Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Έτος: 1981

ΦΕΚ: Α 114 19810504

Τέθηκε σε ισχύ: 04.05.1981

Ημ.Υπογραφής: 27.03.1981

 

Τίτλος
Περί Κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων διατάξεων.

Θέματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ.

Σχόλια
Τα έσοδα του ΜΤΠΥ από κληρονομιές άκληρων πολιτικών υπαλλήλων καταργήθηκαν από το άρθρο 34 παρ. 1 του Ν. 2873/2000. - Οι κοινωνικοί πόροι του παρόντος υπέρ του ΜΤΠΥ εισήχθησαν με το άρθρο 35 παρ. 1 περ. β, γ, δ, του Ν. 2873/2000. Ο παρών κώδικας εγκρίθηκε από το ΠΔ 422/1981 (ΦΕΚ Α 114).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Καταστατική Διάταξις.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ.

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α?

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Μετοχικόν Ταμείον Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), Ειδικόν Ταμείον του Κράτους, επικουρικής συνταξιοδοτήσεως των δημοσίων πολιικών υπαλλήλων έχον ιδίαν νομικήν προσωπικότητα, υπάγεται ως εκ του τεταγμένου αυτώ σκοπού εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, διοικξείται δε και λειτουργεί κατά τας διατάξεις του Ν. 1636/1919 «περί Μ.Τ.Π.Υ.» και του Καταστατικού της 12 Ιουλίου 1919, εγκριθέντος διά του Β.Δ. της 9 Αυγούστου 1919 «περί εγκρίσεως του Καταστατικού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων» ως αι διατάξεις αύται, τροποποιηθείσαι και συμπληρωθείσαι μεταγενεστέρως κωδικοποιούνται διά του παρόντος Διατάγματος.

 

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Προορισμός του Ταμείου.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Μέρισμα

 

Κείμενο Αρθρου

Το Μ.Τ.Π.Υ. έχει προορισμόν την, κατ' αναλογίαν του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχήν μερίσματος εις τους μετόχους του Ταμείου και τας οικογενείας αυτών κατά τους όρους του παρόντος.

 

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Σύνθεσις Διοικητικού Συμβουλίου.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Σύνθεση Δ.Σ.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Μ.Τ.Π.Υ., το προβλεπόμένον υπό του άρθρου 3 του Β.Δ. 402/65 συντίθεται εξ:

α) Ενός Αεροπαγίτου ή Συμβούλου ή Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Προέδρου.

β) Ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών, επί βαθμώ τουλάχιστον 2ω.

γ) Ενός τεχνικού δημοσίου υπαλλήλου, πολιτικξού μηχανικού ή αρχιτέκτονος, επί βαθμώ τουλάχιστον 3ω εκ των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων.

δ) Ενός μερισματούχοι, αποχωρήσαντος της ενεργού υπηρεσίας, τέως υπαλλήλου επί ανωτέρω βαθμώ και

ε) Ενός εν ενεργεία δημοσίου υπαλλήλου επί βαθμώ τουλάχιστον 5ω, οριζομένου μεθ? ενός αναπληρωτού υπό του Υπουργού των Οικονομικών, δυναμένου να λαμβάνεαι εκ συμβουλευτικού καταλόγου, περιλαμβάνοντος δεκαπλάσιον αριθμόν μονίμων περιφερεία τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης μετόχων του Ταμείου, υποδεικνυομένων υπό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ως μελών.

2. Τα ως άνω μέλη και οι αναπληρωταί των ορίζονται επί τριετεί θητεία, υπό του Υπουργού των Οικονομικών, οι δε τυχόν εις αντικατάστασίν των ορίζονται εκάστοτε διά τον υπολειπόμενον χρόνον της τοιαύτης θητείας.

3. Χρέη Εισηγητού άνευ ψήφου εκτελεί ο Διευθυντής του Ταμείου ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής.

4. Εν περιπτώσει ελλείψεως, κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου και του αναπληρωτού του τούτον αναπληροί ο κατά βαθμόν ανώτερος των εν εδαφίοις β? και γ? μελών και επί ομοιοβάθμων ο κατά σειράν αρχαιότητος προηγούμενος εν τω βαθμώ.

5. Γραμματεύς του Συμβουλίου ορίζεται μετά του αναπληρωτού του, υπό του Υπουργού των Οικονομθικών εις των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή του Μ.Τ.Π.Υ., επί βαθμώ τουλάχιστον 6ω.

 

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διοίκησις - Εκπροσώπησις.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Διοίκηση, Εκπροσώπηση

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η διοίκησις και η διαχείρισις του Μετοχικού Ταμείου ενεργείται κατά τας διατάξεις του παρόντος και κατά τα λεπτομερέστερον διά Π. Διαταγμάτων κανονισθησόμενα.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Μετοχικόν Ταμείον ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης άλλης Αρχής, ενεργών εν ταις περιπτώσεσι ταύταις μετά προηγουμένην απόφασιν του Συμβουλίου.

 

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Κύρος πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Κύρος πράξεων Δ.Σ., Προσβολή αποφάσεων Δ.Σ. στο ΣτΕ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το κύρος και η υποχρεωτική ισχύς των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εν εναντίον προς το παρόν Καταστατικόν ή καθ? υπέρβασιν της εξουσίας του γεγομένων, κρίνεται κατά τας ρυθμιζούσας το αντικείμενον τούτο διατάξεις του Αστικού Δικαίου, επιφυλασσομένης και της ισχύος της διατάξεως του άρθρου 67 του παρόντος.

2. Αι περί απονομής ή αρνήσεως απονομής μερίσματος ή βοηθήματος αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου αποτελούσι πράξεις διοικήσεως και ως τοιαύται προσβάλλονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Συνεδριάσεις - Απαρτία - Αποφάσεις.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Απαρτία, Πλειοψηφία

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ταμείου συνέρχεται τακτικώς μεν άπαξ της εβδομάδος, εκτάκτως δε οσάκις κληθή υπό του προέδρου ή ήθελε ζητηθή τούτο υπό δύο εκ των μελών αυτού.

2. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο μέλη αποτελούν την απαρτίαν του Συμβουλίου. Ελλείποντος, απόντος ή κωλυομένου ενός ή πλειόνων εκ των μελών του Συμβουλίου καλούνται εν ή πλείονα εκ των αναπληρωματικών μελών κατά την σειράν του διορισμού των.

3. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου καταρτίζονται διά πλειονοψηφίας, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου.

 

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Λήξις θητείας - Αδικαιολόγητος απουσία μελών.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Λήξη θητείας Δ.Σ., Αδικαιολόγητη απουσία μελών Δ.Σ.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εάν δι' οιονδήποτε λόγον δεν επιτευχθή ο διορισμός του Συμβουλίου προ της λήξεως της τριετούς θητείας το Μετοχικόν Ταμείον διοικείται εγκύρως υπό του παλαιού τοιούτου.

2. Μέλος του Συμβουλίου απουσιάζον αδικαιολογήτως επί δύο συνεχείς μήνας εκ των συνεδριάσεων θεωρείται ως παραιτηθέν και αντικαθίσταται.

 

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διοίκησις - Διαχείρισης - Αρμοδιότης Συμβουλίου.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Αρμοδιότητες Δ.Σ.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Μ.Τ.Π.Υ. διοικεί, διαχειρίζεται και διαθέτει την περιουσίαν του Ταμείου κατά την κρίσιν αυτού και συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος και ιδία του Δ. 27/30 Ιουνίου 1927 «περί αντικαταστάσεως του άρθρου 5 του Δ. 9/11 Ιουλίου 1924 «περί Οργανισμού του Μ.Τ.Π.Υ.».

2. Ειδικώτερον η δικαιοδοσία, η αρμοδιότης, τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις αυτού καθορίζονται ως εξής:

Αποφασίζει:

α) Περί προσκτήσεως χρεωγράφων ή ακινήτων κτημάτων και εν γένει περί του τρόπου της διαθέσεως της περιουσίας του Ταμείου, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 του ν.δ. 2999/54 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1611/50 «περί καταθέσεων Ν.Π.Δ.Δ. και

Ασφαλιστικών Ταμείων».

β) περί εκποιήσεως της ακινήτου περιουσίας ή των χρεωγράφων αυτού, καθορίζον και τον τρόπον αυτής.

γ) Περί συνομολογήσεως δανείων επί ενεχύρω χρεωγράφων ή επί υποθήκη των ακινήτων κτημάτων, μετά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή τινος των εν Ελλάδι ανεγνωρισμένων Τραπεζών.

δ) Περί εγέρσεως αγωνών, καταργήσεως δικών, συμβιβασμού, διαρρυθμίσεως ορίων και περί οιωνδήποτε άλλων συμβάσεων και συμφωνιών παντός είδους του Ταμείου μεθ? οιουδήποτε.

ε) Περί ανεγέρσεως οικοδομών, ενεργείας επισκευών και συμπληρώσεων ή προσθηκών των οικοδομών του Ταμείου προς βελτίωσιν ή συντήρησιν αυτών. Αι μελέται εκτελέσεως των παντός είδους και πάσης φύσεως έργων του Ταμείου εκπονούνται είτε υπό της αρμοδίας τεχνικής Υπηρεσίας του Δημοπσίου, είτε υπό της τεχνικής Υπηρεσίας του Ταμείου είτε διά μηχανικών και αρχιτεκόνων της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίονται κατά τα υπό των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων «περί εποπτείας και ελέγχου των υπό των Ν.Π.Δ.Δ. εκτελουμένων έργων» οριζόμενα. στ) Περί εκτελέσεως των υπό των ως άνω μελετών προβλεπομένων έργων, εκτελουμένων κατά τας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις.

Η επίβλεψις των ως άνω εκτελουμένων έργων, ενεργείται κατά τα οριζόμενα υπό των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων «περί εποπτείας και ελέγχου των υπό των ν.π.δ.δ. εκτελουμένων έργων», η δε παραλαβή αυτών κατά την υπό της κειμένης νομοθεσίας «περί εκτελέσεως δημοσίων έργων καθοριζομένην διαδικασίαν».

ζ) Περί του ετησίου προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων».

η) Περί του πληρωτέου μερίσματος, του εκτάκτου προσωρινού χορηγήματος και του απολογισμού των εσόδων και εξόδων ως και του γενικού ισολογισμού του Ταμείου.

θ) Περί αποσβέσεως των επισφαλών απαιτήσεων του Ταμείου.

ι) Περί απονομής μερισμάτων εν γένει και βοηθημάτων, αποδόσεως καταθέσεων (κρατήσεων) και εν γένει επιστροφής χρημάτων, πλην των απλών παρακαταθηκών, επιστρεφομένων εντολή του Διευθυντού.

ια) Περί ενεργείας ελέγχου της χρηματικής διαχειρίσεως, των λογιστικών βιβλίων και λογαριασμών και εν γένει της υπηρεσίας του Ταμείου. ιβ) Περί διορισμού ή προαγωγής ή μεταθέσεως ή πειθαρχικής ποινής ή απολύσεως των υπαλλήλων του Ταμείου, όπου κατά νόμον απαιτείται απόφασις ή γνωμοδότησις αυτού.

ιγ) Περί διορισμού δικηγόρου επί διαφόρων υποθέσεων του Ταμείου και καθορισμού της αμοιβής αυτού και

ιδ) Περί παντός θέματος διοικήσεως του Ταμείου και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτού, μη καθοριζομένου ρητώς εν τω παρόντι.

 

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αμοιβή Μελών Συμβουλίου.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Αμοιβή μελών Δ.Σ.

 

Κείμενο Αρθρου

Εις τον Πρόεδρον, τα Μέλη, τον Εισηγητήν και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου καταβάλλεται αποζημίωσις κατά συνεδρίασιν και μέχρι τεσσάρων (4) συνεδριάσεων κατά μήνα ορισθείσα διά τους υπαγομένους εις τας διατάξεις των Ν. 754/1978 «περί ρυθμίσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών, των υπαλλήλων των ν.π.δ.δ. και άλλων τινών συναφών διατάξεων» και 755/1978 «περί ρυθμίσεως των αποδοχών των λειτουργών της τακτικής και διοικητικής δικαιοσύνης, του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των ιατροδικαστών» εις το 1/25 του βασικού μισθού των, μη δυναμένη να υπερβή εις ουδεμίαν περίπτωσιν το ποσόν των 1.200 δραχμ. και διά τα εξ ιδιωτών μέλη ίση προς το 1.25 του βασικού μισθού του 2ου βαθμού και υπό την προϋπόθεσιν ότι ελάμβανον ούτοι αποζημίωσιν προ της ισχύος της υπ? αριθμ. 50052/2447/30.6.78 αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών, «περί καθορισμού αποζημιώσεως μελών συμβουλίων κ.λ.π. Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. β?. 589/78).

 

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Γενική διάταξις.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Προσωπικό

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β?

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

1. Το προσωπικόν του Μ.Τ.Π.Υ. αποτελείται εκ των περί ων το άρθρον 11 του παρόντος υπαλλήλων, διέπεται δε ως προς τον διορισμόν, την εν τη υπηρεσία εξέλιξίν του, το πειθαρχικόν δίκαιον και την εν γένει υπηρεσιακήν κατάστασιθνξ υπό των οικείων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικος (Π.Δ. 611/77) και των διατάξεων του παρόντος.

2. Οι υπάλληλοι του Μ.Τ.Π.Υ. εξομοιούνται καθ? ολοκληρίαν προς τους αντιστοίχους ομοιοβάθμους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, έχοντες την ιδιότητα, τα δικαιώματα και τας εν γένει αποδοχάς αυτών, εκτός αν άλλως ορίζουν αι περί των υπαλλήλων του Μετοχικού Ταμείου ειδικαί διατάξεις.

 

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Οργανικαί Θέσεις.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Οργανικές θέσεις Προσωπικού

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι οργανικαί θέσεις των τακτικών υπαλλήλων του Μ.Τ.Π.Υ., ως αύται προβλέπονται υπό των διατάξεων των άρθρων:

α) 1β.δ. 3-4-54 «περί εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2500/1953 επί του προσωπικού του Μ.Τ.Π.Υ. κ.λ.π.» (Φ.Ε.Κ. α?. 58)».

β) 8 ν.δ. 3020/54 «περί παροχής διευκολύνσεων εις τους μετόχους του Μ.Τ.Π.Υ.» (Φ.Ε.Κ. α?. 224).

γ) 1β.δ. 179/63 «περί συστάσεως τακτικών θέσεων προσωπικού παρά τω Μ.Τ.Π.Υ. κατ? εφαρμογήν του ν.δ. 4139/61» (ΦΕΚ α?. 38), και

δ) 12 Ν. 152/75 «περί συστάσεως και αναδιαρθρώσεως θέσεων υπαλλήλων του Υπ. Οικονομικών και άλλων τινών συναφών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. α?. 182) ορίζονται ως εξής:

Α?. Κλάδος. ΑΤ1 Διοικητικός - Λογιστικός:

α) Επί βαθμοίς 3ω-2ω (Διευθυντού και Υποδιευθυντού) δύο (2) θέσεις. β) Επί βαθμοίς 5ω-4ω (Τμηματάρχου) δέκα οκτώ (18) θέσεις, εις τας οποίας περιλαμβάνονται και δύο (2) θέσεις ταμιών.

γ) Επί βαθμοίς 8ω-6ω πεντήκοντα οκτώ (58) θέσεις.

Β?. Κλάδος ΑΤ2 - Τεχνικός:

Επί βαθμώ 6ω-4ω μία (1) θέσις.

Γ? Κλάδος ΑΡ1 - Διοικητικός - Λογιστικός:

Επί βαθμοίς 5ω-4ω μία 1 θέσις.

Δ?. Κλάδος ΜΕ1 - Διοικητικός - Λογιστικός:

α) Επί βαθμοίς 5ω-4ω επτά (7) θέσεις.

β) Επί βαθμοίς 10ω-6ω είκοσι επτά (27) θέσεις.

Ε?. Κλάδος ΣΕ1 - Κλητήρων:

α) Επί βαθμώ 7ω δύο (2) θέσεις.

β) Επί βαθμοίς 12ω-8ω πέντε (5) θέσεις.

2. Ο αριθμός των δυναμένων να υπηρετώσιν παρά τω Μ.Τ.Π.Υ. καθαριστριών επί ημερομησθίω συμφώνως προς το άρθρον 2 του Ν. 2314/53 «περί τροποποιήσεως επί ημερομησθίω των περί καθαρισμού των δημοσίων καταστημάτων διατάξεων» ορίζεται εις οκτώ (8).

3. Λογίζεται συντάξιμος προσμερητέα η υπηρεσία των υπαλλήλων του Μ.Τ.Π.Υ. προ της κατά τον Ν. 1633/19 «περί του Μ.Τ.Π.Υ.» εξομοιώσεώς των προς δημοσίους υπαλλήλους.

 

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Προσωπικό, Προσόντα διορισμού

 

Κείμενο Αρθρου

Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού εν τω εισαγωγικώ βαθμώ εκάστου των εν τω άρθρω 11 του παρόντος κλάδων ορίζονται ως εξής:

α) Εν τω Κλάδω ΑΤ1 (Διοικητικός - Λογιστικός): Πτυχίον οιουδήποτε τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών ή της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών ή της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής ή ισότιμον πτυχίον Σχολής της αλλοδαπής.

β) Εν τω Κλάδω ΑΤ2 (Τεχνικός): Πτυχίον πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονος ή μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή ισοτίμου Σχολής της αλλοδαπής.

γ) Εν τω Κλάδω ΜΕ1 (Διοικητικός - Λογιστικός): Απολυτήριον εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισοτίμου Μέσης Σχολής Γενικής Εκπαιδεύσεως. δ) Εν τω Κλάδω ΣΕ (Κλητήρων): Απολυτήριον Δημοτικού Σχολείου.

 

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα προσωπικού.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Καθήκοντα προσωπικού

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η διεύθυνσις της υπηρεσίας και των εργασιών του Ταμείου ανατίθεται εις τον Διευθυντήν. Οπου των κειμένων διατάξεων και εν τη εννοία της Διευθύνσεως της Υπηρεσίας του Ταμείου απαντάται η λέξις «Διευθυντής».

2. Ο Διευθυντής του Ταμείου εκτελεί τας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εν σχέσει προς την όλην διοίκησιν του Ταμείου και προτείνει όσα κρίνει κατάλληλα μέτρα διά την βελτίωσιν και επίτευξιν του σκοπού αυτού.

3. Τον Διευθυντήν ελλείποντα , απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Υποδιευθυντής, τούτον δε ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος και τούτου απόντος ή κωυομένου, έτερος.

4. Ο Διευθυντής εντέλλεται τας πληρωμάς των εξόδων και εκπροσωπεί το Ταμείον ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης άλλης Αρχής, επιφυλαττομένης της ισχύος της διατάξεως του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος.

5. Οι Ταμίαι ορίζονται παρ? εκατέρω των Ταμείων δι? αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Τα καθήκοντα του Διευθυντού και των λοιπών υπαλλήλων του Μ.Τ.Π.Υ. ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια του Ν. 4752/30 κανονίζονται διά διαταγμάτων προκαλουμένων υπό του Υπουργού των Οικονομικών μετά σύμφωνον πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

7. Ομοίως διά Διαταγμάτων κανονίζονται τ? αναγόμενα εις την εσωτερικήν υπηρεσίαν του Ταμείου, τον έλεγχον της χρηματικής διαχειρίσεως αυτού και εις τα των ενταλμάτων και πληρωμών.

 

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Γενική διάταξις.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Μέτοχοι

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ?

ΜΕΤΟΧΟΙ

Η εις το Μ.Τ.Π.Υ. συμμετοχή από 1ης Απριλίου 1923 τυγχάνει υποχρεωτική δι' άπαντας ανεξαιρέτως τους εν υπηρεσία τακτικούς και εκτάκτους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους ως και τους επί μηνιαίω μισθώ ή μηνιαία αποζημιώσει εργάτας, της αρμοδιότητος των Πολιτικών Υπουργείων και της Βουλής.

 

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεωτική συμμετοχή υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Υπάλληλοι ειδικών κατηγοριών

 

Κείμενο Αρθρου

Συμμετέχουν υποχρεωτικώς του Μ.Τ.Π.Υ. υπαγόμενοι εις τας εκάστοτε ισχυούσας ως προς το Ταμείον τούτο διατάξεις διά τας εισφοράς, κρατήσεις, λοιπάς υποχρεώσεις και δικαιώματά των:

α) Οι υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως διοικητικοί υπάλληλοι εις τας Υπηρεσίας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Αθηνών, εξομοιούμενοι όσον αφορά εις την συμμετοχήν και τα δικαιώματα των επί του Μ.Τ.Π.Υ. καθ? όλα προς τους εκπαιδευτικούς υπαλλήλους της αυτής Εταιρείας. β) Το μόνιμον ιδιωτικόν προσωπικόν της στρατιωτικής υπηρεσίας. γ) Οι μόνιμοι και προσωρινοί επί δοκιμασία υπάλληλοι του Κρατικού Εργοστασίου Αεροπλάνων.

δ) Οι ανήκοντες εις το τακτικόν διδακτικόν προσωπικόν Ελληνικής υπηκοότητος του Κολλεγίου Αθηνών και της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών, εφ' όσον η υπηρεσία αυτών αναγνωρίζεται κατά τας κειμένας διατάξεις ως συντάξιμος. Αι υπέρ του Μετοχικού Ταμείου κρατήσεις ως και αι εν γένει υποχρεώσεις και δικαιώματα των ανωτέρω έναντι του Ταμείου θέλουν καθορίζεσθαι βάσει του βαθμού και μισθού προς ον έκαστος τούτων έχει διαβαθμισθή.

ε) Οι υπάλληλοι της Διευθύνσεως Ελέγχου και Εποπτείας Ατμοπλοϊκών Συγκοινωνιών, οι δυνάμει του α.ν. 1652/39 «περί τρόπου εκμεταλλεύσεως ατμοπλοϊκών Συγκοινωνιών» αποκτήσαντες την ιδιότητα του δημοσίου πολιτικού υπαλλήλου.

στ) Οι εκ του προσωπικού των Ανακτόρων του Βασιλέως και του Διαδόχου δικαιούμενοι κατά τας διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 1 του Α.Ν. 1635/39 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων περί απονομής στρατιωτικών και πολιτικών εν γένει συντάξεων» συντάξεως παρά του Δημοσίου. Ούτοι δικαιούνται ν? αναγνωρίσουν και την τυχόν προγενεστέραν υπηρεσίαν των.

