Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έτος: 2001

ΦΕΚ: Β 623 20010525

Τέθηκε σε ισχύ: 25.05.2001

Ημ.Υπογραφής: 14.05.2001

 

Τίτλος
Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Θέματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Ορισμοί

 

Κείμενο Αρθρου

Μέρος Α'

Γενικές διατάξεις

1. Για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα ισχύουν οι ορισμοί που δίδονται στο νόμο 2773/1999 και στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, εκτός εάν σε ειδικές διατάξεις του παρόντος προβλέπεται διαφορετικά.

2. Ως «χρέωση» νοείται κάθε οφειλή των υπόχρεων κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα προς τον Διαχειριστή του Συστήματος. Ως «πληρωμή» νοείται κάθε οφειλή του Διαχειριστή του Συστήματος προς οποιοδήποτε δικαιούχο κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα Συναλλαγών.

 

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Σκοπός

 

Κείμενο Αρθρου

Σκοπός του Κώδικα Συναλλαγών είναι ο λεπτομερής καθορισμός των τεχνικών και οικονομικών κανόνων, που διέπουν τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ του Διαχειριστή του Συστήματος και των κατόχων αδειών αποκλειστικής κυριότητας του Συστήματος, παραγωγής, προμήθειας και αποκλειστικής κυριότητας και διαχείρισης του Δικτύου. Στο πλαίσιο του σκοπού αυτού, ρυθμίζονται ειδικότερα ο τρόπος υπολογισμού, τιμολόγησης, εκκαθάρισης και έκδοσης σχετικών παραστατικών, που αφορούν χρεώσεις και πληρωμές για την ηλεκτρική ενέργεια, τις επικουρικές υπηρεσίες καθώς και τις υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος.

 

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Υπόχρεοι

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (υπόχρεους) και ιδίως:

α) Τον Κύριο του Συστήματος Μεταφοράς.

β) Το Διαχειριστή του Συστήματος

β) Τον Κύριο του Δικτύου Διανομής.

γ) Το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής.

δ) Τους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν στην κυριότητα τους μονάδες, οι οποίες συνδέονται στο Σύστημα άμεσα ή μέσω του Δικτύου.

ε) Τους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Εκπρόσωπος που ορίζεται από το Διαχειριστή του Συστήματος αντιπροσωπεύει ως ειδικός υπόχρεος στα πλαίσια του Κώδικα Συναλλαγών τους παραγωγούς και τους προμηθευτές, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας με απόφαση της ΡΑΕ. Για το σκοπό αυτό ο εκπρόσωπος αυτός λειτουργεί ανεξάρτητα στα πλαίσια του Διαχειριστή του Συστήματος.

 

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή Συντονισμού και Ανάπτυξης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος ιδρύει και συγκροτεί συμβουλευτική Επιτροπή Συντονισμού και Ανάπτυξης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, της οποίας αντικείμενο είναι η εφαρμογή και τήρηση του Κώδικα Συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με κάθε θέμα που παραπέμπει σε αυτήν η ΡΑΕ, επεξεργάζεται προτάσεις για τροποποιήσεις του Κώδικα Συναλλαγών, τις οποίες υποβάλλουν οι υπόχρεοι του αρθρ. 3 για συζήτηση προς αυτήν και εξασφαλίζει την αντιπροσώπευση της γνώμης κάθε κατηγορίας υπόχρεων.

2. Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, που εκπονείται από το Διαχειριστή του Συστήματος και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, με τον οποίο καθορίζονται το αντικείμενο της Επιτροπής, τα μέλη της και τα καθήκοντα τους καθώς και οι κανόνες λειτουργίας που τη διέπουν.

 

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών προς το Διαχειριστή του Συστήματος

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι υπόχρεοι που καθορίζονται στο άρθρο 3 του Κώδικα Συναλλαγών, όσοι έχουν νόμιμα εξαιρεθεί από την υποχρέωση λήψης άδειας καθώς και οι κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν στην κυριότητα τους μονάδες εγκατεστημένες σε μη διασυνδεδεμένα νησιά και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2773/1999, οφείλουν εντός προθεσμίας 15 ημερών από τη χορήγηση της άδειας ή της εξαίρεσης, να παρέχουν στο Διαχειριστή του Συστήματος πληροφορίες που αφορούν:

α) Την πλήρη επωνυμία και την έδρα τους, την υποχρέωση τους να αποδίδουν ΦΠΑ και τον Αριθμό του Φορολογικού τους Μητρώου,

β) αντίγραφο της άδειας που κατέχουν ή της απόφασης με την οποία τους χορηγήθηκε εξαίρεση,

γ) τα στοιχεία ταυτότητας, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου, το οποίο ορίζεται από την επιχείρηση ως αποδέκτης των κοινοποιήσεων, που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 14,

δ) τα στοιχεία ταυτότητας κάθε άλλου υπόχρεου, ο οποίος είναι συνδεδεμένη επιχείρηση με τον συγκεκριμένο υπόχρεο, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42ε παρ. 5 του Ν. 2190/1920,

ε) κάθε επιπλέον πληροφορία και αποδεικτικά έγγραφα, που ο Διαχειριστής του Συστήματος κρίνει αναγκαία για την επαλήθευση της ακρίβειας των ανωτέρω στοιχείων.

2. Η υποχρέωση παροχής πληροφοριών συντρέχει και σε κάθε περίπτωση αλλαγής οποιασδήποτε πληροφορίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Ο Κύριος του Συστήματος και ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλουν να παρέχουν κάθε απαραίτητη πληροφορία ή αποδεικτικό έγγραφο, το οποίο ζητά ο Διαχειριστής του Συστήματος, σχετικά μετά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και αφορούν οποιονδήποτε τρίτο υπόχρεο.

4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών, που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Μητρώο Συναλλασσομένων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Συναλλαγών, ο Διαχειριστής του Συστήματος καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Συναλλασσομένων στο οποίο καταχωρούνται η επωνυμία, η έδρα και η δραστηριότητα ηλεκτρικής ενέργειας, που ασκείται.

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει το εκάστοτε ενημερωμένο αντίγραφο του μητρώου αυτού στη ΡΑΕ και το δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του.

 

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης του Κώδικα Συναλλαγών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων του παρόντος Κώδικα χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται έπειτα από γνώμη της ΡΑΕ. Για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου ή πρόταση της ΡΑΕ και ενημερώνεται αντίστοιχα ο Διαχειριστής του Συστήματος. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής είναι οι εξής:

α) Η απαλλαγή δεν πρέπει να οδηγεί σε άμεση ή έμμεση παραβίαση όρου της άδειας του υπόχρεου.

β) Να έχει ολοκληρωθεί η τελική εκκαθάριση σχετικά με την πιο πρόσφατη ημέρα κατανομής.

γ) Να έχουν εξοφληθεί πλήρως οι χρηματικές οφειλές που επιβάλλονται σύμφωνα με τον Κώδικα Συναλλαγών.

δ) Να μην εκκρεμεί παράβαση, που προβλέπεται στο άρθρο 8 και η οποία μπορεί να αποκατασταθεί από τον υπόχρεο.

2. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου για τη χορήγηση της απαλλαγής περιλαμβάνει και δήλωση του, σχετικά με την ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου.

3. Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία χορηγείται η απαλλαγή καθορίζει το χρόνο έναρξης της απαλλαγής. Η απαλλαγή δεν επιτρέπεται να αρχίζει πριν από την 15η ώρα της πέμπτης εργάσιμης ημέρας, που ακολουθεί την ημέρα, κατά την οποία διαπιστώνεται, ότι συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

4. Σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε η απαλλαγή εξακολουθεί να ευθύνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα:

α) για χρηματικές οφειλές, που ρυθμίζονται από τον Κώδικα Συναλλαγών και οι οποίες αφορούν τη χρονική περίοδο πριν από το χρόνο έναρξης της απαλλαγής και

β) για παραβάσεις του παρόντος Κώδικα, που πραγματοποιήθηκαν πριν από το χρόνο έναρξης της απαλλαγής και οι οποίες δεν αποκαταστάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8.

 

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Παραβάσεις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Παράβαση του Κώδικα Συναλλαγών συνιστούν οι εξής περιπτώσεις: α) Η μη εξόφληση ληξιπρόθεσμης χρέωσης, που επιβάλλεται σύμφωνα με τον Κώδικα Συναλλαγών, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από τότε που ο Διαχειριστής του Συστήματος κοινοποίησε στον οφειλέτη γραπτή ειδοποίηση για άμεση εξόφληση. Η ειδοποίηση αυτή κοινοποιείται στον οφειλέτη μετά την παρέλευση δύο (2) εργάσιμων ημερών, από τότε που η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη.

β) Η μη εξόφληση οποιασδήποτε άλλης ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής, που επιβάλλεται σύμφωνα με τον Κώδικα Συναλλαγών, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από τότε που ο Διαχειριστής του Συστήμα-τος κοινοποίησε στον οφειλέτη γραπτή ειδοποίηση για άμεση εξόφληση. Η ειδοποίηση αυτή κοινοποιείται στον οφειλέτη μετά την παρέλευση προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από τότε που η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη.

γ) Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 88 για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις επτά (7) συνεχόμενες ημέρες.

δ) Η μη τήρηση κάθε άλλης διάταξης του Κώδικα Συναλλαγών, η οποία μπορεί να αρθεί και η οποία συνεχίζεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών, από τότε που ο Διαχειριστής του Συστήματος κοινοποίησε στον παραβάτη γραπτή ειδοποίηση για την άρση της παράβασης αυτής. Εάν η παράβαση δεν είναι δυνατόν να αρθεί εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, ο υπόχρεος μπορεί, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, να υποβάλει στο Διαχειριστή του Συστήματος συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την άρση της εντός ευλόγου χρόνου. Εάν δεν τηρηθεί το πρόγραμμα αυτό είτε για λόγους που αφορούν τον υπόχρεο είτε για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, και στο μεταξύ ο υπόχρεος δεν έχει υποβάλει αναθεωρημένο πρόγραμμα δράσης, ο Διαχειριστής του Συστήματος κοινοποιεί δεύτερη γραπτή ειδοποίηση στον υπόχρεο, θέτοντας παράλληλα προθεσμία επτά (7) ημερών, εντός της οποίας πρέπει να αρθεί η παράβαση.

ε) Η μη τήρηση κάθε άλλης διάταξης του παρόντος Κώδικα, που δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις α' έως δ' ανωτέρω, η οποία επαναλαμβάνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών μετά την κοινοποίηση γραπτής ειδοποίησης από το Διαχειριστή του Συστήματος, σχετικά με τη μη τήρηση και μετά την παρέλευση επτά (7) ημερών από τότε που ο Διαχειριστής του Συστήματος κοινοποιεί γραπτή ειδοποίηση για τη νέα μη τήρηση.

στ) Η αδυναμία του οφειλέτη να εκπληρώσει τις χρηματικές του υποχρεώσεις, και ιδίως η παύση των πληρωμών, η πτώχευση του υπόχρεου ή η υπαγωγή του σε ανάλογο καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης, η επιβολή στον υπόχρεο προστίμου ή άλλης διοικητικής ποινής, η λύση της εταιρείας για σκοπούς άλλους εκτός από τη συγχώνευση ή την ανασυγκρότηση της και η υπαγωγή της υπό τη διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών ή η θέση της υπό ειδική εκκαθάριση.

ζ) Η αναστολή της ισχύος και η ανάκληση της άδειας του υπόχρεου.

2. Στις περιπτώσεις δ' και ε' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η μη τήρηση από υπόχρεο διάταξης του παρόντος Κώδικα δεν συνιστά παράβαση όταν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις (α) οφείλεται σε ελαφρά αμέλεια, (β) ο Κώδικας Συναλλαγών προβλέπει ρητά δυνατότητα αποκατάστασης και (γ) δεν οδηγεί άλλο υπόχρεο σε παράβαση κατά το άρθρο αυτό ή σε αδυναμία εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων του ή δεν του προκαλεί ενδοσυμβατική ή εξωσυμβατική ευθύνη.

3. Όταν ο Διαχειριστής του Συστήματος διαπιστώνει την τέλεση ορισμένης παράβασης μπορεί, μετά από έγκριση της ΡΑΕ να λάβει ένα από τα ακόλουθα μέτρα για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση:

α) Να αναστέλλει το δικαίωμα συμμετοχής του παραβάτη στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και να δημοσιεύει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.

β) Να αναστέλλει για τον παραβάτη το δικαίωμα υποβολής δεσμευτικών δηλώσεων ή ημερησίων προσφορών, το δικαίωμα πρόσβασης σε εκθέσεις και δεδομένα που καθορίζονται στο Κεφάλαιο Ι Θ' ή το δικαίωμα συμμετοχής στην Επιτροπή του άρθρου 4, έπειτα από προηγούμενη ειδοποίηση του παραβάτη.

γ) Να απαιτεί την άμεση απενεργοποίηση των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισμού του παραβάτη. Για το σκοπό αυτό ο Κύριος του Συστήματος και ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διαχειριστή του Συστήματος και ο παραβάτης οφείλει να αποδέχεται και να συμμορφώνεται με την ενέργεια αυτή. Σε περίπτωση επιβολής απενεργοποίησης, ο παραβάτης οφείλει αποζημίωση στο Διαχειριστή του Συστήματος για κάθε ζημία που αυτός υφίσταται λόγω της απενεργοποίησης. Ο Κύριος του Συστήματος και ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλουν αποζημίωση στο Διαχειριστή του Συστήματος, εάν δεν καταβάλλουν κάθε επιμέλεια για την επίτευξη της απενεργοποίησης.

4. Η λήψη οποιουδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο δε θεμελιώνει για τον παραβάτη δικαίωμα άρνησης της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τον παρόντα Κώδικα.

 

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Ελεγχος λογισμικού εκκαθάρισης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το λογισμικό, που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για τον υπολογισμό των χρεώσεων και πληρωμών, οι οποίες επιβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα στα πλαίσια της εκκαθάρισης (λογισμικό εκκαθάρισης), ελέγχεται από ανεξάρτητο οίκο ελεγκτών, ώστε να πιστοποιείται η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. Ο έλεγχος αυτός επαναλαμβάνεται κάθε φορά που το λογισμικό εκκαθάρισης τροποποιείται ή αναβαθμίζεται.

2. Η έκθεση ελέγχου του λογισμικού εκκαθάρισης αποστέλλεται σε κάθε υπόχρεο με τη φροντίδα του Διαχειριστή του Συστήματος.

 

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Ελεγχος της τήρησης του Κώδικα Συναλλαγών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος αναθέτει σε οίκο ορκωτών ελεγκτών (Ελεγκτής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας) τον ετήσιο έλεγχο της τήρησης του Κώδικα Συναλλαγών.

2. Ο έλεγχος αφορά ειδικότερα:

α) Τα δεδομένα, που οι υπόχρεοι υποβάλλουν στο Διαχειριστή του Συστήματος σύμφωνα με το Μέρος Β' του παρόντος Κώδικα.

β) Την επεξεργασία, στην οποία υποβάλλονται τα ανωτέρω δεδομένα σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.

γ) Τα συστήματα και τις διαδικασίες επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεοι και την εφαρμογή τους.

δ) Τις καταστάσεις αρχικής και τελικής εκκαθάρισης και τα παραστατικά οφειλών, που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.

ε) Κάθε άλλο ειδικό θέμα, που κατά την κρίση του Διαχειριστή του Συστήματος πρέπει να ελέγχεται.

3. Από τον έλεγχο εξαιρούνται:

α) Οι καταχωρημένες πληροφορίες και οι δηλωμένες πληροφορίες που διαθέτει ο Διαχειριστής του Συστήματος, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

β) Ο προσδιορισμός των στοιχείων των ημερήσιων προσφορών από το Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

γ) Η παροχή των εγγυήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 88.

4. Μετά από εντολή της ΡΑΕ, ή όποτε ο ίδιος κρίνει αναγκαίο ο Διαχειριστής του Συστήματος αναθέτει στον Ελεγκτή τη διενέργεια έκτακτου ειδικού ελέγχου, για τη διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών.

5. Οι ειδικότερες προδιαγραφές του ελέγχου, που διενεργείται κατά το άρθρο αυτό, καθορίζονται από το Διαχειριστή του Συστήματος και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ.

6. Ο Ελεγκτής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας γνωστοποιεί στο Διαχειριστή του Συστήματος κάθε ελεγκτική εργασία, που του ανατίθεται από οποιοδήποτε υπόχρεο καθώς και τη συγκατάθεση του για ενδεχόμενη συνεργασία με τους ελεγκτές που απασχολούνται από οποιονδήποτε υπόχρεο. Ο Ελεγκτής υποχρεούται να αναφέρει στο Διαχειριστή του Συστήματος κάθε ουσιώδες πρόβλημα που εμφανίζεται κατά τη διενέργεια του ελέγχου και να ασκεί το έργο του με εχεμύθεια, όπως ορίζει ο Διαχειριστής του Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να απαιτεί από τον Ελεγκτή, να συνεργάζεται με τους ελεγκτές που απασχολούνται από οποιονδήποτε υπόχρεο.

7. Το αποτέλεσμα του ελέγχου καταγράφεται σε ειδική έκθεση, η οποία υποβάλλεται από τον Ελεγκτή του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Υπουργό Ανάπτυξης, στη ΡΑΕ και στο Διαχειριστή του Συστήματος. Αντίγραφα της έκθεσης, από τα οποία αφαιρούνται πληροφορίες, που είναι κατά την κρίση του Διαχειριστή του Συστήματος εμπιστευτικές, αποστέλλονται σε κάθε υπόχρεο και γίνεται ανάλογη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Συστήματος.

8. Ο Ελεγκτής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας έχει πρόσβαση στα αρχεία και τις πληροφορίες που τηρεί κάθε υπόχρεος, τα οποία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του έργου του.

9. Με βάση την έκθεση ελέγχου, ο Διαχειριστής του Συστήματος δίνει οδηγίες στους υπόχρεους, σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Συναλλαγών.

 

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεωτική διαπραγμάτευση και διαιτησία

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με την επιφύλαξη κάθε αντίθετης διάταξης του Κώδικα Συναλλαγών, διαφορές ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους υπόχρεους υπόκεινται σε υποχρεωτική διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών, σύμφωνα με τους κανόνες και τους όρους επίλυσης, που συνομολογούν έκτων προτέρων.

