Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΞΙΑΣ ΣΜΥΡΙΔΑΣ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΞΙΑΣ ΣΜΥΡΙΔΑΣ
Έτος: 1935
ΦΕΚ: Α 408 19350917
Τέθηκε σε ισχύ: 17.09.1935
Ημ.Υπογραφής: 05.09.1935
Τίτλος
Περί κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων "περί Ναξίας Σμύριδος".
Θέματα
Ναξία Σμύριδα


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 1
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Εκμετάλλευση, Λαθραία εξαγωγή, Φόρος
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’.
Γενικά
1. (Αρθρ. 1 Νομ. ΦΞΣΤ’ της 21/8/1869 και παρ. 4 άρθρ. 1 Νομ. ΓΦΚΔ’ της 13/1/1911).
Απασα η εις την νήσον Νάξον παραγομένη σμύρις καώς και πάσα άλλη τοιαύτη εθνική ούσα εξηρημένη του δικαιώματος διαθέσεως εκ μέρους του ιδιοκτήτου της, εξορύττεται και διατίθεται αποκλειστικώς διά λογαριασμόν του Δημοσίου.
2. (Αρθρ. 3 Νομ. ΦΕΣΤ’ της 21/8/1859). Πάσα λαθραία μεταφορά ή εξαγωγή σμύριδος καταδιώκεται και τιμωρείται οτεδήποτε ανακαλυφθή κατά τας περί λαθρεμπορίου διατάξεις.
Εις τον καταγγέλοντα αποτελεσματικώς αυτήν, χορηγείται το τρίτον της χρηματικής ποινής μετά την είσπραξιν.
3. (Αρθρον μόνον Ν.Δ. της 29 Ιουν. 1935).
Από της δημοσιεύσεως του παρόντος (από 29/6/1935) επαναφέρεται εν ισχύϊ η διάταξις του άρθρου 2 του Νομ. ΦΞΣΤ’ καθ’ ήν επί της εξορυσσομένης ιδιωτικής σμύριδος επιβάλλεται φόρος δραχμών πέντε κατά καντάριον, εισπραττόμενον κατά την εξαγωγήν. Εις την μεταφοράν αυτής εφαρμόζονται αι σχετικαί διατάξεις του περί Τελωνείων Νόμου. Αι ως άνω δραχμαί νοούνται μεταλλικαί.
4. (Αρθρον μόνον Ν. 1377 της 21/4/1918).
Επιτρέπεται, όπως διά Δ/τος παραχωρηθή συμφώνως προς τους περί μεταλλείων νόμους ή εκμεταλλεύσις σμύριδος ευρισκομένης εις τας Νέας Χώρας εφ’ όσον η αξία αυτής είναι κατωτέρα του ημίσεος της αξίας των δευτερευουσών ποιοτήτων της Ναξίας Σμύριδος. Διά τοιαύτην παραχώρησιν προτιμάται ο αρχικώς πρώτος αιτητής.


Αρθρο: 2
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Εκμετάλλευση
 
Κείμενο Αρθρου
(Εδάφ. 5 άρθρ. 15 Νομ. ΒΦΙΘ’ και εδάφ. 1 άρθρ. 11 Νομ. ΒΦΙΘ’). Οι όροι της εκμεταλλεύσεως και της πωλήσεως της Ναξίας Σμύριδος, ής η ακαθάριστος πρόσοδος προορίζεται διά την υπηρεσίαν των υπό των άρθρ. 7 έως 10 του Νομ. ΒΦΙΘ’ προβλεπομένων δανείων, κανονισθήσονται υπό της Κυβερνήσεως εκ συνεννοήσεως μετά της Διεθνούς Επιτροπής.


Αρθρο: 3
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Πώληση, Συντήρηση Εγκαταστάσεων
Σχόλια
Εκδόθηκε το ΒΔ 594/1961. Εκδόθηκε το ΠΔ 66/1996.
 
Κείμενο Αρθρου
1. (Αρθρ. 1 Νομ. ΔΣΒ’ της 12/5/1913). Επιτρέπεται η κατά ποιότητας παραλαβή και η πώλησις του προϊόντος των σμυριδωρυχείων Νάξου.
2. (Αρθρ. 1 Ν. 3725 της 28/12/1928). Αι ποιότητες της Ναξίας Σμύριδος αι τιμαί πωλήσεως αυτής και το διά την εκτέλεσιν και συντήρησιν έργων εκμεταλλεύσεως της σμύριδος επιβαλλόμενον επί των τιμών πωλήσεως πρόσθετον τίμημα κατά τε την διάρκειαν και το ποσόν αυτού κανονίζονται εκάστοτε διά Δ/ντων εκδιδομένων προτάσει του επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού.
Καθ΄ όμοιον τρόπον και μετά προηγουμένην απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζεται το εις τους Σμυριδωρύκτας καταβαλλόμενον εργατικόν δικαίωμα.


Αρθρο: 4
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Υπηρεσία εκμεταλλεύσεως
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 8 Νομ. ΔΣΒ της 12/5/1913).
Απασα η υπηρεσία εκμεταλλεύσεως και πωλήσεως της σμύριδος ανήκει εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.


Αρθρο: 5
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Εργάτες, Κατάλογος
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’.
Προνόμιον εργασίας.
(Αρθρο 8 Νομ. 5958 της 16/12/1933 και άρθρ. 39, 40, 41, 42 Κανονισμού Εκμεταλλεύσεως Ναξίας σμύριδος της 27/1/1915.
Δικαίωμα εξορύξεως σμύριδος έχουσι διά μεν τα ορυχεία Απειρανθίας οι κάτοικοι των κοινοτήτων Απειράνθου και Δανακού, διά δε τα ορυχεία Κορωνίδος οι κάτοικοι των κοινοτήτων Κορώνου, Σκαδού και Κεραμωτής και διά τα ορυχεία Κοξακής οι κάτοικοι της κοινότητος Φιλοτίου.
2. Εγγράφονται αυτοδικαίως εις τον κατάλογον των σμυριδωρυκτών της οικείας περιφερείας τα μέλη των ανωτέρω Κοινοτήτων και κάτοικοι των ειρημένων χωρίων οι όντες προστάται οικογενείας και έχοντες ηλικίαν τουλάχιστον δέκα εξ ετών και σωματικήν προς εργασίαν ικανότητα.
3. Εφ’ όσον οι κατά τας δύο προηγουμένας παραγράφους σμυριδωρύκται είναι εις κατάστασιν να επαρκέσωσιν εις τας ανάγκας της εξορύξεως μεταφοράς και παραδόσεως της υπό του Δημοσίου δι’ έκαστον έτος ζητουμένης σμύριδος, ουδενί ετέρω επιτρέπεται να εφοδιασθή με άδειαν εξορύξεως και παραδόσεως σμύριδος, πλην των εν τοις ήδη καταλόγοις εγγεγραμμένων και των προτάσει της Διευθύνσεως των σμυριδωρυχείων και εγκρίσει του Υπουργείου δι’ ωρισμένον λόγον εγγραφησομένων τοιούτων. Εν πάση όμως περιπτώσει, η εγγραφή των τελευταίων τούτων αφορά μόνον το έτος κατά το οποίον εγένετο.
4. Προτάσει της Διευθύνσεως και εγκρίσει του Υπουργείου είναι δυνατόν να εγγραφώσι κατ’ εξαίρεσιν εις τον κατάλογον των σμυριδωρυκτών και να λάθωσι βιβλιάριον διά το έτος, καθ’ ό προβλέπεται ότι οι κατά την προηγουμένην παράγραφον σμυριδωρύκται δεν θα επαρκέσωσιν εις τας ανάγκας της καταναλώσεως, και άλλοι κάτοικοι των ανωτέρω χωρίων και κοινοτήτων.


