Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Έτος: 1958

ΦΕΚ: Α 32 19580208

Τέθηκε σε ισχύ: 08.08.1958

Αρμόδιος Φορέας: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ημ.Υπογραφής: 07.09.1948

 

Τίτλος
ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Θέματα
Ναυτικό Δίκαιο, Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου

Σχόλια
Κύρωση με το Ν.3816/1958 (ΦΕΚ Α', 32/8.2.1958) - Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3153/2003 (Α΄153/19.6.2003), η μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους μεγαλύτερου των είκοσι χιλιόγραμμων, καθώς και χρηματικών ποσών επιβαρύνεται με ναύλο θαλάσσιας μεταφοράς, που συμφωνείται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα (Κ.Ι.Ν.Δ. - Ν. 3816/1958 ΦΕΚ32 Α').ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝΑρθρο: 1

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΠΛΩΤΑ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΑ

Σχόλια
Σχετικός ο Ν. 457/1976 (Α' 276) περί εφαρμογής διατάξεών τινων του Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και του Ν.Δ. 3899/1958, επί τινών κατηγοριών πλωτών ναυπηγημάτων, ο οποίος και ορίζει στο άρθρο 1 τα ακόλουθα: "Επί πλωτών ναυπηγημάτων ολικής χωρητικότητος μείζονος των πεντακοσίων κόρων ή εκτοπίσματος μείζονος, κατά τα υπό της Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων αξιούμενα στοιχεία, των χιλίων τόννων, τυγχάνουν αναλόγου εφαρμογής και αι διατάξεις των πρώτου, δευτέρου, ογδόου, ενάτου και δεκάτου, τίτλων του κυρωθέντος δια του Νόμου 3816/1958 "Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου». Ωσαύτως, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 1 έως 22 του Ν.Δ. 3899/1958 "περί προτιμωμένης υποθήκης επί πλοίων".

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Περί πλοίων και πλοιοκτησίας

Πλοίον, κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου, είναι παν σκάφος, χωρητικότητος καθαράς τουλάχιστον δέκα κόρων προωρισμένον όπως κινήται αυτοδυνάμως εν θαλάσση. Αι διατάξεις των τρίτου, τετάρτου, έκτου, εβδόμου, δωδεκάτου, δεκάτου τρίτου και δεκάτου τετάρτου τίτλων του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και επί παντός άλλου πλωτού ναυπηγήματος.Αρθρο: 2

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ (ΠΛΟΙΑ)

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Το ελληνικόν πλοίον εγγράφεται εις νηολόγιον του κράτους. Η πράξις της νηολογήσεως αναγράφει το όνομα και την ιθαγένειαν του πλοιοκτήτου, διορισμό αντικλήτου κατοικούντος εν Ελλάδι, τον τίτλον της κτήσεως κυριότητος, το όνομα του πλοίου, το διεθνές σήμα, τας επί τη βάσει επισήμου καταμετρήσεως διαστάσεις και χωρητικότητα, το είδος της κινητηρίου δυνάμεως, προκειμένου δε περί μηχανοκινήτου πλοίου και την δύναμιν της μηχανής. Η πράξις της νηολογήσεως χρονολογείται και υπογράφεται υπό του φύλακος του νηολογίου. Κεκυρωμένον αντίγραφον του τίτλου της κυριότητος κατατίθεται και τηρείται παρά τω φύλακι του νηολογίου.Αρθρο: 3

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ (ΠΛΟΙΑ)

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΡΑΞΗ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η πράξις της νηολογήσεως είναι άκυρος εάν εξ αυτής δεν προκύπτη η ταυτότης του πλοίου.Αρθρο: 4

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ (ΠΛΟΙΑ)

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

Σχόλια
Τα εντός « » προστέθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν.136/1967 (ΦΕΚ Α 167).

 

Κείμενο Αρθρου

Δύναται να νηολογηθή και το ναυπηγούμενον πλοίον. «Ναυπηγούμενον πλοίον υπάρχει και όταν προσάγεται η περί ναυπηγήσεώς του οριστική σύμβασις ή έγγραφος δήλωσις διατηρούντος ναυπηγικής επιχείρησιν εν Ελλάδι ότι απεφάσισε την κατασκευήν πλοίου δι ίδιον λογαριασμόν". Η πράξις της νηολογήσεως αναγράφει το ναυπηγείον και τον τόπον της ναυπηγήσεως, το όνομα και την ιθαγένειαν του προσώπου δια λογαριασμόν του οποίου ναυπηγείται το πλοίον, διορισμόν αντικλήτου κατοικούντος εν Ελλάδι, την ύλην εξ ης κατασκευάζεται το πλοίον, το όνομα αυτού ως και τας προβλεπομένας διαστάσεις και χωρητικότητα, το είδος της κινητηρίου δυνάμεως, προκειμένου δε περί μηχανοκινήτου πλοίου, το είδος και την δύναμιν της μηχανής.Αρθρο: 5

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Επί συμβάσεως ναυπηγήσεως, εκτός αντιθέτου συμφωνίας, εφαρμόζονται αι περί μισθώσεως έργου διατάξεις του Αστικού Κώδικος, πλην των άρθρων 683, 693 και 695.Αρθρο: 6

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταβίβαση πλοίου. Τύπος. Καταχώρηση συμφωνίας στο νηολόγιο.

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΟΥ, ΤΥΠΟΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Προς μεταβίβασιν της κυριότητας πλοίου απαιτείται συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του αποκτώντος ότι δια νόμιμόν τινα αιτίαν μετατίθεται εις αυτόν η κυριότης. Η συμφωνία γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται εις καταχώρισιν εν τω νηολογίω. Ανευ της κατά το προηγούμενον εδάφιον εγγραφής δεν επέρχεται η μεταβίβασις της κυριότητος του πλοίου.Αρθρο: 7

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Η διάταξις του προηγουμένου άρθρου εφαρμόζεται επί του ναυπηγουμένου πλοίου, εφ' όσον τούτο έχει νηολογηθή.Αρθρο: 8

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α.Κ.

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 1192 έως 1195, 1197 και 1199 έως 1204 του Α.Κ.Αρθρο: 9

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Το δίκαιον της πολιτείας, ης την σημαίαν φέρει το πλοίον, ρυθμίζει τα επ' αυτού εμπράγματα δικαιώματα.Αρθρο: 10

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

Σχόλια
Σχετικός ο Ν. 457/1976 (Α, 276) «περί εφαρμογής διατάξεών τινων του Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και του Ν.Δ. 3899/1958, επί τινων κατηγοριών πλωτών ναυπηγημάτων», ο οποίος και ορίζει στο άρθρο 1 τα ακόλουθα: "Επί πλωτών ναυπηγημάτων ολικής χωρητικότητος μείζονος των πεντακοσίων κόρων ή εκτοπίσματος μείζονος, κατά τα υπό της επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων αξιούμενα στοιχεία, των χιλίων τόννων, τυγχάνουν αναλόγου εφαρμογής και αι διατάξεις των πρώτου, δευτέρου, ογδόου, ενάτου και δεκάτου, τίτλων του κυρωθέντος δια του Νόμου 3816/1958 «Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου». Ωσαύτως, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 1 έως 22 του Ν.Δ. 3899/1958 «περί προτιμωμένης υποθήκης επί πλοίων».

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Περί συμπλοιοκτησίας

Οταν συγκύριοι πλοίου συνεκμεταλλεύωνται αυτό (συμπλοιοκτησία), εκτός εναντίας εγγράφου συμφωνίας, εφαρμόζονται αι διατάξεις του παρόντος τίτλου.Αρθρο: 11

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι αποφάσεις επί ζητημάτων αφορώντων την συμπλοιοκτησίαν λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν του συνόλου των μερίδων.Αρθρο: 12

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν, συνεπεία μη επιτεύξεως πλειοψηφίας, δυσχεραίνεται ουσιωδώς η εκμετάλλευσις του πλοίου, το Δικαστήριον, επί τη αιτήσει παντός συμπλοιοκτήτου και μετά κλήσιν όλων των συμπλοιοκτητών, εφ' όσον τούτο είναι ευχερές, δύναται να διατάξη την αναγκαστικήν εκποίησιν του πλοίου ή τον διορισμόν προσωρινού διαχειριστού.Αρθρο: 13

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η διαχείρισις της συμπλοιοκτησίας δύναται ν' ανατεθή εις εν ή πλείονα πρόσωπα, συμπλοιοκτήτας ή μη. Εάν η διαχείρισις ανετέθη δια συμβάσεως εις συμπλοιοκτήτην, δύναται αύτη ν' ανακληθή εφ' όσον συντρέχη σπουδαίος λόγος, αποφασίσουν δε περί τούτου συμπλοιοκτήται

συγκεντρούντες τα δύο τρίτα των μερίδων. Η διάταξις του άρθρου 69 του Α.Κ. εφαρμόζεται αναλόγως.Αρθρο: 14

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο διορισμός, η παραίτησις ή η ανάκλησις του διαχειριστού αντιτάσσονται κατά των τρίτων μόνον αφ' ης σημειωθούν εις το νηολόγιον.Αρθρο: 15

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΟ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η πλειοψηφία των συμπλοιοκτητών δύναται να δίδη οδηγίας εις τον διαχειριστήν, υποχρεούμενον να τας ακολουθήση.Αρθρο: 16

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Εναντι των τρίτων ο διαχειριστής έχει εξουσίαν να προβαίνη εις πάσαν ενέργειαν ως και εις πάσαν δικαιοπραξίαν συμφυή προς την διαχείρισιν της συμπλοιοκτησίας. Ο διαχειριστής κατά την αυτήν έκτασιν εκπροσωπεί τους συμπλοιοκτήτας ενώπιον των δικαστηρίων. Περιορισμός της εξουσίας του διαχειριστού δεν ισχύει έναντι των τρίτων.Αρθρο: 17

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Πλείονες διαχειρισταί ενεργούν εκ συμφώνου.Αρθρο: 18

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η υπό του διαχειριστού, εντός των ορίων της εξουσίας αυτού συναφθείσα δικαιοπραξία, ενεργεί υπέρ και κατά των συμπλοιοκτητών, και αν έτι ούτοι δεν κατονομάζωνται εν αυτή.Αρθρο: 19

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοίαρχος ακολουθεί τας οδηγίας μόνον του διαχειριστού.Αρθρο: 20

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΟΥ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΗ ΣΥΝΑΙΝΟΥΝΤΟΣ ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν ληφθή απόφασις περί επισκευής του πλοίου εις μεγάλην έκτασιν ή περί καταβολής δι' ην χωρεί η κατά τα άρθρα 85 επ. παραχώρησις, πας μη συναινέσας συμπλοιοκτήτης δύναται ν' απαλλαγή της προς εκτέλεσιν της αποφάσεως ταύτης υποχρεώσεώς του, διαθέτων άνευ αποζημιώσεως την μερίδα του υπέρ των λοιπών συμπλοιοκτητών κατά λόγον των μερίδων των.Αρθρο: 21

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ, ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Συμπλοιοκτήτης, όστις είναι και μέλος του πληρώματος, δικαιούται, εάν απολυθή, να ζητήση όπως οι λοιποί συμπλοιοκτήται εξαγοράσουν την μερίδα του. Το τίμημα καθορίζεται υπό του Δικαστηρίου, μετά γνωμοδότησιν πραγματογνωμόνων. Η κυριότης δεν μεταβιβάζεται προ της καταβολής του τιμήματος.Αρθρο: 22

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ, ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρή ίδια βιβλία περί της διαχειρίσεως της συμπλοιοκτησίας και να φυλάττη τα δικαιολογητικά της διαχειρίσεως έγγραφα. Πας συμπλοιοκτήτης δικαιούται να λαμβάνη γνώσιν της πορείας των υποθέσεων της συμπλοιοκτησίας, να εξετάζη τα βιβλία και τα έγγραφα, ως και να καταρτίζη περίληψιν της περιουσιακής καταστάσεως της συμπλοιοκτησίας. Αντίθετος συμφωνία είναι άκυρος.Αρθρο: 23

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ, ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο διαχειριστής υποχρεούται να λογοδοτή εν παντί χρόνω κατ’ απόφασιν της πλειοψηφίας, πάντως δ' άπαξ του έτους. Ο διαχειριστής υποχρεούται να λογοδοτή και προς ένα έκαστον των συμπλοιοκτητών επί τη αιτήσει του. Το δικαίωμα προς αμφισβήτησιν της λογοδοσίας αποσβέννυται άμα τη συμπληρώσει έτους από της εγκρίσεώς της υπό της πλειοψηφίας.Αρθρο: 24

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι συμπλοιοκτήται μετέχουν εις τα κέρδη και τας ζημίας κατ' αναλογίαν της μερίδος εκάστου. Οι λογαριασμοί κλείονται και τα κέρδη διανέμονται εις το τέλος εκάστου ημερολογιακού ετους. Απαγορευεται κατά πάσαν διανομήν κερδών η κράτησις οιουδήποτε ποσού πλην των απαραιτήτων προς κάλυψιν των τρεχουσών αναγκών της συμπλοιοκτησίας, ως και της ετησίας αναλογίας επί των περιοδικών δαπανών διατηρήσεως της κλάσεως του πλοίου.Αρθρο: 25

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι συμπλοιοκτήται έναντι των τρίτων ευθυνονται κατά λόγον της μερίδος των.Αρθρο: 26

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡ ΑΛΛΟΥ ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εκαστος συμπλοιοκτήτης υποχρεούται να συνεισφέρη κατ' αναλογίαν της μερίδος του εις τας δαπάνας της συμπλοιοκτησίας. Συμπλοιοκτήτης προκαταβαλών εισφοράν βαρύνουσαν άλλον συμπλοιοκτήτην, δικαιούται εις τόκους από της καταβολής καθώς και εις ασφάλιστρα, εάν τυχόν ησφάλισε το σχετικόν προς την απαίτησιν συμφέρον του.Αρθρο: 27

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΘΑΝΑΤΟΣ Ή ΠΤΩΧΕΥΣΗ Ή ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο θάνατος συμπλοιοκτήτου δεν επιφέρει την λύσιν της συμπλοιοκτησίας. Το αυτό ισχύει και επί πτωχεύσεως ή περιελεύσεως εις ανικανότητα προς δικαιοπραξίαν.Αρθρο: 28

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκποίηση μερίδας συμπλοιοκτήτη. Ευθύνη συμβαλλομένων.

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΔΑΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΡΙΔΑΣ ΑΠΟΚΤΩΝΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εκαστος των συμπλοιοκτητών εκποιεί ελευθέρως την επί του πλοίου μερίδα του, η δε εκποίησις ενεργεί έναντι των λοιπών συμπλοιοκτητών αφ' ης εγνωστοποιήθη εις αυτούς ή τον διαχειριστήν. Ο αποκτών υπεισέρχεται αυτοδικαίως εις την περί συμπλοιοκτησίας σύμβασιν. Ο μεταβιβάσας και ο αποκτών ευθύνονται εις ολόκληρον διά τας μέχρι της γνωστοποιήσεως της εκποιήσεως αναληφθείσας υποχρεώσεις. Ο αποκτών δύναται να προβή εις παραχώρησιν της μερίδος του, κατά τα εν άρθρ. 85 επ. οριζόμενα δια τας υποχρεώσεις του προηγουμένου εδαφίου.Αρθρο: 29

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΙΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟΒΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Συμβατική εκποίησις μερίδος πλοίου επιφέρουσα αποβολήν της ελληνικής σημαίας είναι άκυρος, γενομένη άνευ συναινέσεως συμπλοιοκτητών συγκεντρούντων τα τέσσερα πέμπτα των μερίδων. Η συναίνεσις παρέχεται δι' εγγράφου φέροντος βεβαίαν χρονολογίαν.Αρθρο: 30

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ, ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΡΙΔΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Κατ' απόφασιν της πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων των μερίδων ή της πλειοψηφίας των δύο τρίτων και μετ' άδειαν του Δικαστηρίου, το πλοίον δύναται να υποθηκευθή. Συμπλοιοκτήτης δεν δύναται να υποθηκεύση την μερίδα του άνευ συναινέσεως της πλειοψηφίας των δύο τρίτων. Η συναίνεσις παρέχεται δι' εγγράφου φέροντος βεβαίαν χρονολογίαν.Αρθρο: 31

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Συμπλοιοκτήται συγκεντρούντες τα τέσσαρα πέμπτα των μερίδων δύνανται να εκποιήσουν ολόκληρον το πλοίον. Η επί του υπολοίπου κυριότης μεταβιβάζεται αφ' ης το αναλογούν τίμημα καταβληθή εις τον δικαιούχον ή κατατεθή εις δημοσίαν κατάθεσιν.Αρθρο: 32

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Συμπλοιοκτήται συγκεντρούντες το ήμισυ των μερίδων δύνανται να εκποιήσουν το πλοίον εν δημοσίω πλειστηριασμώ μετ' άδειαν του Δικαστηρίου. Συμπλοιοκτήται συγκεντρούντες το εν τέταρτον δύνανται να ζητήσουν όπως το Δικαστήριον επιτρέψη την εκποίησιν του πλοίου εάν υπάρχη σπουδαίος λόγος. Πας συμπλοιοκτήτης δύναται να ζητήση όπως το Δικαστήριον επιτρέψη την εν δημοσίω πλειστηριασμώ εκποίησιν του πλοίου, εάν τούτο κατέστη ανίκανον προς πλουν.Αρθρο: 33

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ, ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΥΠΟ ΝΑΥΛΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλειστηριασμός ενεργείται εντός εξαμήνου από της τελεσιδικίας της αποφάσεως. Εάν το πλοίον διατελή υπό ναύλωσιν το δικαστήριον δύναται να διατάξη όπως η εκποίησις γίνη μετά την εκφόρτωσιν.Αρθρο: 34

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ, ΤΟΠΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλειστηριασμός γίνεται εις τον τόπον ένθα νηολογεί το πλοίον ή εις άλλον τόπον οριζόμενον υπό του Δικαστηρίου, συμφώνως προς τας περί αναγκαστικής εκποιήσεως πλοίων διατάξεις. Εάν το δικαστήριον διατάξη την ενέργειαν του πλειστηριασμού εις τόπον διάφορον εκείνου ένθα το πλοίον νηολογεί, δύναται συνάμα να διατάξη τον κατάπλουν του πλοίου εις τον τόπον του πλειστηριασμού.Αρθρο: 35

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Δια τας σχετικάς προς την συμπλοιοκτησίαν διαφοράς αρμόδιον είναι και το Δικαστήριον του λιμένος νοηλογήσεως του πλοίου.Αρθρο: 36

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΛΟΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Συμπλοιοκτησία δύναται να υπάρξη και επί πλοίου ναυπηγουμένου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του παρόντος τίτλου.Αρθρο: 37

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

Περί πλοιάρχου

Η σύμβασις ναυτολογήσεως του πλοιάρχου, συνομολογουμένη μετά του πλοιοκτήτου ή του ειδικώς εξουδιοδοτημένου αντιπροσώπου του, συντελείται δια της εγγραφής εις το ναυτολόγιον.Αρθρο: 38

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοιοκτήτης δύναται κατά πάντα χρόνον να καταγγείλη την σύμβασιν, μη υποχρεούμενος να τηρήση προθεσμίαν καταγγελίας. Εναντία συμφωνία είναι άκυρος. Ο πλοιοκτήτης, καταγγέλλων την σύμβασιν, ελλείψει εναντίας συμφωνίας, δεν υποχρεούται εις αποζημίωσιν.Αρθρο: 39

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοίαρχος καταρτίζει το πλήρωμα και συνομολογεί τας συμβάσεις ναυτολογήσεως, λαμβάνων υπ' όψει τας οδηγίας του πλοιοκτήτου ή του αντιπροσώπου αυτού.Αρθρο: 40

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοίαρχος ευθύνεται δια παν πταίσμα.Αρθρο: 41

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοίαρχος συντάσσει το ημερολόγιον γεφύρας, επιμελείται δε της ακριβούς τηρήσεως των ημερολογίων μηχανής και ασυρμάτου. Το ημερολόγιον γεφύρας περιλαμβάνει τας ναυτικάς και μετεωρολογικάς ενδείξεις ως και έκθεσιν παντός ουσιώδους περιστατικού. Αι εγγραφαί γίνονται καθ' εκάστην και υπογράφονται υπό του πλοιάρχου. Το ημερολόγιον μηχανής τηρείται υπό του πρώτου μηχανικού, το δε του ασυρμάτου υπό του πρώτου ασυρματιστού.Αρθρο: 42

