Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Έτος: 1996
ΦΕΚ: Α 21 19960202
Θέματα
Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Σχόλια
Για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων των Λιμενικών Ταμείων σε δήμους και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις βλ. άρθρο 28 παρ. 1,2 του ν. 2738/1999. - Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 περί συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών και άλλων διατάξεων (Α΄220/20.9.2002), στους προέδρους ιδρυμάτων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή επιχειρήσεων ή συνδέσμων των Ο.Τ.Α. που παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 ή της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, εφόσον είναι αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α., εφαρμόζονται οι διατάξεις περί πειθαρχικής ευθύνης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Π.Δ. 410/1995, ΦΕΚ 231 Α') ή του παρόντος κώδικα (Π.Δ. 30/1996, ΦΕΚ 21 Α'), αντίστοιχα, όπως ισχύουν, βάσει αιτιολογημένης εκθέσεως επιθεωρητή του Α.Σ.Ε.Π. που διαπιστώνει την παράβαση και που αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. - Σύμφωνα με το άρθρο 4 του πδ 165/2004 (Α΄ 140/23.7.2004), το "Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο Λάρισας", που συστήθηκε με το άρθρο 1 του ανωτέρω πδ, διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από το Νομαρχιακό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του πδ 198/1996 (βλ. οικεία σχόλια) σε συνδυασμό με τις όμοιες του παρόντος κώδικα και του Ν. 2738/1999, όπως ισχύει. Μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται πάντοτε ο προϊστάμενος της οικείας λιμενικής αρχής.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 1
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 1 και 2 παρ.1 Ν.2218/94) Σύσταση - Νομική Μορφή - Σκοπός
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Συνιστώνται, ως δεύτερη βαθμίδα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.).
2. Οι Ν.Α. είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
3. Οι Ν.Α. έχουν προορισμό την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους.


Αρθρο: 2
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 2 παρ.3 Ν.2218/94) Σφραγίδα
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 
Κείμενο Αρθρου
Η σφραγίδα της Ν.Α. αποτελείται από τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάμετρο 0,04μ.. Στον εσωτερικό κύκλο τίθεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.48/1975 (Φ.Ε.Κ. 108 Α'), στο δεύτερο κύκλο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το όνομα της Ν.Α. και στον εξωτερικό οι λέξεις "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ".


Αρθρο: 3
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 1 Ν.2218/94) Σχέσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι Ν.Α δεν ασκούν εποπτεία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας (Ο.Τ.Α.), και δεν θίγουν τις αρμοδιότητές τους.
2. Μεταξύ των δύο βαθμίδων τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση.


Αρθρο: 4
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΔΡΑ-ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΟΡΙΑ-ΣΥΣΤΑΣΗ-ΒΑΘΜΟΙ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 2 παρ.2 Ν.2218/94) Ορια - Εδρα - Ονομα
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η περιφέρεια κάθε Ν.Α. συμπίπτει με την περιφέρεια του νομού και
έδρα της είναι η πρωτεύουσα του νομού, με την επιφύλαξη του άρθρου 5.
2. Η ονομασία κάθε Ν.Α. αποτελείται από τις λέξεις "Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση" και το όνομα του αντίστοιχου νομού.
3. Κατ' εξαίρεση, οι Νομαρχίες Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής
αποτελούν ξεχωριστές Ν.Α. με περιφέρεια, ονομασία και έδρα τις
αντίστοιχες των Νομαρχιών αυτών.


Αρθρο: 5
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΔΡΑ-ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΟΡΙΑ-ΣΥΣΤΑΣΗ-ΒΑΘΜΟΙ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 1 παρ.1 και 2 Ν.224Ο/94, Π.Δ. 60,61 και 62/1995) Ενιαίες ή διευρυμένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΕΝΙΑΙΕΣ Ή ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Συνιστώνται Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με κατά τόπο (χωρική)
αρμοδιότητα την περιφέρεια περισσοτέρων του ενός νομών ή της μιας
Νομαρχιών ως εξής :
α. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με χωρική αρμοδιότητα τις περιφέρειες των
Νομαρχιών Αθηνών και Πειραιώς, έδρα την Αθήνα και ονομασία "Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Αθηνών - Πειραιώς".
β. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με χωρική αρμοδιότητα τις περιφέρειες των
Νομών Εβρου και Ροδόπης, έδρα την Κομοτηνή και ονομασία "Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ροδόπης - Εβρου".
γ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με χωρική αρμοδιότητα τις περιφέρειες των
Νομών Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης, έδρα την Ξάνθη και ονομασία
"Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης".
2.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων μπορεί να συσταθεί Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με χωρική
αρμοδιότητα το Νομό Θεσσαλονίκης και τους γειτονικούς νομούς. Η
ονομασία και η έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αυτής καθορίζεται με
το ίδιο διάταγμα.


Αρθρο: 6
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΔΡΑ-ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΟΡΙΑ-ΣΥΣΤΑΣΗ-ΒΑΘΜΟΙ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 1 παρ.5 και άρθρο 6 παρ.19 Ν.224Ο/94, Π.Δ.217/1994 και 428/1994) Ανακαθορισμός ορίων Νομαρχιών Νομού Αττικής
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Η χωρική αρμοδιότητα των Νομαρχιών του Νομού Αττικής ανακαθορίζεται ως εξής:
α. Η Νομαρχία Αθηνών με έδρα την Αθήνα περιλαμβάνει τους Δήμους Αθηναίων, Αγίας Βαρβάρας, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Δημητρίου, Αγίων Αναργύρων, Αιγάλεω, Αλίμου, Αμαρουσίου, Αργυρούπολης, Βριλησσίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Δάφνης, Ελληνικού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Ηρακλείου, Καισαριανής, Καλλιθέας, Καματερού, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης, Μελισσίων, Μεταμόρφωσης, Μοσχάτου, Νέας Ερυθραίας, Νέας Ιωνίας, Νέας Σμύρνης, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας, Νέου Ψυχικού, Νέων Λιοσίων, Παλαιού Φαλήρου, Παπάγου, Περιστερίου, Πετρούπολης, Πεύκης, Ταύρου, Υμηττού, Φιλοθέης, Χαϊδαρίου, Χαλανδρίου. Χολαργού, Ψυχικού και τις Κοινότητες Εκάλης, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης.
β. Η Νομαρχία Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά περιλαμβάνει τους Δήμους Πειραιώς, Σπετσών, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Νίκαιας, Περάματος, τις επαρχίες Αίγινας, Κυθήρων, Τροιζηνίας, Υδρας και Σαλαμίνας.
γ. Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής με έδρα την Παλλήνη περιλαμβάνει τους Δήμους Αγίου Στεφάνου, Αρτέμιδος, Αυλώνος, Αχαρνών, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γέρακα, Γλυκών Νερών, Καλυβίων Θορικού, Κερατέας, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνος, Μαρκοπούλου Μεσογείων, Νέας Μάκρης, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας και Σπάτων και τις Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Αναβύσσου, Ανθούσας, Ανοιξης, Αφιδνών, Βαρνάβα, Γραμματικού, Διονύσου, Δροσιάς, Θρακομακεδόνων, Καλάμου, Καπανδριτίου, Κουβαρά, Κρυονερίου, Μαλακάσας, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Νέων Παλατίων, Παλαιάς Φώκαιας, Πικερμίου, Πολυδενδρίου, Ροδόπολης, Σαρωνίδας, Σκάλας Ωρωπού, Σταμάτας, Συκαμινίου και Ωρωπού.
δ. Η Νομαρχία Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα περιλαμβάνει τους Δήμους Ανω Λιοσίων, Ζεφυρίου, Φυλής. Ασπροπύργου, Βιλλίων, Ελευσίνας, Ερυθρών, Μάνδρας, Μεγαρέων και Νέας Περάμου και τις κοινότητες Μαγούλας και Οινόης.


Αρθρο: 7
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΑΡΧΙΕΣ-ΕΠΑΡΧΕΙΑ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 1 παρ.3 και 4 Ν.2240/94) Επαρχίες - Επαρχεία
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΕΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου και οι Κοινότητες Μικροκλεισούρα, Ποταμοί, Μικρομηλιά, Αχλαδιά, Παγονέρι, Λευκόγεια, Εξοχή, Χρυσοκέφαλος, Δασωτό, Περιθώρι, Κάτω Βροντού, Κατάφυτο, Βαθύτοπος, Οχυρό, Γρανίτης και Βώλακας νου Νομού Δράμας, καθώς και οι οικισμοί του Δήμου και των Κοινοτήτων αυτών, αποσπώνται από την επαρχία του νομού Δράμας και αποτελούν ξεχωριστή επαρχία με περιφέρεια την περιφέρεια του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου και των ανωτέρω κοινοτήτων, ονομασία "επαρχία Κάτω Νευροκοπίου" και πρωτεύουσα το Δήμο Κάτω Νευροκοπίου.
Η συνιστώμενη επαρχία Κάτω Νευροκοπίου του Νομού Δράμας, οι επαρχίες Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης, Ελασσόνας του Νομού Λάρισας, Κέας, Πάρου και Τήνου του Νομού Κυκλάδων αποτελούν Επαρχεία. Οι επαρχίες Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας του Νομού Εβρου αποτελούν Επαρχείο με ονομασία Επαρχείο Βορείου Εβρου. Στα Επαρχεία αυτά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τα Επαρχεία των άρθρων 23 παρ.2, 35, 59 παρ.1 και 106.
2. Μέχρι να εκδοθεί ο οριστικός Οργανισμός της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, καταρτίζεται προσωρινός οργανισμός των Επαρχείων της προηγούμενης παραγράφου.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου υπουργού μεταφέρονται από το σύνολο των οργανικών θέσεων των αρμόδιων υπουργείων ο αριθμός των θέσεων που απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων του προσωρινού οργανισμού.


Αρθρο: 8
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΤΑ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 3 παρ. 1 και 58 παρ. 1 Ν. 2218/94, 5 παρ. 1, 2 και 3, 6 παρ. 15, 24 και 25 Ν. 2240/94, 14 παρ. 4α Ν. 2273/1994) Αρμοδιότητες
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων νομαρχιακού επιπέδου ανήκει στις Ν.Α. Στις Ν.Α. περιέρχονται όλες οι σχετικές αρμοδιότητες των Νομαρχών και των νομαρχιακών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες σε θέματα δημόσιας περιουσίας και τις αρμοδιότητες :
α. Των Υπουργείων Εθνικής Αμυνας, Εξωτερικών, Οικονομικών και Δικαιοσύνης.
β. Της εποπτείας των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών.
γ. Της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
δ. Των Συνοριακών Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Γεωργίας.
2. Οι αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου αρχίζουν να ασκούνται από τα όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των εσωτερικών οργανισμών οργάνωσης και λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 και 115, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες των διατάξεων για το "Δημοκρατικό Προγραμματισμό" του άρθρου 22 παρ. 1 και των άρθρων 70 έως 74 του Ν. 1622/1986 (ΦΕΚ 92Α'), οι οποίες ασκούνται από τα όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την, κατά το άρθρο 115 παρ. 23, έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
3. Ο Περιφερειακός Διευθυντής μέχρι τη δημοσίευση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των Νομαρχιών και των νομαρχιακών υπηρεσιών που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εκτός από τις αρμοδιότητες των διατάξεων για το δημοκρατικό προγραμματισμό. Από την ανάληψη της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από τις Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 εδάφιο δεύτερο, 6 και 7 του άρθρου 4 του Ν. 2240/1994.
4. Η κατασκευή σχολικών κτιρίων υπάγεται στην αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Σε απρόβλεπτες και εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, να ανατεθεί στον Ο.Σ.Κ. η μελέτη και εκτέλεση συγκεκριμένων έργων σε βάρος πάντοτε των προβλεπόμενων πιστώσεων στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Κατ' εξαίρεση, η κατασκευή σχολικών κτιρίων του Νομού Αττικής παραμένει στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.).
Ο Ο.Σ.Κ. μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΔΚΚ, με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Αττικής.
5. Η κατά το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α') μεταφορά των μαθητών στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο πραγματοποιείται από τους οικείους Ο.Τ.Α. είτε με τη χρησιμοποίηση ιδιόκτητων μέσων είτε με τη χρήση των συνήθων αστικών και υπεραστικών μέσων είτε με μίσθωση ιδιωτικών μέσων μεταφοράς είτε με άλλο πρόσφορο τρόπο. Για θέματα που προκύπτουν όταν η μεταφορά αναφέρεται σε μαθητές διαφορετικών Ο.Τ.Α. αποφασίζει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, που εκδίδεται το Σεπτέμβριο κάθε έτους, κατανέμονται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις οι πιστώσεις για μεταφορά μαθητών που εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών καθορίζονται τα κριτήρια κατανομής των πιστώσεων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οι σχετικές λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.
6. Η Ν.Α. έχει, στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 1622/1985 και τις ασκεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 - 74 του ίδιου νόμου.
7. Σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης, θεομηνίας ή άμεσης και επείγουσας κοινωνικής ανάγκης, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της χώρας και ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός μπορεί να παρέχει διαταγές, εντολές ή οδηγίες απευθείας προς τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες για το σκοπό αυτόν θεωρείται ότι υπάγονται σε αυτόν.


Αρθρο: 9
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ)
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 3 παρ. 3 Ν. 2218/94 και άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 2240/1994) Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων
 
Κείμενο Αρθρου
1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορούν να μεταβιβάζονται στις Ν.Α. αρμοδιότητες της κρατικής διοίκησης, εκτός των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίες εναρμονίζονται με το χαρακτήρα, τη φύση και την αποστολή τους, καθώς και οι αναγκαιούντες πόροι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.
2. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από τις Ν.Α. μόνο μέσα στα εδαφικά τους όρια. Με όμοια διατάγματα και με τις ίδιες προϋποθέσεις, αρμοδιότητες που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς κοινής ωφέλειας μπορεί να μεταβιβάζονται στη Ν.Α. μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου τους.


Αρθρο: 10
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΤΑ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 3 παρ. 5 Ν. 2218/94 και άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 2240/1994) Ανάθεση Αρμοδιοτήτων
 
Κείμενο Αρθρου
Οι Ν.Α. μπορούν να αναθέτουν την άσκηση αρμοδιοτήτων τους σε Ο.Τ.Α. ή σε συμβούλια περιοχής, ύστερα από αίτησή τους. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου (Ν.Σ.) που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του. Με την απόφαση ανάθεσης μπορεί να καθορίζονται όροι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.


Αρθρο: 11
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 3 παρ. 4 Ν. 2218/94 και άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 2240/1994) Γνώμη Συλλογικών Οργάνων
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διατάξεις της νομοθεσίας, που προβλέπουν τη γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 8, εφαρμόζονται αναλόγως για την άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων από τις Ν.Α. Η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων γίνεται από τα αρμόδια όργανα της Ν.Α. με ανάλογη εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων.
2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, μπορεί να καταργούνται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις που προβλέπουν τη σύσταση, τη σύνθεση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των ανωτέρω γνωμοδοτικών οργάνων.


Αρθρο: 12
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΤΑ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 46 Ν. 2218/94) Συμβάσεις
 
Κείμενο Αρθρου
1. Δήμοι, κοινότητες, σύνδεσμοι, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της αυτοδιοίκησης μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις με τις οποίες ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων του ενός φορέα στον άλλο. Στην ανάθεση μπορεί να περιλαμβάνεται η αρμοδιότητα επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
2. Οι συμβαλλόμενοι φορείς μπορεί να χρηματοδοτούνται για την εκτέλεση των συμβάσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων ή τους προϋπολογισμούς άλλων φορέων του δημόσιου τομέα.
3. Δήμοι, κοινότητες, σύνδεσμοι, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της αυτοδιοίκησης, μπορούν να αναθέτουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση προγραμμάτων με τη διενέργεια διαγωνισμού.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ρυθμίζονται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού, τα σχετικά με τις προϋποθέσεις, τους βασικούς όρους της προκήρυξης, τη διαδικασία και τα όργανα διενέργειας του διαγωνισμού, τους όρους που πρέπει να πληρούν οι ανάδοχοι και τους βασικούς όρους των συμβάσεων ανάθεσης, την εκδίκαση των ενστάσεων, την επίλυση των διαφορών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
5. Διατάξεις που αφορούν την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ή προγραμμάτων διατηρούνται σε ισχύ.


Αρθρο: 13
Ημ/νία: 19.10.2004
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
«Όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195/19.10.2004).
 
Κείμενο Αρθρου
Όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι το Νομαρχιακό Συμβούλιο (Ν.Σ.), οι Νομαρχιακές Επιτροπές (Ν.Ε.) και ο Νομάρχης.»


Αρθρο: 14
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 4 παρ.2 Ν.2218/94, 6 παρ.1 Ν.224Ο/94) Νομαρχιακό Συμβούλιο
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ, ΧΡΟΝΟΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο αριθμός των μελών κάθε Ν.Σ. προσδιορίζεται με βάση τον πραγματικό πληθυσμό της Ν.Α., όπως αυτός προκύπτει από την τελευταία απογραφή. Ο αριθμός των μελών του Ν.Σ. είναι 21 για όσες Ν.Α. έχουν πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους, 25 για όσες έχουν από 100.001 έως 150.000 κατοίκους, 31 για όσες έχουν από 150.001 έως 200.000 κατοίκους και 37 για όσες έχουν περισσότερους από 200.000 κατοίκους. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνεται ο Νομάρχης.
2. Κατ' εξαίρεση ο αριθμός των μελών των νομαρχιακών συμβουλίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων είναι 41 και 43 αντίστοιχα.
3. Η θητεία των μελών του Ν.Σ. είναι τετραετής.


Αρθρο: 15
Ημ/νία: 16.06.2005
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
«Νομαρχιακές Επιτροπές
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195/19.10.2004).- Τα εντός " " εδάφια της παρ. 3 προστέθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3345/2005 (Α΄ 138/16.6.2005).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο αριθμός των Νομαρχιακών Επιτροπών καθορίζεται με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου και είναι ως δύο (2) για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα που έχουν πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους, ως τέσσερις (4) για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα που έχουν πληθυσμό από 100.001 έως 200.000 κατοίκους και ως έξι (6) για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα που έχουν πληθυσμό περισσότερους από 200.001 κατοίκους.
2. Η Νομαρχιακή Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρό της και δύο μέλη, εάν το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει είκοσι ένα (21) μέλη, τέσσερα (4) μέλη, εάν το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει μέχρι τριάντα ένα (31) μέλη και έξι (6) μέλη, εάν το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει τριάντα επτά (37) μέλη. Τα μισά από τα μέλη προέρχονται από τη μειοψηφία του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Αν σύμβουλοι της μειοψηφίας δεν δέχονται να εκλεγούν μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής, εκλέγονται στη θέση τους άλλα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής είναι διετής και ακολουθεί κάθε διετία της νομαρχιακής περιόδου.
3. Στην έδρα των ενιαίων ή διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συνιστώνται δύο Νομαρχιακές Επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη. Η τριμελής επιτροπή του άρθρου 116 παρ. 12 του Π.Δ. 30/1996 καταργείται. Καταργούνται, επίσης, όλες οι διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία της. Οι αρμοδιότητες της ασκούνται εφεξής από τις Νομαρχιακές Επιτροπές. "Ο πρόεδρος των ανωτέρω Νομαρχιακών Επιτροπών ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μεταξύ των μελών του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται να ορισθεί Πρόεδρος νομαρχιακός σύμβουλος που έχει ορισθεί Αντινομάρχης. Οι διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των Νομαρχιακών Επιτροπών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προέδρων και των μελών τους εφαρμόζονται αναλόγως και στις Νομαρχιακές Επιτροπές της παραγράφου αυτής."
4. Τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών, εκτός από τους προέδρους, μπορούν να ανακληθούν με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Νομάρχη ή αριθμού μελών του Νομαρχιακού Συμβουλίου ίσου με το διπλάσιο του αριθμού των μελών της αντίστοιχης Νομαρχιακής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής μπορεί να αντικατασταθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Νομάρχη. Η θητεία των Αντινομαρχών είναι ετήσια.»


Αρθρο: 16
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΜΑΡΧΕΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 4 παρ.4 Ν.2218/94) Νομάρχης
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΑΡΧΗΣ, ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
Νομάρχης εκλέγεται ο υποψήφιος Νομάρχης του επιτυχόντος συνδυασμού. Η θητεία του Νομάρχη είναι τετραετής.


Αρθρο: 17
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ)
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 4 παρ.5, 6 και 7 Ν.2218/94) Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Σε κάθε Ν.Α. λειτουργεί ως γνωμοδοτικό όργανο οικονομική και κοινωνική επιτροπή, που συγκροτείται από εκπροσώπους:
α. Της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων.
β. Των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων.
γ. Των Επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων.
δ. Των συνεταιριστικών οργανώσεων.
ε. Των εργαζομένων στη Ν.Α..
2. Η οικονομική και κοινωνική επιτροπή:
α. Γνωμοδοτεί στο νομαρχιακό συμβούλιο για το μεσοχρόνιο και το ετήσιο νομαρχιακό αναπτυξιακό πρόγραμμα.
β. Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του νομού και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
γ. Μελετά θέματα σχετικά με την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και διατυπώνει γνώμη για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και
δ. Διατυπώνει γνώμη στα θέματα που παραπέμπονται σε αυτήν για γνωμοδότηση από το νομαρχιακό συμβούλιο.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ορίζονται τα θέματα εκπροσώπησης των Οργανώσεων της παραγράφου 1, της εκλογής και του χρόνου έναρξης και λήξης της θητείας τους, της ανακλήσεως ή αντικαταστάσεώς τους, της συγκροτήσεως σε σώμα και της λειτουργίας της επιτροπής, της αποζημιώσεως των μελών της για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.


Αρθρο: 18
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 4 παρ.2 εδ.πρώτο και 5 παρ.1 Ν.2218/94, 13 παρ.2 Ν.2307/95) Νομαρχιακή περίοδος
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ, ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Τα μέλη του Ν.Σ. εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.
2. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Νομάρχη και των μελών του Ν.Σ. γίνονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια ταυτόχρονα με τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους αντιπροσώπους και εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής.
Οι εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την επικράτεια.
3. Η προεκλογική περίοδος για τις εκλογές αυτές αρχίζει τριάντα (30) ημέρες πριν τη διενέργειά τους. Κατά τη διάρκειά της εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 97 του Π.Δ 92/1994.


Αρθρο: 19
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 5 παρ.2 Ν.2218/94) Εγκατάσταση - Θητεία
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η εγκατάσταση του Νομάρχη και των μελών του Ν.Σ. γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου από την εκλογή έτους και η θητεία τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.
2. Αν έως την ημέρα εγκατάστασης δεν έχει επικυρωθεί τελεσίδικα η εκλογή, η εγκατάσταση γίνεται την 11 π.μ. ώρα της 10ης ημέρας από την επικύρωση των αποτελεσμάτων της εκλογής. Η θητεία των παλαιών αρχών παρατείνεται ώσπου να αναλάβουν οι νέες.


Αρθρο: 20
Ημ/νία: 20.09.2002
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 5 παρ.3,4 και 5 Ν.2218/94) Εκλογικό Δικαίωμα - Εκλογείς - Εκλόγιμοι
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Σχόλια
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2503/97 και έχει ημερομηνία ισχύος την 30.5.1997. Η λέξη "εκλογέας" της παρ. 3 διαγράφηκε από το άρθρο 5 παρ. 29 του Ν. 2623/1998.Η εντός ( ) φράση της παρ. 4 διεγράφη με την παρ. 4 του άρ. 22 του ν. 3051/2002 (Α΄220/20.9.2002), ενώ η παρ. 2 καταργήθηκε με την παρ. 10 των ιδίων άρ. και νόμου.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εκλογικό δικαίωμα έχουν οι δημότες εκλογείς των δήμων και των κοινοτήτων, που περιλαμβάνονται στην περιφέρεια της Ν.Α..
Κατά τα λοιπά, για την απόκτηση, τη στέρηση, την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, τις κυρώσεις για τη μη άσκησή του, καθώς και για τους εκλογικούς καταλόγους ισχύουν οι διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας.
2. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
3. Νομάρχης και μέλος του Ν.Σ. μπορεί να εκλεγεί δημότης "εκλογέας" δήμου ή Κοινότητας της περιφέρειας της Ν.Α. που έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της διενέργειας των εκλογών.
4. Ειδικά για την υποβολή υποψηφιότητας επιτρέπεται η μεταδημότευση σε Ο.Τ.Α. της περιφέρειας της Ν.Α., (στης οποίας τους εκλογικούς καταλόγους είναι γραμμένος ο υποψήφιος), χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. "Η απόφαση μεταδημοτεύσεως παύει να ισχύει μετά παρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών, εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος".


Αρθρο: 21
Ημ/νία: 16.06.2005
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 6 παρ.1,2,3,4 και 5 Ν.2218/94, 6 παρ.2 και 3 Ν.224Ο/94, 13 παρ.3 Ν.2307/95) Κωλύματα και ασυμβίβαστα
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ
Σχόλια
** Το πρώην τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 (βλ. προγενέστερη μορφή του άρθρου) καταργήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3345/2005 (Α΄ 138/16.6.2005). Βλ. σχετικά και άρθρο 6 του ν. 2218/1994 (A΄ 90), όπως κωδικοποιήθηκε αντιστοίχως με το παρόν άρθρο.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι Πρόεδροι Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Νομάρχες. Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και πάρεδροι.
Δημόσιοι υπάλληλοι, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς, υπάλληλοι νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 1 του Ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α'), καθώς και υπάλληλοι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι Νομάρχες ή νομαρχιακοί σύμβουλοι στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια της οποίας υπηρέτησαν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας σε επίπεδο διεύθυνσης και γενικής διεύθυνσης κατά τη διάρκεια του έτους διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των αρχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Υποψηφιότητα και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται. Σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού οργάνου στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αποκλείεται.**
2. Οσοι συνδέονται με τη Ν.Α. με οποιαδήποτε σύμβαση που έχει οικονομικό περιεχόμενο δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι Νομάρχες ή μέλη Ν.Σ.. Το κώλυμα αυτό υπάρχει και για τα μέλη της διοίκησης ή συμβούλους εμπορικών εταιρειών ή επιχειρήσεων που συνδέονται με τη Ν.Α. με οποιαδήποτε σύμβαση. Το κώλυμα εκλογιμότητας και το ασυμβίβαστο της παραγράφου αυτής δεν ισχύει για τους αντιπροσώπους της Ν.Α. σε επιχειρήσεις, στις οποίες αυτή μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο.
3. Το αξίωμα του Νομάρχη δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου. Οποιαδήποτε εηαγγελματική δραστηριότητα του Νομάρχη αναστέλλεται κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του.
4. Το κώλυμα που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει, παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακηρύξεως των υποψηφίων ή πριν από την 1η Ιανουαρίου του έτους διενέργειας των εκλογών, αν πρόκειται για υπαλλήλους, προϊστάμενους οργανικών μονάδων. Η παραίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος την αποστέλλει αμέσως στην αρχή ή το όργανο που είναι αρμόδιο να την αποδεχθεί. Η παραίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή από τη στιγμή της επίδοσής της.
Ειδικές διατάξεις νόμων, που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραιτήσεως των προσώπων που προβλέπει η παράγραφος 1 ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους να παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους, δεν θίγονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται για τους θρησκευτικούς λειτουργούς.
5. Νομάρχης ή μέλος Ν.Σ., που αποδέχεται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή έργα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο ή καθίσταται δημότης σε δήμο ή κοινότητα άλλης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του. Η διαπίστωση της ύπαρξης του ασυμβίβαστου και η έκπτωση γίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.


Αρθρο: 22
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 7 παρ.1 Ν.2218/94) Υποψηφιότητες
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Η εκλογή του Νομάρχη και των μελών του Ν.Σ. γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κανείς δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς.


Αρθρο: 23
Ημ/νία: 02.05.2001
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 7 παρ.2,2α,3,4,5 και 6 Ν.2218/94) Κατάρτιση συνδυασμών
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
Σχόλια
Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 19 Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α' 244). Τα εντός " " εδάφια στο τέλος της παρ. 2 προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2503/97 και έχει ημερομηνία ισχύος 30.5.1997.Οι λέξεις "και στον εκλογικό κατάλογο" της παρ. 3 περ. α' διαγράφηκαν με το άρθρο 5 παρ. 29 Ν. 2623/1998. Η παρ. 3 προστέθηκε και οι παλαιές παρ. 3, 4, 5 και 6 αναριθμήθηκαν σε 4, 5, 6 και 7 με την παρ. 3 άρθρου 75 Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ Α' 91).Οι εντός " " λέξεις στις παραγράφους 4 και 6, όπως αναριθμήθηκαν σε 5 και 7 με την παρ. 3 άρθρου 75 Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ Α 91), αντικαταστάθηκαν από την παρ. 4 άρθρου 75 άνω Νόμου.
 
