Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Έτος: 1958

ΦΕΚ: Α 171 19581020

Τέθηκε σε ισχύ: 20.10.1958

Ημ.Υπογραφής: 24.09.1958

 

Τίτλος
Κώδικας περί Εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων.

Σχόλια
Ο ουσιαστικός έλεγχος (έγκριση) των πράξεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, που προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 3 άρθρο 9 παρ. 2 άρθρο 12 παρ. 7 άρθρο 21 παρ. 1, άρθρο 22 παρ. 1, άρθρο 52 παρ. 4, καταργήθηκε από το άρθρο μόνο Β.Δ. 22/4-8 Ιαν. 1982 (ΦΕΚ Α' 3).ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝΑρθρο: 1

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Εκτακτα

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων

(Αρθρον 1 Β.Δ. 19.12.55) Τα έσοδα είναι:

Ι. Τακτικά, προερχόμενα:

α) εκ των προσόδων της κινητής και ακινήτου περιουσίας,

β) εκ των τελών και δικαιωμάτων,

γ) εκ φόρων και

δ) εξ εισφορών.

ΙΙ. Εκτακτα, προερχόμενα:

α) εκ του αντιτίμου της προσωπικής εργασίας,

β) εκ δανείων, δωρεών, κληροδοτημάτων, κληρονομιών,

γ) εξ εκποιήσεως περιουσίας και

δ) εκ πάσης άλλης πηγής.Αρθρο: 2

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δημοτική ή κοινοτική αγορά

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Κινητή, ακίνητη περιουσία, Δημοτική ή κοινοτική αγορά

Σχόλια
Σύμφωνα με το άρθρο μόνο ΠΔ 22/1982 (ΦΕΚ Α 3) ο ουσιαστικός έλεγχος των πράξεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων της παρ. 3 καταργήθηκε.

 

Κείμενο Αρθρου

Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Α' Εκ κινητής και Ακινήτου Περιουσίας

(Αρθρον 2 Β.Δ. 19.12.55)

1. Εις ον δήμον ή κοινότητα υπάρχει ειδική δημοτική ή κοινοτική αγορά λιανικής ή χονδρικής πωλήσεως ενός ή πλειόνων ειδών διατροφής, αποφάσει του συμβουλίου, συγκεντρούνται υποχρεωτικώς εις την αγοράν ταύτην πάντα τα εν τω δήμω ή κοινότητι λειτουργούντα καταστήματα τα χρησιμοποιούμενα διά την πώλησιν των ειδών, δι' α ιδρύθη η αγορά.

2. Διά την εφαρμογήν της αποφάσεως του συμβουλίου η αστυνομική αρχή υποχρεούται να εκδώση τας αναγκαίας αστυνομικάς διατάξεις και να επιμεληθή της εκτελέσεως αυτών.

3. Εν ανεπαρκεία χώρου της δημοτικής ή κοινοτικής αγοράς ή ένεκα ειδικών τοπικών λόγων ή συγκοινωνιακών συνθηκών, δύναται το συμβούλιον δι' αποφάσεώς του εγκρινομένης υπό του νομάρχου να επιτρέψη την ίδρυσιν και λειτουργίαν καταστημάτων και εκτός της αγοράς.

4. Ο τρόπος χρήσεως των καταστημάτων και παραπηγμάτων της αγοράς ρυθμίζεται δι' αποφάσεως του συμβουλίου.

5. Η χρήσις των ως άνω χώρων παραχωρείται αποκλειστικώς και μόνον διά την άσκησιν προσωπικώς του ειδικού επαγγέλματος, δι' ο προορίζεται η αγορά και ειδικώτερον ο παραχωρούμενος χώρος, πάντοτε δι' ενοικιάσεως ενεργουμένης κατά τας διατάξεις περί ενοικιάσεως δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων.

6. Απαγορεύεται η ίδρυσις και λειτουργία αγοράς χονδρικής πωλήσεως παρ' ιδιωτών ή συνεταιρισμών ή άλλων νομικών προσώπων.

7. Το άνοιγμα των ιδιωτικών καταστημάτων χονδρικής πωλήσεως ειδών, πωλουμένων και εις την δημοτικήν ή κοινοτικήν αγοράν χονδρικής πωλήσεως, πραγματοποιείται μίαν τουλάχιστον ώραν μετά το άνοιγμα των καταστημάτων της δημοτικής και κοινοτικής αγοράς, απαγορευομένου του καθορισμού ανοίγματος τούτων ενωρίτερον.Αρθρο: 3

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δημοτικόν ή κοινοτικόν σφαγείον

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Κινητή, ακίνητη περιουσία, Σφαγεία

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 3 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Επιτρέπεται εις δήμον ή κοινότητα η ίδρυσις καταστήματος σφαγείου, πληρούντος τας εν γένει απαιτήσεις του προορισμού αυτού και λειτουργούντος επί τη βάσει συγχρονισμένων συστημάτων του είδους του και σχεδίου εγκρινομένου υπό του Υπουργού των Εσωτερικών, μετά γνώμην της κτηνιατρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

Το σφαγείον ιδρύεται εις χώρον εξασφαλίζοντα καλήν και υγιεινήν αποχέτευσιν και ευρισκόμενον εκτός του σχεδίου πόλεως εις επιβαλλομένην από των κατωκημένων περιοχών απόστασιν.

2. Τα της λειτουργίας του σφαγείου διέπονται υπό κανονισμών εγκρινομένων υπό του συμβουλίου, μετά γνώμην της κτηνιατρικής υπηρεσίας του νομού.

3. Διά την χρήσιν του σφαγείου το συμβούλιον επιβάλλει δι' αποφάσεώς του δικαίωμα.

Αι εκ της σφαγής απομένουσαι τρίχες, ο χνους των μικρών ζώων, οι όνυχες, τα κέρατα, η κόπρος των εντοσθίων και τα λοιπά λείψανα της σφαγής διατίθενται υπό του δήμου ή κοινότητος κατά τον υπό των συμβουλίων αυτών κρινόμενον προσφορώτερον τρόπον.

4. Η υγειονομική επίβλεψις του σφαγείου ενεργείται υπό των κατά τόπους αστυνομικών αρχών επικουρουμένων υπό των κατά τόπους αστυνομικών αρχών επικουρουμένων υποχρεωτικώς παρά των υγειονολόγων και των κτηνιάτρων κατά τα διά Βασ. Διατάγματος ορισθησόμενα.Αρθρο: 4

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Κινητή, ακίνητη περιουσία, Σφαγεία

Σχόλια
Το μέσα σε (..) εδάφιο γ' της παρ. 1 του άρθρου 4 καταργήθηκε από το άρθρο 11 Π.Δ. 460/1978.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 4 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Από της ενάρξεως της λειτουργίας του σφαγείου απαγορεύεται απολύτως η ανέγερσις ή λειτουργία άλλου τοιούτου, η εκτός αυτού σφαγή οιουδήποτε ζώου ή πτηνών προς εμπορίαν, η εκδορά, η εκκοιλίασις, η πλύσις εντέρων και η ενέργεια των λοιπών παρακολουθουσών την σφαγήν εργασιών. Οι παραβάται υπόκεινται εις κράτησιν.

(Εξαιρετικώς επιτρέπεται η σφαγή εκτός του σφαγείου εις τους κατοίκους αυτοτελούς συνοικισμού της αυτής κοινότητος εφ' όσον ο συνοικισμός των απέχει πλέον των τριών χιλιομέτρων εκ του σφαγείου).

2. Επιτρέπεται κατά τας δύο προηγουμένας και την ημέραν του Πάσχα η κατ' οίκον σφαγή αμνών και εριφίων προς οικιακήν χρήσιν.Αρθρο: 6

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Κινητή, ακίνητη περιουσία, Χρήση βοσκών

Σχόλια
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 Ν.Δ. 703/1970. Το μέσα σε "...." τελεταίο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε από την παρ. 3 άρθρου 1 Ν. 1080/20-22.10.1980 (ΦΕΚ Α' 246).

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 6 Β.Δ. 19.12.1955)

δύο τουλάχιστον μήνας προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους.

α) Λεπτομερώς κατά θέσεις και έκτασιν τους βοσκησίμους τόπους, τον τρόπον της χρήσεως αυτών και τον αριθμόν των ζώων μεγάλων ή μικρών, ως επιτρέπεται η βοσκή. Εν ανεπαρκεία των βοσκησίμων τόπων το συμβούλιον ορίζει κατά δημότην τον ανώτατον αριθμόν των μικρών και μεγάλων ζώων αυτού, των οποίων επιτρέπεται η βοσκή εν αυτοίς. β) Το τυχόν υπάρχον περίσσευμα βοσκησίμων τόπων κατ' έκτασιν, όρια και το είδος των δεκτών προς βοσκήν εις αυτό ζώων. γ) Το ετήσιον δικαίωμα βοσκής των ζώων, όπερ υποχρεούται να καταβάλη πας όστις νομίμως βόσκει τα ζώα του εις τας βοσκάς. Β.' βεβαιοί διά λεπτομερούς καταλόγου καταχωριζομένου εις την απόφασιν αυτού, τον ολικόν αριθμόν των μικρών και μεγάλων ζώων τα οποία δικαιούται έκαστος να εισάγη εις τας βοσκάς".

2. Εάν ο αριθμός ζώων δημότου υπερβαίνη το κατά τας επιτοπίους συνθήκας όριον της μικράς κτηνοτροφίας, όπερ δεν δύναται να είναι δι' εκάστην κτηνοτροφικήν οικογένειαν δημότου μεγαλύτερον των εκατόν πεντήκοντα μικρών και των δέκα πέντε μεγάλων ζώων, το συμβούλιον υποχρεούται διά της ανωτέρω αποφάσεώς του να προσδιορίση δικαίωμα βοσκής ηυξημένον και ανάλογον προς την μισθωτικήν αξίαν της χορτονομής των βοσκησίμων τόπων. Εάν το συμβούλιον παραλείψη να ορίση ηυξημένον δικαίωμα βοσκής, τούτο λογίζεται επιβεβλημένον εις το διπλάσιον του ορισθέντος διά τους έχοντας κάτω των εκατόν πεντήκοντα μικρών ή δέκα πέντε μεγάλων ζώων. "Εν περιπτώσει ανεπαρκείας των βοσκησίμων τόπων, το δικαίωμα βοσκής ορίζεται ηυξημένον και πάντως ουχί πέρα του τετραπλασίου του καθορισθέντος δια τα κατά τας διατάξεις των παρ. 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου βόσκοντα ζώα των δημοτών και ετεροδημοτών".Αρθρο: 7

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Κινητή, ακίνητη περιουσία, Χρήση βοσκών

Σχόλια
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 άρθρο 1 Ν. 1080/20-22.10.1980 (ΦΕΚ Α' 246). Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 32 Ν.Δ. 4260/1962. Ο έλεγχος σκοπιμότητας του νομάρχη, για τον οποίο οι διατάξεις του άρθρου 7 καταργήθηκαν από το άρθρο 46 Ν. 180/1975. Ηδη άρθρο 226 της κωδικοποιήσεως του Π.Δ. 933/1975.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 7 Β.Δ. 19.12.1955)

ητιολογημένως ο νομάρχης εγκρίνων ή μεταρρυθμίζων ταύτην εντός δέκα πέντε ημερών αφ' ης περιήλθεν εις την νομαρχίαν. 2. Η απόφασις του νομάρχου επικολλάται εις την θύραν των ναών του δήμου ή κοινότητος προς γνώσιν, των ενδιαφερομένων και εγκατάστασιν αυτών εις τους προσδιορισθέντας δι' ένα έκαστον βοσκησίμους τόπους. 3. Η εγκατάστασις του κτηνοτρόφου εις τας βοσκάς ενεργείται επί τη βάσει εγγράφου αδείας του δημάρχου ή προέδρου κοινότητος εις ην αναγράφεται το ονοματεπώνυμον αυτού, η θέσις εις ην θα εγκατασταθή το ποίμνιον, ο αριθμός των ζώων και ο αριθμός του διπλοτύπου εισπράξεως του δικαιώματος βοσκής. Ο άνευ αδείας εγκατασταθείς θεωρείται ως αυθαιρέτως βόσκων το ποίμνιόν του. 4. Τας έριδας των κτηνοτρόφων προς αλλήλους ή προς τον δήμον ή κοινότητα τας αφορώσας την εγκατάστασιν των ποιμνίων των εις τους βοσκησίμους τόπους δικάζει κατά την διαδικασίαν των προσωρινών μέτρων ο ειρηνοδίκης, εφαρμόζων τας περί του θέματος τούτου νομίμως εγκεκριμένας αποφάσεις των συμβουλίων και εν ελλείψει τοιούτων επιλύει ταύτας κατά την κρίσιν του. 5. Κατά τον αυτόν τρόπον προστατεύεται και η επί των βοσκησίμων τόπων νομή του Δήμου ή κοινότητος κατά πάντος κτηνοτρόφου βόσκοντος εν αυτοίς αυθαιρέτως και εν γένει κατά παράβασιν των περί της διαθέσεως των βοσκών διατάξεων του παρόντος. 6. " Κτηνοτρόφος δημότης ή ετεροδημότης, βόσκων αυθαιρέτως το ποίμνιόν του εις τους βοσκησίμους τόπους, υποχρεούται εις καταβολήν δικαιώματος βοσκής ούχι πλέον του διπλασίου, πάντως δε ανωτέρου του καθορισθέντος δια τα κανονικώς βάσκοντα ζώα των δημοτών. "Η διαπίστωσις της αυθαιρέτου βοσκής γίνεται υπό οργάνων του δήμου ή της κοινότητος ή της αγροφυλακής ή της δασικής υπηρεσίας, ο δε καθορισμός του καταβλητέου δικαιώματος ενεργείται δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Ως αυθαίρετος βοσκή δεν θεωρείται η βοσκή ζώων οδηγουμένω εις θερινάς ή χειμερινάς βοσκάς, εφ' όσον η παραμονή αυών εις την περιφέρειαν δήμου ή κοινότητος δεν παρατείνεται πέραν των 48 ωρών".Αρθρο: 8

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Κινητή, ακίνητη περιουσία, Χρήση βοσκών

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 8 Β.Δ. 19.12.55)

αποφασίση την διάθεσιν των βοσκησίμων τόπων, ο νομάρχης τάσσει αυτώ δεκαπενθήμερον προθεσμίαν εντός της οποίας υποχρεούται να λάβη τας αναγκαίας αποφάσεις. 2. Παρελθούσης της προθεσμίας απράκτου ο νομάρχης τιμωρεί πειθαρχικώς τους υπευθύνους δήμαρχον, πρόεδρον της κοινότητος και τα μέλη του συμβουλίου διά προστίμου μέχρι πεντακοσίων δραχμών και διατάσσει την εφαρμογήν κατά την κτηνοτροφικήν περίοδον των αποφάσεων των εφαρμοσθεισών κατά την παρελθούσαν αντίστοιχον τοιαύτην. Εάν δεν υφίσταται τοιαύτη απόφασις και το συμβούλιον εμμένη εις την μη λήψιν αποφάσεως, ο νομάρχης εκδίδει απόφασιν ρυθμίζων την διάθεσιν των βοσκών.Αρθρο: 9

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Κινητή, ακίνητη περιουσία, Χρήση βοσκών

Σχόλια
Το άρθρο 9 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 Ν. 994/1979 (ΦΕκ Α' 279). Για τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση των επιτροπών του πιο πάνω άρθρου βλέπε παρ. 1 άρθρο 6 Κεφάλαιο Β' της 347624/21-22.10.1982 (ΦΕΚ Β' 841) απόφ. Υπ. Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Γεωργίας. Ο ουσιαστικός έλεγχος (έγκριση) των πράξεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που προβλέπεται από την παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταργήθηκε από το άρθρο μόνο ΠΔ 22/1982 (ΦΕΚ Α 3).

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 9 Β.Δ. 19.12.1955)

του νομάρχου, επιτρέπεται όπως υποχρεωθούν οι διαθέτοντες βοσκότοποι δήμοι ή κοινότητες, να διαθέτουν ποσοστόν εκ των εισπράξεων του δικαιώματος βοσκής δια την βελτίωσιν αυτών. 2. Τα εις τας βελτιωθείσας βοσκάς εισαγόμενα μικρά ή μεγάλα ζώα υπόκεινται άπαντα, πέραν του υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένα δικαιώματος βοσκής, και εις ειδικόν δικαίωμα χρήσει ως βελτιωμένων βοσκοτόπων, καθοριζόμενον δι' αποφάσεως της δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, (εγκρινομένης υπό του Νομάρχου). Το ύψος του δικαιώματος τούτου προκύπτει εκ της διαιρέσεως των ετησίων δαπανών λειτουργίας και συντρηρήσεως του βελτιωθέντος βοσκοτόπου, προσηυξημένων κατά 10%, δια του αριθμού των ζώων, τα οποία δύνανται βάσει της βοσκοϊκανότητος να εισαχθούν εις αυτόν. 3. Ο χαρακτηρισμός του βοσκοτόπου ως βελτιωθέντος, το σύνολον των περί ων η προηγουμένη παράγραφος ετησίων δαπανών, ως και ο συνολικός αριθμός των κατ' είδος εισαγομένων ζώων, επί σχέσει ενός μεγάλου προς εξ μικρά ζώα, της σχέσεως ταύτας δυναμένης να αυξομειούται μέχρι 35%, προσδιορίζονται δι' ητιολογημένης πράξεως επιτροπής αποτελουμένης εκ του οικείού διευθυντού γεωργίας, του αγρονόμου και του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος ή των νομίμων αναπληρωτών αυτών. Η αυτή επιτροπή γνωματεύει και επί του κανονισμού λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως του βοσκοτόπου, ως και περί του τρόπου και χρόνου εισαγωγής των ζώων. Εις τα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αμοιβή. 4. Το δημοτικόν ή κοινοτικόν συμβούλιοιν βάσει δηλώσεως των επιθυμούντων δημοτών να βοσκήσουν τα ζώα των εις τον βελτιωθέντα βοσκότοπον, υποβαλλομένης κατά μήνα Σεπτέμβριον εκάστου έτους, του συνολικού αριθμού των εισαγομένων ζώων και λαμβάνον υπ' όψιν την πράξιν της, κατά την προηγουμένην παράγραφον, επιτροπής δια της αυτής κατά τα άνω, αποφάσεώς του επεχούσης θέσιν αγορανομικής διατάξεως: α) Καθορίζει τον δικαιούμενον προς εισαγωγήν αριθμόν κατ' είδος ζώων κατά δημότην και εν περιπτώσει περισσεύματος της βοσκησίμου εκτάσεως κατανέμει τον αριθμόν των επί πλέον εισαγομένων κατ' είδος ζώων κατά δημότην, αναλόγως των κατεχομένων υπ' αυτού ζώων, εν σχέσει με τον αριθμόν των ζώων τα οποία αναλογούν επί του περισσεύματος της βοσκής. β) Καταρτίζει τον κανονισμόν λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως του βοσκοτόπου, ως και τον τρόπον και χρόνον εισαγωγής των παρ' εκάστου δικαιούχου προς βόσκησιν ζώων του, βάσει του οποίου ο οικείος δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητος χορηγεί έγγραφον σχετικήν άδειαν. Περίσσευμα μη καλυπτόμενον υπό των ζώων των δημοτών, είτε συνεπεία μη υποβολής δηλώσεων, είτε συνεπεία ελλείψεως ζώων των δημοτών, εκμισθούται εις κατ' επάγγελμα κτηνοτρόφους μέχρι του αριθμού των καλυπτόντων το περίσσευμα τούτο ζώων, δια δημοπρασίας, με ελάχιστον όριον πρώτης προσφοράς κατ' είδος και κεφαλήν ζώου, το σύνολον του δικαιώματος βοσκής και του κατά τας διατάξεις του παρόντος καθορισθέντος δικαιώματος χρήσεως βελτιωθέντος βοσκοτόπου. 5. Των διατάξεων του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα θηλάζοντα ζώα μικρά μέχρις ηλικίας τριών μηνών και μεγάλα ηλικίας εξ μηνών. 6. Πας εισάγων αυθαιρέτως ζώα εντός του βελτιωθέντος βοσκοτόπου υπόκειται, εκτός της ποινικής διώξεως και εις πρόστιμον ίσον προς τον πενταπλάσιον του ορισθέντος ειδικού δικαιώματος χρήσεως βελτιωθέντος βοσκοτόπου, προκειμένου περί δημότου και εις το δεκαπλάσιον του αυτού δικαιώματος περί ετεροδημότου. Εν υποτροπή το πρόστιμον τόυτο διπλασιάζεται. 7. Τα έσοδα εκ του ειδικού δικαιώματος χρήσεως βελτιωμένου βοσκοτόπου διατίθενται αποκλειστικώς δια την λειτουργίαν και συντήρησιν αυτού, το προϊόν δε του μισθώματος της δημοπρασίας του πλεονάζοντος βελτιωμένου βοσκοτόπου, μειωμένον κατά το σύνολον του ποσού όπερ αντιστοχεί προς το δικαίωμα βοσκής, περί ου το άρθρο 5 του από 24.9.1958 Β.Δ/τος, διατίθεται δια την αντιμετώπισιν των δαπανών λειτουργίας και συντηρήσεως του βελτιωθέντος βοσκοτόπου ως και δια την εκτέλεσιν νέων έργων εν αυτώ. Τυχόν περίσσευμα διατίθεται δια την κάλυψιν των πάσης φύσεως αναγκών του δήμου ή της κοινότητος".Αρθρο: 10

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Κινητή, ακίνητη περιουσία, Χρήση βοσκών

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 10 Β.Δ. 19.12.1955)

δημοτικών και κοινοτικών βοσκησίμων τόπων μετά εν έτος από της δημοσιεύσεως του Νομοθετικού Διατάγματος 3033/1954.Αρθρο: 11

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Κινητή, ακίνητη περιουσία, Χρήση βοσκών

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 11 Β.Δ. 19.12.1955)

Διατηρούνται εν ισχύι 1) το άρθ. 3 του α.ν. 875 της 22/28.9.1937 "περί βοσκής εντός δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και μη πεδινών χορτολειβαδίων" το δε εξ αυτού έσοδον διατίθεται διά τους υπό του άρθ. τούτου προβλεπόμενους ειδικούς σκοπούς, και 2) το άρθ. 2 α.ν. 1085 της 11.11.46 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Αγροτικού Κώδικος 2880".Αρθρο: 12

Ημ/νία: 15.03.2006

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Κινητή, ακίνητη περιουσία, Εμπορία υδάτων

Σχόλια
- Η παρ. 1 αντικασταστάθηκε από την παρ. 1 άρθρου 26 Ν. 1828/1989, (ΦΕΚ Α' 2). - Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 άρθρου 26 Ν. 1828/1989, (ΦΕΚ Α' 2). - Η μέσα σε "...." περίπτωση β' της παρ. 3 αντικαταστάθηκε από την παρ.14 άρθρου 57 Ν. 2218/9-13 Ιουν. 1994 (ΦΕΚ Α' 90). - Το μέσα σε ".. .." δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 άρθρου 14 Ν. 1518/1985 (ΦΕΚ Α' 30). - Το άρθρο 12, όπως ίσχυσε, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 Ν. 1080/20-22.10.1980 (ΦΕΚ Α' 246). Ο ουσιαστικός έλεγχος (έγκριση) των πράξεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που προβλέπεται από την παρ. 7 του παρόντος άρθρου καταργήθηκε από το άρθρο μόνο ΠΔ 22/1982 (ΦΕΚ Α 3).==========================- Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της περ. β της παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57/15.3.2006).