2. Εάν δεν επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς, εντός του χρονικού διαστήματος, που συμφώνησαν τα μέρη ή αλλιώς εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της διαπραγμάτευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο, η διαφορά παραπέμπεται σε διαιτησία, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ. Μέχρι τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού αυτού η διαιτησία διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Ανωτέρα βία

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για όσο χρονικό διάστημα ορισμένος υπόχρεος αδυνατεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις, που επιβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα, εξαιτίας γεγονότος ανωτέρας βίας, αναστέλλεται η υποχρέωση τήρησης των υποχρεώσεων αυτών, εφόσον ο συγκεκριμένος υπόχρεος ενημερώσει αμέσως τους υπόλοιπους σχετικά με το γεγονός, το οποίο συνιστά ανωτέρα βία και την αναμενόμενη διάρκεια του και λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποκατάσταση του προβλήματος, που δημιουργήθηκε.

 

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Εκχώρηση

 

Κείμενο Αρθρου

Δικαιώματα και υποχρεώσεις που βασίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών δεν μεταβιβάζονται με δικαιοπραξίες εν ζωή. Απαιτήσεις που θεμελιώνονται στον Κώδικα Συναλλαγών εκχωρούνται μόνο ως ασφάλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

 

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Κοινοποιήσεις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου, που αφορά σε θέματα τα οποία ρυθμίζονται από τον Κώδικα Συναλλαγών, απευθύνεται στη διεύθυνση ή στον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου, που ορίζεται από την επιχείρηση ως αποδέκτης αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 περ. γ' του Κώδικα Συναλλαγών.

2. Έγγραφο, που αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο, θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το τηλεομοιότυπο του αποδέκτη γνωστοποιήσει την παραλαβή αυτού πριν την 15η ώρα. Διαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόμενη ημέρα, μετά την αποστολή.

3. Έγγραφο που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποδέκτη γνωστοποιήσει την παραλαβή αυτού πριν την 15η ώρα. Διαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόμενη ημέρα, μετά την αποστολή.

 

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκον εχεμύθειας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Στους υπόχρεους επιβάλλεται καθήκον εχεμύθειας για όλες τις πληροφορίες, που περιέρχονται σε αυτούς, οι οποίες έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές έχουν ήδη νόμιμα δημοσιοποιηθεί. Το καθήκον εχεμύθειας δεν ισχύει έναντι των καλόπιστων υποψηφίων αγοραστών του υπόχρεου ή επαγγελματιών εμπειρογνωμόνων ή συμβούλων και έναντι των τραπεζών ή άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών, από τους οποίους ο υπόχρεος ζητά χρηματοδότηση. Όποιος λαμβάνει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο αυτό, δεσμεύεται επίσης από το καθήκον εχεμύθειας.

2. Το καθήκον εχεμύθειας δεν ισχύει έναντι του Υπουργού Ανάπτυξης, της ΡΑΕ και κάθε άλλης ελληνικής διοικητικής αρχής, για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους.

3. Το καθήκον εχεμύθειας δεσμεύει τους υπόχρεους και μετά τη χορήγηση απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 7.

 

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Διεθνής δικαιοδοσία

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 11, τα δικαστήρια της Ελλάδας έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση κάθε διαφοράς, που αναφύεται κατά την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα.

2. Υπόχρεοι, οι οποίοι δεν έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα οφείλουν να διορίζουν αντίκλητο που κατοικεί στην Ελλάδα.

 

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος υπολογισμού ενεργειακής ποσότητας

 

Κείμενο Αρθρου

Μέρος Β'

Τεχνικές και οικονομικές διατάξεις

Κεφάλαιο Α'

Μετρητές

1. Κάθε μέτρηση ποσότητας ενέργειας που απαιτείται για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα διεξάγεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης, εκτός εάν προβλέπεται ρητά κάτι άλλο σε ειδική διάταξη του παρόντος Κώδικα.

2. Η ποσότητα της καθαρής ενέργειας που παραδίδεται άμεσα στο Σύστημα ή στο Δίκτυο από κάθε μονάδα παραγωγής, που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, μετράται ανεξάρτητα από εκείνη που παραδίδει κάθε άλλη μονάδα.

3. Οι ποσότητες της ενέργειας που παραδίδει ένας αυτοπαραγωγός και της ενέργειας με την οποία τροφοδοτείται μετρώνται ανεξάρτητα.

 

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Μετρητές

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι μετρήσεις ενέργειας που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Συναλλαγών διενεργούνται από μετρητές, οι οποίοι πρέπει να μπορούν να μετρούν ενεργό και άεργο ενέργεια σε ωριαία βάση και να παρέχουν τις αναγκαίες για την εκκαθάριση πληροφορίες, συμφωνάμε τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις που καθορίζονται από τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και, εάν πρόκειται για μετρητές που μέτρου ν την ενέργεια που μεταφέρεται μέσω μίας διασύνδεσης, την εφαρμοστέα σύμβαση διασύνδεσης.

2. Οι μετρητές καταγράφουν σε μεγαβαττώρες (MWh) και μεγαβαρώρες τα μεγέθη που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Συναλλαγών, ολοκληρωμένα για κάθε ώρα κατανομής, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε ειδική διάταξη του παρόντος Κώδικα ή του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

3. Με έγκριση της ΡΑΕ επιτρέπονται προσωρινές αποκλίσεις από την εφαρμογή της διάταξης αυτής για τους μετρητές που χρησιμοποιούν Επιλέγοντες Πελάτες που είναι συνδεδεμένοι με το Δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να εκτιμά για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα την ποσότητα της ενέργειας που καταναλώνει σε ωριαία βάση ορισμένος Επιλέγων Πελάτης συνδεδεμένος με το Δίκτυο, σύμφωνα με προδιαγεγραμμένους κανόνες που εγκρίνει η ΡΑΕ, χωρίς να εισάγονται διακρίσεις.

4. Ο Κύριος του Συστήματος ευθύνεται για την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των μετρητών και του συναφούς εξοπλισμού καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων που ορίζει ο Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος, για τη μέτρηση της ποσότητας ενέργειας που διοχετεύεται από μονάδα παραγωγής άμεσα συνδεδεμένης στο Σύστημα, της ποσότητας ενέργειας που διοχετεύεται από το Σύστημα στο Δίκτυο, της ποσότητας ενέργειας που διοχετεύεται σε πελάτες άμεσα συνδεδεμένους στο Σύστημα, όπως επίσης και για τους μετρητές της ροής ενέργειας των διασυνδέσεων.

4. Ο Διαχειριστής του Δικτύου ευθύνεται για την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των μετρητών και του συναφούς εξοπλισμού καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων που ορίζει ο Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος για τη μέτρηση της ποσότητας ενέργειας που απορροφά Επιλέγων Πελάτης άμεσα συνδεδεμένος στο Δίκτυο, και της ποσότητας ενέργειας που διοχετεύεται από ορισμένη μονάδα άμεσα συνδεδεμένη στο Δίκτυο.

 

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Βάση δεδομένων μετρητών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος καταρτίζει και τηρεί βάση δεδομένων για όλους τους υπόχρεους κατόχους άδειας προμήθειας, στην οποία για κάθε υπόχρεο κάτοχο άδειας προμήθειας καταχωρούνται πληροφορίες που καθορίζουν (α) τους μετρητές των επιλεγόντων πελατών του, (β) τον κόμβο, όπου κάθε μετρητής έχει εγκατασταθεί ή στην περίπτωση των συνδεδεμένων στο Δίκτυο επιλεγόντων πελατών, τον κόμβο που βρίσκεται ηλεκτρικά εγγύτερα στο μετρητή και (γ) την ημέρα και ώρα έναρξης, μεταβολής ή παύσης της ευθύνης κάθε υπόχρεου για κάθε μετρητή.

2. Για το Διαχειριστή του Δικτύου καταχωρούνται επιπλέον στη βάση δεδομένων πληροφορίες που προσδιορίζουν (α) το μετρητή και τον κόμβο κάθε σημείου σύνδεσης του Δικτύου με το Σύστημα και (β) τους μετρητές των συνδεδεμένων στο Δίκτυο μονάδων.

3. Καταχώρηση μετρητή σε υπόχρεο κάτοχο άδειας προμήθειας γίνεται (α) όταν αυτός οφείλει να αναλάβει την ευθύνη σύμφωνα με την άδεια του ή σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 2773/1999 ή (β) όταν αυτός υποβάλλει αίτηση να καταχωρηθεί στο όνομα του ο μετρητής, αποδεικνύοντας ότι ο Πελάτης τον οποίο αφορά ο μετρητής επιθυμεί να είναι ο υπόχρεος αυτός υπεύθυνος για το μετρητή, ότι πρόκειται για επιλέγοντα πελάτη και ότι δεν τίθεται θέμα παράβασης της άδειας προμήθειας που αυτός κατέχει.

4. Κάθε υπόχρεος κάτοχος άδειας προμήθειας έχει την ευθύνη για την ενέργεια την οποία μετρούν οι μετρητές, που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων στο όνομά του και για όσο χρονικό διάστημα η καταχώρηση αυτή ισχύει.

5. Η καταχώρηση μετρητή στο όνομα ενός υπόχρεου κατόχου άδειας προμήθειας διαγράφεται από τη βάση δεδομένων έπειτα από αίτηση του στο Διαχειριστή του Συστήματος. Η αίτηση γίνεται δεκτή (α) εάν παύσει οριστικά η διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της σύνδεσης στην οποία είναι τοποθετημένος ο μετρητής ή (β) εάν ο μετρητής καταχωρηθεί σε άλλο υπόχρεο.

6. Ένας μετρητής επιτρέπεται να καταχωρείται σε δύο ή περισσότερους υπόχρεους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, εφόσον συνάψουν εγγράφως μεταξύ τους συμφωνία κατανομής. Με τη συμφωνία αυτή πρέπει να διασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση το σύνολο της ενέργειας που μετράται από το μετρητή κατανέμεται μεταξύ των συγκεκριμένων υπόχρεων και ότι με την εφαρμογή της συμφωνίας δεν παραβιάζονται ο παρών Κώδικας και οι άδειες προμήθειας που οι υπόχρεοι αυτοί κατέχουν. Η συμφωνία κατανομής εγκρίνεται από το Διαχειριστή του Συστήματος. Στην περίπτωση αυτή οι υπόχρεοι ευθύνονται απέναντι στο Διαχειριστή του Συστήματος αλληλεγγύως και αδιαιρέτως.

7. Ο Διαχειριστής του Συστήματος καθορίζει τη χρονική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων καταχώρησης στη βάση δεδομένων του άρθρου αυτού και για την επεξεργασία των αιτήσεων αυτών και δημοσιεύει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.

8. Ο Διαχειριστής του Συστήματος ενημερώνει εγγράφως τους υπόχρεους σχετικά με την ημέρα και την ώρα κατά την οποία προβαίνει σε οποιαδήποτε καταχώρηση, μεταβολή ή διαγραφή στο όνομα τους.

9. Ο Διαχειριστής του Συστήματος δεν είναι υποχρεωμένος να καλύψει τη ζήτηση ή να επιτρέψει έξοδο ενέργειας από μετρητή για τον οποίο δεν έχει γίνει καταχώρηση στη βάση δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εκτός εάν προβλέπεται κάτι άλλο σε ειδική διάταξη του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

 

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος συλλέγει απευθείας τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Για το σκοπό αυτό ο Διαχειριστής του Συστήματος λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα λήψης και αυτόματης μεταβίβασης των αποτελεσμάτων, των μετρήσεων σε κεντρικό σύστημα επεξεργασίας για κάθε ώρα κατανομής κάθε ημέρας κατανομής σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Ο Διαχειριστής μπορεί κατά την κρίση του να εφαρμόζει άλλη πρόσφορη μέθοδο για τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, εφόσον εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται σύμφωνα με τον Κώδικα Συναλλαγών. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ελέγχονται σύμφωνα με το άρθρο 34.

2. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων κάθε ημέρας κατανομής, που λαμβάνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχωρούνται αυτόματα στο κεντρικό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων του Διαχειριστή του Συστήματος. Εάν η λήψη των μετρήσεων γίνεται με άλλη πρόσφορη μέθοδο ή εάν το ηλεκτρονικό σύστημα δεν λειτουργεί προσωρινά, η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων πραγματοποιείται εντός ευλόγου χρόνου, που δεν μπορεί να έπεται του τέλους της επόμενης ημέρας κατανομής.

3. Εάν η λήψη των αποτελεσμάτων κάποιου μετρητή δεν γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, ο Διαχειριστής του Συστήματος δημοσιεύει κάθε μήνα στην ιστοσελίδα του πληροφορίες σχετικά με (α) το μετρητή, (β) τον υπόχρεο που είναι υπεύθυνος για το μετρητή αυτό, (γ) την αιτία για την οποία δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα, και (δ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

4. Μέσα σε εύλογο χρόνο μετά από κάθε ώρα κατανομής, κάθε υπόχρεος κάτοχος άδειας προμήθειας ή παραγωγής έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα των μετρήσεων που συγκεντρώνονται από τον Διαχειριστή για αυτόν.

 

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Αδυναμία μέτρησης ή αποστολής των αποτελεσμάτων των μετρήσεων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος δεν υπολογίζει για την εκκαθάριση την άμεση τροφοδότηση του Συστήματος ή του Δικτύου με ενέργεια, εάν δεν έχει τηρηθεί το άρθρο 20. Εάν συντρέχει αδυναμία μέτρησης ή αποστολής των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, που οφείλεται σε γεγονός, για το οποίο ο υπόχρεος κάτοχος άδειας προμήθειας ή παραγωγής δεν έχει ευθύνη σύμφωνα με το νόμο, ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει την ενέργεια που διοχετεύθηκε στο Σύστημα ως τη διαφορά μεταξύ της ενέργειας με την οποία τροφοδοτήθηκε το Σύστημα και της ενέργειας η οποία ζητήθηκε από το Σύστημα, όπως αυτές μετρήθηκαν στην αντίστοιχη ώρα κατανομής, αφού ληφθούν υπόψη οι απώλειες του Συστήματος. Εάν η αδυναμία μέτρησης ή αποστολής αποτελεσμάτων μετρήσεων αφορά περισσότερους υπόχρεους, ο Διαχειριστής του Συστήματος κατανέμει την ποσότητα αυτή μεταξύ των υπόχρεων κατά την εύλογη κρίση του.

2. Η απορρόφηση ενέργειας από υπόχρεο κάτοχο άδειας προμήθειας χωρίς την τήρηση του άρθρου 20 υπολογίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος για τους σκοπούς της εκκαθάρισης με βάση προγενέστερα συγκριτικά στοιχεία και τη διαφορά ενέργειας που προκύπτει από τις υπόλοιπες μετρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Εάν η αδυναμία τήρησης του άρθρου 20 οφείλεται σε γεγονός για το οποίο ο υπόχρεος έχει ευθύνη, η ποσότητα της ενέργειας που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή διπλασιάζεται.

3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος δημοσιεύει κάθε μήνα στην ιστοσελίδα του κατάλογο των περιπτώσεων για τις οποίες δεν συγκεντρώθηκαν αποτελέσματα μετρήσεων. Στον κατάλογο αναφέρονται:

(α) Ο μετρητής για τον οποίο δεν αποδόθηκαν αποτελέσματα μέτρησης (β) Ο υπόχρεος κάτοχος άδειας προμήθειας ή παραγωγής που ευθύνεται για τη λειτουργία του μετρητή αυτού

(γ) Εάν ο υπόχρεος κάτοχος άδειας προμήθειας ή παραγωγής φέρει ευθύνη για την αδυναμία μέτρησης ή αποστολής των αποτελεσμάτων των μετρήσεων (δ) Η αντίστοιχη ώρα κατανομής

(ε) Κάθε περαιτέρω αναγκαία πληροφορία.

 

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Καταχώρηση πληροφοριών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος καταρτίζει και τηρεί βάση δεδομένων, όπου για κάθε μονάδα παραγωγής κατόχου άδειας παραγωγής και για κάθε μονάδα εγκατεστημένη εκτός Ελλάδας την κυριότητα της οποίας έχει δηλώσει κάτοχος άδειας προμήθειας προκειμένου να του χορηγηθεί η άδεια αυτή, καταχωρούνται πληροφορίες σχετικά με τον κύριο της μονάδας, τη χώρα στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένη η μονάδα, το σύστημα μεταφοράς ή το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο οποίο συνδέεται, και για τις μονάδες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα το μετρητή τους, τον κόμβο στον οποίο συνδέονται ηλεκτρικά ή εάν συνδέονται στο Δίκτυο, τον κόμβο που βρίσκεται ηλεκτρικά εγγύτερα στη μονάδα, και κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται από τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

2. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ο Διαχειριστής του Συστήματος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της άδειας του, καταρτίζει και τηρεί βάση δεδομένων σχετικά με κάθε Επιλέγοντα Πελάτη, στην οποία καταχωρούνται ο μετρητής του, τα χαρακτηριστικά της ενέργειας που καταναλώνει και ο κάτοχος άδειας που τον προμηθεύει.

3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος, με έγκριση της ΡΑΕ, καταρτίζει και τηρεί βάση δεδομένων για Επιλέγοντες Πελάτες συνδεδεμένους στο Δίκτυο, με βάση την οποία προσδιορίζεται η ωριαία κατανάλωση κάθε Επιλέγοντα Πελάτη σύμφωνα με προκαθορισμένες καμπύλες φορτίου ή με κατάλληλη μέθοδο προεκτίμησης, η οποία επίσης προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων.

 

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Αλλαγή ημερήσιας προσφοράς

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο Β'

Προσφορές - Πρόβλεψη φορτίων και τιμών -Προγραμματισμός - Κατανομή

1. Η υποβολή ημερήσιων προσφορών, η πιστοποίηση των προσφορών αυτών καθώς και η υποβολή και επαλήθευση των δηλωμένων πληροφοριών γίνονται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

2. Για κάθε αλλαγή στις δηλωμένες πληροφορίες, που προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος ή στα ποσοτικά μεγέθη των ημερησίων προσφορών κάθε μονάδας ή στα ποσοτικά μεγέθη ημερησίων προσφορών που αφορούν εισαγωγή ενέργειας μέσω μίας διασύνδεσης σε ένα κόμβο εισαγωγής, η οποία γίνεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής ημερήσιας προσφοράς και της ώρας κατανομής που αυτή η προσφορά αφορά, ο Διαχειριστής του Συστήματος αποστέλλει ειδοποίηση στον υπόχρεο, με την οποία μπορεί να απαιτεί από τον υπόχρεο να αιτιολογεί την αλλαγή που πραγματοποίησε.