Κείμενο Αρθρου
"1. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν υποψήφιο Νομάρχη και υποψήφιους για μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μελών του νομαρχιακού συμβουλίου. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί κατά τριάντα τοις εκατό (30%) το πολύ. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν τουλάχιστον υποψήφιο από κάθε νησιωτική πρώην επαρχία κατά την έννοια του μεθεπόμενου εδαφίου. Υποψήφιος της πρώην επαρχίας μπορεί να είναι μόνο δημότης εκλογέας δήμου ή κοινότητας αυτής της πρώην επαρχίας. Νησιωτική πρώην επαρχία, για την εφαρμογή των εκλογικών διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος, είναι η πρώην επαρχία που η εδαφική περιφέρειά της αποτελείται από ένα ή περισσότερα νησιά ενός νομού στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Ζάκυνθος, Σύρος, Χίος, Σάμος και Ρόδος."
2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου στις Ν.Α. με επαρχεία οι συνδυασμοί περιλαμβάνουν για κάθε επαρχείο αριθμό υποψήφιων συμβούλων ως εξής:
Τρεις (3) για όσα έχουν πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, πέντε (5) για όσα έχουν πληθυσμό από 5.001 μέχρι 20.000 κατοίκους και εφτά (7) για όσα έχουν πληθυσμό 20.001 κατοίκους και άνω.
Ο αριθμός αυτός των υποψηφίων μπορεί να αυξάνεται μέχρι ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %).
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού υποψηφίων της Ν.Α. κατανέμονται μόνο στις υπόλοιπες επαρχίες της, ανάλογα με τον πραγματικό πληθυσμό τους.
"Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με επαρχεία, όταν προκύπτει ότι με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων είναι μεγαλύτερος σε αυτά". Στην περίπτωση αυτή για τον καθορισμό του αριθμού των υποψηφίων κατά επαρχίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.
1".
"3. Ο αριιθμός των υποψηφίων συμβούλων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοτό ίσο τοθλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων κάθε συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω".
4. (3). Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στη δήλωση του συνδυασμού η σειρά των υποψηφίων καθορίζεται με τον εξής τρόπο: Πρώτος γράφεται ο υποψήφιος Νομάρχης και ακολουθούν, με αλφαβητική σειρά, προηγουμένου του επωνύμου τους, οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού. Δίπλα ή κάτω από το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου Νομάρχη γράφεται σχετική ένδειξη. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος Νομάρχης.
Στη δήλωση επισυνάπτεται για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού:
α. Πιστοποιητικό εγγραφής στο γενικό μητρώο των δημοτών (δημοτολόγιο) και "στον εκλογικό κατάλογο" δήμου ή κοινότητας της Ν.Α. στην οποία είναι υποψήφιος,
β. υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, ότι δεν έχει στερηθεί
τα πολιτικά του
δικαιώματα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής για την οποία θέτει υποψηφιότητα και
γ. έντυπο παράβολο ή διπλότυπο είσπραξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει κατάθεση χρηματικού ποσού δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000).
5. (4). Η δήλωση επιδίδεται από τον υποψήφιο Νομάρχη ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία των προσώπων που την υποβάλλουν ή του υποψήφιου Νομάρχη στο γραμματέα του αρμόδιου πρωτοδικείου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Εως τη λήξη αυτής της προθεσμίας επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων, με συμπληρωματική δήλωση του υποψήφιου Νομάρχη. Στη δήλωση αυτή επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η "παράγραφος 4", καθώς και γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Μετά τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας που απαιτείται για την επίδοση στο πρωτοδικείο, καμία μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που πέθαναν. Αρμόδιο πρωτοδικείο είναι το μοναδικό πολυμελές πολιτικό πρωτοδικείο της Ν.Α. ή το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της. Το Πρωτοδικείο Αθηνών είναι αρμόδιο και για τις Ν.Α. Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.
6. (5). Στη δήλωση μπορεί να ορίζεται όνομα και έμβλημα του συνδυασμού. Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα οποιοδήποτε σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, η σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργανώσεως, φωτογραφία προσώπου που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό και κάθε έμβλημα που χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε από το κράτος.
Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα, δικαίωμα χρήσεως έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος.
Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων και εφόσον η παράβαση βεβαιωθεί από το αρμόδιο πρωτοδικείο, τότε η δήλωση είναι απαράδεκτη.
7. (6). Αν δεν έχει τηρηθεί κάποια από τις διατυπώσεις ή δεν υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις ή κάποιο από τα στοιχεία που προβλέπουν οι "παράγραφοι 1 έως 4" και αυτό βεβαιωθεί από το αρμόδιο πρωτοδικείο, η δήλωση είναι απαράδεκτη. Ειδικότερα, αν έχει συνταχθεί η δήλωση του συνδυασμού, που προβλέπει η "παράγραφος 4", με διαφορετικό τρόπο, δεν είναι απαράδεκτη, εφόσον περιλαμβάνει ρητή δήλωση που ορίζει τον υποψήφιο Νομάρχη. Απαράδεκτη είναι και η εκπρόθεσμη δήλωση, καθώς και η δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους υποψήφιους από το ελάχιστο όριο.


Αρθρο: 24
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 7 παρ.7 Ν.2218/94) Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
Τη δέκατη πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία το αρμόδιο πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα και έγκαιρα. Το πρωτοδικείο κοινοποιεί αμέσως τις σχετικές αποφάσεις στο Νομάρχη, ο οποίος στέλνει αμέσως σε κάθε δήμο ή κοινότητα πίνακα των συνδυασμών που έχουν ανακηρυχθεί.


Αρθρο: 25
Ημ/νία: 02.05.2001
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 7 παρ.8,9 και 10 Ν.2218/94) Αντικατάσταση Υποψηφίων που πέθαναν
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΘΑΝΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σχόλια
Οι εντός " " λέξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αντικαταστάθηκαν από την παρ. 4 άρθρου 75 Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ Α 91).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Υποψήφιος σύμβουλος που πέθανε, επιτρέπεται να αντικατασταθεί με δήλωση του υποψήφιου Νομάρχη ακόμη και αν έχει περάσει η προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου 23. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζει η "παρ. 5 του άρθρου 23", καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αμέσως τον αντικαταστάτη υποψήφιο.
2. Σε περίπτωση θανάτου υποψήφιου Νομάρχη, τη θέση του στο συνδυασμό καταλαμβάνει είτε νέος υποψήφιος είτε ένας από τους υποψήφιους συμβούλους του συνδυασμού, ύστερα από δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου. Τη θέση υποψήφιου Νομάρχη που δεν
αντικαταστάθηκε, καταλαμβάνει όποιος σύμβουλος του συνδυασμού λάβει τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως.
3. Συνδυασμός, που περιέχει αριθμό υποψήφιων συμβούλων μικρότερο από το ελάχιστο όριο, εξαιτίας θανάτου υποψηφίων του, μετέχει στην εκλογή.


Αρθρο: 26
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 7 παρ.13 Ν.2218/94) Υπολογισμός Προθεσμιών
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
Στις προθεσμίες που προβλέπονται στο νόμο αυτόν δεν υπολογίζεται η ημέρα της ψηφοφορίας. Η προθεσμία λήγει την 24.00 ώρα της τελευταίας ημέρας της, έστω και αν είναι ημέρα αργίας.


Αρθρο: 27
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 7 παρ.11 και 12 Ν.2218/94) Αντιπρόσωποι Συνδυασμών
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να ορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υποψήφιου Νομάρχη. Επίσης, κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίζει πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου Νομάρχη. Ο πληρεξούσιος ενεργεί για λογαριασμό του συνδυασμού οτιδήποτε μπορεί, σύμφωνα με το νόμο, να ενεργήσει ο υποψήφιος Νομάρχης κατά τη διεξαγωγή της εκλογής. Στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 25 ο διορισμός των αντιπροσώπων και του πληρεξουσίου γίνεται με δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων του συνδυασμού.
Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών και οι αναπληρωτές τους έχουν δικαίωμα να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας της εκλογής μέχρι να σφραγιστούν οι σάκοι και να υποβάλλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις.
2. Δεν μπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι ή πληρεξούσιοι συνδυασμών, Νομάρχες, Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, μέλη νομαρχιακού συμβουλίου, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, όποιοι δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν, και όλοι όσοι δεν μπορούν να εκλεγούν σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 21, εκτός αν παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακηρύξεως των συνδυασμών. Για την παραίτηση και την αποδοχή της εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 21.


Αρθρο: 28
Ημ/νία: 25.06.1998
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 8 παρ.1 και 2 Ν,2218/94, 13 παρ.4 Ν.2307/95,) Ψηφοδέλτια - Φάκελοι
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
Σχόλια
Το εδ. β' της παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ. 7 του Ν. 2623/1998.
 
Κείμενο Αρθρου
1.Τα ψηφοδέλτια έχουν σχήμα ορθογώνιο, είναι μόνο έντυπα με τυπογραφικά στοιχεία μελανής απόχρωσης, η δε απόχρωση του χαρτιού των ψηφοδελτίων και οι διαστάσεις τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ψηφοδέλτιο που δεν είναι έντυπο είναι άκυρο.
2. Οι συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια και να παραδώσουν στο Νομάρχη οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, με απόδειξη, σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς τους.
"Ο νομάρχης οφείλει να εφοδιάσει κάθε εκλογικό τμήμα της περιφέρειάς του με ψηφοδέλτια, κατά 20% τουλάχιστον περισσότερα από τους εκλογείς του τμήματος".


Αρθρο: 29
Ημ/νία: 04.12.1997
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 8 παρ.3 και 4 Ν.2218/94) Περιεχόμενο Ψηφοδελτίων
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
Σχόλια
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρου 19 Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α 244).
 
Κείμενο Αρθρου
1. "Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου σημειώνεται το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού που έχουν δηλωθεί και κάτω από αυτά το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου νομάρχη και στη συνέχεια το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων με αλφαβητική σειρά και η νησιωτική πρώην επαρχία ή το επαρχείο για την οποία ή το οποίο είναι υποψήφιος."
Δίπλα ή και κάτω από το επώνυμο του υποψήφιου Νομάρχη σημειώνεται η σχετική ένδειξη. Εγγραφές και διαγραφές δεν επιτρέπονται και αν γίνουν έχουν ως αποτέλεσμα την ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
2. Ο εκλογέας στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με 21μελή και 25μελή νομαρχιακά συμβούλια εκφράζει την προτίμησή του προς έναν ή δύο υποψηφίους. Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με 31μελή νομαρχιακά συμβούλια ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του προς έναν, δύο ή τρεις υποψηφίους. Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με 37μελή και άνω νομαρχιακά συμβούλια, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του προς έναν, δύο, τρεις ή τέσσερις υποψηφίους.
3. Η προτίμηση του εκλογέα εκφράζεται με σταυρό, που σημειώνεται με μολύβι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης ή με μελάνι των ίδιων αποχρώσεων, δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο δεν λαμβάνεται υπόψη και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται, σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτώσεως γ' του άρθρου 30.
Ψηφοδέλτιο που δεν φέρει σταυρό προτίμησης ή περιέχει περισσότερους σταυρούς προτίμησης, θεωρείται έγκυρο, δεν λαμβάνεται όμως υπόψη κανένας σταυρός. Για τον υποψήφιο Νομάρχη δεν χρειάζεται σταυρός προτίμησης και, αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του
ψηφοδελτίου.


Αρθρο: 30
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 8 παρ.5 Ν.2218/94) Ακυρα Ψηφοδέλτια
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ, ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Εκτός από τις περιπτώσεις ακυρότητας, τις οποίες προβλέπουν οι παράγραφοι 1 του άρθρου 28 και 1 του άρθρου 29, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Αν έχει σχήμα ή διαστάσεις που διαφέρουν κατά τρόπο εμφανή από αυτά που ορίζει η απόφαση, την οποία προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 28.
β. Αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι του οποίου το χρώμα να διαφέρει κατά τρόπο εμφανή από αυτό που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 28.
γ. Αν έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία, εφόσον αυτά αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.
δ. Αν βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με άλλα ψηφοδέλτια του ίδιου ή άλλου συνδυασμού και
ε. Αν βρεθεί μέσα σε φάκελο ο οποίος δεν πληροί τους όρους του νόμου.


Αρθρο: 31
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 8 παρ.6 και 7 Ν.2218/94, 1 Ν.2284/95, 13 παρ.5 Ν.2307/95) Εφαρμογή διατάξεων νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΚΑΛΠΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, οι οποίες αφορούν το πρόγραμμα εκλογής, τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους εφόρους τους, την προσωπική κράτηση οφειλετών, τις δαπάνες για την επισκευή των καλπών και την προμήθεια γραφικής ύλης και τις εφορευτικές επιτροπές, τους εκλογικούς φακέλους, την ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, την τήρηση της τάξης στον τόπο της ψηφοφορίας, την ατέλεια των εκλογικών πράξεων και εγγράφων, τα δικαιώματα των δικαστικών επιμελητών ως προς τις επιδόσεις και τις κοινοποιήσεις, την τοιχοκόλληση και τη διανομή φωτογραφιών, τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τη διαλογή των ψήφων και την τήρηση βιβλίων, πρακτικών και πινάκων, τη ματαίωση της ψηφοφορίας, καθώς και οι πειθαρχικές και ποινικές διατάξεις της ίδιας νομοθεσίας, εφαρμόζονται και στις εκλογές της Ν.Α., εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Το αποτέλεσμα της διαλογής των ψήφων ανακοινώνεται, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 84 του Π.Δ.92/1994, στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και στο Νομάρχη, στους οποίους διαβιβάζεται και αντίγραφο της πράξης που προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρου 86 του ίδιου διατάγματος.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 96 του Π.Δ.92/1994 για τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εφαρμόζονται και στις εκλογές της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης. Οι ίδιες αυτές διατάξεις ισχύουν και για τους δημόσιους υπαλλήλους.
3. Το άρθρο 62 του Π.Δ 92/1994 εφαρμόζεται ανάλογα και στις νομαρχιακές εκλογές σύμφωνα με τα κατωτέρω:
Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών, ψηφίζουν στις νομαρχιακές εκλογές μόνον αν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά. Αν δεν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας που ανήκει το εκλογικό τμήμα στο οποίο ασκούν αυτά τα καθήκοντά τους και είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τότε υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος ή η κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι και ψηφίζουν.
4. Κατά την ψηφοφορία χρησιμοποιούνται ιδιαίτερες κάλπες που φέρουν κατάλληλο διακριτικό γνώρισμα. Το διακριτικό αυτό γνώρισμα και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά το μέγεθος, το σχήμα κ.λ.π. των καλπών, καθώς και τα θέματα που ανακύπτουν από την ταυτόχρονη διενέργεια των εκλογών των δημοτικών και κοινοτικών αρχών και των αρχών της Ν.Α. και οι αναγκαίες λεπτομέρειες καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών.
5. Αν κατά την ημέρα της διενέργειας των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών και των εκλογών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε ένα δήμο ή σε μία κοινότητα ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματά τους, δεν διεξήχθη η ψηφοφορία, αυτή γίνεται την επόμενη Τετάρτη. Κάθε αντίθετη διάταξη νόμου καταργείται.


Αρθρο: 32
Ημ/νία: 07.02.2006
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 9 παρ.1 ν.2218/94) Επιτυχών - Επιλαχόντες Συνδυασμοί
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν 3434/2006 (Α΄ 21/7.2.2006).
 
Κείμενο Αρθρου
«Στις εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θεωρείται επιτυχών συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό τουλάχιστον 42% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασμοί όσοι έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.»


Αρθρο: 33
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 9 παρ.2,3,4,5,6,7,8 και 9 Ν.2218/94, 13 παρ.6 Ν.2307/95) Κατανομή Εδρών
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ, ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Από το σύνολο των εδρών της Ν.Α. τα 3/5 ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 στους επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε καθένας από αυτούς σε ολόκληρη την περιφέρεια της Ν.Α..
2. Αν ο επιτυχών συνδυασμός συγκεντρώνει ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων πάνω από εξήντα τοις εκατό (60 %), τότε η κατανομή όλων των εδρών γίνεται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές.
3. Αν κατά τον υπολογισμό των 3/5 και των 2/5 του αριθμού των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο της μονάδας, στην περίπτωση των 3/5 στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα και στην περίπτωση των 2/5 το κλάσμα δεν υπολογίζεται. Με βάση.αυτά, οι έδρες που αναλογούν στα 3/5 και στα 2/5 έχουν αντίστοιχα ως εξής: στα 21 μελή 13 και 8, στα 25μελή 15 και 10, στα 31μελή 19 και12, στα 37μελή 23 και 14, στα 41μελή 25 και 16, καθώς και στα 43μελή 26 και17.
4. Η αναλογική κατανομή των εδρών στην περίπτωση της παραγράφου 2 γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα όλοι μαζί οι συνδυασμοί, που συμμετείχαν στις εκλογές, εκτός από τον επιτυχόντα, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχεί στα 2/5 αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαιρέσεως. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι διάφοροι επιλαχόντες συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μια μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα, κατά σειρά, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Αν οι συνδυασμοί αυτοί έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων γίνεται κλήρωση. Εδρες που παραμένουν αδιάθετες και μετά τη διανομή με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, κατανέμονται ανά μια κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε επιλαχών συνδυασμός. Αν έχει απομείνει προς διάθεση μια μόνο έδρα, την έδρα αυτή καταλαμβάνει ο επιλαχών συνδυασμός που έχει καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα και παρουσιάζει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσοτέρων συνδυασμών ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο.
5. Η αναλογική κατανομή των εδρών στην περίπτωση της παραγράφου 2 γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών αυξημένο κατά μια μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσες και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαιρέσεως. Στην περίπτωση αυτή ο επιτυχών συνδυασμός μπορεί να λάβει αριθμό εδρών που ξεπερνά το ποσοστό των 3/5. Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο δεν παίρνει έδρα. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μια μεταξύ όλων αυτών των συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων γίνεται κλήρωση. Εδρες που παραμένουν αδιάθετες και μετά τη διανομή με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα κατανέμονται ανά μια, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο.
6. Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο Νομάρχης και οι σύμβουλοι εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά, σε ψήφους προτιμήσεως, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του νομαρχιακού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί.
7. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού. Οι έδρες των συμβούλων στην περίπτωση αυτή κατανέμονται κατά τα 3/5 στον επιτυχόντα συνδυασμό και κατά τα 2/5 στον επιλαχόντα συνδυασμό.
8. Ως τακτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από τους υποψήφιους καθενός από τους συνδυασμούς, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως. Οι υποψήφιοι Νομάρχες των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων τους, με τη σειρά των ψήφων προτιμήσεως. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.


Αρθρο: 34
Ημ/νία: 04.12.1997
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
"Εκπροσώπηση νησιωτικών πρώην επαρχιών
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΑΡΧΩΝ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 άρθρου 19 Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α 244).
 
Κείμενο Αρθρου
"Κάθε νησιωτική πρώην επαρχία εκπροσωπείται στο νομαρχιακό συμβούλιο με έναν τουλάχιστον σύμβουλο.
Σε περίπτωση που σύμφωνα με την ανωτέρω κατανομή εδρών, ορισμένες νησιωτικές πρώην επαρχίες δεν εκπροσωπούνται στο νομαρχιακό συμβούλιο, εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος της νησιωτικής πρώην επαρχίας αυτής από τον επιτυχόντα συνδυασμό και αναπληρωματικός ο αμέσως επόμενος.
Δεν εκλέγεται ο τελευταίος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του ίδιου συνδυασμού που δεν είναι υποψήφιος νησιωτικής πρώην επαρχίας. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται διαδοχικά μέχρι τη συμπλήρωση ενός τουλάχιστον εκλεγόμενου συμβούλου για κάθε νησιωτική πρώην επαρχία. Σε περίπτωση νησιωτικών πρώην επαρχιών που εκλέγουν ίσο αριθμό συμβούλων ενεργείται κλήρωση".


Αρθρο: 35
Ημ/νία: 30.05.1997
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 9 παρ.11 Ν.2218/94) Εκπροσώπηση Επαρχείων
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΑΡΧΩΝ
Σχόλια
Η παρ. 4 του παρόντος άρθρου προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 2503/97 και έχει ημερομηνία ισχύος την 30.5.1997.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 34, επαρχεία με πληθυσμό
μέχρι 5.000 κατοίκους εκπροσωπούνται στο Ν.Σ. με τρεις (3) νομαρχιακούς
συμβούλους, επαρχεία με πληθυσμό από 5.001 μέχρι 20.000 κατοίκους
εκπροσωπούνται με πέντε (5) νομαρχιακούς συμβούλους και επαρχεία με
πληθυσμό από 20.001 και άνω κατοίκους εκπροσωπούνται με επτά (7)
νομαρχιακούς συμβούλους.
2. Από το σύνολο των εδρών του επαρχείου τα 3/5 των εδρών ανήκουν στον
επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 στον επιλαχόντα. Ο υπολογισμός των 3/5
και των 2/5 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 33.
Αν κατά τον υπολογισμό των 3/5 των εδρών κάθε επαρχείου προκύπτει
αριθμός εδρών μεγαλύτερος από τον αριθμό που προκύπτει από τον
υπολογισμό των 3/5 στο σύνολο των εδρών της Ν.Α., οι επιπλέον έδρες
αφαιρούνται από τις έδρες των επαρχιών με το μεγαλύτερο αριθμό εδρών
του επιτυχόντος συνδυασμού.
3. Η κατανομή των εδρών του επαρχείου μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών
γίνεται ανάλογα με το συνολικό αριθμό των εδρών που καταλαμβάνει κάθε
συνδυασμός στη Ν.Α.. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την αναλογική αυτή
κατανομή ενεργείται κλήρωση.
"4. Οι διατάξεις της παρ. 1 δεν εφαρμόζονται για τις Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις με επαρχεία, όταν προκύπτει ότι με την εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 32, 33, 34 και τους παρόντος, ο αριθμός των
νομαρχιακών συμβούλων με τους οποίους εκπροσωπείται το επαρχείο στο
νομαρχιακό συμβούλιο είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των συμβούλων με
τους οποίους εκπροσωπείται αυτό με τις διατάξεις της παρ. 1. Για την
εφαρμογή των λοιπών διατάξεων αυτού του άρθρου ως σύνολο των εδρών του
επαρχείου λαμβάνεται το σύνολο των εδρών των επαρχιών οι οποίες
απαρτίζουν το επαρχείο, όπως αυτό προκύπτει από τις λοιπές διατάξεις
του νόμου".


Αρθρο: 36
Ημ/νία: 07.02.2006
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 10 Ν.2218/94, 13 παρ.7 Ν.2307/95) Επανάληψη της ψηφοφορίας
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
Σχόλια
- Τα εντός " " δύο πρώτα εδάφια της παρ 1 τίθενται, εις αντικατάσταση του πρώην πρώτου εδαφίου της ιδίας παρ., με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3434/2006 (Α΄ 21/7.2.2006).
 
Κείμενο Αρθρου
«1. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία που απαιτεί το άρθρο 32 του παρόντος, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή μόνο μεταξύ των υποψήφιων Νομαρχών ή των Προέδρων των Διευρυμένων Νομαρχιακών Aυτοδιοικήσεων των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και στην περίπτωση που δύο από τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς ισοψηφήσουν, συγκεντρώνοντας ο καθένας ποσοστό τουλάχιστον 42%.» Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος Νομάρχης και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο αυτοί συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.
2. Οι έδρες του νομαρχιακού συμβουλίου διανέμονται, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές, σε δύο φάσεις, που ονομάζονται κατανομές. Στην πρώτη (Α') κατανομή διανέμονται οι μισές έδρες. Το κλάσμα που προκύπτει στρoγγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Στη δεύτερη (Β') κατανομή διανέμονται οι υπόλοιπες. Με βάση τον αριθμό των εδρών των νομαρχιακών συμβουλίων, οι έδρες που αναλογούν σε καθεμία από τις δύο αυτές κατανομές έχουν ως εξής: Για τα 21μελή συμβούλια οι έδρες της Α' κατανοmής είναι 11 και της Β' 10, για τα 25μελή 13 και 12, για τα 31 μελή 16 και 15,νια τα 37μελή 19 και 18, για τα 41μελή 21 και 20 και για τα 43μελή 22 και 21 αντίστοιχα.
3. Οι έδρες της Α' κατανομής διανέμονται αναλογικά στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές με την ακόλουθη διαδικασία:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών της Α' κατανομής αυξημένο κατά μια μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της Α' κατανομής. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε αυνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαιρέσεως. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι διάφοροι συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της Α' κατανομής, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33.
4. Για τη διανομή των εδρών της Β' κατανομής υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει να πρυσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασμό, έτσι ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζομένων και των εδρών που του απονεμήθηκαν από την Α' κατανομή, τα 3/5 του όλου αριθμού των εδρών. Οι έδρες της Β' κατανομής που θα απομείνουν προς διάθεση, μετά την παραχώρηση των εδρών στον επιτυχόντα συνδυασμό, παραχωρούνται στο δεύτερο συνδυασμό που πήρε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία. Στην περίπτωση όπου, λόγω του μικρού αριθμού εδρών που του έχουν απονεμηθεί από την Α' κατανομή, ο επιτυχών συνδυασμός δεν μπορεί να συμπληρώσει τον αριθμό των 3/5 του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι έδρες της Β' κατανομής και δεν γίνεται καμία μεταβολή στην κατανομή των εδρών της Α' κατανομής ανάμεσα στους υπόλοιπους συνδυασμούς.
5. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία μετέχουν οι υποψήφιοι Νομάρχες όλων των συνδυασμών που ισοψήφησαν.
6. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία μετέχουν ο υποψήφιος Νομάρχης του πρώτου σε αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι υποψήφιοι Νομάρχες των συνδυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος Νομάρχης και ο συνδυασμός του που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία. Αν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι Νομάρχες, το αρμόδιο πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος Νομάρχη και του συνδυασμού του. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο υποψήφιοι Νομάρχες, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος Νομάρχη και του συνδυασμού του και εκείνου που θα συμμετάσχει στη δεύτερη κατανομή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.
8. Αν κανείς από τους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει το εκλογικό μέτρο ή αν μόνο ένας συνδυασμός το έχει συγκεντρώσει, τότε στην Α' κατανομή συμμετέχουν οπωσδήποτε οι δύο συνδυασμοί που έχοουν λάβει το μεγαλύτερο αριθμ έγκυρων ψηφοδελτίων. Οι υποψήφιοι Νομάρχες των δύο συνδυασμών συμμετέχουν και στην επαναληπτική ψηφοφορία.
9. Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή.
10. Κατά την επανάληψη της ψηφοφορίας ο υποψήφιος Νομάρχης μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωσή του, που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στο πρωτοδικείο την τρίτη ημέρα, το αργότερο, πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία.
11. Αν ένας υποψήφιος Νομάρχης παραιτηθεί ή πεθάνει, η πλειοψηφία των υποψηφίων του συνδυασμού του δηλώνει άλλον υποψήφιο Νομάρχη.
12. Αν εκείνος πού δηλωθεί ως υποψήφιος Νομάρχης είναι υποψήφιος σύμβουλος του συνδυασμού, η θέση του ως συμβούλου μένει κενή.
13. Η δήλωση για το νέο υποψήφιο Νομάρχη επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στο πρωτοδικείο τη δεύτερη ημέρα πριν από την ψηφοφορία, το αργότερο. Το πρωτοδικείο ανακηρύσσει το νέο υποψήφιο σε δημόσια συνεδρίαση ακόμη και την παραμονή της ψηφοφορίας.
14. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση δεν ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος και ως υποψήφιος Νομάρχης του συνδυασμού θεωρείται ο υποψήφιος σύμβουλος με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως κατά την πρώτη ψηφοφορία.
15. Η επαναληπτική ψηφοφορία γίνεται με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους.


Αρθρο: 37
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 11 παρ.1,2 και 3 Ν.2218/94) Εξαγωγή και δημοσίευση αποτελεσμάτων εκλογής
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η εφορευτική επιτροπή και ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής είναι υποχρεωμένοι, αμέσως μετά τον τερματισμό της διαλογής, να κλείσουν ασφαλώς μέσα σε σάκο το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας, το βιβλίο πρακτικών, τους πίνακες διαλογής και όσα άλλα εκλογικά έγγραφα υπάρχουν, καθώς και τα δέματα των ψηφοδελτίων τακτοποιημένα κατά συνδυασμούς με τη σειρά που αριθμήθηκαν και να σφραγίσουν το σάκο. Στο σάκο έχουν το δικαίωμα να βάλουν τη σφραγίδα τους οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους. Το σάκο παραλαμβάνει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, τον μεταφέρει ο ίδιος και τον παραδίνει στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου.
Σε περίπτωση που χαθεί ο σάκος, το αρμόδιο πρωτοδικείο, αφού διαπιστώσει την απώλεια, με πρόταση του εισαγγελέα του και με απόφασή του, που εκδίδεται σε δημόσια συνεδρίαση, διατάζει με την ίδια απόφαση να προσκομιστεί το αντίγραφο της πράξης της εφορευτικής επιτροπής, που διαβιβάστηκε στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή στο Νομάρχη. Με βάση το αντίγραφο αυτό γίνεται η συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.
2. Αρμόδιο πρωτοδικείο για τις ενέργειες που προβλέπονται στα άρθρα 37, 38, 39 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 είναι το πολιτικό πρωτοδικείο που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 23. Ο πρόεδρος πρωτοδικών, μόλις συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα όλων των εφορευτικών επιτροπών της Ν.Α., καταρτίζει πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο κατάστημα της Ν.Α..
Ο πίνακας περιέχει: α) τον αριθμό των γραμμένων εκλογέων, β) το συνολικό αριθμό των ψηφισάντων, γ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων,
δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων, ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων, στ) την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων τα οποία έλαβε κάθε συνδυασμός.
Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασμοί σύμφωνα με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης. Κάτω από τον πίνακα συντάσσεται πράξη, στην οποία αναγράφονται ολογράφως τα πιο πάνω στοιχεία για κάθε περίπτωση και υπογράφεται από τον πρόεδρο. Κατά την κατάρτιση του πίνακα μπορεί να παρίσταται ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο του πιο πάνω πίνακα στέλνεται αμέσως από τον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και το Νομάρχη.


