Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Α.

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Α.

Έτος: 1981

ΦΕΚ: Α 204 19810730

Τέθηκε σε ισχύ: 15.07.1981

Ημ.Υπογραφής: 27.07.1981

 

Θέματα
Κώδικας καταστάσεως προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 17 του Ν. 2367/1995 (Α' 261/29.12.1995), οι διατάξεις του πρώτου εδ. της ως άνω παρ. σχετικά με τα υπόλοιπα των κανονικών αδειών του προηγούμενου έτους των υπαλλήλων του δημοσίου και νπδδ, που υπάγονται στον υπαλληλικό κώδικα, και χορηγούνται υποχρεωτικά, πρέπει δε να έχουν εξαντληθεί το αργότερο μέχρι 31.3 του επομένου έτους, εφαρμόζονται αναλογικά και για τους υπαλλήλους των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, καθώς και Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που υπάγονται στο Α' μέρος και στο κεφάλαιο Α' του δεύτερου μέρους του παρόντος κώδικα.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝΑρθρο: 1

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εννοια όρων

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α. = ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α.

 

Κείμενο Αρθρου

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οπου εις τον παρόντα κώδικα αναφέρονται «οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως» (ΟΤΑ) νοούνται οι δήμοι, αι κοινότητες, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα και οι σύνδεσμοι δήμων, κοινοτήτων και δήμων και κοινοτήτων.

2. Οπου δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος κώδικος λαμβάνεται υπ όψιν ο πληθυσμός ως τοιούτος νοείται ο πραγματικός πληθυσμός ο εμφαινόμενος εις τους δημοσιευθέντας επισήμως πίνακας της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού.Αρθρο: 2

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτασις εφαρμογής-Διαίρεσις ύλης

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τας διατάξεις του παρόντος κώδικος ο οποίος διαιρείται εις τέσσαρα μέρη υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των ΟΤΑ, ως κάτωθι: α) Εις τας διατάξεις του πρώτου μέρους υπάγεται το μόνιμον προσωπικόν των δήμων, των κοινοτήτων πληθυσμού άνω των δύο χιλιάδων (2000) κατοίκων των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και των λοιπών ΟΤΑ επί του οποίου μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος εφαρμόζονται αι διατάξεις περί προσωπικού των κοινοτήτων πληθυσμού άνω των δύο χιλιάδων κατοίκων.

β) εις τας διατάξεις του δευτέρου μέρους υπάγονται οι μόνιμοι κοινοτικοί γραμματείς ειδικής περωρισμένης διαβαθμίσεως και οι μόνιμοι αδιαβάθμιστοι υπάλληλοι των κοινοτήτων και των δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων και των συνδέσμων εν γένει.

γ) εις τας διατάξεις του τρίτου μέρους, υπάγεται το προσωπικόν ειδικών θέσεων και το επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσλαμβανόμενον προσωπικόν.

2. Το τέταρτον μέρος περιλαμβάνει τας τελικάς και μεταβατικάς διατάξεις.Αρθρο: 3

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις υπαγωγής προσωπικού ΟΤΑ εις τας διατάξεις του πρώτου μέρους

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α.

Σχόλια
-Η μέσα σε " " φράση (της περ. α της παρ. 1) τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 30 Π.Δ. 37α/26 Ιαν.-4 Φεβρ. 1987 (ΦΕΚ Α' 11). -Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρ. 28 Νόμ. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137), τα χορηγούμενα από τις παρ. 1, 2, 4, 8 και 11 του άρθρου 38 Νόμ. 2008/1990, επιδόματα θέσης, ετοιμότητας, ειδικότητας βιβλιοθήκης και λήψης εκπ/κής αδείας επεκτείνονται αναδρομικά από την ισχύ του Νόμ. 2008/1992 και στους μονίμους ιατρούς και οδοντιάτρους των Ο.Τ.Α. του Δήμου Αθηναίων με τους αυτούς όρους του νόμου αυτού. - Η μέσα σε " " παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τας διατάξεις του πρώτου μέρους δύναται να υπαχθούν: α) οι μόνιμοι κοινοτικοί γραμματείς ειδικής περιωρισμένης διαβαθμίσεως και το αδιαβάθμιστον μόνιμον προσωπικόν των κοινοτήτων, αι οποίαι κατά τα δύο τελευταία οικονομικά έτη επραγματοποίησαν μέσον όρον τακτικών εσόδων ποσόν τουλάχιστον τριπλάσιον του ποσού εις το οποίον ανέρχεται η ετησία δαπάνη του "εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου δύο υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ".

β) το προσωπικόν δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων, τα οποία ως εκ του σκοπού της συστάσεώς των και της εν γένει δράσεως αυτών προώρισται να έχουν μακρόν βίον, συντρεχούσης και της οικονομικής προϋποθέσεως της επομένης περιπτώσεως.

γ) το προσωπικόν συνδέσμων δήμων, κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων οι οποίοι καλύπτουν διαρκούς φύσεως ανάγκας. Η υπαγωγή του προσωπικού των συνδέσμων επιτρέπετάι μόνον εφ' όσον, εις την απόφασιν του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου, καθορίζονται ο αριθμός και η διαβάθμησις των συνιστωμένων θέσεων μονίμου προσωπικού και ο σύνδεσμος κατά τα δύο τελευταία οικονομικά έτη, επραγματοποίησε μέσον όρον πάσης φύσεως τακτικών εσόδων ποσόν τουλάχιστον διπλάσιον του ποσού εις το οποίον ανέρχεται η ετησία δαπάνη του βασικού μισθού μετά του χρονοεπιδόματος του καταληκτικού βαθμού των προτεινομένων θέσεων. Δια τον υπολογισμόν του μέσου όρου αφαιρούνται από τα πάσης φύσεως ετήσια τακτικά έσοδα αι αντίστοιχοι υποχρεωτικαί δαπάναι και δαπάναι διοικήσεως τα

τοκοχρεωλύσια δανείων και αι εν γένει δαπάναι μισθοδοσίας του απασχολουμένου επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, εφ' όσον αι θέσεις αύται δεν μετατρέπονται εις τοιαύτας μονίμου προσωπικού. "2. Η υπαγωγή του προσωπικού της παρ. 1 ενεργείται με απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ή διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ή συνδέσμου, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το υπηρεσιακό συμβούλιο γνωμοδοτεί κατόπιν εγγράφου ερωτήματος που απευθύνει προς αυτό ο εκπροσωπών τον οικείο οργανισμό ή κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων. Προκειμένου περί συνδέσμων που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια του Νομού Αττικής και οι μετέχοντες δήμοι και κοινότητες ανήκουν σε διαφορετικούς νομούς ή νομαρχίες, αρμόδια για την έκδοση της γνωμοδότησης είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο της Νομαρχίας Αθηνών".

3. Το υπηρεσιακόν συμβούλιον γνωμοδοτεί ητιολογημένως περί της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της κατά την παράγρ. 1 του παρόντος υπαγώγης.

4. Κατά την εν τη παραγράφω 2 διαδικασίαν επιτρέπεται άρσις της υπαγωγής του προσωπικού των ΟΤΑ του παρόντος άρθρου, ως και του προσωπικού των κοινοτήτων της περιπτώσεως α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 εφ' όσον άπασαι αι υπό του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας προβλεπόμεναι θέσεις μονίμου προσωπικού είναι κεναί και διαπιστούται έλλειψις των υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οριζομένων οικονομικών προϋποθέσεων. Ειδικώς επί κοινοτήτων πληθυσμού άνω των δύο χιλιάδων κατοίκων απαιτείται και μείωσις του πληθυσμού κάτω του ορίου τούτου. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται και επί του προσωπικού των λοιπών ΟΤΑ, πλην των ιδρυμάτων επί του οπίου μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος εφηρμόζονται αι διατάξεις περί του προσωπικού των κοινοτήτων πληθυσμού άνω των δύο χιλιάδων κατοίκων.Αρθρο: 4

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ενταξις προσωπικού υπαγομένου εις το Α' Μέρος

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΝΤΑΞΗ

Σχόλια
- Το μέσα σε () τρίτο εδάφιο της παρ. 2 καταργήθηκε από την παρ. 2 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113). - Η μέσα σε () φράση στην παρ. 3 διαγράφτηκε από την παρ. 2 άρθρ. 30 Π.Δ. 37α/26 Ιαν.-4 Φεβρ. 1987 (ΦΕΚ Α' 11). - Το μέσα σε " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κατά το άρθρον 3 παρ. 2 αποφάσεως του νομάρχου, δι' αποφάσεως του οικείου ΟΤΑ καταρτίζεται ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας κατά τας διατάξεις του άρθρου 12. Εις τας δι' αυτού συνιστωμένας θέσεις εντάσσεται το κατά τον χρόνον δημοσιεύσεως της κατά τας ανωτέρω αποφασεως του νομάρχου υπηρετούν εις τον οικείον ΟΤΑ μόνιμον προσωπικόν. Το επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικόν κατατάσσεται εις αντιστοίχου ειδικότητος θέσεις επί τη αυτή σχέσει συνιστωμένας κατά τα ανωτέρω.

2. Η ένταξις ενεργείται δια πράξεως του αρμοδίου προς διορισμόν όργανου του οικείου ΟΤΑ, εκδιδομένης μετά προηγουμένην σύμφωνον γνωμοδότησιν του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου και δημοσιευομένης, εν περιλήψει εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξις της εντάξεως εκδίδεται εντός διμήνου από της περιελεύσεως εις την υπηρεσίαν του οικίου ΟΤΑ της γνωμοδοτήσεως του υπηρεσιακού συμβουλίου, ήτις προκαλείται δι' εγγράφου του απευθυνομένου υποχρεωτικώς προς το υπηρεσιακόν συμβούλιον εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας. (Παρερχομένης απράκτου της διμήνου προθεσμίας ή εκδιδομένης πράξεως διαφόρου κατά περιεχόμενον της συμφώνου

γνωμοδοτήσεως, η ένταξις ενεργείται δια πράξεως του νομάρχου, δημοσιευομένης, εν περιλήψει, εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

3. Η ένταξις ενεργείται επί τη βάσει των τυπικών, πλην της ηλικίας, προσόντων του υπαλλήλου εις τον εισαγωγικόν βαθμόν της αντιστοίχου θέσεως, δύναται, όμως μετ' εκτίμησιν των ουσιαστικών προσόντων αυτού, να γίνη και εις ανώτερον βαθμόν, εάν ο εντασσόμενος έχη χρόνον πραγματικής υπηρεσίας εν τη εννοία της παρ. 2 του άρθρου 219 ίσον ή ανώτερον προς τον κατά τας διατάξεις του παρόντος κώδικος απαιτούμενον προς προαγωγήν εις τον ανώτερον τούτον βαθμόν και διανυθέντα μετά των τυπικών προσόντων της θέσεως. (Δεν επιτρέπεται ένταξις εις βαθμόν ανώτερον του 6ου). Ο τυχόν πλεονάζων χρόνος μετά την κατά τα ανωτέρω ένταξιν των υπαλλήλων, λογίζεται ως διανυθείς εις τον βαθμόν εις τον οποίον θα ενταχθή έκαστος, υπολογιζόμενος δια την προαγωγήν εις τον επόμενον βαθμόν.

4. Κατ' εξαίρεσιν των οριζομένων υπό των διατάξεων των άρθρων 41 έως και 85 οι στερούμενοι των απαιτουμένων δια τας θέσεις γραμματικών προσόντων δύναται να ενταχθούν ή να προαχθούν, αλλ' εις βαθμόν ουχί ανώτερον του μεθεπομένου του εισαγωγικού της θέσεως.

5. Οι εντασσόμενοι εις βαθμόν ανώτερον του εισαγωγικού καθίστανται αυτοδικαίως μόνιμοι από της δημοσιεύσεως της εντάξεώς των, οι δε λοιποί μονιμοποιούνται κατά τας διατάξεις του άρθρου 103 του παρόντος.

6. Η κατά τας προηγουμένας παραγράφους ένταξις δεν ενεργείται, εφ' όσον κατ' αίτησιν του ενδιαφερομένου υπαλλήλου αύτη καθιστά χείρονα την θέσιν αυτού.

"Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα δίμηνο από την δημοσίευση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος".

7. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και επί του μονίμου προσωπικού των κοινοτήτων των οποίων ο πληθυσμός ήθελεν υπερβή τους δύο χιλιάδας κατοίκους.Αρθρο: 5

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Υπηρεσιακόν συμβούλιον παρ' εκάστη νομαρχία

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Σχόλια
-Για τη σύνθεση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων άρθρ. 5, 6 και 7 βλ. την 51428/23-24 Ιουν. 1981 (ΦΕΚ Β' 440) απόφ. Υπ. Προεδρ. Κυβερνήσεως και Εσωτ. -Με την παρ. 1 άρθρ. 65 Νόμ. 1416/18-21 Φεβρ. 1984 (ΦΕΚ Α' 18) ορίστηκε ότι τα υπηρεσιακά συμβούλια των άρθρ. 5 και 6 είναι και πειθαρχικά. -Για τα υπηρεσιακά συμβούλια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης βλέπε και παρ. 9 άρθρ. 14 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37). -Για τον ορισμό νέων μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, μέχρι την έναρξη εφαρμογής του άρθρ. 14 του Νόμ. 1586/1986 βλέπε παρ. 7 άρθρ. 30 Π.δ. 37α/26 Ιαν.-4 Φεβρ. 1987 (ΦΕΚ Α' 11). -Για τις διατάξεις που εφαρμόζονται αναλόγως στο προσωπικό του Α' μέρους βλ. παρ. 3 άρθρ. 12 Νόμ. 2130/22-23 Απρ. 1993 (ΦΕΚ Α' 62), και άρθρ. 63 Νόμ. 2218/9-13 Ιουν. 1994 (ΦΕΚ Α' 90). -Με την παρ. 14 του άρθρου 37 του Νόμου 2190/1-3 Μαρτ. 1994 (ΦΕΚ Α' 28), ορίστηκε ότι: "Τα εκ των δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων των Ο.Τ.Α. που ορίζονται από το Νομάρχη, εφεξής υποδεικνύονται από την τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων".

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΜΟΝΙΜΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α' ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ Υπηρεσιακόν συμβούλιον παρ' εκάστη νομαρχία.

1. Παρ' εκάστη νομαρχία ή διαμερίσματι συνιστάται υπηρεσιακόν συμβούλιον συγκροτούμενον δι' αποφάσεως του νομάρχου και αποτελούμενον: α) εκ του διευθυντού εσωτερικών της νομαρχίας ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού, επί πλειόντων δε διευθυντών εκ του αρμοδίου επί θεμάτων τοπικής αυτοδιοικήσεως ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού, ως προέδρου,

β) εκ του τμηματάρχου τοπικής αυτοδιοικήσεως της διευθύνσεως εσωτερικών της νομαρχίας,

γ) εξ ενός δημοτικού συμβούλου του δήμου της έδρας του νομού, και δ) εκ δύο μονίμων δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων επί βαθμώ 7ω τουλάχιστον του κλάδου ΑΤ1 και ελλείψει τοιούτων εξ υπαλλήλων του κλάδου ΑΡ13 του αυτού τουλάχιστον βαθμού, εν ελλείψει δε και τούτων εξ υπαλλήλων του κλάδου ΜΕ επί βαθμώ 7ω τουλάχιστον. Υπαρχόντων υπαλλήλων ανωτέρου βαθμού δεν δύναται να ορισθή κατώτερος.

2. Οι δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ορίζονται υπό του νομάρχου και συμμετέχουν οι μεν κοινοτικοί οσάκις συζητούνται θέματα αφορώντα εις κοινοτικούς υπαλλήλους, οι δε δημοτικοί εις πάσας τας λοιπάς περιπτώσεις. Ο δημοτικός σύμβουλος ορίζεται υπό του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

3. Καθήκοντα γραμματέως του συμβουλίου εκτελεί διοικητικός υπαλληλος του κλάδου ΑΤ1 κατά προτίμησιν του τμήματος τοπικής αυτοδιοικήσεως της διευθύνσεως εσωτερικών της νομαρχίας επί 8ω έως 6ω βαθμώ.

4. Το κατά το παρόν άρθρον υπηρεσιακόν συμβούλιον είναι αρμόδιον δια την κρίσιν των μέχρι και του 4ου βαθμού υπαλλήλων των εν τη περιφερεία του νομού ΟΤΑ, περί ων το άρθρον 2 του παρόντος επιφυλασσομενων των διατάξεων των επομένων άρθρων 6 κα 7.Αρθρο: 6

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Υπηρεσιακόν συμβούλιον παρά τοις Δήμοις Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Σχόλια
-Με την παρ. 4 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113), αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 5 και 6 ως εξής: "(1). Συνίσταται σε κάθε νομό και νομαρχία υπηρεσιακό συμβούλιο συγκροτούμενο με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή το οποίο αποτελείται από: α) 3 δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους που ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή, ύστερα από υπόδειξη της διοικούσας επιτροπής της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων, β) 2 αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, που εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσις της εκλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά γνώμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.). Η γνώμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρέχεται μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής η απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (2). Καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του δήμου της έδρας του νομού, με εξαίρεση τα συμβούλια νομαρχιών Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης που καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του πολυπληθέστερου δήμου πλην των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Ο γραμματέας του συμβουλίου πρέπει να είναι κλάδου ΠΕ1 διοικητικού ή ΤΕ17 διοικητικών-λογιστικών ή ΔΕ1 διοικητικών με βαθμό τουλάχιστον Γ'. (3). Ως τόπος συνεδρίασης του συμβουλίου ορίζεται το κατάστημα του δήμου της έδρας του νομού και το κατάστημα του πολυπληθέστερου δήμου για τα συμβούλια των νομαρχιών του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, πλην των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. (4). Στη διοικητική περιφέρεια της Νομαρχίας Αθηνών συνιστώνται 3 υπηρεσιακά συμβούλια με αρμοδιότητα τους κατωτέρω Ο.Τ.Α.: Α'. Υπηρεσιακό Συμβούλιο: Ταύρου, Μοσχάτου, Καλλιθέας, Ν. Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Δάφνης, Υμηττού, Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αλίμου, Αργυρούπολης, Ελληνικού και Γλυφάδας. Β'. Υπηρεσιακό Συμβούλιο: Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρας, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Πετρούπολης, Ν. Λιοσίων, Αγ. Αναργύρων και Καματερού. Γ'. Υπηρεσιακό Συμβούλιο: Νέας Χαλκηδόνας, Ν. Φιλαδέλφειας, Μεταμόρφωσης, Ν. Ιωνίας, Ηρακλείου, Λυκόβρυσης, Πεύκης, Γαλατσίου, Φιλοθέης, Ψυχικού, Ν. Ψυχικού, Χολαργού, Παπάγου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου, Βριλησσίων, Μελισσίων, Πεντέλης, Ν. Πεντέλης, Εκάλης, Νέας Ερυθραίας, Αμαρουσίου και Κηφισιάς. (5). Τα ανωτέρω υπηρεσιακά συμβούλια της Νομαρχίας Αθηνών συγκροτούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή και αποτελούνται από: α. 3 δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή, ύστερα από υπόδειξη της διοικούσας επιτροπής της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων, β. 2 αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων των οικείων Ο.Τ.Α., που εκλέγονται σύμφωνα με τα οριζόνμενα στην περιπτ. β' της υποπαρ. (1) αυτού του άρθρου. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του πολυπληθέστερου δήμου. Ως τόπος συνεδρίασης των ανωτέρω συμβουλίων ορίζεται το κατάστημα του πολυπληθέστερου δήμου. (6). Σε καθέναν από τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης συνιστάται υπηρεσιακό συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή και αποτελείται από: α. 3 δημοτικούς υπαλλήλους που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της περιπτ. α' της υποπαρ. (1) αυτού του άρθρου, β. 2 αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων του οικείου δήμου, που εκλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. β' της υποπαρ. (1) αυτού του άρθρου. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 διοικητικού ή ΤΕ17 διοικητικών-λογιστικών ή ΔΕ1 διοικητικών του οικείου δήμου με βαθμό τουλάχιστον Γ', που προτείνεται από το δήμαρχο. (7). Για τα υπηρεσιακά συμβούλια των υποπαρ. (1), (4) και (6) της παρ. 3 αυτού του άρθρου ισχύουν τα ακόλουθα: α. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται ή εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους του συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας. β. Με την απόφαση συγκρότησης του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται ο πρόεδρος και αναπληρωτής του μεταξύ των τακτικών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου. γ. Οταν το υπηρεσιακό συμβούλιο λειτουργεί ως πειθαρχικό, ο πρόεδρος αντικαθίσταται από δικαστικό λειτουργό ή σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. Β1 του άρθρου 40 του Νόμου 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α'). δ. Αν τα αιρετά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που κρίνονται για προϊστάμενοι οργανικής μονάδας, αυτά κρίνονται κατά την πρώτη συνεδρίαση και δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή για την κρίση που τους αφορά. Αν και τα αναπληρωματικά μέλη έχουν το ίδιο κώλυμα, το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεδριάζει με τα υπόλοιπα μέλη. ε. Κατά τα λοιπά για τη συγκρότηση, λειτουργία και τήρηση πρακτικών των υπηρεσιακών συμβουλίων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρ. 8, 9 και 10 του Νόμου 1188/1981, όπως ισχύουν και κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. (8). Εως τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου αυτού εξακολουθούν να λειτουργούν τα υπάρχοντα. (9). Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, τα αιρετά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων των υποπαρ. (1) και (6) του παρόντος, καθώς και οι αναπληρωτές τους, είναι αυτά που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με την 27581/16.6.1994 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΚ 486 Β') με την επιφύλαξη της υποπαρ. (4) του άρθρου αυτού".

 

Κείμενο Αρθρου

1. Παρ' εκάστω των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης συνίσταται ίδιον υπηρεσιακόν συμβούλιον συγκροτούμενον δια μεν τους Δήμους Αθηναίων και Πειραιώς δι' αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, δια δε τον Δήμον Θεσσαλονίκης, δι' αποφάσεως του Νομάρχου Θεσσαλονίκης και αποτελούμενον:

α) εκ δύο υπαλλήλων κλάδου ΑΤ1 αρμοδιότητος του Υπουργείου Εσωτερικών επί βαθμώ 3ω τουλάχιστον του αρχαιοτέρου τούτων επί ισοβάθμων οριζομένου ως προέδρου. Εφ' όσον παρά τω Υπουργείω Βορεί Ελλάδος ή παρά τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης δεν υπηρετεί ο αναγκαίος αριθμός υπαλλήλων αρμοδιότητος του Υπουργείου Εσωτερικών δια την συγκρότησιν του συμβουλίου, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης ορίζει τακτικά και αναπληρωματικά μέλη εξ υπαλλήλων κλάδου ΑΤ επί βαθμώ 3ω ή 2ω υπηρετούντων εν τη πόλει της Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητος ετέρων Υπουργείων,

β) εξ ενός δημοτικού συμβούλου του οικείου δήμου, οριζομένου υπό του δημοτικού συμβουλίου,

γ) εκ δύο μονίμων υπαλλήλων του οικείου δήμου κλάδου ΑΤ1 επί 4ω τουλάχιστον βαθμώ, υποδεικνυομένων υπό του δημάρχου.

2. Καθήκοντα γραμματέως εκτελεί διοικητικός υπάλληλος του κλάδου ΑΤ1 του οικείου δήμου επί 8ω τουλάχιστον βαθμώ, προτεινόμενος υπό του δημάρχου.

3. Το κατά το παρόν άρθρον υπηρεσιακόν συμβούλιον είναι αρμόδιον δια την κρίσιν των μέχρι και του 4ου βαθμού υπαλλήλων των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσασλονίκης, επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 3 του επομένου έτους.Αρθρο: 7

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Υπηρεσιακόν συμβούλιον παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών, συνίσταται υπηρεσιακόν συμβούλιον προσωπικού των εν άρθρω 2 του παρόντος ΟΤΑ, συγκροτούμενον δι' αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελούμενον:

α) εκ του γενικού διευθυντού τοπικής αυτοδιοικήσεως, ως προέδρου. β) εκ του αναπληρωτού γενικού διευθυντού τοπικής αυτοδιοικήσεως. γ) εκ του διευθυντού της διευθύνσεως προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως.

δ) εξ ενός υπαλλήλου κλάδου ΑΤ επί βαμοίς 3ω ή 2ω της γενικής διευθύσεως τοπικής αυτοδιοικήσεως και

ε) εκ τριών δημοτικών υπαλλήλων των δήμων τέως διοικήσεως πρωτευούσης κλάδου ΑΤ1 επί βαθμοίς 1ω έως 3ω, οριζομένων υπό του Υπουργού Εσωτερικών.

2. Καθήκοντα γραμματέως εκτελεί διοικητικός υπαλληλος κλάδου ΑΤ1 της διευθύνσεως ΠΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών επί 8ω βαθμώ τουλάχιστον.

3. Το κατά το παρόν άρθρον υπηρεσιακόν συμβούλιον είναι αρμόδιον δια την κρίσιν των υπαλλήλων, περί ων το άρθρον 2 του παρόντος ΟΤα επί βαθμώ 3ω και άνω, προκειμένου δε περί προαγωγών επί βαθμώ 4ω και άνω.Αρθρο: 8

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Συγκρότησις υπηρεσιακών συμβουλίων

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα μέλη εκάστου υπηρεσιακού συμβουλίου μετά ισαρίθμων

αναπληρωματικών ορίζονται επί διετεί θητεία αρχομένην από 1ης Ιανουαρίου δι' αποφάσεως του αρμοδίου προς συγκρότησιν αυτών οργάνου, εκδιδομένης εντός του μηνός Δεκεμβρίου του δευτέρου έτους της θητείας των.

2. Διαρκούσης της θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάστασις των προέδρων, μελών και γραμματέων των υπηρεσιακών συμβουλίων, τακτικών τε και αναπληρωματικών, ει μη κατά την αυτήν διαδικασίαν εφ' όσον συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι βεβαιούμενοι δια της σχετικής αποφάσεως.

3. Δια της περί συγκροτήσεως των συμβουλίων αποφάσεως ορίζονται οι γραμματείς αυτών μετά των αναπληρωτών των.

4. Εάν τα δημοτικά συμβούλια δεν ήθελον ορίσει τα μέλη και οι δήμαρχοι τα μέλη ή τους γραμματείς των υπηρεσιακών συμβουλίων μέχρι και της εικοστής Δεκεμβρίου, ούτοι ορίζονται υπό του αρμοδίου προς συγκρότησιν του συμβουλίου οργάνου.Αρθρο: 9

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Λειτουργία υπηρεσιακών συμβουλίων

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εκαστον υπηρεσιακόν συμβούλιον αποτελεί ιδίαν αρχήν.

2. Τα υπηρεσιακά συμβούλια γνωμοδοτούν ή αποφασίζουν εις τας υπό του νόμου οριζομένας περιπτώσεις, κατόπιν εγγράφου ερωτήματος απευθυνομένου προς αυτά υπό του κατά περίπτωσιν αρμοδίου οργάνου.

3. Τα υπηρεσιακά συμβούλια συνεδριάζουν του άρθρου 5 εν τω καταστήματι της οικίας νομαρχίας, του άρθρου 6 εν τω κασαστήματι του οικείου δήμου και του άρθρου 7 εν τω καταστήματι του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Το συμβούλιον συνέρχεται τη προσκλήσει και υπό την προεδρίαν του προέδρου τούτου, όστις καταρτίζει την ημερησίαν διάταξιν των προς συζήτησιν θεμάτων και ορίζει εισηγητάς εκ των μελών του συμβουλίου. Εν τη προσκλήσει αναγράφονται τα προς συζήτησιν θέματα και οι εισηγηταί τούτων. Η πρόσκλησις επιδίδεται εις τα μέλη τρεις τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως. Ωσαύτως, ο Πρόεδρος μεριμνά εγκαίρως, προ της εις το συμβούλιον εισαγωγής θέματος, δια την συγκέντρωσιν πάντων των στοιχείων, των αναγκαιούντων προς μόρφωσιν ασφαλούς γνώμης, των οικείων οργανισμών υποχρεουμένων να υποβάλουν εγκαίρως πλήρη φάκελλον της υποθέσεως.

5. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως καταχωρίζονται εις τα πρακτικά της συνεδριάσεως και συζητούνται κατά την εν αυτή οριζομένην σειράν αυτών. Μεταβολή της σειράς ή προσθήκη ετέρου θέματος επιτρέπεται κατόπιν αποφάσεως του συμβουλίου αναφερομένης εις τα πρακτικά.

6. Η εις το συμβούλιον συμμετοχή αναπληρωματικού μέλους επιτρέπεται μόνον εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος του τακτικού, γενομένης ρητής μνείας εις τα πρακτικά.

7. Εν περιπτώσει απουσίας του προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού του συμβουλίου προεδρεύει του μεν άρθρου 7 ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής τοπικής αυτοδιοικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών και τούτου απόντος ή κωλυομένου, ο κατά βαθμόν ανώτερος και επί ισοβάθμων ο αρχαιότερος, των δε άρθρων 5 και 6 ο κατά βαθμόν ανώτερος και επί ισοβάθμων ο αρχαιότερος. Εις πάσαν περίπτωσιν τηρείται το προβάδισμα των κλάδων.

8. Τα συμβούλια συνεδριάζουν τα μεν επταμελή παρόντων πέντε τουλάχιστον μελών, τα δε πενταμελή παρόντων τριών τουλάχιστον μελών.

9. Του συμβουλίου δεν δύναται να μετάσχουν νεώτεροι ή κατώτεροι του κρινομένου, εφ' όσον υπηρετούν εις τον αυτόν οργανισμόν μετά του κρινομένου. Εις την περίπτωσιν ταύτην ως και εις την περίπτωσιν κωλύματος, κατά το άρθρον 99 μελών του συμβουλίου, τούτο συνεδριάζει νομίμως δια των υπολοίπων μελών αυτού κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των εις την προηγουμένην παράγραφον οριζομένων.Αρθρο: 10

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Τήρησις πρακτικών

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα πρακτικά εκάστης συνεδριάσεως τηρούνται επιμελεία του γραμματέως, τη εποπτεία του προέδρου. Εν αρχή των πρακτικών εκάστης συνεδριάσεως γίνεται μνεία του προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού, των λοιπών κληθέντων και παραστάντων τακτικών μελών του συμβουλίου, των εκ τούτων απόντων καίτοι πληθέντων ή δηλωσάντων κώλυμα των εις αναπλήρωσιν αυτών κατά σειράν κληθέντων μελών και του γραμματέως του συμβουλίου καταχωρίζονται υπό του γραμματέως τα καθ' εκάστην συνεδρίασιν τούτου συζητηθέντα και αποφασισθέντα, ως και η γνώμη των τυχόν μειοψηφησάντων. Τα πρακτικά εκάστης συνεδριάσεως υπογράφονται υπό του προέδρου και του γραμματέως και καταχωρίζονται εις ειδικόν βιβλίον αριθμημένον και μονογραφημένον υπό του πρέδρου. Αντί ειδικού βιβλίου δύνται να χρησιμοποιούνται φύλλα χάρτου τα οποία βιβλιοδετούνται κατ' έτος μερίμνη της οικείας υπηρεσίας.

