Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

 

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Έτος: 1926
ΦΕΚ: Α 241 19260720
Τέθηκε σε ισχύ: 20.07.1926
Ημ.Υπογραφής: 10.05.1926
Τίτλος
Περί κώδικος των Νόμων και των Ν. Δ/των "περί Μετοχικού Ταμείου του κατά Γην Στρατού"
Σχόλια
- Κυρώθηκε από το Ν.Δ. της 24/25.10.1927 (ΦΕΚ Α 230) περί κυρώσεως των περί Μ. Τ. Δ/των και τροποποιήσεως ενίων διατάξεων αυτών και τούτο διά του Ν. 3486/1928, και έτσι το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα έχει ισχύ νόμου. Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 6 ν. 2452/1996 (ΦΕΚ Α' 283), η συνολική κράτηση υπέρ δικαιούχων φορέων ασφάλισης του αστυνομικού προσωπικού που προβλέπεται από το παρόν προεδρικό διάταγμα, επί των κάθε φύσεως λειτουργικών δαπανών, από προμήθειες της Ελληνικής Αστυνομίας και από κατασκευή, επισκευή και συντήρηση κτιρίων γενικά καθορίζεται σε ποσοστό 6,4%, και κατανέμεται αυτό όπως η ανωτέρω παρ. 1 άρθρου 6 ν. 2452/1996 αναγράφει. Ο παρών κώδικας εγκρίθηκε από το ΠΔ 10.5/20.7.1926 (ΦΕΚ Α 241).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

 
Αρθρο: 1
Ημ/νία: 20.07.1926
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 1 Νόμ. 1364, άρθρο 3 Ν.Δ. 5/10.2.1926, άρθρο 1 Ν.Δ. 23/31 Μαρτ. 1926).
Λήμματα
Σύσταση - Διοίκηση
Σχόλια
Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 15/18 Ιαν. 1935.
 
Κείμενο Αρθρου
1. "Το κατά τας μέχρι τούδε διατάξεις υφιστάμενον και λειτουργούν Μετοχικόν Ταμείον του κατά Γην Στρατού, εδρεύον εν Αθήναις αποκαλούμενον του λοιπού Μετοχικόν Ταμείον Στρατού (Μ.Τ.Σ.) αποτελεί ίδιον νομικόν πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, τελούν υπό την άμεσον εποπτείαν και έλεγχον του Υπουργείου των Στρατιωτικών.
2. (Αφορά τη σύνθεση του Διοικ. Συμβουλίου. Οι δε διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Α.Ν. 6/1936 και Ν.Δ. 2554/1953).
3. (Αφορά τη σύνθεση του Διοικ. Συμβουλίου. Οι δε διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Α.Ν. 6/1936 και Ν.Δ. 2554/1953).
4. Συνιστάται Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον αποτελούμενον εκ του Αντιπροέδρου του Διοικ. Συμβουλίου ως Προέδρου, 2 Συμβούλων, του Διευθυντού και του Υποδιευθυντού του Ταμείου ως μελών, ούτινος η αποστολή καθορισθήσεται δια Π.Δ/τος".
 
Αρθρο: 2
Ημ/νία: 20.07.1926
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Λήμματα
Διοικητικό Συμβούλιο
Σχόλια
Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 15/18 Ιαν. 1935 (ΦΕΚ Α' 17).
 
Κείμενο Αρθρου
1. "Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Μετοχικού Ταμείου Στρατού ασκεί την Διοίκησιν αυτού, διαχειρίζεται τας υποθέσεις του, την περιουσίαν του εν γένει, αποφασίζει επί παντός ζητήματος αφορώντος την παραγωγικήν διάθεσιν αυτής, εποπτεύει επ' αυτού και ελέγχει την καθολικήν του λειτουργίαν, είναι δε υπεύθυνον δια την πιστήν εφαρμογήν των διεπόντων το Ταμείον Νόμων και την ακριβή εκτέλεσιν των υποχρεώσεών του έναντι του Υπουργού των Στρατιωτικών.
2. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν (εν περιπτώσει ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου εφ' όσον δεν πρόκειται περί μυστικής ψηφοφορίας), διατυπούνται δε εν πρακτικοίς και είναι εκτελεστέαι υπό του Μετοχικού Ταμείου Στρατού".
 
Αρθρο: 3
Ημ/νία: 20.07.1926
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Λήμματα
Διοικητικό Συμβούλιο
Σχόλια
Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 15/18 Ιαν. 1935 (ΦΕΚ Α' 17).
 
Κείμενο Αρθρου
1. "Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Μετοχικού Ταμείου Στρατού ασκεί την Διοίκησιν αυτού, διαχειρίζεται τας υποθέσεις του, την περιουσίαν του εν γένει, αποφασίζει επί παντός ζητήματος αφορώντος την παραγωγικήν διάθεσιν αυτής, εποπτεύει επ' αυτού και ελέγχει την καθολικήν του λειτουργίαν, είναι δε υπεύθυνον δια την πιστήν εφαρμογήν των διεπόντων το Ταμείον Νόμων και την ακριβή εκτέλεσιν των υποχρεώσεών του έναντι του Υπουργού των Στρατιωτικών.
2. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν (εν περιπτώσει ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου εφ' όσον δεν πρόκειται περί μυστικής ψηφοφορίας), διατυπούνται δε εν πρακτικοίς και είναι εκτελεστέαι υπό του Μετοχικού Ταμείου Στρατού".
 
Αρθρο: 4
Ημ/νία: 20.07.1926
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 7 Ν.Δ. 5/10.2.1926, άρθρο 2 Ν.Δ. 23/31.3.1926).Προσωπικόν
Λήμματα
Θέσεις Προσωπικού
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
(Αφορούσε τις θέσεις του προσωπικού ήδη βλέπε τις αντίστοιχες διατάξεις ΠΔ 60/1992 (ΦΕΚ Α 27).
 
Αρθρο: 5
Ημ/νία: 20.07.1926
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 5, 6 και 7 Ν.Δ. 5/10.2.1926).
Λήμματα
Διορισμός - Αρμοδιότητα Διευθυντού
Σχόλια
Η ανωτέρω εντός " " παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 15/18.1.1935.
 
Κείμενο Αρθρου
(Η παρ. 1 αφορούσε τον διορισμό Διευθυντού ήδη βλέπε διατάξεις 2 έως 6 ΠΔ 60/1992 (ΦΕΚ Α 27).
"Ο Διευθυντής εκπροσωπεί το ίδρυμα ενώπιον πάσης αρχής ως και ενώπιον του Δικαστηρίων διευθύνων και χειριζόμενος τας υποθέσεις του Ταμείου, συμφώνως προς τας αποφάσεις και τας γενικάς οδηγίας και κατευθύνσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος έναντι αυτού δια την τήρησιν των περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού διατάξεων και εν γένει την εφαρμογήν τούτων".
 
Αρθρο: 6
Ημ/νία: 20.07.1926
Λήμματα
Υποδιευθυντής, Διευθυντής Λογιστηρίου κλπ.
 
Κείμενο Αρθρου
(Προέβλεπε τον διορισμόν Υποδιευθυντού, Διευθυντού Λογιστηρίου, Ελεγκτού, Γενικού Ταμείου και των αναπληρωτών αυτών ήδη βλέπε αντίστοιχες διατάξεις ΠΔ 60/1992 (ΦΕΚ Α 27)).
 
Αρθρο: 7
Ημ/νία: 20.07.1926
Λήμματα
Υποδιευθυντής, Διευθυντής Λογιστηρίου κλπ.
 
Κείμενο Αρθρου
(Προέβλεπε τον διορισμόν Υποδιευθυντού, Διευθυντού Λογιστηρίου, Ελεγκτού, Γενικού Ταμείου και των αναπληρωτών αυτών ήδη βλέπε αντίστοιχες διατάξεις ΠΔ 60/1992 (ΦΕΚ Α 27)).
 
Αρθρο: 8
Ημ/νία: 20.07.1926
Λήμματα
Υποδιευθυντής, Διευθυντής Λογιστηρίου κλπ.
 
Κείμενο Αρθρου
(Προέβλεπε τον διορισμόν Υποδιευθυντού, Διευθυντού Λογιστηρίου, Ελεγκτού, Γενικού Ταμείου και των αναπληρωτών αυτών ήδη βλέπε αντίστοιχες διατάξεις ΠΔ 60/1992 (ΦΕΚ Α 27), και παρ. 5 άρθρου 11 Α.Ν. 559/1937).
 
Αρθρο: 9
Ημ/νία: 20.07.1926
Λήμματα
Υποδιευθυντής, Διευθυντής Λογιστηρίου κλπ.
 
Κείμενο Αρθρου
(Προέβλεπε τον διορισμόν Υποδιευθυντού, Διευθυντού Λογιστηρίου, Ελεγκτού, Γενικού Ταμείου και των αναπληρωτών αυτών ήδη βλέπε αντίστοιχες διατάξεις ΠΔ 60/1992 (ΦΕΚ Α 27)).
 
Αρθρο: 10
Ημ/νία: 20.07.1926
Λήμματα
Υποδιευθυντής, Διευθυντής Λογιστηρίου κλπ.
 
Κείμενο Αρθρου
(Προέβλεπε τον διορισμόν Υποδιευθυντού, Διευθυντού Λογιστηρίου, Ελεγκτού, Γενικού Ταμείου και των αναπληρωτών αυτών ήδη βλέπε αντίστοιχες διατάξεις ΠΔ 60/1992 (ΦΕΚ Α 27)).
 
Αρθρο: 11
Ημ/νία: 20.07.1926
Λήμματα
Προαγωγές προσωπικού
 
Κείμενο Αρθρου
(Αφορούσε τη μισθολογική κλίμακα, τα προσόντα, τις προαγωγές κ.λ.π. του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ήδη βλέπε Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα για την εφαρμογή του και στους υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου).
 
Αρθρο: 12
Ημ/νία: 20.07.1926
Λήμματα
Διορισμός Δικηγόρων
 
Κείμενο Αρθρου
(Αφορούσε τον διορισμό και τις αρμοδιότητες Δικηγόρων του Ταμείου, ήδη βλέπε παρ. 3 άρθρου 8 ΠΔ 60/1992 (ΦΕΚ Α 27)).
 
Αρθρο: 13
Ημ/νία: 20.07.1926
Λήμματα
Ενοίκιο και γραφικά έξοδα Ταμείου
 
Κείμενο Αρθρου
(Προέβλεπε την μηνιαία καταβολή ποσού από το Δημόσιο για ενοίκιο ως επίσης και για γραφικά έξοδα του Ταμείου).
 
Αρθρο: 14
Ημ/νία: 20.07.1926
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Τίτλος Αρθρου
(άρθρ. 2 Ν. 1364. - άρθρ. 9, 11, 12 Ν.Δ. 5/10 Φεβρ. 1926. - άρθρ. 9 Ν.Δ. της 23/31 Μαρτ. 1926. - άρθρ. 2 παρ. 2, 3, 8 Νόμ. 2148. - άρθρ. 5 παρ. 1 Ν. 2752, Ν.Δ. της 22/26 Μαίου 1923, Ν.Δ. 3 Μαρτ. 1926, Νόμ. 3313, Ν.Δ. της 6/9 Σεπτ. 1925, Ν.Δ. της 3/8 Μαρτ. 1926, Ν.Δ. της 23/31 Μαρτ. 1926).
Λήμματα
Πόροι Μ.Τ.Σ.
Σχόλια
Τα προβλεπόμενα από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου χρηματικά ποσά που εισπράτονται ως αντισηκώματα, πρόστιμα ή εξαγορά υπηρεσίας και καταβάλλονται για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού καταργήθηκαν από την παρ. 2 άρθρου 34 Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α 285).Τα έσοδα από την εκποίηση κάθε είδους αχρήστου για το Στρατό υλικού, λόγω φθοράς, ως και χρησίμου αλλά ακαταλλήλου υλικού καθώς και υλικού που δεν χρησιμοποιήθηκε, που προβλέπονται από την παρ. 20 του παρόντος άρθρου και καταβάλλονται για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού καταργήθηκαν από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 34 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α 285).Το εντός ( ) ποσοστό του εδαφ. 1 μειώθηκε σε 2% με το άρθρο 1 Ν. 4389/19129, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 Π.Δ. 15/18.1.1935.Με το αυτό άρθρο 10 δεν υπόκεινται σε κράτηση οι υπαχθέντες στις καταστάσεις του Ν. 4506/1930, οι Εφεδροι Αξιωματικοί δεν λαμβάνουν μέρισμα.Με το άρθρο 18 παρ. 4 Ν. 1502/1950 ορίστηκε ότι οι υπέρ του Μ.Τ.Σ. κρατήσεις ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εθν. Αμύνης.Με την υπ' αριθμ. Φ.841.6/38/275656 της 11/27 Νοεμ. 1976 (ΦΕΚ Β' 1424) αποφ. Υπουργ. Εθν. Αμυνης και Οικονομικών καθορίζεται από 1 Ιαν. 1977 ενιαίο ποσοστό κρατήσεως υπέρ Μ.Τ.Σ. λόγω παγίων δικαιωμάτων από τις αποδοχές των μονίμων Αξιωματικών, Ανθ/στων και Οπλιτών εις 4% επί του βασικού μισθού, προσαυξήσεως ευδοκίμου παραμονής και επιδόματος πολυετούς Υπηρεσίας.Σε όμοια κράτηση από ποσοστό 4% υπόκεινται και οι αποδοχές των κάτωθι κατηγοριών Στρατιωτικών:α) Μονίμων εξ εφεδρείας Αξ/κών και Ανθ/στών.β) Εφέδρων εξ εφεδρείας και εξ απονομής Αξ/κών Νομ. 355/76.γ) Αξ/κών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιμότητος Νομ. 324/76.δ) Εφέδρων εξ εφεδρείας Αξ/κών Ν.Δ. 483/1970 (Φροντιστών).ε) Αξ/κών και Ανθ/στών Πολεμικής Διαθεσιμότητος Α' και Β' κατηγοριών.Το εδάφιο 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 εδάφ. γ Π.Δ. 15/18.1.1935.Το εδάφιο 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 εδάφ. δ του Π.Δ. 15/18.1.1935.Τα εντός " " του εδαφίου 5 προστέθηκαν με το άρθρο 3 Ν. 4389/1929.Τα εντός " " του εδαφίου 6 προστέθηκαν με το άρθρο 2 Π.Δ. της 19/22.11.1926.Για τις εντός ( ) λέξεις του εδαφίου 9 βλ. σχόλιο του εδαφίου 1.Οι εντός " " λέξεις του εδαφίου 10 διαγράφηκαν με το άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 4389/1929, και το ποσοστό της κρατήσεως ορίστηκε σε 2% με το άρθρο 10 εδαφ. β Π.Δ. 15/18.1.1935.Το εδάφιο 15 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 Ν. 4389/1929.Η εντός " " διάταξη του εδαφίου 16 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 Π.Δ. της 19/22.11.1926.Το ποσοστό του εδαφίου 17 αυξήθηκε σε 2% με το άρθρο 4 Ν. 4389/1929, σε 3% με το άρθρο 3 Ν.Δ. 29/29.6.1935 και σε 4% με το άρθρο 2 Α.Ν. 2141/1939, κατανεμόμενο στα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.Για την απαλλαγή ιδιωτών καθηγητών των στρατιωτικών σχολών βλ. Α.Ν. 1404/1938.Η κράτηση του εδαφίου 18 αυξήθηκε σε 2% με το άρθρο 6 Α.Ν. 114/1936 και σε 4% με το άρθρο 3 Ν. 1678/1944.Οι εντός " " δεύτερη και τρίτη διατάξεις του εδαφίου 20 Η εντός " " τέταρτη διάταξη στο τέλος του εδαφίου 20 προστέθηκε με το άρθρο 20 Ν.Δ. 1938/1942.Οι πιστώσεις των νοσοκομείων και θεραπευτηρίων που πλεονάζουν της παρ. 24 περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με το εδάφιο ε της παρ. 1 άρθρου 30 Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α' 127).Το εδάφιο 26 προστέθηκε με το άρθρο 5 Ν. 4389/1929.Αλλοι πόροι του Μ.Τ.Σ. προβλέπονται από τους Α.Ν. 114/1936, Α.Ν. 366/1936, Ν.Δ. 1938/1942 και Ν.Δ. 4198/1961 (άρθρο 3).
 
