Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Έτος: 1978

ΦΕΚ: Α 33 19780308

Τέθηκε σε ισχύ: 08.03.1978

Ημ.Υπογραφής: 04.03.1978

 

Τίτλος
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Θέματα
Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση, Σχολεία Αλλοδαπής, Εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών

Σχόλια
Με τις παρ. 3β και 3ε άρθρου 15 ΠΔ 201/1998, το παρόν ΠΔ καταργήθηκε από 13.07.1998 ως προς τις διατάξεις του που αφορούν την αντιστοιχία των τίτλων, τις εγγραφές και κατατακτήριες εξετάσεις μαθητών δημοτικού σχολείου.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 08.03.1978

 

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 1 του Β.Δ. 664/1969)

1. Μαθηταί κεκτημένοι ενδεικτικόν ή αποδεικτικόν σπουδών ή άλλο τι σχετικόν αποδεικτικόν στοιχείον της μαθητικής αυτών καταστάσεως ξένου σχολείου λειτουργούντος εν τη Αλλοδαπή αντιστοίχου προς τα εν Ελλάδι Δημοτικά σχολεία εγγράφονται άνευ κατατακτήριου τίνος εξετάσεως οποτεδήποτε κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους εις τάξιν αντίστοιχον των εν Ελλάδι δημοσίων ή ιδιωτικών σχολείων Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, καθοριζομένην υπό της παρά τω Υπουργεία) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων.

2. Οι μαθηταί της προηγουμένης παραγράφου κατά το πρώτον σχολικόν έτος της φοιτήσεως των εις τα εν Ελλάδι Δημοτικά σχολεία δεν βαθμολογούνται εις το μάθημα των Ελληνικών.

Εάν η τάξις φοιτήσεως του πρώτου σχολικού έτους εν Ελλάδι είναι η έκτη δημοτικού, βαθμολογούνται μεν οι μαθηταί ούτοι και εις το μάθημα των Ελληνικών, αλλ' εν περιπτώσει υστερήσεώς των εις τούτο δεν απορρίπτονται κατά την περίοδον του Ιουνίου, αλλά παραπέμπονται εις ανεξέτασιν του μαθήματος τούτου κατά Σεπτέμβριον.

 

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 08.05.1984

 

Σχόλια
Με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 182 1984 ΦΕΚ Α 60/8.5.1984, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 08.03.1978

 

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 3 του Β.Δ. 664/1969 και άρθρον 1 του Β.Δ. 585/1972).

1. Μαθηταί έχοντες ενδεικτικόν ή αποδεικτικόν ή απολυτήριον ξένου σχολείου Μέσης Εκπαιδεύσεως λειτουργούντος εν τη Αλλοδαπή αντιστοίχου προς τα εν τη ημεδαπή σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως δύνανται να προσέλθουν εις κατατακτήριον προαγωγικήν ή απολυτήριον εξέτασιν οποτεδήποτε εντός του διδακτικού έτους ενώπιον καθηγητικού Συλλόγου δημοσίου σχολείου Μέσης Εκπαιδεύσεως, της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένου ελληνικού σχολείου Μέσης Εκπαιδεύσεως της Αλλοδαπής, καθοριζομένου δι1 υπουργικής αποφάσεως, προς λήψιν τίτλου σπουδών αντιστοίχου τάξεως ελληνικού σχολείου Μέσης Εκπαιδεύσεως.

2. Οι μαθηταί της προηγουμένης παραγράφου εξετάζονται γραπτώς μόνον επί της διδακτέας ύλης κατά το σχολικόν έτος των εξετάσεων των και επί των κάτωθι μαθημάτων κατά περίπτωσιν:

α) Επί πάντων των μαθημάτων, εάν έχουν φοιτήσει εις αντίστοιχον ξένον σχολείον της Αλλοδαπής μόνον εις την τελευταίαν τάξιν του ξένου τούτου σχολείου της Αλλοδαπής ή εις μίαν μόνον των άλλων τάξεων του ξένου σχολείου.

β) Επί πάντων των μαθημάτων με βαθμολογικήν βάσιν το οκτώ εις τα Αρχαία και Νέα Ελληνικά, εάν έχουν φοιτήσει εις τας δύο μόνον τελευταίας τάξεις του αντιστοίχου ξένου σχολείου της αλλοδαπής ή εις δύο των άλλων τάξεων του ξένου σχολείου.