Αρθρο: 6
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΩΡΗΚΤΕΣ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Εργάτες, Κατάλογος
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 11 Ν.Δ. 28/5/1935).
1. Εφεξής (από 29/5/1935) εγγράφονται αυτοδικαίως εις τους οικείους καταλόγους σμυριδωρυκτών συμφώνως προς τα άρθρ. 39 και 40 του κανονισμού εκμεταλλεύσεως Ναξίας Σμύριδος, ως ταύτα ετροποποιήθησαν υπό του αρθρ. 8 του Νομ. 5958, και οι άγαμοι σμυριδωρύκται, οι μη προτάται οικογενείας εφ’ όσον εξεπλήρωσαν τας στρατιωτικάς των υποχρεώσεις ή νομίμως απηλλάγησαν τούτων, δικαιούμενοι όμως να παραδίδωσιν εις το Δημόσιον ετησίως το τρίτον του εις έκαστον σμυριδωρύκτην, προστάτην οικογενείας αναλογούντος ποσοστού σμύριδος εκ του κατ’ έτος υπό του Δημοσίου καθοριζομένου προς παράδοσιν δι’ εκάστην σμυριδούχον περιφέρειαν ποσού.
2. Προστάται οικογενείας κατά την έννοιαν των εν τη προηγουμένη παραγράφω του άρθρου τούτου μνημονευομένων διατάξεων είναι ού μόνον οι έγγαμοι συμιδωρύκται, οι διά του γάμου δημιουργούντες οικογένειαν αλλά και οι άγαμοι τοιούτοι, εφόσον πράγματι προστατεύουσιν ανιόντας παντός βαθμού ή αδελφάς αγάμους ή αδελφούς ανηλίκους. Αρμόδιος προς εξακρίβωσιν και πιστοποίησιν του πραγματικού περιστατικού της προστασίας της οικογενείας κατά τ’ανωτέρω είναι ο Διευθυντής των Σμυριδωρυχείων.
3. Απασαι αι μέχρι τούδε (29/5/1936) γενόμεναι εγγραφαί σμυριδωρυκτών εις τους οικείους καταλόγους κυρούνται ως καλώς έχουσαι.


Αρθρο: 7
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΩΡΗΚΤΕΣ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Εργάτες, Βιβλιάριο
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 8 Νομ. 5958 της 16/12/1935 και άρθρ. 37, 38, 39, 43 και 44 κανονισμού εκμεταλλεύσεως Ναξίας Σμύριδος της 27/1/1915).
1. Το εργατικόν προσωπικόν διά την εξόρυξιν και την μεταφοράν της δημοσίας σμύριδος εκ των ορυχείων της νήσου Νάξου εις τους οικείους όρμους (νυν σταθμούς) συγκεντρώσεως και φορτώσεως εφοδιάζεται υπό της Διευθύνσεως με βιβλιάριον, επέχον θέσιν αδείας εξορύξεως μεταφοράς και παραδόσεως σμύριδος, ουδείς δε μη ών εφωδιασμένος με το βιβλιάριον τούτο δικαιούται να εξορύξη και να παραδώση σμύριδα.
2. Τα βιβλιάρια ταύτα εκδίδονται προς τους έχοντας δικαίωμα εξορύξεως σμύριδος.
3. Τα βιβλιάρια ταύτα ισχύουσι μόνον διά τους εργάτας, επ’ ονόματι των οποίων εξεδόθησαν, οφείλουσι δε ούτοι να εργάζωνται αυτοπροσώπως εις όλας τας εργασίας της εκμεταλλεύσεως και παραδόσεως της σμύριδος και να συμμορφώνωνται πλήρως προς τον παρόντα Νόμον και τας διαταγάς της Διευθύνσεως, μόνον δε δι’ ειδικής αδείας της Διευθύνσεως επιτρέπεται να προσλάβωσιν ως βοηθούς άλλους μη εφωδιασμένους με βιβλιάριον αδείας, πάντως όμως άρρενας και ηλικίας μεγαλυτέρας των 16 ετών, οίτινες όμως ουδέν δικαίωμα παραδόσεως σμύριδος κέκτηνται.
4. Προς εγγραφήν εις τον κατάλογον των σμυριδωρυκτών και απόκτησιν βιβλιαρίου αδείας υποβάλλεται αίτησις εις τον Διευθυντήν των Σμυριδωρυχείων, συνοδευομένη με πιστοποιητικόν του οικείου Προέδρου Κοινότητος διά την βεβαίωσιν των απαιτουμένων προσόντων. Ο Διευθυντής αφ’ ού και διά της υπ’αυτόν υπηρεσίας λάβη όσας πληροφορίας ήθελε κρίνει αναγκαίας, υποβάλλει εις το Υπουργείον την αναφοράν μετά των σχετικών πληροφοριών και εγγράφων προτείνων την εγγραφήν ή μη του αιτούντος, το δε Υπουργείον αποφαίνεται οριστικώς επ’αυτής.
5. Υπαρχούσης εγκρίσεως του Υπουργείου εγγράφεται ο σμυριδωρύκτης εις τον οικείον κατάλογον και εκδίδεται το βιβλιάριον όπερ ανανεούται υπό της Διευθύνσεως επί τη παραδόσει του συμπεπληρωμένου. Εν περιπτώσει απωλείας του βιβλιαρίου δύναται να εκδοθή έτερον, τηρουμένης σημειώσεως της τοιαύτης αντικαταστάσεως και κοινοποιουμένης τω προσωπικώ και τοις σμυριδωρύκταις της ακυρώσεως του απολεσθέντος βιβλιαρίου.


Αρθρο: 8
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
Προσωπικόν Σμυριδωρυχείων Νάξου.
(Οργανικές διατάξεις που αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 40, 41, 45 και 65 του Οργανισμού Υπ. Βιομηχανίας.


Αρθρο: 9
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
 
Κείμενο Αρθρου
(Οργανικές διατάξεις, που αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 40, 41, 45 και 65 του Οργανισμού Υπ. Βιομηχανίας.


Αρθρο: 10
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
 
Κείμενο Αρθρου
(Οργανικές διατάξεις, που αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 40, 41, 45 και 65 του Οργανισμού Υπ. Βιομηχανίας.


Αρθρο: 11
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
 
Κείμενο Αρθρου
(Οργανικές διατάξεις που αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 40, 41, 45 και 65 του Οργανισμού Υπ. Βιομηχανίας.


Αρθρο: 12
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
 
Κείμενο Αρθρου
(Οργανικές διατάξεις που αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 40, 41, 45 και 65 του Οργανισμού Υπ. Βιομηχανίας.


Αρθρο: 13
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
 
Κείμενο Αρθρου
(Οργανικές διατάξεις που αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 40, 41, 45 και 65 του Οργανισμού Υπ. Βιομηχανίας.


Αρθρο: 14
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
 
Κείμενο Αρθρου
(Οργανικές διατάξεις που αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 40, 41, 45 και 65 του Οργανισμού Υπ. Βιομηχανίας.


Αρθρο: 15
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
 
Κείμενο Αρθρου
(Οργανικές διατάξεις που αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 40, 41, 45 και 65 του Οργανισμού Υπ. Βιομηχανίας.


Αρθρο: 16
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΩΡΗΚΤΕΣ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Υπάλληλοι
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 10 Νομ. 4706 της 10/5/1930).
Εις πάντας τους υπαλλήλους και υπηρέτας των Σμυριδωρυχείων Νάξου απαγορεύεται επί ποινή απολύσεως να έχωσι δικαίωμα εργασίας (μερίδος) επί των ορυχείων Νάξου.


Αρθρο: 17
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΣΜΥΡΙΔΑ)
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Υπάλληλοι, Κυρώσεις
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 11 Νομ. 4706 της 10/5/1930).
Υπάλληλοι των Σμυριδωρυχείων, οίτινες εκτός των υπό του ποινικού Νόμου ρητώς κατανομαζομένων περιπτώσεων παραβαίνουσι τα κοινά ή τα ιδιαίτερα καθήκοντα της εμπεπιστευμένης αυτοίς υπηρεσίας, τιμωρούνται με χρηματικήν ποινήν 3000 δραχμών εάν δε η παράβασις των καθηκόντων αυτών αφορά την διαλογήν ή την ζύγισιν της παραλαμβανομένης υπό του Δημοσίου σμύριδος τιμωρούνται και διά φυλακίσεως τουλάχιστον μέχρις εξ μηνών.


Αρθρο: 18
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΣΜΥΡΙΔΑ)
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Υπάλληλοι
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 7 Νομ. 5958 της 16/12/1933).
Τα καθήκοντα και δικαιώματα των υπαλλήλων των Σμυριδωρυχείων Νάξου κανονισθήσονται διά Δ/τος εφ’ άπαξ εκδοθησομένου.