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοίαρχος οφείλει να έχη εν τω πλοίω πάντα τα κεκανονισμένα ναυτιλιακά έγγραφα και βιβλία, ιδία δε το έγγραφον εθνικότητος του πλοίου, το πιστοποιητικόν πλωϊμότητος, το πρωτόκολλον καταμετρήσεως της χωρητικότητας του πλοίου, το ναυτολόγιον, το ποινολόγιον, τα φορτωτικά έγγραφα, τα αποδεικτικά εκπληρώσεως των τελωνειακών υποχρεώσεων, πιστοποιητικόν περί των εγγεγραμμένων επί του πλοίου υποθηκών και κατασχέσεων.Αρθρο: 43

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοίαρχος οφείλει να κυβερνά αυτοπροσώπως το πλοίον κατά τον εις λιμένας, όρμους, διαύλους, διώρυγας και ποταμούς είσπλουν, διάπλουν και έκπλουν.Αρθρο: 44

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοίαρχος, διαρκούντος του πλου, δικαιούται να χρησιμοποιήση παν ότι εκ των επί του πλοίου αντικειμένων αναγκαιοί προς αποτροπήν επικειμένου κινδύνου. Η διάταξις του άρθρ. 286 του Αστικού Κώδικος περί

αποζημιώσεως εφαρμόζεται αναλόγως.Αρθρο: 45

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΟΥ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν, διαρκούντος του πλου, προκύψη επιτακτική ανάγκη επισκευής του πλοίου ή προμηθείας τροφίμων και εν γένει εφοδίων, ή εμφανισθούν άλλοι επείγοντες λόγοι, καθίσταται δε αδύνατος η μετά των πλοιοκτητών συνεννόησις, ο πλοίαρχος, κατόπιν αδείας παρεχομένης εν Ελλάδι υπό του Προέδρου Πρωτοδικών και εν ελλείψει υπό του Ειρηνοδίκου, εν τη αλλοδαπή δε υπό της προξενικής και εν ελλείψει υπό της επιτοπίας αρχής, δύναται να πορισθή το αναγκαίον χρηματικόν ποσόν, πωλών εκ του φορτίου ή δανειζόμενος επι ενεχύρω αυτού, ως επίσης να συνομολογήση τας σχετικάς συμβάσεις επί πιστώσει.Αρθρο: 46

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ, ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Απαγορεύεται εις τον πλοίαρχον να φορτώνη εμπορεύματα δι' ίδιον λογαριασμόν, άνευ ρητής εγγράφου αδείας του πλοιοκτήτου, επί ποινή αποζημιώσεως, ήτις, εν πάση περιπτώσει, δεν δύναται να καθορισθή εις ποσόν μικρότερον του διπλασίου του αναλογούντος ναύλου.Αρθρο: 47

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοίαρχος, διαρκούντος του πλου, δύναται, εις περίπτωσιν επειγούσης ανάγκης, εν ονόματι του πλοιοκτήτου να κοινοποιή έγγραφα, να λαμβάνη συντηρητικά μέτρα και να εγείρη αγωγήν δια παν ό,τι αφορά εις το πλοίον ή το φορτίον. Ο πλοίαρχος, υπό τας προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου , δύναται εν ονόματι των φορτωτών να λάβη συντηρητικά μέτρα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως αι περί διοικήσεως αλλοτρίων διατάξεις.Αρθρο: 48

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν το πλοίον ευρίσκεται εις τόπον διάφορον της κατοικίας του πλοιοκτήτου , η κοινοποίησις διαδικαστικών ή εξωδίκων εγγράφων δύναται να γίνη και εις τον πλοίαρχον.Αρθρο: 49

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοίαρχος υποχρεούται όπως εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από του κατάπλου εις τον λιμένα προορισμού ή εις ενδιάμεσον λιμένα αναγκαστικής προσορμίσεως, ως και εν περιπτώσει ναυαγίου, υποβάλη τα ημερολόγια του πλοίου ως και το ναυτολόγιον προς θεώρησιν εις την λιμενικήν ή προξενικήν αρχήν.Αρθρο: 50

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν υπάρχουν έκτακτα συμβάντα ενδιαφέροντα το πλοίον, τους επιβαίνοντας και το φορτίον, ο πλοίαρχος οφείλει, επί πλέον, να προβή, εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από του κατάπλου, εις σύνταξιν εκθέσεως ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών ή εν ελλείψει Πρωτοδικείου, ενώπιον του

Ειρηνοδίκου, εις λιμένα δε της αλλοδαπής ενώπιον της ελληνικής προξενικής αρχής. Η έκθεσις δέον να περιλαμβάνη ιδία: τον λιμένα και τον χρόνον της αναχωρήσεως, την τηρηθείσαν πορείαν του πλοίου, τους κινδύνους ους διέτρεξε, τας λαβούσας χώραν ανωμαλίας εν τω πλοίω και εν γένει πάντα τα κατά τον πλουν αξιοσημείωτα περιστατικά.Αρθρο: 51

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ, ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ, ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο Πρόεδρος, ο Ειρηνοδίκης ή ο προξενικός υπάλληλος οφείλει να εξακριβώση την αλήθειαν των εκτιθεμένων, προβαίνων αμελλητί εις πάσαν αναγκαίαν ενέργειαν. Εν πάση περιπτώσει επιτρέπεται ανταπόδειξις.Αρθρο: 52

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις περί πληρώματος, εφ' όσον προσαρμόζονται εις την φύσιν του λειτουργήματος του πλοιάρχου.Αρθρο: 53

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

Περί πληρώματος

Η σύμβασις ναυτολογήσεως συνομολογείται μετά του πλοιάρχου, συντελείται δε δια της εγγραφής αυτής εις το ναυτολόγιον. Η εγγραφή ενεργείται υπό του λιμενάρχου ή του προξένου.Αρθρο: 54

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η σύμβασις ναυτολογήσεως περιέχει:

α) το όνομα του ναυτολογουμένου, τον τόπον και τον χρόνον της γεννήσεώς του, την περιφέρειαν και τον αριθμόν απογραφής, ως και την ειδικότητα αυτού,

β) το όνομα του πλοίου, την χωρητικότητα και το διεθνές αυτού σήμα,

γ) το όνομα του πλοιοκτήτου και του τυχόν διαχειριστού της

συμπλοιοκτησίας και του πλοιάρχου,

δ) τον μισθόν,

ε) την διάρκειαν της συμβάσεως.

Η σύμβασις χρονολογείται και υπογράφεται υπό των μερών και υπό της άρθρ. 53 αρχής, υπό της οποίας βεβαιούται και η τυχόν δήλωσις του ναυτολογουμένου ότι αγνοεί γράμματα. Αντίγραφον τυχόν συνταχθέντος εγγράφου περί συμβάσεως ναυτολογήσεως, ως και αντίτυπον της συλλογικής συμβάσεως προσαρτώνται εις το ναυτολόγιον.Αρθρο: 55

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι όροι της ναυτολογήσεως επεκτείνονται, πλην εναντίας συμφωνίας, και επί των μετά την σύνταξιν του ναυτολογίου προσλαμβανομένων.Αρθρο: 56

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ)

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοίαρχος δικαιούται εις υπαναχώρησιν εάν ο ναυτικός αδικαιολογήτως δεν επιβιβασθή του πλοίου κατά την ημέραν της ναυτολογήσεως.Αρθρο: 57

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΜΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΑΚΟΗΣ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ναυτικός υποχρεούται να εκτελή την υπηρεσίαν του συμφώνως προς τον νόμον, την σύμβασιν ναυτολογήσεως, τους κανονισμούς και τας κρατούσας συνηθείας, υπακούων εν παντί χρόνω εις τας διαταγάς των ιεραρχικώς προϊσταμένων. Ο πλοίαρχος, διαρκούντος του πλου, δύναται εις εξαιρετικάς περιπτώσεις να αναθέση προσωρινώς εις τον ναυτικόν υπηρεσίαν διάφορον ή επί πλέον εκείνης ην ανέλαβε δια της συμβάσεως, εφ' όσον είναι ασυμβίβαστος προς τον βαθμόν του. Η διάταξις του άρθρου 659 εδ. 2 του Α.Κ. εφαρμόζεται αναλόγως.Αρθρο: 58

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΟΙ (ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Απαγορεύεται εις τον ναυτικόν να φορτώση επί του πλοίου πράγματα άνευ ρητής εγγράφου αδείας του πλοιάρχου. Ο ναυτικός παραβαίνων την διάταξιν ταύτην, υποχρεούται εις ανόρθωσιν πάσης ζημίας, του πλοιάρχου δικαιουμένου εν πάση περιπτώσει ν' αποθέση εις την ξηράν ή και να ρίψη εις την θάλασσαν τα φορτωθέντα, εάν τα ανακαλύψη μετά τον απόπλουν.Αρθρο: 59

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΟΙ (ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Η καλή διατήρησις του πλοίου κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας αποτελεί υποχρέωσιν του ναυτικού. Ο ναυτικός οφείλει επίσης να διατηρή εις καλήν κατάστασιν τα εις την ατομικήν αυτού χρήσιν τιθέμενα αντικείμενα.Αρθρο: 60

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν ο μισθός συνωμολογήθη κατά μήνα, ο ναυτικός δικαιούται εις τον μισθόν των μηνών και ημερών, καθ' ας διήρκεσεν η ναυτολόγησις. Εάν όμως αύτη διήρκεσεν έλασσον του μηνός, ο ναυτικός δικαιούται εις πλήρη μηνιαίον μισθόν. Ως πλήρης ημέρα θεωρείται και η απλώς αρξαμένη.Αρθρο: 61

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΤΑ ΠΛΟΥΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν ο μισθός συνωμολογήθη κατά πλουν, επεκταθέντος μεν τούτου αυξάνει αναλόγως, συντμηθέντος δε παραμένει αμείωτος.Αρθρο: 62

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΜΙΣΘΟΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΑΝΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ

Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ. 3 του πδ 96/2001 (Α΄88/27.4.01), κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και ανεργίας ο μήνας υπολογίζεται σε 30 μέρες, όπως ορίζει η περ. 18 του άρ. 1 του πδ 894/1981, τελευταία δε απόλυση λογίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται να λάβει - κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου - αποζημίωση ή μισθό.- Σχετική επίσης και η παρ. 4 του άρθρου 3 του πδ 71/2003 (Α΄73/24.3.2003) αναφορικά με τη χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών χριστουγέννων 2002.

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ναυτικός, ναυαγήσαντος του πλοίου, δικαιούται εις μισθόν δι' ας ημέρας ειργάσθη συντρέχων προς διάσωσιν αυτού, των επιβαινόντων ή του φορτίου, εμπροσθέτως δε και εις τον μισθόν το πολύ δύο μηνών, εφ' όσον δεν εξεμίσθωσε τας υπηρεσίας του αλλαχού.Αρθρο: 63

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΑΓΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ναυτικός δικαιούται εις εύλογον αποζημίωσιν δια την εκ του ναυαγίου πυρκαϊάς ή παρεμφερούς γεγονότος απώλειαν αντικειμένων της προσωπικής ή επαγγελματικής του χρήσεως.Αρθρο: 64

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Αμα τη καταρτίσει της συμβάσεως ναυτολογήσεως ο ναυτικός δικαιούται εις προκαταβολήν εκ του μισθού, καθοριζομένην εκ των ειδικών συνθηκών, εν πάση δε περιπτώσει ουχί ανωτέραν του εις ένα μήνα αναλογούντος μισθού. Το υπόλοιπον του μισθού καταβάλλεται εις το τέλος εκάστου πλου.Αρθρο: 65

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΣΤΕΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ, ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο αδικαιολογήτως μη παρέχων τας υπηρεσίας του ναυτικός στερείται του αναλόγου μισθού, επιφυλαττομένου και του δικαιώματος αποζημιώσεως.Αρθρο: 66

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

Σχόλια
Κατά το άρθρον 19 του ΑΝ 373/1968 (Α, 79): " Η αληθής έννοια των διατάξεων του άρθρου 66 του νόμου 3816/1958 (6) "Περί κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Κ.Ι.Ν.Δ.)» είναι ότι η λύσις της συμβάσεως ναυτολογήσεως λόγω ασθενείας ή ατυχήματος του ναυτικού δεν αποτελεί καταγγελίαν αυτής παρά του Πλοιάρχου, του ναυτικού μη δικαιουμένου και της αποζημιώσεως του άρθρου 75". Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ. 3 του πδ 96/2001 (Α΄88/27.4.01), κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και ανεργίας ο μήνας υπολογίζεται σε 30 μέρες, όπως ορίζει η περ. 18 του άρ. 1 του πδ 894/1981, τελευταία δε απόλυση λογίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται να λάβει - κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου - αποζημίωση ή μισθό.- Σχετική επίσης και η παρ. 4 του άρθρου 3 του πδ 71/2003 (Α΄73/24.3.2003) αναφορικά με τη χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών χριστουγέννων 2002.

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ναυτικός ασθενήσας, δικαιούται εις μισθόν και νοσηλεύεται δαπάναις του πλοίου, εάν δε η σύμβασις ναυτολογήσεως λυθή λόγω της ασθενείας και νοσηλεύεται ούτος εκτός του πλοίου, δικαιούται εις τα νοσήλεια και εις μισθόν εφ' όσον διαρκεί η ασθένεια, ουχί όμως πέραν των τεσσάρων μηνών. Αι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και επί ατυχημάτων εκ βιαίου συμβάντος, εάν δε ο ναυτικός υπέστη εξ αυτών ανικανότητα προς εργασίαν, ως και εν περιπτώσει θανάτου αυτού,εφαρμόζονται και αι ειδικαί διατάξεις περί αποζημιώσεως των εξ ατυχημάτων εν τη εργασία παθόντων. Προς υπολογισμόν των κατά το παρόν άρθρον απαιτήσεων επιτρέπεται να συνομολογείται ειδικός μισθός.Αρθρο: 67

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΟΙ (ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι διατάξεις του προηγουμένου άρθρου, καθ' όσον αφορά εις τον μισθόν και την αποζημίωσιν, δεν εφαρμόζονται εις ην περίπτωσιν η ασθένεια οφείλεται εις ίδιον του ναυτικού πταίσμα.Αρθρο: 68

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σχόλια
Σχετικό το άρθρο 11 της Υ.Α. 2324.5/1/91 (ΕμπΝ) της 5/25.7.91 περί κυρώσεως συλλογικής σύμβασης εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών Φ/Γ πλοίων από 501 έως 3.000 κοχ. ή από 801 έως 4.500 TDW (Β' 576).

 

Κείμενο Αρθρου

Πάσα σύμβασις ναυτολογήσεως λύεται και εκ των κάτωθι λογων:

α) της απωλείας του πλοίου,

β) της αποβολής της ελληνικής σημαίας,

γ) της εκποιήσεως εις δημόσιον πλειστηριασμόν.Αρθρο: 69

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ)

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοίαρχος δικαιούται εις υπαναχώρησιν:

α) λόγω ανικανότητος του πλοίου προς πλουν,

β) λόγω παρανόμου απουσίας του ναυτικού.Αρθρο: 70

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Σύμβασις ναυτολογήσεως συνομολογηθείσα δι' ωρισμένον χρόνον, λήξασα δε διαρκούντος του πλου, παρατείνεται μέχρι του κατάπλου εις τον λιμένα του προορισμού.Αρθρο: 71

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΟΥΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Σύμβασις ναυτολογήσεως συνομολογηθείσα κατά πλουν λύεται άμα τη εκφορτώσει εις τον λιμένα προορισμού. Σύμβασις ναυτολογήσεως συνομολογηθείσα κατά πλουν περιλαμβάνει και τον πλουν υπό έρμα. Πλοία ακολουθούντα τακτικήν γραμμήν θεωρούνται συμπληρούντα τον πλουν άμα τη εκφορτώσει εις τον λιμένα της προσλήψεως του ναυτικού.Αρθρο: 72

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ)

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑΡΧΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Η σύμβασις ναυτολογήσεως δύναται κατά πάντα χρόνον να λυθή δια καταγγελίας υπό του πλοιάρχου, μη υποχρεουμένου όπως τηρήση προθεσμίαν καταγγελίας.Αρθρο: 73

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σχόλια
Το άρθρο 73 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 451/1976 (Α, 273).

 

Κείμενο Αρθρου

«Σύμβασις ναυτολογήσεως αορίστου χρόνου δύναται να λυθή υπό του ναυτικού δια καταγγελίας, μετά πάροδον εννέα μηνών από της συνάψεως αυτής. Εάν ο λιμήν προορισμού του πλοίου κείται εκτός της Μεσογείου, της Ερυθράς Θαλάσσης, του Περσικού Κόλπου και της Ευρώπης, η ως άνω σύμβασις δύναται να λυθή υπό του ναυτικού, δια καταγγελίας, μετά πάροδον ένδεκα μηνών.

Η λύσις επέρχεται μετά πάροδον προθεσμίας από της καταγγελίας, ήτις δεν δύναται να είναι μικροτέρα των επτά ημερών, παρατεινομένη μέχρι του κατάπλου του πλοίου εις λιμένα.

Ο ναυτικός και προς της παρόδου των κατά τα ανωτέρω χρονικών διαστημάτων των εννέα και ένδεκα μηνών, δικαιούται να καταγγείλη την σύμβασιν εφ' όσον χρόνον το πλοίον ευρίσκεται εις Ελληνικόν λιμένα.

Σύμβασις ναυτολογήσεως αορίστου χρόνου, καταγγελθείσα κατά το πρώτον εδάφιον το παρόντος άρθρου, παρατείνεται, εάν ο λιμήν προορισμού του πλοίου κείται εκτός της Μεσογείου της Ερυθράς Θαλάσσης, του Περσικού Κόλπου και της Ευρώπης, κατ' ανώτατον όριον μέχρις ενός μηνός, προς τον σκοπόν εξευρέσεως αντικαταστάτου του καταγγείλαντος την σύμβασιν ναυτικού».Αρθρο: 74

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Σύμβασις ναυτολογήσεως ωρισμένου ή αορίστου χρόνου δύναται να καταγγελθή υπό του ναυτικού κατά πάντα χρόνον εάν ο πλοίαρχος υποπέση εις βαρείαν παράβασιν των έναντι του ναυτικού καθηκόντων.Αρθρο: 75

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ. 3 του πδ 96/2001 (Α΄88/27.4.01), κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και ανεργίας ο μήνας υπολογίζεται σε 30 μέρες, όπως ορίζει η περ. 18 του άρ. 1 του πδ 894/1981, τελευταία δε απόλυση λογίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται να λάβει - κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου - αποζημίωση ή μισθό.- Σχετική επίσης και η παρ. 4 του άρθρου 3 του πδ 71/2003 (Α΄73/24.3.2003) αναφορικά με τη χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών χριστουγέννων 2002.Το άρθρο 75 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του ΑΝ373/1968.

 

Κείμενο Αρθρου

"Λυθείσης της συμβάσεως εκ των εν άρθρω 68 λόγων ως και λόγω ανικανότητος του πλοίου προς πλουν κατά το άρθρον 69, οφείλεται εις τον ναυτικόν αποζημίωσις. Αποζημίωσις οφείλεται ωσαύτως εις την περίπτωσιν του άρθρου 74.

Λυθείσης της συμβάσεως ναυτολογήσεως λόγω ναυαγίου ή απωλείας του πλοίου, ο ναυτικός δικαιούται κατ' επιλογήν του τον μέχρι δύο μηνών μισθόν του άρθρου 62 ή την αποζημίωσιν του παρόντος άρθρου.

