Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Έτος: 1976

ΦΕΚ: Α 141 19760610

Τέθηκε σε ισχύ: 10.07.1976

Ημ.Υπογραφής: 09.06.1976

 

Τίτλος
Περί του κατά το άρθρον 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.

Θέματα
Κ.Α.Ε.Δ., Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

Σχόλια
Ο παρών Κώδικας κυρώθηκε με το άρθρ. πρώτο του Ν. 345/1976 (ΦΕΚ Α 141).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΕΔΡΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

"Περί του κατά το άρθρον 100 του Συντάγματος

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.

Οργάνωσις.

1. Το υπό του άρθρου 100 του Συντάγματος συσταθέν Ανώτατον Ειδικόν Δικαστήριον, καλούμενον εις τας επομένας διατάξεις "Ειδικόν

Δικαστήριον" συγκροτείται εκ των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκ τεσσάρων Συμβούλων της Επικρατείας, εκ τεσσάρων Αρεοπαγιτών και του Γραμματέως. Εις τας περιπτώσεις των εδαφ. δ' και ε' της παρ. 1 του αυτού άρθρου του Συντάγματος μετέχουν της συνθέσεως και δύο τακτικοί Καθηγηταί νομικών μαθημάτων των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων της Χώρας. Απαντα τα μέλη του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου ορίζονται μετ' ισαρίθμων αναπληρωτών ανά διετίαν διά κληρώσεως. Του Ειδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο αρχαιότερος μεταξύ των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, τούτου δε απόντος ή κωλυομένου προεδρεύει ο έτερος.

2. Οσάκις το Ειδικόν Δικαστήριον συνέρχεται εν Συμβουλίω μετέχουν της συνθέσεως τούτου και οι κατά την προηγουμένην παράγραφον Καθηγηταί των Πανεπιστημίων.

3. Το Ειδικόν Δικαστήριον εδρεύει εν Αθήναις, το κατάστημα δε και ο τόπος των συνεδριάσεων αυτού ορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 16.12.1993

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΛΗ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΜΕΛΗ

Σχόλια
Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 Ν. 2172/1993.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Διά την ανάδειξιν των μελών του Ειδικού δικαστηρίου, κατά το πρώτον δεκαήμερον του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου δευτέρου έτους, ο Υπουργός Δικαοσύνης αποστέλλει εις τον Πρόεδρον του Συμβουλίου της Επικρατείας καταλόγους των εν ενεργεία Συμβούλων της Επικρατείας, των Αρεοπαγιτών, ως και των τακτικών Καθηγητών των νομικών μαθημάτων των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων της Χώρας. Καθηγηταί έχοντες και την ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου δεν περιλαμβάνονται εις τους καταλόγους των Καθηγητών.

"2. Κατά το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα Δεκεμβρίου κάθε δεύτερου έτους διενεργείται κλήρωση ενώπιον της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε δημόσια συνεδρίαση, με βάση τους κατά την προηγούμενη παράγραφο καταλόγους. Για την κλήρωση χρησιμοποιούνται ως κλήροι σφαιρίδια αδιαφανή. Αμέσως πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης η ολομέλεια συνέρχεται σε συμβούλιο, προκειμένου να τοποθετηθούν στα σφαιρίδια, αφού προηγουμένως επιδειχθούν σε όλα τα μέλη, τα ονόματα των συμβούλων της επικρατείας, των αρεοπαγιτών και των καθηγητών των πανεπιστημίων που περιέχονται στους κατά την προηγούμενη παράγραφο καταλόγους. Κατά τη δημόσια συνεδρίαση ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας εξάγει από τις κληρωτίδες που περιέχουν τα ονόματα των συμβούλων της επικρατείας και των αρεοπαγιτών οκτώ (8) κλήρους από καθεμιά. Μετά την εξαγωγή κάθε σφαιριδίου ο πρόεδρος εκφωνεί το όνομα του κληρωθέντος, το οποίο επιδεικνύει στα λοιπά μέλητης ολομέλειας. Οι αναγραφόμενοι στους τέσσερις (4) πρώτους κλήρους που εξάγονται από κάθε κληρωτίδα είναι τα τακτικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου και οι επόμενοι τέσσερις (4), κατά τη σειρά εξαγωγής, τα αναπληρωματικά μέλη του. Ακολούθως, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας εξάγει τέσσερις (4) κλήρους από την κληρωτίδα που περιέχει τα ονόματα των καθηγητών των πανεπιστημίων και εκφωνεί κατά την εξαγωγή κάθε σφαιριδίου το όνομα του κληρωθέντος, το οποίο επιδεικνύει στα λοιπά μέλη της ολομέλειας. Οι αναγραφόμενοι στους δύο (2) πρώτους από τους κλήρους αυτούς είναι τακτικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου, κατά την άσκησητης δικαιοδοσίας του, σύμφωνα με τα εδάφια δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 100 του Συντάγματος και οι αναγραφόμενοι στους επόμενους κλήρους είναι αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εξαγωγής. Για τα δύο στάδια της κλήρωσης συντάσσεται πρακτικό που διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης".

3. Περί της συγκροτήσεως του Ειδικού Δικαστηρίου δι' εκάστην αρχομένην διετίαν εκδίδεται απόφασις του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία περιλαμβάνει τα ονόματα των κληρωθέντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών, δημοσιεύεται διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και ανακοινούται προς τους κληρωθέντας, ως και τους Προέδρους του Συμβουλίου της επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον Κοσμήτορα των εις ας ανήκουν οι κληρωθέντες καθηγηταί Νομικών Σχολών.

4. Εις περίπτωσιν ελλείψεως, απουσίας, κωλύματος ή εξαιρέσεως, οι Πρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εν τη ιδιότητί των ως μελών του Ειδικού Δικαστηρίου, αναπληρούνται αντιστοίχως υπό των Αντιπροέδρων των δικαστηρίων τούτων, κατά σειράν αρχαιότητος, τα δε τακτικά μέλη αυτού υπό των αναπληρωματικών, καλουμένων κατά την τάξιν της κληρώσεώς των.

5. Εν περιπτώσει αποχωρήσεως ή θανάτου τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους ενεργείται νέα κλήρωσις προς αντικατάστασιν τούτου, τηρουμένων αναλόγως των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων. Μέχρι της αναδείξεως των νέων μελών το Ειδικόν Δικαστήριον νομίμως συγκροτείται εκ των λοιπών μελών του.

 

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΛΗ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΜΕΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις την αρχήν εκάστης διετίας, ο Πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου προτείνει εις τον Υπουργόν Δικαιοσύνης τον αριθμόν των αναγκαιούντων δικαστικών λειτουργών και υφηγητών των νομικών μαθημάτων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, προς επικουρίαν των μελών του Ειδικού Δικαστηρίου.

2. Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον δικαστικοί λειτουργοί και υφηγηταί ορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης,

δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατόπιν αποφάσεως του οικείου Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, προκειμένου περί των δικαστικών λειτουργών, κατόπιν προτάσεως δε της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου περί των υφηγητών. Ούτοι επικουρούν τα μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου εις την εν γένει προπαρασκευήν των προς συζήτησιν υποθέσεων, κατά τα ειδικώτερον διά του Κανονισμού του Ειδικού Δικασητριου οριζόμενα, ασκούν δε το έργον τούτο παραλλήλως προς τα κύρια αυτών καθήκοντα.

3. Διά την ομαλήν λειτουργίαν του Ειδικού Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος αυτού δι' αποφάσεώς του αναθέτει την επιμέλειαν και τον συντονισμόν των προπαρασκευαστικών εν γένει εργασιών εις ένα εκ των κατά την παρ. 1 του άρθρου τούτου δικαστικών λειτουργών, ο οποίος δύναται να απαλλαγή εν όλω ή εν μέρει των κυρίων καθηκόντων του, κατόπιν αποφάσεως του οικείου Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.

 

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 02.04.1994

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Σχόλια
Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 39 Ν. 2190/1994.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Γραμματέας του Ειδικού Δικαστηρίου είναι ο γραμματέας του ανώτατου δικαστηρίου, του οποίου ο πρόεδρος προεδρεύει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 100 του Συντάγματος, στο Ειδικό Δικαστήριο. Το βοηθητικό προσωπικό της γραμματείας του Ειδικού Δικαστηρίου, αποτελούμενο από δέκα (10) κατ' ανώτατο όριο δικαστικούς υπαλλήλους των διοικητικών ή των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, τοποθετείται με απόσπαση ύστερα από απόφαση του πεντεμελούς δικαστικού (υπηρεσιακού) συμβουλίου του οικείου ανώτατου δικαστηρίου, μετά από ερώτημα του Υπουργού

Δικαιοσύνης".

2. Προς αντιμετώπισιν εκτάκτων αναγκών δύναται, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης, εκδιδομένης μετά πρότασιν του Προέδρου του Ειδικού Δικαστηρίου, να αυξηθή ο αριθμός των κατά την προηγουμένην παράγραφον αποσπωμένων.