Αρθρο: 38
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 11 παρ.4 Ν.2218/94) Εκθεση Πρακτικών - Ασκηση Ενστάσεων
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
Ο πρόεδρος πρωτοδικών εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής και τον πίνακα των αποτελεσμάτων στο κατάστημα του πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλείται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα. Στο διάστημα αυτό οι εκλογείς μπορούν να λάβουν γνώση του πίνακα και των λοιπών στοιχείων της εκλογής και να ασκήσουν ενστάσεις κατά του κύρους της.


Αρθρο: 39
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 11 παρ.5 Ν.2218/94) Επικύρωση Εκλογής
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις, το πολυμελές πρωτοδικείο επικυρώνει με απόφασή του το αποτέλεσμα της εκλογής και ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, το Νομάρχη και τους τακτικούς και αναπληρωματικούς νομαρχιακούς συμβούλους κάθε συνδυασμού που εκλέγονται. Οι σύμβουλοι κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που έχουν λάβει, και, αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου αναρτά αντίγραφο της απόφασης στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες και αποστέλλει αντίγραφό της στο Νομάρχη και στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.


Αρθρο: 40
Ημ/νία: 20.09.2002
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 11 παρ.6,7 και 8 Ν.2218/94) Κατάθεση, Περιεχόμενο και Εκδίκαση Ενστάσεων
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΛΟΓΟΙ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ
Σχόλια
Η λέξη εντός "" στο τέλος της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 παρ. 8 εδ. α του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α 220/20.9.2002). Το πρώτο εδ.της παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 παρ. 8 εδ. β του Ν. 3051/2002. Η λέξη εντός "" της παρ. 2 εδ. β αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 παρ. 8 εδ. γ του Ν. 3051/2002 (Α΄220/20.9.2002).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η κατάθεση των ενστάσεων κατά του κύρους της εκλογής γίνεται στο γραμματέα του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου, ο οποίος δίνει σχετική απόδειξη. Ο γραμματέας, χωρίς αναβολή, διαβιβάζει την ένσταση μαζί με όλα τα σχετικά με την εκλογή έγγραφα και λοιπά στοιχεία και το πρακτικό του άρθρου 38 στο αρμόδιο διοικητικό "εφετείο".
Οι ενστάσεις μπορούν να αναφέρονται είτε σε παραβάσεις των διατάξεων νόμου και γενικά σε πλημμέλειες της εκλογής είτε σε έλλειψη προσόντων ή σε κωλύματα εκλογιμότητας των προσώπων που έχουν εκλεγεί. Στην περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, οι ενστάσεις μπορούν να αφορούν είτε ολόκληρη την εκλογή είτε την πρώτη ή την επαναληπτική ψηφοφορία.
2. "Οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί κατά του κύρους των εκλογών εκδικάζονται σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό από το αρμόδιο διοικητικό εφετείο." Η ημέρα και η ώρα της συζήτησης των ενστάσεων ορίζονται σε έκθεμα, που συντάσσει ο πρόεδρος του οικείου διοικητικού "εφετείου" και
τοιχοκολλείται στο ακροατήριο, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών απότη λήξη του πενθήμερου που προβλέπει το άρθρο 38.
Η συζήτηση πρέπει να γίνει αφού περάσουν τρεις (3) αλλά όχι
περισσότερες από πέντε (5) ημέρες από την ημέρα που τοιχοκολλήθηκε το έκθεμα.
3. Για την εκδίκαση των ενστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διαδικαστικές διατάξεις και οι διατάξεις περί εκδικάσεως των ενστάσεων κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών του νόμου 345/1976 "περί κυρώσεως του Κώδικος περί του κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου", όπως ισχύει κάθε φορά. Οπου με τις διατάξεις αυτές γίνεται παραπομπή σε διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, νοούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1406/1983. Οι προθεσμίες των άρθρων 28 και 30 παρ.1 του Ν.345/1976 είναι τριών (3) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 38. Η οριστική απόφαση του δικαατηρίου εκδίδεται οκτώ (8) ημέρες το αργότερο μετά τη συζήτηση. Αν όμως το δικαστήριο θεωρεί ότι, για τη διαμόρφωση της κρίσεώς του, είναι αναγκαία η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων ή η εξέταση μαρτύρων, μπορεί με ιδιαίτερη απόφαση να παρατείνει για δέκα (10) ημέρες την προθεσμία της εκδόσεως της οριστικής αποφάσεώς του.


Αρθρο: 41
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο11 παρ.9,10,11 και12 Ν.2218/94) Απόφαση για Ενστάσεις
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Το δικαστήριο αποφασίζει ότι η εκλογή είναι άκυρη αν διαπιστώσει ότι: α) τα πρόσωπα που έχουν εκλεγεί δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα ή είχαν κάποιο κώλυμα εκλογιμότητας, β) υπάρχει παράβαση νόμου ή πλημμέλεια της εκλογής. Στη δεύτερη περίπτωση το δικαστήριο ακυρώνει την εκλογή, μόνον εφόσον δημιουργούνται αμφιβολίες για το ότι το συνολικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα ήταν διαφορετικό, αν δεν συνέβαιναν οι παραβάσεις και οι πλημμέλειες που διαπιστώθηκαν. Το δικαστήριο, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ακυρώσει ολόκληρη την εκλογή ή μόνον την επαναληπτική είτε για όλα είτε για ορισμένα εκλογικά τμήματα.
2. Αν το δικαστήριο κηρύξει άκυρη την εκλογή τακτικών συμβούλων, επειδή δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα ή είχαν κώλυμα εκλογιμότητας, ανακηρύσσει ως εκλεγόμενους τους επόμενους, κατά τη σειρά των ψήφων προτιμήσεως που έχουν λάβει.
3. Αν βεβαιωθεί λάθος σχετικό με την αρίθμηση των ψήφων, το δικαστήριο ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, καθώς και τους συμβούλους που εκλέγονται, σύμφωνα με τη σωστή αρίθμηση.
4. Αν απορριφθούν οι ενστάσεις, καθώς και στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 αυτού του άρθρου, το δικαστήριο επικυρώνει το αποτέλεσμα της εκλογής και εφαρμόζει το άρθρο 39.


Αρθρο: 42
Ημ/νία: 20.09.2002
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 11 παρ.13 και 14 Ν.2218/94) Εφεση - Διόρθωση Αποφάσεων
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 παρ. 8 εδ. δ του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α 220/20.9.2002).
 
Κείμενο Αρθρου
"1. Διόρθωση των αποφάσεων που κρίνουν τις ενστάσεις επιτρέπεται να γίνει από τα δικαστήρια που τις έχουν εκδώσει, ύστερα από αίτηση ενός εκλογέα, μόνο για να συμπληρωθούν ατέλειες και να ερμηνευθούν ασάφειες και αοριστίες ή για να διορθωθούν προφανή λάθη που έγιναν κατά την αρίθμηση των ψήφων ή κατά τον καθορισμό της σειράς των προσώπων που έχουν εκλεγεί.
2. Το Δικαστήριο στέλνει αντίγραφο των αποφάσεων που αφορούν ενστάσεις, χωρίς καθυστέρηση, στο Νομάρχη και στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας."


Αρθρο: 43
Ημ/νία: 20.09.2002
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο11 παρ.15 Ν.2218/94) Κρίση για Προϋφιστάμενες Ανικανότητες και Κωλύματα
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Σχόλια
Οι λέξεις εντός "" αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 15 παρ. 8 εδ. ε του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α 220/20.9.2002).
 
Κείμενο Αρθρου
Το "διοικητικό εφετείο" αποφασίζει και μετά την επικύρωση
της εκλογής, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε εκλογέα, αν υπήρχε πριν από την εκλογή ανικανότητα ή κώλυμα εκλογιμότητας προσώπου που έχει εκλεγεί Νομάρχης ή σύμβουλος, εφόσον αυτό δεν κρίθηκε κατά την εκδίκαση του κύρους της εκλογής. Αν διαπιστωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου ότι υπήρχε κώλυμα εκλογιμότητας, το πρόσωπο που έχει εκλεγεί εκπίπτει αυτοδικαίως και εκδίδεται σχετική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Η έκθεση της απόφασης του δικαστηρίου και η έφεση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 39 και της παραγράφου 1 του άρθρου 42.


Αρθρο: 44
Ημ/νία: 20.09.2002
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 11 παρ.16 και 17 Ν.2218/94) Αναίρεση - Επανάληψη Εκλογής
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Σχόλια
Τα εντός " " εδάφια της παρ. 2 προστέθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2503/97 και έχει ημερομηνία ισχύος την 30.5.1997. Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 παρ. 8 εδ. στ' του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α 220/20.9.2002).
 
Κείμενο Αρθρου
"1. Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 41 χωρεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η απόφαση του τριμελούς διοικητικού εφετείου.
2. Για την εκδίκαση της αιτήσεως αναιρέσεως εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 (εκτός από το εδάφιο τρίτο) του άρθρου 40 και των άρθρων 41 και 42.
3. Αν ακυρωθεί η εκλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στους ίδιους υποψηφίους που είχαν ανακηρυχθεί νόμιμα."


Αρθρο: 45
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 11 παρ.18 Ν.2218/94, 13 παρ.8 Ν.2307/95,) Ορκωμοσία
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
Μετά την τελεσίδικη επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, και πριν από την ημέρα της εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους, ο Νομάρχης και οι νομαρχιακοί σύμβουλοι δίνουν στο κατάστημα της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης και σε δημόσια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο:
"Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου". Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται από το Νομάρχη και όλους τους παρευρισκόμενους συμβούλους.


Αρθρο: 46
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 11 παρ.19 Ν.2218/94) Αποποίηση της Εκλογής
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Αποποίηση της εκλογής Νομάρχη ή νομαρχιακού συμβούλου γίνεται με έγγραφη δήλωση, που επιδίδεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας έως την παραμονή της εγκατάστασης των οργάνων της Ν.Α.. Οποιος δεν αποποιηθεί την εκλογή και δεν δώσει τον όρκο που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του.


Αρθρο: 47
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο11 παρ.2Ο Ν.2218/94) Παραίτηση
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
 
Κείμενο Αρθρου
Παραίτηση Νομάρχη και νομαρχιακών συμβούλων υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και γίνεται οριστική από την αποδοχή της. Αν ο Γενικός Γραμματέας δεν την αποδεχθεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της, η παραίτηση γίνεται οριστική από την εκ νέου επίδοσή της με δικαστικό επιμελητή.


Αρθρο: 48
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 12 Ν.2218/94) Αναπλήρωση συμβούλων - Αναπληρωματικές εκλογές
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΚΕΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Τις έδρες νομαρχιακών συμβούλων, που για οποιονδήποτε λόγο μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί του ίδιου συνδυασμού. Ο Νομάρχης καλεί αμέσως τους αναπληρωματικούς συμβούλους με τη σειρά της εκλογής τους και αυτοί οφείλουν να, παρουσιαστούν ενώπιόν του για ορκωμοσία μέσα σε οκτώ (8) ημέρες αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Αν δεν παρουσιαστούν μέσα στην προθεσμία αυτή, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών του συνδυασμού αυτού, καλούνται να καταλάβουν τις θέσεις, που έμειναν κενές για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωματικοί από άλλους συνδυασμούς, με τη σειρά της εκλογικής δύναμης των συνδυασμών και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωματικοί του κάθε συνδυασμού.
Στην περίπτωση θέσεως σε αργία μελών νομαρχιακού συμβουλίου , εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, ο Νομάρχης, για το μέχρι λήξεως της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωματικούς συμβούλους από το συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία, με τη σειρά της εκλογής τους.
2. Αν μείνουν κενές έδρες συμβούλων των συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού, ο Νομάρχης προκηρύσσει σε δύο (2) μήνες, το αργότερο, την εκλογή τόσων συμβούλων όσες είναι κενές έδρες και ισάριθμων αναπληρωματικών.
3. Στην αναπληρωματική εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις που αφορούν την έκθεση υποψηφιότητας και τους συνδυασμούς. Οι κενές θέσεις κατανέμονται ανάμεσα στους συνδυασμούς που συγκέντρωσαν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) τουλάχιστον του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, αναλόγως με την εκλογική δύναμη του καθενός από αυτούς.
4. Στο τελευταίο έτος της νομαρχιακής περιόδου γίνεται εκλογή μόνον αν οι σύμβουλοι που έχουν μείνει δεν είναι αρκετοί για να σχηματίσουν απαρτία.
5. Το νομαρχιακό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα έστω και με ελλιπή σύνθεση, που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, σε όλες τις περιπτώσεις που μέλη του συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, πεθάνουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές θέσεις να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή με τη λήξή του χρόνου της αργίας.
6. Για τη λήψη αποφάσεως νομαρχιακού συμβουλίου η απαρτία και οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των συμβούλων που έχουν ορκιστεί και εγκατασταθεί.
7. Οποτε το συμβούλιο δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα, επειδή υπάρχει έλλειψη μελών του, αναστέλλονται κάθε είδους προθεσμίες, των οποίων η τήρηση εξαρτάται από απόφαση του συμβουλίου, ώσπου να μπορέσει να λειτουργήσει νόμιμα το συμβούλιο.
8. Αν ένα συμβούλιο διαλυθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 72, ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη νέου συμβουλίου, μέσα σε προθεσμία ενός (Ι) μηνός από τη διάλυση.


Αρθρο: 49
Ημ/νία: 19.10.2004
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Αρθρο 13 Ν.2218/94) Αρμοδιότητες του νομαρχιακού συμβουλίου
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Σχόλια
Η παρ. 4 του παρόντος άρθρου προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2503/1997 και έχει ημερομηνία ισχύος την 30.5.1997.- Η περ. κε της παρ. 1 προστέθηκε και οι λοιπές περ. αναριθμήθηκαν με την παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3274/20904 (Α΄ 195/19.10.2004).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Το νομαρχιακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Ν.Α. εκτός
από αυτές που ανήκουν στο Νομάρχη ή στις νομαρχιακές επιτροπές.
Το νομαρχιακό συμβούλιο είναι αρμόδιο ιδίως για:
α. Τον κανονισμό των εργασιών του, τον κανονισμό των εργασιών των
νομαρχιακών επιτροπών και τον οργανισμό των υπηρεσιών της Ν.Α..
β. Την εφαρμογή της διαδικασίας του δημοκρατικού προγραμματισμού.
γ. Τον προϋπολογισμό και απολογισμό της Ν.Α. και των νομικών προσώπων
της Ν.Α..
δ. Την επιβολή φόρων, τελών, εισφορών και δικαιωμάτων.
ε. Την απαλλοτρίωση ακινήτων.
στ. Την εκποίηοη, ανταλλαγή και δωρεά ακινήτων, καθώς και τη σύσταση
εμπράγματων δικαιωμάτων.
ζ. Την παραχώρηση της χρήσης και την εκμίσθωση κινητών και ακινήτων.
η. Την αγορά και μίσθωση κινητών και ακινήτων.
θ. Τη σύναψη δανείων και την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών.
ι. Το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων και προμηθειών.
ια. Την προστασία και αξιοποίηση περιοχών.
ιβ. Τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση έργων.
ιγ. Την ίδρυση κέντρων παροχής πολιτιστικών και κοινωνικών υπηρεσιών.
ιδ. Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών και της εκτέλεσης εργασιών ή
προγραμμάτων.
ιε. Την ίδρυση νομικών προσώπων και επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή σε
επιχειρήσεις.
ιστ. Την ανάθεση της άσκησης δραστηριοτήτων στο κράτος η σε νομικά
πρόσωπα.
ιζ. Τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
[ιη. καταργήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195/19.10.2004)].
"ιη"(ιθ). Την εκλογή των μελών των νομαρχιακών επιτροπών.
"ιθ"(κ). Την ανάκληση των προέδρων των Ν.Ε..
"κ"(κα). Την εξόφληση χρεών προς τη Ν.Α. σε δόσεις.
"κα"(κβ). Την έντοκη κατάθεση των εσόδων της Ν.Α..
"κβ"(κγ). Τη σύσταση πάγιας προκαταβολής.
"κγ"(κδ). Την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
"κδ"(κε). Την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της Ν.Α.
«κε. Τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων κάθε Νομαρχιακής Επιτροπής.»
2. Το νομαρχιακό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει
αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α -ε', ι', ιγ', ιε'-
κβ' και κε' στις νομαρχιακές επιτροπές ή στο Νομάρχη.
3. Το νομαρχιακό συμβούλιο εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις για τα θέματα
που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες, οι
οποίες σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 ανήκουν ή μεταβιβάζονται στη Ν.Α..
Παράβαση των αποφάσεων αυτών τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 459 του
Ποινικού Κώδικα, εκτός αν από άλλες διατάξεις προβλέπεται βαρύτερη
ποινή.
"4. Το νομαρχιακό συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη
και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
Οι επιτροπές προεδρεύοντα από νομαρχιακό σύμβουλο, που ορίζεται με την
απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχει ένας εκπρόσωπος της
μειοψηφίας του νομαρχιακού συμβουλίου, καθώς και ιδιώτες
εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών
φορέων της περιοχής".


Αρθρο: 50
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 Ν. 2218/94) Συγκρότηση - Εκλογή Προεδρείου του νομαρχιακού συμβουλίου
 
Κείμενο Αρθρου
1. Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της νομαρχιακής περιόδου, την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου, το νομαρχιακό συμβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Αν για οποιονδήποτε λόγο το συμβούλιο δεν προσκληθεί σε συνεδρίαση, τότε συνέρχεται αυτεπαγγέλτως την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου στις 11 το πρωί.
2. Στην ανωτέρω συνεδρίαση, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο και αν αυτός απουσιάζει ένας σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου, το συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το γραμματέα του. Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβου ίσο αριθμό ψήφων, ο σύμβουλο που προεδρεύει ενεργεί ανάμεσά τους κλήρωση.
Καθήκοντα ειδικού γραμματέα στη συνεδρίαση αυτή του συμβουλίου ασκεί ο νεότερος στην ηλικία σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού.
3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίσθηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας, ανάλογα με την περίπτωση :
α) αν πρόκειται για την πρώτη διετία της νομαρχιακής περιόδου, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού που έλαβαν κατά σειρά τις περισσότερες ψήφους προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε και
β) αν πρόκειται για τη δεύτερη διετία, εκείνοι που είχαν τα αξιώματα αυτά την προηγούμενη διετία.
4. Τα πρακτικά της εκλογής αποστέλλονται, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή ενός δημότη δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της Ν.Α. κρίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα παραλαβής των πρακτικών αν είναι νόμιμη η εκλογή.
Αν ακυρωθεί κάποια εκλογή, επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή πέντε (5) ημέρες μετά την παραλαβή της ακυρωτικής αποφάσεως.


Αρθρο: 51
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο14 παρ.5 Ν.2218/94) Παραίτηση
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του συμβουλίου υποβάλλεται στο συμβούλιο και οριστικοποιείται αφότου το συμβούλιο την αποδεχθεί. Για το σκοπό αυτόν το συμβούλιο, όταν έχει παραιτηθεί ο πρόεδρός του, προσκαλείται σε συνεδρίαση από το σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις
περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας από εκείνον που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και, αν αυτός κωλύεται, από τον αμέσως επόμενο.
Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο και , αν αυτός δεν παρίσταται, ο αμέσως επόμενος κατά την πιο πάνω σειρά.
2. Σε κάθε περίπτωση η παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή μετά την παρέλευση ενός μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία.
Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει κατά περίπτωση στην εκλογή νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή γραμματέα.


Αρθρο: 52
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 14 παρ.6,7,8 και 9 Ν.2218/94) Σύγκληση νομαρχιακού συμβουλίου
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΥΓΚΛΗΣΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Το νομαρχιακό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου γίνονται πάντοτε στο κατάστημα της Ν.Α. και είναι δημόσιες. Το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει σε άλλο τόπο μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του νόμιμου αριθμού των μελών του. Το συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 του συνολικού αριθμού των μελών και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών.
2. Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο κατάστημα της Ν.Α. και επιδίδεται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Οι σύμβουλοι οφείλουν αμέσως μετά την εγκατάστασή τους να δηλώσουν στον πρόεδρο του Ν.Σ. τη διεύθυνση κατοικίας τους και να ορίσουν με την ίδια δήλωση στην έδρα της Ν.Α. αντίκλητο, στον οποίο θα επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του συμβουλίου. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στο κατάστημα της Ν.Α.. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί την ημέρα της συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
3. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει ο Νομάρχης ή η νομαρχιακή επιτροπή ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας ή του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου ( 1/3), κλάσμα μικρότερο της μονάδας στρογγυλοποιείται στην επόμενη μεγαλύτερη μονάδα.
Αν ο πρόεδρος δεν το συγκαλέσει μέχρι και την έκτη ημέρα από την υποβολή της αιτήσεως, το συμβούλιο συνέρχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.
4. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου καλείται ο Νομάρχης, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο Νομάρχης μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο και έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Στις συνεδριάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου καλούνται οι βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας ή των περιφερειών.


Αρθρο: 53
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο14 παρ.10,13 και14 Ν.2218/94) Λειτουργία νομαρχιακού συμβουλίου
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο πρόεδρος του Ν.Σ.. καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά όλα τα θέματα που προτείνει ο Νομάρχης. Θέματα που είναι κατεπείγοντα συζητούνται πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μόνο αν συναινέσει ο Νομάρχης.
Αν ο πρόεδρος του Ν.Σ. απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο αντιπρόεδρος, όποιος από τους παρόντες συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί με τις πλρισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, όποιος είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου, ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου.
2. Ο πρόεδρος του Ν.Σ.. μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις υπαλλήλους της Ν.Α. ή υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και νομικών προαώπων του δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιώτες για τη διατύπωση απόψεων ή παροχή στοιχείων και πληροφοριών για τις υποθέσεις της Ν.Α..
3. Ο πρόεδρος του συμβουλίου διευθύνει τη συζήτηση, παίρνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης και μπορεί να διατάξει την αποβολή από την αίθουσα κάθε προσώπου από το ακροατήριο που διαταράσσει τη συνεδρίαση.


Αρθρο: 54
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Αρθρο14 παρ.11 και12 Ν.2218/94) Απαρτία και λήψη αποφάσεων
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Το συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
2. Το συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων υπάρχει όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες.


Αρθρο: 55
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο14 παρ.15 Ν.2218/94) Πρακτικά Συνεδριάσεως
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Στη συνεδρίαση του νομαρχιακού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που είτε γράφονται σε ειδικό βιβλίο αριθμημένο και μονογραφημένο από τον πρόεδρο του συμβουλίου, είτε καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής.
Στα πρακτικά καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβουλίου και η γνώμη της μειοψηφίας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μαγνητοφωνική συσκευή, δεν τηρείται ειδικό βιβλίο πρακτικών, αλλά ο πρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου αριθμεί και μονογράφει τα φύλλα χαρτιού που περιέχουν τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα. Στο τέλος του έτους, τα πρακτικά αυτά βιβλιοδετούνται, με ευθύνη του προέδρου και του γραμματέα του συμβουλίου.
Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν χρησιμοποιηθεί μαγνητοφωνική συσκευή, τηρούνται πρόχειρα πρακτικά, τα οποία αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού που φέρουν τη μονογραφή του προέδρου. Τα φύλλα αυτά αριθμούνται και η αρίθμηση αυτή αποτελεί συνέχεια της αριθμήσεως των απομαγνητοφωνημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με τα κείμενα αυτά.
2. Τα πρακτικά, όταν δε χρησιμοποιείται μαγνητοφωνική συσκευή, υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Οταν ένας σύμβουλος αρνείται να υπογράψει, η άρνηση και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Τα πρακτικά κάθε συνεδριάσεως παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό. Κάθε χρόνο αρχίζει νέα αρίθμηση. Πρακτικό αυντάσσεται και όταν η συνεδρίαση ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο.
Κάθε απόφαση του συμβουλίου αριθμείται ιδιαιτέρως και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση και των αποφάσεων αυτών.
3. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας, στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλείται στο κατάστημα της Ν.Α., εκτός αν άλλες διατάξεις προβλέπουν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των αποφάσεων του συμβουλίου. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του συμβουλίου δημοσιεύονται ολόκληρες, με ανάρτηση σε εμφανές μέρρς του καταστήματος της Ν.Α.. Για τις δημοσιεύσεις συντάσσεται αποδεικτικό από υπάλληλο της Ν.Α..


Αρθρο: 56
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο14 παρ.16 Ν.2218/94) Υποχρεώσεις Συμβούλων
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι σύμβουλοι υποχρεούνται να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του
συμβουλίου και όλων των επιτροπών, στις οποίες τους έχει εκλέξει το
συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους που προβλέπει
ο νόμος. Επίσης είναι υποχρεωμένοι, μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων
τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το
συμβούλιο.
2. Ο σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς
συνεδριάσεις μπορεί να τεθεί σε αργία και, σε περίπτωση υποτροπής,
μπορεί να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης. Σύμβουλος που επιθυμεί
να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις
τριάντα (30) ημέρες, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου.
4. Σύμβουλος που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που
υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου,
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.


Αρθρο: 57
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο14 παρ.16 Ν.2218/94) Κώλυμα Συμμετοχής στη Συνεδρίαση
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (=ΑΡΧΗ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ), ΚΥΡΩΣΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Σύμβουλος δεν μπορεί να πάρει μέρος στη συζήτηση θέματος ή στη λήψη
απόφασης του συμβουλίου, αν ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που
λαμβάνεται κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος
που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση μπορεί να τιμωρηθεί με την ποινή της
αργίας και, σε περίπτωση υποτροπής, με την ποινή της έκπτωσης.


Αρθρο: 58
Ημ/νία: 19.10.2004
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 15 παρ.1 Ν.2218/94, 13 παρ.9 Ν.2307/95) Νομαρχιακές επιτροπές
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ
Σχόλια
- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195/19.10.2004).
 
Κείμενο Αρθρου
«1. Τον Ιανουάριο του πρώτου και του τρίτου χρόνου της νομαρχιακής περιόδου το Νομαρχιακό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου του, εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών μεταξύ των μελών του, εκτός από τον πρόεδρο του.»
2. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν μέλη των νομαρχιακών επιτροπών ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθμους με τα μέλη κάθε νομαρχιακής επιτροπής. Εκλέγονται όσοι λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τις θέσεις για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία και στη δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγονται όσοι λάβουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Στην ίδια συνεδρίαση και με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και ισάριθμα με τα τακτικά αναπληρωματικά μέλη, τα οποία με τη σειρά της εκλογής τους, παίρνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. Αναπληρώνουν επίσης τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Το ίδιο μέλος μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια νομαρχιακές επιτροπές.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 50 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτού του άρθρου.


Αρθρο: 59
Ημ/νία: 30.05.1997
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 6 παρ.4 Ν.224Ο/94, 13 παρ.10 α,β,γ Ν.2307/95) Επαρχιακά Συμβούλια
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΠΑΡΧΕΙΟ (=ΕΠΑΡΧΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ), ΜΕΛΗ, ΑΠΟΥΣΙΑ Ή ΚΩΛΥΜΑ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σχόλια
Το εντός ( ) πρώτο εδάφιο της παρ. 1 καταργήθηκε από την παρ. 34 του άρθρου 15 του ν. 2503/97 (ΦΕΚ Α 107) Εναρξη ισχύος 1.1.1998.
 
