Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΠΗΓΗ:"ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Έτος: 1999
ΦΕΚ: Α 97 19990517
Τέθηκε σε ισχύ: 17.07.1999
Ημ.Υπογραφής: 14.05.1999
 
Τίτλος
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
Θέματα
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
Σχόλια
- Ο παρών Κώδικας κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α' 97) και τίθεται σε ισχύ από 17.07.1999 με το δεύτερο άρθρο του ιδίου νόμου. - Σύμφωνα με τα άρθρα 3 - 5 του Ν. 2943/2001 (ΦΕΚ Α 203/12.9.2001), όλα τα δραχμικά ποσά που αναφέρονται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος κώδικα, μετατρέπονται σε ευρώ, κατά τα σχετικώς μνημονευόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου. ** Βλ. σχετικά με τον παρόντα κώδικα και την διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 8 (: καταβολή των ενισχύσεων) του ν. 3299/2004 (Α΄ 261/23.12.2004) περί κινήτρων ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και περιφερειακή σύγκλιση.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 1
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΑ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Κ.Δ.Δ.

 

Κείμενο Αρθρου
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού διέπουν την εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

 


Αρθρο: 2
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Αντικειμενικά όρια
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΥΣΙΑΣ
Σχόλια
***Σύμφωνα με τον Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α 249/17.11.1999), που αφορά "Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις", με το άρθρο 5 παρ. 19 ορίζεται ότι:"Οπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται διατάξεις του Ν. 4125/196Ο (ΦΕΚ 202 Α') εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2717/1999(Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας)και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες αντίστοιχες διατάξεις στο νόμο αυτόν, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα κείμενα των διατάξεων του Ν. 4125/1960". *** Σύμφωνα με τον Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ Α 112/3.6.1999), με το άρθρο 29 παρ. 6 ορίζεται ότι :"Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις με τις οποίες διοικητικές διαφορές υπάγονται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ως διαφορές ουσίας. Αν είναι αναγκαίο για την πληρότητα της κωδικοποίησης, μπορεί να μεταβληθεί η σειρά, η αρίθμηση και η φραστική διατύπωση των άρθρων και παραγράφων"

 

Κείμενο Αρθρου
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, εκτός εκείνων που η εκδίκασή τους έχει ανατεθεί, με ειδική διάταξη νόμου, σε άλλα διοικητικά δικαστήρια.

 


Αρθρο: 3
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Εκταση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Κατά την εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας, εφόσον ο νόμος που διέπει τη σχέση δεν ορίζει διαφορετικά, επιτρέπεται:
α) με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 5, να κριθούν
παρεμπιπτόντως ζητήματα της δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων, αν από τα ζητήματα αυτά εξαρτάται η επίλυση της ένδικης διαφοράς, ή
β) να ανασταλεί η πρόοδος της δίκης, εφόσον δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τα συμφέροντα των διαδίκων, αν παρεμπίπτοντα ζητήματα πρόκειται να κριθούν με δύναμη δεδικασμένου σε δίκη, η οποία εκκρεμεί στο κατά δικαιοδοσία αρμόδιο δικαστήριο.

 


Αρθρο: 4
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Βαθμοί
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΒΑΘΜΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η δικαιοδοσία των δικαστηρίων, αν από τον Κώδικα δεν ορίζεται διαφορετικά, ασκείται σε δύο βαθμούς.
2. Εισαγωγή υπόθεσης απευθείας στο δεύτερο βαθμό δεν επιτρέπεται.

 


Αρθρο: 5
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Τα δικαστήρια δεσμεύονται από τις αποφάσεις άλλων διοικητικών δικαστηρίων, κατά το μέρος που αυτές αποτελούν δεδικασμένο, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
2. Τα δικαστήρια δεσμεύονται, επίσης, από τις αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων, οι οποίες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ισχύουν, έναντι όλων, καθώς και από τις αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων ως προς την ενοχή του δράστη.
3. Ως προς τις αποφάσεις των αλλοδαπών πολιτικών δικαστηρίων, έχουν ανάλογη εφαρμογή όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 323 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
4. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το δεδικασμένο και αυτεπαγγέλτως, εφόσον τούτο προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας.

 


Αρθρο: 6
Ημ/νία: 25.07.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Καθ' ύλην
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΤΕΙΩΝ
Σχόλια
*** Το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών αντιστοιχεί σε πέντε χιλιάδες ενιακόσια (5.900) ευρώ σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα άρθρα 3 παρ. 1, 4 και 5 του Ν. 2943/2001. ========================================= - Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της περ. β της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008. ** Το πρώην δεύτερο εδάφιο (βλ. προγενέστερη μορφή του άρθρου) της παρ. 6 καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ της κατάργησης από 7.6.2008, χωρίς όμως, σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου νόμου, η διάταξη αυτή να καταλαμβάνει τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του υποθέσεις. ======================== Οι παρ. 2 και 3 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 και τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου αυτού την 1.1.2011 Επίσης με το ίδιο άρθρο του ιδίου νόμου καταργήθηκε η παρ. 4 (παρ. 2) και στην παρ. 6 προστέθηκε το εντός "" εδάφιο με την παρ. 3. Τέλος στο άρθρο 13 του ν. 3900/2010 ορίζεται ότι 4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υποθέσεις. 5. Η διάταξη της παραγράφου 3 ισχύει για εφέσεις κατά αποφάσεων που θα δημοσιευθούν ένα έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος." ================================================ Στο τέλος της παρ. 3 του παρόντος τίθεται το εντός "" τρίτο εδάφιο με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3943/2011 ΦΕΚ Α 66/31.3.2011. - Το δεύτερο εδάφιο της περ. δ της παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικατατάθηκε με το άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011. Eπίσης η παρ. 6 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζει :" 6. Οι προηγούμενες παράγραφοι εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη της ισχύος του ν. 3900/2010 υποθέσεις."

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
1. Η, σε πρώτο βαθμό, εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στο τριμελές πρωτοδικείο.
«2. Κατ' εξαίρεση, η εκδίκαση:
α) των διαφορών από διοικητικές συμβάσεις ανήκει, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, στο εφετείο, β) των φορολογικών και τελωνειακών εν γένει διαφορών, των οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ, ανήκει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό στο εφετείο, γ) των χρηματικών διαφορών, των οποίων το αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ, ανήκει στο μονομελές πρωτοδικείο, δ) των διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων 13 και 14 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'), του άρθρου 153 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α') και των περιπτώσεων γ', δ' και ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 1406/1983 (ΦΕΚ 182 Α'), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του ν. 3659/ 2008 (ΦΕΚ 77 Α'), ανήκει στον πρόεδρο πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου, ο οποίος αποφαίνεται ανεκκλήτως. «Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997 (Α' 179), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν. 3900/2010 (Α' 213), εφαρμόζονται για την εκδίκαση των προσφυγών αυτών.» Αν πρόκειται για φορολογική ή τελωνειακή εν γένει διαφορά, για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων β' και γ' η αρμοδιότητα προσδιορίζεται με βάση το ποσό του κύριου φόρου, δασμού, τέλους ή προστίμου.
3. Αν η κατά τις περιπτώσεις β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου, χρηματική διαφορά έχει δημιουργηθεί από τον καταλογισμό ή την οποιασδήποτε άλλης φύσης βεβαίωση, με την ίδια πράξη, διάφορων ποσών κατά του ίδιου υποχρέου, η αρμοδιότητα καθορίζεται με βάση το μεγαλύτερο από τα ποσά αυτά. Το καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο για την πράξη με το μεγαλύτερο ποσό καθίσταται αρμόδιο και για τις υπόλοιπες συναφείς πράξεις.» «Αν στο πλαίσιο του ίδιου προσωρινού ή οριστικού φορολογικού ελέγχου έχουν καταλογιστεί για το ίδιο οικονομικό έτος ή διαχειριστική περίοδο με την ίδια ή περισσότερες πράξεις, διάφορα ποσά, κατά του ίδιου υποχρέου, ανεξαρτήτως αν αυτά αφορούν διαφορετικά φορολογικά αντικείμενα, το εφετείο, εφόσον είναι αρμόδιο για κάποια από αυτές, καθίσταται αρμόδιο και για τις υπόλοιπες, ανεξαρτήτως ποσού.»
4. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα.
5. Το ποσό που ορίζεται στην περ. β' της παρ. 2 είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
6. Η σε δεύτερο βαθμό εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στο τριμελές εφετείο.** «Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις που η πρωτόδικη απόφαση εκδίδεται από το μονομελές πρωτοδικείο, η εκδίκαση της διαφοράς σε δεύτερο βαθμό ανήκει στο μονομελές εφετείο.»

 


Αρθρο: 7
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Κατά τόπο
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Σχόλια
*** Σχετικές διατάξεις είναι :α/ Αρ. 13 του ν. 1418/1984 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α 180 / 8.6.2001)και αφορά την δικαστική επίλυση των διαφορών.β/ Αρ. 28 του ν. 3164/2003 (ΦΕΚ Α 176 /2.3.2004)"Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" και αφορά τη δικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών από την εκτέλεση των συμβάσεων. γ/ ΠΔ 404/1978 (ΦΕΚ Α 83/ 10.5.1978) "Περί καθορισμού της έδρας και της περιφερείας των Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους". ==================================== - Η περ. γ της παρ. 2 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008 χωρίς όμως να καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη της ισχύος του υποθέσεις. - Με το άρθρο 14 του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 προστέθηκε παρ. 3 και οι παρ. 3 και 4 αναριθμήθηκαν σε 4 και 5 αντίστοιχα . -H περ. γ της παρ. 2 του παρόντος καταλαμβάνει τις εκκρεμείς στις 8.6.2008 υποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17.12.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αρμόδιο στον πρώτο, ή πρώτο και τελευταίο, βαθμό είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η αρχή από πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια οργάνου της οποίας δημιουργήθηκε η διαφορά. Η αρμοδιότητα αυτή διατηρείται και στις περιπτώσεις που, κατά των πράξεων ή παραλείψεων τούτων, ασκείται οποιαδήποτε διοικητική προσφυγή.
2. Κατ εξαίρεση, αρμόδιο δικαστήριο είναι:
α) αν πρόκειται για διαφορές που αφορούν τα όρια των δήμων και κοινοτήτων, εκείνο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύουν οι διάδικοι οργανισμοί, και αν αυτοί εδρεύουν σε περιφέρειες περισσότερων δικαστηρίων, εκείνο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο
πολυπληθέστερος, κατά την τελευταία απογραφή, οργανισμός, ενώ
β) αν πρόκειται για διαφορές ανάμεσα στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και τους ασφαλισμένους του ή πρόσωπα που δικαιούνται παροχές από αυτόν, εκείνο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το όργανο που, κατά τις οικείες διατάξεις, είναι αρμόδιο προς παραλαβή της σχετικής αίτησης ή δήλωσης του ενδιαφερομένου για τη χορήγηση παροχής, ή στην περιφέρεια που οποίου κατοικεί αυτός σε βάρος του οποίου έγινε καταλογισμός χρηματικού ποσού.
«γ) αν πρόκειται για διαφορές που αφορούν στις αποδοχές του προσωπικού εν γένει του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ., αρμόδιο είναι και το δικαστήριο του τόπου όπου υπηρετεί ο υπάλληλος».
«3. Αν πρόκειται για αγωγή προς επιδίωξη αξίωσης που ερείδεται σε πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων περισσοτέρων αρχών, η αρμοδιότητα καθορίζεται από την έδρα οποιασδήποτε από τις αρχές αυτές, κατ' επιλογήν του ενάγοντος.»
"4" 3. Οταν η αρχή εδρεύει στην αλλοδαπή, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Πρωτεύουσας.
"5" 4. Αρμόδιο στο δεύτερο βαθμό είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται εκείνο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

 


Αρθρο: 8
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Διατήρηση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο όταν ασκείται το ένδικο βοήθημα ή μέσο διατηρεί την αρμοδιότητα του ως την περάτωση της δίκης, ακόμη και αν στο μεταξύ μεταβληθεί η αρμοδιότητά του.

 


Αρθρο: 9
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευση παρέκτασης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΕΚΤΑΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Δεν είναι δυνατή η παρέκταση κανενός είδους αρμοδιότητας ακόμη και αν προς τούτο συμφωνούν ή δεν αντιλέγουν οι διάδικοι.

 


Αρθρο: 10
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Κανονισμός
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν η ίδια υπόθεση εκκρεμεί σε περισσότερα από ένα δικαστήρια χωρίς να έχει χωρήσει η συζήτησή της σε κανένα από αυτά, το αρμόδιο δικαστήριο καθορίζεται, κατά τα οριζόμενο στην επόμενη παράγραφο, είτε ύστερα από αίτηση ενός από τους διαδίκους, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση για την εκκρεμοδικία, είτε ύστερα από σχετική αναφορά του προέδρου του συμβουλίου ή του δικαστή, που διευθύνει οποιοδήποτε από τα δικαστήρια αυτά. Η αίτηση ή η αναφορά απευθύνεται στο κατά την επόμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, στο οποίο κατατίθεται. Κυρωμένο αντίγραφο της αίτησης ή της αναφοράς αυτής κοινοποιείται στα δικαστήρια, όπου εκκρεμεί η υπόθεση.
2. Η αρμοδιότητα ανάμεσα σε πρωτοδικεία που υπάγονται στην περιφέρεια του ίδιου εφετείου κανονίζεται από το εφετείο, ενώ ανάμεσα σε πρωτοδικεία διαφόρων εφετειακών περιφερειών ή ανάμεσα σε πρωτοδικείο και εφετείο ή ανάμεσα σε διάφορα εφετεία, κανονίζεται από το τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της αντίστοιχης αίτησης αναίρεσης.
3. Στη σχετική συζήτηση καλούνται όλοι οι διάδικοι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 128.
4. Μετά την υποβολή της αίτησης ή της αναφοράς και ωσότου δημοσιευτεί η απόφαση για τον κανονισμό της αρμοδιότητας, τα κατά την παρ. 1 δικαστήρια δεν μπορούν να προβούν στη συζήτηση της υπόθεσης.
5. Αν η απόφαση με την οποία κανονίζεται η αρμοδιότητα είναι του εφετείου, αυτή δεν υπόκειται αυτοτελώς σε αναίρεση.

 


Αρθρο: 11
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Παραπομπή υπόθεσης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή, ούτε με αναπλήρωση δικαστών, η νόμιμη συγκρότηση του δικαστηρίου, ή αν, για σπουδαίο λόγο, καθίσταται αδύνατη η λειτουργία του, ο πρόεδρος του συμβουλίου ή ο δικαστής, που διευθύνει το δικαστήριο, ζητά, από το κατά την επόμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο ισόβαθμο.
2. Η παραπομπή διατάσσεται αν πρόκειται για πρωτοδικείο, με απόφαση του εφετείου στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται τούτο ενώ, αν πρόκειται για εφετείο, με απόφαση του τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της αντίστοιχης αίτησης αναίρεσης.
3. Στη σχετική συζήτηση καλούνται όλοι οι διάδικοι σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 128.
4. Αν η παραπεμπτική απόφαση είναι του εφετείου, αυτή δεν υπόκειται αυτοτελώς σε αναίρεση.

 


Αρθρο: 12
Ημ/νία: 07.06.2008
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ή ΜΕΣΟΥ, ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Σχόλια
*** Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2915/2001 (ΦΕΚ Α 109/ 29.5.2001) στις περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος, όπου προβλέπεται παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο, εάν πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 2915/2001 απορρίφθηκε ένδικο βοήθημα ως απαράδεκτο λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας ή αρμοδιότητας και εν τω μεταξύ παρήλθε η προθεσμία προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο, χορηγείται εξάμηνη προθεσμία έως την 29.11.2001 για την άσκηση του ένδικου βοηθήματος στο αρμόδιο δικαστήριο. ========================================= - Η παρ. 4 προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008.

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 'Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
1. Το δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως τη δικαιοδοσία και την αρμοδιότητά του.
2. Αν το δικαστήριο διαπιστώσει ότι η υπόθεση υπάγεται στα πολιτικά - ποινικά δικαστήρια, απορρίπτει το σχετικό ένδικο βοήθημα ή μέσο, ενώ, αν διαπιστώσει ότι αυτή υπάγεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή σε άλλο τακτικό διοικητικό δικαστήριο, παραπέμπει το ένδικο βοήθημα ή μέσο στο αρμόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση της παραπομπής, η απόφαση είναι υποχρεωτική για το ισόβαθμο ή κατώτερο δικαστήριο.
3. Αν η απόφαση για την παραπομπή είναι του πρωτοδικείου ή του εφετείου αυτή δεν υπόκειται αυτοτελώς σε ένδικο μέσο.
«4. Απόφαση δικαστηρίου δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσο για το λόγο ότι η υπόθεση ανήκει στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου με ελάσσονα σύνθεση.».

 


Αρθρο: 13
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ή ΑΡΧΕΣ
Σχόλια
*** Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3263/2004 "Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις."(ΦΕΚ Α΄ 179/28.9.2004), για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία της Επιτροπής Διαγωνισμού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του 22 του πδ 609/1985 (ΦΕΚ Α΄ 223) και, συμπληρωματικά οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Το δικαστήριο, αν διαδικαστική πράξη δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί στην έδρα του, μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια της:
α) από ομοιόβαθμο ή κατώτερο διοικητικό ή πολιτικό δικαστήριο, που εδρεύει στον τόπο που αυτή πρέπει να διενεργηθεί, ή
β) από τις ελληνικές προξενικές αρχές, ή
γ) από αλλοδαπή αρχή, ύστερα από μεσολάβηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκτός αν κανόνες του διεθνούς δικαίου ορίζουν διαφορετικά. Η διενέργεια της διαδικαστικής πράξης είναι έγκυρή αν γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του ημεδαπού είτε του αλλοδαπού δικαίου.

 


Αρθρο: 14
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Σχόλια
*** Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3263/2004 "Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις."(ΦΕΚ Α΄ 179/28.9.2004), για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία της Επιτροπής Διαγωνισμού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του 22 του πδ 609/1985 (ΦΕΚ Α΄ 223) και, συμπληρωματικά οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

Κείμενο Αρθρου
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΧΗ - ΕΞΑΙΡΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
1. Ο δικαστής αποκλείεται από την άσκηση του λειτουργήματός του σε δίκη:
α) από την έκβαση της οποίας έχει άμεσο ή έμμεσο προσωπικό συμφέρον ή
β) που αφορά υπόθεση στην οποία έχει αναμιχθεί με την ιδιότητα του πληρεξούσιου, αντιπροσώπου, εκπροσώπου, συμβούλου, μάρτυρα η πραγματογνώμονα, ή
γ) που αφορά διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση στην έκδοση των οποίων έχει συμπράξει.
2. Ο κατά την περ. γ' της προηγούμενης παραγράφου λόγος αποκλεισμού του δικαστή που είχε συμπράξει στην έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης δεν ισχύει κατά την εκδίκαση της ανακοπής ερημοδικίας, της αίτησης αναθεώρησης, της τριτανακοπής και της αίτησης διόρθωσης ή ερμηνείας.
3. Αποκλείεται, επίσης, ο δικαστής από την άσκηση του λειτουργήματός του σε δίκη στην οποία είναι διάδικος:
α) σύζυγος ή μνηστήρας του, ή
β) πρόσωπο με το οποίο συνδέεται με συγγένεια αίματος ή αγχιστείας έως και τρίτου βαθμού, η
γ) πρόσωπο με το οποίο συνδέεται με υιοθεσία.

 


Αρθρο: 15
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Δήλωση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Σχόλια
*** Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3263/2004 "Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις."(ΦΕΚ Α΄ 179/28.9.2004), για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία της Επιτροπής Διαγωνισμού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του 22 του πδ 609/1985 (ΦΕΚ Α΄ 223) και, συμπληρωματικά οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
1. Ο δικαστής οφείλει να δηλώσει τους λόγους αποκλεισμού του, καθώς και τυχόν λόγους ευπρέπειας, οι οποίοι επιβάλλουν την αποχή του.
2. Ο δικαστής έχει υποχρέωση να προβεί στη δήλωση αποχής ακόμη και αν αντιληφθεί ή πληροφορηθεί τους λόγους κατά ή μετά τη συζήτηση, οπότε η υπόθεση ανασυζητείται. Κατά την ανασυζήτηση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 127 και 128.
3. Η δήλωση υποβάλλεται στον πρόεδρο του συμβουλίου ή στο δικαστή, που διευθύνει το δικαστήριο, αν πρόκειται δε για δήλωση του προσώπου τούτου, αυτή υποβάλλεται σε εκείνον που τον αναπληρώνει στη διεύθυνση του δικαστηρίου.

 


Αρθρο: 16
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητα - Διαδικασία
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Για τη δήλωση αποφαίνεται ως συμβούλιο το δικαστήριο, ή το τμήμα, στο οποίο υπηρετεί ο δικαστής, χωρίς τη συμμετοχή του.
2. Αν συμπέσει δήλωση αποχής του δικαστή και αίτηση εξαίρεσης του, προηγείται η απόφαση του δικαστηρίου ως συμβουλίου για τη δήλωση αποχής. Αν η δήλωση αποχής γίνει δεκτή, η αίτηση εξαίρεσης παύει να έχει αντικείμενο και σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί προς συζήτηση, τίθεται στο αρχείο με πράξη του προέδρου του συμβουλίου ή του δικαστή, που διευθύνει το δικαστήριο, ή αν πρόκειται για δήλωση του ιδίου, με πράξη του αναπληρωτή του, ενώ, σε περίπτωση που έχει προσδιοριστεί προς συζήτηση, η σχετική δίκη κηρύσσεται καταργημένη. Αν η δήλωση αποχής δεν γίνει δεκτή προχωρεί η διαδικασία εκδίκασης της αίτησης εξαίρεσης.
3. Η απόφαση του δικαστηρίου ως συμβουλίου για τη δήλωση αποχής δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

 


Αρθρο: 17
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αίτηση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
1. Οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν την εξαίρεση του δικαστή για τον οποίο συντρέχει λόγος αποκλεισμού ή στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν συγκεκριμένοι πραγματικοί λόγοι που δικαιολογούν τη δημιουργία αμφιβολίας ως προς την αντικειμενική άσκηση των καθηκόντων του, με έγγραφη αίτηση, που υποβάλλεται στη γραμματεία του δικαστηρίου ή στο ακροατήριο ως το τέλος της συζήτησης. Αν ζητείται η εξαίρεση ολόκληρου του δικαστηρίου, η αίτηση υποβάλλεται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση
2. Οι διάδικοι, με την ίδια αίτηση, μπορούν επίσης να ζητήσουν να κριθεί και η νομιμότητα διαδικαστικών πράξεων που έχει ενεργήσει ο δικαστής του οποίου ζητείται η εξαίρεση ή που έχουν ενεργηθεί με τη σύμπραξή του πριν από την υποβολή της αίτησης.
3. Η αίτηση υποβάλλεται είτε από το διάδικο αυτοπροσώπως είτε από πληρεξούσιο με ειδική πληρεξουσιότητα, πρέπει δε να περιέχει, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, τους λόγους της εξαίρεσης και τα στοιχεία από τα οποία αυτοί αποδεικνύονται.

 


Αρθρο: 18
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητα - Διαδικασία
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ, ΚΛΗΤΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η αίτηση εκδικάζεται από τριμελή σύνθεση του δικαστηρίου, ή του τμήματος, στο οποίο ανήκει ο δικαστής, χωρίς τη συμμετοχή του.
2. Η αίτηση ανακοινώνεται στον ενδιαφερόμενο δικαστή, ο οποίος και δικαιούται να εκθέσει τις απόψεις του. Αν, όμως, αυτός υποβάλλει στη συνέχεια δήλωση αποχής εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 16.
3. Για τον ορισμό της δικάσιμου και την κλήτευση των διαδίκων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την κύρια δίκη.
4. Η προαπόδειξη είναι υποχρεωτική για τον αιτούντα.
5. Παραίτηση από αίτηση εξαίρεσης δεν επιτρέπεται.
6. Αν η αίτηση υποβάλλεται στο ακροατήριο και παρίστανται όλοι οι διάδικοι, μπορεί, κατ' απόκλιση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, να ακολουθήσει αμέσως η συζήτηση.

 


Αρθρο: 19
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Απόφαση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η αίτηση είναι απαράδεκτη αν δεν τηρηθούν όσα ορίζονται στο άρθρο 17.
2. Αν κάποιος από τους λόγους εξαίρεσης κριθεί βάσιμος, το δικαστήριο με την απόφασή του διατάζει την αποχή του δικαστή από τα καθήκοντά του στη συγκεκριμένη δίκη και απαγγέλλει, εφόσον ζητηθεί, την ακυρότητα των πράξεων της παρ. 2 του άρθρου 17.
3. Αν κανείς από τους λόγους εξαίρεση, δεν κριθεί βάσιμος, η αίτηση απορρίπτεται. Με την απορριπτική απόφαση το δικαστήριο, αν κρίνει ότι οι λόγοι εξαίρεσης είναι προδήλως αβάσιμοι, επιβάλλει σε εκείνον που υπέβαλλε την αίτηση και τις κυρώσεις της παρ. 9 του άρθρου 42.
4. Η απορριπτική απόφαση δεν υπόκειται αυτοτελώς σε ένδικα μέσα.

 


Αρθρο: 20
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αποχή από διαδικαστικές πράξεις
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η κύρια υπόθεση δεν συζητείται πριν να εκδοθεί η απόφαση για τη δήλωση αποχής ή την αίτηση εξαίρεσης.
2. Από την υποβολή της δήλωσης αποχής ή από την ανακοίνωση σε αυτόν της υποβολής αίτησης εξαίρεσης, ο δικαστής οφείλει να απέχει από κάθε διαδικαστική πράξη σχετική με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μόνη η έκδοση απόφασης οπό τον ίδιο ή η σύμπραξή του στην έκδοση απόφασης για την αναβολή της συζήτησης, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αποχής ή της εξαίρεσής του, δεν συνιστά ανεπίτρεπτη ανάμιξη του στην εκδίκαση της υπόθεσης.