3. Η κατά την παρ. 1 απόσπασις δεν περιορίζεται χρονικώς, δύναται δε να ανακληθή κατά την διαδικασίαν κατά την οποίαν εγένετο, οποτεδήποτε, αν τούτο επιβάλλεται εξ υπηρεσιακών λόγων. Η συμφώνως προς την παρ. 2 γενομένη απόσπασις λήγει μετά την παρέλευσιν της δι' ην εγένετο εκτάκτου ανάγκης.

4. Ο κατά το άρθρον 3 παρ. 3 δικαστικός λειτουργός, εν περιπτώσει πλήρους απαλλαγής του εκ κυρίων αυτού καθηκόντων, ως και οι κατά τας προηγουμένας παραγράφους του παρόντος άρθρου αποσπώμενοι δικαστικοί υπάλληλοι, διατηρούν άπαντα τα εκ της οργανικής των θέσεως απορρέοντα δικαιώματα, του χρόνου της αποσπάσεώς των λογιζομένου ως διανυθέντος εις την οργανικήν αυτών θέσιν.

 

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δι' εσωτερικού Κανονισμού συντασσομένου υπό του Ειδικού Δικαστηρίου, εν συμβουλίω, και δημοσιευομένου διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως καθορίζονται:

α) Η διάρθρωσις, οργάνωσις και λειτουργία των υπηρεσιών αυτού. β) Τα των ημερών και ωρών συνεδριάσεων αυτού, μη αποκλειομένου και του ορισμού εκτάκτων δικασίμων.

γ) Ο χρόνος εργασίας του βοηθητικού προσωπικού, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια διά την λειτουργίαν των υπηρεσιών αυτού.

 

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Δικαιοδοσία.

Εις την δικαιοδοσίαν του Ειδικού Δικαστηρίου υπάγονται, κατά το άρθρον 100 παρ. 1 του Συντάγματος:

α) Η εκδίκασις ενστάσεων κατά το άρθρον 58 του Συντάγματος. β) Ο έλεγχος του κύρους και των αποτελεσμάτων δημοψηφίσματος, ενεργουμένου κατά το άρθρον 44 παράγραφος 2 του Συντάγματος. γ) Η κρίσις περί των ασυμβιβάστων ή της εκπτώσεως βουλευτού κατά τα άρθρα 55 παράγραφος 2 και 57 του Συντάγματος.

δ) Η άρσις των συγκρούσεων μεταξύ των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών ή μεταξύ του συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίωνη αφ' ενός και των αστικών και ποινικών δικαστηρίων αφ' ετέρου ή τέλος μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των λοιπών δικαστηρίων.

ε) Η άρσις της αμφισβητήσεως περί της ουσιαστικής αντισυνταγματικότητος ή της εννοίας διατάξεων τυπικού νόμου, εάν εξεδόθησαν περί αυτών αντίθετοι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

στ) Η άρσις της αμφισβητήσεως περί τον χαρακτηρισμόν κανόνων του διεθνούς δικαίου ως γενικώς παραδεδεγμένων κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος.

 

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Γενικαί Διαδικαστικαί Διατάξεις.

Το ειδικόν Δικαστήριον επιλαμβάνεται των εις την δικαιοδοσίαν του υπαγομένων υποθέσεων:

α) Κατόπιν αιτήσεως ή β) κατόπιν περιελεύσεως εις τούτο παραπεμπτικής αποφάσεως ετέρου δικαστηρίου.

 

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αίτησις ασκείται διά καταθέσεως εν πρωτοτύπω εις τον Γραμματέα του Δικαστηρίου και καταχωρίζεται αμέσως εις ίδιον βιβλίον κατά την χρονολογίαν και την σειράν της εγχειρισεώς της. Προκειμένου περί αιτήσεων επιδιδομένων εις τον αρμόδιον εισαγγελέα, η καταχώρισις τούτων γίνεται άμα της περιελεύσει των εις την Γραμματείαν του Ειδικού Δικαστηρίου.

2. Εις το κατά την προηγουμένην παράγραφον βιβλίον καταχωρίζεται και η διά του Προέδρου του παραπέμποντος δικαστηρίου διαβιβαζομένη προς το Ειδικόν Δικαστήριον απόφασις, άμα τη περιελεύσει της εις την Γραμματείαν του Ειδικού Δικαστηρίου.

 

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις την αίτησιν πρέπει να αναφέρωνται: α) Το όνομα, πατρώνυμον, επώνυμον, επάγγελμα και η ακριβής διεύθυνσις της κατοικίας του αιτούντος και του νομίμου αντιπροσώπου του. Επί νομικού προσώπου πρέπει να αναφέρωνται τα αυτά στοιχεία ταυτότητος του νομίμου αντιπροσώπου του, ως και η επωνυμία και η έδρα αυτού. Επί δημοσίας αρχής πρέπει να αναφέρεται η ονομασία και η έδρα της, ως και το ονοματεπώνυμον του προϊσταμένου της, β) Τα κατά το εδάφιον α' στοιχεία ταυτότητος των λοιπών, γνωστών εις τον αιτούντα, διαδίκων, γ) ακριβής περιγραφή της υποθέσεως, περί της οποίας καλείται να αποφανθή το Ειδικόν Δικαστήριον,

δ) σαφής έκθεσις των γεγονότων, τα οποία θεμελιούν κατά το δίκαιον την σχέσιν και δικαιολογούν την νομιμοποίησιν του αιτούντος, ε) ωρισμένον αίτημα ως προς την σχέσιν ταύτην και στ) υπογραφή του αιτούντος ή του πληρεξουσίου αυτού δικηγόρου.

2. Τα άρθρα 119 παρ. 3, 120 και 121 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, εφαρμόζονται και εν προκειμένω.

3. Εφ' όσον, ο αιτών ή ο υπογράφων δικηγόρος δεν είναι κάτοικοι Αθηνών, διά των κατά την προηγουμένην παράγραφον δικογράφων διορίζεται και αντίκλητος εν Αθήναις, άλλως η διαδικασία χωρεί άνευ των προς τον αιτούνται προβλεπομένων κοινοποιήσεων. Αντίκλητος δύναται να διορισθή και διά ειδικής δηλώσεως κατατιθεμένης εις τον Γραμματέα του Δικαστηρίου.

4. Εάν εις την αίτησιν υπάρχουν τυπικαί παραλείψεις δυνάμεναι να συμπληρωθούν, ο επί της υποθέσεως εισηγητής δύναται να καλέση τον αιτούντα προς συμπλήρωσιν των ελλείψεων.

 

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μετά την καταχώρισιν της αιτήσεως ή της παραπεμπτικής αποφάσεως εις το προς τούτο βιβλίον, ο Πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηριου ορίζει διά πράξεως αυτού, σημειουμένης κάτωθι της αιτήσεως, μέλος του δικαστηρίου ως εισηγητήν της υποθέσεως και δικάσιμον.

2. Αντίγραφον της αιτήσεως ή της παραπεμπτικής αποφάσεως μετά της πράξεως του Προέδρου, επιδίδεται επιμελεία της Γραμματείας του Δικαστηρίου είκοσιν ημέρας προ της δικαστίμου εις τον αιτούντα και τους λοιπούς διαδίκου.

3. Αι κατά τον παρόντα νόμον αυτεπαγγέλτως ενεργούμεναι κοινοποιήσεις προς τους διαδίκους, γίνονται κατά τας οικείας διατάξεις του Κώδικος Πολ. Δικονομίας, προκειμένου δε περί ανακηρυχθέντων βουλευτών δύνανται αντ' αυτών να γίνουν εις τον Πρόεδρον της Βουλής.

4. Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των άρθρων 28 και 30 οι διάδικοι υποχρεούνται δέκα ημέρας προ της συζητήσεως να καταθέσουν εις τον Γραμματέα του Δικαστηρίου, εγγράφους προτάσεις περί των ισχυρισμών των, επισυνάπτοντες εις ταύτας και άπαντα τα αποδεικτικά των έγγραφα.

 

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο ορισθείς εισηγητής μεριμνά διά την επίδοσιν τυχόν παραληφθεισών κοινοποιήσεων, την συγκέντρωσιν των απαραιτήτων διά την διάγνωσιν της υποθέσεως στοιχείων και συντάσσει έκθεσιν, τόσον επί του πραγματικού όσον και του νομικού μέρους αυτής.

2. Απασαι αι κρατικαί αρχαί υποχρεούνται να παρέχουν αμελλητί εις τον Εισηγητήν τα υπ' αυτού αιτούμενα στοιχεία και πληροφορίας, ως και να εκθέτουν τας επί της υποθέσεως απόψεις των ητιολογημένως. Η παράλειψις της τοιαύτης συνδρομής, βεβαιουμένη διά πράξεως του Δικαστηρίου, συνιστά πειθαρχικόν παράπτωμα του υπαιτίου οργάνου, δι' ό καθίσταται υποχρεωτική η κατ' αυτού άσκησις πειθαρχικής διώξεως.