Κείμενο Αρθρου
1. (Οι περιορισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 15 για τον ανώτατο και τον κατώτατο αριθμό των νομαρχιακών επιτροπών δεν ισχύουν για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις οποίες έχουν συσταθεί Επαρχεία). Για κάθε Επαρχείο συνιστάται μια νομαρχιακή επιτροπή, η οποία φέρει τον τίτλο "ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ", μέλη της οποίας είναι όλοι οι νομαρχιακοί σύμβουλοι της αντίστοιχης επαρχίας. Πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβουλίου είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης νομαρχιακός σύμβουλος του Επαρχείου από τον επιτυχόντα συνδυασμό, ο οποίος φέρει τον τίτλο "ΕΠΑΡΧΟΣ". Αν ο σύμβουλος αυτός δεν αποδέχεται τη θέση του Επαρχου, παραμένει σύμβουλος και τη θέση του Επαρχου παίρνουν οι επόμενοι σύμβουλοι του ίδιου συνδυασμού κατά τη σειρά των ψήφων καθενός. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση. 2. Οι διατάξεις του άρθρου 48 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Επαρχιακά Συμβούλια. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο έπαρχος, αναπληρώνεται από το δεύτερο σε σταυρούς προτίμησης νομαρχιακό σύμβουλο του επαρχείου από τον επιτυχόντα συνδυασμό. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο έπαρχος, στα πενταμελή και επταμελή επαρχιακά συμβούλια προεδρεύει ο αναπληρωτής του έπαρχου, στα δε τριμελή προεδρεύει ο έπαρχος ή ο πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής που ορίζεται από το Νομάρχη.


Αρθρο: 60
Ημ/νία: 19.10.2004
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Τίτλος Αρθρου
«Αρμοδιότητες
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195/19.10.2004).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος.
β. Επεξεργάζεται, προελέγχει τον απολογισμό και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο.
γ. Καθορίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφής δημοπρασία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή δημόσιους υπαλλήλους, που λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.
δ. Καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τις διακηρύξεις διαγωνισμών για τη ν εκτέλεση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και προμηθειών για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών. Όταν για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και την αξιολόγηση των προσφορών προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ειδικές επιτροπές, η συγκρότηση τους γίνεται από τη Νομαρχιακή Επιτροπή.
ε. Μελετούν την ανάγκη σύναψης δανείων, καθορίζουν τους όρους τους και κάνουν σχετική εισήγηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο.
στ. Αποφασίζουν για την άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και τη ν παραίτηση από αυτά.
ζ. Αποφασίζουν για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.
η. Αποφασίζουν για το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Στα θέματα, για τα οποία επιτρέπεται συμβιβασμός και κατάργηση δίκης, δεν περιλαμβάνονται όσα αφορούν απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής.
θ. Αποφασίζουν για την πρόσληψη δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητας του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η αμοιβή του δικηγόρου στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα «Περί Δικηγόρων», όπως ισχύουν κάθε φορά, με βάση πίνακα αμοιβών που ελέγχεται ως προς το κανονικό των αμοιβών και θεωρείται από τον πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
ι. Προετοιμάζουν τις υποθέσεις αρμοδιότητας του Νομαρχιακού Συμβουλίου.
2. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει και άλλες αρμοδιότητες στις Νομαρχιακές Επιτροπές. Ο καθορισμός του τομέα αρμοδιότητας κάθε Νομαρχιακής Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται τον Ιανουάριο του πρώτου και του τρίτου χρόνου της νομαρχιακής περιόδου, μετά την εκλογή του προεδρείου του.
3. Ο Νομάρχης μπορεί να προεδρεύει συνεδριάσεων Νομαρχιακών Επιτροπών, αλλά στις συνεδριάσεις αυτές δεν μετέχει ο οικείος Αντινομάρχης. Συντονίζει το έργο των Προέδρων των Νομαρχιακών Επιτροπών και εκτελεί τις αποφάσεις τους. Σε περίπτωση που διαφωνεί με αυτές, εφόσον δεν έχει προεδρεύσει στην οικεία συνεδρίαση, αναπέμπει άπαξ αιτιολογημένα τα θέματα για τα οποία διαφωνεί στην ίδια Επιτροπή για λήψη νέας απόφασης ή τα παραπέμπει αιτιολογημένα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο.»


Αρθρο: 61
Ημ/νία: 30.05.1997
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο15 παρ.4 Ν.2218/94) Λειτουργία νομαρχιακών επιτροπών
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Σχόλια
Τα εντός ( ) δύο τελευταία εδάφια του παρόντος άρθρου καταργούνται από την παρ. 34 του άρθρου 15 του ν. 2503/97 με ημερομηνία ισχύος 1.1.1998 και ως προς τα υπόλοιπα άρθρα η ημερομηνία ισχύος παραμένει 2.2.1996.
 
Κείμενο Αρθρου
Η νομαρχιακή επιτροπή συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της, τουλάχιστον δύο φορές το μήνα. Η νομαρχιακή επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία. εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Στις τριμελείς επιτροπές απαιτείται η παρουσία όλων των μελών. Η επιτροπή αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν σε δυο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία. το σχετικό θέμα παραπέμπεται στο νομαρχιακό συμβούλιο για λήψη αποφάσεως με ευθύνη του προέδρου της νομαρχιακής επιτροπής. (Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής, προεδρεύει ο πρόεδρος άλλης νομαρχιακής επιτροπής που ορίζεται από το Νομάρχη. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά).


Αρθρο: 62
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΜΑΡΧΕΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 16 παρ.1 Ν.2218/94, 13 παρ.13 Ν.2307/95) Αρμοδιότητες Νομάρχη
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΑΡΧΕΣ, ΕΠΑΡΧΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1 Ο Νομάρχης εκδίδει όλες τις πράξεις μη κανονιστικού χαρακτήρα. Ο Νομάρχης έχει επίσης τις κατωτέρω αρμοδιότητες:
α. Εκτελεί τις αποφάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου και των νομαρχιακών επιτροπών.
β. Εκπροσωπεί τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δικαστικώς και εξωδίκως και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
γ. Είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
δ. Προϊσταται του προσωπικού της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσης, αποφασίζει για το διορισμό του και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
ε. Διατάσσει την είσπραξη των εσόδων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
στ. Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
ζ. Ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από το νόμο.
η. Συνιστά επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη του Ν.Σ. υπαλλήλους της Ν. Α.,υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων της Ν.Α. καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.
Ο Νομάρχης μπορεί κατ ' εξαίρεση να λάβει μέτρα για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Ν.Ε., όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της Ν.Α.. Τα μέτρα τα οποία αποφασίστηκαν υποβάλλονται αμέσως στην αρμόδια Ν.Ε.για έγκριση. Τα καθήκοντα του Νομάρχη. όταν τα συμφέροντά του συγκρούονται με αυτά της Ν.Α. ασκεί ο πρόεδρος της Ν.Ε.που ορίζεται από το Ν.Σ..
Ο Νομάρχης μεταβιβάζει με απόφασή του μέρος των αρμοδιοτήτων του στους προέδρους των Ν. Ε.. Μπορεί επίσης να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου και σε
προϊσταμένους ή άλλα στελέχη των υπηρεσιών της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης
2 Ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβουλίου ("'Επαρχος") είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του Επαρχείου που περιέρχονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και εκτελεί τις αποφάσεις του Επαρχιακού Συμβουλίου


Αρθρο: 63
Ημ/νία: 30.05.1997
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΜΑΡΧΕΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 16 παρ.2 και 3 Ν.2218/94, 13 παρ.12 Ν.2307/95 Αναπλήρωση Νομάρχη
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΑΡΧΕΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 36 του άρθρου 15 του ν. 2503/97 (ΦΕΚ Α 107) Εναρξη ισχύος 1.1.1998.
 
Κείμενο Αρθρου
"1. Το Νομάρχη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει τεθεί σε αργία ή είναι κενή η θέση, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένας από τους βοηθούς νομάρχεςμε τη σειρά που έχουν οριστεί.
2. Αν ο Νομάρχης μετά την εγκατάσταση των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παραιτηθεί, εκπέσει, πεθάνει, αν ακυρωθεί η εκλογή ή αν η θέση του μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του ασκεί, ώσπου να εκλεγεί νέος Νομάρχης, ένας από τους βοηθούς νομάρχες με τη σειρά που έχουν οριστεί.
Αν δεν υπάρχει βοηθός νομάρχης, η αναπλήρωση του νομάρχη γίνεται από το νομαρχιακό σύμβολο του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε ισοψηφία από αυτόν που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου".


Αρθρο: 64
Ημ/νία: 30.05.1997
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΜΑΡΧΕΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 16 παρ.4,5,6,7,8,9 και 10 Ν.2218/94, 6 παρ.5 Ν 2240/94)) Εκλογή νέου Νομάρχη
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΑΡΧΗΣ, ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ
Σχόλια
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 15 ν. 2503/97 με ημερομηνία ισχύος την 30.5.1997, ενώ ως προς τις υπόλοιπες παραγράφους η ημερομηνία ισχύος παραμένει η 2.2.1996.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση. ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού ένας από αυτούς Νομάρχη. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο της Ν.Α. ή των Ο.Τ.Α., ακόμη και την παραμονή της συνεδριάσεως.
2 Αν ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες κανείς δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία που απαιτεί η παράγραφος 1 γίνεται τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία θεωρείται ότι εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Ολες οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια συνεδρίαση Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι έλαβαν ίσο αριθμό ψήφων γίνεται κλήρωση ανάμεσα τους. Για την εκλογή αυτή γίνεται λεπτομερής μνεία στα πρακτικά.
3 Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή αν η συνεδρίαση ματαιωθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.
4. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή όεν υπήρξε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγεται απευθείας ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.
5. "Η απόφαση για την εκλογή του Νομάρχη υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο ημερών στο γενικό Γραμματέα της περιφέρειας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή ενός δημότη, δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος ασκεί τον έλεγχο της νομιμότητάς της και εκδίδει απόφαση πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου την έλαβε".
Αν δεν έχει επιτευχθεί η εκλογή ή έχει
ματαιωθεί η συνεδρίαση επειδή δεν έγινε απαρτία, τα σχετικά πρακτικά υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών. Αν ο Γενικός Γραμματέας ακυρώσει την εκλογή του Νομάρχη οι σύμβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν Νομάρχη την πρώτη Κυριακή, δύο (2) ημέρες τουλάχιστον μετά την παραλαβή της ακυρωτικής αποφάσεως, οπότε
τηρείται από την αρχή η απαιτούμενη διαδικασία.
6 Αν αυτός που έχει εκλεγεί Νομάρχης αποποιηθεί την εκλογή του, πεθάνει ή ακυρωθεί η εκλογή του ή η θέση του μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο. στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εγκατάσταση των αρχών της Ν.Α. τα καθήκοντά του εκτελεί, μέχρι να εκλεγεί νέος Νομάρχης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4, ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας. εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η προθεσμία της παραγράφου 1 για την εκλογή νέου Νομάρχη αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης των αρχών της Ν.Α.. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει διαπιστωτική πράξη.
7 Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ο Νομάρχης, ως προϊστάμενοι των υπηρεσιών, υπόκεινται ως προς το προσωπικό τους νομικό καθεστώς στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα, στο μέτρο που αυτές δεν αντιφάσκουν με τις διατάξεις του νόμου αυτού.


Αρθρο: 65
Ημ/νία: 01.05.2002
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΟΜΑΡΧΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Αρθρα 17 παρ.1,2,3 και 4 Ν.2218/94, 13 παρ.14 Ν.2307/95) Αποζημιώσεις - έξοδα παράστασης και κίνησης
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΑΡΧΗΣ, ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σχόλια
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 2503/97 και έχει ημερομηνία ισχύος 30.5.97, ενώ για τις υπόλοιπες παραγράφους ισχύει η ημερομηνία ισχύος 2.2.1996. Η μέσα σε ( ) περ. δ του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 7 άρθρου 15 του Ν. 2503/1997, καταργήθηκε από την παρ. 11 άρθρου 9 Ν. 2623/1998 (ΦΕΚ Α 139). Η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 26 παρ. 7 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ Α 102/1.5.2002).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Στο Νομάρχη καταβάλλεται μηνιαίως. για όσο χρόνο έχει την ιδιότητα αυτή, ως έξοδα παράστασης, ποσό ίσο με τις αποδοχές, τα επιδόματα και τα έξοδα παράστασης και κίνησης που προβλέπει κάθε φορά η νομοθεσία για Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, έγγαμο με δύο παιδιά. Στους προέδρους των Ν.Ε.καταβάλλεται το1/2 των εξόδων παράστασης του Νομάρχη. Ο πρόεδρος της Ν.Ε.που αναπληρώνει το Νομάρχη, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μηνός, λαμβάνει το σύνολο των εξόδων παράστασης του Νομάρχη. Στον Πρόεδρο του Ν.Σ.καταβάλλεται το1/5 των εξόδων παράστασης του Νομάρχη, πέραν της αποζημίωσης για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του οργάνου αυτού, που προβλέπεται στην παρ 4 του άρθρου αυτού. 2. "α. Οι νομάρχες, οι βοηθοί νομάρχες, οι πρόεδροι και τα μέλη των νομαρχιακών συμβουλίων και των νομαρχιακών επιτροπών (και επαρχιακών συμβουλίων) μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου". Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η ανωτέρω μετακίνηση χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή όχι. Στους ανωτέρω που μετακινούνται καταβάλλονται ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης για το εσωτερικό και το εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2346/95 (ΦΕΚ 220 Α'). β. Οι πρόεδροι των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι πρόεδροι και τα μέλη των συμβουλίων των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της τριμελούς επιτροπής. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η ανωτέρω μετακίνηση χωρίς προηγούμενη απόφαση της επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές η τριμελής επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή όχι. Στους ανωτέρω που μετακινούνται καταβάλλονται ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης για το εσωτερικό και για το εξωτερικό, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. γ. Για όσες μετακινήσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α' και β' έγιναν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς την ανωτέρω διαδικασία, και δεν έχουν καταβληθεί οι σχετικές δαπάνες, επιτρέπεται να τεθούν υπόψη των αρμόδιων ως άνω συλλογικών οργάνων για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων εκ των υστέρων μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου. (δ. Η απόσταση των εκατό χιλιομέτρων πέραν των οποίων οι βοηθοί νομάρχες που μένουν μόνιμα πέραν αυτών, από την έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και παίρνουν επιπλέον 16% του μισθού τους ως αποζημίωση, μειώνεται στα ογδόντα χιλιόμετρα)". Με απόφαση του Ν.Σ. καταβάλλεται επίσης ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης για τη συμμετοχή τις συνεδριάσεις του Ν.Σ.και των Ν.Ε.των μελών, των οποίων η κατοικία βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων από την έδρα της Ν.Α.ή σε νησιά εκτός της έδρας της Ν.Α.ανεξαρτήτως αποστάσεως. 3 Ο Νομάρχης και 61 πρόεδροι των Ν.Ε.δεν δικαιούνται έξοδα κίνησης για τις μετακινήσεις τους μέσα στο νομό, με εξαίρεση Ν.Α.με περισσότερα από ένα νησιά. 4 Στον πρόεδρο και στα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου και των νομαρχιακών επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των οργάνων αυτών. Η αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτές είναι για τον πρόεδρο και τα μέλη του Ν.Σ. ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2 %) και για τα μέλη των Ν.Ε.ένα τοις εκατό (1%) στα έξοδα παράστασης του Νομάρχη. όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ 1 για κάθε συνεδρίαση. "5. Η κηδεία νομαρχών μπορεί να γίνεται με δαπάνη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Το ανώτατο όριο της δαπάνης αυτής καθορίζεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οργανισμού και εγγράφεται στον προϋπολογισμό του έτους αυτού".


Αρθρο: 66
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 18 παρ.1 Ν.2218/94) Εκτελεστότητα Πράξεων
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Οι πράξεις όλων των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν.


Αρθρο: 67
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 18 παρ 2 και 3 Ν.2218/94) Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών οργάνων των Ν.Α.
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΑΣΚΗΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ολες οι πράξεις του νομαρχιακού συμβουλίου, των νομαρχιακών επιτροπών και των διοικητικών συμβουλίων και εκτελεστικών επιτροπών των Ν.Π.Δ.Δ.και ιδρυμάτων της Ν.Α.αποστέλλονται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης.
2. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας παραπέμπει αιτιολογημένα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών αφότου έλαβε τη σχετική πράξη, στην επιτροπή του άρθρου 68 τις πράξεις που θεωρεί μη νόμιμες κοινοποιώντας το παραπεμπτικό έγγραφο στη Ν.Α.ή στο νομικό της πρόσωπο που την εξέδωσε.


Αρθρο: 68
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 18 παρ.4,5,6,7,8,9,1Ο,11 και 14 Ν.2218/94, 13 παρ.15α' Ν.2307/95) Επιτροπή Ελέγχου των Πράξεων
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Στην έδρα κάθε Ν.Α.συνιστάται τριμελής επιτροπή που αποτελείται από: α.Εναν πρωτοδίκη, ως πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον πρόεδρο πρωτοδικών.
β.Εναν δημόσιο υπάλληλο αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α' και εφόσον δεν υπάρχει με βαθμό Β' ή Γ' του ίδιου κλάδου και όταν λείπουν και αυτοί άλλου Υπουργείου ή Ν.Π.Δ.Δ.που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. γ Ενα μέλος του Ν Σ που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Ν.Σ. Δεν μπορεί να οριστεί μέλος της επιτροπής ο πρόεδρος του του Ν.Σ. και ο πρόεδρος Ν.Ε.
2. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για όλη τη διάρκεια της νομαρχιακής περιόδου. Η θητεία των μελών της επιτροπής λήγει πάντοτε με την ανάληψη καθηκόντων από τα νέα μέλη της επιτροπής. Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής. ασκεί υπάλληλος του υπουργείου Εσωτερικών ή αν δεν υπάρχει υπάλληλος άλλου υπουργείου ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ.που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής. Ο υπάλληλος που ορίζεται μέλος και γραμματέας της επιτροπής και οι αναπληρωτές τους λογίζονται για όσο χρόνο έχουν την ισότητα αυτήν αποσπασμένοι στην επιτροπή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τις αποσπάσεις. Οι αναπληρωτές κατά το χρόνο που δεν ασκούν καθήκοντα αναπληρωτή επικουρούν τους
αναπληρούμενους στην άσκηση των καθηκόντων τους.
3. Η επιτροπή αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια αρχή, με δική της σφραγίδα και γραμματειακή υποστήριξη που συγκροτείται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Η Επιτροπή υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
4. Η επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου της, συνεδριάζει παρόντων όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Για τη συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα της επιτροπής. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της επιτροπής. Στον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της επιτροπής παρέχονται κάθε μήνα κατ ' αποκοπή έξοδα κινήσεως που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
5. Εργο της επιτροπής είναι α) η άσκηση ελέγχου νομιμότητας στις πράξεις του νομαρχιακού συμβουλίου, των νομαρχιακών επιτροπών και των διοικητικών συμβουλίων και εκτελεστικών επιτροπών των νομικών τους προσώπων, οι οποίες παραπέμπονται στην επιτροπή από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 67 και β) η εκδίκαση των προσφυγών της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.
6. Προσφυγή κατά των πράξεων των ανωτέρω οργάνων της Ν.Α.για παράβαση νόμου μπορεί να ασκήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αφότου οι πράξεις αυτές δημοσιεύθηκαν. Η προσφυγή κατατίθεται στο γραμματέα της επιτροπής της παραγράφου 2 και κοινοποιείται στη Ν.Α.ή το Ν.Π.που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη με φροντίδα του γραμματέα της επιτροπής.
7. Η επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του παραπεμπτικού εγγράφου μαζί με τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά για την εκδοσή της, ακυρώνοντας την πράξη ή αποφαινόμενη ότι νομίμως εξεδόθη. Αν η επιτροπή δεν αποφανθεί μέσα στην προθεσμία, θεωρείται ότι η πράξη είναι νόμιμη. Η επιτροπή αποφασίζει επί των προσφυγών της παραγράφου 6 μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου έλαβε την προσβαλλόμενη πράξη μαζί με τα
προβλεπόμενα για την εκδοσή της δικαιολογητικά. Αν δεν αποφανθεί μέσα στην εικοσαήμερη προθεσμία, θεωρείται ότι απέρριψε την προσφυγή.
8. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και στη ΝΑ ή τα ΝΠ αυτής. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται με τοιχοκόλληση στο κατάστημα του οργανισμού, η πράξη του οποίου έχει προσβληθεί. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων.
9. Οι Ν.Α., όταν ασκούν αρμοδιότητες για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υπόκεινται και στους ελέγχους που προβλέπονται από τη νομοθεσία αυτή.


Αρθρο: 69
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΤΑ-ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ- Γ Γ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 18 παρ.12 Ν.2218/94, 13 παρ.15β Ν.2307/95) Προσφυγή κατά Αποφάσεων του Νομάρχη και άλλων μονομελών οργάνων των Ν.Α.
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΗ ΣΤΟΝ Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Κατά των αποφάσεων του Νομάρχη επιτρέπεται, σε οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον, προσφυγή για παράβαση νόμου στο Γενικό γραμματέα της
Περιφέρειας. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα
(30) ημερών από τη δημοσίευση ή αν η απόφαση δεν δημοσιεύεται από την
κοινοποίηση ή διαφορετικά αφότου έλαβε γνώση. Η προσφυγή κατατίθεται
στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας με
απόδειξη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν
3200/1955 "περί διοικητικής αποκεντρώσεως", όπως ισχύει κάθε φορά
Ομοια προσφυγή και με τις ίδιες προϋποθέσεις επιτρέπεται κατά των
αποφάσεων των προέδρων των νομαρχιακών επιτροπών και των επάρχων, καθώς
και των προέδρων των διοικητικών συμβουλίων των ιδρυμάτων και των
λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων. Οι διατάξεις για την προσφυγή κατά των αποφάσεων του
Νομάρχη ισχύουν αναλόγως και για την προσφυγή κατά των αποφάσεων των ως
άνω μονομελών οργάνων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των νομικών
τους προσώπων.


Αρθρο: 70
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΤΑ-ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ- Γ Γ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 18 παρ.13 Ν.2218/94) Προσφυγή κατά αποφάσεων της Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
Κατά των, κατά το άρθρο 68. αποφάσεων της επιτροπής του ίδιου άρθρου
και των κατά το άρθρο 69 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στον καθ' ύλη αρμόδιο υπουργό,
για παράβαση νόμου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του του Ν.
3200/1955 "περί διοικητικής αποκεντρώσεως", όπως ισχύει κάθε φορά.


Αρθρο: 70Α
Ημ/νία: 12.09.2000
Ημ/νία Ισχύος: 12.09.2000
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Τίτλος Αρθρου
"Υποβολή στοιχείων
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την περ. β της παρ. 5 του άρθ. 7 του Ν. 2839/2000 (Α 196), ισχύει δε, από 12.9.2000.*** Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 (: ειδικές ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού) του ν. 3230/2004 (Α΄ 44/11.2.2004) περί καθιερώσεως συστήματος διοίκησης με στόχους και άλλων διατάξεων, η παράλειψη της διαβίβασης εκθέσεων, που μνημονεύονται στην παραπάνω παρ. 4 (διάβασε σχετικά) στην αρμόδια Διεύθυνση, συνεπάγεται τις προβλεπόμενες -μέσω της παρ. 5β του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 198 Α', βλ. σχετικά)- ποινές προστίμου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι Ο.Τ.Α. β' βαθμίδας υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στοιχεία για το προσωπικό τους, τακτικό και έκτακτο και για την οικονομική τους κατάσταση και διαχείριση, καθώς και όμοια στοιχεία για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους, με σκοπό τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων για το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β' βαθμίδας.
Ο τύπος, το περιεχόμενό τους, ο χρόνος και τρόπος υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Με όμοια απόφαση καθορίζονται δείκτες αξιολόγησης της οικονομικής διαχείρισης των ανωτέρω φορέων.
2. Η μη παροχή ή η καθυστέρηση παροχής των στοιχείων τιμωρείται με πρόστιμο που επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σε βάρος του Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, το οποίο ανέρχεται από 5% μέχρι 15% των Κ.Α.Π., του άρθρου 2 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α) ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης, το οποίο παρακρατείται κατά την κατανομή των Κ.Α.Π. του επομένου έτους, στον οικείο Ο.Τ.Α. β' βαθμίδας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2672/1998, συνιστά δε παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, η οποία τιμωρείται ποινικώς και πειθαρχικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις." *** (βλ. σχόλια)


Αρθρο: 71
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο19 παρ.1,2 και 3 Ν.2218/94) Αστική ευθύνη
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΜΕΛΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
 
Κείμενο Αρθρου
1.Ο Νομάρχης και τα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου και των νομαρχιακών επιτροπών ευθύνονται για κάθε θετική ζημία, που προξένησαν σε βάρος της περιουσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από δόλο ή βαριά αμέλεια.
2.Η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με αιτιολογημένη πράξη τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται στην έδρα κάθε περιφέρειας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα και αποτελείται από α) τον πρόεδρο πρωτοδικών της έδρας της περιφέρειας ή τον αναπληρωτή του που ορίζει ο ίδιος. β) από έναν ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατηγορίας ΠΕ που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γ) ένα μέλος του νομαρχιακού συμβουλίου της έδρας της περιφέρειας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από το νομαρχιακό συμβούλιο. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της περιφέρειας που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα. Η επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις ύστερα από αίτηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Γενικού Γραμματέα που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δημότη δήμου ή κοινότητας της Ν.Α.και αποφασίζει, αφού διενεργήσει έρευνα και καλέσει τα πρόσωπα που ενέχονται για τη ζημία να δώσουν εξηγήσεις, μέσα σε εύλογο διάστημα. Κατά των πράξεων της επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή από τη Ν Α, το Γενικό Γραμματέα και το πρόσωπο σε βάρος του οποίου έγινε ο καταλογισμός, στο αρμόδιο κατά τόπο τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης καταλογισμού σε αυτούς.
Κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου επιτρέπεται να ασκηθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες έφεση στο τριμελές διοικητικό εφετείο. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η ασκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης της επιτροπής όταν η επιτροπή πρόκειται να εκδώσει πράξη για τον καταλογισμό ζημίας στο Νομάρχη ή στα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου ή στις νομαρχιακές επιτροπές της Ν Α της έδρας της περιφέρειας, μετέχει ως τρίτο μέλος ένα μέλος του νομαρχιακού συμβουλίου άλλης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της περιφέρειας, που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα.
3.Η αίτηση για καταλογισμό ζημίας είναι απαράδεκτη μετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη λήξη της νομαρχιακής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η πράξη ή η παράλειψη που προκάλεσε τη ζημία.


