Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Έτος: 1951
Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.1951
 
Θέματα
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Σχόλια
Ο παρών κώδικας,που κυρώθηκε με το Ν.1493/1950,μεταγλωττίστηκε στη δημοτική με το ΠΔ 258/1986 (ΦΕΚ Α 228/8.10.1986). Σύμφωνα με τα άρθρα 3 - 5 του ν. 2943 του 2001 (Α΄203/12.9.2001), όλα τα δραχμικά ποσά που αναφέρονται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος κώδικα, μετατρέπονται σε ευρώ, κατά τα σχετικώς μνημονευόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: ΔΕΥΤΕΡ
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
 

 

Κείμενο Αρθρου
Ανακαλείται το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 620/85 (ΦΕΚ 228Α' της 31.12.1985).
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 


Αρθρο: 1
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ποινικά δικαστήρια
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Ποινική δικαιοδοσία ασκούν τα εξής δικαστήρια: α) Τα πταισματοδικεία,
β) τα πλημμελειοδικεία, γ) τα δικαστήρια των ανηλίκων, δ) τα
κακουργιοδικεία, ε) τα εφετεία, στ) ο Αρειος Πάγος ως ακυρωτικό.

 


Αρθρο: 2
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Εξαιρέσεις από την ποινική δικαιοδοσία
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΤΕΡΟΔΙΚΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Στη δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων δεν εμπίπτουν: α) Οι
αρχηγοί των ξένων κρατών, β) Οι διπλωματικοί αντιπρόσωποί τους που
είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα, γ) Το προσωπικό της διπλωματικής
αντιπροσωπείας ξένου κράτους που είναι διαπιστευμένο στην Ελλάδα, δ) Τα
μέλη της οικογένειας των προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία α' και
β' και κατοικούν μαζί τους, ε) Το υπηρετικό προσωπικό των προσώπων που
αναφέρονται στα στοιχεία α' και β', όταν έχει την ίδια υπηκοότητα και
στ) Ολα τα άλλα πρόσωπα που απολαμβάνουν το προνόμιο της ετεροδικίας με
βάση είτε συμβάσεις που έχουν συναφθεί με άλλα κράτη είτε διεθνή έθιμα
που γίνονται αποδεκτά από όλα τα κράτη.

 


Αρθρο: 3
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Πταισματοδικεία
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
1. Κάθε ειρηνοδικείο είναι ταυτόχρονα και πταισματοδικείο, με την προϋπόθεση ότι στην ίδια περιφέρεια δεν υπάρχει ειδικό πταισματοδικείο.
2. Ο πταισματοδίκης: α) δικάζει τα πταίσματα, εκτός
από εκείνα που υπάγονται με ειδικές διατάξεις σε άλλο δικαστήριο ή δημόσιο όργανο, β) ενεργεί προανάκριση για κάθε έγκλημα σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του κώδικα, γ) ενεργεί προκαταρκτική εξέταση ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέα (άρθρα 31 και 33 παρ. 1).

 


Αρθρο: 4
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ ΤΡΙΜΕΛΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαστήρια των πλημμελειοδικών
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Κάθε δικαστήριο πρωτοδικών είναι ταυτόχρονα και δικαστήριο
πλημμελειοδικών.
2. Στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των πλημμελειοδικών ανήκει: α) η
ανάκριση. Ανακριτές διορίζονται ένας ή περισσότεροι πλημμελειοδίκες
σύμφωνα με τις διατάξεις του οργανισμού των δικαστηρίων. Σε έναν από
τους ανακριτές, που ορίζεται ειδικά γι' αυτό το σκοπό, ανατίθεται η
ανάκριση κατά ανηλίκων (άρθρο 7), β) η άσκηση της εξουσίας του
δικαστικού συμβουλίου.

 


Αρθρο: 5
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ ΤΡΙΜΕΛΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Τριμελή πλημμελειοδικεία
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΤΡΙΜΕΛΗ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το δικαστήριο των πλημμελειοδικών αποτελείται από τρεις τακτικούς
δικαστές. Επιτρέπεται η αναπλήρωση ενός μόνο δικαστή από πάρεδρο στο
πρωτοδικείο, από πταισματοδίκη ή από ειρηνοδίκη, όταν γι' οποιονδήποτε
λόγο είναι αδύνατη αυτή η σύνθεση. Αν ο πρόεδρος προβλέπει ότι κάποια
δίκη θα διαρκέσει πολύ, μπορεί να προσλάβει έως δύο συμπαρεδρεύοντες
δικαστές για την αναπλήρωση εκείνων των δικαστών για τους οποίους τυχόν
θα προκύψει κώλυμα κατά τη διάρκεια της δίκης. Σε περίπτωση κωλύματος
του προέδρου, την προεδρία την αναλαμβάνει ο αρχαιότερος από αυτούς που
απομένουν, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και οι
συμπαρεδρεύοντες.
2. Η εκδίκαση των πλημμελημάτων, των πταισμάτων και των εφέσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 112 ανήκει στη δικαιοδοσία του τριμελούς
πλημμελειοδικείου.

 


Αρθρο: 6
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Μονομελή πλημμελειοδικεία
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Το μονομελές πλημμελειοδικείο συγκροτείται από ένα πλημμελειοδίκη, που
ορίζεται κάθε τρίμηνο από την ολομέλεια του δικαστηρίου μαζί με έναν ή
περισσότερους αναπληρωτές από τους πλημμελειοδίκες. Ο πρόεδρος των
πρωτοδικών μπορεί να δικάσει ως μόνος πλημμελειοδίκης. Η δικαιοδοσία
του μονομελούς πλημμελειοδικείου ορίζεται στο άρθρο 114. Στο ίδιο
δικαστήριο πλημμελειοδικών είναι δυνατό να λειτουργούν και περισσότερα
μονομελή. Ως τόπος συνεδριάσεων του μονομελούς, όταν συνεδριάζει εκτός
έδρας, ορίζεται πάντοτε κάποια έδρα ειρηνοδικείου με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης και μετά γνωμοδότηση της ολομέλειας του αρμόδιο
δικαστηρίου πρωτοδικών και του εισαγγελέα εφετών. Με την ίδια
διαδικασία μπορεί να οριστεί και άλλος τόπος συνεδριάσεων, εκτός έδρας
ειρηνοδικείου, αν υπάρχουν σ' αυτόν οι κατάλληλες συνθήκες για
συνεδρίαση δικαστηρίου και συζήτηση των υποθέσεων.

 


Αρθρο: 7
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαστήρια ανηλίκων
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το μονομελές δικαστήριο ανηλίκων συγκροτείται από έναν πρωτοδίκη σε
κάθε πρωτοδικείο, ο οποίος ορίζεται μαζί με έναν αναπληρωτή για δύο
χρόνια, με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και μετά πρόταση
του Υπουργού της Δικαιοσύνης. Προτιμώνται όσοι έχουν ειδικές γνώσεις
και γνωρίζουν, αν είναι δυνατό, μία από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική,
γερμανική ή ιταλική.
2. Η θητεία των δικαστών ανηλίκων μπορεί να ανανεώνεται με τον ίδιο
τρόπο, πάντοτε όμως με τη συναίνεσή τους. Κατά τη διάρκεια της θητείας
τους επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με τον ίδιο πάλι τρόπο, μετά όμως
σύμφωνη και ειδικά αιτιολογημένη γνώμη του προέδρου και του εισαγγελέα
εφετών.
3. Το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων συγκροτείται από το δικαστή ανηλίκων
που αναφέρεται στην παρ. 1 και από δύο πλημμελειοδίκες, που ορίζονται
από τον πρόεδρο πρωτοδικών. Στο δικαστήριο αυτό προεδρεύει, αν είναι
δυνατό, ο δικαστής ανηλίκων. Το εφετείο ανηλίκων συγκροτείται από έναν
εφέτη και έναν αναπληρωτή του, που ορίζονται σε κάθε εφετείο σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, και από δύο άλλους
εφέτες, που ορίζονται ως δικαστές ανηλίκων από τον πρόεδρο των εφετών.
Στο δικαστήριο αυτό προεδρεύει, αν είναι δυνατό, ο εφέτης δικαστής
ανηλίκων. Η παρ. 2 του άρθρου 9 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.
4. Η δικαιοδοσία των δικαστηρίων ανηλίκων ορίζεται στο άρθρο 113.

 


Αρθρο: 8
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Τα δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα συγκροτούνται ως εξής:
α) Το μικτό ορκωτό δικαστήριο συγκροτείται από τον πρόεδρο πρωτοδικών ή
τον αναπληρωτή του, δύο πρωτοδίκες και τέσσερις ενόρκους, β) το μικτό
ορκωτό εφετείο συγκροτείται από πρόεδρο εφετών, δύο εφέτες και τέσσερις
ενόρκους, γ) το τριμελές εφετείο, συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών ή
τον αναπληρωτή και από δύο εφέτες, δ) το πενταμελές εφετείο συντίθεται
από πρόεδρο εφετών και από τέσσερις εφέτες.
2. Το μικτό ορκωτό δικαστήριο συγκροτείται στην έδρα κάθε πρωτοδικείου,
και το μικτό ορκωτό εφετείο, στην έδρα κάθε εφετείου.
3. Το τριμελές και το πενταμελές εφετείο λειτουργούν στην έδρα κάθε
εφετείου.
4. Ο εισαγγελέας των εφετών (ή άλλος εισαγγελέας ή αντιεισαγγελέας του
ίδιου εφετείου) ασκεί καθήκοντα εισαγγελέα στο μικτό ορκωτό εφετείο της
έδρας του και στα μικτά ορκωτά δικαστήρια της έδρας και της περιφέρειάς
του, στα οποία προσδιορίζει και τις υποθέσεις, μπορεί επίσης να
αναθέτει σε εισαγγελέα ή αντιεισαγγελέα πρωτοδικών να εκτελεί καθήκοντα
εισαγγελέα στα μικτά ορκωτά δικαστήρια της έδρας και της περιφέρειάς
του.
5. Καθήκοντα γραμματέα στο μικτό ορκωτό δικαστήριο εκτελεί υπάλληλος
της γραμματείας του πρωτοδικείου, ενώ στο μικτό ορκωτό εφετείο
υπάλληλος της γραμματείας του εφετείου.

 


Αρθρο: 9
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Εφετείο

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το συμβούλιο των εφετών και το δικαστήριο των εφετών συντίθεται από
τον πρόεδρο εφετών ή τον αναπληρωτή του και από δύο εφέτες. Οταν το
δικαστήριο των εφετών δικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων του τριμελούς
εφετείου, συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών και από τέσσερις εφέτες.
2. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη αυτή η σύνθεση, επιτρέπεται η
αναπλήρωση ενός μόνο εφέτη στο τριμελές (δικαστήριο ή συμβούλιο) και
δύο το πολύ εφετών στο πενταμελές από προέδρους πρωτοδικών ή από
πλημμελειοδίκες που έχουν τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία
πλημμελειοδικών.
3. Αν ο πρόεδρος προβλέπει ότι κάποια δίκη θα διαρκέσει πολύ, μπορεί να
προσλάβει έως δύο συμπαρεδρεύοντες δικαστές, όταν το εφετείο
αποτελείται από τρεις δικαστές, και έως τρεις όταν αποτελείται από
πέντε δικαστές, για να αναπληρώσουν αυτούς που θα έχουν τυχόν κώλυμα
κατά τη διάρκεια της δίκης. Σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου την
προεδρία την αναλαμβάνει ο αρχαιότερος μεταξύ αυτών που απομένουν,
ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και οι συμπαρεδρεύοντες.

 


Αρθρο: 10
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΝΙΚΑ ΑΠ
 
Τίτλος Αρθρου
Ο Αρειος Πάγος
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Ο Αρειος Πάγος ως ακυρωτικό δικαστήριο δικάζει τις αιτήσεις αναίρεσης
κατά των αποφάσεων και βουλευμάτων και αποτελείται από επτά δικαστές.
Στην περίπτωση της αίτησης αναίρεσης υπέρ του νόμου και στην περίπτωση
του άρθρου 513 παρ. 1 το δικαστήριο δικάζει με την ολομέλειά του.

 


Αρθρο: 11
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Διαίρεση σε τμήματα
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Στο εφετείο Αθηνών και στα πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς και
Θεσ/νίκης, καθορίζεται από την ολομέλεια των δικαστηρίων αυτών
υποχρεωτικά ιδιαίτερο ποινικό τμήμα. Ο καθορισμός γίνεται με ειδικό
κανονισμό, που εκδίδεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου κάθε
χρόνου και εγκρίνεται μέσα στον ίδιο μήνα από τον Υπουργό της
Δικαιοσύνης, ο οποίος έχει το δικαίωμα και να τον τροποποιεί ύστερα από
γνώμη του προέδρου και του εισαγγελέα του δικαστηρίου. Ορίζονται
επίσης, με τον ίδιο κανονισμό, ο πρόεδρος και οι δικαστές του ποινικού
τμήματος, οι οποίοι θα απασχολούνται αποκλειστικά σ' αυτό για όλο το
χρόνο, καθώς και τρεις το πολύ αναπληρωτές. Δεν επιτρέπεται να οριστούν
μέλη του ποινικού τμήματος στο πρωτοδικείο, ειρηνοδίκες ή
πταισματοδίκες, που αναπληρώνουν τους δικαστές κατά τις κείμενες
διατάξεις.
2. Σε κάθε δικαστικό έτος αντικαθίστανται υποχρεωτικά οι μισοί μόνο από
τους δικαστές που υπηρετούν στο ποινικό τμήμα. Δεν επιτρέπεται όμως σε
καμιά περίπτωση ένας δικαστής να υπηρετήσει σ' αυτό περισσότερο από δύο
χρόνια συνεχώς, αν άλλοι δικαστές που ανήκουν στο ίδιο δικαστήριο δεν
υπηρέτησαν για μια συνεχή διετία στο ποινικό τμήμα.
3. Στις ποινικές συνεδριάσεις του δικαστηρίου και του δικαστικού
συμβουλίου μετέχουν υποχρεωτικά αυτοί που ανήκουν στο ποινικό τμήμα.
Δεν θίγονται οι διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 9 παρ. 2 του κώδικα,
οι σχετικές με την αναπλήρωση των δικαστών που έχουν κώλυμα.

 


Αρθρο: 12
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαστικός γραμματέας
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Στις δημόσιες συνεδριάσεις των δικαστηρίων παρευρίσκεται πάντοτε
ένας δικαστικός γραμματέας, ο οποίος συντάσσει τα πρακτικά με ευθύνη
δική του και του δικαστή που διευθύνει τη συνεδρίαση.
2. Οταν ο γραμματέας απουσιάζει ή έχει κώλυμα, τον αναπληρώνει ένας
υπογραμματέας ή γραφέας. Στη διάρκεια της συνεδρίασης μπορεί με απόφαση
του δικαστηρίου ν' αναπληρώσει κάποιος άλλος το γραμματέα, όταν του
παρουσιάζεται κώλυμα. Για την απόφαση αυτή δεν χρειάζεται σύμπραξη
γραμματέα.
3. Ο δικαστικός γραμματέας συμμετέχει και στη συνεδρίαση του δικαστικού
συμβουλίου και αναπληρώνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.

 


Αρθρο: 13
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Σχέση της εισαγγελίας και των δικαστηρίων με άλλες αρχές
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Οι αστυνομικές αρχές και η χωροφυλακή οφείλουν να εκτελούν χωρίς καμία
χρονοτριβή τις παραγγελίες των δικαστικών και των εισαγγελικών αρχών. Σε περίπτωση ανάγκης οι δικαστικές και οι εισαγγελικές αρχές έχουν το
δικαίωμα να ζητούν τη βοήθεια της αστυνομίας και της χωροφυλακής, ακόμη
και τη βοήθεια της ένοπλης δύναμης, απευθείας και χωρίς τη μεσολάβηση
των προϊσταμένων τους.

 


Αρθρο: 14
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
 
Τίτλος Αρθρου
Λόγοι αποκλεισμού
Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
1. Εκτός από όσα ορίζονται ειδικά στον οργανισμό των δικαστηρίων, στον
ειδικό νόμο για τα μικτά ορκωτά δικαστήρια και στον κώδικα αυτόν, δεν
μπορούν στην ίδια ποινική υπόθεση να ασκήσουν έργα ανακριτή, δικαστή,
εισαγγελέα ή γραμματέα όσοι είναι μεταξύ τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό.
2. Από την άσκηση των παραπάνω έργων σε ποινική υπόθεση αποκλείεται
επίσης: α) όποιος αδικήθηκε από το έγκλημα, με εξαίρεση όσων ορίζονται
σχετικά με τα εγκλήματα που γίνονται στο ακροατήριο (άρθρα 116 και
117), β) όποιος είναι σύζυγος του κατηγορουμένου ή του αστικώς
υπευθύνου ή εκείνου που αδικήθηκε από το έγκλημα. Το ίδιο ισχύει και
στην περίπτωση που κάποιος είναι συγγενής εξ αίματος με τα πρόσωπα αυτά
σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου έως και τον τέταρτο βαθμό ή
συγγενής εξ αγχιστείας έως και το δεύτερο βαθμό. Ο λόγος αποκλεισμού
που οφείλεται στην αγχιστεία εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση
του γάμου. Αποκλείεται επίσης εκείνος που είναι ή ήταν επίτροπος ή
κηδεμόνας των ίδιων προσώπων ή που συνδέεται μαζί τους με υιοθεσία, γ)
όποιος ήταν συνήγορος του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντος ή
του αστικώς υπευθύνου στην ίδια υπόθεση, δ) όποιος εξετάστηκε ως
μάρτυρας ή γνωμοδότησε ως πραγματογνώμονας ή τεχνικός σύμβουλος στην
ίδια υπόθεση.
3. Ο δικαστής που έχει συμπράξει στην έκδοση απόφασης, κατά της οποίας
ασκήθηκε έφεση ή αναίρεση, αποκλείεται να δικάσει στις δύο τελευταίες
περιπτώσεις.

 


Αρθρο: 15
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
 
Τίτλος Αρθρου
Λόγοι εξαίρεσης
Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Ολα τα δικαστικά πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου είναι εξαιρετέα, αν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου αυτού ή αν προκάλεσαν ή
προκαλούν υπόνοιες μεροληψίας, δηλαδή αν υπάρχουν γεγονότα που μπορούν
να δικαιολογήσουν εμφανώς δυσπιστία για την αμεροληψία τους. Ο τρόπος
γενικά που διευθύνεται η διαδικασία ή υποβάλλονται ερωτήσεις στους
μάρτυρες και τους κατηγορουμένους δεν μπορεί μόνος του να θεμελιώσει
αυτό το λόγο για εξαίρεση.

 


Αρθρο: 16
Ημ/νία: 24.12.2002
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ποιοί και πότε προτείνουν την εξαίρεση
Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Σχόλια
Η εντός " " παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 7 του Ν. 3090/2002 (Α 329), ισχύει δε, από 24.12.2002

 

Κείμενο Αρθρου
1. Δικαίωμα να προτείνουν την εξαίρεση έχουν ο εισαγγελέας, ο
κατηγορούμενος, ο πολιτικώς ενάγων και ο αστικώς υπεύθυνος.
2. Η αίτηση για εξαίρεση υποβάλλεται: στο στάδιο της ανάκρισης έως την
παράδοση των εγγράφων από τον ανακριτή στον εισαγγελέα μετά την
τελευταία ανακριτική πράξη (άρθρο 308), στην κύρια διαδικασία πριν
αρχίσει η συζήτηση (άρθρο 339) και, τέλος, στη διαδικασία του
δικαστικού συμβουλίου πριν από την έκδοση του βουλεύματος. Γι' αυτό το
σκοπό οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να πληροφορηθούν τη σύνθεση του
συμβουλίου από τη στιγμή που ο εισαγγελέας υποβάλει σ' αυτό την πρότασή
του. Αν η αίτηση αφορά την εξαίρεση ολόκληρου του πολυμελούς
δικαστηρίου (άρθρο 136 εδ. α'), η κατάθεσή της γίνεται τουλάχιστον οκτώ
ημέρες, πριν από την ημέρα που έχει προσδιοριστεί για τη συζήτηση της
υπόθεσης.
3. Οι αιτήσεις εξαίρεσης κατά των δικαστικών προσώπων που συμπράττουν ή
πρόκειται να συμπράξουν στην ίδια διαδικασία υποβάλλονται εφάπαξ ως
προς τους λόγους εξαίρεσης κατά όλων των προσώπων αυτών πριν από την
επιχείρηση της διαδικαστικής ενέργειας. Το δικαστήριο αποφαίνεται με
ενιαία απόφαση. Κάθε μεταγενέστερη αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός
αν ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι ο λόγος της εξαίρεσης έγινε γνωστός ή
ανέκυψε μεταγενέστερα.
"4. Δεν επιτρέπεται αίτηση εξαίρεσης: α) μελών ή του εισαγγελέα ή του γραμματέα του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου, που αποφασίζει για την αίτηση εξαίρεσης κατά το άρθρο 20, β) τόσων μελών από καθένα των ποινικών τμημάτων του Αρείου Πάγου, ώστε με τα λοιπά μέλη να μην είναι δυνατή η συγκρότηση του δικαστηρίου κατά τον κανονισμό λειτουργίας του Αρείου Πάγου, γ) περισσοτέρων των πέντε αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, δ) περισσοτέρων των οκτώ δικαστών ή δύο εισαγγελέων συνολικά για κάθε δικαστήριο ή εισαγγελία, όπου υπηρετούν πράγματι τουλάχιστον δώδεκα δικαστές ή τρεις εισαγγελείς αντίστοιχα, ε) περισσοτέρων των τεσσάρων δικαστών για κάθε δικαστήριο στο οποίο υπηρετούν τουλάχιστον επτά δικαστές και περισσοτέρων των δύο όταν υπηρετούν λιγότεροι των επτά δικαστών".

 


Αρθρο: 17
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
 
Τίτλος Αρθρου
Τι πρέπει να περιέχει και πότε είναι παραδεκτή η αίτηση
Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η αίτηση εξαίρεσης πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τους λόγους της
εξαίρεσης, να μνημονεύει τα πραγματικά γεγονότα στα οποία στηρίζονται
οι λόγοι αυτοί και να αναφέρει τα μέσα της απόδειξής τους. Την αίτηση
πρέπει να την υπογράφει ο ίδιος ο αιτών ή ο ειδικός πληρεξούσιος του. Στο έγγραφο της πληρεξουσιότητας πρέπει να αναφέρονται ειδικά και
συγκεκριμένα οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η εξαίρεση,
διαφορετικά, η αίτηση είναι απαράδεκτη.
2. Ο αιτών ή ο ειδικός για το σκοπό αυτό πληρεξούσιός του παραδίδει την
αίτηση στον εισαγγελέα του δικαστηρίου όπου υπηρετεί το πρόσωπο του
οποίου ζητείται η εξαίρεση. Αν ζητείται η εξαίρεση μέλους του
δικαστηρίου των συνέδρων, η αίτηση παραδίδεται στον εισαγγελέα του
εφετείου, ενώ, αν αφορά μέλος του πταισματοδικείου, στον εισαγγελέα του
πλημμελειοδικείου. Η αίτηση για την εξαίρεση μέλους δικαστηρίου που
συνεδριάζει μπορεί να υποβληθεί και με προφορική δήλωση, που
καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

 


Αρθρο: 18
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
 
Τίτλος Αρθρου
Πότε η αίτηση είναι απαράδεκτη
Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν η αίτηση για εξαίρεση έχει υποβληθεί εκπρόθεσμα (άρθρο 16 παρ. 2 και
3) ή παράτυπα ή αν έχει ελλείψεις στο περιεχόμενο, το αρμόδιο, κατά το
άρθρο 20, δικαστήριο ή συμβούλιο ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα την
απορρίπτει ως απαράδεκτη μέσα σε δύο το πολύ ημέρες από την υποβολή
της. Στο δικαστήριο ή στο συμβούλιο δεν συμμετέχει εκείνος που τον
αφορά η εξαίρεση, ενώ καλείται ο αιτών και, αν είναι δυνατόν, και οι
άλλοι διάδικοι. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του
προηγούμενου άρθρου, το δικαστήριο στην ίδια συνεδρίαση αποφασίζει, αν
είναι αρμόδιο, αν η αίτηση για εξαίρεση είναι παραδεκτή. Η απόφαση
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακουστούν αυτός
που ζήτησε προφορικά την εξαίρεση και οι υπόλοιποι διάδικοι που
παρευρίσκονται στο δικαστήριο.

 


Αρθρο: 19
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
 
Τίτλος Αρθρου
Κοινοποίηση της αίτησης
Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η αίτηση για εξαίρεση, που υποβάλλεται όπως ορίζουν τα άρθρα 16 και
17, ανακοινώνεται από τον εισαγγελέα χωρίς καμιά χρονοτριβή σ' εκείνον
που η εξαίρεσή του ζητείται.
2. Αυτός, έχοντας δικαίωμα να πληροφορηθεί αμέσως το περιεχόμενο των
εγγράφων που κατατέθηκαν, έχει και την υποχρέωση μέσα σε 24 ώρες να
εκφράσει γραπτά τις απόψεις του και ταυτόχρονα να απέχει από τα
καθήκοντά του στην υπόθεση. Πρέπει όμως να ενεργήσει τις πράξεις που
δεν μπορούν να αναβληθούν, αν δεν υπάρχει αυτός που έγκαιρα θα μπορούσε
να τον αναπληρώσει σ' αυτές τις πράξεις σύμφωνα με το νόμο, αλλιώς,
τιμωρείται με πειθαρχική ποινή και πληρωμή όλων των ζημιών και εξόδων.
Οι πράξεις του όμως αυτές είναι άκυρες, αν γίνει δεκτή η αίτηση
εξαίρεσης για τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 14.

 


Αρθρο: 20
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αρμόδιο δικαστήριο
Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Μέσα σε δύο ημέρες από την κοινοποίηση που γίνεται σύμφωνα με το
άρθρ. 19 παρ. 1 ο εισαγγελέας εισάγει την αίτηση εξαίρεσης στο
δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί, ή στο συμβούλιο αν η αίτηση αφορά
ανακριτή ή μέλος του δικαστικού συμβουλίου. Το δικαστήριο ή το
συμβούλιο συνεδριάζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται για
το καθένα από τον κώδικα (άρθρ. 305, 306, 329 επ.), αφού ακούσει τον
εισαγγελέα, τον αιτούντα και τους διαδίκους που καλούνται είκοσι
τέσσερις ώρες πριν, αποφασίζει για την αίτηση εξαίρεσης. Στη σύνθεση
δεν μπορεί να μετέχει εκείνος του οποίου ζητείται η εξαίρεση. Αυτός
αναπληρώνεται σύμφωνα με το νόμο.
2. Αν η εξαίρεση αφορά μέλος του δικαστηρίου των συνέδρων που έχει
βαθμό εφέτη ή αντιεισαγγελέα εφετών και άνω, αρμόδιο είναι το
δικαστήριο των εφετών.
3. Αν το αρμόδιο δικαστήριο ή συμβούλιο δεν μπορεί να συγκροτηθεί
νόμιμα, τότε για την αίτηση εξαίρεσης αποφασίζει χωρίς καμιά χρονοτριβή
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 το αμέσως ιεραρχικά ανώτερο
δικαστήριο ή συμβούλιο. Αν πρόκειται για δικαστήριο συνέδρων αποφασίζει
το δικαστήριο των εφετών, και αν πρόκειται για εφετείο αποφασίζει το
πλησιέστερο εφετείο (άρθρο 499).
(4. καταργήθηκε με το εδ. α' της παρ. 18 του άρ. 34 του ν. 2172/1993).