Κείμενο Αρθρου
Οι του Ταμείου πόροι απαρτίζονται:
1) Εκ της κρατήσεως (δύο και ήμισυ) επί τοις εκατόν επί του συνόλου των εκάστοτε μηνιαίων αποδοχών των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, και Στρατιωτικών Υπαλλήλων, των προς Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστάς αντιστοιχούντων. Η ανωτέρω κράτησις ενεργείται οιαδήποτε και αν είναι η κατάστασις των αξιωματικών κατά τον περί καταστάσεως Αξιωματικών του Στρατού Νόμον, πλην των αποστράτων.
2) "Εκ της επί πλέον διαφοράς του βασικού μισθού του νέου βαθμού ον λαμβάνουσιν οι προβιβαζόμενοι Αξιωματικοί και Ανθυπασπισταί και οι τούτοις εξομοιούμενοι και του τοιούτου μισθού του βαθμού ον προ της προαγωγήςκ κατείχον. Η διαφορά αύτη κρατείται υπέρ του Μ.Τ.Σ. επί τρεις μήνας".
3) (Τροποποιήθηκε αρχικά από το άρθρο 2 Ν. 4389/1929 και στη συνέχει καταργήθηκε από το άρθρο 2 Ν. 5432/1932).
4) "Εκ της κρατήσεως της διαφοράς μισθού πάντων των βάσει ειδικών Νόμων νεοκατατασσομένων εις τον ενεργόν Στρατόν Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και εξομοιουμένων κατά τους τρεις πρώτους μήνας.
Η κράτησις αύτη συνίσταται εις την διαφοράν βασικού μισθού του βαθμού με ον οι ανωτέρω κατατάσσονται και του τοιούτου του αμέσως κατωτέρω βαθμού".
5) Εκ των κρατήσεων της μεταξύ των αποδοχών ανθυπολοχαγού και ανθυπασπιστού διαφοράς πάντων, εις ους απονέμεται ο βαθμός του ανθυπολοχαγού ή αντίστοιχος άλλος βαθμός αυτού, είτε εκ του στρατού είτε εκτός αυτού λαμβανομένων, κατά τους τρεις πρώτους μήνας, "αδιαφόρως αν ούτοι προγενεστέρως προαχθέντες εις τον βαθμόν του εφέδρου αξιωματικού είχον υποβοληθή εις τας αυτάς κρατήσεις δυνάμει των εν τοις επομένοις εδαφίοις διατάξεων".
Εις τας εν τοις προηγουμένοις εδαφίοις αναφερομένας κρατήσεις υπόκεινται και οι μισθοί απάντων των προβιβαζομένων εφέδρων αξιωματικών, στρατιωτικών υπαλλήλων, ανθυπασπιστών και οπλιτών εις εφέδρους αξιωματικούς ή στρατιωτικούς υπαλλήλους υφ' οιονδήποτε βαθμόν, είτε ούτοι υπηρετούσιν ή υπηρέτησαν ως οπλίται είτε χωρίς να υπηρετώσιν ή προϋπηρετήσωσι ποτέ εν τω στρατώ ως οπλίται, εφ' όσον όμως άπαντες ούτοι υπηρετούσιν εν τω στρατώ και λαμβάνουσιν μισθόν. Εάν δε ούτοι προαχθώσιν εις ανώτερον βαθμόν μετά την απόλυσίν των εκ των τάξεων του στρατού, η εν παρ. 2 κράτησις ενεργείται παρά μεν των αποστράτων παρά του μερίσματος αυτών, παρά δε των λοιπών όταν ούτοι κληθώσιν αύθις εις τας τάξεις του στρατού.
6) Εκ των επιβαλλομένων κρατήσεων εις τους εν αποστρατεία τιθεμένους μετόχους με ανώτερον βαθμόν εκείνου ον είχονν εν ενεργεία κατά την αποστρατείαν των, "και δικαιουμένους μερίσματος επί τη βάσει του ανωτέρου βαθμού, ως και εις τους δικαιουμένους μερίσματος αντιστοιχούντας εις ανώτερον βαθμόν εκείνου ον φέρουσιν εν αποστρατεία ή εν αποτάξει".
7) Εκ της διαφοράς μισθού των εις αργίαν τιθεμένων λόγω ποινής αξιωματικών, ανθυπασπιστών και των στρατιωτικών υπαλλήλων και των τιθεμένων εις διαθεσιμότητα τη αιτήσει των ή μη.
8) Εκ της κρατήσεως της διαφοράς αποδοχών μεταξύ παρουσίας και κανονικής ή αναρρωτικής αδείας πλέον του μηνός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και στρατιωτικών υπαλλήλων μετά την αφαίρεσιν των επιμισθίων.
9) Εκ της κρατήσεως (πέντε λεπτών) εκ του ημερησίου μισθού των ημερών παρουσίας των δεκανέων, υποδεκανέων και στρατιωτών του ενεργού στρατού και των υπηρετούντων εφέδρου και (10 λεπτών) εκ του ημερησίου μισθού των ημερών παρουσίας των εκπληρούντων την θητείαν αυτών υπαξιωματικών, ως και των υπηρετούντων εφέδρων τοιούτων.
10) Εκ της κρατήσεως (ενός επί τοις εκατόν (1 %) εκ των (μηνιαίων) εις χρήμα αποδοχών, πλην του αντιτίμου της ημερησίας μερίδος τροφής, των μονίμων οπλιτών του στρατού και της χωροφυλακής, ως και των εθελοντών, των κατατασσομένων επί ωρισμένη θητεία (και των απολαμβανόντων μηνιαίου μισθού).
Αι εν τοις άνω εδαφ. 9 και 10 οριζόμεναι κρατήσεις βαρύνουσι τους εν λόγω οπλίτας και εισπράττονται και αποστέλλονται εις το Μ.Τ.Σ. κατά τρόπον αντίστοιχον προς τας κρατήσεις των αξιωματικών.
11) Εκ του ενός τετάρτου (1/4) του ημερησίου μισθού των εν κανονική αδεία οπλιτών του στρατού και της χωροφυλακής και των κατωτέρων στρατιωτικών υπαλλήλων.
12) Εκ των αποδοχών των δια φυλακίσεως τιμωρουμένων μονίμων, εφέδρων ή υπηρετούντων θητείαν οπλιτών του στρατού και της χωροφυλακής, ων ούτοι δεν δικαιούνται κατά τας ημέρας της φυλακίσεως.
13) Εκ του ενός τρίτου της μισθοδοσίας των εις τον πειθαρχικόν ουλαμόν εισαγομένων οπλιτών της Χωροφυλακής, συμφώνως προς τον οργανισμόν αυτής.
14) Εκ της αδιαθέτου περιουσίας παντός ακλήρου αποβιώσαντος στρατιωτικού, της χωροφυλακής και των στρατιωτικών υπαλλήλων.
15) "Εκ της αυξήσεως της μισθοδοσίας των προβιβαζομένων οπλιτών του στρατού και της Χωροφυλακής κατά τους τρεις μεν πρώτους μήνας του προβιβασμού των δια τους μονίμους και ανακατατεταγμένους οπλίτας και τους επί ωρισμένη θητεία εθελοντάς, κατά τον πρώτον δε μόνον μήνα δια τους λοιπούς".
16) Εκ των ενοικίων των εν τοις φρουρίοις, στρατιωτικοίς σώμασι, καταστήμασι στρατού και χωροφυλακής, φυλακαίς ή οπωσδήποτε άλλως καταρτιζομένων παντοπωλείων, καφενείων, κουρείων, καπηλείων κλπ.
Ταύτα εκμισθούνται εν δημοσίω διαγωνισμώ διενεργουμένω μεταξύ αναπήρων πολέμου, εις ον δύνανται να μετάσχωσι και ιδιώται, οίτινες όμως ουδέν αποκτώσι δικαίωμα λόγω τυχόν μείζονος προσφοράς προς προτίμησιν υπό της στρατιωτικής υπηρεσίας, δυναμένης να δίδη κατά την κρίσιν της την προτίμησιν εις τον μεταξύ των παρουσιασθέντων τυχόν αναπήρων τελευταίον πλειοδότην, ανεξαρτήτως του ποσού της επί έλαττον έναντι του τελευταίου ιδιώτου πλειοδότου προσφοράς, αρκεί μόνον αύτη να μη η κατωτέρα του από της στρατιωτικής υπηρεσίας εν τη σχετική διακηρύξει τεθέντος κατωτάτου ορίου, κατά τα λεπτομερώς υπό του οικείου εκτελεστικού Δ/τος ορισθησόμενα.
Δικαίωμα εγκρίσεως των πρακτικών του διαγωνισμού έχουσιν οι διοικηταί σωμάτων στρατού εν τη περιφερεία των οποίων λειτουργούσι ταύτα, υποχρεούμενοι όμως να υποβάλωσι ταύτα εκ των υστέρων εις το Υπουργείον των Στρατιωτικών (Διεύθυνσιν Μηχανικού) προς επικύρωσιν της υπ' αυτών γενομένης εγκρίσεως υπό την αίρεσιν παροχής της οποίας δέον να προβαίνωσιν εις την έγκρισιν.
Ως προς τον τρόπον της εκμισθώσεως των ως άνω πρατηρίων κλπ. δεν έχουσιν εφαρμογήν αι διατάξεις του από 2 Ιουν. 1923 Ν. Δ/τος "περί εξευρέσεως εργασίας και προστασίας θεμάτων πολέμου".
Πάσαι δε αι μέχρι τούδε γενόμεναι υπό της Στρατιωτικής υπηρεσίας εγκρίσεις άνευ τηρήσεως των διατάξεων αυτού κυρούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου. Λύσις της μισθώσεως ή μείωσις του μισθώματος κατ' αρχήν απαγορεύεται. Εν τούτοις κατόπιν προτάσεως του οικείου Διοικητού Σώματος Στρατού, δικαιούνται ο Υπουργός να εγκρίνη, είτε ανάλογον μείωσιν του ενοικίου όταν αποδεδειγμένως η δύναμις των ανδρών μονάδος τινός ή υπηρεσίας υπέστη σημαντικήν ελάττωσι, είτε αι την λύσιν της μισθώσεως, αν εξέλιπεν οπωσδήποτε ο λόγος λειτουργίας του καπηλείου.
Εις την λύσιν της μισθώσεως δικαιούται ο υπουργός να προβή άνευ τινός εκ μέρους του ιδιώτου ή αναπήρου αξιώσεως προς αποζημίωσιν και όταν ο οικείος διοικητής σώματος ήθελε γνωματεύσει περί του δι' οιονδήποτε σοβαρόν υπηρεσιακόν λόγον ασυμφόρου της περαιτέρω εκμεταλλεύσεως του καφενείου, καπηλείου ή πρατηρίου υπό του αυτού μισθωτού.
"Το ενοικιοστάσιον αίρεται και δεν έχουσιν εφαρμογήν επί των μισθώσεων τούτων αι ισχύουσαι ήδη διατάξεις ως και αι μέλλουσαι να ισχύσωσι περί ενοικιοστασίου".
Αι σχετικαί προς εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης λεπτομέρειαι και προϋποθέσεις, υφ' ας θα η δυνατή η δια νέας δημοπρασίας αντικατάστασις ενός μισθωτού είτε αναπήρου είτε ιδιώτου, δι' ετέρου, προβλεφθήσονται δια του σχετικού εκτελεστικού Δ/τος.
17) Εκ της κρατήσεως ενός επί τοις εκατόν (1%) εκ του αντιτίμου των εκ του εσωτερικού ή εκ του εξωτερικού δι' εργολαβίας ή κατά παραγγελίαν του Κράτους ή άλλως πως υπό ιδιωτών ή καταστημάτων προμηθευομένων ή χορηγουμένων εις τον στρατόν και την Χωροφυλακήν παντός είδους υλικού πολέμου, υλικού στρατού, εφοδίων, ιματισμού, τροφίμων, ως και εκ του καταβαλλομένου ποσού εις πάντα αναλαβόντα την ανέγερσιν ή επισκευήν κτιρίου, προορισμένου δια την χρήσιν του στρατού ή της Χωροφυλακής, ή αναλαβόντα οπωσδήποτε επί αποζημιώσει ή αντιμισθία ή ημερομισθίω ή προμηθεία την μεταφοράν των αντικειμένων παντός είδους ανηκόντων ή προοριζομένων δια τον στρατόν και την Χωροφυλακήν, και εν γένει εκ παντός ποσού όπερ καταβάλλεται δι' οιανδήποτε αιτίαν εις εργολάβους, χορηγητάς, προμηθευτάς του στρατού και της Χωροφυλακής, ως και εις ιδιώτας παρέχοντας την προσωπικήν αυτών εργασίαν εις οιανδήποτε υπηρεσίαν του στρατού ή της Χωροφυλακής και οσάκις το πληρωτέον ποσόν υπερβαίνει τας 45 δραχμάς.
18) Εκ της κρατήσεως ενός επί τοις εκατόν (1%) εκ των μηνιαίων ενοικίων των δια τας ανάγκας του στρατού και της χωροφυλακής χρησιμοποιουμένων κτιρίων.
19) Εκ των δια συμβολαίων ή συμβάσεων εις τους του τε εσωτερικού ή εξωτερικού βιομηχανικούς οίκους ή εταιρείας παντός είδους ή ιδιώτας εργολάβους, χορηγητάς και προμηθευτάς του στρατού και της χωροφυλακής τροφίμων, ιματισμού, πυρομαχικών και υλικών εν γένει επιβαλλομένων και κατ' αυτών πιπτουσών ποινικών ρητρών χρηματικών προστίμων και χρηματικών εγγυήσεων δοθεισών υπ' αυτών ή τρίτων προς ασφάλειαν της εκπληρώσεως των εκ της συμβάσεως της εργολαβίας ή χορηγήσεως ή προμηθείας υποχρεώσεών των, ως και εκ των προστίμων των στρατιωτικών υπαλλήλων.
20) Εκ του εισπραττομένου ποσού εκ της εκποιήσεως παντός είδους αχρήστου υλικού στρατού, υλικού πολέμου, ιματισμού, ρακών εξαρτύσεως και στρατοπεδείας, παρυφών σκυβάλων, πιτύρων, κόπρου, δερμάτων σφαγίων και ερίων αυτών, δερμάτων θνησκόντων ή σφαζομένων κτηνών.
"Εκ της εκποιήσεως κτηνών του Στρατού ή οχημάτων αυτοκινήτων, κάρρων, πολεμικών οργάνων και παντοειδούς υλικού εις οιανδήποτε κατηγορίαν υπαγομένου και οιασδήποτε προελεύσεως, καταστάντων δε αχρήστων τη στρατιωτική υπηρεσία, είτε λόγω παντελούς φθοράς, είτε λόγω αλλαγής συστημάτων, είτε εκ προμηθείας προέρχονται ταύτα είτε εξ επιτάξεων.
Ομοίως εις τους πόρους του Μ.Τ. Στρατού ανήκει και το προϊόν εκ της εκποιήσεως ευχρήστου μεν υλικού αλλά ακαταλλήλου δια την στρατιωτικήν υπηρεσίαν". "Από 1ης Απρ. 1941 και εφεξής το προϊόν των καθ' οιονδήποτε τρόπον γενομένων ή γενησομένων εκποιήσεων παντοειδών υλικών τροφών, νομής και εν γένει ειδών πάσης φύσεως και κατηγορίας και εις οιανδήποτε κατάστασιν και αν ευρίσκοντο, άτινα δεν εχρησιμοποιήθησαν υπό του Ελληνικού Στρατού και Χωροφυλακής ασχέτως αν αι απαιτήσεις των προμηθευτών εκκρεμούσι, περιέρχεται εις τους πόρους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και Ταμείου Αλληλοβοηθείας Αξιωματικών Στρατού. Εις τους πόρους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και Ταμείου Αλληλοβοηθείας Αξιωματικών Στρατού περιέρχεται από της ισχύος του παρόντος το προϊόν της μισθώσεως κτιρίων, αγροκτημάτων και γηπέδων χρησιμοποιουμένων παρ' αρχών της αρμοδιότητος του τέως Υπουργείου Στρατιωτικών".
21) Εξ ολοκλήρου του χρηματικού ποσού του εισπραττομένου εξ αντισηκωμάτων των στρατευσίμων, ως και των ανυποτάκτων και λιποτακτών των προβλεπομένων υπό του Νόμ. 3298 και υπό προγενεστέρων Νόμων, ως και παντός γενικώς επιβαλλομένου προστίμου ή εξαγοράς υπηρεσίας προβλεπομένου υπό του παγίου περί στρατολογίας Νομ. 3328 ή και οιουδήποτε άλλου Νόμου, όπερ περιέρχεται εις τους πόρους του Μετοχικού Ταμείου του κατά γην Στρατού, ως επίσης και του εισπραχθησομένου τοιούτου εκ των παρά τω Ταμείω Εθνικής Αμύνης εκκρεμούντων τη 2 Μαίου 1925 ανεκκαθαρίστων τοιούτων αντισηκωμάτων, ή παρά τω γενικώ λογιστηρίω ή οπωσδήποτε άλλως, άτινα όμως δεν διανέμονται μετά των λοιπών εσόδων, χρησιμοποιούμενα προς αύξησιν των αποθεματικών κεφαλαίων του Μετοχικού Ταμείου του κατά γην Στρατού, εξαιρέσει των καθοριζομένων αντισηκωμάτων δια του από 3 Μαρτ. 1926 Ν. Δ/τος, περιοριζομένων εις πεντήκοντα τοις εκατόν (50%).
22) Εκ των καταβολών γάμου των στρατιωτικών εν γένει και των δικαιουμένων να μετέχωσι του Ταμείου στρατιωτικών υπαλλήλων.
23) Εκ της κρατήσεως διαφοράς αποδοχών των υποδίκων αξιωματικών, ανθυπασπιστών, των προς τούτους αντιστοιχούντων στρατιωτικών υπαλλήλων και λοιπών εξομοιουμένων, των μονίμων και ανακατατεταγμένων υπαξιωματικών και των προς τούτους αντιστοιχούντων ή εξομοιουμένων, ως και εκ της κρατήσεως των αποδοχών και αποζημιώσεως των εν παρανόμω απουσία αξιωματικών, ανθυπασπιστών, στρατιωτικών υπαλλήλων και των προς τούτους εξομοιουμένων και εν γένει εκ της κρατήσεως της διαφοράς αποδοχών ένεκα οιουδήποτε λόγου αξιωματικών, στρατιωτικών υπαλλήλων, ανθυπασπιστών και οπλιτών προς τας αποδοχάς αυτών εν ενεργώ υπηρεσία.
24) Εκ των πλεοναζουσών πιστώσεων των Νοσοκομείων, ως και των θεραπευτηρίων των στρατιωτικών σωμάτων.
25) Εκ των προσόδων του Γενικού κεφαλαίου.
"26) Εκ της εκμεταλλεύσεως των παρά τω μετοχικώ ταμείω στρατού προχείρων καταθέσεων του ταμείου αλληλοβοηθείας αξιωματικών ξηράς και επί τόκω καθοριζομένω εκάστοτε κατόπιν κοινής συμφωνίας των διοικητικών συμβουλίων των δύο ταμείων, πάντως ουχί ελάσσονι του εκάστοτε καθοριζομένου υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος δια καταθέσεις όψεως".
Εκ των πόρων τούτων οι παρά των σωμάτων καταστημάτων και λοιπών στρατιωτικών υπηρεσιών εισπραττόμενοι αποδίδονται απ' ευθείας εις το Μετοχικόν Ταμείον του κατά γην στρατού μόνον τοις μετρητοίς ή δια τραπεζικής ή ταχυδρομικής επιταγής: Η σαφής ερμηνεία του εδαφ. γ' του άρθρου 3 του από 27 Απρ. 1925 Ν. Δ/τος "περί αποδοχών και συντάξεων" είναι ότι δια τούτου περιορίζεται το δια του εδαφ. α' του άρθρου 2 του Νομ. 1334 καθοριζόμενον ποσοστόν κρατήσεως από 3% εις 2%, οίκοθεν νοουμένου ότι δεν καταργείται δι' αυτού η κεκανονισμένη κράτησις διαφοράς προβιβασμού, και όπερ ποσοστόν δια του άρθρου 12 του Ν.Δ. της 5/10 Φεβρ. 1926 αυξάνεται εις 2 1/2%.
 
