έχοντες συμπληρώσει πενταετή παρ' Αρείω Πάγω ή δεκαετή παρ' Εφετείω. Ο εις τους πίνακας περιλαμβανόμενοι Δικηγόροι διορίζονται αναπληρωματικοί δικασταί διά Β.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του επί της Δικαιοσύνης Υπουργού.
 

Αρθρο: 60
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο Δικηγόρος υπόκειται, ως εις προϊσταμένην αυτού αρχήν, εις τον οικείον Δικηγορικόν Σύλλογον, οφείλει δε να υπακούη εις τας αποφάσεις του τε Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου, να εμφανίζηται προσκαλούμενος και να παρέχη πάσαν ζητουμένην πληροφορίαν, διασάφησιν, ως και την συνεργασίαν αυτού.
2. Ο Δικηγόρος προκειμένου ν' απουσιάζη πλέον των τριών μηνών εκ της έδρας του Δικαστηρίου παρ' ω διατελεί, οφείλει ν' ανακοινώση τούτο εγγράφως εις τον Πρόεδρον του Συλλόγου.
3. Ο καλούμενος εις τας τάξεις του Στρατού Δικηγόρος οφείλει ν' ανακοινώση εγγράφως εις τον Πρόεδρον του Συλλόγου την εις τας τάξεις του Στρατού προσέλευσιν, ως και την απόλυσιν αυτού.
 

Αρθρο: 61
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δικηγόρων
 
Κείμενο Αρθρου
Οσάκις, κατά τους κειμένους Νόμους απαιτείται βεβαίωσις της υπογραφής δικηγόρου τινός ή δικολάβου, αύτη γίνεται υπό του Προέδρου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, η υπογραφή δε του Προέδρου βεβαιούται, οσάκις τούτο απαιτείται παρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 

Αρθρο: 62
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Έργα ασυμβίβαστα προς Ιδιότητα Δικηγόρου
Σχόλια
- Επέκταση των διατάξεων των παρ.2 και 3 εδάφ.α' καθιερώθηκε και γιά άλλες κατηγορίες δικηγόρων το άρθρ.3 Νομ.4507/1966. Βλ. και άρθρ.10 Νομ. 264/1976. - Με την παρ.2 άρθρ. 6 Νομ. 1270/9-10 Αυγ. 1982 (ΦΕΚ Α' 93), ορίστηκε ότι δεν αποτελεί για το δικηγόρο λόγο ασυμβίβαστου ή αναστολής άσκησης του λειτουργήματός του η ιδιότητα ή το αξίωμα του Δημάρχου, του Προέδρου Κοινότητος, του Προέδρου του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος, του παρέδρου συνοικισμού ή οποιουδήποτε άλλου αιρετού αξιώματος σε όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας. - Με το άρθρ.5 Ν.Δ. 3392/1955 ορίστηκε ότι: "1. Διά τους εν αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος διατελούντας δικηγόρους βάσει της παρ.3 του άρθρ. 62 του Ν.Δ. 3026/1954, ο χρόνος καθ' ον ούτοι διατελούν εν αναστολή θεωρείται ως χρόνος δικηγορικής υπηρεσίας, υπολογιζόμενος διά της συμφώνως τοις άρθρ. 35-37 του Κώδικος "περί δικηγόρων" προαγωγήν αυτών. Ο μέχρι τούδε χρόνος καθ' ον βάσει του ισχύοντος Κωδικος "περί δικηγόρων" ή των προϊσχυσάντων αυτού Νόμων διετέλεσαν εν αναστολή, οι ήδη εν αναστολή διατελούντες δικηγόροι, υπολογίζεται διά την κατά τα άνω προαγωγήν των. 2. Δικηγόροι διαγραφέντες του μητρώου του παρ' ω ήσαν εγγεγραμμένοι Συλλόγου δι' αποφάσεων των κατά τα άρθρ.1-3 του Α.Ν. 1788/1951 Επιτροπών επί τω λόγω ασκήσεως εκ των προβλεπομένων ρητώς υπό του άρθρ. 62 παρ. 2 του Ν.Δ. 3070/1954 ως μη ασυμβιβάστων προς το δικηγορικόν λειτούργημα, οία ή έμμισθος ή άμισθος παροχή δημοσιογραφικών υπηρεσιών, επανεγγράφονται τη αιτήσει των υποβαλλομένη εις τον οικείον δικηγορικόν Σύλλογον εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος, θεωρούνται δε ότι ουδέποτε απώλεσαν την ιδιότητα του δικηγόρου". - Η εντός "" περ. δ της παρ. 2 καταργήθηκε από την παρ. 2 άρθρ. 27 Ν. 1366/1983. - Η εντός "" φράση στην παρ. 2 προστέθηκε από το άρθρ. 9 Νομ. 950/1979. - Το εδάφ. ζ' της παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.9 Νομ. 264/1976. - Οι εντός "" λέξεις "Συμβολαιογραφικόν Σύλλογον" της περίπτ. ζ' της παρ. 2 προστέθηκαν από την παρ.2 άρθρ.6 Νομ. 1390/6-7 Σεπτ. 1983 (ΦΕΚ Α' 117). - Η περίπτ. θ' της παρ. 2 προστέθηκε από την παρ.1 άρθρ.16 Νομ. 1868/10-10 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 230). - Το εντός "" δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 42 Νομ. 184/1975. - Το εντός ( ) προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3, που είχε προστεθεί από το άρθρ.21 Νομ. 723/1977, καταργήθηκε από την παρ.2 άρθρ.16 Νομ. 1868/10-10 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 230). - Το εντός "" εδάφιο στην παρ. 3 προστέθηκε από την παρ.1 άρθρ.27 παρ.1 Νομ. 1366/1983. *** Τα πρώην τελευταία εδάφια της παρ. 3, που είχαν προστεθεί με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2145/93 (Α΄ 88) και στη συνέχεια αντικατασταθεί με το άρθρο 47 του ν. 2172/1993 (Α΄ 207/16.12.1993), καταργήθησαν αναδρομικά, σύμφωνα με την παρ. 20 εδάφιο γ του άρθρου 16 του ν. 2298/95 (Α΄ 62). - Τα εντός " " τέσσερα τελευταία εδάφια της παρ. 3 προστέθηκαν με το εδ. α' της παρ. 20 του άρ. 16 του ν. 2298/1995 (Α΄ 62) και, σύμφωνα με το εδαφ. β' της ιδίας παρ., ισχύουν αναδρομικά από την ισχύ του άρθρ. 47 του ν. 2172/1993, δηλαδή από 16.12.1993. - Η παρ. 6 προστέθηκε με την παρ.2 του άρ. 16 του ν. 1868/10-10 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 230). - Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 2121/1993 (Α΄ 25) δεν είναι ασυμβίβαστες προς το δικηγορικό λειτούργημα, και δεν συνεπάγονται έκπτωση ή διαγραφή από τα μητρώα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, οι ιδιότητες του διευθύνοντος συμβούλου, του γενικού διευθυντή, του διαχειριστή, του προέδρου ή του αντιπροέδρου των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προβλέπονται οι οργανισμοί από το άρθρο 54 άνω Νόμου 2121/1993. Κατά το άρθρο 21 παρ. 5 του ν. 4507/1966 "Η αληθής έννοια του άρθρ.62 παρ.3 του Κωδικος Δικηγόρων είναι ότι: Δικηγόροι υπηρετούντες εις τα γραφεία του οικείου Δικηγορικού συλλόγου ως μισθωτοί κατ' ουδεμίαν περίπτωσιν δύναται να υπαχθώσι εις την ασφάλισιν του Ι.Κ.Α. διά μόνην την άνω απασχόλησίν των. Πάσα αντίθετος πράξις του Ι.Κ.Α. καταλογισμού εισφορών καταργείται". - Κατά το άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 1366/1983 "Η άσκηση από δικηγόρο δημοσιογραφικής εργασίας δεν είναι ασυμβίβαστη προς το δικηγορικό λειτούργημα, ούτε συνεπάγεται έκπτωση ή διαγραφή του δικηγόρου από τα μητρώα του οικείου δικηγορικού συλλόγου".
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιότητα του Δικηγόρου ο διατελών εις πάσαν έμμισθον υπηρεσίαν Δημοσίαν (πολιτικήν ή στρατιωτικήν), Δημοτικήν ή Κοινοτικήν ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και διαγράφεται του εις το είναι εγγεγραμμένος μητρώου, εφαρμοζομένης της παρ.3 του άρθρ.80.
2. Δεν αποβάλλουν την ιδιότητα του Δικηγόρου: α) οι Βουλευταί, οι Υπουργοί, οι Υφυπουργοί, οι Γεν. Γραμματείς των Υπουργείων, των Γεν.Διοικήσεων και της Βουλής, των Νομαρχιών, των Δήμων και της Ενώσεως των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, οι Νομάρχαι, Δήμαρχοι, Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, οι διοριζόμενοι εις μετακλητάς θέσεις εν τοις ιδιατέροις γραφείοις Υπουργών ή Υφυπουργών, ως και οι διευθύνοντες Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εφ' όσον αι θέσεις των τελευταίων τούτων είναι μετακληταί ή επί θητεία και εφ' όσον διορίζονται κατόπιν αδείας του Συμβουλίου του αρμοδίου Συλλόγου, β) οι τακτικοί Καθηγηταί των Πανεπιστημίων και ανωτέρων Δημοσίων Σχολών, Οικονομικών, Εμπορικών και Γεωργικών, κατέχοντες έδραν Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών, γ) οι έκτακτοι Καθηγηταί και Υφηγηταί των Πανεπιστημίων κατέχοντες έδραν Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών, δ) (οι δημοσιογράφοι) ε) ο καλούμενος προς εκπλήρωσιν στρατιωτικής υποχρεώσεως, ς) ο παρέχων τας υπηρεσίας του εις Δήμον ή Κοινότητα ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ως Δικαστικός ή Νομικός Σύμβουλος ή Δικηγόρος.
"ζ'. Οι παρέχοντες επ' αμοιβή τας υπηρεσίας αυτών προς Δικηγορικόν Σύλλογον, Ταμείον Προνοίας αυτού, "Συμβολαιογραφικόν Σύλλογον", το Ταμείον Νομικών και ως βοηθοί εις σπουδαστήριον ή έδραν των Νομικών Σχολών των ημεδαπών πανεπιστημίων, εις έδραν ή σπουδαστήριον νομικών ή οικονομικών μαθημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ως και οι υπηρετούντες εις επιστημονικήν θέσιν του παρά τη Ακαδημία Αθηνών αρχείου της ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ή της παρ' αυτή Υπηρεσίας συλλογής και συστηματικής κατατάξεως των Ιερών Κανόνων "ή παρά τη Κεντρική Υπηρεσία ταύτης".
η)Οι στενογράφος της Βουλής
"θ. Οι ευρωβουλευτές, οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, οι αναπληρωτές, επίκουροι καθηγητές λέκτορες και ειδικοί επιστήμονες όλων των σχολών των πανεπιστημίων και των άλλων ανώτατων σχολών, εφ' όσον διδάσκουν μαθήματα νομικών και πολιτικών επιστημών, καθώς και οι μόνιμοι ή με σύμβαση καθηγητές νομικών και πολιτικών επιστημών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης".
3. Οι Δικηγόροι Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων, των Γενικών Διοικήσεων και της Βουλής, των Νομαρχιών, των Δήμων και της Ενώσεως των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, οι Νομάρχαι, Δήμαρχοι, Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Πρόεδροι Κοινοτήτων και οι κατά τ' ανωτέρω κατέχοντες μετακλητάς ή επί θητεία θέσεις Διευθυντού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή παρ' Υπουργικοίς γραφείοις, ως και οι παρέχοντες επ' αμοιβή τας υπηρεσίας των εις το Ταμείον Συντάξεων Νομικών εφ' όσον κατέχουσι τ' ανωτέρω αξιώματα, τελούσιν εν αναστολή του λειτουργήματος του Δικηγόρου και δεν δύνανται ν' ασκώσι τούτο αμέσως ή εμμέσως διά βοηθών ή συνεργατών ουδέ να παρίστανται ενώπιον των Δικαστηρίων ή των αρχών, να λαμβάνωσι μέρος εις εξωδίκους πράξεις και να παρέχωσι γνωμοδοτήσεις ή συμβουλάς.
"Οι τακτικοί, έκτακτοι και επικουρικοί Καθηγηταί των Πανεπιστημίων και των ανωτάτων Δημοσίων Σχολών τελούσιν εν μερική αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος, επιτρέπεται δε εις αυτούς να εκδίδωσιν γνωμοδοτήσεις και οι μεν ανήκοντες εις τους Δικηγορικους Συλλόγους Αθηνών και Πειραιώς να παρίστανται ενώπιον του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας, Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και του Εφετείου Αθηνών, οι δε λοιποί να παρίστανται ενώπιον του Εφετείου εις την περιφέρειαν του οποίου περιλαμβάνεται ο Δικηγορικός Σύλλογος, οίτινος τυγχάνουν μέλη, εφ' όσον έχουσιν άπαντες ούτοι τα κατά το άρθρ. 35 του παρόντος, ως τούτο ισχύει νυν, προσόντα". *** (βλ. σχόλια)
"Δικηγόροι που έχουν εκλεγεί βουλευτές ή ευρωβουλευτές δεν επιτρέπεται να παρίστανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε υποθέσεις ναρκωτικών κατά την προδικασία και ενώπιον των δικαστηρίων. Η απαγόρευση παράστασης στις άνω υποθέσεις δεν αποτελεί ούτε μερική αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.
Η απαγόρευση δεν ισχύει αν πρόκειται για υποθέσεις των ιδίων, των συζύγων τους ή συγγενών τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι το δεύτερο βαθμό.
Δικηγόροι που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα όργανα της Ευρωπαϊκής `Ενωσης, καθώς και σε όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς, των οποίων είναι μέλος η Ελλάδα, τελούν σε αναστολή του λειτουργήματός τους".
4. Δικηγόρος παρ' ω επήλθε, περίπτωσις αποβολής της ιδιότητος κατά τα εν παρ.1 μη δηλών τούτο αμελλητί προς τον παρ' ω είναι εγγεγραμμένος Σύλλογον, τιμωρείται διά της ποινής του αρθρ. 175 του Ποιν.Κώδικος.
"6. Οι διατάξεις του άρθρ. 4 παρ.1 του Νομ. 1640/1986, του άρθρ. 6 παρ. 1 και 3 του Νομ. 1791/1988 και του άρθρ. 21 του Νομ. 723/1977, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στα παραπάνω, καταργούνται".
 

Αρθρο: 63
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Έργα ασυμβίβαστα προς ιδιότητα Δικηγόρου
Σχόλια
Η περ. 4 της παρ. 5 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 723/1977. Η παρ. 7 του άρθρου 63 αναριθμήθηκε ως 6 από την περ. α' παρ.1 του άρθρου 19 του Ν. 1093/1980. -Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 27 του Ν. 1366/1983 ΦΕΛ Α 81.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Είναι ασυμβίβαστος προς το λειτούργημα, του Δικηγόρου η άσκησις
ετέρας επιστήμης, τέχνης ή εμπορίου και ιδία μεσιτείας, ως και πάσα εν
γένει εργασία, υπηρεσία ή απασχόλησις απάδουσα εις την αξιοπρέπειαν ή
ανεξαρτησίαν αυτού.
2. Είναι ασυμβίβαστα προς το Δικηγορικόν λειτούργημα τα έργα Διοικητού,
Διαχειριστού ή εκπροσώπου παρ' οιαδήποτε ανωνύμω ή άλλη εταιρεία
εμπορικής ή πιστωτικής μορφής. Δεν θεωρείται ασυμβίβαστος η θέσις του
Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού συμβουλίου Ανωνύμου Εταιρίας ή
Οικονομικού Συμβούλου αυτής (εν τη τελευταία περιπτώσει όμως κατόπιν
αδείας του Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου).
3. Είναι ασυμβίβαστος προς το Δικηγορικόν λειτούργημα πάσα έμμισθος
υπηρεσία παρά φυσικώ ή νομικώ προσώπω.
"Η άσκηση από δικηγόρο δημοσιογραφικής εργασίας δεν είναι
ασυμβίβαστη προς το δικηγορικό λειτούργημα, ούτε συνεπάγεται
έκπτωση ή διαγραφή του δικηγόρου από τα μητρώα του οικείου
δικηγορικού συλλόγου".
4. Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται εις τον Δικηγόρον: α) η επί παγία ετησία
ή μηνιαία αμοιβή παροχή καθαρώς νομικών εργασιών είτε ως Δικαστικού ή
Νομικού Συμβούλου, είτε ως Δικηγόρου και β) η διδασκαλία μαθημάτων
νομικών ή πολιτικών επιστημών.
5. Απαγορεύεται η συμφωνία περί παροχής νομικών υπηρεσιών επί παγία
περιοδική αμοιβή υπό προθεσμίαν. Τοιαύτη υπό προθεσμίαν σύμβασις και
προ του Κώδικος γενομένη, θεωρείται ως αορίστου χρόνου. Πάσα σύμβασις
αορίστου χρόνου λύεται: 1) διά του θανάτου ή απαγορεύσεως του
εντολοδόχου, 2) διά της διαλύσεως της εντολίδος εταιρείας ή της
πτωχεύσεως αυτής, 3) διά του θανάτου, απαγορεύσεως ή πτωχεύσεως του
εντολέως και "4) Διά καταγγελίας παρά του εντολέως ή διά καταγγελίας
παρά του εντολοδόχου. Είς περίπτωσιν καθ' ην διά το προσωπικόν του
εντολέως ισχύει Κανονισμός προβλέπων μόνιμον υπηρεσίαν τούτου, η παρά
του εντολέως καταγγελία δύναται να γίνη μόνον διά σπουδαίον λόγον. Η
καταγγελία γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται προς τον εντολοδόχον ή
τον εντολέα".
6. (Καταργήθηκε από την περίπτ. α' παρ.1 άρθρ. 19 Νομ. 1093/24-28 Νοεμ.
1980, ΦΕΚ Α' 270).
6(7). Συντρεχούσης περιπτώσεως ασυμβιβάστου τινός εκ των εν παρ.1, 2
και 3 αναφερομένων, ο Δικηγόρος οφείλει να παύση ασκών το λειτούργημα
και δηλώση τούτο αμελλητί εις τον Δικηγορικόν Σύλλογον προς διαγραφήν
αυτού εκ του μητρώου. Ο παραλείπων την δήλωσιν τιμωρείται πειθαρχικώς
διά προσωρινής παύσεως. Εάν μετά την τοιαύτην πειθαρχικήν ποινήν ο
Δικηγόρος εξακολουθή ασκών ασυμβίβαστον έργον, τιμωρείται δι' οριστικής
παύσως.
 

