Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Έτος: 1978

ΦΕΚ: Α 43 19780329

Τέθηκε σε ισχύ: 29.03.1978

Ημ.Υπογραφής: 14.03.1978

 

Τίτλος
ΤΟΠΙΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θέματα
ΤΕΔΚΕ, ΚΕΔΚΕΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝΑρθρο: 1

Ημ/νία: 09.02.1999

Ημ/νία Ισχύος: 29.03.1978

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΕΔΚ) - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΚΕΔΚΕ)

 

Τίτλος Αρθρου
Σύστασις, όνομα και έδρα

Λήμματα
ΤΕΔΚΕ, ΚΕΔΚΕ, Σύσταση, Εδρα, Ονομα

Σχόλια
Η περ. α' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2503/1997, μετά την αντικατάσταση του τελευταίου από την παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ Α' 19/09.02.1999).

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΣΥΣΤΑΣΙΣ - ΣΚΟΠΟΙ- ΠΟΡΟΙ

(Αρθρο 1 Ν.Δ. 2189/1952)

1. Διά την μονιμωτέραν και οργανωμένην συνεργασίαν των δήμων και

κοινοτήτων προς πραγματοποίησιν των κοινών αυτών σκοπών συνιστώνται:

"α) Τοπικές, σε κάθε περιφέρεια νομού, Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων,

στις οποίες συμμετέχουν υποχρεωτικά ως μέλη όλοι οι δήμοι και οι

κοινότητες με τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται ο τρόπος και οι διαδικασίες ανάδειξης των

εκπροσώπων των δήμων και κοινοτήτων στις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και

Κοινοτήτων των Νομών, ο τρόπος και οι διαδικασίες ανάδειξης των

εκπροσώπων των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων στην Κεντρική Ενωση

Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, η σύνθεση, η συγκρότηση, ο τρόπος

ανάδειξης, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση, η λειτουργία των οργάνων των

Τ.Ε.Δ.Κ. και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., η θητεία των οργάνων αυτών, η οποία

διαρκεί όλη τη δημοτική και κοινοτική περίοδο και μπορεί να λήγει με

την εγκατάσταση των νέων οργάνων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια."

β) Η Κεντρική Ενωσις Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, εις ήν

συμμετέχουν υποχρεωτικώς άπασαι αι τοπικαί ενώσεις δήμων και κοινοτήτων

του Κράτους διά των νομίμων εκπροσώπων των.

2. Εκάστη κατά νομόν συνιστωμένη τοπική ένωσις φέρει την επωνυμίαν

«Τοπική Ενωσις Δήμων και Κοινοτήτων», συμπληρουμένην διά του ονόματος

του οικείου νομού, η δε Κεντρική Ενωσις ονομάζεται «Κεντρική Ενωσις

Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος».

3. Αι ανωτέρω κατά νομόν τοπικαί ενώσεις και η κεντρική τοιαύτη είναι

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αναγνωριζόμεναι ως τοιαύτα διά του

παρόντος νόμου και υπαγόμεναι υπό την εποπτείαν του Υπουργού των

Εσωτερικών.

4. Εδρα εκάστης κατά νομόν τοπικής ενώσεως είναι η πρωτεύουσα του

οικείου νομού, της δε κεντρικής τοιαύτης αι Αθήναι.Αρθρο: 2

Ημ/νία: 29.03.1978

Ημ/νία Ισχύος: 29.03.1978

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΙ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΤΕΓΑΣΗ (ΤΕΔΚ-ΚΕΔΚΕ)

 

Τίτλος Αρθρου
Σκοποί.

Λήμματα
ΤΕΔΚΕ, ΚΕΔΚΕ, Σκοποί

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 2 Ν.Δ. 2189/1952).