Αρθρο: 15
Ημ/νία: 20.07.1926
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις των πόρων του Μετοχικού Ταμείου του κατά γην Στρατού
Λήμματα
Διάθεση των Πόρων
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
(Αρθρ. 4 του Νόμ. 1364, Ν.Δ. της 5 Φεβρ. 1926, Ν.Δ. της 23/31 Μαρτ. 1926). Οι αναφερόμενοι εις το προηγούμενον άρθρον πόροι του ταμείου, εξαιρέσει των υπό του άρθρ. 16 οριζομένων διανέμονται συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος: 1) Εις μερίσματα των εν τω άρθρ. 18 του παρόντος, οριζομένων μετόχων. 2) Εις μερίσματα των ορφανικών αυτών οικογενεικών και 3) Εις προικίσεις των θυγατέρων αυτών, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ. 25 του παρόντος.
 
Αρθρο: 16
Ημ/νία: 20.07.1926
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Τίτλος Αρθρου
Περιουσία του Μετοχικού Ταμείου του κατά γην Στρατού
Λήμματα
Περιουσία Μ.Τ.Σ.
Σχόλια
Το εδάφιο 10 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 Α.Ν. 2173/1940.Το Κεφάλαιο Β' τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 Α.Ν. 2173/1940.Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 Α.Ν. 559/1937.Με το άρθρο 2 του Ν. 4927/1931, δημιουργήθηκε και Εκτακτο Αποθεματικό Κεφάλαιο.
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
"Η περιουσία του Μετοχικού Στρατού συνίσταται:
Α) Εκ του Γενικού Κεφαλαίου.
Β) Εκ του τακτικού αποθεματικού Κεφαλαίου.
Γ) Εκ του αποθεματικού ασφαλείας τοποθετήσεων του Ταμείου.
Α' Γενικόν Κεφάλαιον
Το Γενικόν Κεφάλαιον του Μετοχικού Ταμείου Στρατού απαρτίζεται: 1) Εκ του υπάρχοντος ήδη τοιούτου.
2) ΕΚ των προκυπτουσών διαφορών δια κληρώσεως ομολογιών μετά λαχνού ή εις το άρτιον.
3) Εκ της διαφοράς του προϊόντος πάσης μετατροπής περιουσιακών στοιχείων.
4) Εκ της διαφοράς λόγω αλλαγής της αξίας περιουσιακών στοιχείων οφειλομένης εις γενικούς οικονομικούς λόγους.
5) Εκ του κατά την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους υπολοίπου των διαθέτων πιστώσεων μερισμάτων των αποβιούντων μερισματούχων.
6) Εκ των προστίμων εκπροθέσμου δηλώσεως και εγγραφής οικογενειακών μεταβολών.
7) Εκ των μετά 5ετίαν παραγραφομένων παντοειδών κατά του Ταμείου απαιτήσεων.
8) Εκ των εισπραττομένων καταβολών γάμων εις ολόκληρον.
9) Εκ των προς το Ταμείον δωρεών, κληροδοτημάτων και παντός είδους προσφορών. "10) Εκ του κατ' έτος, μετά την εξασφάλισιν του σήμερος (έτος 1939) περιεχομένου μερίσματος, οριζομένου παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού".
11) Εκ των μετά την εκτέλεσιν ποσών των υποχρεώσεων του Ταμείου περισσευμάτων, ως ορίζει το άρθρ. 3 παρ. 6 του παρόντος.
12) Εκ των δι' ειδικών διατάξεων περιερχομένων αυτώ ποσών.
Το Γενικόν Κεφάλαιον ουδέποτε διανέμεται.
Β) Τακτικόν αποθεματικόν κεφάλαιον.
"Το Τακτικόν Αποθεματικόν Κεφάλαιον απαρτίζεται:
α) Εκ του υπάρχοντος τοιούτου και
β) εκ του κατ' έτος οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού εφ' όσον επαρκούν τα έσοδα του Ταμείου δια την καταβολήν του σήμερον (έτος 1939) παρεχομένου μερίσματος.
2. Το Αποθεματικόν Κεφάλαιον χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς κάλυψιν πάσης εκτάκτου ζημίας οφειλομένης εις γενικούς λόγους ή προς συμπλήρωσιν των εσόδων εν περιπτώσει μη επαρκείας αυτών, δια την διανομήν του αυτού με το προηγούμενο έτος μερίσματος".
Γ'. Αποθεματικόν Κεφάλαιον Ασφαλείας Τοποθετήσεων.
Το Αποθεματικόν ασφαλείας τοποθετήσεων του Ταμείου απαρτίζεται: 1) Εκ του υπάρχοντος τοιούτου.
2) Εκ του κατ' έτος οριζομένου ποσοστού υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των τόκων των διαφόρων τοποθετήσεων, περί ου το άρθρ. 9 εδάφ. Β' παράγραφος τελευταία του από 15/1/35 Π.Δ/τος "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού".
 