Αρθρο: 63Α
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ασυμβίβαστα προς ιδιότητα Δικηγόρου
Σχόλια
Το άρθρ. 63Α είχε προστεθεί από το άρθρο 1 του Ν.1093/1980 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 1366/1983. Βλ. και άρθρο 20 παρ. 6 του ν. 2386/1996 για την απόσπαση δικηγόρων σε γραφεία βουλευτών-ευρωβουλευτών.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Απαγορεύεται στο δικηγόρο να παρέχει νομικές ή δικηγορικές υπηρεσίες
με πάγια περιοδική αμοιβή σε περισσότερους από έναν εντολείς, είτε
αυτοί ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως καθορίζεται στο αρθρ.1 παρ. 6 του
Νομ. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α), είτε ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης
απαγορεύεται στο δικηγόρο στον οποίο ανατίθενται αποκλειστικά ή
συστηματικά υποθέσεις από εντολέα του δημόσιου τομέα ή που λαμβανει
πάγια περιοδική αμοιβή απ' αυτόν να αναλαμβάνει υποθέσεις και από άλλο
εντολέα του τομέα αυτού.
2. Η παροχή νομικών ή δικηγορικών υπηρεσιών με πάγια περιοδική αμοιβή
απαγορεύεται στους δικηγόρους α) που κατέχουν οποιαδήποτε έμμισθη θέση
από αυτές που προβλέπει το άρθρ. 62 παρ.2 και 3 ή άλλες διατάξεις που
επεκτείνουν την εφαρμογή του άρθρου αυτού και δεν υπάγονται την
αναστολή του λειτουργήματος του δικηγόρου και β) που λαμβάνουν από το
Δημόσιο ή από Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης σύνταξη ή άλλη οποιαδήποτε
περιοδική παροχή που υπερβαίνει το βασικό μισθό δικηγόρου παρ' Αρείω
Πάγω, με πάγια περιοδική αμοιβή κατά τους όρους του Κώδικα περί
Δικηγόρων, χωρίς οποιαδήποτε προσαύξηση ή επίδομα εκτός της αυτόματης
τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.). Εξαιρούνται εκείνοι που λαμβάνουν
συντάξεις αναπηρίας ή συντάξεις θυμάτων πολέμου ή ειρηνικής περιόδου ή
λαμβάνουν ή επαύξησαν σύνταξη λόγω αποκατάστασής τους σε φορείς του
δημόσιου τομέα από τους οποίους απολύθηκαν ή εξαναγκάσθηκαν σε
παραίτηση κατά την περίοδο της δικτατορίας της 21.4.1967 καθως και οι
συνταξιούχοι τυφλοί του Νομ. 612/1977. Η απαγόρευση του προηγούμενου
εδαφίου δεν ισχύει για το δικηγόρο που παρέχει τις νομικές ή
δικηγορικές υπηρεσίες του με πάγια περιοδική αμοιβή και διορίζεται σε
θέση ειδικού συνεργάτη, σύμφωνα με τα άρθρ.10 και 11 παρ.3 του Νομ.
1320/1983 (ΦΕΚ 6/Α), ή μετέχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Ως
προς τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, καθώς και του
λοιπού επιστημονικού διδακτικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων εφαρμόζονται οι παρ.6 έως 9 του άρθρ.13 του Νομ. 1268/1982.
3. Οι απαγορεύσεις των παρ.1 και 2 αργούν όταν στο Δικηγορικό Σύλλογο,
στην περιφέρεια του οποίου θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες του δικηγόρου με
πάγια περιοδική αμοιβή, όλοι οι δικηγόροι παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες ή
κατέχουν οπωσδήποτε αμειβόμενη θέση ή λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη
περιοδική παροχή κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2. Η συνδρομή των
παραπάνω προϋποθέσεων βεβαιώνεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.
4. Δικηγόρος που έχει συμπληρώσει α) το 65ο έτος της ηλικίας του ή β)
τις προϋποθέσεις για να λάβει πλήρη σύνταξη από το Ταμείο Νομικών, δεν
επιτρέπεται εφεξής να προσληφθεί για να παρέχει τις νομικές ή
δικηγορικές υπηρεσίες του με πάγια περιοδική αμοιβή σε οποιοδήποτε
εντολέα. Το 65ο έτος θεωρείται ότι έχει συμπληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου
του αντίστοιχου έτους.
5. Δικηγόροι που προσφέρουν τις νομικές ή δικηγορικές υπηρεσίες τους με
πάγια περιοδική αμοιβή σε υπηρεσίες, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κάθε
είδους νομικά πρόσωπα της παρ.1 και υπάγονται ή θα υπαχθούν για τις
υπηρεσίες τους αυτές, κατά τις κείμενες διατάξεις, στην ασφάλιση του
ασφαλιστικού οργανισμού που καλύπτει το προσωπικό του εντολέα τους,
εκτός από εκείνους που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση αυτή με το άρθρ.12
του Νομ. 1090/1980 αποχωρούν υποχρεωτικά και η σύμβασή τους λύνεται
αυτοδικαίως αφότου θεμελιώσουν από τις παραπάνω υπηρεσίες τους δικαίωμα
για πλήρη σύνταξη κατά τη νομοθεσία που διέπει τον Οργανισμό αυτόν,
εκτός εάν προϋπόθεση για τη συνταξιοδότησή τους είναι να παύσουν να
ασκούν το λειτούργημα του δικηγόρου. Στις περιπτώσεις αυτές οι
αποχωρούντες δικαιούνται να λάβουν κατά την επιλογή τους είτε την
προβλεπόμενη κατά την αποχώρησή τους εφάπαξ παροχή πλήρη από τον
ασφαλιστικό οργανισμό, είτε την προβλεπόμενη από την παρ.1 του άρθρ.94
αυτόυ του κώδικα οριζόμενη αποζημίωση.
6. Δικηγόροι που εμπίπτουν στις απαγορεύσεις των παρ.1 και 2 του άρθρου
αυτού, υποχρεούνται να δηλώσουν στο Δικηγορικό Σύλλογο, του οποίου
είναι μέλη, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη
της ισχύος του άρθρου αυτού, ποιά θέση προτιμούν αν διατηρήσουν από τις
κατεχόμενες απ' αυτούς περισσότερες θέσεις με πάγια περιοδική αμοιβή ή
να επιλέξουν μεταξύ των κατεχόμενων θέσεων και της κατά την παρ. 2
αμειβόμενης θέσης ή σύνταξης. Μέσα στην ίδια προθεσμία οι δικηγόροι
αυτοί υποχρεούνται να αποχωρήσουν από τις θέσεις που δεν επιτρέπεται
κατά τις παρ.1 και 2 να διατηρήσουν. Εάν ο δικηγόρος αποχωρεί από
περισσότερες από μία τέτοιες θέσεις, δικαιούνται να λάβει μιά μόνο
αποζημίωση της παρ.1 του άρθρ.94, από εκείνον από τους εντολείς που
οφείλει τη μεγαλύτερη. Ο εντολέας που κατέλαβε το σύνολο της
αποζημίωσης δικαιουται να αναζητήσει από τους λοιπούς εντολείς ανάλογο
μέρος της αποζημίωσης, που καθορίζεται με βάση το ύψος της αμοιβής και
το χρόνο υπηρεσίας στον καθένα από τους λοιπούς εντολείς. Η αποζημίωση
αυτή οφείλεται στο δικηγόρο ανεξάρτητα από τη σύνταξη ή άλλη
οποιασδήποτε φύσης παροχή ή βοήθημα, που δικαιούται από οποιαδήποτε
πηγή λόγω της υπηρεσίας του σε θέσεις από τις οποίες αποχωρεί. Αν
επιλέξει θέση με πάγια περιοδική αμοιβή αντί για τη σύνταξη,
αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης κατά το ποσό που υπερβαίνει το
βασικό μισθό δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω χωρίς οποιαδήποτε προσαύξηση ή
επίδομα εκτός της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, έως ότου
παύσει κατά οποιοδήποτε τρόπο η παροχή υπηρεσιών με πάγια περιοδική
αμοιβή.
Την αποζημίωση του άρθρ. 94 του Κώδικα περί Δικηγόρων δικαιούνται να
λάβουν και οι δικηγόροι, που παρείχαν τις νομικές ή δικηγορικές
υπηρεσίες τους, με πάγια περιοδική αμοιβή στο δημόσιο τομέα που
αποχώρησαν από τη θέση αυτή, σε εκτέλεση των διατάξεων του Νομ.
1256/1982, χωρίς να λάβουν οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλη παροχή.
7. Εντολείς της παρ.1 που απασχολούν δικηγόρους με πάγια περιοδική
αμοιβή ή σε έμμισθη θέση της παρ.2 υποχρεούνται, μέσα σε δύο μήνες από
την έναρξη της ισχύος του άρθρου αυτού, να υποβάλουν στους Δικηγορικούς
Συλλόγους της έδρας τους και του τόπου, στον οποίο παρέχονται οι
υπηρεσίες των παραπάνω δικηγόρων, ονομαστική κατάσταση των δικηγόρων
αυτών, στην οποία πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία σύναψης της
σχετικής σύμβασης το ποσό της παγίας αντιμισθίας και ο Δικηγορικός
Σύλλογος του οποίου ο δικηγόρος είναι μέλος. Οι εντολείς της παρ.1
υποχρεούνται επίσης να υποβάλουν κατάσταση με τα παραπάνω στοιχεία μέσα
σε ένα μήνα, όταν ζητηθεί από το Δικηγορικό σύλλογο της έδρας τους ή
του τόπου όπου απασχολούν δικηγόρους.
8. Εντολείς της παρ.1 υποχρεούνται να αναγγέλουν στους οικείους
Δικηγορικούς Συλλόγους κάθε σύμβαση παροχής νομικών ή δικηγορικών
υπηρεσιών με πάγια περιοδική αμοιβή που συνάπτουν και κάθε πρόσληψη
δικηγόρου σε έμμισθη θέση της παρ.2 μέσα σε τριάντα μέρες από την
υπογραφή της σύμβασης ή το διορισμό. Η αναγγελία περιέχει τα στοιχεία
της παρ.7 και υποβάλλεται στους Δικηγορικούς Συλλόγους που ορίζονται σ'
αυτή. Την ίδια υποχρέωση, μέσα στην ίδια προθεσμία, έχει και ο
δικηγόρος.
Ο δικηγόρος που έγινε συνταξιούχος του Δημοσίου ή άλλου οργανισμού
κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται μέσα στην ίδια προθεσμία από τη
συνταξιοδότησή του, να υποβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο δήλωση
στην οποία θα ανακοινώσει τη συνταξιοδότησή του το φορέα από τον οποίο
συνταξιοδοτείται, τη χρονολογία έναρξης καταβολής της σύνταξης και το
ποσό της.
9. Εκπρόσωποι των οργανισμών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων, ιδιώτες
εντολείς της παρ.1 καθώς και δικηγόροι, που παραβαίνουν τις
υποχρεώσεις, οι οποίες ορίζονται στις παρ.1, 2, 4, 6, 7 και 8,
τιμωρούνται κατά το άρθρ. 458 του Ποινικού Κώδικα. Για τους δικηγόρους
η παράβαση των υποχρεώσεων αυτών αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα.
Στις περιπτώσεις παράβασης από το δικηγόρο των διατάξεων των παρ.1, 2
και 4 του άρθρου αυτού, ο παραβάτης δικηγόρος παραπέμπεται υποχρεωτικά
στο πειθαρχικό συμβούλιο και τιμωρείται με την πειθαρχική ποινή της
προσωρινής παύσης τουλάχιστον τεσσάρων μηνών και σε περίπτωση υποτροπής
με οριστική απόλυσην.
Προϊστάμενοι υπηρεσιών της παρ.1 που έχουν την ιδιότητα του υπαλλλήλου
κατά το άρθρ.13 του Ποινικού Κώδικα και που δεν συμμορφώνονται με τις
υποχρεώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με την
ποινή του άρθρ. 259 του Ποινικού Κώδικα.
10. Συμβάσεις παροχής νομικών ή δικηγορικών υπηρεσιών με πάγια
περιοδική αμοιβή, που θα συναφθούν μετά την έναρξη της ισχύος του
παρόντος άρθρου κατά παράβαση των απαγορεύσεων των παρ.1, 2 και 4,
είναι αυτοδίκαια άκυρες. Υφιστάμενες τέτοιες συμβάσεις που θα
διατηρηθούν κατά παράβαση της παρ.6 του άρθρου αυτού λύνονται
αυτοδικαίως την επόμενη ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας που
προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, εκτός από εκείνη, βάση της οποίας ο
δικηγόρος λαμβάνει τη μεγαλύτερη αντιμισθία. Από την ακύρωση ή λύση των
συμβάσεων κατά τα προηγούμενα εδάφια ο δικηγόρος δεν έχει δικαίωμα
οποιασδήποτε αποζημίωσης. Στις περιπτώσεις που η παράβαση των διατάξεων
του άρθρου αυτού επάγεται ακυρότητα, δεν υπάρχει ούτε αξίωση κατά τις
διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Όσα όμως έχουν καταβληθεί
δεν αναζητούνται.
11. Ποσά που καταβάλλονται σε δικηγόρους για νομικές ή δικηγορικές
υπηρεσίες κατά παράβαση των απαγορεύσεων του άρθρου αυτού δεν
αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες δαπάνες στη φορολογία οποιουδήποτε
επιτηδευματία".
 

Αρθρο: 63Β
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ασυμβίβαστα προς ιδιότητα Δικηγόρου
Σχόλια
Βάσει του άρθρου 14 παρ. 6 ν. 2227/1994 (ΦΕΚ Α' 129), η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 63 Β, εφαρμόζεται στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η περ.ε' της παρ. 2 προστέθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1653/1986 (ΦΕΚ Α'173). Το άρθρ.63Β προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1649/1986 (ΦΕΚ Α' 149).
 
Κείμενο Αρθρου
"1. Δικηγόροι που ως άμεσα ασφαλισμένοι λαμβάνουν από το Δημόσιο ή
οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό σύνταξη, κύρια ή επικουρική, βοήθημα
Ταμείου Αρωγής, μέρισμα μετοχικού Ταμείου ή οποιαδήποτε τακτική παροχή,
που το άρθροισμά τους υπερβαίνει την καταβαλλόμενη κατά μήνα κατά τη
δημοσίευση του νόμου αυτού σύνταξη δικηγόρου με σαράντα συντάξιμα
χρόνια από το Ταμείο Νομικών και τον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης,
οφείλουν, με δήλωσή τους, μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος
του παρόντος, να επιλέξουν την άσκηση της δικηγορίας ή την απόληψη των
παροχών αυτών. Σε περίπτωση που θα επιλέξουν την άσκηση της δικηγορίας
αναστέλλεται η καταβολή σ' αυτούς της σύνταξης και κάθε άλλης παροχής.
Ειδικός νόμος θα ρυθμίσει την τύχη της σύνταξης και κάθε άλλης παροχής
των οποίων η καταβολή αναστέλλεται.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται:
α) Στους δικηγόρους που λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας ή θύματος πολέμου,
στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυφλοί οι αναφερόμενοι στο Νομ.
612/1977.
β) Στους συνταξιούχους που είναι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης ή
πολεμιστές της γραμμής των πρόσω του πολέμου 1940-1941 και σ' εκείνους
που λαμβάνουν ή επαύξησαν σύνταξη λόγω αποκατάστασής τους σε θέσεις του
δημόσιου τομέα, από τις οποίες είχαν απολυθεί ή εξαναγκασθεί σε
παραίτηση κατά την από 21.4.1967 έως 24.7.1974 περίοδο της δικτατορίας.
γ) Στους δικηγόρους που λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή για υπηρεσίες
που πρόσφεραν ή καθήκοντα που άσκησαν και δεν ήταν, κατά το χρονο
παροχής ή άσκησής τους, ασυμβίβαστα με το λειτούργημα του δικηγόρου,
ανεξάρτητα αν οι υπηρεσίες αυτές παρασχέθηκαν ή τα καθήκοντα ασκήθηκαν
πριν ή μετά το διορισμό τους ως δικηγόρων.
Στην εξαίρεση του εδαφίου αυτού δεν περιλαμβάνονται οι δικηγόροι των
οποίων το ασυμβίβαστο έχει αρθεί με τα άρθρ. 5 και 7 του ν.δ. 410/1974,
όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρ.1 και 2 του ν.δ. 484/1974.
δ) Στους πολύτεκνους.
"ε) Στις χήρες με ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί και μέχρι την
ενηλικίωσή του".
3. Η δήλωση επιλογής της παρ.1 κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στο
Δικηγορικό Σύλλογο, του οποίου ο δικηγόρος είναι μέλος και στους φορείς
που οφείλουν τη σύνταξη ή τις άλλες παροχές.
Αν ο υπόχρεος επιλέξει τη σύνταξη, θεωρείται ότι παραιτήθηκε από το
δικηγορικό λειτούργημα από την επομένη της κοινοποιήσεως της δηλώσεως
αυτής στο Δικηγορικό Σύλλογο.
4. Αν δεν κοινοποιηθεί εμπρόθεσμα δήλωση επιλογής, ο υπόχρεος σε δήλωση
επιλογής διαγράφεται υποχρεωτικά από τα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου
στον οποίο ανήκει, ύστερα από απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου.
Τα αποτελέσματα της διαγραφής επέρχονται από την κοινοποίηση της
απόφασης στον ενδιαφερόμενο.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ο
δικηγόρος που με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο
διαγράφηκε από τα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου δικαιούται στην
απόληψη της σύνταξης και των άλλων παροχών από τον οφειλέτη ασφαλιστικό
φορέα. Η απόληψη αρχίζει από την ημέρα που θα υποβάλει στον οικείο
ασφαλιστικό φορέα του βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο
ανήκει ότι διαγράφηκε από τα μητρώα του Συλλόγου.
6. Οι κείμενες διατάξεις που ρυθμίζουν την ασκηση της δικηγορίας από
τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς της τακτικής και της
στρατιωτικής δικαιοσύνης εξακολουθούν να ισχύουν".
 

Αρθρο: 64
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Πειθαρχική εξουσία, Πειθαρχικά Παραπτώματα
Σχόλια
Βλ. και άρθρο 13 παρ. 1 του ν.δ. 4272/1962.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η παράβασις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων των επιβαλλομένων τω
Δικηγόρω εκ τε των διατάξεων του Κώδικος, του εσωτερικού κανονισμού του
οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ως και εξ αποφάσεώς τινος του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτού, αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωμα κρινόμενον και
κολαζόμενον υπό του πειθαρχικού Συμβουλίου του Συλλόγου κατά τας
σχετικάς διατάξεις διά πειθαρχικής ποινής, ανεξαρτήτως πάσης ποινικής
ευθύνης ή άλλης συνεπείας, κατά τους κειμένους Νόμους.
2. Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου υπόκεινται και οι
Δικηγόροι Νομικών Προσώπων, αποκλειομένης πάσης άλλης επ' αυτών
πειθαρχικής εξουσίας οριζομένης υπό του οργανισμού ή του καταστατικού
αυτών. Ομοίως υπάγεται και το υπαλληλικόν και υπηρετικόν προσωπικόν του
Συλλόγου διά πάσαν παράβασιν των καθηκόντων αυτού.
 

Αρθρο: 65
Ημ/νία: 07.06.2008
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Πειθαρχική εξουσία, Πειθαρχικά παραπτώματα, Παραγραφή
Σχόλια
Το εντός "" εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του παρόντος προστέθηκε με το άρθρο 79 παρ. 2 του ν. 3659/2008 ΦΕΚ Α 77.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά τριετίαν από της τελέσεως αυτών, πάσα όμως πράξις πειθαρχικής διαδικασίας ως και η υποβολή της εγκλήσεως και πάσα πράξις ποινικής διώξεως, διακόπτει την παραγραφήν. Εν πάση όμως περιπτώσει, η προς οριστικήν παραγραφήν προθεσμία ουδέποτε δύναται να υπερβή τα 5 έτη. Το πειθαρχικόν συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεώς του να διατάξη την αναστολήν της πειθαρχικής διώξεως εφ' όσον υφίσταται εκκρεμής ποινική δίωξις μέχρι πέρατος αυτής. Εν τοιαύτη περιπτώσι ο χρόνος της παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος δεν συμπληρούται προ της παρόδου, ενός έτους από της τελεσιδικίας της αποφάσεως του ποινικού Δικαστηρίου. «Δεν παραγράφεται το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο εκδόθηκε πειθαρχική απόφαση που επιβάλλει πειθαρχική ποινή σε πρώτο βαθμό.».
2. Ο αρμόδιος Εισαγγελεύς υποχρεούται ν' ανακοινοί αμελλητί εις τον Πρόεδρον του οικείου Δικηγορικού συλλόγου παν κατά Δικηγόρου βούλευμα και πάσαν καταδικαστικήν ή απαλλακτικήν απόφασιν.
3. Ο Γραμματεύς παντός πολιτικού ή ποινικού Δικαστηρίου υποχρεούται ν' αποστέλλη προς τον οικείον Δικηγορικόν Σύλλογον αντίγραφα των κατά Δικηγόρων βουλευμάτων ή αποφάσεων εντός 10 ημερών από της εκδόσεώς των.
4. Περί της απονομής χάριτος εις καταδικασθέντα Δικηγόρον ή περί της αποκαταστάεως τοιούτου, ειδοποιείται πάντοτε, υπό του επί της Δικαιοσύνης Υπουργείου, ο Δικηγορικός Σύλλογος εις ον ανήκει ο καταδικασθείς.
 

Αρθρο: 66
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Πειθαρχική εξουσία, Πειθαρχικό παράπτωμα, Πειθαρχικό Συμβούλιο
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αρμόδιον προς εκδίκασιν των πειθαρχικών παραπτωμάτων είναι το Πειθαρχικόν Συμβούλιον του Δικηγορικού Συλλόγου, εις ον ανήκεν ο εγκαλούμενος Δικηγόρος καθ' ον χρόνον υπέπεσεν εις το δι' ο εγκαλείται παράπτωμα, ή του Δικηγορικού Συλλόγου του τόπου της τελέσεως, προτιμωμένου του καταρξαμένου της διώξεως.
2. Παρ' οις Συλλόγοις το Διοικητικόν Συμβουλιον σύγκειται εκ τριών μελών, αρμόδιον είναι το Πειθαρχικον Συμβούλιον του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Εφετείου, εάν δε και τούτο ομοίως, ορίζει το Ανώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον το Πειθαρχικόν Συμβούλιον άλλου Δικηγορικου Συλλόγου.
3. Προκειμένου περί μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγορικού Συλλόγου όπου δεν εδρεύει Εφετείον, αρμόδιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον, είναι το της έδρας του Εφετείου, προκειμένου δε περί μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγορικού Συλλόγου εν έδρα Εφετείου αρμόδιον είναι το Πειθαρχικόν Συμβούλιον του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και προκειμένου περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς, αρμόδιον είναι το Ανώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον.
 

Αρθρο: 67
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Πειθαρχική εξουσία, Πειθαρχικά παραπτώματα, Πειθαρχικό Συμβούλιο, Αιτήσεις εξαιρέσεις μελών
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αι περί εξαιρέσεως Δικαστών διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας ισχύουσι και δια τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
2. Η περί εξαιρέσεως αίτησις επιδίδεται εις τον Πρόεδρον του Συλλόγου, παρ' ου εισάγεται εις το Συμβούλιον προς εκδίκασιν.
3. Όταν ζητήται η εξαίρεσις ολοκλήρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή τόσων εκ των μελών αυτού, ώστε να μη καθίσταται εφικτή η συγκρότησις Πειθαρχικού Συμβουλίου, η αίτησις υποβάλλεται, αν μεν αφορά εις Σύλλογον εδρεύοντα εν τη έδρα Πρωτοδικείου εις το Πειθαρχικόν Συμβούλιον του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Εφετείου, αν δε αφορά εις Σύλλογον εδρεύοντα εν τη έδρα Εφετείου, εις το Ανώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον. Η αίτησις επιδίδεται εις τον Πρόεδρον του κατά το προηγούμενον εδάφιον αρμοδίου Πειθαρχικού Συμβουλίου παρ' ου ανακοινούται εις το εις ο αύτη αφορά Διοικητικόν Συμβούλιον, ίνα τούτο αναστείλη την ενέργειαν αυτού μέχρις εκδόσεως της επί της αιτήσεως αποφάσεως.
4. Εν περιπτώσει παραδοχής της αιτήσεως, αν δεν υπολείπεται επαρκής αριθμός διά την συγκρότησιν του Πειθαρχικού Συμβουλίου, παραπέμπεται η υπόθεσις εις το Πειθαρχικόν Συμβούλιον ετέρου Συλλόγου, παρά του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου οριζομένου.
5. Ο πειθαρχικώς διωκόμενος Δικηγόρος άπαξ μόνον κατά βαθμόν δικαιοδοσίας δύναται να ζητήση εξαίρεσιν μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 

Αρθρο: 68
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Πειθαρχική εξουσία, Πειθαρχική δίωξη, Πειθαρχικό Συμβούλιο
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η πειθαρχική εξουσία ασκείται υπό του οικείου συμβουλίου
αυτεπαγγέλτως ή επί εγγράφω ή προφορική αναφορά ή ανακοινώσει Δημοσίας Αρχής ή και επί τη αιτήσει του φερομένου ως πειθαρχικώς διωκτέου.
2. Εντός εξ το βραδύτερον μηνών από της αυτεπαγγέλτου ενάρξεως της πειθαρχικής διώξεως ή της αναφοράς, το Πειθαρχικόν Συμβούλιον οφείλει να περατώση την ανάκρισιν και να εκδώση την οριστικήν αυτού απόφασιν, πλην εάν συντρέχωσι περιπτώσεις των άρθρ. 65 παρ.1 και 67 παρ.3 οπότε το εξάμηνον τούτο άρχεται από της προς τον Πρόεδρον του Συλλόγου γνωστοποιήσεως της αποφάσεως του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου ή του Δικαστηρίου.
 