Αι κατά νομόν τοπικαί ενώσεις και η εκ τούτων προερχομένη Κεντρική

Ενωσις Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος σκοπούν την προαγωγήν της

δημοτικής και κοινοτικής διοικήσεως, την έρευναν και μελέτην δημοτικών

και κοινοτικών ζητημάτων, την υποβοήθησιν της μεταξύ των οργανισμών

τούτων συνεργασίας και την συγκέντρωσιν και παροχήν στοιχείων και

πληροφοριών επί γενικών ή ειδικών αυτών ζητημάτων. Ειδικώτερον η

Κεντρική Ενωσις διατυπώνει τας απόψεις αυτής επί των αφορώντων τους

δήμους και τας κοινότητας νομοσχεδίων, συνεργάζεται μετά των τοπικών

ενώσεων δήμων και κοινοτήτων προς επίλυσιν γενικών ζητημάτων και

εκδίδει δελτίον περί των αποτελεσμάτων της δημοτικής και κοινοτικής

δραστηριότητος ή και ετέρων θεμάτων αφορώντων την τοπικήν

αυτοδιοίκησιν. Προς τον σκοπόν τούτον εκχωρείται εις την Κεντρικήν

Ενωσιν Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, ο εις το δημόσιον περιελθών μετά

την κατάργησιν της Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος τίτλος του

περιοδικού «Επιθεώρησις Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».Αρθρο: 3

Ημ/νία: 29.03.1978

Ημ/νία Ισχύος: 29.03.1978

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΟΡΟΙ (ΤΕΔΚ-ΚΕΔΚΕ)

 

Τίτλος Αρθρου
Πόροι

Λήμματα
ΤΕΔΚΕ, ΚΕΔΚΕ, Πόροι

Σχόλια
Το μέσα σε «» δεύτερο εδάφιο της περ. α που είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 1416/1984, αντικαταστάθηκε και πάλι από την παρ. 12 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995. Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 1416/1984 με ημερομηνία ισχύος την 21.2.1984. Η περ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 1 άρθρου 70 Ν. 1416/1984 καταργήθηκε με την παρ. 7 άρθρου 13 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107).

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 3 Ν.Δ. 2189/1952, άρθρο 77 Ν.Δ. 3033/1954, άρθρο 5 παρ. 1 Ν.

215/1975).

«Οι τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων και η κεντρική ένωση δήμων

και κοινοτήτων Ελλάδας έχουν τους εξής πόρους:

α)Τις εισφορές των μελών τους, δήμων και κοινοτήτων, που

πραγματοποιούν ετήσια τακτικά έσοδα πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες

δραχμές. Οι εισφορές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού των

Εσωτερικών σε ποσοστό 1/2% μέχρι 1% επί των τακτικών εσόδων του

προτελευταίου έτους που αφορά ο προϋπολογισμός. Η εισφορά εγγράφεται ως

υποχρέωτική στους προϋπολογισμούς των υπόχρεων οργανισμών. Από τα

παραπάνω ποσοστό 70% εισάγεται απευθείας από τους ταμίες σε ειδικό

λογαριασμό του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων της έδρας του νομού με

τον τίτλο «έσοδα τοπικής ένωσης» και αποτελεί περιουσία και έσοδο

αυτοτελούς διαχείρισης της αντίστοιχης τοπικής ένωσης. Το υπόλοιπο

ποσοστό 30% αποστέλλεται απευθείας στο κεντρικό κατάστημα του ταμείου

παρακαταθηκών και δανείων και εισάγεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό με τον

τίτλο «έσοδα κεντρικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδας» και

αποτελεί περιουσία και έσοδο αυτοτελούς διαχείρισης αυτής.

«Αν ο υπόχρεος δήμος ή κοινότητα δεν αποδώσει την παραπάνω εισφορά

μέχρι τη λήξη της χρήσης, επιτρέπεται η παρακράτηση και απόδοση της με

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από διαπίστωση και γνωστοποίηση

από την τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων και την Κεντρική Ενωση Δήμων

και Κοινοτήτων Ελλάδας, από την τακτική οικονομική ενίσχυση που

δικαιούνται ο δήμος ή η κοινότητα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου

έτους».

