Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Έτος: 2005
ΦΕΚ: Α 98 20050422
Τέθηκε σε ισχύ: 22.04.2005
Ημ.Υπογραφής: 21.04.2005

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

 
Αρθρο: ΠΑΡΑΡΤΗΜ
Ημ/νία: 22.04.2005
Τίτλος Αρθρου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137), όπως οι διατάξεις του συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν: α) με το άρθρο 22 παρ. 2, εδάφια πρώτο και δεύτερο του ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 195), β) με το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 2), γ) με το άρθρο 7 παρ. 8 του ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 50), δ) με το άρθρο 37 του ν. 1968/1991 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Α 150), ε) με το άρθρο 6 παρ. 6 και το άρθρο 8 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 43), στ) με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 154), ζ) με το άρθρο 30 παρ. 2 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α 28), η) με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38), θ) με το άρθρο 18 παρ. 16 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 107), ι) το άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 2880/2001 «"Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ" για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 9), ία) με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 157) και ιβ) με το άρθρο 1 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ»(ΦΕΚΑ 102)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
Αρθρο 1 παρ. 1 ʼρθρο 1 παρ. 1
Αρθρο 1 παρ. 2 Αρθρο 1 παρ. 2
Εν μέρει στο άρθρο 3 παρ. 1 εδάφιο πρώτο ʼρθρο 1 παρ. 3 εδάφιο πρώτο και εν μέρει στο άρθρο 6 παρ. 2 εδάφιο πρώτο ʼρθρο 1 παρ. 3 εδάφια δεύτερο και τρίτο ʼρθρο 7 παρ. 3 Αρθρο 1 παρ. 4 Εν μέρει στο άρθρο 1 παρ. 2 και εν μέρει στο άρθρο 4 παρ. 3 Αρθρο 2 ʼρθρο 2
Αρθρο 3 παρ. 1 ʼρθρο 17 παρ. 1
Αρθρο 3 παρ. 2 ʼρθρο 17 παρ. 2
ʼρθρο 3 παρ. 3 ʼρθρο 17 παρ. 3
ʼρθρο 3 παρ. 4 ʼρθρο 17 παρ. 4
ʼρθρο 4 παρ. 1 ʼρθρο 18 παρ. 1
ʼρθρο 4 παρ. 2 ʼρθρο 18 παρ. 5
ʼρθρο 4 παρ. 3 ʼρθρο 18 παρ. 6
ʼρθρο 4 παρ. 4 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 5 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 6 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 7 παρ. 1 ʼρθρο 72 παρ. 1
Αρθρο 7 παρ. 2 εδ. πρώτο και δεύτερο ʼρθρο 74 παρ. 1 εδάφια πρώτο και τρίτο ʼρθρο 7 παρ. 2 εδάφιο τρίτο Δεν κωδικοποιείται
Αρθρο 7 παρ. 3 ʼρθρο 86 παρ. 1
Αρθρο 7 παρ. 4 ʼρθρο 86 παρ. 2
Αρθρο 7 παρ. 5 ʼρθρο 81 παρ. 2
ʼρθρο 7 παρ. 6 ʼρθρο 79 παρ. 3
ʼρθρο 7 παρ. 7 ʼρθρο 81 παρ. 5
ʼρθρο 7 παρ. 8 ʼρθρο 74 παρ. 4 εδάφιο δεύτερο
ʼρθρο 7 παρ. 9 ʼρθρο 81 παρ. 4
ʼρθρο 8 παρ. 1 ʼρθρο 16 παρ. 1
ʼρθρο 8 παρ. 2 ʼρθρο 16 παρ. 2
Αρθρο 8 παρ. 3 ʼρθρο 16 παρ. 3
Αρθρο 8 παρ 4 ʼρθρο 15 παρ. 2
Αρθρο 8 παρ. 5 ʼρθρο 15 παρ. 3
ʼρθρο 9 Αρθρο 24
ʼρθρο 10 παρ. 1 ʼρθρο 25 παρ. 1
ʼρθρο 10 παρ. 2 ʼρθρο 25 παρ. 2
ʼρθρο 10 παρ. 3 ʼρθρο 25 παρ. 3
ʼρθρο 10 παρ. 4 ʼρθρο 25 παρ. 4
ʼρθρο 10 παρ. 5 ʼρθρο 25 παρ. 5
ʼρθρο 11 παρ. 1 ʼρθρο 26 παρ. 1
ʼρθρο 11 παρ. 2 ʼρθρο 26 παρ. 2
ʼρθρο 12 παρ. 1 ʼρθρο 27 παρ. 1
ʼρθρο 12 παρ. 2 ʼρθρο 27 παρ. 2
ʼρθρο 13 παρ. 1 ʼρθρο 28 παρ. 1
Αρθρο 13 παρ. 2 πλην τελευταίου εδαφίου Αρθρο 28 παρ. 2
Αρθρο 13 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 13 παρ. 3 Αρθρο 28 παρ. 3
ʼρθρο 13 παρ. 4 ʼρθρο 28 παρ. 4
ʼρθρο 14 παρ. 1 Αρθρο 39 παρ. 1
ʼρθρο 14 παρ. 2 Αρθρο 39 παρ. 2
ʼρθρο 15 παρ. 1 Αρθρο 40 παρ. 1
ʼρθρο 15 παρ. 2 Αρθρο 40 παρ. 2
ʼρθρο 15 παρ. 3 Αρθρο 40 παρ. 3
ʼρθρο 15 παρ. 4 ʼρθρο 40 παρ. 4
ʼρθρο 16 παρ. 1 ʼρθρο 41 παρ. 1
ʼρθρο 16 παρ. 2 ʼρθρο 41 παρ. 2
ʼρθρο 16 παρ. 3 ʼρθρο 41 παρ. 3
ʼρθρο 16 παρ. 4 εδάφιο πρώτο Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 16 παρ. 4 εδάφιο δεύτερο ʼρθρο 41 παρ. 4 εδάφιο τρίτο ʼρθρο 16 παρ. 5 ʼρθρο 41 παρ. 5
ʼρθρο 16 παρ. 6 ʼρθρο 41 παρ. 6
ʼρθρο 17 παρ. 1 ʼρθρο 42 παρ. 1
ʼρθρο 17 παρ. 2 ʼρθρο 42 παρ. 2
ʼρθρο 18 παρ. 1 ʼρθρο 43 παρ. 1
ʼρθρο 18 παρ. 2 ʼρθρο 43 παρ. 2
ʼρθρο 18 παρ. 3 ʼρθρο 43 παρ. 3
ʼρθρο 19 παρ. 1 ʼρθρο 44 παρ. 1
ʼρθρο 19 παρ. 2 ʼρθρο 44 παρ. 2
ʼρθρο 19 παρ. 3 ʼρθρο 44 παρ. 3
ʼρθρο 19 παρ. 4 ʼρθρο 44 παρ. 4
ʼρθρο 20 παρ. 1 ʼρθρο 45 παρ. 1
ʼρθρο 20 παρ. 2 ʼρθρο 45 παρ. 2
ʼρθρο 20 παρ. 3 ʼρθρο 45 παρ. 3
ʼρθρο 20 παρ. 4 ʼρθρο 45 παρ. 4
ʼρθρο 20 παρ. 5 ʼρθρο 45 παρ. 5
ʼρθρο 20 παρ. 6 ʼρθρο 45 παρ. 6
ʼρθρο 20 παρ. 7 ʼρθρο 45 παρ. 7
ʼρθρο 21 παρ. 1 ʼρθρο 46 παρ. 1
ʼρθρο 21 παρ. 2 ʼρθρο 46 παρ. 2
ʼρθρο 21 παρ. 3 ʼρθρο 46 παρ. 3
ʼρθρο 21 παρ. 4 ʼρθρο 46 παρ. 4
ʼρθρο 21 παρ. 5 ʼρθρο 46 παρ. 6
ʼρθρο 21 παρ. 6 ʼρθρο 46 παρ. 7
ʼρθρο 22 παρ. 1 ʼρθρο 47 παρ. 1 εδάφια πρώτο και δεύτερο ʼρθρο 22 παρ. 2 εδάφιο πρώτο ʼρθρο 47 παρ. 2 εδάφιο πρώτο
ʼρθρο 22 παρ. 2 περ. α' ʼρθρο 47 παρ. 2 περ. α'ʼρθρο 22 παρ. 2 περ. β' ʼρθρο 47 παρ. 2 περ. β'
ʼρθρο 22 παρ. 2 περ. γ' ʼρθρο 47 παρ. 2 περ. δ'
ʼρθρο 22 παρ. 3 ʼρθρο 47 παρ. 3
ʼρθρο 22 παρ. 4 ʼρθρο 47 παρ. 4
ʼρθρο 22 παρ. 5 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 23 παρ. 1 ʼρθρο 48 παρ. 1
ʼρθρο 23 παρ. 2 ʼρθρο 48 παρ. 2
ʼρθρο 24 παρ. 1 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 24 παρ. 2 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 24 παρ. 3 Δεν κωδικοποιείται
Αρθρο 24 παρ. 4 εδάφια πρώτο,
δεύτερο και τρίτο ʼρθρο 49 παρ. 1
ʼρθρο 24 παρ. 4 εδάφιο τέταρτο Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 24 παρ. 5 Δεν κωδικοποιείται (άρθρο 20 ν. 2503/1997)
ʼρθρο 24 παρ. 6 ʼρθρο 49 παρ. 2
ʼρθρο 24 παρ. 7 ʼρθρο 49 παρ. 3
ʼρθρο 25 παρ. 1 ʼρθρο 50 παρ. 1
ʼρθρο 25 παρ. 2 ʼρθρο 50 παρ. 2
ʼρθρο 25 παρ. 3 ʼρθρο 50 παρ. 3
ʼρθρο 25 παρ. 4 ʼρθρο 50 παρ. 4
ʼρθρο 25 παρ. 5 ʼρθρο 50 παρ. 5
ʼρθρο 26 παρ. 1 ʼρθρο 51 παρ. 1
ʼρθρο 26 παρ. 2 ʼρθρο 51 παρ. 2
ʼρθρο 27 παρ. 1 ʼρθρο 52 παρ. 1
ʼρθρο 27 παρ. 2 εδάφιο πρώτο ʼρθρο 52 παρ. 2 εδάφιο πρώτο
ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. α' ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. α'
ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. α' στοιχ. ι Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. α' στοιχ. ιι ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. α' στοιχ. ββ ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. β' εδάφιο πρώτο ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. β' ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. β' εδάφιο δεύτερο Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. γ' Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. δ' εδάφιο πρώτο ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. θ' ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. δ' εδάφιο δεύτερο ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. η στοιχ. αα' ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. ε' ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. ια'
ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. ε' στοιχ. Ι ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. γ' στοιχ. αα', εδάφιο πρώτο
ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. ε' στοιχ. ιι ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. ζ' στοιχ. αα' ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. ε' στοιχ. ιii ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. ζ' στοιχ. ββ' ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. ε' στοιχ. ιν ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. ια' στοιχ. αα' ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. στ' εδάφιο πρώτο ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. στ' ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. στ' εδάφιο δεύτερο ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. στ' στοιχ. αα' ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. ζ' εδάφιο πρώτο ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. ε' ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. ζ' εδάφιο δεύτερο ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. ε' στοιχ. αα' ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. η' Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 27 παρ. 3 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 27 παρ. 4 ʼρθρο 52 παρ. 3
ʼρθρο 28 παρ. 1 ʼρθρο 53 παρ. 1
ʼρθρο 28 παρ. 2 ʼρθρο 53 παρ. 2
ʼρθρο 28 παρ. 3 ʼρθρο 53 παρ. 3
ʼρθρο 28 παρ. 4 ʼρθρο 53 παρ. 4
ʼρθρο 28 παρ. 5 ʼρθρο 53 παρ. 7
ʼρθρο 29 παρ. 1 ʼρθρο 54 παρ. 1
ʼρθρο 29 παρ. 2 ʼρθρο 54 παρ. 2
ʼρθρο 29 παρ. 3 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 29 παρ. 4 ʼρθρο 54 παρ. 4
ʼρθρο 29Α παρ. 1 ʼρθρο 90 παρ. 1
ʼρθρο 29 Α παρ. 2 ʼρθρο 90 παρ. 2
ʼρθρο 29Α παρ. 3 ʼρθρο 90 παρ. 3
ʼρθρο 29Α παρ. 4 ʼρθρο 90 παρ. 4
ʼρθρο 29Α παρ. 5 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 29Α παρ. 6 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 30 παρ. 1 ʼρθρο 55 παρ. 1
ʼρθρο 30 παρ.2 ʼρθρο 55 παρ. 2
ʼρθρο 30 παρ. 3 ʼρθρο 55 παρ. 3
ʼρθρο 30 παρ. 4 ʼρθρο 55 παρ.4
ʼρθρο 30 παρ. 5 εδάφιο πρώτο ʼρθρο 55 παρ. 5
ʼρθρο 30 παρ. 5 τελευταίο εδάφιο Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 30 παρ. 6 ʼρθρο 55 παρ. 6
ʼρθρο 30 παρ. 7 ʼρθρο 55 παρ. 7
ʼρθρο 30 παρ. 8 ʼρθρο 55 παρ. 8
ʼρθρο 30 παρ. 9 ʼρθρο 55 παρ. 13
ʼρθρο 31 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 32 παρ. 1 ʼρθρο 87 παρ. 1
ʼρθρο 32 παρ. 2 ʼρθρο 87 παρ. 2
ʼρθρο 33 παρ. 1 ʼρθρο 88 παρ. 1
ʼρθρο 33 παρ. 2 περ. α' ʼρθρο 88 παρ. 2 εδάφιο πρώτο ʼρθρο 33 παρ. 2 περ. β' ʼρθρο 88 παρ. 2 εδάφιο δεύτεροʼρθρο 33 παρ.
2 περ. γ' ʼρθρο 88 παρ. 2 εδάφιο τρίτο
ʼρθρο 33 παρ. 3 ʼρθρο 88 παρ. 3
ʼρθρο 33 παρ. 4 ʼρθρο 88 παρ. 4
ʼρθρο 34 παρ. 1 ʼρθρο 89 παρ. 1
ʼρθρο 34 παρ. 2 ʼρθρο 89 παρ. 2
ʼρθρο 34 παρ. 3 ʼρθρο 89 παρ. 3
ʼρθρο 35 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 36 Δεν κωδικοποιείται
2. του ν. 1299/1982 «Οργάνωση Υπηρεσιών Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α' 129), όπως οι διατάξεις του συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις: α) του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 6), β) του άρθρου 16 παρ. 6 ν. 1400/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων» (ΦΕΚ Α' 156).
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις Αρθρο 1 ʼρθρο 29 παρ. 1
Αρθρο 2 παρ. 1 εδάφιο πρώτο ʼρθρο 29 παρ. 2
ʼρθρο 2 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο Δεν κωδικοποιείται
Αρθρο 2 παρ. 2 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 2 παρ. 3 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 2 παρ. 4 Δεν κωδικοποιείται
άρθρο 3 παρ. 1 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 3 παρ. 2 εδάφιο πρώτο ʼρθρο 30 εδάφιο πρώτο
ʼρθρο 3 παρ. 3 ʼρθρο 31 παρ. 1
ʼρθρο 3 παρ. 4 ʼρθρο 31 παρ. 2
ʼρθρο 4 παρ. 1 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 4 παρ. 2 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 4 παρ. 3 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 4 παρ. 4 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 4 παρ. 5 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 4 παρ. 6 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 5 παρ. 1 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 5 παρ. 2 Εν μέρει στο άρθρο 32 παρ. 2 ʼρθρο 6 παρ. 1 ʼρθρο 33 παρ. 1
Αρθρο 6 παρ. 2 Αρθρο 33 παρ. 2
Αρθρο 6 παρ. 3 ʼρθρο 33 παρ. 3
Αρθρο 6 παρ. 4 ʼρθρο 34 παρ. 1
ʼρθρο 6 παρ. 5 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 7 παρ. 1 ʼρθρο 35 παρ. 1
Αρθρο 7 παρ. 2 εδάφιο πρώτο Αρθρο 35 παρ. 2
ʼρθρο 7 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 8 παρ. 1 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 8 παρ. 2 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 8 παρ. 3 Δεν κωδικοποιείται
Αρθρο 9 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 10 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 11 παρ. 1 ʼρθρο 85 παρ. 1
ʼρθρο 11 παρ. 2 εδάφιο πρώτο Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 11 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο Αρθρο 85 παρ. 2
ʼρθρο 12 ʼρθρο 36
ʼρθρο 13 παρ. 1 ʼρθρο 37
ʼρθρο 13 παρ. 2 ʼρθρο 36 περ. στ'
ʼρθρο 13 παρ. 3 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 14 Δεν κωδικοποιείται
3. ν. 1586/1986 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 37)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 11 παρ. 1 ʼρθρο 53 παρ. 1 εδάφιο πρώτο ʼρθρο 11 παρ. 2 εδ. α' Αρθρο 53 παρ. 5
ʼρθρο 11 παρ. 3 ʼρθρο 53 παρ. 6
4. ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 195)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 22 παρ. 1 ʼρθρο 52 παρ. 4
5. ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 50), όπως το άρθρο 71 τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 19 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α' 28)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 7 παρ. 4 ʼρθρο 54 παρ. 3
ʼρθρο 71 παρ. 1 ʼρθρο 55 παρ. 14
ʼρθρο 71 παρ. 2 ʼρθρο 55 παρ. 15 εδάφιο πρώτο ʼρθρο 71 παρ. 3 ʼρθρο 55 παρ. 16
ʼρθρο 79 παρ. 2 εδάφιο πρώτο άρθρο 41 παρ. 4 εδάφιο πρώτο άρθρο 47 παρ. 1 εδάφιο τρίτο ʼρθρο 79 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο άρθρο 41 παρ. 4 εδάφιο δεύτερο ʼρθρο 79 παρ. 3 ʼρθρο 46 παρ. 5
ʼρθρο 79 παρ. 4 ʼρθρο 50 παρ. 6
ʼρθρο 79 παρ. 5 άρθρο 41 παρ. 4 εδάφιο τέταρτο
6. ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α' 28), όπως η παράγραφος 5 συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 παρ. 13 του ν. 2266/1994 «Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ʼλλες ρυθμίσεις.» (ΦΕΚ Α' 218).
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
Αρθρο 33 παρ. 2 Αρθρο 55 παρ. 9
ʼρθρο 33 παρ. 3 ʼρθρο 55 παρ. 10 εδάφιο πρώτο ʼρθρο 33 παρ. 4 ʼρθρο 55 παρ. 11
ʼρθρο 33 παρ. 5 ʼρθρο 55 παρ. 12
7. ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 112)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 18 παρ. 11 ʼρθρο 55 παρ. 10 εδάφιο δεύτερο
8. ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας, διοίκηση και έλεγχος των
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 35)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 2 παρ. 1 εδάφιο πρώτο Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 2 παρ. 1 περ. α' ʼρθρο 18 παρ. 2
ʼρθρο 2 παρ. 1 περ. β' ʼρθρο 18 παρ. 3
ʼρθρο 2 παρ. 1 περ. γ' ʼρθρο 18 παρ. 4
ʼρθρο 2 παρ. 1 περ. δ' Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 2 παρ. 2 ʼρθρο 18 παρ. 7
9. ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'
211)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 1 παρ. 1 Αρθρο 52 παρ. 2 περ. β' στοιχ. ββ'
10. ν. 2344/1995 «Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 212),
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
Αρθρο 4 παρ. 1 ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. α' στοιχ. γγ'
11. ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 107)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις ʼρθρο 18 παρ. 16 εδάφια δεύτερο και τρίτο ʼρθρο 56 παρ. 17
12. ν. 2594/1998 «Κύρωση ως κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών»
(ΦΕΚ Α'62),
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις ʼρθρο 4 παρ. 2 του άρθρου πρώτου ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. γ' στοιχ. ββ' ʼρθρο 4 παρ. 3 του άρθρου πρώτου ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. γ' στοιχ. αα'
13. ν. 2912/2001 «Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμιση συναφών οργανωτικών θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 94),
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 41 παρ. 3 ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. ια' στοιχ. ββ'
14. ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 145),
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο δέκατο έβδομο ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. ιγ'
15. ν. 2984/2002 «Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 15)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 4 παρ. 1 ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. δ'
16. ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 212)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 3 παρ. 1 ʼρθρο 71 παρ. 1
ʼρθρο 3 παρ 2 ʼρθρο 71 παρ. 2
ʼρθρο 3 παρ. 3 ʼρθρο 71 παρ. 3
ʼρθρο 3 παρ. 4 ʼρθρο 71 παρ. 4
ʼρθρο 3 παρ. 5 ʼρθρο 71 παρ. 5
ʼρθρο 3 παρ. 6 ʼρθρο 71 παρ. 6
ʼρθρο 3 παρ. 7 ʼρθρο 71 παρ. 7
17. π.δ. 224/1986 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ)» (ΦΕΚ Α'91)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 1 παρ. 1 ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. β' στοιχ. δδ'
18. π.δ. 229/1986 «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ Α' 96),
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 1 παρ. 1 ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. ε' στοιχ. δδ'
19. π.δ. 68/1987 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α' 39),
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
Αρθρο 1 παρ. 1 ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. θ'
20. π.δ. 417/1987 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α' 186),
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
Αρθρο 1 παρ. 1 Αρθρο 52 παρ. 2 περ. ζ' στοιχ. γγ'
21. π.δ. 3/1990 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α' 1)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
Αρθρο 1 παρ. 1 Αρθρο 52 παρ. 2 περ. ιβ'
22. π.δ. 484/1991 «Σύσταση στο Υπουργείο Γεωργίας Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής, ΕΟΚ και Διεθνών Σχέσεων, τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ Α' 187)» (ΦΕΚ Α' 177), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 385/1994 «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (ΑΙ 87)» (Α 216)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
Αρθρο 1 παρ. 1 Αρθρο 52 παρ. 2 περ. Γ
23. π.δ. 500/1991 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Δημοσίων Επενδύσεων, Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης καθώς και Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α'181)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 1 ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. β' στοιχ. αα'
24. π.δ. 294/1993 «Σύσταση Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α 131)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
Αρθρο 1 Εν μέρει στο άρθρο 38 παρ. 1, εν μέρει δεν κωδικοποιείται Αρθρο 2 Αρθρο 38 παρ. 2
Αρθρο 3 Αρθρο 38 παρ. 3
ʼρθρο 4 ʼρθρο 38 παρ. 4
ʼρθρο 5 Δεν κωδικοποιείται
25. π.δ. 475/1993 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ Α' 205)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 1 ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. η' στοιχ. ββ'
26. π.δ. 400/1995 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ Α' 226)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 1 ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. α' στοιχ. αα'
27. π.δ. 401/1995 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ Α' 226)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 1 ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. α' στοιχ. δδ'
28. π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ Α' 51)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 1 ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. ε' στοιχ. ββ'
29. π.δ. 166/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 69/1988 και 91/1991» (ΦΕΚ Α' 125)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 1 ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. στ' στοιχ. ββ'
30. π.δ. 61/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 53)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 1 παρ. 1 ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. β' στοιχ. γγ'
31. π.δ. 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ Α 156)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 1 παρ. 1 ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. ε' στοιχ. γγ'
32. π.δ. 406/2001 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των άλλων Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α' 289) Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο μόνο ʼρθρο 80
33. π.δ. 159/2002 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών και σύσταση Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α' 142)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 7 παρ. 1 ʼρθρο 52 παρ. 2 περ. γ' στοιχ. γγ'
34. π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 28), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 179/2004 «Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος υπ' αριθμ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 156)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο πρώτο Δεν κωδικοποιείται
Αρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο ʼρθρο 72 παρ. 3
Αρθρο 1 παρ. 2 ʼρθρο 72 παρ. 1
Αρθρο 1 παρ. 3 ʼρθρο 72 παρ. 2
ʼρθρο 2 παρ. 1 ʼρθρο 73 παρ. 1
ʼρθρο 2 παρ. 2 ʼρθρο 73 παρ. 2
Αρθρο 2 παρ. 3 ʼρθρο 73 παρ. 3
Αρθρο 3 παρ. 1 ʼρθρο 74 παρ. 1 εδάφια πρώτο και δεύτερο ʼρθρο 3 παρ. 2 ʼρθρο 74 παρ. 2
ʼρθρο 3 παρ. 3 ʼρθρο 74 παρ. 3
ʼρθρο 3 παρ. 4 ʼρθρο 74 παρ. 4 εδάφιο πρώτο Αρθρο 3 παρ. 5 ʼρθρο 74 παρ. 5
Αρθρο 3 παρ. 6 ʼρθρο 74 παρ. 6
ʼρθρο 4 παρ. 1 ʼρθρο 75 παρ. 1
ʼρθρο 4 παρ. 2 ʼρθρο 75 παρ. 2
ʼρθρο 5 παρ. 1 ʼρθρο 76 περ. α'
Αρθρο 5 παρ. 2 Αρθρο 76 περ. β'
ʼρθρο 5 παρ. 3 ʼρθρο 76 περ. γ'
ʼρθρο 5 παρ. 4 ʼρθρο 76 περ. δ', ε' και στ' ʼρθρο 5 παρ. 5 ʼρθρο 76 περ. ζ' και η'
ʼρθρο 6 ʼρθρο 77
ʼρθρο 7 ʼρθρο 78
ʼρθρο 8 παρ. 1 ʼρθρο 79 παρ. 1
ʼρθρο 8 παρ. 2 ʼρθρο 79 παρ. 2
Αρθρο 9 παρ. 1 Αρθρο 81 παρ. 1
Αρθρο 9 παρ. 2 ʼρθρο 81 παρ. 2
Αρθρο 9 παρ. 3 ʼρθρο 81 παρ. 3
ʼρθρο 10 παρ. 1 ʼρθρο 82 παρ. 1
ʼρθρο 10 παρ. 2 ʼρθρο 82 παρ. 2
ʼρθρο 10 παρ. 3 ʼρθρο 82 παρ. 3
ʼρθρο 10 παρ. 4 ʼρθρο 82 παρ. 4ʼρθρο 11 παρ. 1 ʼρθρο 83 παρ. 1
ʼρθρο 11 παρ. 2 ʼρθρο 83 παρ. 2
ʼρθρο 11 παρ. 3 ʼρθρο 83 παρ. 3
ʼρθρο 12 ʼρθρο 84
35. ΠΥΣ 88/1985 «Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 142), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις: α) της ΠΥΣ 120/1985 «Συμπλήρωση και τροποποίηση της 88/2.8.1985 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 176), β) της ΠΥΣ 206/1993 «Συμπλήρωση της ΠΥΣ 88/2.8.1985» (ΦΕΚ Α' 219), γ) της ΠΥΣ 31/1995 «Τροποποίηση της παραγράφου 2 της αριθ. 206/30.12.1993 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Συμπλήρωση της ΠΥΣ 88/2.8.1985»» (ΦΕΚ Α' 16), δ) της ΠΥΣ 377/1995 «Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 88/2.8.1985 ΠΥΣ "Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών"», (ΦΕΚ Α' 6/1996) ε) της ΠΥΣ 262/1996 «Συμπλήρωση της ΠΥΣ 88/2.8.1985» (ΦΕΚ Α' 193), στ) της ΠΥΣ 33/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 88/2.8.1985 ΠΥΣ και προσαρμογή της στις διατάξεις του Ν. 2470/1997» (ΦΕΚ Α'109).
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 1 ʼρθρο 56 παρ. 1
ʼρθρο 2 περ. α' ʼρθρο 56 παρ. 2
ʼρθρο 2 περ. β' ʼρθρο 56 παρ. 3
ʼρθρο 3 παρ. 1 και 2 ʼρθρο 56 παρ. 4
Αρθρο 3 παρ. 3 ʼρθρο 56 παρ 5
ʼρθρο 4 ʼρθρο 56 παρ. 6
ʼρθρο 5 ʼρθρο 56 παρ. 7
ʼρθρο 6 παρ. 1 ʼρθρο 56 παρ. 8
ʼρθρο 6 παρ. 2 ʼρθρο 56 παρ. 9
ʼρθρο 6 παρ. 3 ʼρθρο 56 παρ. 10
ʼρθρο 7 παρ. 1 ʼρθρο 56 παρ. 11
ʼρθρο 7 παρ. 2 ʼρθρο 56 παρ. 12
ʼρθρο 7 παρ. 3 ʼρθρο 56 παρ. 13
ʼρθρο 7 παρ. 4 ʼρθρο 56 παρ. 14
ʼρθρο 7 παρ. 5 ʼρθρο 56 παρ. 15
ʼρθρο 7 παρ. 6 ʼρθρο 56 παρ. 16
ʼρθρο 7 παρ. 7 ʼρθρο 56 παρ. 17
ʼρθρο 8 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 9 ʼρθρο 57 παρ. 8
36. ΠΥΣ 50/1990 «Κανονισμός Λειτουργίας του Υπουργικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α' 76)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 1 παρ. 1 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 1 παρ. 2 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 2 παρ. 1 ʼρθρο 3 παρ. 1
ʼρθρο 2 παρ. 2 ʼρθρο 4 παρ. 4
ʼρθρο 2 παρ. 3 ʼρθρο 4 παρ. 1
ʼρθρο 2 παρ. 4 ʼρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο Αρθρο 2 παρ. 5 ʼρθρο 4 παρ. 3
Αρθρο 2 παρ. 6 Αρθρο 4 παρ. 2
Αρθρο 3 παρ. 1 ʼρθρο 3 παρ. 2
ʼρθρο 3 παρ. 2 ʼρθρο 3 παρ. 3
ʼρθρο 4 παρ. 1 ʼρθρο 5 παρ. 1
Αρθρο 4 παρ. 2 ʼρθρο 5 παρ. 2
Αρθρο 4 παρ. 3 Αρθρο 5 παρ. 3
ʼρθρο 4 παρ. 4 ʼρθρο 5 παρ. 4
ʼρθρο 4 παρ. 5 ʼρθρο 5 παρ. 5
ʼρθρο 4 παρ. 6 ʼρθρο 5 παρ. 6
ʼρθρο 5 παρ. 1 ʼρθρο 6 παρ. 1
Αρθρο 5 παρ. 2 Αρθρο 6 παρ. 2
ʼρθρο 5 παρ. 3 ʼρθρο 6 παρ. 3
ʼρθρο 5 παρ. 4 ʼρθρο 6 παρ. 4
ʼρθρο 5 παρ. 5 ʼρθρο 6 παρ. 5
Αρθρο 6 παρ. 1 Αρθρο 7 παρ. 1
ʼρθρο 6 παρ. 2 ʼρθρο 7 παρ. 2
ʼρθρο 6 παρ. 3 ʼρθρο 7 παρ. 3
ʼρθρο 6 παρ. 4 ʼρθρο 7 παρ. 4
ʼρθρο 6 παρ. 5 ʼρθρο 7 παρ. 5
Αρθρο 6 παρ. 6 Αρθρο 7 παρ. 6
ʼρθρο 7 παρ. 1 ʼρθρο 8 παρ. 1
ʼρθρο 7 παρ. 2 ʼρθρο 8 παρ. 2
Αρθρο 7 παρ. 3 ʼρθρο 8 παρ. 3
Αρθρο 7 παρ. 4 Αρθρο 8 παρ. 4
Αρθρο 8 παρ. 1 ʼρθρο 9 παρ. 1
ʼρθρο 8 παρ. 2 ʼρθρο 9 παρ. 2
ʼρθρο 8 παρ. 3 ʼρθρο 9 παρ. 3
Αρθρο 8 παρ. 4 ʼρθρο 9 παρ. 4
Αρθρο 9 παρ. 1 ʼρθρο 10 παρ. 1
ʼρθρο 9 παρ. 2 ʼρθρο 10 παρ. 2
ʼρθρο 9 παρ. 3 ʼρθρο 10 παρ. 3
ʼρθρο 9 παρ. 4 ʼρθρο 10 παρ. 4
ʼρθρο 9 παρ. 5 ʼρθρο 10 παρ. 5
ʼρθρο 10 παρ. 1 ʼρθρο 11 παρ. 1
ʼρθρο 10 παρ. 2 ʼρθρο 11 παρ. 2
ʼρθρο 11 παρ. 1 ʼρθρο 12 παρ. 1
ʼρθρο 11 παρ. 2 ʼρθρο 12 παρ. 2
ʼρθρο 11 παρ. 3 ʼρθρο 12 παρ. 3
ʼρθρο 11 παρ. 4 ʼρθρο 12 παρ. 4
ʼρθρο 12 παρ. 1 ʼρθρο 13 παρ. 1
ʼρθρο 12 παρ. 2 ʼρθρο 13 παρ. 2
ʼρθρο 12 παρ. 3 ʼρθρο 13 παρ. 3
ʼρθρο 13 παρ. 1 ʼρθρο 14 παρ. 1
ʼρθρο 13 παρ. 2 ʼρθρο 14 παρ. 2
ʼρθρο 13 παρ. 3 ʼρθρο 14 παρ. 3
Αρθρο 14 Δεν κωδικοποιείται
40. ΠΥΣ 31/2000 «Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 134)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις ʼρθρο 1 εδάφιο πρώτο ʼρθρο 15 παρ. 1 εδάφιο πρώτο Αρθρο 1 στοιχ. α' ʼρθρο 15 παρ. 1 στοιχ. β' Αρθρο 1 στοιχ. β' ʼρθρο 15 παρ. 1 στοιχ. α' Αρθρο 1 στοιχ. γ' ʼρθρο 15 παρ. 1 στοιχ. γ' ʼρθρο 1 στοιχ. δ' ʼρθρο 15 παρ. 1 στοιχ. ε' ʼρθρο 1 στοιχ. ε' ʼρθρο 15 παρ. 1 στοιχ. δ' ʼρθρο 2 παρ. 1-3 Δεν κωδικοποιείται
Αρθρο 2 παρ. 4 ʼρθρο 19
Αρθρο 2 παρ. 5 ʼρθρο 18 παρ. 7
ʼρθρο 3 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 4 παρ. 1 ʼρθρο 20 παρ. 1
Αρθρο 4 παρ. 2 Αρθρο 20 παρ. 2
ʼρθρο 4 παρ. 3 ʼρθρο 20 παρ. 3
ʼρθρο 4 παρ. 4 ʼρθρο 20 παρ. 4
ʼρθρο 5 παρ. 1 ʼρθρο 21 παρ. 1
ʼρθρο 5 παρ. 2 ʼρθρο 21 παρ. 2
Αρθρο 5 παρ. 3 ʼρθρο 21 παρ. 3
ʼρθρο 5 παρ. 4 ʼρθρο 21 παρ. 4
ʼρθρο 6 παρ. 1 ʼρθρο 22 παρ. 1
ʼρθρο 6 παρ. 2 ʼρθρο 22 παρ. 2
Αρθρο 6 παρ. 3 Αρθρο 22 παρ. 3
Αρθρο 6 παρ. 4 ʼρθρο 22 παρ. 4
Αρθρο 7 παρ. 1 ʼρθρο 16 παρ. 4
ʼρθρο 7 παρ. 2 ʼρθρο 16 παρ. 5
ʼρθρο 7 παρ. 3 ʼρθρο 16 παρ. 6
Αρθρο 7 παρ. 4 ʼρθρο 16 παρ. 7
Αρθρο 7 παρ. 5 ʼρθρο 16 παρ. 8
ʼρθρο 7 παρ. 6 ʼρθρο 16 παρ. 9
ʼρθρο 7 παρ. 7 περ. α' ʼρθρο 16 παρ. 10
ʼρθρο 7 παρ. 7 περ. β' ʼρθρο 16 παρ. 11
ʼρθρο 7 παρ. 7 περ. γ' ʼρθρο 16 παρ. 12
ʼρθρο 8 Δεν κωδικοποιείται
41. ΠΥΣ 14/2004 «Σύσταση Επιτροπής για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη της πληροφορικής» (ΦΕΚ Α' 116)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 1 ʼρθρο 15 παρ. 1 στοιχ. στ'
ʼρθρο 23 παρ. 1
ʼρθρο 2 ʼρθρο 23 παρ. 2
ʼρθρο 3 ʼρθρο 23 παρ. 3ʼρθρο 4
ʼρθρο 23 παρ. 4
ʼρθρο 5 ʼρθρο 23 παρ. 3
ʼρθρο 6 ʼρθρο 23 παρ. 5
ʼρθρο 7 ʼρθρο 23 παρ. 6
42. Y43/1985 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση και κατάργηση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού στα υπουργεία Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, Εξωτερικών και Γεωργίας» (ΦΕΚ Β' 475)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
Αρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. δ'
43. Υ114/1986 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση και κατάργηση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών και σειρά τάξης νέων Υπουργείων» (ΦΕΚ Β' 247),
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. δ'
44. Υ579/1988 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ Β' 438)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. δ'
45. Υ1197/1990 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό» (ΦΕΚ Β' 625)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. γ'
46. Υ520/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση δεκαεννιά (19) θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών (ΦΕΚ Β' 808)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. α'
47. Υ521/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση δεκαεπτά (17) θέσεων Υφυπουργών (ΦΕΚ Β' 808)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. δ'
48. Υ1495/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Αιγαίου» (ΦΕΚ Β 694)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. δ'
49. Y1486/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού και σύσταση θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών» (ΦΕΚ 624)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. δ'
50. 426/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση δύο (2) θέσεων Υφυπουργών στο Υπουργείο Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 504)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. δ'
51. Υ710/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση δέκα τριών (13) θέσεων Υφυπουργών» (ΦΕΚ Β' 712)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. δ'
52. Υ594/1993 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση τεσσάρων (4) θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων θέσεων Υφυπουργών» (ΦΕΚ Β 826)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. α'
53. 391/1994 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, μετατροπή θέσεων Υφυπουργών σε θέσεις Αναπληρωτών Υπουργών, θέσης Αναπληρωτή Υπουργού σε θέση Υφυπουργού και κατάργηση θέσης Υφυπουργού» (ΦΕΚ Β 540)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. α'
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. δ'
54. 1430/1995 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση - Μετατροπή - Κατάργηση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Β' 809)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. α'
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. δ'
55. 133/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μετατροπή δύο (2) θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών σε θέσεις Υφυπουργών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β' 52)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. δ'
56. Y174/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Αναδιάρθρωση του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, Εσωτερική διάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό. Βαθμολογική και μισθολογική διαβάθμιση των θέσεων» (ΦΕΚ Β' 204), όπως τροποποιήθηκε από: α) την Υ77/1999 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση της Υ174 (ΦΕΚ 204/Β/28.3.1996)» (ΦΕΚ Β' 166), β) της Υ134/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ174/27.3.1996 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 1620)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 1 ʼρθρο 30 παρ. 1
ʼρθρο 2 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 3 ʼρθρο 32 παρ. 1
ʼρθρο 4 ʼρθρο 34 παρ. 2
ʼρθρο 5 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 6 ʼρθρο 34 παρ. 3
ʼρθρο 7 Δεν κωδικοποιείται
57. 204/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση - Κατάργηση θέσεων Υφυπουργών» (ΦΕΚ Β' 70)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. δ'
58. Υ348/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των θέσεων μετακλητών υπαλλήλων στο Γραφείο Οργάνωσης και Διοίκησης του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β' 410)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 32 παρ. 1 περ. ζ' στοιχ. εε'
59. Υ829/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Προσθήκη μίας θέσης ειδικού συμβούλου στο Διπλωματικό Γραφείο» (ΦΕΚ Β' 1052)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 32 παρ. 1 περ. γ' στοιχ. ββ'
60. 2224/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού Οικονομικών και σύσταση θέσης Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό» (ΦΕΚ Β' 906)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. δ'
61. Y228/2000 απόφαση του Πρωθυπουργού «Διυπουργικές Επιτροπές» (ΦΕΚ Β' 676)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις ʼρθρο 1 ʼρθρο 58
ʼρθρο 2 παρ. Α' περ. 1 3 ʼρθρο 60 παρ. 1
ʼρθρο 2 παρ. Β' ʼρθρο 60 παρ. 2
ʼρθρο 2 παρ. Γ' ʼρθρο 60 παρ. 3
ʼρθρο 3 παρ. Α' Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 3 παρ. Β' Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 3 παρ. Γ' Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 4 παρ. Α' ʼρθρο 61 παρ. 1
ʼρθρο 4 παρ. Β' ʼρθρο 61 παρ. 2
ʼρθρο 5 παρ. Α' ʼρθρο 62 παρ. 1
ʼρθρο 5 παρ. Β' ʼρθρο 62 παρ. 2
ʼρθρο 5 παρ. Γ' ʼρθρο 62 παρ. 3
ʼρθρο 6 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 7 παρ. Α' ʼρθρο 63 παρ. 1
ʼρθρο 7 παρ. Β' ʼρθρο 63 παρ. 2
ʼρθρο 8 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 9 παρ. Α' Αρθρο 64 παρ. 1
ʼρθρο 9 παρ. Β' ʼρθρο 64 παρ. 2
ʼρθρο 10 παρ. Α' ʼρθρο 65 παρ. 1
ʼρθρο 10 παρ. Β' ʼρθρο 65 παρ. 2
ʼρθρο 11 παρ. Α' ʼρθρο 66 παρ. 1
ʼρθρο 11 παρ. Β' ʼρθρο 66 παρ. 2
ʼρθρο 11 παρ. Γ ʼρθρο 66 παρ. 3
ʼρθρο 12 παρ. 1 ʼρθρο 59 παρ. 1
Αρθρο 12 παρ. 2 Αρθρο 59 παρ. 2
ʼρθρο 12 παρ. 3 Αρθρο 59 παρ. 3
Αρθρο 12 παρ. 4 Αρθρο 59 παρ. 4
ʼρθρο 12 παρ. 5 Αρθρο 59 παρ. 5
ʼρθρο 12 παρ. 6 Αρθρο 59 παρ. 6
ʼρθρο 12 παρ. 7 ʼρθρο 59 παρ. 7
ʼρθρο 12 παρ. 8 ʼρθρο 59 παρ. 8ʼρθρο 12 παρ. 9 ʼρθρο 59 παρ. 9
62. Υ316/2000 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την ισότητα των δύο φύλων» (ΦΕΚ Β' 870)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 58 στοιχ. η'
ʼρθρο 1 ʼρθρο 67 παρ. 1
ʼρθρο 2 παρ. Α' ʼρθρο 67 παρ. 2
ʼρθρο 2 παρ. Β' ʼρθρο 67 παρ. 3
ʼρθρο 3 παρ. 1 Αρθρο 67 παρ. 4
ʼρθρο 3 παρ. 2 Δεν κωδικοποιείται
63. Υ876/2001 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Διυπουργικής επιτροπής για το εθνικό σχέδιο δράσης κατά των ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β' 1389)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 58 στοιχ. θ'
ʼρθρο 1 παρ. 1 ʼρθρο 68 παρ. 1
ʼρθρο 1 παρ. 2 Αρθρο 68 παρ. 2
ʼρθρο 1 παρ. 3 ʼρθρο 68 παρ. 3
ʼρθρο 2 παρ. 1 ʼρθρο 68 παρ. 4
ʼρθρο 2 παρ. 2 ʼρθρο 68 παρ. 5
ʼρθρο 3 παρ. 1 ʼρθρο 68 παρ. 6
ʼρθρο 3 παρ. 2 ʼρθρο 68 παρ. 7
64. Y892/2001 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Υφυπουργών στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Β' 1453)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
Αρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. δ'
65. Υ1057/2001 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου» (ΦΕΚ Β' 1638)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 58 στοιχ. ι
Αρθρο 1 παρ. 1 ʼρθρο 69 παρ. 1
Αρθρο 1 παρ. 2 ʼρθρο 69 παρ. 2
ʼρθρο 1 παρ. 3 ʼρθρο 69 παρ. 3
ʼρθρο 2 παρ. 1 ʼρθρο 69 παρ. 4
ʼρθρο 2 παρ. 2 ʼρθρο 69 παρ. 5
Αρθρο 3 παρ. 1 ʼρθρο 69 παρ. 6
Αρθρο 3 παρ. 2 ʼρθρο 69 παρ. 7
ʼρθρο 3 Δεν κωδικοποιείται
ʼρθρο 4 Δεν κωδικοποιείται
66. Υ315/2003 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για τον Τουρισμό» (ΦΕΚ Β' 764)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 1 ʼρθρο 58 στοιχ. ία'
Αρθρο 1 παρ. 1 ʼρθρο 70 παρ. 1
Αρθρο 1 παρ. 2 ʼρθρο 70 παρ. 2
ʼρθρο 1 παρ. 3 ʼρθρο 70 παρ. 3
Αρθρο 2 Αρθρο 70 παρ. 4
ʼρθρο 3 ʼρθρο 70 παρ. 5
ʼρθρο 4 παρ. 1 ʼρθρο 70 παρ. 6
ʼρθρο 4 παρ. 2 ʼρθρο 70 παρ. 7
ʼρθρο 4 παρ. 3 Δεν κωδικοποιείται
67. Υ2/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Υπουργού Αναπληρωτή Πολιτισμού και Υφυπουργού Εξωτερικών στα Υπουργεία Πολιτισμού και Εξωτερικών και κατάργηση θέσης Υπουργού Αναπληρωτή Εξωτερικών στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΦΕΚ Β' 514)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. α'
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. δ'