γ) Επί των μαθημάτων Αρχαίων και Νέων Ελληνικών, Θρησκευτικών και Ιστορίας με βαθμολογικήν βάσιν το οκτώ, εάν έχουν φοιτήσει εις πλείονας των δύο τελευταίων τάξεων ξένου σχολείου της Αλλοδαπής.

3. Οι μαθηταί θεωρούνται επιτυχόντες εις τας εξετάσεις εάν εκ της επιτευχθείσης εξάγεται βάσει των κειμένων περί προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων διατάξεων προαγωγικόν αποτέλεσμα, ότε και χορηγείται εις τούτους τίτλος σπουδών αντιστοίχου τάξεως του σχολείου, εις ο υφίστανται την εξέτασιν μη ισχυουσών εν προκειμένω των περιπτώσεων παραπομπής εις ανεξέτασιν.

Εν περιπτώσει μη εξαγωγής κατά τα ανωτέρω προαγωγικού αποτελέσματος οι μαθηταί ούτοι κατατάσσονται αναλόγως της βαθμολογίας ης έτυχον εις την τάξιν κρίνονται άξιοι παρά της εξεταστικής Επιτροπής, λαμβάνοντες τίτλον σπουδών αντιστοίχου τάξεως του σχολείου εις ο υφίστανται την εξέτασιν.

4. Μαθηταί κεκτημένοι απολυτήριον ξένου σχολείου Μέσης Εκπαιδεύσεως λειτουργούντος εν τη Αλλοδαπή αντιστοίχου προς τα σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως της ημεδαπής δύνανται παραιτούμενοι των ανωτέρω κατατακτηρίω εξετάσεων να εγγραφούν εις την τελευταίαν τάξιν των εν Ελλάδι σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως εφαρμοζομένων και εν προκειμένω κατά τα λοιπά των οριζομένων εν τη παραγράφω 3 του άρθρου 2 του παρόντος.

 

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 08.03.1978

 

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 4 του Β.Δ. 664/1969).

1. Οι κεκτημένοι πιστοποιητικόν σπουδών του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου βάσει διδασκαλίας μαθημάτων και εξετάσεων εν τω στρατοπέδω των εν Λευκωσία Ελληνικών Δυνάμεων Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) δύνανται να προσέλθουν εις μίαν των εξεταστικών περιόδων του Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου ενώπιον του πλησιέστερου της μονάδος ή της κατοικίας των δημοσίου σχολείου Μέσης Εκπαιδεύσεως, α) εις κατατακτήριον απολυτήριον του Γυμνασίου ή Λυκείου εξέτασιν εάν κέκτηνται ενδεικτικόν προαγωγής εκ της προηγουμένης τάξεως (Β) δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου Μέσης Εκπαιδεύσεως της Αλλοδαπής ή ελληνικού ανεγνωρισμένου τοιούτου της Αλλοδαπής, β) εις κατατακτήριον προαγωγικήν εξέτασιν εφ' όσον κέκτηνται ενδεικτικόν προαγωγής εκ της προηγουμένης της δι' ην υφίστανται την εξέτασιν τάξεως δημοσίου ή ιδιωτικού γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής, ή ανεγνωρισμένου Ελληνικού Γυμνασίου ή Λυκείου της Αλλοδαπής.

2. Η ανωτέρω εξέτασις ενεργείται γραπτώς μόνον επί της διδακτέας ύλης κατά το σχολικόν έτος της εξετάσεως των, το δε αποτέλεσμα εκδίδεται βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών Μέσης Εκπαιδεύσεως, δυναμένης της εξεταστικής Επιτροπής να κατάταξη τούτους κατά την κρίσιν της εις την αυτήν τάξιν δι1 ην υφίστανται την προαγωγικήν ή απολυτήριον εξέτασιν ή και εις μικροτέραν αυτής εάν ο κεκτημένος τίτλος σπουδών της μικρότερος ταύτης τάξεως είναι ιδιωτικού σχολείου

 

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 08.03.1978

 

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 2 του Β.Δ. 585/1972).