ζ) Οι μόνιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι της Διευθύνσεως Δημοσίων Εργων Υπουργείου Εθνικής Αμύνης (Γενικόν Επιτελείον Αεροπορίας) και των λοιπών πολιτικών υπηρεσιών των υπαγομένων εις αυτό.

η) Οι μόνιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι αρμοδιότητος Υπουργείου Εθνικής Αμύνης (Γεν. Επιτελείου Ναυτικού) ως και οι εκάστοτε υπαγόμενοι εις την αρμοδιότητα αυτού.

Οσοι τυχόν εκ τούτων τυγχάνουν μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Πολεμικού, Ναυτικού εξακολουθούν μέχρι εξαντλήσεώς των όντες μέτοχοι τούτου, μη καθιστάμενοι μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ.

θ) Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Ταμείου Ασφαλίσεως και Αρωγής Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος (ΤΑΚΕ).

ι) Το τελούν κατά την ισχύν του β.δ. 172/69 εν ενεργεία και εφεξής διοριζόμενον διδακτικόν και διοικητικόν προσωπικόν των εν τω Κράτει λειτουργούντων Σχολείων των ανεγνωρισμένων ή αναγνωριζομένων ως ισοτίμων προς τα Δημόσια.

ια) Το εν ενεργεία κατά την δημοσίευσιν του β.δ. 680/72 ή εφεξής διοριζόμενον ανώτερον και βοηθητικόν διδακτικόν προσωπικόν, ως και το διοικητικόν προσωπικόν των Ανωτάτων Βιομηχανικών Σχολών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, πλην των ημερομισθίων και των επί συμβάσει, έχον την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, ως το προσωπικόν των άλλων ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

ιβ) Το προσωπικόν του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.).

ιγ) Οι τακτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του Βαρβακείου Ιδρύματος από του διορισμού των.

 

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικαί περιπτώσεις μετόχων.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Ειδικές περιπτώσεις μετόχων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πολιτικοί υπάλληλοι, όντες μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ., κατατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι εις τον στρατόν της ξηράς ή της θαλάσσης ή του αέρος, παύουσιν όντες μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. διαγραφόμενοι αυτοδικαίως εκ του μητρώου αυτού, εφ? όσον, διά της τοιαύτης κατατάξεως ή μεταφοράς ή εξομοιώσεως, δικαιούνται να μετάσχωσιν άλλου τινός ομοειδούς Ταμείου. Απασαι δε αι προς το Μ.Τ.Π.Υ. γενόμεναι καταβολαί αποδίδονται ατόκως εις το εις ο δικαιούνται να μετάσχωσι Ταμείον ή εις τους ιδίους.

2. Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί του Στρατού της ξηράς, της θαλάσσης ή του αέρος, διορισθέντες ήδη ή εφεξής διοριζόμενοι υπάλληλοι Πολιτικών Υπηρεσιών, καθίστανται υποχρεωτικοί μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. και υπόκεινται εις τας διά τους λοιπούς μετόχους αυτού καθοριζομένας εκάστοτε κρατήσεις, δικαιούνται δε μερίσματος αν διά της τοιαύτης πολιτικής αυτών υπηρεσίας και μόνον εκτήσαντο το προς τούτο δικαίωμα.

Αι περί αναδρομικής εγγραφής (αναγνωρίσεως προϋπηρεσίας) ισχύουσαι διατάξεις διά τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους ισχύουσι κατ? αναλογίαν και διά τους υπαλλήλους ισχύουσι κατ? αναλογίαν και διά τους υπαλλήλους τούτους, μη δικαιουμένους όμως να συνυπολογίσωσιν ως χρόνον

προϋπηρεσίας τον χρόνον δι? ον ως Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί εκτήσαντο δικαίωμα μερίσματος εξ άλλου ομοειδούς Ταμείου.

3. Συνταξιούχοι στρατιωτικοί, διορισθέντες ή διοριζόμενοι εις δημοσίας θέσεις δύνανται τη αιτήσει των να απαλλάσσωνται των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων επί του μισθού αυτών.

4. Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, μη όντες τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, ως και Διευθυνταί ιδιαιτέρων γραφείων Υπουργών, δύνανται τη αιτήσει των ν? απαλλάσσωνται των εξ οιασδήποτε αιτίας υπέρ τρίτων κρατήσεων.

 

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Προαιρετική συμμετοχή.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Προαιρετική συμμετοχή

Σχόλια
Για την εξαγορά του χρόνου ασφάλισης του Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων βλ. αρ. 38 παρ. 11 ν. 1759/1988.

 

Κείμενο Αρθρου

Εξαιρούνται της υποχρεωτικής συμμετοχής, δυνάμενοι προαιρετικώς να εγγραφώσι, αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου:

α) Οι επί ημερησία αποζημιώσει υπάλληλοι και εργάται της αρμοδιότητος των πολιτικών Υπουργείων και της Βουλής, ως και οι επί συμβάσει δι? ωρισμένον χρονικόν διάστημα αλλοδαποί υπάλληλοι.

β) Οι πολιτικοί υπάλληλοι και εργάται του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, οι μη όντες μέτοχοι άλλου τινός Μετοχικού Ταμείου.

 

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Παραμένοντες μέτοχοι.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Προσωπικό ΕΛ-ΤΑ, Προσωπικό Ανακτόρων, Μεταταγέντες στον Ο.Τ.Ε.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εξακολουθεί να μετέχει του Μ.Τ.Π.Υ. το μεταφερθέν εις τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ-ΤΑ) προσωπικόν της Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων του Υπουργείου Συγκοινωνιών, όπερ διατηρεί έναντι του Δημοσίου τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα, εφ? όσον έχει κατά τον χρόνον ενάρξεως της ισχύος του Ν.Δ. 496/1970 «περί οργανώσεως και λειτουργίας των ταχυδρομείων» δεκαπενταετή πραγματικήν δημοσίαν υπηρεσίαν (της εφεξής υπηρεσίας του παρά τω ΕΛ-ΤΑ θεωρουμένης ως διανυομένης εν δημοσία υπηρεσία). Το ανωτέρω προσωπικόν δεν δύναται να ασφαλισθή εις τον Κλάδον Συντάξεων του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΤΑΠΟΤΕ).

2. Οι εκ του προσωπικού των Ανακτόρων του Βασιλέως και του Διαδόχου, όντες υποχρεωτικώς μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. κατά το άρθρον 15 περ. στ? του παρόντος, συνεχίζουν την ασφάλισίν των εις το Μ.Τ.Π.Υ., εφ? όσον μέχρις της 31ης Μαΐου 1973 είχον δεκαπενταετή συμμετοχήν εις αυτό.

3. Οι εκ του μεταταγέντος συμφώνως προς το ν.δ. 1049/1949 «περί οργανώσεως των Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος» εις τον Ο.Τ.Ε. προσωπικού συμπληρώσαντες κατά τον χρόνον της μετατάξεώς των δεκαετή συντάξιμον υπηρεσίαν, μετέχωσι υποχρεωτικώς λόγω καταργήσεως θέσεως.

Διά την συμπλήρωσιν ή μη δεκαετίας κατά το άρθρ. 22 παρ. 4 Ν.Δ.

1049/1949 λαμβάνεται υπ? όψει η 1η Νοεμβρίου 1949.

 

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εξαιρέσεις εκ της ασφαλίσεως.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Εξαιρέσεις

 

Κείμενο Αρθρου

Εξαιρούνται της ασφαλίσεως παρά τω Μ.Τ.Π.Υ.

α) Οι κατ? εφαρμογήν των διατάξεων του ν.δ. 67/1968 «Περί λήψεως μέτρων διά την κάλυψιν των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου» υπηρετούντες την υποχρεωτικήν θητείαν των, εις Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Αγροτικά Ιατρεία, Υγειονομικούς Σταθμούς κ.λ.π. ιατροί.

β) Οι άμισθοι πολιτικοί υπάλληλοι οι μετά την ισχύν του Δ/τος της 8ης Δεκεμβρίου 1934 διοριζόμενοι ή επαναδιοριζόμενοι, και οι εν υπηρεσία κατά την ισχύν του Δ/τος τούτου τελούντες και μη ασκήσαντες το της συμμετοχής αυτών δικαίωμα.

γ) Οι από της ισχύς του Ν. 4448/1929 «περί Ταμείου Συντάξεων Νομικών» διορισθέντες και εφεξής διοριζόμενοι εις καταβολήν τίνα. Οι από της ισχύος του Ν. 4114/60 διοριζόμενοι εις τας άνω θέσεις δύνανται να εξαιρεθώσι της παρά τω Ταμείω Συντάξεων Νομικών ασφαλίσεως δι? αιτήση ως των, υποβαλλομένης εντός εξ μηνών αφ? ης απέκτησαν ιδιότητα συνεπαγομένην την ασφάλισιν παρά τω Ταμείω Συντάξεων Νομικών και συνοδευομένην υπό βεβαιώσεως περί συμμετοχής εις το Μ.Τ.Π.Υ., οπότε διατηρούν την παρά τούτω ασφάλισίν των.

 

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιολογητικά εγγραφής μετόχου.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Δικαιολογητικά εγγραφής μετόχου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι καθιστάμενοι υποχρεωτικώς μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. κατά τας διατάξεις του παρόντος εγγράφονται αυτεπαγγέλτως υπό της υπηρεσίας του Ταμείου εν τω μητρώω των μετόχων αυτού.

2. Οι βουλόμενοι να εγγραφώσι προαιρετικώς μέτοχοι οφείλουν ν' αποστείλουν εις το Μ.Τ.Π.Υ. αίτησιν συνοδευομένην:

α) Με αντίγραφον εφ' απλού χάρτου του εγγράφου του διορισμού των εις ην διατελούν Υπηρεσίαν.

β) Με έντυπον δήλωσιν διαλαμβάνουσαν το όνομα και επώνυμον αυτών, την Υπηρεσίαν εις ην διατελούσι και τον μισθόν ον λαμβάνουν.

3. Η εγγραφή των προαιρετικώς εγγραφομένων λογίζεται αρχομένη από της μετά την υποβολήν της αιτήσεως αρχομένης τριμηνίας.

4. Μέτοχος επαναδιοριζόμενο οφείλει ν' αποστείλη εφ' απλού χάρτου εις το Μ.Τ.Π.Υ. δι' αναφοράς του εντός δύο μηνών από της εγκαταστάσεώς του εις την νέαν θέσιν του αντίγραφον του περί του διορισμού του εγγράφου επικεκυρωμένον παρ? αυτού του ιδίου μετά πιστοποποιήσεως περί της ημέρας της εις την νέαν του θέσιν εγκαταστάσεώς του, εκδιδομένης υπό της προϊσταμένης του Αρχής.

 

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΠΟΡΟΙ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικαί διατάξεις

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Πόροι

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

1. Πόροι του Ταμείου είναι:

α) Αι καταθέσεις των μετόχων αυτού.

β) Οι κατά το άρθρον 22 του παροντος πόροι αυτού.

γ) Οι τόκοι των κεφαλαίων και η πρόσοδος των ακινήτων του Ταμείου κτημάτων.

δ) Τα τυχόν κληροδοτήματα και αι δωρεαί και

ε) Η ετησία κρατική επιχορήγησις, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται εκάσοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών.

2. Οι πόροι του Μ.Τ.Π.Υ. διατίθενται και διανέμονται κατά τους ορισμούς του παρόντος.

 

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΠΟΡΟΙ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Περί των πόρων του Ταμείου.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Πόροι

Σχόλια
Τα ποσά των προστίμων, ποινικών ρητρών ή χρηματικών ποινών που επιβάλλονται σε εργολάβους ή προμηθευτές του Δημοσίου, όπως επίσης τα έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβίασης συμβάσεων από προμηθευτές ή εργολάβους του Δημοσίου, όπως επίσης και τα έσοδα από εκποίηση αχρήστου υλικού οποιασδήποτε πολιτικής αρχής που προβλέπονται από το Κεφάλαιο Γ και Δ του παρόντος άρθρου εισάγονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό από την παρ. 1 εδάφια β, γ και δ άρθρου 35 Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α 285).

 

Κείμενο Αρθρου

Εις τους πόρους του Ταμείου, εκτός των υπό των μετόχων καταβολών (κρατήσεων), προστίθενται και οι εξής:

Α'. Κράτησις τρία τοις εκατόν (3%) α) Επί του αντιτίμου των δι' εργολαβίας ή άλλως πως, οπωσδήποτε, παρ? οιουδήποτε και υφ' οιονδήποτε τύπον προμηθευομένων ή χορηγουμένων εκ του εσωτερικού ή εξωτερικού ειδών ή εκτελουμένων έργων.

β) Επί του αντιτίμου των πάσης φύσεως υπηρεσιών ή εργασιών των προσφερομένων υπό μη κεκτημένων την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ειδικού Ταμείου ή ν.π.δ.δ. και

Εις τους πόρους του Ταμείου, εκτός των υπό των μετόχων καταβολών (κρατήσεων), προστίθενται και οι εξής:

Α'. Κράτησις τρία τοις εκατόν (3%) α) Επί του αντιτίμου των δι' εργολαβίας ή άλλως πως, οπωσδήποτε, παρ? οιουδήποτε και υφ' οιονδήποτε τύπον προμηθευομένων ή χορηγουμένων εκ του εσωτερικού ή εξωτερικού ειδών ή εκτελουμένων έργων.

β) Επί του αντιτίμου των πάσης φύσεως υπηρεσιών ή εργασιών των προσφερομένων υπό μη κεκτημένων την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ειδικού Ταμείου ή ν.π.δ.δ. και

γ) Επί των καταβαλλομένων εν τω εσωτερικώ ή εξωτερικώ λόγω ενοικίων δημοσίων καταστημάτων ή και οιασδήποτε άλλης δημοσίας χρήσεως παρ' οιωνδήποτε άλλων δημοσίων ή δημοσίου δικαίου πολιτικών υπηρεσιών.

Η κατά την προηγουμένην παράγρ. Α' κράτησις επιβάλλεται μόνον εφ' όσον ή δια τας εν τη παραγράφω ταύτη περιπτώσεις δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμόν

α) των Πολιτικών 'Υπουργείων και 'Υπηρεσιών,

β) των Ειδικών Ταμείων ή Νομικών Προσώπων Δημοσιού Δικαίου υπό του Κράτους συσταθέντων και

γ) πάσης 'Επιτροπής ή άλλου συλλογικού οργάνου Διοικήσεως, συσταθέντος υπό του Κράτους πρός άσκησιν κρατικής λειτουργίας. Της εν λόγω κρατήσεως εξαιρούνται αι δαπάναι αι βαρύνουσαι τον προϋπολογισμόν:

α) των υπηρεσιών της Χωροφυλακής και του Ταμείου Ασφαλίσεως 'Οπλιτών Χωροφυλακής.

β) των Δήμων και Κοινοτήτων,

γ) των ν.π.δ.δ. και 'Οργανισμών των εποπτευομένων υπό του 'Υπουργού Εθνικής Αμύνης, πλήν του Ταμείου 'Αρωγής μονίμων πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης,

δ) του Ναυτικού 'Απομαχικού Ταμείου,

ε) του Ταμείου Συντάξεων Νομικών,

στ) του Αυτονόμου Σταφιδικού 'Οργανισμού και

ζ) της Κεντρικής 'Επιτροπής προστασίας εγχωρίου Σιτοπαραγωγής (ΚΕΠΕΣ).

Το ποσοστόν της κατά το πρώτον εδάφιον της παραγρ. Α' του παρόντος άρθρου κρατήσεως περιορίζεται εις το ήμισυ προκειμένου περί πράξεων εν αις συμβαλλόμενα τυγχάνουσι δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, εξαιρέσει των αποδοχών των εκ του προσωπικού αυτών μετεχόντων του ΙΜ.Τ.Π.Υ., υποκειμένων εις πλήρη υπέρ αυτού κράτησιν.

Εξαιρετικώς ωσαύτως προκειμένου περί δαπανών εκ των εν τω εδαφίω κα' της παρ. 1 του άρθρ. 10 του Ν. 4114/60 κατονομαζομένων, η κατά το παρόν άρθρον κράτησις υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. ορίζεται εις εν και ήμισυ τοις εκατόν (1 1/2%), διατηρουμένης παραλλήλως και της υπέρ Ταμείου Συντάξεως Νομικών κρατήσεως της οριζομένης υπό του Ν. 4114/60.

Β'. Τα ποσά τα προερχόμενα εκ κρατήσεων μισθού και άλλων αποδοχών πολιτικών υπαλλήλων λόγω:

α) Εκπτώσεων ένεκα αδικαιολογήτου απουσίας.

β) Αδειών άνευ αποδοχών ή μετά περιορισμένων τοιούτων.

γ) Προσωρινής παύσεως ή διαθεσιμότητος.

δ) Προστίμων πειθαρχικών.

Η είσπραξις τούτων ενεργείται δια κρατήσεως αναγραφομένης υπό του προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας εν ταίς υπ' αυτού συντασσομέναις μισθοδοτικαίς καταστάσει, εισάγονται δε εις το Δημόσιον Ταμείον και αποδίδονται κατά τας διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος.

Αι διατάξεις δυνάμει των οποίων περιέρχονται εις το Μ.Τ.Π.Υ. ως πόροι αυτού τα ποσά τα προερχόμενα εκ κρατήσεων μισθού ή άλλων αποδοχών των πολιτικών υπαλλήλων των διατελούντων εν αδεία άνευ αποδοχών ή μετά περιορισμένων τοιούτων δεν έχουσιν εφαρμογήν προκειμένου περί εκπαιδευτικών λειτουργών.

Προκειμένου περί ασφαλισμένου εις το Ταμείον Συντάξεων Νομικών, το ήμισυ των κρατουμένων εκ των μηνιαίων αποδοχών του λόγω αδείας απουσίας αυτού άνευ αποδοχών ή μετά περιωρισμένων αποδοχών ή λόγω προσωρινής παύσεως αυτού ή λόγω διαθεσιμότητος τη αιτήσει του ή μη, ή λόγω θέσεως αυτού εις αργίαν ένεκα ποινής και ένεκα παντός ετέρου λόγου περιέρχεται εις το Ταμείον Συντάξεων Νομικών. Εάν ο ησφαλισμένος του Ταμείου Συντάξεων Νομικών δεν είναι μέτοχος του Μ.Τ.Π.Υ. περιέρχεται εις το Ταμείον Συντάξεων Νομικών ολόκληρον το ποσόν των ως άνω κρατήσεων.

Προκειμένου περί πειθαρχικών προστίμων και πειθαρχικών ποινών επιβαλλομένων εις δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους, εν τη εννοία "μισθός" ή "αποδόχαι" και καθ' ο μέρος τούτων δικαιούχον, βάσει των κειμένων διατάξεων, τυγχάνει το Μ.Τ.Π.Υ νοείται το σύνολον των μηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου.

Γ'. Το τίμημα του εκποιουμένου παρ' οιασδήποτε πολιτικής αρχής αχρήστου δημοσίου υλικού, εκτός αν τούτο δι' ειδικών νόμων έχει προορισθή ως πόρος άλλου ειδικού Ταμείου ή Ταμιευτηρίου.

Ως άχρηστον υλικόν θεωρείται και πάν πράγμα ή αντικείμενον ή είδος περιερχόμενον κατά νόμον εις την κυριότητα του Δημοσίου και εκποιουμένου παρ' αυτού δι' οιονδήποτε λόγον.

Δ'. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και ποινικαί ρήτραι ή χρηματικαί ποιναί εις τους εργολάβους και προμηθευτάς του Δημοσίου, εκτός των του Στρατού, ως και αι παρά των αυτών προσώπων ή άλλων τρίτων κατατιθέμεναι ή διδόμεναι εγγυήσεις, είτε κατά την ενέργειαν του δημοσίου διαγωνισμού δια την ανάληψιν του έργου ή της προμηθείας είτε μετά την κατακύρωσιν του έργου ή της προμηθείας είτε και εις οιανδήποτε άλλην περίστασιν, εφ' όσον ήθελον κηρυχθή έκπτωτοι δι' οιανδήποτε αιτίαν της κατατεθείσης ή δοθείσης υπ' αυτών ή των τρίτων εγγυήσεως.

Ε'. Αι περιουσίαι παντός αποβιώσαντος ακλήρου πολιτικού υπαλλήλου, αι εις το Δημόσιον κατά νόμον περιερχόμεναι

 

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαλλαγή εκ της κρατήσεως 3% επί των προμηθειών, έργων κ.λπ.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Απαλλαγή από κρατήσεις 3%

 

Κείμενο Αρθρου

1. Από της 1ης Φεβρουαρίου 1042 κατηργήθησαν πάσαι αι διατάξεις ρυθμίζουσι άλλως τα των κρατήσεων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. ή τα των εξαιρέσεων από των κρατήσεων τούτων, επί των περιπτώσεων, περί ων το άρθρον 22 παρ. Α' του παρόντος.

2. Απαλλάσσονται της υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεως της προβλεπομένης υπό του άρθρ. 22 παρ. Α' του παρόντος (άρθρ. 5 ν.δ. 1050/42, ως ετροποποιήθη δι' άρθρ. 4 της υπ? αριθμ. 8350/45 απ. Υπουργού Οικονομικών): α) Αι προμήθειαι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και τα διά λογαριασμόν αυτού εκτελούμενα έργα, μισθώσεις και αι πάσης φύσεως πληρωμαί αυτού.

β) Το εις τους σμυριδορύκτας της Νάξου πληρωνόμενον εργατικόν δικαίωμα εξορύξεως και μεταφοράς της υπό του Δημοσίου παραλαμβανομένης παρ' αυτών σμύριδος.

γ) Αι προμήθειαι των Νομαρχιακών Ταμείων και τα διά λογαριασμόν αυτών εκτελούμενα έργα, αι μισθώσεις και αι πάσης φύσεως πληρωμαί αυτών. δ) Τα εκτελούμενα υπό του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.) έργα και προμήθειαι, το χρησιμοποιούμενον υπ' αυτού ιδιωτικόν προσωπικόν και η αγορά και εν γένει διαχείρισις των, περ' ων τα άρθρα 3, 5 και 13 του ν.δ 3758/57 «περί ιδρύσεως Εθνικού Οργανισμού Καπνού», καπνών. ε) Αι πληρωμαί δαπανών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) διά την αγοράν κινητών πραγμάτων εμπιπτόντων εις την επιχειρηματικήν δραστηριότητα αυτού, ως και οι πληρωμαί των υπ? αυτού συνιστωμένων Μονάδων Αυτεπιστασίας.