2. Εάν οι αλλαγές παραβιάζουν τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος η ΡΑΕ έπειτα από σχετική εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος μπορεί να επιβάλει πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 2773/1999. Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη, πέρα από τα κριτήρια του αρθ. 33 Ν. 2773/1999, ιδίως η επίδραση της αλλαγής στους υπόλοιπους συναλλασσόμενους, η ενδεχόμενη κατάσταση κρίσιμης ή έκτακτης ανάγκης του Συστήματος, το χρονικό διάστημα που διανύεται από τότε που ο Διαχειριστής του Συστήματος πληροφορήθηκε την αλλαγή μέχρι την πρώτη ώρα κατανομής στην οποία επιδρά η αλλαγή, το οικονομικό όφελος που αποκομίστηκε ή που θα μπορούσε να αποκομιστεί.

 

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόβλεψη φορτίου

 

Κείμενο Αρθρου

Μέχρι την 9η πρωινή ώρα της προηγούμενης ημέρας κάθε ημέρας κατανομής ο Διαχειριστής του Συστήματος συντάσσει πρόβλεψη σχετικά με το συνολικό φορτίο του Συστήματος για κάθε ώρα κατανομής της υπόψη ημέρας κατανομής σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους υπόχρεους. Η πρόβλεψη αυτή σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει το Διαχειριστή του Συστήματος.

 

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Προβλεπόμενη Οριακή Τιμή του Συστήματος

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μέχρι τη 14η ώρα της προηγούμενης της κάθε ημέρας κατανομής ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει και δημοσιεύει την προβλεπόμενη Οριακή Τιμή του Συστήματος για κάθε ώρα κατανομής της υπόψη ημέρας κατανομής, με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους υπόχρεους. Η πρόβλεψη αυτή σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει το Διαχειριστή και τους άλλους υπόχρεους.

2. Η προβλεπόμενη Οριακή Τιμή του Συστήματος προσδιορίζεται με τη βοήθεια του ειδικού λογισμικού, που προβλέπεται στο άρθρο 42, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικοί περιορισμοί του Συστήματος, με βάση τις αρχές και την μέθοδο που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των Οριακών Τιμών του Συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 43 και με τις εξής διευκρινίσεις:

(α) Αντί για την «πραγματική κατανάλωση», ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει σύμφωνα με το άρθρο 26 το χωρίς τους τεχνικούς περιορισμούς του Συστήματος πρόγραμμα, ώστε να καλύπτεται η προβλεπόμενη ζήτηση στην οποία προστίθενται οι ποσότητες ενέργειας για τις οποίες έχουν υποβληθεί έγκυρες αιτήσεις εξαγωγής μέσω των διασυνδέσεων και οποιεσδήποτε προσαρμογές που ο Διαχειριστής του Συστήματος θεωρεί αναγκαίες για την κάλυψη των απωλειών του Συστήματος.

(β) Αντί για την «πραγματική διαθέσιμη παραγωγή», ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει, το χωρίς τους τεχνικούς περιορισμούς του Συστήματος πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τη δηλωθείσα ισχύ και διαθεσιμότητα κάθε μονάδας και κάθε ποσότητας ενέργειας εισαγωγής όπως αυτή καθορίζεται από την αντίστοιχη έγκυρη ημερήσια προσφορά.

(γ) Ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει και εφαρμόζει πρόβλεψη για τις μονάδες παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ. 2 περίπτωση (ε) στοιχείο (ββ) και στο άρθρο 35 του Ν. 2773/1999 και για τις απαιτήσεις της λειτουργικής εφεδρείας.

(δ) Για τον υπολογισμό της προβλεπόμενης Οριακής Τιμής του Συστήματος ο Διαχειριστής μπορεί να λαμβάνει υπόψη και κάθε άλλο παράγοντα, που κρίνει αναγκαίο.

 

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Προγραμματισμός λειτουργίας και φόρτισης μονάδων

 

Κείμενο Αρθρου

Ο χρονικός προγραμματισμός της λειτουργίας και φόρτισης των μονάδων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μονάδες παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ. 2 περίπτωση (ε) στοιχείο (ββ) και στο άρθρο 35 του Ν. 2773/1999, οι διασυνδέσεις και οι επικουρικές υπηρεσίες, διενεργούνται από το Διαχειριστή σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, τις συμβάσεις διασύνδεσης και τις συμβάσεις για τις επικουρικές υπηρεσίες και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος.

 

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Παροχή πληροφοριών στη ΡΑΕ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να επιτρέπει στη ΡΑΕ πρόσβαση στα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων που τηρεί σχετικά με τις ημερήσιες προσφορές και τις δηλωμένες πληροφορίες, μέσα σε εύλογο χρόνο έπειτα από γραπτή ειδοποίηση της.

 

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο Γ

Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος σχετικά με την εκκαθάριση Για τη διεξαγωγή της εκκαθάρισης ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει την Οριακή Τιμή του Συστήματος και τις ποσότητες που η εκκαθάριση αφορά, διευθετεί τις αποκλίσεις παραγωγής και ζήτησης, υπολογίζει και εκκαθαρίζει τις πληρωμές και τις χρεώσεις των επικουρικών υπηρεσιών και το ύψος των προσαυξήσεων και τις πληρωμές και τις χρεώσεις λόγω της χρήσης του Συστήματος και τις χρεώσεις λόγω της σύνδεσης στο Σύστημα.

 

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Λογαριασμοί

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για τις ανάγκες εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών ο Διαχειριστής του Συστήματος τηρεί τους παρακάτω λογιστικούς λογαριασμούς:

(α) Λογαριασμό αγορών και πωλήσεων ενέργειας (β) Λογαριασμό προσαυξήσεων, ο οποίος αποτελείται από τους εξής δευτεροβάθμιους Λογαριασμούς: (1) Επικουρικές υπηρεσίες

(2) Διοικητικές δαπάνες του Διαχειριστή του Συστήματος

(3) Καθαρό κόστος διασύνδεσης

(4) Μονάδες παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ. 2 περίπτωση (ε) στοιχείο (ββ) Ν. 2773/1999

(5) Μονάδες παραγωγής που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36του Ν. 2773/1999 (6) Πληρωμές για επιβεβλημένη αύξηση παραγωγής και πληρωμές για επιβεβλημένο περιορισμό παραγωγής

(7) Ρυθμίσεις απωλειών

(8) Πρόσθετες χρεώσεις.

(γ) Λογαριασμό Αποθεματικού του Διαχειριστή, (δ) Λογαριασμό Εκκαθάρισης του Διαχειριστή (ε) Λογαριασμό Μεταφοράς ενέργειας (στ) Ειδικό λογιστικό λογαριασμό για κάθε υπόχρεο.

2. Αναλήψεις από το λογαριασμό αποθεματικού του Διαχειριστή του Συστήματος χρησιμοποιούνται για την κάλυψη ανοικτών υπολοίπων του λογαριασμού εκκαθάρισης. Οποιαδήποτε πίστωση του λογαριασμού αποθεματικού χρησιμοποιείται για την κάλυψη ανοικτών υπολοίπων του λογαριασμού εκκαθάρισης του Διαχειριστή του Συστήματος.

3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος τηρεί όσους επιπλέον λογιστικούς λογαριασμούς θεωρεί απαραίτητους, ενημερώνοντας σχετικά τους υπόχρεους.

 

Αρθρο: 30

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Χρονοδιάγραμμα πληρωμών του Διαχειριστή του Συστήματος

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο Δ'

Χρονοδιάγραμμα εκκαθάρισης

1. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους ο Διαχειριστής του Συστήματος καταρτίζει και δημοσιεύει σχέδιο χρονοδιαγράμματος πληρωμών για το επόμενο ημερολογιακό έτος, όπου καταγράφονται:

(α) Ο χρόνος έκδοσης των προσωρινών καταστάσεων εκκαθάρισης. (β) Ο χρόνος υποβολής διαφωνιών από τους υπόχρεους σχετικά με τις καταστάσεις αρχικής εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 69 του παρόντος.

(γ) Ο χρόνος έκδοσης των καταστάσεων τελικής εκκαθάρισης για τους υπόχρεους, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται στα αντίστοιχα παραστατικά χρεώσεων. (δ) Ο χρόνος τακτοποίησης των χρεώσεων με βάση τα ανωτέρω παραστατικά. (ε) Ο χρόνος εξόφλησης των πληρωμών προς κάθε υπόχρεο.

2. Αλλαγές στο ανωτέρω σχέδιο επιτρέπονται μόνο έπειτα από προηγούμενη ενημέρωση των υπόχρεων.

3. Κάθε υπόχρεος μπορεί να προβάλει αντιρρήσεις στο σχέδιο χρονοδιαγράμματος εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση του σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

4. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους ο Διαχειριστής του Συστήματος καταρτίζει και δημοσιεύει το οριστικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αντιρρήσεις που προβλήθηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το οριστικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών έχει δεσμευτικό περιεχόμενο για όλους τους υπόχρεους.

 

Αρθρο: 31

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Ημέρα υπολογισμού

 

Κείμενο Αρθρου

Ως ημέρα υπολογισμού για μία ημέρα κατανομής νοείται η 5η ημέρα μετά την ημέρα κατανομής. Κατά την ημέρα υπολογισμού ο Διαχειριστής του Συστήματος καθορίζει για κάθε ώρα κατανομής της σχετικής ημέρας κατανομής τα στοιχεία μέτρησης των ενεργειακών συναλλαγών που προκύπτουν μετά την επαλήθευση, διόρθωση και εκτίμηση τους και τα οποία δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή, την ποσότητα εκκαθάρισης που προκύπτει σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ την Οριακή Τιμή του Συστήματος.

 

Αρθρο: 32

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Σύμβολα μεταβλητών εκκαθάρισης

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο Ε'

Μεταβλητές Εκκαθάρισης

1. Για την εφαρμογή του παρόντος η ημέρα κατανομής συμβολίζεται με το λατινικό d, ο υπόχρεος κάτοχος άδειας προμήθειας και ο υπόχρεος κάτοχος άδειας παραγωγής που εξάγει ενέργεια από την Ελλάδα με το λατινικό ρ, ο υπόχρεος κάτοχος άδειας παραγωγής και ο υπόχρεος κάτοχος άδειας προμήθειας που έχει στην κυριότητα του μονάδες εκτός Ελλάδας με το λατινικό g, η ώρα κατανομής με το λατινικό t, ο κόμβος με το λατινικό i, το βήμα με το λατινικό s, ο μήνας με το λατινικό m και η μονάδα παραγωγής με το λατινικό υ.

2. Τα ποσά της εκκαθάρισης καθορίζονται από το Διαχειριστή με βάση την τιμή, την ποσότητα και τις άλλες μεταβλητές ως εξής:

MQpit = Μετρούμενη Ποσότητα, σε μεγαβαττώρες (MWh), για κάθε υπόχρεο ρ, στον Κόμβο ι, την Ωρα Κατανομής t, που αφορά τις πωλήσεις σε Πελάτες εγκατεστημένους στην Ελλάδα

MQuit = Μετρούμενη Ποσότητα, σε μεγαβαττώρες (MWh), για την Μονάδα υ στον Κόμβο ί, την Ωρα Κατανομής t που αφορά την παραγωγή από Μονάδες εγκατεστημένες στην Ελλάδα

MQut = Μετρούμενη Ποσότητα της Μονάδας υ (στο σύνολο όλων των Κόμβων) σε Ωρα Κατανομής t που αφορά την παραγωγή από Μονάδες εγκατεστημένες στην Ελλάδα, και ρυθμισμένες έτσι ώστε να εκφράζεται ο μέσος όρος της ισχύος σε μεγαβάττ (MW), για την Ωρα Κατανομής t

TLFGit = Συντελεστής Απωλειών Μεταφοράς για έγχυση Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Κόμβο i, την Ωρα Κατανομής t

DAQgit = Προγραμματισμένη Ποσότητα εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε μεγαβαττώρες (MWh), για τον υπόχρεο g, που εισάγει Ηλεκτρική Ενέργεια δια μέσου μίας Διασύνδεσης προς τον Κόμβο ί, την Ωρα Κατανομής Ι,μίας ημέρας κατανομής. DAQpit = Προγραμματισμένη Ποσότητα εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε μεγαβαττώρες (MWh), για τον υπόχρεο ρ, που εξάγει Ηλεκτρική Ενέργεια δια μέσου μίας Διασύνδεσης από τον Κόμβο i την Ωρα Κατανομής t μίας ημέρας κατανομής. SMPt = Οριακή Τιμή Συστήματος, σε ΔΡΧ/MWh, που προσδιορίζεται για την Ωρα Κατανομής t

SQpt = Ποσότητα Εκκαθάρισης, σε μεγαβαττώρες (MWh), για τον υπόχρεο ρ, την Ωρα Κατανομής t

SQgt = Ποσότητα Εκκαθάρισης, σε μεγαβαττώρες (MWh), για τον υπόχρεο g ,την Ωρα Κατανομής t

ECpd = Χρέωση Ενέργειας, σε ΔΡΧ, για τον υπόχρεο ρ, την Ημέρα Κατανομής d EPgd = Πληρωμή Ενέργειας, σε ΔΡΧ, για τον υπόχρεο g, την Ημέρα Κατανομής d UCpm = Χρέωση Προσαύξησης σε ΔΡΧ, για τον υπόχρεο ρ στο μήνα m Dm = Υπόλοιπο λογαριασμού Προσαυξήσεων, σε ΔΡΧ, που αφορά το μήνα m MXDCut = μέγιστη ισχύςγια κατανομή, σε μεγαβάττ (MW), της Μονάδας υ την Ωρα Κατανομής t

MNDCut = ελάχιστη ισχύς για κατανομή, σε μεγαβάττ (MW), της Μονάδας υ την Ωρα Κατανομής t

IMCuts = ισχύς οικονομικά ιεραρχημένη σε μεγαβάττ (MW), με βήμα s στην Συνάρτηση οικονομικής προσφοράς της Μονάδας υ στην Ωρα Κατανομής t COFCuts = επιβεβλημένη μείωση ισχύος λειτουργίας, σε μεγαβάττ (MW), με βήμα s στην Συνάρτηση οικονομικής προσφοράς της Μονάδας υ την Ωρα Κατανομής t CONCuts = επιβεβλημένη αύξηση ισχύος λειτουργίας, σε μεγαβάττ (MW), με βήμα s στην Συνάρτηση οικονομικής προσφοράς της Μονάδας υ την Ωρα Κατανομής t OPuds = τιμή του βήματος s, σε ΔΡΧ/MWh, στη Συνάρτηση οικονομικής προσφοράς της Μονάδας υ την Ημέρα Κατανομής d

OQuts = ποσότητα του βήματος s, σε μεγαβάττ (MW) στη Συνάρτηση οικονομικής προσφοράς της Μονάδας υ την Ωρα Κατανομής t

COFPgt = Πληρωμή για Επιβεβλημένο περιορισμό παραγωγής, σε ΔΡΧ που αφορά την Μονάδα υ την Ωρα Κατανομής t

CONPgt = Πληρωμή για Επιβεβλημένη αύξηση παραγωγής, σε ΔΡΧ που αφορά την Μονάδα υ την Ωρα Κατανομής t

 

Αρθρο: 33

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Συντελεστές απωλειών μεταφοράς

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο Στ'

Συντελεστές Απωλειών

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει το συντελεστή απωλειών μεταφοράς κάθε κόμβου για κάθε ώρα κατανομής σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 1 - αναμενόμενες διαφορικές απώλειες του Συστήματος κατά τη μεταφορά της ενέργειας από τον κόμβο αναφοράς στον εν λόγω κόμβο, την εν λόγω ώρα κατανομής.

2. Προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των συντελεστών απωλειών μεταφοράς, ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να υπολογίζει ενιαία τιμή του συντελεστή απωλειών μεταφοράς ενός κόμβου για προκαθορισμένο σύνολο ωρών κατανομής. Η ομαδοποίηση αιτιολογείται από παρόμοια συγκριτικά στοιχεία.

3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να υπολογίσει χωριστά το Συντελεστή Απωλειών Μεταφοράς για κάθε κόμβο ή να τον υπολογίσει σε ζωνική βάση καθορίζοντας τον ίδιο συντελεστή απωλειών μεταφοράς στους γεωγραφικά γειτονικούς και συνδεδεμένους κόμβους της αντίστοιχης ζώνης. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται στη σχέση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ο μέσος όρος των αναμενόμενων οριακών ρυθμών απωλειών κατά τη μεταφορά της ενέργειας από τον κόμβο αναφοράς προς κάθε κόμβο της ζώνης.

4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος κάθε μήνα ή σε άλλο χρονικό διάστημα που επιλέγει, ανακοινώνει τους συντελεστές απωλειών μεταφοράς που άφορου ν τον μήνα ή το χρονικό διάστημα που έχει επιλέξει. Επίσης δημοσιεύει τους συντελεστές απωλειών στην ιστοσελίδα του τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη της χρονικής περιόδου στην οποία οι εν λόγω συντελεστές πρόκειται να εφαρμοστούν.

 

Αρθρο: 34

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Πιστοποιημένα δεδομένα μέτρησης

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο Ζ'

Μετρούμενες ποσότητες

1. Τα δεδομένα μέτρησης που συλλέγονται από το Διαχειριστή του Συστήματος υπάγονται σε επαλήθευση, διόρθωση και εκτίμηση, με τη χρήση προκαθορισμένων μεθόδων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή. Από τη διαδικασία αυτή προκύπτουν τα πιστοποιημένα δεδομένα μέτρησης, που χρησιμοποιούνται στην εκκαθάριση. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να ζητά τη συνδρομή των υπόχρεων για τη διόρθωση των εσφαλμένων δεδομένων μέτρησης.

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει τα πιστοποιημένα δεδομένα μέτρησης για κάθε ώρα κατανομής μίας ημέρας κατανομής όχι αργότερα από την ημέρα υπολογισμού που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ημέρα κατανομής.

