Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Έτος: 1987

ΦΕΚ: Β 788 19871231

Τέθηκε σε ισχύ: 31.12.1987

Αρμόδιος Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ημ.Υπογραφής: 09.09.1987

 

Τίτλος
Κωδικοποίηση και μεταγλώττιση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών με σύστημα κινητών φύλλων

Σχόλια
Το παρόν νομοθέτημα κωδικοποιήθηκε με την ΑΧΣ 3000)70 (ΦΕΚ Β΄ 677/24.8.1971). Κωδικοποιήθηκε και μεταγλωττίστηκε στην δημοτική γλώσσα με την ΑΧΣ 1100/87 (ΦΕΚ Β΄ 788/31.12.1987).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 31.12.1987

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ - KΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ισχύς των Γενικών Διατάξεων

 

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ Α':

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ολοι οι όροι των Γενικών Διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν για όλα τα είδη τροφίμων, ανεξάρτητα από το αν μνημονεύονται ή όχι στα αντίστοιχα επί μέρους Κεφάλαια του παρόντα Κώδικα.

 

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 17.07.1997

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ - KΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Έννοιες και Ορισμοί

Σχόλια
*Οι παρ. 7 και 10 τίθενται όπως τροποποιήθηκαν με την ΑΧΣ 815/90 (ΦΕΚ Β΄ 104/28.2.1991).**Η παρ. 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την ΑΧΣ 366/1997 (ΦΕΚ Β΄ 597/17.7.1997).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης στο κείμενο του παρόντος Μέρους θα αναφέρεται απλά και μόνο με τον όρο "Κώδικας".

2. Συντμήσεις που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κώδικα είναι: οι εξής: "Γ.Χ.Κ." για το Γενικό Χημείο του Κράτους

"Α.Χ.Σ." για το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Κράτους

"ΚΕ.Σ.Υ." για το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας

"Ε.Ο.Φ." για τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

"FAO/WHO" για τον Κοινό Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών "FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS" και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας "WORLD HEALTH ORGANIZATION".

"FDA" για την Αμερικάνική Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων "FOOD AND DRUG ADMINISTRATION".

3. Με τον όρο "Τρόφιμα" γενικά, στον παρόντα Κώδικα, νοούνται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τροφή από τον άνθρωπο. Ο όρος τρόφιμα συμπεριλαμβάνει τα κάθε είδους ποτά και ευφραντικά, το νερό, τα κόμμεα και μαστίχες (τσίχλες), καθώς και κάθε ουσία ή μίγμα ουσιών που προορίζονται για προσθήκη σε τρόφιμα.

4. Με τον όρο "Πρότυπα Τροφίμων" (FOOD STANDARDS) νοούνται οι προδιαγραφές, που καθορίζονται λεπτομερώς στον παρόντα Κώδικα για κάποια ονομασία τροφίμου όσον αφορά τα βασικά και επουσιώδη συστατικά, τα αναλυτικά στοιχεία, καθώς και τον τρόπο βιομηχανικής ή άλλης επεξεργασίας, παρασκευής, διατήρησης και συντήρησης του εν λόγω τροφίμου.

5. "Βασικά συστατικά" ενός τροφίμου θεωρούνται και νοούνται τα συστατικά που η παρουσία τους, στις ποσοτικές αναλογίες και ποιότητες που καθορίζονται ρητά στα σχετικά άρθρα του παρόντα Κώδικα, αρκεί για την παρασκευή του αντιστοίχου τροφίμου, για το οποίο καθορίζονται πρότυπα στον παρόντα Κώδικα.

6. "Επουσιώδη ή Προαιρετικά Συστατικά" (OPTIONAL INGREDIENTS) ενός τροφίμου νοούνται οι λοιπές ύλες, εκτός από τα βασικά συστατικά, που μπορούν να προστεθούν στο τρόφιμο αυτό με σκοπό τη διαφοροποίηση ή βελτίωση της υφής, των οργανοληπτικών και μακροσκοπικών χαρακτήρων και γενικά της εμφάνισής του, σε τέτοιο όμως βαθμό, ώστε το τρόφιμο που προκύπτει να εμφανίζει ποιοτικές και μόνο διαφορές, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρόφιμο, που περιέχει τα βασικά και μόνο συστατικά. *7. Με τον όρο "Πρόσθετη ύλη Τροφίμων", "Πρόσθετα Τροφίμων" ή απλώς "Πρόσθετο" νοείται οποιαδήποτε ουσία, η οποία δεν καταναλώνεται συνήθως μόνη της ως τρόφιμο ούτε χρησιμοποιείται συνήθως ως χαρακτηριστικό συστατικό τροφίμων, είτε έχει θρεπτική αξία είτε όχι, και της οποίας η σκόπιμη προσθήκη στα τρόφιμα, για τεχνολογικούς σκοπούς, κατά την παραγωγή, μεταποίηση, παρασκευή, κατεργασία, συσκευασία, μεταφορά ή αποθήκευση, έχει ή θεωρείται λογικό να έχει ως αποτέλεσμα το να αποτελέσουν η ίδια ή τα παράγωγά της συστατικό στοιχείο των τροφίμων αυτών, άμεσα ή έμμεσα.

**8. Με τον όρο "Νέα Τρόφιμα" και "Νέα συστατικά τροφίμων", νοούνται τα τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων, τα οποία δεν έχουν, μέχρι σήμερα, χρησιμοποιηθεί ευρέως για ανθρώπινη κατανάλωση μέσα στην Κοινότητα και ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες.

α) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που περιέχουν ή συνίστανται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, κατά την έννοια της Κοινής Υ.Α.

88740/1883, Φ.Ε.Κ. 1008/11.12.1995 "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών στο περιβάλλον."

β) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που παράγονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, αλλά δεν περιέχουν τέτοιους οργανισμούς.

γ) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων με νέα ή σκοπίμως τροποποιημένη πρωτοταγή μοριακή σύνταξη.

δ) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων τα οποία συντίθενται ή έχουν απομονωθεί από μικροοργανισμούς, μύκητες ή φύκη.

ε) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων τα οποία συντίθενται ή έχουν απομονωθεί από φυτά και συστατικά τροφίμων τα οποία έχουν απομονωθεί από ζώα, εκτός από τα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων που έχουν ληφθεί με παραδοσιακές πρακτικές πολλαπλασιασμού ή αναπαραγωγής και έχουν ακινδύνως χρησιμοποιηθεί ως τρόφιμα και κατά το παρελθόν.

στ) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων για τα οποία έχει εφαρμοστεί μέθοδος παρασκευής που δεν χρησιμοποιείται ευρέως, εφόσον, η μέθοδος αυτή προκαλεί στη σύνθεση ή τη δομή των τροφίμων ή των συστατικών τροφίμων σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τη θρεπτική τους αξία, τον μεταβολισμό τους ή την περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύμητες ουσίες.

9. Με τον όρο "Παρασκευαστής" νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο, βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπορική ή άλλη επιχείρηση, εταιρεία εισαγωγής κ.λπ. που παρασκευάζει επεξεργάζεται, συσκευάζει, εισάγει από το εξωτερικό, συντηρεί, διατηρεί ή διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιμα.

*10. Με τον όρο "Τεχνολογικά Βοηθήματα" νοούνται όλες οι ουσίες ή ύλες, οι οποίες δεν καταναλώνονται αυτές καθεαυτές ως συστατικά τροφίμων και χρησιμοποιούνται σκόπιμα κατά τη μεταποίηση των πρώτων υλών των τροφίμων ή των συστατικών τους για την επίτευξη ορισμένου τεχνολογικού σκοπού κατά την επεξεργασία ή τη μεταποίηση και οι οποίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ακούσια αλλά τεχνικά αναπόφευκτη παρουσία υπολειμμάτων ή παραγωγών τους στο τελικό προϊόν υπό την προϋπόθεση ότι τα υπολείμματα αυτά δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία και δεν έχουν τεχνολογικές επιπτώσεις στο τελικό προϊόν.

 

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 17.07.1997

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεση και Επεξεργασία Τροφίμων

Σχόλια
* Οι παρ. 1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την ΑΧΣ 366/1997 (ΦΕΚ Β΄ 597/17.7.1997).** Το εδαφ. στ) της παρ. 7 και η τελευταία περίοδος της παρ. 8 τίθενται όπως προστέθηκαν με την ΑΧΣ 459/1996 (ΦΕΚ Β΄ 799/3.9.1996).*** Η παρ. 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την ΑΧΣ 347/91 (ΦΕΚ Β΄ 667/7.8.1991).

 

Κείμενο Αρθρου

* "1. Οι παρασκευαστές τροφίμων, κατά την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, οφείλουν να διαθέτουν στην αγορά μόνο ασφαλή για τη δημόσια υγεία τρόφιμα.

Τα τρόφιμα επιτρέπεται να παράγονται και διατίθενται στην κατανάλωση από κάθε παρασκευαστή που έχει αποκτήσει τις δυνατότητες, τις εγκαταστάσεις και την πείρα, που είναι απαραίτητα, για να πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα, ως προς τη σύσταση, παρασκευή και διάθεση τροφίμων. Το Α.Χ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί την έγκριση κυκλοφορίας, παρασκευής και διάθεσης στην κατανάλωση οποιουδήποτε γενικά τροφίμου, εφόσον από τον έλεγχο, που γίνεται από τις αρμόδιες αρχές προκύψουν στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ο παρασκευαστής δεν διαθέτει τις δυνατότητες, εγκαταστάσεις και την πείρα που προαναφέρθηκαν ή διαθέτει καθ' υποτροπήν στην κατανάλωση τρόφιμα επικίνδυνα για την δημόσια υγεία, νοθευμένα ή με ονομασία και σύσταση, που θεωρούνται παραπλανητικές για το καταναλωτικό κοινό και γενικότερα, τρόφιμα που δεν πληρούν σκόπιμα τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα."

* "2. Κάθε τρόφιμο ή μίγμα τροφίμων και συστατικών, που αποτελείται από βρώσιμες πρώτες ύλες που κρίνονται ασφαλείς κατά τον παρόντα Κώδικα και που έχουν επεξεργαστεί με επιτρεπόμενες τεχνολογίες ή, που παράγονται και κυκλοφορούν νόμιμα σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο κράτος συμβεβλημένο μέρος στη Συμφωνία σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο κυκλοφορεί ελεύθερα, υπό την επιφύλαξη ρητών απαγορευτικών διατάξεων του Κώδικα και των διατάξεων του άρθρου 5. Η ασφάλεια κατά τη χρήση προσθέτων, σε είδος και επιτρεπόμενο ποσοστό, η καταλληλότητα του υλικού συσκευασίας και η ορθότητα της επισήμανσης καθορίζονται από τις προς τούτο σχετικές διατάξεις του παρόντα Κώδικα."

3. Απαγορεύεται, γιατί αποσκοπεί στην παραπλάνηση τον καταναλωτικού κοινού, η διάθεση στην κατανάλωση κάθε τροφίμου με ονομασία που συμπίπτει ή υπονοεί τρόφιμο, για το οποίο καθορίζονται πρότυπα στον παρόντα Κώδικα, εφόσον το προϊόν αυτό περιέχει συστατικά διαφορετικά ή σε αναλογίες και ποιότητες διαφορετικές απ' αυτές που περιλαμβάνονται ρητά στα αντίστοιχα άρθρα του Κώδικα.

4. Ολα τα τρόφιμα πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση είτε στη φυσική τους κατάσταση, είτε ως προϊόντα επεξεργασιών, που κατονομάζονται ρητά για το αντίστοιχο είδος, στον παρόντα Κώδικα, φυσικών πρώτων υλών. Οι μακροσκοπικοί και οργανοληπτικοί χαρακτήρες των τροφίμων που διατίθενται στην κατανάλωση ή των πρώτων υλών παρασκευής τους, πρέπει να είναι κανονικοί, των δε τελικών προϊόντων, που προέρχονται απ' αυτά μετά από ειδική επεξεργασία, πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μη παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης μη κανονικών πρώτων υλών ή πλημμελούς επεξεργασίας.

5. Η προσθήκη σε ένα τρόφιμο, με σκοπό τη βελτίωση των οργανοληπτικών και μακροσκοπικών χαρακτήρων του, οποιασδήποτε ανόργανης ή οργανικής ύλης, έστω και αβλαβούς, ή η εφαρμογή φυσικής, χημικής ή βιολογικής μεθόδου, που δεν αναφέρεται ρητά στο αντίστοιχο πρότυπο του εν λόγω τροφίμου, που καθορίζεται στον παρόντα Κώδικα, επιτρέπεται μόνο ύστερα από σχετική έγκριση του Α.Χ.Σ. και κατά περίπτωση του Ε.Ο.Φ. ή Κ.Ε.Σ.Υ., διαφορετικά θεωρείται ως πράξη που αποσκοπεί στην παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού και, κατά περίπτωση, ως πράξη επικίνδυνη για τη Δημόσια Υγεία.

6. Οποιαδήποτε επεξεργασία τροφίμου, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας αυτού και όχι για άλλο λόγο και μάλιστα την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού με οποιοδήποτε τρόπο. ** 7. Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση με οποιεσδήποτε συνθήκες τροφίμων που:

α) αποκλείονται από την κατανάλωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο,

β) με κανένα τρόπο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως τρόφιμα ανθρώπινου οργανισμού,

γ) είναι νοθευμένα,

δ) έχουν κατεργαστεί βιομηχανικά ή παρασκευαστεί, ή συντηρηθεί, ή συσκευαστεί, ή διατηρηθεί σε ανθυγιεινές συνθήκες,

ε) έχουν διαφημιστεί ή επισημανθεί κατά τρόπο που αντίκειται προς τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 10 & 11 του Κώδικα τούτου. "στ) Μετά από μικροβιολογική ή και τοξικολογική εξέταση έχει διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους υγιεινού τροφίμου όπως αυτό καθορίζεται από Υγειονομικές Διατάξεις ή άλλες πράξεις της διοικήσεως." ** 8. Αποκλείονται από την κατανάλωση τρόφιμα που έχουν κριθεί ακατάλληλα από την ελέγχουσα αυτά αρμόδια Αρχή, με βάση αιτιολογημένη έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζουν κάθε είδος τροφίμου. Ειδικότερα αποκλείονται από την κατανάλωση τρόφιμα που έχουν κριθεί ακατάλληλα ύστερα από εξέτασή τους από τις αρμόδιες Αστυιατρικές, Υγειονομικές, ή Κτηνιατρικές Αρχές ή που παρουσιάζουν:

α) εμφανείς μακροσκοπικές μεταβολές,

β) ουσιώδεις αλλοιώσεις ή απώλεια των οργανοληπτικών χαρακτήρων από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται,

γ) επίκτητη μακροσκοπική ή οργανοληπτική συμπεριφορά λόγω επαφής ή γειτνίασης με άλλες ύλες, γενικά, ή έκθεσή τους σε χώρους, από τους οποίους μπορούν να την προσλάβουν,

δ) σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται είτε σε φυσικοχημικά αίτια είτε σε δράση μικροοργανισμών,

ε) ακάρεα, σκώληκες, νύμφες ή έντομα,

στ) οξύτητα ανώτερη από αυτή που καθορίζεται για κάθε είδος από τον παρόντα Κώδικα,

ζ) ανόργανες ή οργανικές χημικές ουσίες, ξένες προς τη φύση του τροφίμου, που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τη φύση και τη σύστασή του ή υπολείμματα των ανωτέρω ουσιών από επιτρεπόμενες κατεργασίες σε ποσοστά που δεν δικαιολογούνται από την κανονική εφαρμογή των κατεργασιών αυτών καθώς και κάποια φυσική ιδιότητα που μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία.

η) ουσιώδεις αλλοιώσεις της κανονικής τους μοριακής σύστασης ή ρύπανση με ξένες ουσίες,

θ) ξένες προσμίξεις που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τη φυσική τους κατάσταση ή από την επεξεργασία τους με οποιοδήποτε τρόπο. Η παρουσία των ξένων αυτών προσμίξεων θεωρείται νοθεία.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το ΑΧΣ ή και κατά περίπτωση το ΚΕ.Σ.Υ. αποφαίνεται και για την επικινδυνότητα του τροφίμου για τη Δημόσια Υγεία.

"Τρόφιμα που αποκλείονται από την κατανάλωση, απαγορεύεται να διατίθενται με οποιεσδήποτε συνθήκες σε αυτή, όπως ορίζεται στο εδάφιο (α) της προηγουμένης παραγράφου 7."

9. Τα τρόφιμα που αποκλείονται από την κατανάλωση σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο χαρακτηρίζονται από το ΑΧΣ ως δεκτικά ή όχι βιομηχανοποίησης είτε με σκοπό να γίνουν πάλι κατάλληλα για βρώση, οπότε απαιτείται απαραίτητα και η σύμφωνη γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., και η επεξεργασία γίνεται κάτω από Διοικητικό έλεγχο είτε για άλλους σκοπούς με εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση των σχετικών ειδικών διατάξεων των αρμοδίων, κατά περίπτωση, Υπηρεσιών. Εξαιρούνται τα κρέατα και ιχθυηρά σε φυσική κατάσταση ή διατηρημένα, για τα οποία δεν απαιτείται η γνωμοδότηση.

*** 10. Επιτρέπεται η προσθήκη βιταμινών σε τρόφιμα και ποτά ύστερα από έγκριση του ΑΧΣ.

Σε περίπτωση κατά την οποία η ποσότητα εκάστης των προστιθέμενων βιταμινών είναι τόση, ώστε κατά την κανονική ημερήσια κατανάλωση του τροφίμου ξεπερνιέται το 50% της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης, όχι όμως και η αντίστοιχη θεραπευτική δόση, απαιτείται και η σύμφωνη γνωμοδότηση του ΕΟΦ.

 

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 31.12.1987

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποθήκευση τροφίμων ακατάλληλων για βρώση

 

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται η συναποθήκευση με οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλων για βρώση τροφίμων με κανονικά τρόφιμα.

2. Τρόφιμα, γενικά, ή πρώτες ύλες παρασκευής αυτών που είναι ακατάλληλα για βρώση, όπως έχουν, μπορούν όμως να καταστούν βρώσιμα μετά από ειδική επεξεργασία, πρέπει να αποθηκεύονται σε αυτοτελή και τελείως ξεχωριστό χώρο ή αποθήκη, που φέρει ενδεικτική επιγραφή.

3. Τρόφιμα, γενικά, ή πρώτες ύλες παρασκευής αυτών, που είναι ακατάλληλα για βρώση, όπως έχουν και δεν επιδέχονται παραπέρα επεξεργασία με σκοπό να γίνουν βρώσιμα, πρέπει να απομακρύνονται το γρηγορότερο δυνατό από το χώρο όπου παρασκευάζονται, αποθηκεύονται ή και διατίθενται κανονικά και κατάλληλα για βρώση προϊόντα. Στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις τον άρθρου 3 παράγραφος 9.

 

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 17.07.1997

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΧΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόφιμα χρήζοντα έγκρισης

Σχόλια
*** Τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την ΑΧΣ 366/1997 (ΦΕΚ Β΄ 597/17.7.1997).

 

Κείμενο Αρθρου

***

1. Απαιτείται έγκριση από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση που για την παρασκευή - επεξεργασία - συσκευασία - τροφίμων

χρησιμοποιούνται:

-Πρόσθετα που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες προσθέτων που ορίζονται στον Κώδικα Τροφίμων αλλά δεν περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένο κατάλογο. -Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα και ουσίες ή ύλες που δεν περιλαμβάνονται σε θετικό κατάλογο επιτρεπομένων ουσιών του Κώδικα.

-Νέες τεχνολογίες και τεχνολογίες μη επιτρεπόμενες από τον Κώδικα. -Νέα συστατικά ή νέα τρόφιμα κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντα Κώδικα και του Κανονισμού (Ε.Κ.) αρ. 258/97 "Σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων" L 43/1,14.2.1997, εκτός των τροφίμων και συστατικών που προέρχονται από φυτικές ποικιλίες υποκείμενες στις διατάξεις των οδηγιών 70/457/Ε.Ο.Κ. "περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών" και 70/458/Ε.Ο.Κ. "περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών", για το οποία αρμόδιο είναι το Υπ. Γεωργίας.

-Κοινά τρόφιμα εμπλουτισμένα σε θρεπτικά συστατικά (βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, αμινοξέα κ.τ.λ.).

2. Οι ανωτέρω αποφάσεις του Α.Χ.Σ. εκτός των αποφάσεων για "Νέα συστατικά τροφίμων" και - "Νέα τρόφιμα" έχουν την έννοια πράξης γενικού περιεχομένου και ισχύουν αυτόματα για ομοειδή προϊόντα.

3. Για τη χορήγηση έγκρισης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αίτηση, με σχετικό φάκελλο, προς την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους, στον οποίο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α) Η ονομασία πώλησης του προϊόντος, το είδος και ο συγκεκριμένος σκοπός χρήσης.

β) Ολες οι επεξεργασίες στις οποίες έχει υποβληθεί το προϊόν ή τα συστατικά του.

γ) Ποιοτική ή ποσοτική σύνθεση.

δ) Τα αναλυτικά στοιχεία του τελικού προϊόντος.

ε) Λεπτομερείς μέθοδοι ελέγχου.

Τα στοιχεία των εδαφίων (δ) και (ε) πρέπει να φέρουν υπογραφή χημικού ή χημικού μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που έχει κατοχυρωμένο

επαγγελματικό δικαίωμα εκτέλεσης και υπογραφής χημικών ή βιολογικών αναλύσεων

στ) Προδιαγραφές των πρώτων υλών.

ζ) Αντίγραφα μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί για την ασφάλεια του προϊόντος, στοιχεία από τη βιβλιογραφία, ξένες νομοθεσίες, αντίγραφα αδειών χρήσης σε άλλες χώρες, εφόσον υπάρχουν, ή πιστοποιητικό νομιμότητας παρασκευής και κυκλοφορίας του προϊόντος στη χώρα παραγωγής του και για προϊόντα που νομίμως παράγονται στη χώρα μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πιστοποιητικού νομίμου παραγωγής ή διάθεσης του προϊόντος σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ιδιαίτεροι λόγοι ή χαρακτηριστικά που να δικαιολογούν τη χρήση του, και κάθε άλλο βασικό στοιχείο το οποίο επιτρέπει να διαπιστωθεί ότι το προϊόν ή συστατικό προϊόντων διατροφής είναι ασφαλές, δεν παρουσιάζει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, δεν έχει ανεπιθύμητες παρενέργειες σχετικές με τη διατροφή, δεν παραπλανά τον καταναλωτή.

Η έρευνα της ασφάλειας που αναφέρεται ανωτέρω θα θεωρείται επαρκής μόνο εφόσον έχει διεξαχθεί από διαπιστευμένο οργανισμό ή φορέα σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή σε Κράτος συμβεβλημένο μέρος στη Συμφωνία περί Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή φορέα τρίτης χώρας με αναγνώριση ισοδύναμη προς την αναφερόμενη.

η) Επισήμανση, φύλλο οδηγιών, ενημερωτικά φυλλάδια και διαφημιστικά κείμενα του προϊόντος στα Ελληνικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

θ) Δείγμα του προϊόντος και αναφορά του τύπου της συσκευασίας.

ι) Παρόλο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

4. Μπορεί αν κριθεί αναγκαίο, να γίνει έλεγχος της επιχείρησης παρασκευής ή συσκευασίας από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. και η σχετική έκθεση να συμπεριληφθεί στο φάκελλο του προς έγκριση τροφίμου.

5. Ο φάκελος με τα πλήρη δικαιολογητικά και η σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης διαβιβάζεται στο Α.Χ.Σ. το οποίο αποφασίζει για την έγκριση ή μη του τροφίμου.

Η διαδικασία έγκρισης οφείλει να ολοκληρωθεί σε διάστημα πέντε μηνών από την κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών.

Για προϊόντα των κατηγοριών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που παράγονται και κυκλοφορούν νόμιμα σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή σε άλλο Κράτος συμβεβλημένο μέρος στη Συμφωνία περί Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η διαδικασία έγκρισης οφείλει να ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών (3) μηνών.

Οι ανωτέρω προθεσμίες μπορούν να παραταθούν μια φορά κατά τρεις (3) μήνες.

Ο αιτών ενημερώνεται γραπτά για την παράταση.

Για τα νέα τρόφιμα και νέα συστατικά τροφίμων ισχύουν τα χρονικά διαστήματα και οι διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό (Ε.Κ.) αρ. 258/97.

Η έγκριση ή η απόρριψη δεόντως αιτιολογημένη, ανακοινώνεται εντός μηνός στον αιτούντα.

Σε περίπτωση απόρριψης, ο αιτών μπορεί να επαναφέρει με αίτησή του το θέμα προς επαναξιολόγηση στο Α.Χ.Σ. εφόσον προσκομίσει νέα δεδομένα που να τεκμηριώνουν την ανάγκη επαναξιολόγησης, ή να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της απόφασης του Α.Χ.Σ.

6. Η έγκριση έχει απεριόριστη διάρκεια εκτός από τις περιπτώσεις των προσθέτων τροφίμων και υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, για τα οποία ισχύουν οι προθεσμίες και γενικά προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 29 και της παραγράφου 5 του άρθρου 21 αντιστοίχως, του παρόντα Κώδικα.

7. Οι αποφάσεις του Α.Χ.Σ. παύουν να ισχύουν αυτομάτως, ή οι ενδιαφερόμενοι υποχρεώνονται σε προσαρμογή της σύνθεσης και επισήμανσης των τροφίμων όταν συντρέχουν λόγοι όπως:

α) Αναθεώρηση του Κώδικα Τροφίμων.

β) Αναθεώρηση ορισμένων μόνο σημείων της νομοθεσίας για λόγους εναρμόνισης προς τις οδηγίες των Ε.Κ.

γ) Αναθεώρηση σημείων της νομοθεσίας που υπαγορεύεται από λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

δ) Οταν νεώτερα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα ή νεώτερη θεώρηση αυτών που υπάρχουν, υπαγορεύουν την έκδοση σχετικής απόφασης.

 

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 10.06.2005

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόφιμα για ειδική διατροφή

Σχόλια
-Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την ΑΧΣ 339/99 (ΦΕΚ Β΄ 1611/16.8.1999).-Τα σημεία 4 και 5 του παραρτήματος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την ΑΧΣ 81/2005 (ΦΕΚ Β΄ 786/10.6.2005).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ειδική διατροφή, είναι εκείνα τα οποία λόγω της ειδικής σύνθεσής τους ή της ειδικής επεξεργασίας κατά την παρασκευή τους διακρίνονται σαφώς από τα τρόφιμα συνήθους κατανάλωσης, ανταποκρίνονται στο δηλούμενο θρεπτικό προορισμό τους και κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο δηλώνεται ότι επιτελούν τον προορισμό αυτό.

2. Ειδική διατροφή είναι εκείνη η οποία ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες διατροφής.

α) ορισμένων κατηγοριών ατόμων των οποίων έχει διαταραχθεί η πεπτική λειτουργία ή ο μεταβολισμός.

β) ορισμένων κατηγοριών ατόμων, τα οποία βρίσκονται σε ειδική κατάσταση της φυσιολογίας τους και μπορούν επομένως να ωφεληθούν ιδιαίτερα από την ελεγχόμενη κατανάλωση ορισμένων ουσιών των τροφίμων.

γ) των υγιών βρεφών ή νηπίων.

3. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εδ. (α) και (β) μπορούν να χαρακτηρίζονται ως τρόφιμα "διαιτητικά" ή "δίαιτας".

4. Κατά την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση τροφίμων για συνήθη κατανάλωση απαγορεύεται: α) η χρησιμοποίηση των ενδείξεων "διαιτητικά" ή "δίαιτας" μόνης ή σε συνδυασμό με άλλες λέξεις, για το χαρακτηρισμό των τροφίμων αυτών.

β) κάθε ένδειξη ή παρουσίαση, η οποία είναι δυνατόν να δημιουργήσει την εντύπωση ότι πρόκειται για κάποια από τα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο αυτό.

5. Τα τρόφιμα, τα οποία προορίζονται για συνήθη διατροφή, εάν είναι κατάλληλα για ειδική διατροφή, είναι δυνατόν να φέρουν ένδειξη αυτής της ιδιότητας, σύμφωνα με κοινοτική διαδικασία με την οποία

καθορίζονται και οι λεπτομέρειες για την αναγραφή της ένδειξης.

6. Η φύση και η σύνθεση των προϊόντων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να είναι τέτοιες ώστε τα προϊόντα αυτά να είναι κατάλληλα για την ειδική διατροφή για την οποία προορίζονται.

7. Τα τρόφιμα για ειδική διατροφή πρέπει να πληρούν τις διατάξεις για τα συνήθη τρόφιμα εκτός σε ό,τι αφορά τις μετατροπές που έχουν υποστεί για να είναι σύμφωνα με τους ορισμούς των παραγράφων 1 και 2.

8. Στα τρόφιμα για ειδική διατροφή επιτρέπεται η χρήση διαφόρων προσθέτων, χρωστικών και γλυκαντικών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 33 - 35 και 68 του Κώδικα Τροφίμων,

9. Τα προϊόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν είναι δυνατόν να διατεθούν στο εμπόριο παρά μόνο προσυσκευασμένα και κατά τρόπο ώστε η συσκευασία να τα καλύπτει πλήρως.

α. Ο τρόπος προβολής των προϊόντων ειδικής διατροφής

συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας και των άλλων ενδείξεων και του τρόπου παράθεσής τους, της παρουσίασης και της διαφήμισής τους δεν πρέπει να είναι παραπλανητικός και να αποδίδει στα προϊόντα αυτά ιδιότητες μέσου πρόληψης, θεραπευτικής αγωγής και ίασης ανθρώπινης νόσου ή άλλες ιδιότητες που δεν έχουν ή να υπονοεί αυτές τις ιδιότητες. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρούνται οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή.

β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου δεν εμποδίζεται να απευθύνεται κάθε χρήσιμη πληροφορία ή σύσταση αποκλειστικά σε πρόσωπα ειδικευμένα στους τομείς της ιατρικής, της διαιτολογίας ή της φαρμακευτικής.

γ. Με κοινοτική διαδικασία ορίζονται οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες στην επισήμανση, στην παρουσίαση και στη διαφήμιση είναι δυνατόν να αναφέρεται μια συγκεκριμένη δίαιτα ή μια κατηγορία ατόμων για τα οποία προορίζεται ένα προϊόν από τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2.

11. Οι διατάξεις για την επισήμανση των τροφίμων εφαρμόζονται στα προϊόντα αυτού του άρθρου με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Η ονομασία με την οποία πωλείται ένα προϊόν, πρέπει να συνοδεύεται από ένδειξη των ειδικών θρεmικών χαρακτηριστικών του. Ωστόσο στις περιπτώσεις των προϊόντων που προορίζονται για υγιή βρέφη ή νήπια, η ένδειξη αυτή αντικαθίσταται από την ένδειξη του προορισμού τους.

β. Η επισήμανση προϊόντων ειδικής διατροφής για τα οποία δεν έχουν θεσπισθεί ειδικές διατάξεις πρέπει επίσης να περιλαμβάνει:

- Τα ιδιαίτερα στοιχεία της ποιοτικής και ποσοτικής σύνθεσης ή της ειδικής μεθόδου παρασκευής, που δίνουν στο προϊόν τα ιδιαίτερα θρεπτικά χαρακτηριστικά του.

- Την παρεχόμενη θερμιδική αξία εκφρασμένη σε KJ ή Kcal καθώς και την περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, πρωτείνες και λίπος ανά 100g ή 100ml του προϊόντος, όπως αυτό διατίθεται στο εμπόριο και αναγόμενη στην ποσότητα η οποία προτείνεται για κατανάλωση, αν το προϊόν παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο.

Εν τούτοις, αν η θερμιδική αξία είναι κατώτερη από 50 KJ (12 Kcal) ανά l00g ή 100ml του προϊόντος που διατίθεται στο εμπόριο, οι ανωτέρω ενδείξεις μπορούν να αντικατασταθούν είτε από την ένδειξη "Θερμιδική αξία κάτω των 50 KJ (Kcal) ανά l00g" είτε από την ένδειξη "Θερμιδική αξία κάτω των 50 KJ (12 Kcal) ανά 100ml".

γ) Πέραν των ανωτέρω, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις για την επισήμανση προϊόντων ειδικών κατηγοριών για τα οποία ισχύουν ειδικές διατάξεις, καθορίζονται από αυτές τις διατάξεις.

12. Η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τη διάθεση στην κατανάλωση και τον έλεγχο των προϊόντων ειδικής διατροφής και των συμπληρωμάτων διατροφής ανήκει στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Φ.

13. Προσαρτάται παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του άρθρου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ομάδες τροφίμων ειδικής διατροφής για τις οποίες έχουν θεσπισθεί ή θα θεσπισθούν ειδικές διατάξεις μέσω ειδικών οδηγιών.

1. Παρασκευάσματα για βρέφη.

2. Γάλα για μετά τον απογαλακτισμό και άλλα τρόφιμα της δεύτερης ηλικίας.

3. Τροφές για βρέφη.

4. "Τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους, όπως αναφέρονται στην Οδηγία 96/8/ΕΚ."

5. "Διαιτητικά τρόφιμα ειδικών ιατρικών χρήσεων, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ."

6. Τρόφιμα με μικρή περιεκτικότητα σε νάτριο, συμπεριλαμβανομένων και των διαιτητικών υποκατάστατων του άλατος, με μικρή περιεκτικότητα σε νάτριο ή χωρίς νάτριο.

7. Τρόφιμα χωρίς γλουτένη.

8. Τρόφιμα για την καταβολή μυϊκής προσπάθειας, ιδίως για τους αθλητές.

9. Τρόφιμα για πρόσωπα που πάσχουν από διαταραχές του μεταβολισμού των σακχάρων (διαβητικοί)."

 

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 17.07.1997

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗ-ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόφιμα προέλευσης Τρίτων Χωρών

Σχόλια
*** Τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την ΑΧΣ 366/1997 (ΦΕΚ Β΄ 597/17.7.1997).

 

Κείμενο Αρθρου

***"Τα τρόφιμα, συστατικά τροφίμων και υλικά συσκευασίας προέλευσης τρίτων χωρών πρέπει, για τη διάθεσή τους στην κατανάλωση, να πληρούν τους όρους και τις διατάξεις του Κώδικα και της Ελληνικής νομοθεσίας, που ισχύουν γενικά τα για τρόφιμα, συστατικά τροφίμων και υλικά συσκευασίας ελληνικής προέλευσης.

Στην περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω προϊόντα εμπίπτουν στις κατηγορίες προϊόντων που χρήζουν έγκρισης, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 5."

 

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 31.12.1987

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗ-ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόφιμα που προορίζονται για εξαγωγή

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η παρασκευή τροφίμων για εξαγωγή, που δεν πληρούν τους όρους του παρόντα Κώδικα, επιτρέπεται εφόσον αυτά πληρούν τους όρους διάθεσής τους στην ξένη χώρα, για την οποία προορίζονται.

2. Τρόφιμα, που προορίζονται για εξαγωγή, επιτρέπεται να διατίθενται στην εσωτερική κατανάλωση, αποκλειστικά και μόνον εφόσον πληρούν τους όρους των αντιστοίχων προτύπων του παρόντα Κώδικα, ως προς τη συσκευασία, δήλωση και διαφήμισή τους.

3. Η διάθεση στην εσωτερική κατανάλωση τροφίμων που παρασκευάζονται για εξαγωγή και δεν πληρούν τους όρους του παρόντα Κώδικα, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να επιτραπεί αποκλειστικά και μόνον ύστερα από έγκριση του Α.Χ.Σ.

Στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7, που αφορούν τα ανάλογα προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό.

4. Επιτρέπεται η επισήμανση τροφίμων, που προορίζονται για εξαγωγή, με τη λέξη "EXPORT" (ή με άλλη ισοδύμανη προς αυτή), καθώς και η διάθεση στο εσωτερικό προϊόντων που φέρουν την εν λόγω ένδειξη με τους όρους που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3.

5. Η επισήμανση κάθε τροφίμου με το ειδικό διακριτικό του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας - Τυποποίησης (ΝΗS - ΝΑΤΙΟΝΑL - ΗΕLLENIC STARDARD) επιτρέπεται μόνον ύστερα από άδεια που εκδίδεται βάσει απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας που χορηγείται ύστερα από αίτηση του

ενδιαφερομένου προς τη Διεύθυνση Τυποποίησης Ελληνικών Προϊόντων του Υπουργείου Βιομηχανίας και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του παρόντα Κώδικα.

 

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 31.12.1987

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Συσκευασία των Τροφίμων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η συσκευασία, κατά τις εν γένει διακινήσεις των τροφίμων για τη διάθεσή τους στην κατανάλωση ή για αποθήκευση, πρέπει να παρέχει όλες τις εγγυήσεις προστασίας τους από κάθε επιβλαβή εξωτερική ή εσωτερική επίδραση.

2. Η συσκευασία κάθε τροφίμου, που φέρεται στην κατανάλωση, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει το αμετάβλητο της σύστασής του από την επίδραση του περιβάλλοντος, τη γνησιότητα του προϊόντος καθώς και το αμετάβλητο των επιγραφών του. Συσκευασίες που δεν παρέχουν την παραπάνω διασφάλιση θεωρούνται, παρά ταύτα, κλειστές και απαραβίαστες και την ευθύνη σε περίπτωση μη κανονικότητας δειγμάτων, που έχουν ληφθεί απ' αυτές, φέρει ακέραια ο συσκευαστής του είδους.

3. Η συσκευασία των τροφίμων πρέπει να γίνεται με μέσα άμεμπτης καθαριότητας, κατασκευασμένα αποκλειστικά και μόνο από τις

επιτρεπόμενες για το σκοπό αυτό ύλες, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του παρόντα Κώδικα.

4. Η σύσταση των μέσων συσκευασίας των τροφίμων πρέπει να είναι τέτοιας φύσης ώστε:

α) Τα τρόφιμα να μη προσβάλλονται από το μέσο συσκευασίας, ούτε αυτό να προσβάλλεται με οποιοδήποτε τρόπο από τα εμπεριεχόμενα τρόφιμα.

β) Το μέσο συσκευασίας να μην επιφέρει αλλοιώσεις στην οσμή, τη γεύση ή την εμφάνιση των εμπεριεχομένων τροφίμων, ούτε να μεταφέρει σ' αυτά ουσίες επιβλαβείς για την υγεία του καταναλωτικού κοινού.

 

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 14.07.1995

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Δήλωση και Διαφήμιση των Τροφίμων

Σχόλια
**Η παρ. 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την 782/94 ΑΧΣ (ΦΕΚ Β΄ 620/14.7.1995).***Το άρθρο 11α προστέθηκε με την ΑΧΣ 843/91 (ΦΕΚ Β΄ 80/12.2.1992).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό αφορούν την, με οποιοδήποτε τρόπο, δήλωση ή διαφήμιση ενός τροφίμου,

συμπεριλαμβανομένων των αναγραφών πάνω στα μέσα συσκευασίας καθώς και οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική δήλωση στον τύπο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο κ.λπ.

2. Απαγορεύεται, γιατί αποσκοπεί στην παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού και διώκεται ως παραπλανητική, η δήλωση ή διαφήμιση με οποιοδήποτε τρόπο ενός τροφίμου με την οποία υπονοείται άμεσα ή έμμεσα ότι το εν λόγω τρόφιμο έχει ιδιότητες που δεν υπάρχουν πραγματικά σ' αυτό κατά τη χρησιμοποίηση του ή ότι αυτό είναι κατάλληλο, για την πρόληψη ή θεραπεία των: αλκοολισμού, τριχόπτωσης, σκωληκοειδίτιδας, αρτηριοσκλήρωσης, κυστεοπάθειας, καρκίνου, σπασμών, κατάπτωσης, διαβήτη, ασθένειας του προστάτη, ανωμαλιών της εμμήνου ροής, δυσεντερίας, επιληψίας, γάγγραινας, γλαυκώματος, αρθρίτιδας, καρδιοπάθειας, κήλης, υπέρτασης, υπότασης, γρίππης, νευροπάθειας, λευχαιμίας, ηπατοπάθειας, ναυτίας και άλλων διαταραχών της εγκυμοσύνης, παχυσαρκίας, πλευρίτιδας, πνευμονίας, πολιομελυελίτιδας, ρευματικού πυρετού, ρευματοειδούς αρθρίτιδας, ψωρίασης, σηψαιμίας, σεξουαλικής ανικανότητας, τετάνου, ασθένειας του θυροειδούς, φυματίωσης, οιδημάτων και όγκων, έλκους του πεπτικού συστήματος, γενικά, κολίτιδας και αφροδισίων νοσημάτων καθώς και συναφών ασθενειών ή διαταραχών.

3. Απαγορεύεται, γιατί αποσκοπεί στην παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού και διώκεται ως παραπλανητική, η δήλωση ή διαφήμιση με οποιοδήποτε τρόπο ενός τροφίμου, με την οποία άμεσα ή έμμεσα υπονοείται ότι το τρόφιμο, που προσφέρεται στην κατανάλωση από κάποιο συγκεκριμένο παρασκευαστή, είναι ιδιαίτερα πλούσιο (ή κατά περίπτωση φτωχό) ως προς ένα ή περισσότερα από τα θρεπτικά βασικά συστατικά του, ή ότι περιέχει αυτά σε μεγαλύτερες ή, κατά περίπτωση, μικρότερες αναλογίες από το συνηθισμένο, έστω κι αν αυτό είναι αληθινό, εφόσον τα συστατικά αυτά περιέχονται σε ποσοστό που βρίσκεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από τον παρόντα Κώδικα, για το αντίστοιχο είδος τροφίμου.

Ως τέτοια παραπλανητική δήλωση θεωρείται και οποιαδήποτε αναγραφή στη συσκευασία της περιεκτικότητας ενός τροφίμου σε κάποιο συστατικό, σε σημείο εμφανές και απομακρυσμένο από το σημείο, όπου παρέχεται η σύνθεση του τροφίμου.

4. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, εμπίπτει και η περίπτωση κατά την οποία η περιεκτικότητα ενός τροφίμου ως προς ένα ή περισσότερα θρεπτικά συστατικά βρίσκεται εκτός από τα όρια που καθορίζονται από τον Κώδικα για το τρόφιμο αυτό ως αποτέλεσμα της προσθήκης σ' αυτό κάποιου συστατικού που έχει επιτραπεί για άλλο σκοπό (π.χ. για τη βελτίωση της υφής ή των οργανοληπτικών και μακροσκοπικών χαρακτήρων του τροφίμου) με εξαίρεση την περίπτωση, που η αύξηση ή ελάττωση αυτή της

περιεκτικότητας αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 20% της κανονικής περιεκτικότητας του συστατικού τούτου στο τρόφιμο.

5. Από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι περιπτώσεις, που τέτοιος χαρακτηρισμός έχει επικρατήσει ή προβλέπεται από τον Κώδικα τούτο για τη διάκριση του προϊόντος (π.χ. "Βούτυρο αλατισμένο", "Γάλα αποβουτυρωμένο" κ.λπ.).

6. Απαγορεύεται η χρήση της λέξης "πρωτείνη" ως μέρος της επωνυμίας οποιουδήποτε τροφίμου.

Οποιαδήποτε δήλωση ή διαφήμιση που αναφέρεται στη θρεπτική αξία της πρωτεϊνης (ειδικά) ενός τροφίμου επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι των παραγράφων 7 και 8.

7. Δήλωση ή διαφήμιση ενός τροφίμου ως "εξαιρετικής πηγής πρωτεΐνης" ή ως "ενέχοντας πρωτεΐνη εξαιρετικής ποιότητας" επιτρέπεται μόνο εφόσον, κατά την κρίση του Α.Χ.Σ. και του Ε.Ο.Φ. ή ΚΕΣΥ, η κανονικά ημερήσια καταναλισκόμενη ποσότητα του τροφίμου αυτού μπορεί να παρέχει το ημερήσιο απαραίτητο ποσό λευκώματος σε άτομο κανονικού βάρους.

8. Δήλωση ή διαφήμιση ενός τροφίμου ως "καλής πηγής πρωτεΐνης" ή ως "ενέχοντας πρωτεΐνη καλής ποιότητας" επιτρέπεται μόνο εφόσον, κατά την χρήση του Α.Χ.Σ. και του Ε.Ο.Φ. ή ΚΕΣΥ, η κανονικά ημερήσια

καταναλισκόμενη ποσότητα του τροφίμου αυτού μπορεί να παρέχει το μισό, τουλάχιστον, από το ημερήσια απαραίτητο ποσό λευκώματος σε άτομο κανονικού βάρους.

9. Κάθε δήλωση ή διαφήμιση ενός προϊόντος ως τροφίμου δίαιτας ή που υπονοεί αυτό, πρέπει να επεξηγεί σαφώς τον τύπο της δίαιτας, για την οποία συνιστάται το εν λόγω τρόφιμο. Μία τέτοια δήλωση εφόσον δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στο παρόν άρθρο, πρέπει να εγκριθεί από το Α.Χ.Σ. και τον Ε.Ο.Φ. ή ΚΕ.Σ.Υ. διαφορετικά θεωρείται και διώκεται ως πράξη παραπλανητική για το καταναλωτικό κοινό.

10. Ειδικές διαιτητικές τροφές, που ενδείκνυνται για την εφαρμογή δίαιτας ελαττωμένης σε υδατάνθρακες, επιτρέπεται να δηλώνονται ή να διαφημίζονται ως τέτοιες, μόνο εφόσον η περιεκτικότητά τους σε ζάχαρο και άμυλο ανέρχεται σε 50% κατ' ανώτατο όριο της κανονικής

περιεκτικότητας αυτών στο αντίστοιχο τρόφιμο, με εξαίρεση τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής, όπου το ανώτατο αυτό όριο ορίζεται σε 70% διαφορετικά τέτοια δήλωση η διαφήμιση θεωρείται και διώκεται ως παραπλανητική για το καταναλωτικό κοινό.

11. Επιτρέπεται η δήλωση ή διαφήμιση ενός τροφίμου ως "απαλλαγμένου ζαχάρων ή υδατανθράκων" ή ως "φτωχού σε υδατάνθρακες" ή με οποιοδήποτε χαρακτηρισμό που υπονοεί αυτά, αποκλειστικά και μόνο, εφόσον περιέχει αφομοιώσιμους υδατάνθρακες μέχρι ποσοστού 0,25% κατ' ανώτατο όριο. **"12. Επιτρέπεται η δήλωση ή διαφήμιση τροφίμου "με μειωμένες θερμίδες", μόνον εφόσον οι περιεχόμενες θερμίδες είναι ελαττωμένες κατά 30% τουλάχιστον σε σύγκριση με το αρχικό (original) τρόφιμο ή με παρεμφερές προϊόν.

Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι δυνατόν να υπαχθούν κατηγορίες προϊόντων, για τα οποία χαρακτηρισμοί όπως "light", "ελαφρύ", "line", "slim" και άλλοι παρεμφερείς συνοδεύουν ή αποτελούν μέρος της ονομασίας τους, καθώς και περιπτώσεις που οι χαρακτηρισμοί αυτοί είναι το εμπορικό σήμα ή μέρος του εμπορικού σήματος μια ομάδας προϊόντων."

13. Επιτρέπεται η δήλωση ή διαφήμιση τροφίμου ως "φτωχού σε θερμίδες" ή με οποιοδήποτε χαρακτηρισμό που υπονοεί τούτο, αποκλειστικά και μόνο εφόσον μία κανονική, εφ' άπαξ πρόσληψη του τροφίμου αυτού παρέχει στον οργανισμό 15 θερμίδες κατ' ανώτατο όριο, κανονική δε ημερήσια κατανάλωση του εν λόγω τροφίμου παρέχει στον οργανισμό 30 θερμίδες κατ' ανώτατο όριο.

14. Ειδικά διαιτητικά τρόφιμα, κατάλληλα για την εφαρμογή δίαιτας ελαττωμένης σε άλατα νατρίου επιτρέπεται να δηλώνονται ως τέτοια μόνο εφόσον ο αριθμός των χιλιοστογράμμων νατρίου που περιέχονται σε κάποια ποσότητα αυτού (του διαιτητικού τροφίμου) δεν υπερβαίνει το ένα έκτο του αριθμού των πραγματικών θερμίδων που περιέχονται στην ίδια ποσότητα του τροφίμου αυτού.

15. Επιτρέπεται η δήλωση ή διαφήμιση τροφίμου ως "φτωχού σε άλατα νατρίου" ή με οποιοδήποτε χαρακτηρισμό που υπονοεί τούτο, εφόσον μία κανονική, εφ' άπαξ πρόσληψη του τροφίμου αυτού παρέχει στον οργανισμό 10 χιλιοστόγραμμα νατρίου κατ' ανώτατον όριο, κανονική δε ημερήσια κατανάλωση του τροφίμου αυτού παρέχει στον οργανισμό 20 χιλιοστόγραμμα νατρίου κατ' ανώτατο όριο.

16. Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση τροφίμου ορισμένης περιοχής με το όνομα άλλης, εκτός από την περίπτωση, κατά την οποία το όνομα κάποιας περιοχής επεκράτησε εθιμοτυπικά σαν ειδικός τύπος για τη διάθεσή του στην κατανάλωση (π.χ. χαλβάς Φαρσάλων, Τυρός Αγράφων).

17. Επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση προϊόντος ανωτέρας ποιότητας ως κατωτέρας ποιότητας, εφ' όσον με τη διάθεση αυτή δεν επιδιώκεται αποτέλεσμα που αντίκειται στους όρους του παρόντα Κώδικα και, γενικά, στις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.

18. Σε όλες τις περιπτώσεις που στη συσκευασία τροφίμου αναγράφεται δήλωση σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 9-15 του άρθρου αυτού, πρέπει σε εμφανές σημείο της συσκευασίας να αναγράφονται και οι διατάξεις που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 11.α.***

 

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 23.06.2009

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Επισήμανση, παρουσίαση τροφίμων

Σχόλια
~Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ανώτατου χημικού συμβουλίου:-ΑΧΣ 1415/88 (ΦΕΚ Β΄ 755/19.10.1988),-ΑΧΣ 753/89 (ΦΕΚ Β΄ 611/22.8.1989),-ΑΧΣ 490/89 (ΦΕΚ Β΄ 797/11.10.1989), -ΑΧΣ 1356/89 (ΦΕΚ Β΄ 546/28.8.1990) και ΑΧΣ 491/92 (ΦΕΚ Β΄ 548/3.9.1992), με την οποία ορίσθηκε πως προϊόντα που έχουν διατεθεί στο εμπόριο ή έχουν επισημανθεί πριν την 1.7.1992 μπορούν να κυκλοφορούν στο εμπόριο μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων,-ΑΧΣ 804/90 (ΦΕΚ Β΄ 104/1991),-ΑΧΣ 743/91 (ΦΕΚ Β΄ 885/1991),-ΑΧΣ 530/92 (ΦΕΚ Β΄ 548/3.9.1992),-ΑΧΣ 525/1997 (ΦΕΚ Β΄ 71/4.2.1998), με την οποία ορίστηκε πως επιτρέπεται το εμπόριο των προϊόντων που είναι σύμφωνα με αυτήν το αργότερο στις 14 Αυγούστου 1998, ενώ απαγορεύεται το εμπόριο των προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με αυτήν το αργότερο στις 14 Φεβρουαρίου 2000. Εν τούτοις το εμπόριο προϊόντων που δεν έχουν συμμορφωθεί και τα οποία είχαν επισημανθεί πριν από την ημερομηνία αυτή επιτρέπεται μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων,-ΑΧΣ 272/1999 (ΦΕΚ Β΄ 1627/18.8.1999), με την οποία ορίστηκε ότι η κυκλοφορία των προϊόντων που ανταποκρίνονται στις διατάξεις της γίνεται δεκτή το αργότερο την 1η Σεπτεμβρίου 1999, ενώ το αργότερο ως τις 14 Φεβρουαρίου 2000, απαγορεύεται η κυκλοφορία των προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της. Μπορούν ωστόσο να διακινούνται μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων προϊόντα μη ανταποκρινόμενα στις εν λόγω διατάξεις, εφόσονείχαν διατεθεί στην αγορά ή είχαν επισημανθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, -ΑΧΣ 561/2000 (ΦΕΚ Β΄ 160/16.2.2001), -ΑΧΣ 64/2002 (ΦΕΚ Β΄ 641/23.5.2002) και -ΑΧΣ 38/2002 (ΦΕΚ Β΄ 641/23.5.2002).-Με την ΑΧΣ 603 (ΦΕΚ Β΄ 489/13.4.2005) η παρ. 5 τροποποιήθηκε ως εξής: το εδ. α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε, το εδ. β.1 και το σημ. iv. του εδ. γ όπως προστέθηκαν, η τέταρτη παύλα του εδ. δ. τίθεται όπως αντικαταστάθηκε και μετά την πέμπτη παύλα και τη φράση "σε ποικίλη αναλογία" οι εντός "" δύο παύλες όπως προστέθηκαν, το δεύτερο υπεδάφιο του εδ. στ. τίθεται όπως αντικαταστάθηκε, και τα εδ. η. και θ. όπως προστέθηκαν. ~Τα παραρτήματα του παρόντος άρθρου τίθενται όπως τροποποιήθηκαν με τις αποφάσεις του ανώτατου χημικού συμβουλίου: -Το παράρτημα 1 με τις:-ΑΧΣ 194/95 (ΦΕΚ Β΄ 718/18.8.1995), με την οποία ορίσθηκε πως απαγορεύεται η εμπορία των προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα από 1.1.1997. Ωστόσο η εμπορία προϊόντων των οποίων η διάθεση στην αγορά ή επισήμανση έχει γίνει πριν την ημερομηνία αυτή, και που δεν είναι σύμφωνα προς το παράρτημα 4 του παρόντος άρθρου, μπορεί να συνεχιστεί μέχρις ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα, -ΑΧΣ 38/2002 (ΦΕΚ Β΄ 641/23.5.2002), όπως τροποποιήθηκε με την ΑΧΣ 461/2002 (ΦΕΚ Β΄ 121/5.2.2003), με την οποία ορίσθηκε πως: 1.Επιτρέπεται το εμπόριο προϊόντων που συμμορφώνονται προς την απόφαση ΑΧΣ 38/2002 από την 1η Ιανουαρίου 2003, 2. Απαγορεύεται από 1η Ιουλίου 2003 το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται προς την απόφαση ΑΧΣ 38/2002. Ωστόσο επιτρέπεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την απόφαση ΑΧΣ 38/2002 και είχαν επισημανθεί πριν την 1η Ιουλίου 2003, μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.-Με την ΑΧΣ 603 (ΦΕΚ Β΄ 489/13.4.2005) διεγράφησαν οι ενδείξεις "ζαχαρόπηκτα φρούτα" και "λαχανικά" και οι αντίστοιχοι ορισμοί. -Το παράρτημα 2 με την:-ΑΧΣ 194/95 (ΦΕΚ Β΄ 718/18.8.1995), (βλ. παραπ.) -Το παράρτημα 3 με την:-ΑΧΣ 530/92 (ΦΕΚ Β΄ 548/3.9.1992). -Το παράρτημα 3Α προστέθηκε με την ΑΧΣ 603 (ΦΕΚ Β΄ 489/13.4.2005) και τροποποιήθηκε με την απόφαση του ΑΧΣ 436/2005 (ΦΕΚ Β΄ 244/27.2.2006), η οποία ισχύει από 25.11.2005, με τις προϋποθέσεις η ίδια απόφαση ορίζει. Ο πίνακας του παραρτήματος 3 Α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την ΑΧΣ 254/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1912/14.9.2007). -Το παράρτημα 4 με τις:-ΑΧΣ 194/95 (ΦΕΚ Β΄ 718/18.8.1995), (βλ. παραπ.) και-ΑΧΣ 477/96 (ΦΕΚ Β΄ 837/11.9.1996), με τις εξής παρατηρήσεις για την ισχύ της: «- να επιτρέπεται η εμπορία των προϊόντων που είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση από 1.7.1996,- να απαγορεύεται η εμπορία των προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση από 1.7.1997. Ωστόσο η εμπορία των προϊόντων, των οποίων η διάθεση στην αγορά ή η επισήμανση έχει γίνει πριν από αυτήν την ημερομηνία (1.7.1997) και δεν είναι σύμφωνα προς την παρούσα απόφαση, μπορεί να συνεχιστεί μέχρις ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα. ***To Παράρτημα 3 Α αντικαταστάθηκε με την Υ.Α. 42/2008, φεκ β' 924/2008 (βλ. στο οικείο φεκ). -Το παράρτημα 4 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την ΑΧΣ 146/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1236/23.6.2009).

 

Κείμενο Αρθρου

1. α) Το άρθρο αυτό αφορά στην επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης και στα τρόφιμα που προορίζονται να παραδοθούν σε εστιατόρια, νοσοκομεία, κυλικεία και άλλες παρόμοιες μονάδες ομαδικής εστίασης που θα καλούνται στο εξής "μονάδες ομαδικής εστίασης".

β) Κατά την έννοια του άρθρου αυτού νοούνται ως:

i) Επισήμανση: Οι ενδείξεις, τα εμπορικά ή βιομηχανικά σήματα, οι εικόνες ή τα σύμβολα που αναφέρονται σ' ένα τρόφιμο και εμφανίζονται πάνω σε κάθε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο που συνοδεύουν το τρόφιμο αυτό.

ii) Προσυσκευασμένο τρόφιμο: η μονάδα πώλησης που προορίζεται να παρουσιαστεί όπως έχει στον τελικό καταναλωτή και στις μονάδες ομαδικής εστίασης και που αποτελείται από ένα τρόφιμο και τη συσκευασία, στην οποία έχει συσκευασθεί πριν από την προσφορά του προς πώληση, εφόσον η συσκευασία αυτή το καλύπτει ολικά ή μερικά, αλλά πάντα κατά τρόπο, ώστε το περιεχόμενο να μην μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να υποστεί και η συσκευασία άνοιγμα ή μεταβολή.

2. α) Η επισήμανση και ο τρόπος που γίνεται αυτή δεν πρέπει:

i) Να είναι τέτοιας φύσης που να οδηγούν σε πλάνη τον καταναλωτή, ιδιαίτερα:

- Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του τροφίμου και ιδίως τη φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, την ποσότητα, τη διατηρησιμότητα, τον τόπο παραγωγής ή προέλευσης, τον τρόπο παρασκευής ή λήψης. - Να αποδίδουν στο τρόφιμο δράση ή ιδιότητες που δεν έχει.

- Να παρουσιάζουν ότι ένα τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενώ αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά έχουν όλα τα παρόμοια τρόφιμα.

ii) Να αποδίδουν στο τρόφιμο ιδιότητες πρόληψης, αγωγής ή θεραπείας ασθενειών ή να τις υπονοούν, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυσικά μεταλλικά νερά και τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή.

β) Οι απαγορεύσεις ή περιορισμοί που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο (α) εφαρμόζονται επίσης και στην παρουσίαση των τροφίμων και ιδιαίτερα στο σχήμα ή στη μορφή που τους έχει δοθεί, στη συσκευασία, στο χρησιμοποιούμενο υλικό συσκευασίας, στον τρόπο που διατίθενται καθώς και στο χώρο που εκτίθενται και στη διαφήμιση.

γ) Οι φράσεις "χωρίς χρώματα", "χωρίς συντηρητικά" ή ενδείξεις ισοδύναμες προς αυτές μπορούν να αναγράφονται επί της συσκευασίας των τροφίμων αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που τα τρόφιμα πραγματικά δεν περιέχουν τέτοιες ουσίες, απ' όπου κι αν αυτές προέρχονται, (πρώτες ύλες, παραγωγική διαδικασία, βιομηχανική κατεργασία, σκόπιμη προσθήκη, υπολείμματα).

3. α) Οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στην επισήμανση των τροφίμων, με τους όρους και με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο εδ. γ. της παρ. αυτής και στις παραγράφους 4 έως 13 είναι:

i) Η ονομασία πώλησης

ii) Ο κατάλογος των συστατικών

Η ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6.

iii) Η καθαρή ποσότητα, για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα

iv) Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωση τροφίμων που είναι ευαλοίωτα από μικροβιολογική άποψη, η τελική χρονολογία ανάλωσης.

ν) Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης

νi) Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της ΕΟΚ. νii) Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου.

νiii) Οδηγίες χρήσης στην περίπτωση που η παράλειψή τους δεν επιτρέπει τη σωστή χρήση του τροφίμου.

ix) Για τα ποτά με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη μεγαλύτερη από 1,2% κατ' όγκο, η αναγραφή του κτηθέντος κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου.

β) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν άλλες ακριβέστερες ή γενικότερες σχετικές με τη Μετρολογία.

γ) Διατάξεις που εφαρμόζονται για καθορισμένα τρόφιμα και όχι για όλα μπορεί να προβλέπουν και άλλες υποχρεωτικές ενδείξεις πέρα από αυτές των εδαφίων (α) και (β) της παρούσης παραγράφου.

4. α) Η ονομασία πώλησης ενός τροφίμου είναι η ονομασία που προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα για το τρόφιμο αυτό.

i) Ελλείψει διατάξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ονομασία πώλησης είναι η ονομασία που προβλέπεται από τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η πώληση στον τελικό καταναλωτή ή στις μονάδες ομαδικής εστίασης.

Ελλείψει αυτών, η ονομασία πώλησης συνίσταται στην καθιερωμένη ονομασία που χρησιμοποιείται στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η πώληση στον τελικό καταναλωτή ή στις μονάδες ομαδικής εστίασης ή σε μία περιγραφή του τροφίμου και, εφόσον είναι αναγκαίο, της χρήσης του, διατυπωμένης με επαρκή ακρίβεια ώστε να μπορεί ο αγοραστής να αντιλαμβάνεται την πραγματική φύση του προϊόντος και να το διακρίνει από άλλα με τα οποία θα ήταν δυνατόν να το συγχέει.

ii) Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, στο κράτος μέλος εμπορίας, η ονομασία πώλησης με την οποία ένα προϊόν νομίμως παρασκευάζεται και διατίθενται στο εμπόριο από το κράτος μέλος παραγωγής.

Ωστόσο, εφόσον η εφαρμογή των άλλων διατάξεων αυτού του άρθρου, ιδίως των προβλεπομένων στη παράγραφο 3 δεν είναι τέτοιας φύσεως ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές του κράτους μέλους εμπορίας να γνωρίζουν την πραγματική φύση του τροφίμου και να το διακρίνουν από τα τρόφιμα με τα οποία θα μπορούσε να το συγχέει, η ονομασία πώλησης συνοδεύεται από άλλες περιγραφικές πληροφορίες οι οποίες αναγράφονται δίπλα σε αυτήν. iii) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ονομασία πώλησης του κράτους μέλους παραγωγής δεν χρησιμοποιείται στο κράτος μέλος εμπορίας όταν το τρόφιμο που φέρει αυτή την ονομασία απέχει, ως προς τη σύνθεση ή την παρασκευή του, από το τρόφιμο που είναι γνωστό υπό την ονομασία αυτή, ώστε οι διατάξεις του στοιχείου (ii) δεν είναι επαρκείς για να εξασφαλίζεται η ορθή ενημέρωση των καταναλωτών στο κράτος μέλος εμπορίας.

β) Η ονομασία πώλησης δεν μπορεί να υποκατασταθεί από εμπορικό ή βιομηχανικό σήμα ή από εμπορική ονομασία.

γ) Η ονομασία πώλησης πρέπει να περιλαμβάνει ή να συνοδεύεται από ένδειξη της φυσικής κατάστασης του τροφίμου ή της ειδικής επεξεργασίας που έχει υποστεί (π.χ. σε σκόνη, λυοφιλιωμένο, καταψυγμένο, συμπυκνωμένο, καπνιστό), στην περίπτωση που παράλειψη της ένδειξης αυτής θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στον αγοραστή.

Σε όλα τα τρόφιμα που έχουν υποστεί επεξεργασία με ιονίζουσα ακτινοβολία, αν και εφόσον αυτή επιτρέπεται, πρέπει να αναγράφεται η φράση "επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία" ή "ακτινοβολημένο".

5. "α) Η αναγραφή των συστατικών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και τα παραρτήματα 1, 2, 3, 3 Α και 4."

β) Αναγραφή των συστατικών δεν απαιτείται:

i) στα νωπά φρούτα ή λαχανικά, που δεν έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί παρόμοια επεξεργασία. Σ' αυτά περιλαμβάνονται και οι πατάτες, ii) στα αεριούχα νερά που η ονομασία τους φανερώνει το χαρακτηριστικό αυτό,

iii) στο ξύδι ζύμωσης που προέρχεται αποκλειστικά από ένα μόνο βασικό προϊόν και εφόσον δεν έχουν προστεθεί άλλα συστατικά,

iν) - στα τυριά,

- στο βούτυρο,

- στα είδη γάλακτος και αφρογάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση, εφ' όσον έχουν προστεθεί συστατικά προερχόμενα μόνο από γάλα, ένζυμα και καλλιέργειες μικροοργανισμών που είναι αναγκαία για την παραγωγή τους. Επίσης δεν απαιτείται η αναγραφή του άλατος του αναγκαίου στη παραγωγή των τυριών με εξαίρεση των νωπών τυριών και των τετηγμένων.

ν) Στα προϊόντα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό

- υπό τον όρο ότι η ονομασία πώλησης ταυτίζεται με το όνομα του συστατικού, ή

- υπό τον όρο ότι η ονομασία πώλησης επιτρέπει τον καθορισμό της φύσης του συστατικού χωρίς να υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης.

"β.1 Με την επιφύλαξη των κανόνων επισήμανσης σχετικά με τα ποτά με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2% κατ' όγκο, οι οποίοι θεσπίζονται από το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής, κάθε συστατικό από τα οριζόμενα στην πρώτη φράση του εδαφίου (γ) και τα απαριθμούμενα στο Παράρτημα 3Α, αναγράφεται στην επισήμανση οσάκις περιέχεται σε ποτό με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2% κατ' όγκο. Η ένδειξη αυτή περιλαμβάνει τον όρο «περιέχει» συνοδευόμενο από την ονομασία του ή των οικείων συστατικών.