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 12 Β.Δ. 19.12.1955)

1. "Η εμπορία των ποσίμων ιαματικών ή μη ιαματικών νερών, που διατίθενται είτε σε φυσική κατάσταση είτε με ανάμειξη με χημικές ή άλλες ουσίες ή χυμούς και με οποιαδήποτε ονομασία, κατάσταση και συσκευασία, επιτρέπεται μόνον έπειτα από άδεια, που χορηγείται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα νερά, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Στην απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά προηγούμενη γνώμη του προϊσταμένου της υγειονομικής υπηρεσίας του νομού για την καταλληλότητα του νερού, προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια της άδειας".

"2. Οταν τα νερά που διατίθενται ανήκουν σε δήμους ή κοινότητες, στην ίδια απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια προσδιορίζεται η ελάχιστη ποσότητα νερού, για την οποία θα καταβάλλεται το ανάλογο δικαίωμα ανεξέρτητα από τη λήψη ή μη της ποσότητας αυτής, ο χρόνος καταβολής του δικαιώματος και κάθε όρος που διασφαλίζεται τα συμφέροντα του δήμου ή της κοινότητας και του καταναλωτικού κοινού. Οταν τα νερά που διατίθενται δεν ανήκουν σε δήμους ή κοινότητες, αρμόδιος να χορηγήσει την άδεια και να προσδιορίσει το δικαίωμα είναι ο δήμος ή η κοινότητα, στην περιφέρεια του οποίου γίνεται η υδροληψία".

3. Ο τυγχάνων της κατά την προηγουμένην παράγραφον αδείας υποχρεούται:

α) Να τηρή τους κατά τας κειμένας διατάξεις όρους τους διασφαλίζοντας την γνησιότητα και υγιεινήν κατάστασιν των υδάτων,

"β) να καταβάλλει η υπέρ του δήμου ή της κοινότητος δικαίωμα που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από 0,30 έως 0,60 δρχ. ανά λίτρο νερού και από 0,30 έως 0,50 δρχ. όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς. Οταν το νερό που διατίθεται ανήκει σε δήμους και κοινότητες το δικαίωμα καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου".

«Ύστερα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται, εφόσον μεταβληθούν σημαντικά, για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχεία, με βάση τα οποία διαμορφώθηκαν.»

και γ) να εκδίδη εις πάσαν περίπτωσιν, το κατά τας διατάξεις του π.δ/τος 99/1977 "περί Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων" οριζόμενον δελτίον αποστολής, εις τριπλούν, το εν αντίτυπον του οποίου συνοδεύει το μεταφερόμενον ύδωρ μέχρι του τόπου προορισμού και παραδίδεται εις τον παραλήπτην, το έτερον αποστέλλεται εντός δέκα ημερών από της εκδόσεώς του εις τον οικείον δήμον ή κοινότητα και το τρίτον παραμένει εις το στέλεχος.

Το αντιστοιχούν εις την ληφθείσαν ποσότητα ύδατος ποσόν του δικαιώματος καταβάλλεται υπό του υποχρέου εις το οικείον δημοτικόν ή κοινοτικόν ταμείον εντός του πρώτου δεκαημέρου του επομένου από της λήψεως του ύδατος μηνός, αποστελλομένου άμα υπό τούτου εις τον δήμον ή την κοινότητα του σχετικού γραμματίου εισπράξεως. Εν περιπτώσει μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπροθέσμου καταβολής του δικαιώματος καταλογίζεται εις βάρος του υποχρέου, δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, το αναλογούν δικαίωμα επί της ληφθείσης ποσότητος ύδατος μετά ισοπόσου προστίμου. Η δημοτική ή κοινοτική αρχή δικαιούται εις έλεγχον της κανονικής εκδόσεως των δελτίων αποστολής και αποδόσεως του τέλους. Το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα δύναται να αυξάνεται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορίου

δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

4. Ο παραβαίνων τας διατάξεις των περιπτώσεων α' και γ' της προηγουμένης παραγράφου τιμωρείται διά ποινής φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών ή χρηματικής ποινής μέχρις εκατόν χιλιάδων (100.000) δραχμών ή και δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων. Επί τελεσιδίκου καταδίκης του τυχόντος αδείας, το δημοτικόν ή κοινοτικόν συμβούλιον δικαιούται εις ανάκλησιν της αδείας.

5. Δι' οιανδήποτε παράβασιν των διά της κατά την παράγραφον 2 αποφάσεως οριζομένων όρων, βεβαιουμένην υπό των οργάνων του δήμου ή της κοινότητος, το συμβούλιον δι' ητιολογημένης αποφάσεώς του, ελεγχομένης υπό του νομάρχου, δύναται να προβαίνη εις ανάκλησιν της αποφάσεώς του ταύτης.

6. Οστις, άνευ αδείας προβαίνει εις εμπορίαν των κατά την παράγραφον 1 υδάτων, τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και εν υποτροπή διά φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών, καταλογιζομένου δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εις βάρος αυτού του αναλογούντος δικαιώματος επί της ληφθείσης ποσότητος ύδατος μετά ισοπόσου προστίμου.

7. Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις, εκτιμωμένας υπό του συμβουλίου και μετ' έγκρισιν του νομάρχου, δύναται να χορηγήται εις φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον τη αιτήσει του και επί τη καταβολή του κατά την παράγραφον 3 δικαιώματος, άδεια μεταφοράς ποσίμου ύδατος; αποκλειστικώς όμως διατιθεμένου δι' ύδρευσιν, υπό τον όρον ότι η διάθεσις τούτου, εις τους κατοίκους της κοινότητος θα γίνεται επί τη καταβολή τιμήματος οριζομένου υπό της αρμοδίας αγορανομικής αρχής και απ' ευθείας εκ του βυτίου, εφ' όσον τηρούνται οι απαραίτητοι όροι υγιεινής, κατά βεβαίωσιν της αρμοδίας υγειονομικής υπηρεσίας, ανανεουμένην ανά τριάκοντα ημέρας, μερίμνη του αδειούχου.

8. Αι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και επί των ήδη ισχυουσών συμβάσεων μισθώσεως του δικαιώματος εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων ή χορηγήσεως αδείας εμπορίας τούτων. "Στο δικαίωμα του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται τα εξαγόμενα προς κατανάλωσιν εκτός της Ελληνικής Επικρατείας ύδατα. Η εξαγωγή βεβαιώνεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή".Αρθρο: 13

Ημ/νία: 22.07.2004

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Τέλη και δικαιώματα, Χρήση πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων

Σχόλια
Το μέσα σε "...." δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε από την παρ. 4 άρθρου 54 Ν. 1416/18-21.02.1984 (ΦΕΚ ʼ' 18). - Η περιπτ. β' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 άρθρου 26 Ν. 1828/1989 - Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 ν. 1900/17-17.09.1990 (ΦΕΚ Α' 125). - Η παρ. 8 αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 άρθρο 26 Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α' 2). - Το μέσα σε "...." τελευταίο εδάφιο της παρ. 13 προστέθηκε από την παρ. 4 άρθρο 57 Ν. 1416/18-21.2.1984 (ΦΕΚ Α' 18). - Το άρθρο 13, όπως ίσχυε, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 Ν. 1080/20-22.10.1980 (ΦΕΚ Α 246). - Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ΚΟΚ, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999, (ΦΕΚ Α' 57), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 3 του ν.1080/1980, δεν θίγονται από τις διατάξεις του ν. 2696/1999. Η άδεια δε των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών για την κατάληψη οδού ή πεζοδρόμου χορηγείαι με τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο αυτό.- Τα εντός " " τρία τελευταία εδάφια της παρ. 8 του παρόντος άρθρου προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3254/2004 (Α΄ 137/22.7.2004), ενώ η περ. α και τα εντός " " εδάφια -εις αντικατάσταση του πρώην δευτέρου εδαφίου- της περ. γ της παρ. 3, καθώς και η παρ. 6 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 2, 3 και 4 αντιστοίχως του ανωτέρω άρθρου.

 

Κείμενο Αρθρου

Β' ΕΚ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

"1. Επιτρέπεται η, υπέρ δήμου ή κοινότητος, επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείας και εν γένει κοινοχρήστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νοείται και το δάπεδον χώρων μεταξύ της θέσεως των προσόψεων των ισογείων των οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών (στοαί και το υπέδαφος αυτών ως και αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων), αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρομίων και αφεθέντων εις κοινήν χρήσιν.

2. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησις της χρήσεως, καθορίζονται δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

"Ειδικά για τους κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται για χρήση σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, και παρεμφερή καταστήματα, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί με την ίδια απόφασή του να ορίζει ότι τα σερβιριζόμενα από τα καταστήματα αυτά στους ανωτέρω χώρους είδη θα προσφέρονται σε τιμές καταστήματος κατώτερης κατηγορίας από εκείνη στην οποία ανήκουν".

Εις δήμους πληθυσμού άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) η απόφασις του συμβουλίου δημοσιεύεται άπαξ εις μίαν ή δύο εφημερίδας της πόλεως ή του νομού. Προκειμένου περί των λοιπών δήμων και των κοινοτήτων η απόφασις δημοσιεύεται διά τοιχοκολλήσεως εις την είσοδον του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος.

3."α. Το κατά την παράγραφο 1 τέλος ορίζεται ετήσιο δι' αποφάσεως του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως ή του χωριού εις την οποία κείται ο χρησιμοποιούμενος χώρος.

Είναι δυνατή, κατά την περίοδο από 1.8.2004 έως 5.9.2004 η παραχώρηση, μέχρι του είκοσι πέντε τοις εκατό επιπλέον της δυνατότητας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην υφιστάμενη άδεια του, πρόσθετων χώρων για προσωρινή κατάληψη με ειδικό τέλος που καθορίζεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο."

"β. Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιαδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο. Για την πληρωμή αυτού του τέλους ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο εκείνος που πήρε την άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου".

γ. Επί πάσης άλλης περιπτώσεως, το τέλος ορίζεται δι' αποφάσεως του οικείου συμβουλίου.

"Σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε δια ισόποσης εγγυητικής επιστολής, της οποίας ο τύπος θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο προ της παράδοσης της άδειας χρήσης αναγραφομένου επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης ή της εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής η είσπραξη του αναλογούντος τέλους γίνεται σε δόσεις, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση καταβολής των κατά τα ανωτέρω δόσεων ο δήμος ή η κοινότητα προβαίνει άμεσα στις ενέργειες κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής."

Η είσπραξις ενεργείται κατόπιν σχετικού σημειώματος του

δικαιούχου δήμου ή κοινότητος.

4. Η χρήσις των πλατειών διατίθεται εις τους εκμεταλλευομένους τα περί αυτάς καφενεία, ζαχαροπλαστεία, ειστιατόρια, παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα, κατά τα δι' αποφάσεως της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής ειδικώτερον οριζόμενα. Επιτρέπεται η παραχώρησις της χρήσεως συνεχομένου κοινοχρήστου χώρου, εφ' όσον δεν θίγονται δικαιώματα ετέρου δικαιουμένου της χρήσεως τούτου, εάν όμως οι δικαιούμενοι χρήσεως αυτού είναι πλείονες του ενός, η χρήσις του συνεχομένου τούτου χώρου παραχωρείται αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, κυκλοφοριακών, πρασίνου κλπ.) Εν ουδεμιά περιπτώσει ο κατά χρήσιν παραχωρούμενος χώρος επιτρέπεται να επεκτείνεται και εις πεζοδρόμιον παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας, ειμή μόνον τη εγγράφω συγκαταθέσει του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα ταύτα.

5. Προκειμένου περί πλατειών ένθα προβάλλονται καταστήματα χρησιμοποιούμενα ως καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, εις έκαστον εκμεταλλευτήν τούτων παραχωρείται αναλόγως της προσόψεως του καταστήματος αυτού η χρήσις του εβδομήκοντα τοις εκατόν (70%) του αντιστοιχούντος εις την προβολήν του χώρου, το υπόλοιπον δε τριάκοντα τοις εκατόν (30%) του χώρου, διατίθεται υπό του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος εις τους αυτούς εκμεταλλευτάς εφ' όσον την κρίσιν αυτού δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελευθέρα χρήσις αυτού. Εν περιπτώσει μη χρησιμοποιήσεως υπό δικαιουμένου του αναλογούντος αυτώ κοινοχρήστου χώρου της πλατείας, η χρήσις του χώρου τούτου δύναται να παραχωρηθή υπό του δήμου ή της κοινότητος εις εκμεταλλευτάς συνεχομένων μετ' αυτού καταστημάτων, αναλόγως της προσόψεώς των.

"6. Ο προτιθέμενος να χρησιμοποιήσει τους κοινόχρηστους χώρους ή το υπέδαφος τους, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, υποβάλλει πριν από τη χρήση σχετική αίτηση στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Στην αίτηση αναγράφονται: (α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης και (β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού.

Επιπλέον η αίτηση, εφόσον έχει υπάρξει ανάλογη προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της άδειας χρήσης ίσης προς το διακόσια τοις εκατό του αναλογούντος τέλους, η οποία μπορεί να εκπέσει ύστερα από διαπίστωση των αρμόδιων οργάνων ελέγχου κατ' ελάχιστον δύο φορές της παραβίασης των όρων που προβλέπονται. Δεν είναι αναγκαία η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, αν το τέλος του παραχωρούμενου χώρου είναι μικρότερο των χιλίων διακοσίων ευρώ. Το ύψος και ο τύπος της εγγυητικής καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από το διακόσια τοις εκατό του αναλογούντος τέλους.

Προκειμένης χορηγήσεως της άδειας χρήσης, η αστυνομική αρχή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του δήμου ή της κοινότητας, γνωματεύει αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της αιτουμένης αδείας οπότε δεν χορηγείται αύτη. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωμάτευση της αστυνομικής αρχής."

7. Χορηγηθείσα άδεια χρήσεως των κατά τας προηγουμένας παραγράφους χώρων ανακαλείται υποχρεωτικώς υπό του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος εντός δεκαημέρου από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του υπό της αστυνομικής αρχής, ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων ή ένεκα λεφθέντρων μέτρων παρά δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής. Η τοιαύτη ανάκλησις συνεπάγεται επιστροφήν μόνον του καταβληθέντος ποσού τέλους του αντιστοιχούντος εις την χρονικήν περίοδον διά την οποίαν ανεκλήθη η χορηγηθείσα άδεια, καθοριζομένου δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

"8. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρησις της χρήσεως, καταλογίζεται σε βάρος του υποχρέου με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από το δήμο ή την κοινότητα ή την αστυνομική αρχή.

"Η διαπίστωση της αυθαιρέτης χρήσης ενεργείται από το δήμο ή την κοινότητα ή την αστυνομική αρχή. Σε περίπτωση που γίνεται αυθέρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπήν επιβάλλονται, κάθε φορά, και μέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιμα και αν εξακολουθεί η παράβαση οι δήμοι ή οι κοινότητες με συνεργεία τους προέρχονται στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, με τη συνδρομή της δημοτικής αστυνομίας ή της οικείας αστυνομικής αρχής και επιβάλλουν ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού, που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης". "Ειδικότερα από 1.8.2004 έως 30.9.2004 σε περίπτωση διαπίστωσης της αυθαίρετης χρήσης στους δήμους που έχουν χαρακτηριστεί εντός των χαρακτηρισθεισών Ολυμπιακών περιοχών ως Ολυμπιακοί, ανεξάρτητα από την επιβολή των παραπάνω προστίμων, είναι δυνατή η επιβολή ημερήσιου προστίμου κατάληψης των ως άνω χώρων και η άμεση αφαίρεση των κάθε είδους αντικειμένων. Η επιβολή του ημερήσιου προστίμου είναι επιτρεπτή ανεξάρτητα από τη βεβαίωση προγενέστερων προστίμων. Το ύψος του ημερήσιου επιβαλλόμενου προστίμου για το ως άνω χρονικό διάστημα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου."

9. Δεν υπόκεινται εις το τέλος του παρόντος άρθρου, οι

χρησιμοποιούντες κοινοχρήστους χώρους δήμων και κοινοτήτων ή το υπέδαφος αυτών δυνάμει ειδικής διατάξεως νόμου ή συμβάσεως μετά του δημοσίου κυρωθείσης διά νόμου, εις εκτέλεσιν των οποίων γίνεται χρήσις των ως άνω δημοτικών και κοινοτικών χώρων, εφ' όσον υπό των διατάξεων τούτων προβλέπεται απαλλαγή εκ του τέλους τούτου.

10. Επί κοινοχρήστων χώρων μη ευρισκομένων προ καταστημάτων ή εις την προβολήν αυτών, η χρήσις αυτών επιτρέπεται εφ' πόσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιότης του κοινοχρήστου, απαιτείται δε πάντοτε διά την εκμετάλλευσιν αυτών η διενέργεια δημοπρασίας, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων περί όρων διενεργείας δημοπρασίας δι' εκμίσθωσιν δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων.

11. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητος χορηγεί την άδειαν χρήσεως κοινοχρήστου δημοτικού ή κοινοτικού χώρου, μη δυναμένην να εξικνείται πέραν του ημερολογιακού έτους διά τας περ' α' και γ' της παραγρ. 3, εις την οποίαν ορίζεται η τοποθεσία και η έκτασις του παραχωρουμένου κατά χρήσιν χώρου, το είδος και η διάρκεια της χρήσεως, ως και το τέλος, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 3.

12. Η χορηγηθείσα άδεια χρήσεως κοινοχρήστου χώρου δύναται να ανανεούται τη αιτήσει του ενδιαφερομένου υπό του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος, μη απαιτουμένης εκ νέου γνώμης της αστυνομικής αρχής.

