Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

 ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΦΕΚ: Α 182 19851024
Τέθηκε σε ισχύ: 16.09.1968
Ημ.Υπογραφής: 10.10.1985
 
Τίτλος
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Σχόλια
-Ο παρών κώδικας, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του βασιλικού διατάγματος 657/1971 (Α΄ 19/25.10.1971/1.11.1971) και μεταγλωττίστηκε στη δημοτική με το ΠΔ 503/1985 (ΦΕΚ Α΄ 182/24.10.1985), ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 74 του εισαγωγικού νόμου του παρόντος κώδικα, από 16.9.1968 (βλ. Ολ.ΑΠ 469/1974, ΝοΒ 1974.1192). - Βάσει του άρθρου 3 παρ. 13 δ) του ν. 2207/1994 (ΦΕΚ Α' 65, 25.4.1994) όπου στις διατάξεις του παρόντος κώδικα, στο κεφάλαιο περί αποδείξεως, (βλ. άρθρα 335 έως και 465), προβλέπεται η έκδοση "πράξης" νοείται εφεξής η έκδοση προφανώς "απόφασης". - Σύμφωνα, τέλος, με τα άρθρα 3 - 5 του ν. 2943 του 2001 (ΦΕΚ Α΄ 203/12.9.2001), όλα τα δραχμικά ποσά που αναφέρονται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος κώδικα, μετατρέπονται σε ευρώ, κατά τα σχετικώς μνημονευόμενα στις οικείες διατάξεις. ======================== *** Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3471/2006 (Α΄ 133/28.6.2006), οι απαιτήσεις του ανωτέρω άρθρου εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 664 έως 674 (βλ. οικεία σχόλια) του π α ρ ό ν τ ο ς κώδικα, ανεξάρτητα από την έκδοση ή μη απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών για τη διαπίστωση παρανομίας ή την άσκηση ποινικής δίωξης.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 1
Ημ/νία: 14.12.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Σχόλια
-H πρώην περ. δ) καταργήθηκε από το περιεχόμενο του άρθρου 31 του Ν. 1406/1983 (ΦΕΚ Α 182). -Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο του ν. 2990/2002 ΦΕΚ Α 30/20.1.2002, με το οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ της 21.12.2001 ΦΕΚ Α 288 "1. Ο προσδιορισμός της αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου υπάγεται λόγω της συναφείας του με τη διαδικασία της αναγνώρισης δικαιούχων στη δικαιοδοσία των ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2882/2001(ΦΕΚ 17 Α'), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά." -Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 2172/1993 ΦΕΚ Α 207 καθορίζονται οι ναυτικές διαφορές που υπάγονται στη δικαιοδοσία των τακτικών ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ . Επίσης με τις διατάξεις των παρ. 1,2,4,5,6,7,8 του ίδιου άρθρου συστήθηκαν στο Πρωτοδικείο και Εφετείο Πειραιά ειδικά τμήματα Ναυτικών Διαφορών για την εκδίκαση των οριζομένων στη παρ. 3 ναυτικών διαφορών του Νομού Αττικής.

 

Κείμενο Αρθρου
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων
Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο νόμος δεν τις έχει υπαγάγει σε άλλα δικαστήρια, β) οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που ο νόμος έχει υπαγάγει σ' αυτά, γ) οι υποθέσεις δημόσιου δικαίου που ο νόμος έχει υπαγάγει σ' αυτά.

 


Αρθρο: 2
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Τα πολιτικά δικαστήρια απαγορεύεται να επεμβαίνουν σε διοικητικές διαφορές ή υποθέσεις που υπάγονται σε διοικητικά δικαστήρια ή αρχές, όπως επίσης απαγορεύεται τα διοικητικά δικαστήρια ή αρχές να επεμβαίνουν σε διαφορές ή υποθέσεις του ιδιωτικού δικαίου και επιτρέπεται μόνο η εξέταση των ζητημάτων που ανακύπτουν παρεμπιπτόντως.

 


Αρθρο: 3
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ) ΕΤΕΡΟΔΙΚΙΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΤΕΡΟΔΙΚΙΑ
Σχόλια
-"Για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ", ισχύει από 1.3.2001 ο Κανονισμός ΕΚ 44/2001 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L12/16.1.2001) και τα διορθωτικά του L 307/24.11.2001 L 225/22.8.2002, ο οποίος αφορά στη διεθνή δικαιοδοσία μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων υπάγονται Ελληνες και αλλοδαποί, εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου.
2. Εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων οι αλλοδαποί που έχουν ετεροδικία, εκτός αν πρόκειται για τις διαφορές που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 29.

 


Αρθρο: 4
Ημ/νία: 01.01.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σχόλια
- Η λέξη "συζήτηση" αντικατέστησε την "πρώτη συζήτηση", σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2915/2001 και σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθ. 15 του Ν. 2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001), ο χρόνος ισχύος των διατάξεων του κεφαλαίου Α' του ν. 2915/2001, στο οποίο περιλαμβάνεται και το άρθρο 1 αυτού, μετατίθεται στην 1η Ιανουαρίου 2002.

 

Κείμενο Αρθρου
Τα δικαστήρια ερευνούν την έλλειψη δικαιοδοσίας και αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των άρθρων 1 και 2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 3 την ερευνούν αυτεπαγγέλτως, αν ο εναγόμενος δεν παρίσταται στην "συζήτηση" ή αν πρόκειται για διαφορές που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στο εξωτερικό. Το δικαστήριο απορρίπτει την αγωγή ή την αίτηση, αν δεν έχει δικαιοδοσία.

 


Αρθρο: 5
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν είναι ανάγκη να γίνουν διαδικαστικές πράξεις στο εξωτερικό, τα δικαστήρια έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να γίνουν είτε από τις ελληνικές προξενικές αρχές του εξωτερικού, είτε από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές. Στην τελευταία περίπτωση μεσολαβεί για τη διαβίβαση της αίτησης το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εκτός αν διεθνείς συμβάσεις ορίζουν διαφορετικά.
2. Η πράξη της αλλοδαπής αρχής είναι έγκυρη, αν έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του δικού της δικαίου ή είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου.

 


Αρθρο: 6
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΡΧΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΡΧΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Τα ελληνικά δικαστήρια οφείλουν να ενεργούν ορισμένες διαδικαστικές πράξεις της δικαιοδοσίας τους που τους ζητούν αλλοδαπές αρχές, εκτός αν διεθνείς συμβάσεις ορίζουν διαφορετικά ή η εκτέλεσή τους είναι αντίθετη στη δημόσια τάξη.
2. Τα ελληνικά δικαστήρια, όταν εκτελούν τις αιτήσεις αυτές, ενεργούν και αυτεπαγγέλτως, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, εκτός αν διεθνείς συμβάσεις ορίζουν διαφορετικά.

 


Αρθρο: 7
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης
Οταν η αρμοδιότητα των δικαστηρίων ή η διαδικασία ή το παραδεκτό ένδικου μέσου καθορίζεται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις.

 


Αρθρο: 8
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Ο προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς ανήκει στην ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου το οποίο, αν χρειάζεται, μπορεί να διατάξει απόδειξη.

 


Αρθρο: 9
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011

 

Κείμενο Αρθρου
«Για την εκτίμηση του αντικειμένου της διαφοράς λαμβάνεται υπόψη το αίτημα της αγωγής. Δεν συνυπολογίζονται οι παρεπόμενες αιτήσεις για καρπούς, τόκους και έξοδα. Συνυπολογίζονται περισσότερες απαιτήσεις που επιδιώκονται με την ίδια αγωγή. Σε περίπτωση ομοδικίας, αν πρόκειται για διαιρετά δικαιώματα, λαμβάνεται υπόψη το αίτημα κάθε ενάγοντος ή το αιτούμενο από κάθε εναγόμενο, και αν οι απαιτήσεις υπάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα διαφόρων δικαστηρίων, αρμόδιο είναι το ανώτερο από αυτά. Σε περίπτωση επικουρικής σώρευσης αγωγών, η αξία του αντικειμένου της διαφοράς προσδιορίζεται από το ανώτερο ως προς την αξία αίτημα.»

 


Αρθρο: 10
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
Για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που ασκείται η αγωγή.

 


Αρθρο: 11
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΟΜΗ-ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ-ΔΟΥΛΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ-ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΔΟΥΛΕΙΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΜΙΣΘΩΣΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Η αξία του αντικειμένου της διαφοράς προσδιορίζεται.
1) για τη νομή και την κυριότητα, από την αξία του πράγματος και για την ψιλή κυριότητα από το μισό της αξίας του πράγματος,
2) για το ενέχυρο, την υποθήκη, την εγγύηση και κάθε άλλη ασφάλεια, από την αξία που έχει η ασφαλιζόμενη απαίτηση, αν όμως το πράγμα που δόθηκε για ασφάλεια έχει μικρότερη αξία, λαμβάνεται υπόψη αυτή,
3) για την πραγματική δουλεία, από την αξία που έχει η δουλεία για το δεσπόζον κτήμα, εκτός αν το ποσό, κατά το οποίο η δουλεία ελαττώνει την αξία του δουλεύοντος κτήματος, είναι μεγαλύτερο, οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό,
4) για την προσωπική δουλεία, από το μισό της αξίας του κτήματος,
5) για τη διανομή, από την αξία του αντικειμένου που πρέπει να διανεμηθεί,
6) για τις διαφορές που αφορούν την ύπαρξη, τη διάρκεια, την εκτέλεση ή την ακυρότητα μισθωτικής σύμβασης, από το μίσθωμα ενός έτους. Αν όμως η διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη, λαμβάνεται υπόψη το ποσό του μισθώματος για το χρονικό αυτό διάστημα,
7) για τις έννομες σχέσεις, από τις οποίες πηγάζουν περιοδικές παροχές, από την αξία της ετήσιας παροχής, και ειδικότερα από το δεκαπλάσιο της ετήσιας παροχής, αν η επέλευση του γεγονότος από το οποίο εξαρτάται η παύση της παροχής είναι βέβαιη, αβέβαιος όμως ο χρόνος της, και αν οι παροχές διαρκούν απεριόριστα, από το εικοσαπλάσιο της ετήσιας παροχής. Αν οι παροχές έχουν ορισμένη διάρκεια, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μελλοντικών παροχών, αλλά ποτέ πάνω από το δεκαπλάσιο της ετήσιας παροχής.

 


Αρθρο: 12
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΗ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σχόλια
-Με το άρθρο 51 Ν. 2172/1993 ιδρύθηκαν τμήματα ναυτικών διαφορών στο Πρωτοδικείο και Εφετείο Πειραιά. -Με το ν. 2479/1997 άρθρο 3 παρ. 26 περ. α " Στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης λειτουργεί ειδικό τμήμα που εκδικάζει τις υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας. " -Με το ν. 2447/1996 άρθρ. 48 " Η εκδίκαση όλων των υποθέσεων οικογενειακού δικαίου γίνεται υποχρεωτικά, σε όλα τα πολιτικά δικαστήρια της ουσίας, από ειδικό τμήμα τους, το οποίο έχει αποκλειστικά αυτή την αρμοδιότητα." -Με το ν. 2943/2001 άρθρ.6-11 "Για τους σκοπούς του άρθρου 91 του Κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα συνιστώνται στα πολιτικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης ειδικά τμήματα, ως πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια κοινοτικών σημάτων, τα οποία ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με τον Κανονισμό αυτόν στα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων."

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Καθ΄ύλην αρμοδιότητα
1. Δύο μόνο βαθμοί δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων υπάρχουν, των οποίων την τήρηση το δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως.
2. Αυτοτελής αίτηση δεν επιτρέπεται να υποβληθεί απευθείας σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

 


Αρθρο: 13
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Για την εκδίκαση των υποθέσεων που υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια είναι αρμόδια σε πρώτο βαθμό τα ειρηνοδικεία, τα μονομελή πρωτοδικεία και τα πολυμελή πρωτοδικεία.

 


Αρθρο: 14
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
«Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται:
1. α) όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, β) όλες οι διαφορές, κύριες ή παρεπόμενες, από σύμβαση μίσθωσης, καθώς και οι διαφορές του άρθρου 601 του Αστικού Κώδικα, εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις αυτές το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ.
2. Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, δεν υπερβαίνει όμως τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ.»

 


Αρθρο: 15
Ημ/νία: 28.05.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ
Σχόλια
- Η περ. 14 καταργήθηκε από την παρ. 1 του άρθ. 8 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α 88/28.5.1993)

 

Κείμενο Αρθρου
Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς:
1) οι διαφορές από επίμορτη αγροληψία που
αφορούν την παράδοση της χρήσης του μισθίου ή την απόδοσή της για οποιοδήποτε λόγο,
2) οι διαφορές που αφορούν ζημίες σε δέντρα, κλήματα, καρπούς, σπαρτά ρίζες και γενικά φυτά, που έγιναν με παράνομη βοσκή ζώων ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο,
3) οι διαφορές που προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 1003 έως 1009, 1018 έως 1020 και 1023 έως 1031 του Αστικού Κώδικα, καθώς και εκείνες που αναφέρονται σε ζημίες που προκλήθηκαν από την παράβασή τους,
4) οι διαφορές που αφορούν τον καθορισμό των αποστάσεων που επιβάλλουν οι νόμοι και οι κανονισμοί ή οι επιτόπιες συνήθειες για το φύτεμα δέντρων ή φυτειών ή για την ανέγερση φραχτών ή για τη διάνοιξη τάφρων,
5) οι διαφορές που αφορούν την παρεμπόδιση της ελεύθερης χρήσης δρόμων και μονοπατιών, καθώς και τις ζημιές που προκαλούνται από την παρεμπόδιση αυτή,
6) οι διαφορές που αφορούν τη χρήση του τρεχούμενου νερού ή την παρεμπόδιση της χρήσης του,
7)οι διαφορές που προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 834 έως 839 του Αστικού Κώδικα,
8) οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 834 και 839 του Αστικού Κώδικα ή των καθολικών διαδόχων τους, εναντίον των πελατών τους ή των καθολικών διαδόχων τους,
9) οι διαφορές από σύμβαση μεταφοράς προσώπων με οποιοδήποτε μέσο, για τις απαιτήσεις που έχουν από αυτήν οι μεταφορείς ή οι πράκτορες ή οι καθολικοί διάδοχοί τους,
10) οι διαφορές που αφορούν τις απαιτήσεις των σωματείων και των συνεταιρισμών εναντίον των μελών τους ή των καθολικών διαδόχων τους, για την εισφορά που τους οφείλουν, καθώς και οι διαφορές που αφορούν τις απαιτήσεις που έχουν εναντίον των σωματείων και των συνεταιρισμών τα μέλη ή οι καθολικοί διάδοχοί τους για χρηματική ή άλλη παροχή,
11) οι διαφορές που αφορούν τις απαιτήσεις των δικηγόρων ή των καθολικών διαδόχων τους για τις αμοιβές και τα έξοδά τους, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες τους σε δίκες στο ειρηνοδικείο ή στο πταισματοδικείο,
12) οι διαφορές που αφορούν δικαιώματα ή αποζημιώσεις ή έξοδα των μαρτύρων που εξετάστηκαν σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή σε διαιτητές, καθώς και εκείνες που αφορούν τα δικαιώματα ή αποζημιώσεις ή έξοδα των διερμηνέων, των μεσεγγυούχων και των φυλάκων, με οποιοδήποτε τρόπο και αν διορίστηκαν, και των καθολικών διαδόχων όλων αυτών,
13) οι διαφορές που προκύπτουν από πώληση ζώων, εξαιτίας πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συμφωνημένων ιδιοτήτων.

 


Αρθρο: 16
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ
Σχόλια
-Το ποσό των 5.000.000 δρχ. αυξήθηκε σε 8.000.000 με την ΥΑ 6914/ΦΕΚ Β 443/1997, στην οποία εκ παραδρομής δεν έχει αναφερθεί το παρόν άρθρο. -Το ποσό των 8.000.000 δρχ. αυξήθηκε σε 15.000.000 δρχ. με την ΥΑ 91756/20.9.2000/ΦΕΚ Β 1150/2000, στην οποία εκ παραδρομής δεν αναφέρεται και το παρόν άρθρο. -Η μετατροπή των 15.000.000 δρχ. σε ευρώ έγινε με τα άρθρα 3 παρ. 1, 4 και 5 του Ν. 2943/2001. -Η λόγω ποσού αρμοδιότητα του παρόντος άρθρου αυξήθηκε με την παρ. β) της ΥΑ 125804 (ΦΕΚ Β΄ 1072/1.8.2003). -Το πρώτο εδάφιο του παρόντος αντικαταστάθηκε και ο αρ. 10 καταργήθηκε με την παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 3 του ν. 3994 /2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011

 

Κείμενο Αρθρου
«Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται, ακόμη και αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ.»:
1) οι διαφορές από μίσθωση πράγματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου ή από επίμορτη αγροληψία που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων,
2) οι διαφορές από παροχή εξαρτημένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία με αφορμή την εργασία αυτή, ανάμεσα στους εργαζομένους ή τους διαδόχους τους ή εκείνους στους οποίους ο νόμος δίνει δικαιώματα από την παροχή της εργασίας των πρώτων και στους εργοδότες ή τους διαδόχους τους,
3) οι διαφορές από παροχή εξαρτημένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, με αφορμή την εργασία αυτή, ανάμεσα σε εκείνους που εργάζονται από κοινού στον ίδιο εργοδότη,
4) οι διαφορές ανάμεσα στους επαγγελματίες ή τους βιοτέχνες, είτε μεταξύ τους είτε με τους πελάτες τους, από την παροχή εργασίας ή ειδών που κατασκεύασαν αυτοί,
5) οι διαφορές από συλλογική σύμβαση εργασίας ή από διατάξεις που εξομοιώνονται με διατάξεις συλλογικής σύμβασης, είτε ανάμεσα σ' αυτούς που δεσμεύονται από αυτές, είτε ανάμεσα σ' αυτούς και τρίτους,
6) οι διαφορές ανάμεσα σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και στους ασφαλισμένους σ' αυτούς ή τους διαδόχους τους ή εκείνους που κατά το νόμο έχουν δικαιώματα από τη σχέση ασφάλισης,
7) οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, τις αποζημιώσεις και τα έξοδα δικηγόρων, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 15 αρ. 11, συμβολαιογράφων, δικολάβων που έχουν διοριστεί νόμιμα, άμισθων δικαστικών επιμελητών, γιατρών, οδοντογιατρών, διπλωματούχων μαιών, κτηνιάτρων, μηχανικών και χημικών διπλωματούχων ανώτατων και ανώτερων σχολών, μεσιτών που έχουν διοριστεί νόμιμα, ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών, όπως και αν χαρακτηρίζεται η σχέση από την οποία προκύπτουν και ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συμφωνία για τον καθορισμό της αμοιβής ή για τον τρόπο της πληρωμής της,
8) οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις διαιτητών, εκτελεστών διαθηκών, διαχειριστών σε ιδιοκτησία κατά ορόφους ή διαχειριστών που διορίστηκαν από δικαστική αρχή, εκκαθαριστών εταιριών ή νομικών προσώπων ή κληρονομιών ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών για τις αμοιβές και τα έξοδά τους, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συμφωνία για τον καθορισμό της αμοιβής ή για τον τρόπο της πληρωμής της,
9) οι διαφορές που αφορούν το ποσοστό ή την πληρωμή του ασφαλίστρου,
10)(Παραλείπεται ως μη ισχύουσα),
11) οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, τις αποζημιώσεις και τα έξοδα των πραγματογνωμόνων, των διαιτητών πραγματογνωμόνων και των εκτιμητών, με οποιοδήποτε τρόπο και αν διορίστηκαν, ή των καθολικών διαδόχων τους,
12) οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημίες από αυτοκίνητο, ανάμεσα στους δικαιούχους ή τους διαδόχους τους και εκείνους που έχουν υποχρέωση για αποζημίωση ή τους διαδόχους τους, όπως και οι απαιτήσεις από σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου, ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρίες και τους ασφαλισμένους ή τους διαδόχους τους,
"13) οι διαφορές από προσβολή της νομής ή κατοχής κινητών ή ακινήτων".

 


Αρθρο: 17
Ημ/νία: 28.05.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθ. 8 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α 88/28.5.1993) - Με το άρθρο 6 του Ν. 2735/1999 ΦΕΚ Α 167, ορίζεται η αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου στις διεθνείς εμπορικές διαιτησίες. - Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 2947/2001 ΦΕΚ Α 228/9.10.2001 ορίζει ότι οι σχετικές αγωγές που αφορούν στην προστασία των ολυμπιακών συμβόλων και σημάτων εκδικάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο ανεξαρτήτως ποσού κατά τη διαδικασία του άρθρου 663 επ. ΚΠολΔ.

 

Κείμενο Αρθρου
Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται πάντοτε:
1)οι διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 681 Β, καθώς και εκείνες που αφορούν τη ρύθμιση της οικογενειακής στέγης και την κατανομή των κινητών μεταξύ των συζύγων σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης,
2) οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση της οροφοκτησίας, καθώς και οι διαφορές ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και στους ιδιοκτήτες ορόφων και διαμερισμάτων και
3) οι διαφορές που αφορούν την ακύρωση αποφάσεων της γενικής συνέλευσης σωματείων ή συνεταιρισμών.

 


Αρθρο: 17Α
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
« Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται και οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων της περιφέρειάς τους. Στην περίπτωση αυτή τα μονομελή πρωτοδικεία συγκροτούνται από πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτοδίκη με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία αυτού ως παρέδρου πρωτοδικείου και, σε περίπτωση που δεν υπηρετούν πρωτοδίκες με την πιο πάνω υπηρεσία ή αυτοί που υπηρετούν δεν επαρκούν, από τον αρχαιότερο κατά διορισμό πρωτοδίκη.»

 


Αρθρο: 18
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
«Στην αρμοδιότητα των πολυμελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές, για τις οποίες δεν είναι αρμόδια τα ειρηνοδικεία ή τα μονομελή πρωτοδικεία.»

 


Αρθρο: 19
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΤΕΙΟ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΦΕΤΕΙΩΝ
Σχόλια
Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
«Στην αρμοδιότητα των μονομελών εφετείων υπάγονται οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των μονομελών πρωτοδικείων και στην αρμοδιότητα των τριμελών εφετείων υπάγονται οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των πολυμελών πρωτοδικείων της περιφέρειάς τους.»

 


Αρθρο: 20
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΗ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Στην αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου υπάγονται οι αναιρέσεις κατά αποφάσεων οποιουδήποτε πολιτικού δικαστηρίου.
2. Στην αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου ανήκουν επίσης, εφόσον δεν έχουν οριστεί άλλα δικαστήρια,
α) οι αιτήσεις για παραπομπή, σε περίπτωση εξαίρεσης των δικαστών πολυμελούς πολιτικού δικαστηρίου,
β)οι αιτήσεις για καθορισμό δικαστηρίου, αν δεν υπάρχει πια το δικαστήριο που είχε εκδώσει την απόφαση που προσβλήθηκε με ένδικο μέσο.

 


Αρθρο: 21
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ Η ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΗΛΑΦΙΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Αρμόδιο να δικάσει την ανακοπή ερημοδικίας ή την αναψηλάφηση είναι το δικαστήριο που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση.

 


Αρθρο: 22
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Κατά τόπον αρμοδιότητα
Κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου, έχει την κατοικία του ο εναγόμενος, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

 


Αρθρο: 23
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ, ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν ο εναγόμενος δεν έχει κατοικία ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό, αρμόδιο δικαστήριο είναι εκείνο στην περιφέρεια του οποίου έχει τη διαμονή του. Αν ο τόπος όπου διαμένει δεν είναι γνωστός, αρμόδιο είναι το δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου είχε την τελευταία κατοικία του στην Ελλάδα και αν δεν είχε κατοικία, την τελευταία διαμονή του.
2. Αν ο εναγόμενος έχει ειδική κατοικία, είναι αρμόδιο και το δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται αυτή.

 


Αρθρο: 24
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΤΕΡΟΔΙΚΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

 

Κείμενο Αρθρου
Ελληνες που έχουν προνόμιο ετεροδικίας, καθώς και οι κρατικοί υπάλληλοι που είναι διορισμένοι στο εξωτερικό, υπάγονται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου κατοικούσαν πριν από την αποστολή τους, και αν πριν από την αποστολή τους δεν είχαν κατοικία, στα δικαστήρια της πρωτεύουσας του κράτους. Το ίδιο ισχύει για τη σύζυγο και τα τέκνα τους.

 


Αρθρο: 25
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το δημόσιο υπάγεται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου είναι η έδρα της αρχής η οποία, σύμφωνα με το νόμο, το εκπροσωπεί στις δίκες που έχει κάθε φορά.
2. Τα μη φυσικά πρόσωπα που έχουν ικανότητα να είναι διάδικοι υπάγονται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου έχουν την έδρα τους.

 


Αρθρο: 26
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι υπάγονται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου ασκούν τα καθήκοντά τους.

