Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

 ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΦΕΚ: Α 151 19940916
Τέθηκε σε ισχύ: 16.09.1994
Ημ.Υπογραφής: 16.09.1994
 
Σχόλια
Ο παρών κώδικας κυρώθηκε από το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151). - Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 3312/2005 (Α΄ 35/16.2.2005), οι διατάξεις του παρόντος κώδικα, των οικείων Διμερών Συμβάσεων περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος ή άλλων νόμων, κατά το μέρος που αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 4 έως και 13 του ανωτέρω νόμου, δ ε ν εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που εμπίπτουν στις πιο πάνω διατάξεις. =============== - Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005 (Α΄ 35/16.2.2005), για την εφαρμογή των άρεθρων 4 έως 13 του νόμου αυτού (Βλ. τα σχετικά άρθρα), ως "πραγματικός δικαιούχος" νοείται το φυσικό πρόσωπο, όταν -κατά τα οριζόμενα στην ίδια παρ. (βλ. σχετικά)-, ενεργεί, μεταξύ άλλων, εξ ονόματος νομικού προσώπου, οργανισμού, ο οποίος φορολογείται για τα κέρδη του σύμφωνα με τις διατάξεις του π α ρ ό ν τ ο ς νόμου ή Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (εφεξής Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) εγκεκριμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ ή οργανισμού που αναφέρεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2. Αν ενεργεί εξ ονόματος οργανισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 2, υ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι να γνωστοποιεί την επωνυμία και τη διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού στον οικονομικό φορέα που καταβάλλει τους τόκους και στη συνέχεια αυτός διαβιβάζει τις πληροφορίες στην αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους - μέλους που είναι εγκατεστημένος. =============================================== Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010 "Οπου στις διατάξεις του ΚΦΕ αναγράφονται "κλίμακα (α) ή (β), νοείται η κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9, όπως αυτή θεσπίστηκε με το νόμο αυτόν (3842/2010)".


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: ΠΑΡΑΡΤ
Ημ/νία: 16.09.1994
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
 
Τίτλος Αρθρου
Ο οποίος περιλαμβάνει τις πηγές των διατάξεων που ενσωματώθηκαν στα άρθρα της κωδικοποίησης.

 

Κείμενο Αρθρου
Αρθρα Κώδικα
2 παράγρ. 1, 2, 3
2 παράγρ. 4
3 παράγρ. 1
3 παράγρ. 2
4 παράγρ. 1
4 παράγρ. 2
4 παράγρ. 3

 


Αρθρο: 1
Ημ/νία: 16.09.1994
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αντικείμενο του φόρου
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, αντικείμενο φόρου
Σχόλια
Αρθρο 1 ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με άρθρο 1 ν.δ. 3323/1955

 

Κείμενο Αρθρου
Επιβάλλεται φόρος στο συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και αποκτάται από κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2.

 


Αρθρο: 2
Ημ/νία: 31.03.2011
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ-ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ-ΑΦΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Υποκείμενο του φόρου
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Υποκείμενο του φόρου
Σχόλια
Οι παρ. 1,2,3 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 αντιστοιχούν με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.δ. 3323/1955. Η Ελλάδα έχει υπογράψει σειρά συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος με Η.Π.Α, Ην. Βασίλειο, Σουηδία, Γαλλία, Ινδίες, Ιταλία, Γερμανία, Κύπρο, Βέλγιο, Αυστρία, Φιλανδία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία, Πολωνία, Νορβηγία, Δανία καθώς και Συμβάσεις περί αποφυγής διπλής φορολογίας των κερδών Ναυτιλιακών και Αεροπορικών επιχειρήσεων με Ολλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Πολωνία, Δανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία, Λίβανο, Γιουγκοσλαβία, Συρία, Λαϊκή Δημοκρατία Κίνας, ΕΣΣΔ, Πακιστάν, Αυστραλία, Μαρόκο, Αίγυπτο, Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, Αλβανία. ** Βλ. σχετικά με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου και την διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 8 (: καταβολή των ενισχύσεων) του ν. 3299/2004 (Α΄ 261/23.12.2004) περί κινήτρων ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και περιφερειακή σύγκληση. ======================================= ^^^ προσοχή: σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73 του ν . 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010), για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του π α ρ ό ν τ ο ς κώδικα (βλ. οικεία σχόλια) και της παραγράφου 4 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου 2 του π α ρ ό ν τ ο ς κώδικα, των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών που ορίζεται από τα άρθρα 109 και 10 του ίδιου κώδικα, μ ε ι ώ ν ε τ α ι κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζομένων που υφίσταται κατά την προηγούμενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δ ε ν μειώνεται σε καμία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους. Βλ. όμως για περισσότερα ολόκληρο το άρθρο 73 του ανωτέρω νόμου. *** ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Με το άρθρο πέμπτο του νόμου 3845/2010 ΦΕΚ Α 65/6.5.2010 "Επιβάλλεται έκτακτη, εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης, στο συνολικό καθαρό εισόδημα, οικονομικού έτους 2010, των νομικών προσώπων του άρθρου 2 παράγραφος 4 και 101 παράγραφος 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151/A'). Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στο καθαρό εισόδημα, όπως αυτό προσδιορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 31 παράγραφος 19 και 105 παράγραφος 7 του ίδιου Κώδικα, εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει τα εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Η εισφορά επιβάλλεται στο σύνολο του καθαρού εισοδήματος. AV το καθαρό εισόδημα είναι ίσο ή μικρότερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, δεν επιβάλλεται εισφορά..........." ======================================== - Οι παρ. 1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011). - Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
***ΠΡΟΣΟΧΗ!!! (Βλ. σχόλια)
«1. Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του. Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο που υπηρετεί στην αλλοδαπή, αν:
α) είναι λειτουργός ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν. 2362/1995, που έχει προστεθεί με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 ή β) συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνή Οργανισμό και είχε κατά το χρόνο της εισόδου του στην υπηρεσία του θεσμικού οργάνου της Ε.Ε. ή του Διεθνούς Οργανισμού την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, θεωρείται ότι συνεχίζει να έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. Ομοίως, θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και τα μέλη της οικογένειας που το βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, εκτός αν έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε κράτος στο οποίο υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους και το κράτος αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51Α.»
3. Σε φόρο υπόκειται και η σχολάζουσα κληρονομία.
4** ^^^ (βλ. σχόλια). Σε φόρο υπόκεινται επίσης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ . 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α').
«5. Κατ' εξαίρεση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, υπόκειται σε φόρο μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, για τρία διαδοχικά έτη και για μία μόνο φορά, το φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του σε κράτος το οποίο δεν έχει συνάψει με την Ελλάδα Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.), σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και εφόσον το κράτος αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51Α. Το χρονικό διάστημα των τριών ετών υπολογίζεται από την έναρξη διαμονής του φυσικού προσώπου στην Ελλάδα.»

 


Αρθρο: 3
Ημ/νία: 16.09.1994
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Χρόνος επιβολής του φόρου
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Χρόνος επιβολής του φόρου
Σχόλια
Το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με το άρθρο 1 του ν.δ. 3323/1955.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος από εισόδημα που αποκτάται μέσα στο αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, κατά τις διακρίσεις που ορίζει αυτός ο νόμος.
2. Η χρονική διάρκεια του οικονομικού έτους αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

 


Αρθρο: 4
Ημ/νία: 23.04.2010
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Εισόδημα και εξεύρευσή του
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.δ. 3323/1955. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 αντιστοιχούν με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.δ. 3323/1955. Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του παρόντος άρθρου καταργήθηκαν με τις παρ. 8 και 9 αντίστοιχα του άρθρου 1 του ν. 2459/1997. - Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2873/2000. - Σύμφωνα με τη παρ. 5 άρθρου 13 Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ Α' 37) τα εισοδήματα των ιατρών του Ε.Σ.Υ, από την απογευματινή εργασία της παρ. 1 του άρθρου 9 του νόμου αυτού, καθώς και αυτό των πανεπιστημιακών ιατρών από την απογευματινή εργασία των παραγράφων 1 και 4 του ίδιου άρθρου, όπως επίσης και η προβλεπόμενη στην επόμενη παράγραφο 6 του άρθρου αυτού ειδική αμοιβή για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου από πανεπιστημιακούς ιατρούς, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., θεωρούνται ότι προέρχονται από άσκηση ιδιωτικού έργου και φορολογούνται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 περ. Ζ. του παρόντος άρθρου.- Το εντός " " τρίτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3091/2002 (Α΄330/24.12.2002),σύμφωνα δε με την περ. β) του άρθρου 30 του ανωτέρω νόμου, η ισχύς του αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2003, για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά.** Τα εντός " " τρίτο και τέταρτο εδάφια της παρ. 3 του παρόντος άρθρου τίθενται όπως επανήλθαν σε ισχύ από 28.1.2004, μετά την κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15/28.1.2004), με την οποία είχαν αυτά αντικατασταθεί, με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3259/2004 (Α΄ 149/4.8.2004).** Το πρώην (βλ. προηγούμενη μορφή του παρόντος άρθρου) πέμπτο εδάφιο της παρ. 3, που είχε προστεθεί με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3220/2004, καταργήθηκε, μετά την κατάργηση της εν λόγω παραγράφου, με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3259/2004.===================- Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004) και, σύμφωνα με την περ. α) του άρθρου 33 του ιδίου νόμου, ισχύει από 1.1.2005, για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά. Στο τέλος της παρ. 3 του παρόντος προστέθηκε εδάφιο με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1β του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010. Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3842/2010, οι διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυτού δηλ. το 7 του ν.3842/2010, έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2010 και μετά.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Εισόδημα στο οποίο επιβάλλεται ο φόρος είναι το εισόδημα που προέρχεται από κάθε πηγή ύστερα από την αφαίρεση των δαπανών για την απόκτηση του, όπως αυτό προσδιορίζεται ειδικότερα στα άρθρα 20 έως 51. Ο φόρος αυτού του νόμου, τα πρόστιμα και οι πρόσθετοι φόροι δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από το εισόδημα αυτό.
2. Το εισόδημα ανάλογα με την πηγή της προέλευσής του διακρίνεται κατά τις επόμενες κατηγορίες ως εξής:
Α-Β. Εισόδημα από ακίνητα.
Γ. Εισόδημα από κινητές αξίες.
Δ. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
Ε. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις.
ΣΤ. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Ζ. Εισόδημα από υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή.
3. Για να βρεθεί το συνολικό εισόδημα αθροίζονται τα επί μέρους εισοδήματα των κατηγοριών Α' έως Ζ' της προηγούμενης παραγράφου τα οποία αποκτώνται από κάθε φυσικό πρόσωπο, είτε κατά το οικονομικό έτος το προηγούμενο από την φορολογία, είτε κατά το ημερολογιακό ή διαχειριστικό ή γεωργικό έτος, το οποίο έληξε μέσα στο προηγούμενο απότη φορολογία οικονομικό έτος. Κατά την άθροιση αυτή συμψηφίζονται ταθετικά και αρνητικά στοιχεία των επί μέρους εισοδημάτων."Ειδικά, το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται με συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήματος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, μεταφέρεταιγια να συμψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υποχρέου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς. «Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις που προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το οποίο μεταφέρεται για να συμψηφισθεί διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη.»** «Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα.»
4. Αρνητικό στοιχείο εισοδήματος από πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή συμψηφίζεται μόνο με θετικά εισοδήματα του φορολογουμένου που προκύπτουν στην αλλοδαπή.
[5. Καταργήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 1 ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α' 17)].
[6. Kαταργήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 1 ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α' 17)].
7. Εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων και από τόκους δανείων που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, επιτρέπεται να μη συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό εισόδημα του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η εκχώρηση γίνεται με απλή έγγραφη δήλωση του υποχρέου σε φόρο η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για την φορολογία του προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται σε φόρο. Μαζί με τη δήλωση αυτή παραδίδονται στον προϊστάμενο τη δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας τα αποδεικτικά έγγραφα της εκχωρουμένης απαίτησης και με την ίδια δήλωση ο εκχωρών βεβαιώνει ότι δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του εκχωρητή.
"Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το περιεχόμενο της δηλώσεως εκχώρησης εισοδημάτων στο Δημόσιο, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν, η διαδικασία βεβαίωσης των ποσών των εισοδημάτων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου."

 


Αρθρο: 5
Ημ/νία: 27.05.2009
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Φορολογία των εισοδημάτων των συζύγων και των ανήλικων τέκνων
Σχόλια
Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν.δ. 3323/1955. - Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2873/2000 και η ισχύς της αρχίζει απο το οικονομικό έτος 2001 για τα εισοδήματα χρήσης 2000 και εξής, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. γ' του ίδιου Νόμου. ==================================== - Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3763/2009 (Α΄ 80/27.5.2009) και σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου η ισχύς του αρχίζει από το οικονομικό έτος 2010. - Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3763/2009 (Α΄ 80/27.5.2009)και σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου η ισχύς του αρχίζει από το οικονομικό έτος 2010. .

 

Κείμενο Αρθρου
1. Κατά τη διάρκεια του γάμου, οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Σε αυτή την περίπτωση, το τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα του εισοδήματος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζεται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου.
2. Ειδικά, το εισόδημα του ενός συζύγου, το οποίο προέρχεται από επιχείρηση που εξαρτάται οικονομικά από τον άλλο σύζυγο, προστίθεται στα εισοδήματα του άλλου συζύγου και φορολογείται στο ονομά του.
3. Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο ονομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσοστό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο ονομά του. Αν ο υπόχρεως γονέας δεν έχει την γονική μέριμνα, το εισόδημα προστίθεται στα εισοδήματα του άλλου γονέα και φορολογείται στο ονομά του.
«Τα προηγούμενα εδάφια έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που το εισόδημα των ανηλίκων τέκνων προέρχεται από ακίνητα που περιήλθαν σε αυτά από ανιόντες, στους οποίους είχαν μεταβιβασθεί από τους γονείς των ανηλίκων».
"4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για εισοδήματα τα οποία προκύπτουν από:
α) την παροχή εργασίας του ανήλικου τέκνου, με σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας ή μίσθωσης έργου,
β) περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από κληρονομία,
γ) περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από χαριστικές παροχές, εκτός από εκείνα που προέρχονται από χαριστικές παροχές γονέα του.
δ) περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από χαριστικές παροχές, που έγιναν σε αυτό από γονέα του, ο οποίος έχει αποβιώσει κατά το χρόνο που προκύπτει το εισόδημα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία,
ε) συντάξεις που απονεμήθηκαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα του ή της μητέρας του και
στ) περιουσιακά στοιχεία που με βάση δικαστική απόφαση περιέρχονται στο ανήλικο, ως υποκατάστατα στοιχείων που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις αυτής της παραγράφου.
Για τα εισοδήματα αυτά το ανήλικο τέκνο έχει δική του φορολογική υποχρέωση, με εξαίρεση το εισόδημα από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από χαριστικές παροχές από τους γονείς του, καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατό τους.
Το εισόδημα από περιουσιακό στοιχείο που περιήλθε στο ανήλικο με χαριστική παροχή γονέα του φορολογείται στο γονέα που το παραχώρησε. Αν η αξία του υποκατάστατου υπερβαίνει την αξία του περιουσιακού στοιχείου το οποίο εκποιήθηκε, το εισόδημα που προκύπτει θεωρείται ότι αποτελεί μέρος χαριστικής παροχής που έγινε στο τέκνο από το γονέα του που το έχει το μεγαλύτερο ποσό εισοδήματος και φορολογείται, επιμεριζόμενο αναλόγως στο όνομα του γονέα". «Σε περίπτωση που για το ανήλικο τέκνο, συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις α' έως στ' της παραγράφου αυτής, τότε στην υποβαλλόμενη δήλωσή του περιλαμβάνεται και το εισόδημα που προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από χαριστικές παροχές από τους γονείς του, καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατό τους».

 


Αρθρο: 6
Ημ/νία: 31.03.2011
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ)
 
Τίτλος Αρθρου
Απαλλαγές από το φόρο
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Απαλλαγές από το φόρο
Σχόλια
Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 1Α' του άρθρου 7 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 1Β' του άρθρου 7 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 1Γ' του άρθρου 7 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 1Ε' του άρθρου 7 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με τις παρ. 1ΣΤ', 2 και 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 3323/1955. Η περίπτωση ε' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 29 του άρθρ. 6 του ν. 2386/1996, αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2459/1997, η δε ισχύς αυτής αρχίζει για τα κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν με 31.12.1996 και μετά. Οι διατάξεις των περ. β', γ', στ', η' της παρ. 5 του παρόντος άρθρου καταργήθηκαν με τις παρ. 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 1 του ν. 2459/1997. Τα δύο πρώτα εδάφια της περ. β' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α 249) η δε ισχύς άρχεται από 1.1.1999. Στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου προστίθεται περιπτ. γ με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α 249) η δε ισχύς άρχεται από 1.1.99 Στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου προστίθεται περ. ι΄, με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ Α 154). Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου η ισχύς της αρχίζει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά. - Στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου, στη θέση της παλαιάς περ. α' η οποία είχε καταργηθεί με το άρθρο 1 του ν. 2459/1997, προστέθηκε νέα περ. α' με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α' 31), η ισχύς της δε αρχίζει για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες που αποκτώνται ή πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά. Η εντός " " περ. ια' στην παρ. 5 του άρθρου 6 προστέθηκε με την περ. β' της παρ. 13 του άρθρου 6 του ν. 2740/99 (Α' 186), ισχύει δε, από 16.9.1999, και από 1.1.1999 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά. - Το πρώτο εδάφιο της περ. β της παρ. 2 αντικαταστάθηκεα πό το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2873/2000 και ισχύει για εισοδήματα και δαπάνες που πραγματοποιουνται από 1.1.2001, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. ε του ίδιου Νόμου. - Η περ. ια της παρ. 5 καταργήθηκε για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2001, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 2873/2000. - Η περ. δ της παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2954/2001 (ΦΕΚ Α 255/2.11.2001).- Η περ. β΄της παρ. 2 και οι περ. α΄, β΄ και ια΄της παρ. 3 αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 2, 3, 4 και 5 αντιστοίχως του άρθρου 2 του ν. 3091/2002 (Α΄330/24.12.2002), ενώ η αναρίθμηση των περ. ε΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιγ΄ και ιε΄ της ιδίας (3) παρ. σε περ. γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, και θ΄ αντιστοίχως έγινε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου, μετά την αντίστοιχη κατάργηση των περ. γ΄, δ΄, στ΄, ζ΄, ιβ΄ και ιδ΄ της παρ. 3 από την ίδια παρ. 6.- Τέλος, η περ. ι΄ της παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3091/2002 (Α΄330/24.12.2002), σύμφωνα δε με την περ. α) του άρθρου 30 του ανωτέρω νόμου, η ισχύς της διάταξης της περ. β΄της παρ. 2 αρχίζει από 1.1.2003 για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά. Η εντός "" περίπτωση γ της παρ. 4 του παρόντος τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3156/2003 ΦΕΚ Α 157/25.6.2003.================================** Η περ. ι) της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004).- Η περ. γ΄ της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312/27.12.2005), και, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ιδίου νόμου, ισχύει από 1.1.2006.==============================- Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της περ. γ της παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και, σύμφωνα με την περ. α του άρθρου 39 του ιδίου νόμου, ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2007 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά.*** Η εντός " " φράση περί αυξήσεως των τετραγωνικών μέτρων τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και σύμφωνα με την περ. β του άρθρου 39 του ιδίου νόμου, ισχύει από το οικονομικό έτος 2007 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αυτού του οικονομικού έτους και των επόμενων.- Η περ. ιβ της παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και σύμφωνα με την περ. α του άρθρου 39 του ιδίου νόμου, ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2007 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά.=======================================**** Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006), οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου κ α τ α ρ γ ο ύ ν τ α ι για τόκους που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά. Η εντός "" περίπτωση ιγ της πρ. 5 του παρόντος τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3756/2009 ΦΕΚ Α 53/31.3.2009 και η ισχύς της αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά. ================================== - Η περ. δ της παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122/21.7.2009) και σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιουλίου 2009 και μετά. ================================================ - Οι διατάξεις της περίπτωσης β της παρ. 4 του παρόντος καταργούνται με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010. Σύμφωνα επίσης με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 92 του ιδίου νόμου, η ισχύς της προηγούμενης κατάργησης αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2010 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά. - Η παρ. 7 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010) και σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2010. - Η περ. ιδ΄της παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 89 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167/24.9.2010). =========================================== - Η περ. ιε΄ στην παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 1α) του άρθρου 21 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
1. Απαλλάσσονται από το φόρο προσωπικά και με τον όρο της
αμοιβαιότητας:
α) Οι αλλοδαποί πρεσβευτές και οι λοιποί διπλωματικοί αντιπρόσωποι και πράκτορες, για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και για τα από κάθε πηγή εισοδήματά τους που αποκτώνται στην αλλοδαπή.
β) Οι πρόξενοι και προξενικοί πράκτορες ως και το κατώτερο προσωπικό των ξένων πρεσβειών και προξενείων, εφόσον έχουν την ιθαγένεια του Κράτους που αντιπροσωπεύεται και αποκτούν στην Ελλάδα εισόδημα μόνο από μισθωτές υπηρεσίες.
2. Από το εισόδημα από ακίνητα απαλλάσσεται:
α) Το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την παραχώρηση της χρήσης ακινήτων από τον κύριο, νομέα ή επικαρπωτή αυτών στο Ελληνικό Δημόαιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, χωρίς αντάλλαγμα.
"β) Το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά."
«γ) Το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας εμβαδού μέχρι "διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα"***, από τον γονέα που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τα τέκνα του ή από τα τέκνα που έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τους γονείς τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία.» *** (βλ. σχόλια)
3. Από το εισόδημα από κινητές αξίες απαλλάσονται:
"α) Οι τόκοι οποιασδήποτε μορφής κατάθεσης σε τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφόσον η κατάθεση δεν είναι σε ευρώ και ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού."
"β) Οι τόκοι εκούσιων καταθέσεων όψεως ή ταμιευτηρίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον οι καταθέσεις αυτές δεν είναι σε ευρώ και ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού."
γ)[Παραλείπεται ως μη ισχύουσα].
δ)[Παραλείπεται ως μη ισχύουσα].
γ["ε)]**** Οι τόκοι από υποχρεωτικές καταθέσεις τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του ν.1667/1986 στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και οι τόκοι που προέρχονται από καταθέσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος." **** (βλ. σχόλια)
στ)[Παραλείπεται ως μη ισχύουσα].
ζ) [Παραλείπεται ως μη ισχύουσα].
δ[η)] Οι τόκοι εθνικών δανείων που εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες, εφόσον προβλέπεται η απαλλαγή από τον οικείο νόμο.
ε[θ)] Οι τόκοι ενυπόθηκων δανείων αλλοδαπής, τα οποία παρέχονται από αλλοδαπούς με εγγραφή υποθήκης σε πλοία ελληνικής ιθαγενείας.
στ[ι)] Οι τόκοι των ομολογιακών δανείων της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, εφόσον προβλέπεται η απαλλαγή από τον οικείο νόμο.
ζ["ια)] Οι τόκοι των ομολογιακών δανείων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε ευρώ ή συνάλλαγμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 12."
ιβ)[Παραλείπεται ως μη ισχύουσα].
η[ιγ)] Οι τόκοι των εκδιδομένων ομολογιακών δανείων και η υπεραξία που τυχόν προκύπτει κατά την εξόφληση των ομολόγων με ρήτρα εξωτερικού συναλλάγματος ή ευρωπαϊκής νομισματικής μονάδας (ΕCU).
ιδ)[Παραλείπεται ως μη ισχύουσα].
θ[ιε)] Τα μερίσματα από ιδρυτικούς τίτλους και μετοχές ημεδαπών ανωνύμων εταιριών που ασχολούνται με την εκμετάλλευση πλοίων των οποίων τα, κέρδη υπόκεινται στον ειδικό φόρο πλοίων, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Αν η ανώνυμη εταιρία παράλληλα με την εκμετάλλευση των πλοίων ασκεί και άλλες επιχειρήσεις τότε απαλλάσσεται από τον φόρο ποσό μερίσματος ίσο με τη σχέση μεταξύ των ακαθάριστων εσόδων από την εκμετάλλευση των πλοίων και του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων της εταιρίας.
«ι) Τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων του Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ210 Α') και του Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ295 Α'), καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά των μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33του Ν. 3283/2004 και της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2778/1999. Η πιο πάνω απαλλαγή ισχύει και για τα αμοιβαία κεφάλαια που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου / Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΟΧ/ΕΖΕΣ).»**
4. Από το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις απαλλάσσονται: α) Τα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων, τα οποία υπόκεινται στον ειδικό φόρο για τα πλοία, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
β) Παραλείπεται ως μη ισχύουσα.
«γ. Από 1ης Ιανουαρίου 2003 το ποσό της επιχορήγησης που καταβάλλεται στους νέους επαγγελματίες οι οποίοι υπάγονται στα προγράμματα απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982(ΦΕΚ 70Α').» «Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τα ποσά των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται στους νέους ελεύθερους επαγγελματίες.»
«δ) Τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στη Σύσταση 2003/361 /ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξη τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw», κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 8 Α')».
5. Από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες απαλλάσονται:
α) Οι συντάξεις και κάθε είδους περιθάλψεις, οι οποίες παρέχονται σε ανάπηρους πολέμου ως και σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά που έπαθαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους προδήλως, αναμφισβήτητα και εξαιτίας αυτής.
[β) (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα)].
[γ) (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα)].
δ) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου με βάση τα έτη υπηρεσίας τους στο Δημόσιο, κατά το ποσό της αναπηρικής σύνταξης, την οποία θα ελάμβανε ο δικαιούχος, αν δεν είχε παραιτηθεί από το δικαίωμα λήψης της. Η διάταξη αυτής της περίπτωσης εφαρμόζεται ανάλογα και στις συντάξεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε θυματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου.
ε) Το εξωιδρυματικό επίδομα, καθώς και το ποσό με το οποίο
προσαυξάνεται η σύνταξη, που καταβάλλεται σε τυφλούς και γενικά σε πρόσωπα, που ευρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος αναπηρία), τα οποία καταβάλλονται στους δικαιούχους από το Δημόσιο ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς.
[στ) (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα)].
ζ) Η σύνταξη, που καταβάλλεται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101).
[η) (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα)].
θ) Οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%).
"ι) Οι αποδοχές των αλλοδαπών κατώτερων πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων".
(ια. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
«ιβ) Τα επιδόματα που καταβάλλονται στους δικαιούχους σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α').» «ιγ. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) που καταβάλλεται στους δικαιούχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2453/1997.» «ιδ) Από 1.1.2010 και κατά ποσοστό 65% τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας και η ειδική αποζημίωση που προβλέπονταν στην παρ. 7 του άρθρου 14, όπως ίσχυε πριν την κατάργησή της με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α').» «ιε) Από 1.1.2010 και κατά ποσοστό 50% των αποδοχών των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ελληνικά σχολεία που λειτουργούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ελληνική και τη γερμανική ιθαγένεια ή μόνο τη γερμανική ή είναι πολίτες τρίτης χώρας και πληρώνονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή φορέα που βρίσκεται στην αλλοδαπή και αποτελεί υποδιαίρεση του Ελληνικού Δημοσίου ή υπηρεσία αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου επί του υπολοίπου των αποδοχών τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
6. Επίσης απαλλάσσονται από το φόρο:
"α) Οι αμοιβές που καταβάλλει η Παγκόσμια Ενωση Αναπήρων Καλλιτεχνών (V.D.M.F.K.), στα μέλη της ζωγράφους με το πόδι και το στόμα, που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, για την εργασία της ζωγραφικής που κάνουν, αμειβόμενοι αποκλειστικά από την Ενωση αυτή σε συνάλλαγμα."
β) Τα χρηματικά βραβεία που καταβάλλονται από το Δημόσιο ή την Ακαδημία Αθηνών ή τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, για τη βράβευση επιστημονικών, καλλιτεχνικών και πνευματικών γενικά επιδόσεων, καθώς και αυτά που απονέμονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αφού προκηρυχθεί νόμιμα σχετικός δημόσιος διαγωνισμός.
γ) Τα ποσά των υποτροφιών που καταβάλλονται σε όσους νόμιμα έλαβαν την υποτροφία από το Δημόσιο ή από τα ιδρύματα και από περιουσίες του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ Α 455), εφόσον από αυτά αποδεδειγμένα επιδιώκονται σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς, ως και τα ποσά των υποτροφιών που παρέχονται σε Ελληνες υποτρόφους από ξένα κράτη ή αλλοδαπά ιδρύματα και οργανισμούς.
"δ) Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, σε αυτούς που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους και σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, από φορείς που υλοποιούν προγράμματα παροχής οικονομικής ενίσχυσης προσφύγων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Υπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.),την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Δημόσιο."
«7. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος τα κέρδη από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος, μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, όσων υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά, για το έτος της έναρξης και για τα δύο επόμενα έτη, εφόσον ο φορέας της επιχείρησης κατά την έναρξη δεν έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του. Με τις ίδιες προϋποθέσεις απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, οι ομόρρυθμες εταιρείες εφόσον συμμετέχουν σε αυτές αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.»

 


Αρθρο: 7
Ημ/νία: 22.12.2006
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογούμενους
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
- Το άρθρο 7 του παρόντο κώδικα αντιστοιχεί με τις παρ. 1,2 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955. - Η περ. γ της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2873/2000 και η ισχύς της αρχίζει από το οικονομικό έτος 2001 για πρόσωπα που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν από 1.1.2000 και μετά σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. β του ίδιου Νόμου. - Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 2873/2000 και ισχύει για εισοδήματα και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2001, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. ε του ίδιου Νόμου. - Τα εντός " " στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθ. 9 του Ν. 2948/2001 (Α 242) και ισχύουν από 1.1.2002, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ίδιου ως άνω νόμου.- Το εντός " " ποσό των 2.500 ευρώ της παρ. 2 αυξήθηκε από το ποσό 2.350 ευρώ από την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330/243.12.2002), ενώ η περ. α΄ της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 των ιδίων άρθρου και νόμου, σύμφωνα δε με την περ. α) του άρθρου 30 του ανωτέρω νόμου, η ισχύς της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 αρχίζει από 1.1.2003 για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά.- Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 (: στεγαστικό επίδομα φοιτητών) του νόμου 3220/2004 (Α΄ 15/28.1.2004) περί μέτρων αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής και άλλων διατάξεων, δικαιούχος τού -κατά το ανωτέρω άρθρο (βλ. σχετικά)- επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, διαφορετικά ο ίδιος ο φοιτητής.- Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3296/2004 (Α΄ 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004).============================** Η λέξη (και) πριν από την περίπτωση γ της παρ. 2 διεγράφη και η περ. δ της ιδίας παρ. προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006), σύμφωνα, δε, με την περ. γ του άρθρου 39 του ιδίου νόμου, η διαγραφή και η προσθήκη ισχύουν από το οικονομικό έτος 2006 για τα εισοδήματα αυτού του οικονομικού έτους και επόμενων. =================================== *** προσοχή: σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212/17.12.2010), ε ξ α ι ρ ε ί τ α ι και δ ε ν υπάγεται στις ρυθμίσεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του π α ρ ό ν τ ο ς κώδικα (βλ. οικεία σχόλια), η από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (δηλαδή από 17.12.2010), και μέχρι 31.12.2012 δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ. και η συνολική αξία της το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Αν η αξία της οικοδομής υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ή η επιφάνειά της τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ., λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του παρόντος κώδικα (βλ. οικεία σχόλια), η ε π ι π λ έ ο ν του ποσού αυτού δαπάνη ή η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια των, πάνω από τα εκατόν είκοσι (120), τετραγωνικών μέτρων. Αν συντρέχουν και οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο, κατά περίπτωση ποσό μεταξύ της δαπάνης των πάνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και της δαπάνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ.. Κατά την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων δ ε ν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη κατοικία ή κατοικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, κατά τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων και μέχρι του ποσού που ορίζεται σε αυτές, α π α λ λ ά σ σ ο ν τ α ι από τον οικείο φόρο που προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α').

 

Κείμενο Αρθρου
*** (βλ. σχόλια)
1. Θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο:
α) Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.
β) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
"γ) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο
έτος της ηλικίας του και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία
του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν
δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο
εσωτερικό".
«Ειδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.»
δ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση,
εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
ε) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση
χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
στ) Οι ανιόντες και των δύο συζύγων.
ζ) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή
διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν
αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική
καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
η) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέρι τον τρίτο
βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους.
"2. Τα πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' έως η' της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των "χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ" ή το ποσό των "δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ" αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου στο όριο του εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που αποκτώνεται από το δικαιούχο:
"α) το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά ή από την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα σε πρόσωπα που είναι συγγενείς με αυτόν μέχρι το δεύτερο βαθμό εξ αίματος,"
β) τα εισοδήματα των ανηλίκων τέκνων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 προστίθενται στο συνολικό εισόδημα του γονέα, (και**) (βλ. σχόλια)
γ) έσοδα από διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο με δικαστική απόφαση ή ύστερα από συμφωνία που καταρτίστηκε σε συμβολαιογραφικό έγγραφο. Δε θεωρείται ότι βαρύνει το φορολογούμενο αν ο ανήλικος αποκτά εισόδημα από εμπορικές ή ή γεωργικές επιχειρήσεις ή αμοιβές από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το ποσό του εισοδήματος, εκτός αν το σχετικό δικαίωμα περιήλθε στον ανήλικο από κληρονομία".
«και δ) το εξωιδρυματικό επίδομα της περίπτωσης ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. και τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με διάφορες αναπηρίες.»

 


Αρθρο: 8
Ημ/νία: 01.07.2011
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδημα
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
- Οι μέσα σε ( ) περιπτ. δ, ε, στ, ζ και θ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναριθμήθηκαν σε περιπτώσεις β, γ, δ, ε, και στ από την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α 249). Η υποπερίπτωση εε της περιπτ. ε της παρ. 1 καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του άνω νόμου. Μετά την υποπερίπτωση γγ της περιπτ. ε όπως αυτή αναριθμήθηκε προστίθενται τρία εδάφια με την παρ. 3 του άρθρου 1 του άνω νόμου. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου από αυτά που προστέθηκαν μετά την υποπερίπτωση γγ της περιπτ. ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει για συμβάσεις δανείων που συνάπτονται από 1ης Ιανουαρίου 2000 και εφεξής. Η περιπτ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α 249). Οι παρ. 3 και 5 του παρόντος άρθρου αντικαθίστανται με την παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α 249). Το αναφερόμενο στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών αυξάνεται σε εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) δραχμές με την παρ. 8 άρθρου 1 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α 249). Εναρξη ισχύος 1.1.1999. - Η περ. δδ της περ. α' της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 2873/200 και ισχύει για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2001, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. δ του ίδιου Νόμου. - Το πέμπτο εδάφιο της περ. δ της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 2873/2000 και ισχύει για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2001 σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. δ του ίδιου Νόμου. - Το όγδοο εδάφιο της περ. δ της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 7 του Ν. 2873/2000 και ισχύει για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2001, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. δ του ίδιου Νόμου. - Το δέκατο τέταρτο εδάφιο της περ. δ της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 8 του Ν. 2873/2000 και ισχύει για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2001, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 2 του ίδιου Νόμου και το παλαιό δέκατο πέμπτο εδάφιο εντάχθηκε κατά την επεξεργασία στη θέση που νοηματικά συνάδει με τα προηγούμενα. - Το τρίτο εδάφιο της περ. ε της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 9 του Ν. 2873/2000 και ισχύει για εισοδήματα και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2001, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. ε' του ίδιου Νόμου. - Τα τελευταία τέσσερα εδάφια της υποπερ αα' της παρ. α της παρ. 1 αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 3 παρ. 15 του Ν. 2873/2000. Το τελευταίο εδάφιο μέσα σε "" που προστέθηκε στο τέλος της περ. στ της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 17 του Ν. 2873/2000. Το εντός "..." τέταρτο εδ. της περιπτ. δ της παρ. 1 αντικαταστάθηκε με τη παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ Α 54) του οποίου η ισχύς αρχίζει από 20.3.2002.- Η περ. α΄ και τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της περ. δ΄ της παρ. 1 αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 9 και 10 αντιστοίχως του άρθρου 2 του ν. 3091/2002 (Α΄330/24.12.2002), ενώ το τελευταίο εδάφιο στις περ. δ΄και ε΄ της παρ. 1 προστέθηκε με τις παρ. 11 και 12 αντιστοίχως του ιδίου άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου. Τέλος οι παρ. 3 και 5, καθώς και το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 13, 14 και 15 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου.- Σύμφωνα με τη περ. α) του άρθρου 30 του ν. 3091/2002 (Α΄330/24.12.2002), η περ. α΄της παρ. 1, τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της περ. δ΄της παρ. 1, το τελευταίο εδ. της περ. δ΄ της παρ. 1, οι παρ. 3 και 5 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 ισχύουν από 1.1.2003, για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματροποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά. Οι περιπτώσεις γ (ε), στ (θ) και ζ καθώς και η παρ. 6 του παρόντος άρθρου καταργήθηκαν από την παρ. 16 του άρθρου 2 του ν. 3091/2002 (Α΄330/24.12.2002)]. Το εντός ( ) τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου καταργήθηκε από την παρ. 16 του άρθρου 2 του ν. 3091/2002.=========================================- Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1, καθώς και οι περ. γ΄, στ΄ και ζ΄ της ιδίας παρ. προστέθηκαν με τις παρ. 1, 2, 3 και 4 αντιστοίχως του άρθρου 2 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004), ενώ η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου. - Σύμφωνα με την περ. α) του άρθρου 33 του ανωτέρω νόμου, το δεύτερο εδάφιο της περ. α και οι περ. γ΄ και ζ΄ της παρ. 1, καθώς και η παρ. 3 ισχύουν από 1.1.2005, για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά.*** Τα πρώην δέκατο τρίτο μέχρι και δέκατο έβδομο εδάφια (βλ. προηγούμενη μορφή του άρθρου) της περ. δ΄ της παρ. 1 καταργήθηκαν και τα εντός " " τέσσερα εδάφια, μετά το ένατο εδάφιο της ιδίας περ., προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004), σύμφωνα, δε, με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, ισχύουν από 1.1.2005, για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά.==========================- Οι εντός " " λέξεις του πρώτου εδαφίου της περ. δ της παρ. 1 μετά τις λέξεις "την Ιερά Μονή Σινά", προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3470/2006 (Α' 132/28.6.2006) και, σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2006 και μετά. - Η περ. ζ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006)και, σύμφωνα με την περ. α) του άρθρου 39 του ιδίου νόμου, ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2007 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά.- Το εντός " " πέμπτο εδάφιο της περ. στ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρυ 2 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006), και, σύμφωνα με την περ. α) του άρθρου 39 του ιδίου νόμου, ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2007 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά. ================================== - Η περ. η της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3610/2007 (Α΄ 258/22.11.2007) και σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου έχει εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η αυγούστου 2007 και μετά. - Η εντός " " φράση στη τρίτη σειρά του πρώτου εδ. της περ. δ της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122/21.7.2009) και σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου ισχύει για δωρεές που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 2009 και μετά. ==================================== - Τα εντός "" δύο εδ. στο τέλος της περ. δ της παρ. 1 προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3790/2009 (Α΄ 143/7.8.2009). - Το εντός " " τελευταίο εδ. της παρ. η της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3790/2009 (Α΄ 143/7.8.2009). - Οι περ. θ και ι στο τέλος της παρ. 1 προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3790/2009 (Α΄ 143/7.8.2009). - Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3790/2009 (Α΄ 143/7.8.2009). - Το εντός " " εδ. στο τέλος της παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3790/2009 (Α΄ 143/7.8.2009). - Η παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3790/2009 (Α΄ 143/7.8.2009). - Οι περιπτώσεις α, γ, δ, ζ, η και ι της παρ. 1 του παρόντος καταργούνται και η παρ. 3 αντικαθίσταται με το άρθρο 2 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010. Επίσης με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου προστέθηκε νέο εδάφιο μετά το πρώτο. Τέλος με το άρθρο 92 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 2 αυτού αρχίζει από 1.1.2010 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά. - Η περ. ια της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115/15.7.2010). =================================== *** Οι παρ. 1 και 4 κ α τ α ρ γ ή θ η κ α ν με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011). - Το εντός " " πρώτο εδ. της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011). - Οι παρ. 3, 5 και 7 τίθενται όπως αντκαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011). ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 27 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011), οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται για εισοδήματα και δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2011 και μετά.

