Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ

Τέθηκε σε ισχύ: 16.04.1920

Ημ.Υπογραφής: 13.04.1920

 

Τίτλος
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Θέματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Φόρος καταναλώσεως

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νόμ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Φόρος καταναλώσεως

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νόμ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ-ΚΑΠΝΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Φόρος καταναλώσεως, Εργοστάσια καπνού

Σχόλια
Το θέμα του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται ήδη από τα άρθρ. 127 και 128 του ν. 5234 του 1931 περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων και εκτελεστικού αυτού Δ/τος της 18/19 Φεβρ. 1932 περί στεγάσεως δημοσίων υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

 

Κείμενο Αρθρου

(ΓΙΕΕ του 1909 άρθρ. 3, ν.1943 του 1920 άρθρ. 5)

1. Τα αναγκαιούντα προς ανέγερσιν δημοσίων καπνεργοστασίων γήπεδα απαλλοτριούνται αναγκαστικώς, αι δε υφιστάμεναι τυχόν μισθώσεις δημοσίων γηπέδων, αναγκαιούντων προς τον ειρημένον σκοπόν, διαλύονται αποφάσει του υπουργελίου των Οικονομικών.

2. Η εκτίμησις των απαλλοτριωθησομένω γηπέδων και η αποζημίωσις του ιδιοκτήτου ή νομέως αυτυών γίνεται κατά τας διατάξεις του ν. ΣΕΓ 16 Δεκ. 1867 περί οδοποιΐας, ως ετροποποιήθη υπό του ν. ΑΧΜΒ της 4 Ιαν. 1888.

3. Επιτρέπεται η υπό του δημοσίου δι αγοράς πρόκτησις των συνεχομένων μετά του κτιρίου του δημοσίου καπνεργοστασίου Αθηνών κτιρίων και αποθηκών ανηκόντων εις τους αδελφούς Λέρτα επί αποζημιώσει ορισθείση δια της εκθέσεως της εκτιμησάσης ταύτα επιτροπή μηχανιμάτων του δημοσίου ουχί ανωτέρα των δραχ. 500.000.

 

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Προσδιορισμός του φόρου

Σχόλια
Οι παρ. 1, 4 και 6 καταργήθηκαν από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νόμ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65.

 

Κείμενο Αρθρου

(Ν. 1679 του 1919 άρθρ. 1 και Β.Δ. της 25 Μαΐου και 12 Ιουν. 1919).

1. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα.

2. (Καθωρίζετο το ποσό του φόρου πλήν όμως καταργήθηκε έμμεσα από τις νέωτερες διατάξεις).

3. Τιμή λιανικής πωλήσεως νοείται εκείνη, εις ήν συμπεριλαμβανομένου και του φόρου αγοράζουσι τα άνω είδη οι καταναλωταί.

4. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα.

5. Καπνός ή σιγαρέττα μη προωρισμένα πρός πώλησιν αλλά προς ιδίαν χρήσιν των εισαγώντων, υποβάλλονται κατά εις το καπνεργοστάσιον εισαγωγήν αυτών προς κοπήν ή συσκευήν εις φόρον του ανωτάτου ορίου, (ήτοι των δραχμών είκοσι κατά χιλιόγραμμον).

6. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα.

 

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νόμ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νόμ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νόμ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νόμ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νόμ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νόμ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Βεβαίωση και είσπραξη

Σχόλια
Καθορίζεται το "έξοδον κοπής το οποίο καταργήθη από το άρθρ. 1 του Α.Ν. 1941/1939.

 

Κείμενο Αρθρου

(ΑΥΚ' του 1887 άρθρ. 7 ν. ΒΗ' του 892 άρθρ. 2).

 

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Βεβαίωση και είσπραξη

 

Κείμενο Αρθρου

(ΑΥΚ του 1887 άρθρ. 8, ν. ΒΨΕ του 1900 άρθρ. 3 παρ. 1).

1. Το δικαίωμα καταναλώσεως εισπράττεται δι ενσήμων ταινιών.

2. Αι ένσημοι ταινίαι διαχειρίζονται κατά τας διατυπώσεις και τας ευθύνας τας δια το χαρτόσημον κεκανονισμένας και επιτίθενται μόνον εν τοις δημοσίοις εργοστασίοις και υπό των προς τούτο ωρισμένων οργάνων.

3. Επί των ταινιών αναγράφεται το αναλογούν δικαίωμα εις έκαστον δοχείον καπνού σιγαρέττων, πούρων ή τουμπεκίου.

4. Το σχήμα και το περιεχόμενον των ταινιών κανονισθήσεται δια Β.Δ/τος.

 

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Βεβαίωση και είσπραξη

 

Κείμενο Αρθρου

(ΑΥΚ του 1887 άρθρ. 9).

1. Η πώλησις του κατά το άρθρ. 10 συσκευασθέντος καπνού ή σιγαρέττων επιτρέπεται εις μόνους τους πληρώντας φόρον επιτηδεύματος καπνοπώλου και φέροντας την περί τούτου άδειαν της αρμοδίας αρχής.

2. Εν ταις Ιονίοις νήσοις εκδίδεται η άδεια επιτηδεύματος άνευ πληρωμής φόρου.

 

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νόμ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νόμ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νόμ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νόμ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νόμ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νόμ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ-ΚΑΠΝΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Ν. 1321 του 1918 άρθρ. 3 παρ. 1, 2,4).

1. Μόνον εν τω Παλαιώ Βασιλείω, Χίω, Σάμω και Κρήτη ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

2. Ο φυτεύσας καπνόν οφείλει εντός δύο μηνών από της φυτεύσεως να επιδώση δήλωσινπερί αυτής, καθ όρους και διατυπώσεις δια Β.Δ/τος κανονισθησομένας.

3. Ολόκληρος η παραγωγή του καπνού εκάστου έτους καταγράφεται καθ όρους, προθεσμίας και διατυπώσεις κανονισθησομένας δια του Β.Δ/τος .

4. Επί τη βάσει της καταγραφής εκδίδεται η άδεια κατοχής, δι' ής αποδεικνύεται το αποταμιευθέν ποσόν, αποκλειομένης πάσης άλλης αποδείξεως. Μη γενομένης καταγραφής, ο παραγωγός οφείλει να συμμορφωθή προς τας διατάξεις των άρθρ. 21-23, επιφυλασσομένης εν πάσει περιπτώσει και της ισχύος των διατάξεων των άρθρ. 24 έως 26, τόσον ως προς τον καταγραφέντα καπνόν, όσον και ως προς τον υπό του παραγωγού δηλωθέντα κατά τας προμνησθείσας διατάξεις των άρθρ. 21-23, εφ' όσον δεν τροποποιούνται δια του άρθρου τούτου.

 

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ-ΚΑΠΝΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΓΙΠΑ του 1909 άρθρ. 1).

1. Εάν δεν ενηργήθη καταγραφή των καπνών οφείλει ο παραγωγός από τις συγκομιδής του καπνού ή του τουμπεκίου μέχρι τέλους Νοεμβρίου εκάστου έτους και προ πάσης αναλώσεως, διαθέσεως ή μεταποιήσεως να παραδώση εις την αστυνομικήν αρχήν ή το ειρηνοδίκην τςη περιφερείας ή τον δήμαρχον δήλωσιν εις διπλούν, εμφαίνουσαν: α) Το όνομα, το επώνυμον και την κατοικίαν αυτού. β) Την αποθήκην εν η έχει αποταμιευμένον τον καπνόν ή το τουμπεκίον εις φύλλα. γ) Τον αριθμόν τον δεμάτων ή δεσμιδίων ή συρών, και δ) Το ολικόν βάρος ως έγγιστα του καπνού και του τουμπεκίου εις καθαράς οκάδας.

2. Ο όρος ως έγγιστα λογίζεται εις 12% επί του πραγματικού βάρους.

3. Εν τη δηλώσει αναγράφεται συγκεκριμένως και το κατεχόμενον ποσόν καπνού ή τουμπεκίου παραγωγής προηγουμένων ετών.

 

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ-ΚΑΠΝΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΓΙΠΑ του 1909 άρθρ. 2).

1. Αμφότερα τα φύλλα της δηλώσεως υπογράφονται υπό του δηλούντος ενώπιον της αστυνομικής αρχής, βεβαιούσης την πράξιν της υπογραφής. Του δηλωτού όντος αγραμμάτου, υπογράφεται η δήλωσις παρ' ενός μαρτύρος, βεβαιούται δε τούτο υπό της αυτής αρχής.

2. Η αστυνομική αρχή, παραλαμβάνουσα την δήλωσιν, οφείλει να μεταγράψη αυτήν εις ίδιον βιβλίον κατ αύξοντα αριθμόν δηλώσεων, αριθμούσα δε αμφότερα τα φύλλα της δηλώσεως, συμφώνως προς το βιβλίον της μεταγραφής και βεβαιούσα επ' αυτών το απαράλλακτον του περιεχομένου των δύο φύλλων, την ταυτότητα του δηλωτού και την μεταγραφήν της δηλώσεως, επιστρέφει αμέσως το εν το φύλλω εις τον δηλωτήν.

3. Η δήλωσις δύναται να επιδοθή εις τον εγγύτερον οικονομικόν έφορον εντός των εν τω άρθρ. 20 διοριών.