2. Ο πρόεδρος του συμβουλίου αποστέλει εις τον οικείον οργανισμόν κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών εκάστης συνεδριάσεως του σχετικού φακέλλου.

3. Ο γραμματεύς του συμβουλίου τηρεί το πρωτόκολλον, αρχείον και το βιβλίον πρακτικών και διεκπεραιοί τα έγγραφα του συμβουλίου κατά τας εντολάς και οδηγίας του προέδρου.Αρθρο: 11

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Υγειονομικαί επιτροπαί

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι κατά τας διατάξεις του κώδικος καταστάσεως δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων υγειονομικαί επιτροπαί γνωματεύουν και προκειμένου περί των υπαλλήλων των ΟΤΑ, εις ας περιπτώσεις απαιτείται τοιαύτη γνωμάτευσις, κατά τας διατάξεις του παρόντος κώδικος.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14 και 144 του Π.Δ. 611/1977 "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον, υπό τίτλον "Υπαλληλικός Κώδιξ" των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την κατάστασιν των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ." ως αύται εκάστοτε ισχύουν.Αρθρο: 12

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας-Συγκρότηση υπηρεσιών

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Σχόλια
-Το παρόν άρθρο, όπως είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 26 Νόμ. 1832/1989, και από την παρ. 6 άρθρ. 26 του Ν. 2130/1993 (ΦΕΚ Α 62) αντικαταστάθηκε και πάλι από την παρ. 5 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113).

 

Κείμενο Αρθρου

Β' ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

"(1). Με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία, οι αρμοδιότητές τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. (2). Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού ή διοικητικού συμβουλίου ψηφίζονται οι οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δήμων, κοινοτήτων, δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, αντίστοιχα, και εκδίδεται πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή, ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(3). Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋποθέση ότι για τη σύσταση κάθε νέας τακτικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων χρόνων, κάθε Ο.Τ.Α., να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού μετά της Α.Τ.Α. του καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου των προτεινομένων θέσεων, πολλαπλασιαζομένης της δαπάνης αυτής επί 2.

(4). Τροποποίηση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία. Με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 317, 318 και 320 δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των οργανισμών κατά το τελευταίο έτος της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου.

(5). Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή όταν πρόκειται για τη σύσταση θέσεων προσωπικού των συμβουλίων περιοχής. Για τη σύσταση θέσεων προσωπικού με τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας των συμβουλίων περιοχής λαμβάνονται ιδίως υπόψη ο αριθμός των Ο.Τ.Α. που απαρτίζουν το συμβούλιο περιοχής, η εδαφική έκτασή τους, ο πληθυσμός τους, τα προσδοκώμενα έσοδά τους, η έκταση του οδικού, ηλεκτρικού, υδρευτικού και αποχετευτικού δικτύου τους, καθώς και κάθε άλλος παράγοντας που αναδεικνύει την αναπτυξιακή τους δραστηριότητα".Αρθρο: 13

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Προσόντα διορισμού

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα κατά τα επόμενα άρθρα προσόντα δέον να έχη ο υποψήφιος και κατά τον χρόνον του διαγωνισμού ή επί επιλογής κατά την ημέραν της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και κατά τον χρόνον του διορισμού.

2. Κατ' εξαίρεσιν το κατά το άρθρον 15 όριον της ηλικίας, δέον να έχη ο υποψήφιος κατά τον χρόνον του διαγωνισμού.Αρθρο: 14

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ελληνική Ιθαγένεια

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ουδείς διορίζεται αν δεν κέκτηται την Ελληνικήν Ιθαγένειαν.

2. Αλλογενής αποκτήσας την Ελληνικήν Ιθαγένειαν, δια πολιτογραφήσεως, δεν δύναται να διορισθή προ της συμπληρώσεως πενταετίας από ταύτης.

3. Διορισμός αλλοδαπών επιτρέπεται μόνον εις τας υπό ειδικών νόμων προβλεπομένας περιπτώσεις.Αρθρο: 15

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ηλικία

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΗΛΙΚΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ουδείς διορίζεται προ της συμπληρώσεως του 21ου ή μετά την συμπλήρωσιν του 35ου έτους της ηλικίας του. Επιτρέπονται εξαιρέσεις καθοριζόμεναι δια διαταγμάτων εκδιδομένων επί τη προτάσει του Υπουργού Εσωτερικών.

2. Δια την εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου ως ημέρα γεννήσεως λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως.Αρθρο: 16

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κωλύματα διορισμού

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΥΓΕΙΑ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δεν διορίζεται υπάλληλος:

α) ο μη εγγεγραμμένος προκειμένου μεν περί αρρένων εις το μητρώον αρρένων, προκειμένου δε περί θηλέων εις το γενικόν μητρώον των δημοτών, β) ο μη εκπληρώσας τας στρατιωτικάς αυτού υποχρεώσεις ή μη απαλλαγείς τούτων νομίμως,

γ) ο ανυπότακτος ή ο τελεσιδίκως καταδικασθείς επί λιποταξία, δ) ο λόγω καταδίκης στερηθείς των πολιτικών δικαιωμάτων και μετά την λήξιν του ορισθέντος δαι την στέρησιν χρόνου,

ε) ο καταδικασθείς εις οιανδήποτε ποινήν επί κλοπή, υπεξαιρέσει, απάτη, εκβιάσει, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπιέσει, παραβάσει καθήκοντος, εγκλήματι κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφημίσει,

στ) ο υπόδικος ο δια τελεσιδίκου βουλεύματος παραπεμφθείς επί κακουργήματι ή επί τινι των εν τη προηγουμένη περιπτώσει αναφερομένων πλημμελημάτων,

ζ) ο τελών υπό απαγόρευσιν ή δικαστικήν αντίληψιν,

η) ο μη κεκτημένος το προσήκον ήθος. Εις το ήθος περιλαμβάνεται και η αφοσίωσις εις την Πατρίδα και την Δημοκρατίαν κατά το Σύνταγμα, θ) ο δι' αποφάσεως υπηρεσιακού συμβουλίου δια πειθαρχικούς λόγους απολυθείς εκ θέσεως δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, και ι) ο μη ων υγιής.

2. Η παραγραφή αδικήματος, εφ' ω διετάχθη παραπομπή δια τελεσιδίκου βουλεύματος, η αποκατάστασις, η αμνηστία και η χάρις δεν αίρουν την κατά την προηγουμένην παράγραφον ανικανότητα. Η χάρις μετ' άρσεως των συνεπειών αίρει την ανικανότητα προς διορισμόν.

3. Η περί της υγείας και αρτιμελείας πιστοποίησις γίνεται υπό της οικείας υγειονομικής επιτροπής, κατά τας διατάξεις του άρθρου 11, είναι δε ανίσχυρος μετά πάροδον εξαμήνου από της εκδόσεώς της, ως και εις περίπτωσιν καθ' ην δεν στηρίζεται επί ακτινογραφίας θώρακος.

4. Η πιστοποίησις ότι ο ενδιαφερόμενος δεν παρουσιάζει υγείαν και αρτιμέλειαν, επιτρέπουν τον διορισμόν, υπόκειται εις ένστασιν ενώπιον της οικείας δευτεροβαθμίου υγειονομικής υπηρεσίας εκ λόγων υγείας, δέον να πιστοποιήται προσθέτως παρά της υγειονομικής επιτροπής ότι αποκατεστάθη πλήρως η υγεία αυτών και ότι δεν θεωρείται ως πιθανή η υποτροπή της νόσου, ως εκ της αναλήψεως της δι' ην προορίζονται υπηρεσίας.

5. Οι κατά το άρθρον 25 του ν. 232/1975 "περί επιμορφώσεως δημοσίων υπαλλήλων", υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, αθετούντες τας κατά το άρθρον τούτο υποχρεώσεις, κωλύονται επί πενταετίαν να διορισθούν εφ' οιανδήποτε σχέσει, εις ετέραν θέσιν ΟΤΑ.Αρθρο: 17

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δήλωσις υποψηφίου προς διορισμόν

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο υποψήφιος προς διορισμόν υποβάλλει δήλωσιν, εν η αναφέρει εάν τυχόν έχη καταδικασθή λόγω ποινικού αδικήματος ή απολυθή εκ θέσεως δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου δια πειθαρχικούς λόγους, ως και παν έτερον στοιχείον περί του βίου του, ζητουμένου παρ' αυτού. Ο υποβαλών ψευδή δήλωσιν υπέχει τας εκ του νόμου συνεπείας.Αρθρο: 18

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαγωνισμός

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχόλια
- Η εντός " " περίπτ. β' της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 άρθρ. 65 Νόμ. 1416/18-21 Φεβρ. 1984 (ΦΕΚ Α' 18). - Βλέπε ήδη τις σχετικές διατάξεις περί προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα του Νόμου 2190/1994.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ουδείς, εξαιρέσει των εν άρθρω 20 περιπτώσεων, διορίζεται υπάλληλος αν μη επιτύχη εις διαγωνισμόν ενώπιον τριμελούς επιτροπής

συγκροτουμένης α) εξ ενός ανωτέρου μονίμου δημοσίου υπαλλήλου και "β) από δύο μόνιμους δημοτικούς υπαλλήλους. Για την πλήρωση θέσεων κοινοτήτων, αντί των δημοτικών υπαλλήλων, ορίζονται δύο μόνιμοι κοινοτικοί υπάλληλοι.

Ολα τα μέλη της επιτροπής πρέπει να είναι υπάλληλοι των κλάδων ΑΤ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων κλάδου ΑΡ και ΜΕ, κατά τις οποίες, όταν λείπουν υπάλληλοι κλάδων ΑΤ, τα μέλη της επιτροπής ορίζονται από τους κλάδους αυτούς".

2. Εν ελλείψει των κατά την προηγουμένην παράγραφον δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων, η επιτροπή συγκροτείται κατά το ελλείπον μέρος εξ ανωτέρων μονίμων δημοσίων υπαλλήλων κλάδων ΑΤ. Η επιτροπή συντίθεται εκάστοτε δια πράξεως του νομάρχου.

3. Εις περιπτώσεις καθ' ας δέον να γίνη εξέτασις εις ειδικά μαθήματα, επιτρέπεται να ορισθή, αντί ενός των εκ δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων μελών μη μόνιμος υπάλληλος ή ιδιώτης.

4. Δια την πλήρωσιν θέσεων πλειόνων δήμων ή κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων, δι' ας απαιτούνται τα αυτά προσόντα διορισμού, δύναται να διεξάγωνται κοινοί κατά νόμον διαγωνισμοί, εκάστου υποψηφίου μετέχοντος δια την κατάληψιν θέσεως ενός μόνον δήμου ή μιας μόνον κοινότητος.

5. Οι διαγωνισμοί προκηρύσσονται δημοσία τεσσαράκοντα τουλάχιστον ημέρας προ της ημερομηνίας διεξαγωγής αυτών.Αρθρο: 19

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διενέργεια διαγωνισμού. Πίναξ επιτυχόντων

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχόλια
- Το τελευταίο μέσα σε " " εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε από την παρ. 2 άρθρ. 65 Νόμ. 1416/18-21 Φεβρ. 1984 (ΦΕΚ Α 18). - Βλέπε ήδη τις σχετικές διατάξεις περί προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα του Νόμου 2190/1994.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα της προκηρύξεως των διαγωνισμών, τα των υποβλητέων υπό των υποψηφίων δικαιολογητικών και του χρόνου υποβολής αυτών, τα του ελέγχου των προσόντων των υποψηφίων, τα των εξεταστέων μαθημάτων και του τρόπου εξετάσεως (γραπτώς, προφορικώς ή πρακτικώς), τα της βαθμολογίας, τα της καταρτίσεως των πινάκων επιτυχίας και της εν γένει διαδικασίας των διαγωνισμών, ως και πάσα συναφής λεπτομέρεια ορίζονται δια διαταγμάτων εκδιδομένων επί τη προτάσει του Υπουργού Εσωτερικών.

2. Εάν μεταξύ των επιτυχόντων είναι συνταξιοδοτούμενοι ανάπηροι πολέμου και τέκνα τούτων, θύματα πολέμου συνταξιοδοτούμενα ή μη, επί τετράμηνον τουλάχιστον πολεμισταί της ζώνης των πρόσω και τέκνα τούτων, ή αγωνισταί της εθνικής αντιστάσεως και τέκνα τούτων ή μετασχόντες υπό στριατιωτικήν ιδιότητα εις τον αγώνα κατά της ανταρσίας, πολύτεκνα και τέκνα τούτων προς καθορισμόν της σειράς μόνον της επιτυχίας των εις τους οικείους πίνακας, προστίθενται εις τον συνολικόν βαθμόν, τον οποίον έλλαβον 10/100 αυτού.

"Το ίδιο ποσοστό δέκα στα εκατό προστίθεται στο συνολικό βαθμό και αυτών που πετυχαίνουν σε διαγωνισμό που γίνεται για δήμο ή κοινότητα και ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο αυτών, εφόσον είναι δημότες αυτού του δήμου ή της κοινότητας".

3. Οι πίνακες επιτυχίας δημοσιεύονται δια τοιχοκολλήσεως εις το κατάστημα της νομαρχίας ή του διαμερίσματος προκειμένου περί κοινών διαγωνισμών, εις το κατάστημα δε του οικείου οργανισμού προκειμένου περί των λοιπών διαγωνισμών και ισχύουν επί δύο έτη από της

δημοσιεύσεως, η δε πλήρωσις των θεσεων ενεργείται κατά σειράν επιτυχίας.Αρθρο: 20

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διορισμός άνευ διαγωνισμού

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Σχόλια
Βλέπε ήδη τις σχετικές διατάξεις περί προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα του Νόμου 2190/1994.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Διαγωνισμός δεν απαιτείται δια τον διορισμόν του κατωτέρω προσωπικού:

α) των τεχνικών, υγειονομικών, εκπαιδευτικών και γεωπονικών κλάδων, β) των κλητήρων-θυρωρών κοινωνικών λειτουργών, τηλεφωνητών, εποπτών καθαριότητας και επιστατών καθαριότητος.

2. Δια την πλήρωσιν των θέσεων της προηγουμένης παραγράφου ο εκπροσωπών τον οικείον οργανισμόν παρ' ω υφίστανται κεναί τοιαύται, εκδίδει προκήρυξιν δι' ης καλεί τους επιθυμούντας να διορισθούν, όπως υποβάλουν εντός προθεσμίας είκοσιν ημερών από της δημοσιεύσεως αυτής σχετικάς αιτήσεις μετά των νομίμων δικαιολογητικών. Η προκήρυξις δημοσιεύεται δια τοιχοκολλήσεως εις το κατάστημα του οικείου οργανισμού και της νομαρχίας ή του διαμερίσματος και καταχωρίσεως άπαξ εις μίαν τοπικήν ή της πρωτευούσης του νομού εφημερίδα, εφ' όσον εκδίδεται τοιαύτη. Επιτροπή συγκροτουμένη κατά τας παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 18 του παρόντος συντάσσει βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, ητιολογημένη γνωμάτευσιν περί των κατά σειράν καταλληλοτέρων διοριστέων. Δι' ας θέσεις απαιτείται ως τυπικόν προσόν διορισμού τίτλος σπουδών επί υποψηφίων συγκεντρούντων τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα, η σειρά διορισμού προσδιορίζεται εκ του έτους αποφοιτήσεως, προτασσομένου του υποψηφίου του κατεχοντος τον αρχαιότερον τίτλον σπουδών και επί τίτλων του αυτού έτους εκ του βαθμού του τίτλου. Η αρμοδία αρχή διορίζει τους υπό της επιτροπής επιλεγέντας και κατά την οικείαν σειράν. Η περί των διοριστέων γνωμάτευσις ισχύει μόνον δια την πλήρωσιν των κατά την χρονολογίαν συγκροτήσεως της επιτροπής κενών θέσεων υπαλλήλων.Αρθρο: 21

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διορισμός επιτυχόντων

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο διορισμός των επιτυχόντων εις τον διαγωνισμόν είναι υποχρεωτικός και ενεργείται εντός δέκα ημερων από της δημοσιεύσεως του πίνακος επιτυχίας ή από της κενώσεως των θέσεων.Αρθρο: 22

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πράξις διορισμού

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο διορισμός, εάν δεν ορίζεται άλλως υπό των διατάξεων του παρόντος κώδικος, ενεργείται δι' αποφάσεως:

α) του δημάρχου, προκειμένου περί δημοτικών υπαλλήλων,

β) του πρέδρου του αδελφάτου, προκειμένου περί υπαλλήλων δημοτικών ή κοινοτικών ιδρυμάτων,

γ) του πρέδρου του κοινοτικού συμβουλίου, προκειμένου περί κοινοτικών υπαλλήλων,

δ) του προέδρου του διοικούντος τον σύνδεσμον ή το δημοτικόν ή κοινοτικόν νομικόν πρόσωπον συλλογικού οργάνου, προκειμένου περί υπαλλήλων συνδέσμων οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή υπαλλήλων δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων.Αρθρο: 23

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δημοσίευση διορισμού

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Σχόλια
-Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113).

 

Κείμενο Αρθρου

Η πράξη διορισμού δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με επιμέλεια του Περιφερειακού Διευθυντή, πριν να κοινοποιηθεί στον διοριζόμενο".Αρθρο: 24

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κοινοποίησις διορισμού

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο διορισμός κοινοποιείται, εντός τριάκοντα ημεών το βραδύτερον από της δημοσιεύσεώς του, δι' εγγράφου του κατά νόμον εκπροσωπούντος τον οικείον οργανισμόν, επιδιδόμενον εις τον διοριζόμενον ή εις την κατοικίαν αυτού επί αποδείξει. Το έγγραφον της κοινοποιήσεως μνημονεύει απαραιτήτως το φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εις ο εδημοσιεύθη περίληψις της πράξεως διορισμού.

2. Δια του εγγράφου τάσσεται εύλογος προθεσμία, μη δυναμένη να υπερβή τας τριάκοντα ημέρας, προς ορκωμοσίαν του διοριζομένου και ανάληψιν υπηρεσίας. Εν παραλείψει καθορισμού τοιαύτης προθεσμίας, θεωρείται ταχθείσα προθεσμία τριάκοντα ημερών.

3. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας της παρ. 1, ο διορισμός θεωρείται κοινοποιηθείς την τριακοστήν ημέραν από της δημοσιεύσεως, αφ' ης άρχεται τριακονθήμερος προθεσμία προς ορκωμοσίαν του διοριζομένου και ανάληψιν υπηρεσίας.Αρθρο: 25

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ορκωμοσία

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Σχόλια
-Το μέσα σε " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 7 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η υπαλληλική σχέσις καταρτίζεται δια του διορισμού και της αποδοχής αυτού, υπό του διοριζομένου.

2. Η αποδοχή δηλούται δια της ορκωμοσίας.

3. Ανάληψις υπηρεσίας δεν επιτρέπεται προ της δόσεως του όρκου, ουδέ προ της εκπληρώσεως των υπό ειδικών διατάξεων προβλεπομένων προσθέτων υποχρεώσεων ωρισμένων κατηγοριών υπαλλήλων.

4. Ο όρκος δίδεται ενώπιον του εκπροσωπούντος τον οικείον οργανισμόν. "Αν αυτός που διορίστηκε δεν γίνει δεκτός για ορκωμοσία από το αρμόδιο όργανο, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τις παρ. 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου, θεωρείται για όλες τις συνέπειες ότι ανέλαβε υπηρεσία μετά παρέλευση 3 μηνών από τη δημοσίευση της πράξης του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής των αποδοχών από τον εκπροσωπούντα τον οικείο Ο.Τ.Α., αυτές καταβάλλονται με εντολή του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του οικείου οργανισμού ή του προϊσταμένου της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.".

5. Η ορκωμοσία βεβαιούται δια πράξεως υπογραφομένης υπό του ορκιζομένου και του οργάνου ενώπιον του οποίου δίδεται ο όρκος και πρωτοκολλουμένης αυθημερόν εις το οικείον βιβλίον του οργανισμού.

6. Ο διοριζόμενος δεν δύναται να ορκισθή, εάν δεν υποβάλη προηγουμένως είτε δήλωσιν περί μη κατοχής, παρ' αυτού, εμμίσθου θέσεως δημοσίας υπηρεσίας, ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως ή ετέρου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημοσίας επιχειρήσεως ή οργανισμού κοινής ωφελείας, είτε δήλωσιν περί του νομίμου της κατοχής τοιαύτης θέσεως.Αρθρο: 26

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Τύπος όρκου

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΟΡΚΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο τύπος του όρκου έχει ούτω: "Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την Πατρίδα, υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώ ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου".

2. Η αλλοδαποί ομνύουν τον επόμενον όρκον: "Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την Ελλάδα, υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους αυτής και να διαχειρίζωμαι τιμίως και ευσυνειδήτως την ανατιθεμένην μου υπηρεσίαν".Αρθρο: 27

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανάκλησις διορισμού λόγω μη αποδοχής

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο δημοσιευθείς διορισμός ανακαλείται εάν ο διορισθείς δεν αποδεχθή αυτόν, είτε ρητώς είτε σιωπηρώς δια της παρελεύσεως της υπό των παρ. 2 και 3 του άρθρου 24 οριζομένης προθεσμίας ή δεν εξεπλήρωσεν άλλας κατά νόμον προσθέτους υποχρεώσεις προ της εγκαταστάσεώς του.Αρθρο: 28

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανάκλησις παρανόμου διορισμού

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Διορισμός γενόμενος κατά παράβασιν του νόμου ανακαλείται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μη δυναμένου, προκειμένου περί υπαλλήλου διορισθέντος κατόπιν διαγωνισμού να υπερβή την διετίαν από της δημοσιεύσεώς του. Ανακαλείται όμως και μετά την παρέλευση της προθεσμίας ταύτης, εάν ο διορισθείς προεκάλεσε ή υπεβοήθησε την παρανομίαν ή εάν ο διορισμός εγένετο κατά παράβασιν του άρθρου 14 και των περιπτώσεων β', ε', στ' και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16.

2. Εάν ησκήθη πειθαρχική δίωξις κατά τας διατάξεις του άρθρου 170 δεν επιτρέπεται η ανάκλησις του διορισμού δια τον αυτόν λόγον.

3. Ο διορισθείς, του οποίου ο διορισμός ανεκλήθη κατά την παρ. 1 υπέχει, δι' ον χρόνον εξετέλεσε τα καθήκοντα του υπαλλήλου, τας ευθύνας τούτου, αι πράξεις δε αυτού είναι έγκυροι.Αρθρο: 29

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναδιορισμός

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αναδιορισμός επιτρέπεται μόνον προκειμένου περί απολεσθέντος υπαλλήλου λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητος, εφ' όσον ούτος είχε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσίαν.

2. Ο αναδιορισμός ενεργείται άνευ διαγωνισμού εις ομοιόβαθμον και εν τω αυτώ κλάδω κενήν θέσιν, εντός πενταετίας από της απολύσεως του υπαλλήλου μετά προηγουμένην διαπίστωσιν υπό της οικείας υγειονομικής επιτροπής, ότι απεκαταστάθη πλήρως η σωματική ή πνευματική αυτού ικανότης προς ακώλυτον εν τω μέλλοντι άσκησιν των καθηκόντων του και εφ' όσον κέκτηται τα κατά τον αναδιορισμόν απαιτούμενα προς κατάληψιν της εξ ης απελύθη θέσεως τυπικά προσόντα, πλην της ηλικίας.

3. Περί του αναδιορισμού αποφασίζει το αρμόδιον προς διορισμόν όργανον μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του υπηρεσιακού συμβουλίου εκτιμώντος τα ουσιαστικά προσόντα του υπό αναδιορισμόν.

4. Αναδιορισμός επιτρέπεται μόνον εις τον αυτόν οργανισμόν, εξ ου απελύθη ο αναδιοριζόμενος. Ούτος κατατάσσεται μεταξύ των υπηρετούντων ομοιοβάθμων του και κατά την προσήκουσαν σειράν, μη συνυπολογιζομένου του εκτός υπηρεσίας χρόνου.

5. Αι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και επί των απαιτουμένων λόγω καταργήσεως θέσεως, ως και των παραιτηθέντων συμφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 56 του Συντάγματος. Δια τους υπαγομένους εις τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου η οικεία υγειονομική επιτροπή πιστοποιεί την ύπαρξιν υγείας. Δια τους εκ τούτων παραιτηθέντας ο αναδιορισμός επιτρέπεται εντός διετίας από της παραιτήσεώς των, επιφυλασσομένης της διατάξεως του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 56 του Συντάγματος.

6. Τα άρθρα 23, 24, 25, 26, 27 και 28 του παρόντος ισχύουν και επί αναδιορισμού.Αρθρο: 30

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάταξις των θέσεων εις κλάδους

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νομ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986, ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 31

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΣΕΙΣ-ΚΛΑΔΟΙ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΔΙΑΒΑΘΜΗΣΗ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάκρισις προσωπικού

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΚΛΑΔΟΙ

Σχόλια
-Η παρ. 2 προστέθηκε από την παρ. 6 άρθρ. 65 Νόμ. 1416/18-21 Φεβρ. 1984 (ΦΕΚ Α' 18).

 

Κείμενο Αρθρου

Το κατά το άρθρον 30 προσωπικόν διακρίνεται εις: α) διοικητικόν, β)

τεχνικόν, γ) υγειονομικόν, δ) γεωπονικόν και ε) εκπαιδευτικόν και αι

θέσεις αυτού κατατάσσοναι εις κλάδους ως εν τοις επομένοις άρθροις 32

έως και 36.

"2. Με Π.Δ/τα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της

Κυβέρνησης και Εσωτερικών, μπορεί να ορίζονται και άλλοι κλάδοι και να

καθορίζονται οι θέσεις και τα προσόντα που απαιτούνται γι' αυτές,

ανάλογα με τους κλάδους, τις θέσεις και τα προσόντα διορισμού που

ισχύουν κάθε φορά για το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών".Αρθρο: 32

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΣΕΙΣ-ΚΛΑΔΟΙ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΔΙΑΒΑΘΜΗΣΗ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Κλάδοι διοικητικού προσωπικού

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΚΛΑΔΟΙ, ΚΛΑΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κλάδοι ΑΤ

α) Κλάδος ΑΤ1-Διοικητικός

β) Κλάδος ΑΤ2-Εφόρων Βιβλιοθηκών και Εφόρων Πινακοθηκών.

2. Κλάδοι ΑΡ

α) Κλάδος ΑΡ1-Βιβλιοθηκονόμων

β) Κλάδος ΑΡ2-Κοινωνικών Λειτουργών.

3. Κλάδοι ΜΕ

α) Κλάδος ΜΕ1-Διοικητικός

β) Κλάδος ΜΕ2-Εποπτών Καθαριότητος

γ) Κλάδος ΜΕ3-Τηλεφωνητών

δ) Κλάδος ΜΕ14-Ελεγκτών Εσόδων και Εξόδων ΟΤΑ

δ) Κλάδος ΜΕ15-Εισπρακτόρων.

4. Κλάδοι ΣΕ

α) Κλάδος ΣΕ1-Κλητήρων-Θυρωρών-Γενικών καθηκόντων

β) Κλάδος ΣΕ2-Επιστατών Καθαριότητος.Αρθρο: 33

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΣΕΙΣ-ΚΛΑΔΟΙ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΔΙΑΒΑΘΜΗΣΗ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Κλάδοι τεχνικού προσωπικού

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΚΛΑΔΟΙ, ΚΛΑΔΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κλάδοι ΑΤ

α) Γενικός κλάδος ΑΤ-Τεχνικού προσωπικού

β) Κλάδος ΑΤ3-Πολιτικών Μηχανικών

γ) Κλάδος ΑΤ4-Αρχιτεκτόνων

δ) Κλάδος ΑΤ5-Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων

ε) Κλάδος ΑΤ6-Τοπογράφων

στ) Κλάδος ΑΤ7-Χημικών Μηχανικών.

2. Κλάδοι ΑΡ

α) Κλάδος ΑΡ3-Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών

β) Κλάδος ΑΡ4-Τεχνολόγων Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών

γ) Κλάδος ΑΡ5-Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών.

3. Κλάδοι ΜΕ

α) Κλάδος ΜΕ4-Μηχανοστασιαρχών

β) Κλάδος ΜΕ5-Εργοδηγών

γ) Κλάδος ΜΕ6-Σχεδιαστών.Αρθρο: 34

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΣΕΙΣ-ΚΛΑΔΟΙ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΔΙΑΒΑΘΜΗΣΗ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Κλάδοι υγειονομικού προσωπικού

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΚΛΑΔΟΙ, ΚΛΑΔΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κλάδος ΑΤ

Κλάδος ΑΤ8-Φαρμακοποιών.

2. Κλάδοι ΑΡ

α) Κλάδος ΑΡ6-Επισκεπτριών Αδελφών

β) Κλάδος ΑΡ7-Μαιών

γ) Κλάδος ΑΡ8-Αδελφών Νοσοκόμων

δ) Κλάδος ΑΡ9-Φρεφοκόμων

ε) Κλάδος ΑΡ10-Φυσικοθεραπευτών

στ) Κλάδος ΑΡ11-Εποπτών Δημοσίας Υγείας

ζ) Κλάδος ΑΡ12-Τεχνολόγων Ραδιολογίας και Ακτινολογίας.

3. Κλάδοι ΜΕ

α) Κλάδος ΜΕ7-Αδελφών Νοσοκόμων

β) Κλάδος ΜΕ8-Αδελφών Βρεφοκόμων

γ) Κλάδος ΜΕ9-Βοηθών Φαρμακείου

δ) Κλάδος ΜΕ10-Ιματιοφυλάκων.Αρθρο: 35

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΣΕΙΣ-ΚΛΑΔΟΙ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΔΙΑΒΑΘΜΗΣΗ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Κλάδοι γεωπονικού προσωπικού

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΚΛΑΔΟΙ, ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κλάδος ΑΤ

Κλάδος ΑΤ9-Γεωπόνων.

2. Κλάδος ΑΡ

Κλάδος ΑΡ13-Βοηθών Γεωπόνων.

3. Κλάδοι ΜΕ

α) Κλάδος ΜΕ11-Γεωργοτεχνιτών

β) Κλάδος ΜΕ12-Δασοφυλάκων (προσωρινός).

4. Κλάδος ΣΕ

Κλάδος ΣΕ3-Δασοφυλάκων.Αρθρο: 36

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΣΕΙΣ-ΚΛΑΔΟΙ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΔΙΑΒΑΘΜΗΣΗ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΚΛΑΔΟΙ, ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σχόλια
- Για τα προσόντα διορισμού στις θέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 32-36 βλ. Π.Δ. 22/12-22 Ιαν. 1990 (ΦΕΚ Α' 7).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κλάδος ΑΤ

Κλάδος ΑΤ10-Καθηγητών.

2. Κλάδοι ΑΡ

α) Κλάδος ΑΡ14-Καθηγητών

β) Κλάδος ΑΡ15-Διδασκάλων

γ) Κλάδος ΑΡ16-Νηπιαγωγών.