 


Αρθρο: 21
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αδυναμία συγκρότησης του δικαστηρίου
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΧΗΣ Ή ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν ανακύψει αδυναμία συγκρότησης του δικαστηρίου προς κρίση της δήλωσης αποχής δικαστή ή της αίτησης εξαίρεσής του, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 11.

 


Αρθρο: 22
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Οι διατάξεις των άρθρων 14 - 21 εφαρμόζονται αναλόγως και στους υπαλλήλους της γραμματείας οι οποίοι μετέχουν στη σύνθεση του δικαστηρίου ή στη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων.

 


Αρθρο: 23
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΟΙ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ
Ικανότητα να είναι διάδικοι έχουν, εκτός από τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προσώπων καθώς και οι ομάδες περιουσίας.

 


Αρθρο: 24
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Φυσικά Πρόσωπα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
1. Ικανότητα να αποφασίζει για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων έχει το φυσικό πρόσωπο το οποίο:
α) έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ή
β) έχει περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, αλλά μόνο ως προς τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη ρύθμιση σχέσεων για τις οποίες θεωρείται ικανό.
2. Ο αλλοδαπός έχει δικανική ικανότητα εφόσον είναι δικαιοπρακτικώς ικανός είτε κατά το δίκαιο της ιθαγένειάς του είτε κατά το ελληνικό δίκαιο.
3. Αν το πρόσωπο δεν έχει δικανική ικανότητα, για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων αποφασίζει ο νόμιμος αντιπρόσωπος του.
4. Κατ' εξαίρεση, για να αποτραπεί τυχόν επικείμενος κίνδυνος, επιτρέπεται και σε μη ικανό πρόσωπο να αποφασίζει για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ύστερα από άδεια του προέδρου του συμβουλίου, ή του δικαστή, που διευθύνει το δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρόκειται να εισαχθεί ή εκκρεμεί η υπόθεση.

 


Αρθρο: 25
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Νομικά πρόσωπα - Ενώσεις προσώπων - Ομάδες περιουσίας
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το Δημόσιο εκπροσωπείται στη δίκη από τον Υπουργό Οικονομικών. Κατ' εξαίρεση, τούτο εκπροσωπείται κατά την εκδίκαση:
α) των φορολογικών εν γένει διαφορών, από την αρχή που εξέδωσε τη σχετική πράξη η που παρά το νόμο παρέλειψε την έκδοση της, ενώ
β) των διαφορών που αφορούν τα σήματα, από τον Υπουργό Ανάπτυξης
2. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εκπροσωπούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους, ενώ οι ενώσεις προσώπων και οι ομάδες περιουσίας από τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των υποθέσεων τους.
3. Η εκπροσώπηση των αλλοδαπών νομικών προσώπων, εφόσον ειδική διάταξη δεν ορίζει διαφορετικά, διέπεται από το δίκαιο της έδρας τους.
4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, επιτρέπεται να ορίζονται και άλλες αρχές που θα μπορούν να εκπροσωπούν στη δίκη το Δημόσιο.

 


Αρθρο: 26
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Νομιμοποίηση νομίμων αντιπροσώπων και εκπροσώπων
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΝΟΜΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Τα στοιχεία νομιμοποίησης των νόμιμων αντιπροσώπων και των εκπροσώπων των διαδίκων υποβάλλονται στο δικαστήριο ως την πρώτη συζήτηση. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 28 εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς τους νόμιμους αντιπροσώπους και τους εκπροσώπους των διαδίκων.

 


Αρθρο: 27
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Σχόλια
*** Το ποσό της περ. α της παρ. 2 σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 1, 4 και 5 του Ν. 2943/2001, αντιστοιχεί σε πεντακόσια ενενήντα (590) ευρώ.*** Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ Α 111/8.5.2003), η διάταξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως και στο ΙΚΑ, για την εκδίκαση των κοινωνικοασφαλιστικών διαφορών της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 702/1977, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις, ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, εφόσον δεν έχει εκδοθεί γι' αυτές αμετάκλητη δικαστική απόφαση. ================================== - Η παρ. 4 του παρόντος προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου αυτού την 1.1.2011. Σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου "2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υποθέσεις.»

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
1. Οι διάδικοι, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι και οι εκπρόσωποί τους διενεργούν τις διαδικαστικές πράξεις και παρίστανται κατά τη συζήτηση με δικαστικούς πληρεξουσίους.
2. Κατ' εξαίρεση, οι ιδιώτες διάδικοι ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι ή οι εκπρόσωποί τους μπορούν να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις και να παρίστανται κατά τη συζήτηση χωρίς δικαστικό πληρεξούσιο:
α) κατά την εκδίκαση χρηματικών διαφορών όταν το αντικείμενό της δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών (πεντακόσια ενενήντα (590) ευρώ), αν
πρόκειται δε για φορολογικό εν γένει διαφορά που αφορά κύριο και πρόσθετο φόρο, όταν ο κύριος φόρος δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό,
β) κατά την εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται κατ' εφαρμογή των νομοθεσιών στις οποίες αναφέρεται η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 702/1977 και
γ) κατά τη διαδικασία λήψης ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 200 έως και 215.
3. Κατά την εκδίκαση των φορολογικών εν γένει διαφορών, οι εκπρόσωποι του Δημοσίου και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μπορούν να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις και χωρίς δικαστικό πληρεξούσιο.
«4. Η παράγραφος 3 έχει εφαρμογή, εφόσον το αντικείμενο της φορολογικής διαφοράς που εισάγεται προς επίλυση δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ.»

 


Αρθρο: 28
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Για τις πράξεις της προδικασίας θεωρείται ότι υπάρχει η
πληρεξουσιότητα, εφόσον είτε επακολουθήσει η νομιμοποίηση δικαστικού πληρεξούσιου είτε εμφανιστεί στο ακροατήριο ο διάδικος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος του και δηλώσει ότι εγκρίνει τη διενέργειά τους.
2. Αν, ως την πρώτη συζήτηση, δεν έχουν υποβληθεί τα στοιχεία της νομιμοποίησης ή αυτά που έχουν υποβληθεί δεν είναι πλήρη, το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου ή του εμφανιζόμενου ως δικαστικού πληρεξουσίου του, είτε αναβάλλει τη συζήτηση είτε προχωρεί σε αυτή χορηγώντας εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους.
3. Αν κατά τη διάσκεψη, διαπιστωθεί ότι τα κατά νόμο στοιχεία της νομιμοποίησης έχουν μεν υποβληθεί όλα, είτε εξαρχής είτε ύστερα από τη χορήγηση της κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας, πλην αυτά παρουσιάζουν ελλείψεις, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος, με πράξη του, καλεί τον εμφανιζόμενο ως δικαστικό πληρεξούσιο να τα συμπληρώσει, μέσα σε τασσόμενη από αυτόν ανατρεπτική προθεσμία.
4. Τα στοιχεία της νομιμοποίησης που υποβάλλονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μπορούν να είναι και μεταγενέστερα από την ημερομηνία της συζήτησης.
5. Αν ο δικαστικός πληρεξούσιος του διαδίκου τελικώς δεν νομιμοποιηθεί, οι διαδικαστικές πράξεις που διενεργήθηκαν από αυτόν είναι αυτοδικαίως άκυρες και το σχετικό ένδικο βοήθημα ή μέσο απορρίπτεται.
6. Αν ωσότου υποβληθούν τα στοιχεία της νομιμοποίησης, υπάρξει κίνδυνος για τα συμφέροντα διαδίκου, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος μπορεί, με πράξη του, να επιτρέψει τη διενέργεια των διαδικαστικών πράξεων που είναι απαραίτητες για την αποτροπή του κινδύνου.

 


Αρθρο: 29
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαστικοί πληρεξούσιοι του Δημοσίου και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ.
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
Σχόλια
*** Σχετικά με το Δημόσιο εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν. 3086/2002 αρ. 20 που αφορά τον Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και την κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του. - Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/7.12.2010 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου αυτού την 1.1.2011. Τέλος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ιδίου νόμου " 2. Η προηγούμενη παράγραφος δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υποθέσεις."

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους δικαστικούς πληρεξουσίους του Δημοσίου και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου έχουν εφαρμογή και στις δίκες που διέπονται από τον παρόντα Κώδικα.
2. «Ειδικώς, στις φορολογικές εν γένει διαφορές με αντικείμενο που δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ, εκτός από τους δικαστικούς πληρεξουσίους της προηγούμενης παραγράφου, οι εκπρόσωποι του Δημοσίου και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μπορούν να διορίζουν ως δικαστικούς πληρεξουσίους και υπαλλήλους των υπηρεσιών τους, με πράξη, στην οποία και καθορίζεται η έκταση της εξουσίας τους» . Ο διορισμός αυτός μπορεί να γίνεται είτε για ορισμένες δίκες είτε για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η σχετική πράξη του διορισμού κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου και καταχωρείται, σε ειδικό βιβλίο, κατά φορολογική αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και η πράξη με την οποία παύει η πληρεξουσιότητα αυτή.

 


Αρθρο: 30
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών διαδίκων
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΑΔΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών, πλην του Δημοσίου και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, διαδίκων ορίζονται δικηγόροι, σύμφωνα με το Δικηγορικό Κώδικα. Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 27, δικαστικοί πληρεξούσιοί τους μπορούν να οριστούν και ο ή η σύζυγος η πρόσωπο που συνδέεται με αυτούς με συγγένεια αίματος ή αγχιστείας έως και του δεύτερου βαθμού ή ομόδικός τους.
2. Η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, δικαστική πληρεξουσιότητα παρέχεται:
α) με προφορική δήλωση του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου του, στο ακροατήριο, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά, η
β) με συμβολαιογραφική πράξη η με ιδιωτικό έγγραφο, οπότε όμως απαιτείται η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου του, από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή Αν, στην τελευταία περίπτωση, τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να υπογράψουν το ιδιωτικό έγγραφο, τούτο υπογράφεται από δύο (2) μάρτυρες, των οποίων βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής κατά τον πιο πάνω τρόπο.
3. Η δικαστική πληρεξουσιότητα προς τους κατά την πρώτη περίοδο της παρ. 1 δικαστικούς πληρεξουσίους θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί με μόνη τη συνυπογραφή, από το διάδικο ή το νόμιμο αντιπρόσωπο ή τον εκπρόσωπό του, κατά περίπτωση του δικογράφου του ένδικου βοηθήματος ή μέσου. Στην περίπτωση αυτή η συνυπογραφή του δικηγόρου θεωρείται ως βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής των πιο πάνω προσώπων. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με την παρ. 6, απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα.
4. Αν η πράξη με την οποία παρέχεται η πληρεξουσιότητα έχει καταρτιστεί από αλλοδαπή αρχή, διέπεται από το δίκαιο του τόπου της κατάρτισής της.
5. Η χρονική διάρκεια και η έκταση της εξουσίας του δικαστικού πληρεξουσίου προσδιορίζεται με το πληρεξούσιο έγγραφο. Το γενικό πληρεξούσιο, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, παρέχει την εξουσία για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων, την άσκηση ένδικων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και το διορισμό άλλων δικαστικών πληρεξούσιων.
6. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται ειδική δικαστική πληρεξουσιότητα:
α) για το δικαστικό συμβιβασμό,
β) για την παραίτηση από ένδικο βοήθημα ή μέσο που έχει ασκηθεί,
γ) για την προσβολή εγγράφου ως πλαστού,
δ) όπου αλλού προβλέπεται τούτο ρητώς από ειδικές διατάξεις.
7. Ο δικαστικός πληρεξούσιος, αν η κατοικία του ή ο χώρος της εργασίας, του βρίσκεται στην έδρα του δικαστηρίου, είναι και αντίκλητος του διαδίκου.

 


Αρθρο: 31
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Λήξη της δικαστικής πληρεξουσιότητας
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΑΔΙΚΩΝ, ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο γενικό πληρεξούσιο, η δικαστική πληρεξουσιότητα λήγει με την πάροδο πενταετίας από τη χρονολογία κατάρτισης του σχετικού εγγράφου. Αν όμως η δίκη έχει αρχίσει πριν από τη λήξη της πενταετίας ή της προθεσμίας που τυχόν έχει οριστεί, η πληρεξουσιότητα ισχύει έως και την επίδοση της οριστικής απόφασης.

 


Αρθρο: 32
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Παύση της δικαστικής πληρεξουσιότητας
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΑΔΙΚΩΝ, ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ Ή ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΘΑΝΑΤΟΣ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η δικαστική πληρεξουσιότητα παύει:
α) με την κατάργηση της δίκης ή την περάτωση της διαδικαστικής πράξης, για την οποία αυτή είχε δοθεί, ή
β) με το θάνατο του πληρεξουσίου ή την απώλεια της ικανότητάς του να ενεργεί ως πληρεξούσιος, ή
γ) με την ανάκληση της πληρεξουσιότητας ή την παραίτηση του
πληρεξουσίου από αυτήν, ή
δ) με την παραίτηση, την παύση ή την έκπτωση του πληρεξούσιου δικηγόρου από το δικηγορικό λειτούργημα.
2. Η ανάκληση της πληρεξουσιότητας, καθώς και η παραίτηση του δικαστικού πληρεξούσιου από αυτήν, γίνονται είτε με προφορική δήλωση στο ακροατήριο, που καταχωρείται στα πρακτικά και ισχύει έναντι όλων, είτε με έγγραφη δήλωση, η οποία κοινοποιείται, με δικαστικό επιμελητή, στον πληρεξούσιο ή στον εντολέα, κατά περίπτωση, καθώς και σε όλους τους διαδίκους, και στη συνέχεια κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου μαζί με τα αποδεικτικά των κοινοποιήσεων, από τότε δε και ισχύει έναντι όλων.
3. Ο δικαστικός πληρεξούσιος οφείλει, και μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο παραίτησή του, εφόσον δεν διορίστηκε άλλος, να προβαίνει, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, στη διενέργεια των διαδικαστικών πράξεων που είναι απαραίτητες προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου για τα συμφέροντα του εντολέα του.
4. Η πληρεξουσιότητα δεν παύει με το θάνατο ή τη μεταβολή της προσωπικής κατάστασης εκείνου που την έδωσε ή του νόμιμου αντιπροσώπου του, αλλά εξακολουθεί και παύει μόνον όταν διακοπεί η δίκη για έναν από τους λόγους αυτούς.

 


Αρθρο: 33
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΑ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Μέριμνα για την πρόοδο της δίκης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Το δικαστήριο μεριμνά για την πρόοδο της δίκης.
Προς το σκοπό αυτόν διατάζει τη διενέργεια οποιασδήποτε απαραίτητης διαδικαστικής πράξης και λαμβάνει όλα τα κατά την κρίση του πρόσφορα μέτρα για τη διακρίβωση της αλήθειας και την ταχύτερη έκδοση της απόφασης.

 


Αρθρο: 34
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΟΙ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Απουσία του διαδίκου
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Η απουσία διαδίκου που έχει κλητευτεί νομίμως δεν παρακωλύει την πρόοδο της διαδικασίας, ούτε δημιουργεί τεκμήριο ομολογίας.

 


Αρθρο: 35
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΑ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ελεγχος των διαδικαστικών προϋποθέσεων
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Το δικαστήριο ελέγχει και αυτεπαγγέλτως τη συνδρομή των διαδικαστικών προϋποθέσεων.

 


Αρθρο: 36
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Εγγραφη και προφορική διαδικασία
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η προδικασία και η εκτός ακροατηρίου διαδικασία διεξάγονται εγγράφως, εκτός από τις περιπτώσεις που ο Κώδικας ορίζει διαφορετικά.
2. Η διαδικασία στο ακροατήριο διεξάγεται προφορικά και στηρίζεται στην προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις προδικασία.

 


Αρθρο: 37
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Δημοσιότητα των συνεδριάσεων
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι συνεδριάσεις του δικαστηρίου είναι δημόσιες.
Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει το αντίθετο, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 93 του Συντάγματος.
2. Η προδικασία και η εκτός ακροατηρίου διαδικασία δεν διεξάγονται δημοσίως.

 


Αρθρο: 38
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Μυστικότητα των διασκέψεων
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Η διάσκεψη για την έκδοση απόφασης είναι μυστική και το αποτέλεσμά της είναι απόρρητο ως τη δημοσίευση της απόφασης.

 


Αρθρο: 39
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αιτιολογία - Δημοσίευση των αποφάσεων
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η δικαστική απόφαση πρέπει να είναι ειδικώς και εμπεριστατωμένως αιτιολογημένη και να απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση.
2. Η γνώμη και τα ονόματα των τυχόν μειοψηφούντων μελών καταχωρούνται στην απόφαση.

 


Αρθρο: 40
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΟΙ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ισότητα των διαδίκων
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Οι διάδικοι είναι ίσοι ενώπιον των δικαστηρίων και έχουν τα ίδια δικονομικά δικαιώματα και τις ίδιες δικονομικές υποχρεώσεις.

 


Αρθρο: 41
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΟΙ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα παράστασης και ακρόασης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Το δικαστήριο οφείλει να καλεί τους διαδίκους, ώστε αυτοί να παρίστανται και να ακούγονται κατά τη διενέργεια των διαδικαστικών πράξεων.

 


Αρθρο: 42
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Καλόπιστη διεξαγωγή της δίκης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σχόλια
*** Το ποσόν που αναφέρεται στη φράση του εδ. α της παρ. 2 αντιστοιχεί σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 1, 4 και 5 του Ν. 2943/2001 στα χίλια πεντακόσια (1.500)ευρώ. - Η παρ. 4 του παρόντος προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου αυτού την 1.1.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι διάδικοι, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι, οι εκπρόσωποι και οι δικαστικοί πληρεξούσιοι οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, να τηρούν το καθήκον της αλήθειας και να αποφεύγουν ενέργειες που προδήλως παρελκύουν τη δίκη.
2. Αν ο ιδιώτης διάδικος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος ή ο δικαστικός πληρεξούσιός του υποπέσει σε παράβαση των κανόνων της προηγούμενης παραγράφου, το δικαστήριο, με την οριστική του απόφαση, επιβάλλει σε αυτόν χρηματική ποινή έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών ***(χίλια πεντακόσια (1.500)ευρώ). Προς τούτο, αν, κατά τη συζήτηση ή τη διάσκεψη της υπόθεσης, διαπιστωθεί ότι συντρέχει ενδεχομένως περίπτωση επιβολής της κατά την προηγούμενη περίοδο ποινής, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος, με πράξη του, καλεί το συγκεκριμένο πρόσωπο να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του μέσα σε τασσόμενη από αυτόν ανατρεπτική προθεσμία.
3. Αν από τη διεξαγωγή της δίκης προκύψει ότι συντρέχει περίπτωση πειθαρχικής δίωξης, διοικητικού οργάνου, επειδή αυτό, εν γνώσει του, έχει εκδηλώσει πράξη ή έχει προβεί σε υλική ενέργεια, προδήλως παράνομη, ή, εν γνώσει του, κατά πρόδηλη παράβαση του νόμου, έχει παραλείψει οφειλόμενη ενέργεια, το δικαστήριο, με ειδική απόφασή του που εκδίδει ως συμβούλιο, παραπέμπει το ζήτημα στη Διοίκηση. Στην περίπτωση αυτή, η έγερση πειθαρχικής αγωγής ενώπιον του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου είναι υποχρεωτική και το αποτέλεσμα της πειθαρχικής δίκης ανακοινώνεται στο δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει αν συντρέχει περίπτωση πειθαρχικής δίωξης των εκπροσώπων του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για παράβαση των κανόνων της παραγράφου 1.
«4. Αν από την έρευνα του φακέλου της υπόθεσης προκύψουν υπόνοιες για παράνομη ενέργεια ή παράλειψη διοικητικού οργάνου, η οποία μπορεί να επισύρει κατά νόμο τον προσωπικό καταλογισμό του ή διαπιστωθούν πλημμέλειες ή κενά της διοικητικής διαδικασίας αποστέλλεται, με πρωτοβουλία του εισηγητή δικαστή, αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, από την οποία προκύπτει η σχετική ενέργεια, παράλειψη ή πλημμέλεια, με ειδική επισήμανση αυτής στο οικείο διαβιβαστικό έγγραφο, στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου ο τελευταίος, ύστερα από σχετική έρευνα, να ενημερώσει το αρμόδιο για την υποβολή της αίτησης καταλογισμού όργανο και να προβεί σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια της αρμοδιότητάς του.»

 


Αρθρο: 43
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ευπρεπής διατύπωση των δικογράφων και των υπομνημάτων.
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΡΜΟΣΤΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Τα δικόγραφα και τα υπομνήματα πρέπει να είναι διατυπωμένα ευπρεπώς.
2. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, μπορεί, με την απόφασή του, να διατάξει τη διαγραφή ανάρμοστων φράσεων από δικόγραφο ή υπόμνημα.

 


Αρθρο: 44
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1. Για κάθε πράξη της διαδικασίας, που διενεργεί δικαστής, δικαστικός υπάλληλος ή άλλο αρμόδιο όργανο, μόνος ή κατά σύμπραξη, συντάσσεται έκθεση, εφόσον ο Κώδικας δεν ορίζει διαφορετικά.
2. Η έκθεση συντάσσεται αμέσως μετά τη διενέργεια της πράξης. Κατά τη σύμπραξή της πρέπει να παρευρίσκονται όλοι όσοι συνέπραξαν ή παραστάθηκαν κατά τη διενέργεια της πράξης.
3. Με την επιφύλαξη όσων ορίζουν ειδικότερες διατάξεις, η έκθεση πρέπει να μνημονεύει:
α) τον τόπο και το χρόνο που διενεργήθηκε η πράξη και
β) το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του οργάνου που διενέργησε την πράξη, εκείνων που συνέπραξαν ή παραστάθηκαν κατά τη διενέργειά της, καθώς και εκείνου που συνέταξε την έκθεση.
4. Αν ο τόπος ή ο χρόνος σύνταξης της έκθεσης διαφέρει από εκείνον της διενέργειας της πράξης, γίνεται γι' αυτό σχετική μνεία στην έκθεση.
5. Η έκθεση, αφού αναγνωστεί, υπογράφεται από αυτόν που τη συνέταξε, καθώς και από τα πρόσωπα που διενέργησαν τη διαδικαστική πράξη ή που συνέπραξαν ή παραστάθηκαν κατά τη διενέργειά της. Η τυχόν άρνηση ή αδυναμία υπογραφής μνημονεύεται ρητώς.

 


Αρθρο: 45
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Απαραίτητα στοιχεία
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ, ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ
Σχόλια
- Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111/8.5.2003), η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως και στο ΙΚΑ, για την εκδίκαση των κοινωνικοασφαλιστικών διαφορών της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 702/1977, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις, ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, εφόσον δεν έχει εκδοθεί γι' αυτές αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
1. Το δικόγραφο, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούν ειδικότερες διατάξεις, πρέπει να προσδιορίζει σαφώς το είδος και το αντικείμενο του και να αναφέρει:
α) το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται,
β) τον τόπο και το χρόνο της σύνταξής του και
γ) αν υποβάλλεται μεν από φυσικό πρόσωπο, το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του ίδιου, του νόμιμου αντιπροσώπου του και, αν υπάρχουν, του δικαστικού πληρεξούσιου και του αντικλήτου του, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του εκπροσώπου τους και, αν υπάρχουν, του δικαστικού πληρεξουσίου και του αντικλήτου τους, ενώ, αν υποβάλλεται από το Δημόσιο, τον τίτλο της δημόσιας υπηρεσίας και το όργανο που το εκπροσωπεί.
2. Οι διευθύνσεις των κατά την προηγούμενη παράγραφο προσώπων πρέπει να γνωστοποιούνται στο δικαστήριο με το πρώτο δικόγραφο που απευθύνεται σε αυτό. Αν η γνωστοποίηση γίνεται, το πρώτο, με άλλο δικόγραφο, υπόμνημα ή έγγραφο, αυτό πρέπει να κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο και να επιδίδεται, από τα ίδια αυτά πρόσωπα, στους λοιπούς διαδίκους.
3. Κάθε μεταβολή στη διεύθυνση ή στην ιδιότητα των κατά τις
προηγούμενες παραγράφους προσώπων, η οποία επήλθε κατά το χρονικό διάστημα από την άσκηση του ένδικου βοηθήματος έως και τη λήξη της τελικής εκκρεμοδικίας στο δεύτερο βαθμό, πρέπει να γνωστοποιείται κατά τη διαδικασία της διάταξης της δεύτερης περιόδου της παρ. 2, η οποία και εφαρμόζεται αναλόγως.
Αλλιώς, οι επιδόσεις γίνονται εγκύρως στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί ή ωσάν να μην είχε επέλθει η μεταβολή, κατά περίπτωση.
4. Αν δεν δηλωθεί καμία διεύθυνση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, η επίδοση γίνεται με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στο γραμματέα του οικείου δικαστηρίου.
5. Τα δικόγραφα και τα υπομνήματα υπογράφονται από τους δικαστικούς πληρεξουσίους των διαδίκων. Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 27, τα δικόγραφα και τα υπομνήματα μπορούν να υπογράφονται, κατά περίπτωση, από τους ίδιους τους διαδίκους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους ή τους εκπροσώπους τους.

 


Αρθρο: 46
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ελλείψεις
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Δικόγραφο που δεν περιέχει τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1 και 5 του προηγούμενου άρθρου στοιχεία, είναι άκυρο, εκτός αν αυτά προκύπτουν από την εκτίμηση του όλου περιεχομένου του.