 


Αρθρο: 21
Ημ/νία: 12.09.2001
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
 
Τίτλος Αρθρου
Απόφαση
Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Σχόλια
Η μετατροπή των δραχμικών ποσών σε ΕΥΡΩ έγινε με την παρ. 1 του άρθ. 3 σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 2943/2001 (Α 203), με ισχύ από 12.9.2001.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν βεβαιωθεί ο λόγος, γίνεται δεκτή η εξαίρεση και διατάσσεται
εκείνος που εξαιρέθηκε να απέχει από τα καθήκοντά του στην υπόθεση. Αν
δεν υπάρχει αναπληρωτής του, το δικαστήριο ή το δικαστικό συμβούλιο
παραπέμπει τη δίκη σε άλλο δικαστήριο ή συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα
136 στοιχ. α' και 137 παρ. 1. Διαφορετικά, κατά τις περιστάσεις, ή
απορρίπτεται η αίτηση ή διατάσσεται ο αιτών να φέρει ισχυρότερες
αποδείξεις.
2. Αν απορριφθεί η αίτηση, καταδικάζεται ο αιτών στην πληρωμή των
εξόδων. Αν ταυτόχρονα αποδειχθούν εντελώς ψευδείς οι λόγοι εξαίρεσης
που προβλήθηκαν, εκτός από την πληρωμή των εξόδων, καταδικάζεται επίσης
και σε χρηματική ποινή "δώδεκα (12) έως εκατόν είκοσι (120) ΕΥΡΩ".

 


Αρθρο: 22
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ενδικα μέσα
Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Η απόφαση που δέχεται την εξαίρεση δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσο. Η
απόφαση που απορρίπτει την εξαίρεση μπορεί να προσβληθεί με έφεση, αν
και η οριστική απόφαση για την ουσία της υπόθεσης προσβάλλεται με έφεση
και μόνο ταυτόχρονα μ' αυτήν.

 


Αρθρο: 23
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αποχή του δικαστικού προσώπου
Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 61 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2830/2000 (ΦΕΚ Α' 96), το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναλόγως στις περιπτώσεις των παρ. 1 - 3 του ιδίου άρθρου 61.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Κάθε δικαστικός λειτουργός που αναφέρεται στο άρθρο 14 οφείλει να
δηλώσει αμέσως στον πρόεδρο του δικαστηρίου όπου υπηρετεί το γνωστό σ'
αυτόν λόγο για τον οποίο αποκλείεται ή εξαιρείται από τα καθήκοντά του
σε ορισμένη υπόθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15, με σκοπό να του
επιτραπεί η αποχή. Ο πρόεδρος πολυμελούς δικαστηρίου και ο εισαγγελέας
που είναι προϊστάμενος εισαγγελίας υποβάλλουν τη δήλωση αυτή στους
νόμιμους αναπληρωτές τους, ενώ οι αντεισαγγελείς στον εισαγγελέα. Κατά
τα άλλα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2.
2. Αν πρόκειται για μέλος πταισματοδικείου, οφείλει να απέχει από τα
καθήκοντά του, να ειδοποιήσει σχετικά τον αρμόδιο εισαγγελέα αμέσως και
να περιμένει την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου σύμφωνα με την παρ.
4.
3. Τα δικαστικά πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους
οφείλουν να δηλώσουν με τον ίδιο τρόπο τυχόν σοβαρούς λόγους ευπρέπειας
που επιβάλλουν την αποχή τους από την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμη
και αν δεν υπάρχουν οι λόγοι της παρ. 1.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου αυτού το δικαστήριο,
συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, αφού ακούσει τη γνώμη του εισαγγελέα,
χωρίς την παρουσία διαδίκων, αποφασίζει αν εκείνος που υπέβαλε τη
δήλωση πρέπει να απέχει ή όχι από την άσκηση των καθηκόντων του.

 


Αρθρο: 24
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
 
Τίτλος Αρθρου
Σύμπτωση αποχής και εξαίρεσης
Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΑΠΟΧΗ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν ο δικαστικός λειτουργός, ακόμη και μετά την υποβολή της αίτησης για
εξαίρεση, υπέβαλε τη δήλωση αποχής που προβλέπεται στο άρθρο 23, το
δικαστικό συμβούλιο αποφασίζει πρώτα για την αποχή, ανεξάρτητα αν η
τελευταία στηρίζεται στους ίδιους λόγους όπως και η αίτηση εξαίρεσης.
Αν η αποχή γίνει δεκτή, η αίτηση για εξαίρεση θεωρείται ότι δεν
υποβλήθηκε, αν όμως η αποχή απορριφθεί, η διαδικασία για την εξαίρεση
προχωρεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα, σε οποιονδήποτε λόγο και
αν στηρίζεται η αίτηση.

 


Αρθρο: 25
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
 
Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση για δήλωση των προανακριτικών υπαλλήλων
Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού ή εξαίρεσης που
ορίζονται στα άρθρα 14 και 15, οι προανακριτικοί υπάλληλοι (άρθρο 33
παρ. 1 και 2 και άρθρο 34) οφείλουν να τον αναφέρουν στον προϊστάμενό
τους εισαγγελέα, χωρίς καμιά χρονοτριβή, συνεχίζοντας όμως το έργο
τους.
2. Ο εισαγγελέας δέχεται την αίτηση, αν οι λόγοι που προβάλλονται είναι
βάσιμοι και υπάρχει αντικαταστάτης. Οι πράξεις που έγιναν από τον
υπάλληλο που έκανε τη δήλωση παραμένουν έγκυρες.

 


Αρθρο: 26
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αποσιώπηση των λόγων αποκλεισμού ή εξαίρεσης
Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΛΟΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Κάθε δικαστικός λειτουργός που αναφέρεται στο άρθρο 14, καθώς και κάθε
προανακριτικός υπάλληλος που αναφέρεται στο άρθρο 25, ο οποίος, αν και
γνωρίζει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος λόγος για να εξαιρεθεί ή
να αποκλειστεί παραλείπει να τον αναφέρει σύμφωνα με τις διατάξεις
αυτού του κεφαλαίου, ή, όταν ζητηθεί η εξαίρεσή του, αρνείται αυτό το
λόγο, τιμωρείται με πειθαρχική ποινή και καταδικάζεται σε αποζημίωση
και πληρωμή των εξόδων, χωρίς να αποκλείεται και η εφαρμογή των
διατάξεων του ποινικού κώδικα.

 


Αρθρο: 27
Ημ/νία: 21.10.2003
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Ασκηση της ποινικής δίωξης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ
Σχόλια
- Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243).

 

Κείμενο Αρθρου
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Την ποινική δίωξη την ασκεί στο όνομα της Πολιτείας ο εισαγγελέας των πλημμελειοδικών (άρθρ. 43)."Στα πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών ο εισαγγελέας εφετών ορίζει, ειδικά για την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά ανηλίκων, έναν εισαγγελέα πρωτοδικών και τον αναπληρωτή του." Οταν το μονομελές πλημμελειοδικείο συνεδριάζει εκτός έδρας του πρωτοδικείου και ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών έχει κώλυμα και δεν υπάρχει αντιεισαγγελέας να τον αναπληρώσει, μπορεί να ασκεί χρέη εισαγγελέα ειρηνοδίκης ή πταισματοδίκης, που ορίζονται από τον πρόεδρο των πρωτοδικών μετά από σχετικό έγγραφο του εισαγγελέα πρωτοδικών.
2. Τη ποινική δίωξη στα πταισματοδικεία την ασκεί ο δημόσιος κατήγορος, που ορίζεται για το σκοπό αυτόν. Είναι δυνατό όμως η άσκηση της ποινικής δίωξης να ανατεθεί στον πταισματοδίκη, οπότε το
πταισματοδικείο συγκροτείται χωρίς να παρίσταται δημόσιος κατήγορος. Η ανάθεση της ποινικής δίωξης στον πταισματοδίκη γίνεται με προεδρικό διάταγμα που προκαλεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης μετά πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών.
3. Κατηγορούσα αρχή είναι ο εισαγγελέας κάθε δικαστηρίου ή ο δημόσιος κατήγορος, όπου υπάρχει.

 


Αρθρο: 28
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Ανεξαρτησία της αρχής που ασκεί τη δίωξη
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Τα πρόσωπα που σύμφωνα με το άρθρο 27 ασκούν την ποινική δίωξη είναι, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του οργανισμού των δικαστηρίων και των άρθρων 333, 334 και 335 του κώδικα, ανεξάρτητα από κάθε άλλη αρχή, καθώς και από τα δικαστήρια όπου υπηρετούν.

 


Αρθρο: 29
Ημ/νία: 07.08.2009
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Απόφαση του δικαστηρίου των εφετών για την άσκηση της ποινικής δίωξης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ
Σχόλια
- Η παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135/4.7.2006). - Τα εντός "" δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ. 3 του παρόντος προστέθηκαν με το άρθρο 12 του ν.3783/2009 ΦΕΚ Α 136.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το δικαστήριο των εφετών συνεδριάζοντας ως συμβούλιο σε ολομέλεια με την παρουσία και του εισαγγελέα έχει το δικαίωμα να ακούει τις ανακοινώσεις μέλους του (άρθρο 37) και να παραγγέλλει στον αρμόδιο εισαγγελέα να κινήσει την ποινική δίωξη.
2. Εχει ακόμα το δικαίωμα να διατάξει τον εισαγγελέα εφετών να κινήσει ποινική δίωξη για κάθε έγκλημα και για κάθε υπαίτιο, αν αυτή έχει ήδη ασκηθεί από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, έχει το δικαίωμα να διατάξει να υποβληθούν τα έγγραφα στον εισαγγελέα εφετών.
3. Και στις δύο περιπτώσεις της παρ. 2 ένας από τους εφέτες, που τον ορίζει η ολομέλεια, εκπληρώνει καθήκοντα ανακριτή στην υπόθεση και ή ενεργεί ο ίδιος κάθε ανακριτική πράξη ή αναθέτει την ενέργειά τους στον ανακριτή πλημμελειοδικών. «Ο εφέτης, που ορίσθηκε από την Ολομέλεια Εφετών ως ανακριτής, ολοκληρώνει την ανάκριση, έστω και αν μετά τον ορισμό του προαχθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις, για τις οποίες η Ολομέλεια του Εφετείου έχει ήδη ορίσει Εφέτη Ανακριτή.» Ο εισαγγελέας εφετών έχει όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, το συμβούλιο εφετών έχει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του συμβουλίου πλημμελειοδικών και αποφασίζει για την κατηγορία σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
«4. Για εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία (άρθρα 235 - 263α ΠΚ) καθώς και για τα εγκλήματα που τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α), όπως ισχύει, εφόσον έχουν τελεσθεί από δικαστικό λειτουργό και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, όπως και για τα συναφή με αυτά κακουργήματα ή πλημμελήματα, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης τους, αρμόδιο είναι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών. Η προκαταρκτική εξέταση για τα ανωτέρω εγκλήματα διενεργείται από Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μπορεί να παραγγέλλει τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων από τους κατά τόπον Εισαγγελείς Εφετών ή Πρωτοδικών. Η ποινική δίωξη ασκείται από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, μετά από παραγγελία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση. Για την ανάκριση των εγκλημάτων αυτών ορίζεται από την Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών ως ανακριτής Πρόεδρος Εφετών ή Εφέτης, οι οποίοι ολοκληρώνουν την ανάκριση, έστω και αν μετά τον ορισμό τους προαχθούν. Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις για τις οποίες η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών έχει ήδη ορίσει Εφέτη Ανακριτή. Αν ο δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο Εφετείο ή στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος του για τα παραπάνω εγκλήματα, δύναται, κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, να μετατεθεί σε άλλο Εφετείο ή Εισαγγελία Εφετών, έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 136 στοιχ. ε' και 137 Κ.Π.Δ.».

 


Αρθρο: 30
Ημ/νία: 30.06.2003
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για την ποινική δίωξη
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Σχόλια
- Η παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2854/2000 (Α 243/7.11.2000) και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 7 του ανωτέρω νόμου, ισχύει από 7.1.2001.- Οι παρ. 1 και 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 3160/2003 (Α΄165/30.6.2003).

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει δικαίωμα να παραγγέλλει στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για κάθε αξιόποινη πράξη.»
2. Στα πολιτικά εγκλήματα, καθώς και στα εγκλήματα από τα οποία μπορούν να διαταραχθούν οι διεθνείς σχέσεις του κράτους, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει το δικαίωμα με προηγούμενη σύμφωνη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να αναβάλει την έναρξη της ποινικής δίωξης ή να αναστείλει την ποινική δίωξη. Η αναστολή της ποινικής δίωξης μπορεί να γίνει το αργότερο έως την έναρξη της συζήτησης στο ακροατήριο.
«3. Σε υποθέσεις εξαιρετικής φύσης ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να ζητήσει από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παραγγείλει τη διενέργεια της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ' απόλυτη προτεραιότητα.»

 


Αρθρο: 31
Ημ/νία: 23.12.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα του εισαγγελέα
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ
Σχόλια
- Η παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3160/2003 (Α΄ 165/30.6.2003). - Η παρ. 2, που είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3160/2003 (Α΄165/30.6.2003), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 5 του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005). ============================== *** Σύμφωνα με τη περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας (Α΄ 232/24.10.2006), αν σε βάρος του φερόμενου ως δράστη ενεργείται προκαταρκτική εξέταση, ο εισαγγελέας, πριν από κάθε άλλη ενέργεια καλεί -μεταξύ άλλων- το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση της πράξεως να παράσχει στον ίδιο ή στον αρμόδιο ανακριτικό υπάλληλο εξηγήσεις υπό τους όρους της παρ. 2 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου. Βλ. όμως και ολόκληρη την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου. ========================================== - Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010).

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών έχει δικαίωμα να ενεργεί:
α) προκαταρκτική εξέταση, για να κρίνει αν υπάρχει περίπτωση ποινικής δίωξης,
β) προανάκριση, για να βεβαιωθεί αξιόποινη πράξη.
Μπορεί ακόμα να παρευρίσκεται ο ίδιος ή ένας από τους αντεισαγγελείς που υπάγονται σ' αυτόν κατά την ενέργεια κάθε ανακριτικής πράξης και να ενημερώνεται οποτεδήποτε ως προς τα έγγραφα που αφορούν την ανάκριση.
«2***. Η προκαταρκτική εξέταση ενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 240 και 241. Αν διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης αποδίδεται σε ορισμένο πρόσωπο η τέλεση αξιόποινης πράξης, το πρόσωπο αυτό καλείται πριν από σαράντα οκτώ ώρες για παροχή εξηγήσεων και εξετάζεται ανωμοτί. Έχει δικαίωμα να παρίσταται με συνήγορο, να αρνηθεί εν όλω ή εν μέρει την παροχή εξηγήσεων και να λάβει προθεσμία μέχρι σαράντα οκτώ ώρες για την παροχή τους, η οποία μπορεί να παραταθεί από εκείνον που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση. Επίσης έχει δικαίωμα να ζητήσει να του χορηγηθούν αντίγραφα της δικογραφίας, να προτείνει μάρτυρες προς εξέταση και να προσαγάγει άλλα αποδεικτικά μέσα προς αντίκρουση των καταγγελλομένων σε βάρος του. Τα ως άνω δικαιώματα του μπορεί να ασκήσει είτε αυτοπροσώπως είτε εκπροσωπούμενος από συνήγορο που διορίζεται κατά το άρθρο 96 παρ. 2, εκτός αν θεωρείται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του, κατά την κρίση εκείνου που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση.
Αυτός που ενεργεί την προκαταρκτική εξέταση υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τον εξεταζόμενο για τα παραπάνω δικαιώματά του. Οι διατάξεις του άρθρου 273 παρ. 1 περιπτώσεις γ', δ' και ε' εφαρμόζονται αναλόγως. Προηγούμενη έγγραφη εξέταση του προσώπου αυτού που έγινε ενόρκως ή χωρίς τη δυνατότητα παράστασης με συνήγορο δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας, αλλά παραμένει στο αρχείο της εισαγγελίας. Εφόσον ο μηνυόμενος ή εγκαλούμενος ή εκείνος κατά του οποίου στρέφονται οι υποψίες κλητεύτηκε νόμιμα και δεν εμφανίστηκε, η προκαταρκτική εξέταση περατώνεται και χωρίς την εξέταση του.»
«3. Η προκαταρκτική εξέταση είναι συνοπτική και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κατά το άρθρο 36 πληροφόρηση της αρμόδιας αρχής μέχρι την κίνηση ή όχι της ποινικής δίωξης δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί έως τρεις το πολύ μήνες ή, εφόσον η φύση της υπόθεσης ή της πράξης που πρέπει να διενεργηθεί το επιβάλλει, για εύλογο χρονικό διάστημα, με ειδικά αιτιολογημένη πράξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή εφετών κατά περίπτωση.».

 


Αρθρο: 32
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Ακρόαση του εισαγγελέα
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Καμιά απόφαση του ποινικού δικαστηρίου σε δημόσια συνεδρίαση ή σε
συμβούλιο και καμιά διάταξη του ανακριτή δεν έχουν κύρος, αν δεν
ακουστεί προηγουμένως ο εισαγγελέας.
2. Ο εισαγγελέας έχει υποχρέωση να παρευρίσκεται στο ακροατήριο όσο
διαρκεί η διαδικασία. Στα μικτά ορκωτά δικαστήρια και στο δικαστήριο
των εφετών, όταν αυτό δικάζει κακουργήματα και παρίστανται τρεις
συνήγοροι των κατηγορουμένων, μπορεί μαζί με τον εισαγγελέα να
παρίσταται και ένας από τους νόμιμους αναπληρωτές του.
3. Στις συνεδριάσεις του πταισματοδικείου ο εισαγγελέας μπορεί να
παρίσταται σε κάθε περίπτωση ως κατήγορος, ακόμη και όταν την ποινική
δίωξη την ασκεί ο πταισματοδίκης (άρθρ. 27 παρ. 2).
4. Ο εισαγγελέας έχει υποχρέωση να υποβάλλει πάντοτε, προφορικά ή
γραπτά, προτάσεις αιτιολογημένες και αιτήσεις ειδικές και δεν μπορεί να
αφεθεί στην κρίση του δικαστηρίου ή του ανακριτή.

 


Αρθρο: 33
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΥΝ - ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ, ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2928/01 (Α' 141/27.6.01), η προανάκριση και προκαταρκτική εξέταση σε υποθέσεις ναρκωτικών από τις αντίστοιχες υπηρεσίες Αττικής και Θεσσαλονίκης τελεί, με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, η οποία ασκείται από έναν εκ των υφισταμένων του εισαγγελέων ή αντεισαγγελέων εφετών που ορίζεται από αυτόν.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η προανάκριση και η προανακριτική εξέταση (άρθρ. 31 παρ. 1 στοιχ. α' και β') γίνονται ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και υπό τη διεύθυνσή του: α) από τους πταισματοδίκες και ειρηνοδίκες,
β) από τους βαθμοφόρους της χωροφυλακής που έχουν βαθμό τουλάχιστον υπενωμοτάρχη, και γ) από τους αστυνομικούς υπαλλήλους που έχουν βαθμό τουλάχιστον υπαρχιφύλακα.
2. Αν οι παραπάνω δεν υπάρχουν ή έχουν κώλυμα και έως ότου αναλάβουν την προανάκριση, αν υπάρχει κίνδυνος για την αναβολή, η προανάκριση γίνεται από τον πρόεδρο ή το γραμματέα της κοινότητας.
3. Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος προανάκριση ενεργεί και ο ανακριτής. Την προανάκριση κατά των ανηλίκων μπορεί να την ενεργεί ο ειδικός ανακριτής ανηλίκων (άρθρο 4 παρ. 2α).

 


Αρθρο: 34
Ημ/νία: 30.06.2003
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΥΝ - ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Σχόλια
- Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2928/01 (Α' 141/27.6.01), η προανάκριση και προκαταρκτική εξέταση σε υποθέσεις ναρκωτικών από τις αντίστοιχες υπηρεσίες Αττικής και Θεσσαλονίκης τελεί, με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, η οποία ασκείται από έναν εκ των υφισταμένων του εισαγγελέων ή αντεισαγγελέων εφετών που ορίζεται από αυτόν.- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3160/2003 (Α΄165/30.6.2003).

 

Κείμενο Αρθρου
"Η προκαταρκτική εξέταση και η προανάκριση ορισμένων εγκλημάτων ενεργείται και από δημοσίους υπαλλήλους, όπου αυτό προβλέπεται σε ειδικούς νόμους, πάντοτε υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία του εισαγγελέα πλημμελειοδικών."

 


Αρθρο: 35
Ημ/νία: 26.05.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΡΙΣΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Ανώτατη διεύθυνση στην ανάκριση
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Σχόλια
- Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2928/01 (Α' 141/27.6.01), η προανάκριση και προκαταρκτική εξέταση σε υποθέσεις ναρκωτικών από τις αντίστοιχες υπηρεσίες Αττικής και Θεσσαλονίκης τελεί, με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, η οποία ασκείται από έναν εκ των υφισταμένων του εισαγγελέων ή αντεισαγγελέων εφετών που ορίζεται από αυτόν.- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3160/2003 (Α΄165/30.6.2003). Το εντός "" τελευταίο εδάφιο του παρόντος προστέθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3849/2010 ΦΕΚ Α 80 /26.5.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
«Η ανώτατη διεύθυνση στην ανάκριση ανήκει στον εισαγγελέα εφετών, που έχει επιπλέον το δικαίωμα να ενεργεί, προσωπικά ή με κάποιον από τους αντεισαγγελείς που υπάγονται σε αυτόν, προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 31 για κάθε έγκλημα που γίνεται στην περιφέρεια του, εφόσον δεν έχει διαταχθεί προηγουμένως προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Ο εισαγγελέας εφετών, μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης που ενήργησε, είτε αρχειοθετεί την υπόθεση, εφόσον στο μεταξύ ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών δεν έχει κινήσει την ποινική δίωξη για την ίδια πράξη, είτε παραγγέλλει να κινηθεί η ποινική δίωξη. Το ίδιο δικαίωμα, χωρίς τους περιορισμούς των προηγούμενων εδαφίων, έχει και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος μπορεί επίσης σε υποθέσεις εξαιρετικής φύσης να διατάσσει τη διεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ' απόλυτη προτεραιότητα.» «Στα εγκλήματα των άρθρων 235 έως 261 του Ποινικού Κώδικα, όταν τελούνται με δόλο και συναρτώνται με την επιδίωξη ή εξασφάλιση οφέλους από την πλευρά του υπαλλήλου, η διεξαγωγή της ανάκρισης και η εισαγωγή στο ακροατήριο γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα.»

 


Αρθρο: 36
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Αυτεπάγγελτη δίωξη
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΝΑΡΞΗ, ΑΝΑΒΟΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
Οταν δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση, η ποινική δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα, ύστερα από αναφορά, μήνυση ή άλλη είδηση ότι διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη.

 


Αρθρο: 37
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Σχόλια
*** Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας (Α΄ 232/24.10.2006), εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος, κατά την εκτέλεση του εκπαιδευτικού του έργου, με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορείται ή διαπιστώνει ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος μαθητή έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τον διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ανακοινώνει, αμέσως, την αξιόποινη πράξη στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, ή στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων, καθώς και οι υπεύθυνοι των πάσης φύσεως Μονάδων Προσχολικής Αγωγής.

 

Κείμενο Αρθρου
1***. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή
στον αρμόδιο εισαγγελέα οτιδήποτε πληροφορούνται με κάθε τρόπο για
αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως.
2. Οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους οποίους
ανατέθηκε προσωρινά δημόσια υπηρεσία, έχουν την ίδια υποχρέωση για τις
αξιόποινες πράξεις της παρ. 1, αν πληροφορήθηκαν γι' αυτές κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία
που υπάρχουν και αφορούν την αξιόποινη πράξη, τους δράστες και τις
αποδείξεις.

 


Αρθρο: 38
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση του δικαστή να συντάσσει έκθεση
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οταν κατά τη διάρκεια πολιτικής ή ποινικής δίκης ανακύπτει γεγονός
που μπορεί να χαρακτηριστεί έγκλημα διωκόμενο αυτεπαγγέλτως, ο
δικαστής, αν σύμφωνα με το νόμο δεν μπορεί να το δικάσει ο ίδιος
αμέσως, οφείλει να συντάξει έκθεση και να τη διαβιβάσει στον αρμόδιο
εισαγγελέα με κάθε πληροφορία και με τα σχετικά έγγραφα.
2. Το ίδιο υποχρεούται να κάνει και όταν πρόκειται για έγκλημα μη
διωκόμενο αυτεπαγγέλτως, αν υποβλήθηκε η απαιτούμενη έγκληση στην
αρμόδια αρχή.

 


Αρθρο: 39
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή στη διοικητική και πειθαρχική δίκη
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Οι διατάξεις του άρθρου 38 εφαρμόζονται και στις υποθέσεις διοικητικής
και πειθαρχικής δικαιοδοσίας.

 


Αρθρο: 40
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση ιδιωτών
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ακόμα και ιδιώτες οφείλουν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, αν αντιληφθούν οι ίδιοι αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως, να την αναγγείλουν στον εισαγγελέα
πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο. Η αναγγελία αυτή μπορεί να γίνει είτε εγγράφως με μια αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση.
2. Στην αναφορά ή στην προφορική δήλωση πρέπει να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις.
3. Αν πολλοί πληροφορήθηκαν για την αξιόποινη πράξη, τότε καθένας έχει ξεχωριστά την υποχρέωση αυτή.

 


Αρθρο: 41
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΩΞΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Αίτηση δίωξης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Στις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει ότι απαιτείται αίτηση της αρχής για να ασκηθεί ποινική δίωξη, η αίτηση γίνεται σε κάθε εκπρόσωπο της εισαγγελικής αρχής, γραπτά ή προφορικά, και συντάσσεται έκθεση.

 


Αρθρο: 42
Ημ/νία: 23.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΝΥΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Μήνυση αξιόποινων πράξεων
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΜΗΝΥΣΗ, ΜΗΝΥΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Σχόλια
- Η παρ. 4 του παρόντος όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3346/2005 ΦΕΚ Α 140/17.6.2005 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 69 παρ. 1 του ν. 3659/2008 ΦΕΚ Α 77/7.5.2008. *** ΠΡΟΣΟΧΗ: με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ΄ αρ. 123827/2010 υα (Β΄ 1991/23.12.2010), το παράβολο της μήνυσης που προβλέπεται στην παρ. 4 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΚΕ από 10 ευρώ σε 100 ευρώ, με ισχύ της αναπροσαρμογής ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της (από 23.1.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
1. Εκτός από αυτόν που αδικήθηκε, και οποιοσδήποτε άλλος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει στην αρχή τις αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπαγγέλτως, τις οποίες πληροφορήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο.
2. Η μήνυση γίνεται απευθείας στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, αλλά και στους άλλους ανακριτικούς υπαλλήλους, είτε από τον ίδιο το μηνυτή είτε από ειδικό πληρεξούσιο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας μπορεί να δοθεί και με απλή έγγραφη δήλωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας προσαρτάται στην έκθεση για την κατάθεση της μήνυσης. Μπορεί επίσης η μήνυση να γίνει και προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 148 επ.
3. Αν η μήνυση έγινε σε ανακριτικό υπάλληλο, αυτός τη στέλνει χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο για την ποινική δίωξη εισαγγελέα ή στο δημόσιο κατήγορο.
4. «Ο μηνυτής, κατά την υποβολή της μήνυσης ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, καταθέτει, με ποινή το απαράδεκτο αυτής, παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού "εκατό (100)"***(βλ. σχόλια) ευρώ. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής αδυναμίας εκδόσεως του παραβόλου, αυτό μπορεί να προσκομισθεί το βραδύτερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, χωρίς να κωλύεται η ποινική διαδικασία. Το ύψος του ποσού του παραβόλου αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.».