Εις την περίπτωσιν καταγγελίας της συμβάσεως κατά το άρθρον 72, ο ναυτικός δικαιούται εις αποζημίωσιν, εκτός εάν η καταγγελία

δικαιολογήται εκ παραπτώματος αυτού».Αρθρο: 76

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η κατά τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρου αποζημίωσις συνίσταται εις ποσόν ίσον προς τον μισθόν δεκαπέντε ημερών. Εάν η λύσις της συμβάσεως ναυτολογήσεως εγένετο εν τη αλλοδαπή, η αποζημίωσις διπλασιάζεται μεν προκειμένου περί λιμένος της Μεσογείου, του Ευξείνου Πόντου, της Ερυθράς Θαλάσσης ή της Ευρώπης, τριπλασιάζεται δε προκειμένου περί οιουδήποτε άλλου λιμένος.Αρθρο: 77

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Ή ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ Ή ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΠΛΟΥΝ Ή ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Η κατά τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρου αποζημίωσις μειούται εις το ήμισυ, αλλ' ουχί εις ποσόν κατώτερον του αντιστοιχούντος εις μισθόν δεκαπέντε ημερών, όταν η λύσις της συμβάσεως επέρχεται λόγω

κατασχέσεως, εκποιήσεως του πλοίου εις δημόσιον πλειστηριασμόν, ανικανότητος προς πλουν ή παροπλισμού αυτού τουλάχιστον επί

δεκαπενθήμερον.Αρθρο: 78

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ναυτικός λυθείσης της συμβάσεως ναυτολογήσεως, δικαιούται εις παλιννόστησιν. Ο ναυτικός δεν έχει το ως άνω δικαίωμα:

α) εάν η σύμβασις ελύθη δια καταγγελίας υπό του πλοιάρχου

δικαιολογουμένης εκ παραπτώματος του ναυτικού, β) εάν, κατά την περίπτωσιν του αρθρ. 73 εδ. 1, η σύμβασις ελύθη προ της συμπληρώσεως του έτους, γ) εάν η σύμβασις συνωμολογήθη δι ' ωρισμένον πλουν.Αρθρο: 79

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ναυτικός υποχρεούται όπως ασκήση αμελλητί δια δηλώσεως προς τον πλοίαρχον το δικαίωμα παλιννοστήσεως. Επί τη ανωτέρω δηλώσει ο πλοίαρχος υποχρεούται να εγχειρίση εις τον ναυτικόν εισιτήριον, επί συγκοινωνιακού μέσου φέροντος εις την Ελλάδα, εκλεγομένου κατ' εύλογον κρίσιν, ως και να καταβάλη εις τον ναυτικόν ποσόν εξασφαλίζον την μέχρι της επανόδου του διατροφήν. Αντί παλιννοστήσεως, ο ναυτικός δύναται να ζητήση εισιτήριον προς άλλην χώραν, εφ' όσον τούτο δεν συνεπάγεται μείζονας δαπάνας.Αρθρο: 80

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ναυτικός, συνάψας μετά την απόλυσιν νέαν σύμβασιν ναυτολογήσεως, στερείται του προς παλιννόστησιν δικαιώματος.Αρθρο: 81

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ ΤΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο απολυθείς ναυτικός δικαιούται να παραμένη και διατρέφεται επί του πλοίου μέχρι της καταβολής του οφειλομένου μισθού και της εγχειρίσεως του εισιτηρίου παλιννοστήσεως μετά των εξόδων διατροφής.Αρθρο: 82

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι διαφοραί εκ συμβάσεως ναυτολογήσεως εκδικάζονται κατα την επί εργατικών διαφορών διαδικασίαν.Αρθρο: 83

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΛΗΡΩΜΑ, ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ

Σχόλια
Το άρθρο 83 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.451/1976.

 

Κείμενο Αρθρου

«Αι διατάξεις του παρόντος τίτλου ως και αι Ελληνικαί συλλογικαί συμβάσειςναυτικής εργασίας, εφαρμόζονται και επί των αλλοδαπών ναυτικών. Το προς παλιννόστησιν δικαίωμα του αλλαδαπού νοείται ως δικαίωμα του αλλοδαπού αυτού όπως επιστρέψη εις την πολιτείαν της ιθαγενείας του ή εις τον λιμένα ενάρξεως του πλού ή εις τον τόπον υπογραφής της συμβάσεως ναυτολογήσεως.»

<Το άρθρο 83 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.

451/1976 (Α’, 273)>Αρθρο: 84

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Ή ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Ή ΠΛΟΗΓΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

Περί ευθύνης του πλοιοκτήτου

Ο πλοιοκτήτης ενέχεται εκ των δικαιοπραξιών ας επιχείρησεν ο πλοίαρχος κατά την εκτέλεσιν των ανατεθειμένων εις αυτόν καθηκόντων. Ο πλοιοκτήτης ευθύνεται ωσαύτως εκ των αδικοπραξιών τας οποίας διέπραξεν ο πλοίαρχος, το πλήρωμα ή ο πλοηγός κατά την εκτέλεσιν των

ανατεθειμένων εις αυτούς καθηκόντων.Αρθρο: 85

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ Ή ΜΙΚΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοιοκτήτης απαλλάσσεται των εκ του προηγουμένου άρθρου υποχρεώσεων, παραχωρών το πλοίον και τον μικτόν ναύλον. Εις την παραχώρησιν δικαιούται ο πλοιοκτήτης και όταν ούτος ως πλοίαρχος διέπραξεν αδικοπραξίαν εξ αμελείας. Η παραχώρησις δεν περιλαμβάνει το ασφάλισμα. Τούτο δεν ισχύει επί απαιτήσεων εξ ατυχημάτων εις πρόσωπα. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται ν' αναπληρώση τα ποσά άτινα, ένεκα προνομίου ή υποθήκης, ήθελον προαφαιρεθή εκ της αξίας του πλοίου και του ναύλου παρά δανειστών εχόντων κατά του πλοιοκτήτου απαίτησιν, ης ούτος δεν δύναται ν' απαλλαγή δια παραχωρήσεως.Αρθρο: 86

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΟΣΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοιοκτήτης, αντί παραχωρήσεως, δύναται να προσφέρη δι' έκαστον πλουν ποσόν αντιστοιχούν εις τα τρία δέκατα της αξίας ην είχε το πλοίον κατά την αρχήν του πλου ως και πρόσθετον ποσόν αντιστοιχούν εις έτερα τρία δέκατα προς ικανοποίησιν των απαιτήσεων εξ ατυχήματος εις πρόσωπα. Εν περιπτώσει ανεπαρκείας του προσθέτου ποσού, αι απαιτήσεις συντρέχουν κατά το μη ικανοποιηθέν τμήμα επί του πρώτου ποσού και του ναύλου. Η κατά το παρόν άρθρον ευχέρεια χωρεί και εν περιπτώσει εγκαταλείψεως του πλοίου εις τους ασφαλιστάς . Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται επί απαιτήσεων εξ επιθαλασσίου αρωγής ή ναυαγιαιρέσεως.Αρθρο: 87

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΜΥ ΙΣΧΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Το δικαίωμα προς παραχώρησιν δεν ισχύει επί υποχρεώσεων εκ συμβάσεων, εις την σύναψιν των οποίων ειδικώς συνήνεσεν ο πλοιοκτήτης ή τας οποίας ούτος ενέκρινεν. Το αυτό ισχύει και επί των υποχρεώσεων του πλοιοκτήτου εκ της συμβάσεως ναυτολογήσεως μετά του πλοιάρχου ή του πληρώματος.Αρθρο: 88

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Επί του αντικειμένου της παραχωρήσεως συντρέχουν αποκλειστικώς αι κατά τα άρθρα 85 και 86 απαιτήσεις.Αρθρο: 89

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΝΑΥΑΓΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Το κατά τ' ανωτέρω άρθρα δικαίωμα παραχωρήσεως ισχύει και εις τας περιπτώσεις ευθύνης του πλοιοκτήτου λόγω ζημιών εκ ναυαγίου εις χωρικά ύδατα, προλιμένας, λιμένας και όρμους, ως και λόγω βλαβών προξενηθεισών εις λιμενικά έργα ή δαπανών προς ανέλκυσιν.Αρθρο: 90

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η παραχώρησις του πλοίου γίνεται δια δηλώσεως περιεχούσης την αιτίαν αυτής, το ποσόν του ναύλου, τα ονόματα των κατά τον χρόνον της περί παραχωρήσεως δηλώσεως γνωστών δανειστών, την κατοικίαν, την απαίτησιν εκάστου, ως και διορισμόν αντικλήτου. Aρμόδιον δικαστήριον είναι είτε το Πρωτοδικείον εις του οποίου την περιφέρειαν κείται ο λιμήν νηολογήσεως του πλοίου είτε το του Πειραιώς. Η δήλωσις γίνεται ενώπιον του αρμοδίου γραμματέως των Πρωτοδικών προσαρτωμένου του αποδεικτικού δημοσίας καταθέσεως του ναύλου, επί δε εισπρακτέου ναύλου των αποδεικτικών εγγράφων. Αντίγραφον της σχετικής εκθέσεως επιδίδεται εις τους κοινοποιήσαντας αγωγήν ή επιταγήν, εις τους ενυποθήκους δανειστάς, ως και εις τον τηρούντα το νηολόγιον, υποχρεούμενον εις εγγραφήν αυτής.Αρθρο: 91

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ, ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΣΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Οταν, αντί του πλοίου παραχωρήται το κατά το άρθρον 86 ποσόν, ο παραχωρών υποχρεούται να καταθέση τούτο εις δημοσίαν κατάθεσιν, προσαρτωμένων εις την έκθεσιν των σχετικών αποδεικτικών. Το ποσόν προσδιορίζεται προσωρινώς υπό του Προέδρου των Πρωτοδικών κατά την διαδικασίαν του άρθρ. 634 Πολ. Δικον.Αρθρο: 92

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εντός μηνός μετά πάροδον δέκα ημερών ο Πρόεδρος Πρωτοδικών διορίζει εισηγητήν δικαστήν και έναν εκκαθαριστήν και καθορίζει το ποσόν το προκαταβληθέν υπό του παραχωρούντος δι’ έξοδα της διαδικασίας, η δε απόφασις επιμελεία του γραμματέως κοινοποιείται αμελλητί εις τον εισηγητήν και τον εκκαθαριστήν.Αρθρο: 93

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκκαθαριστής κοινοποιεί την απόφασιν του Προέδρου εις τους εν τη δηλώσει μνημονευομένους δανειστάς, ως και εις το Ναυτικόν

Επιμελητήριον, δημοσιεύει δε ταύτην εν περιλήψει εις δύο των εν Αθήναις ευρέως κυκλοφορουσών ημερησίων εφημερίδων, μετά προσκλήσεως προς τους δανειστάς, όπως εντός τριών μηνών υποβάλουν εις αυτόν δήλωσιν περί των απαιτήσεών των, περιέχουσαν και διορισμόν αντικλήτου. Η δήλωσις διακόπτει την παραγραφήν.Αρθρο: 94

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ, ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκκαθαριστής έχει την διαφύλαξιν και συντήρησιν του παραχωρηθέντος πλοίου και επιμελείται της ασφαλιστικής καλύψεως αυτού μετά σύμφωνον γνώμην του εισηγητού. Ο εκκαθαριστής προβαίνει εις δημοσίαν κατάθεσιν παντός εισπραττομένου ποσού,προς ανάληψιν δε αυτού, απαιτείται η συναίνεσις του εισηγητού.Αρθρο: 95

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Επί εισπρακτέου ναύλου, αι σχετικαί απαιτήσεις εκχωρούνται αυτοδικαίως εις τους δανειστάς, του παραχωρούντος υποχρεουμένου όπως προσαρτήση εις την δήλωσιν τα αποδεικτικά έγγραφα.Αρθρο: 96

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Παρελθούσης της εν άρθρ. 93 προθεσμίας, ο εκκαθαριστής προσκαλεί αμελλητί τον παραχωρήσαντα και τους αναγγελθέντας δανειστάς εις συνέλευσιν, κοινοποιών εις αυτούς δέκα τουλάχιστον ημέρας προηγουμένως, τον υπ' αυτού συνταχθέντα πίνακα των αναγγελθεισών πιστώσεων.Αρθρο: 97

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν, κατά την ορισθείσαν ημέραν δεν προσέλθουν δανεισταί εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα των απαιτήσεων, κατόπιν προσκλήσεως κοινοποιουμένης προ τριών τουλάχιστον ημερών, ο παραχωρήσας και οι δανεισταί συνέρχονται εις νέαν συνέλευσιν, καθοριζομένην εντός εικοσαημέρου. Αύτη αποφασίζει εγκύρως, οσονδήποτε και αν είναι το μέγεθος των εκπροσωπουμένων απαιτήσεων.Αρθρο: 98

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά την συνέλευσιν επαληθεύονται κατά πρώτον αι απαιτήσεις, είτα δε ο εκκαθαριστής εισηγείται τας λύσεις αίτινες επιβάλλονται εκ των περιστάσεων και της επιεικείας.Αρθρο: 99

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ, ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Εγειρομένων αμφισβητήσεων, αύται εκδικάζονται μερίμνη του εκκαθαριστού κατά την επ' αναφορά διαδικασίαν και κατά την αυτήν δικάσιμον άπασαι.Αρθρο: 100

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Επελθούσης συμφωνίας κατά την επαλήθευσιν, ως και μετά την τελεσιδικίαν των κατά το προηγούμενον άρθρον αποφάσεων, ο εισηγητής καταρτίζει τον πίνακα της τελικής διανομής, την οποίαν ενεργεί αμελλητί ο

εκκαθαριστής, αποδίδων το τυχόν υπόλοιπον εις τον παραχωρήσαντα.Αρθρο: 101

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκκαθαριστής συναινούντος του εισηγητού, προβαίνει εις προσωρινήν διανομήν του ενεργητικού ή μέρους αυτού προς τους δικαιούχους των μη αμφισβητουμένων απαιτήσεων, παραφυλάττων εξ ολοκλήρου τα εις τας αμφισβητουμένας απαιτήσεις αντιστοιχούντα ποσά.Αρθρο: 102

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Από της υποβολής της εν άρθρ. 90 δηλώσεως οι δανεισταί δεν δικαιούνται εις προσωπικήν δίωξιν του πλοιοκτήτου ουδέ εις λήψιν συντηρητικού ή αναγκαστικού μέτρου, τα δε τυχόν ληφθέντα αίρονται αυτοδικαίως.Αρθρο: 103

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Καθ' οιονδήποτε στάδιον της διαδικασίας, επιτρέπεται, τη αιτήσει του εκκαθαριστού ή και παντός έχοντος έννομον συμφέρον, η εκποίησις του πλοίου. Αύτη γίνεται κατά τρόπον προσδιοριζόμενον υπό του Προέδρου Πρωτοδικών, δικάζοντος κατά την επ' αναφορά διαδικασίαν και καλουμένου πάντοτε του πλοιοκτήτου, εφ' όσον δεν είναι εφικτόν, και των ενυποθήκων δανειστών του πλοίου. Η εκποίησις δύναται να γίνη κατά την κρίσιν του προέδρου και άνευ δημοσίου πλειστηριασμού.Αρθρο: 104

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Περατωθείσης της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστης καταθέτει μετά σχετικής εκθέσεως άπαντα τα έγγραφα εις τον γραμματέα του Πρωτοδικείου.Αρθρο: 105

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ-ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκμεταλλευόμενος δι' εαυτόν πλοίον ανήκον εις άλλον (εφοπλιστής) οφείλει να δηλώση τούτο εγγράφως από κοινού μετά του κυρίου του πλοίου εις την λιμενικήν αρχήν του τόπου της νηολογήσεως. Η δήλωσις, περιλαμβάνουσα το όνομα, την ιθαγένειαν και την κατοικίαν του εφοπλιστού, την διάρκειαν της εκμεταλλεύσεως, ως και χαρακτηριστικά του πλοίου, καταχωρίζεται εις το νηολόγιον και σημειούται εις το έγγραφον εθνικότητος του πλοίου. Μη γενομένης τοιαύτης δηλώσεως ο κύριος του πλοίου τεκμαίρεται ότι εκμεταλλεύεται τούτο δι' εαυτόν. Ο εφοπλιστής έχει το κατά τας διατάξεις του παρόντος τίτλου δικαίωμα παραχωρήσεως.Αρθρο: 106

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ-ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΑΠΟ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εφοπλιστής, εκτός εναντίας συμφωνίας, διορίζει τον πλοίαρχον. Αι εκ του εφοπλιστού απορρέουσαι απαιτήσεις ασκούνται και κατά του πλοίου. Εν περιπτώσει παραχωρήσεως κατά το άρθρ. 85 υπό του εφοπλιστού, ο πλοιοκτήτης δικαιούται ν' αντικαταστήση ταύτην δια της κατά το άρθρον 86 εδ. 1 παραχωρήσεως.Αρθρο: 107

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

Περί ναυλώσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Γενικαί Διατάξεις

Η σύμβασις ναυλώσεως έχει ως αντικείμενον την έναντι ανταλλάγματος:

α) χρησιμοποίησιν του πλοίου εν όλω (ολική ναύλωσις) ή εν μέρει (μερική ναύλωσις) προς ενέργειαν θαλασσίας μεταφοράς,

β) μεταφοράν πραγμάτων δια θαλάσσης (σύμβασις μεταφοράς πραγμάτων),

γ) μεταφοράν επιβατών δια θαλάσσης (σύμβασις μεταφοράς επιβατών). Επί της συμβάσεως μεταφοράς πραγμάτων, εφ' όσον άλλο τι δεν ορίζεται υπό του νόμου ή δεν συνομολογείται ρητώς ή δεν προκύπτει εκ της φύσεως της σχέσεως, εφαρμόζονται αι διατάξεις περί ολικής ή μερικής ναυλώσεως. Η μεταφορά επιβατών ρυθμίζεται υπό των ειδικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ζ' του παρόντος τίτλου.Αρθρο: 108

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ Ή ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Η σύμβασις ναυλώσεως αποδεικνύεται εγγράφως (ναυλοσύμφωνον). Επί συμβάσεως μεταφοράς πραγμάτων το ναυλοσύμφωνον δύναται να αντικατασταθή υπό της φορτωτικής ή εγγράφου αποδεικνύοντος την παραλαβήν του πράγματος προς φόρτωσιν. Επί μικράς ακτοπλοίας η σύμβασις αποδεικνύεται δια παντός μέσου επιτρεπομένου επί εμπορικών υποθέσεων.Αρθρο: 109

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΟΛΙΚΗ ΝΑΥΛΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ολική ναύλωσις δεν περιλαμβάνει τα ενδιαιτήματα του πλοιάρχου και του πληρώματος. Δεν επιτρέπεται όμως να φορτωθούν εντός αυτών εμπορεύματα άνευ της συναινέσεως του ναυλωτού, του εκναυλωτού άλλως υποχρέου εις αποζημίωσιν πάντως δε εις καταβολήν ίσου προς το πενταπλάσιον του αναλογούντος ναύλου.Αρθρο: 110

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Πλην εναντίας συμφωνίας η ισχύς της συμβάσεως ναυλώσεως διατηρείται και εάν έτι ο εις το ναυλοσύμφωνον ή την φορτωτικήν αναφερόμενος πλοίαρχος αντικατασταθή.Αρθρο: 111

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Υποχρεώσεις του εκναυλωτού

Ο εκναυλωτής υποχρεούται να έχη το πλοίον κατάλληλον προς θαλασσοπλοΐαν και εν γένει εις την αντίστοιχον προς τον σκοπόν της ναυλώσεως κατάστασιν, εξοπλισμόν, εφοδιασμόν και επάνδρωσιν (καταλληλότης προς πλουν). Υποχρεούται να διατηρή τους προς απόθεσιν του φορτίου χώρους, περιλαμβανομένων και των ψυγείων, εις την κατάστασιν, ήτις απαιτείται δια την κατάλληλον κατάστασιν, ήτις απαιτείται δια την κατάλληλον τοποθέτησιν και προσήκουσαν διατήρησιν των πραγμάτων (καταλληλότης προς διατήρησιν του φορτίου).Αρθρο: 112

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκναυλωτής υποχρεούται:

α) να φέρη το πλοίον εις τον τόπον της φορτώσεως και αναλόγως των τοπικών συνθηκών εις την ενδεδειγμένην δια την φόρτωσιν θέσιν,

β) να ενεργήση ιδίαις δαπάναις από της προκυμαίας ή της φορτηγίδος την φόρτωσιν και την στοιβασίαν και να επιμελήται της καλής διατηρήσεως του φορτίου κατά την διάρκειαν του πλου.Αρθρο: 113

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΛΟΙΟ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκναυλωτής δεν δικαιούται να ενεργήση την μεταφοράν δια πλοίου άλλου ή του συμφωνηθέντος. Δεν δικαιούται επίσης εις μεταφόρτωσιν, εκτός επί αναποφεύκτου ανάγκης.Αρθρο: 114

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκναυλωτής δεν δικαιούται να τοποθετή τα μεταφερόμενα πράγματα επί του καταστρώματος. Η ανωτέρω διάταξις δεν εφαρμόζεται επί ακτοπλοΐας.Αρθρο: 115

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΟΛΙΚΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Επί ολικής ναυλώσεως και αν έτι ο ναυλωτής δεν δίδη προς φόρτωσιν φορτίον αντιστοιχούν προς ολόκληρον τον χώρον του πλοίου, ο εκναυλωτής δεν δικαιούται να φορτώση εις τον απομένοντα χώρον, υποχρεούμενος άλλως εις καταβολήν του αντιστοίχου ναύλου. Επί ολικής ή μερικής ναυλώσεως ο εκναυλωτής, εφ όσον η παροχή του δεν καθίσταται επαχθεστέρα, υποχρεούται να δεχθή προς φόρτωσιν πράγματα διάφορα των εν τη συμβάσει καθοριζομένων.Αρθρο: 116

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν ο χρόνος της φορτώσεως και εκφορτώσεως δεν ορίζεται υπό της συμβάσεως, ισχύει η επιτόπιος συνήθεια.Αρθρο: 117

