Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
Έτος: 1993
ΦΕΚ: Α 23 19930304
Τέθηκε σε ισχύ: 04.03.1993
Ημ.Υπογραφής: 03.03.1993
Τίτλος
Κώδικας περί Μητρώων Αρρένων
Θέματα
Κώδικας περί Μητρώων Αρρένων
Σχόλια
Ο παρών Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 2119/1993 (ΦΕΚ Α' 23). Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στα κείμενα των άρθρων 1, 3 έως 14, 16, 21 έως 24 και 26 του παρόντος Κώδικα αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" νοείται "αιρετός Νομάρχης" και όπου η λέξη "Νομαρχία" νοείται "Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση".


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 1
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Τήρηση μητρώων αρρένων.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στις παρ. 2 και 4 περίπτ. α του παρόντος άρθρου αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" νοείται "αιρετός Νομάρχης" και όπου η λέξη "Νομαρχία" νοείται "Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση".
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Σε κάθε δήμο ή κοινότητα του Κράτους τηρείται ειδικό βιβλίο, που ονομάζεται μητρώο αρρένων και στο οποίο είναι γραμμένοι οι άρρενες Ελληνες υπήκοοι.
Αυτό καταρτίζεται κατ' έτος γεννήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 17 μέχρι 22. Ο τύπος του καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Εσωτερικών.
2. Σε κάθε νομαρχία και κάθε στρατολογικό γραφείο τηρείται, επίσης, όμοιο αντίτυπο του μητρώου αρρένων όλων των δήμων και κοινοτήτων, που υπάγονται στην περιφέρειά τους.
3. Τα έντυπα μητρώα αρρένων δεν καταστρέφονται, παρά μόνο σε περίπτωση επανεκτυπώσεώς τους.
Αυτά τηρούνται με επιμέλεια από τις αρχές που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, από τις οποίες και ενημερώνονται ανελλιπώς με όλες τις επερχόμενες κάθε φορά μεταβολές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Ειδικώς, τα μητρώα αρρένων που τηρούνται από τα στρατολογικά γραφεία ενημερώνονται με τις επερχόμενες κάθε φορά μεταβολές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το σχετικό κανονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.
4. Υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη και πλήρη ενημέρωση των μητρώων αρρένων είναι:
α) Για τη νομαρχία: Ο υπάλληλος που ορίζεται από το νομάρχη, με την επίβλεψη του διευθυντή εσωτερικών της νομαρχίας, ο οποίος είναι συνυπεύθυνος.
β) Για το στρατολογικό γραφείο: Ο αξιωματικός ή ο δόκιμος έφεδρος αξιωματικός ή υπάλληλος που ορίζεται από το διευθυντή του γραφείου, ο οποίος επιβλέπει την τήρηση και είναι συνυπεύθυνος.
γ) Για το δήμο: Ο υπάλληλος που ορίζεται από το δήμαρχο, ο οποίος επιβλέπει την τήρηση και είναι συνυπεύθυνος.
δ) Για την κοινότητα: Ο γραμματέας αυτής με την επίβλεψη του προέδρου της κοινότητας, ο οποίος είναι συνυπεύθυνος. Ελλείψει γραμματέα υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος της κοινότητας.


Αρθρο: 2
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο αρρένων.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Ολοι οι άρρενες Ελληνες υπήκοοι, που διαμένουν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό υποχρεούνται να είναι γραμμένοι σε μητρώο αρρένων δήμου ή κοινότητας του Κράτους.
Οι ανήλικοι γράφονται στο μητρώο αρρένων του δήμου ή της κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι ή οφείλουν να εγγραφούν κατά τις διατάξεις περί κτήσεως δημοτικότητας.
Οι ενήλικοι γράφονται στο μητρώο αρρένων του δήμου ή της κοινότητας της προτιμήσεώς τους.


Αρθρο: 3
Ημ/νία: 30.05.1997
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΗΛΩΤΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Αδήλωτοι
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΑΔΗΛΩΤΟΙ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" νοείται "αιρετός Νομάρχης". Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 30.05.1997 με την παρ. 2 άρθρου 14 Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α' 107).
 