3. Η έκθεσις του εισηγητού κατατίθεται πέντε ημέρας προ της συζητήσεως εις την γραμματείαν του Δικαστηρίου, ταύτης δε δύνανται να λάβουν γνώσιν οι διάδικοι. Η μη εμπρόθεσμος κατάθεσις της εκθεσεως είναι λόγος αναβολής της συζητήσεως αιτήσει των διαδίκων.

 

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

Επιτρέπεται η υποβολή προσθέτων λόγων διά δικογράφου κατατιθεμένου εις την Γραμματείαν του Δικαστηρίου εν πρωτοτύπω και κοινοποιουμένου εν κεκυρωμένω αντιγράφω, επιεμελεία του αιτούντος, εις τους λοιπούς διαδίκους, επί ποινή απαραδέκτου, δώδεκα ημέρας προ της διά της πράξεως του Προέδρου ορισθείσης αρχικής δικασίμου, επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 25.

 

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις δίκην ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου δύναται να παρέμβη προσθέτως πας έχων έννομον συμφέρον.

2. Η παρέμβασις ασκείται διά δικογράφου κατατιθεμένου εις την Γραμματείαν του Ειδικού Δικαστηρίου και κοινοποιείται επιμελεία του παρεμβαίνοντος, επί ποινή απαραδέκτου, δώδεκα ημέρας προ της διά της πράξεως του Προέδρου ορισθείσης αρχικής δικασίμου εις τον αιτούντα, ως και εις τους λοιπούς διαδίκους.

3. Το δικόγραφον της παρεμβάσεως πρέπει να περιέχη τα κατά το άρθρον 9 παρ. 1 εδάφ. α', β', γ' και στ' στοιχεία της αιτήσεως και να αναφέρη τα γεγονότα τα θεμελιούντα το έννομον συμφέρον του παρεμβαίνοντος. Αι παράγρ. 2 και 4 του άρθρου 9 εφαρμόζονται και εν προκειμένω.

 

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι διάδικοι παρίστανται ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου διά δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω ή Νομικού συμβούλου του Κράτους. Ειδικώς επί αιτήσεως κατά της ανακηρύξεως βουλευτού ή αναπληρωματικού επιτρέπεται και η αυτοπρόσωπος παράστασις των διαδίκων.

2. Η πληρεξουσιότης προς δικηγόρον παρέχεται διά ειδικού

συμβολαιογραφικού εγγράφου ή προφορικώς κατά την επ' ακροατηρίου συζήτησιν, διά δηλώσεως καταχωριζομένης εις τα πρακτικά.

3. Η πληρεξουσιότης Αρχής δύναται να παρασχεθή και δι' εγγράφου αυτής.

 

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Διά πράξεως της προδικασίας και μέχρι της επ' ακροατηρίου συζητήσεως θεωρείται υπάρχουσα πληρεξουσιότης, διά δε την επ' ακροατηρίω συζήτησιν απαιτείται ρητή πληρεξουσιότης, άλλως ο διάδικος θεωρείται απών. Εάν το δικόγραφον είναι υπογεγραμμένον παρά δικηγόρου στερουμένου πληρεξουσιότητος κατά την συζήτησιν, η δι' αυτού ασκηθείσα διαδικαστική πράξεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, καταδικαζομένου του δικηγόρου εις την δικαστικήν δαπάνην.

2. Αιτήσει του παρισταμένου κατά την συζήτησιν δικηγόρου δύναται να δοθή σύντομος προθεσμία προς υποβολήν του πληρεξουσίου διά της Γραμματείας.

 

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η συζήτησις άρχεται διά της αναγνώσεως υπό του Εισηγητού της εκθέσεως αυτού.

2. Οι διάδικοι δύνανται να υποβάλουν εις το Ειδικόν Δικαστήριον υπομνήματα, τρεις τουλάχιστον ημέρας προ της συζητήσεως. Κατ' εξαίρεσιν δύναται να επιτραπή υπό του Προέδρου η υποβολή υπομνημάτων και μεταγενεστέρως.

3. Κατά πάσαν περίπτωσιν, εφ' όσον εγένοντο αι κατά τον παρόντα νόμον κοινοποιήσεις, η συζήτησις της υποθέσεως και η έκδοσις της αποφάσεως χωρεί και απολιπομένων των διαδίκων. Εφ' όσον δε ούτοι παρίστανται και δεν αντιλέγουν διά μη νομότυπον κοινοποίησιν, το Ειδικόν Δικαστήριον δύναται να χωρήση εις την συζήτησιν.

4. Εν παραλείψει κλητεύσεως τινός των διαδίκων το Ειδικόν Δικαστήριον αναβάλλει την εκδίκασιν της υποθέσεως εις νέαν δικάσιμον προς διενέργειαν της κλητεύσεως, κατά τας διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2. Η πράξις ορισμού νέας δικασίμου κοινοποιείται και εις τους λοιπούς διαδίκους προ είκοσιν ημερών. Αντίγραφον της περί αναβολής αποφάσεως κοινοποιείται εις πάντας τους διαδίκους επιμελεία του γραμματέως είκοσιν ημέρας προ της συζητήσεως.

 

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΚΗΣ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΚΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εάν μέχρι του πέρατος της προφορικής συζητήσεως αποβιώση τις των διαδίκων ή των νομίμων αντιπροσώπων του ή των δικαστικών πληρεξουσίων αυτού ή επέλθη άλλη μεταβολή εις την προσωπικήν κατάστασιν τινός εξ αυτών, εκ της οποίας επηρεάζεται η επί δικαστηρίου ικανότης παραστάσεως ή η εξουσία εκπροσωπήσεως, η δίκη διακόπτεται, εφ' όσον τούτο επιβάλλεται κατά την κρίσιν του Ειδικού Δικαστηρίου, εκτός αν εξέλιπε το αντικείμενον της δίκης.

2. Η επανάληψις της διακοπείσης δίκης γίνεται αιτήσει του έχοντος έννομον συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως υπό του Ειδικού Δικαστηρίου, καλουμένων προς τούτο των νομιμοποιουμένων προς συνέχισιν ταύτης, είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ της δικασίμου.

 

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Παραίτησις από ασκηθείσης αιτήσεως δεν επιτρέπεται.

 

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των μετασχόντων της δίκης δικαστών. Εάν κατά την ψηφοφορίαν

σχηματισθούν πλείονες γνώμαι τότε οι της ασθενεστέρας οφείλουν να προσχωρήσουν εις μίαν των επικρατεστέρων γνωμών. Εάν οι ασθενέστεραι γνώμαι συγκεντρώσουν ίσον αριθμόν ψήφων επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και καθορίζεται ο αποκλεισμός μιας, οι δε ακολουθήσαντες ταύτην οφείλουν να προσχωρήσουν εις μίαν των άλλων γνωμών μέχρι σχηματισμού πλειοψηφίας.

2. Η γνώμη της μειοψηφίας καταχωρίζεται εις την απόφασιν, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγματος και των εις εκτέλεσιν αυτού νόμων.

 

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Ειδικόν Δικαστήριον εάν κρίνη αναγκαίαν προς μόρφωσιν της κρίσεώς του την διεξαγωγήν ή συμπλήρωσιν αποδείξεων, δύναται να εκδώση μη οριστικήν απόφασιν, διά της οποίας διατάσσει παν πρόσφορον προς τούτο μέτρον, και ιδία αποδείξεις, ορίζον τα αποδεικτέα θέματα, τα μέσα αποδείξεως, τον διάδικον ο οποίος θα προσαγάγη τα αποδεικτικά μέσα και την προς διεξαγωγήν προθεσμίαν.

2. Η εξέτασις των μαρτύρων γίνεται είτε ενώπιον του εισηγητού της υποθέσεως είτε ενώπιον ειδικώς οριζομένου ισοβίου δικαστικού λειτουργού, υποχρεουμένου προς τούτο διά της προδικαστικής αποφάσεως, ενεργείται δε πάντως μετά προηγουμένην πρόσκλησιν, υπό του ενεργούντος την εξέτασιν των διαδίκων ή των πληρεξουσίων αυτών, παρισταμένου και γραμματέως.

3. Συμπληρωματικώς εφαρμόζονται αι περί αποδεικτικής διαδικασίας διατάξεις του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.

 

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου είναι κατά το άρθρον 100 του Συντάγματος αμετάκλητοι, αποκλειομένης της ασκήσεως τριτανακοπής, ισχύουν δε από της επ' ακροατηρίου δημοσιεύσεώς των έναντι πάντων, πλην αν άλλως δι' ειδικής διατάξεως ορίζεται.

2. Εντολή του Προέδρου του Ειδικού Δικαστηρίου και άνευ άλλης τινός διατυπώσεως καταχωρίζονται, αμελλητί διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εις ίδιον τεύχος αι οριστικαί αποφάσεις, αι εκδιδόμεναι επί των υποθέσεων, περί των οποίων αι περιπτ. β', δ', ε' και στ' του άρθρου 6 του παρόντος.

 

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αίτησις, εφ' όσον δεν υποβάλλεται υπό δημοσίας αρχής, ως και τα λοιπά έγγραφα και αντίγραφα των διαδίκων, αι επιδόσεις, το δικόγραφον προσθέτων λόγων, αι δηλώσεις, τα πρακτικά και αι αποφάσεις, υπόκεινται εις τα τέλη τα ισχύοντα εκάστοτε διά την ενώπιον του Αρείου Πάγου διαδικασίαν.