 

Αρθρο: 35

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός μετρούμενων ποσοτήτων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά την ημέρα υπολογισμού ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει σύμφωνα με τις καταχωρημένες πληροφορίες και με βάση τα πιστοποιημένα δεδομένα μέτρησης τις μετρούμενες ποσότητες σχετικά με κάθε υπόχρεο κάτοχο άδειας προμήθειας ή παραγωγής και κάθε μονάδα εγκατεστημένη στην Ελλάδα και για κάθε ώρα κατανομής της αντίστοιχης ημέρας κατανομής.

2. Η μετρούμενη ποσότητα για κάθε Επιλέγοντα Πελάτη συνδεδεμένο στο Δίκτυο Διανομής προσαυξάνεται με τις αναλογούσες σε αυτόν απώλειες του Δικτύου, οι οποίες καθορίζονται από το Διαχειριστή του Συστήματος σε συνεργασία με το Διαχειριστή του Δικτύου και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ.

3. Η μετρούμενη αντίστοιχη ποσότητα για το Διαχειριστή του Δικτύου σε ορισμένη ώρα κατανομής και ορισμένο κόμβο υπολογίζεται με βάση τα πιστοποιημένα δεδομένα μέτρησης του Διαχειριστή του Δικτύου.

 

Αρθρο: 36

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Εκκαθάριση πιστοποιημένων δεδομένων μέτρησης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος αφαιρεί τα πιστοποιημένα δεδομένα μέτρησης που αφορούν εγκαταστάσεις βοηθητικού φορτίου από τα πιστοποιημένα δεδομένα μέτρησης που αφορούν μονάδες εγκατεστημένες στην Ελλάδα, οι οποίες δεν είναι μονάδες αυτοπαραγωγών, εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές τροφοδοτούνται από τον κόμβο του Συστήματος που τροφοδοτεί τα βοηθητικά της υπόψη μονάδας και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας ή την παροχή επικουρικών υπηρεσιών από την υπόψη μονάδα, με εξαίρεση την περίπτωση της χρήσης τους για την εξόρυξη πρώτων υλών ή καυσίμου. Συστήματα τροφοδοσίας με καύσιμο μίας μονάδας, που βρίσκονται στην ίδια θέση με τη μονάδα θεωρούνται εγκαταστάσεις βοηθητικού φορτίου, εφόσον στον οριζόντιο ή κάθετο λογιστικό διαχωρισμό επιβαρύνουν τη δραστηριότητα παραγωγής της υπόψη μονάδας.

2. Σε περίπτωση που περισσότερες μονάδες είναι εγκατεστημένες στην ίδια θέση και δεν προσδιορίζεται σαφώς, ποια τροφοδοτεί με ενέργεια τις εγκαταστάσεις βοηθητικού φορτίου, ο Διαχειριστής του Συστήματος κατανέμει την ποσότητα ενέργειας, που πρέπει να αφαιρεθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο με βάση ποσοστά κατανομής, τα οποία προκαθορίζονται από τους κυρίους των μονάδων. Τα ποσοστά κατανομής οφείλουν προστιθέμενα να δίνουν άθροισμα εκατό τοις εκατό και δεν επιτρέπεται να αναθεωρούνται συχνότερα από μία φορά μηνιαίως.

3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να αποφασίσει ότι τα καθαρά πιστοποιημένα δεδομένα μέτρησης, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου πρέπει να έχουν πάντα θετική τιμή. Εφόσον οι χρεώσεις που προκύπτουν για την καθαρή ενέργεια που καταναλώθηκε αντισταθμίζονται με πληρωμές για ενέργεια που παρήχθη σε άλλες ώρες κατανομής, μπορεί να γίνει δεκτή κατά διαστήματα αρνητική τιμή των καθαρών πιστοποιημένων δεδομένων μέτρησης.

3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να αφαιρεί τα πιστοποιημένα δεδομένα μέτρησης του βοηθητικού φορτίου από τα αντίστοιχα της παραγωγής ορισμένης μονάδας αυτοπαραγωγού, εφόσον η μονάδα του αυτοπαραγωγού είναι παραλληλισμένη στο Σύστημα και παράγει ποσότητα ενέργειας η οποία επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου του βοηθητικού της φορτίου. Η αφαίρεση απαγορεύεται, όταν το βοηθητικό φορτίο εξυπηρετείται μέσω γραμμής που δεν συνδέεται στον υποσταθμό με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η μονάδα.

4. Από την παραγωγή μίας μονάδας δεν αφαιρούνται τα πιστοποιημένα δεδομένα μέτρησης του φορτίου τρίτων. Το φορτίο τρίτων, που συνδέεται με το βοηθητικό σύστημα μίας μονάδας και εξυπηρετείται από αυτή προστίθεται στην ποσότητα ενέργειας που παράγει η μονάδα αυτή.

 

Αρθρο: 37

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Κόμβοι εισαγωγής και εξαγωγής - Προσφορές για εισαγωγή και αιτήματα για εξαγωγή ενέργειας

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο Η'

Εισαγωγή και εξαγωγή ενέργειας

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος καθορίζει τους κόμβους, μέσω των οποίων παραδίδεται ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστημα, που εισάγεται στην Ελλάδα (κόμβοι εισαγωγής), όπως επίσης και τους κόμβους μέσω των οποίων παραδίδεται ενέργεια από το Σύστημα για να εξαχθεί (κόμβοι εξαγωγής).

2. Η υποβολή από υπόχρεο ημερήσιας προσφοράς για εισαγωγή ενέργειας ή αίτησης για εξαγωγή ενέργειας μέσω μίας διασύνδεσης γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και το δικαίωμα του υπόχρεου για χρήση της διασύνδεσης και προϋποθέτει ότι ο συγκεκριμένος υπόχρεος έχει προβεί στις αναγκαίες ρυθμίσεις με τους διαχειριστές των αντίστοιχων συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας εκτός Ελλάδας για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας εκτός Ελλάδος. Οι προσφορές εισαγωγής και τα αιτήματα εξαγωγής εγκρίνονται από το Διαχειριστή του Συστήματος σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

 

Αρθρο: 38

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Προγραμματισμένες ποσότητες εισαγωγής -εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πριν από την 14η ώρα της προηγούμενης ημέρας κάθε ημέρας κατανομής ο Διαχειριστής του Συστήματος καθορίζει την προγραμματισμένη ποσότητα, που αντιστοιχεί στην ενέργεια που εισάγεται και που εξάγεται από κάθε υπόχρεο μέσω μίας διασύνδεσης σε έναν κόμβο για κάθε ώρα κατανομής της υπόψη ημέρας κατανομής.

2. Στην περίπτωση της εισαγωγής ενέργειας η προγραμματισμένη ποσότητα της προηγούμενης παραγράφου ισούται με το άθροισμα των ημερησίων προσφορών του υπόχρεου για την υπόψη ώρα κατανομής, που πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους της άδειας του συγκεκριμένου υπόχρεου, να έχουν γίνει δεκτές και να έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα παραγωγής της υπόψη ώρας κατανομής, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και την εκάστοτε σύμβαση διασύνδεσης.

3. Στην περίπτωση της εξαγωγής ενέργειας η προγραμματισμένη ποσότητα της παραγράφου 1 ισούται με το άθροισμα των αιτημάτων εξαγωγής ενέργειας του υπόχρεου για την υπόψη ώρα κατανομής που πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους της άδειας του συγκεκριμένου υπόχρεου, να έχουν γίνει δεκτά και να έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα παραγωγής για την υπόψη ώρα κατανομής σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και την εκάστοτε σύμβαση διασύνδεσης.

 

Αρθρο: 39

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόγραμμα Διασύνδεσης

 

Κείμενο Αρθρου

Ο Διαχειριστής του Συστήματος προγραμματίζει τη ροή ενέργειας και την εξυπηρέτηση επικουρικών υπηρεσιών μέσω κάθε διασύνδεσης σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και τη σχετική σύμβαση διασύνδεσης.

 

Αρθρο: 40

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Αποκλίσεις στη Ροή Ισχύος Διασύνδεσης

 

Κείμενο Αρθρου

Ο Διαχειριστής του Συστήματος διαχειρίζεται τις αποκλίσεις μεταξύ της προγραμματισμένης και της πραγματικής ροής ενέργειας και επικουρικών υπηρεσιών για κάθε διασύνδεση σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης και τη σχετική σύμβαση διασύνδεσης.

 

Αρθρο: 41

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Χρόνος υπολογισμού των Οριακών Τιμών του Συστήματος

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο Θ'

Οριακές Τιμές του Συστήματος

Κατά την ημέρα υπολογισμού ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει την Οριακή Τιμή του Συστήματος για κάθε ώρα κατανομής της ημέρας κατανομής την οποία αφορά η ημέρα υπολογισμού.

 

Αρθρο: 42

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικό Λογισμικό

 

Κείμενο Αρθρου

Για τον καθορισμό των Οριακών Τιμών του Συστήματος ο Διαχειριστής του Συστήματος χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό, το οποίο αποτελεί υποσύστημα του λογισμικού εκκαθάρισης, που προβλέπεται στο άρθρο 9.

 

Αρθρο: 43

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Μέθοδος υπολογισμού πραγματικών Οριακών Τιμών του Συστήματος

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι Οριακές Τιμές του Συστήματος υπολογίζονται με βάση τις εξής μεθόδους και αρχές, δεδομένης της πραγματικής διαθεσιμότητας παραγωγής στην Ελλάδα, κατά την ώρα κατανομής:

α) Κάθε Οριακή Τιμή του Συστήματος πρέπει να αντανακλά το οριακό κόστος για να καλυφθεί η πραγματική κατανάλωση.

β) Οι Οριακές Τιμές του Συστήματος καθορίζονται με βάση το χωρίς τεχνικούς περιορισμούς του Συστήματος πρόγραμμα, που διαμορφώνει ο Διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τις ημερήσιες προσφορές, και με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται το προσφερόμενο κόστος για να καλυφθεί η πραγματική κατανάλωση.

2. Ως «πραγματική κατανάλωση» νοείται για την εφαρμογή του Κώδικα Συναλλαγών το σύνολο των μετρούμενων ποσοτήτων για το φορτίο της συγκεκριμένης ώρας κατανομής, στο οποίο προστίθεται η πραγματική καθαρή ροή ενέργειας που εξέρχεται από τις διασυνδέσεις και οποιεσδήποτε άλλες προσαρμογές κατά την κρίση του Διαχειριστή του Συστήματος για την κάλυψη απωλειών.

3. Ως «πραγματική διαθεσιμότητα παραγωγής» νοείται για την εφαρμογή του Κώδικα Συναλλαγών η πραγματική διαθεσιμότητα των μονάδων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, όπως εκτιμάται από το Διαχειριστή του Συστήματος για ορισμένη ώρα κατανομής. Ο Διαχειριστής του Συστήματος εκτιμά την πραγματική διαθεσιμότητα παραγωγής ως μία μέση τιμή κατά τη διάρκεια της ώρας κατανομής, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο παραγωγής των μονάδων κατά την έναρξη της ώρας κατανομής και την ικανότητα της κάθε μονάδας να αυξήσει ή να μειώσει το επίπεδο παραγωγής κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ώρας κατανομής, σύμφωνα με τις ημερήσιες προσφορές, τις δηλωμένες πληροφορίες και κάθε άλλη πληροφορία που περιέρχεται στο Διαχειριστή του Συστήματος σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

4. Ως «οριακό κόστος» νοείται για την εφαρμογή του Κώδικα Συναλλαγών η οριακή μεταβολή του κόστους που διαμορφώνεται στο χωρίς τεχνικούς περιορισμούς πρόγραμμα, βάσει των τιμών που περιλαμβάνουν οι ημερήσιες προσφορές, η οποία οφείλεται σε μεταβολή του φορτίου στον κόμβο αναφοράς δεδομένης της πραγματικής διαθεσιμότητας παραγωγής. Το οριακό κόστος μετράται σε ευρώ ανά μεγαβαττώρα.

5. Ως «πρόγραμμα χωρίς τεχνικούς περιορισμούς του Συστήματος» νοείται για την εφαρμογή του Κώδικα Συναλλαγών το πρόγραμμα, που διαμορφώνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικοί περιορισμοί λειτουργίας του Συστήματος, και λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες του Συστήματος, τις ημερήσιες προσφορές και τις δηλωμένες πληροφορίες κατά την ώρα κατανομής των μονάδων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, τις μετρούμενες ποσότητες των μονάδων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ. 2 εδ. (ε) περ. (ββ) και στο άρθρο 35 του ν.

2773/1999, τις απαιτήσεις εφεδρείας λειτουργίας κατά την ώρα κατανομής, και την πραγματική κατανάλωση και την πραγματική διαθεσιμότητα παραγωγής.

 

Αρθρο: 44

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Διοικητικά οριζόμενη Οριακή Τιμή του Συστήματος

 

Κείμενο Αρθρου

1. Σε περίπτωση αδυναμίας καθορισμού της Οριακής Τιμής του Συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 43, ο Διαχειριστής του Συστήματος καθορίζει μία διοικητικά οριζόμενη Οριακή Τιμή του Συστήματος, είτε ως συνάρτηση των Οριακών Τιμών του Συστήματος κατά τις ώρες κατανομής που προηγούνται ή έπονται της εφαρμογής της διοικητικά οριζόμενης τιμής είτε με εφαρμογή του άρθρου 43, υπολογίζοντας κατά εύλογο τρόπο τα δεδομένα που απαιτούνται.

2. Σε περίπτωση που το Σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κατά την οποία συμβαίνουν ακούσιες αποκοπές φορτίου σε ευρεία κλίμακα και δεν υπάρχει επαρκής ικανότητα παραγωγής, η διοικητικά οριζόμενη Οριακή Τιμή του Συστήματος ισούται με την αξία του μη εξυπηρετηθέντος φορτίου, η οποία υπολογίζεται ετησίως από τη ΡΑΕ, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και του Διαχειριστή του Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να ενημερώνει τους συμμετέχοντες στην αγορά για κάθε αλλαγή της αξίας μη εξυπηρετηθέντος φορτίου.

3. Η διοικητικά οριζόμενη τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία του μη εξυπηρετηθέντος φορτίου.

4. Όταν καθορίζεται διοικητικά οριζόμενη οριακή τιμή του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να διερευνά τους λόγους που προκαλούν την αδυναμία καθορισμού της Οριακής Τιμής του Συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 43 και να δημοσιεύει σχετική έκθεση, στην οποία παραθέτονται οι αιτίες και οι επιπτώσεις από την εφαρμογή της Διοικητικά Οριζόμενης Οριακής Τιμής του Συστήματος. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτή κάθε υπόχρεος οφείλει να παρέχει στο Διαχειριστή του Συστήματος τις πληροφορίες που του ζητά.

 

Αρθρο: 45

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Πληρωμές ενέργειας

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο Γ

Πληρωμές και χρεώσεις ενέργειας

1 . Κάθε ημέρα υπολογισμού ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει για την αντίστοιχη ημέρα κατανομής και για κάθε υπόχρεο κάτοχο άδειας παραγωγής ή προμήθειας την ημερήσια πληρωμή ενέργειας, που του αναλογεί, λαμβάνοντας υπόψη την ενέργεια με την οποία ο υπόχρεος τροφοδότησε το Σύστημα σε κάθε ώρα κατανομής της συγκεκριμένης ημέρας κατανομής σύμφωνα με τον εξής τύπο: EPgd= 24/Σ/t=1 ^SQgt.SMPt

2. Η εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας ορισμένου υπόχρεου για ορισμένη ώρα κατανομής υπολογίζεται σύμφωνα με τον εξής τύπο:

SQgt= Σ [Σ MQuit *TLFGit] + Σ DAQgit *TLFGit

i ueg i

Ο δείκτης ueg προσδιορίζει ότι η άθροιση γίνεται για όλες τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα μονάδες (υ), που σύμφωνα με τις καταχωρημένες πληροφορίες έχει στην κυριότητα του ο συγκεκριμένος υπόχρεος. Εάν πρόκειται για τον ειδικό υπόχρεο η άθροιση γίνεται για όλες τις μονάδες που αυτός εκπροσωπεί (g).

 

Αρθρο: 46

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Χρεώσεις ενέργειας

 

Κείμενο Αρθρου

1 . Κάθε ημέρα υπολογισμού ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει για την αντίστοιχη ημέρα κατανομής και για κάθε υπόχρεο κάτοχο άδειας προμήθειας την ημερήσια χρέωση ενέργειας, που του αναλογεί, λαμβάνοντας υπόψη το φορτίο των πελατών του υπόχρεου στην Ελλάδα σε κάθε ώρα κατανομής της αντίστοιχης ημέρας κατανομής σύμφωνα με τον εξής τύπο:

ECpd = 24/Σ/t=1 SQptSMPt

1=1

2. Κάθε ημέρα υπολογισμού ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει για την αντίστοιχη ημέρα κατανομής και για κάθε υπόχρεο κάτοχο άδειας παραγωγής που πραγματοποίησε εξαγωγές ενέργειας από την Ελλάδα, την ημερήσια χρέωση ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη τις εξαγωγές ενέργειας που πραγματοποίησε ο υπόχρεος από την Ελλάδα σε κάθε ώρα κατανομής της αντίστοιχης ημέρας κατανομής σύμφωνα με τον εξής τύπο:

ECpd = 24/Σ/t=1 DAQPt*SMPt

3. Η εκκαθαριζόμενη ποσότητα φορτίου ορισμένου υπόχρεου κατόχου άδειας προμήθειας που τροφοδοτεί καταναλωτές στην Ελλάδα για ορισμένη ώρα κατανομής υπολογίζεται σύμφωνα με τον εξής τύπο:

SQPt= Σ MQpit

i

4. Η εκκαθαριζόμενη ποσότητα ορισμένου κατόχου άδειας παραγωγής που εξάγει ενέργεια από την Ελλάδα για ορισμένη ώρα κατανομής υπολογίζεται σύμφωνα με τον εξής τύπο:

SQEpt= Σ DAQpit

i

 

Αρθρο: 47

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Γνωστοποίηση ημερήσιων ποσών εκκαθάρισης

 

Κείμενο Αρθρου

Κάθε ημέρα υπολογισμού ο Διαχειριστής του Συστήματος γνωστοποιεί σε κάθε υπόχρεο τη συνολική πληρωμή ή χρέωση ενέργειας, που του αναλογεί για την αντίστοιχη ημέρα κατανομής.