Κείμενο Αρθρου
1. "Οσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι γραμμένοι σε μητρώα αρρένων, που καταρτίσθηκαν και οριστικοποιήθηκαν κατά τους ορισμούς του παρόντος νόμου χαρακτηρίζονται ως "αδήλωτοι"". Οι αδήλωτοι έχουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τους γραμμένους στα μητρώα αρρένων Ελληνες υπηκόους.
2. Οι δήμοι και οι κοινότητες, καθώς και οι ελληνικές προξενικές αρχές, υποχρεούνται να μεριμνούν, χωρίς καθυστέρηση, για την εγγραφή στα μητρώα αρρένων των αδήλωτων που διαμένουν στην περιφέρειά τους.
3. Οι αδήλωτοι γράφονται στο μητρώο αρρένων με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων ή αυτεπαγγέλτως ή και με αίτηση κάθε πολίτη.
Αρμόδιος για την εγγραφή είναι ο νομάρχης, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα στο μητρώο αρρένων του οποίου πρέπει να εγγραφεί ο αδήλωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου αυτού.


Αρθρο: 4
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός ηλικίας αδήλωτων που διαμένουν στο εσωτερικό.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΑΔΗΛΩΤΟΙ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στις παρ. 1 περίπτ. β, 2 και 3 του παρόντος άρθρου αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" νοείται "αιρετός Νομάρχης".
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η ηλικία των εγγραφόμενων στο μητρώο αρρένων αδήλωτων που διαμένουν στο εσωτερικό καθορίζεται ως κατωτέρω:
α) Των παρουσιαζόμενων στις μονάδες κατατάξεως των ενόπλων δυνάμεων, για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τη στρατολογική νομοθεσία.
β) Ολων των λοιπών: Από τον αρμόδιο νομάρχη, όπως στην παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου ορίζεται.
2. Ο νομάρχης καθορίζει, υποχρεωτικά, έτος γεννήσεως, ως κατωτέρω, κατά σειρά προτεραιότητας:
α) Για όσους έχουν κάνει έναρξη εκπληρώσεως των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή για εκείνους που έχουν εκπληρώσει αυτές: Το έτος γεννήσεως με το οποίο άρχισαν να εκπληρώνουν, εκπλήρωσαν ή εξαγόρασαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
β) Για όσους είχαν διαγραφεί από το μητρώο αρρένων δήμου ή κοινότητας για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο: Το έτος γεννήσεως με το οποίο ήταν γραμμένοι στο μητρώο αρρένων.
γ) Για όσους υπάρχει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες από της γεννήσεως: Το έτος γεννήσεως που αναγράφεται στη ληξιαρχική πράξη.
3. Για όσους δεν υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες
της προηγούμενης παραγράφου, ο νομάρχης καθορίζει έτος γεννήσεως αυτό που προκύπτει από επίσημα στοιχεία.
Εάν το έτος γεννήσεως δεν προκύπτει από επίσημα. στοιχεία ή γεννώνται αμφιβολίες γι' αυτό, μπορεί ο νομάρχης να διατάσσει την αυτοπρόσωπη παρουσία του αδήλωτου και να καθορίζει, κατά την ελεύθερη κρίση του, το έτος γεννήσεως αυτού.
4. Από τους εγγραφόμενους στο μητρώο αρρένων, κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορεί να ζητηθεί η διόρθωση της ηλικίας που έχει καθορισθεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.


Αρθρο: 5
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός ηλικίας αδήλωτων που διαμένουν στο εξωτερικό.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΑΔΗΛΩΤΟΙ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" νοείται "αιρετός Νομάρχης".
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η ηλικία των εγγραφόμενων στο μητρώο αρρένων αδήλωτων, που διαμένουν στο εξωτερικό, καθορίζεται από τον Ελληνα έμμισθο πρόξενο στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ο αδήλωτος.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.
3. Ολα τα δικαιολογητικά για τον καθορισμό της ηλικίας και την εγγραφή του αδήλωτου διαβιβάζονται στον αρμόδιο νομάρχη για την έκδοση σχετικής αποφάσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3.
4. Οι ελληνικές προξενικές αρχές υποχρεούνται να εγγράφουν όλους του Ελληνες υπηκόους, που διαμένουν στην περιφέρειά τους, σε ειδικό βιβλίο που καλείται "προξενικό μητρώο". Ο τύπος αυτού καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών. Τα στοιχεία των εγγραφόμενων λαμβάνονται από επίσημα πιστοποιητικά ή από σχετικά έγγραφα των αρμόδιων ελληνικών αρχών.