 


Αρθρο: 47
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Γενικές διατάξεις
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 3, η επίδοση επιτρέπεται οπουδήποτε και οποτεδήποτε βρεθεί το πρόσωπο προς το οποίο αυτή μπορεί να γίνει. Αν η επίδοση διενεργηθεί σε τόπο ή χρόνο άλλο από εκείνον που προβλέπεται για κάθε περίπτωση, είναι άκυρη μόνο αν δεν συναινεί το πρόσωπο προς το οποίο αυτή γίνεται. Το ίδιο ισχύει και όταν η επίδοση διενεργείται σε ημέρα αργίας ή κατά τη διάρκεια της νύκτας, η οποία και θεωρείται ότι διαρκεί από τις επτά (7) το βράδυ ως τις επτά (7) το πρωί. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η συναίνεση πρέπει να μνημονεύεται στην έκθεση.
2. Αρνηση παραλαβής του επιδοτέου εγγράφου δεν επιτρέπεται σε κανέναν, όταν η επίδοση γίνεται στο κατάστημα της αρχής που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή που παρά το νόμο παρέλειψε την έκδοσή της ή στο κατάστημα του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση της σχετικής υπόθεσης. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, το όργανο της επίδοσης βεβαιώνει την άρνηση στην έκθεση, την οποία, μαζί με το επιδοτέο έγγραφο, διαβιβάζει στη γραμματεία του οικείου δικαστηρίου.
3. Επίδοση σε χώρους λατρείας κατά τις ώρες των ιεροτελεστιών, των θρησκευτικών τελετών ή των προσευχών, καθώς και σε αίθουσα δικαστηρίου όταν συνεδριάζει, είναι άκυρη ακόμη και αν υπάρχει συναίνεση του προσώπου προς το οποίο αυτή διενεργείται.
4. Δικόγραφο που αφορά περισσότερους διαδίκους, επιδίδεται χωριστά στον καθέναν, εκτός αν η επίδοση γίνεται σε κοινό αντίκλητο ή κοινό δικαστικό πληρεξούσιο, οπότε αρκεί η επίδοση ενός μόνο αντιγράφου. Σε κοινό νόμιμο αντιπρόσωπο περισσότερων ανικάνων διαδίκων αρκεί η επίδοση ενός μόνο αντιγράφου.
5. Σε περίπτωση περισσότερων νόμιμων αντιπροσώπων, εκπροσώπων, δικαστικών πληρεξούσιων ή αντικλήτων διαδίκου, αρκεί η επίδοση προς έναν από αυτούς, ακόμη και όταν, από το νόμο, το καταστατικό ή την πράξη διορισμού τους, προβλέπεται ότι αυτοί ενεργούν από κοινού.

 


Αρθρο: 48
Ημ/νία: 07.06.2008
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Οργανα - Παραγγελία
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
Σχόλια
*** Σύμφωνα με τις περ. β και γ της παρ. 2 του άρθρου 16 του νόμου 3202/2003 (Α΄ 284/11.12.2003) περί εκλογικών δαπανών εν γένει, σχετικά με τις εκλογικές παραβάσεις, στην περίπτωση κατά την οποία η -κατά το άρθρο 14 του ιδίου νόμου (βλ. οικείο άρθρο)- επιτοπή διαπιστώσει π α ρ α β ά σ ε ι ς που επισύρουν τις κυρώσεις των άρθρων 17 και 18 του ανωτέρω νόμου (βλ. τα σχετικά άρθρα), διαβιβάζει τις σχετικές εκθέσεις, που κ ο ι ν ο π ο ι ο ύ ν τ α ι στους εκπροσώπους των συνδυασμών ή στους υποψηφίους, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στον Γενικό γραμματέα Περιφέρειας για την έκδοση απόφασης επιβολής των αντιστοίχων προστίμων. ===================================== - Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι επιδόσεις από μέρους των ιδιωτών διαδίκων γίνονται με δικαστικό επιμελητή.
2. Οι επιδόσεις από μέρους του Δημοσίου και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου γίνονται είτε με δικαστικό επιμελητή είτε με υπάλληλο των υπηρεσιών τους. Οργανα της αστυνομίας ή της αγροφυλακής ή υπάλληλοι των δήμων ή κοινοτήτων μπορούν, μέσα στα όρια των εδαφικών τους περιφερειών, να διενεργούν τις επιδόσεις αυτές. *** (βλ. σχόλια)
«3. Οι επιδόσεις από μέρους του δικαστηρίου γίνονται με δικαστικούς υπαλλήλους ή επιμελητές των δικαστηρίων ή με οποιοδήποτε από τα όργανα ή τους υπαλλήλους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο ή με υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ.. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται επίδοση από μέρους του ιδιώτη διαδίκου, η επίδοση μπορεί να γίνει και με φροντίδα της γραμματείας του δικαστηρίου, εκτός από τις επιδόσεις των δικογράφων των προσθέτων λόγων και της παρέμβασης.».
4. Οι επιδόσεις γίνονται ύστερα από έγγραφη παραγγελία του διαδίκου, του νόμιμου αντιπροσώπου, του εκπροσώπου ή του δικαστικού πληρεξούσιου του. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 24 και της παρ. 6 του άρθρου 28, εφαρμόζονται, και στην περίπτωση αυτή, αναλόγως οι διατάξεις αυτές.
5. Την παραγγελία για τις επιδόσεις που γίνονται από μέρους του δικαστηρίου δίνει εγγράφως ο γραμματέας του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος.

 


Αρθρο: 49
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Προς το Δημόσιο και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ.
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ν.Π.Δ.Δ., ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι επιδόσεις δικογράφων προς το Δημόσιο γίνονται στον Υπουργό Οικονομικών. Τα δικόγραφα αυτά παραδίδονται: αν απευθύνονται ενώπιον δικαστηρίων της Αθήνας ή του Πειραιά, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ενώ αν απευθύνονται ενώπιον άλλων δικαστηρίων της Χώρας, είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είτε στο κατά τόπο αρμόδιο Γραφείο Νομικού Συμβούλου ή Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
2. Κατ' εξαίρεση, στις φορολογικές εν γένει διαφορές οι επιδόσεις προς το Δημόσιο γίνονται προς την αρχή που εξέδωσε τη σχετική πράξη ή που παρά το νόμο παρέλειψε την έκδοσή της.
3. Οι επιδόσεις προς τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γίνονται στους νόμιμους εκπροσώπους τους ή σε υπαλλήλους που έχουν
εξουσιοδοτηθεί από αυτούς ή στους δικαστικούς τους πληρεξουσίους.
4. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους επιδόσεις γίνονται στο κατάστημα που εδρεύουν οι οικείες υπηρεσίες και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 


Αρθρο: 50
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Προς ιδιώτες
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι επιδόσεις προς τους ιδιώτες διενεργούνται στην κατοικία ή στο χώρο της εργασίας, κατά περίπτωση, προσωπικώς στους ίδιους ή στους νόμιμους αντιπροσώπους ή στους εκπροσώπους ή στους δικαστικούς πληρεξούσιους ή στους αντικλήτους τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ειδικότερες αντίστοιχες διατάξεις.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα, νοείται, ως κατοικία, η οικία, το διαμέρισμα και γενικώς ο στεγασμένος χώρος που προορίζεται για διημέρευση και διανυκτέρευση, ενώ, ως χώρος εργασίας, ο χώρος άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας. Η τυχόν προσωρινή μη χρησιμοποίηση των χώρων αυτών για το σκοπό που προορίζονται δεν ασκεί επιρροή.

 


Αρθρο: 51
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Στην κατοικία
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΑΠΟΥΣΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΣΥΝΟΙΚΟ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 50 απουσιάζουν από την κατοικία τους, το έγγραφο παραδίδεται στο σύζυγο ή σε οποιονδήποτε από τους συγγενείς ή σε μέλος του προσωπικού, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συνοικούν μαζί τους και, σε περίπτωση μη ανεύρεσης κανενός από τα παραπάνω πρόσωπα, σε οποιονδήποτε από τους λοιπούς συνοίκους.
2. Σύνοικοι θεωρούνται και οι θυρωροί των πολυκατοικιών, καθώς και οι διευθυντές ξενοδοχείων ή οικοτροφείων. Οι ένοικοι άλλων διαμερισμάτων δεν θεωρούνται σύνοικοι.
3. Η επίδοση στα πρόσωπα που προβλέπουν οι προηγούμενες παράγραφοι επιτρέπεται εφόσον, κατά την κρίση του οργάνου που ενεργεί την επίδοση, αυτά έχουν συνείδηση των πράξεών τους.

 


Αρθρο: 52
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Στο χώρο εργασίας
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Ή ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 50 απουσιάζουν από το κατάστημα, το γραφείο ή το εργαστήριο όπου εργάζονται, το έγγραφο παραδίδεται σε συνεταίρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο, που εργάζεται στον ίδιο χώρο. Αν τα πρόσωπα αυτά είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το έγγραφο παραδίδεται στο διευθυντή της υπηρεσίας ή στον προϊστάμενο του τμήματος στο οποίο αυτά εργάζονται.
2. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 51 εφαρμόζεται και στις επιδόσεις του άρθρου αυτού.

 


Αρθρο: 53
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ειδικές περιπτώσεις
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ, ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ειδικώς, η επίδοση σε ιδιώτες:
α) αν αυτοί νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κρατούνται σε φυλακή, γίνεται με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στο διευθυντή του νοσοκομείου ή της φυλακής εφόσον, σύμφωνα με βεβαίωση του νοσοκομείου ή της φυλακής, η οποία και μνημονεύεται στην έκθεση επίδοσης, η επικοινωνία μαζί τους δεν είναι δυνατή,
β) αν πρόκειται για αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, οπλίτες ή όργανα των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας ή του λιμενικού ή πυροσβεστικού σώματος, γίνεται με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στο διοικητή της μονάδας ή στον προϊστάμενο της υπηρεσίας τους εφόσον, σύμφωνα με βεβαίωση της υπηρεσίας, η οποία και μνημονεύεται στην έκθεση επίδοσης, η επίδοση στους ίδιους δεν είναι δυνατή, ενώ
γ) αν πρόκειται για πρόσωπα που ανήκουν στην υπηρεσία φάρων, φανών, σηματοφόρων ή υπηρετούν σε εμπορικό πλοίο που βρίσκεται σε ελληνικό λιμένα, γίνεται με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στον κατά τόπο αρμόδιο λιμενάρχη, εφόσον, σύμφωνα με βεβαίωση του λιμεναρχείου, η οποία και μνημονεύεται στην έκθεση επίδοσης, η επίδοση στους ίδιους δεν είναι δυνατή.
2. Οι διατάξεις των περιπτώσεων β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν τα πρόσωπα τα οποία αφορά η επίδοση τελούν σε άδεια, διαθεσιμότητα ή αργία.
3. Τα πρόσωπα στα οποία παραδίδεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, το έγγραφο οφείλουν να το παραδώσουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση σε αυτόν που αφορά η επίδοση, με έγγραφη απόδειξη, την οποία και υποχρεούνται να διαβιβάσουν στη γραμματεία του οικείου δικαστηρίου.

 


Αρθρο: 54
Ημ/νία: 07.06.2008
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
«Σε πρόσωπα γνωστής διεύθυνσης στην αλλοδαπή και σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής».
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
Σχόλια
- Ο τίτλος του άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008. - Το πρώην κείμενο του άρθρου αριθμήθηκε σε παρ. 1 και η παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008.

 

Κείμενο Αρθρου
"1". Αν η διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας εκείνου τον οποίο αφορά η επίδοση, του νόμιμου αντιπροσώπου και του δικαστικού πληρεξουσίου του, η οποία έχει δηλωθεί, βρίσκεται στην αλλοδαπή, η επίδοση προς αυτούς, αν δεν υπάρχει αντίκλητος, γίνεται με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στον Υπουργό Εξωτερικών ή στον εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο, ο οποίος οφείλει να το παραδώσει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σε εκείνον που αφορά η επίδοση, με έγγραφη απόδειξη, την οποία και υποχρεούται να διαβιβάσει στη γραμματεία του οικείου δικαστηρίου.
«2. Αν εκείνος στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση είναι, κατά το χρόνο της επίδοσης, άγνωστης διαμονής, τότε αυτή γίνεται, όταν δεν υπάρχει αντίκλητος, στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της τελευταίας γνωστής κατοικίας ή διαμονής του, ενώ, αν δεν υπάρχει γνωστή κατοικία ή διαμονή, στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της έδρας της αρχής που εξέδωσε την πράξη.».

 


Αρθρο: 55
Ημ/νία: 07.06.2008
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Θυροκόλληση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΑΠΟΥΣΙΑ Ή ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ, ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ
Σχόλια
- Η περ. α της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η επίδοση γίνεται με θυροκόλληση:
«α) αν τα πρόσωπα προς τα οποία προβλέπεται ότι διενεργείται η παράδοση του εγγράφου, δεν βρίσκονται στην κατοικία ή στο χώρο της εργασίας τους ή αρνούνται την παραλαβή του ή την υπογραφή της έκθεσης ή δεν μπορούν να υπογράψουν την έκθεση, ή»
β) αν τα υπηρεσιακά όργανα, στα οποία παραδίδεται το έγγραφο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 49, 52, 53 και 54, αρνούνται την παραλαβή ή την υπογραφή της έκθεσης.
2. Η θυροκόλληση συνίσταται στην επικόλληση από μέρους του οργάνου της επίδοσης, με την παρουσία ενός μάρτυρα, του επιδοτέου εγγράφου στη θύρα της κατοικίας ή του χώρου εργασίας ή του υπηρεσιακού καταστήματος όπου κατοικεί ή εργάζεται, κατά περίπτωση, το πρόσωπο προς το οποίο έπρεπε να διενεργηθεί η παράδοση του εγγράφου.

 


Αρθρο: 56
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Εκθεση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Για κάθε επίδοση, το όργανο που τη διενεργεί συντάσσει έκθεση.
2. Η έκθεση, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44, πρέπει να μνημονεύει:
α) την παραγγελία προς επίδοση,
β) σαφή προσδιορισμό του επιδοτέου εγγράφου και των προσώπων τα οποία αφορά,
γ) την ημέρα και την ώρα της επίδοσης,
δ) το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και την ιδιότητα με την οποία το παρέλαβε, καθώς και
ε) τους λόγους που προκάλεσαν τη θυροκόλληση.
3. Η έκθεση υπογράφεται από το όργανο της επίδοσης, καθώς και από το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο. Σε περίπτωση θυροκόλλησης, η έκθεση υπογράφεται από το όργανο και το μάρτυρα.
4. Το όργανο της επίδοσης οφείλει να σημειώνει, στο έγγραφο, και να βεβαιώνει την ημέρα και την ώρα της παράδοσης ή της θυροκόλλησης. Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στην έκθεση και στη σημείωση, επικρατεί η ημέρα και ώρα που μνημονεύονται στην έκθεση.

 


Αρθρο: 57
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Συντέλεση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η επίδοση συντελείται, κατά περίπτωση, από το χρόνο της παράδοσης ή της θυροκόλλησης του επιδοτέου εγγράφου, ο οποίος και προκύπτει από την έκθεση.
2. Η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε:
α) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 45, από το χρόνο παράδοσης του εγγράφου στο γραμματέα,
β) στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 47, από το χρόνο που, σύμφωνα με την έκθεση, εκδηλώθηκε η άρνηση παραλαβής του εγγράφου στο κατάστημα της αρχής ή του δικαστηρίου,
γ) στην περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 53, από το χρόνο της παράδοσης του εγγράφου στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, ενώ
δ) στην περίπτωση του άρθρου 54, από το χρόνο της παράδοσης του εγγράφου στο Υπουργείο Εξωτερικών.

 


Αρθρο: 58
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Διορισμός
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ
1. Ο ιδιώτης, που δεν έχει ο ίδιος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος ή ο δικαστικός πληρεξούσιός του την κατοικία ή το χώρο της εργασίας του στην έδρα του δικαστηρίου, οφείλει να διορίζει, ως αντίκλητο, πρόσωπο που έχει την κατοικία ή το χώρο της εργασίας του στην έδρα αυτήν. Δικαίωμα να διορίσει αντίκλητο έχει ο διάδικος σε κάθε άλλη περίπτωση.
2. Ο διορισμός γίνεται με το πρώτο δικόγραφο που απευθύνεται στο δικαστήριο, μπορεί όμως να γίνει και με νεότερο έγγραφο του διαδίκου, το οποίο πρέπει να κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου και να επιδίδεται από αυτόν στους άλλους διαδίκους. Ο διορισμός ισχύει, ως προς το δικαστήριο, από την κατάθεση ενώ, ως προς τους άλλους διαδίκους, από την προς αυτούς επίδοση του σχετικού εγγράφου.
3. Η πράξη του διορισμού πρέπει να περιέχει το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο, το επάγγελμα και τις διευθύνσεις της κατοικίας και του χώρου εργασίας του αντικλήτου. Σε περίπτωση μεταβολής των διευθύνσεων, εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 45.
4. Ολες οι επιδόσεις μπορούν να γίνουν στον αντίκλητο του διαδίκου, ακόμη και όταν ο διάδικος κατοικεί ή εργάζεται στην έδρα του δικαστηρίου.

 


Αρθρο: 59
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Διάρκεια εξουσίας
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ως προς τη διάρκεια της εξουσίας του αντικλήτου, την παραίτησή του ή την ανάκληση του διορισμού του, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους δικαστικούς πληρεξουσίους.
2. Σε κάθε περίπτωση που έπαυσε η εξουσία του αντικλήτου, ο διάδικος οφείλει να διορίσει άλλον.

 


Αρθρο: 60
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Εναρξη - Λήξη - Υπολογισμός
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
1. Οι προθεσμίες που ορίζονται από το νόμο ή από τα δικαστήρια αρχίζουν την επόμενη ημέρα από εκείνη κατά την οποία συντελέστηκε το γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία τους και λήγουν στις επτά (7) το βράδυ της τελευταίας ημέρας, αν δε αυτή είναι αργία, την ίδια ώρα της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας. Κατ' εξαίρεση, για τη συμπλήρωση της ενηλικίωσης προσώπου υπολογίζεται και η ημέρα της γέννησης.
2. Προθεσμία που προσδιορίζεται σε έτη λήγει όταν περάσει η αντίστοιχη ημερομηνία του τελευταίου έτους.
3. Προθεσμία που προσδιορίζεται σε μήνες λήγει όταν περάσει η ημέρα του τελευταίου μήνα, η οποία αντιστοιχεί αριθμητικά στην ημέρα έναρξης, αν δε δεν υπάρχει αντίστοιχη αριθμητικά ημέρα, ως τέτοια θεωρείται η τελευταία ημέρα του τελευταίου μήνα.
4. Προθεσμία που προσδιορίζεται σε εβδομάδες λήγει όταν περάσει η αντίστοιχη ομώνυμη ημέρα της τελευταίας εβδομάδας.
5. Προθεσμία μισού έτους ισχύει ως προθεσμία έξι (6) μηνών, ενώ προθεσμία μισού μήνα ισχύει ως προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
6. Αν η προθεσμία που έχει προσδιοριστεί αποτελείται από μήνες και ημέρες, υπολογίζονται πρώτα οι μήνες και κατόπιν προστίθενται οι ημέρες.
7. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών, ως αρχή του μήνα νοείται η πρώτη, ως μέσον η δέκατη πέμπτη και ως τέλος η τελευταία ημέρα του.

 


Αρθρο: 61
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Διαδρομή - Παράταση - Διακοπή - Αναστολή - Εξέταση τήρησης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ, ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι προθεσμίες που αρχίζουν με την επίδοση εγγράφου τρέχουν και εναντίον εκείνου με παραγγελία του οποίου έγινε η επίδοση.
2. Σε περίπτωση παράτασης προθεσμίας που χορηγείται από το νόμο ή από το δικαστήριο, η νέα προθεσμία αρχίζει αφότου περάσει η πρώτη.
3. Η διακοπή της δίκης συνεπάγεται και διακοπή των προθεσμιών που δεν έχουν εκπνεύσει, οι οποίες αρχίζουν εκ νέου από την επανάληψη της δίκης.
4. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών αναστέλλονται οι προθεσμίες που έχουν ταχθεί για τη διεξαγωγή αποδείξεων. Η αναστολή δεν ισχύει όταν πρόκειται για συντηρητική απόδειξη ή για υποθέσεις που εκδικάζονται από τα τμήματα διακοπών. Οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων αναστέλλονται για το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.
5. Οι προθεσμίες της παρ. 1, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, έχουν ανατρεπτικό χαρακτήρα, η δε τήρησή τους εξετάζεται από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως.
6. Η μη τήρηση προθεσμίας, που αφορά αποκλειστικά τις σχέσεις μεταξύ των διαδίκων, εξετάζεται από το δικαστήριο μόνο αν τούτο προβληθεί από το διάδικο υπέρ του οποίου αυτή έχει ταχθεί.

 


Αρθρο: 62
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ, ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
1. Το δικαστήριο απαγγέλλει την ακυρότητα των διαδικαστικών πράξεων οι οποίες διενεργήθηκαν, από το ίδιο ή από διάδικο, κατά παράβαση των διατάξεων που τις ρυθμίζουν.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ακυρότητα απαγγέλλεται από το δικαστήριο:
α) αυτεπαγγέλτως, αν τούτο προβλέπεται ρητώς από το νόμο, ή αν η διαδικαστική πράξη προέρχεται από αναρμόδιο όργανο, ή αν αυτή έγινε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας,
β) ύστερα από αίτηση του διαδίκου σε κάθε άλλη περίπτωση και εφόσον κριθεί ότι η παράβαση προκάλεσε σε αυτόν βλάβη, η οποία δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί με άλλον τρόπο.
3. Η αίτηση του διαδίκου στην περ. β' της προηγούμενης παραγράφου, είναι απαράδεκτη:
α) αν δει υποβληθεί κατά την πρώτη, μετά την παράβαση, συζήτηση,
β) αν υποβληθεί από διάδικο που έχει προκαλέσει την παράβαση ή που έχει συντελέσει σε αυτήν ή που έχει παραιτηθεί ρητώς ή σιωπηρώς, μετά τη διενέργεια της διαδικαστικής πράξης, από την υποβολή αίτησης.
4. Μετά την απαγγελία της ακυρότητας, το δικαστήριο διατάζει να επαναληφθεί η πράξη, εκτός αν έχει ήδη επέλθει απώλεια του σχετικού δικαιώματος ή η επανάληψη αποκλείεται για άλλον λόγο.

 


Αρθρο: 63
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Προσβαλλόμενες πράξεις και παραλείψεις
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ, ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΠΡΟΣΦΥΓΗ
1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται σε ειδικές διατάξεις του Κώδικα, οι εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις, από τις οποίες δημιουργούνται κατά νόμο διοικητικές διαφορές ουσίας, υπόκεινται σε προσφυγή.
2. Παράλειψη υπάρχει όταν η διοικητική αρχή, αν και υποχρεούται κατά νόμο, δεν εκδίδει εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη για να ρυθμίσει ορισμένη έννομη σχέση. Η παράλειψη συντελείται με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, της πράξης αυτής. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση (σιωπηρή άρνηση), αν από το νόμο δεν τάσσεται τέτοια προθεσμία, η παράλειψη συντελείται με την πάροδο άπρακτου τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης στη Διοίκηση. Η κατά τις προηγούμενες περιόδους παράλειψη συντελείται, επίσης, με την έκδοση θετικής διοικητικής πράξης από την οποία συνεπάγεται εμμέσως η βούληση της Διοίκησης να μην προβεί στη ρύθμιση ορισμένης έννομης σχέσης.
3. Στις περιπτώσεις που από το νόμο προβλέπεται, κατά της πράξης ή της παράλειψης, διοικητική προσφυγή, η οποία ασκείται, μέσα σε ορισμένη προθεσμία, ενώπιον του ίδιου ή ιεραρχικώς προϊσταμένου ή άλλου ειδικώς κατεστημένου, οργάνου, και συνεπάγεται τον έλεγχο της πράξης ή της παράλειψης κατά το νόμο και την ουσία (ενδικοφανής προσφυγή), το ένδικο βοήθημα της προσφυγής ασκείται παραδεκτώς μόνο κατά της πράξης που εκδίδεται για την ενδικοφανή προσφυγή. Αν κατά της πράξης ή της παράλειψης προβλέπονται από το νόμο περισσότερες από μία διαδοχικές ενδικοφανείς προσφυγές, το ένδικο βοήθημα της προσφυγής ασκείται παραδεκτώς μόνο κατά της πράξης που εκδίδεται για την τελευταία ενδικοφανή προσφυγή. Το κατά τις προηγούμενες περιόδους απαράδεκτο του ένδικου βοηθήματος της προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης κατά της οποίας προβλέπεται από το νόμο η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, δεν ισχύει αν η αρμόδια διοικητική αρχή παρέλειψε να ενημερώσει πλήρως, κατά οποιονδήποτε τρόπο, τον ενδιαφερόμενο, τόσο για την υποχρέωση, όσο και για τους όρους άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής.
4. Αν παρέλθει η προθεσμία που τάσσει τυχόν ειδικώς ο νόμος προς έκδοση απόφασης για την ενδικοφανή προσφυγή ή, σε περίπτωση που δεν τάσσεται τέτοια προθεσμία, αν παρέλθει άπρακτο τρίμηνο από την άσκησή της, το ένδικο βοήθημα της προσφυγής ασκείται κατά της, τεκμαιρόμενης από την πάροδο της προθεσμίας, απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής.
5. Η προσφυγή ασκείται παραδεκτώς και πριν από τη συντέλεση της παράλειψης ή της τεκμαιρόμενης απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον όμως η συντέλεση αυτή έχει επέλθει κατά την πρώτη συζήτηση του ένδικου βοηθήματος της προσφυγής.
6. Ρητή πράξη η οποία εκδόθηκε μετά τη συντέλεση της παράλειψης ή της τεκμαιρόμενης απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής, και ως την πρώτη συζήτηση του ένδικου βοηθήματος της προσφυγής, λογίζεται ως συμπροσβαλλόμενη. Μπορεί όμως και να προσβληθεί αυτοτελώς.
7. Με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι μεταγενέστερες και συναφείς προς την προσβαλλόμενη, πράξεις ή παραλείψεις, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί, αντιστοίχως, ως την πρώτη συζήτηση. Στην περίπτωση αυτήν, η αναβολή της συζήτησης για την υποβολή πρόσθετων λόγων, εφόσον ζητηθεί, είναι υποχρεωτική. Οι πράξεις ή οι παραλείψεις αυτές μπορούν πάντως να προσβληθούν και αυτοτελώς.
8. Η διοικητική αρχή οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να χορηγεί ατελώς στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση για την ημερομηνία υποβολής της κατά την παρ. 2 αίτησης ή για την ημερομηνία άσκησης της κατά την παρ. 4 ενδικοφανούς προσφυγής.