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκναυλωτής υποχρεούται, άνευ προσθέτου ανταλλάγματος, να αναμένη καθ' όλον τον δια την ενέργειαν της φορτώσεως απαιτούμενον χρόνον, έχων το πλοίον εις την προς τούτο κατάλληλον θέσιν και κατάστασιν (αναμονή). Η διάρκεια της αναμονής, εν ελλείψει συμφωνίας, καθορίζεται κατ' επιεική κρίσιν και εν όψει των συνθηκών και συνηθειών εις τον λιμένα φορτώσεως. Δεν θεωρούνται ως αποτελούσαι χρόνον αναμονής αι ημέραι καθ' ας είτε λόγω υποχρεωτικής αργίας, είτε λόγω άλλων γεγονότων, η επί του πλοίου φόρτωσις θα ήτο δια πάντα αδύνατος.Αρθρο: 118

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Παρελθόντος του κατά την διάταξιν του προηγουμένου άρθρου χρόνου αναμονής, ο εκναυλωτής υποχρεούται να αναμείνη περαιτέρω, εφ' όσον τούτο ωρίσθη εν τη συμβάσει ή συνηθίζεται (υπεραναμονή). Η υπεραναμονή άρχεται αφ' ης λήξη ο χρόνος αναμονής. Εάν ο χρόνος ούτος δεν είναι καθωρισμένος εν τη συμβάσει, η υπεραναμονή δεν θεωρείται αρχομένη αν δεν προηγηθή ειδοποίησις εκ μέρους του εκναυλωτού προς τον ναυλωτήν περί της λήξεως του χρόνου αναμονής ή περί της ημέρας καθ' ην ούτος θα λήξη.Αρθρο: 119

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Δια την υπεραναμονήν ο εκναυλωτής δικαιούται εις πρόσθετον αντάλλαγμα οριζόμενον κατ' επιεική κρίσιν. Εις την υπεραναμονήν συνυπολογίζονται αι κατά την διάταξιν του άρθρ. 117 εδ. 3 ημέραι αργίας και αδυναμίας φορτώσεως.Αρθρο: 120

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Παρελθόντος του χρόνου αναμονής, ως και του χρόνου υπεραναμονής εφ' όσον υφίσταται και δια ταύτην υποχρέωσις, ο εκναυλωτής δεν υποχρεούται εις περαιτέρω αναμονήν, εάν ειδοποιήση τον ναυλωτήν τρεις πλήρεις ημέρας προ του απόπλου, συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων.Αρθρο: 121

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εις την περίπτωσιν του προηγουμένου άρθρου, εάν ο ναυλωτής έφερε προς φόρτωσιν μέρος μόνον του φορτίου, ο εκναυλωτής δύναται να εκφορτώση τούτο και αποθέση εις την προκυμαίαν, ειδοποιών κατά το δυνατόν τον ναυλωτήν, δικαιούμενος δε εις αποζημίωσιν δια την χρονοτριβήν και δια πάσαν δαπάνην κατά τας περί υπαναχωρήσεως διατάξεις του κεφαλαίου Ε’. Ο εκναυλωτής δεν έχει το δικαίωμα τούτο, υποχρεούμενος εις μεταφοράν και του μερικώς φορτωθέντος, εάν ο ναυλωτής εδήλωσεν αυτώ εγκαίρως την προς τούτο βούλησίν του. Ο ναυλωτής υποχρεούται εις παροχήν συμπληρωματικής ασφαλείας δια τον ναύλον και αποκατάστασιν των ζημιών ή προσθέτων δαπανών των τυχόν προκαλουμένων λόγω της μη επαρκούς φορτώσεως του πλοίου.Αρθρο: 122

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν συνεφωνήθη ωρισμένη ημέρα, μέχρι της οποίας πρέπει να έχη συμπληρωθή η φόρτωσις, ο εκναυλωτής δεν υποχρεούται να αναμένη πέραν της ημέρας αυτής, ανεξαρτήτως λόγου καθυστερήσεως της φορτώσεως, ουδ' απαιτείται η κατά την διάταξιν του άρθρ. 120 ειδοποίησις.Αρθρο: 123

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΝΑΥΛΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Επί συμβάσεως μεταφοράς πραγμάτων ο εκναυλωτής δεν υποχρεούται να αναμείνη προς φόρτωσιν πέραν του χρόνου του εν τη συμβάσει οριζομένου ή του υπ' αυτού κατ' εύλογον κρίσιν και εν όψει των τοπικών συνηθειών τασσομένου προς τον ναυλωτήν ή του γενικώς δια δημοσιεύσεων, ή παρομοίων μέσων γνωστοποιουμένου. Του χρόνου τούτου παρελθόντος ο εκναυλωτής ελευθερούται, ο δε ναυλωτής υποχρεούται εις καταβολήν του ναύλου.Αρθρο: 124

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΑΙΤΗΜΑ ΝΑΥΛΩΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟΠΛΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Επί συμβάσεως μεταφοράς πραγμάτων, εάν η ημέρα του απόπλου δεν είναι καθωρισμένη, ο ναυλωτής δύναται να ζητήση όπως ορισθή υπό του δικαστού χρόνος, καθ' ον το βραδύτερον πρέπει να ενεργηθή ο απόπλους. Αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος Πρωτοδικών του λιμένος φορτώσεως, άλλως ο Ειρηνοδίκης.Αρθρο: 125

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκναυλωτής υποχρεούται, επί τη αιτήσει του ναυλωτού, να παραδώση εις τούτον έγγραφον αποδεικτικόν της γενομένης φορτώσεως (φορτωτική). Η φορτωτική περιέχει:

α) καθορισμόν του εκναυλωτού, του ναυλωτού, του παραλήπτου, του πλοίου και του πλοιάρχου,

β) καθορισμόν των λιμένων φορτώσεως και προορισμού,

γ) τα περί ναύλου συμφωνίας,

δ) τα προς διάκρισιν των φορτωθέντων πραγμάτων σημεία, ως ταύτα καθωρίσθησαν γραπτώς υπό του φορτωτού και εφ' όσον τα σημεία ετέθησαν επί των φορτωθέντων πραγμάτων ή των περικαλυμμάτων αυτών κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να προσδοκάται ότι θα παραμείνουν ευδιάκριτα μέχρι πέρατος του πλού,

ε) τον εις δέματα ή τεμάχια αριθμόν ή την κατά βάρος ποσότητα, ως τα στοιχεία ταύτα εδηλώθησαν εγγράφως υπό του φορτωτού,

στ) την εν γένει κατάστασιν των εμπορευμάτων, ως αύτη εμφανίζεται κατά την φόρτωσιν,

ζ) χρονολογίαν εκδόσεως. Ο εκναυλωτής δεν υποχρεούται να περιλάβη εις την φορτωτικήν διακριτικά σημεία ή δηλώσεις περί αριθμού ή βάρους των φορτωθέντων, εφ' όσον έχει εύλογον αιτίαν να θεωρή τα στοιχεία ταύτα ως μη αντιστοιχούντα ακριβώς προς τα φορτωθέντα πράγματα ή δεν έχει, κατ' εύλογον κρίσιν, δυνατότητα ελέγχου της ακριβείας αυτών. Εάν εις τον ναυλωτήν έχη δοθή προσωρινή απόδειξις παραλαβής του πράγματος, ο εκναυλωτής υποχρεούται εις παράδοσιν της φορτωτικής μόνον έναντι επιστροφής της αποδείξεως ταύτης.Αρθρο: 126

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΜΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκναυλωτής υποχρεούται να τηρήση την εν τη συμβάσει καθοριζομένην ή εκ των εν γένει συνθηκών υπαγορευομένην πορείαν του πλοίου, μη δικαιούμενος εις αλλαγήν ή παρέκκλισιν. Δεν αποτελεί παράβασιν της εν τη προηγουμένη παραγράφω υποχρεώσεως, παρέκκλισις από της γραμμής πλεύσεως γενομένη προς σκοπόν σωτηρίας προσώπων ή αγαθών εν θαλάσση ή υπαγορευθείσα εξ άλλης τινός ευλόγου αιτίας.Αρθρο: 127

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκναυλωτής υποχρεούται:

α) να φέρη το πλοίον εις τον λιμένα της εκφορτώσεως και αναλόγως των τοπικών συνθηκών εις την ενδεδειγμένην δια την εκφόρτωσιν θέσιν,

β) να ενεργήση ιδίαις δαπάναις την από του πλοίου εις την προκυμαίαν ή την φορτηγίδα απόθεσιν του φορτωθέντος.Αρθρο: 128

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Επί ολικής ή μερικής ναυλώσεως, άμα το πλοίον αφιχθή εις τον λιμένα εκφορτώσεως και είναι έτοιμον προς εκφόρτωσιν, ο εκναυλωτής οφείλει να ειδοποιήση περί τούτου τον παραλήπτην. Εν αγνοία περί του προσώπου ή της κατοικίας του παραλήπτου ως και επί συμβάσεως μεταφοράς πραγμάτων δύναται, αντί της προς τον ναυλωτήν ειδοποιήσεως, να γίνη γνωστοποίησις κατά τον προσφορώτερον, εν όψει των τοπικών συνθηκών, τρόπον.Αρθρο: 129

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΝΑΜΟΝΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Από της επομένης της κατά το προηγούμενον άρθρον ειδοποιήσεως άρχεται ο χρόνος αναμονής προς εκφόρτωσιν. Η διάρκεια της αναμονής εν ελλείψει συμφωνίας καθορίζεται κατ' επιεική κρίσιν και εν όψει των συνθηκών και συνηθειών εις τον λιμένα εκφορτώσεως. Παρελθόντος του κατά την διάταξιν του προηγουμένου εδαφίου χρόνου αναμονής, ο εκναυλωτής υποχρεούται να αναμείνη περαιτέρω, εφ' όσον τούτο ωρισθή εν τη συμβάσει ή συνηθίζεται (υπεραναμονή εκφορτώσεως). Κατά τα λοιπά, ως προς την αναμονήν και υπεραναμονήν εκφορτώσεως εφαρμόζονται αναλόγως αι σχετικαί προς την αναμονήν και υπεραναμονήν φορτώσεως διατάξεις των άρθρων 117-119.Αρθρο: 130

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκναυλωτής υποχρεούται να παραδώση το φορτίον, εις τον προσηκόντως νομιμοποιούμενον παραλήπτην, εφ’ όσον έχουν καταβληθή ο ναύλος και αι λοιπαί τυχόν οφειλόμεναι παροχαί.Αρθρο: 131

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Ή ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν εις τον λιμένα εκφορτώσεως ο παραλήπτης δεν εμφανίζεται ή αρνείται να παραλάβη το φορτίον, ο εκναυλωτής δικαιούται, μετά προηγουμένην ειδοποίησιν, εφ' όσον αύτη είναι εφικτή, να εκφορτώση και παρακαταθέση τούτο, όσον το δυνατόν ασφαλέστερον, ειδοποιών τον ναυλωτήν αμελλητί. Εάν εμφανίζονται πλείονες αξιούντες, έκαστος δι' εαυτόν, ότι είναι παραλήπται, ο εκναυλωτής δύναται να προκαλέση τον διορισμόν

μεσεγγυούχου. Από της παρακαταθέσεως ή της εις τον μεσεγγυούχον παραδόσεως ο εκναυλωτής ελευθερούται, διατηρών πάντα τα δικαιώματα αυτού. Δια την χρονοτριβήν την προκληθείσαν εκ των κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου ενεργειών ο εκναυλωτής δικαιούται εις πρόσθετον αντάλλαγμα κατ' επιεική κρίσιν.Αρθρο: 132

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ, ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Ή ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι διατάξεις των άρθρων 130 και 131 εφαρμόζονται αναλόγως και επί συμβάσεως μεταφοράς πραγμάτων. Επί πραγμάτων, τα οποία έχουν μικράν αξίαν

εν σχέσει προς το όλον επί του πλοίου φορτίον, ο εκναυλωτής δύναται άνευ άλλης διατυπώσεως να αποθέση ταύτα εις την τελωνειακήν αρχήν ή εις ιδίας εαυτού εν τω τόπω του λιμένος προορισμού αποθήκας, δικαιούμενος κατ' εύλογον κρίσιν εις φύλακτρα και αποζημίωσιν δια τας δαπάνας.Αρθρο: 133

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΝΑΥΛΩΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Γενομένης υποναυλώσεως δια την μεταφοράν πραγμάτων, εξακολουθούν εφαρμοζόμεναι ως προς τας σχέσεις μεταξύ αρχικού εκναυλωτού και ναυλωτού αι διατάξεις των άρθρων 128-131.Αρθρο: 134

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Ευθύνη του εκναυλωτού

Ο εκναυλωτής υποχρεούται εις πάσαν επιμέλειαν. Τούτο ισχύει ιδία ως προς την φόρτωσιν, την στοιβασίαν, την καλήν διατήρησιν, φύλαξιν, μεταφοράν και εκφόρτωσιν των περί ων η ναύλωσις πραγμάτων. Ο εκναυλωτής ευθύνεται δια πάσαν ζημίαν εκ της απωλείας ή βλάβης των πραγμάτων, προκληθείσαν κατά τον χρόνον από της παραλαβής προς μεταφοράν μέχρι της παραδόσεως αυτών, εκτός αν η απώλεια ή βλάβη οφείλεται εις περιστατικά, τα οποία δεν ηδύναντο να αποτραπούν ουδέ δια της επιμελείας συνετού εκναυλωτού. Ο εκναυλωτής ευθύνεται δια πάσαν ζημίαν, η οποία επήλθεν εξ υπαιτίου χρονοτριβής κατά τον απόπλουν, διαρκούντος του πλου ή κατά την εκφόρτωσιν.Αρθρο: 135

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκναυλωτής ευθύνεται έναντι παντός επί του φορτίου ενδιαφερομένου δια πάσαν ζημίαν προερχομένην εξ ελαττώματος του πλοίου ως προς την καταλληλότητα προς πλούν ή προς διατήρησιν του φορτίου, εκτός εάν ηγνόει το ελάττωμα και δεν ηδύνατο να ανακαλύψη τούτο, έστω και καταβάλλων την εν ταις συναλλαγαίς απαιτουμένην επιμέλειαν. Εάν το ελάττωμα εδημιουργήθη μετά την έναρξιν του πλου εφαρμόζεται και η διάταξις του άρθρου 138.Αρθρο: 136

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν ο εκναυλωτής εδήλωσε χωρητικότητα του πλοίου μεγαλυτέραν ήμικροτέραν της αληθούς ή προέβη εις άλλας ανακριβείς δηλώσεις, ευθύνεται εις αποκατάστασιν της εντεύθεν ζημίας του ναυλωτού. Η περί της χωρητικότητος δήλωσις δεν θεωρείται ανακριβής εάν η διαφορά δεν υπερβαίνη το εν εικοστόν ή εάν η δήλωσις είναι σύμφωνος προς το πιστοποιητικόν της καταμετρήσεως του πλοίου.Αρθρο: 137

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΨΕΥΔΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκναυλωτής ουδεμίαν υπέχει ευθύνην, εάν ο ναυλωτης ή ο φορτωτής εν γνώσει προεκάλεσε ψευδή εις το ναυλοσύμφωνον ή την φορτωτικήν αναγραφήν του είδους, του βάρους ή της αξίας του φορτίου.Αρθρο: 138

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΤΑΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΩΝ, ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΪΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκναυλωτής ευθύνεται δια το πταίσμα των υπ' αυτού προστηθέντων, ιδία του πλοιάρχου και του πληρώματος, ως δι' ίδιον αυτού πταίσμα. Εάν η ζημία προεκλήθη εκ πράξεως ή παραλείψεως περί την διακυβέρνησιν ή τον χειρισμόν του πλοίου, ο εκναυλωτής ευθύνεται μόνον δι' ίδιον αυτού πταίσμα. εις την διακυβέρνησιν ή τον χειρισμόν του πλοίου δεν περιλαμβάνονται μέτρα λαμβανόμενα κυρίως προς το συμφέρον του φορτίου. Εάν η ζημία προήλθεν εκ πυρκαϊάς ο εκναυλωτής ευθύνεται μόνον δι' ίδιον αυτού πταίσμα.Αρθρο: 139

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 134, 135, 138 υπάρχη ευθύνη του εκναυλωτού δι' ολικήν ή μερικήν απώλειαν των πραγμάτων, ούτος υποχρεούται να αποκαταστήση την αξίαν την οποίαν πράγματα του αυτού γένους και της αυτής ποιότητος έχουν εις τον τόπον προορισμού και κατά τον χρόνον της ενάρξεως της εκφορτώσεως.Αρθρο: 140

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εν περιπτώσει βλάβης των πραγμάτων ο εκναυλωτής υποχρεούται εις την αποκατάστασιν της διαφοράς μεταξύ της τιμής πωλήσεως αυτών και της τιμής εις την οποίαν θα επωλούντο ταύτα άνευ της βλάβης εις τον τόπον προορισμού κατά τον χρόνον της εκφορτώσεως.Αρθρο: 141

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Σχόλια
Κατ' άρθρο μόνο του Π.Δ. 425/1995 (Α' 245/24.11.1995), το ποσό αποζημίωσης για απώλεια ή βλάβη φορτίου, που μνημονεύεται στο παρόν άρθρο ορίζεται στις 250.000 δρχ. κατά μονάδα ή δέμα. Κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου εκδόθηκε το ΠΔ 425/95 (Α' 245/24.11.95), περί καθορισμού ανωτάτου ορίου αποζημιώσεως, που οφείλεται από τον εκναυλωτή για απώλεια ή βλάβη φορτίου.

 

Κείμενο Αρθρου

Εν πάση περιπτώσει η εκ μέρους του εκναυλωτού αποζημίωσις δι' απωλείας ή βλάβας του φορτίου δεν δύναται να υπερβή το δια Διατάγματος εκάστοτε καθοριζόμενον ποσόν κατά δέμα ή κατά μονάδα, εκτός αν συνεφωνήθη ποσόν ανώτερον, ως και εάν η φύσις και η αξία των φορτωθέντων πραγμάτων εδηλώθησαν παρά του φορτωτού προ της φορτώσεως, η δε δήλωσις εγένετο εγγράφως. Κατά της δηλώσεως ταύτης επιτρέπεται πάντοτε ανταπόδειξις.Αρθρο: 142

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ Ή ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Ή ΠΕΡΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Είναι άκυρος πάσα συμφωνία απαλλάσσουσα τον εκναυλωτήν των υποχρεώσεων και ευθυνών αυτού των διαγραφομένων εις τας διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ή καθ' οιονδήποτε τρόπον περιορίζουσα αυτάς. Είναι άκυρος πάσα συμφωνία δια της οποίας τροποποιούνται οι περί βάρους της αποδείξεως κανόνες. Ακυρος επίσης είναι πάσα συμφωνία σκοπούσα την εκχώρησιν του ασφαλίσματος εις τον εκναυλωτήν.Αρθρο: 143

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η εν τω προηγουμένω άρθρω ακυρότης δεν χωρεί:

α) ως προς τας υποχρεώσεις του εκναυλωτού προ της φορτώσεως ή μετά την εκφόρτωσιν,

β) επί συμφωνιών, αίτινες αναφέρονται εις τας περιπτώσεις κοινής αβαρίας.