Μαθηταί κεκτημένοι ενδεικτικόν ή αποδεικτικόν ή απολυτήριον σχολείου Γενικής Εκπαιδεύσεως Δημοτικής ή Μέσης ξένης εν Ελλάδι παροικίας, μεταγράφονται κατ' εξαίρεσιν άνευ εξετάσεων μέχρι και του τρίτου διμήνου εις τάξιν αντίστοιχον των εν Ελλάδι δημοσίων ή ιδιωτικών σχολείων Μέσης ή Δημοτικής Εκπαιδεύσεως. Ο καθορισμός της τάξεως γίνεται υπό της παρά τω Υπουργεία) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, επί τη βάσει του σχολικού τίτλου και βεβαιώσεως της οικείας εν Ελλάδι διπλωματικής Αρχής, περί του ότι ο τίτλος παρέχει το δικαίωμα μετεγγραφής του μαθητού εις αντίστοιχον τάξιν δημοσίου ή ανεγνωρισμένου ιδιωτικού σχολείου, λειτουργούντος εν τη χώρα των.

 

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 08.05.1984

 

Σχόλια
Με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 182/ 1984 ΦΕΚ Α 60/8.5.1984, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ.

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 3 του Β.Δ. 585/1972).

 

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 08.03.1978

 

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 4 του Β.Δ. 585/1972).

1. Μαθηταί προερχόμενοι εκ ξένων σχολείων της πρώτης ή δευτέρας βαθμίδος Γενικής Εκπαιδεύσεως της Αλλοδαπής και μετεγγραφόμενοι κατά το δεύτερον τετράμηνον εις σχολείον της ημεδαπής, ως ετησίαν βαθμολογίαν λαμβάνουν την κατά το δεύτερον τετράμηνον κτηθείσαν προφορικήν και γραπτήν τοιαύτην.

2. Οι μαθηταί της Β' βαθμίδος των σχολείων της προηγουμένης παραγράφου μετεγγραφόμενοι κατά το τελευταίον δίμηνον, εν περιπτώσει υστερήσεώς των εις πλείονα των δύο μαθημάτων πρωτευόντων ή μη, κατ1 εξαίρεσιν, δεν απορρίπτονται κατά τον Ιούνιον, αλλά παραπέμπονται εις ανεξέτασιν κατά Σεπτέμβριον

 

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 08.03.1978

 

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 7 του Β.Δ. 585/1972).

Εις εκτάκτους περιπτώσεις λόγω απροβλέπτων συμβάντων δύναται ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δι' αποφάσεως του, να εγκρίνη οποτεδήποτε εντός του διδακτικού έτους την εκπρόθεσμον εγγραφήν μαθητών προερχομένων εξ ανεγνωρισμένων Ελληνικών σχολείων, λειτουργούντων εν τη Αλλοδαπή.

 

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 08.03.1978

 

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 1 του Π.Δ. 417/1977).

1. Μαθηταί σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως της Αλλοδαπής αδυνατούντες να προσκομίσουν τίτλον της μαθητικής των καταστάσεως δια την εγγραφήν των εις αντίστοιχα σχολεία και τάξεις της ημεδαπής ή αντίστοιχα ελληνικά σχολεία και τάξεις της αλλοδαπής, συνεπεία της εν τη χώρα εξής προέρχονται, υφισταμένης έκρυθμου εκ εκτάκτων ιδία πολεμικών γεγονότων καταστάσεως, δύνανται τη αιτήσει των να υποβληθούν εις κατατακτήριον εξέτασιν ενώπιον επιτροπής εκ δημοσίων εκπαιδευτικών λειτουργών δημοτικής ή Μέσης Εκπαιδεύσεως κατά περίπτωσιν συγκροτούμενης υπό του Επιθεωρητού Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, ή του Γενικού Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως αντιστοίχως, εις ον υπάγεται το σχολείον, εις το οποίον επιθυμούν να εγγραφούν.

Η Επιτροπή αύτη είναι τριμελής μεν δια τους μαθητάς της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, πενταμελής δε δια τους της Μέσης Εκπαιδεύσεως.

2. Εις την αίτησιν επισυνάπτονται:

α) Υπεύθυνος δήλωσις του αιτούντος κατά το Ν.Δ. 105/1969, περί της τάξεως και του σχολείου, εις το οποίον φοιτά ή εκ του οποίου απεφοίτησε.

β) Βεβαίωσις της οικείας Ελληνικής Διπλωματικής ή Προξενικής Αρχής, ότι υφίσταται δια τον αιτούντα αδυναμία προσκομίσεως τίτλου σπουδών συνεπεία της εν τη παραγράφω 1 αναφερομένης καταστάσεως.