 


Αρθρο: 43
Ημ/νία: 23.12.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ Η ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Εναρξη ποινικής δίωξης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ, ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ, ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ, ΜΗΝΥΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΝΥΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Σχόλια
- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010). - Η παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010).

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Ο εισαγγελέας, όταν λάβει τη μήνυση ή την αναφορά, κινεί την ποινική δίωξη, παραγγέλλοντας προανάκριση ή ανάκριση ή εισάγοντας την υπόθεση με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, όπου αυτό προβλέπεται. Σε κακουργήματα όμως ή πλημμελήματα που τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, εκτός: α) των δασικών (πλην του εμπρησμού), αγροτικών και αγορανομικών πλημμελημάτων, β) του άρθρου 79 του ν. 5960/1933 και του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967, γ) του άρθρου 17 παρ. 8 του ν. 1337/1983 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 3386/2005, δ) του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 43 του ΚΟΚ και ε) του άρθρου 23 στοιχ. Β' του ν. 248/1914, κινεί την ποινική δίωξη μόνον εφόσον έχουν ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή προανακριτικές πράξεις κατά την παρ. 2 του άρθρου 243 και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη. Επίσης, μπορεί να μην ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, εφόσον έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή έκθεση ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή Σώματος ή Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη.».
2. Αν η μήνυση ή η αναφορά δεν στηρίζεται στο νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών την αρχειοθετεί και υποβάλλει αντίγραφο στον εισαγγελέα εφετών, αναφέροντας τους λόγους που τον οδήγησαν να μην κινήσει την ποινική δίωξη. Στις ίδιες ενέργειες προβαίνει και αν μετά την ενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή τις ανακριτικές πράξεις που έγιναν κατά το άρθρο 243 παρ. 2 ή την ένορκη διοικητική εξέταση κρίνει αιτιολογημένα ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη. Ο εισαγγελέας εφετών έχει δικαίωμα: α) στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου να παραγγείλει προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, αν πρόκειται για κακούργημα ή για πλημμέλημα αρμοδιότητας του τριμελούς πλημμελειοδικείου ή να κινηθεί η ποινική δίωξη για τα λοιπά εγκλήματα και β) στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου να παραγγείλει να κινηθεί η ποινική δίωξη.»
«3. Ο αρμόδιος εισαγγελέας ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο μόνον όταν γίνεται επίκληση ή αναφαίνονται νέα πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν κατά την κρίση του την επανεξέταση της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή, καλεί τον μηνυόμενο ή αυτόν σε βάρος του οποίου διενεργήθηκε η προκαταρκτική εξέταση να παράσχει εξηγήσεις.».

 


Αρθρο: 44
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Αναβολή και αναστολή ποινικής δίωξης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΝΑΒΟΛΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Σε περίπτωση πλημμελήματος, αν η ποινή που πιθανολογείται ότι θα επιβληθεί στον υπαίτιο, αλλά και οι άλλες συνέπειές της κατά τον ποινικό κώδικα, είναι μηδαμινές συγκριτικά με την ποινή που του είχε επιβληθεί αμετάκλητα στο παρελθόν για άλλη πράξη και που τώρα την εκτίει, ο εισαγγελέας, με την έγκριση του εισαγγελέα εφετών, έχει το δικαίωμα να αναβάλλει για αόριστο χρόνο την ποινική δίωξη με αιτιολογημένη διάταξή του. Αν όμως η ποινική δίωξη έχει αρχίσει, την αναστολή της για αόριστο χρόνο την διατάσσει αμετάκλητα το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο με πρόταση του εισαγγελέα.
2. Παρόμοια αναβολή ή αναστολή ποινικής δίωξης μπορεί να διαταχθεί με τις ίδιες προϋποθέσεις και όταν ο κατηγορούμενος έχει ήδη παραπεμφθεί στο ακροατήριο για βαρύτερη πράξη, εκτός αν η ποινική δίωξη για την ελαφρότερη πράξη είναι αναγκαία για την ανακάλυψη της αλήθειας γενικά ή για την εκτίμηση του χαρακτήρα του κατηγορουμένου.
3. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορεί αργότερα να διαταχθεί από τις ίδιες αρχές η ποινική δίωξη ή η συνέχιση εκείνης που είχε ανασταλεί: α) αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε και έγινε αφορμή να διαταχθεί αναστολή για την άλλη πράξη έπαψε για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο και β) μετά την αμετάκλητη εκδίκαση της κατηγορίας που εκκρεμεί και έγινε αφορμή να ανασταλεί η δίωξη.
4. Στις περιπτώσεις αναστολής της ποινικής δίωξης σύμφωνα με τις παρ.
1, 2 και 3, δεν θίγονται τα δικαιώματα των παθόντων, που μπορούν να τα επιδιώξουν στο αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο.

 


Αρθρο: 45
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Αποχή από ποινική δίωξη
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΚΒΙΑΣΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Στις περιπτώσεις του εγκλήματος της εκβίασης, που τελείται με την απειλή ότι θα αποκαλυφθεί αξιόποινη πράξη, ή της απάτης που, αν την καταμήνυε ο παθών, ήταν ενδεχόμενο να αποκαλυφθεί από την ανάκριση ενοχή του για άλλη συναφή με την απάτη πράξη και να διωχθεί ποινικά, μπορεί ο εισαγγελέας, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, με αιτιολογημένη διάταξή του να απόσχει οριστικά από την ποινική δίωξη για την πράξη της οποίας η αποκάλυψη απειλήθηκε με την εκβίαση ή για την οποία ήταν δυνατό να διωχθεί αυτός που εξαπατήθηκε, με την προϋπόθεση ότι η δίωξή της, συγκρινόμενη με τη βαρύτητα της εκβίασης ή της απάτης που επρόκειτο να διωχθούν, δεν είναι απαραίτητη για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 44 εφαρμόζεται και σ' αυτή την περίπτωση.

 


Αρθρο: 45A
Ημ/νία: 12.07.2010
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
 
Τίτλος Αρθρου
"Αποχή από ποινική δίωξη ανηλίκου
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243).================================*** Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (Α΄ 232/24.10.2006), αν την πράξη ενδοοικογενειακής βίας σε βαθμό πλημμελήματος φέρεται να έχει τελέσει ανήλικος, εφαρμόζεται το π α ρ ό ν άρθρο. - Στην παρ. 1 του παρόντος προστέθηκε δεύτερο εδάφιο με το άρθρο 5 ατου ν. 3860/2010 ΦΕΚ Α 111/12.7.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
*** (βλ. σχόλια)
1. Αν ανήλικος τελέσει αξιόποινη πράξη, η οποία είναι πταίσμα ή πλημμέλημα, ο εισαγγελέας μπορεί να απόσχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης αν κρίνει, ερευνώντας τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη και την όλη προσωπικότητα του ανηλίκου, ότι η άσκηση της δεν είναι αναγκαία για να συγκρατηθεί ο ανήλικος από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. «Απαιτείται σε κάθε περίπτωση ακρόαση του ανηλίκου».
2. Στον ανήλικο μπορεί να επιβληθούν με διάταξη του εισαγγελέα ένα ή περισσότερα από τα αναμορφωτικά μέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' έως και ια του άρθρου 122 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και η καταβολή χρηματικού ποσού μέχρι 1.000 ευρώ σε μη κερδοσκοπικό ή κοινωφελές νομικό πρόσωπο. Με την ίδια διάταξη ορίζεται και η προθεσμία συμμόρφωσης. Αν ο ανήλικος συμμορφωθεί με τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν, ο εισαγγελέας ενεργεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 2. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγγελέας κινεί την ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1."

 


Αρθρο: 46
Ημ/νία: 17.06.2005
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Εγκληση του παθόντος
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΓΚΛΗΣΗ
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005).

 

Κείμενο Αρθρου
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΓΚΛΗΣΗ
«Αν ο παθών θέλει να ζητήσει τη δίωξη της αξιόποινης πράξης, υποβάλλει την έγκληση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 παρ. 2, 3 και 4.»

 


Αρθρο: 47
Ημ/νία: 23.12.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Απόρριψη της έγκλησης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΓΚΛΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΓΚΛΗΣΗΣ
Σχόλια
- Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010).

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Ο εισαγγελέας εξετάζει την έγκληση που έλαβε και αν κρίνει ότι αυτή δεν στηρίζεται στο νόμο ή είναι ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της, την απορρίπτει με αιτιολογημένη διάταξη του, η οποία επιδίδεται στον εγκαλούντα.
2. Αν ενεργήθηκαν προκαταρκτική εξέταση ή ανακριτικές πράξεις, κατά το άρθρο 243 παρ. 2 ή ένορκη διοικητική εξέταση και ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση της ποινικής δίωξης, ενεργεί όπως στην προηγούμενη παράγραφο.
«3. Όσα αναφέρονται στα άρθρα 43 παράγραφος 1 και παράγραφοι 3, 44 και 45 εφαρμόζονται και ως προς την έγκληση.».

 


Αρθρο: 48
Ημ/νία: 30.06.2003
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα προσφυγής του εγκαλούντος
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΓΚΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΓΚΑΛΟΥΝΤΟΣ
Σχόλια
- Το εντός " " τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3160/2003 (Α΄165/30.6.2003).

 

Κείμενο Αρθρου
Ο εγκαλών μπορεί μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την επίδοση της διάταξης του εισαγγελέα κατά τις παρ. 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου να προσφύγει στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών κατά της διάταξης του εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Η προθεσμία δεν παρεκτείνεται εξαιτίας της απόστασης. Για την προσφυγή συντάσσεται έκθεση από το γραμματέα της εισαγγελίας ή από το γραμματέα του πταισματοδικείου της κατοικίας ή της διανομής του προσφεύγοντος, που τη διαβιβάζει στο γραμματέα της εισαγγελίας. «Αν ο εισαγγελέας εφετών δεχθεί την προσφυγή, εφαρμόζεται αναλόγως το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 43.»

 


Αρθρο: 49
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή στα πταίσματα
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι ορισμοί των άρθρων 42, 43, 44, 46, 47 και 48 εφαρμόζονται και στα
πταίσματα. Ως προς αυτά, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του εισαγγελέα
πλημμελειοδικών ανήκουν στο δημόσιο κατήγορο και, όπου αυτός δεν
υπάρχει, στον πταισματοδίκη σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2. Τα δικαιώματα του εισαγγελέα εφετών ανήκουν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, και τα δικαιώματα του δικαστικού συμβουλίου ή του δικαστηρίου (άρθρ. 44) στον πταισματοδίκη.
2. Η ποινική δίωξη προκειμένου για πταίσματα αναστέλλεται, εκτός από
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 44, και για όσο χρόνο ο
κατηγορούμενος υπηρετεί για οποιονδήποτε λόγο στο στρατό και διαμένει
εκτός έδρας του αρμόδιου πταισματοδικείου. Ο δημόσιος κατήγορος
διατάσσει την αναστολή με αιτιολογημένη διάταξή του.

 


Αρθρο: 50
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Δίωξη μόνο με έγκληση
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΓΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στον ποινικό κώδικα ή σε άλλους νόμους η ποινική δίωξη γίνεται μόνο με έγκληση του παθόντος.
2. Αφού υποβληθεί η έγκληση, η ποινική δίωξη προχωρεί όπως και στα εγκλήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως. Αν η δίωξη ασκήθηκε χωρίς έγκληση, η σχετική με την έγκληση δήλωση μπορεί να γίνει από τον παθόντα και στο ακροατήριο πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

 


Αρθρο: 51
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος της έγκλησης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΓΚΛΗΣΗ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η παραίτηση από το δικαίωμα έγκλησης γίνεται από τον ίδιο το δικαιούμενο ή από ειδικό πληρεξούσιο σε συμβολαιογράφο, στον εισαγγελέα ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο, και συντάσσεται σχετική έκθεση.
2. Παραίτηση που γίνεται με όρους ή προθεσμία δεν έχει έννομα αποτελέσματα. Ανάκληση της παραίτησης δεν επιτρέπεται.
3. Με την ίδια δήλωση μπορεί να γίνει παραίτηση και από την πολιτική αγωγή για αποζημίωση.

 


Αρθρο: 52
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Ανάκληση της έγκλησης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΓΚΛΗΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο εγκαλών μπορεί είτε ο ίδιος είτε με ειδικό πληρεξούσιο να ανακαλέσει την έγκληση.
2. Για τους υπαλλήλους στους οποίους δηλώνεται η ανάκληση και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή πρέπει να γίνει εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42. Η ανάκληση μπορεί επίσης να γίνει και στο ακροατήριο σε όλη τη διάρκεια της δίκης και ωσότου δημοσιευτεί η απόφαση του
δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν η ανάκληση γίνει αργότερα, είναι απαράδεκτη.

 


Αρθρο: 53
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Εξοδα σε περίπτωση ανάκλησης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΓΚΛΗΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Για την ανάκληση που προβλέπεται στο άρθρο 52 δεν είναι απαραίτητη η προκαταβολή των δικαστικών εξόδων και τελών, που βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανακαλούντα. Αντίγραφο της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 52 ή των πρακτικών μαζί με την εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων στέλνεται για είσπραξη στον αρμόδιο ταμία.

 


Αρθρο: 54
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΩΞΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Ποιές πράξεις δεν ενεργούνται χωρίς άδεια
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΔΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΩΞΗ
Ακόμη και στις περιπτώσεις που χρειάζεται άδεια για δίωξη μπορεί να ενεργηθεί ανάκριση για τη βεβαίωση του εγκλήματος και πριν χορηγηθεί η άδεια. Δεν επιτρέπεται μόνον να ενεργηθούν ανακριτικές πράξεις που θίγουν το πρόσωπο για τη δίωξη του οποίου χρειάζεται η άδεια.

 


Αρθρο: 55
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΩΞΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Αρνηση χορήγησης της άδειας
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΔΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν δεν χορηγηθεί η άδεια, ο ανακριτής ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα αποφαίνεται ότι γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί προς το παρόν να γίνει δίωξη.
2. Ανάκληση της αδείας που χορηγήθηκε δεν είναι δυνατή.

 


Αρθρο: 56
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΩΞΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Περισσότεροι κατηγορούμενοι
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν υπάρχουν και άλλοι κατηγορούμενοι που δεν απολαμβάνουν το προνόμιο του άρθρου 54, η ποινική δίωξη εναντίον τους προχωρεί χωρίς κώλυμα.

 


Αρθρο: 57
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Κώλυμα για νέα δίωξη
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΝΕΑ ΔΙΩΞΗ, ΚΩΛΥΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ
1. Αν κάποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ή αθωωθεί ή έχει πάψει ποινική δίωξη εναντίον του, δεν μπορεί να ασκηθεί και πάλι εις βάρος του δίωξη για την ίδια πράξη, ακόμη και αν δοθεί σ' αυτή διαφορετικός χαρακτηρισμός.
2. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των άρθρων 58, 81 παρ. 2, 525 και 526.
3. Αν παρά την πιο πάνω απαγόρευση ασκηθεί ποινική δίωξη, κηρύσσεται απαράδεκτη λόγω δεδικασμένου.

 


Αρθρο: 58
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Νέα άσκηση ποινικής δίωξης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΝΕΑ ΑΣΚΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Η απόφαση, ακόμη και εκείνη που έχει γίνει αμετάκλητη, όταν κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη για κάποια έλλειψη ή παρατυπία της έγκλησης, της αίτησης ή της άδειας, δεν εμποδίζει την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του ίδιου προσώπου, αν η έγκληση, η αίτηση ή η άδεια δοθεί κανονικά αργότερα.

 


Αρθρο: 59
Ημ/νία: 20.09.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Προδικαστικά ποινικά ζητήματα στην ποινική δίκη
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005). - Η παρ. 3 του παρόντος τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 3849/2010 ΦΕΚ Α 80/26.5.2010. - Η παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου πέμπτου του ν. 3875/2010 (Α΄ 158/20.9.2010).

 

Κείμενο Αρθρου
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
«1. Όταν η απόφαση σε ποινική δίκη εξαρτάται από άλλη υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η πρώτη αναβάλλεται ωσότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση στη δεύτερη δίκη.
2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 224, 229, 362, 363 του Π.Κ., αν για το γεγονός για το οποίο δόθηκε όρκος ή έγινε η καταμήνυση ή ισχυρίσθηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος ασκήθηκε ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την προκαταρτική εξέταση (άρθρα 31, 43 παρ. 1 εδ.β'), αναβάλλει με πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια έως το τέλος της ποινικής δίωξης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα εφετών.»
«3. Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται μήνυση ή έγκληση σε βάρος Ειδικών Επιθεωρητών ή Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και όλων των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 αντίστοιχα για παράβαση των άρθρων 224, 229, 242, 259, 362, 363 Ποινικού Κώδικα, που τέλεσαν με πόρισμα, έκθεση ή κατάθεση κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ή ελέγχου ή εξαιτίας αυτών, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 31 και 43 παρ. 1 εδάφιο β') ή την ένορκη διοικητική εξέταση, αναβάλλει με πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια έως το τέλος της ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης που ασκήθηκε κατά του υπαιτίου με βάση την έκθεση, το πόρισμα ή την κατάθεση των ανωτέρω, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα εφετών.»
«4. Στις περιπτώσεις οποιασδήποτε από τις αξιόποινες πράξεις της παράνομης εισόδου στη χώρα και εξόδου από αυτή, της κατοχής και της χρήσης ταξιδιωτικών εγγράφων ή δελτίων ταυτοτήτων ή αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων πλαστών ή γνησίων, που εκδόθηκαν για άλλο πρόσωπο, της παράνομης εργασίας και της πορνείας που φέρεται ότι διαπράχθηκε από θύμα εγκλήματος των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 348Α, 349, 351 και 351Α του Π.Κ., καθώς και των άρθρων 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 του ν. 3386/2005, εξαιτίας της σε βάρος του συμπεριφοράς του δράστη των ανωτέρω πράξεων, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την προκαταρκτική εξέταση ή την αυτεπάγγελτη προανάκριση, αναβάλλει με πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια κατά του θύματος έως το τέλος της ποινικής δίωξης για το έγκλημα που τελέσθηκε σε βάρος του, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα εφετών. Μετά την αμετάκλητη εκδίκαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω εγκλήματα που τελέσθηκαν σε βάρος του θύματος, εάν η απόφαση είναι καταδικαστική, δεν ασκείται ποινική δίωξη κατά του τελευταίου για τις προαναφερόμενες πράξεις του.».

 


Αρθρο: 60
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Εξέταση νομικών ζητημάτων αστικής φύσης στην ποινική δίκη
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το ποινικό δικαστήριο κρίνει και για τα ζητήματα αστικής φύσης που
προκύπτουν κατά τη διάρκεια της δίκης.
2. Η ποινική δίωξη αναστέλλεται, όταν σύμφωνα με το νόμο χρειάζεται να
προηγηθεί απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου.

 


Αρθρο: 61
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Εκκρεμότητα ζητημάτων αστικής φύσης στην πολιτική δίκη
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Οταν στο πολιτικό δικαστήριο εκκρεμεί δίκη για ζήτημα που ανήκει στην
αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων, που έχει όμως σχέση με την
ποινική δίκη, μπορεί το ποινικό δικαστήριο κατά την κρίση του να
αναβάλει την ποινική δίκη έως το τέλος της πολιτικής. Η απόφαση αυτή
μπορεί ν' ανακληθεί.

 


Αρθρο: 62
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Ισχύς της απόφασης του πολιτικού δικαστηρίου για προδικαστικά ζητήματα
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου για ζήτημα που έχει σχέση με την
ποινική δίωξη δεν δεσμεύει τον ποινικό δικαστή, αποτελεί όμως γι' αυτόν
στοιχείο που το εκτιμά ελεύθερα μαζί με τις άλλες αποδείξεις (άρθρα 177
και 178).

 


Αρθρο: 63
Ημ/νία: 23.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Ενεργητική νομιμοποίηση
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Σχόλια
- Τα εντός " " δύο εδάφια προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005). - Το εντός "" δεύτερο εδάφιο του παρόντος που είχε προστεθεί με το άρθρο 34 παρ. 3 του ν. 3346/2005 ΦΕΚ Α 140/17.6.2005, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 3659/2008 ΦΕΚ Α 77 / 7.5.2008. ======================================== *** ΠΡΟΣΟΧΗ: με την παρ. 3 του άρθρου μόνου της υπ΄ αρ. 123827/2010 υα (Β΄ 1991/23.12.2010), το τέλος πολιτικής αγωγής, που προβλέπεται στο δεύτερο εδ. του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΚΕ από 10 ευρώ σε 50 ευρώ, με ισχύ της αναπροσαρμογής ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της (από 23.1.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Η πολιτική αγωγή για την αποζημίωση και την αποκατάσταση από το έγκλημα και για τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης μπορεί να ασκηθεί στο ποινικό δικαστήριο από τους δικαιούχους σύμφωνα με τον αστικό κώδικα. «Ως τέλος πολιτικής αγωγής, με ποινή το απαράδεκτο αυτής, ορίζεται το ποσό των "πενήντα (50)" ευρώ*** (βλ. σχόλια), που καταβάλλεται εφάπαξ με παράβολο υπέρ του Δημοσίου είτε κατά την προδικασία είτε κατά την κύρια διαδικασία και καλύπτει την παράσταση του πολιτικώς ενάγοντα μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης. Το ύψος του ανωτέρω τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.».

 


Αρθρο: 64
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Παθητική νομιμοποίηση
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Σχόλια
- Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 άρθ. 3 Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α 88/28.5.1993)

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η πολιτική αγωγή ασκείται εναντίον του κατηγορουμένου και, αν υπάρχει περίπτωση, εναντίον και του αστικώς υπευθύνου ή εναντίον των νόμιμων αντιπροσώπων τους.
2. Με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 89 παρ. 1, όταν από διάταξη νόμου η υποχρέωση για την αποκατάσταση της ζημίας ή την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης ή της ψυχικής οδύνης, περιορίζεται αποκλειστικά σε τρίτο αστικώς υπεύθυνο, ο, κατά το άρθρο 63, νομιμοποιούμενος σε άσκηση πολιτικής αγωγής μπορεί να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων κατά του κατηγορουμένου προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο. Η σχετική δήλωση μπορεί να γίνει τόσο κατά την προδικασία όσο και στο ακροατήριο, σύμφωνα με το άρθρο 84.

 


Αρθρο: 65
Ημ/νία: 12.09.2001
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Εξουσία του ποινικού δικαστηρίου στην πολιτική αγωγή
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Σχόλια
Η μετατροπή του δραχμικού ποσού σε ΕΥΡΩ έγινε με την παρ. 1 του άρθ. 3 σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 2943/2001 (Α 203), με ισχύ από 12.9.2001.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το ποινικό δικαστήριο δεν μπορεί να ασχοληθεί με την πολιτική αγωγή όταν αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει δίωξη ή απαλλάσσει για οποιονδήποτε λόγο τον κατηγορούμενο.
2. Το ποινικό δικαστήριο που εξετάζει την πολιτική αγωγή είναι υποχρεωμένο να αποφασίζει γι' αυτήν. Κατ' εξαίρεση μπορεί να την παραπέμψει στα πολιτικά δικαστήρια για όσα κεφάλαια κρίνει την απαίτηση ανεκκαθάριστη, με την προϋπόθεση ότι το ζητούμενο ποσό υπερβαίνει τα "σαράντα τέσσερα (44) ΕΥΡΩ". Το ποινικό δικαστήριο αποφασίζει ελεύθερα σε κάθε περίπτωση που εκδικάζει υπόθεση αποζημίωσης.
3. Το καθοριζόμενο στην παρ. 2 όριο των απαιτήσεων αποζημίωσης του πολιτικώς ενάγοντος που πηγάζουν από το έγκλημα μπορεί να αυξομειώνεται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

 


Αρθρο: 66
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Πολιτική αγωγή εκκρεμής σε πολιτικό δικαστήριο
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η πολιτική αγωγή που έχει ασκηθεί σε πολιτικό δικαστήριο μπορεί να εισαχθεί στο ποινικό δικαστήριο, αν δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση με την πολιτική διαδικασία.
2. Αν ο πολιτικώς ενάγων ασκήσει αυτό το δικαίωμα, δεν μπορεί να συνεχίσει τη δίκη στα πολιτικά δικαστήρια, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 65.
3. Ο ποινικός δικαστής αποφασίζει και για τα έξοδα που έχουν γίνει στην πολιτική διαδικασία.

 


Αρθρο: 67
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Πότε απαγορεύεται η νέα άσκηση πολιτικής αγωγής
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε, η πολιτική αγωγή που κρίθηκε ήδη από το ποινικό δικαστήριο δεν μπορεί πια να ασκηθεί στο πολιτικό παρά μόνο για την εκκαθάριση των ζημιών που γεννήθηκαν μετά την
καταδικαστική απόφαση.
2. Μπορεί όμως η πολιτική αγωγή να συνεχιστεί στο πολιτικό δικαστήριο στην περίπτωση που την παρέπεμψε το ποινικό (άρθρο 65 παρ. 2), καθώς και στις περιπτώσεις που ορίζονται ειδικά στο νόμο.

 


Αρθρο: 68
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Ασκηση και διατύπωση της πολιτικής αγωγής
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΣΚΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Εκείνος που έχει το δικαίωμα πολιτικής αγωγής μπορεί πάντοτε να επιδιώξει την ικανοποίηση των απαιτήσεών του για αποζημίωση στο ποινικό δικαστήριο και στο ακροατήριο ωσότου αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 64, αν έχει επιδώσει δικόγραφο στον κατηγορούμενο κατά τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας και σύμφωνα με την προθεσμία του άρθρ. 167.
2. Κατ' εξαίρεση, εκείνος που κατά τον αστικό κώδικα δικαιούται χρηματική ικανοποίηση εξαιτίας ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης μπορεί να υποβάλλει την απαίτησή του στο ποινικό δικαστήριο, ωσότου αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία, χωρίς έγγραφή προδικασία.
3. Το ότι ο πολιτικώς ενάγων δεν έχει εμφανιστεί κατά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας δεν δικαιολογεί σε καμιά περίπτωση αναβολή της δίκης. Ο πολιτικώς ενάγων που δεν έχει εμφανιστεί δεν κωλύεται από αυτόν και μόνο το λόγο να φέρει την αγωγή του στο πολιτικό δικαστήριο, αλλά και στο ποινικό δικαστήριο μπορεί να την υποστηρίξει, αν για οποιονδήποτε λόγο αναβλήθηκε η συζήτηση της υπόθεσης.
4. Ο πολιτικώς ενάγων μπορεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να αποβληθεί από την ποινική διαδικασία, αν, παρόλο που εμφανίστηκε έγκαιρα, αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στην περίπτωση αυτή μπορεί να φέρει την αγωγή του στο πολιτικό δικαστήριο.