στ) Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).

ζ) Αι διά την εκτέλεσιν πάντων των τεχνικών έργων του Πανεπιστημίου προς εξόφλησιν των εργοληπτών ενεργούμεναι χρηματικαί καταβολαί. η) Αι δαπάναι του Δημοσίου αι απορρέουσαι εκ συναφθεισών ή

συναφθησομένων συμβάσεων διά προμηθείας ή εργασίας βάσει του Α.Ν.

1030/46 «περί εξαγοράς, συγκεντρώσεως και διαθέσεως ειδών

εξυπηρετούντων τας βιοτικάς ανάγκας του λαού».

Αι μέχρι της ενάρξεως ισχύος του ν. 267/76 διενεργηθείσαι υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις επί τοιούτων δαπανών δεν επιστρέφονται.

θ) Από 1ης Ιανουαρίου 1977 αι δαπάναι φαρμακευτικής περιθάλψεως, αι βαρύνουσαι τον κρατικόν προϋπολογισμόν και τους προϋπολογισμούς των ν.π.δ.δ. ή των εν αποκεντρώσει εκ του κρατικού προϋπολογισμού δημοσίων υπηρεσιών ή ειδικών λογαριασμών.

3. Απαλλάσσεται του ημίσεως των υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.).

4. Καταργούνται αι υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις επί των αποδοχών και αμοιβών εν γένει των επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου

απασχολουμένων εις το Δημόσιον, αι προβλεπόμεναι υπό των διατάξεων των παρ. 1 περ. Β? και 4 του άρθρου 5 του ν.δ. 1050/42 «περί παροχής υπό του Μ.Τ.Π.Υ. εις τους μερισματούχους αυτού εκτάκτου προσωρινού χορηγήματος και περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων περί του Μ.Τ.Π.Υ.» εν συνδυασμώ προς το άρθρον 4 της υπ? αριθμ.

8350/27.1.45 αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών «περί καθορισμού κρατήσεως επί των μισθών των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.» (Φ.Ε.Κ. β? 7/45).

Ομοίως και επί των αμοιβών των δασεργατών μελών δασικών συνεταιρισμών.

 

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικαί διατάξεις.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Υποχρεώσεις μετόχων

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι τε υποχρεωτικώς και οι προαιρετικώς εγγραφόμενοι μέτοχοι υποχρεούνται εις την καταβολήν των υπό του παρόντος οριζομένων προς το Ταμείον καταθέσεων (κρατήσεων), εφ' όσον υπηρετούσιν εν οιαδήποτε θέσει εκ των παρεχουσών δικαίωμα συμμετοχής εις το Μετοχικόν Ταμείον.

2. Από 1.11.47 αι υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. πάγιαι κρατήσεις επί των αποδοχών των εις αυτό ησφαλισμένων δημοσίων υπαλλήλων, βαρύνουσι τους εις αυτό ησφαλισμένους υπαλλήλους, παρακρατούμεναι εκ των αποδοχών αυτών.

3. Η υποχρέωσις προς καταβολήν άρχεται από της ενάρξεως της μισθοδοσίας του διοριζομένου μετόχου.

4. Αι εκάστοτε καθοριζόμεναι μηνιαίαι κρατήσεις επί των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. ισχύουν δι' άπαντας τους μετόχους αυτού, εξαιρέσει των μετόχων εκείνων δι' ους δι' ειδικώς διατάξεων καθορίζονται ανώτεραι σχετικαί κρατήσεις.

5. Διά τον υπολογισμόν των κρατήσεων υπέρ των οικείων ασφαλιστικών Ταμείων επί του βασικού μισθού και των πάσης φύσεως επιδομάτων, των περί ων ο Ν. 754/78 υπαλλήλων, εξακολουθούν ισχύουσαι αι περί τούτων κείμεναι διατάξεις.

6. Οπου εις την κειμένην νομοθεσίαν αναφέρεται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας και ευδοκίμου εν τω αυτώ βαθμώ παραμονής (τριετίαι) νοείται το επίδομα χρόνου υπηρεσίας.

7. Τακτικαί εισφοραί υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μη καταβληθείσαι κανονικώς δι' οιονδήποτε λόγον, υπολογίζονται επί του κατά τον χρόνον της καταβολής των ισύοντος μηνιαίου μισθού.

8. Τα δικαιούμενα μερίσματος μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων ή αποβιούντων μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. είναι αλληλεγγύως μετά των κληρονόμων των μετόχων τούτων υπεύθυνα διά την πληρωμήν των εξ οιασδήποτε αιτίας χρεών των μετόχων προς το Μετοχικόν Ταμείον.

 

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα εγγραφής.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Δικαίωμα εγγραφής

 

Κείμενο Αρθρου

1. εκαστος δημόσιος υπάλληλος υπόχρεος εις συμμετοχήν εν τω Μ.Τ.Π.Υ., άμα τω διορισμώ του, οφείλει να καταβάλη διά δικαίωμα εγγραφής ποσόν ίσον προς τας αποδοχάς του πρώτου μηνός της μισθοδοσίας του εξοφλητέας εις εξ ίσας δεκαπενθημέρους δόσεις, παρακρατουμένης εκάστης

υποχρεωτικώς εκ των αποδοχών των τριών πρώτων μηνών.

2. Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου υπάγονται και οι προαιρετικώς εγγραφόμενοι βάσει των κειμένων διατάξεων μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ.

 

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Κρατήσεις επί των αποδοχών.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Κρατήσεις επί των αποδοχών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι επί των τακτικών αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων εν γένει και των υπαλλήλων των Ειδικών Ταμείων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως και αι επί των προσθέτων αμοιβών ή οιωνδήποτε άλλων αποζημιώσεων των αυτών ως άνω υπαλλήλων κρατήσεις υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. ορίζονται κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούμενης πάσης άλλης αντιθέτου διατάξεως, αφορώσης είτε τας κατά το παρόν άρθρον κρατήσεις υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. είτε τας εκ τούτων εξαιρέσεις:

α) Επί του μηνιαίου βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, οίτινες κατά τας κειμένας διατάξεις τυγχάνουσι μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. ως και των ωσαύτως κατά τας κειμένας διατάξεις μετόχων του αυτού Ταμείου υπαλλήλων των Ειδικών Ταμείων ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, επιβάλλεται παγία κράτησις τέσσερα τοις εκατόν (4%), καταργουμένης άμα από 1ης Ιανουαρίου 1976 της εκ 2% προσθέτου κρατήσεως επί των αποδοχών των υπαλλήλων τούτων των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου εκάστου έτους της προβλεπομένης υπό της παρ. 2 του άρθρου 4 του από 16/22.4.53 β.δ. «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων περί Μ.Τ.Π.Υ.».

β) Επί των πάσης φύσεως επιδομάτων, επιμισθίων, ποσοστών και οιωνδήποτε άλλων αποζημιώσεων, καταβαλλομένων προς τους εν τω προηγουμένω εδαφίω α? μνημονευομένους υπαλλήλους επιβάλλεται κράτησις ένα τοις εκατόν (1%).

γ) Η επί των πάσης φύσεως αποδοχών και οιωνδήποτε άλλων αποζημιώσεων των καταβαλλομένων εις τους μη μετόχους του Μ.Τ.Π.Υ. δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους ή κρατικούς λειτουργούς κράτησις ορίζεται εις εν τοις εκατόν (1%). Της κατά το παρόν εδάφιον γ? κρατήσεως εξαιρούνται αι τακτικαί αποδοχαί των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων των μη μετεχόντων του Μ.Τ.Π.Υ. ως και αι εν γένει αποδοχαί των υπαλλήλων των Ειδικών Ταμείων ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των

αναφερομένων υπό τα στοιχεία α?, β? και γ? του εδ. 3 της παραγράφου Α? του άρθρου 22 του παρόντος, εφ? όσον ούτοι δεν τυγχάνουσι του Μ.Τ.Π.Υ.

2. Υποχρέωσιν προς καταβολήν υπέχουσι και οι στρατευόμενοι, αδιαφόρως εάν λαμβάνωσι τον μισθόν της πολιτικής αυτών θέσεως ή τον του στρατιωτικού αυτών βαθμού.

 

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΠΟΡΟΙ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής εις συμβούλια και επιτροπάς.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Αποζημιώσεις συμμετοχών σε συμβούλια, Κρατήσεις

 

Κείμενο Αρθρου

Παν ποσόν καταβαλλόμενον εις οιονδήποτε δημόσιον υπάλληλον ή λειτουργόν ή υπάλληλον Ειδικού Ταμείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου είτε ως αποζημίωσις λόγω συμμετοχής εις Συμβούλια ή Επιτροπάς είτε ως αποζημίωσις λόγω υπερωριών ή εκτάκτων εργασιών ή λόγω εκτελέσεως εργασίας εκτός της έδρας του, είτε ως παγία επιχορήγησις διά γραφικήν ύλην, φωτισμόν, θέρμανσιν, καθαριότητα κ.λ.π. είτε ως αποζημίωσις δι' οιανδήποτε αιτίαν, υπόκειται εις κράτησιν 2%, εφ' όσον ο εισπράττων τας αποζημιώσις είναι μέτοχος του Μ.Τ.Π.Υ. και 1%, εφ' όσον ο εισπράττων δεν τυγχάνει μέτοχος του αυτού Ταμείου.

 

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Κράτησις μετόχων μη εμμίσθων δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων κλπ.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Κρατήσεις μη εμμίσθων υπαλλήλων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. μη τυγχάνοντες έμμισθοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι ως και έμμισθοι υπάλληλοι Ειδικών Ταμείων ή νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου υποχρεούμενοι κατά τας κειμένας διατάξεις εις απ' ευθείας λόγω συμμετοχής καταβολήν, καταβάλλουσι απ? ευθείας εις το Μετοχικόν Ταμείον 4% επί του βασικού μισθού, μετά του επιδόμτος χρόνου υπηρεσίας του αντιστοιχούντος εις τον βαθμόν προς ον ούτοι έχουσιν εξομοιωθεί είτε βάσει διατάξεων νόμου, είτε βάσει αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου.

2. Εις την αυτήν κράτησιν υπόκεινται και οι προαιρετικώς εγγραφόμενοι κατά τας ισχυούσας διατάξεις μέτοχοι, έμμισθοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι.

3. Διά τους μονίμους υπαλλήλους του ΤΑΚΕ λογιζομένους υποχρεωτικώς μετόχους του Μ.Τ.Π.Υ. κατά την παρ. 1 άρθρ. 6 Ν. 738/48 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί ΤΑΚΕ διατάξεων» (άρθρον 15 περ. θ? του παρόντος) καταβάλλονται κρατήσεις επί των μηνιαίων αποδοχών των 4% υφ' εκάστου υπαλλήλου και 3% υπό του ΤΑΚΕ, των ανωτέρω ποσοστών παρακρατουμένων υπό του Ταμίου του ΤΑΚΕ και αποδιδομένων δι' ονομαστικής καταστάσεως ανά τρίμηνον προκαταβολικώς.

 

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Κρατήσεις μη μισθοδοτηθέντων ως και τελούντων εις μόνιμον διαθεσιμότητα - Συνέπειαι μη καταβολής εισφορών.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Κρατήσεις μη μισθοδοτηθέντων, Κρατήσεις υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μέτοχοι δι' οιονδήποτε λόγον μη μισθοδοτηθέντες ή μερικώς μισθοδοτηθέντες δεν υπόκεινται εις κράτησιν υπέρ του Μετοχικού Ταμείου, ει μη διά το ποσόν καθ' ο εμμισθοδοτήθησαν, εάν ο μισθός ή το υπόλοιπον του μισθού καθ' ο δεν εμμισθοδοτήθησαν, περιήλθεν εις το Μετοχικόν Ταμείον ως πόρος αυτού δυνάμει του άρθρου 22 του παρόντος. Εάν όμως ο μισθός του μη μισθοδοτηθέντος υπαλλήλου δεν περιήλθεν ως ανωτέρω εις τους πόρους του Μετοχικού Ταμείου, ο μέτοχος δεν απαλλάσσεται της πληρωμής των νομίμων υπέρ του Ταμείου κρατήσεων.

2. Οι εις μόνιμον διαθεσιμότητα τελούντες αστυνομικοί υπάλληλοι υπόκεινται ως μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων εις απάσας επί των αποδοχών των εν ενεργεία κρατήσεις υπέρ τούτων και δικαιούνται μερίσματος εκ του οικείου Μετοχικού Ταμείου και βοηθήματος του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων κατά τας ισχυούσας περί τούτων διατάξεις εκάστοτε και τας σχετικάς τοιαύτας του Ν. 4506/1930 «περί καταστάσεως παθόντων εν πολέμω αξιωματικών κα ανθυπασπιστών» και Ν.Δ.

950/1942 «περί συμπληρώσεως διατάξεων του Ν. 4506/30 «περί καταστάσεως παθόντων αξιωματικών και Ανθυπασπιστών και άλλων τινών διατάξεων».

3. Εις περιπτώσεις μη καταβολής εισφορών υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ. και Μ.Τ.Π.Υ. παρά δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων υπηρετησάντων, διαρκούσης της υπηρεσίας των, ως εφέδρων Αξιωματικών κατά την περίοδον 1944-1950 και μη μισθοδοτηθέντων εκ της θέσεως ην κατείχον, αλλ' εκ της θέσεως του Εφέδρου Αξιωματικού, αι εισφοραί αύται καταβάλλονται υπολογιζόμεναι επί των κατά τον χρόνον στρατεύσεώς των αποδοχών του βαθμού ον έκαστον εκέκτητο. Τα οικεία Ταμεία ενεργούντα την εκκαθάρισιν ταύτην ειδοποιούν τους οφειλέτας διά την εντός τριμήνου εξόφλησιν της εκ της παρούσης οφειλής.

 

Αρθρο: 30

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΠΟΡΟΙ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικαί περιπτώσεις καταβολής εισφορών.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Ειδικές περιπτώσεις εισφορών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η υποχρέωσις καταβολής των νενομισμένων εισφορών υπό των κατά το άρθρον μόνον του Α.Ν. 338/68 «περί υπαγωγής και συμμετοχής εις το Μ.Τ.Π.Υ. προσωπικού Σχολείων εν τω Κράτει αναγνωρισθέντων ως ισοτίμων προς τα Δημόσια» ασφαλιζομένων, άρχεται επί μεν των ήδη υπηρετούντων, από της ισχύος του β..δ. 172/69, επί δε των εφ' εξής διοριζομένων από του διορισμού ή της καθ' οιονδήποτε τρόπον προσλήψεώς των, παρά τινι των εν παραγράφω 1 περ. ι' του άρθρου 15 του παρόντος Σχολείων και της εξ αυτού μισθοδοσίας.

2. Ως μισθός, διά τον υπολογισμόν των ποσοστών των δυνάμει του παρόντος καταβλητέων εισφορών πάσης φύσεως προς τα οικεία Ταμεία υπό των κατά το άρθρον μόνον του α.ν. 338/68 ασφαλιζομένων λογίζεται ο κατά νόμον εκάστοτε προσήκων εις τους εν δημοσία υπαλληλική ιεραρχία, συμφώνως ταις κειμένας διατάξεσιν, αντιστοίχως εκάστοτε βαθμούς τούτων.

3. Η απόδοσις των δυνάμει της προηγουμένης παραγράφου εισφορών παντός είδους τελείται επιμελεία και ευθύνη του ενεργούντος την καταβολήν της μισθοδοσίας του προσωπικού του Σχολείου κατά μήνα εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, διά καταθέσεως του συνολικού ποσού των εισφορών παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος, εις πίστωσιν του παρ? αυτή λογαριασμού του Ταμείου, προς ο δέον μετά την κατάθεσιν, να

διαβιβάζεται η ετέρα των επί ταύτη διπλοτύπων αποδείξεων μετά καταστάσεως εμφαινούσης το ονοματεπώνυμον, τον βαθμόν, τον βασικόν μισθόν, τα επιδόματα και το ποσόν της εισφοράς εκάστου ησφαλισμένου.

4. Διά την εφαρμογήν του άρθρου 4 και 3 του ν. 223/75 ως αποδοχαί, διά την παρακράτησιν των τακτικών εισφορών κατά τη διάρκειαν της υπαλληλικής σχέσεως, λογίζονται ο εκάστοτε βασικός μισθός ενεργείας του αντιστοίχου βαθμού της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας εις ον εντάσσεται ο υπάλληλος, ως η αντιστοιχία αύτη προσδιορίζεται υπό των διατάξεων του άρθρου 3 παραγρ. 1 και 2 του Ν. 223/75, μετά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, όπερ θα ελάμβανε ο δημόσιος πολιτικός υπάλληλος αναλόγως των ετών υπηρεσίας.

Τα τυχόν λαμβανόμενα επιδόματα και αι πρόσθετοι αμοιβαί, αι προερχόμεναι λόγω συμμετοχής εις συμβούλια και επιτροπάς ή εξ υπερωριών, υπόκεινται εις ας κρατήσεις υπόκεινται και τ' αντίστοιχα επιδόματα και αι ανωτέρω πρόσθετοι αμοιβαί των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων.

 

Αρθρο: 31

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΠΟΡΟΙ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εισαγωγή και απόδοσις κρατήσεων εν γένει.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Απόδοση κρατήσεων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η είσπραξις των εις τα οικεία άρθρα του παρόντος αναφερομένων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων εν γένει ενεργείται δι' εκπτώσεως επί των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής ή ετέρων τίτλων πληρωμής (μισθοδοτικών καταστάσεων κ.λ.π.) εισάγονται δε εις το Δημόσιον Ταμείον, εφ' όσον πρόκειται περί εξόδων προϋπολογισμού του Κράτους διά της εκδόσεως γραμματίων εισπράξεως υπό τον χρηματικόν λογαριασμόν «Μετοχικόν Ταμείον Πολιτικών Υπαλλήλων» αποδίδονται δε κατά τα υπό του άρθρου 1 του β.δ.

760/69 «περί αποδόσεως κρατήσεων επιβαλλομένων επί των εξόδων του προϋπολογισμού του Κράτους» οριζόμενα.

2. Προκειμένου περί εξόδων βαρυνόντων τον προϋπολογισμόν Ν.Π.Δ.Δ. η εισαγωγή και απόδοσις των υπέρ του Μ.Τ.Π Υ. ενεργουμένων κρατήσεων ενεργείται κατά τα υπό των άρθρων 6 και 7 του π.δ. 584/1975 «περί του τρόπου και της διαδικασίας εξοφλήσεως των χρηματικών ενταλμάτων ή ετέρων τίτλων πληρωμής των Ν.Π.Δ.Δ. και εισαγωγής και αποδόσεως των υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων κρατήσεω» οριζόμενα.

3. Τα ποσά των κρατήσεων των προαιρετικών μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. αποδίδονται προς το Ταμείον υπό των υποχρέων υπαλλήλων κατά τα δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου οριζόμενα.

4. Πάσα άλλη υποχρέωσις οιασδήποτε φύσεως καταβάλλεται απ? ευθείας εις το Ταμείον.

5. Η καθυστέρησις της εγκαίρου πληρωμής των απ' ευθείας προς το Μετοχικόν Ταμείον γιγνομένων καταβολών των προαιρετικώς εγγεγραμμένων μετόχων, εμμίσθων και αμίσθων υπαλλήλων, συνεπάγεται την υποχρέωσιν καταβολής τόκου υπερημερίας.

6. Το Μετοχνικόν Ταμείον εν ουδεμιά περιπτώσει στερείται του δικαιώματος να εισπράξη τας οφειλομένας κρατήσεις μετά του νομίμου τόκου εάν η είσπραξις αυτού δεν εγένετο διά κρατήσεως εκ του μισθού μηνός τινός εξ οιουδήποτε λόγου, δικαιούμενον εν πάση περιπτώσει να εισπράξη αυτάς διοικητικώς κατά τον νόμον περί εισρπάξεως δημοσίων εσόδων και διά των υπό των νόμων τούτων επιτρεπομένων νομίμων αναγκαστικών μέσων ή διά κρατήσεων εκ των αποδοχών του υπαλλήλου είτε διά του Ταμίου του Μετοχικού Ταμείου είτε διά των λοιπών δημοσίων Ταμιών.

 

Αρθρο: 32

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικαί διατάξεις.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Αναγνώριση υπηρεσιών

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Πάσα αγνωριζομένη υπηρεσία νοείται και λογίζεται απλή, μη επιτρεπομένης της αναγνωρίσεως του διπλού χρόνου της εμπολέμου καταστάσεως, του τοιούτου της εν ταις Νέαις Χώραις υπηρεσίας ή και παντός ετέρου διπλού χρόνου, προσμετρουμένου τυχόν εις την υπό του δημοσίου ταμείου παρεχομένην σύνταξιν. Η παρούσα διάταξις εφαρμόζεται και επί πάσης άλλης περιπτώσεως καθ' ην επιτρέπεται κατά τας κειμένας διατάξεις η αναγνώρισις προγενεστέρας υπηρεσίας.

2. Από 1ης Ιανουαρίου 1954 αι περί αναδρομικής εγγραφής ή αυξήσεως όρου διατάξεις του Μ.Τ.Π.Υ. καταργούνται. Κατ' εξαίρεσιν παραμένουσιν εν ισχύι αι διατάξεις αι αφορώσαι την αναγνώρισιν πλασματικών ετών υπό των εξερχομένων της υπηρεσίας, ως παθόντων εν αυτή και προδήλως ένεκα ταύτης ή των οργανικών αυτών οικογενειών, ως και των οργανικών οικογενειών των μετόχων του Ταμείου των δικαιουμένων πολεμικής συντάξεως.

 

Αρθρο: 33

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγνώρισις πολιτικής ή στρατιωτικής προϋπηρεσίας μετόχου. Καταβλητέα εισφορά.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Αναγνώριση προϋπηρεσίας

Σχόλια
1. Η παρ. 1 αντικαστάθηκε από την παρ. 10 της ΥΑ 7953/37/1988, ΦΕΚ Β 111 (Οικον.). 2. Οι φράσεις της παρ. 4 στο τέλος των εδ. α, β μέσα σε " " προστέθηκαν από την παρ. 11 της ΥΑ 7953/37/1988, Φεκ Β 111 (Οικον.).