Αρθρο: 6
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την ελληνική ιθαγένεια.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στο παρόν άρθρο αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" νοείται "αιρετός Νομάρχης".
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι αλλοδαποί, ομογενείς ή αλλογενείς, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια γράφονται, με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, στο μητρώο αρρένων του δήμου ή της κοινότητας του τόπου της κατοικίας τους κατά το χρόνο κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας. Το έτος γεννήσεως αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων 4 και 5.
2. Ειδικότερα, οι αλλοδαποί ομογενείς που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με την κατάταξή τους είτε ως εθελοντές στις Ενοπλες Δυνάμεις είτε ως εισαχθέντες σε παραγωγικές σχολές αξιωματικών ή υπαξιωματικών, γράφονται με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη στο μητρώο αρρένων του δήμου ή της κοινότητας της προτιμήσεώς τους, με το έτος γεννήσεως που έγιναν δεκτοί για κατάταξη.
3. Οσοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανακτούν την ελληνική ιθαγένεια επανεγγράφονται, με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, στο μητρώο αρρένων του δήμου ή της κοινότητας στο οποίο ήταν γραμμένοι, προ της διαγραφής τους με τα ίδια στοιχεία και έτος γεννήσεως.


Αρθρο: 7
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμμένων στα μητρώα αρρένων.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" νοείται "αιρετός Νομάρχης".
 
Κείμενο Αρθρου
1. Για τους εγγεγραμμένους πλέον της μιας φοράς στα μητρώα αρρένων του ίδιου ή άλλου δήμου ή κοινότητας και με το ίδιο ή διαφορετικό έτος γεννήσεως, επικρατέστερη εγγραφή, κατά σειρά προτεραιότητας, θεωρείται: α) Αυτή με την οποία άρχισαν να εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
β) Αυτή που έγινε με βάση τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, η οποία συντάχθηκε μέσα σε ενενήντα ημέρες από τη γέννηση.
γ) Αυτή που έγινε πρώτη, εφόσον οι εγγραφές αναφέρονται σε διάφορα έτη γεννήσεως και
δ) Η εγγραφή στο μητρώο αρρένων δήμου ή κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένος ή οφείλει να είναι γραμμένος, άλλως η εγγραφή που προτιμά αυτός που έχει τη γονική μέριμνα επί ανηλίκου ή ο ίδιος εφόσον είναι ενήλικος. Η περίπτωση αυτή αφορά τους εγγεγραμμένους με το αυτό έτος γεννήσεως.
2. Η διαγραφή αυτών από το μητρώο αρρένων ενεργείται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του διευθυντή του στρατολογικού γραφείου. Αρμόδιος για τη διαγραφή είναι ο νομάρχης στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα από το μητρώο αρρένων του οποίου πρέπει να διαγραφεί ο πλέον της μίας φοράς γραμμένος, αρμόδιο δε στρατολογικό γραφείο το αντίστοιχο (γραφείο).
3. Σε περίπτωση διαφωνίας του νομάρχη με την πρόταση του διευθυντή του στρατολογικού γραφείου, η υπόθεση παραπέμπεται από το νομάρχη. μέσα σ' ένα μήνα από τότε που περιήλθε σ' αυτόν, στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος και αποφασίζει σχετικά.
Επί αντιρρήσεων του εγγεγραμμένου κατά της αποφάσεως του νομάρχη αποφαίνεται επίσης ο Υπουργός των Εσωτερικών.