Η ακυρότης δεν χωρεί ωσαύτως:

α) επί φορτώσεως, ήτις κατόπιν ρητής συμφωνίας ενεργείται επί του καταστρώματος,

β) επί μεταφοράς ζώντων ζώων,

γ) επί μεταφοράς ήτις λόγω της ιδιαζούσης φύσεως του φορτίου ή των ειδικών συνθηκών της φορτώσεως έχει χαρακτήρα εξαιρετικόν και ασυνήθη δια τας συναλλαγάς, εφ' όσον ο τοιούτος ασυνήθης χαρακτήρ έχει δηλωθή ρητώς και η υπέρ του εκναυλωτού ρήτρα διετυπώθη εγγράφως, δεν εξεδόθη δε φορτωτική εις διαταγήν.Αρθρο: 144

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Επιφυλασσομένων των γενικών περί αδυναμίας παροχής διατάξεων, ο εκναυλωτής δεν ευθύνεται δια ζημίας αίτινες προέρχονται:

α) εκ θαλασσίων εν γένει συμβεβηκότων,

β) εκ πράξεων, αίτινες αποτελούν συνέπειαν πολέμου ή εχθροπραξιών εν γένει,

γ) εκ παρεμποδίσεως υπό ξένης Δυνάμεως,

δ) εκ μέτρων υγιειονομικών,

ε) εκ κατασχέσεως αδείας της αρχής,

στ) εξ απεργίας ή εν γένει παρεμποδίσεως της εργασίας,

ζ) εκ πράξεων γενομένων προς διάσωσιν προσώπων ή πραγμάτων εν θαλάσση,

η) εξ απομειώσεως του βάρους ή του όγκου του φορτίου ή εξ ελαττωμάτων ή της ειδικής φύσεως αυτού, πλημμελούς συσκευασίας ή ατελείας περί τα διακριτικά σημεία,

θ) εκ πράξεων ή παραλείψεων του φορτωτού ή του κυρίου του φορτίου ή των εν γένει προεστώτων αυτών,

ι) εκ λαϊκών εξεγέρσεων.Αρθρο: 145

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ ΕΠΙ ΜΗ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκναυλωτής δύναται εν τω λιμένι της φορτώσεως ν' αποθέση εις την προκυμαίαν ή φορτηγίδα τα εν τω πλοίω φορτωθέντα και μη δηλωθέντα εις αυτόν εμπορεύματα ή να απαιτήση δι' αυτά τον μεγαλύτερον ναύλον, όστις θα κατεβάλλετο εν τω αυτώ τόπω δι' ομοειδή εμπορεύματα. Δεν αποκλείεται αξίωσις προς αποκατάστασιν της ζημίας. Δια τα ως άνω φορτωθέντα πράγματα ουδεμία ευθύνη βαρύνει τον εκναυλωτήν.Αρθρο: 146

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η υπό του ως παραλήπτου νομιμοποιουμένου παραλαβή των μεταφερομένων πραγμάτων άνευ επιφυλάξεως δημιουργεί τεκμήριον, ότι τα πράγματα παρελήφθησαν ως εν τη φορτωτική αναγράφονται. Η επιφύλαξις γίνεται το βραδύτερον κατά την παραλαβήν των πραγμάτων, δι ' εγγράφου δηλώσεως απευθυνομένης προς τον εκναυλωτήν ή τον εν τω λιμένι εκφορτώσεως αντιπρόσωπον αυτού ή τον πλοίαρχον . Εάν αι απώλειαι ή ζημίαι δεν είναι καταφανείς, η επιφύλαξις δύναται να γίνη εντός τριών ημερών από της παραλαβής.Αρθρο: 147

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Η επιφύλαξις περιττεύει εάν κατά την παραλαβήν, η κατάστασις των μεταφερθέντων πραγμάτων διεπιστώθη είτε υπό των μερών είτε υπό πραγματογνωμόνων. Οι πραγματογνώμονες, εις ή τρεις, διορίζονται υπό του Προέδρου των Πρωτοδικών του τόπου της παραλαβής των πραγμάτων και αποφαίνονται επί της καταστάσεως αυτών ως και της εκτάσεως και των αιτίων της ζημίας . Ο αιτούμενος την διενέργειαν της πραγματογνωμοσύνης οφείλει να κλητεύση, εφ' όσον είναι εφικτόν, το έτερον των μερών, όπως παραστή κατ' αυτήν.Αρθρο: 148

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Το δικαίωμα προς αποζημίωσιν δια μερικήν απώλειαν ή ζημίας των φορτωθέντων πραγμάτων αποσβέννυται μετά παρέλευσιν έτους από της παραλαβής αυτών.Αρθρο: 149

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΝΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Υποχρεώσεις του ναυλωτού

Ο ναυλωτής υποχρεούται να καταβάλη τον συμφωνηθέντα ναύλον και τας συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος ή της συμβάσεως ναυλώσεως προσθέτους παροχάς, ιδία λόγω υπεραναμονής, χρονοτριβής λόγω μη παραλαβής του πράγματος και αποκαταστάσεως δαπανών. Εν αμφιβολία ο ναύλος είναι καταβλητέος μετά την φόρτωσιν. Εάν ο ναύλος δεν έχη καθορισθή εν τη συμβάσει, οφείλεται ο εις τον λιμένα φορτώσεως και κατά τον χρόνον αυτής συνήθης. Εάν εφορτώθησαν πράγματα καθ' υπέρβασιν της συμπεφωνημένης ποσότητος, καταβάλλεται ο αναλογών επί πλέον ναύλος.Αρθρο: 150

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΑΥΛΟΥ ΣΤΗ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Επί ναυλώσεως κατά χρόνον ο ναύλος υπολογίζεται, εφ' όσον δεν συνεφωνήθη άλλως, από της ημέρας της ενάρξεως της φορτώσεως μέχρι της ημέρας καθ' ην συνεπληρώθη η εις τον τόπον του προορισμού εκφόρτωσις.Αρθρο: 151

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΜΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑΥΛΟΥ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ναυλωτής δεν δύναται να εγκαταλείψη αντί του ναύλου τα φορτωθέντα εμπορεύματα, ων ηλαττώθη η αξία, ή άτινα εβλάβησαν εξ ιδίου ελαττώματος ή εκ τύχης. Δύναται όμως να εγκαταλειφθούν αντί του ναύλου βυτία, εάν το εις αυτά περιεχόμενον υγρόν φορτίον διέρρευσεν εξ ολοκλήρου ή κατά το πλείστον.Αρθρο: 152

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΑΥΛΟΥ, ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ, ΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκναυλωτής δεν δικαιούται εις παρακράτησιν των εμπορευμάτων δια την μη πληρωμήν του ναύλου και των λοιπών παροχών, δικαιούμενος μόνον εις μεσεγγύησιν αυτών.Αρθρο: 153

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΝΑΥΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Δια της εν τω τόπω προορισμού παραλαβής του εμπορεύματος ο παραλήπτης αναλαμβάνει εις ολόκληρον μετά του ναυλωτού την υποχρέωσιν να καταβάλη κατά τα εν τη φορτωτική, άλλως εν τω ναυλοσυμφώνω, καθοριζόμενα τον ναύλον και πάσαν κατ' άρθρον 149 πρόσθετον παροχήν.Αρθρο: 154

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ναυλωτής υποχρεούται:

α) να φέρη τα προς φόρτωσιν πράγματα επί της προκυμαίας ή επί της φορτηγίδος παραπλεύρως του πλοίου και εις την ενδεδειγμένην δια την φόρτωσιν θέσιν,

β) να παραδώση εις τον πλοίαρχον πάντα τα έγγραφα, τα δια την ενέργειαν της φορτώσεως απαιτούμενα,

γ) να παραδώση εις τον πλοίαρχον εν τω λιμένι εκφορτώσεως κατά την παραλαβήν των πραγμάτων σχετικήν έγγραφον απόδειξιν.Αρθρο: 155

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Υπαναχώρησις και αδυναμία παροχής

Ο ναυλωτής δικαιούται, προ της ενάρξεως της φορτώσεως, και διαρκούντος του χρόνου αναμονής, να υπαναχωρήση της συμβάσεως, υποχρεούμενος εις καταβολήν του ημίσεως του ναύλου. Εάν η περί υπαναχωρήσεως δήλωσις έγινεν αρξαμένης της φορτώσεως ή παρελθόντος του χρόνου αναμονής, ο ναυλωτής οφείλει ολόκληρον τον ναύλον. Ο ναυλωτής, υποχρεούται εις ολόκληρον τον ναύλον εάν χωρίς να προβή εις την περί υπαναχωρήσεως δήλωσιν αφήκε να παρέλθη ο χρόνος αναμονής και δεν έφερε προς φόρτωσιν τα περί ων η ναύλωσις πράγματα ή έφερε μέρος μόνον αυτών.Αρθρο: 156

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Επί συμβάσεως μεταφοράς πραγμάτων, εάν η περί υπαναχωρησεως δήλωσις έγινε μετά την φόρτωσιν, ο ναυλωτής υποχρεούται εις το ήμισυ του ναύλου και επί πλέον εις πληρωμήν των δαπανών φορτώσεως, εκφορτώσεως και αναφορτώσεως των μετακινηθέντων άλλων εμπορευμάτων, ως και εις την αποκατάστασιν της εκ της χρονοτριβής και πάσης άλλης ζημίας.Αρθρο: 157

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΠΛΟΥ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν η περί υπαναχωρήσεως δήλωσις έγινε μετά τον απόπλουν, ο ναυλωτής υποχρεούται εις ολόκληρον τον ναύλον και πάντα τα έξοδα της

μετακινήσεως τα προξενηθέντα εκ της εκφορτώσεως. Ο εκναυλωτής δύναται να αρνηθή την εκφόρτωσιν όταν αύτη, εν όψει των εν γένει συνθηκών, καθίσταται ιδιαιτέρως επαχθής δι' αυτόν ή τους λοιπούς ναυλωτάς, ιδία λόγω χρονοτριβής ή παρεκκλίσεως από της πορείας του πλοίου. Εάν η υπαναχώρησις γίνεται δι' αιτίαν αφορώσαν εις τον εκναυλωτήν, ούτος υποχρεούται εν πάση περιπτώσει εις την ιδίαις δαπάναις εκφόρτωσιν και εις αποκατάστασιν των ζημιών και εξόδων.Αρθρο: 158

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΝΑΥΛΟΥ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εκ του κατά τας διατάξεις των προηγουμένων άρθρων οφειλομένου ημίσεως ή ολοκλήρου ναύλου δεν εκπίπτεται ο ναύλος, τον οποίον ο εκναυλωτής εισέπραξεν εξ άλλων φορτωθέντων εμπορευμάτων. Ο εκναυλωτής διατηρεί επίσης το δικαίωμα αυτού και αν έτι ο πλους εματαιώθη.Αρθρο: 159

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Η σύμβασις ναυλώσεως διαλύεται και αμφότερα τα μέρη ελευθερούνται, εάν προ της ενάρξεως του πλου το πλοίον απωλέσθη εκ τύχης, κατέστη ανίκανον προς πλουν, βιηρπάγη ή εληίσθη ή εάν έλαβε χώραν επίταξις ή

παρεμπόδισις του απόπλου κατά διαταγήν πολιτείας τινός. Το αυτό ισχύει αν έλαβε χώραν αποκλεισμός του λιμένος προορισμού ή άλλως παρεμπόδισις της μετ' αυτού ναυσιπλοΐας.Αρθρο: 160

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΝΑΥΛΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν το πλοίον μετά την έναρξιν του πλου απωλέσθη εκ τύχης, η σύμβασις λύεται και αμφότερα τα μέλη ελευθερούνται. Εάν όμως τα φορτωθέντα εσώθησαν εν όλω ή εν μέρει οφείλεται αντίστοιχος ναύλος δια τον μέχρι του τόπου του ναυαγίου πλουν και εφ' όσον εξαρκεί η αξία των διασωθέντων πραγμάτων. Η διάταξις του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως εάν, διαρκούντος του πλου, επισυμβή τι των εν άρθρω 159 κωλυμάτων.Αρθρο: 161

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν εκ τυχαίου συμβεβηκότος παραστή ανάγκη επισκευής του πλοίου ή προσωρινής διακοπής του πλου, τα μέρη εξακολουθούν ενεχόμενα εκ της συμβάσεως. Εάν όμως η διάρκεια του κωλύματος παρατείνεται υπερμέτρως ο ναυλωτής δικαιούται, υπαναχωρών της συμβάσεως, να αναλάβη τα φορτωθέντα, ως και τον ναύλον τον αντιστοιχούντα εις το μη διανυθέν μέρος του πλου.Αρθρο: 162

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΥΧΑΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η σύμβασις ναυλώσεως λύεται και αμφότερα τα μέρη ελευθερούνται εάν προς της φορτώσεως τα περί ων η ναύλωσις ατομικώς ωρισμένα πράγματα απωλέσθησαν εκ τύχης. Το αυτό ισχύει εάν προ του απόπλου απωλέσθησαν εκ τύχης τα πράγματα τα οποία εφορτώθησαν ή παρελήφθησαν υπό του εκναυλωτού προς φόρτωσιν. Εις την περίπτωσιν του προηγουμένου εδαφίου η σύμβασις δεν λύεται εάν ο ναυλωτής εδήλωσεν, ότι αντί των απολεσθέντων προτίθεται να φέρη προς φόρτωσιν άλλα πράγματα και ήρχισε φέρων τα πράγματα ταύτα εντός του χρόνου αναμονής και τυχόν υποχρεωτικής υπεραναμονής. Υποχρεούται ούτος εν τοιαύτη περιπτώσει να αποπερατώση, εντός του συντομωτέρου δυνατού χρονικού διαστήματος, την παράδοσιν των προς φόρτωσιν πραγμάτων και να αποκαταστήση εις τον εκναυλωτήν πάσαν εκ της αντικαταστάσεως των απολεσθέντων πραγμάτων προσγενομένην, ιδία εκ της χρονοτριβής, ζημίαν, ή πρόσθετον δαπάνην.Αρθρο: 163

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΛΙΚΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΠΛΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Η σύμβασις ναυλώσεως λύεται και τα μέρη ελευθερούνται εάν μετά τον απόπλουν τα φορτωθέντα πράγματα απωλέσθησαν εκ τύχης. Επί μερικής απωλείας επέρχεται αντίστοιχος απαλλαγή των μερών.Αρθρο: 164

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΟΥ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν η ναύλωσις περιλαμβάνη και πλουν προς τον λιμένα φορτώσεως, συνεπεία δε τυχαίου γεγονότος, επελθόντος κατά τον υπό έρμα πλουν, ελύθη η σύμβασις, ο ναυλωτής υποχρεούται να καταβάλη, κατ' εύλογον κρίσιν, αντίστοιχον ποσόν εις τον εκναυλωτήν.Αρθρο: 165

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΥΧΑΙΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ, ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΝΑΥΛΩΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εν περιπτώσει λύσεως της συμβάσεως συνεπεία τυχαίου συμβεβηκότος, αι δαπάναι της από του πλοίου, επί της προκυμαίας ή των φορτηγίδων αποθέσεως των φορτωθέντων βαρύνουν τον εκναυλωτήν, πάσα δε άλλη δαπάνη τον ναυλωτήν. Εάν παρέστη ανάγκη παρεκκλίσεως από της πορείας του πλοίου προς εκφόρτωσιν εις άλλον λιμένα, τον ναυλωτήν βαρύνουν και πάσαι αι σχετικαί δαπάναι.Αρθρο: 166

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκναυλωτής εξακολουθεί και μετά την λύσιν της συμβάσεως υποχρεούμενος εις πάσαν επιμέλειαν δια την διατήρησιν των πραγμάτων και την περί αυτών μέριμναν κατά την κρίσιν επιμελούς εκναυλωτού, εν όψει και των εν γένει συνθηκών, συνενοούμενος κατά το δυνατόν μετά του ναυλωτού ή του κατ' άρθρ. 171 νομιμοποιουμένου. Εις την περίπτωσιν του προηγουμένου εδαφίου ο εκναυλωτής δικαιούται και υποχρεούται, αναλόγως των συνθηκών ή ν’ αποστείλη τα φορτωθέντα πράγματα δι ' άλλου πλοίου εις τον λιμένα προορισμού ή να προκαλέση την αποθήκευσιν αυτών. Δύναται επίσης προς τον σκοπόν των πρωτοδικών να ενεχυράση το φορτίον ή και να πωλήση μέρος αυτού. Κατά την εκτέλεσιν των εν τω προηγουμένω εδαφίω οριζομένων ενεργειών ο εκναυλωτής δικαιούται να λάβη τα προς διατήρησιν των ιδίων εαυτού δικαιωμάτων απαιτούμενα προφυλακτικά μέτρα.Αρθρο: 167

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΝΑΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΒΛΗΘΕΝΤΑ ΛΟΓΩ ΚΟΙΝΗΣ ΑΒΑΡΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οφείλεται ναύλος δια τα λόγω κοινής αβαρίας εκβληθέντα, εφ' όσον ταύτα έγιναν δεκτά εις συνεισφοράν.Αρθρο: 168

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΝ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ

Σχόλια
Σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του Ν. 2107/1992 περί κυρώσεως της Διεθνους Σύμβασης σχετικά με τις φορτωτικές και του Πρωτοκόλλου υπογραφής αυτής, όπως τροποποιήθηκε, (Α' 203), ορίζεται ότι: "Από την εφαρμογή των δια του παρόντος νόμου κυρουμένων κειμένων δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 3816/1958 που δεν έχουν σχέση με τα κυρούμενα κείμενα και συγκεκριμένα οι διατάξεις των άρθρων 168 έως και 173».

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Περί φορτωτικής

Η φορτωτική εκδίδεται υπό του πλοιάρχου μετά την φόρτωσιν. Αντίγραφον της φορτωτικής, υπογεγραμμένον υπό του φορτωτού, παραδίδεται εις τον εκναυλωτήν.Αρθρο: 169

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η φορτωτική εκδίδεται, κατ' επιλογήν του φορτωτού, εις όνομα ωρισμένου προσώπου ή εις διαταγήν.Αρθρο: 170

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η νομίμως εκδιδομένη φορτωτική αποτελεί απόδειξιν μεταξύ πάντων των ενδιαφερομένων επί του φορτίου ως και μεταξύ τούτων και των ασφαλιστών. Δια τας σχέσεις μεταξύ εκναυλωτού και ναυλωτού επικρατούν αι εν τη συμβάσει της ναυλώσεως περιεχόμεναι και δια του ναυλοσυμφώνου αποδεικνυόμεναι συμφωνίαι. Επί φορτωτικής εις διαταγήν εφαρμόζονται αναλόγως, ως προς τας ενστάσεις αι οποίαι δύνανται να αντιταχθούν κατά του κομιστού, αι επί συναλλαγματικής ισχύουσαι διατάξεις.Αρθρο: 171

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Προς παραλαβήν των εν τη φορτωτική αναγραφομένων πραγμάτων

νομιμοποιείται:

α) επί της ονομαστικής φορτωτικής ο εν αυτή ως παραλήπτης αναγραφόμενος ή ο εκδοχεύς,

β) επί φορτωτικής εκδιδομένης «εις διαταγήν» ο νομιμοποιούμενος κατα τας περί νομιμοποιήσεως κομιστού της συναλλαγματικής διατάξεις, εφαρμοζομένας αναλόγως. Ο πλοίαρχος υποχρεούται να συμμορφούται προς τας εγγράφους οδηγίας τας οποίας δίδει ο κατά τας διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου νομιμοποιούμενος κομιστής της φορτωτικής.Αρθρο: 172

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η παράδοσις της φορτωτικής εις κομιστήν, νομιμοποιούμενον κατά τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρου, έχει δια την απόκτησιν δικαιωμάτων επί των φορτωθέντων πραγμάτων ας εννόμους συνεπείας έχει και η παράδοσις αυτών των πραγμάτων.Αρθρο: 173

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ, ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΝΑΥΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εκναυλωτής υποχρεούται να παραδώση τα φορτωθέντα πράγματα μόνον επί επιστροφή εις αυτόν της φορτωτικής μετ' εγγράφου δηλώσεως του παραλήπτου περί της παραλαβής. Τούτο ισχύει και εν περιπτώσει υπαναχωρήσεως του εκναυλωτού κατά τας διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος τίτλου.Αρθρο: 174

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΟΥ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Σύμβασις μεταφοράς επιβάτου

Η σύμβασις μεταφοράς επιβάτου αποδεικνύεται δια του εισιτηρίου.Αρθρο: 175

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΟΥ, ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΙΣΗΡΙΟ, ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αναγραφομένου του ονόματος του επιβάτου επί του εισιτηρίου η προς μεταφοράν απαίτησις είναι ανεκχώρητος.Αρθρο: 176

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΟΥ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΣ ΝΑΥΛΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Εν ελλείψει αντιθέτου συμφωνίας, εις τον ναύλον περιλαμβάνεται και το αντίτιμον τροφοδοσίας διαρκούντος του πλου. Ο επιβάτης δικαιούται πάντως, επί ευλόγω τιμήματι, εις την προσήκουσαν τροφοδοσίαν μερίμνη του εκναυλωτού.Αρθρο: 177

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΟΥ, ΜΗ ΕΥΚΑΙΡΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Μη προσελθόντος εγκαίρως του επιβάτου προς επιβίβασιν ο μεν εκναυλωτής ελευθερούται, ο δε επιβάτης υποχρεούται εις ολόκληρον τον ναύλον.Αρθρο: 178

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΟΥ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΠΟΠΛΟΥ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν προ του απόπλου ο επιβάτης δηλώση ότι υπαναχωρεί της συμβάσεως, ο εκναυλωτής δικαιούται εις το ήμισυ του ναύλου. Το αυτό ισχύει εν περιπτώσει ασθενείας ή άλλου τυχαίου συμβεβηκότος αφορώντος εις το πρόσωπον του επιβάτου και εμποδίζοντος το ταξείδιον.Αρθρο: 179

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΟΥ, ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΠΛΟΥ ΓΙΑ ΤΥΧΑΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η σύμβασις λύεται και αμφότερα τα μέρη ελευθερούνται εάν ο πλους ματαιωθή συνεπεία τυχαίου γεγονότος, αφορώντος εις το πλοίον.Αρθρο: 180