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Ολη η πολιτική ή στρατιωτική προϋπηρεσία μετόχου του Μ.Τ.Π.Υ., που αναγνωρίζεται συντάξιμη, για τη συνταξιοδότηση από το Δημόσιο, αναγνωρίζεται και στο Μ.Τ.Π.Υ., μετά από αίτηση του μετόχου και με καταβολή εισφοράς, που υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές, που λαμβάνει ο μέτοχος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και σε ποσοστό 4% για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται, στο τμήμα του μισθού που γίνεται η τακτική κράτηση για το Μ.Τ.Π.Υ.».

2. Εν περιπτώσει μελλοντικής αυξήσεως των υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. τακτικών εισφορών, αυξάνεται από του αυτού χρόνου ισοπόσως και το κατά την προηγουμένην παράγραφον ποσοστόν εισφοράς εκ 4% δι' αναγνώρισιν προϋπηρεσίας.

3. Τα κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου ποσοστά εισφορών μειούνται εις το ήμισυ διά τον αναγνωριζόμενον χρόνον δι' ον είχε τυχόν καταβληθή υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. υπό του ενδιαφερομένου εισφορά δι' οιονδήποτε λόγον.

4. Το κατ' εφαρμογήν των προηγουμένων παραγράφων προκύπτον ποσόν οφειλής δύναται να εξοφλείται ατόκως, είτε εφ' άπαξ, είτε εις 12 ίσας μηνιαίας δόσεις κατ' επιλογήν του μετόχου. «Σε περίπτωση εξόφλησης εντός τριμήνου από την κοινοποίηση του λογαριασμού, παρέχεται έκπτωση 10%». Δύναται επίσης το ποσόν της εν λόγω οφειλής να μετατραπή εις έντοκον δάνειον επί τω καθοριζομένω εκάστοτε δι' αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής επιτοκίω, εξοφλούμενον εις 50....σας μηνιαίας τοκοχρεωλυτικάς δόσεις, «εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 40.000 δραχμ. με αίτηση του ενδιαφερόμενου, που πρέπει να υποβληθεί εντός μηνός από την κοινοποίηση του λογαριασμού». Κατ' αμφοτέρας τις ως άων περιπτώσεις, αι δόσεις παρακρατούνται των αποδοχών του μετόχου, ή εν περιπτώσει αποχωρήσεως εκ της υπηρεσίας προ της ολοσχερούς εξοφλήσεως της οφειλής, εκ του καταβαλλομένου μερίσματος.

5. Εν περιπτώσει μη καταβολής της οφειλής ή μέρους ταύτης εντός έτους από της κοινοποιήσεως του σχετικού λογαριασμού, αύτη, ή το υπόλοιπον ταύτης αναπρορμόζεται βάσει του κατά τον χρόνον εξοφλήσεως ισχύοντος βασικού μισθού του μετόχου.

6. Η καταβολή του ηυξημένου ή το πρώτον απονεμομένου μερίσματος άρχεται από της πρώτης του μηνός του μεθεπομένου της υποβολής της αιτήσεως περί αναγνωρίσεως προϋπηρεσίας.

 

Αρθρο: 34

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Περιπτώσεις αναγνωρίσεως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας δι απονομήν μερίσματος.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Αναγνώριση χρόνου πραγματικής υπηρεσίας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας διά την εκ του Μ.Τ.Π.Υ. απονομήν μερίσματος επί τη καταβολή εις αυτό της νομίμου εισφοράς (κρατήσεων):

α) Ο προ της ισχύος του Α.Ν. 1169/1938 «περί συμπληρώσεωςκειμένων διατάξεων αφορωσών αρμοδιότητας Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού» διανυθείς χρόνος υπηρεσίας των παρά ταις ιαματικαίς πηγαίς υδρολόγων ιατρών, εφ? όσον ουτοι διωρίσθησαν κατά τας διατξαεις του π.δ. της 4 Ιουνίου 1927 «περί τρόπου διορισμού ιατρών παρά ταις ιαματικαίς πηγαίς».

β) Ο εν Δωδεκανήσω χρόνος υπηρεσίας των εκπαιδευτικών λειτουργών, ων ο διορισμός εκυρώθη κατά τας διατάξεις του α.ν. 1356/49 «περί

τροποποιήσεως διατάξεων αφορωσών εις την χρησιμοποίησιν κρατικών επιβατηγών κ.λ.π. αυτοκινήτων» ο διανυθείς προ της ενσωματώσεως και μετ? αυτήν.

γ) Ο χρόνος πάσης (επί μηνιαίω μισθώ ή ημερομισθίω) προϋπηρεσίας διανυθείσης εις δημοσίας Υγειονομικάς Υπηρεσίας (υφ? οιονδήποτε νομικόν τύπον σχέσεως εργασίας), υπαλλήλων μονιμοποιηθέντων εν συνεχεία και υπηρετούντων κατά την δημοσίευσιν του Ν. 4053/60 «περί οργανώσεγς του αντιφυματικού αγώνος» παρά τω Υγειονομικώ Εργαστηρίω Αθηνών του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, αναγνωριζόμενος ως χρόνος εμμίσθου δημοσίας υπηρεσίας και συνυπολογιζόμενος εις τον χρόνον υπηρεσίας αυτών ως μονίμων υπαλλήλων.

δ) Η διανυθείσα παρά τω υπηρετούντων ή υπηρετησάντων εις τας δυνάμει της υπ? αιθμ. 25106/23.7.59 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «περί διαρθρώσεως των τακτικών θέσεων υπαλλήλων της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών» (ΦΕΚ β? 375) διαρθρωθείσας τακτικάς οργανικάς θέσεις του προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, οίτινες εξομοιούνται προς τους λοιπούς υπαλλήλους του νομικού προσώπου της Σχολής ταύτης.

2. Ως προϋπηρεσία των περί ων τα β.δ. 172/69 «περί υπαγωγής του προσωπικού των αγνωρισθέντων ως ισοτίμων προς τα Δημόσια Σχολείων κ.λ.π.» και 680/72 «περί υπαγωγής του προσωπικού των Ανωτάτων Βιομηχανικών Σχολών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης» προσώπων, δυναμένη τη αιτήσει των ενδιαφερομένων να τύχη υποχρεωτικής αναγνωρσεως, λογίζεται η κατά τας διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 περ. α? π.δ. 1041/79 «Κώδικος Πολιτικών και στρατιωτικών Συντάξεων» (άρθρ. 2 παρ. 1 περ. α? α.ν.

1854/51|), της παρ. 1 του άρθρου μόνου α.ν. 339/68 «περί αναγνωρίσεως χρόνου υπηρσίας εις Σχολεία αναγνωρισθέντα ως ισότιμα προς τα Δημόσια Ελληνικά Σχολεία» και των άρθρων 1 και 2 ν.δ. 441/70 «περί

συνταξιοδοτήσεως του διδακτικού, βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού των Ανωτάτων Βιομηχανικών Σχολών, αναγνωριζομένη ως δημοσία συντάξιμος υπηρεσία ως και πάσα ετέρα τοιαύτη προβλεπομένη υπό των περί του Ταμείου ισχυουσών διατάξεων.

 

Αρθρο: 35

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Περιπτώσεις αναγνωρίσεως χρόνου εκτός υπηρεσίας (πλασματικού) διά συμμετοχήν εις το Ταμείον.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Αναγνώριση πλασματικού χρόνου

 

Κείμενο Αρθρου

Λογίζεται ως χρόνος ενεργού (πραγματικής) υπηρεσίας διά την συμμετοχήν εις το Μ.Τ.Π.Υ. υπό τας προϋποθέσεις τας υπό των οικείων διατάξεων οριζομένας και επί τη καταβολή της κατά το άρθρον 33 του παρόντος εισφοράς (νομίμων κρατήσεων):

α) Ο χρόνος καθ' ον, οι αποκαθιστάμενοι δυνάμει της υπ? αριθμ. 24/45 Σ.Π.»περί αποκταστάσεως απολυθέντρων, δημοσίων υπαλλήλων» ως απολυθέντες διά πολιτικούς λόγους υπάλληλοι, παρέμειναν εκτός υπηρεσίας.

β) Ο εκτός υπηρεσίας από της αποχωρήσεως των αστυνομικών υπαλλήλων μέχρι της ισχύος της υπ? αριθμ. 105/46 Σ.Π. «περί παροχής ευεργετημάτων τινών εις απολυθέντας διά πολιτικούς λόγους αστυνομικούς υπαλληλους» διαδραμών χρόνος.

γ) Ο από της ημέρας της απολύσεως μέχρι της τοιαύτης επανόδου χρόνος της εκτός υπηρεσίας παραμονής των επανελθόντων δυνάμει του ν.δ. 190/69 «περί αυτοδικαίας επαναφοράς των δυνάμει των Θ/67 και Ι/67 Συντακτικών Πράξεων απολυθέντων κατωτέρων υπαλλήλων», των τυχόν χορηγηθέντων εις τους επανελθόντας μερισμάτων, καθ' ον χρόνον ούτοι ετέλουν εκτός υπηρεσίας, μη επιστρεφομένων.

δ) Ο χρόνος της εκτός υπηρεσίας παραμονής των δυνάμει του ν.δ. 76/74 «περί επεναφοράς απολυθέντων ή εξαναγκασθέντρων εις παραίτησιν υπαλλήλων, αποκαταστάσεως υποβιβασθέντων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» επανερχομένων εις την υπηρεσίαν ως και ο χρόνος διαθεσιμότητος εις ην διατέλεσαν ούτοι βάσει νομοθετήματος μεταγενεστέρου της 20ης Απριλίου 1967, των τυχόν καταβληθέντων διά τον εκτός υπηρεσίας χρόνον μερισμάτων μη επιστρεφομένων ουδέ αναζητουμένων υπό του Μετοχικού Ταμείου. Απαιτήσεις του Ταμείου εκ της αναγνωρίσεως του εκτός υπηρεσίας ή εις τον κατώτερον βαθμόν διανυθέντος χρόνου βαρύνουν το Δημόσιον παρ? ου εξοφλούνται διά λογαριασμόν των.

 

Αρθρο: 36

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Υπολογισμός χρόνους συμμετοχής.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Υπολογισμός χρόνου συμμετοχής

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο χρόνος συμμετοχής των υποχρεωτικώς καθισταμένων μετόχων υπολογίζεται από 1 Απριλίου 1923 και εφεξής, από της χρονολογίας του περί κοινοποιήσεως του διορισμού εγγράφου, επιφυλαττομένης της ισχύος της διατάξεως του άρθρ. 24 παρ. 3 του παρόντος, μέχρι της ημέρας καθ' ην ο υπάλληλος έπαυσε μισθοδοτούμενος.

2. Το κατά το άρθρον 57 του π.δ. 1041/79 «περί Κώδικος πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων» τρίμηνον διάστημα, καθ? ο ο απομακρυνόμενος υπάλληλος λαμβάνει πλήρεις τας αποδοχάς αυτού, λογίζεται ως κανονική υπηρεσία μετόχου.

3. Ο χρόνος πάσης αδείας κανονικής μη υπερβαινούσης τον μήνα κατ' έτος, εκπαιδευτικής ή αναρρωτικής, ως και ο χρόνος της διαθεσιμότητος, αργίας ή προσωρινής απολύσεως υπολογίζεται ως χρόνος κανονικής εν τω Ταμείω συμμετοχής.

4. Ο απομακρυνθείς της υπηρεσίας μέτοχος, λαμβάνων ή μη το μέρισμα επαναδιοριζόμενος οφείλει να εξακολουθήση την καταβολήν των κρατήσεων, είτε τυγχάνει εκ των υποχρεωτικώς είτε εκ των προαιρετικώς

εγγεγραμμένων μετόχων, επί ποινή απωλείας των δικαιωμάτων του.

5. Η αληθής έννοια των ισχυουσών διατάξεων περί Μ.Τ.Π.Υ. είναι ότι μερισματούχοι ή μέτοχοι του Ταμείου τούτου, προς ους διά διατάξεων νόμου παρεσχέθη το δικαίωμα όπως αναγνωρίσουν ως χρόνον συντάξιμον ή ως χρόνον συμμετοχής των εις το Μ.Τ.Π.Υ. χρονικόν διάστημα καθ? ο διατέλεσαν ούτοι εκτός υπηρεσίας και καθ' ο εισέπραττον μέρισμα παρά του ως άνω Ταμείου, δικαιούνται, όπως αναγνωρίσουν το χρονικόν τούτο διάστημα ως χρόνον συμμετοχής των εν τω Ταμείω μόνον εφ' όσον ήθελον επιστρέψει προς το Μετοχικόν Ταμείον τα παρ' αυτού κατά το αυτό χρονικόν διάστημα καταβληθέντα αυτοίς μερίσματα, εντόκως από της κοινοποιήσεως προς αυτούς του περί αναδρομικής των εγγραφής

λογαριασμού.

Δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ. δύνανται να εγκρίνεται η εις δόσεις καταβολή εις το Ταμείον του κατά τ? ανωτέρω ειστρεπτέου ποσού ως και η έναρξις και καταβολή του οφειλομένου μερίσματος προ της πλήρους αποπληρωμής του επιστρεπτέου τούτου ποσού και επί τη πληρωμή ωρισμένου μόνον μέρους τούτου.

6. Ο χρόνος συμμετοχής εις το Μ.Τ.Π.Υ. των αστυνομικών υπαλλήλων περί ων το ν.δ. 330/1947 «περί καταστάσεως μονίμου διαθεσιμότητος των αστυνομικών υπαλλήλων» λογίζεται μέχρι της χρονολογίας της θέσεως αυτών εις την κατάστασιν της μονίμου διαθεσιμότητος, αφ' ης και παύουσιν ενεργούμεναι αι υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις.

 

Αρθρο: 37

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Μέρισμα πολεμικών συνταξιούχων.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Μέρισμα πολεμικών συνταξιούχων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι ορφανικαί οικογένειαι των κατά τον τελευταίον πόλεομν 1940-1941 φονευθέντρων ή αποβιωσάντων εκ των πολεμικών επιχειρήσεων ή εκ των πολεμικών κακουχιών μετόχων ή μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ., εφ' όσον έτυχον πολεμικής συντάξεως εκ του Δημοσίου Ταμείου, δικαιούνται και μερίσματος εκ του ως άνω Μετοχικού Ταμείου, αδιαφόρως του χρόνου της εις το Ταμείον τούτο πραγματικής συμμετοχής του φονευθέντεος ή αποβιώσαντος μετόχου.

2. Εν τη περιπτώσει ταύτη το μέρισμα κανονίζεται επί τη βάσει των ετών της πραγματικής συμμετοχής εις το Μετοχικόν Ταμείον του μετόχου. Δικαιούνται εν τούτοις οι οργανικαί οικογένειαι όπως εντός έτους από της εκδόσεως της περί απονομής της πολεμικής συντάξεως πράξεως ή αποφάσεως, αναγνωρίσωσι, δι' αναδρομικής ατόκου εγγραφής, ως χρόνον πλασματικής συμμετοχής εις το Ταμείον τόσον χρόνον υπηρεσίας όσος αναλογεί εις την απονεμηθείσαν αυταίς σύναξιν, του ούτως

αναγνωριζομένου χρόνου πλασματικής συμμετοχής παρέχοντος προς απόληψιν αναλόγου προς τον χρόνον τούτον μερίσματος.

3. Αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου

επεκτείνοναι αφ' ης ίσχυσαν και επί των οργανικών οικογενειών των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ., αίτινες εδικαιώθησαν ή δικαιούνται πολεμικής συντάξεως εκ του Δημοσίου, συμφώνως τη παραγράφω 3 του άρθρου 1 του υπ? αριθμ. 1119/1946 α.ν. «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της κειμένης συνταξιοδοτικής νομοθεσίας» και τη παραγρ. 1 του άρθρου 3 του α.ν.

835/1948 «περί συνταξιοδοτήσεως των θυμάτων του αγώνος κατά του συμμοριτισμού και συμπληρώσεως της κειμένης συνταξιοδοτικής

νομοθεσίας».

 

Αρθρο: 38

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικαί περιπτώσεις εξαγοράς υπηρεσίας.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Ειδικές περιπτώσεις εξαγοράς υπηρεσίας

Σχόλια
Για την αναγνώριση και εξαγοά χρόνου ασφάλισης των υπαλλήλων ΟΔΕΠ βλ. αρ. 2 ν. 1840/1989.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αναγνώρισις και εξαγορά της προϋπηρεσίας του προσωπικού του ΚΕΠΕ του υπαγομένου υποχρεωτικώς και εις το Μ.Τ.Π.Υ. κατόπιν του άρθρου 4 Ν.

223/75 «περί συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού του Κέντρου

Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και άλλων τινών διατάξεων» (άρθρον 15 περ. ιβ' του παρόντος) ενεργείται κατά τας διατάξεις τας διεπούσας το Μ.Τ.Π.Υ. Ως αποδοχαί διά την εξαγοράν της αναγνωριζομένης προϋπηρεσίας λογίζεται ο υπό της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 554/77 καθοριζόμενος βασικός μισθός.

2. Ο βαθμός της αρχικής εντάξεως εις τον αντίστοιν βαθμόν της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας ως και η εξέλιξις εκάστου υπαλλήλου διά την εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου βεβαιούται υπό της Υπηρεσίας του ΚΕΠΕ κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 223/75 «περί

συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού κ.λ.π.».

3. Αι μέχρι της ισχύος του Ν. 223/1975 καταβληθείσαι εισφοραί συντάξεως ησφαλισμένου και εργοδότου εις το Ι.Κ.α. και εις ετέρους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κυρίας ασφαλίσεως δύνανται να μεταφέρωνται κατ' αίτησιν του ησφαλισμένου εις τινα ή άπαντα τα εν παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 554/77 αναφερόμενα Ταμεία κατά τα υπό του ησφαλισμένου καθορισθησόμενα ποσοστά.

Το κατά τ' ανωτέρω μεταφερθησόμενον εις έκαστον φορέα ποσόν εκπίπτεται εκ του συνολικού ποσού της οφειλής διά την εξαγοράν της προϋπηρεσίας.

 

Αρθρο: 39

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικαί διατάξεις

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Δικαίωμα στο μέρισμα

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑ

1. Δικαίωμα εις μέρισμα έχουν μόνον οι απομακρυνόμενοι οπωσδήποτε της υπηρεσίας μέτοχοι, κατά τους όρους του παρόντος.

2. Κατά τον υπολογισμόν του χρόνου υπηρεσίας το υπερεξάμηνον χρονικόν διάστημα λογίζεται πλήρες έτος.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων λογιζομένων κατά μήνα ενεργείται εις τέσσαρας δόσεις κατά τον πρώτον εκάστης τριμηνίας.

4. Δι? αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών κανονίζονται εκάστοτε ο χρόνος και ο τρόπος πληρωμής των βοηθημάτων και μερισμάτων

επιτρεπομένης της τοιαύτης πληρωμής και μέσω των Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων, Ταχυδρομικών Γραφείων, Τραπεζών ή άλλων Οργανισμών δημοσίου δικαίου ως και της τοιαύτης εις την κατοικίαν των

μερισματούχων διά ταχυδρομικών ή τραπεζιτικών επιταγών.

5. Οπου των κειμένων διατάξεων απαντώνται αι λέξεις «περίθαλψη» ή «περιθαλψιούχοι» αντικαθίστανται διά των λέξεων «μέρισμα» και «συνταξιούχοι».

6. Εφεξής όπου των κειμένων διατάξεων απαντώνται αι λέξεις

«περιθαλψιούχοι μέτοχοι» ή «συνταξιούχοι μέτοχοι» νοούνται ως τοιούτοι οι λαμβάνοντες μέρισμα εκ του Μετοχικού Ταμείου ή δικαιούμενοι τοιούτου.

 

Αρθρο: 40

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις κτήσεως δικαιώματος εις μέρισμα:

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Δικαίωμα στο μέρισμα, Προϋποθέσεις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το προς απονομήν μερίσματος δικαίωμα των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. αποκτά εάν ο μέτοχος:

α) Απομακρυνθή της υπηρεσίας και έχει εικοσαετή συμμετοχήν. β) Απολυθή της υπηρεσίας λόγω ορίου ηλικίας ή καταργήσεως θέσεως και έχει δεκαπενταετή συμμετοχήν.

γ) Δικαιώθη συντάξεως εκ του Δημοσίου λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητος, μη οφειλομένης εις την υπηρεσίαν, κατά τας διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 1 του Π.Δ. 1041/79 «περί Κώδικος πολιτικών στρατιωτικών συντάξεων» (άρθρ. 1 παρ. 1 Ν.Δ. 208/74 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του α.ν. 1854/51») και έχει ούτος κατά την ημέραν της εξόδου του εκ της υπηρεσίας ή του θανάτου του δεκαετή τουλάχιστον συμμετοχήν εν αυτώ, επί τη καταβολή εισφοράς διά την εξαγοράν του υπολοίπου, μέχρι συμπληρώσεως 15ετούς συμμετοχής, χρονικού διαστήματος. δ) Δικαιωθή συντάξεως εκ του Δημοσίου, απολυθείς της υπηρεσίας λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητος συνεπεία τραύματος ή νοσήματος προελθόντος προδήλως και αναμφισβητήτως εξ αιτίας της υπηρεσίας και έχων ποσοστόν αναπηρίας τουλάχιστον πεντήκοντα τοις εκατόν (50%), υπό την προϋπόθεσιν συμπληρώσεως δεκαπενταετούς, ανεξαρτήτως του χρόνου συμμετοχής, του υπολοίπου μέχρι συμπληρώσεως δεκαπενταετούς συμμετοχής χρονικού διαστήματος.

Η εξαγορά ενεργείται επί τη καταβολή δι' έκαστον εξαγοραζόμενον μήνα συμμετοχής, χρηματικού ποσού ίσου προς την τακτικήν μηνιαίαν εισφοράν, προσηυξημένην κατά ποσοστόν πεντήκοντα τοις εκατόν (50%).

Διά χρονικόν διάστημα μικρότερον του μηνός καταβάλλεται εισφορά ενός μηνός.

2. Οι τυγχάνοντες μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. και δικαιούμενοι συντάξεως εκ του Δημοσίου μη συμπληρούντες δε το, κατά τας κειμένας διατάξεις, απαιτούμενον κατά περίπτωσιν κατώτατον όριον συμμετοχής προς απόκτησιν δικαιώματος μερίσματος εκ του Ταμείου, δύνανται να εξαγοράσουν τη αιτήσει των, χρόνον ίσον προς τον υπολειπόμενον προς απόκτησιν του δικαιώματος τούτου και πάντως ουχί μείζονα των δύο ετών.