Αρθρο: 8
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Διαγραφή λόγω θανάτου ή αφάνειας.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΑΦΑΝΕΙΑΣ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στο παρόν άρθρο αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" νοείται "αιρετός Νομάρχης".
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οσοι πεθαίνουν ή κηρύσσονται σε αφάνεια διαγράφονται από τα μητρώα αρρένων με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, στον οποίο υποβάλλονται ή αποστέλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Σε περίπτωση θανάτου, πιστοποιητικό θανάτου, που εκδίδει ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, του δήμου ή της κοινότητας, στα μητρώα αρρένων του οποίου είναι γραμμένος,
β) Αν πρόκειται περί θανάτου προσώπου που υπηρετεί στις Ενοπλες Δυνάμεις ή τα σώματα ελληνικής αστυνομίας, πυροσβεστικού ή λιμενικού, έγγραφο του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
γ) Αντίγραφο της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, για όσους κηρύσσονται σε αφάνεια.
2. Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων υποβάλλουν στον αρμόδιο νομάρχη. στο τέλος κάθε μήνα, τα πιστοποιητικά θανάτου όσων πέθαναν. Τα πιστοποιητικά αυτά προσυπογράφουν, προκειμένου περί δήμου ο αρμόδιος υπάλληλος του δήμου, προκειμένου δε περί κοινότητας, ο γραμματέας.
3. Αν, μετά τη διαγραφή εξακριβωθεί ότι βρίσκεται στη ζωή αυτός που διαγράφτηκε, τότε, με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, επανεγγράφεται στο μητρώο αρρένων από το οποίο είχε διαγραφεί και με τα αυτά στοιχεία και έτος γεννήσεως.


Αρθρο: 9
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Διαγραφή όσων δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΣΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" νοείται "αιρετός Νομάρχης".
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οσοι είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων, χωρίς να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, διαγράφονται με απόφαση του νομάρχη.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών διαγράφονται όσοι, για οποιονδήποτε λόγο, χάνουν ή κηρύσσονται έκπτωτοι της ελληνικής ιθαγένειας.


Αρθρο: 10
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Διαγραφή ανυπάρκτων.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" νοείται "αιρετός Νομάρχης".
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οσοι είναι γραμμένοι στο μητρώο αρρένων δήμου ή κοινότητας, κατά την αρχική σύνταξή του, με ελλιπή ή πλήρη τα στοιχεία τους και δεν παρουσιαστούν σε στρατολογικό γραφείο ή στρατιωτική μονάδα για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χαρακτηρίζονται "ανύπαρκτοι", εφόσον πιστοποιείται από τις αρμόδιες δημοτικές ή κοινοτικές και από τις αστυνομικές αρχές ότι δεν έχουν δώσει κανένα σημείο ζωής και ότι πρόκειται για πρόσωπα άγνωστης διαμονής ή τύχης.
2. Οι ανύπαρκτοι διαγράφονται από το μητρώο αρρένων με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, ύστερα από πρόταση του διευθυντή του οικείου στρατολογικού γραφείου.
3. Αν όμως, μετά τη διαγραφή τους, εξακριβωθεί ότι βρίσκονται στη ζωή, με όμοια απόφαση του νομάρχη ξαναγράφονται στο μητρώο αρρένων του αυτού δήμου ή κοινότητας και με τα ίδια στοιχεία και έτος γεννήσεως.


Αρθρο: 11
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ-ΛΟΓΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Συμπλήρωση και διόρθωση στοιχείων.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στο παρόν άρθρο αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" νοείται "αιρετός Νομάρχης".
 
Κείμενο Αρθρου
1. Τα ελλιπή και εσφαλμένα στοιχεία των εγγραφών στα μητρώα αρρένων συμπληρώνονται ή διορθώνονται με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη.
2. Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι των κοινοτήτων υποχρεούνται να συγκεντρώνουν, χωρίς καθυστέρηση, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και να τα στέλνουν στο νομάρχη για την έκδοση της σχετικής αποφάσεως.


Αρθρο: 12
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Μετεγγραφές.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" νοείται "αιρετός Νομάρχης".
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οποιος μεταδημοτεύει μπορεί να εγγραφεί στα μητρώα αρρένων του δήμου ή της κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου φέρεται γραμμένος, διαγραφόμενος από το μητρώο αρρένων στο οποίο είχε εγγραφεί.
2. Για τη μετεγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου ή αν πρόκειται για ανήλικο των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Η αίτηση υποβάλλεται στο στρατολογικό γραφείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα από το μητρώο αρρένων του οποίου ζητείται η διαγραφή.
3. Η διαγραφή ενεργείται με απόφαση του νομάρχη, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα από το μητρώο αρρένων του οποίου ζητείται η διαγραφή, που εκδίδεται μετά από πρόταση του διευθυντή του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Η εγγραφή ενεργείται με απόφαση του νομάρχη, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα στο μητρώο αρρένων του οποίου ζητείται η εγγραφή, βάσει της απόφασης διαγραφής.
4. Η μετεγγραφή επιτρέπεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας, που προκύπτει από την εγγραφή του στο μητρώο αρρένων.
Η ηλικία στην περίπτωση αυτήν υπολογίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.
5. Σε καιρό ειρήνης ή κατά τη διάρκεια μερικής επιστράτευσης η μετεγγραφή επιτρέπεται ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν: α) Εκπληρώσει ή εξαγοράσει όλες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. β) Απαλλαγεί της υποχρεώσεως για στράτευση.
γ) Διαγραφεί από την εφεδρεία των ενόπλων δυνάμεων.


