Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Τέθηκε σε ισχύ: 30.09.1958
Τίτλος
Κώδικας Οργανισμού Φορολογικών Δικαστηρίων


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 1
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Τίτλος Αρθρου
Γενικαί διατάξεις
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η απονομή της δικαιοσύνης επί των διαφορών εν γένει των αναφυομένων κατά τον καταλογισμόν των φόρων, δασμών, τελών και συναφών δικαιωμάτων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων και λοιπών χρηματικών κυρώσεων, ανατίθεται εις τακτικά φορολογικά δικαστήρια, οργανούμενα και λειτουργούντα κατά τας επομένας διατάξεις.
2. Εις τα τακτικά φορολογικά δικαστήρια υπάγονται και αι διαφοραί αι αναφυόμεναι κατά το στάδιον της διοικητικής εκτελέσεως διά την αναγκαστικήν είσπραξιν των κατά την προηγουμένην παράγραφον εσόδων του Δημοσίου.
3. Διά Β.Δ/των, εκδιδομένων τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών και του αρμοδίου Υπουργού μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου της Επικρατείας, δύναται να αντίθηται εις τα αυτά φορολογικά δικαστήρια η εκδίκασις των διαφορών των αναφυομένων κατά την εφαρμογήν των διατάξεων περί επιβολής πάσης φύσεως φορολογιών υπέρ δήμων και κοινοτήτων και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
4. Η αρμοδιότης προς γνωμοδότησιν επί των κατά την προηγουμένην παράγραφον Β. Διαταγμάτων ως και επί πάσης περιπτώσεως, καθ' ήν κατά τας εφεξής διατάξεις απαιτείται γνώμη ή σύμφωνος γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανήκει εις την κατά το άρθρον 23 του Νόμου 3713/1928 ολομέλειαν αυτού.


Αρθρο: 2
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Τίτλος Αρθρου
Πρωτοβάθμια φορολογικά δικαστήρια
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΥΣΤΑΣΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Συνιστώνται είκοσι πέντε πρωτοβάθμια φορολογικά δικαστήρια εν πρωτευούσαις νομών και εν τη πόλει του Πειραιώς.
2. Η έδρα και η περιφέρεια εκάστου των δικαστηρίων τούτων ορισθήσονται διά Β.Δ. εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών μετά σύμφωνον γνώμην επιτροπής αποτελουμένης εκ του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, δύο ισοβίων μελών αυτού οριζομένων υπό της ολομέλειας, του εν τω Υπουργείω Οικονομικών γενικού διευθυντού φορολογίας και του εν τω αυτώ Υπουργείω γενικού διευθυντού δημοσίου λογιστικού.
3. Η εκδίκασις των υποθέσεων της περιφερείας νομού, εν ώ δεν εδρεύει πρωτοβάθμιον φορολογικόν δικαστήριον, γίνεται εν τη πρωτευούση του νομού τούτου, ήτις διά Β.Δ. εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών, ορίζεται υποχρεωτικώς ως Δευτέρα έδρα του πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου, εις ό υπάγεται. Εάν εις την περιφέρειαν του δικαστηρίου τούτου υπάγηται τμήμα μόνον του νομού μετά της πρωτευούσης, η διάταξις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζεται ως προς το τμήμα τούτο.
4. Διά Β.Δ. εκδιδομένου κατά το εν παραγράφω 2 τρόπον, δύναται να ορίζηται και ετέρα έδρα του πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου εν πόλει της περιφερείας αυτού πληθυσμού πλέον των δέκα πέντε χιλιάδων κατοίκων. Διά του Διατάγματος καθορίζεται και το τμήμα της περιφερείας του δικαστηρίου, ούτινος αι υποθέσεις θα εκδικάζωνται εν τη πόλει ταύτη.
5. Διά Β. Διαταγμάτων, εκδιδομένων τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου της Επικρατείας, δύναται να μεταβάληται η έδρα και η περιφέρεια συνεστημένων
πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων. Κατά τον αυτόν τρόπον δύναται να ανατίθηται εις τι των δικαστηρίων η εκδίκασις ωρισμένων κατηγοριών διαφορών κατά μείζονας περιφερείας ή καθ' άπασαν την επικράτειαν, περιοριζομένης αντιστοίχως της αρμοδιότητος των λοιπών ομοειδών δικαστηρίων.


Αρθρο: 3
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Τίτλος Αρθρου
Δευτεροβάθμια φορολογικά δικαστήρια.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΥΣΤΑΣΗ
 
Κείμενο Αρθρου
Συνιστώνται εξ δευτεροβάθμια φορολογικά δικαστήρια, εκάστου των οποίων η έδρα και η περιφέρεια ορισθήσονται διά Β. Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών μετά σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του προηγουμένου άρθρου επιτροπής. Αι διατάξεις της παραγράφου 5 του προηγουμένου άρθρου έχουσιν ανάλογον εφαρμογήν και επί των δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων.


Αρθρο: 4
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εκαστον φορολογικόν δικαστήριον αποτελεί ιδίαν αρχήν, έχει δε σφραγίδα της υπηρεσίας φέρουσαν εν τω μέσω το έμβλημα του Κράτους και κυκλοτερώς τας χαρακτηριζούσας το δικαστήριον ενδείξεις.
2. Διά τας σφραγίδος ταύτης σφραγίζονται πάντα τα εκδιδόμενα υπό του δικαστηρίου έγγραφα.


Αρθρο: 5
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Οργανικαί θέσεις.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αι οργανικαί θέσεις των φορολογικών δικαστών καθορίζονται κατά την ακόλουθον σειράν διαβαθμίσεως αυτών ως εξής:
α) Πρόεδροι δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων επτά (7). β) Δευτεροβάθμιοι φορολογικοί δικασταί τριάκοντα (30).
γ) Πρόεδροι πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων τεσσαράκοντα (40). δ) Πρωτοβάθμιοι φορολογικοί δικασταί και πάρεδροι εκατόν είκοσι (120).
2. Αι οργανικαί θέσεις προέδρων πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων και πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστών και παρέδρων κατανέμονται διά Β.Δ. εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών, εις τα πρωτοβάθμια φορολογικά δικαστήρια, οριζομένων εν εκάστω τούτων κατ' ελάχιστον όριον μιάς θέσεως προέδρου και δύο θέσεων πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστών.
3. Κατά τον αυτόν τρόπον κατανέμονται και αι οργανικαί θέσεις προέδρων δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων και δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστών εις τα δευτεροβάθμια φορολογικά δικαστήρια οριζομένων εν εκάστω τούτων κατ' ελάχιστον όριον μιάς θέσεως προέδρου και δύο θέσεων δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστών.
4. Εις τα φορολογικά δικαστήρια, εις τα οποία ορίζονται πλείονες πρόεδροι, προϊσταται της υπηρεσίας του δικαστηρίου ο εκ τούτων αρχαιότερος.
5. Του πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου Αθηνών δύναται να προϊσταται δευτεροβάθμιος φορολογικός δικαστής, αποσπώμενος εκ του εν Αθήναις δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου. Ούτος ασκεί τα καθήκοντα προέδρου του πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου, διατηρεί δε κατά την διάρκειαν της αποσπάσεως ταύτης πάντα τα πλεονεκτήματα του βαθμού και της θέσεως αυτού.


Αρθρο: 6
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Γραμματεία φορολογικών δικαστηρίων.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Παρ' εκάστω φορολογικώ δικαστηρίω υπάρχει γραμματεία αποτελούμενη εξ ενός γραμματέως και εκ του αναγκαιούντος αριθμού υπαλλήλων.
2. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων γραμματέων των πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων προσδιορίζεται εκ του αριθμού των δικαστηρίων τούτων. Του λοιπού προσωπικού της γραμματείας ο αριθμός των οργανικών θέσεων, εν συνόλω και καθ' έκαστον βαθμόν, καθορίζεται διά Β.Δ. εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών μετ' απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου.
3. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον οριζόμεναι θέσεις του προσωπικού της γραμματείας κατανέμονται εις τα φορολογικά δικαστήρια διά Β. Διατάγματος τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών.


Αρθρο: 7
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΘΕΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Σύνθεσις πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Πρός νόμιμον συγκρότησιν του πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου απαιτείται η σύμπραξις τριών πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστών, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου, και η παρουσία του γραμματέως.
2. Μή υπάρχοντος ή απόντος ή κωλυομένου του προέδρου, προεδρεύει του δικαστηρίου ο αρχαιότερος των μετεχόντων δικαστών.
3. Οι εν τη αυτή περιφερεία δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου πρωτοβάθμιοι φορολογικοί δικασταί αναπληρούσιν αλλήλους, εφόσον λόγω ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματός τινος τούτων είναι ανέφικτος η συγκρότησις του δικαστηρίου. Οι αναπληρωταί ορίζονται, δι' εκάστην συνεδρίασιν, υπό του προέδρου του οικείου δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου.
4. Μη καθισταμένης εφικτής της κατά την προηγουμένην παράγραφον, αναπληρώσεως, δύναται να μετάσχη του πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου, προς αναπλήρωσιν ελλείποντος, απόντος ή κωλυομένου μέλους αυτού, πρωτοδίκης ή έμμισθος πάρεδρος πρωτοδικείου ή ειρηνοδίκης οριζόμενος υπό του προέδρου πρωτοδικών της έδρας του φορολογικού δικαστηρίου. Εν τη αποφάσει δεν απαιτείται να αναγράφωνται οι λόγοι της αναπληρώσεως.
5. Εάν η συγκρότησις του πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου δεν είναι δυνατή δι' αναπληρώσεως μελών αυτού κατά τας δύο προηγουμένας παραγράφους, ο πρόεδρος του δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου παραπέμπει διά πράξεως αυτού τας προς συζήτησιν υποθέσεις εις το πλησιέστερον πρωτοβάθμιον φορολογικόν δικαστήριον, παρ' ώ δεν υπάρχει αδυναμία νομίμου συγκροτήσεως. Η πράξις της παραπομπής εκδίδεται τη προτάσει του προέδρου του εν αδυναμία νομίμου συγκροτήσεως τελούντος δικαστηρίου, δημοσιεύεται δε διά τοιχοκολλήσεως εις τας αιθούσας συνεδριάσεων αμφοτέρων των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων. Αι υποθέσεις φέρονται προς συζήτησιν ενώπιον του δικαστηρίου της παραπομπής μετά πρόσκλησιν των διαδίκων. Το δικαστήριον της παραπομπής παραμένει αρμόδιον μέχρι πέρατος της δίκης.


Αρθρο: 8
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΘΕΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Μονομελής σύνθεσις.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Το πρωτοβάθμιον φορολογικόν δικαστήριον δικάζει υπό μονομελή σύνθεσιν τας εις την αρμοδιότητα αυτού υπαγομένας υποθέσεις α) οσάκις ο καταλογιζόμενος φόρος, δασμός, τέλος ή έτερον δικαίωμα του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τας δραχμάς πέντε χιλιάδας (5.000), μη συνυπολογιζομένων παρομαρτούντων προσθέτων ή προσαυξήσεων, β) οσάκις το επιβαλλόμενον πρόστιμον ή άλλη χρηματική κύρωσις δεν υπερβαίνει τας δραχμάς δύο χιλιάδας (2.000). Η εκδίκασις των υποθέσεων τούτων γίνεται υπό πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστού οριζομένου υπό του προέδρου.
2. Αι υποθέσεις απροσδιορίστου ποσού και εκείναι, εφ' ών γεννάται αμφιβολία περί την αρμοδιότητα, υπάγονται εις το υπό τριμελή σύνθεσιν δικαστήριον.
3. Η κατά την παράγραφον 1 εκδίκασις των υποθέσεων υπό ενός δικαστού δύναται να γίνηται και εκτός της έδρας του δικαστηρίου εις πόλεις ή κωμοπόλεις της περιφερείας αυτού οριζομένας υπό του προέδρου, λαμβάνοντος υπ' όψιν κατά τον καθορισμόν αυτών τας ιδιαιτέρας τοπικάς συνθήκας και ιδία τας αποστάσεις και τας απαιτουμένας δαπάνας διά την προσέλευσιν των φορολογουμένων. Τον δικαστήν του μονομελούς φορολογικού δικαστηρίου, κωλυθέντα εκτάκτως, δύναται να αναπληρώση ο ειρηνοδίκης του τόπου εκδικάσεως των υποθέσεων.
4. Διά την εκδίκασιν των υποθέσεων υπό ενός δικαστού απαιτείται η παρουσία γραμματέως. Εν ελλείψει όμως γραμματέως ή εν περιπτώσει κωλύματος του υπάρχοντος, ο δικαστής δύναται να προσλαμβάνη προς αναπλήρωσιν αυτού έτερον δημόσιον υπάλληλον ή, προκειμένου περί εκδικάσεως υποθέσεων εκτός της έδρας του δικαστηρίου, και δημοτικόν ή κοινοτικόν υπάλληλον, πάντων τούτων υποχρεουμένων να εκτελέσωσι την υπηρεσίαν ταύτην επί τη προσκλήσει του δικαστού. Εν τη αποφάσει δε απαιτείται να αναγράφωνται οι λόγοι της αναπληρώσεως του γραμματέως.
5. Αι αποφάσεις του μονομελούς δικαστηρίου επί των συζητηθεισών εκτός της έδρας αυτού υποθέσεων δύναται να εκδίδωνται και δημοσιεύωνται εν τη έδρα του δικαστηρίου.


Αρθρο: 9
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΘΕΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Σύνθεσις δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Προς νόμιμον συγκρότησιν του δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου απαιτείται η σύμπραξις τριών δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστών, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου, και η παρουσία του γραμματέως. Προκειμένου περι εκδικάσεως εφέσεων κατ' αποφάσεων, δι' ών
προσδιορίζεται κύριος φόρος, δασμός, τέλος ή δικαίωμα του Δημοσίου, μη δυνυπολογιζομένων των παρομαρτούντων προσθέτων ή προσαυξήσεων, ή επιβάλλεται πρόστιμον ή άλλη χρηματική κύρωσις ποσού ανωτέρου των δραχμών εκατόν χιλιάδων (100.000), απαιτείται η σύμπραξις πέντε δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστών, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου, και η παρουσία του γραμματέως.
2. Η διάταξις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 εφαρμόζεται και εν προκειμένω.
3. Εν αδυναμία συγκροτήσεως του δικαστηρίου υπό την τριμελή σύνθεσιν αυτού, έν μέλος τούτου δύναται να αναπληρωθή υπό υπηρετούντος εν τη περιφερεία αυτού προέδρου πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου ή, μη καθισταμένης δυνατής τοιαύτης αναπληρώσεως, υπό υπηρετούντος εν τη αυτή περιφερεία εφέτου ή προέδρου πρωτοδικών, οριζομένου υπό του αρμοδίου προέδρου εφετών. Εν αδυναμία δε συγκροτήσεως του δικαστηρίου υπό την πενταμελή σύνθεσιν αυτού, δύναται να αναπληρωθώσι κατά τον αυτόν τρόπον μέχρι δύο των μελών αυτού. Οι λόγοι της αναπληρώσεως δεν απαιτείται να αναγράφωνται εν τη αποφάσει.
4. Εάν το δικαστήριον δεν δύναται να συγκροτηθή δι' αναπληρώσεως μελών αυτού κατά την προηγουμένην παράγραφον, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα εν παραγράφω 5 του άρθρου 7, της πράξεως παραπομπής εκδιδομένης υπό του Υπουργού των Οικονομικών τη προτάσει του προέδρου του δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου.


Αρθρο: 10
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΘΕΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Εκδίκασις εφέσεων κατ' αποφάσεων μονομελούς.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
Αι κατ' αποφάσεων των μονομελών δικαστηρίων ασκούμεναι εφέσεις εκδικάζονται υπό των πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων υπό την τριμελή σύνθεσιν αυτών.


Αρθρο: 11
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΔΙΑΣΚΕΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Συμβούλια και ολομέλεια.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Πρός εξέτασιν γενικωτέρου ενδιαφέροντος ή ειδικών ζητημάτων και προς έκδοσιν διοικητικής φύσεως αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεων κατά τας υπό των νόμων οριζομένας περιπτώσεις, τα φορολογικά δικαστήρια
διασκέπτονται και αποφαίνονται εν συμβουλίω είτε υπό τας εν άρθροις 7 και 9 συνθέσεις είτε έν ολομελεία.
2. Η ολομέλεια των φορολογικών δικαστηρίων απαρτίζεται εκ πάντων των παρά τω δικαστηρίω διατελούντων φορολογικών δικαστών, αρκούσης διά την νόμιμον συγκρότησιν αυτής της παρουσίας του ημίσεος πλέον ενός του όλου αριθμού των δικαστών τούτων. Δεν δύνανται όμως ούτοι να είναι ολιγώτεροι των τριών.
3. Αι αποφάσεις ή γνωματεύσεις, περί ών η παράγραφος 1, εκδίδονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων, εν ισοψηφία υπερισχυούσης της γνώμης, υπέρ ής ετάχθη ο προεδρεύων.


Αρθρο: 12
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Τίτλος Αρθρου
Κανονισμός εργασίας - Διαίρεσις εις τμήματα.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΜΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εκαστον φορολογικόν δικαστήριον εν ολομελεία καθορίζει δι' ειδικού κανονισμού τα της εσωτερικής οργανώσεως και του τρόπου διεξαγωγής των εργασιών αυτού και της υπηρεσίας εν γένει.
2. Τα φορολογικά δικαστήρια τα έχοντα οργανικόν αριθμόν δικαστών μείζονα του απαιτουμένου διά την απλήν συγκρότησιν αυτών δύνανται να διαιρώνται εις τμήματα. Ο αριθμός των τμημάτων και η αρμοδιότης εκάστου καθορίζονται δι' ειδικού κανονισμού υπό της ολομελείας.
3. Η τοποθέτησις των φορολογικών δικαστών εις τα τμήματα του δικαστηρίου γίνεται κατά μήνα Σεπτέμβριον εκάστου έτους διά πράξεως του προέδρου αυτού, εκάστου δικαστού δυναμένου να ορίζηται εις πλείονα τμήματα. Υπαρχόντων πλειόνων προέδρων και εφ' όσον δεν έχει ταχθή προϊστάμενος κατά βαθμόν ανώτερος αυτών, η τοποθέτησις εις τα τμήματα γίνεται διά πράξεως πάντων τούτων, αποφαινομένων κατά πλειονοψηφίαν. Εν ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του αρχαιοτέρου.
4. Εάν δεν εκδοθή νέα πράξις εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, ισχύει η προηγουμένη.
5. Κατά την διάρκειαν του έτους δύναται να τροποποιηθή κατά τον αυτόν τρόπον η πράξις τοποθετήσεως των δικαστών εις τα τμήματα, εφόσον συντρέχουσιν υπηρεσιακοί πρός τούτο λόγοι.
6. Οι δικασταί του αυτού φορολογικού δικαστηρίου αναπληρούσιν αλλήλους εις τα τμήματα, εν απουσία ή κωλύματί τινος, καλούμενοι προς τούτο υπό του προέδρου. Επί πλειόνων προέδρων, ούτοι αναπληρούσιν ωσαύτως αλλήλους εις τα τμήματα καλούμενοι υπό του προϊσταμένου του
δικαστηρίου.


Αρθρο: 13
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο πρόεδρος του φορολογικού δικαστηρίου προϊσταται του δικαστικού συλλόγου, του δικαστηρίου και των υπηρεσιών αυτού, υποχρεούμενος να μεριμνά περί της κανονικής, εγκαίρου και συμφώνου προς τους κειμένους νόμους διεξαγωγής των δικαστικών εργασιών. Επίσης, συγκαλεί και την ολομέλειαν του δικαστηρίου, δύναται δε να προεδρεύη και οιουδήποτε των τμημάτων αυτού.
2. Ο πρόεδρος δικαιούται να διατάξη την επί εικοσιτετράωρον κράτησιν ή την εκ του ακροατηρίου και του δικαστικού καταστήματος αποβολήν ή να επιβάλη χρηματικήν ποινήν εκατόν μέχρι χιλίων μεταλλικών δραχμών κατά παντός θορυβούντος ή εκδηλούντος ασέβειαν ή ανυπακοήν εις ληφθέντα μέτρα ή δοθείσας διαταγάς ή παρακωλύοντος καθ' οιονδήποτε τρόπον την κανονικήν διεξαγωγήν των εργασιών του δικαστηρίου ή προκαλούντος φθοράς εις το δικαστικόν κατάστημα, επιφυλαττομένης της λήψεως μέτρων κατά του υπαιτίου προς αποζημίωσιν ή ποινικήν δίωξιν, εφόσον συντρέχει νόμιμος προς τούτο περίπτωσις. Προκειμένου περί δικηγόρου θορυβούντος ή δεικνύοντος ανυπακοήν έναντι του φορολογικού δικαστηρίου, δύναται να επιβληθώσιν υπό τούτου αι εν τω κώδικι περί δικηγόρων προβλεπόμεναι πειθαρχικαί ποιναί.
3. Εναντι των εν τω δικαστηρίω λοιπών φορολογικών δικαστών ο πρόεδρος δικαιούται μόνον εις εύσχημον υπόμνησιν των εκ του αξιώματος και των υπηρεσιακών καθηκόντων αυτών απορρεουσών υποχρεώσεων.
4. Τον πρόεδρον, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον, αναπληρούσι κατά σειράν οι εκ των υπηρετούντων εν τω δικαστηρίω προηγούμενοι κατά την αρχαιότητα φορολογικοί δικασταί, τον δε κατά το άρθρον 5 προϊστάμενον, ο κατά σειράν αρχαιότερος των προέδρων.


Αρθρο: 14
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Γραμματεύς.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο γραμματεύς επιβλέπει και κατευθύνει τους παρά τη γραμματεία υπηρετούντας υπαλλήλους και εκδίδει τα δεούσας οδηγίας προς εύρυθμον λειτουργίαν της υπηρεσίας, υποχρεούμενος να λαμβάνη πάν ενδεικνυόμενον μέτρον διά την κατά τον νόμον και τον κανονισμόν του δικαστηρίου διεξαγωγήν των εργασιών της γραμματείας.
2. Η γραμματεία εκάστου φορολογικού δικαστηρίου, εφόρον ωρίσθησαν εν αυτώ τμήματα, διαιρείται και αύτη εις τμήματα, ών ο αριθμός και η αρμοδιότης καθορίζονται διά κανονισμού κατά το άρθρον 12, μετ' ητιολογημένην πρότασιν του γραμματέως.
3. Τον γραμματέα, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροί ο κατά βαθμόν ανώτερος των υπαλλήλων της γραμματείας, επί πλειόνων δε ομοιοβάθμων ο εκ τούτων αρχαιότερος.