β)Τα έσοδα από συνδρομές του δελτίου που εκδίδει η κεντρική ένωση ή τα

έσοδα άλλων όμοιων εκδόσεων.

γ)Τα έσοδα από ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, δωρεές, εισφορές και

κρατήσεις.

δ)τα έσοδα από επιχειρήσεις και διαφημίσεις».Αρθρο: 4

Ημ/νία: 17.03.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.03.1999

 

Τίτλος Αρθρου
Μέλη τοπικών ενώσεων. Διοικούσα επιτροπή

Λήμματα
ΤΕΔΚΕ, ΚΕΔΚΕ, Μέλη, Διοικούσα Επιτροπή

Σχόλια
*Η μέσα στα "" φράση της παρ. 1 προστέθηκε από το άρθρο 46 του Ν. 1080/1980. *Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 39 του π.δ. 48/1999 (ΦΕΚ Α 51).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 5

Ημ/νία: 17.03.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.03.1999

 

Τίτλος Αρθρου
Μέλη διοικούσης επιτροπής και θητεία αυτών

Λήμματα
ΤΕΔΚΕ, ΚΕΔΚΕ, Διοικούσα Επιτροπή, Θητεία

Σχόλια
*Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 39 του π.δ. 48/1999 (ΦΕΚ Α 51).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 6

Ημ/νία: 17.03.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.03.1999

 

Τίτλος Αρθρου
Εκπρόσωποι δημοτικων και κοινοτικών αρχών εις γενικήν συνέλευσιν τοπικών ενώσεων

Λήμματα
ΤΕΔΚΕ, ΚΕΔΚΕ, Γενική Συνέλευση, Εκπρόσωπος

Σχόλια
*Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 39 του π.δ. 48/1999 (ΦΕΚ Α 51).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 7

Ημ/νία: 17.03.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.03.1999

 

Τίτλος Αρθρου
Γενική Συνέλευσις. Εκλογή διοικούσης επιτροπής τοπικών ενώσεων

Λήμματα
ΤΕΔΚΕ, Γενική Συνέλευση, Διοικούσα Επιτροπή, Τοπικές Ενώσεις

Σχόλια
*Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 39 του π.δ. 48/1999 (ΦΕΚ Α 51).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 8

Ημ/νία: 17.03.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.03.1999

 

Τίτλος Αρθρου
Εκλογή προεδρείου διοικούσης επιτροπής

Λήμματα
ΤΕΔΚΕ, Προεδρείο Διοικούσας Επιτροπής

Σχόλια
*Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 39 του π.δ. 48/1999 (ΦΕΚ Α 51).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 9

Ημ/νία: 17.02.1989

Ημ/νία Ισχύος: 29.03.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάστημα - Προσωπικόν τοπικών ενώσεων

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 10 Ν.Δ. 2189/1952, άρθρο 73 Ν.Δ. 4260/1962, άρθρο 2 Ν.

215/1975 και άρθρο 1 Ν. 715/1977).

Καταργήθηκε από το εδάφ. β της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1832/1989.Αρθρο: 10

Ημ/νία: 17.03.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.03.1999

 

Τίτλος Αρθρου
Συνεδριάσις διοικούσης επιτροπής

Λήμματα
ΤΕΚΔΕ, Συνεδρίασις διοικούσης επιτροπής

Σχόλια
*Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 39 του π.δ. 48/1999 (ΦΕΚ Α 51).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 11

Ημ/νία: 17.03.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.03.1999

 

Τίτλος Αρθρου
Εκλογή συμβουλίου Κεντρικής Ενώσεως

Λήμματα
ΚΕΔΚΕ, Εκλογή συμβουλίου Κεντρικής Ενώσεως

Σχόλια
*Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 39 του π.δ. 48/1999 (ΦΕΚ Α 51).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 12

Ημ/νία: 17.03.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.03.1999

 

Τίτλος Αρθρου
Εκλογή προεδρείου εκτελεστικής επιτροπής

Λήμματα
ΚΕΔΚΕ, Εκλογή προεδρείου εκτελεστικής επιτροπής

Σχόλια
*Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 39 του π.δ. 48/1999 (ΦΕΚ Α 51).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 13