Αρθρο: 13
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ-ΛΟΓΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Μεταβολές - Δικαιολογητικά
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Σχόλια
Σχετικά με την παρ. 3 εκδόθηκε η ΥΑ Φ.28700/17574/1993 (ΦΕΚ Β' 746). Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στο παρόν άρθρο αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" νοείται "αιρετός Νομάρχης".
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στα μητρώα αρρένων ενεργείται με απόφαση του νομάρχη, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται σε όλες τις αρμόδιες αρχές, που τηρούν μητρώα αρρένων.
2. Αντίγραφα των αποφάσεων, που εκδίδει ο νομάρχης κάθε χρόνο για τις πάσης φύσεως μεταβολές στα μητρώα αρρένων, βιβλιοδετούνται και φυλάσσονται προσεκτικά από τον υπάλληλο της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 1.
3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε περίπτωση έκδοσης αποφάσεως του νομάρχη, η διαδικασία υποβολής τους, ως και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος νόμου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.


Αρθρο: 14
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Επιθεώρηση μητρώων αρρένων.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναγράφεται η λέξη "Νομαρχία" νοείται "Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση".
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας, ύστερα από πρόταση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας, μπορεί να εξουσιοδοτεί τους διευθυντές των στρατολογικών γραφείων να ενεργούν επιθεώρηση στα τηρούμενα, από τους δήμους και τις κοινότητες της περιφέρειάς τους, μητρώα αρρένων.
2. Οι εκθέσεις, που συντάσσονται από τους διευθυντές των στρατολογικών γραφείων, κοινοποιούνται στις οικείες νομαρχίες για την τακτοποίηση των τυχόν πλημμελών ενεργειών ή παραλείψεων που διαπιστώθηκαν.


Αρθρο: 15
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΙΒΛΙΑ (ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ - ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ)
Τίτλος Αρθρου
Βιβλία γεννήσεων και βαπτίσεων.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Σε κάθε ναό τηρείται "βιβλίο βαπτίσεων", στο οποίο γράφονται όλα τα τέκνα που βαπτίζονται.
2. Ομοίως, σε κάθε τέμενος ή συναγωγή τηρείται "βιβλίο γεννήσεων", στο οποίο γράφονται όλα τα τέκνα των μουσουλμάνων ή ισραηλιτών, που γεννιούνται στην οικεία περιφέρεια.
3. Τα ανωτέρω βιβλία τηρούνται και ενημερώνονται από τον αρμόδιο εφημέριο ή τον οικείο θρησκευτικό λειτουργό.
4. Ο τύπος των βιβλίων αυτών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών.