 


Αρθρο: 27
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Διαφορές από την εταιρική σχέση ανάμεσα σε μια εταιρία και τους εταίρους της ή ανάμεσα στους εταίρους μεταξύ τους υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου η εταιρία έχει την έδρα της.
2. Στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου που ορίζει η παρ. 1 υπάγονται και οι διαφορές που δημιουργούνται μετά τη διάλυση και την εκκαθάριση της εταιρίας και αφορούν τη διανομή της εταιρικής περιουσίας, εφόσον η αγωγή ασκηθεί μέσα σε δύο χρόνια από την περάτωση της διανομής.

 


Αρθρο: 28
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Διαφορές που αφορούν τη διαχείριση, η οποία διεξάγεται ύστερα από εντολή δικαστηρίου, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου που έδωσε την εντολή και αν την εντολή την έδωσε άλλη δικαστική αρχή, στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η αρχή αυτή.

 


Αρθρο: 29
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Διαφορές που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα επάνω σε ακίνητα, τη νομή ή την κατοχή τους, διαίρεση κοινού, κανονισμό ορίων, απαιτήσεις κατά οποιουδήποτε διακατόχου, αποζημίωση για αναγκαστική απαλλοτρίωση, καθώς και διαφορές από μίσθωση ακινήτου ή δικαιώματος που συνδέεται με την εκμετάλλευσή του ή από επίμορτη αγροληψία, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου
βρίσκεται το ακίνητο.
2. Αν το ακίνητο βρίσκεται στις περιφέρειες περισότερων δικαστηρίων, ο ενάγων έχει το δικαίωμα επιλογής.

 


Αρθρο: 30
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Διαφορές που αφορούν την αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος ή διανομή κληρονομίας, απαιτήσεις του κληρονόμου εναντίον του νομέα ή του κατόχου της κληρονομίας, απαιτήσεις από κληροδοτήματα ή απαιτήσεις από άλλες διατάξεις αιτία θανάτου ή απαιτήσεις από νόμιμη μοίρα ή απαιτήσεις εναντίον εκτελεστών διαθήκης για την εκτέλεση των διατάξεών της, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος, όταν πέθανε, είχε την κατοικία του και, αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του.
2. Απαιτήσεις μεταξύ των κληρονόμων έως τη διανομή της κληρονομίας, απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας χρεών του κληρονομουμένου ή της κληρονομίας, καθώς και εμπράγματες απαιτήσεις για κινητά που δεν περιλαμβάνονται στην παρ. 1 υπάγονται, για δύο χρόνια από το θάνατο του κληρονομουμένου, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου είχε αυτός την κατοικία του, και, αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του.

 


Αρθρο: 31
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Δίκες που έχουν μεταξύ τους σχέση κυρίου και παρεπομένου, ιδίως οι παρεμπίπτουσες αγωγές, οι αγωγές για εγγύηση, οι παρεμβάσεις, και άλλες όμοιες υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου της κύριας δίκης.
2. Στην αρμοδιότητα του πολυμελούς πρωτοδικείου που δικάζει την κύρια δίκη υπάγονται οι παρεπόμενες υποθέσεις της αρμοδιότητας του μονομελούς και του ειρηνοδικείου, και στην αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου που δικάζει την κύρια δίκη υπάγονται οι παρεπόμενες υποθέσεις της αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου.
3. Αν πρόκειται για κύριες δίκες που είναι συναφείς μεταξύ τους, έχει αποκλειστική αρμοδιότητα το δικαστήριο που είχε επιληφθεί πρώτο, και εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 2.

 


Αρθρο: 32
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, στο σημείο αυτό τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημά μας δεν επιδέχεται άνω τελεία, η τελεία υπήρξε η μόνη μας επιλογή.

 

Κείμενο Αρθρου
Δημόσιοι υπάλληλοι υπάγονται και στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου ασκούν τα καθήκοντά τους.* Οι στρατιωτικοί υπάγονται και στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η μονάδα, το κατάστημα ή η υπηρεσία όπου υπηρετούν.

 


Αρθρο: 33
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Διαφορές που αφορούν την ύπαρξη ή το κύρος δικαιοπραξίας εν ζωή, και όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από αυτήν, μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος όπου καταρτίστηκε η δικαιοπραξία ή όπου πρέπει να εκπληρωθεί η παροχή. Στο ίδιο δικαστήριο μπορούν να εισαχθούν και οι διαφορές για αρνητικό διαφέρον, καθώς και για αποζημίωση εξαιτίας πταίσματος κατά τις διαπραγματεύσεις.

 


Αρθρο: 34
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΑΝΤΑΓΩΓΗΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΑΝΤΑΓΩΓΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Οι ανταγωγές μπορούν να εισαχθούν στο δικαστήριο όπου εκκρεμεί η αγωγή, εφόσον υπάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του ίδιου ή κατώτερου δικαστηρίου.

 


Αρθρο: 35
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΕΠΙ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ = ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
«Διαφορές από αδικοπραξία μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο του τόπου όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός ή επίκειται η επέλευσή του.»

 


Αρθρο: 36
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Διαφορές από διαχείριση που έγινε χωρίς δικαστική εντολή μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου έγινε η διαχείριση.

 


Αρθρο: 37
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΟΜΟΔΙΚΙΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οταν ενάγονται περισσότερα πρόσωπα που συνδέονται με το δεσμό της ομοδικίας, αρμόδιο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του, και αν δεν έχει κατοικία, τη διαμονή του, οποιοσδήποτε από τους ομοδίκους.
2. Διαφορές ανάμεσα στα ίδια πρόσωπα, οι οποίες έχουν την ίδια βάση και αφορούν εμπράγματα δικαιώματα επάνω σε ακίνητα που βρίσκονται στις περιφέρειες διαφορετικών δικαστηρίων, μπορούν να εισαχθούν σε ένα από τα δικαστήρια αυτά.

 


Αρθρο: 38
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΜΑΚΡΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Απαιτήσεις εναντίον προσώπων που έχουν ικανότητα δικαστικής παράστασης και, εξαιτίας ειδικών συνθηκών, έχουν σε ορισμένο τόπο διαμονή με μακρότερη διάρκεια, όπως είναι ιδίως οι υπάληλοι, οι υπηρέτες, οι σπουδαστές, οι μαθητές, εφόσον το αντικείμενό τους είναι περιουσιακό, μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος διαμονής τους.

 


Αρθρο: 39
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΓΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΓΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Γαμικές διαφορές μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων.

 


Αρθρο: 39Α
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΓΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Ειδική δωσιδικία διατροφών
Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
« Διαφορές που αφορούν αξιώσεις διατροφής μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο του τόπου όπου έχει την κατοικία του ή τη διαμονή του ο δικαιούχος της διατροφής.»

 


Αρθρο: 40
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΕΠΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Δίκες εναντίον προσώπων που δεν έχουν κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον το αντικείμενό τους είναι περιουσιακό, μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου υπάρχει περιουσία του εναγομένου ή βρίσκεται το επίδικο αντικείμενο.
2. Αν η περιουσία συνίσταται σε χρηματικές απαιτήσεις του εναγομένου εναντίον τρίτου, θεωρείται πως η περιουσία βρίσκεται στον τόπο της κατοικίας του τρίτου.

 


Αρθρο: 40Α
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ (ΚΠΟΛΔ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο που προστέθηκε από το άρθρο 26 του Ν. 2721/1999 (Α΄ 112/3.6.1999) και ισχύει από 3.6.1999 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 


Αρθρο: 41
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑΓΟΝΤΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Ανάμεσα σε περισσότερα αρμόδια δικαστήρια, ο ενάγων έχει το δικαίωμα επιλογής. Η προτεραιότητα μεταξύ τους κανονίζεται από το χρόνο που ασκήθηκε η αγωγή.

 


Αρθρο: 42
Ημ/νία: 01.01.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΗ ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Σχόλια
** Η λέξη "συζήτηση" αντικατέστησε τις λέξεις "πρώτη συζήτηση", με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2915/2001 και ισχύει από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Παρέκταση της αρμοδιότητας
1. Πρωτοβάθμιο τακτικό δικαστήριο που δεν είναι κατά τόπον αρμόδιο μπορεί, με ρητή ή σιωπηρή συμφωνία των διαδίκων, να γίνει αρμόδιο, εκτός αν πρόκειται για διαφορές που δεν έχουν περιουσιακό αντικείμενο. Η συμφωνία πρέπει να είναι ρητή, όταν πρόκειται για διαφορές για τις οποίες ισχύει αποκλειστική αρμοδιότητα.
2. Θεωρείται πως υπάρχει σιωπηρή συμφωνία, αν ο εναγόμενος παρίσταται στο ακροατήριο στην "συζήτηση"** και δεν προτείνει έγκαιρα την ένσταση αναρμοδιότητας.

 


Αρθρο: 43
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΥΣΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Η συμφωνία των διαδίκων, με την οποία τακτικό δικαστήριο γίνεται αρμόδιο για μελλοντικές διαφορές είναι έγκυρη μόνο αν είναι έγγραφη και αναφέρεται σε ορισμένη έννομη σχέση, από την οποία θα προέλθουν οι διαφορές.

 


Αρθρο: 44
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Οι συμφωνίες κατά τα άρθρα 42 και 43 δημιουργούν αποκλειστική αρμοδιότητα, εκτός αν από την ίδια τη συμφωνία προκύπτει το αντίθετο.

 


Αρθρο: 45
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Έρευνα της αρμοδιότητας
Το δικαστήριο που ήταν καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο όταν ασκήθηκε η αγωγή, είναι αρμόδιο έως την περάτωση της δίκης, ακόμη και αν, στη διάρκειά της, μεταβληθούν τα πραγματικά περιστατικά που καθορίζουν την αρμοδιότητα.

 


Αρθρο: 46
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Σχόλια
- Συναφές με το παρόν άρθρο είναι και το άρθρο 8 του Ν. 2943/2001 (Α 203/12.9.2001), περί τμημάτων κοινοτικών σημάτων.

 

Κείμενο Αρθρου
Αν το δικαστήριο δεν είναι καθ' ύλην ή κατά τόπον αρμόδιο, αποφαίνεται γι' αυτό αυτεπαγγέλτως και προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο, στο οποίο παραπέμπει την υπόθεση. Η παραπεμπτική απόφαση, όταν τελεσιδικήσει, είναι υποχρεωτική, τόσο για την αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που παρέπεμψε, όσο και για την αρμοδιότητα του δικαστηρίου στο οποίο γίνεται η παραπομπή. Οι συνέπειες που έχει η άσκηση της αγωγής διατηρούνται.

 


Αρθρο: 47
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΗ (ΚΠΟΛΔ) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Απόφαση πολυμελούς ή μονομελούς πρωτοδικείου δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσο για το λόγο ότι η υπόθεση ανήκει στην αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου. Το ίδιο εφαρμόζεται αναλόγως και για τις αποφάσεις του πολυμελούς πρωτοδικείου σχετικά με τις υποθέσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα του μονομελούς.

 


Αρθρο: 48
Ημ/νία: 10.06.2008
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Σχόλια
- Η περ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου δωδέκατου του ν. 3666/2008 (Α΄ 105/10.6.2008).

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο
Παραπομπή από ένα δικαστήριο σε άλλο, ισόβαθμο κι ομοειδές γίνεται με αίτηση :
«1). αν από ένα δικαστήριο εξαιρεθούν τόσοι δικαστές, ώστε οι υπόλοιποι να μην αρκούν για τη νόμιμη συγκρότηση του δικαστηρίου.»
2) αν, εξαιτίας ασθένειας ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν υπάρχει ο αριθμός των δικαστών που απαιτείται από το νόμο για τη συγκρότηση του δικαστηρίου,
3) αν από τη συζήτηση της υπόθεσης σε ορισμένο τόπο προκύπτει κίνδυνος για την κοινή ασφάλεια.

 


Αρθρο: 49
Ημ/νία: 10.06.2008
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ, ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου δωδέκατου του ν. 3666/2008 (Α΄ 105/10.6.2008).

 

Κείμενο Αρθρου
«Την παραπομπή έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοσδήποτε διάδικος και αυτεπαγγέλτως ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή του συμβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις του άρθρου 307, στις περιπτώσεις 1 και 2 του άρθρου 48 και μόνον ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην περίπτωση 3 του ίδιου άρθρου.»

 


Αρθρο: 50
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Για την παραπομπή, στις περιπτώσεις 1 και 2 του άρθρου 48, έχει αρμοδιότητα:
1) το πολυμελές πρωτοδικείο, αν πρόκειται για παραπομπή από ειρηνοδικείο σε ειρηνοδικείο,
2) το εφετείο, αν πρόκειται για παραπομπή από μονομελές ή πολυμελές πρωτοδικείο σε μονομελές ή πολυμελές πρωτοδικείο,
3) ο Αρειος Πάγος, σε κάθε άλλη περίπτωση.Για την παραπομπή στην περίπτωση 3 του άρθρου 48, έχει αρμοδιότητα πάντοτε ο Αρειος Πάγος.

 


Αρθρο: 51
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ, ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Η αίτηση για παραπομπή γίνεται με έγγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου και δικάζεται κατά τη διαδικασία που τηρείται στο δικαστήριο αυτό, χωρίς να χρειάζεται παραπομπή της υπόθεσης σε εισηγητή. Για την παραδοχή της αίτησης αρκεί πιθανολόγηση των λόγων για τους οποίους ζητείται η παραπομπή.

 


Αρθρο: 52
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας
1. Δικαστές, εισαγγελείς και υπάλληλοι της γραμματείας, με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν ενεργούν, μπορούν να προτείνουν την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε διάδικο:
α) αν είναι διάδικοι ή συνδέονται με έναν από τους διαδίκους ως συνδικαιούχοι, συνυπόχρεοι ή είναι υπόχρεοι σε αποζημίωση ή έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στη δίκη,
β) αν συνδέονται με κάποιο διάδικο σε ευθεία γραμμή, με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή με υιοθεσία, αν είναι συγγενείς σε πλάγια γραμμή με συγγένεια εξ αίματος έως τον τέταρτο βαθμό ή με συγγένεια εξ αγχιστείας έως το δεύτερο βαθμό, αν είναι ή υπήρξαν σύζυγοι ή μνηστήρες, ενός από τους διαδίκους, γ) αν είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή συνδέονται με υιοθεσία, ή είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε πλάγια γραμμμή έως το δεύτερο βαθμό προσώπου, το οποίο παίρνει μισθό ή άλλη χορηγία με χρηματική αξία είτε για τις υπηρεσίες που παρέχει είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής εταιρία που έχουν άμεσο ή έμμεσο ιδιωτικό συμφέρον στην έκβαση της δίκης,
δ) αν στην ίδια υπόθεση εξετάστηκαν ως μάρτυρες ή παραστάθηκαν ως δικηγόροι ή γενικά ως πληρεξούσιοι ή παραστάθηκαν ή μπορούν να παραστούν ως νόμιμοι αντιπρόσωποι κάποιου από τους διαδίκους,
ε) αν διεξήγαγαν την υπόθεση, από την οποία προήλθε η διαφορά ή έχουν ενεργήσει στη δίκη ως πραγματογνώμονες ή σύμβουλοι ή διαιτητές ή έχουν συντάξει το έγγραφο που προσβάλλεται ή είχαν μετάσχει στη σύνθεση του δικαστηρίου του οποίου η απόφαση έχει προσβληθεί με έφεση ή αναίρεση, στ) αν έχουν προκαλέσει ή προκαλούν υπόνοια μεροληψίας, ιδίως αν έχουν με κάποιο διάδικο ιδιαίτερη φιλία, ιδιαίτερες σχέσεις καθηκόντων ή εξάρτησης, έριδα ή έχθρα.
2. Οι εισαγγελείς δεν εξαιρούνται, όταν ενεργούν ως διάδικοι.

 


Αρθρο: 53
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Είναι απαράδεκτη η αίτηση για την εξαίρεση ολόκληρου του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου ή όλων των μελών της εισαγγελίας του ή τόσων αρεοπαγιτών, ώστε με τον αριθμό που απομένει να μην είναι δυνατή η νόμιμη συγκρότηση του δικαστηρίου αυτού.
2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται και όταν η αίτηση για την εξαίρεση αφορά όλα τα εφετεία, τα πρωτοδικεία ή τα ειρηνοδικεία του κράτους.

 


Αρθρο: 54
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
Αρμόδιο να αποφανθεί για την εξαίρεση είναι το δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί ο εξαιρούμενος. Σε περίπτωση εξαίρεσης δικαστή μονομελούς πρωτοδικείου ή ειρηνοδικείου, είναι αρμόδιο το πολυμελές πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου υπάγονται τα δικαστήρια αυτά. Σε περίπτωση εξαίρεσης υπαλλήλου γραμματείας, είναι αρμόδιος ο προϊστάμενος του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ο εξαιρούμενος.

 


Αρθρο: 55
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Δικαστές πολυμελών δικαστηρίων και εισαγγελείς, αν υπάρχει λόγος εξαίρεσής τους, οφείλουν να το δηλώσουν στον πρόεδρο του δικαστηρίου.
2. Υπάλληλοι της γραμματείας των πολυμελών δικαστηρίων, αν υπάρχει λόγος εξαίρεσής τους, οφείλουν να το δηλώσουν στον προϊστάμενο της γραμματείας.
3. Δικαστές μονομελών πρωτοδικείων και ειρηνοδίκες, καθώς και υπάλληλοι της γραμματείας τους, αν υπάρχει λόγος εξαίρεσής τους, οφείλουν να το δηλώσουν στον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου και να απόσχουν από τα καθήκοντά τους εωσότου αυτό αποφασίσει.
4. Το δικαστήριο αποφασίζει χωρίς τη συμμετοχή εκείνου που υπέβαλε τη δήλωση και χωρίς συζήτηση στο ακροατήριο.

 


Αρθρο: 56
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Το αρμόδιο δικαστήριο έχει εξουσία να αποφασίσει για την εξαίρεσητων προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 52 και αυτεπαγγέλτως, ύστερα από πρόταση του προέδρου ή του εισαγγελέα, έχοντας τη δυνατότητα να ακούσει και τον εξαιρούμενο.

 


Αρθρο: 57
Ημ/νία: 10.06.2008
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου δωδέκατου του ν. 3666/2008 ν(Α΄ 105/10.6.2008).

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Η εξαίρεση προτείνεται από τον διάδικο πέντε ημέρες πριν από τη συζήτηση στο ακροατήριο, ενώ αργότερα έως ότου περατωθεί η συζήτηση στο ακροατήριο, μόνο αν πιθανολογείται ότι η περίπτωση ή οι λόγοι της εξαίρεσης προέκυψαν ή έγιναν γνωστοί στον διάδικο μετά την πάροδο της πενθήμερης προθεσμίας. Στην τελευταία περίπτωση, αν η εξαίρεση γίνει δεκτή, μπορούν, ύστερα από αίτηση, να κηρυχθούν άκυρες οι πράξεις της διαδικασίας στις οποίες είχε συμπράξει εκείνος του οποίου ζητείται η εξαίρεση.
2. Δεν επιτρέπεται αίτηση εξαίρεσης: α) όλων των μελών του δικαστηρίου, στο οποίο υπηρετούν πράγματι περισσότεροι από πέντε δικαστές, β) μελών του δικαστηρίου ή του γραμματέα του δικαστηρίου, το οποίο αποφασίζει για την αίτηση εξαίρεσης κατά το άρθρο 54, γ) περισσοτέρων των οκτώ δικαστών για κάθε δικαστήριο στο οποίο υπηρετούν πράγματι τουλάχιστον δώδεκα δικαστές, δ)περισσοτέρων των τεσσάρων δικαστών για κάθε δικαστήριο, στο οποίο υπηρετούν πράγματι τουλάχιστον επτά δικαστές και περισσοτέρων των δύο όταν υπηρετούν πράγματι λιγότεροι από επτά δικαστές, ε) μελών του δικαστηρίου, το οποίο αποφασίζει για την παραπομπή της αίτησης εξαίρεσης από δικαστήριο σε δικαστήριο κατά το άρθρο 50.
3. Αίτηση εξαίρεσης, η οποία υποβάλλεται παρά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται από το ίδιο το δικαστήριο, του οποίου ζητείται η εξαίρεση μελών του. Η αίτηση αυτή δεν αποτελεί λόγο αποχής από την άσκηση των καθηκόντων τους για τα πρόσωπα των οποίων ζητείται η εξαίρεση.»

 


Αρθρο: 58
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η αίτηση για την εξαίρεση, που υποβάλλεται έως την έναρξη της συζήτησης στο ακροατήριο, γίνεται με κατάθεση εγγράφου στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι της εξαίρεσης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.
2. Η αίτηση για την εξαίρεση ανακοινώνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στον εξαιρούμενο για να λάβει θέση, και συζητείται το αργότερο έως την εκδίκαση της υπόθεσης, κατά τη διαδικασία που εφαρμόζει το δικαστήριο που τη δικάζει, χωρίς συμμετοχή του εξαιρουμένου. Οι διάδικοι καλούνται να παραστούν στη συζήτηση με την επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου. Ο εξαιρούμενος, από τότε που θα του ανακοινωθεί ότι έχει υποβληθεί η αίτηση, οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια, εκτός αν προκύπτει κίνδυνος από την αναβολή.

 


Αρθρο: 59
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Η αίτηση για την εξαίρεση, όταν υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο ακροατήριο, γίνεται με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά και αναφέρει τους λόγους της εξαίρεσης. Στα πολυμελή δικαστήρια συζητείται αμέσως, χωρίς συμμετοχή του εξαιρουμένου. Ο εξαιρούμενος, από τότε που θα μάθει ότι έχει υποβληθεί η αίτηση, οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια, εκτός αν προκύπτει κίνδυνος από την αναβολή.

 


Αρθρο: 60
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η απόφαση για την αίτηση της εξαίρεσης εκδίδεται αμέσως με απλή πιθανολόγηση των λόγων της εξαίρεσης. Η απόφαση για την εξαίρεση υπαλλήλου της γραμματείας καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση.
2. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, δεν επιδικάζονται έξοδα.

 


Αρθρο: 61
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν η αίτηση για την εξαίρεση δικαστή μονομελούς πρωτοδικείου ή ειρηνοδίκη γίνει δεκτή και το δικαστήριο δεν μπορεί να συγκροτηθεί, το πολυμελές πρωτοδικείο, με την ίδια απόφαση για την εξαίρεση παραπέμπει την υπόθεση σε άλλο μονομελές πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο της περιφέρειάς του.

 


Αρθρο: 62
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΟΙ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΩΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Διάδικοι
Όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έχει και την ικανότητα να είναι διάδικος. Ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν κάποιο σκοπό, χωρίς να είναι σωματεία, καθώς και εταιρίες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, μπορούν να είναι διάδικοι.

 


Αρθρο: 63
Ημ/νία: 30.12.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΟΙ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Σχόλια
Η παρ. 1 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Β΄ 278/30.12.1996).

 

Κείμενο Αρθρου
1. "Οποιος είναι ικανός για οποιαδήποτε δικαιοπραξία μπορεί να παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του όνομα. Οποιος έχει περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία ή βρίσκεται, κατά το χρόνο που επιχειρεί συγκεκριμένη δήλωση της βούλησής του, σε κατάσταση που δεν επιτρέπει να είναι αυτή έγκυρη, μπορεί να παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του όνομα, μόνο όπου κατά το ουσιαστικό δίκαιο έχει ικανότητα για δικαιοπραξία ή όπου ο νόμος επιτρέπει την αυτοπρόσωπη παράστασή του."
2. Στα ασφαλιστικά μέτρα για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος από την αναβολή μπορεί να παρίσταται και όποιος δεν είναι ικανός για δικαιοπραξία.

 


Αρθρο: 64
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΙΚΑΝΟΙ-ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΟΙ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΝΙΚΑΝΩΝ ΔΙ' ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙ' ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οσοι είναι ανίκανοι να παρίστανται στο δικαστήριο με το δικό τους όνομα εκπροσωπούνται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
2. Τα νομικά πρόσωπα παρίστανται στο δικαστήριο με όποιον τα εκπροσωπεί. Στις περιπτώσεις που χρειάζεται προηγούμενη άδεια για την διεξαγωγή της δίκης, η απεριόριστη χορήγησή της περιλαμβάνει και τη δίκη κατ' έφεση, αναψηλάφηση και αναίρεση.
3. Οι ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν κάποιο σκοπό, χωρίς να αποτελούν σωματείο, καθώς και οι εταιρείες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα παρίστανται στο δικαστήριο με τα πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των υποθέσεών τους.
4. Αν δεν υπάρχει διάταξη που ρυθμίζει τη δικαστική παράσταση των προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3, τα πρόσωπα αυτά εκπροσωπούνται από όποιους τα αντιπροσωπεύουν στις συναλλακτικές τους σχέσεις.

 


Αρθρο: 65
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΟΙ (ΚΠΟΛΔ) ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΓΗ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ-ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΩΣ ΠΛΑΣΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΟΙ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Πράξεις για την εξώδικη ενέργεια των οποίων από το νόμιμο αντιπρόσωπο του διαδίκου απαιτείται, κατά τους ορισμούς του ουσιαστικού δικαίου, ειδική εξουσιοδότηση είναι ισχυρές και χωρίς αυτήν, ως διαδικαστικές πράξεις, αν έχει δοθεί γενική εξουσιοδότηση για τη διεξαγωγή της δίκης.
2. Ο συμβιβασμός, η αναγνώριση ή η παραίτηση από το δικαίωμα της αγωγής και η συμφωνία για διαιτησία είναι ανίσχυρες, χωρίς εξουσιοδότηση για την ενέργεια των πράξεων αυτών.