 


Αρθρο: 69
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Παραίτηση από την πολιτική αγωγή
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Κατά τη διάρκεια της δίκης και πριν από την έκδοση της απόφασης ο πολιτικώς ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από την αγωγή του, τηρώντας τις διατυπώσεις των άρθρων 83 και 84.
2. Η δήλωση παραίτησης που γίνεται πριν από τη συζήτηση δημιουργεί αποτελέσματα, και αν ακόμη δεν επιδοθεί στον κατηγορούμενο, όποιος όμως παραιτείται είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τα έξοδα που δημιουργήθηκαν από την παράλειψη της επίδοσης.

 


Αρθρο: 70
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ασκηση πολιτικής αγωγής από τον εισαγγελέα
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Η πολιτική αγωγή στην ποινική διαδικασία μπορεί να κινηθεί από τον εισαγγελέα όταν ο ζημιωμένος είναι ανίκανος επειδή πάσχει από ψυχική ασθένεια και δεν έχει αντιπρόσωπο νόμιμα διορισμένο ή όταν ζημιώθηκε το Δημόσιο. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη του άρθρ.
65 παρ. 2.

 


Αρθρο: 71
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΘΩΩΘΕΝΤΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε
Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΑΘΩΩΣΗ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Ο κατηγορούμενος που αθωώθηκε σε δημόσια συνεδρίαση δικαιούται να υποβάλει αμέσως και προφορικά στο ποινικό δικαστήριο τις απαιτήσεις που έχει από το μηνυτή ή από αυτόν που υπέβαλε την έγκληση για αποζημίωση και έξοδα, και όταν ακόμη δεν παρέστη ως πολιτικώς ενάγων. Το δικαστήριο αποφαίνεται, αφού ακούσει αυτόν που υπέβαλε την αίτηση και το μηνυτή ή τον εγκαλούντα. Αν ο μηνυτής ή αυτός που υπέβαλε την έγκληση δεν είναι παρών, το δικαστήριο παραπέμπει τις απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε στα πολιτικά δικαστήρια. Αν εμφανίστηκε στην αρχή της συζήτησης, αποχώρησε όμως κατόπιν και δεν είναι παρών κατά την προβολή των απαιτήσεων του κατηγορουμένου, θεωρείται ότι δικάζεται σαν να ήταν παρών.
2. Η διάταξη του άρθρου 65 παρ. 2 εφαρμόζεται ανάλογα και σ' αυτή την περίπτωση.

 


Αρθρο: 72
Ημ/νία: 17.06.2005
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Ιδιότητα κατηγορουμένου
Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005).

 

Κείμενο Αρθρου
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
«Την ιδιότητα του κατηγορουμένου την αποκτά εκείνος εναντίον του οποίου ο εισαγγελέας άσκησε ρητά την ποινική δίωξη και εκείνος στον οποίο σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης αποδίδεται η αξιόποινη πράξη.»

 


Αρθρο: 73
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Διάρκεια και παύση της ιδιότητας του κατηγορουμένου
Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Ο κατηγορούμενος διατηρεί την ιδιότητά του ωσότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση, και την αποκτά εκ νέου στις περιπτώσεις του άρθρου 57 παρ. 2.

 


Αρθρο: 74
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Αιτήσεις του κρατούμενου κατηγορουμένου
Λήμματα
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Οι αιτήσεις και οι δηλώσεις του κρατούμενου κατηγορουμένου υποβάλλονται με έγγραφο, που παραδίδεται στο διευθυντή του καταστήματος όπου κρατείται, και συντάσσεται έκθεση, κατόπιν καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλία και διαβιβάζονται αμέσως στην αρμόδια αρχή, ως προς τα νόμιμα αποτελέσματά τους οι αιτήσεις και οι δηλώσεις θεωρούνται σαν να είχαν παραληφθεί απευθείας από την αρμόδια αρχή.

 


Αρθρο: 75
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Αδυναμία να βεβαιωθεί η ταυτότητα του κατηγορουμένου
Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Η αδυναμία να βεβαιωθεί η ταυτότητα του κατηγορουμένου με το όνομά του ή με τα άλλα χαρακτηριστικά ή με τις άλλες ιδιότητες δεν εμποδίζει την εξέλιξη της ποινικής δίωξης, αν είναι αποδειγμένο ότι αυτός είναι το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η αξιόποινη πράξη.

 


Αρθρο: 76
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Ψευδές όνομα ή ψευδείς ιδιότητες
Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε με ψευδές όνομα ή ψευδείς ιδιότητες, διατάσσεται η διόρθωση σύμφωνα με τα άρθρα 564 παρ. 2 και 145 σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης ή και κατά την εκτέλεση.

 


Αρθρο: 77
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Αμφιβολίες για την ταυτότητα του κατηγορουμένου
Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν υπάρχουν αμφιβολίες ότι το πρόσωπο που εμφανίστηκε στην ανάκριση ή στο ακροατήριο είναι πράγματι το διωκόμενο, ο ανακριτής ή το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προχωρούν από μόνοι τους στη βεβαίωση της ταυτότητας, χρησιμοποιώντας κάθε αποδεικτικό μέσο. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατό να ανασταλεί η ποινική διαδικασία για το πρόσωπο αυτό, ωσότου βεβαιωθεί η ταυτότητά του.
2. Αν η ταυτότητα του κατηγορουμένου δεν μπορεί να αποδειχθεί, βεβαιώνεται το γεγονός αυτό στην απόφαση και ταυτόχρονα διατάσσεται η απόλυση εκείνου που έχει συλληφθεί ή που κρατείται προσωρινά, ωσότου εξακριβωθεί η ταυτότητα. Ο δικαστής, ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να επιβάλει στον απολυόμενο την καταβολή εγγύησης ή άλλους όρους. Για τον καθορισμό, την κατάθεση και την τύχη της εγγύησης και των άλλων όρων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 294 παρ. 3, 296, 297, 301, 302, 303 και 304.
3. Οσα αναφέρονται στην παρ. 2 τα διατάσσει ο ανακριτής κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

 


Αρθρο: 78
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Ζήτημα ταυτότητας στον Αρειο Πάγο
Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν οι αμφιβολίες για την ταυτότητα δημιουργηθούν για πρώτη φορά στον Αρειο Πάγο, διατάσσεται αυτεπαγγέλτως εξέταση, η εξέταση ενεργείται από το εφετείο που ορίζει ο Αρειος Πάγος και που αποφαίνεται αμετάκλητα για την ταυτότητα.

 


Αρθρο: 79
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Πλάνη σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου του κατηγορουμένου
Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΛΑΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Οταν προκύψει σαφώς ότι η διαδικασία στρέφεται εναντίον κατηγορουμένου από πλάνη ως προς την ταυτότητα του προσώπου του, ο δικαστής αποφαίνεται ότι η ποινική δίωξη θεωρείται σαν να μην έγινε.

 


Αρθρο: 80
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Ψυχική ασθένεια του κατηγορουμένου
Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οταν ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε κατάσταση διατάραξης των πνευματικών του λειτουργιών, το δικαστήριο, αν δεν πρόκειται να εκδώσει αθωωτική απόφαση, διατάσσει την αναστολή της διαδικασίας. Αν ο κατηγορούμενος τελεί σε προσωρινή κράτηση, το δικαστήριο διατάσσει ταυτόχρονα και την τοποθέτησή του σε δικαστικό ψυχιατρείο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο, σε άλλο ψυχιατρείο, κατά προτίμηση δημόσιο.
2. Για τη βεβαίωση της ψυχικής κατάστασης του κατηγορουμένου διατάσσεται προηγουμένως πραγματογνωμοσύνη (άρθρο 200).
3. Αν η κατάσταση αυτή προκύψει πριν από το τέλος της ανάκρισης, τα παραπάνω τα διατάσσει ο ανακριτής, χωρίς να εμποδίζεται από το λόγο αυτό στην ενέργεια των αναγκαίων πράξεων για τη βεβαίωση του εγκλήματος.
4. Αν διαταχθεί αναστολή, η πολιτική αγωγή μπορεί να ασκηθεί στα πολιτικά δικαστήρια.
5. Η εξακολούθηση της διαδικασίας, αν πάψουν να υπάρχουν οι λόγοι της αναστολής, διατάσσεται από το δικαστήριο ή τον ανακριτή σύμφωνα με τις διακρίσεις των παρ. 1 και 3.

 


Αρθρο: 81
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Αμφιβολίες για το θάνατο του κατηγορουμένου
Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για το θάνατο του κατηγορουμένου, διατάσσεται η αναβολή της διαδικασίας ωσότου βεβαιωθεί ότι ο κατηγορούμενος βρίσκεται στη ζωή, οπότε η διαδικασία αρχίζει εκ νέου. Η αναβολή όμως αυτή δεν εμποδίζει να γίνουν οι αναγκαίες ανακριτικές πράξεις για να βεβαιωθεί το έγκλημα.
2. Αν εξακριβωθεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 77 και 78 πως από πλάνη έγινε δεκτό ότι ο κατηγορούμενος δεν ζει, η απόφαση να πάψει η ποινική δίωξη (άρθρα 309 παρ. 1 στοιχ. β', 310 παρ. 1 και 370 στοιχ. β') θεωρείται σαν να μην εκδόθηκε. Στην περίπτωση αυτή για το χρονικό διάστημα από την παύση της ποινικής δίωξης έως την επανάληψή της εφαρμόζονται οι διατάξεις του ποινικού κώδικα για την αναστολή της παραγραφής.

 


Αρθρο: 82
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΩΝ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ
1. Οποιος έχει το δικαίωμα να ασκήσει την πολιτική αγωγή στο ποινικό
δικαστήριο (άρθρο 63) μπορεί να δηλώσει ότι παρίσταται ως πολιτικώς
ενάγων στην ποινική διαδικασία.
2. Οι ανήλικοι και όσοι άλλοι ανίκανοι, παρίστανται με τους νόμιμους
αντιπροσώπους τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αστικού
κώδικα.
3. Η δήλωση παράστασης του πολιτικώς ενάγοντος δεν αναπληρώνει την
έγκληση στις περιπτώσεις που αυτή είναι απαραίτητη για την ποινική
δίωξη (άρθρ. 50).

 


Αρθρο: 83
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Διατυπώσεις της δήλωσης
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΩΝ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η δήλωση του πολιτικώς ενάγοντος γίνεται είτε στην έγκληση είτε με άλλο έγγραφο, έως την περάτωση της ανάκρισης (άρθρο 308) προς την αρμόδιο εισαγγελέα αυτοπροσώπως είτε από τον από πληρεξούσιο που έχει έγγραφη πληρεξουσιότητα, ειδική ή γενική, η οποία έχει δοθεί κατά το άρθρο 42 παρ. 2 εδ. β' και γ'. Κατά την κατάθεση της δήλωσης συντάσσεται έκθεση, στην οποία προσαρτάται και το έγγραφο της πληρεξουσιότητας. Τέλος, η δήλωση μπορεί να γίνει και σ' αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, ακόμη και κατά το χρόνο που εξετάζεται ως μάρτυρας ο ζημιωμένος.
2. Η παράλειψη της δήλωσης του πολιτικώς ενάγοντος δεν επηρεάζει το δικαίωμά του να ασκήσει την πολιτική αγωγή στο ποινικό δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 68.

 


Αρθρο: 84
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο της δήλωσης
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΩΝ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Η δήλωση είναι απαράδεκτη, αν δεν περιέχει συνοπτική έκθεση της
υπόθεσης για την οποία παρίσταται κάποιος ως πολιτικώς ενάγων, τους
λόγους στους οποίους στηρίζεται το δικαίωμα της παράστασης, καθώς και
το διορισμό αντικλήτου στην έδρα του δικαστηρίου αν αυτός που κάνει τη
δήλωση δεν διαμένει μόνιμα εκεί. Στον αντίκλητο μπορούν να γίνονται
όλες οι επιδόσεις και οι κοινοποιήσεις που αφορούν τον πολιτικώς
ενάγοντα. Την υποχρέωση διορισμού αντικλήτου στην πιο πάνω περίπτωση
έχει ο αδικηθείς και όταν εγείρει αγωγή ή υποβάλει απαίτηση στο ποινικό
δικαστήριο (άρθρο 68 παρ. 1 και 2). Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του
αδικηθέντος που έχει διορισθεί νόμιμα και έχει γνωστοποιηθεί στην
προδικασία ή στο ακροατήριο είναι και αντίκλητος.

 


Αρθρο: 85
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Αντιρρήσεις κατά της παράστασης
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Ο κατηγορούμενος και ο αστικώς υπεύθυνος μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά της δήλωσης να παραστεί πολιτική αγωγή, και πάντως πριν από την έκδοση του οριστικού βουλεύματος.

 


Αρθρο: 86
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Διατυπώσεις των αντιρρήσεων και σχετική απόφαση
Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το έγγραφο με τις αντιρρήσεις του κατηγορουμένου ή του αστικώς υπευθύνου πρέπει να περιέχει τους λόγους που τις στηρίζουν, παραδίδεται στο γραμματέα της εισαγγελίας, και συντάσσεται έκθεση. Για τις αντιρρήσεις αποφασίζει το συμβούλιο αμετάκλητα. Αν η προβολή τους έγινε μετά την υποβολή της πρότασης του εισαγγελέα για την ουσία της υπόθεσης, το συμβούλιο αποφασίζει με το βούλευμα που εκδίδει γι' αυτήν.
2. Οι αντιρρήσεις δεν εμποδίζουν την εξέλιξη της ανάκρισης.

 


Αρθρο: 87
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Αυτεπάγγελτη αποβολή
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Η δήλωση για την παράσταση πολιτικής αγωγής μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της προδικασίας να κηρυχθεί απαράδεκτη από το συμβούλιο ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως.

 


Αρθρο: 88
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Αποτελέσματα της αποβολής
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο πολιτικώς ενάγων, του οποίου η παράσταση έχει κηρυχθεί απαράδεκτη, δεν κωλύεται να ασκήσει την αγωγή του στο ποινικό δικαστήριο που δικάζει την κατηγορία.
2. Αν ο πολιτικώς ενάγων αποβληθεί, παραμένουν ισχυρές όλες οι πράξεις της διαδικασίας που έγιναν πριν από την αποβολή του και στις οποίες τυχόν παρευρισκόταν.
3. Το ποινικό δικαστήριο αποφασίζει για τα έξοδα που προκάλεσε η παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος που αποβλήθηκε. Το ίδιο δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει και για την αποζημίωση των αντιδίκων του πολιτικώς ενάγοντος, εκτός αν αυτή δεν είναι εκκαθαρισμένη.

 


Αρθρο: 89
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Κλήτευση
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΚΛΗΤΕΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
1. Αν ο πολιτικώς ενάγων θέλει να κλητεύσει στο ποινικό δικαστήριο και τον αστικώς υπεύθυνο για την πληρωμή της αποζημίωσης, τον καλεί στην ποινική δίκη επιδίδοντάς του και την κλήση και το δικόγραφο της πολιτικής αγωγής κατά το άρθρο 68 απρ. 1. Η κλήση πρέπει να περιέχει και τα στοιχεία της νομιμοποίησης του αστικώς υπευθύνου, αλλιώς, είναι άκυρη. Ο ζημιωμένος απαιτεί κατά το άρθρο 68 παρ. 2 την πληρωμή της χρηματικής ικανοποίησής του από τον αστικώς υπεύθυνο, αν τον κλητεύσει στην ποινική δίκη τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας. Και στις δύο περιπτώσεις επιδίδεται αντίγραφο της κλήσης στον κατηγορούμενο και στον εισαγγελέα μέσα στις ίδιες προθεσμίες και με τις ίδιες διατυπώσεις.
2. Ο εισαγγελέας καλεί αυτεπαγγέλτως στη ποινική δίκη τον αστικώς υπεύθυνο για την πληρωμή των χρηματικών ποινών και εξόδων με τις ίδιες διατυπώσεις και μέσα στις ίδιες προθεσμίες που καλεί τον κατηγορούμενο. Η κλήση πρέπει να αναφέρει το άρθρο του νόμου στο οποίο βασίζεται η αστική του ευθύνη. Στην κύρια ανάκριση ο αστικώς υπεύθυνος καλείται σύμφωνα με το άρθρο 90.
3. Και ο κατηγορούμενος στην περίπτωση που θα απαλλαγεί από την ποινική ευθύνη μπορεί να κλητευθεί σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 ως αστικώς υπεύθυνος για την πράξη των συγκατηγορουμένων του.
4. Ο εισαγγελέας μπορεί να κλητεύσει τον αστικώς υπεύθυνο για τις αποζημιώσεις και τη χρηματική ικανοποίηση μόνο όταν ασκεί την πολιτική αγωγή κατά το άρθρο 70. Η κλήτευση αυτή κοινοποιείται στον
κατηγορούμενο σύμφωνα με την παρ. 1 αυτού του άρθρου.
5. Ο αστικώς υπεύθυνος μόλις κλητευθεί αποκτά την ιδιότητα διαδίκου στην ποινική διαδικασία (άρθρα 96 κ.ε.).

 


Αρθρο: 90
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Διατυπώσεις κλήτευσης κατά την ανάκριση
Λήμματα
ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΚΛΗΤΕΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Η κλήτευση του αστικώς υπεύθυνου για την πληρωμή των χρηματικών ποινών και εξόδων στην κύρια ανάκριση γίνεται από τον ανακριτή με αίτηση του εισαγγελέα. Η κλήση περιέχει όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρ. 89 και επιδίδεται και στον κατηγορούμενο.


Αρθρο: 91
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Παρέμβαση του αστικώς υπευθύνου
Λήμματα
ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο αστικώς υπεύθυνος μπορεί πάντοτε να παρέμβει εκουσίως στην ποινική δίωξη.
2. Η παρέμβαση είναι δεκτή ως την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Μπορεί επίσης να γίνει και κατά την προδικασία, μόνο όμως όταν ενεργείται κύρια ανάκριση.

 


Αρθρο: 92
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Διατυπώσεις της παρέμβασης
Λήμματα
ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η παρέμβαση γίνεται με γραπτή ή προφορική δήλωση ή και από πληρεξούσιο, που έχει ειδική πληρεξουσιότητα, στον αρμόδιο εισαγγελέα ή στον ανακριτή που διεξάγει την ανάκριση, και συντάσσεται έκθεση. Η παρέμβαση επιδίδεται με τη φροντίδα εκείνου που παρεμβαίνει στους άλλους διαδίκους και στον εισαγγελέα, αν δεν ασκήθηκε ενώπιόν του.
2. Αν η δήλωση γίνει στο ακροατήριο καταχωρίζεται στα πρακτικά από το γραμματέα.
3. Κατά τα λοιπά πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 84. Αν ο αστικώς υπεύθυνος που έχει κλητευθεί η παρέμβει έχει κατοικία ή διαμονή στην αλλοδαπή, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του στοιχ. ε' της παρ.
1 του άρθρου 273. Την κατά το στοιχ. δ' του ίδιου άρθρου υπόμνηση οφείλει να κάνει ο εισαγγελέας ή ο ανακρίνων ή ο διευθύνων τη συζήτηση στο ακροατήριο, κατά περίπτωση.

 


Αρθρο: 93
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Αν παραιτηθεί ο πολιτικώς ενάγων
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΩΝ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Η κλήτευση του αστικώς υπευθύνου για τις αποζημιώσεις και τη χρηματική ικανοποίηση του ζημιωμένου δεν έχει αποτελέσματα, αν ο πολιτικώς ενάγων αποβληθεί ή παραιτηθεί από την αγωγή του σύμφωνα με τα άρθρα 86 και 69.

 


Αρθρο: 94
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Αποβολή του αστικώς υπευθύνου
Λήμματα
ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΑΠΟΒΟΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Οποιος κλητεύθηκε ή έκανε παρέμβαση ως αστικώς υπεύθυνος μπορεί να αποβληθεί από την ποινική διαδικασία με αίτηση δική του ή του εισαγγελέα ή των διαδίκων ή και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο ή από το δικαστικό συμβούλιο κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

 


Αρθρο: 95
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Διατυπώσεις για την αίτηση αποβολή και αντιρρήσεις
Λήμματα
ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΑΠΟΒΟΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η αίτηση αποβολής του αστικώς υπευθύνου που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της προδικασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Κατατίθεται στον ανακριτή, εκτός αν έχει περατωθεί η ανάκριση, οπότε κατατίθεται στον εισαγγελέα.
2. Μέσα σε τρεις ημέρες από την κατάθεση η αίτηση επιδίδεται σ' αυτόν που προκάλεσε την κλήτευση ή έκανε την παρέμβαση.
3. Κατά της αίτησης αποβολής μπορούν να προβληθούν αντιρρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 85 - 88.

 


Αρθρο: 96
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Διορισμός και αριθμός συνηγόρων των διαδίκων
Λήμματα
ΔΙΑΔΙΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ
1. Κάθε διάδικος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συμπαρίσταται στην ποινική διαδικασία με περισσότερους από δύο συνηγόρους στην προδικασία και τρεις στο ακροατήριο.
2. Ο διορισμός συνηγόρου του κατηγορουμένου ή άλλου διαδίκου γίνεται:
α) με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση κατά την απολογία του κατηγορουμένου ή στην κατάθεση του διαδίκου ως μάρτυρα, β) με έγγραφη δήλωση κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδ. β' και γ'. Ο διορισμός παρέχει στο συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί το διάδικο σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν την συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η πληρεξουσιότητα παρέχεται για ορισμένες μόνο από τις πράξεις αυτές. Η γενική πληρεξουσιότητα περιλαμβάνει την άσκηση ενδίκων μέσων, εφόσον αυτό μνημονεύεται ρητά.

 


Αρθρο: 96Α
Ημ/νία: 04.02.2004
Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1999
 
Τίτλος Αρθρου
Πίνακας διοριστέων συνηγόρων

 

Κείμενο Αρθρου
[Το παρόν άρθρο, που είχε προστεθεί με το άρθρο 17 του ν. 2721/99 (Α΄ 112), καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24)].

 


Αρθρο: 97
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Σε ποιές πράξεις παρίστανται οι διάδικοι
Λήμματα
ΔΙΑΔΙΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται με συνήγορο σε κάθε ανακριτική πράξη, με εξαίρεση την εξέταση των μαρτύρων και των κατηγορουμένων, εκτός αν πρόκειται για την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 219. Γι' αυτό το σκοπό προσκαλούνται έγκαιρα οι διάδικοι να παρευρεθούν οι ίδιοι ή να εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους.
2. Αν ο κατηγορούμενος κρατείται, θα πρέπει να προσαχθεί, εκτός αν η προσαγωγή του δημιουργεί δυσχέρειες.

 


Αρθρο: 98
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αδυναμία παράστασης
Λήμματα
ΔΙΑΔΙΚΟΙ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν η παρουσία των διαδίκων δεν είναι για οποιονδήποτε λόγο δυνατή, η πράξη ενεργείται και χωρίς αυτούς. Υστερα όμως από αίτηση του ενδιαφερομένου μπορεί η πράξη να αναβληθεί για άλλο χρόνο αν δεν βλάπτεται η ανάκριση.

 


Αρθρο: 99
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ερωτήσεις και παρατηρήσεις
Λήμματα
ΔΙΑΔΙΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Οι διάδικοι που παρίστανται και οι συνήγοροί τους δικαιούνται να απευθύνουν ερωτήσεις και να υποβάλλουν παρατηρήσεις, που καταχωρίζονται με αίτησή τους στην έκθεση.

 


Αρθρο: 100
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Παράσταση του κατηγορουμένου με συνήγορο
Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΗΓΟΡΟ
Σχόλια
- Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24/4.2.2004) "Περί παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος", στις περιπτώσεις της παρ. 3 του παρόντος ο διορισμός συνηγόρου γίνεται όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο και δ ε ν απαιτείται να συντρέχουν οι όροι του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου, ούτε να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 2 του ιδίου νόμου .

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα στην απολογία του και σε κάθε εξέτασή του, ακόμη και σ' αυτήν που γίνεται σε αντιπαράσταση με μάρτυρες ή άλλους κατηγορουμένους, να παρίσταται με συνήγορο. Γι' αυτό το σκοπό προσκαλείται εικοσιτέσσερις ώρες πριν από κάθε ανακριτική ενέργεια.
2. Επιτρέπεται σύντμηση της προθεσμίας αυτής, αν από την αναβολή δημιουργείται κίνδυνος που η ύπαρξή του βεβαιώνεται ειδικά με έκθεση του ανακριτή ή του ανακριτικού υπαλλήλου.
3. Ο ανακριτής έχει την υποχρέωση να διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο, αν το ζητήσει ρητά ο κατηγορούμενος.
4. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να απαγορευθεί επικοινωνία του κατηγορουμένου με το συνήγορό του.

 


Αρθρο: 101
Ημ/νία: 04.06.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης
Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ
Σχόλια
- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2408/1996 (Α' 104), ισχύει δε από 4.6.1996.

 

Κείμενο Αρθρου
"1. Ο ανακριτής, μόλις μετά την κλήτευσή του εμφανιστεί ή οδηγηθεί σ' αυτόν ο κατηγορούμενος για ν' απολογηθεί, του ανακοινώνει το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου και των άλλων εγγράφων της ανάκρισης. Επιτρέπεται επίσης στον κατηγορούμενο να μελετήσει ο ίδιος ή ο συνήγορός του το κατηγορητήριο και τα έγγραφα της ανάκρισης. Με γραπτή αίτηση του κατηγορουμένου και με δαπάνη του χορηγούνται σε αυτόν αντίγραφα του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της ανάκρισης".
2. Την ίδια υποχρέωση έχει ο ανακριτής, και τα ίδια δικαιώματα ο κατηγορούμενος, όταν κληθεί ξανά σε συμπληρωματική απολογία, πάντως μετά το τέλος της ανάκρισης και προτού διαβιβαστεί η απολογία στον εισαγγελέα (άρθρο 308 παρ. 1), καλείται πάντοτε ο κατηγορούμενος να μελετήσει όλη τη δικογραφία. Αν όμως η ανάκριση εξακολούθησε περισσότερο από μήνα μετά την πρώτη ή κάθε μεταγενέστερη απολογία, δικαιούται ο κατηγορούμενος να ασκεί τα δικαιώματά του μια φορά το μήνα, και κάθε φορά ο ανακριτής συντάσσει σχετική έκθεση κάτω από την απολογία του κατηγορουμένου.

 


Αρθρο: 102
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Προθεσμία για την απολογία
Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία έως σαράντα οκτώ ώρες και δεν έχει υποχρέωση να απολογηθεί πριν περάσει η προθεσμία.
2. Ο ανακριτής μπορεί να παρατείνει την προθεσμία ύστερα από αίτηση του κατηγορουμένου.

 


Αρθρο: 103
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Εξήγηση των δικαιωμάτων στον κατηγορούμενο
Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Αμέσως μετά τη βεβαίωση της ταυτότητας του κατηγορουμένου, ο ανακριτής του εξηγεί με σαφήνεια όλα τα παραπάνω δικαιώματά του, συντάσσεται έκθεση για την εξήγηση και για την απάντηση του κατηγορουμένου, ο οποίος και υπογράφει την έκθεση.