 

Κείμενο Αρθρου
[1. παραλείπεται ως μη ισχύουσα]*** (βλ. σχόλια)
«2. Από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσό δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ, για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:».
α) παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά τοις εκατό
(67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό. Δε λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία, β) είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομορχία,
"γ) είναι νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού, καθώς και τα πρόσωπα που πάσχουν από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος", δ) είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, οι οποίοι με την
ιδιότητα του αναπήρου πέρνουν σύναταξη από το δημόσιο ταμείο ή αξιωματικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή αξιωματικοί που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1579/1950 (ΦΕΚ 286 Α') και του ν. δ. 330/1987 (ΦΕΚ 84 Α'),
ε) είναι θύματα πολέμου. Θύματα πολέμου κατά την έννοια του παρόντος είναι τα πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία. Με τα θύματα πολέμου εξομοιώνονται και τα πρόσωπα τα οποία ως μέλη οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών οι οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο, δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο, στ) παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1543/1985 (ΦΕΚ 73 Α') και 1863/1985 (ΦΕΚ 204 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 1976/1991 (ΦΕΚ 184 Α').
«3. Για τη σύζυγο που έχει εισόδημα, οι δαπάνες της παραγράφου 2 που φορούν στην ίδια, στα τέκνα της από προηγούμενο γάμο, στα χωρίς γάμο τέκνα της, στους γονείς της και στους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι το δεύτερο βαθμό, αφαιρούνται από το δικό της εισόδημα.»
[4. παραλείπεται ως μη ισχύουσα]*** (βλ. σχόλια)
«5. Όταν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει εισόδημα φορολογούμενο ή αυτό που έχει είναι κατώτερο από το ποσό της δαπάνης της παραγράφου 2 που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό της δαπάνης ή η διαφορά προστίθεται στις δαπάνες του άλλου συζύγου. Όταν η δαπάνη του ενός συζύγου είναι ανώτερη από το φορολογούμενο εισόδημά του, τότε η διαφορά που προκύπτει προστίθεται στις δαπάνες του άλλου συζύγου.»
6.[Παραλείπεται ως μη ισχύουσα].
«7. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιούνται την έκπτωση της παραγράφου 2. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι κάτοικοι των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα μεγαλύτερο του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματος τους.»
"8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση της συνδρομής των προϋποθέσεων για την αφαίρεση των ποσών των δαπανών που ορίζονται από το άρθρο αυτό." Επίσης, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την απόδειξη του ποσοστού της αναπηρίας. Με τις αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων ορίζεται επίσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 


Αρθρο: 9
Ημ/νία: 01.07.2011
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ-ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Υπολογισμός και καταβολή του φόρου
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Υπολογισμός και καταβολή φόρου
Σχόλια
Σύμφωνα με τα εδάφια α' και β' άρθρου δεύτερου του παρόντος νόμου Ν. 2238/1994 οι διατάξεις των μεν περιπτώσεων α' και β' του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άνω άρθρου 9 ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 1995 για τις αμοιβές που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την ημερομηνία αυτή και μετά, των δε διατάξεων τετάρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 7 του άνω άρθρου 9 αρχίζουν από το οικονομικό έτος 1995 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 1994 και μετά. Το άρθρο 9 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με το άρθρο 9 του ν.δ. 3323/1955. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2459/1997. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του παρόντος άρθρου προστίθεται με την παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 2459/1997. Η παρ. 9 του παρόντος άρθρου προστίθεται με την παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 2459/1997. Οι περ. α, β και γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α' 31) και ισχύουν για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες που αποκτώνται ή πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου 1998 και μετά. - To τελευταίο εδάφιο της παρ. 7, η οποία είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2459/1997, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α' 31), η ισχύς του δε αρχίζει για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες που αποκτώνται ή πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά. - Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α' 31), η ισχύς του δε αρχίζει για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες που αποκτώνται ή πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά. Οι περιπτ. α', β' και γ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, αντικαταστάθηκαν από την παρ. 6 άρθρου 2 ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α' 249). Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 7 άρθρου 2 ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α' 249). Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 8 άρθρου 2 ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α' 249). Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του παρόντος άρθρου, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 άρθρου 2 ν. 2753/99. Η κλίμακα της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 10 του Ν. 2873/2000 ισχύει από 1.1.2001 σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. ε του ίδιου Νόμου. - Η περ. γ και το πρώτο εδάφιο της περ. δ της παρ. 2 αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 3 παρ. 13 του Ν. 2873/2000 και ισχύει για εισοδήματα και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2001, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. ε του ίδιου Νόμου. - Το εδάφιο μέσα σε "" στο τέλος της παρ. 7 προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 14 του Ν. 2873//2000. - Ο ανώτατος οριακός συντελεστής της κλίμακας ορίστηκε σε 40% για εισοδήματα που ανακύπτουν από 1.1.2002, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 11 του Ν. 2873/2000. - Το εδ. στ της παρ. 7 προστέθηκε με το άρθρο 5 παρ. 7 του Ν. 2892/2001. Η κλίμακα και το δεύτερο εδαφ. της παρ. 1 αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 1-2 άρθρου 13 Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ Α 54), σύμφωνα δε με τη παρ. 3 ως άνω άρθρου και Ν. οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά. Τα εντός "..." εδαφ. πέμπτο και έκτο της παρ. 7 αντικαταστάθηκαν με τη παρ. 4 ως άνω άρθρου και Ν. σύμφωνα δε με τη παρ. 6 ίδιου άρθρου και Ν. η παρ. 4 εφαρμόζεται για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2002 και μετά. Το εντός ".." δεύτερο εδαφ. της παρ. 4 αντικαταστάθηκε και το εντός "" εδαφ. στη παρ. 5 προστέθηκε με τις παρ. 1-2 άρθρου 14 Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ Α 54) σύμφωνα δε με τη παρ. 4 ως άνω άρθρου και Ν. οι διατάξεις των παρ. 1-2 ιδίου άρθρου και Ν. εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2002 και μετά.Για τη φορολογική κλίμακα ειδικά του οικονομικού έτους 2000 (εισοδήματα χρήσης 1999) βλέπε παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α 249).- Η αναρίθμηση των πρώην παρ. 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 σε παρ. 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 αντιστοίχως, καθώς και η αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 σε τέσσερις έγιναν με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3091/2002 (Α΄330/24.12.2002), ενώ τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 (3), το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 (4), το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 7 (5) και η παρ. 11 αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 2, 3, 4 και 5 αντιστοίχως του ιδίου άρθρου και νόμου. Τέλος, η παρ. 12 προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου, ενώ σύμφωνα με την περ. α) του άρθρου 30 του ιδίου νόμου, η ισχύς των τροποποιήσεων αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2003, για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά.Οπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά στην κλίμακα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται κατά περίπτωση η κλίμακα (α) ή (β) της αντικατασταθείσης παρ. 1 του παρόντος.- Το εντός " " εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του παρόντος προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15/28.1.2004). ==================================== - Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004). - Η υποπερ. αα΄της περ. α΄της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, ενώ το εντός " " τελευταίο εδάφιο της ιδίας παρ. προστέθηκε με την παρ. 3 ομοίως του άρθρου 1 του ιδίου νόμου. Τέλος, το εντός " " νέο δεύτερο εδάφιο της υποπερ. ββ΄της περ. β΄της παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου, ενώ οι περ. δ΄ και ε΄, καθώς και η παρ. 4 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 5, 6 και 8 αντιστοίχως του άρθρου 1 του ιδίου νόμου. Σύμφωνα με την περ. α) του άρθρου 33 του ανωτέρω νόμου, η ισχύς των τροποποιήσεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2005, για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά. * Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004), το ποσοστό μείωσης φόρου των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου α υ ξ ά ν ε τ α ι σε είκοσι τοις εκατό (20%) για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2005 και εξής. Ειδικά για τη δαπάνη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ισχύει για τους τόκους δανείων που έχουν συναφθεί ή τις προκαταβολές που έχουν χορηγηθεί από 1ης Ιανουαρίου 2003 και μετά. ================================== *** Η εντός " " κλίμακα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, που είχε (η κλίμακα) αντικατασταθεί με την παρ. 1 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006).- Το εντός " " τρίτο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε και τα εδάφια τρίτο και τέταρτο προστέθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ιδίου νόμου, από 1ης Ιανουαρίου 2007 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά. - Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της περ. ε΄ της παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ιδίου νόμου, από 1ης Ιανουαρίου 2007 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά.- Το εντός " " δεύτερο δάφιο της περ. β΄ της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006). - Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006).- Το εντός " " τέταρτο εδάφιο της παρ. 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και, σύμφωνα με την περ. β) του άρθρου 39 του ιδίου νόμου, ισχύει από το οικονομικό έτος 2007 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αυτού του οικονομικού έτους και των επομένων. ** Τα πρώην τρία τελευταία εδάφια (βλ. προηγούμενη μορφή του παρόντος) της παρ. 9 καταργήθηκαν και το εντός " " τελευταίο εδάφιο της ιδίας παρ. προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και, σύμφωνα με την περ. β) του άρθρου 39 του ιδίου νόμου, ισχύουν από το οικονομικό έτος 2007 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αυτού του οικονομικού έτους και των επομένων.- Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της περ. β της παρ. 8 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, έχει εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2007. Ειδικά για τα ως άνω εισοδήματα, ως προς τα οποία εκκρεμούν υποθέσεις ενώπιον των φορολογικών αρχών κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων με την προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 54 (βλ. σχετικά) του Κ.Φ.Ε. παρακράτηση φόρου εισοδήματος είκοσι τοις εκατό (20%). ================================= - Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194/25.9.2008) και σύμφωνα με την παρ. 6 του ιδίου άρθρου, ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2009 και μετά. - Τα εντός " " εδάφια στο τέλος της παρ. 1 προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194/25.9.2008) και σύμφωνα με την παρ. 6 του ιδίου άρθρου, ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2009 και μετά. - Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194/25.9.2008) και σύμφωνα με την παρ. 6 του ιδίου άρθρου, ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2009 και μετά. - Τα εντός " " εδάφια στο τέλος της παρ. 2 προστέθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194/25.9.2008)και σύμφωνα με την παρ. 6 του ιδίου άρθρου, ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2009 και μετά. - Το εντός " " εδάφια στο τέλος της παρ. 10 προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194/25.9.2008)και σύμφωνα με την παρ. 6 του ιδίου άρθρου, ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2009 και μετά. ** Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3697/2008 (Α 194/25.9.2008), οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1, του δεύτερου και των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') εφαρμόζονται και για τα εισοδήματα που αποκτώνται το έτος 2008 και φορολογούνται με βάση την κλίμακα (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α'). Στη συνέχεια με το άρθρο 41 του ν.3756/2009 ΦΕΚ Α 53 τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 που προστέθηκαν με το άρθρο 14 του ν. 3697/2008 καταργήθηκαν αφότου ίσχυσαν. Επίσης με το ίδιο άρθρο και νόμο το πρώτο εδάφιο της παρ.2 που είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 41 του ν.3697/2008 καταργείται και επαναφέρεται σε ισχύ η προηγούμενη μορφή του και τα δύο τελευταία εδάφια στο τέλος της παρ. 2 που και αυτά είχαν προστεθεί με το άρθρο 41 του ν.3697/2008 καταργούνται αφότου ίσχυσαν. Με το άρθρο 43 του ν. 3763/2009 ΦΕΚ Α 80/27.5.2009 προστέθηκε στην παρ. 3 του παρόντος νέα περίπτωση δ και οι υφιστάμενες περιπτώσεις δ και ε αναριθμήθηκαν σε ε και στ αντίστοιχα. ================================== - Η περ. α της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3790/2009 (Α΄ 143/7.8.2009) και σύμφωνα με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου έχουν εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά. - Το εντός " " τρίτο εδ. της παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3790/2009 (Α΄ 143/7.8.2009) και σύμφωνα με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου έχει εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά. Η παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ 2α του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010. Η εντός "" φράση στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. β, του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010 Η περ. δ της παρ. 3 του παρόντος αντικαταστάθηκε και οι παρ. ζ, η και θ προστέθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 3 και 4 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010. Επίσης το δεύτερο εδάφιο της περ. ε της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 10 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4 και το τέταρτο εδάφιο επίσης της παρ. 4 του παρόντος αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 5α και 5β του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010. ***ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010 οι διατάξεις των παρ. 3 έως και 5 του νόμου αυτού ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2010 για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά. Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 92 του ίδιου νόμου η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 2, 8 και 9 του ίδιου νόμου, αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2010 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωσης, από την ημερομηνία αυτή και μετά. ΠΡΟΣΟΧΉ!!! Η διάταξη της παρ. 3 περίπτωση ε εδάφιο δεύτερο ΙΣΧΥΕΙ για το οικονομικό έτος 2011 και επόμενα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 11 του ν. 3842/2010. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010 " Οι διατάξεις της παρ. 1 του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα πόυ αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση από 1.1.2010 και μετά. Ειδικά, η κλίμακα της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται κατά την παρακράτηση φόρου εισοδήματος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και μετά" Tέλος με την παρ 2 του άρθρου 4 του ν.3842/2010 ΦΕΚ Α58/23.4.2010, οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος αντικαταστάθηκαν. Σύμφωνα επίσης με την παρ. 1 του άρθρου 92 του ιδίου νόμου η ισχύς, των διατάξεων που τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 1 και 4 του πιο πάνω νόμου,αρχίζει από 1.1.2010 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση από την ημερομηνία αυτή και μετά. Με το άρθρο 8 του ν. 3842/2010 αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 και σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και νόμου, οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 9 όπως αντικαταστάθηκαν, ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2010 και επομένων. Σύμφωνα τέλος με την παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010, το αφορολόγητο όριο της κλίμακας του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στις χρήσεις εκείνες για τις οποίες καταλογίζονται αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α' και η' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') και των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου και νόμου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 66, 67 και 68 του ν. 2238/1994, και σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 2 ιζ οι διατάξεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν για τις παραβάσεις που διαπράττονται από τον μεθεπόμενο μήνα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ======================================== - Το εντός " " πρώτο εδ. της περ β΄ της παρ. 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011). - Το εντός " " πρώτο εδ. της περ. θ΄ της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1β) του άρθρου 21 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011). - Με το άρθρο δε 29 του ιδίου νόμου στο τέλος της παρ. 1 προστέθηκαν τα εντός "" εδάφια. ==================================================== - Το εντός " " πρώτο εδ. και ο πίνακας της παρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011). - Τα εντός " " πέμπτο έως και ενδέκατο εδ. της παρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3α του άρθρου 27 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011). - Το εντός " " πρώτο εδ. της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3β του άρθρου 27 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011). - Οι υποπερ. γγ΄ και δδ΄ στην περ. β΄ της παρ. 3 προστέθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/

 

Κείμενο Αρθρου
*** ΠΡΟΣΟΧΗ !!! για την ημερομηνία ισχύος του παρόντος βλ. σχόλια
«1.Το εισόδημα, που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα:
Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής
% Φόρος Κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ) 8.000 0 0 8.000 0
4.000 10 400 12.000 400
4.000 18 720 16.000 1.120
6.000 24 1.440 22.000 2.560
4.000 26 1.040 26.000 3.600
6.000 32 1.920 32.000 5.520
8.000 36 2.880 40.000 8.400
20.000 38 7.600 60.000 16.000
40.000 40 16.000 100.000 32.000
Υπερβάλλον 45
Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Ειδικά για τους παραπάνω συνταξιούχους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ.» Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε., όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, οι φυλακισμένοι και οι κάτοικοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους, δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων. Στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9, οι δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 17, οι δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 23, οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών γενικά, καθώς και οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους μεταφορικών μέσων. «Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.» «Η καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να γίνεται μέσω διαδικτύου ή μαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυμη και προαιρετική για τον φορολογούμενο. Τα δεδομένα που καταγράφονται για λογαριασμό του φορολογούμενου είναι: α) ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της απόδειξης και β) η ημερομηνία και το ποσό της συναλλαγής. Αρμόδια αρχή για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων είναι η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται: α) η διαδικασία και το σύστημα καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων μέσω διαδικτύου ή μαγνητικής κάρτας, β) οι φορείς, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, που υποχρεούνται να παρέχουν την υποστήριξη και συνεργασία τους για την πραγματοποίηση του ως άνω συστήματος, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες, γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των απαιτούμενων εφαρμογών και υποδομών για τη λειτουργία του, δ) τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, ε) η έναρξη εφαρμογής της καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών μέσω διαδικτύου ή μαγνητικής κάρτας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
«2. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της προηγούμενης παραγράφου αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ για κάθε τέκνο πάνω από τα τρία που τον βαρύνουν.» Τα ανωτέρω αφορολόγητα ποσά ισχύουν και για τους φορολογούμενους, που ο φόρος υπολογίζεται με την κλίμακα (β) χωρίς την εφαρμογή του φορολογικού συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στο πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος της κλίμακας αυτής "και όποιου επόμενου απαιτείται". Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου.** (βλ. σχόλια) Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου. Παραλείπονται ως μη ισχύοντα(βλ. σχόλια)
3. Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου μειώνεται* ως εξής:
«α) Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Ως έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται: αα) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη μέσα σε αυτά, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών, ββ) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι, γγ) η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, δδ) τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και πάσχουν από ανίατο νόσημα, καθώς επίσης και με τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη για την περίθαλψη με οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφαλάλων ή διανοητικά καθυστερημένων τέκνων του φορολογουμένου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι' αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθηση τους σχολές ή θεραπευτήρια, εε) ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία συνοικούν με τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό ή είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγματικό, φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό εισόδημα των προσώπων αυτών. Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί μαζί τους, λόγω διάζευξης με τον άλλο γονέα.»
β)* Κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%)* των εξής δαπανών: αα) Του ποσού του μισθώματος που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογουμένου και της οικογένειάς του. Δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα. Ομοίως, δεν δικαιούνται τη μείωση αυτή οι φορολογούμενοι, όταν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν πλήρη κυριότητα ή κατοχή, εξ ολοκλήρου, σε οικία με επιφάνεια τουλάχιστον ίση με εκείνη της μισθωμένης κύριας κατοικίας, η οποία βρίσκεται στον ίδιο νομό με τη μισθωμένη. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και όταν η πιο πάνω οικία ανήκει εξ αδιαιρέτου είτε στον φορολογούμενο και στη σύζυγό του είτε στον φορολογούμενο και στα τέκνα τους που τους βαρύνουν είτε στη σύζυγό του και στα τέκνα τους που τους βαρύνουν.
Του ποσού του μισθώματος που καταβάλλει ετησίως για τα τέκνα του ο φορολογούμενος που μισθώνει κατοικίες για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών τους, τα οποία φοιτούν σε αναγνωρισμένα σχολεία ή σχολές του εσωτερικού, εφόσον αυτά τον βαρύνουν και εφόσον οι κατοικίες που μισθώνονται βρίσκονται στην πόλη που έχει την έδρα της η σχολή ή το σχολείο που φοιτούντα τέκνα του και αυτός ή τα τέκνα του δεν έχουν άλλη κατοικία σ' αυτή την πόλη. Η περιοχή της Νομαρχίας Αθηνών, ο Δήμοι Βούλας, Βουλιαγμένης της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, οι Δήμοι Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δραπετσώνας Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Νίκαιας, Πειραιώς, Περάματος της Νομαρχίας Πειραιά, Θεωρείται ως μία πόλη. Η έκπτωση αναγνωρίζεται, μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράψει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος τον αριθμό φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή. Αν πρόκειται για εκμισθωτές που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, μπορεί να αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου του πληρεξούσιου ή νόμιμου εκπροσώπου τους. Για τους ανήλικους εκμισθωτές που δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου, αναγράφεται το αντίστοιχο στοιχείο του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου.
ββ) Του ποσού της δαπάνης για παράδοση κατ' οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών, το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο. «Στη δαπάνη της υποπερίπτωσης αυτής περιλαμβάνεται και η δαπάνη του πρώτου εδαφίου που καταβάλλεται ετησίως από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη, για κάθε τέκνο από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που δεν συνοικούν μαζί του.»
«Το ποσό της κάθε δαπάνης της περίπτωσης αυτής επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση, δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) που ισχύει για μισθωτό χωρίς τέκνα.»
Για τον υπολογισμό των ποσών μείωσης του φόρου οι δαπάνες λαμβάνονται διακεκριμένως για τον φορολογούμενο και για κάθε τέκνο που τον βαρύνει. Το ποσό της κάθε δαπάνης, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μειώνει το φόρο, μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση.
«γγ) του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο. δδ) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής περίθαλψης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία συνοικούν με τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό ή είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή εκπίπτει το ποσό των εξόδων ιατρικής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγματικό, φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό εισόδημα των προσώπων αυτών. Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής περίθαλψης των τέκνων που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί μαζί τους, λόγω διάζευξης με τον άλλο γονέα.» γ)* Κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%)* του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο για:
αα) Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται στον φορολογούμενο με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν.
Σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από ένα από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι το ίδιο με αυτό που χορήγησε το αρχικό δάνειο ή όχι, με σκοπό την εξόφληση από τον υπόχρεο του παλαιού δανείου, οι δεδουλευμένοι τόκοι του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τμήμα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού δανείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, αναγνωρίζονται για μείωση του φόρου για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη του παλαιού δανείου. Για την αναγνώριση της μείωσης πρέπει , στο δανειστικό συμβόλαιο του νομικού προσώπου
που χορήγησε το νέο δάνειο να αναγράφονται απαραιτήτως ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό του παλαιού δανείου, ο χρόνος λήξης του παλαιού δανείου και ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο.
ββ) Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους, εφόσον οφείλονται από αυτούς
και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό τους ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν.
γγ) Προκαταβολές που χορηγούνται από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.Δ. 398/1974 (ΦΕΚ 116/Α'), για απόκτηση πρώτης κατοικίας από τους βοηθηματούχους αυτών.
Κατά την εφαρμογή των προηγούμενων υποπεριπτώσεων δεν θεωρείται ότι αποκτάται
πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ. μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα
τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ., το ποσό της δαπάνης που μειώνει το φόρο περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι των εκατόν είκοσι (120) τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.
δδ) Δάνεια που χορηγούνται στον φορολογούμενο από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς
οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισμοί.
Το ποσοστό της μείωσης της περίπτωσης αυτής υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου ως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής δεν πρέπει να έχει εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του παρόντος. «Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται για δεδουλευμένους τόκους που καταβάλλονται από 1.1.2011 και μετά, ανεξάρτητα του χρόνου σύναψης του δανείου, καθώς και του χρόνου χορήγησης της προκαταβολής.» «δ) Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας για την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται ετησίως για την ασφάλιση τέκνων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7, από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη και δεν συνοικούν μαζί τους. Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ για άγαμο και τα δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ για οικογένεια. Το ποσό αυτό υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μειώνει το φόρο μόνον εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και επιμερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση.»
"ε" «δ) Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της διατροφής που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο και επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη. «Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.»(ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Βλ. σχόλια)
"στ" «ε) Για το φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος που απέκτησε το εισόδημα αυτό στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, κατά εξήντα (60) ευρώ για κάθε τέκνο που τον βαρύνει.» «Στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας από αυτούς να έχει τις ανωτέρω προϋποθέσεις.»
«ζ) Κατά ποσοστό 20%:
αα) Των ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα ημεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. ββ) Της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. γγ) Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α') και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. δδ) Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Πολιτιστικοί σκοποί είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των γραμμάτων, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισμένων ιδιωτικών μουσείων, όπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης καθορίζονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, μετά από έλεγχο που διενεργείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς. Όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της περίπτωσης, με εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους οι οποίοι αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα. Το γραμμάτιο είσπραξης της τράπεζας που εκδίδεται πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή ή χορηγού και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή ή χορηγού, κατά περίπτωση. Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών της περίπτωσης αυτής επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Η μείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των χρηματικών δωρεών και χορηγιών αυτής της περίπτωσης, στο οποίο υπολογίζεται η μείωση, δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του εισοδήματος που προκύπτει κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 19. Τα χρηματικά ποσά αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του παρόντος. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται και για δωρεές υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων και νομικών προσώπων, εγκατεστημένων σε άλλα κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ. Το ποσό των δωρεών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να κατατίθεται και σε τράπεζα της χώρας στην οποία έχει την κατοικία του ο δωρεοδόχος. η) Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος σε δικηγόρους λόγω παροχής νομικών υπηρεσιών στον ίδιο ή στα πρόσωπα που τον βαρύνουν, με εξαίρεση τις αμοιβές για την παράστασή τους κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και για τις υποθέσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23. Το συνολικό ποσό των αμοιβών αυτών δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του εισοδήματος που προκύπτει σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 19. θ) «Κατά ποσοστό 20% της δαπάνης μέχρι ποσού 3.000 ευρώ και κατά ποσοστό 10% της δαπάνης από ποσό 3.001 μέχρι 6.000 ευρώ για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3614/2007 ή και για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που θα προκύψουν μετά από ενεργειακή επιθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3661/2008 και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδοτησή του και αφορούν:». αα) Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή για νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή συστήματος που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για παρεμβάσεις στο υφιστάμενο σύστημα που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον καυστήρα/λέβητα σε συνδυασμό με αυτονομία θέρμανσης και μόνωση σωληνώσεων. ββ) Την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου. γγ) Την αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας. δδ) Την αγορά και εγκατάσταση αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτο-βολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης - θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών. εε) Τη θερμομόνωση σε υφιστάμενα κτήρια με τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων και θερμομονωτικών πλαισίων/ κουφωμάτων (συμπεριλαμβάνονται εξωτερικά καλύμματα, παντζούρια και ρολά) και τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος ή/και στην οροφή (δώμα ή στέγη). στστ) Τη δαπάνη για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από αρμόδιο επιθεωρητή. Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.»
«ι) Εφόσον το ετήσιο δηλούμενο και φορολογούμενο ατομικό εισόδημα των περιπτώσεων της παραγράφου αυτής, εκτός της περίπτωσης θ', υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, τότε για το τμήμα της δαπάνης που αντιστοιχεί στο πάνω από το όριο αυτό του εισοδήματος ο συντελεστής μείωσης του φόρου περιορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).»
4. «Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα από το οποίο προκύπτει φόρος, οι μειώσεις των περιπτώσεων α', γ', ε', ζ', η' και θ' της προηγούμενης παραγράφου που αφορούν την ίδια και των περιπτώσεων α' και στ' της προηγούμενης παραγράφου που αφορούν τα τέκνα της από προηγούμενο γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γονείς της και τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι το δεύτερο βαθμό, αφαιρούνται από το δικό της φόρο που προκύπτει με βάση την κλίμακα. Όταν λόγω θανάτου του ενός από τους συζύγους υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, αν στο εισόδημα του ενός συζύγου δεν προκύπτει φόρος ή ο φόρος που προκύπτει είναι κατώτερος από το άθροισμα των μειώσεων των περιπτώσεων α' έως και θ' της προηγούμενης παραγράφου, το άθροισμα αυτών ή η διαφορά που προκύπτει δεν μειώνει το φόρο του άλλου συζύγου.» «Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, μειώνουν το φόρο του άλλου συζύγου τα ποσά των μειώσεων που αφορούν έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του ενός συζύγου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν.» «Αν με βάση τη φορολογική κλίμακα δεν προκύπτει για τον φορολογούμενο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι μικρότερο από το άθροισμα των μειώσεων των περιπτώσεων α', β', δ' και στ' της προηγούμενης παραγράφου που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό των μειώσεων των περιπτώσεων αυτών ή η διαφορά που προκύπτει, μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον άλλο σύζυγο.» Αν το συνολικό ποσό των μειώσεων είναι μεγαλύτερο του φόρου, ο οποίος προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον φορολογούμενο και τη σύζυγο του, η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται. Το ποσό που απομένει ύστερα από τις μειώσεις αποτελείτο φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου.»
5(3). "5. Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμισι τοις εκατό (1,5%). Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου αυτής της παραγράφου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 4, κατά περίπτωση."
"Ειδικώς, ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου αυξάνεται σε τρία τοις εκατό
(3%) και επιβάλλεται στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, εφόσον η επιφάνεια καθεμιάς από αυτές
υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα".
«6. Ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) για τους αξιωματικούς και τρία τοις εκατό (3%) για το κατώτερο πλήρωμα, στις αμοιβές που αποκτώνται από το ημερολογιακό έτος 2010 και επόμενα. Αν ο φόρος που εξευρίσκεται με αυτόν τον τρόπο είναι ανώτερος από το φόρο που προκύπτει με βάση τις παραγράφους 1 έως και 4, το επιπλέον ποσό φόρου επιστρέφεται ύστερα από την υποβολή της σχετικής ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον προϊστάμενο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας.
7. Για να εξευρεθεί ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα των αξιωματικών και του κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού, σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά αποκτούν εκτός από τις αμοιβές τους για τις υπηρεσίες τους σε εμπορικά πλοία, αντίστοιχα και εισοδήματα από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' του άρθρου 4 του παρόντος, το ποσό του φόρου που αναλογεί με βάση τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αθροίζεται με το ποσό του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στα άλλα εισοδήματα του υπόχρεου. Για την εξεύρεση του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στα άλλα εισοδήματα του υπόχρεου επιμερίζεται ο φόρος που προκύπτει στο συνολικό εισόδημά του, με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 ανάλογα με τα ποσά των αμοιβών του, ως αξιωματικού ή κατώτερου πληρώματος των εμπορικών πλοίων και των εισοδημάτων του από τις κατηγορίες Α' έως Ζ'.»
8(6). Από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα εκπίπτουν:
α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 54 έως 58 στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος.
β) «Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτό και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον ο φόρος που παρακρατήθηκε στο άλλο κράτος ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ..». Για την εξεύρεση του ποσού αυτού του φόρου, το πόσο του φόρου που προκύπτει στην Ελλάδα στο συνολικό εισόδημα ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου συτού, μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και μερίζεται, ανάλογα με τα δύο τμήματα του εισοδήματος στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Εάν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται. «Δεν εκπίπτεται ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήματος έχει φορολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 με εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης.»
9("7). Ο φόρος, που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή το υπόλοιπο που απομένει μετά τις εκπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεμιά από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου. Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του οικείου οικονομικού έτους, καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η δεύτερη από την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Αν ο φόρος βεβαιώνεται το μήνα Οκτώβριο του οικείου οικονομικού έτους και μετά καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου.
«Αν το συνολικό ποσό της οφειλής, η οποία προκύπτει με βάση την αρχική δήλωση του υπόχρεου, είναι μέχρι το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για τον ίδιο και για τη σύζυγο του αθροιστικά λαμβανόμενο, τούτο θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου.»** (βλ. σχόλια)
«Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα αν βεβαιώθηκε σε μία ή περισσότερες δόσεις, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση ενάμισι τοις εκατό (1,5%). Όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, εκτός από την έκπτωση του προηγούμενου εδαφίου, παρέχεται έκπτωση ενάμισι τοις εκατό (1,5%) στο συνολικό ποσό της οφειλής και μέχρι του ποσού των εκατόν δεκαοκτώ (118) ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δόσεων. Κατά την καταβολή του φόρου που προκύπτει με βάση τροποποιητική δήλωση παρέχεται έκπτωση ποσοστού ενάμισι τοις εκατό (1,5%) στο σύνολο της νέας οφειλής, εφόσον αυτή είναι μικρότερη από την αρχική και ο υπόχρεος κατέβαλε την αρχική οφειλή και έτυχε παρόμοιας έκπτωσης ή κατέβαλε μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης ποσό της αρχικής οφειλής που καλύπτει σε ποσοστό ενενήντα οκτώ και μισό τοις εκατό (98,5%) της νέας οφειλής, εφόσον το λάθος οφείλεται σε υπαιτιότητα της φορολογικής αρχής.»
10(8). "Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας της παραγράφου 1 προστίθεται ο φόρος, ο οποίος προκύπτει με την εφαρμογή του αναλογικού συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%)".
"Η διάταξη αυτής της παραγράφου δεν εφαρμόζεται για κατοίκους των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους." «Ειδικά για τους κατοίκους της αλλοδαπής, που αποκτούν εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 ή από ατομική εμπορική επιχείρηση ή και από τις δύο κατηγορίες εισοδήματος, εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 9.»** (βλ. σχόλια)
"11(9). Οσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις μειώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι κάτοικοι των κρατών -
μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους."
"12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη μείωση του φόρου που ορίζεται από το άρθρο αυτό. Επίσης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας. Με τις αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων ορίζεται επίσης
και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού."

 


Αρθρο: 10
Ημ/νία: 23.04.2010
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ-ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ-ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ-ΑΦΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Φορολογία του εισοδήματος των εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
Το άρθρο 10 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με τις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955. Η περ. γ' της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2390/1996 (Α' 54), η ισχύς της δε αρχίζει από 21.3.1996. Βλέπε παρ. 2 αρθρ. 3 Ν. 2753/99 (ΦΕΚ Α 240) σχετικά με τον ορισμό του συντελεστή φορολογίας της περιπτ. α' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ειδικά για τα εισοδήματα ομορρύθμων και ετερορρύθμων ειδικά για τα εισοδήματα των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών, εταιριών του Π.Δ. 518/1989, καθώς και των κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν από 1.1.1999 μέχρι και 31.12.1999 ή αποκτώνται κατά το αυτό διάστημα. Υπόχρεοι των εδ δ, στ, ζ της παρ. 1, που δεν υπολόγισαν επιχειρηματική αμοιβή, οφείλουν να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση και αν δεν την υποβάλουν χωρεί σε οίκοθεν βεβαίωση ή επιστροφή ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 34 του ν. 2954/2001. -Το εδ. δ' της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2954/2001 (ΦΕΚ Α 255/2.11.2001), το εδ. στ' της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 2954/2001, το εδ. ζ' της παρ. 1 καταργήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 2954/2001, η δε ισχύς τους αρχίζει από 1.1.2001 και καταλαμβάνει καθαρά εισοδήματα και κέρδη διαχειρίσεων, που πραγματοποιήθηκαν από 30.12.2000 και μετά, σύμφωνα με την παρ. 33 του ίδιου άρθρου. ================================ - Οι περ΄ α) και β) της παρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004) και, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, ισχύουν από 1.1.2007, για εισοδήματα που προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά. ** Το εντός " " τελευταίο (πρώην έβδομο) εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε, ενώ το πρώην όγδοο (βλ. προηγούμενη μορφή του άρθρου) καταργήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/12.12.2004) και, σύμφωνα με την περ. α) του άρθρου 33 του ιδίου νόμου, η αντικατάσταση και η ισχύς αρχίζουν από 1.1.2005, για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά. *** Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004), ειδικά για τα εισοδήματα των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών, καθώς και των κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, που προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους από 1.1.2005 και μέχρι 31.12.2005, ο συντελεστής φορολογίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%), ενώ για αυτά που προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις από 1.1.2006 και μέχρι 31.12.2006 ο συντελεστής ορίζεται σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%). Βλ. επίσης και την παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου 3 για τα εισοδήματα των κοινοπραξιών της παρ. 2 του άρθρου 2 του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. ==================================== - Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της περ. β της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194/25.9.2008). Η παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010 και σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 92 του ίδιου νόμου ισχύει για διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2010 και μετά.

 

Κείμενο Αρθρου
"1***. «1. Το συνολικό καθαρό εισόδημα των υπόχρεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις αυτού του Κώδικα, φορολογείται με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), μετά την αφαίρεση: α) των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, β) των κερδών τα οποία προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών ανωνύμων εταιριών ή συνεταιρισμών και των κερδών από μερίδια ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή από τη συμμετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2. Ειδικά, προκειμένου για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες και κοινωνίες κληρονομικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, στις οποίες μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι, τα κέρδη που αναλογούν στους ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα και στους κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, φορολογούνται στο όνομα της εταιρίας ή κοινωνίας με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), αφού αφαιρεθεί επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι τρεις (3) ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή μέχρι τρεις (3) κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Σε περίπτωση περισσοτέρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια δήλωσή της. Τα ποσοστά αυτά δεν ισχύουν για τις εταιρίες του άρθρου 13 του ν. 718/1977 (ΦΕΚ 304 Α'). Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής των εταίρων ή κοινωνών, στο πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών της εταιρίας ή κοινωνίας που δηλώθηκαν με την οικεία ετήσια δήλωσή της. Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, επί των κερδών αυτών, των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτούς τους υπόχρεους.»
2. Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%). Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου αυτής της παραγράφου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα του υπόχρεου, σύμφωνα με την παράγραφο 1.
3. Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτουν:
α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52, 54, 55 και 58 στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο με βάση αυτό το άρθρο.
β) Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φόρο. Ο φόρος αυτός σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.
4. 'Οταν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί, τούτο συμψηφίζεται στο τυχόν υπόλοιπο ποσό που προκύπτει για βεβαίωση.
5. Για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 7 του άρθρου 4.

 


Αρθρο: 11
Ημ/νία: 23.04.2010
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Αυτοτελής φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων
Σχόλια
Το άρθρο 11 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.δ. 3323/1955. O συντελεστής που προβλέπεται στο παρόν άρθρο αυξάνεται από είκοσι τοις εκατό σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ1 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010 . *** Σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 3 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010 μέχρι 31.5.2010 παρέχεται η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ υποβολής δηλώσεων, με τους ευνοϊκούς όρους που αναφέρονται στις πιο κάτω παραγράφους του ίδιου άρθρου 84, των οποίων η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι τη δημοσίευση του ν.3842/2010 (23.4.2010), για την αυτοτελή φορολογία εισοδημάτων του παρόντος άρθρου.Οι διατάξεις αυτές σύμφωνα με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου ισχύουν από την ημερομηνία κατάθεσης του σχεδίου νόμου στη Βουλή.

 

Κείμενο Αρθρου
***(βλ. σχόλια)
Επιβάλλεται αυτοτελώς φορολογία με συντελεστή είκοσι τοις εκατό "(25%)", στον οποίο περιλαμβάνεται ο φόρος εισοδήματος, τα τέλη χαρτοσήμου και η εισφορά Ο.Γ.Α. στο χαρτόσημο, στο ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων, γενικώς, σε οικοδομές, που από τον κανονισμό της οροφοκτησίας ανήκουν στους ιδιοκτήτες των διηρημένων ιδιοκτησιών της.Το ποσό του φόρου που αναλογεί αποδίδεται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας με δήλωση, η οποία υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μήνα Δεκεμβρίου του οικείου έτους, στη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το εκμισθωμένο ακίνητο. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα από τα οποία το πρώτο κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή και τα άλλα δύο, αφού θεωρηθούν, παραδίδονται στον υπόχρεο . Τα αντίτυπα αυτά αντικαθιστούν τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από οποιαδήποτε αρχή ή ενδιαφερόμενο, για την απόδειξη της εκπλήρωσης της φορολογικής υποχρέωσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης αυτού του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου.

 


Αρθρο: 12
Ημ/νία: 01.07.2011
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Αυτοτελής φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων
Σχόλια
- Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καταργήθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 12 από την ισχύ του ν. 2642/1998 (ΦΕΚ Α 216). - Οι παρ. 8 και 9 του παρόντος άρθρου προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2459/1997. Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, κάθε διάταξη γενική ή ειδική που αντίκειται στις διατάξεις των παραγράφων αυτών παύει να ισχύει. Σύμφωνα με τις παρ. 2 άρθρου 14, 2 άρθρου 16, 6α άρθρου 17α και 2 άρθρου 21 Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α' 242), η ρύθμιση των υποχρεώσεων των παρ. 1 των ιδίων άρθρων 14 και 16, του ποσού της παρ. 6.δδ άρθρου 17α και του ποσού της παρ. 2γ άρθρου 21 θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 ν. 1914/1990), οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, διατηρουμένων σε ισχύ των παρ. 8 και 9 του παρόντος άρθρου. - H περ. θ' της παρ. 12 του παρόντος άρθρου προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2579/1998. - Tο τρίτο και τα επόμενα εδάφια της παρ. 8 του παρόντος άρθρου τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998. - Οι περ. δ' και ζ' της παρ. 7 του παρόντος άρθρου καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 6 ν. 2579/1998. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή για τόκους που αποκτώνται από 1.1.1998 και μετά, σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου 6, του ν. 2579/1998. - Η περιπτ. γ' της παρ. 9 προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ Α 57) του οποίου εδαφ. η ισχύς αρχίζει από 18.3.1998 - Η παρ. 11 προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 2628/1998. Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 άρθρου 17 Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α 84) με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 9 και 11 του παρόντος άρθρου οι τόκοι ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που καταβάλλονται από 1.1.2000 μέχρι 31.7.2001 σε κατοίκους της ημεδαπής φορολογούνται αυτοτελώς στο σύνολό τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 8 του παρόντος νόμου, ενώ οι τόκοι που καταβάλλονται κατά το άνω χρονικό διάστημα σε μονίμους κατοίκους του εξωτερικού απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος στο σύνολό τους. - Η περ. γ της παρ. 1 καταργήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 2954/2001 (ΦΕΚ Α 255/2.11.2001). - Τα εντός "..." dδεύτερο και τρίτο από το τέλος εδαφ. της παρ. 1 προστέθηκαν και το πρώτο εδαφ. της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με τις παρ 7-8 άρθρου 2 ΠΝΠ 21.12.2001 (ΦΕΚ Α 288), που εφαρμόζονται για εισοδήματα αποκτώμενα μετά την 1.1.2002, σύμφωνα με τη παρ. 2 άρθρου 3 ως άνω ΠΝΠ, η οποία ΠΝΠ κυρώθηκε με το Ν.2990/2002 (ΦΕΚ Α 30).- Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 και η παρ. 8 αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 3 του ν. 3091/2002 (Α΄330/24.12.2002).- Σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 3 Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330) οι διατάξεις της παρ. 1 και του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 8 του παρόντος άρθρου όπως έχει αντικατασταθεί ανωτέρω, ισχύουν για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2003 και μετά.- Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3027/2002 (Α΄152/28.6.2002), η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου και της παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος άρθρου, καθώς και εκείνων της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2579/1998 και της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 2703/1999. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών.- Η παρ. 12 προστέθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3130/2003 (Α΄76/28.3.2003). ===================================== - Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004). ** Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005 (Α΄ 178/14.7.2005), κατά την είσπραξη τόκων από Ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π α ρ ό ν άρθρο και στο άρθρο 54 του παρόντος κώδικα (βλ. σχετικά). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της Α.Ε.Ε.Χ. για τα εισοδήματα αυτά. =========================================== - Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, έχει εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2007. Ειδικά για τα ως άνω εισοδήματα, ως προς τα οποία εκκρεμούν υποθέσεις ενώπιον των φορολογικών αρχών κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων με την προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 54 (βλ. σχετικά) του Κ.Φ.Ε. παρακράτηση φόρου εισοδήματος είκοσι τοις εκατό (20%).- Η περ. γ της παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, έχει εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2007. Ειδικά για τα ως άνω εισοδήματα, ως προς τα οποία εκκρεμούν υποθέσεις ενώπιον των φορολογικών αρχών κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων με την προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 54 (βλ. σχετικά) του Κ.Φ.Ε. παρακράτηση φόρου εισοδήματος είκοσι τοις εκατό (20%). ==================================== - Η περ. ε της παρ. 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3610/2007 (Α΄ 258/22.11.2007)και σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου έχει εφαρμογή για τόκους καταθέσεων που προκύπτουν από την 1.1.2007 και μετά. -Η περ. δ στην παρ. 9 του παρόντος προστέθηκε με το άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 3746/2009 ΦΕΚ Α 27 και όπως ορίζεται με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για εκδόσεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά. ================================== - Με το άρθρο 10 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010 προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της περίπτωσης γ της παρ. 3, προστέθηκαν δύο νέα εδάφια στην παράγραφο 8 μετά το έβδομο εδάφιο και τέλος προστέθηκε παρ. 13 στο παρόν άρθρο.Με την διάταξη της παρ.2β του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 8 του παρόντος έχουν εφαρμογή για μεταβιβάσεις τίτλων που πραγματοποιούνται μετά την παρέλευση ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με τη διάταξη της παρ. 4γ του άρθρου 10 ορίζεται ότι η διάταξη της παρ. 13 όπως προστέθηκε έχει εφαρμογή για τόκους που καταβάλλονται από την επομένη της δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. *** Σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 3 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010 μέχρι 31.5.2010 παρέχεται η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ υποβολής δηλώσεων, με τους ευνοϊκούς όρους που αναφέρονται στις πιο κάτω παραγράφους του ίδιου άρθρου 84, των οποίων η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι τη δημοσίευση του ν.3842/2010 (23.4.2010), για την αυτοτελή φορολογία εισοδημάτων του παρόντος άρθρου.Οι διατάξεις αυτές σύμφωνα με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου ισχύουν από την ημερομηνία κατάθεσης του σχεδίου νόμου στη Βουλή. ============================================== - Τα εντός " " δύο εδ. μετά το έκτο εδ. της παρ. 8 προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011) και σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου ισχύουν για μεταβιβάσεις τίτλων που διενεργούνται από τις 23 Μαΐου 2010 και μετά. - Το εντός " " εδ. στο τέλος της παρ. 11 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011) και σύμφωνα με την παρ. 2α) του ιδίου άρθρου και νόμου η παρ. 11 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου έχει ΕΦΑΡΜΟΓΗ για πράξεις σύστασης ΕΝΕΧΥΡΟΥ ή για πράξεις repos - reverse repos που συνάπτονται επί ομολογιακών δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από την 1η Δεκεμβρίου 2010 και μετά, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από τον χρόνο έκδοσης των τίτλων.