13. Υπό τας προϋποθέσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, άδεια του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος απαιτείται και διά την χρήσιν κοινοχρήστων χώρων εν γένει παρά στασίμων υπαιθρίων μικροπωλητών. Εις την άδειαν η οποία κοινοποιείται υπό του δήμου ή κοινότητος εις την οικείαν αστυνομικήν αρχήν, ορίζεται η θέσις, το είδος χρήσεως, ο χρόνος διαρκείας, το καταβληθέν τέλος και γίνετι εν αυτή μνεία πάσης υποδείξεως εξυυπηρετούσης αισθητικώς και τουριστικώς την πόλιν. Η αστυνομική αρχή ελέγχει την άνευ αδείας ή καθ' υπέρβασιν της χορηγηθείσης τοιαύτης εγκατάστασιν των πάσς φύσεως μικροπωλητών. "Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγείται και μετά από διενέργεια δημοπρασίας σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της παρ. 10 του άρθρου αυτού".

14. Ουδεμία άλλη αρχή ή νομικών πρόσωπον ή ίδρυμα έχει αρμοδιότητητα να εκδίδη αδείας χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών αλσών ανηκόντων εις δήμους ή κοινότητας ή παραχωρηθέντων εις αυτούς προς εκμετάλλευσιν στοών και κοινοχρήστων χώρων εν γένει πλην του δήμου ή της κοινότητος.

15. Ο άνευ αδείας ποιούμενος χρήσιν των περί ων το παρόν άρθρον κοινοχρήστων χώρων, τιμωρείται διά των ποινών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος. Διά των αυτών ποινών τιμωρείται και ο καθ' υπέρασιν της χορηγηθείσης αυτώ αδείας ποούμενος χρήσιν των αυτών χώρων, ως και ο χορηγών άδειαν χρήσεως των χώρων τούτων, κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η αστυνομική αρχή, είτε αυτεπαγγέλτως

επιλαμβανομένη είτε κατόπιν αιτήσεως του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος, υποχρεούται να απαγορεύη την άνευ αδείας χρήσιν των περί ων πρόκειται χώρων. Η απομάκρυνσις των αυθαιρέτως τοποθετουμένων αντικειμένων ενεργείται υπό των υποχρέων προς τούτο, κατόπιν εντολής προς αυτούς της αστυνομικής αρχής και εν αρνήσει αυτών υπό οργάνων του δήμου ή της κοινότητος τη συνδρομή της τελευταίας ταύτης.

16. Εάν ο τυχόν αδείας χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και εν γένει κοινοχρήστων χώρων ή του υπερδάφους αυτών, κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, στερηθή της χρήσεως ταύτης, εν όλω ή εν μέρει ένεκα μέτρων ληφθέντων παρά δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών αρχών, δικαιούται εις επιστροφήν μόνον του αναλογούντος τέλους.

17. Του τέλους του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται οι ανάπηροι και θύματα πολέμου, εις τους οποίους εχορηγήθη ή ήθελε χορηγηθή άδεια ιδρύσεως περιπτέρου, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του ν.δ/τος 1044/1971 "περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του Α.Ν. 1324/1949 "περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου", κυρωθέντος διά του Ν. 1487/1950, ως ισχύει.

18. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου".Αρθρο: 14

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Σταθμικά και μετρικά

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Τέλη και δικαιώματα, Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 14 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Παραχωρείται εις τους δήμους και κοινότητας δικαίωμα αποκλειστικής χρήσεως μέτρων και σταθμών εν κοινοχρήστοις χώροις κειμένοις εν τη περιφερεία των προς στάθμισιν ή μέτρησιν εμπορευμάτων, προϊόντων ή άλλων αντικειμένων.

Η στάθμισις ή μέτρησις είναι προαιρετική, γίνεται δε επί καταβολή δικαιώματος οριζομένου δι' αποφάσεως του συμβουλίου.

2. Υπόχρεοι εις καταβολήν του δικαιώματος είναι εξ ημισείας ο αγοραστής και ο πωλητής των σταθμιζομένων ή μετρουμένων ειδών, εκτός αν ούτοι συμφωνήσουν άλλως.

3. Τα σταθμικά και μετρικά δικαιώματα βεβαιούνται και εισπράττονται δι' οργάνων του δήμου ή κοινότητος ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον ήθελε κρίνει προσφορώτερον το συμβούλιον.Αρθρο: 15

Ημ/νία: 30.01.2001

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
Τέλος διαφημίσεως

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Τέλη και δικαιώματα, Δικαιώματα διαφημίσεων

Σχόλια
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 κατηγορία Δ του παρόντος άρθρου όπως είχε αντικατασταθή από τους νόμους 1900/1990 και 2130/1993 αντικαθίσταται εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α 249). Εναρξη ισχύος 17.11.1999. Το άρθρο 15, όπως είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 8 Ν. 1144/1981, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 Ν. 1900/17-17 Σεπτ. 1990 (ΦΕΚ Α' 125). Στο τέλος της παρ. 1 κατηγορία Δ του παρόντος άρθρου προστίθενται τρια εδάφια με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α 249). Εναρξη ισχύος 17.11.1999. - Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2839/00 (Α 196/12.9.00), αναστέλλεται μέχρι 31.12.2000 η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου τέλους διαφήμισης για την προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, δυνάμει της διατάξεως της κατηγορίας Δ' του παρόντος άρθρου. Η εντός " " κατηγορία Δ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α' της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 2880/2001 (Α' 9), ενώ η εντός " " παρ. 3 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περ. β' της παρ. 6 του ίδιου άρθρου και νόμου ισχύουν, δε, σύμφωνα με την περ. γ' της ίδιας παρ. του ίδιου άρθρου και νόμου, από 1.1.2001. Σύμφωνα με την περ. δ' της παρ. 6 του ν. 2880/2001 (Α' 9/30.1.2001), το οφειλόμενο τέλος για διαφημίσεις της κατηγορίας Δ" της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ανερχόμενο σε ποσοστό 6% για το χρονικό διάστημα από 23.4.1993 μέχρι 17.11.1999 και σε ποσοστό 2% για το χρονικό διάστημα από 18.11.1999 μέχρι 31.12.2000, καταβάλλεται στους δικαιούχους δήμους και κοινότητες, με σχετική δήλωση του αντίστοιχου, κατά τις οικείες προβλέψεις, υπόχρεου, μέχρι τις 31.12.2001, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε προσαύξησης ή τυχόν άλλης κύρωσης, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων για τις οποίες εκκρεμούν σχετικές προσφυγές στα δικαστήρια.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, κατά περιοχή και κατηγορία διαφήμισης ως εξής:

Κατηγορία Α

Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται: α. μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και

κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζοντια με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, β. στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών, γ. σε χώρους σιδηροδρομικών, λειμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται απο τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων, δ. μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους, και ε. σε περίπτετρα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, από δραχ. 50 μέχρι 125 εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.

Κατηγορία Β

Α.α. για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρικές εφημερίδες, από δραχ. 5.000 μέχρι 25.000 ετησίως το τετραγωνικό μέτρο.

β. για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλου χώρους, από δραχ. 2.000 μέχρι 10.000 ετησίως το τετραγωνικό μέτρο.

γ. για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα δραχ. 7.000 μέχρι 7.000 ετησίως το τετραγωνικό μέτρο.

Β. Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου όταν μεταβάλλεται, εντός του έτους, το διαφημιστικό μήνυμα.

Κατηγορία Γ

Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30 επί 50 εκατοστόμετρα, από δραχ. 140 μέχρι 700 μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης. Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.

"Κατηγορία Δ

α. για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή ε(δη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επ( της δαπάνης διαφήμισης.

Τ α ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήμισης.

β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος είτε με έντυπα, δώρα, επιγραφές κάθε είδους είτε με άλλο παρόμοιο τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.

Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήμισης συνιστούν οι εξής ενέργειες:

- η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια,

- η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα,

- η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων ,

- εκδηλώσεις - εκπλήξεις ("Happenings") στους χώρους

του καταστήματος.

γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφημιζόμενο, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η καταβολή

πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

(Δ.Ο.Υ .) και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). Το σύνολο των ποσών που εισπράττονται αποτελεί πόρο ειδικού λογαριασμού, που τηρείται στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων και αποδίδεται στους δήμους και κοινότητες.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, ο τρόπος, τα κριτήρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την απόδοση των τελών στους Ο.Τ.Α. α' βαθμίδας.

δ. Ως δαπάνη διαφήμισης για τις διαφημίσεις της παρούσας κατηγορίας είναι το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφημιζόμενο για τη διενέργεια της διαφήμισης, με βάση το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις."

2. Εξαιρούνται του τέλους της παρ. 1 του άρθρου αυτού διαφημίσεις που γίνονται στις εφημερίδες, στα περιοδικά, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.

"3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής 'Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, το κατά κατηγορία και περίπτωση τέλος διαφήμισης της παρ. 1 μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό του πληθωρισμού, με τον οποίο έκλεισε το έτος."

4. Η μίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων δεν υπάγεται στις διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων (Νόμος 813/1978, ΦΕΚ 137/Α')".Αρθρο: 16

Ημ/νία: 08.10.2001

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Τέλη και δικαιώματα, Δικαιώματα διαφημίσεων, Κατηγορίες

Σχόλια
Το παρόν άρθρο, όπως ίσχυσε, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 Ν. 1144/1981 (ΦΕΚ Α' 96). Οι παρ. 2 και 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 1 και 2, αντιστοίχως, άρθρου 57 Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ Α' 18). Σύμφωνα με την παρ. 9 άρθρου 11 Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Α' 224), άδειες, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του παρόντος, λήγουν κατά την 30.04.2002, εκτός εάν από την άδεια προβλέπεται προγενέστερος χρόνος λήξης τους. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 διαγράφηκε φράση από 08.10.2001 με την παρ. 4 άρθρου 15 Ν. 2946/2001. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 καταργείται από 01.01.2002 με την παρ. 4 άρθρου 15 Ν. 2946/2001. Η παρ. 6, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρου 57 Ν. 1416/1984, καταργήθηκε από 08.10.2001 με την παρ. 4 άρθρου 15 Ν. 2946/2001.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Δικαιούχος του τέλους διαφημίσεως είναι ο δήμος ή η κοινότης, εις την περιφέρειαν του οποίου γίνεται η διαφήμισις.

Προκειμένου περί διαφημίσεων της κατηγορίας Γ' του προηγουμένου άρθρου, δικαιούχος του τέλους είναι ο δήμος ή η κοινότης ένθα ή έδρα της επιχειρήσεως του οχήματος.

"2. Η διαφήμιση γίνεται με άδεια του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας ύστερα από αίτηση του διαφημιζόμενου που συνοδεύεται από σχέδιο διαφήμισης. Για διαφημίσεις της κατηγορίας Α' του προηγουμένου άρθρου (διαγράφεται φράση, βλ. σχόλια) δεν απαιτείται άδεια, αν για τη διαφήμιση αυτή έχει χορηγηθεί, μέσα στο ίδιο έτος, άδειας από άλλο δήμο ή κοινότητα. Δικαιούχος του ποσού του τέλους για την κατηγορία αυτή των διαφημίσεων είναι ο δήμος ή η κοινότητα, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχειρήσεως του διαφημιζόμενου, σε ποσοστό τριάντα στα εκατό και για το υπόλοιπο εβδομήντα στα εκατό η κεντρική ένωση δήμων και κοινοτήτων Ελλάδας. Ο τρόπος απόδοσης του ποσοστού στην κεντρική ένωση δήμων και κοινοτήτων Ελλάδος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Το τέλος για τις διαφημίσεις από αέρος ορίζεται σε ποσοστό έξι στα εκατό επί της δαπάνης διαφήμισης, όπως αυτή ορίζεται στο εδάφιο με τίτλο "κατηγορία Α" της παρ. 1 του άρθρου 15 του Β.Δ. 24.9/20.20.1958, όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1144/1981. (Το τελευταίο εδάφιο καταργήθηκε, βλ. σχόλια)".

"3. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή του τέλους και του προστίμου που προβλέπει το άρθρο 73, είναι υπόχρεοι σε ολόκληρο ο διαφημιστής, ο διαφημιζόμενος, καθώς και ο κύριος, ο νομέας και ο επικαρπωτής του χώρου στον οποίο γίνεται η διαφήμιση. Το τέλος καταβάλλεται ολόκληρο στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο. Η είσπραξη ενεργείται με σχετικό σημείωμα του δικαιούχου δήμου ή κοινότητας".

4. Επί διαφημίσεων της κατηγορίας Δ του προηγούμενου άρθρου το τέλος χρεούται επί του εκδιδομένου τιμολογίού της δαπάνης της διαφημίσεως. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν εκδίδεται τιμολόγιον και η διαφήμισις ενεργείται απ' ευθείας υπό του διαφημιζομένου το τέλος υπολογίζεται επί της δαπάνης διαφημίσεως κατά την δήλωσιν του διαφημιζόμενου.

Επί συνεχιζομένων διαφημίσεων της ανωτέρω κατηγορίας το τέλος θα υπολογίζεται μόνον επί των νένω δαπανών αυτών και ουχί επί των αρχικών τοιούτων.

5. Η δαπάνη διαφημίσεως δεν αναγνωρίζεται ως δαπάνη της διαφημιζομένης επιχειρήσεως, προκειμένου προσδιορισμού των κερδών αυτής, των υπαγομένων εις φορολογίαν εισοδήματος, εάν δεν αποδεικνύεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους δια τριπλοτύπου εισπράξεως του οικείου δήμου ή κοινότητος¨".

6. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).Αρθρο: 17

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Τέλη και δικαιώματα, Δικαιώματα διαφημίσεων

 

Κείμενο Αρθρου

(Είχε αντικαστασταθεί από το άρθρο 10 Ν. 1144/1981, που καταργήθηκε από την περίπτωση α' άρθρου 22 Ν. 1491/10-13 Νοεμ. 1984 (ΦΕΚ Α' 173), και από αυτό το παρόν άρθρο έχει καταργηθεί).Αρθρο: 18

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Τέλη και δικαιώματα, Δικαιώματα διαφημίσεων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 18 Β.Δ. 19.12.1955)

Των τελών διαφημίσεως απαλλάσσεται πάσα εν γένει επιγραφή ή διαφήμισις αναγεγραμμένη ή προσηρτημένη ή ανηρτημένη επί των στεγών, τοίχων, παραθύρων, προθηκών, θυρών καταστήματος, γραφείου ή οίκου και αφορώσα εις τας εργασίας αυτού.Αρθρο: 19

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
4. Χρήσεως κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Τέλη και δικαιώματα, Χρήση κτημάτων, έργων και υπηρεσιών

Σχόλια
Η παρ. 7 προστέθηκε με το άρθρο 19 Ν.Δ. 703/1970. Δια τα τέλη καθαριότητας και σταθμεύσεως αυτοκινήτων και οχημάτων εν γένει βλέπε και άρθρο 7 Ν.Δ. 703/1970. Τα ανωτέρω τέλη καθαριότητας και στάθμευσης αυτοκινήτων ΔΧ και ΙΧ και οχημάτων γενικά καταργήθηκαν από το άρθρο 23 Ν. 1326/1983 (ΦΕΚ Α' 19).

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 19 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Εις τους ποιουμένους χρήσιν δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών ο δήμος ή η κοινότης, δικαιούται να επιβάλη τέλη ή δικαιώματα, οριζόμενα δι' αποφάσεως του συμβουλίου.

2. Διά την υπηρεσίαν υδρεύσεως, εις ας περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται αι διατάξεις περί υποχρεωτικής υδροληψίας τα δικαιώματα επιβάλλονται υποχρεωτικώς. Δεν επιτρέπεται η επιβολή δικαιώματος εις ας περιπτώσεις δεν προβλέπεται δαπάνη διά την εξυπηρέτησιν της υδρεύσεως εις προσωπικόν ή έργα.

3. Προκειμένου περί χρήσεως φωταερίου ή ηλεκτρικής ενεργείας παραγομένης υπό δημοτικής ή κοινοτικής επιχειρήσεως τα δικαιώματα ορίζονται υπό των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών, κατά τας κειμένας διατάξεις.

4. Η εξόρυξις λίθων και η αμμοληψία εκ δημοτικού ή κοινοτικού λατομείου ή χώρου επιτρέπεται όπως ενεργήται άνευ δημοπρασίας τη αδεία του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος επί τη καταβολή δικαιώματος, οριζομένου υπό του συμβουλίου.

5. Εις τους ποιουμένους παράνομον χρήσιν δημοτικού ή κοινοτικού κτήματος, έργου ή υπηρεσίας, εκτός της υποχρεώσεως ην υπέχει ο δήμος ή η κοινότης διά την ποινικήν αυτών δίωξιν, έχει το δικαίωμα να επιβάλη μέχρι του διπλασίου τα διά την γενομένην χρήσιν αναλογούντα τέλη ή δικαιώματα.

6. (Τα τέλη χρήσεως έργων που εκτελούνται με δανεισμό της παραγράφου αυτής, καταργήθηκαν από το εδαφ. ζ' της παρ. 6 άρθρου 28 Ν. 1828/1989, ΦΕΚ Α' 2.

"7. Τα κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου τέλη ή δικαιώματα επί των ποιουμένων χρήσιν δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων και οσάκις εκ της αυθαιρέτου καταλήψεως των εν λόγω κτημάτων ή έργων, παρακωλύεται ή αποκλείεται η κοινή χρήσις αυτών".Αρθρο: 20

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
5. Εισιτηρίων λεωφορείων και αυτοκινήτων

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Τέλη και δικαιώματα, Εισιτήρια λεωφορείων αυτοκινήτων

Σχόλια
Το ως άνω τέλος του 10% της παρ. 1 της τιμής των εισητηρίων των αστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ καταργήθηκε από 1 Ιαν. 1975, από το εδάφιο β' του άρθρου 2 Ν. 33/1975. Δια τα τέλη καθαριότητας και σταθμεύσεως αυτοκινήτων και οχημάτων εν γένει βλέπε και άρθρο 7 Ν.Δ. 703/1970.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 20 Β.Δ. 19.12.1955, 21.1.1956, άρθρον μόνον παρ. 1 Ν.Δ.

3601/56 και άρθ. 5 Ν.Δ. 3777/57).

1. Διά την κατασκευήν και επισκευήν δημοτικών ή κοινοτικών οδών χρησιμοποιουμένων παρά λεωφορείων αυτοκινήτων αστικής συγκοινωνίας επιτρέπεται η επιβολή τέλους δέκα τοις εκατόν επί του αντιτίμου του εισιτηρίου. Το τέλος επιβάλλεται δι' αποφάσεως του συμβουλίου εγκρινομένης υπό των Υπουργών Οικονομικών, Συγκοινωνιών, Δημοσίων Εργων και Εσωτερικών, οίτινες δύνανται να μεταρρυθμίσουν ταύτην.

2. Διά της αποφάσεως ορίζονται αι οδοί, αίτινες θα κατασκευασθούν ή επισκευασθούν, η χρονική διάρκεια εισπράξεως του τέλους και ο τρόπος βεβαιώσεως και εισπράξεως αυτού.

Της επιβολής του άνω τέλους εξαιρούνται τα εισιτήρια των γραμμών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων των εξυπηρετούντων εν όλω ή εν μέρει τας οδούς τας υπαγομένας εις την δικαιοδοσίαν του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών, διά το οποίον ισχύουν εφεξής αι διατάξεις του ν.δ 2513/1953, των οποίων η ισχύς παρατείνεται επί μίαν τριετίαν αρχομένην από 1ης Ιανουαρίου 1958.

Η υπό των ανωτέρω διατάξεων οριζομένη προσαύξησις περιέρχεται από 1ης Ιανουαρίου 1958 κατά το ήμισυ εις τον δήμον ή την κοινότητα της αφετηρίας της λεωφορειακής γραμμής.

3. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον προσαύξησις προκειμένου περί των λεωφορείων των ΗΕΜ και των παραλλήλων λεωφορειακών γραμμών, παραμένουσα ως έχει μέχρι τούδε καθορισθή, ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου διαδρομής, παρατείνεται μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1958, περιερχομένη ομοίως κατά το ήμισυ εις τον δήμον ή την κοινότητα της αφετηρίας της λεωφορειακής γραμμής.

Εις ην περίπτωσιν ήθελεν αμφισβητηθή ότι λεωφορειακή γραμμή τυγχάνει παράλληλος προς τας γραμμάς της ΗΕΜ την αμφισβήτησιν αίρει δι' αποφάσεώς του ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων.