3. Κλάδος ΜΕ

Κλάδος ΜΕ13-Επιμελητών Επαγγελματικών Σχολών.Αρθρο: 37

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΣΕΙΣ-ΚΛΑΔΟΙ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΔΙΑΒΑΘΜΗΣΗ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαβάθμισις θέσεων

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΘΕΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι θέσεις του κατά το άρθρον 2 παρ. 1 περ. α' του παρόντος

προσωπικού κατατάσσονται εις δέκα τρεις (13) εν όλω βαθμούς ως έπεται:

1ος

Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού

2ος

3ος

4ος

5ος

6ος

7ος

8ος

9ος

10ος

11ος

12ος

2. Αι θέσεις εκάστου των κατά την παρ. 1 του άρθρου 30 κλάδων

προσωπικού κατατάσσονται εις ιδίαν βαθμολογικήν κλίμακα, κατά τα εις

τας επομένας παραγράφους 3-6 οριζόμενα.

3. Αι θέσεις των Κλάδων ΑΤ κατατάσσονται εις τους βαθμούς από του 1ου

μέχρι του 8ου, εξ ων ανώτατος είναι ο 1ος και κατώτατος ο 8ος.

4. Αι θέσεις των κλάδων ΑΡ κατατάσσονται εις τους βαθμούς από 2ου

μέχρι και του 9ου, εξ ων ανώτατος είναι ο 2ος και κατώτατος ο 9ος.

5. Αι θέσεις των κλάδων ΜΕ κατατάσσονται εις τους βαθμούς από του 4ου

μέχρι του 10ου, εξ ων ανώτατος είναι ο 4ος και κατώτατος ο 10ος.

6. Αι θέσεις των κλάδων ΣΕ κατατάσσονται εις τους βαθμούς από του 7ου

μέχρι του 12ου, εξ ων ανώτατος είναι ο 7ος και κατώτατος ο 12ος.

7. Δύναται να είναι οργανικώς ενιαίαι μόνον αι θέσεις των επομένων

βαθμών και εφ' όσον προβλέπονται τοιαύται εν εκάστη υπηρεσία. Εις τους

κλάδους ΑΤ και ΑΡ: α) του 3ου και του 2ου, β) του 5ου και 4ου και γ)

του 9ου, 8ου, 7ου και 6ου. Εις τους κλάδους ΜΕ: α) του 5ου και 4ου και

β) του 10ου, 9ου, 8ου, 7ου και 6ου. Εις τους κλάδους ΣΕ του 12ου, 11ου,

10ου, 9ου, 8ου και 7ου.

Ειδικαί εξαιρέσεις, ως προς το ενιαίον της διαβαθμίσεως των θέσεων

επιτρέπεται να καθορίζωνται, όταν εις τινα κλάδον υφίσταται μία μόνον

θέσις.

8. Οι υπάλληλοι των κλάδων ΑΤ 1ου βαθμού και βαθμού αναπληρωτού

γενικού διευθυντού είναι ανώτατοι. Οι υπάλληλοι των κλάδων ΑΤ και ΑΡ

από του 2ου έως και του 5ου βαθμού είναι ανώτεροι.

9. Η εν εκάστω κλάδω δια του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας κατάταξις

των θέσεων των υπαλλήλων δύναται, ανλόγως των κατ' ιδίαν υπηρεσιακών

αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων του οικείου οργανισμού, να μη

εξαντλή την υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένην βαθμολογικήν κλίμακα,

ήτις επί ενιαίων θέσεων άρχεται από του κατωτέρου βαθμού αυτών.Αρθρο: 38

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΣΕΙΣ-ΚΛΑΔΟΙ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΔΙΑΒΑΘΜΗΣΗ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΘΕΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η διαβάθμισις των θέσεων εκάστου κλάδου ενεργείται δια του οργανισμού

εσωτερικής υπηρεσίας υπό τους όρους των διατάξεων των άρθρων 37 και 41

έως και 85 του παρόντος κώδικος.Αρθρο: 39

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΣΕΙΣ-ΚΛΑΔΟΙ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΔΙΑΒΑΘΜΗΣΗ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Βαθμός υπαλλήλου

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΘΕΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εκαστος υπάλληλος φέρει τον βαθμόν της θέσεως αυτού.

2. Απαγορεύεται η απονομή βαθμού ανωτέρου της κατεχομένης οργανικής

θέσεως.Αρθρο: 40

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 41

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 42

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 43

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 44

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 45

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 46

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 47

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 48

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 49

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 50

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 51

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 52

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 53

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 54

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 55

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 56

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 57

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 58

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 59

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 60

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 61

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 62

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 63

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 64

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 65

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 66

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 67

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 68

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 69

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 70

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 71

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 72

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 73

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 74

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 75

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 76

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 77

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 78

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 79

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 80

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 81

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 82

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 83

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 84

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 85

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986 (ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 86

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Πίστις εις το Σύνταγμα και την Πατρίδα

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α' ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1. Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θελήσεως του Κράτους και υπηρετεί τον Λαόν, οφείλει δε πίστιν εις το Σύνταγμα και αφοσίωσιν εις την Πατρίδα.

2. Ιδεολογίαι σκοπούσαι την δια βιαίων μέσων ανατροπήν του υφισταμένου πολιτειακού ή κοινωνικού καθεστώτος, αντίκεινται απολύτως προς την ιδιότητα του υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως.Αρθρο: 87

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Νομιμότης υπηρεσιακών ενεργειών

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος δια την εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτού και την νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.

2. Ο υπάλληλος οφείλει υπακοήν εις τας διαταγάς των προϊσταμένων του, αλλά λαμβάνων διαταγήν την οποίαν θεωρεί παράνομον, οφείλει προ πάσης εκτελέσεως να αναφέρη εγγράφως την αντίθετον γνώμην την οποίαν έχει και να εκτελέση την διαταγήν αμελλητί. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούση εις αυτήν.

3. Εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν η διαταγή είναι προδήλως παράνομος, ο υπάλληλος οφείλει να μη εκτελέση ταύτην και να αναφέρη εγγράφως άνευ αναβολής εις τον διατάξαντα. Οταν εις την διαταγήν, ο οποία προδήλως αντίκειται εις σαφείς και ρητάς διατάξεις του Συντάγματος, νόμων ή διαταγμάτων, διατυπώνται επείγοντες λόγοι γενικωτέρου συμφέροντος ή όταν κατόπιν αρνήσεως υπακοής εις πρώτην διαταγή, αντικειμένην ως άνω προδήλως εις τοιαύτας διατάξεις, ακολουθήση δευτέρα διαταγή εκθέτουσα επείγοντας λόγους γενικωτέρου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέση την διαταγήν και να αναφέρη συγχρόνως εις τον προϊστάμενον του διατάξαντος.

4. Υπάλληλος, έχων αντίθετον γνώμην επί τινος εντελλομένης ενεργείας δια την οποίαν είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή θεώρησίς του, οφείλει προς απαλλαγήν από της ευθύνης, να διατυπώση ταύτην εγγράφως.

5. Η απλή παράλειψις επιβαλλομένης προσυπογραφής ή θεωρήσεως ενεργείας τινός, δεν απαλλάσσει τον παραλείποντα της ευθύνης δια την ενέργειαν ταύτην.

6. Τα σχέδια των εγγράφων, τα οποία εκδίδονται υπό των μη συλλογικών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, δέον να φέρουν και τας μονογραφάς των καθ' υπηρεσίαν αρμοδίων υπαλλήλων.Αρθρο: 88

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εχεμύθεια

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο υπάλληλος οφείλει να τηρή εχεμύθειαν επί γεγονότων ή πληροφοριών των οποίων λαμβάνει γνώσιν ένεκεν της εκτελέσεως των καθηκόντων του.

2. Ιδιαιτέρως οφείλει να τηρή εχεμύθειαν επί των κατά τας κειμένας διατάξεις ή διαταγάς ή ως εκ της φύσεως της ενεργείας απορρήτων, όσα ενεπιστεύθησαν εις αυτόν οι προϊστάμενοί του ή των οποίων έλαβε γνώσιν εκ της ασκήσεως της αρμοδιότητος αυτού ή εξ ακριτομύθιας των συναδέλφων του.Αρθρο: 89

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΩΡΑΡΙΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Ωραι εργασίας και ημέραι αργίας

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχόλια
-Το μέσα σε " " εδάφιο της παρ. 4 προστέθηκε από την παρ. 9 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113). -Οι παρ. 5 και 6 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 8 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113). -Το μέσα σε " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 10 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113). -Η παρ. 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 11 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο υπάλληλος οφείλει να εργάζεται ανελλιπώς κατά τον καθορισμένον χρόνον και πέραν αυτού, εφ' όσον εξαιρετικαί υπηρεσιακαί ανάγκαι απαιτούν τούτο.

2. Αι ημέραι εργασίας ορίζονται εις πέντε από Δευτέρας μέχρι και Παρασκευής, άνευ μειώσεως του κατά περίπτωσιν ισχύοντος ή εφαρμοζομένου συνολικού αριθμού ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, επιφυλασσομένων των διατάξεων των επομένων παραγράφων.

3. Δι' αποφάσεως του οικείου νομάρχου, μετά πρότασιν των οικείων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων ή της οικείας διοικήσεως των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων, αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων δύναται οποτεδήποτε: α) να καθιερούνται εξαιρέσεις από της εφαρμογής πενθημέρου εργασίας κατά υπηρεσίαν, κλάδον, ειδικότητα και αριθμόν υπαλλήλων, χρόνον ή περιοχήν, εφ' όσον τούτο επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας και β) να καθορίζεται η πενθήμερος εβδομάς εργασίας δι' ωρισμένας υπηρεσίας, κλάδους, ειδικότητας ή αριθμόν υπαλλήλων από της Τρίτης μέχρι και του Σαββάτου, εφ' όσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή εργασίας των,

καθιερουμένης ως μη εργασίμου ημέρας της Δευτέρας.

4. Αι καθ' εβδομάδα ώραι εργασίας ορίζονται εις τριάκοντα επτά και ημίσειαν (37,1/2).

"Ειδικά για τους εργαζομένους αποκλειστικά: α) στις χωματερές (υγειονομικής ταφής απορριμάτων-σταθμός μεταμόρφωσης απορριμάτων κ.λπ.), β) στην αποκομιδή απορριμάτων και γ) στην ταφή και εκταφή νεκρών, οι εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης ορίζονται σε 32".

"5. Το καθημερινό ωράριο εργασίας ορίζεται με απόφαση του

Περιφερειακού Διευθυντή.

6. Οι καθημερινές ώρες εργασίας είναι συνεχείς, μπορεί δε κατ' εξαίρεση να ορίζονται διακεκομμένες με απόφαση του περιφερειακού Διευθυντή, μετά από πρόταση των οικείων συμβουλίων ή διοικήσεων της παρ. 3 του παρόντος, κάθε φορά που αυτό επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας".

7. Ειδικαί διατάξεις, αναφερόμεναι εις τον καθορισμόν του καθ' εβδομάδα ή καθ' ημέραν χρόνου εργασίας κατηγοριών τινων προσωπικού, πλην αντιθέτου δια της παρούσης ρυθμίσεως, εξακολουθούν ισχύουσαι. "Προκειμένου για το προσωπικό ή μέρος του προσωπικού των

μηχανογραφικών υπηρεσιών, οι κατά την παρ. 5 του παρόντος άρθρου οριζόμενες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας μπορούν κατ' εξαίρεση, λόγων ειδικών δυσμενών συνθηκών εργασίας του ως άνω προσωπικού, να μειώνονται κατά 3 ώρες με απόφαση των οργάνων της παρ. 3".

8. Προκειμένου περί μητέρων υπαλλήλων, αι οριζόμεναι κατά τας διατάξεις της παραγράφου 5 καθ' ημέραν ώραι εργασίας περιορίζονται κατά δύο μεν ώρας, εφ' όσον έχουν τέκνα ηλικίας μέχρι δύο ετών, κατά μίαν δε ώραν εφ' όσον έχουν τέκνα ηλικίας από δύο έως τεσσάρων ετών. "9. Σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, με απόφαση των οργάνων της παρ.

3 μπορεί να ορίζονται κατά υπηρεσία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή οι περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού κατά το Σάββατο ή τη Δευτέρα, εφόσον αυτό επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας. Το κατά τα ανωτέρω απασχολούμενο ειδικότερα στις υπηρεσίες αυτές προσωπικό κατά το Σάββατο ή τη Δευτέρα, καθώς και η υποχρεωτικά παρεχόμενη σε αυτό αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης καθορίζονται με απόφαση των ανωτέρω οργάνων".

10. Κατά την ημέραν της αναπαύσεως ο εργαζόμενος οφείλει να απασχοληθή, εάν κληθή υπό της υπηρεσίας, λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης μη δυναμένης να αναβληθή. Εις την περίπτωσιν ταύτην χορηγείται ετέρα ημέρα αναπαύσεως, καθοριζομένη υπό της υπηρεσίας, κατ' άλλην εργάσιμον ημέραν εντός της προσεχούς εβδομάδος. Εάν το μέτρον τούτο δεν είναι εφαρμόσιμον λόγω αδυναμίας αναπληρώσεως καταβάλλεται εις αυτόν το 1/30 των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του δι' εκάστην ημέραν, κατά την οποίαν ειργάσθη, προσηυξημένου κατά 75%. Κατά τον χρόνον της ημέρας αναπαύσεως δεν επιτρέπεται απασχόλησις υπό μορφήν υπερωριακής, υπερεργασιακής ή άλλης μορφής προσθέτου εργασίας, εκτός αν πρόκειται προς συμπλήρωσιν φυλακών εργασίας (βάρδιας).

11. Το Σάββατον ή η Δευτέρα, κατά περίπτωσιν, δεν θεωρούνται ως ημέραι αργίας (εξαιρέσιμοι) και δεν καταβάλλονται εις τους απασχολουμένους κατά τας ημέρας ταύτας αι υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμεναι προσαυξήσεις.

12. Ημέραι αργίας και ημιαργίας είναι αι των δημοσίων υπηρεσιών. Εις τους εργαζομένους κατά τας ημέρας αργίας και ημιαργίας καταβάλλεται προσαύξησις 75% επί του 1/30 των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του.

13. Εις περίπτωσιν νυχτερινής εργασίας καταβάλλεται προσαύξησις 25% επί του 1/30 των τακτικών μηνιαίων αποδοχών.Αρθρο: 90

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευσις πολιτικών εκδηλώσεων

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σχόλια
Το άρθρο αυτό πρέπει να θεωρηθεί τροποποιημένο με το άρθρο 45 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν. 2683/1999).

 

Κείμενο Αρθρου

Απαγορεύεται απολύτως εις τους υπαλλήλους η ενεργός υπέρ κόμματος δράσις αυτών. Επίσης απαγορεύεται εις τους υπαλλήλους η δημοσία άσκησις κριτικής των πράξεων της Κυβερνήσεως ή των προϊσταμένων των ή εποπτευουσών αρχών κατά τρόπον προδίδοντα έλλειψιν αντικειμενικότητος, δια σκοπίμου χρήσεως αβασίμων επιχειρημάτων ή του οφειλομένου σεβασμού.Αρθρο: 91

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Συμμετοχή εις συνεταιρισμούς

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ

 

Κείμενο Αρθρου

Το δικαίωμα των υπαλλήλων όπως συνεταιρίζωνται, τελεί υπό τους περιορισμούς του ειδικού νόμου, του προβλεπομένου υπό του άρθρου 12 του Συντάγματος.Αρθρο: 92

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διαγωγή

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΓΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο υπάλληλος οφείλει να διάγη εντός και εκτός της υπηρεσίας κατά τρόπον, ώστε να καθίσταται άξιος της κοινής εμπιστοσύνης και εκτιμήσεως.

2. Ο υπάλληλος οφείλει να συμπεριφέρεται καλώς προς τους πολίτας.Αρθρο: 93

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Περιουσιακή κατάστασις

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο υπάλληλος οφείλει άμα τη εισόδω αυτού εις την υπηρεσίαν οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως, να δηλώση εγγράφως εις τούτον την περιουσιακήν του κατάστασιν και των μετ' αυτού συνοικούντων συζύγου και τέκνων των ως και πάσαν ουσιώδη μεταβολήν της περιουσιακής του καταστάσεως και των ανωτέρω συνοικούντων μετ' αυτού, επερχομένην κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας του υπαλλήλου.

2. Εν περιπτώσει συνάψεως γάμου μετά την εις την υπηρεσίαν είσοδον, ο σύζυγος οφείλει να δηλώση την περιουσιακήν του κατάστασιν και της συζύγου του, εντός τριμήνου από της τελέσεως του γάμου.

3. Εάν ο υπάλληλος επικαλείται ότι συντηρείται και εκ των προσόδων ετέρων συνοικούντων προσώπων, οφείλει να δηλώση και την περιουσιακήν αυτών κατάστασιν.

4. Εάν ο υπάλληλος, ως εκ της διαβιώσεώς του ή λόγω απροσδοκήτου και δυσαναλόγου προς τας αποδοχάς και την εν γένει περιουσιακήν κατάστασιν αυτού, κτήσεως κινητών ή ακινήτων προκαλεί υπονοίας περί της προελεύσεως των χρηματικών αυτού πόρων, αι προϊστάμενοι αυτού αρχαί οφείλουν να επιληφθούν ερεύνης προς εξακρίβωσιν της πηγής των τοιούτων πόρων.

5. Εάν προκύψουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο υπάλληλος απέκτησε τους πόρους τούτους υπό συνθήκας συνιστώσας ποινικόν ή πειθαρχικόν αδίκημα, ο εκπροσωπών τον οργανισμόν ενεργεί τα δέοντα δια την ποινικήν ή πειθαρχικήν δίωξιν.

6. Οι επί βαθμώ 1ω ή αντιστοίχω υπάλληλοι υποχρεούνται όπως υποβάλλουν εις τον Πρόεδρον της Βουλής δήλωσιν της περιουσιακής καταστάσεως αυτών, των συζύγων και των ανηλίκων τέκνων των, συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις, περί προστασίας της τιμής του πολιτικού κόσμου της χώρας.Αρθρο: 94

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ-ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ασκησις ιδιωτικού έργου επ' αμοιβή

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Σχόλια
-Η μέσα σε " " παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 13 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113).

 

Κείμενο Αρθρου

Β' ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. Απαγορεύεται υπό των υπαλλήλων άσκησις ιδιωτικού έργου ή εργασίας

επ' αμοιβή.

"2. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η άσκηση με αμοιβή έργου ή εργασίας που

συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου και δεν

παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του, με απόφαση του

αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του

υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία μπορεί να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο".

3. Απαγορεύεται εις τον υπάλληλον η κατ' επάγγελμα άσκησις εμπορίας, η

σύστασις συνεταιρισμών επιδιωκόντων κερδοσκοπικούς σκοπούς και η

συμμετοχή του εις τοιούτους.

4. Αι κείμεναι ειδικαί και απαγορευτικαί δαιτάξεις διατηρούνται εν

ισχύι.Αρθρο: 95

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Συμμετοχή εις διοίκησιν ανωνύμου εταιρείας

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται η συμμετοχή υπαλλήλου εις την διοίκησιν ανωνύμου

εταιρείας, άνευ αδείας χορηγουμένης κατά τους όρους της παραγράφου 2

του προηγουμένου άρθρου.

2. Απαγορεύεται η υπό του υπαλλήλου, συζύγου και τέκνων αυτού

απόκτησις μετοχών ανωνύμων εταιρειών, αι οποίαι υπάγονται εις τον

ειδικόν έλεγχον της υπηρεσίας εις την οποίαν υπηρετεί ο υπάλληλος ή

οπωσδήποτε συνεργάζονται ή συναλλάσσονται μετ' αυτής.

3. Αι κείμεναι ειδικαί διατάξεις, αι οποίαι θεσπίζουν δια τους

υπαλλήλους περιορισμούς αναφερομένους εις ανωνύμους ή περιωρισμένης

ευθύνης εταιρείας, διατηρούνται εν ισχύι.

4. Προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών, αναδόχων υπηρεσιών του

Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, ή άλλων νομικών

προσώπων δημοσίου δικαίου διατηρούνται εν ισχύι, αι κείμεναι διατάξεις,

αι οποίαι θεσπίζουν την συμμετοχήν υπαλλήλων εις την διοίκησιν αυτών.Αρθρο: 96

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ασυμβίβαστα

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ, ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ, ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται εις τον υπάλληλον η άσκησις έργων ασυμβιβάστων κατά τας κειμένας διατάξεις προς το βουλευτικόν αξίωμα.

2. Η υπηρεσία του υπαλλήλου είναι ασυμβίβαστος προς το βουλευτικόν αξίωμα.

3. Ο υπάλληλος δεν δύναται να εκλεγή, διορισθή, ή διατελή δήμαρχος, δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος ή πρόεδρος κοινότητος ή μέλος αδελφάτου ιδρύματος ή διοικήσεως ιδίου παρά τω δήμω ή κοινότητα νομικού προσώπου, εκτός αντιθέτου διατάξεως.Αρθρο: 97

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ-ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευσις ασκήσεως δικηγορίας

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Απαγορεύεται εις τον υπάλληλον η άσκησις της δικηγορίας. Αντίθετοι

ειδικοί διατάξεις καταργούνται, τηρούνται δε εν ισχύι μόνον αι υπό του

Κώδικος δικηγόρων προβλεπόμεναι ειδικαί εξαιρέσεις.Αρθρο: 98

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ-ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευσις κατοχής ετέρας θέσεως

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ουδείς υπάλληλος δύναται να διορισθή εις ετέραν θέσιν του αυτού ή

άλλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως ή θέσιν δημοσίαν ή νομικού

προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημοσίας ή δημοτικής ή κοινοτικής

επιχειρήσεως ή οργανισμού κοινής ωφελείας.

2. Υπάλληλος, διορισθείς εις τοιαύτην θέσιν και αποδεχθείς τον

διορισμόν, θεωρείται αυτοδικαίως παραιτηθείς της παλαιάς θέσεως.

3. Κατ' εξαίρεσιν, δύναται να επιτραπή ο διορισμός και εις δευτέραν

θέσιν, επί τη βάσει ειδικού νόμου προβλεπομένου υπό του άρθρου 104 του

Συντάγματος. Η ιδιότης του κληρικού δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού εις

θέσιν γραμματέως κοινότητος.Αρθρο: 99

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Κώλυμα εκ συμφέροντος

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ, ΚΩΛΥΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο υπάλληλος δεν δύναται είτε ατομικώς είτε μετέχων συλλογικού

οργάνου να επιληφθή της επιλύσεως ζητήματος, δια το οποίον έχει

πρόδηλον συμφέρον αυτός ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι

και του τρίτου βαθμού.

2. Η παράβασις της ως άνω διατάξεως αποτελεί λόγον ακυρότητος της

σχετικής διοικητικής πράξεως, εάν η αποσιωπηθείσα κατά τα άνω σχέσις

του υπαλλήλου επέδρασεν εις την διαμόρφωσιν της πράξεως ταύτης.

3. Υπάλληλοι, συγγενείς προς αλλήλους μέχρι και του τρίτου βαθμού

συγγενείας, δεν δύνανται να μετέχουν εις την αυτήν συνεδρίαν συλλογικού

οργάνου.Αρθρο: 100

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αστική ευθύνη των υπαλλήλων των ΟΤΑ

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως εις τον οποίον υπηρετεί, δια πάσαν ζημίαν, την οποίαν επροξένησεν εις αυτόν εκ δόλου ή βαρείας αμελείας κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτού, ως και δια τας αποζημιώσεις, εις τας οποίας υπεβλήθη ο οργανισμός έναντι τρίτων ένεκα παρανόμων πράξεων ή παραλείψεων αυτού κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων του, γενομένων επίσης εκ δόλου ή βαρείας αμελείας.

2. Δεν ευθύνεται ο υπάλληλος έναντι τρίτων δια τοιαύτας πράξεις ή παραλείψεις αυτού.

3. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον δύναται εις την περίπτωσιν της αμελείας, εκτιμών τας ειδικάς εκάστοτε περιστάσεις, να καταλογίση τον υπάλληλον και εις μέρος μόνον της επελθούσης εις τον οργανισμόν ζημίας ή της αποζημιώσεως εις την οποίαν ούτος υπεβλήθη.

4. Εάν πλείονες υπάλληλοι επροξένησαν από κοινού ζημίαν εις τον οργανισμόν, ισχύουν αι διατάξεις του αστικού δικαίου.

5. Επί της αστικής ευθύνης των υπαλλήλων έναντι του οργανισμού εις τον οπίον υπηρετούν δικάζει το Ελεγκτικό Συνέδριον, τη αιτήσει του εκπροσωπούντος τον οργανισμόν.Αρθρο: 101

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή διατάξεων υπολοόγων εκ διαχειρίσεως

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα της αστικής ευθύνης των υπαλλήλων, υπολόγων εκ της διαχειρίσεως αυτών, διέπονται υπό των κειμένων περί αυτών διατάξεων, εφαρμοζομένων κατ' αναλογίαν και των περί δημοσίων υπολόγων διατάξεων.Αρθρο: 102

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σχόλια
Η παραγραφή της αξίωσης του Δημοσίου έναντι των υπαλλήλων αυτού έχει ορισθεί με το άρθρο 38 παρ. 4 του νέου δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999) σε δύο (2) έτη.

 

Κείμενο Αρθρου

Το δικαίωμα του οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως προς αποζημίωσιν έναντι των υπαλλήλων αυτού κατά τας περιπτώσεις του άρθρου 100 παραγράφεται μετά τριετίαν, αρχομένην, εις μεν την πρώτην περίπτωσιν της παραγράφου 1 αφ' ης επήλθεν η ζημία, εις δε την δευτέραν περίπτωσιν της αυτής παραγράφου, αφ' ης ο οργανισμός κατέβαλε την αποζημίωσιν.Αρθρο: 103

Ημ/νία: 30.05.1997

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΝΤΑΞΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Δοκιμαστική υπηρεσία - Μονιμοποίησις

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΚΑ, ΑΠΟΛΥΣΗ

Σχόλια
Το μέσα σε "" δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του παρόντος άρθρου που είχε αντικατασταθή με την παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2307/1995 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 άρθρου 12 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107) (Εναρξη ισχύος 30.5.1997).

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Α' ΜΟΝΙΜΟΤΗΣ-ΜΙΣΘΟΣ-ΑΠΟΔΟΧΑΙ

1. Ο εις οργανικήν θέσιν διοριζόμενος υπάλληλος διανύει διετή δοκιμαστικήν υπηρεσίαν, κατά την διάρκειαν της οποίας δύνται να απολυθή παρά του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου, μετ' απόφασιν του υπηρεσιακού συμβουλίου, δια λόγους αναγομένους εις την υπηρεσίαν του.

2. Αμα τη συμπληρώσει της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου, το αρμόδιον προς διορισμόν όργανον υποχρεούται αμελλητί όπως απευθύνη ερώτημα, περί μονιμοποιήσεως ή μη τούτου, εις το οικείον υπηρεσιακόν συμβούλιον, το οποίον υποχρεούται να αποφανθή σχετικώς, εντός τριών μηνών από της περιελεύσεως εις αυτό του ερωτήματος.

3. Ο κρινόμενος ως μονιμοποιητέος μονιμοποιείται δια πράξεως του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου, εκδιδομένης εντός μηνός από της κοινοποιήσεως εις αυτό της αποφάσεως του υπηρεσιακού συμβουλίου. "Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας". Κατά πάσαν περίπτωσιν η μονιμοποίησις θεωρείται συντελεσθείσα από της συμπληρώσεως της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

4. Κατά της περί μονιμοποιήσεως αποφάσεως του υπηρεσιακού συμβουλίου, ως και κατά της περί απολύσεως αποφάσεως, κατά την παράγραφον 1, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

5. Η περί μονιμοποιήσεως πράξις, δημοσιεύεται καθ' ον τρόπον και η πράξις διορισμού.

6. Ο κριθείς ως μη μονιμοποιητέος απολύεται υποχρεωτικώς, δια πράξεως του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου.Αρθρο: 104

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΟΣ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Μισθός

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΜΙΣΘΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο υπάλληλος λαμβάνει τον μισθόν τον αντιστοιχούντα εις τον βαθμόν της οργανικής θέσεως αυτού.

2. Απαγορεύεται, αποτελούσα πειθαρχικόν αδίκημα, η μη είσπραξις των αποδοχών εκ μέρους του υπαλλήλου.Αρθρο: 105

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΟΣ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εναρξις μισθοδοσίας

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΜΙΣΘΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η επί του μισθού αξίωσις του υπαλλήλου γεννάται:

α) του διορισθέντος, από της εγκαταστάσεως εις την θέσιν του, προσηκόντως βεβαιουμένης και

β) του προαχθέντος ή υποβιβασθέντος, από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περί προαγωγής ή υποβιβασμού πράξεως, επιφυλασσομένων των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 139 του παρόντος κώδικος. Οπου είναι απαραίτητος δια τον διορισμόν ή την προαγωγήν η καταβολή ή συμπλήρωσις εγγυήσεως, η μισθοδοσία άρχεται από της πληρώσεως του όρου τούτου.

2. Η επί του πλήρους μισθού αξίωσις του ανακληθέντος εκ της διαθεσιμότητος ή της αργίας, γεννάται από της εγκαταστάσεως εις την θέσιν αυτού, προσηκόντως βεβαιουμένης.Αρθρο: 106

Ημ/νία: 30.05.1997

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΕΡΩΡΙΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αποδοχαί-υπερωριακή εργασία-οδοιπορικά έξοδα-επιδόματα

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΜΙΣΘΟΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Σχόλια
-Το μέσα σε " " πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε από την παρ. 10 άρθρ. 12 Νομ. 2503/1997 (ΦΕΚ Α' 107).(Εναρξη ισχύος 30.5.1997). Η παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 άρθρ. 65 Νόμ. 1416/18-21 Φεβρ. 1984 (ΦΕΚ Α' 18). - Οι διατάξεις του άρθρου αυτού πρέπει να διαβαστούν λαμβανομένων υπόψη των μεταγενέστερων διατάξεων του Ν. 2470/1997 περί αναμόρφωσης μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο μισθός, τα πάγια παρακολουθήματα αυτού (προσαυξήσεις, επιδόματα

κλπ.), ορίζοναι οία τα εκάστοτε παρεχόμενα εις τους δημοσίους

υπαλλήλους αντιστοίχων βαθμών ή μισθών, καταβάλλονται δε υποχρεωτικώς

και κατά τας δια τους δημοσίους υπαλλήλους οριζομένας εκάστοτε

χρονολογίας.

2. "Η όλως εξαιρετική ή απρόβλεπτη ή έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη για την

καθιέρωση υπερωριακής εργασίας διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου

για το διορισμό οργάνου με τους όρους, τους περιορισμούς και τη

διαδικασία των γενικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τους

δημόσιους υπαλλήλους και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 109.

Με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου επιτρέπεται η

καθιέρωση εργασίας με αμοιβή στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., οι οποίοι

πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους τηρούν τα πρακτικά

συνεδριάσεων του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και των συμβουλίων

των συνδέσμων, νομικών προσώπων και ιδρυμάτων των Ο.Τ.Α.. Η υπερωριακή

εργασία των πιο πάνω υπαλλήλων είναι μέσα στα όρια που καθορίζονται

κάθε χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης

και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη

που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους".

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση προς την εκάστοτε καταβαλλομένην εις τους

δημοσίους υπαλλήλους.