Αρθρο: 69
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Πειθαρχική εξουσία, Πειθαρχικό Συμβούλιο
 
Κείμενο Αρθρου
Εάν η δικαστική αρχή επελήφθη ποινικής κατά του Δικηγόρου διώξεως, το Πειθαρχικόν Συμβούλιον δεν κωλύεται να εξετάση την αυτήν πράξιν έχον το εκ του άρθρ. 65 παρ.1 δικαίωμα να αναστείλη κατά την κρίσιν του την πειθαρχικήν δίωξιν μέχρι πέρατος της ποινικής. Η αθωωτική ή
καταδικαστική απόφασις του Δικαστηρίου, ως και το απαλλακτικόν βούλευμα, δεν κωλύει το Πειθαρχικόν Συμβούλιον εις την ενέργειάν του, δικαιούμενον να λάβη υπ' όψιν του την σχετικήν ποινικήν δικογραφίαν, ην οφείλει ο αρμόδιος Εισαγγελεύς ν' αποστείλη προς τον Δικηγορικόν Σύλλογον επί τη αιτήσει του αρμοδίου Εισηγητού.
 

Αρθρο: 70
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Πειθαρχική εξουσία, Πειθαρχικές ποινές
Σχόλια
Η μέσα στα "" τελευταία φράση του δευτέρου εδαφίου, αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 1968/10-11 Οκτ.1991 (ΦΕΚ Α' 150).
 
Κείμενο Αρθρου
Τας πειθαρχικάς ποινάς του παρόντος Νόμου πλην της προσωρινής και
οριστικής παύσεως δύνανται να επιβάλλωσι και τα δικαστήρια οσάκις
πρόκειται περί πειθαρχικών παραπτωμάτων πραττομένων εν δημοσία
συνεδριάσει. Εν τη περιπτώσει ταύτη το Δικαστήριον υποχρεούται να
συντάξη περί τούτου έκθεσιν και να παραπέμψη την υπόθεσιν ειςτον
αρμόδιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον "το οποίο μπορεί μόνο να επαυξήσει την
ποινή".
Εν πάση περιπτώσει μόνον μετά την κοινοποίησιν της αποφάσεως
του οικείου πειθαρχικού Συμβουλίου, άρχεται η προθεσμία της εφέσεως.
 

Αρθρο: 71
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Πειθαρχική εξουσία, Πειθαρχικά παραπτώματα
 
Κείμενο Αρθρου
1. Πειθαρχικά παραπτώματα πραττόμενα ενώπιον εντεταλμένου δικαστού ή ανακριτού, βεβαιούνται δι' εκθέσεως ήτις αποστέλλεται εις τον οικείον Δικηγορικόν Σύλλογον.
2. Κατά πάσαν περίπτωσιν αι δικαστικαί αρχαί υποχρεούνται ν' ανακοινώσιν εις τον οικείον Δικηγορικόν Σύλλογον παν πειθαρχικόν παράπτωμα Δικηγόρου, ούτινος λαμβάνουσι γνώσιν.
 

Αρθρο: 72
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Πειθαρχική εξουσία, Πειθαρχικά παραπτώματα, Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αμα τη υποβολή προς τον Δικηγορικόν Σύλλογον αναφοράς κατά Δικηγόρου ή άμα τη ανακαλύψει οιουδήποτε παραπτώματος, ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, υποχρεούται δίδων τον προσήκοντα χαρακτηρισμόν του παραπτώματος να ορίση εν εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως Εισηγητήν διά πράξεως καταχωριζομένης εις ειδικόν βιβλίον.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου προβαίνει εις την συγκρότησιν του Πειθαρχικού Συμβουλίου κατά το άρθρ. 239.
3. Ο Εισηγητής ενεργεί πάσαν αναγκαίαν εξέτασιν, δικαιούται να καλή και εξετάζη μάρτυρας ενόρκως ή ανωμοτί, να ζητή έγγραφα παρά πάσης αρχής και Δικαστηρίου, έχων πάντα τα εκ του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας παρεχόμενα τω προανακριτικώ υπαλλήλω δικαιώματα. Τα παρά του Εισηγητού εκδιδόμενα εντάλματα περί βιαίας προσαγωγής απειθούντων μαρτύρων διαβιβάζονται υπ' αυτού απ' ευθείας προς τον αρμόδιον Εισαγγελέα ή προκειμένου περί στρατιωτικών εν γένει προς τον αρμόδιον Υπουργόν, υποχρεουμένος εις εκτέλεσιν αυτών.
4. Ο Εισηγητής δικαιούται όπως τας εκτός της έδρας του Συλλόγου πράξεις και ενεργείας αναθέτη εις τον αρμόδιον ανακριτήν, Πταισματοδίκην ή Ειρηνοδίκην.
 

Αρθρο: 73
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Πειθαρχική εξουσία, Πειθαρχική ποινή, Απολογία, Πειθαρχικό Συμβούλιο
 
Κείμενο Αρθρου
1. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται πριν ή απολογηθή ή κληθή εμπροθέσμως προς απολογίαν ο διωκόμενος Δικηγόρος. -2. Ο Εισηγητής υποχρεούται να συντάσση κατηγορητήριον και να καλή τον διωκόμενον Δικηγόρον διά κλήσεως επιδιδομένης προς αυτόν διά δικαστικού κλητήρος ίνα λάβη γνώσιν του κατηγορητηρίου και της δικογραφίας και απολογηθή εγγράφως. Η προς απολογίαν προθεσμία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα των πέντε ημερών παό της επιδόσεως της κλήσεως.
-3. Μετά την υποβολήν της απολογίας ή την πάροδον της τεταγμένης προθεσμίας εφ' όσον επερατώθη η ανάκρισις ο Εισηγητής ανακοινοί τούτο εις τον Πρόεδρον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όστις ορίζει ημέραν και ώραν συνεδριάσεως αυτού. Ο διωκόμενος καλείται διά πράξεως του Προέδρου κοινοποιουμένης αυτώ πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της εκδικάσεως, δικαιούται δε να παραστή ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου και μετά πληρεξουσίου Δικηγόρου. -4. Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον κατά την προσδιορισθείσαν ημέραν δύναται να εξετάζη μάρτυρας κατά την κρίσιν του, μετά δε την απολογίαν του διωκομένου ή εν περιπτώσει μη εμφανίσεώς του, μετα την διαπίστωσιν της νομίμου κλητεύσεως αυτού, εκδίδει παραχρήμα την απόφασίν του, δύναται όμως αν κρίνη ακαγαίον, να διατάσση την συμπλήρωσιν του κατηγορητηρίου και της ανακρίσεως. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει ο διωκόμενος δέον να καλείται και αύθις κατά τα εν παρ.3 οριζόμενα.
 

Αρθρο: 74
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Πειθαρχική εξουσία, Απόφαση Πειθαρχικού Συμβουλίου
 
Κείμενο Αρθρου
Η απόφασις συντάσσεται εγγράφως εντός οκτώ ημερών από της εκδικάσεως και δέον να είναι ητιολογημένη. Επίσης εγγράφως συντάσσονται τα πρακτικά εντός της αυτής προθεσμίας. Η υπάρχουσα τυχόν μειοψηφία δέον να μνημονεύηται μόνον εν τοις πρακτικοίς. Η απόφασις και τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως του Πειθαρχικού Συμβουλίου και καταχωρούνται εις ειδικόν βιβλίον υπ' αύξοντα αριθμόν.
 

Αρθρο: 75
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Πειθαρχική εξουσία, Πειθαρχική δίωξη
 
Κείμενο Αρθρου
Διά Δικηγόρον μη έχοντα εγγράφως δηλώσει κατά το τελευταίον έτος εις τον Δικηγορικόν Σύλλογον, εις ου την περιφέρειαν διαμένει, την ακριβή διεύθυνσιν της κατοικίας του, ή επί αγνώστου διαμονής, πάσα
κοινοποίησις της πειθαρχικής διαδικασίας δύναται να γίνη είτε εις τον Γραμματέα των Πρωτοδικών της περιφερείας του Συλλόγου εις ον ανήκει, είτε εις τον Γραμματέα των Πρωτοδικών της περιφερείας εν η ούτος διαμένει, ως νόμιμον αντίκλητον αυτού. Τα ανωτέρω έχουσιν εφαρμογήν και αν την δίωξιν ενεργή ο Δικηγορικός Σύλλογος της διαμονής ή ασκήσεως της δικηγορίας τους διωκομένου.
 

Αρθρο: 76
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Πειθαρχική εξουσία, Πειθαρχικές ποινές, Έκδοση Απόφασης, Επίδοση
Σχόλια
Τα εδ β, γ 24 του Ν. 1968/10-11 Οκτ. 1991 (ΦΕΚ Α' 150).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αι υπό του Πειθαρχικού Συμβουλίου επιβαλλόμεναι πειθαρχικαί ποιναί
είναι: α) επίπληξις, β) πρόστιμον, γ) προσωρινή παύσις από του
Δικηγορικού λειτουργήματος, 8 ημερών μέχρις 6 μηνών και δ) οριστική
παύσις. -2. Το ανώτατον και κατώτατον όριον του ποσού του προστίμου
καθορίζεται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου
Δικηγορικού Συλλόγου κατά Ιανουάριον εκάστου έτους. "Εάν η απόφαση αυτή
δεν εκδοθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου εκάστου έτους, το ποσόν του
προστίμου ορίζεται σε 10.000 δρχ. το κατώτατο και 200.000 δρχ. το
ανώτατο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης
αναπροσαρμόζονται τα πιο πάνω ποσά".
3. Η ποινή της οριστικής παύσεως επιβάλλεται μόνον εάν συντρέχη
περίπτωσις εκ των εν άρθρω 81 αναφερομένων.
4. Η επιβάλλουσα ποινήν απόφασις επιδίδεται εντός τριάκοντα ημερών από της
εκδόσεώς της εις τον εγκαλούμενον.
 

Αρθρο: 77
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Πειθαρχική εξουσία, Πειθαρχικές ποινές, Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου, Έφεση
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο τιμωρηθείς Δικηγόρος δικαιούται εντός 10 ημερών από της επιδόσεως
της αποφάσεως να εκκαλέση ταύτην ενώπιον του Ανωτάτου Πειθαρχικού
Συμβουλίου.
2. Η έφεσις γίνεται ενώπιον του Γραμματέως του Πειθαρχικού
Συμβουλίου, του εκδόντος την απόφασιν, δι' εκθέσεως, υποχρεούται δε
ούτος όπως εντός δεκαημέρου διαβιβάση ταύτην μεθ' όλων των σχετικών
εγγράφων εις τον Γραμματέα του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου. 'Η τε
προθεσμία προς έφεσιν και η άσκησις της εφέσεως έχουσιν ανασταλτικήν
δύναμιν.
 

Αρθρο: 78
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Πειθαρχική εξουσία, Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, Έκδοση Απόφασης
 
Κείμενο Αρθρου
1. Το Ανώτατον Πειθαρχικόν συμβούλιον, δικάζον κατά δεύτερον βαθμόν
δικαιούται να διάταξη νέαν ανάκρισιν, ενεργουμένην κατά τα εν άρθρ. 67
επομ., να καλή τον τιμωρηθέντα Δικηγόρον, αν ζητηθή παρά τούτου,
πάντοτε δε αν δεν έχη απολογηθή πρωτοβαθμίως, να μεταρρυθμίζη η και να
εξαφανίση την εκκαλουμένην απόφασιν.
2. Την ενέργειαν των ανακριτικών πράξεων δύναται ο Εισηγητής ν' αναθέση εις
Δικαστήν ή Εισαγγελέα.
3. ο Ανώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον αποφασίζει αμετακλήτως εκδίδον την
απόφασίν του εντός τριμήνου το βραδύτερον από της εις αυτό εισαγωγής
της σχετικής δικογραφίας, η δε απόφασις αυτού διαβιβάζεται προς τον
Πρόεδρον του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, οφείλοντα αμελλητί να
κοινοποιήση ταύτην προς τον τιμωρηθέντα. Αίτησις ακυρώσεως κατά των
αποφάσεων Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν συγχωρείται.
~Για την αντισυνταγματικότητα του άρθρου 78 παρ. 3 του Κ.Δ. βλέπε απόφαση Σ.Τ.Ε. 2978/2004 & ολ.Σ.Τ.Ε. 189/2007.~
 

Αρθρο: 79
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Πειθαρχική εξουσία, Εκτέλεση πειθαρχικών ποινών
 
Κείμενο Αρθρου
-1. Αι τελεσίδικοι αποφάσεις εκτελούνται υπό του Προέδρου του Συλλόγου.
-2. Η επίπληξις και το πρόστιμον ανακοινούνται δι' εγγράφου προς τον
τιμωρηθέντα παρά του Προέδρου του Συλλόγου. Το πρόστιμον εισπράττεται
κατά τον νόμον περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και εισάγεται εις το
Ταμείον του Συλλόγου. Η μη καταβολή τούτου καθιστά απαράδεκτον την
υποβολήν της κατά το άρθρ. 28 δηλώσεως του τιμωρηθέντος.
3. Αι αποφάσεις του Πειθαρχικού συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων αι
καταγινώσκουσαι οριστικήν παύσιν ή προσωρινήν τουλάχιστον μηνός ή
οριστική παύσιν, δημοσιεύονται υποχρεωτικώς εν περιλήψει, άμα
καταστάσαι τελεσίδικοι, εις νομικόν περιοδικόν δαπάνη του τιμωρηθέντος
εισπραττομένη κατά τον νόμον περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, προσέτι
δε διά τοιχοκολλήσεως εις τα γραφεία των Συλλόγων, τας αιθούσας των
Δικαστηρίων και το γραφείον του γραμματέως της Εισαγγελίας
Πλημμελειοδικών.
4. Αι λοιπαί αποφάσεις, πλην των επιβαλλουσών την
ποινήν της επιπλήξεων, δημοσιεύονται μόνον διά τοιχοκολλήσεως εις τα
γραφεία των Συλλόγων. Αι επιβάλλουσαι την προσωρινήν ή οριστικήν παύσιν
αποφάσεις, διαβιβάζονται προς τους Εισαγγελείς των Δικαστηρίων και τους
Γραμματείς των Διοικητικών Δικαστηρίων, παρ' οις τελεί ο τιμωρηθείς,
ίνα ανακοινωθώσι προς τα οικεία Δικαστήρια. Εντός πέντε ημερών από της
εν άρθρω 78 παρ. 3 κοινοποιήσεως της τελεσιδίου αποφάσεως εις τον
τιμωρηθέντα Δικηγόρον, διά προσωρινής ή οριστικής παύσεως, οφείλει
ούτος να προσέλθη ενώπιον του Γενικού Γραμματέως του Δικηγ.Συλλόγου και
καταθέση το δελτίον ταυτότητός του, συντασσομένης εκθέσεως. Από της
συντάξεως της εκθέσεως θεωρείται εκτιομένη η ποινή, εν περιπτώσει δε
προσωρινής παύσεως, άμα τη λήξει ταύτης, συντάσσεται έκθεσις περί
αποδόσεως του δελτίου εις τον τιμωρηθέντα. Η μη εμπρόθεσμος κατάθεσις
του δελτίου του τιμωρηθέντος τιμωρείται διά της ποινής του άρθρ. 175
του Ποινικού Κώδικος.
5. Ως προς τους δι' οριστικής παύσεως
τιμωρηθέντας Δικηγόρους, τηρείται περαιτέρω η εν άρθρω 82 διαδικασία.
 

Αρθρο: 80
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Παύση, Αποβολή ιδιότητος
 
Κείμενο Αρθρου
-1. Αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιότητα του Δικηγόρου και διαγράφεται
του εις ο είναι εγγεγραμμένος μητρώου, α) ο παρ' ω συντρέχει περίπτωσις
εκ των εν άρθρω 26 συνεπαγομένη αδυναμίαν διορισμού αυτού ως Δικηγόρου,
β) ο μετά τον διορισμόν του στερούμενος εξ οιουδήποτε λόγου της
Ελληνικής ιθαγενείας, γ) ο στερούμενος διά τελεσιδίκου δικαστικής
αποφάσεως της ελευθέρας διαχειρίσεως της περιουσίας αυτού και δ) ο παρ'
ω συντρέχει περίπτωσις του άρθρ. 62 παρ.1.
2. Κατ' ουδεμίαν περίπτωσιν η αναστολή της ποινής επιφέρει άρσιν των
διά του Κώδικος οριζομένων ανικανοτήτων.
3. Εν περιπτώσει αυτοδικαίας αποβολής της ιδιότητος του Δικηγόρου επερχομένης
επί τινι των ανωτέρω γεγονότων, ο Υπουργός της Δικαιοσύνης υποχρεούται να
προκαλέση κατ' αίτησιν του Δικηγορικού Συλλόγου ή αυτεπαγγέλτως, διάταγμα
βεβαιούν την αποβολήν της ιδιότητος του Δικηγόρου αφ' ης επήλθε το προκαλέσαν
ταύτην γεγονότος. Το διάταγμα τούτο βεβαιωτικόν απλώς της επελθούσης αποβολής
της ιδιότητος, ανακοινούται προς τε τον Σύλλογον και προς τους Προέδρους και
Εισαγγελείς των, παρ' οις ο Δικηγόρος διετέλει, Δικαστηρίων.
 

Αρθρο: 81
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Παύση οριστική, Αποβολή ιδιότητος
 
Κείμενο Αρθρου
-1. Δικηγόρος δύναται να παυθή οριστικώς: α) Εάν κηρυχθείς ένοχος πλημμελήματος εκ των εν άρθρω 26 παρ.1 του παρόντος, ετιμωρήθη διά ποινής μη συνεπαγομένης αδυναμίαν διορισμού αυτού ως Δικηγόρου, β) εάν κηρυχθείς ένοχος κακουργήματος ή πλημμελήματος εκ των εν άρθρω 26 παρ.1 του παρόντος δεν ετιμωρήθη ένεκα λόγου εξαλείφοντος το αξιόποινον ή αποκλείοντος τον καταλογισμόν, πλην των περιπτώσεων της καταστάσεως αμύνης, ή ανάγκης ή εάν εξεδόθη βούλευμα παύον προς καιρόν την ποινικήν δίωξιν, γ) εάν ετιμωρήθη εντός τριετίας διά δύο πειθαρχικών ποινών υπό του Πειθαρχικού συμβουλίου, εξ ων η μία προστίμου τουλάχιστον, η δε Δευτέρα προσωρινής παύσεως ελάσσονος των εξ μηνών δ) εάν ετιμωρήθη ήδη διά πειθαρχικής ποινής προσωρινής παύσεως εξ μηνών και ε) εάν ετιμωρήθη πρότερον πειθαρχικώς επί τινι των ασυμβιβάστων του αρθρ.
63. -2. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου υποχρεούται εντός 15 ημερών αφ' ης λάβει γνώσιν, ότι συντρέχει περίπτωσις εκ των άνω αναφερομένων, να προκαλέση απόφασιν του Πειθαρχικού συμβουλίου. -3. Παραίτησις ή μετάθεσις του Δικηγόρου προ της ενάρξεως είτε κατά την διάρκειαν της ως άνω επί οριστική παύσει διαδικασίας, δεν κωλύει ουδέ καταργεί αυτήν.
 

Αρθρο: 82
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Παύση οριστική, Αποβολή ιδιότητος
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η περί οριστικής παύσεως απόφασις του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαβιβάζεται υπό του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, εντός μηνός από της εκδόσεως αυτής, προς τον Πρόεδρον του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως εισαχθή εις τούτο προς κρίσιν και αν δεν ήθελεν ενασκηθή παρά του Δικηγόρου έφεσις. 2. Από της ως εν παρ.3 του άρθρ.78 κοινοποιήσεως της επικυρωτικής αποφάσεως του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο τιμωρηθείς αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιότητα του Δικηγόρου εφαρμοζομένης της παρ.3 του άρθρ.80.
 

Αρθρο: 83
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Αποβολή ιδιότητος αναδιορισμός
 
Κείμενο Αρθρου
Δικηγόρος αποβαλλών την ιδιότητα του Δικηγόρου κατά το άρθρ. 80 παρ. 1 και 81 παρ.1 εδάφ. α' και β' λόγω επελεύσεως περιπτώσεως εκ των εν παρ.1 του άρθρ.26, δικαιούται ν' αναδιορισθή, μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικείου Συλλόγου και εάν δεν υπάρχη κενή θέσις, εφ' όσον η δι' ης κατεδικάσθη απόφασις, απέβαλε την ισχύν αυτής δι' άλλης δικαστικής αποφάσεως.
 

Αρθρο: 84
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Παύση οριστική, Αναδιορισμός
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο δυνάμει του άρθρ. 81 παρ.1 εδάφ. γ', δ' και ε' οριστικώς παυθείς δικηγόρος, δεν δύναται ν' αναδιορισθή ει μη μετά πάροδον δέκα ετών από της παύσεως και αφού προηγηθή η κατά το προηγούμενον άρθρον
γνωμοδότησις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρ.21 του παρόντος.
2. Προκειμένου ο εν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευόμενος Δικηγόρος να μετατεθή μετά τον αναδιορισμόν του εις Δικαστήριον ετέρας περιφερείας, προσαπαιτείται γνωμοδότησις και του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού συλλόγου, παρ' ω αιτείται την μετάθεσιν.
 

Αρθρο: 85
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Δόκιμοι
 
Κείμενο Αρθρου
Καταργήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 11 του ν.δ. 4507/1966.
 

Αρθρο: 86
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Δόκιμος
 
Κείμενο Αρθρου
Καταργήθηκε από το άρθρο 7 Νομ. παρ. 11 του ν.δ. 4507/1966.
 

Αρθρο: 87
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Δόκιμος
 
Κείμενο Αρθρου
Καταργήθηκε από το
 

Αρθρο: 88
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΛΑΒΟΙ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Δικολάβοι
Σχόλια
Η παρ.1 αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.Δ. 3790/57. Η παρ.3 αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.Δ. 3790/57.
 