4. Το κατά τας προηγουμένας παραγράφους έσοδον, δύναται να διατίθηται διά την επισκευήν και άλλων οδών, μετά την εκπλήρωσιν των εκ της παρ. 1 του παρόντος υποχρεώσεων.Αρθρο: 21

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
6. Καθαριότητος

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Τέλη και δικαιώματα, Καθαριότητα

Σχόλια
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 ν. 1080/20-22 Οκτ. 1980, (ΦΕΚ Α' 246). Τα ανωτέρω τέλη καθαριότητας και στάθμευσης αυτοκινήτων ΔΧ και ΙΧ και οχημάτων γενικά της παρ. 4 καταργήθηκαν από το άρθρο 23 Ν. 1326/1983 (ΦΕΚΑ'19). Η παρ. 7 προσετέθη δια του άρθρου 32 Α.Ν. 344/1968. Εις καταβολήν του τέλους καθαριότητας υποχρεούται και ο Ο.Τ.Ε. δια τα πάσης φύσεως εγκαταστάσεις του, πλην του εναερίου και υπογείου δικτύου αυτού (άρθρ. 2 Ν.Δ. 578/1970). Δια τα τέλη καθαριότητος και σταθμεύσεως αυτοκινήτων και οχημάτων εν γένει βλέπε και άρθρ. 7 Ν.Δ. 703/1970. Με την παρ. 3 άρθρου 7 Ν. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α 113), ορίστηκε ότι: "όπου στην ανωτέρω παρ. 6 αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" εφεξής νοείται ο "Περιφερειακός Διευθυντής". Ο ουσιαστικός έλεγχος (έγκριση) των πράξεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που προβλέπεται από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου καταργήθηκε από το άρθρο μόνο ΠΔ 22/1982 (ΦΕΚ Α 3).

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 21 Β.Δ. 19.12.1955 και άρθρον 12 Ν.Δ. 3777/1957).

1. "Δια τας υπό του δήμου ή κοινότητας παρεχομένας υπηρεσίας καθαριότητος των οδών, πλατειών και κοινοχρήστων εν γένει χωρών, της περισυλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων, ως και της κατασκευής και λειτουργίας κοινοχρήστων αφοδευτηρίων, επιβάλλεται τέλος οριζόμενον δι' αποφάσεως του συμβουλίου, υποκειμένης (εις την έγκρισιν του νομάρχου)".

2. Τα επί των λεωφορείων και φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως τέλη βαρύνουν μεν τους ιδιοκτήτας αυτών βεβαιούνται όμως εις βάρος του οικείου κοινού ταμείου, υπό του οποίου και καταβάλλονται εις τον δικαιούχον δήμον ή κοινότητα.

Η επιβολή και βεβαίωσις του τέλους, προκειμένου μεν περί αυτοκινήτων κινουμένων εν τη περιφερεία ενός δήμου ή κοινότητος ενεργείται υπό του δήμου ή της κοινότητος ταύτης, προκειμένου δε περί αυτοκινήτων κινουμένων εις τας περιφερείας δύο ή πλειόνων δήμων ή κοινοτήτων αύτη ενεργείται υπό του πολυπληθεστέρου δήμου ή κοινότητος και κατανέμεται εις τους δικαιούχους δήμους ή κοινότητας δι' αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών.

3. Τα επί των ιδιωτικών επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων τέλη βεβαιούνται και εισπράττονται παρά του δήμου ή κοινότητος ου κάτοικος τυγχάνει ο ιδιοκτήτης, προκειμένου δε περί επιβατικών δημοσίας χρήσεως παρά του δήμου ή κοινότητος ένθα εργάζονται ταύτα.

4. Πλην του τέλους της παρούσης κατηγορίας τα αυτοκίνητα και οχήματα εν γένει δημοσίας χρήσεως δι' ουδενός άλλου δημοτικού ή κοινοτικού τέλους επιτρέπεται να επιβαρύνωνται.

5. Το τέλος καθαριότητος και αποκομιδής απορριμάτων βαρύνει τον ποιούμενον χρήσιν των ακινήτων, υποχρεούμενον εις την καταβολήν τούτου ανά εξάμηνον εις το δημοτικόν ή κοινοτικόν ταμείον.

Εάν το ακίνητον τελή υπό μίσθωσιν, το τέλος καταβάλλεται υπό του εκμισθωτού, εντός της κατά το προηγούμενον εδάφιον προθεσμίας όστις και εισπράττει τούτο παρά του μισθωτού. Εις ας περιπτώσεις δεν καθίσταται δυνατή η βεβαίωσις του τέλους εις βάρος του εκμισθωτού τούτο βεβαιούται εις βάρος του μισθωτού.

Η μη καταβολή υπό του μισθωτού του τέλους εις τον εκμισθωτήν αποτελεί λόγον εξώσεως και παρέχει εις τούτον το δικαίωμα να ζητήση την έξωσιν του μισθωτού κατά τας διατάξεις του νόμου ΒΧΗ.

6. Προκειμένου περί οδών αποτελουσών οροθετικήν γραμμήν μεταξύ δήμων και κοινοτήτων, η καθαριότης και η αποκομιδή των απορριμμάτων των ακινήτων αμφοτέρων των οικοδομικών πλευρών αυτών, ως και ο φωτισμός ενεργούνται υπό του δι' αποφάσεως του Νομάρχου οριζομένου δήμου ή κοινότητος, όστις δικαιούται να βεβαιοί και εισπράττη το τέλος καθαριότητος και φωτισμού.

Εν τη αυτή περιπτώσει προκειμένου περί κατασκευής ή επισκευής της οδού ο Νομάρχης ορίζει δι' αποφάσεώς του τον υπόχρεον να εκτελέση τας εργασίας δήμον ή κοινότητα, καταμερίζων συγχρόνως και την δαπάνην ήτις βαρύνει έκαστον οργανισμόν τοπικής αυτοδιοικήσεως.

"7. Εν περιπτώσει συνεισπράξεως των δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτισμού υπό της Δ.Ε.Η. τα τέλη βαρύνουν τον εκάστοτε υπό ταύτης φερόμενον καταναλωτήν και, αν ούτος είναι πρόσωπον διάφορον του πράγματι καταναλωτού ηλεκτρικής ενεργείας, τον τελευταίον τούτον υποχρεούμενον εις την καταβολήν των ως άνω τελών επί τη βάσει της είς τον βεβαιωτικόν κατάλογον του δήμου ή της κοινότητος εγγραφής του φερομένου υπό της Δ.Ε.Η. ως καταναλωτού. Αι κοινοποιήσεις των αποσπασμάτων των βεβαιωτικών καταλόγων του δήμου ή της κοινότητος ενεργούνται προς τον φερόμενον υπό της Δ.Ε.Η. ως καταναλωτήν και εν περιπτώσει μετοικήσεως αυτού θυροκολλούνται εις την εξώθυραν του ακινήτου συντασσομένου αποδεικτικού ενώπιον δύο μαρτύρων".Αρθρο: 22

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
7. Φωτισμού

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Τέλη και δικαιώματα, Φωτισμός

Σχόλια
Ο ουσιαστικός έλεγχος (έγκριση) των πράξεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που προβλέπεται από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου καταργήθηκε από το άρθρο μόνο ΠΔ 22/1982 (ΦΕΚ Α 3).

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 22 Β.Δ. 19.12.1955)

Διά τας δαπάνας εγκαταστάσεων, συντηρήσεως και ηλεκτρικής ενεργείας προς φωτισμόν των κοινοχρήστων χώρων επιτρέπεται δι' αποφάσεως του συμβουλίου, υποκειμένης εις την έγκρισιν του νομάρχου, η επιβολή υπέρ του δήμου ή κοινότητος τέλους μη δυναμένου να υπερβή τα τριάκοντα τοις εκατόν του εκάστοτε επιβαλλομένου τέλους καθαριότητος.

Τα εκ του τέλους έσοδα διατίθενται αποκλειστικώς διά τας δαπάνας φωτισμού.

2. (Προσετέθη δια του άρθρου 34 Ν.Δ. 4260/1962. Το άρθρο 34 τούτο κατηργήθη δια της παρ. 1 του άρθρου 12 Ν. 25/1975) και από αυτό καταργήθηκε και η παρούσα παράγραφος.Αρθρο: 23

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
8. Αδειών οικοδομών

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Τέλη και δικαιώματα, Αδειες οικοδομών

Σχόλια
Ηδη δυνάμει της παρ. 5 άρθρ. 4 Ν.Δ. 3879/1958 το ανωτέρω τέλος της παρ. 5 επί των οικοδομικών αδειών καταβάλλεται άνευ αντιστοίχου μειώσεως της υπέρ του Δημοσίου κρατήσεως. Δυνάμει της παρ. 2 άρθρ. 1 Ν. 4171/1961 το τέλος του άρθρου 23 του Β.Δ. της 24 Σεπτ./20 Οκτ. 1958 δια την ανέγερσιν εργοστασίου περιορίζεται δια μεν τας επαρχίας, ως αύται καθωρίσθησαν δια του άρθρου 1 Ν. 3213/1955 εις 0,02% δε τας λοιπάς περιοχάς εις 0,20%. Η παρ. 10 προστέθηκε από το άρθρο 2 Ν. 226/1975. Εναρξη ισχύος από 14 Οκτ. 1954 από τότε που ίσχυε το Ν.Δ. 3033/1954. Βλέπε και παρ. 2 του άρθρ. 2 Ν. 226/1975. Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 4171/1961 το τέλος του παρόντος άρθρου για την ανέγερση εργοστασίου περιορίζεται δια μεν τις επαρχίες όπως αυτές έχουν καθορισθεί με το άρθρο 1 Ν. 3213/1955 σε 0,02% για δε τις λοιπές περιοχές εις 0,20%.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 23 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Επιβάλλεται υπέρ δήμου ή κοινότητος, έχοντος σχέδιον πόλεως, τέλος επί πάσης αδείας ανεγέρσεως συμπληρώσεως, προσθήκης, επεκτάσεως ή διαρρυθμίσεως οικοδομών εν γένει.

2. Το τέλος υπολογίζεται επί της αξίας των περί ων η άδεια εργασιών, ως αύτη προκύπτει εκ του εγκεκριμένου υπό της αρμοδίας δημοσίας αρχής προϋπολογισμού δαπάνης και ορίζεται εις ήμισυ τοις εκατόν επί προϋπολογισμού από 100.000 δραχμών.

Η καταβολή του τέλους ενεργείται επί τη βάσει επισήμου αντιγράφου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού δαπάνης χορηγουμένου παρά της αρμοδίας αρχής.

3. Η άδεια δεν χορηγείται παρά της αρμοδίας δημοσίας αρχής ούτε είναι έγκυρος, εάν δεν προσκομισθή υπό του ενδιαφερομένου διπλότυπον εισπράξεως του δικαιούχου του τέλους δήμου ή κοινότητος, ο αριθμός και η χρονολογία του οποίου αναγράφεται επί της αδείας.

4. Από της 1ης Νοεμβρίου 1954 εις το αυτό τέλος περιοριζομένου του ποσοστού εις το ήμισυ υπόκεινται και αι επί τη βάσει του ΚΗ' Ψηφίσματος χορηγούμεναι άδειαι. Από 1ης Ιουλίου 1955 το τέλος εισπράττεται εις ολόκληρον.

5. Η επιβολή του τέλους γίνεται (επί αντιστοίχω μειώσει της κατά το άρθρον 3 του ν. 2364/1953 υπέρ του δημοσίου ενεργουμένης κρατήσεως) επί των αδειών οικοδομών.

6. Τα εκ του τέλους έσοδα διατίθενται αποκλειστικώς δι' έργα και απαλλοτριώσεις διά την εφαρμογήν εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων.

7. Τα από 7/9 Μαϊου 1947 Β.Δ. "περί συστάσεως Ειδικού Ταμείου εφαρμογής σχεδίου Πρωτευούσης" καταργείται, η δε περιουσία αυτού περιέρχεται εις τους υπαχθέντας εις αυτό Δήμους και Κοινότητας. Απόφασις του Υπουργού των Εσωτερικών, θα καθορίση τα εκ της καταργήσεως του ως άνω Ταμείου προκύπτοντα ζητήματα και τα της αποδόσεως της περιουσίας αυτού εις τους δικαιούχους.

8. Το υφιστάμενον ειδικόν ταμείον εφαρμογής σχεδίου πόλεως

Θεσσαλονίκης καταργείται, της περιουσίας αυτού περιερχομένης εις τον δήμον. Δι' αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών ορίζονται τα εκ της καταργήσεως του ταμείου προκύπτοντα ζητήματα και τα της αποδόσεως της περιουσίας του.

9. (Δεν υπάρχει εις το επίσημον κείμενον).

"10. Του τέλους του παρόντος άρθρου απαλλάσσεται ο Αυτόνομος Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας επί παροχής αδείας ανεγέρσεως, συμπληρώσεως, προσθήκης, επεκτάσεως ή διαρρυθμίσεως οικοδομών ανεγειρομένων υπ' αυτού και προοριζομένων προς διάθεσιν εις τους κατά τας κειμένας διατάξεις δικαιουμένους εργατοϋπαλλήλους".Αρθρο: 24

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
9. Διαμονής παρεπιδημούντων, ξενοδοχείων ύπνου και επί εκδιδομένων υπό ξενοδοχείων λογ/σμών

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Τέλη και δικαιώματα, Διαμονή παρεπιδημούντων ξενοδοχέων

Σχόλια
Το εδάφιο ε' της παρ. 2 προστέθηκε από το άρθρο 12 Ν. 4086/1960.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 24 Β.Δ. 19/12/1955)

1. "Τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 20 ν. 4086/1960, άρθρο 35 Ν.Δ. 4260/1926 και άρθρο 7 Ν. 127/1975, καταργήθηκε από το άρθρο 4 Ν. 339/1976".

2. Των τελών απαλλάσσονται οι δαπάνες του Κράτους υποβαλλόμενοι εις λουτροθεραπείαν ανάπηροι πολέμου.

Του τέλους παρεπιδημούντων απαλλάσσονται:

α) οι μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συγγενείς του ιδιοκτητού ή του ενοικιαστού της οικίας ή του χώρου ένθα ή διαμονή. β) οι φιλοξενούμενοι δια χρονικόν διάστημα βραχύτερον των δέκα ημερών. γ) οι νοσηλευόμενοι εις κλινικάς, νοσοκομεία ή σανατόρια, και δ) αι παιδικαί κατασκηνώσεις των φιλανθρωπικών οργανώσεων.

"ε) Το κατά την λουτρικήν περίοδον εγκαθιστάμενον εις τας

λουτροπόλεις, προσωπικόν του Ε.Ο.Τ., της Νομαρχίας και της Τουριστικής Αστυνομίας".Αρθρο: 25

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
1. Φορολογία επί των αγροτικών προϊόντων

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Φόροι αγροτικών προϊόντων, Κατάργηση άρθ. 25, 26, 28, 29, 30 και 31 του ΒΔ 19.12.1955 και τα άρθρα 84-91 ΝΔ 3030/1954

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 1 Ν.Δ. 3570/1956)

Καταργούνται: 1. Αι διατάξεις των άρθρων 25, 26, 28, 29, 30 και 31 του από 19 Δεκεμβρίου 1955 Β. Διατάγματος "περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων", αι αφορώσαι εις την επιβολήν υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων: α) Φόρου 2% εις βάρος του παραγωγού επί της αξίας των εις την περιφέρειαν αυτών παραγομένων προϊόντων γης εν γένει (πλην καπνού), ως και επί των δασικών, μελισσοκομικών και σηροτροφικών τοιούτων. β) Φόρου 2% εις βάρος του κυρίου των ζώων επί της αξίας χονδρικής πωλήσεως των εις την περιφέρειαν αυτών παραγομένων κτηνοτροφικών εν γένει προϊόντων (γάλακτος, ερίου).

γ) Φόρου 3% επί της αξίας των ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων των αλιευομένων εις τα εν τη περιφερεία αυτών ευρισκόμενα ιχθυοτροφεία, θυννεία και ιχθυοτρόφους λίμνας.

δ) Φόρου κατά κεφαλήν επί των εν τη περιφερεία αυτών διαιτωμένων ζώων ως επί των υπό ορνιθοτρόφων επιχειρηματιών διατρεφομένων ορνίθων και ε) φόρου 2% επί της αξίας των εν τη περιφερεία αυτών αγοραπωλουμένων ή ανταλλασσομένων ζώων.

2. Αι διατάξεις των άρθρων 84 έως και 91 του Ν. Δ/τος 3030/1954 περί επιβολής στρεμματικής φορολογίας υπέρ του λογαριασμού Αγροφυλακής.Αρθρο: 26

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Φόροι αγροτικών προϊόντων, Συντελεστής

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από 1.1.1962 από το άρθρο 22 Ν. 4169/1961.Αρθρο: 27

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από 1.1.1962 από το άρθρο 22 Ν. 4169/1961.Αρθρο: 28

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από 1.1.1962 από το άρθρο 22 Ν. 4169/1961.Αρθρο: 29

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από 1.1.1962 από το άρθρο 22 Ν. 4169/1961.Αρθρο: 30

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από 1.1.1962 από το άρθρο 22 Ν. 4169/1961.Αρθρο: 31

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από 1.1.1962 από το άρθρο 22 Ν. 4169/1961.Αρθρο: 32

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από 1.1.1962 από το άρθρο 22 Ν. 4169/1961.Αρθρο: 33

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από 1.1.1962 από το άρθρο 22 Ν. 4169/1961.Αρθρο: 34

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από 1.1.1962 από το άρθρο 22 Ν. 4169/1961.Αρθρο: 35

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από 1.1.1962 από το άρθρο 22 Ν. 4169/1961.Αρθρο: 36

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Φόροι αγροτικών προϊόντων, Λύση συμβάσεων ενοικίασης φόρων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 13 Ν.Δ. 3570/1956)

Αι υφιστάμεναι συμβάσεις ενοικιάσεως των καταργουμένων διά του άρθρου 25 του παρόντος φόρων λύονται αυτοδικαίως από του χρόνου καταργήσεώς των, άνευ ουδενός δικαιώματος των ενοικιαστών, πλην της μειώσεως του ενοικίου αναλόγως της προσγενομένης αυτοίς ζημίας. Η μείωσις ενεργείται διά πράξεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, υποκειμένης εις την έγκρισιν του Νομάρχου.Αρθρο: 37

Ημ/νία: 15.06.1995

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
Ταγαρελαίων

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Φόροι ταγαρελαίων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 27 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Επιβάλλεται υπέρ δήμου ή κοινότητος φόρος επί του εν τη περιφερεία αυτού παραγομένου ελαίου, συνιστάμενος εις την λήψιν των μετά την συλλογήν του ελαίου, υπολειπομένων ταγαρελαίων, εφ' όσον ταύτα δεν παραλαμβάνονται παρά του παραγωγού των ελαιών.

2. Η βεβαίωσις του φόρου γίνεται εν τοις ελαιοτριβείοις.

3. Ο καθορισμός του τρόπου της συλλογής των ταγαρελαίων και της εκποιήσεως αυτών ρυθμίζεται δι' αποφάσεως του συμβουλίου.

4. (Καταργήθηκε από την παρ. 5 άρθρου 7 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α 113).

5. Ελαιοτριβεία μη διαθέτοντα ταγαρελαιοδεξαμενάς δεν επιτρέπεται να λειτουργούν. Η απαγόρευσις δεν ισχύει διά τα έχοντα διαχωριστήρας.

6. (Καταργήθηκε από την παρ. 5 άρθρου 7 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α 113).Αρθρο: 38

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
3. Ακαλύπτων χώρων

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το εδ. α της παρ. 6 άρθρου 28 Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α 2).Αρθρο: 39

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
4. Ζύθου και οινοπνευματωδών ποτών

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Φόροι στο ζύθο και στα οινοπνευματώδη ποτά

Σχόλια
Το άρθρο 39 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 Ν.Δ. 4260/1962, αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 9 Ν.Δ. 730/1970. Για το φόρο επι του ζύθου Βλέπε και άρθρο 12 Ν. 1080/20-22 Οκτ. 1980, ΦΕΚ Α' 246.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 33 Β.Δ. 19/12/55 κατά άρθρ. 17 παρ. 6 Ν.Δ. 3777/57). "1. Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων φόρος 3% επί της αξίας του εις το εσωτερικόν πωλουμένου ζύθου, καταβαλλόμενον παρά των επιχειρήσεων παραγωγής ζύθου.

Ως φορολογητέα αξία θεωρείται η αξία πωλήσεως του ζύθου υπό του εργοστασίου ζυθοποιϊας.

Τα της επιπτώσεως του φόρου τούτου ρυθμίζονται δι' αγορανομικών διατάξεων εκδιδομένων παρά του Υπουργού Εμπορίου.

2. Ο κατά την προηγούμενην παράγραφον φόρος αναγραφόμενος επί του κατά τας κειμένας διατάξεις εκδιδομένου τιμολογίου, κατατίθεται υπό των υποχρέων εργοστασίων ζυθοποιϊας, εις το δημόσιον ταμείον της περιφερείας των.