3. Αι εν τη παραγράφω 1 περ. γ' και δ' και 2 του παρόντος άρθρου εισφοραί υπολογίζονται βάσει του ποσοστού εισφοράς και του μηνιαίου μισθού του βαθμού εξόδου εκ της υπηρεσίας, των ισχυόντων κατά τον χρόνον υποβολής της αιτήσεως.

Το προκύπτον ποσό οφειλής εξοφλείται κατά τα οριζόμενα δι? αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ.

 

Αρθρο: 41

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα εις μέρισμα εγγάμων θηλέων μετόχων.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Εγγαμα θήλεα, Δικαίωμα στο μέρισμα

 

Κείμενο Αρθρου

Αι κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1041/79 «περί Κώδικος Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων δικαιούμεναι συντάξεως εκ του Δημοσίου Ταμείου έγγαμοι θήλεις δημόσιοι υπάλληλοι ή εν χηρεία μετ' ανηλίκων τέκνων ή εν διαζεύξει μετ' ανηλίκων τέκνων, δικαιούνται μερίσματος εκ του Μ.Τ.Π.Υ. από της επομένης της διακοπής της μισθοδοσίας των, εφ' όσον κατά την ημέραν εξόδου των εκ της υπηρεσίας εκέκτηντο 15ετή τουλάχιστον εν αυτώ συμμετοχήν και εφ' όσον καταβάλλουν τας, κατά τα δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ. καθορισθησομένας υπέρ αυτού, αντιστοίχως κρατήσεις διά την εξαγοράν του υπολοίπου χρονικού διαστήματος μέχρι συμπληρώσεως 20ετούς συμμετοχής.

 

Αρθρο: 42

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα εις μέρισμα μετόχων ειδικών κατηγοριών.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Μέτοχοι ειδικών κατηγοριών, Δικαίωμα στο μέρισμα

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δικαίωμα ωσαύτως μερίσματος εκ του Μ.Τ.Π.Υ. εφ' όσον έχουσι 15ετή συμμετοχήν εις αυτό και οι βάσει ειδικών νόμων εξερχόμενοι της Υπηρεσίας και συνταξιοδοτούμενοι εκ του Δημοσίου Ταμείου Δημόσιοι Υπάλληλοι υπό την προϋπόθεσιν της εξαγοράς του υπολοίπου χρονικού διαστήματος μέχρι συμπληρώσεως 20ετούς συμμετοχής.

Το σχετικόν χρέος διά την εξαγοράν του υπολοίπου χρόνου εξοφλείται διά κρατήσεων κατά μήνα της διαφοράς του μερίσματος.

2. Οι κατά τας διατάξεις των άρθρων 1 έως 3 του ν.δ. 4432/1964 «περί συνταξιοδοτήσεως Γενικών Επιθεωρητών Διοικήσεως Νομαρχών κ.λ.π», δικαιούμενοι συντάξεως, δικαιούνται και μερίσματος εκ του Μ.Τ.Π.Υ., αναλόγων προς τα έτη ασφαλίσεως αυτών, προσηυξημένα κατά τα επί πλέον των ετών τούτων έτη συνταξίμου υπηρεσίας.

Τα επί πλέον έτη αναγνωρίζονται και εξαγοράζονται κατά τας ισχούσας οργανικάς διατάξεις του Ταμείου τούτου.

 

Αρθρο: 43

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις κτήσεως δικαιώματος εις μέρισμα παρά της ορφανικής οικογενείας.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Ορφανική οικογένεια, Δικαίωμα μερίσματος, Προϋποθέσεις

Σχόλια
Η παρ. 4 προστέθηκε από το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 1395/1983 (ΦΕΚ Α' 125).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εν περιπτώσει θανάτου μετόχου εν υπηρεσία η κατά τας κειμένας διατάξεις ορφανική αυτού οικογένεια δικαιούται μερίσματος, εφ' όσον μέχρι της ημέρας του θανάτου του ο μέτοχος είχε συμπληρώσει

δεκαπενταετή συμμετοχήν εν τω Ταμείω.

2. Αι δικαιούμεναι συντάξεως εκ του Δημοσίου ορφανικαί οικογένειαι των εν υπηρεσία αποβιούντων μετόχων, των οποίων ο θάνατος οφείλεται προδήλως και αναμφισβητήτως εις την υπηρεσίαν, δικαιούνται μερίσματος εκ του Ταμείου υπό την προϋπόθεσιν συμπληρώσεως δεκαπενταετούς συμμετοχής εις την ασφάλισιν αυτού, επιτρεπόμενης, τη αιτήσει των, της εξαγοράς, ανεξαρτήτως του χρόνου συμμετοχής, του υπολοίπου μεχρι συμπληρώσεως δεκαπενταετούς συμμετοχής χρονικού διαστήματος. Η εξαγορά ενεργείται κατά τα εν εδ. β' της περ. δ' της παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του παρόντος οριζόμενα.

3. Αι διατάξεις της περ. δ', της παρ. 1 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 40, της παρ. 2 του άρθρου 43 και του άρθρ. 78 του παρόντος εφαρμόζονται και επί των κατά τας κειμένας διατάξεις του Μ.Τ.Π.Υ. ορφανικών οικογενειών των μετόχων, εφ' όσον αύται δικαιούνται συντάξεως εκ του Δημοσίου.

«4. Εάν ο μέτοχος αποβιώσει στην υπηρσία προτού συμπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο Ταμείο, τα μέλη της ορφανικής οικογένειάς του, εφόσον θα είχαν δικαίωμα να λάβουν μέρισμα από μεταβίβαση, δικαιούνται όλα μαζί μόνον εφάπαξ παροχή δρχ. 30.000. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό των Οικονομικών».

 

Αρθρο: 44

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εναρξις και διακοπή δικαιώματος μερίσματος.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ, Δικαίωμα μερίσματος, Εναρξη, Διακοπή

Σχόλια
Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1976/1991.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το δικαίωμα προς απονομήν μερίσματος άρχεται:

α) Διά μεν τους μετόχους από της επομένης της διακοπής της μισθοδοσίας του μετόχου.

β) Διά τας χήρας και τα ορφανά ή την χήραν μητέρα και τας αγάμους αδελφάς, του εν υπηρεσία αποβιώσαντος μετόχου, από της επομένης του θανάτου αυτού ή της διακοπής της μισθοδοσίας του κατά περίπτωσιν. γ) Διά τας χήρας και τα ορφανά ή την χήραν μητέρα και τας αγάμους ορφανάς αδελφάς του υπό μέρισμα από της επομένης τριμηνίας καθ? ην επήλθεν ο θάνατος.

2. Το μέρισμα διακόπτεται εν περιπτώσει επανόδου του μετόχου εις Υπηρεσίαν από της προηγουμένης ημέρας καθ' ην άρχεται μισθοδοτούμενος. Δεν θεωρείται επάνοδος εις υπηρεσίαν ο διορισμός συνταξιούχου εις θέσιν εκτάκτου υπαλλήλου, εφ' όσον ο διοριζόμενος δικαιούται να λαμβάνη εκτός του μισθού του εκτάκτου υπαλλήλου και την εκ του δημοσίου ταμείου σύνταξιν.

3. Εάν το τριμηνιαίον μέρισμα επληρώθη προ της επανόδου του μετόχου εις υπηρεσίαν, το περιπλέον ποσόν επιστρέφεται παρ' αυτού εντός μηνός από της διακοπής.

Η πέραν της προθεσμίας ταύτης καθυστέρησις συνεπάγεται την υποχρέωσιν εις πληρωμήν τόκου υπερημερίας.

4. Το μέρισμα των χηρών παρέχεται ισοβίως, παύει δε άμα η χήρα έλθη, εις νέον γάμον.

«5. Τα ορφανά παιδιά των μετόχων, καθώς και τα αδέλφια των άγαμων μετόχων ή των χήρων χωρίς παιδιά ή των διαζευγμένων χωρίς παιδιά, δικαιούνται μερίσματος εάν τα μεν κορίτσια είναι άγαμα, τα δε αγόρια ανήλικα και άγαμα. Η ενηλικίωση επέρχεται με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας.

Τα αγόραια που φοιτούν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής, δικαιούνται μερίσματος μέχρι τέλους των σπουδών τους και πάντως όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, εφ' όσον είναι άγαμα.

Το μέρισμα καταβάλλεται με την προσκόμιση κάθε χρόνο πιστοποιητικού της οικείας σχολής, από το οποίο προκύπτει η κανονική φοίτηση του σπουδαστή».

6. Προς ανήλικα τέκνα εξομοιούνται κατά τα ενήλικα άρρενα ορφανά, τα αποδεδειγμένως ως σωματικώς ή πνευματιθκώς ανίκανα.

7. Το εις τον αποβιώσαντα ανήκον και μη πληρωθέν τυχόν τριμηνιαίον μέρισμα αποδίδεται εν τοιαύτη περιπτώσει εις τους δικαιουμένους μερίσματος, άλλως μένει εις όφελος του Μετοχικού Ταμείου.

 

Αρθρο: 45

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταβίβασις δικαιώματος εις μέρισμα.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ, Δικαίωμα μερίσματος, Μεταβίβαση

Σχόλια
Βλέπε παρ. 1 άρθρου 1 Ν. 1395/1983 (ΦΕΚ Α' 125) σχετικά με την έννοια των ανήλικων ορφανών και άρθρο 2 σχετικά με την έννοια της ορφανικής οικογένειας. Το εδ. β της παρ. 1 προστέθηκε από το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1976/1991. Οι παρ. 4, 5 αντικαστάθηκαν από το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 1976/1991.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το προς απονομήν μερίσματος δικαίωμα των εγγάμων μετόχων μεταβαίνει εις τας χήρας και τα ανήλικα ορφανά των εν υπηρεσία αποβιούντων μετόχων των εχόντων κεκτημένον το του μερίσματος δικαίωμα, ως και εις τας χήρας και τα ανήλικα ορφανά των υπό μέρισμα μετόχων, εάν ο γάμος ετελέσθη εξ τουλάχιστον μήνας προ του θανάτου του μετόχου, εκτός εάν ο μέτοχος απεβίωσεν εν υπηρεσία ή εκ του γάμου τούτου εγεννήθησαν τέκνα, οπότε ο γάμος αναγνωρίζετια οποτεδήποτε και εάν ετελέσθη.

«Κατ? εξαίρεση, αποκτούν δικαίωμα μερίσματος και τα ενήλικα άρρενα τέκνα ή αδέλφια, εφ? όσον πληρούνται, ανάλογα με την περίπτωση, οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του προηγούμενου άρθρου».

2. Την οικογένειαν αποτελεί η χήρα είτε έχει τέκνα, είτε μη. Εάν η σύζυγος προαπεβίωσε του ανδρός ή αποβιώση εν χηρεία διατελούσα, τα ορφανά τέκνα, όσα και αν είναι, αποτελούν οικογένειαν.

3. Καταργήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 1395/1982.

«4. Το δικαίωμα για απονομή μερίσματος των άγαμων μετόχων ή των χήρων χωρίς παιδιά ή των διαζευγμένων χωρίς παιδιά, μεταβιβάζεται στους γονείς και τα ορφανά από πατέρα αδέλφια του απιβιώσαντος στην υπηρεσία μετόχου ή του μερισματούχου.

Ειδικά για τον πατέρα ή τα ορφανά αδέλφια των άγαμων μετόχων ή μερισματούχων, καθώς και τους γονείς και τα ορφανά από πατέρα αδέλφια των χήρων ή διαζευγμένων χωρίς παιδιά, που πέθαναν πριν από την ισύ του νόμου αυτού, το μέρισμα καταβάλλεται από την πρώτη του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση.

5. Συγχώνευση περισσότερων των δύο μερισμάτων εκ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων στο αυτό ή τα αυτά πρόσωπα δεν επιτρέπεται».

 

Αρθρο: 46

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Πόσον μερίσματος ορφανικής οικογενείας.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ, Μέρισμα ορφανικής οικογένειας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα μερίσματα των εν παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου κατονομαζομένων δικαιούχων χήρας συζύγου ή ορφανών ορίζονται εις το ήμισυ του μερίσματος, όπερ ελάμβανεν ή είχε δικαίωμα να λάβη ο απιβιώσας μέτοχος. Ορίζονται δε εις τα πέντε όγδοα αυτού διά τας εχούσας πλείονας του ενός ανηλίκους υιούς ή αγάμους θυγατέρας, χήρας και διά πλειόνας του ενός ορφανούς μητρός ανηλίκους υιούς ή αγάμους θυγατέρας, των δε εν παρ. 4 ορίζονται γενικώς εις το ήμισυ.

2. Το κατά τας παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του παρόντος

καθοριζόμενον μέρισμα του μετόχου (πολεμικού συνταξιούχου) καταβάλλεται εις τας ορφανικάς οικογενείας εις ολόκληρον.

 

Αρθρο: 47

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιολογητικά απονομής μερίσματος.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ, Δικαιολογητικά απονομής μερίσματος

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο αιτών μέρισμα μέτοχος οφείλει να υποβάλη εις το Ταμείον μετά της αιτήσεως και τα εξής έγγραφα κατά τα κεκανονισμένα υποδείγματα: α) Κατάστασιν πασών των υπηρεσιών από του διορισμού του ή από της εγγραφής εις τους μετόχους ή από της διακοπής του μερίσματος μέχρι της τελευταίας απολύσεως ή αποδοχής παραιτήσεως, συνοδευομένης μετ' αντιγράφων πασών των κατά το διάστημα τούτο υπηρεσιακών του μεταβολών. β) Αντίγραφον του τελευταίου της απομακρύνσεως εγγράφου κεκυρωμένον υπό της προϊσταμένης αρχής και

γ) Βεβαίωσιν υπό της προϊσταμένης ή υπό της μισθοδοτούσης αρχής της ημέρας, καθ' ην διεκόπη η μισθοδοσία.

2. Η χήρα και τα ορφανά, η χήρα μήτηρ του αποβιώσαντος ή η άγαμος αδελφή ή αδελφαί αυτού, εις την πρώτην περί απονομής μερίσματος αίτησίν των οφειλούσι να επισυνάψωσι πιστοποίησιν της αρμοδίας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής περί της ημέρας, της αποβιώσεως του δικαιούχου μετόχου, της ταυτότητος του αιτούντος, του ονόματος και της ηλικίας των επιζώντων τέκνων, προς δε και ότι η χήρα δεν είχε διαζευχθή.

 

Αρθρο: 48

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικαί διατάξεις.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ, Υψος μερίσματος

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων εκάστοτε προτάσει του Υπουργού Οικονομικών, μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ., καθορίζονται ο τρόπος υπλογισμού και το ύψος του παρεχομένου εις τους μερισματούχους αυτού μερίσματος.

2. Προς καθορισμόν του τρόπου υπολογισμού του μερίσματος απάντων των μερισματούχων του Ταμείου, λαμβάνονται υπ' όψιν αι κατά την 1ην Ιανουαρίου του έτους εκδόσεως των εν τη προηγουμένη παραγράφω Προεδρικών Διαταγμάτων, ισχύουσαι τακτικαί αποδοχαί του βαθμού εξόδου εκ της υπηρεσίας εκάστου των μερισματούχων και ο, κατά τας ισχυούσας διά το Ταμείον διατάξεις, χρόνος ασφαλίσεως αυτών. Το ύψος του μερίσματος καθορίζεται βάσει της οικονομικής καταστάσεως του Ταμείου. Ως τακτικαί αποδοχαί, διά την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου νοούνται ο βασικός μισθός και το επίδομα λόγω χρόνου υπηρεσίας.

3. Εάν κατά το τελευταίον έτος συμμετοχής επήλθε δι' οιονδήποτε λόγον, προσωπική μισθολογική προς τα άνω μεταβολή, υποχρεούται ο μέτοχος να συμπληρώση τας υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις δι' ολόκληρον το έτος τούτο, βάσει των αποδοχών της τελευταίας ημέρας συμμετοχής του.

 

Αρθρο: 49

Ημ/νία: 20.04.2005

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος υπολογισμού του μερίσματος.

Λήμματα
"Νέος τρόπος υπολογισμού μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και αναπροσαρμογή μερισμάτων αυτού.

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3336/2005 (Α΄ 96/20.4.2005).===============================================*** προσοχή: σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3517/2006 (Α΄ 271/21.12.2006), η αληθής έννοια του μαθηματικού τύπου, που περιέχεται στην παράγραφο 1 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου και με το οποίο υπολογίζεται το ύψος του μηνιαίου μερίσματος των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, είναι ότι: ο συντελεστής προσαρμογής του μερίσματος, Σ, πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο της διαίρεσης των ετών συμμετοχής της ασφάλισης του Ταμείου, Ε, δια του αριθμού 35, οπότε ο ακριβής μαθηματικός τύπος είναι ο ακόλουθος: Μ = ΣΜ.20% .[Ε/35].Σ.

 

Κείμενο Αρθρου

1***. Το μηνιαίο μέρισμα των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων καθορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2004 ίσο με το 20% του συντάξιμου μισθού επί τα έτη συμμετοχής στην ασφάλιση του Ταμείου δια 35 επί το συντελεστή προσαρμογής, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Μ = ΣΜ.20%.Ε/35.Σ ***

Όπου Μ = μηνιαίο μέρισμα, ΣΜ = συντάξιμος μισθός, Ε = έτη συμμετοχής στην ασφάλιση του Ταμείου και Σ = συντελεστής προσαρμογής 0,78. *** (βλ. σχόλια)

2. Ως συντάξιμος μισθός για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται ο μισθός (βασικός και τυχόν άλλες αποδοχές) βάσει του οποίου κανονίσθηκε η κύρια σύνταξη, υπό τον απαραίτητο όρο ότι επί του μισθού αυτού διενεργήθηκε η από τέσσερα στα εκατό (4%) ασφαλιστική εισφορά υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. καθόλη την τελευταία διετία πριν από την έξοδο του μετόχου από την Υπηρεσία. Αν για διάστημα της τελευταίας διετίας η εισφορά αυτή καταβλήθηκε επί μισθού μικρότερου του μισθού βάσει του οποίου κανονίσθηκε η κύρια σύνταξη ή για χρόνο μικρότερο της διετίας, ο μέτοχος υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά υπολογιζόμενης επί των αποδοχών της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για τον κανονισμό του μερίσματος. Η καταβολή γίνεται και με παρακράτηση του σχετικού ποσού από το μέρισμα που δικαιούται ο μέτοχος. Κατά τον υπολογισμό του μερίσματος το προκύπτον κλάσμα ευρώ στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δέκατο.

3. Ο συντελεστής προσαρμογής της παραγράφου 1, καθώς και το κατώτατο όριο μηνιαίου μερίσματος μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ.".

 

Αρθρο: 50

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ποσοστιαία αναπροσαρμογή του μερίσματος (Επιμέρισμα).

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ, Αναπροσαρμογή μερίσματος

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το κατά την παρ. 2 του άρθρου 48 του παρόντος μέρισμα, επιτρέπεται, όπως αναπροσαρμόζηται ποσοστιαίως, μετά γνώμην του Διοικητικξού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ., αναλόγως της οικονομικής καταστάσεως του Ταμείου τούτου, δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών,

δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Από 1 Ιουνίου 1979 αυξάνεται το κατώτατο όριο μερίσματος που παρέχει το Μ.Τ.Π.Υ. στους μερισματούχους του κατά ποσοστό 22,22% ήτοι από δαρχμές εννιακόσιες (900) σε δραχμές χίλιες κατόν (1.100).

3. Από 1 Απριλίου 1980 αυξάνεται το μέρισμα που παρέχει το Μ.Τ.Π.Υ. στους μερισματούχους του κατά 25% και το κατώτατο όριο μερίσματος σε 1.500 δραχμές.

4. Από 1 Ιανουαρίου 1981 αυξάνεται: α) το μέρισμα που παρέχει το Μ.Τ.Π.Υ. στους μερισματούχους του κατά ποσοστό 19% ήτοι από 25% σε 44% επί του βασικού μερίσματος και β) το κατώτατο όριο μερίσματος σε 1.800 δραχμές.

 

Αρθρο: 51

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτακτον προσωρινόν χορήγημα.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ, Εκακτο προσωρινό χορήγημα

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τους μερισματούχους του Μ.Τ.Π.Υ. παρέχεται υπό τούτου και εις βάρος του αποθεματικού αυτού κεφαλαίου έκακτον προσωρινόν χορήγημα ίσον προς το σύνολον του κατά τας κειμένας διατάξεις καταβλητέου αυτοίς ποσού, λόγω μερίσματος και επιμερίσματος (ποσοστιαίας αναπροσαρμογής του μερίσματος).

2. Η αληθής έννοια της διατάξεως της προηγουμένης παραγράφου είναι ότι το έκακτον προσωρινόν χορήγημα παρέχεται και προς τας ορφανικάς οικογενείας των μετόχων ή μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ.

3. Το έκακτον προσωρινόν χορήγημα δύναται, αναλόγως των κρατουσών εκάστοπτε συνθηκών και της οικονομικής καταστάσεως του Μ.Τ.Π.Υ., ν' αυξάνεται, μειούται, παρατείνεται ή διακόπτεται δι' αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών, εκδιδομένων μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ.

 

Αρθρο: 52

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Το αμετάβλητον των προϋποθέσεων πληρωμής μερίσματος.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ, Μέρισμα, Προϋποθέσεις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Από της ισχύος του β.δ. 273/69 καταργείται πάσα διάταξις θεσπίζουσα υποχρέωσιν των μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ., περί προσκομίσεως, κατά την είσπραξιν του μερίσματος των, βεβαιώσεως της Αστυνομικής Δημοτικής, Κοινοτικής ή ετέρας Αρχής, διά το αμετάβλητον της προσωπικής αυτών καταστάσεως.

2. Εφεξής, το αμετάβλητον των προϋποθέσεων πληρωμής του μερίσματος, θα βεβαιούται κατά την καταβολήν του μερίσματος της πρώτης τριμηνίας εκάστου έτους, δι' υπευθύνου δηλώσεως του μερισματούχου ή του αντιπροσώπου τούτου (πληρεξουσίου, επιτρόπου, κηδεμόνος ή

αντιλήπτορος), συντασσομένης επί της εξοφλητικής αποδείξεως του μερίσματος, εφ' όσον ο μερισματούχος διαμένει εντός των ορίων της Επικρατείας. Διά τους εν τη αλλοδαπή διαμένονας εξακολουθούν ισχύοντα τα συναφώς εξ επιταγής του Νόμου, εφαρμοζόμενα σήμερον.