 

Κείμενο Αρθρου
**
*** (βλ. σχόλια)
1. Επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και προκύπτουν στην Ελλάδα από:
α) Οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης, περιλαμβανομένων και των πιστοποιητικών καταθέσεων, σε τράπεζα ή ταμιευτήριο, που είναι στην Ελλάδα.
β) Οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. γ)[Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
"Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου θεωρούνται τόκοι καταθέσεων και τα εισοδήματα που προκύπτουν από πράξεις, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του Ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α), που προστέθηκαν με το άρθρο 74 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α) και όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α), τα οποία λαμβάνουν οι δικαιούχοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου". «Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στους τόκους από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή, καθώς και στα εισοδήματα από κάθε μορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρίες ημεδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό και δύνανται να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των εποπτικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, σύμφωνα με τις εκάστοτε πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν όλα τα πιο πάνω εισοδήματα αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατοίκους Ελλάδος.»
2. «Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό των τόκων που προκύπτουν με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).» Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον οφειλέτη των τόκων κατά το χρόνο που γίνεται ο εκτοκισμός της κατάθεσης ή από εκείνον που καταβάλλει τους τόκους, κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων".
Ειδικώς, για ομόλογα χωρίς κουπόνια (ZERO COUPON) ο φόρος υπολογίζεται κατά την εκδοσή τους.
"Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υποχρέων του άρθρου 2, των ημεδαπών και αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και των υποχρέων της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 101."
3. Ο κατά τα ανωτέρω παρακρατούμενος φόρος πποτελεί έσοδο του οικονομικού έτους επί του οποίου υπολογίστηκαν οι τόκοι, βεβαιώνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους αυτού και αποδίδεται με εφάπαξ καταβολή στο Δημόσιο, με την υποβολή δήλωσης, από τον οφειλέτη των τόκων ή από εκείνον που εξαργύρωσε τα τοκομερίδια, στη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην περιφέρεια της οποίας αυτός έχει την έδρα του κεντρικού, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος του μήνα που υπολογίστηκαν οι τόκοι.
Ειδικώς:
α) Ο φόρος που αναλογεί στα ομόλογα χωρίς κουπόνια αποδίδεται στο Δημόσιο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διάθεσή τους στους ενδιαφερομένους.
β) Τα πιστωτικά ιδρύματα, που υπολογίζουν τους τόκους εφάπαξ κατ' έτος, υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής δήλωσης και στην απόδοση του αντίστοιχου φόρου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο υπολογίστηκαν οι τόκοι. Η οριστική δήλωση υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) μήνες από το τέλος του μήνα στον οποίο υπολογίστηκαν οι τόκοι μαζί με την τυχόν θετική διαφορά φόρου. Στην περίπτωση αρνητικής διαφοράς ο φόρος επιστρέφεται στο πιστωτικό ίδρυμα ως αχρεωστήτως καταβληθείς.
«γ) τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν ή είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και έχουν καταστεί «φορείς πληρωμής» με βάση την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α') υποχρεούνται για τα εισοδήματα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 και εισπράττονται από αυτά για λογαριασμό κατοίκων Ελλάδος σε παρακράτηση του φόρου κατά την καταβολή των τόκων ή στην πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου. Ο φόρος υπολογίζεται επί του συνόλου των τόκων που εισπράττουν τα πιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό κατοίκων Ελλάδας είτε το προϊόν της είσπραξης εισάγεται στην Ελλάδα είτε επανεπενδύεται ή παραμένει στο εξωτερικό.
Για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60.»
«Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται και για τους δεδουλευμένους τόκους κατά το χρόνο μεταβίβασης του ομολόγου αλλοδαπής προέλευσης ή τοκομεριδίου.»
4. Η δήλωση περιέχει τα στοιχεία του υπόχρεου απόδοσης του φόρου, το συνολικό ποσό των τόκων, το μήνα υπολογισμού των τόκων των καταθέσεων ή της εξαργύρωσης των τοκομεριδίων, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε και αποδίδεται στο Δημόσιο.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 65, 66, 68, 70, 74, 75, 84, 85, 86, 87, και 88, καθώς και της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 93, εφαρμόζονται αναλόγως, για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, ελέγχου αυτών και βεβαίωσης του φόρου που επιβάλλεται με αυτό το άρθρο.
6. Η κατά τα ανωτέρω επιβολή του φόρου δε συνεπάγεται την άρση του απόρρητου των καταθέσεων στις τράπεζες, όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
"7. Εξαιρούνται από τη φορολογία που επιβάλλεται με αυτό το άρθρο, οι τόκοι που προκύπτουν από:
α) Οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης μη μόνιμων κατοίκων Ελλάδας σε τράπεζες που είναι στην Ελλάδα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφόσον το ποσό αυτών είναι σε ξένο νόμισμα.
β) Εκούσιες καταθέσεις όψεως ή ταμιευτηρίου μη μόνιμων κατοίκων Ελλάδας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον το ποσό αυτών είναι σε ξένο νόμισμα.
γ) Καταθέσεις στεγαστικού ταμιευτηρίου, εφόσον το προϊόν τους χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξασφάλιση στεγαστικού δανείου προς απόκτηση πρώτης κατοικίας του φορολογουμένου.
[δ) Καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 ν. 2579/1998, ΦΕΚ Α' 31].
«ε) Καταθέσεις τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του ν.1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α') σε άλλες τράπεζες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεωτικές ή μη καταθέσεις αυτών στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και από καταθέσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος.»
στ) Ομόλογα ή ομολογιακά δάνεια γενικά, που έχουν εκδοθεί ή έχουν συναφθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1990, καθώς και οι τόκοι από ομολογιακά δάνεια σε συνάλλαγμα, που εκδίδονται από την Τράπεζα της Ελλάδος από την 1η Ιανουαρίου 1991 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996.
[ζ) Καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 ν. 2579/1998, ΦΕΚ Α' 31].
η) Προθεσμιακές καταθέσεις σε ξένο νόμισμα, που έχουν συναφθεί από μόνιμους κατοίκους Ελλάδας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη ανανέωσή τους μετά από αυτή την ημερομηνία".
"θ) Προθεσμιακές καταθέσεις σε δραχμές που προέρχονται από εισαγωγή συναλλάγματος που έχουν συναφθεί από μη κατοίκους Ελλάδας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1997 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη ανανέωσή τους μετά από αυτή την ημερομηνία."
"8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά. Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή επτά και μισό τοις εκατό (7,5%) στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από τους πιο πάνω τίτλους από 1ης Ιανουαρίου 1997 και με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από τους πιο πάνω τίτλους οι οποίοι εκδίδονται από τις 3 Ιανουαρίου 1998 και μετά. Επίσης, με το συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) φορολογούνται και οι τόκοι που προκύπτουν από ανανεώσεις εκδοθέντων έντοκων γραμματίων που πραγματοποιήθηκαν μετά την 2α Ιανουαρίου 1998.
Ο φόρος αυτός για τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, που εκδίδονται με φυσικούς τίτλους ή με τη μορφή άυλων τίτλων, προεισπράττεται κατά την έκδοσή τους, ενώ για τα ομόλογα ο φόρος παρακρατείται κατά το χρόνο της εξαργύρωσης των τοκομεριδίων τους ή κατά τη λήξη τους, όταν πρόκειται για ομόλογα χωρίς τοκομερίδια (ZERO COUPON). Σε περίπτωση σιωπηρής ανανέωσης έντοκων γραμματίων, για τους τόκους που προκύπτουν στο διάστημα που διαρκεί η ανανέωση, γίνεται παρακράτηση του φόρου που αναλογεί κατά το χρόνο της εξόφλησής τους. Με τον προεισπραττόμενο ή παρακρατούμενο κατά περίπτωση φόρο, πιστώνεται ο τηρούμενος στην Τράπεζα της Ελλάδος οικείος λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου. «Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται όταν έχει μεσολαβήσει μεταβίβαση του ομολόγου ή τοκομεριδίου αυτού πριν από τη λήξη. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος που παρακρατείται κατά το χρόνο της εξαργύρωσης του τοκομεριδίου ή κατά τη λήξη του ομολόγου και αναλογεί στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την τελευταία μεταβίβαση μέχρι το χρόνο εξαργύρωσης, αποδίδεται με δήλωση της δικαιούχου τράπεζας ή αυτής που μεσολαβεί για λογαριασμό τρίτου, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα, με δήλωση που υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει.» Φόρος με τον ίδιο ως άνω συντελεστή επιβάλλεται και στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής και προκύπτουν από έντοκους τίτλους που εκδίδονται στην Ελλάδα με τις εγκρίσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως. «Σε περίπτωση μεταβίβασης του ομολόγου ή τοκομεριδίου του πριν από τη λήξη του, η μεσολαβούσα τράπεζα προβαίνει σε παρακράτηση φόρου για τους δεδουλευμένους μέχρι το χρόνο μεταβίβασης τόκους και για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60. Αν το ομόλογο ή τοκομερίδιο που μεταβιβάζεται ανήκει στην τράπεζα, υποχρεούται η ίδια να καταβάλει το φόρο που αναλογεί στους πιο πάνω δεδουλευμένους τόκους.» Ο φόρος αυτός παρακρατείται κατά το χρόνο λήξης και εξόφλησης των τοκομεριδίων τους ή κατά τη λήξη των τίτλων, όταν πρόκειται για ομόλογα χωρίς τοκομερίδια, από το διαχειριστή εκάστου δανείου ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του εκδότη στην Ελλάδα ή από άλλο εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο. Ο παρακρατούμενος φόρος του προηγούμενου εδαφίου αποδίδεται με εφάπαξ καταβολή στο Δημόσιο, με την υποβολή δήλωσης από το πρόσωπο που διενήργησε την παρακράτηση, στη Δ.Ο.Υ. στην περιφέρεια της οποίας αυτό έχει την έδρα του, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα που έγινε η παρακράτηση του φόρου.
Με την προείσπραξη ή την παρακράτηση του φόρου της παραγράφου αυτής εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υποχρέων του άρθρου 2, των ημεδαπών και αλλοδαπών
τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και των υποχρέων της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 101, με την επιφύλαξη των οριζόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 99 και 106. Επίσης, για τη φορολογία των τόκων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού".
9. Εξαιρούνται από τη φορολογία που επιβάλλεται με την προηγούμενη παράγραφο οι τόκοι που προκύπτουν από:
α) Ομόλογα που έχουν εκδοθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1996, ανεξάρτητα αν η διάρκεια αυτών είναι ετήσια ή μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας.
β) Εντοκα γραμμάτια που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996. Τόκοι όμως που προκύπτουν από ανανεώσεις εκδοθέντων έντοκων γραμματίων, εφόσον η ανανέωση αυτών γίνεται μετά την 1η Ιανουαρίου 1997, υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου."
"γ) Ομολογιακά δάνεια που εκδίδει από 1ης Ιανουαρίου 1997 και μετά το Ελληνικό Δημόσιο στο εξωτερικό".
«δ) Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και οι οποίοι αποκτώνται από επενδυτές μόνιμους κατοίκους αλλοδαπής.»
"11. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι Ομολογιακών Δανείων του Δημοσίου με διάρκεια δύο (2) ετών ή και μεγαλύτερη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός κάτοχος των τίτλων των δανείων αυτών διακρατεί τόσο τα σώματα αυτών όσο και τα τοκομερίδιά τους, μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. Αρχικός κάτοχος των τίτλων θεωρείται εκείνο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας που κατέχει τους τίτλους (σώμα και τοκομερίδια) των Ομολογιακών Δανείων του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη δέκατη εργάσιμη ημέρα κατά την έκδοσή τους. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διακράτησης των τίτλων αυτών από τους αρχικούς κατόχους τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης".
«Η απαλλαγή της παραγράφου αυτής δεν αίρεται όταν τα ταμεία ασφάλισης που έχουν συσταθεί με νόμο συστήνουν ενέχυρο ή συνάπτουν πράξεις (repos - reverse repos) με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3632/1928 (Α'137) επί των ανωτέρω τίτλων, καθώς και επί των τίτλων τους που περιλαμβάνονται στο ΚΚΝΠΔΔ και ΑΦ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α' 38), και με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να είναι δικαιούχοι των τόκων που προκύπτουν από τους υπόψη τίτλους μέχρι τη λήξη αυτών.»
«12. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι των Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2003, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός κάτοχος των τίτλων αυτών είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκτά τους τίτλους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα της έκδοσης τους και τους διακρατεί μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.
Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2003, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός κάτοχος των τίτλων αυτών είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκτά τους τίτλους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα της έκδοσης τους ή επανέκδοσης τους και διακρατεί τόσο τα σώματα αυτών όσο και τα τοκομερίδια τους μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για τη διάθεση, την απόκτηση και διασφάλιση της διακράτησης των τίτλων αυτών από τους αρχικούς κατόχους τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.»
«13. Στους τόκους που καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν δικαιούχος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%). Ο φόρος παρακρατείται από το φυσικό πρόσωπο που τους καταβάλλει και αποστέλλεται στην αλλοδαπή το υπόλοιπο ποσό που απομένει. Για την τράπεζα που μεσολαβεί έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 13. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήματα. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 έχουν εφαρμογή και για τα δάνεια που συνάπτονται μεταξύ κατοίκου Ελλάδας και αλλοδαπού πιστωτή.»

 


Αρθρο: 13
Ημ/νία: 01.07.2011
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Αυτοτελής φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων
Σχόλια
Το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 13 ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151' Α) αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρ. 6 του ν. 2386/1996. Στο άρθρ. 13 του ν. 2238/1994 προστίθεται παρ. 8, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 01.01.1996 βάσει της παρ. 4 του άρθρ. 6 του ν.2386/1996. Στην παρ. 1 προστίθεται νέα περίπτωση γ' με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2390/1996. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 1 του άρθρου 32 και με την παρ. 3 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955. Οι παρ. 5,6,7 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 αντιστοιχούν με τις παρ. 3,4,5 του άρθρου 15 του ν.δ. 3843/1958. - Στο τέλος του παρόντος άρθρου προστίθενται παρ. 9,10,11 με την παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 2459/1997. - Η περ. α' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2459/1997. - Η παρ. 12 του παρόντος άρθρου προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α' 31). - Η παρ. 6 εφαρμόζεται και για τους μελετητές αρχιτέκτονες και μηχανικούς-τεχνικούς συμβούλους δημοσίων έργων, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3β του ν. 2052/1992 .Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρου 31 Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ Α 295)"Η μεταβίβαση μετοχών των εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία,μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών,απαλλάσσεται απο το φόρο της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994,όπως ισχύει κάθε φορά". - Η διάταξη της παρ. 11 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται ανάλογα και στους προπονητές, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 31 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α' 121/17.06.1999). - Η υποπερίπτ. ββ' της περίπτ. α' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 άρθρου 3 ν. 2753/99 (ΦΕΚ Α' 249) - Με την παρ. 11 του άρθρου 134 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α' 121/17.06.1999) προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 2459/1997, με τον οποίο είχαν προστεθεί οι παρ. 9, 10, και 11 του παρόντος άρθρου, κατ' επέκταση το εδάφιο αυτό προστέθηκε στο τέλος της παρ. 11 του παρόντος άρθρου. - Η μέσα σε "" παρ. 2 του παρόντος άρθρου, προστίθεται από την παρ. 4 άρθρου 3 ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α' 249). Οι παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του παρόντος άρθρου, αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 3 ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α' 249). Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του παρόντος άρθρου προστίθεται νέο εδάφιο με την παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α 249). Εναρξη ισχύος 17.11.1999. Βλέπε και παρ. 11 αρθρ. 3 του Ν. 2753/99 (ΦΕΚ Α 249). Το μέσα σε "" πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ Α' 295), με ημ/νία ισχύος την 30.12.1999. - Το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 16 του Ν. 2873/2000 και ισχύει για εισοδήματα που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2001 σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. ε του ίδιου Νόμου. - Οι συντελεστές παρακράτησης που ορίζονται από τις περ. α, β, γ της παρ. 8 μειώνονται από 4%, 4,8% και 10% σε 3,75%, 4,5% και 9,375% αντίστοιχα για τα ποσά που καταβάλλονται από 1.1.2001 έως 31.12.2001 και σε 3,5%, 4,20% και 8,75% αντίστοιχα για ποσά που καταβάλλονται από 1.1.2002 και εφεξής, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2873/2000. - Το εδ. της υποπερ. ββ' της περ. α' της παρ. 1 μέσα σε "" προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 2954/2001 (ΦΕΚ Α 255/2.11.2001). - Το εντός " " ποσό στο πρώτο εδάφιο της παρ. 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 24 του άρθ. 9 του Ν. 2948/2001 (Α 242) και ισχύει από 1.1.2002, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 28 του ίδιου ως άνω νόμου. Σύμφωνα με το τέταρτο εδαφ. παρ. 8 άρθρου 31 Ν.2725/1999, όπως αυτή η παρ. τροποποιήθηκε με τη παρ.3 άρθρου 75 Ν.3057/2002 (ΦΕΚ Α 239) "Η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994, που προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2459/1997, εφαρμόζεται ανάλογα και στους προπονητές". - Τα εδάφια στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 1, μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 και στο τέλος της παρ. 1 προστέθηκαν με τις παρ. 3, 4 και 6 αντιστοίχως του άρθρου 3 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330/24.12.2002), ενώ οι εντός " " λέξεις στο τελευταίο εδάφιο των παρ. 6 και 7 αντιστοίχως προστέθηκαν με την παρ. 7 του ιδίου άρθρου του ανωτέρω νόμου. ======================================= - Σύμφωνα με την περ. α) του άρθρου 30 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330/24.12.2002), το εδάφιο στο τέλος της περ. α΄της παρ. 1 και το εδάφιο στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 ισχύουν από 1.1.2003, για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά, ενώ σύμφωνα με την περ. γ) του ιδίου άρθρου 30 του ανωτέρω νόμου, το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της παρ. 1 ισχύει από το οικονομικό έτος 2003, για εισοδήματα αυτού του οικονομικού έτους και μετά. Τέλος, σύμφωνα με την περ. ζ) του ιδίου άρθρου, οι συντελεστές παρακράτησης των περ. β΄και γ΄ της παρ. 1, της υποπερ. αα΄της περ. β΄της παρ. 6, της παρ. 7 και της παρ. 9 ισχύουν από 1.1.2003, για ποσά που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την ημερομηνία αυτή και μετά, με εξαίρεση το συντελεστή παρακράτησης της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος ισχύει για μελέτες, σχέδια και έρευνες που αναλαμβάνονται από την πιο πάνω ημερομηνία και μετά. Σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 3 Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330) για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 και του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 που προστέθηκαν με τις παρ. 3 και 4 του άνω άρθρου και νόμου, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της κατώτατης πραγματικής αξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση: α) ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και ποσοστών συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη τα καθαρά κέρδη των τελευταίων πέντε (5) ετών, την αμοιβή του επιχειρηματία, το επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας και τα έτη λειτουργίας της και β) μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο χρηματιστηριακό θεσμό, λαμβάνοντας υπόψη αποτελέσματα από τους τελευταίους πριν από τη μεταβίβαση ισολογισμούς και την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330), οι συντελεστές παρακράτησης που ορίζονται από τις περιπτώσεις β και γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μειώνονται από 30% και 25% σε είκοσι (20%).Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330), οι συντελεστές παρακράτησης που ορίζονται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα της περ. β της παρ. 6 ως και της παρ. 7 επίσης της παρ. 9 του παρόντος άρθρου αυξάνονται από 10%, 17,5% και 15% σε είκοσι (20%). ==================================== ** Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004), ο συντελεστής φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των παραγράφων 10 και 11 του παρόντος άρθρου α υ ξ ά ν ε τ α ι σε είκοσι τοις εκατό (20%). *** Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004), η παρ. 8 του παρόντος άρθρου παύει να ισχύει για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαμβάνονται από 1.1.2002 και μετά.^^ Σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 7 (: κυρώσεις) του νόμου 3310/2005 (Α΄ 30/14.2.2005) περί βασικού μετόχου, για τον υπολογισμό του προστίμου -που επιβάλλεται σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. εντός το αργότερο 3 μηνών από την έκδοση της απορριπτικής πράξης ή απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)-, λαμβάνεται ως βάση για τον ιδιοκτήτη το κεφάλαιο της επιχείρησης ή η αξία του εξοπλισμού της ή το μετοχικό του κεφάλαιο ή τα εταιρικά μερίδια που κατέχει, όπως η αξία τους προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 1030366/10307/Β 0012/1.4.2003 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 477 Β΄), και της παραγράφου 2 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, ή, εάν πρόκειται για εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών μετοχές, λαμβάνεται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής αξίας του συνόλου των μετοχών της των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την έκδοση της ανωτέρω απορριπτικής πράξης, σύμφωνα με τα δελτία τιμών που εκδίδονται από το οικείο χρηματιστήριο αξιών. Για περισσότερα, όμως, βλ. ολόκληρο το άρθρο 7 του ανωτέρω νόμου. - Η παρ. 7 προστέθηκε - και η αναρίθμηση των πρώην παρ. 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 σε (νυν) παρ. 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 αντιστοίχως έγινε- με το άρθρο 15 του ν. 3312/2005 (Α΄ 35/16.2.2005). - Τα εντός " " δύο προτελευταία εδάφια της παρ. 2 προστέθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312/27.12.2005), και ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ιδίου νόμου, από 1.1.2006. ================================ - Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ. 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται από 1.1.2006, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά, καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών. - Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και ισχύει, σύμφωνα με την περ. α του άρθρου 39 του ιδίου νόμου, από 1ης Ιανουαρίου 2007 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά. **** Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και σύμφωνα με την περ. στ του άρθρου 39 του ιδίου νόμου, η ισχύς του αρχίζει για εισοδήματα του οικονομικού έτους 2006 και μετά. - Το εντός " τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και σύμφωνα με την περ. α του άρθρου 39 του ιδίου νόμου, η ισχύς του αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2007 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά. ***** Τα εντός " " 14 εδάφια μετά το πρώτο εδάφιο της υποπερ. ββ΄ της περ. α΄ της παρ. 1 προστέθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και σύμφωνα με τη περ. στ του άρθρου 39 του ιδίου νόμου, ισχύουν για εισοδήματα του οικονομικού έτους 2006 και μετά. =============================================== - Η παρ. 12 κ α τ α ρ γ ή θ η κ ε με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122/21.7.2009) και σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου η κατάργηση ισχύει από 21.8.2009. - Τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης α της παρ. 1 του παρόντος αντικαταστάθηκαν, το πέμπτο από το τέλος εδάφιο της παρ. 2 καταργήθηκε, οι παρ. 10 και 11 καταργήθηκαν, ενώ ο συντελεστής που προβλέπεται στις παρ. 6, 8 και 12 αυξάνονται από 20% σε 25%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010. *** Σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 3 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010 μέχρι 31.5.2010 παρέχεται η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ υποβολής δηλώσεων, με τους ευνοϊκούς όρους που αναφέρονται στις πιο κάτω παραγράφους του ίδιου άρθρου 84, των οποίων η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι τη δημοσίευση του ν.3842/2010 (23.4.2010), για την αυτοτελή φορολογία εισοδημάτων του παρόντος άρθρου.Οι διατάξεις αυτές σύμφωνα με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου ισχύουν από την ημερομηνία κατάθεσης του σχεδίου νόμου στη Βουλή. =============================================== - Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011) και σύμφωνα με την περ. θ) της παρ. 8 του ιδίου άρθρου και νόμου ισχύει από 1.7.2011. - Το εντός " " πρώτο εδ. της παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περ. β) της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011) και σύμφωνα με την περ. θ) της παρ. 8 του ιδίου άρθρου και νόμου ισχύει από 1.7.2011. - Το εντός " " πρώτο εδ. της παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ) της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011) και σύμφωνα με την περ. θ) της παρ. 8 του ιδίου άρθρου και νόμου ισχύει από 1.7.2011. - Το εντός " " προτελευταίο εδ. της περ. α΄ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 21 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα:
"α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση:
αα) Ολόκληρης επιχείρησης με τα άϋλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λ.π. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
"ββ) Εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων".
«*****Για τον υπολογισμό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη μεταβίβαση μεριδίων ημεδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, αφαιρείται το κόστος απόκτησης της από την κατώτατη πραγματική αξία που έχουν κατά το χρόνο μεταβίβασης. Για τον προσδιορισμό της κατώτατης πραγματικής αξίας των μεριδίων που μεταβιβάζονται, ως κατώτατη πραγματική αξία ολόκληρης της εταιρίας λαμβάνεται το άθροισμα: ι) των ιδίων κεφαλαίων της, που εμφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό, ιι) της αυλής αξίας της, iii) της αξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά το μέρος που η αξία του καθενός από αυτά, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, υπερβαίνει την αξία κτήσης του και ιν) των αυξήσεων των ιδίων κεφαλαίων που έχουν μεσολαβήσει από το χρόνο σύνταξης του τελευταίου επίσημου ισολογισμού μέχρι το χρόνο μεταβίβασης των μεριδίων ή των μειώσεων των ιδίων κεφαλαίων που έχουν γίνει στο ίδιο χρονικό διάστημα.
Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό της αυλής αξίας, αφαιρούνται οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας, που εκδόθηκαν το Δεκέμβριο του έτους που προηγείται της μεταβίβασης, από το μέσο όρο των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης των πέντε (5) τελευταίων, πριν από τη μεταβίβαση, ισολογισμών και το ποσό που προκύπτει (R) αναπροσαρμόζεται αρχικά με την εφαρμογή της σταθερής ληξιπρόθεσμης ράντας:
και στη συνέχεια το αποτέλεσμα που προκύπτει προσαυξάνεται με τους ακόλουθους ποσοστιαίους συντελεστές, ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης:
Έτη λειτουργίας Συντελεστές
Πάνω από 3 μέχρι 5 10%
Πάνω από 5 μέχρι 10 20%
Πάνω από 10 μέχρι 15 30%
Πάνω από 15 40%
Για την εφαρμογή της πιο πάνω ράντας:
- α = το ποσό που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή και αποτελεί την αυλή αξία της επιχείρησης,
- R = το ποσό που αναπροσαρμόζεται και αναφέρεται στο υπερκέρδος της επιχείρησης,
- n = το πενταετές μελλοντικό χρονικό διάστημα για το οποίο προσδοκάται υπερκέρδος,
- υ η = 1/ (1+i)η
η παρούσα αξία του κεφαλαίου, η αξία του οποίου μετά από το πιο πάνω μελλοντικό διάστημα (η) είναι ένα λεπτό του ευρώ,
- ί = το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.
Σε περίπτωση που νόμιμα έχουν καταρτιστεί λιγότεροι των πέντε (5) ισολογισμών, λαμβάνονται υπόψη τα πιο πάνω στοιχεία των εν λόγω ισολογισμών. Όταν η εταιρεία της οποίας μεταβιβάζονται τα μερίδια έχει προέλθει από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων και έχει καταρτίσει λιγότερους από τρεις (3) ισολογισμούς, πριν από τη μεταβίβαση των μεριδίων της, τότε για την εξεύρεση του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, λαμβάνονται υπόψη τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης και τα ίδια κεφάλαια όσων ισολογισμών αυτής υπάρχουν, καθώς και τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια όσων από τους τελευταίους ισολογισμούς των επιχειρήσεων που έχουν μετασχηματισθεί και τηρούσαν βιβλία Γ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων απαιτούνται, ώστε στο επίπεδο της επιχείρησης να συγκεντρωθούν τρεις (3) ισολογισμοί. Προκειμένου για μεταβιβάσεις μεριδίων από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ως κόστος απόκτησης των μεταβιβαζόμενων μεριδίων λαμβάνεται αυτό που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τους, ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησης τους.
Για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, που μεταβιβάζουν μερίδια, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται η ελάχιστη αξία μεταβίβασης των μεριδίων, η οποία έχει υπολογισθεί κατά την απόκτηση τους, με βάση τις διατάξεις του παρόντος ή της 1030366/10307/ Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 477 Β'), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α') ή της 1119720/1980/ Α0012/ ΠΟΛ.1259/1999 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2227 Β'), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α') ανάλογα με το χρόνο απόκτησης τους, κατά περίπτωση.
Αν τα μεταβιβαζόμενα μερίδια ή μέρος αυτών έχουν αποκτηθεί πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος της προγενέστερης από τις πιο πάνω αποφάσεις, ως αξία κτήσης λαμβάνεται αυτή που οριστικοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος ή κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή σε περίπτωση μη οριστικοποίησης, η δηλωθείσα αξία. Όταν τα μεταβιβαζόμενα μερίδια έχουν αποκτηθεί κατά την ίδρυση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ως κόστος απόκτησης των μεριδίων αυτών λαμβάνεται η αξία τους, όπως αυτή αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας. Εάν μέχρι το χρόνο μεταβίβασης των μεριδίων έχει λάβει χώρα τυχόν αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου των πέντε (5) προηγούμενων χρήσεων πριν από τη μεταβίβαση και σε περίπτωση κατά την οποία έχουν παρέλθει λιγότερες από τις πέντε (5) χρήσεις, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου αυτών των χρήσεων.
Αν από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει αξία μεταβίβασης μεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους, ως αξία πώλησης λαμβάνεται η συμφωνηθείσα. Η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται και για μεταβιβάσεις μεριδίων αλλοδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για τον υπολογισμό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη μεταβίβαση μεριδίων αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, αφαιρείται το κόστος απόκτησης τους από τη συμφωνηθείσα αξία πώλησης των μεριδίων.»***** «Αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας. Αν όμως η ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία διαθέτει ακίνητο στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, η αντικειμενική αξία του ακινήτου, που ισχύει κατά το έτος αποτίμησης της επιχείρησης, φορολογείται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσοστού του μεριδίου που μεταβιβάζεται. «Αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρη ση ή μερίδιο προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιορι− σμένης ευθύνης από δικαιούχο με βαθμό συγγένειας της Α΄ κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%)». Για τις ίδιες μεταβιβάσεις από δικαιούχους με βαθμό συγγένειας της Β΄ κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001 η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).»
β) Με συντελεστή τριάντα τοις εκατό (30%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, καθώς και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών δημόσια χρήσης που μεταβιβάζονται. Με εκχώρηση εξομοιώνεται και η παραίτηση από μισθωτικά δικαιώματα.
"Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο, πριν από τη με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία τα δύο (2) επιστρέφονται θεωρημένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας. Εάν η οικεία πράξη μεταβίβασης ή εκχώρησης γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αρνηθεί τη θεώρηση του εγγράφου αυτού, εάν δεν επισυνάπτεται σε αυτό αντίτυπο της οικείας δήλωσης και δεν αναγράφονται στο σώμα του εγγράφου τα στοιχεία αυτής. Στο ιδιωτικό αυτό έγγραφο πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το κέρδος ή η ωφέλεια που προέκυψε από την εκχώρηση του δικαιώματος ή του εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης της επιχείρησης.
Σε περίπτωση εκχώρησης ή μεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου από τα αναφερόμενα στη διάταξη αυτή, χωρίς να υποβληθεί η οικεία δήλωση από το δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας για να καταβληθεί με βάση αυτή ο φόρος εφάπαξ, το πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με τον μεταβιβάζοντα ή εκχωρούντα για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται."
"γ) Με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) κάθε ποσό που καταβάλλεται, πέρα από τα μισθώματα, από το μισθωτή προς τον εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου μόνου του ή μαζί με τον οποιονδήποτε εξοπλισμό ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει. Τα αναφερόμενα στα επόμενα εδάφια αυτής της παραγράφου, καθώς και στην παράγραφο 8 του άρθρου 81, εφαρμόζονται ανάλογα και σ' αυτή την περίπτωση."
"Οταν δικαιούχοι των εισοδημάτων της παραγράφου αυτής είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101, με την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις." «Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται στα φυσικά πρόσωπα και στους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. για τα ποσά του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου αυτής.»
"2. «Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας των μετοχών για την επιβολή του φόρου πέντε τοις εκατό (5%) λαμβάνεται υπόψη και η κατώτατη πραγματική αξία των μετοχών που μεταβιβάζονται, η οποία εξευρίσκεται ως ακολούθως:
α) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που εμφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό και όπως αυτά διαμορφώνονται μετά από αύξηση ή μείωση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της μεταβίβασης, προσαυξάνονται με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων πριν από τη μεταβίβαση. Στο αποτέλεσμα που προκύπτει προστίθεται και η υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης. Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με τα πιο πάνω, διαιρούμενο δια του αριθμού των υφιστάμενων κατά το χρόνο μεταβίβασης μετοχών, αντιπροσωπεύει την ελάχιστη πραγματική αξία της κάθε μετοχής, η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας των μετοχών που μεταβιβάζονται.
β) Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαμβάνεται ο λόγος του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (προ φόρων) των πέντε (5) τελευταίων, πριν από τη μεταβίβαση, ισολογισμών και του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της ίδιας χρονικής περιόδου. Σε περίπτωση που νόμιμα έχουν καταρτισθεί λιγότεροι από πέντε (5) ισολογισμοί, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των ισολογισμών αυτών. Αν το άθροισμα των ολικών αποτελεσμάτων είναι αρνητικό, δεν λαμβάνεται υπόψη καμία απόδοση.
γ) Όταν η εταιρεία της οποίας μεταβιβάζονται οι μετοχές έχει προέλθει από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων ανωνύμων εταιρειών ή άλλων μορφών επιχειρήσεων και η μεταβίβαση λαμβάνει χώρα πριν από τη σύνταξη τριών ισολογισμών, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης, που προκύπτουν και από τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων που έχουν μετασχηματισθεί, εφόσον τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη στοιχεία τριών ισολογισμών συνολικά.
δ) Σε περίπτωση που από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει ως πραγματική αξία μεταβίβασης μετοχών μεγαλύτερη αυτής που προκύπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων α' έως γ' της παρούσας παραγράφου, λαμβάνεται υπόψη η συμφωνηθείσα.
Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται και για μεταβιβάσεις μετοχών αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος επιβάλλεται επί της συμφωνηθείσας αξίας πώλησης των μετοχών.»
(Παραλείπεται εδάφιο ως μη ισχύον)^^^ (βλ. σχόλια)
Για την καταβολή του φόρου αυτού και την υποβολή της σχετικής δήλωσης έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου." «Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και επί εισφοράς των τίτλων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, για την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόμενης, ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας ή για την αύξηση του κεφαλαίου υφιστάμενης. Ως πραγματική αξία των μετοχών που εισφέρονται για την κάλυψη ή αύξηση του κεφαλαίου ημεδαπής εταιρείας, λαμβάνεται η αξία η οποία προσδιορίζεται από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920.»
«Όταν δικαιούχοι των εισοδημάτων της παραγράφου αυτής είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101, με την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα κέρδη από τις συναλλαγές αυτές φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.»
«3. Η καθοριζόμενη αμοιβή που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974, όπως ισχύει, όσων ασχολούνται ατομικώς με την ανέγερση οικοδομών προς πώληση, εφόσον αυτοί με την ιδιότητά τους ως αρχιτέκτονες ή πολιτικοί μηχανικοί εκπόνησαν μερικώς ή ολικώς τη μελέτη ή επέβλεψαν την εκτέλεση των εργασιών του οικοδομικού έργου, θεωρείται ότι αποκτάται στο ημερολογιακό έτος που πραγματοποιείται η πρώτη πώληση από το ακίνητο και φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στην πιο πάνω αμοιβή μειωμένη κατά δέκα τοις εκατό (10%) και καταβάλλεται με δήλωση που υποβάλλεται μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου.»
4. (3). «Αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός, ο οποίος αναλαμβάνει τη σύνταξη της μελέτης ή την επίβλεψη ανέγερσης οικοδομής, συμμετέχει στην επιχείρηση που αναλαμβάνει την ανέγερση και πώληση της οικοδομής, την οποία αφορά η μελέτη ή η επίβλεψη, επιβάλλεται σε βάρος της επιχείρησης φόρος εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό της καθοριζόμενης αμοιβής που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974 όπως ισχύει, ανεξάρτητα από κάθε άλλη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης από φόρο εισοδήματος, πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου.» Σε περίπτωση εφαρμογής της διάταξης αυτής της παραγράφου, ο δικαιούχος της αμοιβής αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός ή μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος μηχανικός, καθώς και τα λοιπά πρόσωπα που συμμετέχουν στην επιχείρηση, απαλλάσσονται από κάθε άλλη επιβάρυνση από φόρο εισοδήμστος από την αιτία αυτή. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πριν από τη χρονολογία έκδοσης της πολεοδομικής άδειας, κατατεθεί για το σκοπό αυτό στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας της επιχείρησης, κοινή δήλωση αυτού που συνέταξε τη μελέτη ή θα επιβλέψει την εκτέλεση του έργου μηχανικού και της επιχείρησης και συγχρόνως καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση και δεν καταβληθεί ο φόρος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 50 και 52 παράγραφος 4.
5. (4.) «Αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός που υπογράφει τη μελέτη ή αναλαμβάνει την επίβλεψη είναι μισθωτός της επιχείρησης η οποία αναλαμβάνει τη μελέτη ή επίβλεψη ή ανέγερση της οικοδομής, η επιχείρηση μπορεί να ζητήσει να επιβληθεί σε αυτή φόρος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό της καθοριζόμενης αμοιβής που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974 όπως ισχύει, πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου». Το ποσό της αμοιβής μειώνεται κατά το ποσό των ακαθάριστων αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες που καταβάλλονται στον παραπάνω μηχανικό κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη της μελέτης μέχρι την αποπεράτωση της οικοδομής. Ο φόρος της παραγράφου αυτής καταβάλλεται πριν από την έκδοση της πολεοδομικής άδειας. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως. Αν η επιχείρηση δε ζητήσει την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων για το ποσό της αμοιβής που φορολογείται κατά τις διατάξεις αυτές, το ποσό αυτό λογίζεται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του μηχανικού, ο οποίος υπέγραψε τη μελέτη και ανέλαβε την επίβλεψη, για το οποίο η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει δήλωση και να καταβάλει το φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59.
6. (5.) Στις αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς πού δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα:
α) για τη χρήση ή παραχώρηση της χρήσης τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων και προνομίων, σχεδίων ή προτύπων γενικά, αποτελεσμάτων ερευνών, κινηματογραφικών και τηλεοιπικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές, αναπαραγωγής βιντεοκασετών, πνευματικής ιδιοκτησίας, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων,
β) για την εκμίσθωση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και γενικά κινητών πραγμάτων, την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού την οργάνωση επιχειρήσεων, την εκπαίδευση προσωπικού και για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους συμβουλών στην Ελλάδα, καθώς και στις αμοιβές, που καταβάλλονται σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες κατοίκους ξένων χωρών για τη συμμετοχή τους σε διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, ενεργείται από τον υπόχρεο για την καταβολή, παρακράτηση φόρου εισοδήματος που βαρύνει το δικαιούχο της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής. "Ομοίως , ενεργείται παρακράτηση φόρου και στα ποσά που καταβάλλονται σε αλλοδαπά αθλητικά σωματεία, επαγγελματικά ή μη, καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τια τη μεταβίβαση σε ημεδαπά αθλητικά σωματεία, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, του δικαιώματος χρησιμοποίησης αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, καλαθοσφαιριστών, πετοσφαιριστών, υδατοσφαιριστών και λοιπών αθλητών και λοιπών αθλητών." Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής, ανεξάρτητα αν για την καταβολή αυτή απαιτείται ή όχι απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4171/1961 (ΦΕΚ 93 Α'), όπως ισχύει, με συντελεστή: αα) Δέκα τοις εκατό (10%) για αποζημιώσεις ή δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα για τη χρήση ή παραχώρηση χρήσης στην Ελλάδα κινηματογραφικών ή τελεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και για την αναπαραγωγή βιντεοκασετών.
ββ) "Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)" για αποζημιώσεις ή δικαιώματα ή αμοιβές των λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου αυτής.
Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύμφωνα με τα πιο πάνω, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου από το φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματά του αυτά.
Σε όλες τις περιπτώσεις, στον αλλοδαπό δικαιούχο καταβάλλεται η διαφορά μεταξύ του ποσού της αποζημίωσης, δικαιώματος ή αμοιβής, που δικαιούται να λάβει και του παρακρατούμενου φόρου που αναλογεί στο ποσό αυτής. Η παρακράτηση του φόρου που οφείλεται ενεργείται κατά την πίσμ)ση ή την καταβολή της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής στο δικαιούχο και η απόδοσή του γίνεται με σχετική δήλωση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.
Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την παροχή του ποσού
συναλλάγματος "ή ευρώ", που αναλογεί για την αποστολή στο εξωτερικό των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων και αμοιβών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, αν δεν προσκομιστεί σε αυτές αποδεικτικό καταβολής στο Δημόσιο του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα αυτά.
«7. Στα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή και τα οποία καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεμένη εταιρεία άλλου κράτους - μέλους ή σε μόνιμη εγκατάσταση συνδεδεμένης εταιρείας κράτους - μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος - μέλος, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Ως δικαιώματα νοούνται οι πληρωμές πάσης φύσεως που λαμβάνονται σε αντάλλαγμα της χρήσης ή του δικαιώματος χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών ταινιών και λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα, καθώς και οι πληρωμές για τη χρήση ή για το δικαίωμα χρήσης βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού. Για την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο αυτή διατάξεων, μία εταιρεία θεωρείται «συνδεδεμένη» με άλλη εταιρεία εφόσον, τουλάχιστον η πρώτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης εταιρείας ή η δεύτερη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή με το ίδιο πιο πάνω ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας ή μία τρίτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή με το ίδιο πιο πάνω ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης εταιρείας και υπό τον όρο ότι σε όλες τις αναφερόμενες πιο πάνω περιπτώσεις, η συμμετοχή κατέχεται χωρίς διακοπή για δύο έτη. Η απαλλαγή από την παρακράτηση παρέχεται με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος των δικαιωμάτων δέχεται τις πληρωμές για δικό του λογαριασμό και όχι με την ιδιότητα του αντιπροσώπου και εφόσον προσκομίσει σχετική βεβαίωση που ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία χορήγησης της. Η βεβαίωση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία του δικαιούχου:
α) ότι έχει την έδρα της πραγματικής διοίκησης του σε ένα συγκεκριμένο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) ότι υπόκειται στο πιο πάνω κράτος - μέλος που έχει την έδρα του σε φόρο εισοδήματος χωρίς να τυγχάνει απαλλαγής από αυτόν,
γ) ότι κατέχει την πιο πάνω αναφερόμενη συμμετοχή χωρίς διακοπή τουλάχιστον για δύο έτη,
δ) ότι το εισόδημα από τα δικαιώματα που αποκτά, σε περίπτωση που αυτός είναι μόνιμη εγκατάσταση άλλης εταιρείας, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στο κράτος -μέλος όπου έχει τη μόνιμη εγκατάσταση και ότι η εταιρεία της οποίας αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α', β', γ' και ε' του παρόντος άρθρου,
ε) ότι έχει μία από τις μορφές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με το Παράρτημα της Οδηγίας 2003/49/EK(L. 157/49). Με την ίδια απόφαση θα καθοριστούν ο τρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό.
Εξαιρετικά, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου οκτώ ετών που αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2005, κατά την καταβολή των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιωμάτων, θα ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) κατά τα πρώτα τέσσερα έτη και πέντε τοις εκατό (5%) κατά τα τελευταία τέσσερα έτη, εκτός εάν από την οικεία διμερή σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας εισοδήματος προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση. Για την παρακράτηση και την απόδοση του φόρου αυτού έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου. Μέχρι την έναρξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται πιο πάνω, κατά την καταβολή των υπόψη δικαιωμάτων, θα ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας ή της εσωτερικής νομοθεσίας, κατά περίπτωση.»
"8"(7). (6). Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα κατάρτιση μελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών τεχνικής, οικονομικής ή επιστημονικής γενικά φύσεως, ανεξάρτητα αν αυτές εκπονούνται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή την επίβλεψη και συντονισμό εκτέλεσης τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται από τρίτους στην Ελλάδα ή την παροχή επιστημονικής φύσεως συμβουλών προς τον κύριο του εκτελούμενου στην Ελλάδα τεχνικού έργου, επιβάλλεται, για τα καθαρά κέρδη που αποκτούν από τις υπηρεσίες αυτές, φόρος εισοδήματος με συντελεστή "είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)", ο οποίος υπολογίζεται στη συνολική ακαθάριστη αμοιβή τους. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον υπόχρεο για την καταβολή κατά την εκάστοτε πίστωση ή την καταβολή της αμοιβής στο δικαιούχο και αποδίδεται με σχετική δήλωση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία το βραδύτερο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.
Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύμφωνα με τα πιο πάνω, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών για τα κέρδη που αποκτούν από τις υπηρεσίες αυτές.
Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την παροχή του ποσού συναλλάγματος "ή ευρώ", που αναλογεί για την αποστολή στο εξωτερικό εισοδημάτων, που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, αν δεν προσκομιστεί σε αυτές αποδεικτικό καταβολής στο Δημόσιο του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα αυτά.
"9"(8). (7). Στις αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμούς που αναλαμβάνουν την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικώντεχνικών έργων στην Ελλάδα, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος για τα καθαρά κέρδη που αποκτούν από τις εργασίες αυτές, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή που ορίζεται:
α) Τέσσερα τοις εκατό (4%), στη συνολική ακαθάριστη αξία των έργων του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων, δημόσιων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου γενικά, ανεξάρτητα αν τα έργα εκτελούνται με υλικά του εργολήπτη ή όχι.
β) Τέσσερα και ογδόντα τοις εκατό (4,80%) στη συνολική ακαθάριστη αξία των ιδιωτικών έργων, γενικά.
γ) Δέκα τοις εκατό (10%) στη συνολική ακαθάριστη αξία των έργων χωρίς την αξία των υλικών για έργα που αναφέρονται στην πιο πάνω περίπτωση β, για τα οποία ο εργολήιπης δε χρησιμοποιεί δικά του υλικά. Ο παραπάνω τρόπος φορολογίας εφαρμόζεται στις αλλοδαπές εργοληπτικές εταιρίες και οργανισμούς, που συμβάλλονται απευθείας με το Δημόσιο και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Ο φόρος που επιβάλλεται στις πιο πάνω περιπτώσεις παρακρατείται από τον, υπόχρεο για την καταβολή της αξίας του έργου στο δικαιούχο και αποδίδεται με σχετική δήλωση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.
Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των αλλοδαπών εταιριών και οργανισμών για τα κέρδη που αποκτούν από τις εργασίες αυτές.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και στις αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 542/1977 (ΦΕΚ 41 Α').
["10"(9). "(8). παραλείπεται ως μη ισχύουσα].
["11"(10). "(9). παραλείπεται ως μη ισχύουσα].
"12"(11). (10). "Οι αμοιβές που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του Κράτους, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, το Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997, το Σύλλογο "Οι Φίλοι της Μουσικής", καθώς και την Εθνική Λυρική Σκηνή σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για την συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου "είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)". Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για τις ως άνω αμοιβές.
"13"(12). (11). «Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε αθλητές εθνικών ομάδων, ως επιβράβευση αυτών από το Δημόσιο, λόγω επίτευξης διεθνών στόχων ατομικώς ή ομαδικώς, καθώς και τα χρηματικά ποσά των πάσης φύσεως χορηγιών που καταβάλλονται στους ανωτέρω αθλητές, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%).» Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για τα ποσά αυτά".
"Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από το Δημόσιο στους αθλητές των εθνικών ομάδων, ως επιβράβευση για τις διακρίσεις τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες και την Παραολυμπιάδα της Ατλάντα το 1996, και από τα οποία παρακρατήθηκε φόρος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) θεωρούνται ότι φορολογήθηκαν αυτοτελώς και εξαντλήθηκε η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων αθλητών από το φόρο εισοδήματος. Σε περίπτωση που τα ποσά αυτά έχουν δηλωθεί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους από τους δικαιούχους, τα ποσά του φόρου που βεβαιώθηκαν ή καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους των χρηματικών ποσών συμψηφίζονται με το φόρο αυτής της παραγράφου και ο φόρος που τυχόν βεβαιώθηκε ή καταβλήθηκε επιπλέον, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση".
["14"(13). "(12). π α ρ α λ ε ί π ε τ α ι ως μη ισχύουσα].