 

Αρθρο: 48

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Λογιστικές εγγραφές χρεώσεων και πληρωμών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κάθε ημέρα υπολογισμού ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει το Λογαριασμό Πωλήσεων και Αγορών Ενέργειας και αντίστοιχα πιστώνει τον ειδικό λογιστικό λογαριασμό κάθε υπόχρεου με το ποσό της πληρωμής, που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο υπόχρεο για τη συγκεκριμένη ημέρα κατανομής.

2. Κάθε ημέρα υπολογισμού ο Διαχειριστής του Συστήματος πιστώνει το Λογαριασμό Πωλήσεων και Αγορών Ενέργειας και χρεώνει τον ειδικό λογιστικό λογαριασμό κάθε υπόχρεου με το ποσό της χρέωσης, που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο υπόχρεο για τη συγκεκριμένη ημέρα κατανομής.

 

Αρθρο: 49

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Λογιστικές εγγραφές για τη διευθέτηση των απωλειών

 

Κείμενο Αρθρου

Για τη διευθέτηση των απωλειών ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει ή πιστώνει, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε ημέρα υπολογισμού το Λογαριασμό Πωλήσεων και Αγορών Ενέργειας και αντίστοιχα πιστώνει ή χρεώνει τον αντίστοιχο δευτεροβάθμιο Λογαριασμό του Λογαριασμού Προσαυξήσεων με το ποσό που προκύπτει όταν αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό των πιστώσεων που εγγράφηκαν στο Λογαριασμό Πωλήσεων και Αγορών Ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 το συνολικό ποσό με το οποίο χρεώθηκε ο Λογαριασμός Πωλήσεων και Αγορών Ενέργειας την ίδια ημέρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 48.

 

Αρθρο: 50

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Υπολογισμός πληρωμών για επιβεβλημένο περιορισμό φορτίου

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο ΙΑ'

Επιβεβλημένος περιορισμός και επιβεβλημένη αύξηση φορτίου

1. Κάθε ημέρα υπολογισμού ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει τις πληρωμές για επιβεβλημένο περιορισμό φορτίου, για κάθε μονάδα που ανήκει σε υπόχρεο κάτοχο άδειας παραγωγής και για κάθε ώρα κατανομής της ημέρας κατανομής.

2. Για τον υπολογισμό των πληρωμών της προηγούμενης παραγράφου ο Διαχειριστής του Συστήματος καθορίζει προηγουμένως τη μέγιστη δυνατότητα φόρτισης της συγκεκριμένης μονάδας κατά τη συγκεκριμένη ώρα κατανομής, MXDCut, η οποία ισούται με τη μέγιστη στάθμη παραγωγής σε μεγαβαττώρες που η μονάδα είναι διαθέσιμη να παράγει κατά τη συγκεκριμένη ώρα κατανομής, και εκφράζεται ως η ισοδύναμη μέση τιμή ισχύος σε μεγαβάττ, με την οποία η μονάδα είναι διαθέσιμη να τροφοδοτεί το σύστημα την ώρα αυτή. Για τον καθορισμό αυτό λαμβάνεται υπόψη η ισχύς σε μεγαβάττ που απέδιδε η μονάδα κατά τη λήξη της προηγούμενης ώρας κατανομής, όπως αυτή καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, η δυνατότητα ρυθμού αύξησης της ισχύος της μονάδας κατά τη διάρκεια της ώρας κατανομής, εάν η μονάδα ήταν συγχρονισμένη κατά τη λήξη της προηγούμενης ώρας κατανομής και σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο των ωρών κατά τις οποίες η μονάδα βρισκόταν σε κατάσταση συνεχούς μη συγχρονισμού, η ύπαρξη πριν από την ώρα κατανομής εντολής του Διαχειριστή του Συστήματος προς τη μονάδα για συγχρονισμό και η δυνατότητα της μονάδας να παράγει ενέργεια κατά την ώρα κατανομής σύμφωνα με τις δηλωμένες πληροφορίες, κάθε άλλη πληροφορία που δόθηκε στο Διαχειριστή του Συστήματος από τον κύριο της μονάδας, που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα παραγωγής της μονάδας κατά την ώρα κατανομής και άλλοι συντελεστές που ο Διαχειριστής του Συστήματος κρίνει κατάλληλους. Η μέγιστη δυνατότητα φόρτισης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη συνολική προσφερόμενη ισχύ της μονάδας, όπως αυτή καθορίζεται στην ημερήσια προσφορά για τη συγκεκριμένη μονάδα και όπως εκτιμήθηκε από το Διαχειριστή του Συστήματος κατά την ώρα κατανομής.

3. Για τον καθορισμό της μέγιστης δυνατότητας φόρτισης μίας μονάδας δεν συνυπολογίζεται οποιαδήποτε κατάσταση του Συστήματος που ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα απορρόφησης της αποδιδόμενης ισχύος της μονάδας από το Σύστημα κατά την ώρα κατανομής ούτε αφαιρείται ενδεχόμενη φόρτιση της μονάδας κατά την ώρα κατανομής για την εξυπηρέτηση επικουρικής υπηρεσίας.

4. Μετά τον υπολογισμό της μέγιστης δυνατότητας φόρτισης μίας μονάδας ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει τις πληρωμές για επιβεβλημένο περιορισμό φορτίου της μονάδας καθορίζοντας για κάθε ώρα κατανομής και για κάθε μία από τις τρεις βαθμίδες τιμής που περιλαμβάνει η συνάρτηση οικονομικής προσφοράς της μονάδας τη στάθμη φόρτισης της μονάδας με βάση τη σειρά οικονομικής φόρτισης των μονάδων.

5. α) Η στάθμη φόρτισης της μονάδας που αντιστοιχεί στην πρώτη βαθμίδα της συνάρτησης οικονομικής προσφοράς της μονάδας υπολογίζεται με βάση τον εξής τύπο:

Εάν (OPudi

β) Η στάθμη φόρτισης της μονάδας που αντιστοιχεί στη δεύτερη βαθμίδα της συνάρτησης οικονομικής προσφοράς της μονάδας υπολογίζεται με βάση τον εξής τύπο:

Εάν (OPud2 < SMP) τότε IMCut2 = Min(OQut2, MXDCut -IMCuti), άλλως IMCut2 =0

γ) Η στάθμη φόρτισης της μονάδας που αντιστοιχεί στην τρίτη βαθμίδα της συνάρτησης οικονομικής προσφοράς της μονάδας υπολογίζεται με βάση τον εξής τύπο:

Εάν (OPuda < SMPt) τότε IMCuta = Min(OQut3, MXDCut -IMCuti - IMCut2) άλλως Ι Μ Cuts =0

(Η μεταβλητή MXDCut αντιστοιχεί στη μέγιστη δυνατότητα φόρτισης της μονάδας υ κατά την ώρα κατανομής t)

6. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί σύμφωνα με τους όρους της άδειας του να προσαρμόζει τις τιμές OPudi , OPud2 και OPuda κατά την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να συμπεριληφθεί εύλογα η επίπτωση των συντελεστών απωλειών μεταφοράς και διανομής ή να προσαρμόζει κατάλληλα τις ποσότητες COFCuti, COFCut2 και COFCuta προκειμένου να συμπεριληφθεί εύλογα η επίπτωση από τη διόρθωση των μετρούμενων ποσοτήτων λόγω απωλειών μεταφοράς.

7. α) Ο επιβαλλόμενος περιορισμός της στάθμης φόρτισης της μονάδας που αντιστοιχεί στην πρώτη βαθμίδα τιμής της συνάρτησης οικονομικής προσφοράς της μονάδας υπολογίζεται με βάση τον εξής τύπο:

COFCuti = Max(IMCuti - MQut,0)

β) Ο επιβαλόμενος περιορισμός της στάθμης φόρτισης της μονάδας που προκύπτει για την δεύτερη βαθμίδα τιμής της συνάρτησης οικονομικής προσφοράς της μονάδας υπολογίζεται με βάση τον εξής τύπο:

COFCut2 = Max(IMCuti + IMCut2 - MQut - COFCuti,0)

γ) Ο επιβαλλόμενος περιορισμός της στάθμης φόρτισης της μονάδας που προκύπτει για την τρίτη βαθμίδα τιμής της συνάρτησης οικονομικής προσφοράς της μονάδας υπολογίζεται με βάση τον εξής τύπο:

COFCuta = Max(IMCuti +IMCut2 + IMCuta - MQut -COFCuti-COFCut2,0)

8. Η πληρωμή για επιβεβλημένο περιορισμό φορτίου υπολογίζεται με βάση τον εξής τύπο:

COFPgt = Σ Σ Max(0, SMPt *TLFGit - OPuds) COFCuts s=1

 

Αρθρο: 51

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Υπολογισμός πληρωμών για επιβεβλημένη αύξηση φορτίου

 

Κείμενο Αρθρου

1 . Κάθε ημέρα υπολογισμού ο Διαχεριστής του Συστήματος υπολογίζει τις πληρωμές για επιβεβλημένη αύξηση φορτίου, για κάθε μονάδα που ανήκει σε υπόχρεο κάτοχο άδειας παραγωγής και για κάθε ώρα κατανομής της ημέρας κατανομής.

2. Για τον υπολογισμό της προηγούμενης παραγράφου ο Διαχειριστής του Συστήματος καθορίζει προηγουμένως την ελάχιστη δυνατότητα φόρτισης της συγκεκριμένης μονάδας κατά τη συγκεκριμένη ώρα κατανομής, MNDCut, η οποία ισούται με την ελάχιστη στάθμη παραγωγής σε μεγαβαττώρες, που η μονάδα είναι διαθέσιμη να παράγει κατά τη συγκεκριμένη ώρα κατανομής, προσαρμοσμένη κατά τρόπο που να εκφράζεται ως μία μέση τιμή της ισχύος σε μεγαβάττ για την ώρα αυτή. Για τον καθορισμό αυτό λαμβάνεται υπόψη η ισχύς σε μεγαβάττ που απέδιδε η μονάδα κατά τη λήξη της προηγούμενης ώρας κατανομής, όπως αυτή καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, η δυνατότητα ρυθμού μείωσης της ισχύος της μονάδας κατά τη διάρκεια της ώρας κατανομής, η άνευ όρων επιβεβλημένη φόρτιση της μονάδας, όπως καθορίζεται στην ημερήσια προσφορά της και όπως αξιολογήθηκε από τον Διαχειριστή του Συστήματος κατά την ώρα κατανομής, εάν η μονάδα δεν ήταν συγχρονισμένη στο Δίκτυο κατά τη λήξη της προηγούμενης ώρας κατανομής, και σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο των ωρών κατά τις οποίες η μονάδα βρισκόταν σε κατάσταση συνεχούς συγχρονισμού, η ύπαρξη πριν την ώρα κατανομής εντολής του Διαχειριστή του Συστήματος προς τη μονάδα να αποσυγχρονισθεί, το ελάχιστο επίπεδο αποδιδόμενης ισχύος της μονάδας εάν συγχρονισθεί σύμφωνα με τις δηλωμένες πληροφορίες της μονάδας, κάθε άλλη πληροφορία που δόθηκε από τον κύριο της μονάδας στο Διαχειριστή του Συστήματος εφόσον επηρεάζει τη μείωση της αποδιδόμενης ισχύος της μονάδας κατά την ώρα κατανομής, και άλλοι συντελεστές που ο Διαχειριστής του Συστήματος κρίνει κατάλληλους. Η ελάχιστη δυνατότητα φόρτισης μίας μονάδας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μηδενική.

3. Για τον καθορισμό της ελάχιστης δυνατότητας φόρτισης δεν συνυπολογίζεται οποιαδήποτε κατάσταση του Συστήματος που ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα της μονάδας να μειώσει την παραγωγή της κατά την ώρα κατανομής ούτε προστίθεται η ενδεχόμενη φόρτιση της μονάδας κατά την ώρα κατανομής για την εξυπηρέτηση επικουρικής υπηρεσίας.

4. Η ελάχιστη δυνατότητα φόρτισης μίας μονάδας που χρησιμοποιεί εγχώριο καύσιμο και στην οποία δίνεται προτεραιότητα σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.

2773/1999 και σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος είναι μηδενική.

5. Μετά τον υπολογισμό της ελάχιστης δυνατότητας φόρτισης ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει τις πληρωμές για επιβεβλημένη αύξηση φορτίου της μονάδας καθορίζοντας για κάθε ώρα κατανομής και για κάθε μία από τις τρεις βαθμίδες τιμής που περιλαμβάνει η συνάρτηση οικονομικής προσφοράς της μονάδας την επιβεβλημένη αύξηση φορτίου της.

6. α) Η επιβεβλημένη αύξηση φορτίου της μονάδας που αντιστοιχεί στην τρίτη βαθμίδα τιμής της συνάρτησης οικονομικής προσφοράς της μονάδας σε μία ώρα κατανομής υπολογίζεται με βάση τον εξής τύπο:

Εάν (OPuda >SMPt) και (MQut >OQuti + Ο Qut2) τότε

CONCut3=Min(Max(MQut- MNDCut.O),

Max(MQut-O Qut2-OQuti)),

Αλλως

CONCuta = 0

β) Η επιβεβλημένη αύξηση φορτίου που αντιστοιχεί στη δεύτερη βαθμίδα της συνάρτησης οικονομικής προσφοράς της μονάδας σε μία ώρα κατανομής υπολογίζεται με βάση τον εξής τύπο:

Εάν (OPud2 >SMPt) και (MQut >OQuti) τότε

CONCut2 = Min(Max(MQut - MNDCut-CONCuta.O), Max(MQut- OQuti - CONCuta.O)), Άλλως

CONCut2=0

γ) Η επιβεβλημένη αύξηση φορτίου της μονάδας που αντιστοιχεί στην πρώτη βαθμίδα της συνάρτησης οικονομικής προσφοράς της μονάδας σε μία ώρα κατανομής υπολογίζεται με βάση τον εξής τύπο:

Εάν (OPudi >SMPt) και (MQut >O) τότε

CONCuti = Max(MQut- MNDCut- CONCuta- CONCut2,0)

Άλλως

CONCuti=0

(Η μεταβλητή MNDCut αντιστοιχεί στην ελάχιστη δυνατότητα φόρτισης προς κατανομή της μονάδας υ κατά την ώρα κατανομής t).

7. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί σύμφωνα με τους όρους της άδειας του, να προσαρμόζει κατάλληλα τις τιμές OPudi, OPud2 και OPuda προκειμένου να συμπεριληφθεί εύλογα η επίπτωση των συντελεστών απωλειών μεταφοράς και διανομής ή να προσαρμόζει κατάλληλα τις ποσότητες CONCuti, CONCut2 και CONCuta προκειμένου να συμπεριληφθεί δικαίως η επίπτωση από τη διόρθωση των μετρούμενων ποσοτήτων λόγω απωλειών του Συστήματος.

8. Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μία μονάδα λαμβάνει πληρωμή για επιβεβλημένο περιορισμό φόρτισης, η πληρωμή για επιβεβλημένη αύξηση φόρτισης σε μία μονάδα σε κάθε ώρα κατανομής υπολογίζεται με βάση τον εξής τύπο: 3

CONPgt= ZZMax(0, OPuds-SMPt*TLFGit)CONCuts

uegs=1

 

Αρθρο: 52

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόσθετες πληρωμές για επιβεβλημένη αύξηση φόρτισης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πρόσθετες πληρωμές για επιβεβλημένη αύξηση φόρτισης σε μία μονάδα επιτρέπονται εφόσον (α) το άθροισμα των πληρωμών ενέργειας, που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 45, των πληρωμών για επιβεβλημένο περιορισμό φορτίου, που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 50, και των πληρωμών για επιβεβλημένη αύξηση φορτίου, που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 51, δεν καλύπτει το προσφερθέν κόστος της μονάδας για ολόκληρη την αντίστοιχη ημέρα κατανομής, όπως αυτό υπολογίζεται από το Διαχειριστή του Συστήματος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, (β) ο Διαχειριστής του Συστήματος έδωσε εντολή στη μονάδα να ξεκινήσει και να συγχρονιστεί για να παράγει ενέργεια την αντίστοιχη ημέρα κατανομής και (γ) η άνευ όρων επιβεβλημένη φόρτιση της μονάδας ήταν για κάθε ώρα κατανομής της αντίστοιχης ημέρας κατανομής ίση με μηδέν.

2. Για να καθορίσει το προσφερθέν κόστος μίας μονάδας για μία ολόκληρη ημέρα κατανομής, ο Διαχειριστής του Συστήματος καθορίζει το κόστος παραγωγής της μετρούμενης ποσότητας της μονάδας για κάθε ώρα κατανομής, λαμβάνοντας υπόψη εάν η μονάδα είναι ή όχι συγχρονισμένη στο Σύστημα κατά την έναρξη της συγκεκριμένης ημέρας κατανομής, με βάση τη συνάρτηση οικονομικής προσφοράς και το κόστος εκκίνησης της μονάδας, όπως έχουν δηλωθεί στην προσφορά για τη συγκεκριμένη μονάδα και για τη συγκεκριμένη ημέρα κατανομής.

3. Οι πρόσθετες πληρωμές για μία ημέρα κατανομής ισούνται με τη διαφορά μεταξύ του προσφερθέντος κόστους της μονάδας για ολόκληρη την ημέρα κατανομής και του αθροίσματος της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και καθορίζονται από το Διαχειριστή του Συστήματος σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

 

Αρθρο: 53

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Εξαιρέσεις από την καταβολή των πληρωμών για επιβεβλημένο περιορισμό και επιβεβλημένη αύξηση φορτίου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εάν οι δηλωμένες πληροφορίες για ορισμένη μονάδα αλλάξουν κατά τη διάρκεια ορισμένης ημέρας κατανομής ή εάν δεν έχουν σταλεί στο Διαχειριστή τα δεδομένα μέτρησης για κάποια ώρα κατανομής της ημέρας κατανομής ή η ημερήσια προσφορά ή τμήμα αυτής αλλάξει κατά τη διάρκεια της ημέρας κατανομής ή η μονάδα δεν συμμορφώνεται προς κάποια εντολή κατανομής, που έχει δοθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας κατανομής, ο Διαχειριστής του Συστήματος δεν εκτελεί πληρωμές για επιβεβλημένο περιορισμό και για επιβεβλημένη αύξηση του φορτίου προς τη συγκεκριμένη μονάδα για τις αντίστοιχες ώρες κατανομής της ημέρας κατανομής.