3. Επίσης επιτρέπεται η καθιέρωσις επ' αμοιβή εργασία πέραν των ωρών

υποχρεωτικής τοιαύτης δι' αποφάσεως του οικείου συλλογικού οργάνου και

μέχρις είκοσι τεσσάρων (24) ωρών μηνιαίως κατά τα ειδικώτερον δι'

αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως οριζόμενα, δια τους υπαλλήλους των ΟΤΑ, οίτινες επί τη

βάσει αποφάσεως του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου τηρούν τα πρακτικά

των συνεδριάσεων του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ως και των

συμβουλίων των συνδέσμων, νομικών προσώπων και ιδρυμάτων. Η ωριαία

αποζημίωσις καθορίζεται κατά τα περί δημοσίων υπαλλήλων ισχύοντα.

4. Αι διατάξεις περί οδοιπορικών εξόδων και ημερησίας εκτός έδρας

αποζημιώσεως των δημοσίων υπαλλήλων έχουν ανάλογον εφαρμογήν και εν

προκειμένω.

5. Η εκτός έδρας κίνησις πραγματοποιείται κατόπιν αποφάσεως του

αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου του οικείου ΟΤΑ, δι' ης ορίζεται και ο

αριθμός των εκτός έδρας ημερών. Η απόφασις αύτη υπόκειται εις την

έγκρισιν του νομάρχου.

"6. Το επίδομα διαχειριστικών λαθών χορηγείται στους υπαλλήλους των

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που ασχολούνται αποκλειστικά με τη

διαχείριση χρημάτων ή ενσήμων, καθώς και στους ελεγκτές εσόδων-εξόδων

των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε ποσοστό ίσο με εκείνο που

χορηγείται στους ελεγκτές και εκδότες των δημόσιων ταμείων".

7. Εις τακτικούς υπαλλήλους των ΟΤΑ απασχολουμένους αποκλειστικώς με

την συλλογήν και μεταφοράν των απορριμάτων δι' αυτοκινήτων οχημάτων ή

ιππηλάτων μέσων (συνοδούς) ως και εις τους εργαζομένους εις τους χώρους

σταθμεύσεως και συντηρήσεως των οχημάτων ή εις χώρους διαλογής,

επεξεργασίας και διαθέσεως των απορριμάτων χορηγείται επίδομα

ανθυγιεινής εργασίας εις ποσοστόν 12% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου

μισθού: α) του 4ου βαθμού της κλίμακος της διοικητικής ιεραρχίας δια

τους από του 5ου βαθμού και άνω και β) του 8ου βαθμού της κλίμακος της

διοικητικής ιεραρχίας δια τους από 6ου βαθμού και κάτω. Το επίδομα

τούτο χορηγείται και εις τους εργάτας τους απασχολουμένους με την ταφήν

ή εκταφήν εις νεκροταφειακούς χώρους.Αρθρο: 107

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Περικοπή αποδοχών

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΜΙΣΘΟΣ, ΠΕΡΙΚΟΠΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μισθός δεν οφείλεται δια μη παρασχεθείσαν εξ υπαιτιότητος του υπαλλήλου υπηρεσίαν καθόλου ή εν μέρει.

2. Η περικοπή ενεργείται δια πράξεως του εντεταλμένου την εκκαθάρισιν και πληρωμήν των αποδοχών, τον οποίον οφείλει να ειδοποιήση περί τούτου ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, εις την οποίαν υπηρετεί ο υπάλληλος. Κατά της πράξεως ταύτης, η οποία ανακοινούται επί αποδείξει εις τον υπάλληλον, επιτρέπεται προσφυγή εντός δέκα ημερών από της ανακοινώσεως, άνευ ανασταλτικής δυνάμεως, ενώπιον του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου το οποίον αποφαίνεται τελειωτικώς.

3. Διαρκούσης της διαδικασίας απολύσεως του τακτικού υπαλλήλου ένεκα νόσου μη δεκτικής ιάσεως, συνεχίζεται καταβαλλόμενος ο μισθός ενεργείας ή διαθεσιμότητος μέχρι λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως και πάντως ουχί πέραν των δύο μηνών από της λήξεως της αναρρωτικής αδείας ή

διαθεσιμότητος.Αρθρο: 108

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΟΣ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Παύσις αξιώσεως επί του μισθού

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΜΙΣΘΟΣ, ΠΑΥΣΗ ΑΞΙΩΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αξίωσις επί του μισθού παύει από της λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως.

2. Αι μετά την λύσιν της υπαλληλικής σχέσεως παρεχόμεναι κατά την συνταξιοδοτικήν νομοθεσίαν αντί συντάξεως αποδοχαί, δεν επηρεάζονται εκ της ως άνω διατάξεως.Αρθρο: 109

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αποζημίωσις υπαλλήλων εκτελούντων πρόσθετον υπηρεσίαν

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΜΙΣΘΟΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Υπάλληλοι, οίτινες, προσθέτως προς τα καθήκοντα της θέσεώς των και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας εκτελούν και την υπηρεσίαν των παρά τοις δήμοις και ται κοινότησι ληξιαρχείων ή την υπηρεσίαν των στερουμένων ιδίου προσωπικού κοινοτήτων, δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων και συνδέσμων οργανισμών τοπικής αυτοδιοικησεως, δικαιούνται αποζημιώσεως αναλόγου προς τας ώρας απασχολήσεώς των.

2. Αι ώραι απασχολήσεως, κατά μήνα, καθορίζονται αναλόγως του πληθυσμού και κατ' ανώτατον όριον μέχρι τεσσαράκοντα, δι' αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

3. Δεν επιτρέπεται απασχόλησις επί αποζημιώσει, πλέον του ενός υπαλλήλου, δι' εκάστην των εν τω παρόντι άρθρω αναφερομένων υπηρεσιών.Αρθρο: 110

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποζημίωσις εισπρακτόρων λόγω απασχολήσεως εκτός έδρας ή γραφείου

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΜΙΣΘΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Σχόλια
-Το μέσα σε " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 7 άρθρο τρίτο Ν. 2347/30-30 Οκτ. 1995 (ΦΕΚ Α' 221).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τακτικοί δημοτικοί και κοινοτικοί εισπράκτορες, μετακινούμενοι

εκτός έδρας ή του γραφείου των δι' εκτέλεσιν υπηρεσίας, αντί

οδοιπορικών εξόδων και ημερησίας εκτός έδρας αποζημιώσεως, δικαιούνται

αποζημιώσεως καθοριζομένης, εις ποσοστόν 2% μέχρι 4%, επί των εκτός

έδρας και 1% επί των εκτός γραφείου, δι' ειδικών χρηματικών καταλόγων

εισπραττομένων δημοτικών και κοινοτικών εσόδων.

2. Το ύψος του ποσοστού της αποζημιώσεως καθορίζεται υπό του οικείου

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, προκειμένου δε περί τακτικών

εισπρακτόρων, ασχολουμένων με την είσπραξιν εσόδων πλειόντων οργανισμών

τοπικής αυτοδιοικήσεως, υπό του διευθυντού του οικείου ταμείου.

"Η ετήσια αποζημίωση δεν δύνται να είναι μεγαλύτερη των 2/3 του

ετήσιου βασικού μισθού του δικαιούχου, δυναμένης να αναπροσαρμόζεται με

κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης και Οικονομικών".

Η εκκαθάρισις της αποζημιώσεως ενεργείται επί τη βάσει πίνακος,

θεωρουμένου υπό του προϊσταμένου του οικείου δημοσίου ταμείου ή της

ειδικής ταμειακής υπηρεσίας του οικείου δήμου και εμφαίνοντος το ύψος

των εκτός έδρας ή γραφείου πραγματοποιηθεισών εισπράξεων. Ως έδρα των

εισπρακτόρων θεωρείται η τοιαύτη του παρ' ω υπηρετούν ταμείου.Αρθρο: 111

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα κανονικής αδείας

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΔΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ, ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ, ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σχόλια
-Η μέσα σε « » παρ. 6 προστέθηκε από την παρ. 16 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α 113).

 

Κείμενο Αρθρου

Β . ΑΔΕΙΑΙ-ΝΟΣΗΛΕΙΑ

1. Οι υπάλληλοι, οι συμπληρώσαντες πραγματικήν υπηρεσίαν τριών ετών, δικαιούνται καθ έκαστον ημερολογιακόν έτος κανονικήν απουσίας άδειαν μετά πλήρων αποδοχών είκοσιν εξ εργασίμων ημερών. Επί πενθημέρου εργασίας αι ημεραί αδείας ορίζονται εις είκοσι δύο εργασίμους μη συνοπολογιζομένης και της ημέρας του Σαββάτου ή της Δευτέρας κατά τας διακρίσεις των οικείων παραγράφων του άρθρου 89 του παρόντος κώδικος. Εκ ταύτης δέον να χορηγήται υποχρεωτικώς η άδεια δέκα επτά εργασίμων ημερών και επί πενθημέρου εργασίας δέκα πέντε εργασίμων ημερών, εφ όσον ζητήσει τούτο ο υπάλληλος, εντός της από 15ης Μαΐου μέχρι 15ης Οκτωβρίου περιόδου.

2. Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον υπάλληλοι, οι έχοντες πραγματικήν υπηρεσίαν ελάσσονα των τριών ετών, αλλά μείζονα του ενός, δικαιούνται κανονικήν άδειαν δέκα τριών εργασίμων ημερών, μετά πλήρων αποδοχών, καθ έκαστον ημερολογιακόν έτος και επί πενθημέρου εργασίας ένδεκα εργασίμων ημερών.

3. Εκ του χρόνου της κατά τας παραγράφους 1 και 2 κανονικής αδείας αφαιρείται ο χρόνος πάσης, εντός του αυτού ημερολογιακού έτους, αδικαιολογήτου απουσίας.

4. Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις και εφ όσον αι ανάγκαι της υπηρεσίας επιτρέπουν, δύναται να χορηγήται εις πάντα τακτικόν υπάλληλον, κατόπιν αιτήσεώς του, καθ έκαστον ημερολογιακόν έτος κανονική άδεια άνευ αποδοχών μέχρι δέκα τριών εργασίμων ημερών και μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του υπηρεσιακού συμβουλίου μέχρις είκοσιν εξ εργασίμων ημερών εν συνόλω. Επί πενθημέρου εργασίας τα ανωτέρω όρια ορίζοναι εις ένδεκα και είκοσι δύο εργασίμους ημέρας αντιστοίχως.

5. Διατηρούνται εν ισχύι αι περί αδειών διαταξεις των εκλογικών νόμων, ως και αι τοιαύται του Π.Δ. 561/1980 «περί χορηγήσεως αδείας εις τους υφ οιανδήποτε σχέσιν υπηρετούντας εις το Δημόσιον και τα ΝΠΔΔ φοιτητάς κατά την περίοδον των εξετάσεων».

«6.α. Για τους εργαζομένους αποκλειστικά στις χωματερές, στην υγειονομική ταφή-καύση κ.λ.π., για όσους εργάζονται επί πενθήμερο εβδομαδιαίως οι ημέρες άδειας ορίζονται σε 27 μη συνυπολογιζομένης της ημέρας του Σαββάτου ή της Δευτέρας, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 89, για όσους δε εργάζονται επί εξαήμερο εβδομαδιαίως οι ημέρες ορίζονται σε 32.

β. Για τους εργαζομένους αποκλειστικά στην αποκομιδή των απορριμάτων, καθώς και στην ταφή και εκταφή νεκρών μετά τη συμπλήρωση 5 ετών πραγματικής υπηρεσίας οι ημέρες άδειας αυξάνονται κατά 3».Αρθρο: 112

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωσις χορηγήσεως κανονικής αδείας

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΔΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η υπηρεσία εις την οποίαν ανήκει ο υπάλληλος, εντός του δευτέρου

εξαμήνου εκάστου έτους χορηγεί υποχρεωτικώς δια τον υπάλληλον την

κανονικήν άδειαν την οποίαν δικαιούται και εις περίπτωσιν κατά την

οποίαν ούτος δεν ητήσατο ταύτην.

2. Η μη χορήγησις, ο περιορισμός ή ανάκλησις χορηγηθείσης καονικής

αδείας επιτρέπεται προς αντιμετώπισιν εκτάκτων και εξαιρετικών

υπηρεσιακών αναγκών και ενεργείται δια πράξεως του εκπροσωπούντος τον

οικείον οργανισμόν, εκδιδομένης μετ’ ητιολογημένην γνώμην του αμέσως

προϊσταμένου του υπαλλήλου και του υπερτέρου αυτού προϊσταμένου, εφ’

όσον υφίστανται τοιούτοι, άλλως υπό του εκπροσωπούντος τον οικείον

οργανισμόν.

3. (Καταργήθηκε από την παρ. 3 άρθρ. 12 Νόμ. 2130/22-23 Απρ. 1993, ΦΕΚ

Α’ 62, με την οποία ορίστηκε ότι εφαρμόζονται ήδη οι διατάξεις του

άρθρου 102 Π.Δ. 611/1977).

4. Μη χορήγησις εις τον υπάλληλον της κανονικής αδείας, την οποίαν

δικαιούται κατ’ έτος, καίτοι δεν συντρέχουν έκτακτοι και εξαιρετικαί

υπηρεσιακαί ανάγκαι, ελεγχομένη και διαπιστουμένη κατ’ εντολήν του

οικείου νομάρχου, συνεπάγεται υποχρεωτικώς την πειθαρχικήν δίωξιν του

μη χορηγήσαντος την άδειαν οργάνου, ως και των συμφωνησάτων δια την μη

χορήγησιν προϊσταμένου του υπαλλήλου.Αρθρο: 113

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Προσαύξησις κανονικής αδείας υπηρετούντων εις παραμεθορίους περιοχάς

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΔΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι χορηγούμεναι κανονικαί άδειαι απουσίας εις υπαλλήλους

υπηρετούντας, εις παραμεθορίους περιχάς του Νόμου 287/1976 «περί μέτρων

τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς

δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους», προσαυξάνονται κατά τας ημέρας

κινήσεως, αι οποίαι απαιτούνται δια την μετάβασιν εις τον τόπον

εγκαταστάσεως της οικογενείας των και δια την επιστροφήν εις την

υπηρεσίαν των. Η τοιαύτη προσαύξησις χωρεί δις κατ’ έτος και δεν

δύναται να υπερβή εκάστην φοράν τας τρεις εν συνόλω εργασίμους ημέρας.

Ως οικογένεια νοείται και η πατρική τοιαύτη εκατέρου των συζύγων.

2. Δι’ αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εσωτερικών

ρυθμίζονται αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής των διατάξεων της

προηγουμένης παραγράφου και καθορίζονται αι ημέραι προσαυξήσεως

αναλόγως της χιλιομετρικής αποστάσεως.Αρθρο: 114

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Κανονική άδεια λόγω επιμορφώσεως

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις μονίμους υπαλλήλους, μετέχοντας εις διαγωνισμούς, είτε δια την

λήψιν υποτροφίας, είτε δια την επιλογήν των προς φοίτησιν εις κύκλους

μεταπτυχιακών σπουδών, κατά τας περί επιμορφώσεως των υπαλλήλων

κειμένας διατάξεις, χορηγείται υποχρεωτικώς κανονική άδεια μετά πλήρων

αποδοχών δια χρόνον ίσον προς τον της διαρκείας του διαγωνισμού,

συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτουμένων ημερών μεταβάσεως τούτων εις

τον τόπον διεξαγωγής του διαγωνισμού και επιστροφής των εις την έδραν

της υπηρεσίας εις την οποίαν υπηρετούν.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον κανονική άδεια δεν δύναται να

υπερβή εν συνόλω τας εννέα εργασίμους ημέρας και επί πενθημέρου τας

επτά εργασίμους ημέρας, χορηγείται δε πέραν της κατά τας διατάξεις του

άρθρου 111 οριζομένης αδείας εντός του αυτού έτους.Αρθρο: 115

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αδειαι κυήσεως και λοχείας

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι κυοφορούσαι υπάλληλοι, μετά βεβαίωσιν του θεράποντος ιατρού της

οικείας ειδικότητος, απέχουν υποχρεωτικώς της υπηρεσίας από του ογδόου

μηνός της κυήσεως, θεωρούμεναι ως εν κανονική διμήνω άδεια μετά πλήρων

αποδοχών.

2. Η άδεια αύτη παρατείνεται επί δύο μήνας μετά τον τοκετόν και εφ’

όσον το τεχθέν ζη.

3. Η τυχούσα αδείας κυοφορίας και λοχείας υπάλληλος, δεν στερείται του

δικαιώματος λήψεως κανονικών ή αναρρωτικών αδειών κατά τας διατάξεις

του παρόντος κώδικος.Αρθρο: 116

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότης χορηγήσεως κανονικής αδείας

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΔΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η κανονική άδεια απουσίας χορηγείται υπό του εκπροσωπούντος τον

οικείον οργανισμόν ή του υπό τούτου εξουσιοδοτουμένου οργάνου, μετά

γνώμην των αμέσως προϊσταμένων του υπαλλήλου.

2. Εις το έγγραφον χορηγήσεως της αδείας ορίζεται η χρονολογία της

ενάρξεως ταύτης.

3. Λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης η τη αιτήσει του υπαλλήλου,

επιτρέπεται εις τον άμεσον προϊστάμενον αυτού, όπως αναβάλη την έναρξιν

της αδείας επί δέκα το πολύ ημέρας.

4. Εις περίπτωσιν αδικαιολογήτου υπερβάσεως της χορηγηθείσης κανονικής

αδείας ο υπάλληλος στερείται των αποδοχών αυτού δια τας ημέρας της

υπερβάσεως, διώκεται δε και πειθαρχικώς.Αρθρο: 117

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναρρωτικαί άδειαι

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τον υπάλληλον τον συμπληρώσαντα τριετή πραγματικήν υπηρεσίαν,

ασθενούντα ή χρήζοντα αναρρώσεως, χορηγείται, κατόπιν αιτήσεώς του ή

και αυτεπαγγέλτως υπό του εκπροσωπούντος τον οικείον οργανισμόν, επί τη

βάσει γνωματεύσεως της οικείας υγειονομικής επιτροπής, αναρρωτική άδεια

απουσίας μετά πλήρων αποδοχών.

2. Η ως άνω άδεια δεν δύναται να υπερβή τον αριθμόν τόσων μηνών, όσα

τα έτη της πραγματικής του υπαλλήλου υπηρεσίας, αφαιρουμένης εκάστοτε

της εντός της προγενεστέρας πενταετίας χορηγηθείσης τυχόν τοιαύτης. Δεν

δύναται όμως εν συνεχεία χορηγουμένη να υπερβή τους δώδεκα μήνας.

Χρόνος υπηρεσίας ουχί ελάσσων των εξ μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος.

3. Εις την αναρρωτικήν άδειαν συνυπολογίζονται και αι ημέραι απουσίας

λόγω της ασθενείας, της προηγηθείσης της αδείας.

4. Ο τυχών αναρρωτικής αδείας μετ’ αποδοχών δικαιούται κατά το αυτό

ημερολογιακόν έτος και της κατά το άρθρον 111 προβλεπομένης κανονικής

αυτού αδείας, εφ’ όσον υφίσταται χρονικόν περιθώριον προς λήψιν ταύτης.Αρθρο: 118

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναρρωτικαί άδειαι επί δυσιάτων νοσημάτων

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εις τους προσβεβλημένους υπό δυσιάτων νοσημάτων υπαλλήλους,

χορηγούνται αναρρωτικαί άδειαι των οποίων τα κατά το άρθρον 117 όρια

ορίζονται εις το διπλάσιον. Δυσίατα νοσήματα είναι τα εκάστοτε

οριζόμενα δια τους δημοσίους υπαλλήλους.Αρθρο: 119

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Βραχυχρόνιοι αναρρωτικαί άδειαι

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Βραχυχρόνιοι αναρρωτικαί άδειαι απουσίας μέχρι και τριών ημερών κατά

περίπτωσιν και πάντως ουχί πλέον των δέκα πέντε ημερών εν συνόλω κατ’

έτος, χορηγούνται εις ασθενούντας ή χρήζοντας αναρρώσεως τακτικούς

υπαλλήλους, βάσει γνωματεύσεως του θεράποντος ιατρού. Η υπηρεσία του

υπαλλήλου διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα της παραπομπής αυτού ενώπιον της

οικείας πρωτοβαθμίου υγειονομικής επιτροπής.Αρθρο: 120

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναρρωτικαί άδειαι τακτικών υπαλλήλων μη εχόντων τριετή υπηρεσίαν

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τακτικός υπάλληλος, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει τριετή

πραγματικήν υπηρεσίαν, δικαιούται κατά την διαδικασίαν των άθρρων 117

και 118 αναρρωτικής αδείας μετά πλήρων αποδοχών ίσης προς τόσους μήνας,

όσα τα έτη της υπηρεσίας του, άνευ δε αποδοχών μέχρι συμπληρώσεως

διαστήματος εξ μηνών και προκειμένου περί παθήσεως του άρθρου 118 μέχρι

δώδεκα μηνών. Χρόνος υπηρεσίας ουχί ελάσσων των εξ μηνών θεωρείται ως

πλήρες έτος.

2. Παρατεινομένης της ασθενείας πέραν των ορίων της προηγουμένης

παραγράφου και εξαντλουμένου του χρόνου της παρ. 3 του άρθρου 151 ή εις

περίπτωσιν ιατρικής γνωματεύσεως της αρμοδίας υγειονομικής επιτροπής

περί ανεπιδέκτου της ιάσεως, ο υπάλληλος απολύεται κατά τα εν άρθρω 214

οριζόμενα.Αρθρο: 121

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΣΗΛΕΙΑ-ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Νοσηλεία

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψις των υπαλλήλων

παρέχεται, κατά τας εκάστοτε ισχυούσας σχετικάς διατάξεις, υπό μεν του

κλάδου ασφαλίσεως κατά της ασθενείας των δημοτικών και κοινοτικών

υπαλλήλων (ΚΑΔΚΥ), εις ας περιφερείας έχει επεκταθή ή εις αυτόν

ασφάλισις, υπό δε του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) εις τας

ασφαλιστικάς περιοχάς αυτού, εφ’ όσον δεν έχει επεκταθή εις αυτάς η

ασφάλισις του ΚΑΔΚΥ.

2. Εις ας περιπτώσεις δεν έχει επεκταθή η ασφάλισις του ΚΑΔΚΥ ή του

ΙΚΑ, η κατά την παρ. 1 περίθαλψις παρέχεται υποχρεωτικώς υπό των παρ’

οις υπηρετούν οι υπάλληλοι οργανισμών. Τα του τρόπου παροχής της

περιθάλψεως και καταβολής των νοσηλείων ορίζονται δια Π.Δ., εκδιδομένου

προτάσει των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

3. Από της επεκτάσεως της ασφαλίσεως του ΚΑΔΚΥ παύει αυτοδικαίως η

κατά την παρ. 1 εις το ΙΚΑ ασφάλισις κατά της ασθενείας και η κατά την

παρ. 2 υποχρέωσις των οικείων οργανισμών.

4. Υφιστάμενα δικαιώματα εκλογής φορέως ασφαλίσεως κατά της ασθενείας

δεν θίγονται υπό των διατάξεων του παρόντος, του οικείου ΟΤΑ

υποχρεουμένου εις καταβολήν ασφαλιστικών εισφορών.Αρθρο: 122

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΣΗΛΕΙΑ-ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εξοδα κηδείας

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Σχόλια
-Με την 20246/5/2861/0022/14 Απρ.-10 Μαΐου 1993 (ΦΕΚ Β 337), απόφαση των υπ. εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ανώτατο όριο των εξόδων κηδείας στους τακτικούς υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. αυξήθηκε από 100.000 δρχ. σε 150.000 δρχ.

 

Κείμενο Αρθρου

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως υποχρεούνται εις την καταβολήν

των εξόδων κηδείας των αποθνησκόντων τακτικών υπαλλήλων των, της

συζύγου και των τέκνων αυτών, εφ’ όσον ταύτα προστατεύονται και

συντηρούνται υπό του υπαλλήλου. Τα έξοδα ταύτα ορίζονται δια μεν

τον υπάλληλον εις τας αποδοχάς τριών μηνών, δια δε την σύζυγον και τα

τέκνα εις τας αποδοχάς δύο μηνών, μη δυνάμενα να υπερβαίνουν τας

τεσσαράκοντα χιλιάδας δραχμάς.

Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και

Κοινωνικών Υπηρεσιών επιτρέπεται η αύξησις του χρηματικού τούτου ποσού.Αρθρο: 123

Ημ/νία: 30.05.1997

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκπαιδευτικαί άδειαι προς υπηρεσιακήν μετεκπαίδευσιν εν τη αλλοδαπή

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Σχόλια
-Με την παρ. 12 άρθρ. 12 Νόμ. 2130 της 22-23 Απρ. 1993 (ΦΕΚ Α 62), ορίστηκε ότι ο κατά την παρ. 1 απαιτούμενος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας μετεκπαίδευσης υπαλλήλων Ο.Τ.Α., στην αλλοδαπή ορίζεται τρία έτη. Η παρ. 3 του παρόντος άρθρου όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1586/1986 και του άρθρου 12 παράγραφος 12 του ν. 2130/1993 αντικαθίσταται εκ νέου με την παρ. 2 άρθρου 12 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107). (Εναρξη ισχύος 30.5.1997).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τακτικούς υπαλλήλους των κλάδων ΑΤ και ΑΡ έχοντας πενταετή

τουλάχιστον πραγματικήν υπηρεσίαν και μη υπερβάντας το 40ον έτος της

ηλικίας των, επιδείξαντες δε εξαιρετικήν επίδοσιν, δύναται να χορηγηθή

επί τη αιτήσει των, υπό του εκπροσωπούντος τον οικείον οργανισμόν,

εκπαιδευτική άδεια δια την αλλοδαπήν, κατόπιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως

του υπηρεσιακού συμβουλίου, εν η δέον να καθορίζεται η χώρα της

εκπαιδεύσεως, ης την γλώσσαν οφείλει να κατέχη αποδεδειγμένως και

αρτίως ο αιτών υπάλληλος και το πρόγραμμα της επιστημονικής ή τεχνικής

εκπαιδεύσεως ή καταρτίσεως αυτού.

2. Κατ εξαίρεσιν δύνανται να τύχουν τοιαύτης αδείας και υπάλληλοι των

κλάδων ΜΕ μόνον προς εξειδίκευσιν ή τελειοποίησιν αυτών.

"3. Δεν μπορεί να χορηγηθεί σε υπάλληλο εκπαιδευτική άδεια, διάρκειας

μεγαλύτερης των τριών (3) ετών συνολικά".Αρθρο: 124

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα και υποχρεώσεις αδειούχων διαρκούσης της εκπαιδευτικής αδείας

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τους επί εκπαιδευτική αδεία αποστελλομένους εις την αλλοδαπήν

παρέχονται πλήρεις αι αποδοχαί, ηυξημέναι εις το διπλάσιον και τα

οδοιπορικά έξοδα μεταβάσεως και επιστροφής, κατά τα ειδικώτερον δια

κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ορισθησόμενα.

2. Ο εν εκπαιδευτική αδεία υποχρεούται, επί ποινή ανακλήσεως, όπως

κατά εξάμηνον δι' αναφοράς του, απ' ευθείας υποβαλλομένης μετά των

σχετικών αποδεικτικών σπουδών, καθιστά ενήμερον τον εις ον ανήκει

οργανισμόν, περί της πορείας της εκπαιδεύσεώς του.

3. Οι εν εκπαιδευτική αδεία υπάλληλοι τελούν υπό την εποπτείαν των

κατά τόπους διπλωματικών ή προξενικών αρχών, αίτινες και υποχρεούνται

να αναφέρουν καθ' εξάμηνον εις το Υπουργείον Εσωτερικών, περί της εν

γένει πορείας της εκπαιδεύσεως και της καθόλου συμπεριφοράς των.

4. Ο εν εκπαιδευτική αδεία υπάλληλος δεν ανακαλείται προ της παρόδου

του χρόνου της χορηγηθείσης αδείας, ειμή μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του

υπηρεσιακού συμβουλίου.

5. Ο εκπαιδευόμενος υπάλληλος οφείλει, επανερχόμενος εκ της αδείας, να

υποβάλη βεβαιώσεις και έκθεσιν περί της εκπαιδεύσεώς του.Αρθρο: 125

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις υπαλλήλων ληξάσης της εκπαιδευτικής αδείας

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι κατά το άρθρον 123 εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται μετά την επάνοδόν των να υπηρετήσουν εις τον παρ' ω ανήκουν οργανισμόν επί χρόνον τριπλάσιον του χρόνου της εκπαιδεύσεώς των εις την αλλοδαπήν. Την αυτήν αναλόγως υποχρέωσιν υπέχουν και οι προ της αποκτήσεως της υπαλληλικής ιδιότητας εκπαιδευθέντες χάριν αναλήψεως υπηρεσίας παρ' οργανισμώ τοπικής αυτοδιοικήσεως, ως και οι μετά την απόκτησιν αυτής

μετεκπαιδευθέντες δαπάναις του Κράτους, ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως καθ' οιονδήποτε τρόπον και αν κατεβλήθησαν αύται.

2. Εν περιπτώσει αθετήσεως της κατά την προηγουμένην παράγραφον υποχρεώσεώς των, αφ' ενός μεν υποχρεούνται να επιστρέψουν εντός τριμήνου εις τον οργανισμόν τοπικής αυτοδιοικήσεως τας ληφθείσας κατά τον χρόνον της αδείας των αποδοχάς και τα έξοδα μεταβάσεως και επανόδου, εφαρμοζομένων, εν αρνήσει, των διατάξεων περί εισπραξεως δημοσίων εσόδων, αφ' ετέρου δε κωλύονται επί πενταετίαν να διορισθούν εις άλλην θέσιν παρά τω Δημοσίω ή οργανισμώ τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλω νομικώ προσώπω δημοσίου δικαίου ή παρ' ειδικώ λογαριασμώ ή ιδρύματι επιχορηγουμένω υπό του Δημοσίου ή παρά τινι των τραπεζών Ελλάδος, Εθνικής, Αγροτικής, Κτηματικής ή άλλη επιχειρήσει κοινής ωφελείας.Αρθρο: 126

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκπαιδευτικαί άδειαι χάριν ανωτέρων εν τη αλλοδαπή σπουδών

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τακτικούς υπαλλήλους, τυχόντας υποτροφίας δια την

παρακολούθησιν ανωτέρων εν τη αλλοδαπή σπουδών, δύναται να παρέχηται

υπό του εκπροσωπούντος τον οικείον οργανισμόν, μετά σύμφωνον

γνωμοδότησιν του υπηρεσιακού συμβουλίου, εκπαιδευτική άδεια μετ'

αποδοχών, δι' ίσον προς τον της υποτροφίας χρόνον, πάντως δε ουχί πέραν

των τριών ετών. Υπό τους αυτούς όρους δύναται να παρέχηται εκπαιδευτική

άδεια μετ' αποδοχών και εις μη τυχόντας υποτροφίας υπαλλήλους. Αι

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 123 και των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου

124 έχουν εφαρμογήν και εν προκειμένω.

2. Οι τυχόντες εκπαιδευτικής αδείας κατά το παρόν άρθρον αναλαμβάνουν

την υποχρέωσιν υπηρεσίας παρά τω εις ον ανήκουν οργανισμώ επί χρόνον

ίσον προς τον της αδείας ταύτης. Εν περιπτώσει αθετήσεως της τοιαύτης

υποχρεώσεώς των, ο χρόνος της εκπαιδευτικής ταύτης αδείας δεν λογίζεται

ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, οι δε αθετήσαντες την υποχρέωσίν των

κωλύονται επί πενταετίαν να διορισθούν εις τας εν άρθρω 125 παρ. 2

αναφερομένας θέσεις.