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΟΥ, ΕΠΙΒΡΑΝΔΥΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΟΥ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εν περιπτώσει επιβραδύνσεως του απόπλου, ο επιβάτης δικαιούται εις διαμονήν εν τω πλοίω καθ' όλον τον χρόνον της επιβραδύνσεως, προς δε και εις διατροφήν κατά την διάταξιν του άρθρ. 176. Παρατεινομένης της επιβραδύνσεως,ο επιβάτης δικαιούται και εις υπαναχώρησιν, οπότε δεν οφείλεται ναύλος. Το δικαίωμα αποζημιώσεως δεν αποκλείεται.Αρθρο: 181

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΟΥ, ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΛΙΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν ο επιβάτης αποβιβασθή εις ενδιάμεσον λιμένα ο εκναυλωτής δικαιούται εις ολόκληρον τον ναύλον. Εάν η τοιαύτη διακοπή του ταξειδίου επήλθε συνεπεία ασθενείας ή άλλου τυχαίου συμβεβηκότος αφορώντος εις τον επιβάτην, ο εκναυλωτής δικαιούται εις μέρος του ναύλου αντίστοιχον προς τον διανυθέντα πλουν.Αρθρο: 182

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΠΛΟΥ ΛΟΓΩ ΤΥΧΑΙΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν μετά τον απόπλουν ο πλους διακοπή εξ αιτίας τυχαίων περιστατικών αφορώντων εις το πλοίον, οφείλεται ναύλος ανάλογος προς τον διανυθέντα πλουν.Αρθρο: 183

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΟΥ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εν περιπτώσει καθυστερήσεως επελθούσης κατά τον πλουν συνεπεία επιτάξεως του πλοίου ή παρεμποδίσεως κατά διαταγήν Πολιτείας τινός ή επαναστατών ή συνεπεία ανάγκης επισκευής του πλοίου ή άλλου παρομοίου περιστατικού, ο επιβάτης δικαιούται είτε να υπαναχωρήση της συμβάσεως, οφείλων ναύλον ανάλογον προς την διανυθείσαν απόστασιν, είτε ν' αναμείνη την επανάληψιν του πλου. Εν τη δευτέρα περιπτώσει, δια το χρονικόν διάστημα της αναμονής, ο επιβάτης εφ' όσον εκ των εν γένει συνθηκών είναι δυνατόν, δικαιούται εις την εντός του πλοίου παραμονήν και εις την έναντι ευλόγου τιμήματος τροφοδοσίαν.Αρθρο: 184

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΟΥ, ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εν περιπτώσει θανάτου του επιβάτου οι κληρονόμοι δεν υποχρεούνται εις τον ναύλον. Αναλαμβάνουν δε τον τυχόν καταβληθέντα μόνον αν ο θάνατος επήλθε προ του απόπλου.Αρθρο: 185

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο επιβάτης οφείλει να συμμορφούται προς τους κανονισμούς του πλοίου ως και τας οδηγίας του πλοιάρχου τας αφορώσας εις την εν τω πλοίω καθόλου ευταξίαν και ασφάλειαν του πλου.Αρθρο: 186

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΟΥ, ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΝΑΥΛΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Δια τας αποσκευάς του επιβάτου οφείλεται ιδιαίτερος ναύλος μόνον εφ’ όσον αύται υπερβαίνουν το εν τω εισιτηρίω αναφερόμενον μέτρον κατά βάρος ή κατ' όγκον.Αρθρο: 187

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Ως προς την φόρτωσιν, μεταφοράν και εκφόρτωσιν των αποσκευών και την ευθύνην του εκναυλωτού, εφαρμόζονται αναλόγως αι περί συμβάσεως ναυλώσεως και ειδικώτερον αι περί μεταφοράς πραγμάτων διατάξεις.Αρθρο: 188

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη εκναυλωτή ως προς αποσκευές επιβατών.

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΟΥ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΦΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν ο επιβάτης διετήρησε την παραφυλακήν των αποσκευών του, ο εκναυλωτής ευθύνεται μόνον εις περίπτωσιν υπαιτίου ως προς αυτάς πράξεως του πλοιάρχου ή του πληρώματος. Ως προς την ευθύνην ταύτην εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του άρθρ. 142.Αρθρο: 189

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Εν περιπτώσει ολικής ή μερικής ναυλώσεως του πλοίου προς τον σκοπόν μεταφοράς επιβατών, έστω και μη ωρισμένου αριθμού, εφαρμόζονται αι περί ναυλώσεως διατάξεις, εφ' όσον άλλο τι δεν συνωμολογήθη ρητώς ή δεν προκύπτει εκ της φύσεως της σχέσεως.Αρθρο: 190

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

Περί μεταβιβάσεως κυριότητος πλοίου προς εξασφάλισιν απαιτήσεως

Προς εξασφάλισιν απαιτήσεως δύναται να μεταβιβασθή η κυριότης πλοίου, κατά τας διατάξεις του άρθρου 6. Ο οφειλέτης διατηρεί την διαχείρισιν και εκμετάλλευσιν του πλοίου, ως πλοιοκτήτης. Ο οφειλέτης υποχρεούται να διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται το πλοίον επιμελώς και κατά τους κανόνας τακτικής εκμεταλλεύσεως.Αρθρο: 191

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο δανειστής δύναται να αντικαθιστά τον πλοίαρχον και εάν έτι ούτος είναι αυτός ο οφειλέτης.Αρθρο: 192

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η κυριότης επανέρχεται αυτοδικαίως εις τον οφειλέτην, αφ' ης η περί εξοφλήσεως δήλωσις του δανειστού καταχωρισθή εις το νηολόγιον.Αρθρο: 193

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο δανειστής, αφ' ης η ασφαλιζομένη απαίτησις καταστή ληξιπρόθεσμος, δικαιούται να ζητήση την εξόφλησιν εκ της αξίας του πλοίου,

εκποιουμένου εις δημόσιον πλειστηριασμόν κατά τας διατάξεις περί αναγκαστικής εκτελέσεως. Συμφωνία καθ' ην ο δανειστής δύναται ν' αναλάβη την διαχείρισιν και εκμετάλλευσιν του πλοίου είναι έγκυρος. Είναι άκυρος πάσα συμφωνία, καθ' ην προς εξόφλησιν της ασφαλιζομένης απαιτήσεως παραμένει εις τον δανειστήν οριστικώς η επί του πλοίου κυριότης.Αρθρο: 194

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΒΛΑΩΗ ΠΛΟΙΟΥ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν το πλοίον απωλέσθη ή υπέστη βλάβας μειούσας ουσιωδώς την αξίαν αυτού,ο δανειστής δικαιούται ν' απαιτήση την άμεσον εξόφλησιν του χρέους. Το κατά το προηγούμενον εδάφιον δικαίωμα δεν υφίσταται εάν αι βλάβαι δεν οφείλονται εις πταίσμα του οφειλέτου, προσφέρει δ' ούτος επαρκή ασφάλειαν.Αρθρο: 195

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ, ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

Σχόλια
Σχετικός ο Ν. 457/1976 (Α', 276) περί εφαρμογής διατάξεών τινων του Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και του Ν.Δ. 3899/1958, επί τινων κατηγοριών πλωτών ναυπηγημάτων, ο οποίος και ορίζει στο άρθρο 1 τα ακόλουθα: "Επί πλωτών ναυπηγημάτων ολικής χωρητικότητος μείζονος των πεντακοσίων κόρων ή εκτοπίσματος μείζονος, κατά τα υπό της Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων αξιούμενα στοιχεία, των χιλίων τόννων, τυγχάνουν αναλόγου εφαρμογής και αι διατάξεις των πρώτου, δευτέρου, ογδόου, ενάτου και δεκάτου, τίτλων του κυρωθέντος δια του Νόμου 3816/1958 "Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου». Ωσαύτως, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 1 έως 22 του Ν.Δ. 3899/1958 «περί προτιμωμένης υποθήκης επί πλοίων».

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ

Περί υποθήκης επί πλοίων

Τίτλος προς απόκτησιν υποθήκης επί πλοίου είναι μόνον η ιδιωτική βούλησις. Υποθήκη συνιστάται και επί του ναυπηγουμένου πλοίου εφ' όσον τούτο είναι νηολογημένον.Αρθρο: 196

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Το δικαίωμα προς απόκτησιν υποθήκης παρέχεται δια δηλώσεως ενώπιον συμβολαιογράφου. Η δήλωσις πρέπει να περιέχη πλην των κατά το κοινόν δίκαιον στοιχείων, περιγραφήν του πλοίου κατά τα άρθρ. 2 και 4 μετά του αριθμού νηολογίου αυτού ως και διορισμόν αντικλήτου κατοικούντος εις τον τόπον ένθα τηρείται το βιβλίον υποθηκών. Εν ελλείψει διορισμού αντικλήτου αι επιδόσεις αι σχετικαί προς την υποθήκην δύνανται να γίνουν εις τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών εις την περιφέρειαν του οποίου υπάγεται ο τόπος ένθα τηρείται το βιβλίον υποθηκών.Αρθρο: 197

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η υποθήκη λαμβάνει ύπαρξιν από της προσηκούσης εγγραφής εις το βιβλίον υποθηκών της περιφερείας ένθα είναι νηολογημένον το πλοίον.Αρθρο: 198

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΣΤΗ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο δανειστής, εφ' όσον δεν υπάρχει ήδη αντίστοιχος ασφαλιστική κάλυψις, δικαιούται, δαπάνη του οφειλέτου, ν' ασφαλίζη το πλοίον κατά των θαλασσίων κινδύνων μέχρις αξίας ίσης προς το ποσόν του δανείου ηυξημένου κατά τριάκοντα επί τοις εκατόν. Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλη τα ασφάλιστρα, ο δανειστής δικαιούται ν' απαιτήση την άμεσον καταβολήν του χρέους. Το δικαίωμα της υποθήκης ασκείται και επί του ασφαλίσματος. Αι διατάξεις των άρθρ. 190 εδ. 3 και 194 εφαρμόζονται και επί της υποθήκης επί πλοίων. Το άρθρ. 1287 του Α.Κ. δεν εφαρμόζεται.Αρθρο: 199

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Από της εγγραφής κατασχέσεως επί του πλοίου, αναγκαστικής ή

συντηρητικής είναι άκυρος πάσα εγγραφή υποθήκης.Αρθρο: 200

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η διάταξις του άρθρ. 537 εδ. 4 Εμπορικού Νόμου εφαρμόζεται και επί υποθήκης επί πλοίων.Αρθρο: 201

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ, ΜΕΤΑΝΗΟΛΟΓΗΣΗ Ή ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Απαγορεύεται η μεταβολή λιμένος νηολογήσεως (μετανηολόγησις) ή η μετονομασία ενυποθήκου πλοίου άνευ της εγγράφου συναινέσεως των ενυποθήκων δανειστών. Ο λιμενάρχης του λιμένος νηολογήσεως του πλοίου, άμα τη εν τω νηολογίω εγγραφή του νέου ονόματος, ειδοποιεί τον φύλακα του υποθηκολογίου όπως επιφέρη τας δεούσας μεταβολάς.Αρθρο: 202

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Δικαιοπραξία εκποιητική ενυποθήκου πλοίου επιφέρουσα απώλειαν της ελληνικής ιθαγενείας, εφ' όσον εγένετο άνευ συναινέσεως του ενυποθήκου δανειστού, είναι άκυρος.Αρθρο: 203

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΣΕ ΠΛΟΙΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Υποθήκη υφισταμένη επί πλοίου, καθ' ον χρόνον τούτο αποκτά την ελληνικήν ιθαγένειαν, εξακολουθεί ισχύουσα, εφ' όσον κατά το δίκαιον της προηγουμένης ιθαγενείας απεκτήθη δι' εγγραφής εις δημόσιον βιβλίον, ενεγράφη δε εις το ελληνικόν βιβλίον υποθηκών εντός εξήκοντα ημερών από της νηολογήσεως του πλοίου ως ελληνικού.Αρθρο: 204

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως αι σχετικαί περί υποθήκης διατάξεις του Αστικού Κώδικος.Αρθρο: 205

Ημ/νία: 01.01.1987

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΛΟΥ

Σχόλια
Κατά το άρθρο 38 του Ν. 4502/1966 (Α, 54): "Το προνόμιον του ΝΑΤ το καθιερούμενον υπό του άρθρου 205 παρ. β' του Κ.Ι.Ν.Δ., περιλαμβάνει κατά την αληθή του έννοιαν και τα υπό της παρ. 5 του άρθρου 19 του Νόμου 3170/55 συνεισπραττόμενα υπέρ του Ταμείου Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού δικαιώματα. Το προνόμιον της παρ. ταύτης κατισχύει παντός δι άλλης γενικής ή ειδικής διατάξεως τεθεσπισμένου τοιούτου ή και δικαιώματος πρωτοπραξίας, και των προνομίων του Δημοσίου, άπερ διατηρούνται ως έχουσιν". - Η εντός « » διάταξη στην περ. β' προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 1 του Ν. 1711/1987 (Α, 109).

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΤΟΣ

Περί ναυτικών προνομίων

Είναι προνομιούχοι επί του πλοίου και του ναύλου κατά την κατωτέρω τάξιν μόνον αι ακόλουθοι απαιτήσεις:

α) τα δικαστικά έξοδα τα γενόμενα προς το κοινόν συμφέρον των δανειστών, τα βαρύνοντα το πλοίον τέλη και δικαιώματα, οι συναφείς προς την ναυσιπλοΐαν φόροι, ως και τα από του κατάπλου του πλοίου εις τον τελευταίον λιμένα έξοδα φυλάξεως και συντηρήσεως,

β) αι εκ της συμβάσεως εργασίας πηγάζουσαι απαιτήσεις του πλοιάρχου και του πληρώματος ως και τα εκ της ναυτολογήσεως αυτών δικαιώματα του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου,

"και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ή επιβάλλονται από το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.)".

γ) Τα έξοδα και αι αμοιβαί λόγω επιθαλασσίου αρωγής διασώσεως και ναυαγιαιρέσεως,

δ) αι λόγω συγκρούσεως ή προσκρούσεως πλοίων οφειλόμεναι αποζημιώσεις εις τα πλοία, τους επιβάτας και τα φορτία. Τα προνόμια προηγούνται της υποθήκης.Αρθρο: 206

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι προνομιούχοι απαιτήσεις της αυτής τάξεως κατατάσσονται συμμέτρως. Επί απαιτήσεων εξ επιθαλασσίου αρωγής, διασώσεως και ναυαγιαιρέσεως, αι μεταγενέστεραι προηγούνται των προγενεστέρων.Αρθρο: 207

Ημ/νία: 01.01.1987

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ, ΤΥΧΗ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ

Σχόλια
Το άρθρο 207 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 τουΝ.1711/1987 (ΦΕΚ Α΄, 109)

 

Κείμενο Αρθρου

«Οταν εκποιηθεί το πλοίο συμβατικά, το προνόμιο εξακολουθεί να υφίσταται, εφόσον με απόφαση δικαστηρίου αναγνωρισθεί έναντι αυτού που απόκτησε το πλοίο, κατόπιν σχετικής αγωγής η οποία εγείρεται μέσα σε αποσβεστική προθεσμία τριών μηνών από την εγγραφή της εκποιητικής σύμβασης στο νηολόγιο. Προκειμένου περί προνομιούχων απαιτήσεων από τη σύμβαση εργασίας του πλοιάρχου και του πληρώματος, καθώς και των από την ναυτολόγηση αυτών δικαιωμάτων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, η ανωτέρω αποσβεστική προθεσμία ορίζεται σε ένα έτος».Αρθρο: 208

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΩΜ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΕΠΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Εκτός των γενικών λόγων αποσβέσεως, το προνόμιον αποσβέννυται και δια της εκποιήσεως του πλοίου εις δημόσιον πλειστηριασμόν.Αρθρο: 209

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Το προνόμιον δεν ασκείται επί του ασφαλίσματος.Αρθρο: 210

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

Σχόλια
Σχετικός ο Ν. 457/1976 (Α', 276) περί εφαρμογής διατάξεών τινων του Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και του Ν.Δ. 3899/1958, επί τινων κατηγοριών πλωτών ναυπηγημάτων, ο οποίος και ορίζει στο άρθρο 1 τα ακόλουθα: «Επί πλωτών ναυπηγημάτων ολικής χωρητικότητος μείζονος των πεντακοσίων κόρων ή εκτοπίσματος μείζονος, κατά τα υπό της Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων αξιούμενα στοιχεία, των χιλίων τόννων, τυγχάνουν αναλόγου εφαρμογής και αι διατάξεις των πρώτου, δευτέρου, ογδόου, ενάτου και δεκάτου, τίτλων του κυρωθέντος δια του Νόμου 3816/1958 «Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου». Ωσαύτως, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 1 έως 22 του Ν.Δ. 3899/1958 «περί προτιμωμένης υποθήκης επί πλοίων".

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ

Περί κατασχέσεως και αναγκαστικής εκτελέσεως επί πλοίων

Το άρθρο 210 καταργήθηκε από το άρθρο 58 του ΕισΝΚΠολΔ.Αρθρο: 211

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Αναγκαστική κατάσχεσις πλοίου δεν επιβάλλεται προ της παρόδου εικοσιτεσσάρων ωρών από της επιδόσεως της επιταγής προς πληρωμήν. Εάν το πλοίον ευρίσκεται παρά τρίτω διακατόχω η εκτέλεσις ενεργείται κατά του οφειλέτου, αλλ' η επιταγή προς πληρωμήν κοινοποιείται επί ποινή ακυρότητος της εκτελέσεως και προς τον τρίτον διακάτοχον ή, αν ούτος είναι απών, προς τον πλοίαρχον. Η επιταγή δύναται να επιδοθή προς τον πλοίαρχον αν η απαίτησις είναι σχετική προς την εκμετάλλευσιν του πλοίου ή είναι προνομιούχος ή ενυπόθηκος.Αρθρο: 212

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρον 212 καταργήθηκε από το άρθρο 58 ΕισΝΚΠολΔ.Αρθρο: 213

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρον 213 καταργήθηκε από το άρθρο 58 ΕισΝΚΠολΔ.Αρθρο: 214

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Υφισταμένη κατάσχεσις επί πλοίου δεν εμποδίζει την επιβολήν άλλης κατασχέσεως. Επί πλειόνων αναγκαστικών κατασχέσεων έκαστος των κατασχόντων εξακολουθεί τας πράξεις της εκτελέσεως μέχρι πέρατος του πλειστηριασμού. Δια της κατακυρώσεως ακυρούνται αυτοδικαίως πάσαι αι λοιπαί κατασχέσεις, τα δε έξοδα αυτών βαρύνουν τους κατασχόντας. Εάν συμπέσουν πλείονες πλειστηριασμοί την αυτήν ημέραν, ενεργήται ο δυνάμει της παλαιοτέρας κατασχέσεως επισπευδόμενος. Εάν κατά την αυτήν ημέραν εγένετο εγγραφή κατασχέσεως και μεταβολής κυριότητος προτιμάται η κατάσχεσις.Αρθρο: 215

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 215 καταργήθηκε από το άρθρο 58 του ΕισΝΚΠολΔ.Αρθρο: 216

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 216 καταργήθηκε από το άρθρο 58 του ΕισΝΚΠολΔ.Αρθρο: 217

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 217 καταργήθηκε από το άρθρο 58 του ΕισΝΚΠολΔ.Αρθρο: 218

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 218 καταργήθηκε από το άρθρο 58 του ΕισΝΚΠολΔ.Αρθρο: 219

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΒΑΡΙΕΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΟΙΝΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ

Περί κοινών αβαριών και συνεισφοράς

Αποτελούν κοινάς αβαρίας αι ζημίαι και αι έκτακτοι δαπάναι, αι γενόμεναι εκουσίως και κατ' εύλογον κρίσιν προς την σωτηρίαν πλοίου και φορτίου από κοινού θαλασσίου κινδύνου, εφ' όσον επήλθε το επιδιωχθέν ωφέλιμον αποτέλεσμα.Αρθρο: 220

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΒΑΡΙΕΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΟΙΝΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΘΥΣΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ Ή ΠΛΟΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Κοινή αβαρία υπάρχει και επί ολοσχερούς θυσίας του φορτίου χάριν του πλοίου ή του πλοίου χάριν του φορτίου.Αρθρο: 221

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΒΑΡΙΕΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΟΙΝΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΛΛΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Κοινήν αβαρίαν αποτελεί και η δαπάνη η γενομένη προς αποφυγήν άλλης δαπάνης, ήτις θα είχε τον χαρακτήρα κοινής αβαρίας, αλλά μόνον μέχρι του ποσού της αποφευχθείσης.Αρθρο: 222

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΒΑΡΙΕΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΟΙΝΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Κοινή αβαρία υπάρχει και εις ην περίπτωσιν το γεγονός, όπερ