4. Η αστυνομική αρχή, κλείουσα την εσπέραν της λήξεως των προς επίδοσιν δηλώσεων διοριών το βιβλίον μεταγραφών, αποστέλλει αυτό εντός πέντε ημερών μετά των δυηλώσεων επί αποδείξει εις τον δια Β.Δ/τος ορισθησομένον κατά περιφερείας αρμόδιον οικονομικόν έφορον.

5. Οσάκις η δήλωσις γίνεται προς τον ειρηνοδίκην ή τον δήμαρχον, ούτοι εκπληροούσ τα καθήκοντα ταύτα της αστυνομικής αρχής.

 

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΓΙΠΑ του 1909 άρθρ. 3).

Ο οικονομικός έφορος, εξελέγχων τας εγγραφάς των αποσταλέντων αυτώ βιβλίων εκ των δηλώσων και συγκεντρώνων τας προς τον ίδιον γενομένας τοιαύτας, συντάσσει και τηρεί ειδικόν βιβλίον πιστοχρεώσεως των παραγωγών του καπνού και του τουμπεκίου, εν ω εγγράφονται εις χρέωσιν μεν εκάστου παραγωγού το υπ αυτού δηλωθέν ποσόν καπνού και τουμπεκίου ή το παρ αυτού αγορασθέν, εις πίστωσιν δε το εις ετέραν πόλιν, υπαγομένην εις την δικαιοδοσίαν άλλου διευθυντού καπνεργοστασίου ή άλλης οικονομικής εφορίας, μετενεχθέν, το εις έτερον πρόσωπον μεταβιβάσθέν, το εις ταμβάκον μεταποιηθέν και το προς κοπήν και συσκευήν εισαχθέν εις εργοστάσια κοπής καπνού.

 

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΓΤΠΑ του 1909 άρθρον 4).

1. Ο κατά τα ανωτέρω άρθρα δηλωθείς καπνός και το τουμπεκίον διατελούσιν υπό την επιτήρησιν και τον έλεγχον του δημοσίου, μη επιτρεπομένης της εξαγωγής αυτών εκ της αποθήκης προ της εκπληρώσεως των εν τω επομένω 25 άρθρω οριζομένων υποχρεώσεων.

2. Οι οικονομικοί επιθεωρηταί, οικονομικοί έφοροι και διευθυνταί καπνεργοστασίων δύναται, οσάκις κρίνωσιν αναγκαίον, να εξελέγχωσι δια ζυγίσεως τον υπό των παραγωγών κατεχόμενον καπνόν και τουμπέκιον.

3. Πρό πάσης εξελέγξεως καλείται εγγράφως ο κύριος του εναποθηκευμένου καπνού, ή ο εν πόλει ή τω χωρίω εν αις κείται η αποθήκη, αντιπρόσωπος αυτού, τούτου δε απόντος, μη ευρισκομένου ή μη προσερχομένου, καλείται ο δήμαρχος ή ο δημαρχικός ή ειδικός πάρεδρος ή ο ιερεύες ή υπάλληλος της δικαστικής αστυνομίας, η δύο μάρτυρες, ενώπιον δε τούτων ανοίγεται η αποθήκη και γίνεται ο έλεγχος.

4. Περί της εξελέγξεως συντάσσεται πρωτόκολλον, δι' βεβαιούται το πραγματικόν βάρος του ευρυθέντος καπνού και τουμπεκίου.

5. Το πρωτόκολλον υπογράφεται παρά του παρασταθέντος κατά τον έλεγχον κυρίου του εν τη αποθήκη καπνού ή αντιπροσώπου αυτού και των ενεργησασών τον έλεγχον αρχών, καθώς και υπό των παρευρεθεισών κατ' αυτόν τοιούτων ή του ιερέως. Εν περιπτώσει αρνήσεως προς υπογραφήν, γίνεται μνεία της αρνήσεως εν τω πρωτοκόλλω.

6. Το πρωτόκολλον αποστέλλεται εντός τριών ημερών εις τον αρμόδιον οικονομικόν έφορον, αντίγραφον δ αυτού υποβάλλεται εις το υπουργείο των Οικονομικών.

 

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΓΤΠΑ του 1909 άρθρ. 5)

1. Δια πάσαν αλλαγήν της δηλωθείσης αποθήκης εντός της δικαιοδοσίας της οικονομικής εφορίας, οφείλει ο παραγωγός να επιδώσει επί τούτου δήλωσιν εις διπλούν εις τον αρμόδιο οικονομικόν έφορον, όστις μεταγράφει αυτήν εις το επί τούτω βιβλίον, επιστρέφει δε τν των αντιτύπων εις τον δηλωτήν, θεωρών αυτό διά της υπογραφής του.

2.Οσάκις ο παραγωγός θελήση να μεταφέρη εις ετέραν πόλιν, υπαγομένην εις την δικαιοδοσίαν άλλης οικονομικής εφορίας, προς αποταμίευσιν ή ναποστείλη εις το εξωτερικό μέρος ή τον όλον του υπαυτού κατεχομένου καπνού ή τουμπεκίου, είτε διαρκούσης της συγκομιδής και προ της εν ταις αποθήκαις αποταμιεύσεως του καπνού ή του τουμπεκίου, είτε μέσα την επίδοσιν της κατά το άρθρ. 21 του νόμου τούτου δηλώσεως, οφείλει να επιδώσει εις τον οικονομικόν έφορον δήλωσιν εις διπλούν περί μεταφοράς ή της αποστολής.

3.Οσάκις δε ο παραγωγός θελήση να μεταβιβάση εις έτερον πρόσωπον μέρος ή το όλον του υπ αυτού κατεχομένου καπνού ή τουμπεκίου, είτε προς αποταμίευσιν εν τη δικαιοδοσία της αυτής εφορίας, είτε προς μεταφοράν εις άλλης οικονομικής εφορίας την δικαιοδοσίαν, είτε και προς αποστολήν εις το εξωτερικόν, οφείλει να παραδώση εις τον οικονομικόν έφορον κοινή μετά του αγοραστού δήλωσιν εις διπλούν.

4.Εν ταις περιπτώσεσι των άνω εδ. 2 και 3 ο οικονομικός έφορος επί τη βάσει των επιδοθεισών δηλώσεων και της κατά τας διατάξεις του νόμου τούτου παρεχομένης εγγυήσεως. χορηγεί εις τον παραγωγόν, εν τη περιπτώσει δε του 3 εδαφίου, εις τον αγοραστήν, την προσήκουσαν άδειαν μεταφοράς ή κατοχής, δυνάμει δε ταύτης γίνονται αι αναγκαίαι μεταβολαί εν τοις βιβλίοις.

 

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ-ΚΑΠΝΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΓΤΠΑ του 1909 άρθρ. 6).

Επιτρέπεται ίνα διά Β.Δ/τος αυξηθώσιν ή και περιορισθώσιν αι κατά το άρθρ. 21 οριζόμεναι προθεσμίαι και ο όρος ως έγγιστα, είτε καθ όλον το Κράτος, είτε καθωρισμένα διαμερίσματα αυτού.

 

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ-ΚΑΠΝΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Εργασίες εμπόρων

 

Κείμενο Αρθρου

(Ν.1321 του 1918 άρθρ. 5 παρ. 5 και 522 άρθρ. 11).

1.Αι διατάξεις του κεφαλαίου τούτου ισχύουσι μόνον εν τω Παλαιώ Βασιλείω, Χίω, Σάμω και Κρήτη.

2.Μετά την πλήρη αποθήκευσιν του παραχθέντος καπνού οι καλλιεργηταί, οι βουλευόμενοι να ζητήσωσι την εις άλλον τόπον μεταφοράν ή την επ ονόματι εμπόρου μεταβίβασιν ολοκλήρου της παραχθείσης ποσότητος ή μέρους αυτής της, οφείλουσι: α)να παραδώσωσιν εις την αρμόδιαν αρχήν περί τούτου δήλωσιν περί της πωλήσεως ή της μεταφοράς, και β) να πληρώσωσι παν ποσόν, οφειλόμενον εις το δημόσιον λόγω προστίμου και πάσης άλλης αιτίας, κατά διάταξιν του νόμου τούτου.

 

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Ν.1321 του 1918 άρθρ. 3 παρ. 5 και 522 άρθρ. 12).

1.Μετά την υπό του καλλιεργητού εκπλήρωσιν των εν τω άρθρ. 27 αναγραφομένων όρων και διατυπώσεων, ο αγοραστής έμπορος επιδίδει δήλωσιν περί της αγοράς εις την υπηρεσίαν της φορολογίας καπνού, ήτις μεταγράφει τα καπνά επ' ονόματί του.

2.Τα αγορασθέντα υπό των εμπόρων καπνά προορίζονται, είτε διά την εις αλλοδαπήν εξαγωγήν είτε διά την εσωτερικήν κατανάλωσιν, κατά τους όρους του νόμου τούτου.

3.Πάσα έλλειψις μετ' έκπτωσιν της νομίμου φύρας, οριζομένης διά Β.Δ/των, θεωρείται ως προερχομένη εκ λαθρεμπορίας.

 

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Ν. 1321 του 1918, άρθρ. 3 παρ. 5 και 522 άρθρ. 13).

Πάντα τα παρ' εμπόρων αγορασθέντα καπνά δέον να κατατίθενται, δαπάναις αυτών, εν ταις εις αυτούς ανηκούσαις ή παρ' αυτών ενωκιασμέναις αποθήκαις, διατελούσι δε υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον της οικονομικής υπηρεσίας, καθ όρους και διατυπώσεις κανονισθησομένας διά Β.Δ/τος.