Ωστόσο η ένδειξη αυτή δεν είναι απαραίτητη, όταν το συστατικό περιέχεται ήδη με την ειδική του ονομασία στον κατάλογο των συστατικών ή στην ονομασία πώλησης του ποτού.

Εάν χρειάζεται, μπορούν να θεσπίζονται, σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες, λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά την παρουσίαση της ένδειξης που αναφέρεται ανωτέρω.

i) Οσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 75 του εν λόγω Κανονισμού.

ii) Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 1601/1991 του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέϊλ αμπελοοινικών προϊόντων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 του εν λόγω κανονισμού.

iii) Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 1576/1989 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών σύμφωνα με η διαδικασία του άρθρου 14 του εν λόγω κανονισμού.

iv) Όσον αφορά τα άλλα προϊόντα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20 παρ. 2 της Οδηγίας 2000/13/ΕΚ."

γ) Ως "συστατικό" νοείται κάθε ουσία, περιλαμβανομένων και των προσθέτων, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή την παρασκευή ενός τροφίμου και συνεχίζει να υπάρχει στο τελικό προϊόν έστω και σε τροποποιημένη μορφή.

Όταν ένα συστατικό τροφίμου έχει παρασκευαστεί από περισσότερα συστατικά αυτά θεωρούνται συστατικά του τροφίμου.

Δεν θεωρούνται συστατικά:

i) Οι ύλες που αποτελούν ένα συστατικό, που είχαν προσωρινά αφαιρεθεί κατά τη διαδικασία παρασκευής και έχουν επαναπροστεθεί σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει την αρχική.

ii) Τα πρόσθετα:

- που η παρουσία τους σ' ένα τρόφιμο οφείλεται αποκλειστικά στο ότι περιείχοντο σ' ένα ή περισσότερα συστατικά του τροφίμου και με την επιφύλαξη ότι δεν θα εξυπηρετούν πλέον κανένα τεχνολογικό σκοπό στο τελικό προϊόν,

- που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά μέσα της τεχνολογίας.

iii) Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στις αναγκαίες ποσότητες ως διαλύτες ή φορείς προσθέτων και αρωμάτων.

"iv) ουσίες οι οποίες δεν είναι πρόσθετα τροφίμων αλλά οι οποίες χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο σκοπό, όπως τα τεχνολογικά βοηθήματα και εξακολουθούν να υπάρχουν στο τελικό προϊόν, έστω και σε διαφορετική μορφή."

δ) Ο κατάλογος των συστατικών περιλαμβάνει όλα τα συστατικά του τροφίμου κατά σειρά ελαττούμενης κατά βάρος περιεκτικότητας κατά τη στιγμή της χρησιμοποίησής τους στην παρασκευή του τροφίμου. Του καταλόγου προηγείται κατάλληλη ένδειξη που περιλαμβάνει τη λέξη "συστατικά".

Εν τούτοις:

- Το πρόσθετο νερό και τα πτητικά συστατικά αναγράφονται κατά σειρά περιεκτικότητας στο τελικό προϊόν. Το πρόσθετο νερό σ' ένα τρόφιμο προσδιορίζεται, αν αφαιρέσουμε από την ολική ποσότητα του τελικού προϊόντος την ολική ποσότητα των άλλων συστατικών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Η ποσότητα αυτή μπορεί να μη λαμβάνεται υπόψη, αν δεν υπερβαίνει κατά βάρος το 5% του τελικού προϊόντος.

- Τα συστατικά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε συμπυκνωμένη ή αφυδατωμένη μορφή και ανασυσταθεί κατά τη διάρκεια της παρασκευής μπορεί να αναγράφονται κατά σειρά περιεκτικότητας πριν από τη συμπύκνωση ή αφυδάτωσή τους.

- Στην περίπτωση συμπυκνωμένων ή αφυδατωμένων τροφίμων, στα οποία πρέπει να προστεθεί νερό τα συστατικά μπορεί να αναγράφονται κατά σειρά κατιούσας περιεκτικότητας στο ανασυσταθέν προϊόν, με την προϋπόθεση ότι ο κατάλογος των συστατικών θα συνοδεύεται από μία ένδειξη όπως, "συστατικά ανασυσταθέντος προϊόντος" ή "συστατικά προϊόντος έτοιμου προς κατανάλωση".

- "Στην περίπτωση μιγμάτων φρούτων, λαχανικών ή μανιταριών, στα οποία κανένα δεν υπερτερεί σημαντικά κατά βάρος και τα οποία χρησιμοποιούνται σε αναλογίες που είναι πιθανόν να ποικίλουν, τα συστατικά αυτά μπορούν να κατατάσσονται σε ομάδες στον κατάλογο των συστατικών με την ένδειξη «φρούτα», «λαχανικά», ή «μανιτάρια» που ακολουθείται από τη φράση «σε ποικίλες αναλογίες» ακολουθούμενη αμέσως από κατάλογο των φρούτων, λαχανικών ή μανιταριών που υπάρχουν στο προϊόν. Στις περιπτώσεις αυτές το μείγμα περιλαμβάνεται στον κατάλογο συστατικών κατά σειρά ελαττούμενης κατά βάρος περιεκτικότητας κατά τη στιγμή της χρησιμοποίησής του στην παρασκευή του τροφίμου, με βάση το συνολικό βάρος των φρούτων, των λαχανικών ή των μανιταριών που υπάρχουν στο προϊόν." - Στην περίπτωση μιγμάτων μπαχαρικών ή αρωματικών φυτών, στα οποία κανένα δεν υπερτερεί σημαντικά κατά βάρος, τα συστατικά αυτά μπορεί να αναγράφονται με οποιαδήποτε σειρά, με την προϋπόθεση ότι ο κατάλογος των συστατικών θα συνοδεύεται από ένδειξη όπως "σε ποικίλη αναλογία". "- Τα συστατικά που χρησιμοποιούνται σε ποσοστό μικρότερο από 2% στο τελικό προϊόν μπορούν να απαριθμούνται με διαφορετική σειρά μετά από τα άλλα συστατικά.

- Όταν συστατικά παρόμοια ή υποκαταστάσιμα μεταξύ τους ενδέχεται να χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ή προετοιμασία ενός τροφίμου χωρίς να μεταβάλλεται η σύνθεση, η φύση ή η αντιληπτή αξία του και εφόσον συνιστούν ποσοστό μικρότερο από 2% του τελικού προϊόντος, μπορεί να αναγράφονται στον κατάλογο των συστατικών με τη φράση «περιέχει....και/ή....» στην περίπτωση κατά την οποία το ένα τουλάχιστον από τα δύο το πολύ συστατικά, περιέχεται στο τελικό προϊόν. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα πρόσθετα ή για τα συστατικά που απαριθμούνται στο Παράρτημα 3 Α."

Τα συστατικά αναφέρονται, με την ειδική ονομασία σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Εν τούτοις

- τα συστατικά που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες του παραρτήματος Ι και είναι στοιχεία άλλου τροφίμου είναι δυνατόν να αναφέρονται μόνο με το όνομα της κατηγορίας αυτής.

Τροποποιήσεις στον κατάλογο των κατηγοριών που παρατίθεται στο παράρτημα Ι μπορούν να θεσπιστούν σύμφωνα με κοινοτική διαδικασία. Ωστόσο, η ονομασία "άμυλο" που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι πρέπει να συμπληρώνεται πάντοτε με την ένδειξη της ειδικής φυτικής προέλευσής του, όταν το συστατικό αυτό ενδέχεται να περιέχει γλουτένη. - τα συστατικά που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ αναφέρονται υποχρεωτικά με το όνομα της κατηγορίας, ακολουθούμενο από το ειδικό τους όνομα ή τον αριθμό Ε.Ο.Κ. στην περίπτωση συστατικού που ανήκει σε πλείονες κατηγορίες, αναγράφεται εκείνη που αντιστοιχεί στην κύρια λειτουργία του μέσα στο συγκεκριμένο τρόφιμο.

Οι τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο προαναφερόμενο παράρτημα λόγω της εξέλιξης των επιστημονικών γνώσεων θεσπίζονται σύμφωνα με κοινοτική διαδικασία.

Ωστόσο, η ονομασία "τροποποιημένο άμυλο" που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ πρέπει να συμπληρώνεται πάντοτε με την ένδειξη της ειδικής φυτικής προέλευσής του, όταν το συστατικό αυτό ενδέχεται να περιέχει γλουτένη.

- Οι αρωματικές ύλες αναγράφονται σύμφωνα με το Παράρτημα 3 του παρόντος άρθρου.

ε) Για ορισμένα τρόφιμα είναι δυνατό να καθοριστεί ότι ένα ή περισσότερα συστατικά πρέπει να συνοδεύουν την ονομασία πώλησης.

στ) Στην περίπτωση ενός συστατικού που αποτελείται από περισσότερα συστατικά το σύνθετο συστατικό μπορεί να αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών με την ονομασία του, εφόσον αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία ή έχει καθιερωθεί από τη συνήθεια, κατά σειρά κατιούσας περιεκτικότητας, με την υποχρέωση να ακολουθείται αμέσως από τις ονομασίες των συστατικών του.

"Η απαρίθμηση των συστατικών δεν είναι υποχρεωτική:

i) όταν η σύνθεση του σύνθετου συστατικού καθορίζεται στο πλαίσιο ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας και εφόσον το σύνθετο συστατικό περιέχεται σε ποσοστό μικρότερο από 2% στο τελικό προϊόν. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τα πρόσθετα, με την επιφύλαξη του εδαφίου γ, σημεία i, ii, iii, iv.

ii) για τα σύνθετα συστατικά που αποτελούνται από μείγματα μπαχαρικών ή / και αρωματικών φυτών τα οποία αποτελούν λιγότερο του 2% του τελικού προϊόντος. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τα πρόσθετα, με την επιφύλαξη του εδαφίου γ, σημεία i, ii, iii, iv.

iii) όταν το σύνθετο συστατικό είναι τρόφιμο για το οποίο η κοινοτική νομοθεσία δεν απαιτεί κατάλογο συστατικών."

ζ) Κατά παρέκκλιση του εδαφίου δ, η ένδειξη για το περιεχόμενο νερό δεν απαιτείται:

i) Όταν το νερό χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία παραγωγής αποκλειστικά για να επιτρέψει την ανασύσταση στην αρχική του μορφή ενός συστατικού που χρησιμοποιήθηκε σε συμπυκνωμένη ή αφυδατωμένη μορφή. ii) Στην περίπτωση υγρού κάλυψης, που κανονικά δεν καταναλώνεται. "η) Παρά το εδάφιο β), το εδάφιο δ) τις τρεις τελευταίες παύλες και δεύτερο υπεδάφιο του εδαφίου στ) , οποιοδήποτε συστατικό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή τροφίμου και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, έστω και σε διαφορετική μορφή και το οποίο απαριθμείται στο Παράρτημα 3 Α ή προέρχεται από συστατικό που απαριθμείται στο Παράρτημα 3 Α, πρέπει να περιλαμβάνεται στην ετικέτα με σαφή αναφορά στην ονομασία του συστατικού αυτού. Η ένδειξη του συστατικού αυτού δεν απαιτείται, εάν η ονομασία πώλησης του τροφίμου αναφέρεται σαφώς στο συστατικό αυτό.

Παρά το εδάφιο γ), σημεία ii), iii) και iv) οποιαδήποτε ουσία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή τροφίμου και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, έστω και σε διαφορετική μορφή και η οποία προέρχεται από συστατικά που απαριθμούνται στο Παράρτημα 3 Α, θεωρείται ως συστατικό και αναφέρεται στην ετικέτα, με σαφή αναφορά στην ονομασία του συστατικού από το οποίο προέρχεται." "θ) Ο κατάλογος του Παραρτήματος 3 Α επανεξετάζεται τακτικά και, εάν χρειάζεται, επικαιροποιείται με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις. Η πρώτη επανεξέταση πραγματοποιείται το αργότερο στις 25 Νοεμβρίου 2005. Για την επικαιροποίηση ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1 (στ) του άρθρου 1 της Οδ. 2003/89/ΕΚ."

6. α) Η ένδειξη της ποσότητας ενός συστατικού ή μιας κατηγορίας συστατικών που χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή ή παρασκευή ενός τροφίμου αναγράφεται σύμφωνα με αυτή την παράγραφο.

β) Η ένδειξη που αναφέρεται στο εδάφιο (α) είναι υποχρεωτική:

i) όταν το εν λόγω συστατικό ή η κατηγορία συστατικών εμφανίζονται στην ονομασία πώλησης ή ο καταναλωτής τα συνδέει, γενικά με την ονομασία πώλησης ή

ii) όταν το εν λόγω συστατικό ή η κατηγορία

συστατικών διακρίνονται σαφώς στην επισήμανση, με λέξεις, εικόνες ή γραφική απεικόνιση

Οι διατάξεις των παραπάνω σημείων (i) και (ii) αυτού του εδαφίου δεν εφαρμόζονται:

(1)Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ένδειξη «περιέχει γλυκαντικές ουσίες» ή περιέχει σάκχαρα κα γλυκαντικές ουσίες» συνοδεύουν την ονομασία πώλησης του είδους διατροφής κατά τα προβλεπόμενα στο παράρτημα 4 αυτού του άρθρου. (2) Όταν πρόκειται για ενδείξεις που αφορούν την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων αλάτων, υπό τον όρο ότι οι ουσίες αυτές αποτελούν αντικείμενο διαθρεπτικής επισήμανσης.

iii) όταν το εν λόγω συστατικό ή η κατηγορία έχουν ουσιαστική σημασία για το χαρακτηρισμό ενός τροφίμου και για τη διάκρισή του από άλλα προϊόντα με τα οποία είναι δυνατό να συγχέεται λόγω της ονομασίας ή της εμφάνισής του ή iv) στις περιπτώσεις που καθορίζονται με κοινοτική διαδικασία.

γ) Το εδάφιο (β) δεν εφαρμόζεται.

i) σε συστατικό ή σε κατηγορία συστατικών:

- των οποίων το καθαρό στραγγισμένο βάρος δηλώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 εδάφιο (δ),

- των οποίων η ποσότητα πρέπει ήδη να αναγράφεται στην επισήμανση δυνάμει κοινοτικών διατάξεων,

- που χρησιμοποιούνται σε μικρές ποσότητες για αρωματισμό,

- που, ενώ περιλαμβάνονται στην ονομασία πώλησης, δεν είναι καθοριστικά για την επιλογή του καταναλωτή στο κράτος μέλος εμπορίας, εφόσον η διακύμανση της ποσότητας δεν είναι ουσιώδης για το χαρακτηρισμό του τροφίμου ή τέτοιας φύσεως ώστε να το διακρίνει από άλλα παρόμοια προϊόντα. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα αποφασίζεται, σύμφωνα με κοινοτική διαδικασία, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα περίπτωση.

ii) όταν ειδικές κοινοτικές διατάξεις ορίζουν επακριβώς την ποσότητα του συστατικού ή της κατηγορίας συστατικών, χωρίς να προβλέπεται η ένδειξή της στην επισήμανση,

iii) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 εδάφιο (δ) τέταρτη και πέμπτη παύλα,

iv) στις περιπτώσεις που καθορίζονται με κοινοτική διαδικασία.

δ) Η αναγραφόμενη ποσότητα, εκφρασμένη ως ποσοστό, είναι η ποσότητά του ή των συστατικών κατά τη στιγμή της χρησιμοποίησής τους για την παρασκευή του τροφίμου. Ωστόσο, μέσω κοινοτικών διατάξεων, μπορούν να προβλέπονται παρεκκλίσεις από την αρχή αυτή για ορισμένα τρόφιμα. Οι διατάξεις αυτές θεσπίζονται με κοινοτική διαδικασία.

Κατά παρέκκλιση από την αρχή που διατυπώνεται στο εδάφιο αυτό, οι παρακάτω διατάξεις εφαρμόζονται για την ένδειξη ποσοτήτων συστατικών.

i) Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα που έχουν απωλέσει υγρασία κατόπιν θερμικής ή άλλης επεξεργασίας, οι αναγραφόμενες ποσότητες αντιστοιχούν στις ποσότητες των χρησιμοποιουμένων συστατικών αναγόμενες στο τελικό προϊόν.

Οι ποσότητες αυτές εκφράζονται ως εκατοστιαία αναλογία.

Ωστόσο, όταν η ποσότητα ενός συστατικού ή η αναγραφομένη στην επισήμανση συνολική ποσότητα όλων των συστατικών υπερβαίνει το 100% η εκατοστιαία αναλογία αντικαθίσταται από την ένδειξη του βάρους του ή των χρησιμοποιηθέντων συστατικών για την παρασκευή 100 g τελικού προϊόντος.

ii) Οι ποσότητες των πτητικών συστατικών αναγράφονται κατά σειρά βάρους στο τελικό προϊόν.

Οι ποσότητες των συστατικών που χρησιμοποιούνται σε συμπυκνωμένη ή αφυδατωμένη μορφή και που ανασυστώνται κατά την παραγωγή είναι δυνατόν να αναγράφονται κατά σειρά βάρους πριν από τη συμπύκνωση ή την αφυδάτωση.

Όταν πρόκειται για συμπυκνωμένα ή αφυδατωμένα τρόφιμα στα οποία πρέπει να προστεθεί νερό, οι αναγραφόμενες ποσότητες των συστατικών είναι δυνατόν να αναγράφονται κατά σειρά βάρους στο ανασυσταθέν προϊόν.

ε) Η ένδειξη που αναφέρεται στο εδάφιο (α), περιλαμβάνεται είτε στην ονομασία πώλησης του τροφίμου είτε ακριβώς δίπλα στην ονομασία αυτή, είτε στον κατάλογο των συστατικών σε συνδυασμό με το σχετικό συστατικό ή τη σχετική κατηγορία συστατικών.

στ) Η παράγραφος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων σε ότι αφορά τις θρεπτικές τους ιδιότητες.

7. α) Η καθαρή ποσότητα των προσυσκευασμένων τροφίμων εκφράζεται:

i) σε μονάδες όγκου για τα υγρά

ii) σε μονάδες μάζας για τα υπόλοιπα προϊόντα χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση το λίτρο, εκατόλιτρο, χιλιοστόλιτρο ή το χιλιόγραμμο και το γραμμάριο.

β) i) Όταν προβλέπεται η αναγραφή της ποσότητας με ορισμένο τύπο (π.χ. ονομαστική, ελάχιστη, μέση ποσότητα) η ένδειξη αυτή είναι η καθαρή ποσότητα περιεχομένου σύμφωνα με την έννοια του άρθρου αυτού. ii) Οταν μία προσυσκευασία αποτελείται από δύο ή περισσότερες αυτοτελείς προσυσκευασίες, που περιέχουν την ίδια ποσότητα του ίδιου προϊόντος, η ένδειξη της καθαρής ποσότητας δίνεται με αναγραφή της καθαρής ποσότητας κάθε αυτοτελούς συσκευασίας και του ολικού αριθμού τους. Οι ενδείξεις αυτές δεν είναι υποχρεωτικές, όταν είναι δυνατό να φαίνεται καθαρά και να μετριέται εύκολα απ' έξω ο συνολικός αριθμός των αυτοτελών συσκευασιών και όταν μία τουλάχιστον ένδειξη της καθαρής ποσότητας, που περιέχεται σε κάθε αυτοτελή συσκευασία, φαίνεται καθαρά απ' έξω.

iii) Οταν μία προσυσκευασία αποτελείται από δύο ή περισσότερες αυτοτελείς συσκευασίες που δεν θεωρούνται μονάδες πώλησης, η ένδειξη της καθαρής ποσότητας δίνεται με αναγραφή της ολικής καθαρής ποσότητας και του ολικού αριθμού των αυτοτελών συσκευασιών.

γ) Στην περίπτωση τροφίμων που συνήθως πωλούνται με το κομμάτι, η ένδειξη της καθαρής ποσότητας δεν είναι υποχρεωτική μόνον εφόσον ο αριθμός των κομματιών φαίνεται καθαρά και μετριέται εύκολα απ' έξω ή εφόσον αναγράφεται στην επισήμανση.

δ) Όταν στερεό τρόφιμο διατίθεται εμβαπτισμένο μέσα σε υγρό κάλυψης, στην επισήμανση αναγράφεται και το καθαρό βάρος του στραγγισμένου τροφίμου. Υγρό κάλυψης, κατά την έννοια της παραγράφου αυτής, είναι καθένα από τα κατωτέρω προϊόντα ενδεχομένως σε μίγμα μεταξύ τους ή και σε καταψυγμένη ή υπερκαταψυγμένη κατάσταση, εφόσον το υγρό δεν αποτελεί παρά απλή προσθήκη σε σχέση με τα βασικά στοιχεία του παρασκευάσματος αυτού και δεν αποτελεί, συνεπώς, αποφασιστικό στοιχείο για την αγορά του: νερό, υδατικά διαλύματα αλάτων, άλμη, υδατικά διαλύματα βρώσιμων οξέων, ξύδι, υδατικά διαλύματα σακχάρων, υδατικά διαλύματα άλλων γλυκαντικών ουσιών ή υλών, χυμοί φρούτων ή λαχανικών στην περίπτωση φρούτων ή λαχανικών.

ε) Στις περιπτώσεις που ο Κώδικας Τροφίμων ή σχετικές Αγορανομικές Διατάξεις ορίζουν επακριβώς τους επιτρεπομένους τύπους συσκευασίας, όσον αφορά στα πολλαπλάσια του γραμμαρίου ή του χιλιογράμμου, τυχόν διατιθέμενο στην κατανάλωση τρόφιμο (κατόπιν σχετικής έγκρισης) σε συσκευασία που περιέχει ποσότητα διαφορετική από εκείνη των τυποποιημένων (τρόφιμα συσκευαζόμενα προς εξαγωγή ή εισαγόμενα εκ εξωτερικού) πρέπει να εκτίθεται και να προσφέρεται γενικά στον καταναλωτή κατά τρόπο που εξασφαλίζει σε αυτόν τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών προς εκείνες ομοειδών τροφίμων που προσφέρονται σε τυποποιημένες συσκευασίες (π.χ. με κατάλληλη πινακίδα που έχει αναρτηθεί στο αντίστοιχο σημείο και δείχνει το καθαρό βάρος κάθε συσκευασίας σε γραμμάρια ή χιλιόγραμμα και την ανά χιλιόγραμμο τιμή του τροφίμου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο).

στ) Η ένδειξη της καθαρής ποσότητας δεν είναι υποχρεωτική για τα τρόφιμα:

i) τα οποία υπόκεινται σε σημαντικές απώλειες του όγκου ή της μάζας τους και πωλούνται με το κομμάτι ή ζυγίζονται παρουσία του αγοραστή. ii) των οποίων η καθαρή ποσότητα είναι μικρότερη από 5 γραμμάρια ή 5 χιλιοστόλιτρα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση μπαχαρικών και αρωματικών φυτών.

8. α) Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας τροφίμου είναι η χρονολογία, μέχρι την οποία το τρόφιμο αυτό διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιότητές του σε ενδεδειγμένες συνθήκες συντήρησης.

Η χρονολογία αυτή αναγράφεται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή.

β) Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας αναγράφεται

i) "ανάλωση κατά προτίμηση πριν από..." εφόσον περιλαμβάνεται η ημερομηνία.

ii) "ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος..." σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Για μερικά ευαλλοίωτα από μικροβιολογική άποψη τρόφιμα, τα οποία για το λόγο αυτό ενδέχεται ύστερα από σύντομο χρονικό διάστημα να αποτελέσουν άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας αντικαθίσταται από την ημερομηνία μέχρι την οποία επιτρέπεται η ανάλωση. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αναγράφεται η φράση "ανάλωση μέχρι...", ακολουθούμενη από περιγραφή των συνθηκών διατήρησης οι οποίες πρέπει να τηρηθούν.

γ) Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο συνοδεύονται:

i) είτε από την ίδια χρονολογία.

ii) είτε από ένδειξη του σημείου, όπου η χρονολογία αυτή αναγράφεται. Σε περίπτωση ανάγκης, οι ενδείξεις αυτές συμπληρώνονται με αναγραφή των συνθηκών διατήρησης, των οποίων η τήρηση εξασφαλίζει την αναγραφόμενη διατηρησιμότητα.

δ) Η χρονολογία αποτελείται από την ένδειξη, ευκρινώς και με τη σειρά, της ημέρας, του μήνα και του έτους.

Εν τούτοις για τρόφιμα:

i) Με διατηρησιμότητα μικρότερη από τρεις μήνες αρκεί η αναγραφή της ημέρας και του μήνα.

ii) με διατηρησιμότητα μεγαλύτερη από τρεις μήνες αλλά όχι μεγαλύτερη από δεκαοκτώ μήνες αρκεί η αναγραφή του μήνα και του έτους. iii) με διατηρησιμότητα μεγαλύτερη από δέκα οκτώ μήνες αρκεί η αναγραφή του έτους.

ε) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών με άλλες ενδείξεις χρονολογίας, η ένδειξη χρονολογίας ελάχιστης διατηρησημότητας δεν απαιτείται για τα ακόλουθα προϊόντα:

i) Νωπά φρούτα και λαχανικά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πατάτες, τα οποία δεν έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί άλλες παρόμοιες επεξεργασίες.

ii)Η παρέκκλιση αυτή δεν εφαρμόζεται στους βλαστάνοντες σπόρους και στα παρόμοια προϊόντα όπως τα φύτρα ψυχανθών.

iii) Κρασιά, ηδύποτα από ζύμωση (VINS DE LIQUEURS), αφρώδη κρασιά, αρωματισμένα κρασιά και παρόμοια προϊόντα που προέρχονται από διάφορα φρούτα εκτός από το σταφύλι, καθώς και για τα ποτά των κωδικών Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) 22060091, 22060093 και 22060099 που παράγονται από σταφύλι ή γλεύκος σταφυλιού.

iν)Ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλη κατ' όγκο 10% και πάνω.

ν) Μη αλκοολούχα αναψυκτικά, χυμοί φρούτων, νέκταρ φρούτων και τα αλκοολούχα ποτά που είναι συσκευασμένα σε περιέκτες χωρητικότητας άνω των 5 λίτρων και τα οποία πρόκειται να διατεθούν σε μονάδες ομαδικής εστίασης.

νi) Προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής που από τη φύση τους καταναλώνονται, συνήθως μέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες από την παρασκευή τους.

νii) Ξύδια

νiii) Μαγειρικό αλάτι, εξαιρουμένου του αλατιού στο οποίο έχει προστεθεί ιωδιούχο κάλι είτε πρόκειται για καθαρισμένο αλάτι (άρθρο 38 παράγραφος 3γ) είτε για ιωδιούχο αλάτι (άρθρο 38 παράγραφος 6).

ix) Σάκχαρα σε στερεή μορφή

x) Σακχαρώδη προϊόντα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από αρωματισμένα ή και χρωματισμένα σάκχαρα.

xi) Τσίκλες και παρόμοια για μάσηση προϊόντα.

xii) Παγωτά που προσφέρονται σε ατομικές συσκευασίες.

9. Οι οδηγίες χρήσης ενός τροφίμου πρέπει να δίνονται με τρόπο που να επιτρέπει την ορθή χρήση του.

9δις α) Οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους αναφέρεται στην επισήμανση ο αποκτημένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος των αλκοολούχων ποτών με περιεκτικότητα σε αλκοόλη πάνω από 1,2% κατ' όγκο, σε ότι αφορά τα προϊόντα των κλάσεων 22.04 και 22.05 του κοινού δασμολογίου (1987) ήτοι:

- μούστο σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, έστω και αν η ζύμωση έχει ανασταλεί με άλλο τρόπο εκτός απ' αυτόν της προσθήκης αλκοόλης. - κρασιά από νωπά σταφύλια,

- μούστο από νωπά σταφύλια του οποίου η ζύμωση έχει ανασταλεί με την προσθήκη αλκοόλης, των μιστελίων συμπεριλαμβανομένων, καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωσή τους.

Για τα υπόλοιπα ποτά κατά την αναγραφή του αποκτηθέντος αλκοολικού τίτλου λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

i) Ο αλκοολικός τίτλος προσδιορίζεται στους 20οC.

ii) Ο αριθμός που αναφέρεται στον αλκοολικό τίτλο περιέχει ένα δεκαδικό ψηφίο κατ' ανώτατο όριο. Συνοδεύεται από το σύμβολο "% VOL" και πριν από τον εν λόγω αριθμό μπορεί να προηγείται ο όρος "αλκοόλη" ή η συντομογραφική "άλκ".

b) Οι θετικές ή αρνητικές ανοχές που επιτρέπονται για την αναγραφή του αλκοολικού τίτλου, εκφραζόμενες σε απόλυτες τιμές, είναι οι εξής:

i) Ποτά που δεν κατονομάζονται παρακάτω: 0,3% VOL.

ii) Μπύρες αλκοολικού τίτλου 5,5% VOL ή κατωτέρου, ποτά που υπάγονται στη διάκριση 22.07 Β ΙΙ του κοινού Δασμολογίου (1987) και

παρασκευάζονται από σταφύλια: 0,5% VOL.

iii) Μπύρες αλκοολικού τίτλου μεγαλύτερου από 5,5% VOL, ποτά που υπάγονται στη διάκριση 22.07 Β Ι του κοινού δασμολογίου (1987) και παρασκευάζονται από σταφύλια, μηλίτης, απίτης και άλλα παρεμφερή ποτά, που προέρχονται από ζύμωση φρούτων εκτός των σταφυλιών, ενδεχομένως ημιαφρώδη ή αφρώδη ποτά με βάση μέλι που έχει υποστεί ζύμωση: 1% VOL. iν) Ποτά που περιέχουν βρεγμένα φρούτα ή μέρη φυτών: 1,5% VOL. Όλες οι παραπάνω ανοχές εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των ανοχών που προκύπτουν από τη μέθοδο ανάλυσης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του αλκοολικού τίτλου.

10. α) Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα, οι ενδείξεις που προβλέπονται στα εδάφια α και γ της παραγράφου 3 αναγράφονται πάνω στην προσυσκευασία ή σε ετικέτα συνδεδεμένη με αυτή.

β) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου α και με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες, όταν τα προσυσκευασμένα τρόφιμα:

- προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, άλλα βρίσκονται σε στάδιο εμπορίας που προηγείται της πώλησης στον τελικό καταναλωτή και όταν το στάδιο αυτό δεν είναι η πώληση σε μονάδα ομαδικής εστίασης. - προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες ομαδικής εστίασης προκειμένου Οι ενδείξεις που προβλέπονται στα εδάφια α και γ της παραγράφου 3, μπορούν να αναγράφονται μόνο στα σχετικά με τα τρόφιμα αυτά εμπορικά έγγραφα, εφόσον εξασφαλιστεί ότι τα έγγραφα αυτά, που θα περιλαμβάνουν όλες τις αναγραφόμενες στην ετικέτα ενδείξεις, είτε θα συνοδεύουν τα τρόφιμα στα οποία αναφέρονται είτε θα αποστέλλονται ταυτόχρονα ή πριν από την παράδοσή τους.

γ) Στις περιπτώσεις που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο οι ενδείξεις οι σχετικές με την ονομασία πώλησης, τη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης για τα ευαλοίωτα από μικροβιολογική άποψη τρόφιμα, το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή

εγκαταστημένου σε κράτος μέλος της Ε.Ο.Κ., πρέπει να αναγράφονται επίσης και στην εξωτερική συσκευασία μέσα στην οποία προσφέρονται τα τρόφιμα στο εμπόριο.

δ) Οι ενδείξεις των εδαφίων α και γ της παραγράφου 3 πρέπει να είναι κατανοητές, γραμμένες σε εμφανές μέρος, ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες. Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να καλύπτονται να κρύβονται ή να διαχωρίζονται από άλλες ενδείξεις ή εικόνες.

ε) i) Οι ενδείξεις οι σχετικές με την ονομασία πώλησης, την καθαρή ποσότητα, τη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή χρονολογία ανάλωσης και τον αλκοολικό τίτλο για τα ποτά με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη μεγαλύτερη από 1,2% κατ' όγκο πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο οπτικό πεδίο.

ii) Για τις επαναχρησιμοποιήσιμες γυάλινες φιάλες στις οποίες οι ενδείξεις, που αναφέρονται στο προηγούμενο υπεδάφιο (i, είναι γραμμένες ανεξίτηλα πάνω στο γυαλί, η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται μετά τις 14.6.1999.

στ) Στην περίπτωση των επαναχρησιμοποιήσιμων γυάλινων φιαλών που φέρουν ανεξίτηλες ενδείξεις και οι οποίες φιάλες λόγω του γεγονότος αυτού δεν φέρουν ετικέτα, δακτύλιο, ή περιλαίμιο, καθώς και των συσκευασιών περιεκτών των οποίων η μέγιστη πλευρά έχει επιφάνεια μικρότερη από 10 cm2 πρέπει να αναγράφονται μόνο οι ενδείξεις οι σχετικές με την ονομασία πώλησης, την καθαρή ποσότητα και την χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την χρονολογία ανάλωσης στην περίπτωση των ευαλοίωτων τροφίμων. Το υπεδάφιο ι του εδαφίου ε δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή.

11. Το άρθρο αυτό δεν θίγει διατάξεις που ρυθμίζουν ελαστικότερα την επισήμανση ορισμένων τροφίμων, που διατίθενται σε διακοσμητικές συσκευασίες όπως π.χ. αγαλματάκια ή αναμνηστικά.

12. α) Ο τρόπος αναγραφής των ενδείξεων των εδαφίων (α) και (γ) της παραγράφου 3 γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

β) Απαγορεύεται το εμπόριο τροφίμων, τα οποία προορίζονται για εσωτερική κατανάλωση, αν οι ενδείξεις των εδαφίων (α) και (γ) της παραγράφου 3 δεν αναγράφονται στα ελληνικά, εκτός εάν η αποτελεσματική ενημέρωση του καταναλωτή εξασφαλίζεται με άλλα μέτρα, που καθορίζονται με κοινοτική διαδικασία, για μία ή περισσότερες ενδείξεις της επισήμανσης.

γ) Δεν απαγορεύεται η πολύγλωσση επισήμανση.

13. α) Επί των μέσων συσκευασίας των τροφίμων που διατίθενται στο εμπόριο πρέπει να υπάρχει, εκτός των λοιπών ενδείξεων του παρόντος άρθρου, και ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει το τρόφιμο.

β) Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου ως "παρτίδα" νοείται το σύνολο των μονάδων πώλησης ενός τροφίμου, που παράγεται, παρασκευάζεται ή συσκευάζεται σε συνθήκες ουσιαστικά πανομοιότυπες.

γ) Πριν από την ένδειξη της παρτίδας προηγείται το γράμμα "L" εκτός από την περίπτωση που η ένδειξη της παρτίδας διακρίνεται καθαρά από τις άλλες ενδείξεις της ετικέττας.

Για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα η ένδειξη της παρτίδας και ενδεχομένως το γράμμα "L" αναγράφονται στην προσυσκευασία ή σε μία ετικέττα συνδεδεμένη με αυτή.

Για τα τρόφιμα που δεν είναι προσυσκευασμένα η ένδειξη της παρτίδας αναγράφεται στη συσκευασία ή στο δοχείο ή, ελλείψει τούτου, στα σχετικά εμπορικά έγγραφα.

Η ένδειξη της παρτίδας πρέπει να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη.

δ) Η παρτίδα καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από τον παραγωγό, τον παρασκευαστή, τον συσκευαστή του τροφίμου ή τον πρώτο πωλητή που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της κοινότητας, και η ένδειξη της παρτίδας τοποθετείται με ευθύνη κάποιου από τους παραπάνω φορείς.

ε) Η ένδειξη της παρτίδας δεν απαιτείται:

i) στα γεωργικά προϊόντα τα οποία ξεκινώντας από την γεωργική εκμετάλλευση:

- πωλούνται ή παραδίδονται σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης, συντήρησης ή συσκευασίας,

- διακινούνται προς οργανώσεις παραγωγών ή

- συλλέγονται με σκοπό την άμεση ενσωμάτωση τους σε ένα λειτουργικό σύστημα παρασκευής ή μεταποίησης.

ii) όταν στον τόπο πώλησης στον τελικό καταναλωτή τα τρόφιμα δεν είναι προσυσκευασμένα, συσκευάζονται αν ο ζητήσει ο αγοραστής ή έχουν προσυσκευαστεί για να πωληθούν αμέσως

iii) στις συσκευασίες ή τα δοχεία των οποίων η μεγαλύτερη όψη έχει επιφάνεια μικρότερη από 10 cm2.

iν) στις ατομικές συσκευασίες παγωτών. Η ένδειξη για την αναγνώριση της παρτίδας πρέπει να αναφέρεται πάνω στις ομαδικές συσκευασίες.

στ) Η ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που στην ετικέτα αναγράφεται η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η τελευταία ημερομηνία ανάλωσης, με την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία αυτή συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά τουλάχιστο της ημέρας και του μήνα.

ζ) Στην περίπτωση των γυάλινων φιαλών που προορίζονται να

ξαναχρησιμοποιηθούν, οι οποίες φέρουν ανεξίτηλες ενδείξεις και λόγω του γεγονότος αυτού δεν φέρουν ούτε ετικέτα ούτε δακτύλιο ούτε ετικέτα λαιμού, η ένδειξη της παρτίδας είναι υποχρεωτική μετά την 31.12.96.

η) Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ενδείξεων που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

14. Καταργείται.

15. Καταργείται.

16. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγουν τις περί επισήμανσης διατάξεις που αφορούν τα προϊόντα των κατωτέρω αναφερομένων Διαταγμάτων, μέχρι της αναθεώρησής τους προς ευθυγράμμιση αυτών με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου:

(- Π. Δ/γμα 498/83 "Μέλι", καταργήθηκε από 1.8.2003)

(- Π. Δ/γμα 513/83 "Ορισμένα βρώσιμα ζάχαρα για ανθρώπινη διατροφή", καταργήθηκε από 12.7.2003).

(- Π. Δ/γμα 527/83 "Προϊόντα κακάο και σοκολάτα", καταργήθηκε από 3.8.2003).

17. Τα Παραρτήματα 1 και 2 που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι τα ακόλουθα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Κατηγορίες συστατικών, για τα οποία η ένδειξη της κατηγορίας μπορεί να αντικαταστήσει εκείνη της ειδικής ονομασίας

Ορισμός Ένδειξη

Έλαια Εξευγενισμένα (ραφινέ) "Έλαιο"

εκτός από το ελαιόλαδο συμπληρούμενη κατά περίπτωση είτε από το χαρακτηρισμό «φυτικό" ή "ζωϊκό" - είτε με την ένδειξη της ειδικής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης. Ο χαρακτηρισμός "υδρογονω- μένο" πρέπει να συνοδεύει την ένδειξη του υδρογονωμένου ελαίου.

Λίπη εξευγενισμένα "Λίπος"

συμπληρούμενη κατά περί- πτωση - είτε με τον χαρακτηρι- σμό "φυτικό" ή "ζωϊκό" - είτε με την ένδειξη της ειδικής φυ- τικής ή ζωϊκής προέλευσης. Ο χαρακτηρισμός "υδρογονω- μένο" πρέπει να συνοδεύει την ένδειξη του υδρογονωμένου λί- πους.

Μίγμα αλεύρων που προέρχε- "Άλευρο" ται από δύο ή περισσότερα είδη ακολουθούμενο από τον κατά- δημητριακών λόγο των ειδών των δημητρια- κών, από τα οποία προέρχεται, κατά σειρά ελαττούμενης πε- ριεκτικότητας κατά βάρος.

Αμυλα φυσικά και άμυλα τρο- "Αμυλο (α)" ποποιημένα με φυσικές μεθό-

δους ή με ένζυμα.

Κάθε είδος ψαριού, όταν το "Ψάρι (α)" ψάρι αποτελεί συστατικό άλλου

τροφίμου και με την προϋπό-

θεση ότι η ονομασία και η πα-

ρουσίαση του τροφίμου αυτού

δεν αναφέρεται σε ορισμένο είδος ψαριού.

Κάθε είδος τυριού, όταν το "Τυρί (α)" τυρί ή μίγμα τυριών αποτελεί

συστατικό άλλου τροφίμου και

με την προϋπόθεση ότι η ονο-

μασία και η παρουσίαση του

τροφίμου αυτού δεν αναφέρε-

ται σε ορισμένο είδος τυριού.

Όλα τα είδη αρτυμάτων, που "Αρτύματα" ή "Μίγμα αρτυμά- δεν υπερβαίνουν το 2% του των".

βάρους του τροφίμου.

Όλα τα αρωματικά φυτά ή "Αρωματικό (α) φυτό (α)" ή μέρη αυτών, που δεν υπερβαί- "Μίγμα αρωματικών φυτών" νουν το 2% του βάρους του

τροφίμου.

Όλα τα παρασκευάσματα κόμ- "Κόμμι βάση"

μεων που χρησιμοποιούνται για

την παρασκευή κόμμεος

βάση για τις τσίκλες.

Τριμμένο ψωμί ή φρυγανιά από "Τριμμένο ψωμί ή φρυγα- άλευρα δημητριακών. νιά"

Όλες οι κατηγορίες ζαχαρόζης "Ζάχαρη"

Άνυδρη ή ένυδρη δεξτρόζη "Δεξτρόζη"

Σιρόπι γλυκόζης και "Σιρόπι γλυκόζης" αφυδατωμένο σιρόπι γλυκόζης.

Όλες οι πρωτεϊνες του "Πρωτεϊνες γάλακτος" γάλακτος(καζεϊνες, καζεϊνικά,

πρωτεΐνες του βουτυρογάλακτος

και ορρού του γάλακτος) καθώς

και τα μίγματά τους.

Βούτυρο κακάο πίεσης, εξευγε- "Βούτυρο κακάο" νισμένο ή EXPELLER.

Όλοι οι τύποι κρασιού, όπως "Κρασί" ορίζονται στον Κανονισμό ΕΟΚ

822/87.

Οι σκελετικοί μύες(**) των "κρέας (κρέατα) από" και η θηλαστικών ζώων και των ονομασία (οι ονομασίες) (*) πτηνών, που αναγνωρίζονται του ζώου (των ζώων) από το ως κατάλληλα για κατανάλωση οποίο (τα οποία) προέρχεται. από τον άνθρωπο μαζί με τους

φυσικά έγκλειστους ή προ-

σκολλημένους ιστούς, για τους

οποίους η συνολική περιεκτικό-

τητα σε λιπαρές ουσίες και σε

συνδετικό ιστό δεν υπερβαίνει

τις παρακάτω αναφερόμενες

τιμές και όταν το κρέας αποτε-

λεί συστατικό άλλου τροφίμου.

Τα προϊόντα που καλύπτονται

από τον κοινοτικό ορισμό των

"μηχανικά διαχωριζομένων κρε-

άτων" εξαιρούνται από τον ορι-

σμό αυτό.

Ανώτατα όρια περιεκτικότητας

σε λιπαρές ουσίες και σε συνδετικό

ιστό για τα συστατικά, που

χαρακτηρίζονται με τον όρο «κρέας

(κρέατα) από»

(*)Για την επισήμανση στα αγγλικά, αυτή η ονομασία μποερί να αντικατασταθεί από την γενική ονομασία του συστατικού για το εν λόγω ζώο.

(**)Το διάφραγμα και οι μασητήρες μύες αποτελούν τμήμα των σκελετικών μυών , ενώ η καρδιά, η γλώσσα και οι μύες της κεφαλής (εκτός από τους μασητήρες μύες), του καρπού, του ταρσού και της ουράς εξαιρούνται.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΛΙΠΑΡΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΟΥΣΙΕΣ % ΙΣΤΟΣ (1) %

Θηλαστικά ζώα (εκτός από κουνέ- 25 25 λια και χοιροειδή) και μίγμα από είδη

ζώων το οποίο περιέχει κρέας κατ'

εξοχήν θηλαστικών ζώων.

Χοιροειδή 30 25

Πτηνά και κουνέλια 15 10"

(1) Η περιεκτικότητα σε συνδετικό ιστό υπολογίζεται βάσει της αναλογίας μεταξύ της περιεκτικότητας του κρέατος σε κολλαγόνο και σε πρωτεΐνες κρέατος. Η περιεκτικότητα σε κολλαγόνο είναι οκταπλάσια της περιεκτικότητας σε υδροξυπρολίνη.

Εάν υπάρχει υπέρβαση των ανωτάτων αυτών ορίων σε λιπαρές ουσίες ή/και συνδετικό ιστό και πληρούνται όλα τα άλλα κριτήρια για τον ορισμό του όρου «κρέας (κρέατα) από» η περιεκτικότητα «σε κρέας (κρέατα) από» πρέπει να προσαρμοσθεί μειούμενη ανάλογα και στον κατάλογο των συστατικών πρέπει να περιλαμβάνεται εκτός από τον όρο «κρέας (κρέατα) από» ένδειξη σχετικά με την παρουσία λιπαρών ουσιών/ή και συνδετικού ιστού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Κατηγορίες συστατικών που αναφέρονται υποχρεωτικά με το όνομα της κατηγορίας ακολουθούμενο από το ειδικό τους όνομα ή τον αριθμό ΕΚ.

Χρωστική

Συντηρητικό

Αντιοξειδωτικό

Γαλακτωματοποιητής

Πυκνωτικό μέσο

Πηκτωματοποιητής

Σταθεροποιητής

Ενισχυτικό γεύσης

Μέσο οξίνισης

Διορθωτικό οξύτητας

Αντισυσσωματικό

Τροποποιημένο άμυλο (1)

Γλυκαντικό

Διογκωτική σκόνη

Αντιαφριστικό

Υλικό επικάλυψης

Γαλακτωματοποιητικά άλατα (2)

Βελτιωτικά αλεύρων

Σκληρυντικό

Υγροσκοπικό μέσο

Διογκωτικό

Προωστικό αέριο

(1)Δεν απαιτείται ένδειξη του ειδικού ονόματος ή του αριθμού ΕΚ. (2)Μόνο για τα τετηγμένα τυριά και τα προϊόντα με βάση το τετηγμένο τυρί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Αναγραφή των αρωματικών υλών στον κατάλογο των συστατικών

1. Οι αρωματικές ύλες αναφέρονται με τον όρο "αρωματική (ες) ύλη (ες)" ή με ειδικότερη ονομασία ή περιγραφή της αρωματικής ύλης.

2. Ο όρος "φυσική" ή κάθε άλλη έκφραση με την ίδια ουσιαστιά σημασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις αρωματικές ύλες, των οποίων το αρωματικό συστατικό περιέχει αποκλειστικά αρωματικές ουσίες όπως αυτές ορίζονται στη παρ. 2, εδάφιο α, σημείο 1 του άρθρου 44 του Κώδικα ή/και αρωματικά παρασκευάσματος όπως αυτά ορίζονται στη παράγραφο 2, εδάφιο β του άρθρου 44 του Κώδικα.

3. Σε περίπτωση που η ονομασία της αρωματικής ύλης περιέχει αναφορά στη φύση ή στη φυτική ή ζωική προέλευση των ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν, ο όρος "φυτική" ή οποιαδήποτε άλλη έκφραση με την ίδια ουσιαστικά σημασία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον το αρωματικό συστατικό έχει απομονωθεί, με κατάλληλες φυσικές μεθόδους ή με ενζυματικές ή μικροβιολογικές μεθόδους ή με παραδοσιακές μεθόδους παρασκευής τροφίμων, αποκλειστικά και μόνο. ή σχεδόν αποκλειστικά, από το αντίστοιχο τρόφιμο ή την αντίστοιχη πηγή αρωματικών υλών.

*** "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Α

Συστατικά : Προϊόντα αυτών, τα οποία αφαιρούνται προσωρινά από το παράρτημα 3 Α, μέχρι την αναθεώρηση του καταλόγου την 25.11.2007. Συστατικά που αναφέρονται στην παράγραφο 5 εδάφια β.1, η, θ. Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (δηλαδή σιτάρι , σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, σίτος σπέλτα, kamut ή οι υβριδικές τους ποικιλίες) και προϊόντα με βάση τα σιτηρά αυτά: - Σιρόπια γλυκόζης με βάση το σιτάρι, συμπεριλαμβανομένης της δεξτρόζης (*) - Μαλτοδεξτρίνες με βάση το σιτάρι (*)

- Σιρόπια γλυκόζης με βάση το κριθάρι

- Δημητριακά που χρησιμοποιούνται σε αποστάγματα για αλκοολούχα ποτά. Καρκινοειδή και προϊόντα με βάση τα καρκινοειδή.

Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά :

-Λυσοζύμη (παραχθείσα από αυγά) που χρησιμοποιείται σε οίνους. -Αλβουμίνη (παραχθείσα από αυγά) που χρησιμοποιείται ως διαυγαστικό μέσο σε οίνους και οίνους εξ οπωρών. Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια :

-Ζελατίνη ψαριών που χρησιμοποιείται ως φορέας σκευασμάτων βιταμινών ή καροτενοειδών και φορέας αρωματικών υλών. -Ζελατίνη ψαριών ή ιχθυόκολλα που χρησιμοποιείται ως διαυγαστικό μέσο σε μπίρες, οίνους εξ οπωρών και οίνους. Αραχίδες και προϊόντα με βάση τις αραχίδες.

Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια :

- Πλήρως ραφιναρισμένο σογιέλαιο και λίπη που προ-έρχονται από σόγια.(*) - Μίγμα φυσικών τοκοφερολών (Ε306), φυσική D-άλφα τοκοφερόλη, φυσική D-άλφα οξική τοκοφερόλη, φυσική D-άλφα ηλεκτρική τοκοφερόλη από σπέρματα σόγιας. - Φυτοστερόλες και φυτοστερολεστέρες που προέρχονται από φυτικά έλαια από σπέρματα σόγιας - Φυτοστανολεστέρας που παράγεται από στερόλες φυτικών ελαίων από σπέρματα σόγιας. Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης): - Ορός γάλακτος που χρησιμοποιείται σε αποστάγματα για αλκοολούχα ποτά. - Λακτιτόλη.

- Προϊόντα με βάση το γάλα (καζεΐνη) που χρησιμοποιούνται ως διαυγαστικό μέσο σε οίνους εξ οπωρών και οίνους. Καρποί με κέλυφος δηλαδή αμύγδαλα (Amygdalus Communis L), φουντούκια (Corylus avellana), καρύδια (junglans regia) , καρύδια ανακαρδιοειδών (Anacardium occidentale) ,καρύδια πεκαν [Carya illinoiesis( Wangenh) K. Koch] , καρύδια Βραζιλίας (Bertholletia excelsa), φυστίκια ( Pistacia vera) , καρποί μακαδαμίας και καρύδια Κουΐνσλαντ (Macademia termifolia) και προϊόντα με βάση τα ανωτέρω : - Καρποί με κέλυφος που χρησιμοποιούνται σε αποστάγματα για αλκοολούχα ποτά. - Καρποί με κέλυφος (αμύγδαλα, καρύδια) που χρησιμοποιούνται (ως αρωματική ύλη) σε αλκοολούχα ποτά. Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο -Ελαια από φύλλα και σπόρους σέλινου : - Ελαιορητίνη από σπόρους σέλινου Μουστάρδα και προϊόντα με βάση τη μουστάρδα. -Έλαια σινάπεως. -Έλαια σπόρων σινάπεως.

- Ελαιορητίνη σπόρων σινάπεως.

Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σησαμιού. Διοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10mg/kg ή 10mg/lt εκφρασμένο σε SO2. Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο.

Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα μαλάκια.

(*) και προϊόντα αυτών, στο βαθμό που η διεργασία στην οποία έχουν υποβληθεί δεν είναι πιθανόν να οδηγήσει σε αύξηση του επιπέδου αλλεργιγένεσης που αξιολογήθηκε από την EFSA όσον αφορά το σχετικό προϊόν από το οποίο προέρχονται."

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Κατάλογος των τροφίμων των οποίων η επισήμανση πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωματική υποχρεωτική ένδειξη.

Τύπος ή κατηγορία τροφίμων

Τρόφιμα των οποίων η διάρκεια διατήρησης παρατάθηκε με τη χρήση εγκεκριμένων αερίων συσκευασίας κατ' εφαρμογή του άρθρου 29 του Κώδικα

Ένδειξη

«Σε προστατευτική ατμόσφαιρα»

Τύπος ή κατηγορία τροφίμων

Τρόφιμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα γλυκαντικά κατά την έννοια του άρθρου 68 του Κώδικα

Ένδειξη

«Με γλυκαντικά» Η ένδειξη αυτή συνοδεύει την ονομασία πώλησης όπως προβλέπεται στην παράγρ. 4 του άρθρου 11 του Κώδικα.

Τύπος ή κατηγορία τροφίμων

Τρόφιμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα πρόσθετα σάκχαρα και ταυτόχρονα ένα ή περισσότερα γλυκαντικά κατά την έννοια του άρθρου 68 του Κώδικα

Ένδειξη

«Με σάκχαρα και γλυκαντικά»

Η ένδειξη αυτή συνοδεύει την ονομασία πώλησης όπως προβλέπεται στην παράγρ. 4 του άρθρου 11 του Κώδικα.

Τύπος ή κατηγορία τροφίμων

Τρόφιμα που περιέχουν ασπαρτάμη

Ένδειξη

«Περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης»

Τύπος ή κατηγορία τροφίμων

Τρόφιμα στα οποία έχουν προστεθεί πολυόλες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% Ένδειξη

«Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να έχει καθαρτικά αποτελέσματα».

Τύπος ή κατηγορία τροφίμων

Είδη ζαχαροπλαστικής ή ποτά που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ ή το μετά αμμωνίου άλας του λόγω προσθήκης της ουσίας (των ουσιών) ως τοιαύτης (ως τοιαύτων) ή του φυτού γλυκύρριζα Glycyrrhiza glabra, με συγκέντρωση ίση με ή ανώτερη από 100mg/kg ή 10mg/l. Ένδειξη

Η φράση «περιέχει γλυκύρριζα» προστίθεται αμέσως μετά τον κατάλογο των συστατικών, εκτός εάν ο όρος «γλυκύρριζα» περιλαμβάνεται ήδη στον κατάλογο των συστατικών ή στην ονομασία υπό την οποία πωλείται το προϊόν. Εάν δεν υπάρχει κατάλογος συστατικών, η ένδειξη τοποθετείται δίπλα στην ονομασία με την οποία πωλείται το προϊόν.

Τύπος ή κατηγορία τροφίμων

Είδη ζαχαροπλαστικής που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ ή το μετά αμμωνίου άλας του λόγω προσθήκης της ουσίας (των ουσιών) ως τοιαύτης (ως τοιαύτων) ή του φυτού γλυκύρριζα Glycyrrhiza glabra, με συγκέντρωση ίση με ή ανώτερη από 4g/kg.

Ένδειξη

Το ακόλουθο μήνυμα πρέπει να προστεθεί μετά τον κατάλογο των συστατικών: «περιέχει γλυκύρριζα - να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση σε περίπτωση υπέρτασης». Εάν δεν υπάρχει κατάλογος των συστατικών, η ένδειξη τοποθετείται δίπλα στην ονομασία με την οποία πωλείται το προϊόν.

Τύπος ή κατηγορία τροφίμων

Ποτά που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ ή το μετά αμμωνίου άλας του λόγω προσθήκης της ουσίας (των ουσιών) ως τοιαύτης (ως τοιαύτων) ή του φυτού γλυκύρριζα Glycyrrhiza glabra, με συγκέντρωση ίση με ή ανώτερη από 50mg/kg ή 300mg/l, στην περίπτωση ποτών με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα ανώτερη του 1,2% κατ' όγκο.**1 Ένδειξη

Το ακόλουθο μήνυμα πρέπει να προστεθεί μετά τον κατάλογο των συστατικών: «περιέχει γλυκύρριζα - να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση σε περίπτωση υπέρτασης». Εάν δεν υπάρχει κατάλογος των συστατικών, η ένδειξη τοποθετείται δίπλα στην ονομασία με την οποία πωλείται το προϊόν. (*) Η τιμή ισχύει για το προϊόν όπως προτείνεται έτοιμο για κατανάλωση ή όπως ανασυστήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή."

 

Αρθρο: 11Α

Ημ/νία: 06.07.2009

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαθρεπτική Επισήμανση

Σχόλια
-Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την ΑΧΣ 843/91 (ΦΕΚ Β΄ 80/12.2.1992)σε εναρμόνιση προς την οδηγία 90/496/ΕΟΚ. -Στο τέλος του εδαφ. α της παρ. 6 προστέθηκε η εντός "" περίπτωση με την ΑΧΣ 108/2004, (ΦΕΚ Β΄ 1039/7.9.2004). -Το εδαφ. (ι) της παρ. 2 (και όχι της 4 όπως προφανώς εκ παραδρομής αναφέρεται), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε, στο εδαφ. α της παρ. 6 προστέθηκαν οι εντός "" περ., το παρ. τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το παρ. Ι και προστέθηκε παρ. 2 με την ΑΧΣ 158/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1341/6.7.2009).

 

Κείμενο Αρθρου

1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή.

Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που προορίζονται να διατεθούν σε εστιατόρια, νοσοκομεία, κυλικεία και άλλες παρόμοιες μονάδες ομαδικής εστίασης που στο εξής θα καλούνται "μονάδες ομαδικής εστίασης".

β) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται:

- στα φυσικά μεταλλικά νερά και σε άλλα νερά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

- στους ρυθμιστές δίαιτας, συμπληρώματα διατροφής.

γ) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων για την επισήμανση του άρθρου 6 του Κώδικα για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή, καθώς και των ειδικών διατάξεων που ισχύουν στην περίπτωσή τους.

2. Κατά την έννοια του άρθρου αυτού νοούνται ως:

α) "Διαθρεπτική επισήμανση": κάθε πληροφορία που εμφανίζεται στην επισήμανση και αφορά:

ι) Στην ενεργειακή αξία (παρεχόμενη ενέργεια)

ιι) Στις ακόλουθες θρεπτικές ουσίες:

- Πρωτεΐνες

- Υδατάνθρακες

- Λιπαρές ύλες

- Εδώδιμες ίνες

- Νάτριο

- Βιταμίνες και ανόργανα άλατα που απαριθμούνται στο παράρτημα, όταν περιέχονται στα τρόφιμα σε σημαντική ποσότητα, σύμφωνα με το εν λόγω παράρτημα.

β) Διαθρεπτικός ισχυρισμός: Κάθε παρουσίαση και διαφημιστικό μήνυμα που δηλώνει, υπαινίσσεται ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποιο τρόφιμο έχει ιδιαίτερες θρεπτικές ιδιότητες σε σχέση με την ενέργεια (θερμιδική αξία) που:

- παρέχει,

- παρέχει σε μειωμένο ή αυξημένο ποσοστό ή

- δεν παρέχει

ή και σε σχέση με τις θρεπτικές ουσίες που:

- περιέχει,

- περιέχει σε μειωμένο ή αυξημένο ποσοστό ή

- δεν περιέχει

Ωστόσο, δεν συνιστά διαθρεπτικό ισχυρισμό, η ποιοτική ή ποσοτική αναφορά σε ορισμένες θρεπτικές ουσίες, εάν αυτή απαιτείται από τον Κώδικα.

γ) "Πρωτεΐνες": οι περιεχόμενες πρωτεΐνες που υπολογίζονται σύμφωνα με τον τύπο: πρωτεΐνη = ολικό άζωτο (KJELDAHL) x 6,25.

δ) "Υδατάνθρακες": όλοι οι υδατάνθρακες που μεταβολίζονται στον ανθρώπινο οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των πολυαλκοολών.

ε) "Σάκχαρα": όλοι οι μονοσακχαρίτες και δισακχαρίτες που περιέχονται στα τρόφιμα, εξαιρουμένων των πολυαλκοολών.

στ) "Λιπαρές ύλες": τα ολικά λιπίδια, συμπεριλαμβανομένων των φωσφολιπιδίων".

ζ) "Κορεσμένα λιπαρά οξέα": όλα τα λιπαρά οξέα χωρίς διπλό δεσμό.

η) "Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα": όλα τα λιπαρά οξέα με ένα διπλό δεσμό (cis).

θ) "Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα": όλα τα λιπαρά οξέα με διπλούς δεσμούς διαχωρισμένους από cis, cis - μεθυλενομάδες.

ι) «"Εδώδιμες ίνες": Ο ορισμός της ουσίας και, ενδεχομένως, των μεθόδων ανάλυσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ».

κ) "Μέση τιμή": Η τιμή που αντιπροσωπεύει καλύτερα την ποσότητα θρεπτικής ουσίας που περιέχεται σε συγκεκριμένο τρόφιμο, αφού ληφθεί υπόψη η ανοχή για τις εποχιακές διακυμάνσεις, τις καταναλωτικές συνήθειες καθώς και για άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την πραγματική τιμή.

3. α) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (β) η διαθρεπτική επισήμανση είναι προαιρετική.

β) Οταν στην επισήμανση, την παρουσίαση ή τη διαφήμιση, με εξαίρεση τις συλλογικές διαφημιστικές εκστρατείες, περιλαμβάνεται διαθρεπτικός ισχυρισμός, η διαθρεπτική επισήμανση είναι υποχρεωτική.

4. Επιτρέπονται μόνο οι διαθρεπτικοί ισχυρισμοί που αναφέρονται στην ενεργειακή αξία και στις θρεπτικές ουσίες του υπεδαφίου ιι του εδαφίου (α) της παρ. 2, καθώς και στις ουσίες που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες των θρεπτικών αυτών ουσιών ή αποτελούν συστατικά τους.

5. α) Σε περίπτωση διαθρεπτικής επισήμανσης, οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται είναι εκείνες της ομάδας 1 ή της ομάδας 2, με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω:

Ομάδα 1.

ι. η ενεργειακή αξία

ιι. η ποσότητα των πρωτεινών των υδατανθράκων, και των λιπαρών υλών.

Ομαδα 2

ι. η ενεργειακή αξία

ιι. η ποσότητα των πρωτεϊνών των υδατανθράκων των σακχάρων, των λιπαρών υλών, των κορεσμένων λιπαρών οξέων, των εδώδιμων ινών και του νατρίου.

β) Οταν ο διαθρεπτικός ισχυρισμός αφορά στα σάκχαρα. τα κορεσμένα λιπαρά οξέα, τις εδώδιμες ίνες ή το νάτριο, οι πληροφορίες που παρέχονται είναι εκείνες της ομάδας 2.

γ) Η διαθρεπτική επισήμανση μπορεί, επίσης να περιλαμβάνει τις ποσότητες ενός ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες ουσίες:

- το άμυλο,

- τις πολυαλκοόλες,

- τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα,

- τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα,

- τη χοληστερόλη,

- όλες τις βιταμίνες ή τα ανόργανα άλατα που απαριθμούνται στο παράρτημα και περιέχονται σε σημαντική ποσότητα, σύμφωνα με το εν λόγω παράρτημα.

δ) Είναι υποχρεωτική η αναγραφή ουσιών που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες των θρεπτικών ουσιών που αναφέρονται στα εδάφια (α) και (γ) ή αποτελούν συστατικά τους, όταν οι ουσίες αυτές αποτελούν το αντί του διαθρεπτικού ισχυρισμού.

Επιπλέον, όταν δηλώνεται η ποσότητα των πολυακόρεστων ή/και μονοακόρεστων ή/και το ποσοστό της χοληστερόλης, πρέπει να δηλώνεται, επίσης και η ποσότητα των κεκορεσμένων λιπαρών οξέων.

Η τελευταία αυτή ένδειξη δεν αποτελεί, στην περίπτωση αυτή, διαθρεπτικό ισχυρισμό κατά την έννοια του εδαφίου (β).

6. α) Η προς δήλωση ενεργειακή αξία υπολογίζεται με βάση τους ακόλουθους συντελεστές μετατροπής:

- υδατάνθρακες (εκτός από τις πολυαλκοόλες): 4 Kcal/g - 17 kj/g, - πολυαλκοόλες: 2,4 Kcal/g - 10 kj/g, - πρωτεΐνες: 4 Kcal/g - 17 kj/g, - λιπαρές ύλες: 9 Kcal/g - 37 kj/g, - αλκοόλη (αιθανόλη): 7 Kcal/g - 29 kj/g, - οργανικά οξέα: 3 Kcal/g - 13 kj/g, "- salatrims: 6 Kcal/g - 25 KJ/g" "−εδώδιμες (τροφικές) ίνες 2 Kcal/g - 8KJ/g − ερυθριτόλη 0 Kcal/g - 0KJ/g"

β) Η δήλωση της ενεργειακής αξίας και των περιεχομένων θρεπτικών ουσιών ή των συστατικών τους πρέπει να γίνεται με αριθμούς (αριθμητικά) Οι προς χρήση μονάδες είναι οι ακόλουθες:

- ενέργεια: kj και kcal.

- πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρές ύλες (εκτός από τη χοληστερόλη), εδώδιμες ίνες, νάτριο: γραμμάρια (g).

- χοληστερόλη: χιλιοστόγραμμα (mg).

- Βιταμίνες και ανόργανα άλατα: Οι μονάδες που ορίζονται στο παράρτημα. Τα στοιχεία εκφράζονται ανά 100 g ή 100 ml.

Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αναγράφονται ανά

υποδεικνυόμενη στην ετικέτα δόση ή ανά μερίδα, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται και ο αριθμός των μερίδων που περιέχονται στη συσκευασία.

δ) Οι ανωτέρω πληροφορίες πρέπει να αναφέρονται στη μορφή υπό την οποία πωλείται το τρόφιμο. Οπου αυτό ενδείκνυται οι πληροφορίες αυτές, μπορεί να αναφέρονται σε παρασκευασμένο τρόφιμο, με την προϋπόθεση ότι ο τρόπος παρασκευής θα περιγράφεται λεπτομερώς και ότι η πληροφορία θα αφορά στο έτοιμο προς κατανάλωση τρόφιμο.

ε) Οι πληροφορίες που αφορούν στις βιταμίνες και τα ανόργανα άλατα πρέπει, επίσης, να εκφράζονται σε ποσοστά επί τοις εκατό της συνιστώμενης ημερήσιας παροχής (ΣΗΠ), όπως καθορίζεται στο παράρτημα για τις ποσότητες που ορίζονται στο εδάφιο (γ).

Το ποσοστό επί τοις εκατό της συνιστώμενης ημερήσιας παροχής (ΣΗΠ) για τις βιταμίνες και τα ανόργανα άλατα μπορεί να αναφέρεται, επίσης, υπό μορφή γραφικής παράστασης που θα καθορισθεί.