Ο διευθυντής του αρμοδίου δημοσίου ταμείου υποχρεούται όπως εις το τέλος εκάστου μηνός, φέρη τα κατατεθέντα ποσά εις ειδικόν λογαριασμόν παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων "Φόρος ζύθου υπέρ δήμων και κοινοτήτων".

Η κατανομή του φόρου τούτου εις πάντας τους δήμους και κοινότητας, του Κράτους, ενεργείται υπό του Υπουργού των Εσωτερικών, ανά τρίμηνον, αναλόγως του πραγματικού πληθυσμού αυτών του εμφαινομένου εις τους δημοσιευομένους επισήμους πίνακας των αποτελεσμάτων της τελευταίας εκάστοτε γενικής απογραφής.

3. Δια κοινής αποφάσεως των επί των Εσωτερικών και Οικονομικών Υπουργών, ρυθμίζονται αι λεπτομέρειαι εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου".Αρθρο: 40

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Πρόσθετοι φόροι και εισαγόμενα εμπορεύματα από την αλλοδαπή

Σχόλια
Το παραπάνω του άρθρου 40 ποσοστό του δασμού στα Εισαγόμενα Εμπορεύματα για τους Δήμους, καταργήθηκε από το εδάφιο Θ' της παρ. 6 άρθρο 28 Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α' 2). Με την παρ. 3 άρθρ. 16 Ν.Δ. 3892/1958, ορίστηκε ότι στις επιτροπές του παρόντος άρθρου μετέχει επιπρόσθετα και ο Διευθυντής του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

 

Κείμενο Αρθρου

β' ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

1. Περί επιβολής προσθέτου δημοτικού φόρου επί των εκ της αλλοδαπής εισαγομένων εμπορευμάτων

(Αρθρον 34 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Μετά του κατά το άρθρον 285 του Β. Διατάγματος της 17.4-31.7.1936 "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου της νομοθεσίας περί δήμων και κοινοτήτων" εισπραττομένου υπό του Δημοσίου δημοτικού φόρου επί των εκ της αλλοδαπής εισαγομένων εις το Κράτος εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των εις συμβάσεις μετά ξένων Κρατών

αναγραφομένων ειδών και των κατ' αυτάς ή κατά το τελωνειακόν δασμολόγιον ατελών, συμβεβαιούται και συνεισπράττεται πρόσθετος δημοτικός φόρος συνιστάμενος εις τα πέντε εικοστά πέμπτα του κυρίου τοιούτου.

2. Οι δήμοι δύνανται δι' αποφάσεως του οικείου δημοτικού συμβουλίου λαμβανομένης ένα τουλάχιστον μήνα προ της ενάρξεως του οικείου οικονομ. έτους, να αποφασίζωσι την διά το επόμενον οικονομικόν έτος μείωσιν του ανωτέρω φορολογικού ποσοστού επί ωρισμένων ειδών, εφ' ων όμως θα εισπράττεται ολόκληρον το φορολογικόν ποσοστόν, θα αποδίδηται δε διά του προϋπολογισμού υπό των οικείων δήμων εις τους εισαγωγείς η επί πλέον εισπραχθείσα διαφορά του φόρου επί των ειδών τούτων. Η απόφασις του δημοτικού συμβουλίου υπόκειται εις την έγκρισιν του Υπουργού των Εσωτερικών.

3. Τα κατά τας κειμένας διατάξεις παρεχόμενα ποσοστά εις το προσωπικόν της τελωνειακής υπηρεσίας επί των υπό της τελωνειακής αρχής

εισπραττομέων εσόδων εκ του προσθέτου τούτου δημοτικού φόρου δεν δύναται να υπερβώσι το εν τοις εκατόν των εισπράξεων.

4. Διά διαταγών του Υπουργείου των Εσωτερικών κανονισθήσονται αι λεπτομέρειαι της εκτελέσεως των ανωτέρω διατάξεων.

5. Αι εισπράξεις εκ του κατά το παρόν άρθρον προσθέτου δημοτικού φόρου κατατίθενται κατά μήνα εις την Εθνικήν Τράπεζα της Ελλάδος εις πίστωσιν του Υπουργείου των Εσωτερικών, όπερ δι' αποφάσεώς του θέλει κανονίζει τα της διανομής αυτών εις τους κατά τα ανωτέρω δικαιούχους δήμους, ως και πάσαν αναγκαίαν λεπτομέρειαν.

6. Προς παρακολούθησιν και έλεγχον των εισπράξεων του φόρου, έλεγχον των μεταξύ του Υπουργείου και της Εθνικής Τραπέζης ανοιγομένων εκ του φόρου τούτου καθ' έκαστον οικονομικόν έτος τοκοφόρων λογαριασμών και γνωμοδότησιν περί της εις τους δικαιούχους δήμους διανομής των εισπράξεων συνιστάται Επιτροπή, οριζομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών, προς ην παρέχεται αποζημίωσις εκ των εισπράξεων του φόρου οριζομένη διά της αυτής αποφάσεως. Της επιτροπής ταύτης μετέχουσιν υπάλληλοι του Υπουργείου των Εσωτερικών το δε σύνολον των μελών αυτής συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του γραμματέως, δεν δύναται εν πάση περιπτώσει να υπερβή τα οκτώ.Αρθρο: 41

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
2. Επί δημοσίου φόρου καταναλώσεως Καπνού

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Πρόσθετοι φόροι από κατανάλωση καπνών

Σχόλια
Με την παρ. 3 άρθρ. 16 Ν.Δ. 3892/1958, ορίστηκε ότι στις επιτροπές του παρόντος άρθρου μετέχει επιπρόσθετα και ο Διευθυντής του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθη από 1 Ιανουαρίου 1963 δια της παρ. 2 άρθρ. 102 Ν.Δ.

4260/1962, με εξαίρεση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 που έχει ως εξής:

Δι' αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών ορίζονται τα έξοδα κινήσεως των μελών και του γραμματέως της επιτροπής και τα της λειτουργίας αυτής.Αρθρο: 42

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από 1η Ιανουαρίου 1963 από την παρ. 2 άρθρο 102 Ν.Δ.

4260/1962).Αρθρο: 43

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Πρόσθετοι φόροι από κατανάλωση καπνών, Εισπραττόμενοι από το Δημόσιο φόροι, Κατάργηση ποσοστού φόρου προβλεπόμενο στο άρθρο 12 Α.Ν. 324/1945

Σχόλια
Το πρόσθετο ποσοστό 2,80% του εδαφίου δ της παρ. 1 επί του φόρου του Καπνού καταργήθηκε από το άρθρο 22 Ν. 4169/1961.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 37 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Από της ισχύος του α.ν. 1910/51 τα υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων έσοδα εκ των επομένων φόρων περιέρχονται εις το Δημόσιον.

α) Το εκ των φόρων των άρθρων 4 και 5 του α.ν. 843/1948 "περί καταργήσεως των φόρων επί της κυκλοφορίας των αγαθών και αναπληρώσεως των εξ αυτών εσόδων".

β) Το πρόσθετον ποσοστόν 20% επί του δημοσίου φόρου επί των κληρονομιών, κληροδοσιών και αιτία θανάτου δωρεών το προβλεπόμενον υπό του άρθρου 316 του από 17 Απριλίου - 31 Ιουλίου 1926 Β. Δ/τος "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου της Νομοθεσίας περί Δήμων και Κοινοτήτων" ως αντεκατεστάθη υπό του άρθρου 9 του Α.Ν. 2563/1940 και ετροποποιήθη διά του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1438/1942.

γ) Το πρόσθετον ποσοστόν 7,50% επί του δημοσίου φόρου επί της μεταβιβάσεως ακινήτων το προβλεπόμενον υπό του άρθρου 4 παράγραφος 3 του Νόμου 1587/1950.

δ) Το πρόσθετον ποσοστόν 2,80% επί του δημοσίου φόρου επί του καπνού εις φύλλα το προβλεπόμενον υπό του άρθ. 352 παρ. 1 του από 17 Απριλίου - 31 Ιουλίου 1926 Β. Διατάγματος "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου της Νομοθεσίας περί Δήμων και Κοινοτήτων", ως ετροποποιήθη διά του άρθρου 1 του Α.Ν. 34/1936.

2. Αι δι' ειδικών νόμων, λόγω καταργήσεως φορολογιών, χορηγούμεναι εις τους Δήμους και Κοινότητας επιχορηγήσεις καταργούνται διά του άρθρου 1 του παρόντος.

3. Το δια του άρθρου 12 του Α.Ν. 324/1945 προβλεπόμενον έσοδον εκ του ποσοστού υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων επί δημοσίων φόρων καταργείται.Αρθρο: 44

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από 1 Ιανουαρίου 1963 από την παρ. 2 άρθρου 102 Ν.Δ.

4260/1962).Αρθρο: 45

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από 1 Ιανουαρίου 1963 από την παρ. 2 άρθρου 102 Ν.Δ.

4260/1962).Αρθρο: 46

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από 1 Ιανουαρίου 1963 από την παρ. 2 άρθρου 102 Ν.Δ.

4260/1962).Αρθρο: 47

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Φόροι αγροτικών προϊόντων, τήρηση λογαριασμών

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 41 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Διά την διεξαγωγήν της υπηρεσίας της διανομής εις τους Δήμους και Κοινότητας του Κράτους των εσόδων των άρθρων 40 και 41 του παρόντος, την τήρησιν των οικείων λογαριασμών ως και την παρακολούθησιν της τακτικής και εγκαίρου αποδόσεως των εσόδων των ανωτέρω φορολογιών εις τους δικαιούχους Δήμους και Κοινότητας επιτρέπεται όπως δι' αποφάσεως του Υπουργείου Εσωτερικών αποσπώνται εκ μεν των Δήμων ή Κοινοτήτων της περιφερείας της Διοικήσεως Πρωτευούσης μέχρι πέντε υπαλλήλων και τριών δακτυλογράφων εις την οικείαν υπηρεσίαν της Α' Γενικής Διευθύνσεως του Υπουργείου τούτου και ενός ή δύο υπαλλήλων δι' εκάστην των λοιπών Νομαρχιών του Κράτους εκ των Δήμων ή Κοινοτήτων της περιφερείας της οικείας Νομαρχίας.

Εν περιπτώσει ελλείψεως τοιούτων υπαλλήλων αποσπώνται ημερομίσθιοι προσλαμβανόμενοι προς τον σκοπόν τούτον διά συνεργείου.

Εις τους ανωτέρω παρέχονται τα έξοδα κινήσεώς των οριζόμενα δι' αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών.Αρθρο: 48

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
3. Εκ του δημοσίου ειδικού τέλους επί του εισοδήματος των οικοδομών

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Ειδικό τέλος σε εισοδήματα από οικοδομές

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 3 Ν.Δ. 3777/57)

Επί του εισπραττομένου υπό του δημοσίου ειδικού τέλους επί του εισοδήματος των οικοδομών των κειμένων εν τη περιφερεία της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, του επιβεβλημένου διά του άρθρου μόνου του Ν.Δ.

2916/54, ούτινος η ισχύς παρατείνεται επί πενταετίαν από της λήξεώς του, ποσοστόν ίσον προς το εν τρίτον αποδίδεται από 1 Ιανουαρίου 1960 εις τους δήμους και τας κοινότητας της περιφερείας της τέως διοικήσεως Πρωτευούσης.

Το ποσοστόν του ανωτέρω ειδικού τέλους κατατίθεται αμελλητί υπό του εισπράττοντος τούτο δημοσίου ταμείου εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων εις χρηματικόν λογαριασμόν υπό τον τίτλον "Εσοδον δήμων περιφερείας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης εκ ποσοστού του ειδικού τέλους υδρεύσεως κλπ." και κατανέμεται μεταξύ των δήμων και των κοινοτήτων της περιφερείας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης κατά τας διατάξεις του άρθρου 41 του παρόντος.Αρθρο: 49

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
4. Εκ του συμπληρωματικού αναλογικού φόρου επί εισοδημάτων εξ οικοδομών

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Συμπληρωματικός αναλογικός φόρος και εισοδήματα σε οικοδομές

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 4 Ν.Δ. 3777/57)

Ο κατά την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 3323/1955 "περί φορολογίας εισοδήματος", συμπληρωματικός αναλογικός φόρος επί των εισοδημάτων εξ οικοδομών από του οικονομικού έτους 1958 (εισοδήματα έτους 1957) κατατίθεται αμελλητί υπό του εισπράττοντος τούτον Δημοσίου Ταμείου εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων εις χρηματικόν λογαριασμόν υπό τον τίτλον "έσοδον Δήμων εξ αναλογικού φόρου οικοδομών" και αποδίδεται ως εξής: α) Εις τον Δήμον Αθηναίων ποσοστόν τεσσαράκοντα τοις εκατόν (40%).

β) Εις τον Δήμον Θεσσαλονίκης ποσοστόν είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) και γ) Εις τον Δήμον Πειραιώς ποσοστόν δέκα τοις εκατόν (10%). Το υπόλοιπον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) περιέρχεται εις τον κατά το άρθ. 41 του παρόντος λογαριασμόν και κατανέμεται μεταξύ των απόρων δήμων.

Το κατά το παρόν άρθρον έσοδον διατίθεται αποκλειστικώς διά την εκτέλεσιν έργων εφαρμοζομένης αναλόγως της πρώτης παρ. του άρθ. 2 του Ν.Δ. 3777/57.

Ειδικώτερον το περιερχόμενον εις τον Δήμον Θεσσαλονίκης ποσοστόν διατίθεται εξ ολοκλήρου: α) διά την κατασκευήν των τεχνικών έργων ολοκλήρου της περιφερειακής τάφρου ως και διά την αποζημίωσιν των λόγω της κατασκευής ταύτης απαλλοτριουμένων κτισμάτων, οικοπέδων και αγρών. β) Διά την κατασκευήν του υπογείου και υποβρυχίου δικτύου αποχετεύσεως ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων και του σχετικού αντλιοστασίου του διαμορφουμένου παραλιακού χώρου από Λευκού Πύργου μέχρι των

εγκαταστάσεων του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου.

γ) Διά την διαμόρφωσιν και φύτευσιν των δημιουργουμένων εκ του νέου σχεδίου πάρκων.

δ) Διά την αποζημίωσιν των απαλλοτριουμένων λόγω του νέου σχεδίου κτισμάτων και οικοπέδων και

ε) διά την επικάλυψιν ολοκλήρου του ρέματος Ρήγα Φεραίου - Νεαπόλεως - Θεσσαλονίκης.Αρθρο: 50

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
5. Εισφορά

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Πρόσθετοι φόροι από εισφορές

Σχόλια
Το παραπάνω ποσοστό για τους Δήμους - Κοινότητες του φόρου Κληρονομιών κ.λπ., του εδαφίου β της παρ. 1 καταργήθηκε από το εδάφιο ι της παραγράφου 6 άρθρο 28 Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α' 2). Η εντός (...) διάταξη του εδαφίου α' της παρ. 1 καταργήθηκε από το άρθρο 21 του Ν.Δ. 3843/1958. Το ανωτέρω άρθρο 50 διατηρήθηκε σε ισχύ από το άρθρο 124 παρ. Β' εδάφιο του Ν.Δ. 118/1973. Οι δήμοι και κοινότητες μετέχουν κατά το 1/3 εις την εισφοράν υπέρ Ο.Γ.Α. και Δήμων και Κοινοτήτων εκ 3% επί της αξίας των υπό των παραγωγών πωλουμένων χονδρικώς προϊόντων της γης κλπ. του άρθρου 10 Ν. 4169/1961. Σχετική η Π.Υ.Σ. 2/1962 και Υπουργικές Αποφάσεις. Σύμφωνα με την υποπερ. α) της περ. Β) του άρ. 122 του ν. 2961/2001 (Α΄266/22.11.2001) περί κυρώσεως του κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών κλπ., το παρόν άρθρο διατηρείται σε ισχύ.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 42 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων πρόσθετον ποσοστόν τρία τοις εκατόν (3%) επί των κάτωθι δημοσίων φόρων των από του 1954-55 και εφεξής οικονομικών ετών: α) των κατηγοριών Α', Γ', Δ' και Ζ' του κώδικος φορολογίας καθαρών προσόδων, προκειμένου περί νομικών προσώπων),

β) Του φόρου κληρονομιών, δωρεών, προικών και κερδών εκ λαχείων και γ) του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων.

2. Το ποσοστόν βεβαιούται και εισπράττεται μετά του δημοσίου φόρου και κατατίθεται αμελλητί υπό του εισπράττοντος δημοσίου ταμείου εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων εις χρηματικόν λογαριασμόν υπό τον τίτλον "Δημοτική και κοινοτική εισφορά άρθρου 37 Ν. Δ/τος 3033/54".

3. Το προϊόν της εισφοράς κατανέμεται υπό της επιτροπής του άρθρου 41 μεταξύ των δήμων και κοινοτήτων κατ' αναλογίαν του πληθυσμού αυτών, ως προκύπτει εκ της τελευταίας επισήμου απογραφής του Κράτους.

4. Το αποδιδόμενον ποσόν διατίθεται αποκλειστικώς διά την εκτέλεσιν έργων κοινής ωφελείας.

Διά την εκτέλεσιν έργου ενδιαφέροντος πλείονας δήμους ή κοινότητας, ο νομάρχης δύναται να ορίση την αποκλειστικήν διάθεσιν του αναλογούντος εις έκαστον δήμον ή κοινότητα ποσού.Αρθρο: 51

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
1. Εκουσία εισφορά

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Τακτικά, Εισφορές εκούσιες

 

Κείμενο Αρθρου

Δ' ΕΞ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

(Αρθρον 43 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Προκειμένου περί έργου ήσσονος ενδιαφέροντος οι ωφελούμενοι εκ της εκτελέσεως αυτού δύνανται να εισφέρουν την δαπάνην ή μέρος ταύτης εις τον δήμον ή κοινότητα. Εκαστος των ωφελουμένων δέον να παραδώση εις τον δήμαρχον ή πρόεδρον κοινότητος δήλωσιν, εν τη οποία να αναγράφεται το εισφερόμενον ποσόν και η αιτία της εισφοράς.

Περί της αποδοχής της εισφοράς, της εκτελέσεως του έργου και του χρόνου καθ' ον θα εκτελεσθή αποφαίνεται το συμβούλιον, εφ' όσον το συνολικώς προσφερόμενον ποσόν δεν είναι κατώτερον του ημίσεος της απαιτουμένης δαπάνης διά την εκτέλεσιν του έργου.

Αι δηλώσεις και η απόφασις του συμβουλίου αποτελούν τον τίτλον βεβαιώσεως της εισφοράς.

2. Αποφασισθείσης της αποδοχής της εισφοράς, η εκτέλεσις του έργου είναι υποχρεωτική μέχρι και του επομένου οικονομικού έτους, χωρίς να είναι απαραίτητος η αναγραφή του εις το ετήσιον γενικόν πρόγραμμα εκτελεστέων έργων.

Εν περιπτώσει καθ' ην δεν ήθελε πραγματοποιηθή δι' οιονδήποτε λόγον το έργον, η εισφορά αποδίδεται εις τους δικαιούχους κατόπιν αποφάσεως του δημάρχου ή προέδρου κοινότητος, ευθυνομένου ατομικώς διά την απόδοσιν εντός μηνός από της λήξεως της κατά τα ανωτέρω προθεσμίας.

3. Το εκ της εισφοράς έσοδον διατίθεται αποκλειστικώς διά την εκτέλεσιν του σκοπού δι' ον κατετέθη.Αρθρο: 52

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
2. Ωφελουμένων εκ της εκτελέσεως έργων

Σχόλια
Ο ουσιαστικός έλεγχος (έγκριση) των πράξεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που προβλέπεται από την παρ. 4 του παρόντος άρθρου καταργήθηκε από το άρθρο μόνο ΠΔ 22/1982 (ΦΕΚ Α 3).