Αρθρο: 17
Ημ/νία: 20.07.1926
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρ. 5 Νόμ. 1364, Ν. 2589, Ν.Δ. 5/10 Φεβρ. 1926).Παραγωγική διάθεσις της περιουσίας του Μ.Τ.Σ.
Λήμματα
Διάθεση Περιουσίας
 
Κείμενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Ν.Δ. 19/22 Νοεμ. 1926 και με το Νόμο 4329/1929, που είχε αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.
4927/1931. Βλέπε σχετικά και άρθρα 18 και 19 Ν.Δ. 1938/1942).
 
Αρθρο: 18
Ημ/νία: 20.07.1926
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Τίτλος Αρθρου
(Νομ. 1364 άρθρ. 6, Ν.Δ. 5 Φεβρ. 1926, άρθρ. 12 Ν.Δ. 23 Μαρτ. 1926, άρθρ. 10 Νόμ. 2695, Ν.Δ. 6-3-23, Ν.Δ. 9-10-25, Νόμ. 2441, Νομ. 1762).ΠΕΡΙ ΜΕΤΟΧΩΝ
Λήμματα
Μέτοχοι Μ.Τ.Σ.
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
Απαντες οι εν ενεργεία μόνιμοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπισταί και οπλίται του κατά Ξηράν Στρατού και της Χωροφυλακής ως και οι τούτοις αντιστοιχούντες στρατιωτικοί υπάλληλοι εισίν υποχρεωτικώς μέτοχοι του Μ.Τ.Σ. καταβάλλοντες προς τούτο από της ενάρξεως της μισθοδοσίας των μέχρι της εξόδου των εκ του Στρατεύματος και επί του συνόλου των εκάστοτε μηνιαίων αυτών αποδοχών, (οι μεν οπλίται εν επί τοις εκατόν, οι δε Αξιωματικοί και Ανθυπασπισταί δύο και ήμισυ επί τοις εκατόν) λόγω παγίου δικαιώματος υπέρ του Μ.Τ.Σ. καταργουμένης εφεξής της καταβολής λόγω συνεισφοράς ή μετοχής, του μέχρι της εφαρμογής του παρόντος κατατεθέντος Μετοχικού Κεφαλαίου, συγχωνευομένου μετά του αποθεματικού κεφαλαίου και μηδέποτε επιστρεφομένου.
 
Αρθρο: 19
Ημ/νία: 20.07.1926
 
Κείμενο Αρθρου
(Το παρόν τροποποιήθηκε με τα άρθρα 4 και 5 Π.Δ. 19/22 Νοεμ. 1926 και του άρθρου 7 Π.Δ. 15/18 Ιαν. 1935, και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.Δ.
450/1947).
 
Αρθρο: 20
Ημ/νία: 20.07.1926
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Λήμματα
Μέτοχοι από μετάταξη
Σχόλια
Για τους μεταταχθέντες στο Πυροσβεστικό Σώμα βλέπε άρθρο 10 Ν. 2193/1952.
 
Κείμενο Αρθρου
Οι μεταταχθέντες ή μετατασσόμενοι εκ του Σώματος της Χωροφυλακής Αξιωματικοί ή Ανθυπασπισταί εις το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων εξακολουθούσι να ώσι μέτοχοι του Μ.Τ.Σ., συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Ν.Δ/τος υποκείμενοι εις απάσας εν γένει τας υποχρεώσεις των Μετόχων Αξιωματικών.
 
Αρθρο: 21
Ημ/νία: 20.07.1926
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Λήμματα
Μερισματούχοι Μ.Τ.Σ.
 
Κείμενο Αρθρου
Κατά την έξοδον των Μετόχων εκ του Στρατεύματος και την εγγραφήν αυτών εις τους μερισματούχους κατά τας διατάξεις του παρόντος, χορηγείται αυτοίς αναγνωριστικός τίτλος, αναγράφων το ονοματεπώνυμον αυτού, το όπλον και τον βαθμόν μεθ' ου απεστρατεύθη, την ιδίαν αυτού οικογένειαν, εφ' όσον είχεν αναγνωρίσει ταύτην, τ' αναλογούντα αυτώ μερίδια επί των εκάστοτε διανεμομένων ετησίων εσόδων ως και την έναρξιν και την λήξιν της χορηγήσεως τούτων, αναλόγως της απονεμηθησομένης αυτώ παρά του Δημοσίου συντάξεως.
 
Αρθρο: 22
Ημ/νία: 20.07.1926
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Τίτλος Αρθρου
(Ν.Δ. 2589 άρθρ. 2 Ν.Δ. 26 Ιαν. 1923).Αναγνώρισις προγενεστέρας πολιτικής υπηρεσίας Αξ/κών
Λήμματα
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Σχόλια
Οι μέσα σε " " διατάξεις του παρόντος άρθρου τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 19/22 Νοεμβ. 1926.
 
Κείμενο Αρθρου
Οι Σύμβουλοι της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης οι Γραμματείς και Υπογραμματείς του Στρατοδικείου και οι Στρατιωτικοί Μηχανικοί και Υπομηχανικοί, οι υπηρετούντες και οι κατατασσόμενοι εφ' όσον δεν μετέχουσιν ως Πολιτικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι του Μετοχικού Ταμείου των Πολιτικών Υπαλλήλων τη αιτήσει των ή δυνάμει των σχετικών Νόμων περί υποχρεωτικής συμμετοχής των Δημοσίων λειτουργών εις το Ταμείον τούτο, υποχρεούνται να γίνωσι μέτοχοι του Μ.Τ.Σ. υπαγόμενοι εις απάσας τας διατάξεις του περί του Μ.Τ.Σ. Ν. 1364 και λοιπών.
Υποχρεούνται δε προς τούτοις όπως δια μεν τον χρόνον της Πολιτικής Δημοσίας υπηρεσίας των, καταβάλωσιν απάσας τας χρηματικάς καταθέσεις τας επιβαλλομένας υπό των "ισχυουσών τη 20 Μαίου 1921" διατάξεων λόγω κρατήσεων υπέρ του Ταμείου τούτου εις Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστάς αναλόγως προς τον εις ον η θέσις αυτών εξομοιούται βαθμόν Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστού κατά τον χρόνον της εν τω Στρατώ κατατάξεώς των, δια δε τον χρόνον της στρατιωτικής αυτών υπηρεσίας, πλην μόνον της του κληρωτού ή εφέδρου Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστού, αναλόγως προς τον βαθμόν, ον εκάστοτε κατά ταύτην έφερον.
Το σύνολον των κρατήσεων τούτων οφείλουσι να καταθέτωσιν εις το άνω Ταμείον εντός δύο ετών οι μεν υπηρετούντες από της 17-5-21, οι δε κατατασσόμενοι από της κατατάξεώς των μετά "του εκάστοτε νενομισμένου τόκου υπερημερίας" ετησίως από των προσημειωθεισών εποχών μέχρι της καταβολής.
Εις την συντάξιμον υπηρεσίαν των μετόχων προσμετράται πάσα προγενεστέρα αυτών δημοσία πολιτική ή ναυτική συντάξιμος υπηρεσία και λογίζεται αύτη ως πραγματική στρατιωτική υπηρεσία μόνον μετά προηγουμένην συνολικήν πληρωμήν απασών των υπό των ισχυουσών "κατά την ημέραν καθ' ην ζητείται η τοιαύτη προσμέτρησις" διατάξεων επιβαλλομένων χρηματικών κρατήσεων εκ των κατά την εποχήν ταύτην πληρωνομένων αποδοχών εις Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστάς υπέρ του Μετοχικού Ταμείου αναλόγως προς τον βαθμόν Αξιωματικών ή Ανθυπασπιστών υφ' ον κατατάσσονται ή κατετάχθησαν, εάν δε ο βαθμός ούτος ήτο ο του οπλίτου αναλόγως προς τον βαθμόν του Ανθυπασπιστού, εντός δύο ετών το πολύ οι μεν υπηρετούντες από της 11-2-23, οι δε κατατασσόμενοι από της κατατάξεώς των, μετά "του εκάστοτε νομίμου υπερημερίας" ετησίως από των προσημειωθεισών εποχών μέχρι της καταβολής.
 
Αρθρο: 23
Ημ/νία: 20.07.1926
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ (ΜΤΣ)
Τίτλος Αρθρου
(Νομ. 1364 άρθρ. 7 και 3 Ν. 2752 άρθρο 6 Ν.Δ. 5-2-26 άρθρ. 13 Ν.Δ. 23-3-26 άρθρ. 4 Ν. 116).
Λήμματα
Δικαιούχοι Μερίσματος
Σχόλια
Περιορισμόν του δικαιώματος της χήρας προς απόληψιν μερίσματος βλ. άρθρο 1 Ν.Δ. 4198/1961.Βλ. και άρθρο 2 Ν.Δ. 4198/1961.Βλ. και άρθρο 1 Ν.Δ. 450/1947 και άρθρο 1 παρ. 3 Ν.Δ. 4198/1961.Το παρόν άρθρο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 Α.Ν. 559/1937.Για την επέκταση των ευεργετικών διατάξεων της τελευταίας παραγράφου του παρόντος άρθρου, βλ. άρθρο 2 παρ. 10 Ν. 1678/1944 και άρθρο 11 παρ. 4 Ν.Δ. 4198/1961.Για την περίπτωση εξαίρεσης των άνω διατάξεων του άρθρου 4 Α.Ν. 559/1947 για τους τιθεμένους σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητος, βλέπε και άρθρο 5 Α.Ν.1262/1938 και άρθρο 7 Ν.Δ. 450/1947.Το εντός " " ενδέκατο εδάφιο του παρόντος άρθρου, προστέθηκε με τον Α.Ν. 1585/1939.Η μέσα σε ( ) φράση στο δέκατο έκτο εδάφιο απαλήφθηκε με το άρθρο 7 Π.Δ. 19/22.11.1926.Η μέσα σε ( ) φράση στο δέκατο έννατο εδάφιο απαλήφθηκε με το άρθρο 7 Π.Δ. 19/22.11.1926.(ΤΟ εδάφιΟ είκοσι δύο, καθ' όσον αφορά τη στέρηση μερίσματος λόγω καταδίκης, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 Ν.Δ. 1938/1942 και ήδη από το άρθρο 1 παρ. 9 και 17 του Ν.Δ. 4198/1961).Οι διατάξεις του αρχικού άρθρου 23 διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 4 Α.Ν. 559/1937.Με την μετοχή των Αδελφών Νοσοκόμων στο Μ.Τ.Σ. βλέπε και άρθρο 4 Α.Ν. 1262/1938.Με την παραγραφή του δικαιώματος προς απονομή μερίσματος βλ. Ν. 5432/1932.Για τις περιπτώσεις επανακτήσεως μερίσματος υπό διεζευγμένων θηλέων τέκνων ή συζύγων βλ. και άρθρο 2 Ν. 1678/1944 και άρθρο 1 παρ. 7 Ν.Δ. 4198/1961.Για τις περιπτώσεις χορηγήσεως μερίσματος σε χήρες μητέρες, γέροντας πατέρας και άγαμες αδελφές βλ. και άρθρο 6 Ν.Δ. 450/1947.Για το δικαίωμα μερίσματος των αξιωματικών πολεμικής διαθεσιμότητος βλ. άρθρο 7 και 13 Ν. 4506/1930.
 