 


Αρθρο: 66
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ))
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΟΙ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
Αλλοδαπό πρόσωπο που δεν έχει σύμφωνα με το δίκαιο της ιθαγένειάς του ικανότητα για δικαστική παράσταση με το δικό του όνομα θεωρείται πως έχει ικανότητα να παρίσταται στα ελληνικά δικαστήρια αν έχει αυτή την ικανότητα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

 


Αρθρο: 67
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΙΚΑΝΟΙ-ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΟΙ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ, ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν υπάρχουν ελλείψεις σχετικά με την ικανότητα των διαδίκων για δικαστική παράσταση με το δικό τους όνομα ή σχετικά με τη νόμιμη εκπροσώπησή τους και την άδεια ή εξουσιοδότηση που απαιτείται για τη διεξαγωγή της δίκης, εφόσον μπορούν να συμπληρωθούν, το δικαστήριο αναβάλλει την πρόοδο της δίκης και ορίζει προθεσμία για τη συμπλήρωση των ελλείψεων. Αν από την αναβολή απειλείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του διαδίκου, το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει σ' αυτόν ή στον αντιπρόσωπό του να συνεχίσει τη δίκη ή να ενεργήσει τις διαδικαστικές πράξεις που χρειάζονται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, δεν έχει όμως την εξουσία να εκδώσει οριστική απόφαση προτού συμπληρωθούν οι ελλείψεις ή προτού περάσει η προθεσμία που έταξε για το σκοπό αυτόν. Το κύρος των πράξεων που επιτράπηκαν εξαρτάται από την εμπρόθεσμη συμπλήρωση των ελλείψεων.
2. Αν η συμπλήρωση των ελλείψεων είναι αδύνατη ή πέρασε άπρακτη η προθεσμία που ορίστηκε για το σκοπό αυτόν, το δικαστήριο προχωρεί στην εκδίκαση της υπόθεσης.

 


Αρθρο: 68
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Δικαστική προστασία έχει δικαίωμα να ζητήσει όποιος έχει άμεσο έννομο συμφέρον.

 


Αρθρο: 69
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΠΡΟΩΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Επιτρέπεται να ζητηθεί δικαστική προστασία και
α) αν η παροχή που δεν εξαρτάται από αντιπαροχή συνδέεται με την επέλευση χρονικού σημείου, προτού επέλθει το χρονικό αυτό σημείο,
β) στην περίπτωση του άρθρου 378 του Αστικού Κώδικα
γ) αν ο ενάγων ζητεί να του παραδοθεί ένα πράγμα και, για την περίπτωση που δεν του παραδοθεί το ίδιο πράγμα, ζητεί το διαφέρον,
δ) αν η γένεση ή η άσκηση του δικαιώματος εξαρτάται από την έκδοση της απόφασης,
ε) αν το δικαίωμα εξαρτάται από την πλήρωση αίρεσης ή την επέλευση γεγονότος, στ) σε κάθε άλλη περίπτωση, αν υπάρχει βάσιμος φόβος ότι ο οφειλέτης θα αποφύγει την έγκαιρη εκπλήρωση της παροχής.
2. Στην περίπτωση του εδαφ. α της προηγούμενης παραγράφου, ο εναγόμενος καταδικάζεται να καταβάλει τα χρήματα ή να παραδώσει το πράγμα μόλις επέλθει το χρονικό σημείο. Στην περίπτωση του εδαφ. γ καταδικάζεται να πληρώσει αποζημίωση, αν δεν βρεθεί το πράγμα στο στάδιο της εκτέλεσης. Στην περίπτωση του εδαφ. ε καταδικάζεται στην παροχή, μόλις πληρωθεί η αίρεση ή επέλθει το γεγονός και αυτό διαπιστωθεί με τον τρόπο που ορίζει η απόφαση.

 


Αρθρο: 70
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Οποιος έχει έννομο συμφέρον να αναγνωριστεί η ύπαρξη ή μη ύπαρξη κάποιας έννομης σχέσης, μπορεί να εγείρει σχετική αγωγή.

 


Αρθρο: 71
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Δικαστική προστασία μπορεί να ζητήσει όποιος επιδιώκει τη σύσταση, τη μεταβολή ή την κατάργηση έννομης σχέσης στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

 


Αρθρο: 72
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Οι δανειστές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν δικαστική προστασία ασκώντας τα δικαιώματα του οφειλέτη τους, εφόσον εκείνος δεν τα ασκεί, εκτός αν συνδέονται στενά με το πρόσωπό του.

 


Αρθρο: 73
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΟΙ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ, ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Το δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 62 έως 72.

 


Αρθρο: 74
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΜΟΔΙΚΙΑ ΑΠΛΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΑΠΛΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Ομοδικία
Περισσότερα πρόσωπα μπορούν να ασκήσουν αγωγή ή να εναχθούν από κοινού, ως ομόδικοι, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζουν άλλες διατάξεις, 1) αν, σχετικά με το αντικείμενο της διαφοράς, έχουν κοινό δικαίωμα ή κοινή υποχρέωση ή αν τα δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις τους στηρίζονται στην ίδια πραγματική και νομική αιτία, ή
2) αν αντικείμενο της διαφοράς είναι ομοειδείς απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που στηρίζονται σε όμοια, κατά τα ουσιώδη στοιχεία της, ιστορική και νομική βάση και συγχρόνως το δικαστήριο έχει αρμοδιότητα για τον καθένα από τους εναγομένους.

 


Αρθρο: 75
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΜΟΔΙΚΙΑ ΑΠΛΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΑΠΛΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΜΟΔΙΚΩΝ, ΚΛΗΣΗ ΟΜΟΔΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Κάθε ομόδικος, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, ενεργεί στη δίκη ανεξάρτητα από τους άλλους. Οι πράξεις και οι παραλείψεις κάθε ομοδίκου δεν βλάπτουν, ούτε ωφελούν τους άλλους.
2. Κάθε ομόδικος έχει δικαίωμα να επισπεύσει τη δίκη. Το δικαστήριο, αν κρίνει αναγκαία την ενιαία διεξαγωγή της δίκης, έχει το δικαίωμα να διατάξει το διάδικο που επισπεύδει τη διαδικασία να καλέσει και τους ομοδίκους που δεν κάλεσε.

 


Αρθρο: 76
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΜΟΔΙΚΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΜΟΔΙΚΩΝ, ΚΛΗΣΗ ΟΜΟΔΙΚΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οταν η διαφορά επιδέχεται ενιαία μόνο ρύθμιση ή η ισχύς της απόφασης που θα εκδοθεί εκτείνεται σε όλους τους ομοδίκους ή όταν οι ομόδικοι μόνο από κοινού μπορούν να ασκήσουν αγωγή ή να εναχθούν ή, εξαιτίας των περιστάσεων που συνοδεύουν την υπόθεση, δεν μπορούν να υπάρξουν αντίθετες αποφάσεις απέναντι στους ομοδίκους, οι πράξεις του καθενός ωφελούν και βλάπτουν τους άλλους. Οι ομόδικοι που μετέχουν νόμιμα στη δίκη ή έχουν προσεπικληθεί, αν δεν παραστούν, θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από εκείνους που παρίστανται. 2. Η διάταξη της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στο συμβιβασμό, στην αναγνώριση, στην παραίτηση από τη δίκη και στη συμφωνία για διαιτησία.
3. Οι απόντες ομόδικοι καλούνται σε κάθε μεταγενέστερη διαδικαστική πράξη.
4. Η άσκηση των ένδικων μέσων από κάποιον από τους ομοδίκους της παρ. 1 έχει αποτέλεσμα και για τους άλλους.

 


Αρθρο: 77
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΜΟΔΙΚΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΟΜΟΔΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Στις περιπτώσεις του άρθρου 76, αν οι ομόδικοι προτείνουν αντιφατικούς ισχυρισμούς, το δικαστήριο εκτιμά ελεύθερα την επιρροή τους στη διαδικασία και στην απόφαση, και μπορεί να καθορίσει τα αποτελέσματά τους χωριστά για κάθε ομόδικο.

 


Αρθρο: 78
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν λείπουν οι προϋποθέσεις της ομοδικίας, το δικαστήριο διατάζει το χωρισμό.

 


Αρθρο: 79
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Συμμετοχή τρίτων στη δίκη
1. Αν τρίτος αντιποιείται ολόκληρο ή ένα μέρος από το αντικείμενο δίκης που εκκρεμεί ανάμεσα σε άλλους, έχει δικαίωμα να παρέμβει κυρίως σε κάθε στάση της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας διαδικασίας.
2. Οποιος παρεμβαίνει κατά την παράγραφο 1 δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει να τεθεί εκτός δίκης οποιοσδήποτε από τους αρχικούς διαδίκους, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν συμφωνούν σ' αυτό όλοι οι διάδικοι.

 


Αρθρο: 80
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν σε δίκη που εκκρεμεί μεταξύ άλλων, τρίτος έχει έννομο συμφέρον να νικήσει κάποιος διάδικος, έχει δικαίωμα, ως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση για να υποστηρίξει το διάδικο αυτόν.

 


Αρθρο: 81
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΑΣΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΚΛΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η κύρια και η πρόσθετη παρέμβαση, ανεξάρτητα από το αν γίνεται εκούσια ή ύστερα από προσεπίκληση ή ανακοίνωση, ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αγωγή και κοινοποιείται σε όλους τους διαδίκους. Το δικόγραφο της παρέμβασης πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για κάθε δικόγραφο
α) αναγραφή των διαδίκων και της διαφοράς που εκκρεμεί,
β) προσδιορισμό του έννομου συμφέροντος που έχει ο παρεμβαίνων στην εκκρεμή δίκη, καθώς και του δικαιώματος με βάση το οποίο αντιποιείται το επίδικο, γ) σε περίπτωση πρόσθετης παρέμβασης, καθορισμό του διαδίκου για την υποστήριξη του οποίου γίνεται η παρέμβαση.
2. Η άσκηση της κύριας παρέμβασης έχει τα αποτελέσματα που έχει και η άσκηση της αγωγής.
3. Ο παρεμβαίνων καλείται στις επόμενες διαδικαστικές πράξεις από το διάδικο που επισπεύδει τη δίκη. Σε περίπτωση πρόσθετης παρέμβασης έχει δικαίωμα να προτείνει την έλλειψη κλήτευσης και ο διάδικος για την υποστήριξη του οποίου ασκήθηκε η παρέμβαση.

 


Αρθρο: 82
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Οποιος προσθέτως παρεμβαίνει έχει δικαίωμα να ενεργήσει όλες τις διαδικαστικές πράξεις που επιτρέπονται στη δίκη, προς το συμφέρον εκείνου για την υποστήριξη του οποίου ασκήθηκε η παρέμβαση και έχει την υποχρέωση να δεχτεί τη δίκη στη θέση που βρίσκεται κατά το χρόνο της παρέμβασής του. Οι πράξεις που ενεργεί είναι ισχυρές, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις πράξεις του διαδίκου, για την υποστήριξη του οποίου άσκησε την παρέμβαση. Αποφάσεις και δικόγραφα που επιδίδονται στους κύριους διαδίκους πρέπει να επιδίδονται και σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη παρέμβαση.

 


Αρθρο: 83
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν η ισχύς της απόφασης στην κύρια δίκη εκτείνεται και στις έννομες σχέσεις εκείνου που άσκησε πρόσθετη παρέμβαση προς τον αντίδικό του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 76 έως 78.

 


Αρθρο: 84
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΑΠΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Οποιος άσκησε πρόσθετη παρέμβαση, στις σχέσεις του με το διάδικο για την υποστήριξη του οποίου άσκησε την παρέμβαση, δεν έχει δικαίωμα να ισχυριστεί ότι το δικαστήριο έκρινε εσφαλμένα τη διαφορά έτσι όπως του υποβλήθηκε. Εχει δικαίωμα να προτείνει ότι ο διάδικος, για την υποστήριξη του οποίου άσκησε την παρέμβαση, διεξήγαγε τη δίκη κατά τρόπο πλημμελή, αλλά μόνο όταν είτε εξαιτίας της στάσης, στην οποία βρισκόταν η δίκη, όταν άσκησε την παρέμβασή του, είτε από τις πράξεις του διαδίκου, για την υποστήριξη του οποίου άσκησε την παρέμβαση, εμποδίστηκε να προτείνει ισχυρισμούς ή όταν ο διάδικος, για την υποστήριξη του οποίου άσκησε την παρέμβαση, παρέλειψε από δόλο ή από βαριά αμέλεια να προτείνει ισχυρισμούς που ήταν άγνωστοι σε εκείνον που άσκησε την παρέμβαση.

 


Αρθρο: 85
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, Ο ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΩΝ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Οποιος άσκησε πρόσθετη παρέμβαση έχει δικαίωμα, αν συμφωνούν και όλοι οι διάδικοι, να συμμετάσχει στη δίκη ως κύριος διάδικος, οπότε παίρνει τη θέση του διαδίκου για την υποστήριξη του οποίου άσκησε την παρέμβαση και εκείνος τίθεται εκτός δίκης. Η απόφαση που θα εκδοθεί δεν ισχύει εναντίον του αρχικού διαδίκου που με τη συναίνεση όλων των διαδίκων τέθηκε εκτός δίκης.

 


Αρθρο: 86
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΟΜΟΔΙΚΟΙ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΟΜΟΔΙΚΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου
Στις περιπτώσεις του άρθρου 76, αν μόνο ένας ή μερικοί από τους ομοδίκους ασκούν την αγωγή, ενώ οι άλλοι δεν θέλουν να συμπράξουν μαζί τους, οι πρώτοι έχουν δικαίωμα να προσεπικαλέσουν τους τελευταίους για τη συζήτηση της υπόθεσης. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο εναγόμενος, αν μόνο ένας ή κάποιοι από τους ομοδίκους άσκησαν εναντίον του την αγωγή ή αν ο ενάγων άσκησε την αγωγή μόνο εναντίον ενός ή μερικών από τους ομοδίκους.

 


Αρθρο: 87
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ Η ΝΟΜΕΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου
Οποιος ενάγεται με εμπράγματη αγωγή, αν κατέχει το επίδικο πράγμα ή αν ασκεί εμπράγματο δικαίωμα στο όνομα άλλου, έχει δικαίωμα να τον προσεπικαλέσει στη δίκη.

 


Αρθρο: 88
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Ο ενάγων, ο εναγόμενος και όποιος άσκησε κύρια παρέμβαση έχουν δικαίωμα να προσεπικαλέσουν στη δίκη εκείνους από τους οποίους έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν αποζημίωση σε περίπτωση ήττας.

 


Αρθρο: 89
Ημ/νία: 01.01.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Σχόλια
- Η λέξη "συζήτηση" αντικατέστησε την "πρώτη συζήτηση", σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2915/2001 και σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθ. 15 του Ν. 2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001), ο χρόνος ισχύος των διατάξεων του κεφαλαίου Α' του ν. 2915/2001, στο οποίο περιλαμβάνεται και το άρθρο 1 αυτού, μετατίθεται στην 1η Ιανουαρίου 2002.

 

Κείμενο Αρθρου
Η προσεπίκληση ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για
την αγωγή, το αργότερο έως την "συζήτηση" στο ακροατήριο, και
κοινοποιείται στον προσεπικαλούμενο. Η άσκηση της προσεπίκλησης έχει τα
αποτελέσματα που έχει και η άσκηση της αγωγής.

 


Αρθρο: 90
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ, ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν υπάρχει περίπτωση να προσεπικαλέσει ένας διάδικος κάποιον τρίτο και το δικαστήριο κρίνει αναγκαία την παρέμβασή του στη δίκη, έχει εξουσία να διατάξει και αυτεπαγγέλτως την προσεπίκλησή του, με απόφαση που ορίζει με την επιμέλεια ποίου διαδίκου θα γίνει η προσεπίκληση καθώς και το χρόνο, κατά τον οποίο πρέπει να γίνει. Η προσεπίκληση που διατάχθηκε επιτρέπεται να γίνει και με την επιμέλεια οποιουδήποτε άλλου διαδίκου.

 


Αρθρο: 91
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ανακοινώσει τη δίκη σε τρίτους, ώσπου να εκδοθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο οριστική απόφαση για την ουσία της υπόθεσης.
2. Η ανακοίνωση γίνεται με δικόγραφο, που πρέπει να αναφέρει και την αιτία, για την οποία γίνεται η ανακοίνωση, καθώς και τη στάση στην οποία βρίσκεται η δίκη. Η ανακοίνωση ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αγωγή και κοινοποιείται στον τρίτο.
3. Η ανακοίνωση δεν δίνει σε εκείνον που ανακοινώνει τη δίκη το δικαίωμα να ζητήσει αναβολή της δίκης ή παράταση των προθεσμιών της.

 


Αρθρο: 92
Ημ/νία: 01.01.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΡΕΜΗ ΔΙΚΗ
Σχόλια
- Η λέξη "συζήτηση" αντικατέστησε την "πρώτη συζήτηση", σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2915/2001 και σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθ. 15 του Ν. 2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001), ο χρόνος ισχύος των διατάξεων του κεφαλαίου Α' του ν. 2915/2001, στο οποίο περιλαμβάνεται και το άρθρο 1 αυτού, μετατίθεται στην 1η Ιανουαρίου 2002.

 

Κείμενο Αρθρου
Ο τρίτος, στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, έχει δικαίωμα να
συμμετάσχει στη δίκη, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την
παρέμβαση. Αν εκείνος προς τον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν συμμετάσχει
στη δίκη και η ανακοίνωση έγινε πριν από την "συζήτηση" στο
ακροατήριο, δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει τριτανακοπή εναντίον της
απόφασης που θα εκδοθεί.

 


Αρθρο: 93
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν παρέμβει στη δίκη τρίτος, αντιποιούμενος επίδικη απαίτηση, με αντικείμενο που μπορεί να κατατεθεί, εφόσον ο εναγόμενος το καταθέσει δημόσια και παραιτηθεί από το δικαίωμα να το αναλάβει, το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του εναγομένου τον θέτει εκτός δίκης.

 


Αρθρο: 93Α
Ημ/νία: 28.05.1993
 
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 3 άρθρου 3 Ν. 2207/1994 (ΦΕΚ Α 65), όπως το άρθρο αυτό είχε προστεθεί από την παρ. 3 άρθρου 8 Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α 88)

 

Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 


Αρθρο: 94
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ-ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΗ
Σχόλια
Η παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Πληρεξουσιότητα
1. Στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο.
«2. Επιτρέπεται η δικαστική παράσταση διαδίκου χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο: α) στο Ειρηνοδικείο, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, β) στα ασφαλιστικά μέτρα,
γ) για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος.»
3. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 ο δικαστής έχει δικαίωμα, εκτιμώντας τις ιδιαίτερες περιστάσεις, να υποχρεώσει το διάδικο να προσλάβει δικηγόρο.

 


Αρθρο: 95
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ-ΘΑΝΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν στην ίδια δίκη εκπροσωπούν το διάδικο περισσότεροι πληρεξούσιοι
δικηγόροι, έχουν δικαίωμα να ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας
χωριστά. Αντίθετος όρος του πληρεξουσίου εγγράφου δεν ισχύει απέναντι
στον αντίδικο, εκτός αν το πληροφορήθηκε με κοινοποίηση.

 


Αρθρο: 96
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ-ΤΥΠΟΣ-ΠΑΥΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ, ΔΗΛΩΣΗ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση είτε με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή εκείνου που παρέχει την πληρεξουσιότητα βεβαιώνεται από δημόσια, δημοτική ή άλλη αρμόδια αρχή ή από δικηγόρο. Η πληρεξουσιότητα μπορεί να αφορά ορισμένες ή όλες τις δίκες εκείνου που την παρέχει και πρέπει να αναγράφει τα ονόματα των πληρεξουσίων.
2. Η πληρεξουσιότητα μιας αρχής μπορεί να δοθεί σε δικηγόρο και με έγγραφό της που περιέχει τα στοιχεία που αναγράφονται στην παράγραφο 1.
3. Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου και στις περιπτώσεις του άρθρου 98 η πληρεξουσιότητα δίνεται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη ή με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση.»

 


Αρθρο: 97
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ-ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η πληρεξουσιότητα παρέχει στον πληρεξούσιο το δικαίωμα να
παριστά στο δικαστήριο εκείνον που έδωσε την πληρεξουσιότητα, να ενεργεί
όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις που αφορούν τη διεξαγωγή της
δίκης, στις οποίες περιλαμβάνεται η άσκηση αγωγών, ανταγωγών,
παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων και ένδικων μέσων, να λαμβάνει ασφαλιστικά
μέτρα και να επιδιώκει την εκτέλεση καθώς και να παρίσταται στις
αντίστοιχες δίκες που δημιουργούνται από τις πράξεις αυτές.
2. Περιορισμός της πληρεξουσιότητας ισχύει μόνο αν δηλώθηκε ρητά,
όταν χορηγήθηκε.
3. Η πληρεξουσιότητα για όλες τις δίκες παύει να ισχύει μετά πέντε
χρόνια από τη χορήγησή της.

 


Αρθρο: 98
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΩΓΗ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ-ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΩΣ ΠΛΑΣΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Η πληρεξουσιότητα που δίνεται κατά το άρθρο 96 δεν περιλαμβάνει,
εκτός αν το αναφέρει ειδικά, α) το δικαίωμα να ασκηθεί αγωγή
κακοδικίας, καθώς και να διεξαχθεί δίκη που αφορά γαμικές διαφορές ή
σχέσεις των τέκνων με τους γονείς τους, β) το δικαίωμα να συμφωνηθεί
συμβιβασμός και διαιτησία, να γίνει αναγνώριση, παραίτηση από το
δικαίωμα της αγωγής ή των ένδικων μέσων, καθώς και την προσβολή εγγράφου
ως πλαστού.

 


Αρθρο: 99
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ-ΘΑΝΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
Ο διάδικος, όταν εμφανίζεται μαζί με πληρεξούσιο, έχει δικαίωμα να
ανακαλεί αμέσως τις ομολογίες εκείνου.

 


Αρθρο: 100
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ-ΤΥΠΟΣ-ΠΑΥΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Η πληρεξουσιότητα παύει 1) όταν πεθάνει ο πληρεξούσιος ή
μεταβληθεί η ικανότητά του για δικαστική παράσταση, 2) όταν περατωθεί η
δίκη ή η πράξη, για την οποία είχε δοθεί η πληρεξουσιότητα, 3) όταν ο
πληρεξούσιος δικηγόρος παραιτηθεί ή παυθεί περισσότερο από τρείς μήνες ή
εκπέσει από το λειτούργημά του, 4) όταν ανακληθεί η πληρεξουσιότητα,
5) όταν ο πληρεξούσιος παραιτηθεί από την πληρεξουσιότητα.

 


Αρθρο: 101
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ-ΘΑΝΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΘΑΝΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Σε περίπτωση θανάτου εκείνου που έδωσε την πληρεξουσιότητα ή
μεταβολής της ικανότητας για δικαστική παράσταση του ίδιου ή του νόμιμου
αντιπροσώπου του, η πληρεξουσιότητα εξακολουθεί και παύει μόνο όταν
διακοπεί η δίκη για έναν από τους λόγους αυτούς.

 


Αρθρο: 102
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ-ΤΥΠΟΣ-ΠΑΥΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η παύση της πληρεξουσιότητας για τη διεξαγωγή δίκης ή την
ενέργεια ορισμένων διαδικαστικών πράξεων, που προκλήθηκε με την ανάκλησή
της ή με την παραίτηση του πληρεξουσίου, ισχύει απέναντι στον αντίδικο
μόνο από τότε που του κοινοποιείται η ανάκληση ή η παραίτηση ή από τη
δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Οπου ο νόμος απαιτεί να
διοριστεί άλλος πληρεξούσιος δικηγόρος, η παύση ισχύει από τότε που θα
γνωστοποιηθεί στον αντίδικο και ο διορισμός του νέου πληρεξουσίου.
2. Η παύση που επέρχεται με ανάκληση της πληρεξουσιότητας πρέπει να
κοινοποιηθεί και στον ανακαλούμενο πληρεξούσιο, καθώς και στο
συμβολαιογράφο που είχε συντάξει το πληρεξούσιο έγγραφο ο οποίος είναι
υποχρεωμένος να σημειώσει την ανάκληση στο πρωτότυπο του πληρεξουσίου
εγγράφου.

 


Αρθρο: 103
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ-ΤΥΠΟΣ-ΠΑΥΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Επί ένα μήνα μετά την παύση της πληρεξουσιότητας που προκλήθηκε με
παραίτηση του πληρεξουσίου, αν δεν ανέλαβε τη διεξαγωγή της δίκης
αντικαταστάτης, ο πληρεξούσιος που παραιτήθηκε έχει δικαίωμα και
υποχρέωση να ενεργεί στη δίκη μόνο τις πράξεις που είναι αναγκαίες για
να προστατευθούν τα συμφέροντα εκείνου που έδωσε την πληρεξουσιότητα και
να αποτραπούν επιβλαβείς συνέπειες εξαιτίας της παραίτησης.