Αρθρο: 16
Ημ/νία: 15.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Στρατολογικοί πίνακες.
Λήμματα
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στις παρ. 1, 3, 5 και 6 του παρόντος άρθρου αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" νοείται "αιρετός Νομάρχης" και όπου η λέξη "Νομαρχία" νοείται "Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση". Η περίπτ. γ της παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 15.06.1995 με την παρ. 5 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι δήμοι και οι κοινότητες υποχρεούνται μέχρι 1ης Απριλίου κάθε χρόνου το αργότερο, να καταρτίζουν, σε δύο αντίτυπα και να υποβάλλουν στην αρμόδια νομαρχία στρατολογικό πίνακα, εκείνων που υποχρεούνται το επόμενο έτος να παρουσιασθούν στα στρατολογικά γραφεία για την κατάθεση των σχετικών με την επιλογή τους εντύπων.
2. Οι στρατολογικοί πίνακες συντάσσονται με βάση τα μητρώα αρρένων, που τηρούν οι δήμοι και οι κοινότητες και περιλαμβάνουν:
α) Ολους αυτούς που είναι γραμμένοι στο αντίστοιχο έτος γεννήσεως και δεν έχουν διαγραφεί νομίμως.
β) Παραλειφθέντες ή αδήλωτους, που έχουν γεννηθεί κατά το ίδιο ως άνω έτος.
3. Οι στήλες των στρατολογικών πινάκων, πριν υποβληθούν στην οικεία νομαρχία, συμπληρώνονται για μεν τα ληξιαρχικά στοιχεία από τα μητρώα αρρένων, για δε τις υπόλοιπες ενδείξεις με υπεύθυνη δήλωση του πατέρα ή της μητέρας ή από άλλα στοιχεία.
4. Γι' αυτούς που πρέπει να εγγραφούν (παραλειφθέντες ή αδήλωτους), για όσους πρέπει να διαγραφούν για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο από τα μητρώα αρρένων (με εξαίρεση τα πρόσωπα άγνωστης διαμονής ή τύχης που διαγράφονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 10), ως και για εκείνους που είναι γραμμένοι με ελλιπή ή εσφαλμένα στοιχεία, επισυνάπτονται τα απαιτούμενα, ανάλογα με την περίπτωση, δικαιολογητικά.
5. Ο νομάρχης, μόλις περιέλθουν στη νομαρχία οι ανωτέρω πίνακες: α) Δίδει εντολή να γίνει έλεγχος για την πληρότητα και την κανονική σύνταξή τους.
β) Εκδίδει, με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, σχετικές αποφάσεις. "γ) Βεβαιώνει αυτούς μετά προηγούμενη διαπίστωση ότι έχουν γίνει οι μεταβολές, που επήλθαν με βάση τις αποφάσεις αυτές".
6. Ο τύπος, η ημερομηνία αποστολής από τις νομαρχίες των στρατολογικών πινάκων στα αρμόδια στρατολογικά γραφεία, ως και κάθε άλλη σχετική με αυτούς απαραίτητη λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, μετά από πρόταση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας. Με όμοια υπουργική απόφαση μπορεί να τροποποιείται η ημερομηνία υποβολής των στρατολογικών πινάκων, που ορίζεται στην παρ 1 του άρθρου αυτού.


Αρθρο: 17
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Ετήσιο μητρώο αρρένων
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ
Στο μητρώο αρρένων που καταρτίζεται κάθε χρόνο για κάθε δήμο ή κοινότητα του Κράτους, γράφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, όλα τα άρρενα τέκνα Ελλήνων υπηκόων, που γεννήθηκαν ζώντα κατά το προηγούμενο έτος.


Αρθρο: 18
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή καταρτισμού ετήσιου μητρώου αρρένων.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Το ετήσιο μητρώο αρρένων καταρτίζεται από τριμελή επιτροπή, που συγκροτείται ως ακολούθως:
α) Στους δήμους: Από το δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του,. ως πρόεδρο, τον αρμόδιο για τα μητρώα αρρένων υπάλληλο του δήμου και από τον οικείο ληξίαρχο, ως μέλη.
β) Στις κοινότητες: Από τον πρόεδρο της κοινότητας ή το νόμιμο αναπληρωτή του , ως πρόεδρο, το γραμματέα της κοινότητας και το ληξίαρχο, ως μέλη.
2. Οπου η ιδιότητα του ληξίαρχου συμπίπτει στο πρόσωπο ενός από τα λοιπά μέλη της επιτροπής, μετέχει σ' αυτήν ένας δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους.
3. Η επιτροπή αυτή, που συνέρχεται με μέριμνα του προέδρου, συνεδριάζει στο δημαρχιακό ή κοινοτικό κατάστημα, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται ομόφωνα. Τυχόν διαφωνία αναφέρεται σε πρακτικό, που συντάσσεται ειδικά για το σκοπό αυτόν.