Αρθρο: 15
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα της Γραμματείας.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο γραμματεύς τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων του φορολογικού δικαστηρίου.
2. Εις τα καθήκοντα της γραμματείας περιλαμβάνονται: α) τήρησις και διαφύλαξις των φακέλλων των υποθέσεων, των αποφάσεων, των πρακτικών και εν γένει πάντων των εγγράφων του δικαστηρίου, β) η διεκπεραίωσις της αλληλογραφίας του δικαστηρίου, γ) η καθαρογραφή των αποφάσεων, των εκθέσεων, των κανονισμών, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών, δ) η έκδοσις αντιγράφων, ε) πάσα υπηρεσιακή ενέργεια υποβοηθούσα την διεξαγωγήν των εργασιών του δικαστηρίου.
3. Των εν τοις φακέλλοις των υποθέσεων του δικαστηρίου εγγράφων δύνανται να λαμβάνωσι γνώσιν μόνον οι διάδικοι, επιτρεπομένης της χορηγήσεως αντιγράφων ή αποσπασμάτων αυτών μετ' έγκρισιν του προέδρου του φορολογικού δικαστηρίου. Τρίτα πρόσωπα, έχοντα έννομον συμφέρον κατά την κρίσιν του προέδρου, δύνανται να λάβωσιν αντίγραφα ή αποσπάσματα μόνον των δημοσιευθεισών αποφάσεων και των πρακτικών της δημοσίας συζητήσεως ή πιστοποιητικά περί τούτων.
4. Παρά τη γραμματεία τηρούνται βιβλία καταχωρήσεως των υποθέσεων και των επί τούτων ενεργειών του δικαστηρίου. Το είδος, ο τύπος και το περιεχόμενον, ως και ο τρόπος τηρήσεως των βιβλίων τούτων, καθορίζεται διά Β. Διατάγματος.
5. Ο γραμματεύς ή ο εκπληρών χρέη γραμματέως, εάν κωληθή, δύναται να αντικατασταθή υπό του προέδρου έτι και κατά την διάρκειαν της συνεδριάσεως δι' άλλου υπαλλήλου της γραμματείας, μη απαιτουμένης αιτιολογήσεως τινος της αναπληρώσεως.


Αρθρο: 16
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Παρά τη γραμματεία εκάστου δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου συνιστάται γραφείον νομολογίας. Το γραφείον τούτο διευθύνεται υπό δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστού, οριζομένου υπό του προέδρου, έργον δε αυτού είναι η συγκέντρωσις και παρακολούθησις των αποφάσεων του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου τούτου και των εις την περιφέρειαν αυτού υπαγομένων πρωτοβαθμίων και η επί τη βάσει τούτων κατάρτισις περιοδικού δελτίου των δεδομένων λύσεων επί νομικών ζητημάτων, διά συστηματικής τούτων ταξινομήσεως κατά τα ειδικώτερον ορισθησόμενα δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών.


Αρθρο: 17
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)
Τίτλος Αρθρου
Κλητήρες.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΚΛΗΤΗΡΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Τα καθήκοντα των κλητήρων των φορολογικών δικαστηρίων συνίστανται εις την εκφώνησιν των υποθέσεων, την εκτέλεσιν των διαταγών του προέδρου και των δικαζόντων δικαστών προς τήρησιν της τάξεως εν τω ακροατηρίω και εν τω καταστήματι του δικαστηρίου, την φύλαξιν αυτού, την επίβλεψιν της καθαριότητος των γραφείων και την μεταφοράν των εγγράφων.
2. Οι κλητήρες ενεργούσι την επίδοσιν προσκλήσεων, γνωστοποιήσεων και παντός εν γένει δικογράφου της φορολογικής διαδικασίας κατ' εντολήν του προέδρου, των αρμοδίων δικαστών και του γραμματέως του φορολογικού δικαστηρίου, συντάσσοντες εκθέσεις περί ταύτης .
3. Διά Β. Διαταγμάτων, εκδιδομένων τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών, καθορισθήσονται τα των δικαιωμάτων των κλητήρων των φορολογικών δικαστηρίων διά τας ενεργουμένας παρ' αυτών κατά την προηγουμένην παράγραφον επιδόσεις, ως και πάσα λεπτομέρεια αφορώσα εις τα καθήκοντα των κλητήρων τούτων.


Αρθρο: 18
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΔΙΑΣΚΕΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Τόπος συνεδριάσεων.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αι αίθουσαι των συνεδριάσεων του φορολογικού δικαστηρίου ορίζονται διά κανονισμού δημοσιευομένου διά τοιχοκολλήσεως εν τω καταστήματι αυτού.
2. Τα του τόπου των συνεδριάσεων και της γραμματείας των πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων εις ετέρας έδρας, εκτός της κυρίας,
κανονίζονται διά των κατά τας παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 οριζόντων τας έδρας ταύτας Β. Διαταγμάτων.
3. Το μονομελές φορολογικόν δικαστήριον, προς εκδίκασιν των εις την αρμοδιότητα αυτού υπαγομένων υποθέσεων εκτός της έδρας αυτού, συνεδριάζει εν καταστήματι οριζομένω διά πράξεως του προέδρου του πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου, δημοσιευομένης διά τοιχοκολλήσεως εν τω καταστήματι αυτού και εν τω δημαρχιακώ ή κοινοτικώ καταστήματι του τόπου της συνεδριάσεως.
4. Αι αίθουσαι συνεδριάσεων των καταστημάτων των φορολογικών δικαστηρίων διαρρυθμίζονται ομοιομόρφως καθ' άπαν το Κράτος, οριζομένων ιδιαιτέρας έδρας δια το δικαστήριον και θέσεων δια τους διαδίκους, τους δικηγόρους και τα λοιπά κλητεύομενα πρόσωπα. Ο πρόεδρος κάθηται εν τω μέσω των δικαστών, εις το άκρον δ' εξ αριστερών αυτού ο γραμματεύς.
5. Πας απευθυνόμενος εις το δικαστήριον ομιλεί ιστάμενος, εκτός άν δι' εύλογον αιτίαν ζητήση παρά του προέδρου και λάβη την άδειαν να ομιλήση καθήμενος.


Αρθρο: 19
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΔΙΑΣΚΕΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Χρόνος συνεδριάσεων.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αι συνεδριάσεις των φορολογικών δικαστηρίων γίνονται κατά πάσαν ημέραν, πλήν των Κυριακών και των νομίμως καθωρισμένων ως εξαιρετέων διά τα δικαστήρια ημερών του έτους.
2. Αι καθ' εβδομάδα ή κατά μήνα δικάσιμοι ημέραι και ώραι ενάρξεως των συνεδριάσεων καθορίζονται διά του κατά το άρθρον 12 κανονισμού και γνωστοποιούνται διά τοιχοκολλήσεως ανακοινώσεως εν τω καταστήματι του φορολογικού δικαστηρίου.
3. Οι μετέχοντες των συνεδριάσεων δικασταί, αι γραμματείς και οι κλητήρες υποχρεούνται να εμφανίζωνται κατά την προσδιωρισμένην ώραν εις τον τόπον της συνεδριάσεως και να μη απομακρύνωνται αυτογνωμόνως πριν περατωθή η συνεδρίασις. Εάν τις των ανωτέρω αδυνατή να προσέλθη, υποχρεούται να γνωστοποιήση τούτο εγκαίρως προς τον πρόεδρον του δικαστηρίου, αναφέρων και την αιτίαν του κωλύματος.


Αρθρο: 20
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΔΙΑΣΚΕΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Δημοσία συζήτησις των υποθέσεων.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Πάσαι αι εις την αρμοδιότητα των φορολογικών δικαστηρίων υπαγόμεναι φορολογικαί υποθέσεις συζητούνται επ' ακροατηρίου εν δημοσίαις συνεδριάσεσιν αυτών.
2. Εν τω ακροατηρίω ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων, επί μονομελών δε φορολογικών δικαστηρίων ο δικάζων δικαστής, κηρύσσει την έναρξιν της συνεδριάσεως, διατάσσει την εκφώνησιν των υποθέσεων κατά την καθωρισμένην τάξιν και διευθύνει την συζήτησιν αυτών δίδει τον λόγον εις τους διαδίκους, τους νομίμους αντιπροσώπους και πληρεξουσίους αυτών, αφαιρεί τον λόγον εν περιπτώσει παραβάσεως των όρων της λυσιτελούς και κοσμίας συζητήσεως, εξετάζει τους διαδίκους τους νομίμους αντιπροσώπους αυτών και τα λοιπά κλητευθέντα πρόσωπα, κηρύσσει περαιωμένην την συζήτησιν, εφόσον κατά την κρίσιν του επαρκώς ηρευνήθη η υπόθεσις, και δημοσιεύει την απόφασιν.
3. Η κατά τας συνεδριάσεις των φορολογικών δικαστηρίων διαχείρισις της ευταξίας και η τήρησις της ευπρεπείας κατά την διεξαγωγήν των συζητήσεων ανήκει εις τον κατά την προηγουμένην παράγραφον διευθύνοντα την διαδικασίαν, όστις έχει τας εν παραγράφω 2 του άρθρου 13 εξουσίας.
4. Εγειρομένων αντιρρήσεων επί των ενεργειών του προέδρου, περί ών αι δύο προηγούμεναι παράγραφοι, επιτρέπεται άμεσος αναφορά εις το δικαστήριον.
5. Τα αστυνομικά όργανα καλούμενα επ' ακροατηρίου μεν υπό του διευθύνοντος την διαδικασίαν, εκτός δε τούτου υπό του προέδρου κατά τας οριζομένας υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 13 περιπτώσεις, υποχρεούνται να παρέχωσι την συνδρομήν αυτών προς τήρησιν της τάξεως και εκτέλεσιν των σχετιζομένων προς ταύτην διαταγών.


Αρθρο: 21
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΤΗΒΕΝΝΟΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Κατά τας δημοσίας συνεδριάσεις των τακτικών φορολογικών δικαστηρίων οι πρόεδροι, τα μέλη και οι γραμματείς αυτών φέρουσιν τήβεννον, ής το είδος και τα διακριτικά καθ' έκαστον βαθμόν καθορισθήσονται διά Β. Διαταγμάτων, εκδιδομένων τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών μετά γνώμην του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Αρθρο: 22
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΔΙΑΣΚΕΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Διάσκεψις και απόφασις.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αι διασκέψεις των φορολογικών δικαστηρίων προς έκδοσιν αποφάσεως επί των συζητηθεισών υποθέσεων είναι μυστικαί, οι δε μετέχοντες αυτών υποχρεούνται να τηρώσιν απόλυτον εχεμυθίαν ως προς τα διαμειφθέντα κατά την διάσκεψιν και την ψηφοφορίαν.
2. Αι εκδιδόμεναι αποφάσεις δέον να είναι ειδικώς ητιολογημέναι, απαγγέλλονται δ' εν δημοσία συνεδριάσει του φορολογικού δικαστηρίου.
3. Η δημοσίευσις των αποφάσεων επί υποθέσεων ζητουμένων εις ορισθείσας κατά τας παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 ετέρας έδρας του δικαστηρίου δύναται να γίνηται εν τη κυρία έδρα αυτού.


Αρθρο: 23
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Διακοπαί.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Τα φορολογικά δικαστήρια δύνανται να διακόπτωσι τας εργασίας αυτών εφ' ωρισμένον διάστημα καθ' έκαστον έτος. Περί της διακοπής εκδίδεται απόφασις του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζουσα και τον χρόνον διαρκείας αυτής.
2. Κατά το διάστημα των διακοπών δέον να διαμένωσιν εις την έδραν του φορολογικού δικαστηρίου το έν τρίτον τουλάχιστον του αριθμού των παρ' αυτώ υπηρετούντων δικαστών και πάντως ουχί ολιγώτεροι των δύο.
3. Κατά το διάστημα των διακοπών συγκροτούνται έν ή πλείονα τμήματα διακοπών, κατά τας ανάγκας του δικαστηρίου, συμπληρουμένου του προς συγκρότησιν απαιτουμένου αριθμού διά των νομίμων αναπληρωτών. Περί του σχηματισμού των τμημάτων τούτων, του κανονισμού της υπηρεσίας αυτών και των συζητήσεων υποθέσεων αποφασίζει η ολομέλεια εκάστου δικαστηρίου, της αποφάσεως υποκειμένης εις έγκρισιν υπό του Υπουργού των
Οικονομικών, όστις δύναται να τροποποιήση ταύτην εντός των ορίων της προηγουμένης παραγράφου.
4. Οι συνεπεία των διακοπών απομακρυνόμενοι της έδρας του δικαστηρίου φορολογικοί δικασταί υποχρεούνται να γνωστοποιήσωσιν εις τον πρόεδρον τον τόπον της διαμονής αυτών.
5. Εάν, ένεκα κωλύματος ή εξαιρέσεως μελών των τμημάτων διακοπών, δεν υπάρχη ο απαιτούμενος προς συγκρότησιν αυτών αριθμός δικαστών, προσκαλούνται υπό του προέδρου ή του αναπληρούντος αυτόν τα λοιπά μέλη του δικαστηρίου, προτιμωμένων των πλησιέστερον πρός την έδραν του δικαστηρίου διαμενόντων.


Αρθρο: 24
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Σύστασις και συγκρότησις.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Συνιστάται Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον Διοικητικής Δικαιοσύνης κατά τας διατάξεις του άρθρου 82 του Συντάγματος.
2. Το Ανώτατον τούτο Συμβούλιον συγκροτείται εκ του προέδρου και των αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας και δύο ισοβίων μελών αυτού, οριζομένων διά κλήρου εν δημοσία συνεδριάσει της ολομελείας κατά το δεύτερον δεκαπενθήμερον του μημός Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Συγχρόνως κληρούνται και δύο αναπληρωματικά μέλη. Τον πρόεδρον και τους αντιπροέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας αναπληρούσιν οι αρχαιότεροι κατά τον διορισμόν σύμβουλοι της Επικρατείας.
3. Η θητεία των κληρουμένων μελών άρχεται την 1 Ιανουαρίου του επομένου έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του αυτού έτους.
4. Εν περιπτώσει ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, προεδρεύει του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης ο εκ των μετεχόντων μελών αυτού κατά βαθμόν ανώτερος και επί ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος.
5. Καθήκοντα γραμματέως του κατά το παρόν άρθρον Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου εκπληροί ο γραμματεύς του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναπληρούμενος υπό του νομίμου αυτού αναπληρωτού.


Αρθρο: 25
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότης.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
 
Κείμενο Αρθρου
Το ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον, προς ταις δι' άλλων διατάξεων οριζομέναις, έχει και τας εξής αρμοδιότητας:
α) Αποφασίζει περί παντός διορισμού, πλην των επί τη βάσει διαγωνισμού διενεργουμένων, και περί πάσης τοποθετήσεως, προαγωγής μεταθέσεως ή αποσπάσεως φορολογικών δικαστών οιουδήποτε βαθμού, συμπεριλαμβανομένων και των παρέδρων.
β) Υποδεικνύει τας κατά την κρίσιν αυτού επενεκτέας τροποποιήσεις εις την νομοθεσίαν την αφορώσαν εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν των φορολογικών δικαστηρίων και την κατάστασιν των φορολογικών δικαστών και του προσωπικού της γραμματείας των δικαστηρίων τούτων, καλούμενον δε γνωμοδοτεί επί πάσης σχετικής προτάσεως νόμου.
γ) Γνωμοδοτεί επί παντός κανονιστικού διατάγματος ή κανονιστικής αποφάσεως αφορώσης εις τα εν τω προηγουμένω εδαφίω, θέματα,
επιφυλαττομένων των περιπτώσεων, καθ' άς άλλως ορίζεται εν τω παρόντι.


Αρθρο: 26
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΑΠΑΡΤΙΑ, ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου προκαλούνται δι' ειδικών ερωτημάτων του Υπουργού των Οικονομικών.
2. Το Συμβούλιον, συγκαλούμενον υπό του προέδρου, συνεδριάζει παρόντων και των πέντε μελών αυτού, τακτικών ή αναπληρωματικών, αι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειονοψηφίαν. Πρός σχηματισμόν της πλειοψηφίας οι τυχόν έχοντες μεμονωμένην γνώμην υποχρεούνται να προσχωρήσωσιν εις μίαν των επικρατεστέρων.
3. Προς μόρφωσιν γνώμης επί των υπό συζήτησιν θεμάτων το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον δικαιούται να ζητή σχετικάς πληροφορίας και στοιχεία παρά πάσης αρχής ή προσώπου, ιδία δε παρά των διατελούντων και διατελεσάντων προϊσταμένων του υπό κρίσιν λειτουργού, να καλή τούτον προς παροχήν εξηγήσεων και να ενεργή ειδικήν των πραγμάτων εξέτασιν ή επιθεώρησιν διά τινος των μελών αυτού ή διά των επιθεωρητών ή διά φορολογικών δικαστών κατά βαθμόν ανωτέρων του κρινομένου.
4. Περί των συνεδριάσεων του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, υπογραφόμενα υπό πάντων των μετασχόντων μελών και του γραμματέως. Εις ταύτα καταχωρίζονται και αι γνώμαι των μειονοψηφούντων.


Αρθρο: 27
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Εκτέλεσις αποφάσεων Ανωτάτου Συμβουλίου.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου αποστέλλονται προς εκτέλεσιν εις το Υπουργείον των Οικονομικών εντός πέντε ημερών από της εκδόσεως αυτών μετ' αντιγράφου των πρακτικών της συνεδριάσεως.
2. Ο Υπουργός των Οικονομικών, διαφωνών προς οιανδήποτε απόφασιν του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δικαιούται, όπως , εντός προθεσμίας δέκα ημερών από της λήψεως αυτής, παραπέμψη το ζήτημα, δικαιολογών την διαφωνίαν, προς το Συμβούλιον της Επικρατείας, όπερ αποφαίνεται εν ολομελεία συγκροτουμένη κατά το άρθρον 23 του Νόμου 3713/1928.
3. Αι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, εφ' ών δεν προεβλήθη διαφωνία κατά την προηγουμένην παράγραφον, ως και αι αποφάσεις της ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των περιπτώσεων της αυτής παραγράφου, εκτελούνται υποχρεωτικώς υπό του Υπουργού των Οικονομικών εντός είκοσον ημερών από της εις τούτον ανακοινώσεως αυτών.


Αρθρο: 28
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (ΔΙΚΑΣΤΕΣ)
Τίτλος Αρθρου
Εποπτεία.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο Υπουργός των Οικονομικών προϊσταται της διοικήσεως των τακτικών φορολογικών δικαστηρίων, ασκών την ανωτάτην επί τούτων εποπτείαν, είτε απ' ευθείας, είτε διά των προϊσταμένων των δικαστηρίων ή άλλων κατά βαθμόν ανωτέρων του εποπτευομένου δημοσίων λειτουργών.
2 . Το δικαίωμα της εποπτείας περιλαμβάνει ιδίως α) την επίβλεψιν της επιμελούς και ταχείας διεξαγωγής των δικαστικών εργασιών και της υπηρεσίας εν γένει των φορολογικών δικαστηρίων β) την διαπίστωσιν υπηρεσιακών ελλείψεων ή ανωμαλιών και την ενέργειαν των προς συμπλήρωσιν και αποκατάστασιν αυτών ενδεδειγμένων, γ) την εξέτασιν παντός παραπόνου ή αιτιάσεως και δ) την υπόμνησιν του καθήκοντος εν περιπτώσει μη προσηκούσης ή βραδείας εκτελέσεως της υπηρεσίας.


Αρθρο: 29
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (ΔΙΚΑΣΤΕΣ)
Τίτλος Αρθρου
Επιθεώρησις.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η επιθεώρησις των τακτικών φορολογικών δικαστηρίων ενεργείται διά δύο συμβούλων της Επικρατείας, επικουρουμένων υπό παρέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας και δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστών.
2. Οι επιθεωρηταί και οι βοηθοί εκάστου τούτων ορίζονται, μετά των αναπληρωτών αυτών, υπό της ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί διετεί θητεία, αρχομένη από της 1 Ιανουαρίου του επομένου του διορισμού του έτους. Τα αυτά πρόσωπα δεν δύνανται να ορισθώσι συνεχώς πλέον των δύο διετών περιόδων.
3. Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας καθορίζει και την περιφέρειαν, εν τη οποία έκαστος επιθεωρητής κατά το πρώτον έτος της θητείας του ασκεί τας αρμοδιότητας αυτού, περιλαμβάνουσαν μίαν ή πλείονας περιφερείας δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων. Κατά το δεύτερον έτος οι επιθεωρηταί υποχρεωτικώς εναλλάσσονται εις τας ορισθείσας περιφερείας επιθεωρήσεως.


Αρθρο: 30
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (ΔΙΚΑΣΤΕΣ)
Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα επιθεωρητών.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εκαστος επιθεωρητής σύμβουλος της Επικρατείας προβαίνει άπαξ του έτους, κατά το δεύτερον εξάμηνον αυτού, εν ανάγκη δε και εκτάκτως, εις επιθεώρησιν των φορολογικών δικαστήριων της περιφερείας του. Την επιθεώρησιν των πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων δύναται ο επιθεωρητής να αναθέτη εις τους βοηθούς αυτού.
2. Οι ενεργούντες την επιθεώρησιν κατά την διάρκειαν αυτής
απαλλάσσονται πάσης άλλης υπηρεσίας.
3. Η επιθεώρησις γίνεται επί της συντελεσθείσης εργασίας του δικαστηρίου κατά τον από της προηγηθείσης επιθεωρήσεως διαρρεύσαντα χρόνον. Ο ενεργών την επιθεώρησιν εξετάζει ιδία τον τρόπον καθ' όν διεξάγεται η υπηρεσία του φορολογικού δικαστηρίου, τας εκδοθείσας υπ' αυτού αποφάσεις, εάν υπάρχη εκκρεμότης εις την διεκπεραίωσιν των υποθέσεων και τους λόγους ταύτης και εάν τακτικώς γίνωνται
συνεδριάσεις. Πρός τούτους ενεργεί πάσαν έρευναν χρήσιμον πρός μόρφωσιν γνώμης περί του ήθους, της επιστημονικής καταρτίσεως και ικανότητος, της φιλοπονίας και της εν γένει διαγωγής των υπηρετούντων παρά τω δικαστηρίω φορολογικών δικαστών και του προσωπικού της γραμματείας.
4. Οι επιθεωρηταί και οι βοηθοί αυτών δικαιούνται να ζητώσι παρ' οιασδήποτε αρχής και οιουδήποτε προσώπου χρησίμους εις το έργον αυτών πληροφορίας και στοιχεία, προβαίνοντες και εις ένορκον εξέτασιν, υπό τον εν τέλει της παραγράφου 1 του άρθρου 64 τύπον του όρκου, εφόσον ήθελον κρίνει τούτο αναγκαίον.