Ημ/νία: 22.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 29.03.1978

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΙ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΤΕΓΑΣΗ (ΤΕΔΚ-ΚΕΔΚΕ)

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάστημα - Προσωπικόν

Λήμματα
ΚΕΔΚΕ, Κατάστημα - Προσωπικόν

Σχόλια
Οι παρ. 2-6, όπως είχαν συμπληρωθεί από τους Ν. 1080/1980 και 1416/1984, αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 1-3, από την παρ. 1 άρθρ. 29 Νομ. 1832/1989 (ΦΕΚ Α 54). Σύμφωνα δε με την παρ. 2 άρθρ. 29 του ίδιου Νόμου οι παρ. 7, 8 και 9 αναριθμήθηκαν αντίστοιχα σε 4, 5 και 6. Με το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 το άρθρου 29 του Ν. 1832/1989 ορίστηκε ότι: Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ως και οι διατάξεις της νέας αριθμουμένης παρ. 6 ισχύουν και για τις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων της αρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών ασκουμένης από το νομάρχη και της εκτελεστικής επιτροπής από τη διοικούσα επιτροπή της Τ.Ε.Δ.Κ. Η εντός " " περίπτωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου προστέθηκε από το άρθρο 36 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ Α 246). Η περ. ε της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ Α 246).

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 15 παρ. 1 Ν.Δ. 2189/1952, άρθρο 73 παρ. 2 του Ν.Δ. 4260/1962,

άρθρο 5 παρ. 2 έως και 9 Α.Ν. 477/1968 και άρθρο 7 Ν. 215/1975).

1. Η κεντρική ένωσις δήμων και κοινοτήτων στεγάζεται εις το δημοτικόν

κατάστημα του Δήμου Αθηναίων, εν ελλείψει δε επαρκούς χώρου εν αυτώ εις

μισθούμενα δι αποφάσεως της εκτελεστικής επιτροπής ίδια γραφεία.

1. Οι κανονισμοί που συντάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ.

197/1978, είναι:

α)Ο εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιών, με τον οποίο καθορίζονται η

οργάνωση, η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών και ο αριθμός των

θέσεων εργασίας.

β)Ο κανονισμός προσωπικού, με τον οποίο καθορίζονται τα προσόντα, ο

τρόπος πρόσληψης, οι όροι εργασίας το προσωπικού, ο τρόπος υπολογισμού

των αποδοχών τους σε αντιστοιχία με το μισθολόγιο των δημοτικών

υπαλλήλων, το πειθαρχικό δίκαιο, τα σχετικά με τη λύση της εργασιακής

σχέσης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

γ)Ο κανονισμός διαχείρισης.

2. Το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού

τοποθετείται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής σε θέσεις που

καθορίζονται από τον κανονισμό της περιπτ. α της προηγούμενης

παραγράφου.

" Επίσης επιτρέπεται η σύστασις: α) Μέχρι δύο θέσεων δικηγόρων επί

μηνιαία αντιμισθία μέχρι του βασικού μισθού δημοτικού υπαλλήλου επί

βαθμώ 3ω δια τας ανάγκας της ΚΕΔΚΕ. Ούτοι δύνανται να παρίστανται εις

τα δικαστήρια του κράτους δι' υποθέσεις δήμων και κοινοτήτων κατόπιν

αποφάσεως του προέδρου της ΚΕΔΚΕ και εφ' όσον κατά τας κειμένας

διατάξεις δίδεται υπό τούτων εις αυτούς τοιαύτη εντολή. Οι

προσλαμβανόμενοι συνδέονται μετά της ΚΕΔΚΕ δια σχέσεως εντολής και β)

δύο θέσεων υπαλλήλων επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου γνωριζόντων απταίστως

την Αγγλικήν ή την γαλλικήν γλώσσαν, προσηκόντως διαπιστουμένην και

κεκτημένων πτυχίον Νομικής Σχολής ή Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και

Εμπορικών Επιστημών ή Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών ή

Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής ή άλλης ισοτίμου ανωτάτης σχολής της

ημεδαπής ή αλλοδαπής, δια την αντιμετώπισιν των διεθνών επαφών και

σχέσεων της ΚΕΔΚΕ μετά των πάσης φύσεως διεθνών οργανισμών δια θέματα

τοπικής αυτοδιοικήσεως.