Αρθρο: 19
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Στοιχεία καταρτισμού ετήσιου μητρώου αρρένων.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Το ετήσιο μητρώο αρρένων καταρτίζεται βάσει αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως, που αφορούν στους ζώντες άρρενες Ελληνες υπηκόους, που γεννήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους οι ληξίαρχοι και οι διπλωματικοί ή προξενικοί υπάλληλοι, που ασκούν ληξιαρχικά καθήκοντα στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να στέλνουν στον αρμόδιο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως για την εγγραφή στα μητρώα αρρένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2.
Οι ληξίαρχοι μπορούν, αντί της αποστολής αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων, να θέτουν υπόψη της επιτροπής της έδρας τους, στην οποία μετέχουν, τα ληξιαρχικά βιβλία.
3. Κάθε μεταγενέστερη προσθήκη, διόρθωση ή μεταβολή στοιχείων της ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως γνωστοποιείται στον αρμόδιο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας.
4. Μέσα στη δίμηνη προθεσμία, που ορίζεται με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, οι εφημέριοι και οι οικείοι θρησκευτικοί λειτουργοί στέλνουν στον αρμόδιο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας ονομαστική κατάσταση, που συντάσσεται από τα βιβλία γεννήσεων και βαπτίσεων τα προβλεπόμενα από το άρθρο 15. Με βάση την ονομαστική αυτήν κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει τα άρρενα τέκνα, που γεννήθηκαν ζώντα κατά το προηγούμενο έτος, η επιτροπή του προηγούμενου άρθρου προβαίνει στην αναζήτηση των αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων, που δεν περιήλθαν σ' αυτή.


Αρθρο: 20
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Καταρτισμός ετήσιου μητρώου αρρένων.
Λήμματα
ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 18, αφού ελέγξει τα στοιχεία του προηγούμενου άρθρου, καταρτίζει μέσα στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο κάθε χρόνου ονομαστικό κατάλογο, στον οποίο εγγράφει με απόλυτη αλφαβητική σειρά όλους τους άρρενες. Ο κατάλογος αυτός υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής.
2. Μέσα στο πρώτο πενθήμερο του μήνα Μαϊου τοιχοκολλάται αντίγραφο του καταλόγου αυτού, με μέριμνα του προέδρου της επιτροπής, στον καθορισμένο για το σκοπό αυτόν τόπο ανακοινώσεων του δημαρχιακού ή κοινοτικού καταστήματος, όπου παραμένει μέχρι τέλους του ίδιου μήνα. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό παρουσία δύο μαρτύρων. Παράλληλα ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας προσκαλεί με κάθε πρόσφορο μέσο (τύπο, ραδιόφωνο, αγγελίες σε εκκλησίες κ.λπ.) τους ενδιαφερόμενους, όπως, μέσα στο ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους επί του περιεχομένου του καταλόγου.


Αρθρο: 21
Ημ/νία: 15.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Ελεγχος ενστάσεων.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" νοείται "αιρετός Νομάρχης". Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113).
 
Κείμενο Αρθρου
"1. Η επιτροπή, που συνέρχεται μέσα στο μήνα Ιούνιο, αποφαίνεται επί των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν και για όσες από αυτές έγιναν αποδεκτές επιφέρει τις αναγκαίες μεταβολές και συντάσσει σχετικό πρακτικό.
2. Ακολούθως, η επιτροπή ανασυντάσσει σε τέσσερα αντίτυπα τον ονομαστικό κατάλογο, που αναφέρεται στην παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, τον υπογράφει και τον στέλνει στον οικείο νομάρχη μέχρι τέλους του ίδιου μήνα. Μαζί με τα αντίτυπα του ονομαστικού καταλόγου στέλνονται τα πρακτικά και το αποδεικτικό τοιχοκολλήσεως".


Αρθρο: 22
Ημ/νία: 15.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
Τίτλος Αρθρου
"Οριστικοποίηση ετήσιου μητρώου αρρένων".
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στο παρόν άρθρο αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" νοείται "αιρετός Νομάρχης". Το παρόν άρθρο και ο τίτλος του τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 7 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113).
 
Κείμενο Αρθρου
"Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας των ονομαστικών καταλόγων ο Νομάρχης τους οριστικοποιεί. Με την οριστικοποίηση αυτή οι κατάλογοι αποτελούν τα ετήσια μητρώα αρρένων".