3. Αι διατάξεις των άρθρων 123, 124, 125 δεν εφαρμόζονται προκειμένου

περί υποτροφιών παρεχομένων εις την Κυβέρνησιν υπό αλλοδαπών ή διεθνών

οργανισμών δια μετεκπαίδευσιν υπαλλήλων. Εις την περίπτωσιν αθετήσεως

των αναληφθεισών υποχρεώσεων έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις της παρ. 2

του άρθρου 125.Αρθρο: 127

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Μετεκπαίδευσις και επιμόρφωσις εν τη ημεδαπή

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αι προβλέπουσαι την μετεκπαίδευσιν και επιμόρφωσιν εν τη ημεδαπή

ειδικαί διατάξεις δεν θίγονται υπό του παρόντος.Αρθρο: 128

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ατομικοί φάκελλοι υπαλλήλων

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δια την ορθήν και ενιαίαν εφαρμογήν των οικείων διατάξεων, περί καταστάσεως του εις τον παρόντα κώδικα υπαγομένου προσωπικού, η αρμοδία επί θεμάτων προσωπικού υπηρεσιακή μονάς υποχρεούται όπως τηρή δι' έκαστον υπάλληλον ίδιον ατομικόν φάκελλον.

2. Ο ατομικός φάκελλος του υπαλλήλου περιλαμβάνει εν πρωτοτύπω άπαντα τα ατομικώς αφορώντα εις τον υπάλληλον έγγραφα τα αναφερόμενα εις την εν γένει υπηρεσιακήν, οικογενειακήν και περιουσιακήν κατάστασιν τούτου.

3. Πάντα τα έγγραφα ταύτα ταξινομούνται εις υποφακέλλους

τοποθετουμένους εις τον ατομικόν φάκελλον υπό τα εξής στοιχεία και τίτλους:

Α'. Τυπικά προσόντα.

Β'. Ηθος,

Γ'. Οικογενειακή-περιουσιακή κατάστασις.

Δ'. Υπαλληλική σταδιοδρομία.

Ε'. Ηθικαί αμοιβαί-ποιναί.

ΣΤ'. Εκθεσις ουσιαστικών προσόντων.

Ζ'. Αδειαι-νοσηλεία.

Η'. Διάφορα.

4. Τα εν εκάστω υποφακέλλω περιεχόμενα έγγραφα καταχωρίζονται εις την άνω αριστεράν σελίδα του περιβλήματος αυτού, άμα τη τοποθετήσει ττων εν τω υποφακέλλω.

5. Εις περιπτώσεις καθ' ας συντρέχει εφαρμογή του άρθρου 107 του παρόντος, τα εν τω υποφακέλλω "Ε" έγγραφα τα σχετικά προς τας διαγραφομένας ποινάς αποσύρονται, τοποθετούμενα εις το γενικόν αρχείον. Αποσύρεται ωσαύτως το περίβλημα του υποφακέλλου τούτου, τοποθετουμένου εις το αυτό αρχείον. Το αποσυρόμενον περίβλημα αντικαθίσταται δια νέου, εις ο καταχωρίζονται, κατά τα εν παρ. 3 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, τα εναπομείναντα εν τω υποφακέλλω έγγραφα.

6. Τα εκάστοτε αναγκαία εκ των στοιχείων τούτων τίθενται, μερίμνη του προϊσταμένου των κατά την παρ. 1 υπηρεσιακών μονάδων, υπ' όψιν των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων, ως και παντός ετέρου αρμοδίου οργάνου, δια την διενέργειαιν των προαγωγών κατά το άρθρον 139 του παρόντος, ως και δαι την διενέργειάν οιασδήποτε ετέρας πραξεως μεταβολής της υπηρεσιακής καταστάσεως του υπαλλήλου.

7. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού φέρουν την ευθύνην της τηρήσεως, ασφαλούς φυλάξεως και συνεχούς ενημερώσεως των συγκροτούντων το σύστημα στοιχείων, η δε παράλειψις των υποχρέων συνιστά το κατά το άρθρον 165 παρ. 1 περ. ιβ' του παρόντος πειθαρχικόν αδίκημα.Αρθρο: 129

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

Τίτλος Αρθρου
Πίνακες αρχαιότητος

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986, ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 130

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκθεσις ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΚΘΕΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα περί ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων στοιχεία καταχωρούνται εις την "έκθεσιν ουσιαστικών προσόντων" συντασσομένην, κατ' έτος και μέχρι τέλους Ιανουαρίου το αργότερον, βάσει ενιαίου υποδείγματος κατά κλάδους τακτικών υπαλλήλων, ως και μη τακτικών τοιούτων, κατά τα εκάστοτε ισχύοντα επί δημοσίων υπαλλήλων. Δι' αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών, καθορίζεται η διαδικασία γνωστοποιήσεως του

περιεχομένου των εκθέσεων.

2. Αι κατά την παρ. 1 εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων χρησιμοποιούνται δια την κατά το άρθρον 139 παρ. 3 του παρόντος συναγωγήν της κρίσεως των προακτέων και μη, ως και δια πάσαν ετέραν περίπτωσιν υπηρεσιακής αξιολογήσεως των ικανοτήτων του υπαλλήλου.

3. Εντός δεκαημέρου από της κατά την παρ. 1 γνωστοποιήσεως του περιεχομένου της εκθέσεως δύναται ο υπάλληλος να ζητήση την διαγραφήν ή τροποποίησιν αυτής ως προς τα τυχόν διαλαμβανόμενα εν αυτή

αντικειμενικώς εις βάρος αυτού ανακριβή γεγονότα δι' αιτήσεως υποβαλλομένης εις το οικείον υπηρεσιακόν συμβούλιον.Αρθρο: 131

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΜΕΤΑΤΑΞΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Τοποθέτησις-Μετακίνησις

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η τοποθέτησις των το πρώτον διοριζομένων ενεργείται δι' αποφάσεως

του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου.

2. Επιτρέπεται η μετακίνησις του υπαλλήλου εκ της υπηρεσίας, εις ην

ετοποθετήθη, εις ετέραν εν τω αυτώ οργανισμώ, εφ' όσον αύτη ενεργείται

εις ισόβαθμον θέσιν και εφ' όσον δια την κατάληψιν της εις ην ο

υπάλληλος μετακινείται θέσεως απαιτούνται τα αυτά τυπικά προσόντα,

άτινα απαιτούνται και δια την κατάληψιν της θέσεως, αφ' ης ούτος

μετακινείται. Η μετακίνησις ενεργείται δι' αποφάσεως του αρμοδίου προς

διορισμόν οργάνου.Αρθρο: 132

Ημ/νία: 30.05.1997

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΜΕΤΑΤΑΞΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Μετάταξις εις άλλον δήμον ή κοινότητα

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΣΕ ΔΗΜΟ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σχόλια
-Η μέσα σε () φράση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 διαγράφτηκε από την παρ. 3 άρθρ. 30 Π.Δ. 37α/26 Ιαν.-4 Φεβρ. 1987 (ΦΕΚ Α' 11). -Το μέσα σε " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από την παρ. 20 άρθρ. 8 Νομ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113). Η παρ. 2 του παρόντος άρθρου όπως αυτή είχε αντικατασταθή με την παρ. 21 του άρθρου 8 του ν. 2307/1995, αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107). (Εναρξη ισχύος 30.5.1997) Η παρ. 3, όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 7 άρθρ. 26 Νόμ. 2130/1993, τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 21 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113). Η παρ. 6 προστέθηκε από την παρ. 5 άρθρ. 65 Νόμ. 1416/18-21 Φεβρ. 1984 (ΦΕΚ Α' 18). Οι παρ. 7 και 8 προστέθηκαν από την παρ. 2 άρθρ. 12 Νόμ. 2130/22-23 Απρ. 1993, (ΦΕΚ Α' 62),των οποίων παρ. η ισχύς αρχίζει από 23.4.1993. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του παρόντος άρθρου όπως αυτή είχε αντικατασταθή με την παρ. 22 του άρθρου 8 του ν. 2307/1995, αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107). -Η μέσα σε " " παρ. 10 προστέθηκε από την παρ. 23 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α 113).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επιτρέπεται η μετάταξις υπαλλήλου (μέχρι και του 6ου βαθμού) από

δήμου εις δήμον, ή εις ίδρυμα ή εις νομικόν πρόσωπον του αυτού δήμου

και τανάπαλιν.

"Η μετάταξη ενεργείται με αίτηση του υπαλλήλου σε αντίστοιχη κενή

οργανική θέση, με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του

Ο.Τ.Α. υποδοχής, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως".

"2. Η απόφαση για τη μετάταξη εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό

όργανο του Ο.Τ.Α. στον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, ύστερα από

σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α. από τον

οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος και των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων".

"3. Κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2

επιτρέπεται η μετάταξη με αίτηση του υπαλλήλου από κοινότητα σε

κοινότητα".

4. Ο μετατασσόμενος δέον να κέκτηται τα προσόντα της θέσεως εις την

οποίαν μετατάσσεται.

5. Υπό τας προϋποθέσεις και την διαδικασίαν των προηγουμένων

παραγράφων επιτρέπεται και η αμοιβαία μετάταξις. Εν τη περιπτώσει ταύτη

αι υπό των μετατασσομενων κατεχόμεναι θέσεις, λογίζονται, δια την

εφαρμογήν της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κεναί.

"6. Κατ' εξαίρεση αυτών που ορίζονται στην παρ. 3 επιτρέπεται μετάταξη

υπαλλήλου χωρίς αίτησή του από κοινότητα σε κοινότητα του ίδιου νομου,

αν κατά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου υπηρετούν δύο ή περισσότεροι

υπάλληλοι ύστερα από συγχώνευση κοινοτήτων ή λόγω επαναφοράς είτε κατά

τις διατάξεις του Ν.Δ. 76/1974 (ΦΕΚ Α' 266), του Νόμου 193/75 (ΦΕΚ Α'

223) και του άρθρου 12 του Νόμου 1232/82 είτεσδ σε εκτέλεση απόφασης

διοικητικού δικαστηρίου. Η μετάταξη αυτή γίνεται όταν οι οικονομικές

δυνατότητες, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες της κοινότητας

στην οποία υπηρετεί, δεν δικαιολογούν να υπηρετούν όλοι σε αυτή. Η θέση

που κατείχε αυτός που μετατάσσεται καταργείται αυτοδικαίως με τη

μετάταξή του. Κατά τα λοιπά για τη μετάταξη αυτή εφαρμόζεται η

διαδικασία, που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ. 1 μέχρι και 3 αυτού

του άρθρου".

"7. Με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ. 1-4 του παρόντος

άρθρου επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου από δήμο σε κοινότητα και

αντίστροφα."

"8. Σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου από δήμο σε κοινότητα του Α'

μέρους, σε κοινότητα του Β' μέρους του παρόντος, η βαθμολογική του

εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ανώτερη του καταληκτικού βαθμού στον οποίο

εξελίσσεται το προσωπικό των κοινοτήτων του Β' μέρους".

"9. Μετάταξη υπαλλήλου δήμου ή κοινότητας ή ιδρύματος ή νομικού

προσώπου ή συνδέσμου ή συμβουλίου περιοχής σε άλλο δήμο ή κοινότητα ή

ίδρυμα δύμου ή κοινότητας ή νομικό πρόσωπο ή σύνδεσμο ή συμβούλιο

περιοχής, επιτρέπεται, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των

προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού και εφόσον υφίσταται

αντιστοιχία των διατάξεων συνταξιοδότησης του μετατασσόμενου υπαλλήλου

προς τις διατάξεις του προσωπικού του φορέα στον οποίο γίνεται η

μετάταξη, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου αυτού.

"Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, μπορεί, με απόφαση των αρμόδιων προς

διορισμό οργάνων, υπάλληλος δήμου ή κοινότητας ή ιδρύματος ή δημοτικού

ή κοινοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή συνδέσμου, να

μεταταγεί σε άλλο δήμο ή κοινότητα ή σε ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο

δημοσίου δικαίου του ίδιου ή άλλου δήμου ή κοινότητας με τη μεταφορά

της θέσης"". Ο μετατασσόμενος διατηρεί το συνταξιοδοτικό

και ασφαλιστικό καθεστώς που κατείχε πριν τη μετάταξή του.

"10. Με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ. 1, 2, 4 και 5 του

άρθρου αυτού επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ23 ειδικού

προσωπικού από δήμο σε δήμο, από δήμο σε κοινότητα και αντίστροφα".Αρθρο: 133

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΜΕΤΑΤΑΞΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόσπασις

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ

Σχόλια
-Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 άρθρ. 26 Νόμ. 2130/22-23 Απρ. 1993 (ΦΕΚ Α' 62),της οποίας παρ. η ισχύς αρχίζει από 23.4.1993 -Η μέσα σε " " παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 26 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113). -Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 Νόμ. 1416/18-21 Φεβρ. 1984 (ΦΕΚ Α' 18).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Ειδικές διατάξεις νόμων που επιτρέπουν την απόσπαση υπαλλήλων σε

κρατικές υπηρεσίες ή σε άλλον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε

υπηρεσίες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών κοινής

ωφέλειας εξακολουθούν να ισχύουν. Η απόσπαση γίνεται πάντοτε ύστερα και

από γνώμη του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του οργανισμού τοπικής

αυτοδιοίκησης από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος. Απαγορεύεται η

απόσπαση υπαλλήλου αν ένας μόνο υπηρετεί στον κλάδο στον οποίο αυτός

ανήκει.

"2. Αν υπάρχει έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη, με απόφαση του δημάρχου ή

προέδρου κοινότητας μπορεί να αποσπασθεί έως ένα έτος υπάλληλος δήμου ή

κοινότητας σε δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα ή δημοτικό ή κοινοτικό νομικό

πρόσωπο του ιδίου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε σύνδεσμο δήμων

ή κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων ή σε αναπτυξιακό σύνδεσμο στον

οποίο συμμετέχει ο δήμος ή η κοινότητα από τον οποίο γίνεται η απόσπαση

και αντίστροφα.Η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται με την ίδια

διαδικασία για ένα ακόμη έτος.Οι κάθε φύσης αποδοχές και οι

ασφαλιστικές εισφορές των αποσπωμένων κατά τα ανωτέρω βαρύνουν το

νομικό πρόσωπο,ίδρυμα ή σύνδεσμο στον οποίο αποσπώνται."

"3. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης

σε άλλον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με αίτηση του υπαλλήλου για

συνυπηρέτηση με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο νομικού προσώπου

δημοσίου δικαίου ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, με απόφαση του

αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α. υποδοχής, η οποία εκδίδεται

ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α. εκ του

οποίου ζητείται η απόσπαση. Η απόσπαση γίνεται για ένα (1) έτος και

μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη. Μετά τη λήξη του χρόνου

απόσπασης ο υπάλληλος υποχρεούται να επανέλθει στον Ο.Τ.Α. από τον

οποίο αποσπάσθηκε".

4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 αυτού του άρθρου οι αποδοχές και

αποζημιώσεις του υπαλλήλου που αποσπάστηκε και οι ασφαλιστικές εισφορές

βαρύνουν το φορέα στον οποίο έγινε η απόσπαση.

5. Με Π.Δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και

Οικονομικών, ορίζονται οι πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις στους

υπαλλήλους που αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου".Αρθρο: 134

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΜΕΤΑΤΑΞΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Μετάταξις εντός του αυτού γενικωτέρου κλάδου

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επιτρέπεται μετάταξις υπαλλήλων (μέχρι και του 6ου βαθμού) εις

κενήν ομοιόβαθμον θέσιν ετέρου κλάδου του αυτού γενικωτέρου κλάδου του

ιδίου ΟΤΑ, τη αιτήσει των, εφ’ όσον ούτοι έχουν τα προσόντα της εις ην

μετατάσσονται θέσεως και συντρέχουν εξαιρετικαί υπηρεσιακαί ανάγκαι.

2. Η μετάταξις ενεργείται δι’ αποφάσεως του αρμοδίου προς διορισμόν

οργάνου, εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του οικείου υπηρεσιακού

συμβουλίου.Αρθρο: 135

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΜΕΤΑΤΑΞΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Μετάταξις εις ανώτερον κλάδον

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΛΑΔΟ

Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107) οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 2190/1994 έχουν εφαρμογή και στις μεταβολές που γίνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επιτρέπεται μετάταξις υπαλλήλων εις κενάς ομοιοβάθμους θέσεις ή

θέσεις εισαγωγικού βαθμού ετέρου ανωτέρου κλάδου, του ιδίου ΟΤΑ κατά

την έννοιαν της παρ. 1 του άρθρου 160 του παρόντος, εφ’ όσον ούτοι:

α. (Καταργήθηκε από το άρθρ. 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986, ΦΕΚ Α’

37).

β) κέκτηνται το τυπικόν προσόν του κλάδου εις ον μετατάσσονται,

γ) απέκτησαν το κατά το ανωτέρω τυπικόν προσόν κατά την διάρκειαν της

υπηρεσίας των ή εφ’ όσον κατείχον τούτο κατά τον χρόνον του διορισμού

των, έχει παρέλθει έκτοτε τετραετία,

δ) έχουν μονιμοποιηθή,

ε) μετατάσσονται εις θέσιν του αμέσως ανωτέρου κλάδου. Κατ’ εξαίρεσιν

επιτρέπεται η μετάταξις εκ κλάδου ΜΕ εις τους ΑΤ τοιούτους.

2. Η μετάταξις ενεργείται κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του

προηγουμένου άρθρου.

3. (Καταργήθηκε από το άρθρ. 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986, ΦΕΚ Α’

37).

4. Δια τους, εκ των μετατασσομένων, κεκτημένους τον βαθμόν της θέσεως

εις ην μετατάσσονται, ως χρόνος διανυθείς εις την θέσιν ταύτην,

λογίζεται μόνον ο διανυθείς εν τω αντιστοίχω βαθμώ του εις ον ανήκε προ

της μετατάξεως κλάδου χρόνος, μετά την απόκτησιν των τυπικών προσότων

των προβλεπομένων υπό των οικείων διατάξεων δια την θέσιν εις ην ούτοι

μετατάσσονται. Κατά πάσαν πάντως περίπτωσιν οι μετατασσόμενοι τίθενται

εις το αριστερόν των, κατά τον χρόνον της μετατάξεώς των, υπηρετούντων

ομοιοβάθμων των και δεν δύναται να κριθούν δια τον αμέσως ανώτερον

βαθμόν πριν ή συμπληρώσουν τον προς προαγωγήν εις τον βαθμόν τούτον

χρόνον οι κατά τα ανωτέρω αρχαιότεροί των, μη κωλυουμένης πάντως της

κατά τας διατάξεις του άρθρου 149 του παρόντος, εντάξεώς των εις

ανώτερον βαθμόν.Αρθρο: 136

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Προαγωγή -Προϋποθέσεις προς προαγωγήν

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ουδείς υπάλληλος προάγεται από βαθμού εις βαθμόν:

α. (Καταργήθηκε από το άρθρ. 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986, ΦΕΚ Α’ 37).

β) εάν δεν έχη συμπληρώσει καθωρισμένον χρόνον υπηρεσίας εις τον κατώτερον βαθμόν και δεν έχη τα λοιπά απαιτούμενα τυπικά προσόντα, και γ) εάν δεν κέκτηται τα δια τον ανώτερον βαθμόν απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα, κατά την κρίσιν του υπηρεσιακού συμβουλίου.Αρθρο: 137

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Μη υπολογιζόμενος προς προαγωγήν χρόνος

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εις τον προς προαγωγήν απαιτούμενον χρόνον υπηρεσίας δεν υπολογίζεται: α) ο της διαθεσιμότητος.

β) ο της αργίας, της επελθούσης ένεκα ποινικής διώξεως, αποληξάσης εις οιανδήποτε καταδίκην ή πειθαρχικής διώξεως, αποληξάσης εις πειθαρχικήν ποινήν τουλάχιστον προστίμου αποδοχών τριών μηνών, και

γ) ο της αδικαιολογήτου αποχής εκ των καθηκόντων.Αρθρο: 138

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος προαγωγών

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρ. 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986, ΦΕΚ Α’ 37).Αρθρο: 139

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ενέργεια προαγωγών

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι προαγωγαί ενεργούνται δι’ αποφάσεως του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου, εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

2. Το υπηρεσιακόν συμβούλιον γνωμοδοτεί κατόπιν εγγράφου ερωτήματος απευθυνομένου προς αυτό εντός μηνός από της κενώσεως της θέσεως υπό του εκπροσωπούντος τον οικείον οργανισμόν και περιλαμβάνοντος πάντας τους έχοντας τον απαιτούμενον χρόνον υπηρεσίας εν τω κατεχομένω βαθμώ. Προκειμένου περί προαγωγής εις βαθμούς ενιαίων θέσεων, το ερώτημα απευθύνεται εντός της αυτής προθεσμίας από της συμπληρώσεως του χρόνου προαγωγής. Εν παραλείψει ή αρνήσει υποβολής του ερωτήματος εντός της ως άνω προθεσμίας το υπηρεσιακόν συμβούλιον γνωμοδοτεί τη αιτήσει του ενδιαφερομένου ή προτάσει του νομάρχου, ο δε υπαίτιος διώκεται πειθαρχικώς δια βαρείαν παράβασιν καθήκοντος.

3. (Καταργήθηκε από το άρθρ. 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986, ΦΕΚ Α’ 37).

4. Η περί προαγωγής απόφασις εκδίδεται εντός μηνός από της περιελεύσεως της γνωμοδοτήσεως του υπηρεσιακού συμβουλίου εις τον οικείον οργανισμόν.

5. Παρερχομένης απράκτου της κατά την προηγουμένην παράγραφον προθεσμίας, η προαγωγή ενεργείται δια της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περιλήψεως της ως άνω γνωμοδοτήσεως μερίμνη του νομάρχου.

6-7. (Καταργήθηκαν από το άρθρ. 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986, ΦΕΚ Α’ 37).Αρθρο: 140

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρ. 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986, ΦΕΚ Α’ 37).Αρθρο: 141

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρ. 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986, ΦΕΚ Α’ 37).Αρθρο: 142

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρ. 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986, ΦΕΚ Α’ 37).Αρθρο: 143

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρ. 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ.-1 Απρ. 1986, ΦΕΚ Α’ 37).Αρθρο: 144

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δημοσίευση πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Σχόλια
-Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 27 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α 113).

 

Κείμενο Αρθρου

«Οπου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου απαιτείται δημοσίευση της περίληψης των πράξεων των οργάνων των Ο.Τ.Α. που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων τους, αυτή ενεργείται με μέριμνα του Περιφερειακού Διευθυντή».Αρθρο: 145

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες νομάρχου επί μεταβολών

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 28 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995, ΦΕΚ Α’ 113).Αρθρο: 146

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Μισθολογικαί προαγωγαί εις τους 5ον και 4ον βαθμούς

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις υπαλλήλους 6ου βαθμού των κλάδων ΑΤ, ΑΡ και ΜΕ, οι οποίοι έχουν προπληρώσει τον κατά τας κειμένας διατάξεις απαιτούμενον χρόνον εις τον βαθμόν τούτον προς προαγωγήν εις τον 5ον βαθμόν και κρίνονται προακτέοι, παρέχεται ο βασικός μισθός του 5ου βαθμού, προσαυξανόμενος δια των πάσης φύσεως επιδομάτων και λοιπών παροχών, ως εάν οι υπάλληλοι ούτοι είχον προαχθή βαθμολογικώς εις τον βαθμόν τούτον.

2. Εις τους κατά την προηγουμένην παράγραφον λαβόντας την μισθολογικήν προαγωγήν του 5ου βαθμού υπαλλήλους κλάδων ΑΤ και ΑΡ, μετά την συμπλήρωσιν από ταύτης του κατά τας κειμένας διατάξεις απαιτουμένου προς προαγωγήν χρόνου εκ του 5ου εις τον 4ον βαθμόν, και κρίνονται προακτέοι, έστω και αν εν τω μεταξύ προήχθησαν βαθμολογικώς εις τον 5ον βαθμόν, ο βασικός μισθός του 4ου βαθμού, προσαυξανόμενος δια των πάσης φύσεως επιδομάτων και λοιπών παροχών, ως εάν οι υπάλληλοι ούτοι είχον προαχθή βαθμολογικώς εις τον βαθμόν τούτον.

3. Οι κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου λαβόντες τας αποδοχάς των ανωτέρω βαθμών υπάλληλοι, κατά την αποχώρησίν των εκ της υπηρεσίας καθ’ οιονδήποτε τρόπον και εφ’ όσον κρίνονται ως προακτέοι προάγονται αυτοδικαίως εις τον βαθμόν του οποίου ο μισθός απενεμήθη εις αυτούς, πλην της περιπτώσεως λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως λόγω εκπτώσεως ή απολύσεως συνεπεία επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως.

4. Δια την χορήγησιν των κατά τας παραγράφους 1 και 2 μισθολογικών προαγωγών ή την αυτοδικαίαν, κατά την παράγραφον 3 του παρόντος άρθρου βαθμολογικήν προαγωγήν υπαλλήλων, η κρίσις αυτών ως προακτέων, ενεργείται υπό του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου κατόπιν ερωτήματος του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου. Η κατά το προηγούμενον εδάφιον κρίσις δεν εμποδίζεται συνεπεία κωλύμτος κρίσεώς των λόγω εντάξεως ή μετατάξεώς των. Αι κατά τας παραγράφους 1-3 του παρόντος άρθρου προαγωγαί υπαλλήλων ενεργούνται δι’ αποφάσεως του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου.

5. Υπάλληλοι ΟΤΑ κλάδων ΜΕ, των οποίων η θέσις δεν διαβαθμίζεται δια του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας πέραν του 7ου βαθμού, προάγονται μισθολογικώς εις τον αμέσως επόμενον του κατεχομένου καταληκτικού κατά τον οργανισμόν βαθμού εφαρμοζομένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διατάξεων των παρ. 1, 3 και 4.Αρθρο: 147

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Μισθολογική προαγωγή εις τον 3ον βαθμόν

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οπου αι θέσεις 3ου-2ου βαθμού των κλάδων ΑΤ και ΑΡ εν συγκρίσει προς το σύνολον των θέσεων του οικείου κλάδου υπολείπονται του ποσοστού 25% και 15% αντιστοίχως, παρέχεται εις υπαλλήλους 4ου βαθμού των κλάδων τούτων και εις αριθμόν αντιστοιχούνατ προς το υπολειπόμενον ποσοστόν του 25% και 15% αντιστοίχως, μετά την συμπλήρωσιν του κατά τας κειμένας διατάξεις απαιτουμένου προς προαγωγήν χρόνου εκ του 4ου εις τον 3ον βαθμόν, εφ’ όσον κρίνονται ως προακτέοι κατ’ εκλογήν, ο βασικός μισθός του 3ου βαθμού, προσαυξανόμενος δια των πάσης φύσεως επιδομάτων και λοιπών παροχών, ως εάν οι υπάλληλοι ούτοι είχον προαχθή βαθμολογικώς εις τον βαθμόν τούτον. Δια την εφαρμογήν των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου, το τυχόν προκύπτον κλάσμα μονάδος ημίσεος και άνω λογίζεται ως ακεραία μονάς. Εις ας περιπτώσεις το ανωτέρω ποσοστόν δεν επαρκεί δια την μισθολογικήν προαγωγήν τουλάχιστον ενός εκ των επί 4ω βαθμώ υπαλλήλων τούτο προσαυξάνεται μέχρι 5%.

2. Εις όσους κλάδους ΑΤ και ΑΡ προβλέπεται διαβάθμισις των θέσεων μέχρι του 3ου βαθμού, το κατά την παράγραφον 1 ποσοστόν εξευρίσκεται δια συγκρίσεως του αριθμού των θέσεων 3ου βαθμού, προς το σύνολον των θέσεων του οικείου κλάδου, όπου δε αι θέσεις 3ου και 2ου βαθμού δεν είναι οργανικώς ενιαίαι, δια την εξεύρεσιν του οικείου ποσοστού, λαμβάνεται το άθροισμα τούτων.

3. Οι κατά την παράγραφον 1 λαβόντες τας αποδοχάς του 3ου βαθμού υπάλληλοι, κατά την αποχώρησίν των εκ της υπηρεσίας, καθ’ οιονδήποτε τρόπον και εφ’ όσον κρίνονται ως προακτέοι κατ’ εκλογήν, κατά τα εις την παράγραφον 4 οριζόμενα, προάγονται αυτοδικαίως εις τον 3ον βαθμόν, πλην της περιπτώσεως λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως λόγω εκπτώσεως ή απολύσεως συνεπεία επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως.

4. Η κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου μισθολογική προαγωγή υπαλλήλων παρέχεται δι’ αποφάσεως του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου μετά προηγουμένην κρίσιν του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η μισθολογική προαγωγή χωρεί κατά την σειράν αρχαιότητος των κρινομένων ως κατ’ εκλογήν προακτέων.

5. Προκειμένου περί μισθολογικής κατά τα ανωτέρω προαγωγής υπαλλήλων κλάδων ΑΤ και ΑΡ προερχομένων εκ του αυτού κλάδου της τέως Α’ κατηγορίας, το κατά την παράγραφον 1 ποσοστόν ορίζεται εις 25%, υπολογιζόμενον επί του συνόλου των θέσεων του οικείου κλάδου της τέως Α’ κατηγορίας. Η μισθολογική προαγωγή των ως άνω υπαλλήλων χωρεί κατά την σειράν αρχαιότητος, την οποίαν είχον μεταξύ των εις την τέως Α’ κατηγορίαν, κατά την έναρξιν της ισχύος του Ν. 697/77 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την κατάστασιν των υπαλλήλων των ΟΤΑ...» υπό την προϋπόθεσιν ότι κρίνονται προακτέοι κατ’ εκλογήν. Αι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 εφαρμόζονται και εν προκειμένω.Αρθρο: 148

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Μισθολογική προαγωγή υπαλλήλων κλάδων ΣΕ εις τον 6ον βαθμόν

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις υπαλλήλους 7ου βαθμού κλάδων ΣΕ και εις αριθμόν μη υπερβαίνοντα κατά κλάδον το 5% του συνολικού αριθμού των θέσεων του οικείου κλάδου, παρέχεται ο μισθός του 6ου βαθμού, μετά εξαετή υπηρεσίαν εις τον 7ον βαθμόν, προσαυξανόμενος δια των πάσης φύσεως επιδομάτων και λοιπών παροχών, ως εάν οι υπάλληλοι ούτοι είχον προαχθή βαθμολογικώς εις τον βαθμόν τούτον, εφ’ όσον κρίνονται προακτέοι κατ’ εκλογήν.

2. Οι λαβόντες τας αποδοχάς του 6ου βαθμού υπάλληλοι κατά την αποχώρησίν των εκ της υπηρεσίας καθ’ οιονδήποτε τρόπον και εφ’ όσον κατά τα ανωτέρω κρίνονται ως προακτέοι κατ’ εκλογήν, προάγονται αυτοδικαίως εις τον 6ον βαθμόν, πλην της περιπτώσεως λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως, λόγω εκπτώσεως ή απολύσεως συνεπεία επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως.