2. Τα λοιπά έξοδα της αυτεπαγγέλτως υπό του Ειδικού Δικαστηρίου διεξαγομένης διαδικασίας προκαταβάλλονται εκ του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκκαθαριζόμενα υπό του Εισηγητού της υποθέσεως και επιβάλλονται διά της αποφάσεως εις τον ηττηθέντα διάδικον.

3. Η δικαστική δαπάνη, προσδιοριζομένη διά της αποφάσεως, επιβάλλεται εις τον ηττώμενον διάδικον το Ειδικόν Δικαστήριον όπως εκτιμών τας περιστάσεις δύναται να απαλλάξη τούτον εν όλω ή εν μέρει.

 

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά την ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου διαδικασίαν εφαρμόζονται αναλόγως κατά τα λοιπά και ιδίως ως προς του λόγους εξαιρέσεως των δικαστών, των επικουρικών μελών και των υπαλλήλων της γραμματείας, την διεξαγωγήν των συζητήσεων, την ευταξίαν του ακροατηρίου, την κατάρτισιν των πρακτικών και αποφάσεων, αι διατάξεις του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.

 

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Ενστάσεις κατά του κύρους Βουλευτικοών Εκλογών.

Αι ενστάσεις κατά του κύρους βουλευτικών εκλογών ασκούνται δι' αιτήσεως προς το Ειδικόν Δικαστήριον διά τους εν άρθρω 58 του Συντάγματος αναφερόμενους λόγους. Οι εν τη αιτήσει περιλαμβανόμενοι λόγοι ενστάσεως δέον να είναι ειδικοί και ωρισμένοι.

 

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αίτησις ασκείται εντός δέκα πέντε ημερών από της δημοσιεύσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως περί ανακηρύξεως βουλευτών ή αναπληρωματικών. Επί εφαρμογής αναλογικού εκλογικού συστήματος προβλέποντος πλείονας κατανομάς εδρών, η προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως κατά της ανακηρύξεως, εξ οιασδήποτε κατανομής, άρχεται από της δημοσιεύσεως της περί της ανακηρύξεως αποφάσεως, διά της οποίας συμπληρούται ο συνολικός αριθμός των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφερείας.

2. Εντός της διά της προηγουμένης παραγράφου οριζομένης προθεσμίας επιτρέπεται η άσκησις προσθέτων λόγων.

3. Η αίτησις και οι πρόσθετοι λόγοι ασκούνται διά δικογράφου, είτε κατατιθεμένου κατά τα εν άρθρω 8 παρ. 1 του παρόντος οριζόμενα είτε επιδιδομένου διά δικαστικού επιμελητού εις τον εισαγγελέα του εκδόντος την προσβαλλομένην απόφασιν δικαστηρίου.

4. Η αίτησις δεν έχει ανασταλτικόν αποτέλεσμα.

 

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΟΥΣ ΒΟΥΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι εισαγγελείς πρωτοδικών, άμα τη παρόδω της προς άσκησιν της αιτήσεως οριζομένης υπό του άρθρου 25 παρ. 1 προθεσμίας αποστέλλουν εις τον γραμματέα του Ειδικού Δικαστηρίου απάσας ομού τας επιδοθείσας εις αυτούς αιτήσεις, μεθ' όλων των σχετικών προς την εκλογήν εγγράφων και στοιχείων, ως και δύο κεκυρωμένα αντίγραφα εκάστης προσβαλλομένης αποφάσεως.

2. Εις περίπτωσιν μη ασκήσεως αιτήσεως αποστέλλεται αμελλητί υπό των αυτών εισαγγελέων βεβαίωσις περί τούτου εις τον Γραμματέα του Ειδικού Δικαστηρίου.

3. Οι εισαγγελείς αποστέλλουν αμελλητί εις τον Γραμματέα του Ειδικού Δικαστηρίου και τας αιτήσεις, αι οποίαι επιδίδονται εις αυτούς και μετά την πάροδον της κατά το άρθρον 25 παρ. 1 προθεσμίας.

 

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 06.05.1997

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 1 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ Α 67).

 

Κείμενο Αρθρου

"Διάδικοι εκ του νόμου στην εκλογική δίκη είναι, εκτός από τους αιτούντες, ο βουλευτής ή ο αναπληρωματικός κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση. Οι αναπληρωματικοί εκείνοι, στην ανακήρυξη των οποίων δύναται να επιδράσει η απόφαση, έχουν δικαίωμα πρόσθετης παρέμβασης κατά το άρθρο 13 του παρόντος νόμου.

Με την πρόσθετη παρέμβαση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η εγκυρότητα ή ακυρότητα ψηφοδελτίων ή σταυρών προτιμήσεως που δεν αμφισβητείται από το διάδικο υπέρ του οποίου ασκείται η παρέμβαση".

 

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι καθ' ων η αίτησις διάδικοι δικαιούνται, όπως δέκα τουλάχιστον ημέρας προ της συζητήσεως καταθέσουν εις τον Γραμματέα του Ειδικού Δικαστηρίου τας αντενστάσεις των, δυνάμενοι προς τούτο να επικαλεσθούν οιοδήποτε πραγματικόν γεγονός.

2. Ο αιτών δικαιούται να αντικρούση εγγράφως τας υποβληθείσας αντενστάσεις επτά τουλάχιστον ημέρας προ της συζητήσεως, μη δυνάμενος να προβάλη νέα πραγματικά γεγονότα.

3. Νέοι ισχυρισμοί, προβαλλόμενοι είτε υπό του αιτούντος είτε υπό των καθ' ων η αίτησις διαδίκων μετά την πάροδον των υπό των δύο προηγουμένων παραγράφων οριζομένων προθεσμιών, είναι απαράδεκτοι.

 

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 06.05.1997

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Σχόλια
- Οι εντός " " παρ. 1 και 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθ. 1 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ Α 67) των οποίων παρ. η ισχύς αρχίζει από 6.5.1997.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Αν η επιδιωκόμενη από την ένσταση ακύρωση της ανακήρυξης βουλευτή ή αναπληρωματικού σε ορισμένη εκλογική περιφέρεια δύναται να έχει έννομες συνέπειες στην ανακήρυξη βουλευτών ή αναπληρωματικών σε άλλη ή άλλες εκλογικές περιφέρειες από εκείνη του καθ' ου η ένσταση, βουλευτή ή αναπληρωματικού, ο εισηγητής υποχρεούται να μεριμνήσει για την κοινοποίηση αντιγράφου της ένστασης, μαζί με την πράξη ορισμού της δικασίμου, στο βουλευτή η τον αναπληρωματικό της άλλης αυτής εκλογικής περιφέρειας, η ανακήρυξη του οποίου μπορεί να επηρεασθεί από την απόφαση. Η κοινοποίηση γίνεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συζήτηση".

2. Την κατά την προηγουμένην παράγραφον υποχρέωσιν έχει και το Ειδικόν Δικαστήριον εάν κατά την συζήτησιν ή και μετ' αυτήν προ της εκδόσεως οριστικής αποφάσεως ήθελε κρίνει ότι συντρέχει περίπτωσις εφαρμογής των εν αυτή οριζομένων.

"3. Αν κατά τις προηγούμενες παραγράφους επηρεάζεται η ανακήρυξη βουλευτή, ο βουλευτής αυτός θεωρείται καθ' ου και έχει δικαίωμα να ασκήσει αντένσταση κατά το άρθρο 28. Αν επηρεάζεται η ανακήρυξη αναπληρωματικού, ο αναπληρωματικός αυτός μπορεί να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση κατά τα άρθρα 13 και 27".

 

Αρθρο: 30

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι διάδικοι οφείλουν να προσκομίσουν εις τον Εισηγητήν επτά ημέρας προ της συζητήσεως όλα τα αποδεικτικά στοιχεία των υπ' αυτών προβαλλομένων ισχυρισμών.

2. Ο Εισηγητής δύναται και κατ' απόκλισιν των περί αποδείξεως διατάξεων, να διατάξη παν ό,τι κατα την κρίσιν του είναι απαραίτητον διά την εξακρίβωσιν της αληθείας των πραγματικών γεγονότων.

3. Η εκπρόθεσμος υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων καθιστά αυτά απαράδεκτα.

4. Εν περιπτώσει ανεπαρκείας των κατά την παράγραφον 1 προσαχθέντων αποδεικτικών στοιχείων το Ειδικόν Δικαστήριον δύναται δι' αποφάσεώς του, κατά το άρθρον 20, να διατάξη περαιτέρω αποδείξεις.

5. Η διά την κλήτευσιν και εξέτασιν των μαρτύρων απαιτουμένη δαπάνη ορίζεται διά της περί αποδείξεως αποφάσεως, προκαταβάλλεται υπό του υποχρεωθέντος εις απόδειξιν διαδίκου και βαρύνει αυτόν μεν εις ην περίπτωσιν το ταχθέν θέμα ήθελε κριθή ως μη αποδειχθέν, άλλως δε το Δημόσιον.