68. Υ25/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Υφυπουργού Τουρισμού στο Υπουργείο Τουρισμού» (ΦΕΚ Β' 516)
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
ʼρθρο 47 παρ. 2 στοιχ. δ'
68. Υ119/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Προσαρμογή στις διατάξεις του ν. 3205/2003, της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών Υ174/27.3.1996 (ΦΕΚ 204/Β/1996) "Αναδιάρθρωση του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού. Εσωτερική διάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό. Βαθμολογική και μισθολογική διαβάθμιση των θέσεων", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την κοινή απόφαση υπ' αριθμ. Υ725/27.6.1997 (ΦΕΚ 550/Β/7.7.1997) "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Υ174/27.3.1996 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών και προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997"» (ΦΕΚ Β' 1102). Παράγραφος Α' ʼρθρο 34 παρ. 4
Παράγραφος Β' ʼρθρο 34 παρ. 5
Παράγραφος Γ' ʼρθρο 34 παρ. 6
Παράγραφος Δ' ʼρθρο 34 παρ. 7
Παράγραφος Ε' ʼρθρο 34 παρ. 8
Παράγραφος ΣΤ' ʼρθρο 34 παρ. 9
Παράγραφος Ζ' ʼρθρο 34 παρ. 10
69. οικ.2/8098/0022/2004 κοινής απόφαση των υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών» (ΦΕΚ Β' 332),
Κωδικοποιούμενες διατάξεις Κωδικοποιητικές διατάξεις
Παράγραφος 1 ʼρθρο 57 παρ. 1
Παράγραφος 2 ʼρθρο 57 παρ. 2
Παράγραφος 3 ʼρθρο 57 παρ. 3
Παράγραφος 5 ʼρθρο 57 παρ. 4
Παράγραφος 6 ʼρθρο 57 παρ. 5
Παράγραφος 7 ʼρθρο 57 παρ. 6
Παράγραφος 8 ʼρθρο 57 παρ. 7
ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Κωδικοποιητική διάταξη Κωδικοποιούμενη διάταξη
ʼρθρο 1 παρ. 1 ʼρθρο 1 παρ. 1 ν. 1558/1985
ʼρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
ʼρθρο 1 παρ. 2 ʼρθρο 1 παρ. 2 και 4 ν. 1558/1985
ʼρθρο 2 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 2 ʼρθρο 2 ν. 1558/1985
ʼρθρο 3 παρ. 1 ʼρθρο 2 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 3 εδάφιο πρώτο ν. 1558/1985 ʼρθρο 3 παρ. 2 ʼρθρο 3 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 3 παρ. 3 ʼρθρο 3 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 4 παρ. 1 ʼρθρο 2 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 4 παρ. 2 ʼρθρο 2 παρ. 6 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 4 παρ. 3 ʼρθρο 2 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 4 ν. 1 558/1 985
ʼρθρο 4 παρ. 4 ʼρθρο 2 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 5 παρ. 1 ʼρθρο 4 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 5 παρ. 2 ʼρθρο 4 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 5 παρ. 3 ʼρθρο 4 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 5 παρ. 4 ʼρθρο 4 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 5 παρ. 5 ʼρθρο 4 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 5 παρ. 6 ʼρθρο 4 παρ. 6 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 6 παρ. 1 ʼρθρο 5 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
Κωδικοποιητική διάταξη Κωδικοποιούμενη διάταξη
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 6 παρ. 2 ʼρθρο 5 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 3 εδάφιο πρώτο ν. 1558/1985 ʼρθρο 6 παρ. 3 ʼρθρο 5 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 6 παρ. 4 ʼρθρο 5 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 6 παρ. 5 ʼρθρο 5 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 7 παρ. 1 ʼρθρο 6 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 7 παρ. 2 ʼρθρο 6 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 7 παρ. 3 ʼρθρο 6 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 3 εδάφια δεύτερο και τρίτο ν. 1558/1985 ʼρθρο 7 παρ. 4 ʼρθρο 6 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 7 παρ. 5 ʼρθρο 6 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 7 παρ. 6 ʼρθρο 6 παρ. 6 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 8 παρ. 1 ʼρθρο 7 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 8 παρ. 2 ʼρθρο 7 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 8 παρ. 3 ʼρθρο 7 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 8 παρ. 4 ʼρθρο 7 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 9 παρ. 1 ʼρθρο 8 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 9 παρ. 2 ʼρθρο 8 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 9 παρ. 3 ʼρθρο 8 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 9 παρ. 4 ʼρθρο 8 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990
Κωδικοποιητική διάταξη Κωδικοποιούμενη διάταξη
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 10 παρ. 1 ʼρθρο 9 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 10 παρ. 2 ʼρθρο 9 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 10 παρ. 3 ʼρθρο 9 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 10 παρ. 4 ʼρθρο 9 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 10 παρ. 5 ʼρθρο 9 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 11 παρ. 1 ʼρθρο 10 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 11 παρ. 2 ʼρθρο 10 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.Β. 32/2004ʼρθρο 12 παρ. 1 ʼρθρο 11 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1 990
ʼρθρο 12 παρ. 2 ʼρθρο 11 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 12 παρ. 3 ʼρθρο 11 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 12 παρ. 4 ʼρθρο 11 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 13 παρ. 1 ʼρθρο 12 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 13 παρ. 2 ʼρθρο 12 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 13 παρ. 3 ʼρθρο 12 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 14 παρ. 1 ʼρθρο 13 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 14 παρ. 2 ʼρθρο 13 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 14 παρ. 3 ʼρθρο 13 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 15 παρ. 1 ʼρθρο 1 ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 1 ΠΥΣ 14/2004
ʼρθρο 15 παρ. 2 ʼρθρο 8 παρ. 4 ν. 1558/1985
ʼρθρο 3 παρ. 5 ΠΥΣ 88/1996
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 15 παρ. 3 ʼρθρο 8 παρ. 5 ν. 1558/1985
ʼρθρο 16 παρ. 1 ʼρθρο 8 παρ. 1 ν. 1558/1985
Κωδικοποιητική διάταξη Κωδικοποιούμενη διάταξη
Αρθρο 3 παρ. 5 ΠΥΣ 88/1996
ʼρθρο 16 παρ. 2 ʼρθρο 8 παρ. 2 ν. 1558/1985
ʼρθρο 16 παρ. 3 ʼρθρο 8 παρ. 3 ν. 1558/1985
ʼρθρο 16 παρ. 4 ʼρθρο 7 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 16 παρ. 5 ʼρθρο 7 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 16 παρ. 6 ʼρθρο 7 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 16 παρ. 7 ʼρθρο 7 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 16 παρ. 8 ʼρθρο 7 παρ. 5 ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 16 παρ. 9 ʼρθρο 7 παρ. 6 ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ 32/2004
ʼρθρο 16 παρ. 10 ʼρθρο 7 παρ. 7 περ. α' ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 16 παρ. 11 ʼρθρο 7 παρ. 7 περ. β' ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 16 παρ. 12 ʼρθρο 7 παρ. 7 περ. γ' ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 17 παρ. 1 ʼρθρο 3 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3242/2004
ʼρθρο 17 παρ. 2 ʼρθρο 3 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3242/2004
ʼρθρο 17 παρ. 3 ʼρθρο 3 παρ. 3 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3242/2004
ʼρθρο 17 παρ. 4 ʼρθρο 3 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3242/2004
ʼρθρο 18 παρ. 1 ʼρθρο 4 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3242/2004
ʼρθρο 18 παρ. 2 ʼρθρο 2 παρ. 1 περ. α' ν. 2292/1995ʼρθρο 18 παρ. 3 ʼρθρο 2 παρ. 1 περ. β' ν. 2292/1995
Κωδικοποιητική διάταξη Κωδικοποιούμενη διάταξη
ʼρθρο 18 παρ. 4 ʼρθρο 2 παρ. 1 περ. γ' ν. 2292/1 995 ʼρθρο 18 παρ. 5 ʼρθρο 4 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3242/2004
ʼρθρο 18 παρ. 6 ʼρθρο 4 παρ. 3 ν. 1958/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3242/2004
ʼρθρο 18 παρ. 7 ʼρθρο 2 παρ. 5 ΠΥΣ 31/2000 Αρθρο 2 παρ. 2 ν. 2292/1995 ʼρθρο 19 ʼρθρο 2 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 20 παρ. 1 ʼρθρο 4 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 2 παρ. 1 και 6 ν. 3242/2004
ʼρθρο 20 παρ. 2 ʼρθρο 4 παρ. 2 ΠΥΣ 31 /2000
ʼρθρο 20 παρ. 3 ʼρθρο 4 παρ. 3 ΠΥΣ 31 /2000
ʼρθρο 20 παρ. 4 ʼρθρο 4 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 21 παρ. 1 ʼρθρο 5 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 21 παρ. 2 ʼρθρο 5 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 21 παρ. 3 ʼρθρο 5 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 21 παρ. 4 ʼρθρο 5 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 22 παρ. 1 ʼρθρο 6 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 22 παρ. 2 ʼρθρο 6 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 22 παρ. 3 ʼρθρο 6 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000
Κωδικοποιητική διάταξη Κωδικοποιούμενη διάταξη
ʼρθρο 22 παρ. 4 Αρθρο 6 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000
ʼρθρο 23 παρ. 1 ʼρθρο 1 ΠΥΣ 14/2004
ʼρθρο 23 παρ. 2 ʼρθρο 2 ΠΥΣ 14/2004
ʼρθρο 24 παρ. 1 ν. 3200/2003
ʼρθρο 23 παρ. 3 ʼρθρο 3 ΠΥΣ 14/2004
ʼρθρο 23 παρ. 4 ʼρθρο 4 ΠΥΣ 14/2004
ʼρθρο 23 παρ. 5 ʼρθρο 5 ΠΥΣ 14/2004
ʼρθρο 23 παρ. 6 ʼρθρο 6 ΠΥΣ 14/2004
ʼρθρο 23 παρ. 7 ʼρθρο 7 ΠΥΣ 14/2004
ʼρθρο 24 ʼρθρο 9 ν. 1558/1985
ʼρθρο 25 παρ. 1 ʼρθρο 10 παρ. 1 ν.1558/1985
ʼρθρο 25 παρ. 2 Αρθρο 10 παρ. 2 ν. 1558/1 985, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 παρ. 16 εδάφιο πρώτο ν. 2503/1997 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 5 ν. 2880/2001 ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1 985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004 ʼρθρο 1 παρ. 1 π. δ. 32/2004
ʼρθρο 25 παρ. 3 ʼρθρο 10 παρ. 3 ν. 1558/1985
ʼρθρο 25 παρ. 4 ʼρθρο 10 παρ. 4 ν. 1558/1985
ʼρθρο 25 παρ. 5 ʼρθρο 10 παρ. 5 ν. 1558/1985
ʼρθρο 26 παρ. 1 ʼρθρο 11 παρ. 1 ν. 1558/1985
ʼρθρο 26 παρ. 2 ʼρθρο 11 παρ. 2 ν. 1558/1985
ʼρθρο 27 παρ. 1 ʼρθρο 12 παρ. 1 ν. 1558/1985
ʼρθρο 27 παρ. 2 ʼρθρο 12 παρ. 2 ν. 1558/1985
ʼρθρο 28 παρ. 1 ʼρθρο 13 παρ. 1 ν. 558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 ν. 3242/2004
ʼρθρο 28 παρ. 2 ʼρθρο 13 παρ. 2 ν. 1558/1985
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
Αρθρο 3 παρ. 2 ν. 2479/1997
ʼρθρο 28 παρ. 3 Αρθρο 13 παρ. 3 ν. 1558/1985
ʼρθρο 28 παρ. 4 ʼρθρο 13 παρ. 4 ν. 1558/1985
ʼρθρο 29 παρ. 1 ʼρθρο 1 ν. 1299/1982
ʼρθρο 29 παρ. 2 ʼρθρο 2 παρ. 1 ν. 1299/1982
ʼρθρο 6 περ. η', ιδ', ιστ' π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004 ʼρθρο 1 π.δ. 294/1993
ʼρθρο 30 ʼρθρο 3 παρ. 2 ν.1299/1982
ʼρθρο 1 Υ174/1996
ʼρθρο 31 παρ. 1 ʼρθρο 3 παρ. 3 ν. 1299/1982
ʼρθρο 1 Υ174/1996
ʼρθρο 31 παρ. 2 ʼρθρο 3 παρ. 4 ν. 1299/1982
ʼρθρο 32 παρ. 1 ʼρθρο 3 Υ174/1996
Υ 348/1996
Υ 829/1996
ʼρθρο 16 παρ. 6 τελευταίο εδάφιο ν. 1400/1983 Υ 77/1999
Υ134/2004
ʼρθρο 32 παρ. 2 ʼρθρο 5 παρ. 2 ν. 1299/1982
ʼρθρο 15 παρ. 4 Ν. 2026/1992
ʼρθρο 33 παρ. 1 ʼρθρο 6 παρ. 1 ν. 1299/1982
ʼρθρο 33 παρ. 2 ʼρθρο 6 παρ. 2 ν. 1299/1982
ʼρθρο 3 Υ174/1996
ʼρθρο 54 παρ. 1 ν.1481/1984
ʼρθρο 33 παρ. 3 ʼρθρο 6 παρ. 3 ν.1299/1982
ʼρθρο 89 Συντάγματος 1975/1986/2001 ʼρθρο 2 ν. 2993/2002
ʼρθρο 41 παρ. 2, 3, 4 και 5 κ.ν. 1 756/1988 ʼρθρο 34 παρ. 1 ʼρθρο 6 παρ. 4 ν. 1299/1982
Αρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν.
2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 ν. 3260/2004
ʼρθρο 34 παρ. 2 ʼρθρο 4 Υ174/1996
Αρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 ν. 3260/2004 ʼρθρο 34 παρ. 3 ʼρθρο 6 Υ174/1996
ʼρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 ν. 3260/2004 ʼρθρο 34 παρ. 4 Παράγραφος Α' Υ 119/2004
ʼρθρο 34 παρ. 5 Παράγραφος Β' Υ 119/2004
ʼρθρο 34 παρ. 6 Παράγραφος Γ' Υ 119/2004
ʼρθρο 34 παρ. 7 Παράγραφος Δ' Υ 119/2004
ʼρθρο 34 παρ. 8 Παράγραφος Ε ' Υ 119/2004
ʼρθρο 34 παρ. 9 Παράγραφος ΣΤ' Υ 119/2004
ʼρθρο 34 παρ. 10 Παράγραφος Ζ' Υ 119/2004
ʼρθρο 35 παρ. 1 ʼρθρο 7 παρ. 1 ν. 1299/1982
ʼρθρο 35 παρ. 2 ʼρθρο 7 παρ. 2 ν. 1299/1982, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 3 ν. 1320/1983 και εκ νέου με το άρθρο 16 παρ. 6 ν. 1400/1983
ʼρθρο 36 ʼρθρο 12 ν. 1299/1982
ʼρθρο 13 παρ. 2 ν.1299/1982
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 37 ʼρθρο 13 παρ. 1 ν. 1299/1982
ʼρθρο 38 παρ. 1 ʼρθρο 1 π.δ. 294/1993
ʼρθρο 11 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ 9 β' π.δ. 179/2004 ʼρθρο 38 παρ. 2 ʼρθρο 2 π.δ. 294/1993
ʼρθρο 38 παρ. 3 ʼρθρο 3 π.δ. 294/1993ʼρθρο 38 παρ. 4 ʼρθρο 4 π.δ. 294/1993
ʼρθρο 39 παρ. 1 ʼρθρο 14 παρ. 1 ν.1558/1985
ʼρθρο 39 παρ. 2 ʼρθρο 14 παρ. 2 ν.1558/1985
ʼρθρο 40 παρ. 1 ʼρθρο 15 παρ. 1 ν.1558/1985
ʼρθρο 40 παρ. 2 ʼρθρο 15 παρ. 2 ν.1558/1985
ʼρθρο 40 παρ. 3 ʼρθρο 15 παρ. 3 ν. 1558/1985
ʼρθρο 40 παρ. 4 ʼρθρο 15 παρ. 4 ν. 1558/1985
ʼρθρο 41 παρ. 1 ʼρθρο 16 παρ. 1 ν. 1558/1985
ʼρθρο 41 παρ. 2 ʼρθρο 16 παρ. 2 ν. 1558/1985
ʼρθρο 41 παρ. 3 ʼρθρο 16 παρ. 3 ν. 1558/1985
ʼρθρο 41 παρ. 4 ʼρθρο 16 παρ. 4 ν. 1558/1985
ʼρθρο 79 παρ.1, 2 και 5 ν. 1943/1991 ʼρθρο 41 παρ. 5 ʼρθρο 16 παρ. 5 ν. 1558/1985
ʼρθρο 41 παρ. 6 ʼρθρο 16 παρ. 6 ν. 1558/1985
ʼρθρο 42 παρ. 1 ʼρθρο 17 παρ. 1 ν. 1558/1985
ʼρθρο 42 παρ. 2 ʼρθρο 17 παρ. 2 ν. 1558/1985
ʼρθρο 43 παρ. 1 ʼρθρο 18 παρ. 1 ν. 1558/1985
ʼρθρο 43 παρ. 2 ʼρθρο 18 παρ. 2 ν. 1558/1985
ʼρθρο 43 παρ. 3 ʼρθρο 18 παρ. 3 ν. 1558/1985
ʼρθρο 44 παρ. 1 ʼρθρο 19 παρ. 1 ν. 1558/1985
ʼρθρο 44 παρ. 2 ʼρθρο 19 παρ. 2 ν. 1558/1985
ʼρθρο 44 παρ. 3 ʼρθρο 19 παρ. 3 ν. 1558/1985
ʼρθρο 44 παρ. 4 ʼρθρο 19 παρ. 4 ν. 1558/1985
ʼρθρο 45 παρ. 1 ʼρθρο 20 παρ. 1 ν. 1558/1985
ʼρθρο 45 παρ. 2 ʼρθρο 20 παρ. 2 ν. 1558/1985
ʼρθρο 45 παρ. 3 ʼρθρο 20 παρ. 3 ν. 1558/1985
ʼρθρο 45 παρ. 4 ʼρθρο 20 παρ. 4 ν. 1558/1985ʼρθρο 45 παρ. 5 ʼρθρο 20 παρ. 5 ν. 1558/1985
ʼρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
ʼρθρο 45 παρ. 6 ʼρθρο 20 παρ. 6 ν. 1558/1985
ʼρθρο 45 παρ. 7 ʼρθρο 20 παρ. 7 ν. 1558/1985
ʼρθρο 46 παρ. 1 ʼρθρο 21 παρ. 1 ν. 1558/1985
ʼρθρο 79 παρ. 3 ν. 1943/1991
ʼρθρο 46 παρ. 2 ʼρθρο 21 παρ. 2 ν. 1558/1985
ʼρθρο 46 παρ. 3 ʼρθρο 21 παρ. 3 ν. 1558/1985
ʼρθρο 46 παρ. 4 ʼρθρο 21 παρ. 4 ν. 1558/1985
ʼρθρο 46 παρ. 5 ʼρθρο 79 παρ. 3 ν. 1943/1991
ʼρθρο 46 παρ. 6 ʼρθρο 21 παρ. 5 ν. 1558/1985
ʼρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
ʼρθρο 46 παρ. 7 ʼρθρο 21 παρ. 6 ν. 1558/1985
ʼρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
ʼρθρο 47 παρ. 1 ʼρθρο 22 παρ. 1 ν. 1558/1985
ʼρθρο 79 παρ. 2 ν. 1943/1991
ʼρθρο 47 παρ. 2 ʼρθρο 22 παρ. 2 εδάφιο πρώτο ν. 1558/1985 ʼρθρο 22 παρ. 2 περ. α' ν. 1558/1985 ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004 Υ520/2-10-1991
Υ 594/13-10-1993
Υ 391/7-7-1994
Υ2/10-3-2004
Υ1430/15-9-1995
ʼρθρο 22 παρ. 2 περ. β' ν. 1558/1985 ʼρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
Υ1197/1990
2224/1996
ʼρθρο 22 παρ. 2 περ. γ' ν. 1558/1985 ʼρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν.
1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο
1 παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004
Υ 25/17-3-2004
Υ 1495/27-8-1991
Υ114/1986
426/6-8-1992
Υ43/26-7-1985
Υ1486/7-8-1991
Υ2/10-3-2004
204/1 -2-1996
Υ892/23-10-2001
1430/15-9-1995
Υ521/1991
Υ892/23-10-2001
Υ579/22-6-1988
710/2-12-1992
133/22-1-1996
391/7-7-1994
ʼρθρο 47 παρ. 3 ʼρθρο 22 παρ. 3 ν. 1558/1985
ʼρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν.
1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο
1 παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 47 παρ. 4 Αρθρο 22 παρ. 4 ν. 1558/1985
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004.
Αρθρο 2 παρ. 2 π.δ. 81/2002
ʼρθρο 48 παρ. 1 Αρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 1 ν. 3270/2004
ʼρθρο 48 παρ. 2 ʼρθρο 23 παρ. 2 ν. 1558/1985
ʼρθρο 49 παρ. 1 Αρθρο 24 παρ. 4 ν. 1558/1985
ʼρθρο 8 παρ. 3 ν. 2026/1992
Αρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 49 παρ. 2 ʼρθρο 24 παρ. 6 ν. 1558/1985
ʼρθρο 49 παρ. 3 ʼρθρο 24 παρ. 7 ν. 1558/1985
Αρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.
5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 50 παρ. 1 ʼρθρο 25 παρ. 1 ν. 1558/1985
ʼρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και
άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994,
όπως επανήλθε σε ισχύ και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 ν. 3260/2004 ʼρθρο 50 παρ. 2 ʼρθρο 25 παρ. 2 ν. 1558/1985
ʼρθρο 50 παρ. 3 Αρθρο 25 παρ. 3 ν. 1558/1985
ʼρθρο 50 παρ. 4 ʼρθρο 25 παρ. 4 ν. 1558/1985
ʼρθρο 50 παρ. 5 Αρθρο 25 παρ. 5 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 ν. 1828/1989 ʼρθρο 50 παρ. 6 ʼρθρο 79 παρ. 4 ν. 1943/1991
ʼρθρο 51 παρ. 1 ʼρθρο 26 παρ. 1 ν. 1558/1985,
όπως το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 ν. 2026/1992
ʼρθρο 31 παρ. 5 ν. 3259/2004
ʼρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999
και άρθρο 34 παρ. 2 ν.
2190/1994, όπως επανήλθε σε
ισχύ και αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 7 ν. 3260/2004
ʼρθρο 51 παρ. 2 ʼρθρο 26 παρ. 2 ν. 1558/1985
ʼρθρο 52 παρ. 1 ʼρθρο 27 παρ. 1 ν.
1558/1985, όπως προστέθηκε
με το άρθρο 1 παρ. 6 ν.
3242/2004
ʼρθρο 52 παρ. 2 ʼρθρο 27 παρ. 2 ν.
1558/1985, όπως προστέθηκε
με το άρθρο 1 παρ. 6 ν.
3242/2004
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν.
1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο
1 παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 1 π.δ. 400/1995
ʼρθρο 24 παρ. 1 ν. 3200/2003
ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. α'
στοιχ. ιι ν. 1558/1985, όπως
αναριθμήθηκε με το άρθρο 1
παρ. 6 ν. 3242/2004
ʼρθρο 4 παρ. 1 ν. 2344/1995
ʼρθρο 1 π.δ. 401/1995
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν.
1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο
1 παρ. 5 ν. 3242/2004
π.δ. 500/1991 π.δ. 138/1993
ʼρθρο 1 παρ. 1 ν. 2343/1995
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 61/1997
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 224/1986
ʼρθρο 13 ν. 1288/1982
ʼρθρο 27 ν. 1558/1985
ʼρθρο 4 παρ. 3 του
Οργανισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο ν. 2594/1998,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
31 παρ. 5 ν. 3259/2004
ʼρθρο 4 παρ. 2 του Οργανισμού
του Υπουργείου Εξωτερικών που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο ν. 2594/1998 ʼρθρο 7 παρ. 1 π.δ. 159/2002
ʼρθρο 4 παρ. 1 ν. 2984/2002
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν.
1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο
1 παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 27 παρ. 1 περ. ζ' ν.
1558/1985, όπως
τροποποιήθηκε και
αναριθμήθηκε με το άρθρο 1
παρ. 6 ν. 3242/2004
ʼρθρο 1 π.δ. 59/1996
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 197/1997
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 229/1986
ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. στ' ν.
1558/1985, όπως
αναριθμήθηκε με το άρθρο 1
παρ. 6 ν. 3242/2004
ʼρθρο 1 π.δ. 166/1996
ʼρθρο 27 παρ. 1 περ. ε'
στοιχ. ιι ν. 1558/1985, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
π.δ. 386/1991
ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. ε' στοιχ. ιιι
ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 386/1991 και με το άρθρο 3 παρ. 1 ν.
2909/2001 και αναριθμήθηκε
με το άρθρο 1 παρ. 6 ν.
3242/2004
Αρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 417/1987
Αρθρο 23 παρ. 1 ν.
1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο
1 παρ. 5 ν. 3242/2004
Αρθρο 27 παρ. 2 περ. δ' ν.
1558/1985, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
π.δ. 372/1995 και
αναριθμήθηκε με το άρθρο 1
παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 1 π.δ. 475/1993
Αρθρο 18 παρ. 3 ν. 2224/1994
Αρθρο 23 παρ. 1 ν.
1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο
1 παρ. 5 ν. 3242/2004
Αρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 68/1987
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ.
484/1991, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
παρ. 1 π.δ. 385/1994
Αρθρο 1 παρ. 1 α.ν. 397/1968
ʼρθρο 27 παρ. 2 περ. ε'
στοιχ. ιν ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο
1 παρ. 6 ν. 3242/2004
Αρθρο 41 παρ. 3 ν. 2912/2001
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 3/1990
ʼρθρο δέκατο έβδομο ν.
2932/2001
ʼρθρο 52 παρ. 3 ʼρθρο 27 παρ. 4 ν.
1558/1985, όπως
αναριθμήθηκε με το άρθρο 1
παρ. 6 ν. 3242/2004
ʼρθρο 8 παρ. 2 ν. 2026/1992
ʼρθρο 6 παρ. 6 περ. γ' ν.
2026/1992
ʼρθρο 52 παρ. 4 ʼρθρο 22 παρ. 1 ν. 1735/1987
ʼρθρο 53 παρ. 1 ʼρθρο 28 παρ. 1 ν. 1558/1985
ʼρθρο 11 παρ. 1 ν. 1586/1986
ʼρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999
και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994,
όπως επανήλθε σε ισχύ και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 ν. 3260/2004 ʼρθρο 53 παρ. 2 ʼρθρο 28 παρ. 2 ν. 1558/1985
ʼρθρο 53 παρ. 3 ʼρθρο 28 παρ. 3 ν. 1558/1985
ʼρθρο 53 παρ. 4 ʼρθρο 28 παρ. 4 ν. 1558/1985
ʼρθρο 53 παρ. 5 ʼρθρο 11 παρ. 2 ν. 1586/1986
ʼρθρο 53 παρ. 6 ʼρθρο 11 παρ. 3 ν. 1586/1986
ʼρθρο 53 παρ. 7 ʼρθρο 28 παρ. 5 ν. 1558/1985
ʼρθρο 54 παρ. 1 ʼρθρο 29 παρ. 1 ν. 1558/1985
ʼρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
ʼρθρο 54 παρ. 2 ʼρθρο 29 παρ 2 ν. 1558/1985
ʼρθρο 54 παρ. 3 ʼρθρο 7 παρ. 4 ν. 1943/1991
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
1 παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 54 παρ. 4 ʼρθρο 29 παρ. 4 ν. 1558/1985
ʼρθρο 55 παρ. 1 ʼρθρο 30 παρ. 1 ν. 1558/1985
ʼρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
ʼρθρο 55 παρ. 2 ʼρθρο 30 παρ. 2 ν. 1558/1985
ʼρθρο 79 παρ. 5 ν. 1943/1991
ʼρθρο 55 παρ. 3 ʼρθρο 30 παρ. 3 ν. 1558/1985
ʼρθρο 55 παρ. 4 ʼρθρο 30 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2
εδάφιο πρώτο ν. 1735/1987
ʼρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
ʼρθρο 55 παρ. 5 ʼρθρο 30 παρ. 5 ν. 1558/1985, όπως
το τελευταίο εδάφιο καταργήθηκε με το
άρθρο 22 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο ν. 1735/1987 ʼρθρο 55 παρ. 6 ʼρθρο 30 παρ. 6 ν. 1558/1985, όπως το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 παρ. 1 ν. 3156/2003
ʼρθρο 55 παρ. 7 Αρθρο 30 παρ. 7 ν. 1 558/1985
ʼρθρο 55 παρ. 8 ʼρθρο 30 παρ. 8 ν. 1 558/1985
ʼρθρο 55 παρ. 9 ʼρθρο 33 παρ. 2 ν. 2190/1994
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5
ν. 3242/2004
ʼρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004
ʼρθρο 55 παρ. 10 ʼρθρο 33 παρ. 3 ν. 2190/1994
ʼρθρο 18 παρ. 11 ν. 2224/1994
ʼρθρο 23 παρ 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5
ν. 3242/2004
ʼρθρο 55 παρ. 11 ʼρθρο 33 παρ. 4 ν. 2190/1994
ʼρθρο 55 παρ. 12 ʼρθρο 33 παρ. 5 ν. 2190/1994, όπως
συμπληρώθηκε με την προσθήκη δεύτερου
εδαφίου με το άρθρο 14 παρ. 13 ν. 2266/1994 ʼρθρο 55 παρ. 13 ʼρθρο 30 παρ. 9 ν. 1558/1985
ʼρθρο 55 παρ. 14 ʼρθρο 71 παρ. 1 ν. 1943/1991, όπως
συμπληρώθηκε με την προσθήκη τελευταίου εδαφίου με το άρθρο 32 παρ. 19 ν. 2190/1994 ʼρθρο 55 παρ. 15 ʼρθρο 71 παρ. 2 ν. 1943/1991
ʼρθρο 55 παρ. 16 ʼρθρο 71 παρ. 3 ν. 1943/1991
ʼρθρο 55 παρ. 17 Αρθρο 18 παρ. 16 εδάφια δεύτερο
και τρίτο ν. 2503/1997
ʼρθρο 56 παρ. 1 ʼρθρο 1 ΠΥΣ 88/1985
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5
ν. 3242/2004
ʼρθρο 56 παρ. 2 ʼρθρο 2 περ. α' ΠΥΣ 88/1985
ʼρθρο 56 παρ. 3 ʼρθρο 2 περ. β' ΠΥΣ 88/1985
ʼρθρο 56 παρ. 4 ʼρθρο 3 παρ. 1 και 2 ΠΥΣ 88/1985
ʼρθρο 79 παρ. 1 και 5 ν. 1943/1991
ʼρθρο 56 παρ. 5 ʼρθρο 3 παρ. 3 ΠΥΣ 88/1985
Παράγραφο 2 ΠΥΣ 377/1995
ʼρθρο 79 παρ. 1 και 5 ν. 1943/1991
ʼρθρο 56 παρ. 6 ʼρθρο 4 ΠΥΣ 88/1985
Παράγραφο 2 ΠΥΣ 377/1995
ʼρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο
34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7
ν. 3260/2004
ʼρθρο 56 παρ. 7 ʼρθρο 5 ΠΥΣ 88/1985
ʼρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και
άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 ν. 3260/2004
ʼρθρο 56 παρ. 8 ʼρθρο 6 παρ. 1 ΠΥΣ 88/1985
ʼρθρο 56 παρ. 9 ʼρθρο 6 παρ. 2 ΠΥΣ 88/1985
ʼρθρο 56 παρ. 10 ʼρθρο 6 παρ. 3 ΠΥΣ 88/1985, όπως
προστέθηκε με την παρ. 1 ΠΥΣ 120/1985 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 ΠΥΣ 377/1995 ʼρθρο 56 παρ. 11 ʼρθρο 7 παρ. 1 ΠΥΣ 88/1985, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 ΠΥΣ 206/1993 και την ΠΥΣ
262/20-23.8.1 996
ʼρθρο 56 παρ. 12 ʼρθρο 7 παρ. 2 ΠΥΣ 88/1985
ʼρθρο 56 παρ. 13 ʼρθρο 7 παρ. 3 ΠΥΣ 88/1985
ʼρθρο 56 παρ. 14 ʼρθρο 7 παρ. 4 ΠΥΣ 88/1985
ʼρθρο 56 παρ. 15 ʼρθρο 7 παρ. 5 ΠΥΣ 88/1985
ʼρθρο 56 παρ. 16 ʼρθρο 7 παρ. 6 ΠΥΣ 88/1985
ʼρθρο 56 παρ. 17 ʼρθρο 7 παρ. 7 ΠΥΣ 88/1985
ʼρθρο 57 παρ. 1 Παράγραφος 1 ΚΥΑ οικ. 2/8098/0022ʼρθρο 57 παρ. 2 Παράγραφος 2 ΚΥΑ οικ. 2/8098/0022
ʼρθρο 57 παρ. 3 Παράγραφος 3 ΚΥΑ οι κ. 2/8098/0022
ʼρθρο 57 παρ. 4 Παράγραφος 5 ΚΥΑ οι κ. 2/8098/0022
ʼρθρο 57 παρ. 5 Παράγραφος 6 ΚΥΑ οι κ. 2/8098/0022
ʼρθρο 57 παρ. 6 Παράγραφος 7 ΚΥΑ οι κ. 2/8098/0022
ʼρθρο 57 παρ. 7 Παράγραφος 8 ΚΥΑ οι κ. 2/8098/0022
ʼρθρο 57 παρ. 8 ʼρθρο 9 ΠΥΣ 88/1985
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5
ν. 3242/2004
ʼρθρο 58 ʼρθρο 1 Υ228/2000
Αρθρο 1 Υ316/2000
ʼρθρο 1 Υ876/2001
ʼρθρο 1 Υ1057/2001
ʼρθρο 1 Υ315/2003
ʼρθρο 59 παρ. 1 ʼρθρο 12 παρ. 1 Υ228/2000
ʼρθρο 59 παρ. 2 ʼρθρο 12 παρ. 2 Υ228/2000
ʼρθρο 59 παρ. 3 ʼρθρο 12 παρ. 3 Υ228/2000
ʼρθρο 59 παρ. 4 ʼρθρο 12 παρ. 4 Υ228/2000
ʼρθρο 59 παρ. 5 ʼρθρο 12 παρ. 5 Υ228/2000
ʼρθρο 59 παρ. 6 ʼρθρο 12 παρ. 6 Υ228/2000
ʼρθρο 59 παρ. 7 ʼρθρο 12 παρ. 7 Υ228/2000
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 59 παρ. 8 ʼρθρο 12 παρ. 8 Υ228/2000
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 59 παρ. 9 ʼρθρο 12 παρ. 9 Υ228/2000
ʼρθρο 60 παρ. 1 ʼρθρο 2 παρ. Α' στοιχ. 1-3 Υ228/2000
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5
ν. 3242/2004
ʼρθρο 60 παρ. 2 ʼρθρο 2 παρ. Β Υ228/2000
ʼρθρο 60 παρ. 3 ʼρθρο 2 παρ. Γ Υ228/2000
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5
ν. 3242/2004
ʼρθρο 61 παρ. 1 ʼρθρο 4 παρ. A' Y228/2000
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5
ν. 3242/2004
ʼρθρο 61 παρ. 2 ʼρθρο 4 παρ. Β' Υ228/2000
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5
ν. 3242/2004
ʼρθρο 62 παρ. 1 ʼρθρο 5 παρ. A' Y228/2000
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5
ν. 3242/2004
ʼρθρο 62 παρ. 2 ʼρθρο 5 παρ. Β Υ228/2000
ʼρθρο 62 παρ. 3 ʼρθρο 5 παρ. Γ Υ228/2000
ʼρθρο 63 παρ. 1 ʼρθρο 7 παρ. A' Y228/2000
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5
ν. 3242/2004
ʼρθρο 63 παρ. 2 ʼρθρο 7 παρ. Β' Υ228/2000
ʼρθρο 64 παρ. 1 ʼρθρο 9 παρ. A' Y228/2000
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5
ν. 3242/2004
ʼρθρο 3 παρ. 1 ν. 2909/2001
ʼρθρο 64 παρ. 2 ʼρθρο 9 παρ. Β' Υ228/2000
ʼρθρο 65 παρ. 1 ʼρθρο 10 παρ. A' Y228/2000
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5
ν. 3242/2004
ʼρθρο 65 παρ. 2 ʼρθρο 10 παρ. Β Υ228/2000
ʼρθρο 66 παρ. 1 ʼρθρο 11 παρ. A' Y228/2000
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 66 παρ. 2 ʼρθρο 11 παρ Β' Υ228/2000
ʼρθρο 66 παρ. 3 ʼρθρο 11 παρ. Γ' Υ228/2000
ʼρθρο 67 παρ. 1 ʼρθρο 1 Υ31 6/2000
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 67 παρ. 2 ʼρθρο 2 παρ. A' Y316/2000
ʼρθρο 67 παρ. 3 ʼρθρο 2 παρ Β' Υ316/2000
ʼρθρο 67 παρ. 4 ʼρθρο 3 παρ. 1 Υ316/2000
ʼρθρο 68 παρ. 1 ʼρθρο 1 παρ. 1 Υ876/2001
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 68 παρ. 2 ʼρθρο 1 παρ. 2 Υ876/2001
ʼρθρο 68 παρ. 3 ʼρθρο 1 παρ. 3 Υ876/2001
ʼρθρο 68 παρ. 4 ʼρθρο 2 παρ. 1 Υ876/2001
ʼρθρο 68 παρ. 5 ʼρθρο 2 παρ. 2 Υ876/2001
ʼρθρο 68 παρ. 6 ʼρθρο 3 παρ. 1 Υ876/2001
Αρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 68 παρ. 7 ʼρθρο 3 παρ. 2 Υ876/2001
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 69 παρ. 1 ʼρθρο 1 παρ. 1 Υ1057/2001
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 69 παρ. 2 ʼρθρο 1 παρ. 2 Υ1057/2001
ʼρθρο 69 παρ. 3 ʼρθρο 1 παρ. 3 Υ1057/2001
ʼρθρο 69 παρ. 4 ʼρθρο 2 παρ. 1 Υ1057/2001
ʼρθρο 69 παρ. 5 ʼρθρο 2 παρ. 2 Υ1057/2001
ʼρθρο 69 παρ. 6 ʼρθρο 3 παρ. 1 Υ1057/2001
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 69 παρ. 7 ʼρθρο 3 παρ. 2 Υ1057/2001
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 70 παρ. 1 ʼρθρο 1 παρ. 1 Υ 315/2003
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 5 π.δ. 122/2004
ʼρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004
ʼρθρο 70 παρ. 2 ʼρθρο 1 παρ. 2 Υ315/2003
ʼρθρο 70 παρ. 3 ʼρθρο 1 παρ. 3 Υ315/2003
ʼρθρο 70 παρ. 4 ʼρθρο 2 Υ 315/2003
ʼρθρο 70 παρ. 5 ʼρθρο 3 Υ315/2003
ʼρθρο 5 π.δ. 122/2004
ʼρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004
ʼρθρο 70 παρ. 6 ʼρθρο 4 παρ. 1 Υ315/2003
ʼρθρο 5 π.δ. 122/2004
ʼρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004
ʼρθρο 70 παρ. 7 ʼρθρο 4 παρ. 2 Υ315/2003
ʼρθρο 5 π.δ. 122/2004
ʼρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004
ʼρθρο 71 παρ. 1 ʼρθρο 3 ν. 3049/2002
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 71 παρ. 2 ʼρθρο 3 παρ. 2 ν. 3049/2002
ʼρθρο 71 παρ. 3 ʼρθρο 3 παρ. 3 ν. 3049/2002
ʼρθρο 71 παρ. 4 ʼρθρο 3 παρ. 4 ν. 3049/2002
ʼρθρο 71 παρ. 5 ʼρθρο 3 παρ. 5 ν. 3049/2002
ʼρθρο 71 παρ. 6 ʼρθρο 3 παρ. 6 ν. 3049/2002
ʼρθρο 71 παρ. 7 ʼρθρο 3 παρ. 7 ν. 3049/2002
ʼρθρο 72 παρ. 1 ʼρθρο 1 παρ. 2 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 7 παρ. 1 ν. 1558/1985
ʼρθρο 72 παρ. 2 Αρθρο 1 παρ. 3 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 72 παρ. 3 Αρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο π.δ. 32/2004 ʼρθρο 73 παρ. 1 Αρθρο 2 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο
παρ. 1 π.δ. 179/2004
ʼρθρο 73 παρ. 2 ʼρθρο 2 παρ. 2 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 73 παρ. 3 ʼρθρο 2 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο
παρ. 2 π.δ. 179/2004
ʼρθρο 74 παρ. 1 ʼρθρο 3 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο
παρ. 3 π.δ. 179/2004
ʼρθρο 7 παρ. 2 εδάφια πρώτο και
δεύτερο ν. 1558/1985
ʼρθρο 74 παρ. 2 ʼρθρο 3 παρ. 2 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 74 παρ. 3 ʼρθρο 3 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο
παρ. 4 π.δ. 179/2004
ʼρθρο 74 παρ. 4 ʼρθρο 3 παρ. 4 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 7 παρ. 8 ν. 1558/1985, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 30
παρ. 2 ν. 2190/1994
ʼρθρο 74 παρ. 5 ʼρθρο 3 παρ. 5 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 74 παρ. 6 ʼρθρο 3 παρ. 6 π.δ. 32/2004, όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο μόνο
παρ. 5 π.δ. 179/2004
ʼρθρο 75 παρ. 1 ʼρθρο 4 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 75 παρ. 2 ʼρθρο 4 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως
τα στοιχ. ε', στ' και ζ' αντικαταστάθηκαν με το άρθρο μόνο παρ. 6 και 7 π.δ. 179/2004 και όπως τα στοιχ. η' έως ια' προστέθηκαν με το άρθρο μόνο παρ. 10 π. δ. 179/2004 ʼρθρο 76 Αρθρο 5 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 8 π.δ. 179/2004
ʼρθρο 77 Αρθρο 6 π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004 και τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο
παρ. 10 π.δ. 179/2004
ʼρθρο 78 Αρθρο 7 π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β' και αντικατα- στάθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 11 π.δ. 179/2004 ʼρθρο 79 παρ. 1 ʼρθρο 8 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως
αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο
παρ. 9β' π.δ. 179/2004
ʼρθρο 79 παρ. 2 ʼρθρο 8 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως
αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο
παρ. 9β' π.δ. 179/2004
ʼρθρο 79 παρ. 3 ʼρθρο 7 παρ. 6 ν. 1558/1985, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 30 παρ. 2
ν. 21 90/1994
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 80 ʼρθρο μόνο π.δ. 406/2001
ʼρθρα 1, 3, 7, 9 π.δ. 32/2004, όπως
τα άρθρα 7 και 9 αναριθμήθηκαν με το
άρθρο μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004
ʼρθρο 81 παρ. 1 ʼρθρο 9 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως
αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο
παρ. 9β' π.δ. 179/2004
ʼρθρο 81 παρ. 2 ʼρθρο 9 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως
αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο
παρ. 9β' π.δ. 179/2004
ʼρθρο 7 παρ. 5 ν. 1558/1985, όπως
αναριθμήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 4
ν. 1968/1991
ʼρθρο 81 παρ. 3 Αρθρο 9 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως
αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο
παρ. 9β' π. δ. 179/2004
ʼρθρο 81 παρ. 4 ʼρθρο 7 παρ. 9 ν. 1558/1985, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 1
παρ. 3 ν. 3242/2004
ʼρθρο 81 παρ. 5 ʼρθρο 7 παρ. 7 ν. 1558/1985, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 30 παρ. 2
ν. 2190/1994
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 82 παρ. 1 ʼρθρο 10 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως
αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο
παρ. 9β' π.δ. 179/2004
ʼρθρο 82 παρ. 2 ʼρθρο 10 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως
αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο
παρ. 9β' π.δ. 179/2004
ʼρθρο 82 παρ. 3 ʼρθρο 10 παρ. 3 π. δ. 32/2004, όπως
αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β'
και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
μόνο παρ. 12 π.δ. 179/2004
ʼρθρο 82 παρ. 4 ʼρθρο 10 παρ. 4 π. δ. 32/2004, όπως
αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο
παρ. 9β' π.δ. 179/2004
ʼρθρο 83 παρ. 1 ʼρθρο 11 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως
αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο
παρ. 9β' π.δ. 179/2004
ʼρθρο 83 παρ. 2 ʼρθρο 11 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως
αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο
παρ. 9β' π.δ. 179/2004
ʼρθρο 83 παρ. 3 ʼρθρο 11 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως
αναριθμήθηκε με το άρθρο
μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004
ʼρθρο 84 ʼρθρο 12 π.δ. 32/2004, όπως
αναριθμήθηκε με το άρθρο
μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004
ʼρθρο 85 παρ. 1 ʼρθρο 11 παρ. 1 ν. 1299/1982
ʼρθρο 85 παρ. 2 Αρθρο 11 παρ. 2 ν. 1299/1982
ʼρθρο 86 παρ. 1 ʼρθρο 7 παρ. 3 ν. 1558/1985, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 2
και 3 ν. 1968/1991
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ 32/2004
ʼρθρο 2 παρ. 1 ν. 2993/2002
ʼρθρο 86 παρ. 2 ʼρθρο 7 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 37 παρ. 4
ν. 1968/1991
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 87 παρ. 1 ʼρθρο 32 παρ. 1 ν. 1558/1985
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
ʼρθρο 87 παρ. 2 ʼρθρο 32 ν. 1558/1995
ʼρθρο 88 παρ. 1 ʼρθρο 33 παρ. 1 ν. 1558/1985
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 88 παρ. 2 ʼρθρο 33 παρ. 2 ν. 1558/1985
ʼρθρο 88 παρ. 3 ʼρθρο 33 παρ. 3 ν. 1558/1985
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και
άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως
επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 7 ν. 3260/2004
ʼρθρο 88 παρ. 4 ʼρθρο 33 παρ. 4 ν. 1558/1985
ʼρθρο 89 παρ. 1 ʼρθρο 34 παρ. 1 ν. 1558/1985
ʼρθρο 89 παρ. 2 ʼρθρο 34 παρ. 2 ν. 1558/1985
ʼρθρο 89 παρ. 3 ʼρθρο 34 παρ. 3 ν. 1558/1985
ʼρθρο 90 παρ. 1 ʼρθρο 29Α παρ. 1 ν.
1558/1985, όπως προστέθηκε
με το άρθρο 27 ν. 2081/1992
ʼρθρο 90 παρ. 2 ʼρθρο 29Α παρ. 2 ν.
1558/1985, όπως προστέθηκε
με το άρθρο 27 ν. 2081/1992
και όπως το πρώτο εδάφιο
αντικαταστάθηκε με το άρθρο
1 παρ. 2α ν. 2469/1997
Αρθρα 15 έως 18 ν.
2362/1995
ʼρθρο 23 παρ. 1 ν.
1558/1985, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο
1 παρ. 5 ν. 3242/2004
ʼρθρο 90 παρ. 3 Αρθρο 29Α παρ. 3
ν. 1558/1985
ʼρθρο 90 παρ. 4 ʼρθρο 29Α παρ. 4 ν.
1558/1985
 