στ) Στις περιπτώσεις που δηλώνονται τα σάκχαρα ή/και οι πολυαλκοόλες ή/και το άμυλο, η δήλωση ακολουθεί αμέσως μετά την αναφορά στους περιεχόμενους υδατάνθρακες, ως ακολούθως:

- υδατάνθρακες...g από τα οποία:

- σάκχαρα...g

- πολυαλκοόλες... g

- άμυλο... g

ζ) Στις περιπτώσεις που δηλώνεται η ποσότητα και/ή το είδος των λιπαρών οξέων και/ή η ποσότητα της χοληστερόλης, η δήλωση ακολουθεί αμέσως μετά την αναφορά στα ολικά λιπίδια ως ακολούθως:

- λιπαρές ύλες... g από τα οποία:

- κορεσμένα... g

- μονοακόρεστα.... g

- πολυακόρεστα... g

- χοληστερόλη... mg

η) Οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι μέσες τιμές που έχουν δεόντως καθοριστεί, κατά περίπτωση, με:

ι. ανάλυση του τροφίμου που πραγματοποιείται από τον παραγωγό.

ιι. υπολογισμό με βάση τις γνωστές ή τις πραγματικές μέσες τιμές των συστατικών που χρησιμοποιήθηκαν.

ιιι. υπολογισμούς με βάση γενικώς καθορισμένα και αποδεκτά δεδομένα. 7.α) Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο πρέπει να εμφανίζονται συγκεντρωμένες σε ένα μέρος υπό μορφή πίνακα, με τους αριθμούς σε κάθετη ευθυγράμμιση, αν το επιτρέπει ο χώρος. Σε περίπτωση έλλειψης χώρου, η αναγραφή γίνεται γραμμικά.

β) Οι πληροφορίες αυτές πρέπει ν' αναγράφονται και στα ελληνικά, σε εμφανή θέση και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ευανάγνωστες και ανεξίτηλες.

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του παρόντος και για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα που διατίθενται δίχως προσυσκευασία για πώληση στον τελικό καταναλωτή και στις μονάδες ομαδικής εστίασης ή τα τρόφιμα που συσκευάζονται επί τόπου κατά την πώλησή τους, κατόπιν αιτήματος του αγοραστή, ή προσυσκευάζονται με προοπτική να πωληθούν αμέσως. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, οι πληροφορίες οι σχετικές με τις θρεπτικές ιδιότητες του τροφίμου αναγράφονται κατά τον τρόπο που ρητά αναφέρεται στο παρόν άρθρο, σε πινακίδα τοποθετημένη πλησίον του προς πώληση τροφίμου.

9. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου το ακόλουθο παράρτημα:

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Βιταμίνες και ανόργανα άλατα που μπορούν να αναφέρονται και συνιστώμενες ημερήσιες τροφικές δόσεις (ΣΗΔ)

Βιταμίνη Α (μg) 800 Χλώριο (mg) 800

Βιταμίνη D (μg) 5 Ασβέστιο (mg) 800

Βιταμίνη Ε (mg) 12 Φωσφόρος (mg)700

Βιταμίνη K (μg) 75 Μαγνήσιο (mg)375

Βιταμίνη C (mg) 80 Σίδηρος (mg) 14

Θειαμίνη (mg) 1,1 Ψευδάργυρος (mg)10

Ριβοφλαβίνη (mg) 1,4 Χαλκός (mg) 1

Νιασίνη (mg) 16 Μαγγάνιο (mg) 2

Βιταμίνη Β6 (mg) 1,4 Φθόριο (mg) ,5

Φολικό οξύ (μg) 200 Σελήνιο (μg) 55

Βιταμίνη B12 (μg) 2,5 Χρώμιο (μg)40

Βιοτίνη (μg) 50 Μολυβδαίνιο (μg) 50

Παντοθενικό οξύ (mg) 6 Ιώδιο (μg)150

Κάλιο (mg) 2000

Κατά κανόνα, η ποσότητα που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για να αποφασιστεί ποια θεωρείται σημαντική ποσότητα αντιστοιχεί στο 15 % της συνιστώμενης δόσης όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν παράρτημα για 100 g ή 100 ml ή ανά συσκευασία αν η συσκευασία περιέχει μία μόνο μερίδα."

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ορισμός των ουσιών που συνιστούν εδώδιμες (τροφικές) ίνες και μέθοδοι ανάλυσης όπως αναφέρεται στη παράγραφο 4 εδάφιο ι)

Ορισμός των ουσιών που συνιστούν εδώδιμες ίνες

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως "εδώδιμες ίνες" τα υδατανθρακικά πολυμερή με τρία ή περισσότερα μονομερή, που δεν πέπτονται ούτε απορροφώνται από το λεπτό έντερο του ανθρώπινου οργανισμού και εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: - εδώδιμα υδατανθρακικά πολυμερή που απαντώνται σε φυσική μορφή στα τρόφιμα όπως καταναλώνονται, - εδώδιμα υδατανθρακικά πολυμερή που έχουν ληφθεί από πρώτες ύλες τροφίμων με φυσικά, ενζυματικά ή χημικά μέσα και έχουν ωφέλιμη επίδραση στη φυσιολογία του οργανισμού, η οποία έχει καταδειχθεί με επιστημονικά στοιχεία γενικής αποδοχής - εδώδιμα συνθετικά υδατανθρακικά πολυμερή που έχουν ωφέλιμη επίδραση στη φυσιολογία του οργανισμού, η οποία έχει καταδειχθεί με επιστημονικά στοιχεία γενικής αποδοχής."

 

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 31.12.1987

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Δειγματοληψία Τροφίμων: Όροι, Συνθήκες, Υποχρεώσεις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η δειγματοληψία διενεργείται πάντοτε από δύο (2) τουλάχιστον εντεταλμένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους της αρμόδιας ή των αρμοδίων Υπηρεσιών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να διενεργηθεί

δειγματοληψία και από εντεταλμένους χημικούς του Γ.Χ.Κ.

2. Τα σχετικά με την ενέργεια για τη λήψη δειγμάτων, που προορίζονται να εξεταστούν από το Γ.Χ.Κ., ρυθμίζει, κατευθύνει και καθοδηγεί η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου σε συνεννόηση μ' αυτό και κατά τρόπο ανάλογο με τις εκάστοτε περιπτώσεις, τη σκοπιμότητα καθώς και τη δυναμικότητα των εργαστηρίων του.

3. Δειγματοληψία ενεργείται σε όλα τα είδη, που υπόκεινται σύμφωνα με το Νόμο σε έλεγχο, όχι μόνο όταν υπάρχει υπόνοια ότι αυτά είναι νοθευμένα ή επιβλαβή για τη Δημόσια Υγεία αλλά και όταν κρίνει αυτό σκόπιμο η αρμόδια Υπηρεσία προς το σκοπό προληπτικού ελέγχου.

4. Δείγματα είναι δυνατόν να παίρνονται από καταστήματα, αποθήκες, αγορές, εργαστήρια, ψυγεία, φορτηγά αμάξια και, γενικά μεταφορικά μέσα, πλανόδιους πωλητές και γενικώτερα από οποιοδήποτε μέρος, όπου αποθηκεύονται για πώληση, πωλούνται ή εκθέτονται για πώληση τα είδη που πρόκειται να εξεταστούν. Επίσης δείγματα είναι δυνατόν να παίρνονται και από είδος που μόλις έχει προμηθευτεί καταναλωτής και υπόκειται σε έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τα είδη που αποδεδειγμένα έχουν χορηγηθεί απ' αυτόν και έχουν δειγματιστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

5. Εκείνοι που κατέχουν με οποιοδήποτε τρόπο εμπορεύσιμα είδη, που υπόκεινται σε δειγματοληψία, ή οι πράκτορες μεταφορών αυτών ή και οι μεταφορείς, γενικά, τέτοιων ειδών έχουν υποχρέωση να διευκολύνουν τα όργανα που είναι εντεταλμένα για τη δειγματοληψία (αγορανομικά όργανα, χημικούς, αστυκτηνιάτρους κ.λ.π.), δίνοντας κάθε σχετική πληροφορία και δείχνοντας σε πρώτη ζήτηση τα αντίστοιχα τιμολόγια αγοράς ή φορτωτικές ή κάθε έγγραφο σχετικό με το είδος που δειγματίζεται.

6. Εκείνοι που αρνούνται ή, με οποιοδήποτε τρόπο, αντιδρούν στη διενέργεια της παραπάνω εντεταλμένης δειγματοληψίας καθώς και εκείνοι που σκόπιμα δίνουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες για το είδος που δειγματιζεται, υπόκεινται στις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από το Νόμο.

7. Η δειγματοληψία πρέπει να ενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντα Κώδικα, κατά τρόπο ώστε το δείγμα που παίρνεται να αντιπροσωπεύει κατά το δυνατόν πληρέστερα τη μέση σύσταση του είδους που δειγματίζεται και να διασφαλίζεται το αναλλοίωτο και αλύμαντό του.

8. Τα δείγματα παίρνονται, με σκοπό την εξέτασή τους από τις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. ή, κατά περίπτωση, από τις αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές, πάντοτε εις διπλούν, με εξαίρεση τον άρτο, για τον οποίο γίνεται μνεία στο οικείο Κεφάλαιο του παρόντα Κώδικα.

9. Σε περιπτώσεις, που αυτοί που διενεργούν τη δειγματοληψία διαπιστώνουν εμφανή ακαταλληλότητα ή αλλοίωση μέρους του είδους που δειγματίζεται, παίρνεται χωριστά δείγμα εις διπλούν, εφόσον τούτο είναι εφικτό ή διαφορετικά εις απλούν από το εμφανώς ακατάλληλο ή αλλοιωμένο μέρος, χωρίς να τηρείται η παραπάνω αρχή της μέσης σύστασης της παραγράφου 7 και στη συνέχεια συντάσσεται ιδιαίτερο πρωτόκολλο δειγματοληψίας που αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραπάνω περίπτωσης. Η υπόλοιπη ποσότητα του είδους δειγματίζεται χωριστά σύμφωνα με την κανονική διαδικασία και συντάσσεται επίσης ιδιαίτερο πρωτόκολλο δειγματοληψίας, που περιγράφει το περιστατικό και τη σχέση αυτού προς το πρωτόκολλο και δείγμα της ειδικής, όπως παραπάνω, περίπτωσης. Η προσκόμιση και η εξέταση των παραπάνω δειγμάτων πραγματοποιείται στο συντομώτερο δυνατό χρόνο και τα αποτελέσματα εξέτασης και των δύο δειγμάτων τίθενται υπόψη του Α.Χ.Σ. και ΚΕ.Σ.Υ. προς γνωμοδότηση.

10. Εφόσον υπάρχει ανάγκη μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου (δηλητηριάσεις κ.λπ.) πρέπει να παίρνονται χωριστά δείγματα, σύμφωνα με τις Υγειονομικές Διατάξεις, τα οποία στέλνονται το γρηγορώτερο για εξέταση στα αρμόδια Υγειονομικά Εργαστήρια.

11. Κατά τις δειγματοληψίες, που διενεργούνται από επιτροπές στα διάφορα ιδρύματα (νοσοκομεία, σχολές κ.λ.π.) πρέπει να τηρούνται απαραίτητα όλοι οι όροι και διατάξεις του παρόντα Κώδικα στις δε επιτροπές να συμμετέχει χημικός ή ελλείψει αυτού, γιατρός ή κτηνίατρος.

12. Τα σχετικά με τη δειγματοληψία και εξέταση, γενικά, εισαγομένων και εξαγομένων τροφίμων ρυθμίζονται με τελωνειακές και άλλες διατάξεις.

 

Αρθρο: 12Α

Ημ/νία: 21.03.2002

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Επίσημος Έλεγχος Τροφίμων

Σχόλια
-Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την ΑΧΣ 11/92 (ΦΕΚ Β΄ 313/8.5.1992) και ισχύει από 08.05.1992.-Οι παράγραφοι 10-15 συμπληρώθηκαν με την ΥΑ 34258 οικ. (ΦΕΚ Β΄ 355/21.3.2002).

 

Κείμενο Αρθρου

1. α)"Επίσημος έλεγχος τροφίμων" καλούμενος στο εξής "έλεγχος", νοείται ο έλεγχος που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον

- τα τρόφιμα,

- τα πρόσθετα τροφίμων, οι βιταμίνες, τα ανόργανα άλατα, τα

ιχνοστοιχεία και τα άλλα πρόσθετα που προορίζονται να πωληθούν ως έχουν,

- τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σ' επαφή με τρόφιμα, πληρούν τις διατάξεις που αποσκοπούν στην πρόληψη των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, στην εξασφάλιση της θεμιτής φύσης των εμπορικών συναλλαγών ή στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και τις διατάξεις που έχουν ως αντί την ενημέρωσή τους.

β) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται στα πλαίσια ειδικότερων κοινοτικών ρυθμίσεων.

γ) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στους μετρολογικούς ελέγχους.

2. α) Τα προϊόντα που προορίζονται ν' αποσταλούν σε άλλα Κράτη-Μέλη ελέγχονται με την ίδια επιμέλεια όπως και εκείνα που διατίθενται στο εμπόριο στο ελληνικό έδαφος.

β) Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή εκτός της Κοινότητας.

3.α) Ο έλεγχος διενεργείται:

- σε τακτικά διαστήματα και

- σε περιπτώσεις που υπάρχουν υπόνοιες ότι τα προϊόντα δεν πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις.

β) Ο έλεγχος διενεργείται τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο.

γ) Ο έλεγχος εκτείνεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της παρασκευής, της εισαγωγής στη χώρα μας από τρίτες χώρες, της επεξεργασίας, της αποθήκευσης, της μεταφοράς, της διανομής και της εμπορίας.

δ) Ο έλεγχος διενεργείται κατά κανόνα χωρίς προειδοποίηση.

ε) Η αρμόδια αρχή επιλέγει, σε κάθε περίπτωση μεταξύ των στάδιων που απαριθμούνται στο εδάφιο (γ), το στάδιο ή τα στάδια που είναι τα πλέον κατάλληλα για την προβλεπόμενη έρευνα.

4. Ο έλεγχος συνίσταται σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες πράξεις, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις παραγράφους 5 έως 8, σε συνάρτηση με την προβλεπόμενη έρευνα:

- επιθεώρηση,

- δειγματοληψία και ανάλυση,

- έλεγχος της υγιεινής του προσωπικού,

- εξέταση του έγγραφου και αποδεικτικού υλικού,

- εξέταση του συστήματος ελέγχου που τυχόν εφαρμόζει η επιχείρηση και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν.

5.α) Στην επιθεώρηση υποβάλλονται:

- η κατάσταση των οικοπέδων, των αποθηκών, των γραφείων, των εγκαταστάσεων και των γύρω χώρων, καθώς και των μεταφορικών μέσων, εξοπλισμών και μηχανημάτων και η χρήση αυτών στα διάφορα στάδια που απαριθμούνται στο εδάφιο (γ) της παραγράφου 3,

- οι πρώτες ύλες, τα συστατικά, τα πρόσθετα τροφίμων και τεχνολογικά βοηθήματα ή άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ή παραγωγή των τροφίμων,

- τα ημικατεργασμένα προϊόντα,

- τα τελικά προϊόντα,

- τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σ' επαφή με τρόφιμα,

- τα υλικά και οι τρόποι καθαρισμού και συντήρησης και τα λοιμοκτόνα (PESTICIDES),

- οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες παρασκευής ή επεξεργασίας τροφίμων, - η επισήμανση και η παρουσίαση τροφίμων, και

- τα μέσα συντήρησης.

β) Οι ενέργειες που αναφέρονται στο εδάφιο (α) μπορούν να

συμπληρώνονται, εν ανάγκη, με:

- ακρόαση του υπευθύνου της επιχείρησης στην οποία διεξάγεται η επιθεώρηση, καθώς και των προσώπων που εργάζονται για λογαριασμό της επιχείρησης αυτής,

- σημείωση των τιμών που έχουν καταγράψει τα όργανα μέτρησης, τα οποία χρησιμοποιεί η επιχείρηση,

- ελέγχους, οι οποίοι θα διενεργούνται από την αρμόδια αρχή, με τα δικά της όργανα, επί των μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί με όργανα μέτρησης της επιχείρησης.

6. Στον έλεγχο της υγιεινής του προσωπικού υποβάλλονται τα άτομα που κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τα υλικά και προϊόντα που αναφέρονται στο εδάφιο (α) (δεύτερη έως έκτη παύλα) της παραγράφου 5.

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να εξακριβωθεί κατά πόσο πληρούνται οι όροι υγιεινής, όσον αφορά στην ατομική καθαριότητα και την ενδυμασία. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τις ιατρικές εξετάσεις.

7.α) Οι υπάλληλοι στους οποίους έχει ανατεθεί ο έλεγχος μπορούν να λάβουν γνώση του έγγραφου υλικού που κατέχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά τα διάφορα στάδια που απαριθμούνται στο εδάφιο (γ) της παραγράφου 3.

β) Οι υπάλληλοι στους οποίους έχει ανατεθεί ο έλεγχος μπορούν, επίσης, να κρατούν αντίγραφα του συνόλου ή μέρους του έγγραφου υλικού που τους υποβάλλεται για εξέταση.

γ) Οταν οι αρμόδιοι για τον έλεγχο υπάλληλοι διαπιστώνουν ή έχουν υποψίες για κάποια παράβαση, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα.

δ) Οι υπάλληλοι στους οποίους έχει ανατεθεί ο έλεγχος υποχρεούνται να τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο.

8. α) Οι αρμόδιες για τον έλεγχο αρχές καταρτίζουν προγράμματα προβλέψεων στα οποία καθορίζονται η φύση και η συχνότητα των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με την παράγραφο 3, επί μια καθορισμένη περίοδο.

β) Κάθε χρόνο, πριν από την 1η Μαϊου, το Γενικό Χημείο του Κράτους διαβιβάζει στην Επιτροπή κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με την εκτέλεση, κατά τον προηγούμενο χρόνο, των προγραμμάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (α) διευκρινίζοντας:

- τα κριτήρια που ενέπνευσαν την εκπόνηση των προγραμμάτων αυτών, - τον αριθμό και τη φύση των διενεργηθέντων ελέγχων, και

- τον αριθμό και τη φύση των διαπιστωθεισών παραβάσεων.

9. Η διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων πραγματοποιείται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γεωργίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου και Δημόσιας Τάξης.

"10. Για την αποτελεσματική διεξαγωγή του επισήμου ελέγχου τροφίμων οι αρμόδιες Αρχές, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 της υπ' αριθ. 764/23.11.2000 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, διαθέτουν ή έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με επαρκή αριθμό υπαλλήλων με τα δέοντα προσόντα και πείρα ιδίως σε τομείς όπως της χημείας, της χημείας τροφίμων, της κτηνιατρικής, της ιατρικής, της μικροβιολογίας τροφίμων, της υγιεινής τροφίμων, της τεχνολογίας τροφίμων και της νομικής.

11. α. Τα επίσημα εργαστήρια όπου διενεργούνται οι έλεγχοι, πρέπει να πληρούν τα γενικά κριτήρια λειτουργίας των εργαστηρίων δοκιμών που καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 45001, το οποίο συμπληρώνεται από τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και τη δειγματοληπτική επιθεώρηση της συμμόρφωσής τους, από το προσωπικό το επιφορτισμένο με τη διασφάλιση της ποιότητας, σύμφωνα με τις αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής αριθ. 2 και αριθ. 7 του ΟΟΣΑ, όπως καθορίζεται στο τμήμα ΙΙ του παραρτήματος 2 της απόφασης του ΟΟΣΑ της 12ης Μαίου 1991 σχετικά με την αμοιβαία αποδοχή στοιχείων για την αξιολόγηση των χημικών ουσιών.

β. Κατά την αξιολόγηση των επισήμων εργαστηρίων ελέγχων πρέπει να εφαρμόζονται τα κριτήρια που καθορίζει το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 45002 και να εφαρμόζονται, όταν απαιτείται, συστήματα ελέγχου επάρκειας.

γ. Η αξιολόγηση των εργαστηρίων του επισήμου ελέγχου γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από άλλο επίσημο φορέα διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι φορείς αυτοί πρέπει να πληρούν τα γενικά κριτήρια που καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 45003 για τους φορείς διαπίστευσης εργαστηρίων.

δ. Η διαπίότευση και η αξιολόγηση των επισήμων εργαστηρίων ελέγχου μπορεί να συνδέεται με μεμονωμένους ελέγχους ή σύνολα ελέγχων.

ε. Κάθε ενδεδειγμένη παρέκκλιση σε ότι αφορά την αξιολόγηση εργαστηρίων για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων θεσπίζεται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 8 της οδηγίας 93/99/ΕΟΚ (ΕΕL 290/14 της 24.11.93).

12. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται από τα επίσημα εργαστήρια, στο πλαίσιο του επισήμου ελέγχου των τροφίμων, επικυρώνονται όταν είναι δυνατόν, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

i) Εξειδίκευση

ii) Ακρίβεια (accuracy)

iii) Αξιοπιστία (precision) ή μεταβλητότητα της ενδοεργαστηριακής επαναληψιμότητας και διεργαστηριακής αναπαραγωγιμότητας (στο ίδιο ή διαφορετικά εργαστήρια).

iv) Οριο ανίχνευσης

v) Ευαισθησία

vi) Ευκολία εκτέλεσης και εφαρμογής

vii) Αλλα κριτήρια που μπορεί να επιλέγονται ανάλογα με τις ανάγκες. Οι τιμές που καθορίζουν την αξιοπιστία που αναφέρεται στο σημείο (iii) πρέπει να λαμβάνονται μετά από συγκριτική δοκιμασία διενεργούμενη κατά προτίμηση, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5725 (αξιοπιστία μεθόδων ανάλυσης). Προς το σκοπό αυτό οι τιμές της επαναληψιμότητας και αναπαραγωγιμότητας εκφράζονται κατά τρόπο διεθνώς αναγνωρισμένο, όπως ορίζονται στο ISO 5725. Οι μέθοδοι ανάλυσης που μπορούν ομοιόμορφα να εφαρμοστούν σε διάφορες ομάδες προϊόντων θα πρέπει να προτιμώνται από τις μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε ειδικά προϊόντα.

13. Οι αρμόδιες Αρχές συνεργάζονται με τους ειδικούς υπαλλήλους που διορίζει η Επιτροπή με γραπτή εξουσιοδότηση για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ισοδυναμίας των ελέγχων στα τρόφιμα και παρέχουν σ' αυτούς την απαραίτητη συνδρομή προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. Οι κοινοτικοί επιθεωρητές μπορούν να συνοδεύουν τους εντεταλμένους για τον έλεγχο υπαλλήλους κατά την εκτέλεση του επισήμου ελέγχου τροφίμων. Σε κάθε περίπτωση, οι υπάλληλοι των αρμοδίων Αρχών παραμένουν υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των ελεγκτικών δραστηριοτήτων. Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Επιτροπής τηρούν τους κανόνες και την πρακτική που οφείλουν να ακολουθούν οι Ελληνικές Ελεγκτικές Αρχές.

14. α. Οι αρμόδιες Αρχές παρέχουν αμοιβαία διοικητική συνδρομή στις αρμόδιες για τον έλεγχο των τροφίμων Αρχές των άλλων κρατών μελών, για όλες τις διαδικασίες επιτήρησης, όσον αφορά τις νομικές διατάξεις και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα τρόφιμα, καθώς και σε όλες τις διαδικασίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων.

β. Για τη διευκόλυνση της διοικητικής συνδρομής, ορίζεται ως σημείο επαφής ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Το σημείο επαφής πραγματοποιεί τις δέουσες επαφές με τα σημεία επαφής των άλλων κρατών μελών, βοηθά και συντονίζει την επικοινωνία ή ειδικότερα τη διαβίβαση και παραλαβή των αιτήσεων συνδρομής. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται είτε μέσω το σημείου επαφής ή άμεσα, όταν ενδείκνυται.

γ. Οι αιτήσεις διοικητικής συνδρομής είναι αιτιολογημένες και παρέχεται στον αιτούντα φορέα κάθε απαραίτητη πληροφορία, που θα του επιτρέπει να εγγυηθεί την τήρηση των νομικών διατάξεων και των ποιοτικών προτύπων που ισχύουν για τα τρόφιμα εντός της δικαιοδοσίας του.

Δεν παρέχονται στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίων και δεν μπορούν να ανακοινωθούν.

δ. Οταν, κατά την ανταλλαγή πληροφοριών, διαπιστώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξει περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την κοινοτική νομοθεσία ή τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας του κράτους μέλους παραλαβής ή αποστολής, η αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου πραγματοποιήθηκε η ισχυριζόμενη μη συμμόρφωση υποβάλλει αναφορά σε εύθετο χρόνο, στην αρμόδια Αρχή του άλλου κράτους μέλους:

- σχετικά με κάθε δράση που έχει, ενδεχομένως, αναληφθεί για την ισχυριζόμενη μη συμμόρφωση και επίσης

- σχετικά με κάθε δράση που έχει αναληφθεί, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν δράσεων για την πρόληψη της επανάληψης της ισχυριζόμενης μη συμμόρφωσης. Αντίγραφο της αναφοράς αυτής μπορεί να αποσταλεί στην Επιτροπή, κατόπιν πρωτοβουλίας είτε του διαβιβάζοντας, είτε του παραλαμβάνοντας κράτους μέλους. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της απόφασης 89/45/Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση καταναλωτικών προϊόντων και της κοινοτικής νομοθεσίας γω τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, όπως εναρμονίστηκε με την υπ' αριθμ. ΦI-503 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων - Εναρμόνιση με την οδηγία του Συμβουλίου 92/59/ΕΟΚ της 29ης Ιουνίου 1992" (ΦΕΚ Β' 98/19.2.96).

15. α. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπό οποιαδήποτε μορφή, καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Σε ποινικές διαδικασίες, οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά από προηγούμενη συναίνεση του κράτους αποστολής σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις για τα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη αυτών.

β. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να παρεμποδισθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες και άλλων προσώπων πέραν των αρμοδίων για τον έλεγχο των τροφίμων Αρχών, το γεγονός αυτό πρέπει να ανακοινώνεται κατά τη στιγμή της αίτησης ή κατά την ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων Αρχών των κρατών μελών. Οι Ελληνικές Αρχές, εφ' όσον το κράτος μέλος παραλαβής δεν εί ναι σε θέση να εξασφαλίσει τη μη διάδοση των πληροφοριών, μπορούν να αρνηθούν την παροχή των πληροφοριών αυτών, εφ' όσον κρίνουν ότι συντρέχουν λόγοι επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου. Κάθε άρνηση παροχής πληροφοριών βάσει αυτής της παραγράφου πρέπει να αιτιολογείται."

 

Αρθρο: 12Γ

Ημ/νία: 31.08.2004

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΥΔΗΝ ΥΓΡΩΝ ΕΛAΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Θαλάσσια μεταφορά χύδην υγρών ελαίων και λιπών

Σχόλια
-Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την απόφαση του ΑΧΣ 190/97 (ΦΕΚ Β΄ 870/2.10.1997) και ισχύει από 12.2.1996.-Η παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου και το παράρτημα τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την Υ.Α. 289/2004, (ΦΕΚ Β' 1328/31.8.2004).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Το παρόν άρθρο θεσπίζει παρέκκλιση από τις διατάξεις του κεφαλαίου IV, σημείο 2, δεύτερο εδάφιο του Παραρτήματος της ΚΥΑ 487/2000 "Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου" και καθορίζει ισοδύναμους όρους για τη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια και υγιεινή των σχετικών τροφίμων."

2. Η μεταφορά με πλοία, χύδην υγρών ελαίων ή λιπών που πρόκειται να επεξεργαστούν και προορίζονται ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, για ανθρώπινη κατανάλωση, επιτρέπεται σε δεξαμενές που δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά τροφίμων, υπό τους ακόλουθους όρους:

α. Σε περίπτωση που το έλαιο ή το λίπος μεταφέρεται σε δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα ή επενδεδυμένη με εποξειδική ρητίνη ή με τεχνικώς ισοδύναμο υλικό, η καταλληλότητα του οποίου θα διαπιστώνεται με πιστοποιητικό των αρμοδίων αρχών της χώρας παραγωγής του, το αμέσως προηγούμενο φορτίο που μεταφέρθηκε στην ίδια δεξαμενή πρέπει να είναι τρόφιμο του καταλόγου των αποδεκτών προηγούμενων φορτίων που παρατίθεται στο Παράρτημα του παρόντος άρθρου.

β. Σε περίπτωση που το έλαιο ή το λίπος μεταφέρεται σε δεξαμενή κατασκευασμένη από άλλο υλικό από εκείνα που προβλέπονται στο εδάφιο α, τα τρία προηγούμενα μεταφερθέντα στις δεξαμενές αυτές φορτία πρέπει να είναι τρόφιμα ή να περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποδεκτών προηγούμενων φορτίων που παρατίθεται στο Παράρτημα του παρόντος άρθρου.

3. Η μεταφορά με πλοία, χύδην υγρών ελαίων ή λιπών που δεν πρόκειται να μεταποιηθούν περαιτέρω και προορίζονται, ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για ανθρώπινη κατανάλωση επιτρέπεται σε δεξαμενές που δεν

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά τροφίμων, υπό τους ακόλουθους όρους:

α. Η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή

επενδεδυμένη εποξειδική ρητίνη ή με τεχνικώς ισοδύναμο υλικό και

β. Τα τρία προηγούμενα φορτία που μεταφέρθηκαν στην ίδια δεξαμενή ήταν τρόφιμα.

4. Ο πλοίαρχος του πλοίου που μεταφέρει σε δεξαμενές χύδην υγρά έλαια και λίπη που προορίζονται, ή ενδέχεται, να χρησιμοποιηθούν για ανθρώπινη κατανάλωση, οφείλει να τηρεί ακριβή έγγραφα από τα οποία εμφαίνεται η φύση των τριών προηγούμενων φορτίων που μεταφέρθηκαν εντός των συγκεκριμένων δεξαμενών καθώς και η αποτελεσματικότητα της χρησιμοποιηθείσας διεργασίας καθαρισμού μεταξύ των διαδοχικών φορτίων.

5. Σε περίπτωση μεταφόρτωσης του φορτίου σε άλλο πλοίο, πέρα από τα απαιτούμενα σύμφωνα με την παράγραφο 4 έγγραφα, τα οποία θα του παραδίδει ο πλοίαρχος του παραδίδοντος πλοίου , ο πλοίαρχος του πλοίου στο οποίο έγινε η μεταφόρτωση τηρεί ακριβή έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η μεταφορά των χύδην υγρών ελαίων και λιπών πριν από τη μεταφόρτωσή τους διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 και από τα οποία εμφαίνεται η αποτελεσματικότητα της χρησιμοποιηθείσης διεργασίας καθορισμού μεταξύ των διαδοχικών φορτίων στο προηγούμενο πλοίο.

6. Ο πλοίαρχος του πλοίου επιδεικνύει στις αρμόδιες αρχές τα έγγραφα που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 εφόσον του ζητηθούν. Σε κάθε φόρτωση ή εκφόρτωση χύδην υγρών ελαίων ή λιπών ο πλοίαρχος του πλοίου υποχρεούται να δηλώνει αυτή στην αρμόδια λιμενική αρχή, η οποία ακολούθως ενημερώνει την αρμόδια Δ/νση Υγιεινής.

7. Οσον αφορά τα πλοία, στους παραβάτες του παρόντος άρθρου ανεξάρτητα από τις συντρέχουσας αστικές και ποινικές κυρώσεις, επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ.187/73 (Φ.Ε.Κ. 261/Α/73) το πρώτο εδάφιο παράγραφος 1 το οποίον τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το Π.Δ. 381/95 (Φ.Ε. Κ. 214/Α/95).

8. Η εκτέλεση του παρόντος άρθρου ανατίθεται στις αρμόδιες Λιμενικές, Υγειονομικές και Χημικές Υπηρεσίες που ασκούν ελέγχους από κοινού με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Υγιεινής.

9. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου το Παράρτημα που ακολουθεί:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Ουσία (συνώνυμα) αριθ. CAS Οξικό οξύ 64-19-7 Οξικός ανυδρίτης (αιθανοϊκός ανυδρίτης) 108-24-7 Ακετόνη (διμεθυλοκετόνη,2-προπανόνη) 67-64-1 Όξινα έλαια και αποστάγματα λιπαρών οξέων - από φυτικά έλαια και λίπη ή και μείγματα αυτών, από ζωικά έλαια και λίπη και από λίπη και έλαια θαλασσίων οργανισμών

Υδροξείδιο του αμμωνίου (υδατικό διάλυμα αμμωνίας) 1336-21-6 Πολυφωσφορικό αμμώνιο 68333-79-9 10124-31-9 Έλαια και λίπη ζωικά, θαλασσίων οργανισμών και φυτικά και υδρογονωμένα (εκτός του ελαίου ανακαρδίου και του ακατέργαστου ταλλελαίου)

Κηρός (λευκός και κίτρινος) 8006-40-4 8012- μέλισσας 89-3 Βενζυλική (μόνο καθαρότητας βαθμού NF και αντιδραστηρίων) 100-51-6 Οξικοί βουτυλεστέρες (η-, δευτ-, τριτ-) 123-86-4 105-46-4 540-88-5 Το διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου είναι αποδεκτό ως προηγούμενο 10043-52-4 φορτίο μόνο όταν το αμέσως προηγούμενο από αυτό φορτίο

περιλαμβάνεται στον κατάλογο και δεν υπόκειται σε παρόμοιους περιορισμούς Λιγνοσουλφονικό ασβέστιο 8061-52-7 Κηρός καντελίλα 8006-44-8 Κηρός (κηρός Βραζιλίας) 8015-86-9 Καρναούμπα

Κυκλοεξάνιο (εξαμεθυλένιο, εξαναφθένιο, εξαϋδροβενζόλιο) 110-82-7 Εποξειδωμένο σογιέλαιο (με περιεκτικότητα σε οξυγόνο οξιράνιου - ελάχιστη 7% και μέγιστη 8%) 8013-07-8 Αιθανόλη (αιθυλική αλκοόλη) 64-17-5 Οξικός (οξικός αιθέρας, οξικός εστέρας, νάφθα του 141-78-6 αιθυλεςτέρας όξους)

2-Αιθυλεξανόλη (2-αιθυλεξυλική αλκοόλη) 104-76-7 Λιπαρά οξέα:

Αραχιδικό οξύ (εικοσανοϊκό οξύ) 506-30-9 Βεχενικό οξύ (εικοσιδυανικό οξύ) 112-85-6 Βουτυρικό οξύ (n-βουτυρικό οξύ, βουτανοϊκό οξύ, αιθυλοξικό οξύ, προπυλομυρμηκικό οξύ) 107-92-6 Καπρινικό οξύ (n-δεκανοϊκό οξύ) 334-48-5 Καπρονικό οξύ (n-εξανοϊκό οξύ) 142-62-1 Καπρυλικό οξύ (n-οκτανοϊκό οξύ) 124-07-2 Ερουκικό οξύ (cis-13-εικοσαδυενοϊκό οξύ) 112-86-7 Επτανοϊκό οξύ (n-επτανοϊκό οξύ) 111-14-8 Λαυρικό οξύ (λαουρικό οξύ, η-δωδεκανοϊκό οξύ) 143-07-7 Λαυρελαϊκό οξύ (Λαουρελαϊκό οξύ, 9-δωδεκενοϊκό οξύ) 4998-71-4 Λινελαϊκό οξύ (9,12-δεκαοκταδιενοϊκό οξύ) 60-33-3 Λινολενικό οξύ (9,12,15-δεκαοκτατριενοϊκό οξύ) 463-40-1 Μυριστικό οξύ (n-δεκατετρανοϊκό οξύ) 544-63-8 Μυριστελαϊκό οξύ (9-δεκατετρενοϊκό οξύ) 544-64-9 Ελαϊκό οξύ (n-9-δεκαοκτενοϊκό οξύ) 112-80-1 Παλμιτικό οξύ (n-δεκαεξανοϊκό οξύ) 57-10-3 Παλμιτελαϊκό οξύ (cis-9-δεκαεξενοϊκό οξύ) 373-49-9 Πελαργονικό οξύ (n-εννεανοϊκό οξύ) 112-05-0 Κικινελαϊκό οξύ (cis-12-υδροξυ-9-δεκαοκτενοϊκό οξύ,

οξύ καστορελαίου) 141-22-0 Στεατικό οξύ (n-δεκαοκτανοϊκό οξύ) 57-11-4 Βαλεριανικό οξύ (n-πεντανοϊκό οξύ, βαλερικό οξύ) 109-52-4 Λιπαρές αλκοόλες:

Βουτυλική αλκοόλη (1-βουτανόλη, βουτυρική αλκοόλη) 71-36-3 Καπρονική αλκοόλη (1-εξανόλη, εξυλική αλκοόλη) 111-27-3 Καπρυλική αλκοόλη (1-n-οκτανόλη) 111-87-5 Κητυλική αλκοόλη - (αλκοόλη C-16, 1-δεκαεξανόλη, παλμιτική αλκοόλη, n- πρωτ. δεκαεξυλική αλκοόλη 36653-82-4 Δεκυλική αλκοόλη (1-δεκανόλη) 112-30-1 Ενανθυλική αλκοόλη (Επτυλική αλκοόλη, 1-επτανόλη) 111-70-6 Λαυρική αλκοόλη (Λαουρική αλκοόλη, n-δωδεκανόλη, δωδεκυλική αλκοόλη) 112-53-8 Μυριστική αλκοόλη (1-δεκατετρανόλη, δεκατετρανόλη) 112-72-1 Εννεϋλική αλκοόλη (1-εννεανόλη, πελαργονική αλκοόλη,

οκτυλική καρβινόλη) 143-08-8 Ελαϊκή αλκοόλη (9-δεκαοκτενόλη) 143-28-2 Στεατική αλκοόλη (1-δεκαοκτανόλη) 112-92-5 Δεκατρυλική (1-δεκατριανόλη) 27458-92-0 αλκοόλη 112-70-9 Μείγματα λιπαρών αλκοολών:

Λαυριλομυριστική αλκοόλη (Λαουρομυριστική αλκοόλη, μίγμα C12-C14) Κητυλοστεατυλική αλκοόλη (C16-C18)

Εστέρες λιπαρών οξέων - εστέρες παραγόμενοι από το συνδυασμό οιουδήποτε από τα προαναφερόμενα λιπαρά οξέα με οιαδήποτε από τις προαναφερόμενες λιπαρές αλκοόλες. Ως παραδείγματα αναφέρονται ο μυριστικός βουτυλεστέρας, ο παλμιτικός ελαϋλεστέρας και ο στεατικός κητυλεστέρας

Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων:

Λαουρικός (Λαυρικός)

μεθυλεστέρας (δωδεκανοϊκος μεθυλεστέρας) 111-82-0 Παλμιτικός μεθυλεστέρας (δεκαεξανοϊκός μεθυλεστέρας) 112-39-0 Στεατικός μεθυλεστέρας (δεκαοκτανοϊκό μεθύλιο) 112-61-8 Ελαϊκός μεθυλεστέρας (9-δεκαοκτενοϊκό μεθύλιο) 112-62-9 Μυρμηκικό οξύ (μεθανοϊκό οξύ) 64-18-6 Γλυκερίνη (γλυκερόλη) 56-81-5 Γλυκόλες:

Βουτανοδιόλη:

- 1,3 βουτανοδιόλη ( 1,3 βουτυλενογλυκόλη) 107-88-0 - 1,4 βουτανοδιόλη (1,4 βουτυλενογλυκόλη) 110-63-4 Πολυπροπυλενογλυκόλη (μοριακό βάρος μεγαλύτερο του 400) 25322-69-4 Προπυλενογλυκόλη [1,2 προπυλενογλυκόλη, 1,2-διυδροξυ-προπάνιο, 57-55-6 προπανοδιόλη 1,2-

μονοπροπυλενογλυκόλη (MPG), μεθυλογλυκόλη]

1,3-προπυλενογλυκόλη (τριμεθυλενογλυκόλη, προπανο-1,3-διόλη) 504-63-2 n-Επτάνιο 142-82-5 n-Εξάνιο (τεχνικής καθαρότητας) 110-54-3 64742-49-0

Οξικός ισοβουτυλεστέρας 110-19-0 Ισοδεκανόλη (ισοδεκυλική αλκοόλη) 27458-94-2 Ισοοκτανόλη (ισοοκτυλική αλκοόλη) 26952-21-6 Ισοπροπανόλη (ισοπροπυλική αλκοόλη, ΙΡΑ) 67-63-0 Λιμονένιο (διπεντένιο) 138-86-3 Διάλυμα χλωριούχου μαγνησίου 7786-30-3 Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη) 67-56-1 Μεθυλ-αιθυλκετόνη (βουτανόνη-2) 78-93-3 Μεθυλ-ισοβουτυλ-κετόνη (4-μεθυλο-πεντανόνη-2) 108-10-1 Μεθυλ-τριτ. Βουτυλ-αιθέρας (ΜΒΤΕ) 1634-04-4 Μελάσσα 57-50-1 Κηρός μοντάνα 8002-53-7 Κηρός παραφίνης 8002-74-2 63231-60-7 Πεντάνιο 109-66-0 Φωσφορικό οξύ (ο.φωσφορικό οξύ) 7664-38-2 Πόσιμο νερό, αποδεκτό ως προηγούμενο φορτίο μόνο εάν το αμέσως προηγούμενο από αυτό φορτίο περιλαμβάνεται στον παρόντα κατάλογο και δεν υπόκειται σε παρόμοιο περιορισμό

Υδροξείδιο του καλίου (καυστικό κάλιο) αποδεκτό ως 1310-58-3 προηγούμενο φορτίο μόνο εάν το αμέσως προηγούμενο

από αυτό φορτίο περιλαμβάνεται στον παρόντα κατάλογο

και δεν υπόκειται σε παρόμοιο περιορισμό

Οξικός εστέρας της n-προπανόλης 109-60-4 Τετραμερές προπυλένιο 6842-15-5 Προπυλική αλκοόλη (1-προπανόλη) 71-23-8 Υδροξείδιο του νατρίου (καυστικό νάτριο) αποδεκτό ως 1310-73-2 προηγούμενο φορτίο μόνο εάν το αμέσως προηγούμενο

από αυτό φορτίο περιλαμβάνεται στον παρόντα κατάλογο

και δεν υπόκειται σε παρόμοιο περιορισμό

Διοξείδιο του πυριτίου (μικροσίλικα) 7631-86-9 Πυριτικό νάτριο (υδρίαλος) 1344-09-8 Σορβιτόλη (D-σορβιτόλη, εξαϋδροξυ αλκοόλη, D-σορβίτης) 50-70-4 Θειικό οξύ 7664-93-9 Διάλυμα μίγματος νιτρικής ουρίας και νιτρικού αμμωνίου (UAN) Οινολάσπες (βινάσσες, argol, argil, arcilla, weinstein) 868-14-4 Λευκά ορυκτέλαια 8042-47-5"

 

Αρθρο: 12Δ

Ημ/νία: 31.12.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΥΔΗΝ ΥΓΡΩΝ ΕΛAΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Θαλάσσια μεταφορά χύδην ακατέργαστης ζάχαρης

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την ΑΧΣ 567/99 (ΦΕΚ Β΄ 2258/31.12.1999).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Το παρόν άρθρο θεσπίζει παρέκκλιση από τις διατάξεις του κεφαλαίου IV παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Παραρτήματος της Οδηγίας

93/43/Ε.Ο.Κ. (άρθρο 128 TOL Κώδικα Τροφίμων) και καθορίζει ισοδύναμους όρους για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας καθώς και της ασφάλειας και της υγιεινής των σχετικών τροφίμων.

2. Για τη θαλάσσια μεταφορά χύδην ακατέργαστης ζάχαρης που δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως τρόφιμο ή ως συστατικό τροφίμων προτού υποβληθεί σε αποτελεσματική διαδικασία πλήρους διύλισης (ραφινάρισμα). επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται βυτία ή / και δοχεία / δεξαμενές που δεν προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά τροφίμων.

3. Τα βυτία ή / και τα δοχεία / δεξαμενές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

- Πριν από τη φόρτωση ακατέργαστης ζάχαρης, τα βυτία ή / και τα δοχεία /δεξαμενές καθαρίζονται αποτελεσματικά με σκοπό την απομάκρυνση των υπολειμμάτων των προηγουμένων φορτίων και άλλων ακαθαρσιών και επιθεωρούνται προκειμένου να εξακριβωθεί ότι τα προαναφερθέντα υπολείμματα έχουν όντως απομακρυνθεί.

- Το αμέσως προηγούμενο φορτίο πριν από την ακατέργαστη ζάχαρη δεν ήταν υγρό χύδην.

4. Ο πλοίαρχος του πλοίου που μεταφέρει σε βυτία ή / και σε δοχεία /δεξαμενές ακατέργαστη ζάχαρη οφείλει να τηρεί συνοδευτικά έγγραφα, στα οποία περιγράφεται αναλυτικά το αμέσως προηγούμενο φορτίο που μεταφέρθηκε εντός του συγκεκριμένου βυτίου ή / και δεξαμενής καθώς και πιστοποιητικό / βεβαίωση για τη μέθοδο και την αποτελεσματικότητα της χρησιμοποιηθείσας μεθόδου καθαρισμού πριν από τη μεταφορά ακατέργαστης ζάχαρης.

5. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να συνοδεύουν το φορτίο σε όλα τα στάδια της μεταφοράς προς το διυλιστήριο, το οποίο διατηρεί αντίγραφο τους. Τα συνοδευτικά έγγραφα φέρουν ευκρινώς την ακόλουθη ανεξίτηλη σήμανση σε μία ή περισσότερες κοινοτικές γλώσσες "Το προϊόν αυτό πρέπει να υποβληθεί σε διύλιση (ραφινάρισμα) προτού χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση από τον άνθρωπο".

6. Ο πλοίαρχος του πλοίου καθώς και ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων για τη διαδικασία διύλισης, επιδεικνύει στις αρμόδιες για τον έλεγχο των τροφίμων αρχές τα έγγραφα που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5, εφόσον ζητηθούν. Σε κάθε φόρτωση ή εκφόρτωση ακατέργαστης ζάχαρης, ο πλοίαρχος του πλοίου υποχρεούται να δηλώσει αυτήν στην αρμόδια λιμενική αρχή, η οποία ακολούθως ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση Υγιεινής.

7. Η ακατέργαστη ζάχαρη που έχει μεταφερθεί δια θαλάσσης εντός βυτίων ή / και δοχείων / δεξαμενών μη προοριζομένων αποκλειστικά για τη μεταφορά τροφίμων πρέπει να υποβάλλεται σε αποτελεσματική διαδικασία πλήρους διύλισης προτού κριθεί κατάλληλη για χρήση ως τρόφιμο ή ως συστατικό τροφίμων.

8. Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων για τη μεταφορά και τη διαδικασία διύλισης θεωρούν τη χρησιμοποιηθείσα μέθοδο καθαρισμού πριν από τη φόρτωση ακατέργαστης ζάχαρης ως ζωτικής σημασίας (κρίσιμο σημείο) για την ασφάλεια και την υγιεινή της υπέρλευκης ή

ραφιναρισμένης ζάχαρης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του προηγουμένου φορτίου που έχει μεταφερθεί εντός του βυτίου ή / και του δοχείου / δεξαμενής.

9. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 4 και 6 της παρούσας ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (Φ.Ε.Κ. Α 261) όπως ισχύει.

10. Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στις αρμόδιες Λιμενικές, Υγειονομικές και Χημικές Υπηρεσίες που ασκούν ελέγχους από κοινού με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Υγιεινής."

 

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 31.12.1987

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Λήψη Δειγμάτων - Συσκευασία και Σφράγιση

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ανάλογα με το είδος και τη σύσταση του προϊόντος που δειγματίζεται, παίρνεται το ποσό δείγματος που απαιτείται και συσκευάζεται κατά τρόπο που εξασφαλίζει το αναλλοίωτο και αλύμαντο αυτού.

2. Πριν από τη λήψη του δείγματος εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ομοιογένεια του είδους που δειγματίζεται.

Αυτό πετυχαίνεται με ανάδευση ή ανατάραξη, προκειμένου για υγρά ή παχύρευστα είδη ή με τη λήψη αντιπροσωπευτικών μικρών ποσοτήτων ή τεμαχίων από διάφορα σημεία του προϊόντος ή από διάφορες, γενικά, μονάδες συσκευασίας καθώς και με μηχανικά μέσα. Η δειγματοληψία οσπρίων, δημητριακών, άφρυκτου καφέ κ.λ.π., που φέρονται μέσα σε σάκκους, πρέπει, εφόσον διατίθενται, να γίνεται με δειγματολήπτη (SONDE).

3. Σε περίπτωση, που από τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα προβλέπεται ειδικός τρόπος δειγματοληψίας σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις.

4. Η ποσότητα κάθε δείγματος. που είναι αναγκαία για τη χημική εξέτασή του, καθορίζεται κατά προσέγγιση, ανάλογα με το είδος του τροφίμου και τον τρόπο συσκευασίας του, ως εξής:

Γάλα νωπό 200 γραμμάρια

Γάλα διατηρημένο 1 κουτί

Γάλα σε σκόνη 75 γραμμάρια

Αφρόγαλα 75 "

Γιαούρτη 100 "

Κρέμα-ρυζόγαλο 150 "

Τυρί 100 "

Βούτυρο 75 "

Λίπη, γενικά 75 "

Ελαια, γενικά 200 "

Ελιές 100 "

Γλεύκος-κρασί 500 "

Ξύδι 250 "

Οιν/μα καθαρό - Οιν/δη ποτά 200 "

Ζύθος 1 λίτρο

Νερά πόσιμα και μεταλλικά 2-3 λίτρα

Παγωτά 100 γραμμάρια

Αεριούχα ποτά 2 φιάλες

Ανθρακικό οξύ σε οβίδες 1 οβίδα που επιστρέφεται Μουστάρδα-Σιναπάλευρο 75 γραμμάρια

Αλλα αρτύματα 30 "

Τομάτα χυμός κ.λ.π. 200 "

Χυμοί καρπών, σιρόπια, μαρμελάδες 150 "

Μέλι 150 "

Ζάχαρα (γλυκαντικές ύλες) 200 "

Δημητριακοί καρποί 1 χιλιόγραμμο

Οσπρια 500 γραμμάρια

Αλευρα 250 "

Ζυμαρικά 200 "

Ζύμες αρτοποιίας 200 "

Αρτος και προϊόντα αρτοποιίας 300 "

Κουλούρια, Σιμίτια κ.λπ. 200 "

Είδη αλλαντοποιίας 50 "

Χαβιάρι - Ταραμάς - Αυγοτάραχο 50 "

Ταριχευμένα ψάρια κ.λπ. 50 "

Διατηρημένα τρόφιμα σε κουτιά 1 κουτί

Διατηρημένα τρόφιμα σε χύμα 150 γραμμάρια

Χαλβάς 200 "

Είδη ζαχαροπλαστικής 150 "

Πάστες - Γλυκά ταψιού 100 "

Καφές φρυγμένος γενικά 25 "

Τσάι 25 "

Σοκολάτα - Κακάο 75 "

Διαιτητικές τροφές 150 "

Αυγά 2-4 τεμάχια

Πίτυρα - Σκύβαλα κ.λπ. 250 γραμμάρια

5. Η αναγκαία ποσότητα για κάθε απλό δείγμα ενός είδους, εφόσον δεν καθορίζεται στον παρόντα Κώδικα ή δεν περιλαμβάνεται σ' αυτόν το είδος αυτό, πρέπει να είναι ανάλογη με άλλο παρόμοιο περίπου είδος που περιλαμβάνεται στον Κώδικα, ώστε αυτή να είναι επαρκής για τη χημική ή κάποια άλλη εξέτασή του.

6. Σε περίπτωση τροφίμων που διατίθενται σε μικρή συσκευασία, ως δείγμα παίρνεται μία ή περισσότερες άθικτες συσκευασίες με συνολική περιεκτικότητα ίση ή μεγαλύτερη από την καθοριζόμενη από την παραπάνω παράγραφο 4 ως αναγκαία ποσότητα αντίστοιχα.

7. Στην περίπτωση που ως δείγμα παίρνεται ολόκληρη άθικτη συσκευασία ή το δείγμα παίρνεται από άθικτη συσκευασία, την ευθύνη της κανονικότητας ή όχι του τροφίμου φέρει ακέραια αυτός που έχει συσκευάσει το τρόφιμο.

8. Σε περιπτώσεις δειγματοληψίας σε ανοικτές συσκευασίες ενεργείται δειγματοληψία και σε κλειστές συσκευασίες του ίδιου είδους και συσκευαστή, εφόσον υπάρχουν τέτοιες, που συσχετίζεται απαραίτητα με την προηγούμενη και γίνεται ειδική μνεία στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας.

9. Μετά τον αποχωρισμό αντιπροσωπευτικού δείγματος, όπως εκτίθεται παραπάνω στην παράγραφο 2, σε ποσότητα που πρέπει να είναι τριπλάσια τουλάχιστόν από την αναγκαία για την εξέταση και μετά από συνεχή, πλήρη ομοιογενοποίηση παίρνονται δύο δείγματα, που τοποθετούνται μέσα σε ευρύλαιμες φιάλες ή εφόσον το τρόφιμο είναι υγρό, μέσα σε στενόλαιμες φιάλες και κλείνονται σύμφωνα με τον τρόπο πωματισμού που εκτίθεται παρακάτω. Αντί των παραπάνω γυάλινων φιαλών τα δείγματα μπορούν να τοποθετηθούν σε πλαστικά σακκίδια ή γενικά μέσα συσκευασίας τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η στεγανότητα και η ασφάλεια από τις εξωτερικές επιδράσεις του είδους που συσκευάζεται. Για ορισμένα είδη, σε στερεή ή υγρή κατάσταση, τα δείγματα είναι δυνατόν να τοποθετούνται μέσα σε ασφαλή λευκοσιδηρά κουτιά ή δοχεία.

Είδη δειγμάτων για τα οποία η υγρασία δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση μπορούν να τοποθετούνται μέσα σε σακκίδια από αδιάβροχο ή απλό χάρτη.

10. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση του δείγματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποκλείεται η επίδραση με οποιοδήποτε τρόπο της ύλης τους στο δείγμα, επί πλέον δε να είναι απολύτως ξηρά, καθαρά και άοσμα, ελεγχόμενα για το σκοπό αυτό προσεκτικά απ' αυτούς που κάνουν τη δειγματοληψία, ώστε τελικά να μη γεννάται καμμία αμφιβολία για οποιαδήποτε αλλοίωση ή μεταβολή ή και επίδραση στα συστατικά ή στους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του προϊόντος που δειγματίζεται.

Γενικώτερα, η συσκευασία των δειγμάτων που έχουν ληφθεί γίνεται κατά τρόπο που διασφαλίζει το απρόσβλητο της σύστασής τους από κάθε εξωτερική, ή από τα μέσα συσκευασίας, επίδραση ή διαρροή αυτών λόγω χαλαρού ή κακού πωματισμού ή κάποια άλλη αιτία που μπορεί να προκαλέσει εμφανή μεταβολή των μακροσκοπικών ή οργανοληπτικών χαρακτήρων ή ουσιώδη μεταβολή των εν γένει συστατικών τους.

Η σφράγιση γίνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει το αλύμαντο αυτών, δηλαδή την αυθεντικότητα του δείγματος που περιέχεται στις φιάλες δειγματοληψίας.

11. Η προσθήκη συντηρητικών στα δείγματα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα και να δηλώνεται στο πρωτόκολλο και στο δελτίο δειγματοληψίας. Η προσθήκη συντηρητικών στις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στα αντίστοιχα Κεφαλαία του παρόντα Κώδικα,

απαγορεύεται, καθ' όσον παρακωλύει την οργανοληπτική εξέταση και μερικές φορές την κάνει επικίνδυνη.

12. Ο πωματισμός πρέπει να γίνεται με προσοχή κατά τρόπο στεγανό με πώματα καθαρά, ξηρά και άοσμα, από φελλό ή ελαστικό καθώς και με μεταλλικά που κλείνουν μηχανικά, στην περίπτωση δε αυτή τα πώματα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το είδος που δειγματιζεται, με την παρεμβολή μεταξύ αυτών αδιάβροχου χαρτιού, εφόσον με τέτοιο πωματισμό δεν επέρχεται αλλοίωση του δείγματος. Στην περίπτωση που το

δειγματιζόμενο είδος είναι υγροσκοπικό ή υπάρχει κίνδυνος απώλειας υγρασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται και μονωτικές ταινίες στο σημείο επαφής του πώματος με το μέσο συσκευασίας (δειγματοφιαλίδιο κ.λ.π.).

13. Μετά την εξασφάλιση των δειγμάτων με τον παραπάνω τρόπο μέσα σε φιάλες ή άλλα μέσα συσκευασίας, στη φιάλη ή στο μέσο συσκευασίας του δείγματος, που προορίζεται για την "κατ' έφεση εξέταση" τοποθετείται η μπροστινή όψη του δελτίου δειγματοληψίας που φέρει τις υπογραφές αυτών που δειγματίζουν και εκείνου από τον οποίο πάρθηκε το δείγμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14.

Στη συνέχεια και τα δύο δείγματα περιτυλίγονται με χαρτί κατά τρόπο που καθιστά αδύνατη την απώλεια του παραπάνω δελτίου ή την ανάγνωσή του πριν την αποσφράγιση του δείγματος.

14. Τα δείγματα, στη συνέχεια, προσδένονται καλά και σφραγίζονται κατά τρόπο που εξασφαλίζει το απαραβίαστο τους. Η σφράγιση γίνεται με τη βοήθεια ισπανικού κηρού και με ιδιαίτερη σφραγίδα κατά προτίμηση μεταλλική και κατά τρόπο ώστε να αποτυπώνονται σαφώς τα διακριτικά σημεία της. Για τη σφράγιση των δειγμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αντί για ισπανικό κηρό, μολυβδίδες που σφραγίζονται με ειδικές μολυβδοσφραγίδες.

15. Μετά τη σφράγιση των δειγμάτων, όπως παραπάνω, στα άκρα του σπάγκου πρόσδεσής τους αναρτάται από ένα δελτίο δειγματοληψίας του τύπου που ορίζεται στο επόμενο άρθρο, το οποίο πρέπει απαραίτητα να φέρει γραμμένη πάνω σ' αυτό, κατά περίπτωση, τη φράση "Για την πρώτη εξέταση" ή "Για την κατ' έφεση εξέταση".

Το δελτίο που φέρει την τελευταία φράση αναρτάται στο δείγμα που φέρει εσωτερικά συσκευασμένο, όπως ορίζεται παραπάνω στην παράγραφο 12, το τρίτο δελτίο δειγματοληψίας, που φέρει τις υπογραφές αυτών που δειγματιζουν και αυτού από τον οποίο πάρθηκε το δείγμα.

16. Η συσκευασία, η σφράγιση και η επισήμανση των δειγμάτων που παίρνονται γίνονται στον τόπο δειγματοληψίας και παρουσία του κυρίου ή κατόχου ή αντιπροσώπου ή μεταφορέα του είδους.

Σε περίπτωση άρνησής τους να παραστούν, αυτό αναγράφεται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας που συντάσσεται.

 

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 31.12.1987

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Δελτία και Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αυτοί που κάνουν τη δειγματοληψία συμπληρώνουν και υπογράφουν τρία δελτία δειγματοληψίας, από τα οποία το ένα, αφού προσυπογραφεί και απ' αυτόν στον οποίο έγινε η δειγματοληψία, συσκευάζεται κάτω από το χαρτί περιτύλιξης του δείγματος που προορίζεται για την κατ' έφεση εξέταση, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 13. Τα άλλα δύο αναρτώνται πάνω στα δείγματα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 15 του άρθρου 13.

2. Τα παραπάνω δελτία δειγματοληψίας αποτελούνται από χαρτόνι διαστάσεων 6 x 9 εκατοστόμετρων και οι ενδείξεις πάνω σ' αυτά έχουν τον ακόλουθο τύπο:

Αρχή που δειγματίζει

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Για την................................................εξέταση Αριθμός δείγματος..........................................

Είδος Δείγματος............................................

Ποσότητα που δειγματίστηκε.................................

Ωρα....... Πόλη............... Ημερομηνία........

Υπογραφές

......................

3. Για τη δειγματοληψία που έγινε συντάσσεται απαραίτητα ειδικό πρωτόκολλο εις απλούν, που φυλάσσεται από την Αρχή που έκανε την δειγματοληψία και αντίγραφό του εις διπλούν, στο οποίο όμως δεν αναγράφονται τα στοιχεία εκείνου από τον οποίο πάρθηκε το δείγμα αλλά μόνο ο αριθμός δείγματος που αναγράφεται στα αντίστοιχα δελτία δειγματοληψίας, συνυποβάλλονται με το διαβιβαστικό έγγραφο στην Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. ή, κατά περίπτωση, σε άλλη αρμόδια, για τη ζητούμενη εξέταση, Αρχή.

4. Στο παραπάνω πρωτόκολλο δειγματοληψίας αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής:

α) το όνομα το επώνυμο και η ιδιότητα αυτών που εκτελούν τη

δειγματοληψία,

β) η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος λήψης του δείγματος,

γ) το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση αυτού στον οποίο έγινε η δειγματοληψία καθώς και αυτού που του προμήθευσε ή παρασκεύασε το είδος. Αν η δειγματοληψία έγινε από φορτηγά αμάξια ή από πλανόδιο πωλητή, αναγράφονται το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας του. Αν η δειγματοληψία έγινε κατά τη μεταφορά, αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των αποστολέων και παραληπτών που γράφονται στις επιγραφές,

δ) οι υπογραφές αυτών που έκαναν τη δειγματοληψία και εκείνου στον οποίο έγινε η δειγματοληψία. Αν ο τελευταίος αρνηθεί να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στο πρωτόκολλο απ' αυτούς που έκαναν τη δειγματοληψία.

5. Στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας πρέπει να αναφέρονται κατά περίπτωση, οι ειδικές περιστάσεις, κάτω από τις οποίες έγινε η δειγματοληψία, το είδος, τα σημεία και οι επιγραφές που τυχόν υπάρχουν στα καλύμματα ή δοχεία κ.λ.π., το ποσό του εμπορεύματος, που δειγματίστηκε, η τιμή του, αν δειγματίστηκε από σφραγισμένα ή κλεισμένα δοχεία και γενικά κάθε πληροφορία για την αυθεντικότητα του δείγματος και την ταυτότητα του εμπορεύματος.

Αν έγινε καταγγελία ή προκλήθηκε δηλητηρίαση, τούτο πρέπει να αναφέρεται ιδιαίτερα.

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του εμπορεύματος ή ο μεταφορέας μπορεί αν ζητήσει την αναγραφή στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας κάθε πληροφορίας, που θεωρεί χρήσιμη.

6. Το πρωτόκολλο δειγματοληψίας έχει τον παρακάτω τύπο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Πόλη...................................σήμερα....................... την......................................19.........., οι

υπογράφοντες........................................................ αρμόδιοι για τη δειγματοληψία ελέγχου των τροφίμων και αντικειμένων κοινής χρήσης, πήραμε δείγμα εις διπλούν............................ .................................................................... σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο δειγματοληψίας από ποσότητα ....................από το.......................................... που βρίσκεται στ ................................................... και στην οδό ........................αριθμ.......................... και με την παρουσία του............................................. Και τα δύο δείγματα υποβάλλομε στο.................................. ........................................."Γενικό Χημείο του Κράτους.

Συμπληρωματικές Παρατηρήσεις

.................................................................... Ο Δηλών

στον οποίον έγινε Αυτοί που έκαναν την

η δειγματοληψία δειγματοληψία

............ .............

............ .............

 

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 31.12.1987

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποστολή και Παραλαβή των Δειγμάτων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα δείγματα που ελήφθησαν εις διπλούν με το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο και τα δύο αντίγραφα των πρωτοκόλλων δειγματοληψίας, που επισυνάπτονται σ' αυτό, συσκευάζονται κατά τρόπο που εξασφαλίζει απόλυτα τη μεταφορά και αποστέλλονται το γρηγορότερο από την Αρχή που έκανε τη δειγματοληψία στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία ή, την κατά περίπτωση, άλλη αρμόδια Αρχή.

2. Με την προσκόμιση των δειγμάτων η αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. ή άλλου αρμόδιου εργαστηρίου οφείλει να ελέγξει για το αλύμαντο και την κανονικότητα της συσκευασίας και των αναγραφών στο δελτίο

δειγματοληψίας και στο πρωτόκολλο, καθώς και την κατάσταση των φιαλών ή μέσων συσκευασίας των δειγμάτων και την επάρκεια ή όχι της ποσότητας του δείγματος.

3. Δεν γίνονται δεκτά για εξέταση δείγματα των οποίων παραβιάστηκε ή οπωσδήποτε καταστράφηκε η κανονική τους σφράγιση ή δεν προστατεύονται λόγω πλημμελούς συσκευασίας ή δεν εξασφαλίζεται το αναντικατάστατο του περιεχομένου ή εμφανίζουν διαρροή του περιεχομένου λόγω χαλαρού ή μη κανονικού, γενικά πωματισμού ή κακώσεων (ράγισμα κ.λ.π.) κατά τη μεταφορά των φιαλών δειγματοληψίας ή δείγματα στα οποία διαπιστώνεται ανεπάρκεια της ενεχόμενης ποσότητας, έστω και αν μόνο το ένα από τα δείγματα που έχουν ληφθεί εις διπλούν εμφανίζει οποιαδήποτε από τις παραπάνω εκτροπές. Αυτά, αφού συσκευαστούν καλώς και ασφαλώς, επαναφέρονται αμέσως με έγγραφο και με απόδειξη στην Αρχή που τα απέστειλε ή επιστρέφονται στον υπάλληλο που τα προσκομίζει.

Στο διαβιβαστικό έγγραφο αναγράφονται οι λόγοι επιστροφής.