 

Αρθρο: 30Α

Ημ/νία: 06.05.1997

Ημ/νία Ισχύος: 06.05.1997

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθ. 1 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ Α 67).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Αν ο αριθμός των ψηφοδελτίων ή των σταυρών προτίμησης, οι οποίοι πρέπει να καταμετρηθούν η των οποίων η εγκυρότητα ή ακυρότητα αμφισβητείται από τις ενστάσεις και τις αντενστάσεις, είναι μεγάλος, το Δικαστήριο μπορεί, με απόφασή του που λαμβάνεται σε συμβούλιο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και χωρίς κλήτευση των διαδίκων, να αναθέσει την καταμέτρηση και τον έλεγχο των ψηφοδελτίων ή των σταυρών προτίμησης, κατά την πραγματική βάση των αιτιάσεων που προβάλλονται, σε δικαστικούς λειτουργούς, κατά προτίμηση πρωτοδίκες, όλων των κλάδων. Οι δικαστικοί αυτοί λειτουργοί μπορούν να επικουρούνται στο έργο τους από δικαστικούς υπαλλήλους.

2. Με την απόφαση τάσσεται προθεσμία για την περάτωση του έργου και προσδιορίζεται ο αριθμός των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων που είναι αναγκαίοι, καθώς και ο κλάδος ή οι κλάδοι της Δικαιοσύνης από τους οποίους προέρχονται. Ο διορισμός τους γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Δικαστηρίου, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του οικείου Ανωτάτου Δικαστηρίου, αναλόγως του κλάδου από τον οποίο προέρχονται οι διοριζόμενοι.

3. Οι δικαστικοί αυτοί λειτουργοί, που τελούν καθόσον αφορά το έργο τους αυτό υπό την εποπτεία του εισηγητή της υπόθεσης, ενεργούν είτε συλλογικά, καθ' ομάδες είτε ατομικά, κατά τις οδηγίες του εισηγητή και συντάσσουν έκθεση ή εκθέσεις (πρακτικό καταμέτρησης ψηφοδελτίων, έκθεση αυτοψίας ψηφοδελτίων) για τα θέματα που τους ανατέθηκαν, τις οποίες καταθέτουν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου.

4. Με μέριμνα της Γραμματείας καλούνται οι διάδικοι ή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους να λάβουν γνώση της έκθεσης ή των εκθέσεων της προηγούμενης παραγράφου. Οι πιο πάνω μπορούν να υποβάλουν υπόμνημα με τις παρατηρήσεις τους μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση των εκθέσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δεκαπέντε (15) ακόμη ημέρες, αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, με πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου.

5. Η περαιτέρω συζήτηση της υπόθεσης γίνεται, μέσα στα όρια της ένστασης και των τυχόν αντενστάσεων, με βάση τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν οι διάδικοι για τις εκθέσεις που προβλέπει η παράγραφος 3.

6. Το Δικαστήριο μπορεί πάντοτε με απόφασή του, που λαμβάνεται με την ίδια διαδικασία, να ανακαλέσει η να τροποποιήσει την απόφασή του που αναφέρεται στην παρ. 1.

7. Η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να διαταχθεί και με προδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου που λαμβάνεται ύστερα από τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζονται τα σχετικά με την αποζημίωση των δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων, που εκτελούν το πιο πάνω έργο. Η αποζημίωση καταβάλλεται από το Δημόσιο.

9. Το Δικαστήριο μπορεί με την οριστική απόφασή του και εκτιμώντας τις περιστάσεις να επιβάλει στους διαδίκους που ηττώνται το σύνολο ή μέρος της δαπάνης του Δημοσίου, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο ή να τους απαλλάξει από αυτή. Η Γραμματεία του Δικαστηρίου επισυνάπτει στο φάκελο σημείωμα για το ύψος της πιο πάνω δαπάνης στη συγκεκριμένη περίπτωση".

 

Αρθρο: 31

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Ειδικόν Δικαστήριον εξετάζει αυτεπαγγέλτως μεν το παραδεκτόν της ενστάσεως και το βάσιμον των προβαλλομένων λόγων, κατά τα λοιπά δε περιορίζεται εις την εξέτασιν μόνον των υπό των διαδίκων προβαλλομένων λόγων και ισχυρισμών.

2. Εν περιπτώσει αναβολής της συζητήσεως αι προθεσμίαι, αι οποίαι προβλέπονται διά τας προ της ημέρας της συζητήσεως ενεργείας των διαδίκων, υπολογίζονται βάσει της αρχικώς προσδιορισθείσης δικασίμου και ουχί της μετ' αναβολήν.

3. Επί της κατά το άρθρον 24 αιτήσεως δεν εφαρμόζονται αι περί διακοπής της δίκης διατάξεις του παρόντος Νόμου.

 

Αρθρο: 32

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Ειδικόν Δικαστήριον, αποδεχόμενον έλλειψιν νομίμου προσόντος ανακηρυχθέντος βουλευτού ή αναπληρωματικού ή νόμιμον κώλυμα προς ανακήρυξιν αυτού, αποφαίνεται άκυρον την ανακήρυξιν.

2. Το Ειδικόν Δικαστήριον, αποδεχόμενον παράβασιν νόμου περί την ενέργειαν της εκλογής, συνεπεία της οποίας γεννάται αμφιβολία περί του εάν το τελικόν αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήθελεν είναι το αυτό άνευ του διαπιστωθέντος ελαττώματος, αποφαίνεται άκυρον την ανακήρυξιν των καθ' ων η αίτησις βουλευτών ή αναπληρωματικών, η οποία καθίσταται αμφίβολος συνεπεία της εκλογικής παραβάσεως, και διατάσσει την επανάληψιν της ψηφοφορίας μεταξύ αυτών και των λοιπών υποψηφίων, η θέσις των οποίων δύνται να μεταβληθή εκ του αποτελέσματος αυτής και καθορίζει τούτους. Εις την περίπτωσιν ταύτην η επανάληψις της ψηφοφορίας διατάσσεται διά της ιδίας αποφάσεως είτε εις ολόκληρον την εκλογικήν περιφέρειαν είτε εις ωρισμένα τμήματα αυτής, αναλόγως της εκτάσεως της διαπιστωθείσης παραβάσεως.

3. Το Ειδικόν Δικαστήριον, αποδεχόμενον λάθος περί την αρίθμησιν των ψήφων, αποφαίνεται άκυρον την συνεπεία του λάθου γενομένην ανακήρυξιν και ανακηρύσσει βουλευτάς ή αναπληρωματικούς τους κατά την ορθήν αρίθμησιν των ψήφων πλειονοψηφήσαντας. Η διάταξις αύτη εφαρμόζεται αναλόγως και εις πάσαν άλλην περίπτωσιν ακυρώσεως ανακηρύξεως, κατά την οποίαν εν όψει της φύσεως της εκλογικής παραβάσεως είναι προφανώς, κατά την κρίσιν του Ειδικού Δικαστηρίου, περιττή η επανάληψις της ψηφοφορίας.

4. Εις ην περίπτωσιν η κατά τας παραγράφους 2 και 3 ακύρωσις της ανακηρύξεως βουλευτών συνεπιφέρει εννόμους συνεπείας και επί ανακηρύξεως βουλευτών ή αναπληρωματικών εις άλλην ή άλλς εκλογικάς περιφερείας, το Ειδικόν Δικαστήριον υποχρεούται να απαγγείλη διά της αποφάσεώς του και τας συνεπείας αυτάς, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29.

 

Αρθρο: 33

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Κατ' εξαίρεσιν του άρθρου 21 παρ. 1 αι απορριπτικαί αποφάσεις δημιουργούν δεδικασμένον μόνον μεταξύ των διαδίκων.

 

Αρθρο: 34

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Αμα τη δημοσιεύσει εκάστης οριστικής αποφάσεως του Ειδικού Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος αυτού αποστέλλει κεκυρωμένον αυτής αντίγραφον και προς τον Πρόεδρον της Βουλής και το Υπουργείον των Εσωτερικών.

 

Αρθρο: 35

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΟΥΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Ελεγχος του Κύρους και των Αποτελεσμάτων Δημοψηφίσματος.

1. Ενστασιν κατά του κύρους και των αποτελεσμάτων δημοψηφίσματος διεξαχθέντος κατά το άρθρον 44 παρ. 2 του Συντάγματος δικαιούται να ασκήση δι' αιτήσεως ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου πας εκλογεύς εγγεγραμμένος εις τους εκλογικούς καταλόγους οιασδήποτε εκλογικής περιφερείας.

2. Εις την δίκην δύναται να παρέμβη υπέρ του κύρους του δημοψηφίσματος πας εκλογεύς εγγεγραμμένος εις τους εκλογικούς καταλόγους οιασδήποτε εκλογικής περιφερείας.

3. Πλείονες αυτοτελώς αιτούντες ή παρεμβάντες λογίζονται αναγκαίοι ομόδικοι και υποχρεούνται εις κοινήν παράστασιν διά δέκα το πολύ δικηγόρων και εις την υποβολήν κοινού υπομνήματος.