 


Αρθρο: 14
Ημ/νία: 23.04.2010
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Αυτοτελής φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων
Σχόλια
Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο με την παρ. 28 του άρθρου 4 του ν. 2390/1996. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 7 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955. Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 2 του παρόντος άρθρου τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 2459/1997. Στο τέλος του παρόντος άρθρου προστίθενται παρ. 4,5,6 και 7 με την παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2459/1997, η δε έναρξη ισχύος αυτών, αρχίζει την 1.1.1997. Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 2459/1997 οι διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 1996 και μετά στο προσωπικό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού για τις εκτός έδρας δαπάνες υπηρεσίας που τους έχουν ανατεθεί. Η απόδοση του φόρου αυτού για τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν εντός του έτους 1996 θα γίνει στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου 1997. - Η παρ. 8 του παρόντος άρθρου καταργήθηκε με την περ. α' της παρ. 13 του άρθρου 6 του Ν. 2740/1999 (Α' 186), η δε κατάργηση ισχύει από 16.9.1999. - Τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παρ. 3 του παρόντος άρθρου τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α 249). Εναρξη ισχύος 17.11.1999. - Η παρ. 8 προστέθηκε με το άρθρο 45 παρ. 1 του Ν. 2873/2000 και εφαρμόζεται στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν στις χρήσεις 1997, 1998 και από 1.1.2001 και μετά, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Σύμφωνα με το πρώτο εδ. της παρ. 3 του άρ. 5 του ν. 2880/01 (Α' 9/30.01.2001), το πρώτο εδ. της παρ. 3 του άρ. 25 του ν. 2819/2000 (Α' 84) και η παρ. 6 του παρόντος άρ., εφαρμόζονται αναλόγως για τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρ. 5 του ν. 2880/01 και για τα ποσά που χορηγούνται δυνάμει των διατάξεων αυτών. - Το εντός " " ποσό στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 25 του άρθ. 9 του Ν. 2948/2001 (Α 242) και ισχύει από 1.1.2002, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόμου.Σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 2 Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α 249), για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου όπως έχει αντικατασταθεί εφαρμόζεται για αποζημιώσεις που αφορούν την διακοπή της σχέσης που συνδέει τον καταβάλλοντα την αποζημίωση με τον δικαιούχο αυτής και πραγματοποιείται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μέχρι 31.12.1999.- Το εντός " " δεύτερο εδάφιο και η εντός " " φράση στο τέλος του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 8 και 9 αντιστοίχως του άρθρου 3 του ν. 3091/2002 (Α΄330/24.12.2002), σύμφωνα δε με τη περ. α) του άρθρου 30 του ιδίου νόμου ισχύουν από 1.1.2003, για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά.- Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του παρόντος προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3204/2003 (Α΄ 296). Στο πρώτο εδαφ. της παρ. 6 οι εντός "..." λέξεις αντικαταστάθηκαν με τη παρ. 15 άρθρου 8 Ν. 3219/2004 (ΦΕΚ Α 13).================================*** Η εντός " " φράση περί μειώσεως του συντελεστή στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε και η εντός " " φράση του τελευταίου εδαφίου της ιδίας παρ. μετά τη λέξη "φορολόγηση" προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006), σύμφωνα, δε, με την περ. α του άρθρου 39 του ιδίου νόμου, ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2007 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά. ===================================== *** Προσοχή: σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3790/2009 (Α΄ 143/7.8.2009), τα ποσά της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, που καταβάλλονται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν στην αλλοδαπή απαλλάσσονταν από το φόρο εισοδήματος, ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου (8) η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή για αποδοχές που καταβάλλονται από 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά, στη συνέχεια όμως με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010 η πιο πάνω αναφερόμενη ρύθμιση του ν. 3790/09 άρθρο 8 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ενώ με το άρθρο 92 του ίδιου νόμου η κατάργηση αυτή αρχίζει από 1.1.2010 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωσης από την ημερομηνία αυτή και μετά. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος αντικαθίσταται, οι παρ. 2,3,4,5,6,7 και 8 καταργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 6 και 7 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010.Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 92 του ίδιου νόμου, η ισχύς των καταργήσεων αρχίζει από 1.1.2010 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά.Τέλος με το άρθρο 8 παρ. 14 του ίδιου ν. 3842/2010 προστέθηκε παράγραφος 9. ***Σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 3 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010 μέχρι 31.5.2010 παρέχεται η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ υποβολής δηλώσεων, με τους ευνοϊκούς όρους που αναφέρονται στις πιο κάτω παραγράφους του ίδιου άρθρου 84, των οποίων η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι τη δημοσίευση του ν.3842/2010 (23.4.2010), για την αυτοτελή φορολογία εισοδημάτων του παρόντος άρθρου.

 

Κείμενο Αρθρου
***(βλ. σχόλια)
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παρ. 4 του άρθρου 45, φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλημένης της φορολογικής υποχρεώσεως , τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση: α) το άρθρο 1 του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ 158 Α'),
β) το ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67Α'),
γ) το άρθρο 94 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α').
«Ο φόρος υπολογίζεται, με βάση την παρακάτω κλίμακα:
Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής
(%)
0 - 60.000 0%
60.001 - 100.000 10%
100.001 - 150.000 20%
150.001 και άνω 30%
Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης στον δικαιούχο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει τον φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο της αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που πρέπει να του καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται φορολογείται σύμφωνα με την πιο πάνω κλίμακα."
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η φορολογική αρχή που είναι αρμόδια για την επιστροφή του φόρου στο δικαιούχο, σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε υπερβαίνει αυτό που οφείλεται.
"2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Παραλείπονται ως μη ισχύουσες"
«9. Παροχές σε χρήμα (μπόνους) πέραν των τακτικών αποδοχών και των υπερωριών που καταβάλλουν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013 τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα σε στελέχη τους, φορολογούνται ως εξής: για συνολικό ετήσιο εισόδημα μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ εάν καταβληθούν πρόσθετες αμοιβές (μπόνους) έως δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των ετήσιων τακτικών αποδοχών και υπερωριών, φορολογούνται στην κλίμακα του άρθρου 9. Ποσά που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό φορολογούνται αυτοτελώς με την ακόλουθη κλίμακα: Μέχρι 20.000 50%
20.001 - 40.000 60%
40.001 - 60.000 70%
60.001 - 80.000 80%
80.001 και άνω 90%.
Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την πίστωση των ποσών αυτών στους δικαιούχους και αποδίδεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 60. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για παροχές που καταβάλλονται από τα κέρδη των ανωτέρω νομικών προσώπων.»

 


Αρθρο: 15
Ημ/νία: 23.04.2010
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Τεκμαρτή δαπάνη
Σχόλια
Το άρθρο 15 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955. O τίτλος του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
Το συνολικό εισόδημα προσδιορίζεται, κατ' εξαίρεση, με βάση τις δαπάνες διαβίωσης του φορολογούμενου και των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και το βαρύνουν, όταν το συνολικό ποσό των δαπανών που προσδιορίζεται κατά τα επόμενα άρθρα είναι ανώτερο από το συνολικό καθαρό εισόδημα των κατηγοριών Α' έως Ζ'. Το εισόδημα που υπόκειται σε φόρο στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19.

 


Αρθρο: 16
Ημ/νία: 01.07.2011
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες
Σχόλια
- Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε μετο άρθρο 3 του ν.3842/2010 ΦΕΚ Α 58 /23.4.2010. - Η υποπερ. δδ΄ στο τέλος της περ. ζ΄ της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 2α) του άρθρου 21 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011). ===================================== - Τα εντός " " δύο πρώτα εδ. της περ. α) της παρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011). - Το εντός " " πρώτο εδ. της περ. γ) της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011). - Η υποπερ. αα΄ της περ. στ) της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011). - Το εντός " " πρώτο εδ. της υποπερ. ββ΄ της περ. στ) της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011). - Το εντός " " πρώτο εδ. της περ. η΄ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Για τον προσδιορισμό του αντικειμενικού εισοδήματος με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: «α) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιμακωτά, για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από ογδόντα ένα (81) μέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από εκατόν είκοσι ένα (121) μέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα διακόσια ένα (201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων κύριων χώρων αυτής, με τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.» Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%). Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
β) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μιας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση α'.
«γ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται ως εξής: αα) για τα αυτοκίνητα μέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ββ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκατοστών προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά μέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά, γγ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά και δδ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά προστίθενται χίλια διακόσια (1.200) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά.» Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό ως εξής: αα) Τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα (10) έτη. ββ) Πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους. Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους. Στις περιπτώσεις εταιριών ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης ή ανωνύμων ή αστικών, καθώς και των κοινωνιών και κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι οποίες έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των: i) ομόρρυθμων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθμων, εταίρων ή κοινωνών ή μελών της κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία, προκειμένου περί ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή αστικών εταιριών ή στην κοινωνία ή στην κοινοπραξία, ii) των φυσικών προσώπων, μελών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών, κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης, όταν οι διαχειριστές αυτής δεν είναι εταίροι της, iii) των διαχειριστών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που είναι και εταίροι της, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης και iv) των διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων, διοικητών ανωνύμων εταιριών και προέδρων των διοικητικών συμβουλίων τους, επιμεριζόμενη ισομερώς μεταξύ τους. Αν στις πιο πάνω περιπτώσεις οι εταίροι των ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης ή αστικών εταιριών, καθώς και των κοινωνιών ή κοινοπραξιών είναι νομικά πρόσωπα, η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν στην κυριότητα ή την κατοχή τους λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των φυσικών προσώπων, που μετέχουν σε αυτά τα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο. Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, αλλά υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 107, καθώς και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει με βάση αυτοκίνητα αυτής της περίπτωσης, ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή ιδιοκτησίας ή κατοχής γραφείου, υποκαταστήματος ή πρακτορείου της αλλοδαπής επιχείρησης εγκατεστημένου στην Ελλάδα, βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή την αλλοδαπή επιχείρηση ή προΐσταται του γραφείου ή υποκαταστήματος ή πρακτορείου. Η αντικειμενική αυτή δαπάνη βαρύνει καθένα από τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή κατοικίας τους και δεν μπορεί για καθένα από αυτά τα πρόσωπα και για κάθε εταιρία να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας. Αν ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα προστατευόμενα μέλη είναι κύριοι ή κάτοχοι και άλλων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει για τα αυτοκίνητα αυτά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης. Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο, λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και αν αυτός έχασε τη γονική μέριμνα, του άλλου γονέα. Αν αποκτηθεί ή μεταβιβασθεί με οποιονδήποτε τρόπο επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης κατά τη διάρκεια του έτους, η αντικειμενική δαπάνη περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου. Διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Τα ίδια εφαρμόζονται και σε περίπτωση ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε αιτία. Αν μεταβιβασθεί ή αποκτηθεί εικονικά αυτοκίνητο από περισσότερα πρόσωπα, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη του ισχύει αυτοτελώς στο σύνολό της για καθέναν από τους συμβαλλομένους. Εικονική θεωρείται η μεταβίβαση ή η κτήση που πραγματοποιείται ιδίως μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ' ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου μέχρι και τον τρίτο βαθμό, επιτρέπεται όμως η ανταπόδειξη. Όταν η συγκυριότητα είναι πραγματική, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιμερίζεται κατά το λόγο των ιδανικών μεριδίων καθενός συγκυρίου. Προκειμένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη. Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή μικτής χρήσης, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, βαρύνει το μισθωτή τους. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' εφαρμόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των αυτοκινήτων μικτής χρήσης και των αυτοκινήτων τύπου JEEP.
δ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
ε) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.
στ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν εκτιμάται με βάση το κόστος τελών ελλιμενισμού, ασφαλίστρων, καυσίμων, συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται, ανάλογα με τα μέτρα ολικού μήκους του σκάφους, ως εξής: «αα) για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ για τα πάνω από πέντε (5) μέτρα το πόσο αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το μέτρο», «ββ) για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και επτά (7) μέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, πάνω από επτά (7) και μέχρι δέκα (10) μέτρα προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρα προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δώδεκα (12) και μέχρι δεκαπέντε (15) μέτρα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαπέντε (15) και μέχρι δεκαοκτώ (18) μέτρα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαοκτώ (18) και μέχρι είκοσι δύο (22) μέτρα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους και πάνω από είκοσι δύο (22) μέτρα προστίθενται πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.» Τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης αυτής της υποπερίπτωσης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση. Η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη. Για σκάφη με μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο για ολόκληρο ή μέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος. Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ', εκτός αυτών που αναφέρονται στην παλαιότητα των αυτοκινήτων, εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.
ζ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν, η οποία ορίζεται ως εξής: αα) Για ανεμόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ. ββ) Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ για τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που προσαυξάνεται με το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους. γγ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για κάθε λίμπρα ώθησης. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ', εκτός της ακινησίας και παλαιότητας, εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. «δδ. Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές μηχανές (Υ.Π.Α.Μ.) που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του υπ' αριθμ. Δ2/26314/8802/27.7.2010 Κανονισμού υπερελαφρών πτητικών αθλητικών μηχανών (ΦΕΚ 1360 Β'), στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 1.1.2011 και μετά.»
«η) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης που προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα με την επιφάνειά της, ανά κλίμακα, σε εκατόν εξήντα (160) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι τα εξήντα (60) τετραγωνικά μέτρα και σε τριακόσια είκοσι (320) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων.» Προκειμένου για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται. θ) Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.
2. Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι: α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, β) είναι φυλακισμένοι,
γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,
δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας,
ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές, στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους και ζ) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική. Όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία. Στις πιο πάνω α' και ε' περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής δαπάνης και της πραγματικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου. Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειμενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.»

 


Αρθρο: 17
Ημ/νία: 23.04.2010
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
Σχόλια
Σύμφωνα με το εδάφιο β' άρθρο δεύτερο του παρόντος Ν. 2238/1994 η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων β', γ', δ' και στ' του άνω άρθρου 17 αρχίζει για τα χρηματικά ποσά δαπανών που πραγματοποιούνται από 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά. Το άρθρο 17 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955. Η περ. στ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του ν. 2390/1996. To πρώτο εδάφιο της περ. α' του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α' 31), η ισχύς του δε αρχίζει για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες που αποκτώνται ή πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά. Οι περ. γ' και ε' του παρόντος άρθρου τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α' 31). Η περ. ε' ισχύει για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες που αποκτώνται ή πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου 1998 και μετά. Η περ. γ', ισχύει για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες που αποκτώνται ή πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά. Για τα καταβαλλόμενα από τους εταίρους ποσά για την αύξηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 ν. 2579/1998, κεφαλαίου, των υφιστάμενων εταιριών περιορισμένης ευθύνης, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. - Το εδ. α της περ. στ' αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 3 και ισχύει για εισοδήματα και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2001, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. ε του ίδιου νόμου. Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ' αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 4 και ισχύει για εισοδήματα και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2001, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. ε του ίδιου νόμου. - Το τελευταίο εδάφιο στην περ. στ' προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 7 του Ν. 2954/2001 (ΦΕΚ Α 255/2.11.2001). - Τα εντός " " ποσά στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. α και της περ. ε τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 35, 36 και 37 αντίστοιχα του άρθ. 9 του Ν. 2948/2001 (Α 242) και ισχύουν από 1.1.2002, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 24 του ίδιου νόμου.- Η περ. α΄ και τα πέμπτο και έκτο εδάφια της υποπερ. ββ΄ της περ. γ΄ αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 7 και 8 αντιστοίχως του άρθρου 4 του ν. 3091/2002 (Α΄330/24.12.2002), σύμφωνα δε με τη περ. α) του άρθρου 30 του νόμου αυτού, ισχύουν από 1.1.2003, για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά. Η περίπτωση β του παρόντος άρθρου καταργήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3091/2002 (Α΄330/24.12.2002). - Η περ. δ) του παρόντος προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15/28.1.2004), ενώ το εντός " " τελευταίο εδάφιο της περ. στ) τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου και, σύμφωνα με την παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου, έχουν εφαρμογή από 1ης ιανουαρίου 2003, για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την εν λόγω ημερομηνία. ======================================= - Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της περ. ε) προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004) και, σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, ισχύει από 1.1.2005, για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά. - Ο τίτλος του παρόντος τροποποιήθηκε όπως επίσης και ο πρώτος στοίχος αυτού, το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α αντικαταστάθηκε, τα πέντε τελευταία εδάφια της περίπτωσης γ καταργήθηκανκαι τα τρίτο και τέταρτο εδάφια της περίπτωσης στ επίσης καταργήθηκαν από 1.1.2010, η περίπτωση δ αντικαταστάθηκε, με το άρθρο 3 παρ. 3, 4α, 4β, 4γ του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010. Σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010, η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 3εκτός την περίπτωση γ της παρ. 4 αυτού (η οποία αντικατέστησε την περίπτωση δ του παρόντος), αρχίζει από 1.1.2010 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά. =================================== *** προσοχή: σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212/17.12.2010), ε ξ α ι ρ ε ί τ α ι και δ ε ν υπάγεται στις ρυθμίσεις της περίπτωσης γ' του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, η από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (δηλαδή από 17.12.2010), και μέχρι 31.12.2012 δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ. και η συνολική αξία της το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Αν η αξία της οικοδομής υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ή η επιφάνειά της τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ., λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της περίπτωσης γ' του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, η ε π ι π λ έ ο ν του ποσού αυτού δαπάνη ή η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια των, πάνω από τα εκατόν είκοσι (120), τετραγωνικών μέτρων. Αν συντρέχουν και οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο, κατά περίπτωση ποσό μεταξύ της δαπάνης των πάνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και της δαπάνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ.. Κατά την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων δ ε ν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π α ρ ό ν τ ο ς κώδικα, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη κατοικία ή κατοικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, κατά τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων και μέχρι του ποσού που ορίζεται σε αυτές, α π α λ λ ά σ σ ο ν τ α ι από τον οικείο φόρο που προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α'). ^^^ ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011), οι διατάξεις της περίπτωσης γ' του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ μέχρι και την 31.12.2013 και σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 28 του ανωτέρω νόμου, η διάταξη εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 17.12.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
*** (βλ. σχόλια)
«Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για:»
"α) Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας.
Ως κινητά πράγματα μεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των "δέκα χιλιάδων (10.000)" ευρώ. Αν η αξία κάθε πράγματος είναι μικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όμως πράγματα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης δεν λαμβάνονται υπόψη τα χρηματικά ποσά που διατίθενται για την αγορά κινητών πραγμάτων που αποτελούν το άμεσο αντικείμενο της ασκούμενης εμπορικής δραστηριότητας."
β) [Παραλείπεται ως μη ισχύουσα].
"γ)*** ^^^ (βλ. σχόλια) Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης. Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται το καθοριζόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται:
αα) Το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια. ββ) Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος ή της αξίας κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε και της πραγματικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων. (Παραλείπονται ως μη ισχύοντα)*** (βλ. σχόλια)
«δ) "Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε.",
"ε) Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γενικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως "τα τριακόσια (300) ευρώ", εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις
κοινότητες του Κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) με
επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό."
«Ομοίως, εξαιρούνται οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.»
"στ) Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής".
Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το
ποσό των οικείων τόκων στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι
υπερημερίας. (Παραλείπονται ως μη ισχύοντα).

 


Αρθρο: 18
Ημ/νία: 01.01.2011
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών
Σχόλια
- Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010. ========================================== - Τα εντός " " προτελευταία εδ. στην περ. γ΄ προστέθηκαν με την παρ. 2β) του άρθρου 21 του ν. 3843/2011 (Α΄ 66/31.3.2011). - Η περ. η΄ προστέθηκε με την παρ. 3α) του άρθρου 21 του ν. 3843/2011 (Α΄ 66/31.3.2011) και σύμφωνα με την περ. β) της ιδίας παρ. του ιδίου άρθρου και νόμου ισχύει ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ από 1.1.2011. β) Η περίπτωση η' του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκε με την προηγούμενη υποπαράγραφο, ισχύει από 1.1.2011 και μετά.

 

Κείμενο Αρθρου
«Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται: α) Προκειμένου για αντικειμενική δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. β) Προκειμένου για αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή ημεδαπό προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α'), του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82Α') και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α'), για το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας. γ) Προκειμένου για επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, για την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για μεταπώληση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου αυτοκινήτου οχήματος έχουν παραμείνει στη ΔΟΥ στην οποία έγινε η μεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση μεταπώλησης μέχρι και την ημερομηνία μεταπώλησης από αυτή σε τρίτο και το αυτοκίνητο κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν κυκλοφόρησε παράνομα. Για τις μεταπωλήσεις αυτής της περίπτωσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 10 μέχρι και 14 του άρθρου 81. Οι μεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πώλησαν στο οικείο έτος. «Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων της περίπτωσης αυτής, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση οχήματα, όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή για δαπάνες που προκύπτουν από 1.1.2010 και μετά.» Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης. δ) Προκειμένου για αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού. ε) Προκειμένου για αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. στ) Προκειμένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασμένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους. ζ) Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 προκειμένου για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των όσων προκύπτουν σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις." «η) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.»

 


Αρθρο: 19
Ημ/νία: 23.04.2010
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
- Τα εντός " " ποσά στο τρίτο εδάφιο της περ. ζ' της παρ. 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 38 του άρθ. 9 του Ν. 2948/2001 (Α 242) και ισχύουν από 1.1.2002, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 24 του ίδιου νόμου.====- Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της περ. ζ΄ της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004), και, σύμφωνα με την περ. α) του άρθρου 33 του ιδίου νόμου, ισχύει από 1.1.2005, για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά. ========================================= - Το εντός " " δεύτερο εδ. της περ ζ της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3763/2009 (Α΄ 80/27.5.2009). - Το εντός " " τρίτο εδ. της περ ζ της παρ. 2 προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθου 3 του ν. 3763/2009 (Α΄ 80/27.5.2009). Με το άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010 η λέξη "τεκμαρτής" απαλείφεται από την παράγραφο 1 του παρόντος.Επίσης με το ίδιο άρθρο και νόμο αντικαταστάθηκε η περίπτωση ζ της παρ. 2 το τρίτο από το τέλος εδάφιο της παρ. 2, απαλείφεται η λέξη τεκμαρτή από την παρ. 3.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προίστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας δαπάνης τους, των άρθρων 16 και 17, προσαυξάνει τα
εισοδήματα που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά το ίδιο οικονομικό έτος, του φορολογούμενου ή της συζύγου του, κατά περίπτωση, από εμπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων και αν δε δηλώνεται εισόδημα από τις κατηγορίες αυτές η διαφορά αυτή
λογίζεται εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48.
2. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία και με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η διαφορά που προκύπτει.
Στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης. Τα ποσά αυτά ιδίως είναι:
α) Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αν τα εισοδήματα αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή αναγνωρίζονται, εφόσον υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα ή απαλλάσσονται νομίμως από αυτόν.
β) Χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
δ) Εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή. Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα:
αα) που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό,
ββ) που είχαν διαμείνει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε δύο (2) χρόνια από τη μετοικεσία τους.
"γγ) που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδας ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής του συναλλάγματος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγματος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 17, εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των άρθρων 17 ή 19".
ε) Δάνεια, τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία. Ειδικώς, όταν πρόκειται για την κάλυψη διαφοράς δαπάνης της προηγούμενης παραγράφου, κατά το ποσό που προέρχεται από δαπάνη του άρθρου 17, το ποσό του δανείου λαμβάνεται υπόψη εφόσον από το οικείο έγγραφο αποδεικνύεται ότι έχει ληφθεί πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.
στ) Δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών για την οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.
ζ) «ζ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο. Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου αυτού ανά έτος, από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα χρηματικά ποσά που ορίζονται στις περιπτώσεις β', γ', δ', ε' και στ' της παραγράφου αυτής και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται της εφαρμογής των άρθρων αυτών. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες με βάση το άρθρο 16 ή αν το ποσό τους είναι μικρότερο από τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για άγαμο και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ προκειμένου για συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσής τους και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα.» «Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων των παραπάνω περιπτώσεων τα μειώνει και η διαφορά που προκύπτει λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.» Για την κάλυψη ή περιορισμό της διαφοράς που προκύπτει κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 10 και ν.20 19/1992 (ΦΕΚ 34 Α') για τα ποσά των πραγματικών ή τεκμαρτών δαπανών που πραγματοποιούνται από 1.1.1994. Χρηματικά ποσά που έχουν ληφθεί υπόψη από τη δήλωση που, τυχόν, υποβλήθηκε κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.2019/1992, για την κάλυψη ή τον περιορισμό διαφοράς δαπάνης, αφαιρούνται από το κεφάλαιο που σχηματίζεται από προηγούμενα έτη, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση όσα ορίζονται στα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο αυτής της περίπτωσης.
3. Προκειμένου προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση την ετήσια δαπάνη του παρόντος άρθρου, η ζημία του ίδιου οικονομικού
έτους ή και των προηγούμενων δεν εκπίπτει και ούτε μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα οικονομικά έτη.
4. Οι υπόχρεοι που δεν αναγράφουν ή ανακριβώς αναφέρουν στη δήλωση τα στοιχεία, τα σχετικά με τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και τον προσδιορισμό της ετήσιας συνολικής δαπάνης διαβίωσης υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 87. Επίσης, όσοι δεν αναγράφουν στη δήλωση τη δαπάνη αγοράς ή ανέγερσης ακινήτων υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 88.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με τη δήλωση φόρου εισοδήματος και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

 


Αρθρο: 20
Ημ/νία: 23.04.2010
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Εισόδημα και απόκτησή του.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Απόκτηση εισοδήματος
Σχόλια
Οι παρ. 1,2 του άρθρου 20 του ν. 2238/1994 αντιστοιχούν με τις παρ. 1,2 του άρθρου 17 του ν.δ. 3323/1955. Οι παρ. 3,4 του άρθρου 20 του ν. 2238/1994 αντιστοιχούν με τις παρ. 4,5 του άρθρου 17 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 1 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 10 άρθρου 2 ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α' 249). Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
"1. Εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό ή κατά περίπτωση γεωργικό έτος, είτε από εκμίσθωση ή επίταξη ή έμμεσα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ή από παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα, μιας ή περισσότερων οικοδομών είτε από εκμίσθωση γαιών. «Το εισόδημα αυτό αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί με οριστικό συμβόλαιο ή έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, κατά περίπτωση.» Επίσης εισόδημα από ακίνητα θεωρείται και το δικαίωμα
που αποκτάται από τον κύριο του εδάφους προκειμένου για οικοδομές που έχουν ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου ή αν πρόκειται για επιφάνειες και εμφυτεύσεις που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Α.Ν. 2783/1941 (ΦΕΚ 29/Α )."
2. Για εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων, που καταβάλλονται αναδρομικά με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση, χρόνος απόκτησης αυτών θεωρείται ο χρόνος στον οποίο ανάγονται τα μισθώματα.
3. Προκειμένου για εκμίσθωση ολόκληρης ή τμήματος οικοδομής μαζί με έπιπλα ή μη χανήματα, στο εισόδημα συνυπολογίζεται και το τυχόν μίσθωμα των συνεκμισθούμενων επίπλων ή μηχανημάτων.
4. Στην έννοια του όρου «γαίες», που αναφέρεται στην παράγραφο 1, περιλαμβάνονται οι γαίες που καλλιεργούνται ή είναι φυτεμένες, τα δάση και οι δενδρώδεις εκτάσεις, τα λειβάδια και οι κάθε είδους βοσκήσιμες γαίες, τα μεταλλεία και λατομεία, οι πηγές, τα φρέατα, οι λίμνες και οι δεξαμενές, τα ιχθυοτροφεία, καθώς και κάθε άλλη έκταση γης, μαζί με τα στοιχεία που είναι στην επιφάνεια του εδάφους και τις κάθε είδους ύλες που είναι κάτω από αυτό.

 


Αρθρο: 21
Ημ/νία: 22.12.2006
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Εισόδημα ειδικών περιπτώσεων.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Εισόδημα ειδικών περιπτώσεων
Σχόλια
Το άρθρο 21 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με το άρθρο 18 του ν.δ. 3323/1955. - Το εδ. α της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 8 του Ν. 2873/2000 και ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2000. - Το εδάφιο στην περ. β της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 2954/2001 (ΦΕΚ Α 255/2.11.2001).===========================- Η περ. α΄ της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και ισχύει, σύμφωνα με την περ. α του άρθρου 39 του ιδίου νόμου, από 1ης Ιανουαρίου 2007 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 

Κείμενο Αρθρου
"1. Ως εισόδημα από οικοδομές λογίζεται:"
α) Το εισόδημα από γήπεδα, ιδιαίτερα όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως αποθήκες, εργοστάσια ή εργαστήρια ή ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, θεαμάτων, καφενείων, γυμναστηρίων και γενικά για κάθε άλλη χρήση.
β) Η αξία που έχει κατά το χρόνο της ανέγερσης της η οικοδομή που ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής, αν μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης του εδάφους η οικοδομή παραμένει στην κυριότητα του εκμισθωτή. Το ετήσιο εισόδημα εξευρίσκεται με διαίρεση του υπολοίπου, που προκύπτει μετά την αφαίρεση του τυχόν ανταλλάγματος, που έχει οριστεί στη σύμβαση για τη μεταβίβαση της κυριότητας της οικοδομής, από την αξία αυτής, κατά το χρόνο της ανέγερσης της, σε μέρη ίσα με τον αριθμό των ετών κατά τα οποία διαρκεί η μίσθωση του εδάφους. Ως αξία της οικοδομής που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου λαμβάνεται η πραγματική αξία της οικοδομής, η οποία εξευρίσκεται από τα επίσημα βιβλία και λοιπά στοιχεία εκείνου που ανήγειρε την οικοδομή. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία ή αυτά που τηρούνται κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή, καθώς και σε περίπτωση αμφισβήτησης από τον ενδιαφερόμενο της αξίας που υπολογίστηκε με αυτόν τον τρόπο, αυτή καθορίζεται ύστερα από εκτίμηση που ενεργείται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και σε συνέχεια από τα διοικητικά δικαστήρια.
"Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και για βελτιώσεις ή επεκτάσεις που γίνονται με δαπάνες του μισθωτή σε οικοδομή της οποίας την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής, αν μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης της οικοδομής οι βελτιώσεις ή επεκτάσεις παραμένουν στην κυριότητα του εκμισθωτή."
γ) Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, αυτό που αποκτιέται από το μισθωτή.
δ) Στις περιπτώσεις μισθώσεων διάρκειας μεγαλύτερης από εννέα (9) έτη, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση μεταγραφής τους, σύμφωνα με το άρθρο 1208 του Αστικού Κώδικα ή των επιφανειών και εμφυτεύσεων που διατηρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του α.ν 2783/1941, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις οικοδομών που έχουν ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου, το εισόδημα που αποκτιέται από το μι σθωτή ή επιφανειούχο ή εμφυτευτεί ή από αυτόν που ανήγειρε τα κτίσματα της οικοδομής σε έδαφος κυριότητας τρίτου, είτε άμεσα από υπεκμίσθωση είτε έμμεσα από ιδιο χρησιμοποίηση.
ε) Σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος της επικαρπίας για ορισμένο χρόνο, ενός ή περισσότερων ακινήτων, σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, το αντάλλαγμα που αποκτά ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου από τη μεταβίβαση αυτή.
Για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος, το αντάλλαγμα αυτό διαιρείται σε μέρη ίσα προς τον αριθμό των πραγματικών ετών διάρκειας της επικαρπίας. Σε περίπτωση που το αντάλλαγμα αυτό είναι μικρότερο τουλάχιστον κατά δέκατοις εκατό (10%) από την πραγματική αξία του δικαιώματος της επικαρπίας, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις διατάξεις του ν.δ. 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α'), κατά το χρόνο της μεταβίβασης της, για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος λαμβάνεται η πραγματική αξία της επικαρπίας, διαιρούμενη σε μέρη ίσα με τον αριθμό των πραγματικών ετών διάρκειας της.
στ) Το αντάλλαγμα που καταβάλλεται, κατόπιν συμφωνίας στον ιδιοκτήτη, νομέα κ.λπ.
δάσους για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του σε ποσοστό της δασικής παραγωγής, το οποίο υπολογίζεται κατά μονάδα βάρους ή όγκου επί της παραγωγής ή με άλλη παρόμοια αναλογία.
ζ) Το αντάλλαγμα το οποίο με οποιονδήποτε τρόπο υπολογίζεται και καταβάλλεται κατά συμφωνία ή κατά συνήθεια στον ιδιοκτητη, νομέα κ.λπ. σε ποσοστό της παραγωγής, για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των γαιών, εφόσον αυτός δεν συμμετέχει στις δαπάνες καλλιέργειας ή συγκομιδής των γεωργικών προϊόντων.
η) Στις περιπτώσεις των επιφανειών και εμφυτεύσεων που διατηρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 59 του α.ν. 2783/1941, το εισόδημα που αποκτιέται από τον επιφανειούχο ή τον εμφυτευτή από την εκμίσθωση των γαιών στις οποίες έχει το δικαίωμά του.
θ) Το αντάλλαγμα που καταβάλλεται για την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και κάθε είδους διαφημίσεων.
2. Δεν λογίζεται ως εισόδημα από ακίνητα αυτό που προκύπτει: «α) Από βιομηχανοστάσια που ιδιοχρησιμοποιούνται, μαζί με τα παραρτήματα τους και τα εξαρτήματα, καθώς και με τις αποθήκες και τα οικόπεδα που είναι συνεχόμενα με αυτά και χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πρώτων υλών και για την πρώτη εναπόθεση των βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων. Ως βιομηχανοστάσια θεωρούνται τα οικοδομήματα που έχουν ειδικά ανεγερθεί για τη λειτουργία βιοτεχνίας και βιομηχανίας, στα οποία έχουν μόνιμα προσαρμοστεί μηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα οικοδομήματα επεξεργασίας και συντήρησης καπνών σε φύλλα ή άλλων εξαγώγιμων γεωργικών προϊόντων.»
β) Από οικοδομήματα που ιδιοχρησιμοποιούνται και τα οποία βρίσκονται μέσα ή έξω από αγροτικά κτήματα και χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των έργων της γεωργικής, γενικά, επιχείρησης.