 

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 31.12.1987

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξέταση των Δειγμάτων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το ένα από τα καλώς έχοντα εις διπλούν δείγματα, που φέρει την ένδειξη "για την κατ' έφεση εξέταση", η Υπηρεσία που τα παρέλαβε, το διαφυλάσσει όπως έχει σφραγισμένο, κάτω από τις καλύτερες κατά το δυνατόν συνθήκες συντήρησης προς αποφυγή τυχόν αλλοίωσης. Το άλλο που φέρει την ένδειξη "για την Αη εξέταση", αποσφραγίζεται και εξετάζεται το συντομώτερο από τον εντεταλμένο να κάνει την εξέταση.

2. Στις ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες το δείγμα υποβάλλεται ή αποστέλλεται εις απλούν, η αποσφράγιση, η εξέταση και η γνωμάτευση γίνονται από δύο (2) τουλάχιστον αρμόδιους αναλυτές, οι οποίοι μετά την εξέταση προβαίνουν σε επανασυσκευασία και σφράγισή του με τη σφραγίδα της Υπηρεσίας, όπου γίνεται η εξέταση και στην κατά τα παραπάνω διαφύλαξή του, συντάσσουν δε σχετικό πρωτόκολλο επανασφράγισης, που προσυπογράφεται και από το Διευθυντή της Υπηρεσίας.

Επανεξέταση υπολοίπου πρώτης εξέτασης δείγματος καταγγελίας εις απλούν διενεργείται μόνο ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Εισαγγελέα και εφ' όσον υπάρχει υπόλοιπο του δείγματος που κρίνεται κατάλληλο για επανεξέταση από τη χημική Υπηρεσία που έκανε την εξέταση.

3. Αν προκύψει κάποια αμφιβολία σε χημική εξέταση, το όλο θέμα τίθεται στην κρίση του Α.Χ.Σ. για γνωμοδότηση.

4. Κατά την χημική εξέταση εφαρμόζονται οι "ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ" που περιγράφονται στο Β' Μέρος του Κώδικα Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης.

Επιτρέπεται πάντως, κατά την κρίση του χημικού που κάνει τον έλεγχο η εφαρμογή και άλλης μεθόδου εξέτασης, που είναι αναγνωρισμένη και χρησιμοποιείται διεθνώς, με την προϋπόθεση ότι τόσο η μέθοδος όσο και η σχετική βιβλιογραφία, από την οποία έχει ληφθεί, θα αναγράφονται υποχρεωτικά στη συντασσόμενη χημική έκθεση, σε περίπτωση δε έφεσης και διαφωνίας του χημικού αντιπροσώπου που παρίσταται, τα αποτελέσματα που λαμβάνονται κατ' αυτόν τον τρόπο θα τίθενται στην κρίση του Α.Χ.Σ.

5. Σε περίπτωση που η ποσότητα του δείγματος συμβαίνει να μην επαρκεί για την πλήρη εξέτασή του, η χημική εξέταση περιορίζεται κατά προτίμηση στον προσδιορισμό των αναλυτικών στοιχείων και σταθερών που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για το χαρακτηρισμό του προϊόντος ως προς την κανονικότητα ή την ποιότητα.

 

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 31.12.1987

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Έκθεση Χημικής Εξέτασης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για αγορανομικά δείγματα που βρέθηκαν κατά τη χημική εξέταση ότι δεν πληρούν τους όρους του παρόντα Κώδικα, συντάσσεται απαραίτητα σχετική έκθεση στην οποία αναγράφονται:

α) Τα στοιχεία του δείγματος (είδος, αριθμός δείγματος κ.λ.π.)

β) Τα αποτελέσματα της εξέτασης (αναλυτικά στοιχεία, σταθερές κ.λ.π.)

γ) Η γνωμάτευση, όπως εκτίθεται στο άρθρο 18.

Η έκθεση χημικής εξέτασης που συντάχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω αποστέλλεται στην Αρχή που έκανε τη δειγματοληψία, η οποία ανακοινώνει το αποτέλεσμα σ' αυτόν από τον οποίο ελήφθη το δείγμα, με επίδοση είτε με ιδιαίτερο έγγραφο, είτε με έκθεση που συντάσσεται στην πίσω όψη του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας. Αν αυτός από τον οποίο ελήφθη το δείγμα δηλώσει ότι αγόρασε το είδος (από το οποίο προέρχεται το δείγμα) από κάποιον άλλον, του οποίου έχει υποχρέωση να δηλώσει και την ταυτότητα και τη διεύθυνση της επιχείρησής του, η έκθεση για τη χημική εξέταση ανακοινώνεται κατά τον παραπάνω τρόπο και σ' αυτόν που το έχει πωλήσει.

2. Η Αρχή που έκανε τη δειγματοληψία αναφέρει για το αποτέλεσμα της εξέτασης των δειγμάτων, που βρέθηκαν μη κανονικά, στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προς τον οποίο υποβάλλει ταυτόχρονα και αποδεικτικά επίδοσης της παραπάνω έκθεσης προς τους ενδιαφερομένους.

3. Αμέσως μετά την εξέταση αγορανομικού δείγματος και εφ' όσον από τα αναλυτικά στοιχεία που προκύπτουν από το επίσημο βιβλίο χημικών αναλύσεων, που τηρείται από κάθε χημικό, συνάγεται ότι το δείγμα είναι κανονικό, αυτά τα αναλυτικά στοιχεία δεν θα εγγράφονται πλέον σε άλλο έγγραφο ή έντυπο. Η γνωστοποίηση του αποτελέσματος της εξέτασης στην Αρχή που έχει αποστείλει το δείγμα θα γίνεται μόνο με την αναφορά του αριθμού και του είδους του δείγματος που εξετάσθηκε και ότι τούτο βρέθηκε κανονικό. Η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να γίνεται και

συγκεντρωτικά, όπως φαίνεται στο υπόδειγμα απαντητικού εγγράφου που παρατίθεται παρακάτω.

4. Η συμπλήρωσή της πίσω όψης του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας θα γίνεται με τυποποιημένο σύντομο κείμενο σε μορφή έκθεσης, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ημερομηνίες παραλαβής του δείγματος και διενέργειας της εξέτασης. Σε περίπτωση που ήθελε απαιτηθεί να γνωστοποιηθούν τα αναλυτικά στοιχεία του δείγματος που εξετάσθηκε και χαρακτηρίσθηκε κανονικό, (π.χ. ύστερα από παραγγελία Εισαγγελικής Αρχής), τούτα θα αντλούνται από το επίσημο βιβλίο χημικών αναλύσεων και θα παρέχονται ιδιαίτερα.

5. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στην αρχή που έκανε τη

δειγματοληψία έχει τον παρακάτω τύπο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δ/ΝΣΗ ή ΤΜΗΜΑ............

ΤΜΗΜΑ....................

Προς......................

ΘΕΜΑ: Γνωρίζουμε αποτελέσματα χημικής εξέτασης δειγμάτων.

Απαντώντας στα υπ' αριθμ.......................... έγγραφά σας, σας γνωρίζουμε ότι από τη χημική εξέταση των συναποσταλέντων............... δειγμάτων......................... βρέθηκε ότι αυτά πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων από τα αναλυτικά δε στοιχεία κρίνονται αυτά κανονικά.

Συνημμένα επαναφέρονται συμπληρωμένα τα σχετικά πρωτόκολλα

δειγματοληψίας.

Ο Διευθυντής ή

Ο Προϊστάμενος

6. Η συμπλήρωση της πίσω όψης του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας έχει τον παρακάτω τύπο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δ/ΝΣΗ ή ΤΜΗΜΑ............

ΤΜΗΜΑ....................

ΕΚΘΕΣΗ

Το δείγμα, που αναφέρεται μπροστά με αριθμ...............και ελήφθη στις ................................................, εξετάσθηκε στις .......................... Από τα αναλυτικά στοιχεία, που προέκυψαν κατά την εξέταση, συνάγεται, ότι πρόκειται για δείγμα.................. κανονικό, που πληροί τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων.

7. Τα αποτελέσματα της εξέτασης ανακοινώνονται από την Αρχή που πήρε το δείγμα σ' αυτόν από τον οποίο ελήφθη το δείγμα, με έγγραφο που στέλνεται ταχυδρομικά.

 

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 31.12.1987

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Γνωμάτευση

 

Κείμενο Αρθρου

1. Σε περίπτωση κανονικότητας του δείγματος θα γνωματεύεται ότι το είδος "πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων" ή ότι τούτο είναι κανονικό.

2. Σε περίπτωση μη κανονικότητας θα γνωματεύεται ότι το είδος "δεν είναι κανονικό γιατί δε πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων (Κεφάλαιο, άρθρο, παράγραφος)".

3. Η παραπάνω φράση "δεν είναι κανονικό" πρέπει να συμπληρώνεται ανάλογα με τις φράσεις "ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ" (τρόφιμο στο οποίο προστέθηκαν ύλες συνήθως ευτελέστερης αξίας για κερδοσκοπία ή για καλύτερη εμφάνιση του προϊόντος στην οποία δεν ανταποκρίνεται πραγματικά αυτό) ή "ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΒΡΩΣΗ" (λόγω υπερβολικής οξύτητας ή γιατί έχει ακάρεα ή σκώληκες κ.λ.π.) ή "ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ" (λόγω αλλοίωσης ή παρουσίας τοξικής ουσίας κ.λπ.) ή κατ' άλλον τρόπο εφόσον με τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα η εκτροπή που εμφανίζεται χαρακτηρίζει έτσι το προϊόν.

4. Για τη δειγματοληψία γενικά και εξέταση δειγμάτων των εισαγομένων και εξαγομένων τροφίμων εφαρμόζονται οι σχετικές Διατάξεις (Τελωνειακές κ.λ.π.) που ισχύουν κάθε φορά.

5. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το βάρος τροφίμου που περιέχεται σε κάποια συσκευασία για το οποίο καθορίζονται όρια υγρασίας, βρεθεί μικρότερο εκείνου που αναγράφεται σ' αυτή και εφόσον αυτή η διαφορά βάρους είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί ότι οφείλεται σε απώλεια υγρασίας λόγω συσκευασίας αυτού σε χαρτί ή ύφασμα ή άλλη πορώδη ύλη, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει να αποσταλεί το δείγμα του τροφίμου αυτού στο Γ.Χ.Κ. για προσδιορισμό υγρασίας. Τα αποτελέσματα και των δύο ελέγχων πρέπει, μετά απ' αυτά, να τίθενται στην κρίση του Α.Χ.Σ., που αποφαίνεται κατά πόσο το δείγμα αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως "ανεκτώς κανονικό", εφόσον ήταν συσκευασμένο κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Οι παρασκευαστές ή συσκευαστές τροφίμων που η πείρα τους απέδειξε ότι το βάρος μειούται λόγω απώλειας υγρασίας αν και αυτά έχουν συσκευαστεί κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο, μπορούν να αναγράφουν στα τιμολόγια πώλησης ότι σε περίπτωση που βρεθεί ελαττωμένο βάρος ζητούν την παραπάνω αποστολή δείγματος για τον προσδιορισμό υγρασίας. Διαφορετικά σε καμμιά περίπτωση δεν μπορούν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα του παραπάνω ελέγχου.

6. Εφόσον η περιεκτικότητα σε υγρασία συσκευασμένου τροφίμου βρεθεί ανώτερη από την κανονική και μπορεί να δικαιολογηθεί ότι οφείλεται, σε πρόσληψη υγρασίας από την ατμόσφαιρα, ύστερα από σύγκριση προς το βάρος του περιεχομένου στη συσκευασία, τα αποτελέσματα πρέπει να τίθενται στην κρίση του Α.Χ.Σ., που αποφαίνεται ως προς το κατά πόσο το δείγμα μπορεί να θεωρηθεί "ανεκτώς κανονικό".

Οι παρασκευαστές ή συσκευαστές γενικά τροφίμων, που η περιεκτικότητά τους σε υγρασία είναι δυνατόν να αυξηθεί, όπως αναφέρεται παραπάνω αν και αυτά έχουν συσκευαστεί σύμφωνα με τον τρόπο που ενδείκνυται, μπορούν να αναγράφουν στα τιμολόγια πώλησης ότι επιθυμούν τη λήψη, ως δείγματος, ολόκληρης, άθικτης συσκευασίας, με σκοπό τη διενέργεια της παραπάνω σύγκρισης. Εφόσον όμως για οποιοδήποτε λόγο, αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ. μεγάλες συσκευασίες, ανυπαρξία άθικτης συσκευασίας, παράληψη του πωλητή να το ζητήσει κ.λπ.) σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα της κανονικής ανάλυσης με το

δικαιολογητικό της μη συμπληρωματικής δειγματοληψίας.

 

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 31.12.1987

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Κατ' έφεση εξετάσεις δειγμάτων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο κύριος του είδους, από τον οποίον ελήφθη το δείγμα ή αυτός από τον οποίον το αγόρασε αυτό τρίτος μπορεί να υποβάλλει έφεση κατά του αποτελέσματος της πρώτης εξέτασης μέσα σε 48 ώρες από την επίδοση της έκθεσης σε καθέναν από τους ενδιαφερόμενους. Οταν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έκθεση του χημικού που έκανε την πρώτη εξέταση γίνεται οριστική.

2. Λόγω των παραπάνω χρονικών περιορισμών, εφόσον η δειγματοληψία γίνεται στα χέρια τρίτου κατόχου ή αν ο κύριος του είδους, που δειγματίζεται, δηλώσει ότι το αγόρασε από κάποιον άλλον, η Αρχή που έκανε τη δειγματοληψία ειδοποιεί εγγράφως, μέσα σε εύλογο χρόνο, αυτόν που πώλησε το είδος, για να της γνωρίσει, μέσα σε προθεσμία 48 ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης αν επιθυμεί ή όχι την κατ' έφεση εξέταση του δείγματος και την παράσταση ιδιώτη χημικού. Οταν περάσει άπρακτη η παραπάνω 48ωρη προθεσμία, ο παραπάνω στερείται του δικαιώματος έφεσης.

3. Η έφεση επιδίδεται στην Αρχή που έκανε τη δειγματοληψία και συνοδεύεται από γραμμάτιο κατάθεσης παραβόλου, που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

4. Η προθεσμία της έφεσης και η άσκησή της αναστέλλει τη διαδικασία της ποινικής δίωξης.

5. Η Αρχή που έκανε τη δειγματοληψία αναφέρει στον αρμόδιο Εισαγγελέα σχετικά με την έφεση που ασκήθηκε, ειδοποιεί δε αμέσως την αρμόδια χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., που εξέτασε το πρώτο δείγμα, η οποία, εφόσον σ' αυτή υπηρετούν περισσότεροι του ενός χημικοί, προβαίνει στην εξέταση αυτού με άλλο χημικό, διαφορετικά μεριμνά για την άμεση αποστολή του δευτέρου δείγματος με τα σχετικά στην πλησιέστερη χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., για να προβεί στην εξέτασή του.

Κατ' εξαίρεση με ιδιαίτερη κατά περίπτωση απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Γ.Χ.Κ. και ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα αναγράφεται σαφώς η αιτιολογία, η επανεξέταση του Β' δείγματος μπορεί να γίνει από το τμήμα εφέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.

6. Κατά τις εξετάσεις αυτές μπορεί να παρίσταται και ιδιώτης επιστήμονας χημικός, που διορίζεται από τον εκκαλούντα, που πρέπει στην αίτησή του να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προτεινόμενου ιδιώτη χημικού.

7. Στην περίπτωση κατά την οποία ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. ο χημικός που υποδεικνύεται στην αίτηση δεν προσήλθε κατά την ημέρα που είχε καθοριστεί από τη χημική Υπηρεσία για την εκτέλεση της εξέτασης, τότε η κατ' έφεση εξέταση γίνεται από την Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., χωρίς την παρουσία ιδιώτη χημικού. Η παραπάνω έγγραφη ειδοποίηση είναι δυνατόν για λόγους επίσπευσης να επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησής του, απ' ευθείας από την Υπηρεσία.

8. Σε περίπτωση κατ' έφεση εξέτασης δείγματος, στην οποία ο

παριστάμενος ιδιώτης χημικός ζητάει παραπομπή στο Α.Χ.Σ. για γνωμοδότηση, πρέπει απαραίτητα να διατυπώσει σαφώς τους λόγους, για τους οποίους τη ζητάει, που περιορίζονται στα χημικά αποτελέσματα και στις μεθόδους που εφαρμόστηκαν κατά την εξέταση. Η αίτηση αυτή διαβιβάζεται στο Α.Χ.Σ. από την Υπηρεσία, με ολόκληρο το φάκελλο της υπόθεσης που κρίνεται.

9. Κατά τη συζήτηση στο Α.Χ.Σ. ειδοποιείται έγγραφα ο ενδιαφερόμενος, που μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του χημικό και να αναπτύξει ενώπιον αυτού την υπόθεσή του, με την προϋπόθεση ότι θα το ζητούσε έγγραφα. Η παραπάνω έγγραφη ειδοποίηση είναι δυνατόν για λόγους επίσπευσης να επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο ύστερα από τηλεφωνική πρόσκλησή του απ' ευθείας από την Υπηρεσία.

10. Η σύμφωνα με τα παραπάνω έκθεση κατ' έφεση εξέτασης καθώς και η γνωμοδότηση του Α.Χ.Σ. αποστέλλονται σε αντίγραφα στην Αρχή που έκανε τη δειγματοληψία, η οποία υποβάλλει αντίγραφα όλων των εκθέσεων των χημικών Υπηρεσιών στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

11. Ο Γενικός Διευθυντής του Γ.Χ.Κ. διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου, αν η έφεση γίνει δεκτή, ή την κατάπτωσή του υπέρ του Δημοσίου, αν η έφεση προβεί εναντίον του εκκαλούντος.

12. Σε περίπτωση που η έφεση αποβεί εναντίον του εκκαλούντος και αυτός δεν έχει καταθέσει παράβολο γιατί ακολουθήθηκε η διαδικασία για τα ευαλλοίωτα τρόφιμα, η Αρχή που πήρε το δείγμα ειδοποιεί τον

ενδιαφερόμενο για το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης και τον καλεί να καταβάλει στο Δημόσιο Ταμείο σε προθεσμία πέντε (5) ημερών το νόμιμο παράβολο της εξέτασης αυτής του δευτέρου δείγματος.

Σε περίπτωση δυστροπίας ή άρνησης του υπόχρεου στην καταβολή του παραβόλου αυτού, η Αρχή που απέστειλε το δείγμα προβαίνει στη βεβαίωση του οφειλόμενου, του οποίου η είσπραξη γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές Διατάξεις είσπραξης Δημοσίων εσόδων.

 

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 17.12.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ευαλλοίωτα Τρόφιμα - Ευαλλοίωτα Δείγματα

Σχόλια
Η παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την ΑΧΣ 1583/90 (ΦΕΚ΄ Β 790/17.12.90).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο χαρακτηρισμός και η κατάταξη ενός τροφίμου στα "ευαλλοίωτα τρόφιμα" γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου ή Γεωργίας ή Κοινωνικών Υπηρεσιών. που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του Α.Χ.Σ.

2. Ο χαρακτηρισμός είδους δείγματος ως "ευαλλοίωτο δείγμα" καθορίζεται με απόφαση του Α.Χ.Σ.

3. Για τα τρόφιμα ή δείγματα τροφίμων, που χαρακτηρίζονται ως "ευαλλοίωτα" από τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα, δεν απαιτούνται οι κατά τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 σχετικές αποφάσεις.

4. Οταν γίνεται δειγματοληψία σε ευαλλοίωτα τρόφιμα και ποτά πρέπει στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας που συντάσσεται ο κάτοχος του δείγματος να δηλώνει εγγράφως αν επιθυμεί η κατ' έφεση εξέταση του δευτέρου δείγματος να γίνει παρουσία ιδιώτη χημικού οπότε αναγράφεται συγχρόνως το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του ή αν επιθυμεί να γίνει η έφεση χωρίς την παρουσία ιδιώτη χημικού ή ότι δεν επιθυμεί την άσκηση έφεσης. Σε περίπτωση που δεν έγινε στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας καμμια δήλωση τότε ο κύριος του είδους, από τον οποίο ελήφθη το δείγμα, ή ο κάτοχός του, στερείται του δικαιώματος άσκησης έφεσης, η δε αρμόδια χημική Υπηρεσία ανακοινώνει το αποτέλεσμα της εξέτασης του πρώτου δείγματος στην Αρχή που το έστειλε για τις παραπέρα ενέργειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Κεφαλαίου αυτού.

5. Οι παρασκευαστές ή συσκευαστές γενικά ευαλλοίωτων τροφίμων μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να αναγράφουν στα τιμολόγια πώλησης των εν λόγω ειδών ότι, σε περίπτωση μη κανονικότητας δείγματος που ελήφθη απ' αυτούς, ζητούν την κατ' έφεση εξέτασή του παρουσία (ή όχι) χημικού αντιπροσώπου τους, του οποίου τα στοιχεία πρέπει απαραίτητα να αναγράφουν. Η παραπάνω αναγραφή μπορεί να γίνεται και στα μέσα συσκευασίας αυτών (επισήματα, πινακίδες κ.λπ.).

"6. Σε περιπτώσεις που δείγμα ευαλλοίωτου τροφίμου χαρακτηρίζεται μη κανονικό όχι εξ αιτίας των αναλυτικών αποτελεσμάτων αλλά για άλλες παραβάσεις που δεν αφορούν τον ευαλλοίωτο χαρακτήρα του (ενδείξεις συσκευασίας, έγκριση κυκλοφορίας), τότε στην επανεξέταση θα

ακολουθείται η διαδικασία των μη ευαλλοιωτων τροφίμων."

 

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 24.05.1991

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικοί όροι χρήσης - Επισήμανση

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την ΑΧΣ 1787/90 (ΦΕΚ Β΄ 348/24.5.91).

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ:

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

1. α) Το παρόν άρθρο ισχύει για υλικά και αντικείμενα που, ως τελικά προϊόντα, προορίζονται να έλθουν ή βρίσκονται σ' επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τον προορισμό τους, εφεξής καλούμενα "υλικά και

αντικείμενα".

Υλικά περικάλυψης ή επίχρισης, όπως τα υλικά περικάλυψης για τυριά, προϊόντα αλλαντοποιίας ή φρούτα που αποτελούν μέρος των τροφίμων και είναι ενδεχόμενο να καταναλωθούν μαζί με τα τρόφιμα αυτά, δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

β) Το παρόν άρθρο ισχύει, επίσης, για υλικά και αντικείμενα που βρίσκονται σ' επαφή με το πόσιμο νερό (ή με το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση). Εξαιρούνται οι μόνιμες εγκαταστάσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές, για τη διανομή νερού.

γ) Το παρόν άρθρο δεν αφορά στα παλαιά αντικείμενα (αντίκες).

2. Τα υλικά και αντικείμενα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές κατασκευής ώστε, υπό τις κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρησιμοποίησής τους, να μη μεταφέρουν στα τρόφιμα τα συστατικά τους σε ποσότητα που θα ήταν δυνατό:

- να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

- να επιφέρει απαράδεκτη μεταβολή στη σύσταση των τροφίμων ή αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτήρων τους.

3. Τα υλικά και αντικείμενα υπόκεινται και στις διατάξεις του άρθρου 9 του Κώδικα.

4. Κατάλογος των κατηγοριών των υλικών και αντικειμένων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.

5. α) Χρήση ουσίας ή ύλης για κατασκευή υλικών και αντικειμένων που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν Κεφαλαίο επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση από το ΑΧΣ που χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 του Κώδικα.

Σε περίπτωση κατά την οποία θεσπισθεί ειδικός κατάλογος ουσιών (θετικός κατάλογος), η χρήση των ουσιών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Α.Χ.Σ., σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

ι. η απόφαση του ΑΧΣ ισχύει για χρονικό διάστημα δύο ετών.

ιι. τα υλικά και αντικείμενα που κατασκευάζονται από ουσία ή ύλη, η χρήση της οποίας έχει εγκριθεί με απόφαση του ΑΧΣ, ελέγχονται από τις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. και πρέπει ν' αναγράφουν με τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τον αριθμό και την ακριβή χρονολογία έκδοσης της σχετικής απόφασης του ΑΧΣ.

β) Πριν από τη λήξη της διετούς προθεσμίας που προβλέπεται από το υπεδάφιο (ι) του εδαφίου (α), είναι δυνατό η εγκριτική απόφαση του ΑΧΣ για χρήση ουσίας ή ύλης, να υποβληθεί στην Επιτροπή των ΕΚ για να περιληφθεί η ουσία ή ύλη στον κατάλογο ουσιών (θετικός κατάλογος). Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση του ΑΧΣ θα ισχύει μέχρι να ληφθεί απόφαση από την Κοινότητα.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί, με βάση εμπεριστατωμένη αιτιολογία, εξ αιτίας νέων δεδομένων ή επανεκτίμησης των δεδομένων που υπάρχουν, ότι η χρήση κάποιου υλικού ή αντικειμένου θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, μολονότι είναι σύμφωνο με τις ειδικές διατάξεις της κατηγορίας στην οποία ανήκει, είναι δυνατό με απόφαση του ΑΧΣ, να ανασταλεί ή να περιοριστεί προσωρινά, η εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Η απόφαση αυτή του ΑΧΣ κοινοποιείται στ' άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

7. α) Με την επιφύλαξη ενδεχομένων εξαιρέσεων που περιλαμβάνονται στα ειδικά ανά κατηγορία υλικών άρθρα του παρόντος Κεφαλαίου, υλικά και αντικείμενα που δεν έχουν έλθει ακόμη σ' επαφή με τρόφιμα πρέπει κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο να συνοδεύονται από τα ακόλουθα: ι.- είτε από την ένδειξη "κατάλληλο για τρόφιμα".

- είτε από κάποια ειδική μνεία σχετικά με τη χρήση τους, όπως μηχανή καφέ, φιάλη κρασιού, κουτάλι σούπας.

- είτε από το ακόλουθο σήμα.

(Ακολουθεί σήμα που απεικονίζει ένα ποτήρι και ένα πηρούνι.)

ιι. τους ειδικούς όρους που πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση τους, όπου προβλέπονται τέτοιοι όροι.

ιιι. το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση ή την έδρα, ή το σήμα κατατεθέν του κατασκευαστή ή του μεταποιητή ή κάποιου πωλητή εγκατεστημένου στην Κοινότητα.

ιν. τον αριθμό και την ακριβή χρονολογία έκδοσης της απόφασης του ΑΧΣ, σύμφωνα με το υπεδάφιο (ιι) του εδαφίου (α) της παραγράφου 5.

β) Οι ενδείξεις του εδαφίου (α) πρέπει ν' αναγράφονται με τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο:

ι. κατά το στάδιο πώλησης στον τελικό καταναλωτή:

- είτε πάνω στα υλικά και αντικείμενα ή στη συσκευασία,

- είτε σε ετικέτες επικολλημένες στα υλικά και αντικείμενα ή στη συσκευασία τους,

- είτε σε πινακίδα τοποθετημένη σε άμεση γειτνίαση με τα υλικά και αντικείμενα και πλήρως ορατή από τους αγοραστές εν τούτοις, στην περίπτωση της ένδειξης που αναφέρεται στο υπεδάφιο (ιιι) του εδαφίου (α), η τελευταία αυτή δυνατότητα αναγραφής προσφέρεται μόνο εάν η προαναφερθείσα ένδειξη ή η ετικέτα που την περιλαμβάνει είναι τεχνικώς αδύνατο να επικολληθεί στα εν λόγω υλικά και αντικείμενα κατά το στάδιο της κατασκευής ή της εμπορίας.

ιι. κατά το στάδιο της εμπορίας εκτός από την πώληση στον τελικό καταναλωτή.

- είτε στα συνοδευτικά έγγραφα.

- είτε πάνω στις ετικέτες ή στη συσκευασία.

- είτε πάνω στα υλικά και αντικείμενα.

γ) Εν τούτοις, οι ενδείξεις που προβλέπονται από το εδάφιο (α) δεν είναι υποχρεωτικές για τα υλικά και αντικείμενα που από τη φύση τους προορίζονται να έλθουν σ' επαφή με τρόφιμα.

δ) Απαγορεύεται το λιανικό εμπόριο των υλικών και αντικειμένων στα οποία οι ενδείξεις που προβλέπονται από τα υπεδάφια (ι), (ιι) και (ιν) του εδαφίου (α) δεν αναγράφονται στα ελληνικά, εκτός εάν η ενημέρωση του καταναλωτή εξασφαλίζεται με άλλα μέσα.

8. Με την επιφύλαξη των ειδικών άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου, απαγορεύεται μετά τις 10 Ιανουαρίου 1992 το εμπόριο και η χρήση υλικών και αντικειμένων που δεν είναι σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

9. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να εξαχθούν σε τρίτες χώρες.

10. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το παράρτημα της οδηγίας 89/109/ΕΟΚ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος κατηγοριών υλικών και αντικειμένων

Πλαστικές ύλες συμπεριλαμβανομένων των βερνικιών και των επιχρισμάτων Αναγεννημένη κυτταρίνη

Ελαστομερή και καουτσούκ

Χαρτί και χαρτόνι

Κεραμικά

Γυαλί

Μέταλλα και κράμματα

Ξύλο συμπεριλαμβανομένου του φελλού

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Παραφινούχοι και μικροκρυσταλλικοί κηροί.

 

Αρθρο: 21Α

Ημ/νία: 29.06.2009

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Χρήση ορισμένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

Σχόλια
-Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την ΑΧΣ 274/2002, (ΦΕΚ Β΄ 1179/11.9.2002).-Η ημερομηνία της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε, η φράση "λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της οδηγίας 2000/13/Ε.Κ", στο τέλος της παρ. 6, διεγράφη και αντικαταστάθηκε με τα εντός "" και η παρ. 7 τίθεται όπως προστέθηκε με την ΑΧΣ 552 (ΦΕΚ Β΄ 489/13.4.2005). -Τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την ΑΧΣ 108/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1271/29.6.2009).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται σε υλικά και αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των ενεργών και νοημόνων υλικών και αντικειμένων, τα οποία στην τελική τους μορφή: α) προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα ή

β) βρίσκονται ήδη σε επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τον προορισμό τους ή γ) μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ή ότι τα συστατικά τους θα μεταφερθούν στα τρόφιμα, υπό κανονικές ή προβλέψιμες συνθήκες χρήσης και τα οποία κατασκευάζονται με ή περιέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ουσίες: α) δι(2,3-εποξυπροπυλ)αιθέρες του 2,2-δι(4-υδροξυ-φαινυλο)προπανίου, εφεξής αποκαλούμενο «BADGE» (αριθ. CAS 001675-54-3) και ορισμένα από τα παρά-γωγά του, β) δι(2,3-εποξυπροπυλ)αιθέρες του δι(-υδροξυφαινυλο)μεθανίου, εφεξής αποκαλούμενοι «BFDGE» (αριθ. CAS 039817-09-9), γ) άλλοι διγλυκιδυλαιθέρες του Novolac, εφεξής αποκαλούμενοι «NOGE». Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως «υλικά και αντικείμενα»: α) τα υλικά και αντικείμενα που κατασκευάστηκαν από κάθε είδους πλαστική ύλη, β) τα υλικά και αντικείμενα που καλύπτονται από επικαλύψεις επιφάνειας, γ) οι κόλλες.

2. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται στα δοχεία ή στις δεξαμενές αποθήκευσης που έχουν χωρητικότητα μεγαλύτερη από 10.000 λίτρα καθώς και σε αγωγούς που ανήκουν ή συνδέονται με αυτές και καλύπτονται με ειδικές επικαλύψεις που αποκαλούνται «επικαλύψεις υψηλής αντοχής». 3. α) Τα υλικά και αντικείμενα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και περιέχουν BADGE και παράγωγά τους δεν απελευθερώνουν τις ουσίες που παρατίθενται στο παράρτημα Ι σε ποσότητα υπερβαίνουσα το όριο που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. β) Κατά τα στάδια της εμπορίας εκτός από τα στάδια λιανικής πώλησης, τα υλικά και αντικείμενα που περιέχουν BADGE και παράγωγά του πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 16 του καν. (ΕΚ) αριθμ.1935/2004. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης με αυτή την απαίτηση πρέπει να διατίθεται κατάλληλη τεκμηρίωση, η οποία πρέπει να διατίθεται στις αρμόδιες αρχές κατ' αίτησή τους. 4. Απαγορεύεται η χρήση και η παρουσία BFDGE στην κατασκευή των υλικών και αντικειμένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 5. Απαγορεύεται η χρήση και η παρουσία NOGE στην κατασκευή των υλικών και αντικειμένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Όριο ειδικής μετανάστευσης για BADGE και ορισμένα από τα παράγωγά του 1. Το σύνολο των ποσοστών μετανάστευσης των ακόλουθων ουσιών: α) BADGE [=δι(2,3-εποξυπροπυλ)αιθέρας του 2,2-δι(4-υδροξυφαινυλο) προπανίου)] (αριθ. CAS 001675-54-3) β) BADGE.H2O (αριθ. CAS = 076002-91-0) γ) BADGE.2 H2O (αριθ. CAS = 005581-32-8) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια: - 9 mg/kg σε τρόφιμα ή σε προσομοιωτές τροφίμων,

ή

- 9 mg/6 dm2 σύμφωνα με τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 7 του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 2. Το σύνολο των ποσοστών μετανάστευσης των ακολούθων ουσιών: α) BADGE. HCl (αριθ. CAS = 013836-48-1) δ) BADGE.2HCI (αριθ. CAS = 004809-35-2) ε) BADGE.H2O.HCI (αριθ. CAS = 227947-06-0) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια: - 1 mg/kg σε τρόφιμα ή σε προσομοιωτές τροφίμων,

ή

- 1 mg/6 dm2 σύμφωνα με τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 7 του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων. Η δοκιμή μετανάστευσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 26 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών."

 

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 26.07.2004

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Μέταλλα και Κράματα

Σχόλια
-Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε με την ΑΧΣ 232/98 (ΦΕΚ Β΄ 1023/1.11.1998).-Η παρ. 5β τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την ΑΧΣ 446/1998 (ΦΕΚ Β΄ 1716/13.9.1999).-Στο στοιχ. Ε. Επιτρεπόμενες επεξεργασίες το εδ. β΄ της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την ΑΧΣ 176/2004 (ΦΕΚ Β΄ 1128/26.7.2004).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και ποτά, κατά την προετοιμασία, παρασκευή, μεταφορά, αποθήκευση και συσκευασία τους.

2. Τα υλικά αυτά πρέπει να πληρούν και τους όρους του άρθρου 21 του παρόντος Κώδικα.

3. Στο παρόν άρθρο καθορίζονται ρητά οι επεξεργασίες που επιτρέπονται να υποστούν τα μέταλλα και κράματα.

4. Απαγορεύεται η χρήση μεταλλικών υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα και ποτά:

α. Οταν παρουσιάζουν αποφλοιώσεις ή/και άλλες εμφανείς αλλοιώσεις.

β. Οταν τα τρόφιμα είναι ισχυρώς όξινα (ρΗ μικρότερο από 2) ή συντηρούνται με ξύδι, άλμη ή άλας, με την επιφύλαξη της ενότητας Ε σημείο 5.

γ. Οταν έχουν υποστεί επεξεργασίες άλλες από αυτές που ρητά αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

δ. Οταν περιέχουν μόλυβδο σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 0,5% εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν άρθρο.

ε. Οταν περιέχουν αρσενικό σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 0,05% εκτός εν άλλως ορίζεται στο παρόν άρθρο.

στ. Οταν περιέχουν κάδμιο σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 0,05% εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν άρθρο.

5. Τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 της οδηγίας 94/62/ΕΚ "για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας".

6. Εξαιρούνται και μπορούν να διατεθούν στην Ελλάδα μεταλλικά υλικά και αντικείμενα, όπως αυτά ορίζονται κατά περίπτωση στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και για χρήσεις που αυτό προβλέπει, τα οποία έχουν κατασκευαστεί και διατεθεί στην αγορά νομίμως σε άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας ή και καταγωγής χωρών ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ και τα οποία πληρούν τους όρους που ισχύουν σε κάθε χώρα κατασκευής και διακίνησής τους και απαρεγκλίτως τους όρους της παραγράφου 4 (α, β, δ, ε και στ) του παρόντος.

Α. Αλουμίνιο - Κράματα Αλουμινίου * (Σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 601/602)

I. Ορισμοί

1. Ως αλουμίνιο ορίζεται το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά μάζα αργίλιο, υπό τον όρο ότι κάθε άλλο στοιχείο δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :

Αλουμίνιο - Αλλα στοιχεία

Στοιχεία Μέγιστη περιεκτικότητα % κατά

μάζα

Σίδηρος + Πυρίτιο 1,0

Χαλκός 0,10 (εάν Cr και/ή Μπ > ή ίσο 0,05)

0,20 (εάν Cr 4 0,05 και Μη < 0,05)

Αλλα στοιχεία (1) έκαστο 0,10

(1) Αλλα στοιχεία είαι π.χ. Cr, Mg, Μn Νi Ζη.

2. Ως κράματα αλουμινίου ορίζονται οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το αργίλιο υπερτερεί κατά μάζα από κάθε ένα από τα άλλα στοιχεία υπό τον όρο ότι:

α. Η περιεκτικότητα κατά μάζα, τουλάχιστον ενός από τα άλλα στοιχεία, ή ο σίδηρος μαζί με το πυρίτιο αθροιστικά, υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1, ή

β. Η ολική κατά μάζα περιεκτικότητα των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 1,0%.

3. Ως χυτό αλουμίνιο ορίζεται το προϊόν που βρίσκεται στην τελική ή σχεδόν τελική μορφή, μετά από στερεοποίηση του μετάλλου ή κράματος σε καλούπι.

4. Ως επεξεργασμένο (wrought) αλουμίνιο ορίζεται το προϊόν θερμής ή/και ψυχρής κατεργασίας, όπως: η εξέλαση, η σφυρηλάτηση, η έλαση εν θερμώ, η έλαση εν ψυχρώ, ή ο εφελκυσμός.

Οι κατεργασίες γίνονται κάθε μία χωριστά ή σε συνδυασμό μεταξύ τους.

ΙΙ. Μέγιστη περιεκτικότητα άλλων στοιχείων στα είδη αλουμινίου που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα και ποτά.

1. Επεξεργασμένο αλουμίνιο.

Η περιεκτικότητα κατά μάζα των άλλων στοιχείων που υπάρχουν στο επεξεργασμένο αλουμίνιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια: - Σίδηρος + Πυρίτιο < ή ίσο 1,0%.

- Χρώμιο, μαγνήσιο, μαγγάνιο, νικέλιο, ψευδάργυρος τιτάνιο, κασσίτερος < ή ίσο 0,10% έκαστο.

- Χαλκός < ή ίσο 0,10%*.

* Ο χαλκός επιτρέπεται σε αναλογία μεγαλύτερη του 0,10% αλλά όχι πιο πάνω από 0,20% κατά μάζα υπό την προϋπόθεση ότι ούτε η περιεκτικότητα σε χρώμιο ούτε η περιεκτικότητα σε μαγγάνιο θα υπερβαίνουν το 0,05% κατά μάζα."

- Αλλα στοιχεία < ή ίσο 0,05% έκαστο.

2. Επεξεργασμένα κράματα αλουμινίου.

Η περιεκτικότητα κατά μάζα των στοιχείων, που προστίθενται στο αλουμίνιο για να παραχθούν τα επεξεργασμένα κράμτα αλουμινίου ή που είναι παρόντα ως ακαθαρσίες, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις μέγιστες τιμές που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Κράματα αλουμινίου - Μέγιστες τιμές στοιχείων

Στοιχεία Μέγιστη περιεκτικότητα %

κατά μάζα

Πυρίτιο 13,5

Σίδηρος 2,0

Χαλκός 0,6

Μαγγάνιο 4,0

Μαγνήσιο (1) 11,0

Χρώμιο 0,35

Νικέλιο 3,0

Ψευδάργυρος 0,25

Αντιμόνιο 0,2

Ζιρκόνιο 0,3

Τιτάνιο 0,3

Αλλα στοιχεία έκαστο 0,05 έκαστο

0,15 συνολικά

(1) Κράματα αλουμινίου που περιέχουν περισσότερο από 5% κατά μάζα μαγνήσιο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για κατασκευή μαγειρικών σκευών ή μερών αυτών όταν προορίζονται να λειτουργήσουν υπό πίεση.

3. Χυτά κράματα αλουμινίου.

Η περιεκτικότητα κατά μάζα των στοιχείων, τα οποία προστίθενται για να σχηματίσουν υλικά ή αντικείμενα από χυτά κράματα αλουμινίου ή είναι παρόντα σαν ακαθαρσίες, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια των τιμών που αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Χυτά κράματα αλουμινίου - Μέγιστες τιμές στοιχείων

Στοιχεία Μέγιστη περιεκτικότητα %

κατά μάζα

Πυρίτιο 13,5

Σιδηρος 2,0

Χαλκός 0,6

Μαγγάνιο 4,0

Μαγνήσιο (ι) 11,0

Χρώμιο 0,35

Νικέλιο 3,0

Ψευδάργυρος 0,25

Αντιμόνιο 0,2

Κασσίτερο 0,10

Στρόντιο 0,2

Ζιρκόνιο 0,3

Τιτάνιο 0,3

Αλλα στοιχεία έκαστο 0,05 έκαστο

0,15 συνολικά

(1) Κράματα αλουμινίου που περιέχουν περισσότερο από 5% κατά μάζα μαγνήσιο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για κατασκευή μαγειρικών σκευών ή μερών αυτών όταν προορίζονται να λειτουργήσουν υπό πίεση.

Β. Ανοξείδωτος χάλυβας

1. Οι ανοξείδωτοι χάλυβες είναι κράματα με βάση το σίδηρο που περιέχουν χρώμιο από 12% έως 30% κατά μάζα.

2. Η μέγιστη επιτρεπομένη περιεκτικότητα στους ανοξείδωτους χάλυβες, που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα και ποτά, για καθένα από τα παρακάτω στοιχεία είναι:

- Ταντάλιο, νιόβιο και ζιρκόνιο < ή ίσο 1,0%

- Μολυβδαίνιο, τιτάνιο, αλουμίνιο και χαλκός < ή ίσο 4,0%

- Μόλυβδος < ή ίσο 0,5%

- Κάδμιο < ή ίσιο 0,05%

- Αρσενικά < ή ίσο 0,05%

Γ. Κασσίτερος

Επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή τρόφιμα και ποτό με υλικά και αντικείμενα που είναι κατασκευασμένα από κασσίτερο ή φύλλα κασσιτέρου όταν αυτά περιέχουν:

- ΡΒ < ή ίσο 0,5%

- As < ή ίσο 0,05%

- Cd < ή ίσο 0,05%

και περισσότερο από 97% κασσίτερο.

Δ. Χαλκός - Ψευδάργυρος

Απαγορεύεται η άμεση επαφή των τροφίμων και πoτών με αντικείμενα από χαλκό ή ψευδάργυρο και κράματα αυτών, με εξαίρεση:

α. Τα αντικείμενα παραγωγής και επεξεργασίας

ι. Των ειδών καραμελοποιίας και

ιι. Των υπολοίπων "προϊόντων μετά γλυκαντικών υλών" του Κεφαλαίου XIV και των προϊόντων του Κεφαλαίου V του Κ.Τ. για μια πενταετία (5ετία) από τη δημοσίευση του άρθρου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Τα δοχεία απόσταξης παραγωγής οινοπνευματοειδών ποτών και οινοπνεύματος.

γ. Τα μέσα μετάγγισης υγρών, όπως σωλήνες, κάνουλες, αντλίες κ.ά.

Ε. Επιτρεπόμενες επεξεργασίες

1. Ανοδίωση αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου.

Επιτρέπεται η επιφανειακή οξείδωση με ανοδικό ρεύμα (anodisation) των υλικών και αντικειμένων από αλουμίνιο ή κράματα αλουμινίου που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα και προγματοποιείται σε λουτρό με τα απαιτούμενα προς τούτο υλικά. Το σύνολο των συνθηκών και κυρίως θερμοκρασία και διάρκεια επιλέγονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε στο τέλος αυτής της επεξεργασίας, το στρώμα του σχηματιζόμενου οξειδίου κατά την ανοδίωση να χάσει την προσροφητική του ικανότητα και να έχει τη βέλτιστη αδράνεια.

2. Επικασσιτέρωση - Εσωτερικές συγκολλήσεις - Εξωτερικές συγκολλήσεις

α. Επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή τρόφιμα και ποτά με δοχεία ή μαγειρικά σκεύη ή συσκευές επικασσιτερωμένες ή συγκολλημένες με κασσίτερο που είναι σύμφωνος με το Κεφάλαιο Γ' του παρόντος άρθρου.

β. "Η κατεργασία, γενικά, της εσωτερικής επιφάνειας των δοχείων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η περιεκτικότητα του κασσιτέρου στο τρόφιμο να μην υπερβαίνει τα 200 μέρη στο εκατομμύριο (ppm), με εξαίρεση τα προϊόντα που κατονομάζονται στο παράρτημα του κανονισμού Ε.Κ. 242/2004 της 12ης Φεβρουαρίου 2004 L 42/13.2.2004."

γ. Επιτρέπεται για τις εξωτερικές συγκολλήσεις των δοχείων ή μαγειρικών σκευών η χρήση κραμάτων κασσιτέρου και μολύβδου υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρχει διείσδυση του μολυβδούχου κράματος στο εσωτερικό ως εκ του τρόπου κατασκευής του.

δ. Τα παρεμβύσματα από ελαστικά ή άλλες ύλες που χρησιμοποιούνται για στεγανοποίηση των μεταλλικών δοχείων δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα ή ποτά σε οποιοδήποτε σημείο. Το ελαστικό απαγορεύεται να περιέχει μόλυβδο και αρσενικό.

3. Επιχρύσωση - Επαργύρωση - Επιχρωμίωση - Επινικέλωση.

Επιτρέπεται τα σκεύη που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τρόφιμα και ποτά να προστατεύονται από επένδυση καθαρού χρυσού, αργύρου, χρωμίου ή νικελίου.

4. Επιψευδαργύρωση.

Επιτρέπεται η χρήση βαρελίων από γαλβανισμένη λαμαρίνα ή κάδων επιψευδαργυρωμένων για τη μεταφορά ή αποθήκευση των αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων.

5. Επισμάλτωση - Επικάλυψη με πλαστικές ύλες.

Επιτρέπεται η επικάλυψη ή επίστρωση της μεταλλικής επιφάνειας των αντικειμένων, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και ποτά, με

α. σμάλτο (εμαγιέ)

υπό την προϋπόθεση ότι η απελευθέρωση μολύβδου και καδμίου, από την επισμαλτωμένη επιφάνεια, όταν προσδιορίζεται με την επίσημη μέθοδο [άρθρο 25(Β)] δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 25 του Κώδικα Τροφίμων για αντίστοιχα επισμαλτωμένα κεραμικά αντικείμενα και "β. Επιχρίσματα του άρθρου 28 του Κώδικα τροφίμων."

Παρέχεται πενταετής περίοδος αντικατάστασης όλων των μεταλλικών μερών των παντός είδους χρησιμοποιουμένων αντικειμένων, για την παραγωγή και επεξεργασία των "προϊόντων μετά γλυκαντικών υλών" (εκτός των προϊόντων καραμελοποιίας) του Κεφαλαίου XIV του Κ.Τ., με ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο μέταλλα που καλύπτονται από το παρόν άρθρο.

 

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 01.10.1998

 

Τίτλος Αρθρου
Κλειστά μεταλλικά δοχεία συσκευασίας κονσερβών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την απόφαση ΑΧΣ 232/98 (ΦΕΚ Β΄ 1023/1.10.1998).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 16.12.2004

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Χαρτί συσκευασίας

Σχόλια
-Οι παρ. 8, 9, 10, 11 και 12 καταργήθηκαν από την παρ. Β της ΑΧΣ 240/1995 (ΦΕΚ Β΄ 963/1995).-Το εντός "" κείμενο της παρ. 6 γ΄ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε και νέα παρ. 8 προστέθηκε με την ΑΧΣ 478/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1868/16.12.2004).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το χαρτί συσκευασίας και περιτυλίγματος τροφίμων (οποιασδήποτε μορφής και ποιότητας, απλό, αδιάβροχο, από αναγεννημένη κυτταρίνη - CELLOΡHANE) πρέπει εφόσον έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα να πληρεί όλους τους όρους που ρητά αναφέρονται στα άρθρα 9 και 21.

2. Απαγορεύεται η τοποθέτηση τροφίμων μέσα σε χαρτί τυπωμένο με μαύρο χρώμα (εφημερίδες). Δε θεωρείται τυπωμένο το χαρτί που φέρει από την μια επιφάνεια αυτού επιγραφές που αφορούν τον πωλητή ή το τρόφιμο.

3. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση άλλου χαρτιού εκτός από καινούριο, χρώματος λευκού ή αργυρόχροου ή χρωματισμένου με αβλαβείς, χρωστικές.

4. Απαγορεύεται η μεταφορά χρώματος από το χαρτί συσκευασίας στα τρόφιμα, είτε αυτή είναι άμεσα ορατή είτε ανιχνευόμενη.

5. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση χαρτιού επιστρωμένου με επιτρεπόμενες πλαστικές ύλες για συσκευασία των αντιστοίχων τροφίμων, μόνον εφόσον αυτό ρητά επιτρέπεται στα επιμέρους Κεφάλαια του παρόντα Κώδικα, διαφορετικά, μετά από έγκριση του Α.Χ.Σ.

6. Για τη συσκευασία νωπού γάλακτος, χυμών φρούτων και άλλων υγρών τροφίμων, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση χαρτιού με τους παρακάτω όρους: (α) Το χαρτί να προέρχεται από χημικά καθαρό πολτό χωρίς επιβάρυνση με γαιώδεις ουσίες, ή εφόσον λόγω ειδικής κατασκευής του αυτό είναι απαραίτητο, να μην περιέχει βαρυτίνη (θειικό βάριο), ασβεστίτη ή άλατα βαρέων μετάλλων.

(β) Η εξωτερική επιφάνεια πρέπει να είναι επιστρωμένη με καθαρή παραφίνη ή πλαστικό βερνίκι.

(γ) "Η εσωτερική επιφάνεια πρέπει να είναι επικαλυμμένη με λεπτό φύλλο καθαρού αλουμινίου σύμφωνο με τους όρους του άρθρου 22, μέρος Α, παρ. 1," στο οποίο έχει επικολληθεί λεπτό φύλλο πολυαιθυλενίου ή πρέπει να είναι απλά επικαλυμμένη με λεπτό φύλλο πολυαιθυλενίου χωρίς την παρεμβολή φύλλου από αργίλιο.

7. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση χάρτου επιστρωμένου με πολυμερή, συμπολυμερή και μίγματά τους από βινυλοχλωρίδιο ή και

βινυλιδενοχλωρίδιο σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο των 50 mg/dm2 συνολικό επί της όψεως που βρίσκεται σε επαφή με το τρόφιμο.

"8. Απαγορεύεται η περιεκτικότητα σε κάδμιο, μόλυβδο, υδράργυρο και πενταχλωροφαινόλη του χαρτιού και χαρτονιού που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα, να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

- Κάδμιο 0,002 mg/dm2 χαρτιού και χαρτονιού

- Μόλυβδος 0,003 mg/dm2 χαρτιού και χαρτονιού

- Υδράργυρος 0,002 mg/dm2 χαρτιού και χαρτονιού

- Πενταχλωροφαινόλη 0,15mg/kg χαρτιού και χαρτονιού

Τα όρια δεν ισχύουν για τις επιστρώσεις από πλαστικό ή άλλο υλικό όπως αλουμίνιο, κηρούς και παραφίνες, για χαρτιά φίλτρων και χαρτιά ή χαρτόνια που έρχονται σε επαφή αποκλειστικά με ξηρά τρόφιμα ή τρόφιμα τα οποία πριν τη χρήση τους θα αποφλοιωθούν, ξεφλουδιστούν ή πλυθούν.

Όταν τα υλικά και αντικείμενα συνίστανται από ένα ή περισσότερα στρώματα, αποκλειστικά ή όχι αποκλειστικά από χαρτί και χαρτόνι, για κάθε στρώμα που αποτελείται από χαρτί ή χαρτόνι ισχύουν τα ανωτέρω όρια."

 

Αρθρο: 24Α

Ημ/νία: 23.06.2009

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Μεμβράνη από αναγεννημένη κυτταρίνη που προορίζεται να έλθει σε επαφή με τα τρόφιμα

Σχόλια
-Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την απόφαση του ΑΧΣ 240/1995 (ΦΕΚ Β΄ 963/22.11.1995). -Τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την ΑΧΣ 147/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1236/23.6.2009).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Ως μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης νοείται, ένα λεπτό φύλλο, που λαμβάνεται από εξευγενισμένη κυτταρίνη προερχόμενη από μη ανακυκλωμένο ξύλο ή βαμβάκι. Για τις τεχνολογικές ανάγκες μπορούν να προστεθούν κατάλληλες ουσίες μέσα στη μάζα ή στην επιφάνεια. Οι μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης μπορούν να επικαλυφθούν στη μιά ή και στις δύο όψεις τους.

2. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης οι οποίες: α) είτε αποτελούν μόνες τους τελικό προϊόν

β) είτε αποτελούν μέρος τελικού προϊόντος που συνίσταται και από άλλα υλικά, και οι οποίες προορίζονται να έλθουν ή έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

2α. Οι μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ανήκουν σε ένα από τα ακόλουθα είδη: α) μη επιχρισμένη μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης

β) επιχρισμένη μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης με επίχρισμα που προέρχεται από κυτταρίνη, ή γ) επιχρισμένη μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης με επίχρισμα που προέρχεται από πλαστικό.

3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στα συνθετικά περιβλήματα από αναγεννημένη κυτταρίνη.

4. Μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2α παρασκευάζονται με τη χρήση μόνο ουσιών ή ομάδων ουσιών που απαριθμούνται στους πίνακες Ι και ΙΙ του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπονται σε αυτούς. Κατά παρέκκλιση από τα παραπάνω επιτρέπεται η χρήση άλλων ουσιών από τις απαριθμούμενες στους πίνακες I και II, όταν οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται ως χρωστικές ύλες (χρώματα και πιγμέντα) ή ως συγκολλητικά, με την προϋπόθεση ότι δεν πραγματοποιείται μετανάστευση των ουσιών αυτών στο εσωτερικό ή στην επιφάνεια των τροφίμων, ανιχνεύσιμη με επικυρωμένη μέθοδο.

5. α) Μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης που αναφέρονται στο εδάφιο γ) της παραγράφου 2α παρασκευάζονται, πριν την τοποθέτηση του επιχρίσματος, με τη χρήση μόνο ουσιών ή ομάδων ουσιών που απαριθμούνται στον Πίνακα Ι του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπονται σε αυτό. β) Το επίχρισμα που εφαρμόζεται σε μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που αναφέρεται στο εδάφιο α) της παρούσας παραγράφου παρασκευάζεται με τη χρήση μόνο ουσιών ή ομάδων ουσιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα 2 έως 6 του άρθρου 26 του Κ.Τ.Π., σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπονται σε αυτά. γ) Με επιφύλαξη του εδαφίου α) της παρούσας παραγράφου, υλικά και αντικείμενα που παρασκευάζονται από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που αναφέρεται στο εδάφιο γ) της παραγράφου 2α συμμορφώνονται με τις παραγράφους 2, 7 και 8 του άρθρου 26 του Κ.Τ.Π..

6. Απαγορεύεται να έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα η τυπωμένη όψη των μεμβρανών αναγεννημένης κυτταρίνης.

7. Κατά τα διάφορα στάδια εμπορίας, εκτός εκείνου της λιανικής πώλησης, τα υλικά και αντικείμενα από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1935/2004. H δήλωση αυτή δεν απαιτείται για τα υλικά και αντικείμενα από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης τα οποία είναι, από τη φύση τους, προφανές ότι προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Σε περίπτωση αναγραφής ειδικών οδηγιών χρήσεως, επισημαίνεται ανάλογα το υλικό ή αντικείμενο από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης.

8. Οι πίνακες I και II που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 είναι οι ακόλουθοι:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ

(Βλέπε οικείο ΦΕΚ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ

(Βλέπε οικείο ΦΕΚ.)"

 

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 04.03.2009

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

Σχόλια
-Τα εδάφια α και β της παρ. 3 και η παρ. 4 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν, οι παρ. 4δις, 4τρις και 5δις όπως προστέθηκαν, η παρ. 7 όπως αντικαταστάθηκε, το εδ. β της παρ. 8 όπως αντικαταστάθηκε, στην παρ. 9 το εδ. α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε και το εδ. β καταργήθηκε με την ΑΧΣ 530/2005 (ΦΕΚ Β΄ 244/27.2.2006). -Το παρόν άρθρο είχε αντικατασταθεί με την απόφαση του ΑΧΣ 458, (ΦΕΚ Β' 195/2003) και προγενέστερα τροποποιηθεί με τις με τους αριθμούς 273/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1179/11.9.2002), 37/2002 (ΦΕΚ Β' 601/16.05.2002), 238/2000 (ΦΕΚ Β΄ 1370/4.10.2000), 191/97 (ΦΕΚ Β΄ 558/10.7.1997), 358/1995 (ΦΕΚ Β' 714/20.08.1996) και 196 (ΦΕΚ Β΄ 737/28.8.1995) αποφάσεις του ΑΧΣ.***Τα Παραρτήματα 2,3,5 και 6 αυτού του άρθρου τροποποιήθηκαν με την ΑΧΣ 222/2006, ΦΕΚ Β' 1202/2006 (βλ. οικέιο φεκ). -Στο παρόν άρθρο αντικαθίστανται στην παραγρ. 1 τα εδαφ. α και γ, παρεμβάλεται η παραγρ. 1 δις, η παραγρ. 2 αντικαθίσταται, στην παράγραφο 4, εδάφιο β η αναφερόμενη ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία της «1ης Μαΐου 2008», παρεμβάλλονται οι ακόλουθοι παράγραφοι 4 τετράκις, 4 πεντάκις και 4 εξάκις, στη παράγραφο 5 δις, το εδάφιο β αντικαθίσταται, στη παράγραφο 7 προστίθεται εδάφ. γ, προστίθεται παραγρ. 7 δις, στην παράγραφο 8 παρεμβάλλεται εδάφ. ε και αλλάζει η αρίθμηση των εδαφίων από ε σε στ και από στ σε ζ, η παραγρ. 9 αντικαθίσταται, στo Παράρτημα 1 παρεμβάλλονται τα εδάφια 2α και 2β, στο Παράρτημα 2 το μέρος A τροποποιείται με πρόσθετες ουσίες (βλ. πίνακα στο οικείο φεκ), στο Παράρτημα 4α βλ. πίνακα στο οικείο φεκ), στο Παράρτημα 5 αντικαθίσταται το μέρος Α, και στο μέρος Β βλ. πίνακα στο οικείο φεκ, το παράρτημα 6 τροποποιήθηκε (βλ. οικείο φεκ), προστίθεται Παράρτημα 6α, στο παράρτημα 7, το κεφάλαιο V, αντικαθίσταται η παραγρ. 3 και στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται τρίτη παύλα και στον πίνακα το τμήμα 07 αντικαθίσταται (βλ. οικείο ΦΕΚ). -Το εδαφιο α) της παρ. 4, τα εδ. γ) και δ) της παρ. 4δις τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν και το εδ. στ) στην παρ. 4δις όπως προστέθηκε και τα παραρτήματα 2,3,5 και 6 τροποποιήθηκαν με την ΑΧΣ 454/2008 (ΦΕΚ Β΄ 378/4.3.2009).,

 

Κείμενο Αρθρου

1. "α. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα ακόλουθα υλικά και αντικείμενα τα οποία ως τελικά προϊόντα, προορίζονται να έρθουν σε επαφή ή τίθενται σε επαφή, σύμφωνα με τον προορισμό τους, με τρόφιμα (εφεξής «πλαστικά υλικά και αντικείμενα»):

i) υλικά και αντικείμενα και μέρη αυτών που συνίστανται αποκλειστικά σε πλαστική ύλη1

ii) πλαστικά πολυστρωματικά υλικά και αντικείμενα

iii) στρώματα ή επικαλύψεις από πλαστική ύλη, που σχηματίζουν συναρμογές στεγανοποίησης πωμάτων και μαζί αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στρώματα υλικών διαφόρων τύπων."

β. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου ως "πλαστικές ύλες" νοούνται οι μακρομοριακές οργανικές ενώσεις που λαμβάνονται με πολυμερισμό, πολυσυμπύκνωση, πολυπροσθήκη ή οποιαδήποτε παρεμφερή διεργασία από μόρια με κατώτερο μοριακό βάρος ή με χημική αλλοίωση φυσικών μακρομορίων. Μπορούν να προστεθούν και άλλες ουσίες ή ύλες Δεν θεωρούνται ωστόσο "πλαστικές ύλες":

i) μεμβράνες από αναγεννημένη κυτταρίνη, βερνικωμένες ή μη βερνικωμένες, που καλύπτονται από το άρθρο 24 του Κώδικα Τροφίμων.

ii) Τα ελαστομερή και το φυσικό και συνθετικό καουτσούκ

iii) Τα χαρτιά και χαρτόνια, τροποποιημένα ή μη με την προσθήκη πλαστικών υλών iv) Οι επικαλύψεις επιφανειών που λαμβάνονται από:

- Κηρούς παραφίνης περιλαμβανομένων και των κηρών από συνθετική παραφίνη ή/και μικροκρυσταλλικούς κηρούς

- μείγματα των κηρών που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση μεταξύ τους ή/και με πλαστικές ύλες

v) οι ιονανταλλακτικές ρητίνες

vi) οι σιλικόνες

"γ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εδάφιο α, στοιχείο iii), το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στα υλικά και αντικείμενα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στρώματα, από τα οποία ένα τουλάχιστον δεν έχει παρασκευασθεί αποκλειστικά από πλαστική ύλη, ακόμα και αν το στρώμα που προορίζεται να έρθει σε άμεση επαφή με τρόφιμα έχει παρασκευαστεί αποκλειστικά από πλαστική ύλη."

"1. δις. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

i) «πλαστικά πολυστρωματικά υλικά ή/και αντικείμενα» είναι εκείνα τα πλαστικά υλικά ή/και αντικείμενα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στρώματα, το καθένα από τα οποία έχει παρασκευαστεί αποκλειστικά από πλαστική ύλη και τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με συγκολλητικό υλικό ή άλλο μέσο1

ii) «πλαστικός λειτουργικός φραγμός» είναι φραγμός που αποτελείται από ένα ή περισσότερα στρώματα πλαστικής ύλης ο οποίος εξασφαλίζει ότι το τελικό υλικό ή αντικείμενο συμμορφώνεται προς το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και προς το παρόν άρθρο ¦

iii) «μη λιπαρά τρόφιμα» είναι τρόφιμα για τα οποία οι προσομοιωτές εκτός του προσομοιωτή Δ που χρησιμοποιούνται κατά τη δοκιμή μετανάστευσης προβλέπονται από το παράρτημα 7."

"2. α. Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα δεν μεταβιβάζουν τα συστατικά τους στα τρόφιμα σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα 60 χιλιοστόγραμμα των συστατικών που απελευθερώνονται ανά χιλιόγραμμο τροφίμων ή προσομοιωτή τροφίμων (mg/kg) (όριο συνολικής μετανάστευσης).

Εντούτοις, το όριο αυτό θα είναι 10 χιλιοστόγραμμα ανά τετραγωνικό δεκατόμετρο της επιφάνειας του υλικού ή αντικειμένου (mg/dm2) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) για αντικείμενα που είναι δοχεία ή είναι ανάλογα με δοχεία ή εν πάση περιπτώσει μπορούν να γεμισθούν, με χωρητικότητα κάτω των 500 χιλιοστολίτρων (ml) ή άνω των 10 λίτρων (I)1

ii) γιά φύλλα, μεμβράνες ή άλλα υλικά ή αντικείμενα που δεν μπορούν να γεμισθούν ή στα οποία δεν είναι πρακτικώς δυνατόν να εκτιμηθεί η σχέση μεταξύ του εμβαδού της επιφανείας του υλικού ή αντικειμένου και της ποσότητας τροφίμων που έρχεται σε επαφή με αυτήν.

β. Για υλικά και αντικείμενα από πλαστική ύλη που προορίζονται να έρθουν ή έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τρόφιμα προοριζόμενα για βρέφη και μικρά παιδιά, όπως ορίζονται στις οδηγίες της Επιτροπής 91/321/EOK και 96/5/ΕΚ το όριο συνολικής μετανάστευσης θα είναι πάντοτε 60 mg/kg."

3. α. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων μόνο τα μονομερή και άλλες αρχικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 2 μέρη Α και Β με τήρηση των καθοριζόμενων στο παράρτημα περιορισμών.

β. Κατά παρέκκλιση της πρώτης παραγράφου, τα μονομερή και οι άλλες αρχικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 2 μέρος Β, μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται έως την 31η Δεκεμβρίου 2004 το αργότερο, εν αναμονή της αξιολόγησής τους από την επιστημονική επιτροπή τροφίμων.

γ. Ο κατάλογος στο παράρτημα 2 μέρος Α μπορεί να τροποποιηθεί: - με προσθήκη ουσιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II μέρος Β, σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος II της Οδηγίας 89/109/Ε.Ο.Κ. ή - περιλαμβάνοντας "νέες ουσίες", δηλαδή ουσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται ούτε στο μέρος Α ούτε στο μέρος Β του παραρτήματος 2 σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας 89/109/Ε.Ο.Κ.

δ. δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία καμίας νέας ουσίας στην επικράτεια Κράτους - Μέλους εκτός της προβλεπόμενης Κοινοτικής διαδικασίας.

ε. οι πίνακες του παραρτήματος 2 μέρη Α και Β δεν περιλαμβάνουν ακόμα μονομερή και άλλες αρχικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή: - υλικών επικάλυψης επιφανειών που λαμβάνονται από ρητινώδη ή πολυμερισμένα προϊόντα σε μορφή υγρού, σκόνης ή διασποράς, όπως βερνίκια, λάκες, χρώματα κ.λπ.

- εποξυρητινών,

- συγκολλητικών υλών και ενισχυτικών συγκόλλησης,

- τυπογραφικών μελανών.