3. Γενικώς προκειμένου περί της ταυτότητος του μερισματούχου, του αμεταβλήτου της προσωπικής καταστάσεως και του γνησίου της υπογραφής αυτού, εφαρμόζονται, αναλόγως, τα εκάστοτε ισχύοντα περί συντάξεων, καταβαλλομένων υπό του Δημοσίου Ταμείου εις πολιτικούς συνταξιούχους.

 

Αρθρο: 53

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αναπροσαρμογή απονεμηθέντων μερισμάτων.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ, Αναπροσαρμογή απονεμηθέντων μερισμάτων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι διατάξεις του άρθρου 49 του παροντος εφαρμόζονται και επί τωνπρο της ισχύος του π.δ. 350/79 εξελθόντων της Υπηρεσίας Μετόχων.

2. Η σχετική αναπροσαρμογή του μερίσματος των μετόχδων τούτων, ενεργείται διά πράξεως του Διευθυντού του Ταμείου, βάσει της περί αναπροσαρμογής της συντάξεως τούτων αποφάσεως της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και των εν τοις οικείοις φακέλλοις των μετόχων στοιχείων.

3. Εκ της αναπροσαρμογής του μερίσματος βάσει των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ουδείς δύναται να λάβη ολιγώτερον των βάσει των ισχυουσών διατάξεων, μέχρι της ισχύος του π.δ. 350/79, εισπραττομένων.

 

Αρθρο: 54

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αναθεώρησις αποφάσεων απονομής μερίσματος.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ, Μέρισμα, Αναθεώρηση αποφάσεων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ. περί απονομής μερίσματος ή βοηθήματος υπόκεινται εις αναθεώρησιν δι' εσφαλμένην αναγνώρισιν μερίσματος ή βοηθήματος ως προς τε το δικαίωμα και το ποσόν ή και τας προϋποθέσεις της τοιαύτης αναγνωρίσεως.

2. Η αναθεώρησις αύτη ενεργείται υπό του Συμβουλίου είτε αυτεπαγγέλτως διά τα εις βάρος του Ταμείου σφάλματα και εντός ενιαυσίου ανατρεπτικής προθεσμίας από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως είτε και επί τη αιτήσει του ενδιαφερομένου διά τα εις βάρος των μετόχων σφάλματα, εφ' όσον εν τη περιπτώσει ταύτη η σχετική αίτησις ήθελεν υποβληθή εντός ενιαυσίου επίσης ανατρεπτικής προθεσμίας από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως.

3. Παραλθούσης της ως άνω ενιαυσίου προθεσμίας, αναθεώρησις επιτρέπεται μόνον εάν η απόφασις εστηρίχθη επί εγγράφου κηρυχθέντος πλαστού δι' αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως.

4. Η προς αναθεώρησιν προθεσμία και η άσκησις ταύτης δεν αναστέλλουσι την εκτέλεσιν της προσβαλλομένης αποφάσεως.

5. της κατ' αναθεώρησιν εκδοθείσης αποφάσεως δεν επιτρέπεται νέα αναθεώρησις στηριζομένη επί του αυτού λόγου δι' ον ησκήθη η πρώτη.

 

Αρθρο: 55

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Προσβολή των αποφάσεων του Διοικ. Συμβουλίου.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ, Προσβολή αποφάσεων Δ.Σ.

 

Κείμενο Αρθρου

Αι περί απονομής ή αρνήσεως απονομής μερίσματος ή βοηθήματος αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου αποτελούν πράξεις διοικήσεως και ως τοιαύται προσβάλλονται ενώπιον του Συμβουλιου Επικρατείας.

 

Αρθρο: 56

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικαί διατάξεις.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ, Δάνεια

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ? ΧΡΗΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

"περί καταθέσεως χρημάτων και χρεωγράφων", β) των άρθρων 4 έως 12 "περί καταθέσεως αναπαλλοτριώτου", γ) των άρθρων35 έως 47 "περί ενεχύρου", δ) των άρθρων 48 έως 53,57-59, 61-62, 64-67 "περί υποθήκης" και ε) αι διακονομικαί διατάξεις των άρθρων 87 έως 91 και 93 του από 17 Ιουλίου 1923 Νομοθ. Διατάγματος "περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιρειών" ισχύουν και εφαρμόζονται και διά το Μετοχικόν Ταμείον Πολιτικών Υπαλλήλων. 2. Η υπό του Μ.Τ.Π.Υ. χορήγησις δανείων άνευ παροχής εμπραγμάτου ασφαλείας ενεργείται συμφώνως προς τας διατάξεις των Νόμων 4752/30 "περί τροποποιήσεως του Οργανισμού και άλλων τινών διατάξεων του Μ.Τ.Π.Υ." και 5737/33 "περί τροποποιήσεως των νόμων περί παροχής δανείων παρά του Μ.Τ.Π.Υ. είς τους μετόχους αυτού", ως αύται κωδικοποιούνται διά του παρόντος και τας εκάστοτε εκδιδομένας αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής. 3. Το επιτόκιον και αι λοιπαί επιβαρύνσεις των, κατά τας κειμένας διατάξεις, χορηγουμένων υπό του Ταμείου υπαλληλικών δανείων, προεξοφλουμένων μερισμάτων και συντάξεων, δύναται να ορίζονται εκάστοτε δι? αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής. 4. Κατά τας χορηγήσεις δανείων παρά του Μ.Τ.Π.Υ. επιτρέπεται η υπέρβασις του υπό της παραγράφου 1 της υπ? αριθμ. 194903/69 αποφάσεως του Υπ. των Οικονομικών οριζομένου ανωτάτου ορίου των δραχμ. 10.000, της διά μαρτύτων αποδείξεως πληρωμής αγραμμάτων ή μη δυναμένων δι? οιονδήποτε έτερον λόγον να υπογράψωσι την πράξιν εξοφλήσεως, οίον άχειρες, τυφλοί κ.λ.π. και μέχρι του συνόλου των αποδοχών τριών μηνών εκάστου δανειολήπτου.

 

Αρθρο: 57

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Καταθέσεις ταμιευτηρίου μετόχων.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Ταμιευτήριο μετόχων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Μ.Τ.Π.Υ. επιτρέπεται να δέχεται καταθέσεις ταμιευτηρίου των μετόχων του. Αι καταθέσεις αύται είναι ακατάσχετοι. 2. Οι όροι καταθέσεων καθορίζονται εκάστοτε διά πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το επιτόκιον δι' αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής. Οι όροι καταχωρούμενοι εν τοις βιβλιάρίοις του Ταμιευτηρίου, δεσμεύουσι τους μετά του Μετοχικού Ταμείου συναλλασσομένους. 3. Τα των ως άνω εργασιών διέπονται υπό της κειμένης νομοθεσίας περί Μ.Τ.Π.Υ., όπερ προσθέτως εν τη εκτελέσει αυτών αυτών απολαύει απάντων των δικαιωμάτων και προνομίων των Ανωνύμων Εταιρειών, των προβλεπομένων εκάστοτε υπό των σχετικών νόμων. 4. Τα εκ των καταθέσεων, των προβλεπομένων υπό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, συγκεντρούμενα κεφάλαια διατίθενται μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου, εις τας υπό της κειμένης περί Μ.Τ.Π.Υ. νομοθεσίας προβλεπομένας τοποθετήσεις εις ενυπόθηκα δάνεια τουτέστι και εις δάνεια προς δημοσίους υπαλλήλους, συμφώνως τω άρθρω 3 του Νόμου 4752/30 "περί τροποποιήσεων του οργανισμού και άλλων τινών διατάξεων του Μ.Τ.Π.Υ." και υπό τους περιορισμούς του α.ν. 1611/1950 "περί καταθέσεων ν.π.δ.δ. και ασφαλιστικών Ταμείων". 5. Δι' ομοίας αποφάσεως διατίθενται και τα προκύπτοντα κέρδη. Μέρος των κερδών, οριζόμενον εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου διατίθενται προς ασφάλισιν των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. -εν ενεργεία και συνταξιούχων- ως και των οικογενειών των κατά των κινδύνων ασθενείας και ειδικώτερον διά την σύστασιν και συντήρησιν σανατορίων, αναρρωτηρίων, ξενώνων εις λουτροπόλεις κ.λ.π. 6. Τα της λειτουργίας των υπό του παρόντος άρθρου συνιστωμένων Υπηρεσιών διέπονται υπό του κανονισμού, εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αρθρο: 58

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Προεξόφλησις συντάξεων.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Προεξόφληση συντάξεων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επιτρέπεται εις το Μ.Τ.Π.Υ. όπως, μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου τούτου και αναλόγως των εκάστοτε οικονομικών συνθηκών και της ταμιακής καταστάσεως αυτού προεξοφλή πολιτικάς συντάξεις μέχρι ποσού τριών (3) μηνών κατ' ανώτατον όριον, εντός εκάστου οικονομικού έτους δι' έκαστον πολιτικόν συνταξιούχον, μερισματούχον του Ταμείου ή την, κατά τας κειμένας διατάξεις, ορφανικήν οικογένειαν αυτού. Ως ανώτατον όριον του εκάστοτε συνολικού υπολοίπου των ως άνω προεξοφλουμένων συντάξεων ορίζεται το ποσόν των εξήκοντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών, δυνάμεον να αυξάνεται ή να μειούται δι' αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών, δημοσιευομένων διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον προεξόφλησις ενεργείται αιτήσει των ενδιαφερομένων διά τας περιπτώσεις γάμου, νοσοκομειακής περιθάλψεως, βαρείς μορφής ασθενειών ή θανάτου, είτε αυτών τούτων των συνταξιούχων - μερισματούχων του Ταμείου είτε των κατ' ευθείαν γραμμήν μελών των οικογενειών αυτών ουχί πέραν του 1ου βαθμού, εκ πλαγίου δε ουχί πέραν του 2ου, των συνοικούντων και συντηρουμένων υπό τούτων. Η κατά τ' ανωτέρω διαπίστωσις βεβαιούται διά της υπό των ενδιαφερομένων υποβολής των απαραιτήτων δικαιολογητικών στοιχείων και κατά την απόλυτον κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου τούτου. 3. Προς εξόφλησιν της κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου δημιουργουμένης οφειλής, εκχωρείται αυτοδικαίως εις το Μ.Τ.Π.Υ. ποσό ίσον προς το εν τέταρτον (1/4) των από της προεξοφλήσεως καθισταμένων απαιτητών πολιτικών συντάξεων των οφειλετών μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως της οφειλής. Τα ως άνω εκχωρούμενα ποσά παρακρατούνται υπό της αρμοδίας διά την πληρωμήν των συντάξεων δημοσίας αρχής, κατά την πληρωμήν τούτων, και αποδίδονται εις το Μ.Τ.Π.Υ. 4. Οι κατά νόμον ενεργούντες προεξοφλήσεις συντάξεων Οργανισμοί ευθύνονται απέναντι του Δημοσίου διά την ταυτότητα του συνταξιούχουκαι την νόμιμον λήψιν της συντάξεως αυτού, υπέχοντες υποχρέωσιν προς ανόρθωσιν πάσης ζημίας του Δημοσίου εν περιπτώσει μη νομίμου εξοφλήσεως συντάξεως.

 

Αρθρο: 59

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Προεξόφλησις μερισμάτων.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Προεξόφληση μερισμάτων

 

Κείμενο Αρθρου

Επιτρέπεται εις το Μ.Τ.Π.Υ. η προεξόφλησις των, παρ' αυτού παρεχομένων εις τους μετόχους και τας ορφανικάς αυτών οικογενείας, μερισμάτων και μέχρι τεσσάρων τριμηνιών επί επιτοκίω οριζομένω υπό της Νομισματικής Επιτροπής.

 

Αρθρο: 60

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δάνεια εις μετόχους.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Δάνεια μετόχων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επιτρέπεται εις το Μ.Τ.Π.Υ. η μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου τούτου διάθεσις το πολύ μέχρι του ενός τρίτου του συνόλου της κατά τον εκάστοτε ετήσιον ισολογισμόν του Ταμείου περιουσίας αυτού προς παροχήν δανείων μη υπερβαινόντων δι' εκάστον των δανιζομένων τους εννέα βασικούς μισθούς: α) Εις τους εν ενεργεία μετόχους τους αποκτώντας το δικαίωμα μερίσματος δι' αναδρομικής εγγραφής (αναγνωρίσεως προϋπηρεσίας) μετά πάροδον ενός τουλάχιστον μηνός από της καταβολής της πρώτης δόσεως διά την αναδρομικήν ταύτην εγγραφήν. Η μηνιαία αύτη προθεσμία ορίζετια αποκλειστγικώς και μόνον διά την χορήγησιν δανείου, ουχί δε και διά την απονομήν μερίσματος, δι' ην εξακολουθούσιν ισχύουσαι αι προθεσμίαι αι καθοριζόμεναι διά τους παρόντος και γ) Εις τους εν ενεργεία μετόχους τους δικαιουμένους, εν περιπτώσει απομακρύνσεως εκ της υπηρεσίας δι' οιονδήποτε λόγον, εις επιστροφήν των καταθέσεών των εν τω Ταμείω Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, συμφώνως προς τας ισχύουσας περί του Ταμείου τούτου διατάξεις , του ποσού χροηγουμένου δανείου μη δυναμένου να υπερβή το ποσόν ενός μηνιαίου μισθού. 2. Η χορήγησις των δανείων ενεργείται μετ' απόφασιν του Διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου τούτου, τελεί δε υπό τους περιορισμούς εγκριτικής αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής συμφώνως προς το άρθρ. 1 παρ. 2 του ν.δ. 2999/1954 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του α.ν. 1611/50 κ.λ.π.". 3. Εις ουδένα εν ενεργεία ή μερισματούχον μέτοχον ή εις ορφανικήν οικογένειαν χορηγείται δάνειον εάν δεν έχη εκπληρώσει πάσας τα εξ οιασδήποτε αιτίας οφειλομένας υποχρεώσεις αυτού προς το Μετοχικόν Ταμείον.

4. Η Υπηρεσία του Μετοχικού Ταμείου υποχρεούται να παρακρατή, αμελητί και άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, εκ του ποσού του δανείου πάσαν οφειλήν προς το Μετοχικόν Ταμείον, έστω και εάν έτεραι διατάξεις επιτρέπουσι την τμηματικήν ή κατά δόσεις καταβολήν των οφειλών τούτων. 5. Τα δάνεια συνομολογούνται απλά ή τοκοχρεωλυτικά άνευ ασφαλίστρου. Η καθυστέρησις της πληρωμής τούτων ή δόσεως τινός τοκοχρεωυτικής συνεπάγεται την πληρωμήν τόκου υπερημερίας. Εν περιπτώσει θανάτου ή απομακρύνσεως καθ' οιονδήποτε τρόπον εκ της υπηρεσίας του οφειλέτου, ως και εν περιπτώσει καθυστερήσεως της πληρωμής τοκοχρεωλυτικής δόσεως, καθίσταται το δάνειον απαιτητόν, δικαιουμένου του Μετοχικού Ταμείου να απαιτήση την εξ ολοκλήρου καταβολήν όλων των υπολειπομένων δόσεων, άνευ τινός οχλήσεως.

 

Αρθρο: 61

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ασφάλεια οφειλομένων χρεών.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Ασφάλεια δανείων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Προς ασφάλειαν των προς το Μετοχικόν Ταμείον οφειλομένων χρεών εκ χορηγηθέντων εις δημοσίους υπαλλήλους δανείων, ως και οιασδήποτε άλλης απαιτήσεως αυτού, το εις τους δημοσίους υπαλλήλους χορηγούμενον βοήθημα εκ του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων ή και αι εις τούτους επιστρεφόμεναι κρατήσεις (εισφοραί) κατά τας σχετικάς διατάξεις του Οργανισμού του Ταμείου Προνοίας τελούσιν υπέγγυοι και συμψηφίζονται προ πάσης αποδόσεως, κατ' ίσον ποσόν προς τα υφιστάμενα εις το Μ.Τ.Π.Υ. χρέη των υπαλλήλων. Το σύνολο των εκ των άνω αιτιών χρεών πιστοποιούμενον παρά του Μ.Τ.Π.Υ. παρακρατείται και αποδίδεται αυτώ είτε πρόκειται το βοήθημα να περιέλθη εις τον οπωσδήποτε αποχωρούντα της δημοσίας υπηρεσίας υπάλληλον είτε τούτου θανόντος εις τα λοιπά κατά τας διακρίσεις του οργανισμού του Ταμείου Προνοίας δικαιούχα πρόσωπα.

2. Κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον παρακρατούνται και αποδίδονται εις το Μ.Τ.Π.Υ. τα παρά των οιωνδήποτε άλλων Ταμείων Αρωγής ή παρεμφερών προς ταύτα παρεχόμενα εις τους υπαλλήλους βοηθήματα διά τα προς το Μ.Τ.Π.Υ. χρέη των δημοσίων υπαλλήλων ως και ολόκληρον το παρά του Μ.Τ.Π.Υ. χορηγούμενον μέρισμα. 3. Διά τα προς το Μ.Τ.Π.Υ. χρέη των δημοσίων υπαλλήλων επιτρέπεται ωσαύτως, ανεξαρτήτως πάσης άλλης κατασχέσεως, κατάσχεσις του 1/4 των χορηγουμένων αυτοίς αποδοχών ή συντάξεων. 4. Διά την είσπραξιν των οφειλών εκ των δανείων τούτων εφαρμόζονται και αι διαταξεις του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων άνευ χρησιμοποιήσεως της διά ταύτα απαιτουμένης γενικής προσκλήσεως. Αι λεπτομέρειαι της εφαρμγής των διατάξεων της παρούσης παραγράφου κανονίζονται διά Διαταγμάτων. 5. Δημόσιοι Ταμίαι αμελούντες ή αναβάλλοντες την είσπραξιν των κατά το παρόν δανείον ή τοκοχρεωλυτικών δόσεων, ως θέλουν καθορισθή διά του εκδοθησομένου κανονισμού, τιμωρούνται πειθαρχικώς υπό του Υπουργείου Οικονομικών, αιτήσει του Μετοχικού Ταμείου επί αμελεία ή παραβάσει καθήκοντος.

 

Αρθρο: 62

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία παροχής δανείων.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Διαδικασία δανείων

 

Κείμενο Αρθρου

Ο χρόνος της ενάρξεως της παροχής των δανείων τούτων, ο τρόπος, η έκατσις και το ποσόν αυτών, ο τρόπος της καταβολής των δόσεων ή της εξοφλήσεως, αι συνέπειαι της καθυστερήσεως, τα του απαιτούμενου διά την λειτουργίαν των δανειων τούτων προσωπικού, ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια επιφυλασσομένης της ισχύος της διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.δ. 2999/54 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του α.ν. 1611/50 κ.λ.π." ορίζονται διά του προς τούτο συντασσομένου Κανονισμού υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου, κυρουμένου διά Διατάγματος, προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών εκδιδομένου.

 

Αρθρο: 63

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Προϋπολογισμός - Απολογισμός.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Προϋπολογισμός, Απολογισμός

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων εκάστου έτους διαχειρίσεως του Ταμείου συντάσσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και υποβάλλεται εις την έγκρισιν του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) κατά τα υπό του άρθρου 4 του ν.δ. 496/74 «Περί του λογιστικού των ν.π.δ.δ.» οριζόμενα.

2. Ουδεμία απρόβλεπτος εν τω προϋπολογισμώ δαπάνη βαρύνει το Ταμείον άνευ προηγουμένης αποφάσεως του Συμβουλίου και εγκρίσεως αυτής υπό του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Ο απολογισμός της διαχειρίσεως του λάξαντος έτους συντάσσεται επίσης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και υποβάλλεται εις την έγκρισιν του Υπουργείου Οικονομικών κατά τα υπό του άρθρου 30 παρ.

1 του ν.δ. 496/74 «περί του λογιστικού των ν.π.δ.δ.» οριζόμενα.

4. Μέχρι τέλους του μηνός Ιουνίου το βραδύτερον δημοσιεύεται εν ιδίω τεύχει υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ο απολογισμός του λήξαντος διαχειριστικού έτους.

Εις αυτόν περιλαμβάνονται: α) Η καθολική διαχείρισις του Ταμείου κατά το λήξαν έτος, β) Ο κατά την 31 Δεκεμβρίου του λήξαντος διαχειριστικού έτους γενικός ισολογισμός του Ταμείου μετ' αναλυτικών πινάκων εσόδων και εξόδων του Ταμείου, γ) Ονομαστικός κατάλογος τγων καθυστερούντων εκ προεξοφλήσεως, περιέχων το ονοματεπώνυμον του καθυστερούντος, τον κλάδον της Υπηρεσίας αυτού, τον μήνα και το έτος και το ποσόν της καθυστερήσεως.

 

Αρθρο: 64

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΠΟΡΟΙ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Περιουσία του Ταμείου.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Περουσία

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η περιουσία του Ταμείου συνίσταται:

α) Εκ του αποθεματικού Κεφαλαίου του Ταμείου, χρησιμοποιουένου κατά τους όρους του παρόντος.

2. Η οργάνωσις καθόλου της Υπηρεσίας διαχειρίσεως της εις ακίνητα περιουσίας του Ταμείου και τα του προσωπικού αυτής, κανονίζονται δι? αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινομένης υπό του Υπουργού των Οικονομικών.

 

Αρθρο: 65

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΠΟΡΟΙ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικοί Λογαριασμοί.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Γενικοί Λογαριασμοί

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η καθαρά περιουσία του Μ.Τ.Π.Υ. διακρίνεται εν τοις λογιστικοίς αυτού βιβλίοις τηρουμένοις κατά το διπλογραφικόν σύστημα, και τοις απολογισμοίς, υπό τους κάτωθι τέσσαρας γενικούς λογαριασμούς, οίτινες δύνανται ν' αναπτυχθώσι ή και να συμπτυχθώσι μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου.

α) Μετοχικόν Κεφάλαιον: Εις τούτον μετεφέρθη το πιστωτικόν υπόλοιπον του μέχρι της ισχύος του δ. 16/22.4.1953, υφισταμένου λογαριασμού «Γενικόν Μετοχικόν Κεφάλαιον».

β) Αποθεματικόν Κεφάλαιον: Εις τούτον μετεφέρθη το πιστωτικόν υπόλοιπον του μέχρι της ισχύος του δ. 16/22.4.53, υφισταμένου λογαριασμού «Γενικόν Αποθεματικόν Κεφάλαιον».

γ) Κεφάλαιον αποσβέσεως ακινήτων: Ούτος παρέμεινε ως είχεν έκτοτε εν τοις βιβλίοις.