 


Αρθρο: 22
Ημ/νία: 01.01.2002
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Ακαθάριστο εισόδημα
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Ακαθάριστο εισόδημα
Σχόλια
Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.δ. 3323/1955. Το πρώτο εδάφιο της παρ. (4)5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2390/1996. Οι παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου αναριθμήθηκαν σε 3,4 και 5 αντίστοιχα και προστέθηκε νέα παράγραφος 2, με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α' 31), η ισχύς τους δε αρχίζει για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες που αποκτώνται ή πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά. - Η παρ. 3 του παρόντος άρθρου, όπως αυτή αναριθμήθηκε, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α' 31), η ισχύς της δε αρχίζει για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες που αποκτώνται ή πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του 2753/1999 (ΦΕΚ Α 249). - Ο εντός " " πίνακας της περ. γ της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 39 του άρθ. 9 του Ν. 2948/2001 (Α 242) και ισχύει από 1.1.2002, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 24 του ίδιου νόμου.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Ακαθάριστο εισόδημα, προκειμένου για οικοδομή που εκμισθώνεται, είναι το μίσθωμα που έχει συμφωνηθεί. Σε περίπτωση που δεν προσάγεται το συμφωνητικό ή άλλο στοιχείο που μπορεί να αποδείξει τη συμφωνία ή αν τα συμφωνητικά ή τα αποδεικτικά στοιχεία που προσάγονται εμφανίζουν μίσθωμα που είναι δυσαναλόγως κατώτερο σε σχέση με τη μισθωτική αξία της οικοδομής, ο προσδιορισμός του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή γίνεται αφού αυτή συγκριθεί με άλλες οικοδομές που εκμισθώνονται κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Θεωρείται ότι υπάρχει περίπτωση δυσανάλογου μισθώματος, σε σχέση με τη μισθωτική αξία της οικοδομής, όταν η μισθωτική αξία της είναι ανώτερη από το μίσθωμα που δηλώνεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) τουλάχιστον του μισθώματος αυτού. Ειδικώς, το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάμισι τοις εκατό (3,5 %) της αξίας του ακινήτου, που εκμισθώνεται και χρησιμοποιείται ως κατοικία, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/82 για τις περιοχές που ισχύει κάθε φορά το σύστημα αυτό. Ο φορολογούμενος μπορεί να αμφισβητήσει τον καθορισμό της μισθωτικής αξίας αυτού του ακινήτου, εφόσον από εξαιρετικούς λόγους, που ανάγονται αποκλειστικά στους παράγοντες που επηρεάζουν τη μισθωτική αξία του, αυτή είναι μικρότερη από το τριάμισυ τοις εκατό (3,5 %) της πιο πάνω αξίας του. Η επίκληση των λόγων αυτών καθώς και η προσαγωγή των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων γίνεται με την προσφυγή, η οποία ασκείται από τον
φορολογούμενο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους. "Αν ο φορολογούμενος λάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα μετά την 31η Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους, η προσφυγή ασκείται μέσα στις προθεσμίες που ορίζεται στον άρθρο 66 του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α)."
Ισχυρισμοί που δεν περιέχονται στην προσφυγή αυτή δεν μπορούν να προβληθούν παραδεκτώς ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, εκτός αν η όψιμη προβολή τους κρίνεται από το διοικητικό πρωτοδικείο αποχρώντως δικαιολογημένη.
"2. Σε περίπτωση που η οικοδομή κατοικήθηκε από τον ιδιοκτήτη της, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάμισι τοις εκατό (3,5 %) της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται ως το γινόμενο των εξής παραγόντων:
α) Της κύριας επιφάνειας της οικοδομής στην οποία προστίθεται και ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας των αποθηκευτικών χώρων, καθώς και των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων που ενδεχόμενα υπάρχουν στην οικοδομή - κατοικία.
β) Της τιμής ζώνης για τις περιοχές που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ή της τιμής εκκίνησης για τις λοιπές περιοχές, οι οποίες ισχύουν κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν.
1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α').
γ) Του διορθωτικού συντελεστή, ο οποίος ανάλογα με την τιμή ζώνης ή εκκίνησης του ακινήτου ορίζεται ως ακολούθως:
"Τιμή ζώνης ή εκκίνησης Συντελεστής
για κάθε τετραγωνικό μέτρο
Μέχρι 440 ευρώ 1,10
Πάνω από 440 έως 734 ευρώ 1,20
Πάνω από 734 έως 1.174 ευρώ 1,30
Πάνω από 1.174 ευρώ 1,40"
δ) Του συντελεστή παλαιότητας. Ως συντελεστής παλαιότητας λαμβάνεται αυτός που ισχύει κάθε φορά στη φορολογία κεφαλαίου για τον προσδιορισμό της αξίας κτιρίων με βάση την τιμή ζώνης. Το τεκμαρτό μίσθωμα μιας ή περισσότερων εξοχικών κατοικιών υπολογίζεται σε καθεμία από αυτές για τρεις (3) μήνες το έτος. Οι διατάξεις των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή."
"(2)3. Σε περίπτωση που η οικοδομή χρησιμοποιήθηκε με άλλον τρόπο από τον ιδιοκτήτη, το νομέα, τον επιφανειούχο, τον επικαρπωτή κ.λπ. ή με τη συγκατάθεση αυτού κατοικήθηκε η χρησιμοποιήθηκε με άλλο τρόπο από τρίτο, χωρίς αντάλλαγμα, το ακαθάριστο εισόδημα βρίσκεται ύστερα από τη σύγκρισή της με άλλες οικοδομές που εκμισθώνονται, πάντως το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που καθορίζεται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το πέντε τοις εκατό (5%) ούτε μικρότερο από το τριάμισι τοις εκατό (3,5%) της αξίας του ακινήτου, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το τέσσερα τοις εκατό (4%) της πραγματικής αξίας της οικοδομής κατά το χρόνο της φορολογίας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1."
"(3)4. Προκειμένου για γαίες που εκμισθώνονται, ως καθάριστο εισόδημα λαμβάνεται αυτό που προκύπτει με βάση τη συμφωνία.
Αν το μίσθωμα ή αντάλλαγμα έχει συμφωνηθεί σε είδος, αυτό αποτιμάται σε χρήμα, με βάση τη μέση τιμή χονδρικής πώλησης του είδους αυτού, κατά το χρόνο και στον τόπο παραγωγής του.
Αν δεν προσάγεται συμφωνητικό ή άλλο στοιχείο, που αποδεικνύει τη συμφωνία ή όταν το μίσθωμα που συμφωνήθηκε σε χρήμα ή σε είδος είναι δυσαναλόγως κατώτερο από τη μισθωτική αξία των γαιών ή όταν η εκμετάλλευση των γαιών παραχωρήθηκε σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα, το ακαθάριστο εισόδημα εξευρίσκεται με σύγκριση των γαιών με άλλες γαίες που εκμισθώνονται κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Θεωρείται ότι υπάρχει περίπτωση δυσανάλογου μισθώματος σε σχέση με τη μισθωτική αξία των γαιών, κάθε φορά που η μισθωτική αξία είναι ανώτερη του συμφωνημένου μισθώματος κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μισθώματος αυτού. "(4)5. Αν το δηλούμενο εισόδημα από εκμίσθωση γεωργικής γης ή το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση προς οποιονδήποτε τρίτο είναι μικρότερο του προσδιοριζομένου με την αντικειμενική μέθοδο του άρθρου 42, για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων λαμβάνεται υπόψη το μίσθωμα που προσδιορίζεται αντικειμενικά, εκτός αν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης μεταξύ συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών σε τέκνα τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες."
Ο φορολογούμενος μπορεί να αμφισβητήσει το ύψος του αντικειμενικού μισθώματος, εφόσον από εξαιρετικούς λόγους, που ανάγονται αποκλειστικά στους παράγοντες που επηρεάζουν τη μισθωτική αξία της γεωργικής γης, αποδεικνύεται ότι αυτή είναι μικρότερη της προσδιοριζόμενης με την αντικειμενική μέθοδο. Η επίκληση των λόγων αυτών, καθώς και η προσαγωγή των αποδεικτικών στοιχείων, γίνεται από το φορολογούμενο με την άσκηση προσφυγής κατά τις κείμενες διατάξεις, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους.
Αν το μίσθωμα που συμφωνήθηκε και δηλώθηκε είναι ανώτερο του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο, για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων λαμβάνεται υπόψη το δηλωθέν.

 


Αρθρο: 23
Ημ/νία: 31.03.2011
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Καθαρό εισόδημα
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Καθαρό εισόδημα, εκμίσθωση ακινήτων
Σχόλια
- Η παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 3323/1955. - Η παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.δ. 3323/1955. Στην παρ. 1 προστίθεται περίπτωση ζ' με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2390/1996. ================================= - Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της περ. α της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3610/2007 (Α΄ 258/22.11.2007) και, σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, έχει εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1η Αυγούστου 2007 και μετά. - Το τρίτο εδάφιο της περ. α της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3610/2007 (Α΄ 258/22.11.2007) και, σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, έχει εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1η Αυγούστου 2007 και μετά. Oι διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010. Στην περίπτωση α της παρ. 1 του παρόντος μετά το πρώτο εδάφιο προστέθηκαν τρία εδάφια με την παρ. 19 του άρθρου 8 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010. Με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3842/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην περίπτωση γ της παρ. 1 του παρόντος. ========================================= - Το εντός " " πέμπτο εδ. της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
1. Από το κατά το προηγούμενο άρθρο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα εκπίπτουν:
«α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για αποσβέσεις σε οικοδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία ή κλινικές και ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για οικοδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις. «Ειδικά για την ανακατασκευή εν όλω ή εν μέρει καταστραφέντων αρχιτεκτονικών μελών κτιρίων ή κτισμάτων, που προστατεύονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16 του ν. 3028/2002, καθώς και του άρθρου 4 του ν. 1577/1985, όπως ισχύουν, τα ποσοστά των δύο προηγούμενων εδαφίων αυξάνονται, αντίστοιχα, σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%), κατά το διάστημα που διαρκούν οι εργασίες και για τέσσερα (4) ακόμη έτη μετά το πέρας των εργασιών. Η συνολική διάρκεια της απαλλαγής με την εφαρμογή των συντελεστών αυτών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από οκτώ (8) έτη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία διαπίστωσης, έναρξης και πέρατος των εργασιών, ο προσδιορισμός του είδους των εργασιών και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.» Επίσης, εκπίπτει ποσοστό μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου της πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρου για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους. Όταν πρόκειται για εισόδημα που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21, όλα τα παραπάνω ποσοστά περιορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) συνολικώς. Αν οι δαπάνες που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια αφορούν κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, επιμερίζονται αναλόγως στους συνιδιοκτήτες του. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση του δικαιώματος διενέργειας των εκπτώσεων επί των δαπανών που ορίζονται στην περίπτωση αυτή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» «Ειδικά για τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 που αποκτούν εισόδημα από ακίνητα και τους επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων και πραγματοποιούν δαπάνες επισκευής και συντήρησης των ακινήτων αυτών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31.»
β) Στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης ή ιδιοχρησιμοποίησης οικοδομών που έχουν ανε γερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου, το δικαίωμα που παρέχεται ετησίως στον ιδιοκτήτη της γης, καθώς και η αξία της οικοδομής που ανεγέρθηκε σε έδαφος κυριότητας τρίτου, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του
άρθρου 21, λογίζεται ως εισόδημα.
γ) Στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης, πολυετούς μίσθωσης μεταγραπτέας και δικαιώματος επιφάνειας ή εμφύτευσης , το μίσθωμα ή δικαίωμα που καταβάλλεται. «Όταν υπεκμισθώνεται ακίνητο για το οποίο έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, αναγνωρίζεται προς έκπτωση μόνο το μέρος του μισθώματος που καταβάλλεται προς την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης και αντιστοιχεί στο κτίριο. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται για μισθώματα που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.»
δ) Κάθε φόρος, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου οποιουδήποτε τρίτου που βαρύνει τις γαίες.
ε) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για αποσβέσεις και έξοδα συντήρησης των γαιών και γενικά για κάθε συναφές βάρος.
στ) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δαπανών αντιπλημμυρικών έργων και έργων αποξήρανσης ελών για απόσβεσή τους, όχι όμως και για έξοδα βελτίωσης και επέκτασης των γαιών.
"ζ) Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, μέχρι του ύψους του ακαθάριστου εισοδήματος που αποκτά ο εκμισθωτής από το ακίνητο αυτό, κατά το έτος που καταβλήθηκε η αποζημίωση. Τυχόν αρνητικό ποσό δεν συμψηφίζεται με εισοδήματα άλλων ακινήτων ή με άλλα θετικά εισοδήματα του φορολογουμένου".
2. Το ποσό που απομένει, μετά τις εκπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί το καθαρό εισόδημα από ακίνητα.

 


Αρθρο: 24
Ημ/νία: 28.12.2000
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ-ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Εισόδημα και απόκτηση του.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Απόκτηση εισοδήματος
Σχόλια
Το άρθρο 24 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με το άρθρο 25 του ν.δ. 3323/1955. Στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστίθεται περίπτωση ζ' με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2443/1996. Στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστίθεται περίπτωση η' με την παρ. 1 του άρθρου 16α του ν. 2459/1997. Το τελευταίο εδάφιο της περ. η' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστέθηκε με το άρθρο 34 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α' 179). Η μέσα σε " " περ. δ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 13 άρθρου 3 ν. 2753/99 (ΦΕΚ Α' 249). - Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2873/2000 και η ισχύς του αρχίζει την 16.9.1994.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει:
α) Από μερίσματα και τόκους ιδρυτικών τίτλων και μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, ομολογιών και χρεογράφων γενικά του Ελληνικού Δημοσίου ή ημεδαπών νομι κών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ημεδαπών επιχειρήσεων κάθε είδους, καθώς και από αμοιβές και ποσοστά των διοικητικών συμβούλων και εκτός μισθού αμοιβές και ποσοστά των διευθυντών και διαχειριστών των ανωνύμων εταιριών.
β) Από μερίσματα και τόκους των τίτλων αλλοδαπής προέλέυσης που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση.
γ) Από τόκους κάθε τίτλου έντοκης κατάθεσης τοις μετρητοίς ή εγγύησης, καθώς και κάθε τίτλου χρεωστικού με υποθήκη, ενέχυρο ή όχι, από εκείνους που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις α' και β'. "Ομοίως, το εισόδημα από τόκους που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 25 και της παρ. 4 του άρθρου 48 του παρόντος".
"δ) Από κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης."
ε) Από κέρδη ανωνύμων εταιριών που διανέμονται με τη μορφή μετρητών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους.
στ) Από την υπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων, που σχηματίζονται με τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 22Α') για ασφαλίσεις ζωής.
"ζ) Από τόκους με τους οποίους πιστώνεται ο "Λογαριασμός Νεότητας Προσωπικού Ο.Τ.Ε.", που τηρείται στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε. και ο οποίος αποτελείται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του λογαριασμού αυτού από την τοποθέτηση των μηνιαίων εισφορών των υπαλλήλων του με σκοπό τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικής παροχής στα ενήλικα τέκνα τους. Επί των τόκων αυτών ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 περίπτωση β' και 5 περίπτωση α' του άρθρου 54 εφαρμόζονται αναλόγως και στα εισοδήματα της περίπτωσης αυτής".
"η) Από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι κάτοικος Ελλάδας και δεν είναι επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή αμοιβαίο κεφάλαιο του ν. 1969/1991. Ως παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα νοούνται τα χρηματοοικονομικά μέσα που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις γγ' έως και ζζ' της περ. α' της παρ. 1 και στην παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α'), καθώς και αυτά που καθορίζονται με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος".
"Για τους σκοπούς της περίπτωσης αυτής, ως παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν θεωρείται και κάθε σύμβαση SWAP επί συναλλάγματος, ανεξάρτητα από το χρόνο σύναψής της, ως ενιαίας ή ως σύνολο επί μέρους συμβάσεων".
2. Οταν τα εισοδήματα του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε φορολογία και περαιτέρω ορίζεται ότι αυτά θα καταβάλλονται ελεύθερα φόρου στο δικαιούχο, ως εισόδημα υποκείμενο σε φορολογία είναι το ποσό, από το οποίο, αφαιρουμένου του αναλογούντος σε αυτό φόρου, προκύπτει το καταβαλλόμενο στο δικαιούχο ποσό.

 


Αρθρο: 25
Ημ/νία: 16.09.1994
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Εισόδημα ειδικών περιπτώσεων.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Εισόδημα ειδικών περιπτώσεων
Σχόλια
Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.δ. 3323/1955. Οι παρ. 2 έως 5 του άρθρου 25 του ν. 2238/1994 αντιστοιχούν με τις παρ. 2,3,4 και 5 του άρθρου 26 του ν.δ. 3323/1955.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το εισόδημα που προέρχεται από αποθεματικά ανωνύμων εταιριών, τα οποία διανέ μονται ή κεφαλαιοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε χρόνο, ανεξάρτητα αν η διανομή τους γίνεται σε χρήμα ή σε ακίνητα ή σε κινητά ή σε άλλες αξίες, λογίζεται ως εισόδημα από κινητές αξίες.
2. Το ποσό που λαμβάνουν οι κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων ανώνυμης εταιρίας, κατά την εξαγορά τους από αυτή, λογίζεται ως εισόδημα από κινητές αξίες.
3. Κάθε δάνειο που συνομολογείται μεταξύ ιδιωτών ή παρέχεται από εταιρία προς τα μέλη της ή τρίτους, λογίζεται ότι συνάπτεται με ελάχιστο επιτόκιο αυτό που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά το χρόνο σύναψης του δανείου.
4. Οι τόκοι συναλλαγματικών και γραμματίων από εμπορικές συναλλαγές, οι τόκοι από τις αποδεδειγμένες πωλήσεις εμπορευμάτων με πίστωση μεταξύ εμπόρων και οι προκύπτο ντες τόκοι υπερημερίας, λόγω καθυστέρησης στην καταβολή του πιστωθέντος τμήματος, δεν λογίζονται ως εισόδημα από κινητές αξίες, αλλά ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση ότι αυτός που αποκτά το εισόδημα αυτό ασκεί εμπορική γενικά επιχείρηση στην Ελλάδα ή, προκειμένου για αλλοδαπό, ότι αυτός έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και οι τόκοι προέρχονται από εργασίες τη μόνιμης αυτής εγκατάστασης.
Ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λογίζονται και οι τόκοι της παραγράφου αυτής που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση.
5. Παροχές σε χρήμα ή σε είδος και γενικά παροχές χρηματικής αποτιμήσεως, που γίνονται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρία, χωρίς νόμιμη ή συμβατική, για το σκοπό αυτόν, υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή διευθυντές και γενικά προς πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν νόμιμα αυτή, λογίζονται ως εισόδημα από κινητές αξίες των ανωτέρω προσώπων, με την προϋπόθεση ότι έχουν βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως της οικείας διαχειριστικής χρήσης.

 


Αρθρο: 26
Ημ/νία: 18.02.1997
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ-ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Χρόνος απόκτησης εισοδήματος
Σχόλια
Το άρθρο 26 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με το άρθρο 27 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 8 του παρόντος άρθρου προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 16α του ν. 2459/1997.

 

Κείμενο Αρθρου
Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από κινητές αξίες θεωρείται:
1. Για τα κέρδη που διανέμονται από τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες με τη μορφή μερισμάτων, προμερισμάτων, αμοιβών και ποσοστών, εκτός μισθού, σε διευθυντές και αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους, ο χρόνος έγκρισης αυτών από τη γενική συνέλευση των μετόχων.
2. Για τους τόκους που προέρχονται από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές, ο χρόνος έγκρισης τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων και προκειμένου για τοκομερίδια, ο χρόνος που έχει οριστεί για την εξαργύρωσή τους.
3. Για τα εισοδήματα της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 24, ο χρόνος εξαργύρωσης ή είσπραξης των μερισμάτων και τόκων.
4. Για τους τόκους του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί, ενώ για τους τόκους του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24, ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης των τόκων.
Σε περίπτωση κατά την οποία εξοφλείται το κεφάλαιο δανείου ή απαίτηση γενικά ή παρέχεται συναίνεση, με ιδιωτική βούληση ή με βάση δικαστική απόφαση, για την εξάλειψη υποθήκης ή προσημείωσης, που είχε εγγραφεί προς ασφάλεια του δανείου ή γενικά απαίτησης, θεωρείται, μη
επιτρεπόμενης ανταποδείξεως, ότι εξοφλούνται ταυτόχρονα, καθιστάμενοι απαιτητοί και οι μέχρι του χρόνου εξόφλησης του δανείου ή εξάλειψης της υποθήκης ή της προσημειώσεως αναλογούντες τόκοι, οι οποίοι δεν εδηλώθησαν από τον υπόχρεο, ούτε έχουν υπαχθεί διαφορετικώς σε φορολογία μέχρι τη χρονολογία αυτή.
Οι τόκοι αυτοί, προκειμένου να υπαχθούν σε φορολογία, μπορούν να κατανεμηθούν, μετά από αίτηση του φορολογούμενου, στο έτος εξόφλησης και στα δύο προηγούμενα έτη και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν από το έτος της συνομολόγησης του δανείου ή της δημιουργίας της απαίτησης.
5. Για τα κέρδη, που προέρχονται από ημεδαπά αμοιβαία κεφάλαια, ο χρόνος έγκρισης τους από την Α.Ε. Διαχειρίσεως και προκειμένου για κέρδη που προέρχονται από αμοιβαία κεφάλαια αλλοδαπής, ο χρόνος είσπραξης αυτών.
6. Για τα εισοδήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 25, ο χρόνος έγκρισης τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων.
7. Για τα εισοδήματα που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24, στην παράγραφο 5 του άρθρου 25, καθώς και για τις αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, που δεν προέρχονται από τη διάθεση των καθαρών κερδών της, ο χρόνος της καταβολής ή πίστωσης αυτών στο όνομα των δικαιούχων.
"8. Για τα εισοδήματα που αναφέρονται στην περίπτωση η' της παρ. 1 του άρθρου 24, ο χρόνος λήξης της σύμβασης. Κάθε ανανέωση ή παράταση της σύμβασης θεωρείται για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ως νέα σύμβαση".

 


Αρθρο: 27
Ημ/νία: 16.09.1994
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ-ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα
Σχόλια
Το άρθρο 27 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με το άρθρο 28 του ν.δ. 3323/1955.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το εισόδημα που προκύπτει σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 αποτελεί το ακαθάριστο εισόδημα από κινητές αξίες. Από το εισόδημα αυτό εκπίπτει κάθε φόρος, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, που βαρύνει αυτό το εισόδημα.
2. Το ποσό που απομένει, μετά τις εκπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί το καθαρό εισόδημα από κινητές αξίες.
3. Κατ' εξαίρεση, για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος από τόκους οι οποίοι επιδικάστηκαν σε φυσικά πρόσωπα, εκπίπτουν οι τόκοι που καταβάλλονται σε δανειοδοτικούς φορείς, μέχρι το ύψος του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος από τόκους, εφόσον το ποσό των οφειλόμενων τόκων δεν έχει ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του συνολικού ή του καθαρού εισοδήματος άλλης κατηγορίας ή δεν έχει εκπεσθεί από το συνολικό εισόδημα του οφειλέτη φυσικού προσώπου.

 


Αρθρο: 28
Ημ/νία: 31.03.2011
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Έννοια και απόκτηση του εισοδήματος.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Απόκτηση και έννοια εισοδήματος
Σχόλια
*Οι παρ. 1,2 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994 αντιστοιχούν με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.δ. 3323/1955. *Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 3323/1955. *Η παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 4 του άρθρου 31 του ν.δ. 3323/1955. *Η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 5 του άρθρου 31 του ν.δ. 3323/1955. *Η παρ. 3του άρθρου 28 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.δ. 3323/1955. *Η περ. ε' της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2390/1996 (Α' 54), η ισχύς της δε αρχίζει από 21.3.1996. *Στη παρ. 3 του παρόντος άρθρου προστέθηκε περ. θ' με την παρ. 7 του άρθρου 16α του ν. 2459/1997. *Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της περ. ζ' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 2648/1998 (Α' 238), ισχύει δε, από 22.10.1998. *Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 10 του Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α' 31), κατά τη διάρκεια ισχύος του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. ζ' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. *Το μέσα σε " " δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 14 άρθρου 3 ν. 2753/99 (ΦΕΚ Α' 249). *Το μέσα σε " " δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 15 άρθρου 3 ν. 2753/99 (ΦΕΚ Α' 249). *Το εντός " " εδάφιο στην περίπτ. ζ' προστέθηκε -από 16.11.1998- με την παρ. 8 άρθρου 27 Ν. 2682/1999 (ΦΕΚ Α 16).- Η περ. ε΄ της παρ. 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 και το τελευταίο εδάφιο της περ. στ΄της ιδίας παρ. προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3091/2002 (Α΄330/24.12.2002),σύμφωνα δε με τις περ. δ) και στ) αντιστοίχως του άρθρου 30 του ανωτέρω νόμου, η μεν περ. ε΄ της παρ. 3 ισχύει από 1.1.2003, για εισοδήματα που προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά, η δε περ. στ΄της παρ. 3 ισχύει από την ίδια ημερομηνία, για μισθούς, όμως, και λοιπές απολαβές που βαρύνουν διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά.- Τα εντός " " τέταρτο και τρία τελευταία εδάφια της περ. ζ της παρ. 3 του παρόντος προστέθηκαν με τις παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 6 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15/28.1.2004), και, σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, εφαρμόζονται για πράξεις που ενεργούνται από 1.1.2003.==================================- Η περ. ι της παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και σύμφωνα με την περ. ε του άρθρου 39 του ιδίου νόμου η ισχύς αρχίζει από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά. ===================================== - Η περ. ε της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3763/2009 (Α΄ 80/27.5.2009) και σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου ισχύει για εισοδήματα οικονομικού έτους 2010 που προκύπτουν από 1ης Ιανουαρίου 2009 και μετά. ========================================== - Τα εντός " " δεύτερο και τρίτο εδ. της περ. α΄ της παρ. 4 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 15 του άρθρου 14 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011). - Η περ. δ΄ της παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 14 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
1. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48.
2. Επιχείρηση αποτελεί και μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους, καθώς και η πώληση μέσα σε δύο (2) χρόνια από την απόκτηση εξ επαχθούς αιτίας εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και έχουν μεγάλη αξία.
3. Θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις:
α) Το κέρδος από την άσκηση επιχείρησης αγοραπωλησίας ακινήτων γενικά, εκτός από τις επιχειρήσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 34, των οποίων το καθαρό κέρδος εξευρίσκεται με ειδικό τρόπο.
"Ως κέρδος θεωρείται η επιπλέον διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου το οποίο πουλήθηκε και της αξίας αυτού κατά το χρόνο της αγοράς. Ως αξία πώλησης λαμβάνεται αυτή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α'). Αν όμως το τίμημα που αναφέρεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται το αναφερόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται:
αα Το τίμημα από τις πωλήσεις των πιο πάνω ακινήτων που αναφέρεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια.
ββ. Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος της αξίας, κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε, και της πραγματικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων."
Η διαφορά αυτή μειώνεται με τις δαπάνες του άρθρου 31 που
βαρύνουν τον πωλητή.
β) Η ωφέλεια που πραγματοποιείται από οργανωμένη επιχείρηση πώλησης οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, τα οποία προέρχονται από εδαφικές εκτάσεις της επιχείρησης, που βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, δήμου ή κοινότητας, οι οποίες έχουν κατατμηθεί ή ρυμοτομηθεί.
"Ως ωφέλεια θεωρείται η επιπλέον διαφορά μεταξύ της αξίας της έκτασης η οποία πουλήθηκε και της αξίας της πριν από την κατάτμηση ή τη ρυμοτόμηση.
Ως αξία πώλησης λαμβάνεται αυτή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/ 1982. Αν όμως το τίμημα που αναφέρεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται το αναφερόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται:
αα. Το τίμημα από τις πωλήσεις των πιο πάνω ακινήτων που αναφέρεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια.
ββ. Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος της αξίας, κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε, και της πραγματικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων."
Η διαφορά αυτή μειώνεται με τις δαπάνες του άρθρου 31 που
βαρύνουν τον πωλητή.
γ) Τα ποσά που καταβάλλουν με τη μορφή μερίσματος ή αμοιβής στα μέλη τους οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα.
δ) Τα κέρδη από παρεπόμενες εργασίες που ενεργούνται από την επιχείρηση παράλληλα με τον κύριο σκοπό της.
«ε) Η επιχειρηματική αμοιβή του ομόρρυθμου εταίρου και του κοινωνού, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 109».
στ) Ο μισθός που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε, εκτός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.
"Επίσης, ο μισθός και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από εταιρία περιορισμένης ευθύνης σε εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχουν σ' αυτή, εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων."
ζ) Θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η
πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απο γραφή. "Κατ' εξαίρεση, η υπερτίμηση από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, το οποίο ιδιοχρησιμοποιείται ή έχει ιδιοχρησιμοποιηθεί για την άσκηση του αντικειμένου των εργασιών της επιχείρησης, απαλλάσσεται του φόρου, εφόσον εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού και φορολογείται σε περίπτωση διανομής του ή διάλυσης της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τον υπολογισμό του υπερτιμήματος από την πώληση ακινήτου, εξαιρουμένου του υπερτιμήματος που προκύπτει από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, ως τιμή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό μικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων." «Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και για την υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά ακινήτων που βρίσκονται στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ254 Α'), σε επιχείρηση - φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης των Π.Ο.Τ.Α..»
"Ειδικά για τα ακίνητα που αποτέλεσαν αντικείμενο σύμβασης
χρηματοδοτικής μισθωσης του ν.1665/1986 και μεταβιβάζονται είτε λόγω λήξης της σύμβασης αυτής ή εξαγοράζονται πριν από τη λήξη της μίσθωσης από το μισθωτή, ως αξία πώλησης αυτών λαμβάνεται αυτή που καθορίζετοι από τους όρους της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχε υπογραφεί. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το ακίνητο μετοβιβάζεται σε τρίτο πρόσωπο πλην του μισθωτή ή των κληρονόιιων του, εφόσον υπεισέλθουν στη θέση του θανόντος μιισθωτή, λόγω κληρονομικής διαδοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις." «Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι θα εμφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο φορολογείται, σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τον προσδιορισμό της υπεραξίας, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που ορίζεται στη σύμβαση. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για συμβάσεις αγοράς ακινήτων στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι εξωχώρια εταιρία.»
η) Οι τόκοι που ορίζονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 25. "θ. Οι αποδόσεις από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων
χρηματοοικονομικών προϊόντων που πραγματοποιούν επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. Ως παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα νοούνται τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στην περίπτωση η' της παρ. 1 του άρθρου 24".
«ι) η ωφέλεια επιχείρησης, που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους, η οποία λαμβάνει χώρα μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής τους συνεργασίας. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογίας δωρεών.»
4. Τα κατά το άρθρο αυτό εισοδήματα καικέρδη των ειντέιρήσεων, που λειτουργούν με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης και περιορισμένης ευθύνης εταιρίας, κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και συνεταιρισμών θεωρείται ότι αποκτήθηκαν:
α) Στις περιπτώσεις της ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης και περιορισμένης ευθύνης εταιρίας, της κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα από κάθε έναν εταίρο ή μέλος, για το ποσοστό των κερδών που του αναλογεί από τη συμμετοχή του στην εταιρία, κοινοπραξία ή κοινωνία.
«Ως χρόνος κτήσης, για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, θεωρείται η ημερομηνία στην οποία έκλεισε η διαχείριση και προκειμένου για τα κέρδη που διανέμουν οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ο χρόνος έγκρισης αυτών από τη συνέλευση των εταίρων.» Σε περίπτωση λύσης, συγχώνευσης ή μετατροπής της εταιρίας
περιορισμένης ευθύνης, το εισόδημα λογίζεται ότι αποκτιέται από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του εταίρου την ημερομηνία της λύσης, συγχώνευσης ή μετατροπής, κατά περίπτωση. Αν η λύση, συγχώνευση ή μετατροπή επέρχεται πριν από την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λήξη της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου και εφόσον ο ισολογισμός δεν έχει εγκριθεί από τη συνέλευση των εταίρων, το εισόδημα και των δύο διαχειριστικών περιόδων λογίζεται ότι αποκτιέται από αυτούς που έχουν τηγ ιδιότητα του εταίρου την ημερομηνία της λύσης, συγχώνευσης ή μετατροπής της εταιρίας.
β) Στην περίπτωση της συμμετοχικής (αφανούς) εταιρίας, από τον εμφανή εταίρο για το σύνολο των κερδών της εταιρίας.
γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών που έχουν συσταθεί νόμιμα, από κάθε συνέταιρο για το μέρισμα ή την αμοιβή που του καταβλήθηκε. Η ύπαρξη των εταιριών που αναφέρονται στην περίπτωση α' αποδεικνύεται με έγκυρο συστατικό έγγραφο δημοσιευμένο, σύμφωνα με όσα ορίζει ο εμπορικός νόμος. Η κοινοπραξία αναγνωρίζεται εφόσον έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διστάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Αντέγγραφα για την εικονικότητα είτε των σχέσεων αυτών, είτε των όρων που συνδέουν τα μέρη τούτων γενικά, δεν αναγνωρίζονται.
«δ) Ως χρόνος κτήσης για τα κέρδη από τη συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, θεωρείται ο χρόνος είσπραξης αυτών, ανεξάρτητα αν τα κέρδη αυτά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στην αλλοδαπή. Όταν τα κέρδη προέρχονται από αλλοδαπή προσωπική εταιρεία, χρόνος κτήσης τους είναι ο χρόνος λήξης της διαχειριστικής περιόδου του αλλοδαπού νομικού προσώπου.»
5. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγαφο 1 του άρθρου 29, ως εισόδημα λαμβάνεται:
α) Για διαχειριστική περίοδο μικρότερη από δώδεκα (12) μήνες, το κέρδος που προέκυψε κατά τη διάρκειά της.
β) Για διαχειριστική περίοδο μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μήνες, το κέρδος που προέ κυψε από την έναρξη της περιόδου μέχρι την ημερομηνία έναρξης του υπολειπόμενου δω δεκάμηνου τμήματος, το οποίο υπολογίζεται κατά προσέγγιση. Το εισόδημα αυτό αφαιρεί ται από το εισόδημα της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου και το υπόλοιπο που αποτελεί εισόδημα της δωδεκάμηνης περιόδου φορολογείται στο επόμενο οικονομικό έτος.

 


Αρθρο: 29
Ημ/νία: 28.12.2000
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΧΡΗΣΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Διαχειριστική περίοδος.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Διαχειριστική περίοδος
Σχόλια
Οι παρ. 1,3,4 του άρθρου 29 του ν. 2238/1994 αντιστοιχούν με τις παρ. 1,2,3 του άρθρου 33 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 5 του άρθρου 33 του ν.δ. 3323/1955. Οι μέσα σε " " περιπτ. γ' και δ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καθώς και τελευταίο νέο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 16 άρθρου 3 ν. 2753/99 (ΦΕΚ Α' 249). - Το εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 2873/2000 και εφαρμόζεται για διαχειριστικές περιόδους που κλείνουν από 30.6.2000 και εφεξής. - Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 2873/2000 και εφαρμόζεται για διαχειριστικές περιόδους που κλείνουν από 30.6.2000 και εφεξής.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Η διαχειριοτική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη, λήξη ή διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί να είναι μικρότερη του δωδεκάμηνου. Κατ' εξαίρεση, για την επιχείρηση που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων η διαχειριστική περίοδος έναρξης μπορεί να περιλαμβάνει και μεγαλύτερο του δωδεκάμηνου χρονικό διάστημα, όχι όμως μεγαλύτερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
2. Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων υποχρεούνται να κλείνουν διαχείριση στις 30 Ιουνίου ή στις 31 Δεκεμβρίου, κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να κλείνει τη διαχείρισή του:
α) το υποκατάστημα, πρακτορείου ή άλλη
εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή του το κεντρικό κατάστημα στην αλλοδαπή και β) η ημεδαπή επιχείρηση,
στην οποία μετέχει αλλοδαπή τοιαύτη με ποσοστό κεφαλαίου πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή της η αλλοδαπή επιχείρηση.
«γ) η ημεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας με ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) άλλη ημεδαπή επιχείρηση, στην οποία μετέχει αλλοδαπή επιχείρηση με το ίδιο ή μεγαλύτερο ποσοστό, κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή της η αλλοδαπή επιχείρηση,
δ) η ημεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) άλλη ημεδαπή επιχείρηση, κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή της η συμμετέχουσα επιχείρηση. Επί αλλαγής του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου της αλλοδαπής επιχείρησης ή της συμμετέχουσας, οι επιχειρήσεις των παραπάνω περιπτώσεων α', β', γ' και δ' μπορούν, χωρίς έγκριση του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, να προσαρμόζουν το χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου με αυτόν της αλλοδαπής ή της συμμετέχουσας επιχείρησης».
"Η προσαρμογή μπορεί να γίνεται είτε με επιμήκυνση είτε με σύντμηση της διαχειριστικής περιόδου".
3. 'Οταν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου της φορολογίας οικονομικού έτους έχουν κλειστεί περισσότερες αηρ μία διαχειρίσεις, οι οποίες περιλαμβάνονταιστο διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, ως εισόδημα λαμβάνεται το άθροισμα των κερδών αυτών των διαχειρίσεων. Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου, η μετάθεση αυτή θεωρείται, πάντοτε, ως παράταση της δωδεκάμηνης περιόδου. Σε αυτήν την περίπτωση ως εισόδημα λαμβάνεται αυτό που προκύπτει από την προσαυξημένη δωδεκάμηνη περίοδο.
4. 'Οταν έχει διαρρεύσει πλήρες δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα, χωρίς να κλειστεί διαχείριση κατά το οικονομικό έτος που προηγήθηκε του έτους της φορολογίας, το εισόδημα καθορίζεται εξωλογιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32.
"5. Αλλαγή του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου με σύντμηση ή επιμήκυνση αυτής επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι που την επιβάλλουν. Για την αλλαγή αυτήν απαιτείται έγκριση του προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, μετά από σχετικής αίτηση του επιτηδευματία, που υποβάλλεται το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου της οποίας ζητείται η επιμήκυνση ή ένα (1) μήνα πριν από την αιτούμενη λήξη της υπό σύντμηση διαχειριστικής περιόδου. Η αίτηση που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί."

 


Αρθρο: 30
Ημ/νία: 23.04.2010
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Ακαθάριστο εισόδημα.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Ακαθάριστο εισόδημα
Σχόλια
Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.δ. 3323/1955.** Τα εντός " " πρώτα εδάφια των περ. α΄, β΄ και γ΄ αντιστοίχως της παρ. 2 του παρόντος, τίθενται όπως επανήλθαν σε ισχύ από 28.1.2004 -μετά την κατάργηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 17 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15/28.1.2004) με τις οποίες είχαν αντικατασταθεί- με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3259/2004 (Α΄ 149/4.8.2004).*** Οι πρώην (βλ. προηγούμενη μορφή του παρόντος) περ. δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2, που είχαν προστεθεί με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15/27.1.2004), καταργήθηκαν, μετά την κατάργηση του εν λόγω άρθρου, με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3259/2004 (Α΄ 149/4.8.2004).==================- Το εντός " " τρίτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 2 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004). >< Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004), ως ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή των οριζόμενων στην περ. α' της παρ. 13 του ιδίου νόμου (βλ. σχετικά), λαμβάνονται αυτά που αναφέρονται στο π α ρ ό ν άρθρο καθώς και στα άρθρα 49 και 105 του παρόντος κώδικα, ε ξ α ι ρ ο υ μ έ ν ω ν των εισοδημάτων από ακίνητα, κινητές αξίες και συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις και περιλαμβάνονται στην ομάδα επτά (7) του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.). Για περισσότερα διάβασε ολόκληρα τα άρθρα 13 και 14 του ανωτέρω νόμου. ==================================== - Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010) και σύμφωνα με την παρ. 14 του ιδίου άρθρου έχει εφαρμογή για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2010 και μετά.

 

Κείμενο Αρθρου
><
1. Ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το
σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές
αυτών.
2. Ο προσδιορισμός των ακαθάριστων εσόδων των εμπορικών επιχειρήσεων
ενεργείται ως ακολούθως:
α) «α) Για επιχειρήσεις που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης ή
τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα ακαθάριστα έσοδα
εξευρίσκονται με βάση τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων»**. Εξαιρετικά, για επιχειρήσεις πρακτόρων κρατικών λαχείων, ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται για
μεν τις λιανικές πωλήσεις λαχείων που διενεργούνται μέσω των καταστημάτων τους, η προμήθεια που δικαιούνται, για δε τις χονδρικές πωλήσεις, ποσοστό ένα τοις
εκατό (1%) επί της ονομαστικής αξίας των λαχείων για τη μεσολάβηση πώλησης αυτών.
β) «Για επιχειρήσεις που τηρούν ακριβή βιβλία και στοιχεία πρώτης
κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα ακαθάριστα έσοδα
εξευρίσκονται με την προσθήκη του μικτού κέρδους στο συνολικό κόστος
των εμπορεύσιμων αγαθών, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, τα οποία
αγοράστηκαν μέσα στη χρήση ή των έτοιμων προίόντων που έχουν παραχθεί
από τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που αγοράστηκαν μέσα στην ίδια
χρήση»**. Το μικτό εμπορικό ή βιομηχανικό κέρδος, κατά περίπτωση, βρίσκεται με σύγκριση των τιμών κτήσης και πώλησης των αγαθών που διατέθηκαν από την επιχείρηση. Σε περίπτω ση που για την κρινόμενη επιχείρηση δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής μικτού κέρδους άλλων ομοειδών επιχειρήσεων. Οταν το μικτό κέρδος κα θορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακαθάριστα έσοδα, ως ποσοστό μικτού κέρδους λαμβάνεται το ανώτατο όριο του συντελεστή που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο αυτό.
Σε περίπτωση που το Υπουργείο Εμπορίου έχει καθορίσει δραχμικό μικτό
κέρδος γίνεται αναγωγή αυτού σε ποσοστιαίο. Για την εφαρμογή των
διατάξεων της παραγράφου αυτής, θεωρείται ότι τα εμπορεύσιμα αγαθά
πουλήθηκαν όλα μέσα στη χρήση ως έτοιμα προϊόντα, ανεξάρτητα από το αν
η διάθεσή τους γίνεται χονδρικώς ή λιανικώς. Στις επι χειρήσεις που
αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους και εφόσον το επόμενο έτος
συνεχίζουν να τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων, θεω ρείται ότι πουλήθηκαν μέσα στη χρήση από τα εμπορεύσιμα
αγαθά, τόσα δωδέκατα αυ τών όσοι οι μήνες της πραγματικής λειτουργίας
της επιχείρησης. Τμήμα του μήνα λογίζεται ως ακέραιος μήνας.
Το υπόλοιπο ποσό προστίθεται στις αγορές του αμέσως επόμενου έτους και
λογίζεται ως αγορά του έτους αυτού. Σε περίπτωση αλλαγής της κατηγορίας
των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται από την επιχείρηση:
αα) Από την πρώτη στη δεύτερη κατηγορία, τα ακαθάριστα έσοδα κατά τη
διαχειριστική περίοδο, κατά την οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία
δεύτερης κατηγορίας, δεν μπορούν να υπερβούν τα ακαθάριστα έσοδα, τα
οποία βρίσκονται με βάση τα αγο ρασθέντα εμπορεύσιμα αγαθά ή παραχθέντα
έτοιμα προϊόντα μέσα σε αυτήν την περίοδο 'Οταν όμως τα ακαθάριστα
έσοδα αυτής της περιόδου που προκύπτουν με βάση τα δεδομένα των βιβλίων
και στοιχείων, μειωμένα κατά τα ακαθάριστα έσοδα της προη γούμενης
διαχειριστικής περιόδου, κατά τη οποία είχαν τηρηθεί βιβλία πρώτης
κατηγο ρίας, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα της ίδιας
περιόδου που βρίσκονται με βάση τα αγορασθέντα εμπορεύσιμα αγαθά ή
παραχθέντα έτοιμα προίόντα, τότε τα με γαλύτερα αυτά ακαθάριστα έσοδα
θεωρούνται ως έσοδα της διαχειριστικής περιόδου, κατά την οποία
τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων.
ββ) Από την πρώτη στην τρίτη κατηγορία,τα ακαθάριστα έσοδα κατά την
τελευταία πριν από την αλλαγή της κατηγορίας των βιβλίων, διαχειριστική
περίοδο βρίσκονται με βάση τα αγορασθέντα κατά την περίοδο αυτή
εμπορεύσιμα αγαθά ή παραχθέντα έτοιμα προϊόντα, μειωμένα κατά την αξία
των αγαθών που εμφανίζονται στην απογραφή έναρξης της διαχειριστικής
περιόδου κατά τη οποία έγινε η αλλαγή της κατηγορίας βιβλίων
γγ) Από τη δεύτερη ή τρίτη στην πρώτη κατηγορία, τα ακαθάριστα έσοδα
κατά τη διαχειριστική περίοδο, κατά την οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά
βιβλία πρώτη
κατηγορίας βρίσκονται με βάση την αξία των αγορασθέντων κατά την
περίοδο αυτή εμπο ρεύσιμων αγαθών ή παραχθέντων προϊόντων η οποία
προσαυξάνεται με την αξία των εμπορεύσιμων αγαθών ή παραχθέντων
προϊόντων που αποδειγμένα δε διατέθηκαν ή δε χρησιμοποιήθηκαν, εφόσον
τηρήθηκαν βιβλία δεύτερης κατηγορίας ή που εμφανίζονται
στην απογραφή, εφόσον τηρήθηκαν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα
Βιβλίων και
Στοιχείων.
γ) «Για επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων ή τα τηρούμενα είναι κατώτερα της προσήκουσας κατηγορίας ή ανεπαρκή ή ανακριβή, ή ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται εξωλογιστικά, με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που διαθέτει ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας για την έκταση της συναλλακτικής δράσης και τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης»**. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι
αγορές, οι πωλήσεις και το μικτό κέρδος που εμφανίζει η επιχείρηση, το
μικτό κέρδος που πραγματοποιείται από ομοειδείς επιχειρήσεις που λειτουργούν με παρόμοιες συνθήκες, το απασχολούμενο προσωπικό, το ύψος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί, καθώς και των ιδίων κεφαλαίων κίνησης, το ποσό των δανείων και των πιστώσεων, το ποσό των εξόδων παραγωγής και διάθεσης των εμπορευ μάτων, των εξόδων διαχείρισης και γενικά κάθε επαγγελματική δαπάνη. *** «Ειδικά, στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή/και μη έκδοση στοιχείων ή/και έκδοση πλαστών - εικονικών στοιχείων που συνεπάγονται το χαρακτηρισμό των βιβλίων ως ανακριβών, το σχετικό ποσό που προκύπτει, το οποίο σε περίπτωση επανάληψης των ως άνω παραβάσεων μέσα στην ίδια διαχειριστική χρήση διπλασιάζεται, προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα των βιβλίων και το άθροισμα προσαυξάνεται κατά ένα ποσοστό, ως ακολούθως:
α) κατά τέσσερα τοις εκατό (4%), εάν το ποσό της απόκρυψης της φορολογητέας ύλης που προκύπτει από τους ως άνω λόγους δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της δηλωθείσας και σε ποσό τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,
β) κατά οκτώ τοις εκατό (8%), εάν το ποσό υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της δηλωθείσας και σε ποσό τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.»
3. Στις περιπτώσεις β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου, η κρίση του
προίσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας για τον προσδιορισμό
των ακαθάριστων εσόδων πρέπει να μην απέχει από τα δεδομένα της κοινής
πείρας.
4. Ειδικά η αξία παραγγελιών λουλουδιών, η οποία διακανονίζεται με τη
μεσολάβηση επιτηδευμάτων ή άλλων προσώπων, συνιστά πώληση αγαθών για
τον ανθοπώλη που εκτελεί την παραγγελία, μειωμένη κατά τα ποσά
προμηθειών.
«5. Όταν αγαθά που έχει πωλήσει ελληνική επιχείρηση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ή σε αντιπρόσωπο ή υπεργολάβο αυτών, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 51Α ή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου, χωρίς τα προϊόντα να έχουν μεταφερθεί εκτός Ελλάδος και στη συνέχεια μεταπωλούνται σε άλλη ελληνική επιχείρηση σε τιμή μεγαλύτερη από αυτή της πρώτης συναλλαγής, η επιπλέον διαφορά του τιμήματος που προκύπτει θεωρείται ακαθάριστο έσοδο της ελληνικής πωλήτριας επιχείρησης. Επίσης, αν ελληνική επιχείρηση πωλεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ή σε αντιπρόσωπο ή υπεργολάβο αυτών, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 51Α ή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου αγαθά σε τιμή μικρότερη από αυτή στην οποία πωλεί τα ίδια εμπορεύματα σε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση, η χαμηλή τιμή δεν αναγνωρίζεται και η επιπλέον διαφορά που προκύπτει προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής επιχείρησης.»