 

Αρθρο: 30

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Ν. 1321 του 1918 άρθρ. 3 παρ. 5 και 522 άρθρ. 14).

Εντός της αυτής πόλεως τα καπνά των εμπόρων δεν δύνανται να μεταφερθώσι, είτε από αποθήκης εις αποθήκην, είτε από τοιαύτης εις αποθήκας αποταμιεύσεως του δημοσίου ή τ' αναπάλιν, χωρίς να συνοδεύονται παρ' υπαλλήλου της οικονομικής υπηρεσίας ή δι' αδείας.

2. Πάσα άλλη μεταφορά καπνών του εμπορίου δέον να συνοδεύηται δι' αδείας εκδιδομένης υπό της υπηρεσίας της φορολογίας του καπνού. Ο έμπορος υποχρεούται να επιστρέψη εντός προθεσμίας δύο μηνών την άδειαν ταύτην, φέρουσαν οπισθογράφησιν υπαλλήλου της φορολογίας του καπνού, βεβαιούντος την εις τον τόπον του προορισμού άφιξιν των εις το εσωτερικόν αποστόλων, ή της τελωνειακής αρχής, βεβαιούσης την εκτός της χώρας εξαγωγήν.

3.Η εκδίδουσα την άδειαν αρχή δύναται να ζητήση, όπως δοθή εγγύησις αξιοχρέου προσώπου διά την πληρωμήν ποινικής ρήτρας, οριζομένης διά της προμνησθείσης δηλώσεως εις ποσόν ουχί κατώτερον του αναλογούντος κατ' ανώτατον όρον εις το μεταφερόμενον καπνόν φόρον καταναλώσεως εν περιπτώσει μη εκπληρώσεως της υποχρεώσεως ταύτης του εμπόρου, η ποινική ρήτρα βεβαιούται και εισπράττεται διοικητικώς.

 

Αρθρο: 31

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ-ΚΑΠΝΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

1.Μόνον εν τω Παλαιώ Βασιλείω ισχύουσιν αι διατάξεις του κεφαλαίου τούτου.

2.Δεν επιτρέπεται πώλησις καπνού εις φύλλα έλαττον των πέντε οκάδων.

 

Αρθρο: 32

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΑΥΚ του 1887 άρθρ. 39).

1.Ο οικονομικός επιθεωρητής, ο οικονομικός έφορος,ο διευθυντής του εργοστασίου ή έτερος υπάλληλος κατ' εντολήν όμως του υπουργού των Οικονομικών ενεργών ο τελευταίος, δύναται, οσάκις κρίνη αναγκαίον, να εξελέγχη τον εν ταις αποθήκαις αποτεταμιευμένον δεδηλωμένον καπνόν. 2.Περί της εξελέγξεως ταύτης συντάσσεται πρωτόκολλον, δι' ού βεβαιούται το ολικόν βάρος του ευρεθέντος καπνού, όπερ πρωτόκολλον παραδίδεται προς τον οικονομικόν έφορον, αν δεν ενήργησεν αυτός την εξέλεγξιν.

 

Αρθρο: 33

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΝΕ του 1892 άρθρ. 1).

1.Απαγορεύεται η άνευ αδείας του αρμοδίου οικονομικού εφόρου κατοχή καπνού ή εγχωρίου τουμπεκίου εις φύλλα.

2.Η άδεια ορίζει την αποθήκην και εκδίδεται επί παροχή αξιοχρέου εγγυήσεως.

 

Αρθρο: 34

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
Η παράγρ. 3 προστέθηκε από την παρ. 1 του άρθρ. 3 του Νομ. 695/1943. Με το νόμο όμως 1502/1950 περί ρυθμίσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων καταργήθηκαν οι πρόσθετες αμοιβές.

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΡΙΑ του 1892 άρθρ. 11 και ν.ΒΝΕ του 1892 άρθρ. 11 παρ. 2). 1.Η άδεια αύτη ισχύει μέχρι τέλους Αυγούστου. Διά τα επόμενα έτη ανανεούται αύτη, εξελεγχομένη εντός του μηνός Αυγούστου εκάστου έτους, τη παροχή της κατά το ανωτέρω άρθρον εγγυήσεως.

2.Διαφορά επί έλαττον μέχρι 5% επί του καπνού ή τουμπεκίου των πρώτων αγοραστών καταλογιζομένη εις φύραν δεν λαμβάνεται υπ όψιν. 3.(Εις τους οικονομικούς υπαλλήλους τους ενεργούντας τον έλεγχον Καπνεμπόρων και Καπνοβιομηχάνων δυνάμει των άρθρ. 32, 33 και 34 του Κ.Ν.Φ.Κ. παρέχεται αποζημίωσις άνευ αποδόσεως λογαριασμού, μη δυναμένη να υπερβή τας αποδοχώς των ενός μηνός, κατά τα δι αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών οριζόμενα).

 

Αρθρο: 35

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΨΕ του 1900 άρθρ. 4).

Η μεταφορά καπνού εις φύλλα και εγχωρίου τουμπεκίου από πόλεως ή χωρίου ένθα το πρώτον απεταμιεύθη η δυνάμει αδείας μετηνέχθη, και η μεταφορά αυτών από αποθήκης εις αποθήκην εντός πόλεων, αίτινες είναι πρωτεύουσαι νομού ή επαρχίας, επιτρέπονται μόνον δυνάμει αδείας του αρμοδίου οικονομικού εφόρου, εκδιδομένης κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Αρθρο: 36

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΝΕ. του 1892 άρθρ. 3).

Αι δοθείσαι εγγυήσεις λύονται ή περιορίζονται κατά λόγον των πιστώσεων των κυρίων του καπνού ή του τουμπεκίου και κατά την προτεραιότητα της χρονολογικής σειράς των εγγυήσεων.

 

Αρθρο: 37

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΝΕ' του 1892 άρθρ. 3).

Αι δοθείσαι εγγύησεις λύονται ή περιορίζονται κατά λόγον των πιστώσεων των κυρίων του καπνού ή του τουμπεκίου και κατά την προτεραιότητα της χρονολογικής σειράς των εγγυήσεων.

 

Αρθρο: 38

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΝΕ του 1892 άρθρ. 4).

Οι εγγυηταί ευθύνονται αλληλεγγύως μετά του κυρίου του καπνού ή του τουμπεκίου εις φύλλα επί τη πληρωμή του φόρου διά το εν τη αδεία ποσόν καπνού, εφ' όσον δεν επήλθε πράξις τις πιστώσεως υπέρ του κυρίου κατά το επόμενον άρθρον.

 

Αρθρο: 39

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΝΕ του 1892 άρθρ. 5).

Πας κάτοχος δεδηλωμένου καπνού ή τουμπεκίου εις φύλλα πιστούται: 1)διά του εν τω δημοσίω εργοστασίω κοπέντος καπνού ή τουμπεκίου, 2)διά του εις έτερα πρόσωπα μεταβιβασθέντος,

3)διά του εις ετέρας επαρχίας μετενεχθέντος,

4)διά τους εις την αλλοδαπήν αποσταλέντος, και

5)διά τους ταμβάκον μεταποιηθέντος.

 

Αρθρο: 40

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΝΕ του 1982 άρθρ. 6).

Μεταφορά καπνού ή τουμπεκίου εις φύλλα επιτρέπεται μόνον εις πόλεις ένθα εδρεύει οικονομικός έφορος ή διευθυντής καπνεργοστασίου, ή εις πόλεις ορισθησομένας διά Β.Δ/των.

 

Αρθρο: 41

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΡΙΑ του 1982 άρθρ. 10).

1.Δύναται ν' ανατεθή διά Β.Δ/των και εις άλλας αρχάς του Κράτους και 49 αδειών κατοχής και μεταφοράς καπνού ή τουμπεκίου και η κατά το άρθρ. 39 πιστοχρέωσις των κυρίων αυτών.

2.Εις τας αρχάς ταύτας χορηγείται μηνιαία αποζημίωσις διά γραφικά ουχί ανωτέρα των δραχμών είκοσι πέντε.

 

Αρθρο: 42

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Ν. 1321 του 1928 άρθρ. 5 παρ. 3).

Επιτρέπεται ν' ανατίθεται εις την υπηρεσίαν των καπνεργοστασίων ο έλεγχος του εις φύλλα καπνού και η λοιπή παρά των οικονομικών εφόρων διεξαγομένη υπηρεσία της φορολογίας του καπνού.

 

Αρθρο: 43

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 44

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 45

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 46

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 47

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 48

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 49

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 50

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 51

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 52

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 53

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 54

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 55

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 56

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 57

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Ν.522 του 1914 παρ. 8 του άρθρ. 36).

Επιτρέπεται αδεία του υπουργείου των Οικονομικών η παρ' εξ επαγγέλματος καπνοβιομηχάνων ατελής εκ της αλλοδαπής εισαγωγή φύλλων καπνού αποκλειστικώς χρησίμων διά καλύμματα σιγάρων (πούρων).Το ποσόν του εκάστοτε ούτως ατελώς εισαγομένου καπνού εν αναλογία των παραγομένων πούρων, οί όροι της αποκλειστικής του χρησιμοποιήσεως και πάσα άλλη σχετική λεπτομέρεια κανονισθήσεται διά Β.Δ/τος.