 


Αρθρο: 64
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ενεργητική νομιμοποίηση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ, ΕΝΕΡΓΕΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Σχόλια
- Η παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άθρο 18 του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 και τίθεται σε ισχύ την 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου αυτού

 

Κείμενο Αρθρου
1. Προσφυγή μπορεί να ασκήσει εκείνος:
α) ο οποίος έχει άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον, ή
β) στον οποίο αναγνωρίζεται τέτοιο δικαίωμα από ειδική διάταξη νόμου.
«2. Προσφυγή μπορεί επίσης να ασκήσει ο Υπουργός Οικονομικών, καθώς και τα όργανα, στα οποία έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα αυτή με απόφασή του, υπέρ του Δημοσίου κατά των πράξεων των φορολογικών οργάνων του τελευταίου, οι οποίες εκδίδονται κατ' εφαρμογή της φορολογικής εν γένει νομοθεσίας.»

 


Αρθρο: 65
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Παθητική νομιμοποίηση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ, ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Στη δίκη που δημιουργείται ύστερα από άσκηση προσφυγής, παθητικώς νομιμοποιείται το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, στο οποίο ανήκει το όργανο που εξέδωσε την πράξη ή που παρά το νόμο παρέλειψε την έκδοσή της.
2. Αν η κατά την προηγούμενη παράγραφο πράξη ή παράλειψη έχει ενσωματωθεί σε μεταγενέστερη πράξη ή παράλειψη του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, στη δίκη που δημιουργείται ύστερα από άσκηση προσφυγής κατά της τελευταίας αυτής πράξης ή παράλειψης νομιμοποιείται παθητικώς και το νομικό πρόσωπο, όργανο του οποίου εξέδωσε ή παρέλειψε να εκδώσει την πράξη που ενσωματώθηκε.

 


Αρθρο: 66
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΔΙΟΙΚ Δ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Προθεσμία
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει: Α. Σε περίπτωση ρητής πράξης:
α) Για εκείνους τους οποίους αφορά:
i. από την κατά νόμο επίδοσή της σε αυτούς, ή
ii. σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση του περιεχομένου της.
β) Για τους τρίτους:
i. από τη δημοσίευσή της, αν δεν προβλέπεται από το νόμο άλλος ειδικότερος τρόπος γνωστοποίησής της, ή
ii. σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση του περιεχομένου της.
Β. Σε περίπτωση παράλειψης, από τη συντέλεσή της.
2. Ειδικώς, στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 64, η προθεσμία είναι ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση ή την κατά νόμο δημοσίευση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης.
3. Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί και πριν από την επίδοση της πράξης.
4. Αν, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας, αποβιώσει ο νομιμοποιούμενος χωρίς να έχει ασκήσει προσφυγή, αυτή είναι δυνατόν να ασκηθεί, από τους κάθε είδους γενικούς ή ειδικούς διαδόχους του, εφόσον έχουν έννομο συμφέρον, μέσα σε νέα ισόχρονη προθεσμία, η οποία και αρχίζει από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση της πράξης ή από τότε που τυχόν αυτή τους κοινοποιήθηκε ή από τότε που αποδεδειγμένως αντιλήφθηκαν τη συντέλεση της παράλειψης. Αν εκκρεμεί η αποδοχή της κληρονομίας, η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την αποδοχή.
5. Οι διατάξεις της πρώτης περιόδου της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στη περίπτωση που έπαυσε να υπάρχει το νομικό πρόσωπο.
6. Αν ο νομιμοποιούμενος προς άσκηση προσφυγή διαμένει στην αλλοδαπή, οι αντίστοιχες προθεσμίες ορίζονται σε ενενήντα (90) ημέρες.

 


Αρθρο: 67
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΔΙΟΙΚ Δ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Διακοπή της προθεσμίας
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής διακόπτεται, για μια μόνο φορά, με την άσκηση κάθε διοικητικής προσφυγής, πλην εκείνης που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 63. Το κατά την προηγούμενη περίοδο αποτέλεσμα επέρχεται ακόμη και αν η διοικητική προσφυγή έχει απευθυνθεί σε αναρμόδιο διοικητικό όργανο. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν έχει εφαρμογή κατά την εκδίκαση των φορολογικών εν γένει διαφορών.
2. Η προθεσμία, η οποία διακόπτεται κατά την προηγούμενη παράγραφο, κινείται εξ αρχής από την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για απάντηση, αλλιώς από την πάροδο άπρακτων τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή από την τυχόν επίδοση, πριν περάσουν οι προηγούμενες προθεσμίες, της απάντησης για την απλή ή την ειδική διοικητική προσφυγή.

 


Αρθρο: 68
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο του δικογράφου
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ, ΑΙΤΗΜΑ, ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το δικόγραφο της προσφυγής, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 45, πρέπει ακόμη:
α) να μνημονεύει με ακρίβεια:
i. την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη,
ii. την αρχή που εξέδωσε την πράξη αυτήν ή που παρέλειψε την έκδοσή της, iii. τους λόγους οι οποίοι θεμελιώνουν το αίτημα και
β) να περιέχει σαφώς καθορισμένο αίτημα.
2. Αίτημα της προσφυγής μπορεί να είναι:
α) η ολική ή μερική ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης, ή
β) η τροποποίηση της προσβαλλόμενης πράξης.
3. Αν η προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη αφορά τρίτους, στο δικόγραφο πρέπει να μνημονεύονται σαφώς οι διευθύνσεις της κατοικίας και του χώρου εργασίας ή της έδρας των τρίτων.
4. Η αόριστη μνεία στο δικόγραφο ότι προσβάλλεται και κάθε συναφής πράξη ή παράλειψη δεν υποχρεώνει το δικαστήριο, εφόσον δεν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 63, να ερευνήσει και ως προς τούτο την υπόθεση.

 


Αρθρο: 69
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΔΙΟΙΚ Δ) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Ανασταλτικό αποτέλεσμα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.
2. Κατ' εξαίρεση, αν με την πράξη καταλογίζονται χρηματικά ποσά που αναφέρονται σε φορολογικές εν γένει απαιτήσεις του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ή αυτοτελείς χρηματικές κυρώσεις για παράβαση της Φορολογικής νομοθεσίας, η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής, καθώς και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης.
Ειδικές διατάξεις, οι οποίες αποκλείουν την αναστολή ή θεσπίζουν την κατά ορισμένο μόνο ποσοστό αναστολή των πράξεων τούτων, διατηρούνται σε ισχύ.
3. Κατά τα λοιπά, σε κάθε περίπτωση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 200 έως και 205.

 


Αρθρο: 70
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Απαράδεκτο άσκησης δεύτερης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Είναι απαράδεκτη η άσκηση δεύτερης προσφυγής από τον ίδιο προσφεύγοντα κατά της αυτής πράξης η παράλειψης.
2. Προσφυγή, από το δικογράφου της οποίας παραιτήθηκε ο προσφεύγων θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε.

 


Αρθρο: 71
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΩΓΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Ενεργητική νομιμοποίηση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΓΩΓΗ, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΓΩΓΗ
1. Αγωγή μπορεί να ασκήσει εκείνος ο οποίος έχει, κατά του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, χρηματική αξίωση από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου.
2. Σε άσκηση της κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγής νομιμοποιούνται και οι κάθε είδους καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι.
3. Αγωγή μπορούν να ασκήσουν και οι δανειστές των, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, δικαιούχων, εφόσον οι τελευταίοι δεν την ασκούν, εκτός αν πρόκειται για προσωποπαγείς αξιώσεις (πλαγιαστική αγωγή).
4. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους αγωγή είναι απαράδεκτη αν πρόκειται για αξίωση φορολογικού εν γένει περιεχομένου.
[«5. κ α τ α ρ γ ή θ η κ ε με την περ. γ) του άρθρου 69 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213/17.12.2010) και σύμφωνα με το πρώτο εδ. του άρθρου 70 του ιδίου νόμου η κατάργηση ισχύει από 1.1.2011)].

 


Αρθρο: 72
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΩΓΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Παθητική νομιμοποίηση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΓΩΓΗ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Η αγωγή ασκείται κατά του Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που είναι υπόχρεο προς ικανοποίηση της κατά την παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου αξίωσης.

 


Αρθρο: 73
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΩΓΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο δικογράφου
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΓΩΓΗ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ, ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το δικόγραφο της αγωγής, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 45, πρέπει να περιέχει και:
α) καθορισμό της έννομης σχέσης από την οποία απορρέει η αξίωση,
β) σαφή έκθεση των πραγματικών περιστατικών, καθώς και τους λόγους που θεμελιώνουν κατά νόμο την αξίωση και
γ) σαφώς καθορισμένο αίτημα.
2. Αίτημα της αγωγής μπορεί να είναι:
α) η καταψήφιση της αξιούμενης παροχής, ή
β) η αναγνώριση της αντίστοιχης αξίωσης.

 


Αρθρο: 74
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΩΓΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Ασκηση υπό αίρεση - Επικουρικές βάσεις
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΓΩΓΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟ ΑΙΡΕΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ασκηση αγωγής υπό αίρεση δεν επιτρέπεται.
2. Η αγωγή μπορεί να έχει, εκτός από την κύρια, και μία ή περισσότερες επικουρικές πραγματικές ή νομικές βάσεις.

 


Αρθρο: 75
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΩΓΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Συνέπειες κατάθεσης και επίδοσης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΓΩΓΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Σχόλια
-Η παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 και τίθεται σε ισχύ την 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η εκκρεμοδικία αρχίζει με την κατάθεση της αγωγής και λήγει με τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης ή την κατάργηση της δίκης.
«2. Τα κατά το ουσιαστικό δίκαιο έννομα αποτελέσματα της άσκησης της αγωγής επέρχονται, ως προς τον εναγόμενο, από την επίδοσή της σε αυτόν από τον ενάγοντα. Η παραγραφή, η οποία σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο διακόπηκε, αρχίζει πάλι μόνο από την τελεσιδικία της απόφασης ή την κατάργηση της δίκης.»
3. Μεταβολή του αιτήματος της αγωγής είναι απαράδεκτη. Κατ' εξαίρεση, ο ενάγων μπορεί, ως το τέλος της πρώτης συζήτησης, να περιορίσει το αίτημα της αγωγής ή να το μετατρέψει από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό ή από αναγνωριστικό σε καταψηφιστικό.

 


Αρθρο: 76
Ημ/νία: 07.06.2008
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΩΓΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Απαράδεκτο άσκησης δεύτερης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΓΩΓΗ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ
Σχόλια
- Η παρ. 2 προστέθηκε και η αναρίθμηση της πρώην παρ. 2 σε παρ. 3 έγινε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008. Η διάταξη καταλαμβάνει, σύμφωνα με την παρ. 2, και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου υποθέσεις.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Είναι απαράδεκτη η άσκηση δεύτερης αγωγής, με το αυτό αντικείμενο, από τον ίδιο ενάγοντα.
«2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η άσκηση δεύτερης αγωγής όταν η πρώτη έχει απορριφθεί τελεσιδίκως για λόγους τυπικούς. Η αγωγή αυτή ασκείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της τελεσίδικης απόφασης και τα αποτελέσματα της άσκησής της ανατρέχουν στο χρόνο άσκησης της πρώτης.».
"3"(2). Αγωγή, από το δικόγραφο της οποίας παραιτήθηκε ο ενάγων, θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε.

 


Αρθρο: 77
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΩΓΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Παρεμπίπτουσα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Με παρεμπίπτουσα αγωγή είναι δυνατόν να ζητηθούν:
α) τα παρεπόμενα του κύριου αντικειμένου της δίκης, ή
β) συμπληρωματική της αρχικής παροχή, αν μετά την άσκηση της αγωγής, διευρύνθηκε κατά οποιονδήποτε τρόπο η αρχική αξίωση του ενάγοντος.
2. Ως προς την άσκηση της παρεμπίπτουσας αγωγής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 114.

 


Αρθρο: 78
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΩΓΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Σχέση προς άλλα ένδικα βοηθήματα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 71 ή σε τυχόν άλλες ειδικές διατάξεις, αγωγή για αξίωση που θεμελιώνεται στο παράνομο εκτελεστής διοικητικής πράξης ή παράλειψης δεν είναι απαράδεκτη αν, κατά της πράξης ή της παράλειψης αυτής, δεν ασκήθηκε το από τις κείμενες διατάξεις προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα. Στην περίπτωση αυτήν, κατά την εκδίκαση της αγωγής έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 80.

 


Αρθρο: 79
Ημ/νία: 25.07.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Σε περίπτωση προσφυγής
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ
Σχόλια
H εντός "" παρ. 5 του παρόντος τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 και τίθεται σε ισχύ την 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 70 του ιδίου νόμου. Επίσης στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι " 2. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 79 ΚΔΔ, όπως το άρθρο αυτό συμπληρώνεται με την προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται και επί των εκκρεμών φορολογικών και τελωνειακών εν γένει υποθέσεων, των οποίων η πρώτη συζήτηση σε πρώτο βαθμό διεξάγεται ενενήντα ημέρες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Δεν εφαρμόζεται επί των εκκρεμών υποθέσεων η διάταξη της περίπτωσης β' της ανωτέρω παραγράφου 5." ================================== - Η παρ. 5 του παρόντος όπως ίσχυε πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 3900/2010 αναριθμείται σε παρ. 6 και η περ. α της παρ. 5 η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3900 /2010 το ρήμα "διακριθεί" αντικαταστάθηκε με το ρήμα "διακριβωθεί", με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 2 και 3 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.Eπίσης η παρ. 6 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζει :" 6. Οι προηγούμενες παράγραφοι εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη της ισχύος του ν. 3900/2010 υποθέσεις."

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
1. Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη κατά το νόμο και την ουσία, μέσα στα όρια της προσφυγής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά της. Κατ' εξαίρεση, ο κατά το νόμο έλεγχος της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης, κατά περίπτωση, χωρεί και αυτεπαγγέλτως, εκτεινόμενος στο σύνολό της, προκειμένου να διακριβωθεί:
α) αν συντρέχουν οι λόγοι της περ. α της παρ. 3 ή
β) αν η πράξη είναι πλημμελής κατά τη νόμιμη βάση της, ή
γ) αν υπάρχει παράβαση δεδικασμένου.
2. Αν η προσφυγή στρέφεται κατά ρητής πράξης, το δικαστήριο, κατά την επίλυση της διαφοράς, είτε δέχεται την προσφυγή εν όλω ή εν μέρει και ακυρώνει ολικώς ή μερικώς την πράξη ή την τροποποιεί, είτε απορρίπτει την προσφυγή.
3. Το δικαστήριο ακυρώνει την πράξη και αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση για να ενεργήσει τα νόμιμα:
α) αν η πράξη έχει εκδοθεί από αναρμόδιο όργανο ή από συλλογικό όργανο που δεν έχει νόμιμη συγκρότηση ή σύνθεση, ή
β) αν συντρέχει παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, που έχει ταχθεί για την έκδοση της πράξης, ή
γ) αν η Διοίκηση δεν έχει ασκήσει τη διακριτική της εξουσία.
4. Αν η προσφυγή στρέφεται κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, το δικαστήριο, κατά την επίλυση της διαφοράς, είτε ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει την παράλειψη και αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση για να προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια, είτε απορρίπτει την προσφυγή.
«5. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης φορολογικής ή τελωνειακής αρχής: α) Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη κατά το νόμο και την ουσία, μέσα στα όρια της προσφυγής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά της. Κατ' εξαίρεση, ο κατά το νόμο έλεγχος της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης, χωρεί αυτεπαγγέλτως, προκειμένου να "διακριβωθεί" αν υπάρχει παράβαση δεδικασμένου. β) Η πράξη ακυρώνεται για παράβαση διάταξης που ρυθμίζει τον τύπο ή τη διαδικασία έκδοσης της πράξης, μόνον αν ο προσφεύγων επικαλείται και αποδεικνύει βλάβη, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνο με την ακύρωση της πράξης. γ) Όταν κατά την επιβολή ορισμένης κύρωσης η αρχή διαθέτει εξουσία επιμέτρησης την οποία, παρά το νόμο, είτε δεν άσκησε καθόλου είτε άσκησε πλημμελώς, το δικαστήριο, ελέγχοντας κατά τα ανωτέρω, τη σχετική πράξη, ασκεί το ίδιο την εξουσία αυτή, επιβάλλοντας την προσήκουσα κύρωση και μεταρρυθμίζοντας αντιστοίχως την πράξη. δ) Αν η προσφυγή στρέφεται κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, το δικαστήριο, κατά την επίλυση της διαφοράς, δικάζει κατά πλήρη δικαιοδοσία και, είτε ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει την παράλειψη, αποφαινόμενο αυτό για την ύπαρξη και την έκταση του δικαιώματος ή της υποχρέωσης, είτε απορρίπτει την προσφυγή.»
"6" 5. Το δικαστήριο δεν μπορεί, με την απόφαση του, να καταστήσει χειρότερη τη θέση του προσφεύγοντος, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της δεύτερης περιόδου της παρ. 1. Η χειροτέρευση της θέσης του προσφεύγοντος διαπιστώνεται από τη συνολική έκβαση της δίκης.

 


Αρθρο: 80
Ημ/νία: 07.06.2008
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΩΓΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Σε περίπτωση αγωγής
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΓΩΓΗ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Σχόλια
- Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το δικαστήριο, κατά την επίλυση της διαφοράς, είτε δέχεται την αγωγή εν όλω ή εν μέρει και, ανάλογα με το αίτημά της, επιδικάζει την παροχή ή απλώς αναγνωρίζει τη σχετική αξίωση, είτε απορρίπτει την αγωγή.
2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 4 του άρθρου 71 ή σε τυχόν άλλες ειδικές διατάξεις, αν η αξίωση θεμελιώνεται στο παράνομο εκτελεστής διοικητικής πράξης ή παράλειψης, το δικαστήριο, εφόσον δεν υπάρχει δεδικασμένο, κρίνει παρεμπιπτόντως τη νομιμότητα της πράξης ή της παράλειψης αυτής.
«3. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση διαδίκου που υποβάλλεται με το αρχικό δικόγραφο ή με δικόγραφο προσθέτων λόγων, να κηρύξει την απόφασή του εν όλω ή εν μέρει προσωρινώς εκτελεστή, αν υπάρχει αδυναμία ή ιδιαίτερη δυσχέρεια του αιτούντος προς αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών διαβίωσης του ιδίου και της οικογένειάς του ή αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που συνηγορούν προς τούτο. Στις προσωρινώς εκτελεστές αποφάσεις, η προθεσμία, καθώς και η άσκηση της έφεσης δεν αναστέλλουν την εκτέλεση, εκτός αν αυτή πρόκειται να γίνει κατά τρίτου. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μπορεί να κηρύξει για πρώτη φορά την απόφαση, κατά της οποίας ασκήθηκε έφεση, προσωρινώς εκτελεστή εν όλω ή εν μέρει, ή να διατάξει την άρση της προσωρινής εκτέλεσης της απόφασης, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 212 215.».

 


Αρθρο: 81
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ενδικα μέσα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ενδικα μέσα, τα οποία ασκούνται ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είναι η ανακοπή ερημοδικίας, η έφεση, η αίτηση αναθεώρησης, η τριτανακοπή και η αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας.
2. Ως προς την αίτηση αναίρεσης έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες, σχετικές με αυτήν, διατάξεις της νομοθεσίας που αφορά το Συμβούλιο της Επικρατείας.

 


Αρθρο: 82
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητα εκδίκασης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Τα ένδικα μέσα της ανακοπής ερημοδικίας, της αίτησης αναθεώρησης, της τριτανακοπής, και της αίτησης διόρθωσης ή ερμηνείας εκδικάζονται από το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.
2. Το ένδικο μέσο της έφεσης εκδικάζεται από το αρμόδιο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

 


Αρθρο: 83
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Προσβαλλόμενες αποφάσεις
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Σε ένδικα μέσα υπόκεινται μόνο οι οριστικές αποφάσεις. Με την προσβολή τους θεωρείται ότι συμπροσβάλλονται και όλες οι μη οριστικές.
Κατ' εξαίρεση, σε ανακοπή ερημοδικίας και σε αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας υπόκεινται και οι μη οριστικές αποφάσεις.
2. Το παραδεκτό των ένδικων μέσων κρίνεται σύμφωνα με το νόμο ο οποίος ίσχυε κατά το χρόνο που δημοσιεύτηκε η προσβαλλόμενη απόφαση.

 


Αρθρο: 84
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Νομιμοποίηση διαδίκων
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η ενεργητική νομιμοποίηση καθορίζεται από τις διατάξεις που ρυθμίζουν το κάθε ένδικο μέσο. Παθητικώς νομιμοποιούνται όσοι διατέλεσαν αντίδικοι εκείνου που ασκεί το ένδικο μέσο στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση.
2. Νομιμοποιούνται επίσης ενεργητικώς ή παθητικώς οι καθολικοί ή οιονεί καθολικοί διάδοχοι και όσοι έγιναν ειδικοί διάδοχοι μετά την άσκηση του ένδικου βοηθήματος για το οποίο εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση.

 


Αρθρο: 85
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Επανάσκηση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΑΝΑΣΚΗΣΗ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 102, δεν επιτρέπεται να ασκηθεί, από το αυτό πρόσωπο, για δεύτερη φορά το ίδιο ένδικο μέσο κατά της αυτής απόφασης, ως προς το ίδιο ή άλλο κεφάλαιο.
2. Ενδικο μέσο από το οποίο παραιτήθηκε εκείνος που το άσκησε θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε.

 


Αρθρο: 86
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Προθεσμίες
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΠΑΥΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι προθεσμίες, μέσα στις οποίες ασκούνται τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τις ειδικές γι' αυτά διατάξεις, παρεκτείνονται κατά εξήντα (60) ημέρες στις περιπτώσεις που οι νομιμοποιούμενοι να τα ασκήσουν διαμένουν στην αλλοδαπή.
2. Τα ένδικα μέσα ασκούνται παραδεκτώς και πριν από την επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης.
3. Αν ο νομιμοποιούμενος να ασκήσει το ένδικο μέσο αποβιώσει κατά τη διάρκεια της προθεσμίας χωρίς να το ασκήσει, αυτό είναι δυνατόν να ασκηθεί από τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 84, μέσα σε νέα ισόχρονη προθεσμία, η οποία και αρχίζει από τότε που αυτά έλαβαν αποδεδειγμένως γνώση της απόφασης ή από τότε που τυχόν αυτή τους κοινοποιήθηκε. Αν η νομιμοποίηση των τελευταίων συνδέεται με την άσκηση κληρονομικού δικαιώματος, η νέα αυτή προθεσμία αρχίζει από την αποδοχή της κληρονομίας.
4. Οι διατάξεις της πρώτης περιόδου της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση που έπαυσε να υπάρχει το νομικό πρόσωπο.

 


Αρθρο: 87
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Δικόγραφα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
Τα δικόγραφα των ένδικων μέσων, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 45, πρέπει να περιέχουν και:
α) μνεία της προσβαλλόμενης απόφασης,
β) τους ειδικούς για κάθε ένδικο μέσο λόγους και
γ) σαφώς καθορισμένο αίτημα.

 


Αρθρο: 88
Ημ/νία: 28.12.2000
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αναστολή εκτέλεσης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Σχόλια
-Το εντός "" εδάφιο του παρόντος άρθρου προστέθηκε με το άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α 285/28.12.2000). Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 19 του ανωτέρω Νόμου, οι διατάξεις του εδαφίου που προστέθηκε εφαρμόζονται και στις υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος τους ενώπιον των φορολογικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Κείμενο Αρθρου
Εφόσον στον Κώδικα δεν ορίζεται ειδικώς διαφορετικά, οι προθεσμίες των ένδικων μέσων, καθώς και η άσκησή τους, δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα. Είναι όμως δυνατόν να χορηγηθεί, κατά περίπτωση, αναστολή εκτέλεσης της πράξης ή της απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 200 έως και 209. "Οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων, περιλαμβανομένης και της αναιρέσεως, κατά αποφάσεων που διατάσσουν την επιστροφή, καθώς και η άσκησή τους έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα."

 


Αρθρο: 89
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα άσκησης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ, ΛΟΓΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ
Ο διάδικος, που δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση ένδικου βοηθήματος ή μέσου επειδή δεν κλητεύθηκε ή δεν κλητεύθηκε νόμιμα, ή επειδή, αν και κλητεύθηκε νόμιμα, δεν μπόρεσε, λόγω ανώτερης βίας, να παρασταθεί, έχει δικαίωμα να ασκήσει, για τους λόγους αυτούς, κατά της σχετικής απόφασης, ανακοπή.

 


Αρθρο: 90
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Προθεσμία
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής είναι εξήντα (60) ημερών και αρχίζει από την επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης ή την πλήρη γνώση της.
2. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ασκηθεί ανακοπή αν έχουν περάσει τρία (3) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης.

 


Αρθρο: 91
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν ο λόγος της ανακοπής κριθεί βάσιμος, το δικαστήριο εξαφανίζει την απόφαση και προχωρεί στην εκδίκαση της διαφοράς.