 

Κείμενο Αρθρου

(Η εισφορά του άρθρου αυτού καταργήθηκε από το εδάφιο β της παρ. 6 άρθρου 28 Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α' 2).Αρθρο: 53

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
3. Επεκτάσεως σχεδίου πόλεως

 

Κείμενο Αρθρου

(Η εισφορά του άρθρου αυτού καταργήθηκε από το εδάφιο γ της παρ. 6 άρθρου 28 Ν. 1828/1989 ΦΕΚ Α' 2).Αρθρο: 55

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Προϋποθέσεις επιβολής εισφορών

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 45 Β.Δ. 19.12.1955)

Ουδεμία υποχρεωτική εισφορά ή έρανος υφ' οιανδήποτε μορφήν και αιτίαν επιβάλλεται παρ' οιασδήποτε Αρχής ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Επιτροπής εις βάρος των κατοίκων Δήμου ή Κοινότητός τινος άνευ προηγουμένης συμφώνου αποφάσεως του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και καθοριζούσης το σύνολον της επιβαρύνσεως και της κατανομής αυτής μεταξύ των δημοτών.Αρθρο: 56

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Εκτακτα, Προσωπική εργασία

 

Κείμενο Αρθρου

ΙΙ. Εκτακτα έσοδα

Προσωπική εργασία

(Αρθρον 47 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Εις δήμον ή κοινότητα πληθυσμού κάτω των 25.000 επιτρέπεται ίνα δι' αποφάσεως του συμβουλίου επιβληθή παροχή προσωπικής εργασίας εις τους εν τη περιφερεία του εγκατεστημένους κατοίκους (άρρενας και θήλεις) τους συπληρώσαντας το 18ον έτος της ηλικίας των διά την εκτέλεσιν δημοτικών ή κοινοτικών έργων.

Προκειμένης εκτελέσεως έργου εκ του οποίου θα ωφεληθούν αποκλειστικώς οι κάτοικοι ωρισμένης περιοχής της πόλεως ή χωρίου, επιτρέπεται η επιβολή προσωπικής εργασίας μόνον εις τους κατοίκους της περιοχής ταύτης.

Η προσωπική εργασία δεν δύναται νε υπερβή τας δέκα ημέρας κατ' έτος.

2. Οι κάτοχοι φορτηγών κτηνών ή ελάσεως, οχημάτων και φορτηγών αυτοκινήτων δύνανται να υποχρεωθούν, όπως παραχωρήσουν ταύτα διά την εκτέλεσιν δημοτικών ή κοινοτικών έργων επί χρόνον μη υπερβαίνοντα τας τρεις ημέρας κατ' έτος. Εις την περίπτωσιν ταύτην και οι παραχωρούντες υπόκεινται εις προσωπικήν εργασίαν ίσων ημερών.Αρθρο: 57

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Εκτακτα, Προσωπική εργασία

Σχόλια
Ο έλεγχος σκοπιμότητας του νομάρχη, περί του οποίου οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 57 παρ. 2 καταργήθηκαν από το άρθρο 46 Ν. 180/1975. Ηδη άρθρο 226 της κωδικοποιήσεως του Π.Δ. 933/1975

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 48 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Της προσωπικής εργασίας εξαιρούνται: α') οι ξένοι υπήκοοι οι μη έχοντες ακίνητον περιουσίαν εν τω δήμω ή κοινότητι ή μη ασκούντες εν αυτώ επάγγελμα, β') οι συμπληρώσαντες το 60όν έτος της ηλικίας των, γ) οι ανάπηροι πολέμου οι έχοντες αναπηρίαν 25% και άνω και οι ανίκανοι προς εργασίαν λόγω παθήσεως, δ') οι κληρικοί και μοναχοί, ε') οι μη έχοντες ακίνητον περιουσίαν εν τω δήμω ή κοινότητι δημόσιοι, δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι και ς') οι υπηρετούντες εις τας τάξεις του στρατού.

2. Επιτρέπεται ίνα δι' αποφάσεως του συμβουλίου, υποκειμένης εις την έγκρισιν του νομάρχου, απαλλάσσωνται της προσωπικής εργασίας, οι εγκατεστημένοι κάτοικοι θήλεος γένους, εφ' όσον αι τοπικαί συνθήκαι και τα έθιμα επιβάλλουν τούτο.Αρθρο: 58

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Εκτακτα, Προσωπική εργασία

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 49 Β.Δ. 19.12.1955)

Οι δι' οιονδήποτε λόγον μη δυνάμενοι να παράσχουν την προσωπικήν αυτών εργασίαν επιτρέπεται όπως υποκαθίστανται εις την εκτέλεσιν ταύτης παρ' άλλου ικανού προς εργασίαν προσώπου, της ικανότητος αυτού κρινομένης υπό του δημάρχου ή προέδρου κοινότητος.Αρθρο: 59

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Εκτακτα, Προσωπική εργασία

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 50 Β.Δ. 19.12.1955)

Τα της εκτελέσεως της προσωπικής εργασίας ορίζει το συμβούλιον δι' αποφάσεως εν η δέον να ορίζεται και ο χρόνος ενάρξεως ταύτης. Οι υπόχρεοι εις εργασίαν καλούνται προς εκτέλεσιν ταύτης ωρισμένην ημέρα, δι' εγγράφου προσκλήσεως του δημάρχου ή προέδρου κοινότητος, επιδιδομένης επί αποδείξει εις ένα έκαστον δέκα τουλάχιστον ημέρας προ της διά την εργασίαν καθορισθείσης.

Οι μη προσερχόμενοι κατά την ταχθείσαν ημέραν προς εργασίαν και μη αποστέλλοντες αντικαταστάτην των ως και οι μη παρέχοντες προς εργασίαν τα κτήνη και οχήματα αυτών εν γένει υποχρεούνται εις την καταβολήν του υπό του συμβουλίου προκαθορισθέντος αντιτίμου.Αρθρο: 60

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Εκτακτα, Προσωπική εργασία

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 51 Β.Δ. 19.12.1955)

Εις δήμον ή κοινότητα αποτελούμενον εκ πλειόνων του ενός συνοικισμών οι κάτοικοι υποχρεούνται να προσφέρουν την προσωπικήν αυτών εργασίαν εις τον συνοικισμόν εις ον είναι εγκατεστημένοι, εκτός εάν πρόκειται περί έργου το οποίον εξυπηρετεί άπαντας τους συνοικισμούς του δήμου ή κοινότητος, ότε η προσωπική εργασία παρέχεται όπου και ως ήθελεν ορίσει το συμβούλιον.

Ο εκτελέσας τας εκ της προσωπικής εργασίας υποχρεώσεις εις δήμον ή κοινότητα απαλλάσσεται της παροχής ταύτης εν άλλω δήμω ή κοινότητι, πλην εάν η εκτελεσθείσα προσωπική εργασία είναι μικροτέρα των δέκα ημερών, ότε υποχρεούται διά το υπόλοιπον ταύτης.Αρθρο: 61

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Εκτακτα, Προσωπική εργασία

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 52 Β.Δ. 19.12.1955)

Ουδεμία προσωπική εργασία επιβάλλεται παρ' οιασδήποτε αρχής ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιτροπής εις βάρος των κατοίκων δήμου ή κοινότητος άνευ προηγουμένης συμφώνου αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.Αρθρο: 62

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Εσοδα συνδέσμων

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Εσοδα Συνδέσμων

(Αρθρον 53 Β.Δ. 19.12.1955)

Τα έσοδα είναι: 1) τα εκ της περιουσίας του συνδέσμου.

2) Αι υπό των δήμων και κοινοτήτων των συμμετεχόντων εις τον σύνδεσμον εισφοραί, αίτινες αποτελούν υποχρεωτικήν δαπάνην.

3) Τα εκ δωρεών και κληροδοτημάτων και 4) τα εκ των επομένων φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προσωπικής εργασίας: α) Του τέλους ή δικαιώματος χρήσεως έργων ή υπηρεσιών του άρθ. 19.

β) Της εισφοράς των ωφελουμένων εκ της εκτελέσεως έργων του άρθ. 52. γ) Της προσωπικής εργασίας των άρθρων 56-61 και δ) εξ εκχωρήσεως μέρους ή όλου των αποδόσεων φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών των συμμετεχόντων του συνδέσμου δήμων ή κοινοτήτων.

Η επιβολή του τέλους ή δικαιώματος χρήσεως έργων ή υπηρεσιών ως και της εισφοράς των ωφελουμένων εκ των έργων επιτρέπεται εφ' όσον δαπάναις του συνδέσμου εγένοντο τα έργα ή συντηρούνται αι υπηρεσίαι. Εν τη περιπτώσει ταύτη δεν επιτρέπεται η επιβολή τέλους ή δικαιώματος ή εισφοράς διά την αιτίαν ταύτην υπό του δήμου ή κοινότητος εις την περιφέρειαν του οποίου ευρίσκεται το ακίνητον ή λειτουργεί η υπηρεσία.Αρθρο: 63

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Εσοδα συνδέσμων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 55 Β.Δ. 19.12.1955)

Ο αριθμός των ημερομισθίων της υπό του συνδέσμου επιβαλλομένης προσωπικής εργασίας δεν δύναται να υπερβή τα πέντε διά τους κατοίκους και τα δύο διά τα φορτηγά κτήνη και οχήματα ή αυτοκίνητα και τους κατόχους αυτών. Εν περιπτώσει επιβολής υπό του συνδέσμου προσωπικής εργασίας περιορίζεται αναλόγως το δικαίωμα της επιβολής τοιαύτης υπό του δήμου ή κοινότητος του μετέχοντος εις τον σύνδεσμον.Αρθρο: 64

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Εσοδα συνδέσμων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 56 Β.Δ. 19.12.1955)

Διά την βεβαίωσιν και είσπραξιν των εσόδων του συνδέσμου εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν αι διατάξεις του παρόντος.Αρθρο: 65

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Α' Επιβολή

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Επιβολή εσόδων

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Επιβολή, βεβαίωσις και είσπραξις εσόδων

(Αρθρον 57 Β.Δ. 19.12.1955)

Τα υπό των συμβουλίων επιβαλλόμενα τέλη και δικαιώματα, οι φορολογικοί συντελεσταί αυτών και οι κανονισμοί βεβαιώσεως και εισπράξεως εσόδου τινός ισχύουν μέχρι καταργήσεως ή τροποποιήσεώς των.Αρθρο: 66

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Επιβολή εσόδων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 58 Β.Δ. 19/12/55).

Αι αποφάσεις των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων περί επιβολής φόρου, τελών δικαιωμάτων, εισφορών και προσωπικής εργασίας, εφ' όσον δεν ρυθμίζονται άλλως τα της δημοσιεύσεως αυτών, δημοσιεύονται εντός 5 ημερών από της ημεράς λήψεως αυτών, προκειμένου περί Δήμων παρά την είσοδον του Δημαρχιακού Καταστήματος και εν περιλήψει διά μιας των εν τω Δήμω εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων, μη υπαρχούσης δε τοιαύτης παρά την είσοδον των εκκλησιών του Δήμου ή και των συνοικισμών αυτού, προκειμένου περί Κοινοτήτων παρά την είσοδον του Κοινοτικού Καταστήματος και των εκκλησιών της Κοινότητος και των συνοικισμών αυτής. Η τοιχοκόλλησις αποδεικνύεται δι' αποδεικτικού συντασσομένου και υπογραφομένου παρά του ενεργήσαντος ταύτην και δύο μαρτύρων. Επί των ως άνω θεμάτων αποφάσεις των Συμβουλίων, των Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων, δημοσιεύονται κατά τον αυτόν τρόπον εις άπαντας τους Δήμους και τας Κοινότητας τους αποτελούντας τον Σύνδεσμον.Αρθρο: 67

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Βεβαίωση εσόδων

 

Κείμενο Αρθρου

Β' Βεβαίωσις

(Αρθρον 59 Β.Δ. 19.12.1955)

Διά Βασ. Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού των Εσωτερικών ρυθμίζονται τα της βεβαιώσεως και εισπράξεως των εν γένει εσόδων των δήμων και κοινοτήτων.Αρθρο: 68

Ημ/νία: 15.06.1995

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Βεβαίωση εσόδων, Ενοικίαση και διάρκεια

Σχόλια
Ο έλεγχος σκοπιμότητας του νομάρχη, για τον οποίο οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου 68 παρ. 4 καταργήθηκαν από το άρθρο 46 ν. 180/1975. Ηδη άρθρ. 226 της κωδικοποιήσεως του Π.Δ. 933/1975.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 60 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Επιτρέπεται η δι' ενοικιάσεως ανάθεσις της βεβαιώσεως και εισπράξεως των αυτοτελών φόρων, τελών και δικαιωμάτων.

2. Η διάρκεια της ενοικιάσεως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη το οικονομικόν έτος. Αν η περίοδος βεβαιώσεως φόρων, τελών ή δικαιωμάτων περιλαμβάνεται εις δύο συνεχή οικονομικά έτη, επιτρέπεται, όπως η ενοικίασις γίνη δι' ολόκληρον την φορολογικήν περίοδον, είτε συμπίπτει προς το οικονομικόν έτος είτε ου.

3. (Καταργήθηκε από την παρ. 5 άρθρου 7 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α 113).

4. Τα πρακτικά των ενοικιάσεων υπόκεινται εις την έγκρισιν του νομάρχου.

5. Ενοικιαστής εισπράττων μηδαμώς οφειλόμενα ή μη οφειλόμενα κατά την απαιτουμένην ποσότητα ή ποσόν τιμωρείται κατά τα άρθρα 244 και 245 του ποινικού νόμου.Αρθρο: 69

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Βεβαίωση εσόδων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 61 Β.Δ. 19.12.1955)

Ουδεμία επιτρέπεται ελάττωσις μισθώματος ή αποζημιώσεως υπέρ του ενοικιαστού φόρων, τελών και δικαιωμάτων είτε διά θεομηνίαν είτε δι' οιανδήποτε άλλην αιτίαν πλην της περιπτώσεως, καθ' ην εκ νομικών γεγονότων επελθόντων μετά την κατάρτισιν της συμβάσεως μετεβλήθησαν αι προϋποθέσεις, υφ' ας η ενοικίασις συνετελέσθη.Αρθρο: 70

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Βεβαίωση εσόδων, Κατάλογοι φόρων, τελών κλπ.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 62 Β.Δ. 19.12.1955)

Οι βεβαιωτικοί κατάλογοι φόρων τελών, δικαιωμάτων αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμων, μετά την κοινοποίησιν των αποσπασμάτων αυτών εις τους υποχρέους αποστέλλονται εις τον αρμόδιον Ταμίαν προς είσπραξιν καθιστάμενοι αμέσως οριστικοί και εκτελεστοί υπό τους περιορισμούς των κειμένων διατάξεων, διά ποσόν ίσον προς το εν τέταρτον του, δι' έκαστον των εν αυτώ περιληφθέντων καταλογισθέντος.Αρθρο: 71

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Βεβαίωση φόρων, Κατάλογοι τελών καθαριότητος, φωτισμού, ύδρευσης

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 63 Β.Δ. 19.12.1955)

Οι βεβαιωτικοί κατάλογοι των τελών καθαριότητος, φωτισμού και υδρεύσεως συντασσόμενοι δι' εν οικονομικόν έτος ισχύουν και διά τα επόμενα. Εντός τριμήνου από της ενάρξεως εκάστου οικονομικού έτους επιτρέπεται να επιφέρωνται εις τους βεβαιωτικούς καταλόγους μεταβολαί, προσθήκαι, διορθώσεις και διαγραφαί κοινοποιούμεναι εις τους ενδιαφερομένους.Αρθρο: 72

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Γ' Επίλυσις φορολογικών διαφορών

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Επίλυση φορολογικών εισφορών, Επιτροπές, Προσφυγή, Ενδικα μέσα

Σχόλια
Οι παραπάνω παρ. 4, 5 και 6 τέθηκαν σε αντικατάσταση των ήδη υπάρχων παραγράφων 4 και 5 και οι παρ. 6 και 7 έλαβαν τους αριθμούς 7 και 8 αντίστοιχα από το άρθρο 40 Ν.Δ. 4260/1962. Βλέπε και Ν. 505/1976 (ΦΕΚ Α' 353) και άρθρο 29 Ν. 1406/1983 (ΦΕΚ Α' 182).

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 64, Β.Δ. 19.12.1955 και παρ. 3 άρθ. 19, και β) "παρ. 1 άρθ. 17 ν.δ. 3777/1957")

1. Η επίλυσις των φορολογικών διαφορών και των εν γένει αμφισβητήσεων περί την βεβαίωσιν οιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφορών και αντιτίμου προσωπικής εργασίας μεταξύ δήμου ή κοινότητος και φορολογουμένου ή ενοικιαστού και φορολογουμένου ανατίθενται κατά το πρώτον και δεύτερον βαθμόν εις επιτροπάς.

2. Η σύνθεσις των επιτροπών, τα της λειτουργίας αυτών, η προθεσμία της ασκήσεως των ενδίκων μέσων, τα των παραβόλων και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται διά Βασ. Διατάγματος.

Αι αποφάσεις των δευτεροβαθμίων επιτροπών, αίτινες είναι οριστικαί και ανέκκλητοι, υπόκεινται εις αίτησιν αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η προθεσμία προς άσκησιν ταύτης εκ μέρους των δήμων και κοινοτήτων άρχεται από της κοινοποιήσεως, της καθ' ης η αναίρεσις αποφάσεως της Δευτεροβαθμίου Επιτροπής.

3. Προκειμένου περί διαφορών αφορωσών συνδέσμους και φορολογουμένους αυτών ή ενοικιαστάς και φορολογουμένους αρμόδιαι επιτροπαί διά την επίλυσιν αυτών καθίστανται αι της έδρας του συνδέσμου.

"4. Η προσφυγή ενώπιον των πρωτοβαθμίων επιτροπών δέον να συνοδευήται, επί ποινή απαραδέκτου ταύτης, υπό γραμματίου ή τριπλοτύπου εισπράξεως του ταμείου του δήμου ή της κοινότητος του ενός δεκάτου του ποσού δι' ο φέρεται εγγεγραμμένος εν τω καταλόγω ο προσφεύγων. Αν η προσφυγή αφορά εις αμφισβήτησιν ολοκλήρου του εγγραφέντος ποσού, συνεπεία προφανούς σφάλματος, αύτη συζητείται και άνευ καταβολής του ενός δεκάτου. Μη διαπιστωθέντος σφάλματος, η επιτροπή δεν δύναται να αποφασίση περί μειώσεως του ποσού της εγγραφής. Αν η προσφυγή αφορά εις εισφοράν των άρθρων 52, 53 και 54 του παρόντος, δέον να συνοδεύηται, επί ποινή απαραδέκτου ταύτης, υπό γραμματίου ή τριπλοτύπου εισπράξεως του ταμείου του δήμου ή της κοινότητος του ενός δεκάτου του ποσού της πρώτης ετησίας δόσεως.

5. Η έφεσις ενώπιον των δευτεροβαθμίων επιτροπών δέον να συνοδεύηται επί ποινή απαραδέκτου ταύτης υπό γραμματίου ή τριπλοτύπου εισπράξεως του Ταμείου του δήμου ή της κοινότητος του ενός ογδόου του ποσού εις ο αφορά αύτη. Εις το ποσόν τούτο συνυπολογίζεται και κατά την προσφυγήν κατατεθέν. Αν η έφεσις αφορά εις εισφοράν των άρθρ. 52, 53 και 54 του παρόντος, δένον να συνοδεύηται επί ποινή απαραδέκτου ταύτης υπό γραμματίου ή τριπλοτύπου εισπράξεως του δήμου ή της κοινότητος του ενός ογδόου του ποσού της πρώτης ετησίας δόσεως.

6. Δεν απαιτείται η κατάθεσις του ενός δεκάτου προκειμένου περί προσφυγών και του ενός ογδόου προκειμένου περί εφέσεων, εις ας περιπτώσεις η βεβαίωσις και είσπραξις των προσόδων ανατίθεται εις ενοικιαστήν".

7. Αι προσφυγαί και εφέσεις απαλλάσσονται παντός τέλους υπέρ τρίτων.

8. Τα της αποζημιώσεως των μελών και γραμματέων των επιτροπών ορίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού των Εσωτερικών.Αρθρο: 73

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόστιμα

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Επίλυση φορολογικών διαφορών, Επιβολή προστίμου

Σχόλια
Το άρθρο 73, όπως ίσχυε, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 Ν. 1080/20-22 Οκτ. 1980 (ΦΕΚ Α' 246).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Επί μη υποβολής δηλώσεως ή υποβολής ανακριβούς δηλώσεως ή εκπροθέσμου υποβολής τοιαύτης, οσάκις διά την βεβαίωσιν φόρων ή τελών ή δικαιωμάτων απαιτείται υποβολή δηλώσεως ή μη εκπληρώσεως άλλων νομίμως επιτασσομένων υποχρεώσεων, ο υπόχρεως υπόκειται και εις πρόστιμον, ως ακολούθως, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως υπό των διατάξεων του παρόντος β.δ/τος:

α)Επί μη υποβολής δηλώσεως, εις ποσόν ίσον προς τον οφειλόμενον φόρον ή τέλος ή δικαίωμα.

β) Επί υποβολής ανακριβούς δηλώσεως, εις ποσόν ίσον προς το εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) του φόρου ή τέλοςυ ή δικαιώματος, την πλήρωμήν του οποίου θα δέφευγε διά της ανακριβείας.