Εις περίπτωσιν υπάρξεως πλειόνων δικηγόρων και εν ασυμφωνία αυτών, η επιλογή γίνεται υπό του δικαστηρίου διά κληρώσεως.

4. Η αίτησις δύναται να στρέφεται κατά του κύρους και των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος εις ωρισμένην εκλογικήν περιφέρειαν ή εις πλείονας εκλογικάς περιφερείας ή εις άπασαν την Επικρατειαν.

5. Η αίτησις ασκείται εντός δέκα ημερών από της κατά νόμον δημοσιεύσεως του τελικού αποτελέσματος του δημοψηφίσματος, κατά τα εν άρθρω 25 παρ. 3 οριζόμενα.

6. Αμα τη παρόδω απράκτου της προθεσμίας ασκήσεως αιτήσεως οι εισαγγελείς πρωτοδικών υποχρεούνται να αποστέλλουν αμελλητί εις τον γραμματέα του Ειδικού Δικαστηρίου βεβαίωσιν περί της μη υποβολής αιτήσεως.

7. Μετά την παρέλευσιν της προθεσμίας προσβολής των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος, εάν ουδεμία αίτησις κατ' αυτού υπεβλήθη, ο Πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου εκδίδει πράξιν βεβαιούσαν τούτο, ήτις δημοσιεύεται διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

8. Περί της ασκηθείσης αιτήσεως κατά του κύρους του δημοψηφίσματος δημοσιεύεται, μερίμνη του γραμματέως του Ειδικού Δικαστηρίου, εις δύο καθημερινάς εφημερίδας των Αθηνών σχετική ειδοποίησις δέκα ημέρας προ της δικασίμου.

 

Αρθρο: 36

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΟΥΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Λόγοι ενστάσεως είναι: α) Παράβασις του νόμου περί την διενέργειαν του δημοψηφίσματος και β) λάθος περί την αρίθμησιν των ψήφων.

 

Αρθρο: 37

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΟΥΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Ειδικόν Δικαστήριον, διαπιστούν παράβασιν του νόμου περί την διεξαγωγήν του δημοψιφίσματος, η οποία καθιστά αμφίβολον το τελικόν αποτέλεσμα τούτου, διατάσσει την επανάληψιν αυτού εις την εκλογικήν περιφέρειαν ή τας εκλογικάς περιφερείας, εις τας οποίας εγένετο παράβασις.

2. Το Ειδικόν Δικαστήριον, διαπιστούν λάθος περί την αρίθμησιν των ψήφων, μεταρρυθμίζει αντιστοίχως το τελικόν αποτέλεσμα του

δημοψηφίσματος.

 

Αρθρο: 38

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΟΥΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα άρθρα 24 έως 34 εφαρμόζονται αναλόγως και προκειμένου περί εξελέγξεως του δημοψηφίσματος, πλην αν αντίκεινται εις ειδικάς περί αυτού διατάξεις.

 

Αρθρο: 39

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Κρίσεις περί της εκπτώσεως των Βουλευτών.

1. Το Ειδικόν Δικαστήριον αποφαίνεται επί αμφισβητήσεων, αναφερομένων εις την έκπτωσιν βουλευτών, εις τας υπό των άρθρων 55 παρ. 2 και 57 του Συντάγματος προβλεπομένας περιπτώσεις, κατ' αίτησιν: α) παντός βουλευτού, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου διά τον οποίον εδημιουργήθη η αμφισβήτησις, β) του δικαιουμένου να καταλάβη την, συνεπεία της εκπτώσεως του βουλευτού, κενουμένην βουλευτικήν έδραν και γ) παντός εκλογέως εγγεγραμμένου εις τους εκλογικούς καταλόγους της εκλογικής περιφερείας εις την οποίαν εξελέγη ο περί ου η αμφισβήτησις βουλευτής.

2. Διάδικοι εις την διά της υποβολής της αιτήσεως εγερθείσαν δίκην είναι ο αιτών και ο καθ' ου η αίτησις βουλευτής.

3. Επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 10 παρ. 2, κεκυρωμένον αντίγραφον της αιτήσεως μετά της πράξεως ορισμού δικασίμου

κοινοποιείται επιμελεία του γραμματέως του Ειδικού Δικαστηρίου και εις τον Πρόεδρον της Βουλής.

 

Αρθρο: 40

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Επί της αιτήσεως εφαρμόζεται η διάταξις του άρθρου 25 παρ. 4.

 

Αρθρο: 41

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Η οριστική απόφασις του Ειδικού Δικαστηρίου κοινοποιείται αμελλητί υπό του γραμματέως αυτού και εις τον Πρόεδρον της Βουλής, ο οποίος επιμελείται της εκτελέσεως αυτής, αποτελεί δε δεδικασμένον έναντι πάντων.

 

Αρθρο: 42

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Αρσις Συγκρούσεων.

Α' Σύγκρουσις μεταξύ Δικαστηρίου και Διοικητικών Αρχών.

α) Καταφατική σύγκρουσις.

1. Εάν ενώπιον δικαστηρίου είναι εκκρεμής υπόθεσις, την οποίαν η διοικητική αρχή θεωρεί ως ανήκουσαν εις την αρμοδιότητα αυτής και το επιληφθέν δικαστήριον δεν αποφανθή εαυτό αναρμόδιον, η σύγκρουσις αίρεται επιμελεία του αρμοδίου νομάρχου ή, προκειμένου περί του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιμελεία του αρμοδίου Υπουργού.

2. Ο νομάρχης ή ο Υπουργός προς άρσιν της συγκρούσεως, υποβάλλει εις το δικαστήριον παρεμπίπτουσαν αίτησιν απευθυνομένην κατά των διαδίκων της εκκρεμούς δίκης, προς διάγνωσιν της ελλείψεως δικαιοδοσίας του δικαστηρίου.

3. Η δικάσιμος ορίζεται εντός είκοσιν ημερών από της καταθέσεως της αιτήσεως, αντίγραφον της οποίας μετά της πράξεως ορισμού δικασίμου κοινοποιείται επί ποινή απαραδέκτου της αιτήσεως, επιμελεία του νομάρχου ή του Υπουργού, εις τους διαδίκους της εκκρεμούς δίκης πέντε ημέρας προ της συζητήσεως.

4. Η συζήτησις διεξάγεται προφορικώς εις μίαν δικάσιμον και απολιπομένων έτι των διαδίκων. Η απόφασις του δικαστηρίου εκδίδεται υποχρεωτικώς εντός δέκα πέντε ημερών από της συζητήσεως. Εάν το δικαστήριον διά της αποφάσεώς του έκρινεν εαυτόν αρμόδιον, ο νομάρχης ή ο Υπουργός, εάν δε αναρμόδιον πας διάδικος, δικαιούνται να υποβάλουν ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου αίτησιν περί άρσεως της συγκρούσεως, εντός προθεσμίας εξήκοντα ημερών από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως. Η πάροδος απράκτου της προθεσμίας ταύτης καθιστά την απόφασιν δεσμευτικήν διά την διοίκησιν και τους λοιπούς διαδίκους.

5. Η κατάθεσις της αιτήσεως, κατά την παρ. 2 αναστέλλει την πρόοδον της κυρίας δίκης. Αι διοικητικαί αρχαί από του αυτού χρόνου υποχρεούνται να απέχουν πάσης περαιτέρω ενεργείας, μέχρις άρσεως της συγκρούσεως, επί ποινή ακυρότητος των πράξεων αυτών.

 

Αρθρο: 43

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

β) Αποφατική σύγκρουσις.

1. Εάν αφ' ενός δικαστήριον διά τελεσιδίκου αυτού αποφάσεως και αφ' ετέρου διοικητική αρχή αποφανθούν ότι στερούνται δικαιοδοσίας και αρμοδιότητος όπως επιληφθούν ωρισμένης υποθέσεως, πας διάδικος ή εκείνος τον οποίον αφορά η διοικητική πράξις, δικαιούνται να ζητήσουν την άρσιν της συγκρούσεως.

2. Η αίτησις υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενενήκοντα ημερών από της δημοσιεύσεως της δικαστικής αποφάσεως, εάν αύτη έπεται, ή από της κοινοποιήσεως ή της πραγματικής γνώσης της διοικητικής πράξεως, εάν αύτη ωσαύτως έπεται.

 

Αρθρο: 44

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Β) Σύγκρουσις μεταξύ Δικαστηρίων.

α) Καταφατική σύγκρουσις.

1. Εφ' όσον η αυτή υπόθεσις μεταξύ των αυτών διαδίκων είναι εκκρεμής ενώπιον αφ' ενός του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ετέρου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου, και αφ' ετέρου αστικού ή ποινικού δικαστηρίου, ή εκ τρίτου μεταξύ τινός εκ των ανωτέρω δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και το εν εκ τούτων δεν απεφάνθη περί της ελλείψεως δικαιοδοσίας αυτού, η σύγκρουσις αίρεται επιμελεία παντός διαδίκου.