Κείμενο Αρθρου
"1.Μη υπαρχόντων τεσσάρων τουλάχιστον δικηγόρων ή δοκίμων δικηγόρων παρ' Ειρηνοδικείω τινί, εκτός έδρας του Πρωτοδικείου εδρεύοντι, επιτρέπεται η υπό δικολάβων εκπροσώπησις και υπεράσπισις των διαδίκων ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή άλλης του αυτού τόπου Αρχής και ενώπιον του εν τη έδρα του Ειρηνοδικείου τούτου περιοδεύοντος Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.
2. Όπως διορισθή τις δικολάβος δέον α) να είναι πολίτης Έλλην, να έχη
συμπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας του και να μη διατελή εις Δημοσίαν
Υπηρεσίαν ή έμμισθον τοιαύτην, παρά δήμω, κοινότητι ή νομικώ προσώπω
και οργανισμώ πάσης φύσεως δημοσίου δικαίου, β) να έχη εκπληρώσει τας
στρατιωτικάς του υποχρεώσεις, ή να απηλλάγη νομίμως τούτων, γ) να έχη
την ικανότητα του παρίστασθαι επί Δικαστηρίου, να μη διατελή υπό
απαγόρευσιν ή δικαστικήν αντίληψιν και να μη έχη κηρυχθή εις κατάστασιν
πτωχεύσεως, δ) να μη έχη καταδικασθή εφ' οιωδήποτε κακουργήματι ή επί
τινι πλημμελήματι συνεπεία των οποίων εστερήθη των πολιτικών
δικαιωμάτων κατά τα εν άρθρ. 59 και 65 του Ποινικού Κώδικος οριζόμενα,
εφ' όσον επήλθεν αποκατάστασις κατά το αρθρ. 66 του αυτού Κώδικος, ε)
να έχη απολυτήριον τουλάχιστον Γυμνασίου ή ισοτίμου Σχολής, ή
υπερπενταετή υπηρεσίαν εν θέσει γραμματέως δικαστηρίου και ς) να
επιτύχη εις εξετάσεις ενώπιον Επιτροπής αποτελουμένης εκ του Προέδρου
και Εισαγγελέως Πρωτοδικών και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου,
της περιφερείας εις ην υπάγεται το Ειρηνοδικείον παρ' ω θέλει ασκήσει ο
εξεταζόμενος τα καθήκοντά του.
Δεν υποβάλλεται εις εξετάσεις ο πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής.
Αι λεπτομέρειαι της ενεργείας των εξετάσεων και η εξεταστέα ύλη
καθορίζονται διά Β.Δ/τος.
Ο αριθμός των παρ' εκάστω Ειρηνοδικείω διοριζομένων δικολάβων δεν
δύναται να υπερβή τους τέσσαρας, εκτός εάν ο συνολικός αριθμός των
πολιτικών και ποινικών αποφάσεων του Ειρηνοδικείου είναι ανώτερος των
400, ότε δύναται να διορισθή εις επί πλέον δικολάβος δι' εκάστην
εκατοντάδα κατά μέσον όρον αποφάσεων της τελευταίας τριετίας. Οι ήδη
διωρισμένοι δικολάβοι διατηρούνται μέχρι της καθ' οιονδήποτε τρόπον
αποχωρήσεώς των".
"3. Μη υπαρχόντων τριών τουλάχιστον δικολάβων διωρισμένων παρά τινι
Ειρηνοδικείω ή οσάκις κατά την συνεδρίασιν δεν παρίστανται δύο
τουλάχιστον δικηγόροι, εφ' όσον πάντες οι παρόντες δικηγόροι ή
δικολάβοι δεν εκπροσωπούν τον αυτόν διάδικον, επιτρέπεται η ενώπιον
αυτού και των ειδικών πταισματοδικείων εκπροσώπησις και υπεράσπισις των
διαδίκων υπό παντός ενηλίκου Έλληνος πολίτου μη διατελουντος εις
έμμισθον δημοσίαν πολιτικήν ή στρατιωτικήν, δημοτικήν ή κοινοτικήν ή
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Υπηρεσίαν, συγκεντρούντος δε και τα
υπό στοιχεία β', γ' και δ' της παρ.1 του παρόντος άρθρου προσόντα, η
ύπαρξις των οποίων βεβαιούται δι' υπευθύνου δηλώσεως αυτού,
εγχειριζομένης εις τον Ειρηνοδίκην ή Πταισματοδίκην, επ' ακροατηρίω προ
της ενάρξεως της εκδικάσεως της υποθεσεως.
Οσάκις Ειρηνοδικείον ή Πταισματοδικείον της έδρας του Πρωτοδικείου
συνεδριάζει εκτός της μονίμου έδρας του, δύναται να παρίσταται ενώπιον
αυτού πας πολίτης Έλλην υπό τους όρους της προηγουμένης παραγράφου εφ'
όσον δεν είναι παρόντες δικηγόροι ή δόκιμοι τοιούτοι".
 

Αρθρο: 89
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΛΑΒΟΙ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος και Δικολάβοι
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο Δικολάβος διορίζεται δι' αποφάσεως του επί της Δικαιοσύνης Υπουργού δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφασις ανακοινούται εις τον Δικηγορικόν Σύλλογον εν τη περιφερεία του οποίου εδρεύει το Ειρηνοδικείον, επιμελεία δε τούτου κοινοποιείται προς τον διορισθέντα.
2. Δεν δύναται να ασκήση το επάγγελμα αυτού και δεν είναι δεκτός προς παράστασιν και υπεράσπισιν διαδίκων, ο διορισθείς δικολάβος πριν ή δώση τον όρκον του Δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Ειρηνοδικείου τούτου και υποβάλη δήλωσιν εφ' απλού χάρτου προς τον οικείον Ειρηνοδίκην, καταβάλλων και ετησίαν εισφοράν υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου, κανονιζομένην κατ' έτος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλ' ουχί ανωτέραν του 1/2 της διά τους Δικηγόρους τοιαύτης. Η δήλωσις αύτη ισχύει μόνον μέχρι της 31ης Δεκεμ βρίου του έτους καθ' ο υπεβλήθη.
3. Αι δηλώσεις και εισφοραί εγχειρίζονται επί αποδείξει, διαβιβάζονται δε υπό του Ειρηνοδικείου εντός μηνός προς τον αρμόδιον Δικηγορικόν Σύλλογον.
 

Αρθρο: 90
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΛΑΒΟΙ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Δικολάβοι
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι δικολάβοι εν τη ασκήσει του επαγγέλματος αυτών υπόκεινται εις τας εν άρθρ.46 και επ. του παρόντος Νόμου υποχρεώσεις.
2. Οι δικολάβοι υπόκεινται ως οι Δικηγόροι εις πειθαρχικήν δίωξιν κατά τα εν άρθρ. 86 οριζόμενα υπαγόμενοι ως προς ταύτην εις τον Δικηγορικόν Σύλλογον εν τη περιφερεία του οποίου ασκούσι το επάγγελμα αυτών, εφαρμόζονται δ' επ' αυτών αι διατάξεις των άρθρ. 57 παρ.1 και 62 του παρόντος.
3. Οι δικολάβοι παύονται υπό του Υπουργού της Δικαιοσύνης αυτεπαγγέλτως ή επί αιτήσει του Δικηγορικού Συλλόγου είτε ένεκα των εν άρθρ. 81 λόγων, είτε ένεκα ελλείψεως των εν άρθρ. 88 προϋποθέσεων, είτε ένεκα της επί διετίαν μη ασκήσεως του επαγγέλματος. Η περί της παύσεως δε πράξις δημοσιεύεται εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως και ανακοινούται τω οικείω Ειρηνοδίκη και τω Δικηγορικώ Συλλόγω.
4. Οι παρ' Ειρηνοδίκαις διωρισμένοι νόμίμως δικολάβοι επί τριετίαν τουλάχιστον, δύνανται να εξακολουθήσωσι δικολαβούντες παρ' αυτοίς και μετά την τοποθέτησιν παρά τοις αυτοίς Ειρηνοδικείοις του υπό του άρθρ.
88 του παρόντος προβλεπομένου αριθμού Δικηγόρων.
 

Αρθρο: 91
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Αμοιβές
Σχόλια
Για τον προσδιορισμό των ελάχιστων αμοιβών βλ. το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 2244/1994 και την ΑΥΟΔικ 111877/2240/Α0012/Πολ 1314/21.12.2000(ΦΕΚ Β 1626/2000).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο Δικηγόρος δικαιούται να λάβη παρά του εντολέως αυτού πλην της
δαπάνης δικαστηριακής ή άλλης την οποίαν εξ ιδίων κατέβαλε και αμοιβήν
διά πάσαν εργασίαν αυτού δικαστικήν ή εξώδικον.
2. Ο Δικηγόρος δικαιούται να αξιώση, προ πάσης ενεργείας, ανάλογον
προκαταβολήν διά τε την αμοιβήν αυτού, ως, και διά τας δαπάνας τας
απαιτουμένας διά την ανατεθείσαν αυτώ εργασίαν, κατά τε την έναρξιν και
την πρόοδον αυτής.
 

Αρθρο: 92
Ημ/νία: 02.07.2011
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι Αμοιβές
Σχόλια
- Το εδ β της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 1093/1980, ΦΕΚ Α' 270. Βλ. και άρθρο 64 του ν. 2065/1992, άρθρο 5 παρ. 2 εδ δ του ν. 2214/1994, π.δ. 410/1995.================================- Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135/4.7.2006). ----------------------------------------------- H παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 6 του άρθρου 5 του ν. 3919/2011 ΦΕΚ Α 32/2.3.2011 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου αυτού 4 μήνες μετά τη δημοσίευσή του, δηλαδή 2.7.2011. Επίσης σύμφωνα με την παρ. 6β του ιδίου άρθρου και νόμου "Το κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο προεδρικό διάταγμα εκδίδεται για πρώτη φορά εντός έξι μηνών παό τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
 
Κείμενο Αρθρου
«1. Τα της αμοιβής του Δικηγόρου ορίζονται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία τούτου και του εντολέως του ή του αντιπροσώπου αυτού, η οποία περιλαμβάνει είτε την όλη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή κατ' ιδίαν πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσεως νομικές εργασίες. Οριζόμενες από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου ως υποχρεωτικές ελάχιστες αμοιβές για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, καθώς και για τη διενέργεια εξωδικαστικών νομικών εργασιών, παύουν να ισχύουν. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει ύπαρξη έγκυρης έγγραφης συμφωνίας περί αμοιβής για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, ισχύουν οι οριζόμενες σύμφωνα με τα κατωτέρω νόμιμες αμοιβές. Με βάση τις νόμιμες αμοιβές διενεργείται από τα Δικαστήρια η επιδίκαση δικαστικών εξόδων, καθώς και η εκκαθάριση πινάκων δικηγορικών αμοιβών στην περίπτωση που δεν προκύπτει έγκυρη έγγραφη συμφωνία περί αμοιβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 178 παράγραφος 1. Επίσης βάσει αυτών προσδιορίζεται η αμοιβή του διοριζόμενου δικηγόρου υπηρεσίας επί παροχής νομικής βοήθειας σύμφωνα με το ν. 3226/2004 (ΦΕΚ 24 Α) ή επί διορισμού δικηγόρου κατά το άρθρο 200 του Κ.Πολ.Δ. σε περίπτωση παροχής ευεργετήματος πενίας ή επί αυτεπάγγελτου διορισμού δικηγόρου σε ποινικές υποθέσεις. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 98-102, 104-123, 125-134, 139-156, 167 και 169 του παρόντος Κώδικα, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη νόμου που περιέχει ρύθμιση περί αμοιβής για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, γίνεται αναφορά σε «ελάχιστα όρια αμοιβών» ή «ελάχιστες αμοιβές» ή «αμοιβές», νοούνται εφεξής οι «νόμιμες αμοιβές» κατά την έννοια των προηγούμενων εδαφίων. Από τις οριζόμενες στην κ.υ.α. υπ' αριθμ. 1117864/ 2297/Α0012/7.12.2007 (ΦΕΚ 2422 Β) ως υποχρεωτικές «ελάχιστες αμοιβές», εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά εφεξής ως «νόμιμες αμοιβές» κατά τη ρύθμιση των προηγούμενων εδαφίων, μόνον εκείνες (του Κεφαλαίου Ι «Παραστάσεις σε Δικαστήρια»), οι οποίες αναφέρονται στην παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, μετά γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, είναι δυνατή επαναρρύθμιση των νόμιμων αμοιβών για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, με την τροποποίηση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση των διατάξεων που αναφέρονται στα δύο προηγούμενα εδάφια. Το προεδρικό διάταγμα μπορεί να εκδίδεται και χωρίς την προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο γνώμη, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δύο μηνών από τότε που θα ζητηθεί αυτή με έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπου στον παρόντα Κώδικα ή σε οποιονδήποτε άλλο νόμο προβλέπονται νόμιμες αμοιβές, σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου, που υπολογίζονται ως ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της δίκης, με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της εξουσιοδοτήσεως των δύο προηγούμενων εδαφίων, αυτές καθορίζονται σε διαδοχικώς φθίνοντα ποσοστά, κατά τρόπο αντιστρόφως ανάλογο προς την κατά καθοριζόμενες βαθμίδες πλαισίων ποσών κλιμακωτή επαύξηση της, εκφραζόμενης ή αποτιμώμενης σε χρήμα, αξίας επί της οποίας αυτά υπολογίζονται.»
2. Εν περιπτώσει συμφωνίας, όπως ο Δικηγόρος διά τας παρεχομένας υπηρεσίας αμείβεται μόνον διά παγίας περιοδικής αμοιβής (άρθρ. 63 παρ. 4 εδάφ. α), το ελάχιστον όριον αυτής καθορίζεται εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού της Δικαιοσύνης δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου αναλόγως: α) της κατηγορίας εις ην ανήκει ο δεχόμενος τας υπηρεσίας του Δικηγόρου, β) του δικαστηρίου παρ' ω ασκεί ο Δικηγόρος το λειτούργημα αυτού και γ) του χρόνου της δικηγορικής εν συνόλω υπηρεσίας και του χρόνου της παροχής των νομικών υπηρεσιών εις το φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον. Ο διά της άνω Υπουργικής αποφάσεως καθορισμός των ελαχίστων ορίων αμοιβής κατισχύει πάσης αντιθέτου συμφωνίας.
Εφ' όσον διά συμφωνίας ωρίσθη ποσόν αμοιβής κατώτερον του διά της άνω Υπουργικής αποφάσεως ωρισθέντων ελαχίστων ορίων, ισχύουσι τα κατώτατα ταύτα όρια διά τον καθορισμόν της αμοιβής. Η παρούσα διάταξις ισχύει και επί των προ της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου συναφθεισών συμφωνιών, μέχρι όμως εκδόσεως της σχετικής Υπουργικής αποφάσεως ισχύουσι τα συμπεφωνημένα.
3. Επιτρέπεται συμφωνία, εξαρτώσα την αμοιβήν ή το είδος αυτής εκ της εκβάσεως της δίκης ή του αποτελέσματος της εργασίας ή εξ οιασδήποτε άλλης αιρέσεως, ως και συμφωνία περί αμοιβής δι' εκχωρήσεως ή μεταβιβάσεως μέρους του αντικειμένου της δίκης ή της εργασίας. Η τοιαύτη συμφωνία δεν δύναται να υπερβαίνη τα 20% του αντικειμένου της δίκης.
«4. Α) Η συμφωνία από την οποία εξαρτάται η αμοιβή του δικηγόρου από την έκβαση της δίκης και η οποία αναφέρεται σε υποθέσεις από ζημίες αυτοκινήτων (άρθρο 681 Α Κ.Πολ.Δ.) ή σε μισθούς, ημερομίσθια, πρόσθετες αμοιβές για υπερωρίες, εργασία νυκτερινή ή σε Κυριακές ή εορτές, δώρα, αντίτιμο για άδεια ή επίδομα αδείας, αποζημίωση για καταγγελία της συμβάσεως εργασίας και γενικά σε απαιτήσεις που ανάγονται σε εργασιακή σύμβαση υπαλλήλων, εργατών ή υπηρετών (άρθρο 663 Κ.Πολ.Δ.) ή σε αποδοχές γενικά μονίμων δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων καταρτίζεται εγγράφως και γνωστοποιείται στο Δικηγορικό Σύλλογο του οποίου είναι μέλος ο δικηγόρος. Η γνωστοποίηση γίνεται με προσαγωγή δύο πρωτοτύπων και με πράξη που συντάσσεται κάτω από το ένα πρωτότυπο το οποίο παραλαμβάνει ο δικηγόρος. Το άλλο πρωτότυπο παραμένει στα αρχεία του Συλλόγου και καταχωρίζεται αμέσως σε ειδικό βιβλίο. Τα πρωτότυπα, στα οποία αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου των συμβαλλομένων, προσάγονται σε προθεσμία είκοσι ημερών από την ημέρα της κατάρτισης της συμβάσεως. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς να προσαχθεί η σύμβαση στο Σύλλογο, η σύμβαση είναι άκυρη. Φορολογικός νόμος ο οποίος επιβάλλει στον δικηγόρο την υποβολή αντιγράφου του εργολαβικού συμβολαίου στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία εξακολουθεί να ισχύει.
Β) Η αναγγελία της εκχώρησης τμήματος της απαίτησης για κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου γίνεται με κοινοποίηση του σχετικού συμφωνητικού στον οφειλέτη, οποτεδήποτε πριν από την πληρωμή της απαιτήσεως. Όταν οφειλέτης είναι το Ελληνικό Δημόσιο, η αναγγελία γίνεται με υποβολή του εκχωρητικού εγγράφου στον οικείο Υπουργό και στην αρμόδια για την εκκαθάριση της δαπάνης Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, χωρίς να τηρούνται οι διατυπώσεις του άρθρου 95 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α'). Προκειμένου περί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών το ανωτέρω έγγραφο γνωστοποιείται στο νόμιμο εκπρόσωπο τους και στην αρμόδια για την πληρωμή της δαπάνης υπηρεσία του νομικού προσώπου. Σε κάθε περίπτωση, η γνωστοποίηση του εκχωρητικού εγγράφου γίνεται και στην αρμόδια για τη φορολόγηση του δικηγόρου Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Η μη αναγγελία της εκχωρήσεως κατά τις διατάξεις του παρόντος επάγεται την ακυρότητα αυτής. Η παρακράτηση και απόδοση της αμοιβής του δικηγόρου γίνεται από το αρμόδιο για πληρωμή της απαίτησης όργανο του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ.. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν για πληρωμή».
5. Η κατά τα ανωτέρω συμφωνία, η εξαρτώσα την αμοιβήν εκ της εκβάσεως της δίκης, τότε μονον ισχύει, όταν ο Δικηγόρος ανέλαβε την υποχρέωσιν να διεξαγάγη την δίκην μέχρι τελεσιδικίας χωρίς εν αποτυχία να λάβη αμοιβήν τινα ούτε αυτός ούτε ο κατά τον αυτόν ή άλλον βαθμόν συνεπληρεξούσιος ή υποκατάστατος. Τοιαύτην συμφωνία δεν επιτρέπεται εις τους δικολάβους.
6. Εν αμφιβολία περί του αν εκερδήθη η δίκη κατά τα ανωτέρω, αποφαίνεται αμετακλήτως, αιτήσει του εντολέως ή του Δικηγόρου, το Συμβούλιον του Συλλόγου εις τον ανήκει ο Δικηγόρος.
 

Αρθρο: 92Α
Ημ/νία: 01.09.2008
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Αμοιβές, Πάγια περιοδική αμοιβή
Σχόλια
- Το άρθρο 92Α, που είχε προστεθεί με το άρθρο 2 του Ν.1093/1980, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν. 1816/1988 (ΦΕΚ Α' 251). Για τις αποδοχές δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. βλέπε την ΥΑ 2/8250/0022 (ΦΕΚ Β΄ 355/18.2.2004). ===================================== - Το εντός " " εδάφιο στο τέλος της παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3674/2008 (Α΄ 136/10.7.2008) και ισχύει από 1.9.2008.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί να αμείβεται ο δικηγόρος για τις
παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες μόνο με πάγια περιοδική αμοιβή, τα
κατώτατα όρια αυτής καθορίζονται κατά μήνα ως ακολούθως:
α) Για δικηγόρο στο Πρωτοδικείο το 15ο μισθολογικό κλιμάκιο.
β) Για δικηγόρο στο Εφετείο το 8ο μισθολογικό κλιμάκιο.
γ) Για δικηγόρο στον Αρειο Πάγο το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο.
2. Τα κατώτατα όρια αμοιβής της παραπάνω παραγράφου προσαυξάνονται και
με τα επιδόματα που καταβάλλονται στους τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους
σύμφωνα με τις ισχύουσες γι' αυτούς διατάξεις. Για τον καθορισμόν του
επιδόματος χρόνου υπηρεσίας υπολογίζεται ο συνολικός χρόνος ασκήσεως
του δικηγορικού λειτουργήματος.
3. Δικηγόροι οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών, εσωτερικών κανονισμών ή με
αποφάσεις αρμόδιων οργάνων, δικαιούνται προσαύξηση 10% στις αποδοχές
του μισθολογικού κλιμακίου που ανήκουν.
4. Σε περίπτωση που ο δικηγόρος προσλαμβάνεται για την παροχή νομικών
συμβουλών και γνωμοδοτήσεων είτε ατομικά είτε σε συμβούλιο με άλλους,
οι συνολικές αποδοχές του κλιμακίου στο οποίο ανήκει μειώνονται κατά το
1/3. "Εάν όμως, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του νομικού προσώπου στο οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του, παρίσταται στα δικαστήρια και στις διοικητικές αρχές, διενεργεί ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας και καταρτίζει συμβάσεις για την προάσπιση των υποθέσεων και των συμφερόντων αυτού, αμείβεται με τις πλήρεις αποδοχές του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο ανήκει."
 

Αρθρο: 93
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι Αμοιβές, Βουλευτής δικηγόρος
Σχόλια
Σύμφωνα με το άρθρο 57 εδ δ Σ η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του βουλευτή και κατά συνέπεια η παρούσα διάταξη πρέπει να θεωρηθεί καταργθείσα ως αντίθετη στο Σύνταγμα.
 
Κείμενο Αρθρου
Είναι άκυρος πάσα συμφωνία περί παροχής αμοιβής προς βουλευτήν
Δικηγόρον διά παροχήν οιασδήποτε υπηρεσίας παρ' αυτού επί πάσης
υποθέσεως διεκπεραιουμένης υπό των Διοικητικών Αρχών, πλην των διά τας
ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων παρεχομένας Δικηγορικάς αμοιβάς. Τα
δοθέντα αναζητούνται, επιτρεπομένου τω δικαιούχω του εμμαρτύρου μέσου
ανεξαρτήτως ποσού.
 