γ) Επί εκπροθέσμου υποβολής δηλώσεως, εις ποσόν ίσον προς το πέντε επί τοις εκατόν (5%) του οφειλομένου φόρου ή τέλους ή δικαιώματος δι' έκαστον μήνα καθυστερήσεως, μη δυνάμενον να υπερβή το πεντήκοντα επί της εκατόν (50%) του ποσού τούτου.

δ) Επί μη εκπληρώσεως άλλων νομίμως επιτασσομένων υποχρεώσεων ίσον προς το (50%) του οφειλομένου ποσού εις ο αφορά η παράβασις.

2. Το πρόστιμον επιβάλλεται υποχρεωτικώς δι' ητιολογημένης αποφάσεως του δημάρχου ή προέδρου κοινότητος βάσει σχετικής εκθέσεως δηθμοτικού ή κοινοτικού οργάνου και εισπράττεται ως και τα λοιπά έσοδα.

3. Η απόφασις επιβολής προστίμου μετ' αντιγράφου της εκθέσεως κοινοποιείται εις τον υπόχρεων, όστις δικαιούται εις άσκησιν κατ' αυτής των, κατά το άρθρον 72 του παρόντος β.δ/τος, ως ετροποποιήθη διά του άρθρου 40 του ν.δ. 4260/1962 και του άρθρου 2 του ν. 505/1976, ενδίκων μέσων".Αρθρο: 74

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Επίλυση φορολογικών διαφορών, Καταλογισμός

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 66 Β.Δ. 19.12.1955 και παρ. 1 και 2 άρθ. 19 Β.Δ. 3777/57)

1. Η εντός των νομίμων προσθεσμιών βεβαίωσις φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και αντιτίμου προσωπικής εργασίας και η αποστολή των βεβαιωτικών τίτλων εις τον αρμόδιον ταμίαν προς είσπραξιν είναι υποχρεωτική διά τας δημοτικάς και κοινοτικάς αρχάς και τας τεταγμένας προς τούτο επιτροπάς, τα μέλη των οποίων καθίστανται υπεύθυνα αλληλεγγύως και αδιαιρέτως διά την αποκατάστασιν πασης ζημίας επελθούσης εις τον δήμον ή κοινότητα.

Τον καταλογισμόν αποφασίζει ο νομάρχης, όστις υποχρεούται να επιλαμβάνεται οίκοθεν ή τη καταγγελία παντός δημότου.

Κατά της αποφάσεως του νομάρχου, επιτρέπεται έφεσις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός τριμήνου από της επομένης της κοινοποιήσεως ταύτης. Η έφεσις ασκείται διά καταθέσεως του δικογράφου αυτής εντός της τριμήνου προθεσμίας εις τον εκδόντα την καταλογιστικήν πράξιν νομάρχην.

2. Αι λόγω εκπροθέσμου υποβολής των εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον απορριφθείσαι εφέσεις κατά των, ως άνω, καταλογιστικών αποφάσεων Νομαρχών, θεωρούνται εμπροθέσμως ασκηθείσαι, εφ' όσον είχον υποβληθή εντός της νομίμου προθεσμίας εις τας οικείας Νομαρχίας και

επανεκδικάζονται υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αιτήσει του παρ' αυτώ Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας.

3. Η μη εκπλήρωσις των ανωτέρω υπό των δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων συνιστά βαρείαν παράβασιν καθήκοντος και επισύρει την κατ' αυτών εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 130 και 132 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος.Αρθρο: 75

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δ' Είσπραξις

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Είσπραξη εσόδων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 67 Β.Δ. 19.12.1955)

Απαγορεύεται η μετά φόρων, τελών ή δικαιωμάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως συνείσπραξις οιουδήποτε ετέρου υπέρ τρίτου φόρου, τέλους, δικαιώματος ή εισφοράς ή η καθ' οιονδήποτε τρόπον επιβάρυνσις των εσόδων των δήμων ή κοινοτήτων ή των επιχειρήσεων αυτών υπέρ οιουδήποτε τρίτου.Αρθρο: 76

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Είσπραξη εσόδων, Παραγραφή

Σχόλια
Το άρθρο 76 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Α.Ν. 344/1968.

 

Κείμενο Αρθρου

"Ο χρόνος της παραγραφής των αξιώσεων των δήμων και κοινοτήτων είναι είκοσι ετών, αρχόμενος από της λήξεως του οικονομικού έτους εντός του οποίου εβεβαιώθησαν αύται οριστικώς. Κατ' εξαίρεσιν αι προερχόμεναι εκ φόρων εν γένει, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών, και αντιτίμου προσωπικής εργασίας παραγράφονται μετά πενταετίαν αρχομένην ως ανωτέρω".Αρθρο: 77

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Είσπραξη εσόδων, Συμβάσεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 69 Β.Δ. 19.12.1955)

Αι κατά την έναρξιν της ισχύος του ν.δ. 3033/54 υφιστάμεναι συμβάσεις ενοικιάσεως φόρων, τελών και δικαιωμάτων διατηρούνται μέχρι λήξεως του χρόνου δι' ον αύται συνήφθησαν διεπόμεναι υπό των διατάξεων, αίτινες ίσχυον κατά τον χρόνον της συνάψεως αυτών.Αρθρο: 78

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Είσπραξη εσόδων, Εξοφλητικές αποδείξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 70 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Αι υπό των δημοτικών και κοινοτικών ταμιών ως και των κατ' εντολήν τούτων ενεργούντων εισπράξεις εσόδων εκδιδόμεναι εξοφλητικαί αποδείξεις (διπλότυπα ή γραμμάτια εισπράξεως), δεν υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήμου.

2. Διά την εξόφλησιν χρηματικών ενταλμάτων ή γραμματίων τρεχουμένων λογ/σμών δι' απόδοσιν δημοτικών ή κοινοτικών φόρων ή επιχορηγήσεων οι δήμοι και αι κοινότητες απαλλάσσονται της πληρωμής αναλογικού τέλους χαρτοσήμου.Αρθρο: 79

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Είσπραξη εσόδων, Προσαυξήσεις, Ατομική ειδοποίηση

Σχόλια
Το πρώτο μέσα σε "...." εδάφιο της παρ. 1, είχε αντικατασταθεί από την παρ. 8 άρθρο 26 Ν. 1828/89, αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 4 άρθρο 16 Ν. 2130/22-23 Απρ. 1993 (ΦΕΚ Α' 62). Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41 Ν.Δ. 4260/1962.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 71 Β.Δ. 19.12.1955)

1."Τα χρέη προς τους δήμους και τις κοινότητες υπόκεινται σε προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε (ν.δ 356/1976),όπως ισχύει κάθε φορά.Τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτήν εφαρμόζονται χωρίς αναδρομική ισχύ και για τα χρέη πρός δήμους και κοινότητες τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και δεν έχουν εξοφληθεί".

Επί χρεών καταβαλλομένων εις δόσεις η προσαύξησις εκπροθέσμου καταβολής άρχεται από της λήξεως της προθεσμίας πληρωμής εκάστης δόσεως, εκτός αν η βεβαίωσις ενεργηθή μετά την πάροδον της προς πληρωμήν προθεσμίας, οπότε η προσαύξησις των ληξιπροθέσμων δόσεων άρχεται από της πρώτης του τρίτου από της βεβαιώσεως μηνός. Κατά την εκάστοτε είσπραξιν των εσόδων εισπράττεται υποχρεωτικώς και η επί του καταβαλλομένου ποσού του χρέους αναλογούσα προσαύξησις λόγω εκπροθέσμου καταβολής.

"2. Οι οφειλέται των δήμων και κοινοτήτων λαμβάνουν γνώσιν του χρέους των δι' ατομικής ειδοποιήσεως, αποστελλομένης εις αυτούς υπό του αρμοδίου ταμείου εντός μηνός από της ημέρας, κατά την οποίαν οι φορολογικοί κατάλογοι ή τα εξ άλλης αιτίας χρέη εβεβαιώθησαν οριστικώς. Αι ατομικαί ειδοποιήσεις αποστέλλονται, είτε δια δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων ή εισπρακτόρων εις τη υπογραφή των οφειλετών ή εν απουσία τούτων υπό των οικείων των εις απουσία τούτων υπό των οικείων των εις ειδικόν βιβλίον, είτε δια του ταχυδρομείου τηρουμένου προς τούτο παρ' εκάστω ταμείω ιδίου βιβλίου, εμφαίνοντος την έκδοσιν και αποστολήν των ατομικών ειδοποιήσεων. Δια χρέη άνω των πέντε χιλιάδων δραχμών αι ατομικαί ειδοποιήσεως αποστέλλονται επί αποδείξει. Εις τας περιπτώσεις κατά τας οποίας η καταβολή ορίζεται εκ του νόμου εις δόσεις αι ειδοποιήσεις αποστέλλονται εφ' άπαξ εντός της οριζομένης, ως άνω, προθεσμίας, αναγράφονται δε εις αυτάς αναλυτικώς αι δόσεις και αντιστοίχως αι χρονολογίαι καταβολής τούτων.

Κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον ενεργείται και η κοινοποίησις των αποσπασμάτων των βεβαιωτικών καταλόγων εις ένα έκαστον των εν αυτοίς περιλαμβανομένων υποχρέων δια ποσά μέχρι δραχμών τετρακοσίων. Δια μεγαλύτερα ποσά ισχύει η διάταξις του εδαφ. β' της παρ. 1 του άρθρου 32 του από 26.7/12.8.1955 Β.Δ/τος "περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων".

Οφειλέται δήμων και κοινοτήτων εξ ενοικίων, οιωνδήποτε προσόδων ή χρέους, του οποίου η βεβαίωσις στηρίζεται εις συμβάσεις ή δικαστικάς και διοικητικάς αποφάσεις ρητώς οριζούσας τον χρόνον της πληρωμής αυτού, είτε εις τον όλον είτε εις δόσεις, δεν προσκαλούνται προς πληρωμήν των χρεών των τούτων δι' ατομικών ειδοποιήσεων".Αρθρο: 80

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Είσπραξη εσόδων, Κράτηση εσόδων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 72 Β.Δ. 19.12.1955)

Η κράτησις επί των εισπραττομένων δημοτικών και κοινοτικών εσόδων προς αντιμετώπισιν των εν γένει δαπανών της διεξαγωγής της ταμιακής υπηρεσίας των δήμων και κοινοτήτων ορίζεται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών εις ποσοστά επί των εισπραττομένων, μη υπολογιζομένων των υπό του Υπουργείου των Εσωτερικών αποδιδομένων εσόδων ως και των δανείων.Αρθρο: 81

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Α' Τελικαί διατάξεις

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Εννοια συμβουλίου

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

19.12.1955) Οπου εις το παρόν Β. Διάταγμα αναγράφεται η λέξις "συμβούλιον" νοείται το δημοτικόν ή κοινοτικόν συμβούλιον ή το συμβούλιον του συνδέσμου κοινοτήτων.Αρθρο: 82

Ημ/νία: 15.06.1995

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
Απαλλαγές από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Απαλλαγές

Σχόλια
Το άρθρο 82 αντικασταστάθηκε από το άρθρο 60 Ν. 1416/18-21 Φεβρ. 1984 (ΦΕΚ Α' 18). Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από την περ. α, παρ. 26 του άρθρου 7 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α 113).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Απαλλάσσονται από κάθε δημοτικό ή κοινοτικό φόρο, τέλος δικαίωμα και εισφορά: α) το ελληνικό δημόσιο και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, β) οι ιεροί ναοί και γ) εκείνοι οι οποίοι έχουν φορολογικές απαλλαγές από συμβάσεις που έχουν συνάψει με το δημόσιο, εφόσον οι συμβάσεις αυτές κυρώθηκαν με νόμο και αναφέρουν ρητά την απαλλαγή από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές.

2. Από τα ανταποδοτικά τέλη, που επιβάλλουν οι δήμοι και οι κοινότητες, δεν απαλλάσσονται αυτοί που αναγράφονται στις περιπτ. β και γ της προηγούμενης παραγράφου καθώς και το ελληνικό δημόσιο από το τέλος ύδρευσης.

"3. Από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού απαλλάσσονται αγωνιστικοί χώροι, οι χώροι των κερκίδων και οι χώροι των αποδυτηρίων των αθλητών που ανήκουν σε αθλητικά σωματεία ή φίλαθλες οργανώσεις και άλλοι αγωνιστικοί χώροι, εφόσον η είσοδος στους τελευταίους είναι ελεύθερη και δεν εισπράττεται δικαίωμα εισόδου".

4. Ειδικές διατάξεις που θεσπίζουν απαλλαγές από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές καταργούνται".Αρθρο: 83

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτακτος ενίσχυσις κοινοτήτων διά δανεισμού

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Ενίσχυση κοινοτήτων με δανεισμό

Σχόλια
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 Ν. 677/1977, αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 2 άρθρου 19 Ν. 2130/22-23 Απρ. 1993 (ΦΕΚ Α 62). Το άρθρο 83 που τροποποιήθηκε μερικώς κατ' επανάληψιν, αντικαταστάθηκε από το Ν.Δ. 1098/1972. Οι διατάξεις του παραπάνω Ν.Δ.1098/1972, όπως είχαν τροποποιηθεί από το Ν. 677/1977, ΦΕΚ Α 245, επαναφέρονται σε ισχύ από 3 Ιαν. 1989 μέχρι το τέλος του οικ. έτους 1992 από την παρ. 10 άρθρο 26 Ν.1828/1989 (ΦΕΚ Α 2). Από την παρ. 1 άρθρου 19 Ν. 2130/22-23 Απρ. 1993, (ΦΕΚ Α 62) αντικαταστάθηκε η παρ. 10 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89 και ορίστηκε ότι: Οι διατάξεις του Ν.Δ. 1098/1972 (ΦΕΚ Α 11),όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 677/1977 (ΦΕΚ 245 Α), επαναφέρονται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2000".

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 75 Β.Δ. 19.12.1955 και παρ. 1 άρθ. 7 Ν.Δ. 3777/1957) "1. Προς ενίσχυσιν δήμων πληθυσμού μέχρι 10.000 και κοινοτήτων εν γένει δι’ εκτέλεσιν έργων κοινής ωφελείας συνιστάται παρά τω Ταμείω Παρακρατηθηκών και Δανείων έντοκος λογαριασμός υπό τον τίτλον "Κεφάλαια προς ενίσχυσιν δήμων και κοινοτήτων δι’ έργα κοινής ωφελείας".

2. Πόροι του λογαριασμού είναι κράτησις δύο τοις εκατόν επί των ετησίων εσόδων των δήμων και κοινοτήτων εκ φόρων, τελών, δικαιωμάτων, και εισφορών των οποίων αι εισπράξεις κατατίθενται εις κοινόν λογαριασμόν προς διανομήν εις δήμους και κοινότητας.

Η κράτησις αύτη ενεργείται (μέχρι τέλους του οικονομικού έτους 1975).

3. "Τα κεφάλαια του λογαριασμού διατίθενται υπό μορφή ατόκων δανείων στις κοινότητες, στους δήμους πληθυσμού μέχρι 20.000 κατοίκων, στους συνδέσμους δήμων ή και κοινοτήτων και στους αναπτυξιακούς συνδέσμους για την εκτέλεση έργων, τη διενέργεια προμηθειών και την αγορά ακινήτων".

Δια την χορήγησιν του δανείου απαιτείται απόφασις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μελέτη εκτελέσεως του έργου και πρότασις του νομάρχου.

Η εξόφλησις του δανείου γίνεται εντός τριών έως δέκα ετών, κατά τα οριζόμενα εις εκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν, δια της περί χορηγήσεως του δανείου αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, δι’ ισοπόσων ετησίων δόσεων, αίτινες θεωρούνται υποχρεωτικαί δαπάναι. Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να παρακρατούνται προς εξόφλησιν των δόσεων ισόποσα εκ των αναλογούντων εκάστοτε εις τον δήμον ή κοινότητα εσόδων και κοινών λογαριασμών.

Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται ο τρόπος διαθέσεως του δανείου και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως ταύτης, εξακολουθεί ισχύουσα η επί τη βάσει των προϊσχυσασών διατάξεων εκδοθείσα τοιαύτη υπ’ αριθ. 39655/19.5.1970".Αρθρο: 84

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Λογαριασμός προς τεχνικόν εξοπλισμόν

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Λογαριασμός για τεχνικό εξοπλισμό

Σχόλια
Το άρθρο 84 διετηρήθη εν ισχύϊ καθ' ο μέρος δεν αντιτίθεται εις το Ν.Δ. 328 της 29 Οκτ/1 Νοεμ. 1969 (ΦΕΚ Α' 219) περί παραχωρήσεως εις τα Νομαρχιακά Ταμεία των μηχανημάτων του Τεχνικού Εξοπλισμού Δήμων και Κοινοτήτων κλπ. Στο άρθρο 76 του Β.Δ. 19/12/55 είχε περιληφθεί το άρθρο 68 Ν.Δ. 3033/1954. Σε εκτέλεση αυτού και της παρ. 5 άρθρου 9 Ν.Δ. 18/1968 και του Ν.Δ. 328/1926 περί παραχωρήσεως εις τα Νομαρχιακά Ταμεία των μηχανημάτων του τεχνικού εξοπλισμού Δήμων και Κοινοτήτων κλπ., εκδόθηκε η υπ' αριθ. 31100 της 7 Απρ./3 Μαϊου 1973 (ΦΕΚ Β' 504) απόφ. Υπ. Εσωτερικών, περί των τηρητέων βιβλίων διαχειρίσεως περί των τηρητέων βιβλίων διαχειρίσεως του λογ/σμού του άρθρ. 68 Ν.Δ. 3033/54.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 76 Β.Δ. 19.12.1955)

Διά την προμήθειαν, συντήρησιν και λειτουργίαν μηχανημάτων αναγκαιούντων εις τους δήμους και κοινότητας προς εκτέλεσιν έργων ενεργείται κράτησις δύο τοις εκατόν επί των ετησίων εσόδων των δήμων και κοινοτήτων εκ φόρων, τελών και εισφορών των οποίων αι εισπράξεις κατατίθενται εις κοινόν λογαριασμόν προς διανομήν και ήμισυ τοις εκατόν επί των λοιπών εσόδων πλην δανείων.

Το έσοδον εκ της κρατήσεως ταύτης κατατίθεται εις έντοκον λογαριασμόν παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλον "Κεφάλαια προς τεχνικόν εξοπλισμόν δήμων και κοινοτήτων άρθ. 68 Νομ. Διατάγματος 3033/54".

Η προμήθεια των μηχανημάτων τούτων ενεργείται επί τη βάσει των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου του Υπουργού των Εσωτερικών όντος αρμοδίου όπως αποφαίνεται περί της ανάγκης της προμηθείας. Ο τρόπος της λειτουργίας, συντηρήσεως και διαθέσεως των μηχανημάτων και η καταβολή των αναγκαιουσών δαπανών ρυθμίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών μη δεσμευομένου εκ των κειμένων διατάξεων. Ο Υπουργός των Εσωτερικών δικαιούται να συνάπτη δάνεια διά την προμήθειαν των ανωτέρω μηχανημάτων εκχωρών εν όλω ή εν μέρει το ως άνω έσοδον προς εξυπηρέτησιν αυτών.Αρθρο: 85

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάθεσις χρηματικών υπολοίπων δήμων και κοινοτήτων

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Χρηματικά υπόλοιπα

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 77 Β.Δ. 19.12.1955)

Το χρηματικόν υπόλοιπον των δήμων και κοινοτήτων των οποίων η διαχείρισις των εσόδων έχει ανατεθή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, κατατίθεται εντόκως ή ατόκως παρ' αυτώ κατά τα δι' αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οριζόμενα.Αρθρο: 86

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κυρώσεις κατά παραβατών διαθέσεως χρημάτων λογαριασμών

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Κυρώσεις κατά παραβατών διάθεσης λογαριασμού

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 78 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Εις ας περιπτώσεις υπό του παρόντος Β. Διατάγματος προβλέπεται η διάθεσις εσόδων εκ φόρων, τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών προς εκτέλεσιν έργων δι' άλλους σκοπούς υποχρεούνται οι εκτελούντες την ταμιακήν υπηρεσίαν των δήμων και κοινοτήτων όπως καταθέτουν εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων τα ανωτέρω έσοδα, τα οποία αναλαμβάνουν διά την εξόφλησιν χρηματικών ενταλμάτων εκδοθέντων προς πληρωμήν δαπάνης εις εκτέλεσιν έργου ή του ειδικού σκοπού.

2. Οι παραβαίνοντες τα ανωτέρω ταμίαι διώκονται πειθαρχικώς και ποινικώς επί παραβάσει καθήκοντος, καταλογίζεται δε εις βάρος των, δι' αποφάσεως του νομάρχου, πάσα δι' οιανδήποτε άλλην αιτίαν γενομένη ανάληψις χρημάτων εκ του εσόδου τούτου.