Αρθρο: 19
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Εξόρυξη
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
Εξόρυξις και παραλαβή της σμύριδος.
(Αρθρ. 9 Νομ. 5958 της 16/12/1933 και άρθρ. 49 και 50 Κανονισμού Εκμεταλλεύσεως Ναξίας σμύριδος της 27/1/15).
1. Η εξόρυξις ενεργείται εκ των υπό της Διευθύνσεως οριζομένων εκάστοτε ορυχείων και θέσεων υπό της ομάδος της ήδη εργαζομένης εν αυτοίς ή κατά πρώτον αδεία της Διευθύνσεως καταλαβούσης νέον ή εγκαταλελειμένον ορυχείον.
2. Εις την Διεύθυνσιν εναπόκειται να κανονίση δι’ έκαστον ορυχείον την περιφέρειαν ήν τούτο καταλαμβάνει και εντός της οποίας απαγορεύεται εργασία εις άλλους, καθώς και τα όρια των διακατεχομένων ορυχείων.
3. Η Διεύθυνσις κανονίζει ωσαύτως δι’ εκαστον ορυχείον τον τρόπον της πορείας της εκμεταλλεύσεως της απορρίψεως των αχρήστων καθώς και της στερεοποιήσεως της οροφής εις τρόπον ώστε, α)να υπάρχη ασφάλεια της ζωής των εργαζομένων εργατών, β)να γίνηται κανονική και πλήρης εκμετάλλευσις του κοιτάσματος, γ)να μη καλύπτωνται τα ανεκμετάλλευτα μέρη υπό των απορριμμάτων της εξορύξεως και δ)να μη παρακωλύηται και παραβλάπτηται η εργασίας άλλου ορυχείου.


Αρθρο: 20
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΩΡΗΚΤΕΣ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Δικαιώματα Σμυριδορυκτών
 
Κείμενο Αρθρου
1. (Αρθρ. 10 Ν. 5958 της 16/12/1933). Τα επί των ορυχείων δικαιώματα των σμυριδωρυκτών είναι προσωπικά και περιορίζονται εις το δικαίωμα της εν αυτοίς εργασίας, ισχύουσι δε’ εφ’ όσον δεν αίρονται υπό της Διευθύνσεως. Η μεταβίβασις αυτών γίνεται τη εγκρίσει του Διευθυντού δι’ εγγράφου συντασσομένου ενώπιον αυτού και προσυπογραφομένου υπό τούτου. Αι μέχρι της δημοσιεύσεως όμως του παρόντος γενόμεναι μεταβιβάσεις είτε κατηρτίσθησαν αύται εγγράφως, είτε προφορικώς, λογίζονται έγκυροι, εφ’ όσον ενεκρίθησαν έστω και μεταγενεστέρως υπό της Διευθύνσεως Σμυριδωρυχείων ή της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας, της τοιαύτης εγκρίσεως αποτελούσης πλήρη και αποκλειστικήν απόδειξιν της μεταβιβάσεως.
2. (Αρθρ. 11 Νομ. 5958 της 16/12/1933 και άρθρ. 52 Κανονισμού Εκμεταλλεύσεως Ναξίας Σμύριδος της 27/1/15).
Τα επί των ορυχείων κατά την προηγουμένην παράγραφον δικαιώματα των εργατών αίρονται α)όταν απαγορευθή υφ’ οιονδήποτε λόγον η εκ των ορυχείων τούτων εξόρυξις, β)όταν λόγω τιμωρίας αρθή οριστικώς η άδεια εξορύξεως από σμυριδωρύκτην, γ)όταν σμυριδωρύκτης αφήση να παρέλθη διετία, χωρίς να εργασθή εις το ορυχείον,εις ό διεκδικεί δικαιώματα, και δ)όταν ο σμυριδωρύκτης απολέση τα προσόντα δυνάμει των οποίων ενεγράφη εις τον κατάλογον, ανακύπτουσι δε ταύτα αυτοδικαίως ευθύς ως οι λόγοι της άρσεως αυτών εκλείψουσιν.
3. (Αρθρ. 9 Νομ. 5958 της 16/12/1933 και άρθρ. 58 Κανονισμού Εκμεταλλεύσεως Ναξίας Σμύριδος της 27/1/1915).
Εκπίπτοντος σμυριδωρύκτου τινός των δικαιωμάτων του επί ορυχείου ή Διεύθυνσις ή ορίζει άλλον εις την θέσιν του, μη κατέχοντα ορυχείον, ή αφίνει ώστε η μερίς του να προσαυξήση τας μερίδας των λοιπών συνεργαζομένων σμυριδωρυκτών.


Αρθρο: 21
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΩΡΗΚΤΕΣ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Σμυριδορύκτες, Ποσότητα
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 9 Νομ. 5968 της 16/12/1933) και άρθρ. 45, 46, 74 Κανονισμού Εκμεταλλεύσεως Ναξίας Σμύριδος της 27/1/1915).
1. Προ της αρχής εκάστου έτους ο Διευθυντής των Σμυριδωρυχείων κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Υπουργείου ορίζει το διά το επιόν έτος εξ εκάστης περιφερείας παραληφθησόμενον ποσον σμύριδος κατά ποιότητας και την ανήκουσαν αναλογίαν εις έκαστον σμυριδωρύκτην εκάστης περιφερείας, ορίζων συγχρόνως και τας ημέρας της ενάρξεως και πέρατος της μεταφοράς. Τα ανωτέρω κοινοποιούνται τοις σμυριδωρύκταις εντός του Δεκεμβρίου εκάστους έτους διά τοιχοκολλήσεως και αναγνώσεως επ’ εκκλησίαις ίνα κανονίσωσιν αναλόγως την εξόρυξιν.
2. Εκαστος σμυριδωρύκτης δικαιούται να παραδώση μόνον τη ορισθείσαν αναλογίαν εξ εκάστης ποιότητος.
Εν περιπτώσει όμως, καθ’ ήν βεβαιωθή ότι το αρχικώς ορισθέν ποσόν ήτο μικρότερον ή ότι σμυριδωρύκται τινές δεν ηδυνήθησαν να εξορύξωσι την αναλογίαν των, η Διεύθυνσις δύναται μετά σχετικήν έγκρισιν του Υπουργείου το ελλείπον ποσόν να ζητήση διά νέας προσκλήσεως από τους δυναμένους να εξορύξωσι τούτο σμυριδωρύκτας κατ’ αναλογίαν.
3. Δικαίωμα προς παράδοσιν έχουσι μόνον οι εφωδιασμένοι διά βιβλιαρίου αδείας σμυριδωρύκτου.
Εάν όμως σμυριδωρύκτης τις εξορύξας σμύριδα αποδημήση προ της παραδόσεως αυτής δύναται ν’αναθέση την παράδοσιν της σμύριδος ταύτης εις την σύζυγόν του ή πληρεξούσιόν του, πάντως δε τη γραμμάτιον της πληρωμής του εργατικού δικαιώματος εκδίδεται επ’ ονόματι του παραδίδοντος.
4. Αι χήραι των αποβιούντων σμυριδωρυκτών ή κηδεμόνες των ορφανών αυτών παραδίδουσι την υπό των συζύγων των ή πατέρων των ορφανών εξωρυγμένην σμύριδα.


Αρθρο: 22
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Κανόνες εξόρυξης
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 9 Νομ. 5958 της 16/12/1933 και άρθρ. 47, 48, 54, 55 και 56 Κανονισμού Εκμεταλλεύσεως Ναξίας Σμύριδος της 27/1/1915).
1. Κατά την εξόρυξιν της σμύριδος τηρούνται απαρεγκλήτως αι διαταγαί και οδηγίαι της υπηρεσίας, ήτις δικαιούται ν’απαγορεύση την εξόρυξιν εις τα σημεία, εις ά ήθελε κρίνει ότι είτε λόγω ασφαλείας είτε λόγω ποιότητος είτε οιωδήποτε άλλω λόγω επιβάλλεται η απαγόρευσις. Κατά την εξόρυξιν της σμύριδος τηρούνται αι εις ταύτην εφαρμόσιμοι διατάξεις των περί μεταλλευτικών εργασιών κανονισμού κοινοποιούμεναι εις τους σμυριδωρύκτας καταλλήλως υπό της Διευθύνσεως. Ομοίως κοινοποιούνται υπό της Διευθύνσεως αι διατάξεις και άλλων νόμων του Κράτους, οίτινες ενδιαφέρουσι την εργασίαν των σμυριδωρυκτών.
2. Η εξόρυξις της σμύριδος ενεργείται καθ’ όλον το έτος, κυρίως όμως χρόνος εξορύξεως θεωρείται το χρονικόν διάστημα από της 1 Νοεμβρίου έως τέλους Ιουνίου εκάστου έτους.
Η Διεύθυνσις δικαιούται εγκρίσει του Υπουργείου να διατάξη την γενικήν διακοπήν της εξορύξεως, εφ’ όσον έτος τι τα υπάρχοντα αποθέματα είναι τοιαύτα ώστε να μη προβλέπηται η ταχεία διάθεσις αυτών.
3. Η εξόρυξις κατά την νύκτα, Κυριακάς και εορτάς απαγορεύεται εκτός περιπτώσεως ειδικής αδείας της Διευθύνσεως.
4. Η Διεύθυνσις δικαιούται ν’απαγορεύση την εκσκαφήν των παλαιών απορριμμάτων και την εκ τούτων περισυλλογήν σφύριδος εφ’ όσον δεν υπάρχει ζήτησις της περισυλλεγομένης ποιότητος ή υπάρχει οιοσδήποτε άλλος λόγος απαγορεύσεως.
5. Πάντα τα μεταξύ σμυριδωρυκτών και αφορώντα την εξόρυξιν της σμύριδος ζητήματα λύονται υπό της Διευθύνσεως.