Αρθρο: 31
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (ΔΙΚΑΣΤΕΣ)
Τίτλος Αρθρου
Εκθέσεις επιθεωρητών.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι βοηθοί επιθεωρηταί, άμα τω πέρατι της ανατεθείσης αυτοίς επιθεωρήσεως, υποβάλλουσιν εις τον επιθεωρητήν εμπεριστατωμένας και λεπτομερείς περί ταύτης εκθέσεις, περιεχούσας και την γνώμην αυτών περί της καταστάσεως του επιθεωρηθέντος πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου και των κατά τας περιστάσεις ενδεικνυομένων μέτρων προς βελτίωσιν ταύτης, ως και περί των υπηρετούντων παρά τω δικαστηρίω φορολογικών δικαστών, πλήν των προέδρων, περί των οποίων εκφέρει γνώμην ο επιθεωρητής.
2. Οι επιθεωρηταί σύμβουλοι της Επικρατείας καταρτίζουσιν ομοίως εκθέσεις περί των υπ' αυτών επιθεωρηθέντων φορολογικών δικαστηρίων, συγκεντρούντες δε και τας εκθέσεις της προηγουμένης παραγράφου, υποβάλλουσιν άπάσας εις τον Υπουργόν των Οικονομικών και εις το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον μετά των γενικών παρατηρήσεων και αποψέων αυτών περί του τρόπου λειτουργίας των φορολογικών δικαστηρίων της περιφερείας των και περί παντός ενδεικνυομένου μέτρου, εκφέροντος και ητιολογημένην γνώμην περί ενός εκάστου των εις τα δικαστήρια ταύτα υπηρετούντων φορολογικών δικαστών, συμπεριλαμβανομένων και των προέδρων των τε πρωτοβαθμίων και των δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων.
3. Ο φορολογικός δικαστής δύναται να λάβη γνώσιν της αφορώσης αυτόν εκθέσεως επιθεωρήσεως.


Αρθρο: 32
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Τίτλος Αρθρου
Ισοβιότης.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ, ΙΕΡΑΡΧΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι φορολογικοί δικασταί, πλήν των παρέδρων, είναι ισόβιοι και δεν παύονται ειμή κατά τους όρους του άρθρου 88 του Συντάγματος και καθ' όν τρόπον ορίζεται υπό του παρόντος. Οι πρόεδροι των δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων αποχωρούσιν υποχρεωτικώς της υπηρεσίας άμα τη συμπληρώσει του εβδομηκοστού έτους της ηλικίας αυτών, οι δε λοιποί φορολογικοί δικασταί άμα τη συμπληρώσει του εξηκοστού πέμπτου.
2. Εν τη ιεραρχική τάξει οι φορολογικοί δικασταί εξομοιούνται πρός τους λειτουργούς των πολιτικών δικαστηρίων κατά την ακόλουθον αντιστοιχίαν βαθμών:
Ο πρόεδρος δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου προς πρόεδρον εφετών.
Ο δευτεροβάθμιος φορολογικός δικαστής πρός εφέτην.
Ο πρόεδρος πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου προς πρόεδρων πρωτοδικών.
Ο πρωτοβάθμιος φορολογικός δικαστής προς πτωτοδίκην.
Ο πάρεδρος πτωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου πρός έμμισθον πάρεδρον παρά πρωτοδικείω.
3. Οι πρόεδροι των πολιτικών δικαστηρίων προβαδίζουσι των προέδρων των αντιστοίχων φορολογικών δικαστηρίων.


Αρθρο: 33
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Καθήκον εχεμυθείας.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
Πάς φορολογικός δικαστής υποχρεούται να τηρή εχεμυθίαν επί πραγμάτων ή πληροφοριών, ών λαμβάνει γνώσιν εκ της υπηρεσίας αυτού.


Αρθρο: 34
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Αξιοπρεπής συμπεριφορά.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Ο φορολογικός δικαστής οφείλει:
Να διάγη κατά τρόπον καθιστώντα αυτόν άξιον της κοινής εμπιστοσύνης και εκτιμήσεως εν τη υπηρεσία και εκτός ταύτης.
Να συμπεριφέρηται καλώς και εξ ίσου προς πάντας τους πολίτας. Να απέχη πάσης δημοσία εκδηλώσεως πολιτικού χαρακτήρος.
Περιορισμοί.


Αρθρο: 35
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ
 
Κείμενο Αρθρου
Απαγορεύεται εις τους φορολογικούς δικαστάς:
α) Η άσκησις ιδιωτικού έργου ή έργασίας μή συμβιβαζομένης πρός το λειτούργημα του φορολογικού δικαστού ή παρεμποδιζούσης την ομαλήν εκτέλεσιν της υπηρεσίας αυτών.
β) Η συμμετοχή εις συνεταιρισμούς επιδιώκοντας πολιτικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς.


Αρθρο: 36
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Ασυμβίβαστα.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Τα καθήκοντα του φορολογικού δικαστού είναι ασυμβίβαστα προς οιανδήποτε ετέραν δημοσίαν, δημοτικήν ή εκκλησιαστικήν υπηρεσίαν ή υπηρεσίαν παρ' ιδρύματι, οργανισμώ και νομικώ προσώπω, εξαιρέσει της του καθηγητού Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου ή του καθηγητού νομικών ή οικονομικών επιστημών Ανωτάτων ισοτίμων Σχολών. Επίσης τα καθήκοντα του φορολογικού δικαστού δεν συμβιβάζονται προς την άσκησιν εμπορίας ή τέχνης, της δικηγορίας και οιουδήποτε άλλου επαγγέλματος και προς οιανδήποτε υπηρεσίαν, διαρκή ή προσωρινήν, έμμισθον ή άμισθον, παρά κερδοσκοπική επιχειρήσει πάσης φύσεως και παντός τύπου, ιδία δε προς τα έργα του διοικητού ή διευθυντού, διευθύνοντος συμβούλου, προέδρου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου και προέδρου συνελεύσεως μετόχων παρ' οιανδήποτε εταιρία, ως και πρός τα έργα βασιλικού ή κυβερνητικού επιτρόπου παρ' οιωδήποτε εταιρία, ως και προς τα έργα βασιλικού ή κυβερνητικού επιτρόπου παρ' οιωδήποτε ιδρύματι, οργανισμώ και νομικώ προσώπω.
2. Ο φορολογικός δικαστής, διορισθείς εις ετέραν υπαλληλικήν θέσιν δημοσίαν ή παρ' οιωδήποτε οργανισμώ, ιδρύματι και νομικώ προσώπω δημοσίου δικαίου και αποδεχθείς τον διορισμόν, εκπίπτει αυτοδικαίως της θέσεως του φορολογικού δικαστού, επιφυλαττομένης της εξαιρέσεως της προηγουμένης παραγράφου όσον αφορά την θέσιν καθηγητού Πανεπιστημίου ή ισοτίμου Σχολής.


Αρθρο: 37
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Κωλύματα.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Δεν επιτρέπεται να υπηρετώσι παρά τω αυτώ φορολογικώ δικαστηρίω φορολογικοί δικασταί και υπάλληλοι της γραμματείας, οίτινες είναι συγγενείς προς αλλήλους εξ αίματος ή εκ κηδεστίας μέχρι και του τετάρτου βαθμού. Εξαίρεσις δύναται να γίνη μόνον εφόσον, άμα τη τοποθετήσει ή άμα τη δημιουργία του εκ κηδεστίας συγγενικού δεσμού, ζητηθή και παρασχεθή δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, μετά σύμφωνον γνώμην του κατά το άρθρον 24 Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, συγγνώμη συγγενείας, αλλά και εν τη περιπτώσει ταύτη οι ανωτέρω δεν επιτρέπεται να συμπράττωσιν αμφότεροι εις οιανδήποτε δικαστικήν ενέργειαν. Η παράλειψις της αιτήσεως προς παροχήν συγγνώμης συγγενείας επάγεται συν τη πειθαρχική διώξει και μετάθεσιν, αι ενεργηθείσαι όμως υπό των συνδεομένων διά συγγενείας πράξεις δεν είναι εκ του λόγου τούτου άκυροι.
Τα εν τω προηγουμένω εδαφίω ισχύουσι και προκειμένου περί συγγενείας φορολογικού δικαστού ή υπαλλήλου της γραμματείας προς δικηγόρον ασκούντα το επάγγελμα τούτο εν τη περιφερεία του φορολογικού δικαστηρίου.
2. Οι πρόεδροι πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων, οι πρωτοβάθμιοι φορολογικοί δικασταί και οι παρέδροι δεν δύνανται να υπηρετώσιν εις δικαστήρια συνεστημένα εις έδρας νομών, εκ της περιφερείας των οποίων κατάγονται ούτοι ή οι σύζυγοι αυτών ή εν τη περιφερεία των οποίων ήσαν μονίμως εγκατεστημένοι πρό του διορισμού αυτών ή είναι μονίμως εγκατεστημέναι αι οικογένειαι αυτών ή των συζύγων των ή ασκούσι τα πολιτικά των δικαιώματα ή εξήσκησαν ταύτα κατά τα αμέσως προηγούμενα της τοποθετήσεώς των τρία έτη. Συντρεχούσης τινός των περιπτώσεων τούτων, ο φορολογικός δικαστής υποχρεούται άμα τη τοποθετήσει του και πρό πάσης αναλήψεως υπηρεσίας εις το δικαστήριον, παρ' ώ κωλύεται να υπηρετήση να υποβάλη δήλωσιν περί του κωλύματος.
Η διάταξις της παρούσης παραγράφου δεν ισχύει προκειμένου περί τοποθετήσεως εις τα φορολογικά δικαστήρια Αθηνών και Πειραιώς.


Αρθρο: 38
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Απαγορεύεται η απόσπασις των φορολογικών δικαστών ή κατ' άλλον τρόπον ανάθεσις εις τούτους υπηρεσίας παρ' Υπουργείοις ή άλλαις δημοσίαις υπηρεσίαις ή παρ' υπηρεσίαις οργανισμώνξ, ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
2. Εις άς περιπτώσεις προβλέπεται υπό του νόμου συμμετοχή φορολογικών δικαστών εις συλλογικά όργανα οιασδήποτε δημοδίας διοικήσεως, ο μετέχων αυτών φορολογικός δικαστής ορίζεται υπό της ολομελείας του αρμοδίου δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου.


Αρθρο: 39
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Διορισμός.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι φορολογικοί δικασταί διορίζονται διά Β.Δ. τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών.
2. Το περί του διορισμού Β.Δ. δημοσιεύεται εν περιλήψει διά της Ε.Κ., μετά δε την δημοσίευσιν κοινοποιείται το βραδύτερον εντός τριάκοντα ημερών από ταύτης εις τον διοριζόμενον επί αποδείξει. Παρεχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης ο διορισμός θεωρείται κοινοποιηθείς την τριακοστήν ημέραν από της δημοσιεύσεως ο διορισμός θεωρείται κοινοποιηθείς την τριακοστήν ημέραν από της δημοσιεύσεως.
3. Οι διορίζομενοι δίδουσι τον όρκον του δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του δικαστηρίου, παρ' ώ τοποθετούνται, εν δημοσία συνεδριάσει αυτού, συντασσομένου πρακτικού. Συντρεχόντων εξαιρετικών λόγων, δύναται, τη εγκρίσει του Υπουργού των Οικονομικών, να δοθή ο όρκος ενώπιον ετέρου φορολογικού δικαστηρίου.
4. Διά της ορκωμοσίας δηλούται η αποδοχή του διορισμού. Πρό ταύτης δεν επιτρέπεται η ανάληψις υπηρεσίας υπό του διορισθέντος.
5. Η μη προσέλευσις πρός όρκισιν εντός τριάκοντα ημερών από της κατά την παράγραφον 2 κοινοποιήσεως του διορισμού συνεπάγεται ανάκλησιν τούτου, γινομένην καθ' όν και ο διορισμός τρόπον.
6. Διορισμός γενόμενος κατά παράβασιν του νόμου ανακαλείται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, μη δυναμένου να υπερβή την διετίαν από της δημοσιεύσεως του διορισμού. Ανακαλείται όμως και μετά την παρέλευσιν τη ς προθεσμίας ταύτης, εάν ο διορισθείς προεκάλεσε ή υπεβοήθησε την παρανομίαν ή εάν ο διορισμός εγένετο κατά παράβασιν του άρθρου 41 του παρόντος.
7. Ο διορισθείς, ούτινος ανεκλήθη ο διορισμός, υπέχει τας υπευθύνας του φορολογικού δικαστού, δι' όν χρόνον εξετέλεσε τα καθήκοντα αυτού, αι δε μέχρι της κοινοποιήσεως της ανακλήσεως του διορισμού πράξεις αυτού δεν είναι εκ του λόγου τούτου άκυροι.


Αρθρο: 40
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
 
Κείμενο Αρθρου
Αναδιορισμός φορολογικού δικαστού, δι' οιονδήποτε λόγον εξελθόντος της υπηρεσίας δεν επιτρέπεται.


Αρθρο: 41
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Γενικά προσόντα.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι διοριζόμενοι εις θέσιν φορολογικού δικαστού δέον να κέκτηνται την ελληνικήν ιθαγένειαν και να έχωσιν εκπληρώσει την στρατιωτικήν αυτών υποχρέωσιν ή να έχωσι νομίμως απαλλαγή ταύτης. Αλλογενής αποκτήσας την ελληνικήν ιθαγένειαν δεν δύναται να διορισθή φορολογικός δικαστής πρό της συμπληρώσεως πενταετίας, αφ' ής εκτήσατο ταύτην.
2. Ινα διορισθή τις φορολογικός δικαστής δέον να κέκτηται πτυχίον Νομικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή ανεγνωρισμένον ως ισότιμον προς τούτο πτυχίον Νομικής Σχολής της αλλοδαπής και το προσήκον εις την θέσιν του δικαστού ήθος.
3. Δεν διορίζεται εις θέσιν φορολογικού δικαστού:
α) Ο μη εγγεγραμμένος εις τα οικεία μητρώα αρρένων ή των δημοτών. β) Ο ανυπόκτατος ή ο καταδικασθείς επί λιποταξία.
γ) Ο λόγω καταδίκης αποστερηθείς, έστω και προσκαίρως ή μερικώς, των πολιτικών αυτού δικαιωμάτων, έτι και άν η εκτέλεσις της ποινής ανεστάλη ή παρήλθεν ο χρόνος της αποστερήσεως ή επήλθεν αποκατάστασις, χάρις ή αμνηστία.
δ) Ο καταδικασθείς επί οιωδήποτε αδικήματι εις ποινήν στερητικήν της ελευθερίας επί χρόνον τουλάχιστον τριών μηνών ή καταδικασθείς εις οιανδήποτε ποινήν επί κλοπή, υπεξαιρέσει εν γένει, απάτη, εκβιάσει, πλαστογραφία, απιστία εν γένει, δωροδοκία, καταπιέσει, παραβάσει καθήκοντος, εγκλήματι κατά των ηθών ή συκοφαντική δυσφημήσει ή αδικήματι περί την απονομήν της δικαιοσύνης ασχέτως άν παρεσχέθη αναστολή εκτελέσεως της ποινής ή επηκολούθησε παραγραφή ή αμνηστία ή χάρις μετ' άρσεως των συνεπειών.
ε) Ο καταδικασθείς επί αδικήματι μαρτυρούσι έκδηλον ακαταλληλότητα διά την άσκησιν καθηκόντων φορολογικού δικαστού.
στ) Ο διά τελεσιδίκου βουλεύματος παραπεμφθείς επί κακουργήματι ή επί τινι των εν τω εδαφίω δ' αναφερομένων πλημμελημάτων.
ζ) Ο υπό απαγόρευσιν ή δικαστικήν αντίληψιν τελών.
η) Ο εκπεσών εξ οιασδήποτε δημοσίας, δημοσίας δημοτικής ή κοινοτικής θέσεως ή θέσεως παρ' οιωδήποτε οργανισμώ, ιδρύματι ή νομικώ προσώπω δημοσίου δικαίου, συνεπεία καταδίκης κατά τον ποινικόν νόμον ή άλλον ειδικόν νόμον, ως και ο απολυθείς εκ τοιαύτης θέσεως διά λόγους πειθαρχικούς.
θ) Ο μή δυνάμενος ένεκα της καταστάσεως της υγείας αυτού να ασκήση το έργον του φορολογικού δικαστού.
4. Διατάξεις ορίζουσαι περί προτιμήσεως ή προνομίων διά την κατάληψιν δημοσίων θέσεων δεν ισχύουσι προκειμένου περί διορισμού εις θέσεις φορολογικών δικαστών.


Αρθρο: 42
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Διορισμός παρέδρων διά διαγωνισμού.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εις θέσιν παρέδρου πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου διορίζεται ο ευδοκιμήσας εν διαγωνισμώ διεξαγομένω ενώπιον επιτροπής
αποτελουμένης: α) Εκ δύο ισοβίων μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας.
β) Εκ δύο καθηγητών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. γ) Εκ του γενικού διευθυντού φορολογίας εν τω Υπουργείω των Οικονομικών. δ) Εκ του γενικού διευθυντού λογιστικού εν τω αυτώ Υπουργείω. ε) Εξ ενός συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Τα μέλη του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζονται μετά των αναπληρωτών αυτών υπό των οικείων Σωμάτων, οι δε καθηγηταί του Πανεπιστημίου ορίζονται μετά των αναπληρωτών αυτών υπό της Νομικής Σχολής προτιμωμένων των διδασκόντων τα εν τω διαγωνισμώ εξεταστέα μαθήματα. Οι γενικοί διευθυνταί αναπληρούνται υπό των νομίμων αναπληρωτών αυτών.
3. Της επιτροπής προεδρεύει ο κατά βαθμόν ανώτερος και επί ισοβαθμίων ο αρχαιότερος των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας, χρέη δε γραμματέως εκ πληροί ο γραμματεύς του Συμβουλίου Επικρατείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού.


Αρθρο: 43
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εις τον διαγωνισμόν γίνονται δεκτοί α) οι επί έν τουλάχιστον έτος συνεχώς ασκήσαντες το δικηγορικόν λειτούργημα ενώπιον πολυμελούς δικαστηρίου, της ενιαυσίου ταύτης ασκήσεως πιστοποιουμένης υπό του προέδρου και του εισαγγελέως του οικείου δικαστηρίου, β) οι
υπηρετήσαντες επί έν τουλάχιστον έτος ως ειρηνοδίκαι ή εν θέσει μονίμου δημοσίου υπαλλήλου επί βαθμώ 7ω της Α' κατηγορίας του υπαλληλικού κώδικος προσμετρουμένης διά την συμπλήρωσιν της ενιαυσίου υπηρεσίας και της δικηγορικής τοιαύτης, γ) οι υπηρετήσαντες επί τριετίαν μετά την λήψιν του πτυχίου Νομικής ως υπάλληλοι της γραμματείας των φορολογικών ή των πολιτικών δικαστηρίων και εισαγγελιών ή του Συμβουλίου της Επικρατείας επί βαθμώ τουλάχιστον υπογραμματέως β' τάξεως. Πάντες ούτοι δέον να κέκτηνται κατά τον χρόνον του διαγωνισμού τα προσόντα του άρθρου 41, ηλικίαν δε ουχί ανωτέραν των τριάκοντα πέντε ετών.
2. Διά την εφαρμογήν της περί της ηλικίας των διαγωνιζομένων διατάξεως της προηγουμένης παραγράφου ως ημέρα γεννήσεως λαμβάνεται η 31 Δεκεμβρίου του έτους της γεννήσεως, τούτου αποδεικνυομένου εκ ληξιαρχικής πράξεως συντεταγμένης εντός έτους από της ημέρας της γεννήσεως. Εν ελλείψει ληξιαρχικής πράξεως, το έτος γεννήσεως αποδεικνύεται εκ του μητρώου αρρένων ή του γενικού μητρώου των δημοτών, επί πλειόνων δ' εγγραφών εις τα μητρώα ταύτα επικρατεί η πρώτη. Δικαστικαί αποφάσεις βεβαιούσαι ή διορθούσαι την ηλικίαν ή την εγγραφήν εις τα μητρώα δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.
3. Τα της προκηρύξεως και της διαδικασίας εν γένει του διαγωγισμού, τα εξεταστέα κατ' αυτόν μαθήματα, τα της βαθμολογίας και εξαγωγής των αποτελεσμάτων, τα των εξετάστρων και πάσα σχετική λεπτομέρεια κανονίζονται διά Β.διαταγμάτος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών μετά σύμφωνον γνώμην του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.
4. Περί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού καταρτίζεται πίναξ κατά σειράν επιτυχίας, όστις δημοσιεύεται διά της εφημερίδος της
κυβερνήσεως. Ο πίναξ ούτος ισχύει επί έν έτος από της δημοσιεύσεως αυτού.
5. Οι επιτυχόντες εις τον διαγωνισμόν διορίζονται εις τας κενάς και τας κενουμένας κατά την διάρκειαν της ισχύος του πίνακος θέσεις κατά την εν αυτώ σειράν.
6. Διατάξεις περί προνομιακής κατατάξεως εν τω πίνακι επιτυχίας ωρισμένων κατηγοριών εκ των διαγωνισθέντων δεν εφαρμόζονται επι του προκειμένου διαγωνισμού.