(Το άρθρον τούτο ισχύει και εν ταις Νέαις Χώραις).

Εις εκτέλεσιν των εν τω άνω κεφαλαίω κωδικοποιημένων διατάξεων εξεδόθησαν τα

α) Β.Δ. της 8/17 Φεβρ. 1910 περί του λόγω καταβρέγματος και απωλειών εν γένει αφαιρετέου ποσοστού βάρους κατά την εις εργοστάσια εισκόμισιν καπνού προωρισμένου να μεταποιηθή εις σιγάρα (πούρα).

β) της 25/28 Οκτ. 1915 περί εισαγωγής εκ της αλλοδαπής φύλλων καπνού αποκλειστικώς χρησίμων διά καλύμματα σιγάρων (πούρων) και

γ) της 4/24 Απρ. 1925 περί τροποποιήσεως του Β.Δ. της 25 Οκτ. 1915 κλπ.

 

Αρθρο: 58

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ-ΚΑΠΝΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΗ του 1892 άρθρ. 1 παρ. 4).

Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ισχύουσι μόνον εν τω παλαιώ βασιλείω.

2.Η προσθήκη νέων μηχανημάτων, η επισκευή και η συντήρησις των υπαρχόντων τοιούτων γίνεται δαπάναις των κυρίων του καπνού.

 

Αρθρο: 59

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΝΕ του 1892 άρθρ. 10).

Επιτρέπεται εις τον υπουργόν των Οικονομικών να προκαλέση, τη αιτήσει των καπνοπωλών, των διά πλειοδοτικής δημοπρασίας εκποίησιν των εν τοις δημοσίοις εργοστασίοις υπαρχόντων μηχανημάτων κοπής καπνού.

 

Αρθρο: 60

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ-ΚΑΠΝΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΡΙΑ του 1892 άρθρ. 8).

Αι αναγκαίαι επισκευαί των μηχανών και μηχανημάτων ενεργούνται τη υποδείξει και δαπάναις των κατόχων αυτών, αλλ' υπό την άμεσον επίβλεψιν του διευθυντού του καπνεργοστασίου. Εάν δε ο κάτοχος αυτών εγκαταλείψη την εργασίαν παραιτούμενος του χορηγηθέντος αυτώ δικαιώματος δύναται αν εξαγάγη τα μηχανήματα εις το εξωτερικόν, κατόπιν εκγρίσεως του Υπουργού των Οικονομικών, ή να πωλήση ταύτα εις έτερον πρόσωπον, συμμορφούμενος προς τας διατάξεις του νόμου τούτου.

 

Αρθρο: 61

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ-ΚΑΠΝΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΥΙΑ του 1896 άρθρ. 1).

Επιτρέπεται εις τους καπνοπώλας πλην των προς κοπήν καπνού μηχανημάτων να εισαγάγωσιν εν τοις δημοσίοις ως και ειδικοίς καπνοκοπτηρίοις, ιδίαις αυτών δαπάναις και επί ταις όροις του ν.ΒΡΙΑ του 1892, και μηχανήματα, δι' ών παράγονται τέλεια σιγαρέττα.

 

Αρθρο: 62

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 63

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 64

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΓΥ4Β του 1909 άρθρον μόνον).

1.Αι διατάξεις του κεφαλαίου τούτου ισχύουσι μόνον εν τω παλαιώ βασιλείω.

2.Διά Β.Δ/τος κανονισθήσετε σήμα ή έμβλημα επιτιθέμενον εν τοις καπνεργοστασίοις επιμέλεια και δαπάνη των καπνοπωλών, εφ' εκάστου κυτίου περιέχοντος σιγαρέττα, κατασκευασθέντα διά μηχανημάτων κατασκευής τελείων σιγαρέττων, δηλούν δε τοιαύτην κατασκευήν των σιγαρέττων τούτων, προς διάκρισιν από των χειροποιήτων τοιούτων.

 

Αρθρο: 65

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 66

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 67

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 68

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 69

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 70

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(ΑΥΚ του 1887 άρθρ. 43).

1.Αι διατάξεις του κεφαλαίου τούτου ισχύουσι καθ' όλον το Κράτος. 2.Ο πωλών κεκομμένον καπνόν, τουμπεκίον ή σιγάρα, μη προερχόμενα εκ των εργοστασίων του Δημοσίου κατά τους ορισμούς του άρθρ. 10 τιμωρείται με πρόστιμον (μέχρι δραχμών 1000) ανακαλουμένης εν υποτροπή και της αδείας του επιτηδεύματος διά χρονικόν διάστημα εξ μηνών μέχρι δύο ετών, ο δε αγοράζων με πρόστιμον (μέχρις 100 δραχμών).

3.Εν εκατέρα των περιπτώσεων τούτων κατάσχονται τα εις τον πωλητήν ή τον αγοραστήν ανακαλυπτόμενα είδη.

 

Αρθρο: 71

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(ΑΥΚ του 1887 άρθρ. 44).

Ο κατά παράβασιν του άρθρ. 13 πωλών καπνόν, τουμπεκίον ή σιγάρα άνευ αδείας επιτηδεύματος καπνοπωλίου τιμωρείται με πρόστιμον (μέχρι δραχμών 50).

 

Αρθρο: 72

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές διατάξεις

Σχόλια
Ηδη βλ. άρθρ. 218 Ποιν. Κώδικος.

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΦΙΘ του 1898 άρθρ. 23).

Η παραποίησις των ταινιών καπνού τιμωρείται κατά το άρθρ. 262 του Ποινικού Νόμου, η άνευ αδείας κατασκευή πλακών χρησιμευουσών εις την εκτύπωσιν αυτων τιμωρείται ως απόπειρα παραποιήσεως.

 

Αρθρο: 73

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές διατάξεις

Σχόλια
Ηδη βλ. άρθρ. 218 Ποιν. Κώδικος>.

 

Κείμενο Αρθρου

(ΓΤΞΕ του 1909 άρθρ. 6 παρ. 2).

Η παραποίησις του σήματος του οριζομένου υπό του άρθρ. 56, του επιτιθεμένου επί των πούρων, τιμωρείται κατά το άρθρ. 262 του Ποινικού Νόμου, τα δε μη προερχόμενα εκ του δημοσίου καπνεργοστασίου και ο κατέχων ή πωλών τοιαύτα τιμωρείται κατά τας διατάξεις των άρθρων 70 και 83 παρ. 1 νόμου τούτου.

 

Αρθρο: 74

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές Διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(ΑΥΚ του 1887 άρθρ. 55).

Ο κατά το άρθρ. 70 κατασχόμενος καπνός, το τουμπεκίον και τα σιγάρα, ως και τα εργαλεία κοπής καπνού και κατασκευής σιγάρων, αποστέλλονται μετά της εκθλέσεως κατασχέσεως και των συλεγέντων αποδεικτικών μέσων εις τον πλησιέστερον οικονομικόν έφορον. Ο καπνός, το τουμπεκίον και τα σιγάρα εκποιούνται διά μονοημέρου δημοπρασίας, τα δε εργαλεία γίνονται κτήμα του δημοσίου.

 

Αρθρο: 75

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΑΥΚ του 1887 άρθρ. 56).

Η εκποίησις ενεργείται και πριν αποφανθή ο οικονομικός έφορος, εάν ο καπνός υπόκειται εις βλάβην. Εν περιπτώσει δ' αθωώσεως αποδίδεται το εκ της εκποιήσεως εισπραχθέν τίμημα μετά την αφαίρεσιν των δαπανών.

 

Αρθρο: 76

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

Εις τους κατέχοντας καπνόν ή εγχώριον τουμπεκίον εις φύλλα άνευ αδείας, ή έχοντας τοιαύτα εναποταμιευμένα εν άλλη αποθήκη ή τη αναφερομένη εν τη αδεία, ή μεταφέροντος καπνόν ή τουμπεκίον άνευ αδείας ή πέραν του εν της αδεία αναφερομένου ποσού, επιβάλλεται πρόστιμον (μέχρι 1000 δραχμών), κατασχομένου του καπνού και του τουμπεκίου υπέρ του δημοσίου.

 

Αρθρο: 77

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

1.Απαγορεύεται η έκδοσις αδείας μεταφοράς ή κατοχής καπνού ή τουμπεκίου εις φύλλα επ' ονόματι των από 7 Αυγ. 1892 τιμωρηθέντων δυνάμει αμετακλήτου αποφάσεως επί παραβάσει των ανωτέρω άρθρων του νόμου τούτου.

2.Οι ως ανωτέρω τιμωρηθέντες δεν είναι δεκτοί και ως εγγυηταί.

 

Αρθρο: 78

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΡΙΑ του 1892 άρθρ. 15).

Αι διατάξεις των άρθρ. 76, 83 και 87 εφαρμόζονται και κατά των μεταποιούντων καπνόν εις ταμβάκον άνευ της νομίμου αδείας.

 

Αρθρο: 79

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(ΑΥΚ του 1887 άρθρ. 53).

Πάσαι αι ποιναί επιβάλλονται και εν περιπτώσει ενοικιάσεως του φόρου κατά τα άρθρ. 65-69.

 

Αρθρο: 80

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΣΟΕ του 895 άρθρ. 11).