 


Αρθρο: 104
Ημ/νία: 01.01.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ-ΤΥΠΟΣ-ΠΑΥΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
Σχόλια
- Η λέξη "συζήτηση" αντικατέστησε την "πρώτη συζήτηση", σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2915/2001 και σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθ. 15 του Ν. 2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001), ο χρόνος ισχύος των διατάξεων του κεφαλαίου Α' του ν. 2915/2001, στο οποίο περιλαμβάνεται και το άρθρο 1 αυτού, μετατίθεται στην 1η Ιανουαρίου 2002.

 

Κείμενο Αρθρου
Για τις προπαρασκευαστικές πράξεις και τις κλήσεις έως την "συζήτηση" στο ακροατήριο θεωρείται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα ενώ για τη
συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα, και αν δεν υπάρχει κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόμη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουμένως. Το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας, καθώς και την υπέρβασή της.

 


Αρθρο: 105
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ-ΤΥΠΟΣ-ΠΑΥΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν αυτός που παρίσταται ως πληρεξούσιος δεν αποδεικνύει την
ύπαρξη πληρεξουσιότητας, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει σύντομη
προθεσμία για τη συμπλήρωση της έλλειψης και να επιτρέψει σε εκείνον που
δεν αποδεικνύει την πληρεξουσιότητά του να συμμετάσχει στη δίκη
προσωρινά. Το κύρος των πράξεων που επιτράπηκαν εξαρτάται από την
εμπρόθεσμη συμπλήρωση της έλλειψης.
2. Η οριστική απόφαση δεν επιτρέπεται να εκδοθεί προτού να
συμπληρωθεί η έλλειψη ή πριν παρέλθει η προθεσμία που ορίστηκε.
3. Αν δεν συμπληρώθηκε η έλλειψη μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε,
το δικαστήριο προχωρεί στην εκδίκαση της υπόθεσης και καταδικάζει
εκείνον που παραστάθηκε χωρίς πληρεξουσιότητα να πληρώσει τα έξοδα που
προκλήθηκαν από την παράστασή του αυτή.

 


Αρθρο: 106
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΡΧΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές
Το δικαστήριο ενεργεί μόνο ύστερα από αίτηση διαδίκου και
αποφασίζει με βάση τους πραγματικούς ισχυρισμούς που προτείνουν και
αποδεικνύουν οι διάδικοι και τις αιτήσεις που υποβάλλουν, εκτός αν ο
νόμος ορίζει διαφορετικά.

 


Αρθρο: 107
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΡΧΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Το δικαστήριο διατάζει και αυτεπαγγέλτως τη διεξαγωγή απόδειξης με
οποιαδήποτε κατάλληλα αποδεικτικά μέσα που επιτρέπει ο νόμος, και αν δεν
τα επικαλέστηκαν οι διάδικοι.

 


Αρθρο: 108
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΡΧΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Οι διαδικαστικές πράξεις ενεργούνται με πρωτοβουλία και επιμέλεια
των διαδίκων, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

 


Αρθρο: 109
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΡΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Δεν επιτρέπεται να αφαιρεθεί από κανέναν, χωρίς τη θέλησή του, ο
δικαστής που ορίζει ο νόμος γι' αυτόν.
2. To αρμόδιο δικαστήριο δεν μπορεί να μεταβιβάσει τη δικαιοδοσία
του, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Μόνον ειδικές διαδικαστικές
πράξεις μπορούν να ανατεθούν και σε άλλα δικαστήρια ή δικαστές, στις
περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

 


Αρθρο: 110
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΡΧΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι διάδικοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις
και είναι ίσοι ενώπιον του δικαστηρίου.
2. Οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε όλες τις συζητήσεις
της υπόθεσης, ακόμη και όταν γίνονται κεκλεισμένων των θυρών και πρέπει
για το σκοπό αυτό να καλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
3. Οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να εμφανίζονται αυτοπροσώπως στο
δικαστήριο, όταν τους καλεί για το σκοπό αυτό.

 


Αρθρο: 111
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΡΧΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η διαδικασία στο ακροατήριο στηρίζεται στην έγγραφη προδικασία.
2. Καμιά κύρια ή παρεμπίπτουσα αίτηση για δικαστική προστασία δεν
μπορεί να εισαχθεί στο δικαστήριο χωρίς να τηρηθεί προδικασία, εκτός αν
ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Η αίτηση που έχει εισαχθεί χωρίς προδικασία
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αυτέπαγγελτως.

 


Αρθρο: 112
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Η προδικασία και η διαδικασία έξω από το ακροατήριο δεν είναι
δημόσιες, επιτρέπεται όμως να προσέρχονται σε αυτές οι διάδικοι, οι
νόμιμοι αντιπρόσωποι και οι πληρεξούσιοί τους.

 


Αρθρο: 113
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οι συνεδριάσεις όλων των πολιτικών δικαστηρίων γίνονται δημόσια.
Η διάσκεψη για την έκδοση της απόφασης γίνεται μυστικά.
2. Οποιος διευθύνει τη διαδικασία ορίζει κατά την κρίση του τον
αριθμό των προσώπων που μπορούν να μείνουν στην αίθουσα των συνεδριάσεων
και έχει την εξουσία να διατάξει τον αποκλεισμό των ανηλίκων, εκείνων
που οπλοφορούν, καθώς και εκείνων που εμφανίζονται με τρόπο ανάρμοστο
και αντίθετο προς την τάξη και την ευπρέπεια της συνεδρίασης.

 


Αρθρο: 114
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν η διεξαγωγή της συζήτησης θα μπορούσε να είναι επιβλαβής για
τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και
αυτεπαγγέλτως τη διεξαγωγή ολόκληρης της συζήτησης ή ενός μέρους της
κεκλεισμένων των θυρών. Οι διάδικοι, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι, οι
πληρεξούσιοι και οι τεχνικοί σύμβουλοί τους έχουν δικαίωμα να
παρίστανται. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει να παραμείνουν στο
ακροατήριο τα πρόσωπα που έχουν εντολή να τηρούν την τάξη, οι μάρτυρες
και οι πραγματογνώμονες καθώς και να επιτρέψει, ύστερα από αίτηση
διαδίκου, να παραμείνουν στο ακροατήριο έως τρία πρόσωπα της εκλογής
του.
2. Η απόφαση της παραγράφου 1 δεν επιτρέπεται να εκδοθεί χωρίς
προηγούμενη ακρόαση των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους και του
εισαγγελέα, αν αυτός παρίσταται. Η συζήτηση γίνεται δημόσια, εκτός αν
το δικαστήριο κρίνει σκόπιμο να γίνει και αυτή κεκλεισμένων των θυρών.
3. Η απόφαση που διατάζει να γίνει η συζήτηση κεκλεισμένων των
θυρών καθώς και η απόφαση για την υπόθεση δημοσιεύονται σε δημόσια
συνεδρίαση.
4. Ο εισαγγελέας που ήταν παρών καθώς και οι διάδικοι έχουν
δικαίωμα να ασκήσουν αμέσως και αυτοτελώς τα ένδικα μέσα της έφεσης και
της αναίρεσης εναντίον της απόφασης που διέταξε να γίνει η συζήτηση
κεκλεισμένων των θυρών. Τα ένδικα αυτά μέσα δεν αναστέλλουν τη συζήτηση
της υπόθεσης.

 


Αρθρο: 115
Ημ/νία: 01.01.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΡΧΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Σχόλια
- Η παρ. 2 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 2207/1994 ΦΕΚ Α 65. * Με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2915/2001 διεγράφη η φράση της παρ. 2 (εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 226). Η διαγραφή αυτή αρχίζει να ισχύει από 1.1.2002 σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2943/2001 ΦΕΚ Α 203/12.9.2001

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η διαδικασία πριν από τη δημόσια συνεδρίαση και έξω από το ακροατήριο είναι πάντοτε έγγραφη.
2. Στον πρώτο βαθμό, καθώς και στις υποθέσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας, η προφορική συζήτηση είναι υποχρεωτική, *().
3. Οι διάδικοι ενώπιον του ειρηνοδικείου έχουν δικαίωμα, ενώ ενώπιον των άλλων δικαστηρίων έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν προτάσεις.
4. Σε δύσκολες υποθέσεις ο ειρηνοδίκης μπορεί να υποχρεώσει τους διαδίκους να καταθέσουν προτάσεις. Στην περίπτωση του άρθρου 242 παρ. 2 η υποβολή προτάσεων είναι υποχρεωτική.


Αρθρο: 116
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΡΧΗ ΚΑΛΟΠΙΣΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΚΑΘΗΚΟΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Οι διάδικοι, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι και οι πληρεξούσιοί τους
οφείλουν να τηρούν τους κανόνες των χρηστών ηθών και της καλής πίστης,
να αποφεύγουν ενέργειες που φανερά οδηγούν στην παρέλκυση της δίκης, να
εκθέτουν τα πραγματικά γεγονότα που αναφέρονται στην υπόθεση, έτσι
ακριβώς όπως τα γνωρίζουν με πληρότητα και σύμφωνα με την αλήθεια,
αποφεύγοντας διφορούμενες και ασαφείς εκφράσεις.
 

Αρθρο: 117
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Εκθέσεις
«1. Ουσιώδη προαπαιτούμενα για κάθε έκθεση είναι:
α) να συντάσσεται όταν γίνεται η πράξη με την παρουσία όσων συμπράττουν, β) να αναφέρει τον τόπο και το χρόνο που γίνεται η πράξη, το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και την κατοικία κάθε προσώπου που είναι παρόν, γ) να διαβάζεται στους παρόντες διαδίκους και στα άλλα πρόσωπα που συμπράττουν και να επιβεβαιώνεται από αυτούς, δ) να υπογράφεται από το δικαστή ή δικαστικό υπάλληλο που τη συνέταξε, από το γραμματέα που συνέ-πραξε, από τους παρόντες διαδίκους και τα άλλα πρόσωπα που συνέπραξαν ή να αναφέρεται η άρνηση ή η αδυναμία τους να υπογράψουν.
2. Η σύνταξη της έκθεσης μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα.»
 

Αρθρο: 118
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Δικόγραφα
Τα δικόγραφα που επιδίδονται από ένα διάδικο σε άλλον ή
υποβάλλονται στο δικαστήριο πρέπει να αναφέρουν 1) το δικαστήριο ή το
δικαστή, ενώπιον του οποίου διεξάγεται η δίκη ή η διαδικαστική πράξη, 2)
το είδος του δικογράφου, 3) το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και την
κατοικία όλων των διαδίκων και των νόμιμων αντιπροσώπων τους και αν
πρόκειται για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και την έδρα τους, 4) το
αντικείμενο του δικογράφου, κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο και
5) τη χρονολογία και την υπογραφή του διαδίκου ή του νόμιμου
αντιπροσώπου ή του δικαστικού πληρεξουσίου του και, όταν είναι
υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο, την υπογραφή του δικηγόρου.
 

Αρθρο: 119
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΩΝ
Σχόλια
Η παρ. 4 του παρόντος προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Τα δικόγραφα της αγωγής, της ανακοπής ερημοδικίας, της έφεσης, της αναίρεσης, της αναψηλάφησης, της τριτανακοπής, της ανακοπής εναντίον εξώδικων και δικαστικών πράξεων, της κύριας και πρόσθετης παρέμβασης, της ανακοίνωσης και της προσεπίκλησης πρέπει να περιέχουν, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 118, και ακριβή καθορισμό της διεύθυνσης, και ιδίως οδό και αριθμό της κατοικίας ή του γραφείου ή του καταστήματος του διαδίκου που ενεργεί τη διαδικαστική πράξη, του νόμιμου αντιπροσώπου του και του δικαστικού πληρεξουσίου του.
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και στο δικόγραφο της δήλωσης για την εκούσια επανάληψη της δίκης, καθώς και στις προτάσεις που υποβάλλονται για πρώτη φορά σε κάθε δικαστήριο, εφόσον ο διάδικος δεν είχε κοινοποιήσει δικόγραφο από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3. Κάθε μεταβολή της διεύθυνσης πρέπει να γνωστοποιείται με τα δικόγραφα που κοινοποιεί ο ένας διάδικος στον άλλο ή με τις προτάσεις ή με χωριστό δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, επισυνάπτεται στη δικογραφία και κοινοποιείται στον αντίδικο.
«4. Τα δικόγραφα είναι δυνατόν να υποβάλλονται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 150/2001 (Α' 125). Το δικόγραφο που έχει υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι κατατέθηκε, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από το δικαστήριο ηλεκτρονική απόδειξη, που θα φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την άνω έννοια και θα περιέχει και την έκθεση κατάθεσης.»
 

Αρθρο: 120
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 
Κείμενο Αρθρου
Η επίδοση εγγράφου που αφορά την εκκρεμή δίκη, καθώς και η επίδοση
της οριστικής απόφασης, που γίνεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή του
γραφείου ή του καταστήματος, η οποία είχε αναφερθεί σύμφωνα με το άρθρο
119, είναι έγκυρη, ακόμη και αν ο αποδέκτης της επίδοσης δεν είχε ή δεν
έχει πιά εκεί την κατοικία ή το γραφείο ή το κατάστημά του.
 

Αρθρο: 121
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 119,
επιτρέπεται να γίνουν όλες οι επιδόσεις στον αντίκλητο, ακόμη και
εκείνες που πρέπει να γίνουν στον ίδιο το διάδικο. Αν δεν υπάρχει
αντίκλητος ή υπάρχει αλλά είναι άγνωστη η διεύθυνσή του, καθώς και του
διαδίκου, οι επιδόσεις αυτές μπορεί να γίνουν στη γραμματεία του
δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου διεξάγεται η δίκη. Για την κρίση αν
είναι άγνωστη η διεύθυνση του διαδίκου ή του αντικλήτου, όταν υπάρχει,
αρκεί και απλή πιθανολόγηση.
 

Αρθρο: 122
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ-ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
Σχόλια
Οι παρ. 2,3 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν και η παρ. 5 όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 και 2 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Επιδόσεις
1. Η επίδοση κάθε εγγράφου γίνεται με δικαστικό επιμελητή διορισμένο στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία ή τη διαμονή του, όταν γίνεται η επίδοση, εκείνος προς τον οποίο αυτή απευθύνεται.
«2. Οι επιδόσεις που γίνονται με την επιμέλεια του δικαστηρίου μπορούν να γίνουν και από ποινικό κλητήρα της περιφέρειας ή από όργανο της ελληνικής αστυνομίας ή της δασοφυλακής, ή από το γραμματέα του δήμου.
3. Αν δεν υπάρχει δικαστικός επιμελητής στον τόπο της επίδοσης ή αν κατά την κρίση του εισαγγελέα πρωτοδικών ή του ειρηνοδίκη της περιφέρειας όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση είναι δύσκολη η μετάβαση του δικαστικού επιμελητή στον τόπο αυτόν, η επίδοση μπορεί να γίνει και από ποινικό κλητήρα της περιφέρειας ή από όργανο της ελληνικής αστυνομίας ή της δασοφυλακής ή από τον γραμματέα του δήμου που ορίζεται από τον προαναφερόμενο εισαγγελέα ή ειρηνοδίκη.»
4. Με διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να καθιερωθεί και η επίδοση με το ταχυδρομείο ή με τηλεγράφημα ή τηλέφωνο, όλων ή μερικών από τα προαναφερόμενα έγγραφα και παράλληλα να οριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται και θα αποδεικνύεται η επίδοση.
«5. Τα δικόγραφα είναι δυνατόν να επιδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 150/2001. Το δικόγραφο που έχει επιδοθεί με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι επιδόθηκε, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από τον παραλήπτη ηλεκτρονική απόδειξη, που θα φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την άνω έννοια και θα ισχύει ως έκθεση επίδοσης.»
 

Αρθρο: 123
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η επίδοση γίνεται με την επιμέλεια του διαδίκου ύστερα από
παραγγελία που δίνεται είτε από τον ίδιο ή τον πληρεξούσιό του, είτε, με
αίτησή τους, από τον αρμόδιο δικαστή, και προκειμένου για πολυμελή
δικαστήρια από τον πρόεδρό τους.
2. Η παραγγελία για επίδοση δίνεται εγγράφως κάτω από το έγγραφο
που επιδίδεται.
 

Αρθρο: 124
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η επίδοση επιτρέπεται οπουδήποτε βρεθεί το πρόσωπο προς το οποίο
πρόκειται να γίνει.
2. Αν το πρόσωπο έχει στον τόπο όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση
κατοικία, κατάστημα, γραφείο ή εργαστήριο, είτε μόνο του είτε με άλλον ή
εργάζεται εκεί ως υπάλληλος, εργάτης ή υπηρέτης, η επίδοση σε άλλο μέρος
δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συναίνεσή του.
3. Η επίδοση δεν επιτρέπεται να γίνει σε εκκλησία, την ώρα που
γίνεται ιεροτελεστία ή άλλη θρησκευτική τελετή ή προσευχή, ούτε σε
αίθουσα δικαστηρίου όταν αυτό συνεδριάζει.
 

Αρθρο: 125
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Σχόλια
Η παρ. 1 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.
 
Κείμενο Αρθρου
«1. Η επίδοση δεν επιτρέπεται να γίνει νύχτα, Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη εορτή που ορίζεται από το νόμο ως αργία, χωρίς να συναινεί ο παραλήπτης ή χωρίς άδεια του αρμόδιου δικαστή στον οποίο εκκρεμεί η υπόθεση και, αν πρόκειται για πολυμελή δικαστήρια, του προέδρου τους. Αν δεν εκκρεμεί δίκη, η άδεια δίνεται από τον ειρηνοδίκη, στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να γίνει η επίδοση.»
2. Η νύχτα θεωρείται ότι διαρκεί από τις 7 το βράδυ ως τις 7 το πρωί.
3. Η άδεια που δίνεται στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 πρέπει να σημειώνεται στο έγγραφο που επιδίδεται και στην έκθεση της επίδοσης.
 

Αρθρο: 126
Ημ/νία: 30.12.1996
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΕΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ) ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΕΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Σχόλια
Η περ. γ της παρ. 1 διαγράφηκε με το άρθ. 33 του ν. 2447/1996.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η επίδοση γίνεται :
α) προσωπικά σε εκείνον, στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο,
β) για πρόσωπα που δεν έχουν ικανότητα δικαστικής παράστασης, στο νόμιμο αντιπρόσωπό τους,
γ) (παραλείπεται ως μη ισχύουσα),
δ) για νομικά πρόσωπα ή άλλες ενώσεις προσώπων, στον εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό,
ε) για το δημόσιο, σε εκείνους που το εκπροσωπούν, σύμφωνα με το νόμο.
2. Αν υπάρχουν περισσότεροι νόμιμοι αντιπρόσωποι, αρκεί η επίδοση σε έναν από αυτούς.
 

Αρθρο: 127
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ-ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η επίδοση συνίσταται στην παράδοση του εγγράφου στα χέρια του
προσώπου προς το οποίο γίνεται.
2. Αν η επίδοση γίνεται στο νόμιμο αντιπρόσωπο περισσότερων
ανίκανων προσώπων ή στον αντίκλητο περισσοτέρων, αρκεί να του παραδοθεί
ένα μόνο αντίγραφο ή πρωτότυπο του εγγράφου που πρέπει να επιδοθεί.
 

Αρθρο: 128
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΕΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΥΝΟΙΚΟΣ, ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ
Σχόλια
Η παρ. 1 του παρόντος αντικαταστάθηκε και οι περ. α,β και γ της παρ. 4 επίσης αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 12 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.
 
Κείμενο Αρθρου
«1. Αν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην κατοικία του, το έγγραφο παραδίδεται σε έναν από τους ενήλικους συγγενείς ή υπηρέτες που συνοικούν μαζί του. Αν απουσιάζουν ή δεν υπάρχουν και αυτοί, η παράδοση γίνεται σε έναν από τους άλλους ενήλικους συνοίκους που έχουν συνείδηση των πράξεών τους και δεν συμμετέχουν στη δίκη ως αντίδικοι του ενδιαφερομένου.»
2. Κατοικία, με την έννοια της παραγράφου 1, είναι το σπίτι ή το διαμέρισμα που είναι προορισμένο για διημέρευση ή διανυκτέρευση του παραλήπτη, ακόμη και αν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα δεν χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτόν.
3. Σύνοικοι θεωρούνται εκείνοι που διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα, οι θυρωροί πολυκατοικιών και τα μέλη της οικογένειάς τους που συνοικούν μαζί τους, οι διευθυντές ξενοδοχείων και οικοτροφείων, καθώς και το υπηρετικό και υπαλληλικό πρόσωπικό τους, όχι όμως οι ένοικοι άλλου διαμερίσματος ή δωματίου της ίδιας κατοικίας.
4. Αν κανείς από όσους αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν βρίσκεται στην κατοικία, «α) το έγγραφο πρέπει να κολληθεί στην πόρτα της κατοικίας και σε ενσφράγιστο φάκελο, επί του οποίου θα υπάρχουν μόνο τα στοιχεία του δικαστικού επιμελητή και του προς όν η επίδοση, μπροστά σε ένα μάρτυρα. Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών, οι οποίες είναι κλειστές και δεν είναι δυνατόν να κολληθεί το έγγραφο στην πόρτα της κατοικίας, η επικόλληση μπορεί να γίνεται κατά τα ανωτέρω και στην κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας, β) το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα μετά τη θυροκόλληση, αντίγραφο του εγγράφου, που συντάσσεται ατελώς, πρέπει να παραδοθεί στα χέρια του προϊσταμένου του αστυνομικού τμήματος ή σταθμού της περιφέρειας της κατοικίας και αν λείπει ο προϊστάμενος, στον αξιωματικό ή υπαξιωματικό υπηρεσίας ή στο σκοπό του αστυνομικού καταστήματος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η παράδοση βεβαιώνεται με απόδειξη που συντάσσεται ατελώς κάτω από την έκθεση της επίδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 140 παράγραφος 1. Η απόδειξη αυτή πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία που έγινε η παράδοση, και το ονοματεπώνυμο, καθώς και την ιδιότητα εκείνου που παρέλαβε το αντίγραφο, ο οποίος υπογράφει την απόδειξη και τη σφραγίζει με την υπηρεσιακή σφραγίδα. Το αντίγραφο που παραδόθηκε φυλάγεται σε ιδιαίτερο φάκελο στο υπηρεσιακό γραφείο, όπου υπηρετεί εκείνος που το παρέλαβε, γ) το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παράδοση, σύμφωνα με την περίπτωση β', εκείνος που ενήργησε την επίδοση του εγγράφου πρέπει να ταχυδρομήσει σε εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται η επίδοση έγγραφη ειδοποίηση στην οποία πρέπει να αναφέρεται το είδος του εγγράφου που επιδόθηκε, η διεύθυνση της κατοικίας, όπου έγινε η θυροκόλλησή του, η ημερομηνία της θυροκόλλησης, η αρχή στην οποία παραδόθηκε το αντίγραφο, καθώς και η ημερομηνία της παράδοσης. Η ειδοποίηση ταχυδρομείται με έξοδα εκείνου που ζητεί να γίνει η επίδοση. Το γεγονός ότι ταχυδρομήθηκε η ειδοποίηση βεβαιώνεται με απόδειξη, την οποία συντάσσει και υπογράφει ατελώς, κάτω από την επιδοτήρια έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 140, εκείνος που ενεργεί την επίδοση. Η βεβαίωση πρέπει να αναφέρει το ταχυδρομικό γραφείο, με το οποίο έστειλε την ειδοποίηση, και τον υπάλληλο που την παρέλαβε, ο οποίος προσυπογράφει τη βεβαίωση. Ύστερα από προφορική αίτηση του παραλήπτη, η αρχή στην οποία είχε παραδοθεί το αντίγραφο, σύμφωνα με την άνω περίπτωση β' του παρόντος, του το παραδίδει, με έγγραφη απόδειξη που συντάσσεται ατελώς.»
 

Αρθρο: 129
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αν ο παραλήπτης της επίδοσης δεν βρίσκεται στο κατάστημα, το
γραφείο ή το εργαστήριο, που προβλέπει το άρθρο 124 παράγραφος 2, το
έγγραφο παραδίδεται στα χέρια του διευθυντή του καταστήματος, του
γραφείου ή του εργαστηρίου ή σε έναν από τους συνεταίρους, συνεργάτες,
υπαλλήλους, ή υπηρέτες , εφόσον έχουν συνείδηση των πράξεών τους και δεν
συμμετέχουν στη δίκη ως αντίδικοι του παραλήπτη της επίδοσης.
2. Αν κανένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν
βρίσκεται στο κατάστημα, στο γραφείο ή στο εργαστήριο, εφαρμόζονται όσα
ορίζονται στο άρθρο 128 παράγραφος 4.
 

Αρθρο: 130
Ημ/νία: 26.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ-ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ
Σχόλια
Η παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αν ο παραλήπτης της επίδοσης ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 128 και 129 αρνηθούν να παραλάβουν το έγγραφο ή να υπογράψουν την έκθεση της επίδοσης ή αν δεν μπορούν να την υπογράψουν, το όργανο της επίδοσης επικολλά το έγγραφο στην πόρτα της κατοικίας, του γραφείου, του καταστήματος ή του εγαστηρίου, μπροστά σε ένα μάρτυρα.
«2. Αν ο παραλήπτης της επίδοσης δεν έχει κατοικία, γραφείο, κατάστημα ή εργαστήριο και είτε αρνείται να παραλάβει το έγγραφο είτε δεν μπορεί ή αρνείται να υπογράψει την έκθεση της επίδοσης και η άρνηση του παραλήπτη ή η αδυναμία του βεβαιώνεται και από ένα μάρτυρα που προσλαμβάνεται από το όργανο της επίδοσης για το σκοπό αυτόν, το έγγραφο παραδίδεται στα χέρια των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 128 παράγραφος 4 εδάφιο β'.»
 