"4."α) Στο παράρτημα 3 παρατίθεται κοινοτικός κατάλογος των προσθέτων που μπορούν αν χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων, μαζί με τους περιορισμούς ή/και τις προδιαγραφές σχετικά με τη χρήση τους. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, τα πρόσθετα που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο προσθέτων μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2010, μόνο πρόσθετα που περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο προσθέτων μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων (θετικός κατάλογος)."

β. Όσον αφορά τα πρόσθετα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 3 μέρος Β, η επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα όρια ειδικής μετανάστευσης στον προσωμοιωτή Δ ή στα δοκιμαστικά μέσα των υποκατάστατων δοκιμών όπως καθορίζεται στο παράρτημα 7, εφαρμόζεται από την «1ης Μαΐου 2008».

γ. Οι κατάλογοι που παρατίθενται στο παράρτημα 3, μέρη Α και Β δεν περιλαμβάνουν ακόμη τα ακόλουθα πρόσθετα:

ii) πρόσθετα που χρησιμοποιούνται μόνον στην παρασκευή:

- επιχρισμάτων επιφανείας που λαμβάνονται από ρητινώδη ή πολυμερισμένα προϊόντα σε μορφή υγρού, σκόνης ή διασποράς, όπως βερνίκια, λάκες, χρώματα, - εποξικών ρητινών,

- συγκολλητικών υλών και ενισχυτικών συγκόλλησης,

- τυπογραφικών μελανών

ii) χρωστικές ουσίες

iii) διαλύτες."

"4δις α. Ένα νέο πρόσθετο μπορεί πάντα να προστεθεί

στον κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών σε κοινοτικό επίπεδο ύστερα από αξιολόγηση ασφάλειας από την αρχή.

β. Τα Κράτη Μέλη προβλέπουν ότι οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την εισαγωγή στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εδάφιο α, ενός προσθέτου, το οποίο ήδη κυκλοφορεί στην αγορά σε ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη, υποβάλλει στοιχεία για την αξιολόγηση της ασφάλειας του από την αρχή το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2006.Για την υποβολή των απαιτουμένων στοιχείων, ο αιτών συμβουλεύεται τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων για την υποβολή αίτησης για την αξιολόγηση ασφάλειας μιας ουσίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πριν από την έγκριση της.

"γ) Η Επιτροπή δημοσιοποιεί προσωρινό κατάλογο προσθέτων που είναι υπό αξιολόγηση από την Αρχή έως τις 11 Απριλίου 2008 το αργότερο. Ο κατάλογος ενημερώνεται συνεχώς."

"δ) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4α) τρίτο εδάφιο, πρόσθετα που δεν περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 για όσο χρονικό διάστημα περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο."

ε. Η εισαγωγή προσθέτου στον προσωρινό κατάλογο πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) Το πρόσθετο πρέπει να επιτρέπεται σε ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 2006.

ii) Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο β σχετικά με τα εν λόγω πρόσθετα πρέπει να έχουν παρασχεθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρχής όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 2006."

"στ) Ένα πρόσθετο αφαιρείται από τον προσωνό κατάλογο:

i) όταν συμπεριληφθεί στον κοινοτικό κατάλογο προσθέτων ή ii) όταν η Επιτροπή λάβει απόφαση γαι τη μη ένταξή του στον κοινοτικό κατάλογο προσθέτων ή iii) εάν, κατά την εξέταση των στοιχείων, η Αρχή ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες και οι εν λόγω πληροφορίες δεν υποβληθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την Αρχή."

"4τρις. Με την επιφύλαξη των άρθρων 5,6,7,8, 9,10,11,12 του Κανονισμού (ΕΚ) 1935/2004, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εγκρίνουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2006 πρόσθετα που αναφέρονται στο εδάφιο α της παραγράφου 4 τα οποία δεν αξιολογήθηκαν ποτέ από την επιστημονική επιτροπή τροφίμων."

"4τετράκις. Όσον αφορά τη χρήση προσθέτων ουσιών για την κατασκευή στρωμάτων ή επικαλύψεων από πλαστική ύλη σε πώματα, όπως αναφέρεται στη παράγραφο 1, εδάφιο α, στοιχείο iii) ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

α) Όσον αφορά τις πρόσθετες ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα 3, οι περιορισμοί ή/και οι προδιαγραφές για τη χρήση τους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα ισχύουν με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εδάφιο β.

β) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, εδάφιο α και της παραγράφου 4 δις, εδάφια α και ε, οι πρόσθετες ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα 3 επιτρέπεται να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται, μέχρι περαιτέρω επανεξέτασης, με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας.

γ) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4 τρίς τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθήσουν να εγκρίνουν πρόσθετες ουσίες για την κατασκευή στρωμάτων ή επικαλύψεων από πλαστική ύλη σε πώματα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, εδάφιο α στοιχείο iii) σε εθνικό επίπεδο."

"4πεντάκις. Όσον αφορά τη χρήση προσθέτων ουσιών που ενεργούν αποκλειστικά ως ουσίες που ενισχύουν την παραγωγή μέσω πολυμερισμού, οι οποίες δεν προορίζονται να παραμείνουν στο τελικό αντικείμενο (εφεξής «οι PPA»), για την κατασκευή υλικών και αντικειμένων από πλαστική ύλη, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

α) Όσον αφορά τις PPA που απαριθμούνται στο παράρτημα 3, οι περιορισμοί ή/και οι προδιαγραφές για τη χρήση τους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα 3 ισχύουν με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εδάφιο β.

β) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, εδάφιο α και της παράγραφου 4 δις εδάφια α και ε, οι PPA που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα 3 επιτρέπεται να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται, μέχρι περαιτέρω επανεξέτασης, με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας.

γ) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4 τρις τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθήσουν να εγκρίνουν PPA σε εθνικό επίπεδο."

"4εξάκις. Η χρήση αζωδικαρβοαμιδίου, ουσίας με αριθμό αναφοράς 36640 (αριθ. CAS 000123773), στην κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων απαγορεύεται."

5. Μόνο τα προϊόντα που λαμβάνονται με βακτηριακή ζύμωση και περιλαμβάνονται στο παράρτημα 4 επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

"5δις. α. Τα πρόσθετα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, τα οποία εγκρίνονται ως πρόσθετα τροφίμων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 29 του Κ.Τ.Π. ή αρωματικές ύλες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 44 του Κ.Τ.Π. δεν μεταναστεύουν:

i) Σε τρόφιμα, σε ποσότητες που έχουν τεχνολογική λειτουργία στα τελικά τρόφιμα.

ii)Στα τρόφιμα στα οποία επετράπη η χρήση τους ως προσθέτων ή αρωματικών υλών, σε ποσότητες που υπερβαίνουν τους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Κ.Τ.Π. ή στο άρθρο 44 του Κ.Τ.Π. ή στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, το όποιο προβλέπει το χαμηλότερο περιορισμό.

iii) Στα τρόφιμα για τα οποία η χρήση τους ως προσθέτων υλών τροφίμων ή αρωματικών υλών δεν έχει εγκριθεί σε ποσότητες που να υπερβαίνουν τους περιορισμούς που ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

"β. Στα στάδια διάθεσης στην αγορά, εκτός των σταδίων λιανικής πώλησης, τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και περιέχουν τα πρόσθετα που αναφέρονται στο εδάφιο α συνοδεύονται από γραπτή δήλωση, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στη παράγραφο 9."

γ) Κατά παρέκκλιση του εδαφίου α , όταν οι ουσίες που αναφέρονται στο στοιχείο ί της εδαφίου α χρησιμοποιούνται ως ενεργά συστατικά ενεργών συστημάτων υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εθνικών διατάξεων εν αναμονή της έγκρισης των κοινοτικών διατάξεων."

6. α. Οι γενικές προδιαγραφές σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα καθορίζονται στο παράρτημα 5 μέρος Α. Αλλες προδιαγραφές σχετικά με ορισμένες ουσίες που παρατίθενται στα παραρτήματα 2, 3 και 4 καθορίζονται στο παράρτημα 5, μέρος Β.

β. Οι σημειώσεις που αντιστοιχούν στους αριθμούς σε παρένθεση στη στήλη "περιορισμοί ή/και προδιαγραφές" παρατίθενται στο παράρτημα 6.

7. "Τα όρια ειδικής μετανάστευσης στον κατάλογο που παρατίθεται στα παραρτήματα 2 και 3 εκφράζονται σε mg/kg. Ωστόσο, τα όρια αυτά εκφράζονται σε mg/dm2 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για αντικείμενα που είναι δοχεία ή είναι ανάλογα με δοχεία ή μπορούν να πληρωθούν, με χωρητικότητα μικρότερη από 500 ml ή μεγαλύτερη από 10 λίτρα.

β) για φύλλα, μεμβράνες ή άλλα υλικά ή αντικείμενα που δεν μπορούν να πληρωθούν ή στα οποία δεν είναι πρακτικά δυνατόν να εκτιμηθεί η σχέση μεταξύ του εμβαδού της επιφανείας και της ποσότητας τροφίμων που έρχεται σε επαφή με αυτήν. Στις περιπτώσεις αυτές τα όρια που παρατίθενται στα παραρτήματα 2 και 3, εκφραζόμενα σε mg/kg, διαιρούνται με το συμβατικό συντελεστή μετατροπής 6, ώστε να εκφραστούν σε mg/dm2."

"γ. Για τα υλικά και αντικείμενα από πλαστική ύλη που προορίζονται να έρθουν ή έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά, όπως ορίζονται στις οδηγίες της Επιτροπής 91/321//EOK και 96/5/EK, τα όρια ειδικής μετανάστευσης (ΟΕΙΜ) εκφράζονται πάντοτε σε mg/kg."

"7 δις. α. Η σύνθεση κάθε στρώματος από πλαστική ύλη ενός πλαστικού πολυστρωματικού υλικού ή αντικειμένου, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

β. Κατά παρέκκλιση του εδαφίου α και με την προϋπόθεση ότι το τελικό υλικό ή αντικείμενο συμμορφώνεται με τα όρια ειδικής και συνολικής μετανάστευσης που προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο ένα στρώμα που δεν ευρίσκεται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα και διαχωρίζεται από τα τρόφιμα με ένα πλαστικό λειτουργικό φραγμό ενδέχεται:

i) να μη συμμορφώνεται προς τους περιορισμούς και τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο

ii) να είναι κατασκευασμένο από ουσίες άλλες από εκείνες που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο ή στους εθνικούς καταλόγους σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν ή έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τρόφιμα.

γ. Η μετανάστευση των ουσιών σύμφωνα με το εδάφιο β, στοιχείο ii) σε τρόφιμα ή σε προσομοιωτή τροφίμων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,01 mg/kg, που μετράται με στατιστική βεβαιότητα με μέθοδο ανάλυσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το όριο αυτό πρέπει να εκφράζεται πάντοτε ως συγκέντρωση σε τρόφιμα ή προσομοιωτές. Ισχύει για μια ομάδα ενώσεων, εφόσον υπάρχει σχέση μεταξύ τους από δομική και τοξικολογική άποψη, ειδικότερα ισομερή ή ενώσεις με την ίδια σχετική λειτουργική ομάδα, και περιλαμβάνει πιθανή μετάδοση ρύπων. δ. Οι ουσίες που αναφέρονται στο εδάφιο β στοιχείο ii) δεν υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

i) ουσίες που ταξινομούνται ως αποδεδειγμένα ή καθ' υποψία «καρκινογόνοι», «μεταλλαξιογόνοι» ή «τοξικές για την αναπαραγωγή» στο παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (απόφαση του Α.Χ.Σ 378/94 ΦΕΚ705/Β/1994),

ii) ουσίες που ταξινομούνται σύμφωνα με κριτήρια προσωπικής ευθύνης ως «καρκινογόνοι», «μεταλλαξιογόνοι» ή «τοξικές για την αναπαραγωγή» σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (απόφαση του Α.Χ.Σ 378/94 ΦΕΚ 705/Β/94)."

8. α. Η εξακρίβωση της τήρησης των ορίων μετανάστευσης διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί στο παράρτημα 7 καθώς και με τις πρόσθετες διατάξεις που καθορίζονται στο παράρτημα 1.

"β. Η εξακρίβωση της τήρησης των ορίων ειδικής μετανάστευσης που προβλέπεται στο εδάφιο α δεν είναι υποχρεωτική, εάν από την τιμή καθορισμού της συνολικής μετανάστευσης συνεπάγεται ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση των ορίων ειδικής μετανάστευσης που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο."

γ. Η εξακρίβωση της τήρησης των ορίων ειδικής μετανάστευσης, που προβλέπεται στο εδάφιο α δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι για την πλήρη μετανάστευση της παραμένουσας ουσίας στο υλικό ή αντικείμενο, δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση του ορίου της ειδικής μετανάστευσης.

δ. Ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τα όρια ειδικής μετανάστευσης που προβλέπονται στο εδάφιο α μπορεί να εξασφαλίζεται με τον καθορισμό της ποσότητας της ουσίας στο τελικό υλικό ή αντικείμενο, με την προϋπόθεση ότι έχει διαπιστωθεί σχέση μεταξύ της ποσότητας και της τιμής της ειδικής μετανάστευσης της ουσίας είτε με επαρκή πειράματα είτε με την εφαρμογή γενικώς αναγνωρισμένων μοντέλων διάχυσης βασιζόμενων σε επιστημονικά στοιχεία. Για να αποδειχθεί η μη συμμόρφωση ενός υλικού ή αντικειμένου, είναι υποχρεωτική η επιβεβαίωση, με πειραματική δοκιμή, της εκτιμώμενης τιμής μετανάστευσης.

"ε. Παρά το εδάφιο α, για τους φθαλικούς εστέρες (αριθ. αναφ. 74640, 74880, 74560, 75100, 75105) που αναφέρονται στο Παράρτημα 3 Μέρος Α η επαλήθευση των ΟΕΙΜ διεξάγεται μόνον σε προσομοιωτές τροφίμων. Εντούτοις, η επαλήθευση των ΟΕΙΜ μπορεί να διεξάγεται σε τρόφιμα, εφόσον τα τρόφιμα δεν έχουν ήδη έλθει σε επαφή με το υλικό ή αντικείμενο και έχουν υποστεί δοκιμή εκ των προτέρων για τις φθαλικές ενώσεις και το επίπεδο δεν είναι σημαντικό από στατιστική άποψη ούτε μεγαλύτερο ή ίσο σε σύγκριση με το όριο ποσοτικού προσδιορισμού."

"στ." Ο έλεγχος της συμμόρφωσης της μετανάστευσης στα τρόφιμα ως προς τα επιτρεπόμενα όρια μετανάστευσης διενεργείται υπό τις πλέον ακραίες συνθήκες διάρκειας και θερμοκρασίας που προβλέπονται κατά την πραγματική χρήση. Ο έλεγχος των ορίων μετανάστευσης στους προσομοιωτές τροφίμων, διενεργείται με τη βοήθεια συμβατικών δοκιμασιών μετανάστευσης οι βασικοί κανόνες των οποίων, καθορίζονται στο Παράρτημα 7 σε συνδυασμό με τις πρόσθετες διατάξεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 1.

"ζ." Ωστόσο, εάν διαπιστωθεί, με βάση εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση που προκύπτει από νέα δεδομένα ή επανεκτίμηση ήδη υπαρχόντων δεδομένων, ότι για υλικά ή αντικείμενα από πλαστική ύλη οι βασικοί κανόνες για τις δοκιμές μετανάστευσης που προβλέπονται στο Παράρτημα 7 είναι ακατάλληλοι, είτε για τεχνικούς λόγους, είτε διότι οι πραγματικές συνθήκες χρήσης διαφέρουν ουσιωδώς, από τις συνθήκες δοκιμής που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό, μπορεί με απόφαση του Α.Χ.Σ. εγκρινόμενη από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να ανασταλεί αποκλειστικά για την εν λόγω περίπτωση, η εφαρμογή των βασικών κανόνων που αναφέρονται στο Παράρτημα 7 και να χρησιμοποιηθούν άλλοι κανόνες πιο κατάλληλοι.

Η απόφαση, δεόντως αιτιολογημένη, κοινοποιείται στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή και οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται μέχρι να ληφθεί απόφαση σε κοινοτικό επίπεδο.

"9.α. Στα στάδια της διάθεσης στην αγορά εκτός από το στάδιο λιανικής πώλησης, τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα, καθώς και οι ουσίες οι προοριζόμενες για την κατασκευή αυτών των πλαστικών υλικών και αντικειμένων, πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1935/2004.

β. Η δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο α εκδίδεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και περιέχει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα 6 α.

γ. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης θέτει στη διάθεση των εθνικών αρμοδίων αρχών, κατ' αίτησή τους, κατάλληλη τεκμηρίωση προς απόδειξη του ότι τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα, καθώς και οι ουσίες οι προοριζόμενες για την κατασκευή αυτών των πλαστικών υλικών και αντικειμένων, συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω τεκμηρίωση περιέχει τους όρους και τα αποτελέσματα των δοκιμών, υπολογισμούς και άλλες αναλύσεις, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για την ασφάλεια ή επιχειρήματα προς απόδειξη της συμμόρφωσης."

10. Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να πληρούν και τους όρους των άρθρων 9 και 21 του Κώδικα.

11. Οι όροι χρήσης των χρωστικών που επιτρέπονται για προσθήκη στα πλαστικά υλικά και αντικείμενα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, είναι αυτοί του άρθρου 26α του Κώδικα Τροφίμων.

12. Προσαρτώνται στο άρθρο αυτό τα παραρτήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7. ***Βλ. σχόλια ανωτέρω

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Γενικές διατάξεις

1. Για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων από τις δοκιμές μετανάστευσης ου καθορίζονται στο παράρτημα 7 το ειδικό βάρος όλων των προσομοιωτών θα πρέπει να θεωρείται συμβατικά ίσο με 1. Με τον τρόπο αυτό, τα χιλιοστόγραμμα ελευθερούμενης (-ων) ουσίας (-ών) ανά λίτρο προσομοιωτή (mg/1) θα αντιστοιχούν αριθμητικά σε χιλιοστόγραμμα ελευθερούμενης (-ων) ουσίας (-ών) ανά χιλιόγραμμο προσομοιωτή και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων που θεσπίζονται στο παράρτημα 7 σε χιλιοστόγραμμα ελευθερούμενης (-ων) ουσίας (-ών) ανά χιλιόγραμμο τροφίμου.

2. Οταν οι δοκιμές μετανάστευσης διεξάγονται σε δείγμα που έχουν ληφθεί από το υλικό ή αντικείμενο ή σε δείγματα ειδικά κατασκευασμένα για τις δοκιμές και οι ποσότητες τροφίμου ή προσομοιωτή, που φέρονται σε επαφή με το δείγμα, διαφέρουν από αυτές που υπεισέρχονται στις πραγματικές συνθήκες χρησιμοποίησης του υλικού ή του αντικειμένου, τα λαμβανόμενα αποτελέσματα θα πρέπει να διορθώνονται με εφαρμογή του τύπου:

m.a2

M = -------- . 1000 {οι αριθμοί 2 και 1 απεικονίζονται με τη μορφή δείκτη a1.q στο στοιχείο a στο οικείο ΦΕΚ}

Όπου:

M είναι η μετανάστευση σε mg/kg

m είναι η μάζα, σε mg, της ουσίας που ελευθερώνεται από το δείγμα όπως προσδιορίζεται από τη δοκιμή μετανάστευσης

a1 {με τον αριθμό 1 ως δείκτη} είναι το εμβαδόν, σε dm2 {με τον αριθμό 2 ως εκθέτη}, της επιφάνειας του δείγματος που βρίσκεται σε επαφή με το τρόφιμο ή τον προσομοιωτή στη διάρκεια της δοκιμής μετανάστευσης. α2 {με τον αριθμό 2 ως δείκτη} είναι το εμβαδόν, σε dm2 {με τον αριθμό 2 ως εκθέτη}, της αντίστοιχης επιφάνειας του υλικού ή του αντικειμένου σε πραγματικές συνθήκες χρησιμοποίησης.

q είναι η ποσότητα του τροφίμου, σε γραμμάρια, που έρχεται σε επαφή με το υλικό ή το αντικείμενο σε πραγματικές συνθήκες χρησιμοποίησης.

"2α. Διόρθωση της ειδικής μετανάστευσης στα τρόφιμα που περιέχουν περισσότερο από 20% λίπος μέσω του παράγοντα μείωσης του λίπους (συντελεστής αναγωγής λίπους) (FRF):

Ο «παράγων μείωσης του λίπους (FRF)» (συντελεστής αναγωγής λίπους) είναι παράγων μεταξύ 1 και 5 με τον οποίο η μετρηθείσα μετανάστευση των λιπόφιλων ουσιών σε λιπαρά τρόφιμα ή προσομοιωτή Δ και τα υποκατάστατά του διαιρείται πριν από τη σύγκριση με τα όρια ειδικής μετανάστευσης.

Γενικοί κανόνες

Οι ουσίες που θεωρούνται ως «λιπόφιλες» για την εφαρμογή του FRF παρατίθενται στο παράρτημα 4α. Η ειδική μετανάστευση λιπόφιλων ουσιών σε mg/kg (M) διορθώνεται μέσω της μεταβλητής FRF (παράγοντα μείωσης του λίπουςσυντελεστή αναγωγής λίπους) μεταξύ 1 και 5 (MPRF). Οι ακόλουθες εξισώσεις εφαρμόζονται πριν από τη σύγκριση με το νόμιμο όριο: (βλ. οικείο ΦΕΚ)

Αυτή η διόρθωση μέσω του FRF δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν το υλικό ή αντικείμενο έρχεται ή προορίζεται να έρθει σε επαφή με τρόφιμα που περιέχουν λιγότερο από 20% λίπους. β) όταν το υλικό ή αντικείμενο έρχεται ή προορίζεται να έρθει σε επαφή με τρόφιμα που προορίζονται για

βρέφη και μικρά παιδιά όπως ορίζεται στις οδηγίες 91/321/EOK και 96/5/ΕΚ.

γ) για τις ουσίες που εμφαίνονται στα παραρτήματα 2 και 3 που προβλέπουν έναν περιορισμό στη στήλη (4) ΟΕΙΜ=ΜΑ (μη ανιχνεύσιμο) ή τις εκτός καταλόγου ουσίες που χρησιμοποιούνται πίσω από ένα πλαστικό λειτουργικό φραγμό με όριο μετανάστευσης 0,01 mg/kg.

δ) για τα υλικά και αντικείμενα για τα οποία είναι ανέφικτο να υπολογιστεί η σχέση μεταξύ του εμβαδού της επιφάνειας και της ποσότητας τροφίμων που έρχονται σε επαφή με αυτήν, π.χ. λόγω της μορφής ή της χρήσης τους, ενώ η μετανάστευση υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το συμβατικό παράγοντα μετατροπής εμβαδού επιφάνειας/όγκου 6 dm2/kg.

Αυτή η διόρθωση μέσω του παράγοντα FRF ισχύει υπό ορισμένες προϋποθέσεις στην ακόλουθη περίπτωση:

Για τα δοχεία και άλλα αντικείμενα που μπορούν να γεμισθούν με χωρητικότητα κάτω των 500 χιλιολίτρων ή άνω των 10 λίτρων και για τα φύλλα και τις ταινίες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα που περιέχουν λίπος άνω του 20%, η μετανάστευση είτε υπολογίζεται ως συγκέντρωση στα τρόφιμα ή τους προσομοιωτές (σε mg/kg) και διορθώνεται μέσω του παράγοντα FRF, είτε επανυπολογίζεται σε mg/dm2 χωρίς την εφαρμογή του FRF. Εάν μία από τις δύο τιμές είναι κάτω από το ΟΕΙΜ, το υλικό ή αντικείμενο θεωρείται ότι συμμορφώνεται. Η εφαρμογή του παράγοντα FRF δεν οδηγεί σε ειδική μετανάστευση που να υπερβαίνει το συνολικό όριο μετανάστευσης."

"2β. Διόρθωση της ειδικής μετανάστευσης σε προσομοιωτή τροφίμων Δ:

Η ειδική μετανάστευση των λιπόφιλων ουσιών σε προσομοιωτή τροφίμων Δ και στα υποκατάστατά του διορθώνεται με τους ακόλουθους παράγοντες:

α)τον «παράγοντα μείωσης» (συντελεστή αναγωγής) που αναφέρεται στο Παράρτημα 7, Κεφάλαιο V, παράγραφος 3, εφεξής αναφερόμενο ως παράγοντα μείωσης προσομοιωτή Δ (συντελεστή αναγωγής προσομοιωτή Δ) (DRF).

Ο DRF μπορεί να μην είναι εφαρμόσιμος όταν η ειδική μετανάστευση σε προσομοιωτή Δ είναι άνω του 80% του περιεχομένου της ουσίας στο τελειωμένο υλικό ή αντικείμενο (π.χ. λεπτές ταινίες). Απαιτούνται επιστημονικές ή πειραματικές αποδείξεις (π.χ. δοκιμή με τα πλέον κρίσιμης σημασίας τρόφιμα) για να καθορισθεί εάν ο DRF είναι εφαρμόσιμος. Δεν είναι άλλωστε εφαρμόσιμος για τις ουσίες που εμφαίνονται στους κοινοτικούς καταλόγους που προβλέπουν έναν περιορισμό στη στήλη (4) ΟΕΙΜ = ΜΑ (μη ανιχνεύσιμο) ούτε για τις εκτός καταλόγου ουσίες που χρησιμοποιούνται πίσω από ένα πλαστικό λειτουργικό φραγμό με όριο μετανάστευσης 0,01 mg/kg.

β) τον παράγοντα μείωσης (συντελεστή αναγωγής) του λίπους (FRF) που είναι εφαρμόσιμος στη μετανάστευση σε προσομοιωτές, με την προϋπόθεση ότι είναι γνωστή η περιεκτικότητα σε λίπος των τροφίμων που συσκευάζονται και ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 2α.

γ) το συνολικό παράγοντα μείωσης (ΣΠΜ) (συνολικό συντελεστή αναγωγής) που είναι ο παράγοντας με μέγιστη τιμή 5 με τον οποίο μια μετρούμενη ειδική μετανάστευση σε προσομοιωτή Δ ή σε υποκατάστατό του διαιρείται πριν από τη σύγκριση με το νόμιμο όριο. Λαμβάνεται με τον πολλαπλασιασμό του παράγοντα μείωσης (συντελεστή αναγωγής) προσομοιωτή Δ (DRF) επί τον παράγοντα μείωσης (συντελεστή αναγωγής) του λίπους (FRF), όταν και οι δύο παράγοντες είναι εφαρμόσιμοι.».

2. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο 5α: «5α. Καλύμματα, καπάκια, παρεμβύσματα, πώματα και παρόμοια αντικείμενα σφράγισης

α) Εάν η μελετώμενη χρήση είναι γνωστή, τα αντικείμενα εξετάζονται με την εφαρμογή τους στα δοχεία για τα οποία προορίζονται υπό συνθήκες κλεισίματος που αντιστοιχούν στην κανονική ή προβλέψιμη χρήση. Υποτίθεται ότι τα εν λόγω αντικείμενα έρχονται σε επαφή

με μια ποσότητα τροφίμων με τα οποία γεμίζεται το δοχείο. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε mg/kg ή mg/ dm2 σύμφωνα με τους κανόνες των παραγράφων 2 και 7 λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική επιφάνεια επαφής του αντικειμένου σφράγισης και του δοχείου.

β) Εάν η μελετώμενη χρήση των εν λόγω αντικειμένων είναι άγνωστη, τα αντικείμενα εξετάζονται με χωριστή δοκιμή και το αποτέλεσμα εκφράζεται σε mg/αντικείμενο.

Η τιμή που προκύπτει προστίθεται, εφόσον είναι απαραίτητο, στην ποσότητα που μετανάστευσε από το δοχείο για το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί."

3. Η μετανάστευση προσδιορίζεται στο υλικό ή αντικείμενο ή, εφόσον αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, με τη χρησιμοποίηση δοκιμίων που είτε έχουν ληφθεί από το υλικό και αντικείμενο είτε, κατά περίπτωση, είναι αντιπροσωπευτικά αυτού του υλικού ή αντικειμένου.

Το δείγμα φέρεται σε επαφή με ένα τρόφιμο ή προσομοιωτή με τρόπο που να αντιπροσωπεύει τις συνθήκες επαφής στην πραγματική χρήση. Για το σκοπό αυτό, η δοκιμή εκτελείται έτσι ώστε να έρχονται σε επαφή με το τρόφιμο ή τον προσομοιωτή μόνο τα μέρη εκείνα του δείγματος, που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα κατά την πραγματική χρήση. Η προϋπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση υλικών και αντικειμένων που περιλαμβάνουν πολλά στρώματα, πωμάτων κ.λπ.

Οι δοκιμές μετανάστευσης σε καλύμματα, παρεμβύσματα, πώματα ή παρόμοιες διατάξεις σφράγισης πρέπει να διεξάγονται εφαρμόζοντάς τα στα δοχεία για τα οποία προορίζονται με τρόπο που αντιστοιχεί στις συνθήκες πωματισμού στην κανονική ή την προβλεπτή χρήση.

Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση των ορίων μετανάστευσης επιτρέπεται να αποδεικνύεται και με τη χρησιμοποίηση αυστηρότερης δοκιμασίας.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, το δείγμα του υλικού ή του αντικειμένου φέρεται σε επαφή με το τρόφιμο ή τον κατάλληλο προσομοιωτή για χρονικό διάστημα και σε θερμοκρασία, που έχουν επιλεγεί σε συνάρτηση με τις συνθήκες επαφής στην πραγματική χρήση, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί στο παράρτημα 7. Στο τέλος του προκαθορισμένου χρόνου, διεξάγεται στο τρόφιμο ή στον προσομοιωτή αναλυτικός προσδιορισμός της συνολικής ποσότητας ουσιών (συνολική μετανάστευση) ή/και της ειδικής ποσότητας μιας ή περισσοτέρων ουσιών (ειδική μετανάστευση), που έχουν ελευθερωθεί από το δείγμα.

5. Οταν ένα υλικό ή αντικείμενο προορίζεται να έρθει σε επανειλημμένη επαφή με τρόφιμα, η (οι) δοκιμή (ές) μετανάστευσης διεξάγεται (-ονται) τρεις φορές στο ίδιο δείγμα, σύμφωνα με τις συνθήκες που καθορίζονται στο παράρτημα 7 χρησιμοποιώντας κάθε φορά νέο (-α) τρόφιμο (-α) ή προσομοιωτή (-ές). Η συμμόρφωση του αντικειμένου εξακριβώνεται με βάση το επίπεδο μετανάστευσης που βρίσκεται από την τρίτη δοκιμή. Αν, ωστόσο, αποδεικνύεται αναμφισβήτητα ότι τα επίπεδα μετανάστευσης δεν αυξάνονται στη δεύτερη και στην τρίτη δοκιμή και αν στην πρώτη δοκιμή δεν παρατηρηθεί υπέρβαση του (των) ορίου (-ων) μετανάστευσης, δεν απαιτούνται περισσότερες δοκιμές.

Ειδικές διατάξεις για τη συνολική μετανάστευση

6. Όταν χρησιμοποιούνται οι υδατικοί προσομοιωτές που καθορίζονται στο παράρτημα 7, ο αναλυτικός προσδιορισμός της συνολικής ποσότητας των ουσιών που ελευθερώνονται από το δείγμα μπορεί να γίνει με εξάτμιση του προσομοιωτή και ζύγιση του υπολείμματος.

Όταν χρησιμοποιείται εξευγενισμένο ελαιόλαδο ή οποιοδήποτε από τα υποκατάστατά του, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Το δείγμα του υλικού ή του αντικειμένου ζυγίζεται πριν και μετά από την επαφή με τον προσομοιωτή. Ο προσομοιωτής που έχει απορροφηθεί από το δείγμα εκχυλίζεται και προσδιορίζεται ποσοτικά. Η προκύπτουσα ποσότητα προσομοιωτή αφαιρείται από το βάρος του δείγματος που έχει μετρηθεί μετά την επαφή με τον προσομοιωτή.

Η διαφορά μεταξύ των αρχικών και των διορθωμένων τελικών βαρών αντιπροσωπεύει τη συνολική μετανάστευση για το δείγμα που εξετάστηκε. Όταν ένα υλικό ή αντικείμενο προορίζεται να έρθει σε επανειλημμένη επαφή με τρόφιμα και είναι τεχνικά αδύνατον να διεξαχθεί η δοκιμή που περιγράφεται στην παράγραφο 5, γίνονται δεκτές τροποποιήσεις της δοκιμής αυτής, με την προϋπόθεση ότι επιτρέπουν να προσδιοριστεί το επίπεδο μετανάστευσης που σημειώνεται στην τρίτη δοκιμή.

Μία από τις δυνατές αυτές τροποποιήσεις περιγράφεται παρακάτω. Η δοκιμή πραγματοποιείται σε τρία πανομοιότυπα δείγματα του υλικού ή του αντικειμένου. Ένα από αυτά υποβάλλεται στην κατάλληλη δοκιμή και προσδιορίζεται η συνολική μετανάστευση (Μ1) {ο αριθμός 1 έχει τη μορφή εκθέτη}, το δεύτερο και το τρίτο δείγμα υποβάλλονται στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας αλλά σε περιόδους επαφής δύο και τρεις φορές μεγαλύτερες από τις καθορισμένες και προσδιορίζεται σε κάθε περίπτωση η συνολική μετανάστευση Μ2 {ο αριθμός 2 έχει τη μορφή εκθέτη}, και Μ3 {ο αριθμός 3 έχει τη μορφή εκθέτη}, αντίστοιχα. Το υλικό ή αντικείμενο θεωρείται ότι τηρεί τα όρια εφόσον είτε η Μ1 {ο αριθμός 1 έχει τη μορφή εκθέτη}, είτε η διαφορά Μ3 - Μ2 {οι αριθμοί 3 και 2 έχουν τη μορφή εκθέτη}, δεν υπερβαίνουν το όριο συνολικής μετανάστευσης.

7. Ένα υλικό ή αντικείμενο που υπερβαίνει το όριο συνολικής μετανάστευσης κατά ποσότητα όχι μεγαλύτερη από την αναλυτική ανοχή που αναφέρεται παρακάτω, θα πρέπει να θεωρείται ότι τηρεί την παρούσα οδηγία.

Παρατηρήθηκαν οι εξής αναλυτικές ανοχές:

- 20 mg/kg ή 3 mg/dm2 {ο αριθμός 2 έχει τη μορφή εκθέτη}, σε δοκιμές μετανάστευσης όπου χρησιμοποιείται

εξευγενισμένο ελαιόλαδο ή υποκατάστατά του,

- 12 mg/kh ή 2 mg/dm2 {ο αριθμός 2 έχει τη μορφή εκθέτη}, σε δοκιμές μετανάστευσης με χρήση των άλλων προσομοιωτών που αναφέρονται στο παράρτημα 7.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8 εδάφ. στ' αυτού του άρθρου δεν εκτελούνται δοκιμές μετανάστευσης με εξευγενισμένο ελαιόλαδο ή υποκατάστατά του για την εξακρίβωση της τήρησης του ορίου συνολικής μετανάστευσης στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν αναμφισβήτητα αποδείξεις για την ανεπάρκεια της συγκεκριμένης αναλυτικής μεθόδου από τεχνική άποψη. Σε οποιαδήποτε παρόμοια περίπτωση, για τις ουσίες που εξαιρούνται από τα όρια ειδικής μετανάστευσης ή τους άλλους περιορισμούς του καταλόγου που παρατίθεται στο παράρτημα 2, ισχύει ένα γενικό όριο ειδικής μετανάστευσης 60 mg/kg ή 10 mg/dm2 {ο αριθμός 2 έχει τη μορφή εκθέτη}, κατά περίπτωση. Το άθροισμα πάντως όλων των τιμών ειδικής μετανάστευσης που προσδιορίζονται δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο συνολικής μετανάστευσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2***

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το παρόν παράρτημα περιέχει τον κατάλογο των μονομερών ή άλλων αρχικών ουσιών. Ο κατάλογος περιλαμβάνει:

9. τις ουσίες που υποβάλλονται σε πολυμερισμό, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται η πολυσυμπύκνωση, η πολυπροσθήκη ή οποιαδήποτε ανάλογη μέθοδος για την παρασκευή μακρομορίων.

10. τις φυσικές ή συνθετικές μακρομοριακές ουσίες, που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροποποιημένων μακρομορίων, εφόσον τα μονομερή ή οι άλλες αρχικές ουσίες που απαιτούνται για τη σύνθεσή τους δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο,

11. τις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση των υφιστάμενων φυσικών ή συνθετικών μακρομοριακών ουσιών.

2. Ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει τα άλατα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα διπλά και τα όξινα άλατα) των επιτρεπόμενων οξέων, φαινολών ή αλκοολών με αργίλιο, αμμώνιο, ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο και ψευδάργυρο. Παρόλα αυτά, στον κατάλογο εμφανίζονται ονόματα που περιέχουν τις λέξεις ".... Οξύ (-έα), άλατα" όταν δεν αναγράφονται το ή τα αντίστοιχα ελεύθερα οξέα. Σε κάθε περίπτωση ο όρος "άλατα" σημαίνει "άλατα αργιλίου, αμμωνίου, ασβεστίου, σιδήρου, μαγνησίου, καλίου, νατρίου και ψευδαργύρου".

3. Ο κατάλογος επίσης δεν περιλαμβάνει τις ακόλουθες ουσίες αν και μπορεί να παρουσιάζονται:

α) οι ουσίες που μπορεί να απαντούν στο τελικό προϊόν ως:

- Προσμείξεις των χρησιμοποιημένων ουσιών

- ενδιάμεσα προϊόντα αντίδρασης,

- προϊόντα διάσπασης

β) τα ολιγομερή και τις φυσικές ή συνθετικές μακρομοριακές ουσίες καθώς και τα μείγματά τους, εφόσον περιλαμβάνονται στον κατάλογο τα μονομερή ή οι αρχικές ουσίες που απαιτούνται για τη σύνθεσή τους

γ) μείγματα των εγκεκριμένων ουσιών

Τα υλικά και αντικείμενα που περιέχουν ουσίες που αναφέρονται στα στοιχεία α),

β) και γ) ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κώδικα Τροφίμων.

4. Οι ουσίες είναι καλής τεχνικής ποιότητας όσον αφορά τα κριτήρια καθαρότητας.

5. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- στήλη 1 (αριθμ. Ref: αριθμός αναφοράς υλικού συσκευασίας Ε.Ο.Κ. της ουσίας στον κατάλογο.

- στήλη 2 (αριθ. CAS) : αριθμός μητρώου CAS (Chemical Abstracts Service). - στήλη 3 (ονομασία): χημική ονομασία,

- στήλη 4 (περιορισμοί ή/και προδιαγραφές): Μπορούν να συμπεριλαμβάνονται: - Το όριο ειδικής μετανάστευσης (ΟΕΙΜ),

- η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα της ουσίας στο τελικό υλικό ή αντικείμενο (ΜΠ).

- η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα της ουσίας στο τελικό υλικό ή αντικείμενο εκφρασμένη σε mg ανά 6 dm2 της επιφάνειας που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα (ΜΠΕ).

- τυχόν άλλοι περιορισμοί που αναφέρονται ειδικά,

- προδιαγραφές κάθε είδους σχετικές με την ουσία ή το πολυμερές.

6. Αν μια ουσία, που αναγράφεται στον κατάλογο σαν μεμονωμένη ένωση, καλύπτεται και από γενικό όρο, για την ουσία αυτή ισχύουν οι περιορισμοί που αναφέρονται για τη μεμονωμένη ένωση.

7. Εφόσον παρατηρείται ασυμφωνία μεταξύ του αριθμού CAS και της χημικής ονομασίας, η χημική ονομασία υπερισχύει του αριθμού CAS. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του αριθμού CAS όπως αυτός παρατίθεται στο EINECS και του μητρώου CAS, υπερισχύει ο αριθμός CAS του μητρώου CAS.

8. Στη στήλη 4 του πίνακα χρησιμοποιούνται ορισμένες συντομογραφίες ή εκφράσεις που σημαίνουν τα εξής:

(Ακολουθούν συντομογραφίες και πίνακας με Μέρος Α: Κατάλογος εγκεκριμένων μονομερών και άλλων αρχικών ουσιών (βλ. σχόλια ανωτέρω) και Μέρος Β: Κατάλογος μονομερών και άλλων αρχικών ουσιών που επιτρέπεται να συνεχιστεί η χρήση τους ενώ εκκρεμεί απόφαση για ένταξή τους στο μέρος Α΄, βλ. οικείο ΦΕΚ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3***

ΑΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΏΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει κατάλογο:

α) ουσιών που ενσωματώνονται στα πλαστικά προκειμένου να επιτευχθεί συγκεκριμένη τεχνική επίδραση στο τελικό προϊόν. Οι ουσίες αυτές απατώνται στο τελικό αντικείμενο.

β) ουσιών που χρησιμοποιούνται ως ενδεδειγμένο μέσο πολυμερισμού (π.χ. επιφανειοδραστικές ουσίες, ουσίες γαλακτωματοποίησης, ρυθμιστικοί παράγοντες κ.λ.π.).

Στον κατάλογο αυτό δεν περιλαμβάνονται ουσίες που επηρεάζουν άμεσα τη δημιουργία πολυμερών (π.χ. καταλυτικά συστήματα).

2. Ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει τα άλατα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα διπλά και τα όξινα άλατα) των επιτρεπόμενων οξέων, φαινολών ή αλκοολών με αργίλιο, αμμώνιο, ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο και ψευδάργυρο. Ωστόσο, στον κατάλογο εμφανίζονται ονόματα που περιέχουν τους όρους "οξύ (οξέα), άλατα", όταν δεν αναγράφονται το ή τα αντίστοιχα ελεύθερα οξέα. Στις περιπτώσεις αυτές ο όρος "άλατα" σημαίνει "άλατα αργιλίου, αμμωνίου, ασβεστίου, σιδήρου, μαγνησίου, καλίου, νατρίου και ψευδαργύρου".

3. Στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται οι παρακάτω ουσίες μονολότι μπορεί να είναι παρούσες:

α) ουσίες οι οποίες ενδεχομένως εμφανίζονται στο τελικό προϊόν, ως:

12. προσμείξεις των χρησιμοποιημένων ουσιών,

13. ενδιάμεσα προϊόντα αντίδρασης,

14. προϊόντα διάσπασης

β) μείγματα των εγκεκριμένων ουσιών

Τα υλικά και αντικείμενα που περιέχουν τις ουσίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) επιβάλλεται να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Κώδικα Τροφίμων.

4. Οι ουσίες είναι καλής τεχνικής ποιότητας όσον αφορά τα κριτήρια καθαρότητας

5. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

15. στήλη 1 (αριθ. Ref.): αριθμός αναφοράς υλικού συσκευασίας ΕΟΚ της ουσίας στον κατάλογο,

16. στήλη 2 (αριθ. CAS): τον αριθμό μητρώου CAS (Chemical Abstracts Service),

17. στήλη 3 (ονομασία): χημική ονομασία,

18. στήλη 4 (περιορισμοί ή / και προδιαγραφές). Εδώ μπορούν να συμπεριλαμβάνονται:

19. το όριο ειδικής μετανάστευσης (ΟΕΙΜ),

20. η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα της ουσίας στο τελικό υλικό ή αντικείμενο (ΜΠ),

21. η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα της ουσίας στο τελικό υλικό ή αντικείμενο εκφρασμένη σε mg ανά 6 dm2 της επιφάνειας που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα (ΜΠΕ),

22. τυχόν άλλοι περιορισμοί που αναφέρονται ειδικά,

23. προδιαγραφές κάθε είδους σχετικές με την ουσία ή το πολυμερές.

6. Αν μια ουσία, που αναγράφεται στον κατάλογο σαν μεμονωμένη ένωση, καλύπτεται και από γενικό όρο, για την ουσία αυτή ισχύουν οι περιορισμοί που αναφέρονται για τη μεμονωμένη ένωση.

7. Εάν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του αριθμού CAS και της χημικής ονομασίας, η χημική ονομασία υπερισχύει του αριθμού CAS. Εάν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του αριθμού CAS όπως αυτός αναφέρονται στο EINECS και του μητρώου CAS, υπερισχύει ο αριθμός CAS του μητρώου CAS.

(Ακολουθεί πίνακας με Μέρος Α΄:Ατελής κατάλογος προσθέτων πλήρως εναρμονισμένος σε κοινοτικό επίπεδο και Μέρος Β΄:Ατελής κατάλογος προσθέτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, βλέπε οικείο ΦΕΚ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΖΥΜΩΣΗ

(Ακολουθεί πίνακας, βλέπε οικείο ΦΕΚ.){βλ. σχόλια ανωτέρω}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5***

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

"Μέρος Α: Γενικές προδιαγραφές

Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα δεν πρέπει να απελευθερώνουν πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες σε ανιχνεύσιμη ποσότητα (ΟΑ= 0,01 mg/kg τροφίμων ή προσομοιωτή τροφίμων). Η μετανάστευση των πρωτογενών αρωματικών αμινών που εμφανίζονται στους καταλόγους των παραρτημάτων 2 και 3 εξαιρείται από αυτόν τον περιορισμό."

ΜΕΡΟΣ Β: Άλλες προδιαγραφές {βλ. σχόλια ανωτέρω}

(Ακολουθεί πίνακας, βλέπε οικείο ΦΕΚ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6***

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΤΗΛΗ "ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

(Βλέπε οικείο ΦΕΚ.){βλ. σχόλια ανωτέρω}

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 α

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η γραπτή δήλωση που αναφέρεται στη παράγραφο 9 πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ταυτότητα και διεύθυνση του υπεύθυνου της επιχείρησης που κατασκευάζει ή εισάγει υλικά και αντικείμενα καθώς και τις ουσίες τις προοριζόμενες για την κατασκευή αυτών των υλικών και αντικειμένων.

2. Ταυτότητα των υλικών και των αντικειμένων, καθώς και των ουσιών των προοριζόμενων για την κατασκευή αυτών των υλικών και αντικειμένων.

3. Ημερομηνία της δήλωσης.

4. Επιβεβαίωση ότι τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και τον κανονισμό (ΕΚ)αριθ.1935/2004.

5. Επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες ουσίες για τις οποίες θεσπίζονται περιορισμοί ή/και προδιαγραφές στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου έτσι ώστε να επιτρέπεται στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων που προωθούν τα προϊόντα μετά την παραγωγή να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση στους εν λόγω περιορισμούς. 6. Επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμό στα τρόφιμα, που αποκτώνται με πειραματικά στοιχεία ή θεωρητικό υπολογισμό, σχετικά με το επίπεδο της ειδικής τους μετανάστευσης, και,εφόσον ενδείκνυται, κριτήρια καθαρότητας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 69, 35 Μέρος Β και 36 του Κ.Τ.Π, ώστε να διευκολυνθεί ο χρήστης των υλικών και αντικειμένων αυτών να συμμορφωθεί με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις ή, εάν αυτές ελλείπουν, με τις εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται στα τρόφιμα.

7. Προδιαγραφές σχετικά με τη χρήση του υλικού ή αντικειμένου, όπως:

i) τύπος ή τύποι τροφίμων με τα οποία αυτό προορίζεται να έρθει σε επαφή,

ii) χρόνος και θερμοκρασία κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση των τροφίμων με τα οποία έρχεται σε επαφή,

iii) αναλογία εμβαδού της επιφάνειας επαφής με τα τρόφιμα προς τον όγκο η οποία τηρείται για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του υλικού ή αντικειμένου.

8. Όταν χρησιμοποιείται πλαστικό ως λειτουργικός φραγμός σε πολυστρωματικό πλαστικό υλικό ή αντικείμενο, η επιβεβαίωση ότι το υλικό ή αντικείμενο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 7 δις, εδάφια β, γ και δ του παρόντος άρθρου.

Η γραπτή δήλωση επιτρέπει τον εύκολο προσδιορισμό των υλικών και αντικειμένων, καθώς και των ουσιών για τις οποίες εκδίδεται και ανανεώνεται, όταν ουσιαστικές αλλαγές στην παραγωγή επιφέρουν αλλαγές στη μετανάστευση ή όταν νέα επιστημονικά στοιχεία είναι διαθέσιμα."

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

1. Οι «δοκιμασίες μετανάστευσης» για τον προσδιορισμό της ειδικής και της συνολικής μετανάστευσης διεξάγονται με τη βοήθεια των «προσομοιωτών τροφίμων», που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος παραρτήματος και στις «συμβατικές συνθήκες δοκιμασιών μετανάστευσης», που καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος παραρτήματος.

2. Όταν η εκτέλεση των δοκιμασιών μετανάστευσης με προσομοιωτές λιπαρών τροφίμων (βλέπε κεφάλαιο Ι) δεν είναι εφικτή για τεχνικούς λόγους, συνδεόμενους με τη μέθοδο ανάλυσης, διεξάγονται «αναπληρωματικές δοκιμασίες», στις οποίες χρησιμοποιούνται τα «υλικά δοκιμασίας» και εφαρμόζονται οι «συμβατικές συνθήκες αναπληρωματικών δοκιμασιών» που καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ.

3. Οι «εναλλακτικές δοκιμασίες» που υποδεικνύονται στο κεφάλαιο IV επιτρέπεται να διεξάγονται αντί των δοκιμασιών μετανάστευσης σε προσομοιωτή λιπαρών τροφίμων, όταν πληρούνται οι όροι του κεφαλαίου IV.

4. Και στις τρεις περιπτώσεις επιτρέπεται:

α) μείωση του αριθμού των δοκιμασιών που πρέπει να διεξαχθούν στην ή στις δοκιμασίες που αναγνωρίζονται γενικά, βάσει επιστημονικών στοιχείων, ως οι αυστηρότερες για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

β) παράλειψη της δοκιμασίας μετανάστευσης ή της αναπληρωματικής ή εναλλακτικής δοκιμασίας όταν υπάρχει οριστική απόδειξη ότι δεν είναι δυνατόν να σημειωθεί υπέρβαση των ορίων μετανάστευσης υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης του υλικού ή αντικειμένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Προσομοιωτές τροφίμων

1. Εισαγωγή

Δεδομένου ότι δεν είναι πάντα δυνατό να χρησιμοποιούνται τρόφιμα για τον έλεγχο των υλικών που πρόκειται να έλθουν σε επαφή με τροφές, εισάγεται η χρήση προσομοιωτών τροφίμων. Οι εν λόγω προσομοιωτές ταξινομούνται κατά συνθήκη με την υπόθεση ότι έχουν τις ιδιότητες ενός ή περισσοτέρων τύπων τροφίμων. Οι τύποι τροφίμων και οι προσομοιωτές τροφίμων που πρέπει να χρησιμοποιούνται παρατίθενται στον πίνακα 1. Στην πράξη, τα τρόφιμα ενδέχεται να αποτελούν μείγματα των διαφόρων τύπων τροφίμων, όπως επί παραδείγματι, μείγματα λιπαρών και υδατικών τροφίμων. Οι διάφορες πιθανότητες περιγράφονται στον πίνακα 2 μαζί με υπόδειξη του ή των προσομοιωτών τροφίμων που πρέπει να επιλέγονται για τη διεξαγωγή των δοκιμασιών μετανάστευσης.

(Ακολουθεί πίνακας βλέπε οικείο ΦΕΚ)

Τα χαρακτηριστικά ή, κατά περίπτωση, η σύσταση του προσομοιωτή Δ είναι τα ακόλουθα:

(Ακολουθεί κατάλογος, βλέπε οικείο ΦΕΚ)

2. Επιλογή προσομοιωτών τροφίμων

2.1. Υλικά και αντικείμενα προοριζόμενα να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα παντός τύπου.

Για τη διενέργεια των δοκιμασιών χρησιμοποιούνται από τους παρακάτω προσομοιωτές τροφίμων εκείνοι που θεωρείται ότι παρέχουν τις αυστηρότερες τιμές υπό τις συνθήκες δοκιμασίας του κεφαλαίου ΙΙ, ενώ για κάθε προσομοιωτή λαμβάνεται νέο δείγμα πλαστικού υλικού ή αντικειμένου:

- Οξικό οξύ 3% (p/v) σε υδατικό διάλυμα,

- Αιθανόλη 10% (v/v) σε υδατικό διάλυμα,

- Εξευγενισμένο ελαιόλαδο («προσομοιωτής αναφοράς Δ»).

Ο προσομοιωτής αναφοράς Δ μπορεί να αντικατασταθεί από συνθετικό μείγμα τριγλυκεριδίων ή από ηλιανθέλαιο ή αραβοσιτέλαιο τυποποιημένων προδιαγραφών (άλλοι προσομοιωτές λιπαρών τροφίμων, καλούμενοι «προσομοιωτές Δ»). Εάν σε περίπτωση που έχει επιλεγεί οποιοδήποτε από αυτούς τους άλλους προσομοιωτές σημειωθεί υπέρβαση των ορίων μετανάστευσης, προκειμένου να κριθεί η μη συμμόρφωση, απαιτείται υποχρεωτικά επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων με ελαιόλαδο, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό.

Εάν η επιβεβαίωση αυτή δεν είναι τεχνικώς εφικτή και το υλικό ή αντικείμενο υπερβαίνει τα όρια μετανάστευσης θεωρείται ότι δεν είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

2.2. Υλικά και αντικείμενα προοριζόμενα να έλθουν σε επαφή με συγκεκριμένους τύπους τροφίμων.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μόνο οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Το υλικό ή αντικείμενο βρίσκεται ήδη σε επαφή με γνωστό τρόφιμο.

β) Το υλικό ή αντικείμενο συνοδεύεται, σύμφωνα με τους κανόνες της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του Κώδικα Τροφίμων, από ειδική ένδειξη των τύπων τροφίμων του πίνακα 1, για τους οποίους μπορεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επί παραδείγματι «μόνο για υδατικά τρόφιμα».

γ) Το υλικό ή αντικείμενο συνοδεύεται, σύμφωνα με τους κανόνες της παραγράφου7 του άρθρου 21 του Κώδικα Τροφίμων από ειδική ένδειξη του ή των τροφίμων ή της ή των ομάδων τροφίμων του κεφαλαίου V για τα οποία μπορεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η ένδειξη αυτή παρέχεται:

i) σε κάθε στάδιο της εμπορίας πλην της λιανικής πώλησης με τον «αριθμό αναφοράς» ή την «περιγραφή των τροφίμων» που προβλέπονται στον πίνακα 5 του κεφαλαίου V.

ii) στο στάδιο της λιανικής πώλησης, με την αναγραφή μικρού μόνο αριθμού τροφίμων ή ομάδων τροφίμων, κατά προτίμηση με ευκόλως κατανοητά παραδείγματα. Για τη διεξαγωγή των δοκιμασιών χρησιμοποιούνται, στην μεν περίπτωση β), ο ή οι προσομοιωτές τροφίμων που αναφέρονται ως παραδείγματα στον πίνακα 2, ενώ στις περιπτώσεις α) και γ), ο οι προσομοιωτές τροφίμων που αναφέρονται στο κεφάλαιο V. Όταν το ή τα τρόφιμα είτε η ή οι ομάδες τροφίμων δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του κεφαλαίου V από τον πίνακα 2 επιλέγεται ο τύπος που ανταποκρίνεται περισσότερο στο ή στα τρόφιμα ή στην ή στις ομάδες τροφίμων που εξετάζονται. Εφόσον το υλικό ή αντικείμενο προορίζεται να έλθει σε επαφή με περισσότερο του ενός τρόφιμα ή περισσότερες της μίας ομάδες τροφίμων, με διαφορετικούς συντελεστές αναγωγής, το αποτέλεσμα της δοκιμασίας για κάθε τρόφιμο διορθώνεται με τον αντίστοιχο συντελεστή αναγωγής. Εάν ένα ή περισσότερα αποτελέσματα του ανωτέρω υπολογισμού υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες οριακές τιμές, το υλικό κρίνεται ακατάλληλο για το συγκεκριμένο τρόφιμο ή την ή τις συγκεκριμένες ομάδες τροφίμων.

Οι δοκιμασίες διεξάγονται υπό τις συνθήκες δοκιμασίας που καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ, ενώ για κάθε προσομοιωτή λαμβάνεται νέο δείγμα.

Πίνακας 2

Προσομοιωτές τροφίμων οι οποίοι πρέπει να επιλέγονται για τον έλεγχο των υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε ειδικές περιπτώσεις.

(Ακολουθεί πίνακας βλέπε οικείο ΦΕΚ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Συνθήκες δοκιμασιών μετανάστευσης (χρόνος και θερμοκρασία)

1. Για τη διενέργεια των δοκιμασιών μετανάστευσης επιλέγονται από τους χρόνους και τις θερμοκρασίες που καθορίζονται στον πίνακα 3, αυτά που αντιστοιχούν στις χειρότερες προβλέψιμες συνθήκες επαφής για τα υπό μελέτη πλαστικά υλικά ή αντικείμενα και σε τυχόν πληροφορίες σχετικά με την ανώτατη θερμοκρασία χρήσης που αναγράφονται στην επισήμανση. Ως εκ τούτου, εάν το πλαστικό υλικό ή αντικείμενο προορίζεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμο σε συνθήκες που καλύπτονται από συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων χρόνων και θερμοκρασιών που περιλαμβάνονται στον πίνακα, για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας μετανάστευσης το δείγμα υποβάλλεται διαδοχικά σε όλες τις χειρότερες προβλέψιμες συνθήκες που είναι κατάλληλες για το δείγμα χρησιμοποιώντας την ίδια ποσότητα προσομοιωτή τροφίμων.

2. Συνθήκες επαφής θεωρούμενες γενικώς ως αυστηρότερες.

Κατ' εφαρμογή των γενικών κριτηρίων, σύμφωνα με τα οποία για τον προσδιορισμό της μετανάστευσης θα πρέπει να επιλέγονται μόνο οι συνθήκες δοκιμασίας που, στη συγκεκριμένη υπό εξέταση περίπτωση και βάσει επιστημονικών στοιχείων, θεωρούνται ως οι αυστηρότερες, παρέχονται κατωτέρω ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα συνθηκών επαφής για τις δοκιμασίες.

2.1. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα προοριζόμενα να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα σε οποιεσδήποτε συνθήκες διάρκειας και θερμοκρασίας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλη ένδειξη στην επισήμανση ή δεν παρέχονται οδηγίες σχετικά με την αναμενόμενη θερμοκρασία και διάρκεια επαφής κατά την πραγματική χρήση, ανάλογα με τον ή τους τύπους τροφίμων, οι προσομοιωτές Α ή / και Β ή / και Γ χρησιμοποιούνται επί τέσσερις ώρες στους 100οC ή επί τέσσερις ώρες στη θερμοκρασία αναρροής ή / και ο προσομοιωτής Δ επί δύο μόνο ώρες στους 175οC. Οι συνθήκες αυτές χρόνου και θερμοκρασίας θεωρούνται κατά συνθήκη ως οι αυστηρότερες.

2.2. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα προοριζόμενα να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή χαμηλότερη για ακαθόριστο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που στην επισήμανση των υλικών και αντικειμένων αναφέρεται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή χαμηλότερη ή όταν είναι σαφές ότι τα υλικά και αντικείμενα προορίζονται ως εκ της φύσεώς τους να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή χαμηλότερη, η δοκιμασία διεξάγεται στους 40οC επί δέκα ημέρες. Οι συνθήκες αυτές χρόνου και θερμοκρασίας θεωρούνται κατά συνθήκη ως οι αυστηρότερες.

3. Μετανάστευση πτητικών ουσιών

Κατά τον έλεγχο της ειδικής μετανάστευσης πτητικών ουσιών, η δοκιμασία (-ες) με προσομοιωτή (-ές) διεξάγονται κατά τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η πιθανή απώλεια πτητικών μεταναστευτικών ουσιών υπό τις χειρότερες προβλέψιμες συνθήκες χρήσης.

4. Ειδικές περιπτώσεις

4.1. Για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε φούρνους μικροκυμάτων, η δοκιμασία μετανάστευσης μπορεί να διεξαχθεί είτε σε συμβατικό φούρνο είτε σε φούρνο μικροκυμάτων, εφόσον επιλέγονται οι κατάλληλες συνθήκες χρόνου και θερμοκρασίας από τον πίνακα 3.

4.2. Εάν διαπιστωθεί ότι η διεξαγωγή των δοκιμασιών υπό τις συνθήκες επαφής που καθορίζονται στον πίνακα 3 προκαλεί φυσικές ή άλλες μεταβολές στο δείγμα ελέγχου, οι οποίες δεν επέρχονται υπό τις χειρότερες προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του υπό εξέταση υλικού ή αντικειμένου, οι δοκιμασίες μετανάστευσης διεξάγονται υπό τις χειρότερες προβλέψιμες συνθήκες χρήσης που δεν προκαλούν τις εν λόγω φυσικές ή άλλες μεταβολές.

4.3. Κατά παρέκκλιση των συνθηκών δοκιμασίας του πίνακα 3 και της παραγράφου 2, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πλαστικό υλικό ή αντικείμενο ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στην πράξη για περιόδους μικρότερες των 15 λεπτών σε θερμοκρασίες μεταξύ 70οC και 100οC (π.χ. πλήρωση εν θερμώ) και αυτό επισημαίνεται με κατάλληλη ένδειξη στην ετικέτα ή στις οδηγίες διεξάγεται μόνο η δίωρη δοκιμασία στους 70οC. Εάν ωστόσο το υλικό ή αντικείμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί επίσης για αποθήκευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, η προαναφερόμενη δοκιμασία αντικαθίσταται από δεκαήμερη δοκιμασία στους 40οC, η οποία θεωρείται κατά συνθήκη αυστηρότερη.

4.4. Στις περιπτώσεις όπου οι συμβατικές συνθήκες δοκιμασιών μετανάστευσης δεν καλύπτονται επαρκώς από τις συνθήκες επαφής για τις δοκιμασίες του πίνακα 3 (επί παραδείγματι, θερμοκρασία επαφής που υπερβαίνει τους 175οC ή διάρκεια επαφής μικρότερη των πέντε λεπτών), μπορούν να επιλέγονται άλλες συνθήκες επαφής, καταλληλότερες για την υπό εξέταση περίπτωση, υπό τον όρο ότι οι συνθήκες αυτές αντιπροσωπεύουν τις χειρότερες προβλέψιμες συνθήκες επαφής των εξεταζόμενων πλαστικών υλικών ή αντικειμένων.

(Ακολουθεί πίνακας βλέπε οικείο ΦΕΚ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Αναπληρωματική δοκιμασία λιπαρών υλών για συνολική και ειδική μετανάστευση

1. Εάν, για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται με τη μέθοδο ανάλυσης, η χρήση προσομοιωτών λιπαρών τροφίμων δεν είναι εφικτή, αντ' αυτών χρησιμοποιούνται όλα τα υλικά δοκιμασίας του πίνακα 4 υπό συνθήκες δοκιμασίας που αντιστοιχούν στις συνθήκες δοκιμασίας για τον προσομοιωτή Δ.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρέχονται παραδείγματα των σπουδαιότερων συμβατικών συνθηκών δοκιμασιών μετανάστευσης και οι αντίστοιχες συμβατικές συνθήκες των αναπληρωματικών δοκιμασιών. Για άλλες συνθήκες δοκιμασίας που δεν αναφέρονται στον πίνακα 4, λαμβάνονται υπόψη τα παραδείγματα αυτά καθώς και η πείρα όσον αφορά τον εξεταζόμενο τύπο πολυμερούς.

Για κάθε δοκιμασία χρησιμοποιείται νέο δείγμα. Για κάθε υλικό δοκιμασίας τηρούνται οι κανόνες που καθορίζονται στα κεφάλαια Ι και ΙΙ για τον προσομοιωτή Δ. Χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση, οι συντελεστές αναγωγής που καθορίζονται στο κεφάλαιο V. Για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με οποιοδήποτε όριο μετανάστευσης, επιλέγεται η υψηλότερη από τις τιμές που ελήφθησαν με χρήση όλων των υλικών δοκιμασίας.

Εάν, ωστόσο, διαπιστωθεί ότι η διεξαγωγή των εν λόγω δοκιμασιών προκαλεί φυσικές ή άλλες μεταβολές στο δείγμα ελέγχου, οι οποίες δεν επέρχονται υπό τις χειρότερες προβλεπόμενες συνθήκες χρήσεως του εξεταζόμενου υλικού ή αντικειμένου, το αποτέλεσμα που λαμβάνεται με το συγκεκριμένο υλικό δοκιμασίας απορρίπτεται και επιλέγεται η υψηλότερη από τις υπόλοιπες τιμές.

2. Κατά παρέκκλιση του σημείου 1, μία ή δύο από τις αναπληρωματικές δοκιμασίες του πίνακα 4 είναι δυνατόν να παραλείπονται, εάν, βάσει επιστημονικών στοιχείων, θεωρούνται γενικώς ακατάλληλες για το υπό εξέταση δείγμα.

(Ακολουθεί πίνακας βλέπε οικείο ΦΕΚ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Εναλλακτικές δοκιμασίες λιπαρών υλών για συνολική και ειδική μετανάστευση.

1. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του αποτελέσματος των εναλλακτικών δοκιμασιών που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι δύο ακόλουθοι όροι:

α) τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με «συγκριτική δοκιμασία» δείχνουν ότι οι τιμές είναι ίσες ή υψηλότερες εκείνων που προκύπτουν από τη δοκιμασία με τον προσομοιωτή Δ.

β) η μετανάστευση στην εναλλακτική δοκιμασία δεν υπερβαίνει τα όρια μετανάστευσης, μετά την εφαρμογή των κατάλληλων συντελεστών αναγωγής που προβλέπονται στο κεφάλαιο V.

Εάν έστω και ένας από τους όρους αυτούς δεν πληρούται, πρέπει να διεξάγονται οι δοκιμασίες μετανάστευσης.

2. Κατά παρέκκλιση του όρου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ανωτέρω, η συγκριτική δοκιμασία είναι δυνατόν να παραλειφθεί, όταν έχει αποδειχθεί οριστικά από τα αποτελέσματα επιστημονικών πειραμάτων ότι οι τιμές που προκύπτουν από την εναλλακτική δοκιμασία είναι ίσες ή υψηλότερες εκείνων που λαμβάνονται με τη δοκιμασία μετανάστευσης.