Αρθρο: 44
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Τίτλος Αρθρου
Υπηρεσία παρέδρων.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΑΡΕΔΡΟΙ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι διοριζόμενοι πάρεδροι πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων ασκούσι καθήκοντα πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστών. Εν τη τριμελεί συνθέσει του πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου δύναται να μετάσχη είς πάρεδρος, της συμμετοχής και δευτέρου επιτρεπομένης μόνον εν περιπτώσει ανάγκης προκυπτούσης εκ της ελλείψεως, απουσίας ή αποδεδειγμένου κωλύματος πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστού. Εν μονομελεί δικαστηρίω δύνανται να δικάζωσιν πάρεδροι έχοντες εξάμηνον τουλάχιστον υπηρεσίαν.
2. Οι παρέδροι διανύουσι διετή δοκιμαστικήν υπηρεσίαν, κατά την διάρκειαν της οποίας δύνανται να απολυθώσι μετ' απόφασιν του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δι' ούς λόγους και οι λοιποί φορολογικοί δικασταί.
3. Εντός τριών μηνών από της συμπληρώσεως της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον, μετ' ειδικώς ητιολογημένην γνώμην της ολομελείας του δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου, εις την περιφέρειαν του οποίου υπηρετεί ο υπό κρίσιν πάρεδρος, αποφαίνεται αν ούτος είναι κατάλληλος προς οριστικόν διορισμόν.
4. Οι κρινόμενοι κατάλληλοι διορίζονται πρωτοβάθμιοι φορολογικοί δικασταί κατά την οριζομένην διά της αποφάσεως του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου σειράν.
5. Οι μή κρινόμενοι οριστικώς διοριστέοι απολύονται υποχρεωτικώς της υπηρεσίας διά Β.Διατάγματος, εκδιδομένου εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 27.
6. Το Ανωτάτον Δικαστικόν Συμβούλιον δύναται να αναβάλη την κρίσιν περί παρέδρου τινός, παρατείνον τον χρόνον της δοκιμαστικής υπηρεσίας επί έν έτος, άμα τη παρόδω του οποίου το Συμβουλίον επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως της οριστικής κρίσεως του δι' όν η παράτασις, παρέδρου.


Αρθρο: 45
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Προαγωγή φορολογικών δικαστών.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο πρωτοβάθμιος φορολογικός δικαστής μετά εξαετή υπηρεσίαν επί τω βαθμώ τούτω προάγεται εις πρόεδρον πρωτοβαθμίου φορολογικού
δικαστηρίου.
2. Ο πρόεδρος πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου μετά τετραετή υπηρεσίαν επί τω βαθμώ τούτω προάγεται εις δευτεροβάθμιον φορολογικόν δικαστήν.
3. Ο δευτεροβάθμιος φορολογικός δικαστής μετά πενταετή υπηρεσίαν επί τω βαθμώ τούτω προάγεται εις πρόεδρον δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου.
4. Αι προαγωγαί αύται γίνονται, εφόσον υφίστανται κεναί θέσεις του ανωτέρου βαθμού.


Αρθρο: 46
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία προαγωγών.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διά την πλήρωσιν των εκάστοτε κενών θέσεων επί βαθμώ προέδρου πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου και ανωτέρω ο Υπουργός των Οικονομικών εντός δύο μηνών το βραδύτερον από της κενώσεως των θέσεων, αποστέλλει προς το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον πίνακας κατά σειράν αρχαιότητος των κεκτημένων τα πρός κατάληψιν των θέσεων τούτων διά προαγωγής απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Μετά των πινάκων αποστέλλονται και οι ατομικοί φάκελλοι των υποψηφίων, παρεχομένης και πάσης αναγκαίας επεξηγήσεως ή πληροφορίας.
2. Εις τον πρός προαγωγήν απαιτούμενον χρόνον υπηρεσίας δεν υπολογίζεται α) ο της αργίας, β) ο της αδικαιολογήτου αποχής εκ των καθηκόντων, βεβαιωθείσης διά πειθαρχικής αποφάσεως, γ) ο της προσωρινής παύσεως.
3. Το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον, μετ' έλεγχον των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, προβαίνει εις εξέτασιν των ουσιαστικών προσόντων αυτών, εκλέγει δε τους εκ τούτων αξιωτέρους διά τας υπό πλήρωσιν κενάς θέσεις, κατ' εκτίμησιν των εις το ατομικόν φάκελλον εκάστου υπαρχόντων στοιχείων, ως και παντός άλλου στοιχείου και πάσης πληροφορίας χρησίμου πρός σχηματισμόν της περί αυτού κρίσεως. Ιδία το Συμβούλιον λαμβάνει υπ' όψιν το δικαστικόν ήθος και την ακεραιότητα του χαρακτήρος εκάστου των υποψηφίων, την επιστημονικήν επάρκειαν και την υπηρεσιακήν του απόδοσιν, τας τυχόν επιβληθείσας αυτώ πειθαρχικάς ποινάς και την εν γένει παράστασιν και διαγωγήν αυτού εν τη εκτελέσει της υπηρεσίας και εν τω κανονικώ βίω. Μόνον επί ισοδυνάμων εις ουσιαστικά προσόντα προκρίνεται ο αρχαιότερος.
4. Φορολογικός δικαστής, όστις ετέθη εκτός κρίσεως δι' έλλειψιν των απαιτουμένων προς προαγωγήν τυπικών προσόντων ή υπέρ της προαγωγής του οποίου ετάχθησαν δύο των μελών του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δικαιούται εις προσφυγήν ενώπιον της κατά το άρθρον 23 του Ν. 3713/1928 ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ασκουμένην εντός προθεσμίας δέκα ημερών από της εις αυτόν ανακοινώσεως της αποφάσεως του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.


Αρθρο: 47
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Τοποθέτησις, μετάθεσις, απόσπασις.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι φορολογικοί δικασταί τοποθεντούνται διά του Β.Διατάγματος του διορισμού ή της προαγωγής αυτών, έκαστος εις ωρισμένον δικαστήριον και εις την οικείαν εν αυτώ οργανικήν θέσιν.
2. Επιτρέπεται η μετάθεσις φορολογικών δικαστών από ενός δικαστηρίου εις έτερον ένεκα υπηρεσιακών λόγων, αυτεπαγγέλτως ή τη αιτήσει των.
3. Δι' εξαιρετικάς υπηρεσιακάς ανάγκας προσωρινής συμπληρώσεως υπαρχόντων κενών, εξ ών καθίσταται αδύνατος η λειτουργία ωρισμένου δικαστηρίου, ή ενισχύσεως αυτού διά την εκδίκασιν αριθμού εκκρεμών υποθέσεων δυσαναλόγου πρός τον αριθμόν των εν αυτώ υπηρετούντων δικαστών, επιτρέπεται η εις το δικαστήριον τούτο απόσπασις φορολογικών δικαστών εξ άλλου ομοιοβάθμου δικαστηρίου επί έξ μήνας κατ' ανώτατον όριον. Λήξαντος του χρόνου της αποσπάσεως, ο αποσπασθείς επανέρχεται υποχρεωτικώς και άνευ εκδόσεως διοικητικής τινος πράξεως ή διαταγής εις την οργανικήν θέσιν αυτού.
4. Τον χρόνον της αποσπάσεως δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστού ως προϊσταμένου του πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου Αθηνών καθορίζει η περί ταύτης απόφασις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, μη ισχυόντων των περιορισμών της προηγούμενης παραγράφου.


Αρθρο: 48
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Τρόπος ενεργείας τοποθετήσεων, μεταθέσεων κλπ.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αι προαγωγαί, αι μεταθέσεις και αι αποσπάσεις των φορολογικών δικαστών, ως και η εξ αποσπάσεως ανάκλησις αυτών, ενεργούνται διά Β. Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών.
2. Η τοποθέτησις των διοριζομένων ή προαγομένων και πάσα μετάθεσις ή απόσπασις ή ανάκλησις εκ ταύτης φορολογικών δικαστών γνωστοποιείται προς αυτούς δι' εγγράφου του Υπουργείου των Οικονομικών, υποχρεούνται δε ούτοι να παρευρίσκονται εις τας οριζομένας θέσεις αμελλητί, το βραδύτερον δι' εντός είκοσι ημερών από της κοινοποιήσεως του εγγράφου. Ο Υπουργός των Οικονομικών δύναται, κατά τας περιστάσεις, να συντέμνη την προθεσμίαν μέχρι πέντε ημερών ή να παρατείνη ταύτην μέχρι δέκα ημερών.
3. Η ανάληψις υπηρεσίας εν τω δικαστηρίω βεβαιούται δι' εκθέσεως εμφανίσεως, συντασσομένης ενώπιον του γραμματέως.


Αρθρο: 49
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΟΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα μισθωτού, επιδομάτων, συντάξεων.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εις τους φορολογικούς δικαστάς καταβάλλονται ο μισθός πάντα ανεξαιρέτως τα επιδόματα και αι πάσης φύσεως παροχαί, αίτινες υπό των κειμένων διατάξεων καθορίζονται διά του αντιστοίχου βαθμού δικαστικούς λειτουργούς. Η καταβολή ενεργείται κατά τον αυτόν τρόπον και χρόνον καθ' όν καταβάλλονται αι αποδοχαί των λειτουργών τούτων.
2. Τα της ενάρξεως και παύσεως του δικαιώματος πρός απόληψιν μισθού, τα της διακοπής ή περικοπής του μισθού λόγω μη παροχής υπηρεσιών, τα των οδοιπορικών εξόδων και ημερησίας αποζημιώσεως, των μετακινουμένων ως και πάσης άλλης αποζημιώσεως ή παροχής διά δαπάνας πρός εκτέλεσιν εργασίας των φορολογικών δικαστών διέπονται αντιστοίχως υπό των ισχυουσών διά τους δικαστικούς λειτουργούς διατάξεων.
3. Οι φορολογικοί δικασταί έχουσι τα αυτά δικαιώματα και τας αυτάς υποχρεώσεις των δικαστικών λειτουργών όσον αφορά την σύνταξιν εκ του δημοσίου ταμείου και την συμμετοχήν εις ασφαλιστικά εν γένει ταμεία.


Αρθρο: 50
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Αδειαι κανονικαί, αναρρωτικαί και εκπαιδευτικαί. Νοσηλεία κλπ.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αι ισχύουσαι εκάστοτε διατάξεις περί αδειών, κανονικών και αναρρωτικών, των δικαστικών λειτουργών, αι περί εξόδων νοσηλείας και παροχής εν γένει νοσοκομειακής, ιατρικής και φαρμακευτικής περιθάλψεως τούτων και των μελών των οικογενειών των, ως και αι περί εξόδων κηδείας αυτών, εφαρμόζονται αναλόγως και επί των φορολογικών δικαστών, πάσης σχετικής αποφάσεως, εγκρίσεως ή εντολής εκδιδομένης υπό του Υπουργού των Οικονομικών. Εις εξαιρετικάς περιστάσεις δύναται να χορηγηθή κανονική άδεια μέχρι πέντε ημερών υπό του προέδρου του οικείου δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου.
2. Διά Β. Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών, δύναται να καθορίζωνται κατ' άλλον τρόπον τα των απαιτουμένων ιατρικών γνωματεύσεων και της διαδικασίας εν γένει χορηγήσεως αναρρωτικών αδειών εις τους φορολογικούς δικαστάς ή διαπιστώσεως νόσου συνεπαγομένης την αποχώρησιν εκ της υπηρεσίας λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητος.
3. Εις πρωτοβαθμίους φορολογικούς δικαστάς, έχοντας πενταετή τουλάχιστον υπηρεσίαν και εξαιρετικήν εις τα καθήκοντα αυτών επίδοσιν, δύναται να χορηγήται εκπαιδευτική άδεια διά την αλλοδαπήν μετ' απόφασιν του Ανωτάτου Δικαστητικού Συμβουλίου, καθορίζουσαν και τους όρους εκπαιδεύσεως. Η άδεια αύτη δεν δύναται να είναι μείζων των δύο ετών, δεν επιτρέπεται δε να τελώσιν εις εκπαιδευτικήν άδειαν συγχρόνως πλείονες των τριών φορολογικών δικαστών. Αι καταβλητέαι κατά την διάρκειαν της αδείας αποδοχαί και τα οδοιπορικά έξοδα μεταβάσεως και επανόδου, αι εκ της χορηγήσεως της αδείας υποχρεώσεις, ο τρόπος παρακολουθήσεως και ελέγχου των σπουδών και αι συνέπειαι της μή συμμορφώσεως πρός τας αναληφθείσας εν γένει υποχρεώσεις καθορισθήσονται διά Β. Δ. εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Αρθρο: 51
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Αργία.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΑΡΓΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Τίθεται αυτοδικαίως εις αργίαν ο φορολογικός δικαστής, εάν εστερήθη της προσωπικής ελευθερίας συνεπεία εντάλματος προφυλακίσεως ή δικαστικής αποφάσεως, έτι και εάν απελύθη επί εγγυήσει.
2. Δύναται να τεθή εις αργίαν ο φορολογικός δικαστής μετ' απόφασιν του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου α) εάν υφίσταται εκκερεμής κατ' αυτού ποινική δίωξις επί κακουργήματι ή πλημμελήματι, δι' ό δύναται να καταγνωσθή αποστέρησις των πολιτικών δικαιωμάτων, ή β) εάν εκκρεμή πειθαρχική δίωξις αυτού δι' αδίκημα δυνάμενον να επαγάγη οριστικήν παύσιν.
3. Ο κατά την παράγραφον 1 και την περίπτωσιν α' της προηγουμένης παραγράφου τεθείς εις αργίαν φορολογικός δικαστής επανέρχεται αυτοδικαίως εις την ενέργειαν, άμα τη εκδόσει αμετακλήτου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετακλήτου απαλλακτικής αποφάσεως ή καταδικαστικής τοιαύτης, μή συνεπαγομένης έκπτωσιν κατά το άρθρον 78.
4. Ο κατά την περίπτωσιν β' της παραγράφου 2 τεθείς εις αργίαν φορολογικός δικαστής επανέρχεται αυτοδικαίως εις την ενέργειαν, εφόσον διά τελεσιδίκου πειθαρχικής αποφάσεως απαλλαγή της κατηγορίας ή τιμωρηθή διά ποινής ουχί ανωτέρας του προστίμου. Εάν τιμωρηθή διά ποινής προσωρινής παύσεως, εφαρμόζονται αι περί ταύτης διατάξεις, μετά δε την λήξιν του χρόνου της, προσωρινής παύσεως επανέρχεται αυτοδικαίως εις την υπηρεσίαν. Δύναται όμως και πρό του τερματισμού της πειθαρχικής δίκης να ανακληθή εις την ενέργειαν μετ' απόφασιν του Ανωτάτου δικαστικού Συμβουλίου, δυναμένου και αυτεπαγγέλτως να επιληφθή του ζητήματος.
5. Ο εν αργία τελών λαμβάνει το ήμισυ των τακτικών αποδοχών αυτού. Εν περιπτώσει απαλλαγής εκ της ποινικής ή πειθαρχικής κατηγορίας δύναται να αποδοθή το έτερον ήμισυ μετ' απόφασιν του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.


Αρθρο: 52
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Αρχαιότης.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η αρχαιότης των φορολογικών δικαστών εν εκάστω βαθμώ της ιεραρχίας καθορίζεται α) εκ της χρονολογίας της διά της εφημερίδος της κυβερνήσεως δημοσιεύσεως του Β.Διατάγματος του διορισμού ή της προαγωγής εις τον κατεχόμενον βαθμόν, β) επί συγχρόνου προαγωγής, εκ της εν τω οικείω Β. Διατάγματι σειράς των προαχθέντων και γ) επί συγχρόνων διορισμών, εκ της σειράς επιτυχίας εν τω διενεργηθέντι διαγωνισμώ, επιφυλαττομένης της διατάξεως της παραγράφου 4 του άρθρου 44, αν δε οι διορισμοί εγένοντο άνευ διαγωνισμού, εκ της εν τω οικείω Β.Διατάγματι σειράς των διορισθέντων.
2. Κατά μήνα Ιανουάριον εκάστου έτους συντάσσεται υπό του Υπουργείου των Οικονομικών πίναξ σειράς αρχαιότητος των εν εκάστω βαθμώ φορολογικών δικαστών. Ο πίναξ ούτος ανακοινούται μέχρι της 10 Φεβρουαρίου εις τους φορολογικούς δικαστάς, δικαιουμένους διά παν παράπονον κατά της εις τούτον εγγραφής να προσφύγωσι μέχρι τέλους του αυτού μηνός εις το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον. Εν περιπτώσει αποδοχής της προσφυγής, τροποποιείται ο συνταχθείς πίναξ αρχαιότητος συμφώνως πρός την απόφασιν του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.
3. Ο οριστικός πίναξ αρχαιότητος δημοσιεύεται διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.


Αρθρο: 53
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Προβάδισμα.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
 
Κείμενο Αρθρου
Το προβάδισμα μεταξύ των φορολογικών δικαστών έχουσιν οι κατά βαθμόν ανώτεροι έναντι των κατωτέρων κατά την ιεραρχίαν του άρθρου 5, επί ομοιοβάθμων δε οι αρχαιότεροι έναντι των νεωτέρων κατά την σειράν του προηγουμένου άρθρου.


Αρθρο: 54
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΕΣ (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ)
Τίτλος Αρθρου
Ευαρέσκεια
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
Εις φορολογικούς δικαστάς επιδεικνύοντας εξαίρετον υπηρεσιακήν επίδοσιν δύναται να απονέμηται ευαρέσκεια διά Β.διατάγματος μετ' απόφασιν του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Ευαρέσκεια δύναται να απονεμηθή και εις αποχωρούντα μετά μακράν και ευδόκιμον υπηρεσίαν φορολογικόν δικαστήν.


Αρθρο: 55
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ-ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ-ΜΗΤΡΩΑ-ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Επίτιμος βαθμός
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο συμπληρώσας 35ετή δημοσίαν υπηρεσίαν φορολογικός δικαστής διατηρεί επί τιμή και μετά την λύσιν της υπαλληλικής σχέσεως τον τίτλον της τελευταίον κατεχομένης θέσεως, γενομένης περί τούτου μνείας εν τω β.δ/τι περί αποχωρήσεως αυτού εκ της υπηρεσίας.
2. Στερούνται της τιμής ταύτης ο εκπεσών της θέσεως αυτού και ο απολυθείς δυνάμει πειθαρχικής αποφάσεως.


Αρθρο: 56
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Πράξεις ή παραλείψεις του φορολογικού δικαστού συνιστώσαι παράβασιν του υπηρεσιακού αυτού καθήκοντος ή ανάρμοστον συμπεριφοράν ή αποβαίνουσαι εις βάρος της αξιοπρεπείας και της υπολήψεως αυτού αποτελούσι πειθαρχικά αδικήματα, ελεγχόμενα και τιμωρούμενα κατά τας επομένας διατάξεις.
2. Η πειθαρχική δίωξις είναι αυτοτελής και ανεξάρτητος της ποινικής. Υπαρχούσης εκκρεμούς ποινικής δίκης, δύναται να ανασταλή η πειθαρχική διαδικασία, της περί αναστολής αποφάσεως υποκειμένης εις ελευθερίαν ανάκλησιν.


Αρθρο: 57
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Τα πειθαρχικά αδικήματα παραγράφονται μετά επταετίαν από της τελέσεως αυτών. Ο χρόνος της παραγραφής διακόπτεται δι' οιασδήποτε πράξεως της πειθαρχικής διαδικασίας, δεν δύναται όμως να υπερβή εν συνόλω την δεκαετίαν μέχρις εκδόσεως της πειθαρχικής αποφάσεως.
2. Η τελεσίδικος πειθαρχική απόφασις δεν υπόκειται εις παραγραφήν.
3. Η αμνηστία, η αποκατάστασις, η χάρις ή η καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον άρσις του αξιοποίνου ή άρσις ή μεταβολή των συνεπειών της καταδίκης, δεν αίρει το πειθαρχικώς κολάσιμον της πράξεως. Προαγωγή μετά την τέλεσιν του αδικήματος γενομένη, δεν κωλύει την επί τούτω πειθαρχικήν δίωξιν.
4. Μετά την λύσιν της υπαλληλικής σχέσεως δεν δύναται να ασκηθή πειθαρχική δίωξις, η πρό ταύτης όμως αρξαμένη, εξαιρούμενης της περιπτώσεως θανάτου, συνεχίζεται μέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως.


Αρθρο: 58
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχικαί ποιναί
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Πειθαρχικαί ποιναί είναι:
-α) επίπληξις, - β) πρόστιμον μέχρι ποσού ίσου προς τας τακτικάς αποδοχάς δύο μηνών.-γ) προσωρινή παύσις από δέκα πέντε ημερών μέχρι τριών μηνών, - δ) οριστική παύσις.
2. Το ποσόν του προστίμου παρακρατείται εκ των αποδοχών του πρώτου από της τελεσιδικίας της πειθαρχικής αποφάσεως μηνός. Εφόσον υπερβαίνει το εν τέταρτο των αποδοχών, η παρακράτησις γίνεται κατά δόσεις ποσού ίσου προς το έν τέταρτον των αποδοχών καθ' έκαστον των επομένων μηνών και μέχρις εξοφλήσεως.
3. Η προσωρινή παύσις συνεπάγεται στέρησιν των πάσης φύσεως αποδοχών κατά την διάρκειαν αυτής και στέρησιν του δικαιώματος προαγωγής από της τελεσιδικίας της πειθαρχικής αποφάσεως μέχρι συμπληρώσεως διετίας από ταύτης. Ο χρόνος της προσωρινής παύσεως δεν υπολογίζεται εις τον προς προαγωγήν απαιτούμενον. - 4. Η ποινή της οριστικής παύσεως καταλογίζεται επί βαρυτάτης παραβάσεως του υπηρεσιακού καθήκοντος ή διαγωγής καθιστώσης τον υπαίτιον ανάξιον της θέσεως του φορολογικού δικαστού.


Αρθρο: 59
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχικαί δικαιοδοσίαι
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αι πειθαρχικαί ποιναί επιβάλλονται υπό των πειθαρχικών συμβουλίων, πλήν της οριστικής παύσεως, ήτις επιβάλλεται μόνον υπό του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2. Αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια είναι: α) Το δευτεροβάθμιον φορολογικόν δικαστήριον εν συμβουλίω επί των φορολογικών δικαστών των υπηρετούντων εις τα πρωτοβάθμια φορολογικά δικαστήρια της περιφερείας του, συμπεριλαμβανομένων και των προέδρων αυτών. - β) Το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον κατά πρώτον βαθμόν επί των προέδρων
δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων και των δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστών και κατά δεύτερον βαθμόν επί των λοιπών φορολογικών δικαστών.- γ) Το Συμβούλιον της Επικρατείας κατά δεύτερον βαθμόν επί των προέδρων δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων και δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστών, τηρουμένης της εν άρθρω 74 διαδικασίας.
3. Εάν το πειθαρχικόν συμβούλιον κρίνη, ότι προκύπτουσι στοιχεία δυνάμενα να αγάγωσιν εις επιβολήν ποινής οριστικής παύσεως, παραπέμπει την υπόθεσιν εις το Συμβούλιον της Επικρατείας.
4. Εάν το Συμβούλιον της Επικρατείας κρίνη το αδίκημα τιμωρητέον διά ποινής κατωτέρας της οριστικής παύσεως, επιβάλλει την προσήκουσαν πειθαρχικήν ποινήν.