Αρθρο: 1
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1558/1985
Αρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
1. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποτελείται, σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ. 1 του Συντάγματος, από τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αναπληρωτές και οι υπουργοί Επικρατείας. Οι αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης είναι μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και όταν απαλλάσσονται από τα καθήκοντα υπουργού, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 4.
Αρθρο 1 παρ. 2 και 4 ν. 1558/1985
Άρθρο 2 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990
2. Οι υφυπουργοί δεν αποτελούν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να προσκαλέσει υφυπουργούς να συμμετάσχουν σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 
Αρθρο: 2
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες του Υπουργικού Συμβουλίου
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 2 ν. 1558/1985
Το Υπουργικό Συμβούλιο:
α) Καθορίζει και κατευθύνει, κατά το άρθρο 82 παρ. 1 του Συντάγματος, τη γενική πολιτική της Χώρας σύμφωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος και των νόμων,
β) Αποφασίζει για πολιτικά θέματα γενικότερης σημασίας.
γ) Αποφασίζει για κάθε θέμα αρμοδιότητας συλλογικών κυβερνητικών οργάνων ή για κάθε θέμα αρμοδιότητας ενός ή περισσότερων υπουργών που παραπέμπει σε αυτό ο Πρωθυπουργός. Οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου υποκαθιστούν τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.
δ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι.
 
Αρθρο: 3
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Σύγκληση Υπουργικού Συμβουλίου
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 2 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
Αρθρο 1 παρ. 3 εδάφιο πρώτο ν. 1558/1985
1. Το Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρωθυπουργό ή τον αναπληρωτή του σε τακτικές συνεδριάσεις την πρώτη και τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα, εκτός αν ορίσει άλλως ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει επίσης εκτάκτως, όταν παρίσταται ανάγκη, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Πρωθυπουργού.
Αρθρο 3 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
2. Η σύγκληση του Υπουργικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση γίνεται με γραπτή πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης. Μαζί με την πρόσκληση κοινοποιείται και η ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων.
Άρθρο 3 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
3. Σε έκτακτες περιπτώσεις η σύγκληση του Υπουργικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση και η γνωστοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μπορεί να γίνει και προφορικά, πράγμα που μνημονεύεται στα πρακτικά.
 
Αρθρο: 4
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Συνεδριάσεις
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 2 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
1. Στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου μετέχουν μόνο τα μέλη του και παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης και το προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη στενογράφηση και μαγνητοφώνηση των συζητήσεων.
Άρθρο 2 παρ. 6 ΠΥΣ 50/1990
2. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και χωρίς την παρουσία του Γενικού Γραμματέα και του ειδικού για τη στενογράφηση των συζητήσεων προσωπικού, όταν ο Πρωθυπουργός κρίνει ότι τα προς συζήτηση θέματα είναι άκρως απόρρητα.
Άρθρο 2 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990
Άρθρο 1 παρ. 4 ν. 1558/1985
3. Για την ενημέρωση των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου σε ειδικά επιστημονικά και τεχνικά ζητήματα, σε θέματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας ή άλλα γενικά ή ειδικά πολιτικά θέματα, ο Πρωθυπουργός μπορεί να καλεί στο Υπουργικό Συμβούλιο δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιδιώτες εμπειρογνώμονες, καθώς και άλλα ενδεδειγμένα πρόσωπα. Οι προσκαλούμενοι αποχωρούν από τη συνεδρίαση, όταν ο Πρωθυπουργός κρίνει ότι ολοκληρώθηκε η ενημέρωση.
Άρθρο 2 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
4. Οι συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται σε ειδικά διασκευασμένη αίθουσα του κτιρίου της Βουλής ή και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο ορίσει ο Πρωθυπουργός στην πρόσκληση για συνεδρίαση.
 
Αρθρο: 5
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Ημερήσια διάταξη
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 4 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
Αρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
1. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση που καθορίζεται από τη σχετική πρόσκληση του Πρωθυπουργού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, ύστερα από συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος και την υπογράφει.
Αρθρο 4 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
2. Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης λαμβάνονται υπόψη οι εισηγήσεις των αρμόδιων υπουργών για έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, διαταγμάτων κανονιστικού ή ατομικού χαρακτήρα, πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και οι προτάσεις των μελών της Κυβέρνησης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε γενικά ή ειδικά πολιτικά ζητήματα ή και για ανακοινώσεις.
Άρθρο 4 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990
3. Η ημερήσια διάταξη διαιρείται σε τρία μέρη. Το «μέρος Α» περιέχει τα σχέδια πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, διαταγμάτων κανονιστικού ή ατομικού χαρακτήρα και πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου. Το «μέρος Β» περιλαμβάνει τις προτάσεις του Πρωθυπουργού και των μελών της Κυβέρνησης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε γενικά ή ειδικά πολιτικά ζητήματα, καθώς και τα υπό κατάθεση σχέδια νόμων που έχουν σχέση με τη γενική πολιτική της Κυβέρνησης, εφόσον κριθεί από τον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να προηγηθεί έγκριση εκ μέρους του Υπουργικού Συμβουλίου. Το «μέρος Γ» είναι αφιερωμένο στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των υπουργών και την ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου σε γενικά ή ειδικά πολιτικά ζητήματα.
Άρθρο 4 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990
4. Η ημερήσια διάταξη κοινοποιείται στα μέλη της Κυβέρνησης το αργότερο την παραμονή της συνεδρίασης.
Άρθρο 4 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990
5. Απλά αντίγραφα των κειμένων μαζί με τις συνοδευτικές εισηγήσεις και άλλα ουσιώδη στοιχεία των σχεδίων πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, κανονιστικών διαταγμάτων, πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου, που πρόκειται να εισαχθούν για συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, αποστέλλονται στα μέλη της Κυβέρνησης μαζί με την ημερήσια διάταξη ή και μεταγενέστερα, εκτός αν υπάρξει αντίθετη εντολή του Πρωθυπουργού.
Αρθρο 4 παρ. 6 ΠΥΣ 50/1990
6. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, ύστερα από έγκριση του Πρωθυπουργού, να συζητεί και να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
 
Αρθρο: 6
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Απαρτία - Συζητήσεις
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 5 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
Αρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
1. Η παρουσία των υπουργών στις συνεδριάσεις είναι απαραίτητη. Ο υπουργός που πρόκειται να απουσιάσει ή κωλύεται να παρευρεθεί στη συνεδρίαση ενημερώνει εγκαίρως τον Πρωθυπουργό και το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης.
Αρθρο 5 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
Άρθρο 1 παρ. 3 εδάφιο πρώτο ν. 1558/1985
2. Το Υπουργικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τα μισά, τουλάχιστον, από τα μέλη του. Την ύπαρξη απαρτίας διαπιστώνει ο Πρωθυπουργός.
Αρθρο 5 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990
3. Ο Πρωθυπουργός κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση, δίδει το λόγο στον εισηγητή κάθε θέματος υπουργό, στους τυχόν συναρμόδιους για το ίδιο θέμα υπουργούς, στα άλλα μέλη της Κυβέρνησης και στους τυχόν παριστάμενους υφυπουργούς.
Άρθρο 5 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990
4. Η συζήτηση των θεμάτων γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής τους στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν ο Πρωθυπουργός εγκρίνει να προταχθεί η συζήτηση άλλου θέματος, εγγεγραμμένου ή μη στην ημερήσια διάταξη.
Άρθρο 5 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990
Αρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
5. Οι συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου είναι απόρρητες. Η διαφύλαξη του απορρήτου αποτελεί χρέος για τα μέλη της Κυβέρνησης και τους υφυπουργούς και υπηρεσιακή υποχρέωση για το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και το κατά το άρθρο 4 παρ. 1 προσωπικό. Υποχρέωση διαφύλαξης του απορρήτου έχουν και τα πρόσωπα που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3, παρέστησαν στη συνεδρίαση.
 
Αρθρο: 7
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Αποφάσεις
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 6 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
1. Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση ενός θέματος, ο Πρωθυπουργός προβαίνει στη διατύπωση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.
Άρθρο 6 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
2. Αν ο Πρωθυπουργός κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, θέτει σε ψηφοφορία τα ζητήματα και ανακοινώνει το αποτέλεσμα της.
Άρθρο 6 παρ. 3 ΠΥΣ
50/1990
Αρθρο 1 παρ. 3 εδάφια δεύτερο και τρίτο ν. 1558/1985
3. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει πάντοτε με φανερή ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρωθυπουργός.
Άρθρο 6 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990
4. Αν κατά την ψηφοφορία διαμορφωθούν περισσότερες από δύο γνώμες, χωρίς να σχηματισθεί η κατά την προηγούμενη παράγραφο νόμιμη πλειοψηφία, ο Πρωθυπουργός καλεί όσους τάχθηκαν υπέρ των ασθενέστερων γνωμών να προσχωρήσουν, με ψηφοφορία, σε μία από τις επικρατέστερες γνώμες.
Άρθρο 6 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
5. Μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Πρωθυπουργός μπορεί να ορίσει μέλος ή μέλη της Κυβέρνησης για τη σύνταξη, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, επίσημου ανακοινωθέντος ως προς τα θέματα που απασχόλησαν το Υπουργικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις που έλαβε το επίσημο αυτό ανακοινωθέν παραδίδεται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στον Τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Άρθρο 6 παρ. 6 ΠΥΣ 50/1990
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
6. Την επομένη της συνεδρίασης ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης συντάσσει και αποστέλλει στα μέλη της Κυβέρνησης και τους υφυπουργούς κατάλογο των αποφάσεων που ελήφθησαν και των κειμένων που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.
 
Αρθρο: 8
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Επίσημα πρακτικά
 
Κείμενο Αρθρου
ʼρθρο 7 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
1. Οι συζητήσεις που διεξάγονται στο Υπουργικό Συμβούλιο καταγράφονται με το στενογραφικό σύστημα και ταυτόχρονα μαγνητοφωνούνται. Με βάση το αποστενογραφημένο και απομαγνητοφωνημένο κείμενο των συζητήσεων ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης συντάσσει τα επίσημα πρακτικά, τα οποία φέρουν συνεχή κατ έτος αρίθμηση. Στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ. 2 τα πρακτικά συντάσσονται από το μέλος της Κυβέρνησης που ορίζεται από τον Πρωθυπουργό.
ʼρθρο 7 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
2. Τα επίσημα πρακτικά περιλαμβάνουν: α) τη χρονολογία, την ημέρα και τον τόπο συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και την ώρα έναρξης και λήξης αυτής, β) τα ονοματεπώνυμα των παρόντων και των απόντων μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών, του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης και των προσώπων του άρθρου 4 παρ. 3 που παρέστησαν στη συνεδρίαση, γ) σύντομη περίληψη των εισηγήσεων, προτάσεων και ανακοινώσεων των μελών της Κυβέρνησης, των γνωμών και των απόψεων που διατυπώθηκαν κατά τη συζήτηση και των τελικών συμπερασμάτων, δ) ακριβή και σαφή διατύπωση των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση στα εγγεγραμμένα ή μη στην ημερήσια διάταξη θέματα και την ομοφώνως ή κατά πλειοψηφία λήψη αυτών, ε) τον αριθμό, τη χρονολογία και τα κείμενα των πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου που εγκρίθηκαν και στ) τις πολιτικές αποφάσεις που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο.
ʼρθρο 7 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
3. Τα επίσημα πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρωθυπουργό και υπογράφονται από αυτόν και το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης ή, στην περίπτωση της παρ. 1 εδάφιο τρίτο, από το μέλος της Κυβέρνησης που άσκησε χρέη γραμματέα. Πριν από την επικύρωση των επίσημων πρακτικών κάθε υπουργός μπορεί να λάβει γνώση του περιεχομένου τους στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης ή του μέλους της Κυβέρνησης που άσκησε χρέη γραμματέα. Το σχετικό αίτημα διατυπώνεται μέσα σε τρεις μέρες από τη συνεδρίαση.
ʼρθρο 7 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990
ʼρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
4. Μετά την υπογραφή των επίσημων πρακτικών, το κατά την παρ. 1 στενογραφημένο κείμενο των συζητήσεων και οι μαγνητοταινίες καταστρέφονται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας. Για την καταστροφή αυτή συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό.
 
Αρθρο: 9
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Απόρρητο και φύλαξη πρακτικών - Χορήγηση αποσπασμάτων
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 8 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
1. Τα επίσημα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου είναι και παραμένουν απόρρητα για τριάντα χρόνια. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης και όλου του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας.
Άρθρο 8 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
2. Τα επίσημα πρακτικά βιβλιοδετούνται σε ειδικό, κατ1 έτος, τηρούμενο βιβλίο, με τον τίτλο «Επίσημα Πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου» και φυλάσσονται από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Τα επίσημα πρακτικά της παρ. 1 εδάφιο τρίτο του προηγούμενου άρθρου φυλάσσονται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Άρθρο 8 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990
Αρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
3. Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης χορηγεί απόσπασμα των επίσημων πρακτικών του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από σχετική αίτηση των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών.
Άρθρο 8 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990
Αρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
4. Τα αποσπάσματα των επίσημων πρακτικών περιέχουν την ημερομηνία της συνεδρίασης, τα παρόντα και απόντα κατά τη συνεδρίαση μέλη της Κυβέρνησης, το όνομα του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης και τα κείμενα των αιτούμενων πράξεων ή αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Η μνεία της συζήτησης και των απόψεων που διατυπώθηκαν κατά την έγκριση των πράξεων ή τη λήψη των αποφάσεων απαγορεύεται.
 
Αρθρο: 10
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Διαβίβαση σχεδίων και πράξεων
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 9 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
1. Τα σχέδια των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, των διαταγμάτων που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου και οι γραπτές εισηγήσεις των υπουργών για έκδοση πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου μαζί με τα κείμενα των πράξεων και των διαταγμάτων αυτών διαβιβάζονται εγκαίρως στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης για την απαραίτητη επεξεργασία και την εγγραφή τους στην ημερήσια διάταξη.
Άρθρο 9 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
2. Τα σχέδια των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και των διαταγμάτων καθώς και οι εισηγήσεις της προηγούμενης παραγράφου εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη και εισάγονται για συζήτηση στην πρώτη, μετά τη διαβίβαση τους στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εφόσον διαβιβάστηκαν τρεις, τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
Άρθρο 9 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990
3. Οι προτάσεις των μελών της Κυβέρνησης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε γενικό ή ειδικό πολιτικό ζήτημα ή για ανακοινώσεις απευθύνονται στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης σαράντα οκτώ ώρες, το αργότερο, πριν από τη συνεδρίαση και συνοδεύονται από σύντομο επεξηγηματικό σημείωμα, το οποίο διανέμεται στα μέλη της Κυβέρνησης πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
Άρθρο 9 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990
4. Κάθε μέλος της Κυβέρνησης που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να υποβάλει πρόταση για συζήτηση και λήψη απόφασης ή για ανακοίνωση οφείλει, παράλληλα με την αποστολή του επεξηγηματικού σημειώματος της προηγούμενης παραγράφου, να ενημερώσει τους συναδέλφους του που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο της πρότασης του.
Άρθρο 9 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990
5. Οι προτάσεις για διορισμούς προσώπων, για τους οποίους απαιτείται απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα των προτεινόμενων, το οποίο διανέμεται στα μέλη της Κυβέρνησης πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
 
Αρθρο: 11
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Αρχείο θεμάτων
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 10 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
1. Για κάθε νομική πράξη που εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σχηματίζεται ιδιαίτερος φάκελος, ο οποίος περιέχει την εισήγηση του αρμόδιου υπουργού με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα, την πράξη ή την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο ή έγγραφο.
Άρθρο 10 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
2. Οι φάκελοι της προηγούμενης παραγράφου ταξινομούνται κατ' έτος και αποτελούν το «Αρχείο Θεμάτων του Υπουργικού Συμβουλίου», το οποίο φυλάσσεται από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
 
Αρθρο: 12
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Υπογραφή και φύλαξη πρωτότυπων
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 11 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
1. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, τα διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου και οι πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου υπογράφονται από την κατά το άρθρο 7 παρ. 3 νόμιμη πλειοψηφία, με την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου άρθρου. Οι τυχόν μειοψηφίες ή επιφυλάξεις μελών του Υπουργικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στα πρακτικά.
Άρθρο 11 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
2. Στα πρωτότυπα των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, των διαταγμάτων και των πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των μελών της Κυβέρνησης, τα οποία και υπογράφουν παραπλεύρως του ονόματος τους.
Άρθρο 11 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990
3. Μετά την υπογραφή τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τα διατάγματα κανονιστικού ή ατομικού χαρακτήρα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποστέλλονται για φύλαξη στον αρμόδιο για τη δημοσίευση και την εκτέλεση τους υπουργό.
Άρθρο 11 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
4. Τα πρωτότυπα των διαταγμάτων διορισμού του Πρωθυπουργού, των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών, διάλυσης της Βουλής, σύγκλησης της Βουλής σε σύνοδο, αναβολής της έναρξης ή διακοπής των εργασιών της Βουλής και κήρυξης της έναρξης των εργασιών της Βουλής, οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και οι πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου φυλάσσονται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
 
Αρθρο: 13
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Υπογραφή πράξεων και διαταγμάτων δια περιφοράς
 
Κείμενο Αρθρου
Αρθρο 12 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
1. Σε θέματα που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και για τα οποία είναι αναγκαία, κατά την κρίση του Πρωθυπουργού, η άμεση λήψη απόφασης, η άμεση έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου ή Υπουργικού Συμβουλίου ή η άμεση προσυπογραφή διατάγματος, οι διαδικασίες επιτελούνται δια περιφοράς με συμμετοχή των δύο τρίτων τουλάχιστον των μελών της Κυβέρνησης.
Άρθρο 12 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου συντάσσονται επίσημα πρακτικά, στα οποία καταχωρίζεται ολόκληρο το κείμενο της απόφασης, της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ή του Υπουργικού Συμβουλίου και σε περίληψη ή ολόκληρο το κείμενο του διατάγματος. Στα πρακτικά αναφέρονται τα ονόματα των μελών της Κυβέρνησης από τα οποία ζητήθηκε η γνώμη και η υπογραφή ή προσυπογραφή των κειμένων, τα ονόματα των μελών της Κυβέρνησης που τα υπέγραψαν ή τα προσυπέγραψαν, καθώς και τα ονόματα των μελών της Κυβέρνησης που απουσίαζαν ή κωλύονταν να υπογράψουν ή να προσυπογράψουν ή που διαφώνησαν με το περιεχόμενο τους.
Άρθρο 12 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990
3. Οι πράξεις και τα διατάγματα που υπογράφονται δια περιφοράς ανακοινώνονται από τον Πρωθυπουργό στην πρώτη, μετά την υπογραφή τους, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
 
Αρθρο: 14
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Δημοσίευση πράξεων και διαταγμάτων
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 13 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
1. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και τα διατάγματα, των οποίων τα πρωτότυπα φυλάσσονται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τη φροντίδα του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, ο οποίος και αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση ακριβές αντίγραφο των κειμένων με τα ονόματα των μελών της Κυβέρνησης που τα υπογράφουν.
Άρθρο 13 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990
Αρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
2. Οι πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, των οποίων η δημοσίευση επιβάλλεται από το νόμο, αποστέλλονται σε ακριβές αντίγραφο στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, η οποία γίνεται με τα ονόματα των υπουργών που τις υπογράφουν ή με το όνομα του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης.
Αρθρο 13 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990
3. Η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των διαταγμάτων κανονιστικού ή ατομικού χαρακτήρα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, γίνεται από τον αρμόδιο για τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτών υπουργό, στον οποίο και αποστέλλονται τα πρωτότυπα των διαταγμάτων.
 