Αρθρο: 23
Ημ/νία: 30.05.1997
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Εκτύπωση ετήσιου μητρώου αρρένων.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στο παρόν άρθρο αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" νοείται "αιρετός Νομάρχης" και όπου η λέξη "Νομαρχία" νοείται "Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση". Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 30.05.1997 με την παρ. 3 άρθρου 14 Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α' 107).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο ο νομάρχης στέλνει στις αρχές του άρθρου 1, που τηρούν τα μητρώα αρρένων, από ένα αντίτυπο του ετήσιου μητρώου αρρένων.
Μέσα στην ίδια προθεσμία στέλνει όμοιο αντίτυπο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να μεριμνήσει για την εκτύπωσή του, με έξοδα που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του.
2. Τα εκτυπωθέντα ετήσια μητρώα αρρένων στέλνονται στον αρμόδιο νομάρχη για έλεγχο και ενημέρωση, σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν, ως και για τη διόρθωση των τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων, που έγιναν κατά την εκτύπωση.
3."Ακολούθως οριστικοποιεί τα ετήσια μητρώα αρρένων και στέλνει από ένα αντίτυπο στις αρχές του άρθρου 1 που τηρούν αυτά". Μετά τη λήψη του αντίτυπου, οι αρχές αυτές καταστρέφουν το αντίστοιχο χειρόγραφο ή δακτυλογραφημένο ετήσιο μητρώο αρρένων.


Αρθρο: 24
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Βιβλιοδέτηση μητρώων αρρένων.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" νοείται "αιρετός Νομάρχης".
 
Κείμενο Αρθρου
1. Τα έντυπα ετήσια μητρώα αρρένων πέντε ετών για τους δήμους και δέκα ετών για τις κοινότητες βιβλιοδετούνται σε ένα σώμα με μέριμνα του νομάρχη, ο οποίος δύναται, κατά την κρίση του και ανάλογα με τον όγκο του ετήσιου μητρώου αρρένων, να επιτρέπει τη βιβλιοδέτηση και μικρότερου αριθμού αυτών.
2. Η δαπάνη βιβλιοδέτησης του μητρώου αρρένων, για όλες τις αρχές του άρθρου 1 που τα τηρούν, βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου ή κοινότητας.


Αρθρο: 25
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Μητρώα αρρένων δήμων ή κοινοτήτων που αναγνωρίζονται ή ενώνονται.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Σε περίπτωση αναγνωρίσεως ενός συνοικισμού σε δήμο ή κοινότητα καταρτίζεται από την αρχή νέο μητρώο αρρένων, βάσει αυτού που υπάρχει, δια μεταφοράς των αντίστοιχων εγγραφών από το παλαιό στο νέο.
2. Σε περίπτωση ενώσεως δήμων ή κοινοτήτων καταρτίζεται και πάλι νέο μητρώο αρρένων, στο οποίο μεταφέρονται οι αντίστοιχες εγγραφές από τα παλαιά στο νέο, με τη σειρά που αναφέρονται οι δήμοι και οι κοινότητες στο προεδρικό διάταγμα ενώσεως αυτών.
3. Σε περίπτωση αποσπάσεως συνοικισμού δήμου ή κοινότητας και προσαρτήσεώς του σε άλλο δήμο ή κοινότητα μεταφέρονται οι αντίστοιχες εγγραφές στο μητρώο αρρένων στη συνέχεια των υφιστάμενων εγγραφών.


Αρθρο: 26
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΩΝ-ΛΟΓΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Ανασύνταξη μητρώων αρρένων.
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΕΠΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΕΠΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), όπου στο παρόν άρθρο αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" νοείται "αιρετός Νομάρχης".
 
Κείμενο Αρθρου
Τα μητρώα αρρένων, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο καταστρέφονται ή χάνονται ανασυντάσσονται με μέριμνα των αρμόδιων νομαρχών, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Εσωτερικών.


Αρθρο: 27
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Ποινικές διατάξεις
Λήμματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οσοι παραλείπουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται με τον παρόντα νόμο τιμωρούνται, οι μεν υπάλληλοι (κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα, οι δε λοιποί κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του ίδιου Κώδικα.
2. Οι ανωτέρω, εάν ενήργησαν από αμέλεια, τιμωρούνται με χρηματική ποινή μέχρι 20.000 δρχ.


Αρθρο: 28
Ημ/νία: 04.03.1993
Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993
Τίτλος Αρθρου
Καταργούμενες διατάξεις.
Λήμματα
ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
Από της ισχύος του παρόντος Κώδικα καταργούνται, το ν.δ. 762/1970 "περί μητρώων αρρένων" και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη με αυτόν.

 
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.