Κείμενο Αρθρου
"Μέτοχοι του Ταμείου (Μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί και οπλίται και τούτοις αντιστοιχούντες και εξομοιούμενοι) εξερχόμενοι του Στρατεύματος καθ' ον τρόπον προβλέπουσιν οι σχετικοί Νόμοι, μετά προηγουμένην συμπλήρωσιν εικοσιπενταετούς συνταξίμου Υπηρεσίας και μετά τον θάνατόν των αι οικογένειαί των, ήτοι νόμιμοι σύζυγοι και εκ νομίμου μόνον γάμου τέκνα, ή δι' επιγενομένου τοιούτου νομιμοποίητα άρρενα μεν μέχρι της συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας των, θήλεα δε μέχρι του γάμου των, και εφ' όσον ήθελον τύχη ισοβίου Στρατιωτικής συντάξεως κατά τους εκάστοτε ισχύοντας περί Στρατιωτικών συντάξεων Νόμους, συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων της Νομοθεσίας του Ταμείου καθίστανται τη αιτήσει των δικαιούχοι μερίσματος εκ του Ταμείου, δικαιούμενοι εκ των διανεμομένων ετησίων εσόδων των κάτωθι κατά βαθμόν μεριδίων. Οι λαμβάν. σύνταξιν Αντιστρατ. μερίδια 30
" " " Υποστρατηγ. " 26
" " " Συνταγματάρχ. " 23
" " " Αντ/ρχου " 21
" " " Ταγματάρχου " 19
" " " Λοχαγού " 15
" " " Υπολοχαγού " 12 1/2
" " " Ανθ/γού " 11
" " " Ανθ/στού " 9
" " " Επιλοχίου -
Ενωματάρχου " 7
" " " Λοχίου -
Υπενωματάρχου " 6
" " " Δεκανέως -
Χωρ/κος " 5 1/2
Οι εκ τούτων τιθέμενοι εις αυτεπάγγελτον αποστρατείαν δι' οιανδήποτε αιτίαν ή απόταξιν μετά συμπλήρωσιν τουλάχιστον δεκαπενταετούς υπηρεσίας (πλην των δια παραιτήσεως εξερχομένων) και εφ' όσον ούτοι δικαιωθώσιν ισοβίου Στρατιωτικής συντάξεως, απολαμβάνουσιν μερίσματος ίσου προς τόσα εικοστά πέμπτα, του αριθμού των μεριδίων του βαθμού ούτινος θα τύχωσι συντάξεως, όσα τα συντάξιμά των έτη, έστω και εάν δι' οιονδήποτε λόγον έτυχον συντάξεως αντιστοιχούσης εις μείζονα συντάξιμον χρόνον.
Εις εκατέραν των άνω περιπτώσεων το μέρισμα δεν δύναται να αντιστοιχή εις βαθμόν μείζονα του ενός, εκείνου ον κατά την τελικήν έξοδόν του έφερεν ο δικαιούχος, ή εφ' όσον έτυχε συντάξεως ανωτέρου βαθμού, ουχί ανωτέρου και πάλιν ένα, εκείνου ον κατά την έξόδόν του έφερεν.
Εις την διάταξιν ταύτην υπάγονται και οι δυνάμει του Α.Ν. της 19/11/1935, ως ετροποποιήθη δια του υπ' αριθ. 425/1937 Α. Νόμου, Ανθυπασπισταί Χωροφυλακής, οίτινες και εγγραφέντες εισέτι εις μέρισμα, απολαμβάνουσι μερίσματος αντιστοιχούντος εις τον αμέσως ανώτερον βαθμόν εκείνου, ον έφερον προ της εξόδου των.
Προκειμένου περί υλικών ποραχθέντων κατά την έξοδόν των, ή και γενικώς τυχόντων συντάξεως Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστού, το μέρισμα είναι ανάλογον του βαθμού, ον έφερον προ της εξόδου των.
Το κατά βαθμόν ποσόν του μερίσματος υπολογίζεται κατ' έτος υπό του Διοικ. Συμβουλίου, κατά τας διατάξεις του παρόντος αναλόγως των πραγματοποιηθέντων εσόδων και κερδών, ως ταύτα προσδιορίζονται υπό των διατάξεων του άρθρ. 3 παρ.
6 του παρόντος, του λήξαντος έτους και του αριθμού των μεριδίων των κατά την λήξιν του έτους τούτου δικαιουμένων μερισματούχων, καταβάλλεται δε εις δόσεις κανονιζομένας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ετησίου χρονικού διαστήματος, λογιζομένου του Ημερολογιακού έτους, ως τούτο ορίζεται υπό του εδαφ. 1 του άρθρ. 3 του παρόντος.
Κατ' εξαίρεσιν δια τους μήνας Ιανουάριον και Φεβρουάριον του έτους 1937 νομίμως υπελογίσθη και κατεβλήθη το μέρισμα επί τη βάσει των προϋφισταμένων διατάξεων και εις βάρος των πραγματοποιηθέντων εσόδων μέχρι της 31/12/1935. Δικαιούχοι μερίσματος, ων το δικαίωμά των ανατρέχει προ της ισχύος του παρόντος, δικαιούνται τοιούτου δια τον προγενέστερον ταύτης χρόνον καθοριζόμενον υπό των προϋφισταμένων διατάξεων.
Κατά τον τελικόν υπολογισμόν του αναλογούντος μερίσματος τα εκατοστά και αι μονάδες των μέχρι των δραχ. 25 δεν λαμβάνονται υπ' όψει εκπιπτόμεναι υπέρ του Γενικού Κεφαλαίου.
Επίσης δικαιούνται μερίσματος του βαθμού ούτινος την σύνταξιν απολαμβάνουσιν οι άγαμοι αδελφαί ορφαναί πατρός και μητρός μονίμου αξ/τικού, όστις εφονεύθη εν πολέμω ή εξηφανίσθη ή απέθανεν άγαμος, συνεπεία τραυμάτων εν Πολέμω ή διατεταγμένη υπηρεσία".
"Ωσαύτως δικαιούνται μερίσματος του βαθμού, ούτινος την σύνταξιν απολαμβάνουσι και αι χήραι μητέρες των αγάμων μονίμων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών των φονευθέντων ή εξαφανισθέντων εν πολέμω ή θανόντων συνεπεία τραύματος εν πολέμω ή διατεταγμένη υπηρεσία, εφόσον αύται δεν απολαμβάνουσιν ετέρας πολιτικής ή στρατιωτικής εξ άλλης αιτίας συντάξεως ή μερίσματος εκ των Μετοχικών Ταμείων του Βασιλικού Ναυτικού ή των Πολιτικών Υπαλλήλων".
Το κατά την συγκεφαλαίωσιν του συνταξίμου χρόνου προκύπτον έλαττον των 12 μηνών διάστημα λογίζεται πλήρες έτος εάν είναι τουλάχιστον ίσον προς 6 μήνας. Το μέρισμα άρχεται από της επομένης της διακοπής της μισθοδοσίας του εκ του στρατεύματος εξελθόντος Μετόχου, συνεχίζεται δε μετά τον θάνατόν του και εις την δικαιούχον οικογένειαν αυτού την δια του άρθρου τούτου (παρ. 3) καθοριζομένην, ήτις θεωρείται ως εν σύνολον, ασχέτως του χρόνου της υποβολής της αιτήσεως υπό της ορφανικής οικογενείας προς απονομήν μερίσμαρος. Ουδέποτε όμως αύτη δικαιούται μερίσματος προ της εγγραφής της εις τα μητρώα των εγγάμων (Ν.Δ. 23/3/26 άρθρ. 4).
"Η αληθής έννοια της διατάξεις του εδαφ. 8 του άρθρ. 23 του από 10 Μαίου - 20 Ιουλ. 1926 Π.Δ/τος είναι, ότι ως ημερομηνία διακοπής της μισθοδοσίας νοείται η τοιαύτη καθ' ην παύει η υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων προβλεπομένη παροχή αποδοχών ενεργείας εις τον εξερχόμενον του Στρατεύματος και αν έτι ούτος παραιτηθή της λήψεως αυτών". (Αρθρ. 4 παρ. 1 Ν.Δ. 4198/1961). (Ακολουθεί μεταβατική διάταξις).
Εις την περίπτωσιν θανάτου του Μετόχου προ της εκ του Στρατεύματος εξόδου του, το ως άνω μέρισμα άρχεται δια την δικαιούχον οικογένειαν αυτού, εφόσον εννοείται εδικαιώθη στρατ. συντάξεως, από της ημέρας του θανάτου του, εκτός εάν η μισθοδοσία του αποβιώσαντος εξακολουθή καταβαλλομένη εις την οικογένεια αυτού δυνάμει των κειμένων ειδικών διατάξεων, οπότε το μέρισμα άρχεται από της επομένης της διακοπής της μισθοδοσίας ταύτης.
Δεν δικαιούνται μερίσματος οι μετατασσόμενοι εκ της τάξεως των στρατιωτικών, εις τους Πολιτικούς υπαλλήλους, των γενομένων μέχρι της κατατάξεώς των κρατήσεων υπέρ του Μ.Τ.Σ. μεταβιβαζομένων εις το Μετοχικόν Ταμείον των Πολιτικών υπαλλήλων, εφ' όσον ούτοι εγγραφήσονται ως Μέτοχοι αυτού (άλλως επιστρέφονται αυτοίς μόνον αι προς συμπλήρωσιν μετοχών γενόμεναι κρατήσεις). Η διάταξις αύτη ισχύει και δια τους μέχρι της ισχύος του παρόντος Νόμου μεταταχθέντας στρατιωτικούς εις την τάξιν των Πολιτικών υπαλλήλων. Οι μη λαμβάνοντες σύνταξιν εκ του Δημοσίου και τυχόν δικαιωθέντες κατά τας προ της ισχύος του Ν.Δ. της 23/31 Μαρτ. 1926 διατάξεις περί Μετοχικού Ταμείου του κατά Γην Στρατού μερίσματος, θέλουσιν εξακολουθήσει λαμβάνοντες ολόκληρον το μέρισμα κατά τας διατάξεις του μνησθέντος Ν.Δ/τος.
Αξιωματικοί, Ανθυπασπισταί (και Οπλίται) αποστρατευθέντες ή αποστρατευόμενοι και λαμβάνοντες σύνταξιν ανωτέρου βαθμού κατά τας ισχυούσας περί συντάξεων διατάξεις, υπαγόμενοι δε εις τας διατάξεις της 1ης παραγράφου και εις τας υπό στοιχ. α' εδάφιον του παρόντος άρθρου, λαμβάνουσιν εκ του Μετοχικού Ταμείου του κατά Γην Στρατού αυτοί τε και αι οικογένειαί των το μέρισμα του ανωτέρου τούτου βαθμού. Εις την διάταξιν ταύτην υπάγονται και αι οικογένειαι των φονευθέντων ή εξαφανισθέντων εν Πολέμω Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών, εφ' όσον έτυχον συντάξεως ανωτέρου βαθμού εκείνου, ον κατείχον ο φονευθείς ή εξαφανισθείς.
Τα μερίσματα των εντός του έτους εις αποστρατείαν τιθεμένων πληρώνονται εις λογαριασμόν των εσόδων του ιδίου έτους λογιζόμενα αφ' ης ημέρας εγένετο η εις αποστρατείαν μετάθεσις επί τη θέσει του κανονισθέντος μερίσματος δια το έτος τούτο.
Εκ του ετησίου μερίσματος των αποβιούντων αποστράτων Μετόχων, το μεν αναλογούν μέχρι της ημέρας καθ' ην επήλθεν ο θάνατος πληρώνεται εις τους κληρονομόμους αυτού, το δε αναλογούν ποσόν εις τον επίλοιπον χρόνον του έτους φέρεται οριστικώς υπέρ του Γενικού Κεφαλαίου.
Στερούνται μερίσματος και διαγράφονται εκ του μητρώου των μετόχων οι παραιτηθέντες εκ του βαθμού ή της συντάξεώς των, ως και εις απόταξιν άνευ ισοβίας συντάξεως τιθέμενοι και οι αποβαλόντες την Ελληνικήν ιθαγένειαν. Ο τιθέμενος εις κατάστασιν αποστρατείας και είτα συνεπεία αναγνωρίσεως ταύτης ως παρανόμου δια δικαστικής αποφάσεως ή συμβιβασμού λαμβάνων μισθούς ενεργείας, αποδίδει τω Ταμείω τα διαρκούσης της τοιαύτης αποστρατείας του ληφθέντα παρ' αυτού μερίσματα εντόκως από της λήψεως εκάστου ως και τας εις τον χρόνον τούτον αναλογούσας κρατήσεις τας υπό των εδαφ. 1, 2, 3 του άρθρ. 14 του παρόντος οριζομένας εντόκως αφ' ης ημέρας έδει να ενεργηθώσιν. Εκ του καταβλητέου αυτού και εν αποβιώσει του τοις κληρονόμοις αυτού ποσού υπό του δημοσίου λόγω μισθών ενεργείας ή αποζημιώσεως, παρακρατείται υπό του Δημοσίου δια λογαριασμόν του Ταμείου άπαν το εκ των άνω μερισμάτων και κρατήσεων αποδοτέον τω Ταμείω ποσόν. Ως προς το ποσόν τούτο οιαδήποτε εκχώρησις ή κατάσχεσις κηρύσσεται ανίσχυρος. (Ακολουθεί μεταβατική διάταξις).
Οι εκ της καταστάσεως της αποστρατείας καλούμενοι εις την ενεργόν του Στρατού υπηρεσίαν Μέτοχοι εν επιστρατεύσει ή εν πολέμω ή εν ειρήνη δεν δικαιούνται μερίσματος καθ' ον χρόνον παραμένουσιν εν υπηρεσία και λαμβάνουσιν μισθόν. Το μέρισμα δίδεται εις την χήραν και τα εκ νομίμων γάμων ορφανά του μετόχου, ως και τα νομιμοποίητα αυτού, μη μειούμενον οιαδήποτε και αν επέλθη ελάττωσις αυτών.
Οικογένεια Μετόχου Αξιωματικού ή Ανθυπασπισού φονευθέντος εν τω πεδίω της μάχης ή εν τη εκτελέσει διατεταγμένης υπηρεσίας ή αποβιώσαντος ένεκα τραυμάτων επενεχθέντων εν τοις πεδίοις των μαχών ή εν τη εκτελέσει διατεταγμένης υπηρεσίας και εντός 6 μηνών από του τραυματισμού ή αποβιώσεως εκ λοιμώδους, επιδημικής ή ενδημικής νόσου διαρκούντος του πολέμου, δικαιούται των οφελημάτων του Μετοχικού Ταμείου του κατά Γην Στρατού, αδιακρίτως χρόνου συνταξίμου υπηρεσίας.
Η Χήρα και τα τέκνα του Μετόχου οπλίτου φονευθέντος εν τω πολέμω ή εν τη εκτελέσει διατεταγμένης υπηρεσίας ή αποβιώσαντος αιτία πολέμου και εφ' όσον ούτος διαρκεί δικαιούνται των ωφελημάτων του Ταμείου αδιακρίτως χρόνου συνταξίμου υπηρεσίας.
Το μέρισμα διανέμεται μεταξύ της Χήρας, των εκ νομίμου γάμου γεννηθέντων τέκνων του Μετόχου και των νομιμοποιήτων αυτού κατά κεφαλάς εξ ίσου. Το μέρισμα απονέμεται εις μεν τας χήρας ισοβίως, εις τα άρρενα μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας των, ή του διορισμού αυτών εις έμμισθον δημοσίαν υπηρεσίαν, εις δε τα θήλεα μέχρι του γάμου αυτών, στερουμένων εν περιπτώσει ακυρώσεως ή λύσεως του γάμου των της ανακτήσεως του δικαιώματος μερίσματος.
Δικαιούται όμως μερίσματος άρρεν ενήλικον τέκνον πάσχον κατά την ενηλικίωσίν του εξ ανιάτου σωματικής ή πνευματικής παθήσεως ως πιστοποιουμένης δι' ομοφώνου γνωμοδοτήσεως της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής καθιστώσης δε αυτό απολύτως ανίκανον να πορίζηται τα προς το ζην.
(Ακολουθεί μεταβατική διάταξις).
Αι διαζευχθείσαι ή από τραπέζης και κοίτης χωρισθείσαι σύζυγοι μετόχων δεν μετέχουσι του μερίσματος.
Του μερίσματος στερούνται η μεν Χήρα δια παντός αίμα ελθούσα εις νέον γάμον, και αν έτι ήθελεν ακυρωθή ή λυθή ο γάμος της ούτος, αύτη δε και τα τέκνα άμα καταδικασθώσιν επί κακουργήματι ή επί αδικήματι προβλεπομένω υπό των άρθρ. 21 και 22 του Ποινικού Νόμου, εφ' όσον διαρκεί η έκτισις της ποινής, ως και αν αποβάλωσι την Ελληνικήν ιθαγένειαν.
Τα θετά τέκνα των μετόχων στερούνται μερίσματος. Τα δε γεννώμενα ως και τα γεννηθέντα τέκνα των μετόχων προ της τελέσεως του γάμου των γονέων των δικαιούνται μερίσματος μόνον εάν ούτοι τελέσωσιν ή ετέλεσαν γάμον μετά προηγουμένην χορήγησιν αδείας γάμου δια Β. Δ/τος ή Υπουργικής Διαταγής και εάν πληρωθή προς το Μετοχικόν Ταμείον του κατά Γην Στρατού συνολικώς ο τόκος της αντιστοιχούσης καταβολής γάμου εις τον βαθμόν τον οποίον φέρει ή έφερεν ο πατήρ μέτοχος κατά την τέλεσιν του γάμου, από της γεννήσεως του πρεσβυτέρου των τέκνων τούτων μέχρι της τελέσεως του γάμου εντός 3 μηνών το πολύ από της τελέσεως τούτου, ή προκειμένου περί των ήδη γεννηθέντων από της ισχύος του παρόντος. (Τροπ. Νομ. 2752).
Η οικογένεια του Μετόχου, όστις δεν ετήρησε τας ειδικάς διατάξεις τας αφορώσας τους γάμους Στρατιωτικών δεν δικαιούται μερίσματος.
Επίσης στερείται μερίσματος η οικογένεια του Μετόχου, όστις εστερήθη του μερίσματος αυτού και διεγράφη του μητρώου των μετόχων, δυνάμει του άρθρου τούτου.
Ο χρόνος του πολέμου διπλασιάζεται δι' άπαντας εν γένει τους εν ενεργεία και εξ αποστρατείας ή εκ παραιτήσεως ανακληθέντας εις την ενεργόν υπηρεσίαν στρατιωτικούς της ξηράς και της θαλάσσης ως και δια τους μονιμοποιηθησομένους εφέδρους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστάς, και δι' όλας ανεξαιρέτως τας περιπτώσεις, του διπλασιασμού χωρούντος αναλόγως και υπέρ των χηρευουσών οικογενειών των δια τα εκ του Δημοσίου και Μετοχικού Ταμείου κατά Γην Στρατού δικαιώματα αυτών.
Η διάταξις αύτη εφαρμόζεται εν τω μέλλοντι και δια πάντας τους προ της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου, πολέμους.
 