Αρθρο: 72
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 20 Ν.2218/94, 13 παρ.16 Ν.2307/95) Διοικητικές κυρώσεις
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΥΘΥΝΗ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΕΚΠΤΩΣΗ, ΑΡΓΙΑ, ΑΠΟΛΥΣΗ, ΔΙΑΛΥΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΝΕΑ ΕΚΛΟΓΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΑΣΚΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Σχόλια
*** Σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 16 του νόμου 3202/2003 (Α΄ 284/11.12.2003) περί εκλογικών δαπανών εν γένει, σχετικά με τις εκλογικές παραβάσεις, μετά τη σύνταξη των εκθέσεων των Επιτροπών Ελέγχου των άρθρων 14 και 15 του ανωτέρω νόμου (βλ. τα οικεία άρθρα), και εφόσον με αυτές διαπιστώνεται συνδρομή λόγου έ κ π τ ω σ η ς από το αξίωμα, οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάζονται, δια του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 185 του κώδικα δήμων και κοινοτήτων (βλ. οικεία σχόλια) ή στο αντίστοιχο του παρόντος άρθρου. Για περισσότερα βλ. ολόκληρο το παραπάνω άρθρο 16. Σχετική επίσης και η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 48 του Κώδικα διοικητικής δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97, βλ. οικεία σχόλια).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Στο Νομάρχη και στα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της αργίας και της έκπτωσης, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του νόμου αυτού.
2. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας μπορεί να επιβάλλει στο Νομάρχη και στα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου τη διοικητική κύρωση της αργίας έως τριών (3) μηνών, αν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή υπέρβαση της αρμοδιότητάς τους από δόλο ή βαριά αμέλεια.
3.Οι διοικητικές κυρώσεις της αργίας και της έκπτωσης που προβλέπονται από το νόμο αυτόν ή άλλες ειδικές διατάξεις επιβάλλονται με τήρηση των κατωτέρω εγγυήσεων και διαδικασιών.
4.Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα, αφού κληθεί ο εγκαλούμενος εγγράφως και με αποδεικτικό, να απολογηθεί μέσα σε ορισμένη προθεσμία. Για την επιβολή των κυρώσεων απαιτείται σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται από τον πρόεδρο του διοικητικού εφετείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, δύο εφέτες διοικητικών δικαστηρίων, έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και ένα μέλος του νομαρχιακού συμβουλίου της έδρας της περιφέρειας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το νομαρχιακό συμβούλιο, ως μέλη.
Σε περίπτωση που το νομαρχιακό συμβούλιο δεν ορίσει εκπρόσωπό του, το συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως με τα υπόλοιπα μέλη. Τα δικαστικά μέλη του συμβουλίου προτείνονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η πρόταση πειρλαμβάνει και αναπληρωματικά μέλη, εφόσον ο αριθμός αυτών που υπηρετούν είναι επαρκής. Το συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της περιφέρειας, τον οποίο ορίζει μαζί με τον αναπληρωτή του ο Γενικός Γραμματέας.
Η προθεσμία για την απολογία του εγκαλουμένου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την επίδοση του εγκλητηρίου εγγράφου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο εγκαλούμενος τιμωρείται αναπολογήτος.
Οταν το συμβούλιο πρόκειται να γνωμοδοτήσει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Νομάρχη και στα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου της Ν.Α.της έδρας της περιφέρειας, μετέχει ως πέμπτο μέλος στη συγκρότηση του συμβουλίου ένα μέλος του νομαρχιακού συμβουλίου άλλης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της περιφέρειας, που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα.
5. Ο εγκαλούμενος μπορεί να εμφανίζεται στο συμβούλιο αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο δικηγόρο ή να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο. Το συμβούλιο συνεδριάζει σε δημόσια συνεδρίαση, για την οποία συντάσσονται πρακτικά και μπορεί να εξετάζει και μάρτυρες. Το συμβούλιο αποφασίζει, ύστερα από μυστική διάσκεψη, μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παραπέμφθηκε η υπόθεση σε αυτό.
6. Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα μπορεί να ασκηθεί από τον τιμωρηθέντα προσφυγή στον Υπουργό Εσωτερικών μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Ο Υπουργός μπορεί να ακυρώσει την απόφαση ή να επιβάλει επιεικέστερη ποινή ή να απορρίψει την προσφυγή.
7. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η ασκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης που έχει επιβάλλει την κύρωση.
8. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών του κοινοποιήθηκε, να προσφύγει κατά της αποφάσεως αυτής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο κρίνει την υπόθεση και κατά την ουσία. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της αποφάσεως που επιβάλλει την ποινή. Αν ασκηθεί προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η επιτροπή αναστολών, που προβλέπουν οι σχετικές με το δικαστήριο αυτό διατάξεις, χορηγεί, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, αναστολή, εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι εθνικού ή δημόσιου συμφέροντος.
Οταν υποβληθεί τέτοια αίτηση, η ποινή που έχει επιβληθεί δεν εκτελείται, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της επιτροπής αναστολών.
9. Ο Νομάρχης, και τα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους α) αν στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, β) αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, γ) αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή στα πλημμελήματα της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της ψευδούς βεβαίωσης, της δωροδοκίας, της εκβίασης, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απιστίας, της απάτης, της καταπίεσης, της αιμομιξίας, της μαστροπείας, της σωματεμπορίας, της παράβασης της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά ή για το λαθρεμπόριο, καθώς και της παράβασης καθήκοντος, εφόσον το τελευταίο στρέφεται κατά Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση ή νομικών προσώπων της. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
10.Ο Νομάρχης και τα μέλη του Ν.Σ.τίθενται υποχρεωτικά σε αργία από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. αν έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση για κακούργημα ή με αμετάκλητο βούλευμα για πλημμέλημα από αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο ή έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα αυτά. Η αργία παύει αυτοδικαίως, όταν εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
11.Ο Νομάρχης και τα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου επιτρέπεται να απολυθούν για σοβαρούς λόγους εθνικού ή δημόσιου συμφέροντος με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από εμπεριστατωμένη έκθεση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα και σύμφωνη γνώμη συμβουλίου, που αποτελείται από έναν πρόεδρο εφετών Αθηνών, ως πρόεδρο, δύο εφέτες, που έχουν τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο βαθμό αυτόν, ένα γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και τον πρόεδρο της Ενώσεως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, με έναν αναπληρωτή που υποδεικνύει το διοικητικό συμβούλιό της. Τα δικαστικά μέλη του συμβουλίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Από τον Υπουργό Εσωτερικών ορίζεται το μέλος της επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών με τον αναπληρωτή του.
Καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
12.Για τον ίδιο λόγο και με την ίδια διαδικασία, μπορεί να διαλυθεί ένα νομαρχιακό συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή γίνεται νέα εκλογή.
13.Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 7 και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώαεις των παραγράφων 11 και 12.
*** (βλ. σχόλια)


Αρθρο: 73
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 21 παρ.1 Ν.2218/94) Ιδρύματα - Λοιπά νομικά πρόσωπα - Επιχειρήσεις
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σχόλια
- Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πδ 165/2004 (Α΄ 140/23.7.2004), το "Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο Λάρισας", που συστήθηκε με το άρθρο 1 του ανωτέρω πδ, λειτουργεί κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ασκεί δε τις αρμοδιότητες του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180/βλ. οικεία σχόλια).
 
Κείμενο Αρθρου
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν να συνιστούν ιδρύματα, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να μετέχουν σε επιχειρήσεις.


Αρθρο: 74
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 21 παρ.2,3 και 4 Ν.2218/94) Ιδρύματα - Λοιπά νομικά πρόσωπα
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σχόλια
- Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πδ 165/2004 (Α΄ 140/23.7.2004), το "Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο Λάρισας", που συστήθηκε με το άρθρο 1 του ανωτέρω πδ, λειτουργεί κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ασκεί δε τις αρμοδιότητες του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180/βλ. οικεία σχόλια).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Τα ιδρύματα (όπως νοσοκομεία, βρεφοκομεία, Κέντρα Παιδικής Μέριμνας, γηροκομεία κλπ ), συνιστώνται, ύστερα από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, με προεδρικό διάταγμα που ορίζει τα όργανα της διοίκησης, το σκοπό, τους πόρους, την περιουσία και το όνομα του ιδρύματος. Το διάταγμα, εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου καθ' ύλη Υπουργού, αφού τηρηθούν και οι ειδικές για κάθε κατηγορία ιδρυμάτων διατάξεις. Τα ιδρύματα είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και υπάγονται στην εποπτεία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που τα συνιστούν.
2. Τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου συνιστώνται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην απόφαση ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, τα όργανα της διοίκησης, οι πόροι και η περιουσία που αφιερώνεται σε αυτά. Αυτά τα νομικά πρόσωπα συνιστώνται για την οργάνωση ορισμένης υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη ικανοποίηση τοπικών αναγκών νομαρχιακού ενδιαφέροντος.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ρυθμίζονται τα σχετικά με τη φύση των ιδρυμάτων και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που μπορούν να συνιστώνται από τις Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις, το σκοπό, τη διοίκηση, την εκλογή και τον ορισμό των οργάνων, τις αρμοδιότητες αυτών και τη λειτουργία τους, τους πόρους, την περιουσία, την οργάνωση και την εποπτεία, το προσωπικό, την οικονομική διοίκηση και τη διαχείριση, τα έργα, τις μελέτες και τις προμήθειες, τους κανονισμούς, τις δωρεές και τις σχέσεις των δωρητών με το ίδρυμα, τις κληροδοσίες και κληρονομίες, την κατάργηση αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.


Αρθρο: 75
Ημ/νία: 16.06.2005
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 21 παρ.5, 6 και 16 Ν.2218/94) Επιχειρήσεις
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΚΟΠΟΣ
Σχόλια
- Η παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3345/2005 (Α΄ 138/16.6.2005).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν να συνιστούν δικές τους επιχειρήσεις ή να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνιστούν μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν.
α) Για την εκτέλεση έργων που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς και για την οικονομική εκμετάλλευση των έργων αυτών.
β) Για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού.
γ) Για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων.
2. Δύο ή περισσότερες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν να
συνιστούν κοινές επιχειρήσεις και να συμμετέχουν σε υφιστάμενες όμοιες επιχειρήσεις.
3. Δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, δήμο ή κοινότητα, οποιασδήποτε επιχείρησης που αυτοί συνιστούν ή συμμετέχουν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 του ΠΔ 410/1995.
"4. Επιτρέπεται η επιχορήγηση από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οποίες έχει ιδρύσει ή μετέχει σε αυτές, εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων που απορρέουν από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών."


Αρθρο: 76
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 21 παρ. 7, 8, 9, 10, 11 και 17 Ν. 2218/94) Αμιγείς Νομαρχιακές Επιχειρήσεις
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή η συμμετοχή σε τέτοια επιχείρηση γίνεται μετά από πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη και απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελεί το καταστατικό της επιχείρησης και σε περίπτωση συστάσεως εμπράγματων δικαιωμάτων μεταγραπτέο τίτλο στο υποθηκοφυλακείο.
2. Στην απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου για τη σύσταση αμιγούς επιχείρησης αναφέρονται η επωνυμία, ο σκοπός, η διάρκεια και η έδρα της επιχείρησης, η διοίκηση, το κεφάλαιο, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του νομαρχιακού συμβουλίου.
3. Οι παραπάνω επιχειρήσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από αυτό το νόμο.
4. Η ευθύνη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που συνιστά ή συμμετέχει σε αμιγή επιχείρηση, περιορίζεται στο ποσό της συμμετοχής της στο κεφάλαιο της επιχείρησης.
5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση των αμιγών νομαρχιακών ή διανομαρχιακών επιχειρήσεων των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων, τα όργανα των επιχειρήσεων αυτών, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία τους, την εκλογή και τον ορισμό αυτών, την οικονομική διοίκηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο αυτής, την ταμιακή υπηρεσία, τις αποσβέσεις, την οργάνωση και την εποπτεία, τους κανονισμούς, το προσωπικό, τα έργα, τις μελέτες και προμήθειες, τη διάθεση των εσόδων, τη λύση και εκκαθάριση αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Οι διατάξεις του Π Δ 520/1988 (ΦΕΚ 236 Α') εφαρμόζονται αναλόγως και στις αμιγείς επιχειρήσεις των Ν.Α.
6. Αμιγής νομαρχιακή επιχείρηση, που παρέχει αποκλειστικώς υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που την έχει συστήσει, μπορεί να επιβάλλει, βεβαιώνει και εισπράττει τα αντίστοιχα ανταποδοτικά τέλη. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης για την επιβολή του τέλους εγκρίνεται από το αντίστοιχο νομαρχιακό συμβούλιο. Για τις επιχειρήσεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και οι διατάξεις που αφορούν αμιγή δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση του άρθρου 26 παρ 3 του Ν.2130/1993.


Αρθρο: 77
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 21 παρ.12 Ν.2218/94) Μη αμιγείς νομαρχιακές επιχειρήσεις
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗ ΑΜΙΓΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
Η σύσταση ή η συμμετοχή σε επιχείρηση που δεν είναι αμιγής, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, γίνεται ύστερα από πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η επωνυμία, ο σκοπός, η διάρκεια και η έδρα της επιχείρησης, τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται, το ποσό συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης και η εκπροσώπηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα όργανα της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις αυτής της παραγράφου λειτουργούν με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας ή της εταιρείας μικτής οικονομίας ή της αστικής εταιρείας μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η συμμετοχή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε κοινοπραξία.


Αρθρο: 78
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 21 παρ.13 Ν.2218/94) Ανώνυμες Εταιρίες με συνεταιρισμούς
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν να συνιστούν ανώνυμες εταιρείες με συνεταιρισμούς, είτε μόνες τους είτε με δήμους, κοινότητες και τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77, εφαρμοζομένων κατ' αναλογία των διατάξεων του άρθρου 289 του Π Δ 410/1995 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας".


Αρθρο: 79
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 21 παρ.14 Ν.2218/94) Εταιρίες Λαϊκής Βάσης (Αρθρο 21 παρ.14 Ν.2218/94) Εταιρίες Λαϊκής Βάσης
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν να συνιστούν εταιρείες λαϊκής βάσης, μαζί με άλλους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμούς και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77, εφαρμοζομένων κατ'αναλογία των διατάξεων του άρθρου 290 του ΠΔ 410/1995, πλην της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. Οι επιχειρήσεις αυτές καλούνται εταιρείες λαϊκής βάσης της αυτοδιοίκησης.


Αρθρο: 80
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 21 παρ.15 Ν.2218/94) Αλλες επιχειρησεις των Ν.Α.
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν να συνιστούν:
α) Ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 291 παρ 1α του ΠΔ 410/1995 και
β) Επιχειρησεις του άρθρου 291 παρ 1β' του ΠΔ 410/1995 ή να μετέχουν σε αυτές.


Αρθρο: 81
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 21 παρ.18 Ν.2218/94) Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για τις επιχειρήσεις των Ν.Α.
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Για τις επιχειρήσεις των άρθρων 75 παρ 2, 76 παρ 1, 78, 79 και 80 εφαρμόζονται αναλογικά και οι διατάξεις των άρθρων 35 και 291 παρ 2,5,6,7 και 8 του ΠΔ 410/1995, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αφορά τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.


Αρθρο: 82
Ημ/νία: 30.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 22 παρ.1,2,3 Ν.2218/94) Εσοδα
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Σχόλια
*Το εδάφιο 7 της περίπτ. α' της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 5 άρθρου 14 Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α 154).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Τα έσοδα της Ν.Α. είναι:
α. Τακτικά. που προέρχονται από:
(1) φόρους. τέλη δικαιώματα και εισφορές,
(2) εισοδήματα από εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, (3) ειδική ετήσια οικονομική ενίσχυση του τακτικού προϋπολογισμού για την κάλυψη του κόστους άσκησης κρατικών αρμοδιοτήτων. οι οποίες μεταβιβάζονται στη Ν.Α..
(4) κεντρικούς αυτοτελείς πόρους,
(5) πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων,
(6) τέλη, δικαιώματα και εισφορές ανταποδοτικού χαρακτήρα.
"(7) Οι κάθε φύσεως επιχορηγήσεις που προέρχονται από το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών για την υλοποίηση των αγροτικών προγραμμάτων."
β. Εκτακτα, που προέρχονται από:
(1) έσοδα από τέλη για χρήση έργων που γίνονται με δανεισμό, (2) δάνεια, δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομίες,
(3) επιχορηγήσεις φορέων του δημόσιου τομέα,
(4) εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και
(5) χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, (6) κάθε άλλη πηγή.
2. Με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη, δικαιώματα ή εισφορές για υπηρεσίες ή έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στην ανάπτυξη της περιφέρειας της Ν Α Τα τέλη, τα δικαιώματα και οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το ύψος των τελών ή εισφορών, οι υπόχρεοι στην καταβολή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με την απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου.
3. Σε περίπτωση εκτέλεσης έργων με δανεισμό, το νομαρχιακό συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει τέλη χρήσης των έργων για την εξασφάλιση των τοκοχρεολυτικών δόσεων των δανείων και έως ότου εξοφληθούν.


Αρθρο: 83
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 22 παρ.4 και 5 Ν.2218/94) Επιβολή - Βεβαίωση - Είσπραξη εσόδων
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΦΟΡΟΙ Ή ΤΕΛΗ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΠΙΒΟΛΗ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΕΙΣΠΡΑΞΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών των Ν.Α. γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους δήμους, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.
2. Βεβαίωση των φόρων. τελών. δικαιωμάτων και εισφορών ενεργείται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μέσα σε αποσβεστική προθεσμία πέντε (5) ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους στο οποίο ανάγονται.
Κατ'εξαίρεση, είναι δυνατή η βεβαίωση, μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, αν α) είναι άγνωστος ο υπόχρεος, β) έχει ακυρωθεί μετά την πάροδο της πενταετίας η φορολογική εγγραφή για το λόγο ότι ο υπόχρεος δεν έλαβε γνώση της εγγραφής, γ) η βεβαίωση σε πρόσωπο που είχε μερική ή όλική φορολογική υποχρέωση και δ) η βεβαίωση έγινε για οικονομικό έτος διάφορο από αυτό που αφορά η φορολογική υποχρέωση.


Αρθρο: 84
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
94) Παραγραφή - Αναζήτηση αξιώσεων
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1.Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των Ν.Α. είναι είκοσι (20) έτη και αρχίζει απο τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν αυτές οριστικά. Κατ' εξαίρεση, οι προερχόμενες από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, παραγράφονται μετά πενταετία, η οποία αρχίζει όπως ανωτέρω.
2. Αξιώσεις για την επιστροφή ποσών που πληρώθηκαν στις Ν.Α. χωρίς να οφείλονται, παραγράφονται μετά τρία (3) χρόνια από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε η πληρωμή.
3. Χρηματικά ποσά που πληρώθηκαν από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις χωρίς να οφείλονται, αναζητούνται από αυτές μέσα σε μία πενταετία από τη λήξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο έγινε η πληρωμή.


Αρθρο: 85
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 22 παρ.9 και 10 Ν.2218/94) Προσαυξήσεις
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Τα χρέη προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις υπόκεινται σε προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Τα πρόστιμα, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κανονιστικές αποφάσεις, επιβάλλονται υποχρεωτικώς με αιτιολογημένη απόφαση του Νομάρχη με βάση σχετική έκθεση οργάνου της και
εισπράττονται όπως και τα λοιπά έσοδα.
Η απόφαση επιβολής προστίμου μαζί με αντίγραφο της εκθέσεως κοινοποιείται στον υπόχρεο.


Αρθρο: 86
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 22 παρ.11 και12 Ν.2218/94) Επίλυση φορολογικών διαφορών
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Για την επίλυση των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, για τη βεβαίωση ή την επιστροφή ή την ανάκληση δηλώσεως ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς και προστίμου μεταξύ Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και φορολογουμένων ή ενοικιαστού και φορολογουμένων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν 505/1976 "περί υπαγωγής εις τα τακτικά φορολογικά δικαστήρια των φορολογικών διαφορών δήμων και κοινοτήτων και της μετονομασίας τούτων εις Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια", όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής από φορολογούμενο, βεβαιώνεται σε βάρος του ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) στο αμφισβητούμενο ποσό Η βεβαίωση του ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40 %) δεν ενεργείται, όταν η βεβαίωση και η είσπραξη των προσόδων έχει ανατεθεί σε ενοικιαστή.


Αρθρο: 87
Ημ/νία: 02.11.2001
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 23 παρ.1,2,3,4,5 και 6 Ν.2218/94, 13 παρ.17 Ν.2307/95) Οικονομικό έτος - Προϋπολογισμός
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σχόλια
Το εδ. β' της παρ. 1 καταργήθηκε από το άρθρο 11 παρ. 14 του Ν. 2954/2001 (ΦΕΚ Α 255/2.11.2001).
 
Κείμενο Αρθρου
1.Ο προϋπολογισμός της Ν.Α. στον οποίο γράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες, καταρτίζεται για ένα οικονομικό έτος. [Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.].
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού κάθε οικονομικού έτους παρατείνεται: 1) ένα (1) μήνα για την είσπραξη των εσόδων που έχουν βεβαιωθεί έως τη λήξη του και 2) δύο (2) μήνες για την πληρωμή των εξόδων, για τα οποία οι σχετικές υποχρεώσεις έχουν αναληφθεί έως τη λήξη του.
Την εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των εξόδων των Ν.Α. ενεργούν οι Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων που λειτουργούν στις Ν.Α. και υπάγονται στον Υπουργό Οικονομικών.
2.Οι νομαρχιακές επιτροπές συντάσσουν για τον τομέα αρμοδιότητάς τους το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και το υποβάλλουν στο νομαρχιακό συμβούλιο έως το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους Κάθε εγγραφή στο σχέδιο του προϋπολογισμού πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη Το νομαρχιακό συμβούλιο, έως το τέλος Νοεμβρίου του ίδιου έτους, ψηφίζει ισοσκελισμένο τον προϋπολογισμό. Σε ξεχωριστό τμήμα του προϋπολογισμού αναγράφονται οι πιστώσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του προγράμματος επενδύσεων της Ν.Α. Για τον τύπο και το περιεχόμενο του προϋπολογισμού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ρυθμίζουν τον τύπο και το περιεχόμενο του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται τα κριτήρια, τα οποία θα βασίζονται στις δημογραφικές, γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικιστικές συνθήκες κάθε περιοχής, καθώς και η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες για την κατανομή του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα Επαρχεία.
3.Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού δεν καταρτιστεί και δεν υποβληθεί, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο ή αν ο πρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως το τέλος Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή στις 11 π.μ. μετά την ημερομηνία αυτήν και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού.
4.Εως την έναρξη της ισχύος του νέου προϋπολογισμού, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει.
Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους.
5.Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους επιτρέπεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού, με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου. Ολες οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού γίνονται απαραίτητα μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου, το οποίο αυξομειώνεται αντίστοιχα.
6.Το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό.


Αρθρο: 88
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 23 παρ.7 και 8 Ν.2218/94) Απολογισμός
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εως το τέλος Απριλίου η αρμόδια, σύμφωνα με τον Οργανισμό, υπηρεσία
της Ν.Α. υποβάλλει στις νομαρχιακές επιτροπές, για τον τομέα ευθύνης
τους, τους λογαριασμούς του οικονομικού έτους που έληξε. Οι νομαρχιακές
επιτροπές ελέγχουν τους λογαριασμούς και μέσα σε προθεσμία δύο (2)
μηνών αφότου τους παρέλαβαν, υποβάλλουν στο νομαρχιακό συμβούλιο έκθεση
μαζί με τους λογαριασμούς Το συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών
αφότου παρέλαβε τον απολογισμό και την έκθεση των νομαρχιακών επιτροπών
αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού και διατυπώνει
τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν. Ο απολογισμός, μαζί με όλα τα
δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε ένα (1)
μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του νομαρχιακού συμβουλίου.
2. Ευθύς μόλις λήξει το οικονομικό έτος, η αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α.
καταρτίζει συνοπτική κατάσταση των εσόδων και των εξόδων, που υποβάλλει
στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας,
καθώς και απολογιστικό πίνακα, που υποβάλλει στην υπηρεσία στατιστικής
του Υπουργείου Εσωτερικών.


Αρθρο: 89
Ημ/νία: 16.06.2005
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 24 παρ.1,2,3 και 10 Ν.2218/94) Οικονομική διαχείριση
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ
Σχόλια
- Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3345/2005 (Α΄ 138/16.6.2005).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η ταμιακή υπηρεσία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων διεξάγεται από ειδική υπηρεσιακή μονάδα.
2.Για την είσπραξη των εσόδων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων Τα ταμιακά όργανα ασκούν αντιστοίχως όλες τις αρμοδιότητες και έχουν όλες τις ευθύνες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές. Οφείλουν επίσης να παρέχουν κάθε πληροφορία που ζητά ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ή ο Υπουργός Εσωτερικών, οι οποίοι, αν συντρέχει ειδική περίπτωση, μπορούν να διατάξουν και έλεγχο της διαχειρίσεώς τους. Τον έλεγχο διενεργούν οι επιθεωρητές που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι επιθεωρητές αυτοί έχουν, ως προς τον έλεγχο, όλες τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των οικονομικών επιθεωρητών δημόσιων υπολόγων.
"3. Οι εισπράξεις εσόδωντης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατατίθενται έντοκα σε λογαριασμούς, που ορίζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε άλλη Τράπεζα. Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου είναι δυνατόν ποσοστό των ανωτέρω εσόδων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου αυτών, να επενδύεται μέσω του Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.) που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α'), όπως ισχύει. Σε βάρος των λογαριασμών αυτών αναλαμβάνονται τα ποσά που απαιτούνται για την πληρωμή των εξόδων."
4. Οι Ν.Α. μπορούν να χρηματοδοτούν το κόστος παροχής κοινωνικών εξυπηρετήσεων στους κατοίκους της περιοχής τους.


Αρθρο: 90
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 24 παρ.4 και 5 Ν.2218/94) Εξόφληση Χρεών
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι διατάξεις, οι σχετικές με την αναστολή της εξοφλήσεως χρεών προς το Δημόσιο δεν εφαρμόζονται για χρέη προς Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Εκείνοι που διεξάγουν την ταμιακή υπηρεσία μπορούν να παρέχουν στους οφειλέτες τις διευκολύνσεις που επιτρέπονται για τους οφειλέτες του Δημοσίου, με εξαίρεση τους οφειλέτες βάσει συμβάσεων.
2. Η εξόφληση των χρεών προς Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορεί, για εξαιρετικούς λόγους, να ορίζεται σε δόσεις ή προθεσμίες. Σύμφωνα με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, ο χρόνος για την καταβολή μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που επιτρέπεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι οφειλέτες από συμβάσεις.


Αρθρο: 91
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 24 παρ.6 Ν.2218/94) Διαγραφή Χρεών
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
Κάθε είδους χρέη προς τη Ν.Α. μπορούν να διαγραφούν μερικά ή ολικά: α) όταν οι οφειλέτες πέθαναν χωρίς να αφήσουν καμιά περιουσία και οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά, β) όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της εισπράξεως δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία (3) χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν, γ) όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα και δ) όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενου, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου.


Αρθρο: 92
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 24 παρ.7 Ν.2218/94) Εντοκη κατάθεση Εσόδων
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΕΝΤΟΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
Υστερα από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν να καταθέτουν εντόκως, τα έσοδά τους, που προέρχονται από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων ή από δωρεές και κληροδοτήματα, που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, σε ιδιαίτερο λογαριασμό, στο όνομά τους, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, για το διάστημα που μεσολαβεί έως την έναρξη της εκτελέσεως των έργων αυτών.


Αρθρο: 93
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 24 παρ.8 Ν.2218/94) Εντάλματα Προπληρωμής
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου ή της αρμόδιας καθ' ύλη νομαρχιακής επιτροπής, μπορεί να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.


Αρθρο: 94
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 24 παρ.9 Ν.2218/94) Πάγια Προκαταβολή
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου μπορεί να παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού. Με την απόφαση χορήγησης πάγιας προκαταβολής ορίζονται:
α. Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού.
β. Το ποσό της προκαταβολής που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
γ. Ο υπάλληλος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές, σύμφωνα με έγγραφες εντολές του Νομάρχη. Ο Νομάρχης, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία, εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη, ώστε να παραμένει πάντοτε στα χέρια του υπόλογου το αρχικό ποσό της πάγιας προκαταβολής. Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή.


Αρθρο: 95
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 24 παρ.11 Ν.2218/94) Οικονομική διοίκηση και λογιστικό
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
 
Κείμενο Αρθρου
Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κανονίζονται τα θέματα τα σχετικά με τη βεβαίωση των εσόδων, την ανάληψη υποχρεώσεων, την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων, την ευθύνη και τον καταλογισμό σε βάρος των προσώπων που τα εκδίδουν και τα προσυπογράφουν, τη διαδικασία και το περιεχόμενο του ελέγχου των χρηματικών ενταλμάτων, τη χρηματική διαχείριση της ταμιακής υπηρεσίας, τη λογοδοσία των υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα ταμιών, τα βιβλία που πρέπει να τηρούν οι ταμιακές υπηρεσίες και γενικά την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα για το λογιστικό των Ν.Α., εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ.496/1974 (ΦΕΚ 204 Α'), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του.


Αρθρο: 96
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΝΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 25 Ν.2218/94) Δάνεια
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
Σχόλια
** Σύμφωνα με την περ. εε της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006 (Α΄ 207/2.10.2006), οι ληξιπρόθεσμες ή μη, μέχρι τη δημοσίευση του ανωτέρω παρόντος, οφειλές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Επιχειρήσεών από ο π ο ι α δ ή π ο τ ε αιτία, εφόσον έχουν επιδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, καθώς και οι ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές και υποχρεώσεις της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 17 (βλ. σχετικά), είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν με σύναψη δανείων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου. Η απόφαση του Νομαρχιακού ή Διοικητικού Συμβουλίου για τη δανειοδότηση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους και έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Ως πρώτος μήνας θεωρείται ο μήνας της δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου (2.10.2006).Εξαιρούνται όλες οι περιπτώσεις του άρθρου 4 του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α'/βλ. οικεία σχόλια), οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 
Κείμενο Αρθρου
** (βλ. σχόλια)
1. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν να συνομολογούν δάνεια με το κράτος, με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες του εσωτερικού, με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και με κάθε είδους δημόσιους οργανισμούς, για την πραγματοποίηση του σκοπού τους. Μπορούν επίσης να εκδίδουν ομολογιακά δάνεια ύστερα από έγκριση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.
2. Δάνεια συνάπτονται ύστερα από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου με την οποία καθορίζονται το ύψος, ο σκοπός, οι όροι και η τοκοχρεολυτική δόση. Για να συναφθεί δάνειο για την εκτέλεση έργων ή προμηθειών, πρέπει να υπάρχει προκαταρκτική μελέτη ή προμελέτη ή οριστική μελέτη των έργων ή των προμηθειών, για τα οποία θα συνομολογηθεί το δάνειο, που να έχει συνταχθεί και εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα.
3. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί το δάνειο για σκοπό άλλον από εκείνον για τον οποίο συνομολογήθηκε. Επιτρέπεται εξαιρετικά σε περίπτωση αδυναμίας χρησιμοποίησής του για το σκοπό που συνομολογήθηκε, να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλου έργου, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του συμβουλίου.
4. Οι διατάξεις, που επιβάλλουν την παράσταση δικηγόρων κατά τη σύνταξη δανειστικών συμβολαιογραφικών εγγράφων, δεν εφαρμόζονται για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Οι συμβάσεις για τη συνομολόγηση των δανείων δεν επιβαρύνονται με τέλη και δικαιώματα υπέρ τρίτων.
5 Τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα στις συμβάσεις συνομολόγησης δανείων εκ μέρους Ν.Α. μειώνονται στο ένα δεύτερο Τα κάθε είδους δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων, για την εγγραφή υποθήκης, προσημειώσεως ή κατασχέσεως σε βάρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μειώνονται επίσης στο ένα δεύτερο.
6. Εγγυήσεις του Δημοσίου για τη σύναψη δανείων παρέχονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Η εγγύηση μπορεί να παρέχεται με όρους που αφορούν τη χρονική διάρκεια, τις προϋποθέσεις για την παροχή και εξόφληση του δανείου και τις ασφάλειες που πρέπει να παράσχει ο δανειζόμενος, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται και η εκχώρηση πόρων.
7. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και για τα ιδρύματα και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συνιστώνται από τις Ν.Α..
8. Η διάρκεια και η είσπραξη των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών που εκχωρούν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των δανείων, παρατείνεται αυτοδικαίως έως την πλήρη εξόφληση των δανείων αυτών.
9. Οι διατάξεις του Π.Δ. 256/1984 (ΦΕΚ 101 Α') "Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εφαρμόζονται αναλόγως και για τη χρηματοδότηση των Ν.Α., των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των ιδρυμάτων και επιχειρήσεων των Ν.Α..