δ) Κεφάλαιον Αποσβέσεως επισφαλών απαιτήσεων: Εις τούτον μετεφέρθη το πιστωτικόν υπόλοιπον του μέχρι της ισχύος του δ. 16/22.4.53 υφισταμένου λογαριασμού «Ειδικόν Αποθεματικόν Κεφάλαιον».

2. Τα πραγματοποιούμενα γενικώς Εσοδα και Εξοδα εκάστης χρήσεως συγκεντρώνονται κατά την λήξιν ταύτης εις τον λογαριασμόν «Αποτελέσματα χρήσεως».

3. Εκ του λογαριασμού τούτου:

α) Ποσοστόν της εξ ακινήτων προσόδου, εκάστοτε καθοριζόμενον δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, άγεται εις πίστωσιν του Κεφαλαίου αποσβέσεως ακινήτων.

β) Τ 1/5 των εισπραχθέντων τόκων εξ υπαλληλικών δανείων και εκ προεξοφλήσεων μερισμάτων άγεται εις πίστωσιν του Κεφαλαίου αποσβέσεως ακινήτων.

β) Το 1/5 των εισπραχθέντων τόκων εξ υπαλληλικών δανείων και εκ προεξοφλήσεων μερισμάτων άγεται εις πίστωσιν του Κεφαλαίου αποσβέσεως επισφαλών απαιτήσεων.

Η μεταφορά αύτη παύει ενεργουμένη, εφ' όσον το πιστωτικόν υπόλοιπον του λογαριασμού τούτου καλύπτει ποσοστόν 10% του συνόλου των κεφαλαίων των διατεθειμένων εις προεξοφλήσεις μερισμάτων και υπαλληλικά δάνεια.

4. Το απομένων πιστωτικόν υπόλοιπον του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» άγεται κατά ποσοστόν μεν 20% εις πίστωσιν του Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά ποσοστόν δε 80% εις πίστωσιν του Αποθεματικού Κεφαλαίου.

5. Εις ην περίπτωσιν ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσεως» καταλείπει χρεωστικόν υπόλοιπον, μετά την μεταφοράν και των κατά το ανωτέρω εδάφιον 3 κονδυλίων, τούτο καλύπτεται δι' ισοπόσου μεταφοράς εκ του Αποθεματικού Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αρθρο: 66

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΠΟΡΟΙ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δαπάναι - Εκκαθαρίσις και εντολή πληρωμής - Εσοδα.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Δαπάνες, Εσοδα, Εκκαθάριση, Πληρωμές

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι πάσης φύσεως αποδοχαί του προσωπικού εν γένει του Μ.Τ.Π.Υ. βαρύνουσι τον ειδικόν προϋπολογισμόν αυτού, ως και αι πάσης φύσεως δαπάναι λειτουργίας και διοικήσεως αυτού.

2. Διά Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του επί των Οικονομικών Υπουργού, επιτρέπεται να επεκταθούν αι περί προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεις και επί των εξόδων διοικήσεως και διαχειρίσεως του Μ.Τ.Π.Υ.

3. Συνιστάται παρά τω Μ.Τ.Π.Υ. Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων, αποτελούσα Υπηρεσίαν του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Υπουργείου Οικονομικών. Η αρμοδιότης της συνιστωμένης Υπηρεσίας ανάγεται εις τα εν άρθρω 192 του Π.Δ/τος 636/1977 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών» διαλαμβανόμενα θέματα.

4. Τα έσοδα του Μ.Τ.Π.Υ. τα προερχόμενα εκ των υπέρ αυτού ενεργουμένων κρατήσεων κατά την εξόφλησιν μισθών και πάσης ετέρας αποζημιώσεως υπαλλήλων, ως και αι αποδιδόμεναι τοκοχρεωλυτικαί δόσεις διά την απόσβεσιν δανείων δεν υπόκεινται εις παρακράτησιν ποσού τινός.

 

Αρθρο: 67

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη των οργάνων της διοικήσεως και των υπαλλήλων του ταμείου - Εγγυήσεις.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Ευθύνη Δ.Σ., Ευθύνη υπαλλήλων, Εγγυήσεις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, ο Διευθυντής, οι Τμηματάρχαι και οι λοιποί υπάλληλοι του Ταμείου είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνοι διά πάσαν εις τα συμφέροντα του Ταμείου εκ δόλου ή αμελείας

προξενηθείσαν ζημίαν.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον ευθύνη καταλογίζεται αλληλεγγύως εις έκαστον των εν αυτή αναφερομένων προσώπων, εφ' όσον η προξενηθείσα εκ πράξεως ή παραλείψεως εις το Μετοχικόν Ταμείον ζημία, δύναται να αποδοθή αποδεδειγμένως ως προελθούσα εκ δόλου ή εξ αμελείας, ου μόνον του πράξαντος ή του παραλείψαντος αλλά και του μετ' αυτού αλληλεγγύως υπευθύνου, εάν ήθελε τελείως αποδειχθή ότι ο υπεύθυνος ούτος παρεξέκλινε των ανατεθειμένων εις αυτόν και καθωρισμένων ειδικών καθηκόντων, διά του εκτελεστικού Π. Διατάγματος και εφ' όσον η τοιαύτη παρέκκλισις αυτού υπήρξεν η κυρία συμβολή ες την επέλευσιν της ζημίας.

3. Εκάτερος των Ταμιών του Μετοχικού Ταμείου πριν ή αναλάβη την υπηρεσίαν οφείλει να παράσχη υπέρ του Μετοχικού Ταμείου εγγύησιν όσην παρέχουσιν και οι ομοιόβαθμοι Δημόσιοι Ταμίαι και καθ' ον τρόπον παρέχεται παρ' αυτών κατά τας σχετικάς διατάξεις. Η εγγύησις επιστρέφεται τηρουμένων κατ' αναλογίαν των αντιστοίχων περί επιστροφής εγγυήσεως δημοσίων υπολόγων διατάξεων. Εάν ο Ταμίας έχει προ του διορισμού του ως ταμίου του Μετοχικού Ταμείου καταθέση ανάλογον εγγύησιν Ταμίου υπέρ του Δημοσίου, δεν απαιτείται η κατάθεσις νέας εγγυήσεως, της ήδη κατατεθειμένης ισχυούσης και υπέρ του Μετοχικού Ταμείου, συντασσομένου περί τούτου του προσήκοντος συμβολαίου προ της αναλήψεως της διαχειρίσεως του Μετοχικού Ταμείου.

4. Εις τον Επιμελητήν εισπράξεως, υποχρεούμενον εις εγγύησιν των ομοιοβάθμων του δημοσίων επιμελητών εισπράξεως, επιτρέπεται να παρέχωνται, αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κατά τας κειμένας διατάξεις παρεχόμενα έξοδα κινήσεως και διαχειριστική αμοιβή προς κάλυψιν των τυχόν εις βάρος του λογιστικών λαθών της διαχειρίσεώς του.

 

Αρθρο: 68

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ελεγχος της διαχειρίσεως.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Ελεγχος διαχείρισης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι Ταμίαι υπέχουσιν ας και οι δημόσιοι ταμίαι ευθύνας και υπόκεινται εις τον έλεγχον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τα διά Διατάγματος οριζόμενα και εις τας επομένας παραγράφους εκτιθέμενα.

2. Το Μ.Τ.Π.Υ. ενεργεί λογιστικάς συμψηφιστικάς εγγραφάς επί των οικονομικών πράξεων μη ταμειακής δοσοληψίας, των οποίων υπόλογος απένατι του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ο τμηματάρχης του Λογιστικού Τμήματος αυτού.

3. Ο τε έλεγχος της διαχειρίσεως των υπολόγων Ταμιών και του υπολόγου - Τμηματάρχου του Λογιστικού Τμήματος του Μετοχικού Ταμείου, ασκείται υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου εν αυτώ τω Καταστήματι του Ταμείου δι' επί τούτω οριζομένου κατά διαχειριστικόν έτος υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου Διευθυντή ή Ελεγκτού. Υπό του Συνεδρίου ορίζεται και ανάλογον βοηθητικόν προσωπικόν εκ λογιστών.

Ο Διευθυντής ή Ελεγκτής και το βοηθητικόν προσωπικόν δύναται να αντικατασταθή ως άνω εν όλω ή εν μέρει και διαρκούντος του έτους. Τον Διευθυντήν ή Ελεγκτήν απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου οριζόμενος Διευθυντής ή Ελεγκτής ή Λογιστής.

4. Δι' αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθορίζονται τα της συντάξεως, υποβολής και ελέγχου των λογαριασμών και εν γένει ο τρόπος της ενεργείας του ελέγχου, ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια, αφορώσα την εκτέλεσιν των διατάξεων του δ. 21/26.9.1935.

5. Ο Διευθυντής ή Ελεγκτής του Συνεδρίου και το παρά τυώ προσωπικόν, κατόπιν όμως εντολής αυτών, δικαιούνται να λαμβάνωσιν γνώσιν πάσης εν τοις βιβλίοις του Ταμείου εγγραφής, ως και παντός εγγράφου διά την εκτέλεσιν του έργου των.

6. Επί της ορθότητος του απολογισμού και του ισολογισμού αποφαίνεται διά δηλώσεως το Ελεγκτικόν Συνέδριον, δικαιούμενον να λαμβάνη γνώσιν όλων εν γένει των διά τον ως άνω χρησίμων βιβλίων και εγγραφών.

7. Ο Διευθυντής ή Ελεγκτής του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο βοηθός του ευθύνονται ενώπιον τούτου κατά το άρθρον 46 του π.δ. 774/80 «Περί Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου» διά πάσαν επελθούσαν θετικήν ζημίαν εις το Μ.Τ.Π.Υ.

 

Αρθρο: 69

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικονομικαί διατάξεις.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Δικονομικές διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η επί Δικαστηρίου παράστασις του Μετοχικού Ταμείου διεξάγεται διά του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου των Οικονομικών ή του παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων τοιούτου, δυνάμει εγγράφου παραγγελίας του Διευθυντού του Ταμείου, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 96 της Πολιτικής Δικονομίας, επιφυλαττομένης της διατάξεως της παρ. 4 του άρθρ. 38 του Β.Δ. 6/61 «Περί Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους». Δύναται όμως εν περιπτώσει αντιδικίας προς το Δημόσιον ή και δι' ωρισμένας υποθέσεις να διορισθή αποφάσει του Συμβουλίου και ίδιος δικηγόρος, του οποίου η αμοιβή ορίζεται υπό του Συμβουλίου.

2. Ουδέποτε διατάσσεται προσωρινή εκτέλεσις κατά του Μετοχικού Ταμείου. Επί πάσης δε τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως κατ? αυτού έχει ανασταλτικήν δύναμιν η υπό τούτου ασκηθείσα αίτησις περί αναιρέσεως ως και η προς ενάσκησιν ταύτης προθεσμία. Ως προς την επί δικαστηρίου παράστασιν του Ταμείου, ως διαδίκου υφ' οιονδήποτε ιδιότητα, απαιτείται η τήρησις των διατάξεων του άρθρου 64 παρ. 2 της Πολιτικής Δικονομίας.

3. Οι εις το Ταμείον επιβαλλόμενοι διά δικαστικών αποφάσεων όρκοι δίδονται υπό του Διευθυντού αυτού και τουτου κωλυομένου υπό του νομίμου αυτού αναπληρωτού, συμφώνως προς την διάταξιν του άρθρου 427 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δικ.

Κατά πάσαν περίπτωσιν ο όρκος διατυπούται υπό τον τύπον του πιστεύειν και μη γιγνώσκειν, εις την τροποποίησιν δε ταύτην του τύπου δύναται να προβή ο Διευθυντής κατά την δόσιν του όρκου και εν τη περιπτώσει κατά την οποίαν δειτυπώθη άλλων, χωρίς να είναι αναγκαίον να προκληθή περί τούτου απόφασις.

 

Αρθρο: 70

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εκχώρησις - Κατάσχεσις.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Μερίσματα, Εκχώρηση, Κατάσχεση

 

Κείμενο Αρθρου

Απαγορεύεται η εκχώρησις και η κατάσχεσις των υπό του Μετοχικού Ταμείου παρεχομένων μερισμάτων, βοηθημάτων και επιστροφών καταθέσεων. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρείται το Μετοχικόν Ταμείο διά τα εις αυτό οφειλόμενα.

Επιτρέπεται εξαιρετικώς η κατάσχεσις του 1/4 του τριμηνιαίου μερίσματος λόγω διατροφής συζύγου ή τέκνου.

 

Αρθρο: 71

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή δικαιωμάτων απαιτήσεων και οφειλών.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Παραγραφή

Σχόλια
1. Η παρ. 1 αντικαστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1976/1991. 2. Η παρ. 8 προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1395/1983.

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Το δικαίωμα του μετόχου ή της οικογενείας του για απονομή μερίσματος, αναγνωρίζεται ή ασκείται οποτεδήποτε».

2. Πάσα απαίτησις μετόχουή της οικογενείας αυτού ή και οιουδήπτοε τρίτου, είτε λόγω καταβολής πλέον του κεκανονισμένου ποσού, είτε όγω αποδόσεως οιωνδήποτε καταθέσεων, είτε λόγω παρακαταθήκης, είτε και εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας, παραγράφεται υπέρ του Ταμείου μετά δύο έτη, αφ' ης κατέστη απαιτητή.

3. Πάν μέρισμα μετόχου ή ορφανικής οικογενείας, το οπίον δεν εζητήθη εντός διετίας, αφ' ης έδει να πληρωθή, παραγράφεται υπέρ του Ταμείου.

4. Η κατά τας κειμένας διατάξεις παραγραφή πάσης κατά του Μ.Τ.Π.Υ. απαιτήσεως μετόχου περί αναλήψεως ποσών καταβληθέντων προς το Μ.Τ.Π.Υ. πέραν των ως μετόχου υποχρεώσεών του, άρχεται από της προς τούτον κοινοποιήσεως της περί απονομής μερίσματος αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η αληθής έννοια του άρθρου 17 του Α.Ν. 2783/41 «εισαγωγικός νόμος του Αστικού Κώδικος» είναι ότι εξακολουθούν ισχύουσαι αι προ της εισαγωγής του Αστικού Κώδικος υφιστάμεναι διατάξεις ειδικών παραγραφών υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.

6. Εις τους οπωσδήπότε απομακρυνομένους της υπηρεσίας μετόχους, προ της αποκτήσεως του δικαιώματος προς απονομήν μερίσματος ουδεμία επιστροφή των οιασδήποτε φύσεως καταθέσεων αυτών γίνεται.

7. Εκ του οφειλομένου εις το Ταμείον Συντάξεων Νομικών ποσού υπό των διοικητικών (φορολογικών) δικαστών και των υπαλλήλων της γραμματεάς των φορολογικών δικαστηρίων διά την εξαγοράν της υπηρεσίας των εις τα φορολογικά δικαστήρια συμφώνως προς το εδ. α' της παρ. 3 του Ν. 730/77 «περί τροποποιησεως και συμπληρώσεως της περί Ταμείου Νομικών νομοθεσίας», αφαιρείται το ποσόν, όπερ τυχόν κατεβλήθη υπό τούτων εις το Μ.Τ.Π.Υ. εις εκπλήρωσιν οιασδήποτε ασφαλιστικής υποχρεώσεως προς αυτό, εφ' όσον τούτο αποδοθή εις το Ταμείον Νομικών. Το Μ.Τ.Π.Υ. υποχρεώσεως προς αυτό, εφ' όσον τούτο αποδοθή εις το Ταμείον Νομικών. Το Μ.Τ.Π.Υ. υποχρεούται όπως εντός διμήνου από της υποβολής εις τούτο της αιτήσεως υπό του ενδιαφερομένου, μετά βεβαιώσεως του εκκαθαριστού αποδοχών του περί του ύψους των υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. γενομένων κρατήσεων, αποδώσει εις το Ταμείον Νομικών ατόκως τα εις αυτό καταβληθέντα υπό του αιτούντος ποσά.

8. Η αξίωση της παροχής της παρ. 4 του άρθρ. 43 του παρόντος παραγράφεται ύστερα από 2 χρόνια από το τέλος του έτους κατά το οποίο αποβίωσε ο μέτοχος».

 

Αρθρο: 72

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ατέλειαι.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Ατέλειες

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι διά χρηματικών γραμματίων ή διά τραπεζικών ή ταχυδρομικών επιταγών μεταβιβαζόμεναι υπό των διαφόρων αρχών χρηματικαί ποσότητες προς το Ταμείον, ως και αι υπ' αυτού αποστελλόμεναι διά των αυτών μέσων, εξοφλούνται άνευ τέλους χαρτοσήμου. Ομοίως εξοφλούνται άνευ τέλους χαρτοσήμου τα εκδιδόμενα υπέρ του Μετοχικού Ταμείου εντάλματα προς απόδοσιν εσόδων αυτού, ως επίσης και τα παρ' αυτού, ως επίσης και τα παρ' αυτού του ιδίου Μετοχικού Ταμείου εκδιδόμενα εντάλματα προς τακτοποίησιν διαφόρων εσωτερικών αυτού λογαριασμών.

2. Αι υπό του Μετοχικού Ταμείου καταθέσεις εις Τραπέζας χρηματικών ποσοτήτων ή χρεωγράφων ως και αι αναλήψεις αυτών, έντοκοι ή άτοκοι, ενεργούνται άνευ τέλους χαρτοσήμου.

3. Το Μ.Τ.Π.Υ. απολαύει γενικώς απασών των ατελειών και προνομίων, ως αυτό τούτο το Δημόσιον ήτοι δικαστικών, διοικητικών, οικονομικών, συγκοινωνίας, ανταποκρίσεως, μεταφοράς εν γένει και ιδία τοιαύτης χρηματοδεμάτων διά του Ταχυδρομείου, συμφώνως τω ειδικώ περί τούτων νόμω.

4. Διά τας μεταξύ αυτού και του Δημοσίου απαιτήσεις και δοσοληψίας δεν χωρούσιν αι ειδικαί υπέρ του Δημοσίου βραχυχρόνιοι παραγραφαί.

5. Αι υπό των άρθρων 18, 20, 21, 28 ακι 30 του ν.δ. 22 Απριλίου - 16 Μαΐου 1926 «Περί διοικητικής αποβολής εκ των κτημάτων της Αεροπορικής Αμύνης, περί απαγορεύσεως λήψεως προσωρινών μέτρων κατά του Δημοσίου κ.λ.π.», παρεχόμενα υπέρ του Δημοσίου προνόμια παρέχονται και υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.

 

Αρθρο: 73

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΠΟΡΟΙ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Τόκοι.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Τόκοι

 

Κείμενο Αρθρου

Πάσα οφειλή προς το Ταμείον προερχομένη εξ οιασδήποτε αιτίας επιβαρύνεται διά τόκου, λογιζομένου αφ' ης έδει να καταβληθή ημέρας. Η αναγκαστική είσπραξις των εις το Μ.Τ.Π.Υ. ανηκόντων εσόδων, ως και των εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας εις αυτό οφειλομένων, ενεργείται υπό του Ταμείου αυτού κατά τας περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεις.

 

Αρθρο: 74

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικαί εξουσιοδοτικαί διατάξεις.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Υπό του Συμβουλίου συντάσσεται και εκτελείται εσωτερικός κανονισμος της υπηρεσίας του Ταμείου καθ' ον και τα καθήκοντα των υπαλλήλων ακριβέστερα ορίζονται και η τήρησις πάντων των βιβλίων και των τηρησόντων ταύτα επιβάλλεται.

2. Διά Διαταγμάτων προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών εκδιδομένων, κυρούνται αι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προτεινόμεναι εκάστοτε τροποποιήσεις των περί του Μ.Τ.Π.Υ. διατάξεων, αι οποίαι αφορώσιν εις τα της εσωτερικής εν γένει λειτουργίας και του προσωπικού του Μετοχικού Ταμείου, επιφυλαττομένης της ισχύος των διατάξεων του Υ.Κ. (π.δ.

611/79).

3. Η δικαιοδοσία και η αρμοδιότης, τα καθήκοντα και αι υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντα του Διευθυντού και των λοιπών υπαλλήλων, κανονίζονται εκάστοτε διά Διαταγμάτων προκαλουμένων υπό του Υπουργού των Οικονομικών μετά σύμφωνον πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Διά Διαταγμάτων επίσης κατά τον αυτόν τρόπον εκδιδομένων κανονίζονται εκάστοτε αι λεπτομέρειαι της εκτελέσεως του ν.

4752/30.

4. Διά Προεδρικού Διατάγματος εφ' άπαξ εκδοθησομένους προτάσει του Υπουργού Οικονομικών, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από της δημοσιεύσεως του υπό του άρθρου 3 του Ν. 267/1976 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων, αφορωσών εις τα έσοδα του Μ.Τ.Π.Υ. κ.λ.π.» προβλεπομένου Προεδρικού Διατάγματος, κωδικοποιούνται εις ενιαίον κείμενον αι περί Μ.Τ.Π.Υ. υφιστάμεναι διατάξεις, ως τροποποιούνται διά του υπ' αριθ. 512/76 νόμου, ως και άπασαι αι μέχρι της εκδόσεως του Διατάγματος τούτου τυχόν θεσπισθησόμεναι τοιαύται. Διά του Διατάγματος τούτου επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων.

Η κατά το παρόν άρθρον προθεσμία δύναται να παραταθή επί εν εισέτι έτος δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Αρθρο: 75

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Απαλλαγή εκ του δικαιώματος εγγραφής παλαιών μετόχων.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Παλαιοί μέτοχοι, Απαλλαγή εγγραφής

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ?

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι κατά την 1ην Ιουλίου 1953 εν υπηρεσία δημόσιοι υπάλληλοι μέτοχοι του ΜΤΠΥ απαλλάσσονται πάσης καταβολής διά δικαίωμα εγγραφής ή γάμου, αποκλειομένης όμως εν πάση περιπτώσει της υπό του Μετοχικού Ταμείου επιστροφής των ήδη καταβληθέντων διά την άνω αιτίαν ποσών.

Ομοίως απαλλάσσονται από της αυτής χρονολογίας πάσης υποχρεώσεως δικαιώματος εγγραφής ή γάμου και δικαιώματος μεταβιβάσεως αι ορφανικαί οικογένειαι, των αγάμων ή εγγάμων μετόχων.

 

Αρθρο: 76

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Απαλλαγή προαιρετικώς εγγραφέντων μετόχων.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Προαιρετικά εγγραφέντες, Απαλλαγή

 

Κείμενο Αρθρου

Εις τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρου του παρόντος υπάγονται και οι προαιρετικώς εγγραφέντες βάσει των κειμένων διατάξεων μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ.