Αρθρο: 23
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΩΡΗΚΤΕΣ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Ομάδες Σμυριδορυκτών, Αρχηγός
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρο 9 Νομ. 5958 της 16/12/1933 και άρθρ. 57 και 58 Κανονισμού Εκμεταλεύσεως Ναξίας σμύριδος της 27/1/1915).
1. Εκάστη ομάς συνεργαζομένων σμυριδωρυκτών οφείλει να εκλέξη τον αρχηγόν της όν γνωρίζει εγγράφως τη Διευθύνσει. Εις τους αρχηγούς των ομάδων κοινοποιούνται αι αφορώσαι την ομάδα διαταγαί της υπηρεσίας. Ο αρχηγός εκάστης ομάδος είναι προσωπικώς υπεύθυνος διά την κοινοποίησιν ενί εκάστω των ενδιαφερομένων εργατών των διαταγών τούτων.
Ο αρχηγός εκάστης ομάδος οφείλει κατά την έναρξιν εκάστου έτους να υποβάλλη εις την Διεύθυνσιν των Σμυριδωρυχείων Νάξου κατάλογον των αποτελούντων την ομάδα μελών όστις θα εγκρίνηται υπό της Διευθύνσεως. Διά πάσαν επερχομένην μεταβολήν επί του καταλόγου τούτου, δέον να ζητηθή η έγκρισις της Διευθύνσεως. Επίσης οφείλει να χορηγή πάσαν πληροφορίαν συνδεομένην προς την εργασίαν της ομάδος, ής προΐσταται.
2. Η Διεύθυνσις των Σμυριδωρυχείων δικαιούται εγκρίσει του Υπουργείου, εις ό εκθέτει τους προς τούτο λόγους να μη αναγνωρίση τον υποδειχθέντα αρχηγόν ομάδος, οπότε οι εργάται οφείλουν να ορίσωσι άλλον τυγχάνοντα της εγκρίσεως της Διευθύνσεως.


Αρθρο: 24
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΩΡΗΚΤΕΣ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Ερευνες, Δαπάνες, Παραγωγή
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 1 Νομ. 2113 της 18/3/1920).
1. Επιτρέπεται η υπό του Κράτους και υπό την εποπτεία της Διευθύνσεως των Σμυριδωρυχείων Νάξου εκτέλεσις ερευνητικών έργων εις τα ορυχεία σμύριδος, προτιμωμένων εις τούτο των σμυριδωρυκτών.
2. Η εκμετάλλευσις της ανακαλυπτομένης σμύριδος δίδεται εργολαβικώς εις ομάδας σμυριδωρυκτών, προτιμωμένων εκείνων, οίτινες εξετέλεσαν τα ερευνητικά έργα, κατόπιν ιδιαιτέρας εκάστοτε συμφωνίας μεταξύ αυτών και της Διευθύνσεως των Σμυριδωρυχείων, εγκρινομένης υπό του Υπουργού της Εθν. Οικονομίας και της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής.
Επιτρέπεται ωσαύτως όπως εις τα ήδη εν ενεργεία ορυχεί το Δημόσιον αναλάβη μέρος της δαπάνης προμηθείας εκρηκτικών υλών και εργαλείων εξορύξεως, ως και την εκτέλεσιν ερευνητικών έργων υπέρ των εν αυτοίς εργαζομένων σμυριδωρυκτών.
Η δαπάνη δεν δύναται να υπερβή τας δρχ. 10.000 ετησίως δι’ έκαστον ορυχείον.
3. (Αρθρ. 9 Νομ. 5958 της 16/12/1933 και άρθρ. 84 Κανονισμού Εκμεταλλεύσεως Ναξίας Σμύριδος της 27/1/1915).
Εν περιπτώσει, καθ’ ήν έτος τι, αφ’ ενός μεν δεν καθωρίσθη ποσόν προς παραλαβήν σμύριδος κατά το άρθρο 21 το παρόντος, αλλ’ εζητήθη παρά του Δημοσίου άπασα η δυνατή ετησία παραγωγή των σμυριδωρυκτών, υπάρχουσι δε αφ’ετέρου σμυριδωρύκται κεκτημένοι άδειαν εξορύξεως, αλλά μη έχοντες ορυχεία προς εργασίαν, δύναται η Διεύθυνσις των Σμυριδωρυχείων να προσλάβη αριθμόν τινα εξ αυτών, όπως εργασθώσιν επί ημερομισθίω κανονιζομένω ελευθέρα συμφωνία και εγκρίσει του Υπουργείου εις νέα ή εγκαταλελειμμένα ορυχεία ή και εις ερεύνας διά λογαριασμόν του Δημοσίου. Η παρά τούτων παραγομένη σμύρις μεταφέρεται επίσης διά σμυριδωρυκτών πληρωνομένων δι’ ημερομισθίων ή κατ’ αποκοπήν. Αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ο τρόπος της εργασίας και της προμηθείας των υλικών και η πληρωμή των ημερομισθίων κανονίζονται εν ενδεχομένη περιπτώσει υπό του Υπουργού της Εθν. Οικονομίας.
4. (παρ. 2 άρθρ. 2 Νομ. 2113 της 18/3/1920).
Διά την επί πλέον της προσδοκωμένης παραγωγής τη επιμελεία του προσωπικού της εποπτείας της εξορύξεως και διαλογής εξορυχθείσαν σμύριδα χορηγείται εις τούτο αποζημίωσις, λόγω αμοιβής, μέχρι δραχ. 1 κατά τόννον, διανεμομένη αναλόγως του βαθμού, μισθού και της επιμελείας εκάστου, πιστοποιουμένης εκ των μηνιαίων εκθέσεων εργασίας.


Αρθρο: 25
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΩΡΗΚΤΕΣ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Ερευνες, Διαλογή, Μεταφορά
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 9 Νομ. 5958 της 16/12/1933 και αρθρ. 59, 60, 61, 62, 63 και 64 Κανονισμού Εκμεταλλεύσεως Ναξίας Σμύριδος της 27/1/15).
1. Η διαλογή των εξορυσσομένων τεμαχίων σμύριδος γίνεται επί των ορυχείων υπό των σμυριδωρυκτών συμφώνως προς τας οδηγίας της υπηρεσίας. Ουδενί δε σμυριδωρύκτη επιτρέπεται η μεταφορά προτού το υπ’ αυτού εξορυχθέν ποσόν επιθεωρηθή υπό του αρμοδίου διαλογέως κατά την εβδομαδιαίαν αυτού επιθεώρησιν και τω δοθή η προς τούτο άδεια.
2. Μετά την εξόρυξιν της σμύριδος η μεταφορά αυτής είναι υποχρεωτική διά τους σμυριδωρύκτας εντός της υπό της Διευθύνσεως τασσομένης εκάστοτε προθεσμίας.
Η Διεύθυνσις δικαιούται να προβή εις την δαπάπαις του σμυριδωρύκτου μεταφοράν της σμύριδος του απειθούντος σμυριδωρύκτου.
3. Η Διεύθυνσις δικαιούται να ορίζη τας ημέρας της μεταφοράς εξ εκάστου ορυχείου και εκάστης ποιότητος εις τρόπον ώστε να ευκολύνηται η παραλαβή της σμύριδος εν τοις όρμοις (νυν σταθμοίς φορτώσεως).
4. Η Διεύθυνσις δικαιούται ν’απαγορεύση την μεταφοράν εξ ενός ή πλειόνων ορυχείων εάν η μεταφορική οδός δεν έχη επισκευασθή υπό των σμυριδωρυκτών εις τρόπον ώστε να υπάρχει σχετική ευκολία και ασφάλεια κατά την μεταφοράν.
Προς τούτο η υπηρεσία καλεί εγκαίρως τους σμυριδωρύκτας και υποδεικνύει εις αυτούς τα σημεία τα χρήζοντα επισκευής, το ποσόν της εργασίας ήν οφείλει έκαστος τούτων να εκτελέση και τον τρόπον της επισκευής.
Εκτός του μέτρου της απαγορεύσεως της μεταφοράς εν περιπτώσει κακής καταστάσεως της οδού, η διεύθυνσις δικαιούται να προβή εις την τιμωρίαν των μη συμμορφουμένων εις τας οδηγίας της σμυριδωρυκτών.
5. Η μεταφορά κατά την νύκτα απαγορεύεται, αλλ’ ο Διευθυντής δικαιούται να επιτρέπη αυτήν, εάν ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον.
6. Απαγορεύεται η εντός ακτίνος ενός χιλιομέτρου εν Μουτσούνη και πεντακοσίων εν Ληώνι από των ορμών, συγκέντρωσις σμύριδος υπό των σπυριδωρυκτών άνευ ειδικής αδείας της Διευθύνσεως.