Αρθρο: 94
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Αμοιβές, Αποζημίωση, Παγία περιοδική Επιδόματα, Αναρρωτική Άδεια, Άδεια, Αμοιβή
Σχόλια
Για την αναρρωτική άδεια των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με πάγια περιοδική αμοιβή βλ. άρθρο 5 του Ν. 1093/1980, ΦΕΚ Α' 270. Για την αποζημίωση των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με πάγια περιοδική αμοιβή και προστατεύονται από την ισχύουσα περί πολεμιστών νομοθεσία Βλ. άρθρο 4 του Ν. 1093/1980. Η παρ.2, όπως είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 3, αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 1183/1981 (ΦΕΚ Α 191), της οποίας η ισχύς σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου αρχίζει από τη έναρξη ισχύος του άρθρου 3 του Ν. 1093/1980.Οι παρ. 2, 3 και 4 παροστέθηκαν και η επομένη πρώην παρ.2 αναριθμήθηκε ως 5 με την παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4507/1966. Η παρ. 6 προστέθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1366/1983. Το άρθρο 94 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν.Δ. 3790/57.
 
Κείμενο Αρθρου
"Δικηγόρος παρέχων τας υπηρεσίας αυτού κατά τους όρους του άρθρ. 63 παρ. 4, λυομένης της μεταξύ αυτού και του εντολέως συμβάσεως, α) διά καταγγελίας εκ μέρους του εντολέως, β) διά πτωχεύσεως ή διαλύσεως της εντολίδος εταιρείας και
γ) διά πτωχεύσεως του εντολέως, δικαιούται να λάβη παρά του εντολέως του αποζημίωσιν ίσην προς α) μίαν παγίαν μηνιαίαν, περιοδικήν αμοιβήν αν έχη συμπληρώσει εξάμηνον υπηρεσίαν, β) τρείς τοιαύτας περιοδικάς αμοιβάς αν έχη συμπληρώσει διετίαν, γ) εξ τοιαύτας περιοδικάς αμοιβάς αν έχη συμπληρώσει τριετίαν, δ) δέκα τοιαύτας αν έχη συμπληρώσει πενταετίαν, ε) δώδεκα τοιαύτας αν έχη συμπληρώσει οκταετίαν, ς) διά τους έχοντας υπηρεσίαν, άνω των οκτώ ετών
προστίθεται δι' έκαστον επί πλέον έτος υπηρεσίας αμοιβή ενός και ημίσεος μηνός, της αποζημιώσεως μη δυναμένης να υπερβή τας τριάκοντα παγίας αμοιβάς κατ' ανώτατον όριον. Διά τον υπολογισμόν της παγίας μηνιαίας περιοδικής αμοιβής όσον αφορά την αποζημίωσιν ταύτην λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον παν ό,τι καταβάλλεται υποχρεωτικώς κατά νόμον ετησίως ή μηνιαίως σταθερώς υπό οιανδήποτε μορφήν, ουχί δε τυχόν αυξομειούμεναι κατά μήνα δαπάναι ή και αμοιβαί καθ' υπόθεσιν. Εν περιπτώσει λύσεως της συμβάσεως διά καταγγελίας του εντολέως, ο δικηγόρος δικαιούται να λαμβάνη την συμπεφωνημένην εντός των ορίων
του άρθρ. 92 του παρόντος αμοιβήν του μέχρι πλήρους καταβολής της κατά τα άνω
αποζημιώσεως".
"2. Η κατά την παρ.1 αποζημίωσις καταβάλλεται μειωμένη εις το ήμισυ εις δικηγόρους και νομικούς ή δικαστικούς συμβούλους, παρέχοντες τας υπηρεσίας αυτών προς τους εντολείς των κατά τους όρους του άρθρ. 63 παρ. 4 του
παρόντος Κώδικος εν περιπτώσει οικειοθελούς αποχωρήσεως αυτών εκ της υπηρεσίας
δι' οιονδήποτε λόγον εφ' όσον έχουν συμπληρώσει εις τον αυτόν εντολέα τουλάχιστον δεκαπενταετή υπηρεσίαν, μειωμένη εις τα δύο τρίτα διά τους συμπληρώσαντας εικοσαετή υπηρεσίαν και ολόκληρος διά τους συμπληρώσαντας εικοσιοκταετή υπηρεσίαν. Ειδικώς οι αποχωρούντες του δικηγορικού λειτουργήματος δικαιούνται της πλήρους αποζημιώσεως εφ' όσον έχουν συμπληρώσει
τουλάχιστον εικοσαετή υπηρεσίαν. Το δικαίωμα τούτο αργεί αν υπέπεσαν εις αδίκημα εκ των μνημονευομένων εις τα άρθρ. 80 παρ.1 και 81 του παρόντος στρεφομένου δε κατά του εντολέως των. Η κατά τα άνω αποζημίωσις καταβάλεται ανεξαρτήτως της συντάξεως ή άλλης οιασδήποτε περιοδικής χρηματικής παροχής, των οποίων τυχόν δικαιούται οι ανωτέρω εξ οιασδήποτε πηγής. Εάν όμως οι ανωτέρω δικαιούνται εκ της προς τον εντολέα υπηρεσίας των και εφ' άπαξ χρηματικής παροχής άμα τη συνταξιοδοτήσει των, η κατά την παρούσαν παράγραφον κατά περίπτωσιν αποζημίωσις δεν δύναται να υπερβαίνη το υπό του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, κατά τον χρόνον της αποχωρήσεώς των καταβαλλόμενον εφ' άπαξ βοήθημα εις εφέτην, αποχωρούντα μετά συμπλήρωσιν του αυτού χρόνου υπηρεσίας".
3. Της αποζημιώσεως της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και υπό τας εν αυτή διακρίσεις εν περιπτώσει θανάτου του Δικηγόρου δικαιούνται η σύζυγος και τα ανήλικα άρρενα τέκνα και αι άγαμοι θυγατέρες αυτού.
4. Αι περί αδείας διατάξεις του Νομ. 539/1945 εφαρμόζονται αναλόγως και επί των Δικηγόρων και Νομικών ή Δικαστικών συμβούλων παρεχόντων τας υπηρεσίας αυτών προς τους εντολείς των κατά τους όρους του άρθρ. 63 παρ. 4 του παρόντος Νόμου. Εφ' όσον παρ' εντολέων τηρούνται μέχρι σήμερον ευνοϊκώτεροι όροι χορηγήσεως της ανωτέρω αδείας εξακολουθούσιν ισχύοντες οι ευνοϊκότεροι ούτοι όροι. Οι αυτοί ως άνω Δικηγόροι και Νομικοί ή Δικαστικοί Σύμβουλοι δικαιούνται και του επιδόματος αδείας του χορηγουμένου κατά τας διατάξεις του υπ' αριθ. 551/1963 Β.Δ/τος αναλόγως εφαρμοζομένου".
5. Δικηγόροι μετατιθέμενοι δικαιούνται εις πληρωμήν της εισφοράς υπέρ του Συλλόγου εις ον μετατίθενται διά την εγγραφήν και την γινομένην συγχρόνως παρ' Εφέταις προαγωγήν των εις εξαμηνιαίας δόσεις, εφ' όσον προσκομίσωσι πιστοποίησιν παρά του Συλλόγου εξ ου μετατίθενται, εμφαίνουσαν, ότι ελάμβανον μέχρι της μεταθέσεώς των παρ' αυτού ως οικονομικήν ενίσχυσιν χρηματικά βοηθήματα.
"6. Δεν επιτρέπεται, και αν γίνει είναι άκυρη, η καταγγελία συμβάσεως εργασίας των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίας του με τους όρους του άρθρ. 63 παρ.4, κατά το χρονικό διάστημα που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, χωρίς την προηγούμενη άδεια του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται αν συντρέχουν οι περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρ. 26 και το αρθρ. 81 παρ. 1 εδάφ. α' και β' του Κώδικα περί Δικηγόρων".
 

Αρθρο: 95
Ημ/νία: 02.07.2011
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Αμοιβές
Σχόλια
Βλ. και άρθρα 975 παρ. 3 ΚΠολΔ και 1 ε ΕισΝΚΠολΔ. Tο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3919 /2011 ΦΕΚ Α 32/2.3.2011 και σύμφωνα με το άρθρο 10 του ιδίου νόμου ισχύει 4 μήνες μετά τη δημοσίευσή του δηλαδή στις 2.7.2011.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Συμφωνία περί αμοιβής εις ποσοστόν ανώτερον του δεκάτου του αντικειμένου της δίκης τεκμαίρεται ως αφορώσα το εισπραχθησόμενον ποσόν ή επιδικασθησόμενον αντικείμενον. Επί συμφωνίας εξαρτώσης την αμοιβήν εκ του αποτελέσματος η αμοιβή εισπράττεται είτε εξ αυτού του προϊόντος της δίκης δι' ην συνεφωνήθη, είτε εκ της λοιπής περιουσίας του εντολέως, ο πληρεξούσιος όμως Δικηγόρος απολαύει προνομίου επί μόνου του προϊόντος της δίκης, απαγορευομένης πάσης εκχωρήσεως αυτού ή οιασδήποτε άλλης μεταβιβάσεως εν ζωή ή αιτία θανάτου ή κατασχέσεως, μέχρι του ποσού εις ο δικαιούται ο Δικηγόρος.
2. «Η συμφωνία περί αμοιβής αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με την προσκόμιση του περί αυτής εγγράφου.» Διάδικος εισπράττων παρά του αντιδίκου αυτού δικαστικά έξοδα προκαταβληθέντα παρά του πληρεξουσίου του Δικηγόρου ή Δικηγορικάς αμοιβάς
επιδικασθείσας δι' αποφάσεως και μη αποδίδων ταύτας αμελλητί εις τον δικαιούχον διώκεται επί υπεξαιρέσει. Η συμπεφωνημένη αμοιβή οφείλεται και εάν η υπόθεσις λυθή συμβιβαστικώς επί του ποσού του συμβιβασμού.
 

Αρθρο: 96
Ημ/νία: 02.07.2011
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Αμοιβές, Προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής
Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 8 του ν. 3919/2011 ΦΕΚ Α 32/2.3.2011 με έναρξη ισχύος σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου αυτού την 2.3.2011 για τις διατάξεις που παρέχουν νομοθετική εξουσιοδότηση και 4 μήνες μετά τη δημοσίευσή του δηλαδή 2.7.2011 για τις λοιπές διατάξεις.
 
Κείμενο Αρθρου
« 1. Ο δικηγόρος για την παράστασή του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, καθώς και ενώπιον δικαστών υπό την ιδιότητά τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών, και εν γένει για την παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την έναρξη και τη διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή εκδόσεως δικαστικής διαταγής, υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ορισμένο ποσοστό επί «ποσού αναφοράς» ίσο με το μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος παρακρατούμενο από την προκαταβολή της δικηγορικής αμοιβής και προοριζόμενο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για: αα) την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του Συλλόγου, ββ) την απόδοση ως πόρου, στον τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), γγ) την απόδοση ως πόρου στο οικείο Ταμείο Προνοίας και τους διαδόχους αυτού φορείς, εφόσον κατά νόμο προβλέπεται τέτοιος πόρος και δδ) την απόδοση ως πόρου στον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό νέων δικηγόρων του άρθρου 33 του ν. 2915/ 2001 (ΦΕΚ 109 Α). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσδιορίζονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, τα κατά περίπτωση αποδιδόμενα ποσοστά, καθώς και το συνολικό ποσοστό επί «ποσού αναφοράς» που υποχρεούται ο Δικηγόρος να προκαταβάλλει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο πρώτο εδάφιο. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης ή ματαίωσης της δίκης, η προκαταβολή αναζητείται από τον Δικηγόρο που προέβη σε αυτήν. Αλλως, η προκαταβολή ισχύει για τη νέα συζήτηση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, καθορίζεται το προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής «ποσό αναφοράς» για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση του δικηγόρου και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Η απόφαση μπορεί να εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από τότε που θα ζητηθεί αυτή με έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ως «ποσό αναφοράς», κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, νοείται το ποσό που ορίζεται στην κ.υ.α. υπ' αριθμ. 1117864/2297/Α0012/7.12.2007 (ΦΕΚ 2422 Β') για την αντίστοιχη διαδικαστική πράξη ή παράσταση δικηγόρου.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά, τα οποία είναι εφαρμοστέα επί των «ποσών αναφοράς», που ορίζονται στα τρία πρώτα εδάφια της προηγούμενης παραγράφου. Το διάταγμα αυτό μπορεί να εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από τότε που θα ζητηθεί αυτή με έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να αντικαθίσταται το ως άνω σύστημα των ποσοστών επί ποσών αναφοράς με καθοριζόμενα προκαταβαλλόμενα πάγια ποσά για κάθε διαδικαστική πράξη ή παράσταση δικηγόρου.
3. Από την υποχρέωση της προκαταβολής, που ορίζεται και υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, απαλλάσσονται οι δικηγόροι, όταν εκπροσωπούν: α) διαδίκους που αναγνωρίζονται ως «πένητες», σύμφωνα με τα άρθρα 194 έως 204 του Κ.Πολ.Δ., ή ως δικαιούχοι νομικής βοήθειας σύμφωνα με το ν. 3326/2004, β) διαδίκους που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 175 παρ. 2 και 201 παρ. 6 του παρόντος Κώδικα, γ) το Ελληνικό Δημόσιο και
δ) διαδίκους που αμείβουν τον δικηγόρο τους με πάγια αντιμισθία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η υποχρέωση προκαταβολής της παραγράφου 1 βαρύνει τον διάδικο, για την καταβολή όμως του ποσού αυτής ευθύνεται εις ολόκληρον και ο δικηγόρος. Η συνδρομή των περιπτώσεων β', γ' και δ' αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου.
4. Αναφορικά με την εκπλήρωση της υποχρεώσεως προκαταβολής της παραγράφου 1, ο δικηγόρος που παρίσταται υποχρεούται να καταθέσει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής του ποσού αυτής. Δικηγόρος που παραβιάζει την υποχρέωση προκαταβολής της παραγράφου 1, υποχρεούται να καταβάλει κάθε ποσό που έπρεπε να έχει προκαταβάλει και τιμωρείται με πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης από το δικηγορικό λειτούργημα από δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από πρόταση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, τα παραπάνω όρια του ύψους του προστίμου μπορούν να αναπροσαρμόζονται. Το ποσό προστίμου και κάθε ποσό που έπρεπε να έχει προκαταβληθεί καταβάλλονται στο ταμείο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εισπράττονται δε κατά τις διατάξεις του άρθρου 79 παράγραφος 2 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Οι προϊστάμενοι των γραμματειών όλων των δικαστηρίων υποχρεούνται στο τέλος κάθε μηνός να αποστέλλουν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους ονομαστικές καταστάσεις των δικηγόρων που παρέστησαν χωρίς να προσκομίσουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος γραμμάτιο προκαταβολής, μνημονεύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία του διαδίκου για τον οποίο παρέστησαν, τη δικονομική του θέση, την ημερομηνία δικασίμου, το δικαστήριο και το είδος της διαδικασίας.»
 

Αρθρο: 96Α
Ημ/νία: 02.07.2011
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Αμοιβές, Προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής
Σχόλια
Το άρθρο 96Α προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 1649/1986 (ΦΕΚ Α' 149). To πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 9 του ν. 3919/2011 ΦΕΚ Α 32/2.3.2011 και τίθεται σε ισχύ 4 μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου δηλαδή 2.7.2011 σύμφωνα με το άρθρο 10 αυτού.
 
Κείμενο Αρθρου
«1. Επί υπάρξεως σε Δικηγορικό Σύλλογο ιδιαίτερου διανεμητικού λογαριασμού, το κατά το επόμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής οριζόμενο ποσοστό, ως πόρος του λογαριασμού τούτου, υπολογίζεται επί «ποσού αναφοράς», κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου, που εφαρμόζεται εν προκειμένω αναλόγως, προκαταβάλλεται δε μαζί με το προκαταβαλλόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου ποσοστό.» Το ύψος του ποσοστού που θα παρακρατείται, τα κριτήρια συμμετοχής στο διανεμητικό λογαριασμό των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του λογαριασμού αυτού ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Η υπουργική απόφαση εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, που εκφράζεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του και επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτόν, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ.3 του άρθρ. 215 του νόμου αυτού. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται επί μία έως τρεις συνεχείς ημέρες, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Η επικύρωση θεωρείται ότι έγινε, αν υπέρ της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν τα 2/3 του συνόλου όσων ψηφοφόρησαν.
2. Στην απόφαση του Υπουργού ή σε ιδιαίτερη απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη προηγούμενη παράγραφο, είναι δυνατό να ορίζονται τα σχετικά με την παρακράτηση ποσοστών από αμοιβές δικηγόρων που διορίζοντα σύμφωνα με το νόμο διαιτητές ή εκκαθαριστές κληρονομιών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την προκαταβολή των αμοιβών, την περιέλευση του παρακρατούμενα ποσοστού σε ειδικό λογαριασμό και τα κριτήρια της συμμετοχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου στη διανομή του προϊόντος.
3. Μετά την αφαίρεση των ποσοστών που προαναφέρονται, το υπόλοιπο ποσό της αμοιβής αποδίδεται στο δικαιούχο δικηγόρο.
4. Η παρακράτηση αμοιβών υπέρ του διανεμητικού λογαριασμού αρχίζει από τη δημοσίευση των, κατά τις παρ.1 και 2, υπουργικών αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν αφορά τις εκκρεμείς δίκες, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται".
 

Αρθρο: 97
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Αμοιβές
 
Κείμενο Αρθρου
Απασαι αι διατάξεις των άρθρ. 92-96 εφαρμόζονται και επί των υφισταμένων συμφωνιών, ως και των ήδη οφειλομένων αμοιβών και δικαστικών εξόδων.
 

Αρθρο: 98
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Αμοιβές
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εν ελλείψει ειδικής συμφωνίας, το ελάχιστον ποσόν της αμοιβής τους Δικηγόρου ορίζεται κατά τας διατάξεις των επομένων άρθρων αυξανόμενον κατά την κρίσιν του δικαστού ή του δικαστηρίου, αναλόγως της επιστημονικής εργασίας, της αξίας και του είδους της διεκπεραιωθείσης υποθέσεως, του καταναλωθέντος χρόνου, της σπουδαιότητας της διαφοράς, των ιδιαζουσών αυτή περιστάσεων και εν γένει των καταβληθεισών δικαστικών ή εξωδίκων ενεργειών.
2. Κατά τον προσδιορισμόν τούτον η αποτίμησις εκάστης πράξεως και ενεργείας δεν δύναται να ορισθή υπό των διακστηρίων και των δικαστικών αρχών κατωτέρα της εν τοις επομένοις άρθροις.
 

Αρθρο: 99
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Αμοιβές
Σχόλια
Ο συντελεστής υπολογισμού μετά από διαδοχικές αναπροσαρμογές ορίστηκε σε 140 μονάδες με την ΥΑ 12398/9-12.2.1989/ΦΕΚ Β 131(Δικαιοσύνης).Για τις αμοιβές των δικηγόρων του Δημοσίου βλέπε την παρ. 5 του άρθρου 24 Ν. 3086/2002 (ΦΕΚ Α 324).
 
Κείμενο Αρθρου
Το ελάχιστον όριον της αμοιβής επί των πολιτικών υποθέσεων, των
ποινικών και ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και αρχών εκτός των εν
άρθρ. 94 και 124 αναγραφομένων, και των εξωδίκων, πλην των εν τοις
άρθρ. 160 και 161, είναι ίσον προς το γινόμενον των δραχμών, αίτινες
αναγράφονται εν τω παρόντι και δι' εκάστην ειδικήν εργασίαν, επί
συντελεστήν οριζόμενον δι' αποφάσεως του Υπουργού της Δικαιοσύνης, μετά
σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ανωτέρω υπολογισμός επί τη βάσει του συντελεστού δεν λαμβάνει χώραν
όπου κατά τον παρόντα νόμον η αμοιβή ορίζεται κατά ποσοστόν επί της
αξίας του αντικειμένου, πλην αν άλλως ορίζεται εις ειδικάς περιπτώσεις.
 

Αρθρο: 100
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Α) Εργασίαι εις πολιτικάς υποθέσεις - Προδικασίαι
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦ.Β': ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ.
1. Το ελάχιστον όριον της αμοιβής διά την σύνταξιν κυρίας αγωγής ορίζεται εις ποσοστόν 2% επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής. Επί αγωγών εκ συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν κατά την έκτακτον αυτών διαδικασίαν το ανωτέρω ποσοστόν μειούται εις το ήμισυ.
2. Εάν το αίτημα της αγωγής δεν συνίσταται εις ωρισμένην χρηματικήν απαίτησιν (π.χ. αγωγαί αναγνωριστικαί, νομής, κυριότητος, δουλειών, διανομής, ακυρότητος, διαλύσεως Εταιρείας κλπ.) το ελάχιστον όριον της αμοιβής καθορίζεται κατά τα άνω επί τη βάσει της πραγματικής αξίας του αντικειμένου της αγωγής.
3. Εάν το αίτημα της αγωγής είναι περιοδικαί παροχαί ή πρόσοδοι απροσδιορίστου χρόνου, το όριον τούτο καθορίζεται κατά τα άνω επί τη βάσει του δεκαπλού της ενιαυσίας παροχής ή προσόδου.
4. Εάν το αντικείμενον της αγωγής δεν δύναται φύσει ν' αποτιμηθή εις χρήμα (π.χ. αγωγαί διαζυγίων, ακυρότητος γάμου, αποδοκιμασίας κλπ.) το όριον τούτο συνίσταται εις δραχ. 20 διά τας ενώπιον του Ειρηνοδικείου αγωγάς, δραχ. 50 διά τας ενώπιον του Πρωτοδικείου και δραχ. 100 διά τας ενώπιον των λοιπών δικαστηρίων τοιαύτας.
 