 


Αρθρο: 92
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Προσβαλλόμενες αποφάσεις
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΦΕΣΗ, ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σχόλια
*** Το ποσό που αναφέρεται στο εδ. α της παρ. 2 σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 1, 4 και 5 του Ν. 2943/2001 αντιστοιχεί σε πεντακόσια ενενήντα (590) ευρώ. *** Το ποσό που αναφέρεται στη περ. δ της παρ. 4, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 1, 4 και 5 του Ν. 2943/2001 αντιστοιχεί σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. =================================== - Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008. - Η περ. ε της παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008. ==================================================== - Η περ. δ της παρ. 4 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 και τίθεται σε ισχύ την 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΦΕΣΗ
1. Σε έφεση υπόκεινται οι αποφάσεις που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό.
2. «Δεν υπόκεινται σε έφεση αποφάσεις που αφορούν σε χρηματικές διαφορές, αν το αντικείμενό τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Προκειμένου για απαιτήσεις αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένων κατά των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και για απαιτήσεις για κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού γενικώς του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το ανωτέρω όριο ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.». Αν αντικείμενο της διαφοράς είναι περισσότερα αυτοτελή και διακεκριμένα μεταξύ τους ποσά, το εκκλητό κρίνεται χωριστά ως προς καθένα από τα ποσά αυτά. Σε περίπτωση αντικειμενικής σώρευσης ένδικων βοηθημάτων, συνάφειας προσβαλλόμενων πράξεων ή παραλείψεων ή ομοδικίας, το αντικείμενο της διαφοράς κρίνεται χωριστά ως προς κάθε ένδικο βοήθημα, συναφή πράξη ή παράλειψη ή ομόδικο, εκτός αν, στην τελευταία περίπτωση, υπάρχει ενοχή σε ολόκληρο.
3. Ειδικώς, στις χρηματικού περιεχομένου φορολογικές εν γένει διαφορές, όταν από το νόμο προβλέπεται η από μέρους του φορολογουμένου υποβολή δήλωσης πριν από την έκδοση της σχετικής πράξης, ως αντικείμενο της διαφοράς θεωρείται, για μεν τη Διοίκηση η διαφορά του κύριου φόρου που προκύπτει ανάμεσα σε εκείνον που ορίστηκε με την πράξη και σε αυτόν που καθορίστηκε με την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, για δε το φορολογούμενο η διαφορά του κύριου φόρου που προκύπτει ανάμεσα σε εκείνον που αντιστοιχεί στη δήλωση και σε αυτόν που καθορίστηκε με την απόφαση.
4. Επιτρέπεται πάντοτε να ασκηθεί έφεση:
α) για έλλειψη δικαιοδοσίας ή αρμοδιότητας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, ή
β) για μη νόμιμη συγκρότηση ή σύνθεσή του, ή
γ) αν η διαφορά έχει ως αντικείμενο περιοδική παροχή, ή «δ) αν πρόκειται για φορολογική διαφορά με αντικείμενο την αναγνώριση ζημίας, η οποία δεν καλύπτεται με συμψηφισμό του συνολικού εισοδήματος που προσδιορίστηκε με την πρωτόδικη απόφαση, αλλά είναι εκπεστέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, από το φορολογητέο εισόδημα επόμενων οικονομικά ετών, εφόσον το ποσό της εκπεστέας κατά τον τρόπο αυτόν ζημίας υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ.» «ε) αν πρόκειται για την επιβολή προστίμων για παράβαση διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εφόσον προβάλλεται από τον διάδικο και προκύπτει, κατά τρόπο συγκεκριμένο, ότι η επίλυση της διαφοράς έχει για αυτόν ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις».
5. Τα ποσά που αναφέρονται στην παρ. 2 μπορούν να αναπροσαρμόζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

 


Αρθρο: 93
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα άσκησης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΦΕΣΗ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΦΕΣΗ ΚΑΤ' ΕΡΗΜΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Σχόλια
Η παρ. 3 του παρόντος τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 και τίθεται σε ισχύ την 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Δικαίωμα να ασκήσουν έφεση έχουν οι κατά την πρωτόδικη δίκη διάδικοι, εφόσον έχουν έννομο προς τούτο συμφέρον.
2. Διάδικος που έχει ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας δεν μπορεί να ασκήσει και έφεση κατά της ίδιας απόφασης. Με την έφεση όμως, η οποία ασκείται κατά της απόφασης που απορρίπτει την ανακοπή ερημοδικίας, μπορούν να προβληθούν και λόγοι οι οποίοι αφορούν την ανακοπτόμενη απόφαση. Αν κατά της ίδιας απόφασης έχει ασκηθεί ανακοπή ερημοδικίας ή τριτανακοπή από άλλο διάδικο, η πρόοδος της δίκης για την έφεση αναστέλλεται ωσότου εκδοθεί απόφαση για την ανακοπή ερημοδικίας ή την τριτανακοπή.
«3. Προκειμένου για χρηματικού αντικειμένου φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές, ο εκκαλών οφείλει να καταβάλει μέχρι την ημερομηνία της αρχικής δικασίμου, με ποινή απαραδέκτου της έφεσης, ποσοστό 50% του οφειλόμενου, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, κύριου φόρου, δασμού, ή τέλους εν γένει, εκτός αν έχει χορηγηθεί αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 209Α. Το καταβλητέο ποσό υπολογίζεται από την αρμόδια φορολογική ή τελωνειακή αρχή, η οποία συντάσσει ατελώς, μετά από αίτηση του εκκαλούντος, ειδικό σημείωμα, με το οποίο βεβαιώνεται και η καταβολή του.»

 


Αρθρο: 94
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Προθεσμία
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΦΕΣΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης είναι εξήντα (60) ημερών και αρχίζει από την επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης.
2. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση αν έχουν περάσει τρία (3) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης.

 


Αρθρο: 95
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Λόγοι
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΦΕΣΗ, ΛΟΓΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου
Λόγο έφεσης μπορεί να θεμελιώσει κάθε νομικό ή πραγματικό σφάλμα της απόφασης και κάθε παράλειψη του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως όσα είχε υποχρέωση.

 


Αρθρο: 96
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Μεταβολή του αντικειμένου - Νέοι ισχυρισμοί και αποδείξεις
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΦΕΣΗ, ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΝΕΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ, ΜΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Δεν επιτρέπεται η μεταβολή του αντικειμένου της διαφοράς στο δεύτερο βαθμό. Επιτρέπεται όμως να προβληθεί, το πρώτο, αίτημα για παρεπόμενες απαιτήσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά την τελευταία συζήτηση ύστερα από την οποία και εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση.
2. Επιτρέπεται η προβολή, στην κατ' έφεση δίκη, νέων πραγματικών ισχυρισμών, εφόσον αφορούν κεφάλαια τα οποία είχαν αμφισβητηθεί στην πρωτόδικη δίκη και η μη προβολή τους κατ' αυτήν κρίνεται δικαιολογημένη.
3. Για τα αιτήματα και τους πραγματικούς ισχυρισμούς οι οποίοι προβάλλονται παραδεκτώς σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, μπορούν οι διάδικοι να προσκομίσουν και να επικαλεστούν νέα αποδεικτικά στοιχεία, αλλά και το δικαστήριο να διατάξει συμπληρωματική απόδειξη.

 


Αρθρο: 97
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΦΕΣΗ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤ' ΕΦΕΣΗ ΔΙΚΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο περιορίζεται να κρίνει την υπόθεση μέσα στα όρια των αιτιάσεων που προβάλλονται κατά της πρωτόδικης απόφασης. Μέσα στα όρια αυτά, το δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως όσα το πρωτοβάθμιο έπρεπε να εξετάσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη δεύτερη περίοδο της παρ. 1 του άρθρου 79, αλλά δεν τα εξέτασε.
2. Η έλλειψη δικαιοδοσίας, η αναρμοδιότητα και η μη νόμιμη συγκρότηση η σύνθεση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου εξετάζεται από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως.

 


Αρθρο: 98
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Απόφαση - Εφαρμοστέο δίκαιο - Μη χειροτέρευση θέσης εκκαλούντος
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΦΕΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν η έφεση κριθεί βάσιμη, το δικαστήριο, κατά περίπτωση, είτε εξαφανίζει εν όλω ή εν μέρει την πρωτόδικη απόφαση και δικάζει, κατά το μέρος που εξαφανίζει την απόφαση, το ένδικο βοήθημα, είτε τη μεταρρυθμίζει.
2. Αν η απόφαση εξαφανιστεί για έλλειψη αρμοδιότητας του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστήριο μόνο αν τούτο δεν υπάγεται στην περιφέρεια του δικαστηρίου που δίκασε την έφεση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η υπόθεση διακρατείται και εκδικάζεται από το εφετείο.
3. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, αν ρητώς δεν ορίζεται στο νόμο διαφορετικά, εφαρμόζει το νόμο που ίσχυε όταν δημοσιεύτηκε η εκκαλούμενη απόφαση.
4. Αν κριθεί ορθό το διατακτικό αλλά εσφαλμένο το αιτιολογικό της πρωτόδικης απόφασης, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αντικαθιστά ή συμπληρώνει το αιτιολογικό και απορρίπτει την έφεση.
5. Με την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου δεν μπορεί να καταστεί χειρότερη, σε σχέση με το διατακτικό της εκκαλουμένης, η θέση του εκκαλούντος, εκτός αν συντρέχει η περίπτωση της δεύτερης περιόδου της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου.

 


Αρθρο: 99
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αναστολή εκτέλεσης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΦΕΣΗ, ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η προθεσμία, καθώς και η άσκηση της έφεσης κατ' απόφασης που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση αγωγής αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.
2. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα, αν ειδικώς δεν ορίζεται αλλιώς, διαρκεί ωσότου δημοσιευτεί η οριστική απόφαση για την έφεση ή καταργηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο η κατ' έφεση δίκη.

 


Αρθρο: 100
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αντέφεση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΦΕΣΗ, ΑΝΤΕΦΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν ασκηθεί έφεση, ο εφεσίβλητος μπορεί, και μετά την πάροδο της προθεσμίας της έφεσης, να ασκήσει αντέφεση, ακόμη και αν έχει αποδεχτεί την απόφαση ή παραιτηθεί από το δικόγραφο της έφεσης.
2. Με την αντέφεση μπορούν να προβληθούν όλοι οι λόγοι, οι οποίοι μπορούν να προβληθούν και με την έφεση, μόνο όμως μέσα στα όρια του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης.
3. Η αντέφεση ασκείται με δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται στη γραμματεία του εφετείου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως όσα ισχύουν για την άσκηση της έφεσης. Ειδικώς, ως προς την επίδοση του δικογράφου στον αντίδικο, εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 114.
4. Αν η έφεση απορριφθεί ως απαράδεκτη ή αν εκείνος που άσκησε την έφεση παραιτηθεί από αυτήν, απορρίπτεται και η αντέφεση. Στις περιπτώσεις αυτές, αν η αντέφεση έχει ασκηθεί μέσα στην προβλεπόμενη για τον αντεκκαλούντα προθεσμία για άσκηση έφεσης, ισχύει ως αυτοτελής έφεση. Το παραδεκτό της αντέφεσης δεν επηρεάζεται αν η έφεση απορριφθεί για ουσιαστικούς λόγους.

 


Αρθρο: 101
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Προσβαλλόμενες αποφάσεις
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Σε αναθεώρηση υπόκεινται μόνο τελεσίδικες ή ανέκκλητες αποφάσεις.

 


Αρθρο: 102
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα άσκησης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΝΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΑΝΑΣΚΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Δικαίωμα να ασκήσουν αίτηση αναθεώρησης έχουν όσοι διατέλεσαν διάδικοι στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση εφόσον έχουν έννομο προς τούτο συμφέρον.
2. Η άσκηση από το ίδιο πρόσωπο νέας αίτησης αναθεώρησης επιτρέπεται μόνο για λόγο που προέκυψε μεταγενεστέρως, έστω και αν αφορά το ίδιο κεφάλαιο της απόφασης.

 


Αρθρο: 103
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Λόγοι
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΛΟΓΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η αναθεώρηση επιτρέπεται μόνο αν:
α) η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίζεται σε ψευδή κατάθεση μάρτυρα ή δήλωση διαδίκου, σε ψευδή έκθεση πραγματογνώμονα ή σε πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα και τα περιστατικά αυτά προκύπτουν από αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, ή
β) μετά την έκδοση της απόφασης περιήλθαν σε γνώση του διαδίκου που ζητά την αναθεώρηση κρίσιμα έγγραφα, τα οποία υπήρχαν πριν από τη δίκη, αλλά δεν γνώριζε την ύπαρξή τους, ή
γ) η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίζεται σε απόφαση πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου, η οποία ανατράπηκε αμετακλήτως μετά την τελευταία συζήτηση .
2. Λόγος αναθεώρησης, που μπορούσε να προβληθεί με έφεση, απαραδέκτως προβάλλεται με αίτηση αναθεώρησης.

 


Αρθρο: 104
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Προθεσμία
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η προθεσμία για την άσκηση αίτησης αναθεώρησης είναι εξήντα (60) ημερών και αρχίζει:
α) στις περιπτώσεις α' και γ της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, αφότου καταστεί αμετάκλητη η σχετική δικαστική απόφαση, ενώ
β) στην περίπτωση β' των ίδιων παραγράφου και άρθρου, αφότου τα κρίσιμα έγγραφα περιήλθαν στην κατοχή εκείνου που ζητά την αναθεώρηση.
2. Αν τα γεγονότα της προηγούμενης παραγράφου συντελέστηκαν πριν από την επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, η προθεσμία της αίτησης αναθεώρησης αρχίζει από την επίδοση της απόφασης.

 


Αρθρο: 105
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Απόφαση και ένδικα μέσα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν γίνει δεκτός λόγος αναθεώρησης, η προσβαλλόμενη απόφαση εξαφανίζεται και επακολουθεί νέα εξέταση της υπόθεσης μέσά στα όρια του λόγου αυτού.
2. Η απόφαση που εκδίδεται κατ' αναθεώρηση υπόκειται στα ίδια ένδικα μέσα στα οποία υπόκειται και η απόφαση που αναθεωρήθηκε.

 


Αρθρο: 105A
Ημ/νία: 01.01.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας
Σχόλια
To παρόν άρθρο τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 και τίθεται σε ισχύ την 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Δικαστική απόφαση, για την οποία κρίθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ότι εκδόθηκε κατά παραβίαση δικαιώματος που αφορά το δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή διάταξης ουσιαστικού δικαίου της Σύμβασης, υπόκειται σε αίτηση επανάληψης της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου που την εξέδωσε. 2. Δικαίωμα να ασκήσουν την κατά την προηγούμενη παράγραφο αίτηση έχουν όσοι διατέλεσαν διάδικοι στη δίκη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή οι κάθε είδους καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, εφόσον έχουν έννομο συμφέρον. 3. Η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία ενενήντα ημερών, που αρχίζει από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 44 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τηρουμένης κατά τα λοιπά της ισχύουσας για το οικείο δικαστήριο διαδικασίας. Αν κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας υπάρξει διαδοχή του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διαδίκου, η προθεσμία για το διάδοχο αρχίζει από τότε που επήλθε η διαδοχή. Ειδικώς στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, η προθεσμία για τον κληρονόμο αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας για την αποποίηση της κληρονομίας.»

 


Αρθρο: 106
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα άσκησης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ
1. Τρίτος, ο οποίος βλάπτεται από απόφαση που εκδόθηκε σε δίκη μεταξύ άλλων, και ο οποίος δεν είχε ασκήσει παρέμβαση, μπορεί, εφόσον συντρέχει το έννομο συμφέρον που Θα δικαιολογούσε την παρέμβασή του στη δίκη αυτήν, να ανακόψει την απόφαση.
2. Στερείται το δικαίωμα να ασκήσει τριτανακοπή ο τρίτος στον οποίο κοινοποιήθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 114, το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο, με γνωστοποίηση της σχετικής δικασίμου.
3. Η τριτανακοπή στρέφεται κατά όλων των διαδίκων ανάμεσα στους οποίους εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση.

 


Αρθρο: 107
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Προθεσμία
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η τριτανακοπή ασκείται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που αρχίζει είτε από την κοινοποίηση είτε από την πλήρη γνώση της προσβαλλόμενης απόφασης.
2. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ασκηθεί τριτανακοπή όταν έχουν περάσει τρία (3) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης.

 


Αρθρο: 108
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Απόφαση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
Οσα ορίζονται στο άρθρο 91 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση της τριτανακοπής.

 


Αρθρο: 109
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα άσκησης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Ή ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 'Η ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
1. Εκείνος που διατέλεσε διάδικος στη δίκη μπορεί, με αίτησή του προς το δικαστήριο, να ζητήσει:
α) τη διόρθωση της απόφασης που εκδόθηκε, αν σε αυτήν έχουν
παρεισφρήσει λογιστικά ή γραφικά λάθη ή το διατακτικό της διατυπώθηκε ελλιπώς ή ανακριβώς, ή
β) την ερμηνεία της, αν η διατύπωσή της είναι ασαφής και δημιουργεί αμφιβολίες.
2. Στην κατά την προηγούμενη παράγραφο διόρθωση μπορεί να προβεί το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως.

 


Αρθρο: 110
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Ή ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
Σχόλια
Η παρ. 3 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 και τίθεται σε ισχύ την 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η αίτηση του διαδίκου πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα λάθη για τα οποία ζητείται η διόρθωση ή τα αμφίβολα σημεία και τις ασάφειες για τις οποίες ζητείται η ερμηνεία.
2. Η αίτηση ασκείται με κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει από την επίδοση της απόφασης. Σε καμία, πάντως, περίπτωση δεν μπορεί να ασκηθεί αν έχουν περάσει τρία (3) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης.
«3. Η διαδικασία της αυτεπάγγελτης διόρθωσης δεν υπόκειται σε προθεσμία και κινείται με πράξη του προέδρου του συμβουλίου ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, με την οποία προσδιορίζονται τα λάθη και ορίζεται η δικάσιμος.»
4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εκδίκαση του ένδικου βοηθήματος ή μέσου, το οποίο προκάλεσε την έκδοση της απόφασης.

 


Αρθρο: 111
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Συζήτηση και απόφαση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Ή ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ως προς τη συζήτηση στο ακροατήριο ισχύουν οι κοινές διατάξεις.
2. Η απόφαση με την οποία γίνεται η διόρθωση ή η ερμηνεία μνημονεύεται στο πρωτότυπο της αρχικής απόφασης και σημειώνεται στο βιβλίο δημοσίευσης των αποφάσεων, υπόκειται δε στα ένδικα μέσα που
προβλέπονται για τη διορθούμενη ή ερμηνευόμενη.
3. Στα αντίγραφα ή στα αποσπάσματα της διορθούμενης ή ερμηνευόμενης απόφασης πρέπει απαραιτήτως να σημειώνονται ο αριθμός και η χρονολογία δημοσίευσης της απόφασης που τη διορθώνει ή την ερμηνεύει.

 


Αρθρο: 112
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Κύρια παρέμβαση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΕKΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
1. Αν τρίτος διεκδικεί ολικώς ή μερικώς το αντικείμενο της δίκης που εκκρεμεί ύστερα από άσκηση αγωγής, μπορεί να ασκήσει κύρια παρέμβαση.
2. Η άσκηση κύριας παρέμβασης έχει τα έννομα αποτελέσματα που έχει η άσκηση αγωγής.

 


Αρθρο: 113
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Πρόσθετη παρέμβαση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΟΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Σε δίκη που εκκρεμεί ύστερα από άσκηση προσφυγής ή αγωγής, μπορεί να παρέμβει τρίτος, προς υποστήριξη του διαδίκου υπέρ του οποίου έχει έννομο συμφέρον να αποβεί η δίκη.
2. Ο παρεμβαίνων επιχειρεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις που προβλέπει ο νόμος εφόσον δεν αντιτίθενται στο συμφέρον και στις πράξεις του διαδίκου υπέρ του οποίου παρεμβαίνει, έχει δε δικαίωμα να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα.
3. Παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί το πρώτο και στην κατ' έφεση δίκη.

 


Αρθρο: 114
Ημ/νία: 07.06.2008
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Κοινές διατάξεις
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΕΣ
Σχόλια
- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008. - Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008.

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Στα πρόσωπα που, κατά τα προηγούμενα άρθρα, νομιμοποιούνται να ασκήσουν παρέμβαση, ανακοινώνεται η δίκη, με κοινοποίηση του εισαγωγικού δικογράφου και γνωστοποίηση της δικασίμου είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτήν, από οποιονδήποτε διάδικο.».
2. «Η παρέμβαση ασκείται με ιδιαίτερο έγγραφο, το οποίο κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί το σχετικό ένδικο βοήθημα ή μέσο και, με τη φροντίδα του παρεμβαίνοντος, επιδίδεται, με την ποινή του απαραδέκτου, σε κυρωμένο αντίγραφο στους διαδίκους τουλάχιστον έξι (6) πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση.» Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 126. Η παράλειψη της πιο πάνω επίδοσης καλύπτεται αν εκείνος προς τον οποίο αυτή έπρεπε να γίνει παρίσταται στο ακροατήριο και δεν αντιλέγει.
3. Οι διατάξεις για την ομοδικία, τη συνάφεια και το χωρισμό δικογράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στην παρέμβαση.
4. Αποφάσεις, πράξεις και δικόγραφα που προβλέπεται ότι επιδίδονται στους διαδίκους, μετά την άσκηση της παρέμβασης επιδίδονται και στους παρεμβαίνοντες.

 


Αρθρο: 115
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΜΟΔΙΚΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Δυνητική
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΔΙΚΙΑΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Σχόλια
-Η εντός "" παρ. 1 τίθεται όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.3226/2004 ΦΕΚ Α 24/2.4.2004 -Επίσης με την παρ. 2 εδ. β του άρθρου 22 του ν. 3226/2004 διαγράφηκε από το πρώτο εδάφιο της τρίτης παραγράφου η φράση "και πραγματική"-Η παρ. 3 προστέθηκε και οι παρ. 3 και 4 αναριθμήθηκαν σε 4 και 5 με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2944/2001 (ΦΕΚ Α 222/8.10.2001).- Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2944/2001 ΦΕΚ Α 222/8.10.2001 οι διατάξεις που προστέθηκαν με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου (παρ.3), εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υποθέσεις, εφόσον δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. Προσφυγές ή αγωγές που ασκήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες για έλλειψη ομοδικίας ή συνάφειας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θεσπίζονται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να ασκηθούν εκ νέου μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. -To τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 και τίθεται σε ισχύ την 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΟΜΟΔΙΚΙΑ
"1. Περισσότεροι μπορούν, με το ίδιο δικόγραφο, να ασκήσουν κοινή προσφυγή κατά της ίδιας πράξης ή παράλειψης, εφόσον οι λόγοι που προβάλλουν στηρίζονται σε όμοια κατά τα ουσιώδη στοιχεία νομική και πραγματική βάση, ή κοινή αγωγή, εφόσον συνδέονται με κοινό δικαίωμα ή τα δικαιώματα τους στηρίζονται σε όμοια κατά τα ουσιώδη στοιχεία νομική και πραγματική βάση."
2. Κατά περισσότερων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μπορεί να ασκηθεί κοινή προσφυγή, εφ' όσον η πράξη ή η παράλειψη του ενός έχει ενσωματωθεί στην πράξη ή την παράλειψη του άλλου ή κοινή αγωγή, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συνδέονται με κοινή υποχρέωση ή οι υποχρεώσεις τους πηγάζουν από την ίδια νομική και πραγματική αιτία.
"3. Προκειμένου περί απαιτήσεων για κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού γενικώς του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, έστω και αν βασίζονται σε παράνομες πράξεις ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων και όταν αντικείμενο της διαφοράς είναι ομοειδείς, έστω και μη ισόποσες, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που στηρίζονται σε όμοια κατά τα ουσιώδη στοιχεία νομική βάση. Ομοδικία συντρέχει και
όταν για τους προσφεύγοντες ή ενάγοντες έχει εκδοθεί μία πράξη με ξεχωριστά για τον καθένα κεφάλαια ή περισσότερες αυτοτελείς για τον καθένα πράξεις. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η συνδρομή και των προϋποθέσεων της συνάφειας, εκτός από την προϋπόθεση της κατά τόπο αρμοδιότητας του δικαστηρίου ως προς όλες τις πράξεις. «Σε περίπτωση ομοδικίας κατά την παρούσα παράγραφο, ο αριθμός των ομοδίκων σε κάθε δικόγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πενήντα.»
4. Η δυνητική ομοδικία δεν επηρεάζει τις ουσιαστικές έννομες σχέσεις των ομοδίκων. Οι διαδικαστικές πράξεις του ενός δεν ωφελούν ούτε βλάπτουν τους άλλους.
5. Κάθε ομόδικος έχει δικαίωμα, κατά χωρισμό του κοινού δικογράφου ως την πρώτη συζήτηση, να ασκήσει νέο ένδικο βοήθημα, οπότε ως χρονολογία άσκησής του θεωρείται εκείνη του κοινού δικογράφου.

 


Αρθρο: 116
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΜΟΔΙΚΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αναγκαστική
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Περισσότεροι ομοδικούν αναγκαστικώς, εφόσον:
α) η διαφορά από τη φύση της επιδέχεται μόνο ενιαία ρύθμιση, ή
β) η ισχύς της απόφασης που θα εκδοθεί εκτείνεται, σύμφωνα με το νόμο, σε όλους τους ομοδίκους ή
γ) κατά το νόμο, συγκεκριμένο ένδικο βοήθημα μόνο από κοινού μπορεί να ασκηθεί από αυτούς ή κατ' αυτών, ή
δ) λόγω των συνθηκών της συγκεκριμένης διαφοράς, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν αντίθετες αποφάσεις.
2. Οι διαδικαστικές πράξεις κάθε αναγκαστικώς ομοδίκου, εφόσον ο νόμος που διέπει τη σχέση δεν ορίζει διαφορετικά, δεσμεύουν και τους λοιπούς αναγκαστικώς ομοδίκους. Για το κύρος όμως των πράξεων συμβιβασμού, αναγνώρισης, παραίτησης και συμφωνίας για διαιτησία, απαιτείται ομοφωνία όλων των αναγκαστικώς ομοδίκων.
3. Το δικαστήριο εκτιμά ελευθέρως τους τυχόν αντιφατικούς ισχυρισμούς των αναγκαστικώς ομοδίκων.

 


Αρθρο: 117
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΜΟΔΙΚΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Προσεπίκληση των αναγκαστικώς ομοδίκων
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΟΜΟΔΙΚΩΝ, ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν ορισμένοι, ως προς τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αναγκαστικής ομοδικίας, δεν περιλαμβάνονται στο κοινό δικόγραφο, προσεπικαλούνται στη δίκη, με κοινοποίηση του εισαγωγικού δικογράφου και γνωστοποίηση της δικασίμου, από οποιονδήποτε ομόδικο, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση.

 


Αρθρο: 118
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΜΟΔΙΚΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Συμμετοχή στη δίκη των αναγκαστικώς ομοδίκων
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΔΙΚΩΝ, ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
Ο κατά το προηγούμενο άρθρο προσεπικαλούμενος μετέχει στη δίκη με ειδικό δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου και επιδίδεται, σε κυρωμένο αντίγραφο, με τη φροντίδα του, στους άλλους διαδίκους, ως την προτεραία της συζήτησης.