Αρθρο: 97
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 26 Ν.2218/94) Περιουσία
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις οφείλουν να διατηρούν και να προστατεύουν την περιουσία τους και να τη διαχειρίζονται με τρόπο επιμελή και αποδοτικό.
2. Ακίνητα και κινητά πράγματα, αξίες και οτιδήποτε ανήκει στην περιουσία των Ν.Α. καταγράφεται σε βιβλία, ο τύπος και το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Για τα ακίνητα οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις οφείλουν να καταρτίζουν και τηρούν κτηματολόγιο.
3. Η ακίνητη περιουσία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.
4. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν να ασκούν ή να διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία, για την εκπλήρωση του σκοπού τους.
5. Διατάξεις της νομοθεσίας που προβλέπουν την παραχώρηση της χρήσης ή τη μεταβίβαση της κυριότητας κινητών ή ακινήτων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται αναλόγως και στις Ν.Α..
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί επίσης να παραχωρούνται κατά χρήση ή να μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στις Ν.Α. ακίνητα ή κινητά που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, ύστερα από απόφαση του συλλογικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου.
6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταρτίσεως και τηρήσεως κτηματολογίου της Ν.Α., τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο κτηματολόγιο, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την αγορά και μίσθωση κινητών ή ακινήτων, την αποδοχή δωρεών κινητών ή ακινήτων και την εκποίηση, δωρεά, παραχώρηση της χρήσης ή εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων.


Αρθρο: 98
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 3 Ν.224Ο/94) Ειδικά Οικονομικά & Αναπτυξιακά Κίνητρα
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται αναπτυξιακά και οικονομικά κίνητρα για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού των Νομαρχιακών αυτών Αυτοδιοικήσεων.
Τα κίνητρα αυτά αναφέρονται ιδίως:
- Σε αύξηση κατά 50% της επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
- Σε αύξηση κατά 100% της χρηματοδότησης που αναλογεί, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 8 του άρθρου 74 του Ν 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α') από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
- Σε αύξηση κατά 100% για τους ΟΤΑ των ανωτέρω Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων της χρηματοδότησης από τη Σ.Α.Τ.Α..
2. Τα κίνητρα της παραγράφου 1 παρέχονται με την ίδια διαδικασία και:
α) στα Επαρχεία, β) στους Ο.Τ.Α. των Επαρχείων, που έχουν συσταθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 2240/1994 ή συνιστώνται με αυτόν και γ) στους Δήμους Ψαρρών, Οινουσών, Μεγίστης, Σύμης, Χάλκης, Μεγάλου Χωριού Τήλου , Μεγανησίου και στις Κοινότητες Λειβαδίων Τήλου, Οθωνών, Ερείκουσας, Μαθρακίου, Καλάμου, Επισκοπής, Καστού, Γαύδου και στις κοινότητες της επαρχίας Παξών.
3. Στις ιδιωτικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις περιφέρειες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της παραγράφου 1, των Επαρχείων, των Ο.Τ.Α.της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 και των Ο.Τ.Α. της επόμενης παραγράφου, οι επιχορηγήσεις, που προβλέπονται από τους αναπτυξιακούς νόμους αυξάνονται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν ξεπερνά το 65 % του ύψους της επένδυσης.
4. Ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που προκύπτει από ένωση όλων των Ο.Τ.Α. ενός νησιού ή περισσοτέρων γειτονικών νησιών και ο μοναδικός Ο.Τ.Α. ενός νησιού λαμβάνει επί μία πενταετία τετραπλάσια οικονομική ενίσχυση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.).


Αρθρο: 99
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΤΕΛΕΙΕΣ-ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΟΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Αρθρο 38 παρ.1 και 2 Ν.2218/94) Φορολογικές απαλλαγές, ατέλειες, προνόμια
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι Ν.Α., τα ιδρύματα και λοιπά νομικά πρόσωπα των άρθρων 73 και 74,
οι αμιγείς επιχειρήσεις των περιπτώσεων α' και β' της παρ 1 του άρθρου
75 του παρόντος έχουν τις ίδιες φορολογικές απαλλαγές, που ισχύουν κάθε
φορά για τους δήμους και τις κοινότητες και όλες ανεξαιρέτως τις
ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά προνόμια που παρέχονται στο
Δημόσιο.
Επίσης, απαλλάσσονται από κάθε επιβαλλόμενο από τις ίδιες φόρο, ή
λιμενικό φόρο, τέλος, χαρτόσημο, δικαστικό ένσημο και εισφορά
οποιουδήποτε ταμείου, εισφορά υπέρ της Ε Ρ Τ - Α.Ε., από κρατήσεις από
δικαστικό τέλος στις δίκες τους. Οι διατάξεις των, παραγράφων 13, 14
και 15 του άρθρου 19 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α') "Κίνητρα ανάπτυξης
επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία"
εφαρμόζονται αναλόγως και στις Ν.Α..
Απαλλαγές, που προβλέπονται υπέρ του Δημοσίου, από το παράβολο για
άσκηση ενδίκων μέσων, για την εισφορά υπέρ του ταμείου χρηματοδότησης
δικαστικών κτιρίων, για το δικαστικό ένσημο αντιγράφων και για τα
δικαιώματα υπέρ των έμμισθων υποθηκοφυλάκων, ισχύουν και για τις Ν.Α.,
τα ιδρύματα και λοιπά νομικά πρόσωπα αυτών.
Δεν απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο υπέρ του Δημοσίου τα επιβατικά
αυτοκίνητα που εισάγουν οι οργανισμοί αυτοί, τα καύσιμα και τα
λιπαντικά αυτών.
2. Τα προνόμια και οι ειδικές προστατευτικές διατάξεις που θεσπίζονται
για το Δημόσιο από τους αστικούς εν γένει νόμους και τις ουσιαστικές
διατάξεις του Κώδικα Νόμων Δικών Δημοσίου εφαρμόζονται αναλόγως και για
τις Ν.Α., εφόσον δεν προβλέπεται γι' αυτές από άλλες διατάξεις
αντίστοιχη ευρύτερη ή ευνοϊκότερη ρύθμιση.


Αρθρο: 100
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΓΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ)
Τίτλος Αρθρου
Αρθρο 27 Ν.2218/94) Μελέτες - Εργα - Προμήθειες - Λοιπές εργασίες Αρθρο 27 Ν.2218/94) Μελέτες - Εργα - Προμήθειες - Λοιπές εργασίες
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΘΕΣΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Το νομαρχιακό συμβούλιο καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα έργων, προμηθειών και εργασιών για το επόμενο έτο
2. Η κατάρτιση και η ανάθεση των μελετών και η εκτέλεση των έργων των Ν.Α. που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανά τους, πραγματοποιείται με εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κατάρτιση μελετών και εκτέλεση έργων του Δημοσίου.
3. Προμήθειες υλικών, αναλώσιμων ή μη, καθώς και αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών, εγκατάστασης, συντήρησης, μεταφοράς, ως και άλλων εργασιών, που σχετίζονται με την προμήθεια υλικών, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις προμήθειες του Δημοσίου με ανάλογη εφαρμογή αυτών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορίου, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές των διατάξεων αυτών και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.
4. Η Ν.Α. μπορεί, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου και με όρο που αναγράφεται στη διακήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, να προμηθεύεται χωριστά τα αναγκαία για την εκτέλεση του έργου υλικά με διαγωνισμό ή απευθείας, σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου αυτού.
5. Εργασίες που δεν θεωρούνται ως: α. Μελέτες, κατά την έννοια της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.716/1977 "περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών" (ΦΕΚ 295 Α').
β. Εργα, κατά την έννοια της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.1418/1984 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 23 Α').
γ. Προμήθειες, κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.1797/1988 "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 164 Α').
δ. Καλλιτεχνικά - εικαστικά έργα ή εργασίες πολιτικού χαρακτήρα, όπως οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν κάθε φορά, εκτελούνται με σύμβαση που συνάπτεται ύστερα από δημοσίευση περιλήψεως δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με γραπτές προσφορές. Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε μια εφημερίδα της έδρας Ν.Α. και μια εφημερίδα δημοπρασιών.
Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας Ν.Ε..
6. Ο Νομάρχης μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει, απευθείας την εκτέλεση εργασιών της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον η
προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.. Με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης, με την οποία η Ν.Α. αναθέτει σε επιχείρηση οργανισμού τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού την κατάρτιση μελέτης, την εκτέλεση έργου ή προμήθειας ή εργασιών της προηγούμενης παραγράφου, αν ο προϋπολογισμός καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών. Τα ποσά της παραγράφου αυτής μπορεί να αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται η διαδικασία για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και ειδικότερα:
α. Οι όροι της συμμετοχής, το περιεχόμενο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ο τρόπος δημοσιότητας.
β. Η διαδικασία διεξαγωγής των επιλογών και η έγκριση του
αποτελέσματος.
γ. Η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων.
δ. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση εκτελέσεως των συμβάσεων.
ε. Οι κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη εκτελέσεως ή εκπροθέσμου εκτελέσεως των συμβάσεων.
στ. Η διαδικασία παραλαβής των εργασιών.
ζ. Η διαδικασία της διοικητικής και δικαστικής επιλύσεως των διαφορών που δημιουργούνται.
η. Η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των αναγκαίων για τα ανωτέρω θέματα συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής ή αποφασιστικής αρμοδιότητας και θ.Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
8.Επιτρέπεται η εκτέλεση, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, εργασίας ή μεταφοράς και η διενέργεια προμήθειας από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για λογαριασμό νομικού προσώπου που έχει συστήσει, μετά από σχετική απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου του, με μεταφορά και της αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογιαμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.


Αρθρο: 101
Ημ/νία: 30.05.1997
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΓΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ)
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 28 Ν.2218/94) Εικαστικά έργα - Εργασίες πολιτιστικού χαρακτήρα
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σχόλια
Με την παρ. 39 του άρθρου 15 του ν. 2503/97 το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 αριθμήθηκε ως παρ. 7 και αντίστοιχα οι παρ. 7, 8, 9 και 10 αυτού σε 8, 9, 10 και 11.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ως εικαστικό έργο για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου, νοείται κάθε έργο εικαστικής τέχνης, ή περισσότερα έργα της ίδιας ή διαφορετικών εικαστικών τεχνών, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο και τοποθετούνται στον ίδιο χώρο.
2. Η δημιουργία του εικαστικού έργου, ύστερα από τον καθορισμό του είδους, της δαπάνης, των διαστάσεων και του χώρου τοποθέτησής του, ανατίθεται σε καλλιτέχνη Η ανάθεση γίνεται απευθείας με απόφαση Νομάρχη ύστερα από γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 4, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι μικρότερη από δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές ή ο πανελλήνιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός αποβεί δύο φορές άγονος. Αν η δαπάνη υπερβαίνει το ποσό αυτό, προκηρύσσεται πανελλήνιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός για την ανάθεση δημιουργίας του.
3. Τοποθέτηση εικαστικών έργων μπορεί να γίνει και με αγορά έργου που έχει δημιουργηθεί. Η αγορά γίνεται μόνο από τον καλλιτέχνη-δημιουργό ή από το νόμιμο κάτοχό του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού.
4 Σε κάθε Ν.Α. συνιστάται επιτροπή κρίσης εικαστικών έργων η οποία αποτελείται από:
α. Δύο εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.).
β. Εναν αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε..
γ. Ενα νομαρχιακό σύμβουλο και
δ. Εναν αρχιτέκτονα υπάλληλο της Ν.Α..
Η επιτροπη συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη με την οποία ορίζονται και τα μέλη των περιπτ γ' και δ' με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη των περιπτ α και β' υποδεικνύονται από τις οργανώσεις τους. Αν η υπόδειξη δεν γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος, ορίζονται από το Νομάρχη ως μέλη δύο καλλιτέχνες εικαστικών τεχνών και ένας αρχιτέκτονας μέλος του Τ.Ε.Ε. που δεν έχουν υπαλληλική σχέση με τη Ν.Α.. Η θητεία των μελών είναι διετής, και οπωσδήποτε λήγει με τη λήξη της νομαρχιακής περιόδου. Μέλος της επιτροπης που δεν συμμετέχει σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή χάνει την ιδιότητα του μέλους του φορέα που εκπροσωπεί ή την υπαλληλική του ιδιότητα, αντικαθίσταται. Κάθε νέο μέλος ορίζεται με την ίδια διαδικασία και η θητεία του διαρκεί όσο το υπόλοιπο της θητείας του παλιού μέλους.
Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ορίζεται και ο πρόεδρός της Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται, με απόφαση του Νομάρχη υπάλληλος της Ν.Α..
5 Εργο της επιτροπής είναι:
α. Η κατάρτιση και εισήγησή στο Ν.Σ. του ετήσιου προγράμματος αγοράς ή δημιουργίας και τοποθέτησης εικαστικών έργων σε δημόσιους χώρους και κτίρια και ετήσιου προγράμματος εργασιών πολιτιστικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα αγοράς ή δημιουργίας και τοποθέτησης εικαστικών έργων περιέχει, ιδίως, τα είδη των εικαστικών έργων που θα αγορασθούν ή θα δημιουργηθούν (ζωγραφικά, χαρακτικά, γλυπτά κ.λπ.), τους χώρους τοποθέτησης κάθε έργου, τις διαστάσεις του, κατά προσέγγιση και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη.
β. Η εισήγηση στο Ν.Σ. για το ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης των εικαστικών έργων που έχουν ήδη τοποθετηθεί.
γ. Η εισήγηση στο Νομάρχη για το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, τον καθορισμό χρονικών ορίων και κάθε θέμα σχετικό με την απευθείας ανάθεση ή αγορά εικαστικού έργου.
δ. Η θέσπιση προδιαγραφών για την προκήρυξη πανελλήνιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού για δημιουργία και τοποθέτηση εικαστικού έργου.
ε. Η εισήγηση στο Ν.Σ. ή στο Νομάρχη, ανάλογα με το ύψος της δαπάνης για τις προδιαγραφές και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ανάθεση εργασιών πολιτιστικού χαρακτήρα.
6. Οι καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί διενεργούνται από πενταμελή κριτική επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται από:
α. Δύο εκπροσώπους του Ε.Ε.Τ.Ε..
β. Ενα νομαρχιακό σύμβουλο
γ. Εναν αρχιτέκτονα της Ν.Α.
δ. Το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της περιοχής που πρόκειται να τοποθετηθεί το εικαστικό έργο η εκπρόσωπό του.
Η απόφαση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού επικυρώνεται από το νομαρχιακό συμβούλιο. Ενστάσεις κατά της απόφασης της επιτροπής από καλλιτέχνες, που πήραν μέρος στο διαγωνισμό και αφορούν μόνο σε διαδικαστικά θέματα, εξετάζονται, πριν από την επικύρωση από την επιτροπή της παραγράφου 4, η οποία εισηγείται την επικύρωση της απόφασης ή την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, προτείνοντας νέα κριτική επιτροπή.
Τα έξοδα της προκήρυξης του καλλιτεχνικού διαγωνισμού βαρύνουν το ποσό που διατίθεται για το καλλιτεχνικό έργο.
7. Οι αμοιβές των μελών των επιτροπών βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ν.Α. και καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
8.(7) Θέματα που αφορούν στη λειτουργία και στο έργο των επιτροπών, καθώς
και στην προκήρυξη της δημιουργίας και τοποθέτησης εικαστικών έργων με απευθείας ανάθεση ή πανελλήνιο καλλιτεχνικό διαγωνισμό, ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Πολιτισμού.
9.(8). Ως εργασία πολιτιστικού χαρακτήρα νοείται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κάθε δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης και ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνδέσεις με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα με μουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι παντομίμες, τα οπτικοακουστικά έργα, οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική.
10. (9). Η ανάθεση εκτέλεσης εργασιών πολιτιστικού χαρακτήρα γίνεται απευθείας με σύμβαση που συνάπτεται:
α. Με απόφαση του Νομάρχη ύστερα από γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 4, εφόσον η προϋπολογισμένη δαπάνη δεν είναι μεγαλύτερη από δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές.
β. Με απόφαση του Ν.Σ., ύστερα από γνώμη της ίδιας επιτροπής, αν η δαπάνη είναι μεγαλύτερη από δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές.
11. (10). Τα χρηματικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο αυτό νοούνται χωρίς
τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και μπορεί να αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.


Αρθρο: 102
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΟΤΑ
Τίτλος Αρθρου
(Aρθρο 29 Ν.2218/94) Απαλλοτριώσεις
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Επιτρέπεται να απαλλοτριωθούν αναγκαστικά, υπέρ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας αστικά ή αγροτικά ακίνητα ή να συσταθούν εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά:
α. Για τη διάνοιξη, διεύρυνση, διαμόρφωση και κατασκευή επαρχιακών οδών και συναφών τεχνικών έργων.
β. Για την εκτέλεση έργων γενικού ενδιαφέροντος και έργων για την ανάπτυξη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, των δασών, της βιοτεχνίας, της βιομηχανίας, του τουρισμού.
γ. Για την κατασκευή κάθε νομαρχιακού κτιριακού έργου και κάθε άλλου έργου που ο σκοπός του βρίσκεται μέσα στις αρμοδιότητες της Ν.Α..
δ. Για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
2. Αναγνωρίζεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ Νομαρχιακών Αυτοδιοικήαεων απέναντι σε άλλους δημόσιους φορείς, σε περίπτωση εξαγοράς επιχειρήσεων της περιφέρειάς τους ή αναγκαστικής συμμετοχής σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 3 έως 5 του Συντάγματος.
3. Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης ακινήτου ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε αυτό, γίνεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η απόφαση αυτή πρέπει να περιέχει επί ποινή ακυρότητας σαφή προσδιορισμό του ακινήτου που απαλλοτριώνεται ή του εμπράγματου δικαιώματος που συνιστάται και της δημόσιας ωφέλειας, για την οποία γίνεται η απαλλοτρίωση ή η σύσταση δικαιώματος.
4. Για να εκδοθεί η απόφαση που κηρύσσει την απαλλοτρίωση ή συνιστά εμπράγματο δικαίωμα, απαιτούνται:
α. Κτηματολογικό διάγραμμα που απεικονίζει την απαλλοτριωτέα έκταση ή την έκταση που επιβαρύνεται με το εμπράγματο δικαίωμα, καθώς και τις επί μέρους ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν.
β. Κτηματολογικός πίνακας στον οποίο εμφαίνονται οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες των ακινήτων, το εμβαδόν κάθε ακινήτου και τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των κατασκευών που βρίσκονται σε αυτό και των λοιπών συστατικών του.
γ. Μελέτη ή προμελέτη ή προκαταρκτική μελέτη του έργου που τυχόν πρόκειται να εκτελεστεί.
δ. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 4 του Ν 1650/1986, εφόσον το έργο για το οποίο θα κηρυχθεί η απαλλοτρίωση περιλαμβάνεται μεταξύ των αναφερομένων στην 69269/5387/25 101990 κοινή απόφαση (ΦΕΚ 67 Β').
5. Ο νομέας ή κάτοχος του ακινήτου, του οποίου προετοιμάζεται η απαλλοτρίωση, υποχρεούται να επιτρέπει την εκτέλεση των
προπαρασκευαστικών εργασιών για την καταμέτρηση και σύνταξη των πιο πάνω διαγραμμάτων και μελετών. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών πρέπει να μην εμποδίζει τη χρήση και κάρπωση του ακινήτου. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση υποχρεούται να αποκαταστήσει τις βλάβες ή φθορές που προκλήθηκαν από την εκτέλεση των παραπάνω προπαρασκευαστικών εργασιών.
6. Η απόφαση με την οποία κηρύσσεται η απαλλοτρίωση ή συνιστάται εμπράγματο δικαίωμα, κοινοποιείται στον καθ' ου η απαλλοτρίωση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, εφόσον είναι γνωστός, με όργανο της Ν.Α. ή δημόσιο ή δημοτικό ή κοινοτικό όργανο, που συντάσσει αποδεικτικό κοινοποίησης. Αν είναι άγνωστος, η κοινοποίηση γίνεται κατά τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας.
7. Ο καθ' ου έχει δικαίωμα προσφυγής στην επιτροπή του άρθρου 68 για παράβαση νόμου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου. Κατά της απορριπτικής απόφασης της επιτροπής ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στον Υπουργό Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν3200/1955. Αν οι προθεσμίες για την άσκηση προσφυγών περάσουν χωρίς να ασκηθεί προσφυγή ή οι προσφυγές που ασκήθηκαν απορριφθούν, η απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, δημοσιεύεται με φροντίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μια φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού. Αν στο νομό δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, η δημοσίευση γίνεται σε δύο εβδομαδιαίες ή δισεβδομαδιαίες. Με τη δημοσίευση της απόφασης του νομαρχιακού συμβουλίου ολοκληρώνεται η διαδικασία κήρυξης της απαλλοτρίωσης ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος, η δε πραγματοποίηση της απαλλοτριώσεως και της συστάσεως του εμπράγματου δικαιώματος ολοκληρώνεται με την καταβολή της πλήρους αποζημιώσεως στο δικαιούχο.
8. Οι διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για τις αναγκαστικές
απαλλοτριώσεις του Δημοσίου, εκτός από την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 797/1971 (ΦΕΚ 1 Α'), εφαρμόζονται και στις απαλλοτριώσεις ή τις συστάσεις ε μπράγματων δικαιωμάτων, υπέρ Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος.
9. Οι κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων κτημάτων υποχρεούνται να ανέχονται τη διενέργεια δοκιμαστικών γεωτρήσεων και εκσκαφών μέσα στα κτήματά τους από τη Ν.Α., όταν προβλέπεται τούτο από τεχνική ή γεωλογική μελέτη ή έκθεση για την ανεύρεση υδάτων, την καλλιέργεια υφιστάμενων πηγών ή την τοποθέτηση σωλήνων ή αγωγών. Η μετατόπιση των σωλήνων ή αγωγών που τοποθετούνται, γίνεται ύστερα από αίτηση του κυρίου ή του κατόχου του ακινήτου, με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, που εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Στην περίπτωση αυτή η σχετική δαπάνη επιβαρύνει τη Ν.Α.
Αν προκληθεί ζημία από τις ενέργειες αυτές, η οφειλόμενη αποζημίωση ορίζεται με πρωτόκολλο της τεχνικής υπηρεσίας της Ν.Α.
Οποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει στο μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας του ακινήτου αίτηση για αύξηση του ποσού της οφειλόμενης αποζημιώσεως. Η αίτηση αυτή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου το πρωτόκολλο κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο και εκδικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.


Αρθρο: 103
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 36 Ν.2218/94, 6 παρ.18 Ν.224Ο/1994 και13 παρ.2 Ν.2297/95) Κατάργηση νομαρχιακών και άλλων ταμείων
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΤΥΧΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΔΙΚΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Τα νομαρχιακά ταμεία, τα ταμεία γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασών και τα ταμεία προστασίας ελαιοπαραγωγής καταργούνται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Για την κατάργηση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον αρμόδιο Νομάρχη.
Μέχρι την κατάργηση των νομαρχιακών ταμείων οι προϋπολογισμοί τους, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Κύριος διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογισμού των νομαρχιακών ταμείων που αφορούν δαπάνες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 1995 είναι ο αιρετός Νομάρχης. Για τις λοιπές δαπάνες του προϋπολογισμού κύριος διατάκτης είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής.
2. Οι αρμοδιότητες των ταμείων αυτών περιέρχονται μετά την κατάργησή τους, στην αρμόδια κατά τόπο Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
3. Οι πόροι των ταμείων αυτών μετά την κατάργησή τους είναι πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
4. Οι θέσεις του προσωπικού και το προσωπικό που υπηρετεί στα παραπάνω ταμεία, κατά το χρόνο κατάργησής τους, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Στον Οργανισμό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι πιο πάνω θέσεις, στις οποίες εντάσαεται το προσωπικό με την ίδια σχέση με την οποία υπηρετούσε στα καταργούμενα ταμεία.
5. Το προσωπικό των ταμείων που καταργούνται εξακολουθεί να υπάγεται υποχρεωτικά στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που υπαγόταν και πριν από την κατάργηση.
6. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των καταργούμενων ταμείων περιέρχεται στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Υστερα από αίτηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο βιβλίο των μεταγραφών σημειώνεται, προκειμένου για ακίνητα, η μεταβολή που επέρχεται με το νόμο αυτόν. Εκκρεμείς δίκες των ταμείων που καταργούνται δεν διακόπτονται και συνεχίζονται στο όνομα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων ταμείων. Οφειλές των νομαρχιακών ταμείων από επισκευές μηχανημάτων, χορήγηση ανταλλακτικών και επιχορηγήσεις με τον τύπο προκαταβολής του άρθρου 4 του ν.δ. 328/1969 (ΦΕΚ 219 Α') προς το Υπουργείο Εσωτερικών, διαγράφονται από της καταργήσεως των νομαρχιακών ταμείων.
7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται ο τρόπος διαχείρισης των ταμείων που καταργούνται μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού.
8. α) Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και υπογράφονται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εσωτερικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τα λιμάνια της χώρας κατατάσσονται σε λιμάνια τοπικής, νομαρχιακής και εθνικής σημασίας με κριτήρια λειτουργικά, οικονομικά, αναπτυξιακά, ασφαλείας και άμυνας της χώρας.
β) Οι αρμοδιότητες των λιμενικών ταμείων στα λιμάνια τοπικής σημασίας, ως και οι πόροι που προέρχονται από την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων περιέρχονται στους οικείους Ο.Τ.Α. ή στα συμβούλια περιοχής ή στα νομαρχιακά διαμερίσματα ή στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
γ) Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα μπορεί να καταργούνται ταμεία λιμένων τοπικής σημασίας ως νομικά πρόσωπα, να ρυθμίζονται τα θέματα του προσωπικού και της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους και να συνιστώνται νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. ή Ν.Α. για την επίτευξη των σκοπών τους, μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων τους.
δ) Οταν ρυθμίζονται θέματα προσωπικού τα προεδρικά διατάγματα υπογράφονται και από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης.
9. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μεταφέρονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και στα συμβούλια περιοχής του άρθρου 48 του νόμου 2218/94, τα λιμενικά ταμεία των οποίων η σημασία περιορίζεται στην τοπική αρμοδιότητα Ο.Τ.Α. ή συμβουλίου περιοχής ή Ν.Α. αντίστοιχα. Η μεταφορά γίνεται μετά από απόφαση του συλλογικού οργάνου διοίκησης του Ο.Τ.Α. ή του συμβουλίου περιοχής ή της Ν.Α. και υποβολή σχετικής αίτησης. Στην απόφαση προσδιορίζεται και ο τρόπος λειτουργίας του μεταφερόμενου λιμενικού ταμείου ως υπηρεσίας ή νομικού προσώπου Με το προεδρικό διάταγμα της μεταφοράς ρυθμίζονται τα θέματα των πόρων, της περιουσίας και του προσωπικού των λιμενικών ταμείων που μεταφέρονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.