 

Αρθρο: 77

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγνώρισις χρόνου υπηρεσίας υπαλλήλων Ν. 193/1975.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Υπάλληλοι Ν. 193/1975, Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο κατά τας διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 193/75 «Περί επαναφοράς εις την υπηρεσίαν απολυθέντων εκτάκτων, επί θητεία ή επί σχψέσει εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και ν.π.δ.δ. και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. α' 223) αναγνωριζόμενης προκειμένου περί υπαλλήλων του Δημοσίου, της Βουλής και των Ν.Π.Δ.Δ. διά

συνταξιοδοτικούς σκοπούς, ως χρόνος ενεργού υπηρεσίας, αναγνωρίζεται ως πλασματικός χρόνος ασφαλίσεως και υπό του Μ.Τ.Π.Υ.

2. Η αναγνώρισις ενεργείται τη αιτήσει του υπαλλήλου υποβαλλομένη εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξ (6) μηνών από της ισχύος του Ν.

467/1976.

3. Η εξαγορά του αναγνωριζομένου χρόνου ενεργείται επί τη καταβολή εις το Ταμείον υπό του αιτούντος των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, των προβλεπομένων υπό των οικείων διατάξεων του Ταμείου και υπολογιζομένων επί των αποδοχών του βαθμού εξόδου εκ της υπηρεσίας των ισχυουσών κατά τον χρόνον της πραγματικής αποχωρήσεως αυτού εκ της υπηρεσίας.

4. Η εξόφλησις του ποσού της οφειλής εκ της εξαγοράς ενεργείται ατόκως, προκειμένου περί των Οργανισμών των παρεχόντων περιοδικήν παροχήν διά δόσεων, παρακρατουμένης κατά μήνα της, εκ της

αναπροσαρμογής της περιοδικής παροχής, προκυπτούσης διαφοράς μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως της οφειλής.

5. Η κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Ν. 467/76 αναπροσαρμογή των παρεχομένων περιοδικών παροχών άρχεται από της 1ης του μεθεπομένου, της υποβολής εις το Ταμείον αιτήσεως περί αναγνωρίσεως του πλασματικού χρόνου, μηνός.

6. Καταβληθείσαι τυχόν διά τον αναγνωριζόμενον χρόνον υπηρεσίας υπό των περί ων πρόκειται Οργανισμών Επικουρικής Ασφαλίσεως περιοδικαί ή εφ' άπαξ παροχαί δεν επιστρέφονται.

 

Αρθρο: 78

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγνώρισις προϋπηρεσίας υπαλλήλων Ν. 512/76.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Υπάλληλοι Ν. 512/1976, Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας

 

Κείμενο Αρθρου

Οι μέχρι της ενάρξεως ισχύος του νόμου 412/76 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων της περί Μ.Τ.Π.Υ. κειμένης νομοθεσίας» εξελθόντες της υπηρεσίας μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. δικαιούνται της κατά το άρθρον 2 τούτου εξαγοράς, κατόπιν αιτήσεώς των

υποβαλλομένης εις το Ταμείον τούτο εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) ετών από της δημοσιεύσεως του νόμου.

Το δικαίωμα μερίσματος άρχεται από της 1ης του μηνός υποβολής της αιτήσεως.

 

Αρθρο: 79

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Συνέχισις ασφαλίσεως εκτάκτων υπαλλήλων Ν.Δ. 169/1969.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Εκτακτοι υπάλληλοι Ν.Δ. 169/1969, Ασφάλιση

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εκακτοι υπάλληλοι, μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. μέχρι της 21ης Απριλίου 1969, των οποίων η σχέσις εργασίας μετετράπη από δημοσίου εις ιδιωτικού δικαίου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.Δ.

169/1969 «Περί τακτοποιήσεως εκτάκτων υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», αποχωρήσαντες της υπηρεσίας ή εν ενεργεία, δύνανται να συνεχίσουν την διακοπείσαν ασφάλισιν, από της αυτής χρονολογίας και υπό΄τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, κατόπιν αιτήσεώς των υποβαλλομένης εις το Ταμείον τούτο εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) ετών από της δημοσιεύσεως του ν. 267/76 «περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων αφορωσών εις τα έσοδα του Μ.Τ.Π.Υ. ως και εις το παρεχόμενον υπό του Ταμείου τούτου μέρισμα».

2. Οφειλόμεναι εισφοραί εκ της εφαρμογής της προηγουμένης παραγράφου υπολογίζονται επί του μισθού και βάσει του ποσοστού εισφοράς, των ισχυσάντων κατά το χρονικόν διάστημα εις ο ανάγονται αι εισφοραί αύται.

3. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον προκύπτον ποσόν οφειλής δύναται κατ' επιλογήν του μετόχου, α) να εξοφλήται ατόκως είτε εφ' άπαξ, είτε διά μηνιαίων μέχρις είκοσι τεσσάρων (24) δόσεων, ή β) να μετατρέπηται εις έντοκον δάνειον επί επιτοκίω πέντε τοις εκατόν ετησίως,

εξοφλούμενον διά ίσων μηνιαίων, μέχρι πεντήκοντα (50) τοκοχρεωλυτικών δόσεων. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων, δι' αμφοτέρας τας περιπτώσεις, καθορίζεται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, αναλόγως του ύψους της οφειλής.

4. Εις περίπτωσιν εξοφλήσεως της οφειλής εφ' άπαξ, αύτη καταβάλλεται εις το Ταμείον εντός μηνός από της κοινοποιήσεως του λογαριασμού. Αι δόσεις παρακρατούνται, εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου, εκ των αποδοχών του μετόχου ή, εφ' όσον ο μέτοχος ήθελεν αποχωρήσει εκ της υπηρεσίας προ της ολοσχερούς εξοφλήσεως της οφειλής, εκ του καταβαλλομένου μερίσματος.

5. Εις τας οφειλάς της προηγουμένης παραγράφου συμψηφίζονται αι, κατά το από 21ης Απριλίου 1969 και εντεύθεν χρονικόν διάστημα,

διενεργηθείσαι κρατήσεις επί των αποδοχών των περί ων η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Ν. 267/76 εκτάκτων υπαλλήλων, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 1 περ. Β' και 4 του άρθρου 5 του Ν.Δ.

1050/1942, εν συνδυσμώ προς το άρθρον 4 της υπ? αριθμ. 8350/27.1.1945 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών.

 

Αρθρο: 80

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Περιπτώσεις δικαιωθέντων συντάξεως.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Δικαωθέντες συντάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι μέχρι της ενάρξεως ισχύος του Ν. 267/76 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων αφορωσών εις τα έσοδα του Μ.Τ.Π.Υ. ως και εις το παρεχόμενον υπό του Ταμείου τούτου μέρισμα» δικαιωθέντες συντάξεως εκ του Δημοσίου, κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.δ 208/1974 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του α.ν. 1854/1951 «περί απονομής πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων», δικαιούνται του κατά το άρθρον 4 του ν. 267/76 μερίσματος από της πρώτης του μηνός της δημοσιεύσεως του νόμου τούτου.

2. Διά τον καθορισμόν του μερίσματος υπό του Μ.Τ.Π.Υ. παρ' ω είναι ησφαλισμένοι οι παραιτούμενοι ή απολυόμενοι κατά τας διατάξεις της παρ.

5 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 496/70 «περί οργανώσεως και λειτουργίας των ταχυδρομείων» υπάλληλοι, ο χρόνος ασφαλίσεως αυτών εις το Ταμείον, προσαυξάνεται κατά πέντε κατ' ανώτατον όριον έτη και μέχρι συμπληρώσεως τριακονταπενταετούς τοιούτου. Διά την αναγνώρισιν του προσηυξημένου τούτου χρόνου ασφαλίσεως καταβάλλονται υπό του Δημοσίου εις το Μ.Τ.Π.Υ. αι ασφαλιστικαί εισφοραί αι αναλογούσαι εις τον αναγνωριζόμενον χρόνος, υπολογιζόμεναι επί του μισθού του προσωπικού του καταβαλλομένου κατά τον χρόνον εξόδου αυτού.

 

Αρθρο: 81

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος υπολογισμού μερίσματος και ύψος αυτού προ της ισχύος του Π.Δ. 350/1979.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Υπολογισμός μερίσματος, Υψος

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μέχρις εκδόσεως του, κατά την παράγραφον 1 του άρθρ. 48 του παρόντος, προβλεπομένου Πρ. Δ/τος, εφαρμόζονται αι διατάξεις της περί Μ.Τ.Π.Υ. κειμένης νομοθεσίας, αι προβλέπουσαι την αναπροσαρμογήν του υπό τούτου παρεχομένου μερίσματος.

2. Διά τον κανονισμόν του υπό του Ταμείου χροηγουμένου μερίσματος λαμβάνεται υπ' όψιν ο μισθός του βαθμού ον έφερε ο μέτοχος άμα δε και υφ' ον εμισθοδοτείττο κατά την έξοδόν του εκ της υπηρεσίας, ως ούτος προσδιορίζεται υπό των διατάξων του άρθρου 6 του Β.Δ. 16/22.4.53 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων περί Μ.Τ.Π.Υ.» και του άρθρου 2 του Ν.Δ. 3020/54 «περί παροχής διευκολύνσεων εις τους μετόχους του Μ.Τ.Π.Υ. κ.λ.π.».

3. Το μηνιαίον μέρισμα των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. ων η συμμετοχή έληξε ή λήγει μετά την 31 Μαρτίου 1953 έως την 31ην Μαΐου 1979 ισούται προς τα τέσσερα χιλιοστά (4%ο) του μηνιαίου μισθού επί τα έτη συμμετοχής.

4. Ως μισθός βάσει του οποίου καθορίζεται το κατά την προηγουμένην παράγραφον μέρισμα, νοείται, ο κατά τους ισχύοντας νόμου βασικός μισθός ενεργείας μεθ' όλων των γενικών αυξήσεων ή ειδικών προσαυξήσεων λόγω πολυετούς παραμονης εν τω αυτώ βαθμώ, ον λαμβάνει ο μέτοχος κατά το τελευταίον έτος της συμμετοχής του και εφ' ου ενεργείται η υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. παγία λόγω συμμετοχής κράτησις, εν πάση δε περιπτώσει δεν δύναται να είναι ανώτερος του μισθού βάσει του οποίου καθορίζεται η εκ του Δημοσίου Ταμείου σύνταξις.

Η αληθής έννοια του προηγουμένου εδαφίου είναι ότι διά τον υπολογισμόν του μερίσματος ως μισθός νοείται ο δυνάμει των Νόμων 1502/50 και 1609/50 οριζόμενος βασικός τοιούτος μετά της εξ 20% αυξήσεως της παρασχεθείσης υπό του Ν.Δ. 2195/52 και του τυχόν επί του μισθού τούτου χορηγουμένου, βάσει των αυτών ως άνω νόμων, επιδόματος ευδοκίμου παραμονής εν τω αυτώ βαθμώ και εξαντλήσεως της ειδικής ιεραρχίας.

5. Εις την κατά την παράγραφον 3 συμμετοχήν περιλαμβάνεται και το κατά το άρθρον 57 του Α.Ν. 1854/1951 τρίμηνον διάστημα καθ? ο απολυόμενος υπάλληλος λαμβάνει πλήρεις τας αποδοχάς του.

 

Αρθρο: 82

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικαί περιπτώσεις.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Υπολογισμός μερίσματος, Ειδικές περιπτώσεις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επί αμίσθων υπαλλήλων, μετόχων του Ταμείου, διά τον κανονισμόν του μερίσματος λαμβάνεται υπ' όψει ο αντίστοιχος μισθός του βαθμού προς ον δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εξομοιώθησαν.

2. Μισθός επί τη βάσει του οποίου κανονίζεται το μέρισμα:

α) Των εκ του προσωπικού της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. των εξελθόντων ή εξερχομένων της υπηρεσίας από της 16.7.1945.

β) Των δυνάμει του άρθρου 1 του Α.Ν. 610/1945 μισθολογικώς

εξελισσομένων υπαλλήλων μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ., των εξελθόντων ή εξερχομένων της υπηρεσίας, είναι ο κατά τας διατάξεις του άρθρου 2 παρ.

1 εδ. α' και β' του Ν. 4139/29, ως ετροποποιήθη υπό του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 4752/1930 οριζόμενος τοιούτος του Νόμου 2494/20 βάσει του βαθμού της διοικητικής κλίμακος προς ον μισθολογικώς εξομοιούται έκαστος των εν λόγω μετόχων.

3. Το μέρισμα των Τεχνικών Υπαλλήλων καθορίζεται κατά τα εν τη παραγρ.

2 του άρθρου 81 του παρόντος οριζόμενα επί του μισθολογίου των Διοικητικών Υπαλλήλων, του λαμβανομένου υπ' όψιν διά τον καθορισμόν της κυρίας συντάξεως αυτών υπό του Δημοσίου, τυχόν δε κανονισθέντα από 1.1.1968 μέχρι σήμερον επί μισθού διαφόρου του από του παρόντος προβλεπομένου αναθεωρούνται. Καταβληθέντα μετά την 1.1.1968 επί πλέον ποσά, λόγω κανονισμού του μερίσματος βάσει μισθού τεχνικών υπαλλήλων, δεν αναζητούνται.

Εκκρεμείς κατά την δημοσίευσιν του ν.δ. 489/74 δίκαι ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας ή άλλων δικαστηρίων σχετικαί με την παρούσαν παράγραφον θεωρούνται κατηργημέναι.

 

Αρθρο: 83

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Επίδομα τριετιών.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Επίδομα τριετιών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επίδομα τριετιών ευδοκίμου παραμονής εν τω αυτώ βαθμώ λαμβάνεται υπ' όψιν διά τον προσδιορισμόν ή την αναπροσαρμογήν του μερίσματος του μετόχου, εφ' όσον ελήφθη υπ' όψιν διά τον καθορισμόν ή την αναθεώρησιν της εκ του Δημοσίου παρεχομένης συντάξεως.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον αναπροσαρμογή ενεργείται τη αιτήσει του ενδιαφερομένου, η δε καταβολή του εντεύθεν ηυξημένου μερίσματος άρχεται από της 1ης του μετά εξάμηνον από της δημοσιεύσεως του ν.δ. 489/74 μηνός, από της ημερομηνίας δε υποβολής της αιτήσεως εφ' όσον αύτη υποβάλλεται μεταγενεστέρως.

3. Διά την κατά τ' ανωτέρω αναπροσαρμογήν ο μέτοχος οφείλει να καταβάλη εις το Ταμείον εισφοράς επί του επιδόματος τριετιών δύο και ημίσεος ετών, εντόκως, υπολογιζομένας επί τη βάσει του κατά την ημέραν της υποβολής της περί αναπροσαρμογής αιτήσεως ισχύοντος ποσοστού εισφορών και μισθού του βαθμού ον έφερε κατά την έξοδόν του εκ της υπηρεσίας.

 

Αρθρο: 84

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγνώρισις προϋπηρεσίας εξελθόντων της υπηρεσίας μετόχων.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Εξελθόντες της υπηρεσίας, Προϋπηρεσία

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. εξελθόντες της υπηρεσίας προ της ισχύος του Ν.Δ/τος 489/74, δύνανται να αιτήσωνται την αναγνώρισιν μη

αναγνωρισθείσης προϋπηρεσίας, περί ης η παρ. 1 του άρθου 1 του ν.δ.

489/74, επί τη καταβολή της, εν παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, εισφοράς υπολογιζομένης επί του κατά τον χρόνον υποβολής της αιτήσεως ισχύοντος βασικού μισθού του βαθμού εξόδου εκ της υπηρεσίας.

2. Η εξόφλησις του προκύπτοντος ποσού οφειλής ενεργείται κατά τα εν παρ. 4 του αυτού άρθρου 33 του παρόντος οριζόμενα.

3. Οφειλαί μετόχων του Ταμείου εξ αναγνωρίσεως προϋπηρεσίας, καθορισθείσαι επί τη βάσει των μέχρι της ισχύος του ν.δ. 489/74 κειμένων διατάξεων, υπολογίζονται εκ νέου κατά το ανεξόφλητον μόνον μέρος αυτών, βάσει των εν ταις προηγουμέναις παραγράφοις οριζομένων.

 

Αρθρο: 85

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΑΝΕΙΑ (ΜΤΠΥ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ποσοστιαία αναπροσαρμογή εκτάκτου προσωρινού χορηγήματος.

Λήμματα
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μ.Τ.Π.Υ., Εκτακτο προσωρινό χορήγημα

 

Κείμενο Αρθρου

Το ποσοστόν αναπροσαρμογής του παρεχομένου, συμφώνως προς το άρθρ. 1 του ν.δ. 1050/42, ως ετροποποιήθη διά του άρθρου 2 ν. 48/43, εκτάκτου προσωρινού χορηγήματος, υπολογιζόμενον επί του βασικού μερίσματος και το κατώτατον όριον μηνιαίου βασικού μερίσματος, προσηυξημένον με το έκτακτον χορήγημα, ωρίσθησαν ως κάτωθι, διά τον προ της ισχύος του π.δ.

350/79 χρόνον.

α) Από 1.1.1957 εις 40%.

β) Από 1.1.1963 εις 124%.

γ) Από 1.1.1969 εις 191,5% και το κατώτατον όριον δραχμ. 300. δ) Από 1.4.1971 εις 220% και το κατώτατον όριον δραχμ. 330. ε) Από 1.10.1971 εις 252% και το κατώτατον όριον δραχμ. 400. στ) Από 1.1.1974 εις 287% και το κατώτατον όριον δραχμ. 500. ζ) Από 1.1.1976 εις 325% και κατώτατον όριον δραχμ. 550.

η) Από 1.1.1977 εις 390% και κατώτατον όριον δραχμ. 700.

θ) Από 1.9.1977 εις 488% και το κατώτατον όριον δραχμ. 900.

 

Αρθρο: 86

Ημ/νία: 04.05.1981

Ημ/νία Ισχύος: 04.05.1981

 

Λήμματα
Κατάργηση διατάξεων

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Καταργείται το άρθρον 3 του Νόμου 1636/19 όσον αφορά την θέσιν του Ελεγκτού και τα δικαιώματα και καθήκοντα αυτού.

2. Καταργείται η παρ. 2 άρθρ. 13 ν.δ. 31.5.23 «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως ενίων διατάξεων περί Μ.Τ.Π.Υ.».

3. Αι διατάξεις των παραγρ. 3 και 4 του άρθρου 19 του από 12 Ιουλίου 1919 Καταστατικού του Ταμείου και η παραγρ. 1 του άρθρου 9 του από 12 Φεβρουαρίου 1923 Διατάγματος καταργούνται.

4. Αι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 19ου του Καταστατικού της 12ης Ιουλίου 1919 καταργούνται.

5. Η διάταξις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Νόμου 4139/29 «περί διορισμού δοκίμων υπαλλήλων» καταργείται.

6. Καταργούνται αι διατάξεις του άρθρου 39 και της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του Καταστατικού του Μ.Τ.Π.Υ. της 12 ιουλίου 1919. Επίσης της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Νομ. Δ/τος της 17 Αυγούστου 1925 «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των περί Μ.Τ.Π.Υ. διατάξεων».

7. Το εδάφιον 1/Β' της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του από 6 Απριλίου 1933 Διατάμγατος «περί τροποποιήσεως των διατάξεων του Οργανισμού του Μ.Τ.Π.Υ. περί του τρόπου καταρτίσεως του Ισολογισμού κ.λ.π. αυτού» καταργείται από της χρήσεως 1935-1936.

8. Η εν παραγράφω 1 του άρθρου 3 του υπ' αριθμ. 2139/1939 Αναγκαστικού Νόμου φράσις «εφ' όσον κατέχωσιν αντίστοιχον οργανικήν θέσιν» διαγράφεται.

9. Η παραγράφω 3 του άρθρου 1 του υπ' αριθμ. 1050/1942 Νομοθετικού Διατάγματος φράσις «πάντως όμως ουχί πέραν της 31ης Μαρτίου 1943» απαλείφεται.

10 Καταργείτια αφ' ης ίσχυσε το άρθρ. 6 ν. 48/43.

11. Από 1ης Νοεμβρίου 1947 καταργούνται αι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 200/43, αύται ετροποιήθησαν και συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως.

12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 17/20 Αυγούστου 1925 Νομοθετικού Διατάγματος καταργείται.

13. Το άρθρον 19 του Νόμου 899/1943 καταργείται αφ? ης ίσχυσεν.

14. Καταργούνται αι συναφείς προς τας διατάξεις του άρθρ. 4 παρ. 1-4 του δ. 16/22.4.53 διατάξεις:

α) Του άρθρου 5 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του Ν. Διατάγματος ξ12.2.23 ως αντικατεστάθη διά του άρθρου 3 παράγραφος 2 εδάφια α' και β? του Ν. Διατάγματος 17.8.25.

β) Του άρθρου 6 παράγραφοι 1, 3 και 5 του Ν. Διατάγματος 12.2.23 και άρθρου 4 παράγραφος 2 του Ν. 4139/29.

γ) Των άρθρων 7 και 8 της υπ' αριθμ. 8350/1945 αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών και των άρθρων 3 και 4 της υπ? αριθμ. 270645/1948 ομοίας αποφάσεως και

δ) Του άρθρου 6 παράγραφος 4 του Ν. Διατάγματος 1050/42 και του άρθρου 3 παρ. 1 του Νόμου 1955/1944.

15. Καταργούνται αι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. Διατάγματος 12.2.23, ως ετροποποιήθη διά του άρθρου 2 του Ν. Διατάγματος 31.5.1923 και του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Ν. 4139/1929 και λοιπαί σχετικαί διατάξεις.

16. Αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 4139/1929, ως ετροποιήθησαν υπό της παραγρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4752/1930, της παραγρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 48/43, του άρθρου 5 της υπ' αριθμ.

270645/48 αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, ως και, διατάξεις αφορώσαι την χορήγησιν προσθέτου λόγω γάμου μερίσματος, καταργούνται από 1ης Απριλίου 1953.

17. Καταργείται από 1ης Απριλίου 1954 η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του από 16/22.4.53 Διατάγματος.

18. Το άρθρον 5 του Ν. 267/1976 ως και η περίπτωσις γ' της παραγρ. 1 και το δεύτερον εδάφιον της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του από 16/22.4.53 Β. Διατάγματος «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων περί Μ.Τ.Π.Υ.» καταργούνται.

 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.