Αρθρο: 26
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΩΡΗΚΤΕΣ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Παραλαβή, Ζύγιση
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 9 Νομ. 5958 της 16/12/1933 και άρθρ. 65, 66, 67 και 68 Κανονισμού Εκμεταλλεύσεως Ναξίας σμύριδος της 27/1/1915).
1. Η παράδοσις της σμύριδος εις τους όρμους (νυν σταθμούς φορτώσεως) άρχεται την ημέραν της ενάρξεως της μεταφοράς, διενεργείται δε συνεχώς ή ζυγιζομένου εντός της ημέρας του καθ’ εκάστην μεταφερομένου ποσού ή συσσωρευομένου του παρ’ εκάστου σμυριδωρύκτου μεταφερομένου ποσού εις ίδιον σωρόν, εκτός ή και εντός του περιβόλου και εις την υπό της υπηρεσίας υποδεικνυομένην εκάστω θέσιν. Αι εργάσιμοι ώραι κατά την διάρκειαν της παραλαβής κανονίζονται υπό της Διευθύνσεως.
2. Ο παραλαμβάνων Διευθυντής εγγράφει εις το βιβλιάριον του εργάτου την κατηγορίαν και ποσότητα της παρ’αυτού εκάστοτε ζυγιζομένης σμύριδος και την ημερομηνίαν της παραδόσεως, τηρεί δε και ημερολόγιον παραλαβής ως και καθολικόν, ενώ υπάρχει ίδια μερίς δι’ έκαστον σμυριδωρύκτην.
3. Επιτρέπεται εις τους σμυριδωρύκτας η καθ’ ομάδας παράδοσις σμύριδος. Εν τοιαύτη περιπτώσει υποβάλλετα έγγραφος αίτησις, εις ήν αναφέρονται τα ονόματα και τα μερίδια των συμμετεχόντων σμυριδωρυκτών. Η παράδοσις γίνεται υπό μόνου του αρχηγού ή ετέρου εκ της ομάδος υποδεικνυομένου υπό του αρχηγού. Η εγγραφή των εκάστοτε παραδιδομένων ποσών γίνεται εις ειδικόν βιβλιάριον τηρούμενον υπό του αρχηγού της ομάδος, προ εκάστης δε εκδόσεως γραμματίου κανονίζεται η εις έκαστον σμυριδωρύκτην ανήκουσα ποσότης και εγγραφεται αύτη εις το ατομικόν του βιβλιάριον.
Εννοείται ότι εκάστη ομάς δικαιούται να παραδώση μόνον το άθροισμα των ποσών, άτινα δικαιούται οι απαρτίζοντες αυτήν σμυριδωρύκται.
4. Η σειρά της ζυγίσεως κανονίζεται υπό του παραλαμβάνοντος Διευθυντού επί τη βάσει της προτεραιότητος της μεταφοράς της σμύριδος εις τους όρμους (νυν σταθμούς φορτώσεως) ίνα δε ζυγίση σμυριδωρύκτης τις δέον να έχη συγκεντρώσει το ποσόν των 12 στατήρων τουλάχιστον.


Αρθρο: 27
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΩΡΗΚΤΕΣ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Παραλαβή, Ελεγχος
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 9 Νομ. 5958 της 16/12/1933 και άρθρ. 69, 70, 71, και 72 Κανονισμού εκμεταλλεύσεως Ναξίας Σμύριδος της 27/1/1915).
1. Κατά την ζύγισιν ελέγχεται η διαλογή της μεταφερομένης ποσότητος, εφ’ όσον δεν αποδειχθή κακή πίστις εκ μέρους του σμυριδωρύκτου επιβάλλονται αι υπό του παρόντος οριζόμεναι ποιναί.
2. Η παραληφθείσα σμύρις τοποθετείται υπό των σμυριδωρυκτών καλουμένων υπό της υπηρεσίας εις κανονικούς σωρούς και εις τας υπό της υπηρεσίας υποδεικνυομένας θέσεις.
3. Τα ως άχρηστα απορριπτόμενα τεμάχια οφείλει ο σμυριδωρύκτης εις όν ανήκον, να τα τοποθετήση εις την υπό της υπηρεσίας υποδειχθησόμενην θέσιν.
4. Οι σμυριδωρύκται οφείλουσι να τηρώσι κοσμιότητα και τάξιν κατά τας παραδόσεις της σμύριδος, υποκείμενοι εις τιμωρίαν εν περιπτώσει παραβάσεως των διαταγών της υπηρεσίας.


Αρθρο: 28
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΩΡΗΚΤΕΣ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Παραβάσεις Εμπορίου
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 9 Νομ. 5958 της 16/12/1933 και άρθρ. 73 και 76 Κανονισμού Εκμεταλλεύσεως Ναξίας Σμύριδος της 27/1/1915).
1. Εις ουδένα επιτρέπεται να εμπορεύηται εις τα τα ορυχεία και τους όρμους (νυν σταθμούς φορτώσεως) ανταλλάσσων τα εμπορεύματα αυτού, οιαδήποτε και αν ώσι, με σμύριδα. Εν περιπτώσει παραβάσεως ο παραβάτης εκδιώκεται εκ της περιοχής των περιβόλων και ορυχείων.
2. Παν ποσον σμύριδος, μη ανήκον αποδεδειγμένως και νομίμως εις σμυριδωρύκτην συλλέγεται και τοποθετείται μερίμνη της Διευθύνσεως εις τους σωρούς του Δημοσίου.


Αρθρο: 29
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΩΡΗΚΤΕΣ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Δικαιώματα Σμυριδορυκτών
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 9 Νομ. 5958 της 16/12/193 και άρθρ. 77, 79 και 80 Κανονισμού Εκμεταλλεύσεως Ναξίας Σμύριδος της 27/1/1915).
1. Το εις τους σμυριδωρύκτας της Νάξου πληρωνόμενον εργατικόν δικαίωμα εξορύξεως και μεταφοράς της υπό του Δημοσίου παραλαμβανομένης παρ’ αυτών σμύριδος λογίζεται κατά στατήρα των 44 οκάδων και προϋποθέτει την εις βάρος των σμυριδωρυκτών εξόρυξιν, διαλογήν, μεταφοράν, ζύγισιν και εναπόθεσιν εις τους περιβόλους του Δημοσίου της παραλαμβανομένης σμύριδος απασων των εργασιών τούτων εκτελουμένων συμφώνως ταις οδηγίαις και διαταγαίς της υπηρεσίας των Σμυριδωρυχείων.
2. Ευθύς ως παραδοθή εν όρμω τινι (νυν σταθμώ φορτώσεως) ποσόν σμύριδος ανώτερον των 25000 στατήρων ή οποτεδήποτε άλλοτε η Διεύθυνσις κρίνει αναγκαίον, συντάσσει επί τη βάσει του τηρουμένου καθολικού παραλαβής τας καταστάσεις πληρωμής του εργατικού δικαιώματος. Αι καταστάσεις αύται είναι ιδιαίτεραι δι’ εκάστην ποιότητα σμύριδος και αναφέρουσι το όνομα του παραδώσαντος σμυριδωρύκτου το ποσον της παραληφθείσης σμύριδος και το αντιστοιχούν εργατικόν δικαίωμα υπογράφονται δε υπό του Διευθυντού.
Αι καταστάσεις αύται συντάσσονται εις τριπλούν και το μεν πρώτον φυλάσσεται εν τω αρχείω της Διευθύνσεως, το δεύτερον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας το δε τρίτον αποστέλλεται εις τον Ταμείαν.
3. Επί τη βάσει των κατά την προηγουμένην παράγραφον καταστάσεων εκδίδονται τα χρηματικά γραμμάτια, άτινα υπογράφονται υπό του Διευθυντού των Σμυριδωρυχείων.