Αρθρο: 24
Ημ/νία: 20.07.1926
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΣΜΑ (ΜΤΣ)
Τίτλος Αρθρου
(Ν.Δ. 5.2.26 άρθρ. 16, Ν.Δ. 23.3.26 άρθρο 5, Ν. 1364 άρθρο 11 και 12 Ν. 3339, Ν. 1248).ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΕΚΑ ΓΑΜΟΥ
Λήμματα
Εγγραφή των συζύγων για μέρισμα
Σχόλια
Οι εντός " " φράσεις στο πρώτο εδάφιο τροποποιήθηκαν με το άρθρο 8 του Π.Δ. 19/22.11.1926.Οι εντός " " φράσεις του δευτέρου εδαφίου τροποποιήθηκαν με το άρθρο 8 Π.Δ. 19/22.11.1926.Βλ. σχετικά και άρθρο 4 Α.Ν. 114/1936, άρθρο 8 Α.Ν. 559/1937, και άρθρο 9 παρ. 2 Ν. 945/1943.Οι εντός " " λέξεις του πέμπτου εδαφίου προστέθηκαν με το άρθρο 8 Π.Δ. 19/22.11.1926.Το 60ον έτος τέθηκε αντί του (50ον) με το άρθρο 8 Π.Δ. 19/22.11.1926, με το οποίο και απαλήφθηκε η επομένη 14η παράγραφος.Το δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου αποτελεί αυθεντική ερμηνεία και τέθηκε από το άρθρο 3 Ν. 5432/1932 (ΦΕΚ Α 139).
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'
Οι μέτοχοι καταβάλλουσιν εφάπαξ λόγω δικαιώματος εγγραφής της συζύγου των εις τα μητρώα των εγγάμων προ της τελέσεως του γάμου των, ή εντός έτους από της κατατάξεώς των εις τον Στρατόν, εφ' όσον ετύγχανον νυμφευμένοι προ ταύτης, ποσόν ίσον προς τας συνολικάς αποδοχάς ενός μηνός του βαθμού, ον φέρουσι "κατά την ημέραν καθ' ην το Διοικ. Συμβούλιον του Ταμείου αποφαίνεται περί της εγγραφής του γάμου των εις το Μητρώον εγγάμων".
"H ορθή ερμηνεία της φράσεως "ποσόν ίσον προς τας συνολικάς αποδοχάς ενός μηνός" της α' παραγράφου του άρθρου 24 του αυτού ως άνω Κώδικος είναι ότι δια ταύτης υπονοείται ο βασικός μισθός ενός μηνός, επί τον εκάστοτε τιμάριθμον, μη υπολογιζομένων των πάσης φύσεως επιδομάτων και μη εκπιπτομένης ουδεμιάς κρατήσεως ή μειώσεως". (Αρθρ. 3 Ν. 5432/1932).
"Από της πρώτης του επομένου μηνός καθ' ον εγένετο η συνεδρία του Διοικ. Συμβουλίου του Ταμείου, καθ' ην απεφασίσθη η εγγραφή της οικογενείας του αναγνωρίσαντος τον γάμον μετόχου εις το μητρώον των εγγάμων "άρχονται τα επί του Μ.Τ.Σ. δικαιώματα των χηρευουσών οικογενειών αυτών προς απόληψιν μερίσματος και τα επί των προικίσεων δικαιώματα των θηλέων τέκνων αυτών των αποκατασταθησομένων μετά την εγγραφήν.
Οι μέχρι της ισχύος του παρόντος αναγνωρίσαντες τον γάμον των και καταβάλλοντες τα κατά τας μέχρι τούδε ισχυούσας διατάξεις χρηματικά ποσά εις ουδεμίαν υπόκεινται καταβολήν.
Οσοι δε τυχόν φέρονται χρεωμένοι με ποσόν τι, λόγω συμπληρώσεως της καταβολής γάμου (διαφορά ένεκεν προαγωγής π.χ. από κατωτέρου εις ανώτερον), εις ουδεμίαν ετέραν καταβολήν, πλην του χρέους τούτου, υπόκεινται.
Οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί οι τελούντες ή αναγνωρίζοντες εκ των υστέρων τον γάμον των, "ή αι οικογένειαι αυτών" καταβάλλουσι δι' εγγραφήν των εις τα μητρώα των εγγάμων ποσόν ίσον προς το καταβαλλόμενον παρά των εν ενεργεία ομοιοβάθμων των.
Εις τους εγγεγραμμένους εις τα μητρώα των εγγάμων, ων αι οικογένειαι δεν ήθελον τυχόν δικαιωθή μερίσματος κατά τας διατάξεις του παρόντος, επιστρέφονται ατόκως, τα παρ' αυτών καταβληθέντα ποσά, λόγω καταβολής γάμου, πλην της περιπτώσεως της διαλύσεως του γάμου ή ακυρώσεως του γάμου ή του θανάτου της συζύγου και των μελών της οικογενείας, οπότε δεν επιστρέφεται η καταβολή γάμου. Αι οικογένειαι αι οποίαι ελάμβανον μέχρι τούδε μέρισμα οπλίτου, ή καωτέρου αξιωματικού, εδικαιώθησαν δε δυνάμει του παρόντος Νόμου, μερίσματος κατωτέρου ή ανωτέρου αξιωματικού, υποχρεούνται εις την συμπλήρωσιν της καταβολής γάμου, κατά τα ισχύοντα προ της εφαρμογής του παρόντος.
Πάντες οι εις δεύτερον και τρίτον γάμου ερχόμενοι καταθέτουσιν υπέρ του Μ.Τ.Σ. ολόκληρον την ειρημένην καταβολήν δι' έκαστον γάμον. Ουδείς γάμος μετόχου αξιωματικού, Ανθυπασπιστού, Στρατ. Υπαλλήλου ή Οπλίτου, παράγει δικαίωμα εις μέρισμα ή προίκισιν κατά τον παρόντα Νόμον εάν δεν ετηρήθησαν αι αφορώσαι τους γάμους των στρατιωτικών ειδικαί διατάξεις.
Απαγορεύεται απολύτως η υστέρα του γάμου έγκρισις.
Οι πληρώσαντες την καταβολήν γάμου και τελέσαντες τούτον προ της 20-2-26, προαγόμενοι συμπληρούσι την δια του παρόντος Νόμου εις τους νέους βαθμούς ανταποκρινομένην τοιαύτην, οι μεν εις τον βαθμόν υπαξιωματικού εντός τριών ετών, οι δε εις τον βαθμόν Ανθυπασπιστού ή Ανθυπολοχαγού εντός δύο ετών, και οι εις τον βαθμόν ανωτέρου αξιωματικού εντός ενός έτους, δι' αναλόγου κρατήσεως εκ του μισθού των.
Οι μη συμπληρώσαντες την καταβολήν εντός των άνω προθεσμιών υπόκεινται και εις πληρωμήν τόκου από της λήξεώς των μέχρις ολοσχερούς αποπληρωμής. Η συμπλήρωσις αύτη της καταβολής γάμου είναι υποχρεωτική και δια τους προ του προβιβασμού των χηρεύοντας ή διαζευγνυομένους και κεκτημένους τέκνα εκ του γάμου των άρρενα ή θήλεα άτινα κατά τον χρόνον της προαγωγής των ειρημένων μετόχων ήθελον δικαιούσθαι μερίσματος κατά τον παρόντα Νόμον εάν ο πατήρ αυτών δεν ευρίσκηται εν ζωή.
Ο πλείονας γάμους τελέσας προ της 20-2-26 μέτοχος υποχρεούται εις συμπλήρωσιν καταβολής εκάστου γάμου, εάν κέκτηται εκ τούτου τέκνα, άτινα επίσης κατά τον χρόνον της προαγωγής του ήθελον δικαιούσθαι μερίσματος εάν ούτος έζη. Αι οικογένειαι των από 20-2-26 πραγματοποιούντων γάμον μετόχων αξιωματικών, ανθυπασπιστών και οπλιτών εν αποστρατεία ή αποτάξει των υπερβάντων το "60ον" έτος της ηλικίας των κατά την τέλεσιν του γάμου των δεν μετέχουσι των ευεργετημάτων του Μ.Τ.Σ.
Οι νόμιμοι γάμοι των στρατιωτικών, οίτινες ετελέσθησαν προ της κατατάξεώς των εις τον Στρατόν, δεν ανεγνωρίσθησαν δε εντός της νομίμου προθεσμίας μετά την εις τον Στρατόν κατάταξίν των, θεωρούνται αναγνωρισθέντες παρά της στρατιωτικής υπηρεσίας εάν οι εν λόγω στρατιωτικοί εφονεύθησαν εκ συμβεβηκότος του πολέμου ή εν τη εκτελέσει διατεταγμένης υπηρεσίας εν ειρήνη ή απέθανον εν ειρήνη εκ κακουχιών και νόσων εκ του πολέμου εις τον οποίον μετέσχον αποδεδειγμένως εν τη ζώνη των επιχειρήσεων.
Ωσαύτως θεωρούνται τελεσθέντες, τη εγκρίσει της στρατιωτικής υπηρεσίας, οι νόμιμοι γάμοι των στρατιωτικών, οίτινες τελούσιν αυτούς άνευ προηγουμένης εγκρίσεως της στρατιωτικής υπηρεσίας κατά τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρου.
Οι γάμοι των αξιωματικών και ανθυπασπιστών και των τούτοις αντιστοιχούντων στρατ. υπαλλήλων, οίτινες ετελέσθησαν προ της ισχύος του παρόντος Νόμου μετά την λήψιν εις το Υπουργείον των Στρατιωτικών της σχετικής αιτήσεως αδείας νυμφεύσεως και τους οποίους γάμους επηκολούθησε το οικείον Β. Δ/γμα εγκρίσεως αυτών, θεωρούνται τελεσθέντες τη εγκρίσει της στρατ. υπηρεσίας και όχι ως εγκριθέντες μεταγενεστέρως.
 