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος δεν εκτελεί πληρωμές για επιβεβλημένο περιορισμό και για επιβεβλημένη αύξηση του φορτίου σε μονάδες παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ. 2 περίπτωση (ε) στοιχείο (ββ) και στο άρθρο 35 του Ν. 2773/1999, σε μονάδες εγκατεστημένες εκτός Ελλάδος ή σε παραγωγούς που εκπροσωπούνται από τον ειδικό υπόχρεο.

 

Αρθρο: 54

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτέλεση πληρωμών επιβεβλημένου περιορισμού και επιβεβλημένης αύξησης φορτίου

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά την ημέρα υπολογισμού ο Διαχειριστής του Συστήματος πιστώνει τον ειδικό λογιστικό λογαριασμό κάθε υπόχρεου κατόχου άδειας παραγωγής και χρεώνει τον αντίστοιχο δευτεροβάθμιο Λογαριασμό του Λογαριασμού Προσαυξήσεων με τις πληρωμές για επιβεβλημένο περιορισμό και επιβεβλημένη αύξηση φορτίου για το σύνολο των μονάδων που ανήκουν κατά κυριότητα στο συγκεκριμένο υπόχρεο και στις οποίες επιβλήθηκε περιορισμός ή αύξηση φορτίου κατά την αντίστοιχη ημέρα κατανομής.

 

Αρθρο: 55

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις του Διαχειριστή σχετικά με τις επικουρικές υπηρεσίες

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο IB'

Επικουρικές υπηρεσίες

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και καθημερινή χρησιμοποίηση των επικουρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και την άδεια που του έχει χορηγηθεί.

2. Κατά τη χρήση των επικουρικών υπηρεσιών ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να διασφαλίζει ότι οι συνολικές δαπάνες που προκαλούνται συμπεριλαμβανόμενου του κόστους παραγωγής ενέργειας, είναι οι ελάχιστες δυνατές, στο βαθμό που αυτό είναι συμβατό με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος.

 

Αρθρο: 56

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός πληρωμών για επικουρικές υπηρεσίες

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι πληρωμές για επικουρικές υπηρεσίες γίνονται όπως ορίζεται στις συμβάσεις παροχής επικουρικών υπηρεσιών.

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει τις πληρωμές που εκτελούνται κατά το παρόν άρθρο με βάση τα δεδομένα του ημερήσιου προγραμματισμού και τις διαδικασίες κατανομής.

 

Αρθρο: 57

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Λογαριασμοί για επικουρικές υπηρεσίες

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει τον αντίστοιχο δευτεροβάθμιο Λογαριασμό του Λογαριασμού προσαυξήσεων με το ποσό των πληρωμών για επικουρικές υπηρεσίες.

2. Εάν κατά την κρίση του Διαχειριστή του Συστήματος ο επιμερισμός των δαπανών για επικουρικές υπηρεσίες σε χρονικό διάστημα περισσότερων μηνών είναι οικονομικά αποδοτικότερος, ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να εξομαλύνει τις δαπάνες αυτές κατά το χρονικό αυτό διάστημα πριν χρεώσει τον δευτεροβάθμιο Λογαριασμό για τις επικουρικές υπηρεσίες του Λογαριασμού Προσαυξήσεων.

3. Η χρέωση του δευτεροβάθμιου Λογαριασμού για επικουρικές υπηρεσίες διενεργείται πριν από τη λήξη της ημέρας υπολογισμού που αφορά την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα κατά τον οποίο γεννήθηκε το κόστος επικουρικών υπηρεσιών και όχι νωρίτερα από την ημέρα που ακολουθεί την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του προηγούμενου μήνα.

 

Αρθρο: 58

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Διοικητικές δαπάνες του Διαχειριστή του Συστήματος

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο ΙΓ

Λοιπές δαπάνες και πληρωμές

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει τον αντίστοιχο δευτεροβάθμιο Λογαριασμό του Λογαριασμού Προσαυξήσεων με το τμήμα των διοικητικών του δαπανών, που μπορεί να ανακτήσει από τους υπόχρεους σύμφωνα με τους όρους της άδειας του.

2. Οι διοικητικές δαπάνες του Διαχειριστή του Συστήματος είναι δυνατόν να επιμερίζονται σε χρονικό διάστημα περισσότερων μηνών προτού να χρεωθούν κατά την προηγούμενη παράγραφο, εάν κατά την κρίση του Διαχειριστή με τον τρόπο αυτό οι δαπάνες επιμερίζονται αποδοτικότερα και εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τους όρους της άδειας του Διαχειριστή.

3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να τηρεί τα απαραίτητα αρχεία, ώστε να τεκμηριώνεται πάντοτε η καθαρή θέση ανάκτησης (υπέρ- ή υποανάκτησης) των διοικητικών του δαπανών.

 

Αρθρο: 59

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Πληρωμές και χρεώσεις μονάδων του άρθρου 35 του Ν. 2773/1999

 

Κείμενο Αρθρου

1. Έως τη λήξη της ημέρας υπολογισμού που αφορά την τελευταία ημέρα κατανομής ενός ημερολογιακού μήνα, ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει για κάθε υπόχρεο που είναι κύριος μονάδας του άρθρου 35 του Ν. 2773/1999 μία πρόσθετη πληρωμή ή χρέωση για όλες τις ημέρες κατανομής του μήνα.

2. Για κάθε ημέρα κατανομής, η πρόσθετη πληρωμή ή χρέωση που προβλέπεται στο άρθρο αυτό ισούται με τη διαφορά του ποσού που υπολογίζει ο Διαχειριστής του Συστήματος για κάθε μονάδα του άρθρου 35 του Ν. 2773/1999 του υπόχρεου σύμφωνα με τα άρθρα 35,37 και 38 του Ν. 2773/1999 και του ποσού της πληρωμής ενέργειας που καθορίζεται από το Διαχειριστή του Συστήματος για τη μονάδα αυτή και για τη συγκεκριμένη ημέρα κατανομής.

3. Έως την ημέρα χρέωσης που αφορά κάθε μήνα, ο Διαχειριστής του Συστήματος πιστώνει ή χρεώνει τον ειδικό λογιστικό λογαριασμό κάθε υπόχρεου αντίστοιχα με το ποσό της πρόσθετης πληρωμής ή χρέωσης, που προβλέπεται στο άρθρο αυτό.

 

Αρθρο: 60

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Πληρωμές και χρεώσεις μονάδων του άρθρου 36 του Ν. 2773/1999

 

Κείμενο Αρθρου

1. Έως τη λήξη της ημέρας υπολογισμού που αφορά την τελευταία ημέρα κατανομής ενός ημερολογιακού μήνα, ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει για τις μονάδες του άρθρου 36 του Ν. 2773/1999 σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40 του Ν.

2773/1999 μία πρόσθετη πληρωμή ή χρέωση σχετικά με το Διαχειριστή του Δικτύου για όλες τις ημέρες κατανομής του μήνα.

2. Για κάθε μήνα, η πρόσθετη πληρωμή ή χρέωση που προβλέπεται στο άρθρο αυτό ισούται με τη διαφορά του συνολικού ποσού, που υπολογίζει ο Διαχειριστής του Δικτύου για τις μονάδες του άρθρου 36 του Ν. 2773/1999 σύμφωνα μετά άρθρα 36, 37 και 39του Ν. 2773/1999 για το μήνα αυτό και του συνολικού ποσού, που θα προέκυπτε για την ενέργεια με την οποία τροφοδότησαν το Δίκτυο στα μη διασυνδεδεμένα νησιά οι μονάδες αυτές με βάση το μέσο μηνιαίο μεταβλητό κόστος παραγωγής για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, που έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 εδ. β' του Ν. 2773/1999.

3. Έως την ημέρα χρέωσης που αφορά κάθε μήνα, ο Διαχειριστής του Συστήματος πιστώνει ή χρεώνει το λογιστικό λογαριασμό του Διαχειριστή του Δικτύου αντίστοιχα με το ποσό της πρόσθετης πληρωμής ή χρέωσης, που προβλέπεται στο άρθρο αυτό.

 

Αρθρο: 61

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Λογαριασμοί ειδικών μονάδων, μονάδων ανανεώσιμων πηγών και μονάδων συμπαραγωγής

 

Κείμενο Αρθρου

1. Έως την ημέρα χρέωσης που αφορά κάθε μήνα, ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει τον αντίστοιχο Δευτεροβάθμιο Λογαριασμό του Λογαριασμού προσαυξήσεων με ένα ποσό που ισούται με το τμήμα των σχετικών δαπανών, που ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να ανακτήσει σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 εδ. γ' του Ν.

2773/1999.

2. Εάν το άθροισμα του συνολικού ποσού που εγγράφεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 59 και του ποσού που εγγράφεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 60 για ένα μήνα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το ποσό που χρεώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ο Διαχειριστής του Συστήματος διενεργεί την ημέρα πληρωμής που αφορά τον εν λόγω μήνα τις απαραίτητες λογιστικές εγγραφές στο λογαριασμό εκκαθάρισης ώστε να καλυφθεί η διαφορά.

3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει τον ειδικό λογιστικό λογαριασμό κάθε αυτοπαραγωγού με το ποσό που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 40 παρ. 3 εδ. γ' του Ν. 2773/1999, εφόσον αυτός δεν χρεώνεται με άλλο τρόπο.

4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να τηρεί τα απαραίτητα αρχεία, ώστε να τεκμηριώνεται πάντοτε η καθαρή θέση όσον αφορά την ανάκτηση (υπέρ- ή υποανάκτηση) των πληρωμών που αφορούν τις μονάδες παραγωγής του άρθρου 35 και του άρθρου 36 του Ν. 2773/1999.

 

Αρθρο: 62

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Ωριαίο καθαρό κόστος ενέργειας αποκλίσεων ροής στις διασυνδέσεις

 

Κείμενο Αρθρου

Την ημέρα υπολογισμού κάθε ημέρας κατανομής ο Διαχειριστής του Συστήματος καθορίζει για κάθε ώρα κατανομής και για κάθε διασύνδεση το καθαρό κόστος ενέργειας των αποκλίσεων ροής στη διασύνδεση αυτή. Για κάθε ώρα κατανομής το κόστος αυτό ισούται με το γινόμενο του πολλαπλασιασμού της Οριακής Τιμής του Συστήματος επί τη διαφορά της καθαρής προγραμματισμένης εισαγωγής ενέργειας μέσω της διασύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 39 μείον την πραγματική καθαρή εισαγωγή ενέργειας μέσω της ίδιας διασύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη το συντελεστή απωλειών μεταφοράς κατά τη δεδομένη ώρα κατανομής, ο οποίος αφορά τη διασύνδεση. Για τον υπολογισμό της καθαρής προγραμματισμένης εισαγωγής ενέργειας δεν λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες ενέργειας που έχουν προγραμματιστεί από το Διαχειριστή του Συστήματος μαζί με το διαχειριστή αντίστοιχου συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας εκτός Ελλάδας για να αντισταθμιστούν ή να επιστραφούν προηγούμενες αποκλίσεις προγραμμάτων διασυνδέσεων.

 

Αρθρο: 63

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Λογαριασμοί για καθαρές δαπάνες διασυνδέσεων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά την ημέρα υπολογισμού που αφορά ορισμένη ημέρα κατανομής, ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει ή πιστώνει το δευτεροβάθμιο Λογαριασμό καθαρού κόστους διασύνδεσης του Λογαριασμού προσαυξήσεων με το άθροισμα του καθαρού κόστους ενέργειας αποκλίσεων ροής σε όλες τις διασυνδέσεις, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 62 του παρόντος και αντίστοιχα χρεώνει ή πιστώνει τον αντίστοιχο δευτεροβάθμιο Λογαριασμό ρύθμισης απωλειών του Λογαριασμού προσαυξήσεων με το ίδιο ποσό.

2. Σε τακτά χρονικά διαστήματα ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει επιπλέον το δευτεροβάθμιο Λογαριασμό καθαρού κόστους διασύνδεσης του Λογαριασμού προσαυξήσεων με ποσά που ισούνται με τις λοιπές δαπάνες του Διαχειριστή σε σχέση με τη διαχείριση των αποκλίσεων μεταξύ προγραμματισμένων και πραγματοποιηθέντων ροών στις διασυνδέσεις σύμφωνα με το άρθρο 40 του παρόντος. Τα ποσά αυτά χρεώνονται έως τη λήξη της ημέρας υπολογισμού που αφορά την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα για τον οποίο θεμελιώνονται πληρωμές και εισπράξεις που αφορούν χειρισμό αποκλίσεων στις διασυνδέσεις και όχι πριν από την ημέρα που ακολουθεί την ημέρα υπολογισμού, που αφορά την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του προηγούμενου μήνα.

 

Αρθρο: 64

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Μονάδες που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για τις χρεώσεις και τις πληρωμές που επιβάλλονται σε κάθε μονάδα που εκπροσωπείται από τον ειδικό υπόχρεο ο Διαχειριστής του Συστήματος τηρεί ενιαίο λογιστικό λογαριασμό.

2. Οι πληρωμές και οι χρεώσεις σχετικά με τις μονάδες αυτές γίνονται κατά ανάλογο τρόπο, όπως και για τις υπόλοιπες.

3. Στον ειδικό λογιστικό λογαριασμό του ειδικού υπόχρεου ο Διαχειριστής του Συστήματος εγγράφει τις χρεώσεις και πληρωμές που αφορούν τον ειδικό υπόχρεο, από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί οι καθαρές πληρωμές του ειδικού υπόχρεου προς τις μονάδες που εκπροσωπεί.

 

Αρθρο: 65

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόσθετες χρεώσεις και πληρωμές

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να επιβάλει πρόσθετες χρεώσεις και να προβλέπει πρόσθετες πληρωμές ως ειδικές προσαρμογές που αφορούν (α) ποσά για τη στρογγυλοποίηση του ποσού κάθε χρέωσης στην πλησιέστερη χρηματική μονάδα με σκοπό τη ρύθμιση τυχόν διαφορών του Λογαριασμού εκκαθάρισης, τα οποία επιμερίζονται μεταξύ των υπόχρεων ανάλογα με τις καθαρές πληρωμές και χρεώσεις τους, (β) ποσά που απαιτούνται για να επιτευχθεί μηδενικό προσωρινό λογιστικό ισοζύγιο κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης όταν οι χρεώσεις ενέργειας ή προσαυξήσεων που υπολογίζονται διαφέρουν από τις οφειλόμενες πληρωμές για την ίδια ημέρα ή μήνα κατανομής κατά περίπτωση, (γ) χρέη και τόκους που επιβαρύνουν το Διαχειριστή του Συστήματος λόγω πιστωτικών διευκολύνσεων που χορηγήθηκαν σε αυτόν, και τα οποία επιμερίζονται στους υπόχρεους που προκάλεσαν τις δαπάνες αυτές ή εάν δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση και εφόσον επιτρέπεται από την άδεια του Διαχειριστή του Συστήματος η ανάκτηση τους, επιμερίζονται σε όλους του υπόχρεους κάτοχους άδειας προμήθειας ανάλογα με τις πληρωμές που προκύπτουν κατά την ημέρα χρέωσης, (δ) χρεώσεις που αφορούν τη μη εξόφληση χρηματικής οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 77, και (ε) τυχόν υπόλοιπο καθαρών δαπανών που αφορούν τον ειδικό υπόχρεο.

2. Κάθε ημέρα υπολογισμού που αφορά την τελευταία ημερολογιακή ημέρα ενός μήνα, ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει το δευτεροβάθμιο Λογαριασμό πρόσθετων χρεώσεων του Λογαριασμού προσαυξήσεων με τα ποσά που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και πιστώνει αντίστοιχα τους άλλους λογαριασμούς.

 

Αρθρο: 66

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Χρεώσεις λόγω προσαυξήσεων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πριν ή κατά τη διάρκεια της ημέρας χρέωσης που αφορά κάθε μήνα, ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει για κάθε υπόχρεο κάτοχο άδειας προμήθειας χρέωση λόγω προσαυξήσεων για το μήνα αυτό, και προβαίνει στις απαραίτητες λογιστικές εγγραφές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Η χρέωση λόγω προσαυξήσεων κάθε κατόχου άδειας προμήθειας ρ για κάθε μήνα m υπολογίζεται σύμφωνα με τον εξής τύπο:

UCpm =-

ZSQpt

Σ Σ3Ο.Ρι

tern ρ

Η μεταβλητή Dm ισούται με τη διαφορά μεταξύ του αθροίσματος των χρεωστικών υπολοίπων των δευτεροβάθμιων Λογαριασμών του Λογαριασμού προσαυξήσεων στο τέλος της ημέρας υπολογισμού που αφορά την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα και του αθροίσματος των πιστωτικών υπολοίπων των ίδιων δευτεροβάθμιων λογαριασμών κατά την ίδια χρονική στιγμή.

Ο δείκτης tem σημαίνει ότι η άθροιση γίνεται για κάθε ώρα κατανομής t του μήνα m.

3. Μετά από έγκριση της ΡΑΕ η ποσότητα εκκαθάρισης που αφορά τους αυτοπαραγωγούς στον τύπο της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίσταται από μία τιμή, που καθορίζεται με βάση τα μικτά επαληθευμένα στοιχεία μέτρησης για την εκκαθάριση κάθε αυτοπαραγωγού και την ικανότητα μεταφοράς στο βοηθητικό φορτίο του αυτοπαραγωγού.

4. Μετά από έγκριση της ΡΑΕ ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να αποκλίνει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου σε μηνιαία βάση και να επιμερίζει τα χρεωστικά ή πιστωτικά υπόλοιπα ενός ή περισσότερων δευτεροβάθμιων λογαριασμών του Λογαριασμού προσαυξήσεων στους ειδικούς λογιστικούς λογαριασμούς των υπόχρεων κατόχων άδειας προμήθειας σε ωριαία ή ημερήσια ή εβδομαδιαία ή ετήσια βάση.

5. Αμέσως μετά τον καθορισμό των χρεώσεων προσαυξήσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ο Διαχειριστής του Συστήματος (α) πιστώνει ή χρεώνει ανάλογα κάθε δευτεροβάθμιο Λογαριασμό του Λογαριασμού προσαυξήσεων που είχε στο τέλος της ημέρας υπολογισμού της τελευταίας ημερολογιακής ημέρας του μήνα χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο αντίστοιχα, με ποσό ίσο με το υπόλοιπο αυτό, και (β) χρεώνει τον ειδικό λογιστικό λογαριασμό κάθε υπόχρεου κατόχου άδειας προμήθειας με ποσό ίσο με αυτό που καθορίζεται για τον εν λόγω υπόχρεο στην παράγραφο 2.