3. Εναλλακτικές δοκιμασίες.

3.1. Εναλλακτικές δοκιμασίες με πτητικά υλικά.

Στις δοκιμασίες αυτές χρησιμοποιούνται πτητικά υλικά, όπως το ισοοκτάνιο ή η αιθανόλη 95% ή άλλοι πτητικοί διαλύτες ή μείγματα διαλυτών. Κατά τη διεξαγωγή των δοκιμασιών, οι συνθήκες επαφής πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να πληρούται ο όρος της παραγράφου 1 στοιχείο α).

3.2. «Δοκιμασίες εκχύλισης».

Επιτρέπεται η διεξαγωγή άλλων δοκιμασιών, στις οποίες χρησιμοποιούνται ισχυρά εκχυλιστικά μέσα υπό αυστηρότατες συνθήκες, εφόσον αναγνωρίζεται γενικώς, βάσει επιστημονικών στοιχείων, ότι οι τιμές που προκύπτουν από τις δοκιμασίες αυτές (δοκιμασίες εκχύλισης) είναι ίσες ή υψηλότερες εκείνων που λαμβάνονται με τις δοκιμασίες στις οποίες χρησιμοποιείται ο προσομοιωτής Δ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τρόφιμα για τα οποία χρησιμοποιούνται προσομοιωτές

1. Ο κατωτέρω πίνακας 5 περιλαμβάνει ένα μη πλήρη κατάλογο τροφίμων και τους προσομοιωτές που μπορούν να χρησιμοποιούνται στη δοκιμή μετανάστευσης, όσον αφορά το τρόφιμο ή την ομάδα τροφίμων.

2. Για κάθε τρόφιμο ή ομάδα τροφίμων χρησιμοποιείται (ούνται) μόνον ο (οι) προσομοιωτής (ές) που υποδεικνύεται (ονται) με την ένδειξη «Χ» χρησιμοποιώντας για κάθε προσομοιωτή νέο δείγμα των εν λόγω υλικών και αντικειμένων. Οπου δεν υπάρχει η ένδειξη «Χ» δεν απαιτείται δοκιμή μετανάστευσης για την αντίστοιχη κατηγορία ή υποκατηγορία.

"3. Όταν η ένδειξη «X» ακολουθείται από μια πλάγια γραμμή και έναν αριθμό, το αποτέλεσμα των δοκιμών μετανάστευσης πρέπει να διαιρείται με τον εν λόγω αριθμό. Στην περίπτωση ορισμένων τύπων λιπαρών τροφίμων, αυτός ο συμβατικός αριθμός, γνωστός ως «παράγοντας μείωσης του προσομοιωτή Δ» (συντελεστής αναγωγής του προσομοιωτή Δ) (DRF), χρησιμοποιείται για να ληφθεί υπόψη η μεγαλύτερη εξαγωγική ικανότητα του προσομοιωτή έναντι των τροφίμων."

4. Όταν την ένδειξη «Χ» συνοδεύει το γράμμα «α» μέσα σε παρένθεση, χρησιμοποιείται ο ένας μόνο από τους δύο προσομοιωτές που υποδεικνύονται: - αν το τρόφιμο έχει pH ανώτερο του 4,5 χρησιμοποιείται ο προσομοιωτής Α. - αν το τρόφιμο έχει pH κατώτερο ή ίσο του 4,5 χρησιμοποιείται ο προσομοιωτής Β.

"-() Όπου το στοιχείο β) παρουσιάζεται εντός εισαγωγικών μετά από την ένδειξη «X», η ενδεδειγμένη δοκιμή θα πραγματοποιείται με αιθανόλη 50% (v/v)."

5. Όταν ένα τρόφιμο αναφέρεται στον κατάλογο και σε ειδική και σε γενική κατηγορία, πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο (οι) προσομοιωτής (ές) που προβλέπεται (ονται) στην ειδική κατηγορία.

(Ακολουθεί πίνακας βλέπε οικείο ΦΕΚ)

ΙΙ.1. Η οδηγία 90/128/Ε.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την οδηγία 2002/17/Ε.Κ. καταργείται χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία.

2. Οι αναφορές σε υπό κατάργηση διατάξεις θεωρούνται εφεξής αναφορές στο παρόν άρθρο.

 

Αρθρο: 26Α

Ημ/νία: 07.04.1997

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Χρωστικές για το χρωματισμό πλαστικών υλικών και αντικειμένων που έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα

Σχόλια
-Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την ΑΧΣ 358/1995 (ΦΕΚ Β΄ 714/20.8.1996).-Το σημείο II της παρ. 2α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την ΑΧΣ 1028/1996 (ΦΕΚ Β΄ 273/7.4.1997).

 

Κείμενο Αρθρου

1.α. Ο όρος "χρωστική" χρησιμοποιείται για κάθε ουσία που έχει σαν αποτέλεσμα το χρωματισμό των πλαστικών υλικών και αντικειμένων. Καλύπτει τις αυτούσιες βαφές (dyes), τα οργανικά και τα ανόργανα πιγμέντα (pigments). Το άσπρο και το μαύρο θεωρούνται χρώματα. Στην έννοια του όρου δεν εμπίπτουν οι χρωστικές που είναι

προδιασπαρμένες σε φορέα από πλαστική ύλη.

β. Ο όρος "πλαστικό υλικό και αντικείμενο", καλύπτει τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα, όπως αυτό ορίζονται στην παράγραφο 1, εδάφια (α) και (β) του άρθρου 26 του Κ.Τ., καθώς και τα υλικά και αντικείμενα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στρώματα από τα οποία το ένα τουλάχιστον έχει παρασκευαστεί από πλαστική ύλη.

2.α. Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί μία "χρωστική" ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χρωματισμό πλαστικών υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, είναι οι εξής:

i. να είναι συμβατή με το (-α) πλαστικό (-α),

ii. "να ανταποκρίνεται στα κριτήρια καθαρότητας της παραγράφου 3 του παρόντος ή να έχει νόμιμα παρασκευασθεί και/ή να κυκλοφορεί σε άλλα κράτη μέλη ή να προέρχεται από χώρες ΕΖΕΣ που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο".

iii. να αντέχει σε θερμοκρασίες κατεργασίας 150ο-300ο C, ανάλογα με τον τύπο του πλαστικού που θα χρωματίσει,

iv. η σύστασή της πρέπει να παραμένει σταθερή καθ' όλα τα στάδια, μέχρι και την τελική μορφοποίηση του πλαστικού.

β. Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί ένα χρωματισμένο πλαστικό υλικό ή αντικείμενο που προορίζεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμο είναι οι εξής:

i. να είναι ομοιόμορφα χρωματισμένο σε όλη την επιφάνεια και μάζα, ii. να έχει σταθερή απόχρωση, η οποία κάτω από πραγματικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης δεν επιτρέπονται να αλλάζει (π.χ. από την επίδραση των διαφόρων προσθέτων, ολιγομερών, μονομερών, ΡΗ τροφίμου, υπεριώδους ακτινοβολίας, καιρικών συνθηκών, χρόνο κ.ά.),

iii. να είναι σύμφωνο με τις Διατάξεις των άρθρων 9, 21 και κατά περίπτωση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων,

iv. να μην εμφανίζει ορατή μετανάστευση, σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου της "ορατής μετανάστευσης" με τη χρήση προσομοιωτών. (Μέθοδοι ανάλυσης πλαστικών, μέρος Β του Κ.Τ.).

3. Κριτήρια καθαρότητας "χρωστικών"

α. Η περιεκτικότητα, σε μέταλλα και μεταλλοειδή που είναι διαλυτά σε 0.1 Μ υδροχλωρικό οξύ, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια (εκφραζομένη σε ποσοστό επί τοις εκατό της "χρωστικής"):

- αντιμόνιο μέγιστο 0,05%

- αρσενικό " 0,01%

- βάριο " 0,01%

- κάδμιο " 0,01%

- μόλυβδος " 0,01%

- σελήνιο " 0,01%

- υδράργυρος " 0,005%

- χρώμιο " 0,1%

β. Η περιεκτικότητα, σε μη σουλφωνομένες πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες, οι οποίες είναι διαλυτές σε υδροχλωρικό οξύ 1Μ, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,05% εκφρασμένο σε ανιλίνη.

Η περιεκτικότητα, σε

αρ. GAS

- βενζιδίνη 92-87-5

- β - ναφθυλα-μίνη 91 -59-8

- 4 - αμυνοδι-φαινύλιο 92-67-1

λαμβανόμενα μεμονωμένα ή συνολικά, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 10 mg/kg.

γ. Η αιθόλη (carbon black) πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους: - το εκχυλιζόμενο με τολουόλιο ποσοστό της αιθάλης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,15%,

- η απορρόφηση του διηθήματος, που προκύπτει από ανάδευση 1,0g αιθάλης σε 100 ml κυκλοεξανίου, μετά από παραμονή 24h σε θερμοκρασία δωματίου, στα 386nm σε κυψελίδα 5ψμ, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1.

δ. Η περιεκτικότητα των εκχυλισίμων πολυχλωροδιφαινυλίων (PCBs), εκφρασμένη σε δεκαχλωροδιφαινύλιο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 25 mg/kg.

 

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 20.08.1996

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικοί όροι καθαρότητας και αντοχής των πλαστικών υλών που προορίζονται να έλθουν σ' επαφή με τα τρόφιμα

Σχόλια
Τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΑΧΣ 636/91 (ΦΕΚ Β΄ 775/24.9.1991) και 358/1995 (ΦΕΚ Β΄ 714/20.9.1996).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Πολυαιθυλένιο και Πολυπροπυλένιο, εφόσον χρησιμοποιούνται σαν υλικά που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, πρέπει εκτός των διατάξεων του άρθρου 26 να πληρούν και τους ακόλουθους όρους: (α) Να είναι χρωματισμένα μόνο με τις επιτρεπόμενες χρωστικές του άρθρου 26α.

(β) Να μην περιέχουν φωσφορικό τρικρεσύλιο (TRICRESYLPHOSΡHATE) ή άλλες επικίνδυνες χημικές ενώσεις, που προστίθενται για να προσδόσουν πλαστικότητα στα προϊόντα αυτά.

(γ) Να μην παρουσιάζουν φθορισμό στις υπεριώδεις ακτίνες.

(δ) Καταργείται.

(ε) Στο έτοιμο προϊόν επιτρέπεται να περιέχονται μόνο τα παρακάτω βοηθητικά υλικά:

(1) Υπόλοιπα καταλυτών, όπως οξείδια του τιτανίου, του ασβεστίου και του αργιλλίου σε ποσοστό, συνολικά, όχι περισσότερο από 0,1%. (2) Υπόλοιπα γαλακτοματοποιητών, όπως προϊόντων επίδρασης

αιθυλενοξειδίου σε φυσικά λιπαρά οξέα, σε ποσοστό όχι περισσότερο από 0,2%.

(3) Κατάλοιπα βιομηχανικού νερού, όπως ιόντα ασβεστίου και παρόμοια, μέσα σε λογικά όρια.

(4) Σταθεροποιητικές και αντιοξειδωτικές ουσίες εγκεκριμένες από το ΑΧΣ και, κατά περίπτωση, από το ΚΕΣΥ.

(5) Στεατικό ασβέστιο, σαν βελτιωτικό

(στ) Η τιμή GRADER του πολυμερούς πρέπει να μην υπερβαίνει το 20, το δε σημείο τήξης να μην είναι κατώτερο από 110οC.

2. Το Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), εφόσον χρησιμοποιείται σαν υλικό που προορίζεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμα, πρέπει εκτός των διατάξεων του άρθρου 26α να πληροί και τους ακόλουθους όρους:

(α) Να είναι χρωματισμένο μόνο με τις επιτρεπόμενες χρωστικές του άρθρου 26α.

(β) Να μην περιέχει φωσφορικό τρικρεσύλιο (TRICRESYLPHOSΡHATE) ή άλλες επικίνδυνες χημικές ενώσεις, που προστίθενται για να προσδόσουν πλαστικότητα στο προϊόν αυτό.

(γ) Να μην παρουσιάζει φθορισμό στις υπεριώδεις ακτίνες.

(δ) Καταργείται.

(ε) Να μην περιέχει ενώσεις οκτυλικού κασσιτέρου (octyltin) ήτοι Di(Νoctyl)tin, s,s-Bis (isooctylmercaptanate) και ήτοι Di(Ν - octyl)tin,

Μalate πολυμερές, ούτε σε ίχνη.

(στ) Η περιεκτικότητα σε μονομερές βινυλοχλωρίδιο των υλικών και αντικειμένων από πολυμερή ή συμπολυμερή βινυλοχλωριδίου που πρόκειται να έλθουν ή έχουν έλθει σε επαφή με τρόφιμα, δεν πρέπει να είναι ανωτέρα του ενός χιλιοστογράμμου ανά χιλιόγραμμο έτοιμου προϊόντος. Τα παραπάνω υλικά και αντικείμενα πρέπει να μη μεταφέρουν στα τρόφιμα με τα οποία είναι ή έχουν έλθει σε επαφή ανιχνεύσιμη ποσότητα μονομερούς βινυλοχλωριδίου, του ορίου ανίχνευσης καθοριζόμενου σε 0,01 χιλιοστόγραμμα ανά χιλιόγραμμο.

3. Το Πολυστυρένιο (Πολυστυρόλιο ή Πολυστερίνη), εφόσον χρησιμοποιείται σαν υλικό που προορίζεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμα, πρέπει εκτός των διατάξεων του άρθρου 26α να πληροί και τους ακόλουθους όρους: (α) Να χρησιμοποιούνται οι δύο βασικοί τύποι αυτού, δηλαδή ο κρυσταλλικός (γενικής χρήσης) και ο ενισχυμένος με συνθετικό ελαστικό S.B.R. ή με άλλο συμπολυμερές στυρολίου-βουταδιενίου.

(β) Να είναι χρωματισμένο μόνο με τις επιτρεπόμενες χρωστικές του άρθρου 26α.

(γ) Η περιεκτικότητά του σε μονομερές στυρόλιο να μην υπερβαίνει το 0,4%.

(δ) Επιτρεπόμενες ύλες παρασκευής προϊόντων από πολυστυρόλιο είναι οι εξής:

(1) Παραφινέλαιο, που να πληροί τους όρους του F.D.Α. και της Αμερικανικής Φαρμακοποιίας, σε ποσοστό όχι ανώτερο του 4,5%. (2) Ελαστικό S.B.R., συμπολυμερές στυρολίου-βουταδιενίου, στην πλέον καθαρή μορφή και σε ποσοστό όχι ανώτερο του 10%.

(3) Αντιοξειδωτικό Β.Η.Τ. (2,6-δι-τετρα-βουτυλο-παρα-κρεζόλη) σημείου τήξης κατ' ελάχιστο 69,3οC, σε ποσοστό όχι ανώτερο του 0,02%. (4) Κερί, ΑCRA-WAX, που πληροί τους όρους των DΙΝ 51556 και 53403 και απαλλαγμένο πολυκυκλικών υδρογονανθράκων (όπως 3,4-βενζοπυρενίου, 1, 2, 5, 6 δι-βενζανθρακενίου, 20 μεθυλοχλωροδιαιθυλενίου κ.λπ.) σε ποσοστό όχι ανώτερο του 0,03%.

 

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 13.09.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Επιχρίσματα επιφανειών που προορίζονται να έλθουν σ' επαφή με τρόφιμα.

Σχόλια
Τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την ΑΧΣ 446/1998 (ΦΕΚ Β΄ 1716/13.9.1999).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επιχρίσματα θεωρούνται, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, οργανικά υλικά που εφαρμόζονται με τη μορφή ενός συνεχούς υμένα πάνω σε ένα υπόστρωμα, με τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηματίζουν μία προστατευτική στιβάδα μεταξύ του τροφίμου και του υποστρώματος.

Μπορούν να εφαρμόζονται στο υπόστρωμα του περιέκτη ως διαλύματα, διασπορές, σκόνες ή παρασκευάσματα ελεύθερων διαλυτών.

Αποτελούνται από:

Θερμοπλαστικά πολυμερή, όπου ο συνεχής υμένας σχηματίζεται, για παράδειγμα, από την απλή εξάτμιση του διαλύτη ή του μέσου διασποράς ή από την θερμική κατεργασία των πολυμερών.

ή από:

Ένα μίγμα ρητινών, πολυμερών και αμινορρητινών, όπου ο σχηματισμός ενός θερμοσκληρυμένου συνεχούς υμένα επιτυγχάνεται μετά από μία σειρά χημικών αντιδράσεων, που συχνά προκαλούνται από τη θερμότητα ή οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας.

Περιέχουν επίσης πρόσθετα και/ή χρώματα καθώς και πληρωτικά. Οι κύριοι τύποι των επιχρισμάτων που χρησιμοποιούνται είναι, για παράδειγμα, φαινολικές ρητίνες, εποξειδικές ρητίνες, αμινοπλάστες (αμινορρητίνες), βινυλικές ρητίνες, ακρυλικά, πολυεστέρες και πολυφθοριωμένες ρητίνες.

2. Τα επιχρίσματα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α. Σε κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ούτε να επιφέρουν υποβάθμιση των οργανοληπτικών χαρακτήρων ή απαράδεκτες αλλαγές (αλλοιώσεις) στη φύση, στη σύνθεση ή στην ποιότητα των τροφίμων με τα οποία έρχονται σε επαφή.

β. Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Κατασκευαστικής Τεχνικής από μονομερή, αρχικές ουσίες και πρόσθετα που περιλαμβάνονται στους πίνακες Ι και ΙΙ αυτού του άρθρου και με τους περιορισμούς που αναφέρονται κατά περίπτωση.

γ. Συνοδεύονται από πλήρεις οδηγίες για την παρασκευή (π.χ. διάλυση, ανάμιξη), εφαρμογή και ξήρανση του επιχρίσματος που παρέχει ο κατασκευαστής καθώς και οδηγίες σχετικά με την αναμενόμενη θερμοκρασία και διάρκεια επαφής για τους τύπους τροφίμων που προορίζονται να έλθουν σ' επαφή. Οι οδηγίες αυτές θα τηρούνται πιστά με ευθύνη των προσώπων που εφαρμόζουν το επίχρισμα.

δ. Δεν μεταβιβάζουν τα συστατικά τους στα τρόφιμα σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα 10 mg/dm2 (χιλιοστόγραμμα ανά τετραγωνική παλάμη) του τελικού υλικού ή αντικειμένου που έχει επικαλυφθεί (όριο συνολικής μετανάστευσης).

Το όριο αυτό τροποποιείται σε 60 χιλιοστόγραμμα συστατικών

μεταφερομένων σε ένα χιλιόγραμμο τροφίμου (mg/kg) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ι. Για περιέκτες που είναι δοχεία ή είναι σαν δοχεία ή μπορεί να πληρωθούν με χωρητικότητα τουλάχιστον 500 χιλιοστολίτρων και όχι μεγαλύτερη από 10 λίτρα.

ΙΙ. Για περιέκτες που μπορεί να πληρωθούν και δεν είναι πρακτικά δυνατόν να προσδιοριστεί το εμβαδόν της επιφάνειας που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο.

ΙΙΙ. Για καλύμματα, πώματα ή αντικείμενα σφράγισης.

Εφ' όσον το επίχρισμα είναι εφαρμοσμένο σε οργανικά υποστρώματα (πλαστικό ή χαρτί) τα ανώτερα όρια της μετανάστευσης ισχύουν και για το οργανικό υπόστρωμα.

Οταν το επίχρισμα είναι εφαρμοσμένο σε ανόργανο υπόστρωμα (π.χ. μέταλλο, κεραμικό, τσιμέντο), το όριο της συνολικής μετανάστευσης στους υδατικούς προσομοιωτές ισχύει μόνο για το επίχρισμα και αναφέρεται στο οργανικό υπόλειμμα που προκύπτει από την εκχύλιση με χλωροφόρμιο ή εξάνιο του στερεού υπολείμματος μετά την εξάτμιση του υδατικού προσομειωτή.

ε. Ο έλεγχος της μετανάστευσης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Τροφίμων και τις Οδηγίες 82/711/Ε.Ε., 85/572/Ε.Ε., 90/128/Ε.Ε. και τις τροποποιήσεις τους.

Αν με αυστηρότερες μεθόδους ανάλυσης αποδεικνύεται ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αυτού του άρθρου, δεν χρειάζεται να γίνουν πρόσθετοι έλεγχοι της μετανάστευσης.

Για τις χρωστικές που περιέχονται στα επιχρίσματα ισχύει το άρθρο 26α του Κώδικα Τροφίμων.

στ. Στο επίχρισμα δεν πρέπει να υπάρχουν σημεία αποκόλλησης. Η πρόσφυση του επιχρίσματος θεωρείται ικανοποιητική όταν με την εξέταση κατά τη μέθοδο Β του προτύπου ΑSTM D - 3359 κατατάσσεται στην κατηγορία 5.

ζ. Απαγορεύεται η ύπαρξη ρωγμών, χαραγών ή φυσαλίδων του πλαστικού υμένα κατά τη μακροσκοπική εξέταση του επιχρίσματος με τα πρότυπα ΑSTM D-660, D-662 και D-714.

Για την ερμηνεία των συμβόλων και τους γενικούς όρους χρήσης των ουσιών ισχύει το Παράρτημα 3 του άρθρου 26.

(Ακολουθούν πίνακες, βλέπε οικείο ΦΕΚ.)

 

Αρθρο: 28Α

Ημ/νία: 22.12.1994

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Θηλές θηλάστρων και ψευδοθήλαστρα από ελαστομερές ή καουτσούκ

Σχόλια
Τίθεται όπως προστέθηκε με την απόφαση του ΑΧΣ 598/1994 (ΦΕΚ Β΄ 956/22.12.1994), με την οποία ορίστηκε επίσης ότι επιτρέπεται, από τη δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ., η εμπορία και χρήση θηλών και ψευδοθηλάστρων που είναι σύμφωνα με αυτήν και ότι απαγορεύεται, από 1 Απριλίου 1995 η εμπορία και χρήση θηλών και ψευδοθηλάστρων που δεν είναι σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση ΑΧΣ.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι θηλές θηλάστρων και τα ψευδοθήλαστρα (πιπίλες) που

κατασκευάζονται από ελαστομερές ή καουτσούκ δεν πρέπει να ελευθερώσουν, Ν-νιτροζαμίνες και Ν-νιτροζώσιμες ουσίες σε ποσότητες μεγαλύτερες από: -0,01 mg Ν-νιτροζαμίνες συνολικά/kg θηλάστρου ή ψευδοθηλάστρου. -0,1 mg Ν-νιτροζώσιμες ουσίες/kg θηλάστρου ή ψευδοθηλάστρου. Ως νιτροζώσιμες ουσίες ορίζονται οι ουσίες που μπορούν να μετατραπούν σε Ν-νιτροζαμίνες.

2. Ως Βασικοί Κανόνες, για τον προσδιορισμό των ελευθερούμενων Ν-νιτροζαμινών και Ν-νιτροζώσιμων ουσιών, καθώς και τα γενικά κριτήρια που εφαρμόζονται στη μέθοδο εξακριβωμένης καταλληλότητας που πρέπει να ακολουθείται για τον προσδιορισμό τους, καθορίζονται στα Παραρτήματα 1 και 2.

3. Προσαρτώνται στο άρθρο αυτό τα ακόλουθα Παραρτήματα 1 και 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΜΕΝΩΝ Ν-ΝΙΤΡΟΖΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ Ν-ΝΙΤΡΟΖΩΣΙΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

1. Υγρό της δοκιμασίας (διάλυμα δοκιμασίας σιέλου).

Για την παρασκευή του υγρού δοκιμής-ελευθέρωσης, διαλύουμε 4,2 g όξινου ανθρακικού νατρίου (NaHCO3), 0,5 g χλωριούχου νατρίου (NaCL), 0,2 g ανθρακικού καλίου (K2CO3) και 30,0 mg νιτρώδους (NaNO2) σε ένα λίτρο απεσταγμένου νερού ή νερού ισοδύναμης καθαρότητας {όπου οι εντός παρενθέσεως αριθμοί 2 και 3 αποτελούν δείκτες}.

Το διάλυμα πρέπει να έχει PH 9.

2. Συνθήκες της δοκιμασίας.

Δείγματα υλικού προερχόμενα από κατάλληλο αριθμό θηλών ή ψευδοθηλάστρων της ίδιας παρτίδας εμβαπτίζονται στο υγρό της δοκιμασίας ελευθέρωσης επί 24 ώρες σε θερμοκρασία 40 C (+/- 2 C){δηλαδοί 40 και 2 βαθμοί Κελσίου}.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ Ν-ΝΙΤΡΟΖΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ Ν-ΝΙΤΡΟΖΩΣΙΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

1. Η ελευθέρωση των Ν-νιτροζαμινών προσδιορίζεται σε ένα δείγμα από κάθε διάλυμα και λαμβάνεται σύμφωνα με το παράρτημα 1. Οι

Ν-νιτροζαμίνες εκχυλίζονται από το δείγμα με διχλωρομεθάνιο (DCM) ελεύθερο νιτροζαμινών και προσδιορίζονται με αέρια χρωματογραφία.

2. Η ελευθέρωση των Ν-νιτροζώσιμων ουσιών προσδιορίζεται σε άλλο δείγμα από κάθε διάλυμα που λαμβάνεται σύμφωνα με το παράρτημα 1.

Οι νιτροζώσιμες ουσίες μετατρέπονται σε νιτροζαμίνες με οξύνιση του δείγματος με υδροχλωρικό οξύ. Στη συνέχεια οι νιτροζαμίνες εκχυλίζονται με διχλωρομεθάνιο και προσδιορίζονται με αέρια χρωματογραφία.

 

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 11.04.1996

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάκριση και Γενικοί Οροι Χρησιμοποίησης Πρόσθετων Υλών

Σχόλια
Τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις ΑΧΣ 805/90 (ΦΕΚ Β΄ 775/7.12.1990), 815/90 (ΦΕΚ Β΄ 104/28.2.1991) και 654/95 (ΦΕΚ Β΄ 248/11.4.1996).

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ:

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. Ως "πρόσθετο τροφίμων" ή "πρόσθετη ύλη τροφίμων", ή απλώς "πρόσθετο" νοείται η ουσία που καθορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του παρόντα Κώδικα.

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στα πρόσθετα τροφίμων των κατηγοριών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, τα οποία χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως συστατικά κατά την παραγωγή ή παρασκευή των τροφίμων και παραμένουν, ενδεχομένως τροποποιημένα στο τελικό προϊόν, και τα οποία στο εξής καλούνται "πρόσθετα τροφίμων".

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται:

α. Στα τεχνολογικά βοηθήματα (παράγραφος 10, άρθρο 2 του Κώδικα).

β. Στις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την προστασία των φυτών και των φυτικών προϊόντων σύμφωνα με τους κοινοτικούς φυτοϋγειονομικούς κανόνες.

γ. Στις αρωματικές ύλες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα και που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Κώδικα.

δ. Στις ουσίες που προστίθενται στα τρόφιμα ως θρεπτικές ύλες (π.χ. βιταμίνες, ιχνοστοιχεία ή ανόργανα άλατα).

4. α. Για κάθε κατηγορία πρόσθετων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι και για τις οποίες έχουν καταρτιστεί κατάλογοι, μόνον οι ουσίες που περιλαμβάνονται στους καταλόγους αυτούς μπορούν να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα κατά την παραγωγή ή παρασκευή των τροφίμων, και μόνον υπό τους όρους που καθορίζονται εκεί. β. Τα πρόσθετα τροφίμων: κατατάσσονται σε μια από τις κατηγορίες του Παραρτήματος Ι ανάλογα με την κύρια λειτουργία που συνήθως συνδέεται με αυτά. Ωστόσο, η κατάταξη προσθέτου σε συγκεκριμένη κατηγορία δεν αποκλείει τη χρησιμοποίηση του προσθέτου αυτού και για άλλες λειτουργίες. γ. Τα πρόσθετα τροφίμων κατατάσσονται σε κατάλογο με βάση τα γενικά κριτήρια που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

5. Η χρησιμοποίηση και το ποσοστό προσθήκης προσθέτων σε κάθε είδος τροφίμου καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα του Κώδικα που αφορούν τα διάφορα είδη τροφίμων, απαγορευομένης πάντως ρητά, κάθε χρησιμοποίησης προσθέτων με σκοπό τη συγκάλυψη μειονεκτημάτων ή ακαταλληλότητας κάποιου τροφίμου ή που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να δημιουργήσει παραπλανητική εντύπωση για τη σύστασή του.

5 δις. α. Κατά παρέκκλιση, είναι δυνατόν σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία να επιτραπεί να εξακολουθήσει η απαγόρευση χρήσης ορισμένων προσθέτων στην παραγωγή ορισμένων ειδικών τροφίμων που θεωρούνται παραδοσιακά υπό τον όρο ότι η απαγόρευση αυτή ίσχυε ήδη την 1η Ιανουαρίου 1992 και ότι επιτρέπεται η παραγωγή και πώληση όλων των τροφίμων που δεν θεωρούνται παραδοσιακά και συμφωνούν με τις σχετικές με τα πρόσθετα διατάξεις.

β. Με την επιφύλαξη των κανονισμών ΕΟΚ 2081/92 και 2082/92 έχει σταλεί στην Επιτροπή κατάλογος τροφίμων που θεωρούνται παραδοσιακά και στα οποία απαγορεύεται η χρήση ορισμένων προσθέτων.

γ. Οι απαγορεύσεις αυτές μπορεί να διατηρηθούν μέχρις ότου ληφθεί τελική απόφαση και δοθεί ο οριστικός κατάλογος και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι γενικοί όροι που καθορίζονται στο εδάφιο (α).

6.α. Λαμβανομένης υπόψη της επιστημονικής και τεχνικής εξέλιξης, είναι δυνατόν να επιτραπεί, αποκλειστικά και μόνον μετά από έγκριση του ΑΧΣ, η προσωρινή εμπορία και χρήση ενός προσθέτου που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες που ορίζονται στον Κώδικα Τροφίμων αλλά δεν περιλαμβάνεται σε συγκεκριμένο κατάλογο, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

-Η άδεια πρέπει να περιορίζεται σε περίοδο δύο ετών κατ' ανώτατο όριο. -Πρέπει να ασκείται επίσημος έλεγχος των τροφίμων όπου χρησιμοποιείται το πρόσθετο του οποίου έχει επιτραπεί η χρήση.

-Μπορεί να επιβληθεί η αναγραφή στην άδεια μιας ιδιαίτερης ένδειξης για τα τρόφιμα που παρασκευάζονται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Το κείμενο κάθε απόφασης για χορήγηση αδείας κοινοποιείται στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη μέσα σε δυο μήνες από την ημερομηνία εφαρμογής της.

β. Πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δυο ετών, που προβλέπεται στο εδάφιο (α), μπορεί να υποβληθεί στην Επιτροπή αίτηση για εγγραφή του προσθέτου σε έναν από τους καταλόγους. Η αίτηση συνοδεύεται από στοιχεία που αιτιολογούν την προσθήκη αυτή και αναφέρεται στις χρήσεις για τις οποίες προορίζεται το πρόσθετο.

Ακολουθείται στη συνέχεια η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 3 της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ για τα πρόσθετα τροφίμων. Εάν η διαδικασία αυτή δεν δώσει αποτελέσματα πρέπει να ακυρωθεί η συγκεκριμένη άδεια καθώς και κάθε άλλη άδεια που έχει χορηγηθεί για το ίδιο πρόσθετο.

γ. Νέα εθνική άδεια για το ίδιο πρόσθετο δεν μπορεί να χορηγηθεί εκτός εάν δικαιολογείται από την επιστημονική ή τεχνική εξέλιξη που θα έχει σημειωθεί μετά την ακύρωση.

7. Η έγκριση του Α.Χ.Σ. για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 6 χορηγείται μετά από σχετική αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Περιγραφή της πρόσθετης ύλης, το χημικό και τυχόν

εμπορικό όνομά της, η μέθοδος παρασκευής της, οι φυσικές και χημικές ιδιότητες, η σύνθεση και οι χαρακτηριστικές της αντιδράσεις.

β. Δήλωση του ποσοστού της ουσίας που θα προστεθεί στο τρόφιμο όπως και οδηγίες και υποδείξεις που αφορούν τη χρήση της.

γ. Οπου υπάρχει ανάγκη, μια δοκιμασμένη μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού της ουσίας στο τρόφιμο.

δ. Δεδομένα από τα οποία να προκύπτει ότι η ουσία αυτή έχει το επιδιωκόμενο φυσικό ή τεχνικό αποτέλεσμα.

ε. Λεπτομερή δεδομένα από τα οποία να προκύπτει ότι η ουσία είναι ασφαλής σύμφωνα με τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης της.

στ. Δεδομένα από τα οποία να φαίνεται η ποσότητα της ουσίας που παραμένει μέσα στο τρόφιμο κατά τη βιομηχανική του παρασκευή.

ζ. Δείγματα της ουσίας, της συσκευασίας της και εάν υπάρχει ανάγκη και δείγμα του τροφίμου που περιέχει την ουσία.

8. Τα πρόσθετα τροφίμων που δεν προορίζονται για πώληση στον τελικό καταναλωτή μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο μόνον εφόσον η συσκευασία τους ή οι περιέκτες τους φέρνουν τις ακόλουθες ενδείξεις που πρέπει να είναι ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες.

α. -όταν τα πρόσθετα τροφίμων πουλιούνται αυτούσια ή αναμιγμένα μεταξύ τους, την ονομασία κάθε προσθέτου, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και τον αριθμό ΕΟΚ ή, όταν δεν υπάρχουν παρόμοιες διατάξεις, επαρκώς ακριβής περιγραφή του προϊόντος που να επιτρέπει τη διάκρισή του από άλλα με τα οποία μπορεί να γίνει σύγχυση, κατά φθίνουσα τάξη βάρους στο σύνολο. -όταν στα πρόσθετα ενσωματώνονται άλλες ουσίες, ύλες ή συστατικά τροφίμων για να διευκολύνεται η αποθήκευση, η πώληση, η τυποποίηση, η διάλυση ή η αραίωση ενός ή περισσοτέρων προσθέτων, το όνομα του προσθέτου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρώτη περίπτωση, καθώς και η ένδειξη του κάθε συστατικού στοιχείου, κατά φθίνουσα τάξη βάρους στο σύνολο.

β. -την ένδειξη "κατάλληλο για τρόφιμα",

-ή "για τρόφιμα, περιορισμένη χρήση",

-ή συγκεκριμένη ένδειξη για τη χρήση του στο τρόφιμο για το οποίο προορίζεται.

γ. ενδεχομένως, οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης και χρήσης.

δ. οδηγίες χρήσης, σε περίπτωση που η παράλειψή τους δεν επιτρέπει την ορθή χρησιμοποίηση του προσθέτου.

ε. ένδειξη που να επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας.

στ. το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου στην Κοινότητα.

ζ. την εκατοστιαία αναλογία κάθε συστατικού στοιχείου, του οποίου η παρουσία στο τρόφιμο υπόκειται σε ποσοτικό περιορισμό ή επαρκή στοιχεία για τη σύνθεση του προϊόντος, ώστε ο αγοραστής να είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις διατάξεις που ισχύουν για το τρόφιμο αυτό.

Οταν ο ίδιος ποσοτικός περιορισμός εφαρμόζεται σε ομάδα συστατικών στοιχείων που

χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, η εκατοστιαία αναλογία του συνδυασμού μπορεί να εκφράζεται με μία μόνο τιμή.

η. την καθαρή ποσότητα,

θ. τυχόν άλλες ενδείξεις που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις για τα πρόσθετα.

Κατά παρέκκλιση οι ενδείξεις που προβλέπονται στα εδάφια (α) δεύτερη περίπτωση και εδ. (δ) έως (ζ) μπορούν να περιέχονται μόνο στα σχετικά εμπορικά έγγραφα που αφορούν την παρτίδα και που προσκομίζονται πριν ή κατά την παραλαβή.

Εφόσον στις συσκευασίες ή στους περιέκτες του εν λόγω προϊόντος, αναγράφεται εμφανώς η ένδειξη: "για παρασκευή τροφίμων, όχι για λιανική πώληση".

9. Τα πρόσθετα τροφίμων που προορίζονται για πώληση στον τελικό καταναλωτή μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο μόνον εφόσον η συσκευασία τους ή οι περιέκτες τους φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις, που πρέπει να είναι ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες.

α. την ονομασία πώλησης του προϊόντος. Η ονομασία αυτή είναι εκείνη που καθορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για το εν λόγω προϊόν και τον αριθμό ΕΟΚ ή όταν δεν υπάρχουν παρόμοιες διατάξεις, μια επαρκώς ακριβής περιγραφή του προϊόντος που να επιτρέπει τη διάκρισή του από άλλα με τα οποία μπορεί να γίνει σύγχυση,

β. τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 8, εδάφια α, β, γ, δ, ε, στ και η,

γ. την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος,

δ. τυχόν άλλες ενδείξεις που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις για τα πρόσθετα.

10. α. Οι παράγραφοι 8 και 9 δεν θίγουν τις λεπτομερέστερες ή ευρύτερες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που αφορούν τα μέτρα και σταθμά ή την παρουσίαση, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων ή τη μεταφορά των ουσιών αυτών.

β. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 8 και 9 πρέπει να αναγράφονται και στην Ελληνική γλώσσα.

11. Τα πρόσθετα τροφίμων, που ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι διατίθενται στο εμπόριο μόνον εφόσον ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των Παραρτημάτων του.

12. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου αυτού το Α.Χ.Σ. αποφαίνεται για την επικινδυνότητα για τη δημόσια υγεία του τροφίμου στο οποίο έχει προστεθεί η πρόσθετη ύλη ή ουσία, ανάλογα με το είδος του τροφίμου, το είδος της πρόσθετης ύλης ή ουσίας και το ποσοστό προσθήκης αυτής.

13. Η κυκλοφορία προσθέτων που δεν είναι σύμφωνα με το παρόν άρθρο επιτρέπεται μέχρι τέλους 1991.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατηγορίες πρόθετων τροφίμων

Χρωστικές

Συντηρητικά

Αντιοξειδωτικά

Γαλακτωματοποιητές

Γαλακτωματοποιητικά άλατα

Πυκνωτικά μέσα

Πηκτωματοποιητές

Σταθεροποιητές (1)

Ενισχυτικά γεύσης

Μέσα οξίνισης

Διορθωτικά οξύτητας(2)

Αντισυσωματικά

Τροποποιημένα άμυλα

Γλυκαντικά

Διογκωτικές σκόνες

Αντιαφριστικά

Υλικά επικάλυψης (3)

Βελτιωτικά αλεύρων

Σκληρυντικά

Υγροσκοπικά μέσα

Συμπλοκοποιητές (4)

Ένζυμα (4) (5)

Ύλες που προδίδουν όγκο

Προωστικά αέρια και αέρια συσκευασίας.

{(1) Εννοείται ότι στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και ο σταθεροποιητής αφρού.

(2) Διευκρινίζεται ότι οι παράγοντες αυτοί μπορούν είτε να αυξάνουν είτε να μειώνουν την οξύτητα.

(3) Περιλαμβάνονται και τα πρόσθετα που διευκολύνουν την κατάποση. (4) Το γεγονός ότι οι όροι αυτοί περιλαμβάνονται στον παρόντα κατάλογο δεν προδικάζει ενδεχόμενη απόφαση όσον αφορά την αναφορά τους στην επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή.

(5) Πρόκειται μόνο για τα ένζυμα που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα.}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Γενικά κριτήρια για τη χρήση των προσθέτων τροφίμων

1. Τα πρόσθετα τροφίμων μπορούν να γίνουν αποδεκτά, μόνον εφόσον: -μπορεί να αποδειχθεί η ύπαρξη επαρκούς τεχνολογικής ανάγκης και ο επιδιωκόμενος στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα μέσα, εφαρμόσιμα από οικονομική και τεχνολογική άποψη.

-δεν παρουσιάζουν κανέναν κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή στα προκείμενα επίπεδα χρήσης, στο βαθμό που είναι δυνατό να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

-δεν εξαπατούν τον καταναλωτή.

2. Ενα πρόσθετο τροφίμων μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον αν αποδεικνύεται ότι η προτεινόμενη χρήση του συνεπάγεται αποδείξιμα πλεονεκτήματα για τον καταναλωτή πρέπει να θεμελιώνεται αυτό που συνήθως αποκαλείται "ανάγκη". Η χρήση προσθέτων τροφίμων πρέπει να είναι συνάρτηση των σκοπών που καθορίζονται στα εδάφια α έως δ και μόνον εφόσον οι σκοποί αυτοί δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν με άλλα μέσα πρακτικώς εφαρμόσιμα από οικονομική άποψη και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή:

α) διατήρηση της θρεπτικής ικανότητας του τροφίμου. Η σκόπιμη μείωση της θρεπτικής ικανότητας ενός τροφίμου, μπορεί να δικαιολογείται μόνον όταν το τρόφιμο δεν αποτελεί σημαντικό στοιχείο ενός κανονικού διαιτολογίου ή όταν το πρόσθετο είναι απαραίτητο για την παραγωγή τροφίμων που προορίζονται για ομάδες καταναλωτών με ειδικές διατροφικές ανάγκες,

β) παροχή αναγκαίων συστατικών ή στοιχείων σε τρόφιμα που προορίζονται για ομάδες καταναλωτών με ειδικές διατροφικές ανάγκες,

γ) αύξηση της ικανότητας διατήρησης ή της σταθερότητας ενός τροφίμου ή βελτίωση των οργανοληπτικών ιδιοτήτων του, με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται με τον τρόπο αυτό η φύση, η ουσία ή η ποιότητα του τροφίμου, ώστε να εξαπατάται ο καταναλωτής,

δ) υποβοήθηση της παραγωγής, μεταποίησης, παρασκευής, κατεργασίας, συσκευασίας, μεταφοράς ή αποθήκευσης του τροφίμου, με την προϋπόθεση ότι το πρόσθετο δεν χρησιμοποιείται για την απόκρυψη των αποτελεσμάτων της χρήσης ελαττωματικών πρώτων υλών ή ανεπιθύμητων διαδικασιών (συμπεριλαμβανομένων των ανθυγιεινών) κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες.

3. Για να προσδιοριστούν οι ενδεχόμενες βλαβερές επιπτώσεις προσθέτου ή των παραγωγών του, το πρόσθετο υποβάλλεται στις κατάλληλες δοκιμές και σε κατάλληλη τοξικολογική αξιολόγηση. Στην αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη, παραδείγματος χάριν, τυχόν σωρευτικά, συνεργιστικά ή ενισχυτικά αποτελέσματα της χρήσης του καθώς και το φαινόμενο της δυσανεξίας του ανθρώπου έναντι ουσιών ξένων προς τον οργανισμό του.

4. Ολα τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει να παρακολουθούνται διαρκώς και, όταν χρειάζεται, να επαναξιολογούνται υπό το φως των μεταβαλλόμενων συνθηκών χρήσης και των νέων επιστημονικών στοιχείων.

5. Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει πάντοτε να πληρούν τα εγκεκριμένα κριτήρια καθαρότητας.

6. Η έγκριση των προσθέτων τροφίμων πρέπει:

α) να προσδιορίζει τα τρόφιμα στα οποία επιτρέπεται να προστίθενται τα συγκεκριμένα πρόσθετα και τους όρους υπό τους οποίους γίνεται η προσθήκη αυτή,

β) να περιορίζεται στην ελάχιστη δόση που είναι απαραίτητη για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος,

γ) να λαμβάνει υπόψη την τυχόν αποδεκτή ημερήσια δόση ή ισοδύναμο υπολογισμό που έχει καθοριστεί για τα πρόσθετα τροφίμων και την πιθανή ημερήσια πρόσληψή του συγκεκριμένου προσθέτου, μέσω των τροφών, στο σύνολό τους. Οταν το πρόσθετο τροφίμων πρέπει να χρησιμοποιείται σε τρόφιμα που προορίζονται για ειδικές ομάδες καταναλωτών, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ποια είναι η δυνατή ημερήσια πρόσληψη του προσθέτου από τους καταναλωτές αυτούς.

 

Αρθρο: 29Α

Ημ/νία: 25.06.1996

 

Τίτλος Αρθρου
Προσωρινοί αριθμοί προσθέτων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο, που είχε προστεθεί από την απόφαση ΑΧΣ 759/91 (ΦΕΚ Β΄ 782/1991), καταργήθηκε από την ΑΧΣ 145/1996 (ΦΕΚ Β΄ 485/25.6.1996).

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργείται.

 

Αρθρο: 30

Ημ/νία: 09.11.2000

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Σχόλια
-Το παρόν άρθρο, με τον αρχικό τίτλο "συντηρητικές ουσίες" καταργήθηκε με το άρθρο 17 του Π.Δ. 535/83, (ΦΕΚ Α΄ 208), το οποίο παρατίθεται στο τέλος του Κεφαλαίου. -Με νέο περιεχόμενο και νέο τίτλο προστέθηκε με την απόφαση ΑΧΣ 97/2000 (ΦΕΚ Β΄ 1370/9.11.2000).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στην παρασκευή, την εμπορία και την εισαγωγή τροφίμων και συστατικών τροφίμων, που καλούνται στο εξής "τρόφιμα", τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία.

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται:

α) Στα τρόφιμα που εκτίθενται σε ιοντίζουσα ακτινοβολία που εκπέμπεται από συσκευές μέτρησης ή ελέγχου, εφόσον η απορροφόμενη δόση δεν υπερβαίνει τα 0,01 Gy για τις συσκευές ελέγχου που χρησιμοποιούν νετρόνια και τα 0,5 Gy στις λοιπές περιπτώσεις, με μέγιστη ενεργειακή στάθμη 10 MeV, στην περίπτωση των ακτίνων Χ,14 MeV στην περίπτωση των νετρονίων και 5 MeV στις λοιπές περιπτώσεις.

β) Στην ακτινοβόληση τροφίμων τα οποία παρασκευάζονται για ασθενείς που βρίσκονται υπό ιατρική επίβλεψη και χρειάζονται διαιτολόγιο με αποστειρωμένες τροφές.

3. Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα ακτινοβολημένα τρόφιμα μπορούν να διατίθενται στην αγορά, μόνον εφόσον συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

4. α. Στο παράρτημα I αναφέρονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για να εγκριθεί η επεξεργασία τροφίμων με ιοντίζουσα ακτινοβολία. Κατά τη στιγμή της επεξεργασίας τα τρόφιμα πρέπει να βρίσκονται υπό τις δέουσες συνθήκες καταλληλότητας.

β. Για την ακτινοβόληση των τροφίμων χρησιμοποιούνται οι πηγές που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην παράγραφο 10 εδ. (β), απαιτήσεις του Κώδικα ορθής πρακτικής. Η συνολική μέση απορροφόμενη δόση υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ.

5. α. Ο κατάλογος των τροφίμων τα οποία επιτρέπονται να υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία καθώς και οι μέγιστες

επιτρεπόμενες δόσεις ακτινοβολίας καθορίζονται με κοινοτική οδηγία η οποία εκδίδεται με τη διαδικασία του άρθρου 100 Α της Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους που αναφέρονται στο Παράρτημα I.

β. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται σταδιακά.

6. α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5, θεσπίζεται ένας αρχικός θετικός κοινοτικός κατάλογος τροφίμων και συστατικών τροφίμων που καλούνται στο εξής "τρόφιμα", τα οποία επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία και καθορίζονται οι μέγιστες επιτρεπόμενες δόσεις για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.

β. Η επεξεργασία των προϊόντων αυτών με ιοντίζουσα ακτινοβολία επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Ειδικότερα, οι μέθοδοι ελέγχου χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 10, εδάφιο (γ) αυτού του άρθρου.

γ. Τα τρόφιμα τα οποία επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία, με ιοντίζουσα ακτινοβολία, καθώς και οι μέσες ανώτατες συνολικές δόσεις στις οποίες επιτρέπεται να εκτίθενται, αναφέρονται στο παράρτημα IV.

7. α. Μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ ο κοινοτικός κατάλογος της παραγράφου 5, εφαρμόζονται τηρουμένων των κανόνων της Συνθήκης οι υφιστάμενοι εθνικοί περιορισμοί ή απαγορεύσεις σχετικά με την επεξεργασία τροφίμων με ιοντίζουσα ακτινοβολία και το εμπόριο ακτινοβολημένων τροφίμων που δεν συμπεριλαμβάνονται στον αρχικό θετικό κατάλογο της παραγράφου 6.

β. Δεν επιτρέπεται να απαγορεύεται, να περιορίζεται ή να εμποδίζεται λόγω της επεξεργασίας τους, με ιοντίζουσα ακτινοβολία, η εμπορία τροφίμων που έχουν ακτινοβοληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 και τις γενικές διατάξεις αυτού του άρθρου.

8. α. Η μέγιστη δόση ακτινοβολίας για τα τρόφιμα μπορεί να χορηγείται με δόσεις, ωστόσο δεν πρέπει να πραγματοποιείται υπέρβαση της μέγιστης δόσης ακτινοβολίας που καθορίζεται σύμφωνα με αυτό το άρθρο. Η ακτινοβόληση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με χημική μέθοδο που έχει τον ίδιο στόχο.

β. Εξαιρέσεις από τις διατάξεις του εδαφίου (α) μπορούν να

αποφασίζονται με κοινοτική διαδικασία.

9. Η επισήμανση των τροφίμων που έχουν υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις.

α. Για τα προϊόντα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή και για χώρους ομαδικής εστίασης.

(1) Εάν τα προϊόντα πωλούνται μεμονωμένα στην επισήμανση πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη "ακτινοβολημένο ή επεξεργασμένο με ιοντίζουσα ακτινοβολία" όπως προβλέπεται από τις διατάξεις για την επισήμανση των τροφίμων.

Εάν τα προϊόντα πωλούνται χύμα, η ένδειξη αυτή αναγράφεται μαζί με την ονομασία του προϊόντος σε επιγραφή ή πινακίδα που τοποθετείται επάνω ή δίπλα στο δοχείο που περιέχει το προϊόν.

(2) Εάν ένα ακτινοβολημένο προϊόν χρησιμοποιείται ως συστατικό, η ίδια ένδειξη συνοδεύει την ονομασία του στον κατάλογο συστατικών. Εάν τα προϊόντα πωλούνται χύμα, η ένδειξη αυτή αναγράφεται μαζί με την ονομασία του προϊόντος σε επιγραφή ή πινακίδα που τοποθετείται επάνω ή δίπλα στο δοχείο που περιέχει το προϊόν.

(3) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις για την επισήμανση των τροφίμων, η ίδια ένδειξη απαιτείται για να επισημαίνονται και τα ακτινοβολημένα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται σε σύνθετα συστατικά τροφίμων, ακόμη και εάν τα συστατικά αυτά περιέχονται στο τελικό προϊόν σε αναλογία μικρότερη του 25%.

β. Για τα προϊόντα που δεν προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή ή για μονάδες ομαδικής εστίασης.

(1) Η ένδειξη του προηγουμένου εδαφίου πρέπει να επισημαίνει την επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία, τόσο στα τρόφιμα, όσο και σε συστατικά που περιέχονται σε μη ακτινοβολημένα τρόφιμα.

(2) Πρέπει να αναφέρονται η ονομασία και η διεύθυνση της εγκατάστασης που πραγματοποίησε την ακτινοβόληση ή ο αριθμός αναφοράς της που αναφέρεται στην παράγραφο 10.

γ. Η ένδειξη που καταδεικνύει την επεξεργασία πρέπει να αναγράφεται πάντοτε στα έγγραφα που συνοδεύουν τα ακτινοβολημένα τρόφιμα ή που αναφέρονται σε αυτά.

10. α. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι η αρμόδια αρχή υπεύθυνη για:

- την αρχική έγκριση των εγκαταστάσεων ακτινοβόλησης

- τη χορήγηση επίσημου αριθμού αναφοράς των εν λόγω εγκεκριμένων εγκαταστάσεων. - τον επίσημο έλεγχο και επιθεώρηση

- την ανάκληση ή την τροποποίηση της έγκρισης.

β. Αδεια χορηγείται μόνον εφόσον η εγκατάσταση:

- ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του διεθνούς κώδικα ορθής πρακτικής για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων με ακτινοβολία, τον οποίο συνιστά η μικτή επιτροπή Codex Alimentarius των FAO/WHO και σε τυχόν συμπληρωματικές απαιτήσεις που θεσπίζονται με κοινοτική διαδικασία

- ορίζει ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την τήρηση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων εφαρμογής της μεθόδου αυτής.

γ. Διαβιβάζονται στην Επιτροπή

- το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός αναφοράς των εγκαταστάσεων ακτινοβόλησης, οι οποίες έχουν εγκριθεί, το κείμενο της πράξης έγκρισης, καθώς και κάθε απόφασης αναστολής ή ανάκλησης της έγκρισης. Επίσης κάθε χρόνο διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

- Τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στις εγκαταστάσεις ακτινοβόλησης με ιοντίζουσες ακτινοβολίες ιδίως όσον αφορά τις κατηγορίες και τις ποσότητες προϊόντων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και τις δόσεις που χορηγήθηκαν.

- Τα αποτελέσματα των ελέγχων που διεξάγονται κατά το στάδιο εμπορίας του προϊόντος. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της επεξεργασίας των τροφίμων με ιοντίζουσα ακτινοβολία να τηρούν τις προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας (παράγραφοι 1 και 2 του παραρτήματος της οδηγίας 85/591/Ε.Ο.Κ., EEL 372/31-12-85) και να είναι ήδη πρότυπες ή επικυρωμένες ή να γίνουν το συντομότερο δυνατόν και μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2003 το αργότερο. Η Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους και αξιολογεί τη χρήση και ανάπτυξη των μεθόδων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της επιστημονικής επιτροπής τροφίμων.

11.- Για κάθε χρησιμοποιούμενη πηγή ιοντίζουσας ακτινοβολίας, οι εγκεκριμένες, σύμφωνα με την παράγραφο 10 εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούν αρχείο στο οποίο αναγράφονται, για κάθε παρτίδα τροφίμων που υφίσταται επεξεργασία:

α) Το είδος και η ποσότητα των ακτινοβολούμενων τροφίμων.

β) Ο αριθμός της παρτίδας

γ) Το πρόσωπο που παρήγγειλε τις διενέργειες της ακτινοβολίας

δ) Ο παραλήπτης των επεξεργασμένων τροφίμων

ε) Η ημερομηνία ακτινοβόλησης

στ) Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επεξεργασία

ζ) Οι παράμετροι ελέγχου της διαδικασίας ακτινοβόλησης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, τα αποτελέσματα των διενεργούμενων δοκιμών δοσιμετρίας, και τα λαμβανόμενα αποτελέσματα, με λεπτομέρειες ιδίως, όσον αφορά τα κατώτερα και ανώτερα όρια της απορροφώμενης δόσης και τον τύπο της ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

η) Οι αρχικές μετρήσεις για την τεχνική καταλληλότητα της δόσης. Τα αρχεία που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή τηρούνται επί πέντε χρόνια.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων αυτής της παραγράφου θεσπίζονται με κοινοτική διαδικασία.

12. α. Τρόφιμα που έχουν υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία μπορούν να εισάγονται από τρίτη χώρα μόνον εφόσον

- πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτά τα τρόφιμα

- συνοδεύονται από έγγραφα που αναφέρουν την ονομασία και τη διεύθυνση της εγκατάστασης που διενήργησε την ακτινοβόληση, καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 11

- έχουν υποστεί επεξεργασία σε εγκατάσταση ακτινοβόλησης η οποία έχει εγκριθεί από την Κοινότητα και η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο κατωτέρω εδάφιο (β).

β.1) Με κοινοτική διαδικασία, η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, οι οποίες ελέγχονται επίσημα ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων της παραγράφου 10.

Για να καταρτίσει τον κατάλογο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει σε εμπειρογνώμονες να αξιολογούν και να επιθεωρούν, κατ' εντολήν της, εγκαταστάσεις ακτινοβόλησης τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας (Οδηγία 93/99/Ε.Ο.Κ. σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα που αφορούν τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων).

2) Η Επιτροπή μπορεί να συνάπτει τεχνικούς διακανονισμούς με τους αρμόδιους οργανισμούς τρίτων χωρών σχετικά με τις προϋποθέσεις εκτέλεσης των αξιολογήσεων και επιθεωρήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο (1) αυτού του εδαφίου.

13. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία των τροφίμων που πρόκειται να ακτινοβοληθούν πρέπει να είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό.

14. Για κάθε θέμα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής και που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ζητείται η γνώμη της επιστημονικής επιτροπής τροφίμων.

15. α. Σε περίπτωση που, κατόπιν νέων πληροφοριών ή μετά από επανεκτίμηση πληροφοριών, υπάρχουν σαφείς - αποδείξεις ότι η ακτινοβόληση ορισμένων τροφίμων θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, μολονότι τηρούνται οι - σχετικές διατάξεις, μπορεί να ανασταλεί ή να περιοριστεί προσωρινά η εφαρμογή των διατάξεων αυτών και ενημερώνονται αμέσως σχετικά τα άλλα Κράτη - Μέλη και η Επιτροπή, με αιτιολόγηση αυτής της απόφασης.

β. Η απόφαση μπορεί να διατηρηθεί σε ισχύ μέχρι ενάρξεως ισχύος των επιβαλλόμενων μέτρων που λαμβάνονται με κοινοτική διαδικασία.

16. Τα παρακάτω παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού του άρθρου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Η ακτινοβόληση τροφίμων επιτρέπεται μόνον εφόσον:

- καλύπτει εύλογη τεχνολογική ανάγκη,

- δεν συνιστά κίνδυνο για την υγεία και πραγματοποιείται υπό τις προτεινόμενες προϋποθέσεις,

- παρουσιάζει οφέλη για τον καταναλωτή,

- δεν χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο των κανόνων υγιεινής ή της ορθής μεταποιητικής ή γεωργικής πρακτικής,

2. Η ακτινοβόληση τροφίμων μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον για τους ακόλουθους στόχους.

- μείωση του κινδύνου τροφικών ασθενειών με την καταστροφή των παθογόνων οργανισμών,

- επιβράδυνση της αλλοίωσης των τροφίμων με την καθυστέρηση ή την παύση των διαδικασιών αποσύνθεσης και με την καταστροφή των υπευθύνων για την αλλοίωση οργανισμών,

- μείωση των απωλειών σε τρόφιμα λόγω πρόωρης ωρίμανσης, ανάπτυξης ή βλάστησης,

- απαλλαγή των τροφίμων από οργανισμούς επιβλαβείς για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΗΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Τα τρόφιμα επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον μέσω των ακόλουθων πηγών ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

α) ακτίνες γ από ραδιονουκλεΐδια 60 Co ή 137 Cs

β) ακτίνες Χ από μηχανήματα τα οποία λειτουργούν σε ονομαστική ενεργειακή στάθμη (ανώτατη κβαντική ενέργεια) το πολύ 5 MeV.

γ) ηλεκτρόνια που παράγονται από μηχανήματα τα οποία λειτουργούν σε ονομαστική ενεργειακή στάθμη (ανώτατη κβαντική ενέργεια) το πολύ 10 MeV.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

1. ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ

Συνολική μέση απορροφώμενη δόση

Προκειμένου να προσδιοριστεί η καταλληλότητα των τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με συνολική μέση δόση μέχρι 10 KGy, μπορεί να υποτεθεί ότι όλα τα χημικά αποτελέσματα της ακτινοβολίας, εντός των ορίων της συγκεκριμένης δόσης, είναι ανάλογα προς τη δόση.

Η συνολική μέση δόση D ορίζεται από το ακόλουθο ολοκλήρωμα για το συνολικό όγκο του προϊόντος

D = 1/Μfp(x,y,z) d (x,y,z) dV

Οπου Μ = συνολική μάζα του ακτινοβολούμενου δείγματος

p = η τοπική πυκνότητα στο σημείο (x,y,z)

d = η τοπικά απορροφώμενη δόση στο σημείο (x,y,z)

dV = dx, dy, dz το απειροστό στοιχείο όγκου που εκφράζεται στην πράξη σε κλάσματα όγκου.

Η συνολική μέση απορροφώμενη δόση μπορεί να προσδιοριστεί απευθείας για ομοιογενή προϊόντα ή για χύμα προϊόντα με ομοιογενή φαινομενική πυκνότητα, κατανέμοντας έναν επαρκή αριθμό δοσιμέτρων με στρατηγικό και τυχαίο τρόπο σε ολόκληρη τη μάζα των προϊόντων. Από την κατανομή της δόσης που προσδιορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο, μπορεί να υπολογιστεί ένας μέσος όρος που εκφράζει τη συνολική μέση απορροφώμενη δόση.

Αν το σχήμα της καμπύλης της δόσης σε ολόκληρο το προϊόν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια, οι θέσεις της ελάχιστης και της μέγιστης δόσης είναι γνωστές. Για τον υπολογισμό της συνολικής μέσης δόσης μπορούν να χρησιμόποιούνται μετρήσεις της κατανομής των δόσεων στις δύο αυτές θέσεις σε μία σειρά δειγμάτων του προϊόντος.

Σε μερικές περιπτώσεις, ο αριθμητικός μέσος όρος των μέσων τιμών ελάχιστης (Dmin) και μέγιστης (Dmax) δόσης αποτελεί αξιόπιστη κατ' εκτίμηση τιμή της συνολικής μέσης δόσης.

Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις

Συνολική μέση δόση = Dmax+Dmin/2

Ο λόγος Dmax/Dmin δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

2.1. Πριν αρχίσει η κανονική ακτινοβόληση ορισμένης κατηγορίας τροφίμων σε μία εγκατάσταση ακτινοβόλησης, προσδιορίζονται οι θέσεις της ελάχιστης και της μέγιστης δόσης με μετρήσεις δόσεων σε ολόκληρη τη μάζα του προϊόντος. Οι εν λόγω μετρήσεις για τον έλεγχο τη τεχνικής καταλληλότητας πρέπει να εκτελούνται αρκετές φορές (π.χ. τρεις έως πέντε), ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές της πυκνότητας ή του σχήματος του προϊόντος.

2.2. Οι μετρήσεις πρέπει να επαναλαμβάνονται όποτε μεταβάλλονται το προϊόν, το σχήμα του ή οι συνθήκες ακτινοβόλησης.

2.3. Κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης, εκτελούνται τακτικές μετρήσεις δόσεων ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών. Οι μετρήσεις πρέπει να εκτελούνται με δοσίμετρα που τοποθετούνται στις θέσεις της μέγιστης ή της ελάχιστης δόσης ή σε μία θέση αναφοράς. Η δόση στη θέση αναφοράς πρέπει να συνδέεται ποσοτικώς με τη μέγιστη και την ελάχιστη δόση. Η θέση αναφοράς πρέπει να βρίσκεται σε κατάλληλο σημείο εντός ή επί του προϊόντος, στο οποίο οι διακυμάνσεις των δόσεων είναι χαμηλές.

2.4. Οι τακτικές μετρήσεις δόσεων πρέπει να εκτελούνται σε κάθε παρτίδα και σε τακτικά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

2.5. Οταν ακτινοβολούνται ρευστά, μη συσκευασμένα προϊόντα, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι θέσεις της μέγιστης και της ελάχιστης δόσης. Στις περιπτώσεις αυτές, για την εξακρίβωση των οριακών τιμών δόσης, μπορεί να χρησιμοποιείται η δειγματοληπτική τοποθέτηση δοσιμέτρων σε τυχαία σημεία.

2.6. Οι μετρήσεις δόσεων πρέπει να εκτελούνται με αναγνωρισμένα συστήματα δοσιμετρίας και οι μετρήσεις να μπορούν να αναχθούν σε πρωτεύοντα πρότυπα.

2.7. Κατά την ακτινοβόληση, πρέπει να ελέγχονται και να καταγράφονται συνεχώς ορισμένες παράμετροι τη εγκατάστασης. Για τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ραδιονουκλεΐδια, στις παραμέτρους αυτές περιλαμβάνονται η ταχύτητα μετακίνησης του προϊόντος ή ο χρόνος αναμονής του στη ζώνη ακτινοβολίας και οι θετικές ενδείξεις για την ορθή θέση της πηγής. Στις εγκαταστάσεις με επιταχυντή σωματιδίων, οι παράμετροι περιλαμβάνουν την ταχύτητα μετακίνησης του προϊόντος καθώς και την ενεργειακή στάθμη, το ρεύμα ηλεκτρονίων και το εύρος της διάταξης σάρωσης της εγκατάστασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ IΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Κατηγορία τροφίμων Μέγιστη συνολική μέση απορροφώμενη δόση (KGy) Αποξηραμένα βότανα, μπαχαρικά,

καρυκεύματα και φυτικά αρτύματα 10.

 

Αρθρο: 31

Ημ/νία: 31.12.1987

 

Τίτλος Αρθρου
Αντιοξειδωτικές ουσίες

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε με το άρθρο 17 του Π.Δ. 535/83, ΦΕΚ 208 τ.Α'.)

 

Αρθρο: 32

Ημ/νία: 31.12.1987

 

Τίτλος Αρθρου
Γαλακτοματοποιητές, Σταθεροποιητές και Πηκτοματογόνα

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε με το άρθρο 17 του Π.Δ. 535/83, ΦΕΚ 208 τ.Α'.)