 


Αρθρο: 119
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΜΟΔΙΚΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Συνέπειες μη συμμετοχής στη δίκη των αναγκαστικώς ομοδίκων
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΘΕΝΤΟΣ, ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Ο αναγκαστικώς ομόδικος ο οποίος, αν και προσεπικλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 117, δεν μετέσχε στη δίκη, θεωρείται ότι αντιπροσωπεύεται, κατά τη διάρκειά της, από όλους από κοινού τους λοιπούς αναγκαστικώς ομοδίκους που μετέχουν σε αυτήν. Αν δεν είχε προσεπικληθεί και δεν είχε παρασταθεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, έχει δικαίωμα να ασκήσει κατά της σχετικής απόφασης ανακοπή
ερημοδικίας.

 


Αρθρο: 120
Ημ/νία: 04.02.2004
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΜΟΔΙΚΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ασκηση ένδικων μέσων σε περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΟΔΙΚΟΥΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Σχόλια
-Το εντός "" δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3226/2004 ΦΕΚ Α 24/4.2.2004*** Επίσης με τη παρ. 10 του αυτού άρθρου και νόμου ορίζεται ότι: "10. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διαφορές. Ένδικα βοηθήματα ή μέσα που απορρίφθηκαν ως απαράδεκτα από το Συμβούλιο τις Επικρατείας ή τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μετά την 1.1.2000 για μη καταβολή ή ελλιπή καταβολή παραβόλου, μπορούν να ασκηθούν εκ νέου μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
Αν ασκηθεί ένδικο μέσο από κάποιον ή κατά κάποιου από τους αναγκαστικώς ομοδίκους, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 117 - 119. "Οι πρωτοδίκως ομόδικοι μπορούν να ασκήσουν από κοινού ένδικο μέσο χωρίς να απαιτείται να προβάλλονται κοινοί λόγοι".

 


Αρθρο: 121
Ημ/νία: 04.02.2004
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΜΟΔΙΚΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ) ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Κοινές διατάξεις
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΟΜΟΔΙΚΩΝ
Σχόλια
- Οι παρ. 2 και 3 του παρόντος τίθενται όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν 3226/2004 ΦΕΚ Α 24/4.2.2004.*** Επίσης με τη παρ. 10 του αυτού άρθρου και νόμου ορίζεται ότι: "10. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διαφορές. Ένδικα βοηθήματα ή μέσα που απορρίφθηκαν ως απαράδεκτα από το Συμβούλιο τις Επικρατείας ή τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μετά την 1.1.2000 για μη καταβολή ή ελλιπή καταβολή παραβόλου, μπορούν να ασκηθούν εκ νέου μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν αρμόδιο καθ' ύλην είναι, ως προς άλλους μεν ομόδικους το τριμελές, ως προς άλλους δε το μονομελές, το κοινό ένδικο βοήθημα εκδικάζεται από το τριμελές.
"2. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ομοδικίας, το ένδικο βοήθημα κρατείται ως προς τον πρώτο και τους ομόδικους με αυτόν και διατάσσεται ο χωρισμός του ως προς τους υπόλοιπους.
3. Με την απόφαση που διατάσσει το χωρισμό προσδιορίζονται, κατά προτίμηση, σε συγκεκριμένη δικάσιμο, για να δικαστούν οι χωριζόμενες υποθέσεις."

 


Αρθρο: 122
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΑΦΕΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ Ή ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΩΝ
Σχόλια
H παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 και τίθεται σε ισχύ την 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΣΥΝΑΦΕΙΑ
1. Κοινό ένδικο βοήθημα μπορεί να ασκηθεί από τον ίδιο διάδικο για συναφείς πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες, εφόσον το δικαστήριο είναι ως προς όλες κατά τόπο αρμόδιο.
«2. Συναφείς είναι οι πράξεις και οι παραλείψεις:
α) όταν στηρίζονται στην ίδια νομική και στην ίδια κατά τα ουσιώδη στοιχεία πραγματική βάση ή β) όταν η νομιμότητα της μιας ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της άλλης. Στις φορολογικές διαφορές, η συνάφεια δεν αίρεται εκ μόνου του λόγου ότι οι πράξεις αναφέρονται σε διαφορετικά έτη.»
3. Συναφείς είναι οι υλικές ενέργειες όταν συνδέονται ουσιωδώς μεταξύ τους και οι αξιώσεις που απορρέουν από αυτές στηρίζονται στην ίδια νομική βάση.
4. Για τον καθορισμό του καθ' ύλην αρμόδιου δικαστηρίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 121.
5. Αν δεν συντρέχουν, ως προς όλες τις πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες, οι προϋποθέσεις των παρ. 1-3 κατά περίπτωση, εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 121.
6. Για το χωρισμό του κοινού δικογράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 4 του όρθρου 115. Ο χωρισμός επιτρέπεται και στην περίπτωση που υπάρχει κατά τόπο αναρμοδιότητα του δικαστηρίου ως προς ορισμένες από τις συμπροσβαλλόμενες πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες.

 


Αρθρο: 123
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΑΦΕΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΜΟΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΜΟΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ
Οι διατάξεις για την ομοδικία εφαρμόζονται και όταν το κοινό δικόγραφο αναφέρεται σε συναφείς πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες.

 


Αρθρο: 124
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Η ΜΕΣΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Ή ΜΕΣΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ
1. Περισσότερα ένδικα βοηθήματα ή μέσα μπορούν να σωρευθούν, κυρίως ή επικουρικώς, στο ίδιο εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο αν συντρέχουν, ως προς αυτά οι προϋποθέσεις του άρθρου 122, το οποίο και εφαρμόζεται αναλόγως.
2. Οι διατάξεις για την ομοδικία έχουν και στην περίπτωση αυτή ανάλογη εφαρμογή.

 


Αρθρο: 125
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Η ΜΕΣΩΝ
 
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Ή ΜΕΣΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ
Το δικαστήριο μπορεί να συνεκδικάζει περισσότερα ένδικα βοηθήματα ή μέσα όταν, ως προς αυτά, συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ομοδικίας ή της συνάφειας.


Αρθρο: 126
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ασκηση ένδικων βοηθημάτων και μέσων
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
Σχόλια
- Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008. - H παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 και τίθεται σε ισχύ την 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
«1. Τα ένδικα βοηθήματα ασκούνται με δικόγραφο, το οποίο, μαζί με τρία αντίγραφα, κατατίθενται στη γραμματεία της κύριας έδρας του δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται. Στις φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου της άσκησής τους, η επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου του δικογράφου της προσφυγής, με επιμέλεια του διαδίκου στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη ή που, παρά το νόμο, παρέλειψε την έκδοσή της, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής.»
2. Τα ένδικα μέσα ασκούνται με δικόγραφο, το οποίο, μαζί με τρία αντίγραφα, κατατίθεται στη γραμματεία της κύριας έδρας του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.
3. Για την κατά τις προηγούμενες παραγράφους κατάθεση, συντάσσεται πράξη πάνω στο κατατιθέμενο δικόγραφο, η οποία διαλαμβάνει τη χρονολογία της κατάθεσης, το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που το παρέλαβε και εκείνου που το κατέθεσε, καθώς και τον αριθμό καταχώρισής του στο οικείο βιβλίο ή στο ειδικό πρωτόκολλο κατάθεσης, κατά περίπτωση, υπογράφεται δε από τον υπάλληλο που το παραλαμβάνει, καθώς και από εκείνον που το καταθέτει.
4. Η γραμματεία, στην οποία κατατίθεται το ένδικο βοήθημα ή μέσο, το καταχωρεί στο τηρούμενο προς τούτο βιβλίο και σχηματίζει φάκελο, τον οποίο σε περίπτωση έφεσης, διαβιβάζει στο δικαστήριο στο οποίο αυτή απευθύνεται.
5. Αν υπάρχει διαφορά, ως προς τη χρονολογία κατάθεσης του ένδικου βοηθήματος ή μέσου, ανάμεσα στην πράξη κατάθεσης και στο βιβλίο ή το πρωτόκολλο, επικρατεί η χρονολογία του βιβλίου ή του πρωτοκόλλου.
6. Η γραμματεία είναι υποχρεωμένη, αν το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος, να του χορηγήσει κυρωμένο αντίγραφο του δικογράφου του ένδικου βοηθήματος ή μέσου που κατέθεσε, με την πάνω σε αυτό πράξη κατάθεσης.

 


Αρθρο: 126Α
Ημ/νία: 07.06.2008
 
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008.

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Το δικαστήριο, με απόφασή του που λαμβάνεται σε συμβούλιο, και σε υποθέσεις αρμοδιότητος μονομελούς δικαστηρίου ο οριζόμενος δικαστής με απόφασή του, μπορεί να απορρίπτει ένδικα βοηθήματα και μέσα που είναι προφανώς απαράδεκτα ή αβάσιμα και να παραπέμπει, όταν συντρέχει περίπτωση κατά το άρθρο 12 παράγραφος 2, στο αρμόδιο δικαστήριο υποθέσεις που έχουν εισαχθεί σε αυτό αναρμοδίως. Με την ίδια απόφαση απορρίπτεται ή παραπέμπεται κατά περίπτωση και η τυχόν εκκρεμής αίτηση παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.
2. Ο πρόεδρος του συμβουλίου διοίκησης ή ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο ή ο οριζόμενος από αυτούς δικαστής, με πράξη του πάνω στο εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, ορίζει το τμήμα ή τον δικαστή που θα προβεί στην κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίκασή του. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχει προσδιορισθεί δικάσιμος, η πιο πάνω αρμοδιότητα ανήκει στον πρόεδρο του οικείου τμήματος, ο οποίος με την ίδια πράξη διατάζει και τη διαγραφή τους από το πινάκιο.
3. Η απόφαση επιδίδεται σε αυτόν που άσκησε το ένδικο βοήθημα ή μέσο. Ο τελευταίος μπορεί, με αίτησή του που κατατίθεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την επίδοση και πάντως όχι μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης, να ζητήσει τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, καταβάλλοντας ως ειδικό επιπλέον παράβολο τριπλάσιο από το κατά περίπτωση προβλεπόμενο και, επί φορολογικών εν γένει διαφορών, το τριπλάσιο του κατά το άρθρο 277 παράγραφος 3 παραβόλου. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση που λήφθηκε σε συμβούλιο παύει να ισχύει και η υπόθεση εισάγεται για συζήτηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 127 και επομένων.
4. Για το καταβαλλόμενο κατά την προηγούμενη παράγραφο ειδικό παράβολο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 277 του παρόντος. Επί απορρίψεως του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, απαγγέλλει ως ποινή τον πολλαπλασιασμό έως και του τριπλασίου του ειδικού παραβόλου.».

 


Αρθρο: 127
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ορισμός δικασίμου - Εγγραφή στο πινάκιο
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σχόλια
*** Προστεθέντα με το άρθρο 14 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) και με ισχύ από 7.6.2008, τα πρώην τρίτο και τέταρτο εδάφια της παρ. 1 κ α τ α ρ γ ή θ η κ α ν με την περ. δ) του άρθρου 69 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213/17.12.2010) και σύμφωνα με το πρώτο εδ. του άρθρου 70 του ιδίου νόμου, η κατάργηση ισχύει από 1.1.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο πρόεδρος του συμβουλίου ή ο δικαστής, που διευθύνει το δικαστήριο, με πράξη του πάνω στα κατά το προηγούμενο άρθρο δικόγραφα, ορίζει δικάσιμο. Ο ίδιος μπορεί, κατά τον ίδιο τρόπο, να ορίσει συντομότερη δικάσιμο από εκείνην που όρισε αρχικά είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου.
*** (βλ. σχόλια)
2. Οι υποθέσεις που προσδιορίζονται για κάθε δικάσιμο καταχωρούνται, στο πινάκιο που προβλέπεται από το π.δ. 402/1983, όπως εκάστοτε ισχύει, το οποίο και τηρείται από τη γραμματεία.

 


Αρθρο: 128
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Επίδοση δικογράφου και κλήσης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ, ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Σχόλια
To πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2και η παρ. 4 αντικαθίστανται με τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 3 αντίστοιχα του άρθρου 28 του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 και έχει έναρξη ισχύος την 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
1. «Αντίγραφο του δικογράφου που κατατέθηκε, με μνεία της χρονολογίας κατάθεσής του, επιδίδεται, με τη φροντίδα της γραμματείας, στους καθ' ων τούτο στρέφεται, εξήντα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο, με εξαίρεση τις προσφυγές επί φορολογικών και τελωνειακών εν γένει διαφορών.» Ειδικώς, αν πρόκειται για ένδικο βοήθημα που στρέφεται κατά πράξης οργάνου του Δημοσίου, με την οποία εγκρίθηκε πράξη νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, η επίδοση γίνεται και προς το νομικό πρόσωπο, καθίσταται δε διάδικος και αυτό.
2. Η γραμματεία φροντίζει, επίσης, ώστε να επιδοθούν κλήσεις προς τους διαδίκους για να παρασταθούν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο. «Η κλήση αυτή επιδίδεται εξήντα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο.»
3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο κλήση μπορεί να γίνει και με προφορική ανακοίνωση της δικασίμου από τη γραμματεία. Τούτο βεβαιώνεται με έγγραφο, που υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και από εκείνον προς τον οποίο έγινε η ανακοίνωση.
«4. Εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων μπορούν, με πράξη του προέδρου του συμβουλίου ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, να συντέμνονται, σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορούν να είναι μικρότερες των δεκαπέντε ημερών.»

 


Αρθρο: 129
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις της Διοίκησης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σχόλια
To παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 και τίθεται σε ισχύ από 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Το Δημόσιο και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου προς τα οποία γίνονται οι κατά το προηγούμενο άρθρο επιδόσεις, έχουν υποχρέωση να αποστέλλουν στο δικαστήριο τον κατά το άρθρο 149 διοικητικό φάκελο, με αναλυτική έκθεση απόψεων για τη διαφορά και, ειδικότερα, για τους προβαλλόμενους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς. 2. Η έκθεση με τον κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητικό φάκελο διαβιβάζονται στο δικαστήριο δεκαπέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από τη δικάσιμο. Στις υποθέσεις, για τις οποίες η κατά το άρθρο 128 προθεσμία έχει συντμηθεί, τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στο δικαστήριο τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης διαβίβασης, η υπόθεση αναβάλλεται, αν το ζητήσει εκείνος που έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο ή εκείνος που έχει ασκήσει την παρέμβαση. Για την αναβολή αυτή γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα πρακτικά. 3. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παράλειψης της διαβίβασης ή εκπρόθεσμης διαβίβασης προς το δικαστήριο των στοιχείων που μνημονεύονται στην παράγραφο 1, το δικαστήριο καταλογίζει σε βάρος της αρχής και υπέρ του αντιδίκου της χρηματική ποινή εκατό έως πεντακόσια ευρώ. Ως αδικαιολόγητη θεωρείται η παράλειψη της διαβίβασης ή η εκπρόθεσμη διαβίβαση, εφόσον δεν παρέχονται στο δικαστήριο επαρκείς εξηγήσεις. Η ανωτέρω ποινή καταλογίζεται με την οριστική απόφαση, η οποία ως προς το κεφάλαιο αυτό δεν υπόκειται αυτοτελώς σε ένδικα μέσα. Χωρεί, πάντως, αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας. 4. Αν στη δικάσιμο που ορίζεται μετά την πρώτη αναβολή η αρχή δεν διαβιβάσει τα κατά την παράγραφο 1 στοιχεία, το δικαστήριο προβαίνει υποχρεωτικά σε συζήτηση της υπόθεσης και, εφόσον από τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία μπορεί να σχηματίσει δικανική πεποίθηση για την αλήθεια των ισχυρισμών των διαδίκων, αποφαίνεται κατ' ουσίαν επί της διαφοράς, εκδίδοντας οριστική απόφαση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3.
5. Η παράλειψη της διαβίβασης ή η εκπρόθεσμη διαβίβαση προς το δικαστήριο των στοιχείων που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για την ενέργεια αυτή υπαλλήλων. Η σχετική πειθαρχική δίκη ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις για το πειθαρχικό δίκαιο κάθε κατηγορίας υπαλλήλων. Την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης μπορεί να ζητήσει και ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος, με έγγραφό του προς τον αρμόδιο Υπουργό ή τη διοίκηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Στην περίπτωση αυτήν, καθίσταται υποχρεωτική η άσκηση της δίωξης, η πειθαρχική δε απόφαση εκδίδεται το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από τη λήψη του εγγράφου για την άσκησή της και κοινοποιείται στον πρόεδρο του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. 6. Η χρηματική ποινή που καταλογίστηκε σε βάρος της αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 3 καταλογίζεται περαιτέρω και ανεξαρτήτως της πειθαρχικής διώξεως που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, με πράξη του αρμόδιου οργάνου σε βάρος του υπαλλήλου που είχε την ευθύνη για την εμπρόθεσμη διαβίβαση των στοιχείων που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 και σωρευτικά σε βάρος του προϊσταμένου της οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, στην οποία υπηρετούσε ο υπάλληλος κατά το χρονικό διάστημα που συντελέστηκε η πλημμελής εκπλήρωση των καθηκόντων των παραγράφων 1 και 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται η διαδικασία καταλογισμού και είσπραξης της χρηματικής ποινής και ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.»

 


Αρθρο: 130
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων της δικογραφίας. Επίσης δικαιούνται να λαμβάνουν, με δαπάνη τους: α) απλά ή επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που έχουν συνταχθεί επ' ευκαιρία της δίκης και βρίσκονται στη δικογραφία και β) ύστερα από έγκριση του προέδρου του συμβουλίου ή του δικαστή, που διευθύνει το δικαστήριο, απλά αντίγραφα των εγγράφων που έχουν συνταχθεί από όργανα του δημόσιου τομέα και βρίσκονται, επίσης, στη δικογραφία. Ανάλογα δικαιώματα έχουν και οι τρίτοι οι οποίοι νομιμοποιούνται να ασκήσουν παρέμβαση.
2. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων της προηγούμενης παραγράφου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 16 του ν.
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 


Αρθρο: 131
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Πρόσθετοι λόγοι
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ, ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ, ΤΗΡΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι διάδικοι μπορούν να προβάλλουν, εκτός από τους λόγους οι οποίοι περιέχονται στο ένδικο βοήθημα ή μέσο που ασκήθηκε από αυτούς, και πρόσθετους λόγους. Το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων κατατίθεται στη γραμματεία και, με τη φροντίδα του διαδίκου που το ασκεί, επιδίδεται σε κυρωμένο αντίγραφο στους άλλους διαδίκους δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πρώτη συζήτηση.
2. Οι διατάξεις για την ομοδικία, τη συνάφεια και το χωρισμό δικογράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των πρόσθετων λόγων.

 


Αρθρο: 132
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Εκθεμα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ, ΕΚΘΕΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
1. Η γραμματεία καταρτίζει για κάθε δικάσιμο έκθεμα, στο οποίο αναγράφονται με τη σειρά του πινακίου, οι προς συζήτηση υποθέσεις. Το έκθεμα αναρτάται έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων από την προηγουμένη της συνεδρίασης.
2. Δεν προκαλεί ακυρότητα της διαδικασίας η μη ανάρτηση του εκθέματος ή η μη μνεία σε αυτό συγκεκριμένης υπόθεσης.

 


Αρθρο: 133
Ημ/νία: 09.12.2001
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Συνεδρίαση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΥΤΑΞΙΑΣ, ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
Σχόλια
- Τα εντός "" εδάφια της παρ. 2 προστέθηκαν με το άρθρο 29 παρ.1 του Ν. 2915/2001 ΦΕΚ Α 109/29.5.2001. - Το ποσό του εδ. α της παρ. 4 σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 1, 4 και 5 του Ν. 2943/2001 αντιστοιχεί σε "29 έως 150" ευρώ.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο δικαστής που προεδρεύει κατά τη συνεδρίαση κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της, προβαίνει στην προεκφώνηση και εκφώνηση των υποθέσεων που είναι γραμμένες στο πινάκιο, διευθύνει τη συζήτηση, έχει δε την ευθύνη για την τήρηση της ευταξίας και της ευπρέπειας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
2. Η συνεδρίαση αρχίζει με την προεκφώνηση των υποθέσεων από το πινάκιο, κατά τη σειρά της εγγραφής τους σε αυτό. Την προεκφώνηση ακολουθεί η εκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων. Σε ειδική στήλη του πινακίου, ο δικαστής που προεδρεύει κατά τη συνεδρίαση σημειώνει, για κάθε περίπτωση, κατά μεν την προεκφώνηση, αν τυχόν η υπόθεση αναβάλλεται ή διαγράφεται, μετά δε την εκφώνηση και τη συζήτηση, αν οι διάδικοι παραστάθηκαν και πώς κατ' αυτήν, καθώς και ότι η υπόθεση συζητήθηκε.
"Οι διάδικοι μπορούν να συμφωνήσουν ότι δεν θα εμφανισθούν στο ακροατήριο, αλλά θα παραστούν με κοινή δήλωση που υπογράφεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Τέτοια δήλωση μπορεί να γίνει και από έναν ή ορισμένους μόνο πληρεξουσίους. Η δήλωση αυτή παραδίδεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή, σε περίπτωση κοινής δήλωσης, από έναν τουλάχιστον πληρεξούσιο δικηγόρο στον αρμόδιο γραμματέα το αργότερο την παραμονή της δικασίμου και σημειώνεται αμέσως στο πινάκιο. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης ύστερα από αίτηση διαδίκου δεν κλητεύεται κατά τη νέα δικάσιμο ο διάδικος που υπέβαλε δήλωση."
3. Η προεκφώνηση και η εκφώνηση των υποθέσεων μπορούν, κατά την κρίση του δικαστή που προεδρεύει κατά τη συνεδρίαση, να διενεργηθούν συγχρόνως.
4. Ο δικαστής που προεδρεύει κατά τη συνεδρίαση μπορεί να επιβάλει, σε βάρος προσώπου το οποίο θορυβεί ή εκδηλώνει ασέβεια ή ανυπακοή σε μέτρα που έχουν ληφθεί ή διαταγές που έχουν δοθεί ή το οποίο προκαλεί φθορά στην αίθουσα ή κατά οποιονδήποτε τρόπο παρακωλύει τη διαδικασία, εκλεκτικώς, είτε την αποβολή τούτου από το ακροατήριο ή και το δικαστικό κατάστημα είτε χρηματική ποινή από 10.000 έως 50.000 δραχμές *** (29 έως 150 ευρώ) είτε την κράτησή του για είκοσι τέσσερις (24) το πολύ ώρες. Τα ποσά της χρηματικής ποινής μπορούν να αναπροσαρμόζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
5. Αν, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, δικηγόρος θορυβεί ή δείχνει ανυπακοή έναντι του δικαστηρίου, μπορούν να του επιβληθούν από αυτό οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον Κώδικα των Δικηγόρων.

 


Αρθρο: 134
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Συζήτηση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, ο δικαστής που τη διευθύνει δίνει το λόγο και απευθύνει ερωτήσεις προς τους διαδίκους, τους νόμιμους αντιπροσώπους, τους εκπροσώπους και τους δικαστικούς πληρεξούσιους τους, αφαιρεί το λόγο και ζητά διευκρινίσεις από τα ίδια πρόσωπα, εξετάζει δε τους μάρτυρες, τους πραγματογνώμονες και τους διερμηνείς.
2. Κάθε μέλος του δικαστηρίου μπορεί, ύστερα από άδεια του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση, να απευθύνει ερωτήσεις προς τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Ανάλογο δικαίωμα έχουν και οι δικαστικοί πληρεξούσιοι των διαδίκων, καθώς και οι ίδιοι οι διάδικοι, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι ή οι εκπρόσωποί τους, όταν έχουν την, κατά το άρθρο 27, δικολογική ικανότητα.
3. Εξαιρετικώς, μπορεί να δοθεί ο λόγος προσωπικώς στους διαδίκους, τους νόμιμους αντιπροσώπους ή τους εκπροσώπους τους, ακόμη και αν δεν έχουν την, κατά το άρθρο 27, δικολογική ικανότητα, αν ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση κρίνει ότι πρέπει, ως προς συγκεκριμένο θέμα, να αναπτύξουν προφορικώς τις απόψεις τους ή να δώσουν προς το δικαστήριο εξηγήσεις ή να απευθύνουν ερωτήσεις στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1.
4. Στα πολυμελή δικαστήρια, για θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, επιτρέπεται η άμεση αναφορά στο δικαστήριο, το οποίο και αποφαίνεται τελικώς.

 


Αρθρο: 135
Ημ/νία: 07.06.2008
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Μη παράσταση διαδίκου - Αναβολή της συζήτησης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ, ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟ ΛΟΓΟ
Σχόλια
- Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008. - Η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Κατά την προεκφώνηση εξετάζεται αυτεπαγγέλτως αν έχουν κλητευθεί νόμιμα οι διάδικοι που δεν παρίστανται. Αν η κλήτευση είναι νόμιμη, η μη παράστασή τους δεν παρακωλύει την πρόοδο της διαδικασίας.
2. Η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικώς:
α) αν κάποιος από τους διαδίκους που δεν παρίστανται δεν έχει κλητευτεί νόμιμα, ή
β) αν το ζητήσει κάποιος από τους διαδίκους που, αν και παρίσταται, δεν έχει κλητευτεί νόμιμα.
«3. Με αίτηση του διαδίκου μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης μόνο μία φορά ανά βαθμό δικαιοδοσίας, κατά την κρίση του δικαστηρίου, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος. Το δικαστήριο μπορεί πάντοτε να αναβάλλει τη συζήτηση της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος.».
4. Σε κάθε περίπτωση αναβολής της συζήτησης, το δικαστήριο ορίζει νέα δικάσιμο, με σημείωση στο πινάκιο. Για τη νέα αυτή δικάσιμο κλητεύονται μόνο όσοι από τους διαδίκους απουσίαζαν κατά τη συνεδρίαση και δεν είχαν κλητευθεί νόμιμα.
«5. Το δικαστήριο, με απόφαση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, μπορεί να επιδικάσει δικαστικά έξοδα ύψους εκατό (100) έως πεντακοσίων (500) ευρώ εις βάρος εκείνου, που ζήτησε την αναβολή, μετά από αίτημα του αντιδίκου του.».