Αρθρο: 104
Ημ/νία: 02.05.2001
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ)
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 30 παρ.1,2,4 και 5 Ν.2218/94, 13 παρ.18α, 18γ και 19 Ν. 2307/95 Οργανισμός
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Σχόλια
Η παρ. 6 προστέθηκε με την παρ. 2 άρθρου 77 Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ Α' 91).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Το Ν.Σ. καταρτίζει τον εσωτερικό Οργανισμό οργάνωσης και λειτουργίας της Ν.Α.. Με τον Οργανισμό αυτόν καθορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η διάρθρωση σε οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή γραφεία), ο τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα κάθε μονάδας, οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς του μόνιμου προσωπικού, οι θέσεις του προσωπικού ειδικών θέσεων, οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού, που μπορεί να προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων. Οι διατάξεις του Π.Δ.
194/1988 (ΦΕΚ 84 Α') "Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου" όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται και στο προσωπικό των Ν.Α..
2. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) του προσωπικού κατατάσσονται σε πέντε συνολικά βαθμούς ως ακολούθως:
Βαθμός Α'
Βαθμός Β'
Βαθμός Γ'
Βαθμός Δ'
Βαθμός Ε'
Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ', Γ', Β' και Α' από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ' και ανώτερος ο Α'. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε', Δ', Γ' και Β' από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε' και ανώτερος ο Β'.
Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι ο βαθμός Δ' και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθμός Ε'. Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β'.
Οι θέσεις όλων των βαθμών των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ και ΥΕ είναι σε κάθε κατηγορία οργανικά ενιαίες. Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου βαθμού δεν υπάρχει αρχαιότητα.
3. Ο Οργανισμός της Ν.Α. ψηφίζεται από το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στη Ν.Α. και η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η γνώμη αυτή δεν απαιτείται για τη σύνταξη και ψήφιση του πρώτου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Το νομαρχιακό συμβούλιο ψηφίζει τον Οργανισμό με βάση πλήρη μελέτη οργάνωσης των υπηρεσιών της Ν.Α.. Για την κατάρτιση της μελέτης λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι, η έκταση, ο πληθυσμός και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιφέρειας της Ν.Α.. Τα ειδικότερα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη
προσδιορίζονται με την απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου με την οποία αποφασίζεται η κατάρτιση της μελέτης.
4. Τροποποίηση του Οργανισμού της Ν.Α. γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση Οργανισμού κατά το τελευταίο έτος της νομαρχιακής περιόδου.
5. Οι οργανισμοί εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ισχύουν ως προς τις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που αναγράφονται σ' αυτούς μόνον κατά το μέρος που αυτές είναι σύμφωνες με το παρόν.
"6. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συνιστάται αυτοδίκαια, στην περίπτωση που δεν έχει συσταθεί με τον Οργανισμό της παραγράφου 1 καμία θέση Γενικού Διευθυντή, μία θέση με το βαθμό αυτόν. Για την προαγωγή στη θέση αυτή κρίνονται όλοι οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων, για προαγωγή στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή, του Υπαλληλικού Κώδικα. Με τον Οργανισμό της παραγράφου 1 είναι δυνατόν να περιορίζονται οι κλάδοι του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον συστήνονται και αάλλες θέσεις Γενικών Διευθυντών".


Αρθρο: 105
Ημ/νία: 23.05.2003
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 13 παρ.18β Ν.2307/95) Ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Σχόλια
Στο παρόν άρθρο προστίθεται παράγραφος η οποία αριθμείται ως 2 και το κείμενο του άρθρου αυτού αριθμείται ως παράγραφος 1, με τη παρ. 19 άρθρ. 15 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107), με έναρξη ισχύος του 30.5.1997.- Η παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3146/2003 (Α΄125/23.5.2003).
 
Κείμενο Αρθρου
"1". Συνιστώνται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στα νομαρχιακά διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι 150.000 κατοίκων δύο θέσεις και με πληθυσμό πάνω από150.000 κατοίκους τρεις θέσεις καθώς και στις ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την Κεντρική Υπηρεσία τους, τρεις θέσεις ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών συνεργατών ή ειδικών συνεργατών. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Νομάρχη ή Προέδρου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του Ν 1416/1984.
"2. Το έργο των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αναστέλλει όμως την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Επίσης, για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων ειδικού συμβούλου, του ειδικού συνεργάτη και επιστημονικού συνεργάτη.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη ειδικού συνεργάτη".
"3. Στο Γραφείο του Προέδρου Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνιστώνται για την υποβοήθηση του έργου επτά (7) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων. Επικεφαλής του Γραφείου τοποθετείται μετακλητός υπάλληλος Α' βαθμού, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει με απόφαση του ο Πρόεδρος της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι αποδοχές των ανωτέρω μετακλητών υπαλλήλων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Οι θέσεις των ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών συνεργατών ή ειδικών συνεργατών και των μετακλητών υπαλλήλων του άρθρου αυτού πληρούνται με απόφαση του Προέδρου της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, είτε με διορισμό είτε με απόσπαση από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.
1256/1982, είτε με ανάθεση καθηκόντων, με παράλληλη πλήρη ή μειωμένη άσκηση των κύριων καθηκόντων τους."


Αρθρο: 106
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΑΡΧΙΕΣ-ΕΠΑΡΧΕΙΑ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 6 παρ.6 Ν.224Ο/1994) Οργανισμός και Επαρχεία
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΡΧΕΙΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο Οργανισμός των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις οποίες έχουν
συσταθεί Επαρχεία προβλέπει τη λειτουργία ισάριθμων με τα υφιστάμενα
Επαρχείων. Νέα Επαρχεία μπορεί να συνιστώνται με τον οργανισμό της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στα Επαρχεία αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 23 παρ.2, 29 παρ.1, 35 και 59 παρ 1 από τις πρώτες εκλογές
μετά τη σύστασή τους.
2. Τα Επαρχεία έχουν ως τίτλο τη λέξη "ΕΠΑΡΧΕΙΟ " που ακολουθείται από
το όνομα της αντίστοικης επαρχίας και τοπική αρμοδιότητα την περιφέρεια
της επαρχίας.


Αρθρο: 107
Ημ/νία: 12.09.2000
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 31 Ν.2218/94, 13 παρ.2Ο Ν.2307/93) Πρόσληψη προσωπικού
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Σχόλια
- Η παρ. 8 προστέθηκε με το εδαφ. α της παρ. 4 του άρθ. 7 του Ν. 2839/2000 (Α 196/12.9.2000), σύμφωνα δε, με το εδ. β της ιδίας ως άνω παρ., των ιδίων άρθ. και νόμου, η παράγραφος αυτή ισχύει από 16.9.2000
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η πλήρωση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, καθώς και ειδικού επιστημονικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου και προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για κάλυψη περιοδικών αναγκών αποφασίζεται από την αρμόδια Ν.Ε.
Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών αποφασίζεται από το Νομάρχη. Ουδεμία πρόσληψη ενεργείται, αν η απόφαση της πρόσληψης δεν συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας ότι έχει εξασφαλισθεί η αναγκαία πίστωση για την κάλυψη της οικονομικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η πρόσληψη. Υπάλληλος που βεβαιώνει ψευδώς την ύπαρξη πιστώσεως τιμωρείται πειθαρχικώς για παράβαση καθήκοντος και ποινικώς με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
2. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με το σύστημα που προβλέπουν οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.
3. Ο διορισμός ενεργείται με απόφαση του Νομάρχη. Η απόφαση διορισμού τακτικού προσωπικού δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανακοινώνεται στον ενδιαφερόμενο.
4. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ διορίζονται και απολύονται με απόφαση του Νομάρχη που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Οι υπάλληλοι αυτοί παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και απολύονται αυτοδίκαια αμέσως μόλις ο Νομάρχης που τους προσέλαβε χάσει την ιδιότητά του για οποιονδήποτε λόγο.
5. Οι θέσεις των δικηγόρων με μηνιαία αντιμισθία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συστήνονται με τον εσωτερικό Οργανισμό οργάνωσης και λειτουργίας της Ν.Α.. Η πρόσληψη γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύει κάθε φορά με απόφαση του Νομάρχη. Αυτοί που προσλαμβάνονται συνδέονται με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με σχέση έμμισθης εντολής.
6. Οι διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύει κάθε φορά, εφαρμόζονται και για τις αμοιβές των δικηγόρων της Ν.Α. με μηνιαία αντιμισθία.
7. Οι δικηγόροι έχουν το δικαίωμα να απέχουν από την άσκηση των καθηκόντων τους λόγω νόσου, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους της Ν.Α..
Η αποχή αυτή δεν αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης εφόσον δεν υπερβαίνει τα χρονικά όρια που ισχύουν για τους μόνιμους υπαλλήλους της Ν.Α.. "8. Μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Νομαρχιακής Επιτροπής και απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι δυνατή η ανάθεση της δικαστικής εκπροσώπησης της αντίστοιχης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ο χειρισμός συγκεκριμένης δικαστικής υπόθεσης, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προς διεξαγωγή τους από το δικαστικό γραφείο του που λειτουργεί στην (δια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η διεξαγωγή των υποθέσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίες έχουν ανατεθεί στα δικαστικά γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δυνάμει της διατάξεως της παρ. 11 του άρθρου 31 του Ν.
2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 20 του Ν. 2344/1995 (ΦΕΚ 212 Α), συνεχίζεται μέχρι την ολοκληρωτική εκκαθάριση των υποθέσεων αυτών".


Αρθρο: 108
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Αρθρο 32 Ν.2218/94) Προϊστάμενοι - Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων γενικής διεύθυνσης, διεύθυνσης,
τμήματος, αυτοτελούς τμήματος, αυτοτελούς γραφείου ή τυχόν ενδιάμεσου
επιπέδου διοίκησης τοποθετούνται υπάλληλοι με βαθμό Α' των κατηγοριών
ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά. Σε υπηρεσιακές μονάδες στις οποίες
απασχολείται ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου και έχουν ως αντικείμενο την άσκηση επιστημονικού έργου,
επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου σε υπαλλήλους ειδικού
επιστημονικού προσωπικού.
2. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων γίνεται με πράξη του Νομάρχη.
Προϊστάμενος μη αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου μη
αυτοτελούς οργανικής μονάδας ορίζεται από τον προϊστάμενο της αμέσως
υπερκείμενης οργανικής μονάδας από τους υπαλλήλους που υπάγονται σε
αυτόν, χωρίς επιλογή από υπηρεσιακό συμβούλιο.
3. Το αρμόδιο για τον ορισμό του προϊσταμένου όργανο, μπορεί να ορίσει
με απόφασή του ως αναπληρωτή προϊστάμενου διεύθυνσης, τμήματος ή
αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας, τον
προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου.
4. Η τοποθέτηση των υπαλλήλων της Ν.Α. στις οργανικές μονάδες και
θέσεις γίνεται από το Νομάρχη.
5. Μετακίνηση προϊσταμένου οργανικής μονάδας γίνεται μόνο σε θέση
προϊσταμένου οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου, με πράξη του
αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου.
6. Μετακίνηση υπαλλήλου από θέση σε θέση της ίδιας διεύθυνσης γίνεται
με απόφαση προϊσταμένου της διεύθυνσης, σε θέση άλλης διεύθυνσης της
ίδιας γενικής διεύθυνσης με απόφαση του προϊσταμένου της γενικής
διεύθυνσης και σε θέση άλλης γενικής διεύθυνσης με απόφαση του Νομάρχη.
Η μετακίνηση γίνεται πάντοτε σε ισόβαθμη θέση και εφόσον για την
κατάληψή της απαιτούνται τα ίδια τυπικά προσόντα που απαιτούνται, και
για τη θέση από την οποία γίνεται η μετακίνηση.
7. Μετάθεση υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Ν.Α. γίνεται με ανάλογη εφαρμογή
των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.
Το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται από την παράγραφο 14 του άρθρου
32 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α') εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών.


Αρθρο: 109
Ημ/νία: 04.12.1997
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 33 Ν.2218/94, 13 παρ.21 Ν.2307) Μετατάξεις
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Σχόλια
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 14 άρθρου 15 Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107) και ισχύει από 30.5.1997. Σχετικά με τις μετατάξεις που διενεργούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο βλέπε και παρ. 9 άρθρου 115 του παρόντος πδ όπως η παρ. αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 20 άρθρου 15 Ν. 2503/1997. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2, όπως αυτή έχει τροποποιοηθεί με την παρ. 14 άρθρου 15 Ν. 2503/1997, προστίθεται το εντός " " εδάφιο με την παρ. 17 άρθρου 25 Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α 244). Με βάση το άρθρο 1 περίπτ. 5Α Ν. 2647/1998, η έκδοση της απόφασης μεταβιβάζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στις Περιφέρειες.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων Ν.Α. σε υπηρεσίες του Δημοσίου και
Ν.Π.Δ.Δ. ή από μία Ν.Α. σε άλλη, καθώς και υπαλλήλων Ν.Α. σε
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού ή συμβούλια περιοχής
και αντίστροφα. Η μετάταξη γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων.
2. "Η μετάταξη υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε υπηρεσίες του Δημοσίου
και αντίστροφα γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Μετατάξεις υπαλλήλων του Δημοσίου σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που έχουν γίνει θεωρούνται νόμιμες. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας
σε υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Η μετάταξη γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται μετά σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας "σε υφιστάμενες κενές
οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σε προσωρινές προσωπαγείς θέσεις
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνιστώνται με την απόφαση
μετάταξης". Οι μετατασσόμενοι πρέπει να έχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα του
κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση με το
βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος με την
τυχόν διατηρούμενη σε αυτόν προσωπική διαφορά. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχαν πριν τη μετάταξη". Σε κάθε άλλη πέρίπτωση η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, αν πρόκειται για μετάταξη μέσα στην περιφέρεια ή διαφορετικά με κοινή απόφαση των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων. Η μετάταξη γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και των αρμόδιων συλλογικών
οργάνων διοίκησης, αν πρόκειται για μετάταξη από ή σε νομικό πρόσωπο.
3. Οι μετατασσόμενοι πρέπει να κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα
του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση.
4. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και με το μισθολογικό κλιμάκιο που
κατέχει ο μετατασσόμενος με την τυχόν διατηρούμενη σε αυτό προσωπική
διαφορά.
5. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό
καθεστώς, που είχαν πριν από τη μετάταξή τους.


Αρθρο: 110
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 13 παρ.38α και 38β Ν.2307/95) Αποσπάσεις
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του
οικείου νομικού προσώπου επιτρέπεται η απόσπαση στα γραφεία των
Νομαρχών μέχρι τριών (3) συνολικά υπαλλήλων από τους φορείς του
δημόσιου τομέα όπως αυτός είχε προσδιοριστεί με το άρθρο 1 παρ 6
περιπτώσεις β', γ', δ', στ' και ζ' του Ν 1256/1982, για χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών το οποίο μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη
έτη.
Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται προκειμένου για Ν.Π.
ύστερα από γνώμη του οικείου νομικού προσώπου επιτρέπεται η απόσπαση
στα γραφεία των προέδρων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μέχρι έξι
συνολικά υπαλλήλων από τους φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός έχει
προσδιοριστεί με το άρθρο 1 παρ 6 του Ν 1256/1982, για χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών το οποίο μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη.


Αρθρο: 111
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 34 Ν.2218/94) Μισθός
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΜΙΣΘΟΣ (ΑΠΟΔΟΧΕΣ)
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο υπάλληλος λαμβάνει το μισθό της θέσης του. Απαγορεύεται και
αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα η μη είσπραξη των αποδοχών εκ μέρους του
υπαλλήλου.
2. Το μόνιμο προσωπικό των Ν.Α. ακολουθεί ως προς το μισθό, τα
επιδόματα κάθε μορφής, την αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη
καθήκοντα, την αμοιβή για υπερωριακή εργασία, τις αποζημιώσεις για
συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές, τις αποζημιώσεις και τα
οδοιπορικά για κίνηση εκτός έδρας, το χρόνο καταβολής των αποδοχών και
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν οφείλεται μισθός, το καθεστώς των
δημόσιων υπαλλήλων.
3. Οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθορίζονται με εθνική συλλογική σύμβαση,
που συνάπτεται μεταξύ εκπροσώπων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και της
αντιπροσωπευτικότερης πανελλήνιας οργάνωσης των υπαλλήλων των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας.
Κάθε Ν.Α. μπορεί να αυξάνει μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) το
ύψος του μισθού και των επιδομάτων που προβλέπει η σύμβαση αυτή ή μέχρι
ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%), αν πρόκειται για ειδικό επιστημονικό
προσωπικό με εξειδικευμένα προσόντα.


Αρθρο: 112
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο 35 Ν.2218/94) Εφαρμογή διατάξεων Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Στο προσωπικό των Ν.Α. εφαρμόζονται, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στις διατάξεις των άρθρων 104,106,107,108,109 και 111 και στις επόμενες παραγράφους αυτού του άρθρου, όλες οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και οι διατάξεις νόμων που συμπληρώνουν τον Υ.Κ., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ..
2. Για τους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται κωλύματα εντοπιότητας.
3. Υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που κρίνεται ικανός για μονιμοποίηση από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μονιμοποιείται με απόφαση του Νομάρχη.
4. Η πράξη για τη θέση υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε αργία ή την επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία εκδίδεται, μετά από απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, από το Νομάρχη.
5. Πειθαρχική δικαιοδοσία στους υπαλλήλους της Ν.Α. ασκούν:
α. Οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι του υπαλλήλου.
β. Το νομαρχιακό συμβούλιο.
γ. Τα υπηρεσιακά πειθαρχικά συμβούλια και
δ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας.
6 Πειθαρχικώς προϊστάμενοι είναι:
α. Ο Νομάρχης σε όλους τους υπαλλήλους της Ν.Α..
β. Ο πρόεδρος της Ν.Ε. στους υπαλλήλους του τομέα του από τον προϊστάμενο διεύθυνσης και κάτω.
γ. Ο προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης και ο προϊστάμενος διεύθυνσης στους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς ανεξάρτητα από το βαθμό που αυτοί φέρουν.
7. Ολοι οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι μπορούν να επιβάλουν την ποινή της επίπληξης. Την ποινή του προστίμου μπορούν να επιβάλουν:
α. Ο Νομάρχης μέχρι και τις αποδοχές ενός μηνός.
β. Ο πρόεδρος της Ν.Ε. μέχρι και το μισό των αποδοχών ενός μηνός.
γ. Ο προϊστάμενος γενικης διεύθυνσης μέχρι και το ένα τρίτο των αποδοχών ενός μηνός.
δ. Ο προϊστάμενος διεύθυνσης μέχρι και το ένα έκτο των αποδοχών ενός μηνός.
8. Η παραπομπή στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο γίνεται από το Νομάρχη.
9. Η έκπτωση από την υπηρεσία υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που απώλεσε την ελληνική ιθαγένεια, απαγγέλλεται με πράξη του Νομάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
10. Η αποδοχή της παραιτήσεως υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η απόλυση και ο υποβιβασμός τους για πειθαρχικούς λόγους ή για υπηρεσιακή ανεπάρκεια που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά τους γίνεται με πράξη του Νομάρχη που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Οπου στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα προβλέπεται ως αρμόδιο όργανο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που θεσπίζονται με τις διατάξεις αυτές ο "αρμόδιος Υπουργός" ή το διοικητικό συμβούλιο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, νοείται για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στις Ν.Α. ο Νομάρχης.


Αρθρο: 113
Ημ/νία: 23.05.2003
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΕΠΑΡΧΟΙ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 37 παρ.2 και 3 Ν.2218/94, 13 παρ.22 Ν.2307/95) Ειδική άδεια για την άσκηση καθηκόντων αιρετών οργάνων Ν.Α.
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
Σχόλια
Το εντός " " εδάφιο της παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 2503/97 και ημερομηνία ισχύος έχει την 30.5.1997, ενώ ως προς τις υπόλοιπες παραγράφους και εδάφια η ημερομηνία ισχύος παραμένει η 2.2.1996. Το τελευταίο εδάφ. της παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 25 παρ. 8 Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α 180), του οποίου εδάφ. η ισχύς αρχίζει από 9.9.1999.- Το εδάφιο α΄ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3146/2003 (Α΄125/23.5.2003), και ισχύει, σύμφωνα με την ίδια παρ. 3, από 2.2.1996.=======================** Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3345/2005 (Α΄ 138/16.6.2005), στους Αντινομάρχες, οι οποίοι έχουν τις ιδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 30 του άρθρου 15 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107/βλ. οικεία σχόλια) και στην παρ. 1 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, κατά παραπομπή από την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3146/2003 (βλ. οικεία σχόλια), καταβάλλεται α δ ι α κ ρ ί τ ω ς από 1.1.2005, το 50% των εξόδων παράστασης του Νομάρχη.
 
Κείμενο Αρθρου
"1**. Στον Πρόεδρο Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στον Νομάρχη, τους βοηθούς Νομάρχη και τους έπαρχους, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί του Ε.Σ.Υ., καθηγητές A.E.I, και Τ. Ε. Ι., υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 ή εργαζόμενοι και δικηγόροι με έμμισθη εντολή σε δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, που εξήλθαν ή εξέρχονται του δημόσιου τομέα, στις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων ή στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων χορηγείται ειδική άδεια, μετ' αποδοχών, για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντα τους."
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής Τραπεζών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με τις ίδιες ως άνω διατάξεις.
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν από 1.1.1995.
2. Χορηγείται επίσης άδεια έως εξήντα (60) και τριάντα (30) ημερών το
χρόνο αντίστοιχα (α) στον πρόεδρο του νομαρχιακού συμβουλίου και τα
μέλη των νομαρχιακών επιτροπών και (β) στα λοιπά μέλη του νομαρχιακού
συμβουλίου, που έχουν την ιδιότητα της προηγούμενης παραγράφου. Η άδεια
αυτή χορηγείται τμηματικά σε ημέρες και ώρες που προσδιορίζονται με
αίτηση των δικαιούχων.
"Σε όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα είναι και μέλη του Διοικητικού ή του
Εποπτικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Α.Ε. χορηγείται επιπλέον άδεια εξήντα (60)
ημερών το χρόνο".
3. Η παραπάνω άδεια θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλα
τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική, εργασιακή και
ασφαλιστική τους σχέση.
"Η άδεια αυτή χορηγείται από την υπηρεσία του υπαλλήλου υποχρεωτικά και
χωρίς αίτηση αυτού".


Αρθρο: 114
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΜΑΡΧΕΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο13 παρ.36 Ν.2307/95) Μεταθέσεις - Αποσπάσεις Αιρετών
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΝΟΜΑΡΧΕΣ Ή ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
 
Κείμενο Αρθρου
Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα όπως
αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 51 του Ν 1892/1990, καθώς και οι
υπάλληλοι των δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών και οργανισμών κοινής
ωφέλειας που εξέρχονται του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση και αν
υπηρετούν, εκλεγόμενοι Νομάρχες, μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου ή
πρόεδροι ή μέλη των συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων, διαρκούσης της
θητείας τους δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός νομού, στον οποίο
έχουν εκλεγεί, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου
10 του άρθρου 57 του Ν 1943/1993 (ΦΕΚ 50 Α).


Αρθρο: 115
Ημ/νία: 30.05.1997
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 39 παρ.1,2,4,5,6,7,8,9,1Ο,11,12,13,14,15,16,17,19,2Ο και 21 Ν.2218/94, 6 παρ.7,8,16,17,20 και 21 Ν.224Ο/94, 14 παρ.1 και 2 και 4β' Ν.2273/94, 13 παρ.1 και 4 Ν.2297/95, 12 παρ.1γ, 13 παρ.23α και β, 24,25 και 26 Ν.2307/95, ) Μεταβατικές διατάξεις
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σχόλια
Τα εντός "" εδάφια στην παρ. 9 προστέθηκαν με την παρ. 20 του άρθρου 15 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107)
 