 


Αρθρο: 104
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην προανάκριση
Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ
Σχόλια
- Η παρ. 2 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 3 του ν. 2145/1993 (Α΄ 88/28.5.1993)

 

Κείμενο Αρθρου
1. Τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 100 παρ. 1, 2 και 4, 101, 102 και 103 τα έχει ο κατηγορούμενος και στην προανάκριση. Στην περίπτωση όμως αυτή δεν είναι υποχρεωτικό να τηρηθεί η διάταξη της δεύτερης περιόδου της παρ. 2 του άρθρου 101.
2. Οταν ενεργείται προανάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 243 παρ. 1, ο κατηγορούμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα, που προβλέπονται στα άρθρα 101 και 102 και να υποβάλει εγγράφως την απολογία του εκπροσωπούμενος από συνήγορο, που διορίζεται κατά το άρθρο 96 παρ. 2, εκτός αν θεωρείται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εμφάνισή του, κατά την κρίση εκείνου που ενεργεί την προανάκριση. Ο κατηγορούμενος εκπροσωπούμενος δια του συνηγόρου υποχρεούται να δηλώσει τη διεύθυνση της κατοικίας του, εφαρμοζόμενων αναλόγως των εδ. γ' και ε' του άρθρου 273.

 


Αρθρο: 105
Ημ/νία: 04.06.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Εξαίρεση στο αυτόφωρο έγκλημα
Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α' του άρθρου 2 του Ν. 2408/1996 (Α' 104), ισχύει δε από 4.6.1996.

 

Κείμενο Αρθρου
"Οταν ενεργείται προανάκριση σύμφωνα με το άρθρο 243 παρ. 2 του παρόντος, η εξέταση γίνεται όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 273 και 274 και εκείνος που εξετάζεται έχει δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 103 και 104.
Η κατά παράβαση του παρόντος άρθρου εξέταση είναι άκυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Κατά τα άλλα εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31."

 


Αρθρο: 106
Ημ/νία: 04.06.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
 
Τίτλος Αρθρου
Εξαίρεση για ορισμένα εγκλήματα

 

Κείμενο Αρθρου
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2408/1996 (Α' 104/4.6.1996).

 


Αρθρο: 107
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα αστικώς υπευθύνου
Λήμματα
ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Ο αστικώς υπεύθυνος έχει όλα τα παραπάνω δικαιώματα του κατηγορουμένου και τα ασκεί από τη στιγμή που θα κληθεί με την ιδιότητα αυτή από τον ανακριτή ή τον ανακριτικό υπάλληλο για να εξεταστεί. Τα ίδια δικαιώματα ασκεί και στην περίπτωση του επόμενου άρθρου.

 


Αρθρο: 108
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα πολιτικώς ενάγοντος
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Ο πολιτικώς ενάγων έχει επίσης τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 101, 104, 105 και 106. Τα δικαιώματα αυτά μπορεί να τα ασκήσει από τη στιγμή που ο κατηγορούμενος θα κληθεί σε απολογία ή θα εκδοθεί εναντίον του ένταλμα σύλληψης ή βίαιης προσαγωγής.

 


Αρθρο: 108Α
Ημ/νία: 20.09.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα ανήλικου θύματος προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας.
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο, που είχε προστεθεί με την παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 3625/2007 (Α΄ 290/24.12.2007) και αντικαταστάθηκε στη συνέχεια με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 3875/2010 (Α΄ 158/20.9.2010).

 

Κείμενο Αρθρου
«Ο ανήλικος - θύμα των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Απαρ. 4, 323Β εδάφιο α', 324, 336, 337 παράγραφοι 3 και 4, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 349, 351, 351Α του Π.Κ., καθώς και στα άρθρα 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 του ν. 3386/2005 έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 101, 104 και 105 και αν ακόμη δεν παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων. Επίσης, έχει το δικαίωμα ενημέρωσης από τον αρμόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών για την προσωρινή ή οριστική απόλυση του υπαιτίου, καθώς και για τις άδειες εξόδου από το κατάστημα κράτησης.».

 


Αρθρο: 109
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Μικτό ορκωτό δικαστήριο
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ
Το μικτό ορκωτό δικαστήριο δικάζει σε πρώτο βαθμό: α) τα κακουργήματα,
εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα των πενταμελών εφετείων,
και β) τα πολιτικά πλημμελήματα.

 


Αρθρο: 110
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
 

 

Κείμενο Αρθρου
(Καταργήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 969/1979).

 


Αρθρο: 111
Ημ/νία: 23.12.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαστήριο εφετών
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΦΕΤΕΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Σχόλια
- Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2830/2000 (ΦΕΚ Α' 96), οι συμβολαιογράφοι δωσιδικούν για τα πλημμελήματα ενώπιον του αρμόδιου εφετείου σύμφωνα με την παρ. 7 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται δε ανάλογα το άρθρο 322 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (βλ. σχετικά). - Η μετατροπή των δραχμικών ποσών σε ΕΥΡΩ έγινε με την παρ. 1 του άρθ. 3 σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001). - Η παρ. 5 του παρόντος, η οποία είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 4 του ν. 2928/2001 (Α΄ 141/27.6.2001), τίθεται όπως εκ νέου αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 3251/2004 (Α΄ 127/9.7.2004). ======================================= - Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3674/2008 (Α΄ 136/10.7.2008) και ισχύει από 1.9.2008. - Το εντός " " εδ. στο τέλος της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3772/2009 (Α΄ 112/10.7.2009). ======================================== - Η πρώην παρ. 7 αναριθμήθηκε σε παρ. 6 και το περιεχόμενό της τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010). - Η πρώην παρ. 8 αναριθμήθηκε σε παρ. 7 και το περιεχόμενό της τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010). - Με το άρθρο 34 του ιδίου νόμου 3904/2010 καταργήθηκε η παρ. 6 του παρόντος.

 

Κείμενο Αρθρου
Το δικαστήριο εφετών δικάζει:
1. Τα κακουργήματα που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα σχετικά με το νόμισμα, τα υπομνήματα, την ιδιοκτησία, τα περιουσιακά δίκαια, την ψευδή βεβαίωση υπαλλήλου, νόθευση, απιστία και υπεξαίρεση στην υπηρεσία, αν τελέστηκαν από πολίτες, άσχετα με το πρόσωπο του παθόντα και το ποσό του οφέλους ή της ζημίας, ή αν τελέστηκαν από στρατιωτικούς και στρέφονται οπωσδήποτε κατά του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή κατά άλλου νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263α του Ποινικού Κώδικα και εφόσον το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε με αυτά ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο Δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των "εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ΕΥΡΩ". "Τα κακουργήματα της δωροδοκίας που αναφέρονται στα άρθρα 159, 235,236 και 237 του Ποινικού Κώδικα και τα κακουργήματα της παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας του άρθρου 370Α του Ποινικού Κώδικα." «Τα κακουργήματα του άρθρου 173 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα και εκείνα που τελέσθηκαν από πρόσωπο που έχει καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά αυτού και προβλέπονται στα άρθρα 189 παράγραφος 3 και 380 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα συναφή με αυτά πλημμελήματα και κακουργήματα, έστω και αν τα τελευταία τιμωρούνται βαρύτερα από τα ως άνω κύρια κακουργήματα.»
2. Τα κακουργήματα κλοπής, υπεξαίρεσης και πλαστογραφίας που προβλέπονται από το στρατιωτικό ποινικό κώδικα, αν στρέφονται οπωσδήποτε κατά του δημοσίου ή νομικού προσώπου που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε με αυτά ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε κατά του Δημοσίου ή των πιο πάνω νομικών προσώπων υπερβαίνει το ποσό των "εκατόν πενήντα χιλιάδων(150.000) ΕΥΡΩ".
3. Το ποσό των "επτακοσίων τριάντα (730) ΕΥΡΩ" που προβλέπεται από τα άρθρα 1 και 2 του ν. 1608/1950 "περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του δημοσίου", όπως τροποποιήθηκε από το ν.δ. 790/70 "περί τροποποιήσεως διατάξεων του Ποινικού Κώδικος και του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας" και το ν. 495/1976 "περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων", αυξάνεται σε "εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ΕΥΡΩ". Το όριο αυτό των "εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ΕΥΡΩ" ισχύει είτε ο κατηγορούμενος είναι πολίτης είτε είναι στρατιωτικός.
4. Τα εγκλήματα της δόλιας χρεοκοπίας ανώνυμων εταιρειών και τραπεζών.
"5. Τα κακουργήματα της πειρατείας, τα κακουργήματα κατά της ασφάλειας της σιδηροδρομικής ή υδάτινης συγκοινωνίας ή της αεροπλοΐας που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς νόμους, τα κακουργήματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 και στο άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα συναφή με αυτά πλημμελήματα και κακουργήματα, έστω και αν τα τελευταία τιμωρούνται βαρύτερα από τα ως άνω κύρια κακουργήματα."
6. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα.
«6(7). Τα πλημμελήματα των δικαστών πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων, συμπεριλαμβανομένων των παρέδρων, των ειρηνοδικών, ειδικών πταισματοδικών, των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του, των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του, του γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων που υπηρετούν σε αυτό, καθώς και του γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, των δικηγόρων και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.».
«7(8). Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του τριμελούς πλημμελειοδικείου, κατά των αποφάσεων που εκδίδονται από το πρωτοδικείο στην περίπτωση του άρθρου 116 παράγραφος 1 και κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου των εφετών σύμφωνα με το άρθρο 499.».

 


Αρθρο: 112
Ημ/νία: 23.12.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Τριμελές πλημμελειοδικείο
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Σχόλια
- Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2830/2000 (ΦΕΚ Α' 96), οι συμβολαιογράφοι δωσιδικούν για τα πταίσματα ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται δε ανάλογα το άρθρο 322 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. ======================================== - Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010).

 

Κείμενο Αρθρου
Το τριμελές δικαστήριο πλημμελειοδικών δικάζει:
1. Τα πλημμελήματα, εκτός από όσα ανήκουν στην αρμοδιότητα των μικτών ορκωτών δικαστηρίων, του δικαστηρίου των εφετών, του μονομελούς πλημμελειοδικείου και του δικαστηρίου ανηλίκων.
«2. Τα πταίσματα των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 111.».
3. Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του μονομελούς πλημμελειοδικείου.

 


Αρθρο: 113
Ημ/νία: 12.07.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαστήριο ανηλίκων
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με τo άρθρο 6 του ν. 3860/2010 ΦΕΚ Α 111/12.7.2010 . Σύμφωνα επίσης με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, το άρθρο 119 εφαρμόζεται αναλόγως στις περιπτώσεις των εδαφίων Α και Β του παρόντος άρθρου.

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Τα δικαστήρια ανηλίκων δικάζουν τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανηλίκους, με τις παρακάτω διακρίσεις:
Α. Το μονομελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει: α) τις πράξεις που τελούνται από ανηλίκους εκτός από εκείνες που δικάζονται από το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων, β) τα πταίσματα που τελούνται από ανηλίκους στην έδρα του πρωτοδικείου και γ) τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του πταισματοδικείου για ανηλίκους. Το μονομελές δικαστήριο ανηλίκων επιβάλλει επίσης τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα που ορίζονται από τον Ποινικό Κώδικα για ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους.
Β. Το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανηλίκους, για τις οποίες, αν τελούνταν από ενήλικα, απειλείται ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη.
Γ. Το εφετείο ανηλίκων δικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των μονομελών και τριμελών δικαστηρίων ανηλίκων που λειτουργούν στα πλημμελειοδικεία.
2. Το άρθρο 119 εφαρμόζεται αναλόγως στις περιπτώσεις των εδαφίων Α και Β της προηγούμενης παραγράφου.»

 


Αρθρο: 114
Ημ/νία: 23.12.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Μονομελές Πλημμελειοδικείο
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010).

 

Κείμενο Αρθρου
«Το μονομελές πλημμελειοδικείο δικάζει:
1) Τα πλημμελήματα για τα οποία απειλείται στο νόμο φυλάκιση με ελάχιστο όριο κατώτερο του ενός έτους ή χρηματική ποινή ή και οι δύο ποινές, εκτός από: α) εκείνα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των μεικτών ορκωτών δικαστηρίων και των εφετείων, καθώς και τα συναφή με αυτά (άρθρα 109, 111, 128), β) εκείνα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου των ανηλίκων, γ) εκείνα των άρθρων 259 και 302 του Ποινικού Κώδικα και της συκοφαντικής δυσφήμησης δια του τύπου.
2) Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του πταισματοδικείου, καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται από το ειρηνοδικείο σύμφωνα με το άρθρο 116 παράγραφος 1.».

 


Αρθρο: 115
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Πταισματοδικείο
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Το πταισματοδικείο δικάζει τα πταίσματα, εκτός από εκείνα που ανήκουν
στην αρμοδιότητα των πλημμελειοδικών και του δικαστηρίου ανηλίκων
(άρθρ. 112, 113).

 


Αρθρο: 116
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητα για τα εγκλήματα που τελούνται στο ακροατήριο
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Κάθε ποινικό δικαστήριο δικάζει αμέσως τα αυτόφωρα πλημμελήματα και
τα πταίσματα που τελούνται στο ακροατήριό του κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης, αν αυτά υπάγονται στην αρμοδιότητα του καθ' ύλην
δικαστηρίου που συνεδριάζει ή κατώτερου, ακόμη και αν ο υπαίτιος ανήκει
στη δικαιοδοσία των στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων. Την ίδια εξουσία
έχει ο Αρειος Πάγος για όλα τα πλημμελήματα και τα πταίσματα, από τα
πολιτικά δικαστήρια το ειρηνοδικείο έχει εξουσία για τα πταίσματα, και
όλα τα άλλα δικαστήρια για τα πλημμελήματα και τα πταίσματα που
υπάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του αντίστοιχου ή κατώτερου
ποινικού δικαστηρίου. Ως προς τη διαδικασία εφαρμόζονται τα άρθρα 417 -
424 του κώδικα.
2. Αν το δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο να δικάσει αμέσως το πλημμέλημα,
ο δράστης συλλαμβάνεται και παραπέμπεται σύμφωνα με το άρθρο 279 στον
αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος, αν συντρέχει περίπτωση, εφαρμόζει τα
άρθρα 417 κ.ε. Αν όμως ο δράστης είναι δικηγόρος, συνήγορος διαδίκου, η
σύλληψη εκτελείται αφού ασκήσει τα καθήκοντά του στη δίκη.
3. Αν για οποιονδήποτε λόγο το πλημμέλημα ή το πταίσμα που διαπράχθηκε
στο ακροατήριο δεν δικάστηκε αμέσως, δεν αποκλείεται να διωχθεί στη
συνέχεια με την κοινή διαδικασία.

 


Αρθρο: 117
Ημ/νία: 30.06.2003
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητα για την εξύβριση και τη δυσφήμηση του δικαστηρίου
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ, ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΥΒΡΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Σχόλια
- Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3160/2003 (Α΄ 165/30.6.2003).

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δικαστηρίου τελέστηκε στο ακροατήριο του εξύβριση ή δυσφήμηση μέλους του δικαστηρίου (άρθρα 361, 362, 363 Π.Κ.), ακόμη και όταν ο υπαίτιος υπάγεται στην ιδιάζουσα ή εξαιρετική δωσιδικία, τα εγκλήματα αυτά δικάζονται αμέσως από το ίδιο δικαστήριο, που συγκροτείται από άλλους δικαστές. Η κατά νόμο έγκληση υποβάλλεται με δήλωση του δικαιουμένου που καταχωρίζεται στα πρακτικά.» Αν η διαφορετική σύνθεση δεν είναι δυνατή για λόγο που βεβαιώνεται ειδικά στα πρακτικά και στην απόφαση, η άμεση εκδίκαση γίνεται από τους ίδιους δικαστές.
2. Αν ο υπαίτιος της εξύβρισης ή της δυσφήμησης που αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο είναι δικηγόρος που ασκεί καθήκοντα συνηγόρου και
η διαφορετική σύνθεση του δικαστηρίου δεν είναι δυνατή για λόγο που
βεβαιώνεται με τον παραπάνω τρόπο, η πράξη αναφέρεται στα πρακτικά της
συνεδρίασης και εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 38 παρ. 1. Στην
περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η σύλληψη του δράστη συνηγόρου. Αν στη
συνέχεια αποφασιστεί από την αρμόδια αρχή η παραπομπή του σε δίκη, η
εκδίκαση γίνεται από το δικαστήριο που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα
άρθρα 136 και 137. Αν η πράξη εκδικαστεί αμέσως, η απόφαση που
εκδίδεται εις βάρος του συνηγόρου εκτελείται μόνο όταν αυτός εκπληρώσει
εντελώς τα καθήκοντά του στη δίκη κατά τη διάρκεια της οποίας
διαπράχθηκε το έγκλημα.

 


Αρθρο: 118
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Περίπτωση αναβολής
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΝΑΒΟΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν το δικαστήριο που σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 είναι αρμόδιο να
δικάσει αμέσως το έγκλημα αναβάλει για οποιονδήποτε λόγο τη δίκη (άρθρο
423), μπορεί να διατάξει την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου που
έχει συλληφθεί, αν τούτο επιτρέπεται, στην περίπτωση αυτή η περαιτέρω
διαδικασία και η εκδίκαση γίνεται από το αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα
112-115 δικαστήριο.

 


Αρθρο: 119
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Προσδιορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Την αρμοδιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 109-115 την προσδιορίζει ο χαρακτηρισμός της πράξης από τον ποινικό κώδικα ως κακουργήματος, πλημμελήματος ή πταίσματος, που βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά τα οποία περιέχονται στο παραπεμπτικό βούλευμα ή στην κλήση του εισαγγελέα (στην περίπτωση της απευθείας εισαγωγής της υπόθεσης).
2. Το δικαστήριο είναι αρμόδιο να δικάσει και σ' εκείνες τις περιπτώσεις όπου προκύπτει από τη συζήτηση ότι το έγκλημα ανήκει στην αρμοδιότητα κατώτερου δικαστηρίου.

 


Αρθρο: 120
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Αναρμοδιότητα
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Tο δικαστήριο οφείλει και αυτεπαγγέλτως να εξετάσει την καθ' ύλην αρμοδιότητά του σε κάθε στάδιο της δίκης.
2. Το δικαστήριο, όταν κρίνει ότι είναι αναρμόδιο, παραπέμπει με απόφασή του την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο, σ' αυτή την περίπτωση ενεργεί ό,τι και το συμβούλιο των πλημμελειοδικών όταν παραπέμπει τον κατηγορούμενο στο ακροατήριο.
3. Το μονομελές πλημμελειοδικείο και το πταισματοδικείο παραπέμπουν την υπόθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα και διατάσσουν τη σύλληψη του κατηγορουμένου, αν το έγκλημα όπως χαρακτηρίζεται από αυτά είναι κακούργημα. Μπορούν να διατάξουν τη σύλληψη του κατηγορουμένου και όταν το έγκλημα είναι πλημμέλημα, για το οποίο όμως επιτρέπεται προσωρινή κράτηση. Ο εισαγγελέας μπορεί να παραγγείλει ανάκριση (άρθρ. 246 παρ.
3) ή προανάκριση ή να εισαγάγει την υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο, όταν η παραπομπή στο μονομελές πλημμελειοδικείο ή στο πταισματοδικείο που είχε κηρυχθεί αναρμόδιο είχε γίνει με απευθείας κλήση. Αν η παραπομπή είχε διαταχθεί με βούλευμα, γίνεται κανονισμός της αρμοδιότητας σύμφωνα με το άρθρ. 132 κ.ε.

 


Αρθρο: 121
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε πρωτοδίκως
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Το δικαστήριο που δικάζει κατ' έφεση, αν κρίνει ότι το δικαστήριο που δίκασε σε πρώτο βαθμό ήταν αναρμόδιο επειδή το έγκλημα υπαγόταν σ' αυτό ή σε κατώτερο από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ακυρώνει την απόφαση που προσβάλλεται με έφεση και δικάζει ανέκκλητα το ίδιο την υπόθεση στην ουσία (άρθρ. 502 παρ. 3). Σε κάθε άλλη περίπτωση καθ' ύλην αναρμοδιότητας ακυρώνει την απόφαση που προσβάλλεται με έφεση και παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο, ενεργώντας ταυτόχρονα όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 120.

 


Αρθρο: 122
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Προσδιορισμός
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ
Σχόλια
- Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκαν από την παρ. 14 άρθ. 3 Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α 88/28.5.1993).** Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 20 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/143.12.2004), αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο για την εκδίκαση των υποθέσεων τής -κατά την παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου συνιστώμενης υπηρεσίας Ειδικών ελέγχων- είναι το οριζόμενο στο π α ρ ό ν άρθρο ή εκείνο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η επιχείρηση.

 

Κείμενο Αρθρου
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ**
1. Η τοπική αρμοδιότητα προσδιορίζεται από τον τόπο όπου τελέστηκε το
έγκλημα ή όπου κατοικεί ή διαμένει προσωρινά ο κατηγορούμενος όταν
αρχίζει η ποινική δίωξη.
2. Για έγκλημα που τελέστηκε με έντυπο το οποίο εκδόθηκε στην Ελλάδα
αρμόδιο είναι τόσο το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου, όπως
αποδεικνύεται, δημοσιεύτηκε το έντυπο όσο και το δικαστήριο του τόπου της κατοικίας ή της προσωρινής διαμονής του κατηγορουμένου. Οταν πρόκειται για δυσφήμηση ή εξύβριση αρμόδιο είναι επίσης και το δικαστήριο στην περιφέρεια του
οποίου κυκλοφόρησε μεταγενέστερα το έντυπο, αν ο παθών κατοικεί ή
διαμένει μόνιμα στην περιφέρεια αυτή. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει με αίτηση του από τον εισαγγελέα του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας ή
διαμονής του παθόντος να παραπεμφθεί η εκδίκαση της υποθέσεως στο
δικαστήριο του τόπου εκδόσεως του εντύπου. Ο εισαγγελέας διατάσσει την
παραπομπή, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν βάσιμοι λόγοι ευχερέστερης
διεξαγωγής της δίκης. Αν η αίτηση απορριφθεί, ο κατηγορούμενος ή ο
συνήγορος του μπορεί να υποβάλει παρόμοια αίτηση στο δικαστήριο που
δικάζει την υπόθεση, το οποίο αποφασίζει για την παραπομπή ή όχι της
υποθέσεως. Αν το έντυπο εκδόθηκε στο εξωτερικό, αρμόδιο είναι το
δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου το έντυπο κυκλοφόρησε για πρώτη
φορά και αν δεν εξακριβώθηκε αυτός ο τόπος, αρμόδιο είναι το δικαστήριο
στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ή διαμένει προσωρινά αυτός που
προσβλήθηκε. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το δικαστήριο της πρωτεύουσας.

 


Αρθρο: 123
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Σχόλια
** Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 20 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/143.12.2004), αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο για την εκδίκαση των υποθέσεων τής -κατά την παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου συνιστώμενης υπηρεσίας Ειδικών ελέγχων- είναι το οριζόμενο στο π α ρ ό ν άρθρο ή εκείνο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η επιχείρηση.

 

Κείμενο Αρθρου
**
1. Για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό, τιμωρούνται όμως
στην Ελλάδα, η αρμοδιότητα ορίζεται διαδοχικά από τον τόπο της
κατοικίας στην Ελλάδα ή της προσωρινής διαμονής ή της σύλληψης ή της
παράδοσης του κατηγορουμένου. Αν ο τόπος αυτός δεν είναι γνωστός ή αν ο
κατηγορούμενος δεν κατοίκησε ή δεν είχε ποτέ τη διαμονή του στην Ελλάδα
ή δεν έχει συλληφθεί εκεί ή αν είναι δημόσιος υπάλληλος που υπηρετεί σε
ελληνική υπηρεσία του εξωτερικού, αρμόδιο είναι το δικαστήριο της
πρωτεύουσας. Σε κάθε όμως περίπτωση ο Αρειος Πάγος, συνεδριάζοντας ως
συμβούλιο, μπορεί, ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου ή του Υπουργού
της Δικαιοσύνης, να ορίσει ως αρμόδιο έναν από τα δικαστήρια που
βρίσκονται πιο κοντά στον τόπο της πράξης.
2. Για τα προβλεπόμενα στον ποινικό κώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς
νόμους εγκλήματα κατά την ασφάλειας της αεροπλοϊας και τα συναφή προς
αυτά πλημμελήματα και κακουργήματα, που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό και
τιμωρούνται στην Ελλάδα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια και οι
εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές της πρωτεύουσας.

 


Αρθρο: 124
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε πλοίο ή αεροσκάφος
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΛΟΙΟ Ή ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Σχόλια
** Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 20 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/143.12.2004), αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο για την εκδίκαση των υποθέσεων τής -κατά την παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου συνιστώμενης υπηρεσίας Ειδικών ελέγχων- είναι το οριζόμενο στο π α ρ ό ν άρθρο ή εκείνο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η επιχείρηση.

 

Κείμενο Αρθρου
**
1. Για εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε ελληνικό πλοίο στο εξωτερικό ή σε
ανοιχτή θάλασσα, η αρμοδιότητα ορίζεται από τον τόπο του λιμανιού όπου
το πλοίο νηολογήθηκε ή του λιμανιού όπου το πλοίο προσέγγισε για πρώτη
φορά μετά την πράξη.
2. Για έγκλημα που διαπράχθηκε σε αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της
πτήσης, η αρμοδιότητα ορίζεται από τον τόπο όπου το αεροσκάφος
προσγειώθηκε ή προσθαλασσώθηκε ή από τον τόπο από όπου το αεροσκάφος
απογειώθηκε ή αποθαλασσώθηκε πριν από το έγκλημα. Αν το αεροσκάφος
είναι ξένο, αρμόδιοι είναι επίσης οι ανακριτικοί υπάλληλοι και τα
δικαστήρια που ορίζονται στο άρθρο 123.
3. Και στις δύο περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 αρμόδιο είναι επίσης το
δικαστήριο της κατοικίας ή της προσωρινής διαμονής του κατηγορουμένου.

 


Αρθρο: 125
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Προτίμηση
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Μεταξύ περισσότερων αρμόδιων δικαστηρίων ή ανακριτικών υπαλλήλων που έχουν επιληφθεί παράλληλα προτιμούνται εκείνοι του τόπου όπου διαπράχθηκε το έγκλημα. Αν ο τύπος αυτός είναι άγνωστος, προτιμούνται εκείνοι που πρώτοι κάλεσαν ή διέταξαν τη σύλληψη ή τη φυλάκιση του κατηγορουμένου. Μπορεί όμως το συμβούλιο των εφετών ή ο Αρειος Πάγος, σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 132, να αναθέσει την ανάκριση και την απόφαση σε άλλο αρμόδιο δικαστήριο.