Αρθρο: 131
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΦΥΛΑΚΗ
 
Κείμενο Αρθρου
Αν ο παραλήπτης της επίδοσης νοσηλεύεται σε νοσοκομείο ή κρατείται
σε φυλακή και δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του, σύμφωνα με
βεβαίωση της διεύθυνσης του νοσοκομείου ή της φυλακής, που σημειώνεται
στην έκθεση της επίδοσης, η επίδοση μπορεί να γίνει στο διευθυντή του
νοσοκομείου ή της φυλακής, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το
έγγραφο στα χέρια εκείνου προς τον οποίο γίνεται η επίδοση.
 

Αρθρο: 132
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΕΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αν εκείνος προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση υπηρετεί σε
εμπορικό πλοίο που βρίσκεται σε ελληνικό λιμάνι, αν απουσιάζει ή
αρνείται να παραλάβει το έγγραφο ή αρνείται ή δεν μπορεί να υπογράψει
την έκθεση, η επίδοση γίνεται στον πλοίαρχο του πλοίου ή στον αναπληρωτή
του και αν απουσιάζουν ή αρνούνται και αυτοί να το παραλάβουν, η επίδοση
γίνεται στο λιμενάρχη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει
εκείνον προς τον οποίο γίνεται η επίδοση.
2. Αν εκείνος προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση υπηρετεί σε
εμπορικό πλοίο που δεν βρίσκεται σε ελληνικό λιμάνι, η επίδοση γίνεται
στην κατοικία του, σύμφωνα με το άρθρο 128 και αν δεν έχει κατοικία,
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης
διαμονής. Σε κάθε περίπτωση η επίδοση γίνεται και στα γραφεία του
πλοιοκτήτη στην Ελλάδα ή, διαφορετικά, στα γραφεία του πράκτορα του
πλοίου σε ελληνικό λιμάνι, εφόσον υπάρχουν.
 

Αρθρο: 133
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΕΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Για πρόσωπα που ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες και
βρίσκονται σε ενεργή υπηρεσία, αν δεν είναι δυνατή η επίδοση στους
ίδιους ή στους συγγενείς ή υπηρέτες, που συνοικούν μαζί τους, γίνεται,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του ίδιου άρθρου 128 καθώς και α) για
εκείνους που υπηρετούν γενικά στις ένοπλες δυνάμεις της ξηράς, στο
διοικητή της μονάδας ή του καταστήματος ή της υπηρεσίας, όπου ανήκει ο
παραλήπτης της επίδοσης. Αν είναι άγνωστη η μονάδα, το κατάστημα ή η
υπηρεσία, η επίδοση γίνεται στον αρχηγό του αντίστοιχου κλάδου, β) για
αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και ναύτες του πολεμικού ναυτικού, στον
αρχηγό του γενικού επιτελείου ναυτικού, γ) για αξιωματικούς,
υπαξιωματικος και σμηνίτες της πολεμικής αεροπορίας, στον αρχηγό του
γενικού επιτελείου αεροπορίας, δ) για αξιωματικούς και υπαξιωματικούς
της αστυνομίας πόλεων, της χωροφυλακής και του λιμενικού σώματος καθώς
και για αστυφύλακες, χωροφύλακες και λιμενοφύλακες, στον προϊστάμενο της
υπηρεσίας τους, ε) για εκείνους που ανήκουν στο προσωπικό, των φάρων,
των φανών και των σηματοφόρων, στο λιμενάρχη της περιφέρειας, όπου
ασκούν τα καθήκοντά τους.
2. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 α έως ε, όταν λάβουν το
έγγραφο, είναι υποχρεωμένοι να το στείλουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση σε
εκείνον στον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση με το πιο γρήγορο και πιο
ασφαλές μέσο.
 

Αρθρο: 134
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΟ-ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
Σχόλια
-Με το ν. 1334/1983 με τον οποίοκυρώθηκε η Σύμβαση της Χάγης της 15.11.1965, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 18η. 9.1983 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. -Ο Κανονισμός του Συμβουλίου Ε.Ε. με αριθμό 1348/2000 της 29/5/2005 (L160/30.6.2000) με ισχύ 31.5.2001 "περί εκδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις" και ο οποίοςκαθόρισε ίδιο τρόπο επίδοσης για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις οσάκις μια δικαστική ή εξώδικη πράξη πρέπει να διαβιβασθεί σε ένα κράτος μέλος, προκειμένου να επιδοθεί η να κοινοποιηθεί και μόνο στις περιπτώσεις που η διεύθυνση του παραλήπτη είναι γνωστή (βλ. σχετική εγκύκλιο Υπουργού Δικαιοσύνης 82598/2001). *** Από την έναρξη ισχύος του πιο πάνω αναφερόμενου Κανονισμού έπαυσε η ισχύς της Σύμβασης της Χάγης, για τις επιδόσεις σε κράτη μέλη της Ε.Ε. (εκτός Δανίας) για τους παραλήπτες γνωστής διαμονής.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αν το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η επίδοση διαμένει ή έχει την έδρα του στο εξωτερικό, η επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη ή σ' αυτό που εξέδωσε την επιδιδόμενη απόφαση και για δίκες στο ειρηνοδικείο, στον εισαγγελέα του πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το ειρηνοδικείο. Για έγγραφα που αφορούν την εκτέλεση, η επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα πρωτοδικών, στην περιφέρεια του οποίου γίνεται η εκτέλεση, και για εξώδικες πράξεις, στον εισαγγελέα της τελευταίας στο εσωτερικό κατοικίας ή γνωστής διαμονής του παραλήπτη της επίδοσης και αν δεν υπάρχει κατοικία ή γνωστή διαμονή στο εσωτερικό, η επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα πρωτοδικών της πρωτεύουσας.
2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 η παραγγελία για επίδοση πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και τη διεύθυνση του παραλήπτη της επίδοσης.
3. Ο εισαγγελέας, όταν παραλάβει το έγγραφο, οφείλει να το αποστείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στον Υπουργό των Εξωτερικών ο οποίος έχει την υποχρέωση να το διαβιβάσει σε εκείνον προς τον οποίον γίνεται η επίδοση.
 

Αρθρο: 135
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΟ-ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αν είναι άγνωστος ο τόπος ή η ακριβής διεύθυνση διαμονής εκείνου
προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 134 και συγχρόνως δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες
εφημερίδες, από τις οποίες η μία πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα και η
άλλη στην έδρα του δικαστηρίου, διαφορετικά και η άλλη πρέπει να
εκδίδεται στην Αθήνα, ύστερα από υπόδειξη του εισαγγελέα στον οποίο
γίνεται η επίδοση, περίληψη του δικογράφου που κοινοποιήθηκε. Η
περίληψη συντάσσεται και υπογράφεται από εκείνον που ενεργεί την επίδοση
και πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο των διαδίκων, το είδος του
δικογράφου που επιδόθηκε, το αίτημά του και, προκειμένου για απόφαση, το
διατακτικό, το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η
δίκη ή τον υπάλληλο που ενεργεί την εκτέλεση και, αν εκείνος προς τον
οποίο γίνεται η επίδοση καλείται να εμφανιστεί ή να ενεργήσει ορισμένη
πράξη, πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος εμφάνισης, καθώς και το
είδος της πράξης.
2. Οποιος επισπεύδει την επίδοση σε πρόσωπο άγνωστης διαμονής
μπορεί να δημοσιεύσει σε εφημερίδες προσκλήσεις προς καθέναν που
γνωρίζει τον τόπο και τη συγκεκριμένη διεύθυνση διαμονής εκείνου προς
τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, να ανακοινώσει ενυπογράφως τα
στοιχεία αυτά, με αναφορά της συγκεκριμένης διεύθυνσής του, στη
γραμματεία του πρωτοδικείου Αθηνών ή του πρωτοδικείου της τελευταίας
κατοικίας ή διαμονής του. Ως προς τις εφημερίδες εφαρμόζεται ανάλογα η
παράγραφος 1 του άρθρου αυτού. Ο προσδιορισμός τους γίνεται από τον
εισαγγελέα που είναι αρμόδιος σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1,
ύστερα από αίτηση εκείνου που επισπεύδει την επίδοση. Οι δημοσιεύσεις
γίνονται σε εμφανές μέρος των εφημερίδων και μάλιστα σε δύο φύλλα που
απέχουν μεταξύ τους οκτώ ημέρες. Στις προσκλήσεις που δημοσιεύονται με
τον τρόπο αυτόν δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται ο λόγος, για τον
οποίο ζητούνται τα στοιχεία. Αν, ύστερα από οκτώ ημέρες μετά την
τελευταία δημοσίευση, δεν φτάσει ανακοίνωση σε καμιά από τις γραμματείες
αυτές, ισχύει το τεκμήριο ότι ο τόπος ή η συγκεκριμένη διεύθυνση
διαμονής του παραλήπτη της επίδοσης είναι άγνωστα και η ανταπόδειξη
αποκλείεται.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις
που το Υπουργείο Εξωτερικών βεβαιώσει ότι δεν είναι δυνατή η αποστολή
του εγγράφου σε πρόσωπο που διαμένει ή εδρεύει στο εξωτερικό.
 

Αρθρο: 136
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ-ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΗ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε προκειμένου για τα πρόσωπα
που αναφέρονται στα άρθρα 131 ως 134, μόλις παραδοθεί το έγγραφο στις
αρχές ή τα πρόσωπα που ορίζονται εκεί, ανεξάρτητα από το χρόνο της
αποστολής και παραλαβής του, και για τα πρόσωπα άγνωστης διαμονής η
επίδοση θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε από τη δημοσίευση της περίληψης
σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 1.
2. Στις επιδόσεις του άρθρου 128 παράγραφος 4 η επίδοση θεωρείται
ότι συντελέστηκε με τη θυροκόλληση του εγγράφου στην πόρτα της κατοικίας
εκείνου προς τον οποίο γίνεται η επίδοση, με την προϋπόθεση ότι έγιναν
όσα ορίζονται στην παράγραφο αυτή με τα στοιχεία β και γ.
 

Αρθρο: 137
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΟ-ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
 
Κείμενο Αρθρου
Η επίδοση σε εκείνους που έχουν τη διαμονή ή την έδρα τους στο
εξωτερικό μπορεί να γίνει και με τις διατυπώσεις του αλλοδαπού νόμου,
από τα όργανα που αυτός ορίζει.
 

Αρθρο: 138
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ-ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
 
Κείμενο Αρθρου
Αν τα γραφεία ή καταστήματα που αναφέρονται στα άρθρα 128 παράγραφος 4 στοιχείο β, 131, 132 και 133, είναι κλειστά ή οι αρχές ή τα πρόσωπα που αναφέρονται σ' αυτά αρνούνται να παραλάβουν το επιδιδόμενο έγγραφο ή να υπογράψουν την έκθεση της επίδοσης, όποιος ενεργεί την επίδοση συντάσσει σχετική έκθεση και παραδίδει το επιδιδόμενο έγγραφο στον εισαγγελέα πρωτοδικών, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο τόπος της επίδοσης, ο οποίος αποστέλλει το έγγραφο σε εκείνον που είχε αρνηθεί να το παραλαβει ή να υπογράψει την έκθεση. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 136.
 

Αρθρο: 139
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οποιος ενεργεί την επίδοση συντάσσει έκθεση, η οποία εκτός από
όσα απαιτεί το άρθρο 117, πρέπει να περιέχει και α) την παραγγελία για
επίδοση, β) σαφή καθορισμό του εγγράφου που επιδόθηκε και των προσώπων
που αφορά, γ) μνεία της ημέρας και της ώρας της επίδοσης, δ) μνεία του
προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και τον τρόπο που επιδόθηκε σε
περίπτωση απουσίας ή άρνησης του παραλήπτη ή των προσώπων που ορίζονται
στα άρθρα 128 ως 135 και 138.
2. Η έκθεση υπογράφεται από εκείνον που ενεργεί την επίδοση, καθώς
και από εκείνον που παραλαμβάνει το έγγραφο και σε περίπτωση άρνησης ή
αδυναμίας του, υπογράφεται και από το μάρτυρα που είχε προσληφθεί για το
σκοπό αυτόν.
3. Οποιος ενεργεί την επίδοση σημειώνει επάνω στο επιδιδόμενο
έγγραφο την ημέρα και την ώρα της επίδοσης και υπογράφει. Η σημείωση
αυτή αποτελεί απόδειξη υπέρ εκείνου προς τον οποίο έγινε η επίδοση. Αν
υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην έκθεση της επίδοσης και στη σημείωση,
υπερισχύει η έκθεση.
 

Αρθρο: 140
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η έκθεση του άρθρου 139 συντάσσεται σε δύο πρωτότυπα, από τα
οποία το ένα παραδίδεται σε εκείνον που είχε δώσει την παραγγελία της
επίδοσης, ενώ το άλλο, ατελώς, φυλάγεται από το όργανο της επίδοσης.
Για την επίδοση γίνεται περιληπτική σημείωση σε ειδικό βιβλίο που τηρεί
το όργανο της επίδοσης.
2. Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει να δίνει αντίγραφα από το
πρωτότυπο που έχει στο αρχείο του, ύστερα από αίτησή τους, σε όποιον
είχε δώσει την παραγγελία για επίδοση και σε εκείνον προς τον οποίο
απευθύνεται και σε καθέναν που έχει έννομο συμφέρον, αν ο πρόεδρος
πρωτοδικών της περιφέρειας, όπου έγινε η επίδοση, το εγκρίνει με σημείωσή
του πάνω στην αίτηση.
3. Αν η επίδοση έγινε από τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 122,
παράγραφοι 2 και 3, τα όργανα αυτά καταθέτουν το δεύτερο πρωτότυπο στο
γραφείο του δήμου ή της κοινότητας, στην περιφέρεια του οποίου έγινε η
επίδοση, όπου φυλάγεται σε ιδιαίτερο φάκελο, από τον οποίο ο αρμόδιος
υπάλληλος του δήμου ή της κοινότητας εκδίδει τα αντίγραφα, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. Τα όργανα που αναφέρονται στο
άρθρο 122 παράγραφοι 2 και 3 δεν τηρούν το ειδικό βιβλίο της παραγράφου
1 του άρθρου αυτού.
 

Αρθρο: 141
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ-ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Στις περιπτώσεις που η επίδοση γίνεται αυτεπαγγέλτως, την
παραγγελία δίνει η γραμματεία η οποία οφείλει να επιβλέψει για την
πραγματοποίηση της επίδοσης και να φροντίσει να αρθούν οι ενδεχόμενες
ελλείψεις.
2. Υστερα από έγγραφη αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου, ο γραμματέας
μπορεί να επιτρέψει να γίνει η επίδοση με την επιμέλεια του αιτούντος,
ορίζοντας την προθεσμία, μέσα στην οποία ο διάδικος αυτός πρέπει να
προσκομίσει την έκθεση της επίδοσης. Αν ο διάδικος δεν την προσκομίσει
μέσα στην προθεσμία, η επίδοση γίνεται με την επιμέλεια της γραμματείας.
3. Η επίδοση για το διάδικο που τη ζήτησε θεωρείται ότι έγινε από
την υποβολή της αίτησης.
 

Αρθρο: 142
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΥΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ, ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΤΙΚΛΗΤΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Κάθε διάδικος ή άλλος ενδιαφερόμενος μπορεί να διορίσει
αντίκλητο για να παραλαμβάνει τα έγγραφα που του κοινοποιούνται. Ο
διορισμός γίνεται για όλες ή ορισμένες από τις δικαστικές ή εξώδικες
επιδόσεις που του απευθύνονται και αφορούν μία ή περισσότερες ή όλες τις
υποθέσεις του. Ο διορισμός γίνεται με δήλωση στη γραμματεία του
πρωτοδικείου της κατοικίας του και αν τη δήλωση την κάνει κάτοικος του
εξωτερικού, γίνεται στη γραμματεία του πρωτοδικείου της πρωτεύουσας.
Στη δήλωση αναφέρεται με ακρίβεια η διεύθυνση της κατοικίας ή του
γραφείου του αντικλήτου. Η δήλωση γίνεται αυτοπροσώπως ή με ειδικό
πληρεξούσιο. Ο αρμόδιος υπάλληλος της γραμματείας συντάσσει έκθεση που
υπογράφει ο ίδιος και εκείνος που κάνει τη δήλωση και καταχωρίζεται σε
ευρετήριο με την αλφαβητική σειρά των επωνύμων.
2. Με τον τρόπο της παραγράφου 1 γίνεται και η αντικατάσταση ή η
ανάκληση του αντικλήτου, η οποία σημειώνεται κάτω από την πράξη του
διορισμού. Το ίδιο ισχύει και όταν ο αντίκλητος δηλώσει παραίτηση.
3. Η εξουσία του αντικλήτου παύει α) όταν πεθάνει, β) όταν
περατωθεί η υπόθεση ή η πράξη για την οποία διορίστηκε, γ) δύο πλήρεις
ημέρες μετά την ανάκληση του αντικλήτου ή την παραίτησή του.
4. Μπορεί να διοριστεί έγκυρα αντίκλητος και με ρήτρα σε σύμβαση.
Στον αντίκλητο που διορίστηκε με τον τρόπο αυτόν, και μάλιστα στη
διεύθυνσή του που αναφέρεται στη σύμβαση, ύστερα από παραγγελία του
αντισυμβαλλομένου ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του, γίνεται η
επίδοση όλων των εξώδικων ή διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη
σύμβαση, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις ή πράξεις που
επιβάλλουν αυτοπρόσωπη ενέργεια από τον παραλήπτη της επίδοσης, εκτός αν
η σύμβαση έχει ρητά διαφορετική ρύθμιση. Σε περίπτωση αμφιβολίας η
επίδοση στον αντίκλητο που διορίστηκε με σύμβαση, είναι δυνητική. Η
παράγραφος 3 εφαρμόζεται και γι' αυτούς τους αντικλήτους, αλλά η
ανάκληση ή η παραίτηση ισχύει απέναντι στον αντισυμβαλλόμενο ή στους
καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του μόνο από την κοινοποίησή της σ'
αυτούς και μόνο αν περιέχει διορισμό άλλου αντικλήτου στην ίδια πόλη, με
σημείωση της συγκεκριμένης διεύθυνσής του. Τα ίδια ισχύουν και σε
περίπτωση που μεταβληθεί η διεύθυνση του διορισμένου αντικλήτου, η οποία
είχε δηλωθεί στη σύμβαση ή στο μεταγενέστερο διορισμό του.
5. Ο αρμόδιος γραμματέας στέλνει αντίγραφα των δηλώσεων των
παραγράφων 1 και 2 στο γραμματέα του πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος τα
καταχωρίζει σε ευρετήριο με την αλφαβητική σειρά των επωνύμων.
 

Αρθρο: 143
Ημ/νία: 01.01.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ
Σχόλια
- Η λέξη "συζήτηση" αντικατέστησε την "πρώτη συζήτηση", σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2915/2001 και σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθ. 15 του Ν. 2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001), ο χρόνος ισχύος των διατάξεων του κεφαλαίου Α' του ν. 2915/2001, στο οποίο περιλαμβάνεται και το άρθρο 1 αυτού, μετατίθεται στην 1η Ιανουαρίου 2002.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο δικαστικός πληρεξούσιος που διορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 96 είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη δίκη στην οποία είναι πληρεξούσιος, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η επίδοση της οριστικής απόφασης.
2. Η επίδοση μπορεί να γίνει και στον αντίκλητο, εκτός αν πρόκειται για αποφάσεις ή πράξεις που επιβάλλουν αυτοπρόσωπη ενέργεια του ενδιαφερομένου, οι οποίες πρέπει να επιδίδονται στον ίδιο.
3. Η επίδοση της κλήσης για την "συζήτηση" αγωγής ή ένδικου μέσου μπορεί να γίνει και σε όποιον τα έχει υπογράψει ως πληρεξούσιος.
4. Η επίδοση σε πρόσωπο που έχει τη διαμονή ή την έδρα του στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής, πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά στον αντίκλητο, εφόσον αναφέρεται στον κύκλο των υποθέσεων για τις οποίες έχει γίνει ο διορισμός του, και όταν ακόμη πρόκειται για αποφάσεις ή πράξεις που επιβάλλουν αυτοπρόσωπη ενέργεια του παραλήπτη της επίδοσης.
 

Αρθρο: 144
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΝΟΜΙΜΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ
Σχόλια
Στο παρόν άρθρο προστέθηκε παρ. 3 με το άρθρο 14 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.
 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Προθεσμίες
1. Οι προθεσμίες που ορίζονται από το νόμο ή τα δικαστήρια αρχίζουν από την επόμενη ημέρα μετά την επίδοση ή μετά τη συντέλεση του γεγονότος που αποτελεί την αφετηρία της προθεσμίας και λήγουν στις 7 το βράδυ της τελευταίας ημέρας και αν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα, την ίδια ώρα της επόμενης μη εξαιρετέας ημέρας.
2. Οι προθεσμίες που αρχίζουν με την επίδοση εγγράφου, τρέχουν εναντίον και εκείνου με παραγελία του οποίου έγινε η επίδοση.
«3. Το Σάββατο θεωρείται για τον παρόντα Κώδικα εξαιρετέα και μη εργάσιμη ημέρα.»
 

Αρθρο: 145
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σχόλια
* ορθότερον: προστίθενται
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η προθεσμία που προσδιορίζεται σε έτη λήγει μόλις περάσει η αντίστοιχη ημερομηνία του τελευταίου έτους.
2. Η προθεσμία που προσδιορίζεται σε μήνες λήγει μόλις περάσει η ημέρα του τελευταίου μήνα που αντιστοιχεί αριθμητικά στην ημέρα έναρξης, και αν δεν υπάρχει τέτοια αντιστοιχία, τότε υπολογίζεται η τελευταία ημέρα του μήνα.
3. Προθεσμία μισού έτους ισχύει ως προθεσμία έξι μηνών και προθεσμία μισού μήνα ισχύει ως προθεσμία δεκαπέντε ημερών.
4. Αν η προθεσμία προσδιορίζεται σε ώρες, δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες που μεσολαβούν και είναι κατά το νόμο εξαιρετέες.
5. Αν η ορισμένη προθεσμία αποτελείται από μήνες και ημέρες, υπολογίζονται πρώτα οι μήνες και μετά προσθέτονται* οι ημέρες.
 

Αρθρο: 146
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αν κάποιος διάδικος πεθάνει ενώ διαρκεί η προθεσμία, αυτή
διακόπτεται.
2. Αν η προθεσμία που διακόπηκε είχε αρχίσει με την επίδοση
εγγράφου, η νέα προθεσμία αρχίζει με τη νέα επίδοση σ' αυτούς που κατά το
νόμο διαδέχθηκαν εκείνον που πέθανε. Αν η προθεσμία που διακόπηκε είχε
αρχίσει με κάποιο άλλο γεγονός, η νέα προθεσμία αρχίζει με την επίδοση
σχετικής δήλωσης στα παραπάνω πρόσωπα.
3. Η διακοπή της δίκης που επέρχεται κατά τη διάρκεια κάποιας
προθεσμίας διακόπτει και την προθεσμία και η νέα προθεσμία αρχίζει με
την επανάληψη της δίκης.
 

Αρθρο: 147
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Σχόλια
To παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.
 
Κείμενο Αρθρου
«1. Οι συντηρητικές αποδείξεις που έχουν επιτραπεί διεξάγονται σε όλη τη διάρκεια των διακοπών.
2. Το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται για τις προθεσμίες των άρθρων 503, 518 παράγραφος 1, 545 παράγραφοι 1 και 2, 564 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και των άρθρων 153, 632 παράγραφος 1, 633 παράγραφος 2, 652, 662 ΣΤ, 681 Δ παράγραφος 5, 715 παράγραφος 5, 729 παράγραφος 5, 847 παράγραφος 1, 926 παράγραφος 2, 934 παράγραφος 1 στοιχεία α' και γ', 943 παράγραφος 4, 955, 959 παράγραφος 4 εδάφιο τρίτο, 960, 966 παράγραφοι 2 και 3, 971 παράγραφος 1, 972 παράγραφος 1 εδάφιο τρίτο, 973, 974, 979 παράγραφος 2, 985 παράγραφος 1, 986, 988 παράγραφος 1, 995, 998 παράγραφος 4 εδάφιο τρίτο και 999.
3. Το χρονικό διάστημα των δικαστικών διακοπών δεν υπολογίζεται στην προθεσμία του άρθρου 938 παράγραφος 4.»
 

Αρθρο: 148
Ημ/νία: 01.01.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Σχόλια
* Η παρ. 2 καταργήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 2915/2001 ΦΕΚ Α 109. Σύμφωνα δε με το πρώτο εδάφιο του άρ. 15 του ν. 2943 του 2001 (Α΄203/12.9.2001), η κατάργηση της παρ. 2, που είχε προστεθεί με την παρ. 1α του άρθρου 6 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67/6.5.1997), αρχίζει από 1.1.2002.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι διάδικοι μπορούν με συμφωνία να παρατείνουν τις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος ή ο δικαστής, μόνο με τη συναίνεση του δικαστή, ο οποίος σταθμίζει τις ειδικές κάθε φορά περιστάσεις.
(2. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα)*.
 