Αρθρο: 15
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Συλλογικά κυβερνητικά όργανα
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΛΟΙΠΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 1 ΠΥΣ 31/2000
Άρθρο 1 ΠΥΣ 14/2004
1. Εκτός από το Υπουργικό Συμβούλιο, λειτουργούν τα κατωτέρω συλλογικά κυβερνητικά όργανα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα:
α) Κυβερνητική Επιτροπή.
β) Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Αμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.).
γ) Επιτροπή Θεσμών.
δ) Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής.
ε) Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Υποδομών.
στ) Επιτροπή για τον Καθορισμό της Στρατηγικής και την Ανάπτυξη της Πληροφορικής,
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1558/1985
Άρθρο 3 παρ. 5 ΠΥΣ 88/1996
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
2. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφαση του, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί:
α) Να καταργεί τα ήδη προβλεπόμενα ή με οποιοδήποτε τρόπο συνιστώμενα συλλογικά κυβερνητικά όργανα ή να μεταβάλλει τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες τους.
β) Να συνιστά νέα συλλογικά όργανα από μέλη του ή και με τη συμμετοχή υφυπουργών, βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και λειτουργών του δημόσιου τομέα ορίζοντας τις αρμοδιότητες τους και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.
γ) Να συνιστά επιτροπές και ομάδες εργασίας από υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτές, δημόσιους λειτουργούς και λειτουργούς του δημόσιου τομέα και ιδιώτες εμπειρογνώμονες για την επεξεργασία θεμάτων της κυβερνητικής πολιτικής, ορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους καθώς και την αμοιβή που ενδεχόμενα θα καταβληθεί για το έργο τους στους ιδιώτες και στους δημόσιους λειτουργούς και λειτουργούς του δημόσιου τομέα, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη,
δ) Να καταργεί τις γραμματείες των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, να συνιστά νέες για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου, συνιστώντας τις αναγκαίες θέσεις και ορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους, καθώς και να συγχωνεύει τις υφιστάμενες μεταξύ τους ή με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
Άρθρο 8 παρ. 5 ν. 1558/1985
3. Στις συνεδριάσεις των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να μετέχουν, χωρίς ψήφο, ύστερα από πρόσκληση του Πρωθυπουργού και άλλα μέλη της Κυβέρνησης.
 
Αρθρο: 16
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Γενικές διατάξεις για τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα
Σχόλια
** Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3483/2006 (Α΄ 169/7.8.206), ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών προεδρεύει της Διυπουργικής Επιτροπής, η οποία, με απόφαση της, καθορίζει τα ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία τής -κατά την παρ. 1 του ιδίου άρθρου (Βλ. σχετικά)- διυπουργικής επιτροπής κοινοτικών προγραμμάτων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα που προβλέπονται στο π α ρ ό ν άρθρο.
 
Κείμενο Αρθρου
**
Αρθρο 8 παρ. 1 ν. 1558/1985
Άρθρο 3 παρ. 5 ΠΥΣ 88/1996
1. Το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρωθυπουργός μπορεί να παραπέμπουν για επεξεργασία και λήψη αποφάσεων στα συλλογικά όργανα που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18 κάθε θέμα της κυβερνητικής πολιτικής, του οποίου, κατά την κρίση τους, είναι ανάγκη να επιληφθούν.
Άρθρο 8 παρ. 2 ν. 1558/1985
2. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, μπορεί να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας των άλλων συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και να καταργήσει οποιαδήποτε απόφαση τους.
Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1558/1985
3. Για τη λήψη των αποφάσεων από τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, ισχύουν οι αρχές της συζήτησης, της φανερής ψηφοφορίας και της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η γνώμη υπέρ της οποίας ψήφισε ο πρόεδρος του οργάνου.
Άρθρο 7 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000
4. Τα συλλογικά όργανα συγκαλούνται από τον πρόεδρο τους, ο οποίος και καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Επιτρέπεται κατά περίπτωση να μην προσκαλούνται ορισμένα μέλη του συλλογικού κυβερνητικού οργάνου σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες δεν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητας τους.
Άρθρο 7 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000
5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, οι υπουργοί αναπληρώνονται από τους οριζόμενους από αυτούς υφυπουργούς.
Άρθρο 7 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000
6. Στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα μπορεί να προσκαλούνται και άλλοι, πλην των τακτικών μελών, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, υπηρεσιακοί παράγοντες και εμπειρογνώμονες, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητας τους.
Άρθρο 7 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000
7. Στα μέλη των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση. Στα πρόσωπα που παρέχουν τη γραμματειακή εξυπηρέτηση καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 7 παρ. 5 ΠΥΣ 31/2000
8. Τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα για τη διευκόλυνση του έργου τους ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν χωρίς καθυστέρηση.
Άρθρο 7 παρ. 6 ΠΥΣ 31/2000
Αρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
9. Οι προσκλήσεις και η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, στα οποία δεν προεδρεύει ο Πρωθυπουργός, κοινοποιούνται και στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
Αρθρο 7 παρ. 7 περ. α ΠΥΣ 31/2000
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
10. Στις συνεδριάσεις των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων τηρούνται πρακτικά εις διπλούν. Από αυτά, το ένα παραμένει στο αρχείο που τηρεί η γραμματεία του συλλογικού κυβερνητικού οργάνου και το άλλο κοινοποιείται στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και είναι στη διάθεση του Πρωθυπουργού.
Άρθρο 7 παρ. 7 περ. β ΠΥΣ 31/2000
11. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων είναι απόρρητα, το δε απόρρητο διαρκεί για όσο χρόνο ισχύει το απόρρητο των συζητήσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του γραμματέα του οικείου συλλογικού οργάνου.
Άρθρο 7 παρ. 7 περ. γ ΠΥΣ 31/2000
12. Χορήγηση αποσπασμάτων επιτρέπεται με τους ίδιους όρους, που προβλέπονται για τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου.
 
Αρθρο: 17
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Κυβερνητική Επιτροπή
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 3 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3242/2004
1. Στην Κυβερνητική Επιτροπή μετέχουν ο Πρωθυπουργός, ως πρόεδρος και οι Υπουργοί: α) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, β) Οικονομίας και Οικονομικών, γ) Εξωτερικών, δ) Εθνικής Αμυνας, ε) Ανάπτυξης, στ) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ζ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως τακτικά μέλη.
Αρθρο 3 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3242/2004
2. Στην Κυβερνητική Επιτροπή μπορεί να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι προϊστάμενοι των γραφείων Οικονομικού και Σχεδιασμού Στρατηγικής του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και ο ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού για νομικά θέματα.
Άρθρο 3 παρ. 3 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3242/2004
3. Καθήκοντα γραμματέα της Κυβερνητικής Επιτροπής ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.
Άρθρο 3 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3242/2004
4. Η Κυβερνητική Επιτροπή, ενεργώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή των αποφάσεων της και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου από τα μέλη της Κυβέρνησης και συζητά και λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα που παραπέμπει σε αυτήν ο Πρωθυπουργός.
 
Αρθρο: 18
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.)
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 4 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3242/2004
1. Στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. μετέχουν ο Πρωθυπουργός, ως πρόεδρος, και οι Υπουργοί: α) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, β) Οικονομίας και Οικονομικών, γ) Εξωτερικών, δ) Εθνικής Άμυνας, ε) Ανάπτυξης, στ) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ζ) Δημόσιας Τάξης. Επίσης μετέχουν ως τακτικά μέλη: η) ο Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης και θ) ο Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον συζητούνται θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα τους, ι) ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, όταν πρόκειται για την επιλογή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος και ια) ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.), χωρίς δικαίωμα ψήφου, όταν λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 2 παρ. 1 περ. α ν. 2292/1995
2. Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο οριζόμενος από αυτόν Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, εκτός εάν έχει ορισθεί αντικαταστάτης του.
Άρθρο 2 παρ. 1 περ. β ν. 2292/1995
3. Οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να προσκληθούν από τον πρόεδρο στις συνεδριάσεις του ΚΥ.Σ.Ε.Α. όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητας τους, οπότε μετέχουν σε αυτό χωρίς ψήφο.
Άρθρο 2 παρ. 1 περ. γ ν. 2292/1995
4. Τον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α., απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρο 4 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3242/2004
5. Στο ΚΥ.ΣΈ.Α. μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι προϊστάμενοι του Γραφείου Σχεδιασμού Στρατηγικής και του Διπλωματικού Γραφείου του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για αμυντικά θέματα.
Άρθρο 4 παρ. 3 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3242/2004
6. Καθήκοντα γραμματέα του ΚΥ.Σ.Ε.Α. ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Εφόσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του άρθρου 3 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α 35), επικουρεί το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης στα καθήκοντα του γραμματέα του ΚΥ.ΣΈ.Α. ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Γραμματείας του ΚΥ.ΣΈ.Α.
Άρθρο 2 παρ. 5 ΠΥΣ 31/2000
Άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2292/1995
7. Σε πολεμική περίοδο το ΚΥ.Σ.Ε.Α. μετονομάζεται σε Πολεμικό Συμβούλιο.
 
Αρθρο: 19
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες του ΚΥ.Σ.Ε.Α.
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 2 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000
Το ΚΥ.Σ.Ε.Α:
α) Διαμορφώνει την πολιτική εθνικής άμυνας και εθνικής ασφάλειας της χώρας.
β) Αποφασίζει για θέματα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, καθώς και για θέματα δημόσιας τάξης που σχετίζονται με την εξωτερική και αμυντική πολιτική.
γ) Αποφασίζει για θέματα που αφορούν τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, εγκρίνει τα μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα προγράμματα ανάπτυξης των αμυντικών ικανοτήτων της Χώρας, καθώς και τα μείζονα προγράμματα εκσυγχρονισμού, έρευνας, προμήθειας και παραγωγής αμυντικών μέσων και υλικού.
δ) Προβαίνει σε έκτακτες εκτιμήσεις κρίσεων και αποφασίζει για την οργάνωση του συστήματος χειρισμού κρίσεων, παρέχοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα συναρμόδια υπουργεία και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.
ε) Αποφασίζει την κήρυξη και άρση μέτρων και σταδίων συναγερμού για τη μερική ή γενική κινητοποίηση της Χώρας και την εφαρμογή και άρση των κανόνων εμπλοκής των Ενόπλων Δυνάμεων και αναθέτει αρμοδιότητες, σχετικά με τα παραπάνω, για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ή επεισοδίων.
στ) Εξουσιοδοτεί τον Πρωθυπουργό να εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, την κήρυξη και άρση γενικής ή μερικής επιστράτευσης και την κήρυξη πολέμου.
ζ) Αποφασίζει τη διάθεση εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων.
η) Καθορίζει την πολιτική συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων στη δοκιμή εφαρμογής των σχεδίων της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης(Π.Σ.Ε.Α,).
θ) Αποφασίζει για την αναπλήρωση αρχηγού κλάδου στο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.).
ι) Επιλέγει, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, τον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. μεταξύ των αντιστράτηγων, αντιναυάρχων, αντιπτεράρχων, με εναλλαγή: δύο αντιστράτηγων, ενός αντιναυάρχου και ενός αντιπτεράρχου και με σειρά εναλλαγής που καθορίζεται από το ίδιο, καθώς και τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, μεταξύ των αντιστράτηγων, αντιναυάρχων ή υποναυάρχων, αντιπτεράρχων ή υποπτεράρχων, αντίστοιχα.
ια) Επιλέγει τους αρχηγούς των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, αντίστοιχα.
ιβ) Τοποθετεί και μεταθέτει, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με κύριο κριτήριο την αύξηση της μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, το Διοικητή της Στρατιάς, τον Αρχηγό του Στόλου, τον Αρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας, τον Υπαρχηγό του ΓΕ.ΕΘ.Α., και γενικά τους αντιστράτηγους, αντιναυάρχους, αντιπτεράρχους, υποστρατήγους, υποναυάρχους, υποπτεράρχους σε θέση αντιστράτηγων, αντιναυάρχων και αντιπτεράρχων, όταν παρίσταται ανάγκη.
ιγ) Αποστρατεύει τους Αρχηγούς ΓΕ.ΕΘ.Α., Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν. και Γ.Ε.Α.
Αποφασίζει για τη διατήρηση, επί τιμή, του τίτλου της θέσης τους και μετά την αποστρατεία, για τον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α., καθώς και τους Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, τους οποίους και προάγει στο βαθμό του στρατηγού, ναυάρχου και πτέραρχου αντίστοιχα.
ιδ) Επιλέγει τον Πρόεδρο, τον Εισαγγελέα και τους Αντιπροέδρους του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2304/1995 (ΦΕΚ Α' 83). Η σειρά αρχαιότητας των δικαστικών λειτουργών των Ενόπλων Δυνάμεων που έχει τεθεί στην περί προαγωγής απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α, είναι δεσμευτική.
ιε) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 
Αρθρο: 20
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή Θεσμών
 
Κείμενο Αρθρου
Αρθρο 4 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
Άρθρο 2 παρ. 1 και 6 ν. 3242/2004
1. Στην Επιτροπή Θεσμών μετέχουν ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως πρόεδρος και οι Υπουργοί: α) Οικονομίας και Οικονομικών, β) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, γ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δ) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ε) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στ) Δικαιοσύνης, ζ) Πολιτισμού, η) Δημόσιας Τάξης και θ) το μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ασκεί την εποπτεία των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ως τακτικά μέλη.
Άρθρο 4 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000
2. Στην Επιτροπή μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού για νομικά θέματα.
Άρθρο 4 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000
3. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής παρέχεται από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Άρθρο 4 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000
4. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Ο συντονισμός της κυβερνητικής δράσης αναφορικά προς τους θεσμούς.
β) Η επεξεργασία προτάσεων προς τον Πρωθυπουργό για τον εκσυγχρονισμό των θεσμών και την άρτια λειτουργία τους.
γ) Η επεξεργασία των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας.
δ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση, η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της και η εισήγηση προτάσεων για τις αναγκαίες βελτιώσεις της.
 
Αρθρο: 21
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 5 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
1. Στην Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής μετέχουν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ως πρόεδρος και οι Υπουργοί: α) Ανάπτυξης, β) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, γ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δ) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ε) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζ) Μεταφορών και Επικοινωνιών και η) Εμπορικής Ναυτιλίας, ως τακτικά μέλη.
Άρθρο 5 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000
2. Στην Επιτροπή μετέχουν, επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου: α) Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και β) ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.
Άρθρο 5 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
3. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής παρέχεται από το γραφείο του αρμόδιου γενικού γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 5 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000
4. Η Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζει για θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής γενικότερης σημασίας και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος της Κυβέρνησης, παρακολουθεί, εποπτεύει και συντονίζει την εφαρμογή του προγράμματος αυτού και των αποφάσεων της, καθώς επίσης εξετάζει τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της συνολικής αναβάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του τρόπου και των συνθηκών ζωής.
 
Αρθρο: 22
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Υποδομών
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 6 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
1. Στην Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Υποδομών μετέχουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ως πρόεδρος και οι Υπουργοί: α) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, β) Οικονομίας και Οικονομικών, γ) Ανάπτυξης, δ) Μεταφορών και Επικοινωνιών και ε) ο αρμόδιος κατά περίπτωση υπουργός, ο οποίος εισηγείται το θέμα της αρμοδιότητας του, ως τακτικά μέλη.
Άρθρο 6 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000
2. Μετέχουν, επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου: α) Ο Γενικός Γραμματέας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, β) ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για τεχνικά θέματα, γ) ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και δ) ο ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού για νομικά θέματα.
Άρθρο 6 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000
3. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 6 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000
4. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Ο συντονισμός της προώθησης των μεγάλων έργων και υποδομών.
β) Η εξέταση και ιεράρχηση των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων αναφορικά με τα προς εκτέλεση μεγάλα έργα.
γ) Η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για κάθε έργο προς το Υπουργικό Συμβούλιο και τα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα.
δ) Ο καθορισμός των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης και ο έλεγχος της πορείας ολοκλήρωσης των έργων αυτών.
 
Αρθρο: 23
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή για τον Καθορισμό της Στρατηγικής και την Ανάπτυξη της Πληροφορικής
 
Κείμενο Αρθρου
Αρθρο 1 ΠΥΣ 14/2004
1. Συνιστάται Επιτροπή για τον Καθορισμό της Στρατηγικής και την Ανάπτυξη της Πληροφορικής σε εθνικό επίπεδο και ειδικότερα στο δημόσιο τομέα.
Αρθρο 2 ΠΥΣ 14/2004
Αρθρο 24 παρ. 1 ν. 3200/2003
2. Η Επιτροπή αποτελείται από:
α) Τον Ειδικό Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως συντονιστή,
β) το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
γ) το Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
δ) το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
ε) τον Πρόεδρο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ως μέλη.
Αρθρο 3 ΠΥΣ 14/2004
3. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Διαμόρφωση των γενικών κατευθύνσεων και στόχων της κυβερνητικής πολιτικής για την πληροφορική σε επιμέρους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η τεχνολογία.
β) Προσδιορισμό του πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας των συστημάτων πληροφορίας του Δημοσίου.
γ) Προσδιορισμό του πλαισίου υποστήριξης των φορέων του Δημοσίου για την ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία συστημάτων πληροφορικής,
δ) Προώθηση της διείσδυσης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο δημόσιο τομέα μέσω και του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος,
ε) Διαμόρφωση στρατηγικής για τη σύγκλιση της έρευνας και τεχνολογίας και της ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής σε εθνικό επίπεδο,
στ) Πρόταση αναδιαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου για την αρτιότερη εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.).
Άρθρο 4 ΠΥΣ 14/2004
4. Η Επιτροπή ενημερώνεται για το βαθμό εφαρμογής των προγραμμάτων των φορέων του Δημοσίου που αφορούν την Κοινωνία της Πληροφορίας και εισηγείται μέτρα και παρεμβάσεις για την αρτιότερη πραγματοποίηση τους. Διαβουλεύεται επίσης επί εισηγήσεων που καταθέτουν οι παραγωγικοί φορείς της Χώρας (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, κ.λ.π.).
Άρθρο 5 ΠΥΣ 14/2004
5. Στην Επιτροπή μπορεί να συμμετάσχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον καλούνται από αυτήν, υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων του δημόσιου τομέα καθώς και εμπειρογνώμονες.
Αρθρο 6 ΠΥΣ 14/2004
6. Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε μήνα και συντάσσει ετήσια έκθεση με τη δραστηριότητα, παρατηρήσεις και προτάσεις της.
Άρθρο 7 ΠΥΣ 14/2004
7. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται σε υπάλληλο της διαχειριστικής αρχής της Κοινωνίας της Πληροφορίας, που ορίζεται με απόφαση του φορέα.
 
Αρθρο: 24
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Τίτλος Αρθρου
Ορκωμοσία
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Άρθρο 9 ν. 1558/1985
Ο Πρωθυπουργός, διοριζόμενος κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος πριν αναλάβει τα καθήκοντα του, δίνει ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας τον όρκο που προβλέπει το άρθρο 39 του παρόντος.
 
Αρθρο: 25
Ημ/νία: 28.06.2006
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες
Σχόλια
*** Τα πρώην δεύτερο και τρίτο εδάφια [Με όμοια απόφαση η άσκηση της υπό στοιχ. ζ' αρμοδιότητας μπορεί να ανατεθεί στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να ορισθεί ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος εκείνου, προς τον οποίο μεταβιβάστηκε η υπό στοιχ. ζ' αρμοδιότητα, αυτή ασκείται από υπάλληλο του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού] της παρ. 2 καταργήθηκαν με την περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131/28.6.2006).
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 10 παρ. 1 ν. 1558/1985
1. Ο Πρωθυπουργός:
α) Εξασφαλίζει κατά το άρθρο 82 παρ. 2 του Συντάγματος την ενότητα της Κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειες της, καθώς και τις ενέργειες των δημόσιων γενικά υπηρεσιών για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής,
β) Προσδιορίζει επακριβώς την κυβερνητική πολιτική στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.
γ) Συντονίζει την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής.
δ) Επιλύει τις διαφωνίες ανάμεσα στους υπουργούς.
ε) Εκπροσωπεί την Κυβέρνηση και προεδρεύει στο Υπουργικό Συμβούλιο.
στ) Εποπτεύει για την εφαρμογή των νόμων από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και για τη λειτουργία τους προς το συμφέρον του Κράτους και των πολιτών. [ζ) καταργήθηκε με την περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131/28.6.2006)].
η) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπουν το Σύνταγμα και οι νόμοι.
Αρθρο 10 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 παρ. 16 εδάφιο πρώτο ν. 2503/1997 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 5 ν. 2880/2001 Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να ανατίθεται η άσκηση μέρους ή όλων των παραπάνω υπό στοιχ. γ', δ', ε' και στ' αρμοδιοτήτων κατά τομείς σε αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ή αναπληρωτή υπουργό του Πρωθυπουργού ή στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.*** Ειδικά για το τεύχος «Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η άσκηση της υπό στοιχ. ζ' αρμοδιότητας μπορεί να ανατίθεται με απόφαση του Πρωθυπουργού στον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Άρθρο 10 παρ. 3 ν. 1558/1985
3. Ο Πρωθυπουργός μπορεί, για την υποβοήθηση του έργου του, να συνιστά με αποφάσεις του επιτροπές ή ομάδες εργασίας, στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν υπουργοί, υφυπουργοί, διοικητές τραπεζών ή άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα γενικά, καθώς και ιδιώτες, για τη μελέτη ειδικών θεμάτων, τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, τη σύνταξη προγραμμάτων ή νομοσχεδίων.
Άρθρο 10 παρ. 4 ν. 1558/1985
4. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα θέματα της λειτουργίας κάθε επιτροπής ή ομάδας εργασίας και της αμοιβής των μελών της, που είναι υπάλληλοι ή ιδιώτες, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 10 παρ. 5 ν. 1558/1985
5. Όλες οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα έχουν υποχρέωση να παρέχουν στις επιτροπές ή ομάδες εργασίας που συνιστώνται με βάση την παρ. 3 του άρθρου αυτού ή το άρθρο 15 παρ. 2 περ. γ', καθώς και στις υπηρεσίες του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού κάθε πληροφορία και στοιχείο που τους ζητείται. Αν το θέμα χαρακτηρίζεται κρατικό απόρρητο ή εμπιστευτικό η ύπαρξη της υποχρέωσης εξαρτάται από την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Πρωθυπουργού.
 
Αρθρο: 26
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη και ασυμβίβαστα
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 11 παρ. 1 ν.1558/1985
1. Οι διατάξεις των άρθρων 42 και 43 ισχύουν και για τον Πρωθυπουργό.
Άρθρο 11 παρ. 2 ν. 1558/1985
2. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να αρνηθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην περίπτωση του άρθρου 44 παρ. 4.
 
Αρθρο: 27
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Τίτλος Αρθρου
Αναπλήρωση
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 12 παρ. 1 ν. 1558/1985
1. Τον Πρωθυπουργό αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Αν έχουν διορισθεί περισσότεροι αντιπρόεδροι, η αναπλήρωση του Πρωθυπουργού γίνεται κατά τη σειρά που ορίζεται στο άρθρο 46 παρ. 2.
Άρθρο 12 παρ. 2 ν. 1558/1985
2. Αν δεν υπάρχει αντιπρόεδρος και ο Πρωθυπουργός δεν έχει ορίσει αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ. 5 του Συντάγματος, τον Πρωθυπουργό αναπληρώνει υπουργός κατά τη σειρά προβαδίσματος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 46 παρ. 3.
 
Αρθρο: 28
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Τίτλος Αρθρου
Υπαγόμενες στον Πρωθυπουργό υπηρεσίες
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 13 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 ν. 3242/2004
1. Στον Πρωθυπουργό υπάγονται, ως δημόσιες υπηρεσίες:
α) το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού,
β) η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης,
γ) η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και
δ) η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
Άρθρο 13 παρ. 2 ν. 1558/1985
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 2479/1997
2. Για τη διοικητική και οικονομική εξυπηρέτηση της λειτουργίας των υπηρεσιών που υπάγονται στον Πρωθυπουργό ή ορισμένων από αυτές, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών επιτρέπεται:
α) να προβλέπεται η εγγραφή σε ιδιαίτερο φορέα του κρατικού προϋπολογισμού, πιστώσεων λειτουργίας των παραπάνω υπηρεσιών,
β) να συνιστώνται υπηρεσία διοικητικής μέριμνας, υπαγόμενη στον Πρωθυπουργό, υπηρεσία για την εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών και υπηρεσία επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο των δαπανών,
γ) να συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού μόνιμου, μετακλητού ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για τη στελέχωση των ιδρυόμενων υπηρεσιών, να διαρθρώνονται οι θέσεις αυτές κατά κατηγορίες, κλάδους και βαθμούς, να καθορίζονται τα ειδικά προσόντα διορισμού και
δ) να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των ιδρυόμενων υπηρεσιών, να καθορίζεται ο τίτλος και οι ειδικότερες αρμοδιότητες της υπηρεσίας της διοικητικής μέριμνας και να ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 13 παρ. 3 ν. 1558/1985
3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού και με την επιφύλαξη του άρθρου 32 παρ. 2 στις υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό μπορεί να συνιστώνται ή να καταργούνται θέσεις υπαλλήλων μόνιμων, μετακλητών και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Άρθρο 13 παρ. 4 ν. 1558/1985
4. Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να καθορίζονται οι σχέσεις των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτόν, να αναδιαρθρώνονται οι αρμοδιότητες και οι θέσεις προσωπικού των υπηρεσιών αυτών και να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία τους.
 
Αρθρο: 29
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 1 ν. 1299/1982
1. Ιδρύεται αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με τον τίτλο «Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού». Σκοπός της είναι η άμεση υποβοήθηση και εξυπηρέτηση του Πρωθυπουργού στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
Άρθρο 2 παρ. 1 ν. 1299/1982
Άρθρο 6 περ. η', ιδ', ιστ' π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004
Άρθρο 1 π.δ. 294/1993
2. Το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού, υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην οργανική συγκρότηση και σύνθεση των υπηρεσιών του, στην επιλογή του προσωπικού του, στη λειτουργία και στην άσκηση γενικά των αρμοδιοτήτων του.
 
Αρθρο: 30
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Διάρθρωση του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 3 παρ. 2 1299/1982
Άρθρο 1 Υ174/1996
Στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού υπάγονται τα εξής ειδικά γραφεία:
α) Γραφείο Σχεδιασμού Στρατηγικής.
Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Σχεδιασμού Στρατηγικής ανήκει η επεξεργασία προτάσεων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της κυβερνητικής πολιτικής.
β) Διπλωματικό Γραφείο.
Στην αρμοδιότητα του Διπλωματικού Γραφείου ανήκει η παρακολούθηση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών, η επεξεργασία σχετικών προτάσεων και η ευθύνη για την οργάνωση σε διπλωματικό επίπεδο των επισκέψεων του Πρωθυπουργού στο εξωτερικό.
γ) Οικονομικό Γραφείο.
Στην αρμοδιότητα του Οικονομικού Γραφείου ανήκει η παρακολούθηση της υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής στα θέματα οικονομίας και ανάπτυξης και η επεξεργασία σχετικών προτάσεων.
δ) Γραφείο για Θέματα Ποιότητας Ζωής.
Στην αρμοδιότητα του Γραφείου για Θέματα Ποιότητας Ζωής ανήκει η παρακολούθηση θεμάτων που άπτονται της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών και η επεξεργασία σχετικών προτάσεων.
ε) Γραφείο Κοινωνικού Διαλόγου και Επικοινωνίας.
Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Κοινωνικού Διαλόγου και Επικοινωνίας ανήκει η σύνδεση και ο διάλογος με πολιτικούς, κοινωνικούς και εργασιακούς φορείς καθώς και ο σχεδιασμός των σχετικών παρεμβάσεων και δράσεων.
στ) Γραφείο Οργάνωσης και Διοίκησης.
αα) Τμήμα Διοίκησης.
Στην αρμοδιότητα του τμήματος Διοίκησης του Γραφείου Οργάνωσης και Διοίκησης ανήκει η πρόσληψη και η ευθύνη για τη διοικητική κατάσταση του προσωπικού του Πολιτικού Γραφείου καθώς και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το προσωπικό, ο συντονισμός και η εποπτεία των διαχειριστικών και οικονομικών ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας του Πολιτικού Γραφείου, η ευθύνη για την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την εκπροσώπηση του Πρωθυπουργού σε επίσημες τελετές. ββ) Τμήμα Σχέσεων με τους Πολίτες.
Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Σχέσεων με τους Πολίτες ανήκει ο χειρισμός της αλληλογραφίας και οι επαφές με τους πολίτες.
γγ) Τμήμα Γραμματείας.
Στην αρμοδιότητα της Γραμματείας ανήκει η λειτουργική υποστήριξη της εργασίας του Πρωθυπουργού, ο χειρισμός της αλληλογραφίας του, η ρύθμιση των προσωπικών επαφών του και η τήρηση του επίσημου και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου του Πρωθυπουργού.
δδ) Τμήμα Τύπου.
Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Τύπου ανήκει η παρακολούθηση της επικαιρότητας, η ενημέρωση του Πρωθυπουργού και οι σχέσεις του Πρωθυπουργού με τον Τύπο και τα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
εε) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων.
Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ανήκει η μέριμνα για τις δημόσιες σχέσεις του Πρωθυπουργού και η στήριξη του για τις εντός της Ελλάδας μετακινήσεις του.
στστ) Τμήμα Ασφάλειας.
Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Ασφάλειας ανήκει η ασφάλεια του Πρωθυπουργού και η ασφάλεια των χώρων και μέσων λειτουργίας του Πολιτικού Γραφείου, καθώς και των βιβλίων και εγγράφων που βρίσκονται σε αυτό.
 
Αρθρο: 31
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Προϊστάμενοι ειδικών γραφείων
 
Κείμενο Αρθρου
Αρθρο 3 παρ. 3 ν. 1299/1982
Άρθρο 1 Υ174/1996
1. Ο προϊστάμενος του Διπλωματικού και ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου είναι, αντίστοιχα, διπλωματικός και οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, εφόσον δεν έχει ορισθεί αντίστοιχος ειδικός σύμβουλος του άρθρου 32 παρ. 1 περ. α'.
Άρθρο 3 παρ 4 ν. 1299/1982
2. Οι προϊστάμενοι των ειδικών γραφείων είναι οι άμεσοι βοηθοί και συνεργάτες του Πρωθυπουργού για θέματα της αρμοδιότητας των γραφείων τους υπαγόμενοι, όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων τους, άμεσα σε αυτόν. Το ίδιο ισχύει και για τους κατά το άρθρο 32 παρ. 1 περ. α' ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού.
 
Αρθρο: 32
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Θέσεις προσωπικού
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 3 Υ174/1996
Υ 348/1996
Υ 829/1996
Άρθρο 16 παρ. 6, τελευταίο εδάφιο ν. 1400/1983
Υ77/1999
Υ134/2004
1. Για τις ανάγκες του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και των ειδικών γραφείων η εσωτερική διάρθρωση και η σύνθεση σε προσωπικό των ειδικών γραφείων καθορίζεται ως εξής:
α) Δέκα ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών του Πρωθυπουργού.
β) Γραφείο Σχεδιασμού Στρατηγικής:
αα) Μία θέση προϊσταμένου.
ββ) Έξι θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών.
γγ) Πέντε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με βαθμούς Α' έως Γ'.
γ) Διπλωματικό Γραφείο:
αα) Μία θέση προϊσταμένου.
ββ) Έξι θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών.
γγ) Τρεις θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με βαθμούς Α' έως Γ'.
δ) Οικονομικό Γραφείο:
αα) Μία θέση προϊσταμένου.
ββ) Τρεις θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών.
γγ) Τέσσερις θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με βαθμούς Α' έως Γ'.
ε) Γραφείο για Θέματα Ποιότητας Ζωής:
αα) Μία θέση προϊσταμένου.
ββ) Τρεις θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών.
γγ) Τρεις θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με βαθμούς Α' έως Γ'.
στ) Γραφείο Κοινωνικού Διαλόγου και Επικοινωνίας:
αα) Μία θέση προϊσταμένου.
ββ) Δύο θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών.
γγ) Τρεις θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με βαθμούς Α' έως Γ'.
ζ) Γραφείο Οργάνωσης και Διοίκησης:
αα) Μία θέση προϊσταμένου.
ββ) Δέκα θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών.
γγ) Μία θέση ιδιαίτερου γραμματέα.
δδ) Τέσσερις θέσεις ειδικών γραμματέων.
εε) Τριάντα τέσσερις θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με βαθμούς Α' έως Γ'.
η) Δύο θέσεις καθαριστριών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Αρθρο 5 παρ. 2 ν. 1299/1982
Άρθρο 15 παρ. 4 ν.2026/1992
2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η βαθμολογική διαβάθμιση των κατά την προηγούμενη παράγραφο θέσεων μετακλητών υπαλλήλων και γίνεται η κατανομή τούτων μεταξύ του Πολιτικού Γραφείου ως ενιαίας υπηρεσίας και των υπαγόμενων σ1 αυτό, κατά το άρθρο 30, ειδικών γραφείων Πρωθυπουργού. Με όμοια απόφαση μπορεί να συνιστώνται, να διαβαθμίζονται και να κατανέμονται κατά το προηγούμενο εδάφιο νέες θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών, των οποίων ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ, καθώς και μετακλητών υπαλλήλων, των οποίων ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εξήντα. Μπορεί επίσης να συνιστώνται και να διαβαθμίζονται θέσεις ειδικών συνεργατών για το Οικονομικό και το Διπλωματικό Γραφείο, των οποίων ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά για κάθε γραφείο. Οι επιπλέον των πέντε θέσεις που επιτρέπεται να συσταθούν μπορεί να κατανέμονται μεταξύ των δύο αυτών γραφείων.
 