3. Δια την χορήγησιν της κατά την παράγραφον 1 μισθολογικής προαγωγής ή την αυτοδικαίαν, κατά την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου, βαθμολογικήν προαγωγήν η κρίσις αυτών ως προακτέων κατ’ εκλογήν ενεργείται υπό του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου κατόπιν ερωτήματος του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου. Αι κατά τας παραγράφους 1-2 του παρόντος άρθρου προαγωγαί ενεργούνται δι’ αποφάσεως του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου.Αρθρο: 149

Ημ/νία: 30.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΝΤΑΞΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ενταξις υπαλλήλων

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο, που είχε καταργηθεί με το άρθρο 29 Ν. 1586/1986 (ΦΕΚ Α' 37), επαναφέρθηκε σε ισχύ με την παρ. 14 άρθρου 33 Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α' 28) με την οποία τροποποιήθηκαν συγχρόνως οι εντός " " φράσεις της παρ. 1.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Υπάλληλοι κεκτημένοι χρόνον πραγματικής υπηρεσίας ανώτερον του υπό των οικείων διατάξεων προβλεπομένου δια την μέχρι και του κατεχομένου βαθμού προαγωγικήν αυτών εξέλιξιν, εντάσσονται δια πράξεως του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου, δημοσιευομένης εν περιλήψει δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μετά κρίσιν του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου εις ανάλογον προς τον συνολικόν χρόνον της υπηρεσίας αυτών βαθμόν, εφ' όσον προβλέπεται εν τω οικείω κλάδω περαιτέρω εξέλιξις και πάντως ουχί πέραν του "Β βαθμού" οι των κλάδων ΑΤ, ΑΡ και ΜΕ και του "Δ βαμού" οι του κλάδου ΣΕ.

2. Δια την κατά την προηγουμένην παράγραφον ένταξιν λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον η μετά των τυπικών προσόντων του αντιστοίχου κλάδου διανυθείσα υπηρεσία των υπαλλήλων προ του διορισμού των εις τον εις ον ανήκουν κλάδον.

3. Ο τυχόν πλεονάζων χρόνος μετά την κατά τα ανωτέρω ένταξιν λογίζεται ως διανυθείς εις τον εις ον εντάσσεται έκαστος βαθμόν δια την προαγωγήν εις ανώτερον τούτου βαθμόν.Αρθρο: 150

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διαθεσιμότης - Περιπτώσεις διαθεσιμότητος

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο μόνιμος υπάλληλος τίθεται εις διαθεσιμότητα:

α) ένεκα νόσου και

β) ένεκα καταργήσεως θέσεως υπηρεσίας ή κλάδου.

2. Η περί θέσεως εις διαθεσιμότητα, ως και η περί επαναφοράς εις την ενέργειαν πράξις εκδίδεται υπό του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου μετ’ απόφασιν του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και δημοσιεύεται εν περιλήψει εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αρθρο: 151

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διαθεσιμότης ένεκα νόσου

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο μόνιμος υπάλληλος ο έχων τουλάχιστον τριετή πραγματικήν υπηρεσίαν τίθεται αυτεπαγγέλτως ή επί τη αιτήσει αυτού εις διαθεσιμότητα ένεκα νόσου παρατεινομένης πέραν του εν άρθροις 117, 118 οριζομένου χρόνου αναρρωτικής αδείας δεκτικής όμως ιάσεως κατά την γνώμην της

υγειονομικής επιτροπής.

2. Η διάρκεια της διαθεσιμότητος ένεκα νόσου δεν δύναται να υπερβή το έν έτος και επί δυσιάτων νοσημάτων τα δύο έτη άρχεται δε αφ' ης έληξεν η αναρρωτική άδεια. Κατά το τελευταίον δεκαπενθήμερον προ της λήξεως της διαθεσιμότητος, η υγειονομική επιτροπή αποφαίνεται υποχρεωτικώς περί της ικανότητος ή μη του υπαλλήλου προς άμεσον επανάληψιν των καθηκόντων του. Εις περίπτωσιν αρνητικής γνωματεύσεως ο υπάλληλος απολύεται κατά τα εν άρθρω 214 οριζόμενα. Επί τη αιτήσει του υπαλλήλου η και αυτεπαγγέλτως δύναται ούτος να παραπεφθή προς εξέτασιν εις την υγειονομικήν επιτροπήν και προ της λήξεως του ορισθέντος ήδη χρόνου διαθεσιμότητος, αλλά εις περίπτωσιν αρνητικής γνωματεύσεως διατηρείται η διαθεσιμότης μέχρι της λήξεως αυτού. Η επιτροπή δύναται να εξετάση και εκτός της έδρας αυτής διαμένοντα υπάλληλον δια της πλησιεστέρας υγειονομικής επιτροπής.

3. Υπάλληλοι μη έχοντες τριετή υπηρεσίαν και εξαντλήσαντες τον δικαιούμενον χρόνον αναρρωτικής αδείας τίθενται εις διαθεσιμότητα ένεκα νόσου δεικτικής ιάσεως, μετά γνωμάτευσιν της υγειονομικής επιτροπής επί εξάμηνον, επί εν έτος δε προκειμένου περί δυσιάτου νοσήματος, άνευ αποδοχών.Αρθρο: 152

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διαθεσιμότης ένεκα καταργήσεως θέσεως

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η ένεκα καταργήσεως θέσεως, υπηρεσίας ή κλάδου διαθεσιμότης δύναται να αποφασισθή υπό του υπηρεσιακού συμβουλίου υπέρ του υπαλλήλου εκείνου, όστις εκρίθη απολυτέος δια κατάργησιν θέσεως κατά τους όρους του άρθρου 217 μόνον εφ' όσον ούτος έχει συμπληρώσει πενταετή μόνιμον υπηρεσίαν μετά λίαν ικανοποιητικής επιδόσεως.

2. Η διαθεσιμότης αύτη διαρκεί επί εν έτος, μετά την πάροδον του υοποίου ο υπάλληλος απολύεται.

3. Εάν διαρκούσης της δια την κατάργησιν θέσεως διαθεσιμότητος η εντός έτους από της κατά την προηγουμένην παράγραφον απολύσεως, κενωθή ή συσταθή εν τω αυτώ οργανισμώ θέσις του αυτού κλάδου και βαθμού προς την τέως κατεχομένην, ο εν διαθεσιμότητι τελών ή απολυθείς δέον να προτιμηθή δια την κατάληψιν αυτής, εφ' όσον κέκτηται τα δια την θέσιν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πλην του της ηλικίας, άνευ συμμετοχής εις τον τυχόν απαιτούμενον διαγωνισμόν. Περί της υπάρξεως των προσόντων και της σειράς προτιμήσεως μεταξύ πλειόνων αποφασίζει το υπηρεσιακόν συμβούλιον.

4. Η κατά τα ανωτέρω θέσις εις διαθεσιμότητα επάγεται την παύσιν παντός παρεπομένου λειτουργήματος, το οποίον τυχόν κατέχει ο υπάλληλος εν δημοσία υπηρεσία ή αλλαχού.Αρθρο: 153

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αποδοχαί των τεθέντων εις διαθεσιμότητα

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο ένεκα νόσου τεθείς εις διαθεσιμότητα λαμβάνει το ήμισυ των αποδοχών του.

2. Ο ένεκα καταργήσεως θέσεως τεθείς εις διαθεσιμότητα λαμβάνει κατά μεν το πρώτον εξάμηνον τα 75% κατά δε τον υπόλοιπον χρόνον τα 50% των αποδοχών του.Αρθρο: 154

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αργία. Αυτοδικαία θέσις εις αργίαν

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΡΓΙΑ, ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τίθεται αυτοδικαίως εις αργίαν ο στερηθείς της προσωπικής ελευθερίας συνεπεία εντάλματος φυλακίσεως ή δικαστικής αποφάσεως υπάλληλος, έστω και αν απελύθη επί εγγυήσει.

2. Εκλιπόντος του λόγου, δι' ον η αργία, ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως εις ενέργειαν.

3. Τίθεται ωσαύτως αυτοδικαίως εις αργίαν ο υπάλληλος καθ' ου εξεδόθη πειθαρχική περί απολύσεως απόφασις, από της κοινοποιήσεως αυτής μέχρι λήξεως της δια την προσβολήν αυτής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας τεταγμένης προθεσμίας ή μέχρι της εκδόσεως της οριστικής αποφάσεως επί της τυχόν ασκηθείσης κατ' αυτής προσφυγής. Εξαφανιζομένης ή μεταρρυθμιζομένης της περί απολύσεως αποφάσεως, επανέρχεται ο υπάλληλος αυτοδικαίως εις ενέργειαν.

4. Εις τας περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων εκδίδεται διαπιστωτική πράξις του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου δημοσιευομένη εν περιλήψει δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.Αρθρο: 155

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δυνητική θέσις εις αργίαν

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΡΓΙΑ, ΔΥΝΗΤΙΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δύναται να τεθή εις αργίαν ο υπάλληλος κατά του οποίου υφίσταται: α) εκκρεμής ποινική δίωξις δι' αδίκημα δυνάμενον να επισύρη την έκπτωσιν από του λειτουργήματος αυτού.

β) εκκρεμής πειθαρχική δίωξις δι' αδίκημα δυνάμενον να επιφέρη την απόλυσιν αυτού και

γ) βάσιμος υπόνοια ατάκτου διαχειρίσεως, στηριζομένη εις έκθεσιν της προϊσταμένης του αρχής ή αρμοδίου επιθεωρητού.

2. Η περί θέσεως εις αργίαν ή επαναφοράς εκ ταύτης εις ενέργειαν πράξις εκδίδεται υπό του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου μετ' απόφασιν του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και δημοσιεύεται εν περιλήψει εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μετά την πάροδον έτους από της θέσεως εις αργίαν δια τας υπό στοιχεία β' και γ' περιπτώσεις της παρ. 1, το υπηρεσιακόν συμβούλιον υποχρεούται να αποφανθή περί της συνεχίσεως της αργίας ή της επαναφοράς.

3. Η δυνατή αργία άρχεται από της κοινοποιήσεως της πράξεως δυναμένης να ενεργηθή και προ της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης από της κοινοποιήσεως της περί επαναφοράς πράξεως επανέρχεται ο υπάλληλος εις ενέργειαν πλην αν εξεδόθη εν τω μεταξύ, εις μεν την περίπτωσιν α' της παραγράφου 1 οριστική ποινική απόφασις μη επαγομένη έκπτωσιν εις δε την περίπτωσιν β' της αυτής παραγράφου πειθαρχική απόφασις μη επαγομένη οριστικήν παύσιν, ότε από της τελεσιδικίας αυτών επανέρχεται αυτοδικαίως ο υπάλληλος εις ενέργειαν.Αρθρο: 156

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αποδοχαί του εν αργία υπαλλήλου

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΡΓΙΑ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εκ των αποδοχών του εν αργία υπαλλήλου παρακρατείται το έν τέταρτον, δυνάμενον ν' αποδοθή αυτώ κατόπιν αποφάσεως του υπηρεσιακού συμβουλίου, εάν απαλλαγή δυνάμει τελεσιδίκου αποφάσεως ή τιμωρηθή δια πειθαρχικής ποινής κατωτέρας της οριστικής παύσεως είτε τέλος αποδειχθή αβάσιμος η περί ατάκτου διαχειρίσεως υπόνοια.Αρθρο: 157

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Παρεπόμενα λειτουργήματα

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΡΓΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η εις αργίαν θέσις εκτείνεται αυτοδικαίως και εις τα παρεπόμενα λειτουργήματα.Αρθρο: 158

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Περιορισμοί των εις αργίαν η διαθεσιμότητα

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΡΓΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι περιορισμοί των άρθρων 94 - 98 ισχύουν και δια τους εν αργία ή διαθεσιμότητι λόγω νόσου τελούντας υπαλλήλους.Αρθρο: 159

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρχαιότης

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1,. Η αρχαιότης καθορίζεται:

α) εκ της χρονολογίας της δημοσιεύσεως της πράξεως του διορισμού ή της προαγωγής εις τον κατεχόμενον βαθμόν.

β) επί της συγχρόνου προαγωγής, εκ της σειράς προαγωγής.

γ) επί συγχρόνων αρχικών διορισμών εκ της σειράς επιτυχίας εις τον διενεργηθέντα διαγωνισμόν.

δ) εν ελλείψει διαγωνισμού, εκ του βαθμού του πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών και επί των αυτών βαθμών εκ της χρονολογίας κτήσεως του πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών.

ε) εν ελλείψει πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών, εκ της σειράς αναγραφής των ονομάτων εν τη κοινή πράξει του διορισμού.

2. Εις τον χρόνον της αρχαιότητος δεν υπολογίζεται ο κατά το άρθρον 137 του παρόντος χρόνος.Αρθρο: 160

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

 

Τίτλος Αρθρου
Προβάδισμα

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθρ. 29 Νόμ. 1586/26 Μαρτ. - 1 Απρ. 1986, ΦΕΚ Α' 37).Αρθρο: 161

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ηθικαί αμοιβαί

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ, ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ, ΕΠΑΙΝΟΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δι' εξαιρετικάς πράξεις εν τη εκτελέσει της υπηρεσίας των η δι' εξαίρετον επίδοσιν, πέραν της εκ των καθηκόντων των επιβαλλομένης, δύναται να απονέμωνται εις τους υπαλλήλους, αναλόγως της προσφερθείσης υπηρεσίας, αι κάτωθι ηθικαί αμοβαί:

α) εύφημος μνεία,

β) ευαρέσκεια

γ) έπαινος

δ) μετάλλιον διακεκριμένων πράξεων μετά διπλώματος

2. Η ευαρέσκεια δύναται να απονέμωνται εις τους υπαλλήλους, αναλόγως της προσφερθείσης υπηρεσίας, αι κάτωθι ηθικαί αμοιβαί:

3. Η εύφημος μνεία, η ευαρέσκεια και ο έπαινος απονέμονται δι' αποφάσεως του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου, μετά σύμφωνον ειδικώς ητιολογημένην γνωμοδότησιν του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

4. Αι περί απονομής ηθικής αμοιβής πράξεις ανακοινούνται δι' εγκυκλίου εις απάσας τας υπηρεσίας του οργανισμού εις τον οποίον ανήκουν οι υπάλληλοι υπέρ των οποίων εκδίδονται αι πράξεις αύται.

5. Το μετάλλιον διακεκριμένων πράξεων απονέμεται δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου επί τη προτάσει του αρμοδίου Υπουργού, μετά ητιολογημένην γνωμοδότησιν του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.Αρθρο: 162

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Επίτιμοι τίτλοι

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Υπάλληλος συμπληρώσας 35ετή πραγματικήν τακτικού υπαλλήλου υπηρεσίαν, διατηρεί επί τιμή και μετά την λύσιν της υπαλληλικής σχέσεως τον τίτλον της θέσεως ην τελευταίως κατείχε.

2. Η διατήρησις του επιτίμου τίτλου μνημονεύεται εν τη πράξει της λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως και δημοσιεύεται μετ' αυτής εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Ο εκπεσών της θέσεως αυτού, ως και ο οριστικώς παυθείς δυνάμει πειθαρχικής αποφάσεως, στερείται της ως άνω τιμής.Αρθρο: 163

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Βράβευσις προτάσεων ή μελετών

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΒΡΑΒΕΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εις υπαλλήλους οι οποίοι εξ ιδίας πρωτοβουλίας ήθελον συντάξει και υποβάλει αξιόλογον πρωτοτύπου πρότασιν ή μελέτην αφορώσαν εις τα αντικείμενα των αρμοδιοτήτων του οργανισμού εις τον οποίον ανήκουν ή εις την καλυτέραν οργάνωσιν ή βελτίωσιν της αποδοτικότητος της όλης υπηρεσίας αυτού παρέχονται ηθικαί και υλικαί αμοιβαί (βραβεία) κατά τα εκάστοτε επί δημοσίων υπαλλήλων ισχύοντα.Αρθρο: 164

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ορισμός πειθαρχικού αδικήματος

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ

Α' ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

1. Πάσα δι' υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως παράβασις υπαλληλικού

καθήκοντος, δυναμένη να καταλογισθή, αποτελεί πειθαρχικόν αδίκημα.

2. Το υπαλληλικόν καθήκον προσδιορίζεται τόσον εκ των υπό των κειμένων

διατάξεων, εγκυκλίων, οδηγιών και διαταγών επιβαλλομένων εις τον

υπάλληλον υποχρεώσεων, όσον και εκ της καθόλου εντός και εκτός της

υπηρεσίας εκάστοτε τηρητέας εν γένει διαγωγής αυτού.Αρθρο: 165

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχικά αδικήματα

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μεταξύ των πειθαρχικών αδικημάτων καταλέγονται ιδίως:

α) η έλλειψις πίστεως εις το Σύνταγμα και αφοσιώσεως προς την Πατρίδα.

β) η εκτός υπηρεσίας αναξία υπαλλήλου διαγωγή,

γ) επί χρήμασι χαρτοπαιξία και ιδίως εις δημόσιον κέντρον.

δ) η σύναψις στενών κοινωνικών σχέσεων μετά προσώπων των οποίων

ουσιώδη συμφέροντα εξαρτώνται εκ του τρόπου της ασκήσεως της

ανατιθεμένης εις τον υπάλληλον υπηρεσίας.

ε) η ενεργός υπέρ κόμματος δράσις.

στ) η δημοσία, προφορικώς ή εγγράφως, άσκησις κριτικής των πράξεων της

προϊσταμένης αρχής, δι' εκφράσεων, αι οποίαι αποδεικνύουν έλλειψιν

σεβασμού ή δια σκοπίμου χρήσεως αβασίμων επιχειρημάτων,

ζ) η αποσιώπησις συμμετοχής εις έργα επ' αμοιβή ξένα προς την

υπηρεσίαν και εις τας περιπτώσεις ακόμη εκείνας εις τας οποίας

επιτρέπεται η συμμετοχή αύτη.

η) η χρησιμοποίησις τρίτων προσώπων προς απόκτησιν υπηρεσιακής ευνοίας

ή πρόκλησιν ή ματαίωσιν διαταγής της υπηρεσίας.

θ) η άμεσος ή δια μέσου τρίτου προσώπου συμμετοχή εις δημοπρασίαν,

διενεργουμένην υπό του ΟΤΑ εις ον ανήκει ο υπάλλληλος.

ι) η εν υπηρεσία αναξιοπρεπής ή αναξία υπαλλήλου διαγωγή.

ια) η βραδεία εις την υπηρεσίαν προσέλευσις ή η πρόωρος εξ αυτής

αποχώρησις.

ιβ) η ραθυμία, η αμέλεια, ως και η ατελής ή μη έγκαιρος εκπλήρωσις του

καθήκοντος ή αδικαιολόγητος άρνησις προσελεύσεως προς ιατρικήν

εξέτασιν,

ιγ) η μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτας, τους προϊσταμένους

και λοιπούς υπαλλήλους,

ιδ) η μη έγκαιρος απάντησις εις αναφοράς πολιτών,

ιε) η υπό προϊσταμένου - κριτού σύνταξις εκθέσεως ουσιαστικών

προσόντων, περί των υπ' αυτών υπαλλήλων, άνευ της επιβαλλομένης

αμεροληψίας και αντικειμενικότητος με αποτέλεσμα η έκθεσις να μη

αποδίδη την πραγματικήν υπηρεσιακήν συμπεριφοράν και ποιότητα του

κρινομένου υπαλλήλου ως και η μη έγκαιρος κατάρτισις των εκθέσεων.

ιστ) η αναρμοδία παρέμβασις υπέρ ή κατά τρίτου τινός,

ιζ) η αδικαιολόγητος προτίμησις υποθέσεων νεωτέρων επί παραμελήσει

παλαιοτέρων,

ιη) η αδικαιολόγητος αποχή από της εκτελέσεως των καθηκόντων.

Ιθ) η άρνησις ή παρέλκυσις εκτελέσεως υπηρεσίας,

κ) η συμμετοχή εις απεργίαν, κατά παράβασιν του άρθρου 23 παρ. 2 του

Συντάγματος και του εις εκτέλεσιν αυτού νόμου.

κα) η παράβασις της εκ της υπηρεσίας επιβαλλομένης εις τον υπάλληλον

εχεμυθείας,

κβ) η χρησιμοποίησις της υπαλληλικής ιδιότητος προς εξυπηρέτησιν

ιδιωτικών συμφερόντων αυτού ή προσκειμένων εις αυτόν προσώπων,

κγ) η χρησιμοποίησις πληροφοριών, τας οποίας κατέχει ως εκ της

υπηρεσίας του, προς αποκόμισιν ιδίου οφέλους,

κδ) η υπό του υπαλλήλου μη είσπραξις του μισθού τον οποίον δικαιούται

ή άλλων αποδοχών ή εξόδων.

κε) η αποδοχή υπό του υπαλλήλου οιασδήποτε υλικής ευνοίας, η οποία δεν

συνιστά δωροληψίαν, αλλά προέρχεται από πρόσωπα των οποίων τας

υποθέσεις διαχειρίζεται ή πρόκειται να διαχειρισθή,

κστ) η λόγω ασυνήθους χρήσεως φθορά ή εγκατάλειψις ή παράνομος χρήσις

πράγματος ανήκοντος εις ΟΤΑ, το Δημόσιον ή εις νομικόν πρόσωπον

δημοσίου δικαίου.

κζ) πάσα εκ δόλω ή βαρείας αμελείας πράξις ή παράλειψις, η οποία αν

και είναι τυπικώς νόμιμος, δύναται οπωσδήποτε να βλάψη ή να θέση εις

κίνδυνον τα συμφέροντα της πολιτείας, και

κη) η παράβασις καθήκοντος κατά τον ποινικόν ή άλλους ειδικούς νόμους.

2. Διατάξεις ορίζουσαι ειδικά πειθαρχικά αδικήματα διατηρούνται εν

ισχύι.Αρθρο: 166

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχικαί ποιναί

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΛΗΞΗ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ, ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ, ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πειθαρχικαί ποιναί είναι :

α) έγγραφος επίπληξις,

β) πρόστιμον μέχρις αποδοχών τριών μηνών,

γ) διακοπή του προς προαγωγήν δικαιώματος από ενός μέχρι πέντε ετών,

δ) υποβιβασμός,

ε) οριστική παύσις.

2. Το πρόστιμον, υπολογιζόμενον επί των κατά τον χρόνον της εκδόσεως

της καταγνωστικής εις τον πρώτον βαθμόν πειθαρχικής αποφάσεως αποδοχών,

παρακρατείται από του πρώτου μετά την τελεσιδικίαν της αποφάσεως μηνός,

εις μηνιαίας δόσεις, εκάστης τούτων οριζομένης δια της αυτής αποφάσεωςμ

εις ποσόν ουχί ανώτερον του ενός τετάρτου των αποδοχών. Το πρόστιμον

αποτελεί έσοδον του προϋπολογισμού του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και

Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ).

3. Δια την διακοπήν του προς προαγωγήν δικαιώματος υπολογίζεται μόνον

ο χρόνος, κατά τον οποίον ο τιμωρούμενος έχει τα προς προαγωγήν τυπικά

προσόντα. Ο υποβιβασθείς δεν δύναται να επαναπροαχθή προ της

παρελεύσεως από του υποβιβασμού του χρονικού διαστήματος ίσου προς το

ήμισυ του απαιτουμένου προς προαγωγήν χρόνου.

4. Την ποινήν της οριστικής παύσεως δύναται να επιβάλη ο πειθαρχικός

δικαστής μόνον δια τα εξής αδικήματα:

α) παράβασιν του άρθρου 165 παρ. 1 εδάφ. α',

β) παράβασιν καθήκοντος κατά τον ποινικόν ή άλλους ειδικούς νόμους.

γ) αδικαιολόγητον αποχήν υπό της εκτελέσεως των καθηκόντων επί

τριάκοντα τουλάχιστον ημέρας,

δ) παραβίασιν απορρήτων της υπηρεσίας κατά το άρθρον 88 παρ. 2.

ε) χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή ή αναξίαν υπαλλήλου διαγωγήν εντός ή

εκτός της υπηρεσίας.

στ) συμμετοχήν εις απεργίαν, κατά παράβασιν του άρθρου 23 παρ. 2 του

Συντάγματος και του εις εκτέλεσιν αυτού νόμου,

ζ) διάπραξιν εντός έτους, αφ' ης ετελέσθη αδίκημα τιμωρηθέν

τουλάχιστον δια προστίμου ίσου προς τας αποδοχάς ενός μηνός, ετέρου

αδικήματος δυναμένου να επισύρη την αυτήν ή βαρυτέραν ποινήν,

η) διάπραξις εντός διετίας, μετά επιβολήν τριών πειθαρχικών ποινών

βαρυτέρων του προστίμου αποδοχών ενός μηνός, του αυτού αδικήματος.

θ) εκ συστήματος κακήν συμπεριφοράν προς τους πολίτας,

ι) σοβαράν απείθειαν,

ια) παν πειθαρχικόν αδίκημα δυνάμενον ως εκ της φύσεως αυτού να

προκαλέση δημόσιον σκάνδαλον και προκαλέσαν τούτο,

ιβ) αδικαιολόγητον εμμονήν εις άρνησιν προσελεύσεως δι' ιατρικήν

εξέτασιν,

ιγ) παράβασιν των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 170 του παρόντος.

ιδ) χρησιμοποίησιν πλαγίων μέσων προς αποφυγήν ή ματαίωσιν ή πρόκλησιν

υπηρεσιακών εν γένει μεταβολών.Αρθρο: 167

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή πειθαρχικών αδικημάτων - Διαγραφή πειθαρχικών ποινών.

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα πειθαρχικά αδικήματα παραγράφονται μετά από δύο έτη αφ' ης

ημέρας διεπράχθησαν πλην αν πρόκειται περί των αδικημάτων της παρ. 4

του προηγουμένου άρθρου, τα οποία παραγράφονται μετά πενταετίαν.

2. Αι κατά του υπαλλήλου απευθυνόμεναι πράξεις προς δίωξιν του

αδικήματος διακόπτουν την παραγραφήν, ο χρόνος όμως ταύτης δεν δύναται

να υπερβή την τριετίαν εν συνόλω μέχρι της εκδόσεως της καταγνωστικής

αποφάσεως, επί Δε αδικημάτων της παρ. 4 του προηγουμένου άρθρου την

επταετίαν.

3. Πειθαρχικόν αδίκημα, το οποίον αποτελεί και ποινικόν τοιτούτον, δεν

παραγράφεται προ της παρελεύσεως του προς παραγραφήν τούτου οριζομένου

χρόνου. Επί τοιούτων αδικημάτων αι πράξεις της ποινικής διαδικασίας

αποτελούν λόγον διακοπής της παραγραφής του πειθαρχικού αδικήματος.

4. Η παραγραφή πειθαρχικού αδικήματος διακόπτεται δια της τελέσεως

πειθαρχικού αδικήματος σκοπούντος την απόκρυψιν αυτού ή την ματαίωσιν

της ένεκα τούτου παραπομπής, εις υπηρεσιακόν πειθαρχικόν συμβούλιον.

5. Παραγραφέν πειθαρχικόν αδίκημα δύναται να ληφθή υπ' όψιν κατά την

τιμωρίαν ετέρου πειθαρχικού αδικήματος, το οποίον διεπράχθη προ της

παραγραφής εκείνου.

6. Η τελεσίδικος πειθαρχική απόφασις δεν υπόκειται εις παραγραφήν.

7. Αι ποιναί της επιπλήξεως μετά εν έτος, του προστίμου μέχρις

αποδοχών ενός μηνός μετά διετίαν, του προστίμου μέχρις αποδοχών δύο

μηνών μετά τετραετίαν, του προστίμου μέχρις αποδοχών τριών μηνών μετά

πενταετίαν και αι λοιπαί βαρύτεραι τοιαύται, πλην της οριστικής

παύσεως, μετά δεκαετίαν από της επιβολής αυτών, διαγράφονται εκ του

ατομικού δελτίου στοιχείων του τιμωρηθέντος υπαλλήλου και δεν

λαμβάνονται υπ' όψιν δια την κρίσιν αυτού, αν κατά το διάστημα των ως

άνω χρονικών ορίων δεν ετιμωρήθη δι' οιασδήποτε ποινής.Αρθρο: 168

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αυτοτέλεια κολασίμου του πειθαρχικού αδικήματος

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ, ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Εν περιπτώσει αμνηστίας, υποκαταστάσεως, χάριτος ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον άρσεως του κολασίμου ή άρσεως ή μεταβολής των συνεπειών της ποινικής καταδίκης, δεν αίρεται το πειθαρχικώς κολάσιμον της πράξεως.Αρθρο: 169

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Σχέσις προαγωγής προς πειθαρχικόν αδίκημα

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ, ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΑΓΩΓΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η προαγωγή του υπαλλήλου δεν αίρει το πειθαρχικώς κολάσιμον αυτού δι'

αδίκημα προγενέστερον της προαγωγής.Αρθρο: 170

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχικός κολασμός δια πράξεις προ του διορισμού

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Γ' ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΟΛΑΣΜΟΣ

ΔΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1. Πράξεις, τελεσθείσαι κατά την διάρκειαν προγενεστέρας του υπαλλήλου εις τον αυτόν ή εις έτερον ΟΤΑ ή το δημόσιον ή εις άλλον νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου υπηρεσίας, τιμωρούνται πειθαρχικώς, εάν υπάγωνται εις τινα των περιπτώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 166, δεν παρήλθεν δε ο δι' αυτάς οριζόμενος κατά το άρθρον 167 χρόνος παραγραφής. Εις την περίπτωσιν ταύτην ο τυχόν εκτός υπηρεσίας χρόνος δεν υπολογίζεται.

2. Τιμωρείται πειθαρχικώς και δύναται να επισύρη και την ποινήν της οριστικής παύσεως η παρά του υπαλλήλου χρήσις, προς επίτευξιν του διορισμού του, βίας, δόλου ή δωροδοκίας. Ο χρόνος της παραγραφής αρχίζει από του διορισμού.Αρθρο: 171

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Σχέσεις πειθαρχικής προς ποινικήν δίκην

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Δ' ΣΧΕΣΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΗΝ ΔΙΚΗΝ

1. Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητος πάσης άλλης δίκης.

2. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχικήν, δύναται όμως ο πειθαρχικός δικαστής δι' αποφάσεώς του, δυναμένης ελευθέρως να ανακληθή, να διατάξη δι' εξαιρετικούς λόγους την αναστολήν.

3. Οσάκις εν ποινική αποφάσει, καταστάση αμετακλήτω βεβαιούται ρητώς η ύπαρξις ή ανυπαρξία πραγματικών γεγονότων, γίνονται ταύτα δεκτά εν τη πειθαρχική δίκη ως εν τη ποινική. Ουδόλως όμως κωλύεται εντεύθεν το πειθαρχικόν όργανον να εκδώση αντιθέτως προς την ποινικήν απόφασιν απαλλακτικήν ή καταγνωστικήν.