Αρθρο: 30
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΩΡΗΚΤΕΣ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Δικαιώματα Σμυριδορυκτών, Πληρωμή
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 9 Νομ. ΔΣΒ’ της 12/5/1913).
Τα υπό του Διευθυντού των Σμυριδωρυχείων εκδιδόμενα γραμμάτια πληρωμής του εργατικού δικαιώματος των σμυριδωρυκτών εξοφλούνται υπό του Ταμείου Νάξου ή του Λογιστού των Σμυριδωρυχείων, δυναμένου να εκτελή χρέη Ταμίου επί αποδείξει αναλόγως σεσημασμένη και υπογραφομένη υπό του δικαιούχου ή αν ούτος είναι αγράμματος υπό δύο μαρτύρων επικυρούντων του Διευθυντού των Σμυριδωρυχείων. Η απόδειξις δύναται να γραφή επί της οπισθίας όψεως του γραμματίου οπότε το γραμμάτιον εξοφλείται υπό του Ταμίου Νάξου ή του Λογιστού των Σμυριδωρυχείων εις τον επιφέροντα τη επικολλήσει αναλόγου κινητού χαρτοσήμου.
Η πληρωμή του εργατικού δικαιώματος των σμυριδωρυκτών δύναται να ενεργηθή υπό του Ταμίου Νάξου ή του Λογιστού των Σμυριδωρυχείων εις τας πρωτευούσας των σμυριδικών Κοινοτήτων, μεταβαίνοντος εις αυτάς δις του έτους εις εποχάς οριζομένας διά διαταγής του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας.


Αρθρο: 31
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΩΡΗΚΤΕΣ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Δικαιώματα Σμυριδορυκτών, Πληρωμή
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 7 Νομ. 4706 της 10/5/1930).
Επιτρέπεται η διά της Τραπέζης της Ελλάδος πληρωμή των εργατών Σμυριδωρυχείων Νάξου κατά τα δι’αποφάσεως του Υπουργού της Εθν. Οικονομίας ορισθησομένα.
Η πληρωμή γενήσεται διά του εν Νάξω Υποκαταστήματος της Τραπέζης ή του ανταποκριτού αυτής συμφώνως προς τα ειδικώς συμφωνηθησόμενα μετά της Τραπέζης της Ελλάδος εις εποχάς οριζομένας παρά της εν Νάξω
Διευθύνσεως.


Αρθρο: 32
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΩΡΗΚΤΕΣ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Κυρώσεις Σμυριδορυκτών
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 9 Νομ. 5958 της 16/12/1933 και άρθρ. 85 και 86 Κανονισμού Εκμεταλλεύεσως Ναξίας Σμύριδος της 27/1/1915).
1. Πας σμυριδωρύκτης μη συμμορφούμενος επακριβώς προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τας διαταγάς της εν Νάξω υπηρεσίας της σμύριδος ή παρεμβάλων δυσχερείας εις την κανονικήν διεξαγωγήν της υπηρεσίας, είτε έργω είτε λόγω υπόκειται αποφάσει του Διευθυντού των Σμυριδωρυχείων εις ελάττωσιν του εργατικού του δικαιώματος κατά το 1/4 διά ποσον μέχρι 40 στατήρων.
Επίσης αποφάσει του Διευθυντού των Σμυριδωρυχείων δύναται να απαγορευθή προσωρινώς ή διαρκώς η εργασία εκ τινος θέσεως εις τους μη συμμορφουμένους προς τας οδηγίας της Διευθύνσεως κατά την εις την θέσιν ταύτην εν γένει εργασίαν.
Αποφάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας μετά σχετικήν
γνωμοδότησιν του παρά τω Υπουργείω Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να απαγορευθή προσωρινώς ή διαρκώς η εργασία πανταχόθεν εις τους εις υποτροπάς ή εις σοβαρά παραπτώματα υποπεσόντος σμυριδωρύκτας. Η τελευταία αύτη απαγόρευσις συνεπάγεται την προσωρινήν άρσιν τη αδείας εξορύξεως ή την διαγραφήν του σμυριδωρύκτου εκ του καταλόγου των σμυριδωρυκτών.
2. Αι υπό του Διευθυντόυ επιβαλλόμεναι ελαττώσεις του εργατικού δικαιώματος υπόκεινται εις έφεσιν ενώπιον του Υπουργού εντός τριών μηνών από της επιβολής, όστις αποφαίνεται ανεκκλήτως.


Αρθρο: 33
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Πώληση
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’.
Πώλησις Σμύριδος.
(Αρθρ. 1 Ν.Δ. 30/3/1923).
1. Η πώλησις της Ναξίας σμύριδος γίνεται αποκλειστικώς 1)διά τα 4/5 της παραγωγής απ’ευθείας δι’αποφάσεως του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας κατόπιν συνεννοήσεως μετά της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής επί τη βάσει τιμών καθοριζομένων εκάστοτε διά Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του αυτού Υπουργού, κατόπιν συνεννοήσεως μετά της αυτής Επιτροπής και 2)διά το υπόλοιπον 1/5 διά Διεθνούς πλειοδοτικής δημοπρασίας και κατά τμήματα, μη υπερβαίνοντα εκάστοτε τους 500 τόννους οίτινες θα υπάρχωσι κατά την ημέραν της δημοπρασίας εν ταις αποθήκαις του Δημοσίου εν Σύρω ή Νάξω και εις τιμάς ουχί κατωτέρας των διά του εν τω προηγουμένω εδαφίω Διατάγματος οριζομένων.
2. Αι λεπτομέρειαι και αι διατυπώσεις της διά διεθνούς δημοσίας πωλήσεως καθορίζονται διά Διατάγματος οι δε όροι αυτής δι’ Υπουργικής διακηρύξεως, εκδιδομένης και δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τρεις τουλάχιστον μήνας προ της ημέρας της δημοπρασίας.


Αρθρο: 34
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Πώληση, Ποιότητες
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 2 Ν.Δ. της 30/3/1932).
Κατ’ αμφοτέρους τους εν προηγουμένω άρθρω τρόπους πωλήσεως, η παραδιδομένη σμύρις περιλαμβάνει απάσας τας διά Διατάγματος
καθωρισμένας εκάστοτε ποιότητας, λαμβανομένας εξ εκάστης κατ’ αναλογίαν, επί τη βάσει των υπαρχόντων διαθεσίμων ποσών. Αλλ’ η αναλογία αύτη, όσον αφορά τας μη ζητηθείσας κατωτέρας ποιότητας, δεν δύναται να υπερβή το 1/10 του συνόλου του παραδιδομένου ποσού. Διά τον προσδιορισμόν των εξ εκάστης ποιότητος διαθεσίμων εκάστοτε ποσών σμύριδος επί μεν πωλήσεως απ’ευθείας εξετάζεται η ημέρα, καθ’ ήν εκδίδεται η διαταγή προς παράδοσιν της σμύριδος εις τον αγοραστήν, επί δε πωλήσεως, κατόπιν διεθνούς δημοπρασίας, η ημέρα της εκδόσεως της διακηρύξεως.