Αρθρο: 25
Ημ/νία: 20.07.1926
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Τίτλος Αρθρου
ΠΕΡΙ ΠΡΟΙΚΙΣΕΩΝ
Λήμματα
Προικοδοτήσεις θυγατέρων
Σχόλια
Τα εντός " " δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 Α.Ν. 559/1937.Τα εντός " " τρίτο και τέταρτο εδάφια της παρ. 1 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 7 Α.Ν. 559/1937.Οι εντός " " παρ. 2, 3, 4, και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 7 Α.Ν. 559/1937.Η εντός " " φράση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 6 Α.Ν. 557/1937.το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 6 Α.Ν. 557/1937.Σχετικά με τις προικοδοτήσεις και τις σχετικές κρατήσεις του ανωτέρω άρθρου βλέπε και άρθρα 2-4 Ν.Δ. 450/1947, άρθρ. 1 παρ. 13 Ν.Δ. 4198/1961.Με το άρθ. 19 του Ν. 2641/1998, ορίστηκε ότι το καταβαλλόμενο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο (ή με το άρθρο 3 του ν. 994/1949), βοήθημα δικαιούνται και οι άγαμες θυγατέρες των μετόχων και μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων Στρατού ή Ναυτικού με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.Με το άρθρο 1 της ΥΑ Φ.800/5/99/1988, ορίστηκε ότι το καταβαλλόμενο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο βοήθημα δικαιούνται και οι άγαμες θυγατέρες των μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού με τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους, καθώς και τοι άγαμες ανάπηρες θυγατέρες, που έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
"Εις τας δια πρώτην φοράν νυμφευομένας θυγατέρας των μετόχων ή μερισματούχων καταβάλλεται εφ' άπαξ παρά του Μ.Τ.Στρατού λόγω προικός ποσόν ίσον προς 5 ετών μερίσματα εκείνου, το οποίον απολαμβάνει ο πατήρ ή η οικογένεια της εις γάμον ερχομένης θυγατρός κατά την ημέραν της τελέσεως του γάμου ή προκειμένου περί νυμφευομένης θυγατρός εν ενεργεία αξιωματικού ή οπλίτου του μερίσματος ούτινος απολαμβάνει ο βαθμός, ον φέρει ο πατήρ ταύτης.
Της προικός άπαξ καταβληθείσης εις την νυμφευομένην κόρην, ουδέν παρέχεται αυτή δικαίωμα διαφοράς επί πλέον χρηματικού ποσού, εκ της τυχόν αναδρομικής εκ των υστέρων αυξήσεως του μερίσματος του πατρός ή της οικογενείας της, είτε, λόγω ανατρεχούσης προαγωγής του μετόχου πατρός, είτε ένεκα της χορηγήσεως τούτω τη οικογενεία αυτού μερίσματος ανωτέρου βαθμού. Εις την διάταξιν ταύτην υπάγονται άπασαι αι από 1ης Ιαν. 1937 νυμφευόμεναι κόραι".
"Οι μέτοχοι και μερισματούχοι του Ταμείου, οι τυγχάνοντες γονείς θηλέων αγάμων τέκνων καταβάλλουσιν από της 1ης του μεθεπομένου μηνός της δημοσιεύσεως του παρόντος εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως λόγω προικοδοτήσεως και μέχρι του γάμου τούτων, τα κάτωθι ποσά μηνιαίως κατά βαθμούς δι' έκαστον άγαμον θήλυ τέκνον.
Αι κρατήσεις αύται ενεργούνται δια μεν τους εν ενεργεία μετόχους εκ των μηνιαίων αποδοχών των δια δε τους εν αποστρατεία ως και τους των πολεμικών καταστάσεων του Ν. 4506 εκ του μηνιαίου μερίσματός των αδιακρίτως αν λαμβάνωσιν άρτιον μέρισμα ή μη".
Επίσης δι' έκαστον γεννώμενον θήλυ τέκνον από της ισχύος του παρόντος και εφεξής οι μέτοχοι ή μερισματούχοι καταβάλλουσιν εφ' άπαξ οι μεν ανώτατοι δραχμάς επτακοσίας πεντήκοντα, οι ανώτεροι δραχμάς εξακοσίας, οι κατώτεροι δραχμάς πεντακοσίας, και οι οπλίται δραχμάς διακοσίας πεντήκοντα, ως δικαίωμα εγγραφής τούτου εις τα μητρώα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
"2. Δια να καταβληθή εις την νυμφευομένην θυγατέρα πλήρης η προιξ η δια του άρθρ. 8 του Π.Δ. της 15/1/1935 οριζομένη, δέον η ως ανωτέρω επιβαλλομένη κράτησις επί των μετόχων και μερισματούχων να έχη καταβληθή επί δέκα πέντε έτη άλλως αφαιρείται εκ της προικός το αναλογούν υπόλοιπον της άνω κρατήσεως επί τη βάσει του μισθού του μετόχου ή μερισματούχου.
Η κατά τ' ανωτέρω ενεργουμένη κράτησις, είναι υποχρεωτική δια παντός τους μετόχους, ασχέτως αν έχωσιν αναγνωρίση τον γάμον των ή μη και μέχρι της νυμφεύσεως των αγάμων θυγατέρων.
3. Επιστροφή κρατήσεων λόγω προικοδοτήσεως εν ουδεμιά περιπτώσει ενεργείται.
4. Αι καταβαλλόμεναι προίκες εις ουδεμίαν υπόκεινται κράτησιν λόγω χρεών, πλην της περιπτώσεως καθ' ην δεν απομένει έτερον μέλος οικογενείας διάδοχον δικαιούχων εις μέρισμα, οπότε ολόκληρον το υπόλοιπον το εξ οιασδήποτε αιτίας παρηγμένου χρέους δύναται να κρατήται εκ του ποσού της χορηγουμένης προικός.
5. Απαγορεύεται από της ισχύος του παρόντος η χορήγησις δανείων, ως και προεξοφλήσεως συντάξεων εις αγάμους θυγατέρας μερισματούχους". Των θυγατέρων των εν πολέμω φονευθέντων Αξιωματικών "ή εξαφανισθέντων τοιούτων" αι ανωτέρω προίκες αυξάνονται κατά 80%.
"Του αυτού ευεργετήματος απολαμβάνουσι και αι θυγατέρες μετόχων, αίτινες έχουσιν αδελφόν φονευθέντα ή εξαφανισθέντα εν πολέμω".
Η δια του άρθρ. 24 του Κώδικος περί Μ.Τ.Σ. καθοριζομένη καταβολή γάμου αποτελείται από τον μηνιαίον βασικόν μισθόν του βαθμού ον φέρουσιν, μη συνυπολογιζομένου ουδενός επιδόματος ή προσαυξήσεως και μη εκπιπτομένης ουδεμιάς κρατήσεως.
Αι προίκες καταβάλλονται προς τας εις γάμον ελθούσας θυγατέρας, κατόπιν αιτήσεως αυτών προς το Μετοχικόν Ταμείον του κατά Γην Στρατού, εν τη οποία δέον να επισυνάπτηται αντίγραφον της ληξιαρχικής πράξεως της τελέσεως του γάμου, μη απαιτουμένης επισυνάψεως προικοσυμφώνου.
(Ακολουθεί μεταβατική διάταξις).
Αι θυγατέρες των στερηθέντων μερίσματος δυνάμει του άρθρ. 22ου παρ. 17 και 18, και διαγραφέντων του μητρώου των μετόχων δεν δικαιούνται προικός ως και εν τω εδαφ. 29 του αυτού άρθρ. 22 και του Νόμ. τούτου οριζόμεναι θυγατέρες Μετόχων (Τροποπ. Νομ. 2752).
 
Αρθρο: 26
Ημ/νία: 20.07.1926
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Τίτλος Αρθρου
(Νόμ. 1364, άρθρ. 14).ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ
Λήμματα
Βεβαιώσεις για Μετόχους και οικογένειες αυτών
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'
Ο γάμος παντός μετόχου αξιωματικού, ανθυπασπιστού, οπλίτου, των προς τούτους αντιστοιχούντων στρατ. υπαλλήλων και θυγατρός αυτών, η γέννησις τέκνου αυτών, ως και η αποβίωσις αυτών, της συζύγου ή των τέκνων των, αποδεικνύεται δια ληξιαρχικής πράξεως, συντεταγμένης καθ' ον τρόπον και χρόνον υπό του Αστικού Νόμου ορίζονται δι' εκάστην τούτων.
Εάν ο δήμος ή Προξενική αρχή, δια τους εν τη αλλοδαπή, εν ω εγένετο η γέννησις, γάμος ή αποβίωσις, δεν τηρεί σχετικόν βιβλίον ληξιαρχικών πράξεων, το τοιούτον γεγονός αποδεικνύεται δια πιστοποιητικού της αρμοδίας δημοτικής ή Προξενικής αρχής, συντεταγμένου εντός των αυτών από του γεγονότος προθεσμιών του αυτού Νόμου καθ' ας έδει να συνταχθή η ληξιαρχική πράξις και υπό τας αυτάς του αυτού Νόμου οριζομένας διατυπώσεις, συν τη δηλώσει της αυτής αρχής περί μη τηρήσεως βιβλίων ληξιαρχικών πράξεων.
Η τέλεσις του γάμου παντός μετόχου, η γέννησις και η βάπιστις τέκνων του, η αποβίωσις της συζύγου ή των τέκνων των, ή διάζευξις ή ο χωρισμός αυτού από τραπέζης και κοίτης, ο γάμος του ανηλίκου άρρενος τέκνου των ή ο διορισμός αυτού εις έμμισθον δημοσίαν υπηρεσίαν γνωστοποιείται δι' αναφοράς, υποβαλλομένης μετά των νομίμων δικαιολογητικών προς το Μ.Τ.Σ. εντός 3 μηνών αφ' ης επήλθε τοιαύτη τις μεταβολή υπό μεν των εν ενεργεία δια του σώματος, εν ω υπηρετούσιν, υπό δε των αδεία, διαθεσιμότητι, αργία αποστρατεία και των απομακρυνθέντων της υπηρεσίας στρατ. υπαλλήλων απ' ευθείας ή δια της Αστυνομικής ή Προξενικής αρχή του τρόπου της διαμονής των.
Εν ελλείψει του πατρός η γέννησις, βάπτισις ή αποβίωσις τέκνου μετόχου, ο γάμος του ανηλίκου άρρενος τέκνου του ή ο διορισμός των εις έμμισθον δημοσίαν υπηρεσίαν γνωστοποιείται υπό της δικαιουμένης μερίσματος μητρός του τέκνου εν ελλείψει δε τοιαύτης, ως και η αποβίωσις ταύτης υπό των δικαιουμένων μερίσματος τέκνων του μετόχου, δι' αναφοράς υποβαλλομένης μετά των νομίμων δικαιολογητικών προς το Μ.Τ.Σ., εντός 3 μηνών αφ' ης επήλθε τοιαύτη τις μεταβολή, απ' ευθείας ή δια της Αστυνομικής ή Προξενικής αρχής του τόπου της διαμονής των.
Παραλείψας έκαστος των ως άνω υποχρέων ν' αναφέρη εις το Μ.Τ.Σ. οιανδήποτε των άνω μεταβολών, εμπροθέσμως και ως εν τοις προηγουμένοις άρθροις ορίζεται, υπόκεινται εις πρόστιμον 50 δραχμών περιερχομένων εις το Γενικόν κεφάλαιον του Μ.Τ.Σ. και κρατουμένων απ' ευθείας παρά του Ταμείου του μερίσματος των αποστράτων και οργανικών τούτων οικογενειών.
Η γνωστοποίησις περί της γεννήσεως τέκνου μετά 6 μήνας αφ' ής επήλθεν αύτη, ή η υποβολή των νομίμων δικαιολογητικών περί ταύτης μετά την πάροδον των έξ μηνών επιφέρει πρόστιμον διακοσίων δραχμών δι' έκαστον τέκνον αξιωματικού και εκατόν υπαξιωματικού καταβλητέον εις το Μ.Τ.Σ. προς εγγραφήν του τέκνου εις το μητρώον. Η μη καταβολή του προστίμου αποκλείει της εγγραφής του τέκνου εις το μητρώον του Ταμείου και των δικαιωμάτων εκ του Μ.Τ.Σ.
 