Αρθρο: 149
Ημ/νία: 01.01.2002
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Σχόλια
* Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 2915/2001 ΦΕΚ Α 109. Σύμφωνα δε με το πρώτο εδάφιο του άρ. 15 του ν. 2943 του 2001 (Α΄203/12.9.2001), η κατάργηση του παρόντος άρ. αρχίζει από 1.1.2002.
 
Κείμενο Αρθρου
(Παραλείπεται ως μη ισχύον)*.
 

Αρθρο: 150
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΣΥΝΤΜΗΣΗ
Σχόλια
Κατά το άρθρο 9 ΚΔ 26.6/10.7.1944 περί κώδικος νόμων, περί δικών Δημοσίου η προθεσμία δεν μπορεί να συντμηθεί χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντιπροσώπου του Δημοσίου (δεν εγγράφεται στο πινάκιο καμία αγωγή κλπ κατά του Δημοσίου για συζήτηση πριν την παρέλευση μηνός από την κοινοποίησή της) (σχετ. άρθρ. 12 α'. Ν/ 473/1914, άρθρ. 1 ΝΔ 11/12.1.1923 και άρθρο 4 παρ. 2 ΑΝ 625/1937).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο δικαστής του μονομελούς
πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης, εφόσον πιθανολογούνται σπουδαίοι λόγοι,
μπορούν με απόφασή τους ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, που
δικάζεται κατά τη διαδικασία των αρ. 686 επ, να διατάξουν τη σύντμηση
των νόμιμων προθεσμιών, με εξαίρεση τις προθεσμίες για την άσκηση
ένδικων μέσων.
2. Οι διάδικοι μπορούν να συμφωνήσουν τη σύντμηση των νόμιμων ή
δικαστικών προθεσμιών.


Αρθρο: 151
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Η παρέλευση νόμιμης ή δικαστικής προθεσμίας συνεπάγεται έκπτωση από
το δικαίωμα να επιχειρηθεί η πράξη για την οποία είχε οριστεί η
προθεσμία, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

 


Αρθρο: 152
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ), ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ, ΔΟΛΟΣ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ, ΠΤΑΙΣΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση
1. Αν κάποιος διάδικος δεν μπόρεσε να τηρήσει κάποια προθεσμία εξαιτίας ανώτερης βίας ή δόλου του αντιδίκου του, έχει δικαίωμα να ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση.
2. Πταίσμα του δικαστικού πληρεξουσίου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του αιτούντος διαδίκου δεν αποτελεί λόγο για την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση.
3. Η αίτηση για την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση δεν μπορεί να στηριχθεί σε περιστατικά τα οποία ο δικαστής, όταν εξέταζε την αίτηση για παράταση της προθεσμίας ή για αναβολή, είχε κρίνει ανεπαρκή για τη χορήγηση της παράτασης ή της αναβολής.

 


Αρθρο: 153
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ), ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Η επαναφορά πρέπει να ζητηθεί μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από
την ημέρα της άρσης του εμποδίου που συνιστούσε την ανώτερη βία ή της
γνώσης του δόλου.

 


Αρθρο: 154
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ), ΑΙΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου
Η επαναφορά ζητείται από το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η κύρια
δίκη ή, αν δεν υπάρχει εκκρεμοδικία, ζητείται από το δικαστήριο που
είναι αρμόδιο να αποφασίσει για το αν ασκήθηκε εμπρόθεσμα η πράξη για
την ενέργεια της οποίας είχε ταχθεί η προθεσμία.

 


Αρθρο: 155
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ), ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η αίτηση για την επαναφορά ασκείται με τα δικόγραφα που
κοινοποιεί, ο ένας διάδικος στον άλλον ή με τις προτάσεις ή με χωριστό
δικόγραφο που κατατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την άσκηση της
αγωγής και κοινοποιείται στον αντίδικο.
2. Η αίτηση της παραγράφου 1 πρέπει να αναφέρει τους λόγους για
τους οποίους δεν ήταν δυνατό να τηρηθεί η προθεσμία, καθώς και τα
αποδεικτικά μέσα για την εξακρίβωση της αλήθειάς τους και να περιέχει
την πράξη που παραλείφθηκε ή να αναφέρει ότι έχει ήδη ενεργηθεί και
εφόσον για την άσκηση της πράξης χρειάζεται ιδιαίτερος τύπος, πρέπει να
αναφέρεται και ότι τηρήθηκε ο τύπος.

 


Αρθρο: 156
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ), ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Η συζήτηση της αίτησης γίνεται μαζί με την συζήτηση της κύριας
υπόθεσης, εφόσον είναι εκκρεμής, το δικαστήριο όμως μπορεί να διατάξει
τη χωριστή εκδίκασή τους.

 


Αρθρο: 157
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ), ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Η άσκηση της αίτησης δεν αναστέλλει την πρόοδο της κύριας δίκης ή
την εκτέλεση της απόφασης που εκδίδεται, εκτός αν το δικαστήριο που έχει
αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 154, διατάξει την αναστολή της προόδου
της δίκης ή της εκτέλεσης, ύστερα από πρόταση διαδίκου που υποβάλλεται
κατά την εκδίκαση της αίτησης.

 


Αρθρο: 158
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ), ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Δεν επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση για την επαναφορά των πραγμάτων
στην προηγούμενη κατάσταση, αν χάθηκε η προθεσμία του άρθρου 153 από
οποιοδήποτε λόγο.

 


Αρθρο: 159
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΚΥΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
Ακυρότητες
Η παράβαση διάταξης που ρυθμίζει τη διαδικασία και ιδίως τον τύπο
κάποιας διαδικαστικής πράξης συνεπάγεται ακυρότητα, την οποία απαγγέλλει
το δικαστήριο 1) αν την τήρηση της διάταξης απαιτεί ρητά ο νόμος με την
ποινή της ακυρότητας, 2) αν για την παράβαση αυτή επιτρέπεται αναίρεση ή
αναψηλάφηση, 3) σε κάθε άλλη περίπτωση, αν ο δικαστής κρίνει ότι η
παράβαση προκάλεσε στο διάδικο που την προτείνει βλάβη η οποία δεν
μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνο με την κήρυξη της
ακυρότητας.

 


Αρθρο: 160
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΚΥΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η ακυρότητα δεν μπορεί να απαγγελθεί χωρίς πρόταση του διαδίκου,
εκτός αν ο νόμος παρέχει στο δικαστήριο την εξουσία να εξετάσει
αυτεπαγγέλτως αν τηρήθηκε η διάταξη.
2. Δεν έχει δικαίωμα να προτείνει την ακυρότητα εκείνος που είχε
ενεργήσει την προσβαλλόμενη σαν άκυρη πράξη ή εκείνος του οποίου η
συμπεριφορά προκάλεσε την ακυρότητα ή εκείνος που, αφού είχε γίνει η
άκυρη πράξη, παραιτήθηκε ρητώς ή σιωπηρώς από την πρόταση της
ακυρότητας.
3. Η πρόταση της ακυρότητας είναι απαράδεκτη, αν δεν γίνει κατά την
πρώτη διαδικαστική πράξη, ύστερα από εκείνη που προσβάλλεται ως άκυρη,
εκτός αν ο νόμος δίνει στο δικαστήριο την εξουσία να εξετάσει
αυτεπαγγέλτως αν τηρήθηκε η διάταξη ή αν εξαιτίας της ακυρότητας μπορεί
να ζητηθεί αναίρεση.

 


Αρθρο: 161
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΚΥΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Το δικαστήριο, όταν απαγγέλλει την ακυρότητα, διατάζει
αυτεπαγγέλτως να επαναληφθεί η πράξη μέσα σε ορισμένη προθεσμία, αν
κρίνει ότι αυτό είναι δυνατό εκτός αν έχει ήδη επέλθει έκπτωση από το
δικαίωμα ή απαράδεκτο.

 


Αρθρο: 162
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ
Εγγυοδοσία
Το δικαστήριο διατάζει εγγυοδοσία στις περιπτώσεις που προβλέπει ο
νόμος, με την επιφύλαξη ότι οι διάδικοι δεν έχουν συμφωνήσει
διαφορετικά, εκτιμώντας ελεύθερα και καθορίζοντας το μέγεθος της
ποσότητας που πρέπει να δοθεί, καθώς και την προθεσμία μέσα στην οποία
πρέπει να γίνει η παροχή αυτή.

 


Αρθρο: 163
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Η εγγυοδοσία γίνεται με την κατάθεση μετρητών χρημάτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το γραμμάτιο της κατάθεσης πρέπει να κατατεθεί, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 162, στη γραμματεία του δικαστηρίου που διέταξε
την εγγυοδοσία.

 


Αρθρο: 164
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ, ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Το δικαστήριο, όταν διατάζει εγγυοδοσία, μπορεί ύστερα από αίτηση του υποχρέου, να επιτρέψει, αντί για μετρητά χρήματα, να δοθεί 1) με τίτλους παραστατικούς αξίας, στους οποίους πρέπει να είναι προσαρτημένα τα μη ληξιπρόθεσμα τοκομερίδια ή οι μη απαιτητές μερισματαποδείξεις, 2) με εγγυητική επιστολή αξιόχρεης τράπεζας, 3) με εγγραφή υποθήκης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα. Οι παραστατικοί αξίας τίτλοι και τα ακίνητα υπολογίζονται για την εγγύηση στα τρία τέταρτα της αξίας τους.

 


Αρθρο: 165
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η εγγυοδοσία με τίτλους παραστατικούς αξίας γίνεται με την κατάθεσή τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Αν πρόκειται για εγγυοδοσία με ονομαστικούς τίτλους, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανακοινώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την κατάθεση αυτή στην ανώνυμη εταιρία που τους έχει εκδώσει, η οποία αμέσως το σημειώνει στα βιβλία της.
2. Το γραμμάτιο που βεβαιώνει την κατάθεση των τίτλων, η εγγυητική επιστολή της αξιόχρεης τράπεζας και το πιστοποιητικό εγγραφής της υποθήκης πρέπει να κατατεθούν, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 162, στη γραμματεία του δικαστηρίου που διέταξε την εγγυοδοσία. Το μονομελές πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο, όταν αυτό διέταξε την εγγυοδοσία, μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή για δεκαπέντε ημέρες, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.

 


Αρθρο: 166
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΕΧΥΡΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
Από την κατάθεση ως εγγυοδοσίας των χρημάτων ή των παραστατικών αξίας τίτλων εκείνος υπέρ του οποίου έγινε η εγγύηση αποκτά δικαίωμα ενεχύρου επάνω σ' αυτά για την απαίτηση για την οποία δόθηκε η εγγύηση.

 


Αρθρο: 167
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΣΗ-ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν μετά τη χορήγηση της εγγύησης γίνει φανερό ότι είναι ανεπαρκής ή αν μεσολαβήσουν νέα γεγονότα που δικαιολογούν την αντικατάστασή της, μπορεί να ζητηθεί συμπλήρωση ή αντικατάσταση από το μονομελές πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο, όταν αυτό είχε διατάξει την εγγυοδοσία, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Η σχετική αίτηση δεν αναστέλλει την πρόοδο της κύριας δίκης.

 


Αρθρο: 168
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΣΗ-ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ, ΑΡΣΗ, ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν πάψει η αιτία για την οποία δόθηκε η εγγύηση, αυτή αίρεται και αν πραγματοποιηθεί ο λόγος για τον οποίο δόθηκε, επέρχεται κατάπτωση της εγγύησης υπέρ εκείνου, για τον οποίο είχε δοθεί. Σχετικά αποφασίζει το μονομελές πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο, όταν αυτό είχε διατάξει την εγγύηση, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

 


Αρθρο: 169
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του εναγομένου ή του διαδίκου εναντίον του οποίου ασκήθηκε κύρια παρέμβαση ή ένδικο μέσο, μπορεί να υποχρεώσει σε εγγυοδοσία τον ενάγοντα, ή το διάδικο που άσκησε κύρια παρέμβαση ή ένδικο μέσο, για τα έξοδα της διαδικασίας που γίνεται στο ίδιο δικαστήριο, αν αυτό κρίνει ότι υπάρχει προφανής κίνδυνος αδυναμίας να εκτελεστεί η ενδεχόμενη καταδίκη του στα έξοδα.

 


Αρθρο: 170
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ, ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Δεν επιτρέπεται εγγυοδοσία, σύμφωνα με το άρθρο 169, 1) αν ο
ενάγων ή ο διάδικος που άσκησε κύρια παρέμβαση ή ένδικο μέσο έχει το
ευεργέτημα της πενίας, 2) σε περίπτωση ανταγωγής, 3) στις γαμικές
διαφορές, στις διαφορές που αναφέρονται στις σχέσεις γονέων και τέκνων
και γενικά στις μη περιουσιακές διαφορές, 4) στις διαφορές διατροφής, 5)
στις διαφορές από συναλλαγματικές ή άλλους τίτλους εις διαταγήν, 6)
στις εργατικές διαφορές και στις διαφορές από αμοιβές για την παροχή
εργασίας.

 


Αρθρο: 171
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Ή ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Ο εναγόμενος ή ο διάδικος εναντίον του οποίου ασκήθηκε κύρια
παρέμβαση δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει στην αγωγή ή στην κύρια
παρέμβαση ώσπου να κατατεθεί η εγγύηση που διατάχθηκε. Το δικαστήριο δεν προχωρεί στη συζήτηση του ένδικου μέσου, ώσπου να κατατεθεί η εγγύηση που διέταξε σχετικά με το ένδικο αυτό μέσο.

 


Αρθρο: 172
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ, ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ή ΜΕΣΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν η προθεσμία που ορίστηκε για την εγγυοδοσία περάσει άπρακτη, το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση εκείνου που είχε ζητήσει την εγγύηση, αποφασίζει ότι ανακλήθηκε η αγωγή ή η κύρια παρέμβαση ή το ένδικο μέσο.

 


Αρθρο: 173
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Σχόλια
- Η αναπροσαρμογή της παρ. 4 σε 50.000 δρχ έγινε από την παρ. 3 του άρθ. 7 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α 88/28.5.1993)και η μετατροπή σε ευρώ έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 3-5 του Ν. 2943/2001. * Η λέξη "συζήτηση" αντικατέστησε την "πρώτη συζήτηση", σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2915/2001 και σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθ. 15 του Ν. 2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001), ο χρόνος ισχύος των διατάξεων του κεφαλαίου Α' του ν. 2915/2001, στο οποίο περιλαμβάνεται και το άρθρο 1 αυτού, μετατίθεται στην 1η Ιανουαρίου 2002. ===================================== - Η παρ. 5, που προστέθηκε με την παρ. 4 του έκτου άρθρου του ν. 3625/2007 (Α΄ 290/24.12.2007, τίθεται όπως ατικαταστάθηκε με το άρθο έκτο του ν. 3875/2010 (Α΄ 158/20.9.2010). ------------------------------ -Η παρ. 4 του παρόντος τίθεται όωπς αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
Δικαστικά έξοδα
1. Οποιος προκαλεί κύρια ή παρεμπίπτουσα δίκη προκαταβάλλει τα τέλη για τις συζητήσεις της δίκης αυτής.
2. Οποιος προσβάλλει απόφαση με ένδικο μέσο προκαταβάλλει τα τέλη για την "συζήτησή"* του.
3. Ο διάδικος που προκαλεί διαδικαστική πράξη προκαταβάλλει τα έξοδα και τα τέλη της.
«4. Σε δίκες διατροφής, όποιος έχει υποχρέωση σύμφωνα με το νόμο ή με δικαιοπραξία να δώσει διατροφή, προκαταβάλλει και τα, κατά την κρίση του δικαστή, έξοδα και τέλη του ενάγοντος, έως το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.»
«5. Στις υποθέσεις που αφορούν σε ενήλικο θύμα των εγκλημάτων που ορίζονται στα άρθρα 323, 323Α και 351 του Π.Κ. ή σε ανήλικο θύμα των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ. 4, 323Β εδάφιο α', 324, 336, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 349, 351 και 351Α του Π.Κ., ο εναγόμενος προκαταβάλλει τα κατά την κρίση του δικαστή έξοδα και τέλη του ενάγοντος (θύματος) έως το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.».

 


Αρθρο: 174
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οταν ο νόμος δεν προσδιορίζει με ακρίβεια τα έξοδα και τέλη που πρέπει να προκαταβληθούν για κάποια διαδικαστική πράξη ή συζήτηση, τα προσδιορίζει ο δικαστής, στον οποίο εκκρεμεί η δίκη και, όταν πρόκειται για πολυμελές δικαστήριο, ο πρόεδρος, με πράξη που γράφεται επάνω στη σχετική αίτηση και κοινοποιείται στον υπόχρεο για να τα προκαταβάλει.
2. Η απόδειξη της προκαταβολής των τελών και εξόδων που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 173 πρέπει να προσάγεται στο γραμματέα, όταν συζητείται η υπόθεση ή όταν επιχειρείται η πράξη.

 


Αρθρο: 175
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
Ο υπόχρεος σε προκαταβολή των τελών και εξόδων, αν την παραλείψει,
θεωρείται ότι δεν εμφανίστηκε.

 


Αρθρο: 176
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΤΤΗΘΕΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΟ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΗΤΤΗΘΕΝΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Ο διάδικος που νικήθηκε καταδικάζεται να πληρώσει τα έξοδα.
Θεωρείται ότι νικήθηκε και εκείνος, του οποίου απορρίφθηκε η αίτηση, ως
προς το μέρος που ο αντίδικος δεν ομολόγησε ή αναγνώρισε.

 


Αρθρο: 177
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑΓΟΝΤΑ-ΤΟΝ ΝΙΚΗΣΑΝΤΑ-ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΕΝΑΓΟΝΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Αν ο εναγόμενος δεν προκάλεσε με τη στάση του την άσκηση της αγωγής
και αμέσως μετά την άσκησή της την αποδέχεται ή ομολογεί πλήρως τη βάση
της, το δικαστήριο επιβάλλει τα έξοδα στον ενάγοντα.

 


Αρθρο: 178
Ημ/νία: 01.01.2001
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
Σχόλια
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2915/2001. Σύμφωνα δε με το πρώτο εδάφιο του άρ. 15 του ν. 2943 του 2001 (Α΄203/12.9.2001), η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου
"1. Σε περίπτωση μερικής νίκης και μερικής ήττας κάθε διαδίκου, το δικαστήριο κατανέμει τα έξοδα ανάλογα με την έκταση της νίκης ή της ήττας του καθενός".
2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 ο δικαστής μπορεί να επιβάλει το σύνολο των εξόδων σε βάρος του ενός μόνο διαδίκου, αν το μέρος που απορρίφθηκε από την αίτηση του άλλου διαδίκου είναι ελάχιστο και δεν έδωσε αφορμή για να αυξηθούν τα έξοδα ή αν ο καθορισμός του μεγέθους της απαίτησης είχε εξαρτηθεί από την κρίση του δικαστή ή από την εκτίμηση πραγματογνωμόνων.

 


Αρθρο: 179
Ημ/νία: 01.01.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
Σχόλια
Το άρθρο 179 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2915/2001. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρ. 15 του ν. 2943 του 2001 (ΦΕΚ Α΄203/12.9.2001), η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου
"Το δικαστήριο μπορεί να συμψηφίσει όλα τα έξοδα ή ένα μέρος τους, μόνο όταν πρόκειται για διαφορές ανάμεσα σε συζύγους ή σε συγγενείς εξ αίματος έως και το δεύτερο βαθμό ή όταν η ερμηνεία του κανόνα δικαίου που εφαρμόσθηκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερής".

 


Αρθρο: 180
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν καταδικαστούν περισσότεροι, είτε είναι ομόδικοι είτε όχι, να πληρώσουν τα έξοδα, ενέχονται κατά ίσα μέρη, το δικαστήριο όμως μπορεί κατά την κρίση του, να κατανείμει τα έξοδα με βάση το μερίδιο που αναλογεί σε καθέναν επάνω στο επίδικο αντικείμενο. 2. Τα έξοδα της ιδιαίτερης πράξης ή της ιδιαίτερης διαδικασίας που προκάλεσε ένας μόνο ομόδικος, επιβάλλονται αποκλειστικά σε βάρος του. 3. Αν καταδικάστηκαν περισσότεροι ως συνοφειλέτες εις ολόκληρον, έχουν εις ολόκληρον υποχρέωση και για την πληρωμή των εξόδων, εφόσον η απόφαση δεν ορίζει διαφορετικά, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 2.

 


Αρθρο: 181
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Σε περίπτωση κύριας παρέμβασης, τα έξοδα της κύριας δίκης και της παρέμβασης, αν η τελευταία γίνει δεκτή, επιβάλλονται κατά ίσα μέρη σε βάρος των αρχικών διαδίκων.
2. Αν η κύρια παρέμβαση απορριφθεί ως απαράδεκτη ή άκυρη, όποιος άσκησε την παρέμβαση καταδικάζεται στα έξοδα των αρχικών διαδίκων τα οποία προκλήθηκαν από την άσκησή της.
3. Αν η κύρια παρέμβαση απορριφθεί στην ουσία, τα έξοδά της επιβάλλονται σε βάρος εκείνου που άσκησε την παρέμβαση, ενώ τα έξοδα της κύριας δίκης επιβάλλονται, κατά ίσα μέρη, σε βάρος εκείνου που άσκησε την παρέμβαση και του αρχικού διαδίκου που νικήθηκε.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 178 έως 180 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.

 


Αρθρο: 182
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΓΩΓΗΣ-ΟΜΟΔΙΚΙΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Σε πρόσθετη παρέμβαση τα έξοδα που προκλήθηκαν από αυτήν σε περίπτωση νίκης του διαδίκου για το συμφέρον του οποίου ασκήθηκε η παρέμβαση επιβάλλονται σε βάρος του αντιδίκου, ενώ σε περίπτωση ήττας του καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, σε βάρος εκείνου που άσκησε την πρόσθετη παρέμβαση.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 178 ως 180 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτήν.
3. Στις περιπτώσεις που εκείνος ο οποίος άσκησε πρόσθετη παρέμβαση θεωρείται ομόδικος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 180.

 


Αρθρο: 183
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Τα έξοδα που προκάλεσε η άσκηση και η εκδίκαση ένδικου μέσου επιβάλλονται, σε περίπτωση που απορριφθεί, σε βάρος του διαδίκου που το άσκησε, ενώ σε περίπτωση που γίνει δεκτό, σε βάρος του διαδίκου που νικήθηκε. Οι διατάξεις των άρθρων 176 έως 182 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.

 


Αρθρο: 184
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ Ή ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Τα έξοδα της ερήμην δίκης, καθώς και εκείνα που προκάλεσε η αναβολή της συζήτησης ή της ενέργειας κάποιας διαδικαστικής πράξης, επιβάλλονται σε βάρος του διαδίκου που δικάστηκε ερήμην ή που ζήτησε την αναβολή. Αν η ερημοδικία κριθεί άκυρη ή η αναβολή προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αντιδίκου, τα έξοδα επιβάλλονται σε βάρος του.

 


Αρθρο: 185
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΣΑΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
Ολα τα έξοδα ή ένα μέρος τους μπορούν να επιβληθούν σε βάρος του διαδίκου που νίκησε, 1) αν ο δικαστής κρίνει ότι ο διάδικος αυτός δεν τήρησε το καθήκον της αλήθειας, 2) αν καθυστερημένα πρότεινε επιθετικό ή αμυντικό μέσο ή έφερε αποδεικτικό μέσο, ενώ ο δικαστής κρίνει ότι μπορούσε να το προτείνει ή να το φέρει νωρίτερα, 3) αν έγινε υπαίτιος για την ακυρότητα διαδικαστικής πράξης ή της συζήτησης.

 


Αρθρο: 186
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Υπάλληλοι της γραμματείας των δικαστηρίων, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, πληρεξούσιοι ή αντιπρόσωποι των διαδίκων, μάρτυρες και πραγματογνώμονες μπορούν να καταδικαστούν να πληρώσουν τα έξοδα, ύστερα από αίτηση των διαδίκων η και αυτεπαγγέλτως, α) όταν έγιναν υπαίτιοι, από βαριά αμέλεια ή από δόλο, ακυρότητας διαδικαστικής πράξης ή συζήτησης ή αναβολής της ή αν προξένησαν περιττά έξοδα, και β) όταν το ορίζει ρητώς ο νόμος.
2. Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με ανακοπή, σύμφωνα με τα άρθρα 583 επ.

 


Αρθρο: 187
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Με την επιφύλαξη αντίθετης συμφωνίας των ενδιαφερομένων, τα έξοδα
του δικαστικού συμβιβασμού επιβαρύνουν εξίσου τους διαδίκους, ενώ τα
έξοδα της καταργούμενης δίκης συμψηφίζονται.

 


Αρθρο: 188
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ή ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν γίνει ανάκληση διαδικαστικής πράξης ή παραίτηση είτε από αυτήν είτε από όλη τη δίκη, τα έξοδα επιβάλλονται σε βάρος του διαδίκου που ανακαλεί ή παραιτείται.
2. Σε περίπτωση αποδοχής της αγωγής ή ένδικου μέσου, ταέξοδα της δίκης, που τερματίζεται με την αποδοχή, επιβάλλονται σε βάρος του διαδίκου που αποδέχεται, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 177.