Η πρόσληψις ενεργείται δι' αποφάσεως της εκτελεστικής επιτροπής,

εγκρινομένης υπό του Υπουργού των Εσωτερικών. Κατά τον αυτόν τρόπον

ενεργείται και η απόλυσις. Αι αποδοχαί των καθορίζονται κατά τας

διατάξεις του Ν.Δ. 1198/1972".

"ε) Ενός κλητήρος επί μισθώ υπαλλήλου 12ου έως 8ου βαθμού".

3. Η εκτελεστική επιτροπή της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. αποφασίζει για την πλήρωση

των θέσεων και το διορισμό προσωπικού κάθε κατηγορίας».

4(7). Το προσωπικόν της ενώσεως υπάγεται εις την υποχρεωτικήν

ασφάλισιν του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων,

εφαρμοζομένων αναλόγως των περί ασφαλίσεως των δημοτικών υπαλλήλων

διατάξεων.

Η παρά τη Κεντρική Ενώσει προϋπηρεσία του προσωπικού της ενώσεως υφ

οιανδήποτε ιδιότητα διανυθείσα δύναται να αναγνωρισθή ως χρόνος

ασφαλίσεως εξαγοραζομένη κατά τας οικείας διατάξεις.

5(8) Το προσωπικόν της ενώσεως ως και τα μέλη της οικογενείας αυτού

υπάγονται εις την ασφάλισιν του Κλάδου Ασθενείας των δημοτικών και

κοινοτικών υπαλλήλων εφαρμοζομένων αναλόγως των επί δημοτικών υπαλλήλων

ισχυουσών διατάξεων.

6(9) Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις δύναται δι αποφάσεως του διοικητικού

συμβουλίου υποκειμένης εις την έγκρισιν του Υπουργού των Εσωτερικών, να

ανατίθηται η μελέτη ζητημάτων αφορώντων εις την τοπικήν αυτοδιοίκησιν

εις ειδικούς επιστήμονας ανεγνωρισμένους κύρους, αμειβομένους δι

ιδιαιτέρας συμφωνίας, εις βάρος του προϋπολογισμού της ενώσεως.Αρθρο: 14

Ημ/νία: 29.03.1978

Ημ/νία Ισχύος: 29.03.1978

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΔΚ-ΚΕΔΚΕ

 

Τίτλος Αρθρου
Κανονισμοί εσωτερικής λειτουργίας και οικονομικής διοικήσεως και διαχειρίσεως. Προληπτικός έλεγχος.

Λήμματα
ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚΕ, Κανονισμοί, Διαχείριση, Ελεγχος

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 16 Ν.Δ. 2189/1952, άρθρο 77 Ν.Δ. 3033/1954, άρθρο 6 παρ. 7 Α.Ν. 477/1968, άρθρο 7 Ν. 215/1975 και άρθρο 11 Π.Δ. 924/1976).

1. Αι διοικούσαι επιτροπαί των τοπικών ενώσεων ως και η εκτελεστική επιτροπή της Κεντρικής Ενώσεως συντάσσουν κανονισμούς περί της εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών των, ως και του τρόπου της οικονομικής διοικήσεως και διαχειρίσεως, οίτινες εγκρίνονται παρά του νομάρχου, προκειμένου περί τοπικής ενώσεως και παρά του Υπουργού των Εσωτερικών προκειμένου περί της Κεντρικής Ενώσεως.

2. Η ταμιακή υπηρεσία και η διαχείρισις των εσόδων και εξόδων της κεντρικής ενώσεως και των τοπικών ενώσεων δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος ενεργείται υπό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, παρ ώ κατατίθενται τα υπέρ τούτων έσοδα.