4. Εκδιδομένης αμετακλήτου ποινικής καταδικαστικής αποφάσεως μετά την πειθαρχικήν, επαναλαμβάνεται η ένεκα της αυτής πράξεως πειθαρχική δίωξις, εάν δικαιολογήται κατά την παράγραφον 4 του άρθρου 166 η οριστική παύσις του υπαλλήλου, εκδιδομένης δε αμετακλήτου αθωωτικής ποινικής αποφάσεως, επαναλαμβάνεται η πειθαρχική δίκη. Το προς επανάληψιν της πειθαρχικής δίκης δικαίωμα παραγράφεται μετά διετίαν, αφ' ης καταστή αμετάκλητος η ποινική απόφασις.Αρθρο: 172

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δεδικασμένον - Μη συρροή ποινών

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Ε' ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΝ - ΜΗ ΣΥΡΡΟΗ ΠΟΙΝΩΝ

1. Ουδείς διώκεται εκ δευτέρου δια το αυτό πειθαρχικόν αδίκημα.

2. Ενεκα του αυτού πειθαρχικού αδικήματος μια ποινή επιβάλλεται,

3. Δια της αυτής πειθαρχικής αποφάσεως μία ποινή επιβάλλεται.Αρθρο: 173

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Λήξις πειθαρχικής ευθύνης

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΛΗΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο εξ οιουδήποτε λόγου αποβαλών την ιδιότητα του υπαλλήλου δεν διώκεται πειθαρχικώς, η τυχόν όμως αρξαμένη πειθαρχική δίκη συνεχίζεται και μετά την λύσιν της υπαλληλικής σχέσεως, εξαιρουμένης της περιπτώσεως του θανάτου.

2. Η κατά την ανωτέρω παράγραφον εκδιδομένη τυχόν καταγνωστική απόφασις παραμένει ανεκτέλεστος, επιφυλασσομένης της διατάξεως του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 205.Αρθρο: 174

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διώξις και τιμώρησις πειθαρχικών αδικημάτων

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ζ' ΔΙΩΞΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΗΣΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ

1. Η δίωξις και τιμώρησις του πειθαρχικού αδικήματος είναι καθήκον του πειθαρχικού δικαστού, παράλειψις του οποίου συνιστά μόνον πειθαρχικόν αδίκημα αυτού.

2. Κατ' εξαίρεσιν, επί αδικημάτων δικαιολογούντων την ποινήν της επιπλήξεως, η δίωξις απόκειται εις την διακριτικήν εξουσίαν των τεταγμένων προς τούτο οργάνων, τα οποία λαμβάνουν υπ' όψιν, αφ' ενός μεν το συμφέρον της υπηρεσίας, αφ' ετέρου δε την καθόλου εις την υπηρεσίαν και εκτός αυτής διαγωγήν του κρινομένου υπαλλήλου.

3. Ο πειθαρχικός δικαστής έχει διακριτικήν εξουσίαν ως προς την επιμέτρησιν της ποινής, λαμβάνων υπ' όψιν τα εις την προηγουμένην παράγραφον κριτήρια. Κατ' εξαίρεσιν, οσάκις το πειθαρχικόν αδίκημα δικαιολογεί ποινήν ανωτέραν της επιπλήξεως, δεν δύναται ο πειθαρχικός δικαστής να μην επιβάλη ποινήν.Αρθρο: 175

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχικαί δικαιοδοσίαι

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η' ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΙ

Πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν ασκούν:

α) οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι του υπαλλήλου.

β) η δημαρχιακή επιτροπή

γ) το κοινοτικόν συμβούλιον,

δ) η εκτελεστική επιτροπή του ιδρύματος και το διοικητικόν συμβούλιον του νομικού προσώπου,

ε) η διοικούσα επιτροπή των συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων

στ) το υπηρεσιακόν πειθαρχικόν συμβούλιον και

ε) το Συμβούλιον της Επικρατείας.Αρθρο: 176

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχικώς προϊστάμενοι

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πειθαρχικώς προϊστάμενοι είναι:

α) ο δήμαρχος επί πάντων των εις την αρμοδιότητα αυτού υπαγομένων υπαλλήλων.

β) ο γενικός διευθυντής και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής δήμου επί των υπαγομένων εις την αρμοδιότητα αυτών υπαλλήλων από του 4ου βαθμού και κάτω.

γ) ο προϊστάμενος διευθύνσεως ή αυτοτελούς τμήματος ή υπηρεσίας του ΟΤΑ τακτικές ή επί θητεία υπάλληλος αυτού επί των υπ' αυτόν υπαλλήλων, δ) ο πρόεδρος της κοινότητος,

ε) ο πρόεδρος του αδελφάτου του ιδρύματος,

στ) ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του δημοτικού ή κοινοτικού νομικού προσώπου,

ζ) ο πρόεδρος του συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων,

η) (Καταργήθηκε από την παρ. 29 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995, ΦΕΚ Α' 113, κατωτ. αριθ. 103).

2. Η πειθαρχική εξουσία ασκείται επί υπαλλήλων κατωτέρου βαθμού εκείνου του οποίου φέρει ο πειθαρχικώς διώκων.Αρθρο: 177

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότης πειθαρχικώς προϊσταμένων

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι δύναται να επιβάλλουν την μεν ποινήν της επιπλήξεως πάντες, την δε του προστίμου οι κάτωθι υπό τας εξής διακρίσεις:

α) ο δήμαρχος, ο πρόεδρος της κοινότητος, ο πρόεδρος του αδελφάτου του ιδρύματος, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του δημοτικού ή κοινοτικού νομικού προσώπου και ο πρόεδρος του συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων, μέχρι και του ημίσεος των αποδοχών ενός μηνός. β) ο γενικός διευθυντής και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του δήμου μέχρι και του ενός τρίτου των αποδοχών ενός μηνός. γ) (Καταργήθηκε από την παρ. 30 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995, ΦΕΚ Α 113). δ) ο προϊστάμενος διευθύνσεως ή αυτοτελούς τμήματος ή υπηρεσίας του ΟΤΑ μέχρι και του ενός έκτου των αποδοχών ενός μηνός.Αρθρο: 178

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αμεταβίβαστον αρμοδιότητος πειθαρχικώς προϊσταμένων, αυτεπάγγελτος δίωξις.

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αρμοδιότης των πειθαρχικώς προϊσταμένων είναι αμεταβίβαστος. πειθαρχικώς προϊστάμενοι επιλαμβάνονται αυτεπαγγέλτως. 3. Αρμόδιος πειθαρχικώς προϊστάμενος είναι εκείνος εις τον οποίον υπήγετο, υφ' οιανδήποτε υπηρεσιακήν σχέσιν ή κατάστασιν, ο υπάλληλος, κατά τον χρόνον της τελέσεως του

αδικήματος. 4. Δια της κλήσεως εις απολογίαν, άρχεται η αυτεπάγγελτος δίκη.

5. Μεταξύ πλειόνων αρμοδίως επιληφθέντων πειθαρχικώς προϊσταμένων, προτιμάται ο πρότερον καλέσας εις απολογίαν. Ούτος υποχρεούται εν πάση περιπτώσει, όπως παραπέμψη την υπόθεσιν εις ανώτερον πειθαρχικώς προϊστάμενον, εφ' όσον ήθελε ζητηθή παρ' αυτού, προ της εκδόσεως υπό τούτου πειθαρχικής αποφάσεως. Παραπομπή εις αμέσως ανώτερον πειθαρχικώς προϊστάμενον, δύναται να γίνη και εις ην περίπτωσιν ο επιληφθείς πειθαρχικώς προϊστάμενος ήθελε κρίνει ότι το αδίκημα επισύρει ποινήν ανωτέραν της αρμοδιότητός του. Ελλείποντος, απόντος ή κωλυομένου του αμέσως ανωτέρου πειθαρχικώς προϊσταμένου, η παραπομπή δύναται να γίνη εις υπέρτερον αυτού πειθαρχικώς προϊστάμενον. 6. (Καταργήθηκε από την παρ. 31 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995, ΦΕΚ Α 113).Αρθρο: 179

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Συλλογικά πειθαρχικά όργανα ΟΤΑ

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η δημαρχιακή επιτροπή, το κοινοτικόν συμβούλιον, η εκτελεστική επιτροπή του ιδρύματος, το διοικητικόν συμβούλιον του νομικού προσώπου και η διοικούσα επιτροπή των συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, δύναται να επιβάλλουν την ποινήν της επιπλήξεως και του προστίμου μέχρι και των αποδοχών ενός μηνός. 2. Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον πειθαρχικά όργανα κρίνουν μόνον εις πρώτον βαθμόν κατόπιν παραπομπής της υποθέσεως υπό των πειθαρχικώς προϊσταμένων του υπαλλήλου. Η παραπομπή εις την πειθαρχικήν διαδικασίαν της προηγουμένης παραγράφου επιτρέπεται μόνον υπό των πειθαρχικώς προϊσταμένων της παρ. 1 περ. α', δ', ε', στ' και ζ' του άρθρου 176 του παρόντος.Αρθρο: 180

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Υπηρεσιακόν πειθαρχικόν συμβούλιον

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το υπηρεσιακόν πειθαρχικόν συμβούλιον δύναται να επιβάλη οιανδήποτε ποινήν. 2. Τούτο κρίνει εις πρώτον μεν βαθμόν κατόπιν παραπομπής της υποθέσεως, εις δεύτερον δε βαθμόν κατόπιν εφέσεως.Αρθρο: 181

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Συμβούλιον της Επικρατείας

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Το Συμβούλιον της Επικρατείας κρίνει επί προσφυγών κατ' αποφάσεων

υπηρεσιακών πειθαρχικών συμβουλίων, επιβαλουσών εις πρώτον και

τελευταίον βαθμόν οιανδήποτε πειθαρχικήν ποινήν, εις δεύτερον δε βαθμόν

τας πειθαρχικάς ποινάς της διακοπής του προς προαγωγήν δικαιώματος, του

υποβιβασμού και της οριστικής παύσεως.Αρθρο: 182

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Συνεκδίκασις πειθαρχικών αδικημάτων

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πλείονα πειθαρχικά αδικήματα του αυτού υπαλλήλου, διωκόμενα προ της

επί τινι τούτων εκδόσεως οριστικής αποφάσεως, δύναται, κατά την κρίσιν

του πειθαρχικού δικαστού, να συνεκδικάζωνται, εφ' όσον ανάγονται εις

καθήκοντα υπηρεσιών του αυτού ΟΤΑ.

2. Πλείονες υπάλληλοι διωκόμενοι δια το αυτό αδίκημα η δια συναφή

τοιαύτα δύναται να συνεκδικάζονται υπό τας προϋποθέσεις της

προηγουμένης παραγράφου.

3. Αρμόδιον προς συνεκδίκασιν μεταξύ πλειόνων οργάνων είναι:

α) μεταξύ πλειόνων πειθαρχικώς προϊσταμένων ο κατά βαθμόν ανώτερος,

επί δε ομοιοβάθμων ο πρότερον επιληφθείς,

β) μεταξύ πειθαρχικώς προϊσταμένου και υπηρεσιακού πειθαρχικού

συμβουλίου, το υπηρεσιακόν πειθαρχικόν συμβούλιον.Αρθρο: 183

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραπομπή εις υπηρεσιακόν πειθαρχικόν συμβούλιον

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σχόλια
Η μέσα σε "" παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 32 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113).

 

Κείμενο Αρθρου

Θ' ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

"1. Αν τα πειθαρχικά όργανα της παρ. 1 του άρθρ. 179 κρίνουν ότι το

αδίκημα είναι τιμωρητέο με ποινή μεγαλύτερη της αρμοδιότητάς τους,

παραπέμπουν την υπόθεση στο υπηρεσιακό πειθαρχικό συμβούλιο".

2. Το κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 155

διατυπούμενον ερώτημα προς το υπηρεσιακόν πειθαρχικόν συμβούλιον, περί

θέσεως υπαλλήλου εις αργίαν, επέχει θέσιν παραπεμπτηρίου εγγράφου, κατά

την παράγραφον 5 του άρθρου 184, δια το πειθαρχικόν αδίκημα εις το

οποίον αναφέρεται η αργία. Καθ' υπαλλήλου τιθέντος εις αργίαν κατά το

άρθρον 154, λόγω ποινικής διώξεως ή καταδίκης και μη επανερχομένου είτα

εις ενέργειαν, γίνεται υποχρεωτικώς η παραπομπή δια τας πράξεις ένεκα

των οποίων ποινικώς εδιώχθη ή κατεδικάσθη εφ' όσον τούτο δεν είχε γίνει

προ ή μετά την διάρκειαν της εις αργίαν θέσεώς του.Αρθρο: 184

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Συνέπειαι παραπομπής

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η έκδοσις του κατά το άρθρον 183 παραπεμπτηρίου εγγράφου καταργεί

την μήπω περατωθείσαν δι' οριστικής αποφάσεως αυτεπάγγελτον δίκην.

2. Η έκδοσις οριστικής αποφάσεως επί τινι αδικήματι είτε υπό

μονομελούς είτε υπό πολυμελούς δικαιοδοσίας, καθιστά απαράδεκτον την

κατά το άρθρον 183 παραπομπήν.

3. Γενομένη παραπομπή δεν ανακαλείται.

4. Εν τω παραπεμπτηρίω εγγράφω δέον να μνημονεύωνται τα συνιστώντα το

διωκόμενον παράπτωμα πραγματικά περιστατικά, ως και τα υπάρχοντα

στοιχεία, άτινα πιθανολογούν την ενοχήν του υπαλλήλου.

5. Το παραπεμπτήριον έγγραφον κοινοποιείται εις τον διωκόμενον και

αποστέλλεται μετά του φακέλλου της υποθέσεως, ως και ολοκλήρου του

ατομικού φακέλλου του υπαλλήλου, εις τον γραμματέα του υπηρεσιακού

πειθαρχικού συμβουλίου.Αρθρο: 185

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Προανάκρισις

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η προανάκρισις συνίσταται εις προκαταρκτικήν άτυπον συλλογήν και

καταγραφήν πληροφοριών και στοιχείων περί του εικαζομένου πειθαρχικού

αδικήματος και των συνθηκών, υπό τας οποίας ετελέσθη τούτο.

2. Προανάκρισιν δύναται να ενεργήση πας πειθαρχικώς προϊστάμενος του

υπαλλήλου.

3. Εάν εκ των συγκεντρωθέντων στοιχείων κρίνη ο ενεργών την

προανάκρισιν, ότι δεν συντρέχει περίπτωσις πειθαρχικής διώξεως,

τερματίζει ταύτην δι' ητιολογημένης εκθέσεως. Τούτο δεν κωλύει την υπό

άλλου πειθαρχικώς προϊσταμένου ενέργειαν προανακρίσεως. Εάν εκ των

συγκεντρωθέντων στοιχείων κρίνη ο ενεργών την προανάκρισιν ότι

προκύπτει πειθαρχικό αδίκημα τιμωρητέον δια των ποινών της αρμοδιότητός

του, καλεί τον υπάλληλον εις απολογίαν κατά το άρθρον 194, εάν δε

κρίνη, ότι δικαιολογείται η επιβολή ποινής βαρυτέρας, ενεργεί κατά τα

εν άρθρω 192 οριζόμενα: Εάν τέλος κρίνη ότι το αδίκημα χρήζει περαιτέρω

ερεύνης, προβαίνει εις την ενέργειαν ανακρίσεως.Αρθρο: 186

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανάκρισις

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Την ανάκρισιν διεξάγει:

α) επί μονομελούς δικαιοδοσίας αυτός ο επιληφθείς πειθαρχικώς

προϊστάμενος ή άλλος τις υπ' αυτού οριζόμενος υπάλληλος.

β) επί υπηρεσιακού πειθαρχικού συμβουλίου ο υπό τούτου οριζόμενος

υπάλληλος είτε μέλος αυτού είτε άλλος τις. Εις πάσαν περίπτωσιν εκείνος

ο οποίος θα ενεργήση την ανάκρισιν, πρέπει να είναι τουλάχιστον

ομοιόβαθμος αλλ' αρχαιότερος του διωκομένου, εκτός εάν την ανάκρισιν

ενεργή υπάλληλος ετέρου κλάδου.

2. Δεν δύνανται να διεξαγάγουν ανάκρισιν:

α) εκείνοι κατά των οποίων τυχόν εστρέφετο το αδίκημα.

β) οι ασκήσαντες την πειθαρχικήν αρμοδιότητά των δια το υπό κρίσιν

αδίκημα πειθαρχικώς προϊστάμενοι και

γ) οι κατ' ευθείαν γραμμήν εξ αίματος συγγενείς του διωκομένου

υπαλλήλου ή εκ πλαγίου μέχρι και του τετάρτου βαθμού και ο σύζυγος ή εξ

αγχιστείας συγγενής μέχρι και του δευτέρου βαθμού. Ο εγκαλούμενος

δικαιούται εφ' άπαξ και το βραδύτερον εντός διημέρου από της κλήσεως

προς εξέτασιν υπό του ανακριτού να ζητήση την εξαίρεσιν αυτού από του

έργου της ανακρίσεως δι' εγγράφου αιτήσεως, εις την οποίαν πρέπει να

εκτίθενται οι λόγοι της εξαιρέσεως, επισυνάπτονται δε και τα τυχόν

υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία. Επί της αιτήσεως αποφαίνεται οριστικώς

και τελεσιδίκως το υπηρεσιακόν πειθαρχικόν συμβούλιον άνευ συμμετοχής

του μέλους εις το οποίον τυχόν είχον ανατεθή τα ανακριτικά καθήκοντα.

Το μέλος τούτο αναπληρούται νομίμως. Εάν η αίτησις γίνη δεκτή, αι υπό

του εξαιρεθέντος ενεργηθείσαι ανακριτικαί πράξεις είναι άκυροι και δεν

δύναται να τεθούν εις τον φάκελλον της υποθέσεως.

3. Ο διεξάγων την ανάκρισιν ενεργεί τας εις την έδραν του ανακριτικάς

πράξεις αυτοπροσώπως ή δι' υφισταμένου υπαλλήλου, κατ' ανάλογον

εφαρμογήν της περ. 8 της παραγράφου 1, δικαιούται δε να ζητήση από

ποίαν διοικητικήν αρχήν ή ειρηνοδίκην ή ειδικόν πταισματοδίκην την εις

την έδραν αυτού ενέργειαν ανακριτικής τινος πράξεως. Ενέργειαν

ανακριτικών πράξεων εκτός έδρας δύναται να ζητήση και παρά τινος των

αρμοδίων κατά τόπον διοικητικών αρχών, των δικαιουμένων να μετακινηθούν

ή να διατάξουν μετακίνησιν υπαλλήλου λόγω υπηρεσίας.

4. Κατά την διαδικασίαν ενώπιον του υπηρεσιακού πειθαρχικού συμβουλίου

κρίνοντος εις πρώτον βαθμόν και επί εφέσει, η ανάκρισις είναι

υποχρεωτική, πλην εάν η τυχόν προηγηθείσα κρίνεται ως επαρκής.

5. Η ανάκρισις είναι μυστική.

6. Η ανάκρισις δύναται να επεκταθή εις την έρευναν και άλλων

αδικημάτων του αυτού υπαλλήλου, δια τα οποία προκύπτουν στοιχεία κατά

την πορείαν αυτής.

7. Καθήκοντα γραμματέως της ανακρίσεως εκτελεί ο υπό του διεξάγοντος

ταύτην οριζόμενος υπάλληλος.Αρθρο: 187

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανακριτικαί πράξεις

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ανακριτικαί πράξεις είναι :

α) αυτοψία

β) εξέτασις μαρτύρων

γ) πραγματογνωμοσύνη, και

δ) εξέτασις του διωκομένου.

2. Δεν δύναται να είναι αντικείμενον ανακριτικής πράξεως:

α) απόρρητον της υπηρεσίας, εφ' όσον δεν συναινεί η αρμοδία αρχή και

β) νόμω επαγγελματικόν απόρρητον.

3. Περί της ανακριτικής πράξεως συντάσσεται έκθεσις υπογραφομένη υπό

πάντων των συμπραξάντων ή μνημονεύουσα την τυχόν άγνοιαν γραμμάτων ή

άρνησιν υπογραφής τινος.Αρθρο: 188

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αυτοψία εγγράφων

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ, ΑΥΤΟΨΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αυτοψία δημοσίων εγγράφων ή ιδιωτικών κατατεθειμένων εις δημόσιαν

αρχήν ενεργείται εις το γραφείον όπου αυτά φυλάσσονται.

2. Εγγραφα κατεχόμενα υπό ιδιώτου, παραδίδονται εις τον ενεργούντα την

ανάκρισιν, αποδίδονται δε υποχρεωτικώς ευθύς μετά το πέρας της

πειθαρχικής δίκης.

3. Ο ενεργών την ανάκρισιν υποχρεούται κατόπιν αιτήσεως του ιδιώτου να

χορηγήση ατελώς, πλην της αποδείξεως, επίσημον αντίγραφον των

παραληφθέντων εγγράφων ή αποσπασμάτων. Εάν πρόκειται περί εγγράφων

αναγκαιούντων εις τον ιδιώτην προς εξυπηρέτησιν ιδίου συμφέροντος,

ταύτα ανακοινούνται εις τον ενεργούντα την ανάκρισιν εις τον τόπον όπου

ταύτα ευρίσκονται. Η άρνησις της παραδόσεως ή ανακοινώσεως συνιστά

πλημμέλημα.Αρθρο: 189

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Μάρτυρες

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ, ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως κατά τας οικείας διατάξεις της

Ποινικής Δικονομίας εις τον τόπον της κατοικίας ή διαμονής των.

2. Η μη εμφάνισις ή άρνησις καταθέσεως του μάρτυρος άνευ ευλόγου

αιτίας αποτελεί πλημμέλημα. Εύλογος αιτία θεωρείται και η μετά του

διωκομένου συγγένεια του μάρτυρος εις ευθείαν γραμμήν ή μέχρι και του

δευτέρου εκ πλαγίου βαθμού.

3. Η εξέτασις των παρά του διωκομένου υπαλλήλου προσαγομένων μαρτύρων

πέραν των πέντε, απόκειται εις την κρίσιν της δικαιοδοτούσης αρχής.Αρθρο: 190

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πραγματογνώμονες

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Πραγματογνώμονες ορίζονται υπάλληλοι ΟΤΑ, δημόσιοι υπάλληλοι και

αξιωματικοί του, κατά ξηράν, θάλασσαν και αέρα στρατού, της χωροφυλακής

ή της αστυνομίας, ορκίζονται δε προ της εκτελέσεως πραγματογνωμοσύνης

κατά τας οικείας διατάξεις της Ποινικής Δικονομίας.Αρθρο: 191

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξέτασις διωκομένου

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ, ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά την ανάκρισιν, δέον να καλείται οπωσδήποτε προς εξέτασιν ο

διωκόμενος. Η μη προσέλευσις τούτου ή άρνησις προς εξέτασιν δεν κωλύει

την πρόοδον της ανακρίσεως.

2. Παράστασις ή συμπαράστασις πληρεξουσίου απαγορεύεται.Αρθρο: 192

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτίμηση βαρύτητας του αδικήματος

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 33 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113).

 

Κείμενο Αρθρου

"Σε αυτεπάγγελτη δίωξη τα πειθαρχικά όργανα της παρ. 1 του άρθρ. 179

μετά το τέλος της προανάκρισης ή της ανάκρισης ενεργούν σύμφωνα με όσα

ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρ. 183 του νόμου αυτού. Ο πειθαρχικός

προϊστάμενος, που έχει επιληφθεί της υπόθεσης σε οποιοδήποτε στάδιο των

ανακρίσεων ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφ. β' της παρ. 5 του

άρθρ. 178, αν κατά την κρίση του το εικαζόμενο αδίκημα επιφέρει ποινή

μεγαλύτερη της αρμοδιότητάς του".Αρθρο: 193

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ενέργειαι μετά την ανάκρισιν

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο κατά το άρθρον 186 διεξάγων την ανάκρισιν πειθαρχικώς

προϊστάμενος, εφ' όσον δεν συντρέχει η περίπτωσις του προηγουμένου

άρθρου, προβαίνει μετά το πέρας της ανακρίσεως, είτε εις την κλήσιν

προς απολογίαν του διωκομένου, είτε εις την άνευ ταύτης έκδοσιν

απαλλακτικής αποφάσεως. Ο ενεργήσας ανάκρισιν κατ' εντολήν πειθαρχικώς

προϊσταμένου υποβάλλει εις τούτον, μετά το πέρας της ανακρίσεως, τον

φάκελλον αυτής μετά του πορίσματός του.

2. Ο ενεργήσας ανάκρισιν κατ' εντολήν υπηρεσιακού πειθαρχικού

συμβουλίου, υποβάλλει εις τούτο μετά το πέρας της ανακρίσεως, τον

φάκελλον αυτής μετά του πορίσματός του.

3. Ο πρόεδρος του υπηρεσιακού πειθαρχικού συμβουλίου, μετά την

υποβολήν του πορίσματος, δύναται να ορίση ως εισηγητήν της υποθέσεως εν

εκ των μελών του συμβουλίου, εις τον οποίον διαβιβάζει τον

σχηματισθέντα φάκελλον.

4. Εισηγητήν κατά την προηγουμένην παράγραφον δύναται να ορίση ο

πρόεδρος και άμα τη λήψει του κατά τα άρθρα 183 και 184 παραπεμπτηρίου

εγγράφου.

5. Εάν ο πρόεδρος κρίνη ότι η υπόθεσις είναι ώριμος προς συζήτησιν,

εισάγει ταύτην ενώπιον του υπηρεσιακού πειθαρχικού συμβουλίου, ίνα

τούτο αποφασίση είτε την κλήσιν εις απολογίαν του διωκομένου, είτε την

άνευ ταύτης απαλλαγήν αυτού.Αρθρο: 194

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κλήσις διωκομένου εις απολογίαν

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Γ' ΑΠΟΛΟΓΙΑ

1. Αι πρωτόδικοι καταγνωστικαί αποφάσεις εκδίδονται μετά κλήσιν του

υπαλλήλου εις απολογίαν. Η μη εμπρόθεσμος υποβολή της απολογίας, δια

την οποίαν η κλήσις επεδόθη αποδεδειγμένως, δεν κωλύει την έκδοσιν της

αποφάσεως, αλλά και η εκπροθέσμως υποβληθείσα προ της εκδόσεως της

αποφάσεως λαμβάνεται υπ' όψιν. Επί παραπομπής, κατά την παράγραφον 5

του άρθρου 178 μετά την κλήσιν εις απολογίαν του διωκομένου υπαλλήλου,

δεν απαιτείται νέα κλήσις εις απολογίαν.

2. Η εξέτασις του διωκομένου κατά το στάδιον της ανακρίσεως δεν

αναπληρώνει την κλήσιν εις απολογίαν.

3. Η ενώπιον του δικαιοδοτούντος οργάνου προσέλευσις του διωκομένου

και απολογία αυτού δύναται, κατά την κρίσιν του οργάνου να καλύψη την

παράλειψιν της κλήσεως εις απολογίαν.

4. Μετά την κλήσιν εις απολογίαν η υπόθεσις δεν να περατωθή δι'

αποφάσεως.

5. Η κλήσις εις απολογίαν καθορίζει σαφώς το αποδιδόμενον πειθαρχικόν

αδίκημα και τάσσει: εύλογον προθεσμίαν προς απολογίαν, πάντως όχι

βραχυτέραν του 48ώρου, εάν καλή πειθαρχικώς προϊστάμενος, πέντε δε

ημερών, εάν καλή πολυμελής δικαιοδοσία. Κατόπιν ητιολογημένης εγγράφου

αιτήσεως του καλουμένου δύναται να παραταθή η προς απολογίαν προθεσμία

εφ' άπαξ μέχρι του τριπλασίου της ταχθείσης.

6. Η κλήσις εις απολογίαν επιδίδεται δια οργάνου ΟΤΑ ή δημοσίου εις

χείρας ή την κατοικίαν του υπαλλήλου. Περί της επιδόσεως ταύτης

συντάσσεται αποδεικτικόν. Εις περίπτωσιν αρνήσεως παραλαβής ο εκδίδων

συντάσσει πράξιν βεβαιούσαν την άρνησιν. Αγνοουμένης της διαμονής, η

κλήσις τοιχοκολλάται εις το κατάστημα της υπηρεσίας του υπαλλήλου,

συντασσομένου πρωτοκόλλου το οποίον υπογράφεται υπό δύο μαρτύρων.Αρθρο: 195

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Απολογία

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως. Κατ' εξαίρεσιν δι' εύλογον αιτίαν

δύναται να επιτραπή υπό του καλούντος προφορική τοιαύτη κατόπιν

αιτήσεως του υπαλλήλου, οπότε συντάσσεται πρωτόκολλον ενώπιον του

καλούντος ή του υπ' αυτού οριζομένου υπαλλήλου.

2. Η έγγραφος απολογία παραδίδεται επί αποδείξει εις χείρας του

καλούντος ή διαβιβάζεται εις αυτόν δια δημοσίας αρχής ή ταχυδρομικώς

επί συστάσει. Εις την περίπτωσιν ταύτην το εμπρόθεσμον της υποβολής

κρίνεται εκ του χρόνου της καταθέσεως εις την δημοσίαν αρχήν ή της

ταχυδρομήσεως.

3. Προ πάσης απολογίας δικαιούται ο υπάλληλος να λάβη γνώσιν της

σχηματισθείσης δικογραφίας. Περί τούτου συντάσσεται πράξις, η οποία

υπογράφεται υπό του υπαλλήλου του τηρούντος τον φάκελλον και υπό του

λαβόντος γνώσιν αυτού, η εν αρνήσει του δευτέρου, υπό μόνον του πρώτου.

Ο εδρεύων εκτός έδρας του καλούντος υπάλληλος δικαιούται να λάβη γνώσιν

της δικογραφίας, είτε δι' αποστολής του φακέλλου εις δημοσίαν αρχήν ή

εις αρχήν ΟΤΑ, εφ' όσον τούτο θεωρείται σκόπιμον υπό της διωκούσης

αρχής, είτε δια χορηγήσεως αδείας εις τον διωκόμενον υπάλληλον, εάν αι

υπηρεσιακαί ανάγκαι επιτρέπουν τούτο, είτε εν αδυναμία των δύο τούτων

λύσεων, δι' εκπροσώπου δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΟΤΑ,

εξουσιοδοτουμένου εγγράφως προς τούτο υπό του διωκομένου η κατ' αίτησιν

αυτού υπό της διωκούσης αρχής.

4. Ο καλούμενος εις απολογίαν δικαιούται να ζητήση δια της απολογίας

του εύλογου προθεσμίαν δια την υποβολήν εγγράφων στοιχείων, η παροχή

της οποίας απόκειται εις την κρίσιν του καλούντος.Αρθρο: 196

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Προσδιορισμός δικασίμου - Αυτοπρόσωπος παράστασις

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

ΙΑ' ΕΚΔΙΚΑΣΙΣ

1. Μετά την υποβολήν της απολογίας ή την παρέλευσιν της προς τούτο

προθεσμίας ο πρόεδρος του υπηρεσιακού πειθαρχικού συμβουλίου, δια

πράξεώς του προσδιορίζει την ημέραν της δίκης, ανακοινουμένην εγκαίρως,

πάντως όμως τουλάχιστον προ 48 ωρών, εις την εγκαλούμενο δι' εγγράφου.

2. Το υπηρεσιακόν πειθαρχικόν συμβούλιον δικαιούται να απαιτήση την

ενώπιον αυτού αυτοπρόσωπον παράστασιν του διωκομένου υπαλλήλου. Το αυτό

δικαίωμα έχει και ο διωκόμενος υπάλληλος.

3. Εις ην περίπτωσιν το υπηρεσιακόν πειθαρχικόν συμβούλιον κρίνει

αναγκαίαν την συμπλήρωσιν της ανακρίσεως ή την προφορικήν υποστήριξιν

της απολογίας, δύναται να αποφασίση την αναβολήν της δίκης.