Αρθρο: 33
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Πλήρωση των θέσεων προσωπικού
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 6 παρ. 1 ν. 1299/1982
1. Η πλήρωση των θέσεων προσωπικού που προβλέπονται στην παρ. 1 περ. α' έως και ζ' του προηγούμενου άρθρου γίνεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη και χωρίς διαγωνισμό, είτε με διορισμό, είτε με απόσπαση από θέση του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα είτε με ανάθεση καθηκόντων με παράλληλη, πλήρη ή μειωμένη άσκηση των κύριων καθηκόντων του προσλαμβανόμενου. Ο διορισμός, η απόσπαση ή η ανάθεση καθηκόντων γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση απολύεται το προσωπικό οποτεδήποτε χωρίς ή απόλυση να δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης του απολυομένου. Με την απόφαση διορισμού, απόσπασης ή ανάθεσης καθηκόντων των ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών του Πρωθυπουργού καθορίζονται και τα καθήκοντα τους.
Άρθρο 6 παρ. 2 ν. 1299/1982
Άρθρο 3 Υ174/1996
Άρθρο 54 παρ. 1 ν. 1481/1984
2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στο Τμήμα Ασφαλείας του Γραφείου Οργάνωσης και Διοίκησης του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού τοποθετείται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο αξιωματικός αυτός διοικεί δύναμη μελών των Σωμάτων Ασφαλείας, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται, ανάλογα με τις ανάγκες, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
Άρθρο 6 παρ. 3 ν. 1299/1982
Άρθρο 89 Συντάγματος 1975/1986/2001
Άρθρο 2 ν. 2993/2002
Άρθρο 41 παρ. 2, 3, 4 και 5 κ.ν. 1756/1988
3. Για τις ανάγκες του Πολιτικού Γραφείου και των υπαγόμενων σε αυτό ειδικών γραφείων και εκτός από τις προβλεπόμενες στο προηγούμενο άρθρο θέσεις, μπορεί με απόφαση του Πρωθυπουργού να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα σε δικαστικούς και σε υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, παράλληλα με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους. Με την απόφαση ανάθεσης καθορίζεται και επιμίσθιο, που δεν υπερβαίνει το 30% των αποδοχών τους.
 
Αρθρο: 34
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Αποδοχές προσωπικού
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 6 παρ. 4 ν. 1299/1982
Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 ν. 3260/2004
1. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται η μισθολογική διαβάθμιση των θέσεων που συνιστώνται με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 πλην των θέσεων μετακλητών υπαλλήλων. Η μισθολογική αυτή διαβάθμιση δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος του συνόλου των αποδοχών που προβλέπεται κάθε φορά από το νόμο για το βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων.
Άρθρο 4 Υ 174/1996
Αρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 ν. 3260/2004
2. Οι μηνιαίες αποδοχές των προϊσταμένων των ειδικών γραφείων του Πολιτικού Γραφείου καθορίζονται στο ύψος του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχούν κάθε φορά στην κατηγορία ειδικών θέσεων με βαθμό 1ο μαζί με τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις.
Άρθρο 6 Υ174/1996
Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 ν. 3260/2004
3. Οι μηνιαίες αποδοχές του ιδιαίτερου γραμματέα και των ειδικών γραμματέων καθορίζονται στο 95% και 85%, αντίστοιχα, του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχούν κάθε φορά στον 1ο βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέσεων, μαζί με τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις.
Παράγραφος Α'
Υ119/2004
4. Το μισθολογικό καθεστώς των ειδικών συμβούλων και συνεργατών του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/94734/0022/31.12.1999 (ΦΕΚ Β' 38/2000), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
οικ.2/48124/0022/4.9.2002 (ΦΕΚ Β' 1205), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α' 297).
Παράγραφος Β Υ119/2004
Β'
5. Οι μετακλητοί υπάλληλοι με βαθμούς Α' - Γ' του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, εξελίσσονται σύμφωνα με τα μισθολογικά κλιμάκια του ν. 3205/2003: Με απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης από το 15ο μέχρι το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο της ΥΕ κατηγορίας.
Με απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου από το 14ο μέχρι το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο της ΔΕ κατηγορίας.
Με πτυχίο ή δίπλωμα ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής από το 11ο μέχρι το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο της ΤΕ κατηγορίας. Με πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής από το 10ο μέχρι το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο της ΠΕ κατηγορίας.
Παράγραφος Γ Υ119/2004
6. Οι υπηρετούντες μετακλητοί υπάλληλοι του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού κατατάσσονται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν στα μισθολογικά κλιμάκια του ν. 3205/2003 με βάση τα έτη υπηρεσίας που αντιστοιχούν στο μισθολογικό κλιμάκιο που ήδη κατέχουν.
Παράγραφος Δ Υ119/2004
7. Στους υπηρετούντες σε θεσμοθετημένες θέσεις στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού χορηγούνται επίσης κατά περίπτωση τα επιδόματα: κίνητρο απόδοσης του άρθρου 12 του ν. 3205/2003, επίδομα ευθύνης της παρ 1. περ. α' εδάφιο πρώτο του άρθρου 13 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει, για τους προϊστάμενους των ειδικών γραφείων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, επίδομα εορτών και αδείας, καθώς και οικογενειακή παροχή.
Παράγραφος Ε Υ119/2004
8. Οι αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων, των ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών δεν μπορεί να υπερβούν σε περίπτωση παράλληλης ανάθεσης καθηκόντων το 30% των αποδοχών της κύριας θέσης τους. Το ποσοστό αυτό για τους προϊστάμενους των ειδικών γραφείων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των αποδοχών της κύριας θέσης τους. Στις αποδοχές της κύριας θέσης για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, δεν λαμβάνεται υπόψη το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 12 του ν. 3205/2003 και η οικογενειακή παροχή του άρθρου 11 του ιδίου νόμου, καθώς και τα τυχόν επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις που σχετίζονται άμεσα με την προσφορά εργασίας στην οργανική θέση.
Παράγραφος ΣΤ Υ119/2004
9. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης Υ119/2004 (ΦΕΚ Β' 1102) του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ως προς την υπερωριακή εργασία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 για όλο το προσωπικό, μετακλητούς, μόνιμους και με σύμβαση που υπηρετεί στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού με οποιονδήποτε τρόπο. Η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής εργασίας βεβαιώνεται στο τέλος κάθε μήνα, με πράξη του προϊσταμένου του Γραφείου Οργάνωσης και Διοίκησης του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού.
Παράγραφος Ζ Υ119/2004
10. Για κάθε θέμα αποδοχών του προσωπικού του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού που δεν ρυθμίζεται ειδικά στις παρ. 4 επομ., εφαρμόζεται ανάλογα ο ν. 3205/2003. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού. Οι διατάξεις των παρ. 4 επομ. ισχύουν από 1.1.2004.
 
Αρθρο: 35
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Ασυμβίβαστα
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 7 παρ. 1 ν. 1299/1982
1. Η πρόσληψη σε οποιαδήποτε θέση του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και των υπηρεσιών του συνεπάγεται την αναστολή άσκησης του τυχόν ασκούμενου ελευθέριου επαγγέλματος. Η υπηρεσία στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές συνέπειες.
Αρθρο 7 παρ. 2 ν. 1299/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 3 ν. 1320/1983 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 16 παρ. 6 ν. 1400/1983
2. Ο αποσπώμενος κατά το άρθρο 33 παρ. 1 σε θέση του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού επιλέγει το σύνολο των κάθε είδους αποδοχών της θέσης στην οποία αποσπάται είτε της θέσης από την οποία αποσπάται.
 
Αρθρο: 36
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Τίτλος Αρθρου
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 12 ν. 1299/1982
Άρθρο 13 παρ. 2 ν. 1299/1982
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
Με επιφύλαξη των ειδικών εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται από άλλες διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, ο Πρωθυπουργός με αποφάσεις του, δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
α) Καθορίζει την εσωτερική διάρθρωση και οργανική σε προσωπικό σύνθεση του Πολιτικού Γραφείου και των υπαγόμενων σε αυτό ειδικών γραφείων κατά το άρθρο 30.
β) Καταργεί τα υφιστάμενα ειδικά γραφεία που προβλέπονται στο άρθρο 30 ή ιδρύει νέα ειδικά γραφεία ή ειδικές υπηρεσίες, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες τους και την εσωτερική τους διάρθρωση και σε προσωπικό σύνθεση και λειτουργία τους.
γ) Μεταβάλλει τις αρμοδιότητες των υφιστάμενων ειδικών γραφείων που προβλέπει το άρθρο 30, καθώς και την εσωτερική τους διάρθρωση και σε προσωπικό σύνθεση και λειτουργία τους.
δ) Καθορίζει την εσωτερική λειτουργία και τις διαδικασίες άσκησης των αρμοδιοτήτων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και των ειδικών γραφείων που υπάγονται σε αυτό.
ε) Ρυθμίζει ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ό,τι αφορά τη συγκρότηση, τη σύσταση και τη λειτουργία της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.), μεταβάλλει τους όρους, τα προσόντα και την απαιτούμενη ειδικότητα για την πρόσληψη των μελών και των επιστημονικών συνεργατών της, μειώνει τις θέσεις των επιστημονικών συνεργατών ή και τις αυξάνει μέχρι πέντε, καθορίζει τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής των μελών και των επιστημονικών συνεργατών της και εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της που καταρτίζεται από αυτήν.
στ) Ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του ν. 1299/1982 (ΦΕΚ Α 129).
 
Αρθρο: 37
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Μεταβατική διάταξη
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 13 παρ. 1 ν. 1299/1982
Το προσωπικό που υπηρετεί στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του με το ίδιο καθεστώς πρόσληψης του μέχρι την έκδοση των πράξεων επαναδιορισμού του στις συνιστώμενες με το ν. 1299/1982 θέσεις.
 
Αρθρο: 38
Ημ/νία: 01.06.2009
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας
Σχόλια
- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου μόνου του πδ 62/2009 (Α΄ 85/1.6.2009). - Το εντός " " πρώτο εδ. της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου μόνου του πδ 62/2009 (Α΄ 85/1.6.2009).
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 1 π.δ. 294/1993
Άρθρο 11 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9 β' π.δ. 179/2004
«1. Για τη στελέχωση της πιο πάνω υπηρεσίας συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις: α) Μία θέση διαχειριστή - επιστάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. β) Μία θέση βοηθού διαχειριστή - επιστάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. γ) Οκτώ θέσεις επιμελητών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. δ) Δύο θέσεις τηλεφωνητών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ε) Δύο θέσεις σερβιτόρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. στ) Μία θέση καθαρίστριας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ζ) Τέσσερις θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου επιμελητών. η) Τέσσερις θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου προσωπικού καθαριότητας. θ) Δύο θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου εργατών».
Άρθρο 2 π.δ. 294/1993
2. Στην υπηρεσία αυτή απασχολείται εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή αποσπώμενο από φορείς του δημόσιου τομέα στον οποίο υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η σχέση εργασίας του αποσπώμενου προσωπικού συνεχίζεται με τους ίδιους όρους της σύμβασης εργασίας που έχει υπογράψει. Οι προσλήψεις του προσωπικού γίνονται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη ή περιορισμό με αποφάσεις του προϊσταμένου του Γραφείου Οργάνωσης και Διοίκησης του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και υπογραφή σύμβασης μεταξύ αυτού, ως εκπροσώπου του Δημοσίου και του προσλαμβανόμενου. Στην απόφαση περί πρόσληψης καθορίζονται οι αποδοχές και συνοπτικά οι όροι εργασίας των προσλαμβανόμενων, λεπτομερέστερα δε στη σύμβαση εργασίας. Για την πρόσληψη και εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος και εξαίρεση καθόσον αφορά το όριο ηλικίας, ισχύουν κατά τα λοιπά οι γενικές διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η σύμβαση εργασίας των προσλαμβανόμενων καταγγέλλεται οποτεδήποτε με πράξη του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή προς τούτο οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης και διατύπωσης, καταβαλλόμενης μόνον της προβλεπόμενης στο άρθρο 55 του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚΑ' 191) αποζημίωσης.
Άρθρο 3 π.δ. 294/1993
«3. Για τη στελέχωση της πιο πάνω υπηρεσίας συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις: α) Μία θέση διαχειριστή - επιστάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. β) Μία θέση βοηθού διαχειριστή - επιστάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. γ) Οκτώ θέσεις επιμελητών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. δ) Δύο θέσεις τηλεφωνητών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ε) Δύο θέσεις σερβιτόρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. στ) Μία θέση καθαρίστριας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ζ) Τέσσερις θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου επιμελητών. η) Τέσσερις θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου προσωπικού καθαριότητας. θ) Δύο θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου εργατών». Ως τυπικά προσόντα πρόσληψης στις παραπάνω θέσεις ορίζονται, για τις θέσεις διαχειριστή - επιστάτη και βοηθού διαχειριστή - επιστάτη, τα προβλεπόμενα για τον κλάδο ΔΕ Διοικητικό - Λογιστικό και για τις λοιπές θέσεις, τα προβλεπόμενα για τους κλάδους αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με το π.δ. 50/2001 (ΦΕΚΑ' 39).
Ο διαχειριστής - επιστάτης ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου της υπηρεσίας επικουρούμενος και αναπληρούμενος σε κάθε περίπτωση από το βοηθό διαχειριστή - επιστάτη.
Άρθρο 4 π.δ. 294/1993
4. Οι προσλαμβανόμενοι κατά την παρ. 2 λαμβάνουν τις αποδοχές που ορίζονται στην πράξη πρόσληψης τους, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα για τους απασχολούμενους στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με την ίδια ή πλέον συναφή ειδικότητα. Το προσωπικό αυτό υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του προς πλήρη κάλυψη των αναγκών του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και υπερωριακώς και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες. Για την αμοιβή, την υπερωριακή απασχόληση και για την παροχή εργασίας κατά τις μη εργάσιμες ημέρες του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται αναλόγως τα προβλεπόμενα για το εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
 
Αρθρο: 39
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Διορισμός και ορκωμοσία
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 14 παρ. 1 ν. 1558/1985
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Οι αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί διορίζονται και παύονται σύμφωνα με τα άρθρα 37 παρ. 1 και 81 παρ. 1 του Συντάγματος, με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού και δίνουν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας, Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού». Η παρ. 2 του άρθρου 59 του Συντάγματος ισχύει αναλόγως. Μπορεί επίσης να δοθεί όρκος με διαβεβαίωση χωρίς θρησκευτικό περιεχόμενο.
Άρθρο 14 παρ. 2 ν. 1558/1985
2. Για το διορισμό αντιπροέδρου της Κυβέρνησης δεν απαιτείται προηγούμενη σύσταση θέσης.
 
Αρθρο: 40
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες αντιπροέδρων της Κυβέρνησης
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 15 παρ. 1 ν. 1558/1985
1. Οι αντιπρόεδροι ασκούν:
α) Τις αρμοδιότητες που ορίζει ο Πρωθυπουργός με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στους αντιπροέδρους της Κυβέρνησης μπορεί να ανατεθούν και αρμοδιότητες, που ανήκουν σε υπουργείο άλλο από εκείνο, του οποίου ενδεχομένως προΐστανται. Στην περίπτωση αυτή προΐστανται των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι αντίστοιχες αρμοδιότητες και του προσωπικού τους. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να τους ανατεθεί η εποπτεία ορισμένων τομέων της κυβερνητικής δραστηριότητας,
β) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζει ο νόμος.
Άρθρο 15 παρ. 2 ν. 1558/1985
2. Όπου, σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται η συμμετοχή αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, σε συμβούλια ή επιτροπές, συμμετέχει σ' αυτά κατά τη σειρά προβαδίσματος. Αν δεν υπάρχουν αντιπρόεδροι ή κωλύονται, στα παραπάνω συμβούλια μετέχει υπουργός κατά τη σειρά του άρθρου 46 παρ. 3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να ορίζονται διαφορετικά τα θέματα της συμμετοχής στα παραπάνω συμβούλια και επιτροπές.
Άρθρο 15 παρ. 3 ν. 1558/1985
3. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται η άσκηση αποφασιστικής αρμοδιότητας από αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ή πρόταση ή εισήγηση του, αν έχουν διορισθεί περισσότεροι από ένας αντιπρόεδροι, οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται κατά τη σειρά προβαδίσματος. Αν δεν έχει διορισθεί αντιπρόεδρος, ασκούνται από μόνο τον υπουργό, στον οποίο ανήκει η αρμοδιότητα αυτή. Το τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου έχει ανάλογη εφαρμογή και στην παράγραφο αυτή.
Άρθρο 15 παρ. 4 ν. 1558/1985
4. Ο υπουργός που διορίζεται ως αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης μπορεί με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, να απαλλαγεί των καθηκόντων του ως υπουργού.
 
Αρθρο: 41
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες υπουργών και υφυπουργών
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 16 παρ. 1 ν. 1558/1985
1. Οι υπουργοί έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Έχουν την ανώτατη διεύθυνση των υπηρεσιών που υπάγονται στο υπουργείο, του οποίου προΐστανται και κατευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τη δράση τους, καθώς και τη δράση των υπαλλήλων και δημόσιων λειτουργών που υπάγονται σε αυτούς.
β) Εποπτεύουν, συντονίζουν και κατευθύνουν τις ενέργειες των διορισμένων στο υπουργείο τους υφυπουργών.
γ) Ασκούν, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, τη νομοθετική πρωτοβουλία σε θέματα της αρμοδιότητας τους.
δ) Προτείνουν την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση νόμου κανονιστικών και των αναγκαίων για την εκτέλεση των νόμων διαταγμάτων της αρμοδιότητας τους και εκδίδουν κανονιστικές πράξεις κατ' εξουσιοδότηση νόμου.
ε) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους παρέχει το Σύνταγμα και ο νόμος ή τους αναθέτει ο Πρωθυπουργός βάσει του Συντάγματος ή νόμου.
Άρθρο 16 παρ. 2 ν. 1558/1985
2. Οι αρμοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού και του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ανατεθούν και αρμοδιότητες που ανήκουν σε υπουργείο.
Άρθρο 16 παρ. 3 ν. 1558/1985
3. Ο αναπληρωτής υπουργός διορίζεται σε θέση που εντάσσεται σε υπουργείο ή στον Πρωθυπουργό. Οι αρμοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανατεθεί σε αναπληρωτή υπουργό η άσκηση συναφούς προς τις αρμοδιότητες του αρμοδιότητας που ανήκει σε άλλο υπουργείο.
Άρθρο 16 παρ. 4 ν. 1558/1985
Άρθρο 79 παρ. 1, 2 και 5 ν. 1943/1991
4. Οι υπουργοί Επικρατείας μπορεί να προΐστανται υπουργείου. Οι αρμοδιότητες των υπουργών Επικρατείας που δεν προΐστανται υπουργείου καθορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αρμοδιότητες αυτές μπορεί να ανήκουν είτε στον Πρωθυπουργό είτε σε υπουργό προϊστάμενο υπουργείου. Οι διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά για τους υπουργούς και τα πολιτικά τους γραφεία, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπουργούς Επικρατείας, εφόσον δεν τροποποιούνται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Άρθρο 16 παρ. 5 ν. 1558/1985
5. Οι υφυπουργοί διορίζονται σε θέσεις που προβλέπονται από το κεφάλαιο αυτό σε ορισμένο υπουργείο και ασκούν τις αρμοδιότητες που ορίζονται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου υπουργού. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην κοινή απόφαση, η νομοθετική πρωτοβουλία και οι άλλες κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, καθώς και η κανονιστική εξουσία, όσον αφορά τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες παραμένουν στον υπουργό. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται ότι ορισμένες από τις ανατιθέμενες στον υφυπουργό αρμοδιότητες ασκούνται παράλληλα και από τον υπουργό.
Άρθρο 16 παρ. 6 ν. 1558/1985
6. Στις περιπτώσεις, που μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 αρμοδιότητες που ανήκουν σε υπουργείο, μπορεί να υπαχθούν στον ίδιο υπουργό ή υφυπουργό και οι αντίστοιχες υπηρεσίες και προσωπικό.
 
Αρθρο: 42
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 17 παρ. 1 ν. 1558/1985
1. Οι υπουργοί υπέχουν κοινοβουλευτική ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις τους, καθώς επίσης και για πράξεις ή παραλείψεις των υφυπουργών του υπουργείου στο οποίο προΐστανται, ακόμα και αν στους υφυπουργούς αυτούς έχουν ανατεθεί κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες και νομοθετική πρωτοβουλία.
Αρθρο 17 παρ. 2 ν. 1558/1985
2. Τα μέλη της Κυβέρνησης και οι υφυπουργοί υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του Συντάγματος.
 
Αρθρο: 43
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ (ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)
Τίτλος Αρθρου
Ασυμβίβαστα μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 18 παρ. 1 ν. 1558/1985
1. Εκτός από την αναστολή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, που προβλέπει το άρθρο 81 παρ. 3 του Συντάγματος, αναστέλλεται και η άσκηση καθηκόντων οποιασδήποτε θέσης νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, που κατέχει μέλος της Κυβέρνησης ή υφυπουργός. Η αναστολή επέρχεται αυτοδικαίως από το διορισμό του μέλους της Κυβέρνησης ή του υφυπουργού.
Άρθρο 18 παρ. 2 ν. 1558/1985
2. Τα μέλη της Κυβέρνησης και οι υφυπουργοί δεν επιτρέπεται να συνάπτουν οποιασδήποτε μορφής σύμβαση με το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, από την οποία γεννάται οποιοδήποτε όφελος υπέρ αυτών ή τρίτων. Η απαγόρευση ισχύει και για οποιασδήποτε μορφής εταιρεία ή επιχείρηση, στην οποία συμμετέχει μέλος της Κυβέρνησης ή υφυπουργός ως κύριος μέτοχος ή ως ομόρρυθμος, ετερόρρυθμος ή περιορισμένης ευθύνης εταίρος ή διατηρεί την ιδιότητα ανώτατου διοικητικού στελέχους.
Άρθρο 18 παρ. 3 ν. 1558/1985
3. Η παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων συνεπάγεται την ακυρότητα των πράξεων που ορίζονται στην παρ. 2 και την ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών κατά τις διατάξεις του νόμου περί ευθύνης υπουργών.
 
Αρθρο: 44
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ (ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)
Τίτλος Αρθρου
Ειδικές υποχρεώσεις μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 19 παρ. 1 ν. 1558/1985
1. Όταν μέλος της Κυβέρνησης ή υφυπουργός κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο αμέσως στον Πρωθυπουργό. Οι υφυπουργοί οφείλουν να γνωστοποιήσουν το κώλυμα τους και στον υπουργό που προΐσταται του υπουργείου στο οποίο υπηρετούν.
Άρθρο 19 παρ. 2 ν. 1558/1985
2. Μέλος της Κυβέρνησης, που προτίθεται να απουσιάσει από την έδρα του, οφείλει να ζητήσει τη συγκατάθεση του Πρωθυπουργού.
Άρθρο 19 παρ. 3 ν. 1558/1985
3. Για την αποδοχή πρόσκλησης για μετάβαση στο εξωτερικό μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής διεθνές συνέδριο ή διεθνή διάσκεψη στο εσωτερικό απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση του Πρωθυπουργού.
Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 1558/1985
4. Μέλος της Κυβέρνησης ή υφυπουργός, που καλείται να καταθέσει ως μάρτυρας στην προδικασία ή στην κύρια διαδικασία οποιασδήποτε δίκης για θέματα που αφορούν την ασφάλεια του Κράτους ή την εξωτερική πολιτική της Χώρας, οφείλει να ζητήσει προηγουμένως την άδεια του Πρωθυπουργού. Η μη παροχή της άδειας απαλλάσσει το μέλος της Κυβέρνησης ή τον υφυπουργό από την υποχρέωση να καταθέσει ως μάρτυρας.
 
Αρθρο: 45
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ (ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)
Τίτλος Αρθρου
Αναπλήρωση μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών
 
Κείμενο Αρθρου
ʼρθρο 20 παρ. 1 ν. 1558/1985
1. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός ορίζει με απόφαση του ως αναπληρωτή άλλον αντιπρόεδρο ή τον υπουργό, αρμοδιότητες του οποίου έχουν ανατεθεί στον αντιπρόεδρο. Αν δεν υπάρχει άλλος αντιπρόεδρος ή ο Πρωθυπουργός δεν ορίσει αναπληρωτή, οι αρμοδιότητες του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ασκούνται από τον Πρωθυπουργό. Αν αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης παύσει να υπάρχει, οι αρμοδιότητες του επανέρχονται αυτοδικαίως στον Πρωθυπουργό ή στον καθ ύλην αρμόδιο υπουργό.
ʼρθρο 20 παρ. 2 ν. 1558/1985
2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργός με απόφαση του ορίζει ως αναπληρωτή άλλον υπουργό. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός ορίζει με απόφαση του ως αναπληρωτή υπουργό ή άλλον υφυπουργό. Αν δεν ορισθεί αναπληρωτής κατά τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, τις αρμοδιότητες του υπουργού και του υφυπουργού ασκεί ο Πρωθυπουργός. Σε περίπτωση που παύσει να υπάρχει ο αναπληρωτής υπουργός του Πρωθυπουργού ή ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, εφαρμόζεται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.
ʼρθρο 20 παρ. 3 ν. 1558/1985
3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος υπουργού, ο Πρωθυπουργός ορίζει με απόφαση του άλλον υπουργό ή υφυπουργό ως αναπληρωτή. Αν ο Πρωθυπουργός δεν ορίσει αναπληρωτή του υπουργού, τον υπουργό αυτόν αναπληρώνει αναπληρωτής υπουργός ή υφυπουργός του οικείου υπουργείου κατά τη σειρά του άρθρου 46 παρ. 1 και 4. Εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωτής υπουργός ή υφυπουργός, αναπληρώνει τον υπουργό άλλος υπουργός κατά τη σειρά που ορίζει το άρθρο 46 παρ. 3. Αν υπουργός παύσει να υπάρχει, μέχρι το διορισμό νέου εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής.
ʼρθρο 20 παρ. 4 ν. 1558/1985
4. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρωτή υπουργού ο Πρωθυπουργός, με απόφαση του, ορίζει άλλο μέλος της Κυβέρνησης ή υφυπουργό ως αναπληρωτή του. Αν δεν ορισθεί αναπληρωτής, τις αρμοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού ασκεί ο υπουργός του οικείου υπουργείου. Εάν ο αναπληρωτής υπουργός παύσει να υπάρχει, οι αρμοδιότητες του επανέρχονται αυτοδικαίως στον υπουργό του οικείου υπουργείου.
ʼρθρο 20 παρ. 5 ν. 1558/1985
ʼρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
5. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας υπουργού Επικρατείας ο Πρωθυπουργός, με απόφαση του, ορίζει ως αναπληρωτή άλλο μέλος της Κυβέρνησης ή υφυπουργό. Αν δεν ορισθεί αναπληρωτής, οι αρμοδιότητες ασκούνται κατά περίπτωση από τον Πρωθυπουργό ή τον καθ' ύλην αρμόδιο υπουργό. Αν ο υπουργός Επικρατείας παύσει να υπάρχει, οι αρμοδιότητες του επανέρχονται αυτοδικαίως στον Πρωθυπουργό ή στον καθ ύλην αρμόδιο υπουργό.
ʼρθρο 20 παρ. 6 ν. 1558/1985
6. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας υφυπουργού οι αρμοδιότητες του ασκούνται από τον οικείο υπουργό. Αν παύσει να υπάρχει υφυπουργός, οι αρμοδιότητες του επανέρχονται αυτοδικαίως στον οικείο υπουργό.
ʼρθρο 20 παρ. 7 ν. 1558/1985
7. Οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, με τις οποίες ορίζονται αναπληρωτές μελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αρθρο: 46
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ (ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)
Τίτλος Αρθρου
Σειρά προβαδίσματος μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 21 παρ. 1 ν. 1558/1985
Άρθρο 79 παρ. 3 ν. 1943/1991
1. Η σειρά προβαδίσματος των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών κατά κατηγορίες ορίζεται ως εξής: Πρωθυπουργός, αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, αναπληρωτής υπουργός του Πρωθυπουργού, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, υφυπουργοί.
Άρθρο 21 παρ. 2 ν. 1558/1985
2. Η σειρά προβαδίσματος των αντιπροέδρων καθορίζεται από το χρόνο διορισμού τους και, σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού, από τη σειρά του ονόματος τους στην πράξη διορισμού.
Άρθρο 21 παρ. 3 ν. 1558/1985
3. Η σειρά προβαδίσματος των υπουργών καθορίζεται από τη σειρά τάξης των υπουργείων κατά το άρθρο 48.
Άρθρο 21 παρ. 4 ν. 1558/1985
4. Η σειρά προβαδίσματος των αναπληρωτών υπουργών και των υφυπουργών αντιστοιχεί με τη σειρά τάξης των υπουργείων στα οποία υπηρετούν. Μεταξύ περισσότερων αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών του ίδιου υπουργείου η σειρά προβαδίσματος καθορίζεται από το χρόνο διορισμού τους στο οικείο υπουργείο και σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού από τη σειρά του ονόματος τους στην πράξη διορισμού.
Άρθρο 79 παρ. 3 ν. 1943/1991
5. Η θέση των υπουργών Επικρατείας, στην κατά την παρ. 1 σειρά προβαδίσματος των μελών της Κυβέρνησης κατά κατηγορίες και στην κατά την παρ. 3 σειρά προβαδίσματος των υπουργών, καθορίζεται, όταν δεν προΐστανται υπουργείου, με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 21 παρ. 5 ν. 1558/1985
Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
6. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η σειρά προβαδίσματος των υπουργών Επικρατείας καθορίζεται από το χρόνο διορισμού τους και, σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού, από τη σειρά του ονόματος τους στην πράξη διορισμού.
Άρθρο 21 παρ. 6 ν. 1558/1985
Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
7. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού και της υφιστάμενης κάθε φορά σειράς τάξης των υπουργείων κατά το άρθρο 48, ο Πρωθυπουργός, με απόφαση του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβάλλει τη σειρά προβαδίσματος των αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών του ίδιου υπουργείου και των υπουργών Επικρατείας.
 
Αρθρο: 47
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ (ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)
Τίτλος Αρθρου
Θέσεις υπουργών και υφυπουργών
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 22 παρ. 1 ν. 1558/1985
Αρθρο 79 παρ. 2 ν. 1943/1991
1. Σε κάθε υπουργείο προΐσταται υπουργός ή αναπληρωτής υπουργός του Πρωθυπουργού ή αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ή ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε μέλος της Κυβέρνησης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ανατεθούν περισσότερα από ένα υπουργεία. Οι υπουργοί Επικρατείας μπορεί να προΐστανται υπουργείου.
Αρθρο 22 παρ. 2 εδάφιο πρώτον. 1558/1985
2. Συνιστώνται επιπλέον και οι εξής θέσεις μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών:
Άρθρο 22 παρ. 2 περ. α' ν. 1558/1985
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
Υ520/2-10-1991
Υ 594/13-10-1993
Υ 391/7-7-1994
Υ2/10-3-2004
Υ1430/15-9-1995
α) Από μια θέση αναπληρωτή υπουργού στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Αρθρο 22 παρ. 2 περ. β' ν. 1558/1985
Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
β) Τρεις θέσεις υπουργών Επικρατείας.
Υ1197/1990
2224/1996
γ) Δύο θέσεις Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.
και
Άρθρο 22 παρ. 2 περ. γ' ν. 1558/1985
Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
Αρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004
Υ 25/17-3-2004
Υ 1495/27-8-1991
Υ114/1986
426/6-8-1992
Υ43/26-7-1985
Υ1486/7-8-1991
Υ2/10-3-2004
204/1-2-1996
Υ892/23-10-2001
1430/15-9-1995
Υ521/1991
Υ892/23-10-2001
Υ579/22-6-1988
710/2-12-1992
133/22-1-1996
391/7-7-1994
δ) Τέσσερις θέσεις υφυπουργών στο Υπουργείο Οικονομίας Οικονομικών, από τρεις θέσεις υφυπουργών στα Υπουργεία Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από δύο θέσεις υφυπουργών στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Αμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης και από μία θέση υφυπουργού στα Υπουργεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 22 παρ. 3 ν. 1558/1985
Αρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται και άλλες θέσεις αναπληρωτών υπουργών, υπουργών Επικρατείας και υφυπουργών, να καταργούνται υφιστάμενες και να μεταφέρονται από υπουργείο σε υπουργείο. Με όμοια απόφαση μπορεί να συσταθεί μια θέση αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού εφόσον καταργηθούν οι υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και δεν υπάρχει διορισμένος αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, καθώς και μία θέση υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. Η θέση του αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού καταργείται αυτοδικαίως όταν διοριστεί αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ή ανασυσταθούν οι πιο πάνω υπηρεσίες.
Άρθρο 22 παρ. 4 ν. 1558/1985
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004.
Άρθρο 2 παρ. 2 π.δ. 81/2002
4. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, κανένα υπουργείο δεν μπορεί να έχει περισσότερες από τρεις συνολικά θέσεις αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών. Οι θέσεις των αναπληρωτών υπουργών δεν μπορεί να είναι παραπάνω από δύο.
 
Αρθρο: 48
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Τίτλος και τάξη υπουργείων
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
Άρθρο 1 ν. 3270/2004
1. Τα Υπουργεία ορίζονται ως εξής: α) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, β) Οικονομίας και Οικονομικών, γ) Εξωτερικών, δ) Εθνικής Αμυνας, ε) Ανάπτυξης, στ) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ζ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, θ) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ι) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ία) Δικαιοσύνης, ι β) Πολιτισμού, ιγ) Τουριστικής Ανάπτυξης, ιδ) Μεταφορών και Επικοινωνιών, ιέ) Δημόσιας Τάξης, ιστ) Εμπορικής Ναυτιλίας, ιζ) Μακεδονίας - Θράκης και ιη) Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Στο κάθε υπουργείο ανήκουν οι αρμοδιότητες που είναι ανατεθειμένες σε αυτό από τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 23 παρ. 2 ν. 1558/1985
2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να μεταβάλλεται ή σειρά τάξης και ο τίτλος των υπουργείων της προηγούμενης παραγράφου.
 
Αρθρο: 49
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός αρμοδιοτήτων
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 24 παρ. 4 ν. 1558/1985
Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 2026/1992
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των οικείων κατά περίπτωση υπουργών καθορίζονται οι αρμοδιότητες κάθε υπουργείου. Με όμοια διατάγματα μπορεί να μεταφέρονται αρμοδιότητες από υπουργείο σε υπουργείο, να καταργούνται ή συγχωνεύονται υφιστάμενα και να ανασυνιστώνται υπουργεία που έχουν καταργηθεί ή συγχωνευθεί και να συγκροτούνται υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες υπουργείου ή αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες σε νέο υπουργείο. Με όμοια διατάγματα μεταφέρονται οι σχετικές υπηρεσίες και θέσεις προσωπικού και ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 51/1975 (ΦΕΚΑ 125).
Άρθρο 24 παρ. 6 ν. 1558/1985
2. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου υπουργού μπορεί να καθορίζονται, και κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων, ο βαθμός της εποπτείας καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης της στα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, εκτός των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων και των συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, είτε για καθένα από αυτά είτε κατά ομάδες.
Άρθρο 24 παρ. 7 ν. 1558/1985
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται ή έδρα του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
 
Αρθρο: 50
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
Γενικοί γραμματείς υπουργείων
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 25 παρ. 1 ν. 1558/1985
Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 ν. 3260/2004
1. Σε κάθε υπουργείο συνιστάται μια θέση μετακλητού γενικού γραμματέα με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων.
Άρθρο 25 παρ. 2 ν. 1558/1985
2. Οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων διορίζονται και παύονται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 25 παρ. 3 ν. 1558/1985
3. Ο γενικός γραμματέας υπουργείου προΐσταται αμέσως μετά τον υπουργό, τον αναπληρωτή υπουργό και τον υφυπουργό όλων των υπηρεσιών του υπουργείου, εκτός από τις υπηρεσίες που αποτελούν γενική γραμματεία κατά το άρθρο 51 ή υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου μέλους της Κυβέρνησης κατά τα άρθρα 40 και 41, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία τους και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχει ο νόμος ή ανατίθεται σε αυτόν βάσει νόμου. Μπορεί, επίσης, να συμμετέχει χωρίς ψήφο σε κάθε είδους συμβούλια ή επιτροπές του υπουργείου του, στα οποία δεν είναι μέλος εκτός από τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια.
Αρθρο 25 παρ. 4 ν. 1558/1985
4. Ο γενικός γραμματέας υπουργείου προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφει ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός και ο υφυπουργός, εφόσον προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτόν υπηρεσίες κατά την προηγούμενη παράγραφο. Δεν απαιτείται προσυπογραφή των εγγράφων που προσυπογράφονται από ειδικό γραμματέα κατά το άρθρο 53. Σε περίπτωση που ή θέση του γενικού γραμματέα είναι κενή ή αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, το έγγραφο δεν χρειάζεται προσυπογραφή.
Άρθρο 25 παρ. 5 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 ν. 1828/1989
5. Επιτρέπεται ή ανάθεση καθηκόντων γενικών γραμματέων υπουργείων, γενικών γραμματέων προϊσταμένων γενικών γραμματειών και γενικών γραμματέων περιφερειών σε υπαλλήλους και σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή του δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα δύο ετών, που μπορεί να παρατείνεται. Για την ανάθεση των παραπάνω καθηκόντων εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1320/1983 (ΦΕΚΑ'6).
Αρθρο 79 παρ. 4 ν. 1943/1991
6. Ο υπουργός Επικρατείας που δεν προΐσταται υπουργείου επικουρείται από ένα μετακλητό γενικό γραμματέα με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, η θέση του οποίου συστάθηκε με το ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α' 50). Ο γενικός γραμματέας προΐσταται του πολιτικού γραφείου του υπουργού Επικρατείας και των υπηρεσιών που τυχόν έχουν υπαχθεί σε αυτόν. Οι διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το διορισμό, τις αρμοδιότητες των γενικών γραμματέων των υπουργείων, την οργάνωση και τη στελέχωση των γραφείων τους, εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση των γενικών γραμματέων της παραγράφου αυτής.
 