 


Αρθρο: 31
Ημ/νία: 31.03.2011
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος .
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Λογιστικός προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος
Σχόλια
#### Το εντός " " εδ. ΜΕΤΑ το δέκατο πέμπτο εδ. της υποπερ. γγ΄ της περ. α΄ της παρ 1 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011). - Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011), οι διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου, όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου, έχουν ΕΦΑΡΜΟΓΗ προκειμένου για επιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2010 και μετά και προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για δωρεές που πραγματοποιούν από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά. - Το εντός " " τελευταίο εδ. της υποπερ. δδ΄ της περ. δ΄ της παρ 1 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011). - Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011), οι διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου, έχουν ΕΦΑΡΜΟΓΗ για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2010 και μετά. - Το εντός " " εδ. στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 1 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011). - Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011), οι διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου, όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 5 του ανωτέρω άρθρου, έχουν ΕΦΑΡΜΟΓΗ για χρήσεις που κλείνουν από 31.12.2010 και μετά. $$$$ ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011), τα εντός [ ] τέσσερα τελευταία εδάφια της περίπτωσης ια' της παραγράφου 1 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου, ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ να ΙΣΧΥΟΥΝ για τις δαπάνες που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο και πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014. - Η πρώτη περίοδος της περ. α΄ της παρ. 1 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
"1***** (βλ. σχόλια). Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, των ακόλουθων εξόδων «,με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 51Α και 51Β του παρόντος»:"** «α) των γενικών εξόδων διαχείρισης, στα οποία περιλαμβάνονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 20 του παρόντος άρθρου:» αα) Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών. «Η υπηρεσία που διενεργεί το φορολογικό έλεγχο, τακτικό ή προσωρινό, υποχρεούται, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του, να ενημερώσει τον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό σχετικά με την απόδοση ή μη των ασφαλιστικών εισφορών. Η παραβίαση της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις οικείες διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, η διαδικασία της εξόφλησης των δαπανών μισθοδοσίας, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.» "Επίσης, οι μισθοί και οι κάθε είδους
απολαβές των εταίρων των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα πρόσωπα αυτά για τις υπηρεσίες που παρέχουν στις εταιρίες έχουν ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.
Από τα ακαθάριστα έσοδα των υποχρέων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 δεν εκπίπτουν οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων ή μελών τους." ββ) Το τεκμαρτό ενοίκιο των ακινήτων που ανήκουν στον επιχειρηματία και χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση, εφόσον αυτό υπολογίστηκε στο εισόδημα από ακίνητα.
"γγ) Τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, «το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.)», τα ημεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Οι διατάξεις των έξι τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 εφαρμόζονται αναλόγως." "Η αξία των ειδών διατροφής που δωρίζονται από επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν ή εμπορεύονται τέτοια αγαθά, προς το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ" (ΦΕΚ 540 Β'/1995). Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ως αξία των δωριζόμενων ειδών διατροφής λαμβάνεται το κόστος απόκτησης ή παραγωγής τους, κατά περίπτωση και είναι απαραίτητη η έκδοση του οριζόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Β.Σ. φορολογικού στοιχείου". Η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. "Η αξία των κινητών μνημείων, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο ή σε μουσεία αναγνωρισμένα από τον Υπουργό Πολιτισμού σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία. Σε περίπτωση μεταβίβασης στο Δημόσιο η αποδοχή της δωρεάς γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και μετά από χρηματική αποτίμηση της αξίας των μνημείων από ειδική εκτιμητική επιτροπή και αποδοχή της αξίας από τον δωρητή. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία του δωρητή, την περιγραφή και τη χρηματική αποτίμηση του μνημείου. Τα μνημεία κατατίθενται σε κρατικά μουσεία. Σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω δωρεάς σε μουσεία που δεν ανήκουν στο Δημόσιο η αποδοχή της δωρεάς γίνεται μετά από χρηματική αποτίμηση των μνημείων από την ειδική εκτιμητική επιτροπή του έκτου εδαφίου του παρόντος. Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό 15% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή κερδών που προκύπτουν από τον ισολογισμό της διαχειριστικής περιόδου από τα ακαθάριστα έσοδα της οποίας εκπίπτει. «Η αξία των κινητών πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ συνολικά ανά έτος, των κατοικιών και των κάθε είδους εγκαταστάσεων που δωρίζουν οι επιχειρήσεις από 1.1.2008 έως 31.12.2009 στο Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.), που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της από 29.8.2007 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3624/2007 (ΦΕΚ 289 Α'). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για δωρεές που πραγματοποιούνται προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και μόνιμους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά το έτος 2007. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των κινητών πραγμάτων, των κατοικιών και των κάθε είδους εγκαταστάσεων που δωρίζονται, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» Σε περίπτωση που η έκδοση της απόφασης της ειδικής εκτιμητικής επιτροπής γίνεται σε μεταγενέστερη χρήση από αυτή της δωρεάς, το ποσό του προηγούμενου εδαφίου εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία εκδίδεται η απόφαση αυτή." «Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από ισολογισμούς, λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που συστάθηκαν και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α') και του ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49 Α'), καθώς και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν συσταθεί νόμιμα». "Επίσης, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται μέχρι το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από ιισολογισμούς, λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υφίστανται ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς". «Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για δωρεές χρηματικών ποσών προς αθλητικά σωματεία.» #### (βλ. σχόλια) Πολιτιστικοί σκοποί είναι ιδίως, η καλλιέργεια, η προαγωγή και διάδοση των γραμμάτων, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισμένων ιδιωτικών μουσείων, όπως τέχνης, Φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται, μετά από έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού, τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων."Οταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της περίπτωσης, με εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους του πρώτου εδαφίου, υπερβαίνουν "τα διακόσια ενενήντα (290) ευρώ" ετησίως, λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε λογαριασμό του νομικού προσώπου που τηρείται σε τράπεζα". ^^^^^^ (βλ. σχόλια)Τα χρηματικά ποσά αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του παρόντος.
"Τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ημεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. ^^^^^^ (βλ. σχόλια)
"δδ) Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για ομαδική ασφάλιση ζωής του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους, στην έννοια της οποίας συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση εφάπαξ ποσού ή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής σε χρήμα μετά
το χρόνο της πρόωρης ή κανονικής συνταξιοδότησης του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και η κάλυψη θανάτου ή κατά κινδύνων τυχαίων συμβεβηκότων. «Το ποσό της έκπτωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί για καθέναν από τους ασφαλιζόμενους τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.»
"Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της διάταξης αυτής δεν παρέχουν δικαίωμα λήψης δανείου της επιχείρησης ή των ασφαλιζομένων".
β) Των δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή των επαγγελματικών γενικά εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων οχημάτων. «Ειδικά για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό μέχρι χίλια εξακόσια (1.600) κυβικά εκατοστά, εκπίπτουν οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων και τα μισθώματα που καταβάλλονται σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή οποιονδήποτε τρίτο, σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ύψους αυτών, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης. Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των πιο πάνω δαπανών.» Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη εκμίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης καθώς και στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους αποκλειστικά για την εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών.
γ) Της αξίας των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και των άλλων εμπορεύσιμων αγαθών, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, ασφάλειας κτλ.
"Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όταν δεν διενεργούν απογραφή, ως απογραφή λήξης της διαχειριστικής περιόδου λαμβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των αγορών της περιόδου αυτής και ως απογραφή έναρξης ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των αγορών της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Αν προαιρετικά έχει διενεργηθεί απογραφή έναρξης και λήξης, για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα αυτών, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί η σύνταξη των απογραφών για μία τριετία από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση αυτή, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 2523/1997 κυρώσεις για τη μη σύνταξη απογραφής." «Οι δαπάνες της περίπτωσης αυτής δεν αναγνωρίζονται όταν καταβάλλονται ή οφείλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα της οποίας η δραστηριότητα στη συγκεκριμένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο.»
«δ) Των δεδουλευμένων κάθε είδους τόκων δανείων ή πιστώσεων, γενικά, της επιχείρησης. Εξαιρούνται: αα) οι τόκοι υπερημερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων προς το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ββ) οι τόκοι δανείου που λαμβάνεται για την αγορά μετοχών ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εταιρικών μερίδων και γενικά επιχειρήσεων, όταν οι πιο πάνω συμμετοχές μεταβιβάζονται εντός δύο (2) ετών από το χρόνο απόκτησής τους, γγ) οι τόκοι δανείου που λαμβάνεται για την αγορά μετοχών ή μερίδων σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 51Α ή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου, καθώς και οι τόκοι που καταβάλλονται στις εταιρείες αυτές, δδ) οι δεδουλευμένοι τόκοι δανείου που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 39 κατά το μέρος που το συνολικό ύψος δανείων από τις εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει κατά μέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της. Στην έννοια των τόκων του προηγούμενου εδαφίου εμπίπτουν και οι τόκοι ομολογιακών δανείων που καταβάλλονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Στο συνολικό ύψος δανείων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις προστίθενται και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται προς αυτές, καθώς και τα δάνεια που έχουν ληφθεί από τρίτες επιχειρήσεις για τα οποία έχει χορηγηθεί οποιασδήποτε μορφής εγγύηση από τις πιο πάνω συνδεδεμένες επιχειρήσεις. «Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται για τις ανώνυμες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 183 Α'), τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του ν. 1905/ 1990 (ΦΕΚ 147 Α'), τις εταιρείες ειδικού σκοπού του ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α') και του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α') με έδρα στην Ελλάδα, τις εταιρείες παροχής πιστώσεων του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α'), τις Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α'), καθώς και για τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.»
ε) Των ποσών των κάθε είδους φόρων, τελών και δικαιωμάτων, που βαρύνουν την επιχείρηση. Ως χρόνος έκπτωσης λογίζεται ο χρόνος της καταβολής αυτών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. "Δεν εκπίπτουν οι τυχόν καταβαλλόμενοι από την επιχείρηση κάθε είδους φόροι που βαρύνουν τρίτους, με εξαίρεση τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών που επιβάλλεται επί των πάσης φύσεως ωφελειών από μετοχικούς τίτλους".
"στ) Των ποσών των αποσβέσεων για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων ή φθαρτών υλικών, συναφών με τη λειτουργία της επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης, εφόσον αυτές έγιναν με οριστικές εγγραφές, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που
ορίζονται για κάθε επιχείρηση.
Η διενέργεια των τακτικών αποσβέσεων είναι υποχρεωτική για ισολογισμούς που κλείνουν οι επιχειρήσεις μετά τις 30 Δεκεμβρίου 1997. «Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι μέχρι χίλια διακόσια (1.200) ευρώ, μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.»
Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξημένης με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων, με εξαίρεση τα καινούργια μηχανήματα και το λοιπό μηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής που αποκτώνται από 1.1.1998 και μετά, από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές και μικτές επιχειρήσεις αυτών, για τα οποία οι αποσβέσεις διενεργούνται υποχρεωτικά είτε με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, είτε με τη φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης, με την προϋπόθεση ότι η μέθοδος που θα επιλεγεί για τα πάγια αυτά περιουσιακά στοιχεία θα εφαρμόζεται κατά πάγιο τρόπο.
«Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων στα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν είτε τον κατώτερο είτε τον ανώτερο συντελεστή απόσβεσης είτε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο συντελεστή μεταξύ κατώτερου και ανώτερου και με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής που επιλέγεται θα χρησιμοποιείται σταθερά μέχρι την πλήρη απόσβεση των πιο πάνω παγίων στοιχείων.» Οι κατώτεροι και ανώτεροι συντελεστές αποσβέσεων και κάθε άλλο θέμα που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα όπως τούτο ισχύει κάθε φορά."
Ειδικότερα οι νέες επιχειρήσεις για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές χρήσεις που έπονται της χρήσης μέσα στην οποίο άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους δύνανται να προβούν σε απόσβεση όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους είτε με συντελεστή μηδέν τοις εκατό (0%) είτε με συντελεστή πενήντα τοις εκατό (50%) του ισχύοντος ποσοστού, με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής απόσβεσης που θα επιλεγεί από την επιχείρηση δεν θα μεταβάλλεται από διαχειριστική χρήση σε διαχειριστική χρήση.
Επιχειρήσεις, που επιλέγουν τη φθίνουσα μέθοδο για απόσβεση των παγίων τους, δεν δικαιούνται να διενεργούν επί των παγίων αυτών και αυξημένες αποσβέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α')". "Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για τη δαπάνη που καταβάλλει η επιχείρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α'), για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η.". "Παραλείπονται ως μη ισχύοντα."**
ζ) Των μαθηματικών αποθεμάτων των ασφαλιστικών εταιριών, καθώς και των αποθεματικών για την αποκατάσταση του ενεργητικού που με βάση σύμβαση θα περιέλθει μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο ή σε τρίτους.
η) Της ζημίας που πραγματοποιήθηκε από φθορά, απώλεια ή υποτίμηση κεφαλαίου. Προκειμένου για ακίνητα, για τον υπολογισμό της ζημίας αυτών, ως τιμή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό μικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων. Ειδικά, η αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντων κτιρίων της επιχείρησης δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής.
«θ^^ ****** (βλ. σχόλια)) Του ποσού των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής υπολογίζεται σε ποσοστό "ένα τοις εκατό (1%)" επί της αναγραφόμενης αξίας στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς επιτηδευματίες, μετά την αφαίρεση: αα) των επιστροφών ή εκπτώσεων,
ββ) της αξίας των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το Δημόσιο, δήμους και κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και
γγ) του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, του φόρου κατανάλωσης καπνού και λοιπών φόρων που εμπεριέχονται στην τιμή πώλησης. «Οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών υπολογίζουν την πρόβλεψη επί της αξίας της προμήθειας που αναγράφεται στα πινακίδια, τα οποία εκδίδουν προς επιτηδευματίες ή ιδιώτες, και με την προϋπόθεση ότι σε αυτά αναγράφονται τα στοιχεία, που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..» «Ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τις επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης, τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και τις επιχειρήσεις διανομής και παροχής φυσικού αερίου, το ποσό της πρόβλεψης υπολογίζεται με ποσοστό "ενάμισυ τοις εκατό (1,5%)" επί της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών ή συνδρομητικών που αναγράφεται στα εκδιδόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. στοιχεία προς επιτηδευματίες ή ιδιώτες, με εξαίρεση αυτά που εκδίδονται προς το Δημόσιο, δήμους και κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.»
Ομοίως, υπολογίζεται πρόβλεψη με ποσοστό "ενάμισυ τοις εκατό (1,5%)" επί της αναγραφόμενης στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας, η οποία προκύπτει από λιανικές πωλήσεις διαρκών καταναλωτικών αγαθών με πίστωση που περιλαμβάνονται στους με αριθμό 501 - 503,521 - 528 και 721 - 726 κωδικούς ειδών και υπηρεσιών της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών των ετών 1993 -1994 της Ε.Σ.Υ.Ε., με την προϋπόθεση ότι στις αποδείξεις αυτές αναγράφεται διακεκριμένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των συγκεκριμένων αγαθών.
Το ποσό των ως άνω προβλέψεων για κάθε διαχειριστική χρήση, συναθροιζόμενο με το ποσό της πρόβλεψης που έγινε σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και η οποία εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες», όπως αυτό εμφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης. Για τον υπολογισμό του χρεωστικού υπολοίπου των πελατών δεν περιλαμβάνονται τυχόν υπόλοιπα που αφορούν το Δημόσιο, δήμους ή κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η έκπτωση της δαπάνης αυτής από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία αυτών σε ειδικό λογαριασμό «Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων».
Η σχηματιζόμενη ως άνω πρόβλεψη χρησιμοποιείται για την απόσβεση (διαγραφή) πελατών οι οποίοι είναι ανεπίδεκτοι είσπραξης.
Για τους πελάτες που διαγράφονται και για τους οποίους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί σε αυτούς ότι διέγραψε την επισφαλή απαίτηση της, εφόσον το ποσό της επισφαλούς απαίτησης, ανά πελάτη, υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ. Επίσης, για τους πελάτες των οποίων οι απαιτήσεις διεγράφησαν σύμφωνα με τα πιο πάνω, η επιχείρηση συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση με πλήρη στοιχεία για τον καθένα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, η δημόσια οικονομική υπηρεσία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του πελάτη, καθώς και το διαγραφέν ποσό. Η πιο πάνω κατάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία της επιχείρησης Δ.Ο.Υ. σε τρία (3) αντίγραφα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η οποία ορίζεται από το άρθρο 20 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α'). Πέραν της σχηματιζόμενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Εξαιρετικά, αν σε κάποια διαχειριστική χρήση το ποσό των πράγματι επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης, το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από τη σχηματισθείσα πρόβλεψη, μπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση με οριστικές εγγραφές. Το ποσό της πρόβλεψης που εμφανίζεται στο λογαριασμό 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, εκτός και αν στο τέλος κάθε πενταετίας, αρχής γενομένης από τη διαχειριστική περίοδο 2005 υφίσταται στον ως άνω λογαριασμό υπόλοιπο λόγω μη επαληθεύσεως των προβλέψεων με επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο αυτό ποσό μεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, υποκείμενο σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις.»^^
«Ειδικά για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης επιτρέπεται για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων πελατών τους να ενεργείται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθάριστων εσόδων τους.»
«Ειδικά στις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε) και της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.), παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, ποσοστού με κλίμακα δύο τοις εκατό (2%) για αξίες μέχρι 700.000 ευρώ, ένα τοις εκατό (1%) για αξίες από 700.001 έως 1.500.000 ευρώ και μισό τοις εκατό (0,5%) για ποσά άνω των 1.500.001 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.»
ι) Των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων.
«Όταν οι πιο πάνω αποζημιώσεις ή δικαιώματα καταβάλλονται σε αλλοδαπούς οργανισμούς ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, "με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 51Β του παρόντος Κώδικα " του άρθρου αυτού, εκπίπτουν με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) Η υποχρέωση καταβολής να προκύπτει από έγγραφη σύμβαση και από αντίστοιχο τιμολόγιο του αντισυμβαλλομένου. ββ) Να έχει αποδοθεί στο Δημόσιο ο φόρος που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13 ή της οικείας διμερούς σύμβασης περί αποφυγής της διπλής φορολογίας. γγ) Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου, αρκεί η πίστωση στο όνομα του αλλοδαπού δικαιούχου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κλεισίματος ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αναφέρονται οι αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα. δδ) Σε περίπτωση που τα υπόψη ποσά καταβάλλονται από εμπορικές επιχειρήσεις και αφορούν σε σήματα, μεθόδους εμπορίας ή διανομής και άλλα συναφή δικαιώματα, αυτά να μην έχουν ενσωματωθεί στην τιμή πώλησης. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τον κλάδο εμπορίας των μικτών επιχειρήσεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής.» Για τα πνευματικά, συγγενικά και συναφή δικαιώματα που καταβάλλονται για λογαριασμό τρίτων, δεν απαιτείται προέγκριση, ανεξαρτήτως ποσού. Τα αναγνωριζόμενα σε κάθε περίπτωση ποσοστά που καταβάλλονται δεν μπορεί να είναι ανώτερα από το μέσο όρο των ποσοστών που καταβάλλονται από επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου άλλων χωρών προς εταιρία του αυτού ομίλου.»^^^
ια) Των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο
της πραγματοποίησής τους, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν πάγιο
εξοπλισμό οι οποίες αποσβένονται ισόποσα σε τρία (3) χρόνια. Τα
κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Βιομηχανίας, Ερευνας και Τεχνολογίας.
[«Όταν οι δαπάνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, υπερβαίνουν μέσα στη χρήση, το μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν τις δύο προηγούμενες χρήσεις, αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, επιπλέον ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος για τη μεταφορά της ζημίας, έχουν εφαρμογή για το υπόλοιπο ζημιών που προκύπτει μετά την αφαίρεση του πιο πάνω ποσοστού. Προϋπόθεση εφαρμογής των δύο προηγούμενων εδαφίων είναι η πιστοποίηση της πραγματοποίησης των πιο πάνω δαπανών από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτόν, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου αυτού υποχρεούται να χορηγεί βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το είδος των δαπανών και ο χρόνος πραγματοποίησης τους.»] ***** $$$$ (βλ. σχόλια)
ιβ) Των ποσών των εξόδων πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία.
"Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τις δαπάνες μετάβασης στο ευρώ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τα οικονομικά έτη 2001, 2002 και 2003 (χρήσεις 2000, 2001 και 2002)."
«Οι εταιρείες που για πρώτη φορά εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μπορούν να εκπίπτουν τα έξοδα της περίπτωσης αυτής, καθώς και τα έξοδα της περίπτωσης ια΄, ή αντίστοιχων εξόδων πολυετούς απόσβεσης που αναγνωρίζονται ως τέτοια βάσει νόμου, ανάλογα με τον υπολειπόμενο χρόνο από την αρχική καταχώρησή τους.»
ιγ) Των δαπανών επισκευής και συντήρησης που πραγματοποιούνται σε μισθούμενα ακίνητα, κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους. "Τα ποσά των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα εκπίπτουν ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η μίσθωση. «Σε περίπτωση κατά την οποία ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης που προκύπτει με τον τρόπο αυτόν είναι μικρότερος από το συντελεστή που ορίζεται από το π.δ. 299/2003 (ΦΕΚ 255 Α') για το ίδιο πάγιο στοιχείο, όταν αυτό είναι ιδιόκτητο, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το προεδρικό διάταγμα». [*** το εντός " " τελευταίο εδ. της παρούσας περ. τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3763/2009 (Α΄ 80/27.5.2009). Προσοχή: για τ ε χ ν ι κ ο ύ ς λόγους, το σχόλιο της τροποποίησης παρατίθεται στο κ ε ί μ ε ν ο του άρθρου και ό χ ι στο πεδίο "σχόλια"].
ιδ) Των ποσών των δαπανών διαφημίσεων που βαρύνουν την επιχείρηση, κατά το έτος της έκδοσης του προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου. Ειδικά τα ποσά των δαπανών που υπόκεινται σε τέλος διαφημίσεων υπέρ δήμων και κοινοτήτων, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη της διαφημιζόμενης επιχείρησης, αν δεν αποδεικνύεται η καταβολή του τέλους που αναλογεί με τροπλότυπο είσπραξης του οικείου δήμου ή κοινότητας.
ιε) Των ποσών των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που σχηματίζονται στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης και καλύπτουν τις αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησής του κατά το επόμενο έτος.
ιστ) «Των μισθωμάτων που καταβάλλει ο μισθωτής στις εταιρείες του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ194 Α') ή σε αλλοδαπές εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.»
Εξαιρούνται τα μισθώματα που καταβάλλονται για ακίνητα κατά το μέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου."
"ιζ. Των ζημιών που προκύπτουν από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, οι οποίες πραγματοποιούνται για κάλυψη κινδύνων".
"ιη. Των εξόδων για διοικητική υποστήριξη, οργάνωση, αναδιοργάνωση και για υπηρεσίες γενικά που παρέχονται στην επιχείρηση από επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο ημεδαπό ή αλλοδαπό όμιλο ή και από τρίτους για σκοπούς που σχετίζονται με τα γενικότερα συμφέροντα του ομίλου. «Τα έξοδα αυτά εκπίπτουν εφόσον και στο βαθμό που η πραγματοποίηση τους συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος για την επιχείρηση. *** (βλ. σχόλια). Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ι' εφαρμόζονται ανάλογα.» "ιθ) Των ποσών για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού (SOFΤWARE) που παρέχονται στους υπαλλήλους της επιχείρησης για τηλεργασία."
«λ) Των παροχών σε είδος ή σε χρήμα που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις της παραγράφου 19 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α') για τους σκοπούς του ίδιου νόμου, προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλους αρμόδιους φορείς διαχείρισης αποβλήτων που αναφέρονται στην 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358 Β') υπουργική απόφαση ή άλλες σχετικές διατάξεις, καθώς και των σχετικών με αυτές δαπανών που πραγματοποιούνται.»
«μ) Των εξόδων διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών πελατών, αντιπροσώπων και διευθυντικών στελεχών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και ειδικών επιστημόνων, που προκύπτει από τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία. «Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι το ξενοδοχείο ευρίσκεται εντός του νομού, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστημένη η έδρα ή υποκατάστημα της επιχείρησης που επιβαρύνεται με τα πιο πάνω έξοδα.»*** (βλ. σχόλια)
ν) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για επιμόρφωση του προσωπικού της με την προϋπόθεση ότι η επιμόρφωση έχει σχέση με το αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης ή το αντικείμενο εργασιών του προσωπικού μέσα στην επιχείρηση ή τέλος, με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των προγραμμάτων αυτών που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.
ξ) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για την κάλυψη του ενοικίου κατοικίας των εργαζομένων σε αυτήν, με την προϋπόθεση, ότι τα ποσά αυτά υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45.
ο) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.
π) Των χρηματικών βραβείων που καταβάλλει επιχείρηση σε εργαζομένους της λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων που έχουν επιτύχει αποδεδειγμένα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που σπουδάζουν και μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εργαζόμενο.
«ρ) των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για την αγορά ειδικής ενδυμασίας του προσωπικού, η οποία επιβάλλεται για λόγους υγιεινής, ασφάλειας και ομοιόμορφης εμφάνισης, ως απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων του.»
«σ) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για δαπάνες ταξιδιών που πραγματοποιούν στην αλλοδαπή διευθυντικά και άλλα στελέχη της που εργάζονται σε αυτήν, καθώς και αντιπρόσωποι ή ειδικοί επιστήμονες που εκπροσωπούν την επιχείρηση στην αλλοδαπή και αφορούν έξοδα ξενοδοχείων, εισιτήρια και έξοδα διατροφής. Τα έξοδα διατροφής αναγνωρίζονται μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος διαμονής.
Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν με την προϋπόθεση ότι ο σκοπός του ταξιδιού συνδέεται με την ασκούμενη δραστηριότητα της επιχείρησης.
τ) Των ενοικίων που καταβάλλει η επιχείρηση για τη διαμονή εργαζομένων της σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή οικίες που βρίσκονται σε διαφορετικό μέρος από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, λόγω εκτός έδρας εργασίας τους. Στην περίπτωση αυτή, η απόσταση του τόπου εργασίας και προσωρινής διαμονής πρέπει να απέχει από τη μόνιμη κατοικία του εργαζομένου εκατό (100) χιλιόμετρα και άνω και επιπλέον τα δικαιολογητικά να έχουν εκδοθεί στο όνομα της επιχείρησης.
υ) Του ανταποδοτικού τέλους που καταβάλει επιχείρηση λόγω της συμμετοχής της σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α') κατά το χρόνο καταβολής.
φ) Των δώρων της επιχείρησης προς πελάτες, επιχειρήσεις ή μη, εφόσον φέρουν την επωνυμία της και έχει καταβληθεί το αναλογούν δημοτικό τέλος για τη συνολική αξία των δώρων αυτών. Το ποσό της δαπάνης που εκπίπτει με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε δώρο χωριστά.
χ) Των παροχών σε χρήμα ή σε είδος της επιχείρησης προς εργαζομένους της για επιβράβευση της απόδοσης τους και με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.
ψ) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για έξοδα κινητής τηλεφωνίας για λογαριασμούς που ανήκουν στην επιχείρηση και με την προϋπόθεση ότι οι λογαριασμοί αυτοί δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση υπαλλήλων αυτής. Από το συνολικό ποσό αυτής της δαπάνης ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.
ω) Των δαπανών οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων για τους εργαζομένους ή πελάτες της, εφόσον οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο νομό που εδρεύει η επιχείρηση ή σε άλλο μέρος στο οποίο λειτουργεί υποκατάστημα της.»
["2-3. καταργήθηκαν με την παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010)].
4. Σε εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες σε συνεργασία με αλλοδαπούς οίκους, εξάγουν βιομηχανικά, βιοτεχνικά, χειροτεχνικά, γεωργικά, κτηνοτροφικά, οπωροκηπευτικά, μεταλλευτικά και λατομικά προϊόντα καθώς και προϊόντα αλιείας με ανταλλαγή αγαθών από το εξωτερικό μετά από έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, όταν απαιτείται αυτή, αναγνωρίζεται χωρίς δικαιολογητικά έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, που υπολογίζεται σε ποσοστό "τρία τοις εκατό (3%)" στο ποσό της προμήθειας που παίρνουν.
5. Στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις οι οποίες ενεργούν για λογαριασμό των αλλοδαπών οίκων βιομηχανοποίηση ή επεξεργασία πρώτων υλών που εισάγονται από την αλλοδαπή και επανεξάγονται με τη μορφή έτοιμων ή ημιέτοιμων προϊόντων, αναγνωρίζεται δικαίωμα έκπτωσης, χωρίς δικαιολογητικά, ποσοστό "τρία τοις εκατό (3%)" στο ποσό των ακαθάριστων εσόδων τους, τα οποία προέρχονται από την αμοιβή που παίρνουν για τις υπηρεσίες αυτές.
6. Η ζημία των επιχειρήσεων οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, που τυχόν προκύπτει μετά την διενέργεια των εκπτώσεων που ορίζονται στις παραγράφους 2,3,4 και 5, δε συμψηφίζεται με τα κέρδη άλλων κλάδων της επιχείρησης ή με τα κέρδη από τη συμμετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις ή με τα εισοδήματα από άλλες πηγές. Η ζημία αυτή μπορεί να μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα κέρδη των πιο πάνω κλάδων της επιχείρησης στις πέντε (5) επόμενες συνεχείς χρήσεις, με την προϋπόθεση ότι και σε αυτές τις χρήσεις η επιχείρηση τηρεί επαρκή και ακριβή βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση των μικτών επιχειρήσεων, ο συμψηφισμός ενεργείται με τα κέρδη των κλάδων αυτών. Αν υπάρχει αδυναμία λογιστικού διαχωρισμού των κερδών που προκύπτουν από κάθε κλάδο, αυτά υπολογίζονται με επιμερισμό του συνόλου των κερδών της επιχείρησης με βάση τα ακαθάριστα έσοδα από κάθε κλάδο.
7. Για τον προσδιορισμό του κόστους των μενόντων προϊόντων στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις συνυπολογίζεται στην αξία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και ανάλογο ποσοστό εξόδων παραγωγής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τακτικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
8. Σε περίπτωση κατά την οποία στα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται και έσοδα που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, ή έσοδα από μερίσματα και κέρδη από συμμετοχή σε ημεδαπές εταιρίες, για τον υπολογισμό του καθαρού κέρδους της επιχείρησης που υπόκειται σε φορολογία, το συνολικό ποσό των δαπανών που πρόκειται να εκπεσθεί, μειώνεται κατα τα εξής ποσά δαπανών, που βαρύνουν τα πιο κάτω ακαθάριστα έσοδα:
α) Ποσά των χρεωστικών τόκων που εξευρίσκεται με επιμερισμό των τόκων αυτών μεταξύ των υποκείμενων στη φορολογία ακαθάριστων εσόδων και αυτών που αναφέρονται πιο πάνω.
β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εσόδων που απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή των εσόδων από μερίσματα και κέρδη από συμμετοχή σε άλλες ημεδαπές επιχειρήσεις ως λοιπές δαπάνες. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των πάσης φύσεων δαπανών της επιχείρησης.
«Οι διατάξεις της περίπτωσης α' δεν εφαρμόζονται για τραπεζικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που λειτουργούν. Επίσης, ειδικά για τις πιο πάνω τράπεζες, οι διατάξεις της περίπτωσης β' ισχύουν μόνο για έσοδα από μερίσματα και κέρδη από συμμετοχή σε άλλες ημεδαπές επιχειρήσεις.»
«9. Αποζημιώσεις, καθώς και πάσης φύσεως αμοιβές, που οφείλονται από επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συμβιβασμό, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, που υπάγονται στη φορολογία εισοδήματος του οφειλέτη, εάν μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας πραγματοποιείται η καταβολή ή η πίστωση αυτών, δεν υποβληθεί στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία φορολογίας του δικαιούχου αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου και θεωρηθεί από αυτή, η απόφαση ή το έγγραφο, βάσει του οποίου καταβάλλεται ή πιστώνεται η αποζημίωση ή η αμοιβή στον δικαιούχο.» «Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν προκειμένου για αποζημιώσεις που καταβάλλονται ή πιστώνονται από ασφαλιστικές εταιρίες.»
10. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρίες σε δικαιούχους ασφαλισμένων αυτοκινήτων, για ζημιές που προξενήθηκαν στα αυτοκίνητα αυτά, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, προκειμένου να υπολογιστούν τα καθαρά κέρδη για τη φορολογία του εισοδήματος, αν δεν καλύπτονται από νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τη διάταξη της παραγράφου αυτής ή δηλώνουν ανακριβή στοιχεία υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 87 του νόμου αυτού.
11. Στην περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί λογιστή και η δήλωση φόρου εισοδήματος δεν υπογράφεται από αυτόν, οι αποδοχές αυτού δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του λογιστή μέχρι το ένα τέταρτο 1/4 των ετήσιων αποδοχών του.
"12. Η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986 ενεργεί αποσβέσεις στα μίσθια σε ίσα μέρη ανάλογα με τα έτη διάρκειας της σύμβασης."
"13. Για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών των εταιριών του ν.1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α') επιτρέπεται να ενεργείται για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεών τους έκπτωση έως και δύο τοις εκατό (2 %) επί του συνολικού ύψους μισθωμάτων, τα οποία προκύπτουν από τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, που έχουν συναφθεί μέσα στην οικεία διαχειριστική χρήση. Το ποσό αυτό της πρόβλεψης για κάθε διαχειριστική χρήση, συναθροιζόμενο με το ποσό της πρόβλεψης, η οποία διενεργήθηκε σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτό εμφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης. Η έκπτωση αυτή εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία σε ειδικό λογαριασμό "Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων", Πέραν της πρόβλεψης αυτής, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων".
"14. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα ."
"14" 15(14). Οι εκπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων ενεργούνται με την προϋπόθεση ότι τα ποσά αυτών έχουν αναγραφεί στα βιβλία της επιχείρησης"****.
"15" «16. Ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις οικειοθελώς σε εργαζομένους της ή σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό, και δεν αφορούν αμοιβές ή αποζημιώσεις αυτών για άμεση ανταπόδοση παρεχόμενης υπηρεσίας ή δεν προκύπτει από διάταξη νόμου ο υποχρεωτικός χαρακτήρας τους, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.»
"16" «17. Αμοιβές σε χρήμα ή σε είδος δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όταν η παροχή ή η λήψη αυτής συνιστά ποινικό αδίκημα ακόμα και αν η καταβολή αυτών πραγματοποιείται στο εξωτερικό.
"17"18. Οι ποινικές ρήτρες, τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο σε βάρος επιχείρησης δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της.»
"18" 19(17(16(15))). Το ποσό που απομένει μετά τις εκπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
[17. καταργήθηκε, από την έναρξη ισχύος της (28.1.2004), μέσω της κατάργησης της παρ. 2 του άρθρου 18 του νόμου 3220/2004 (Α΄ 15/28.1.2004), με την οποία είχε προστεθεί, αναριθμούμενης ταυτοχρόνως της πρώην παρ. 17 σε παρ. 18, με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3259/2004 (Α΄ 149/4.8.2004)].
"19" 20("18"("17(18))). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα καταχώρισης ορισμένων δαπανών του άρθρου αυτού στα βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων."***
[19. καταργήθηκε, από την έναρξη ισχύος της (28.1.2004), μέσω της κατάργησης της παρ. 2 του άρθρου 23 του νόμου 3220/2004 (Α΄ 15/28.1.2004), με την οποία είχε προστεθεί, με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3259/2004 (Α΄ 149/4.8.2004)].
"20" 21("19"(«18)). Δαπάνες που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτός εκείνων που ρητά μνημονεύονται σε αυτό, για τις οποίες έχει γίνει δεκτό με διοικητικές λύσεις και με τη δικαστηριακή νομολογία ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού, περιλαμβάνονται σε απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Η αναγνώριση των οριζόμενων στην απόφαση αυτή δαπανών είναι δεσμευτική για τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής εκδίδεται η οριζόμενη από το πρώτο εδάφιο απόφαση.
Για οποιαδήποτε προσθήκη ή αφαίρεση περίπτωσης από τον κατάλογο αυτόν, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή η επαγγελματική ένωση στην οποία ανήκει ή η ελεγκτική υπηρεσία δικαιούται να υποβάλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αίτηση, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, προκειμένου να εξετασθεί η συγκεκριμένη περίπτωση από ειδική γνωμοδοτική επιτροπή η οποία συνιστάται για το σκοπό αυτόν στο πιο πάνω Υπουργείο. Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2005 εκδίδεται νέα απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία επιφέρονται οι μεταβολές για τις οποίες γνωμοδότησε, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η επιτροπή, κατόπιν της άνω αίτησης ή εισήγησης της υπηρεσίας ή και αυτεπαγγέλτως. Η αναγνώριση των τυχόν επιπλέον αναγνωριζόμενων περιπτώσεων δαπανών είναι δεσμευτική και για προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους, εφόσον είναι εκκρεμείς. Τυχόν αφαίρεση αναγνωριζόμενων περιπτώσεων δαπανών θα ισχύει από την επόμενη διαχειριστική χρήση. Με την ίδια διαδικασία θα ορίζονται κάθε χρόνο οι μεταβολές στις περιπτώσεις δαπανών που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
Η επιτροπή της παραγράφου αυτής αποτελείται από έναν σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Φορολογίας Εισοδήματος και Ελέγχου, έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, καθώς και έναν καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος συναφούς αντικειμένου. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας αυτής ως και οι αναπληρωτές αυτών, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης απόφασης, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.»
«Επίσης και για τις δαπάνες οι οποίες δεν αναγνωρίζονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αποφαίνεται η επιτροπή της παραγράφου αυτής και περιλαμβάνονται σε ιδιαίτερη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται κάθε χρόνο, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται και για τις δαπάνες που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.» «Στον επόμενο μήνα μετά την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που ορίζονται από την παράγραφο αυτή, εκδίδεται νέα απόφαση του ίδιου Υπουργού η οποία περιλαμβάνει συγκεντρωτικά και κατά κατηγορία όλες τις δαπάνες των οποίων η αναγνώριση ή μη από το φορολογικό έλεγχο είναι υποχρεωτική, καθώς και τις διαχειριστικές περιόδους στις οποίες αναφέρονται, όπως αυτές έχουν ορισθεί με όλες τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από το έτος 2005 μέχρι τον ως άνω οριζόμενο χρόνο.»

 


Αρθρο: 32
Ημ/νία: 14.12.2004
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την περίπτ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 33α και με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 3 του άρθρου 36 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.δ. 3323/1955. - Το εδ. ε της παρ. 2 και τα επόμενα αυτού εδάφια και η παρ. 3 αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 4 παρ. 20 του Ν. 2873/2000 και ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2000, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. στ του ίδιου νόμου. Η εντός ".." περ. α της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με τη παρ. 8 άρθρου 16 Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ Α 54) της οποίας η ισχύς αρχίζει από 20.3.2002.- Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3091/2002 (Α΄330/24.12.2002), σύμφωνα δε με την περ. β) του άρθρου 30 του ανωτέρω νόμου, ισχύει από 1.1.2003, για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά.- Τα εντός " " πρώτα εδάφια των παρ. 1 και 4 αντιστοίχως του παρόντος άρθρου τίθενται όπως επανήλθαν σε ισχύ από 28.1.2004 -μετά την κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3220/12004 (Α΄ 15/28.1.2004), με την οποία είχαν αντικατασταθεί- με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3259/2004 (Α΄ 149/4.8.2004).==============- Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004).- Τα εντός " " πέμπτο και τελευταίο εδάφια της παρ. 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 3 και 6 αντιστοίχως του άρθρου 10 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004).** Το εντός νέο έβδομο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου, ενώ το πρώην όγδοο εδάφιο (βλ. προηγούμενη μορφή του παρόντος) της παρ. 2 καταργήθηκε με την παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου.