 


Αρθρο: 136
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Διακοπή της παράστασης διαδίκου
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ, ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η διακοπή της παράστασης του διαδίκου μετά την έναρξη της συζήτησης δεν παρακωλύει, την πρόοδο της διαδικασίας. Το ίδιο ισχύει και αν τούτο διαταχθεί κατ' εφαρμογή της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 133.
2. Ο διάδικος που δεν παραστάθηκε κατά την προεκφώνηση ή κατά την έναρξη της συζήτησης ή που διέκοψε την παράστασή του έχει δικαίωμα να παρασταθεί στη συνέχεια της συζήτησης.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στις διαδικαστικές πράξεις που δεν ενεργούνται στο ακροατήριο.

 


Αρθρο: 137
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Συνεννόηση με αλλογλώσσους, κωφαλάλους κ.τ.λ.
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ, ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΚΟΥΦΟΥΣ, ΑΛΑΛΟΥΣ, ΚΩΦΑΛΑΛΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν διάδικος, μάρτυρας ή πραγματογνώμονας αγνοεί την ελληνική γλώσσα, προσλαμβάνεται διερμηνέας, ο οποίος ορκίζεται ενώπιον του δικαστηρίου ότι θα αποδώσει ακριβώς όσα θα διαμειφθούν. Οι λόγοι του αποκλεισμού και της απαλλαγής των μαρτύρων ισχύουν και για το διερμηνέα.
2. Αν τα πρόσωπα της παρ. 1 είναι κουφοί, άλαλοι ή κωφάλαλοι, η συνεννόηση μαζί τους γίνεται εγγράφως. Τις απαντήσεις τους υπογράφει ο δικαστής που προεδρεύει κατά τη συνεδρίαση και περιλαμβάνονται, μαζί με τις αντίστοιχες ερωτήσεις, στο πρακτικό της συζήτησης. Αν τα πρόσωπα αυτά δεν είναι ικανά να απαντήσουν εγγράφως προσλαμβάνεται κατάλληλος διερμηνέας, σύμφωνα με την παρ.
1.

 


Αρθρο: 138
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Υπομνήματα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Υπομνήματα των διαδίκων, για την ανάπτυξη των ισχυρισμών τους, κατατίθενται στη γραμματεία το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά τη συζήτηση. Μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας ο αντίδικος εκείνου που κατέθεσε το υπόμνημα μπορεί, με δικό του υπόμνημα, να αντικρούσει τις απόψεις που αναπτύχθηκαν με το υπόμνημα του αντιδίκου.
2. Η γραμματεία βεβαιώνει στο σώμα του υπομνήματος την ημερομηνία της κατάθεσής του.

 


Αρθρο: 139
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Αξιόποινες πράξεις
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ, ΤΕΛΕΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν κατά τη συνεδρίαση ή κατά τη διενέργεια διαδικαστικής πράξης τελεστεί αξιόποινη πράξη, τούτο βεβαιώνεται στο σχετικό πρακτικό και διατάσσεται η σύλληψη του υπαιτίου, ο οποίος, αν πρόκειται για κακούργημα ή πλημμέλημα, παραπέμπεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, προς τον οποίο αποστέλλεται και απόσπασμα του πρακτικού. Αν πρόκειται για πταίσμα, η σύλληψη γίνεται μόνο για να βεβαιωθεί η ταυτότητα του υπαιτίου ή για να εισαχθεί αυτός σε δίκη.

 


Αρθρο: 139Α
Ημ/νία: 04.02.2004
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
 
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 22 του ν.3226/2004 (ΦΕΚ Α 24/4.2.2004)*** Επίσης με τη παρ. 10 του αυτού άρθρου και νόμου ορίζεται ότι: "10. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διαφορές. Ένδικα βοηθήματα ή μέσα που απορρίφθηκαν ως απαράδεκτα από το Συμβούλιο τις Επικρατείας ή τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μετά την 1.1.2000 για μη καταβολή ή ελλιπή καταβολή παραβόλου, μπορούν να ασκηθούν εκ νέου μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
"1. Αν υπάρχουν τυπικές παραλείψεις, ο πρόεδρος του πολυμελούς δικαστηρίου ή ο εισηγητής ή ο δικαστής του μονομελούς δικαστηρίου καλεί, και μετά τη συζήτηση, τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή το διάδικο, εφόσον παρίσταται αυτοπροσώπως, να τις καλύψει, τάσσοντας εύλογη κατά την κρίση του προθεσμία.
2. Η πρόσκληση γίνεται τηλεφωνικώς από τον γραμματέα, ο οποίος βεβαιώνει με σημείωση στο εσωτερικό του φακέλου της δικογραφίας το χρόνο της ειδοποίησης, τα ζητούμενα στοιχεία και την προθεσμία. Αν η τηλεφωνική πρόσκληση είναι αδύνατη ή δυσχερής, αποστέλλεται έγγραφο, αντίγραφο του οποίου τηρείται στο φάκελο της δικογραφίας. Στο αντίγραφο αυτό σημειώνεται η ημερομηνία αποστολής του εγγράφου."

 


Αρθρο: 140
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΚΟΠΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Διακοπή
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
1. Η δίκη διακόπτεται αν, κατά τη διάρκειά της και πριν από την τελευταία συζήτηση, αποβιώσει διάδικος ή νόμιμος αντιπρόσωπός του ή επέλθει στο πρόσωπό τους μεταβολή που να επηρεάζει την ικανότητά τους προς διενέργεια διαδικαστικών πράξεων. Σε περίπτωση ομοδικίας, η διακοπή αφορά μόνο το διάδικο στο πρόσωπο του οποίου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του επήλθε η μεταβολή. Αν πρόκειται για αναγκαστική ομοδικία, ο λόγος διακοπής που συντρέχει ως προς έναν από τους ομοδίκους, επιφέρει τη διακοπή της δίκης ως προς όλους.
2. Η διακοπή επέρχεται αφότου γνωστοποιηθεί ο λόγος που την προκάλεσε. Η γνωστοποίηση διενεργείται είτε με κατάθεση σχετικού δικογράφου στο γραμματέα του δικαστηρίου είτε με προφορική δήλωση, στο ακροατήριο ή εκτός του ακροατηρίου κατά τη διενέργεια διαδικαστικής πράξης, από οποιονδήποτε έχει δικαίωμα να επαναλάβει τη δίκη ή από τον τελευταίο πληρεξούσιο δικηγόρο εκείνου στο πρόσωπο του οποίου συνέτρεξε ο λόγος της διακοπής.
3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο γνωστοποίηση πρέπει υποχρεωτικώς να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα τα αποδεικνύοντα το λόγο της διακοπής.
4. Αν ο λόγος της διακοπής γνωστοποιηθεί κατά τη διενέργεια
διαδικαστικής πράξης, δεν προχωρεί η διενέργεια της πράξης αυτής και η υπόθεση εισάγεται στο ακροατήριο για να διαπιστωθεί η διακοπή της δίκης.
5. Η διαπίστωση από το δικαστήριο της διακοπής της δίκης ανακοινώνεται, στους διαδίκους που τυχόν δεν παραστάθηκαν κατά τη συζήτηση αυτή, με κοινοποίηση του σχετικού πρακτικού.
6. Κάθε διαδικαστική πράξη που έχει διενεργηθεί μετά τη διακοπή της δίκης και πριν από την επανάληψή της, τότε μόνο είναι άκυρη όταν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, επήλθε σε διάδικο βλάβη, η οποία δεν μπορεί να επανορθωθεί αλλιώς παρά μόνο αν κηρυχθεί η ακυρότητα.
7. Αν οι μεταβολές της παρ. 1 επέλθουν σε εκπροσώπους νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε δικαστικούς πληρεξουσίους, η δίκη δεν διακόπτεται.

 


Αρθρο: 141
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΚΟΠΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Επανάληψη της δίκης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΚΗΣ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΚΗΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η δίκη που διακόπηκε επαναλαμβάνεται αν, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη συνεδρίαση κατά την οποία διαπιστώθηκε η διακοπή της, κάποιο από τα πρόσωπα που δικαιούνται να την επαναλάβουν υποβάλει, προς το γραμματέα του δικαστηρίου, δικόγραφο περιέχον σχετική δήλωση. Σε περίπτωση που εκκρεμεί αποδοχή κληρονομίας, η προθεσμία αυτή δεν αρχίζει πριν από την αποδοχή. Η δήλωση μπορεί να γίνει και προφορικώς στο ακροατήριο κατά τη συνεδρίαση κατά την οποία διαπιστώθηκε η διακοπή της δίκης. Η κατά τις προηγούμενες περιόδους δήλωση δεν επιφέρει κανένα έννομο αποτέλεσμα αν, σε κάθε περίπτωση, δεν συνοδεύεται από κατάσταση με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των τυχόν λοιπών προσώπων που έχουν επίσης δικαίωμα επανάληψης.
2. Αν η επανάληψη της δίκης γίνει ύστερα από δήλωση που υποβλήθηκε προφορικώς στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί κατά την ίδια συνεδρίαση να προχωρήσει και η συζήτηση της υπόθεσης, αν, κατ' αυτήν, παρίστανται όλοι όσοι έχουν δικαίωμα να επαναλάβουν τη δίκη. Αλλιώς, η συζήτηση της υπόθεσης αναβάλλεται, ώστε να κλητευθούν και τα πρόσωπα αυτά.
3. Αν κανένα από τα πρόσωπα που δικαιούνται να επαναλάβουν τη δίκη δεν προβεί στις κατά την παρ. 1 ενέργειες, η δίκη επαναλαμβάνεται αυτοδικαίως. Προς τούτο ορίζεται νέα δικάσιμος ή νέα ημερομηνία για τη διενέργεια της διαδικαστικής πράξης, κατά τις οποίες και κλητεύονται όλοι οι διάδικοι. Αν δεν είναι δυνατή η ανεύρεση των προσώπων που δικαιούνται σε επανάληψη της δίκης, θέση κλήτευσης προς αυτούς επέχει η θυροκόλληση της πράξης του ορισμού της νέας δικασίμου ή της νέας ημερομηνίας διενέργειας της διαδικαστικής πράξης, η οποία γίνεται εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτές, στο κατάστημα του δικαστηρίου και στην κατοικία του διαδίκου στο πρόσωπο του οποίου συνέτρεξε ο λόγος που επέφερε τη διακοπή ή στην κατοικία του νόμιμου αντιπροσώπου του.
4. Σε περίπτωση που, κατά τη νέα συζήτηση ή τη νέα διενέργεια της διαδικαστικής πράξης, δεν παρασταθούν, αν και είχαν κλητευθεί νόμιμα, τα πρόσωπα που δικαιούνται να επαναλάβουν τη δίκη αυτή:
α) αν είχε διακοπεί συνεπεία μεταβολής η οποία επήλθε στο πρόσωπο εκείνου που άσκησε το ένδικα βοήθημα ή μέσο ή του νόμιμου αντιπροσώπου του, καταργείται: στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο μπορεί πάντως, εκτιμώντας τις περιστάσεις, πριν να κηρύξει τη δίκη καταργημένη, να αναβάλει αυτεπαγγέλτως για εύλογο χρόνο τη συζήτηση, ενώ
β) αν είχε διακοπεί συνέπεια μεταβολής που επήλθε στο πρόσωπο οποιουδήποτε από τους λοιπούς διαδίκους ή του νόμιμου αντιπροσώπου του, η δίκη προχωρεί κανονικώς.

 


Αρθρο: 142
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΚΟΠΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Περιπτώσεις
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ
Σχόλια
H περ. δ της παρ. 1 του παρόντος προστέθηκε και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 και τίθεται σε ισχύ την 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου αυτού.

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
1. Η δίκη καταργείται αν, πριν από το πέρας της τελευταίας συζήτησης:
α) εκλείψει το αντικείμενό της, ή
β) υποβληθεί παραίτηση από το ένδικο βοήθημα ή μέσο, ή
γ) συντρέξουν οι συνθήκες της περ. α' της παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου.
«δ) επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς».
2. «Η κατάργηση διαπιστώνεται με απόφαση του δικαστηρίου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 143, τα οποία, εφόσον δεν έχει ορισθεί δικάσιμος, εφαρμόζονται και στην περίπτωση δ' της προηγούμενης παραγράφου.» Ως προς την απόφαση αυτή, μπορούν να τύχουν ανάλογης εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 189 και της παρ. 3 του άρθρου 193.

 


Αρθρο: 143
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΚΟΠΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Παραίτηση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ Ή ΜΕΣΟ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η παραίτηση από ένδικο βοήθημα ή μέσο μπορεί να γίνει ως το πέρας της τελευταίας συζήτησης.
2. Η παραίτηση γίνεται:
α) με προφορική δήλωση, στο ακροατήριο, του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου ή του δικαστικού πληρεξουσίου του,
β) με έγγραφη δήλωση του δικαστικού πληρεξουσίου του διαδίκου, η οποία κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου,
γ) με έγγραφη δήλωση του ίδιου του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου του, κατατιθέμενη στη γραμματεία του δικαστηρίου, η οποία περιλαμβάνεται είτε σε συμβολαιογραφικό είτε σε ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον στην τελευταία περίπτωση η γνησιότητα της υπογραφής του δηλούντος βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
3. Είναι ανίσχυρη η παραίτηση που γίνεται υπό όρο ή αίρεση.
4. Ανάκληση της παραίτησης δεν επιτρέπεται.
5. Αν η παραίτηση γίνει πριν από την έναρξη της πρώτης συζήτησης, δεν απαιτείται η συναίνεση του αντιδίκου.
6. Τα έννομα αποτελέσματα της παραίτησης επέρχονται αφότου γίνει η προφορική, ή κατατεθεί η έγγραφη δήλωση.
7. Αν η, κατά τις περιπτώσεις β' και γ' της παρ. 2, έγγραφη δήλωση παραίτησης κατατεθεί στη γραμματεία του δικαστηρίου πριν να οριστεί δικάσιμος, η παραίτηση γίνεται δεκτή με πράξη του προέδρου του συμβουλίου, ή του δικαστή, που διευθύνει το δικαστήριο, ο οποίος πάντως, αν αμφιβάλλει, μπορεί να εισαγάγει την υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου.
8. Κατά την παραίτηση από μέρους του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

 


Αρθρο: 144
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΞΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αντικείμενο απόδειξης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, ΠΑΣΙΔΗΛΑ, ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΣ, ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Αντικείμενο απόδειξης είναι αμφισβητούμενα πραγματικά γεγονότα, τα οποία ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης.
2. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως, και χωρίς να διατάζει απόδειξη, τα πραγματικά γεγονότα που είναι τόσο κοινώς γνωστά ώστε να μην υπάρχει εύλογη αμφιβολία ότι είναι αληθινά (πασίδηλα), καθώς και εκείνα που είναι γνωστά σε αυτό από προηγούμενη δικαστική του ενέργεια.
3. Τα διδάγματα της κοινής πείρας λαμβάνονται υπόψη, από το δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως.
4. Το αλλοδαπό δίκαιο, το έθιμο και τα συναλλακτικά ήθη λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως, εφόσον είναι γνωστά στο δικαστήριο. Αν δεν είναι γνωστά, διατάσσεται η απόδειξή τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 152.

 


Αρθρο: 145
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΞΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Βάρος απόδειξης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Κάθε διάδικος υποχρεούται να αποδείξει τα πραγματικά γεγονότα που πικαλείται για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του, εκτός αν ο νόμος που διέπει τη σχέση ορίζει διαφορετικά. Οι άλλοι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να ανταποδείξουν.
2. Οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να επικαλούνται τα στοιχεία που προκύπτουν από τον, κατά το άρθρο 149, διοικητικό φάκελο.
3. Ο διάδικος κατά του οποίου αντιτάσσεται νόμιμο μαχητό τεκμήριο έχει το βάρος της ανατροπής του.

 


Αρθρο: 146
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΞΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αποδεικτικά στοιχεία
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Η απόδειξη στηρίζεται στα στοιχεία του, κατά το άρθρο 149, διοικητικού φακέλου, καθώς και σε εκείνα που προέκυψαν από την ενώπιον του δικαστηρίου αποδεικτική διαδικασία.

 


Αρθρο: 147
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΞΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αποδεικτικά μέσα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αποδεικτικά μέσα είναι:
α) η αυτοψία,
β) η πραγματογνωμοσύνη,
γ) τα έγγραφα,
δ) η ομολογία του ιδιώτη διαδίκου,
ε) οι εξηγήσεις των διαδίκων,
στ) οι μάρτυρες και
ζ) τα δικαστικά τεκμήρια.
2. Είναι δυνατός ο αποκλεισμός ενός ή περισσότερων αποδεικτικών μέσων, αν τούτο ορίζει ρητώς ο νόμος που διέπει την ένδικη σχέση.
3. Τα αποδεικτικά μέσα που προσάγει και επικαλείται ένας διάδικος καθίστανται κοινά και για τους άλλους.

 


Αρθρο: 148
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΞΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Χρήση και εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Το δικαστήριο χρησιμοποιεί τα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση του και τα εκτιμά ελευθέρως, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό μεταξύ τους, εκτός αν ειδική διάταξη νόμου ορίζει διαφορετικά.

 


Αρθρο: 149
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
1. Ο διοικητικός φάκελος, τον οποίο και υποχρεούται η Διοίκηση να διαβιβάζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 129, στο δικαστήριο αποτελείται από τα, σχετικά με την ένδικη υπόθεση, στοιχεία.
2. Αν στο διοικητικό φάκελο δεν υπάρχουν, γιατί έχουν αποδεδειγμένως χαθεί, τα κατά την παρ. 1 στοιχεία, διατάσσεται η αναπαραγωγή τους. Αν αυτό είναι αδύνατον, διατάσσεται η απόδειξη του περιεχομένου τους, με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο.
3. Ο διοικητικός φάκελος, με τη φροντίδα της γραμματείας του δικαστηρίου, επιστρέφεται στη Διοίκηση αμέσως μετά τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης ή την κατ' άλλον τρόπο περάτωση της δίκης. Αν, στη συνέχεια, ασκηθεί ένδικο μέσο, η Διοίκηση υποχρεούται να διαβιβάσει εκ νέου το διοικητικό φάκελο προς το δικαστήριο στο οποίο αυτό εκκρεμεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 129.

 


Αρθρο: 150
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Προαπόδειξη
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Τα έγγραφα και οι μαρτυρικές κατά το άρθρο 185 καταθέσεις πρέπει απαραιτήτως να προσάγονται στο δικαστήριο ως την προηγούμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία γίνεται η πρώτη συζήτηση της υπόθεσης. Η προσαγωγή τους σε μεταγενέστερη συζήτηση επιτρέπεται μόνον όταν, κατά ειδικώς αιτιολογημένη κρίση του δικαστηρίου, η έγκαιρη προσαγωγή τους ήταν αδύνατη.
2. Η γραμματεία βεβαιώνει, στο σώμα των κατά την προηγούμενη παράγραφο αποδεικτικών μέσων, την ημερομηνία της προσαγωγής τους.

 


Αρθρο: 151
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Συμπληρωματική απόδειξη
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Το δικαστήριο, με απόφασή του, μπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο, να διατάζει, ύστερα από αίτηση διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, τη συμπλήρωση των αποδείξεων με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του αποδεικτικό μέσο.

 


Αρθρο: 152
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Απόφαση για συμπληρωματική απόδειξη
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η απόφαση για συμπληρωματική απόδειξη λαμβάνεται είτε κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, οπότε και, διατυπούμενη συνοπτικά, καταχωρείται στα πρακτικά είτε μετά τη συζήτηση.
2. Με την απόφαση για τη διενέργεια συμπληρωματικής απόδειξης, ορίζονται:
α) το θέμα της απόδειξης,
β) ο διάδικος που φέρει το βάρος της,
γ) τα αποδεικτικά μέσα,
δ) ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής, καθώς και ο χρόνος περάτωσής της.
3. Αν η συμπληρωματική απόδειξη διεξάγεται εκτός του ακροατηρίου, με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται και ο εισηγητής - δικαστής ενώπιον του οποίου, με την παρουσία γραμματέα, γίνεται η διεξαγωγή αυτή. Ως προς την εκτός του ακροατηρίου αυτοψία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 158.
4. Η απόφαση για τη συμπληρωματική απόδειξη επιδίδεται στους διαδίκους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 195.
5. Υστερα από έγγραφη αίτηση διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, το δικαστήριο ή το οικείο τμήμα, ως συμβούλιο, μπορεί να μεταβάλει τον τόπο διεξαγωγής της συμπληρωματικής απόδειξης ή να παρατείνει το χρόνο περάτωσής της. Η αίτηση του διαδίκου υποβάλλεται στον πρόεδρο του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος. Η απόφαση που εκδίδεται επιδίδεται στους διαδίκους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
6. Αν η διεξαγωγή της συμπληρωματικής απόδειξης γίνει στο ακροατήριο, πράγμα που επιτρέπεται μόνον αν, κατά τη συζήτηση, παρίστανται όλοι οι διάδικοι και δεν αντιλέγουν, συντάσσεται πρακτικό, ενώ, σε κάθε άλλη περίπτωση, συντάσσεται έκθεση. Το πρακτικό, όπως και η έκθεση, επιδίδονται στους διαδίκους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.

 


Αρθρο: 153
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Συζήτηση μετά τη διεξαγωγή της απόδειξης
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Μετά τη διεξαγωγή της συμπληρωματικής απόδειξης, αν αυτή διενεργήθηκε στο ακροατήριο, η συζήτηση της υπόθεσης συνεχίζεται κατά την ίδια δικάσιμο, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει λόγος που επιβάλλει, για τη μετά την απόδειξη συζήτηση, τον ορισμό νέας δικασίμου, ενώ, αν αυτή διενεργήθηκε εκτός του ακροατηρίου, ορίζεται νέα δικάσιμος για την περαιτέρω συζήτηση της υπόθεσης. Η νέα αυτή δικάσιμος ορίζεται είτε με την απόφαση που διατάζει την απόδειξη είτε με πράξη του προέδρου του συμβουλίου ή του δικαστή, που διευθύνει το δικαστήριο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ως προς τον ορισμό της νέας δικασίμου, εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στο άρθρο 127.

 


Αρθρο: 154
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Συντηρητική απόδειξη
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο πρόεδρος του συμβουλίου ή ο δικαστής, που διευθύνει το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, μπορεί, ύστερα από αίτηση διαδίκου, να διατάξει και πριν από τη συζήτηση απόδειξη, αν κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθεί αποδεικτικό μέσο ή να καταστεί δυσχερής η χρησιμοποίησή του ή να δυσχερανθεί η διαπίστωση υφιστάμενης πραγματικής κατάστασης.
2. Η αίτηση κατατίθεται στη γραμματεία και πρέπει, εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 45, να αναφέρει το θέμα της απόδειξης, τα αποδεικτικά μέσα, καθώς και τους λόγους που δικαιολογούν τη λήψη του μέτρου. Ως προς τον ορισμό δικασίμου εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στο άρθρο 127. Οι λόγοι αρκεί να πιθανολογούνται, βάσει στοιχείων που προσκομίζονται με την αίτηση.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 152 και 153, με τις εξής αποκλίσεις:
α) Η συζήτηση, καθώς και η διεξαγωγή, ορίζονται σε σύντομο χρόνο, ανάλογα με τον κίνδυνο.
β) Οι διάδικοι καλούνται δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση ή τη διεξαγωγή, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οπότε η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί. Οι σχετικές κλήσεις επιδίδονται από το διάδικο που ζήτησε να διαταχθεί η συντηρητική απόδειξη.
4. Σε περίπτωση διεξαγωγής της συντηρητικής απόδειξης εκτός της έδρας του δικαστηρίου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13.
5. Η συντηρητική απόδειξη έχει την ίδια αποδεικτική δύναμη με την κανονική απόδειξη, ακόμη και αν ο σχετικός κίνδυνος δεν επήλθε. Η κατανομή του βάρους της απόδειξης δεν επηρεάζεται από τη συντηρητική απόδειξη.

 


Αρθρο: 155
Ημ/νία: 07.06.2008
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αναζήτηση στοιχείων - Εντολή επανελέγχου
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Σχόλια
- Η παρ. 3 προστέθηκε και η ταυτόχρονη αναρίθμηση των πρώην παρ. 3 και 4 σε παρ. 4 και 5 αντιστοίχως έγινε με το άρθρο 16 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το δικαστήριο, με απόφασή του, μπορεί να ζητά, από κάθε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, καθώς και από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, πληροφορίες και στοιχεία χρήσιμα για τη διάγνωση της υπόθεσης. Ολοι αυτοί έχουν την υποχρέωση να παρέχουν προς το δικαστήριο τις πληροφορίες και τα στοιχεία που τους ζητούνται, μέσα στην τασσόμενη με την απόφαση προθεσμία. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 42.
2. Το δικαστήριο, με απόφασή του, μπορεί επίσης, όποτε το κρίνει αναγκαίο, να διατάζει τη διενέργεια επανελέγχου από μέρους της Διοίκησης. Η σχετική έκθεση για τον επανέλεγχο πρέπει να κατατίθεται στο δικαστήριο μέσα στην τασσόμενη με την απόφαση προθεσμία.
«3. Επίσης, το δικαστήριο με απόφασή του, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να ζητεί από τη Διοίκηση τη διενέργεια πολύπλοκων αριθμητικών υπολογισμών, σύμφωνα με τα κριθέντα με την απόφαση αυτή, ορίζοντας συγχρόνως ρητή δικάσιμο για την περαιτέρω εκδίκαση της υπόθεσης. Η σχετική έκθεση της Διοίκησης υποβάλλεται υποχρεωτικώς στο δικαστήριο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη νέα δικάσιμο.».
"4"(3). Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους αποφάσεις επιδίδονται στους διαδίκους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 195.
"5"(4). Ως προς την παράταση της τασσόμενης με την απόφαση, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, προθεσμίας, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 152.