 

Αρθρο: 67

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Συστήματος

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο ΙΔ'

Εκκαθάριση χρεώσεων μεταφοράς

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος εισπράττει από τους υπόχρεους τις χρεώσεις που προκύπτουν σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, τις συμβάσεις σύνδεσης στο Σύστημα και τις συμβάσεις χρήσης του Συστήματος. Τα αντίστοιχα ποσά χρεώνονται στους ειδικούς λογιστικούς λογαριασμούς των υπόχρεων πριν ή κατά την ημέρα υπολογισμού, η οποία αντιστοιχεί στην τελευταία ημερολογιακή ημέρα κατανομής του μήνα τον οποίο αφορούν τα ποσά. Την ίδια ημέρα τα ποσά αυτά πιστώνονται στο λογαριασμό μεταφοράς του Διαχειριστή.

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος καταβάλλει στον Κύριο του Συστήματος Μεταφοράς τις πληρωμές που του οφείλει σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης Ελέγχου του Συστήματος. Τα αντίστοιχα ποσά χρεώνονται στο λογαριασμό μεταφοράς του Διαχειριστή πριν ή κατά την ημέρα υπολογισμού, η οποία αντιστοιχεί στην τελευταία ημερολογιακή ημέρα κατανομής του μήνα τον οποίο αφορούν τα ποσά. Την ίδια ημέρα τα ποσά αυτά πιστώνονται στον ειδικό λογιστικό λογαριασμό του Κυρίου του Συστήματος Μεταφοράς.

3. Εάν το συνολικό ποσό πληρωμών, που επιβάλλονται μηνιαίως σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, διαφέρει από το ποσό που καταβάλλεται στον Κύριο του Συστήματος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, με ευθύνη του Διαχειριστή του Συστήματος διασφαλίζεται κατάλληλο πιστωτικό όριο ή άλλη κατάλληλη πιστωτική ή χρεωστική διευκόλυνση, ώστε να πραγματοποιείται την ημέρα πληρωμής η μεταφορά ποσού ίσου με τη διαφορά που διαπιστώνεται. Ο Διαχειριστής του Συστήματος καταγράφει κάθε απαραίτητο στοιχείο, ώστε να τηρεί συνεχώς λογαριασμό, που εμφανίζει το καθαρό υπόλοιπο των χρεώσεων αυτών.

 

Αρθρο: 68

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Κοινοποίηση αρχικής εκκαθάρισης

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο ΙΕ'

Κοινοποιήσεις εκκαθάρισης

1. Κατά την ημέρα που καθορίζεται στο ημερολόγιο πληρωμών ο Διαχειριστής του Συστήματος αποστέλλει σε κάθε υπόχρεο κοινοποίηση αρχικής εκκαθάρισης, στην οποία αναλύονται και συμψηφίζονται λεπτομερώς οι πληρωμές και οι χρεώσεις του ειδικών λογιστικών λογαριασμών του για το συγκεκριμένο μήνα και για κάθε μία από τις δραστηριότητες του υπόχρεου.

2. Η κοινοποίηση αρχικής εκκαθάρισης περιλαμβάνει ιδίως:

α) Το συνολικό ποσό που οφείλεται για χρεώσεις ενέργειας από κάθε υπόχρεο για κάθε δραστηριότητα του χωριστά, για κάθε ώρα κατανομής της αντίστοιχης ημέρας κατανομής.

β) Το συνολικό ποσό που οφείλεται για πληρωμές ενέργειας σε κάθε υπόχρεο για κάθε δραστηριότητα του χωριστά, για κάθε ώρα κατανομής της αντίστοιχης ημέρας κατανομής.

γ) Το συνολικό ποσό που οφείλεται για προσαυξήσεις από κάθε υπόχρεο για κάθε δραστηριότητα του στον αντίστοιχο μήνα.

δ) Το συνολικό ποσό που οφείλεται για χρεώσεις οι οποίες επιβάλλονται σύμφωνα με τη σύμβαση χρήσης του Συστήματος σε κάθε υπόχρεο για κάθε δραστηριότητα του.

ε) Το συνολικό ποσό που οφείλεται για χρεώσεις οι οποίες επιβάλλονται σύμφωνα με τη σύμβαση σύνδεσης στο Σύστημα σε κάθε υπόχρεο και για κάθε δραστηριότητα του.

3. Παράλληλα με την κοινοποίηση της αρχικής εκκαθάρισης ο Διαχειριστής του Συστήματος αποστέλλει σε κάθε υπόχρεο κατά την ημέρα που προβλέπεται στο ημερολόγιο πληρωμών και τις πληροφορίες που τον αφορούν, οι

οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της αρχικής εκκαθάρισης, εφόσον αυτές δεν είναι εμπιστευτικές.

 

Αρθρο: 69

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Αντιρρήσεις σχετικά με την αρχική εκκαθάριση

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εάν κάποιος υπόχρεος αμφισβητεί την κατάσταση αρχικής εκκαθάρισης, που του κοινοποιείται, αποστέλλει εγγράφως στον Διαχειριστή τις αντιρρήσεις του, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης αρχικής εκκαθάρισης.

2. Στο έγγραφο αντιρρήσεων αναφέρονται με ακρίβεια η ημέρα κατανομής, η ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης αρχικής εκκαθάρισης, τα στοιχεία ή οι λογαριασμοί, τα οποία αφορούν οι αντιρρήσεις, οι λόγοι των αντιρρήσεων, το ποσό που ενδεχομένως απαιτείται και τα αποδεικτικά στοιχεία, που τεκμηριώνουν την απαίτηση.

3. Εάν ο Διαχειριστής του Συστήματος κρίνει ότι οι αντιρρήσεις είναι βάσιμες και αποδέχεται το απαιτούμενο ποσό, επανεκδίδει την κατάσταση αρχικής εκκαθάρισης χρησιμοποιώντας το λογισμικό εκκαθάρισης εκ νέου, εάν αυτό είναι απαραίτητο.

4. Εάν ο Διαχειριστής του Συστήματος δεν συμφωνεί με το απαιτούμενο ποσό ή εάν κρίνει απαραίτητη την παροχή περαιτέρω πληροφοριών επικοινωνεί με τον υπόχρεο εντός εύλογου χρόνου και οφείλει να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την επίλυση του προβλήματος πριν από την έκδοση της κατάστασης τελικής εκκαθάρισης. Εάν η επικοινωνία με τον υπόχρεο δεν καταστεί εφικτή ή εάν δεν προσκομίζονται τα περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία που ζητήθηκαν, ο Διαχειριστής του Συστήματος εκδίδει την κατάσταση τελικής εκκαθάρισης, χωρίς να λάβει υπόψη του τις αντιρρήσεις που προβλήθηκαν.

5. Ο υπόχρεος που συνεργάζεται με το Διαχειριστή για την επίλυση της προβλήματος που προέκυψε σε σχέση με ορισμένη κατάσταση αρχικής εκκαθάρισης και υποβάλλει αίτηση για την εκ νέου εφαρμογή του λογισμικού εκκαθάρισης, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα έξοδα που προκύπτουν σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα. Τα έξοδα αυτά επιστρέφονται στον υπόχρεο, εάν από την εφαρμογή του λογισμικού εκκαθάρισης προκύψει ότι υπήρχε λάθος στην κατάσταση αρχικής εκκαθάρισης.

6. Κάθε υπόχρεος, που λαμβάνει παραστατικό χρεώσεων και πληρωμών, οφείλει κατά την ημέρα πληρωμής να εξοφλεί τις χρεώσεις και να αποδέχεται τις πληρωμές που ορίζονται σε αυτό ανεξάρτητα από την ύπαρξη αντιρρήσεων. Αμφισβητήσεις σχετικά με οφειλόμενα ποσά παραπέμπονται σε υποχρεωτική διαπραγμάτευση και διαιτησία σύμφωνα με το άρθρο 13.

 

Αρθρο: 70

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Καταστάσεις τελικής εκκαθάρισης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Την 15η ημέρα μετά την τελευταία ημέρα κατανομής κάθε μήνα (ημέρα λογαριασμού), ο Διαχειριστής του Συστήματος εκδίδει και αποστέλλει σε κάθε υπόχρεο κατάσταση τελικής εκκαθάρισης για το μήνα αυτό.

2. Η κατάσταση τελικής εκκαθάρισης έχει την ίδια τυποποιημένη μορφή με την κατάσταση αρχικής εκκαθάρισης και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην κατάσταση αρχικής εκκαθάρισης, όπως αυτές ενδεχομένως τροποποιήθηκαν λόγω εφαρμογής του άρθρου 69.

 

Αρθρο: 71

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Λογαριασμοί εκκαθάρισης υπόχρεων

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο ΙΣΤ

Παραστατικά

Κάθε υπόχρεος τηρεί λογαριασμό εκκαθάρισης σε εμπορική τράπεζα που βρίσκεται στην Ελλάδα. Στο λογαριασμό αυτό γίνονται μεταφορές κεφαλαίων από και προς το Λογαριασμό Εκκαθάρισης του Διαχειριστή σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα. Οι υπόχρεοι οφείλουν να ενημερώνουν το Διαχειριστή του Συστήματος σχετικά με τα στοιχεία του λογαριασμού τους και για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία αυτά.

 

Αρθρο: 72

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Έκδοση παραστατικών χρεώσεων και πληρωμών

 

Κείμενο Αρθρου

Κάθε μήνα, την ημέρα που καθορίζεται στο ημερολόγιο πληρωμών ο Διαχειριστής του Συστήματος εκδίδει σε σχέση με κάθε υπόχρεο παραστατικά στα οποία αναγράφονται:

α) Τα ποσά των χρεώσεων και πληρωμών που προκύπτουν σύμφωνα με την τελική κατάσταση εκκαθάρισης του αντίστοιχου μήνα σχετικά με τον υπόχρεο.

β) Η ημερομηνία και ώρα εξόφλησης, που προβλέπεται στο ημερολόγιο πληρωμών του Διαχειριστή του Συστήματος.

γ) Περαιτέρω λεπτομέρειες, στις οποίες περιλαμβάνονται ειδικότερα ο αριθμός λογαριασμού και η επωνυμία της τράπεζας όπου τηρείται ο λογαριασμός εκκαθάρισης του Διαχειριστή του Συστήματος.

 

Αρθρο: 73

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασίες μεταφοράς κεφαλαίων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μετά την είσπραξη των χρεώσεων κατά την ημέρα και ώρα που προβλέπεται στα παραστατικά του άρθρου 72, ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει αναλόγως το λογαριασμό εκκαθάρισης που τηρεί και πιστώνει τους ειδικούς λογιστικούς λογαριασμούς κάθε υπόχρεου.

2. Μετά την εξόφληση των πληρωμών που καθορίζονται στις τελικές καταστάσεις εκκαθάρισης κατά την ημέρα και ώρα που καθορίζεται στα παραστατικά του άρθρου 72, ο Διαχειριστής του Συστήματος πιστώνει αναλόγως το λογαριασμό εκκαθάρισης που τηρεί και χρεώνει τους ειδικούς λογιστικούς λογαριασμούς κάθε υπόχρεου.

3. Μετά την καταβολή προς τον Κύριο του Συστήματος των πληρωμών που επιβάλλονται σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης Ελέγχου του Συστήματος κατά την ημέρα και ώρα που καθορίζεται στο αντίστοιχο παραστατικό του άρθρου 72, ο Διαχειριστής του Συστήματος πιστώνει το λογαριασμό εκκαθάρισης που τηρεί και χρεώνει τον ειδικό λογιστικό λογαριασμό του Κυρίου του Συστήματος.

 

Αρθρο: 74

Ημ/νία: 05.11.2004

 

Τίτλος Αρθρου
Λογαριασμός αποθεματικού του Διαχειριστή

Σχόλια
Οι παραγρ. 3, 4 και 5 προστέθηκαν με την Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/2700/1873/2004, ΦΕΚ Β' 1641/2004.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εάν δεν υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στο λογαριασμό εκκαθάρισης του Διαχειριστή του Συστήματος για την εξόφληση των υπόχρεων και την εκκαθάριση του λογαριασμού κατά την ημέρα πληρωμής που καθορίζεται από το ημερολόγιο πληρωμών, επειδή κάποιος υπόχρεος δεν εξόφλησε εμπρόθεσμα την χρέωση που του επιβλήθηκε, ο Διαχειριστής του Συστήματος μεταφέρει κεφάλαια από το λογαριασμό αποθεματικού

στο λογαριασμό εκκαθάρισης που τηρεί, έτσι ώστε να εκκαθαριστεί ο λογαριασμός

εκκαθάρισης του Διαχειριστή του Συστήματος κατά το χρόνο λήξης των τραπεζικών

εργασιών της συγκεκριμένης ημέρας πληρωμής, ή εάν τα διαθέσιμα ποσά του λογαριασμού αποθεματικού δεν επαρκούν, να μειωθεί κατά το μέγιστο δυνατό ποσό

το απλήρωτο υπόλοιπο του λογαριασμού εκκαθάρισης.

2. Οι αναλήψεις εντός του πιστωτικού ορίου ή άλλη πιστωτική διευκόλυνση που διατίθεται μέσω του λογαριασμού αποθεματικού του Διαχειριστή του Συστήματος χρησιμοποιούνται για την κάλυψη πιστωτικών υπολοίπων στο λογαριασμό εκκαθάρισης του Διαχειριστή του Συστήματος για όσο χρόνο αυτό απαιτείται, ώστε ο λογαριασμός εκκαθάρισης του Διαχειριστή του Συστήματος να είναι καλυμμένος.

"3. Στον Λογαριασμό Αποθεματικού εγγράφονται μετά από έγκριση της ΡΑΕ τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της συμφωνίας περί του Μηχανισμού Διασυνοριακού Εμπορίου (CBT). Δεν απαιτείται έγκριση της ΡΑΕ για την εγγραφή των ποσών αυτών που αφορούν τα έτη 2003, 2004 και 2005.

4. Στον Λογαριασμό Αποθεματικού εγγράφονται τα έσοδα του Διαχειριστή του Συστήματος, τα οποία εισπράττονται για την κάλυψη δαπανών που επιβάλλονται λόγω της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από τον Διαχειριστή του Συστήματος. Το ύψος των εσόδων που δικαιούται να εισπράττει ο Διαχειριστής του Συστήματος για το λόγο αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και γνώμη της ΡΑΕ, ως διακριτό ποσό στο πλαίσιο της διαδικασίας καθορισμού και έγκρισης των χρεώσεων χρήσης του Συστήματος, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΚΔ΄ του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

5. Τυχόν πλεόνασμα του Λογαριασμού Αποθεματικού που απομένει στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου μεταφέρεται στον αντίστοιχο Λογαριασμό της επόμενης χρήσεως."

 

Αρθρο: 75

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Καθυστέρηση πληρωμών

 

Κείμενο Αρθρου

Εφόσον κάποια χρέωση δεν μπορεί να εξοφληθεί έως την 10η πρωινή ώρα της ημέρας πληρωμής, ο υπόχρεος οφείλει να ενημερώσει αμέσως το Διαχειριστή σχετικά, παραθέτοντας τους λόγους, στους οποίους ανάγεται η αδυναμία εξόφλησης. Η ενημέρωση γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Ο υπόχρεος οφείλει να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξόφληση της χρέωσης το συντομότερο δυνατόν με κάθε κατάλληλο τρόπο.

 

Αρθρο: 76

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόβλεψη καθυστέρησης πληρωμής

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν ο Διαχειριστής του Συστήματος πιθανολογεί εύλογα ότι ορισμένος υπόχρεος δεν μπορεί να εξοφλήσει τις χρεώσεις που του επιβλήθηκαν έως τη 10η πρωινή ώρα της ημέρας πληρωμής, φροντίζει ώστε η εκκαθάριση του λογαριασμού εκκαθάρισης που τηρεί να λάβει χώρα πριν από το κλείσιμο των τραπεζικών εργασιών της συγκεκριμένης ημέρας πληρωμής και για το σκοπό αυτό:

α) προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ενεργοποίηση της κατάπτωσης μέρους της εγγύησης του υπόχρεου, ώστε να καλυφθεί το ληξιπρόθεσμο χρέος και

β) εφαρμόζει το άρθρο 74 και προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ανάκτηση του ληξιπρόθεσμου χρέους και του αναλογούντος σε αυτό σύμφωνα με το άρθρο 80 τόκου.

2. Εάν τα ποσά του λογαριασμού αποθεματικού του Διαχειριστή δεν επαρκούν για την εκκαθάριση του λογαριασμού εκκαθάρισης και ο λογαριασμός εκκαθάρισης δεν μπορεί να εκκαθαριστεί πλήρως, ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να μειώσει αναλογικά τις πληρωμές που οφείλονται στους υπόχρεους κατά τη συγκεκριμένη ημέρα πληρωμής, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκκαθάριση του λογαριασμού εκκαθάρισης μέχρι το πέρας των τραπεζικών εργασιών της ημέρας πληρωμής.

 

Αρθρο: 77

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Άμεση αποκατάσταση αθέτησης πληρωμής

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν ο Διαχειριστής του Συστήματος πιθανολογεί εύλογα ότι το ποσό, που δεν καταβλήθηκε μέχρι τη 10η πρωινή ώρα της ημέρας πληρωμής, πρόκειται να πληρωθεί μέχρι το κλείσιμο των τραπεζικών εργασιών της επόμενης εργάσιμης ημέρας, μπορεί να αναστέλλει έως το χρόνο αυτό την ενεργοποίηση της κατάπτωσης της εγγύησης του οφειλέτη ή τη λήψη άλλων μέτρων για την ανάκτηση της πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση οφείλονται οι τόκοι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 80.

 

Αρθρο: 78

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Αναπλήρωση του λογαριασμού αποθεματικού του Διαχειριστή του Συστήματος έπειτα από αθέτηση πληρωμής

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εάν ο Διαχειριστής του Συστήματος έπειτα από εφαρμογή του άρθρου 74 εισπράξει καθυστερημένα τη χρέωση του υπόχρεου που προκάλεσε την πίστωση του λογαριασμού αποθεματικού, το ποσό της είσπραξης αυτής είτε κατανέμεται μεταξύ των υπόχρεων των οποίων οι πληρωμές περιορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 76του Κώδικα Συναλλαγών, ώστε να καλυφθεί το ποσό κατά το οποίο αυτές περιορίστηκαν, ή χρεώνεται στο λογαριασμό αποθεματικού.