Αρθρο: 60
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Πλείονα πειθαρχικά αδικήματα του αυτού φορολογικού δικαστού, διωκόμενα πρό της επί τινι τούτων εκδόσεως οριστικής αποφάσεως, δύναται να συνεκδικασθώσιν, επιβαλλομένης μιάς διά πάντα ποινής. Ωσαύτως επιτρέπεται η συνεκδίκασις πειθαρχικών υποθέσεων πλειόνων φορολογικών δικαστών διωκομένων διά το αυτό πειθαρχικόν αδίκημα ή διά συναφή τοιαύτα.
2. Εάν, λόγω διαφόρου βαθμού των διωκομένων διά το αυτό πειθαρχικόν αδίκημα ή διά συναφή τοιαύτα, συντρέχη αμοδιότης διά τινας μεν του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δι' άλλους δε δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου, η συνεκδίκασις γίνεται υπό του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Εάν δε, λόγω του διαφόρου τόπου υπηρεσίας των διωκομένων, συντρέχη αρμοδιότης πλειόνων δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων, η συνεκδίκασις γίνεται υπό του εκ τούτων πρότερον επιληφθέντος.
3. Εάν, επί πλειόνων πειθαρχικών αδικημάτων του αυτού φορολογικού δικαστού, δι' έν ή τινα εξ αυτών διώκηται ούτος επί οριστική παύσει, αρμόδιον προς συνεκδίκασιν πάντων των αδικημάτων τούτων καθίσταται το Συμβούλιον της Επικρατείας. Εάν δε διά το αυτό πειθαρχικόν αδίκημα ή διά συναφή τοιαύτα διώκωνται πλείονες φορολογικοί δικασταί, εξ ών είς ή τινες επί οριστική παύσει, οι δε λοιποί διά κατωτέραν ταύτης πειθαρχικήν ποινήν, δεν γίνεται συνεκδίκασις των πειθαρχικών υποθέσεων πάντων τούτων, αλλ' η απόφασις του αρμοδίου πειθαρχικού συμβουλίου διά τους μή διωκομένους επί οριστική παύσει δεν δύναται να εκδοθή πρό της αποφάσεως του Συμβουλίου Επικρατείας διά τους επί τη οριστική παύσει διωχθέντας.


Αρθρο: 61
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Συγκρούσεις αρμοδιότητος
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
 
Κείμενο Αρθρου
Συγκρούσεις αρμοδιότητος πλειόνων πειθαρχικών συμβουλίων αίρονται υπό του Συμβουλίου της Επικρατείας επί τη αιτήσει του ασκήσαντος την πειθαρχικήν δίωξιν ή του διωχθέντος, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 74.


Αρθρο: 62
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Αρμόδια όργανα προς πειθαρχικήν δίωξιν
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Την πειθαρχική δίωξιν ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων ασκούσιν:
α) Επί των προέδρων και των μελών των πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων της περιφερείας εκάστου δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου εις δευτεροβάθμιος φορολογικός δικαστής, οριζόμενος επί τούτω καθ' έκαστον έτος υπό του Υπουργού των Οικονομικών μετά γνώμην της ολομελείας του δικαστηρίου τούτου. β) Επί πάντων των φορολογικών δικαστών ο κατά το άρθρον 29 αρμόδιος επιθεωρητής φορολογικών δικαστηρίων σύμβουλος της Επικρατείας.
2. Η επί οριστική παύσει πειθαρχική δίωξις φορολογικών δικαστών παντός βαθμού ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ασκείται υπό του αρμοδίου επιθεωρητού.
3. Η αρμοδιότης του ασκούντος την πειθαρχικήν δίωξιν δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστού ή επιθεωρητού καθορίζεται εκ του δικαστηρίου, εις ό κατά τον χρόνον της ασκήσεως αυτής υπηρετεί ο διωκόμενος είτε κατ' οργανικήν τοποθέτησιν, είτε κατ' απόσπασιν.


Αρθρο: 63
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Προτάσεις και παραγγελίαι πειθαρχικής διώξεως
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο πρόεδρος πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου, διαπιστών πειθαρχικόν αδίκημα φορολογικού δικαστού υπηρετούντος ή υπηρετήσαντος εν τω υπ' αυτόν δικαστηρίω, υποχρεούται να αναφέρη περί τούτου προς τον κατά το εδάφιον α' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου πειθαρχικώς αρμόδιον δευτεροβάθμιον φορολογικόν δικαστήν, υποβάλλων αυτώ και πάν αναγκαίον στοιχείον.
2. Καθ' όμοιον τρόπον ο πρόεδρος δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου, διαπιστών πειθαρχικόν αδίκημα φορολογικού δικαστού διατελούντος ή διατελέσαντος εν τω υπ' αυτόν δικαστηρίω, υποχρεούται να αναφέρη περί τούτου εις τον αρμόδιον επιθεωρητήν.
3. Ο Υπουργός των Οικονομικών και το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον δύνανται να παραγγείλωσι τον κατά το προηγούμενον άρθρον αρμόδιον δευτεροβάθμιον φορολογικόν δικαστήν ή επιθεωρητήν, όπως ασκήση πειθαρχικήν δίωξιν κατά παντός φορολογικού δικαστού.


Αρθρο: 64
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Ασκησις πειθαρχικής διώξεως υπό δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστού
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο κατά το εδάφιον α' της παρ. 1 του άρθρου 62 ορισθείς πειθαρχικώς αρμόδιος δευτεροβάθμιος φορολογικός δικαστής, είτε κατόπιν αναφοράς ή παραγγελίας κατά τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρου, είτε και αυτεπαγγέλτως, εάν έσχεν ιδίαν αντίληψιν ή έλαβε πληροφορίας περί πειθαρχικού αδικήματος προέδρου ή μέλους πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου, προβαίνει εις τας προς ανάκρισιν και απόδειξιν του πειθαρχικού αδικήματος απαιτουμένας κατά την κρίσιν αυτού ενεργείας, εξετάζων μάρτυρας και ενόρκως, εάν κρίνη τούτο αναγκαίον, δυνάμενος δε να καλέση και τον περί ού η ανάκρισις φορολογικόν δικαστήν, όπως παράσχη, προφορικώς ή εγγράφως, σχετικάς εξηγήσεις. Η ενέργεια των πράξεων τούτων δύναται, τη εγκρίσει του προέδρου του δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου, να ανατίθηται εις έτερον φορολογικόν δικαστήν κατά βαθμόν ανώτερον του ελεγχομένου. Οι ενόρκως εξεταζόμενοι δίδουσι τον κατά τον κώδικα Ποινικής Δικονομίας όρκον του μάρτυρος.
2. Εάν ο περί ού η ανάκρισις φορολογικός δικαστής υπηρετή εις δικαστήριον της περιφερείας άλλου δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου, ο ενεργήσας την ανάκρισιν παραπέμπει την υπόθεσιν, μετά του σχηματισθέντος φακέλλου και της γνώμης αυτού περί ασκήσεως ή μή πειθαρχικής διώξεως, εις τον παρά τω δικαστηρίω τούτω πειθαρχικώς αρμόδιον δευτεροβάθμιον φορολογικόν δικαστήν. Ούτος δύναται να ενεργήση οιανδήποτε συμπληρωματικήν έρευναν και να ζητήση περαιτέρω εξηγήσεις παρά του, εις όν αύτη αφορά, φορολογικού δικαστού.
3. Μετά την κατά τας ανωτέρω διατάξεις του παρόντος άρθρου έρευναν της υποθέσεως, ο πειθαρχικώς αρμόδιος δευτεροβάθμιος φορολογικός δικαστής:
α) Εφ' όσον κρίνει, ότι δεν συντρέχει περίπτωσις επιβολής πειθαρχικής ποινής, εκδίδει ητιολογημένην απόφασιν διαπιστούσαν τούτο, ής αντίγραφο υποβάλλει προς τον αρμόδιον επιθεωρητήν και προς το Υπουργείον των Οικονομικών. β) Εφόσον κρίνει, ότι ο φορολογικός δικαστής υπέπεσεν εις πειθαρχικόν αδίκημα συνεπαγόμενον οιανδήποτε ετέραν πειθαρχικήν ποινήν, πλήν της οριστικής παύσεως, ενασκεί την πειθαρχικήν δίωξιν, εισάγων την υπόθεσιν διά πειθαρχικής αγωγής ενώπιον του συμβουλίου του
δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου. γ) Εφόσον κρίνει ότι το πειθαρχικόν αδίκημα είναι τοσούτο σοβαρόν, ώστε να δύναται να επισύρη την πειθαρχικήν ποινήν της οριστικής παύσεως, υποβάλλει τον
σχηματισθέντα φάκελλον πρός τον αρμόδιον επιθεωρητήν μετ' εκθέσεως αιτιολογούσης την γνώμην αυτού περί ασκήσεως πειθαρχικής αγωγής επί οριστική παύσει.
4. Κατά την περίπτωσιν α' της προηγουμένης παραγράφου ο επιθεωρητής, μη συμφωνών προς την γνώμην του πειθαρχικώς αρμοδίου δικαστού, δύναται να παραγγείλη τούτον, όπως ασκήση την πειθαρχικήν δίωξιν. Ωσαύτως ο επιθεωρητής κατά την περίπτωσιν γ' της αυτής παραγράφου μη συμφωνών προς την πρότασιν περί διώξεως επί οριστική παύσει, δύναται να επιστρέψη τον φάκελλον και να παραγγείλη την άσκησιν πειθαρχικής διώξεως ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου.
5. Εάν η δίωξις παρηγγέλθη υπό του Υπουργού των Οικονομικών ο πειθαρχικώς αρμόδιος δικαστής υποχρεούται να εισαγάγη γην υπόθεσιν εις το συμβούλιον, μη εχούσης εφαρμογήν της διατάξεως της περιπτώσεως α' της παραγράφου 3.


Αρθρο: 65
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Ασκησις πειθαρχικής διώξεως υπό του επιθεωρητού.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο αρμόδιος επιθεωρητής επιλαμβάνεται της πειθαρχικής διώξεως είτε κατόπιν αναφοράς η παραγγελίας κατά τας διατάξεις του άρθρου 63, είτε και αυτεπαγγέλτως επί τη βάσει στοιχείων της ενεργουμένης επιθεωρήσεως ή άλλων ενδείξεων ή πληροφοριών, εξ ών προκύπτει πειθαρχική ευθύνη οιουδήποτε φορολογικού δικαστού. Προκειμένου περί των προέδρων και μελών πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων, δύναται να παραγγείλη τον πειθαρχικώς αρμόδιον δευτεροβάθμιον φορολογικών δικαστήν, όπως ασκήση την πειθαρχικήν δίωξιν. Επί υποθέσεων, όμως, εφ' ών επιλαμβάνεται της πειθαρχικής διώξεως ο επιθεωρητής, παύει η αρμοδιότης του κατά το εδάφιον α' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστού, όστις, εάν ήρξατο σχετικών ενεργειών, υποχρεούται να παραδώση τον σχηματισθέντα φάκελλον εις τον επιθεωρητήν και να εκτελέση τας εντολάς αυτού.
2. Ο επιθεωρητής ενεργεί προς ανάκρισιν και απόδειξιν του πειθαρχικού αδικήματος κατά τα οριζόμενα υπό της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου. Την διεξαγωγήν πάσης απαιτουμένης ανακρίσεως, αρχικής ή συμπληρωματικής δύναται να αναθέτη εις τους κατά το άρθρον 29 βοηθούς αυτού ή εις φορολογικούς δικαστάς κατά βαθμόν ανωτέρους του
ελεγχομένου. Προκειμένης ανακρίσεως κατά προέδρων ή μελών
δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων η διεξαγωγή ταύτης, κωλυομένου του επιθεωρητού, δύναται να ανατίθηται υπό του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας εις έτερον μέλος αυτού.
3. Εάν ο επιθεωρητής εκ του πορίσματος και των στοιχείων της ανακρίσεως κρίνη, ότι δεν συντρέχει περίπτωσις πειθαρχικής διώξεως, εκδίδει ητιολογημένην περί τούτου απόφασιν, ήτις κοινοποιείται πρός τον ενδιαφερόμενον και προς τον πρόεδρον του, παρ' ώ ούτος τελεί, φορολογικού δικαστηρίου. Η διάταξις της παραγράφου 5 του προηγουμένου άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως και εν προκειμένω.


Αρθρο: 66
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχική αγωγή.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η πειθαρχική δίωξις ενεργείται διά πειθαρχικής αγωγής εγειρομένης ενώπιον του κατά το άρθρον 59 αρμοδίου πειθαρχικού συμβουλίου. Προκειμένου περί διώξεως επί οριστική παύσει, εγείρεται πειθαρχική αγωγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2. Η πειθαρχική αγωγή δέον να περιέχη πλήρη και επακριβή προσδιορισμόν των πράξεων, αίτινες συνιστώσι το πειθαρχικόν αδίκημα, μνημονευομένων και των υπαρχόντων περί τούτου στοιχείων.
3. Μετά της πειθαρχικής αγωγής διαβιβάζεται προς τον αρμόδιον πειθαρχικόν συμβούλιον ή, κατά την περίπτωσιν, προς το Συμβούλιον της Επικρατείας ολόκληρος η σχηματισθείσα πειθαρχική δικογραφία και ο ατομικός φάκελλος του διωκομένου.
4. Περί πάσης πειθαρχικής διώξεως δέον να τηρήται ενήμερον το Υπουργείον των Οικονομικών.


Αρθρο: 67
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αντίγραφον της πειθαρχικής αγωγής μετά κλήσεως πρός έγγραφον απολογίαν, υπογραφομένης υπό του προέδρου του πειθαρχικού συμβουλίου και οριζούσης προθεσμία υποβολής της απολογίας ουχί μικροτέραν των τριών ουδέ μεγαλυτέραν των δέκα πέντε ημερών, κοινοποιείται επί αποδείξει προς τον διωκόμενον διά παντός δημοσίου οργάνου, επιμελεία του γραμματέως του συμβουλίου. Εν περιπτώσει αρνήσεως παραλαβής, ο επιδίδων συντάσσει πράξιν βεβαιούσαν την άρνησιν, αγνοουμένης δε της διαμονής του διωκομένου, αρκεί κοινοποίησις της κλήσεως εις τον γραμματέα του, παρ' ώ διατελεί, φορολογικού δικαστηρίου.
2. Επί διώξεως πρός οριστικήν παύσιν, εν τω εγγράφω της κλήσεως προς απολογίαν μνημονεύεται και η ορισθείσα υπό του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας δικάσιμος και προσκαλείται ο διωκόμενος, όπως παραστή κατ' αυτήν. Κατά τας λοιπάς περιπτώσεις, ούτος δικαιούται να παραστή ενώπιον του αρμοδίου πειθαρχικού συμβουλίου, εάν ζητήση τούτο, οφείλει δε να παραστή, εάν διαταχθή προς τούτο υπό του προέδρου του πειθαρχικού συμβουλίου. Η πρόσκλησις προς παράστασιν δέον να κοινοποιηθή εις τον διωκόμενον πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρας πρό της υπό του προέδρου ορισθείσης δικασίμου.
3. Ο διωκόμενος δικαιούται μετά την κοινοποίησιν της κλήσεως πρός απολογίαν να λάβη γνώσιν του πειθαρχικού φακέλλου. Τη αιτήσει του διωκομένου δύναται να παραταθή εφάπαξ υπό του προέδρου του πειθαρχικού συμβουλίου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας ή προς απολογίαν προθεσμία μέχρι του διπλασίου της ταχθείσης. Ωσαύτως τη αιτήσει του διωκομένου χορηγείται εις τούτον η κατά τας περιστάσεις απαιτουμένη άδεια απουσίας διά την προπαρασκευήν των μέσων της υπερασπίσεως και την παράστασιν αυτού ενώπιον του συμβουλίου. Η άδεια αύτη δύναται να χορηγήται και πέραν των καθωρισμένων ορίων κανονικής αδείας μετ' αποδοχών.


Αρθρο: 68
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η απολογία γίνεται πάντοτε εγγράφως, κατατίθεται δε παρά τω γραμματεί του αρμοδίου συμβουλίου ή υποβάλλεται διά του προέδρου του φορολογικού δικαστηρίου, παρ' ώ τελεί ο διωκόμενος, υποχρεουμένου αμελλητί να διαβιβάση την απολογίαν προς το αρμόδιον συμβούλιον. Εν τη περιπτώσει ταύτη το εμπρόθεσμον της απολογίας κρίνεται εκ της καταχωρίσεως αυτής εις το βιβλίον πρωτοκόλλου του φορολογικού δικαστηρίου.
2. Η μη υποβολή της απολογίας, εφόσον ετηρήθησαν αι διατάξεις της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, δεν κωλύει την εισαγωγήν προς συζήτησιν της υποθέσεως ενώπιον του αρμοδίου συμβουλίου και την έκδοσιν αποφάσεως αυτού.


Αρθρο: 69
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
 
Κείμενο Αρθρου
Διαδικασία ενώπιον πειθαρχικών συμβουλίων.
1. Αι συνεδριάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, εξαιρέσει του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν είναι δημόσιαι.
2. Η ενώπιον αυτών συζήτησις διεξάγεται προφορικώς, υπό τας προϋποθέσεις δε της παραγράφου 2 του άρθρου 67 διωκόμενος παρίσταται κατά την συζήτησιν και αυτοπροσώπως.
3. Αι περί εξαιρέσεως και αποχής δικαστών διατάξεις του κώδικος της Ποινικής Δικονομίας εφαρμόζονται αναλόγως και επί των μελών των πειθαρχικών συμβουλίων. Προκειμένου περί των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας εφαρμόζονται αι περί τούτου διατάξεις.
4. Το συμβούλιον δικαιούται να αναβάλη την συζήτησιν εις ημέραν οριζομένην παραχρήμα υπό τούτου, εάν κρίνη αναγκαίαν την συμπλήρωσιν των αποδείξεων ή την πρόσκλησιν του διωκομένου.
5. Αι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων δέον να είναι
ητιολογημέναι.
6. Αι οριστικαί αποφάσεις συντάσσονται εγγράφως, περιέχουσα την σύνθεσιν του πειθαρχικού συμβουλίου, το ονοματεπώνυμον του διωκόμενου, περίληψιν της πειθαρχικής αγωγής, τας αιτιολογίας και το διατακτικόν, υπογράφονται δε υπό του προέδρου και του γραμματέως του συμβουλίου. Αι λοιπαί αποφάσεις καταχωρίζονται μόνον εις τα πρακτικά.
7. Η δημοσίευσις των αποφάσεων, εξαιρέσει των του Συμβουλίου της Επικρατείας, γίνεται διά καταχωρίσεώς των εις ίδιον βιβλίον τηρούμενον υπό του γραμματέως του πειθαρχικού συμβουλίου. Αντίγραφα των αποφάσεων κοινοποιούνται α)πρός τον καθ' ού η πειθαρχική δίωξις επί αποδείξει,
β) προς τον πρόεδρον του φορολογικού δικαστηρίου, παρ' ώ τελεί και γ) προς το Υπουργείον των Οικονομικών .


Αρθρο: 70
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Παραπομπή εις Συμβούλιον Επικρατείας.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εάν το πειθαρχικόν συμβούλιον, μετά την συζήτησιν της υποθέσεως, κρίνη ότι αι συνιστώσαι το πειθαρχικόν αδίκημα πράξεις δικαιολογούσι την επιβολήν της ποινής της οριστικής παύσεως, παραπέμπει δι' ητιολογημένης πράξεως αυτού την υπόθεσιν εις το Συμβούλιον της Επικρατείας.
2. Η πράξις παραπομπής, κοινοποιουμένη προς τον διωκόμενον μερίμνη του γραμματέως του πειθαρχικού συμβουλίου, επέχει θέσιν πειθαρχικής αγωγής επί οριστική παύσει, διά την εκδίκασιν δε της υποθέσεως υπό του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν απαιτείται επανάληψις των εν άρθροις 67 και 68 οριζομένων, αλλ' απλή κλήσις του διωκομένου όπως παραστή κατά την συζήτησιν. Δύναται όμως ο πρόεδρος, τη προτάσει του ορισθέντος εισηγητού, ή το Συμβούλιον της Επικρατείας να διατάξη νέαν ανάκρισιν, ής το πόρισμα γνωστοποιείται υποχρεωτικώς εις τον διωκόμενον δέκα τουλάχιστον ημέρας πρό της δικασίμου, καλούμενον άμα όπως παραστή εις την συζήτησιν.


Αρθρο: 71
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
 
Κείμενο Αρθρου
Πάσαι αι προς τον διωκόμενον κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις γίνονται κατά τον εν παραγράφω 1 του άρθρου 67 οριζόμενον τρόπον.


Αρθρο: 72
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Εφεσις.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εις έφεσιν υπόκεινται αι οριστικαί αποφάσεις των κατά πρώτον βαθμόν κρινόντων πειθαρχικών συμβουλίων, πλήν των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ουσών αμετακλήτων.
2. Δικαιούνται να ασκήσωσιν έφεσιν α) ο τιμωρηθείς φορολογικός δικαστής κατά της επιβαλούσης την πειθαρχικήν ποινήν αποφάσεως και β) ο Υπουργός των Οικονομικών κατά πάσης αποφάσεως υποκειμένης εις έφεσιν.
3. Η έφεσις ασκείται εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από της κατά την παράγραφον 7 του άρθρου 69 κοινοποιήσεως της αποφάσεως, απευθύνεται ο ενώπιον του κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 59 αρμοδίου κατά δεύτερον βαθμόν πειθαρχικού συμβουλίου.
4. Η έφεσις του τιμωρηθέντος, υπογραφομένη υπό του ιδίου, κατατίθεται παρά τω γραμματεί του, παρ' ώ ούτος υπηρετεί, φορολογικού δικαστηρίου, συντασσομένης σχετικής πράξεως, διαβιβάζεται δε υπ' αυτού άμα τη παραλαβή πρός τον γραμματέα του εκδόντος την προσβαλλομένην απόφασιν πειθαρχικού συμβουλίου, προς όν δύναται και απ' ευθείας να κατατεθή ή επιδοθή ή αποσταλή ταχυδρομικώς διά συστημένης επιστολής. Ούτος υποχρεούται αμελλητί να υποβάλη την έφεσιν μεθ' ολοκλήρου της δικογραφίας πρός το αρμόδιον διά την εκδίκασιν της εφέσεως πειθαρχικόν συμβούλιον.
5. Η έφεσις του Υπουργού των Οικονομικών κοινοποιείται επί αποδείξει διά δημοσίου οργάνου πρός τον γραμματέα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
6. Η προς έφεσιν προθεσμία και η άσκησις της εφέσεως αναστέλλουσι την εκτέλεσιν της πειθαρχικής αποφάσεως.
7. Εφέσεις ασκηθείσαι κατά της αυτής πειθαρχικής αποφάσεως υπό του τιμωρηθέντος και υπό του Υπουργού των Οικονομικών συνεκδικάζονται.