3. Η παράγραφος 1 ισχύει και εις την περίπτωσιν, καθ1 ην ο αιτών επικαλείται καταστροφήν των αρχείων του σχολείου εκ της αυτής αιτίας. Το γεγονός τούτο βέβαιοι επίσης η οικεία Ελληνική Διπλωματική ή Προξενική Αρχή.

4. Αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν δι' όσον χρόνον διαρκεί πράγματι ή έκρυθμος εξ εκτάκτων γεγονότων κατάστασις

 

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 08.03.1978

 

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 1 του Π.Δ. 578/1977).

Μαθηταί αποφοιτήσαντες εκ των εν τη Αλλοδαπή λειτουργούντων ανεγνωρισμένων Ελληνικών Γυμνασίων εγγράφονται εις τα εν τη Αλλοδαπή Ελληνικά Λύκεια κατόπιν εισιτηρίου εξετάσεως διενεργούμενης εν τω Λύκειω ενώπιον επιτροπής, συγκροτούμενης υπό του οικείου Συμβούλου Εκπαιδεύσεως ή εν ελλείψει τούτου υπό της οικείας Ελληνικής Προξενικής, ή Διπλωματικής Αρχής, και αποτελούμενης εκ των ακολούθων:

α) Του Διευθυντού του Λυκείου, ως προέδρου και

β) τεσσάρων καθηγητών του Λυκείου, ή Γυμνασίου, ως μελών, εξ ων δύο φιλόλογοι, εις μαθηματικός και εις φυσικός.

Οι ανωτέρω μαθηταί εξετάζονται εις τα μαθήματα, τα οποία προβλέπονται υπό των κειμένων διατάξεων κατά τας εισαγωγικός εξετάσεις δια τα Ελληνικά Λύκεια της ημεδαπής.

 

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 08.03.1978

 

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 2 του Π.Δ. 578/1977).

1. Ομογενείς ή Έλληνες υπήκοοι μαθηταί αποφοιτήσαντες από ξένα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως χωρών, εις τας οποίας η διάρκεια της Γενικής Εκπαιδεύσεως είναι κατωτέρα της δωδεκαετούς αλλ' ο κατεχόμενος τίτλος παρέχει δικαίωμα εγγραφής των εις τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, από σχολεία της οποίας απεφοίτησαν, και επιθυμούντες να τύχουν αναγνωρίσεως του τίτλου των ως αντιστοίχου προς απολυτήριον ελληνικού Λυκείου, παραπέμπονται τη αιτήσει των εις κατατακτήριον απολυτήριον εξέτασιν ενώπιον εξεταστικής Επιτροπής, αποτελούμενης εκ καθηγητών του οικείου Λυκείου ανά ενός εξ εκάστης ειδικότητος των μαθημάτων, εις τα οποία υφίστανται την εξέτασιν και συγκροτούμενης υπό του Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε. της Εκπαιδευτικής Περιφερείας, ένθα διαμένει ο μαθητής.

Η παραπομπή ενεργείται υπό της παρά τω Υπουργεία) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού Ξένων και Μειονοτικών σχολείων.

Οι επιτυγχάνοντες λαμβάνουν απολυτήριον ελληνικού Λυκείου. Οι αποτυγχάνοντες εγγράφονται εις την Β' ή Γ τάξιν Λυκείου κατά την κρίσιν της εξεταστικής Επιτροπής.

Οι μη επιθυμούντες να υποστούν την κατατακτήριον απολυτήριον εξέτασιν τη αιτήσει των να εγγραφούν εις αντίστοιχον τάξιν ελληνικού Λυκείου κατά τα κατωτέρω εν παραγράφω 2 οριζόμενα.

2. Μαθηταί της προηγουμένης παραγράφου έχοντες τίτλον σπουδών μη αποτελούντα απολυτήριον Μέσης Εκπαιδεύσεως εγγράφονται τη αιτήσει των εις ελληνικά σχολεία της ημεδαπής και εις τάξιν αντίστοιχον προς τα έτη φοιτήσεως των εις ξένα σχολεία επί τη βάσει του δωδεκαετούς συστήματος Γενικής Εκπαιδεύσεως. Ο καθορισμός της αντιστοίχου τάξεως ενεργείται υπό της παρά τω Υπουργείω Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων

 

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 08.03.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Ιδιωτικά ελληνικά σχολεία εξωτερικού.

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 1 του Ν.Δ. 695/1970).