Αρθρο: 51
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Γενικές γραμματείες
 
Κείμενο Αρθρου
Αρθρο 26 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 ν. 2026/1992
Άρθρο 31 παρ. 5 ν. 3259/2004
Αρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 ν. 3260/2004
1. Οι γενικές γραμματείες, υπαγόμενες απευθείας στον οικείο υπουργό, αποτελούν ενιαίο σύνολο υπηρεσιών του οικείου υπουργείου, ενός ή περισσοτέρων συναφών τομέων δραστηριότητας αυτού. Με εξαίρεση τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, σε κάθε γενική γραμματεία προΐσταται μετακλητός γενικός γραμματέας με βαθμό 1ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων.
Άρθρο 26 παρ. 2 ν. 1558/1985
2. Για το διορισμό και τις αρμοδιότητες των προϊσταμένων των γενικών γραμματειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του προηγούμενου άρθρου.
 
Αρθρο: 52
Ημ/νία: 28.01.2009
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Σύσταση γενικών γραμματειών
Σχόλια
- Οι υποπερ. εε και στστ της περ. α της παρ. 2 προστέθηκαν με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 3734/2009 (Α΄ 8/28.1/2009). Για τον καθορισμό και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων βλέπε επίσης το ΠΔ 189/2009 ΦΕΚ Α 221.
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 27 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 ν. 3242/2004
[1. καταργήθηκε με το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 3734/2009 (Α΄ 8/28.1/2009)].
Άρθρο 27 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 ν. 3242/2004
Αρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
2. Συνιστώνται οι εξής γενικές γραμματείες και οι αντίστοιχες θέσεις των προϊσταμένων τους γενικών γραμματέων:
α) Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
Άρθρο 1 π.δ. 400/1995
Αρθρο 24 παρ. 1 ν. 3200/2003
αα) Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 27 παρ. 2 περ. α' στοιχ. ιι ν. 1558/1985, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 ν. 3242/2004
ββ) Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
Άρθρο 4 παρ. 1 ν. 2344/1995
γγ) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Άρθρο 1 π.δ. 401/1995
δδ) Γενική Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
«εε) Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας,
στστ) Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης».
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
β) Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών:
π.δ. 500/1991
π.δ. 138/1993
αα) Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης.
Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 2343/1995
ββ) Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής.
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 61/1997
γγ) Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 224/1986
δδ) Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.
γ) Στο Υπουργείο Εξωτερικών:
Άρθρο 13 ν. 1288/1982
Άρθρο 27 ν. 1558/1985
Άρθρο 4 παρ. 3 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο ν. 2594/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ. 5 ν. 3259/2004
αα) Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, της οποίας προΐσταται ο εκάστοτε αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού Υφυπουργός Εξωτερικών. Η θέση του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού καταργείται.
Άρθρο 4 παρ. 2 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο ν. 2594/1998
ββ) Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
Άρθρο 7 παρ. 1 π.δ. 159/2002
γγ) Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
Άρθρο 4 παρ. 1 ν. 2984/2002
δ) Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας:
Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων.
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
ε) Στο Υπουργείο Ανάπτυξης:
Άρθρο 27 παρ. 2 περ. ζ' ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε και αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 ν. 3242/2004
αα) Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Άρθρο 1 π.δ. 59/1996
ββ) Γενική Γραμματεία Εμπορίου,
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 197/1997
γγ) Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 229/1986
δδ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
στ) Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων:
Άρθρο 27 παρ. 2 περ. στ' ν. 1558/1985, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 ν. 3242/2004
αα) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 1 π.δ. 166/1996
ββ) Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων,
ζ) Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:
Άρθρο 27 παρ. 1 περ. ε' στοιχ. ιι ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 π.δ. 386/1991
αα) Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
Άρθρο 27 παρ. 2 περ. ε' στοιχ. iii ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 386/1991 και με το άρθρο 3 παρ. 1 ν. 2909/2001 και αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 ν. 3242/2004
ββ) Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 417/1987
γγ) Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων.
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
η) Στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
Άρθρο 27 παρ. 2 περ. δ' ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 π.δ. 372/1995 και αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 ν. 3242/2004
αα) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Άρθρο 1 π.δ. 475/1993
Άρθρο 18 παρ. 3 ν. 2224/1994
ββ) Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων,
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
θ) Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 68/1987
Γενική Γραμματεία Πρόνοιας.
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
ι) Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 484/1991, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 385/1994
Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων.
ια) Στο Υπουργείο Πολιτισμού:
Άρθρο 1 παρ. 1 α.ν. 397/1968
Άρθρο 27 παρ. 2 περ. ε' στοιχ. ιν ν. 1558/1985, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 ν. 3242/2004
αα) Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Άρθρο 41 παρ. 3 ν. 2912/2001
ββ) Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων.
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 3/1990
ιβ) Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών: Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών.
Άρθρο δέκατο έβδομο ν. 2932/2001
ιγ) Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας:
Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής.
Άρθρο 27 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 ν. 3242/2004
Άρθρο 8 παρ. 2 ν. 2026/1992
Αρθρο 6 παρ. 6 περ. γ' ν. 2026/1992
3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να καταργούνται οι υφιστάμενες γενικές γραμματείες, να συνιστώνται νέες, να μεταφέρονται από υπουργείο σε υπουργείο και να τροποποιούνται οι αρμοδιότητες τους. Με όμοια διατάγματα ρυθμίζονται η οργάνωση και λειτουργία τους.
Άρθρο 22 παρ. 1 ν. 1735/1987
4. Οι συσταθείσες ή συνιστώμενες με βάση τις παρ. 2 και 3 γενικές γραμματείες επιτρέπεται να έχουν με τα υπουργεία, στα οποία υπάγονται, κοινές γενικές υπηρεσίες ιδίως σε θέματα προσωπικού, οικονομικού, διοικητικής μέριμνας, μηχανογράφησης και πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης και κοινά υπηρεσιακά συμβούλια και κοινούς κλάδους προσωπικού. Με τα προεδρικά διατάγματα της παρ. 3, καθορίζονται οι γενικές υπηρεσίες ή τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι κοινά κατά το προηγούμενο εδάφιο, ο τρόπος διάρθρωσης, σύνθεσης και συγκρότησης τους, κατά λόγο των εξυπηρετούμενων αναγκών και του προσωπικού που υπάγεται σε αυτά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. Οι υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής ανήκουν οργανικά στο οικείο υπουργείο, το προσωπικό όμως και οι θέσεις που κατέχει ανήκουν οργανικά στο υπουργείο ή στη γενική γραμματεία από την οποία προέρχονται. Ο καθορισμός των κοινών υπηρεσιών και των κοινών υπηρεσιακών συμβουλίων της παραγράφου αυτής μπορεί να γίνει και με τα διατάγματα του άρθρου 20 του ν. 2503/1997. Κενές θέσεις υπηρεσιών υπουργείου ή γενικής γραμματείας του αυτού υπουργείου καλύπτονται με τοποθέτηση προσωπικού από το υπουργείο στη γενική γραμματεία και αντίστροφα.
 
Αρθρο: 53
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
Διοικητικός τομέας και ειδικοί γραμματείς
Σχόλια
*** Σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131/28.6.2006), το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί ενιαίο διοικητικό τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έννοια των διατάξεων του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, με τις οποίες κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α'). Στο Εθνικό Τυπογραφείο προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας με βαθμό 2ο της Κατηγορίας Ειδικών Θέσεων.
 
Κείμενο Αρθρου
*** (βλ. σχόλια)
Άρθρο 28 παρ. 1558/1985
Άρθρο 11 παρ. 1586/1986
Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 ν. 3260/2004
1. Για την εναρμόνιση και το συντονισμό της λειτουργίας τους, περισσότερες από μια συναφείς υπηρεσίες κάθε υπουργείου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, συγκροτούνται σε ενιαίο διοικητικό τομέα, του οποίου προΐσταται μετακλητός ειδικός γραμματέας με βαθμό 2ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων. Με την κοινή απόφαση σύστασης του διοικητικού τομέα συνιστάται ή θέση του ειδικού γραμματέα και ορίζεται η αναγκαία αναδιάρθρωση των θέσεων και υπηρεσιών εντός του τομέα.
Άρθρο 28 παρ. 2 ν. 1558/1985
2. Ο ειδικός γραμματέας προΐσταται των υπηρεσιών του διοικητικού τομέα, συντονίζει τη λειτουργία τους και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του έργου τους και την αποδοτικότητα τους. Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτόν υπηρεσίες και υπογράφονται από τον προϊστάμενο του υπουργό, αναπληρωτή υπουργό ή υφυπουργό και μπορεί να συμμετέχει χωρίς ψήφο σε οποιοδήποτε συμβούλιο ή επιτροπή εκτός από τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά.
Άρθρο 28 παρ. 3 ν. 1558/1985
3. Οι ειδικοί γραμματείς διορίζονται και παύονται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως. Για το διορισμό σε θέση ειδικού γραμματέα απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής και διοικητική εμπειρία. Ως ειδικός γραμματέας μπορεί να διοριστεί και δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός ή υπάλληλος οποιουδήποτε νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα εν ενεργεία η συνταξιούχος.
Άρθρο 28 παρ. 4 ν. 1558/1985
4. Σε περίπτωση που διορίζεται σε θέση ειδικού γραμματέα δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός ή υπάλληλος νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα αναστέλλεται η άσκηση καθηκόντων στην κύρια θέση του, στην οποία επανέρχεται αυτοδικαίως με την απαλλαγή των καθηκόντων του από τη θέση του ειδικού γραμματέα. Αναστολή της άσκησης καθηκόντων της κύριας θέσης δεν επέρχεται για τους διοριζόμενους ως ειδικούς γραμματείς που υπηρετούν ως μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Άρθρο 11 παρ. 2 ν. 1586/1986
5. Δημόσιος υπάλληλος, για να οριστεί ειδικός γραμματέας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 στο υπουργείο στο οποίο ανήκει, πρέπει να έχει το βαθμό Α' της κατηγορίας ΠΕ και να έχει επιλεγεί προϊστάμενος διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας.
Άρθρο 11 παρ. 3 ν. 1586/1986
6. Ως υπάλληλοι Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 νοούνται για την πλήρωση θέσεων ειδικών γραμματέων και όσοι συνδέονται με το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με σύμβαση εργασίας ή έμμισθης εντολής.
Άρθρο 28 παρ. 5 ν. 1558/1985
7. Οι θέσεις ειδικών γραμματέων που προβλέπονται σε υπουργεία από τις ισχύουσες διατάξεις διατηρούνται μέχρι να συγκροτηθούν στα αντίστοιχα υπουργεία ισάριθμοι διοικητικοί τομείς κατά την παρ. 1.
 
Αρθρο: 54
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ)
Τίτλος Αρθρου
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
 
Κείμενο Αρθρου
Αρθρο 29 παρ. 1 ν. 1558/1985
Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
1. Οι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί μπορούν με απόφαση τους που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να μεταβιβάζουν στο γενικό γραμματέα του υπουργείου, σε γενικούς γραμματείς που προΐστανται γενικών γραμματειών, σε ειδικούς γραμματείς, σε διευθυντές και γενικά σε προϊστάμενους υπηρεσιακών μονάδων ορισμένες αρμοδιότητες τους ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση «με εντολή υπουργού» ή «με εντολή υφυπουργού». Τη δυνατότητα μεταβίβασης προς τους προϊστάμενους υπηρεσιών που ενδεχόμενα υπάγονται σε αυτούς ή στον προϊστάμενο του πολιτικού γραφείου τους έχουν και οι αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, ο αναπληρωτής υπουργός του Πρωθυπουργού και ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, καθώς και οι υπουργοί Επικρατείας. Ως προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων κατά το πρώτο εδάφιο θεωρούνται και οι αρχηγοί επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι διοικητές μεγάλων μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Άρθρο 29 παρ 2 ν. 1558/1985
2. Σε περίπτωση έκδοσης διοικητικής πράξης με βάση την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να αναφέρεται στο προοίμιο η εξουσιοδοτική πράξη.
Άρθρο 7 παρ. 4 ν. 1943/1991
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί αρμοδιότητα ή δικαίωμα υπογραφής «με εντολή», που μεταβιβάζεται κατά την παρ. 1, να ασκείται και από το μεταβίβαζαν διοικητικό όργανο.
Άρθρο 29 παρ. 4 ν. 1558/1985
4. Η απόφαση μεταβίβασης αρμοδιότητας ή του δικαιώματος υπογραφής κατά την παρ.
1 εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκληση της από το αρμόδιο όργανο και αν αυτός που την εξέδωσε παύσει να υπάρχει.
 
Αρθρο: 55
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Πολιτικά γραφεία μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών και προσωπικό των γενικών γραμματέων
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 30 παρ. 1 ν. 1558/1985
Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
1. Για τις θέσεις υπουργών, αναπληρωτών υπουργών, υπουργών Επικρατείας και υφυπουργών, υφίστανται αντίστοιχα «πολιτικά γραφεία» υπουργών, αναπληρωτών υπουργών, υπουργών Επικρατείας και υφυπουργών. Για τις περιπτώσεις διορισμού αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και σύστασης θέσεων μελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών βάσει της σχετικής νομοθετικής εξουσιοδότησης τα αντίστοιχα πολιτικά γραφεία συνιστώνται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ή υπουργού. Τα πολιτικά γραφεία των υφυπουργών συνιστώνται με απόφαση του Πρωθυπουργού όταν πρόκειται για τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό ή του οικείου υπουργού.
Άρθρο 30 παρ. 2 ν. 1558/1985
Άρθρο 79 παρ. 5 ν. 1943/1991
2. Στα πολιτικά γραφεία του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου συνιστώνται οι εξής θέσεις:
α) Σε κάθε γραφείο υπουργού πέντε θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και τέσσερις ενιαίες θέσεις για ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες.
β) Σε κάθε γραφείο αναπληρωτή υπουργού πέντε θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και τρεις ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.
γ) Σε κάθε γραφείο υφυπουργού τέσσερις θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και δύο ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.
Άρθρο 30 παρ. 3 ν. 1558/1985
3. Στα πολιτικά γραφεία αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, υπουργών και υφυπουργών επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό, η απόσπαση μέχρι πέντε υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης στο οποίο υπάγεται το γραφείο και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. Για τα πολιτικά γραφεία των υφυπουργών την απόφαση υπογράφει ο οικείος υπουργός. Η απόσπαση γίνεται σε προσωρινές ομοιόβαθμες θέσεις που συνιστώνται κατά περίπτωση με την πράξη απόσπασης για όσο χρόνο ο υπάλληλος που αποσπάται προσφέρει τις υπηρεσίες του στο αντίστοιχο πολιτικό γραφείο. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που ο αποσπώμενος υπάλληλος κατέχει οργανικά.
Άρθρο 30 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 εδάφιο πρώτον. 1735/1987
Αρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991
4. Σε κάθε πολιτικό γραφείο αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού και του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό συνιστώνται με την απόφαση σύστασης τους μέχρι δέκα θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και μέχρι πέντε ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών. Με την απόφαση σύστασης πολιτικού γραφείου υπουργού, αναπληρωτή υπουργού, υπουργού Επικρατείας και υφυπουργού της παρ. 1 συνιστώνται και οι οριζόμενες αντίστοιχα στην παρ. 2 θέσεις.
Αρθρο 30 παρ. 5 ν. 1558/1985, όπως το τελευταίο εδάφιο καταργήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο ν. 1735/1987
5. Ο αριθμός των θέσεων που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να αυξάνει κατά κατηγορία και γραφείο ανάλογα με τις ανάγκες του κατά περίπτωση μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κατά περίπτωση μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 30 παρ. 6 ν. 1558/1985, όπως το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 παρ. 1 ν. 3156/2003
6. Τα πολιτικά γραφεία επικουρούν στο έργο τους τα μέλη της Κυβέρνησης και τους υφυπουργούς για τους οποίους συστάθηκαν. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία τους, τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων, τη μισθολογική και βαθμολογική διαβάθμιση, ένταξη και εξέλιξη, καθώς και τα ειδικότερα προσόντα διορισμού και τα καθήκοντα του προσωπικού των ανωτέρω γραφείων.
Άρθρο 30 παρ. 7 ν. 1558/1985
7. Το πολιτικό γραφείο αντιπροέδρου της Κυβέρνησης καταργείται αυτοδικαίως όταν παύσει να υπάρχει ο αντιπρόεδρος τον οποίο επικουρεί. Τα άλλα πολιτικά γραφεία καταργούνται αυτοδικαίως με την κατάργηση των θέσεων των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών για τις οποίες συστάθηκαν.
Άρθρο 30 παρ. 8 ν. 1558/1985
8. Η υπηρεσία του προσωπικού των πολιτικών γραφείων λήγει αυτοδικαίως με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού.
Αρθρο 33 παρ. 2 ν. 2190/1994
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004
9. Στα γραφεία υπουργών ή υφυπουργών, στους οποίους υπάγονται οι μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής που καταργήθηκαν με το άρθρο 33 παρ. 1 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α' 28), συνιστώνται θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:
α) Δέκα θέσεις για το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και από πέντε θέσεις για καθένα από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας-Θράκής, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
β) δεκατέσσερις θέσεις για καθένα από τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και από επτά θέσεις για καθένα από τα Υπουργεία Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
γ) πέντε επιπλέον θέσεις για κάθε μία από τις ακόλουθες Γενικές Γραμματείες: αα) Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ββ) Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, γγ) Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, δδ) Αποδήμου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, εε) Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, στστ) Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ζζ) Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ηη) Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, θθ) Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιι) Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιαια) Θρησκευμάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιβιβ) Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ιγιγ) Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ιδιδ) Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιειε) Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ιστιστ) Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, ιζιζ) Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ιηιη) Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, δ) τριάντα θέσεις για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που κατανέμονται μεταξύ Υπουργείου και γενικών γραμματειών του με απόφαση του Υπουργού.
Άρθρο 33 παρ. 3 ν. 2190/1994
Αρθρο 18 παρ. 11 ν. 2224/1994
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
10. Το προσλαμβανόμενο στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου προσωπικό πρέπει να έχει πτυχίο ή δίπλωμα A.E.I, της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και α) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού A.E.I, ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής ή β) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού A.E.I, ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου. Οι προσλαμβανόμενοι στις θέσεις της παρ. 9 στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αρκεί να είναι πτυχιούχοι A.E.I, ιδίως οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, νομικοί και κάτοχοι πτυχίου ξένων γλωσσών ή έχοντες προϋπηρεσία μεταφραστή ή πιστοποιητικό ινστιτούτου ξένων γλωσσών.
Άρθρο 33 παρ. 4 ν. 2190/1994
11. Η πρόσληψη στις θέσεις της παρ. 9 γίνεται με απόφαση του οικείου υπουργού χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Οι προσλαμβανόμενοι αποχωρούν αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του υπουργού που τους προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις της παρ. 9 δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση.
Άρθρο 33 παρ. 5 ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την προσθήκη του δεύτερου εδαφίου με το άρθρο 14 παρ. 13 ν. 2266/1994
12. Ειδικό επιστημονικό προσωπικό, περιλαμβανομένου του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2190/1994, επιτρέπεται να τοποθετείται στις συνιστώμενες κατά την παρ. 9 θέσεις. Το τοποθετούμενο στις θέσεις της παρ. 9 προσωπικό λαμβάνει τις τακτικές αποδοχές του προσωπικού της παρ. 10.
Άρθρο 30 παρ. 9 ν. 1558/1985
13. Για την εξυπηρέτηση των γενικών γραμματέων υπουργείων και των γενικών γραμματέων που προΐστανται γενικών γραμματειών στην άσκηση των καθηκόντων τους συνιστώνται σε κάθε αντίστοιχη θέση τρεις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων. Για την πλήρωση των θέσεων αυτών αποσπώνται με κοινή απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα. Σε θέσεις γενικών γραμματέων και των δύο κατηγοριών που συνιστώνται βάσει εξουσιοδότησης του νόμου αυτού, οι θέσεις του πρώτου εδαφίου συνιστώνται με βάση την ίδια εξουσιοδότηση. Με απόφαση του οικείου υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διαβαθμίζονται οι συνιστώμενες κατά τα προηγούμενα εδάφια θέσεις και καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα τους.
Άρθρο 71 παρ. 1 ν. 1943/1991, όπως συμπληρώθηκε με την προσθήκη του τελευταίου εδαφίου με το άρθρο 32 παρ. 19 ν. 2190/1994
14. Για την υποβοήθηση των γενικών γραμματέων υπουργείων και των γενικών γραμματέων, που προΐστανται γενικών γραμματειών, στην άσκηση των καθηκόντων τους, συνιστάται μία θέση ειδικού συμβούλου και μία θέση ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη γίνεται από το γενικό γραμματέα, με σύμβαση διάρκειας έξι μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο, κατά την κρίση του γενικού γραμματέα. Στη σύμβαση τίθεται απαραιτήτως ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του γενικού γραμματέα που τον προσέλαβε. Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου αυτής μπορεί να γίνεται και με απόσπαση από θέσεις του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή και με απασχολούμενους με πάγια αντιμισθία δικηγόρους τραπεζών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείτο στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α" 65).
Άρθρο 71 παρ. 2 ν. 1943/1991
15. Ο ειδικός σύμβουλος ή ειδικός συνεργάτης πρέπει να έχει τα γενικά προσόντα, που απαιτούνται για το διορισμό των δημοσίων διοικητικών πολιτικών υπαλλήλων, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας, πτυχίο A.E.I, της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών σε αντικείμενα διοίκησης ή οργάνωσης ή σε τομείς που προσιδιάζουν στα αντικείμενα του οικείου υπουργείου ή γενικής γραμματείας.
Άρθρο 71 παρ. 3 ν. 1943/1991
16. Για τις αποδοχές των ειδικών συμβούλων ή συνεργατών της παρ. 14 ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις, που ρυθμίζουν τις αποδοχές των ειδικών συμβούλων και συνεργατών των παρ. 2, 4 και 5.
Άρθρο 18 παρ. 16 εδάφια δεύτερο και τρίτο ν. 2503/1997
17. Για την υποβοήθηση των, κατά το άρθρο 53 ειδικών γραμματέων, οι διατάξεις των παρ. 13 και 14 εφαρμόζονται αναλόγως και για την απόσπαση μέχρι δύο υπαλλήλων. Στην περίπτωση αποσπάσεων υπαλλήλων κατά το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 88 παρ. 2 εδάφιο πρώτο.
 
Αρθρο: 56
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Οργάνωση και λειτουργία πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών
 
Κείμενο Αρθρου
Αρθρο 1 ΠΥΣ 88/1985
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
1. Τα πολιτικά γραφεία μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών αποτελούν δημόσιες υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στο μέλος της Κυβέρνησης ή υφυπουργό, για την επικουρία του οποίου λειτουργούν. Οι δαπάνες λειτουργίας των πολιτικών γραφείων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου, όπου ασκεί τα καθήκοντα του το μέλος της Κυβέρνησης ή ο υφυπουργός τον οποίο επικουρούν, ή τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όταν πρόκειται για τα πολιτικά γραφεία αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού ή υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.
Άρθρο 2 περ. α' ΠΥΣ 88/1985
2. Τα πολιτικά γραφεία επικουρούν στο έργο τους τα μέλη της Κυβέρνησης ή τους υφυπουργούς στους οποίους υπάγονται. Στα πολιτικά γραφεία ανήκει μεταξύ των άλλων η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επιμέλεια της αλληλογραφίας τους, η τήρηση του προσωπικού τους πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά την επικοινωνία τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών τους υποχρεώσεων.
Άρθρο 2 περ. β' ΠΥΣ 88/1985
3. Οι διευθυντές των πολιτικών γραφείων, οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες των πολιτικών γραφείων δεν επιτρέπεται να ασκούν διοίκηση ή διαχείριση των υποθέσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του υπουργείου ούτε έχουν το χαρακτήρα προϊσταμένης αρχής των υπηρεσιών αυτών.
Άρθρο 3 παρ. 1 και 2 ΠΥΣ 88/1985
Άρθρο 79 παρ. 1 και 5 ν. 1943/1991
4. Για την εκπλήρωση του κατά τις παρ. 2 έργου τους τα πολιτικά γραφεία συγκροτούνται ως ακολούθως:
α) Τα γραφεία αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού και υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με τον προβλεπόμενο κάθε φορά στην πράξη σύστασης του γραφείου αριθμό μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων και συνεργατών, σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 4.
β) Τα γραφεία υπουργών, με τον προβλεπόμενο από το άρθρο 55 παρ. 2 αριθμό μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων και συνεργατών, κατά τις διακρίσεις των περ. α' και β' της ίδιας παραγράφου του άρθρου 55.
γ) Τα γραφεία υφυπουργών με το προβλεπόμενο από το άρθρο 55 παρ. 2 περ. γ' αριθμό μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων και συνεργατών. Στο προσωπικό των πολιτικών γραφείων υπολογίζεται επιπλέον ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτό με απόσπαση βάσει του άρθρου 55 παρ. 3.
Άρθρο 3 παρ. 3 ΠΥΣ 88/1985
Παράγραφος 2 ΠΥΣ 377/1995
Άρθρο 79 παρ. 1 και 5 ν. 1943/1991
5. Οι προβλεπόμενες ή ιδρυόμενες κατά το άρθρο 55 παρ. 1 έως 5 θέσεις των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης ή των υφυπουργών διαβαθμίζονται ως ακολούθως:
α) Θέσεις μετακλητών υπαλλήλων.
αα) Στα γραφεία αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού και υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ισάριθμες προς τις συνιστώμενες σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 4 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων από τις οποίες μία με βαθμό Α' και οι υπόλοιπες με βαθμό Β'
έως Δ'.
ββ) Στα γραφεία υπουργών:
Μία θέση με βαθμό Α'.
Τέσσερις θέσεις με βαθμούς Β' έως Δ'.
γγ) Στα γραφεία υφυπουργών:
Μία θέση με βαθμό Α'.
Τρεις θέσεις με βαθμούς Β' έως Δ'.
β) Θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών.
αα) Στα γραφεία αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού και υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ισάριθμες προς τις συνιστώμενες σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 4 θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών. ββ) Στα γραφεία υπουργών προϊσταμένων υπουργείων και υπουργών Επικρατείας: Τέσσερις ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών. γγ) Στα γραφεία αναπληρωτών υπουργών:
Τρεις ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών. δδ) Στα γραφεία υφυπουργών:
Δύο ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.
Άρθρο 4 ΠΥΣ 88/1985 Παράγραφος 2 ΠΥΣ 377/1995
Αρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 ν. 3260/2004
6. Σε κάθε πολιτικό γραφείο μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού προΐσταται μετακλητός υπάλληλος με Α' βαθμό. Ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες όλων όσων υπηρετούν σε αυτό, εφόσον δεν υπάγονται κατ' ευθείαν στο οικείο μέλος της Κυβέρνησης ή στον υφυπουργό, με σκοπό την άρτια λειτουργία και αποδοτικότητα του, κατανέμει το συνολικό έργο του γραφείου μεταξύ των μετακλητών υπαλλήλων ή όσων υπηρετούν με απόσπαση σε αυτό βάσει του άρθρου 55 παρ. 3 και μεριμνά για την έγκαιρη και ικανοποιητική εκπλήρωση του και φροντίζει για όλα τα θέματα οικονομικής και διοικητικής μέριμνας που αφορούν το προσωπικό του πολιτικού γραφείου συμπεριλαμβανομένων των ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών. Ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού ή υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ασκεί επίσης όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται με βάση το άρθρο 54 παρ. 1.
Αρθρο 5 ΠΥΣ 88/1985 Αρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 ν. 3260/2004
7. Οι ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες διορίζονται στις θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών του άρθρου 55 παρ. 2, 4 και 5, υπάγονται απευθείας στο μέλος της Κυβέρνησης ή υφυπουργό, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί και ασκούν τα έργα που τους ανατίθενται κάθε φορά από τον οικείο αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, υπουργό ή υφυπουργό. Οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες διατυπώνουν ειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά και παρέχουν συμβουλές. Οι λοιποί μετακλητοί υπάλληλοι εκτός από το διευθυντή του πολιτικού γραφείου διορίζονται στις θέσεις μετακλητών υπαλλήλων του άρθρου 55 παρ. 2, 4 και 5 και ασκούν τα καθήκοντα που τους αναθέτει ο διευθυντής του γραφείου ή το μέλος της Κυβέρνησης ή ο υφυπουργός για την επικουρία του οποίου λειτουργεί το γραφείο. Τα καθήκοντα που τους αναθέτονται ασκούν και όσοι υπάλληλοι αποσπώνται στα πολιτικά γραφεία με βάση το άρθρο 55 παρ. 3.
Αρθρο 6 παρ. 1 88/1985 ΠΥΣ
8. Για την κατάληψη των θέσεων των πολιτικών γραφείων που προβλέπονται ή συνιστώνται κατά το άρθρο 55 παρ. 2, 4 και 5, απαιτούνται τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:
α) Για την κατοχή θέσης διευθυντή πολιτικού γραφείου: πτυχίο σχολής ή τμήματος A.E.I, της Χώρας ή ισότιμο ξένης ανώτατης σχολής ή απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου και ειδική πείρα σε θέματα πολιτικού γραφείου ή διοίκησης στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα,
β) Για την κατοχή των λοιπών θέσεων μετακλητών υπαλλήλων: απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου, εκτιμώμενης κατά περίπτωση της γνώσης μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου όταν πρόκειται για πλήρωση θέσης ως και Β' βαθμού,
γ) Για τους ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες: αα) Πτυχίο σχολής ή τμήματος A.E.I, της Χώρας ή ισότιμο ξένης ανώτατης σχολής ή ανώτατης κατά το νόμο στρατιωτικής σχολής των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας, ββ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα συναφή με τις αρμοδιότητες του οικείου μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα που πρόκειται να τους ανατεθούν. Η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται επίσης από την ιδιότητα όσων πρόκειται να ασκήσουν καθήκοντα ειδικού συμβούλου ή συνεργάτη ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
γγ) Ειδικά για την πλήρωση θέσεων ειδικών συνεργατών αρκεί η ειδική εμπειρία στον τομέα που προσλαμβάνονται, χωρίς να απαιτούνται απαραίτητα τα προσόντα των στοιχ. αα' και ββ' της περ. γ' αυτής της παραγράφου.
Αρθρο 6 παρ. 2 88/1985 ΠΥΣ
9. Σε κάθε περίπτωση πλήρωσης με διορισμό θέσης μετακλητού υπαλλήλου ή ειδικού συμβούλου ή συνεργάτη σε πολιτικά γραφεία μελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών απαιτούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται κάθε φορά για τους δημοσίους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, εκτός από το ανώτερο όριο ηλικίας για διορισμό. Διορισμός δεν μπορεί επίσης να γίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω θέσεις, αν στο πρόσωπο του υποψήφιου για διορισμό συντρέχει κώλυμα από εκείνα που προβλέπει ο νόμος ως κώλυμα για το διορισμό δημοσίου πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου.
Άρθρο 6 παρ. 3 ΠΥΣ 88/1985, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 ΠΥΣ 120/1985 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 ΠΥΣ 377/1995
10. Η ύπαρξη των προσόντων και η ανυπαρξία κωλύματος της προηγούμενης παραγράφου στο πρόσωπο του υποψήφιου για το διορισμό, βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.
Αρθρο 7 παρ. 1 ΠΥΣ 88/1985, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 ΠΥΣ 206/1993 και την ΠΥΣ 262/1996
11. Η πλήρωση των θέσεων προσωπικού των παρ. 4 και 5 γίνεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη και χωρίς διαγωνισμό είτε με διορισμό είτε με απόσπαση από θέση του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα είτε με ανάθεση καθηκόντων με παράλληλη, πλήρη ή μειωμένη άσκηση των κύριων καθηκόντων του προσλαμβανόμενου. Η σχετική πράξη εκδίδεται από το μέλος της Κυβέρνησης, στο οποίο υπάγεται το γραφείο ή τον υπουργό που προΐσταται στο υπουργείο, όπου υπηρετεί ο υφυπουργός και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όταν πρόκειται για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες υπαγόμενες ή εποπτευόμενες από άλλο υπουργό η απόσπαση ή ανάθεση καθηκόντων γίνεται με κοινή απόφαση του τελευταίου υπουργού και του μέλους της Κυβέρνησης στο οποίο υπάγεται το γραφείο ή που προΐσταται του υπουργείου, όπου ασκεί τα καθήκοντα του ο υφυπουργός. Προκειμένου για μέλη διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) A.E.I, απαιτείται πάντοτε άδεια της οικείας Συγκλήτου. Η πλήρωση των θέσεων των παραγράφων 4 και 5 μπορεί να γίνεται και με απασχολούμενους με πάγια αντιμισθία δικηγόρους τραπεζών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείτο στο άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, όπως αυτή ίσχυε πριν την ισχύ του άρθρου 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101). Η πλήρωση των θέσεων των παρ. 4 και 5, μπορεί να γίνεται και με δικηγόρους απασχολούμενους με πάγια αντιμισθία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Άρθρο 7 παρ. 2 ΠΥΣ 88/1985
12. Οι υπάλληλοι των πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών, όπως επίσης οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες απολύονται οποτεδήποτε με πράξη του μέλους της Κυβέρνησης που τους διόρισε. Με ίδια πράξη τίθεται τέρμα στην ανάθεση καθηκόντων ή την απόσπαση, χωρίς να είναι αναγκαία στην περίπτωση αυτή η σύμπραξη του υπουργού, στον οποίο υπάγεται ή από τον οποίο εποπτεύονται οι υπηρεσίες από τις οποίες αποσπάστηκαν.
Άρθρο 7 παρ. 3 ΠΥΣ 88/1985
13. Σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων των πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών, όπως επίσης σε θέσεις ειδικών συμβούλων ή συνεργατών διορίζονται και συνταξιούχοι του κατά το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 δημόσιου τομέα, εφόσον έχουν τα απαραίτητα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις για την πλήρωση των θέσεων αυτών.
Άρθρο 7 παρ. 4 ΠΥΣ 88/1985
14. Η απόσπαση σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων των πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών γίνεται πάντοτε στο βαθμό που κατέχει ο υπάλληλος στη θέση από την οποία αποσπάται. Είναι όμως δυνατή η με απόσπαση ένταξη σε ανώτερο του βαθμού της θέσης που κατέχει οργανικά, με βάση τα ιδιαίτερα τυπικά προσόντα ή την εμπειρία του, χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της ισότητας.
Άρθρο 7 παρ. 5 ΠΥΣ 88/1985
15. Ο διορισμός σε θέση μετακλητού υπαλλήλου των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης ή των υφυπουργών γίνεται με οποιονδήποτε βαθμό της ενιαίας θέσης, όπου διορίζεται με βάση τα ιδιαίτερα τυπικά προσόντα ή την εμπειρία χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, τόσο μεταξύ διοριζόμενων, όσο και μεταξύ διοριζόμενων και αποσπασμένων.
Άρθρο 7 παρ. 6 ΠΥΣ 88/1985
16. Ως ιδιαίτερα τυπικά προσόντα για την εφαρμογή των παρ. 12 και 13 θεωρούνται μεταξύ των άλλων, η άριστη γνώση μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών ή η ειδίκευση σε έναν ή περισσότερους τομείς της δραστηριότητας του υπουργείου, όπου λειτουργεί το πολιτικό γραφείο και η σημαντική εμπειρία σε θέματα των τομέων δραστηριότητας του υπουργείου. Η γνώση ξένης γλώσσας ή η ειδίκευση αποδεικνύεται από τη λήψη αντίστοιχων πτυχίων, ενώ η σημαντική εμπειρία από συγγραφικό έργο του αποσπώμενου ή διοριζόμενου υπαλλήλου, από τη συμμετοχή του σε συνέδρια, αρθρογραφία στον ημερήσιο Τύπο ή περιοδικά, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας κ.ο.κ.
Άρθρο 7 παρ. 7 ΠΥΣ 88/1985
17. Υπάλληλοι που αποσπώνται από υπηρεσίες του Δημοσίου ή από νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα όπου δεν ακολουθείται η διαβάθμιση των θέσεων των δημοσίων υπαλλήλων εντάσσονται σε ένα από τους προβλεπόμενους βαθμούς με απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης για την επικουρία του οποίου λειτουργεί το γραφείο ή του οικείου υπουργού όταν πρόκειται για πολιτικό γραφείο υφυπουργού. Η ένταξη γίνεται ανάλογα με τα προσόντα του αποσπώμενου χωρίς να παραβιάζεται όμως η αρχή της ισότητας. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους υπαλλήλους που αποσπώνται με βάση το άρθρο 55 παρ. 3.
 