 


Αρθρο: 189
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΕΞΟΔΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αποδίδονται μόνο τα δικαστικά και εξώδικα έξοδα που ήταν απαραίτητα για τη διεξαγωγή και υπεράσπιση της δίκης και ιδίως
α) τα τέλη χαρτοσήμου για τη σύνταξη των αποφάσεων, των δικογράφων, των δικαστικών εκθέσεων και των άλλων εγγράφων της δίκης και για την ενέργεια των διαδικαστικών πράξεων,
β) το τέλος δικαστικού ενσήμου,
γ) η αμοιβή των δικηγόρων ή άλλων δικαστικώνπληρεξουσίων και των δικαστικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατιμήσεις που ισχύουν,
δ) τα ποσά που καταβάλλονται στους μάρτυρες για έξοδα και αποζημίωση, καθώς και στους πραγματογνώμονες για έξοδα και αμοιβή, σύμφωνα με τις διατιμήσεις που ισχύουν,
ε) τα ποσά που καταβλήθηκαν για την προσαγωγή άλλων αποδεικτικών μέσων, καθώς και τα έξοδα ταξιδιού και αλληλογραφίας που κατέβαλε ο διάδικος για να εμφανιστεί στη δίκη.
2. Δεν αποδίδονται τα έξοδα που έγιναν
α) από απείθεια, απροσεξία ή σφάλμα του ίδιου του διαδίκου, β) από υπερβολική πρόνοιά του.

 


Αρθρο: 190
Ημ/νία: 01.01.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
Σχόλια
- Η λέξη "συζήτηση" των παρ. 1 και 3 αντικατέστησε την "πρώτη συζήτηση", σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2915/2001 και σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθ. 15 του Ν. 2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001), ο χρόνος ισχύος των διατάξεων του κεφαλαίου Α' του ν. 2915/2001, στο οποίο περιλαμβάνεται και το άρθρο 1 αυτού, μετατίθεται στην 1η Ιανουαρίου 2002.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Για τον προσδιορισμό και την εκκαθάριση του ποσού των εξόδων που πρέπει να αποδοθούν, κάθε διάδικος πρέπει να επισυνάψει στη δικογραφία, ως την "συζήτηση"* στο ακροατήριο, κατάλογο των εξόδων και να φέρει ως το τέλος της συζήτησης, τις παρατηρήσεις του για τον κατάλογο εξόδων που έχει υποβάλλει ο αντίδικός του.
2. Ο κατάλογος της παραγράφου 1 μπορεί να περιληφθεί και στις προτάσεις που υποβάλλονται στην "συζήτηση"* στο ακροατήριο.
3. Για την εκκαθάριση των εξόδων αρκεί πιθανολόγηση.

 


Αρθρο: 191
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οταν το δικαστήριο αποφασίζει οριστικά για ολόκληρη την κύρια ή την παρεμπίπτουσα δίκη ή για ένα μέρος της, πρέπει, εφόσον έχει υποβληθεί ο κατάλογος του άρθρου 190, να περιλάβει διάταξη στην απόφαση για την υποχρέωση της πληρωμής των εξόδων, καθορίζοντας και το ποσό τους.
2. Αν δεν υποβληθεί ο κατάλογος εξόδων, το δικαστήριο προχωρεί στην εκκαθάρισή τους, αν έχει υποβληθεί αίτημα για την επιδίκασή τους.
3. Αν η απόφαση δεν περιέχει διάταξη για τα έξοδα, μπορεί να υποβληθεί σχετική αίτηση στο ίδιο δικαστήριο.

 


Αρθρο: 192
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ Ή ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
Σε περίπτωση αποδοχής ή ανάκλησης διαδικαστικής πράξης ή παραίτησης, είτε από αυτήν είτε από ολόκληρη τη δίκη, αν εκδίδεται οριστική απόφαση, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 191, διαφορετικά η εκκαθάριση των εξόδων γίνεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 679 επ. από το μονομελές πρωτοδικείο ή από το ειρηνοδικείο, για τις δίκες που διεξάγονται σ' αυτό.

 


Αρθρο: 193
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΚΠΟΛΔ) ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Δεν επιτρέπεται προσβολή της απόφασης με ένδικο μέσο ως προς τα έξοδα, αν δεν περιλαμβάνει και την ουσία της υπόθεσης.

 


Αρθρο: 194
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Σχόλια
*Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3226/2004 (ΦΕΚ Α 24) :"1. Για την παροχή νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αποκλείεται η εφαρμογή του εικοστού δεύτερου κεφαλαίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 194 έως 204)"

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ευεργέτημα πενίας
1. Το ευεργέτημα της πενίας παρέχεται σε όποιον αποδεδειγμένα δεν μπορεί να καταβάλει τα έξοδα της δίκης χωρίς να περιοριστούν από αυτό τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή του ίδιου και της οικογένειάς του.
2. Το ευεργέτημα της πενίας μπορεί να δοθεί και σε νομικά πρόσωπα κοινωφελή ή που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικό σκοπό καθώς και σε ομάδες προσώπων που έχουν την ικανότητα να είναι διάδικοι, αν αποδεικνύουν ότι με την προκαταβολή των εξόδων γίνεται πια αδύνατη ή προβληματική η εκπλήρωση του σκοπού τους.
3. Η διάταξη της παραγράφου 2 εφαρμόζεται και σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, καθώς και σε συνεταιρισμούς, εφόσον η καταβολή των εξόδων δεν μπορεί να γίνει ούτε από το ταμείο τους ούτε από τα μέλη, χωρίς να περιοριστούν τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή των ίδιων και της οικογένειάς τους.
4. Το ευεργέτημα της πενίας δίνεται μόνο εφόσον η δίκη δεν παρουσιάζεται φανερά άδικη ή ασύμφορη.

 


Αρθρο: 195
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
«Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 194 μπορεί να δοθεί το ευεργέτημα της πενίας σε αλλοδαπούς και σε πρόσωπα που αποδεδειγμένα δεν έχουν ιθαγένεια.»

 


Αρθρο: 196
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΑΙΤΗΣΗ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Σχόλια
*Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3226/2004 (ΦΕΚ Α 24) :"1. Για την παροχή νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αποκλείεται η εφαρμογή του εικοστού δεύτερου κεφαλαίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 194 έως 204)" -Η παρ. 3 του παρόντος τίθεται όπως νατικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το ευεργέτημα της πενίας δίνεται ύστερα από αίτηση, από τον ειρηνοδίκη, το δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου ή τον πρόεδρο του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη και, αν πρόκειται για πράξεις που είναι άσχετες με δίκη, από τον ειρηνοδίκη της κατοικίας του αιτούντος.
2. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της πράξης, τα αποδεικτικά μέσα που υπάρχουν για την κύρια υπόθεση, καθώς και τα στοιχεία που βεβαιώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 194.
«3. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται:
α) πιστοποιητικό, ατελώς, του δημάρχου όπου είναι η κατοικία ή η μόνιμη διαμονή του αιτούντος, το οποίο βεβαιώνει την επαγγελματική, οικονομική και οικογενειακή κατάστασή του, καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 194 παράγραφοι 1 έως 3, και β) πιστοποιητικό, ατελώς, του οικονομικού εφόρου της κατοικίας ή της μόνιμης διαμονής του αιτούντος το οποίο βεβαιώνει αν ο αιτών υπέβαλε κατά την τελευταία τριετία δήλωση φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου άμεσου φόρου, καθώς και την εξακρίβωσή της, ύστερα από έλεγχο.»

 


Αρθρο: 197
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΑΙΤΗΣΗ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Σχόλια
*Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3226/2004 (ΦΕΚ Α 24) :"1. Για την παροχή νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αποκλείεται η εφαρμογή του εικοστού δεύτερου κεφαλαίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 194 έως 204)"

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οταν δικάζεται η αίτηση, δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο και μπορεί να διαταχθεί η κλήτευση του αντιδίκου του αιτούντος. Για την παραδοχή της αίτησης αρκεί πιθανολόγηση, το δικαστήριο όμως μπορεί να ζητήσει και αυτεπαγγέλτως συμπληρωματικές αποδείξεις, να εξετάσει μάρτυρες, καθώς και τον αιτούντα, με όρκο ή χωρίς όρκο, όπως επίσης να ζητήσει πληροφορίες από το δικαστή της υπόθεσης και γνώμη δικηγόρου ότι η διεξαγωγή της δίκης δεν εμφανίζεται φανερά άδικη ή ασύμφορη.
2. Ο δικαστής που δικάζει την αίτηση, όταν διατάζει να κλητευθεί ο αντίδικος του αιτούντος, μπορεί να ορίσει ότι η εκδίκαση της αίτησης θα συνεχιστεί ατελώς.

 


Αρθρο: 198
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
Σχόλια
*Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3226/2004 (ΦΕΚ Α 24) :"1. Για την παροχή νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αποκλείεται η εφαρμογή του εικοστού δεύτερου κεφαλαίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 194 έως 204)"

 

Κείμενο Αρθρου
Το ευεργέτημα της πενίας δίνεται χωριστά για κάθε δίκη, ισχύει για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας για κάθε δικαστήριο και περιλαμβάνει την αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης.

 


Αρθρο: 199
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΑΠΟΦΑΣΗ
Σχόλια
*Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3226/2004 (ΦΕΚ Α 24) :"1. Για την παροχή νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αποκλείεται η εφαρμογή του εικοστού δεύτερου κεφαλαίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 194 έως 204)"

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οποιος έλαβε το ευεργέτημα της πενίας απαλλάσσεται προσωρινά από την υποχρέωση να καταβάλει τα έξοδα της δίκης και γενικά της διαδικασίας, ιδίως τα τέλη χαρτοσήμου, το τέλος δικαστικού ενσήμου, το τέλος του απογράφου και τις προσαυξήσεις τους, τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών, των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων, την αμοιβή των δικηγόρων και άλλων δικαστικών πληρεξουσίων, καθώς και από την υποχρέωση εγγυοδοσίας για τα έξοδα αυτά.
2. Με την απόφαση που χορηγεί το ευεργέτημα της πενίας μπορεί να οριστεί ότι ο άπορος απαλλάσσεται προσωρινά από την προκαταβολή ενός μέρους μόνο από τα έξοδα αυτά.
3. Η παραχώρηση του ευεργετήματος της πενίας δεν επηρεάζει την υποχρέωση να πληρωθούν τα έξοδα που επιδικάστηκαν στον αντίδικο.

 


Αρθρο: 200
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
Σχόλια
*Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3226/2004 (ΦΕΚ Α 24) :"1. Για την παροχή νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αποκλείεται η εφαρμογή του εικοστού δεύτερου κεφαλαίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 194 έως 204)"

 

Κείμενο Αρθρου
1. Υστερα από αίτηση του διαδίκου, η απόφαση που χορηγεί το ευεργέτημα της πενίας ή και μεταγενέστερη απόφαση διορίζει ένα δικηγόρο ή δικολάβο, ένα συμβολαιογράφο και ένα δικαστικό επιμελητή, με την εντολή να υπερασπιστούν τον άπορο, να τον εκπροσωπήσουν στο δικαστήριο και να του δώσουν τη βοήθεια που χρειάζεται για να γίνουν οι διάφορες πράξεις. Αυτοί έχουν υποχρέωση να δεχτούν την εντολή και να δίνουν τη βοήθειά τους στον άπορο χωρίς αξίωση προκαταβολής αμοιβής ή δικαιωμάτων.
2. Ο διορισμός δικηγόρου ή δικολάβου με την απόφαση ισχύει ως παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας από τον άπορο, στην έκταση που ορίζει το άρθρο 97, εκτός αν η απόφαση, ύστερα από αίτηση του απόρου την περιορίζει ή την επεκτείνει.

 


Αρθρο: 201
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
Σχόλια
*Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3226/2004 (ΦΕΚ Α 24) :"1. Για την παροχή νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αποκλείεται η εφαρμογή του εικοστού δεύτερου κεφαλαίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 194 έως 204)"

 

Κείμενο Αρθρου
Το ευεργέτημα της πενίας παύει με το θάνατο του φυσικού προσώπου ή με τη διάλυση του νομικού προσώπου ή της εταιρίας ή άλλης ομάδας προσώπων. Πράξεις που δεν επιδέχονται αναβολή μπορούν να ενεργηθούν και αργότερα με βάση το ευεργέτημα που δόθηκε.

 


Αρθρο: 202
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
Σχόλια
*Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3226/2004 (ΦΕΚ Α 24) :"1. Για την παροχή νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αποκλείεται η εφαρμογή του εικοστού δεύτερου κεφαλαίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 194 έως 204)"

 

Κείμενο Αρθρου
Το ευεργέτημα της πενίας μπορεί να ανακληθεί ή να περιοριστεί με απόφαση του αρμόδιου δικαστή, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως, εφόσον αποδεικνύεται ότι οι προϋποθέσεις της παροχής του είτε δεν υπήρχαν εξαρχής, είτε έπαψαν να υπάρχουν αργότερα, είτε μεταβλήθηκαν.

 


Αρθρο: 203
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Σχόλια
*Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3226/2004 (ΦΕΚ Α 24) :"1. Για την παροχή νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αποκλείεται η εφαρμογή του εικοστού δεύτερου κεφαλαίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 194 έως 204)"

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η εκκαθάριση των εξόδων της δίκης, όταν είχε προηγηθεί ευεργέτημα πενίας, γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 190 έως 193 και περιλαμβάνει όσα έξοδα δεν είχαν προκαταβληθεί προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 199.
2. Αν η απόφαση επιβάλει τα έξοδα σε βάρος του αντιδίκου του απόρου, η είσπραξη των τελών χαρτοσήμου, του δικαστικού ενσήμου, του απογράφου και του αντιγράφου, καθώς και των προσαυξήσεών τους γίνεται σύμφωνα με το νόμο για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, ενώ εκείνων που οφείλονται στον άπορο, τους δικηγόρους ή άλλους δικαστικούς
πληρεξούσιους και στους άλλους δικαστικούς υπαλλήλους επιδικάζονται στα πρόσωπα αυτά και εισπράττονται κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η είσπραξη των εξόδων, αν επιβληθούν σε βάρος του απόρου, αμέσως μόλις πάψουν να υπάρχουν όλες ή μερικές από τις προϋποθέσεις για την παροχή του ευεργετήματος της πενίας και βεβαιωθεί αυτό με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 202.

 


Αρθρο: 204
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ ΠΟΙΝΕΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΠΟΙΝΕΣ ΕΠΙ ΑΝΑΛΗΘΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
«Αν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους πέτυχαν την παροχή του ευεργετήματος της πενίας με αναληθείς δηλώσεις και στοιχεία, ο δικαστής, που αποφασίζει την ανάκληση του ευεργετήματος, τους καταδικάζει σε χρηματική ποινή από εκατό (100) ευρώ έως διακόσια (200) ευρώ που περιέρχονται στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, χωρίς να αποκλείεται υποχρέωσή τους να καταβάλουν τα ποσά από τα οποία είχαν απαλλαγεί, ούτε και η ποινική τους δίωξη.»

 


Αρθρο: 205
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΕΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΙΝΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ
Σχόλια
Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
Ποινές
«Το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, με την οριστική απόφασή του, επιβάλλει στο διάδικο ή στο νόμιμο αντιπρόσωπό του ή στο δικαστικό του πληρεξούσιο, ανάλογα με την ευθύνη καθενός, χρηματική ποινή από πεντακόσια (500) ευρώ έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, που περιέρχονται στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, αν προκύψει από τη δίκη που έγινε, ότι, αν και το γνώριζαν: 1) άσκησαν προφανώς αβάσιμη αγωγή, ανταγωγή ή παρέμβαση ή προφανώς αβάσιμο ένδικο μέσο ή 2) διεξήγαγαν τη δίκη παρελκυστικά ή δεν τήρησαν τους κανόνες των χρηστών ηθών ή της καλής πίστης ή το καθήκον της αλήθειας.»

 


Αρθρο: 206
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΕΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΙΝΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΥΒΡΙΣΤΙΚΩΝ Ή ΑΝΑΡΜΟΣΤΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Ο δικαστής μπορεί, ύστερα από αίτηση ενός διαδίκου ή και
αυτεπαγγέλτως, να διατάξει να διαγραφούν από τα δικόγραφα ή τις
προτάσεις των διαδίκων εξυβριστικές ή άλλες ανάρμοστες φράσεις και να
επιβάλει, αν έγιναν στο ακροατήριο ασυγχώρητες παραδρομές και
παραβάσεις, πειθαρχικές ποινές σε υπαλλήλους της γραμματείας,
συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές.

 


Αρθρο: 207
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΕΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΙΝΕΣ, ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ
Σχόλια
- Η αναπροσαρμογή των ποσών έγινε από την παρ. 5 του άρθ. 7 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α 88/28.5.1993) - Η μετατροπή σε ευρώ έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 1, 4 και 5 του ν. 2943/2001. - Η παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Αν όταν ενεργείται κάποια πράξη, είτε στο ακροατήριο είτε και έξω από αυτό, γίνει θόρυβος ή εκδηλωθεί ανυπακοή στα μέτρα που έχουν ληφθεί ή στις διαταγές που δόθηκαν, ο δικαστής και, αν πρόκειται για πολυμελές δικαστήριο, ο πρόεδρος έχει εξουσία να επιβάλλει σε αυτόν που θορυβεί ή στον παραβάτη είτε χρηματική ποινή από εκατό (100) ευρώ έως πεντακόσια (500) ευρώ είτε την απομάκρυνσή του από τον τόπο όπου ενεργείται η πράξη είτε κράτηση 24 ωρών.»
2. Αν αυτός που θορυβεί ή ο παραβάτης είναι δικηγόρος, το δικαστήριο, είτε πρόκειται για συνεδρίαση στο ακροατήριο, είτε πρόκειται για ενέργεια πράξης έξω από αυτό, μπορεί να εφαρμόσει τα άρθρα 70, 71 και 73 του Δικηγορικού Κώδικα.
3. Οι πράξεις αυτές μπορούν να ανακληθούν από εκείνον που τις έχει εκδώσει.
4. Κατά τις συνεδριάσεις των δικαστηρίων στο ακροατήριο εφαρμόζονται και τα άρθρα 116 και 117 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 


Αρθρο: 208
Ημ/νία: 01.01.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
Σχόλια
* Η λέξη "συζήτηση" της παρ. 1 αντικατέστησε την "πρώτη συζήτηση", σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2915/2001 και σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθ. 15 του Ν. 2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001), ο χρόνος ισχύος των διατάξεων του κεφαλαίου Α' του ν. 2915/2001, στο οποίο περιλαμβάνεται και το άρθρο 1 αυτού, μετατίθεται στην 1η Ιανουαρίου 2002.

 

Κείμενο Αρθρου
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Απόπειρα συμβιβασμού
1. Ο ειρηνοδίκης είναι υποχρεωμένος κατά την "συζήτηση"* στο ακροατήριο οποιασδήποτε υπόθεσης που δικάζει και πριν από κάθε συζήτηση να προσπαθήσει να συμβιβάσει τους διαδίκους. Η συζήτηση της υπόθεσης προχωρεί μόνο αν αποτύχει η απόπειρα συμβιβασμού. Η παράλειψή της δεν προκαλεί απαράδεκτο ή ακυρότητα.
2. Ο ειρηνοδίκης μπορεί να ζητήσει να γίνει η απόπειρα του συμβιβασμού από άλλον ειρηνοδίκη άλλης περιφέρειας, αν κρίνει ότι αυτό είναι σκόπιμο για την επιτυχία του συμβιβασμού.

 


Αρθρο: 209
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οποιος έχει την πρόθεση να ασκήσει αγωγή μπορεί πριν από την
κατάθεσή της να ζητήσει τη συμβιβαστική επέμβαση τού κατά τόπο αρμόδιου
για την εκδίκαση της αγωγής ειρηνοδίκη, έστω και αν αυτός είναι καθ'
ύλην αναρμόδιος. Για το σκοπό αυτόν ή υποβάλλεται αίτηση προς τον
ειρηνοδίκη, στην οποία πρέπει να αναγράφεται συνοπτικά το αντικείμενο
της διαφοράς, ή εμφανίζονται αυθόρμητα οι ενδιαφερόμενοι ενώπιόν του.
2. Ο ειρηνοδίκης, όταν υποβληθεί αίτηση συμβιβασμού καλεί ενώπιόν
του το συντομότερο σε ορισμένη ημέρα και ώρα όλους τους ενδιαφερομένους.
Η πρόσκληση του ειρηνοδίκη πρέπει να αναφέρει με συντομία τη
διαφορά. Αν προσέλθουν αυθόρμητα όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ο ειρηνοδίκης
μπορεί αμέσως να προχωρήσει σε συμβιβαστική επέμβαση. Η συμβιβαστική
επέμβαση του ειρηνοδίκη δεν είναι ανάγκη να γίνεται δημόσια, όμως για
την επέμβαση αυτή τηρούνται πρακτικά.
3. Αν αυτός που υπέβαλε την αίτηση δεν εμφανιστεί, η αίτηση
θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ και καταδικάζεται αυτός στα δικαστικά
έξοδα. Αν δεν εμφανιστεί κάποιος από αυτούς που κλήθηκαν, αναφέρεται
αυτό στα πρακτικά και η συμβιβαστική επέμβαση του ειρηνοδίκη θεωρείται
ότι απέτυχε.

 


Αρθρο: 210
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο ειρηνοδίκης κατά την απόπειρα συμβιβασμού ή τη συμβιβαστική
επέμβαση εξετάζει μαζί με τους ενδιαφερομένους ολόκληρη τη διαφορά χωρίς
να δεσμεύεται από το ισχύον δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο, εκτιμά
ελεύθερα τα διάφορα πραγματικά περιστατικά και προσπαθεί να βρεί τρόπο
συμβιβασμού. Ιδίως έχει το δικαίωμα να διατάζει αυτοψία,
πραγματογνωμοσύνη, την προσαγωγή οποιουδήποτε εγγράφου, την προσωπική
εμφάνιση των διαδίκων και μπορεί να εξετάζει μάρτυρες, έστω και χωρίς
όρκο, και γενικά να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη για να διευκρινιστεί η
διαφορά.
2. Ο συμβιβασμός μπορεί να αφορά ολόκληρη τη διαφορά ή μόνο μέρος
της.
3. Ο ειρηνοδίκης έχει δικαίωμα να αναβάλει μόνο μία φορά τη
συζήτηση για το συμβιβασμό ή να ορίζει άλλη ημέρα και ώρα για τη
συμβιβαστική του επέμβαση, αν θεωρεί ότι μπορεί έτσι να επιτευχθεί ο
συμβιβασμός.

 


Αρθρο: 211
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΡΚΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν αμφισβητούνται ορισμένα πραγματικά περιστατικά, ο συμβιβασμός
μπορεί να εξαρτηθεί, εφόσον συμφωνούν σ' αυτό όλοι οι ενδιαφερόμενοι,
από τη δόση όρκου από κάποιον από αυτούς. Ο όρκος πρέπει να δίνεται
στην ίδια συνεδρίαση, και αν αυτό δεν είναι δυνατό, ο ειρηνοδίκης ορίζει
αμέσως δικάσιμο στην οποία πρέπει να δοθεί ο όρκος.
2. Αν δεν δοθεί ο όρκος, ο συμβιβασμός θεωρείται ότι απέτυχε, και
αυτός που δεν έδωσε τον όρκο καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα.

 


Αρθρο: 212
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Για τις ενέργειες του ειρηνοδίκη προς συμβιβασμό γίνεται σύντομη
αναφορά στα πρακτικά.
2. Αν η απόπειρα συμβιβασμού ή η συμβιβαστική επέμβαση αποτύχουν,
γίνεται σχετική αναφορά στα πρακτικά και σημειώνεται από τον ειρηνοδίκη
ο λόγος της αποτυχίας.
3. Αν επιτευχθεί συμβιβασμός, αναγράφονται λεπτομερώς στο πρακτικό
όλοι οι όροι του.
4. Ο συμβιβασμός που έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 208 και επόμενα έχει
όλα τα αποτελέσματα του δικαστικού συμβιβασμού.

 


Αρθρο: 213
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Δεν γίνεται απόπειρα συμβιβασμού και θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε
ποτέ η αίτηση συμβιβαστικής επέμβασης, αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του ουσιαστικού δικαίου για να είναι έγκυρος ο συμβιβασμός. Στην
περίπτωση αυτή γίνεται σχετική σημείωση στα πρακτικά.

 


Αρθρο: 214
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Η υποβολή αίτησης για συμβιβαστική επέμβαση του ειρηνοδίκη έχει
όλες τις συνέπειες της άσκησης αγωγής, εφόσον αυτή ασκηθεί μέσα σε τρείς
μήνες από την αποτυχία της συμβιβαστικής επέμβασης.