1. Μαθηταί νομίμως λειτουργούντων ιδιωτικών ελληνικών σχολείων του Εξωτερικού δια την εγγραφήν ή μετεγγραφήν εις αντίστοιχον δημόσιον σχολείον της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένον τοιούτον της αλλοδαπής ως και δια την απόκτησιν τίτλου σπουδών ισοτίμου των δημοσίων σχολείων, υποβάλλονται εις κατατακτήριον εξέτασιν, προαγωγικήν ή απολυτήριον, διεξαγομένην κατά τας ισχύουσας διατάξεις. Η εξέτασις αύτη δύναται να ενεργηθή και υπό του συλλόγου των διδασκόντων ανεγνωρισμένου ελληνικού σχολείου της αλλοδαπής, κατόπιν εκγρίσεως, κατά περίπτωσιν, υπό της παρά τω Υπουργείω Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων.

2. Οι χορηγούμενοι υπό των δημοσίων σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως της Κύπρου τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους χορηγούμενους υπό των αντιστοίχων δημοσίων σχολείων της ημεδαπής.

Δια τους μαθητάς των ιδιωτικών ελληνικών σχολείων της Κύπρου ισχύουν αϊ διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου

 

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 08.03.1978

 

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 59 του από 6-8.7.1955 Β.Δ.)

1. Πτυχιούχοι Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής Ξένου Πανεπιστημίου δύνανται να τύχουν απολυτηρίου ελληνικού Λυκείου κατόπιν ευδόκιμων απολυτηρίων εξετάσεων ενεργούμενων κατά τα εξεταστικός περιόδους Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου εις ο παραπέμπονται υπό της παρά τω Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού Ξένων και Μειονοτικών σχολείων.

2. Ως προς τον τρόπον της εξετάσεως, την βαθμολογίαν αυτών και την έκδοσιν των αποτελεσμάτων εφαρμόζονται αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων δια τα σχολεία της ημεδαπής.

Οι αποτυγχάνοντες υφίστανται εκ νέου εξέτασιν εις άπαντα τα μαθήματα εντός των νομίμων εξεταστικών περιόδων.

 

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 08.03.1978

 

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 53 του από 6-8.7.1955 Β.Δ.).

1. Μαθηταί διαμένοντες εις το Εξωτερικόν και εις πάλιν όπου δεν λειτουργεί ανεγνωρισμένον ελληνικόν σχολείον ή λειτουργούν ωρισμέναι μόνον τάξεις αυτού, μη δυνάμενοι λόγω συνθηκών συγκοινωνίας να μεταβούν προς φοίτησιν εις εν των πλησιέστερων προς την κατοικίαν των σχολείον δύνονται κατόπιν εγκρίσεως του οικείου Συμβούλου Εκπαιδεύσεως, ή ελλείψει τούτου, της Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, να υποστούν κατατακτήριον εξέτασιν ενώπιον ετέρου πλήρους ανεγνωρισμένου σχολείου, καθοριζομένου υπό του εγκρίνοντας οργάνου.

2. Εάν η μετάβασις των ανωτέρω μαθητών εις πλήρες ανεγνωρισμένον σχολείον δεν είναι δυνατή λόγω συνθηκών συγκοινωνίας η εξέτασις αυτών δύναται να γίνη εις έτερον ανεγνωρισμένον ελληνικόν σχολείον με πλήρες.

Εις την δευτέραν ταύτην περίπτωσιν η εξέτασις γίνεται μόνον γραπτώς επί της διδακτέας ύλης της τάξεως εξ ης ζητεί να λαβή ενδεικτικόν ή απολυτήριον. Τα γραπτά δοκίμια αποστέλλονται εις τον οικείον Σύμβουλον Εκπαιδεύσεως, ο οποίος συγκροτεί επιτροπήν κατά τα εν άρθρω 9 του παρόντος οριζόμενα. Εν ελλείψει Συμβούλου Εκπαιδεύσεως τα γραπτά δοκίμια αποστέλλονται εις την Υπηρεσίαν Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, μερίμνη της οποίας συγκροτείται εξεταστική επιτροπή δια την βαθμολόγησιν των γραπτών.

3. Το αποτέλεσμα εκδίδεται συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις, ο δε τίτλος σπουδών υπό του Συμβούλου Εκπαιδεύσεως ή της Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων κατά περίπτωσιν. Εις τον επί της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.