 

Αρθρο: 33

Ημ/νία: 27.01.2006

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΦΙΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόσθετα τροφίμων

Σχόλια
-Το παρόν άρθρο τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις του ΑΧΣ 145/1996 (ΦΕΚ Β΄485/25.6.1996) και 412/1999 (ΦΕΚ Β΄ 1964/1.11.1999).-Το στοιχείο κβ της παρ. 1 και η παρ. 9 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την απόφαση του ΑΧΣ 483 (ΦΕΚ Β΄ 244/27.2.2006).-Τα παραρτήματα του παρόντος άρθρου τροποποιήθηκαν με τις Αποφάσεις του ΑΧΣ 359/97, (ΦΕΚ Β΄ 1206/31.12.1997), 412/1999 (ΦΕΚ Β΄ 1964/1.11.1999), 370/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1426/22.10.2001), 135/2004 (ΦΕΚ Β' 1149/2004) και 483 (ΦΕΚ Β΄ 244/27.2.2006).-Σημ. Με την Απόφαση του ΑΧΣ 145/96 (ΦΕΚ Β΄485/25.6.1996) ορίστηκε ότι: 1. Οι παραπομπές σε καταργούμενες διατάξεις θεωρείται ότι γίνονται στις αντίστοιχες διατάξεις αυτής. 2. Το αργότερο από 25 Μαρτίου 1997, απαγορεύεται η εμπορία και η χρήση προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις αυτής. Ωστόσο επιτρέπεται η εμπορία, μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων, των προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα οδηγία αλλά διατέθηκαν στην αγορά ή επισημάνθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή.-Σημ. Με την Απόφαση του ΑΧΣ 412/1999 (ΦΕΚ Β΄ 1964/1.11.1999) ορίστηκε ότι:1. Οι παραπομπές σε καταργούμενες διατάξεις θεωρείται ότι γίνονται στις διατάξεις αυτής της απόφασης και 2. Απαγορεύεται από τις 4 Νοεμβρίου 2000, η εμπορία προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής. Ωστόσο προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισημανθεί πριν από την ημερομηνία αυτή και δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της, μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως:

α) "συντηρητικά", οι ουσίες που παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από τους μικροοργανισμούς.

β) "αντιοξειδωτικά", οι ουσίες που παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από την οξείδωση, όπως το τάγγισμα των λιπών και οι μεταβολές χρώματος.

γ) "φορείς", συμπεριλαμβανομένων των διαλυτών φορέων, οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη διάλυση, την αραίωση, τη διασπορά ή άλλη φυσική τροποποίηση προσθέτου τροφίμων χωρίς να μεταβάλλουν τεχνολογικά χαρακτηριστικά του (και χωρίς να ασκούν οι ίδιες τεχνολογικές επιδράσεις) προκειμένου να διευκολύνουν το χειρισμό, την εφαρμογή ή τη χρήση του.

δ) "οξέα", οι ουσίες που αυξάνουν την οξύτητα τροφίμων ή/και που τους προδίδουν όξινη γεύση.

ε) "ρυθμιστές οξύτητας", οι ουσίες που μεταβάλλουν ή ελέγχουν την οξύτητα ή αλκαλικότητα τροφίμων.

στ) "αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες", οι ουσίες που μειώνουν την τάση μεμονωμένων σωματιδίων τροφίμου να προσκολώνται μεταξύ τους.

ζ) "αντιαφριστικοί παράγοντες", οι ουσίες που προλαμβάνουν ή περιορίζουν το σχηματισμό αφρού.

η) "διογκωτικοί παράγοντες", οι ουσίες που συμβάλλουν στη διόγκωση τροφίμου χωρίς να συμβάλλουν σημαντικά στη διαθέσιμη ενεργειακή αξία του.

θ) "γαλακτωματοποιητές", οι ουσίες που επιτρέπουν το σχηματισμό ή τη διατήρηση ομοιογενούς μείγματος δύο ή περισσοτέρων μη μειγνυομένων φάσεων, όπως το λάδι και το νερό, σε τρόφιμο.

ι) "γαλακτωματοποιητικά άλατα",οι ουσίες που μετατρέπουν τις πρωτεΐνες που περιέχονται στο τυρί σε διεσπαρμένη μορφή και, κατ' αυτόν τον τρόπο, επιφέρουν ομοιγενή κατανομή των λιπών και των άλλων συστατικών.

ια) "σκληρυντικοί παράγοντες", οι ουσίες που καθιστούν ή διατηρούν, στους ιστούς των φρούτων ή των λαχανικών σκληρούς ή τραγανούς, ή αλληλεπιδρούν με τους πηκτωματογόνους παράγοντες για την παρασκευή ή την ενίσχυση πηκτώματος.

ιβ) "ενισχυτικά γεύσεως", οι ουσίες που ενισχύουν την υπάρχουσα γεύση ή/και οσμή τροφίμου.

ιγ) "αφριστικοί παράγοντες", οι ουσίες που επιτρέπουν την ομοιογενή διασπορά αερίου φάσεως σε υγρό ή στερεό τρόφιμο.

ιδ) "πηκτωματογόνοι παράγοντες", οι ουσίες που προδίδουν σ' ένα τρόφιμο υφή μέσω του σχηματισμού πηκτώματος.

ιε) "υλικά για γλασάρισμα", (συμπεριλαμβανομένων των λιπαντικών μέσων), οι ουσίες τοποθετούμενες στην εξωτερική επιφάνεια τροφίμου τού προσδίδουν στιλπνότητα ή τού παρέχουν προστατευτική επικάλυψη. ιστ) "υγροσκοπικά μέσα", οι ουσίες που αποτρέπουν τη ξήρανση των τροφίμων αντιδρώντας στην επίδραση μιάς ατμόσφαιρας χαμηλού βαθμού υγρασίας, ή που προάγουν τη διάλυση μιάς σκόνης σε υδατικό μέσο.

ιζ) "τροποποιημένα άμυλα", οι ουσίες που λαμβάνονται με μία ή περισσότερες χημικές επεξεργασίες βρωσίμων αμύλων, που μπορεί να έχουν υποστεί φυσική ή ενζυματική επεξεργασία και μπορούν να έχουν υποστεί όξινη ή αλκαλική αραίωση ή λεύκανση.

ιη) "αέρια συσκευασία", τα αέρια, πλην του αέρα, τα οποία εισάγονται σε περιέκτη πριν, κατά ή μετά την τοποθέτηση τροφίμου στον εν λόγω περιέκτη.

ιθ) "προωστικοί παράγοντες", τα αέρια, πλην του αέρα, τα οποία προκαλούν την αποβολή τροφίμου από περιέκτη.

κ) "διογκωτικά αρτοποιίας",οι ουσίες ή οι συνδυασμοί που ελευθερώνουν αέριο και ως εκ τούτου αυξάνουν τον όγκο της ζύμης ή του παναρίσματος. κα) "συμπλοκοποιητές", οι ουσίες που σχηματίζουν χημικά σύμπλοκα με μεταλλικά ιόντα.

"κβ) "σταθεροποιητές", οι ουσίες που επιτρέπουν τη διατήρηση της φυσικο-χημικής κατάστασης ενός τροφίμου. Οι σταθεροποιητές περιλαμβάνουν ουσίες οι οποίες επιτρέπουν τη διατήρηση της ομοιογενούς διασποράς δύο ή περισσότερων μη μειγνυόμενων ουσιών σε ένα τρόφιμο, ουσίες οι οποίες σταθεροποιούν, διατηρούν ή εντείνουν το υπάρχον χρώμα ενός τροφίμου και ουσίες οι οποίες αυξάνουν τη συνδετική ικανότητα του τροφίμου, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού διασταυρούμενων δεσμών μεταξύ πρωτεϊνών που επιτρέπουν τη συνδετικότητα τεμαχίων τροφίμου κατά την ανασύσταση τροφίμου."

κγ) "πυκνωτικά μέσα", οι ουσίες που αυξάνουν το ιξώδες ενός τροφίμου.

2. α) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται στα πρόσθετα πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών. Δεν εφαρμόζονται στα ένζυμα, εξαιρουμένων εκείνων που περιλαμβάνονταιστα Παραρτήματα.

β. Τα βελτιωτικά αλεύρων, πλην των γαλακτωματοποιητών, είναι ουσίες που προστίθενται στο αλεύρι ή τη ζύμη προκειμένου να βελτιώσουν την αρτοποιητική ικανότητά τους.

3. Μόνο τα πρόσθετα που πληρούν τις απαιτήσεις που έχουν καθορισθεί από την επιστημονική επιτροπή για τα τρόφιμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα.

4. Τα ακόλουθα δεν θεωρούνται πρόσθετα τροφίμων:

α) ουσίες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του πόσιμου νερού όπως προβλέπεται στην οδηγία 80/778/Ε.Ο.Κ. και τις τροποποιήσεις της.

β) προϊόντα που περιέχουν πηκτίνη και παράγονται από τον αποξηραμένο οπό των μήλων ή τον φλοιό των εσπεριδοειδών ή από μίγμα αμφοτέρων, με την επενέργεια αραιού οξέος, ακολουθουμένη από μερική εξουδετέρωση με άλατα νατρίου ή καλίου ("υγρή πηκτίνη").

γ) κόμμι - βάση τσίχλας

δ) λευκή ή κίτρινη δεξτρίνη, άμυλο πεφρυγμένο ή δεξτρινοποιημένο, άμυλο τροποποιημένο με οξίνη ή αλκαλική επεξεργασία, λευκασμένο άμυλο, φυσικώς τροποποιημένο άμυλο και άμυλο επεξεργασμένο με αμυλολυτικά ένζυμα.

ε) χλωριούχο αμμώνιο.

στ) πλάσμα αίματος, βρώσιμη ζελατίνη, προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών και τα άλατά τους, πρωτεΐνες γάλακτος και γλουτένη.

ζ) αμινοξέα και τα άλατά τους πλην του γλουταμινικού οξέος, της γλυκίνης, της κυστεΐνης και της κυστίνης καθώς και των αλάτων τους, εφόσον δεν δρουν ως πρόσθετα.

η) καζεϊνικά άλατα και καζεΐνη.

θ) ινουλίνη.

α) Μόνο οι ουσίες των παραρτημάτων Ι, ΙΙΙ, ΙV και V μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εδαφ. β).

β) Η χρήση στα τρόφιμα των πρόσθετων τροφίμων του παραρτήματος Ι επιτρέπεται, εκτός αν πρόκειται για τα τρόφιμα του Παραρτήματος ΙΙ, σύμφωνα με την αρχή του "quantum satis".

γ) Τα πρόσθετα των παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στα τρόφιμα που αναφέρονται στα εν λόγω παραρτήματα και υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτά.

δ) Μόνο τα πρόσθετα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μπορούν να χρησιμοποιούνται ως φορείς ή ως διαλύτες - φορείς για πρόσθετα τροφίμων και πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτό.

6. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, το εδάφιο β) της παραγράφου 5 δεν εφαρμόζεται:

α) - στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα

- στο μέλι όπως ορίζεται στο Π.Δ. 498/93

- στα μη γαλακτωματοποιημένα έλαια και στα λίπη ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης.

- στο βούτυρο

- στο παστεριωμένο και αποστειρωμένο (συμπεριλαμβανομένων του αποστειρομένου σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία UHT) γάλα (συμπεριλαμβανομένου του πλήρους, του αποβουτυρωμένου, και του μερικώς

αποβουτυρωμένου γάλακτος) και στην πλήρη παστεριωμένη κρέμα. - στα μη αρωματισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση και στα οποία υπάρχουν ζώντες ζυμομύκητες.

- στο φυσικό μεταλλικό νερό όπως ορίζεται στην οδηγία

80/777/Ε.Ο.Κ. και στο νερό της πηγής.

- στον καφέ (εκτός του στιγμιαίου αρωματισμένου καφέ) και στα εκχυλίσματα καφέ, στο μη αρωματισμένο τσάϊ σε φύλλα

- στα σάκχαρα, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 513/83.

- στα ξηρά ζυμαρικά, εξαιρουμένων των ζυμαρικών χωρίς γλουτένη και/ή των ζυμαρικών που προορίζονται για υποπρωτεϊνική δίαιτα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- στο φυσικό, μη αρωματισμένο βουτυρόγαλα (εξαιρουμένου του αποστειρομένου βουτυρόγαλου).

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως "ανεπεξέργαστα" ή "μη επεξεργασμένα" νοούνται τα τρόφιμα τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία που να συνεπάγεται ουσιαστική μεταβολή της αρχικής κατάστασης του τροφίμου.

Είναι δυνατόν, ωστόσο να έχουν υποβληθεί για παράδειγμα σε διαίρεση, διαχωρισμό, αποχωρισμό, αφαίρεση των οστών ή του δέρματος, ψιλό τεμαχισμό, κοπή των άκρων, αποφλοίωση, άλεσμα, κοπή, καθαρισμό, αποκοπή, υπερκατάψυξη ή κατάψυξη, απλή ψύξη, κονιοποίηση ή αφαίρεση του περιβλήματος, είτε είναι συσκευασμένα, είτε όχι.

β) στις τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των τροφών για βρέφη και μικρά παιδιά, όχι σε καλή υγεία. Τα τρόφιμα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του παραρτήματος VI.

γ) στα τρόφιμα του παραρτήματος ΙΙ τα οποία επιτρέπεται να περιέχουν μόνο τα πρόσθετα του παραρτήματος αυτού και τα πρόσθετα των

παραρτημάτων ΙΙΙ και IV και υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτά.

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ωσαύτως, στα αντίστοιχα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή.

8. α) Τα ανώτατα επίπεδα που ορίζονται στα παραρτήματα αναφέρονται στα τρόφιμα όπως αυτά διατίθενται στην αγορά, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική σχετική δήλωση.

β) Στα παραρτήματα του άρθρου αυτού, η έκφραση "quantum satis" σημαίνει ότι δεν ορίζεται ανώτατο επίπεδο. Ωστόσο τα πρόσθετα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή πρακτική παρασκευής, σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το επίπεδο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκομένου σκοπού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανούν τον καταναλωτή.

"9.α) Η παρουσία προσθέτου σε τρόφιμα επιτρέπεται:

* σε σύνθετο τρόφιμο, εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 6, εφόσον το πρόσθετο τροφίμου επιτρέπεται σε ένα από τα συστατικά του σύνθετου τροφίμου. * σε τρόφιμο στο οποίο έχει προστεθεί αρωματική ύλη, εφόσον το πρόσθετο τροφίμου επιτρέπεται στην αρωματική ύλη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και έχει εισαχθεί στο τρόφιμο μέσω της αρωματικής ύλης, υπό τον όρο ότι το πρόσθετο τροφίμου δεν έχει τεχνολογικό σκοπό στο τελικό τρόφιμο ή

* εάν το τρόφιμο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στην παρασκευή συνθέτου τροφίμου και εφόσον το σύνθετο τρόφιμο ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

β) Το εδάφιο (α) δεν εφαρμόζεται στις τροφές για βρέφη, στις τροφές δεύτερης βρεφικής ηλικίας και στις τροφές απογαλακτισμού, εκτός εάν υπάρχει ειδική σχετική πρόβλεψη.

γ) Όσον αφορά τα πρόσθετα στις αρωματικές ύλες, το επίπεδο των προσθέτων περιορίζεται στο ελάχιστο απαιτούμενο για να κατοχυρώνεται η ασφάλεια και η ποιότητα των αρωματικών υλών και να διευκολύνεται η αποθήκευση τους. Περαιτέρω, η παρουσία προσθέτων στις αρωματικές ύλες δεν πρέπει να παραπλανά τον καταναλωτή ούτε να συνιστά κίνδυνο για την υγεία του. Εάν η παρουσία προσθέτου σε τρόφιμο, συνεπεία της χρησιμοποίησης αρωματικής ύλης, έχει τεχνολογικό σκοπό στο τρόφιμο, θεωρείται ως πρόσθετο του τροφίμου και όχι ως πρόσθετο της αρωματικής ύλης."

(Ακολουθούν παραρτήματα Ι έως VI, βλέπε τα οικεία ΦΕΚ αρχικής δημοσίευσης και τροποποιήσεων που αναφέρονται στα σχόλια.)

 

Αρθρο: 34

Ημ/νία: 01.11.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόσθετα αλεύρων

Σχόλια
-Τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις του ΑΧΣ 583/93 (ΦΕΚ Β΄ 962/1993), 145/1996 (ΦΕΚ Β΄485/25.6.1996) και 412/1999 (ΦΕΚ Β΄ 1964/1.11.1999).-Σημ.1. Με την Απόφαση του ΑΧΣ 145/1996 (ΦΕΚ Β΄485/25.6.1996) ορίστηκε ότι: 1. Οι παραπομπές σε καταργούμενες διατάξεις θεωρείται ότι γίνονται στις αντίστοιχες διατάξεις αυτής. 2. Το αργότερο από 25 Μαρτίου 1997, απαγορεύεται η εμπορία και η χρήση προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις αυτής. Ωστόσο επιτρέπεται η εμπορία, μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων, των προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα οδηγία αλλά διατέθηκαν στην αγορά ή επισημάνθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή.-Σημ.2. Με την Απόφαση του ΑΧΣ 412/1999 (ΦΕΚ Β΄ 1964/1.11.1999) ορίστηκε ότι: 1. Οι παραπομπές σε καταργούμενες διατάξεις θεωρείται ότι γίνονται στις διατάξεις αυτής της απόφασης και 2. Απαγορεύεται από τις 4 Νοεμβρίου 2000, η εμπορία προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής. Ωστόσο προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισημανθεί πριν από την ημερομηνία αυτή και δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της, μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι ουσίες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα των αλεύρων διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

2. Βελτιωτικά αλεύρων

Ως "βελτιωτικά αλεύρων" χαρακτηρίζονται ουσίες των οποίων η χρήση αποσκοπεί στο να αποκτήσουν τα άλευρα τις κατάλληλες τεχνολογικές ιδιότητες, που επιτρέπουν τη βελτίωση της παραγωγής και των

οργανοληπτικών χαρακτήρων των τελικών προϊόντων.

Ως τέτοιες ουσίες θεωρούνται και επιτρέπονται οι εξής:

α) L-ασκορβικό οξύ (Ε 300): μέγιστο ποσοστό χρήσης 0,30/1000 {στο ΦΕΚ τριάντα τοις χιλίοις} στο αλεύρι.

Τούτο δεν επιτρέπεται να δηλώνεται ως βιταμίνη C.

β) Κιτρικό οξύ (Ε 330) ή Τρυγικό οξύ (Ε 334): μέγιστο ποσοστό χρήσης, 1/1000 {στο ΦΕΚ ένα τοις χιλίοις} στο αλεύρι.

γ) Λεκιθίνη (Ε 322): μέγιστο ποσοστό χρήσης 2/1000 {στο ΦΕΚ δύο τοις χιλίοις} στο αλεύρι.

δ) Κυστεΐνη Ε 920

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον ως παράγων επεξεργασίας του αλεύρου. Ειδικά κριτήρια καθαρότητας της υδροχλωρικής L-κυστεΐνης:

-Περιεκτικότητα: όχι μικρότερη από 98% και όχι μεγαλύτερη από 102% σε C3H7NO2S, {όπου οι αριθμοί 3,7 και 2 αποτελούν δείκτες} HCL υπολογιζόμενη επί ξηράς ουσίας.

- Υδροχλωρικό οξύ: όχι λιγότερο από 22% και όχι περισσότερο από 23,5%, υπολογιζόμενο επί ξηράς ουσίας.

- Ειδική στροφική ικανότητα: [α]20/D + 5ο + 8ο υπολογιζόμενη επί ξηράς ουσίας και προσδιοριζόμενη σε διάλυμα 8g ξηρής ουσίας σε 100 ml κανονικού διαλύματος υδροχλωρικού οξέος.

- Απώλεια κατά την ξήρανση: όχι λιγότερη από 9% και όχι περισσότερη από 12%, υπολογιζόμενη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια 24 ωρών και σε πίεση όχι μεγαλύτερη από 5 mm υδραργύρου.

- Τέφρα: όχι μεγαλύτερη από 0,1% σε θερμοκρασία 800ο +/- 25οC. - Μέγιστη περιεκτικότητα σε επικίνδυνα μέταλλα: Αρσενικό, 3mg/kg, μόλυβδος 10 mg/kg, σε λοιπά (σε μόλυβδο) 20 mg/kg.

ε) Ορθοφωσφορικό μονοασβέστιο (Ε341 i): μέγιστο ποσοστό χρήσης 2,5/1000 {στο ΦΕΚ δυόμιση τοις χιλίοις} στο αλεύρι.

3. Ενζυμα

α) α-αμυλάση (FUNGAL A-AMYLASE, από ASPERGILLUS NIGER ή ASPERGILLUS ORYZAE).

Χρησιμοποιείται σε ποσότητες που καθορίζονται από την καλή παραγωγική πρακτική.

β) Πρωτεολυτικά ένζυμα (Από ASPERGILUS ORYZAE ή BACILLUS SUPTILIS) Χρησιμοποιείται σε προϊόντα μπισκοτοποιίας, κράκερς, κ.λπ, σε ποσότητες που καθορίζονται από την καλή παραγωγική πρακτική.

4. Ουσίες που δεν θεωρούνται μεν ως πρόσθετα αλεύρων, των οποίων όμως η χρησιμοποίηση συντελεί στη βελτίωση των ιδιοτήτων τους.

α) Γλουτένη εξαιρετικής ποιότητας.

Χρησιμοποιείται σε ποσότητες που καθορίζονται από την καλή παραγωγική πρακτική.

β) Βυνάλευρα (διαστατική βύνη)

γ) Εκχυλίσματα βυναλεύρων, σε σκόνη ή σιρόπια.

Χρησιμοποιούνται σε ποσότητες που καθορίζονται από την καλή παραγωγική πρακτική.

δ) Άλευρο βρώσιμου λαθουριού (φάβας): μέγιστο ποσοστό χρήσης 2% στο αλεύρι.

5. Διογκωτικά

Για τη χημική διόγκωση αλεύρων που προορίζονται κυρίως για την παραγωγή προϊόντων ζαχαροπλαστικής (κέικ, βουτήματα, διάφορα γλυκά κ.ά.) επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι παρακάτω χημικές ουσίες.

α) Χημικές ουσίες βασικού χαρακτήρα που παρέχουν CΟ2 ή NΗ3 {όπου οι αριθμοί 3 και 2 αποτελούν δείκτες}

- Οξινο ανθρακικό νάτριο (σόδα αρτοποιίας) NaHCO3 {όπου ο αριθμός 3 αποτελεί δείκτη}

-Οξινο ανθρακικό αμμώνιο, ΝΗ4ΗCΟ3 {όπου οι αριθμοί 4 και 3 αποτελούν δείκτες} - Ουδέτερο ανθρακικό αμμώνιο (ΝΗ4)2 CΟ3 {όπου οι αριθμοί 4,2 και 3 αποτελούν δείκτες}

-Oι παραπάνω χημικές ουσίες πρέπει να είναι φαρμακευτικής καθαρότητας.

β) Μίγματα διογκωτικών ουσιών (BAKING POWDERS)

Επιτρέπεται η παραγωγή και διάθεση στην κατανάλωση καταλλήλων μιγμάτων σε σκόνη, όξινου ανθρακικού νατρίου (ΝaΗCΟ)3 με τις παρακάτω χημικές ουσίες όξινου χαρακτήρα, μαζί και με αδρανή συστατικά (αραιωτικά), όπως άλευρα, άμυλα, γαλακτικό ασβέστιο και ανθρακικό ασβέστιο.

- Τρυγικό οξύ (Ε344)

- Οξινο τρυγικό κάλιο (κρεμόριο ή κρεμοτάρταρο (Ε 336 ι)

-φωσφορικά άλατα Ε 339, Ε 340, Ε 341, Ε 343, Ε 450, Ε 451, Ε 452 του παραρτήματος IV του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων και προσθήκη των αριθμών Ε 327 στο γαλακτικό ασβέστιο και Ε 170 στο ανθρακικό ασβέστιο.

6. α. Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήματος Ι του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων, σύμφωνα με την αρχή του quantum satis.

β. Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήματος IV του ίδιου άρθρου φωσφορικά Ε 338, Ε 339, Ε 340, Ε 341, Ε 343, Ε 450, Ε 451, Ε 452 σε μέγιστο ποσοστό 2,5 g/kg στο αλεύρι και 20 g/kg στο αυτοδιογκούμενο αλεύρι. Επίσης μπορεί να περιέχονται πρόσθετα που επιτρέπονται στο προϊόν για το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί το αλεύρι σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τους αντίστοιχους όρους.

7. Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήματος ΙΙΙ, Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων, σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω παραρτήματος

1) Σορβικά Ε 200, Ε 202, Ε 203, σε προσυσκευασμένο ψωμί σε φέτες και ψωμί σικάλεως, μερικώς ψημένα, προσυσκευασμένα αρτοσκευάσματα για λιανική πώληση, εκλεκτά αρτοσκευάσματα με ενεργότητα νερού μεγαλύτερη από 0,65, παναρίσματα 2) Σορβικά Ε 200, Ε 202, Ε 203, βενζοϊκά Ε 210, Ε 211, Ε 212, Ε 213, παρα - υδροξυ - βενζοϊκά Ε 214, Ε 215, Ε 216, Ε 217, Ε 218, Ε 219, σε είδη ζαχαροπλαστικής (εκτός από σοκολάτα)

3) Προπιονικά Ε 280, Ε 281, Ε 282, Ε 283 σε προσυσκευασμένο ψωμί σε φέτες και ψωμί σικάλεως, ψωμί μειωμένων θερμίδων μερικώς ψημένο, προσυσκευασμένο ψωμί, προσυσκευασμένα εκλεκτά αρτοσκευάσματα (συμπεριλαμβανομένων των αρτοσκευασμάτων ζαχαροπλαστικής) με ενεργότητα νερού άνω του 0,65, προσυσκευασμένα Rolls, buns και pita, Christmas pudding, προσυσκευασμένο ψωμί, polsebrod, boller, dansk flutes.

8. Μίγματα προσθέτων αλεύρων.

Επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεση στην κατανάλωση μιγμάτων αποτελουμένων από τα πρόσθετα αλεύρων που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, μαζί και με πρόσθετα ή και άλλα τρόφιμα, από τα επιτρεπόμενα για τα προϊόντα αρτοποίϊας και ζαχαροπλαστικής, στα ειδικά για αυτά επιμέρους άρθρα του Κώδικα Τροφίμων.

Οι όροι που πρέπει να πληρούν τα μίγματα προσθέτων αλεύρων που διατίθενται στο εμπόριο καθορίζονται στην επόμενη παράγραφο.

9. Όροι διάθεσης στο εμπόριο των προσθέτων αλεύρων, και των μιγμάτων τούτων.

α) Τα πρόσθετα αλεύρων και τα μίγματα τούτων, όταν διατίθενται στο εμπόριο για χονδρική πώληση, όχι απ' ευθείας στον τελικό καταναλωτή, πρέπει να φέρουν στη συσκευασία τους τις παρακάτω ενδείξεις, οι οποίες πρέπει να είναι ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες.

β) Την ονομασία αυτού, όταν διατίθενται μεμονωμένα ή την ονομασία κάθε συστατικού, όταν διατίθενται σε μίγματα, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο αυτό, καθώς και τον αριθμό ΕΟΚ, κατά φθίνουσα σειρά της κατά βάρος αναλογίας κάθε συστατικού στο σύνολο.

Η παρουσία άλλων ουσιών ή συστατικών τροφίμων στις απόλυτα αναγκαίες ποσότητες για τη διευκόλυνση της τυποποίησης, διάλυσης, αραίωσης κ.λπ., δεν επηρεάζει την ονομασία του προϊόντος, αλλά πρέπει και αυτά να δηλώνονται στα μίγματα κατά φθίνουσα σειρά της κατά βάρος αναλογίας κάθε συστατικού στο σύνολο.

γ) Συγκεκριμένη αναφορά για το είδος του προϊόντος αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής για το οποίο προορίζεται.

δ) Τις τυχόν ειδικές συνθήκες εναποθήκευσης.

ε) Οδηγίες και αναλογία χρήσης.

στ) Αναγνωριστικό αριθμό ομάδας (BATCH) ή παρτίδας (LOT).

ζ) Ενδειξη για την εκατοστιαία αναλογία κάθε συστατικού που υπόκειται σε ποσοτικό περιορισμό όταν περιέχεται στο τελικό προϊόν ή επαρκή στοιχεία για τη σύνθεση του μίγματος, ώστε ο αγοραστής να είναι σε θέση να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ισχύουν για το τελικό τρόφιμο. Οταν ο ίδιος ποσοτικός περιορισμός ισχύει και για ομάδα συστατικών που χρησιμοποιείται μόνη της ή σε συνδυασμό, η εκατοστιαία αναλογία του συνδυασμού μπορεί να αποδίδεται με μία μόνο τιμή.

η) Το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός υπεύθυνου για την πώληση προϊόντος.

θ) Την καθαρή ονομαστική ποσότητα σε μονάδες βάρους ή όγκου.

ι) Κατά παρέκκλιση από την παρ. α) οι ενδείξεις ε), ζ) και θ) μπορούν να περιέχονται στα σχετικά εμπορικά έγγραφα που αφορούν στην αποστολή και που προσκομίζονται πριν ή κατά την παραλαβή, με την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται σε εμφανή θέση επάνω στη συσκευασία ή στα δοχεία που περιέχουν το προϊόν η ένδειξη "για παραγωγή τροφίμων, όχι για λιανική πώληση".

ια) Τα πρόσθετα αλεύρων και τα μίγματα τούτων, όταν διατίθενται στο εμπόριο για λιανική πώληση απ΄ ευθείας στον τελικό καταναλωτή, πρέπει να φέρουν στην επισήμανσή τους, όλες τις προηγούμενες ενδείξεις, πλην της στ) και ζ), ως και την χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας αυτού, σύμφωνα με την 2206/85 απ. ΑΧΣ (ΦΕΚ 49/Β/19.2.86).

 

Αρθρο: 35

Ημ/νία: 13.02.2002

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΦΙΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Μέρος Α: Χρωστικές ουσίες τροφίμων.Μέρος Β: Ειδικά κριτήρια καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα.

Σχόλια
-Το παρόν άρθρο είχε καταργηθεί με το άρθρο 17 του Π.Δ. 535/83 (ΦΕΚ Α΄ 208/1983). Παρέμεινε μόνο η διάκριση σε φυσικές και συνθετικές χρωστικές. -Αντικαταστάθηκε με την απόφαση του ΑΧΣ 775/1994 (ΦΕΚ Β' 702/9.8.1995). -Τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΑΧΣ 309/96 (ΦΕΚ Β΄ 652/30.7.1996), 449/1998 (ΦΕΚ Β΄ 1279/23.12.1998), 634/99 (ΦΕΚ B΄ 294/10.3.2000) και 432/2001 (ΦΕΚ Β΄ 156/13.2.2002). -Το παράρτημα του μέρους Β΄ τροποποιήθηκε με την Απόφαση του ΑΧΣ 131/2005 (ΦΕΚ Β΄ 916/5.7.2005), βλέπε σχετ. ΦΕΚ. -Το παράρτημα του μέρους Β΄ τροποποιήθηκε επίσης ως προς τα κείμενα σχετικά με το κίτρινο Sunset FCF (sunset yellow FCF) (E 110) και το διοξείδιο του τιτανίου (E 171) που αντικαταστάθηκαν με την ΑΧΣ 593/2006 (ΦΕΚ Β΄ 890/5.6.2007), βλέπε σχετ. ΦΕΚ.

 

Κείμενο Αρθρου

Μέρος Α: Χρωστικές ουσίες τροφίμων.

1. Ως "χρωστικές" νοούνται οι ουσίες που προσθέτουν ή αποκαθιστούν το χρώμα ενός τροφίμου και περιλαμβάνουν φυσικά συστατικά τροφίμων και φυσικές ουσίες που συνήθως δεν καταναλώνονται ως τρόφιμα και δεν χρησιμοποιούνται συνήθως ως συστατικά τροφίμου.

Τα παρασκευάσματα που λαμβάνονται από τρόφιμα και άλλες φυσικές ουσίες παραγόμενες με φυσική ή/και χημική εκχύλιση που οδηγεί σε επιλεκτική εκχύλιση του χρωστικού στοιχείου σε σχέση με τα θρεπτικά ή αρωματικά συστατικά τους, είναι χρωστικές κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.

2. Ωστόσο, οι ακόλουθες ουσίες δεν θεωρούνται χρωστικές για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

- Τρόφιμα που έχουν ξηρανθεί ή συμπυκνωθεί και αρωματικές ύλες ενσωματούμενες κατά την παρασκευή σύνθετων τροφίμων, λόγω των αρωματικών, γευστικών ή θρεπτικών ιδιοτήτων τους που συνυπάρχουν με μία δευτερεύουσα χρωστική ιδιότητα όπως η πάπρικα, η κουρκούμη και η ζαφορά.

- Χρωστικές που χρησιμοποιούνται για τη χρώση των μη εδωδίμων εξωτερικών μερών των τροφίμων, όπως τα περιβλήματα τυριών και αλλαντικών.

3. α. Μόνον οι ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μπορούν να χρησιμοποιούνται ως χρωστικές στα τρόφιμα.

β. Η χρήση χρωστικών επιτρέπεται μόνο στα τρόφιμα που αναφέρονται στα παραρτήματα, ΙΙΙ, IV και V και υπό τους όρους που αναφέρονται σε αυτά η χρήση χρωστικών επιτρέπεται στα τρόφιμα αυτά όταν προορίζονται για ειδικές χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Τροφίμων.

γ. Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών στα τρόφιμα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ, εκτός εάν υπάρχει σχετική ρητή αναφορά στα παραρτήματα ΙΙΙ, IV ή V.

δ. Οι χρωστικές που επιτρέπονται για ορισμένες μόνο χρήσεις αναφέρονται στο παράρτημα IV.

ε. Οι χρωστικές των οποίων επιτρέπεται γενικώς η χρήση στα τρόφιμα, καθώς και οι όροι χρήσης τους, αναφέρονται στο παράρτημα V. 4.α. Τα μέγιστα επίπεδα που ορίζονται στα παραρτήματα:

- αφορούν έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα που παρασκευάζονται σύμφωνα με οδηγίες χρήσης.

- Αναφέρονται στις ποσότητες του βασικού χρωστικού στοιχείου (colouring principle) που περιέχεται στο χρωστικό σκεύασμα (colouring

preparation).

β. Στα παραρτήματα του άρθρου αυτού, "quantum satis" όσον αρκεί), σημαίνει ότι δεν καθορίζεται μέγιστο επίπεδο.

Ωστόσο, οι χρωστικές ύλες πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει εκείνο που απαιτείται για να επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος και υπό τον όρο ότι δεν παραπλανάται ο καταναλωτής.

5. Για την υγειονομική σήμανση που προβλέπεται στο Π.Δ./γμα 410/1994 ΦΕΚ 231/Α/1994 και την άλλη σήμανση που απαιτείται για τα προϊόντα κρέατος, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον το Ε155 Καστανό ΗΤ, το Ε133 Λαμπρό Κυανό FCF ή το Ε129 Ερυθρό Allura ΑΕ ή ένα κατάλληλο μίγμα το Ε 133 Λαμπρό Κυανό FCF και το Ε129 Ερυθρό Allura AC.

6. Για τη διακοσμητική χρώση των κελυφών των αυγών ή για τη σφράγιση των κελυφών των αυγών όπως ορίζεται στον κανονισμό (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 1274/1991, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον οι χρωστικέ που αναφέρονται στο παράρτημα I.

7. Μόνον οι χρωστικές που απαριθμούνται στο παράρτημα I εκτός των Ε123, Ε127, Ε128, Ε154, 1160β, Ε161γ, Ε173 και Ε180, μπορούν να πωλούνται απευθείας στους καταναλωτές.

8. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, ως "ανεπεξέργαστα νοούνται τα τρόφιμα τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία επιφέρουσα ουσιαστική μεταβολή της αρχικής κατάστασής τους. Είναι δυνατόν ωστόσο, να έχουν υποβληθεί, για παράδειγμα, σε διαίρεση, διαχωρισμό, αποχωρισμό, αφαίρεση των οστών ή του δέρματος, ψιλό τεμαχισμό, κοπή των άκρων, αποφλοίωση, άλεσμα, κοπή, καθαρισμό, αποκοπή, υπερκατάψυξη, κατάψυξη, απλή ψύξη, κονιοποίηση ή αφαίρεση του περιβλήματος είτε είναι συσκευαμένα είτε όχι.

9. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας η παρουσία χρωστικής σε τρόφιμο επιτρέπεται:

- σε σύνθετο τρόφιμο εκτός των αναφερομένων στο παράρτημα ΙΙ, εφόσον η χρήση της χρωστικής επιτρέπεται σε κάποιο συστατικό του συνθέτου τροφίμου.

ή

- εάν το τρόφιμο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στην παρασκευή συνθέτου τροφίμου και εφόσον το σύνθετο τρόφιμο

ανταποκρίνεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

10. Παρατίθενται κατωτέρω παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σημείωση: επιτρέπονται οι λάκες αλουμινίου που παρασκευάζονται με χρωστικές ουσίες που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα.

Αριθμος ΕΚ Κοινή ονομασία Αριθμό colour lndex ή περιγραφή Ε 100 Κουρκουμίνη 75300 Ε 101 i) Ριβοφλαβίνη

ii)5-φωσφορική ριβοφλαβίνη

Ε 102 Ταρτραζίνη 19140 Ε 104 Κίτρινο κινολίνης 47005 Ε 110 Κιτρινο Sundet FCF

Κιτρινοπορτοκαλί S 15985 Ε 120 Κοχενίλλη ή Καρμινικό οξύ Καρμίνες 75470 Ε 122 Αζωρουμπίνη, Καρμοϊζίνη 14720 Ε 123 Αμαράνθη 16185 Ε 124 Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλλης Α 16255 Ε 127 Ερυθροζίνη 45430 Ε 128 Ερυθρό 2G 18050 Ε 129 Ερυθρό - Allura AC 16035 Ε 131 Μπλε πατεντέ V 42051 Ε 132 Ινδικοτίνη, Ινδικοκαρμίνη 73015 Ε 133 Λαμπρό Κυανό FCF

Ε 140 Χλωροφύλλες και 75810 χλωροφυλλίνες 75815 i) Χλωροφύλλες

ii) Χλωροφυλλίνες

Ε 141 Σύμπλοκα των χλωροφυλλών

και χλωροφυλλινών με

χαλκό 75815 i)Σύμπλοκα των χλωροφυλλών με χαλκό

ii)Σύμπλοκα των χλωροφυλλινών με χαλκό

Ε 142 Πράσινο S 44090 Ε 150α Απλό καραμελόχρωμα

Ε 150β Καυστικό θειώδες καραμελόχρωμα

Ε 150γ Εναμμώνιο καραμελόχρωμα

Ε 151δ Εναμμώνιο θειώδες καραμελόχρωμα

Ε 151 Λαμπρό μαύρο ΒΝ, Μάυρο ΡΝ 28440 Ε 153 Φυτικός άνθρακας

Ε 154 Καστανό FK

Ε 155 Καστανό ΗΤ 20285 Ε 160α Καροτένια:

i) Μείγματα καροτενίων 75130 ii) β-καροτένιο 40800 Ε 160β Aνάτιο, Μπιξίνη, Νορμπιξίνη 75120 Ε 160γ Εκχύλισμα πάπρικας,

Καψανθίνη Καψορουμπίνη

Ε 160δ Λυκοπένιο

Ε 160ε β-απο-8-καροτενάλη (C30) 40820 Ε 160στ Αιθυλεστέρας του β-απο-8-

καροτενικού οξέος (C30) 40825 Ε 161β Λουτεΐνη

Ε 161ζ Κανθαξανθίνη

Ε 162 Ερυθρά χρωστική της ρίζας των

τεύτλων, μπεκατίνη

Ε 163 Ανθοκυανίνες παρασκευαζόμενες με φυσικά μέσα από φρούτα και λαχανικά Ε 170 Ανθρακικό ασβέστιο 77220 Ε 171 Διοξείδιο του τιτανίου 77891 Ε 172 Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου 77491 77492 77499 Ε 173 Αργίλιο

Ε 174 Άργυρος

Ε 175 Χρυσός

Ε 180 Λιθορουμπίνη ΒΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΡΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Ή ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Βλέπε σχετ. ΦΕΚ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

(Βλέπε σχετ. ΦΕΚ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Βλέπε σχετ. ΦΕΚ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΛΗΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ

(Βλέπε σχετ. ΦΕΚ.)

Μέρος Β: Ειδικά κριτήρια καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα.

Τα κριτήρια καθαρότητας που εφαρμόζονται στις χρωστικές που αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Α΄ του άρθρου αυτού, περιγράφονται στο παράρτημα.

(Ακολουθεί Παράρτημα, βλέπε σχετ. ΦΕΚ.)

 

Αρθρο: 36Α

Ημ/νία: 31.12.2009

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών τους (Τεχνολογικά Βοηθήματα)

Σχόλια
-Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την Απόφαση του ΑΧΣ 805/90, (ΦΕΚ Β΄ 775/7.12.1990). -Τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις του ΑΧΣ 569/93 (ΦΕΚ Β΄ 676/2.9.1993) και 366/96 (ΦΕΚ Β΄ 656/30.7.1996). -Τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την ΑΧΣ 371 (ΦΕΚ Β΄ 2601/31.12.2009).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. To άρθρο αυτό εφαρμόζεται στους διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή τροφίμων ή των συστατικών τους. Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται στους διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προσθέτων τροφίμων, βιταμινών και άλλων θρεπτικών πρόσθετων υλών, εκτός αν αυτά τα πρόσθετα τροφίμων, βιταμίνες και άλλες θρεπτικές πρόσθετες ύλες περιλαμβάνονται σε κάποιο από τα μέρη του πίνακα του άρθρου αυτού. Το παρόν εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των εκδιδομένων διατάξεων στο πλαίσιο ειδικότερων κοινοτικών ρυθμίσεων. 2. Κατά την έννοια του άρθρου αυτού νοείται:

α) «Διαλύτης»: κάθε ουσία που μπορεί να διαλύσει τρόφιμο ή οποιοδήποτε παρασκευαστικό υλικό του συμπεριλαμβανομένης κάθε πρόσμιξης που υπάρχει μέσα ή πάνω στο τρόφιμο αυτό. β) «Διαλύτης εκχύλισης»: διαλύτης, ο οποίος χρησιμοποιείται στη διαδικασία εκχύλισης κατά την επεξεργασία πρώτων υλών τροφίμων, υλικών παρασκευής ή συστατικών των προϊόντων αυτών και απομακρύνεται και ο οποίος είναι δυνατό να προκαλέσει την ακούσια αλλά τεχνικά αναπόφευκτη παρουσία υπολειμμάτων ή παραγώγων στο τρόφιμο ή το συστατικό τροφίμου. 3. Ως διαλύτες εκχύλισης, κατά την παρασκευή των τροφίμων ή των συστατικών τους, χρησιμοποιούνται μόνον οι ουσίες και οι ύλες που παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος άρθρου και αποκλειστικά υπό τις συνθήκες χρήσης και τα ανώτατα όρια υπολλειμμάτων που ενδεχομένως καθορίζονται σ'αυτόν. 4. Το νερό, ενδεχομένως με την προσθήκη ουσιών που ρυθμίζουν την οξύτητα ή την αλκαλικότητα, καθώς και άλλες θρεπτικές ουσίες που έχουν ιδιότητες διαλύτη, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως διαλύτες εκχύλισης κατά την παρασκευή των τροφίμων ή των συστατικών τους. 5. Οι διαλύτες εκχύλισης του πίνακα του παρόντος άρθρου πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα γενικά και ειδικά κριτήρια καθαρότητας: α) Να μην περιέχουν στοιχεία ή ουσίες σε τοξικολογικά επικίνδυνες ποσότητες. β) Να μην περιέχουν περισσότερο από 1 mg/kg αρσενικού ή περισσότερο από 1 mg/kg μολύβδου. 6. Πάνω στη συσκευασία, τους περιέκτες και τις ετικέτες των ουσιών του πίνακα του παρόντος άρθρου που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως διαλύτες εκχύλισης για τρόφιμα, πρέπει κατά τη διάθεσή τους στην αγορά να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο οι εξής ενδείξεις: α) η εμπορική ονομασία, όπως αυτή αναφέρεται στον πίνακα του παρόντος άρθρου. β) σαφής ένδειξη ότι η ποιότητα της ουσίας είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιείται στην εκχύλιση τροφίμων ή των συστατικών τους. γ) ένδειξη για την αναγνώριση της παρτίδας.

δ) το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή, συσκευαστή ή πωλητή εγκατεστημένου στην Κοινότητα. ε) η ονομαστική καθαρή ποσότητα εκφρασμένη σε μονάδες όγκου. στ) οι ειδικές συνθήκες διατήρησης ή χρήσης αν είναι αναγκαίο. 7. Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο, οι ενδείξεις που αναφέρονται στα εδάφια γ, δ, ε, στ της παραγράφου 6, επιτρέπεται να αναγράφονται μόνο στα εμπορικά έγγραφα της παρτίδας που θα προσκομίζονται κατά ή πριν από την παράδοση. Το παρόν άρθρο δεν θίγει άλλες σαφέστερες ή εκτενέστερες διατάξεις σχετικές με τα μέτρα και σταθμά ή την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων. 8. Απαγορεύεται η πώληση διαλυτών εκχύλισης για τρόφιμα αν οι ενδείξεις που προβλέπονται από το παρόν άρθρο δεν αναγράφονται και στην ελληνική γλώσσα. Δεν απαγορεύεται η πολύγλωσση επισήμανση. 9. Το παρόν άρθρο:

- εφαρμόζεται επίσης στους διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή τροφίμων ή συστατικών τροφίμων που εισάγονται στην Κοινότητα. - δεν εφαρμόζεται στους διαλύτες εκχύλισης και στα τρόφιμα που προορίζονται να εξαχθούν εκτός της Κοινότητας. 10. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, ο ακόλουθος πίνακας:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαλύτες εκχύλισης που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία πρώτων υλών, τροφίμων, υλικών παρασκευής τροφίμων ή των συστατικών τους

ΜΕΡΟΣ I

Διαλύτες εκχύλισης που πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό συνθήκες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για όλες τις χρήσεις. (*)

Ονομασία Συνθήκες χρήσης Μέγιστη περιεκτικότητα σε

(συνοπτική περιγραφή υπολείμματα στα τρόφιμα

της εκχύλισης) ή στα συστατικά τους

που παραλήφθηκαν με εκχύλιση

Εξάνιο Παρασκευή ή κλασματική

απόσταξη λιπών και

ελαίων και παραγωγή 1 mg/kg στο λίπος ή βουτύρου κακάο στο λάδι ή στο βούτυρο κακάο

Παρασκευή προϊόντων με 10 mg/kg στο τρόφιμο που βάση απολιπανθείσες περιέχει το προϊόν που παρα- πρωτεΐνες και απολι- σκευάζεται με βάση απολιπανθείσες πανθέντα άλευρα πρωτεΐνες και απολιπανθέντα άλευρα

30mg/kg στα απολιπανθέντα προϊόντα σόγιας όπως πωλούνται στον τελικό καταναλωτή.

Παρασκευή απολιπανθέντων 5 mg/kg στα απολιπανθέ- φύτρων σιτηρών ντα φύτρα σιτηρών

Οξικός μεθυ- Αφαίρεση της καφεΐνης

λεστέρας ή ερεθιστικών και πικρών

υλών από τον καφέ 20 mg/kg στον καφέ ή στο τσάι και το τσάι

Παρασκευάσματα ζάχαρης

από μελάσσα 1 mg/kg στη ζάχαρη

Μεθυλοαιθυ- Κλασματική απόσταξη

λοκετόνη (*2) λιπών και ελαίων 15 mg/kg στο λίπος ή το έλαιο

Αφαίρεση της καφεΐνης ή

ερεθιστικών και πικρών

υλών από τον καφέ 20 mg/kg στον καφέ ή στο τσάι και το τσάι

Διχλωρομεθάνιο Αφαίρεση της καφεΐνης ή

ερεθιστικών και πικρών

υλών από τον καφέ 2 mg/kg στον καβουρδι- και το τσάι σμένο καφέ και στο τσάι

Μεθανόλη Για όλες τις χρήσεις 10 mg/kg

Προπανόλη -2 Για όλες τις χρήσεις 10 mg/kg

(*) Εξάνιο: προϊόν του εμπορίου, το οποίο αποτελείται κυρίως από κεκορεσμένους άκυκλους υδρογονάνθρακες με 6 άτομα άνθρακα και το οποίο αποστάζεται μεταξύ 64ο C και 70°C. Το εξάνιο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την μεθυλοαιθυλοκετόνη. (*2) H περιεκτικότητα αυτού του διαλύτη σε η-εξάνιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 mg/kg. Ο διαλύτης αυτός δεν πρέπει να χρησιμοποείται σε συνδυασμό με το εξάνιο.

ΜΕΡΟΣ III

Διαλύτες εκχύλισης για τους οποίους προσδιορίζονται οι συνθήκες χρήσης

Μέγιστη περιεκτικότητα σε υπολείμματα στα τρόφιμα που Ονομασία οφείλονται στη χρησιμοποίηση διαλυτών εκχύλισης κατά την προετοιμασία αρωματικών υλών από φυτικές αρωματικές ύλες. Διαιθυλαιθέρας 2 mg/kg Εξάνιο (#) 1 mg/kg Κυκλοεξάνιο 1 mg/kg Οξικός μεθυλεστέρας 1 mg/kg Βουτανόλη-1 1 mg/kg Βουτανόλη-2 1 mg/kg Μεθυλοαιθυλοκετόνη(#) 1 mg/kg Διχλωρομεθάνιο 0,02 mg/kg Προπανόλη -1 1 mg/kg 1,1,1,2-τετραφθοροαιθάνιο 0,02 mg/kg

(#) H συνδυασμένη χρήση του εξανίου και της μεθυλοαιθυλοκετόνης απαγορεύεται Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Α.Χ.Σ. για την ενημέρωση του άρθρου 36α σύμφωνα με την Οδηγία 2009/32/ΕΚ καταργούνται οι αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου με τις οποίες έγινε η εναρμόνιση των καταργούμενων οδηγιών:

α/α Οδηγία Απόφαση ΑΧΣ/ΦΕΚ

1 Οδηγία 88/344/ΕΟΚ (ΕΕ L 157 της 24.06.1988) ΑΧΣ 805/90, ΦΕΚ 775/Β/7.12.90 2 Οδηγία 92/115/ΕΟΚ (ΕΕ L 409 της 31.12.1992) ΑΧΣ 569/93, ΦΕΚ 669/Β/2.9.93 3 Οδηγία 94/52/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 21.12.1994) ΑΧΣ 366/96, ΦΕΚ 656/Β/30.7.96 4 Οδηγία 97/60/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 3.12.1997) ΑΧΣ 61/98, ΦΕΚ

564/Β/5.6.98"

 

Αρθρο: 37

Ημ/νία: 01.11.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Χαρακτηρισμός και Γενικοί Οροι Χρήσης Αρτυμάτων

Σχόλια
Τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΑΧΣ 2/90 (ΦΕΚ Β΄ 417/9.7.1990), 816/91 (ΦΕΚ Β΄ 959/22.10.1991), 775/1994 (ΦΕΚ Β΄ 702/9.8.1995), 145/1996 (ΦΕΚ Β΄ 485/25.6.1996) και 412/1999 (ΦΕΚ Β΄ 1964/1.11.1999).

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV:

ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

1. Αρτυματικές ύλες, γενικά νοούνται ύλες έντονης κατά κανόνα οσμής και γεύσης, που προστίθενται στα τρόφιμα με σκοπό να τους προσδώσουν ορισμένα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά από άποψη οσμής και γεύσης, να βελτιώσουν τη γεύση τους και να τα κάνουν πιο εύληπτα. Στις αρτυματικές ύλες περιλαμβάνονται το αλάτι, το ξύδι, το κιτρικό και τρυγικό οξύ, η μαγιονέζα, τα κυρίως αρτύματα (κν. μπαχαρικά) και τα αιθέρια έλαια που λαμβάνονται με εκχύλιση ή απόσταξη και οι συνθετικές αρωματικές ύλες.

2. Η προσθήκη αρτυμάτων και αρωματικών ή αρτυματικών υλών, σε τρόφιμα, με σκοπό την κάλυψη αλλοιώσεων ή γενικά ακαταλληλότητα, αποτελεί πράξη επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και διώκεται σαν τέτοια.

3. Τα αρτύματα πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση στην πλήρη μορφολογική τους κατάσταση, εκτός αν στον ορισμό δηλώνεται ότι είναι σε μορφή σκόνης, οπότε επιτρέπεται η διάθεσή τους σε σκόνη.

4. α) Η άλεση ή/και συσκευασία αρτυμάτων σε σκόνη επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εργαστήρια που έχουν πάρει ειδική άδεια λειτουργίας για το σκοπό αυτό και τελούν υπό τον έλεγχο των αρμόδιων Χημικών Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Απαγορεύεται ρητά η χύμα διάθεση αρτυμάτων σε σκόνη.

β) Η ειδική άδεια λειτουργίας εργαστηρίου άλεσης και συσκευασίας χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου Κράτους, στην οποία ορίζεται ο τόπος και η διεύθυνση του εργαστηρίου και περιγράφονται τα μηχανήματά του. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται και από πρόχειρο σχεδιάγραμμα του εργαστηρίου.

γ) Η Χημική Υπηρεσία του ΓΧΚ, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση αναθέτει σε χημικό της Υπηρεσίας της, να επαληθεύσει με αυτοψία τα όσα αναγράφονται στην αίτηση και με εκθεσή του να αναφέρει αν το εργαστήριο πληροί τους όρους της παραγράφου αυτής.

δ) Η ειδική άδεια λειτουργίας χορηγείται από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γεν. Χημείου του Κράτους, εφόσον από την έκθεση αυτοψίας του Χημικού, προκύπτει ότι το εργαστήριο πληροί τους σχετικούς όρους και αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στη Χημική Υπηρεσία πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ή άδειες άλλων Υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητα στην ίδρυση γενικά εργαστηρίων.

ε) Τα εργαστήρια άλεσης και συσκευασίας αρτυμάτων θα πρέπει να έχουν απαραίτητα τον παρακάτω εξοπλισμό.

- Ηλεκτροκίνητα αλεστικά μηχανήματα (Μύλοι, κοπτήρες κανέλλας). - Ζυγαριά

- Κόσκινα

- Μηχάνημα συσκευασίας αυτόματο.

Στα εργαστήρια συσκευασίας είναι απαραίτητο να υπάρχει μόνο ο αναγκαίος εξοπλισμός για το σκοπό αυτό.

στ) Τα εργαστήρια άλεσης και συσκευασίας αρτυμάτων, εκτός από τα απαραίτητα μηχανήματα που θα έχουν για εξασφάλιση άμεμπτης συσκευασίας από υγιεινής και τεχνικής πλευράς, θα πρέπει να πληρούν και όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας (καλός φωτισμός και αερισμός, δάπεδο και πάγκοι εργασίας, που θα πλένονται εύκολα, σύστημα αποχέτευσης του νερού καθαρισμού κ.λπ).

ζ) Τα εργαστήρια άλεσης των αρτυμάτων και τα εργαστήρια που συσκευάζουν αρτύματα σε σκόνη θα πρέπει να έχουν ειδική άδεια λειτουργίας. Την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών έχουν ο προμηθευτής και τα εργαστήρια άλεσης και συσκευασίας.

η) Τα εργαστήρια άλεσης και συσκευασίας αρτυμάτων τελούν υπό τον έλεγχο των Χημικών, που ορίζονται από τις αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του Γεν. Χημείου Κράτους. Οι Χημικοί ελέγχουν τις εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα κ.λπ. των εργαστηρίων αυτών και συντάσσουν εκθέσεις ελέγχου.

θ) Επιτρέπεται η εισαγωγή με σκοπό τη διάθεση στην κατανάλωση αυτούσιων αρτυμάτων σε σκόνη, συσκευασμένων κατάλληλα.

Στις συσκευασίες αυτές θα αναγράφονται και ελληνικά όλες οι ενδείξεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

5. Τα αρτύματα σε σκόνη πρέπει να παρουσιάζουν μικροσκοπικά τα χαρακτηριστικά του αντίστοιχου συγκεκριμένου αρτύματος στην πλήρη μορφολογική του μορφή.

6. Επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση μιγμάτων αρτυμάτων μεταξύ τους καθώς και μιγμάτων αλατιού με διάφορα αρτύματα.

Στα μίγματα αυτά επιτρέπεται η προσθήκη ζαχάρων, φυτικών προϊόντων και εκχυλίσματος μαγιάς. Επίσης επιτρέπεται η παρουσία φωσφορικού ασβεστίου Ε 341 ως τεχνητό βοήθημα ελεύθερης ροής σε μέγιστο ποσοστό 1%. Τα μίγματα αρτυμάτων δεν επιτρέπεται να περιέχουν πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Εξαιρούνται ορισμένα συγκεκριμένα μίγματα (π.χ. σκόνη curry, Tandoori) των οποίων επιτρέπεται η χρήση με τις χρωστικές και τους όρους χρήσης του παραρτήματος V, μέρη 1 και 2 του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίμων.

Στα μίγματα αρτυμάτων επιτρέπεται η χρήση προσθέτων 1) Του Παραρτήματος ΙΙΙ, Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων: Σορβικά Ε200, Ε202, Ε203, βενζοϊκά Ε210, Ε211, Ε212, Ε213,

εστέρες γαλλικού οξέος Ε310, Ε311, Ε312, ΒΗΑ Ε 320 και επιπλέον για τα αρτύματα με βάση χυμούς εσπεριδοειδών θειώδη Ε220, Ε221, Ε222, Ε223, Ε224, Ε226, Ε227, Ε228. 2)Του παραρτήματος ΙV του ίδιου

άρθρου: Γλουταμινικά Ε620, Ε621, Ε623, Ε624, Ε625, γουανυλικά Ε626, Ε627, Ε628, Ε629, ινοσινικά Ε630, Ε631, Ε632, Ε633, άλατα των 5' -ριβοζονουκλεοτιδίων Ε634, Ε635 και επί πλέον για τα αποξηραμένα προϊόντα σε σκόνη πυριτικά Ε551, Ε552, Ε553α, Ε553β, Ε554, Ε555, Ε556, Ε559, σύμφωνα κατά περίπτωση, με τους όρους του εν λόγω παραρτήματος.

Μείγματα αρτυμάτων με αλάτι μπορεί να περιέχουν και πρόσθετα που επιτρέπονται στο αλάτι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων.

7. Απαγορεύεται αυστηρά η διάθεση στην κατανάλωση, χωρίς ειδική έγκριση ΑΧΣ, κάθε άλλου αρτύματος ή αρτυματικής ύλης, εκτός από αυτά που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό.

8. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των αρτυμάτων και αρτυματικών υλών γενικά πρέπει να είναι οι χαρακτηριστικοί κάθε είδους, απαλλαγμένοι από κάθε επίκτητη οσμή, ή γεύση, που προέρχεται από ξένες προσμίξεις, τρόπο παρασκευής ή επεξεργασίας, κακή εναποθήκευση (καπνίλα, οσμή μούχλας) ή άλλα αίτια.

9. Απαγορεύεται αυστηρά και χαρακτηρίζεται ως νοθεία, η διάθεση στην κατανάλωση αρτυμάτων, από τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο έχουν αφαιρεθεί μερικά ή ολικά, τα αιθέρια έλαια και γενικά οι ουσίες που προσδίδουν στο καθένα τις χαρακτηριστικές οργανοληπτικές του ιδιότητες, καθώς και η ανάμιξη τέτοιων προϊόντων με άλλα κανονικά του ίδιου είδους.

10. Με την επιφύλαξη των επί μέρους ειδικών διατάξεων, απαγορεύεται αυστηρά και χαρακτηρίζεται ως νοθεία, η προσθήκη στα αρτύματα και τις αρτυματικές ύλες γενικά, οποιασδήποτε ξένης ουσίας, όπως μέρη του φυτού προέλευσης διαφορετικής από τις χαρακτηριστικές για το αντίστοιχο άρτυμα, μέρη φυτών διαφορετικών από το φυτό προέλευσης ή ύλες από αυτά, καθώς και αρωματικές ή χρωστικές ύλες ή διάφορες ανόργανες και οργανικές ουσίες, έστω και αβλαβείς.

Σε περίπτωση χρώσης αρτυμάτων και καρυκευμάτων αυτή γίνεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίμων.

Στα διάφορα αρτύματα και καρυκεύματα επιτρέπεται, με την επιφύλαξη ειδικών επί μέρους διατάξεων, η προσθήκη, με τις ίδιες προϋποθέσεις των προσθέτων που αναφέρονται στη τέταρτη περίοδο της παραγράφου 6.

11. Η δειγματοληψία και χημική εξέταση πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις Γενικές Διατάξεις του παρόντα Κώδικα.

Ειδικότερα, η μακροσκοπική, μικροσκοπική και οργανοληπτική εξέταση καθώς και ο έλεγχος συστατικών, που δεν προβλέπονται στα σχετικά άρθρα αυθεντικά δείγματα και με βάση τα δεδομένα της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας. Αν όμως προκύψουν υπόνοιες οποιασδήποτε

αντικανονικότητας των εξεταζομένων δειγμάτων, πρέπει να προσδιορίζεται το αιθέριο έλαιο (και οι χαρακτηριστικές σταθερές του) ή όποιο άλλο χαρακτηριστικό συστατικό.

 

Αρθρο: 38

Ημ/νία: 02.02.2000

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Aλάτι

Σχόλια
Τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΑΧΣ 775/1994 (ΦΕΚ Β΄ 702/9.8.1995), 145/1996 (ΦΕΚ Β΄ 485/25.6.1996), 412/1999 (ΦΕΚ Β΄ 1964/1.11.1999) και 621/1999 (ΦΕΚ Β΄ 84/2.2.2000).

 

Κείμενο Αρθρου

1. "Αλάτι" χαρακτηρίζεται το χλωριούχο νάτριο, που έρχεται στην κατανάλωση σε σχετικά καθαρή κατάσταση και προέρχεται είτε από την εξάτμιση του θαλασσινού νερού στις αλυκές, είτε από την επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Στην κατανάλωση είναι δυνατόν να προσφέρονται τα παρακάτω είδη αλατιού.

α) Μαγειρικό αλάτι ή Κοινό αλάτι, το οποίο μπορεί να διατίθεται στην κατανάλωση, όπως είναι, και να χρησιμοποιείται για κάθε χρήση, όπου στον παρόντα Κώδικα αναφέρεται με τις ονομασίες αυτές, αφού προηγούμενα πλυθεί και καθαριστεί, εφόσον είναι ανάγκη, για να απομακρυνθούν οι γαιώδεις προσμίξεις.

β) Καθαρισμένο μαγειρικό αλάτι

γ) Επιτραπέζιο αλάτι

δ) Ιωδιούχο αλάτι

2. Το καθαρισμένο μαγειρικό αλάτι, το επιτραπέζιο αλάτι και το ιωδιούχο αλάτι, που προσφέρονται στην κατανάλωση, πρέπει να πληρούν τους εξής γενικούς όρους:

α) Η περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο πρέπει να είναι τουλάχιστον 97% (υπολογιζομένη επί ξηρού), οι αδιάλυτες στο νερό ουσίες να μην είναι πάνω από 0,2% και υδατικό διάλυμα 1% πρέπει να παρουσιάζει αντίδραση ουδέτερη, ως προς δείκτη φαινολοφθαλεΐνη ή σε περίπτωση αλκαλικής αντίδρασης, να μην απαιτούνται πάνω από τέσσερα (4) κυβικά εκατοστά δεκατοκανονικού (Ν/10) διαλύματος υδροχλωρικού οξέος, παρουσία ηλιανθίνης, για εξουδετέρωση δέκα (10) γραμμαρίων αλατιού.

β) Να μην περιέχει ακαθαρσίες και γενικά ξένες ουσίες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και η γεύση του να είναι αποκλειστικά και σαφώς αλμυρή.

γ) Το αλάτι και τα υποκατάστατα άλατος δεν επιτρέπεται να περιέχουν πρόσθετες χρωστικές ουσίες.

δ) Το αλάτι, τα υποκατάστατα και τα σκευάσματα άλατος επιτρέπεται να περιέχουν πρόσθετα του παραρτήματος IV του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τους όρους του παραρτήματος αυτού: Φωσφορικά Ε338, Ε339, Ε340, Ε341, Ε450, Ε451, Ε452,

σιδηροκυανιούχα Ε535, Ε536, Ε538, πυριτικά Ε551, Ε552, Ε553α, Ε553β, Ε554, Ε555, Ε556, Ε559.

3. Το καθαρισμένο μαγειρικό αλάτι που έρχεται στην κατανάλωση, πρέπει πέρα από τους όρους της παραγράφου 2, να πληροί και τους παρακάτω όρους:

α) Να έχει καθαρό λευκό χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνον θολερότητα.

β) Οι περιεχόμενες αλκαλικές γαίες, εκφρασμένες σε χλωριούχο μαγνήσιο, δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από 2,5% και η υγρασία του να μην υπερβαίνει το 2%.

γ) Είναι δυνατόν το καθαρισμένο μαγειρικό αλάτι να ενισχυθεί με προσθήκη ιωδιούχου καλίου σε ποσοστό 40 ως 60 χιλιοστόγραμμα ανά χιλιόγραμμο τελικού προϊόντος (40-60 ppm) σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 7, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου αυτού.

4. Το επιτραπέζιο αλάτι, που έρχεται στην κατανάλωση πρέπει πέρα από τους όρους της παραγράφου 2, να πληροί τους παρακάτω όρους:

α) Να έχει λευκό χιονάτο χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να είναι μάλλον διαυγές.

β) Οι φυσικά περιεχόμενες αλκαλικές γαίες, εκφρασμένες σε χλωριούχο μαγνήσιο, δεν πρέπει να είναι πάνω από 1% και η υγρασία του να μην υπερβαίνει το 1%.

5. Επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση μαγειρικού αλατιού που περιέχει, σαν βελτιωτικό της ποιότητάς του μίγμα ανθρακικού ασβεστίου και ανθρακικού μαγνησίου, με την προϋπόθεση ότι η προσθήκη αυτή εκφρασμένη σε χλωριούχο μαγνήσιο, δεν θα υπερβαίνει το 1%.

Το επιτραπέζιο αλάτι με βελτιωτικά πρέπει επιπλέον να πληροί τους παρακάτω όρους, πέρα από αυτούς της παραγράφου 4.

α) Οι αδιάλυτες σε διάλυμα 10% υδροχλωρικού οξέος ουσίες δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από 0,08%.

β) Η αλκαλικότητα του αλατιού, που οφείλεται αποκλειστικά στα πρόσθετα βελτιωτικά ποιότητας, εκφρασμένη σε χλωριούχο μαγνήσιο, δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από 1% με ανοχή 10% στο όριο αυτό.