Αρθρο: 101
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Προδικασία
 
Κείμενο Αρθρου
Εάν πλείονες αγωγαί ενωθώσιν εν τω αυτώ δικογράφω δι' εκάστην τούτων οφείλεται ιδιαιτέρα αμοιβή επί τη βάσει του ποσού ή του αιτήματος, ως εάν αι αγωγαί αυταί συνετάσσοντο κεχωρισμένως εν ιδιαιτέροις δικογράφοις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται εις τας περιπτώσεις της παρ.5 του άρθρ. 114 οσάκις το αυτό δικόγραφον αιτήσεως στρεφεται κατά πλειόντων ιδιοκτητών απαλλοτριουμένων ακινήτων.
 

Αρθρο: 102
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Προδικασία
 
Κείμενο Αρθρου
Εάν το αίτημα της αγωγής είναι προφανώς εξωγκωμένον, το τοιούτον δε ηδύνατο να γίνη αντιληπτόν και παρ' αυτού του δικηγόρου, το ελάχιστον όριον αμοιβής κανονίζεται επί τη βάσει του ποσού, όπερ έδει να ζητηθή διά της αγωγής, εάν ο δικηγόρος εξηκρίβωσεν, επιμελέστερον τα πράγματα, εκτός εάν διά τον ως άνω καθορισμόν του αιτήματος της αγωγής συνεμορφώθη προς έγγραφον εντολήν του εντολέως του ή του αντιπροσώπου του.
 

Αρθρο: 103
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Προδικασία
 
Κείμενο Αρθρου
Προς την αγωγήν εξομοιούται η ανταγωγή και η κυρία παρέμβασις είτε δι' ιδίου δικογράφου, είτε διά προτάσεων ασκούμεναι, η ανακοπή μετά διεκδικήσεως, η ανακοπή κατά πράξεων πάσης φύσεως αναγκαστικής εκτελέσεως, και η ανακοπή κατά πράξεων εφόρου.
 

Αρθρο: 104
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Προδικασία
 
Κείμενο Αρθρου
Διά την σύνταξιν ανακοινώσεως δίκης μετά προσεπικλήσεως εις παρέμβασιν, ανακοπής κατ' επιταγής, τριτανακοπής, ανακοπής κατά δηλώσεως επί κατασχέσεως, ανακοπής κατά συντηρητικού μέτρου, παρατηρήσεων ενώπιον του Συμβολαιογράφου ως προς την σύνταξιν του πίνακος, ανακοπής κατά πίνακος κατατάξεως, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι το ήμισυ του διά του προηγουμένου άρθρου ορισθέντος, ουδέποτε όμως κατώτερον των δραχ. 20, εάν αύται απευθύνωνται ενώπιον του Ειρηνοδικείου, των δραχ.
40 εάν αύται απευθύνωνται ενώπιον του Πρωτοδικείου και δραχ. 80 εάν αύται απευθύνωνται ενώπιον των άλλων δικαστηρίων.
 

Αρθρο: 105
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Προδικασία
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διά την σύνταξιν παρεμπιπτουσών αγωγών, αφορωσών εις ανατοκισμόν τόκων, εις πρόσθετον αποζημίωσιν ή εις καρπούς και τόκους
συμπληρωματικούς ή μεταγενεστέρους, το ελάχιστον όριον της αμοιβής κανονίζεται συμφώνως τω άρθρ. 100 παρ.1.
2. Διά την σύνταξιν παρεμπιπτούσης αγωγής περί κύρους κατασχέσεως, αγωγής περί επαναλήψεως δίκης, απλής ανακοινώσεως, προσθέτου παρεμβάσεως και αιτήσεως περί προσωρινής κρατήσεως, το όριον τούτο είναι δραχ. 20 εάν απευθύνωνται ενώπιον του Ειρηνοδικείου και δραχ. 40 ενώπιον των άλλων δικαστηρίων.
 

Αρθρο: 106
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Προδικασία
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διά την σύνταξιν πάσης αιτήσεως της επ' αναφορά διαδικασίας, απευθυνομένης ενώπιον του Πρωτοδικείου, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχ. 40.
2. Διά την σύνταξιν αιτήσεως εξαιρέσεως δικαστών ή διαιτητών το όριον τούτο είναι δραχ. 25, εάν αύτη αφορά Ειρηνοδίκην και δραχ. 50 εάν αύτη αφορά άλλον δικαστήν.
3. Διά την σύνταξιν αιτήσεως περί παραπομπής ή περί κανονισμού αρμοδιότητος το όριον τούτο είναι δραχ. 50, αιτήσεως δε περί εκποιήσεως πλοίου το όριον τούτο καθορίζεται συμφώνως τω άρθρ. 100 παρ.1.
4. Διά την σύνταξιν πάσης άλλης αιτήσεως, μη ειδικώς προβλεπομένης εν τω παρόντι νόμω, το ελάχιστον όριον, είναι δραχ. 20 εάν αύτη απευθύνηται προς το Ειρηνοδικείον και δραχ. 40 εάν αύτη απευθύνηται προς άλλα Δικαστήρια.
 

Αρθρο: 107
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Β) Διαδικασίαι επ' ακροατηρίου 1) Ενώπιον Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου.
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Διαδικασία στο ακροατήριο
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διά την σύνταξιν προτάσεων επί της πρώτης συζητήσεως της υποθέσεως, το ελάχιστον όριον της αμοιβής του μεν Δικηγόρου του εναγομένου είναι ίσον προ το διά την σύνταξιν αγωγής κλπ. οριζόμενον εν άρθρ. 100 επ., του δε Δικηγόρου του ενάγοντος είναι το ήμισυ ταύτης. Πάντως όμως ουδέποτε είναι κατώτερον των δραχ. 20 διά τας ενώπιον του Ειρηνοδικείου υποθέσεις και των δραχ. 50 διά τας ενώπιον του Πρωτοδικείου τοιαύτας.
2. Διά την σύνταξιν προτάσεων εφ' εκάστης των ενώπιον των αυτών δικαστηρίων επομένων συζητήσεων της υποθέσεως, το ελάχιστον όριον της αμοιβής των δικηγόρων αμφοτέρων των διαδίκων είναι ίσον προς το εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενον διά τον Δικηγόρον του ενάγοντος.
3. Διά την σύνταξιν προτάσεων επί των εν άρθρ. 105 παρεμπιπτουσών αγωγών κλπ. οσάκις αύται συνεκδικάζονται μετά της κυρίας αγωγής ο δικηγόρος δεν έχει δικαίωμα αμοιβής.
4. Διά την σύνταξιν προτάσεων επί πάσης συζητήσεως των εν άρθρ. 106 αιτήσεων, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχ. 20 προκειμένου περί Ειρηνοδικείου και δραχ. 40 προκειμένου περί Δικαστηρίου Πρωτοδικών, δραχ. 100 προκειμένου περί Εφετείου και προκειμένου περί άλλων Δικαστηρίων δραχ. 200. Εάν αι αιτήσεις αύται δικάζωνται μετ' αντιδικίας, ο δικηγόρος του αντιδίκου του αιτούντος ελάχιστον όριον αμοιβής έχει το ήμισυ της του Δικηγόρου του αιτούντος.
 

Αρθρο: 108
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Διαδικασία στο ακροατήριο
 
Κείμενο Αρθρου
Το ελάχιστον όριον αμοιβής διά την σύνταξιν προτάσεων ενώπιον του Πρωτοδικείου, δικάζοντος ως δικαστηρίου β' βαθμού, κανονίζεται κατά τας διατάξεις του άρθρ. 110.
 

Αρθρο: 109
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Διαδικασία στο ακροατήριο
 
Κείμενο Αρθρου
Διά παράστασιν προς συζήτησιν πάσης φύσεως υποθέσεως, πλην των ρητώς εν τω παρόντι νόμω άλλως κανονιζομένων, ενώπιον του Ειρηνοδικείου και του Πρωτοδικείου, το ελάχιστον όριον αμοιβής είναι διά μεν το Ειρηνοδικείον δραχ. 20 διά δε το Πρωτοδικείον δραχ. 40.
 

Αρθρο: 110
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
2) Ενώπιον του Εφετείου
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Διαδικασία στο ακροατήριο
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διά την σύνταξιν προτάσεων επί της πρώτης ενώπιον του Εφετείου συζητήσεως πάσης υποθέσεως, το ελάχιστον όριον αμοιβής των Δικηγόρων αμφοτέρων των διαδίκων είναι το διπλάσιον του διά τον Δικηγόρον του ενάγοντος ή του αιτούντος καθοριζομένου εν άρθρ. 107 παρ.1 ορίου αμοιβής διά τας προτάσεις της πρώτης πρωτοδίκου συζητήσεως, διά δε την σύνταξιν προτάσεων εφ' εκάστης των επομένων συζητήσεων είναι το διπλάσιον του εν άρθρ. 107 παρ.2 ορίου πάντως όμως κατ' αμφοτέρας τας περιπτώσεις το όριον τούτο δεν δύναται να είναι κατώτερον των δραχμών
80. -2. Ως πρώτη ενώπιον του Εφετείου συζήτησις θεωρείται η εφ' εκάστης ασκηθείσης εν τη αυτή υποθέσι εφέσεως, πρώτη τοιαύτη. -3. Οσάκις το Εφετείον δικάζει ως Δικαστήριον πρώτου βαθμού το ελάχιστον όριον της διά σύνταξιν προτάσεων αμοιβής, καθορίζεται κατά τας διατάξεις του άρθρ. 107 επί τη βάσει του αντικειμένου της διαφοράς, πάντως όμως δεν δύναται να είναι κατώτερον των δραχμών 60.
 

Αρθρο: 111
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Διαδικασία στο ακροατήριο
 
Κείμενο Αρθρου
Διά παράστασιν προς συζήτησιν πάσης φύσεως υποθέσεων ενώπιον του Εφετείου, το ελάχιστον όριον αμοιβής είναι δραχμαί 50.
 

Αρθρο: 112
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
3) Ενώπιον του Αρείου Πάγου
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια, Πολιτικές υποθέσεις, Διαδικασία στο ακροατήριο
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διά την σύνταξιν των ενώπιον του Αρείου Πάγου προτάσεων του αναιρεσείοντος, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχμαί 200. -2. Εάν παρά του αναιρεσείοντος υπεβλήθησαν πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, έστω και διά πλειόντων δικογράφων, χορηγείται διά τούτους ως ελάχιστον όριον αμοιβής το ήμισυ της κατά την παρ.1 αμοιβής. Διά την σύνταξιν των ενώπιον του Αρείου Πάγου προτάσεων του αναιρεσιβλήτου το ελάχιστον όριον είναι δραχμαί 250.
 

Αρθρο: 113
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Διαδικασία στο ακροατήριο
 
Κείμενο Αρθρου
Διά παράστασιν προς συζήτησιν επί πάσης φύσεως υποθέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχμαί 100. Τα των προηγουμένων άρθρων εφαρμόζονται αναλόγως επί των ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας υποθέσεων.
 

Αρθρο: 114
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
4) Ενώπιον των Προέδρων και των Ειρηνοδικών.
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Διαδικασία στο ακροατήριο
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διά την σύνταξιν αγωγής περί εξώσεως λόγω καθυστερήσεως του
μισθώματος ή λήξεως του χρόνου της συμβάσεως μισθώσεως, το ελάχιστον
όριον της αμοιβής του Δικηγόρου είναι, ενώπιον μεν του Ειρηνοδίκου
δραχμαί 15, ενώπιον δε του Προέδρου Πρωτοδικών δραχμαί 30. Επί πάσης
άλλης αγωγής ή αιτήσεως διενέξεως ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών, το
ελάχιστον όριον αμοιβής του Δικηγόρου διά την σύνταξιν των τοιούτων
δικογράφων είναι δραχμαί 40, ενώπιον δε του Ειρηνοδίκου δραχμαί 20.
2. Διά παράτασιν προς συζήτησιν των ανωτέρω αγωγών ή αιτήσεων, το
ελάχιστον όριον της αμοιβής του δικηγόρου είναι όμοιον προς το κατά τας
διακρίσεις του προηγουμένου εδαφίου. Εφ' όσον όμως κατατίθεται και
σημείωμα ή προτάσεις, το ελάχιστον όριον διά την σύνταξιν αυτών είναι
δραχμαί μεν 20 ενώπιον του Ειρηνοδίκου δραχ. δε 30 ενώπιον του Προέδρου
Πρωτοδικών.
3. Διά την σύνταξιν πάσης άλλης αιτήσεως, μη ειδικως εν τω παρόντι
κατονομαζομένης, το ελάχιστον όριον αμοιβής του Δικηγόρου είναι ενώπιον μεν του
Ειρηνοδίκου δραχμαί 15, ενώπιον δε του Προέδρου δραχμαί 30. Διά παράστασιν κατά
την συζήτησιν των τοιούτων αιτήσεων, το ελάχιστον όριον είναι όμοιον προς το
κατά τας ανωτέρω διακρίσεις.
4. Διά την σύνταξιν αιτήσεως περί προτιμήσεως ορισμού δικασίμου ή Εισηγητού,
αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως περί εξώσεως λόγω καθυστερήσεως, περί παροχής
απογράφου και παρατάσεως προθεσμίας, το ελάχιστον όριον της αμοιβής του
Δικηγόρου περιορίζεται εις το ήμισυ του ανωτέρω. Εις το ήμισυ επίσης
περιορίζεται και το ελάχιστον όριον της αμοιβής του Δικηγόρου και διά την
παράστασιν κατά την συζήτησιν των άνω πράξεων. Εάν αίτησίς τις, περί ης ειδικώς
δεν προβλέπεται άλλως εν τω παρόντι, απευθύνεται προς τον Πρόεδρον των Εφετών,
το διά την σύνταξιν αυτής ελάχιστον όριον της αμοιβής του Δικηγόρου είναι
δραχ. 40. Διά την κατά την συζήτησιν αυτής παράστασιν του Δικηγόρου το
ελάχιστον όριον αμοιβής είναι επίσης δραχμ. 40 Εάν τοιαύτη αίτησις απευθύνεται
προς τον Πρόεδρον του Αρ.Πάγου, το διά την σύνταξιν αυτής ελάχιστον όριον
αμοιβής του Δικηγόρου είναι δρ.100 και διά την κατά την συζήτησιν αυτής
παράστασιν του Δικηγόρου το ελάχιστον όριον είναι δραχμαί 100.
5. Προκειμένου περί αιτήσεως προσδιορισμού αποζημιώσεως απαλλοτριουμένων διά
δημοσίαν ανάγκην ή ωφέλειαν ακινήτων, το ελάχιστον όριον της αμοιβής
κανονίζεται υπό του άρθρ.100 επί τη βάσει της αξίας των ακινήτων τούτων. Το
αυτό ισχύει και περί αγωγής ή πίνακος εξ αμοιβής Δικηγόρου, μηχανικού, ιατρού,
κτηματομεσίτου κλπ.
 

Αρθρο: 115
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Διαδικασία στο ακροατήριο
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διά την σύνταξιν των προς τον Ειρηνοδίκην απευθυνομένων αιτήσεων
περί συγκλήσεως συγγενικού συμβουλίου, διά την σύνταξιν εκθέσεως επί
λογοδοσιών ή δηλώσεων δυνάμει των νόμων ΒΩΜΑ περί μεταλλείων και 551
περί εργατικών ατυχημάτων, περί σφραγίσεως ή αποσφραγίσεως, ως και
δηλώσεων επί κατασχέσεων, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχ.
30.
2. Διά την σύνταξιν αιτήσεων περί αντικαταστάσεως μεσεγγυούχων ή
φύλακος και παντός είδους ενόρκων βεβαιώσεων, το όριον τούτο είναι
δραχμαί 30.
3. Διά παράστασιν εις χειραφεσίας, εις συγγενικά
συμβούλια, εις λογοδοσίας, εις δηλώσεις δυνάμει των νόμων ΒΩΜΑ και 551,
το ελάχιστον όριον είναι δραχ. 30, διά πάσαν δ' άλλην παράστασιν
ενώπιον του Ειρηνοδίκου το όριον τούτο είναι δραχμαί 20.
 

Αρθρο: 116
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Διαδικασία στο αρκροατήριο
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διά την σύνταξιν αιτήσεως περί προσωρινών μέτρων το ελάχιστον όριον
της αμοιβής καθορίζεται κατά το άρθρον 100 επί τη βάσει μεν του
δεκαπλού της ετησίας προσόδου, εφ' όσον πρόκειται περί προσοδοφόρων
κτημάτων, επί τη βάσει δε της αξίας της νομής ή και οιονεί νομής, της
αποτελούσης το αντικείμενον της αιτήσεως εφ' όσον πρόκειται περί μη
προσοδοφόρων κτημάτων ή απροσδιορίστου αξίας δικαιωμάτων, πάντως όμως
κατ' αμφοτέρας τας περιπτώσεις το όριον τούτο δεν δύναται να είναι
κατώτερον των δραχμών 50.
2. Η αξία της νομής ορίζεται διά της αξίας του κτήματος. Εάν η οιονεί νομή
δουλείας είναι αντικείμενον της αιτήσεως, η αξία της δουλείας ορίζεται διά της
υπερτιμήσεως, ην αύτη προσδίδει εις το δεσπόζον κτήμα, εκτός εάν το ποσόν, καθ'
ο μειούται η αξία του δουλεύοντος κτήματος, είναι μεγαλύτερον, οπότε ορίζεται
κατά το μεγαλύτερον τούτο ποσόν.
3. Διά παράστασιν προς συζήτησιν επί προσωρινών μέτρων, εφ' όσον μετ' αυτής
γίνεται και διεξαγωγή μαρτυρικών αποδείξεων, το ελάχιστον όριον είναι δραχμαί
50. Ιδιαιτέρα αμοιβή οφείλεται εάν πλην των άνω ενεργειών, ο Δικηγόρος εξέλθη
της έδρας του.
 

Αρθρο: 117
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Γ) Απόδειξις
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Απόδειξη
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διά την σύνταξιν αιτήσεως περί συντηρητικής αποδείξεως, το ελάχιστον
όριον της αμοιβής είναι δραχμαί 15 επί διαφορών της αρμοδιότητος του
Ειρηνοδικείου και δραχμαί 30 επί διαφορών της αρμοδιότητος του
Πρωτοδικείου.
2. Διά την σύνταξιν αγωγής περί επιδείξεως εγγράφων ή αιτήσεως περί εξαιρέσεως
ή αντικαταστάσεως πραγματογνώμονος, το όριον τούτο, είναι δραχμαί 15 εάν αύται
απευθύνωνται προς το Ειρηνοδικείον, δραχ. 30 εάν προς το Πρωτοδικείον και
δραχ. 40 εάν απευθύνωνται προς ανώτερα Δικαστήρια.
3 Διά την σύνταξιν γνωστοποιήσεως μαρτύρων, δηλώσεως υπαγωγής ή αντεπαγωγής ή
αποδοχής όρκου, το όριον τούτο είναι δραχμαί 10 επί διαφορών αρμοδιότητος
Ειρηνοδικείου και δραχμαί 15 επί διαφορών της αρμοδιότητος του Πρωτοδικείου.
4. Διά την σύνταξιν αιτήσεως προς Εισηγητήν, ως και διά την σύνταξιν κλήσεως
προς μάρτυρα ή πραγματογνώμονα, το ελάχιστον όριον αμοιβής είναι δραχμαί 5.
 

Αρθρο: 118
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Απόδειξη
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διά παράστασιν είτε επ' ακροατηρίω είτε ενώπιον Εισηγητού προς
διεξαγωγήν μαρτυρικής αποδείξεως και διά παράστασιν κατά την ενέργειαν
αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης μετ' αποδείξεως και αυτοψίας, το
ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχμαί 15 επί διαφορών της
αρμοδιότητος του Ειρηνοδικείου και δραχ. 30 επί διαφορών της
αρμοδιότητος του Πρωτοδικείου.
2. Το όριον τούτο διπλασιάζεται προκειμένου περί διεξαγωγής αποδείξεων επί του
επιδίκου τόπου.
3. Εν περιπτώσει ματαιώσεως ή αναβολής της διεξαγωγής τινός των εν λόγω
αποδείξεων, το ελάχιστον όριον της αμοιβής του μη υπαιτίου ταύτης Δικηγόρου
είναι το ήμισυ των ανωτέρω.
4. Διά παράστασιν κατά την δόσιν όρκου διαδίκων ή πραγματογνωμόνων το όριον
τούτο είναι δραχ. 15 επί διαφορών της αρμοδιότητος του Ειρηνοδίκου και δραχ,.
30 επί διαφορών της αρμοδιότητος του Πρωτοδικείου.
 

Αρθρο: 119
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Δ)Πτωχεύσεις
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Πτώχευση
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διά την σύνταξιν αιτήσεως περί πτωχεύσεως ή άλλης σχετικής προς την
πτώχευσιν αιτήσεως ή προσφυγής προς το δικαστήριον (πλην των εν ταις
επομέναις παραγράφοις απαριθμουμένων περιπτώσεων), το ελάχιστον όριον
αμοιβής είναι δραχμαί 30.
2. Διά την σύνταξιν αιτήσεως προς το Δικαστήριον περί επικυρώσεως εκλογής
οριστικών συνδίκων ή ανακοπής του μη εγκαίρως επαληθεύσαντος πιστωτού, το όριον
τούτο είναι δραχμαί 20.
3. Διά την σύνταξιν δηλώσεως εμπόρου περί παύσεως πληρωμής,
ισολογισμού αυτού, προτάσεων περί συμβιβασμού, αιτήσεως αποκαταστάσεως
ως και διά την σύνταξιν υπομνήματος ή λογοδοσίας του συνδίκου κατά παν
στάδιον της πτωχεύσεως, το ελάχιστον όριον είναι δραχμαί 30.
4. Διά την σύνταξιν πάσης αιτήσεως προς τον Εισηγητήν της πτωχεύσεως, το όριον
τούτο είναι δραχμαί 20.
5. Διά την σύνταξιν αντιρρήσεων ή ανακοπής
κατά του συμβιβασμού ή αγωγής περί ακυρώσεως ή διαρρήξεως τούτου, το
ελάχιστον όριον της αμοιβής κανονίζεται κατά το άρθρον 100 επί τη βάσει
του ποσού της απαιτήσεως του δανειστού ή του ενάγοντος.
 