Αρθρο: 57
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
Τίτλος Αρθρου
Αποδοχές και ασυμβίβαστα
 
Κείμενο Αρθρου
Παράγραφος 1 ΚΥΑ οικ. 2/8098/0022/2004
1. Οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι και οι ειδικοί συνεργάτες των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών, κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) του άρθρου 3 του Α' Μέρους του ν. 3205/2003, ως εξής:
α) Ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου, στο ΜΚ 1 της ΠΕ κατηγορίας.
β) Οι ειδικοί σύμβουλοι στην κατηγορία που αντιστοιχούν τα τυπικά τους προσόντα σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο και νόμο:
αα) Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, στο ΜΚ 1.
ββ) Λοιποί, στο Μ Κ 4.
γ) Οι ειδικοί συνεργάτες στην κατηγορία που αντιστοιχούν τα τυπικά τους προσόντα σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο και νόμο:
αα) Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, στο ΜΚ4.
ββ) Κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), στο ΜΚ 7.
γγ) Λοιποί, στο ΜΚ 10.
δ) Λοιποί μετακλητοί:
αα) Οι διοριζόμενοι χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στο μισθολογικό κλιμάκιο της οικείας κατηγορίας, που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας που απαιτούνται για την απόκτηση του βαθμού διορισμού τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
ββ) Οι αποσπώμενοι από θέσεις του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στις οργανικές τους θέσεις, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του χρόνου της προηγούμενης περίπτωσης.
Το πιο πάνω προσωπικό της περ. δ' εξελίσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια ως εξής: με απολυτήριο δημοτικού σχολείου, από το 18ο μέχρι το 1ο της ΥΕ κατηγορίας, με απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου, από το 18ο μέχρι το 1ο της ΔΕ κατηγορίας, με πτυχίο ή δίπλωμα T.E.I, της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, από το 18ο μέχρι το 1ο της ΤΕ κατηγορίας, με πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, από το 18ο μέχρι το 1ο της ΠΕ κατηγορίας.
Παράγραφος 2 ΚΥΑ οι κ. 2/8098/0022/2004
2. Σε όλους τους ανωτέρω, καθώς και στους υπηρετούντες σε θεσμοθετημένες θέσεις στα ιδιαίτερα γραφεία των γενικών γραμματέων, καταβάλλονται επίσης, το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 12 του ν. 3205/2003, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου του υπουργείου ή της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Στο διευθυντή του πολιτικού γραφείου καταβάλλεται και το επίδομα θέσης του άρθρου 13 παρ. 1 περ. Α' στοιχ. Γ του ν. 3205/2003.
Παράγραφος 3 ΚΥΑ οι κ. 2/8098/0022/2004
3. Στους αποσπώμενους σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων ή ειδικών συμβούλων ή συνεργατών των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών καταβάλλεται, κατ' επιλογήν, είτε το σύνολο των αποδοχών της θέσης από την οποία αποσπώνται, είτε το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία αποσπώνται. Η επιλογή γίνεται με αμετάκλητη δήλωση του αποσπώμενου στο διευθυντή του πολιτικού γραφείου μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της απόσπασης. Αν το διάστημα αυτό παρέλθει άπρακτο ο αποσπώμενος θεωρείται ότι επιλέγει τις αποδοχές της θέσης στην οποία αποσπάται. Όταν ο υπάλληλος επιλέξει τις αποδοχές της θέσης από την οποία έγινε η απόσπαση, η μισθοδοσία του βαρύνει τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας, από την οποία αποσπάσθηκε. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους αποσπώμενους σε προσωρινές θέσεις με βάση το άρθρο 55 παρ. 3. Ως αποδοχές που διατηρούνται κατ' επιλογήν του αποσπασμένου νοείται το σύνολο των πάσης φύσης αποδοχών τακτικών και έκτακτων περιλαμβανομένων των πάσης φύσης επιδομάτων και επιμισθίων της θέσης από την οποία αποσπώνται. Στους υπαλλήλους που αποσπώνται από υπηρεσίες του Δημοσίου ή από νομικά πρόσωπα του Δημοσίου όπου δεν ακολουθείται διαβάθμιση των θέσεων των δημοσίων υπαλλήλων, καταβάλλονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο βαθμό στον οποίο εντάσσονται με βάση τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους αποσπώμενους σε προσωρινές θέσεις κατ' εφαρμογή του άρθρου 55 παρ. 3.
Παράγραφος 5 ΚΥΑ οι κ. 2/8098/0022/2004
4. Οι αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων, των ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών δεν μπορεί να υπερβούν σε περίπτωση παράλληλης ανάθεσης καθηκόντων το 30% των αποδοχών της κύριας θέσης τους. Το ποσοστό αυτό για το διευθυντή του πολιτικού γραφείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των αποδοχών της κύριας θέσης του.
Παράγραφος 6 ΚΥΑ οι κ. 2/8098/0022/2004
5. Στις αποδοχές της κύριας θέσης, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, δεν λαμβάνονται υπόψη το κίνητρο απόδοσης, η οικογενειακή παροχή, τα τυχόν επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις που σχετίζονται άμεσα με την προσφορά εργασίας στην οργανική θέση. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 εφαρμόζονται για όλο το προσωπικό (μόνιμο και με σύμβαση) που υπηρετεί στα ανωτέρω γραφεία με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και στα γραφεία των γενικών γραμματέων υπουργείων, περιλαμβανομένων και των αστυνομικών της προσωπικής ασφάλειας των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών και γενικών γραμματέων. Για το προσωπικό που καλύπτει οργανικές θέσεις των ως άνω γραφείων, καθώς και την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούς των παραπάνω γραφείων, εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις των περ. Α' και Β' της παρ. 2, ενώ για όσους δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 για την απογευματινή υπερωριακή εργασία του ίδιου άρθρου και νόμου. Προσωπικό το οποίο δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Α' Μέρους του ν. 3205/2003, λαμβάνει το ωρομίσθιο του μισθολογικού κλιμακίου του άρθρου 16 παρ. 5 του ίδιου νόμου στο οποίο αντιστοιχούν τα έτη υπηρεσίας και τα τυπικά του προσόντα. Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης διενεργείται με πράξη του διευθυντή του πολιτικού γραφείου ή του γενικού γραμματέα, ενώ επίσης με πράξη στο τέλος κάθε μήνα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής εργασίας.
Παράγραφος 7 ΚΥΑ οι κ. 2/8098/0022/2004
6. Στο προσωπικό των πολιτικών γραφείων σε περίπτωση μετακίνησης του εκτός έδρας για τις ανάγκες του γραφείου του μέλους της Κυβέρνησης και του υφυπουργού, στο οποίο ανήκουν, καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, η οποία είναι:
α) για το διευθυντή πολιτικού γραφείου, τον ειδικό σύμβουλο και τον ειδικό συνεργάτη ίση με την αποζημίωση που αντιστοιχεί στο βαθμό διευθυντή,
β) για δε τους λοιπούς ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στο βαθμό τους.
Παράγραφος 8 ΚΥΑ οι κ. 2/8098/0022/2004
7. Για τη μισθολογική εξέλιξη των ανωτέρω, πλην των ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών, καθώς και για κάθε θέμα αποδοχών τους που δεν ρυθμίζεται ειδικά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν. 3205/2003.
Άρθρο 9 ΠΥΣ 88/1985 Αρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
8. Η κατοχή της θέσης μετακλητού υπαλλήλου ή ειδικού συμβούλου ή συνεργάτη σε πολιτικά γραφεία μελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δικηγόρου ή άλλη ελεύθερου επαγγελματία. Ο διορισμός σε θέση διευθυντή πολιτικού γραφείου μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού, όπως επίσης σε θέση ειδικού συμβούλου ή συνεργάτη, αναστέλλει την άσκηση του λειτουργήματος ή επαγγέλματος τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, όταν πρόκειται για διορισμό ειδικού συνεργάτη.
 
Αρθρο: 58
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Διυπουργικές επιτροπές
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Αρθρο 1 Υ228/2000
Αρθρο 1 Υ316/2000
Άρθρο 1 Υ876/2001
Άρθρο 1 Υ1057/2001
Άρθρο 1 Υ315/2003
Εκτός από τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα που προβλέπονται στο άρθρο 15 λειτουργούν οι κατωτέρω διυπουργικές επιτροπές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα:
α) Επιτροπή Εξέτασης Θεμάτων Δανειοδότησης - Πιστοδότησης.
β) Επιτροπή Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Μεγάλης Έκτασης Καταστροφών.
γ) Επιτροπή Οργάνωσης και Συντονισμού των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Χώρας.
δ) Επιτροπή Αμυντικής Βιομηχανίας.
ε) Επιτροπή για τα Θέματα των Ελλήνων Τσιγγάνων.
στ) Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια.
ζ) Επιτροπή για τη Νεολαία.
η) Επιτροπή για την Ισότητα των δύο Φύλων.
θ) Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών.
ι) Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου.
ια) Επιτροπή για τον Τουρισμό.
ιβ) Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.).
 
Αρθρο: 59
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Κοινές διατάξεις για τη λειτουργία των διυπουργικών επιτροπών
 
Κείμενο Αρθρου
Αρθρο 12 παρ. 1 Υ228/2000
1. Ο πρόεδρος της κάθε επιτροπής έχει την αρμοδιότητα σύγκλησης της και καθορίζει την ημερήσια διάταξη.
Αρθρο 12 παρ. 2 Υ228/2000
2. Υπουργός, μέλος επιτροπής, αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον οριζόμενο από αυτόν υφυπουργό.
Άρθρο 12 παρ. 3 Υ228/2000
3. Στις επιτροπές μπορεί να προσκληθούν και άλλοι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και υπηρεσιακοί παράγοντες εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητας τους ή και άλλοι εμπειρογνώμονες για θέματα της ειδικότητας τους.
Άρθρο 12 παρ. 4 Υ228/2000
4. Στα μέλη των επιτροπών δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.
Άρθρο 12 παρ. 5 Υ228/2000
5. Η γραμματειακή και τεχνική εξυπηρέτηση των διυπουργικών επιτροπών ανατίθεται στο υπουργείο ή στη γενική γραμματεία στην οποία προΐσταται ο πρόεδρος της επιτροπής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κεφάλαιο αυτό. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος, ο οποίος ορίζεται από τον πρόεδρο της επιτροπής με έναν ή περισσότερους αναπληρωτές. Στην περίπτωση αυτή στο γραμματέα και στους αναπληρωτές του καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 12 παρ. 6 Υ228/2000
6. Οι επιτροπές, για τη διευκόλυνση του έργου τους, ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως, και ενημερώνονται με εισηγήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς.
Άρθρο 12 παρ. 7 Υ228/2000
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
7. Οι προσκλήσεις και η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων των επιτροπών, στις οποίες δεν προεδρεύει ο Πρωθυπουργός αποστέλλονται και στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
Άρθρο 12 παρ. 8 Υ228/2000
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
8. Στις συνεδριάσεις των επιτροπών τηρούνται πρακτικά εις διπλούν. Από αυτά, το ένα παραμένει στο αρχείο της γραμματείας της επιτροπής, το δε άλλο αποστέλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης.
Άρθρο 12 παρ. 9 Υ228/2000
9. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών είναι απόρρητα, το δε απόρρητο διαρκεί για όσο χρόνο ισχύει το απόρρητο των συζητήσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του γραμματέα της οικείας επιτροπής. Χορήγηση αποσπασμάτων επιτρέπεται με τους ίδιους όρους, που προβλέπεται για τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου.
 
Αρθρο: 60
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή Εξέτασης Θεμάτων Δανειοδότησης - Πιστοδότησης
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 2 παρ. Α' στοιχ. 1 - 3 Υ228/2000
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
1. Στην Επιτροπή Εξέτασης Θεμάτων Δανειοδότησης - Πιστοδότησης μετέχουν:
α) Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ως πρόεδρος και
β) ο υπουργός, ο οποίος εποπτεύει τον υπό δανειοδότηση ή πιστοδότηση φορέα, ως μέλος.
Εισηγητής στην Επιτροπή είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τον οποίο αναπληρώνει, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, ο αρμόδιος γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 2 παρ. Β' Υ228/2000
2. Η Επιτροπή
α) Εγκρίνει τη χορήγηση δανείων, εγγυητικών επιστολών και πιστώσεων, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αφού αξιολογήσει τη σκοπιμότητα παροχής της εγγύησης από οικονομικής και κοινωνικής πλευράς, στο πλαίσιο της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Κυβέρνησης.
β) Εγκρίνει τους δανεισμούς από το εξωτερικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, είτε με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την προηγούμενη περ. α', είτε χωρίς αυτή.
γ) Εγκρίνει τις συμφωνίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, με πιστωτικά ιδρύματα, σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Άρθρο 2 παρ. Γ' Υ228/2000
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
3. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κατηγορίας ΠΕ που ορίζεται, με τους αναπληρωτές του, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
 
Αρθρο: 61
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Μεγάλης Έκτασης Καταστροφών
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 4 παρ. Α' Υ228/2000
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
1. Στην Επιτροπή Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Μεγάλης Έκτασης Καταστροφών μετέχουν:
α) Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ως πρόεδρος,
β) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,γ) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
δ) ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων,
ε) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
στ) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ζ) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,
η) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,
θ) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,
ι) ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας,
ια) ο Υπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α, και
ιβ) οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε περίπτωση καταστροφών σε περιοχές της αρμοδιότητας τους, ως μέλη.
Άρθρο 4 παρ. Β' Υ228/2000
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
2. Η Επιτροπή:
α) Ενισχύει το έργο συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση γενικών ή τοπικών (χερσαίων ή θαλάσσιων) μεγάλης έκτασης καταστροφών και ενημερώνει την κοινή γνώμη.
β) Προτείνει στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τη διάθεση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την αντιμετώπιση των πιο πάνω καταστροφών.
γ) Επιλαμβάνεται κατά την κρίση του προέδρου της, κάθε άλλου σχετικού θέματος.
 
Αρθρο: 62
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή Οργάνωσης και Συντονισμού των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Χώρας
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 5 παρ. Α' Υ228/2000
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
1. Στην Επιτροπή Οργάνωσης και Συντονισμού των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Χώρας μετέχουν:
α) Ο Υπουργός Εξωτερικών και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ως πρόεδρος, β) ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, δ) ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, ε) ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και στ) ο κατά περίπτωση αρμόδιος υπουργός για το συζητούμενο θέμα, ως μέλη. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής προσκαλούνται και οι προϊστάμενοι του Οικονομικού Γραφείου και του Γραφείου Σχεδιασμού Στρατηγικής του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να συνέρχεται και σε επίπεδο γενικών ή ειδικών γραμματέων υπουργείων όταν ένας ή περισσότεροι υπουργοί κωλύονται να συμμετάσχουν και κατά την κρίση του προέδρου το συζητούμενο θέμα δεν είναι ιδιάζουσας σημασίας. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή προεδρεύεται από το Γενικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.
Άρθρο 5 παρ. Β' Υ228/2000
2. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Η συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με το συντονισμό και την οργάνωση των διεθνών οικονομικών σχέσεων της Χώρας, καθώς και η μελέτη επεξεργασίας τους.
β) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των διεθνών οικονομικών συμφωνιών, γ) Η σύνταξη σχετικών προγραμμάτων και προτάσεων.
Άρθρο 5 παρ. Γ Υ228/2000
3. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ειδικός σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών ή υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που ορίζεται, με τους αναπληρωτές του, από τον πρόεδρο της Επιτροπής.
 
Αρθρο: 63
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή Αμυντικής Βιομηχανίας
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 7 παρ. Α' Υ228/2000
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
1. Στην Επιτροπή Αμυντικής Βιομηχανίας μετέχουν:
α) Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον οριζόμενο από αυτόν υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, β) ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με αναπληρωτή τον οριζόμενο από αυτόν υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης με αναπληρωτή τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, αρμόδιο για θέματα βιομηχανίας και δ) ο κατά περίπτωση συναρμόδιος για το συζητούμενο θέμα υπουργός, ως μέλη.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής προσκαλείται και ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
Άρθρο 7 παρ. Β' Υ228/2000
2. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Ο σχεδιασμός της πολιτικής για την αμυντική βιομηχανία και ιδίως για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής αμυντικού υλικού και την εξυγίανση των κρατικών μονάδων ή φορέων του τομέα αυτού.
β) Η διαμόρφωση πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του συνόλου των μονάδων παραγωγής ή εμπορίας αμυντικού υλικού, τη βελτίωση της καινοτομικής τους ικανότητας με συμπαραγωγή αλλοδαπών εταιρειών, την αξιοποίηση των ιδιωτικών εταιρειών του κλάδου και την ορθολογικότερη οργάνωση και λειτουργία τους, μέσω της αποτελεσματικής διοίκησης τους και της δημιουργίας βιώσιμων μονάδων.
γ) Η διαμόρφωση αποτελεσματικής πολιτικής εξαγωγών στρατηγικής στον αμυντικό τομέα και πλαισίου συνεργασίας με μη αμυντικές βιομηχανίες. Η Επιτροπή μπορεί να ζητά από τους εμπλεκόμενους φορείς την πρόσληψη συμβούλων για τα ειδικά ζητήματα (αναδιάρθρωση, μετοχοποίηση, συνεργασίες κ.λ.π.). Η Επιτροπή ιδίως εξετάζει σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τρόπους μεγαλύτερης συμμετοχής της εθνικής παραγωγής στα προγράμματα εξοπλισμών και προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων και καθορίζει τις αναγκαίες για το σκοπό αυτό διαδικασίες. Οι αποφάσεις της Επιτροπής εκτελούνται από τα αρμόδια, κατά περίπτωση, υπουργεία.
 
Αρθρο: 64
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή για τα Θέματα των Ελλήνων Τσιγγάνων
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 9 παρ. Α' Υ228/2000
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
Άρθρο 3 παρ. 1 ν. 2909/2001
1. Στην Επιτροπή για τα Θέματα των Ελλήνων Τσιγγάνων μετέχουν:
α) Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως πρόεδρος, β) ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα δημοσίων επενδύσεων και περιφερειακής ανάπτυξης, γ) ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αρμόδιος για θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος, δ) ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ε) ο Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αρμόδιος νια θέματα απασχόλησης, στ) ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιος για θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας, ζ) ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιος για θέματα πρόνοιας, η) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα δημοσίων δαπανών, θ) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ι) ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς, ία) ο Γενικός Γραμματέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ιβ) ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ως μέλη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, οι παραπάνω υφυπουργοί, αναπληρώνονται από το γενικό γραμματέα του αντίστοιχου υπουργείου. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής προσκαλείται και εκπρόσωπος του Γραφείου για Θέματα Ποιότητας Ζωής του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού.
Άρθρο 9 παρ. Β' Υ228/2000
2. Η Επιτροπή έχει ως έργο το σχεδιασμό και συντονισμό της εθνικής πολιτικής για τα θέματα των ελλήνων τσιγγάνων και ιδίως την επεξεργασία και την προώθηση νομοθετικών, διοικητικών και οικονομικών μέτρων για την υγεία, τη στέγαση, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την πολιτιστική ανάπτυξη τους, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών προγραμμάτων και μέτρων.
 
Αρθρο: 65
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια
 
Κείμενο Αρθρου
Αρθρο 10 παρ. Α' Υ228/2000
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
1. Στην Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια μετέχουν :
α) Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ως πρόεδρος, β) ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αρμόδιος για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, γ) ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα δημόσιων επενδύσεων και περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης, δ) ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αρμόδιος για θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ε) ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιος για θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσίας Υγείας και στ) ο Υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως μέλη. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, οι παραπάνω υφυπουργοί, αναπληρώνονται από το γενικό γραμματέα του αντίστοιχου υπουργείου.
Αρθρο 10 παρ. Β' Υ228/2000
2. Η Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση των θεμάτων που αφορούν την οδική ασφάλεια της Χώρας, τη διαμόρφωση πολιτικής οδικής ασφάλειας, την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους, καθώς και το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών και άλλων στοιχείων και τη λήψη μέτρων, με σκοπό τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων και την εμπέδωση της οδικής ασφάλειας.
 
Αρθρο: 66
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή για τη Νεολαία
 
Κείμενο Αρθρου
Αρθρο 11 παρ. Α' Υ228/2000
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
1. Στην Επιτροπή για τη Νεολαία μετέχουν:
α) Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως πρόεδρος, β) ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, γ) ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δ) ο Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ε) ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στ) ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζ) Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, η) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και θ) ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς, ως μέλη.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει τον εισηγητή ή τους εισηγητές, ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα. Εκτός από τα μέλη της Επιτροπής καθήκοντα εισηγητή μπορεί να ανατίθενται και σε στελέχη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ή άλλων αρμόδιων για το συγκεκριμένο θέμα υπουργείων ή φορέων, σε εκπροσώπους περιφερειών, εμπειρογνώμονες και σε εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων νέων.
Αρθρο 11 παρ Β' Υ228/2000
2. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Ο συντονισμός των αρμόδιων υπουργείων και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα στην ανάπτυξη πολιτικής για τη νέα γενιά.
β) Ο συνδυασμός των επιμέρους μέτρων πολιτικής για τη νέα γενιά, ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνεργασίες για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων αυτών.
γ) Η υποστήριξη και καθοδήγηση των υπουργείων και των δημόσιων φορέων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων που αφορούν ειδικά τη νέα γενιά.
δ) Η προετοιμασία και κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δράσης για τους νέους, με στόχο τη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τη νεότητα, και η παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος.
ε) Η παρουσίαση των κυβερνητικών αποφάσεων για θέματα νέας γενιάς. Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής της πολιτικής για τους νέους, η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία και τη συνδιαχείριση με μη κυβερνητικές οργανώσεις νέων, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, στο πλαίσιο μιας δικτυακής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.
Άρθρο 11 παρ. Γ' Υ228/2000
3. Η γραμματειακή, τεχνική και επιστημονική εξυπηρέτηση της Επιτροπής ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς της κατηγορίας ΠΕ που ορίζεται με τους αναπληρωτές του από τον πρόεδρο της Επιτροπής.
 
Αρθρο: 67
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή για την Ισότητα των δύο Φύλων
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 1 Υ316/2000
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
1. Στην Επιτροπή για την Ισότητα των δύο Φύλων μετέχουν:
α) Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως πρόεδρος, β) το μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ασκεί την εποπτεία των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, γ) ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο αρμόδιος για τις δημόσιες επενδύσεις, την περιφερειακή πολιτική και την ανάπτυξη, δ) ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο αρμόδιος για τα θέματα εμπορίου, ε) ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στ) ο Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο αρμόδιος για τα θέματα εργασίας, ζ) ο Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο αρμόδιος για τα θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων, η) ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο αρμόδιος για την υγεία, θ) ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο αρμόδιος για την πρόνοια, ι) ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο αρμόδιος για τη φυτική παραγωγή, τις γεωργικές εφαρμογές και την έρευνα και ία) ο Γενικός Γραμματέας Ισότητας.
Άρθρο 2 παρ. Α Υ316/2000
2. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Η λήψη των αναγκαίων αποφάσεων για την προώθηση της εθνικής πολιτικής για την ισότητα των δύο φύλων στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές (mainstreammg), και των πολιτικών ισότητας των διεθνών οργανισμών.
β) Ο συντονισμός των υπουργείων και των φορέων του δημόσιου τομέα κατά την επεξεργασία πολιτικών και δράσεων για τις γυναίκες σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
γ) Η υποστήριξη των υπουργείων και των φορέων του δημόσιου τομέα στο σχεδιασμό νομοθετικών πρωτοβουλιών και την υλοποίηση μέτρων που αφορούν ειδικά τις γυναίκες.
δ) Η προετοιμασία και η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης για την ισότητα με στόχο τη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης πολιτικής στο πλαίσιο του Γ' Κ.Π.Σ., καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων και των μέτρων του εν λόγω προγράμματος.
ε) Η εποπτεία, η παρακολούθηση και η ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση των ασκούμενων πολιτικών.
στ) Η προβολή των αποφάσεων για θέματα ισότητας των δύο φύλων.
Άρθρο 2 παρ Β' Υ316/2000
3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με μη κυβερνητικές οργανώσεις γυναικών, καθώς επίσης και με κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς.
Άρθρο 3 παρ. 1 Υ316/2000
4. Η γραμματειακή, η τεχνική, η επιστημονική και κάθε άλλη υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας.
 
Αρθρο: 68
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 1 παρ. 1 Υ876/2001
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
1. Η Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών, την οποία συντονίζει ο Πρωθυπουργός αποτελείται από τους:
α) Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως πρόεδρο, β) Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, γ) Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, δ) Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ε) Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στ) Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ζ) Υπουργό Δικαιοσύνης, η) Υπουργό Πολιτισμού, θ) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και ι) Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, ως μέλη.
Άρθρο 1 παρ. 2 Υ876/2001
2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, οι παραπάνω υπουργοί, μέλη της Επιτροπής, αναπληρώνονται από τους αρμόδιους υφυπουργούς ή το γενικό γραμματέα του αντίστοιχου υπουργείου.
Άρθρο 1 παρ. 3 Υ876/2001
3. Στην Επιτροπή καλούνται από τον πρόεδρο της και μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανάλογα με το εξεταζόμενο θέμα, οι τυχόν αρμόδιοι κατά περίπτωση υπουργοί ή γενικοί γραμματείς. Επίσης μπορεί να καλούνται εκπρόσωποι υπουργείων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Άρθρο 2 παρ. 1 Υ876/2001
4. Η Επιτροπή ως έργο της έχει:
α) Την εκπόνηση του εθνικού σχεδίου δράσης πενταετούς διάρκειας, που αποτελεί τη συνολική πολιτική καταπολέμησης του προβλήματος των ναρκωτικών, όπου θα προβλέπονται και θα καθορίζονται με σαφήνεια οι αρχές, οι στόχοι, οι δράσεις, οι ενέργειες και τα μέτρα, η διαθεσιμότητα των πόρων για την κάλυψη αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επίτευξη και την ολοκλήρωση του σχεδίου και
β) το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και τη παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης σε όλα τα υπουργεία και σε όλα τα επίπεδα.
Άρθρο 2 παρ. 2 Υ876/2001
5. Οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να παρέχουν στην Επιτροπή κάθε αναγκαία συνδρομή και ιδίως τις πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται από αυτή για την εκπλήρωση του έργου της.
Αρθρο 3 παρ. 1 Υ876/2001
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
6. Η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής εξασφαλίζεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 3 παρ. 2 Υ876/2001
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
7. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με βαθμό Α' της ΠΕ κατηγορίας που ορίζεται με απόφαση του προέδρου της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να οριστεί, ως αναπληρωτής του γραμματέα, υπάλληλος με τα ίδια τυπικά προσόντα.
 
Αρθρο: 69
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 1 παρ. 1 Υ1057/2001
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
1. Η Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου και την εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών τοπικής ανάπτυξης, την οποία συντονίζει ο Πρωθυπουργός αποτελείται από τους:
α) Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως πρόεδρο και: β) Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, γ) Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, δ) Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ε) Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στ) Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ζ) Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η) Υφυπουργό Πολιτισμού και θ) Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης, ως μέλη.
Άρθρο 1 παρ. 2 Υ1057/2001
2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους οι παραπάνω υφυπουργοί, μέλη της Επιτροπής, αναπληρώνονται από το γενικό γραμματέα του αντίστοιχου υπουργείου.
Άρθρο 1 παρ. 3 Υ1057/2001
3. Στην Επιτροπή καλούνται και μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανάλογα με το εξεταζόμενο θέμα, οι τυχόν αρμόδιοι κατά περίπτωση υπουργοί, υφυπουργοί ή γενικοί γραμματείς. Επίσης, μπορεί να καλούνται σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και άλλοι εμπειρογνώμονες για θέματα ειδικότητας τους.
Άρθρο 2 παρ. 1 Υ1057/2001
4. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Ο συντονισμός των αρμόδιων υπουργείων και άλλων φορέων του Δημοσίου στη λήψη πρωτοβουλιών και μέτρων για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου και ιδίως: αα) για τη βελτιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα σε όλα τα επίπεδα της αγροδιατροφικής αλυσίδας μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτών, τη διάχυση της καινοτομίας, την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλης φυσικής υποδομής, ββ) για την εξασφάλιση συνθηκών για την αύξηση της απασχόλησης, την αναδιάρθρωση θεσμών και διοικητικών υποδομών, την αναβάθμιση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, την προσέλκυση νέων, δυναμικών και οικονομικά ενεργών ατόμων και οικογενειών στην ύπαιθρο και γενικά τη δημιουργία οικονομικά αυτοδύναμων περιφερειών.
β) Ο συνδυασμός των επί μέρους μέτρων πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου, ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνεργασίες για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων αυτών.
γ) Η υποστήριξη και καθοδήγηση των υπουργείων και των δημόσιων φορέων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων που αφορούν την ανάπτυξη της υπαίθρου.
Άρθρο 2 παρ. 2 Υ1057/2001
5. Οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να παρέχουν στην Επιτροπή κάθε αναγκαία συνδρομή και ιδίως τις πληροφορίες και τα στοιχεία που ζητούνται από αυτή για την εκπλήρωση του έργου της.
Άρθρο 3 παρ. 1 Υ1057/2001
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
6. Η γραμματειακή και τεχνική εξυπηρέτηση της Επιτροπής εξασφαλίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 3 παρ. 2 Υ1057/2001
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
7. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό Α' της ΠΕ κατηγορίας που ορίζεται με απόφαση του προέδρου της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής του γραμματέα υπάλληλος με τα ίδια προσόντα. Στο γραμματέα και τον αναπληρωτή του καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 
Αρθρο: 70
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή για τον Τουρισμό
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 1 παρ. 1 Υ 315/2003
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
Άρθρο 5 π.δ. 122/2004
Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004
1. Η Επιτροπή για τον Τουρισμό, την οποία συντονίζει ο Πρωθυπουργός αποτελείται από τους:
α) Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, ως πρόεδρο, β) Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, γ) Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, δ) Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ε) Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στ) Υπουργό Πολιτισμού, ζ) Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, η) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και θ) Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.
Άρθρο 1 παρ. 2 Υ315/2003
2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους οι παραπάνω υπουργοί, μέλη της Επιτροπής, αναπληρώνονται από τον υφυπουργό ή γενικό γραμματέα του αντίστοιχου υπουργείου.
Άρθρο 1 παρ. 3 Υ315/2003
3. Στην Επιτροπή καλούνται και μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανάλογα με το εξεταζόμενο θέμα, οι τυχόν αρμόδιοι κατά περίπτωση υπουργοί, υφυπουργοί ή γενικοί γραμματείς. Επίσης, μπορεί να καλούνται σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και άλλοι εμπειρογνώμονες για θέματα της ειδικότητας τους.
Άρθρο 2 Υ 315/2003
4. Έργο της Επιτροπής για τον Τουρισμό είναι:
α) ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων για την τουριστική ανάπτυξη της Χώρας,
β) η λήψη μέτρων σε περιπτώσεις κατά τις οποίες λόγω δυσμενών συνθηκών διέρχεται κρίση ο τουρισμός στη Χώρα,
γ) η μελέτη, η δημιουργία προϋποθέσεων και η υποστήριξη μέτρων προσέλκυσης κεφαλαίων για επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού,
δ) η εφαρμογή μέτρων που διευκολύνουν την είσοδο στη Χώρα και τις μετακινήσεις μέσα σε αυτήν των προερχόμενων από το εξωτερικό επισκεπτών.
Άρθρο 3 Υ315/2003
Άρθρο 5 π.δ. 122/2004
Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004
5. Οι γενικοί γραμματείς των αντίστοιχων των παρ. 1, 2 και 3 υπουργείων ή αυτοτελών γενικών γραμματειών συνεδριάζουν ως ομάδα εργασίας, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο και ασχολούνται με τα θέματα της παρ. 4.
Άρθρο 4 παρ. 1 Υ315/2003
Άρθρο 5 π.δ. 122/2004
Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004
6. Η γραμματειακή και τεχνική εξυπηρέτηση της Επιτροπής εξασφαλίζεται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.
Άρθρο 4 παρ. 2 Υ 315/2003
Άρθρο 5 π.δ. 122/2004
Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004
7. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης με βαθμό Α' της ΠΕ κατηγορίας που ορίζεται με απόφαση του προέδρου της Επιτροπής.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής του γραμματέα υπάλληλος με τα ίδια προσόντα. Στο γραμματέα και τον αναπληρωτή του καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 
Αρθρο: 71
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.)
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 3 παρ. 1 ν. 3049/2002
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
1. Η Δ.Ε.Α. αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, ως πρόεδρο και τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και κατά περίπτωση από τον υπουργό που εποπτεύει την επιχείρηση του Δημοσίου που υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3049/2002 (ΦΕΚΑ'212).
Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 3049/2002
2. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών εποπτεύει το έργο της αποκρατικοποίησης και είναι εισηγητής στη Δ.Ε.Α. Η Δ.Ε.Α. αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.
Άρθρο 3 παρ. 3 ν. 3049/2002
3. Η Δ.Ε.Α. χαράσσει την κυβερνητική πολιτική για την αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και καθορίζει με αποφάσεις της τις επιχειρήσεις του Δημοσίου που αποκρατικοποιούνται.
Άρθρο 3 παρ. 4 ν. 3049/2002
4. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων (Ε.ΓΑ.), με σκοπό την επικουρία του έργου της Δ.Ε.Α.. Η οργάνωση της Ε.ΓΑ., η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της, στις οποίες περιλαμβάνεται και η επικουρία του έργου εποπτείας των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 3 παρ. 5 ν. 3049/2002
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να αποσπώνται στην Ε.ΓΑ., κατ' απόκλιση των περί αποσπάσεων διατάξεων, υπάλληλοι υπουργείων και εποπτευόμενων από αυτά φορέων. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 3 παρ. 6 ν. 3049/2002
6. Με απόφαση της Δ.Ε.Α., για τις ανάγκες της αποκρατικοποίησης και επικουρίας του έργου της Ε.ΓΑ. μπορεί να συνάπτονται, εκτός των συμβάσεων των συμβούλων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του ν. 3049/2002, και συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου με ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται και η αμοιβή των πιο πάνω προσώπων.
Άρθρο 3 παρ. 7 ν. 3049/2002
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στη θέση του προϊσταμένου της Ε.ΓΑ. μπορεί να αποσπάται διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή να τοποθετείται υπάλληλος των ειδικών θέσεων του άρθρου 55.
 