εδημιούργησε τον κίνδυνον και την ανάγκην της θυσίας, αιτίαν έχει ελάττωμα του πλοίου ή του φορτίου, ή πταίσμα του πλοιάρχου ή του δικαιούχου επί του φορτίου, διατηρουμένου του δικαιώματος αναγωγής κατά του υπαιτίου.Αρθρο: 223

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΒΑΡΙΕΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΟΙΝΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Κοινήν αβαρίαν αποτελούν ο μισθός και τα έξοδα τροφοδοσίας του πληρώματος, ως και αι λοιπαί δαπάναι, εκ του γεγονότος ότι το πλοίον ημποδίσθη κατά τον πλουν εκ διαταγής Πολιτείας τινός ή ηναγκάσθη να παραμείνη εις τινα λιμένα ένεκα πολέμου ή άλλης παρεμφερούς αιτίας. Κοινήν αβαρίαν αποτελούν επίσης ο μισθός και τα έξοδα τροφοδοσίας του πληρώματος εις λιμένα αναγκαστικής προσορμήσεως του πλοίου προς εκτέλεσιν απαραιτήτων επισκευών δια την συνέχισιν του πλου, και εφ' όσον αι επισκευαί αύται συνιστούν κοινήν αβαρίαν.Αρθρο: 224

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΒΑΡΙΕΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΟΙΝΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΕΚΒΟΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Επί εκβολής, αύτη αποφασίζεται και ενεργείται κατά την κρίσιν αγαθού ανδρός, ιδία δε λαμβάνεται υπ' όψει το βάρος, η αξία και η επί του πλοίου θέσις των εκβλητέων.Αρθρο: 225

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΒΑΡΙΕΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΟΙΝΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΥΣΙΩΝ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΒΑΡΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι την κοινήν αβαρίαν συνιστώσαι θυσίαι κατανέμονται μεταξύ διασωθέντος και θυσιασθέντος φορτίου, αφ' ενός, του πλοίου και του ναύλου, αφ' ετέρου. Η κατανομή γίνεται δια συνεισφοράς και ρυθμίζεται (κανονισμός της αβαρίας) συμφώνως προς τας επομένας διατάξεις, εφ ' όσον δεν υπάρχει συμφωνία γενομένη ρητώς αποδεκτή υπό πάντων των ενδιαφερομένων.Αρθρο: 226

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΒΑΡΙΕΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΟΙΝΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Η δαπάνη προς επισκευήν του πλοίου υπολογίζεται μειουμένη κατά λόγον της διαφοράς νέου προς παλαιόν, ουχί όμως πλέον του τρίτου αυτής. Η κατά την διάταξιν του προηγουμένου εδαφίου μείωσις δεν εφαρμόζεται επί των δαπανηθέντων δια προσωρινήν επισκευήν του πλοίου εις τον λιμένα φορτώσεως, προσεγγίσεως ή αναγκαστικής προσορμίσεως.Αρθρο: 227

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΒΑΡΙΕΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΟΙΝΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Ή ΠΛΟΙΟΥ Ή ΝΑΥΛΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα θυσιασθέντα ως και τα διασωθέντα πράγματα συνεισφέρουν κατ’ αναλογίαν της αξίας, ην έχουν εις τον λιμένα της εκφορτώσεως, αφαιρουμένων των εξόδων εκφορτώσεως, των τελωνειακών δασμών ή άλλων παρομοίων βαρών. Το πλοίον συνεισφέρει κατ' αναλογίαν της αξίας ην έχει εις τον λιμένα της εκφορτώσεως. Ο ανεκκαθάριστος ναύλος πραγμάτων και επιβατών, περί του οποίου συνωμολογήθη ότι θα είναι οπωσδήποτε κεκτημένος ή οφειλόμενος, συνεισφέρει κατά τα δύο τρίτα.Αρθρο: 228

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΒΑΡΙΕΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΟΙΝΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα δια το πλοίον προωρισμένα τρόφιμα ως και αι αποσκευαί του πληρώματος ή των επιβατών, δεν υπόκεινται εις συνεισφοράν, εάν διεσώθησαν, συμμετέχουν όμως εις αυτήν, εάν εθυσιάσθησαν ή εβλάβησαν.Αρθρο: 229

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΒΑΡΙΕΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΟΙΝΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα επί του καταστρώματος φορτωθέντα συνεισφέρουν εφ' όσον διεσώθησαν. Εάν δε εθυσιάσθησαν, μετέχουν εις την συνεισφοράν, εφ' όσον ο επ' αυτών έχων δικαιώματα δεν συνήνεσεν εγγράφως εις την επί του καταστρώματος φόρτωσιν. Επί ακτοπλοΐας, τα επί του καταστρώματος φορτωθέντα πράγματα συνεισφέρουν είτε εθυσιάσθησαν είτε διεσώθησαν.Αρθρο: 230

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΒΑΡΙΕΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΟΙΝΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΚΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν μετά την διανομήν τα εκβληθέντα πράγματα ανεκτήθησαν υπό του δικαιούχου, υποχρεούται ούτος ν’ αποδώση ό,τι έλαβεν εκ της εισφοράς, μετ’ αφαίρεσιν της ζημίας, της προξενηθείσης εκ της εκβολής ως και των εξόδων ανακτήσεως.Αρθρο: 231

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΒΑΡΙΕΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΟΙΝΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Το γένος, το είδος και η ποσότης των πραγμάτων, άτινα συνεισφέρουν, ως και των εκβληθέντων ή διασωθέντων, αποδεικνύονται δια της φορτωτικής και των τιμολογίων, τοιούτων δε μη εκδοθέντων, δια παντός αποδεικτικού μέσου. Τα πράγματα, άτινα εφορτώθησαν εν αγνοία του πλοιάρχου, δεν γίνονται δεκτά εις κοινήν αβαρίαν, εάν εθυσιάσθησαν ή εβλάβησαν, συνεισφέρουν όμως εάν διεσώθησαν.Αρθρο: 232

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΒΑΡΙΕΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΟΙΝΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοίαρχος οφείλει, ευθύς ως τούτο καταστή δυνατόν, να συντάξη έγγραφον έκθεσιν περί των ληφθεισών αποφάσεων μετά της αιτιολογίας αυτών, περί των ενεργείων αυτού δια την κοινήν σωτηρίαν , ως και περί των θυσιασθέντων ή βλαβέντων πραγμάτων. Η έκθεσις υπογράφεται υπό των επισημοτέρων του πληρώματος, σημειουμένων των τυχόν διαφωνιών, αντιγράφεται δε εις το ημερολόγιον της γέφυρας. Αντίγραφον της εκθέσεως ταύτης, βεβαιούμενον υπό του πλοιάρχου, προσαρτάται εις την κατά το άρθρον 50 έκθεσιν.Αρθρο: 233

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΒΑΡΙΕΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΟΙΝΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΒΑΡΙΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο κανονισμός της αβαρίας γίνεται εις τον τελικόν λιμένα εκφορτώσεως ή εις τον λιμένα, ένθα συνέβη η διακοπή του πλου, επιμελεία του πλοιάρχου, ή του επιμελεστέρου των ενδιαφερομένων, υπό πραγματογνωμόνων κανονιστών, οίτινες διορίζονται υπό του Προέδρου των Πρωτοδικών και εν ελλείψει υπό του Ειρηνοδίκου, εν δε τη αλλοδαπή, υπό της προξενικής αρχής και εν ελλείψει, υπό της επιτοπίου αρχής. Ο κανονισμός επικυρούται υπό του Πρωτοδικείου, εις δε την αλλοδαπήν υπό της προξενικής αρχής ή εν ελλείψει υπό της επιτοπίου αρχής.Αρθρο: 234

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΒΑΡΙΕΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΚΟΙΝΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΠΙ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο μεταφορεύς δύναται ν' αρνηθή την παράδοσιν των εμπορευμάτων ή να ζητήση την μεσεγγύησιν αυτών μέχρι καταβολής της βαρυνούσης ταύτα συνεισφοράς, εκτός εάν ο έχων επ' αυτών δικαιώματα παράσχη αρκούσαν εγγύησιν.Αρθρο: 235

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΒΑΡΥΝΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΙΤΛΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ

Περί συγκρούσεως πλοίων

Επί συγκρούσεως πλοίων, εάν αύτη συνέβη εκ τυχαίου συμβεβηκότος ή ανωτέρας βίας ή εάν υφίσταται αμφιβολία περί των αιτίων της, αι ζημίαι βαρύνουν τους υποστάντας αυτάς.Αρθρο: 236

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν η σύγκρουσις συνέβη υπαιτιότητι του ενός των πλοίων αι εντεύθεν ζημίαι βαρύνουν το υπαίτιον πλοίον. Εν περιπτώσει κοινής υπαιτιότητος, έκαστον πλοίον ευθύνεται αναλόγως του βαθμού της βαρυνούσης αυτό υπαιτιότητος. Εάν δεν δύναται να καθορισθή η αναλογία ή εν ισότητι υπαιτιότητος, η ευθύνη μερίζεται κατ' ίσα μέρη. Αι ζημίαι αι γενόμεναι είτε εις τα πλοία είτε εις τα φορτία είτε εις τας αποσκευάς ή άλλα πράγματα των πληρωμάτων, επιβατών ή άλλων επιβαινόντων του πλοίου προσώπων, βαρύνουν τα υπαίτια πλοία κατά την ανωτέρω αναλογίαν.Αρθρο: 237

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΑΙΤΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα υπαίτια πλοία ενέχονται εις ολόκληρον δια τας ζημίας τας

προξενηθείσας ένεκα θανάτου ή βλάβης του σώματος ή της υγείας. Ο καταβάλων ποσόν ανώτερον εκείνου, όπερ κατά το προηγούμενον άρθρον βαρύνει αυτόν, δικαιούται εις αναγωγήν. Το δικαίωμα αναγωγής παραγράφεται μετά εν έτος, αρχόμενον από της λήξεως του έτους καθ' ο εγένετο η καταβολή.Αρθρο: 238

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΩ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΗΓΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Η κατά τα προηγούμενα άρθρα ευθύνη υφίσταται και εις ην περίπτωσιν η σύγκρουσις επήλθεν εξ υπαιτιότητος πλοηγού και υποχρεωτικώς ακόμη προσληφθέντος.Αρθρο: 239

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Η κατά τα προηγούμενα άρθρα ευθύνη των πλοίων είναι ανεξάρτητος της ευθύνης των υπαιτίων προσώπων προς τους ζημιωθέντας και τους πλοιοκτήτας.Αρθρο: 240

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Μετά την σύγκρουσιν, ο πλοίαρχος εκάστου των συγκρουσθέντων πλοίων υποχρεούται να παράσχη αρωγήν προς το έτερον πλοίον, το πλήρωμα και τους επιβάτας αυτού, εφ' όσον δύναται να πράξη τούτο άνευ σοβαρού κινδύνου του ιδίου αυτού πλοίου, του πληρώματος και των επιβατών. Ωσαύτως υποχρεούται ίνα, κατά το δυνατόν, γνωρίση εις το άλλο πλοίον το όνομα και τον λιμένα της νηολογήσεως του πλοίου του, ως και τον τόπον του απόπλου και του κατάπλου. Μόνη η παράβασις των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν γεννά ευθύνην του πλοιοκτήτου.Αρθρο: 241

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΛΟΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι κατά τα προηγούμενα άρθρα διατάξεις εφαρμόζονται και ως προς την ανόρθωσιν των ζημιών τας οποίας, είτε δια της εκτελέσεως ή παραλείψεως χειρισμού είτε δια της μη τηρήσεως των κανονισμών, πλοίον επροξένησεν εις έτερον πλοίον ή εις τα επ' αυτού πρόσωπα ή πράγματα, καίτοι δεν επήλθε πρόσκρουσις.Αρθρο: 242

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα ελληνικά δικαστήρια εν περιπτώσει συγκρούσεως, έχουν δικαιοδοσίαν α) εάν ο εναγόμενος κατοική ή διαμένη εις την Ελλάδα, β) εάν το πλοίον έχη ελληνικήν ιθαγένειαν, γ) εάν η σύγκρουσις έλαβε χώραν εις τα ελληνικά ύδατα, δ) εάν η Ελλάς είναι τόπος κατασχέσεως του πλοίου, έστω και αν προ της εγέρσεως της αγωγής ήρθη η κατάσχεσις.Αρθρο: 243

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι αποφάσεις διοικητικών επιτροπών ή συμβουλίων ερεύνης επί των αιτιών και της υπαιτιότητος, εν περιπτώσει συγκρούσεως, ως και επί της εκτάσεως της ζημίας, έχουν την ισχύν τεκμηρίου, του δικαστού δυναμένου να μορφώση κρίσιν και εξ οιωνδήποτε άλλων στοιχείων.Αρθρο: 244

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Ή ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΝΤΟΛΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης του συγκρουσθέντος πλοίου δύναται να ενεργήση και δια λογαριασμόν του πληρώματος, των δικαιούχων επί του φορτίου,των επιβατών και λοιπών επιβαινόντων του πλοίου προσώπων δια τας προσγενομένας εις αυτόν ζημίας εκ της συγκρούσεως. Ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να προσεπικαλέση τον δια λογαριασμόν ούτινος ενήργησεν,εντός προθεσμίας δύο μηνών, πάντως δε μέχρι της πρώτης επ' ακροατηρίου συζητήσεως.Αρθρο: 245

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται και επί συγκρούσεως πλοίων καίτοι ηγκυροβολημένων.Αρθρο: 246

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

Περί των εκ της επιθαλασσίου αρωγής απαιτήσεων

Η επιθαλάσσιος αρωγή και η διάσωσις των εν κινδύνω πλοίων, των επ' αυτών πραγμάτων, του ναύλου, φορτίου και επιβατών, ως και αι ομοίας φύσεως υπηρεσίαι, αι παρασχεθείσαι μεταξύ πλοίων, διέπονται υπό των επομένων διατάξεων.Αρθρο: 247

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ, ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΑΡΩΓΗ Ή ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Πάσα πράξις αρωγής ή διασώσεως πλοίου, εφ' όσον έσχεν ωφέλιμον αποτέλεσμα, παρέχει δικαίωμα ευλόγου αμοιβής. Αμοιβή οφείλεται και όταν η αρωγή ή η διάσωσις έλαβον χώραν μεταξύ πλοίων ανηκόντων εις τον αυτόν πλοιοκτήτην.Αρθρο: 248

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εν ουδεμιά περιπτώσει το ποσόν της αμοιβής δύναται να υπερβή την αξίαν των διασωθέντων πραγμάτων.Αρθρο: 249

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ, ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΑΡΩΓΗ Ή ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πλοίαρχος και το πλήρωμα του κινδυνεύοντος πλοίου δεν δικαιούται εις αμοιβήν. Δεν δικαιούνται εις αμοιβήν ούτε εις απόδοσιν των δαπανών τα πρόσωπα άτινα, παρά την ρητήν και εύλογον απαγόρευσιν του πλοιάρχου του κινδυνεύσαντος πλοίου συμμετέσχον εις την αρωγήν.Αρθρο: 250

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ, ΑΜΟΙΒΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ρυμουλκών δικαιούται αμοιβής δια την αρωγήν ή την διάσωσιν του παραυτού ρυμουλκουμένου πλοίου ή του φορτίου, μόνον εφ' όσον παρέσχεν εξαιρετικάς υπηρεσίας, εις τας οποίας δεν υπεχρεούτο εκ της συμβάσεως ρυμουλκήσεως.Αρθρο: 251

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ, ΑΡΩΓΗ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΑΡΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν η αρωγή παρεσχέθη υπό του πλοίου το ήμισυ της αμοιβής ανήκει εις τον πλοιοκτήτην, το τέταρτον εις τον πλοίαρχον και το υπόλοιπον τέταρτον εις το πλήρωμα, πάσα δ' εναντία συμφωνία είναι άκυρος. Το εις το πλήρωμα αναλογούν κατανέμεται επί τη βάσει πίνακος, συντασσομένου υπό του πλοιάρχου, κατά λόγον της προσωπικής εκάστου συμβολής. Εγειρομένης αμφισβητήσεως λύεται αύτη υπό της λιμενικής ή προξενικής αρχής, κατά της αποφάσεως των οποίων επιτρέπονται αντιρρήσεις ενώπιον του Προέδρου των Πρωτοδικών.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν, αι διατάξεις του άρθρ. 947 Πολ. Δικον. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται επί των εξ επαγγέλματος ναυαγοσωστικών πλοίων.Αρθρο: 252

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Η διανομή της αμοιβής ρυθμίζεται συμφώνως προς το δίκαιον της σημαίας του παρασχόντος της αρωγήν ή του διασώσαντος πλοίου.Αρθρο: 253

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Η σύμβασις περί αρωγής ή διασώσεως, η συναφθείσα εν καιρώ κινδύνου και υπό την επίδρασιν αυτού, δύναται, τη αιτήσει παντός έχοντος έννομον συμφέρον, ν' ακυρωθή ή τροποποιηθή υπό του δικαστηρίου εάν το περιεχόμενον της συμβάσεως αντίκειται εις την επιείκιαν, ιδία εάν η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι προδήλως υπερβολική ή δυσανάλογος προς την παρασχεθείσαν υπηρεσίαν.Αρθρο: 254

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Το ποσόν της αμοιβής, εάν δεν επιτευχθή συμφωνία ορίζεται υπό του Δικαστηρίου. Η αμοιβή ορίζεται υπό του Δικαστηρίου, κατά τας περιστάσεις, λαμβάνοντος ως βάσιν α) κατά πρώτον λόγον, το επιτευχθέν αποτέλεσμα, τας προσπαθείας και τον ζήλον των βοηθησάντων, τον κίνδυνον ον διέτρεξαν το βοηθηθέν πλοίον, οι επιβάται, το πλήρωμα και το φορτίον, οι σώσται και το διασώσαν πλοίον, τον διατεθέντα χρόνον, τα έξοδα εις α υπεβλήθησαν, τας ζημίας ας υπέστησαν και τους κινδύνους ευθύνης και άλλους ους διέτρεξαν οι σώσται, την αξίαν του υλικού του εκτεθέντος παρ' αυτών εις τους κινδύνους, λαμβανομένης υπ' όψει της τυχόν ειδικής διασκευής του βοηθήσαντος πλοίου και β)κατά δεύτερον λόγον, την αξίαν των διασωθέντων πραγμάτων. Το Δικαστήριον δύναται να περιορίση ή να μην επιδικάση αμοιβήν, εάν οι σώσται εκ πταίσματος αυτών κατέστησαν αναγκαίαν την διάσωσιν ή την αρωγήν ή εγένοντο ένοχοι κλοπών, αποκρύψεων ή άλλων δολίων πράξεων.Αρθρο: 255

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά την διαδικασίαν του προηγουμένου άρθρου ο πλοίαρχος εκπροσωπεί και τα μέλη του πληρώματος, εφ' όσον ταύτα δεν παρίστανται άλλως.Αρθρο: 256

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ, ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Λόγω διασώσεως προσώπων ουδεμία καταβάλλεται αμοιβή, αλλ' οι παρεμβάντες και διασώσαντες ανθρωπίνους υπάρξεις δικαιούνται εις εύλογον μέρος εκ της αμοιβής ήτις προσήκει κατά τας διατάξεις των προηγουμένων άρθρων.Αρθρο: 257

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

Περί θαλασσίας ασφαλίσεως

Επί ασφαλίσεως κατά κινδύνων της θαλασσοπλοΐας εφαρμόζονται αι "περί της ασφαλιστικής συμβάσεως» διατάξεις των άρθρ. 189-225 του Εμπορικού Νόμου, εφ 'όσον αύται δεν είναι ασυμβίβαστοι προς την θαλασσίαν ασφάλισιν και δεν τροποποιούνται υπό των επομένων διατάξεων.Αρθρο: 258

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Το ασφαλιστήριον, πλην των εν άρθρω 192 του Εμπορικού Νόμου στοιχείων, αναγράφει το όνομα, το είδος, την χωρητικότητα και την ιθαγενείαν του πλοίου.Αρθρο: 259

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Παν έννομον συμφέρον, περιλαμβανομένου και του ελπιζομένου κέρδους, εκτιθέμενον εις θαλασσίους κινδύνους, δύναται ν' αποτελέση αντικείμενον της θαλασσίας ασφαλίσεως.Αρθρο: 260

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Πλείονες ασφαλίσεις του αυτού συμφέροντος, γενόμεναι άνευ δόλου, ισχύουν άπασαι μέχρι της αξίας του συμφέροντος, των πλειόνων ασφαλιστών ενεχομένων εις ολόκληρον.Αρθρο: 261

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Τρέχουσα ασφάλιση.