Αρθρο: 35
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Αγοραστές
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 3 Ν.Δ. 30/3/1923).
1. Πρόσωπα δικαιούμενα εις αγοράν Ναξίας σμύριδος εισίν αποκλειστικώς και μόνον αντιπρόσωποι, ενεργούντες επ’ ονόματι και διά λογαριασμόν ανεγνωρισμένων οίκων βιομηχανικής κατεργασίας ή χρησιμοποιήσεως σμύριδος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απ’ευθείας οι οίκοι ούτοι. Ούτοι υποβάλλονται τας αιτήσεις αυτών κατά την αρχήν εκάστου έτους και αν η παραγωγή δεν επαρκεί προς κάλυψιν του συνόλου των αιτηθέντων ποσών, γενήσεται μεταξύ τούτων αναλόγος διανομή.
Οσον αφορά τους αλλοδαπούς οίκους ούτοι επί μεν απ’ευθείας πωλήσεως, συν τη αιτήσει, επί δε διά διεθνούς δημοπρασίας, συν τη προσφορά υποβάλλουσι και πιστοποιητικόν της πλησιεστέρας προς το Κατάστημα Ελληνικής Προξενικής Αρχής, πιστοποιούσης ότι ο αιτών Οίκος
κατεργάζεται ή χρησιμοποιεί σμύριδα.
2. Πάσα παρά τας διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων διάθεσις ή πώλησις σμύριδος είναι απολύτως άκυρος και οι μεν εν γνώσει
συνεργήσαντες εις αυτήν υπάλληλοι τιμωρούνται διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους, οι δε ενδιαφερόμενοι ιδιώται δεν δικαιούνται εις ανάληψιν της τυχόν προκαταβληθείσης εγγυήσεως.
Εν τη περιπτώσει ταύτη επιτρέπεται εκ μέρους του Δημοσίου και διεκδίκησις της πωληθείσης και παραδοθείσης σμύριδος, εφ’ όσον αύτη ευρίσκεται εις την κατοχήν του αγοραστού ή του εν γνώσει του ελαττώματος αποκτήσαντος παρά του αγοραστού τούτου.
Κατά πάσαν περίπτωσιν το Δημόσιον δικαιούται να εισπράξη τα 9/10 του εν της μεταπωλήσεως της σμύριδος επιτευχθέντος κέρδους, ευθυνομένων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον του τε αρχικού αγοραστού όσον και εν γνώσει του ελαττώματος τρίτου.
Αι αυταί συνέπεια χωρούσι και επί μεταπωλήσεως σμύριδος εκ μέρους οιουδήποτε προσώπου, κεκτημένου το δικαίωμα αγοράς σμύριδος προς τρίτον μη έχοντα κατά το άρθρον τούτο δικαίωμα αγοράς.
3. Εξαιρετικώς επί πωλήσεως σμύριδος κατόπιν διεθνούς δημοπρασίας, επιτρέπεται να συμμετάσχωσι ιδίω ονόματι και δι’ ίδιον λογαριασμόν και ημεδαποί ή αλλοδαποί οίκοι ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία καθ’ ολόκληρον την τελευταίαν πενταετίαν προ της ισχύος του Νόμου τούτου ησχολήθησαν αποδεδειγμένως και κατ’ επάγγελμα εις την εμπορίαν της σμύριδος κατόπιν απ’ευθείας εκ μέρους του Δημοσίου αγοράς.


Αρθρο: 36
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Αγοραστές
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 4 Ν.Δ. της 29/8/1923 και παρ. 1 και 3 του άρθρ. Νομ. ΔΣΒ’ της 12/5/1913).
Η σμύρις παραδίδεται εις τους αγοραστάς εκ των αποθηκών Σύρου. Επιτρέπεται δε και η εκ των όρμων Νάξου παράδοσις σμύριδος, κατόπιν ειδικής αποφάσεως του επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, επί τιμή κατά 5 φρ. κατά τόννον κατωτέρα της δι’ εκάστης ποιότητα ωρισμένης. Απαγορεύεται η φόρτωσις σμύριδος επί πλοίων, περιεχόντων φορτία σμύριδος ξένης προελεύσεως.


Αρθρο: 37
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Πιστοποιητικό, Πώληση, Κυρώσεις
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 10 Νομ. ΔΣΒ’ της 12/5/1913).
1. Εκαστον ποσον πωλουμένης σμύριδας συνοδεύεται διά πιστοποιητικού του Διευθυντού των Σμυριδωρυχείων Νάξου, εμφαίνοντος το πωληθέν ποσόν, το είδος της ποιότητος, την τιμήν, εις ήν επωλήθη και το ατμόπλοιον εις ό εφορτώθη.
2. Πάσα εν γένει προς εξάρτησιν των καταναλωτών γενομένη υπό του αγοραστού σμύριδος ψευδής δήλωσις ή αθέμιτος αποσιώπησις περί της προελεύσεως της ποιότητος ή της τιμής μεταπωλουμένης σμύριδος τιμωρείται και με χρηματικήν ποινή μέχρι 3.000 δραχμών και με φυλάκισιν μέχρις 6 μηνών η με μίαν των ποινών τούτων.
3. Αι ποιναί αύτα δύνανται να αναβιβασθώσι μέχρι του διπλασίου εν περιπτώσει υποτροπής.
4. Το Πλημμελειοδικείον διατάσσει την εν περιλήψει καταχώρησιν της καταδικαστικής αποφάσεως εν δυσίν εφημερίδι της πρωτευούσης δαπάναις του καταδικασθέντος.
5. Την δημοσίευσιν δύναται να ενεργήση και ο Διευθυντής των Σμυριδωρυχείων, η δε δαπάνη βεβαιούται διά πράξεως αυτού και εισπράττεται κατά Νόμον περί εισπράξεως των Δημοσίων εσόδων.


Αρθρο: 38
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Οροι Πώλησης
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 11 Ν.Δ. της 22/7/33, κυρωθέντος διά του Νομ. 5958 της 16/12/1933).
Οι όροι της πωλήσεως της Ναξίας σμύριδος κανονίζονται διά Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, κατόπιν συνεννοήσεως μετά της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής.


Αρθρο: 39
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Ελεγχος κατανάλωσης
 
Κείμενο Αρθρου
(Παρ. 3 άρθρ. 6 Νομ. ΔΣΒ' της 12/5/1913).
Επιτρέπεται εις τον Υπουργόν της Εθνικής Οικονομίας ν'αποστέλλη ειδικόν υπάλληλον εις τα εν τη αλλοδαπή κέντρα καταναλώσεως της σμύριδος προς μελέτην της καταναλώσεως ή διαδόσεως αυτής και διά χρόνον μη υπερβαίνοντα τους δύο μήνας κατ' έτος. Εις τους ούτως αποστελλόμενον καταβάλλονται τα οδοιπορικά του έξοδα και ημερησία αποζημίωσις οριζομένη διά Διατάγματος.


Αρθρο: 40
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Εγκαταστάσεις, Δάνεια, Εργα
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
Πρόσθετον τίμημα
(Αρθρον μόνον Ν.Δ. 15/12/1923 και άρθρ. 2 Νομ. 3725 της 28/12/1928). Τηρουμένων των διατάξεων του Νομ. ΒΦΙΘ' της 26 Φεβρ. 1898 "περί διεθνούς ελέγχου" επιτρέπεται η σύναψις δανείου μέχρι ποσού πεντήκοντα χιλιάδων λιρών Αγγλίας, το οποίον θα διατεθή αποκλειστικώς εις τους ακολούθους σκοπούς ήτοι:
1)Εις την κατασκευήν γραμμής εναερίου ή άλλου σιδηροδρόμου συνδέοντος τα ορυχεία Κορωνίδος της Νάξου προς τα ορυχεία Απειράνθου και καταληγούσης εις τον όρμον Μουτσούνης.
2)Εις κατασκευήν οδών συνδεουσών τα ορυχεία ταύτα προς άλληλα και προς τον όρμον Μουτσούνης.
3)Εις εγκατάστασιν και κατασκευήν έργων φορτώσεως σμύριδος και λιμενικών έργων εν Μουτσούνη.
4)Εις ανοικοδόμησιν εν Μουτσούνη Καταστήματος Διευθύνσεως των Σμυριδωρυχείων, αποθηκών διαχειρίσεως της σμύριδος, οικημάτων διά το προσωπικόν των σμυριδωρυχείων, αποθήκης εκρηκτικών υλών και εργοστασίου επισκευών.
5)Δι' εγκατάστασιν τηλεφωνικής συγκοινωνίας μεταξύ της Διευθύνσεως και των ορυχείων.
6)Διά την εκτέλεσιν επιστημονικών μελετών επί της Σμύριδος και την λήψιν διαφόρων μέτρων προς εμπορικήν διαφήμισιν της σμύριδος επί τω τέλει της όσον ένεστι ευρυτέρας διαδόσεως αυτής εν τη αλλοδαπή.
7)Διά την ενίσχυσιν του μέλλοντος να συσταθή κοινωφελούς Ταμείου σμυριδωρυκτών και
8)Διά παν άλλον έργον όπερ ήθελε κριθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, ως χρήσιμον διά την διευκόλυνσιν της εκμεταλλεύσεως ως και την ανάπτυξιν της παραγωγής της Ναξίας σμύριδος.