4. Αναβληθείσης της δίκης, ο πρόεδρος προσδιορίζει άλλην δικάσιμον, η

οποία ανακοινούται εγκαίρως, ως άνω εις τον εγκαλούμενον.

5. Η παράστασις ή συμπαράστασις πληρεξουσίου απαγορεύεται.

6. Η εις την δίκην προσέλευσις του εγκαλούμενου αποτελεί νόμιμον λόγον

χορηγήσεως εις αυτόν αναλόγου αδείας απουσίας.Αρθρο: 197

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κοινοποίησις εις διωκόμενον

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Πάσα πρόσκλησις ή ειδοποίησις του εγκαλουμένου κοινοποιείται εις αυτόν

κατά την διάταξιν της παραγράφου 6 του άρθρου 194.Αρθρο: 198

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξαίρεσις και κωλύματα μελών υπηρεσιακού πειθαρχικού συμβουλίου

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Του υπηρεσιακού πειθαρχικού συμβουλίου εξαιρούνται οι κατά το

άρθρον 196 παρ. 2 εις δικαιούμενον να διεξαγάγουν ανάκρισιν.

2. Ο εγκαλούμενος δύναται να ζητήση εφ' άπαξ την εξαίρεσιν δύο κατ'

ανώτατον όριον μελών του υπηρεσιακού πειθαρχικού συμβουλίου. Επί της

αιτήσεως ταύτης, η οποία πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως εις τον

πρόεδρον του υπηρεσιακού πειθαρχικού συμβουλίου δύο τουλάχιστον ημέρας

προ της συζητήσεως της υποθέσεως, να είναι ητιολογημένη και να

συνοδεύεται υπό των υπαρχόντων τυχόν δικαιολογητικών, αποφαίνεται κατά

πλειοψηφίαν οριστικώς και τελεσιδίκως το υπηρεσιακόν πειθαρχικόν

συμβούλιον, συντιθέμενον εκ των λοιπών μελών αυτού, δι' ητιολογημένης

αποφάσεως καταχωριζομένης εις τα πρακτικά. Τα μέλη υπέρ της εξαιρέσεως

των οποίων απεφάνθη το συμβούλιον αντικαθίστανται υπό των αναπληρωτών

των.

3. Η ενέργεια της ανακρίσεως κωλύει την συμμετοχήν του ενεργήσαντος

αυτήν εις την σύνθεσιν του υπηρεσιακού πειθαρχικού συμβουλίου.

4. Εις την περίπτωσιν της παραγράφου 4 του άρθρου 171 αποκλείεται του

έργου της ανακρίσεως ή της συμμετοχής εις το υπηρεσιακόν πειθαρχικόν

συμβούλιον ο ενεργήσας την ανάκρισιν ή συμμετασχών εις το υπηρεσιακόν

πειθαρχικόν συμβούλιον κατά την πρώτην δίκην.Αρθρο: 199

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτίμησις αποδείξεων

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο πειθαρχικός δικαστής εκτιμά τας προαχθείσας αποδείξεις κατ'

ελευθέραν κρίσιν.

2. Ο πειθαρχικός δικαστής δύναται προς μόρφωσιν της κρίσεώς του να

λάβη υπ' όψιν και αποδεικτικά στοιχεία μη προκύπτοντα εκ της

πειθαρχικής διαδικασίας, αλλ' εξ άλλης διαδικασίας νομίμως

συνεστημένης, εφ' όσον έλαβε γνώσιν τούτων ο διωκόμενος.

3. Αδικήματα, δια τα οποία ο διωκόμενος δεν εκλήθη εις απολογίαν, δεν

δύναται να αποτελέσουν αντικείμενον της δίκης.

4. Η απόφασις, δέον να στηρίζεται επί αποδεδειγμένων πραγματικών

γεγονότων και όχι απλών υπονοιών και να είναι ητιολογημένη τόσον δια

την διαπίστωσιν της ενοχής, όσον και δια την επιβολήν ή επιμέτρησιν της

ποινής.

5. Εις την περίπτωσιν της επαναλήψεως της δίκης κατά την παράγρ. 1 του

άρθρου 171 δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, το υπηρεσιακόν πειθαρχικόν

συμβούλιον να προβή εις νέαν εξέτασιν του πραγματικού μέρους της

υποθέσεως να διατάξη ανάκρισιν και νέαν κλήσιν εις απολογίαν, ως και να

λάβη υπ' όψιν νέους πραγματικούς ισχυρισμούς και νέες υποδείξεις.Αρθρο: 200

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Τέλη σημάνσεως εγγράφων πειθαρχικής διαδικασίας

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΤΕΛΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα τέλη σημάνσεως καταλογίζονται εις βάρος του τιμωρηθέντος

υπαλλήλου δια της οριστικής αποφάσεως.

2. Εις περίπτωσιν μερικής απορρίψεως της εφέσεως του πρωτοδίκως

τιμωρηθέντος υπαλλήλου, το υπηρεσιακόν πειθαρχικόν συμβούλιον

καταλογίζει εις βάρος αυτού μέρος μόνον των τελών της δίκης.

3. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν διετάχθη πραγματογνωμοσύνη, αι

αμοιβαί των πραγματογνωμόνων εκκαθαρίζονται υπό του πειθαρχικού οργάνου

και καταβάλλονται παρά του οικείου ΟΤΑ κατά τας διατάξεις περί

λογιστικού των ΟΤΑ, καταλογίζονται δε εις βάρος του τιμωρηθέντος

υπαλλήλου, εν όλω ή εν μέρει, κατά την κρίσιν του συμβουλίου, δια της

οριστικής αποφάσεως.Αρθρο: 201

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχική απόφασις

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πάσα πειθαρχική απόφασις εκδίδεται εγγράφως.

2. Εις την απόφασιν μνημονεύεται:

α) Ο τόπος και ο χρόνος της εκδόσεως, β) το όνομα, ο τίτλος και ο

βαθμός των δικασάντων, γ) το όνομα, ο τίτλος και ο βαθμός του

κριθέντος, δ) το αποδιδόμενον πειθαρχικόν αδίκημα, ο χρόνος και ο τόπος

της τελέσεως αυτού, ε) η απολογία και η τυχόν προφορική ταύτης

υποστήριξις ή η μη υποβολή απολογίας και η κλήσις ή μη κλήσις εις

προφορικήν ανάπτυξιν της απολογίας, στ) η αιτιολογία της αποφάσεως, ζ)

αν ελήφθη ομοφώνως ή κατά πλειοψηφίαν, προκειμένου περί πολυμελούς

δικαιοδοσίας και η) η αθώωσις του κριθέντος ή η επιβαλλομένη ποινή.

Το υπό στοιχείον ε' μέρος της αποφάσεως μνημονεύεται περιληπτικώς.

3. Η πειθαρχική απόφασις, εάν μεν εκδίδεται υπό πειθαρχικώς

προϊσταμένου, υπογράφεται υπό τούτου, άλλως υπό του προέδρου και του

γραμματέως του συμβουλίου.

4. Η πειθαρχική απόφασις κοινοποιείται εν αντιγράφω εις τον κριθέντα

προσέτι δε, οι μεν των πειθαρχικώς προϊσταμένων και των πειθαρχικών

οργάνων της παρ. 1 του άρθρου 176 εις τους δικαιουμένους προς άσκησιν

ενδίκου μέσου υπέρ του ΟΤΑ, αι δε των υπηρεσιακών πειθαρχικών

συμβουλίων εις τον εκδόσαντα το παραπεμπτήριον έγγραφον.

5. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον κοινοποίησης της αποφάσεως εις

τον κριθέντα ενεργείται κατά τα εν άρθρω 194 παρ. 6 οριζόμενα.

6. Ανάκλησις εκδοθείσης πειθαρχικής αποφάσεως δεν επιτρέπονται.Αρθρο: 202

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εφεσις

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΦΕΣΗ

Σχόλια
Η μέσα σε "" Περίπτ. β τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 34 άρθρ. 8 Νομ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113). - Το μέσα σε () δεύτερο εδάφιο καταργήθηκε από την παρ. 35 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113). - Η μέσα σε "" παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 36 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113). - Η μέσα σε "" παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 37 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113).

 

Κείμενο Αρθρου

ΙΒ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

1. Εις έφεσιν υπόκεινται αι πειθαρχικαί αποφάσεις:

α) των πειθαρχικώς προϊσταμένων, και

β) των πειθαρχικών οργάνων της παρ. 1 του άρθρου 179.

2. Εις άσκησιν εφέσεως δικαιούται:

α) ο τιμωρηθείς υπάλληλος, και

"β) το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του οικείου Ο.Τ.Α. στο οποίο

κοινοποιείται υποχρεωτικά η απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η έφεση

γίνεται και κατά των απαλλακτικών πειθαρχικών αποφάσεων".

3. Η έφεσις ασκείται εις πάσαν περίπτωσιν ενώπιον του οικείου

υπηρεσιακού πειθαρχικού συμβουλίου. ( Η κατά πειθαρχικής αποφάσεως του

νομάρχου έφεσις ασκείται ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, αποκλειομένης

της προσφυγής του άρθρου 8 του Νόμου 3200/1955 "περί διοικητικής

αποκεντρώσεως".

"4. Η έφεση ασκείται από τον τιμωρηθέντα μέσα σε 15 ημέρες από την

κοινοποίηση της απόφασης σε αυτήν και από το αρμόδιο για το διορισμό

όργανο από την περιέλευση της απόφασης σε αυτό".

5. Η προς έφεσιν προθεσμία παρατείνεται, λόγω μεν αποστάσεως κατά δέκα

έτη ημέρας δια τους εις την ημεδαπήν και κατά εξήκοντα δια τους εις την

αλλοδαπήν εδρεύοντος ή διαμένοντας, λόγω δε κωλύματος εξ ανωτέρας βίας

κατά την κρίσιν του πειθαρχικού οργάνου, προς το οποίον απευθύνεται η

έφεσις και πάντως ουχί πέραν των δέκα πέντε ημερών αφ' ης παρήλθε το

κώλυμα.

"6. Το υπηρεσιακό πειθαρχικό συμβούλιο, όταν κρίνει την έφεση: α) του

υπαλλήλου που τιμωρήθηκε, δεν μπορεί να καταστήσει χειρότερη τη θέση

του και β) του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του οικείου Ο.Τ.Α. δεν

μπορεί να επιβάλει ποινή ελαφρύτερη από εκείνη που επιβλήθηκε. Σε

περίπτωση που ασκηθούν εφέσεις και από τους δύο ανωτέρω, το υπηρεσιακό

συμβούλιο συνεκδικάζει και τις δύο εφέσεις χωρίς να δεσμεύεται για την

επιβολή της ποινής".

7. Η έφεσις και η προς άσκησιν αυτής προθεσμία αναστέλλουν την

εκτέλεσιν.

8. Πλείονες εφέσεις κατά της αυτής αποφάσεως ασκηθείσαι προ της επί

τινι τούτων εκδόσεως οριστικής αποφάσεως συνεκδικάζονται.

9. Η κατόπιν εφέσεως έκδοσις οριστικής αποφάσεως καθιστά απαράδεκτον

πάσαν άλλην έφεσιν.Αρθρο: 203

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Προσφυγή

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις άσκησιν κατά το άρθρον 181 προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της

Επικρατείας δικαιούται μόνον ο τιμωρηθείς υπάλληλος.

2. Τα των προθεσμιών και διαδικασίας των ενώπιον του Συμβουλίου της

Επικρατείας προσφυγών διέπονται υπό των περί τούτου κειμένων διατάξεων.

3. Η προσφυγή και η προς άσκησιν αυτής προθεσμία αναστέλλουν την

εκτέλεσιν της πειθαρχικής αποφάσεως.

4. Το Συμβούλιον της Επικρατείας, κρίνον επί προσφυγής, δεν δύναται να

καταστήση χείρονα την θέσιν του προσφυγόντος υπαλλήλου.Αρθρο: 204

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Επανάληψις πειθαρχικής δίκης

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Σχόλια
Η μέσα σε ""παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 38 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113)

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Στην περίπτωση έκδοσης καταδικαστικής ποινικής απόφασης την κατά

την παρ. 4 του άρθρ. 171 επανάληψη της πειθαρχικής δίκης ζητούν τα

πειθαρχικά όργανα της παρ. 1 του άρθρ. 179, σε περίπτωση δε έκδοσης

αθωωτικής ποινικής απόφασης, αυτός που αθωώθηκε".

2. Η αίτησις επαναλήψεως απευθύνεται προς το πειθαρχικόν όργανον, εις

το οποίον υπήγετο ο υπάλληλος κατά τον χρόνον της τελέσεως του

αδικήματος.

3. Κατά την επανάληψιν της πειθαρχικής δίκης, εις μεν την περίπτωσιν

εκδόσεως καταδικαστικής ποινικής αποφάσεως, δύναται να επιβληθή ποινή

ανωτέρα της επιβληθείσης, εις δε την περίπτωσιν εκδόσεως αθωωτικής

ποινικής αποφάσεως, δύναται να αποφανθή απαλλαγή η επιβολή ελαφροτέρας

ποινής.

4. Εις τας περιπτώσεις της οριστικής παύσεως ή του υποβιβασμού,

δύναται κατά την επανάληψιν της πειθαρχικής δίκης να αποφασισθή και η

αποκατάστασις του υπαλλήλου, οπότε ούτος καταλαμβάνει την τυχόν

υπάρχουσαν κενήν θέσιν του βαθμού εις τον οποίον αποκαθίσταται, η εν

ελλείψει τοιαύτης παραμένει υπεράριθμος και καταλαμβάνει την πρώτην

κενωθησομένην τοιαύτην.Αρθρο: 205

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτέλεσις

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σχόλια
Το μέσα σε "" δεύτερο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 39 άρθρ. 8 Νόμ. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113).

 

Κείμενο Αρθρου

ΙΓ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

1. Η πειθαρχική απόφασις καταστάσα τελεσίδικος είναι υποχρεωτικώς

εκτελεστή.

2. Η εκτελεστή πειθαρχική απόφασις εκτελείται, ως προς το πρόστιμον

υπό του προϊσταμένου της υπηρεσίας του εντελλομένου την πληρωμήν των

αποδοχών του τιμωρηθέντος, προς τον οποίον αποστέλλεται υπό της

εκδούσης αρχής υποχρεωτικώς και αμέσως άμα τη τελεσιδικία της αποφάσεως

αντίγραφον αυτής.

"Οι υπόλοιπες ποινές εκτελούνται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο

του οικείου οργανισμού". Εις περίπτωσιν λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως

το πρόστιμον εισπράττεται κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως δημοτικών

και κοινοτικών εσόδων, ουδέποτε όμως εκ των κληρονόμων του

τιμωρηθέντος."

3. Η εκτελεστή πειθαρχική απόφασις καταχωρίζεται εις το ατομικόν

δελτίον στοιχείων υπαλλήλου και τίθεται εις τον ατομικόν φάκελλον του

κριθέντος.

4. Αρμόδιος δια την βεβαίωσιν των τελών της δίκης είναι ο εκδώσας την

καταγνωστικήν απόφασιν πειθαρχικώς προϊστάμενος ή ο πρόεδρος του

υπηρεσιακού πειθαρχικού συμβουλίου.Αρθρο: 206

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Λόγοι λύσεως υπαλληλικής σχέσεως

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

ΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ

Η υπαλληλική σχέσις λύεται δια του θανάτου, της εκπτώσεως, της αποδοχής της παραιτήσεως και της απολύσεως του υπαλλήλου.Αρθρο: 207

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑΣ-ΛΙΠΟΤΑΞΙΑΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ-ΕΛΛΕΙΨΗ ΗΘΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αυτοδικαία έκπτωσις συνεπεία ποινικής καταδίκης

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Α' ΕΚΠΤΩΣΙΣ

1. Ο υπάλληλος εκπίπτει αυτοδικαίως της υπηρεσίας, εάν κατεδικάσθη δι'

αμετακλήτου αποφάσεως: α) εις ποινήν τουλάχιστον προσκαίρου καθείρξεως,

β) επί πλημμελήματι εκ των εν άρθρω 16 αναφερομένων, γ) εις στέρησιν

των πολιτικών δικαιωμάτων και δ) επί ανυποταξία ή λιποταξία.

2. Περί της εκπτώσεως ταύτης εκδίδεται διαπιστωτική πράξις του

αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου, δημοσιεύεται δε περίληψις ταύτης

επιμελεία του νομάρχου εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Ο εκπεσών δεν επιτρέπεται να επανέλθη εις την υπηρεσίαν εν

περιπτώσει αμνηστίας, αποκαταστάσεως, χάριτος ή καθ' οιονδήποτε άλλον

τρόπον άρσεως του κολασίμου ή άρσεως ή μεταβολής των συνεπειών της

καταδίκης.Αρθρο: 208

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ-ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ-ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκπτωσις λόγω απωλείας της Ελληνικής Ιθαγενείας

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η απώλεια της ελληνικής ιθαγενείας υπαλλήλου, βεβαιουμένη υπό της

οικείας αρχής, επάγεται την από της υπηρεσίας έκπτωσιν, απαγγελλομένην

δια πράξεως του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου, δημοσιευομένης εν

περιλήψει εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιμελεία του νομάρχου. Η

έκπτωσις λογίζεται επελθούσα αφ' ης απωλέσθη η ελληνική ιθαγένεια.Αρθρο: 209

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Παραίτησις

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Β' ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ

1. Ο υπάλληλος δικαιούται να παραιτηθή.

2. Η παραίτησις υποβάλλεται εγγράφως, η δε λύσις της υπαλληλικής σχέσεως, επέρχεται δια της αποδοχής της παραιτήσεως υπό του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου.

3. Αίρεσις, όρος ή προθεσμία εν τη παραιτήσει θεωρούνται, ως μη γεγραμμέναι.

4. Λογίζεται ως μη υποβληθείσα η παραίτησις, εάν κατά την υποβολήν της ήτο εκκρεμής ποινική δίκη εις βαθμόν πλημμελήματος εκ των εν άρθρω 16 ή κακουργήματος ή πειθαρχικής δίωξις ενώπιον των πολυμελών πειθαρχικών οργάνων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ήρξατο τοιαύτη δίκη ή πειθαρχική δίωξις εντός τριμήνου από της υποβολής και προ της αποδοχής της.

5. Ο υπέχων τας εν άρθροις 124 και 125 υποχρεώσεις υπάλληλος δεν δικαιούται να παραιτηθή προ της εκπνοής του εις τα άρθρα ταύτα οριζομένου χρόνου.Αρθρο: 210

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ανάκλησις παραιτήσεως

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εντός μηνός από της υποβολής της παραιτήσεως και προ της αποδοχής της ο υπάλληλος δύναται ν' ανακαλέση ταύτην εγγράφως.

2. Παρελθούσης απράκτου τριμήνου προθεσμίας, από της υποβολής της, η παραίτησις θεωρείται ως γενομένη δεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέσις.

3. Τηρούνται εν ισχύι αι εις τους νόμους περί εκλογής βουλευτών και οργάνων τοπικής αυτοδιοικήσεως διατάξεις αι σχετικαί προς την παραίτησιν των ως υποψηφίων προτεινομένων υπαλλήλων.Αρθρο: 211

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Απόλυσις

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΑΠΟΛΥΣΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΗΘΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑΣ Ή ΛΙΠΟΤΑΞΙΑΣ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Γ' ΑΠΟΛΥΣΙΣ

Ο μόνιμος υπάλληλος απολύεται μόνον:

α) επιβληθείσης πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσεως κατά τα εν άρθρω 164 και επόμενα του παρόντος οριζόμενα,

β) δια πράξεις τελεσθείσας υπ' αυτού εντός της προ του διορισμού του πενταετίας,

γ) δια σωματικήν ή πνευματικήν ανικανότητα,

δ) δι' αναίτιον υπηρεσιακήν ανεπάρκειαν,

ε) δι' ανυποταξίαν ή λιποταξίαν,

στ) δια κατάργησιν της υπηρεσίας, του κλάδου ή της θέσεως εις ην υπηρετεί,

ζ) δια συμπλήρωσιν του υπό του νόμου οριζομένου ορίου ηλικίας και η) δια συμπλήρωσιν τριακονταπενταετούς πραγματικής και συνταξίμου υπηρεσίας.Αρθρο: 212

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑΣ-ΛΙΠΟΤΑΞΙΑΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ-ΕΛΛΕΙΨΗ ΗΘΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόλυσις λόγω πειθαρχικής ποινής

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΑΠΟΛΥΣΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο υπάλληλος απολύεται επιβληθείσης πειθαρχικής ποινής οριστικής

παύσεως κατά τα εν άρθρω 164 και επόμενα του παρόντος.Αρθρο: 213

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑΣ-ΛΙΠΟΤΑΞΙΑΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ-ΕΛΛΕΙΨΗ ΗΘΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόλυσις λόγω ελλείψεως ηθικών προσόντων

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΑΠΟΛΥΣΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΗΘΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο υπάλληλος απολύεται δια πράξεις τελεσθείσας υπ' αυτού εντός της

προ του διορισμού του πενταετίας, συνιστώσας έλλειψιν των εις τον

υπάλληλον προσηκόντων ηθικών προσόντων, εφ' όσον δεν παρήλθε διετία από

του διορισμού, μετ' απόφασιν του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

2. Κατά της αποφάσεως περί απολύσεως επιτρέπεται εις τον υπάλληλον να

ασκήση προσφυγήν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.Αρθρο: 214

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόλυσις λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητος

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΑΠΟΛΥΣΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Διαπιστωθείσης σωματικής ή πνευματικής ανικανότητος του υπαλλήλου κατά

τα άρθρα 11, 120 παρ. 2 και 151 παρ. 2 του παρόντος ούτος απολύεται

μετ' απόφασιν του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.Αρθρο: 215

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόλυσις ή υποβιβασμός, λόγω αναιτίου υπηρεσιακής ανεπαρκείας

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΑΠΟΛΥΣΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επιτρέπεται η απόλυσις ή ο υποβιβασμός κατά ένα βαθμόν παντός

υπαλλήλου, επιδείξαντος άνευ υπαιτιότητός του ανεπάρκειαν εν τη

εκτελέσει των καθηκόντων του, μετά ητιολογημένην απόφασιν του οικείου

υπηρεσιακού συμβουλίου και προηγουμένη κλήσιν του υπαλλήλου, όπως

παράσχη εγγράφως ή προφορικώς τας αναγκαίας διασαφήσεις.

2. Υπάλληλος κρινόμενος, κατά συνέχειαν ή μη, δις ως μη προακτέος εκ

του αυτού βαθμού, εισάγεται υποχρεωτικώς προς κρίσιν κατά την

προηγουμένην παράγραφον ενώπιον του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου

εντός δύο μηνών από της περιελεύσεως της σχετικής πράξεως του

υπηρεσιακού συμβουλίου εις τον ΟΤΑ, δι' ης ούτος εκρίθη μη προακτέος.Αρθρο: 216

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑΣ-ΛΙΠΟΤΑΞΙΑΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ-ΕΛΛΕΙΨΗ ΗΘΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόλυσις δι' ανυποταξία ή λιποταξία

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΑΠΟΛΥΣΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑΣ Ή ΛΙΠΟΤΑΞΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εις περίπτωσιν ανυποταξίας ή λιποταξίας, εφ' όσον δεν εξεδόθη

καταδικαστική απόφασις κατά το άρθρον 207, ο υπάλληλος απολύεται μετ'

απόφασιν του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.Αρθρο: 217

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΚΛΑΔΟΥ-ΘΕΣΗΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Απόλυσις λόγω καταργήσεως υπηρεσίας, κλάδου ή θέσεως

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΑΠΟΛΥΣΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο υπάλληλος απολύεται ένεκα καταργήσεως της υπηρεσίας, του κλάδου ή της θέσεως εις ην υπηρετεί.

2. Εις περίπτωσιν καταργήσεως μέρους εκ πλειόνων εις τον αυτόν κλάδον ομοιοβάθμων θέσεων υπαλλήλων, απολύονται οι συγκεντρούντες τα ολιγώτερα ουσιαστικά προσόντα, μετ' απόφασιν του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το αυτό ισχύει και επί συγχωνεύσεως κλάδων ή υπηρεσιών.

3. Οι κατά το παρόν άρθρον απολυόμενοι, εφ' όσον δεν δικαιούνται συντάξεως ουδέ ήθελον τεθή εις διαθεσιμότητα, λαμβάνουν αποζημίωσιν ίσην προς τας αποδοχάς τόσων μηνών όσα τα έτη της υπηρεσίας των.Αρθρο: 218

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ-ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ-ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόλυσις λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΑΠΟΛΥΣΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι μόνιμοι υπάλληλοι απολύονται αυτοδικαίως της υπηρεσίας άμα τη

συμπληρώσει του 65ου έτους της ηλικίας των.

2. Δια την εφαρμογήν των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου ως

ημέρα γεννήσεως λαμβάνεται πάντοτε η 31 Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως

του υπαλλήλου. Η ηλικία αποδεικνύεται κατά τα εν άρθρω 311 του παρόντος

οριζόμενα.

3. Περί της κατά το παρόν άρθρον απολύσεως εκδίδεται διαπιστωτική

πράξις του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου, δημοσιευομένη εν περιλήψει,

επιμελεία του νομάρχου εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αρθρο: 219

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ-ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ-ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόλυσις λόγω συμπληρώσεως τριακονταπενταετίας

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΑΠΟΛΥΣΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι μόνιμοι υπάλληλοι απολύονται αυτοδικαίως της υπηρεσίας άμα τη

συμπληρώσει τριακονταπενταετούς πραγματικής και συνταξίμου υπηρεσίας

και πάντως ουχί προ της συμπληρώσεως του 56ου έτους της ηλικίας των.

Περί της απολύσεως ταύτης εκδίδεται διαπιστωτική πράξις του αρμοδίου

προς διορισμόν οργάνου περίληψις της οποίας δημοσιεύεται επιμελεία του

νομάρχου εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δι' αυτής βεβαιούται

ητιολογημένως ο διανυθείς υπό του υπαλλήλου χρόνος υπηρεσίας.

2. Ως πραγματική υπηρεσία του υπαλλήλου νοείται πάσα υπηρεσία

παρασχεθείσα εις τον παρ' ω υπηρετεί ή παρ' άλλον οργανισμόν τοπικής

αυτοδιοικήσεως ή εις το δημόσιον ή άλλα νομικά πρόσωπα, δημοσίου

δικαίου, επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφ' όσον προκειμένου

περί της επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου παρασχεθείσης, αύτη ελήφθη υπ'

όψιν ή προσεμετρήθη κατά τον διορισμόν, την ένταξιν, μονιμοποίησιν,

απόκτησιν βαθμού ή την καθ' οιονδήποτε τρόπον μισθολογικήν εξέλιξιν του

υπαλλήλου, επί πλέον δε αναγνωρίζεται ως συντάξιμος κατά τας περί

συντάξεως των υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως

διατάξεις.Αρθρο: 220

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Πράξις λύσεως υπαλληλικής σχέσεως

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΡΑΞΙΣ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ

1. Η περί αποδοχής παραιτήσεως ή απολύσεως πράξις δημοσιεύεται επιμελεία του νομάρχου εν περιλήψει εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μνημονευούσης και την αιτίαν της απολύσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα επί του διορισμού εν άρθροις 23 και 24 οριζόμενα.

2. Η λύσις της υπαλληλικής σχέσεως, όπου δεν ορίζεται άλλως, επέρχεται από της κοινοποιήσεως εις τον απολυόμενον της κατά την προηγουμένην παράγραφον πράξεως.

3. Η κατά τ' ανωτέρω πράξις λογίζεται κατ' αμάχητον τεκμήριον κοινοποιηθείσα την εικοστήν ημέραν από της δημοσιεύσεώς της, εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφ' όσον μέχρι της ημέρας ταύτης δεν ήθελε κοινοποιηθή.

4. Η κατά την παράγραφον 3 προθεσμία δύναται δια πράξεως, εκδιδομένης υπό του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου, προ της λήξεως αυτής και δια λόγους υπηρεσιακής ανάγκης, να αυξηθή εις τεσσαράκοντα ημέρας το πολύ και προκειμένου περί υπολόγων εις εξήκοντα.Αρθρο: 221

Ημ/νία: 15.07.1981

Ημ/νία Ισχύος: 30.07.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Σύστασις θέσεων

Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ο.Τ.Α., ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α., ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Ο.Τ.Α., ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Σχόλια
Η μέσα σε ""φράση τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 άρθρ. 30 Π.Δ. 37α/26 Ιαν. - 4 Φεβρ. 1987 (ΦΕΚ Α' 11).

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΟΤΑ

1. Δια τας ανάγκας των δημοσίων ταμείων των ενεργούντων την ταμειακήν

υπηρεσίαν δήμων και κοινοτήτων συνιστάται, δι' αποφάσεως του νομάρχου

μία θέσις κλάδου "ΔΕΙ5" ελεγκτού εσόδων και εξόδων.

2. Δια της αυτής αποφάσεως του νομάρχου η θέσις συνιστάται εις τον εν

τη περιφερεία του ταμείου πολυπληθέστερον δήμον, εάν υπό του ταμείου

δεν διεξάγεται η ταμειακή υπηρεσία κοινότητος τινός. Εάν υπό του

ταμείου διεξάγεται η ταμειακή υπηρεσία δήμων και κοινοτήτων ή μόνον

κοινοτήτων η θέσις συνιστάται εις την πολυπληθεστέραν κοινότητα της

οποίας το προσωπικόν υπάγεται εις τας διατάξεις του πρώτου μέρους του

παρόντος κώδικος και τοιαύτης μη υπαρχούσης εις την πολυπληθεστέραν

κοινότητα της περιφερείας του ταμείου, της θέσεως του ελεγκτού εσόδων

και εξόδων διεπομένης εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν υπό των

διατάξεων του Α' μέρους. Μεταβολαί πληθυσμού των δήμων και κοινοτήτων

κατά τας επισήμους απογραφές, λαμβάνονται υπ' όψιν μόνον προκειμένου

περί νέου διορισμού. Οι διοριζόμενοι εξακολουθούν να είναι υπάλληλοι

του δήμου ή της κοινότητος εις ην διωρίσθησαν έστω και αν επήλθεν

μεταγενεστέρως μεταβολή του πληθυσμού.

3. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται σύστασις κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον,

δευτέρας ή και τρίτης θέσεως ελεγκτού εσόδων και εξόδων, παρά τω αυτώ

δημοσίω ταμείω εάν η ταμειακή υπηρεσία των εξυπηρετουμένων οργανισμών

τοπικής αυτοδιοικήσεως, λόγω του αριθμού των φορολογουμένων δημοτών,

των επιβαλλομένων φόρων, τελών και δικαιωμάτων, ως και του ύψους των

πραγματοποιούμενων δημοτικών και κοινοτικών δαπανών, δεν δύναται να

διεξαχθή υφ' ενός ελεγκτού εσόδων και εξόδων.

4. Θέσεις ελεγκτών εσόδων και εξόδων συσταθείσαι μέχρι της ενάρξεως

της ισχύος του παρόντος κατά τρόπον διάφορον των υπό των διατάξεων της

παρ. 2 οριζομένων καθ' οιονδήποτε τρόπον κενούμεναι καταργούνται.Αρθρο: 222

Ημ/νία: <