3. Τας αυτάς ευθύνας υπέχουν δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων ή πρόεδροι συνδέσμων κοινοτήτων και οι υπεύθυνοι του δήμου, κοινότητος ή συνδέσμου υπάλληλοι, οίτινες διά πράξεων ή διαταγών των ήθελον μεταβάλει τον σκοπόν της διαθέσεως των ως άνω εσόδων.Αρθρο: 87

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδική διάθεσις εσόδων

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Ειδική διάθεση εσόδων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 79 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Τα εκ των εσόδων των άρθ. 23, 88 και 53 εκτελεστέα έργα και απαλλοτριώσεις προς εφαρμογήν εγκεκριμένου σχεδίου πόλεων

συμπεριλαμβάνονται εις το τεχνικόν πρόγραμμα, το προβλεπόμενον υπό του άρθ. 205 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος.

2. Επί του μέρους του προγράμματος του αναφερομένου εις την εφαρμογήν του σχεδίου πόλεως αποφαίνεται ο νομάρχης μετά γνώμην του κατά τόπους συμβουλίου δημοσίων έργων περί της σκοπιμότητος και της σειράς προτεραιότητος των εκτελεστέων έργων και απαλλοτριώσεων.

3. Αν δεν υφίσταται ανάγκη απαλλοτριώσεων ή εκτελέσεως έργων διά την εφαρμογήν σχεδίου πόλεως, τα εκ των ανωτέρω άρθρων έσοδα διατίθενται διά την εκτέλεσιν άλλων έργων κοινής ωφελείας κατόπιν αποφάσεως του συμβουλίου εγκρινομένης υπό του νομάρχου, μετά γνώμην του κατά τόπους συμβουλίου δημοσίων έργων.

4. Αν δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί συμβούλιον δημοσίων έργων, ο νομάρχης αποφαίνεται μετά γνώμην του προϊσταμένου του γραφείου νομομηχανικού.Αρθρο: 88

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη εν περιπτώσει μεταβιβάσεως ακινήτου

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Ευθύνη ιδιοκτήτη σε μεταβίβαση ακινήτου

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 80 Β.Δ. 19.12.1955)

Εν περιπτώσει μεταβιβάσεως του ακινήτου επί του οποίου υπελογίσθησαν οι φόροι α) επί των ακαλύπτων οικοπέδων και β) επεκτάσεως σχεδίου πόλεως διά τα οφειλόμενα εκ της αιτίας ταύτης ευθύνεται αλληλεγγύως και αδιαιρέτως και ο εκάστοτε ιδιοκτήτης.Αρθρο: 89

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαλλοτρίωσις δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Απαλλοτρίωση δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 81 Β.Δ. 19.12.1955)

Η απαλλοτρίωσις, δέσμευσις ή οιοσδήποτε περιορισμός της διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων, έργων, υπηρεσιών και υδάτων αρδεύσεως ή υδρεύσεως δεν επιτέπεται άνευ προηγουμένης γνωματεύσεως του συμβουλίου.Αρθρο: 90

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευση διοικητικής εκτελέσεως

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Απαγόρευση εκτέλεσης

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 82 Β.Δ. 19.12.1955)

Απαγορεύεται η εις βάρος της περιουσίας των δήμων και κοινοτήτων διοικητική εκτέλεσις.Αρθρο: 91

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις προϊόντων επιχειρήσεων

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Διάθεση προϊόντων επιχειρήσεων

Σχόλια
Το εντός (....) τρίτο εδάφιο της παρ. 2 καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρο 26 Α.Ν. 344/1968.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 83 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Αι τιμαί πωλήσεως των προϊόντων των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και το οφειλόμενον αντάλλαγμα παρά των ποιουμένων χρήσιν των έργων των επιχειρήσεων ή των προσφερομένων παρ' αυτών υπηρεσιών ορίζονται υπό του συμβουλίου.

Η διάθεσις των προϊόντων ή η χρήσις των έργων ή υπηρεσιών ρυθμίζονται δι' αποφάσεως του συμβουλίου.

2. Ο τρόπος βεβαιώσεως και εισπράξεως του καθορισθέντος δι' εκάστην περίπτωσιν τιμολογίου ρυθμίζεται διά κανονισμού υποκειμένου εις την έγκρισιν του νομάρχου. Διά του κανονισμού επιτρέπεται, όπως ο τρόπος βεβαιώσεως και εισπράξεως είναι διάφορος του υπό των εν ισχύι διατάξεων καθοριζομένου. (Αι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί καθορισμού της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και αεριόφωτος, ήτις ορίζεται κατά τας κειμένας διατάξεις).Αρθρο: 92

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Ειδικές φορολογίες Δωδεκανήσου

Σχόλια
Η παραγρ. 1 φέρεται ότι καταργήθηκε από το εδάφιο γ ' παραγράφου 2 αρθρου 65 Ν.2214/1994 (ΦΕΚ Α' 75). Η παρ. 2 προστέθηκε από το άρθρο 5 Α.Ν. 344/1968.

 

Κείμενο Αρθρου

1. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

2. "Τα εισαγόμενα εκ της λοιπής Ελλάδος εις Δωδεκάνησον φάρμακα εν γένει απαλλάσσονται τους ισχύοντος εν Δωδεκανήσω φόρου εισαγομένων προϊόντων".Αρθρο: 93

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
Ταμιακή υπηρεσία ενώσεων δήμων και κοινοτήτων

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Ταμιακή υπηρεσία και διαχείριση εσόδων και εξόδων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 85 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Η ταμιακή υπηρεσία και η διαχείρισις των εσόδων και εξόδων της κεντρικής ενώσεως και των τοπικών ενώσεων δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος ενεργείται υπό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, παρ' ω κατατίθενται εφεξής τα υπέρ τούτων έσοδα.

Ο τρόπος διεξαγωγής της διαχειρίσεως και κινήσεως των λογαριασμών των ενώσεων ορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών.Αρθρο: 94

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Καταργούμεναι και διατηρούμεναι διατάξεις

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Κατάργηση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 86 Β.Δ. 19.12.1955)

Πάσα διάταξις γενική ή ειδική ρυθμίζουσα τα διά του παρόντος διεπόμενα θέματα καταργείται.

2. Διατηρούνται εν ισχύι καθ' ας διατάξεις δεν αντίκεινται εις τον α.ν. 843/1948.

α) Ο ν. 3864/1926 "περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 21.4.1926 περί συστάσεως συνδέσμου κοινοτήτων Δοξάτου".

β) Ο ν. 3866/1929 "περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 13 Νοεμβρίου 1927 περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 21 Απριλίου 1926, "περί συστάσεως συνδέσμου κοινοτήτων Θάσου".

γ) Τα άρθρα 1 και 2 του ν.δ. 2175/1952 "περί των διοικητικών ορίων των κοινοτήτων των επί των νήσων Ρόδου και Κω κλπ".

δ) Ο ν. 54/1946 "περί επιβολής ειδικής εισφοράς εν Αμαλιάδι διά την εκτέλεσιν έργων υδρεύσεως".

ε) Ο ν. 4008/1929 "περί επιβολής κοινοτικού φόρου επί της αξίας των πωλουμένων ζώων κατά την διάρκειαν την εις Κοινότητα Αχουρίων, τελουμένης εμποροπανηγύρεως".

στ) Το Ν. Διάταγμα της 30 Μαϊου 1939 "περί του καθορισμού των πόρων υπέρ του Συνδέσμου Κοινοτήτων Πιερίας".

ζ) Ο ν. 6335/34 περί εκτελέσεως υπέρ του Δήμου Μεγάρων έργων αγροτικής οδοποιίας, υδρεύσεως, εξυγιάνσεως και εξωραϊσμού".

η) Το άρθ. 8 του ν.δ. 1438/42 δι' ου επεβλήθη ειδικός επί της σταφίδος φόρος υπέρ του Δήμου Ζαχάρως διά την κατασκευήν και συντήρησιν της αμαξιτής οδού Ζαχάρως - Λουτρών Καϊάφα και προς εξυπηρέτησιν ετέρων επειγουσών αναγκών της Κοινότητος.Αρθρο: 95

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Εξουσιοδοτήσεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 87 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού των Εσωτερικών καθορίζεται πάσα προς εκτέλεσιν διατάξεων του παρόντος αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Μέχρι της εκδόσεως των υπό του παρόντος προβλεπομένων Β. Διαταγμάτων εφαρμόζονται τα προς εκτέλεσιν των προϋφισταμένων αντιστοίχων διατάξεων εκδιδόμενα, εφ' όσον το περιεχόμενον αυτών δεν αντιβαίνει εις τας διατάξεις του παρόντος.Αρθρο: 96

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Τίτλος Αρθρου
Τελική διάταξις

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Μίσθωση δασών, Δασικοί συνεταιρισμοί

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 6 άρθρο 199 Ν.Δ. 2868/1954.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 88 Β.Δ. 19.12.1955)

"Παραλείπεται ως μη ισχύον".Αρθρο: 97

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Καθορισμός δόσεων για εξόφληση χρεών προς δήμους και κοινότητας

Σχόλια
Το μέσα σε "...." πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 άρθρου 7 Ν. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113).

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 89 Β.Δ. 19.12.1955)

"Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί για εξαιρετικούς λόγους να ορίζεται η εξόφληση των χρεών σε δήμους και κοινότητες σε δόσεις".

Αι χρονολογίαι καταβολής των δόσεων δεν δύνανται να ορίζωνται πέραν του τέλους του οικονομικού έτους και εν πάση περιπτώσει του πρώτου εξαμήνου του επομένου της βεβαιώσεως του χρέους οικονομικού έτους.Αρθρο: 98

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Διευκολύνσεις σε οφειλέτες

 

Κείμενο Αρθρου

(Παράγρ. 4 άρθρου 17 Ν.Δ. 3777/1957)

Οι δημοτικοί και κοινοτικοί ταμίαι δύνανται να παρέχουν εις τους οφειλέτας των δήμων και κοινοτήτων τας διά τους οφειλέτας του δημοσίου επιτρεπομένας διευκολύνσεις, εξαιρουμένων των εκ συμβάσεων οφειλετών.Αρθρο: 99

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Παραγεγραμμένες απαιτήσεις κατά δήμων και κοινοτήτων

 

Κείμενο Αρθρου

Β' Μεταβατικαί διατάξεις

(Αρθρον 90 Β.Δ. 19.12.1955)

Απαιτήσεις κατά δήμων και κοινοτήτων διά φόρους εισπραχθέντας κατ' εφαρμογήν των άρθρων 22-24 του α.ν. 1910/1951, άτινα κατηργήθησαν υπό των διατάξεων της παρ. 4 του άρθ. 15 του Ν.Δ. 2585/1953, θεωρούνται παραγεγραμμέναι.Αρθρο: 100

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Πρόσθετοι φόροι στο δήμο Ζακυνθίων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 91 Β.Δ. 19.12.1955)

Τα εις τον δήμον Ζακυνθίων αναλογούντα ποσά εκ των εισπράξεων του προσθέτου δημοτικού φόρου επί των εξ αλλοδαπής εισαγομένων

εμπορευμάτων, άτινα μέχρι τούδε απεδίδοντο εις τον Οργανισμόν Δημοσίας Αντιλήψεως Ζακύνθου, αποδίδονται εις τον Δήμον Ζακυνθίων.Αρθρο: 101

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Αγορά λαχανικών στην οδό Πειραιώς

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 93 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Η ήδη εν Αθήναις δημιουργηθείσα αγορά χονδρικής πωλήσεως λαχανικών κειμένη μεταξύ των οδών Πειραιώς - Περσεφόνης και Αφαίας, θέλει λειτουργήσει μέχρι της ανεγέρσεως και λειτουργίας της νέας Λαχαναγοράς του Δήμου Αθηναίων. Οι ιδιοκτήται, πάντων των ανεγερθέντων εν αυτή καταστημάτων υποχρεούνται όπως καταβάλωσιν εις τον Δήμον Αθηναίων δικαίωμα του προσωρινού τούτου προνομίου οριζόμενον ετησίως δι' αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων αναλόγως του εμβαδού εκάστου καταστήματος και ανά τετραγωνικόν μέτρον ήτις υποβάλλεται εις τον Υπουργόν των Εσωτερικών όστις τη ητιολογημένη αποφάσει Επιτροπής αποτελουμένης εξ ενός Συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οριζομένου, παρά του Προέδρου τούτου ενός νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ενός Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών οριζομένου παρά του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών, ενός των Διευθυντών της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού οριζομένου παρά του Υπουργού των Οικονομικών και του Γεν. Διευθυντού της Γεν. Διευθύνσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίνει ή

μεταρρυθμίζει την απόφασιν ταύτην του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων. Η περί καθορισμού του ανωτέρω δικαιώματος διά το οικονομικόν έτος 1951-1952, απόφασις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καταργείται, του δικαιώματος τούτου καθορισθησομένου, διά το αυτό οικονομικόν έτος βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Εις τα μέλη της Επιτροπής παρέχεται αποζημίωσις οριζομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών και καταβάλλεται υπό του Δήμου Αθηναίων.

2. Αντί του ως άνω δικαιώματος, κατόπιν αιτήσεως των ιδιοκτητών της ως άνω αγοράς και μετ' απόφασιν του Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και έγκρισιν του νομάρχου, εφ' όσον βεβαιούνται και εισπράττονται υπό του Δήμου τούτου τα διά την δημοτικήν οπωραγοράν δικαιώματα και τέλη του Δήμου Αθηναίων, δύναται εφεξής να λειτουργή η αγορά αύτη, του Δήμου Αθηναίων αναλαμβάνοντος τα έξοδα συντηρήσεως και καθαριότητος των υπό χρήσιν χώρων της αγοράς διά διαθέσεως προς τούτο των 20% των εσόδων του εν λόγω δικαιώματος, είτε απ' ευθείας υπό του Δήμου, είτε μέσω των επαγγελματιών της αγοράς κατά την περί τούτου συμφωνίαν των δύο μερών. Εν περιπτώσει διαφωνίας ως προς τον τρόπον της διαθέσεως το ζήτημα ρυθμίζεται υπό του Υπουργού Εσωτερικών. Υπόχρεοι εις την καταβολήν του δικαιώματος της παρ. 1 είναι οι ιδιοκτήται των καταστημάτων. Εφ' όσον ο Δήμος Αθηναίων δεν παρέχει βάσει της κειμένης νομοθεσίας, εις την δημοτικήν αγοράν επαγγελματικήν στέγην εις πάντας τους εις την επί των οδών Πειραιώς - Ερμού - Περσεφόνης - Αφαίας ιδιωτικήν οπωραγοράν στεγαζομένους επαγγελματίας και εις ίσον αριθμόν

καταστημάτων, η αγορά αύτη θα παραμείνη εν λειτουργεία υπό τους όρους της προηγουμένης παραγράφου.

Το βάσει του άρθ. 84 του α.ν. 1910/1951 βεβαιωθέν δικαιώμα διά τα οικονομικά ετη 1951-52 και 1952-53, ως και το βεβαιωθησόμενον διά το οικονομικόν έτος 1953-54 μειούται εις το ήμισυ, εισπραττόμενον εις τέσσαρας εξαμηνιαίας δόσεις απαλλασσόμενον προσαυξήσεων λόγω εκπροθέσμου καταβολής. Τυχόν καταβληθέν ποσόν δεν επιστρέφεται.Αρθρο: 102

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Εκποίηση αστικών κτημάτων στους αυθαίρετα κατόχους τους, Διαδικασία, Προσδιορισμός τιμήματος, Εκτάσεις της κοινότητας Γόννων δήμου Σερρών

 

Κείμενο Αρθρου

Εκποίησις αστικών κτημάτων

(Αρθρον 94 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Αστικά δημοτικά ή κοινοτικά οικόπεδα κατεχόμενα αυθαιρέτως από μιας τουλάχιστον πενταετίας, εκποιούνται εις τους κατόχους των απ' ευθείας και άνευ δημοπρασίας, δι' αποφάσεως του συμβουλίου, εγκρινομένης υπό του νομάρχου, επί καταβολή τιμήματος οριζομένου κατά τας διατάξεις του άρθ. 52 παρ. 4 του παρόντος και υπό τας επομένας προϋποθέσεις: α) Χρησιμοποιούνται υπό των κατόχων των δι' οικογενειακήν ή επαγγελματικήν στέγασιν, β) οι κάτοχοι ούτοι στερούνται ετέρου ιδιοκτήτου ακινήτου και

γ) οι αυτοί κάτοχοι τυγχάνουν μόνιμοι κάτοικοι του δήμου ή της κοινότητος, ένθα το κατεχόμενον ακίνητον προ της 28ης Οκτωβρίου 1940. Οι ανωτέρω κάτοχοι δημοτικών ή κοινοτικών αστικών κτημάτων

υποχρεούνται όπως υποβάλλουν εντός εξαμήνου από της ισχύος του ν.δ.

3033/1954 αίτησιν προς τον ιδιοκτήτην δήμον ή κοινότητα, περί απ' ευθείας εξαγοράς των παρ' αυτών κατεχομένων κτημάτων.

Παρερχομένης της εξαμήνου προθεσμίας οι κάτοχοι των κτημάτων τούτων απόλλυσι το δικαίωμα της απ' ευθείας και άνευ δημοπρασίας αγοράς, του δήμου ή κοινότητος δικαιουμένου όπως μετά την εκπνοήν της προθεσμίας ταύτης προβή εις την συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος εκποίησιν των κτημάτων τούτων.

Το τίμημα των ούτω εκποιημενων κτημάτων, καθοριζόμενον βάσει της τρεχούσης κατά τον χρόνον της πωλήσεως αξίας των, καταβάλλεται εις εξ εξαμηνιαίας ισοπόσους δόσεις, μετά την εξόφλησιν των οποίων γίνεται η μεταβίβασις της κυριότητος.

Η έναρξις της εφαρμογής της παρούσης παραγράφου ορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών.

2. Εκτάσει ανήκουσαι εις την κοινότητα Γόννων διανεμηθείσαι κατά παρέκκλησιν των κειμένων διατάξεων εις απόρους κατοίκους της κοινότητος προς στέγασίν των παραχωρούνται εις αυτούς δι' αποφάσεως του συμβουλίου απ' ευθείας και άνευ δημοπρασίας επί καταβολή τιμήματος

καθορισθησομένου κατά τας διατάξεις του άρθ. 52 παρ. 4 του παρόντος και μετ' έγκρισιν του νομάρχου.

3. Οικόπεδα ανήκοντα εις τον Δήμον Σερρών, κατεχόμενα δε από δεκαετίας και πλέον υπό των τελευταίων πλειοδοτών ενεργηθεισών δημοπρασιών μεταβιβάζονται εις τούτους επί καταβολή του τετρακοσιαπλασίου του ποσού εις ο εγένετο η κατακύρωσις. Τυχόν καταβληθέν μέρος του τιμήματος εκπίπτεται αναλόγως.Αρθρο: 103

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Σχόλια
Το άρθρο 39 του Α.Ν. 1910/51 "περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων" καταργείται από 30.6.1953.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 97 Β.Δ. 19.12.1955)

1. "Παραλείπεται ως μη ισχύουσα".

2. Απαιτήσεις κατά των Δήμων και Κοινοτήτων, δι' εισφοράς

εισπραχθείσας κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 39 του Α.Ν.

1910/51 θεωρούνται παραγεγραμμέναι.Αρθρο: 104

Ημ/νία: 20.10.1958

Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1958

 

Λήμματα
Εσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, Απαιτήσεις κατά Δήμων Αθηναίων, Θεσ/κης και Πειραιώς, Διαδικασία είσπραξης

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρον 98 Β.Δ. 19.12.1955)

1. Αι κατά των Δήμων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς υπάρχουσαι απαιτήσεις των Δήμων και Κοινοτήτων της περιφερείας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, αι προερχόμεναι εξ αξιώσεων εισπράξεων εκ φόρων εγχωρίων προϊόντων και βιομηχανικών τοιούτων και προκύψασαι μέχρι της ισχύος του

ν. 843 του 1948, θα εξοφληθώσιν ατόκως, εις τριάκοντα εξ (36) μηνιαίας δόσεις, της πρώτης αρχομένης από της ισχύος του ν.δ. 2585/1953. Η απόδοσις των οφειλομένων εις τους δικαιουμένους Δήμους και Κοινότητας, γίνεται υπό του Υπουργείου των Εσωτερικών διά παρακρατήσεως εκ του εσόδου του άρθ. 41 του αναλογούντος εις τους οφειλέτας Δήμους.

2. Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός εκτελέσει και δημοσιεύσει το παρόν Β.Δ/μα.


 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.