Αρθρο: 41
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Εγκαταστάσεις, Εργα
 
Κείμενο Αρθρου
Η εκτέλεσις των εν τω προηγουμένω άρθρω έργων και εγκαταστάσεων γενήσεται συνολικώς ή τμηματικώς απ'ευθείας υπό του Δημοσίου ή δι' εργολαβίας. Κατ' αμφοτέρας τας περιπτώσεις ταύτας και αναλόγως του είδους της εργασίας τηρούνται υποχρεωτικώς οι εν ισχύϊ νόμοι και τα Δ/τα περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και περί οδοποιΐας υπό τας εξής διακρίσεις:
α)Τα καθήκοντα και δικαιώματα του Υπουργού της Συγκοινωνίας ή του Νομάρχου δύναται να εκτελέση ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός. β)Τα καθήκοντα και δικαιώματα Μηχανικού του Δημοσίου δύναται να εκτελέση ο Διευθυντής των Σμυριδωρυχείων Νάξου ή έτερος ανώτερος τεχνικός υπάλληλος της υπηρεσίας των Μεταλλείων οριζόμενος υπό του αυτού Υπουργού.
γ)Αι απαιτηθησόμεναι δημοπρασίαι δυνατόν να διεξαχθώσιν ενώπιον ανωτέρω τεχνικών υπαλλήλων και εν τόπω οριζομένων υπό του ιδίου Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας.
δ)Οτι επιτρέπεται πάσα άλλη τροποποίησις διά Διατάγματος επί τω τέλει όπως η επιμέλεια και φροντίς διά την εκτέλεσιν των έργων των εγκαταστάσεων ασκηθή υπό του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας. Διά Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού και μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του γνωμοδοτικού Συμβουλίου των Μεταλλείων, επιτρέπεται ο καθορισμός ιδιαιτέρας διαδικασίας και διατυπώσεων εκτελέσεως των εν άρθρ. 40 του παρόντος έργων και εγκαταστάσεων συνολικώς ή τμηματικώς, ως και διά την προμήθειαν των απαιραιτήτων υλικών.


Αρθρο: 42
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Δάνεια, Πρόσθετο τίμημα
 
Κείμενο Αρθρου
(Παρ. 1 άρθρ. 9 Ν.Δ. 30/3/1923).
1. Προς εξυπηρέτησιν του κατά το άρθρ. 40 του παρόντος συναφθησομένου δανείου επιβάλλεται η πληρωμή προσθέτου τιμήματος επί των διά Δ/τος συμφώνως προς το άρθρ. 3 παρ. 2 του παρόντος καθοριζομένων εκάστοτε τιμών πωλήσεως των διαφόρων ποιοτήτων σμύριδος.
2. Παρ. 3 άρθρ. 9 Ν.Δ. της 30/3/1923). Μετά την άρσιν του κατά το άρθρον τούτο (παρ. 1) προσθέτου τιμήματος επιβάλλεται πρόσθετον τοιούτον εκ δύο σελλινίων επί εκάστου πωλουμένου τόννου Ναξίας σμύριδος πάσης ανεξαιρέτως ποιότητος.
Το πρόσθετον τούτο τίμημα, βεβαιούμενον και εισπραττόμενον κατά τα εν τω επομένω άρθρω οριζόμενα, χρησιμεύει διά την συντήρησιν και συμπλήρωσιν των συμφώνως τω άρθρ. 40 του παρόντος εκτελεσθησομένων έργων.


Αρθρο: 43
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Πρόσθετο τίμημα
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 2 Ν.Δ. της 29/8/1923).
Η είσπραξις του κατά το προηγούμενον άρθρον προσθέτου τιμήματος γίνεται επί τη βάσει ειδικής βεβαιώσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κατατίθεται δε εις το Κεντρικόν Κατάστημα της Τραπέζης της Ελλάδος, είτε εις το αυτό νόμισμα είτε εις Ελληνικάς δραχμάς, συμφώνως προς τα εν άρθρ. 3 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα κατ' απόφασιν του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας και υπό τύπον εντόκου καταθέσεως όψεως διά λογαριασμόν του Ελληνικού Δημοσίου, διατίθεται δε διά διαταγμάτων του αυτού Υπουργού.
Αι λεπτομέρειαι της διαθέσεως του ποσού τούτου καθορίζονται διά Διατάγματος.


Αρθρο: 44
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Ελεγχος διαχείρισης
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 12 Νομ. 4706 της 10/5/1930).
Ο έλεγχος της διαχειρίσεως του επί των τιμών της σμύριδος
επιβαλλομένου διά την εκτέλεσιν έργων εν τοις Σμυριδωρυχείοις Νάξου
προσθέτου τιμήματος, ενεργείται υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Προς
τούτο άμα τη λήξει εκάστου οικονομικού έτους διαβιβάζονται εις το
Ελεγκτικόν Συνέδριον πάντα τα εν τω Υπουργείω της Εθνικής Οικονομίας
φυλασσόμενα δικαιολογητικά των γενομένων πληρωμών εις τους διαφόρους
δικαιούχους.
Το Ελεγκτικόν Συνέδριον ελέγχει επίσης τας διαχειρίσεις των
παρελθόντων οικονομικών ετών από της επιβολής του εν λόγω τιμήματος, ών
τα δικαιολογητικά της πληρωμής διαβιβάζονται προς τούτο υπό του
Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον.


Αρθρο: 45
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΜΥΡΙΔΩΡΗΚΤΩΝ
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα, Κοινωνική Ασφάλιση Εργατών, Αναπηρία
 
Κείμενο Αρθρου
(Παρ. 1-4 άρθρ. 3 Νομ. 5376 της 6/4/32).
1. Διά Διατάγματος προκαλουμένου παρά του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Εποπτείας Εργατικών Ασφαλίσεων δύναται να συσταθή Ταμείον ασφαλίσεως κατά της αναπηρίας, του γήρατος και του θανάτου υπέρ των προσώπων των καθοριζομένων ως σμυριδωρυκτών παρά των εν ισχύϊ διατάξεων της εκμεταλλεύσεως Ναξίας σμύριδος.
2. Ως πόροι του εν λόγω Ταμείου επιτρέπεται να ορισθώσι διά Διαταγμάτων εκδιδομένων παρά των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας.
α)Κράτησις μέχρι 4% επί του κατ' έτος καταβαλλομένου εις τους σμυριδωρύκτας δικαιώματος διά την παρ' αυτών εξορυσσομένην και εις το Δημόσιον παραδιδομένην σμύριδα και
β)Μέρι του ημίσεος των ετησίων εισπράξεων εκ του προσθέτου τιμήματος πωλήσεως σμύριδος.
3. Το κατά το παρόν άρθρον συσταθησόμενον Ταμείον θα φέρη τον τίτλον "Ταμείον Ασφαλίσεως Σμυριδωρυκτών" και θ' αποτελή νομικόν πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, τελούν υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Διεύθυνσις Εργασίας και Κοινωνικής Προνοίας).
4. Η έδρα του Ταμείου Ασφαλίσεως Σμυριδωρυκτών, η διοίκησις αυτού και αι εις βάρος των πόρων του σχετικαί δαπάναι, ο τρόπος εισπράξεως των πόρων του, τα της επενδύσεως και διαχειρίσεως των κεφαλαίων του, ο κύκλος των δικαιουμένων εις παροχάς προσώπων, η έκτασις των χορηγήσεων παροχών και αι προϋποθέσεις και ο τρόπος απονομής αυτών,θέλουσιν ορισθή διά Δ/των, προκαλουμένων παρά του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποπτείας Εργατικών Ασφαλίσεων.


Αρθρο: 46
Ημ/νία: 17.09.1935
Ημ/νία Ισχύος: 17.09.1935
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΥΡΙΔΑ
Τίτλος Αρθρου
Ακροτελεύτιος Διάταξις
Λήμματα
Ναξία Σμύριδα
 
Κείμενο Αρθρου
(Αρθρ. 14 Νομ. 5958 της 16/12/1933).
Διά Δ/τος εφ' άπαξ εκδοθησομένου δύναται να προστεθώσιν εις τας μετά την ισχύν του Νομ. 5958 περί σμύριδος υφισταμένας διατάξεις Νόμων και έτεραι τοιαύται, μη αντικείμεναι ούτε τροποποιούσαι τας ανωτέρω. Εις τον επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του παρόντος.

 
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.