1.Εάν ο καπνός, δι' όν εδόθη η κατά τα άρθρ. 46 και 47 του παρόντος νόμου άδεια, δεν μετενεχθή εντός της εν τη αδεία οριζομένης προθεσμίας εις το οριζόμενον εν αυτή καπνεργοστάσιον και εκ τούτου εις το ταμβακοποιείον, ή δεν περιβραχή ούτος διά του ειδικού αποβράσματος (σερμπετίου) κατά τα διά Β.Δ/τος ορισθησόμενα, ή εάν διά της περιβρέξεως δεν καταστή άχρηστος προς κάπνισμα, ή εάν δεν μεταποιηθή εντελώς εις ταμβάκον και εξαχθή του ταμβακοποιείου αμεταποίητος, ο αιτήσας την μεταφοράν τιμωρείται με πρόστιμον (μέχρι 1.000 δραχμών) και με το διπλάσιον του αναλογούντος επί του καπνού δικαιώματος, εφαρμοζομένων και των περί ποινικής καταδιώξεως και τιμωρίας διατάξεως του άρθρ. 78.

2.Εν καταγινωσκούση την ποινήν αποφάσει συνεπιβάλλεται εις τους εγγυητάς ή πληρωμή του αναλογούντος επί του καπνού απλού φόρου. 3.Αι διατάξεις του άρθρου τούτου εφαρμόζονται και κατά των εισαγαγόντων ή διατηρούντων εν ειδικώ ταμβακοποιείω καπνόν εις φύλλα, χρήσιμον προς κάπνισμα, κατασχομένου και του καπνού υπέρ του δημοσίου.

 

Αρθρο: 81

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΨΕ του 1900 άρθρ. 5).

Ο κατά παράβασιν του άρθρ. 35 μεταφέρων καπνόν ή τουμπεκίον άνευ αδείας υπόκειται εις πρόστιμον (μέχρι δραχμών 500). κατασχομένων και των ειδών τούτων υπέρ του δημοσίου.

 

Αρθρο: 82

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΨΕ του 1900 άρθρ. 7).

Εις τας υπό του άρθρ. 70 οριζομένας ποινάς υπόκειται και πας ο πωλών κεκομμένον καπνόν, τουμπεκίον ή σιγάρα μη όντα εν δοχείω περιβεβλημένω δι' αναλόγου ταινίας, κατά τας διατάξεις του άρθρ. 10, ως και πας καπνοπώλης διατηρών εν τω καταστημάτι αυτού ή αλλαχού δοχεία εμπεριέχοντα καπνόν ή σιγάρα, έχοντα διερηγμένην την ένσημον ταινίαν ή μη φέροντα ευδιάκριτον την σφραγίδα του καπνοκοπτηρίου επί τε της ταινίας και του δοχείου αποτετυπωμένην.

 

Αρθρο: 83

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
Η παρ. 2 κατηργήθηκε από το ν.1165/1918 περί Τελων.Κώδικος. Η παρ. 3 τροποποιήθηκε ως άνω από το Ν.Δ. της 11/13 Ιουλ. 1925. Κατά το άρθρ. 4 του Ν.Δ. της 3/3 Φεβρ. 1926 δικαίωμα εκδόσεως αποφάσεων κατά την ως άνω παράγραφον έχουν και οι αστυνομικές αρχές, στις έδρες των οποίων λειτουργούν καπνεργοστάσια ή οικονομικές εφορίες. Η παρ. 4 προστέθηκε από το Ν.Δ. της 8/12 Δεκ. 1923 περί επεκτάσεως του τρόπου εκδικάσεως των επ αυτοφώρω πλημμελημάτων ως επί της λαθρεμπορίας.

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΨΕ του 1900 άρθρ. 9, ΒΝΕ του 1892 άρθρ. 13, ΓΤΠΑ, του 1909 ʼρθρ.8). 1.Εν ταις περιπτώσεσι ταις οριζομέναις υπό των άρθρ. 70, 76, 81 και 87 εδ. α και β , οί τε αυτουργοί και συνεργοί καταδιώκονται και τιμωρούνται και ποινικώς κατά τα περί απάτης διατάξεις του Ποινικού Νόμου, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε συνεπεία μηνύσεως δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιώτου. Η προσγενομένη εις το δημόσιον ζημία ένεκεν παραβάσεως τινος εκ των ανωτέρω επ ουδεμιά περιπτώσει δύναται να λογισθή ελάσσων των δραχ. 25. Εις τους καταδικασθέντας επιβάλλεται και η κατά τα άρθρ. 34 και 37 του Ποινικού Νόμου οριζομένη αστυνομική επιτήρησις.

2.(Εις τας αυτάς ως ανωτέρω περιπτώσεως εφαρμόζονται και αι διατάξεις των παρ. β , ς και του ζ του άρθρ. 4 του ν.ΑΠ4Θ του 1892). «3.Ο κατέχων σιγαρόχαρτον μη προερχόμενον εκ των αποθηκών των μονοπωλίων, βάρους μικροτέρου των 10 δραχμίων, ή σιγαρέττα

κατασκευασθέντα διά τοιούτου σιγαροχάρτου βάρους μικροτέρου των 50 γραμμαρίων, τιμωρείται δι αποφάσεως του οικονομικού εφόρου ή του διευθυντού του καπνεργοστασίου ή του ειρηνοδίκου ή της αστυνομικής αρχής, εις την έδραν των οποίων δεν λειτουργεί καπνεργοστάσιον, διά προστίμου (δραχ. 300) εν υποτροπή δε διά προστίμου (δραχ. 600)/ Η απόφασις αύτη των ειρημένων αρχών εις ουδέν ένδικον μέσον υπόκειται. Η απόφασις μετά του κατασχεθέντος σιγαροχάρτου ή των σιγαρέττων αποστέλλεται εις το αρμόδιον δημόσιον ταμείον, όπερ μεριμνά διά την εντός 10 ημερών από της προς αυτό κοινοποιήσεως της αποφάσεως βεβαίωσιν και είσπραξιν του προστίμου.

Επί ενός φύλλου εκ του κατασχεθέντος σιγαροχάρτου και ενός των σιγαρέττων δέον να τίθηται η υπογραφή του κατασχόντος ταύτα δημοσίου υπαλλήλου.

Το ήμισυ του προστίμου αποδίδεται αμέσως άμα τη εισπράξει εις τον κατάσχοντα και εάν η κατάσχεσις ενεργηθή υπό των κατά την παρ. 2 του άρθρου τούτου οριζομένων αρχών.

Εάν το βάρος του σιγαροχάρτου και των σιγαρέττων είναι ανώτερον του κατά την παρ. 2 το παρόντος άρθρου οριζομένου, η λαθρεμπορία τιμωρείται κατά τας ισχυούσας περί λαθρεμπορίας του καπνού και του σιγαροχάρτου διατάξεις. Το εν τη περιπτώσει ταύτη επιβαλλόμενον πρόστιμον δεν δύναται να είναι μικρότερον των 1000 δραχμών.

Καταργείται το άρθρ. 8 του ν. ΓΤΠΑ του 1909».

«4.Αι διατάξεις, του Ν.Δ. της 22 Νοεμ. 1923 περί αμέσου εκδικάσεως πλημμελημάτων τινών επ αυτοφώρω, εφαρμόζονται και επί των

πλημμελημάτων λαθρεμπορίας από της 18 Δεκεμβρίου ε.έ. καθ όλον το Κράτος. Αι εκκρεμείς δίκαι εξακολουθούσι δικαζόμενοι κατά τας μέχρι τούδε διατάξεις».

 

Αρθρο: 84

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές διατάξεις

Σχόλια
Το εδ. ε προστέθηκε από την παρ. 1 του άρθρ. 2 του Ν.Δ. 2057/1943.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 7 του ν.1679 του 1919).

1.Καταδιώκονται και τιμωρούνται κατά τας διατάξεις των άρθρ. 70, 88 και 89 του νόμου τούτου: α)Οι συσκευάζοντες καπνόν, σιγαρέττα, σιγάρα, τουμπεκίον ή ταμβάκον εις κυτία μη αναγράφοντα τα εν άρθρ. 5 αναφερόμενα ή μη αναγράφοντα ταύτα ευκρινώς και κατά τον διά Β.Δ/τος καθορισθησόμενον τρόπον και εύπον. β)Οι κατέχοντες, αγοράζοντες ή πωλούντες τα είδη ταύτα εις τοιαύτα κυτία. γ)Οι πωλούντες τοιαύτα είδη εις τιμήν ανωτέραν της επί των κυτίων αναγραφομένης, και δ)Οι κατέχοντες ή πωλούντες μετά ένα μήνα από της 1 Οκτ. 1919 κυτία περιέχοντα τοιαύτα είδη και μη φέροντα τας διά Β.Δ/τος καθορισθησομένας ταινίας ή σήματα και τας σφραγίδας των καπνεργοστασίων ή

ταμβακοποιείων.

«ε)Οι βιομήχανοι οι εξάγοντες εκ των καπνεργοστασίων του Κράτους σιγαρέτα προοριζόμενα διά κατανάλωσιν εν τω εσωτερικώ μη αναγράφοντα επί ενός εκάστου σιγαρέττου είτε την επωνυμίαν της Καπνοβιομηχανίας ή σαφή ένδειξιν δηλωτικήν της επωνυμίας της Καπνοβιομηχανίας προς τούτο εγκρινομένην παρά του Υπουργού των Οικονομικών, είτε άλλας ενδείξεις δι αποφάσεων του αυτού Υπουργού των Οικονομικών οριζομένας». 2.Η κατοχή και πώλησις εις τας Παλαιάς Χώρας καπνού μεταποιηθέντος εις ταμβάκον προ της ισχύος του ν.1679 του 1919 (1 Ιουλ. 1919) επιτρέπεται μέχρι τέλους Μαρτ. 1920 (Ν.1943 του 1920).