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν η ασφάλισις αφορά εις πράγματα μη καθωρισμένα ή ωρισμένα μόνον κατά γένος, μέλλοντα να φορτωθούν κατά τμήματα ή και εφ' άπαξ επί πλοίων ορισθέντρων ή μη (τρέχουσα ασφάλισις), η ασφάλισις καλύπτει εκάστην γενομένην φόρτωσιν, του ησφαλισμένου υποχρεουμένου, επί ποινή αποζημιώσεως, όπως γνωστοποιεί ταύτην αμελλητί εις τον ασφαλιστήν.Αρθρο: 262

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Σχόλια
Κατά το άρθρο 132 παρ. 1 του Ν. 1815/1988 (Α', 250), περί κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου: "Σε περίπτωση ασφάλισης αεροσκάφους κατά χρόνο, η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τη χρονολογία του ασφαλιστηρίου. Το άρθρο 262 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ν. 3816/1958) εφαρμόζεται αναλόγως».

 

Κείμενο Αρθρου

Επί της κατά χρόνον ασφαλίσεως, αύτη άρχεται από της χρονολογίας του ασφαλιστηρίου. Ο χρόνος υπολογίζεται συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 243 και 244 Α.Κ., η δε ημέρα από μεσονυκτίου ε ις μεσονύκτιον, των κινδύνων της πρώτης και της τελευταίας ημέρας παραμενόντων εις βάρος του ασφαλιστού. Χρόνος εννοείται ο τοπικός της Χώρας ένθα εξεδόθη το ασφαλιστήριον. Εάν ο χρόνος της ασφαλίσεως λήξη διαρκούντος του πλου, αύτη παρατείνεται και λήγει την επομένην της ημέρας καθ' ην το πλοίον ηγκυροβόλησε και προσεδέθη εις τον λιμένα του τελικού προορισμού. Ο ασφαλιστής δικαιούται εις ανάλογον πρόσθετον ασφάλιστρον.Αρθρο: 263

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΟΙΟΥ-ΕΠΙΒΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΤΑ ΠΛΟΥ, ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Επί ασφαλίσεως του πλοίου κατά πλουν ο κίνδυνος καλύπτεται από της ενάρξεως της φορτώσεως ή της παραλαβής έρματος, μέχρι της εκφορτώσεως. Επακολουθησάσης εν συνεχεία νέας κατά πλουν ασφαλίσεως, η δια τον προηγούμενον πλουν κάλυψις παύει άμα τη ενάρξει της δια τον νέον πλουν ασφαλιστικής καλύψεως.Αρθρο: 264

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΑΥΛΟΥ-ΦΟΡΤΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΠΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν η ασφάλισις αφορά το φορτίον, η ασφαλιστική κάλυψις άρχεται από της ενάρξεως της φορτώσεως και δη αφ’ ης τα ασφαλισθέντα παύσουν εφαπτόμενα της ξηράς, λήγει δε κατά την στιγμήν της αποθέσεως αυτών επί της ξηράς εις τον λιμένα του προορισμού, εν πάση δε περιπτώσει μετά τριάκοντα ημέρας από του κατάπλου εις τον λιμένα τούτον. Η κάλυψις του κινδύνου επεκτείνεται και εις τούτον. Η κάλυψις του κινδύνου επεκτείνεται και εις τον χρόνον καθ' ον, συμφώνως προς τας τοπικάς συνηθείας, τα ασφαλισθέντα παραμένουν αποτεθειμένα επί φορτηγίδων. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και επί ασφαλίσεως του ελπιζομένου κέρδους.Αρθρο: 265

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Το ασφάλιστρον οφείλεται πλήρες εάν ήρξατο ο κίνδυνος, τούτου δε δι' οιονδήποτε λόγον ματαιωθέντος, οφείλεται ποσόν ίσον προς το ήμισυ του ασφαλίστρου, πάντως δε ουχί ανώτερον του ημίσεως επί τοις εκατόν του ασφαλιστικού ποσού.Αρθρο: 266

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΑΥΛΟΥ-ΦΟΡΤΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΑΥΛΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Επί ασφαλίσεως του ναύλου, εάν μεν τον κίνδυνον αυτού φέρη ο εκναυλωτής, εφαρμόζονται αι περί ασφαλίσεως του πλοίου διατάξεις, εάν δε ο ναυλωτής, αι περί ασφαλίσεως του φορτίου.Αρθρο: 267

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΑΥΛΟΥ-ΦΟΡΤΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΝΑΥΛΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ασφαλιζόμενος ναύλος είναι ο ανεκκαθάριστος, εφ' όσον δεν ησφαλίσθησαν κεχωρισμένως τα έξοδα εξοπλισμού, οι προκαταβληθέντες μισθοί του πληρώματος και τα ασφάλιστρα.Αρθρο: 268

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Το ασφάλισμα καθορίζεται κατά την αξίαν ην είχον τα ασφαλισθέντα καθ' ον χρόνον ήρξατο η ασφαλιστική κάλυψις, επί δε του φορτίου προστίθενται τα έξοδα φορτώσεως και εκφορτώσεως, ο ναύλος και το ασφάλιστρον. Το ασφάλισμα συνίσταται εις την υπό των μερών συμπεφωνημένην αποτίμησιν, εφ' όσον αύτη ρητώς εγένετο αποδεκτή υπό του ασφαλιστού εν τω ασφαλιστηρίω. Η λόγω πλάνης προσβολή της περί αποτιμήσεως συμφωνίας αποκλείεται.Αρθρο: 269

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ασφαλιστής ενέχεται δια τας απωλείας και ζημίας αίτινες προκαλούνται εξ οιουδήποτε γεγονότος συμβάντος κατά τον πλουν, συμπεριλαμβανομένης και της κλοπής. Ο ασφαλιστής ενέχεται δι' ας ζημίας το πλοίον, λόγω συγκρούσεως, υποχρεούται έναντι τρίτων, εξαιρέσει των λόγω βλάβης του σώματος ή της υγείας.Αρθρο: 270

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν το πλοίον κατέστη ανίκανον προς πλουν και τα ησφαλισμένα πράγματα μετεφορτώθησαν εις άλλο πλοίον, ο ασφαλιστής ευθύνεται και δια τα έξοδα μεταφορτώσεως, εναποθέσεως, φυλάξεως, το υπερβάλλον του ναύλου και τα προς διάσωσιν έξοδα, ουχί όμως πέραν του ασφαλιστικού ποσού.Αρθρο: 271

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ασφάλισις κατά κινδύνων πολέμου περιλαμβάνει τας απωλείας και τας ζημίας εκ πάσης πολεμικής πράξεως ή συμβεβηκότος, ως και παντός γεγονότος επελθόντος μετά την λήξιν του πολέμου, αλλ' εξ αιτίας αυτού (πολεμικοί κίνδυνοι). Προς τους πολεμικούς κινδύνους εξομοιούνται οι κίνδυνοι εξ εμφυλίου πολέμου και στάσεων. Εν αμφιβολία η ζημία θεωρείται προελθούσα εκ κοινού θαλασσίου συμβεβηκότος.Αρθρο: 272

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Η σύμβασις ασφαλίσεως κατά κοινών θαλασσίων κινδύνων λύεται αφ' ης το πλοίον εκτεθή εις κινδύνους πολεμικούς, εάν δε τούτο συμβή διαρκούντος του πλου, η λύσις επέρχεται άμα τω κατάπλω εις τον πρώτον λιμένα. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον λύσις της ασφαλίσεως δεν επέρχεται εάν η ασφάλισις συνήφθη ληφθέντων υπ' όψει και των πολεμικών κινδύνων. Επί ασφαλίσεως κατά χρόνον ο ασφαλιστής υποχρεούται όπως αποδώση το εις τον μη δεδουλευμένον χρόνον αναλογούν ασφάλιστρον.Αρθρο: 273

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Ή ΠΛΟΥ Ή ΠΛΟΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν εκ πράξεως του ησφαλισμένου επήλθεν αλλαγή της πλεύσεως, του πλου ή του πλοίου, ο ασφαλιστής έκτοτε δεν ενέχεται, αποκερδαίνει δε το ασφάλιστρον. Η αντικατάστασις του πλοιάρχου, καθ' εαυτήν, δεν επάγεται την απαλλαγήν του ασφαλιστού.Αρθρο: 274

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Ή ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ασφαλιστής δεν απαλλάσσεται εκ μόνου του γεγονότος ότι αι απώλειαι και αι ζημίαι οφείλονται εις υπαιτιότητα του πλοιάρχου, του πληρώματος ή άλλων προσώπων.Αρθρο: 275

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΝΕΥΘΥΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ασφαλιστής δεν ενέχεται δια τα έξοδα ναυσιπλοΐας, ελλιμενίσεως, ναυολογίας, καθάρσεως, ουδέ δια τα παντός είδους τέλη και δικαιώματα τα αφορώντα εις το πλοίον ή το φορτίον.Αρθρο: 276

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ, ΡΗΤΡΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΒΑΡΙΑΣ"

 

Κείμενο Αρθρου

Η ρήτρα «ελεύθερον αβαρίας» απαλλάσσει τον ασφαλιστήν πάσης υποχρεώσεως εκ ζημιών, αι οποίαι δεν συνιστούν ολικήν απώλειαν ή περίπτωσιν εγκαταλείψεως.Αρθρο: 277

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΤΟΡΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Απαλλοτριωθέντος του ησφαλισμένου πράγματος ο νέος κτήτωρ υπεισέρχεται εις τα εκ της ασφαλιστικής συμβάσεως δικαιώματα και τας υποχρεώσεις. Επί ασφαλίσεως πλοίου ο νέος κτήτωρ ενέχεται δια το ασφάλιστρον εις ολόκληρον μετά του παλαιού. Δικαιούται να καταγγείλη την σύμβασιν εντός μηνός από της απαλλοτριώσεως, οπότε δεν ενέχεται δια το ασφάλιστρον . Ο ασφαλιστής απαλλάσσεται, αν η πραγματοποίησις του κινδύνου επέλθη συνεπεία γεγονότων τα οποία δεν θα συνέβαινον αν δεν ελάμβανε χώραν η απαλλοτρίωσις. Επί ασφαλίσεως φορτίου ο ασφαλιστής δύναται ν' αντιτάξη την μη καταβολήν του ασφαλίστρου και την εντεύθεν απαλλαγήν αυτού, έναντι του νέου κτήτορος, μόνον αν ο τελευταίον ούτος τελή εν κακή πίστει. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και επί απαλλοτριώσεως δι 'αναγκαστικού πλειστηριασμού.Αρθρο: 278

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Πραγματοποιηθέντος του κινδύνου, ο ησφαλισμένος οφείλει να

γνωστοποιή αμελλητί εις τον ασφαλιστήν απάσας τας σχετικάς ειδήσεις υποχρεούμενος άλλως εις αποζημίωσιν.Αρθρο: 279

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΑΥΛΟΥ-ΦΟΡΤΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Επί ασφαλίσεως φορτίου η νόμιμος κατοχή του ασφαλιστηρίου και της φορτωτικής αρκεί προς νομιμοποίησιν του κατόχου ως φορέως του ησφαλισμένου συμφέροντος.Αρθρο: 280

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ, ΑΞΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ησφαλισμένος δικαιούται να εγκαταλείψη εις τον ασφαλιστήν τα ασφαλισθέντα αντικείμενα και να απαιτήση το οφειλόμενον επί ολικής απωλείας ασφάλισμα, εις τας περιπτώσεις και υπό τους όρους των επομένων άρθρων.Αρθρο: 281

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η εγκατάλειψις του πλοίου ή του φορτίου ή του ναύλου, δύναται να γίνη μόνον όταν

α) το πλοίον, συνεπεία θαλασσίου συμβεβηκότος, απωλέσθη ή περιήλθεν εις κατάστασιν ανικανότητος προς πλουν και δεν δύναται να επισκευασθή,

β) τα έξοδα δια την ανέλκυσιν, την επισκευήν και την επαναφοράν του βλαβέντος πλοίου εις κατάστασιν επιτρέπουσαν να εξακολουθήση τούτο την ναυσιπλοΐαν, υπερβαίνουν τα τρία τέταρτα της ασφαλιστικής αξίας ή όταν η επισκευή δεν είναι εφικτή εις τον τόπον του ατυχήματος, ουδ' είναι δυνατή η αυτόθι μεταφορά των μέσων της επισκευής ή η ρυμούλκησις του πλοίου εις λιμένα ένθα δύναται να επισκευασθή,

γ) από της τελευταίας ειδήσεως περί του πλοίου παρήλθον τουλάχιστον τρεις μήνες, προκειμένου περί πλοίων μηχανοκινήτων,προκειμένου δε περί ιστιοφόρων πέντε μήνες, οπότε ο κίνδυνος θεωρείται πραγματοποιηθείς την επομένην της ημέρας εις την ανάγεται η τελευταία είδησις και

δ) το πλοίον αλωθή ή εμποδισθή κατά διαταγήν ξένης δυνάμεως, η δε ασφάλισις καλύπτει τους κινδύνους πολέμου.Αρθρο: 282

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ, ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εις την περίπτωσιν δ΄ του προηγουμένου άρθρου το προς εγκατάλειψιν δικαίωμα δεν δύναται ν' ασκηθή πριν ή παρέλθη τρίμηνον από της γνωστοποιήσεως της αλώσεως ή της εμποδίσεως.Αρθρο: 283

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ, ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Το προς εγκατάλειψιν δικαίωμα ασκείται εντός προθεσμίας τριών μηνών, αρχομένης την επιούσαν της ημέρας καθ' ην συνεπληρώθη η κατά το άρθρον 281 περίπτωσις γ΄ ή η κατά το άρθρον 282 προθεσμία.Αρθρο: 284

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Το προς εγκατάλειψιν δικαίωμα ασκείται δια δηλώσεως κοινοποιουμένης προς τον ασφαλιστήν.Αρθρο: 285

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν ο ασφαλιστής, εντός τριάκοντα ημερών από της κοινοποιήσεως της δηλώσεως περί εγκαταλείψεως, δεν αμφισβητήση το δικαίωμα της εγκαταλείψεως, ή εάν τούτο αναγνωρισθή δικαστικώς, τα επί των εγκαταλειπομένων αντικειμένων δικαιώματα μεταβιβάζονται εις τον ασφαλιστήν. Η μεταβίβασις θεωρείται συντελεσθείσα από της κοινοποιήσεως της περί εγκαταλείψεως δηλώσεως. Ο ησφαλισμένος υποχρεούται να παράσχη εις τον ασφαλιστήν τας υπαρχούσας πληροφορίας και να παραδώση εις αυτόν τα εις την κατοχήν του αποδεικτικά έγγραφα.Αρθρο: 286

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΠΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ασφαλιστής του ελπιζομένου κέρδους ουδέν δικαίωμα αποκτά εκ της εγκαταλείψεως.Αρθρο: 287

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ασφαλιστής δύναται, δια δηλώσεως κοινοποιουμένης εις τον ησφαλισμένον αμελλητί, να αποποιηθή την κτήσιν της κυριότητος επί του

εγκαταλειφθέντος, προσφερόμενος συγχρόνως ανεπιφυλάκτως εις την καταβολήν του όλου ασφαλίσματος.Αρθρο: 288

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, θΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΡΑΚΤΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ, ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ασφαλιστής δικαιούται να προκαλέση τον ησφαλισμένον όπως προβή εις εγκατάλειψιν εντός ευλόγου, υπ' αυτού τασσομένης προθεσμίας. Παρελθούσης δε ταύτης απράκτου, ο ησφαλισμένος στερείται του δικαιώματος της εγκαταλείψεως.Αρθρο: 289

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

Παραγραφαί

Εις ετησίαν παραγραφήν υπόκεινται αι αξιώσεις:

1. Του πλοιάχου και του πληρώματος δια την πληρωμήν των μισθών και λοιπών παροχών των πηγαζουσών εκ της συμβάσεως ναυτολογήσεως.

2. Του πλοιοκτήτου κατά του πλοιάρχου ή του πληρώματος δια τας κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας των διαπραχθείσας υπ' αυτών αδικοπραξίας.

3. Εκ της χορηγήσεως υλικών ή τροφίμων, εκ της εκτελέσεως εργασιών δια την ναυπήγησιν, επισκευήν, εξοπλισμόν ή εφοδιασμόν του πλοίου ως και εκ των κατά τα άρθρ. 45 και 46 ενεργειών του πλοιάρχου.

4. Εκ της συμβάσεως ναυλώσεως, μεταφοράς επιβατών ή πραγμάτων ως και εκ της μη εκτελέσεως ή μη προσηκούσης εκτελέσεως της συμβάσεως.

5. Εκ γενικής αβαρίας προς πληρωμήν συνεισφοράς.

6. Εκ συγκρούσεως πλοίων δια τας προξενηθείσας εις πρόσωπα ή πράγματα βλάβας ή ζημίας.Αρθρο: 290

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ, ΔΙΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εις διετή παραγραφήν υπόκεινται αι αξιώσεις:

1. Των συμπλοιοκτητών κατ' αλλήλων ή κατά του διαχειριστού της συμπλοιοκτησίας αι πηγάζουσαι εκ της εκμεταλλεύσεως ή διαχειρίσεως του πλοίου.

2. Εκ της θαλασσίας ασφαλίσεως.

3. Εξ επιθαλασσίας αρωγής ή διασώσεως δια την πληρωμήν της αμοιβής και των εξόδων.

4. Κατά του ναυπηγού ένεκεν ελλείψεων του ναυπηγηθέντος πλοίου.Αρθρο: 291

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η παραγραφή των εις τα προηγούμενα άρθρα αξιώσεων αρχίζει άμα τη λήξει του έτους καθ' ο συμπίπτει η αφετηρία αυτής. Η έγερσις της αγωγής κατά του ασφαλιστού λόγω εγκαταλείψεως διακόπτει την παραγραφήν και της κατ' αυτού αξιώσεως λόγω ζημιών.Αρθρο: 292

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΟΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κτήση πλοίου δια χρησικτησίας.

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ, ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΠΛΟΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο καλή τη πίστει και δυνάμει νομίμου τίτλου προσηκόντως εγγεγραμμένου νεμηθείς πλοίον επί τριετίαν γίνεται κύριος αυτού. Ο επί δεκαετίαν νεμόμενος πλοίον γίνεται κύριος αυτού.Αρθρο: 293

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Κ.Ι.Ν.Δ.

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Κώδιξ Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου άρχεται ισχύων μετά παρέλευσιν εξ μηνών από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αρθρο: 294

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Σχόλια
Το άρθρο 294 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 3823/1958 (ΦΕΚ Α, 115).

 

Κείμενο Αρθρου

"Από της ενάρξεως της ισχύος του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου καταργείται το βιβλίον "Δεύτερον (άρθρα 226 - 521, ως διετυπώθησαν υπό του ν. ΓΨΙΖ ' του 1910) του Εμπορικού Νόμου.

Καταργούνται ωσαύτως και πάσαι εν γένει αι διατάξεις νόμων ή εθίμων αι αντικείμεναι εις τας διατάξεις του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου ή αναγόμεναι εις θέματα ρυθμιζόμενα υπ' αυτού".Αρθρο: 295

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργούνται ο Ν. 1752 του 1951 «περί ναυτικής εργασίας», ως και το Ν.Δ/γμα 2652/1953 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 1752". Διατηρείται προσωρινώς εν ισχύϊ μέχρι της δια Β.Δ. καταργήσεως ή τροποποιήσεως αυτού το άρθρ. 3 του Ν.Δ/τος 2652/1953, των εν αυτώ διατάξεων θεωρουμένων ότι αποτελούν προσθήκην εις το άρθρ. 66 του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. Διατηρείται προσωρινώς εν ισχύϊ μέχρι της δια Β.Δ. καταργήσεως ή τροποποιήσεως αυτού το άρθρ. 1 του Ν.Δ. 2652/1953, των εν αυτώ διατάξεων θεωρουμένων ότι αποτελούν προσθήκην εις το άρθρ.73 του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. Διατηρείται προσωρινώς εν ισχύϊ μέχρι της δια Β.Δ. καταργήσεως ή τροποποιήσεως αυτής η διάταξις του άρθρου 2 του Ν.Δ/τος 2652/1953.Αρθρο: 296

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Καθ' ας περιπτώσεις νόμος ισχύων παραπέμπει εις τας καταργουμένας δια του παρόντος διατάξεις εφαρμόζονται αι αντίστοιχαι διατάξεις του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.Αρθρο: 297

Ημ/νία: 08.08.1958

Ημ/νία Ισχύος: 08.08.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΙΝΔ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου τελεσιδίκως η δια συμβατικής αναγνωρίσεως ή δια συμβιβασμού κριθέντα δεν θίγονται εκ των διατάξεων αυτού.


 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.