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχεία πρώτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και των επιχειρήσεων που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία ή τηρούν ανακριβή ή ανεπαρκή βιβλία και στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ., προσδιορίζεται εξωλογιστικώς με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης με ειδικούς, κατά γενικές κατηγορίες επιχειρήσεων, συντελεστές καθαρού κέρδους.»
Σε αυτά τα ακαθάριοτα έσοδα δε συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα ποσά
εσόδων:
α) Οιτόκοι από συναλλακτικές πράξεις, με εξαίρεση τουςτόκουςτης παρ. 4
του άρθρου 25, που αποτελούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
β) Η αυτόματη υπερτίμηση κεφαλαίου της επιχείρησης.
γ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από επισφαλείς απαιτήσεις που έχουν
αποσβεστεί, εφόσον είχαν γίνει δεκτές από τον προίστάμενο της δημόσιας
οικονομικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισμό του φορολογούμενου
εισοδήματος.
δ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από φόρους, τέλη και εισφορές της
επιχείρησης, εφόσον είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως και είχαν γίνει δεκτά
από τον προίστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τον
προσδιορισμό του φορολογούμενου εισοδήματος.
Τα ποσά των πιο πάνω περιπτώσεων α' έως δ' προστίθενται στο καθαρό
κέρδος της επιχείρησης, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή του
συντελεστή καθαρού κέρδους.
2. Για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων προβλέπεται ένας μοναδικός
συντελεστής καθαρού κέρδους, ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα.
Οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους περιλαμβάνονται σε ειδικό
πίνακα, ο οποίος καταρτίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο συντελεστής καθαρού
κέρδους που εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα δεν μπορεί να είναι
ανώτερος από τα τρία πέμπτα (3/5) του συντελεστή μικτού κέρδους, που
έχει καθορίσει το Υπουργείο Εμπορίου. 'Οταν το Υπουργείο Εμπορίου, αντί
για συντελεστές μικτού κέρδους, έχει καθορίσει συντελεστές καθαρού, δεν
εφαρμόζονται οι συντελεστές καθαρού κέρδους του πίνακα, αλλά οι
συντελεστές καθαρού κέρδους του Υπουργείου Εμπορίου.
«Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανακριβή ο συντελεστής προσαυξάνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%). Επίσης, κατά σαράντα τοις εκατό (40%) προσαυξάνεται ο συντελεστής για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία που προβλέπονται γι' αυτές από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στα οποία καταχωρούνται πρωτογενώς οι συναλλαγές ή τηρούν βιβλία κατώτερης κατηγορίας από τα οριζόμενα από τον ίδιο Κώδικα.»
Εξαιρετικά, το παραπάνω ποσοστό προσαύξηση διπλασιάζεται εφόσον η ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων οφείλεται σε έναν τουλάχιστον από τους πιο κάτω λόγους:
"α) Στην έκδοση πλαστών ή εικονικών ή στη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς την ποσότητα ή την αξία ή στη νόθευση αυτών".
β) [καταργήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004)].
γ) Στη μη διαφύλαξη ή μη επίδειξη στον τακτικό φορολογικό έλεγχο των
βιβλίων και στοιχείων.
δ) [καταργήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004)].
«Ειδικά, ο συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου δεν προσαυξάνεται όταν η τήρηση βιβλίων προκύπτει από υπέρβαση του ορίου των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης και κατά το πρώτο έτος της υποχρέωσης τήρησης βιβλίων αυτής.» **
Σε περίπτωση εξολογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών
επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 31, συγκρίνεται ο συντελεστής που
προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος με το
συντελεστή που ορίζεται με τα προηγούμενα εδάφια και εφαρμόζεται ο
μεγαλύτερος, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του οικείου
συντελεστή του πίνακα. Εφόσον τα προκύπτοντα κατά τα ανωτέρω καθαρά
κέρδη υπολείπονται των καθαρών κερδών που προσδιορίζονται από τον
έλεγχο λογιστικά, ως τελικά καθαρά κέρδη λαμβάνονται τα λογιστικώς
προσδιοριζόμενα, ανεξάρτητα αν αυτά αντιστοιχούν σε συντελεστή ανώτερο
του διπλάσιου του οικείου συντελεστή του πίνακα.
«Σε κάθε περίπτωση ο συντελεστής καθαρού κέρδους που τελικά εφαρμόζεται ή αντιστοιχεί στα τελικά προσδιοριζόμενα, κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καθαρά κέρδη, δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).»
3. Αν από τα στοιχεία που προσκομίζει ο φορολογούμενος προκύπτει
αποδεδειγμένα, ότι, από γεγονότα ανώτερης βίας, το πραγματικό κέρδος
είναι κατώτερο από αυτό που προσδιορίζεται με την εφαρμογή του
μοναδικού συντελεστή, το κέρδος αυτό μπορεί να καθορίζεται με χρήση
κατώτερου συντελεστή, όχι όμως κατώτερου από το μηδέν.
Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις μερικής ή ολικής καταστροφής της
επιχείρησης και των βιβλίων και στοιχείων από πυρκαγία, σεισμό,
πλημμύρα ή θεομηνία, μπορεί να αναγνωρισθεί αρνητικός συντελεστής,
μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των ακαθάριστων εσόδων των
ανελέγκτων χρήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτητα από την
κατηγορία βιβλίων, το σχετικό αίτημα της επιχείρησης κρίνεται από την
επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 70, εφαρμοζομένων ανάλογα των
οριζόμενων στις διατάξεις των παρ. 6, 7 και 8 του ίδιου άρθρου."
"4. Κατ'εξαίρεση, για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να
τηρούν βιβλία και στοιχεία της πρώτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων και με την προϋπόθεση ότι αυτά κρίνονται ακριβή ή για τις
επιχειρήσεις που δεντηρούν βιβλία γιατί δεν έχουν υποχρέωση τήρησης
ύψους αγορών, εφόσον περιέχονται στον ειδικό πίνακα που αναφέρεται στο
επό μενο εδάφιο, τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικώς, με
πολλαπλασιασμό των αγορών με ένα μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους
κατά γενικές κατηγορίες επιχειρήσεων". Οι συντελεστές καθαρού κέρδους που εφαρμόζονται στις αγορές περιέχονται σε ειδικό πίνακα, που καταρτίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
5. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τους μοναδικούς
συντελεστές στις αγορές:
α) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν ακριβή βιβλία και στοιχεία της
πρώτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. οι αγορές
λαμβάνονται όπως αυτές προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία τους.
β) Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων λόγω
ύψους αγορών, οι αγορές λαμβάνονται όπως αυτές προκύπτουν από τα
τιμολόγια αγορών.
γ) Σε περίπτωση αλλαγής της κατηγορίας των βιβλίων και στοιχείων που
τηρούνται από την επιχείρηση: αα) απότηνπρώτη κατηγορία στην τρίτη
κατηγορία, οι αγορές της τελευταίας διαχειριστικής περιόδου πριν από
την αλλαγή της κατηγορίας βιβλίων μειώνονται κατά την αξία τους, που
εμφανίζεται στην απογραφή έναρξης της διαχειριστικής περιόδου, κατά την
οποία έγινε η αλλαγή της κατηγορίας βιβλίων, ββ) από τη δεύτερη στην
πρώτη κατηγορία, οι αγορές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαχειριστική
περίοδο, στην οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία πρώτης κατηγορίας,
προσαυξάνονται με την αξία των εμπορεύσιμων αγαθών που αποδεδειγμένα δε
διατέθηκαν ή δε χρησιμοποιήθηκαν κατά τις διαχειριστικές περιόδους,
στις οποίες τηρήθηκαν βιβλία δεύτερης κατηγορίας, γγ) από την τρίτη
στην πρώτη κατηγορία, οι αγορές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη
διαχειριστική περίοδο, στην οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία
πρώτης κατηγορίας, προσαυξάνονται με την αξία των εμπορεύσιμων αγαθών
που εμφανίζονται στην τελευταία απογραφή λήξης.
6. Το ποσό της αποζημίωσης ή αμοιβής, που προβλέπεται από τις διατάξεις
της παρ. 9 του άρθρου 31, σε περίπτωση τεκμαρτού ή εξωλογιστικού
προσδιορισμού των καθαρών κερδών του οφειλέτη, εάν, πριν από την
καταβολή ή πίστωση αυτού, δεν υποβληθεί στην αρμόδια δημόσια οικονομική
υπηρεσία φορολογίας του δικαιούχου, αντίγραφο της απόφασης ή του
Θιγ'ράφου και θεωρηθεί από αυτή η απόφαση ή το έγγραφο βάσει του οποίου
θα καταβληθεί ή πιστωθεί η αποζημίωση ή αμοιβή στο δικαιούχο,
προστίθεται ολόκληρο στα τεκμαρτά ή εξωλογιστικά προσδιοριζόμενα καθαρά
κέρδη.

 


Αρθρο: 33
Ημ/νία: 23.04.2010
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
"Ειδικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος"
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, κατηγορίες εισοδήματος, εισόδημα απο εμπορικές επιχειρήσεις
Σχόλια
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι διατάξεις της περ. α της παρ. 5 του παρόντος ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ από 1.1.2010 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικών λεωφορείων ενταγμένων σε Κ.Τ.Ε.Λ. και από 1.7.2010 και μετά για τα εισοδήματα που αποκτώνται από τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ). Ειδικά, για το τμήμα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2010 μέχρι 30.6.2010, οι εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) θα φορολογηθούν με τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε., προσαυξημένα κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), τα οποία περιορίζονται σε δωδέκατα. Τα τεκμαρτά αυτά ποσά μειώνονται προκειμένου για επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και κάτω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Προκειμένου για μη εργαζόμενους συνταξιούχους ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), τα παραπάνω ποσά τεκμαρτού εισοδήματος μειώνονται κατά ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του ν.3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010. Με το ίδιο άρθρο και νόμο η περ. β της παρ. 5 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ για εισοδήματα που θα προκύψουν από 1.1.2010 και μετά. Επίσης με το ίδιο άρθρο και νόμο ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ οι διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παρ. 6 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.7.2010 και μετά. Ειδικά, για το τμήμα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2010 μέχρι 30.6.2010, τα ποσά του καταβαλλόμενου φόρου των παραπάνω περιπτώσεων μειώνονται κατά το ήμισυ και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το τμήμα της παραπάνω διαχειριστικής περιόδου, ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ η περ. γ της παρ. 6 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2010 και μετά, οι διατάξεις των παρ. 7,8 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία ένταξής τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και μετά. Ειδικά, για τα εισοδήματα του μέρους της διαχειριστικής χρήσης 2010 των επιχειρήσεων των αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών, λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές και παραγωγών αγροτικών προϊόντων, λόγω αλλαγής μέσα στην ίδια χρήση της κατηγορίας βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται από την επιχείρηση από την πρώτη στη δεύτερη ή τρίτη κατηγορία, τα καθαρά κέρδη κατά το τμήμα της περιόδου της διαχειριστικής χρήσης, στην οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, θα προσδιορισθούν λογιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. και για το τμήμα της διαχειριστικής περιόδου που τηρήθηκαν βιβλία και στοιχεία Α' κατηγορίας, το ποσό του φόρου που πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις μέχρι την αλλαγή της κατηγορίας των βιβλίων, θα περιορισθεί σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες λειτουργίας της επιχείρησης που τηρήθηκαν βιβλία Α' κατηγορίας. Ποσό φόρου που έχει καταβληθεί και αντιστοιχεί στο τμήμα της περιόδου της διαχειριστικής χρήσης στην οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Πιστωτικό υπόλοιπο που προέρχεται από το φόρο αυτόν δεν επιστρέφεται,ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ οι διατάξεις των παρ. 9,10,11,12 και 13 από την ημερομηνία ισχύος του λογιστικούπροσδιορισμού των αναφερομένων στο άρθρο αυτό επιχειρήσεων.

 

Κείμενο Αρθρου
1.[Παραλείπεται ως μη ισχύουσα].
2.[Παραλείπεται ως μη ισχύουσα].
3.[Παραλείπεται ως μη ισχύουσα].
4.[Παραλείπεται ως μη ισχύουσα].
"5**. ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Βλ. σχόλια.Η πρώτη φράση παραλείπεται ως μη ισχύουσα από την ημερομηνία ισχύος του λογιστικού προσδιορισμού των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό επιχειρήσεων.
«α)**** (βλ. σχόλια) Παραλείπεται ως μη ισχύουσα από 1.1.2010.
«β)*** Παραλείπεται ως μη ισχύουσα για τα εισοδήματα που θα προκύψουν από 1.1.2010 και μετά.
6**. Για τις παρακάτω επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων επιβάλλεται ποσό καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου, με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση για τη δραστηριότητα αυτήν, ως εξής:
α) , β) Παραλείπονται ως μη ισχύουσες για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.7.2010 και μετά (βλ. σχόλια)
γ) Παραλείπεται ως μη ισχύουσα για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2010 και μετά.
7. ,8**. Παραλείπονται ως μη ισχύουσες για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία ένταξής τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και μετά.(βλ. σχόλια)
9. 10 11. 12. 13.Παραλείπονται ως μη ισχύουσες από την ημερομηνία ισχύος του λογιστικού προσδιορισμού των αναφερομένων στο άρθρο αυτό(αρ. 6 ν. 3842/2010) επιχειρήσεων

 


Αρθρο: 34
Ημ/νία: 23.04.2010
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Εισόδημα τεχνικών επιχειρήσεων.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, Εισόδημα τεχνικών επιχειρήσεων
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006).** Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006), οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου εφαρμόζονται για ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης Ιανουαρίου 2007 και μετά και των παραγράφων 4 και 5 για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαμβάνονται από την ίδια ημερομηνία και μετά. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58 /23.4.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
«1**. Ως ακαθάριστο έσοδο των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών λαμβάνεται η αξία των αυτοτελών οικοδομών, διαμερισμάτων πολυκατοικιών, καταστημάτων, γραφείων αποθηκών και λοιπών χώρων, όπως αυτή αναγράφεται στο συμβόλαιο μεταβίβασης και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων και της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α') όπως αναμορφώνεται μετά τον έλεγχο της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για τη μεταβίβαση ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον έλεγχο της δήλωσης αυτής.
Αν όμως η αξία που προκύπτει από άλλα επίσημα ή ανεπίσημα στοιχεία είναι μεγαλύτερη από την αξία που αναφέρεται παραπάνω, ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται η μεγαλύτερη αυτή αξία.
Χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ύψους αυτού, θεωρείται η ημέρα σύνταξης του οριστικού συμβολαίου. Στην περίπτωση όμως που έχει συνταχθεί συμβολαιογραφικό προσύμφωνο και το οριστικό συμβόλαιο δεν έχει συνταχθεί μέσα σε διάστημα δύο (2) ετών από την ημέρα σύνταξης του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, ως χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου θεωρείται η ημέρα κατά την οποία συμπληρώνονται δύο (2) έτη από την ημέρα σύνταξης του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου. Ειδικά, όταν το προσύμφωνο υπογράφεται με τον όρο της αυτοσύμβασης, που προβλέπεται από το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα και εφόσον καταβάλλεται ολόκληρο το τίμημα και παραδίδεται η νομή του ακινήτου, χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου θεωρείται η ημέρα υπογραφής του προσύμφωνου αυτού.
Ως πωλήσεις θεωρούνται και αυτές που έγιναν απευθείας από τον οικοπεδούχο για λογαριασμό του εργολήπτη.
Η αντικειμενική ή η πραγματική αξία, κατά περίπτωση, των αυτοτελών οικοδομών, διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών και λοιπών χώρων που περιέρχονται κατά το χρόνο της διάλυσης στα μέλη των υπόχρεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, θεωρείται ως ακαθάριστο έσοδο των υπόχρεων αυτών κατά το χρόνο της διάλυσης τους. Το καθαρό κέρδος που προκύπτει με βάση τα έσοδα αυτά φορολογείται στο όνομα των υπόχρεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, με το συντελεστή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 κατά το έτος που διαλύεται η εταιρία, κοινωνία ή κοινοπραξία. (βλ. σχόλια)
2**. «Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών εξευρίσκονται με τη χρήση συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στα ακαθάριστα έσοδά τους.» Όταν δεν επιδεικνύονται στον έλεγχο ή δεν τηρούνται βιβλία και στοιχεία ή τηρούνται βιβλία κατώτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή τηρούνται ανεπαρκή ή ανακριβή βιβλία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 και ο συντελεστής καθαρού κέρδους του πρώτου εδαφίου διπλασιάζεται. Επίσης, σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 32.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων με λυόμενα ή προκατασκευασμένα στοιχεία. (βλ. σχόλια)
3**. Προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών ατομικών επιχειρήσεων και προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 στα οποία δεν συμμετέχει νομικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., όταν τα καθαρά κέρδη τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 είναι μεγαλύτερα των τεκμαρτών, που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της διαφοράς προστίθεται στα τεκμαρτά καθαρά κέρδη και το απόμεναν υπόλοιπο αυτής μεταφέρεται και εμφανίζεται στο λογαριασμό «Αφορολόγητα κέρδη οικοδομικών επιχειρήσεων». Κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106. Ειδικά, για ατομική επιχείρηση, το αφορολόγητο αποθεματικό που αναλαμβάνεται ή κεφαλαιοποιείται προστίθεται στα λοιπά εισοδήματα του φυσικού προσώπου του οικείου οικονομικού έτους και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9. Τυχόν επιπλέον κέρδη που προσδιορίζονται από το φορολογικό έλεγχο προστίθενται στα δηλωθέντα κέρδη και φορολογούνται στο σύνολο τους με τους ισχύοντες συντελεστές φορολογίας φυσικών ή νομικών προσώπων. Όταν κατά τις διαχειριστικές περιόδους μέσα στις οποίες κτώνται έσοδα από την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών, δεν έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση της οικοδομής, ο προσδιορισμός των φορολογητέων καθαρών κερδών των χρήσεων αυτών ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 και στη συνέχεια, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών της χρήσης εντός της οποίας ολοκληρώνεται η ανέγερση της οικοδομής, εφαρμόζονται οι διατάξεις των τριών πρώτων εδαφίων της παραγράφου αυτής. Από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος της τελευταίας δήλωσης, εκπίπτει ο φόρος που έχει καταβληθεί με βάση τις προηγούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ο οποίος προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2. (βλ. σχόλια)
4**. Τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των εργολάβων και υπεργολάβων που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, γενικώς, καθώς και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εξευρίσκονται ως εξής:
α) Για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εργολαβική κατασκευή τεχνικών έργων ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων, δημόσιων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γενικώς, ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται τα εργολαβικά ανταλλάγματα που πιστοποιούνται με τους οικείους λογαριασμούς κατά τη διάρκεια της χρήσης, τα οποία μειώνονται με τα ποσά των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που αντιστοιχούν σε αυτά και τα οποία θεωρούνται έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία αποδίδονται.
β) Για επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εργολαβική κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή οικοδομών ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ιδιώτες, ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται η αξία του έργου που εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης.
γ) Για την εκτέλεση έργου χωρίς τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών, ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται η αξία του έργου που έχει εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της χρήσης χωρίς να υπολογιστεί η αξία των υλικών.
5**. Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, εφόσον τηρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. Σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών ισχύουν οι πιο κάτω συντελεστές καθαρού κέρδους, οι οποίοι εφαρμόζονται στα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, ακαθάριστα έσοδα:
α) Για τα δημόσια τεχνικά έργα των περιπτώσεων α' και γ' της προηγούμενης παραγράφου, δέκα τοις εκατό (10%) στα ακαθάριστα έσοδα που ορίζονται στην παράγραφο αυτή.
β) Για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα της περίπτωσης β' της προηγούμενης παραγράφου, δώδεκα τοις εκατό (12%) στα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.
γ) Για τα ιδιωτικά έργα της περίπτωσης γ' της προηγούμενης παραγράφου, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.
Σε περίπτωση μη επίδειξης στον έλεγχο ή μη τήρησης βιβλίων και στοιχείων ή τήρησης βιβλίων κατώτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή ανακρίβειας των τηρούμενων βιβλίων, οι πιο πάνω συντελεστές καθαρού κέρδους διπλασιάζονται, ενώ σε περίπτωση ανεπάρκειας των βιβλίων προσαυξάνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).
Επίσης, όταν τα βιβλία κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 32.»

 


Αρθρο: 35
Ημ/νία: 22.11.2007
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
- Το εντός " " ποσό στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 63 του άρθ. 9 του Ν. 2948/2001 (Α 242) και ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 28 του ίδιου νόμου, από 1.1.2002. ======================================= - Οι παρ. 1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3610/2007 (Α΄ 258/22.11.2007). ** Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3610/2007 (Α΄ 258/22.11.2007), οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, ισχύουν για οικοδομές των οποίων οι άδειες ανέγερσης εκδίδονται μετά τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (μετά τις 22.11.2007).

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Για τις οικοδομές που ανεγείρονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με εξαίρεση τις οικοδομές που κατασκευάζονται από πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 34 και οι οποίες υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α., που έχει κυρωθεί με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), καθιερώνεται σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού του ελάχιστου συνολικού κόστους κατασκευής της οικοδομής και των ελάχιστων ποσοστών συμμετοχής των επί μέρους εργασιών στο συνολικό κόστος αυτής. Ως «κόστος» λαμβάνεται το καθαρό κατασκευαστικό κόστος, το οποίο περιλαμβάνει την αξία αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, με το φόρο προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στην αξία αυτών.** (βλ. σχόλια) Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του πιο πάνω κόστους.** (βλ. σχόλια) Εξαιρετικά, επί μέρους εργασίες που γίνονται χωρίς την ανάθεσή τους σε εργολάβο ή υπεργολάβο, αλλά με τη χρησιμοποίηση ημερομισθίων τεχνιτών και εργατών, ποσοστό μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) του ελάχιστου συνολικού κόστους, μπορεί να καλύπτεται από τις αμοιβές των προσώπων αυτών.** (βλ. σχόλια)
2. Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους των οικοδομών και των ποσοστών συμμετοχής των επί μέρους εργασιών λαμβάνονται υπόψη: α) οι τιμές εκκίνησης κόστους κατά τετραγωνικό μέτρο, οι οποίες αναπροσαρμόζονται με βάση τη μεταβολή του δείκτη κόστους κατασκευής κτιρίων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, β) οι συντελεστές αναγωγής των βοηθητικών χώρων των διαφόρων κατηγοριών οικοδομών σε κύριους χώρους αυτών, γ) οι συντελεστές αυξομείωσης των τιμών εκκίνησης, για τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κτιρίου, όπως μέγεθος, ποιότητα, αριθμός όψεων και δ) οι πίνακες των ελάχιστων ποσοστών συμμετοχής των επί μέρους εργασιών στο συνολικό κόστος. Σε επί μέρους εργασίες ή σε κτίρια με ιδιαιτερότητες, όπου δεν ορίζονται ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής, αυτά καθορίζονται από το μηχανικό μελετητή της οικοδομής πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Μετά το πέρας των εργασιών, τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τελικό πίνακα με τα τελικά ποσά κόστους των επί μέρους εργασιών, τα πλήρη στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών, το συνολικό αριθμό των εκδοθέντων στοιχείων και τη συνολική αξία τους. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών υπάρξουν μεταβολές στα ποσοστά συμμετοχής του αρχικού πίνακα, ο υπόχρεος συμπληρώνει στον τελικό πίνακα τα αναθεωρημένα ποσοστά συμμετοχής με αιτιολόγηση των μεταβολών αυτών. Η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας του ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης οικοδομών, για τις οικοδομές που δεν υπάγονται σε φόρο προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α., από την οποία προκύπτει η υποβολή των πινάκων που προβλέπονται από την παράγραφο αυτή, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική ηλεκτροδότηση της οικοδομής.»
3. Στην περίπτωση που υποβάλλεται τελικός πίνακας ο οποίος περιέχει ανακριβή στοιχεία ως προς τα μεγέθη του έργου, τα στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών, καθώς και ως προς την αξία των δηλωθέντων φορολογικών στοιχείων, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της διαφοράς φόρου προστιθέμενης αξίας που προκύπτει από την ανακρίβεια.
Ειδικώς για ανακρίβεια που αναφέρεται στα στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών, από την οποία δεν προκύπτει διαφορά φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι "τριακόσια (300) ευρώ".
Για τη διαδικασία επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου αυτού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις αυτού του νόμου.
4. Τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 στοιχεία, για τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίιπωση καθ' ύλη αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση της επιτροπής που θα αποτελείται από: τρεις (3) οικονομικούς υπαλλήλους, τον προίστάμενο του τμήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομικών ένα (1) μηχανικό, μόνιμο υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων, έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών και Οικοδομικών Επιχειρήσεων (Ε.Ο.Κ. Ο.Ε) μέχρι δύο (2) ακόμη πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή ιδιάζουσα εμπειρία.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται:
α) Οι λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων αυτού του άρθρου.
β) Η συγκρότηση της επιτροπής που προβλέπουν οι διατάξεις της προηγούμενης πα ραγράφου, καθώς και κάθε αναγκαία δαπάνη για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου.
γ) Ο τύπος, το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων, που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου.
δ) Οι υποχρεώσεις των προσώπων της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου.
6. Για υποθέσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτού του άρθρου, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α').

 


Αρθρο: 36
Ημ/νία: 22.11.2007
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και γενικά επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3610/2007 (Α΄ 258/22.11.2007). - Η αρίθμηση των αρχικών παρ. 3, 4 κα 5 σε περ. 2, 3 και 4 αντιστοίχως έγινε -μετά την κατάργηση της παρ. 2- με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3610/2007 (Α΄ 258/22.11.2007). - Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3610/2007 (Α΄ 258/22.11.2007).

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Τα ακαθάριστα έσοδα που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των εργολάβων, υπεργολάβων και γενικά επιτηδευματιών που ανεγείρουν οικοδομές ή εκτελούν οποιαδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενη οικοδομή των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 35, δεν μπορεί να είναι κατώτερα από εκείνα που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Τυχόν προκύπτοντα επιπλέον ακαθάριστα έσοδα, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, θεωρούνται ως ακαθάριστα έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία υποβλήθηκε ο τελικός πίνακας της παραγράφου 2 του άρθρου 35.»
[2. καταργήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3610/2007 (Α΄ 258/22.11.2007)].
«"2"(3). Στην περίπτωση κατά την οποία το συνολικό κόστος, όπως προσδιορίζεται στον τελικό πίνακα, είναι κατώτερο του ελάχιστου συνολικού κατασκευαστικού κόστους, όπως προκύπτει κατ' εφαρμογή του άρθρου 35, οι υπόχρεοι καταβάλλουν αυτοτελές πρόστιμο ισόποσο με τη διαπιστούμενη διαφορά του φόρου προστιθέμενης αξίας.»
"3"(4). Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται:
α) Οι λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων αυτού του άρθρου.
β) Ο τύπος, το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της εφαρμογής των διατάξεων αυτού του άρθρου.
γ) Οι υποχρεώσεις των προσώπων των παραγράφων 1, 2, και 3 αυτού του άρθρου.
"4"(5). Για υποθέσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α').


Αρθρο: 37
Ημ/νία: 16.09.1994
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
Προσδιορισμός εισοδήματος αλλοδαπών επιχειρήσεων.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
Οι παρ. 1,2,3 του άρθρου 37 του ν. 2238/1994 αντιστοιχούν με τις παρ. 1,2,3 του άρθρου 37 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν.δ. 3323/1955.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στην Ελλάδα ως αντικείμενο εργασιών την παραγωγή ή απλώς την κατόπιν αγοράς ειδική κατεργασία, συσκευασία κ.λπ., πρώτων υλών, το κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα από πωλήσεις που δεν ενεργούνται από την Ελλάδα εξευρίσκεται, εφόσον δεν καθορίζεται ακριβώς από τον ισολογισμό των επιχειρήσεων αυτών, με μερισμό του συνολικού κέρδους της επιχείρησης σε μέρη ανάλογα προς τα ακαθάριστα εσοδά της, που προέρχονται από το προϊόν που έχει αποσταλεί για να πωληθεί και αυτά που προκύπτουν από τις λοιπές πωλήσεις της.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται, προκειμένου να καθοριστεί το κέρδος της προηγούμενης παραγράφου, να λαμβάνεται ως ακαθάριστο έσοδο το τίμημα FOB χονδρικής πώλησης του προϊόντος που έχει αποσταλεί για πώληση. Η πώληση σε αυτή την περίπτωση νοείται ότι πραγματοποιήθηκε στον τόπο της φόρτωσης.
3. Το τίμημα FOB καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα. Οταν είναι αδύνατος ο προσδιορισμός του τμήματος FOB επιρέπεται όπως, με προεδρικό διάταγμα, το κέρδος υπολογίζεται σε ποσοστό επί του τμήματος κόστους του πρόίόντος που έχει εξαχθεί.
4. Για πλοία με ξένη σημαία και αεροσκάφη, που ανήκουν σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, αντικείμενο του φόρου του παρόντος που υπόκειται σε φόρο είναιτο λογιζόμενο ως προκύπτον στην Ελλάδα κέρδος από τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων γενικά, από ελληνικούς λιμένες και αερολιμένες και μέχρι το λιμένα ή αερολιμένα επιβίβασης των επιβατών ή μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων σε πλοίο ή αεροσκάφος άλλης αλλοδαπής επιχείρησης. Ως καθαρό εισόδημα λαμβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των ακαθάριστων εσόδων που
πραγματοποιούνται από τις μεταφορές αυτές.

 


Αρθρο: 38
Ημ/νία: 31.03.2011
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
 
Τίτλος Αρθρου
«Εισόδημα από διάθεση και αποτίμηση χρεογράφων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων».*** (βλ. σχόλια)
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2459/1997. - Η παρ. 4 τους παρόντος άρθρου, προστέθηκε με τη παρ. 1 του άρθρ. 27 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ Α 72). ============================= *** Ο τίτλος του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006). - Οι παρ. 5 και 6 (νυν παρ. 7 και 8/βλ. σχόλια παρακάτω) προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, έχουν εφαρμογή για κέρδη που προκύπτουν από τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά. ======================================== - Η αναρίθμηση των πρώην παρ. 3, 4, 5 και 6 σε παρ. 5, 6, 7 και 8 αντιστοίχως καθώς και η προσθήκη των παρ. 3 και 4 έγιναν με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194/25.9.2008) και σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο και οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι 31.12.2008. - Η παρ. 6 (πρώην παρ. 4) τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194/25.9.2008)και σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, εξακολουθεί να εφαρμόζεται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο και οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι 31.12.2008. *** Σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 3756/2009 ΦΕΚ Α 53 :Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που έχει κυρωθεί με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), έχουν εφαρμογή για πωλήσεις εισηγμένων μετοχών που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά. Κατά την πώληση εισηγμένων μετοχών που αποκτώνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α') και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α'), κατά περίπτωση. =========================================== - Οι παρ. 3 και 4 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1α του άρθρου 16 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010). - Η παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1β του άρθρου 16 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010). **** Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010), οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν να εφαρμόζονται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο και οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010. ============================================= #### ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011), οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (βλ. οικεία σχόλια) και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α'/βλ. οικεία σχόλια) ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ να ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, κατά περίπτωση, οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011. Για τις πιο πάνω μετοχές που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά έχουν εφαρμογή αποκλειστικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου. - Οι παρ. 3 και 4 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 16 τρυ ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011). ^^^ Οι πρώην λέξεις του πρώτου εδ. της παρ. 5 (βλ. προγενέστερη μορφή του παρόντος), που είχαν προστεθεί με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010), ΔΙΕΓΡΑΦΗΣΑΝ με την παρ. 4 του άρθρου 16 ου ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011). $$$ Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011), οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ να ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ για μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο όταν έχουν αποκτηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011.

 

Κείμενο Αρθρου
1**** $$$ (βλ. σχόλια). Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, τα οποία προκύπτουν από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αποκτώνται από ατομικές επιχειρήσεις και υποχρέους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, απαλλάσσονται από το φόρο. Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού με προορισμό το συμψηφισμό ζημιών, που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από την πώληση μετοχών εισηγμένων ή όχι στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης τα κέρδη αυτά φορολογούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν σε μια διαχειριστική περίοδο προκύψει ζημία από πώληση μετοχών, το τυχόν υπόλοιπο της ζημίας, που απομένει μετά το συμψηφισμό με τα εμφανιζόμενα στο ειδικό αποθεματικό κέρδη ή ολόκληρο το ποσό της ζημίας, αν δεν υφίσταται ειδικός λογαριασμός αποθεματικού, μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με κέρδη που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
2**** $$$ (βλ. σχόλια). Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκτός της περίπτωσης που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.
«3#### (βλ. σχόλια). Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α., σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά. Για τον υπολογισμό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία λαμβάνεται η πραγματική τιμή πώλησης των μετοχών στο Χ.Α., όπως αυτή αναγράφεται στο πινακίδιο που εκδίδει η Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή το πιστωτικό ίδρυμα που μεσολαβεί. Όταν η πώληση των μετοχών πραγματοποιείται εξωχρηματιστηριακά ή μέσω πολυμερούς μηχανισμού διαπραγματεύσεων, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που δηλώνεται στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΧΑΕ) για το διακανονισμό της συναλλαγής και αν δεν δηλωθεί η τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά την ημέρα της συναλλαγής. Για τον υπολογισμό του κόστους απόκτησης των μετοχών ισχύουν τα ακόλουθα: α) Όταν η απόκτηση των μετοχών έχει γίνει σταδιακά για τον υπολογισμό του κόστους κτήσης των πωλούμενων μετοχών λαμβάνεται η μέση τιμή απόκτησης αυτών. β) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, για τον υπολογισμό του κόστους κτήσης λαμβάνεται η αξία που οριστικοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας κεφαλαίου ή αν δεν οριστικοποιήθηκε η δηλωθείσα αξία. γ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί δωρεάν μετά από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών δεν επηρεάζεται το κόστος κτήσης του συνόλου των μετοχών. Τα ίδια ισχύουν κατά τη μεταβολή του αριθμού των μετοχών με αύξηση ή μείωση της ονομαστικής τους αξίας (split - reverse split). δ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν από την έγκριση εισαγωγής τους στο Χ.Α., για τον υπολογισμό του κόστους κτήσης λαμβάνεται υπόψη η τιμή εισαγωγής τους σε αυτό. ε) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο προγράμματος χορήγησης μετοχών (stock option plan), ως τιμή κτήσης λαμβάνεται η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος. στ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί ως μέρισμα (αντί μετρητών), ως κόστος κτήσης αυτών λαμβάνεται το ποσό του μερίσματος που θα λάμβανε ο κάθε μέτοχος αν η διανομή γινόταν σε χρήμα. ζ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο επίτευξης της αναγκαίας διασποράς εν όψει της εισαγωγής τους στο Χ.Α., για τον υπολογισμό του κόστους απόκτησης λαμβάνεται υπόψη η τιμή με την οποία αποκτήθηκαν. η) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί κατά την εκκαθάριση εισηγμένου στο Χ.Α. παραγώγου προϊόντος επί μετοχών με παράδοση της υποκείμενης αξίας έναντι τιμήματος, για τον υπολογισμό του κόστους κτήσης λαμβάνεται υπόψη η τελική τιμή εκκαθάρισης για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και η τιμή κλεισίματος της υποκείμενης μετοχής στο Χ.Α. κατά την ημέρα άσκησης του δικαιώματος για τα δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών. θ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί από εξαγορά μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) του άρθρου 24Α του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α'), για τον υπολογισμό του κόστους κτήσης λαμβάνεται υπόψη η τιμή κλεισίματος των υποκείμενων μετοχών στο Χ.Α. κατά την ημέρα της εξαγοράς. Για τον προσδιορισμό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία, λαμβάνεται υπόψη η ζημία που προκύπτει μέσα στο ίδιο έτος από την ίδια αιτία. Αν από το συμψηφισμό προκύπτει ζημία, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, οι Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή τα πιστωτικά ιδρύματα, που χειρίζονται τις μετοχές των πελατών τους σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συστήματος Άυλων Τίτλων, χορηγούν, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου, στους δικαιούχους πελάτες τους κατάσταση κερδών ή ζημιών που προέκυψαν κατά το προηγούμενο έτος από τις πωλήσεις μετοχών κάθε εταιρείας διακεκριμένα και συνολικά, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου. Χρόνος που προκύπτει το εισόδημα είναι ο χρόνος διακανονισμού της πώλησης των μετοχών, χωρίς να ασκεί επιρροή η τιμή στην οποία έχει λάβει χώρα η πώληση. Όταν πραγματοποιείται ανοιχτή πώληση, το εισόδημα προκύπτει κατά το χρόνο διακανονισμού της αγοράς των απαιτούμενων μετοχών ή της μεταφοράς μετοχών στο λογαριασμό του επενδυτή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4#### (βλ. σχόλια). Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, που αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής με βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά. Για τον υπολογισμό του κέρδους έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Για τον προσδιορισμό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία, λαμβάνεται υπόψη η ζημία που προκύπτει εντός του ίδιου έτους από την ίδια αιτία. Αν από το συμψηφισμό προκύπτει ζημία, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος.»
"5"(3). Ειδικά, η ζημία που τυχόν προκύπτει κατά την απογραφή στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης από την αποτίμηση μετοχών και ομολογιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του π.δ/τος 186/1992, μεταφέρεται σε χρέωση των λογαριασμών Αποθεματικά από Χρεόγραφα, που εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης και τα οποία προέκυψαν είτε από την πώληση χρεογράφων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης τους, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ 173 Α') είτε οπό την πώληση μετοχών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 ^^^ (βλ. σχόλια) του παρόντος, είτε από την ανταλλαγή ή λήψη δωρεάν χρεογράφων, με βάση τις διατάξεις νόμων περί αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων. Σε περίπτωση που τα ποσά των αποθεματικών αυτών δεν επαρκούν να καλύψουν το ποσό της παραπάνω ζημίας, το τυχόν ακάλυπτο ποσό αυτής δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αλλά μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό προκειμένου να συμψηφισθεί με τα ως άνω περιγραφόμενα αποθεματικά από χρεόγραφα που θα προκύψουν στο μέλλον".
«6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 εφαρμόζονται και για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό. Στην περίπτωση αυτή οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. και τα πιστωτικά ιδρύματα που τηρούν τους λογαριασμούς μετοχών χορηγούν στους δικαιούχους πελάτες τους τη βεβαίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3. Όταν δικαιούχος του κέρδους είναι επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4.»
"7"(«5). Τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκτούν ατομικές επιχειρήσεις και υπόχρεοι που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 και οι οποίοι τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα των υποπεριπτώσεων γγ' έως ζζ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α') και της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α') που διαπραγματεύονται στην αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο παραγώγων ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού με προορισμό το συμψηφισμό ζημιών που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από την ίδια αιτία. Σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, τα κέρδη αυτά φορολογούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
"8"(6). Τα κεφαλαιακά κέρδη που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και τα οποία αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις και υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2, εκτός της περίπτωσης που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.»

 


Αρθρο: 39
Ημ/νία: 23.04.2010
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
 
Τίτλος Αρθρου
Υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122/21.7.2009) και σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, εφαρμόζεται για εισοδήματα ή δαπάνες που πραγματοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γεννάται από 1.1.2011 και μετά. ====================================== - Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13α του άρθρου 11 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010). - Οι εντός " " λέξεις στο πρώτο εδ. της παρ. 7 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 13β του άρθρου 11 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010). - Οι εντός " " λέξεις στο τέλος του τελευταίυ εδ. της παρ. 7 προστέθηκαν με την παρ. 13γ του άρθρου 11 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010). - Οι εντός " " λέξεις στο τέλος της παρ. 8 προστέθηκαν με την παρ. 13δ του άρθρου 11 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010).

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Όταν μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, οι οποίες συνδέονται κατά την έννοια της παραγράφου 3, πραγματοποιούνται πωλήσεις αγαθών ή παρέχονται υπηρεσίες με οικονομικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τα κέρδη τα οποία, χωρίς τους όρους αυτούς, θα είχαν πραγματοποιηθεί από την επιχείρηση αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ανωτέρω όρων, θεωρούνται κέρδος της επιχείρησης αυτής, με το οποίο προσαυξάνονται τα καθαρά της κέρδη, χωρίς να θίγεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.»
2. Όταν μεταξύ ημεδαπής και αλλοδαπής επιχείρησης οι οποίες συνδέονται κατά την έννοια της παραγράφου 3, πραγματοποιούνται πωλήσεις αγαθών ή παρέχονται υπηρεσίες με οικονομικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τα κέρδη τα οποία, χωρίς τους όρους αυτούς, θα είχαν πραγματοποιηθεί από την ημεδαπή επιχείρηση αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ανωτέρω όρων, θεωρούνται κέρδος της επιχείρησης αυτής, με το οποίο προσαυξάνονται τα καθαρά της κέρδη, χωρίς να θίγεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται για τις επιχειρήσεις που συνδέονται με σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, λόγω συμμετοχής της μιας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων.
4. Η διαφορά κερδών που προκύπτει από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία της, προκειμένου τα έσοδα αυτά να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών.
5. Για τον έλεγχο της εφαρμογής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τα στοιχεία τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών που καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
6. Όταν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2, η υπόθεση παραπέμπεται από την αρμόδια ελεγκτική αρχή σε ειδική επιτροπή της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 66 η οποία αποφαίνεται αιτιολογημένα, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης για πολυεθνικές επιχειρήσεις και φορολογικές αρχές, για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος και για το ύψος της προσαύξησης των κερδών ανά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
7. Σε βάρος των επιχειρήσεων για τις οποίες συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται σε ποσοστό «είκοσι τοις εκατό (20%)» επί των επιπλέον καθαρών κερδών που προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται ανεξάρτητα από την τυχόν επιβολή πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν και καταβάλλεται εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου γίνεται η βεβαίωση. Οι διατάξεις των άρθρων 69, 70, 71 και 74, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α) έχουν εφαρμογή και για το πρόστιμο αυτό «με εξαίρεση το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997».
8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τα δικαιώματα ή τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων, εφόσον συνδέονται μεταξύ τους κατά την έννοια της παραγράφου 3, για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων, καθώς επίσης και για τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης» «και τα μισθώματα κινητών ή ακινήτων».