 

Αρθρο: 85

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές διατάξεις

Σχόλια
Με το άρθρ. 5 του ν.5059 του Ν.1931 περί τροποποιήσεως διατάξεων διώξεως λαθρεμπορίου καταργήθηκαν όλες οι βάσει των κειμένων νόμων χορηγούμες αμοιβές στους μηνυτές και τους οπωσδήποτε συμπράττοντες στην ανακάλυψη και κατάσχεση λαθρεμπορευμάτων.

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΨΕ του 1900 άρθρον 10).

Εις τους μηνυτάς παραβάσεώς τινος των διατάξεων του παρόντος νόμου προκαταβάλλονται υπό του δημοσίου, απέναντι της οριζομένης υπό του άρθρ. 88 αμοιβής, μετά την υπό του διοικητικού δικαστηρίου των φορολογικών παραβάσεων έκδοσιν της οριστικής αποφάσεως, αν αύτη είναι καταδικαστική, δραχμαί πέντε).

 

Αρθρο: 86

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΨΕ του 1900 άρθρ. 11).

Οι υπό του παρόντος νόμου εντεταλμένοι καθήκοντα δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι, αρνούμενοι ή αναβάλλοντες την εκπλήρωσιν των καθηκόντων αυτών καταδιώκονται και τιμωρούνται ποινικώς επί αρνήσει υπηρεσίας με φυλάκισιν μέχρι τριών μηνών, ειτε αυτεπαγγέλτως, είτε καταγγελία του υπουργού των Οικονομικών ή του οικονομικού εφόρου.

 

Αρθρο: 87

Ημ/νία: 28.06.2007

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(ΓΤΠΑ του 1909 άρθρ. 7, ν.1321 του 1918 άρθρ. 3, ν.1679 του 1919 άρθρ. 3 παρ. 7).

1. Καταδιώκεται και τιμωρείται κατά τας διατάξεις των άρθρ. 70, 83, 88 και 89 του νόμου τούτου:

α) Η παρ. οιουδήποτε εκτός του δημοσίου ή άνευ της αδείας αυτού, εισαγωγή, κατασκευή, κατοχή, πώλησις και αγορά μηχανημάτων και εργαλείων αποκλειστικώς χρησίμων προς κοπήν καπνού και τουμπεκίου ή διασκευήν και συσκευήν σιγαροχάρτου,

β) Η προς εμπορίαν συλλογή, κατοχή, αγορά και πώλησις ακεραίων ενσήμων ταινιών, αφαιρεθεισών εκ των εφών επεκολλήθησαν εν καπνεργοστασίοις δοχείων προς σκοπόν της λαθραίας χρήσεως αυτών ή επικολλήσεως αυτών εις έτερα δοχεία καπνού ή σιγαρέττων ή σιγάρων, προς καταδολίευσιν του δικαιώματος του δημοσίου και εν γνώσει πώλησις και αγορά τοιούτων δοχείων.

γ) Η παρά καπνοπώλου εν γνώσει διατήρησις εν τω καταστημάτι ή αλλαχού δοχείων, μη φερόντων την σφραγίδα του καπνοκοπτηρίου επί τε της ταινίας και του δοχείου αποτετυπωμένην.

δ) Η άνευ προηγουμένης εκπληρώσεως πάντων των όρων και διατυπώσεων του νόμου εκτός του δημοσίου καπνεργοστασίου: 1)εισαγωγή καπνού εις φύλλα, 2)κοπή αυτού, 3)κατοχή, αγορά και πώλησις ή ανάλωσις κεκομμένου καπνού και 4)εξαγωγή αυτού εκτός του

καπνεργοστασίου.

[ε) καταργήθηκε με την περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3583/2007 (Α΄ 142/28.6.2007)].

ς) Η λαθραία εις την ξηράν αποβίβασις ή καθ' οιονδήποτε τρόπον επαναφοράν καπνού ή τουμπεκίου φορτωθέντος προς αναστολήν εις το εξωτερικόν καθώς και η άνευ ελέγχου ή γραπτής αδείας της τελωνειακής αρχής φόρτωσις ή αποστολή καπνού ή τουμπεκίου εις το εξωτερικόν.

ζ) Η εντός πλοίου χωρητικότητος κατωτέρας των 100 τόννων, προοριζομένου ή παραπλέοντος την ακτήν επί σκοπώ λαθραίας αποβάσεως, εις απόστασιν μικροτέραν των δύο μυριαμέτρων ύπαρξις κεκομμένου καπνού και εάν ούτος είναι αναγεγραμμένος εν τω δηλωτικώ, οσάκις το ποσόν αυτού είναι ανώτερον των αναγκών της αμέσου καταναλώσεως του πληρώματος.

η) Η κατοχή ή μεταφορά καπνού ή εγχωρίου τουμπεκίου εις φύλλα 1)κατά παράβασιν διατάξεώς τινος των άρθρ. 21 ή 25 του παρόντος νόμου, ή 2)καθ υπέρβασιν του ως έγγιστα καθωρισμένου ποσού, 3)η κατά παράβασιν διατάξεώς τινος του άρθρ. 25 του παρόντος νόμου εναποταμίευσις εν άλλη αποθήκη, παρά τηνεν τη δηλώσει ή αδεία αναφερομένην, μεταφορά εις άλλην πόλιν ή προς αποστολήν εις την αλλοδαπήν και μεταβίβασις εις έτερον πρόσωπον τοιούτων ειδών. θ)Η επί έλαττον του δηλωθέντος ή του εν τη αδεία αναφερομένου ποσού ανακαλυπτομένη διαφορά καπνού ή τουμπεκίου εις φύλλα, εφ' όσον η διαφορά αύτη είναι ανωτέρα των 10% επί του δηλωθέντος ποσού.

2. Εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και φύρας διά Β.Δ/των των καθορισθησομένων, πάσα διαφορά μη δεδικαιολογημένη, προκύπτουσα δε είτε μεταξύ της καταγραφείσης ποσότητος και ποιότητος εκάστης παραγωγής και της αποθηκευθείσης, είτε μεταξύ της αποθηκευθείσης ποσότητος και ποιότητος και της κατά τον έλεγχον ευρεθείσης, θεωρείται ως διαταθείσα εις λαθραίαν χρήσιν.

 

Αρθρο: 88

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές διατάξεις

Σχόλια
Η παρ. 4 προστέθηκε από το άρθρ. 3 του ν.3168/1924.

 

Κείμενο Αρθρου

(ΑΥΚ του 1887 άρθρ. 57, ν.ΒΝΕ του 1892 άρθρ. 15 και άρθρ. 7 ν.1943 του 1920).

(1.Το ήμισυ της επιβαλλομένης ποινής αποδίδεται μετά την είσπραξιν εις τον μηνυτήν, είτε δημόσιος υπάλληλος ή υπηρέτης είναι ούτος, είτε ιδιώτης, εάν προσωπικώς συντελέση εις την ανακάλυψιν της παραβάσεως. 2.Η αμοιβή αύτη ουδέποτε απονέμεται εις την δικάζουσαν αρχήν). 3.Καθ άς περιπτώσεις κατά τους νόμους περί δεκάτης καπνού, περί εγγείου φόρου και περί φόρου καταναλώσεως καπνού επιβάλλεται κατάσχεσις επί καπνού εις φύλλα, επί κεκομμένου καπνού ή σιγαρέττων ή σιγάρων (πούρων) ή τουμπεκίου, τα κατασχεθέντα είδη εκποιούνται διά δημοπρασίας, κατά τα διά Β.Δ/τος κανονισθησόμενα, και εκ του εκπληστηριάσματος αυτών εισπράττονται τα οφειλόμενα πρόστιμα (ή χρηματικαί ποιναί), φόροι, τέλη και έξοδα, το δε υπόλοιπον του εκπλειστηριάσματος αποδίδεται εις τον κύριον των κατασχεθέντων. Εις αυτόν επιτρέπεται να αποδοθώσι τα κατασχεθέντα, μετά την κατάσχεσιν, εάν καταθέση λόγω εγγυήσεως επί παρακαταθήκη εις δημόσιον ταμείον ποσόν ίσον προς τον ανώτατον όρον του προστίμου (ή της χρηματικής ποινής), των φόρων, τελών και εξόδων.

«4.Δύναται ο υπουργός των Οικονομικών, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του οικον. εφόρου ή διευθυντού του καπνεργοστασίου, να διατάξη την προκαταβολήν της διά της παρ. 1 του άρθρ. 88 του κώδικος των νόμων περί φορολογίας του καπνού και του άρθρ. 3 του ν. ΑΡΝΕ της 27 Μαρτ. 1884 οριζομένης αμοιβής εν όλω ή εν μέρει και προ της εισπράξεως της ποινής, αναγραφομένης προς τούτο σχετικής πιστώσεως εις τον προϋπολογισμόν των εξόδων του υπουργείου των Οικονομικών».

 

Αρθρο: 89

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές διατάξεις

Σχόλια
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρ. 56 Α.Ν. 2595/1940.