 


Αρθρο: 126
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Ενσταση αναρμοδιότητας
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η ένσταση για τοπική αναρμοδιότητα προτείνεται σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης και έως την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο ακροατήριο. Το δικαστήριο, το δικαστικό συμβούλιο κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και ο εισαγγελέας κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, διαπιστώνοντας την αναρμοδιότητά τους, παραπέμπουν την υπόθεση στο δικαστήριο ή στον εισαγγελέα που είναι ανάλογα αρμόδιοι σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα. Το όργανο που διαπίστωσε την αναρμοδιότητά του οφείλει και μετά την παραπομπή αυτή να φροντίσει για τη διενέργεια των ανακριτικών πράξεων που είναι επείγουσες και δεν επιδέχονται αναβολή.
2. Η ένσταση τοπικής αναρμοδιότητας που προτάθηκε έγκαιρα και δεν έγινε δεκτή, αν επαναληφθεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και γίνει δεκτή, έχει συνέπεια την ακύρωση από το δικαστήριο αυτό της απόφασης που προσβάλλεται με την έφεση, η υπόθεση τότε παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μόνο όταν αυτό δεν ανήκει στην περιφέρεια του
δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, στην αντίθετη περίπτωση, το δικαστήριο αυτό δικάζει το ίδιο την υπόθεση στην ουσία (άρθρ. 502 παρ. 3).

 


Αρθρο: 127
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Εγκυρότητα των πράξεων που έγιναν από αναρμόδιο όργανο
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Οι εκθέσεις και τα άλλα έγγραφα που συντάχθηκαν νομότυπα κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία από αναρμόδιο δικαστή ή ανακριτικό υπάλληλο διατηρούν την εγκυρότητά τους. Τα εντάλματα για προσωρινή κράτηση ισχύουν ως εντάλματα σύλληψης.

 


Αρθρο: 128
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Εκδίκαση συναφών
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ
1. Τα συναφή εγκλήματα ανακρίνονται και εκδικάζονται από το ίδιο δικαστήριο, αν η συνεκδίκαση δεν προκαλεί βλάβη. Το δικαστήριο που δικάζει το βαρύτερο έγκλημα είναι στην περίπτωση αυτή αρμόδιο και για τα άλλα συναφή.
2. Οταν τα συναφή εγκλήματα δικάστηκαν χωριστά στον πρώτο βαθμό και ασκήθηκαν εφέσεις, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει για όλα με μία μόνο απόφαση.
3. Οι παρ. 2 και 3 εδ. α' και β' του άρθρου 130 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις συναφείας.

 


Αρθρο: 129
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Ποιά εγκλήματα θεωρούνται συναφή
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Συναφή θεωρούνται μόνο τα εγκλήματα:
α) όσα γίνονται από το ίδιο πρόσωπο είτε συγχρόνως είτε σε
διαφορετικούς τόπους και χρόνους ή από πολλούς όχι συναίτιους στον ίδιο τόπο και χρόνο,
β) όσα γίνονται από πολλούς εναντίον αλλήλων, είτε συγχρόνως είτε σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους, και
γ) όσα γίνονται με σκοπό να διευκολύνουν ή να κάνουν πιο εύστοχη την εκτέλεση ή να αποκρύψουν ένα από αυτά.

 


Αρθρο: 130
Ημ/νία: 24.12.2002
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητα σε περίπτωση συμμετοχής
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ, ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Σχόλια
- Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 3090/2002 (Α 329), ισχύει δε, από 24.12.2002.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Στην περίπτωση που συμμετέχουν περισσότεροι στο έγκλημα, αρμόδιο δικαστήριο για όλους είναι εκείνο που είναι αρμόδιο για εκείνον από τους συμμέτοχους ο οποίος επισύρει τη βαρύτερη ποινή. Αν οι συμμέτοχοι υπάγονται σε δικαστήρια διαφορετικού βαθμού (άρθρ. 111 αριθ. 6 και άρθρ. 112 αριθ. 2), αρμόδιο δικαστήριο για όλους είναι το ανώτερο. Το μικτό ορκωτό δικαστήριο θεωρείται στην περίπτωση αυτή ανώτερο από τα άλλα.
2. Το δικαστήριο ή το δικαστικό συμβούλιο μπορεί για ιδιαίτερους λόγους που αφορούν την ασφαλέστερη διάγνωση της αλήθειας ή την ταχύτερη εκδίκαση της υπόθεσης να διατάξει το χωρισμό της ανάκρισης ή και της συζήτησης στο ακροατήριο.
3. Αν κάποιος από αυτούς που συμμετείχαν στο έγκλημα είναι ανήλικος, η ποινική δίωξη γι' αυτόν χωρίζεται, και ο ανήλικος δικάζεται από το δικαστήριο ανηλίκων. Στα πλημμελήματα, αν ο εισαγγελέας στην περίπτωση της εισαγωγής με απευθείας κλήση και αιτιολογημένη απόφασή του που μνημονεύει τους συγκεκριμένους λόγους ή το δικαστικό συμβούλιο κρίνουν ότι δεν ενδείκνυται ο χωρισμός για λόγους που αφορούν το συμφέρον της δικαιοσύνης, την υπόθεση τη δικάζει το κατά την παρ. 1 αρμόδιο δικαστήριο, στο οποίο μετέχει αν είναι δυνατό σε κάθε βαθμό ο ειδικός δικαστής ανηλίκων. Δεν εμποδίζεται πάντως το δικαστήριο να διατάξει το χωρισμό. "Η κατά το δεύτερο εδάφιο συνεκδίκαση δεν επιτρέπεται, εφόσον κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης ο ανήλικος δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του".
4. Οσα ορίζονται στην παρ. 3 ισχύουν και στην περίπτωση του αγροτικού ή αγρονομικού πταίσματος. Στα άλλα πταίσματα η ποινική δίωξη για τον ανήλικο χωρίζεται πάντοτε.
5. Οι διατάξεις του στρατιωτικού ποινικού κώδικα για τη συνάφεια και τη συναιτιότητα εξακολουθούν να ισχύουν.

 


Αρθρο: 131
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Διατήρηση της αρμοδιότητας σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΦΗ, ΣΥΝΑΙΤΙΟΤΗΤΑ
Σχόλια
- Σχετικά με το παρόν άρθρο βλ. και το άρθρα 15 (παρ. 4) του ν. 3126/2003 (Α΄ 66/19.3.2003) περί ποινικής ευθύνης υπουργών.

 

Κείμενο Αρθρου
Αν εκλείψουν οι λόγοι των άρθρων 128, 129 και 130 παρ. 1, το δικαστήριο που σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές δέχτηκε την αρμοδιότητά του για πρώτη φορά τη διατηρεί και για τις υπόλοιπες πράξεις ή για τους άλλους κατηγορουμένους, μόνο όμως αν είναι αρμόδιο γι' αυτές σύμφωνα με τα άρθρα 109 - 115 και 121. Διαφορετικά παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις.

 


Αρθρο: 132
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Κανονισμός της αρμοδιότητας
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Αν μεταξύ πολλών δικαστηρίων εξίσου αρμόδιων που δεν υπάγονται το ένα στο άλλο ή μεταξύ ανακριτικών υπαλλήλων αμφισβητείται η αρμοδιότητα για το ίδιο έγκλημα είτε για συναφή εγκλήματα, ή αν με βουλεύματα του ίδιου ή διαφορετικών συμβουλίων αποφασίστηκε η παραπομπή για το ίδιο έγκλημα στο ακροατήριο δύο ή περισσότερων εξίσου αρμόδιων δικαστηρίων, η αρμοδιότητα καθορίζεται ως εξής:
2. Το συμβούλιο εφετών, στην περιφέρεια του οποίου υπάγονται τα δικαστήρια μεταξύ των οποίων δημιουργήθηκε αμφισβήτηση, ή ο Αρειος Πάγος, αν υπάγονται σε διαφορετικά εφετεία ή αν ένα από τα δικαστήρια αυτά είναι το εφετείο ή αν η σύγκρουση δημιουργήθηκε μεταξύ των κοινών ποινικών δικαστηρίων και των στρατιωτικών, προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο με αίτηση του κατηγορουμένου, του πολιτικώς ενάγοντος ή του εισαγγελέα ή του επιτρόπου ενός από τα πολλά αρμόδια δικαστήρια, η αίτηση πρέπει να είναι νομότυπη και να απευθύνεται στον εισαγγελέα εφετών ή του Αρείου Πάγου. Ο αρμόδιος εισαγγελέας εισάγει την αίτηση στο συμβούλιο εφετών ή στον Αρειο Πάγο που συνέρχεται σε συμβούλιο.
3. Ο,τι ορίζει η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και στην περίπτωση του άρθρου 120 παρ. 3 τελευταίο εδάφιο.

 


Αρθρο: 133
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Αποχή από περαιτέρω ενέργειες
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Μόλις υποβληθεί η αίτηση και ωσότου εκδοθεί οριστική απόφαση γι' αυτήν, τα δικαστήρια μεταξύ των οποίων δημιουργήθηκε η σύγκρουση αρμοδιότητας και οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να απέχουν από κάθε περαιτέρω ενέργεια. Γι' αυτό το σκοπό ο εισαγγελέας που ασχολήθηκε με την αίτηση, μόλις την παραλάβει, ειδοποιεί τους ανακριτικούς υπαλλήλους ή τους δικαστές που ασχολήθηκαν με την υπόθεση. Οι δικαστές
ειδοποιούνται διαμέσου του προέδρου τους. Οπωσδήποτε δεν κωλύεται η διενέργεια των ανακριτικών πράξεων που επείγουν.
2. Αν οι ανακριτικοί υπάλληλοι ή οι δικαστές που ασχολήθηκαν με την υπόθεση συνεχίζουν τη διενέργεια πράξεων, μολονότι ειδοποιήθηκαν, τιμωρούνται πειθαρχικά και ευθύνονται για τις ζημίες και τα έξοδα που δημιουργήθηκαν από αυτό το λόγο. Επίσης, η διαδικασία που συνεχίστηκε με αυτό τον τρόπο είναι αυτοδικαίως άκυρη, εκτός από την περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1.

 


Αρθρο: 134
Ημ/νία: 12.09.2001
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Συνέπεια από την απόρριψη της αίτησης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Σχόλια
Η μετατροπή των δραχμικών ποσών σε ΕΥΡΩ έγινε με την παρ. 1 του άρθ. 3 σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 2943/2001 (Α 203), με ισχύ από 12.9.2001.

 

Κείμενο Αρθρου
Αν η αίτηση του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντος για τον προσδιορισμό του αρμόδιου δικαστηρίου ήταν εντελώς αβάσιμη και απορριφθεί, επιβάλλεται αμετάκλητα και με την ίδια απόφαση πρόστιμο από "πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (5,90) έως πενήντα εννέα (59) ευρώ".

 


Αρθρο: 135
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Υποχρεωτική η απόφαση για τον κανονισμό
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Το δικαστήριο που ορίζεται στο άρθρο 132 γίνεται υποχρεωτικά αρμόδιο και ενεργεί περαιτέρω ως υποκατάστατο του αρχικά αρμόδιου. Το δικαστήριο οφείλει να κηρύξει την αναρμοδιότητα του σύμφωνα με το άρθρο 120 μόνο στην περίπτωση που από τη διαδικασία θα προκύψουν γεγονότα τα οποία επηρεάζουν την καθ' ύλην αρμοδιότητά του και δεν είχαν ληφθεί υπόψη από το συμβούλιο εφετών ή τον Αρειο Πάγο που το καθόρισαν αρμόδιο.

 


Αρθρο: 136
Ημ/νία: 10.07.2009
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητα κατά παραπομπή
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Σχόλια
- Το εντός " " εδάφιο στο τέλος της περ. ε΄ προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3160/2003 (Α΄ 165/30.6.2003). - Η περ. γ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3772/2009 (Α΄ 112/10.7.2009).

 

Κείμενο Αρθρου
Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές όταν:
α) αποφασίστηκε η
εξαίρεση ολόκληρου δικαστηρίου ή τόσων μελών ενός δικαστηρίου, ώστε τα υπόλοιπα να μη συμπληρώνουν το νόμιμο αριθμό για τη συζήτηση της υπόθεσης, β) δεν υπάρχει ο νόμιμος αριθμός δικαστών για τη σύνθεση του δικαστηρίου, εξαιτίας ασθένειας ή άλλου λόγου, και το κώλυμα αυτό διαρκεί ή πρόκειται να διαρκέσει δύο τουλάχιστον μήνες από την ημέρα που παραπέμφθηκε αμετάκλητα η υπόθεση στο ακροατήριο, «γ) επιβάλλουν την παραπομπή σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια ασφάλεια και τάξη ή συντρέχουν λόγοι ασφαλείας για τη μη μεταγωγή του κατηγορουμένου, που επιβάλλουν την εκδίκαση της υπόθεσης στο δικαστήριο που εδρεύει στο κατάστημα κράτησης αυτού.», δ) ο κατηγορούμενος εκτίει σε φυλακή εκτός της περιφέρειας του αρμόδιου κατά τα άρθρα 122 - 125 δικαστηρίου ποινή στερητική της ελευθερίας που το ανεκτέλεστο υπόλοιπό της υπερβαίνει τα τρία έτη και πρόκειται να δικαστεί για κακούργημα, ή, αν κρίνεται ύποπτος να αποδράσει, και για πλημμέλημα,
ε) όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 δικαστήριο. «Αν όμως πρόκειται για αυτόφωρα εγκλήματα σε βάρος δικαστικών λειτουργών που στρέφονται κατά της τιμής και της σωματικής ακεραιότητάς τους, δεν διατάσσεται παραπομπή» και στ) όταν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 117.

 


Αρθρο: 137
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαστήριο αρμόδιο για την παραπομπή
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Την παραπομπή μπορούν να τη ζητήσουν ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο πολιτικώς ενάγων, ενώ στις περιπτώσεις των στοιχείων γ' και δ' του άρθρου 136 μόνο ο εισαγγελέας του αρμόδιου δικαστηρίου ή του Αρείου Πάγου αυτεπαγγέλτως ή με παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Για την παραπομπή αποφασίζει: α) το συμβούλιο πλημμελειοδικών, αν πρόκειται για παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο στις περιπτώσεις των στοιχείων α' και β' του άρθρου 136, β) το συμβούλιο εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο, γ) ο Αρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο, σε κάθε άλλη περίπτωση (εκτός από αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 499) και πάντοτε όταν ζητείται η παραπομπή για το λόγο που αναφέρεται στο στοιχείο γ' του άρθρου 136. Στην τελευταία περίπτωση, αν την παραπομπή τη ζητεί ο εισαγγελέας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισάγει την αίτηση σε συζήτηση μόνο αν συμφωνεί, αλλιώς, παραγγέλλει στον εισαγγελέα που υπέβαλε την αίτηση να εισαγάγει την υπόθεση στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125. Τα άρθρα 132, 134 και 135 εδ. 1 εφαρμόζονται αναλογικά και σ' αυτή την περίπτωση.
2. Αν μετά την έκδοση της απόφασης που διέταξε την παραπομπή και πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης πάψουν να υπάρχουν οι λόγοι που αναφέρονται στα στοιχεία α' ως δ' του άρθρου 136, η απόφαση μπορεί να ανακληθεί ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα του αρμόδιου δικαστηρίου ή του Αρείου Πάγου.
3. Σε περίπτωση που θα απορριφθεί η αίτηση για παραπομπή μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση, αν συντρέχουν νέοι λόγοι.

 


Αρθρο: 138
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Απόφαση, βούλευμα και διάταξη
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
1. Ο κώδικας αυτός ορίζει σε ποιές περιπτώσεις ο δικαστής εκδίδει
απόφαση ή διάταξη.
Διατάξεις εκδίδει και ο εισαγγελέας σε όσες περιπτώσεις του επιβάλλει ο
νόμος την υποχρέωση να λαμβάνει μέτρα κατά την προδικασία ή κατά το
χρόνο που το δικαστήριο διακόπτει τη συνεδρίασή του. Στην τελευταία
περίπτωση η διάταξη του εισαγγελέα μπορεί να γίνει και προφορικά. Η
απόφαση του δικαστικού συμβουλίου ονομάζεται βούλευμα.
2. Πριν από κάθε απόφαση η διάταξη του δικαστή που εκδίδεται κατά τη
διαδικασία στο ακροατήριο παίρνουν το λόγο σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου ο εισαγγελέας ή ο δημόσιος κατήγορος, όπου υπάρχει (άρθρο 27),
καθώς και οι παρόντες διάδικοι. Τα βουλεύματα του δικαστικού συμβουλίου
και οι διατάξεις του ανακριτή εκδίδονται ύστερα από γραπτή πρόταση του
εισαγγελέα, ο οποίος την αναπτύσσει και προφορικά. Ο νόμος ορίζει τις
περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να ακούσουν οι διάδικου πριν εκδοθεί το
βούλευμα ή η διάταξη του ανακριτή.
3. Η παράβαση της παρ. 2 συνεπάγεται την ακυρότητα της απόφασης, του
βουλεύματος και της διάταξης.

 


Αρθρο: 139
Ημ/νία: 04.06.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Αιτιολογίες
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ
Σχόλια
- Τα εντός " " εδ. του παρόντος άρθρου προστέθηκαν με την παρ. 5 του άρθρ. 2 του ν. 2408/96 (Α' 104), ισχύουν δε από 4.6.1996.

 

Κείμενο Αρθρου
Οι αποφάσεις και τα βουλεύματα, καθώς και οι διατάξεις του ανακριτή και του εισαγγελέα, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά και εμπεριστατωμένα, ενώ η καταδικαστική απόφαση και το παραπεμπτικό βούλευμα πρέπει να αναφέρουν και τον αριθμό του ποινικού νόμου που εφαρμόζεται (άρθρ. 484 παρ. 1 στοιχ. δ' και ε' και 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Η'). "Μόνη η επανάληψη της διατύπωσης του νόμου δεν αρκεί για την αιτιολογία. Αιτιολογία απαιτείται σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, τα βουλεύματα και τις διατάξεις, ανεξάρτητα του αν αυτό απαιτείται ειδικά από το νόμο ή αν είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες ή αν η έκδοση τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε."

 


Αρθρο: 140
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Πρακτικά της συνεδρίασης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Τα πρακτικά της συνεδρίασης συντάσσονται από το γραμματέα με ευθύνη δική του, καθώς και με ευθύνη του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση. Τα πρακτικά μνημονεύουν: α) τον τόπο, το χρόνο της συνεδρίασης και τις διακοπές της, καθώς και την ώρα που ορίστηκε για κάθε επανάληψη, β) τα ονοματεπώνυμα των δικαστών και του εισαγγελέα ή του δημόσιου κατηγόρου και του γραμματέα, γ) το ονοματεπώνυμο και ότι άλλο συντελεί στην εξακρίβωση της ταυτότητας του κατηγορουμένου, των διαδίκων, των εκπροσώπων του και των συνηγόρων, δ) τα ονοματεπώνυμα των μαρτύρων, των διερμηνέων, των πραγματογνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων και ε) την όρκιση των μαρτύρων, των διερμηνέων και των πραγματογνωμόνων.

 


Αρθρο: 141
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Το περιεχόμενο των πρακτικών
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Τα πρακτικά της συνεδρίασης πρέπει να περιέχουν με συντομία τις καταθέσεις των μαρτύρων και τις προσθήκες ή τις διαφορές των καταθέσεων που γίνονται στο ακροατήριο σε σχέση μ' εκείνες που έγιναν στην ανάκριση, επίσης τα συμπεράσματα των πραγματογνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων, τις απολογίες και τις δηλώσεις των κατηγορουμένων και των αστικώς υπευθύνων, τις προτάσεις και τις αιτήσεις του εισαγγελέα και των διαδίκων, τις αποφάσεις του δικαστηρίου και τις διατάξεις εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση και γενικά κάθε αξιόλογο γεγονός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Οποιος διευθύνει τη συζήτηση φροντίζει να καταχωρίζονται στα πρακτικά κατά λέξη εκείνα τα μέρη των μαρτύρων ή των δηλώσεων που κρίνει ουσιώδη για του σκοπούς της απόδειξης. Επίσης έχει τη δυνατότητα και να τα υπαγορεύσει ή και να επιτρέψει σ' εκείνον που εξετάζεται την υπαγόρευσή τους, το γεγονός αυτό αναφέρεται στα πρακτικά.
2. Ο εισαγγελέας και οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να ζητούν την καταχώρηση κάθε δήλωσης όσων εξετάζονται ή εκείνων που μετέχουν στη δίκη, αν έχουν συμφέρον και δεν είναι αντίθετο στο νόμο, και να παραδίδουν γραπτώς σ' αυτόν που διευθύνει τη συζήτηση τις δηλώσεις τους που αναπτύχθηκαν προφορικά. Η απόφαση του δικαστηρίου που αρνείται ή περιορίζει την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων η οποία εκδίδεται μετά προσφυγή κατά της άρνησης του διευθύνοντος τη συζήτηση, προσβάλλεται με τα ένδικα μέσα που επιτρέπονται εναντίον της οριστικής απόφασης και μόνο μαζί με αυτήν.
3. Τα πρακτικά ωσότου προσβληθούν για πλαστότητα αποδεικνύουν όλα όσα αναφέρονται σ' αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 140 και με αυτό το άρθρο.

 


Αρθρο: 142
Ημ/νία: 23.12.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Σύνταξη των πρακτικών
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Σχόλια
- Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε από την παρ. 3 άρθ. 3 Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α 88/28.5.1993). - Η αναρίθμηση των πρώην παρ. 4 και 5 σε παρ. 5 και 6 αντιστοίχως έγινε και η παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010).

 

Κείμενο Αρθρου
1. Μόλις τελειώσει η συνεδρίαση, όποιος τη διευθύνει θεωρεί και μονογράφει σε κάθε φύλλο τα πρόχειρα πρακτικά που συντάχθηκαν από το γραμματέα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
2. Μέσα σε οκτώ ημέρες από τη συνεδρίαση καθαρογράφονται τα πρακτικά από το γραμματέα και υπογράφονται από αυτόν και το δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση ή, αν αυτός μετατέθηκε ή απομακρύνθηκε από τη δημόσια υπηρεσία ή πέθανε πριν από την καθαρογράφηση, από τον αρχαιότερο μεταξύ των δικαστών που συμμετείχαν στη συζήτηση και, αν το δικαστήριο είναι μονομελές, μόνο από το γραμματέα. Αν ο γραμματέας που συμμετείχε στη συζήτηση απομακρύνθηκε από τη υπηρεσία ή πέθανε πριν από την καθαρογράφηση, τα πρακτικά συντάσσει όποιος διευθύνει τη γραμματεία του δικαστηρίου ή ο αναπληρωτής του με βάση το πρόχειρα πρακτικά και τα σχετικά έγγραφα που βρίσκονται στο δικαστικό γραφείο, τα πρακτικά υπογράφονται από αυτόν και από το διευθύνοντα τη συζήτηση σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερομηνία υπογραφής των καθαρογραμμένων πρακτικών σημειώνεται αυθημερόν σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται στην οικεία γραμματεία.
3. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του πταισματοδικείου και οι αποφάσεις και οι διατάξεις που καταχωρίζονται σ' αυτά μπορούν να καθαρογραφηθούν μαζί με το σκεπτικό και καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται από το γραμματέα (βιβλίο δημοσίευσης αποφάσεων). Με εντολή του διευθύνοντος τη συζήτηση, καθώς και ύστερα από αίτηση καθενός που έχει έννομο συμφέρον, ακόμη και του συνηγόρου του διαδίκου ή ύστερα από παραγγελία του δημόσιου κατηγόρου, του εισαγγελέα ή ύστερα από άσκηση ενδίκου μέσου, ο γραμματέας έχει υποχρέωση να καθαρογραφήσει τα πρακτικά, τις διατάξεις και την απόφαση σύμφωνα με τους ορισμούς των παραπάνω παραγράφων.
«4. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και:
1) στις αποφάσεις του μονομελούς πλημμελειοδικείου και μονομελούς δικαστηρίου ανηλίκων: α) όταν είναι αναβλητικές, εκτός εάν διατάσσουν αναβολή για κρείσσονες αποδείξεις, β) όταν εκδίδονται ύστερα από έφεση κατά αποφάσεων του πταισματοδικείου, γ) όταν παύουν οριστικά την ποινική δίωξη λόγω θανάτου ή λόγω ανάκλησης της έγκλησης, δ) όταν είναι αθωωτικές, εφόσον η ποινική δίωξη είχε ασκηθεί αυτεπάγγελτα και δεν υπάρχει παθών ή πολιτικώς ενάγων, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης και δήμευση κατασχεθέντων, ε) όταν είναι καταδικαστικές κατ' αντιμωλία και η ποινή που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο δεν είναι εφέσιμη, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης και δήμευση κατασχεθέντων.
2) Στις αποφάσεις του τριμελούς πλημμελειοδικείου:
α) όταν εκδίδονται ύστερα από έφεση κατά αποφάσεων του μονομελούς πλημμελειοδικείου, για τις οποίες η καθαρογραφή γίνεται με καταχώριση σε ειδικό βιβλίο, β) όταν είναι αναβλητικές, εκτός εάν διατάσσουν αναβολή για κρείσσονες αποδείξεις, γ) όταν παύουν οριστικά την ποινική δίωξη λόγω θανάτου του κατηγορουμένου ή λόγω ανάκλησης της έγκλησης, δ) όταν εκδίδονται έπειτα από έφεση και είναι αθωωτικές, εφόσον δεν υπάρχει παθών ή παράσταση πολιτικής αγωγής, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης και δήμευση κατασχεθέντων, ε) όταν είναι καταδικαστικές κατ' αντιμωλία και η ποινή που επιβλήθηκε δεν είναι εφέσιμη, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης και δήμευση κατασχεθέντων, στ) όταν αφορούν σωματικές βλάβες από αμέλεια, για τις οποίες η ποινική δίωξη παύει οριστικά κατ' άρθρο 315 παράγραφος 1 εδάφιο τελευταίο ΠΚ.».
"5"(4). Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ολομέλειας του οικείου πρωτοδικείου, μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου και στα πρακτικά, όπως και στις αποφάσεις των μονομελών πλημμελειοδικείων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό και των μονομελών δικαστηρίων ανηλίκων στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
β) για τα πλημμελήματα καθυστέρησης πληρωμής εργατικών ή εργοδοτικών εισφορών,
γ) για τις παραβάσεις του υγειονομικού κανονισμού,
δ) για τις αγορανομικές παραβάσεις και
ε) για τις αξιόποινες πράξεις που βεβαιώνονται με έκθεση δημόσιας αρχής.
"6"(5). Οπου από τις διατάξεις της νομοθεσίας προβλέπεται επίδοση αντιγράφου ή αποσπάσματος της απόφασης ποινικού δικαστηρίου σ' αυτόν που καταδικάστηκε αντί γι' αυτήν μπορεί να επιδοθεί έγγραφο της γραμματείας του δικαστηρίου, που περιέχει τον αριθμό της απόφασης, τη διάταξη που παραβιάστηκε και την ποινή που επιβλήθηκε. Η επίδοση αυτού του εγγράφου έχει τις συνέπειες της επίδοσης αντιγράφου ή αποσπάσματος της απόφασης.

 


Αρθρο: 142Α
Ημ/νία: 17.06.2005
 
Τίτλος Αρθρου
«Τήρηση πρακτικών με φωνοληψία
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005).