 


Αρθρο: 214Α
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ, ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο, που είχε προστεθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2298/1995 (Α' 62/04.04.1995) και το περιεχόμενο του οποίου καταργήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2479/1997 και προστέθηκε εκ νέου με την παρ. 2 της ως άνω διάταξης, κατά δε την παρ. 4 είχε έναρξη ισχύος την 16.09.2000, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 19 του ν. 3994/2011 (Α΄ 165/25.7.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται, μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και χωρίς να υφίσταται στάση της δίκης, όταν αντικείμενό της είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορά, για την οποία επιτρέπεται κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός.
2. Για το συμβιβασμό συντάσσεται ατελώς πρακτικό, που περιλαμβάνει το περιεχόμενο της συμφωνίας τους και ιδίως το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος, το ποσό της οφειλόμενης παροχής και τους τυχόν όρους υπό τους οποίους θα εκπληρωθεί, καθώς και πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα. Το πρακτικό συντάσσεται σε τόσα αντίτυπα όσοι και οι διάδικοι ή ομάδες διαδίκων, που αντιδικούν, χρονολογείται και υπογράφεται από αυτούς ή από τους δικηγόρους τους αν έχουν ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 98 περίπτωση β'.
3. Κάθε διάδικος μπορεί, προσκομίζοντας το πρακτικό σε πρωτότυπο, να ζητήσει την επικύρωσή του από το δικαστή ή τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο. Το πρακτικό επικυρώνεται αφού διαπιστωθεί ότι: α) η διαφορά είναι δεκτική συμβιβαστικής επίλυσης,
β) το πρακτικό έχει υπογραφεί σύμφωνα με όσα προαναφέρονται και γ) από αυτό προκύπτει σαφώς το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος και το ποσό της οφειλόμενης παροχής, καθώς και οι τυχόν όροι εκπλήρωσής της. Αν η διαφορά περιλαμβάνει και καταψήφιση, το πρακτικό αποτελεί από την επικύρωσή του τίτλο εκτελεστό και περιάπτεται με τον εκτελεστήριο τύπο από το αρμόδιο για την επικύρωσή του δικαστήριο. Αν η διαφορά έχει χαρακτήρα απλώς αναγνωριστικό, το πρακτικό αποδεικνύει το δικαίωμα. Με την επικύρωση του πρακτικού επέρχεται κατάργηση της δίκης.»

 


Αρθρο: 215
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ
Σχόλια
- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3994/2011 (Α΄ 165/25.7.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ασκηση της αγωγής
«1. Η αγωγή ασκείται με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται και με επίδοση αντιγράφου της στον εναγόμενο. Η κατάθεση του δικογράφου μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 119. Κάτω από το δικόγραφο που κατατέθηκε συντάσσεται έκθεση στην οποία αναφέρεται η ημέρα, ο μήνας και το έτος της κατάθεσης, καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη. Η έκθεση μπορεί να συντάσσεται και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 117. Αναφορά του δικογράφου της αγωγής που κατατέθηκε γίνεται χωρίς καθυστέρηση σε ειδικό βιβλίο με αλφαβητικό ευρετήριο. Στο βιβλίο αυτό αναγράφονται με αύξοντα αριθμό και χρονολογική σειρά οι αγωγές που κατατίθενται και αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των διαδίκων, η χρονολογία της κατάθεσης και το αντικείμενο της διαφοράς. Στη γραμματεία κάθε δικαστηρίου τηρείται και ηλεκτρονικό αρχείο αγωγών.»
2. Στα ειρηνοδικεία στων οποίων την έδρα δεν υπάρχουν διορισμένοι
δικηγόροι ή δικολάβοι η αγωγή μπορεί να ασκηθεί και προφορικά ενώπιον
του ειρηνοδίκη με τη σύνταξη σχετικής έκθεσης. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται οι ορισμοί της προηγούμενης παραγράφου και των άρθρων 226
και 229. Οι διαδικαστικές πράξεις των διαδίκων, στις οποίες
περιλαμβάνονται και αυτές που γίνονται εκτός του ακροατηρίου, μπορούν να
γίνουν και προφορικά ενώπιον του ειρηνοδίκη.

 


Αρθρο: 216
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΟΡΙΣΜΕΝΟ-ΑΟΡΙΣΤΙΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΑΙΤΗΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η αγωγή εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117
πρέπει να περιέχει α) σαφή έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν σύμφωνα
με το νόμο την αγωγή και δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα
κατά του εναγομένου, β) ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς,
γ) ορισμένο αίτημα.
2. Στην αγωγή αναφέρεται α) προκειμένου για δίκες περιουσιακών
σχέσεων η χρηματική αξία του επίδικου αντικειμένου και β) τα στοιχεία
που θεμελιώνουν την αρμοδιότητα του δικαστηρίου.

 


Αρθρο: 217
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Οι διατάξεις για την αγωγή εφαρμόζονται και σε κάθε δικόγραφο εισαγωγικό δίκης, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

 


Αρθρο: 218
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΩΡΕΥΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΑΓΩΓΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Περισσότερες αιτήσεις του ίδιου ενάγοντος κατά του ίδιου
εναγομένου οι οποίες πηγάζουν από την ίδια ή διαφορετική αιτία, αφορούν
το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο και στηρίζονται στον ίδιο ή
διαφορετικό λόγο, μπορούν να ενωθούν στο ίδιο δικόγραφο αγωγής α) αν δεν
είναι αντιφατικές μεταξύ τους, β) αν στο σύνολό τους υπάγονται λόγω
ποσού στο δικαστήριο όπου εισάγονται γ) αν υπάγονται στην τοπική
αρμοδιότητα του ίδιου δικαστηρίου, δ) αν υπάγονται στο ίδιο είδος
διαδικασίας, ε) αν η σύγχρονη εκδίκασή τους δεν επιφέρει σύγχυση.
2. Αν ενωθούν περισσότερες αιτήσεις χωρίς να συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1, διατάσσεται ύστερα από αίτηση ή και
αυτεπαγγέλτως ο χωρισμός και στην περίπτωση καθ' ύλην ή κατά τόπον
αναρμοδιότητας εφαρμόζονται τα άρθρα 46 και 47.

 


Αρθρο: 219
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΒΑΣΗ-ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΑΙΡΕΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΑΓΩΓΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αγωγή υπό αίρεση δεν επιτρέπεται, μπορεί όμως ο ενάγων για την
περίπτωση που απορριφθεί η πρώτη βάση ή αίτηση της αγωγής να τη στηρίξει
σε άλλη βάση ή να υποβάλει άλλη αίτηση που στηρίζεται στην ίδια ή σε
άλλη βάση.
2. Η επιβοηθητική σύμφωνα με τη παράγραφο 1 άσκηση αγωγής μπορεί να
γίνει με το ίδιο ή άλλο δικόγραφο.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στην ανταγωγή.

 


Αρθρο: 220
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Σχόλια
- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3994/2011 (Α΄ 165/25.7.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Αγωγές, στις οποίες περιλαμβάνονται και αναγνωριστικές ή ανακοπές εμπράγματες, μικτές ή νομής, εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα νομής, καθώς και αγωγές διάρρηξης δικαιοπραξίας ως καταδολιευτικής, όταν αφορούν ακίνητα, εγγράφονται ύστερα από αίτηση του ενάγοντος ή ανακόπτοντος στα βιβλία διεκδικήσεων του γραφείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο μέσα σε τριάντα ημέρες από την κατάθεσή τους, διαφορετικά απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτες.»
2. Αν οι αγωγές και ανακοπές που εγγράφηκαν στα βιβλία διεκδικήσεων
είναι φανερά αβάσιμες, διατάσσεται η διαγραφή τους, κατά τη διαδικασία
των άρθρων 740 επ. Στη συζήτηση κλητεύεται υποχρεωτικά αυτός που έχει
καταθέσει την αγωγή ή ανακοπή που πρέπει να διαγραφεί. Μετά μια
δεκαετία από την κατάθεση, η διαγραφή μπορεί να διαταχθεί και χωρίς
κλήτευση, αν κατά την κρίση του δικαστηρίου αυτή είναι δύσκολη.
3. Με διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού της
Δικαιοσύνης ορίζεται ο τρόπος που τηρούνται τα βιβλία διεκδικήσεων.

 


Αρθρο: 221
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ, ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής
1. Με την άσκηση της αγωγής σύμφωνα με το άρθρο 215, η κατάθεσή της
έχει ως συνέπεια α) εκκρεμοδικία, β) το αμετάβλητο της δικαιοδοσίας και
αρμοδιότητας του δικαστηρίου, γ) την προτίμηση ανάμεσα σε περισσότερα
αρμόδια δικαστήρια, και η επίδοσή της έχει ως συνέπεια τα αποτελέσματα
που το ουσιαστικό δίκαιο ορίζει ότι επέρχονται από την έγερση της
αγωγής.
2. Εκκρεμοδικία συνεπάγεται και η υποβολή, ενώ διαρκεί η δίκη,
αίτησης με την οποία επιδιώκεται καταψήφιση, αναγνώριση ή διάπλαση,
καθώς και η πρόταση ένστασης συμψηφισμού.

 


Αρθρο: 222
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Οταν επέλθει η εκκρεμοδικία και όσο αυτή διαρκεί, δεν μπορεί να
γίνει σε οποιοδήποτε δικαστήριο νέα δίκη για την ίδια επίδικη διαφορά
ανάμεσα στους ίδιους διαδίκους, εφόσον εμφανίζονται με την ίδια
ιδιότητα.
2. Αν κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας ασκηθεί άλλη αγωγή,
ανταγωγή ή κύρια παρέμβαση ή προταθεί ένσταση συμψηφισμού για την ίδια
επίδικη διαφορά, αναστέλλεται και αυτεπαγγέλτως η εκδίκασή της εωσότου
περατωθεί η πρώτη δίκη.

 


Αρθρο: 223
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου
Οταν επέλθει η εκκρεμοδικία είναι απαράδεκτη η μεταβολή του
αιτήματος της αγωγής. Κατ' εξαίρεση μπορεί ο ενάγων με τις προτάσεις
εωσότου περατωθεί η δίκη στον πρώτο βαθμό να περιορίσει το αίτημα της
αγωγής ή να ζητήσει 1) τα παρεπόμενα του κύριου αντικειμένου της αγωγής
και 2) αντί γι' αυτό που ζητήθηκε αρχικά άλλο αντικείμενο ή το διαφέρον
εξαιτίας μεταβολής που επήλθε.

 


Αρθρο: 224
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΣΗΣ
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο, που είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 4 του Ν. 2915/2001 και σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρ. 15 του ν. 2943 του 2001 (Α΄ 203/12.9.2001), ίσχυε από 1.1.2002, τίθεται όπως ατικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3994/2011 (Α΄ 165/25.7.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
«Είναι απαράδεκτο να μεταβληθεί η βάση της αγωγής. Με τις προτάσεις που κατατίθενται ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ή με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, μπορεί ο ενάγων να συμπληρώσει, να διευκρινίσει ή να διορθώσει τους ισχυρισμούς του, αρκεί να μη μεταβάλλεται η βάση της αγωγής.»

 


Αρθρο: 225
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η επέλευση της εκκρεμοδικίας δεν στερεί τους διαδίκους από την
εξουσία να μεταβιβάσουν το επίδικο πράγμα ή δικαίωμα να συστήσουν
εμπράγματο δικαίωμα.
2. Η μεταβίβαση του επίδικου πράγματος ή δικαιώματος ή η σύσταση
εμπράγματου δικαιώματος δεν επιφέρει καμία μεταβολή στη δίκη. Ο ειδικός
διάδοχος έχει δικαίωμα να ασκήσει παρέμβαση.
3. Αν ο ενάγων μεταβίβασε το επίδικο πράγμα ή δικαίωμα ή σύστησε
εμπράγματο δικαίωμα, δεν μπορεί να προταθεί εναντίον του έλλειψη
νομιμοποίησης, εκτός αν η απόφαση που θα εκδοθεί δεν δεσμεύει τον ειδικό
διάδοχο.

 


Αρθρο: 226
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΙΟ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, ΠΙΝΑΚΙΟ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΙΟ, ΑΝΑΣΥΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Σχόλια
Οι παρ. 2 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 άρθρου 6 Ν. 2479/1997, ΦΕΚ Α' 67) έως 4 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 Ν. 2915/2001. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 Ν. 2943/2001 (ΦΕΚ Α΄203), η ισχύς των παρ. 2-4 αρχίζει από 1.1.2002. - Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3327/2005 (Α΄ 70/11.3.20056), και, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ιδίου νόμου, ισχύει από 16.9.2005. ============================================== - Το εντός " " δεύτερο εδ. της παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3994/2011 (Α΄ 165/25.7.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση
1. Το πρωτότυπο της αγωγής που κατατέθηκε φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου.
"2. Αμέσως μετά την κατάθεση της αγωγής ο γραμματέας, με βάση τη σημείωση στο πρωτότυπο της αγωγής της ημέρας και ώρας συζήτησής της, την εγγράφει στο πινάκιο του δικαστηρίου, όπου σημειώνει το όνομα και το επώνυμο των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους, καθώς και το αντικείμενο της δίκης. (Παραλείπεται ως μη ισχύον).
3. Το πινάκιο είναι βιβλίο με αριθμημένες σελίδες, μονογραφημένες από τον πρόεδρο του δικαστηρίου ή τον ειρηνοδίκη, στο οποίο καταχωρίζονται οι υποθέσεις που θα συζητηθούν σε κάθε δικάσιμο. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο ειρηνοδίκης ορίζει τον αριθμό των υποθέσεων που θα εκδικασθούν σε κάθε δικάσιμο.
4. Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση σημειώνει στο πινάκιο αν η συζήτηση έγινε κατ' αντιμωλία ή ερήμην ή αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε. «Ελλείψεις ή σφάλματα του πινακίου, ως προς τα στοιχεία των διαδίκων, των εκδικαζόμενων υποθέσεων και τη σήμανσή του, συμπληρώνονται κατά την εκφώνηση της υπόθεσης ύστερα από προφορική αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου.» Αν η συζήτηση αναβληθεί, ο γραμματέας οφείλει αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης να μεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο που ορίσθηκε. Κλήση του διαδίκου για εμφάνιση στη δικάσιμο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων . Αν ματαιωθεί η συνεδρίαση για οποιονδήποτε λόγο, οι υποθέσεις που είναι γραμμένες σ' αυτήν μεταφέρονται με επιμέλεια των διαδίκων στις επόμενες συνεδριάσεις, ακόμη και με υπέρβαση του ορισμένου αριθμού, και ο αντίδικος αυτού που επισπεύδει τη συζήτηση καλείται πάντοτε στη νέα δικάσιμο. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή, η κλήση και η επίδοσή της γίνονται ατελώς. Το ίδιο ισχύει και όταν είναι αναγκαία η ανασυζήτηση της υπόθεσης."
«5. Κάθε αίτημα προτίμησης που υποβάλλεται από διάδικο για ορισμό ημέρας συζήτησης αίτησης, αγωγής ή ενδίκου μέσου ενώπιον παντός δικαστηρίου, οιασδήποτε διαδικασίας, διαφορετικής από εκείνη που, κατά τη νόμιμη σειρά, πρέπει να προσδιοριστεί ή έχει ήδη προσδιοριστεί, υποβάλλεται εγγράφως. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να περιέχονται οι λόγοι της προτίμησης και ο αρμόδιος δικαστής αποφαίνεται σχετικά, με αιτιολογημένη πράξη του.»

 


Αρθρο: 227
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΟΡΙΣΜΕΝΟ-ΑΟΡΙΣΤΙΑ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Αν υπάρχουν τυπικές παραλείψεις που μπορούν να αναπληρωθούν, ο πρόεδρος οποιουδήποτε πολυμελούς δικαστηρίου ή ο εισηγητής ή ο δικαστής μονομελούς δικαστηρίου καλεί να τις συμπληρώσει και μετά τη συζήτηση, τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή το διάδικο, εφόσον παρίσταται αυτοπροσώπως, τάσσοντας εύλογη κατά τη κρίση του προθεσμία.
2. Η πρόσκληση γίνεται και τηλεφωνικώς, ο δε γραμματέας βεβαιώνει με σημείωση στο εσωτερικό του φακέλου της δικογραφίας το χρόνο της ειδοποίησης, τα ζητούμενα στοιχεία και την προθεσμία. Αν η τηλεφωνική πρόσκληση είναι αδύνατη ή δυσχερής, αποστέλλεται έγγραφο, αντίγραφο του οποίου τηρείται στο φάκελο της δικογραφίας. Στο αντίγραφο αυτό σημειώνεται η ημερομηνία αποστολής του εγγράφου.

 


Αρθρο: 228
Ημ/νία: 21.08.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΩΝ
Σχόλια
To παρόν άρθρο, το οποίο καταργήθηκε με την παρ. 2 άρθρου 6 Ν. 2915/2001, επαναφέρεται σε ισχύ με το παρόν περιεχόμενο με την παρ. 2 άρθρου 6 Ν. 3043/2002 (ΦΕΚ Α' 192/21.08.2002), ισχύειε δε ως επανήλθε από21.8.2002.

 

Κείμενο Αρθρου
"Η προθεσμία για την κλήτευση των διαδίκων είναι εξήντα ημέρες και, αν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής, ενενήντα ημέρες πριν από τη συζήτηση".

 


Αρθρο: 229
Ημ/νία: 21.08.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ
Σχόλια
-Το παρόν άρθρο είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 2915/2001 και με το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 2943/2001. Στη συνέχεια ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 3 άρθρου 6 Ν. 3043/2002 (ΦΕΚ Α' 192/21.08.2002)και ισχύει από 21.8.2002. -Με το άρθρο 22 του ν. 2915/2001 ΦΕΚ Α 109 ορίσθηκε ότι :"1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις, των οποίων η πρώτη συζήτηση έχει προσδιορισθεί να γίνει μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. Η προθεσμία επίδοσης της αγωγής κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 229, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6, αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού." και σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθ. 15 του Ν. 2943/2001 (Α 203/12.9.2001), η προθεσμία επίδοσης της αγωγής του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου (άρθρο 22 του ν. 2915/2001) παρατείνεται μέχρι 30.9.2001

 

Κείμενο Αρθρου
"Αντίγραφο της αγωγής με την κάτω από αυτήν πράξη για τον προσδιορισμό δικασίμου και την κλήση για συζήτηση στην ορισμένη δικάσιμο επιδίδεται στον εναγόμενο με την επιμέλεια του ενάγοντος."

 


Αρθρο: 230
Ημ/νία: 21.08.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
Σχόλια
Η παρ. 1, η οποία καταργήθηκε με την παρ. 2 άρθρου 6 Ν. 2915/2001, ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ σε ισχύ με το παρόν περιεχόμενο με την παρ. 4 άρθρου 6 Ν. 3043/2002 (ΦΕΚ Α' 192/21.08.2002).

 

Κείμενο Αρθρου
"1. Οι διατάξεις των άρθρων 228 και 229 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται και για τον προσδιορισμό κάθε άλλης δικασίμου."
2. Δικαίωμα να επισπεύδει τη συζήτηση έχει οποιοσδήποτε διάδικος.

 


Αρθρο: 231
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου
Στη διαδικασία ενώπιον του ειρηνοδικείου η πρόσθετη παρέμβαση
μπορεί να ασκηθεί και προφορικά κατά τη δικάσιμο. Στην περίπτωση αυτή ο
ειρηνοδίκης μπορεί να αναβάλει τη συζήτηση σε μεταγενέστερη δικάσιμο,
που ορίζεται αμέσως αν κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την υπεράσπιση
των διαδίκων.

 


Αρθρο: 232
Ημ/νία: 12.09.2001
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΛΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΩΝ
Σχόλια
Η φράση της παρ. 2 μέσα σε "" στην παρ. 2 του παρόντος αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 3 παρ. 1, 4 και 5 του Ν. 2943/2001.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο πρόεδρος του πολυμελούς πρωτοδικείου, ο δικαστής του μονομελούς ή ο ειρηνοδίκης μπορούν και πριν από την ορισμένη δικάσιμο, ύστερα από αίτηση των διαδίκων που υποβάλλεται με την αγωγή ή και αυτοτελώς,
α) να καλέσουν εγγράφως τους διαδίκους ή τους νόμιμους
αντιπροσώπους τους να εμφανιστούν αυτοπροσώπως στη συζήτηση για να τους υποβληθούν ερωτήσεις και να δώσουν διασαφήσεις για την υπόθεση, β) να ζητήσουν εγγράφως από δημόσια αρχή την προσαγωγή ή αποστολή εγγράφου, που βρίσκεται στην κατοχή της,
γ) να διατάξουν την προσαγωγή εγγράφων κατά τη συζήτηση.
2. Αν ο διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα έγγραφα της παραγράφου 1 εδ. γ, καταδικάζεται, εκτός από τα δικαστικά έξοδα και σε χρηματική ποινή " 0,29 ευρώ έως 2,90 ευρώ", που περιέρχονται στο Ταμείο Νομικών.


Αρθρο: 233
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
Σχόλια
- Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3994/2011 (Α΄ 165/25.7.2011). - Οι παρ. 3 και 4 προστέθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3994/2011 (Α΄ 165/25.7.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Συζήτηση στο ακροατήριο
1. Η διαδικασία αρχίζει με την εκφώνηση από το δικαστή των υποθέσεων από το πινάκιο με τη σειρά που είναι γραμμένες. Ο δικαστής διευθύνει τη συζήτηση, δίνει το λόγο στα πρόσωπα που μετέχουν σ' αυτήν, τον αφαιρεί σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που τη ρυθμίζουν ή των οδηγιών του, εξετάζει τους διαδίκους, τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, τους μάρτυρες και τους πραγματογνώμονες, κηρύσσει τη συζήτηση περατωμένη, όταν σύμφωνα με την κρίση του η υπόθεση διευκρινίστηκε όσο χρειάζεται και δημοσιεύει την απόφαση.
«2. Εάν αντικείμενο της δίκης είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορά, για την οποία επιτρέπεται κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός, και οι διάδικοι δικάζονται αντιμωλία, το δικαστήριο επιχειρεί συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Η απόπειρα συμβιβασμού μπορεί να γίνει μετά την έναρξη της συζήτησης και καθ' όλη τη διάρκειά της, σε κάθε στάση της δίκης μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Για το σκοπό αυτόν το δικαστήριο μπορεί να συνεχίσει τη συζήτηση της υπόθεσης που εκφωνήθηκε, αφού εκδικάσει τις υπόλοιπες υποθέσεις του πινακίου, ή να διακόψει τη συζήτησή της για άλλη ημέρα και ώρα. Η συνεχιζόμενη συζήτηση μπορεί να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε αίθουσα ή και γραφείο του οικείου δικαστικού καταστήματος, που ορίζεται με προφορική ανακοίνωση του δικαστηρίου και καταχωρίζεται στα πρακτικά. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να αναβάλει μία φορά τη συζήτηση για την αμέσως επόμενη δικάσιμο του ίδιου δικαστή ή της ίδιας πολυμελούς συνθέσεως, διατάσσοντας και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση διαδίκου ή την προσκομιδή ειδικού πληρεξουσίου κατά το άρθρο 98 περίπτωση β'. Οι ανακοινώσεις του δικαστηρίου για τη διακοπή ή αναβολή της συζήτησης επέχουν θέση κλήτευσης όλων των παρισταμένων διαδίκων.»
«3. Εάν η απόπειρα αποτύχει, η συζήτηση της υπόθεσης συνεχίζεται κανονικά. Οι επισημάνσεις ή οι προτάσεις του δικαστηρίου, οι θέσεις που έλαβαν οι διάδικοι και οι τυχόν υποχωρήσεις τους κατά την προσπάθεια επίτευξης του συμβιβασμού δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση της απόφασης και δεν επηρεάζουν την έκβαση της δίκης. Στα πρακτικά αναφέρεται ότι επιδιώχθηκε συμβιβασμός και ότι η απόπειρα απέβη ανεπιτυχής.
4. Αν επέλθει συμβιβασμός, καταχωρίζεται στα πρακτικά και εφαρμόζεται το άρθρο 293 παράγραφος 1.»

 


Αρθρο: 234
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
1. Κάθε μέλος του δικαστηρίου έχει δικαίωμα με την άδεια του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση να απευθύνει ερωτήσεις στους διαδίκους, τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, τους μάρτυρες και τους πραγματογνώμονες και να απαιτεί την ανάγνωση εγγράφων.
2. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 έχουν και οι διάδικοι, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι, οι πληρεξούσιοι και οι τεχνικοί σύμβουλοί τους, αφού ζητήσουν και λάβουν άδεια από το δικαστή που διευθύνει. Η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει απευθείας ή μέσω του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση, ο οποίος μπορεί και να τις απαγορεύσει, αν τις κρίνει άσκοπες ή ανεπίτρεπτες. Επίσης μπορεί να απαγορεύσει και την ανάγνωση εγγράφων, αν την κρίνει περιττή.

 


Αρθρο: 235
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου
Στα πολυμελή δικαστήρια, αν η διαταγή που αφορά τη διευκρίνιση της υπόθεσης από το δικαστή ο οποίος διευθύνει τη συζήτηση ή η ερώτηση που υπέβαλε αυτό ή άλλο μέλος του δικαστηρίου αποκρούεται από κάποιο πρόσωπο που μετέχει στη συζήτηση ως ανεπίτρεπτη, αποφαίνεται γι' αυτό το δικαστήριο. Το ίδιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση που απαγορεύεται ερώτηση ή ανάγνωση εγγράφου.

 


Αρθρο: 236
Ημ/νία: 25.07.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ (ΚΠΟΛΔ)
 
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΣΑΦΙΣΗ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