Αρθρο: 73
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο πρόεδρος του αρμοδίου διά την εκδίκασιν της εφέσεως πειθαρχικού συμβουλίου, άμα τη υποβολή ταύτης, ορίζει δικάσιμον, επιμελεία δε του γραμματέως αυτού προσκαλείται επί αποδείξει, όπως παραστή κατά την συζήτησιν, ο ενδιαφερόμενος φορολογικός δικαστής. Η πρόσκλησις κοινοποιείται οκτώ τουλάχιστον ημέρας πρό της ορισθείσης δικασίμου.
2. Αι διατάξεις του άρθρου 69 εφαρμόζονται αναλόγως και επί της κατ' έφεσιν διαδικασίας.
3. Το αρμόδιον διά την εκδίκασιν της εφέσεως πειθαρχικόν συμβούλιον ερευνά την υπόθεσιν εν τω συνόλω αυτής και αποφασίζει περί της επιβλητέας πειθαρχικής ποινής ή περί απαλλαγής του τιμωρηθέντος. Δεν δύναται όμως, εάν ασκηθή έφεσις μόνον υπό τούτου να επιβάλη πειθαρχικήν ποινήν βαρυτέραν της διά της εκκαλουμένης αποφάσεως επιβληθείσης.
4. Η επί της εφέσεως απόφασις εις ουδέν ένδικον μέσον υπόκειται.


Αρθρο: 75
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Τέλη πειθαρχικής διαδικασίας.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΤΕΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Τα τέλη της πειθαρχικής διαδικασίας καταλογίζονται εις βάρος του τιμωρουμένου διά της επιβαλλούσης πειθαρχικήν ποινήν οριστικής αποφάσεως.
2. Η βεβαίωσις των τελών γίνεται υπό του γραμματέως του εκδόντος την απόφασιν πειθαρχικού συμβουλίου.


Αρθρο: 76
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Εκτέλεσις πειθαρχικών αποφάσεων.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
Αι οριστικαί απφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων εκτελούνται υπό του Υπουργού των Οικονομικών, αι μεν επί εφέσεως άμα τη κοινοποιήσει αυτών προς τον, όν αφορώσι, φορολογικόν δικαστήν, αι δε λοιπαί άμα καταστώσι τελεσίδικοι. Η επιβάλλουσα πειθαρχικήν ποινήν οριστικής παύσεως απόφασις του Συμβουλίου Επικρατείας εκτελείται κατά τα οριζόμενα υπό της παραγράφου 5 του άρθρου 81 και των παραγράφων 2 και 3 του αρθρου 83.


Αρθρο: 77
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Η δημοσία υπαλληλική σχέσις του φορολογικού δικαστού λύεται, διά του θανάτου, της εκπτώσεως, της παραιτήσεως, της οριστικής παύσεως και της αποχωρήσεως λόγω ορίου ηλικίας.


Αρθρο: 78
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Εκπτωσις.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΚΠΤΩΣΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο φορολογικός δικαστής εκπίπτει αυτοδικαίως της υπηρεσίας, α) εάν καταδικασθή αμετακλήτως εις ποινήν συνεπαγομένην αυτοδικαίως αποστέρησιν των πολιτικών δικαιωμάτων και β) εάν δι' αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως κατεγνώσθη αυτώ αποστέρησις των πολιτικών δικαιωμάτων είτε ολική είτε μερική περιλαμβάνουσα την οριστικήν απώλειαν της κατεχομένης παρ' αυτού δημοσίας θέσεως.
2. Περί της επελθούσης εκπτώσεως δημοσιεύεται, επιμελεία του Υπουργείου των Οικονομικών, περίληψις εις την Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
3. Ο εκπεσών ουδέν δικαίωμα ανακτήσεως της θέσεως αποκτά εν περιπτώσει αποκαταστάσεως, αμνηστίας, χάριτος ή καθ' οιονδήποτε τρόπον άρσεως των συνεπειών της καταδίκης.
4. Ο απολέσας την ελληνικήν ιθαγένειαν φορολογικός δικαστής εκπίπτει της υπηρεσίας μετ' απόφασιν του Συμβουλίου Επικρατείας, Απαγγελομένης της εκπτώσεως, αύτη λογίζεται επελθούσα, αφ' ής απωλέσθη η ελληνική ιθαγένεια.


Αρθρο: 79
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Παραίτησις.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι φορολογικοί δικασταί δικαιούνται να παραιτηθώσιν.
2. Η παραίτησις υποβάλλεται εγγράφως. Αίρεσις, όρος ή προθεσμία, τεθείσαι εν τω εγγράφω της παραιτήσεως, θεωρούνται ως μη γεγραμμέναι.
3. Η παραίτησις γίνεται δεκτή διά Β. Διατάγματος, τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών. Μέχρι της δημοσιεύσεως του Β. Διατάγματος, ο φορολογικός δικαστής δικαιούται να ανακαλέση την παραίτησιν εγγράφως.
4. Παρελθόντος απράκτου τριμήνου από της υποβολής της παραιτήσεως, αύτη θεωρείται γενομένη δεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέσις.
5. Δεν γίνεται δεκτή η παραίτησις, εάν προς ταύτης ήρξατο ποινική δίωξις επί κακουργήματι ή πλημμελήματι εκ των εν εδαφίω δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 41 αναφερομένων ή πειθαρχική τοιαύτη διά βαρύ κατά την κρίσιν του Υπουργού πειθαρχικόν αδίκημα.


Αρθρο: 80
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Οριστική παύσις.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ
 
Κείμενο Αρθρου
Οριστική παύσις δύναται να υποβληθή εις τον φορολογικόν δικαστήν δι' αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας:
α) Κατά τας περί πειθαρχίας διατάξεις του παρόντος.
β) Εάν κατέστη σωματικώς ή πνευματικώς ανίκανος διά την υπηρεσίαν. γ) Εάν επιδεικνύη ανεπάρκειαν περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων της θέσεως αυτού.
δ) Εάν πρό του διορισμού επεδείξατο διαγωγήν μη συμβιβαζομένην προς τον ενάρετον βίον και τα ηθικά εν γένει προσόντα, άτινα προαπαιτούνται διά την άσκησιν καθηκόντων φορολογικού δικαστού.
ε) Εάν απέχη αδικαιολογήτως των καθηκόντων αυτού υπέρ τον μήνα ή αρνηθή να μεταβή εις την θέσιν, εις ήν ετοποθετήθη, μετετέθη ή απεσπάσθη.
στ) Εάν, κατά τας περί πειθαρχίας διατάξεις του παρόντος, τιμωρηθή τελεσιδίκως δίς, η ετέρα δε των επιβληθεισών ποινών είναι προσωρινή παύσις, ή, εντός πενταετίας, διά τεσσάρων ποινών, ών αι δύο είναι ποιναί προστίμου ποσού τουλάχιστον ίσου προς το ήμισυ των αποδοχών αυτού.
ζ) Εάν τρίς, κατά διαστήματα απέχοντα απ' αλλήλων εξ τουλάχιστον μήνας
προτιμηθώσι πρός προαγωγήν νεώτεροι αυτού κατά την σειράν αρχαιότητος εν τη υπηρεσία, κατά την τρίτην δε παράλειψιν διατυπωθή εν τω πρακτικώ του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου η γνώμη, ότι δεν υφίσταται περίπτωσις προαγωγής αυτού εν τω μέλλοντι.


Αρθρο: 81
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία οριστικής παύσεως.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Συντρεχουσών των προϋποθέσεων του προηγουμένου άρθρου, ο αρμόδιος επιθεωρητής σύμβουλος της Επικρατείας υποχρεούται, αυτεπαγγέλτως ή τη εντολή του Υπουργού των Οικονομικών, να παραπέμψη τον φορολογικόν δικαστήν εις το Συμβούλιον της Επικρατείας προς οριστικήν παύσιν.
2. Κατά τας περιπτώσεις β, γ και δ του προηγουμένου άρθρου ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζει ένα των συμβούλων της Επικρατείας ή φορολογικόν δικαστήν, κατά βαθμόν ανώτερον του παραπεμφθέντος, όπως ενεργήση ειδικήν εξέτασιν των λόγων δι' ούς προετάθη η παύσις αυτού. Ο προς τούτο οριζόμενος σύμβουλος της Επικρατείας ή φορολογικός δικαστής συλλέγει στοιχεία ή πληροφορίας, δικαιούμενος να εξετάζη μάρτυρας ενόρκως, υπό τον εν τέλει της παραγράφου 1 του άρθρου 64 οριζόμενον τύπον του όρκου, να προκαλή γνωμοδοτήσεις ειδικών προσώπων, όπου καθίσταται αναγκαίον, υποχρεουμένων των προσώπων τούτων να εκτελέσωσιν αμελλητί την σχετικήν παραγγελίαν, ώς και να ζητή παρά του παραπεμφθέντος προφορικάς ή εγγράφους εξηγήσεις Περί πάντων τούτων υποβάλλει έκθεσιν μετά της γνώμης αυτού δεόντως ητιολογημένης.
3. Εις τον εισαγόμενον πρός οριστικήν παύσιν κοινοποιείται, επιμελεία του γραμματέως του Συμβουλίου της Επικρατείας, κλήσις όπως παραστή κατά την συζήτησιν ενώπιον αυτού, περιέχουσα και τους λόγους της περί οριστικής παύσεως προτάσεως.
4. Η υπόθεσις συζητείται εν δημοσία συνεδριάσει του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνοντος περί του δεδικαιολογημένου ή μη της απολύσεως επί τη βάσει των παραπεμπτικών λόγων και των αποδείξεων, της υποβαλλομένης κατά τας περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου 2 ειδικής εκθέσεως και των συνοδευόντων αυτήν στοιχείων και μετ' ακρόασιν του παραπεμφθέντος, εφόσον παρίσταται.
5. Η απόφασις, δημοσιευομένη εν δημοσία συνεδριάσει, αποστέλλεται εις τον Υπουργόν των Οικονομικών, εάν δε δι' αυτής απαγγέλληται η οριστική παύσις του φορολογικού δικαστού, προκαλείται αμελλητί το περί αυτής Β.Διάταγμα.


Αρθρο: 82
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Αποχώρησις λόγω ορίου ηλικίας.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διά την επί τη συμπληρώσει του κατά το άρθρον 32 ορίου ηλικίας αποχώρησιν των φορολογικών δικαστών, ισχύουσιν ως προς την απόδειξιν της ηλικίας τα οριζόμενα εν τη παραγράφω 2 του άρθρου 43.
2. Η αποχώρησις εκ της υπηρεσίας γίνεται την 31 Δεκεμβρίου του έτους, καθ' συμπληρούται το όριον της ηλικίας.


Αρθρο: 83
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Χρόνος λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Το περί αποδοχής παραιτήσεως ή απολύσεως ή αποχωρήσεως φορολογικού δικαστού Β. Διάταγμα δημοσιεύεται εις την εφημερίδα της κυβερνήσεως εν περιλήψει, μνημονευούση και την αιτίαν της απολύσεως.
2. Η λύσις της υπαλληλικής σχέσεως επί οριστικής παύσεως επέρχεται από της κοινοποιήσεως της περί ταύτης αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενεργουμένης επιμελεία του γραμματέως αυτού. Εις τας λοιπάς περιπτώσεις επέρχεται από της κοινοποιήσεως του κατά την προηγουμένην παράγραφον δημοσιευθέντος Β. Διατάγματος, εκτός άν άλλως ορίζηται υπό των διατάξεων του παρόντος.
3. Η κατά την προηγουμένην παραγράφον κοινοποίησις, εάν δεν εγένετο προηγουμένως, λογίζεται κατ' αμάχητον τεκμήριον ως γενομένη την τριακοστήν ημέραν από της εις την εφημερίδα της κυβερνήσεως
δημοσιεύσεως του Β. Διατάγματος ή από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Αρθρο: 84
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ
Τίτλος Αρθρου
Κώλυμα διορισμού ως δικηγόρων.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
 
Κείμενο Αρθρου
Οι εξερχόμενοι της υπηρεσίας φορολογικοί δικασταί δεν δύνανται επί πενταετίαν από της λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως να διορισθώσι δικηγόροι, εν ω τόπω υπηρέτησαν ως φορολογικοί δικασταί κατά την τελευταίαν πρό της εξόδου εκ της υπηρεσίας τριετίαν.


Αρθρο: 85
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Τίτλος Αρθρου
Θέσεις προσωπικού γραμματείας. - Κατηγορίαι και βαθμοί.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αι θέσεις του προσωπικού της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων διακρίνονται εις τρείς κατηγορίας, κατατασσόμεναι κατά βαθμούς εν εκάστη τούτων ως ακολούθως: Α' κατηγορία (κύριον προσωπικόν γραμματείας), Γραμματεύς δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου. Γραμματεύς πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου. Προϊστάμενος τμήματος γραμματείας α' ή β' τάξεως. Β' κατηγορία (βοηθητικόν προσωπικόν γραμματείας). Υπογραμματεύς α', β' ή γ' τάξεως. Γραφεύς α' ή β' τάξεως. Δακτυλογράφος α' ή β' τάξεως. Β' κατηγορία (υπηρετικόν προσωπικόν). Κλητήρ α', β' γ' ή δ τάξεως. 2. Εκ της Α' κατηγορίας είναι οργανικώς ενιαίαι αι θέσεις των προϊσταμένων τμημάτων γραμματείας α' και β' τάξεως. Εκ της Β' κατηγορίας είναι οργανικώς ενιαίαι αι θέσεις α) των υπογραμματέων α', β' και γ' τάξεως, β) των γραφέων α' και β' τάξεως και γ) των δακτυλογράφων α' και β' τάξεως. Αι θέσεις της Γ' Κατηγορίας είναι άπασαι οργανικώς ενιαίαι. 3. Οι υπάλληλοι της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων αντιστοιχούσι πρός τους υπαλλήλους της γραμματείας των πολιτικών δικαστηρίων, κατά βαθμόν, μισθόν, σύνταξιν και λοιπάς αποδοχάς εκ του δημοσίου ταμείου και παντός άλλου ταμείου, του οποίου τυγχάνουσι μέτοχοι, ως ακολούθως: α) Οι γραμματείς δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων προς γραμματείς εφετών. β) Οι γραμματείς πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων προς γραμματείς πρωτοδικών. γ) Οι προϊστάμενοι τμημάτων γραμματείας α' τάξεως πρός γραμματείς ειρηνοδικείων α' τάξεως. δ) Οι προϊστάμενοι τμημάτων γραμματείας β' τάξεως πρός γραμματείς ειρηνοδικείων β' τάξεως. ε) Οι υπογραμματείς α', β' και γ' τάξεως πρός τους υπογραμματείς α', β' και γ' τάξεως των πολιτικών δικαστηρίων. στ) Οι γραφείς α' και β' τάξεως και οι δακτυλογράφοι α' και β' τάξεως προς τους δικαστικούς γραφείς α' και β' τάξεως. 4. Οι κλητήρες α', β', γ και δ' τάξεως των φορολογικών δικαστηρίων αντιστοιχούσι πρός ποινικούς κλητήρας α', β', γ' και δ' τάξεως.


Αρθρο: 86
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Τίτλος Αρθρου
Υπηρεσιακά συμβούλια.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Υπηρεσιακά συμβούλια επί του προσωπικού της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων είναι: α) Το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον επί των υπαλλήλων της Α' κατηγορίας. β) Εκαστον δευτεροβάθμιον φορολογικόν δικαστήριον εν συμβουλίω επί πάντων των λοιπών υπηρετούντων εν τη περιφερεία αυτού. 2. Τα υπηρεσιακά συμβούλια αποφαίνονται ή γνωμοδοτούσι, κατά τας περαιτέρω διατάξεις του παρόντος, επί παντός διορισμού ενεργουμένου άνευ διαγωνισμού και επί πάσης προαγωγής, τοποθετήσεως, μεταθέσεως ή αποσπάσεως υπαλλήλων της γραμματείας, κατόπιν ερωτήματος του Υπουργού των Οικονομικών. 3. Οπου του παρόντος κώδικος προβλέπεται απόφασις υπηρεσιακού συμβουλίου, αύτη είναι υποχρεωτική διά τον Υπουργόν των Οικονομικών και εκτελείται εντός μηνός, αφ' ής περιέλθει εις το Υπουργείον.


Αρθρο: 87
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΕΝΤΑΞΗ-ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)
Τίτλος Αρθρου
Εισαγωγικός βαθμός.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΒΑΘΜΟΙ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι υπάλληλοι του προσωπικού της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων εισάγονται εις την υπηρεσίαν οι μεν της Α' κατηγορίας επί βαθμώ προϊσταμένου τμήματος γραμματείας β' τάξεως, οι δε της Β' κατηγορίας επί βαθμώ γραφέως β' τάξεως ή δακτυλογράφου β' τάξεως. Εισαγωγικός βαθμός του προσωπικού της Γ' κατηγορίας είναι ο του κλητήρος δ' τάξεως.
2. Τα οριζόμενα υπό των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 41 εφαρμόζονται αναλόγως και διά την κατάληψιν θέσεως του προσωπικού της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων, διά δε τας θέσεις των Α' και Β' κατηγοριών ισχύει και η διάταξις της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου 41.


Αρθρο: 88
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΕΝΤΑΞΗ-ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)
Τίτλος Αρθρου
Διαγωνισμός διά θέσεις Β' κατηγορίας.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διορίζεται γραφεύς β' τάξεως της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων ο κεκτημένος απολυτήριον γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου σχολής και επιτυχών εις διαγωνισμόν διενεργούμενον ενώπιον επιτροπής, συγκροτουμένης εξ ενός μέλους του οικείου δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου, ως προέδρου, και δύο μελών των εν τη περιφερεία αυτού πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων, πλήν των παρέδρων.
2. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται διά πράξεως του Υπουργού των Οικονομικών εν τη έδρα εκάστου δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου και διά τας κενάς θέσεις γραφέων β' τάξεως των φορολογικών δικαστηρίων της περιφερείας αυτού.
3. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής μετά των αναπληρωτών αυτών ορίζονται διά πράξεως του Υπουργού των Οικονομικών μετά γνώμην του προέδρου του δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου. Ως γραμματεύς ορίζεται διά της αυτής πράξεως εις των εν τη έδρα του δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου υπηρετούντων υπαλλήλων της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων επί βαθμώ τουλάχιστον υπογραμματέως β' τάξεως.
4. Η προκήρυξις δημοσιεύεται τριάκοντα τουλάχιστον ημέρας πρό της ενάρξεως του διαγωγισμού εις μίαν των ημερησίων εφημερίδων των Αθηνών και εις μίαν των εν τη έδρα του δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου εκδιδομένων εφημερίδων, αν εκδίδωνται εν αυτή. Εν τη προκηρύξει ορίζονται τα υποβλητέα δικαιολογητικά έγγραφα, άτινα οι υποψήφιοι οφείλουσι να καταθέσωσιν εις την επιτροπήν δέκα τουλάχιστον ημέρας πρό της ορισθείσης διά την έναρξιν του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτοί εις τον διαγωνισμόν οι έχοντες ηλικίαν ανωτέραν των τριάκοντα ετών, εφαρμοζομένων ως προς την απόδειξιν της ηλικίας των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 43. Διά τους μη συμπληρώσαντας το 21ον έτος της ηλικίας αυτών δεν απαιτούνται στοιχεία στρατολογικής καταστάσεως.
5. Η εξεταστική επιτροπή ελέγχει τα προσόντα των υποψηφίων και το ήθος αυτών, αποκλείουσι δι' ειδικώς ητιολογημένης αποφάσεως τους μή συγκεντρούντας ταύτα.
6. Ο διαγωνισμός γίνεται γραπτώς και προφορικώς, τα εξεταστέα δε μαθήματα, τα της βαθμολογίας και εξαγωγής των αποτελεσμάτωνξ, τα των εξετάστρων και πάσα λεπτομέρεια κανονίζονται διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών μετά σύμφωνον γνώμην του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Ως προαιρετικά μαθήματα δύνανται να ορίζωνται μία ξένη γλώσσα, η δακτυλογραφία και η στενογραφία.
7. Οι πίνακες επιτυχίας, δημοσιευόμενοι διά της εφημερίδος της κυβερνήσεως, ισχύουσιν επί έν έτος από της δημοσιεύσεως αυτών, η δε πλήρωσις των θέσεων ενεργείται κατά την σειράν επιτυχίας, ουδεμιάς ισχυούσης προτιμήσεως.
8. Τα εν ταίς προηγουμέναις παραγράφοις του παρόντος άρθρου οριζόμενα εφαρμόζονται ομοίως και διά την πλήρωσιν των κενών θέσεων δακτυλογράφων β' τάξεως. Εν τω διαγωνισμώ γίνεται υποχρεωτικώς εξέτασις εις την δακτυλογραφίαν της εις αυτήν αποτυχίας συνεπαγομένης αποκλεισμόν του υποψηφίου.


Αρθρο: 89
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΕΝΤΑΞΗ-ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)
Τίτλος Αρθρου
Προσόντα προαγωγής προσωπικού Β' κατηγορίας.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο γραφεύς β' τάξεως προάγεται εις γραφέα α' τάξεως μετά τριετή υπηρεσίαν. Ομοίως ο δακτυλογράφος β' τάξεως προάγεται εις δακτυλογράφον α' τάξεως μετά τριετή υπηρεσίαν.
2. Εις υπογραμματέα γ' τάξεως προάγεται ο γραφεύς ή δακτυλογράφος α' τάξεως μετά τετραετή υπηρεσίαν εν τω βαθμώ τούτω, περαιτέρω δε ο υπογραμματεύς γ' τάξεως προάγεται εις υπογραμματέα β' και α' τάξεως μετά την συμπλήρωσιν τριετίας εν εκατέρω των βαθμών υπογραμματέως γ' και β' τάξεως.