2. Ο διάδικος υποβάλλει αίτησιν ενώπιον του δικαστηρίου το οποίον θεωρεί ως στερούμενον δικαιοδοσίας, μετά των αποδείξεων της

εκκρεμοδικίας ενώπιον του ετέρου δικαστηρίου, ίνα τούτο αποφανθή περί της δικαιοδοσίας αυτού.

3. Επί της αιτήσεως εφαρμόζονται τα εις το άρθρον 42 παρ. 3 και 4, οριζόμενα. Αντίγραφον της αιτήσεως κοινοποιείται επί ποινή απαραδέκτου και εις τον πρόεδρον του ετέρου δικαστηρίου εντός της αυτής προθεσμίας. Η κατάθεσις της αιτήσεως αναστέλλει την πρόοδον αμφοτέρων των εκκρεμών δικών.

 

Αρθρο: 45

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Η αίτησις προς το Ειδικόν Δικαστήριον μετά πράξεως ορισμού δικασίμου κοινοποιείται αυτεπαγγέλτως, και εις τους προέδρους των αντιστοίχων δικαστηρίων.

 

Αρθρο: 46

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

β) Αποφατική σύγκρουσις.

1. Εφ' όσον τα κατά το άρθρον 44 παρ. 1 δικαστήρια έκριναν τελεσιδίκως ότι στερούνται δικαιοδοσίας επί της αυτής υποθέσεως η σύγκρουσις αίρεται επιμελεία παντός διαδίκου, διά καταθέσεως αιτήσεως ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, εντός ενενήκοντα ημερών από της δημοσιεύσεως της νεωτέρας αποφάσεως.

2. Το άρθρον 45 εφαρμόζεται και εν προκειμένω.

 

Αρθρο: 47

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Γ'. Κοιναί διαδικαστικαί διατάξεις.

1. Διάδικοι ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου είναι πλην των αιτούντων και οι διάδικοι των δικών, αι οποίαι προκαλούν την σύγκρουσιν.

2. Η περί άρσεως αίτησις, μετά της πράξεως ορισμού δικασίμου, κοινοποιείται, και εις τον Υπουργόν Δικαιοσύνης, ο οποίος δικαιούται να μετάσχη εις την συζήτησιν άνευ ετέρας διατυπώσεως.

3. Υπόθεσις είναι, κατά την έννοιαν του παρόντος Κεφαλαίου, εκκρεμής:

α) ενώπιον διοικητικής αρχής, εφ όσον εξεδόθη παρ' αυτής οιαδήποτε, έστω αι μη εκτελεστή πράξις, ενέχουσα ανάμιξιν ταύτης ή εκκρεμεί κατ' εκτελεστής πράξεως της διοικητικής αρχής ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικον μέσον ενώπιον δικαστηρίου, περιλαμβανομένης και της αιτήσεως ακυρώσεως,

β) ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από της εκδόσεως κλητηρίου θεσπίσματος ή βουλεύματος ή της ενεργείας ετέρας πράξεως υποδηλούσης άσκησιν της ποινικής αγωγής, γ) ενώπιον παντός ετέρου δικαστηρίου από της ασκήσεως της αγωγής ή ενδίκου μέσου, περιλαμβανομένης και της αιτήσεως αναιρέσεως ή της ασκήσεως παντός ενδίκου βοηθήματος.

4. Η απόφασις του Ειδικού Δικαστηρίου περιορίζεται εις την λύσιν του αμφισβητουμένου ζητήματος δικαιοδοσία, εξαφανίζει την εσφαλμένως αποφανθείσαν επί τούτου απόφασιν ή διοικητικήν πράξιν, παραπέμπει την υπόθεσιν εις το κρινόμενον ως έχον δικαιοδοσίαν δικαστήριον ή αρχήν, είναι δε κατ' εξαίρεσιν του άρθρου 21 παρ. 1, υποχρεωτική διά πάντα τα επιληφθέντα ή αποσχόντα να επιληφθούν δικαστήρια ή αρχάς και τους διαδίκους.

 

Αρθρο: 48

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

Αμφισβήτησις περί της Συνταγματικότητας

ή της εννοίας τυπικού νόμου.

1. Το Ειδικόν Δικαστήριον εν περιπτώσει εκδόσεως περί της ουσιαστικής Συνταγματικότητος ή της εννοίας τυπικού νόμου αντιθέτων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αίρει την αμφισβήτησιν κατόπιν αιτήσεως: α) του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας παρά τω Ελεγκτικώ Συνεδρίω ή του Γενικού Επιτρόπου της Διοικητικής Δικαιοσύνης, β) παντός έχοντος έννομον συμφέρον.

2. Το Συμβούλιον της Επικρατείας, ο Αρειος Πάγος ή το Ελεγκτικόν Συνέδριον, εάν αποφασίση επί της Συνταγματικότητος ή της εννοίας Νόμου τυπικού, κατ' αποδοχήν απόψεως διαφόρου εκείνης υπό την οποίαν είχεν εκδοθή απόφασις ετέρου εκ των δικαστηρίων τούτων, την οποίαν επεικαλέσθη τις των διαδίκων ή είναι εξ άλλου λόγου γνωστή εις το Δικαστήριον, υποχρεούται, εκδίδον την αντίθετον ως προς το θέμα απόφασίν του, να παραπέμψη τούτο δι' ειδικής αποφάσεώς του εις το Ειδικόν Δικαστήριον προς άρσιν της δημιουργηθείσης αμφισβητήσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη η υπόθεσις παραμένει κατά τα λοιπά εκκρεμής εις το εκδόν την παραπεμπτικήν απόφασιν δικαστήριον, το οποίον μετά την έκδοσον της αποφάσεως του Ειδικού Δικαστηρίου, κοινοποιουμένης προς αυτό μερίμνη του Γραμματέως τούτου, επιλαμβάνεται τη αιτήσει των διαδίκων ή και αυτεπαγγέλτως της εκδικάσεως εκ νέου της υποθέσεως υποχρεούμενον να συμμορφωθή προς την απόφασιν του Ειδικού Δικαστηρίου.

3. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται εφ' όσον η μία τουλάχιστον των αντιθέτων αποφάσεων εδημοσιεύθη μετά την έναρξιν της ισχύος του Συντάγματος.

 

Αρθρο: 49

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Διάδικοι κατά την ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου δίκην είναι, εκτός των αιτούντων, και πάντες οι διάδικοι της δίκης εφ ης εξεδόθη η δικαστική απόφασις, διά της οποίας παρεπέμφθη προς επίλυσιν η αμφισβήτησις.

2. Το εισαγωγικόν της δίκης δικόγραφον, μετά της πράξεως ορισμού δικασίμου κοινοποιείται, εν πάση περιπτώσει εις τον Υπουργόν Δικαιοσύνης, ο οποίος και αν δεν είναι διάδικος, δικαιούται να μετάσχη εις την συζήτησιν άνευ ετέρας διατυπώσεως.

 

Αρθρο: 50

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η πράξις ορισμού της δικασίμου, μετά μνείας εν περιλήψει του αντικειμένου της αμφισβητήσεως, δημοσιεύεται διά δύο ημερησίων εφημερίδων της Πρωτευούσης είκοσιν ημέρας προς της δικασίμου.

2. Αντίγραφον της περί άρσεως αμφισβητήσεως αιτήσεως ή παραπεμπτικής δικαστικής αποφάσεως, μετά της πράξεως ορισμού δικασίμου, κοινοποιείται είκοσιν ημέρας προ ταύτης και εις τον Πρόεδρον του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Επίτροπον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον Γενικόν επίτροπον επί της Διοικητικής Δικαιοσύνης προς ενημέρωσιν των οικείων δικαστηρίων, ως και εις τον Υπουργόν Δικαιοσύνης. Επί αιτήσεως ασκουμένης υπό ιδιώτου, συμφώνως προς το άρθρον 48 παρ. 1 περίπτ. β', ομοία κοινοποίησις ενεργείται, επιμελεία του Εισηγητού, και προς παν πρόσωπον εις ο αφορά η υπόθεσις, ως εκ της οποίας νομιμοποιείται ο ασκήσας την αίτησιν άρσεως της αμφισβητήσεως.

3. Παν Δικαστήριον ενώπιον του οποίου εκκρεμεί υπόθεσις, επί της οποίας έχουν εφαμρογήν διατάξεις τυπικού νόμου, αίτινες αποτελούν αντικείμενον εκκρεμούς ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, αμφισβητήσεως, κατά το άρθρον 48, ως λάβη καθ' οιονδήποτε τροπον, γνώσιν ταύτης, οφείλει, αυτεπαγγέλτως, να αναβάλη την έκδοσιν οριστικής αποφάσεως μέχρι δημοσιεύσεως της αποφάσεως του Ειδικού Δικαστηρίου.