 


Αρθρο: 156
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΟΨΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Σκοπός
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΑΥΤΟΨΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΥΤΟΨΙΑ
1. Το δικαστήριο διατάζει αυτοψία όταν κρίνει ότι πρέπει να διαμορφώσει άμεση αντίληψη για το αντικείμενο της απόδειξης.
2. Εφόσον συντρέχει εξαιρετική ανάγκη, η διενέργεια της αυτοψίας μπορεί να ανατεθεί και σε άλλο δικαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 περ. α'.

 


Αρθρο: 157
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΟΨΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Σύμπραξη κατά τη διενέργεια - Κυρώσεις
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΑΥΤΟΨΙΑ, ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ, ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ Ή ΠΕΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Καθένας που έχει σχέση με το αντικείμενο της αυτοψίας, είτε είναι διάδικος είτε τρίτος, οφείλει να παρέχει στο δικαστήριο τη δυνατότητα να το εξετάσει κατά τον τρόπο που αυτό κρίνει αναγκαίο και να διαπιστώσει, χωρίς να προκληθεί βλάβη, το είδος, τις ιδιότητες ή το περιεχόμενό του.
2. Ο κατά την παρ. 1 υπόχρεος και κάθε τρίτος που, με την απουσία του, την απόκρυψη του πράγματος που αποτελεί το αντικείμενο της αυτοψίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ματαιώνει ή παρεμποδίζει τη διεξαγωγή της υπόκειται, εκτός άλλων κατά την κείμενη νομοθεσία προβλεπόμενων κυρώσεων και στις κυρώσεις του άρθρου 42. Αν αυτός είναι ο διάδικος, προς απόδειξη ισχυρισμού του οποίου έχει διαταχθεί η αυτοψία, ο ισχυρισμός του, αν δεν αποδεικνύεται με άλλο αποδεικτικό μέσο, απορρίπτεται ως αναπόδεικτος, ενώ αν είναι ο αντίδικός του, ο ισχυρισμός αυτός θεωρείται ότι έχει αποδειχθεί.
3. Το δικαστήριο ή ο εισηγητής - δικαστής που διεξάγει την αυτοψία μπορεί να απαλλάξει τα πρόσωπα της παρ. 1 από τις υποχρεώσεις τους, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, τους οποίους τα πρόσωπα αυτά πρέπει να επικαλεστούν εγγράφως και να αποδείξουν πριν από τη διεξαγωγή. Αν πρόκειται για απόφαση του εισηγητή - δικαστή, το δικαστήριο μπορεί να την ανατρέψει, διατάζοντας και πάλι την αυτοψία.

 


Αρθρο: 158
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΟΨΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Διεξαγωγή
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΑΥΤΟΨΙΑ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Κατ' απόκλιση από τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 152, η διεξαγωγή της αυτοψίας εκτός ακροατηρίου μπορεί να διενεργηθεί και από ολόκληρο το δικαστήριο.
2. Η κατά την παρ. 4 του άρθρου 152 επίδοση γίνεται και προς τον τρίτο κάτοχο του πράγματος, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της αυτοψίας.
3. Κατά τη διεξαγωγή της αυτοψίας, αν κριθεί σκόπιμο, μπορούν να ληφθούν φωτογραφίες ή άλλες απεικονίσεις, καθώς και να συνταχθούν σχεδιαγράμματα.

 


Αρθρο: 159
Ημ/νία: 28.12.2000
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Σκοπός - Απόφαση - Διορισμός πραγματογνώμονα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ
Σχόλια
Το εδάφιο μέσα σε "" στο τέλος της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 2873/2000

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
1. Το δικαστήριο, αν κρίνει ότι ανακύπτουν ζητήματα για τη διάγνωση των οποίων απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης, διατάζει πραγματογνωμοσύνη και διορίζει, για τη διεξαγωγή της, έναν η περισσότερους πραγματογνώμονες.
"Το δικαστήριο διατάσσει υποχρεωτικώς πραγματογνωμοσύνη σε υποθέσεις επιστροφής φόρων που έχουν επιρριφθεί στην κατανάλωση.".
2. Οι πραγματογνώμονες διορίζονται από τον κατάλογο πραγματογνωμόνων που, σύμφωνα με το άρθρο 371 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τηρείται στο πολιτικό δικαστήριο της έδρας του διοικητικού δικαστηρίου. Αν δεν υπάρχει κατάλογος ή δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν πρόσωπα με ειδικές για το συγκεκριμένο αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης γνώσεις, το δικαστήριο διορίζει άλλα, κατάλληλα κατά την κρίση του, πρόσωπα, που έχουν τα, κατά τα άρθρα 372 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προσόντα εγγραφής στον κατά την προηγούμενη περίοδο κατάλογο πραγματογνωμόνων.
3. Στην απόφαση διορισμού, εκτός από τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 152, αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγέλματος και η ιδιότητα των διοριζομένων ως πραγματογνωμόνων. Στην ίδια απόφαση, μπορεί να περιέχονται οδηγίες ή κατευθύνσεις που κρίνονται από το δικαστήριο απαραίτητες για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης.
4. Η κατά την παρ. 4 του άρθρου 152 επίδοση της απόφασης γίνεται και προς τους πραγματογνώμονες.

 


Αρθρο: 160
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αποκλεισμός, εξαίρεση, απαλλαγή και αντικατάσταση πραγματογνώμονα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι λόγοι οι οποίοι ισχύουν για τον αποκλεισμό και την εξαίρεση των δικαστών ισχύουν αναλόγως και για τους πραγματογνώμονες.
2. Οι πραγματογνώμονες μπορούν να ζητήσουν την απαλλαγή τους για τους ίδιους λόγους, καθώς και για κάθε σπουδαίο λόγο που τους παρεμποδίζει να διενεργήσουν την πραγματογνωμοσύνη. Αν ο πραγματογνώμονας είναι υπάλληλος φορέα που ανήκει στο δημόσιο τομέα, την απαλλαγή μπορεί να ζητήσει και η προϊστάμενή του αρχή.
3. Οι κατά τις παρ. 1 και 2 λόγοι πρέπει να προβληθούν πριν από την ορκοδοσία.
4. Η βασιμότητα των λόγων κρίνεται, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, από το δικαστήριο ή το οικείο τμήμα, ως συμβούλιο. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον πρόεδρο του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος, η δε απόφαση επιδίδεται στους ενδιαφερομένους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 195. Αν οι λόγοι κριθούν βάσιμοι, ορίζεται συγχρόνως ο αντικαταστάτης.
5. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, να αντικαταστήσει τον
πραγματογνώμονα αν κάποιος από τους λόγους της παρ. 1 ανακύψει μετά την ορκοδοσία, καθώς και για αδυναμία ή αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

 


Αρθρο: 161
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα πραγματογνώμονα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι πραγματογνώμονες γνωμοδοτούν για τα θέματα που τους τίθενται από το δικαστήριο.
2. Η άσκηση των καθηκόντων του πραγματογνώμονα είναι υποχρεωτική.
3. Οι πραγματογνώμονες οφείλουν, πέρα από τα κύρια καθήκοντά τους, όταν καλούνται από το δικαστήριο, να παρευρίσκονται κατά τη διενέργεια άλλων διαδικαστικών πράξεων, καθώς και κατά τη μετά την απόδειξη συζήτηση της υπόθεσης, για την παροχή επεξηγήσεων ή πληροφοριών.

 


Αρθρο: 162
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ορκοδοσία πραγματογνώμονα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ, ΟΡΚΟΔΟΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Οι πραγματογνώμονες ορκίζονται, ενώπιον του δικαστηρίου που τους διόρισε ή του εισηγητή - δικαστή, ότι θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με ευσυνειδησία, αντικειμενικότητα και εχεμύθεια. Κατά τα λοιπά, τηρείται ο τύπος του όρκου των μαρτύρων.

 


Αρθρο: 163
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Διεξαγωγή
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ, ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, αν οι πραγματογνώμονες είναι περισσότεροι από ένας, συνέρχονται ύστερα από πρόσκληση οποιουδήποτε από αυτούς. Αλλιώς, συγκαλούνται από το δικαστήριο ή από τον εισηγητή - δικαστή.
2. Οι πραγματογνώμονες μπορούν:
α) να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων της δικογραφίας και να λαμβάνουν απλά αντίγραφα των έγγραφων στοιχείων της τα οποία θεωρούν απαραίτητα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης και
β) να ζητούν πληροφορίες από τους διαδίκους ή από τους φορείς που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, να λαμβάνουν φωτογραφίες, απεικονίσεις ή εικόνες, να συντάσσουν σχεδιαγράμματα και να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια.
3. Το δικαστήριο και ο εισηγητής - δικαστής, κατά τη διάρκεια της πραγματογνωμοσύνης, μπορούν να δίνουν οδηγίες σχετικές με τη διεξαγωγή της.
4. Οι διάδικοι μπορούν να υποβάλλουν προς τους πραγματογνώμονες υπομνήματα με τις απόψεις τους για το αντικείμενο της
πραγματογνωμοσύνης, καθώς και κάθε άλλο συναφές με αυτό στοιχείο και να παρευρίσκονται κατά την εξέταση ή τη θεώρηση του αντικειμένου της.

 


Αρθρο: 164
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Εκθεση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ, ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΜΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Για τη διεξαγωγή και το συμπέρασμα της πραγματογνωμοσύνης, οι πραγματογνώμονες συντάσσουν έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι ενέργειες που έγιναν και η αιτιολογημένη γνώμη τους.
2. Η έκθεση υπογράφεται από όλους τους πραγματογνώμονες και κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου. Για την κατάθεση συντάσσεται σχετική πράξη.
3. Αν η πραγματογνωμοσύνη διεξάγεται στο ακροατήριο, το δικαστήριο μπορεί να αρκεστεί σε προφορική έκθεση, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά.

 


Αρθρο: 165
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Δαπάνες - Αμοιβή πραγματογνώμονα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι δαπάνες της πραγματογνωμοσύνης και η αμοιβή των πραγματογνωμόνων, η οποία για όλους από κοινού δεν μπορεί να υπερβαίνει την, κατά τις κείμενες ειδικές διατάξεις, αμοιβή του ενός προσαυξημένη κατά 50%, καθορίζονται από το δικαστήριο που διέταξε την πραγματογνωμοσύνη, με την οριστική του απόφαση. Ως προς τον καταλογισμό τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 275.
2. Αν για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης απαιτούνται σημαντικές δαπάνες, το οικείο τμήμα του δικαστηρίου ως συμβούλιο, ύστερα από αίτηση του πραγματογνώμονα, που υποβάλλεται στον πρόεδρο του τμήματος και η οποία περιέχει λεπτομερώς τις απαιτούμενες δαπάνες, μπορεί, με απόφασή του μη υποκείμενη σε ένδικα μέσα, να προβεί στην προσωρινή εκκαθάριση και να διατάξει την ολική ή μερική προκαταβολή των δαπανών αυτών. Με την προκαταβολή των παραπάνω δαπανών επιβαρύνεται το Δημόσιο. Οι προκαταβαλλόμενες δαπάνες συμψηφίζονται κατά την, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο, οριστική εκκαθάριση και καταλογισμό των δαπανών στους διαδίκους.
3. Οι ειδικές διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του ν.δ.
3693/1957, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και ως προς την αμοιβή των πραγματογνωμόνων.

 


Αρθρο: 166
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Κυρώσεις σε βάρος πραγματογνώμονα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Πραγματογνώμονας, που δεν εκτελεί τα κατά τις προηγούμενες διατάξεις καθήκοντά του, υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 42 και δεν έχει δικαίωμα για αμοιβή ή αποζημίωση, ενώ δεν αποκλείεται και κάθε άλλη ευθύνη του, κατά την κείμενη νομοθεσία.

 


Αρθρο: 167
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Τεχνικοί σύμβουλοι
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν το δικαστήριο αποφασίσει το διορισμό πραγματογνώμονα, κάθε διάδικος μπορεί να ορίσει, με δαπάνη του, έναν τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος πρέπει να είναι πρόσωπο που έχει την ικανότητα να διοριστεί πραγματογνώμονας.
2. Ο ορισμός γίνεται με έγγραφη δήλωση του διαδίκου, η οποία κατατίθεται στη γραμματεία ή και προφορικώς στο δικαστήριο ή στον εισηγητή - δικαστή ενώπιον των οποίων διενεργείται η πραγματογνωμοσύνη. Για τον ορισμό, αναλόγως με την περίπτωση, συντάσσεται έκθεση ή πρακτικό, αντίστοιχα.
3. Οι τεχνικοί σύμβουλοι βοηθούν τους διαδίκους με τις τεχνικές γνώσεις τους, μπορούν δε να παρευρίσκονται σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις στις οποίες είναι δυνατόν να παρευρίσκονται και οι πραγματογνώμονες, να λαμβάνουν γνώση της δικογραφίας και να λαμβάνουν απλά αντίγραφα των αναγκαίων για την επιτέλεση του έργου τους εγγράφων.
4. Οι τεχνικοί σύμβουλοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως ή να διατυπώνουν προφορικώς στο ακροατήριο, τις παρατηρήσεις τους για την έκθεση πραγματογνωμοσύνης, καθώς και να απευθύνουν ερωτήσεις στους πραγματογνώμονες κατά την ακροαματική διαδικασία.

 


Αρθρο: 168
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Απλές γνωμοδοτήσεις
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ (= ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ)

 

Κείμενο Αρθρου
Γνωμοδοτήσεις προσώπων τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης, για ζητήματα που αφορούν εκκρεμή δίκη, τα οποία δεν αποτέλεσαν αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης, λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο εφόσον ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά.

 


Αρθρο: 169
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Δημόσια και ιδιωτικά
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΓΓΡΑΦΑ
1. Δημόσια είναι τα έγγραφα τα οποία έχουν συνταχθεί από δημόσιο όργανο.
2. Ιδιωτικά είναι όλα τα έγγραφα τα οποία δεν είναι δημόσια. Τα ιδιωτικά έγγραφα πρέπει πάντως να φέρουν την υπογραφή του συντάκτη ή, αν δηλώνεται αδυναμία υπογραφής, άλλο σημείο το οποίο τίθεται από το συντάκτη. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση, το έγγραφο πρέπει να επικυρώνεται από συμβολαιογράφο ή άλλη δημόσια αρχή, οι οποίοι και βεβαιώνουν συγχρόνως ότι ο εκδότης δήλωσε αδυναμία υπογραφής.
3. Θεωρούνται επίσης έγγραφα, κατά τις διακρίσεις των προηγούμενων παραγράφων:
α) τα βιβλία των οποίων την τήρηση επιβάλλουν οι κείμενες διατάξεις και
β) οι φωτογραφικές ή κινηματογραφικές αναπαραστάσεις και κάθε άλλη απεικόνιση, καθώς και οι φωνοληψίες.

 


Αρθρο: 170
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Τύπος
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Τα δημόσια και τα ιδιωτικά έγγραφα, τα οποία προσάγονται στο δικαστήριο, πρέπει να έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ή, αν ο νόμος που διέπει τη σχέση απαιτεί ειδικό τύπο, κατά τον τύπο αυτόν.

 


Αρθρο: 171
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αποδεικτική δύναμη
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΒΕΒΑΙΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από το αρμόδιο όργανο και κατά τους νόμιμους τύπους αποτελούν πλήρη απόδειξη για όσα βεβαιώνεται σε αυτά, είτε ότι ενήργησε ο συντάκτης τους είτε ότι έγιναν ενώπιόν του, ως προς τα οποία είναι δυνατή η ανταπόδειξη μόνο εφόσον τα έγγραφα αυτά προσβληθούν ως πλαστά.
2. Η χρονολογία των ιδιωτικών εγγράφων καθίσταται βέβαιη για τους τρίτους μόνο όταν αυτά θεωρηθούν από συμβολαιογράφο ή από άλλον αρμόδιο κατά το νόμο δημόσιο υπάλληλο. Αλλιώς, ως βέβαιη χρονολογία τους θεωρείται εκείνη του θανάτου ενός από αυτούς που τα έχουν υπογράψει ή η χρονολογία του δημόσιου εγγράφου στο οποίο τυχόν μνημονεύεται κατά τα ουσιώδη μέρη το περιεχόμενό τους ή εκείνη της επέλευσης γεγονότος που καθιστά κατ' ανάλογο τρόπο αναμφισβήτητη τη χρονολογία τους.
3. Κατά τα λοιπά το περιεχόμενο των δημόσιων εγγράφων, καθώς και όλο το περιεχόμενο των ιδιωτικών, εκτιμάται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148.
4. Οι εκθέσεις ελέγχου που συντάσσονται από φορολογικά όργανα έχουν, εκτός από τις αναφερόμενες σε αυτές πληροφορίες ή ομολογίες του ελεγχομένου, την κατά την παρ. 1 αποδεικτική δύναμη.
5. Τα ιδιωτικά έγγραφα δεν αποδεικνύουν υπέρ εκείνου που τα συνέταξε, εκτός αν προσκομίζονται από τον αντίδικό του ή αν πρόκειται για τα βιβλία που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 169.
6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται μόνο εφόσον ο νόμος που διέπει τη σχέση δεν ορίζει διαφορετικά.

 


Αρθρο: 172
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ξενόγλωσσα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Ολα τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα υποβάλλονται μαζί με μετάφραση, η οποία πρέπει να είναι επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την πρεσβεία ή το προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από αρμόδιο κατά το νόμο όργανο. Το δικαστήριο μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να διατάξει μετάφραση από ειδικό μεταφραστή.

 


Αρθρο: 173
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αντίγραφα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το αντίγραφο του εγγράφου έχει την αποδεικτική δύναμη του πρωτοτύπου, αν η ακρίβειά του βεβαιώνεται από αρμόδιο προς τούτο υπάλληλο. Το δικαστήριο μπορεί, πάντως, να ζητήσει την προσαγωγή του πρωτοτύπου.
2. Το μη κυρωμένο κατά την προηγούμενη παράγραφο αντίγραφο εγγράφου δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν το δικαστήριο, από άλλα στοιχεία, πείθεται για την ακρίβειά του.

 


Αρθρο: 174
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Επίδειξη
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει την επίδειξη εγγράφου που βρίσκεται στην κατοχή διαδίκου, τρίτου ή οποιασδήποτε αρχής.
2. Αν για οποιονδήποτε σπουδαίο λόγο, η επίδειξη εγγράφου δεν μπορεί να γίνει στο ακροατήριο, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επιτόπια επίδειξή του στον εισηγητή - δικαστή, ο οποίος συντάσσει γι' αυτήν έκθεση, στην οποία περιλαμβάνει το περιεχόμενο του εγγράφου ή επισυνάπτει αντίγραφό του.
3. Η κατά την παρ. 1 επίδειξη δεν είναι υποχρεωτική:
α) στην περίπτωση δημόσιου εγγράφου, αν, κατά βεβαίωση της αρχής που κατέχει το έγγραφο, τούτο αφορά απόρρητα του Κράτους σχετικά με την ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις του ή άλλο κρατικό απόρρητο, ενώ
β) στην περίπτωση ιδιωτικού εγγράφου, αν ο κάτοχός του απαλλάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 183, από την υποχρέωση να εξεταστεί για το θέμα που αποτελεί αντικείμενο του εγγράφου ως μάρτυρας ή αν δικαιούται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να αρνηθεί την επίδειξή του.
4. Σε περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης επίδειξης εγγράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 42. Αν ο αρνούμενος ή παρακωλύων την επίδειξη είναι ο διάδικος προς απόδειξη ισχυρισμού του οποίου έχει αυτή διαταχθεί. ο ισχυρισμός του. αν δεν αποδεικνύεται με άλλο αποδεικτικό μέσο. Απορρίπτεται ως αναπόδεικτος, ενώ, αν είναι ο αντίδικός του, ο ισχυρισμός αυτός θεωρείται ότι έχει αποδειχθεί.

 


Αρθρο: 175
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Απώλεια - Γνησιότητα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν έγγραφο χαθεί ή η ανάγνωσή του καταστεί αδύνατη, η ύπαρξη και το περιεχόμενό του μπορούν να αποδειχθούν με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο.
2. Αν αμφισβητείται η γνησιότητα της υπογραφής και γενικά το περιεχόμενο ιδιωτικού εγγράφου, το δικαστήριο αποφαίνεται παρεμπιπτόντως γι' αυτήν, κατά την κρίση του, την οποία συνάγει εκ των ενόντων, με βάση πληροφορίες και εξηγήσεις που μπορεί να ζητήσει από τον φερόμενο ως συντάκτη του εγγράφου. Μπορεί επίσης, αν το κρίνει αναγκαίο, να διατάξει την απόδειξη της γνησιότητας του εγγράφου με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο.
3. Αν πρόκειται για ξένο δημόσιο έγγραφο, το δικαστήριο μπορεί να το θεωρήσει γνήσιο και χωρίς απόδειξη, με βάση τις συντρέχουσες περιστάσεις. Προς το σκοπό αυτόν, είναι δυνατόν να αρκεστεί στην επικύρωσή του από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από ελληνική πρεσβεία ή προξενείο.

 


Αρθρο: 176
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Προσβολή για πλαστότητα
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οποιος προσβάλλει έγγραφο ως πλαστό οφείλει, συγχρόνως, να προσάγει και να επικαλείται τα στοιχεία στα οποία στηρίζει τον ισχυρισμό του.
2. Για την πλαστότητα αποφαίνεται παρεμπιπτόντως το δικαστήριο. Αν το έγγραφο είναι ουσιώδες για τη διάγνωση της υπόθεσης και κατονομάζεται ο πλαστογράφος, εφόσον δε δεν πρόκειται για περίπτωση όπου για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο αποκλείεται η ποινική δίωξη, μπορεί να ανασταλεί η πρόοδος της δίκης ως το τέλος της ποινικής, εκτός αν από την αναστολή κινδυνεύουν αμέσως τα συμφέροντα διαδίκου.
3. Η απόφαση για την αναστολή, όπως και εκείνη που δέχεται την πλαστότητα, διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, με έγγραφο του προέδρου του συμβουλίου ή του δικαστή, που διευθύνει το δικαστήριο.

 


Αρθρο: 177
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΜΟΛΟΓΙΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ Ή ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΟΜΟΛΟΓΙΑ
1. Η ομολογία, από τον ιδιώτη διάδικο, επιβλαβών γι' αυτόν πραγματικών γεγονότων μπορεί να γίνει, η μεν δικαστική, εγγράφως ή προφορικώς, ενώπιον του δικαστηρίου ή του εισηγητή - δικαστή, η δε εξώδικη κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Στην περίπτωση της, κατά την προηγούμενη περίοδο, προφορικής ομολογίας ενώπιον του δικαστηρίου ή του εισηγητή - δικαστή, η σχετική δήλωση καταχωρείται στα πρακτικά ή στην έκθεση, αντιστοίχως.
2. Η ομολογία, δικαστική ή εξώδικη, μπορεί να ανακληθεί για ουσιώδη πλάνη ως προς τα πράγματα, έως το πέρας της τελευταίας συζήτησης.

 


Αρθρο: 178
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ
Το δικαστήριο, αν δεν καταστεί δυνατόν να διαμορφώσει πλήρη δικανική πεποίθηση με τα άλλα αποδεικτικά μέσα, μπορεί, ύστερα από αίτηση διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, να ζητήσει, με προδικαστική απόφαση, την παροχή ανωμοτί εξηγήσεων ή πληροφοριών από τους ίδιους τους διαδίκους, τους νόμιμους αντιπροσώπους, τους εκπροσώπους ή τους δικαστικούς τους πληρεξουσίους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 179 έως και 184, πλην της παρ. 2 περ. γ' του άρθρου 180 και της παρ. 2 του άρθρου 184.

 


Αρθρο: 179
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΑΡΤΥΡΕΣ-ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Εξέταση ενώπιον του δικαστηρίου ή του εισηγητή - δικαστή Απόφαση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
Σχόλια
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 και τίθεται σε ισχύ την 1.1.2011 με το άρθρο 70 του νόμου αυτού .

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΜΑΡΤΥΡΕΣ
1. «Το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από πρόταση διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάζει την εξέταση μαρτύρων είτε ενώπιόν του είτε ενώπιον του εισηγητή-δικαστή.» Είναι δυνατόν να αποφασιστεί η εξέταση μάρτυρα ακόμη και αν αυτός έχει εξεταστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 185.
2. Η απόφαση, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 152, πρέπει να αναφέρει και το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, καθώς και τη διεύθυνση της κατοικίας του μάρτυρα.

 


Αρθρο: 180
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΑΡΤΥΡΕΣ-ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Πρόταση του διαδίκου
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η πρόταση του διαδίκου για την εξέταση μάρτυρα γίνεται με το αρχικό ή το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων, ή με ειδική αίτηση που κατατίθεται στη γραμματεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την πρώτη συζήτηση.
2. Στην πρόταση πρέπει:
α) να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και η διεύθυνση της κατοικίας του μάρτυρα,
β) να προσδιορίζεται το θέμα για το οποίο θα γίνει η εξέταση και
γ) να βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού ή απαλλαγής του μάρτυρα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 183.
3. Η πρόταση μπορεί να γίνει και προφορικώς, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, εφόσον κατ' αυτήν παρίστανται όλοι οι διάδικοι και δεν αντιλέγουν.

 


Αρθρο: 181
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΑΡΤΥΡΕΣ-ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Κλήση
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΚΛΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι μάρτυρες καλούνται με πράξη του προέδρου του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος ή του εισηγητή - δικαστή, κατά περίπτωση, η οποία πρέπει να περιέχει τα κατά την παρ. 2 του άρθρου 179 στοιχεία.
2. Η πράξη επιδίδεται στους μάρτυρες και στους διαδίκους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 195.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες ανάγονται στην ιδιότητα ή στην κατάσταση του μάρτυρα, επιτρέπεται η εξέταση να γίνει, από τον εισηγητή - δικαστή, στην κατοικία ή στον τόπο της διαμονής του μάρτυρα. Για την εξέταση αυτήν καλούνται οι διάδικοι με ειδική πράξη του εισηγητή - δικαστή, η οποία επιδίδεται σε αυτούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.

 


Αρθρο: 182
Ημ/νία: 17.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΑΡΤΥΡΕΣ-ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)
 
Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση μαρτυρίας - Κυρώσεις
Λήμματα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις διατάξεις του επόμενου άρθρου, η μαρτυρία ενώπιον του δικαστηρίου ή του εισηγητή - δικαστή είναι υποχρεωτική.