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ενώπιον των δικαστηρίων που εκδικάζουν κακουργήματα, μπορεί να εφαρμοστεί και το σύστημα τήρησης πρακτικών των συζητήσεων με φωνοληψία.
2. Η φωνοληπτική τήρηση των πρακτικών γίνεται από τον Γραμματέα του Δικαστηρίου και υπό τις οδηγίες του Δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση με μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση ή άλλες τεχνικές φωνοληψίας που διενεργούνται με τη χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων και, εφόσον παρίσταται αναγκαίο, με τη συνδρομή βοηθητικού προσωπικού.
3. Οι υλικοί φορείς του ήχου όπως ψηφιακοί δίσκοι και κασέτες παράγονται, με την ενσωμάτωση του ήχου, σε ένα πρωτότυπο το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου για τη διασφάλιση της δυνατότητας επαλήθευσης προς το απομαγνητοφωνημένο ή με άλλες τεχνικές εκτυπωμένο κείμενο και σε ένα κυρωμένο αντίτυπο, το οποίο χρησιμοποιείται για την εργασία της απομαγνητοφώνησης και εκτύπωσης.
4. Η μηχανική εγγραφή (φωνοληψία) κατά τη διαδικασία ενώπιον του ακροατηρίου αποτελεί για τις ανάγκες του άρθρου 142 παρ. 1 τα πρόχειρα πρακτικά.
5. Το απομαγνητοφωνημένο ή με άλλες τεχνικές εκτυπωμένο κείμενο υπογράφεται από το δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση και από τον γραμματέα, τίθεται στη δικογραφία και συνιστά το κατά την έννοια του άρθρου 142 παρ. 2 κείμενο των πρακτικών.»

 


Αρθρο: 143
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Τήρηση στενογραφημένων πρακτικών
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Σε περίπτωση που υπάρχει ειδικός στενογράφος γραμματέας τηρούνται στενογραφημένα πρακτικά ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα ή ενός από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως. Η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί ακόμη και όσο διαρκεί η αποδεικτική διαδικασία στο δικαστήριο, που αποφαίνεται αμέσως και αμετακλήτως. Αν το δικαστήριο δεχτεί την αίτηση, καθορίζει το ποσό της δαπάνης, που πρέπει να καταβληθεί αμέσως στο γραμματέα του δικαστηρίου από το διάδικο που υπέβαλε την αίτηση. Με έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να μετακληθεί για ορισμένη δίκη στενογράφος γραμματέας από άλλο δικαστήριο.
2. Τα στενογραφημένα πρόχειρα πρακτικά μονογράφονται από το δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση και μέσα σε οκτώ ημέρες γράφονται από το γραμματέα με κοινά γράμματα και υπογράφονται σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 2. Τα κανονικά πρακτικά συνοδεύονται από τα στενογραφημένα πρόχειρα, τα οποία, σε περίπτωση που θα αμφισβητηθούν εκείνα που γράφτηκαν με κοινά γράμματα, αποτελούν πλήρη απόδειξη. Αν παρουσιαστεί κώλυμα στο στενογράφο γραμματέα ή αν αυτός απομακρυνθεί (άρθρο 142 παρ.
2), ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση προσλαμβάνει για τη μετάφραση ιδιώτη στενογράφο που δίνει ενώπιόν του τον όρκο του διερμηνέα.

 


Αρθρο: 144
Ημ/νία: 04.06.1996
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Σύνταξη της απόφασης και των διατάξεων
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΑΠΟΦΑΣΗ
Σχόλια
Η εντός " " παρ. 3 του παρόντος άρθρου προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρ. 2 του ν. 2408/96 (Α' 104), ισχύει δε από 4.6.1996.*Στο κείμενο του νόμου υπάρχει άνω τελεία, αλλά για τεχνικούς λόγους έχει τεθεί τελεία και κεφαλαίο ψηφίο.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η απόφαση και οι διατάξεις που εκδίδονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συντάσσονται γραπτώς και υπογράφονται μέσα σε οκτώ ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 2.
2. Με έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης ύστερα από πρόταση της ολομέλειας του δικαστηρίου επιτρέπεται οι αποφάσεις και οι διατάξεις να μη συντάσσονται ιδιαιτέρως, αλλά να καταχωρίζονται ολόκληρες στα πρακτικά.* Στα πταισματοδικεία την πρόταση την υποβάλλει η ολομέλεια του πρωτοδικείου όπου υπάγονται, οι διατάξεις των άρθρων 138 παρ. 2 και 3 και 139 τηρούνται σε κάθε περίπτωση.
"3. Η σύνταξη των καταδικαστικών αποφάσεων κατά των οποίων έχει ασκηθεί ένδικο μέσο γίνεται κατ' απόλυτη προτεραιότητα, όταν κρατείται εκείνος που το ασκεί".

 


Αρθρο: 145
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Διόρθωση και συμπλήρωση της απόφασης, της διάταξης και των πρακτικών
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Σχόλια
- Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθ. 3 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α 88/28.5.1993)

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οταν στην απόφαση ή στη διάταξη υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις που δεν
δημιουργούν ακυρότητα, ο δικαστής που τις εξέδωσε διατάσσει
αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους
τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους, αν δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά και
δεν αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα αυτών που πράγματι συνέβησαν στο
ακροατήριο.
2. Η διόρθωση ή η συμπλήρωση μπορεί να αφορά, εκτός από τις άλλες
παραλείψεις, και τα όσα αναφέρονται ως προς την ταυτότητα του
κατηγορούμενου, τη συμπλήρωση του ανεπαρκούς αιτιολογικού και τη
διευκρίνιση του διατακτικού της απόφασης όταν αυτό έχει ασάφειες ή
είναι διαφορετικό από εκείνο που απαγγέλθηκε στο ακροατήριο ή που
σημειώθηκε στα πρακτικά. Η διόρθωση ή η συμπλήρωση διατάσσεται με
απόφαση ή διάταξη, ύστερα από κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων που
εμφανίστηκαν. Η διόρθωση ή η συμπλήρωση απόφασης του μικτού ορκωτού
δικαστηρίου διατάσσεται στην περίπτωση που έληξε η σύνοδος κατά την
οποία εκδόθηκε η απόφαση, από το δικαστήριο των εφετών στην περιφέρεια
του οποίου υπάγεται το μικτό ορκωτό δικαστήριο. Αν ασκήθηκε κατά της
απόφασης ένδικο μέσο, τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή της τη διατάσσει το
δικαστήριο που την εξέδωσε, αν το ένδικο μέσο απορρίφθηκε ως
απαράδεκτο, σε αντίθετη περίπτωση τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση τη
διατάσει το δικαστήριο που αποφασίζει για το ένδικο μέσο.
3. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την, κατά το άρθρο 142 παρ. 2 εδάφιο
τελευταίο, καταχώριση στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων πρακτικών είναι
δυνατό να ζητηθεί από τους διαδίκους και τον εισαγγελέα ή να προκληθεί
αυτεπαγγέλτως από το δικαστή η διόρθωση των λαθών που υπάρχουν στα
πρακτικά ή η συμπλήρωση των ελλείψεων, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της παρ. 1. Τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση τη διατάσσει, ύστερα από
κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων που ήταν παρόντες, όποιος διευθύνει
τη συνεδρίαση, και σε περίπτωση άρνησής του το δικαστήριο που δίκασε
αποτελούμενο από τους ίδιους αν είναι δυνατό δικαστές.
(4. καταργήθηκε με το εδ. β' της παρ. 18 του άρ. 34 του ν. 2172/1993)

 


Αρθρο: 146
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Ανανέωση των πρωτότυπων των αποφάσεων και πρακτικών
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Η ανανέωση ή η αντικατάσταση των πρωτότυπων των αποφάσεων, των διατάξεων, των βουλευμάτων και των πρακτικών, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου της ποινικής διαδικασίας, που καταστράφηκαν από οποιαδήποτε αιτία, χάθηκαν ή υπεξαιρέθηκαν, γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει ειδικός νόμος.

 


Αρθρο: 147
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αντίγραφα
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
Σχόλια
*Στο κείμενο του νόμου υπάρχει άνω τελεία, αλλά για τεχνικούς λόγους έχει τεθεί τελεία και κεφαλαίο ψηφίο.

 

Κείμενο Αρθρου
Αντίγραφα των αποφάσεων, των διατάξεων των πρακτικών, των βουλευμάτων, καθώς και κάθε εγγράφου της ποινικής διαδικασίας δίνονται μετά το τέλος της σε κάθε διάδικο της ποινικής δίκης, ενώ σε οποιονδήποτε άλλον που έχει συμφέρον δίνονται με αίτηση του και με έγκριση του προέδρου του δικαστηρίου ή του πταισματοδίκη. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 101, 104, 107 και 108.* Σε οποιονδήποτε τρίτο που έχει έννομο συμφέρον είναι δυνατό να δοθούν αντίγραφα με ομόφωνη έγκριση του ανακριτή και του εισαγγελέα.

 


Αρθρο: 148
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ορισμός
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Σχόλια
*** Σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (Α΄ 232/24.10.2006), προϋπόθεση -για τη διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης προκειμένου να ασκηθεί εκ μέρους του εισαγγελέα ποινική δίωξη επί πλημμελημάτων ενδοοικογενειακής βίας- είναι, μεταξύ άλλων, και η υ π ό σ χ ε σ η του προσώπου, στο οποίο αποδίδεται η τέλεση του εγκλήματος, περί μ η τελέσεως στο μέλλον ο π ο ι α δ ή π ο τ ε πράξης ενδοοικογενειακής βίας (λόγος τιμής) και περί της αποδοχής, σε περίπτωση συνοίκησης, να μείνει εκτός οικογενειακής κατοικίας για εύλογο χρονικό διάστημα, εάν το προτείνει το θύμα. Για την υπόσχεση αυτή συντάσσεται έκθεση κατά το π α ρ ό ν άρθρο και τα επόμενα.

 

Κείμενο Αρθρου
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΚΘΕΣΕΙΣ
*** (βλ. σχόλια)
Εκθεση*** ονομάζεται το έγγραφο που συντάσσει δημόσιος υπάλληλος ο οποίος εκπληρώνει καθήκοντα στην ποινική διαδικασία για να βεβαιώσει πράξεις που έκανε ο ίδιος ή άλλος αρμόδιος δημόσιος υπάλληλος με τον οποίο συμπράττει ή δηλώσεις τρίτων προσώπων που απευθύνονται σε αυτούς.

 


Αρθρο: 149
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Χρόνος και τόπος που συντάσσεται η έκθεση
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Η έκθεση πρέπει να συντάσσεται στον τόπο όπου γίνεται η πράξη ή η δήλωση που βεβαιώνεται σ' αυτήν και στον ίδιο το χρόνο της ενέργειας, ή, αν αυτό είναι αδύνατο, αμέσως κατόπιν.

 


Αρθρο: 150
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Πρόσωπα που συμπράττουν
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Κατά τη σύνταξη της έκθεσης, όταν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, παρίσταται δικαστικός γραμματέας ή ανακριτικός υπάλληλος, και, αν δεν υπάρχουν αυτοί, παρίστανται δύο μάρτυρες. Οι μάρτυρες πρέπει να μην έχουν ηλικία κάτω από 17 ετών, να μην έχουν συμφέρον από την έκβαση της υπόθεσης, να μην είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως τον τρίτο βαθμό με το δημόσιο υπάλληλο που συντάσσει την έκθεση ή τον κατηγορούμενο ή τον πολιτικώς ενάγοντα, να μην είναι προφανώς μεθυσμένοι ή διανοητικά άρρωστοι. Αν δεν υπάρχουν ούτε αυτοί οι μάρτυρες, ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να συντάξει την έκθεση μόνος του.


Αρθρο: 151
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Το περιεχόμενο της έκθεσης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Η έκθεση που γράφεται από το δικαστικό γραμματέα αν αυτός είναι παρών, πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία και, αν είναι δυνατόν, την ώρα κατά την οποία άρχισε και τελείωσε η σύνταξή της, τα ονοματεπώνυμα και την κατοικία των προσώπων που παρευρέθηκαν και τους τυχόν γνωστούς λόγους για τους οποίους δεν παρευρέθηκαν τα πρόσωπα που έπρεπε, πρέπει να περιέχει ακριβή περιγραφή των πράξεων που
πιστοποιούνται με την έκθεση ή των δηλώσεων τρίτων που έγιναν σ' αυτόν που συντάσσει την έκθεση, και να αναφέρει αν οι δηλώσεις αυτές υπήρξαν αυθόρμητες ή προκλήθηκαν με ερωτήσεις του υπαλλήλου. Η έκθεση διαβάζεται μπροστά σε όσους κατά το άρθρο 150 συνεργάστηκαν, και υπογράφεται από αυτούς, καθώς και από τους μάρτυρες που εξετάστηκαν και από το δημόσιο υπάλληλο που συνέταξε την έκθεση. Αν κάποιος απ' αυτούς που συνεργάστηκαν ή εξετάστηκαν δεν ξέρει ή αρνείται να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στην έκθεση.
 

Αρθρο: 152
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Αποδεικτική δύναμη της έκθεσης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Η έκθεση έχει αποδεικτική δύναμη ωσότου αποδειχθεί το αντίθετο. Για όσα όμως βεβαιώνονται σ' αυτήν ότι έγιναν από δημόσιο υπάλληλο η έκθεση έχει αποδεικτική δύναμη ωσότου προσβληθεί για πλαστότητα. Αυτό δεν εμποδίζει πάντως το δικαστή να εκτιμήσει το περιεχόμενο της έκθεσης ελεύθερα.
 

Αρθρο: 153
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Ακυρότητα της έκθεσης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Η έκθεση είναι άκυρη, όταν λείπουν η χρονολογία (εκτός αν προκύπτει με βεβαιότητα από το όλο περιεχόμενο της έκθεσης ή από άλλα έγγραφα που επαναλαμβάνονται σ' αυτήν), η αναγραφή των ονομάτων και των επωνύμων ή η υπογραφή των προσώπων που έχουν συμπράξει σύμφωνα με το άρθρο 150 ή που εξετάστηκαν ή η υπογραφή του δημοσίου υπαλλήλου που συντάσσει την έκθεση.
 

Αρθρο: 154
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Διάκριση της κοινοποίησης από την επίδοση
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
1. Ο νόμος ορίζει πότε είναι απαραίτητη η κοινοποίηση κάποιου εγγράφου
της ποινικής διαδικασίας και πότε η επίδοση του. Η κοινοποίηση και η
επίδοση συνεπάγονται τα ίδια νόμιμα αποτελέσματα.
2. Η επίδοση ή η κοινοποίηση είναι άκυρες, αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις
των άρθρων 155 - 157, 159 και 165.
 

Αρθρο: 155
Ημ/νία: 03.06.1999
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Επίδοση
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Σχόλια
- Η εντός " " φράση του πρώτου εδ. της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 2721/99 (Α' 112), ισχύει δε, από 3.6.99.- Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243) περί αναμορφώσεως της ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων, για τη μετατροπή της ποινής αποφασίζει αμετακλήτως το δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ύστερα από κλήτευση του αιτούντος, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Μπορεί όμως ο αιτών να παραιτηθεί από την κλήτευση, καθώς επίσης και να εκπροσωπηθεί από συνήγορο, εφόσον προβεί σε σχετική δήλωση στην αίτηση του ή σε μεταγενέστερο έγγραφο προς τον εισαγγελέα ή το δικαστήριο.=======================- Βλ. σχετικά με το παρόν άρθρο και το άρθρο 22 του ν. 3340/2005 (Α΄ 112/10.5.2005), περί προστασίας της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων με προνομιακές πληροφορίες.** Βλ. σχετικά με το παρόν άρθρο και το άρθρο 29 (: μετατροπή ανεκτέλεστων ποινών φυλάκισης) του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005) περί επιταχύνσεως της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
 
Κείμενο Αρθρου
**
1. Η επίδοση γίνεται με παράδοση του εγγράφου στα χέρια του
ενδιαφερόμενου από ποινικό ή δικαστικό επιμελητή ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, από όργανο της δημόσιας δύναμης ή από τον πρόεδρο ή το γραμματέα της κοινότητας "ή τον υπάλληλο του Δήμου ο οποίος έχει οριστεί για το σκοπό αυτόν με απόφαση του Δημάρχου". Αν αυτός που κάνει την επίδοση δεν βρίσκει τον ενδιαφερόμενο στον τόπο της διαμονής ή της κατοικίας του ή του καταστήματος ή του εργαστηρίου ή του γραφείου όπου ασκεί το επάγγελμά του, εγχειρίζει το έγγραφο σε κάποιον που, έστω και προσωρινά, διαμένουν μαζί του ή στους οικιακούς βοηθούς του ή στο θυρωρό της κατοικίας που μένει ή σε κάποιον από όσους είναι στο κατάστημα ή στο εργαστήριο ή στο γραφείο. Από όλους του παραπάνω εξαιρούνται όσοι κατά την ανεξέλεγκτη αντίληψη αυτού που κάνει την επίδοση είναι μικρότεροι από δεκαεπτά ετών ή ψυχικά ασθενείς ή προφανώς μεθυσμένοι εξαιρούνται επίσης οι παθόντες από το έγκλημα, όταν η επίδοση πρόκειται να γίνει στον κατηγορούμενο ή στον αστικώς υπεύθυνο, και αντιστρόφως.
Αν πρόκειται για εργαζόμενο σε εργοστάσιο, η επίδοση μπορεί να γίνει στο διευθυντή του εργοστασίου ή στο θυρωρό. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στα εδ. β' και γ' είναι υποχρεωμένα να παραδώσουν στον ενδιαφερόμενο το έγγραφο που τους επιδόθηκε χωρίς καμία χρονοτριβή.
2. Αν ένα από τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου αρνηθεί να παραλάβει το έγγραφο, αυτός που κάνει την επίδοση το επικολλά στην πόρτα της κατοικίας ή, προκειμένου για ξενοδοχείο ή οικοτροφείο, στην πόρτα του δωματίου όπου διαμένει ο ενδιαφερόμενος ή στην πόρτα του καταστήματος ή του εργαστηρίου ή του εργοστασίου ή του γραφείου. Αν δεν βρεθεί στην κατοικία του ο ενδιαφερόμενος ή ο σύνοικος ή ο οικιακός βοηθός ή θυρωρός, οποίος κάνει την επίδοση επικολλά το έγγραφο στην πόρτα της κατοικίας. Αν η θυροκόλληση έγινε επειδή τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 εδ. β' και γ' αρνήθηκαν να πάρουν το έγγραφο ή απουσίαζαν ή δεν υπήρχαν, επιδίδεται αντίγραφο του εγγράφου στον τυχόν διορισμένο αντίκλητο του ενδιαφερομένου κατηγορούμενου ή αστικώς υπευθύνου. Σ' αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα αρχίζουν από την επίδοση στον αντίκλητο.
3. Αν ο ενδιαφερόμενος κρατείται στην φυλακή ή σε άλλον καθορισμένο για την κράτηση τόπο, η επίδοση γίνεται στον τόπο αυτόν κάποιον από τους υπαλλήλους του καταστήματος κράτησης. Σ' αυτή την περίπτωση ως σύνοικοι του ενδιαφερομένου κατά την έννοια αυτού του άρθρου θεωρούνται ο διευθυντής της φυλακής ή του καταστήματος ή ο αναπληρωτής τους.
 

Αρθρο: 156
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Σχόλια
- Σύμφωνα με το εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2521/1997 (Α' 174/1.9.1997), για τη μετατροπή της ποινής αποφασίζει αμετακλήτως το δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ύστερα από κλήτευση του αιτούντος, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί όμως ο αιτών να παραιτηθεί από την κλήτευση, καθώς πίσης και να εκπροσωπηθεί με συνήγορο, εφόσον προβεί σε σχετική δήλωση στην αίτησή του ή σε μεταγενέστερο έγγραφο προς τον εισαγγελέα ή το δικαστήριο.- Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243) περί αναμορφώσεως της ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων, για τη μετατροπή της ποινής αποφασίζει αμετακλήτως το δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ύστερα από κλήτευση του αιτούντος, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Μπορεί όμως ο αιτών να παραιτηθεί από την κλήτευση, καθώς επίσης και να εκπροσωπηθεί από συνήγορο, εφόσον προβεί σε σχετική δήλωση στην αίτηση του ή σε μεταγενέστερο έγγραφο προς τον εισαγγελέα ή το δικαστήριο.=========================- Βλ. σχετικά με το παρόν άρθρο και το άρθρο 22 του ν. 3340/2005 (Α΄ 112/10.5.2005), περί προστασίας της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων με προνομιακές πληροφορίες.** Βλ. σχετικά με το παρόν άρθρο και το άρθρο 29 (: μετατροπή ανεκτέλεστων ποινών φυλάκισης) του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005) περί επιταχύνσεως της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
 
Κείμενο Αρθρου
**
1. Αν το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαμονή του είναι άγνωστη, η επίδοση του εγγράφου γίνεται στο σύζυγό του ή, αν δεν υπάρχει σύζυγος, σε έναν από τους γονείς ή τους αδερφούς ή σε άλλους συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό. Τα τρίτα αυτά πρόσωπα δεν πρέπει κατά την ανέλεγκτη αντίληψη εκείνου που ενεργεί την επίδοση να έχουν ηλικία κατώτερη από δεκαεπτά ετών, ούτε είναι ψυχικά ασθενείς ή προφανώς μεθυσμένα, ούτε παθόντες από το έγκλημα, αν η επίδοση πρόκειται να γίνει στον κατηγορούμενο ή στον αστικώς υπεύθυνο, και αντιστρόφως. Ως προς τα άλλα ζητήματα εφαρμόζεται και σ' αυτή την περίπτωση η παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου.
2. Αν δεν βρεθεί κανείς από τους παραπάνω συγγενείς στον τόπο της κατοικίας του αποδέκτη της επίδοσης, αυτή γίνεται προς το δήμαρχο ή το δημοτικό υπάλληλο που ορίζει ο δήμαρχος γι' αυτό το σκοπό ή προς τον πρόεδρο ή το γραμματέα της κοινότητας ή προς τον ιερέα της ενορίας της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του αποδέκτη της επίδοσης, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να φροντίσουν για την τοιχοκόλληση του εγγράφου που τους επιδόθηκε σε ένα από τα δημοσιότερα σημεία και να στείλουν βεβαίωση για την τοιχοκόλληση στην αρχή που παράγγειλε την επίδοση. Η αρχή αυτή μπορεί κατά την κρίση της να παραγγείλει να γίνει πρόσθετη επίδοση και στον πρόεδρο του συλλόγου ή του σωματείου στο οποίο ανήκει κατά το νόμο ο αποδέκτης της επίδοσης, οπότε τα αποτελέσματά της αρχίζουν από τη μεταγενέστερη επίδοση.
 

Αρθρο: 157
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΟΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ-ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
Σχόλια
- Σύμφωνα με το εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2521/1997 (Α' 174/1.9.1997), για τη μετατροπή της ποινής αποφασίζει αμετακλήτως το δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ύστερα από κλήτευση του αιτούντος, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί όμως ο αιτών να παραιτηθεί από την κλήτευση, καθώς επίσης και να εκπροσωπηθεί με συνήγορο, εφόσον προβεί σε σχετική δήλωση στην αίτησή του ή σε μεταγενέστερο έγγραφο προς τον εισαγγελέα ή το δικαστήριο.- Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243) περί αναμορφώσεως της ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων, για τη μετατροπή της ποινής αποφασίζει αμετακλήτως το δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ύστερα από κλήτευση του αιτούντος, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Μπορεί όμως ο αιτών να παραιτηθεί από την κλήτευση, καθώς επίσης και να εκπροσωπηθεί από συνήγορο, εφόσον προβεί σε σχετική δήλωση στην αίτηση του ή σε μεταγενέστερο έγγραφο προς τον εισαγγελέα ή το δικαστήριο.======================- Βλ. σχετικά με το παρόν άρθρο και το άρθρο 22 του ν. 3340/2005 (Α΄ 112/10.5.2005), περί προστασίας της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων με προνομιακές πληροφορίες.** Βλ. σχετικά με το παρόν άρθρο και το άρθρο 29 (: μετατροπή ανεκτέλεστων ποινών φυλάκισης) του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005) περί επιταχύνσεως της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
 
Κείμενο Αρθρου
**
Αν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση είναι στρατιωτικός που υπηρετεί στο στρατό ξηράς, η επίδοση γίνεται στον ίδιο διαμέσου του φρουράρχου του τόπου στον οποίο υπηρετεί. Αν βρίσκεται σε πολεμικό πλοίο ή είναι στρατιωτικός που υπηρετεί στο ναυτικό ή στην αεροπορία ή ανήκει στη χωροφυλακή, την αστυνομία πόλεων, την πυροσβεστική υπηρεσία, τη δασοφυλακή ή την αγροφυλακή ή το λιμενικό σώμα ή το σώμα
φαροφυλάκων, η επίδοση γίνεται διαμέσου του διοικητή του. Τέλος, αν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση είναι προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας, η επίδοση γίνεται διαμέσου του προϊσταμένου υπουργού.
 

Αρθρο: 158
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΟΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ-ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Επίδοση σε όσους ανήκουν στο εμπορικό ναυτικό και λοιπούς
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Σχόλια
- Σύμφωνα με το εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2521/1997 (Α' 174/1.9.1997), για τη μετατροπή της ποινής αποφασίζει αμετακλήτως το δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ύστερα από κλήτευση του αιτούντος, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί όμως ο αιτών να παραιτηθεί από την κλήτευση, καθώς πίσης και να εκπροσωπηθεί με συνήγορο, εφόσον προβεί σε σχετική δήλωση στην αίτησή του ή σε μεταγενέστερο έγγραφο προς τον εισαγγελέα ή το δικαστήριο.- Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243) περί αναμορφώσεως της ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων, για τη μετατροπή της ποινής αποφασίζει αμετακλήτως το δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ύστερα από κλήτευση του αιτούντος, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Μπορεί όμως ο αιτών να παραιτηθεί από την κλήτευση, καθώς επίσης και να εκπροσωπηθεί από συνήγορο, εφόσον προβεί σε σχετική δήλωση στην αίτηση του ή σε μεταγενέστερο έγγραφο προς τον εισαγγελέα ή το δικαστήριο.========================- Βλ. σχετικά με το παρόν άρθρο και το άρθρο 22 του ν. 3340/2005 (Α΄ 112/10.5.2005), περί προστασίας της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων με προνομιακές πληροφορίες.** Βλ. σχετικά με το παρόν άρθρο και το άρθρο 29 (: μετατροπή ανεκτέλεστων ποινών φυλάκισης) του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005) περί επιταχύνσεως της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
 
Κείμενο Αρθρου
**
Η επίδοση σε όσους ανήκουν στο εμπορικό ναυτικό ή στην πολιτική
αεροπορία, στους σιδηροδρομικούς και τους τροχιοδρομικούς υπαλλήλους
γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 155, συγχρόνως όμως ανακοινώνεται στον
άμεσο προϊστάμενο του αποδέκτη της επίδοσης και, αν πρόκειται για
κυβερνήτη πλοίου ή αεροσκάφους, στο διευθυντή της ατμοπλοϊκής ή της
αεροπορικής εταιρίας.
 