Αρθρο: 90
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Πλήρωσις θέσεων Α' κατηγορίας.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Μετ' απόφασιν του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου διορίζεται προϊστάμενος τμήματος γραμματείας φορολογικών δικαστηρίων β' τάξεως ο κεκτημένος πτυχίον Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου ή της Παντείου Σχολής ή της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και πενταετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εν οιαδήποτε θέσει κρατικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, συνυπολογιζομένης και της δικηγορικής τοιαύτης, ή προάγεται εις τον βαθμόν τούτον ο επί πενταετίαν υπογραμματεύς α' τάξεως, εφόσον απέδειξεν εξαιρετικήν επίδοσιν και αρίστην διαγωγήν. 2. Ο προϊστάμενος τμήματος γραμματείας β' τάξεως προάγεται εις α' τάξεως μετά τριετή υπηρεσίαν. 3. Εις γραμματέα πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου προάγεται ο προϊστάμενος τμήματος γραμματείας α' τάξεως μετά τετραετή υπηρεσίαν, εν τω βαθμώ τούτω, εις γραμματέα δε δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου προάγεται ο γραμματεύς πρωτοβαθμίου τοιούτου μετά τριετή υπηρεσίαν εν τω βαθμώ τούτω.


Αρθρο: 91
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Τίτλος Αρθρου
Πρόσληψις ασκουμένων επί δικηγορία.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Υπαρχουσών κενών θέσεων της Β' κατηγορίας της γραμματείας των φορολογικών δικαστήριων, επιτρέπεται όπως, μετ' απόφασιν του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, προσλαμβάνωνται εις ταύτας πτυχιούχοι της Νομικής ασκούμενοι επί δικηγορία. Μετά συμπλήρωσιν εξαμήνου υπηρεσίας, ο χρόνος της υπηρεσίας ταύτης υπολογίζεται προσηυξημένος κατά το έν τρίτον αυτού εις τον απαιτούμενον χρόνον ασκήσεως επί δικηγορία.
2. Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον διοριζόμενοι εκτελούσι καθήκοντα υπογραμματέως, υπέχοντες πάσας τας υποχρεώσεις και τας ευθύνας αυτού, κατά το πρώτον δε εξάμηνον της υπηρεσίας ταύτης λαμβάνουσι το ήμισυ του μισθού υπογραμματέως γ' τάξεως και μετά την συμπλήρωσιν του εξαμήνου ολόκληρον τον μισθόν υπογραμματέως β' τάξεως. Ούτοι, εάν παραμείνωσιν επί διετίαν εις την υπηρεσίαν, δύνανται να μονιμοποιηθώσι και να προαχθώσιν εις υπογραμματείς α' τάξεως, αποκτώντες συνάμα τα προσόντα καταλήψεως θέσεως προϊσταμένου τμήματος γραμματείας β' τάξεως, μετά γνμωμοδότησιν δε του φορολογικού δικαστηρίου, παρ' ώ διατελούσι, περί του ευδοκίμου της υπηρεσίας αυτών, γίνονται δεκτοί εις διαγωνισμόν παρέδρων πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων.


Αρθρο: 92
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Τίτλος Αρθρου
Πλήρωσις θέσεων προσωπικού Γ' κατηγορίας.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Διορίζεται κλητήρ δ' τάξεως φορολογικού δικαστηρίου ο κεκτημένος απολυτήριον πλήρους δημοτικού σχολείου, ηλικίαν δε ουχί ανωτέραν των τεσσαράκοντα ετών.
2. Διά την πλήρωσιν κενής θέσεως κλητήρος δημοσιεύεται εν τη έδρα του φορολογικού δικαστηρίου, παρ' ώ η κενή θέσις, πρόσκλησις του Υπουργού των Οικονομικών, όπως εντός εικοσαημέρου προθεσμίας υποβληθώσιν αιτήσεις, πρός διορισμόν. Η δημοσίευσις γίνεται διά τοπικής εφημερίδος ή, μή εκδιδομένης τοιαύτης καθ' όν τρόπον κρίνει πρόσφορον ο πρόεδρος του φορολογικού δικαστηρίου.
3. Επί τη βάσει των υποβαλλομένων αιτήσεων και των δικαιολογητικών, τό φορολογικόν δικαστήριον, παρ' ώ η κενή θέσις, γνωμοδοτεί ητιολογημένως περί του καταλληλοτέρου προς διορισμόν, προτιμωμένων επί ίσοις όροις των κατά σειράν εν παραγράφω 3 του άρθρου 23 του Νόμου 1811/1951 αναφερομένων.
4. Ο διορισμός ενεργείται δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, προς όν υποβάλλεται η ανωτέρω γνωμοδότησις μετά πάντων των
δικαιολογητικών εγγράφων.


Αρθρο: 93
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Τίτλος Αρθρου
Τρόπος διορισμού και προαγωγής - Καθήκοντα, μισθός, άδειαι.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
-1. Οι διορισμοί και αι προαγωγαί του προσωπικού της γραμματίας, πλήν των από τάξεως εις τάξιν τοιούτων εν ενιαίας θέσεσιν, ενεργούνται προς πλήρωσιν υπαρχουσών κενών θέσεων.
2. Οι υπάλληλοι της Α' κατηγορίας διορίζονται και προάγονται διά Β.Διατάγματος τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών, αι δε λοιποί διά πράξεως του αυτού Υπουργού.
3. Τα άρθρα 29 έως 37, τα άρθρα 44 έως 53, η παρ. 1 του άρθρου 54, τα άρθρα 64 έως 81 και τα άρθρα 85, 86, 87, 92 και 93 του Νόμου 1811/1951, τα αφορώντα εις τον διορισμόν, την ανάκλησιν αυτού, την ορκωμοσίαν, τον αναδιορισμόν, τα θεμελιώδη καθήκοντα, τον χρόνον εργασίας, τους περιορισμούς, τον μισθόν και αποδοχάς εν γένει, τας κανονικάς και αναρρωτικάς αδείας, την νοσηλείαν, τους ατομικούς φακέλλους και το μητρώον των διοικητικών υπαλλήλων εφαρμόζονται αναλόγως και επί του προσωπικού της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων. Οπου υπό των διατάξεων τούτων απαιτείται υπουργική πράξις ή απόφασις ή εντολή, αρμόδιος είναι ο Υπουργός των Οικονομικών, αποκλειομένης της αρμοδιότητος γενικού διοικητού ή νομάρχου όσον αφορά τους υπαλλήλους της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων, όπου δε απαιτείται ενέργεια του προϊσταμένου της υπηρεσίας, αρμόδιος, είναι ο πρόεδρος του οικείου φορολογικού δικαστηρίου. Η αστική ευθύνη των υπαλλήλων τούτων διέπεται υπό των περί των δικαστικών υπαλλήλων διατάξεων.
4. Το κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 37 του παρόντος κώλυμα υπηρεσίας εις τας εν αυτή αναφερομένας περιφερείας, ισχύει και προκειμένου περί των υπαλλήλων της Α' κατηγορίας της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων.
5. Τας κανονικάς αδείας μετά πλήρων αποδοχών χορηγεί ο πρόεδρος του οικείου δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου.
6. Διά την αντιμετώπισιν εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών δύναται να καθιερούνται καθ' υπερωρίαν εργασία του προσωπικού της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων κατά τα εν παραγράφω 2 του άρθρου 73 του Νόμου 1811/1951 καθοριζόμενα.


Αρθρο: 94
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΕΝΤΑΞΗ-ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)
Τίτλος Αρθρου
Προαγωγαί.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αι προαγωγαί των υπαλλήλων της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων ενεργούνται μετ' απόφασιν του κατά το άρθρον 86 αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου. Διά την προαγωγήν, κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 90, υπογραμματέως α' τάξεως εις προϊστάμενον τμήματος γραμματείας β' τάξεως αποφαίνεται το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον.
2. Διά την ενέργειαν των προαγωγών συντάσσονται κατά Δεκέμβριον εκάστου έτους υπό του Υπουργείου των Οικονομικών ονομαστικοί πίνακες περιλαμβάνοντες κατά κατηγορίας και βαθμούς και κατά σειράν αρχαιότητος άπαντας τους ανήκοντας εις το προσωπικόν της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων, αναγραφομένου δι' έκαστον του συνολικού χρόνου υπηρεσίας, του χρόνου υπηρεσίας εν τω τελευταίω βαθμώ, του τίτλου σπουδών, της ηλικίας και πάσης άλλης χρησίμου ενδείξεως. Ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται μέχρι τέλους του μηνός Δεκεμβρίου.
3. Οι γραφείς α' τάξεως και δακτυλογράφοι α' τάξεως προάγονται εις υπογραμματείς γ' τάξεως, πρός πλήρωσιν κενών θέσεων, κατ' εκλογήν και κατ' αρχαιότητα. Πρός τούτο το αρμόδιον υπηρεσιακόν συμβούλιον, λαμβάνον υπ' όψιν το ήθος, τον χαρακτήρα, την υπηρεσιακήν ικανότητα και την εν γένει διαγωγήν ενός εκάστου των υποψηφίων, ών προηγουμένως ελέγχει τα τυπικά προσόντα, συντάσσει πίνακας των προακτέων κατ' εκλογήν, β) των προακτέων κατ' αρχαιότητα και γ) των μη πρακτέων. Οι πίνακες ούτοι αποστέλλονται το βραδύτερον μέχρι τέλους Ιανουαρίου εκάστου έτους πρός το Υπουργείον των Οικονομικών, όπερ καταρτίζει ενιαίον πίνακα προακτέων, εις τον οποίον καταχωρίζονται κατά σειράν αρχαιότητος πρώτον οι κριθέντες κατ' εκλογήν προακτέοι και μετ' αυτούς οι κριθέντες κατ' αρχαιότητα προακτέοι.
4. Αι προαγωγαί πρός πλήρωσιν κενών θέσεων της Α' κατηγορίας γίνονται πάντοτε κατ' απόλυτον εκλογήν. Πρός τούτο το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον λαμβάνον υπ' όψιν τα κατά την προηγουμένην παράγραφον στοιχεία δι' ένα έκαστον των εχόντων τα τυπικά προσόντα, συντάσσει πίνακας καθ' έκαστον βαθμόν α) των συγκριτικώς ικανοτέρων, ούς κρίνει συγκεντρούντας τα ουσιαστικά προσόντα προαγωγής κατ' απόλυτον εκλογήν αδιαφόρως προς την σειράν αρχαιότητος αυτών και β) των μη προακτέων. Οι πίνακες ούτοι αποστέλλονται πρός το Υπουργείον των Οικονομικών μέχρι τέλους Ιανουαρίου εκάστου έτους.
5. Οι κατά τας δύο προηγουμένας παραγράφους καταρτιζόμενοι πίνακες ισχύουσι μέχρι τέλους Ιανουαρίου του επομένου έτους. Αι κεναί ή κενούμεναι θέσεις πληρούνται υποχρεωτικώς επί τη βάσει των πινάκων τούτων και κατά την εν αυτοίς σειράν εντός μηνός από της εκδόσεως αυτών ή από της κενώσεως των θέσεων. Επί των προαγωγών της παραγράφου 3, οι εις τον πίνακα των κατ' αρχαιότητα προακτέων περιλαμβανόμενοι προάγονται μετά την εξάντλησιν του αριθμού των εις τον πίνακα των κατ' εκλογήν προακτέων περιλαμβανομένων.
6. Εάν κατά την διάρκειαν της ισχύος των πινάκων ασκηθή κατά τινος των εις πίνακα προακτέων εγγεγραμμένων ποινική ή πειθαρχική δίωξις, δύναται να μη συμπεριληφθή ούτος εις τας ενεργουμένας προαγωγάς, κατόπιν ητιολογημένης αποφάσεως του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Εάν επακολουθήση απαλλαγή της ποινικής ή πειθαρχικής κατηγορίας, ο υπάλληλος κρίνεται εκ νέου προς προαγωγήν υπό του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, αποφασιζομένης δε της προαγωγής μου, αύτη ενεργείται έτι και καθ' υπέρβασιν των οργανικών θέσεων του οικείου βαθμού, ανατρέχουσα αφ' ής ο υπάλληλος θα είχε προαχθή, εάν δεν υπήρχεν η ποινική ή πειθαρχική δίωξις.
7. Αι προαγωγαί από τάξεως εις τάξιν εν ταις ενιαίαις θέσεσιν ενεργούνται επί τη συμπληρώσει του απαιτουμένου χρόνου, μετ' εκτίμησιν υπό του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του ήθους, του χαρακτήρος, της υπηρεσιακής επιδόσεως και της εν γένει διαγωγής του κρινομένου.


Αρθρο: 95
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΜΕΤΑΤΑΞΗ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)
Τίτλος Αρθρου
Τοποθέτησις, μετάθεσις, απόσπασις.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η τοποθέτησις των διοριζομένων και των εις ανωτέραν θέσιν προαγομένων υπαλλήλων της Α' κατηγορίας και η μετάθεσις αυτών γίνεται διά Β.Διατάγματος τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών, μετ' απόφασιν του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Οι διοριζόμενοι ή προαγόμενοι εις ανωτέραν θέσιν υπάλληλοι των λοιπών κατηγοριών τοποθετούνται διά πράξεως του Υπουργού των Οικονομικών, μετ' απόφασιν του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, κατά περιφερείας δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων, περαιτέρω δε κατανέμονται εις τας υφισταμένας εν τοις φορολογικοίς δικαστηρίοις εκάστης περιφερείας κενάς θέσεις δι' αποφάσεως του εν αυτή υπηρεσιακού συμβουλίου, δυνάμενοι να μετατίθηνται εντός της περιφερείας ταύτης κατά τον αυτόν τρόπον.
2. Επιτρέπεται απόσπασις υπαλλήλων της γραμματείας, πλήν των γραμματέων, από ενός φορολογικού δικαστηρίου εις έτερον διά σοβαράν υπηρεσιακήν ανάγκην και μέχρις εξαμήνου διαστήματος. Η απόσπασις ενεργείται, μετά γνώμην του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου διά πράξεως του Υπουργού των Οικονομικών ή του αρμοδίου προέδρου δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου, εάν γίνηται εντός της περιφερείας αυτού. Παράστασις της αποσπάσεως μέχρις εξαμήνου ή άρσις αυτής επιτρέπεται κατά τον αυτόν τρόπον.
3. Διά την μετάθεσιν ή απόσπασιν υπαλλήλων, πλήν των της Α' κατηγορίας εκ της περιφερείας ενός δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου εις ετέραν τοιαύτην απαιτείται σύμφωνος γνώμη αμφοτέρων των υπηρεσιακών συμβουλίων.
4. Τα περί των τοποθετήσεων και μεταθέσεων των υπαλλήλων της γραμματείας Β. Διατάγματα ή υπουργικαί πράξεις δημοσιεύονται εν περιλήψει διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.


Αρθρο: 96
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Αρχαιότης - Ηθικαί αμοιβαί. Διαθεσιμότης - αργία.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΑΡΓΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 52 και των άρθρων 53, 54 και 55 του παρόντος έχουσιν ανάλογον εφαρμογήν και επί του προσωπικού της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων. Η προσφυγή κατά του πίνακος αρχαιότητος ασκείται ενώπιον του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
2. Οι υπάλληλοι της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων τίθενται εις διαθεσιμότητα και εις αργίαν κατά τας σχετικάς διατάξεις των άρθρων 115 έως 123 του Νόμου 1811/1951, αναλόγως εφαρμοζομένας. Οπου υπό των διατάξεων τούτων απαιτείται γνώμη ή απόφασις υπηρεσιακού συμβουλίου, γνωμοδοτεί ή αποφαίνεται των υπαλλήλων της γραμματείας το κατά το εδάφιον β' του επομένου άρθρου πειθαρχικώς αρμόδιον δικαστήριον.


Αρθρο: 97
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχικαί διατάξεις.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν επί του προσωπικού της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων ασκούσιν:
α) Ο πρόεδρος του φορολογικού δικαστηρίου επί των υπαλλήλων του δικαστηρίου τούτου, δυνάμενος να επιβάλλη πειθαρχικάς ποινάς μέχρι προστίμου ίσου προς το έν τέταρτον των μηνιαίων τακτικών αποδοχών. β) Εκαστον φορολογικόν δικαστήριον επί των παρ' αυτώ υπηρετούντων υπαλλήλων, δυνάμενον να επιβάλλη επί πειθαρχική αγωγή απάσας τας πειθαρχικάς ποινάς.
γ) Το Α' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας επί εφέσει του τιμωρηθέντος ή του Υπουργού των Οικονομικών κατά πειθαρχικής αποφάσεως του κατά το προηγούμενον εδάφιον αρμοδίου δικαστηρίου.
2. Αι εκδιδόμεναι κατά το εδάφιον α' της προηγουμένης παραγράφου πειθαρχικαί αποφάσεις, εντός δεκαημέρου από της εκδόσεως αυτών, εισάγονται υποχρεωτικώς εις το κατά το εδάφιον β' της αυτής παραγράφου αρμόδιον δικαστήριον, όπερ δι' αποφάσεως αυτού επικυροί ή ακυροί ή μεταρρυθμίζει ταύτας επαυξάνον ή ελαττών την επιβληθείσαν ποινήν.


Αρθρο: 98
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Ασκησις πειθαρχικής διώξεως.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο ασκών πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν κατά το εδάφιον α' της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, εφόσον έχει στοιχεία ή πληροφορίας περί πειθαρχικού αδικήματος, ούτινος ο κολασμός εμπίπτει εις την αρμοδιότητα αυτού, προβαίνει εις πειθαρχικήν δίωξιν του υποπεσόντος εις το αδίκημα διά κλήσεως τούτων εις απολογίαν, υποβλητέαν ενός προθεσμίας τουλάχιστον δύο και ουχί πέραν των πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως του εγγράφου της κλήσεως.
2. Εάν το αδίκημα, κατά την κρίσιν του επιληφθέντος της υποθέσεως, συνεπάγηται την επιβολήν πειθαρχικής ποινής ανηκούσης εις την αρμοδιότητα ανωτέρας πειθαρχικής δικαιοδοσίας, ούτος παραπέμπει την υπόθεσιν εις αυτήν, εάν δε το αδίκημα χρήζη περαιτέρω ερεύνης, προβαίνει εις τας προς ανάκρισιν και απόδειξιν αυτώ προσηκούσας ενεργείας. Η ανάκρισις διενεργείται πάντοτε διά φορολογικού δικαστού εφαρμόζονται δ' επί ταύτης τα οριζόμενα υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 64.
3. Μετά την υποβολήν του πορίσματος και των στοιχείων της ανακρίσεως, ο επιληφθείς της υποθέσεως, εφόσον μεν κρίνει ότι δεν συντρέχει περίπτωσις επιβολής πειθαρχικής ποινής, εκδίδει ητιολογημένην απόφασιν διαπιστούσαν τούτο, ής αντίγραφον υποβάλλει εις το Υπουργείον των Οικονομικών, άλλως προβαίνει εις την πειθαρχικήν δίωξιν διά
κοινοποιήσεως κλήσεως εις απολογίαν κατά την παράγραφον ή συντρεχούσης της πρώτης περιπτώσεως της παραγράφου 2. εις την παραπομπήν υποθέσεως εις το αρμόδιον δικαστήριον πρός επιβολήν της προσηκούσης ποινής.
4. Μετά την υποβολήν της απολογίας ή την παρέλευσιν απράκτου της ταχθείσης προς τούτο προθεσμίας, ο ασκών την πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν κατά το εδάφιον της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου εκδίδει ητιολογημένην απόφασιν, όπως κοινοποιείται προς τον πειθαρχικώς διωκόμενον.


Αρθρο: 99
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο Υπουργός των Οικονομικών και ο αρμόδιος επιθεωρητής ασκούσι πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν προέδρου φορολογικού δικαστηρίου επί πάντων των υπαλλήλων της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων, τηρουμένης της διαδικασίας του προηγουμένου άρθρου. Αι πειθαρχικαί αποφάσεις αυτών υπόκεινται εις έφεσιν ενώπιον του Α' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2. Κατά πάσαν περίπτωσιν ο Υπουργός των Οικονομικών ως και ο αρμόδιος επιθεωρητής δύναται να παραγγείλη την πειθαρχικήν δίωξιν οιουδήποτε υπαλλήλου της γραμματείας, της υποθέσεως εισαγομένης υποχρεωτικώς επί τη παραγγελία ταύτη ενώπιον του κατά το εδάφιον β' της παραγράφου 1 του άρθρου 97 αρμοδίου δικαστηρίου.
3. Την πειθαρχικήν δίωξιν ενεργούσιν ενώπιον μέν του δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου ο κατά το εδάφιον α' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 οριζόμενος δευτεροβάθμιος φορολογικός δικαστής, ενώπιον δε του πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου είς των παρ' αυτώ πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστών, οριζόμενος καθ' έκαστον έτος υπό του Υπουργού των Οικονομικών μετά γνώμην της ολομελείας του δικαστηρίου. Ούτοι επιλαμβάνονται της πειθαρχικής διώξεως είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατά παραπομπήν ή παραγγελίαν.


Αρθρο: 100
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Λοιπαί πειθαρχικαί διατάξεις
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αι αφορώσαι εις τους φορολογικούς δικαστάς πειθαρχικάς διατάξεις των άρθρων 56, 57 και 58, της παραγράφου 1 του άρθρου 60, του άρθρου 61, της παραγράφου 2 του άρθρου 64 και των άρθρων 66, 67, 68 και 71 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και επί του προσωπικού της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων. Η αρμοδιότης όμως επί πειθαρχικής διώξεως πρός οριστικήν παύσιν υπαλλήλου της γραμματείας ανήκει εις το οικείον κατά το εδάφιον β' της παραγράφου 1 του άρθρου 97 δικαστήριον και κατ' έφεσιν εις το Α' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2. Εις έφεσιν δικαιούνται α) ο τιμωρηθείς κατά της επιβαλούσης πειθαρχικήν ποινήν αποφάσεως του κατά το εδάφιον β' της παραγράφου 1 και την παράγραφον 2 του άρθρου 97 αρμοδίου δικαστηρίου και β) Ο Υπουργός των Οικονομικών κατά πάσης πειθαρχικής αποφάσεως υποκειμένης εις έφεσιν.
3. Η έφεσις του τιμωρηθέντος ασκείται εντός προθσμίας δέκα πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως αυτώ της αποφάσεως, του δε Υπουργού εντός της αυτής προθεσμίας, αφ' ής περιέλθει εις το Υπουργείον η απόφασις.
4. Επί εφέσεως του τιμωρηθέντος ή του Υπουργού των Οικονομικών εφαρμόζονται αναλόγως τα εν παραγράφοις 4 και 5 του άρθρου 72 οριζόμενα. Επίσης επί της εφέσεως εφαρμόζονται τα υπό των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 72 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 73 οριζόμενα.
5. Τα άρθρα 75 και 76 του παρόντος έχουσιν ανάλογον εφαρμογήν και επί των πειθαρχικών αποφάσεων κατά υπαλλήλων της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων.