Αρθρο: 27
Ημ/νία: 20.07.1926
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Τίτλος Αρθρου
(Ν.Δ. 5-2-26 άρθρ. 4 παρ. 17, Ν.Δ. 23-3-26 άρθρ. 7 παρ. 11, Νόμ. 1364 άρθρ. 1 παρ. 15, Νόμ. 2148 άρθρ. 2, Νόμ. 2589 άρθρ. 1, Ν.Δ. 12 Δεκ. 1925).ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σχόλια
Βλέπε και άρθρο 14 του Ν.Δ. 1938/1942.Τα εντός ( ) του δευτέρου εδαφίου να θεωρηθούν καταργημένα με το άρθρο 1 παρ. ι του Εισαγωγικού του Στρατ. Ποινικού Κώδικος Ν. 2840/1941.Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 ισχύουν εφ' όσον δεν αντίκεινται στο άρθρο 1 Α.Ν. 1453/1938 περί παροχής διευκολύνσεων στους δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους.Η ταχυδρομική ατέλεια καταργήθηκε με το Ν.Δ. 4119/1960.Οι παράγραφοι 16 και 17 του παρόντος άρθρου αφορούν παραγραφές υπέρ του Μ.Τ.Σ. Για τον προσδιορισμό του μερίσματος βλ. άρθρ. 1 παρ. 3 του Ν.Δ. 4198/1961.
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'
Το Μ.Τ.Σ. ως Νομικόν πρόσωπον Δημοσίου δικαίου απολαμβάνει φορολογικής, ταχυδρομικής και τηλεγραφικής ατελείας ως και τοιαύτης εισαγωγικών τελών, δια τα εισαγόμενα παρ' αυτού προς χρήσιν του είδη γραφείου και διάφορα υλικά ή μηχανήματα χρήσιμα δι' ανοικοδόμησιν, επισκευήν ή διαρρύθμισιν των ακινήτων αυτού, (ως και ατελείας χαρτοσήμου).
Αι απαιτήσεις του Μ.Τ.Σ. κατά τρίτων οφειλετών αυτού είναι προνομιακαί και εξοφλούνται κατά προτίμησιν, συμφώνως προς τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων ισχυούσας διατάξεις, (τα δε κατά της περιουσίας αυτού αδικήματα δικάζονται παρά των ενταύθα Στρατοδικείων, συμφώνως ταις διατάξεσι ταις εκάστοτε ισχυούσαις δια τους στρατιωτικούς διαχειριστάς, ασχέτως της ιδιότητος των κατηγορουμένων). Επί μισθώσεων καθ' ας εκμισθωτής είναι το Μ.Τ.Σ., δεν εφαρμόζονται αι διατάξεις περί ενοικιοστασίου, πλην των περιπτώσεων καθ' ας μισθωτής είναι το Δημόσιον. Κατά πάσας τας άλλας περιπτώσεις το Μ.Τ.Σ. δύναται να ποιήται ελευθέραν χρήσιν των εις την κυριότητα αυτού ακινήτων.
Ουδέποτε διατάσσεται προσωρινή εκτέλεσις κατά του Μ.Τ.Σ. επί πάσης δε τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως κατ' αυτού έχει ανασταλτικήν δύναμιν η υπό τούτου ασκηθείσα αίτησις περί αναιρέσεως ως και η προς ενάσκησιν ταύτης προθεσμία. Ως προς την επί Δικαστηρίων παράστασιν του Μ.Τ.Σ. ως διαδίκου υφ' οιονδήποτε ιδιότητα δεν απαιτείται η τήρησις των εν τω άρθρ. 75ω της Πολιτικής Δικοννομίας και εν τω από 12 Μαίου 1885 Δ/τι οριζομένων.
Οι εις το Ταμείον επιβαλλόμενοι δια δικαστικών αποφάσεων όρκοι δίδονται υπό του Προέδρου αυτού, και τούτου κωλυομένου υπό του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά πάσαν περίπτωσιν ο τοιούτος όρκος διατυπούται υπό τον τύπον του πιστεύειν και μη γινώσκειν εις την τροποποίησιν δε ταύτην του τύπου δύναται να προβή ο Πρόεδρος κατά την δόσιν του όρκου και εν τη περιπτώσει κατά την οποίαν διετυπώθη άλλως, χωρίς να είναι αναγκαία να προκληθή περί τούτου απόφασις.
Απαγορεύεται η δωρεά εν ζωή ή αιτία θανάτου ως και η εκχώρησις και η κατάσχεσις των εξής.
α) Των μερισμάτων.
β) Των προικίσεων.
γ) Του μερίσματος του μηνός καθ' ον επήλθε ο θάνατος του δικαιούχου. Επιτρέπεται εξαιρετικώς η κατάσχεσις του 1/4 του μερίσματος λόγω διατροφής συζύγου ή τέκνων.
Το Μ.Τ.Σ. όμως δικαιούται όπως εξ οιουδήποτε τούτων ενεργή απ' ευθείας κρατήσεις προς απόσβεσιν οιασδήποτε παρηγμένης ήδη ή εις το μέλλον παραχθησομένης οφειλής προς αυτό του μετόχου ή της χήρας ή και των τέκνων αυτού.
"Η αληθής έννοια της ανωτέρω παραγράφου είναι ότι το Μετοχικόν Ταμείον του κατά Γην Στρατού προς απόσβεσιν οιασδήποτε παρηγμένης ήδη ή εις το μέλλον παραχθησομένης οφειλής προς τούτο του μετόχου, δικαιούται όπως παρακρατή απ' ευθείας εν όλω ή εν μέρει ή το μέρισμα αυτού ή της χήρας αυτού ή του τέκνου ή των τέκνων αυτού, ή και το λόγω προικός χορηγούμενον υπό του ταμείου εις τας θυγατέρας αυτού ποσόν. Ως επίσης ως προς απόσβεσιν οιασδήποτε ως άνω οφειλής χήρας ή των τέκνων, εξ οιουδήποτε γάμου του μετόχου δικαιούται το Ταμείον όπως παρακρατή απ' ευθείας εν όλω ή εν μέρει ή το μέρισμα ιδίας χήρας το τοιούτον των τέκνων αυτού ή και το λόγω προικός χορηγούμενον υπό του Ταμείου εις τας θυγατέρας αυτού ποσόν.
Επίσης απαγορεύεται η κατάσχεσις ή εκχώρησις των υπό του Μετοχικού Ταμείου του κατά Γην Στρατού χορηγουμένων εις το προσωπικόν αυτού αντιμισθίων. (Αι δια των Ταμείων του Κράτους ή δια τραπεζικών επιταγών ή Ταχυδρομικών μεταβιβαζόμεναι υπό των διαφόρων αρχών χρηματικαί ποσότητες προς το ταμείον, ως και αι υπ' αυτού αποστελλόμεναι δια των αυτών μέσων, απαλλάσσονται της πληρωμής οιουδήποτε τέλους χαρτοσήμου, ή γραμματοσήμου, ή ενσήμου ή ταχυδρομικού τέλους (τροπ.Νόμ. 2589).
Αι υπό του Μετοχικού Ταμείου του κ ατά Γην Στρατού καταθέσεις εις την Εθνικήν Τράπεζαν ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και δανείων χρηματικών ποσοτήτων, αι αναλήψεις αυτών εν όλω ή εν μέρει ως και αι εκδιδόμεναι αποδείξεις, περί τοιούτων καταθέσεων και αναλήψεων, αι αποδείξεις καταθέσεως και χρηματογράφων άλλων κινητών πραγμάτων του Μετοχικού Ταμείου του κατά Γην Στρατού προς φύλαξιν παρά τη Εθνική Τραπέζη ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων και αι εξοφλήσεις των αποδείξεων τούτων εις ουδέν απολύτως υπόκεινται τέλος χαρτοσήμού ή ενσήμου (Τροπ.Νομ. 2589).
Αι εις το Μετοχικόν Ταμείον του κατά Γην Στρατού υποβαλλόμεναι αιτήσει των μετόχων ή μερισματούχων δεν υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήμου). Ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του Μετοχικού Ταμείου του κατά Γην Στρατού οφειλής ορίζεται εις 6% ετησίως.
Ο αυτός τόκος των 6% ετησίως καταβάλλεται και επί πασών των κατά του Ταμείου απαιτήσεων, ων το προς αγωγήν δικαίωμα εγεννήθη ή η αγωγή ησκήθη προ της ισχύος του Νόμου τούτου και δεν υπάρχει ήδη περί τούτων τελεσίδικος δικαστική απόφασις (Τροπ. Νόμ. 2148).
Ο ειρημένος τόκος άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής.
Ο τόκος των δανείων του Μετοχικού Ταμείου του κατά Γην Στρατού, και ο τόκος των προεξοφλήσεων ή πάσης εργασίας, εκ των αποτελουμένων κατά το άρθρ. 17ον του παρόντος, ως και ο τόκος των οφειλετών αυτού εκ παγίων δικαιωμάτων ή άλλων χρεών καθορίζεται παρά του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ορίων του εκάστοτε ισχύοντος συμβατικού τόκου.
Πάσα οφειλή προς το Μετοχικόν Ταμείον του κατά Γην Στρατού προερχομένη εις οιασδήποτε αιτίας επιβαρύνεται με τόκον 10% ετησίως λογιζόμενον από της ημέρας καθ' ην έδει να καταβληθή.
Τα συνεισπραττόμενα μετά των δημοσίων εσόδων καθώς και τα εισπραττόμενα δι' ιδίων διπλοτύπων εισπράξεως των δημοσίων εισπρακτόρων δικαιώματα του Μ.Τ.Σ. εξ αντισηκωμάτων κλπ., εις εκτέλεσιν του περί στρατολογίας Νόμου, αποδίδονται εις το δικαιούχον Ταμείον, δι' εκδόσεως απ' ευθείας υπό των επαρχιακών Ταμιών γραμματίων παραλαβής υπό την χρηματικήν μερίδα "τρεχούμενοι λογαριασμοί υπέρ τρίτων" και επ' ονόματι του Μ.Τ.Σ. Τα εκδιδόμενα γραμμάτια αποστέλλονται υπό των επαρχιακών Ταμιών εις το ανωτέρω Ταμείον και εξοφλούνται υπό τινος των Ταμείων πληρωμών Αττικής, κατά τας διακρίσεις περί πληρωμών. Ουδεμία έκτακτος δαπάνη βαρύνει το Ταμείον άνευ προηγουμένης αποφάσεως υπό του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου και της εγκρίσεως αυτής υπό του Υπουργού των Στρατιωτικών προ της εκτελέσεώς της.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Μ.Τ.Σ. δύναται να εγκρίνη μικροδαπάνας αφορώσας το Ταμείον τούτο, εντός του ποσού των πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών κατ' έτος. Δια σοβαρωτέρας δαπάνας ζητείται η έγκρισις του Υπουργού των Στρατιωτικών. Λογιστικόν σύστημα δια το Μ.Τ.Σ. ορίζεται το διπλογραφικόν τοιούτον τραπεζιτικής μορφής, κατά τα κανονισθησόμενα δια Δ/τος.
Κυρούται καθ' όλας αυτής τας διατάξεις η μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ' ενός και του Μ.Τ.Σ. αφ' ετέρου συναφθείσα από 19 Νοεμ. 1925 σύμβασις περί εκποιήσεως του γηπέδου των τέως Βασιλικών Σταύλων, εις το Μ.Τ.Σ. Επιτρέπεται εις το Μ.Τ.Σ. να συνάπτη παρά της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος ενυπόθηκα δάνεια επί υποθήκη των ακινήτων αυτού κτημάτων, ως και δάνεια επί ενεχύρω χρεωγράφων του επί όροις και τόκω οριζομένοις εκάστοτε από κοινού υπ' αυτών. Επίσης επιτρέπεται εις το Μ.Τ.Σ. όπως εκποιή τα ακίνητα αυτού κτήματα, ως και τα χρεώγραφα αυτού ήθελε εκάστοτε αποφασίζει το Διοικητικόν αυτού Συμβούλιον.
Το οριζόμενον δια της ως άνω Συμβάσεως τίμημα περιέρχεται εις την Αεροπορικήν Αμυναν, κατατιθέμενον απ' ευθείας υπό του Μετοχικού Ταμείου του κατά Γην Στρατού εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος δια λογαριασμόν της Αεροπορικής Αμύνης.
Το Μ.Τ.Σ. αναφέρεται μόνον εις τον Υπουργόν των Στρατιωτικών δια των αρμοδίων εφ' εκάστης υποθέσεως Διευθύνσεων, προκειμένου δε περί σοβαρών ζητημάτων ταύτα εισηγούνται αυτώ υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθυντού του Ταμείου δι' ων εκδίδει τας επί των ζητημάτων τούτων αποφάσεις ή διαταγάς του προς το Μ.Τ.Σ.
 
Αρθρο: 28
Ημ/νία: 20.07.1926
Τίτλος Αρθρου
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'
(Προσωρινής ισχύος)
Εις τον Ημέτερον επί των Στρατιωτικών Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος.
 
Αρθρο: 29
Ημ/νία: 20.07.1926
Τίτλος Αρθρου
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'
(Προσωρινής ισχύος)
Εις τον Ημέτερον επί των Στρατιωτικών Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος.
 
Αρθρο: 30
Ημ/νία: 20.07.1926
Τίτλος Αρθρου
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'
(Προσωρινής ισχύος)
Εις τον Ημέτερον επί των Στρατιωτικών Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος.
 
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.