Αρθρο: 159
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Επίδοση με το ταχυδρομείο ή το τηλεγραφείο
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Σχόλια
- Σύμφωνα με το εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2521/1997 (Α' 174/1.9.1997), για τη μετατροπή της ποινής αποφασίζει αμετακλήτως το δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ύστερα από κλήτευση του αιτούντος, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί όμως ο αιτών να παραιτηθεί από την κλήτευση, καθώς πίσης και να εκπροσωπηθεί με συνήγορο, εφόσον προβεί σε σχετική δήλωση στην αίτησή του ή σε μεταγενέστερο έγγραφο προς τον εισαγγελέα ή το δικαστήριο.- Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243) περί αναμορφώσεως της ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων, για τη μετατροπή της ποινής αποφασίζει αμετακλήτως το δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ύστερα από κλήτευση του αιτούντος, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Μπορεί όμως ο αιτών να παραιτηθεί από την κλήτευση, καθώς επίσης και να εκπροσωπηθεί από συνήγορο, εφόσον προβεί σε σχετική δήλωση στην αίτηση του ή σε μεταγενέστερο έγγραφο προς τον εισαγγελέα ή το δικαστήριο.======================- Βλ. σχετικά με το παρόν άρθρο και το άρθρο 22 του ν. 3340/2005 (Α΄ 112/10.5.2005), περί προστασίας της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων με προνομιακές πληροφορίες.** Βλ. σχετικά με το παρόν άρθρο και το άρθρο 29 (: μετατροπή ανεκτέλεστων ποινών φυλάκισης) του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005) περί επιταχύνσεως της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
 
Κείμενο Αρθρου
**
1. Η επίδοση μπορεί να γίνει με το ταχυδρομείο, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 156, σύμφωνα με όσα ορίζει σχετικό διάταγμα, σε επείγουσα περίπτωση οι κλήσεις των διαδίκων και των μαρτύρων στην ανάκριση ή στο ακροατήριο μπορούν να σταλούν απευθείας με τηλεγράφημα, που αναφέρεται στα πιο ουσιαστικά σημεία των κλήσεων.
2. Η επίδοση σε πρόσωπο που κρατείται σε φυλακή ή σε άλλο καθορισμένο για την κράτηση τόπο (άρθρο 155 παρ. 3) μπορεί να γίνει και με τηλεομοιοτυπική διαβίβαση του εγγράφου. Το συντασσόμενο για την επίδοση αυτή αποδεικτικό μπορεί να διαβιβαστεί σε αυτόν που παράγγειλε την επίδοση αυτή με ίδιο τρόπο.
 

Αρθρο: 160
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Ανακοίνωση του περιεχομένου του εγγράφου που επιδίδεται
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Σχόλια
- Σύμφωνα με το εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2521/1997 (Α' 174/1.9.1997), για τη μετατροπή της ποινής αποφασίζει αμετακλήτως το δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ύστερα από κλήτευση του αιτούντος, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί όμως ο αιτών να παραιτηθεί από την κλήτευση, καθώς πίσης και να εκπροσωπηθεί με συνήγορο, εφόσον προβεί σε σχετική δήλωση στην αίτησή του ή σε μεταγενέστερο έγγραφο προς τον εισαγγελέα ή το δικαστήριο.- Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243) περί αναμορφώσεως της ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων, για τη μετατροπή της ποινής αποφασίζει αμετακλήτως το δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ύστερα από κλήτευση του αιτούντος, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Μπορεί όμως ο αιτών να παραιτηθεί από την κλήτευση, καθώς επίσης και να εκπροσωπηθεί από συνήγορο, εφόσον προβεί σε σχετική δήλωση στην αίτηση του ή σε μεταγενέστερο έγγραφο προς τον εισαγγελέα ή το δικαστήριο.====================- Βλ. σχετικά με το παρόν άρθρο και το άρθρο 22 του ν. 3340/2005 (Α΄ 112/10.5.2005), περί προστασίας της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων με προνομιακές πληροφορίες.** Βλ. σχετικά με το παρόν άρθρο και το άρθρο 29 (: μετατροπή ανεκτέλεστων ποινών φυλάκισης) του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005) περί επιταχύνσεως της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
 
Κείμενο Αρθρου
**
Οποιος επιδίδει έγγραφο οφείλει να ανακοινώνει το περιεχόμενο του εγγράφου στον ενδιαφερόμενο και να αναγράφει το γεγονός στο επιδοτήριο. Η παράλειψη της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται την πειθαρχική τιμωρία του υπαιτίου.
 

Αρθρο: 161
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Το αποδεικτικό της επίδοσης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Σχόλια
- Σύμφωνα με το εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2521/1997 (Α' 174/1.9.1997), για τη μετατροπή της ποινής αποφασίζει αμετακλήτως το δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ύστερα από κλήτευση του αιτούντος, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί όμως ο αιτών να παραιτηθεί από την κλήτευση, καθώς πίσης και να εκπροσωπηθεί με συνήγορο, εφόσον προβεί σε σχετική δήλωση στην αίτησή του ή σε μεταγενέστερο έγγραφο προς τον εισαγγελέα ή το δικαστήριο.- Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243) περί αναμορφώσεως της ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων, για τη μετατροπή της ποινής αποφασίζει αμετακλήτως το δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ύστερα από κλήτευση του αιτούντος, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Μπορεί όμως ο αιτών να παραιτηθεί από την κλήτευση, καθώς επίσης και να εκπροσωπηθεί από συνήγορο, εφόσον προβεί σε σχετική δήλωση στην αίτηση του ή σε μεταγενέστερο έγγραφο προς τον εισαγγελέα ή το δικαστήριο.======================- Βλ. σχετικά με το παρόν άρθρο και το άρθρο 22 του ν. 3340/2005 (Α΄ 112/10.5.2005), περί προστασίας της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων με προνομιακές πληροφορίες.** Βλ. σχετικά με το παρόν άρθρο και το άρθρο 29 (: μετατροπή ανεκτέλεστων ποινών φυλάκισης) του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005) περί επιταχύνσεως της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.*Στο κείμενο του νόμου υπάρχει άνω τελεία. Για τεχνικούς λόγους έχει τεθεί τελεία και κεφαλαίο ψηφίο.
 
Κείμενο Αρθρου
**
1. Για την επίδοση που ενεργείται σύμφωνα με τα άρθρο 155-158, εκείνος που την ενεργεί οφείλει να συντάξει αποδεικτικό στον τόπο όπου αυτή γίνεται. Στο αποδεικτικό, με ποινή ακυρότητας της επίδοσης, σημειώνεται ο τόπος, το έτος, ο μήνας, η ημέρα και, αν πρόκειται για κλητήριο θέσπισμα ή κλήση του κατηγορουμένου, ο αριθμός αυτών, ο καλών εισαγγελέας, δημόσιος κατήγορος ή πταισματοδίκης, ως και το
ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο, υπογράφεται δε το αποδεικτικό από το πρόσωπο αυτό και από εκείνον που ενεργεί την επίδοση. Αν το πρόσωπο αυτό δηλώσει ότι δεν ξέρει ή δεν μπορεί να υπογράψει, ή αν αρνηθεί, ή αν το έγγραφο που επιδίδεται τοιχοκολληθεί κατά το άρθρο 155 παρ. 2, τα γεγονότα αυτά, καθώς και το ονοματεπώνυμο εκείνου που αρνήθηκε να το παραλάβει κατά το άρθρο 155 παρ. 2, αναγράφονται στο αποδεικτικό.* Προσλαμβάνεται επίσης από όποιον ενεργεί την επίδοση ένας μάρτυρας, του οποίου το ονοματεπώνυμο, η κατοικία και το επάγγελμα αναγράφονται στο αποδεικτικό, που το υπογράφει και αυτός αν ξέρει γράμματα.
2. Αυτός που επιδίδει οφείλει επίσης σε κάθε περίπτωση να σημειώσει στο έγγραφο τη χρονολογία και τον τόπο της επίδοσης, καθώς και το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε, και να υπογράψει τη σχετική σημείωση.
3. Η τηλεγραφική μεταβίβαση που κατά το άρθρο 159 αναπληρώνει την επίδοση βεβαιώνεται από τον υπάλληλο που ενεργεί την επίδοση με αποδεικτικό, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 1.
4. Η επίδοση μπορεί να αποδεικνύεται και με έγγραφο παραλαβής το οποίο συντάσσεται κάτω από το αντίγραφο του εγγράφου που επιδίδεται και υπογράφεται από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η επίδοση ή από σύνοικό του. Η απόδειξη συντάσσεται από τα όργανα της επίδοσης ή από τους υπαλλήλους της γραμματείας για τις επιδόσεις που γίνονται μέσα στα δικαστικά καταστήματα, περιέχει απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο εκείνου που επιδίδει και εκείνου που παραλαμβάνει το έγγραφο, καθώς και τον τόπο και τη χρονολογία της επίδοσης. Ο τόπος και η χρονολογία της επίδοσης σημειώνεται στο έγγραφο που παραδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.
 

Αρθρο: 162
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Αποδεικτική δύναμη του επιδοτηρίου
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ. 34 του ν. 2172/1993.- Βλ. σχετικά με το παρόν άρθρο και το άρθρο 22 του ν. 3340/2005 (Α΄ 112/10.5.2005), περί προστασίας της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων με προνομιακές πληροφορίες.
 
Κείμενο Αρθρου
Το αποδεικτικό της επίδοσης, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 161, έχει αποδεικτική δύναμη ωσότου προσβληθεί για πλαστότητα. Η προσβολή του ως πλαστού δεν εμποδίζει την ποινική δίκη να προχωρήσει, αν το δικαστήριο κρίνει ότι αυτός στον οποίο έγινε η επίδοση πληροφορήθηκε έγκαιρα το περιεχόμενο του εγγράφου που επιδόθηκε. Το ίδιο εφαρμόζεται και όταν λείπει κάποιο στοιχείο που αναφέρεται στο κύρος του αποδεικτικού εγγράφου. Ως προς το ζήτημα αυτό αιτιολογημένα αποφασίζει το δικαστήριο.
 

Αρθρο: 163
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Παραβάσεις σχετικές με την επίδοση
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Σχόλια
- Βλ. σχετικά με το παρόν άρθρο και το άρθρο 22 του ν. 3340/2005 (Α΄ 112/10.5.2005), περί προστασίας της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων με προνομιακές πληροφορίες.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εκείνος που κάνει την επίδοση, και από ασυγχώρητη αμέλεια παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 155 - 159 και 161, τιμωρείται πειθαρχικά. Αν η παράβαση ανακαλυφθεί στο ακροατήριο και ιδίως όταν αυτή προκύπτει από έγγραφο της δικογραφίας, το δικαστήριο που δικάζει την ποινική υπόθεση επιβάλλει υποχρεωτικά στον υπαίτιο την πειθαρχική ποινή επίπληξης ή προστίμου 5,90-59 ευρώ ή και τις βαρύτερες ποινές που προβλέπουν οι πειθαρχικές διατάξεις από τις οποίες διέπονται, ανάλογα με το βαθμό της υπαιτιότητας. Αν η παράβαση είναι αξιόποινη μπορεί να επιβληθεί και η προβλεπόμενη ποινή. Αν ο υπαίτιος είναι απών, η απόφαση επιδίδεται σ' αυτόν. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση διαβιβάζεται με επιμέλεια του εισαγγελέα της έδρας στην προϊσταμένη αρχή αυτού που ενήργησε την επίδοση. Αν ο υπαίτιος δεν παρίσταται, έχει δικαίωμα να ζητήσει, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τότε που του επιδόθηκε η απόφαση, την αναθεώρηση της από το ίδιο δικαστήριο. Σ' αυτήν την περίπτωση συντάσσεται έκθεση από το γραμματέα.
2. Οσοι αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο που τους επιδίδεται ή να υπογράψουν το επιδοτήριο τιμωρούνται για απείθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα.
 

Αρθρο: 164
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα των οργάνων της επίδοσης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Σχόλια
- Βλ. σχετικά με το παρόν άρθρο και το άρθρο 22 του ν. 3340/2005 (Α΄ 112/10.5.2005), περί προστασίας της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων με προνομιακές πληροφορίες.*Στο κείμενο του νόμου υπάρχει άνω τελεία. Για τεχνικούς λόγους έχει τεθεί τελεία και κεφαλαίο ψηφίο.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οποιος ενεργεί επιδόσεις εισπράττει για κάθε επίδοση δικαιώματα που καθορίζονται και καταβάλλονται με τον τρόπο που ορίζει προεδρικό διάταγμα.
2. Τα δικαιώματα που καταβάλλονται σ' εκείνον που ενεργεί επιδόσεις εκκαθαρίζονται μαζί με τα άλλα δικαστικά έξοδα από το γραμματέα του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου εις βάρος του καταδικασμένου.* Σε περίπτωση αναβολής της δίκης επειδή απουσιάζουν οι μάρτυρες, η εκκαθάριση γίνεται εις βάρος όσων απουσιάζουν.
 

Αρθρο: 165
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Κοινοποίηση
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η κοινοποίηση γίνεται με ανακοίνωση του δικαστή, του εισαγγελέα ή του ανακριτικού υπαλλήλου στον παρόντα διάδικο, μάρτυρα ή
πραγματογνώμονα ή τεχνικό σύμβουλο ή τους συνηγόρους ή αντικλήτους των διαδίκων. Για την κοινοποίηση συντάσσεται έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 151 του κώδικα. Η κοινοποίηση που γίνεται στο ακροατήριο μνημονεύεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.
2. Η κοινοποίηση των βουλευμάτων και των διατάξεων του ανακριτή στην εισαγγελική αρχή γίνεται μόλις αυτά
εκδοθούν με παράδοση αντιγράφου από το γραμματέα του δικαστικού συμβουλίου ή του ανακριτή στο γραμματέα της εισαγγελίας ή με προσαγωγή του πρωτοτύπου στον εισαγγελέα. Οποιος ενεργεί την κοινοποίηση συντάσσει γι' αυτήν έκθεση, που υπογράφεται από τον ίδιο και το γραμματέα της εισαγγελίας ή τον εισαγγελέα. Αν δεν συνταχθεί η έκθεση, η κοινοποίηση θεωρείται ότι έγινε την τρίτη ημέρα από την ημέρα που εκδόθηκε το βούλευμα ή η διάταξη.
 

Αρθρο: 166
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Προθεσμία για την εμφάνιση στο ακροατήριο
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΟΙ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
Σχόλια
Σύμφωνα με το εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2521/1997 (Α' 174/1.9.1997), για τη μετατροπή της ποινής αποφασίζει αμετακλήτως το δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ύστερα από κλήτευση του αιτούντος, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί όμως ο αιτών να παραιτηθεί από την κλήτευση, καθώς πίσης και να εκπροσωπηθεί με συνήγορο, εφόσον προβεί σε σχετική δήλωση στην αίτησή του ή σε μεταγενέστερο έγγραφο προς τον εισαγγελέα ή το δικαστήριο.- Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243) περί αναμορφώσεως της ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων, για τη μετατροπή της ποινής αποφασίζει αμετακλήτως το δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ύστερα από κλήτευση του αιτούντος, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Μπορεί όμως ο αιτών να παραιτηθεί από την κλήτευση, καθώς επίσης και να εκπροσωπηθεί από συνήγορο, εφόσον προβεί σε σχετική δήλωση στην αίτηση του ή σε μεταγενέστερο έγγραφο προς τον εισαγγελέα ή το δικαστήριο.** Βλ. σχετικά με το παρόν άρθρο και το άρθρο 29 (: μετατροπή ανεκτέλεστων ποινών φυλάκισης) του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005) περί επιταχύνσεως της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
 
Κείμενο Αρθρου
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
**
1. Οπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία εμφάνισης των διαδίκων, των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων στο ακροατήριο ορίζεται σε δεκαπέντε μέρες Αν ο κλητευόμενος διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστης διαμονής η προθεσμία αυτή είναι τριάντα ημερών αν η διαμονή του βρίσκεται σε χώρα της Ευρώπης ή της Μεσογείου και εξήντα ημερών σε κάθε άλλη περίπτωση.
2. Η προθεσμία αρχίζει από την επομένη της επίδοσης και λήγει την προηγούμενη της ημέρας της δικασίμου.
3. Η μη τήρηση των προθεσμιών που καθορίζονται στις παρ. 1 και 2 συνεπάγεται την ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο (άρθρο 174 παρ. 2).
 

Αρθρο: 167
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Προθεσμία για την επίδοση της πολιτικής αγωγής
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Η επίδοση της πολιτικής αγωγής στον κατηγορούμενο ή στον αστικώς υπεύθυνο πρέπει να γίνει πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
 

Αρθρο: 168
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Υπολογισμός των προθεσμιών
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σχόλια
*Στο κείμενο του νόμου υπάρχει άνω τελεία. Για τεχνικούς λόγους έχει τεθεί τελεία και κεφαλαίο ψηφίο.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι προθεσμίες που ορίζονται στον κώδικα υπολογίζονται σύμφωνα με το καθιερωμένο ημερολόγιο. Οταν η προθεσμία ορίζεται σε ημέρες, δεν υπολογίζεται η ημέρα με την οποία συμπίπτει το χρονικό σημείο ή το γεγονός από το οποίο αρχίζει να τρέχει η προθεσμία.* Αν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας είναι εξαιρετέα, η προθεσμία παρεκτείνεται έως και την επόμενη μη εξαιρετέα ημέρα. Η εικοσιτετράωρη προθεσμία διαρκεί όλη την επόμενη ημέρα μετά την έναρξή της.
2. Η τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων, την κατάθεση εγγράφων ή την άσκηση ένδικων μέσων θεωρείται ότι λήγει τη στιγμή που λήγει η τελευταία εργάσιμη ώρα του αρμόδιου δικαστικού γραφείου.
 

Αρθρο: 169
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Παρέκταση και συντόμευση της προθεσμίας
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ, ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
Σχόλια
*Στο κείμενο του νόμου υπάρχει άνω τελεία. Για τεχνικούς λόγους έχει τεθεί τελεία και κεφαλαίο ψηφίο.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο εισαγγελέας ή ο δημόσιος κατήγορος που διατάσσει την επίδοση της
κλήσης μπορεί, αν συντρέχουν κατά την κρίση του κίνδυνος παραγραφής ή
άλλοι εξαιρετικοί λόγοι που μνημονεύονται στην παραγγελία προς επίδοση,
να συντομεύσει την προθεσμία εμφάνισης των κατηγορουμένων, των μαρτύρων
και των πραγματογνωμόνων στο ακροατήριο σε οκτώ κατ' ανώτατο όριο
ημέρες, εφόσον πρόκειται για πρόσωπα γνωστής διαμονής στην ημεδαπή.
2. Ο διάδικος που προς όφελός του ορίζεται κάποια προθεσμία μπορεί να
παραιτηθεί ή να συναινέσει στη συντόμευσή της με γραπτή ή προφορική
δήλωσή του στο γραμματέα του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας.* Για τη
δήλωση αυτή συντάσσεται έκθεση. Ανάκληση της δήλωσης δεν επιτρέπεται,
αν όμως μετά τη δήλωση προκύψουν λόγοι που να δικαιολογούν νέα
προθεσμία σ' αυτόν που παραιτήθηκε, μπορεί να ζητήσει από τον
εισαγγελέα ή το δημόσιο κατήγορο να προσδιοριστεί νέα δικάσιμος και, αν
δεν του δοθεί, να ζητήσει από το δικαστήριο αναβολή της συζήτησης.
 

Αρθρο: 170
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Πότε υπάρχει ακυρότητα
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
Σχόλια
Η παρ. 2 του παρόντος άρ. τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρ. 34 του ν. 2172/1993.
 
Κείμενο Αρθρου
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
1. Η ακυρότητα μιας πράξης ή ενός εγγράφου της ποινικής διαδικασίας επέρχεται μόνο όταν αυτό ορίζεται ρητά στο νόμο.
2. Η ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο επέρχεται επίσης και στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του ή ο εισαγγελέας ζήτησαν να ασκήσουν δικαίωμα που ρητά τους παρέχεται από το νόμο, και το δικαστήριο τους το αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί για τη σχετική αίτηση.
 

Αρθρο: 171
Ημ/νία: 23.12.2010
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Απόλυτη ακυρότητα
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
Σχόλια
- Η παρ. 2 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρ. 34 του ν. 2172/1993. - Το στοιχείο δ) της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010).
 
Κείμενο Αρθρου
Ακυρότητα που λαμβάνεται και αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και στον Αρειο Πάγο ακόμη προκαλείται: 1) Αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν: α) τη σύνθεση του δικαστηρίου, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του οργανισμού δικαστηρίων και του νόμου περί μικτών ορκωτών δικαστηρίων για ακυρότητα εξαιτίας κακής σύνθεσής του, β) την κίνηση της ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα και την υποχρεωτική συμμετοχή του στη διαδικασία στο ακροατήριο και σε πράξεις της προδικασίας που ορίζονται στο νόμο, γ) την αναστολή της ποινικής δίωξης σε όσες περιπτώσεις την επιβάλλει υποχρεωτικά ο νόμος, «δ) την εμφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουμένου και την άσκηση των δικαιωμάτων που του παρέχονται από το νόμο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.».
2. Αν ο πολιτικός ενάγων παρέστη παράνομα στη διαδικασία του ακροατηρίου.
 

Αρθρο: 172
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Ακυρότητα από την παράβαση των διατάξεων για δικαστικά τέλη και ένσημα
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Αν δικαστής ή οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος που εκτελεί καθήκοντα στην ποινική διαδικασία συντάξει ή δεχθεί παραβαίνοντας το νόμο έγγραφο που δεν έχει ή έχει ελλιπές το τέλος ή το ένσημο που επιβάλλεται από το νόμο, η ποινική διαδικασία δεν είναι άκυρη, ούτε η πολιτική αγωγή που ασκήθηκε σ' αυτήν. Στον παραβάτη υπάλληλο μπορούν όμως να επιβληθούν οι ποινές που ορίζονται στον κώδικα για τα τέλη χαρτοσήμου.
 

Αρθρο: 173
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Πρόταση της ακυρότητας
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Κάθε σχετική ακυρότητα μπορεί να προταθεί από τον εισαγγελέα ή από το διάδικο που έχει συμφέρον. Αν η σχετική ακυρότητα αναφέρεται σε πράξη της προδικασίας, πρέπει να προταθεί έως το τέλος της, αν αναφέρεται σε πράξη της διαδικασίας στο ακροατήριο, κύριας ή προπαρασκευαστικής πρέπει να προταθεί ωσότου εκδοθεί για την κατηγορία οριστική απόφαση σε τελευταίο βαθμό.
2. Από τις απόλυτες ακυρότητες που μνημονεύονται στο άρθρο 171, όσες αναφέρονται σε πράξεις της προδικασίας μπορούν να προτείνονται ωσότου γίνει αμετάκλητη η παραπομπή στο ακροατήριο.
3. Εκτός από την απόλυτη ακυρότητα που αναφέρεται στο άρθρο 171, η ακυρότητα που προήλθε από ενέργεια ή από παράλειψη του εισαγγελέα ή του διαδίκου ή που έγινε δεκτή ρητά από αυτούς δεν μπορεί να προταθεί από τους ίδιους.
 

Αρθρο: 174
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Πότε καλύπτεται η ακυρότητα
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ακυρότητα που δεν προτάθηκε σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο καλύπτεται.
2. Η ακυρότητα της κλήσης στο ακροατήριο ή του κλητηρίου θεσπίσματος του κατηγορουμένου και του αστικώς υπεύθυνου και του καταλόγου των μαρτύρων, η ακυρότητα της επίδοσης ή της κοινοποίησής τους και της πολιτικής αγωγής, καθώς και η ακυρότητα που αναφέρεται στο άρθρο 166 παρ. 3 καλύπτονται, αν εκείνος που κλητεύθηκε στη δίκη εμφανιστεί και δεν προβάλει αντιρρήσεις για την πρόοδό της. Μπορεί όμως το δικαστήριο να αναβάλει τη συζήτηση, αν κρίνει ότι από την ακυρότητα, μολονότι δεν προτάθηκε, είναι δυνατό να προξενηθεί βλάβη στην υπεράσπιση του κατηγορουμένου ή του αστικώς υπευθύνου.
 

Αρθρο: 175
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Συνέπειες της ακυρότητας
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Η ακυρότητα μιας πράξης καθιστά άκυρες και τις εξαρτημένες από αυτήν μεταγενέστερες πράξεις της ποινικής διαδικασίας. Ο δικαστής μπορεί να κηρύξει άκυρες και πράξεις σύγχρονες ή προγενέστερες, μόνο όταν είναι συναφείς με εκείνη που ακυρώθηκε.
 

Αρθρο: 176
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΚΥΡΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Κήρυξη της ακυρότητας. Επανάληψη των άκυρων πράξεων
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αρμόδιο να κηρύξει την ακυρότητα των πράξεων της προδικασίας είναι το δικαστικό συμβούλιο, ενώ των πράξεων της διαδικασίας στο ακροατήριο, και της κύριας και της προπαρασκευαστικής, το δικαστήριο που αναλαμβάνει την εκδίκαση της κατηγορίας.
2. Το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο κηρύσσοντας την ακυρότητα διατάσσει την επανάληψη των άκυρων πράξεων αν το κρίνει αναγκαίο και εφικτό. Aν δικαστικός ή ανακριτικός υπάλληλος ή κλητήρας είναι υπαίτιος της ακυρότητας από ασυγχώρητη αμέλεια, του επιβάλλονται τα έξοδα της επανάληψης των πράξεων χωρίς να αποκλείεται και η πειθαρχική δίωξή του.
3. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ο δικαστής ή άλλος υπάλληλος που εκτελεί καθήκοντα στην ποινική διαδικασία, αν αντιληφθεί κάποιο λόγο ακυρότητας για πράξη που τέλεσε ο ίδιος, έχει υποχρέωση αν είναι δυνατό να την επαναλάβει αμέσως.
 

Αρθρο: 177
Ημ/νία: 01.09.2008
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΗ ΗΘΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Αρχή της ηθικής απόδειξης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Σχόλια
- Η εντός " " παρ. 2, που είχε προστεθεί, με ταυτόχρονη αρίθμηση του κειμένου του παλαιού άρθρου ως παρ. 1 του ιδίου άρθρου, με την παρ. 7 του άρθρ. 2 του ν. 2408/1996 (Α' 104) και ίσχυε από 4.6.1996, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3674/2008 (Α΄ 136/10.7.2008) και ισχύει από 1.9.2008.
 
Κείμενο Αρθρου
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Οι δικαστές δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν νομικούς κανόνες αποδείξεων, πρέπει όμως να αποφασίζουν κατά την πεποίθησή τους, ακολουθώντας τη φωνή της συνείδησής τους και οδηγούμενοι από την απροσωπόληπτη κρίση που προκύπτει από τις συζητήσεις και που αφορά την αλήθεια των πραγματικών γεγονότων, την αξιοπιστία των μαρτύρων και την αξία των άλλων αποδείξεων.
"2. Αποδεικτικά μέσα, που έχουν αποκτηθεί με αξιόποινες πράξεις ή μέσω αυτών, δεν λαμβάνονται υπόψη στην ποινική διαδικασία."
 

Αρθρο: 178
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Αποδεικτικά μέσα
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΑΥΤΟΨΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ, ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΕΓΓΡΑΦΑ
 
Κείμενο Αρθρου
Κυριότερα αποδεικτικά μέσα στην ποινική διαδικασία είναι: α) οι ενδείξεις, β) η αυτοψία, γ) η πραγματογνωμοσύνη, δ) η ομολογία του κατηγορουμένου, ε) οι μάρτυρες και στ) τα έγγραφα.
 

Αρθρο: 179
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Επιτρεπόμενα αποδεικτικά μέσα
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
 
Κείμενο Αρθρου
Στην ποινική διαδικασία επιτρέπεται κάθε είδος αποδεικτικών μ