γ) Το ανθρακικό ασβέστιο και ανθρακικό μαγνήσιο που προστίθενται σαν βελτιωτικά ποιότητας, πρέπει να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από κάθε επιβλαβή πρόσμιξη ή ενώσεις βαρέων μετάλλων, όπως αρσενικό, αντιμόνιο, μόλυβδος, ψευδάργυρος, βάριο κ.λ.π.

6. Με την ονομασία "ιωδιούχο αλάτι" χαρακτηρίζεται και επιτρέπεται το αλάτι, το οποίο πληροί όλους τους όρους που καθορίζονται ρητά για το επιτραπέζιο αλάτι και έχει ενισχυθεί με προσθήκη ιωδιούχου καλίου, σε ποσοστό τουλάχιστον 40 και όχι πάνω από 60 χιλιοστόγραμμα ανά χιλιόγραμμο τελικού προϊόντος (ppm=μέρη ανά εκατομμύριο).

Το ιωδιούχο αλάτι δεν πρέπει να εκτίθεται στις ηλιακές ακτίνες, να είναι κατάλληλα συσκευασμένο για το λόγο αυτό και να διατηρείται σε χώρους σκιερούς, ξερούς και δροσερούς.

7. Επιτρέπεται η προσθήκη στο ιωδιούχο αλάτι ανθρακικού νατρίου Ε 500 σύμφωνα με την αρχή του quantum satis.

8. Δικαίωμα συσκευασίας αλατιού, έχουν εκτός από τους βιομήχανους και βιοτέχνες που ασχολούνται με την παραγωγή του και άλλοι επιτηδευματίες, που ασχολούνται με την συσκευασία, με σκοπό τη διάθεσή του στην κατανάλωση.

9. Σε περίπτωση παράβασης των όρων του άρθρου αυτού, την ευθύνη φέρει ακέραιη ο συσκευαστής, εφόσον το αλάτι προσφέρεται συσκευασμένο ή αυτός που το διαθέτει στην κατανάλωση, εφόσον το αλάτι προσφέρεται χύμα.

10. Εκτός από τις γενικές Διατάξεις του Κεφαλαίου 1 του παρόντα Κώδικα, η συσκευασία του αλατιού γενικά, πρέπει να πληροί και τους παρακάτω όρους:

α) Η συσκευασία του αλατιού να γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο, των "εργαστηρίων συσκευασίας" του, που διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό.

β) Τμήμα του παραπάνω χώρου θα διατίθεται για την αποθήκευση του αλατιού για συσκευασία και του συσκευασμένου αλατιού, εφόσον δεν διατίθεται ιδιαίτερη αποθήκη και απαγορεύεται η συναποθήκευση αλατιού με οποιοδήποτε άλλο προϊόν.

γ) Όλοι οι χώροι συσκευασίας του αλατιού, καθώς και τα μηχανήματα και σκεύη που προορίζονται για το καθάρισμα και τη συσκευασία του πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και καθαριότητας.

11. Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 πρέπει πάνω στις συσκευασίες του αλατιού να αναγράφονται και τα παρακάτω στοιχεία με ευκρινή γράμματα.

α) Εφόσον πρόκειται για επιτραπέζιο αλάτι με βελτιωτικά ποιότητας, το είδος των βελτιωτικών.

β) Εφόσον πρόκειται για ιωδιούχο αλάτι.

(i) Η φράση ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΑΛΑΤΙ

(ii) Το ακριβές ποσοστό πρόσθετου ιωδιούχου καλίου σε μέρη ανά εκατομμύριο (ΡΡΜ) με ανοχή +/- 10%.

(iii) Σε περίπτωση χρησιμοποίησης σταθεροποιητών το είδος.

(iν) Υπόδειξη ότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται για την παρασκευή φαγητών.

(ν) Ο ειδικός σκοπός της παρασκευής και διάθεσής του στην κατανάλωση. (νi) Υπόδειξη να μην εκτίθεται στις ηλιακές ακτίνες και να διατηρείται σε χώρο σκιερό, ξερό και δροσερό.

12. Επιτρέπεται η διάθεση λειοτριβημένου κοινού αλατιού για κτηνοτροφές με την προϋπόθεση ότι θα διατίθεται πάντοτε σε συσκευασία πάνω από 5 χιλιόγραμμα και στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα η φράση "ΑΛΑΤΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ".

13. α. Επιτρέπεται η προσθήκη φθοριούχου καλίου σε ποσότητα 200 mg/kg, εκφρασμένη σε ιόντα F-, σε αλάτι (μαγειρικό, επιτραπέζιο, ιωδιούχο) που διατίθεται στην κατανάλωση και δεν προορίζεται για βιομηχανίες τροφίμων και μονάδες ομαδικής εστίασης.

β. Η ονομασία πώλησης πρέπει να περιλαμβάνει ένδειξη ότι το αλάτι είναι φθοριωμένο. Η περιεχόμενη ποσότητα φθορίου, εκφρασμένη σε ιόντα F-, μπορεί να αναγραφεί στην ονομασία πώλησης ή κοντά στην ονομασία πώλησης ή στον κατάλογο των συστατικών. Επίσης στη συσκευασία πρέπει να υπάρχει ευδιάκριτη προειδοποίηση για αποφυγή κατανάλωσης φθοριωμένου αλατιού όταν το πόσιμο νερό περιέχει φθόριο πάνω από 0,5 mg/1.

14. α. "Προϊόντα με μειωμένη περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο" χαρακτηρίζονται προϊόντα που περιέχουν χλωριούχο νάτριο κάτω από 33%. Προϊόντα με περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο κάτω από 1% θα πρέπει να διατίθεται από τα φαρμακεία.

β. Προϊόντα με περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο ίση ή μεγαλύτερη από 33% μπορούν να διατίθενται ως "σκευάσματα άλατος" ή με άλλη ισοδύναμη ονομασία.

γ. Στα προϊόντα της παρούσης παραγράφου μέρος του χλωριούχου νατρίου έχει αντικατασταθεί με χλωριούχο κάλιο. Επιτρέπεται να περιέχουν τα βελτιωτικά ποιότητας και τα πρόσθετα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό και δεν επιτρέπεται να περιέχουν πρόσθετες χρωστικές ύλες.

δ. Η περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο και χλωριούχο κάλιο αναγράφεται στην ονομασία πώλησης ή κοντά στην ονομασία πώλησης ή στον κατάλογο των συστατικών.

ε. Εκτός από τις άλλες ενδείξεις στη συσκευασία πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η φράση: "Ατομα που υποβάλλονται σε φαρμακευτική αγωγή για διαβήτη, καρδιακές ή νεφρικές διαταραχές πρέπει να συμβουλεύονται γιατρό πριν χρησιμοποιήσουν το προϊόν αυτό. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη χρήση φαρμάκων που περιέχουν κάλιο ή που μπορεί να προκαλέσουν υπερκαλιαιμία."

15. Οι προδιαγραφές του παρόντος άρθρου, που αφορούν τη σύνθεση των προϊόντων δεν ισχύουν, με την επιφύλαξη σχετικών κοινοτικών διατάξεων, για προϊόντα που παράγονται νόμιμα σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και σε χώρες συμβεβλημένα μέλη της συμφωνίας Ε.Ο.Χ..

 

Αρθρο: 39

Ημ/νία: 25.06.1996

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ξύδι

Σχόλια
Τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΑΧΣ 775/1994 (ΦΕΚ Β΄ 702/9.8.1995) και 145/1996 (ΦΕΚ Β΄ 485/25.6.1996).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η ονομασία "ξύδι" ή "γνήσιο ξύδι" δίνεται στο προϊόν που παράγεται μόνο με οξική ζύμωση κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα. Η οξύτητα του ξυδιού που προσφέρεται σε συσκευασία (τυποποιημένο) πρέπει να είναι τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ και αυτού που προσφέρεται χύμα τουλάχιστον 4,5%.

2. Κάθε άλλο προϊόν, που παρασκευάζεται από άλλες φυσικές πρώτες ύλες ή με επεξεργασία διαφορετική από αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού με σκοπό τη χρησιμοποίησή του για αντικατάσταση του ξυδιού πρέπει να χαρακτηρίζεται "Αναπλήρωμα ξυδιού".

3. Η παρασκευή και κυκλοφορία αναπληρωμάτων ξυδιού ρυθμίζεται κάθε φορά από την Ελληνική Νομοθεσία.

4. Ολα τα παραπάνω είδη ξυδιού που προσφέρονται στην κατανάλωση, πρέπει να είναι κατάλληλα διηθημένα, κατά τρόπον ώστε να παραμένουν διαυγή και απαλλαγμένα εγχελυδίων και ιζήματος.

5. Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε οργανικής και ανόργανης ουσίας σε όλα τα είδη ξυδιού, με εξαίρεση τις ουσίες που επιτρέπονται στο κρασί και η χρώση των προϊόντων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, με τις χρωστικές Ε150α, Ε150β, Ε150γ, Ε150δ σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίμων.

Στο ξύδι από ζύμωση επιτρέπεται η προσθήκη θειωδών: Ε220, Ε221, Ε222, Ε223, Ε224, Ε226, Ε227, Ε228 σε μέγιστο ποσοστό προσθήκης,

εκφραζόμενο σε SO2, 170 mg/Ι σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος ΙΙΙ, Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων.

6. Το γνήσιο ξύδι πρέπει να προσφέρεται στην κατανάλωση χύμα ή εμφιαλωμένο. Δικαίωμα εμφιάλωσης ξυδιού έχουν μόνο τα οξοποιεία και ποτοποιεία που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν με ειδικές άδειες του Γενικού Χημείου του Κράτους.

7. Στη συσκευασία του εμφιαλωμένου ξυδιού πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας.

8. Περιεκτικότητα σε οξικό οξύ πάνω από 6% είναι δυνατόν να αναγράφεται προαιρετικά στη συσκευασία, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 10 και 11 του παρόντα Κώδικα, στην περίπτωση αυτή όμως η αναγραφή αυτή πρέπει να ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγματικότητα.

9. Τα δείγματα ξυδιού θεωρούνται ευαλλοίωτα δείγματα και τηρούνται οι γενικές διατάξεις του άρθρου 20.

10. Κάθε εκτροπή από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του Κώδικα πλην από αυτά που προβλέπονται από τον Αγορανομικό Κώδικα, συνεπάγεται και παράβαση του Νόμου 4386/1930 και τιμωρείται ανάλογα με τις διατάξεις του.

11. Επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεση στην κατανάλωση αναπληρωμάτων ξυδιού από μήλα μόνον από τα οξοποιεία που λειτουργούν νόμιμα και με τους παρακάτω όρους:

α) Το αναπλήρωμα θα διατίθεται πάντοτε εμφιαλωμένο σε φιάλες χωρητικότητας όχι πάνω από ένα λίτρο.

β) Η οξύτητα σε οξικό οξύ, πρέπει να είναι τουλάχιστον 4,5%,

γ) Στην ετικέττα πάνω στη φιάλη πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα ύψους 4mm τουλάχιστο η φράση ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ ΞΥΔΙΟΥ (ΜΗΛΟΞΥΔΟ) ΟΞΥΤΗΤΑ σε οξικό οξύ.... καθώς και οι υπόλοιπες ενδείξεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Τροφίμων.

δ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4586/30 και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών για το ξύδι και τα αναπληρώματά του.

ε) Κάθε οξοποιός που θέλει να παρασκευάσει το αναπλήρωμα αυτό πρέπει να υποβάλλει σχετική δήλωση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία του Γενικού Χημείου Κράτους προς παρακολούθηση της καλής παρασκευής του προϊόντος.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης εμπορικής επωνυμίας πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία έγκρισης από το ΑΧΣ.

 

Αρθρο: 40

Ημ/νία: 01.11.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Κιτρικό και Τρυγικό οξύ

Σχόλια
Τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΑΧΣ 145/1996 (ΦΕΚ Β΄ 485/25.6.1996) και 412/1999 (ΦΕΚ Β΄ 1964/1.11.1999).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα "Κιτρικό" και "Τρυγικό οξύ" που διατίθενται στην κατανάλωση ως αρτυματικές ύλες ή αλλιώς με την ονομασία "Ξινό" πρέπει να προσφέρονται καθαρά χωρίς καμία πρόσμιξη χρώματος, αρώματος ή άλλης ανόργανης ή οργανικής ουσίας και πρέπει να πληρούν τους όρους της Ελληνικής Φαρμακοποιίας.

2. Απαγορεύεται η αναγραφή λέξεων ή παραγώγων λέξεων που είναι δυνατόν να δημιουργήσουν στον καταναλωτή παραπλανητική εντύπωση ότι το προϊόν προέρχεται από κατεργασία λεμονιών π.χ. "Λεμόνια", "Λεμόνι", "Λεμονίνη" κ.λ.π.

3. (Καταργήθηκε.)

4. Επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεση στην κατανάλωση χυμού λεμονιού ως άρτυμα για φαγητά, σαλάτες κ.λ.π. Επιτρέπεται η προσθήκη α) Κιτρικού οξέος σε μέγιστο ποσοστό 3g/I, σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων, β) Προσθέτων του παραρτήματος ΙΙΙ, συντηρητικά και αντιοξειδωτικά, του ιδίου άρθρου: Σορβικά Ε200, Ε202, Ε203, βενζοϊκά Ε210, Ε211, Ε212, Ε213, θειώδη Ε220, Ε221, Ε222, Ε223, Ε224, Ε226, Ε227, Ε228, σύμφωνα κατά περίπτωση, με τους όρους του παραρτήματος αυτού. Επί της συσκευασίας του, εκτός των άλλων προβλεπομένων ενδείξεων, πρέπει να αναγράφεται με ευκρινή κεφαλαία γράμματα η φράση "ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙ". Ως προς τα αναλυτικά του στοιχεία, το προϊόν αυτό θα πρέπει να πληροί τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 127 του Κώδικα Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΑΧΣ 885/72, 2647/76 και το Π.Δ.

526/83.

 

Αρθρο: 41

Ημ/νία: 10.06.2005

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Μαγιονέζα - Σάλτσες και Παρεμφερή Προϊόντα

Σχόλια
-Τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΑΧΣ 1032/91 (ΦΕΚ Β΄ 388/12.6.1992), 1331/92 (ΦΕΚ Β΄ 535/20.7.1993), 782/94 (ΦΕΚ Β΄ 620/14.7.1995), 775/1994 (ΦΕΚ Β' 702/9.8.1995), 145/1996 (ΦΕΚ Β΄ 485/25.6.1996) και 412/1999 (ΦΕΚ Β΄ 1964/1.11.1999).-Το υπεδάφιο v) της παρ. 14 γ) τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση ΑΧΣ 81/2005 (ΦΕΚ Β΄ 786/10.6.2005).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με το όνομα "Μαγιονέζα" νοείται το προϊόν σε μορφή ομοιογενούς πολτού, που παρασκευάζεται από εδώδιμο έλαιο με προσθήκη κρόκου αυγού, μαγειρικού αλατιού, αρτυμάτων, χυμού λεμονιών ή κιτρικού οξέος και μερικές φορές ζάχαρης και ξυδιού.

2. Ολες οι πρώτες ύλες, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μαγιονέζας πρέπει να πληρούν τους σχετικούς για κάθε μία από αυτές όρους του παρόντα Κώδικα.

3. Το χρώμα της μαγιονέζας είναι αυτό που προκύπτει από τις πρώτες ύλες που έχουν χρησιμοποιηθεί και την κατεργασία τους. Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση με οποιαδήποτε χρωστική, έστω και αβλαβή. Σε περίπτωση που η μαγιονέζα περιέχει μουστάρδα, αυτή δεν επιτρέπεται να είναι τεχνητά χρωματισμένη.

4. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες της μαγιονέζας πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας.

5. Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση μαγιονέζας, που εμφανίζει λύση της ομοιογενούς σύστασής της, δηλαδή διαχωρισμό των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή της.

6. Επιτρέπεται για την παρασκευή της μαγιονέζας η χρησιμοποίηση, σύμφωνα με την αρχή του quantum satis, προσθέτων του παραρτήματος Ι του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων.

7α. Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήματος ΙΙΙ, συντηρητικά και αντιοξειδωτικά του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων, 1) Σορβικά Ε200, Ε202, Ε203 σε μέγιστο ποσοστό προσθήκης 1000 mg/kg 2) Εστέρες γαλλικού

οξέος Ε310, Ε311, Ε312 και ΒΗΑ Ε320, σε μέγιστο ποσοστό προσθήκης 200 mg/kg μόνα ή σε συνδυασμό, εκφραζόμενο επί λιπαρών ουσιών, σύμφωνα κατά περίπτωση, με τους όρους του παραρτήματος αυτού.

β. Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήματος IV του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων: Φωσφορικά Ε338, Ε339, Ε340, Ε341, Ε450, Ε451, Ε452, αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό ασβεστιονάτριο Ε385, αλγινική

προπανοδιόλη - 1,2 Ε405, κόμι καράγια Ε416, πολυόλες Ε420, Ε421, Ε953, Ε965, Ε966, Ε967, πολυοοξυαιθυλενοσορβιτάνες (polysorbates) Ε432, Ε433, Ε434, Ε435, Ε436, εστέρες λιπαρών οξέων με σακχαρόζη Ε473, σακχαρογλυκερίδια Ε474, σορβιτάνες Ε491, Ε492, Ε493, Ε494, Ε495, γλουταμινικά Ε620, Ε621, Ε622, Ε623, Ε624, Ε625, γουανυλικά Ε626, Ε627, Ε628, Ε629, ινοσινικά Ε630, Ε631, Ε632, Ε633, άλατα των 5΄ - ριβοζονουκλεοτιδίων Ε634, Ε635 Konjiac E425 και επί πλέον για τα αποξηραμένα προϊόντα σε σκόνη πυριτικά Ε551, Ε552, Ε553α, Ε553β, Ε554, Ε555, Ε556, Ε559, σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τους όρους του παραρτήματος αυτού.

8. Εκτός από τις πρώτες και πρόσθετες ύλες που κατονομάζονται ρητά στο άρθρο αυτό, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κάθε άλλης ανόργανης ή οργανικής ουσίας, έστω και αβλαβούς, για την παρασκευή μαγιονέζας.

9. Η περιεκτικότητα της μαγιονέζας σε έλαιο δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 60%. Το έλαιο που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μαγιονέζας πρέπει να είναι αυτούσιο και το είδος του να δηλώνεται σαφώς στον καταναλωτή. Σε περίπτωση που το έλαιο δεν δηλώνεται, η μαγιονέζα θεωρείται ότι έχει παρασκευαστεί από ελαιόλαδο.

10. Διαγράφεται.

11. Απαγορεύεται η πώληση μαγιονέζας χύμα.

12. Η μαγιονέζα χαρακτηρίζεται ευαλλοίωτο τρόφιμο.

13. Επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεση στην κατανάλωση διαφόρων εδεσμάτων, κατά το πλείστον σε πολτώδη μορφή όπως το τζατζίκι, και διάφορες σαλάτες (ταραμοσαλάτα, μελιτζανοσαλάτα κ.λπ.). Αυτά μπορούν να περιέχουν διάφορες βρώσιμες ύλες, αρωματικές ύλες αρτύματα και μπαχαρικά.

α) Επιτρέπεται η χρώση με τις χρωστικές και τους όρους χρήσης του Παραρτήματος V, μέρη 1 και 2 του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίμων των προϊόντων της παραγράφου αυτής και των προϊόντων Chutney και Picalilli.

(β) i) Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση, σύμφωνα με την αρχή του quantum satis, προσθέτων του παραρτήματος Ι του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων. ii) Επιτρέπεται η προσθήκη προσθέτων του παραρτήματος ΙΙΙ. Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά, του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος αυτού:

- Σορβικά Ε200, Ε202, Ε203 σε μέγιστο συνολικό ποσοστό προσθήκης 1000 mg/kg για τα γαλακτωματοποιημένα προϊόντα με περιεκτικότητα σε λιπαρά τουλάχιστον 60% και 2000 mg/kg για τα γαλακτωματοποιημένα προϊόντα με περιεκτικότητα σε λιπαρά κάτω του 60%.

- Σορβικά Ε200, Ε202, Ε203 και βενζοϊκά Ε210, Ε211, Ε212, Ε213, σε μέγιστο συνολικό ποσοστό προσθήκης 1000 mg/kg για τα μη

γαλακτωματοποιημένα προϊόντα και 1500 mg/kg για τις παρασκευασμένες σαλάτες.

- Εστέρες γαλλικού οξέος Ε310, Ε311, Ε312 και ΒΗΑ Ε320 σε μέγιστο συνολικό ποσοστό προσθήκης 200 mg/kg μόνα ή σε συνδυασμό, εκφραζόμενο επί λιπαρών ουσιών.

iii) Επιτρέπεται η προσθήκη προσθέτων του παραρτήματος ΙV του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων, σύμφωνα κατά περίπτωση, με τους όρους του παραρτήματος αυτού: Φωσφορικά Ε338, Ε339, Ε340, Ε341, Ε450, Ε451, Ε452, Αλγινική προπανοδιόλη - 1,2 Ε 405, πολυόλες Ε420, Ε421, Ε453, Ε965, Ε966, Ε967, εστέρες λιπαρών οξέων με σακχαρόζη Ε473,

σακχαρογλυκερίδια Ε474, γλουταμινικά Ε620, Ε621, Ε622, Ε624, Ε625, γουανυλικά Ε626, Ε627, Ε628, Ε629, ινοσινικά Ε630, Ε631, Ε632, Ε633, άλατα των 5΄ - ριβοζονουκλεοτιδίων Ε634, Ε635. Επί πλέον για τα γαλακτωματοποιημένα προϊόντα: Αιθυλένο διαμινοτετραοξικό νάτριο Ε385, κόμι καράγια Ε416,

πολυοξυαιθυλενοσορβιτάνες (polysorbates) Ε432, Ε433, Ε434, Ε435, Ε436, σορβιτάνες Ε491, Ε492, Ε493, Ε494, Ε 495 και γενικά για αποξηραμένα προϊόντα σε σκόνη πυριτικά Ε551, Ε552, Ε553α, Ε553β, Ε554, Ε555, Ε556, Ε559.

γ) Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των παραπάνω εδεσμάτων πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας.

δ) Τα παραπάνω σκευάσματα χαρακτηρίζονται ευαλλοίωτα.

14. α) Σάλτσες χαρακτηρίζονται προϊόντα σε μορφή υγρή ή ημίρευστη ή που μετατρέπονται στη μορφή αυτή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τα οποία προορίζονται να καταναλωθούν μαζί με άλλα τρόφιμα σε μικρή αναλογία. Στις σάλτσες περιλαμβάνονται και τα αναπληρώματα μαγιονέζας.

β) Οι σάλτσες και τα παρασκευάσματα για σάλτσες μπορούν να περιέχουν διάφορες βρώσιμες ύλες, αρωματικές ύλες, αρτύματα και υδρολυμένες πρωτεϊνες φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης.

(γ) i) Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση, σύμφωνα με την αρχή του quantum satis, προσθέτων του παραρτήματος Ι του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων. ii) Επιτρέπεται η προσθήκη προσθέτων του παραρτήματος ΙΙΙ, Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά, του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων, σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος αυτού:

-Σορβικά Ε200, Ε202, Ε203, και βενζοϊκά Ε210, Ε211, Ε212, Ε213 σε γαλακτωματοποιημένες σάλτσες σύμφωνα κατά περίπτωση με τους όρους του εν λόγω παραρτήματος.

-Σορβικά Ε200, Ε202, Ε203 σε μέγιστο συνολικό ποσοστό προσθήκης 1000 mg/kg για τις σάλτσες μη γαλακτωματοποιημένες σάλτσες.

- Εστέρες γαλλικού οξέος Ε310, Ε311, Ε312 και ΒΗΑ Ε320 σε μέγιστο συνολικό ποσοστό προσθήκης 200 mg/kg μόνα ή σε συνδυασμό, εκφραζόμενο επί λιπαρών ουσιών.

iii) Επιτρέπεται η προσθήκη προσθέτων του παραρτήματος IV του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων, σύμφωνα κατά περίπτωση, με τους όρους του παραρτήματος αυτού:

Φωσφορικά Ε338, Ε339, Ε340, Ε341, Ε450, Ε451, Ε452, αλγινική προπανοδιόλη - 1,2 Ε405, πολυόλες Ε420, Ε421, Ε953, Ε965, Ε966, Ε967, εστέρες λιπαρών οξέων με σακχαρόζη Ε473, σακχαρογλυκερίδια Ε474,

γλουταμινικά Ε620, Ε621, Ε622, Ε623, Ε624, Ε625, γουανυλικά Ε626, Ε627, Ε628, Ε629, ινοσινικά Ε630, Ε631, Ε632, Ε633, άλατα των 5΄- ριβοζονουκλεοτιδίων, Ε634, Ε635, πολυγλυκερίδια του πολυρικινελαϊκού οξέος Ε476 στις σάλτσες για σαλάτες χαμηλής ή πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπη και επί πλέον για τα γαλακτωματοποιημένα προϊόντα: Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό νάτριο Ε385, κόμι καράγια Ε416, πολυοξυαιθυλενοσορβιτάνες (polysorbates) Ε432, Ε433, Ε434, Ε435, Ε436, σορβιτάνες Ε491, Ε492, Ε493, Ε494, Ε495 και γενικά για αποξηραμένα προϊόντα σε σκόνη πυριτικά Ε551, Ε552, Ε553α, Ε553β, Ε554, Ε555, Ε556, Ε559. iv) Χρωστικές του παραρτήματος V, μέρη 1 και 2 του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίμων, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σ΄ αυτό. Εξαιρούνται οι σάλτσες με βάση τομάτα, οι οποίες δεν επιτρέπεται να περιέχουν πρόσθετες χρωστικές ουσίες.

v) "Γλυκαντικά, ( Ε 420, Ε 421, Ε 950, Ε 951, Ε 953, Ε 954, Ε 955, Ε 959, Ε 962, Ε 965, Ε 966, Ε 967) σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος του άρθρου 68 του Κώδικα Τροφίμων."

δ) Τα προϊόντα σε υγρή ή ημίρευστη μορφή υπάγονται στα ευαλλοίωτα τρόφιμα.

 

Αρθρο: 42

Ημ/νία: 10.06.2005

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Είδη Κυρίως Αρτυμάτων

Σχόλια
-Τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΑΧΣ 782/94 (ΦΕΚ Β΄ 620/14.7.1995), 775/1994 (ΦΕΚ Β' 702/9.8.1995) και 145/1996 (ΦΕΚ Β΄ 485/25.6.1996).-Η τελευταία φράση της παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. ΙΙΙ.(Γ) της απόφασης του ΑΧΣ 81/2005 (ΦΕΚ Β΄ 786/10.6.2005).

 

Κείμενο Αρθρου

1. "Πιπέρι" (Peper) χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι καρποί του φυτού Ρeper Nigrum L που περιέχουν αιθέριο έλαιο σε ποσοστό τουλάχιστον 0,7% και υγρασία σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 15% και που ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας και την επεξεργασία τους διακρίνονται στα εξής είδη:

α) "Μαύρο πιπέρι" που αποτελείται από καρπούς που έχουν συλλεγεί σε άγουρη κατάσταση και έχουν ξηρανθεί γρήγορα και είναι δυνατόν να περιέχει τέφρα σε ποσοστό 6% κατ΄ ανώτατο όριο και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας, σε ποσοστό 2% κατ΄ ανώτατο όριο.

β) "Άσπρο πιπέρι" που αποτελείται από τελείως ώριμους καρπούς, από τους οποίους με ζύμωση και ξήρανση έχει απομακρυνθεί η εξωτερική και μεσαία στιβάδα του καρπικού φλοιού και είναι δυνατόν να περιέχει τέφρα σε ποσοστό 2,5% κατ΄ ανώτατο όριο και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας σε ποσοστό 1% κατ΄ ανώτατο όριο.

2. "Κόκκινο Πιπέρι" ή "Πάπρικα" ή "Καψικό" (κ.ν. κοκκινοπίπερο, ΡΑΡRΙΚΑ) χαρακτηρίζονται οι αποξεραμένοι και κονιοποιημένοι καρποί του φυτού Capsicum Annuum L (Καψικό το ετήσιο) και διακρίνονται στις εξής δύο ποιότητες.

α) Κόκκινο πιπέρι πρώτης ποιότητας, που πρέπει να έχει τέφρα όχι πάνω από 7%, αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας, όχι πάνω από 0,6% και αριθμό αμυλόκοκκων κατά οπτικό πεδίο σε μεγέθυνση 1:300 όχι πάνω από 2.

β) Κόκκινο πιπέρι δεύτερης ποιότητας που πρέπει να έχει τέφρα όχι πάνω από 8,5% αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 1,0% και αριθμό αμυλοκόκκων κατά οπτικό πεδίο σε μεγένθυση 1:300 όχι πάνω από 3.

3. "Σιναπόλευρο" ή "Σκόνη Μουστάρδας" χαρακτηρίζεται το προϊόν που προκύπτει με λεπτό άλεσμα των σπερμάτων διαφόρων ειδών σιναπιού, όπως το μαύρο (Βrassica Nigra Koch), το καστανόχρωμο (Brassica Juncea L) και το άσπρο σινάπι Sinapis Alba L). Επιτρέπεται η ανάμιξη των παραπάνω ειδών. Το σιναπάλευρο πρέπει να περιέχει αιθέριο έλαιο σε ποσοστό 0,7% τουλάχιστο, υγρασία και πτητικές ουσίες σε 105oC {βαθμούς Κελσίου} όχι πάνω από 8%, τέφρα 5,5% κατ' ανώτατο όριο, αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 0,5%. Πρέπει να μην περιέχει άμυλο, αλεύρι ή σκόνη άλλων σπερμάτων.

4. "Επιτραπέζια σκόνη μουστάρδας" χαρακτηρίζεται το προϊόν ανάμιξης σιναπάλευρου με άμυλο, αλάτι, ζάχαρη, διάφορες αρτυματικές ύλες και επιτρεπόμενες φυσικές χρωστικές, που η περιεκτικότητά του σε άμυλο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25%.

5. "Επιτραπέζιος πολτός μουστάρδας" ή απλώς "μουστάρδα" χαρακτηρίζεται το προϊόν, που προκύπτει από ανάμιξη επιτραπέζιας σκόνης μουστάρδας με ξύδι ή λεμονοχυμό και την προσθήκη ή όχι μικρής ποσότητας ελαίου. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση προσθέτων του παραρτήματος ΙΙΙ. Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων, σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος αυτού: 1) Σορβικά Ε200, Ε202, Ε203 και βενζοϊκά Ε210, Ε211, Ε213 σε μέγιστο συνολικό ποσοστό προσθήκης 1000 mg/kg 2) Θειώδη Ε220, Ε221, Ε222, Ε223, Ε224, Ε226, Ε227, Ε228 σε μέγιστο ποσοστό προσθήκης, εκφραζόμενο σε SO2 {όπου ο αριθμός 2 αποτελεί δείκτη} 250 mg/kg, για μουστάρδα εκτός από μουστάρδα Dijon και 500 mg/kg για τη μουστάρδα Dijon.

"Επιτρέπεται η χρήση γλυκαντικών (Ε 420, Ε 421, Ε 950, Ε 951, Ε 953, Ε 954, Ε 955, Ε 959, Ε 962, Ε 965, Ε 966, Ε 967) σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος του άρθρου 68 του Κώδικα Τροφίμων."

6. "Κρόκος" (κ.ν. Ζαφουρά ή Σαφράνι: Saffron) χαρακτηρίζονται τα αποξεραμένα στίγματα του άνθους του φυτού (Crocus Sativus L), που πρέπει να είναι απαλλαγμένα από τμήματα του στύλου ή άλλα μέρη του άνθους καθώς και από στίγματα άλλων ειδών κρόκων ή άλλων λουλουδιών (π.χ. των φυτών Carthamus Tinctorius L, Calendula Officinalis L κ.λπ.). Ο κρόκος πρέπει να περιέχει αιθέριο έλαιο σε ποσοστό τουλάχιστον 0,6% υδατοδιαλυτό εκχύλισμα τουλάχιστον 58% (υπολογιζόμενο σε ξερή ουσία), υγρασία όχι πάνω από 12,5 % τέφρα όχι πάνω από 7 % και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 1,5%. Επιπλέον η χρωστική ισχύς του κρόκου πρέπει να είναι τέτοια ώστε μέρος του διηθήματος που λαμβάνεται μετά από παραμονή μερικών ωρών κρόκου σε χιλιαπλάσια ποσότητα νερού να χρωματίζει σαφώς κίτρινη χιλιαπλάσια ποσότητα νερού (τελική αραίωση 1:1.000.000).

7. "Κανέλλα" (Cinnamon) χαρακτηρίζονται οι αποξεραμένοι φλοιοί διαφόρων ειδών του γένους Cinnamomum, οι οποίοι πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από τον πρωτογενή φλοιό και τη στιβάδα φελού. Η κανέλλα σε σκόνη δεν πρέπει να έχει αντιληπτό υπόλειμμα σε τετραχλωράνθρακα και πρέπει να περιέχει αιθέριο έλαιο όχι λιγότερο από 1,5%, υγρασία και πτητικές ουσίες σε 105oC {βαθμούς Κελσίου} όχι πάνω από 12%, τέφρα όχι πάνω από 6% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 2%.

8. "Άνθη Κανέλλας" ή " Ανθη Κασίας" (Cassia Buds) χαρακτηρίζονται τα αποξεραμένα άνθη των φυτών Cinnamomum Cassia Blume και Cinnamomum Loureirii Nees, που χρησιμοποιούνται κυρίως για εξαγωγή του αντίστοιχου αιθέριου ελαίου με απόσταξη. Πρέπει να περιέχουν αιθέριο έλαιο όχι λιγότερο από 2,5%, τέφρα όχι περισσότερο από 4,5% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 2%.

9. "Γαρύφαλλα" (Clove) χαρακτηρίζονται τα ξερά άνθη του φυτού (Εugenia Caryophyllata, Thumb) (συν: Caryphyllus Aromaticus L), που δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί. Αυτά πρέπει να περιέχουν αιθέριο έλαιο, όχι λιγότερο από 15%, υγρασία (προσδιοριζόμενη με την μέθοδο της ξυλόλης) όχι πάνω από 12%, τέφρα όχι πάνω από 7% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 2%.

10. "Μοσχοκάρυδα" (Νutmeg) Χαρακτηρίζονται τα απαλλαγμένα από σπερματικούς μανδύες (επιχιτώνια, σαρκία), σπέρματα του φυτού Μγristica Fragrans Houtt. Αυτά πρέπει να περιέχουν αιθέριο έλαιο όχι λιγότερο από 6%, υγρασία (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο της ξυλόλης) όχι πάνω από 10%, τέφρα όχι πάνω από 3% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 1%.

11. "Άνθη Μοσχοκάρυδων" ή "Μοσχομάκερ" (μακίς, Μace), χαρακτηρίζονται τα αποξεραμένα επιχιτώνια των μοσχοκάρυδων, τα οποία πρέπει να περιέχουν έλαιο όχι λιγότερο από 8%, υγρασία (προσδιοριζόμενη με την μέθοδο της ξυλόλης) όχι πάνω από 12%, τέφρα όχι πάνω από 2,5% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά τέφρας όχι πάνω από 0,5%.

12. "Φύλλα Δάφνης" (Laurel Leaves) χαρακτηρίζονται τα αποξεραμένα φύλλα του δένδρου Lautus Nobilis L, τα οποία πρέπει να είναι απαλλαγμένα φύλλων δαφνοκέρασου (Ρrunus Laurocerasus L), και να περιέχουν υγρασία όχι πάνω από 10%, τέφρα όχι πάνω από 6% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 1%.

13. "Ρίγανη" (Οriganum) χαρακτηρίζονται τα αποξεραμένα άνθη και φύλλα του είδους Οriganum Vulgare L και άλλων ειδών, που πρέπει να είναι απαλλαγμένα φύλλων άλλων όμοιων φυτών και να περιέχουν υγρασία όχι πάνω από 15%, τέφρα όχι πάνω από 17%, αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 6% και αιθέριο έλαιο τουλάχιστον 0,5 %.

13α."Ματζουράνα" (Μarjoram) χαρακτηρίζεται το προϊόν που λαμβάνεται με ανάλογο τρόπο από το φυτό Μajorana Hortensis Moench.

14. "Θυμάρι" (Τhyme) χαρακτηρίζονται τα αποξεραμένα άνθη και φύλλα του φυτού Τhymus Vulgaris L., τα οποία πρέπει να περιέχουν αιθέριο έλαιο τουλάχιστον 0,5%, τέφρα όχι πάνω από 8% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 2%.

15. "Κάπαρη" (Capers) χαρακτηρίζονται οι νεαροί οφθαλμοί ανθέων (κ.ν. μπουμπούκια) του φυτού Capparis Srinoza, που διατηρούνται μερικές φορές σε ξύδι ή άλμη.

Η κάπαρη απαγορεύεται να έχει τεχνητά χρωματιστεί με πράσινες χρωστικές ή με άλατα χαλκού.

16. "Γλυκάνισο" (Αnise, Αniseed) χαρακτηρίζονται οι αποξεραμένοι ώριμοι καρποί του φυτού Ρimpinella Anisum L, κατά το μεγαλύτερο μέρος μη διασπαρμένοι στους δύο επί μέρους καρπούς (μεριστοκάρπους) που πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από τους καρπούς του δηλητηριώδους κώνιου Comium Maculatum L, και να περιέχουν αιθέριο έλαιο σε ποσοστό 2% τουλάχιστον, υγρασία όχι πάνω από 13%, τέφρα όχι πάνω από 11% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 2,5%.

17. "Μάραθο" (Fannel Seed) χαρακτηρίζονται οι αποξεραμένοι, κατά το μεγαλύτερο μέρος διασπαρμένοι στους δύο επί μέρους καρπούς, ώριμοι καρποί του φυτού Foeniculum Vulgere Miller, που πρέπει να είναι απαλλαγμένοι ξένων καρπών και να περιέχουν αιθέριο έλαιο σε ποσοστό 2% τουλάχιστον, υγρασία όχι πάνω από 13%, τέφρα όχι πάνω από 10% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 2,5%.

18. "Κάρο" (Caraway) χαρακτηρίζονται οι αποξεραμένοι καρποί του φυτού Carum Carvi L, οι οποίοι πρέπει να είναι απαλλαγμένοι ομοίων ξένων καρπών και να περιέχουν αιθέριο έλαιο σε ποσοστό τουλάχιστο 2%, υγρασία όχι πάνω από 15%, τέφρα όχι πάνω από 9% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 2%.

19. "Κορίανδρος" (κ.ν. Κόλιανδρο, Coriander) χαρακτηρίζονται οι αποξεραμένοι καρποί του φυτού Coriandrum Sativum L, οι οποίοι πρέπει να είναι απαλλαγμένοι ξένων καρπών ή σπερμάτων και να περιέχουν υγρασία όχι πάνω από 13%, τέφρα όχι πάνω από 9% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 2,5%.

20. "Καρδάμωμο" (κ.ν. κακουλές, Casdamon) χαρακτηρίζονται οι ξεροί καρποί των τροπικών φυτών ΕΙΙetatia Cardamomum White et Maton και Elettaria Cardamomum Vat (β) Μajor Smith, που πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από ευτελέστερης αξίας καρπούς όμοιων φυτών (π.χ. ειδών του γένους Αmomum κ.λπ.) και να περιέχουν αιθέριο έλαιο σε ποσοστό 2% τουλάχιστον, υγρασία όχι πάνω από 15%, τέφρα όχι πάνω από 8% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 3%.

21. "Κύμινο" (Cumin) χαρακτηρίζονται οι αποξεραμένοι ώριμοι καρποί του φυτού Ciminum Cyminum L, οι οποίοι πρέπει να περιέχουν αιθέριο έλαιο σε ποσοστό 2% τουλάχιστον, υγρασία όχι πάνω από 13%, τέφρα όχι πάνω από 9,5% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 1,5%.

22. "Ψευδάμωμο" ή "Πιμέντα" ή "Πιπέρι της Ιαμαϊκής" (κ.ν.

γαρυφαλοπίπερο: ΑΙΙspice) χαρακτηρίζονται οι αποξεραμένοι, όχι τελείως ώριμοι καρποί του δέντρου Ρimenta Offcinalis Lindl της οικογένειας των μυρτοειδών, που δεν περιέχουν στύλους και φύλλα πάνω από 3%, και υπερώριμους καρπούς πάνω από 5% και που πρέπει να περιέχουν αιθέριο έλαιο σε ποσοστό 3% τουλάχιστον , υγρασία όχι πάνω από 12%, τέφρα όχι πάνω από 6% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 1%.

23. "Καρποί βανίλλιας" (Vanilla Pods) χαρακτηρίζονται οι αποξεραμένοι ατελώς ώριμοι καρποί του παράσιτου των δέντρων ορχεοειδούς φυτού Vanilla Planifolia Andrews, που πρέπει να περιέχουν βανιλλίνη σε ποσοστό 2% τουλάχιστον, υγρασία όχι πάνω από 20%, τέφρα όχι πάνω από 7%, αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 1% και να είναι πρακτικά απαλλαγμένοι αμύλου.

24. "Ζιγγίβερι" (κ.ν. πιπερόριζα: Ginger) χαρακτηρίζεται το αποξεραμένο συχνά αποφλοιωμένο και αποσβεστωμένο ρίζωμα του φυτού Ζingeber Officinalis Roscoe. Αυτό πρέπει να περιέχει αιθέριο έλαιο όχι λιγότερο από 1,5%, υγρασία όχι πάνω από 12%, τέφρα όχι πάνω από 8% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 2%.

Επιτρέπεται η προσθήκη στο αποξηραμένο ρίζωμα ζιγγιβέρεως θειωδών Ε220, Ε221, Ε222, Ε223, Ε224, Ε226, Ε227, Ε228 σε μέγιστο ποσοστό προσθήκης, εκφραζόμενο σε SO2 {όπου ο αριθμός 2 αποτελεί δείκτη} 150 mg/kg σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος ΙΙΙ, Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά, του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων.

25. "Κουρκούμη" (Τurmeric) χαρακτηρίζεται το ρίζωμα του φυτού Curcuma Longa L. Πρέπει να περιέχει αιθέριο έλαιο όχι λιγότερο από 3% και τέφρα όχι πάνω από 7%.

26. "Μπαχάρι: (Ινδοπέπερι) χαρακτηρίζονται οι αποξεραμένοι καρποί του Ινδοπεπέρεως του φαρμακευτικού.

27. "Δενδρολίβανο" (Λιβανωτός: Rosemary) χαρακτηρίζονται τα

αποξεραμένα φύλλα του φυτού Rosmarinus Officinalis L, τα οποία πρέπει να περιέχουν αιθέριο έλαιο όχι λιγότερο από 2%.

28. "Μαχλέπι" (Μουχαλέπιον) χαρακτηρίζονται οι αποξεραμένοι καρποί του φυτού Carasus Mahaleb Mill.

29. "Λυκίσκος" (Ηοps) χαρακτηρίζονται οι αποξεραμένοι στρόβιλοι του φυτού Ηumulus Lupulus L., περιεκτικότητας 1% σε αιθέριο έλαιο.

30. "Μαστίχα" (Μastic, Μastich) χαρακτηρίζεται το ρητινώδες προϊόν που λαμβάνεται με εγκάρσιες εντομές του φλοιού του κορμού και των κλάδων του δένδρου Ρistacia Lentiscus L., που περιέχει πινένιο σε ποσοστό 3%. Η μαστίχα προσφέρεται στην μορφή "δάκρυα μαστίχας".

31. Στην τάξη των αρτυμάτων με την ευρύτερη έννοια του όρου, είναι δυνατόν να υπαχθούν και ορισμένες άλλες ύλες φυτικής προέλευσης, που περιέχουν συστατικά δριμείας οσμής και γεύσης. Αυτές επειδή προέρχονται από φυτικά τρόφιμα, που καταναλίσκονται σε νωπή, κατά κανόνα κατάσταση, δεν χαρακτηρίζονται συνήθως ως αρτύματα (κ.ν. μπαχαρικά) καίτοι τα αιθέρια έλαια (ή εκχυλίσματα) που λαμβάνονται από αυτά ανήκουν πράγματι στην ίδια τάξη με αυτά, που λαμβάνονται από τα κυρίως αρτύματα. Τέτοιες ύλες είναι οι εξής:

α) Τα φυλλώδη αρτύματα, στα οποία υπάγονται το σέλινο, (Celery), ο μαϊντανός ή μακεδονίσι (Ρarsley, πετροσέλινο το ήμερο), το άνηθο (Dill), η θύμβρα (κ.ν. θρούμπι: Savory), το αψίνθιο (Τarragon), ο δυόσμος (Spearmint), η τριγωνέλλη (Fenugreek), η κοχλιαρίς κ.ά.

β) Διάφοροι κόνδυλοι, ριζώματα, βολβοί ή φύματα φυτικών τροφίμων πολλές φορές σε ξερή και μερικές φορές σε κατάσταση σκόνης, όπως π.χ. το ξερό κρεμμύδι (Οnion), η σκόνη κρεμμυδιού (Οnion powder), το ξερό σκόρδο (Garlic), η σκόνη σκόρδου (Garlic Powder), το ραπανάκι (Ηorse-Radish), το καρότο (Carrot) κ.ά.

γ) Διάφορα ηδύσματα σε ξερή κατάσταση όπως π.χ.

(i) Ελληνικό τσάι ή τσάι του βουνού από διάφορα είδη του γένους Sideritis.

(ii) Χαμομήλι (φυτ. Μatricaria Chamomille και Αnthemus Nobilis L). (iii) Τίλιο (φιλύρα, κ.ν. φλαμουριά) από το φυτό Τilia Cosdata, T. Platyphyllos.

(iν) Φασκόμηλο (ελελίσφακος) φυτά του γένους Salvia.

Επιτρέπεται η προσθήκη θειωδών Ε220, Ε221, Ε222, Ε223, Ε224, Ε226, Ε228, σε μέγιστό ποσοστό προσθήκης εκφραζόμενα σε SO2 {όπου ο αριθμός 2 αποτελεί δείκτη}, 1) Στον πολτό χρένου 800 mg/kg 2) Στον πολτό κρεμμυδιού, σκόρδου και ασκαλώνιου (κροκάρι) 300 mg/kg, σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος ΙΙΙ. Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων.

 

Αρθρο: 43

Ημ/νία: 25.06.1996

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικοί Όροι Διάθεσης Αρτυμάτων στην Κατανάλωση

Σχόλια
Τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΑΧΣ 3273/78 (ΦΕΚ Β΄ 9/1979), 2/90 (ΦΕΚ Β' 47/9.7.1990) και 145/1996 (ΦΕΚ Β΄ 485/25.6.1996).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται η εισαγωγή με σκοπό τη διάθεση στην κατανάλωση ελαφρού (ατροφικού) πιπεριού, πιπεριού Pin Head (κεφάλι καρφίτσας) και της μορφής Long Pepper. Η ανάμιξη κόκκων πιπεριού ή σκόνης με κόκκους ή σκόνη από τα παραπάνω είδη πιπεριού απαγορεύεται αυστηρά,

χαρακτηρίζεται και διώκεται ως νοθεία.

2. Καταργείται.

3. Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση κάθε υποκατάστατου του πιπεριού.

4. (α) Η συσκευασία του κόκκινου πιπεριού και οι ενδείξεις πάνω σ' αυτή πρέπει να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων σχετικών γενικών διατάξεων των άρθρων 9 και 11. Ειδικότερα στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται και η ποιότητά του, χωρίς καμιά άλλη αναγραφή, όπως αγνό, γνήσιο, εξαιρετικό κ.λπ.

(β) Σε περίπτωση που η συσκευασία του κόκκινου πιπεριού γίνεται σε σάκκους από κανάβι ή ύφασμα γενικά, αυτοί πρέπει να φέρουν εσωτερική επένδυση από εγκεκριμένη για τη συσκευασία τροφίμων πλαστική ύλη, τέτοιου πάχους ώστε να διασφαλίζεται η τυχαία διάρρηξη της επένδυσης κατά την διακίνηση και αποθήκευση.

(γ) Συσκευασία κόκκινου πιπεριού είναι δυνατόν να γίνεται και σε σακίδια από αδιάβροχο χαρτί ή αναγεννημένη κυτταρίνη (σελοφάν) ή εγκεκριμένη για τη συσκευασία τροφίμων πλαστική ύλη, τα οποία έπειτα τοποθετούνται σε κουτιά μεταλλικά ή χάρτινα.

(δ) Σε περίπτωση χρησιμοποίησης για την συσκευασία κόκκινου πιπεριού αδιάβροχου χαρτιού ή αναγεννημένης κυτταρίνης (σελοφάν) αυτό πρέπει να είναι αδιάβροχο, καθαρό, άοσμο και με επαρκή αντοχή, σε τρόπον ώστε να αποφεύγεται η διάρρηξη κατά την διακίνηση και αποθήκευση του πιπεριού και να είναι απαλλαγμένο από κάθε χρωστική ύλη ή επιβλαβή πρόσμιξη. (ε) Το κόκκινο πιπέρι (κ.ν. πάπρικα) πρέπει να διατίθεται στην λιανική πώληση σε συσκευασία καθαρού βάρους μέχρις ένα χιλιόγραμμο κατ' ανώτατο όριο και με την προϋπόθεση ότι η συσκευασία αυτή θα διασφαλίζει τη γνησιότητά του.

5. Η επιτραπέζια σκόνη μουστάρδας και ο πολτός μουστάρδας πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση αποκλειστικά και μόνο σε συσκευασία μέσα σε δοχεία ή κουτιά σφραγισμένα που φέρουν ενδείξεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 11. Οι πρώτες ύλες παρασκευής των αρτυματικών αυτών υλών πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται για κάθε μία από αυτές στα οικεία άρθρα του παρόντα Κώδικα.

6. Απαγορεύεται η εισαγωγή με σκοπό τη διάθεση στην κατανάλωση γαρύφαλλων Radja King Size, ή άλλων παρεμφερών που δεν πληρούν τους όρους της παρ. 9 του άρθρου 42.

Η ανάμιξη γαρύφαλλων Εugenia Caryophyllata με Radja King Size ή άλλα παρεμφερή, αυτοτελή ή σε μορφή σκόνης, απαγορεύεται αυστηρά, χαρακτηρίζεται και διώκεται ως νοθεία.

7. Καταργείται.

 

Αρθρο: 44

Ημ/νία: 27.01.2006

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρωματικές Ύλες: Γενικοί Όροι Διάθεσης και Χρήσης

Σχόλια
-Τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΑΧΣ 1437/89 (ΦΕΚ Β΄ 599/17.9.1990), 533/92 (ΦΕΚ Β΄ 548/3.9.1992) και 903/93 (ΦΕΚ Β΄ 38/25.1.1994).-Η πρώτη παύλα της παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την εντός "" φράση και η τέταρτη παύλα όπως προστέθηκε με την απόφαση του ΑΧΣ 483/2005 (ΦΕΚ Β΄ 244/27.2.2006).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το άρθρο αφορά τις αρωματικές ύλες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν πάνω ή μέσα στα τρόφιμα για να τους προσδώσουν κάποια οσμή ή και γεύση, καθώς και τα βασικά υλικά παρασκευής των αρωματικών υλών.

2. Σύμφωνα με το άρθρο χαρακτηρίζονται ως:

α) αρωματική ουσία: μία καθορισμένη χημική ουσία η οποία διαθέτει αρωματικές ιδιότητες και λαμβάνεται: 1) με κατάλληλες φυσικές μεθόδους (στις οποίες περιλαμβάνεται η απόσταξη και η εκχύλιση με διαλύτη) ή με ενζυματικές ή μικροβιολογικές μεθόδους από κάποια ύλη φυτικής ή ζωικής προέλευσης η οποία χρησιμοποιείται, είτε ως έχει είτε αφού υποστεί μεταποίηση, για την ανθρώπινη κατανάλωση με παραδοσιακούς τρόπους παρασκευής τροφίμων (στους οποίους περιλαμβάνεται η ξήρανση, ο φρυγμός (καβούρδισμα) και η ζύμωση), 2) με χημική σύνθεση, ή απομονώνεται με χημικές μεθόδους και είναι χημικώς όμοια με ουσία που περιέχεται από τη φύση της σε κάποια ύλη φυτικής ή ζωικής προέλευσης, όπως περιγράφεται στο σημείο 1), 3) με χημική σύνθεση, δεν είναι όμως χημικώς όμοια με ουσία που περιέχεται από τη φύση της σε κάποια ύλη φυτικής ή ζωικής προέλευσης, όπως περιγράφεται στο σημείο 1).

β) αρωματικό παρασκεύασμα: προϊόν άλλο από τις ουσίες που καθορίζονται στο (α) σημείο 1), συμπυκνωμένο ή μη που διαθέτει αρωματικές ιδιότητες και λαμβάνεται με κατάλληλες φυσικές μεθόδους (στις οποίες

περιλαμβάνεται η απόσταξη και η εκχύλιση με διαλύτη) ή με ενζυματικές ή μικροβιολογικές μεθόδους από ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται, είτε ως έχουν, είτε αφού υποστούν μεταποίηση για την ανθρώπινη κατανάλωση, με παραδοσιακούς τρόπους παρασκευής τροφίμων (στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η ξήρανση, ο φρυγμός (καβούρδισμα) και η ζύμωση).

γ) αρωματική ύλη μεταποίησης: το προϊόν που παράγεται τηρουμένων των ορθών παρασκευαστικών πρακτικών, με θέρμανση σε θερμοκρασία μέχρι 180oC {βαθμούς Κελσίου}, επί χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ενός μείγματος συστατικών που δεν έχουν κατ΄ ανάγκη αρωματικές ιδιότητες και από τα οποία, ένα τουλάχιστον περιέχει άζωτο (αμινική ομάδα) και ένα άλλο είναι αναγωγικό ζάχαρο.

δ) άρωμα καπνιστών τροφίμων: εκχύλισμα καπνού που χρησιμοποιείται στις παραδοσιακές διαδικασίες καπνιστών τροφίμων.

3. Το άρθρο δεν αφορά:

-Εδώδιμες ουσίες και προϊόντα που προορίζονται να καταναλωθούν ως έχουν με ή χωρίς ανασύσταση.

-Ουσίες που έχουν αποκλειστικά γλυκιά, ξινή ή αλμυρή γεύση.

-Ύλες φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης που έχουν εγγενείς αρωματικές ιδιότητες στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται σαν πηγές αρωματικών υλών.

4. Οι αρωματικές ύλες μπορούν να περιέχουν τρόφιμα καθώς και άλλες ουσίες όπως:

-"πρόσθετα αναγκαία για την αποθήκευση και τη χρησιμοποίηση των αρωματικών ουσιών υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 33 παράγραφος 9 εδάφιο γ."

-προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη διάλυση και την αραίωση των αρωματικών υλών.

-πρόσθετα αναγκαία για την παραγωγή των αρωματικών υλών (τεχνολογικά βοηθήματα), εφόσον δεν διέπονται από άλλες διατάξεις.

-"Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του Παραρτήματος III, IV του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων με τους αντίστοιχους όρους των εν λόγω παραρτημάτων. -Σορβικά Ε 200, Ε 202, Ε 203, Βενζοϊκά Ε 210, Ε 211, Ε 212, Ε 213. -Γαλλικός προπυλεστέρας Ε 310 Γαλλικός οκτυλεστέρας Ε 311 Γαλλικός δωδεκυλεστέρας Ε 312 Βουτυλική υδροξυ-ανισόλη Ε 320

-Φωσφορικά: Ε 338, Ε 339, Ε 340, Ε 341, Ε 343, Ε 450, Ε451, Ε 452, κόμμι καράγια Ε 416.

Μονολαυρική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτόνη Ε 432, Μονοελαϊκή

πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτόνη Ε 433, Μονοπαλμιτική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτόνη Ε 434, Μονοστεατική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτόνη Ε 435, τριστεατική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτόνη Ε 436. Διοξείδιο του πυριτίου Ε 551, Διμεθυλοπολυσιλοζάνιο Ε 900. Κιτρικό τριαιθύλιο Ε1505, Διοξικός γλυκερινεστέρας (Διακετίνη) Ε1517, Τριοξικός γλυκερινεστέρας (Τριακετίνη) Ε1518, Προπανο-1,2-διόλη (προπυλενογλυκόλη) £1520, Βενζυλική αλκοόλη Ε1519."

5. Οι αρωματικές ουσίες και τα αρωματικά παρασκευάσματα που

περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2, εδάφιο (α), σημείο ι) και εδάφιο (β) αντίστοιχα διατίθενται στην κατανάλωση σε διάλυμα ενυδατωμένης αλκοόλης, που μπορεί να περιέχει προπυλενογλυκόλη ή γλυκερίνη ή μίγμα τους.

6. α) Οι αρωματικές ύλες δεν πρέπει να περιέχουν ποσότητα οποιουδήποτε στοιχείου ή ουσίας επικίνδυνων από τοξικολογική άποψη.

β) με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που, ενδεχομένως, προβλέπονται από τα ειδικά κριτήρια καθαρότητας, οι αρωματικές ύλες δεν πρέπει να περιέχουν άνω των 3 mg/kg αρσενικού, 10 mg/kg μολύβδου, 1 mg/kg καδμίου και 1 mg/kg υδραργύρου.

γ) Η χρησιμοποίηση των αρωματικών υλών δεν επιτρέπεται να προκαλεί στα τρόφιμα, στην κατάσταση στην οποία αυτά καταναλίσκονται, την παρουσία ανεπιθύμητων ουσιών, από εκείνες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, και σε ποσότητες μεγαλύτερες από αυτές που ορίζονται στο παράρτημα αυτό.

δ) Η χρησιμοποίηση των αρωματικών υλών και άλλων συστατικών τροφίμων που έχουν αρωματικές ιδιότητες δεν επιτρέπεται να προκαλεί την παρουσία ουσιών από αυτές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, σε ποσότητες μεγαλύτερες από αυτές που ορίζονται στο παράρτημα αυτό.

7. Οι αρωματικές ύλες που δεν προορίζονται για πώληση στον τελικό καταναλωτή δεν επιτρέπεται να διατεθούν στο εμπόριο εάν οι συσκευασίες τους ή τα δοχεία στα οποία περιέχονται δεν φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις, οι οποίες πρέπει να είναι ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες:

α) το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή, ή ενός πωλητή εγκατεστημένου στην Κοινότητα,

β) την ονομασία πώλησης: τη λέξη "άρωμα" είτε μια πιο εξειδικευμένη ονομασία ή περιγραφή της αρωματικής ύλης.

γ) την ένδειξη για τρόφιμα, είτε μια πιο συγκεκριμένη αναφορά στο τρόφιμο για το οποίο προορίζεται.

δ) την απαρίθμηση, κατά φθίνουσα τάξη βάρους, των κατηγοριών των ακολούθων αρωματικών ουσιών και παρασκευασμάτων, σύμφωνα με την εξής κατάταξη:

- φυσικές αρωματικές ουσίες για τις αρωματικές ουσίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 εδάφ. (α) σημ. 1).

- αρωματικές ουσίες όμοιες με τις φυσικές, για τις αρωματικές ουσίες που ορίζονται στην παράγραφο 2, εδάφ. (α) σημ. 2).

- τεχνητές αρωματικές ουσίες, για τις αρωματικές ουσίες που ορίζονται στην παράγραφο 2, εδάφ. (α) σημ. 3).

- αρωματικά παρασκευάσματα, για τα παρασκευάσματα που ορίζονται στην παράγραφο 2 εδάφ. (β).

- άρωμα μεταποίησης, για τις αρωματικές ύλες που ορίζονται στην παράγραφο 2, εδάφ. (γ).

- άρωμα καπνισμού τροφίμων, για αρωματικές ύλες που ορίζονται στην παράγραφο (δ).

ε) στην περίπτωση μίγματος αρωματικών υλών και άλλων ουσιών ή προσθέτων αναγκαίων για την αποθήκευση και τη χρησιμοποίησή τους ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη διάλυση και την αραίωσή τους, την απαρίθμηση, κατά φθίνουσα τάξη βάρους, στο μίγμα:

- των κατηγοριών των αρωματικών υλών, σύμφωνα με την ταξινόμηση του εδαφίου (δ) της παρούσας παραγράφου.

- των ονομάτων καθεμιάς από τις άλλες ουσίες ή ύλες ή ενδεχομένως, τον αντίστοιχο αριθμό ΕΟΚ.

στ) την ένδειξη της μέγιστης ποσότητας, στο τρόφιμο κάθε συστατικού ή ομάδας συστατικών που υπόκεινται σε ποσοτικό περιορισμό ή ανάλογη πληροφόρηση, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον αγοραστή να

συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις.

ζ) μια ένδειξη που να επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας.

η) την ονομαστική ποσότητα εκφρασμένη σε μονάδες μάζας ή όγκου.

θ) με την επιφύλαξη του εδαφίου (δ) ο όρος "φυσικό" ή κάθε άλλη έκφραση με την ίδια ουσιαστικά σημασία, χρησιμοποιείται μόνο για αρωματικές ύλες των οποίων το αρωματικό συστατικό περιέχει αποκλειστικά "αρωματικές ουσίες όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2, εδάφ. (α) σημείο 1 ή/και" αρωματικά παρασκευάσματα όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2, εδ.(β). Στην περίπτωση που η ονομασία πώλησης της αρωματικής ύλης περιέχει ένδειξη σχετικά με ένα τρόφιμο ή με μια πηγή αρωματικών υλών, ο όρος "φυσικό" ή κάθε άλλη έκφραση με την ίδια ουσιαστική σημασία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον το αρωματικό συστατικό έχει απομονωθεί με τις κατάλληλες φυσικές μεθόδους ή με μικροβιολογικές ή ενζυματικές μεθόδους ή με παραδοσιακές μεθόδους παρασκευής τροφίμων, αποκλειστικά και μόνον, ή σχεδόν αποκλειστικά, από το αντίστοιχο τρόφιμο ή την αντίστοιχη πηγή αρωματικών υλών.

8. α) Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 εδάφια (δ) (ε) και (στ) επιτρέπεται να αναγράφονται μόνο στα εμπορικά έγγραφα που αφορούν την παρτίδα και που παραδίδονται κατά ή πριν από την παράδοση, υπό τον όρο ότι, σε ευδιάκριτο σημείο της συσκευασίας ή του δοχείου που περιέχει το εν λόγω προϊόν, υπάρχει η ένδειξη "προορίζεται για την παρασκευή τροφίμων και όχι για λιανική πώληση".

β) Δεν θεσπίζονται λεπτομερέστερες προδιαγραφές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναγράφονται οι προβλεπόμενες ενδείξεις.

γ) Οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7, αναγράφονται και στα ελληνικά με λέξεις εύκολα κατανοητές από τους αγοραστές, εκτός αν η σχετική πληροφόρηση εξασφαλίζεται με άλλους τρόπους. Η παρούσα διάταξη δεν εμποδίζει την αναγραφή των ενδείξεων αυτών σε πολλές γλώσσες.

8 δις. α. Οι αρωματικές ύλες που προορίζονται για πώληση στον τελικό καταναλωτή δεν επιτρέπεται να διατίθενται στο εμπόριο εάν οι συσκευασίες ή τα δοχεία που τις περιέχουν δεν φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις, οι οποίες πρέπει να είναι ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες.

i. τη λέξη "άρωμα" ή πιο εξειδικευμένη ονομασία ή περιγραφή της αρωματικής ύλης.

ii. τον προορισμό "για τρόφιμα" είτε πιο συγκεκριμένη αναφορά στο τρόφιμο για το οποίο προορίζεται η αρωματική ύλη.

iii. τη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 8 του άρθρου 11 του Κώδικα.

iv. τις ειδικές συνθήκες διατήρησης και χρησιμοποίησής τους.

ν. οδηγίες χρήσης εφ' όσον είναι απαραίτητες για τη σωστή χρήση του αρώματος.

νi. την καθαρή ποσότητα εκφρασμένη σε μονάδες μάζας ή όγκου. νii. το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου στην Κοινότητα. νiii. ένδειξη ή σήμα που να επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 11 του Κώδικα.

ix. στην περίπτωση μίγματος αρωματικής (ών) ύλης (ών) με άλλες ουσίες, την απαρρίθμηση, κατά φθίνουσα τάξη βάρους, στο μίγμα:

- της αρωματικής ύλης ή των αρωματικών υλών που περιέχονται στο μίγμα, σύμφωνα με το υπεδάφιο (i)

- την ονομασία όλων των άλλων ουσιών ή υλών, ή κατά περίπτωση τον αριθμό Ε.Ο.Κ.

β. Ο όρος "φυσικό" ή κάθε άλλη έκφραση με την ίδια ουσιαστικά σημασία χρησιμοποιείται μόνο για αρωματικές ύλες, των οποίων το αρωματικό συστατικό περιέχει αποκλειστικά αρωματικές ουσίες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 εδάφιο α σημείο 1 ή/και αρωματικά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 εδάφιο β του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση κατά την οποία η ονομασία πώλησης περιλαμβάνει αναφορά σε τρόφιμο ή πηγή αρωματικών υλών, ο όρος "φυσικό" ή κάθε άλλη έκφραση με την ίδια ουσιαστικά σημασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον το αρωματικό συστατικό έχει απομονωθεί με τις κατάλληλες φυσικές μεθόδους ή με μικροβιολογικές ή ενζυματικές μεθόδους ή με παραδοσιακές μεθόδους παρασκευής τροφίμων, αποκλειστικά και μόνο, ή σχεδόν αποκλειστικά, από το αντίστοιχο τρόφιμο ή την αντίστοιχη πηγή αρωματικών υλών.

γ. Οι ενδείξεις που προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο πρέπει να αναγράφονται και στα ελληνικά, εκτός αν η σχετική πληροφόρηση του καταναλωτή εξασφαλίζεται με άλλους τρόπους.

9.α) Δεν επιτρέπεται από τον Ιούλιο 1990 η εμπορία και η χρήση αρωματικών υλών που δεν συμφωνούν με το άρθρο αυτό.

β) το εδάφιο (α) δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις που ελλείψει κοινοτικών διατάξεων, διέπουν ορισμένες ομάδες αρωματικών υλών ή καθορίζουν τα τρόφιμα επάνω ή μέσα στα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αρωματικές ύλες.