Αρθρο: 120
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Πτώχευση
 
Κείμενο Αρθρου
1. Δι' εκάστην παράστασιν κατά την απογραφήν των πραγμάτων πτωχεύσεως,
κατά τας επαληθεύσεις των πιστωτών, κατά τας συνελεύσεις προς εκλογήν
συνδίκου ή προς ένωσιν, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχμαί
20.
2. Διά παράστασιν προς κατάθεσιν εγγράφων παρά τω Γραμματεί της
πτωχεύσεως, το όριον τούτο είναι δραχμαί 10.
 

Αρθρο: 121
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ε) Λογιστική δίκη.
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Λογοδοσία
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διά την σύνταξιν κυρίας ή παρεμπιπτούσης αγωγής περί λογοδοσίας, το
ελάχιστον όριον της αμοιβής κανονίζεται κατά το άρθρον 100 επί τη βάσει
του εικαζομένου ελλείματος.
2. Διά την σύνταξιν λογαριασμών του δοσιλόγου ή παρατηρήσεως του δεξιλόγου
(συμπεριλαμβανομένων και των κατόπιν παρατηρήσεων και αντιπαρατηρήσεων, ως και
της συντάξεως πάντων των αποδεικτικών) το ελάχιστον όριον είναι δραχμαί 50.
3. Διά την σύνταξιν αναφοράς περί διορθώσεως λογιστικών λαθών ή ανακοπής τρίτων
κατά την λογιστικήν διαδικασίαν, το όριον τούτο είναι δραχμαί 20.
 

Αρθρο: 122
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Λογοδοσία
 
Κείμενο Αρθρου
Διά παράστασιν ενώπιον Εισηγητού, πρςο σύνταξιν εκθέσεως επί λογοδοσίας, το ελάχιστον όριον είναι δραχμαί 30, εφαρμοζομένης αναλόγως και της διατάξεως του άρθρου 118 παρ.3.
 

Αρθρο: 123
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
ΣΤ) Διαιτησίαι και συμβιβασμοί.
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Διαιτησία
Σχόλια
Βλ. και άρθρα 867 επ ΚΠολΔ και 48 ΕισΝΚΠολΔ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διά την σύνταξιν προσκλήσεως προς υποβολήν της διαφοράς εις
διαιτησίαν, ή αιτήσεως περί διαιτησίας κατά τον ν. 184 περί εμπορικών
επιμελητηρίων ή κατά το άρθρ. 145 επ., το ελάχιστον όριον της αμοιβής
κανονίζεται κατά το άρθρον 100 επί τη βάσει του ποσού του αντικειμένου
της διαφοράς, δεν δύναται όμως να είναι κατώτερον των δραχμών 100.
2. Ομοίως κανονίζεται το ελάχιστον όριον της αμοιβής διά την σύνταξιν αιτήσεως
ή προσφυγής πρςο ερμηνείαν συμβάσεων ή λύσιν διαφορών μεταξύ του Κράτους και
των αναδόχων παραχωρήσεώς τινος, ή των εργολάβων δημοσίων έργων, δεν δύναται
όμως τούτο να είναι κατώτερον των δραχμών 150.
3. Ως προς την σύνταξιν υπομνημάτων ή προτάσεων, παράστασιν και
εν γένει ως προς την διεξαγωγήν της διαδικασίας εφαρμόζονται αναλόγως
αι διατάξεις αι αφορώσαι την ενώπιον των δικαστηρίων διαδικασίαν.
 

Αρθρο: 124
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Συμβιβασμός
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διά την σύμπραξιν του Δικηγόρου προς επίτευξιν συμβιβασμού
περιλαμβάνουσαν πάσας εν γένει τας προς τούτο ενεργείας μετά ή άνευ
συντάξεως σχετικού εγγράφου επί πάσης φύσεως διαφορών, είτε εισαχθεισών
προς δικαστικήν, διοικητικήν ή διαιτητικήν κρίσιν, είτε μη, το
ελάχιστον όριον της αμοιβής κανονίζεται επί τη βάσει του ποσού του
συμβιβασμού και των αντικειμένων τούτου αποτιμωμένων εις χρήμα ως εξής.
Μέχρι δραχμών 1000 προς 10%, από 1001 μέχρι δραχμών 100.000 προς 7% και
από 100.001 και πέραν προς 5%.
2. Εκ της κατά την προηγουμένην παρ. κανονιζομένης αμοιβής αφαιρούνται τα εις
τον Δικηγόρον δοθέντα ως αμοιβή χρηματικά ποσά διά τας μέχρι του συμβιβασμού
εκτελεσθείσας υπ' αυτού εργασίας, πλην αν ταύτα υπερβαίνουσι τα ως άνω ποσά της
διά συμβιβασμού αμοιβής, οπότε διά συμβιβασμού καταβάλλεται το ήμισυ των
ανωτέρω ποσοστών.
 

Αρθρο: 125
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ενδικα μέσα
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Ένδικα μέσα, Ανακοπή
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διά την σύνταξιν ανακοπής κατ' ερήμην αποφάσεως το ελάχιστον όριον
της αμοιβής είναι δραχμαί 15, εάν αύτη είναι του Ειρηνοδικείου ή του
Ειρηνοδίκου, δρχ. 30 εάν είναι του Πρωτοδικείου ή του Προέδρου των
Πρωτοδικών και δραχ. 50 εάν είναι των ανωτέρων δικαστηρίων.
2. Διά την σύνταξιν εφέσεως κατ' αποφάσεως μεν του Ειρηνοδικείου ή του
Ειρηνοδίκου το όριον τούτο είναι δραχμ. 20, κατ' αποφάσεως δε του Πρωτοδικείου
ή Διαιτητικού Δικαστηρίου ή Προέδρου ή διαιτητού είναι δραχμ. 40.
3. Διά την σύνταξιν αιτήσεως περί αναιρέσεως ως και την σύνταξιν
αιτήσεως περί επαναλήψεως διαδικασίας, το όριον τούτο είναι δραχ.100.
 

Αρθρο: 126
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ζ) Εκτέλεσις
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Εκτέλεση
 
Κείμενο Αρθρου
Δια την διαδικασίαν προς περιαφήν τύπου εκτελέσεως επί αλλοδαπών τίτλων, το ελάχιστον όριον της αμοιβής κανονίζεται κατά τα άρθρα 106 και 114.
 

Αρθρο: 127
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Εκτέλεση
Σχόλια
Το ετελευταίο δάφιο της παρ. 1 μέσα σε "" προστέθηκε με το άρθρο 23 του Ν.Δ. 3790/1957.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διά την σύνταξιν επιταγής προς εκτέλεσιν τίτλων εκτελεστών το
ελάχιστον όριον της αμοβής κανονίζεται ως εξής:
Επί αποφάσεως Ειρηνοδικείου ή Ειρηνοδίκου εις δραχμάς 20, επί αποφάσεως
Πρωτοδίκου ή Προέδρου δραχμ. 25, επί αποφάσεως πρωτοδικείου δραχμ. 40,
επί αποφάσεως Εφετείου ή Προεδρου αυτού δραχμ. 50, επί αποφάσεως Αρείου
Πάγου ή Συμβουλίου Επικρατείας ή Προέδρου αυτών εις δραχμ.100, επί
αποφάσεως Πταισματοδικών δραχμ. 10, Πλημμελειοδικών δραχμ. 30,
Αγορανομικών, Στρατοδικείου και Ναυτοδικείου δραχμ. 50, επί αποφάσεως
κακουργιοδικείων και Αρείου Πάγου, Αναθεωρητικού δικαστηρίου,
πενταμελών Εφετείων δραχμ. 75.
"Εν πάση περιπτώσει η αμοιβή επί συντάξεως επιταγής προς πληρωμήν
ουδέποτε δύναται να υπερβή το 1/4 του ποσού της δι' ην η επιταγή
οφειλής".
-2. Διά την σύνταξιν
επιταγής προς εκτέλεσιν περιλήψεως κατακυρωτικής εκθέσεως το ελάχιστον
όριον είναι δραχμ. 30. -3.Εάν πλείονες εις ολόκληρον συνοφειλέται ή
πλείονες συγκάτοχοι πράγματος επιτάσσωνται δι' ιδιαιτέρας επιταγής ή
διά της αυτής επιταγής κοινοποιουμένης εν αντιγράφω εις έκαστον, μία
οφείλεται αμοιβή. -4. Διά την σύνταξιν εντολής προς εκτέλεσιν τίτλων εν
γένει εκτελεστών το όριον τούτο είναι δραχ. 25.
 

Αρθρο: 128
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Εκτέλεση
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διά την σύνταξιν πάσης αιτήσεως προς το δικαστήριον σχετικής προς
την διαδικασίαν της εκτελέσεως, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι
δραχ. 40.
2. Η αυτή αμοιβή παρέχεται διά την σύνταξιν αντιρρήσεων κατά
της εκτελέσεως κατακυρωτικής περιλήψεως.
 

Αρθρο: 129
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Εκτέλεση
 
Κείμενο Αρθρου
Διά την σύνταξιν αναγγελίας προς τον Συμβολαιογράφον το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχμ. 40 κατ' ελάχιστον όριον.
 

Αρθρο: 130
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Εκτέλεση, Πλειστηριασμός
 
Κείμενο Αρθρου
Διά παράστασιν κατά την ενέργειαν πλειστηριασμού το ελάχιστον όριον αμοιβής είναι δραχμ. 100. -Διά παράστασιν κατά την σύνταξιν εκθέσεως προς κατάθεσιν τίτλων το όριον τούτο είναι δραχμ. 20, διά δε παράστασιν προς σύνταξιν αντιρρήσεων ή επαναντιρρήσεων είναι δραχμ. 80.
 

Αρθρο: 131
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Εκτέλεση
 
Κείμενο Αρθρου
Διά την σύνταξιν κατασχετηρίου το ελάχιστον όριον της αμοιβής επί υποθέσεων μεν της αρμοδιότητος του Ειρηνοδικείου είναι δραχμ. 20, επί υποθέσεων δε της αρμοδιότητος του Πρωτοδικείου δραχμ. 40.
 

Αρθρο: 132
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Η) Διάφοροι διαδικαστικαί πράξεις.
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Σύνταξη πρακτικού-σφράγιση-αποσφράγιση-απογραφή
 
Κείμενο Αρθρου
-1. Διά παράστασιν ενώπιον του Ειρηνοδικείου προς σύνταξιν πρακτικού είναι δραχμ. 10, του δε Πρωτοδικείου δραχμ. 30.
-2. Δι' εκάστην παράστασιν εις σφράγισιν, αποσφράγισιν ή απογραφήν εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρ. 119 παρ.1.
 

Αρθρο: 133
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Σύνταξη εκθέσεων
 
Κείμενο Αρθρου
-1. Διά παράστασιν μεν ενώπιον γραμματέως Ειρηνοδικείου προς σύνταξιν
εκθέσεως, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχμ.10, ενώπιον δε
Γραμματέως Πρωτοδικείου είναι δραχμ. 30 και ενώπιον Γραμματέως ανωτέρων
Δικαστηρίων δραχμ. 60.
-2. Εάν πρόκειται περί εκθέσεως, επί αντιρρήσεων κατ' εγγυοδοσίας ή περί
εκθέσεως καταχωρίσεως εταιρικών συμβολαίων, το όριον τούτο είναι δραχμ. 50.
 

Αρθρο: 134
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Κλήση
 
Κείμενο Αρθρου
-1. Διά την σύνταξιν δικογράφου κλήσεως προς διάδικον η αμοιβή είναι
δραχμ. 10 όταν αύτη απευθύνεται προς το Ειρηνοδικείον και δραχμ. 20
όταν αύτη απευθύνεται προς ανώτερα δικαστήρια.
-2. Διά την σύνταξιν, συν τη αντιγραφή, αυτοτελούς παραγγγελίας προς επίδοσιν
αποφάσεων ή άλλων πράξεων, η αμοιβή αύτη είναι δραχμ. 10.
 

Αρθρο: 135
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις
 
Κείμενο Αρθρου
Δεν οφείλεται αμοιβή διά την επιμέλειαν προς λήψιν αντιγράφου διά την απλήν κατάθεσιν εγγράφων ή δικογραφιών εις τα δικαστήρια, διά την εγχείρισιν προτάσεων μεταξύ Δικηγόρων, διά την επιμέλειαν προς εγγραφήν υποθέσεως εν τω πινακίω.
 

Αρθρο: 136
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις
 
Κείμενο Αρθρου
Διά την αντιγραφήν παντός εγγράφου ή δικογράφου η αμοιβή είναι δραχ. 2 κατά φύλλον ανά δύο σελίδας χαρτοσήμου ή τμήμα τούτων, των εφ' απλού χάρτου αντιγράφων υπολογιζομένων κατ' αναλογίαν περιεκτικότητος προς τα επί χαρτοσήμου τοιαύτα.

 


Αρθρο: 137
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Μετάφραση εγγράφων

 

Κείμενο Αρθρου
-1. Διά μετάφρασιν εις την Ελληνικήν εγγράφων εις ξένην γλώσσαν
συντεταγμένων, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχμαί 15 ανά
εκάστην σελίδα χαρτοσήμου ή τμήμα ταύτης, αναλόγως προς εκείνην
υπολογιζομένης της εφ' απλού χάρτου μεταφράσεως.
-2. Διά μετάφρασιν από της Ελληνικής εις πάσαν άλλην ξένην γλώσσαν το όριον
τούτο διπλασιάζεται.
-3. Διά την επιμέλειαν προς επικύρωσιν μεταφράσεως ή υπογραφής ή διά την
επιμέλειαν προς έκδοσιν αντιγράφου ή πιστοποιητικού εκ μεταφραστικού γραφείου
το όριον τούτο είναι δραχ. 15.

 


Αρθρο: 138
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Πολιτικές υποθέσεις, Σύνταξη λογαριασμών-Ισολογισμών

 

Κείμενο Αρθρου
Διά την σύνταξιν λογαριασμών, ισολογισμών ή άλλων πινάκων χρησίμων προς υπεράσπισιν ή υποστήριξιν δίκης ή άλλης υποθεσεως, είτε συναπτομένων εις δικογραφίαν τινά είτε μη, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχ. 30.

 


Αρθρο: 139
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Θ) Εργασίαι εις ποινικάς υποθέσεις.
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Ποινικές υποθέσεις, Μήνυση, Έγκληση

 

Κείμενο Αρθρου
-1. Διά την σύνταξιν μηνύσεως ή εγκλήσεως το ελάχιστον όριον της
αμοιβής είναι δραχ. 30.
-2. Διά την σύνταξιν παντός είδους αιτήσεων προς οιανδήποτε δικαστικήν ποινικήν
αρχήν το όριον τούτο είναι δραχμαί 20.
-3. Διά την σύνταξιν υπομνημάτων οιουδήποτε διαδίκου κατά το στάδιον μεν της
προανακρίσεως το όριον τούτο είναι δραχμ. 30, κατά το στάδιον δε της κυρίας
ανακρίσεως είναι δραχ. 75.

 


Αρθρο: 140
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Ποινικές υποθέσεις

 

Κείμενο Αρθρου
1. Διά μετάβασιν μετά του εντολέως εις Εισαγγελίαν κλπ. προς εγχείρισιν μηνύσεως ή εγκλήσεως η αμοιβή ορίζεται εις δραχ. 15. -2. Διά παράστασιν είτε προς παροχήν πληροφοριών ή διασαφήσεως, είτε προς ανάπτυξιν μηνύσεως, αιτήσεως ή υπομνήματος ενώπιον μεν Εισαγγελέως
Πλημμελειοδικών το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχ. 20, ενώπιον δε του Εισαγγελέως Εφετών είναι δραχμ. 40.

 


Αρθρο: 141
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Ποινικές υποθέσεις

 

Κείμενο Αρθρου
1. Διά την εν γένει παρακολούθησιν της πορείας ποινικής υποθέσεως, κατά μεν το στάδιον της προανακρίσεως, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχ. 30, κατά δε το στάδιον της κυρίας ανακρίσεως είναι δραχ. 60. -2. Δεν οφείλεται αμοιβή διά την παρακολούθησιν ποινικής υποθέσεως από της υποβολής αυτής εις το Συμβούλιον μέχρι της εκδόσεως βουλεύματος ή από της ωριμότητος αυτής μέχρι του προσδιορισμού της δικασίμου.
-3. Διά την παράστασιν ενώπιον του Συμβουλίου των Πλημμελειοδικών το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχ. 30 και ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών δραχ. 60.

 


Αρθρο: 142
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Ποινικές υποθέσεις, Απολογία κατηγορουμένου

 

Κείμενο Αρθρου
-1. Δι' εκάστην παράστασιν κατ' απολογίαν κατηγορουμένου ενώπιον
ανακριτού το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχ. 25.
-2. Δι' εκάστην παράστασιν κατ' απολογίαν, κατηγορουμένου ενώπιον ανακριτού το
όριον τούτο είναι δραχμαί 40, εάν η πράξις δι' ην απηγγέλθη η κατηγορία
χαρακτηρίζεται ως πλημμέλημα και δραχμαί 100 εάν η πράξις αύτη χαρακτηρίζεται
ως κακούργημα.
-3. Δι' εκάστην παράστασιν εις άλλην ανακριτική πράξιν, ενώπιον μεν ανακριτικού
υπαλλήλου το οριον τούτο είναι δραχμαί 20, ενώπιν δε ανακριτού είναι δραχμαί
40.

 


Αρθρο: 143
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Ποινικές υποθέσεις, Πειθαρχικές υποθέσεις

 

Κείμενο Αρθρου
Διά την σύνταξιν υπομνήματος οιουδήποτε διαδίκου περί ποινικής ή πειθαρχικής υποθέσεως, απευθυνομένου μεν προς το Συμβούλιον των Πλημμελειοδικών ή προς Διοικητικόν ή Ειδικόν Δικαστήριον, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχμαί 50, απευθυνομένου δε προς το Συμβούλιον των Εφετών ως πρώτου βαθμού τοιούτον, είναι δραχμαί 100.

 


Αρθρο: 144
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Ποινικές υποθέσεις, Μελέτη ποινικής δικογραφίας

 

Κείμενο Αρθρου
-1. Διά την μελέτην δικογραφίας ποινικής υποθέσεως το πρώτον
ανατιθεμένης προς υπεράσπισιν ενώπιον του ακροατηρίου, το ελάχιστον
όριον της αμοιβής είναι δραχμαί 30 προκειμένου περί πλημμελήματος
εισαχθέντος εις το Πλημμελειοδικείον, δραχμαί 50 προκειμένου περί
πλημμελήματος εισαχθέντος εις το Εφετείον και δραχμαί 100 προκειμένου
περί κακουργήματος.
2. Προκειμένου περί υποθέσεως εισαχθείσης εις το Στρατοδικείον ή το
Ναυτοδικείον ή το Αεροδικείον, το όριον τούτο κανονίζεται κατά τα άνω αναλόγως
του χαρακτηρισμού της πράξεως ως πλημμελήματος ή κακουργήματος.
3. Η εν τω παρόντι άρθρω αμοιβή μόνον εφ' άπαξ οφείλεται.
4. Δεν οφείλεται ιδιαιτέρα αμοιβή διά μελέτην δικογραφίας αφορώσης υπόθεσιν
πταισματικήν ή διά μελέτην δικογραφίας οσάκις επηκολούθησε παράστασις
αμειβομένη κατά το επόμενον άρθρον.

 


Αρθρο: 145
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Ποινικές υποθέσεις, Παράσταση στο ακροατήριο

 

Κείμενο Αρθρου
-1. Διά παράστασιν εις το ακροατήριον Πτασιματοδικείου το ελάχιστον
όριον της αμοιβής του Δικηγόρου είναι δραχ. 20.
2. Διά παράστασιν εις το ακροατήριον του Πλημμελειοδικείου, προκειμένου μεν
περί μονομελούς πλημμελειοδικείου, το ελάχιστον όριον είναι δραχ. 30,
προκειμένου δε περί τριμελούς Πλημμελειοδικείου το όριον τούτο είναι δραχμ. 50.
3. Διά παράστασιν εις το ακροατήριον Εφετείου το ελάχιστον όριον αμοιβής
του Δικηγορου είναι δραχ. 100, προκειμένου περί πλημμελήματος και δραχ. 150
προκειμένου περί κακουργήματος.
4. Διά παράστασιν εις το ακροατήριον Κακουργιοδικείου το όριον τούτο είναι δραχμαί 200.
5. Διά παράστασιν εις το ακροατήριον Στρατοδικείου ή Ναυτοδικείου ή
Αεροδικείου, το όριον τούτο είναι δραχ. 100 προκειμένου περί πλημμελήματος και
δραχ. 150 προκειμένου περί κακουργήματος.
6. Διά παράστασιν εις διοικητικά ή ειδικά δικαστήρια, πλην των ανωτέρω, διά
ποινικήν ή πειθαρχικήν υπόθεσιν, το ελάχιστον όριον της αμοιβής του
Δικηγόρου είναι δραχ. 100.
7.Τα εν ταις ανωτέρω παραγράφοις καθοριζόμενα, είναι τα ελάχιστα όρια αμοιβής
όταν η διαδικασία διαρκεί μίαν το πολύ εργάσιμον ημέρα, επί μακροτέρας δε
διαρκείας της διαδικασίας, το ανωτέρω ελάχιστον όριον προσαυξάνεται κατά 25%
διά πάσαν επί πλέον εργάσιμον ημέραν ή μέρος ταύτης.

 


Αρθρο: 146
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Ποινικές υποθέσεις, Ένδικα μέσα

 

Κείμενο Αρθρου
Διά παράστασιν προς σύνταξιν εφέσεως κατά βουλεύματος, ή προς σύνταξιν αιτήσεως ακυρώσεως ή εφέσεως ή αναιρέσεως κατ' αποφάσεως
Πλημμελειοδικείου ή Εφετείου, η αμοιβή είναι δραχ. 50.

 


Αρθρο: 147
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Ποινικές υποθέσεις

 

Κείμενο Αρθρου
-1. Διά την σύνταξιν υπομνήματος, επί μεν αιτήσεως αναθεωρήσεως το
ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχ. 30, επί δε εφέσεως κατά
βουλεύματος είναι δραχ. 60.
-2. Διά την σύνταξιν προτάσεων επί αιτήσεως αναιρέσεως υπό του Δικηγόρου του
αναιρεσείοντος το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχμαί 150.