 

Αρθρο: 51

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η απόφασις του Ειδικού Δικαστηρίου διά της οποίας ήρθη αμφισβήτησις περί της ουσιαστικής αντισυνταγματικότητος ή της εννοίας (τυπικού) Νόμου, ισχύει έναντι πάντων από της εν δημοσία συνεδριάσει δημοσιεύσεώς της, επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

2. Δικαστικαί αποφάσεως και διοικητικαί πράξεις εκδιδόμεναι μετά την δημοσίευσιν της περί ης η προηγουμένη παράγραφος αποφάσεως του Ειδικού Δικαστηρίου, κρίνασαι δε κατά παράβασιν των δι' αυτής γενομένων δεκτών, υπόκεινται εις τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα. Ειδικώς εάν τοιαύτη απόφασις εξεδόθη υπό του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου χωρεί διά τον λόγον τούτον αίτησις επαναλήψεως της υφ' ην εξεδόθη διαδικασίας, ακουμένη εκ μερους παντός διαδικου, εντός ενενήκοντα ημερών από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως, τηρουμένης κατά τα λοιπά της ισχυούσης δι' έκαστον δικαστήριον διαδικασίας.

3. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται και επί των αποφάσεων αίτινες εξεδόθησαν προ της δημοσιεύσεως της αποφάσεως του Ειδικού Δικαστηρίου κατά παράβασιν των διατάξεων των άρθρων 48 παρ. 2 και 50 παρ. 3. Εν τη περιπτώσει ταύτη η αίτησις επαναλήψεως διαδικασίας ασκείται εντός ενενήκοντα ημερών από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως του Ειδικού Δικαστηρίου.

4. Το Ειδικόν Δικαστήριον δύναται δι' ειδικώς ητιολογημένης προς τούτο σκέψεως της αποφάσεώς του, ισχυούσης έναντι πάντων, να κηρύξη και από προγενεστέρου της δημοσιεύσεως αυτής χρόνου το ανίσχυρον της ως αντισυνταγματικής κριθείσης διατάξεως.

5. Επί αναδρομικής κηρύξεως της αντισυνταγματικότητος νόμου, κατά την προηγουμένην παραγραφον 4, εφ' όσον εντός του χρονικού διαστήματος της αναδρομής είχεν εκδοθή αμετάκλητος δικαστική απόφασις κατ' εφαρμογήν της κηρυχθείσης ως αντισυνταγματικής διατάξεως, χωρεί αίτησις επαναλήψεως της εφ' ης εξεδόθη η απόφασις αύτη διαδικασίας, ασκουμένη εκ μέρους παντός διαδίκου εντός προθεσμίας εξ μηνών από της

δημοσιεύσεως της αποφάσεως του Ειδικού Δικαστηρίου. Κατά τα λοιπά τηρείται η ισχύουσα διαδικασία εις το δικάζον δικαστήριον υποχρεούμενον όπως μη εφαρμόση την κηρυχθείσαν ως αντισυνταγματικήν διάταξιν.

6. Αι κατά την διάρκειαν του περί ου η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου, χρόνου της αναδρομής εκδοθείσα, βάσει του κηρυχθέντος ως αντισυνταγματικού νόμου, διοικητικαί πράξεις ανακαλούνται υποχρεωτικώς εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξ μηνών από της δημοσιεύσεως της κηρυξάσης την αντισυνταγματικότητα αποφάσεως.

 

Αρθρο: 52

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΠΑΡΑΔΕΔΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.

Αμφισβητήσεις περί τον χαρακτηρισμό Κανόνων

Διεθνούς Δικαίου ως γενικώς παραδεδεγμένων.

1. Εκκρεμούσης υποθέσεως ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής και δημιουργουμένης αμφιβολίας περί τον χαρακτηρισμόν κανόνων του διεθνούς δικαίου ως γενικώς παραδεδεγμένων, το Ειδικόν Δικαστήριον επιλαμβάνεται προς άρσιν ταύτης:

α) Προκειμένου περί υποθέσεως εκκρεμούσης ενώπιον δικαστηρίου, κατόπιν παραπεμπτικής αποφάσεως τούτου.

β) Προκειμένου περί υποθέσεως εκκρεμούσης ενώπιον διοικητικής αρχής, τη αιτήσει του αρμοδίου Υπουργού, εκθέτοντος και την υπ' αυτού

υποστηριζομένην άποψιν.

Εις τας ανωτέρω περιπτώσει η μεν εκδίκασις της ενώπιον δικαστηρίου εκκρεμούς υποθέσεως αναβάλλεται υποχρεωτικώς η δε επί διοικητικής υποθέσεως ενέργεια διακόπτεται μεχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Ειδικού Δικαστηρίου.

2. Εκκρεμούσης υποθέσεως ενπιον οιουδήποτε δικαστηρίου ή οργάνου της διοικήσεως αρμοδίου κατά νόμον προς επίλυσιν αμφισβητήσεων, κατόπιν ασκήσεως ενδικοφανούς μέσου, η περί ης η προηγουμένη παράγραφος άρσις αμφισβητήσεως δύναται να ζητηθή και υπό τινος των εν τη δίκη διαδίκων ή των ενδιαφερομένων επί της διοικητικής υποθέσεως, δι' αιτήσεώς του προς το Ειδικόν Δικαστήριον. Εν τη περιπτώσει ταύτη η πρόοδος της δίκης ή της διοικητικής διαδικασίας αναστέλλεται μόνον εφ' όσον ήθελε διατάξεις περί τούτου το Ειδικόν Δικαστήριον, διά παρεμπιπτούσης αποφάσεώς του.

3. Επί αντιθέτων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς τον χαρακτηρισμόν κανόνος του Διεθνούς Δικαίου ως γενικώς παραδεδεγμένου, έχουν ανάλογον εφαρμογήν τα εν άρθροις 48 έως 51 οριζόμενα.

 

Αρθρο: 53

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΠΑΡΑΔΕΔΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Διάδικοι εις την ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου δίκην είναι, προκειμένου μεν περί αμφισβητήσεως επί υποθέσεως εκκρεμούς ενώπιον της Διοικήσεως, ο παραπέμψας Υπουργός και οι εις ους αφορά η υπόθεσις, προκειμένου δε περί υποθέσεως εκκρεμούσης ενώπιον δικαστηρίου, πάντες οι διάδικοι της δίκης.

2. Το εισαγωγικόν της δίκης δικόγραφον, μετά της πράξεως ορισμού δικασίμου, κοινοποιείται εν πάση περιπτώσει και εις τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εξωτερικών, οι οποίοι και αν έτι δεν είναι διάδικοι δικαιούνται να μετάσχουν της ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου συζητήσεως της υποθέσεως άνευ οιασδήποτε ετέρας διατυπώσεως.

 

Αρθρο: 54

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η απόφασις του Ειδικού Δικαστηρίου ισχύει έναντι πάντων.

2. Εις την περίπτωσιν της παρ. 2 του άρθρου 52 εάν δεν είχε διαταχθή αναστολή της προόδου της δίκης υπό του Ειδικού Δικαστηρίου, και η επακολουθήσασα απόφασις αυτού τελεί εις αντίθεσιν προς τα υπό του εκδικάσαντος την υπόθεσιν Δικαστηρίου εν τη αποφάσει του γενόμενα δεκτά, χωρεί αίτησις επαναλήψεως της εφ' ης εξεδόθη αύτη διαδικασίας κατά τα εν παρ. 2 και 3 του άρθρου 51 του παρόντος οριζόμενα. Η δε υπό τους ιδίους όρους εκδοθείσα αντίθετος προς την απόφασιν του Ειδικού Δικαστηρίου διοικητική πράξις ανακαλείται υποχρεωτικώς κατά τα εν παρ.

6 του αυτού άρθρου 51 οριζόμενα.

 

Αρθρο: 55

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.)

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'.

Τελικαί και Μεταβατικαί Διατάξεις.

Αντίγραφον πάσης αποφάσεως του Ειδικού Δικαστηρίου κοινοποιείται και εις τον Υπουργόν Δικαιοσύνης.

 

Αρθρο: 56

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΛΗ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Εις τους μετέχοντας του Ειδικού Δικαστηρίου δικαστικούς λειτουργούς και καθηγητάς, ως και εις τους επικουρούντας τούτους καταβάλλεται μηνιαίον επίδομα καθοριζόμενον εις ποσοστόν επί των αποδοχών των, διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών.

 

Αρθρο: 57

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΕΔΡΑ ΑΕΔ

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Υποθέσεις εμπίπτουσαι εις την αρμοδιότητα του Ειδικού Δικαστηρίου και εκκρεμούσαι ενώπιον αρμοδίων, βάσει των μέχρι τούδε ισχυουσών διατάξεων, δικαστηρίων,μεταβιβάζονται εις το Ειδικόν Δικαστήριον, το οποίον επιλαμβάνεται τούτων από του σημείου εις ο αύται ευρίσκονται.

 

Αρθρο: 58

Ημ/νία: 10.07.1976

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1976

 

Λήμματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) ο Νόμος 406 της 17/24 Νοεμβρίου 1914 "περί δικαστηρίων συγκρούσεως καθηκόντων"

β) τα άρθρα 116 έως 118, 119 παρ. 2, 120 και 122 έως 131 του Π.Δ. 650 της 2/3 Οκτωβρίου 1974 "περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας" και

γ) πάσα ετέρα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Κώδικα ή αφορώσα εις τα υπ' αυτού ρυθμιζόμενα θέματα.

 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.