2. Εάν σε περίπτωση εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου το απλήρωτο ποσό ή μέρος αυτού ή οι τόκοι που του αναλογούν δεν είναι δυνατόν να ανακτηθούν, το μη ανακτηθέν ποσό κατανέμεται ως επιβάρυνση στους ειδικούς λογιστικούς λογαριασμούς των υπόχρεων, των οποίων οι πληρωμές είχαν περιοριστεί. Οι επιβαρύνσεις αυτές καταχωρούνται στις αμέσως επόμενες καταστάσεις τελικής εκκαθάρισης των υπόχρεων αυτών.

 

Αρθρο: 79

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Σειρά πληρωμών

 

Κείμενο Αρθρου

Από το ποσό που προκύπτει από την εξόφληση των χρεώσεων ο Διαχειριστής του Συστήματος εκπληρώνει τις πληρωμές που οφείλει στους υπόχρεους, κατά τη χρονική σειρά γέννησης των οφειλών αυτών.

 

Αρθρο: 80

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Τόκοι

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εάν ο Διαχειριστής του Συστήματος δεν επιτύχει να ενεργοποιήσει την κατάπτωση της εγγύησης κάποιου υπόχρεου, που δεν εξόφλησε τη χρέωση που του επιβλήθηκε, ο υπόχρεος αυτός οφείλει πέρα από το ποσό της χρέωσης και τόκο υπερημερίας. Ο τόκος αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με το ισχύον επιτόκιο και για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημέρα πληρωμής έως την πραγματική εξόφληση της χρέωσης. Επίσης, ο υπαίτιος οφείλει να καλύψει και κάθε περαιτέρω χρηματική ζημία του Διαχειριστή του Συστήματος.

2. Εάν ο Διαχειριστής του Συστήματος πιστώσει το λογαριασμό αποθεματικού που τηρεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 74 και στη συνέχεια επιτύχει να ενεργοποιήσει την κατάπτωση της εγγύησης του υπόχρεου που καθυστερεί την εξόφληση της χρέωσης του, δικαιούται να εισπράξει από το ποσό της εγγύησης τόσο το ποσό της χρέωσης που δεν εξοφλήθηκε εμπρόθεσμα, όσο και τον τόκο με τον οποίο επιβαρύνθηκε ο Διαχειριστής του Συστήματος εξαιτίας της πίστωσης του λογαριασμού αποθεματικού, για το χρονικό διάστημα από την πίστωση αυτή έως την ενεργοποίηση της κατάπτωσης της εγγύησης.

 

Αρθρο: 81

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Διευθέτηση βλάβης ή έκτακτης ανάγκης του Συστήματος

 

Κείμενο Αρθρου

1. Σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης του Συστήματος ή βλάβης του λογισμικού ή των επιχειρησιακών συστημάτων του Διαχειριστή, ο Διαχειριστής του Συστήματος εκδίδει καταστάσεις αρχικής και τελικής εκκαθάρισης κατ' εκτίμηση και επιτρέπεται προσωρινή μεταβολή των χρονικών προθεσμιών για το διακανονισμό και την τιμολόγηση που γίνονται σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα. Οι λεπτομέρειες της μεταβολής, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη θεμελίωση των κατ' εκτίμηση δεδομένων και οι καταστάσεις αρχικής και τελικής εκκαθάρισης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή.

2. Όταν εκδίδονται παραστατικά κατ' εκτίμηση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο οι πληρωμές εκτελούνται κατ' εκτίμηση. Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των πληρωμών αυτών εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 74 έως 79.

3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να προβεί άμεσα στην επαλήθευση των κατ' εκτίμηση δεδομένων που χρησιμοποίησε και στη διενέργεια των απαραίτητων διορθώσεων. Οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή καταχωρούνται στις αμέσως επόμενες καταστάσεις αρχικής και τελικής εκκαθάρισης, που εκδίδονται από το Διαχειριστή του Συστήματος.

4. Εάν ο Διαχειριστής του Συστήματος κρίνει ότι δεν είναι εφικτή η επαλήθευση των κατ' εκτίμηση δεδομένων, οφείλει να έρθει σε συνεννόηση με τους υπόχρεους, ώστε να συμφωνηθούν τα κατάλληλα κατά τεκμήριο δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα που αποστέλλουν οι υπόχρεοι. Με βάση τα κατά τεκμήριο δεδομένα ο Διαχειριστής του Συστήματος αποστέλλει στους υπόχρεους τις αναθεωρημένες καταστάσεις αρχικής και τελικής εκκαθάρισης και τα αντίστοιχα παραστατικά. Σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης των αναθεωρημένων παραστατικών χρεώσεων εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 74 έως 79.

 

Αρθρο: 82

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Ποινικές ρήτρες

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο ΙΖ

Παραβάσεις

1. Εις βάρος υπόχρεου κατόχου άδειας προμήθειας ή παραγωγής που δεν τηρεί τις εντολές κατανομής κατά τη διάρκεια κάποιας ώρας κατανομής σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος καταπίπτει υπέρ του Διαχειριστή του Συστήματος ποινική ρήτρα, το ποσό της οποίας ισούται με το γινόμενο της Οριακής Τιμής του Συστήματος κατά τη συγκεκριμένη ώρα κατανομής και της απόλυτης τιμής της διαφοράς ανάμεσα στη συνολική ποσότητα που καθορίζουν οι εντολές κατανομής και της ποσότητας που προκύπτει σύμφωνα με τα επαληθευμένα στοιχεία μέτρησης για την εκκαθάριση κατά τη συγκεκριμένη ώρα κατανομής και για κάθε μονάδα.

2. Εάν κατά την έκδοση των εντολών κατανομής ο Διαχειριστής του Συστήματος είχε αναγγείλει κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Συστήματος ή εάν η μη τήρηση των εντολών κατανομής μπορούσε να προκαλέσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Συστήματος, για τον προσδιορισμό της ποινικής ρήτρας σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο συνυπολογίζονται η επίπτωση της μη τήρησης στους άλλους υπόχρεους, το οικονομικό όφελος που αποκόμισε ή αναμένεται να αποκομίσει εξαιτίας της μη τήρησης της εντολής κατανομής ο κάτοχος άδειας παραγωγής, άλλες περιπτώσεις μη τήρησης του Κώδικα Συναλλαγών από τον κάτοχο άδειας παραγωγής και κάθε άλλο στοιχείο που ο Διαχειριστής του Συστήματος θεωρεί κρίσιμο.

3. Σε περίπτωση υποτροπής του κατόχου άδειας παραγωγής η ποινική ρήτρα που καταπίπτει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο διπλασιάζεται.

 

Αρθρο: 83

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Ενημέρωση της ΡΑΕ

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά την ημέρα λογαριασμού κάθε μήνα, ο Διαχειριστής του Συστήματος ενημερώνει τη ΡΑΕ για το συνολικό ποσό των ποινικών ρητρών που κατέπεσαν για κάθε ημέρα κατανομής του μήνα και για όλες τις μονάδες κάθε κατόχου άδειας προμήθειας.

 

Αρθρο: 84

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Αναστολή διαδικασιών

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο ΙΗ'

Αναστολή διαδικασιών

1. Κατ' εξαίρεση, ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να μην τηρεί τις διαδικασίες που περιγράφονται στο δεύτερο μέρος του Κώδικα Συναλλαγών σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης του Συστήματος, όταν επισυμβεί μείζων καταστροφή λογισμικού ή των υπολογιστικών εγκαταστάσεων. Μετά από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται με γνώμη της ΡΑΕ, ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να μην τηρεί τις διαδικασίες αυτές και όταν συντρέχουν άλλες περιστάσεις που καθιστούν αδύνατη τη διεκπεραίωση τους.

2. Μέσα σε τρεις (3) ώρες από την έναρξη της μη τήρησης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να ενημερώνει σχετικά τους υπόχρεους.

3. Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει η μη τήρηση των διαδικασιών εφαρμόζεται σύστημα διοικητικά οριζόμενων τιμών, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης έπειτα από γνώμη της ΡΑΕ.

 

Αρθρο: 85

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Γνωστοποίηση πληροφοριών πρόβλεψης

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο ΙΗ'

Αναστολή διαδικασιών

1. Μέχρι την 9η πρωινή ώρα κάθε ημέρας κατανομής ο Διαχειριστής του Συστήματος γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους το προβλεπόμενο φορτίο για την επόμενη ημέρα κατανομής, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 24.

2. Μέχρι την 14η ώρα κάθε ημέρας κατανομής ο Διαχειριστής του Συστήματος γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους τις Προβλεπόμενες Οριακές Τιμές του Συστήματος που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 25 για κάθε ώρα κατανομής της επόμενης ημέρας κατανομής. Επίσης, γνωστοποιεί στους παραγωγούς το προβλεπόμενο πρόγραμμα παραγωγής για κάθε μονάδα παραγωγής, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Τυχόν αλλαγές του προγράμματος παραγωγής γνωστοποιούνται στις μονάδες παραγωγής που

επηρεάζουν τα ήδη προγραμματισμένα επίπεδα της παραγωγής ενέργειας ή της παροχής εφεδρείας λειτουργίας.

3. Οι γνωστοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

 

Αρθρο: 86

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Γνωστοποίηση δεδομένων εκκαθάρισης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μετά το πέρας μίας ημέρας κατανομής και πριν το πέρας της αντίστοιχης ημέρας υπολογισμού ο Διαχειριστής του Συστήματος γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους το συνολικό πραγματικό φορτίο κάθε ώρας κατανομής της ημέρας κατανομής.

2. Κατά την αντίστοιχη ημέρα υπολογισμού γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους την Οριακή Τιμή του Συστήματος για κάθε ώρα κατανομής της ημέρας κατανομής και επισημαίνει τις ώρες κατανομής για τις οποίες καθορίστηκε Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή του Συστήματος.

3. Την αντίστοιχη ημέρα υπολογισμού γνωστοποιεί σε κάθε υπόχρεο την ποσότητα εκκαθάρισης που τον αφορά για κάθε ώρα κατανομής της ημέρας κατανομής.

4. Κάθε εβδομάδα και όποτε άλλοτε κρίνεται σκόπιμο ο Διαχειριστής του Συστήματος γνωστοποιεί στους υπόχρεους αναφορά σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Ειδικότερα στην αναφορά καταγράφονται πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία του Συστήματος και την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα.

5. Εντός προθεσμίας έξι (6) εβδομάδων μετά την ημέρα κατανομής ο Διαχειριστής του Συστήματος γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τα δεδομένα των ημερησίων προσφορών όλων των παραγωγών για την αντίστοιχη ημέρα κατανομής.

6. Οι γνωστοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

 

Αρθρο: 87

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Αρχεία δεδομένων πρόβλεψης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για τον έλεγχο της αγοράς και την επιβεβαίωση της τήρησης του παρόντος Κώδικα, ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να τηρεί για δύο χρόνια στις κεντρικές του εγκαταστάσεις και για επτά χρόνια σε κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο αρχεία σχετικά με τα αποτελέσματα και τα δεδομένα των μετρήσεων, τα πιστοποιημένα δεδομένα των μετρήσεων, τις μετρούμενες ποσότητες, τις ποσότητες εκκαθάρισης, τις ποσότητες προηγούμενης ημέρας, τις Οριακές Τιμές του Συστήματος, τους συντελεστές απωλειών μεταφοράς και διανομής, τις καταστάσεις αρχικής και τελικής εκκαθάρισης, τα δεδομένα ημερήσιων προσφορών των μονάδων, τις δηλωμένες πληροφορίες για τις μονάδες, τις κατεγραμμένες πληροφορίες για τις μονάδες και τους προμηθευτές, την κατάσταση του συστήματος μεταφοράς και κάθε άλλη πληροφορία που χρησιμοποιείται από το Διαχειριστή του Συστήματος για τη σύνταξη των καταστάσεων τελικής εκκαθάρισης.

2. Έπειτα από την υποβολή έγγραφης αίτησης από κάποιον υπόχρεο επιτρέπεται η πρόσβαση του στα αρχεία της προηγούμενης παραγράφου που τον αφορούν.

 

Αρθρο: 88

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Αντιρρήσεις σχετικά με την αρχική εκκαθάριση

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο Κ'

1. Πριν από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος κάθε άδειας ο Διαχειριστής του Συστήματος αποστέλλει σε κάθε υπόχρεο (α) προεκτίμηση των χρεώσεων που πρόκειται να καταστούν ληξιπρόθεσμες στο χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών που ακολουθούν την πιο πρόσφατη ημέρα κατανομής, και (β) δήλωση ασφαλιστέου ποσού, στην οποία καθορίζεται το ποσό για το οποίο ο υπόχρεος οφείλει να παρέχει εγγύηση στο Διαχειριστή του Συστήματος.

2. Η υποχρέωση παροχής εγγύησης εκπληρώνεται είτε με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ή άλλης ενέγγυας πίστωσης για το ποσό που ορίζεται στη δήλωση ασφαλιστέου ποσού είτε με την κατάθεση του ποσού αυτού στον ειδικό λογαριασμό ταμιευτηρίου, που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος σε εμπορική τράπεζα με έδρα την Αθήνα, είτε με συνδυασμό των ανωτέρω.

3. Η εγγυητική επιστολή που καταθέτει κάποιος υπόχρεος για την παροχή εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο αυτό πρέπει να είναι ανέκκλητη, να έχει εκδοθεί από τράπεζα Α' τάξεως, να έχει τον τύπο και το περιεχόμενο που καθορίζεται από το Διαχειριστή του Συστήματος, και εάν πρόκειται για άλλη ενέγγυα πίστωση να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σύμφωνα με τους Ομοιόμορφους Κανόνες για τις ενέγγυες πιστώσεις 1993 Αναθεώρηση (έκδοση No. 500) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, και να επιτρέπει τμηματικές αναλήψεις από το Διαχειριστή του Συστήματος για την εκπλήρωση χρηματικών οφειλών του υπόχρεου προς αυτόν. Τμηματικές αναλήψεις επιτρέπονται μόνο έπειτα από προηγούμενη κοινοποίηση ανάληψης προς τον εκδότη της επιστολής.

4. Εάν κάποιος υπόχρεος αμφισβητεί την αξιοπιστία της τράπεζας που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή του οφείλει να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως το Διαχειριστή του Συστήματος. Εάν ο Διαχειριστής του Συστήματος αμφισβητεί την αξιοπιστία της τράπεζας που έχει εκδώσει ορισμένη εγγυητική επιστολή ενημερώνει σχετικά τον υπόχρεο, ο οποίος οφείλει εντός προθεσμίας 21 ημερών να αντικαταστήσει την εγγύηση είτε με κατάθεση νέας εγγυητικής επιστολής ή με κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό του Διαχειριστή του Συστήματος. Η αποδέσμευση της αρχικής εγγυητικής επιστολής επιτρέπεται μετά από έγγραφη έγκριση του Διαχειριστή του Συστήματος, η οποία χορηγείται εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την κατάθεση της νέας εγγυητικής επιστολής.

5. Η εγγυητική επιστολή έχει διάρκεια ισχύος είτε έως την 31η Μαρτίου ή έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ανανεώνεται 45 ημέρες πριν από τη λήξη της ισχύος της για 6 τουλάχιστον μήνες κάθε φορά.

6. Το ποσό που κατατίθεται ως εγγύηση στον ειδικό λογαριασμό ταμιευτηρίου του Διαχειριστή του Συστήματος παραμένει δεσμευμένο είτε έως την 31η Μαρτίου ή έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Εάν το ποσό αυτό σύμφωνα με νεώτερη δήλωση ασφαλιστέου ποσού πρέπει να αυξηθεί, ο υπόχρεος φροντίζει για την κατάθεση του πλεονάσματος τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την 31η Μαρτίου ή την 30η Σεπτεμβρίου ανάλογα. Εάν το ποσό αυτό σύμφωνα με νεώτερη δήλωση ασφαλιστέου ποσού πρέπει να μειωθεί, ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να καταβάλει από τον ειδικό λογαριασμό ταμιευτηρίου που τηρεί το ποσό της διαφοράς στον υπόχρεο μέσα σε προθεσμία 7 ημερών μετά την 31η Μαρτίου ή την 30η Σεπτεμβρίου ανάλογα. Οι τόκοι που αποδίδει το κατατεθειμένο ποσό της εγγύησης περιέρχονται με τη φροντίδα του Διαχειριστή του Συστήματος στον υπόχρεο, αμέσως μόλις πιστωθούν στο λογαριασμό και ο Διαχειριστής του Συστήματος ενημερωθεί σχετικά.

7. Ο υπόχρεος μπορεί να αντικαταστήσει την εγγύηση που παρείχε στο Διαχειριστή του Συστήματος, αφού τον ενημερώσει σχετικά τουλάχιστον 15 ημέρες πριν και λάβει την έγκριση του. Η νέα μορφή εγγύησης παρέχεται τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την επόμενη 31 η Μαρτίου ή 30η Σεπτεμβρίου ανάλογα, και η έναρξη ισχύος της δεν μπορεί να προηγείται της 1ης Απριλίου ή της 1ης Νοεμβρίου αντίστοιχα. Σε περίπτωση που κατατίθεται νέα μορφή εγγύησης οι παλαιότερες εγγυήσεις αποδεσμεύονται κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της νέας εγγύησης. Εάν το ποσό που διασφαλίζεται με τη νέα εγγύηση είναι μικρότερο του προηγουμένου, η αποδέσμευση συντελείται 7 ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της νεώτερης εγγύησης.

 

Αρθρο: 89

Ημ/νία: 25.05.2001

 

Τίτλος Αρθρου
Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών

 

Κείμενο Αρθρου

Κεφάλαιο ΚΑ'

1. Η ΡΑΕ ή ο Διαχειριστής του Συστήματος εισηγούνται στον Υπουργό Ανάπτυξης τις τροποποιήσεις του Κώδικα Συναλλαγών που κρίνου ν αναγκαίες.

2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Κώδικα Συναλλαγών έπειτα από γνώμη της ΡΑΕ.

 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.