Αρθρο: 101
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)
Τίτλος Αρθρου
Λύσις υπαλληλικής σχέσεως.
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η δημοσία υπαλληλική σχέσις του προσωπικού της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων λύεται διά του θανάτου, της εκπτώσεως, της αποδοχής παραιτήσεως και της οριστικής παύσεως.
2. Επί της εκπτώσεως και της παραιτήσεως εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 78 και 79 του παρόντος.
3. Οριστική παύσις επιτρέπεται κατά τας εξής μόνον περιπτώσεις: α) Εάν επεβλήθη πειθαρχική ποινή οριστικής παύσεως.
β) Διά πράξεις τελεσθείσας πρό του διορισμού, συνιστώσας έλλειψιν των προσηκόντων ηθικών προσόντων.
γ) Διά σωματικήν ή πνευματικήν ανικανότητα.
δ) Δι' ανεπάρκειαν προς εκτέλεσιν των καθηκόντων
ε) Διά συμπλήρωσιν του ορίου ηλικίας.
4. Κατά τας περιπτώσεις β', γ' και δ' της προηγουμένης παραγράφου απαιτείται απόφασις του αρμοδίου κατά το εδάφιον β' της παραγράφου 1 του άρθρου 97 δικαστηρίου, δυναμένου να ενεργήση και πάσαν κρινομένην υπ' αυτού αναγκαίαν ειδικωτέραν των πραγμάτων εξέτασιν, αντιθεμένην εις φορολογικόν δικαστήν οριζόμενον υπό του προέδρου. Κατά των εκδιδομένων επί των περιπτώσεων της παρούσης παραγράφου αποφάσεων των κατά το εδάφιον 97 δικαστηρίων επιτρέπεται προσφυγή εις το Α' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
5. Οι ανήκοντες εις το προσωπικόν της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων απολύονται αυτοδικαίως άμα τη συμπληρώσει του εξηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας των, εφαρμοζομένων ως προς ταύτην των διατάξεων του άρθρου 82 του παρόντος.
6. Η αποδοχή της παραιτήσεως και η απόλυσις των μεν υπαλλήλων της Α' κατηγορίας γίνεται διά Β.Διατάγματος τη προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών, των δε λοιπών διά πράξεως του αυτού Υπουργού. Το Β.Διάταγμα ή η υπουργική πράξις δημοσιεύονται εις την εφημερίδα της κυβερνήσεως εν περιλήψει μνημονευούση και την αιτίαν της απολύσεως.
7. Η λύσις της υπαλληλικής σχέσεως, όπου δεν ορίζεται άλλως, επέρχεται από της κοινοποιήσεως εις τον απολυόμενον της κατά τη προηγουμένην παράγραφον διοικητικής πράξεως. Εφόσον αύτη δεν κοινοποιηθή
προηγουμένως, λογίζεται κοινοποιηθείσα την τριακοστήν ημέραν από της δημοσιεύσεως αυτής εις την εφημερίδα της κυβερνήσεως.


Αρθρο: 102
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η το πρώτον συγκρότησις κατά το άρθρον 24 του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης γενήσσεται εντός δύο μηνών από της ενάρξεως της ισύος του παρόντος, η δε θητεία των κληρωθησομένων μελών λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1959.
2. Οι επιθεωρηταί των φορολογικών δικαστηρίων και οι βοηθοί αυτών ορισθήσονται, κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 29 του παρόντος, εντός τετραμήνου από της ενάρξεως της ισχύος αυτού, της θητείας των ορισθησομένων ληγούσης την 31 Δεκεμβρίου 1959.
3. Το άρθρον 21 τεθήσεται εν ισχύϊ διά Β.Διατάγματος εκδοθησομένου κατά τον εν αυτώ οριζόμενον τρόπον. Κατά την πρώτην εφαρμογήν δύναται να ορισθή τήβεννος μόνον διά τους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς των δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων.


Αρθρο: 103
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος, η συμπλήρωσις των οργανικών θέσεων φορολογικών δικαστών και του προσωπικού της γραμματείας των τακτικών φορολογικών δικαστηρίων ενεργηθήσεται κατά τας διατάξεις των επομένων άρθρων 104 έως 106 και 109 έως 111.


Αρθρο: 104
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΑΡΕΔΡΟΙ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εντός δύο μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του κώδικος τούτου προκηρυχθήσεται διαγωνισμός διά την πρόσληψιν παρέδρων πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων προς πλήρωσιν του ημίσεος των υπό του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 οριζομένων οργανικών θέσεων.
2. Εις τον διαγωνισμόν τούτον δικαιούνται να μετάσχωσι και οι κεκτημένοι τα προσόντα, άτινα ορίζονται υπό των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3716/1957 "περί προσλήψεως φορολογικών δικαστών" (1) όπερ καταργείται καθ' όλας τας λοιπάς διατάξεις αυτού, ματαιουμένης της τελέσεως του επί τη βάσει τούτου προκηρυχθέντος διαγωνισμού.
3. Αι λοιπαί οργανικαί θέσεις του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 πληρούνται διά διορισμού άνευ διαγωνισμού πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστών λαμβανομένων, εκ των διατελούντων α) πρωτοδικών ή αντεισαγγελέων πρωτοδικών ή εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας επί βαθμώ πρωτοδίκου ή δικαστικών αντιπροσώπων α' τάξεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, β) εμμίσθων παρέδρων παρά πρωτοδικείω ή εισαγγελία, εισηγητών του Συμβουλίου Επικρατείας επί βαθμώ εμμίσθου παρέδρου και δικαστικών αντιπροσώπων β' τάξεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εχόντων υπηρεσίαν, συνυπολογιζομένης και της δικηγορικής, υπερ την εξαετίαν, γ) δικηγόρων επί οκταετίαν, δ) υπαλλήλων της αρμοδιότητος του Υπουργείου των Οικονομικών επί βαθμώ 6ω τουλάχιστον επί εξαετίαν ή επί ανωτέρω τούτου βαθμώ.
4. Εάν ο αριθμός των επιτυχόντων εις τον διενεργηθησόμενον κατά την παράγραφον 1 διαγωνισμόν είναι ελάσσων του αριθμού των θέσεων, δι' άς κατά την αυτήν παράγραφον θέλει προκηρυχθή ο διαγωνισμός ούτος, επιτρέπεται όπως και αι θέσεις, αίτινες θα εναπομείνωσι κεναί εκ του λόγου τούτου, συμπληρωθώσι διά διορισμού πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστών κατά τον εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενον τρόπον.


Αρθρο: 105
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αι θέσεις προέδρων πρωτοβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων πληρούνται διά διορισμού εκ των διατελούντων α) προέδρων ή εισαγγελέων πρωτοδικών, β) πρωτοδικών ή αντεισαγγελέων πρωτοδικών ή εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας επί βαθμώ πρωτοδίκου ή δικαστικών αντιπροσώπων α' τάξεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κεκτημένων τα απαιτούμενα προσόντα πρός προαγωγήν ή διορισμόν εν τω κλάδω αυτών εις οργανικήν θέσιν ανωτέρου του όν κέκτηται βαθμού, γ) δικηγόρων παρ' Αρείω Πάγω επί πενταετίαν, δ) υπαλλήλων της αρμοδιότητος του Υπουργείου των Οικονομικών επί βαθμώ 4ω τουλάχιστον επί τετραετίαν ή επί ανωτέρω τούτου βαθμώ.
2. Αι θέσεις δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστών πληρούνται διά διορισμού εκ των διατελούντων α) εφετών ή αντεισαγγελέων εφετών ή παρέδρων του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, β) δικαστικών λειτουργών κεκτημένων τα απαιτούμενα προσόντα προς προαγωγήν εις θέσιν εφέτου ή αντεισαγγελέως εφετών, γ) εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας και δικαστικών αντιπροσώπων α' τάξεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κεκτημένων τα απαιτούμενα προσόντα προς προαγωγήν εις θέσιν παρέδρου εν αυτοίς και δεκαπενταετή τουλάχιστον υπηρεσίαν μονίμου υπαλλήλου μετά την κτήσιν του πτυχίου Νομικής, συνυπολογιζομένης και της δικηγορικής, δ) δικηγόρων παρ' Αρείω Πάγω επί οκταετίαν, ε) υπαλλήλων της αρμοδιότητος των Υπουργείου των Οικονομικών επί βαθμώ 3ω ή ανωτέρω.
3. Αι θέσεις προέδρων δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων πληρούνται διά διορισμού εκ α) των κεκτημένων τα κατά νόμον απαιτούμενα προσόντα προς διορισμόν ή προαγωγήν εις θέσιν συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) των διατελούντων παρέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας επί διετίαν ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί τετραετίαν, γ) των διατελούντων δικηγόρων παρ' Αρείω Πάγω επί δωδεκαετίαν , δ) των υπαλλήλων περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου των Οικονομικών επί βαθμώ 2ω των εχόντων τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εν οργανική θέσει του βαθμού τούτου.


Αρθρο: 106
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι κατά τας διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 104 και του προηγουμένου άρθρου διοριζόμενοι δέον να κέκτηνται άπαντα τα υπό του άρθρου 41 οριζόμενα προσόντα, ηλικίαν δε διά τον διορισμόν επί βαθμώ πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστού ουχί ανωτέραν των 45 ετών και επί βαθμώ προέδρου πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου ουχί ανωτέραν των 55 ετών.
2. Διά την κατά τας αυτάς διατάξεις πλήρωσιν θέσεων φορολογικών δικαστών το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον, επί τη βάσει του σχετικού ερωτήματος του Υπουργού των Οικονομικών, προσκαλεί τους κεκτημένους τα απαιτούμενα προσόντα, όπως υποβάλωσιν αιτήσεις προς διορισμόν εις τας διά του ερωτήματος οριζομένας ως πληρωτέας θέσεις. Η πρόσκλησις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου δημοσιεύεται διά της εφημερίδος της κυβερνήσεως και διά δύο ημερησίων εφημερίδων των Αθηνών τριάκοντα τουλάχιστον ημέρας πρό της υπ' αυτού συζητήσεως του θέματος.
3. Το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον ελέγχει τα τυπικά προσόντα των υποβαλόντων αιτήσεις, αποφαίνεται δε ητιολογημένως περί των εκ τούτων διοριστέων εις τας υπό πλήρωσιν θέσεις, λαμβάνον υπ' όψιν το ήθος, το ανεπίληπτον του δημοσίου και ιδιωτικού βίου και την επιστημονικήν επάρκειαν και επίδοσιν των κρινομένων.
4. Οι εξ υπαλλήλων της αρμοδιότητος του Υπουργείου των Οικονομικών κατά τας εν παραγράφω 1 μνημονευομένας διατάξεις διοριζόμενοι δεν δύνανται να υπερβαίνωσι το έν τρίτον του συνολικού αριθμού των εν εκάστω βαθμώ πληρωτέων θέσεων, του προκύπτοντος κλάσματος λαμβανομένου ως ακεραίας μονάδος.


Αρθρο: 107
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
 
Κείμενο Αρθρου
Αι διατάξεις των δύο προηγουμένων άρθρων ισχύουσι και μετά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος, εφ' όσον δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωσις των κενουμένων θέσεων διά προαγωγής εκ των υπηρετούντων φορολογικών δικαστών, είτε διότι ούτοι δεν κέκτηνται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, είτε διότι οι αποκτήσαντες ταύτα ήθελον κριθή μή προακτέοι.


Αρθρο: 108
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΟΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο χρόνος υπηρεσίας των κατά τας διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 104 και των άρθρων 105 και 106 διοριζομένων φορολογικών δικαστών εν ομοιοβάθμω θέσει δικαστικού λειτουργού ή παρά τω Συμβουλίω Επικρατείας, τω Ελεγκτικώ Συνεδρίω ή τω Νομικώ Συμβουλίω του Κράτους υπολογίζεται ως διανυθείς εις την, εις ήν διορίζονται, θέσιν φορολογικού δικαστού διά την περαιτέρω προαγωγήν, την χορήγησιν επιδόματος ευδοκίμου εν τω αυτώ βαθμώ παραμονής και τον καθορισμόν της σειράς αρχαιότητος. Ούτοι διατηρούσιν και τα εκ του άρθρου 2 του Νόμου 3486/1955 απορρέοντα δικαιώματα αυτών, όσον αφορά το επίδομα ευδοκίμου υπηρεσίας.
2. Η αυτή διάταξις του άρθρου 2 του Νόμου 3486/1955 απορρέοντα δικαιώματα αυτών, όσον αφορά το επίδομα ευδοκίμου υπηρεσίας.
2. Η αυτή διάταξις του άρθρου 2 του Νόμου 3486/1955 εφαρμόζεται αναλόγως και προκειμένου περί των εκ διοικητικών υπηρεσιών
προερχομένων, όσον αφορά την χορήγησιν και μόνον του επιδόματος ευδοκίμου υπηρεσίας, υπολογιζομένου ως διανυθέντος εις την, εις ήν διορίζονται, θέσιν φορολογικού δικαστού του πέραν του υπό του παρόντος απαιτουμένου χρόνου υπηρεσίας εν τω οικείω βαθμώ της διοικητικής ιεραρχίας. Το επίδομα τούτο δεν δύναται να παρασχεθή πριν ή διανυθή εν θέσει φορολογικού δικαστού το ήμισυ του διά την χορήγησιν αυτού απαιτουμένου χρόνου ευδοκίμου εν τω αυτώ βαθμώ υπηρεσίας.


Αρθρο: 109
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΜΕΤΑΤΑΞΗ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εις τας ορισθησομένας κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 6 οργανικάς θέσεις του προσωπικού γραμματείας των τακτικών φορολογικών δικαστηρίων δύναται να μεταταχθώσιν υπάλληλοι των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της αρμοδιότητος του Υπουργείου των Οικονομικών, τη αιτήσει αυτών και κατά την εν τη κατωτέρω παραγράφω 3 βαθμολογικήν αντιστοιχίαν, επιτρεπομένης και της συγχρόνου προαγωγής τούτων εις τον αμέσως ανώτερον του, όν κέκτηνται βαθμόν, έτι και άν δεν έχωσι συμπληρώσει τον διά την προαγωγήν ταύτην απαιτούμενον χρόνον εν τω βαθμώ τούτω. 2. Ο χρόνος υπηρεσίας των ούτω μετατασσομένων εις τον κλάδον, εξ ού μετατάσσονται, έν τε τω τελευταίω βαθμώ και εν συνόλω, υπολογίζεται εξ ολοκλήρου διά την περαιτέρω προαγωγήν αυτών, την χορήγησιν επιδομάτων ευδοκίμου παραμονής εν τω αυτώ βαθμώ και πολυετούς υπηρεσίας και τον καθορισμόν της σειράς'αρχαιότητός των εν τω προσωπικώ της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων. Επίσης διατηρούσιν ούτοι τας τακτικάς μηνιαίας αποδοχάς της πρότερον κατεχομένης παρ' αυτών θέσεως, εάν και εφ' όσον το ποσόν τούτων είναι μείζον του εις την νέαν θέσιν αυτών αναλογούντος κατά τας περί αποδοχών του προσωπικού της γραμματείας των δικαστηρίων διατάξεις. 3. Η κατά την παράγραφον 1 μετάταξις γίνεται κατά την ακόλουθον αντιστοιχίαν των βαθμών του προσωπικού της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων προς τους βαθμούς της διοικητικής ιεραρχίας: α) Γραμματέως δευτεροβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου προς βαθμόν 3ον. β) Γραμματέως πρωτοβαθμίου φορολογικού δικαστηρίου πρός βαθμόν 4ον. γ) Προϊσταμένου τμήματος γραμματείας α' τάξεως προς βαθμόν 5ον και β' τάξεως προς βαθμόν 6ον. δ) Υπογραμματέως α', β' και γ' τάξεως πρός βαθμούς κατά σειράν 7ον, 8ον και 9ον. ε) Γραφέως α' τάξεως και δακτυλογράφου α' τάξεως προς βαθμόν 10ον και β' τάξεως προς βαθμόν 11ον.
στ) Κλητήρος α', β', γ', και δ' τάξεως προς βαθμούς κατά σειράν 9ον, 10ον, 11ον και 12ον ή 13ον. 4. Οι μετατασσόμενοι εις θέσεις γραμματέων και προϊσταμένων τμημάτων γραμματείας δέον να ανήκωσιν εις το προσωπικόν της Α' κατηγορίας του υπαλληλικού κώδικος. 5. Διά του εκδοθησομένου κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 6 Β.Δ. δύναται να καταργηθώσιν οργανικαί θέσεις του προσωπικού των περιφερειακών κλάδων του Υπουργείου των Οικονομικών μέχρις αριθμού ίσου, καθ' έκαστον βαθμόν και κατά την ανωτέρω βαθμολογικήν αντιστοιχίαν, πρός το ήμισυ των διά του Διατάγματος τούτου ορισθησομένων θέσεων του προσωπικού της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων. Η ως άνω κατάργησις θέσεων δεν συνεπάγεται την απόλυσιν υπηρετούντων υπαλλήλων, αλλ' επέρχεται διά της μή συμπληρώσεως υφισταμένων κενών και εφεξής κενουμένων θέσεων μέχρι του αριθμού των εν εκάστω κλάδω και βαθμώ καταργουμένων τοιούτων.


Αρθρο: 110
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΕΝΤΑΞΗ-ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η πλήρωσις των θέσεων γραμματέων των πρωτοβαθμίων και
δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων, εφ' όσον αύται δεν συμπληρωθώσι κατά τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρου, δύναται να γίνη διά διορισμού, μετ' απόφασιν του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, εκ των κεκτημένων πτυχίον εκ των αναφερομένων εν τη παραγράφω 1 του άρθρου 90 και δωδεκαετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εν οιαδήποτε θέσει της κρατικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, συνυπολόγιζομένης και της δικηγορικής τοιαύτης.
2. Εις θέσεις του προσωπικού της Β' Κατηγορίας της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων επιτρέπεται όπως ενταχθώσιν έκτακτοι υπάλληλοι εκ των κατά το Ν. Διάταγμα 2517/1953 διατελούντων παρ' υπηρεσίαις της αρμοδιότητος του Υπουργείου των Οικονομικών.
3. Επί τριετίαν από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος επιτρέπεται, όπως αποσπώνται υπάλληλοι των περιφειακών κλάδων της αρμοδιότητος του Υπουργείου των Οικονομικών εις αντιστοίχους κενάς θέσεις της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων. Οι ούτω αποσπώμενοι διατηρούσι πάντα τα εκ της οργανικής αυτών θέσεως απορρέοντα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης και της απολήψεως των πάσης φύσεως επιδομάτων και των παροχών εν γένει πρός τους υπαλλήλους του κλάδου, εις όν οργανικώς ανήκουσιν.


Αρθρο: 111
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΜΕΤΑΤΑΞΗ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
- 1. Αι κατά τα δύο προηγούμενα άρθρα μετατάξεις, εντάξεις και αποσπάσεις ενεργούνται μετά σύμφωνον γνώμην ειδικού συμβουλίου, αποτελουμένου εξ ενός συμβούλου της Επικρατείας, οριζομένου μετά του αναπληρωτού αυτού υπό του Σώματος, του γενικού διευθυντού φορολογίας και του γενικού διευθυντού δημοσίου λογιστικού παρά τω Υπουργείω των Οικονομικών, αναπληρουμένων υπό των νομίμων αναπληρωτών αυτών, και δύο υπαλλήλων επί βαθμώ 2ω ή 3ω της κεντρικής υπηρεσίας του αυτού Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής επιθεωρήσεως, οριζομένων μετά των αναπληρωτών αυτών υπό του Υπουργού των Οικονομικών. Χρέη γραμματέως εκπληροί υπάλληλος του Υπουργείου των Οικονομικών επί βαθμώ τουλάχιστον 6ω.
2. Διά την κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 109 μετάταξιν μετά συγχρόνου προαγωγής το συμβούλιον λαμβάνει υπ' όψιν την εν γένει υπηρεσιακήν ικανότητα, την επαγγελματικήν κατάρτισιν και το ήθος των υπό κρίσιν υπαλλήλων, επί δε των κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 110 εντάξεων καθορίζει τον βαθμόν, εις όν δέον να ενταχθή έκαστος των διοριζομένων, λαμβάνων υπ' όψιν τον χρόνον της υπηρεσίας αυτού ως εκτάκτου υπαλλήλου, το ήθος και την εν γένει υπηρεσιακήν επάρκειαν και επίδοσιν αυτού.
3. Το συμβούλιον συνεδριάζει παρόντων πάντων των μελών αυτού τακτικών ή αναπληρωματικών, εισηγούνται δε ενώπιον τούτου οι αρμόδιοι διευθυνταί ή τμηματάρχαι προσωπικού, καλούμενοι πρός τούτο υπό του προέδρου. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν, προς σχηματισμόν της οποίας οι έχοντες μεμονωμένην γνώμην οφείλουσι να προσχωρήσωσιν εις μίαν των επικρατεστέρων.


Αρθρο: 112
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΟΡΚΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εφ' όσον δεν καθίσταται δυνατή η ορκωμοσία των διοριζομένων φορολογικών δικαστών κατά τα οριζόμενα υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 39, αύτη γίνεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εν δημοσία συνδριάσε.
2. Η κατά την παράγραφον 3 του άρθρου 12 πράξις τοποθετήσεως φορολογικών δικαστών εις τμήματα του δικαστηρίου, κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος, εκδίδεται εντός μηνός από του κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 12 καθορισμού των τμημάτων του φορολογικού δικαστηρίου, ισχύει δε μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου του επομένου της εκδόσεως αυτής έτους, δυναμένη να τροποποιηθή πρό τούτου ή να διατηρηθή και πέραν αυτού κατά τα εν ταις παραγράφοις 4 και 5 του αυτού άρθρου 12 οριζόμενα.


Αρθρο: 113
Ημ/νία: 30.09.1958
Ημ/νία Ισχύος: 30.09.1958
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Λήμματα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Καταργείται ο Νόμος 2289/1952 "περί ιδρύσεως φορολογικών δικαστηρίων και άλλων τινών διατάξεων", (1) πλήν των διατάξεων του άρθρου 7, της παραγράφου 3 του άρθρου 10 και των άρθρων 20,21 και 22, διατηρουμένων εν ισχύϊ.
Η διάταξις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του αυτού Νόμου 2289/1952 διατηρείται εν ισχύϊ μέχρι της ενάρξεως της λειτουργίας των κατά τον παρόντα κώδικα δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων.
2. Πάσα γενική ή ειδική διάταξις αντικειμένη προς τας διατάξεις του παρόντος και εν γένει αφορώσα εις θέματα, άτινα ρυθμίζονται εν αυτώ, καταργείται.

 
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.