Αρθρο: 72
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Τίτλος - Σκοπός
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ'
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 1 παρ. 2 π.δ. 32/2004
Άρθρο 7 παρ. 1 ν. 1558/1985
1. Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό.
Άρθρο 1 παρ. 3 π.δ. 32/2004
2. Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης είναι επιτελική δημόσια υπηρεσία, η οποία υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στις διυπουργικές επιτροπές, εκτός αν τα καθήκοντα αυτά έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα, συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών και γενικά ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, ή ανατίθενται σε αυτήν από άλλες διατάξεις.
Άρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο π.δ. 32/2004
3. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία αναφέρονται οι όροι «Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου» ή «Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου» και «Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου» ή «Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου», νοούνται, εφεξής, η «Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης» και ο «Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης» αντίστοιχα.
 
Αρθρο: 73
Ημ/νία: 27.02.2009
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Γενική διάρθρωση
Σχόλια
- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του πδ 17/2009 (Α΄ 33/27.2.2009).
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 2 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 1 του π.δ. 179/2004
«1. Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελείται από: α) Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, β) το Νομικό Γραφείο, γ) το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης, δ) το Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων και ε) το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου».
Άρθρο 2 παρ. 2 π.δ. 32/2004
2. Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης υπάγονται η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.) και ή Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.), οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 2 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 2 του π.δ. 179/2004
3. Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και οι υπηρεσίες των οποίων έχει τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη εξυπηρετούνται από αυτοτελές γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους που συνιστάται για το σκοπό αυτό στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Βουλή.
 
Αρθρο: 74
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
Γενικός Γραμματέας
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 3 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 3 π.δ. 179/2004
Άρθρο 7 παρ. 2 εδάφια πρώτο και δεύτερο ν. 1558/1985
1. Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης είναι μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Η θέση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης πληρούται με διορισμό ή ανάθεση καθηκόντων σε ανώτατο δημόσιο λειτουργό, με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παύση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 3 παρ. 2 π.δ. 32/2004
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης ασκεί πρόσωπο, το οποίο ορίζεται από τον Πρωθυπουργό με απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 3 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 4 π.δ.
179/2004
3. Οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης αναστέλλεται κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του.
Άρθρο 3 παρ. 4 π.δ. 32/2004
Άρθρο 7 παρ. 8 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 30 παρ. 2 ν. 2190/1994
4. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων εφαρμόζονται ανάλογα και για το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, εφόσον δεν τροποποιούνται από τις ειδικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Η διάταξη του άρθρου 55 παρ. 14 ισχύει και για το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης.
Άρθρο 3 παρ. 5 π.δ. 32/2004
5. Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
α) Προΐσταται των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης
β) Είναι ο άμεσος βοηθός του Πρωθυπουργού στη διεκπεραίωση των εντολών του, παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων και οδηγιών του, και ιδίως εκείνων που αφορούν το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, ενημερώνοντας σχετικά τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς.
γ) Ασκεί καθήκοντα γραμματέα στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τις διυπουργικές επιτροπές εκτός αν τα καθήκοντα αυτά έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα. Οι γραμματείς των λοιπών κυβερνητικών οργάνων όπου δεν μετέχει ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης του κοινοποιούν τις προσκλήσεις με την ημερήσια διάταξη την οποία καταρτίζουν και αντίγραφο των πρακτικών που τηρούν, δ) Ενημερώνει τα μέλη της Κυβέρνησης και τους υφυπουργούς για τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και παρακολουθεί την εφαρμογή τους.
ε) Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Βουλής, τα μέλη της Κυβέρνησης και τους υφυπουργούς και το Γενικό Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, για τα θέματα που εμπίπτουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
Άρθρο 3 παρ. 6 π.δ. 32/2004, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 5 π.δ. 179/2004
6. Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να:
α) Μεταβιβάζει αρμοδιότητες και το δικαίωμα υπογραφής σε διοικητικής και οικονομικής φύσης θέματα στους προϊστάμενους των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης,
β) Κατανέμει και ανακατανέμει τις θέσεις και να καθορίζει τη σύνθεση του προσωπικού των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
γ) Συνιστά με απόφαση του επιτροπές ή ομάδες εργασίας από δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους και ιδιώτες εμπειρογνώμονες για τη μελέτη, συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ή εκτέλεση εργασίας νομοπαρασκευαστικού ή άλλου έργου συναφούς με τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Με την απόφαση αυτή μπορεί να καθορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας ή του έργου. Σε περίπτωση καθορισμού αμοιβής ή αποζημίωσης των επιτροπών ή ομάδων αυτών η απόφαση υπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
δ) Αναθέτει σε ερευνητικά κέντρα ή επιστημονικά ινστιτούτα τη διενέργεια ερευνών και τη σύνταξη μελετών ή άλλων επιστημονικών εργασιών, που σχετίζονται με το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Η απόφαση αυτή συνυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
 
Αρθρο: 75
Ημ/νία: 27.02.2009
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα
Σχόλια
- Το στοιχείο ε της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του πδ 17/2009 (Α΄ 33/27.2.2009). - Το στοιχείο στ της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του πδ 17/2009 (Α΄ 33/27.2.2009).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα είναι αρμόδιο για την οργάνωση και το συντονισμό των ενεργειών της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
2. Ειδικότερα, στο Ιδιαίτερο Γραφείο υπάγονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) η οργάνωση της επικοινωνίας του Γενικού Γραμματέα με τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων, το Προεδρείο και τη Γενική Γραμματεία της Βουλής, τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες των κομμάτων, τη Γενική Γραμματεία της Προεδρίας της Δημοκρατίας, τις δικαστικές και δημόσιες αρχές και τους πολίτες,
β) η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Γενικού Γραμματέα και η υποβοήθηση του στην άσκηση των καθηκόντων του και την επιτέλεση της αποστολής του,
γ) ο προγραμματισμός και η οργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
δ) ο χειρισμός των ζητημάτων πρωτοκόλλου κατά τη συμμετοχή των μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, ή Γενικών Γραμματέων ως εκπροσώπων της Κυβέρνησης στις εθνικές εορτές και τις επίσημες τελετές,
«ε) η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης για τα δημοσιεύματα του ημεδαπού και αλλοδαπού τύπου που αφορούν την Κυβέρνηση και ειδικότερα τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης».
«στ) η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης με τους πολίτες».
[ζ) - ια. καταργήθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 1 του πδ 17/2009 (Α΄ 33/27.2.2009)].
 
Αρθρο: 76
Ημ/νία: 27.02.2009
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Νομικό Γραφείο
Σχόλια
- Η περ. θ προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 του πδ 17/2009 (Α΄ 33/27.2.2009).
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 5 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 8 π.δ. 179/2004
Το Νομικό Γραφείο έχει τις εξής αρμοδιότητες :
α) Υποστηρίζει το νομοθετικό έργο της Κυβέρνησης και ιδίως: αα) Παραλαμβάνει τα σχέδια νόμων και τις υπουργικές τροπολογίες και ελέγχει τη συνδρομή των κατά το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής απαιτούμενων προϋποθέσεων προκειμένου να κατατεθούν στη Βουλή,
ββ) Διαβιβάζει τα σχέδια νόμων και όσες υπουργικές τροπολογίες κρίνεται αναγκαίο προς επεξεργασία στην ΚΕ.Ν.Ε. και συνεργάζεται με αυτή για τη ρύθμιση κάθε διαδικαστικού θέματος που σχετίζεται με τη λειτουργία της και την επεξεργασία των σχεδίων από την Επιτροπή, στις συνεδριάσεις της οποίας παρίσταται υποχρεωτικώς εκπρόσωπος του Νομικού Γραφείου. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης η ΚΕ.Ν.Ε. μπορεί να συνεδριάσει και χωρίς την παρουσία εκπροσώπου του Νομικού Γραφείου, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Γραφείου προς την Επιτροπή. γγ) Καταθέτει τα σχέδια των νόμων και των υπουργικών τροπολογιών στη Βουλή. δδ) Παρακολουθεί τις εργασίες νομοθετικού έργου της Βουλής μέχρι την ψήφιση των νομοσχεδίων και την περαιτέρω διαδικασία έκδοσης και δημοσίευσης των νόμων.
β) Υποστηρίζει το κανονιστικό έργο της Κυβέρνησης και των άλλων κρατικών οργάνων και νομικών προσώπων, που διαθέτουν κανονιστική αρμοδιότητα και ιδίως: αα) Παραλαμβάνει τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων με κανονιστικό χαρακτήρα και ελέγχει την πληρότητα των εγγράφων που τα συνοδεύουν, ασκεί προέλεγχο επί του περιεχομένου τους, τα διαβιβάζει περαιτέρω στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την κατά το Σύνταγμα επεξεργασία τους, ελέγχει εάν η Διοίκηση συμμορφώθηκε προς τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και τα προωθεί προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
ββ) Συντάσσει τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού ή του Υπουργικού Συμβουλίου.
γγ) Συντάσσει τα σχέδια των αποφάσεων που εκδίδει ο Πρωθυπουργός και ελέγχει τα σχέδια των κοινών αποφάσεων που εκδίδονται από τον Πρωθυπουργό και άλλους υπουργούς ή υφυπουργούς.
δδ) Συντάσσει σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία τα σχέδια πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και μεριμνά για την υπογραφή τους από τον Πρωθυπουργό και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.
εε) Συντάσσει ή εξετάζει τη νομιμότητα των σχεδίων πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου και μεριμνά για την υπογραφή τους από τον Πρωθυπουργό και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.
γ) Μεριμνά για τη θεώρηση των δοκιμίων των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και την αποστολή τους στο Εθνικό Τυπογραφείο.
δ) Εκπονεί μελέτες, καταρτίζει προτάσεις για αναγκαίες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και εισηγείται στον Πρωθυπουργό για κάθε θέμα νομιμότητας της κυβερνητικής λειτουργίας καθώς και για ειδικά θέματα νομοθετικής πολιτικής της Κυβέρνησης και συντονισμού και προώθησης του κυβερνητικού έργου.
ε) Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα για το οποίο ερωτάται από τον Πρωθυπουργό η το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης.
στ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Πρωθυπουργό ή το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης.
ζ) Συντάσσει σχέδια αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων, προτάσεων και κάθε άλλης πράξης των ανωτέρω κυβερνητικών οργάνων και μεριμνά για την υπογραφή και κοινοποίηση τους στους αρμόδιους υπουργούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες και την εν γένει διακίνηση τους.
η) Εκπονεί μελέτες και συντάσσει προτάσεις και εισηγήσεις για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων του για τη βελτίωση της λειτουργίας των κυβερνητικών οργάνων, καθώς και άλλων υπηρεσιών, των οποίων η διοικητική και οικονομική υποστήριξη έχει ανατεθεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
«θ. Συνεργάζεται με το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης, το Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων και την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους».
 
Αρθρο: 76Α
Ημ/νία: 27.02.2009
Τίτλος Αρθρου
"Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 2 του πδ 17/2009 (Α΄ 33/27.2.2009).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης αποτελεί την Κεντρική Μονάδα υποστήριξης της ποιότητας των ρυθμίσεων και μεριμνά για την επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών των Υπουργείων, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι αρχές και διαδικασίες καλής νομοθέτησης κατά την εκπόνηση σχεδίων νόμων και σχεδίων κανονιστικών διαταγμάτων και πράξεων και αφετέρου να επιβοηθείται η εφαρμογή του κυβερνητικού έργου.
2. Ειδικότερα, το Γραφείο Υποστήριξης Καλής Νομοθέτησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Παρακολουθεί το έργο των υπουργείων κατά το στάδιο της προπαρασκευής σχεδίων νόμων και σχεδίων κανονιστικών διαταγμάτων και πράξεων και εργάζεται συστηματικά για την επιστημονική υποστήριξη του έργου αυτού, ιδίως μέσω κατάρτισης εγκυκλίων, οδηγιών, υποδειγμάτων ή της διοργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων ή εκδηλώσεων. β) Παραλαμβάνει τις εκθέσεις αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων (impact assessment/impact analysis reports) που αποστέλλουν τα Υπουργεία, τις εξετάζει και εισηγείται προς τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης σχετικά με το περιεχόμενό τους και το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου ή διατάγματος ή πράξης, το οποίο συνοδεύουν. γ) Παραλαμβάνει τις εκθέσεις αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής ρυθμίσεων που αποστέλλουν τα Υπουργεία, τις εξετάζει και εισηγείται προς τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης σχετικά με το περιεχόμενό τους και τυχόν συμπεράσματα στα οποία καταλήγει. δ) Συντονίζει την συνεργασία μεταξύ των υπουργείων και των υπηρεσιών που ασχολούνται με την καλή νομοθέτηση. ε) Ενημερώνεται σχετικά με τις εξελίξεις για την καλή νομοθέτηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και συνεργάζεται με όλα τα υπουργεία, για το σκοπό αυτό".
 
Αρθρο: 76Β
Ημ/νία: 27.02.2009
Τίτλος Αρθρου
"Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 2 του πδ 17/2009 (Α΄ 33/27.2.2009).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Το Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων υποστηρίζει τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
2. Το Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων ασκεί, ιδίως τις έξης αρμοδιότητες: α) Παρακολουθεί την εργασία των διυπουργικών επιτροπών και ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα για τα θέματα των συνεδριάσεων τους και τις αποφάσεις τους, β) παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, καθώς και στις διυπουργικές Επιτροπές, εφόσον τα καθήκοντα αυτά δεν έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα και ειδικότερα προετοιμάζει τους φακέλους, καταρτίζει και κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που πρόκειται να εισαχθούν προς συζήτηση ή απαιτούν λήψη αποφάσεων από τα παραπάνω όργανα και τηρεί τα πρακτικά των συζητήσεων αυτών, γ) ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και των άλλων συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, δ) παρακολουθεί την ημερήσια διάταξη νομοθετικού έργου και κοινοβουλευτικού ελέγχου της Βουλής και ενημερώνει σχετικά τον Γενικό Γραμματέα, ε) παρακολουθεί την έκδοση των κανονιστικών διαταγμάτων και πράξεων που προβλέπονται σε εξουσιοδοτικές διατάξεις νόμων, στ) παρακολουθεί τις διαδικασίες ενσωμάτωσης του παράγωγου κοινοτικού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη και υποστηρίζει τα αρμόδια υπουργεία, εφόσον αυτά του το ζητήσουν, σε θέματα της αρμοδιότητας του. ζ) παρακολουθεί το νομοπαρασκευαστικό έργο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζει τα αρμόδια, κάθε φορά, υπουργεία, εφόσον αυτά του το ζητήσουν, σε θέματα της αρμοδιότητας του, η) παρακολουθεί την εξέλιξη τυχόν διαδικασιών παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου ενώπιον των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενημερώνει σχετικά τον Γενικό Γραμματέα, θ) τηρεί, εισάγει, ανανεώνει και παρακολουθεί τις εγγραφές στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, ι) παρακολουθεί τις ιστοσελίδες των υπουργείων της Κυβέρνησης και ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης για το περιεχόμενό τους, ια) παρακολουθεί τις εξελίξεις σε κυβερνητικές ιστοσελίδές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εκτός αυτής, ιβ) είναι αρμόδιο για την συνεργασία με την Κεντρική Δικτυακή Πύλη «ΕΡΜΗΣ» και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. σε θέματα διαλειτουργικότητας".
 
Αρθρο: 77
Ημ/νία: 10.12.2009
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
Σχόλια
- Η περ. γ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του πδ 17/2009 (Α΄ 33/27.2.2009). - Η εντός " " τελευταία φράση της περ. η τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του πδ 17/2009 (Α΄ 33/27.2.2009). - Η περ. ιζ προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 3 του πδ 17/2009 (Α΄ 33/27.2.2009). Με το άρθρο 1 του πδ 191 /2009 ΦΕΚ Α 226 προστέθηκε η φράση ""του Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης"» μετά τη τη φράση του "Πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού".
 
Κείμενο Αρθρου
Αρθρο 6 π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004 και τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 10 π.δ. 179/2004
Το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης μεριμνά για τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, χειρίζεται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε είδους προσωπικού αυτής καθώς και τα θέματα οικονομικής υποστήριξης των υπηρεσιών της. Ειδικότερα, το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσίες της έγγραφα που απευθύνονται σε αυτήν. Κάθε γραφείο δύναται να τηρεί ίδιο αρχείο για τα θέματα της αρμοδιότητας του.
β) Μεριμνά για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, των πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και των διυπουργικών επιτροπών, των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού ή του Υπουργικού Συμβουλίου ή των αποφάσεων του Πρωθυπουργού και του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης καθώς και για την κοινοποίηση επίσημων αντιγράφων τους στους αρμόδιους υπουργούς και υπηρεσίες.
«γ) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, διεκπεραιώνει την εν γένει αλληλογραφία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και μεριμνά για την επικοινωνία της με τις δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
δ) Αντιμετωπίζει, σε συνεργασία με τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των οικείων υπουργείων, ζητήματα που έχουν σχέση με τη θητεία των εν ενεργεία ή τέως μελών της Κυβέρνησης, τηρεί τα σχετικά στοιχεία και εκδίδει σχετικά πιστοποιητικά.
ε) Τηρεί και ενημερώνει τους φακέλους του προσωπικού του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, του πολιτικού γραφείου του υπουργού Επικρατείας, του πολιτικού γραφείου του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, του προσωπικού των επιτροπών και των άλλων υπηρεσιών των οποίων η διοικητική και οικονομική υποστήριξη έχει ανατεθεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
στ) Μεριμνά για την επιμόρφωση και εκπαίδευση σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
ζ) Συνεργάζεται για τα θέματα πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού με την αντίστοιχη διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία και έχει τη σχετική ευθύνη.
η) Επιφορτίζεται με την οικονομική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, "του Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης"», του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας, του Πολιτικού Γραφείου του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, της ΚΕΝΕ, της ΚΕΚ, της Επιτροπής Βιοηθικής, της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «και της Κυβερνητικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, που συστάθηκε με τον ν. 3323/2005 (ΦΕΚ Α 61)».
θ) Καταρτίζει και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. η'.
ι) Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την κίνηση των πιστώσεων.
ια) Μεριμνά για την εντολή και εκκαθάριση των αποδοχών, επιδομάτων, οδοιπορικών και εξόδων κίνησης και κάθε είδους αποζημιώσεων και λοιπών απολαβών του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. η'.
ιβ) Τηρεί το μητρώο μισθοδοσίας.
ιγ) Μεριμνά για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, εντολών πληρωμής προς τους υπολόγους και τον εν γένει έλεγχο των υπολόγων των ενταλμάτων αυτών, καθώς και για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των κάθε είδους δαπανών προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών.
ιδ) Μεριμνά για την προμήθεια πάγιων και αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. η' και την εκποίηση αυτών, παρακολουθεί τη διάθεση και την εν γένει διαχείριση του υλικού αυτού και φροντίζει για τη συντήρηση και εξασφάλιση παντός είδους πραγμάτων που ανήκουν στις πιο πάνω υπηρεσίες και την εκποίηση αυτών.
ιε) Μεριμνά για την κατάρτιση και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και εκτέλεσης εργασιών.
ιστ) Μεριμνά για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και για τον εξοπλισμό, τη συντήρηση και την καθαριότητα των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών αυτών.
«ιζ) τηρεί το αρχείο των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών και των μελών των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και κυβερνητικών επιτροπών και χορηγεί τις σχετικές βεβαιώσεις».
 
Αρθρο: 78
Ημ/νία: 27.02.2009
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Θέσεις προσωπικού
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του πδ 17/2009 (Α΄ 33/27.2.2009).
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 7 π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β' και αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 11 π.δ. 179/2004
Θέσεις προσωπικού
"1. Οι θέσεις μετακλητών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης είναι οι εξής: α) Προϊσταμένων των γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης: θέσεις πέντε εκ των οποίων: αα) Μία θέση προϊστάμενου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα. ββ) Μία θέση προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου.
γγ) Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης. δδ) Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων. εε) Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης. β) Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης: θέσεις τριάντα εννέα, ως εξής: αα) Ειδικών Συμβούλων: θέσεις δώδεκα
ββ) Ειδικών Συνεργατών: θέσεις δέκα.
γγ) Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: θέσεις οκτώ.
δδ) Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού: θέσεις εννέα.
2. Επιπλέον των ανωτέρω θέσεων, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης μπορεί να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, έως δώδεκα υπάλληλοι κάθε κατηγορίας και κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2".
 
Αρθρο: 79
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Προσόντα διορισμού
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 8 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004
1. Ως προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001.
Άρθρο 8 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004
2. Καθήκοντα ειδικού συμβούλου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης ανατίθενται σε πανεπιστημιακούς λειτουργούς ή σε μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους παράλληλα ή μη με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους ή σε δικηγόρους ή σε συνταξιούχους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς ή πολιτικούς επιστήμονες ή οικονομολόγους. Καθήκοντα ειδικού συνεργάτη ανατίθενται σε πτυχιούχους A.E.I., Τ.Ε.Ι., ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατοχή θέσης ειδικού συμβούλου ή ειδικού συνεργάτη δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος.
Άρθρο 7 παρ. 6 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 30 παρ. 2 ν. 2190/1994 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού ανατίθενται καθήκοντα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης σε πανεπιστημιακούς λειτουργούς ή στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους παράλληλα ή μη με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους. Με ίδια απόφαση ανατίθενται παρόμοια καθήκοντα σε δικαστικούς λειτουργούς παράλληλα με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους. Με την απόφαση ανάθεσης καθορίζεται και επιμίσθιο που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% των αποδοχών τους.
 
Αρθρο: 80
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)
Τίτλος Αρθρου
Διορισμός πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο μόνο π.δ. 406/2001
Άρθρα 1, 3, 7, 9 π.δ. 32/2004, όπως τα άρθρα 7 και 9 αναριθμήθηκαν με το άρθρο μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004
Δεν επιτρέπεται διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ακόλουθες θέσεις της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης:
α) Θέση Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης.
β) Θέσεις προϊσταμένων Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, Νομικού Γραφείου, Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.
γ) Θέσεις ειδικών συμβούλων,
δ) Θέσεις ειδικών συνεργατών,
ε) Θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων.
 
Αρθρο: 81
Ημ/νία: 27.02.2009
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Πλήρωση θέσεων
Σχόλια
- Η περ. β της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του πδ 17/2009 (Α΄ 33/27.2.2009).
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 9 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004
1. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται:
α) Στη θέση προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου με ανάθεση καθηκόντων σε συνταξιούχο ανώτατο δικαστικό λειτουργό ή σε νομικό σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή σε πανεπιστημιακό λειτουργό μέλος Δ.Ε.Π. A.E.I, με γνωστικό αντικείμενο στο δίκαιο με παράλληλη άσκηση των κύριων καθηκόντων του ή αποκλειστικώς, ή σε δικηγόρο στον Αρειο Πάγο.
«β) Στις λοιπές θέσεις προϊσταμένων, είτε με ανάθεση καθηκόντων σε συνταξιούχο ανώτατο δικαστικό λειτουργό ή σε νομικό σύμβουλο, ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή. σε πανεπιστημιακό λειτουργό μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι, με παράλληλη άσκηση των κύριων καθηκόντων του ή αποκλειστικώς, ή σε δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω, είτε με διορισμό είτε με απόσπαση από θέση του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εφόσον κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. Η κατοχή θέσης προϊσταμένου δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος».
γ) Στις υπόλοιπες θέσεις με απόσπαση ή διορισμό.
Άρθρο 9 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε από το άρθρο μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004
Άρθρο 7 παρ. 5 ν. 1558/1985, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 4 ν. 1968/1991
2. Ο διορισμός και η παύση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 9 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004
3. Οι υπάλληλοι κάθε κατηγορίας του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στο δημόσιο τομέα όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, μπορεί να αποσπώνται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης με απόφαση του Πρωθυπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, εφόσον κατέχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση αυτή.
Άρθρο 7 παρ. 9 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3242/2004
4. Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να μεταβιβάζονται στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3.
Άρθρο 7 παρ. 7 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 30 παρ. 2 ν. 2190/1994 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
5. Με όμοια απόφαση το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης οποιασδήποτε κατηγορίας, βαθμού ή σχέσης δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αποσπάται και κατανέμεται κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή δημόσιων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείτο πριν την ισχύ του άρθρου 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990. Η μισθοδοσία του προσωπικού που αποσπάται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει τους φορείς προς τους οποίους γίνεται η απόσπαση.
 
Αρθρο: 82
Ημ/νία: 27.02.2009
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
Αποδοχές
Σχόλια
- Το εντός " " δεύτερο εδ. της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του πδ 17/2009 (Α΄ 33/27.2.2009). - Το εντός " " τρίτο εδ. της παρ. 2 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του πδ 17/2009 (Α΄ 33/27.2.2009).
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 10 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 74 το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση λαμβάνει το σύνολο των πάσης φύσης αποδοχών και επιδομάτων από την υπηρεσία από την οποία έχει αποσπασθεί.
Άρθρο 10 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 74, το μισθολογικό κλιμάκιο των μετακλητών υπαλλήλων καθορίζεται με την πράξη διορισμού τους και μπορεί να ανέρχεται έως το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο για καθεμιά κατηγορία υπαλλήλων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3205/2003.
Άρθρο 10 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β' και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 12 π.δ. 179/2004
3. Οι αποδοχές των προϊσταμένων του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, του Νομικού Γραφείου, του Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης και των ειδικών συμβούλων ορίζονται για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος στο 95%, για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο 90%, για τους κατόχους πτυχίου A.E.I, στο 85% και για τους ειδικούς συνεργάτες στο 75% - 85% του συνόλου των πάσης φύσης αποδοχών που αντιστοιχούν κάθε φορά στον 1ο βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέσεων. «Οι αποσπασμένοι εξακολουθούν να αμείβονται με τις αποδοχές της υπηρεσίας από την οποία έχουν αποσπασθεί». «Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται και για τις αποδοχές των προϊσταμένων του Γραφείου Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης και του Γραφείου Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων.»
Άρθρο 10 παρ. 4 π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004
4. Το προσωπικό που υπηρετεί με ανάθεση καθηκόντων στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης λαμβάνει επιμίσθιο που καθορίζεται με την απόφαση της ανάθεσης σε ποσοστό από 30% έως 50% του συνόλου των αποδοχών της κύριας θέσης τους ανάλογα με τα καθήκοντα και το χρόνο της απασχόλησης.
 
Αρθρο: 83
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Δαπάνες
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 11 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004
1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται, κάθε έτος σε ιδιαίτερο φορέα και με ιδιαίτερους κωδικούς αριθμούς στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης ως κύριο διατάκτη.
Άρθρο 11 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004
2. Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ανήκει ή διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των κτιρίων της και των κτιρίων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, του περιβάλλοντος αυτού χώρου και των εγκαταστάσεων, επίπλων, σκευών και κάθε άλλου εξοπλισμού τους, των μηχανημάτων, των οχημάτων και του αναλώσιμου ή μη υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες των υπηρεσιών της και του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού.
Άρθρο 11 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004
3. Τα αρμόδια όργανα και ο τρόπος κατά την προηγούμενη παράγραφο διαχείρισης, συντήρησης και εποπτείας όπως και κάθε άλλη σχετική με το θέμα αυτό λεπτομέρεια, ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης.
 
Αρθρο: 84
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Μεταβατικές διατάξεις
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 12 π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β' π.δ. 179/2004
Οι αποσπασμένοι και μετακλητοί υπάλληλοι και οι ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες που υπηρετούσαν κατά τη δημοσίευση του π.δ. 32/2004 (ΦΕΚ Α' 28) στη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου εντάσσονται αυτοδικαίως και με το ίδιο νομικό καθεστώς σε προβλεπόμενες από το άρθρο 78 αντίστοιχες θέσεις.
 
Αρθρο: 85
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 11 παρ. 1 ν. 1299/1982
1. Η Ενιαία Νομοτεχνική και Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, ή οποία συστάθηκε με την απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης Α. 5257/1982 (ΦΕΚ Β' 211) και της οποίας τα μέλη διορίστηκαν με την απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 4186/1982 (ΦΕΚ Β' 504), μετονομάζεται σε Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.).
Άρθρο 11 παρ. 2 ν. 1299/1982
2. Η ΚΕ.Ν.Ε. μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητες της ως ολομέλεια ή κατά τμήματα ή ομάδες εργασίας των μελών, των αναπληρωτών τους και των επιστημονικών συνεργατών τους.
 
Αρθρο: 86
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Εξουσιοδοτήσεις
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 7 παρ. 3 ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ν. 1968/1991
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ 32/2004
Άρθρο 2 παρ. 1 ν. 2993/2002
1. Με διάταγμα, που αποτελεί τον οργανισμό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται χωρίς κανένα περιορισμό από τις ισχύουσες διατάξεις κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση, τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, καθώς και η σύσταση για τις ανάγκες της, σε οποιαδήποτε κατηγορία και βαθμό, θέσεων, η ανάθεση καθηκόντων σε πανεπιστημιακούς και δικαστικούς λειτουργούς ή στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους παράλληλα ή μη με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους, και η υπηρεσιακή μισθολογική κατάσταση του προσωπικού της εν γένει.
Άρθρο 7 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 37 παρ. 4 ν. 1968/1991 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
2. Με το ίδιο ή διαφορετικό διάταγμα είναι δυνατόν: α) να μεταβάλλεται ο τίτλος της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, β) να ρυθμίζεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών προς τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο, γ) να προβλέπεται ή μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής σε διοικητικής και οικονομικής φύσης θέματα από τον Πρωθυπουργό στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και από τον τελευταίο στους προϊστάμενους των διευθύνσεων και των τμημάτων, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 και δ) να παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, στον Πρωθυπουργό ή στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης για την ειδικότερη ρύθμιση των θεμάτων που αναφέρονται σε αυτήν και την προηγούμενη παράγραφο.
 
Αρθρο: 87
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Αποσπάσεις σε Θέσεις μετακλητών υπαλλήλων
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32 παρ. 1 ν. 1558/1985
Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 32/2004
1. Η πλήρωση θέσεων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, των πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών και γενικών γραμματέων υπουργείων και γενικών γραμματειών κατά το άρθρο 55 μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων από θέση του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και χωρίς χρονικό περιορισμό της απόσπασης. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 1558/1985 με απόσπαση σε θέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο λογίζεται ότι αποσπάσθηκαν κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και χωρίς χρονικό περιορισμό.
Άρθρο 32 ν. 1558/1995
2. Οι αποσπάσεις που έγιναν στις μεταφερόμενες από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης στο Υπουργείο Πολιτισμού υπηρεσίες και γενικές γραμματείες σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του ν.δ. 216/1974 (ΦΕΚ Α' 367) εξακολουθούν να ισχύουν με το ίδιο νομικό καθεστώς.
 
Αρθρο: 88
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Υπηρεσιακή κατάσταση και αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 33 παρ. 1 ν. 1558/1985
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
1. Η υπηρεσία σε θέση γενικού γραμματέα υπουργείου, γενικού γραμματέα προϊσταμένου γενικής γραμματείας και ειδικού γραμματέα, καθώς και σε θέσεις των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών και γενικών γραμματέων υπουργείων και γενικών γραμματειών, λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται τα της ασφάλισης των προσλαμβανόμενων στις πιο πάνω θέσεις μετακλητών υπαλλήλων σε υφιστάμενα ταμεία πρόνοιας, αρωγής και επικουρικής ασφάλισης όπως επίσης τα της μεταφοράς των δικαιωμάτων τους σε άλλα ταμεία και προσμέτρησης του χρόνου ασφάλισης τους.
Αρθρο 33 παρ. 2 ν. 1558/1985
2. Για τους υπαλλήλους των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων υπουργείων και των γενικών γραμματειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1320/1983. Η μισθολογική ένταξη ή διαβάθμιση των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα που αποσπώνται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και των άλλων μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών διέπεται για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπαση τους από τις διατάξεις για τη μισθολογική ένταξη και διαβάθμιση των υπαλλήλων των γραφείων αυτών. Η ισχύς της διάταξης αυτής ανατρέχει για τους ήδη υπηρετούντες κατ' απόσπαση υπαλλήλους στην έναρξη ισχύος του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ Α' 194).
Αρθρο 33 παρ. 3 ν. 1558/1985
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
Αρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 ν. 3260/2004
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων οι κάθε είδους αποδοχές και επιδόματα ή προσαυξήσεις των βαθμών 1ου και 2ου της κατηγορίας ειδικών θέσεων.
Άρθρο 33 παρ. 4 ν. 1558/1985
4. Η παύση των μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών, οι οποίοι υπηρετούν σε θέσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού ή σε θέσεις των υπηρεσιών που υπάγονται στον Πρωθυπουργό δε δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης.
 
Αρθρο: 89
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Εξουσιοδοτήσεις
 
Κείμενο Αρθρου
Άρθρο 34 παρ. 1 ν. 1558/1985
1. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίνεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Κυβέρνησης. Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζονται όλα τα θέματα τα σχετικά με τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, οι σχέσεις των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων μεταξύ τους και με τις υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό για το συντονισμό της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Αρθρο 34 παρ. 2 ν. 1558/1985
2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1558/1985, που κωδικοποιούνται με το παρόν διάταγμα.
Άρθρο 34 παρ. 3 ν. 1558/1985
3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία ορίζεται ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να μεταβιβάσει αρμοδιότητα του σε ορισμένο υπουργό, νοείται ότι μπορεί να την μεταβιβάσει στον υπουργό στον οποίο ανήκουν σύμφωνα με το παρόν διάταγμα οι συναφείς αρμοδιότητες.
 
Αρθρο: 90
Ημ/νία: 22.04.2005
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Τίτλος Αρθρου
Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις
 
Κείμενο Αρθρου
Αρθρο 29Α παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 ν. 2081/1992
1. Η κατά νομοθετική εξουσιοδότηση έκδοση από οποιοδήποτε διοικητικό όργανο κανονιστικών διοικητικών πράξεων που συνεπάγονται κάθε είδους δαπάνες σε βάρος του Δημοσίου επιτρέπεται εφεξής μόνο αν έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Κράτους.
Άρθρο 29Α παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 ν. 2081/1992 και όπως το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α ν. 2469/1997. Άρθρα 15 έως 18 ν. 2362/1995
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3242/2004
2. Στο κείμενο των κανονιστικών πράξεων και σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο άρθρο ή στο προοίμιο αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης, η κατανομή της σε οικονομικά έτη, ο τρόπος αντιμετώπισης της για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και αναφέρεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο για την έκδοση του όργανο, ο ειδικός φορέας του προϋπολογισμού και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.), από την εγγεγραμμένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη. Σε περίπτωση που δεν έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Κράτους ή αυτή που έχει εγγραφεί έχει εξαντληθεί ή είναι ανεπαρκής, αναγράφεται η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία τροποποιεί τον προϋπολογισμό με ισόποση της προκαλούμενης δαπάνης αυξομείωση, νέα εγγραφή, αύξηση ή μεταφορά πιστώσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247) ή εν πάση περιπτώσει η πηγή από την οποία θα καλυφθεί η σχετική δαπάνη.
Άρθρο 29Α παρ. 3 ν. 1558/1985
3. Η παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικής ασφάλισης και σε όλα τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και στα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή στο κείμενο κάθε κανονιστικής πράξης σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο άρθρο ή σε ιδιαίτερη ακροτελεύτια διάταξη με τον τίτλο «κάλυψη δαπάνης» αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης και η κατανομή της σε οικονομικά έτη και βεβαιώνεται επίσης υποχρεωτικά από το αρμόδιο για την έκδοση ή την έγκριση της πράξης όργανο, η πίστωση του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου από την οποία πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια πίστωση, αναγράφεται η πράξη των αρμόδιων οργάνων με την οποία τροποποιείται ο προϋπολογισμός του νομικού προσώπου για τη δημιουργία της αναγκαίας πίστωσης.
Άρθρο 29Α παρ. 4 ν. 1558/1985
4. Η αναφορά των στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων στο σώμα της κανονιστικής πράξης αποτελεί ουσιώδη τύπο για την έκδοση της. Σε περίπτωση παράλειψης της αναφοράς αυτής η κανονιστική πράξη δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
 
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.