 

Κείμενο Αρθρου

(ΑΥΚ του 1887 άρθρ. 54 και ν.1680 του 1919).

«1.Επί παραβάσεων του παρόντος νόμου ο αρμόδιος Οικονομικός Έφορος ή Έφορος Καπνού ή Τελώνης, καθ άς περιπτώσεις είναι ούτος αρμόδιος και διά τας τελωνειακάς παραβάσεις, εκδίδει πράξιν, καθ ής επιτρέπεται ένστασις».

Η έφεσις γράφεται επί χαρτοσήμου (δραχμής) και κοινοποιείται εις την εκδούσαν αρχήν, ήτις υποβάλλει την δικογραφίαν και την (έφεσιν) εις τον πρόεδρον του διοικητικού δικαστηρίου διά της εις αυτό εισαγωγήν της υποθέσεως.

 

Αρθρο: 90

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές Διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Ν. 1321 του 1918 άρθρ. 3 παρ. 5, άρθρ. 11 εκτός παρ. 2, 12 έως 14, 17 του ν.522 του 1914).

1.Θεωρούνται ως διατεθέντα εις λαθρεμπόριον:α)Τα μεταφερθέντα εντός του Κράτους καπνά, ών τα κεκανονισμένα δικαιολογητικά έγγραφα και πιστοποιητικά δεν επεστράφησαν εν τάξει ή εντός των νομίμων προθεσμιών. β)Τα προκύψαντα ελλείμματα μεταξύ των μεταφερθέντων εντός του Κράτους και των αναγραφομένων εν τοις συνοδεύουσιν αυτά εγγράφοις ή εν τοις πιστοποιητικοίς του τόπου του προορισμού μετ' αφαίρεσιν της νομίμου φύρας.

 

Αρθρο: 91

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές Διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Ν. 1321 του 1918 άρθρ. 3 παρ. 5 και παρ. 3 του άρθρου 25 του ν.522 του 1914).

1.Αι μη ειδικώς προβλεπόμεναι υπό του παρόντος νόμου παραβάσεις των διατάξεων αυτού τιμωρούνται εξ επαγγέλματος υπό του πλημμελειοδικείου διά χρηματικής ποινής.

2.Αι παρανόμως γενόμεναι φυτείαι ή σποραί καπνού δημεύονται και καταστρέφονται.

 

Αρθρο: 92

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

Ν. 1679 του 1919 άρθρ. 3 παρ. 1).

1.Ο εισκομίζων εις τα εργοστάσια εσωτερικής καταναλώσεως καπνόν προς κοπήν ή κατασκευήν σιγαρέττων, υποχρεούται να παραλαμβάνη και σιγαρόχαρτον του μονοπωλίου επί τιμή δραχμών δύο χιλιόγραμμον καπνού και αναλογία οκτακοσίων ογδοήκοντα φύλλων δι' έκαστον χιλιόγραμμον καπνού, προκαταβάλλων το αντίτιμον αυτού.

2.Το κατά την ανωτέρω παράγραφον αντίτιμον σιγαροχάρτου καταβάλλεται επί τη αυτή αναλογία και διά εκ του εξωτερικού εισαγόμενα διά σιγαροχάρτου κατασκευασμένα σιγαρέττα.

 

Αρθρο: 93

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΑΥΚ του 1887 άρθρ. 71).

1.Η διαχείρισις των ταινιών προς περιβολήν καπνού, τουμπεκίου και σιγάρων και η είσπραξις του τέλους αυτών, του δικαιώματος καταναλώσεως και του εξόδου κοπής και συσκευής, προς δε η διαχείρισις του κατά το άρθρ. 92 αναλογούντος σιγαροχάρτου και η είσπραξις του αντιτίμου αυτού, δύναται ν' ανατεθή δι' αποφάσεως του υπουργού των Οικονομικών εις διευθυντάς εργοστασίων κοπής καπνού ή τους αναπληρωτάς αυτών. 2.Οι υπάλληλοι καθίστανται υπόλογοι ενώπιον του δημοσίου και δίδουσι λόγον της διαχειρίσεώς των, κατά τα περί υπολόγων διατεταγμένα, ενώπιον του υπουργείου των Οικονομικών και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Αρθρο: 94

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φοροογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΑΥΚ του 1887 άρθρ. 69).

Πάντα τα κατά τον νόμον και τα προς εκτέλεσιν αυτού έγγραφα και αντίγραφα συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

 

Αρθρο: 95

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΡΙΑ του 1982 άρθρ. 13).

Μετ' αποτυχούσαν δημοπρασίαν περί εκποιήσεως του εκ κατασχέσεως προερχομένου καπνού και τουμπεκίου δύναται ο υπουργός των Οικονομικών να χορηγήση ταύτα εις γαιοκτήμονας διά γεωργικάς εργασίας, επί τιμήματι ανωτέρω των 10 λεπτών κατ' οκάν, αφού προηγουμένως κατασταθώσι ταύτα άχρηστα προς άλλον σκοπόν δι' επιρραντισμού αναλόγου ποσού πετρελαίου.

 

Αρθρο: 96

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΒΣΟΕ του 1895 άρθρ. 10).

Τα διά το εξωτερικόν προωρισμένα σιγάρα κατασκευάζονται διά σιγαροχάρτου άνευ σήματος του δημοσίου.

 

Αρθρο: 97

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 98

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(ΑΥΚ του 1887 άρθρ. 73, ν.ΒΝΕ του 1892 άρθρ. 18, ν.ΒΡΙΑ του 1892 άρθρ. 17, ν.1679 του 1919 άρθρ. 10).

Διά Β.Δ/των καθορίζονται α)Τα του ελέγχου και της επιτηρήσεως του καπνού εις φύλλα. β)Τα της αποδείξεως της εν δημοσίω εργοστασίω κοπής, της εις έτερον πρόσωπον μεταβιβάσεως, της εις ετέραν επαρχίαν μεταφοράς, της αποστολής εις το εξωτερικόν και της μεταποιήσεως εις ταμβάκον. γ)Τα των εγγυήσεων.

δ)Τα τηρούμενα βιβλία και ο τύπος των αδειών, δηλώσεων και εγγυήσεων. ε)Τα της δημοπρασίας της εκποιήσεως των μηχανημάτων κοπής καπνού των δημοσίων εργοστασίων, ς)Ο τρόπος της περιβρέξεως του καπνού διά την μεταποίησιν αυτού εις ταμβάκον, και το είδος το χρησιμοποιουμένου αποβράσματος (σερμπετίου).

ζ)Ο τόπος και ο τρόπος της επί των κυτίων αναγραφής των εν άρθρ. 5 του παρόντος αναφερομένων. η)Το είδος των δοχείων ή κυτίων και τα ποσά εις βάρος του περιεχομένου εκάστου τούτων. θ)Αι κλάσσεις, το είδος, ο τύπος, αι διαστάσεις και το χρώμα των ταινιών ή ενσήμων, δι' ών θέλει ενεργείσθαι η είσπραξις του φόρου, και ο τρόπος της επικολλήσεως αυτών επί των κυτίων και της διαγραφής αυτών. ι)Οι όροι και αι διατυπώσεις, υφ' ούς επιτρέπεται η μεταφορά εκ Παλαιάς Ελλάδος εις τας Νέας Χώρας και τ' ανάπαλιν καπνού κεκομμένου, σιγαρέττων, σιγάρων, τουμπεκίου και ταμβάκου μη υποβληθέντων εις τον φόρον και ο τρόπος της βεβαιώσεως και εισπράξεως του επ' αυτών αναλογούντος τοιούτου. ια)Τα αφορώντα εν γένει την εκτέλεσιν του νόμου τούτου.

 

Αρθρο: 99

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Έγγειος φόρος παλαιού Βασιλείου

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 1 ν.1321 του 1918).

Επί των εν τω παλαιώ Βασιλείω, εν Χίω, Σάμω και Κρήτη παραγομένων καπνών επίβάλλεται έγγειος φόρος, οριζόμενος εις 10 τοις εκατόν επί της αξίας των παραγομένων καπνών, βεβαιούμενος και εισπραττόμενος κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου και κατά τα κανονισθησσόμενα διά Β.Δ/τος, δι' ού επιτρέπεται να κανονισθώσι και οι όροι, καθ' ούς ο έγγειος φόρος ούτος καταβάλλεται εις είδος, εν περιπτώσει διαφωνίας περί της αξίας μεταξύ της αρχής και του εις φόρον υποχρέου).

 

Αρθρο: 100

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Έγγειος φόρος παλαιού Βασιλείου

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 2 ν.1321 του του 1918).

1.(Η είσπραξις του φόρου τούτου γίνεται κατά γενικόν κανόνα παρά του δημοσίου ταμείου προ πάσης εκδόσεως αδείας α)προς μεταφοράν τουπαραχθέντος καπνού εκ της εν ή το πρώτον εναπεταμιεύθη αποθήκης εις άλλον τόπον, υπαγόμενον εις την διδικαιοδοσίαν άλλης οικονομικής εφορείας, προς αποταμίευσιν, ή β)προς εξαγωγήν εις το εξωτερικόν, ή γ)προς μεταβίβασιν εις έτερον πρόσωπον. Εξαιρέσεις του κανόνος τούτου, αφορώσαι εις την μετά την μεταφοράν του καπνού πληρωμήν, δύνανται να καθορισθώσι διά Β.Δ/τος, δι' ού ορισθήσεται συνάμα και η δοτέα εν ταις περιπτώσεσι ταύταις εγγύησις).