 


Αρθρο: 39Α
Ημ/νία: 23.04.2010
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
 
Τίτλος Αρθρου
Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος .
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122/21.7.2009) και σύμφωνα με τη παρ. 2 του ίδιου άρθρου, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γεννάται από 1.1.2011 και μετά. ===================================== - Οι εντός " " λέξεις της παρ. 5 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 13ε του άρθρου 11 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010). - Οι εντός " " λέξεις στο πρώτο εδ. της παρ. 7 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 13στ του άρθρου 11 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010). - Το εντός " " δεύτερο εδ. της παρ. 7 τίθεται όπως επαναδιατυπώθηκε με την παρ. 13ζ του άρθρου 11 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010).

 

Κείμενο Αρθρου
«1. Ημεδαπή επιχείρηση, που λειτουργεί με οποιονδήποτε τύπο και μορφή στην Ελλάδα και συνδέεται με αλλοδαπή επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποχρεούται σε παροχή στοιχείων και πληροφοριών τεκμηρίωσης των τιμών των μεταξύ τους συναλλαγών για τον έλεγχο των προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και 8 του προηγούμενου άρθρου.
2. Ημεδαπή επιχείρηση, μέλος ομίλου πολυεθνικών επιχειρήσεων, μπορεί να εκπληρώνει την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών της μέσω της τήρησης «φακέλου τεκμηρίωσης», ο οποίος αποτελείται από: α. Το «βασικό» φάκελο τεκμηρίωσης, ο οποίος είναι κοινός για όλες τις εταιρείες του ομίλου και περιέχει κοινές τυποποιημένες πληροφορίες για όλες τις συνδεδεμένες εταιρείες και τα υποκαταστήματα του ομίλου. Ο «βασικός φάκελος» περιλαμβάνει: αα) γενική περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της, καθώς και της οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής του ομίλου, ββ) γενική περιγραφή των συνδεδεμένων εταιρειών του ομίλου, που συμμετέχουν σε ελεγχόμενες συναλλαγές, καθώς και των συναλλαγών αυτών, γγ) γενική περιγραφή των επιτελούμενων λειτουργιών και των κινδύνων που αντιμετωπίζονται, καθώς και των αλλαγών που μπορεί να επέρχονται, δδ) πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία άυλων περιουσιακών στοιχείων και την πληρωμή ή είσπραξη δικαιωμάτων, εε) περιγραφή της τιμολογιακής πολιτικής και της μεθόδου που ακολουθεί ο όμιλος προκειμένου να καθορίσει τις τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών του, στστ) κατάλογο συμφωνιών κατανομής κόστους, συμφωνιών προκαθορισμένων τιμολογήσεων και δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τα μέλη του ομίλου, σχετικά με τον καθορισμό των τιμών των συναλλαγών τους και ζζ) έγγραφη δήλωση κάθε επιχείρησης - μέλους του ομίλου για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών. β. Τον «ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης», ο οποίος συμπληρώνει το «βασικό φάκελο» της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, σχετικά με τις ελληνικές επιχειρήσεις του ομίλου, όπως λεπτομερή περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της, πληροφορίες για τις ελεγχόμενες συναλλαγές, συγκριτικές αναλύσεις, πληροφορίες για τη μέθοδο που ακολουθεί η επιχείρηση για τον καθορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών της και για εσωτερικά και/ή εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, καθώς και περιγραφή της τιμολογιακής πολιτικής του ομίλου.
3. Η τεκμηρίωση των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζεται ανάλογα και στις μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην Ελλάδα αλλοδαπές επιχειρήσεις μέλη πολυεθνικών ομίλων ή που διατηρούν στην αλλοδαπή ελληνικές επιχειρήσεις μέλη πολυεθνικών ομίλων.
4. Οι επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το όριο για ένταξη στην τρίτη κατηγορία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α'), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 αυτού, τηρούν απλούστερη και περιορισμένη τεκμηρίωση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα στοιχεία που συνιστούν το περιεχόμενο της τεκμηρίωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
5. Από την υποχρέωση τεκμηρίωσης συναλλαγών των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 εξαιρούνται οι συναλλαγές μεταξύ των ιδίων επιχειρήσεων με το ίδιο αντικείμενο όταν το συνολικό ύψος αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό «των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ» ετησίως.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, και ειδικότερα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που τηρούν οι ημεδαπές επιχειρήσεις για την τεκμηρίωση των συναλλαγών των παραγράφων 1, 2, 3 και 4, το περιεχόμενο των πληροφοριών που τηρούνται και αφορούν τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου, το υποχρεωτικό περιεχόμενο του «φακέλου τεκμηρίωσης» της παραγράφου 2, οι ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής τους, η γλώσσα στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες, οι μέθοδοι, τρόποι και διαδικασίες προσδιορισμού των τιμών των συναλλαγών αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Κατά την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, για τις ανάγκες του σχετικού φορολογικού ελέγχου, λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη το περιεχόμενο των φακέλων τεκμηρίωσης που προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α).
7. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 που τηρούν οι ημεδαπές επιχειρήσεις, τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας φορολογικής αρχής στα πλαίσια ελέγχου, εντός εύλογου χρόνου, που ορίζεται με σημείωμα της αρχής αυτής «και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποιήσεως του σημειώματος της φορολογικής αρχής». «Αν κατά το φορολογικό έλεγχο διαπιστωθεί η μη τήρηση ή ελλιπής τήρηση των στοιχείων ή αν τα στοιχεία τεκμηρίωσης αυτά δεν τεθούν στη διάθεση της φορολογικής αρχής μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της αξίας των συναλλαγών για τις οποίες δεν τηρήθηκαν ή τηρήθηκαν ελλιπώς ή δεν τέθηκαν υπόψη της φορολογικής αρχής τα στοιχεία τεκμηρίωσης.» Για το παραπάνω ειδικό πρόστιμο εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2523/1997, ως κύρια δε φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος. Το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο επιβάλλεται ανεξάρτητα αν συντρέχουν και λόγοι επιβολής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.
8. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης των παραγραφών 1, 2, 3 και 4 διατηρούνται όσο διαρκεί ο εκάστοτε οριζόμενος από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί η σχετική υπόθεση ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων.
9. Για τα στοιχεία τεκμηρίωσης των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος επιβάλλεται υποχρέωση επικαιροποίησης, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πάντοτε στις εκάστοτε επικρατούσες τιμές μεταξύ των υπόχρεων επιχειρήσεων.
10. Όσοι λαμβάνουν γνώση των στοιχείων της τεκμηρίωσης του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να τηρούν και να διαφυλάσσουν το απόρρητο αυτών, κατά τις κείμενες διατάξεις».

 


Αρθρο: 40
Ημ/νία: 19.09.1994
Ημ/νία Ισχύος: 19.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Εννοια και απόκτηση του εισοδήματος.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.δ. 3323/1955.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που προκύπτει σε κάθε οικονομικό ή γεωργικό έτος, κατά περίπτωση και αποκτάται από την εκμετάλλευση μιας ή περισσότερων γεωργικών επιχειρήσεων κάθε είδους, όπως είναι οι αγροτικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, σηροτροφικές, δασικές, αλιευτικές κ.λπ..
2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 28 εφαρμόζονται αναλόγως και το εισόδημα αυτής της κατηγορίας.

 


Αρθρο: 41
Ημ/νία: 02.11.2001
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα.
Λήμματα
`Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
Το άρθρο 41 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με το άρθρο 39 του ν.δ. 3323/1955. - Το εδ. β της παρ. 3 καταργήθηκε και προστέθηκε νέο εδάφιο με το άρθρο 4 παρ. 21 του Ν. 2873/2000 και ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2000, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ.στ του ίδιου νόμου. - Το εδ. β της παρ. 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 12 του Ν. 2954/2001 (ΦΕΚ Α 255/2.11.2001).

 

Κείμενο Αρθρου
1. Κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 3 περιπτώσεις ζ' και η', 29, 30, 31, 38 και 39.
2. Αν το καθαρό εισόδημα δεν μπορεί να προσδιοριστεί λογιστικώς, αυτό προσδιορίζεται τεκμαρτώς με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης με ειδικούς, κατά κλάδο εκμεταλλεύσεων, συντελεστές καθαρού εισοδήματος. Ως ακαθάριστο εισόδημα λαμβάνεται η αξία των παραγόμενων πρόίόντων. Για την εξεύρεση της αξίας τους τα προϊόντα αποτιμώνται σε δραχμές, με βάση τη μέση τιμή χονδρικής πώλησης τους στο χρόνο και στον τόπο της παραγωγής τους. Σε αυτά τα ακαθάριστα έσοδα δε
συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα ποσά εσόδων:
α) Οι τόκοι από συναλλακτικές πράξεις.
β) Η αυτόματη υπερτίμηση κεφαλαίου της επιχείρησης.
γ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από επισφαπέίς απαιτήσεις που έχουν αποσβεσθεί, εφόσον είχαν γίνει δεκτές από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισμό του φορολογούμενου εισοδήματος.
δ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από επισφαλείς απαιτήσεις που έχουν αποσβεσθεί, εφόσον είχαν γίνει δεκτές από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισμό του φορολογούμενου εισοδήματος.
Τα ποσά των πιο πάνω περιπτώσεων α' έως δ' προστίθενται στο καθαρό εισόδημα της επιχείρησης, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού εισοδήματος.
3. Για κάθε κλάδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων προβλέπεται ένας μοναδικός συντελεστής καθαρού εισοδήματος, ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα."Οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος καταρτίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως." Για τις γεωργικές επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αλλά δεν τηρούν ή τηρούν ανακριβή βιβλία και στοιχεία, ο συντελεστής καθαρού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%).
4. Αν από τα στοιχεία που προσκομίζει ο φορολογού μενος αποδεικνύεται ότι, εξαιτίας ζημιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανώτερη βία, μειώθηκε το εισόδημά του από τη γεωργική εκμετάλλευση, το καθαρό εισόδημα μπορεί να προσδιοριστεί με τη χρήση συντελεστή κατώτερου από εκείνους που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το μηδέν.

 


Αρθρο: 42
Ημ/νία: 24.12.2002
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Προσδιορισμός καθαρού γεωργικού εισοδήματος.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2390/1996 (Α' 54), ισχύει δε αρχίζει από 21.3.1996. Η παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2390/1996 (Α' 54), η ισχύς της δε αρχίζει από 21.3.1996. Στην περ. β' της παρ. 7 προστίθεται εδάφιο με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2390/1996 (Α' 54), η ισχύς του δε αρχίζει από 21.3.1996. Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2648/98, (Α' 238), ισχύει δε από 22.10.1998. Τα εντός " " δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3 του παρόντος άρθρου τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2648/98, (Α' 238), ισχύουν δε από 22.10.1998. Τα εντός " " δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2648/98, (Α' 238), ισχύουν δε από 22.10.1998.- Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3091/2002 (Α΄330/24.12.2002), σύμφωνα δε με τη περ. α) του άρθρου 30 του ανωτέρω νόμου, ισχύει από 1.1.2003, για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 

Κείμενο Αρθρου
"1. Ως καθαρό γεωργικό εισόδημα, από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, στην περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., θεωρείται η πρόσοδος από το έδαφος, το κεφάλαιο και την εργασία, από τη συμμετοχή τους στην παραγωγική δραστηριότητα μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία προσδιορίζεται με αντικειμενική μέθοδο."
Για τον προσδιορισμό αυτόν λαμβάνεται υπόψη το καθαρό γεωργικό εισόδημα, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τις καθιερωμένες αρχές της γεωργικής λογιστικής , ανά στρέμμα και είδος προϊόντος ή κατά κεφαλή και είδος εκτρεφόμενου ζώου ή κατά άλλη μονάδα παραγωγής για ειδικές περιπτώσεις, επί τον αριθμό των στρεμμάτων ή των εκτρεφόμενων ζώων ή των άλλων μονάδων παραγωγής ή συνδυασμό αυτών.
Για την εξειδίκευση της άνω αντικειμενικής μεθόδου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζονται:
α) Τα προσδιοριστικά στοιχεία που διαμορφώνουν την πρόσοδο από το έδαφος, αφού συνεκτιμηθούν η συνολική έκταση, το σχήμα, η τοπογραφική κατάσταση, όπως κλίση και γενικά τα στοιχεία τα οποία καθορίζουν τη φυσική του παραγωγικότητα, όπως σύσταση εδάφους, γονιμότητα.
β) Τα στοιχεία που προσδιορίζουν την πρόσοδο από την εργασία, αφού συνεκτιμηθούν ο χρόνος απασχόλησης, η ηλικία, το φύλο, η ίδια ή ξένη απασχόληση .
γ) Τα στοιχεία που προσδιορίζουν την πρόσοδο από το κεφάλαιο, αφού συνεκτιμηθούν το μέγεθος, η μορφή αυτού, όπως έγγειες βελτιώσεις, γεωργικές κατασκευές, μηχανές, μόνιμες φυτείες.
δ) Η μέθοδος υπολογισμού των βασικών αυτών συντελεστών παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης.
ε) Κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
2. Ο προσδιορισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος για κάθε ημερολογιακό έτος, με αντικειμενική μέθοδο, γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:
Συνιστάται, στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών, Επιτροπή Αντικειμενικού Προσδιορισμού του Γεωργικού Εισοδήματος (Ε.Α.Π.Γ.Ε.), αποτελούμενη από το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Δημόσιας Περιουσίας, ως πρόεδρο και μέλη τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, δύο (2) ειδικούς επιστήμονες του Υπουργείου Γεωργίας με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από την υπηρεσία τους, έναν (1)ειδικό επιστήμονα με τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από την ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ., δύο(2) ειδικούς επιστήμονες με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από τις αγροτικές συνομοσπονδίες, ένα (1) μέλος του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του Τμήματος Γεωργικής Οικονομίας του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από το τμήμα αυτό και έναν (1) ειδικό επιστήμονα με τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. "Επίσης, συμμετέχει ως μέλος ένας υπάλληλος του κλάδου πληροφορικής - λογισμικού του Κέντρου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλον υπάλληλο του ίδιου κλάδου της ίδιας υπηρεσίας. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελούν δύο εφοριακοί υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, αναπληρούμενοι από άλλους δύο εφοριακούς υπαλλήλους της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης."
Εργο της επιτροπής είναι η κατάρτιση πινάκων, που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις του καθαρού γεωργικού εισοδήματος της παραγράφου 1, για όλα τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην ελληνική επικράτεια, καθώς και εκτιμήσεις του αντιπροσωπευτικού ενοικίου, ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης. Οι πιο πάνω εκτιμήσεις εξειδικεύονται κατά νομό, ζώνη καλλιεργούμενης έκτασης (πεδινή - ορεινή - ημιορεινή) και δυνατότητα άρδευσης ή όποια άλλη διάκριση κρίνεται αναγκαία, λαμβάνοντας υπόψη ειδικούς συντελεστές, όπως συντελεστές ζώνης καλλιεργούμενης έκτασης, συντελεστές αρδευσιμότητας και όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται πρόσφορο από την επιτροπή με βάση δεδομένα προηγούμενων ετών, δεκτικά αξιολόγησης.
"Η επιτροπή (ΕΑΠΓΕ) καταρτίζει οριστικούς πίνακες, μέχρι τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, αφού συνεκτιμήσει ανάλογους πίνακες, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί από τις νομαρχιακές επιτροπές της επόμενης παραγράφου."
3. Σε κάθε νομαρχία, στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ., συνιστάται επιτροπή αποτελούμενη από επιθεωρητή της οικείας διεύθυνσης, που είναι αρμόδια για
το νομό, ως πρόεδρο και μέλη τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας του νομού, έναν (1) ειδικό επιστήμονα της Διεύθυνσης Γεωργίας της νομαρχίας, έναν (1) ειδικό επιστήμονα, που προτείνεται από την ένωση γεωργικών συνεταιρισμών της έδρας του νομού και έναν (1) ειδικό επιστήμονα, που προτείνεται από κάθε αγροτική ομοσπονδία του νόμου, εκ περιτροπής κατ' έτος, όταν υπάρχουν περισσότερες της μιας ομοσπονδίες. Για τους παραπάνω ορίζονται και αναπληρωτές τους. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί φοροτεχνικός υπάλληλος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας του νομού.
'Εργο της επιτροπής είναι η οριστικοποίηση, σε επίπεδο νομού, πινάκων καθαρού εισοδήματος της παραγράφου 1.
"Οι πίνακες αυτοί καταρτίζονται, με ευθύνη των Διευθύνσεων Γεωργίας, από διαθέσιμα λογιστικά στοιχεία γεωργικών εκμεταλλεύσεων, για όλα τα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα του νομού, με βάση τις καθιερωμένες γεωργοοικονομικές μεθόδους και προσκομίζονται στην επιτροπή μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Με ευθύνη του προέδρου της επιτροπής, οι οριστικοποιημένοι πίνακες αποστέλλονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους στην επιτροπή της παραγράφου 2."
4. Η επιτροπή της παραγράφου 2, σε περίπτωση που δεν έχει στη διάθεση της πίνακες της προηγούμενης παραγράφου ή αυτοί είναι ελλιπείς, οριστικοποιεί τις αρχικές εκτιμήσεις της.
"Οι οριστικοί αυτοί πίνακες εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος μπορεί να τους τροποποιεί και με ευθύνη του προέδρου της επιτροπής κοινοποιούνται σης νομαρχίες και στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες των νομών. Με ευθύνη των νομαρχών οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται σε όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τους αγροτικούς συλλόγους, μέχρι 10 Φεβρουαρίου κάθε έτους."
"5. Αν από τα τηρούμενα βιβλία ή στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, από τα οποία δεν εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα, προκύπτει καθαρό γεωργικό εισόδημα, διαφορετικό από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο, λαμβάνεται υπόψη για τη φορολογία εισοδήματος το κατά περίπτωση προκύπτον μεγαλύτερο εισόδημα."
6. Αν από τα στοιχεία, που προσκομίζει ο φορολογούμενος, αποδεικνύεται ότι, εξαιτίας ζημιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανώτερη βία, δεν αποκτήθηκε εισόδημα ή το αποκτηθέν είναι κατώτερο του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας δε λαμβάνει υπόψη ή μειώνει κατά περίπτωση το προκύπτον με την αντικειμενική μέθοδο καθαρό γεωργικό εισόδημα.
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται:
α) Οι λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων αυτού του άρθρου.
β) Η συγκρότηση της επιτροπής που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2, καθώς και κάθε αναγκαία δαπάνη για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου.
"Με την αρχική ή άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ειδικά η αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς μπορεί να ορίζεται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης."
8. Με αποφάσεις του οικείου νομάρχη καθορίζονται:
α) Οι λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου.
β) Η συγκρότηση της επιτροπής που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3.

 


Αρθρο: 43
Ημ/νία: 01.09.1997
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Εκπτώσεις του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του νόμου 2520/1997 (ΦΕΚ Α 173). *** προσοχή: σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3763/2009 (Α΄ 80/27.5.2009), το τελευταίο εδάφιο της περ. β της παρ. 1 του π α ρ ό ν τ ο ς εξακολουθεί να ι σ χ ύ ε ι και μετά την 1.9.2004.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Από το καθαρό γεωργικό εισόδημα, που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο του άρθρου 42, εκπίπτουν:
α) Το ποσό του καταβαλλόμενου ενοικίου για εκμίσθωση της γεωργικής γης.
β) Ποσό ίσο με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), της δαπάνης αγοράς καινούργιου πάγιου εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της γεωργικής εκμετάλλευσης, εφάπαξ κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης, χωρίς δυνατότητα έκπτωσης αυτής, ολικά ή μερικά, σε επόμενες χρήσεις.
"Ειδικά για εκείνους που στην αρχή της φορολογούμενης χρήσεως είναι νέοι αγρότες, το παραπάνω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)". *** (βλ. σχόλια)
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής, καθώς καιτα απαιτούμε να δικαιολογητικά για την αναγνώριση της συνδρομής των προϋποθέσεων των εκπτώσεων αυτού του άρθρου.

 


Αρθρο: 44
Ημ/νία: 01.01.2002
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
 
Τίτλος Αρθρου
Απαλλαγές του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ Α 173). Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 καταργήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του νόμου 2520/1997 (ΦΕΚ Α 173). - Τα εντός " " ποσά στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 64 και 65 του άρθ. 9 του Ν. 2948/2001 (Α 242) και ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 28 του ίδιου νόμου, από 1.1.2002. ==================================== *** προσοχή: σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3763/2009 (Α΄ 80/27.5.2009), το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του π α ρ ό ν τ ο ς εξακολουθεί να ι σ χ ύ ε ι και μετά την 1.9.2007.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Από το καθαρό γεωργικό εισόδημα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, φυσικών προσώπων, απαλλάσσεται του φόρου ποσό "χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ". Το ποσό αυτό ορίζεται σε "τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ", εφόσον τα παραπάνω πρόσωπα λαμβάνουν εξισωτικές αποζημιώσεις. "Ειδικά για εκείνους που στην αρχή τις φορολογούμενης χρήσεως είναι νέοι αγρότες, τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τα πρώτα πέντε (5) χρόνια υποβολής φορολογικής δήλωσης και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια".*** (βλ. σχόλια)
(Παραλείπεται εδάφιο).
Η απαλλαγή αυτή παρέχεται με την πρόσθετη πρόϋπόθεση ότι θα εξακολουθήσουν να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για μια ακόμη δεκαετία. Σε αντίθετη περίπτωση βεβαιώνεται ο φόρος που δεν καταβλήθηκε.
2. Με αποφάσεις του Υπου ργού Οικονομικών καθορίζονται:
α) Οι λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων αυτού του άρθρου.
β) Οι υποχρεώσεις των προσώπων της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου.
γ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση της συνδρομής των προϋποθέσεων των απαλλαγών αυτού του άρθρου.

 


Αρθρο: 45
Ημ/νία: 23.04.2010
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Εισόδημα και απόκτησή του.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
Οι παρ. 1,2 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994 αντιστοιχούν με τις παρ. 1,2 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με τις περιπτ. α', β', γ' της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την περίπτ. ε' της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955. Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περ. α' της παρ. 4 του παρόντος άρθρου καταργήθηκαν με την παρ. 15 του άρθρου 1 του ν. 2459/1997. Η περ. ε' της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 2459/1997, με έναρξη ισχύος 1.1.1997. Η περ. β' της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 20 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α 249). Εναρξη ισχύος 17.11.1999. - Η περ. β της παρ. 4 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παρ. 24 του Ν. 2954/2001 (ΦΕΚ Α 2.11.2001). Η περ. στ στη παρ. 4 προστέθηκε με τη παρ. 7 άρθρου 13 Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ Α 54) σύμφωνα δε με τη παρ. 8 ως άνω άρθρου και Ν. η παρ. 7 εφαρμόζεται για αποζημιώσεις στους δικαιούχους από 1.1.2002 και μετά.===========================- Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.12004), και, σύμφωνα με την περ. α) του άρθρου 33 του ιδίου νόμου, ισχύει από 1.1.2005, για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά.================================- Η περ. ζ της παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και σύμφωνα με την περ. β του άρθρου 39 του ιδίου νόμου, ισχύει από το οικονομικό έτος 2007 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αυτού του οικονομικού έτους και των επόμενων. ============================================= - Τα εντός " " εδάφια στο τέλος της παρ. 1 προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194/25.9.2008) και σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου ισχύουν για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2009 και μετά. =========================================== Οι διατάξεις των περιπτώσεων ε, στ, και ζ της παρ. 4 του παρόντος καταργούνται με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010. Επίσης με τη διάταξη του άρθρου 92 η ισχύς των καταργήσεων αυτών αρχίζει από 1.1.2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά. Τέλος με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3842/2010 προστέθηκε περίπτωση στ στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος και αντικαταστάθηκε το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου οι διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παρ. 1 έχει εφαρμογή για δικαιώματα που ασκούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μετά.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.
Ομοίως, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται καιτο εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών, καθώς και το εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α'). «Ειδικότερα, στα εισοδήματα αυτά περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες παροχές:
α) η αξία των αγαθών που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούμενες «δωροεπιταγές»,
β) η αξία των χορηγού μενών διατακτικών για την αγορά αγαθών από συμβεβλημένα καταστήματα, με την εξαίρεση των διατακτικών τροφής για εργαζόμενους μέχρι ποσού έξι (6) ευρώ ανά διατακτική,
γ) το ποσό του καταβαλλόμενου ενοικίου, καθώς και του τεκμαρτού ενοικίου όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 23 του Κ.Φ.Ε., για παροχή κατοικίας,
δ) το καταβαλλόμενο ποσό για οικιακό προσωπικό,
ε) τα επιδόματα θέσεως και ευθύνης.»
«στ) ποσοστό της Εργοστασιακής Τιμολογιακής Αξίας (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας αυτοκινήτων ως εξής: αα) για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία από 15.00022.000 ευρώ ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ββ) για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία από 22.00130.000 ευρώ ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, γγ) για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία πλέον των 30.000 ευρώ ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν ανήκουν στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένα με οποιονδήποτε τρόπο, για τον πρόεδρο ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, διαχειριστή, διευθυντή ή στέλεχος γενικά που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο. Το ανωτέρω ποσοστό καθενός αυτοκινήτου δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής έχουν εφαρμογή και για τους εκπροσώπους ή διαχειριστές στην Ελλάδα αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α') ή του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α'), όταν τα πρόσωπα αυτά είναι Έλληνες υπήκοοι ή έχουν ελληνικό διαβατήριο. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται για δαπάνες αυτοκινήτων που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία υποβολής από τις επιχειρήσεις των σχετικών στοιχείων για τη διασταύρωση των δηλώσεων από τους δικαιούχους των εισοδημάτων των περιπτώσεων γ' και στ' της παραγράφου αυτής.»
«Επίσης, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και η ωφέλεια που αποκτούν οι δικαιούχοι κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α'), σε τιμή κατώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας. «Για τον υπολογισμό της ωφέλειας, η τιμή διάθεσης του δικαιώματος στον δικαιούχο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, αφαιρείται από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος που έχει η μετοχή κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος αυτού. Αν το δικαίωμα ασκείται σε χρόνο κατά τον οποίο ο δικαιούχος έχει αποχωρήσει από την εταιρεία, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 48.» Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για προγράμματα διάθεσης μετοχών αλλοδαπής εταιρείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό ημεδαπής συνδεδεμένης ανώνυμης εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.»
2. Στην περίπτωση που το εισόδημα καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, εισόδημα που υπόκειται σε φόρο είναι εκείνο από το οποίο, αν αφαιρεθεί ο φόρος που του αναλογεί, προκύπτει το χωρίς φόρο ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο.
3. Τα επιδόματα, που καταβάλλονται στις δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, λογίζονται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το οποίο αποκτάται κατά την καταβολή του.
4. Δε θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο: α) Η αποζημίωση που παρέχεται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών για δαπάνες υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. "β. Οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' και Β' βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), όπως ορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ35 Α) και του Π.Δ. 20011993 (ΦΕΚ75 Α), καθώς και τα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στους οικονομικούς επιθεωρητές του άρθρου 2 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α'), όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α)".
γ) Η παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία πρόνοιας
και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους ασφαλισμένους και τις οικογένειες τους, το εφάπαξ βοήθημα που παρέχεται σε δημόσιους υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό λόγω εθελούσιας εξόδου από την υπηρεσία με παραίτηση, καθώς και τα εφάπαξ βοηθήματα, που χορηγούνται σύμφωνα με τους ν.4153/1961 (ΦΕΚ 45Α'), α.ν. 513/1968 (ΦΕΚ 186Α'), ν.103/1975 (ΦΕΚ 167Α') και ν. 303/1976 (ΦΕΚ 94 Α').
δ) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές. αποζημιώσεις και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά. σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε μισθωτούς ή συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, καθώς και από δεδουλευμένες καθαρές αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης.
"ε) "στ) «ζ) Παραλείπονται ως μη ισχύουσες.

 


Αρθρο: 46
Ημ/νία: 31.03.2011
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σχόλια
Το άρθρο 46 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με το άρθρο 41 του ν.δ. 3323/1955. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 3β του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010 και σύμφωνα με το άρθρο 92 του ίδιου νόμου η ισχύς της αντικατάστασης αυτής αρχίζει από 1.1.2010 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά.Επίσης με τον ίδιο ν. 3842/2010 με το άρθρο 8 παρ.4 προστέθηκαν εδάφια στην παρ. 1 του παρόντος,, ενώ σύμφωνα επίσης με το άρθρο 92 παρ. 1ε του ίδιου νόμου, η ισχύς της παρ. 4 αρχίζει για τα συμβόλαια που υπογράφονται από 1ης Ιανουαρίου 2010 και μετά. ======================================= - Η παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011).

 

Κείμενο Αρθρου
1. Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης του.
«Ειδικά, προκειμένου για αποδοχές και συντάξεις, που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησής τους δύναται να θεωρείται και ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους. Σε περίπτωση επιλογής φορολόγησης κατά το χρόνο είσπραξής τους εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45.» «Εξαιρετικώς, για ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές, καθώς και άλλους αμειβόμενους αθλητές, το εισόδημα που αποκτούν, κατά περίπτωση, εξαιτίας της υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή της ανανέωσης συμβολαίου συνεργασίας με ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, κατανέμεται ισομερώς για να φορολογηθεί σε όλα τα έτη, για τα οποία διαρκεί το εκάστοτε συμβόλαιο. Κατά την καταβολή και ανεξάρτητα της σχέσης που τους συνδέει παρακρατείται φόρος με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 στο σύνολο του ετήσιου καταβλητέου ποσού που ανάγεται σε όσα έτη διαρκεί το εκάστοτε συμβόλαιο. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60.»
2. Ειδικά, για τις πρόσθετες αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, χρόνος απόκτησης τους είναι αυτός στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους. Κατεξαίρεση στην περίπτωση αυτήν, αν οι πρόσθετες αμοιβές ή οι αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησης τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράπονται.
3. Αν ο δικαιούχος εισπράττει καθυστερημένα δεδουλευμένες αποδοχές, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησης αυτών των αποδοχών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράπονται.
«4. Η εφάπαξ προεξόφληση επικουρικής σύνταξης αλλοδαπού ασφαλιστικού φορέα σε δικαιούχο κάτοικο Ελλάδας, η οποία απαλλάσσεται του φόρου στην αλλοδαπή, κατανέμεται για να φορολογηθεί σε ίσα μέρη, στο έτος της καταβολής της και στα τέσσερα επόμενα έτη. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή για τις επικουρικές συντάξεις που δηλώνονται με τις αρχικές ή τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και υποβάλλονται από 1.1.2010 και μετά.»

 


Αρθρο: 47
Ημ/νία: 01.01.2010
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
Οι παρ. 1,2 του άρθρου 47 του ν. 2238/1994 αντιστοιχούν με τις παρ. 1,2, του άρθρου 42 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν.δ. 3323/1955. Η παρ. 3 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2459/1997. =================================== *** Οι εντός " " λέξεις στο τέλος της παρ. 3 προστέθηκαν με την παρ. 5α) του άρθρου 24 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128/3.8.2010) και σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 21 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011), η ισχύς τους ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ από 1.1.2010 και μετά. (βλ. σχετικά και περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128).

 

Κείμενο Αρθρου
1. Το εισόδημα που καθορίζεται στο άρθρο 45 αποτελεί το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Από αυτό το εισόδημα εκπίπτουν:
α) Κάθε ποσό για φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που βαρύνει αυτό το εισόδημα.
β) Οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων. οι οποίες επιβάλλονται με νόμο.
2. Το ποσό που απομένει, μετά τη διενέργεια των εκπτώσεων που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί το καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
"3. Ειδικά για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των στρατιωτικών, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και των υπαλλήλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών
Συνεταιρισμών, που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία του στις Βρυξέλλες, ως καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αυτού του άρθρου λαμβάνεται ποσό ίσο με το καθαρό ποσό αποδοχών, τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό" «καθώς και το 50% των αποδοχών που λαμβάνουν λόγω της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό, με εξαίρεση τις προσαυξήσεις κατοικίας και τέκνων που αντιστοιχούν στην αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής.»*** (βλ. σχόλια)
[4. καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3763/2009 (Α΄ 80/27.5.2009)].

 


Αρθρο: 48
Ημ/νία: 30.09.2010
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΗΓΩΝ - ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Εισόδημα και απόκτησή του.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
Η παρ. 2 άρθρου 48 Ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με τις περιπτ. α', β', γ', δ' της παρ. 2 άρθρου 45 ΝΔ 3323/1955. Η παρ. 3 άρθρου 48 Ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 3 άρθρου 45 ΝΔ 3323/1955. Η παρ. 4 άρθρου 48 Ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 4 άρθρου 45 ΝΔ 3323/1955. Η παρ. 5 άρθρου 48 Ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με την παρ. 5 άρθρου 45 ΝΔ 3323/1955. Στο παρόν άρθρο προστίθεται νέα παράγραφος 5 και η παράγραφος 5 αυτού αναριθμείται σε 6, με την παρ. 4 άρθρου 16 Ν. 2443/1996. Οι λέξεις στο τέλος της παρ. 1 μέσα σε "" προστέθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 14 Ν. 2954/2001 (ΦΕΚ Α' 255) και η ισχύς της αρχίζει την 01.01.2001. Σύμφωνα με το άρθρο 2 περίπτ. γ της ΥΑ 1097441/5278/7668/0014/2001 (ΦΕΚ Β' 1437), οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν έχουν εφαρμογή στους αμιγώς ελεύθερους επαγγελματίες του παρόντος άρθρου. Η παρ. 6 του παρόντος αναριθμείται σε 7 και προστίθεται νέα παράγραφος 6 με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010. Επίσης με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ τα τέσσερα πρώτα εδάφια της αναρ/μένης πλέον παραγράφου 7 και η ισχύς αυτής της αντικατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 92 του ίδιου νόμου αρχίζει από 1.1.2011 για στυναλλαγές που πραγματοποιούνται από διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2011 και μετά. ======================================================= - Στην παρ. 3 του πρόντος προστέθηκε το εντός "" εδάφιο με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3888/2010 ΦΕΚ Α 175/30.9.2010.

 

Κείμενο Αρθρου
1. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματοςτου ιατρού, οδοντίατρου, κτηνίατρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέκτιι Υλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών και κέντρων διασκέδασης χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέκνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και, "κοινωνικού
λειτουργού" εμπειρογνώμονα.
2. Στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται:
α) Σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές ανώνυμων εταιριών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας.
β) Σε συγγραφείς και μουσουργούς από συγγραφικά δικαιώματα γενικά.
γ) Σε αντιπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων και ιδιώτες για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους επιτροπές ή συμβούλια, από το Δημόσιο. νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, ιδρύματα, συνεταιρισμούς και οργανισμούς γενικά.
δ) Στη σύζυγο ή στο σύζυγο λόγω διατροφής, η οποία επιδικάστηκε σε αυτούς ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη.
Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται σε τέκνα, από οποιαδήποτε αιτία, δε θεωρείται εισόδημά τους.
3. Ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παρ. 2 του άρθρου 4. «Σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση.»
4. Ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα
τα λογίζονται και οι πάσης φύσεως τόκοι που καταβάλλονται σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς και τοπογράφους λόγω καθυστέρησης είσπραξης των αμοιβών τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
"5. Ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα θεωρούνται και τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε. βάσει κανονισμού του προσωπικού του από το Λογαριασμό Νεότητας στα ενήλικα τέκνα των υπαλλήλων αυτού από ίδια κεφάλαια. Στο εισόδημα αυτό διενεργείται παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή του, από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε. και ο φόρος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9. Για την απόδοση του φόρου που παρακρατείται εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59".
"6 «6. Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα θεωρείται και η ωφέλεια που αποκτά ο δικαιούχος κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α'), σε τιμή κατώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας, όταν ο δικαιούχος έχει αποχωρήσει από αυτή. Για το εισόδημα αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του πέμπτου και επόμενων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 45.»
"7"6(5). «Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών διαρκείας, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Κατ' εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που αποκτούν εισόδημα από παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, χρόνος κτήσης του εισοδήματός τους θεωρείται ο χρόνος είσπραξής του.»
Ειδικά, για συγγραφείς, μουσουργούς και καλλιτέχνες ζωγράφους ή γλύπτες ή χαράκτες, το εισόδημα που αποκτούν κάθε χρόνο από τα έργα της πνευματικής τους παραγωγής κατανέμεται σε ίσα μέρη για να φορολογηθεί στο έτος της κτήσης του και στα τρία επόμενα έτη. Το ίδιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση που προκύπτει ζημία.

 


Αρθρο: 49
Ημ/νία: 23.04.2010
Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΗΓΩΝ - ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα.
Λήμματα
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σχόλια
Το άρθρο 49 του ν. 2238/1994 αντιστοιχεί με το άρθρο 46 του ν.δ. 3323/1955. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 14 του ν. 2459/1997. Η περ. ε' της παρ. 5 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ Α' 81). Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου νόμου και άρθρου οι διατάξεις της άνω περ. ε' ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά, καθώς και για τις υποθέσεις που δεν έχουν περαιωθεί οριστικά μέχρι το χρόνο δημοσίευσης του ν. 2601/1998 και εκκρεμούν στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες.- Η παρ. 6 του παρόντος προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 30 του νόμου 3220/2004 (Α΄ 15/28.1.2004).** Η εντός " " παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως επανήλθε σε ισχύ από 28.1.2004, μετά την κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15/28.1.2004), με την οποία είχε αντικατασταθεί, με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3259/2004 (Α΄ 149/4.8.2004).*** Το πρώην (βλ. προηγούμενη μορφή του παρόντος άρθρου) δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, που είχε προστεθεί με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3220/2004, καταργήθηκε, μετά την κατάργηση της εν λόγω παραγράφου, με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3259/2004.============>< Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253/14.12.2004), ως ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή των οριζόμενων στην περ. α' της παρ. 13 του ιδίου νόμου (βλ. σχετικά), λαμβάνονται αυτά που αναφέρονται στο π α ρ ό ν άρθρο καθώς και στα άρθρα 30 και 105 του παρόντος κώδικα, ε ξ α ι ρ ο υ μ έ ν ω ν των εισοδημάτων από ακίνητα, κινητές αξίες και συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις και περιλαμβάνονται στην ομάδα επτά (7) του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.). Για περισσότερα διάβασε ολόκληρα τα άρθρα 13 και 14 του ανωτέρω νόμου. -Η πρώτη περίοδος της παρ. 5 αντικαταστάθηκε, τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 5 καταργήθηκαν, η παρ. 6 αντικαταστάθηκε και οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του παρόντος καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1,2,3 και 6 αντίστοιχα του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23.4.2010. Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3842/2010, οι διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυτού δηλ. το 7 του ν.3842/2010, έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2010 και μετά.

 

Κείμενο Αρθρου
><
"1. Ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών, που εισπράπονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτό προκύπτει από τα επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος"**.
2. Από το ακαθάριστο εισόδημα εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 31, μόνο εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο φορολογικό στοίχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου.
"Παραλείπεται ως μη ισχύουσα"
3. Εξαιρετικώς, το ακαθάριστο εισόδημα από το έργο της πνευματικής παραγωγής των συγγραφέων, των μουσουργών και των καλλιτεχνών ζωγράφων ή γλυπτών ή χαρακτών κατανέμεται ισομερώς στο πρώτο έτος αποκτήσεως του εισοδήματος από αυτό το έργο και το αμέσως επόμενα τρία (3) έτη , εκτός αν ο υπόχρεος επιθυμεί να φορολογηθεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος. Αυτά εφαρμόζονται, επίσης προκειμένου για τις κάθε είδους επαγγελματικές δαπάνες, οι οποίες επιβαρύνουν το κόστος του έργου των πιο πάνω προσώπων, ανεξάρτητα από το χρόνο που
πραγματοποιήθηκαν, εκτός αν ο υπόχρεος επιθυμεί να φορολογηθεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.
4. Το ποσό που απομένει μετά τις εκπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αποτελεί το καθαρό εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων.***
5. «Το καθαρό εισόδημα αρχιτεκτόνων και μηχανικών από τη σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσής τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα, εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4. Σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού με βάση τις διατάξεις του άρθρου 50, εφαρμόζονται οι παρακάτω συντελεστές:»
α) Τριάντα οκτώ τοις εκατό (38%) για μελέτη - επίβλεψη κτιριακών έργων. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται στις παρακάτω κατηγορίες μελετών:
αα) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.
ββ) Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μνημείων, αποκατάσταση - διατήρηση παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου).
γγ) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πράσινου.
β) Είκοσι δύο τοις εκατό (22%) για μελέτη - επίβλεψη χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων και για ακαθάριστες αμοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργου. Ειδικότερα. ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται στις παρακάτω κατηγορίες μελετών:
αα) Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες.
ββ) Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες.
γγ) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρώντεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές).
δδ) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων. φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων).
εε) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.
στστ) Μελέτες λιμενικών έργων.
ζζ) Μελέτες γεωργικές (γεωργοοικονομικές-γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων).
ηη) Μελέτες αλιευτικές.
γ) Είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για μελέτη επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Ειδικότερα. ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται στις παρακάτω κατηγορίες μελετών:
αα) Μελέτες μηχανολογικές - ηλεκτρολογικές - ηλεκτρονικές.
ββ) Μελέτες οικονομικές.
γγ) Μελέτες κοινωνικές.
δδ) Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
εε) Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές).
στστ) Μελέτες βιομηχανιών (προγραμματισμός - σχεδιασμός - λειτουργία).
ζζ) Χημικές μελέτες και έρευνες.
ηη) Χημικοτεχνικές μελέτες.
θθ) Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες.
ιι) Μελέτες και έρευνες γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές.
ιαια) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες.
ιβιβ) Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες.
ιγιγ) Μεπέτες δασικές (διαχείριση δασών και ορεινών βοσκότοπων,
δασοτεχνική διευθέτηση ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών
οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων).
ιδιδ) Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων
ή ειδικών τεχνικών έργων).
δ) Δεκαεπτά τοις εκατό (17%) για μελέτη επίβλεψη τοπογραφικών έργων. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται σε μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές).
"ε) Εξήντα τοις εκατό (60%) για ακαθάριστες αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών από την προσφορά ανεξάρτητων υπηρεσιών σε οργανωμένα γραφεία με τη χρησιμοποίηση της υποδομής και της οργάνωσης των γραφείων του εργοδότη και για την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα".
Στο κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενο καθαρό εισόδημα προστίθενται τα ποσά των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 3 του επόμενου άρθρου. (Παραλείπονται ως μη ισχύοντα)
«6. Οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων ii και ιαια' της περίπτωσης γ' της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τις αμοιβές των γεωλόγων μελετητών μόνο σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματός τους με βάση τις διατάξεις του άρθρου 50.»