3. Ο τρόπος διεξαγωγής της διαχειρίσεως και κινήσεως των λογαριασμών των ενώσεων ορίζεται δι αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών.

4. Αι ανάληψεις εκ του λογαριασμού τούτου γίνονται διά χρηματικών ενταλμάτων υπογεγραμμένων παρά του προέδρου της διοικούσης επιτροπής της τοπικής ενώσεως προκειμένου περί δαπανών της τοπικής ενώσεως ή του προέδρου του συμβουλίου της Κεντρικής Ενώσεως, προκειμένου περί δαπανών ταύτης.

5. Δι αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να επιβληθή έλεγχος επί των εν γένει δαπανών της κεντρικής ενώσεως δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος. Η άσκησις του ελέγχου ανατίθεται εις υπάλληλον της διευθύνσεως Οικονομικών τοπικής αυτοδιοικήσεως του Υπουργείου επί βαθμώ τουλάχιστον 5ω του ΑΤ1 Κλάδου.Αρθρο: 15

Ημ/νία: 29.03.1978

Ημ/νία Ισχύος: 29.03.1978

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΟΡΟΙ (ΤΕΔΚ-ΚΕΔΚΕ)

 

Τίτλος Αρθρου
Οικονομικόν έτος προϋπολογισμός, απολογισμός

Λήμματα
ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚΕ, Οικονομικό έτος, Προϋπολογισμός, Απολογισμός

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 18 ΝΔ 2189/1952, άρθρο 16 Ν.Δ. 3388/1955, άρθρο 9 Ν.Δ.

3777/1957).

1. Το οικονομικόν έτος των τοπικών ενώσεων και της κεντρικής ταιαύτης

άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του ιδίου

ημερολογιακού έτους.

2. Η διοικούσα επιτροπή εκάστης τοπικής ενώσεως και η εκτελεστική

επιτροπή της κεντρικής ενώσεως οφείλουν ένα μήνα τουλάχιστον προ της

ενάρξεως του οικονομικού έτους να προβαίνουν εις την σύνταξιν του

προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων εκάστης των ενώσεων τούτων.

3. Η διοικούσα επιτροπή της τοπικής ενώσεως και εκτελεστική επιτροπή

της κεντρικής ενώσεως οφείλουν να συντάσσουν τον ετήσιον απολογισμόν

της διαχειρίσεώς των δύο μήνας μετά την λήξιν του οικονομικού έτους.

4. Ο προϋπολογισμός και απολογισμός των μεν τοπικών ενώσεων δήμων και

κοινοτήτων εγκρίνεται υπό της διοικούσης επιτροπής αυτών, της δε

κεντρικής ενώσεως υπό του διοικητικού αυτής συμβουλίου.

5. Αι αποφάσεις επί του προϋπολογισμού και απολογισμού υπόκεινται των

μεν τοπικών ενώσεων εις την έγκρισιν του Νομάρχου της δε κεντρικής

τοιαύτης εις την έγκρισιν του Υπουργού των Εσωτερικών.Αρθρο: 16

Ημ/νία: 29.03.1978

Ημ/νία Ισχύος: 29.03.1978

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΕΛΕΙΕΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (ΤΕΔΚ-ΚΕΔΚΕ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ατέλειαι - απαλλαγαί

Λήμματα
ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚΕ, Ατέλειες, Απαλλαγές

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 6 παρ. 8 Α.Ν. 477/1968 και άρθρο 7 Ν. 215/1975).

Η κεντρική ένωσις δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος και αι τοπικαί ενώσεις δήμων και κοινοτήτων απολαύουν των εκάστοτε ισχυουσών επί δήμων και κοινοτήτων πάσης φύσεως ατελειών και απαλλαγών.Αρθρο: 17

Ημ/νία: 29.03.1978

Ημ/νία Ισχύος: 29.03.1978

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΙ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΤΕΓΑΣΗ (ΤΕΔΚ-ΚΕΔΚΕ)

 

Τίτλος Αρθρου
Συνέδρια

Λήμματα
ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚΕ, Συνέδρια

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 17 Ν.Δ. 2189/1952).