 


Αρθρο: 148
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Ποινικές υποθέσεις

 

Κείμενο Αρθρου
-1. Διά παράστασιν ενώπιον του τριμελούς Πλειμμελειοδικείου επί εφέσεως
κατ' αποφάσεως μονομελούς Πλημμελειοδικείου το ελάχιστον όριον είναι
δραχ. 50 και ενώπιον του Εφετείου επί εφέσεως κατ' αποφάσεως του
Πλημμελειοδικείου δραχ. 100, εφαρμοζομένης και της διατάξεως της παρ.7
του άρθρ.145.
-2. Δια παράστασιν ενώπιον του Αναθεωρητικού (Στρατοδικείου ή Ναυτοδικείου ή
Αεροδικείου) το όριον τούτο είναι δραχ. 100.
-3. Διά παράστασιν ενώπιον του Αρείου Πάγου, το όριον τούτο είναι δραχ. 150.

 


Αρθρο: 149
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Ποινικές υποθέσεις

 

Κείμενο Αρθρου
Διά την σύνταξιν αιτήσεως περί αναστολής ποινής ή περί απονομής χάριτος, συμερπιλαμβανομένων και πασών των σχετικών επ' αυτών ενεργιών το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχ. 100.

 


Αρθρο: 150
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
1) Εργασίαι εις Διοικητικάς υποθέσεις.
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Διοικητικές υποθέσεις

 

Κείμενο Αρθρου
-1. Διά την σύνταξιν αιτήσεως προς πάσαν μη δικαστικήν αρχήν το
ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχ. 15.
-2. Διά την σύνταξιν δηλώσεως περί φόρου και τελών κληρονομίας ή δωρεάς ή εν ζωή
ή αιτία θανάτου ή προικός το όριον τούτο είναι δραχ. 50 πέραν δε δηλουμένης
αξίας 10.000 μεταλλικών το ελάχιστον όριον είναι δραχ.100 και πέραν των 30.000
μεταλλικών δραχμών είναι δραχ.200.
-3. Διά την σύνταξιν δηλώσεως κατά τους λοιπούς εν γένει φορολογικούς νόμους το
όριον τούτο είναι το ήμισυ της κατα το άρθρον 100 παρ.1 αμοιβής.
-4. Διά την σύνταξιν αιτήσεως κατά τους περί γαιών, μεταλλείων, ορυχείων και
λατομείων νόμους, ή αιτήσεις περί αποζημιώσεως εξ οιασδήποτε αιτίας το όριον
τούτο είναι δραχ. 100.

 


Αρθρο: 151
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Διοικητικές υποθέσεις

 

Κείμενο Αρθρου
-1. Διά την σύνταξιν ενστάσεως κατά των φορολογικών καταλόγων το
ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχ. 30.
2. Το ως άνω όριον διπλασιάζεται διά την σύνταξιν εφέσεως κατ' αποφάσεως των
Επιτροπών Α' βαθμού.

 


Αρθρο: 152
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Διοικητικές υποθέσεις

 

Κείμενο Αρθρου
-1. Διά την σύνταξιν αιτήσεως, υπομνήματος ή ενστάσεως ή προσφυγής ή
αντιρρήσεων ή ανακοπής, ή εφέσεως, ή οιουδήποτε άλλου εγγράφου,
απευθυνομένων κατά τους διοικητικούς, δημοτικούς, φορολογικούς,
τελωνειακούς, στρατολογικούς, εκλογικούς κλπ. νόμους προς Ειρηνοδίκην,
ή διοικητικήν επιτροπήν ή άλλο διοικητικόν δικαστήριον, το ελάχιστον
όριον της αμοιβής είναι δραχ. 30.
-2. Εάν τα ως άνω έγγραφα απευθύνωνται προς δευτεροβάθμιον διοικητικόν
δικαστήριον ή Επιτροπήν β' βαθμού προς Ειρηνοδίκην δικάζοντα κατά β' βαθμόν, το
όριον τούτο είναι δραχμαί 40.

 


Αρθρο: 153
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Διοικητικές υποθέσεις, Παράσταση ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων

 

Κείμενο Αρθρου
1. Διά παράστασιν ενώπιον των εν τω προηγουμένω άρθρω πρωτοβαθμίων διοικητικών δικαστηρίων κλπ. προς συζήτησιν διοικητικής υποθέσεως, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχ.20.
2. Το όριον τούτο διπλασιάζεται διά παράστασιν προς συζήτησιν κατά β' βαθμόν.
3. Διά πάσαν αναγκαίαν παράστασιν προς προφορικήν ανάπτυξιν και υποστήριξιν διοικητικής υποθέσεως ενώπιον πάσης μη δικαστικής αρχής ή υπαλλήλων, το όριον τούτο είναι δραχ. 30.

 


Αρθρο: 154
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Διοικητικές υποθέσεις, Σήματα

 

Κείμενο Αρθρου
Διά την κατάθεσιν σήματος, συμπεριλαμβανομένων και πασών των σχετικών εργασιών της προς κατάθεσιν διαδικασίας, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχ. 100 προκειμένου περί ημεδαπού και δραχ. 300 προκειμένου περί αλλοδαπού τοιούτου.

 


Αρθρο: 155
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόροι, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Διοικητικές υποθέσεις
Σχόλια
Για επέκταση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 155 βλ. το άρθρο 8 του ν. 950/1979. Το εδ β εντός "" προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν. 4507/1966.

 

Κείμενο Αρθρου
Αι διατάξεις των αρθρ. 150-154 εφαρμόζονται αναλόγως και επί εργασιών ή
υποθέσεων διεξαγομένων ενώπιον πάσης άλλης αρχής εξαιρετικής
δικαιοδοσίας ή του αμφισβητουμένου διοικητικού, πλην των ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας, εις ας εφαρμόζονται αναλόγως αι περί των
ενώπιον του Αρείου Πάγου υποθέσεων σχετικαί διατάξεις.
"Διά τας ενώπιον των Φορολογικών Δικαστηρίων υποθέσεις εφαρμόζονται αι
διατάξεις, αι αφορώσαι τας πολιτικάς υποθέσεις κατά την εξής διάκρισιν:
α) Δια τας ενώπιον του μονομελούς πρωτοβαθμίου δικαστηρίου αι διατάξεις
αι αφορώσαι τας ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών υποθέσεις, β) διά τας
ενώπιον του τριμελούς πρωτοβαθμίου δικαστηρίου αι διατάξεις αι αφορώσαι
τας ενώπιον του Πρωτοδικείου υποθέσεις και δ) διά τας ενώπιον του
δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου (ανεξαρτήτως συνθέσεως) αι
διατάξεις αι αφορώσαι τας ενώπιον του Εφετείου υποθέσεις".

 


Αρθρο: 156
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
ΙΑ. Εργασίαι Εξώδικοι
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Εξώδικες υποθέσεις

 

Κείμενο Αρθρου
1. Διά την παροχήν συμβουλής μετά μελέτην εγγράφων ή μετ' απόφασιν προς προφορικήν ανάπτυξιν υποθέσεως ή ζητήματος, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχ. 30, προκειμένου περί της πρώτης συμβουλής και δραχ.15 προκειμένου περί εκάστης των επομένων.
2. Ως επόμεναι συμβουλαί θεωρούνται αι αφορώσαι εις την συνέχισιν της αρξαμένης ενεργείας και ειδικώτερον αι παρασκευάζουσαι την τηρητέαν επί της υποθέσεως πορείαν.
3. Διά την παροχήν πληροφοριών περί του σημείου εις ο ευρίσκεται η υπόθεσις ουδεμία παρέχεται αμοιβή.
4. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και όταν αι εν αυταίς εργασίαι εκτελώνται δι' αλληλογραφίας.

 


Αρθρο: 157
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Εξώδικες υποθέσεις

 

Κείμενο Αρθρου
Τα εν το προηγουμένω άρθρω ελάχιστα όρια διπλασιάζονται εις περίπτωσιν καθ' ην η συμβουλή παρέχεται κατόπιν προσκλήσεως υπό του εντολέως εν τη οικία ή εν τω γραφείω αυτού ή εν άλλω τόπω ή κατόπιν συμβουλίου μετ' άλλων δικηγόρων ή άλλων προσώπων.

 


Αρθρο: 157Α
Ημ/νία: 06.05.1997
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Εξώδικες υποθέσεις, Συμβιβασμός
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο που είχε προστεθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2298/1995 και καταργήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2479/1997, προστέθηκε εκ νέου με την παρ. 3 του αρθου 6 του ν.2479/1997 (ΦΕΚ Α 67) .

 

Κείμενο Αρθρου
"1. Κατά την πρώτη συνάντηση για την απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης
της διαφοράς, κατά το άρθρο 214 Α του Κ.Πολ.Δ., κάθε διάδικος οφείλει
να έχει προκαταβάλει την αμοιβή του δικηγόρου του για παράσταση ενώπιον
του πολυμελούς πρωτοδικείου, κατά τις κείμενες διατάξεις. Το σχετικό
γραμμάτιο προείσπραξης προσαρτάται στο οικείο πρακτικό συμφωνίας ή
αποτυχίας της απόπειρας ή στη συντασσόμενη δήλωση.
2. Δικηγόρος, που παραστάθηκε χωρίς να προσαρτηθεί το γραμμάτιο
καταβολής της αμοιβής του, κατά την προηγούμενη παράγραφο, υπέχει την
υποχρέωση και την ευθύνη που προβλέπεται στην παρ. 11 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996, εφαρμοζομένων και των λοιπών διατάξεων της παραγράφου
αυτής.
3. Αν επιτευχθεί εν όλω ή εν μέρει συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς,
οι δικηγόροι των διαδίκων δικαιούνται και την κατά το άρθρο 124 παρ. 1
αμοιβή.
4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται όταν υπάρχει
συμφωνία αμοιβής που διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6
του άρθρου 92 ή ο δικηγόρος απασχολείται με πάγια περιοδική αμοιβή".

 


Αρθρο: 158
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Εξώδικες υποθέσεις Γνωμοδοτήσεις

 

Κείμενο Αρθρου
Δι' έγγραφον γνωμοδότησιν επί νομικού ή πραγματικού ζητήματος, εγγράφως επί τούτω υποβαλλομένου, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχ.
100.

 


Αρθρο: 159
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Εξώδικες υποθέσεις Μελέτη δικογραφιών μη ποινικών υποθέσεων

 

Κείμενο Αρθρου
Διά μελέτην δικογραφίας περί μη ποινικής υποθέσεως εκκρεμούς ήδη ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης αρχής και το πρώτον ανατιθεμένης τω Δικηγόρω, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχ. 15 επί υποθέσως ενώπιον του Ειρηνοδικείου, δραχ. 30 επί υποθέσεως ενώπιον του Πρωτοδικείου ή άλλης μη δικαστικής αρχής και δραχ. 40 επί υποθέσεων ενώπιον των ανωτέρων Δικαστηρίων ή επί υποθέσεως αναγκαστικής εκτελέσεως.

 


Αρθρο: 160
Ημ/νία: 02.07.2011
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Εξώδικες υποθέσεις, Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας
Σχόλια
To παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 10 του ν. 3919/2011 ΦΕΚ Α 32/2.3.2011 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου αυτού 4 μήνες μετά τη δημοσίευσή του δηλαδή 2.7.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
« Για τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται ελεύθερα με γραπτή συμφωνία, όπως ορίζει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 92."

 


Αρθρο: 161
Ημ/νία: 02.07.2011
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Εξώδικες υποθέσεις
Σχόλια
To παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 10 του ν. 3919 /2011 ΦΕΚ Α 32/2.3.2011 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου αυτού 4 μήνες μετά τη δημοσίευσή του δηλαδή 2.7.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Για τη σύνταξη ιδιωτικών εγγράφων ή σχεδίων δημοσίων εγγράφων για κάθε είδους δικαιοπραξίες, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται ελεύθερα με γραπτή συμφωνία, όπως ορίζει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 92.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδίδεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συστήνεται ιδιαίτερος λογαριασμός για την συγκέντρωση καταβαλλόμενων ποσών (υποχρεωτικών εισφορών) από δικηγόρους επί διενέργειας οριζόμενων εξώδικων ή δικαστικών εργασιών και να ρυθμίζονται τα αναγκαία ζητήματα για τη συγκέντρωση των καταβαλλόμενων ποσών, τη διανομή τους στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του λογαριασμού. Με όμοια απόφαση, εκδιδόμενη κατά την ίδια διαδικασία, οι δικηγόροι που προβαίνουν στις νομικές εργασίες της προηγούμενης παραγράφου ή σε άλλες οριζόμενες νομικές εργασίες, μπορεί να υποχρεούνται σε προκαταβολή εισφοράς προς τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο συγκεκριμένου ποσοστού, επί «ποσού αναφοράς» ή επί «ποσοστού αναφοράς», το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας του αντικειμένου της δικαιοπραξίας. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος εκδίδει τριπλότυπη απόδειξη, ένα από τα αντίτυπα της οποίας προσαρτάται από τον συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο. Η παράλειψη προσαρτήσεως συνιστά πειθαρχικό αδίκημα του συμβολαιογράφου.
3. Τα «ποσά» ή τα «ποσοστά αναφοράς», με βάση τα οποία υπολογίζονται ποσοστιαίως οι προκαταβολές των δικηγόρων προς τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος. Με όμοια απόφαση τα ποσά και τα ποσοστά αυτά αναπροσαρμόζονται. Η απόφαση, κατά τα δύο προηγούμενα εδάφια, μπορεί να εκδίδεται και χωρίς την γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από τότε που θα ζητηθεί αυτή με έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
4. Μέχρι την έκδοση κοινής υπουργικής αποφάσεως κατά το πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, το «ποσοστό αναφοράς» επί του οποίου υπολογίζεται ποσοστιαίως το ποσό που ο δικηγόρος υποχρεούται να προκαταβάλλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο σύμφωνα με την παράγραφο 2, ορίζεται με βάση την αξία του αντικειμένου της δικαιοπραξίας ως εξής: α) για το ποσό μέχρι 44.000 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς» 1%, β) για το ποσό από 44.001 ευρώ και μέχρι 1.467.000 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς» 0,5%, γ) για το ποσό από 1.467.001 ευρώ μέχρι 2.935.000 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς» 0,4%, δ) για το ποσό από 2.935.001 ευρώ μέχρι 5.810.000 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς» 0,3%, ε) για το ποσό από 5.810.001 ευρώ μέχρι 14.673.500 «ποσοστό αναφοράς» 0,2%, στ) για το ποσό από 14.673.501 ευρώ μέχρι 29.347.000 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς» 0,1%, ζ) για το ποσό από 29.347.001 μέχρι 58.694.000 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς» 0,05% και η) για το ποσό πέραν των 58.694.000 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς» 0,01%, θ) για δικαιοπραξία της οποίας το αντικείμενο είναι περιοδικές παροχές ή πρόσοδοι απροσδιορίστου χρόνου, το «ποσοστό αναφοράς» προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, βάσει του διπλασίου της ετήσιας παροχής ή προσόδου.
5. Για δικαιοπραξία της οποίας το αντικείμενο δεν συνίσταται σε ορισμένη χρηματική ποσότητα, η αξία προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, βάσει της πραγματικής αξίας του αντικειμένου της. Για δικαιοπραξία επί περισσοτέρων αντικειμένων, η αξία προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, βάσει της αξίας την οποία έχουν συνολικά τα αντικείμενά της. Για δικαιοπραξία της οποίας το αντικείμενο είναι από τη φύση του απροσδιόριστης αξίας, ληπτέο υπόψη ως «ποσό αναφοράς», είναι το ποσό των 100 ευρώ.
6. Από την υποχρέωση προκαταβολής εισφοράς προς το Δικηγορικό Σύλλογο, κατά την παράγραφο 2, απαλλάσσονται οι δικηγόροι οι οποίοι εκπροσωπούν συμβαλλόμενους που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 175 παράγραφος 2 και 201 παράγραφος 6 του παρόντος Κώδικα.»

 


Αρθρο: 162
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Εξώδικες υποθέσεις

 

Κείμενο Αρθρου
Διά την σύνταξιν εξωδίκων προσκλήσεων, διαμαρτυριών απαντήσεων, δηλώσεων ή άλλων ομοίας φύσεως εγγράφων κοινοποιουμένων ή μη, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχ. 30.

 


Αρθρο: 163
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Εξώδικες υποθέσεις

 

Κείμενο Αρθρου
1. Διά παράστασιν ενώπιον συμβολαιογράφου κατά την υπογραφήν συμβολαίου, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχ. 40.
2. Διά σύνταξιν πάσης αιτήσεως προς συμβολαιογράφον το ελάχιστον όριον είναι δραχ. 10.

 


Αρθρο: 164
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Εξώδικες υποθέσεις, Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας

 

Κείμενο Αρθρου
1. Διά την έρευναν εν τοις βιβλίοις μεταγραφών, υποθηκών ή κατασχέσεων,
προς εξακρίβωσιν της ακινήτου ιδιοκτησίας προσώπου τινός και των
βαρών αυτής, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι εν συνόλω δραχ. 60.
Εάν όμως η εργασία αύτη είναι συναφής με τον έλεγχον τίτλων ή σύνταξιν
εγγράφου, ουδεμία οφείλεται αμοιβή.
2. Διά την σύνταξιν πάσης αιτήσεως προς φύλακα μεταγραφών ή υποθηκών ή
περιλήψεως (συμπεριλαμβανομένης της επιμελείας προς μεταγραφήν του τίτλου) προς
εγγραφήν, μεταγραφήν ή διαγραφήν υποθήκης ή κατασχέσεως, προς λήψιν
πιστοποιητικών κλπ., το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δρχ. 15.

 


Αρθρο: 165
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Εξώδικες υποθέσεις, Οδοιπορικά έξοδα

 

Κείμενο Αρθρου
Πλην των πράγματι δαπανηθέντων δι' οδοιπορικά έξοδα, εν πάση περιπτώσει καταβλητέων τω Δικηγόρω, το ελάχιστον όριον της αμοιβής δι' εργασίας ή πράξεις εκτός της έδρας του Δικαστηρίου ενεργηθείσας αυξάνεται: -α) Διά την κατά την διάρκειαν της ημέρας αναγκαίαν απουσίαν προς ενέργειαν πάσης πράξεως σχετικής προς την δοθείσαν εντολήν, κατά δραχμάς 30 τουλάχιστον ανά πάσαν ώραν απουσίας ή μέρος αυτής και μέχρι το πολύ δραχμών 100. -β) Δι' απουσίαν μιας ημέρας και πλέον εκ της έδρας κατά δραχ. 100 τουλάχιστον ανά πάσαν ημέραν ή μέρος αυτής.

 


Αρθρο: 166
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Ελάχιστα όρια αμοιβών, Εξώδικες υποθέσεις

 

Κείμενο Αρθρου
Πάσα άλλη εργασία Δικηγόρου εξώδικος, μη απαγορευμένη υπό του νόμου και δυναμένη να εκτελεσθή και παρ' οιουδήποτε άλλου εντολοδόχου, αμείβεται κατά τας διατάξεις του κοινού δικαίου, εκτός εάν υπάρχη συμφωνία περί αμοιβής, εγγράφως αποδεικνυομένη. Διά την πληρωμήν των τοιούτων αμοιβών δι' εξωδίκους ενεργείας, εφ' όσον δεν είναι συναφείς προς την άσκησιν του επαγγέλματος του Δικηγόρου, αποκλείεται η διά πίνακος εκκαθάρισις κατά την διαδικασίαν των άρθρων 181 και επ. του Κώδικος, εφαρμοζομένης της κοινής διαδικασίας.

 


Αρθρο: 167
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Αμοιβές
Σχόλια
ΚΕΦ.Γ': ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ.

 

Κείμενο Αρθρου
Εάν αι εν τις προηγουμένοις άρθροις αναφερόμεναι πράξεις και εργασίαι εγένοντο κατ' εντολήν πλειόνων του ενός, το ελάχιστον όριον της αμοιβής του Δικηγόρου αυξάνεται κατα 5% δι' έκαστον των πέραν του ενός εντολέων, μη δυνάμενον εν πάση περιπτώσει να υπερβή το διπλάσιον.

 


Αρθρο: 168
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Αμοιβές

 

Κείμενο Αρθρου
Επί πλειόνων εντολέων έκαστος τούτων είναι εις ολόκληρον υπόχρεως προς πληρωμήν της όλης αμοιβής, είτε της συμπεφωνημένης, είτε της κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου οφειλομένης.

 


Αρθρο: 169
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Αμοιβές

 

Κείμενο Αρθρου
Δι' εργασίας ανατεθείσας κοινώς εις πλείονας Δικηγόρους, έκαστος τούτων δικαιούται να λάβη παρά του κοινού εντολέως πλήρη αμοιβήν κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, εξαιρουμένης της περιπτώσεως του άρθρου 124.

 


Αρθρο: 170
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Αμοιβές

 

Κείμενο Αρθρου
Εάν, υπαρχούσης συμφωνίας περί αμοιβής, ανακληθή η προς τον Δικηγόρον δοθείσα εντολή, εάν μεν η ανάκλησις είναι αδικαιολόγητος, ο εντολεύς υποχρεούται εις άμεσον εκτέλεσιν απασών των εκ της συμφωνίας υποχρεώσεων αυτού, εάν δε η ανάκλησις είναι δεδικαιολογημένη, αλλ' εκ λόγων μη παρεχόντων δικαίωμα αγωγής κατά το άρθρον 56 της
Πολ.Δικονομίας, ο εντολεύς υποχρεούται εις καταβολήν των γενομένων δαπανών και της αμοιβής του Δικηγόρου διά τας μέχρι της ανακλήσεως εργασίας αυτού, επί τη βάσει των διατάξεων του παρόντος.

 


Αρθρο: 171
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ
 
Λήμματα
Κώδικας περί Δικηγόρων, Δικηγόρος, Αμοιβές

 

Κείμενο Αρθρου
Εάν, υπαρχούσης συμφωνίας περί αμοιβής, ο Δικηγόρος απόσχη της εκτελέσεως της ανατεθείσης αυτώ εντολής, εάν μεν η αποχή είναι αδικαιολόγητος, δικαιούται μόνον εις ανάληψιν των γενομένων δαπανών, ουχί δε και εις την αμοιβήν είτε συμφωνηθείσαν είτε νόμιμον, εάν δε η τοιαύτη αποχή είναι δικαιολογημένη, δικαιούται εις απόληψιν ου μόνον των γενομένων δαπανών, αλλά και αναλόγου προς τας γενομένας εργασίας αμοιβής.

 


Αρθρο: 172
Ημ/νία: 08.10.1954
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.1954
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