Κείμενο Αρθρου
1.Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ν.Α. που προβλέπεται στο άρθρο
104 καταρτίζεται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη
λειτουργίας της Ν.Α..
2. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δημόσιες
πολιτικές υπηρεσίες που συγκροτούν τη Νομαρχία. καθώς και τα επαρχεία
και οι διοικητικές τους υπηρεσίες. καταργούνται από την κατά το άρθρο 8
παρ 2 του νόμου αυτού δημοσίευση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. εκτός από:
α.Τις Υπηρεσίες Στατιστικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας,
β. Τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και
γ. Τις Δασικές Υπηρεσίες και τους Συνοριακούς Σταθμούς Υγειονομικού
Κτηνιατρικού Ελέγχου του Υπουργείου Γεωργίας.
3. Ακίνητα που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου ή νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου και χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες που
καταργούνται για τη στέγασή τους. καθώς και τα κινητά πράγματα και ο
εξοπλισμός των υπηρεσιών αυτών περιέρχονται αυτοδικαίως στη Ν.Α. στην
περιφέρεια της οποίας βρίσκονται.
Υστερα από αίτηση της Ν.Α.σημειώνονται στο βιβλίο μεταγραφών του
αρμόδιου υποθηκοφυλακείου οι μεταβολές που επέρχονται.
4. Από της καταργήσεως των ανωτέρω υπηρεσιών οι Ν.Α. υπεισέρχονται
αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δημοσίου που
προήλθαν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων υπηρεσιών.
Εκκρεμείς σχετικές δίκες συνεχίζονται στο όνομα της οικείας Ν.Α..
5.Η κατάργηση των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών και η περιέλευση των
περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. στη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση συντελείται επίσης από τη δημοσίευση των Οργανισμών
Εσωτερικής Υπηρεαίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
6.Το προσωπικό των υπηρεσιών. που καταργούνται προσφέρει εφεξής τις
υπηρεσίες του στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Το προσωπικό αυτό
θεωρείται αποσπασμένο στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κατά
παρέκκλιση των διατάξεων για τα χρονικά όρια της απόσπασης δημοσίων
υπαλλήλων, εφόσον δεν μεταταγούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9.
Για την απόσπαση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το Νομάρχη, που
κοινοποιείται στο υπουργείο στο οποίο ανήκει ο υπάλληλος.
7.Μετακινήσεις του προσωπικού αυτού από θέση σε θέση της ίδιας
υπηρεσίας ή υπηρεσιών. που έχουν την ίδια έδρα, καθώς και τοποθετήσεις
σε κενές θέσεις προϊσταμένων γίνονται με απόφαση του Νομάρχη.
Μετακινήσεις προσωπικού από υπηρεσία της έδρας της Ν.Α. σε υπηρεσίες
εκτός της έδρας ή από υπηρεσία εκτός της έδρας σε άλλη υπηρεσία (της
έδρας ή εκτός της έδρας) γίνεται με απόφαση του Νομάρχη ύστερα από
σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της παραγράφου 15 του άρθρου
αυτού, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για
τη μορφοποίηση των μεταθέσεων των δημοσίων υπαλλήλων. Το σχετικό
Διάταγμα εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών.
8.Από τις ρυθμίσεις του παρόντος εξαιρείται το εκπαιδευτικό προσωπικό
της προσχολικής, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η
τοποθέτηση και μετακίνηση του προσωπικού αυτού μέσα στην εδαφική
περιφέρεια της Ν.Α. γίνεται από το Νομάρχη μετά από πρόταση των
Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και
Δευτεροβάθμιας (Π.Υ.Σ.Ε.) Εκπαίδευσης. Οι προτάσεις των Π.Υ.Σ.Π.Ε και
Π.Υ.Σ.Δ.Ε διατυπώνονται ύστερα από ερώτημα του Νομάρχη. Στις εξαιρέσεις
αυτές περιλαμβάνονται όσοι ασχολούνται με την επιμόρφωση ενηλίκων στις
Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.).
9.Οι θέσεις που θα συσταθούν με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Ν.Α. καλύπτονται κατά προτεραιότητα με μετατάξεις από το προσωπικό που
υπηρετεί κατά το χρόνο δημοσίευσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας,
στις Δημόσιες Υπηρεσίες, οι οποίες περιέρχονται στη Ν.Α.
Οι μετατάξεις γίνονται ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων που υποβάλλεται
μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση των ως άνω Οργανισμών με κοινή
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου Υπουργού και είναι
υποχρεωτικές για την υπηρεσία.
Κατά το χρονικό αυτό διάστημα το οποίο μπορεί να παραταθεί για μία
ακόμη διετία με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι ως άνω δικαιούμενοι
μετάταξης υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις κρίσεις
προϊσταμένων οργανικών μονάδων, είτε στον κρατικό φορέα είτε στη
Ν.Α..Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος επιθυμεί να κριθεί ως
προϊστάμενος οργανικής μονάδας και να μεταταγεί σε Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση κρίνεται ύστερα από σχετική αιτησή του από το Υπηρεσιακό
Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Εάν το δικαίωμα της με αίτηση
μετάταξης στη Ν.Α. δεν ασκηθεί εντός της τετραετίας ούτε
πραγματοποιηθεί η μετάταξη, τότε οι υπάλληλοι εξακολουθούν να
παραμένουν αποσπασμένοι στη Ν.Α. διατηρώντας το δικαίωμα κρίσης στο
φορέα από τον οποίο προέρχονται.
Οι δυνατότητες της παραγράφου αυτής παρέχονται και στους υπαλλήλους οι
οποίοι υπηρετούν με απόσπαση στις Δημόσιες Υπηρεσίες που περιέρχονται
στη Ν.Α..
Σε περίπτωση που οι θέσεις που προβλέπει ο Οργανισμός δεν καλύπτουν
όσους υποβάλλουν αίτηση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης που
κατέχει ο μετατασσόμενος, η οποία μεταφέρεται αυτοδικαίως με την
απόφαση της μετάταξης και εντάσσεται στις θέσεις της οικείας κατηγορίας
και κλάδου ή σε συνιστώμενο κλάδο. Ισος αριθμός θέσεων με αυτές που
μεταφέρονται καταργείται κάθε φορά που αποχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο
από την υπηρεσία υπάλληλοι μέχρι τη συμπλήρωση του αιθμού των θέσεων
που μεταφέρθηκαν.
"Ο μετατασσόμενος μετατάσσεται στον ίδιο ή παρεμφερή κλάδο της ίδιας
κατηγορίας, για την κατάληψη θέσης του οποίου κατέχει τα προβλεπόμενα
τυπικά προσόντα, με εξαίρεση τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ κλάδου ή
ειδικότητας ΔΕ τεχνικού που δεν κατέχουν ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο
σπουδών, οι οποίοι επιτρέεπται να μεταταγούν σε θέση του κλάδου στον
οποίο ανήκουν με βάση την εμπειρία τους.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στις μετατάξεις
που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 109 του π.δ/τος 30/1996".
10.Οι οργανικές θέσεις προσωπικού των Υπουργείων στα οποία ανήκουν οι
υπηρεσίες, που σύμφωνα με την παράγραφο 2, (όπως ισχύει), καταργούνται,
μειώνονται κατά τον αριθμό των υπαλλήλων, οι οποίοι, μετά την
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Εσωτερικών οργανισμών
οργάνωσης και λειτουργίας των Ν.Α., αποχωρούν από την υπηρεσία με
οποιονδήποτε τρόπο. Οι υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις στις
Διευθύνσεις και τα Τμήματα των Νομαρχιών και επαρχείων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τη δημοσίευση των εσωτερικών οργανισμών
οργάνωσης και λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, διατηρούνται
και κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στις περιφερειακές
υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 1995.
11. Υπάλληλοι δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών, που καταργούνται κατά τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, οι οποίοι υπηρετούν, κατά
τη δημοσίευση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων, με απόσπαση σε δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες, που επίσης
καταργούνται, θεωρούνται αποσπασμένοι στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
όπου υπηρετούν με απόσπαση. Οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να μεταταγούν
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 9 στηΝ.Α. του νομού
τηςοργανικής τους θέσης ή στη Ν.Α. που είναι αποσπασμένοι.
12.Υπάλληλοι δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν καταργούνται
καθώς και υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. που κατά τη δημοσίευση των οργανισμών
εσωτερικής υπηρεσίας των Ν.Α. υπηρετούν σε υπηρεσίες που καταργούνται ή
στις συσταθείσες υπηρεσίες προγραμματισμού και διαχείρισης Προγραμμάτων
Επενδύσεων, θεωρούνται αποσπασμένοι στις Ν.Α. και δύνανται μέσα σε έξι
(6) μήνες από τη δημοσίευση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας της
οικείας Ν.Α. να ζητήσουν μετάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
33 του Ν 2218/1994. Για τη μετάταξη δεν απαιτείται γνώμη Υπηρεσιακού
Συμβουλίου. Ειδικά για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. για τη μετάταξη
απαιτείται και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού
προσώπου.
13. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που
κατέχει ο μετατασσόμενος , με την τυχόν διατηρούμενη σε αυτό διαφορά
14. Οι μετατασσόμενοι και μετά τη μετάταξή τους:
α. Υπάγονται στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας
που υπάγονταν και πριν από τη μετάταξη.
β. Ακολουθούν το μισθολογικό καθεστώς και λαμβάνουν όλα τα επιδόματα
που έχουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου από το οποίο προέρχονται. Σε κάθε
περίπτωση λαμβάνουν τις αποδοχές με όλα τα επιδόματα που προβλέπει το
καθεστώς της Ν.Α. για υπαλλήλους με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα και την ίδια εργασία, εφόσον αυτές είναι ανώτερες.
15. Το υπηρεσιακό συμβούλιο για την ένταξη των μετατασσομένων στις
κατηγορίες, στους κλάδους και στους βαθμούς, που προβλέπει ο οργανισμός
της Ν.Α., συγκροτείται, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου από τους
υπαλλήλους που θεωρούνται αποσπασμένοι στη Ν.Α. κατά την παράγραφο 6.
16. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού, που με βάση τις διατάξεις των
προηγούμενων παραγράφων μετατάσσονται στις Ν.Α., βαρύνει, μέχρι την
αποχώρησή του με οποιονδήποτε τρόπο, τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
17. Υπάλληλοι της παραγράφου 6 μπορούν με αιτησή τους να επιλέξουν αντί
της Ν.Α., τη μετάταξή τους σε συμβούλιο περιοχής. Η ένταξη των
υπαλλήλων αυτών στις οργανικές θέσεις του συμβουλίου περιοχής γίνεται
από αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Κατά τα λοιπά για τις μετατάξεις των
υπαλλήλων αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων
9,10,13,14 και 16 του άρθρου αυτού.
18. Αιτήσεις υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών, που ζητούν, από τη
δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Ν.Α.,
μετάθεση από την κεντρική υπηρεσία σε περιφερειακές υπηρεσίες ή από μια
περιφερειακή υπηρεσία σε άλλη, είναι υποχρεωτικές για την υπηρεσία
εφόσον ο αιτών ζητάει μετάθεση σε προβληματική περιοχή ή για τη κάλυψη
κενής οργανικής θέσης υπηρεσίας Νομαρχίας και δηλώνει υπεύθυνα ότι θα
μεταταγεί στην οικεία Ν.Α. μετά την κατάρτιση του οριστικού οργανισμού
της. Οι μεταθέσεις αυτές πραγματοποιούνται από τα αρμόδια για την
πραγματοποίηση της μετάθεσης όργανα της υπηρεσίας του υπαλλήλου, μέσα
σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης.
19. Μέχρι να καταρτισθεί η συλλογική σύμβαση, που προβλέπεται στο άρθρο
111 παρ3, το προσωπικό των Ν.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ακολουθεί το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου του
Δημοσίου.
20. Κενές θέσεις του προσωρινού οργανισμού της Ν.Α., εφόσον δε μπορούν
να καλυφθούν με απόσπαση, καλύπτονται με πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων μόνο ως προς τον ανώτατο χρόνο απασχόλησης προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο τομέα. Η διάρκεια της
σύμβασης αυτής δε μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες από την
κατάρτιση του οριστικού οργανισμού της Ν.Α.. Η πρόσληψη του ανωτέρω
προσωπικού γίνεται με πράξη του Νομάρχη ύστερα από απόφαση του
νομαρχιακού συμβουλίου. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού
βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
21. Από της καταργήσεως των υπηρεσιών της παραγρ 2 ο προϋπολογισμός
τους καθίσταται προϋπολογισμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και
εκτελείται από τις Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων. Ο προϋπολογισμός των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για το έτος 1996 θα επιχορηγηθεί από τον
Κρατικό προϋπολογισμό με το συνολικό ύψος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού του έτους 1995 των ανωτέρω υπηρεσιών, προσαυξημένο κατά
το ποσοστό αύξησης των λειτουργικών (λοιπών) δαπανών τακτικού
προϋπολογισμού σε σχέση με το1995.
Ο προϋπολογισμός των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για το έτος 1997 θα
επιχορηγηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με το συνολικό ύψος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 1996 των ανωτέρω υπηρεσιών,
προσαυξημένο κατά το ποσοστό αύξησης των λειτουργικών (λοιπών) δαπανών
τακτικού Προϋπολογισμού σε σχέση με το1996.
Οι δαπάνες για τη λειτουργία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μέχρι τη
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Εσωτερικών Οργανισμών
Οργάνωσης και Λειτουργίας τους, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της
οικείας Νομαρχίας και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που
ρυθμίζουν την εκτέλεση του νομαρχιακού προϋπολογισμού.
22 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση
και λειτουργία ειδικής ταμιακής και λογιστικής υπηρεσίας των Ν.Α. για
τη διεκπεραίωση των λογιστικών και ταμιακών εργασιών της Ν.Α. μέχρι τη
σύνταξη του οργανισμού της. Η στελέχωση της υπηρεσίας αυτής γίνεται από
το προσωπικό που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού.
23. Οπου στις διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρεται "έναρξη λειτουργίας
της Ν.Α." νοείται ο χρόνος κατά τον οποίο έχουν εκλεγεί και συγκροτηθεί
τα όργανα. που προβλέπονται στο άρθρο13. Ο ακριβής χρόνος
προσδιορίζεται με διαπιστωτική πράξη των Νομαρχών που προβλέπονται από
τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου.
Από την κατά την παράγραφο αυτή έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου συνιστάται
Υπηρεσία Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Επενδύσεων, στην
οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. κατά τις διατάξεις των παραγράφων
6 και 7 του άρθρου αυτού. το προσωπικό της Νομαρχιακής Διεύθυνσης
Προγραμματισμού και με παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του, το
προσωπικό του Νομαρχιακού Ταμείου, που ασχολείται με την οικονομική
διαχείριση των προγραμμάτων αυτών, μέχρι την κατάργηση του Νομαρχιακού
Ταμείου.
24. Οι θέσεις των Νομαρχών και τα νομαρχιακά και επαρχιακά συμβούλια,
που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του
νόμου αυτού. καταργούνται με την έναρξη λειτουργίας της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης. Οι θέσεις των έπαρχων, που προβλέπονται από τις ίδιες
διατάξεις, καταργούνται από τη δημοσίευση των Οργανισμών Εσωτερικής
Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
25. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων
προσαρμόζονται οι διατάξεις των Ν1515/1985 και 1561/1985, που
αναφέρονται στις αρμοδιότητες και στα όργανα διοίκησης των Οργανισμών
Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και στη διαδικασία κατάρτισης και
έγκρισης των αναπτυξιακών προγραμμάτων, με σκοπό την εναρμόνιση με τις
ρυθμίσεις, που προβλέπει ο νόμος αυτός.
26. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται επιτροπή από έναν
εκπρόσωπο καθενός από τα Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης,
Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για τη μελέτη
και την υποβολή προτάσεων για το συνταξιοδοτικό καθεστώς και την
υγειονομική περίθαλψη των υπαλλήλων των Ν.Α..
Με κατεύθυνση την εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής ενός συστήματος
αντίστοιχου εκείνου που ισχύει για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. πρώτου
βαθμού και επιπλέον της μελέτης του τρόπου υπαγωγής των υπαλλήλων των
Ν.Α. στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και στο Μετοχικό Ταμείο
Πολιτικών Υπαλλήλων.
Εκπρόσωποι των υπουργείων στην επιτροπή ορίζονται από τους αρμόδιους
υπουργούς δημόσιοι υπάλληλοι ή επιστήμονες που έχουν γνώση και εμπειρία
στα σχετικά θέματα. Στον πρόεδρο, στα μέλη και στο γραμματέα της
επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων
των Ν 1256/1982 και1505/1984, όπως κάθε φορά ισχύουν.
27.Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, το κώλυμα του δεύτερου εδαφίου
της παραγρ 1 του άρθρου 21 δεν ισχύει για τους υπηρετούντες Νομάρχες οι
οποίοι θα παραιτηθούν σαράντα (40) ημέρες πριν από την ημέρα
διενέργειας των εκλογών και για τους υπαλλήλους οι οποίοι θα
παραιτηθούν από τη θέση προϊσταμένου μέσα στην ίδια προθεσμία.
28. Νόμιμες πράξεις των Νομαρχών και των νομαρχιακών υπηρεσιών του
νομού Αττικής που εκδόθηκαν εκτός της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους, από
16 Σεπτεμβρίου 1994 μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εξαιτίας της
άμεσης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6, είναι ισχυρές και
θεωρούνται ότι εκδόθηκαν από αρμόδια όργανα.
Οι Νομάρχες και οι Νομαρχιακές Υπηρεσίες του νομού Αττικής, διατηρούν
την κατά τόπο αρμοδιότητα που είχαν μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 1994 και
εξακολουθούν μέχρι τη μετεγκατάσταση τους να λειτουργούν στους χώρους
όπου είναι εγκατεστημένοι κατά τη δημοσίευση του παροντος νόμου.
29. Οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υηηρεσιών των Νομαρχιών Ανατολικής Αττικής,
Δυτικής Αττικής και Πειραιά εξακολουθούν και μετά την ημερομηνία
καθορισμού των οριστικών εδρών των Νομαρχιών Ανατολικής και Δυτικής
Αττικης, να είναι αρμόδιες για τα έργα και τις μελέτες που είχε αρχίσει
η εκτέλεση τους κατά την ανωτέρω ημερομηνία, μέχρι και την πλήρη
εκκαθάριση όλων των συμβατικών σχέσεων που προκύπτουν από αυτές.


Αρθρο: 116
Ημ/νία: 30.05.1997
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 2 παρ.1,2,3,4,5,6,7α,β,γ,δ,ε και στ, 8 και 9 Ν.2240/94, 13 παρ. 27,28, 29,30,31,32 και 34 Ν.2307/95) Ειδικές ρυθμίσεις για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με περιφέρεια δύο ή περισσότερους νομούς ή Νομαρχίες.
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Σχόλια
Η παρ. 13 προστέθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 2503/97 και έχει ημερομηνία ισχύος την 30.5.97.
 
Κείμενο Αρθρου
Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, των οποίων η περιφέρεια ως
περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους νομούς ή Νομαρχίες, εφαρμόζονται οι πιο κάτω ειδικές ρυθμίσεις.
1. Κάθε νομός ή Νομαρχία αποτελεί Νομαρχιακό Διαμέρισμα της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εδρα του Νομαρχιακού Διαμερίσματος είναι η έδρα του αντίστοιχου νομού ή της Νομαρχίας Σε κάθε Νομαρχιακό Διαμέρισμα εκλέγεται αριθμός νομαρχιακών συμβούλων ανάλογος με τον πληθυσμό του, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 14.
Ο συνολικός αριθμός των μελών του Συμβουλίου της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι ίσος με το άθροισμα του αριθμού των μελών των νομαρχιακών συμβουλίων των Διαμερισμάτων.
2. Το νομαρχιακό συμβούλιο και ο Νομάρχης κάθε Νομαρχιακού
Διαμερίσματος έχουν για την περιφέρεια του Νομαρχιακού Διαμερίσματος όλες τις αρμοδιότητες των άρθρων 49 και 62 αντίστοιχα.
3. Οργανα της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που αποτελείται από όλους τους συμβούλους των διαμερισμάτων και η Τριμελής Επιτροπή. Οργανα του Νομαρχιακού Διαμερίσματος είναι το νομαρχιακό συμβούλιο, οι νομαρχιακές επιτροπές του Διαμερίσματος και ο Νομάρχης του Διαμερίσματος.
Για τα νομαρχιακά διαμερίσματα των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τα αιρετά όργανά τους, εκτός των ειδικών ρυθμίσεων αυτού του άρθρου, έχουν ανάλογη εφαρμογή όλες οι διατάξεις που αφορούν τις άλλες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα αντίστοιχα όργανά τους.
4. α. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν υποψήφιο Πρόεδρο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ισάριθμους με τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα Νομάρχες και υποψηφίους για μέλη του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των νομαρχιακών συμβουλίων. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων του Συμβουλίου κάθε Διαμερίσματος είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των νομαρχιακών συμβούλων που εκλέγει και μπορεί να αυξηθεί μέχρι 30 %. Στον αριθμό των νομαρχιακών συμβούλων δεν περιλαμβάνονται ο υποψήφιος Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και οι υποψήφιοι Νομάρχες. Η διάταξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 για την κατανομή των υποψήφιων συμβούλων κάθε συνδυασμού στις επαρχίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζεται χωριστά σε κάθε Διαμέρισμα με βάση τον πληθυσμό του Διαμερίσματος.
β. Η δήλωση της παραγράφου 3 του άρθρου 23, περιλαμβάνει για κάθε υποψήφιο Νομάρχη και νομαρχιακό σύμβουλο και ένδειξη του Νομαρχιακού Διαμερίσματος για το οποίο είναι υποψήφιος. Στη δήλωση πρώτος γράφεται ο υποψήφιος Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
γ. Στα ψηφοδέλτια, μετά το επώνυμο, το όνομα και το όνομα πατέρα του υποψήφιου Προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των υποψήφιων Νομαρχών και υποψήφιων συμβούλων αναγράφεται το νομαρχιακό διαμέρισμα για το οποίο είναι υποψήφιοι.
Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μέχρι και προς τέσσερις (4) υποψήφιους συμβούλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
δ. Ο υπολογισμός των 3/5 και των 2/5 των εδρών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και στους επιλαχόντες συνδυασμούς, αντίστοιχα, γίνεται χωριστά για κάθε Διαμέρισμα, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός σε ολόκληρη την περιφέρεια της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.
ε. Η αναλογική κατανομή των εδρών στις περιπτώσεις του άρθρου 33 παρ 4 και 5, καθώς και η κατανομή των εδρών στις περιπτώσεις του άρθρου 36 παρ 2, 3 και 4 γίνεται χωριστά σε κάθε Διαμέρισμα, με βάση όμως τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
5. Το Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδιο για:
α. τον κανονισμό των εργασιών του και τον Οργανισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
β. την κατάρτιση και το συντονισμό της εφαρμογής αναπτυξιακών προγραμμάτων,
γ. την κατάρτιση και εκτέλεση του γενικού μέρους του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του απολογισμού,
δ. την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
ε. την άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων ε έως ι και κβ' έως κε' της παραγράφου 1 του άρθρου 49 για την Κεντρική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
6. Για τη συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 50 έως 57, με τις κατωτέρω διαφοροποιήσεις:
α. Το Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνέρχεται για τη συγκρότησή του σε σώμα την τρίτη Κυριακή του Ιανουαρίου του πρώτου και του τρίτου χρόνου της νομαρχιακής περιόδου και. αν για οποιονδήποτε λόγο δεν προσκληθεί σε συνεδρίαση. συνέρχεται χωρίς πρόσκληση την αμέσως επόμενη Κυριακή στις 11 ο πρωί.
β. Ο σύμβουλος ή οι σύμβουλοι, που αναφέρονται στα άρθρα 50 και 51, είναι σύμβουλος ή σύμβουλοι του Νομαρχιακού Διαμερίσματος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
γ. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 52 δεν ισχύει για το Συμβούλιο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του άρθρου αυτού.
7.α. Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Νομάρχες εκλέγονται οι υποψήφιοι του επιτυχόντος συνδυασμού.
β. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου της και ασκεί για την Κεντρική της Υπηρεσία τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων β' έως η' της παραγράφου 1 του άρθρου 62. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί. με απόφασή του, να αποσπά για τη λειτουργία του γραφείου του μέχρι πέντε (5) υπαλλήλους από τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η απόσπαση γίνεται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους που μπορεί να παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο.
γ. Νομαρχιακές επιτροπές συνιστώνται μόνο στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα. Οι διατάξεις του άρθρου 15 και των άρθρων 58 έως 61, εφαρμόζονται αναλόγως για τις νομαρχιακές επιτροπές των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων.
δ. Οταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αναπληρούται από το Νομάρχη της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από το Νομάρχη άλλου Διαμερίσματος, που ορίζεται από τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
ε. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης λαμβάνει ως έξοδα παράστασης το ποσό που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 65 για το Νομάρχη. καθώς και ημερήσια αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Η αποζημίωση της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου καταβάλλεται και για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
στ. Ο υποψήφιος Πρόεδρος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης επιλαχόντος συνδυασμού θεωρείται πρώτος επιτυχών σύμβουλος του συνδυασμού του στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο δήμος ή η κοινότητα που είναι δημότης.
8. Οι πράξεις των οργάνων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν. Οι διατάξεις των άρθρων 66 έως 70 για τον έλεγχο των πράξεων των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζονται αναλόγως και για τον έλεγχο των πράξεων των οργάνων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος. Οι διατάξεις του άρθρου 69 εφαρμόζονται και για τις πράξεις του Προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
9. Κάθε τμήμα του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει το γενικό μέρος και παραρτήματα. αντίστοιχα με τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα.
Στο γενικό μέρος γράφονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και οι δαπάνες για την εκτέλεση του επενδυτικού διανομαρχιακού προγράμματος και στα παραρτήματα τα έσοδα και τα έξοδα λειτουργίας και οι δαπάνες για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος του αντίστοιχου Διαμερίσματος.
Ποσοστό των εσόδων κάθε Διαμερίσματος, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί έσοδο του γενικού μέρους του προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
10. Οι διατάξεις των άρθρων 45 46, 47, 63 παρ.2, 64, 71, 72 και 113 εφαρμόζονται αναλόγως και για τον πρόεδρο της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, ο οποίος δίνει τον όρκο και εγκαθίσταται με το Νομάρχη και τους νομαρχιακούς συμβούλους του Νομαρχιακού Διαμερίσματος της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με τις κατωτέρω διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα άρθρα 63 ηαρ 2 και 64.
Τα καθήκοντα του προέδρου ασκεί, ώσπου να εκλεγεί νέος πρόεδρος, ο Νομάρχης του Νομαρχιακού Διαμερίσματος της έδρας της Ν.Α. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Νομάρχης του άλλου Νομαρχιακού Διαμερίσματος και επί πλειόνων Ν .Α. ο μεγαλύτερος σε ηλικία Νομάρχης των άλλων Νομαρχιακών Διαμερισμάτων.
Για την εκλογή νέου προέδρου συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως Πρόεδρος εκλέγεται ένας από τους συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού.
Οι διατάξεις των άρθρων 66 έως 70 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα όργανα της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τις πράξεις αυτών. Αρμόδια επιτροπή για αυτά είναι η επιτροπή της έδρας της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
11. Στην έδρα κάθε Νομαρχιακού Διαμερίσματος συνιστάται η επιτροπή του άρθρου 68 και λειτουργεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 66 έως 70 του νόμου αυτού και 47 του Ν 2218/94.
12. Η τριμελής επιτροπή της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αποτελείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, ως πρόεδρο, και τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα αυτού, ως μέλη.
Στην τριμελή επιτροπή μπορεί να μεταβιβαστούν, με απόφαση του συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αρμοδιότητες των περιπτώσεων α' έως στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 60 καθόσον αφορά το συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το γενικό μέρος του προϋπολογισμού και απολογισμού που αφορά την Κεντρική Υπηρεσία αυτής. Ομοίως μπορεί να μεταβιβαστούν και αρμοδιότητες των περιπτώσεων ζ', κγ' και κδ' της παραγράφου 1 του άρθρου 49.
Για τη λειτουργία της επιτροπής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 61 εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.
"13. Οι διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ/τος 30/1996, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 14 του άρθρου 13 του ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113 Α') και αντικαταστάθηκαν από την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.
2344/1995 (ΦΕΚ 212 Α'), που αφορούν τις νομαρχιακές επιτροπές, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις τριμελείς επιτροπές των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων".


Αρθρο: 117
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρο13 παρ.39 Ν.2307/95) Ενωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΕΛΗ, ΟΡΓΑΝΑ, ΠΟΡΟΙ
 
Κείμενο Αρθρου
Για την οργανωμένη συνεργασία, προαγωγή και εκπροσώπηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το όνομα " Ενωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας" και συντετμημένα "Ε.Ν.Α Ε ", το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και έχει έδρα την Αθήνα.
Μέλη της Ε.Ν.Α.Ε. είναι όλες οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Οργανα της Ε.Ν.Α.Ε. είναι τα εξής:
- Η Γενική Συνέλευση
- Το Διοικητικό Συμβούλιο
- Η Εκτελεστική Επιτροπή
- Ο Πρόεδρος
- Το Εποπτικό Συμβούλιο
Πόροι της Ε.Ν.Α.Ε. είναι οι εισφορές των μελών της που καθορίζονται σε ποσοστό επί των τακτικών εσόδων τους με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και έσοδα από κάθε άλλη πηγή. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται αναλυτικά, ο σκοπός της σύστασης της Ε.Ν.Α.Ε., η εκπροσώπηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και ο τρόπος και οι διαδικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σ' αυτήν, η σύνθεση και η συγκρότηση των οργάνων της και ο τρόπος ανάδειξης αυτών, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των οργάνων, οι πόροι, η περιουσία, η οικονομική διοίκηση, η διαχείριση και ο οικονομικός έλεγχος, το προσωπικό, η οργάνωση, οι κανονισμοί καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.


Αρθρο: 118
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΓΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ)
Τίτλος Αρθρου
(Αρθρα 57 παρ.4 και 6 και 58 παρ.2 και 4 Ν.2218/94, 14 παρ.7 και 8 Ν.2273/94, 13 παρ.11 και 35ε, 14 παρ.3,9,15 και 22 Ν.2307/95) Αλλες διαταξεις
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡ. 10 Ν. 1481/1984
 
Κείμενο Αρθρου
1. (Αντικαθίσταται η παρ. 1 ταυ άρθρου 10 του Ν 1481/1984 (ΦΕΚ 52 Α').
Στην ως άνω επιτροπή μετέχει και ένας εκπρόσωπος του Περιφερειακού
Διευθυντή.
2. Οι υπηρεσίες νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, εκτός των Ο.Τ.Α.
και των νομικών τους προσώπων, καθώς και οι υπηρεσίες δημόσιων
επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφελείας, υποχρεούνται να
ενημερώνουν τη Ν.Α. για τα έργα που προγραμματίζουν ή εκτελούν στην
περιφέρειά της και να υποβάλλουν στοιχεία ή πληροφορίες που τους
ζητούνται.
3 Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ιδιαίτερο κείμενο νόμου για
κάθε κατηγορία οι διατάξεις των νόμων που αναφέρονται:
α. στην Περιφέρεια
β. στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
γ. στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κωδικα
δ. στις επιχειρήσεις Υδρευσης και Αποχέτευσης (νόμων 1069/1980 και
890/1979)
ε. στον Κώδικα Καταστάσεως Προσωπικού ΟΤΑ πρώτου βαθμού (Ν 1188/1981)
στ. στα έσοδα, στη φορολογία, στο λογιστικό και στην περιουσία των Ο Τ
Α πρώτου βαθμού (Β Δ 24-9/20-10-1958), όπως τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν μέχρι και με τον παρόντα νόμο.
Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των
ισχυουσών διατάξεων, νέα διάρθρωση, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων
προσθήκη νέων και νέα κατάστρωση αυτών ή απάλειψη διατάξεων που έχουν
καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και διορθώσεις στη φραστική διατύπωση.
4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής του νόμου
2218/1994.
5. Ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί με απόφασή του να επιχορηγεί τις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την κάλυψη δαπανών μίσθωσης μηχανημάτων
- οχημάτων, καθώς και αποκατάστασης ζημιών, σε περιπτώσεις εκτάκτων
αναγκών (πλημμύρων, θεομηνιών κλπ) σε βάρος του λογαριασμού του άρθρου
68 του Ν 3033/1954 και σε ποσοστό, που ετησίως δεν μπορεί να υπερβεί το
20% των προϋπολογιζομένων εσόδων του λογαριασμού αυτού.
Λεπτομέρειες, τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου αυτής, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και του καθ'ύλην αρμοδίου υπουργού.
6. Οπου στο κείμενο του άρθρου 10 του Ν 1416/1984 αναγράφεται η λέξη
"Νομάρχης" νοείται ο αιρετός Νομάρχης.
7. Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Δημόσιας Τάξης που προβλέπονται από τις
διατάξεις των Α.Ν. 445/1937 περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και
κωδικοποιήσεως των "περί κινηματογράφου διατάξεων" και 446/1937 "περί
θεάτρων" ασκούνται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
8. Οπου στο κείμενο του Π Δ 92/1994 "Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των
διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών" (ΦΕΚ Α' 69/1994)
αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης, εκτός
από τις κατωτέρω περιπτώσεις.
- άρθρου 96 παρ2 και 3 όπου για τους υπαλλήλούς των ΟΤΑ πρώτου βαθμού η
αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή.
- άρθρων 97 παρ 2 και 3 και 100 παρ 3 όπου οι αρμοδιότητες αυτές
ασκούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Οργανισμών της Εσωτερικής Υπηρεσίας των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
9 Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 58
επιτρέπεται, μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του πρώτου
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ο εφ'
άπαξ ανακαθορισμός του αριθμού των νομαρχιακών επιτροπών, του αριθμού
των μελών κάθε επιτροπής, των αρμοδιοτήτων κάθε επιτροπής, καθώς και η
αντικατάσταση των μελών των νομαρχιακών επιτροπών και των προέδρων των
νομαρχιακών επιτροπών.
Οι ανωτέρω μεταβολές ισχύουν για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι
τη λήξη της πρώτης διετίας της διανυόμενης νομαρχιακής περιόδου.


Αρθρο: 119
Ημ/νία: 02.02.1996
Ημ/νία Ισχύος: 02.02.1996
Τίτλος Αρθρου
( Αρθρο 64 Ν 2218/94) Διατάξεις που καταργούνται
Λήμματα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Από την έναρξη λειτουργίας των Ν.Α. καταργούνται οι διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 1235/1982 (ΦΕΚ 26Α').
2. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου 2218/94 καταργούνται
οι διατάξεις:
α. Των άρθρων 19 έως 21, 23 έως 60, 62 εκτός από την παράγραφο 3, 64
παρ. 1, και 68 παρ. 1 έως 4 του Ν. 1622/1986 (ΦΕΚ 92Α').
β. Του άρθρου 32 και της παρ.3 του άρθρου 34 του Ν. 1832/1989 (ΦΕΚ
54Α').
γ. Των άρθρων 1, 3 και 4 του Ν. 1878/1990 (ΦΕΚ 33Α').
δ. Η παρ. 2 του άρθρου 11 και οι περιπτώσεις 3, 4 και 5 της παρ. 5 του
άρθρου 26 του Ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62Α').
ε. Η παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109Α').
Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε
τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.