1. Η διοικούσα επιτροπή εκάστης τοπικής ενώσεως και το συμβούλιον της

Κεντρικής Ενώσεως συγκαλούν άπαξ του έτους εις τακτικόν ετήσιον

συνέδριον τους παρ αυταίς νομίμους εκπροσώπους των δήμων και

κοινοτήτων, προς συζήτησιν θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος αφορώντων την

δράσιν και προαγωγήν της τοπικής αυτοδιοικήσεως.

Αι αυταί διοικούσαι επιτροπαί δι αποφάσεώς των λαμβανομένης υπό των

2/3 των μελών των δύνανται να συγκαλούν εις εκτάκτους περιπτώσεις

έκτακτα συνέδρια προς συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων επί ειδικών

ζητημάτων αφορώντων εις ζωτικά συμφέροντα των δήμων, κοινοτήτων και

συνδέσμων κοινοτήτων.

2. Διά των αυτών κατά τα άνω αποφάσεων περί συγκλήσεως των συνεδρίων

ορίζεται όπως ταύτα συνέλθουν προκειμένου περί τοπικών ενώσεων εν τη

έδα αυτής ή εις ετέραν πόλιν του νομού, προκειμένου δε περί της

κεντρικής τοιαύτης εν Αθήναις ή εις ετέραν πόλιν του Κράτους.

3. Αι περί συγκλήσεως των συνεδρίων αποφάσεις των μεν διοικουσών

επιτροπών των τοπικών ενώσεων εγκρίνονται υπό του νομάρχου, του δε

Συμβουλίου της Κεντρικής Ενώσεως υπό του Υπουργού των Εσωτερικών.Αρθρο: 18

Ημ/νία: 29.03.1978

Ημ/νία Ισχύος: 29.03.1978

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΑ ΚΕΔΚΕ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες υπηρεσιών Υπουργείου Εσωτερικών

Λήμματα
ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚΕ, Αρμοδιότητες υπηρεσιών Υπουργείου Εσωτερικών

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 20 Ν.Δ. 2189/1952, άρθρο 4 Ν. 215/1975 - σχετικαί διατάξεις

άρθρ. 12, 13 και 14 Π.Δ. 924/1976).

1. Αι υπό του παρόντος προβλεπόμεναι αρμοδιότητες ασκούνται

προκειμένου μεν περί της κεντρικής ενώσεως υπό του Υπουργού Εσωτερικών,

προκειμένου δε περί των τοπικών ενώσεων δήμων και κοινοτήτων υπό του

οικείου Νομάρχου διά της διευθύνσεως εσωτερικών.

2. Αι επί του προκειμένου αρμοδιότητες του Υπουργού Εσωτερικών

ασκούνται διά, των παρ αυτώ διευθύνσεων οικονομικών τοπικής

αυτοδιοικήσεως, δημοτικής και κοινοτικής διοικήσεως και προσωπικού

οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως.

3. (Καταργήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995.Αρθρο: 19

Ημ/νία: 29.03.1978

Ημ/νία Ισχύος: 29.03.1978

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΕΔΚ) - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΚΕΔΚΕ)

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάργησις ενώσεων δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος

Λήμματα
Κατάργηση ΕΔΚΕ

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρο 7 Ν. 215/1975).

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από της ισχύος του Ν. 215/1975 καταργείται ο Α.Ν. 477/1968 «περί συστάσεως ενώσεως δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος» πλην των άρθρων 5 παρ. 2 έως και 9 και 6 παρ. 7 και 8, ή δι αυτού δε συσταθείσα ένωσις δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος διαλύεται, υπεισερχομένης αυτοδικαίως εις πάντα τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις αυτής της διά του ανωτέρω νόμου επανασυνιστωμένης κεντρικής ενώσεως δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος.


 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.