2.Διά Β.Δ/των κανονισθήσονται, διά τον απνόν εκάστης εσοδείας, τον ευρισκόμενον εις τας αποθήκας των παραγωγών, εις άς ού.οι έχουσιν εναποταμιεύσει αυτόν, κατά το τέλος Ιουλίου εκάστου έτους, μέτρα εξασφαλιστικά της μη αναμίξεως του καπνού τούτου μετά του καπνού της νέας εσοδείας.

3.Κατά τον αυτόν τρόπον θέλουσι κανονισθή ανάλογα μέτρα διά τον υπό των παραγωγών κατεχόμενον καπνόν των προ του έτους 1918 εσοδειών, όστις απαλλάσσεται του κατά τον νόμον τούτον εγγείου φόρου, τοποθετούμενος εν αποθήκη ή διαμερίσματι ιδιαιτέρω και διακεκριμένω του καπνού της εσοδείας του έτους 1918.

 

Αρθρο: 101

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Έγγειος φόρος παλαιού Βασιλείου

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 5 ν.1321 του 1918).

1.Διά Β.Δ/των:α)ορισθήσεταΙ η εις τους ενεργούντας τας καταγραφάς δημοσίους, δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους, ή αστυνομικά όργανα ή δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους ή παρέδρους, παρεχομένη ημερησία αποζημίωσις, εκτός των οδοιπορικών εξόδων, μέχρι δραχ. πέντε, και β)επιτραπήσεται η πρόληψις εμπειροτεχνών, ζυγιστών και φυλάκων διά την ενέργειαν της καταγραφής και διά την βεβαίωσιν και είσπραξιν του εγγείου φόρου του καπνού.

(2.Εις το προσωπικόν καπνεργοστασίων, των οικονομικών εφορειών και των ταμείων, ή εις ωρισμένους υπαλλήλους αυτών, επιτρέπεται να παρέχωνται, δι' αποφάσεως του υπουργού των Οικονομικών, ποσοστά εξ 0,25% επί του βεβαιουμένου και εισπραττομένου ποσού, του κατά τον νόμον τούτον βεβαιουμένου φόρου, κατά τα διά Β.Δ. κανονισθησόμενα).

 

Αρθρο: 102

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Δεκάτη Νέων Χωρών

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 22 ν.522 του 1914 και άρθρ. 8 παρ. 1 του ν.1679 το 1919). Επιβάλλεται εν ταις γενικαίς διοικήσεσι Μακεδονίας, Ηπείρου και Νήσων Αιγαίου δεκάτη επί του καπνού, ανερχομένη εις 10% επί της αξίας, βεβαιουμένη και εισπραττομένη κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου και τα κανονισθησόμενα διά Β.Δ/τος, δι' ού επιτρέπεται να καθορισθώσι και οι όροι καθ' ούς η δεκάτη καταβάλλεται εις είδος, εν περιπτώσει διαφωνίας περί αξίας μεταξύ της αρχής και του εις φόρον υποχρέου).

 

Αρθρο: 103

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Φορολογία καπνού των Νέων χωρών

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α' 65, από δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και Νόμου καταργήθηκε η παρ. 1 του άρθρου μόνου του Β.Δ/τος της 6/9-2-1921 (ΦΕΚ Α'21).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 104

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Φορολογία καπνού των Νέων Χωρών

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 2 του ν.522 του 1914).

1.Απαγορεύεται η εις την εν άρθρ. 103 αναφερομένην χώραν εισαγωγή καπνού εις φύλλα εκ του εξωτερικού και εκ της λοιπής χώρας του Κράτους. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η εκ της Παλαιάς Ελλάδος εισαγωγή καπνού εις φύλλα αποκλειστικώς προς κοπήν εν καπνεργοστασίοις, καθ΄όρους και διατυπώσεις διά Β.Δ/τος κανονισθησομένους. Του ούτως εισαγομένου καπνού εις φύλλα απαγορεύεται η διαμετακόμισις εκτός του Κράτους.

2.Επιτρέπεται η διά τας ανάγκας της βιομηχανίας του καπνού εις Σάμον εισαγωγή καπνού εις φύλλα εκ της λοιπής χώρας του Κράτους, διατηρείται δε η υφισταμένη απαγόρευσις εισαγωγής καπνού εις φύλλα εκ Σάμου εις τας γενικάς διοικήσεις Μακεδονίας. Ηπείρου και νήσων του Αιγαίου. 3.Επίσης διά Β.Δ/τος κανονισθήσονται οι όροι και αι διατυπώσεις της διά της εν άρθρω 103 αναφερομένης χώρας διαμετακομίσεως του καπνού εις φύλλα εκ της αλλοδαπής και της εν τη αυτή χώρα αποταμιεύσεως και επεξεργασίας του διαμετακομιζομένου καπνού.

4.Επιτρέπεται η εκ της Νέας εις την Παλαιάν Ελλάδα εισαγωγή καπνού εις φύλλα, τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων.

Εις εκτέλεσιν της άνω παραγράφου εξεδόθη το Β.Δ. της 7/10 Φεβρ. 1915 περί εκτελέσεως του ν.522/1914.

 

Αρθρο: 105

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Φορολογία καπνού των νέων χωρών

Σχόλια
Η παρ. 2 καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ.3 ν.522 του 1914).

1.Η αγορά και εν γένει η εμπορία των καπνών εις φύλλα διά τε την κατανάλωσιν εντός του εσωτερικού και διά την εις το εξωτερικόν εξαγωγήν είνα ελευθέρα, υποβαλλομένη όμως εις τους υπό του νόμου τούτου προβλεπομένους όρους ελέγχου και εποπτείας τους εις φύλλα καπνού.

2. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα.

 

Αρθρο: 106

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Φορολογία καπνού των νέων χωρών

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 4 ν.522 του 1914).

1.Η κατοχή και η μεταφορά καπνού εις φύλλα επιτρέπεται μόνον δυνάμει αδείας, εκδιδομένης, κατά τους όρους του νόμου τούτου, επ' ονόματι των παραγωγών ή των εμπόρων καπνού. Η άδεια μεταφοράς δέον να συνοδεύη τα μεταφερόμενα καπνά εις φύλλα.

2.Η κατοχή και η μεταφορά κεκομμένου καπνού, σιγαρέττων, σιγάρων (πούρων), ταμβάκου και οιουδήποτε άλλου βιομηχανικού προϊόντος καπνού επιτρέπεται μόνον, εάν ταύτα φέρωσι τας ταινίας και τα σήματα το Κράτους, τα αποδεικνύοντα την νόμιμον προέλευσιν των ειδών τούτων. 3.Εξαίρεσις γίνεται διά τα αποκλειστικώς προωρισμένα να εξαχθώσιν εις το εξωτερικόν είδη, περί των οποίων ισχύουσιν αι ειδικαί διατάξεις του νόμου.

 

Αρθρο: 107

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 108

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ-ΚΑΠΝΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Περί ελέγχου της καλλιεργείας καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 6 ν.522 του 1914).

1.Ο προτιθέμενος να φυτεύση καπνά οφείλει να ζητήση να λάβη προηγουμένως αδείαν, εκδιδομένην καθ' όρους και διατυπώσεις διά Β.Δ/τος κανονισθησομένας.

2.Διά Β.Δ/τος κανονισθησομένα προσέτι:α)Τα διαμερίσματα της χώρας, εν οίς επιτρέπεται η καλλιέργεια του καπνού και οι όροι εις ούς υποβάλλεται αύτη.

β)Η περίοδος της καλλιεργείας δι' εκάστην καπνοπαραγωγικήν περιφερείαν, ο τύπος της αιτήσεως αδείας καλλιεργείας και η προθεσμία, εντός της οποίας δέον να εκδίδηται η άδεια αύτη ή ν' ανακοινώνονται οι λόγοι της μη εκδόσεως, αι αρμόδια προς έκδοσιν της αδείας σποράς και καλλιεργείας αρχαί και εν γένει πάσα σχετική λεπτομέρεια.

3.Εκπροθέσμως υποβαλλόμεναι αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπ' όψιν. 4.Καλλιέργεια προ της εκδόσεως της αδείας γενομένη, θεωρείται ως άνευ αδείας γενομένη, θεωρείται ως άνευ αδείας γενομένη.

 

Αρθρο: 109

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ-ΚΑΠΝΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Περί ελέγχου της καλλιεργείας καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 7 ν.522 του 1914).

1.Μετά την συλλογήν των φύλλων, οι καλλιεργηταί οφείλουσι ν' αποσπώσι τας ρίζας και τας πασσάλους, εκτός των απαιτουμένων διά τας σποράς. 2.Απαγορεύεται η συλλογή φύλλων δευτέρας βλαστήσεως (φιλιζία).

 

Αρθρο: 110

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 8 ν.522 του 1914).

1.Ολόκληρος η παραγωγή του καπνού εκάστου έτους καταγράφεται, καθ' όρους και διατυπώσεις κανονισθησομένας διά Β.Δ./τος

2.Εντός προθεσμιών, διά Β.Δ/τος κανονισθησσομένων, οι καλλιεργηταί υποχρεούνται να αποθηκεύσωσι τα συγκομισθέντα καπνά εις αποθήκας επί τούτω λειτουργούσας, καθ' όρους και διατυπώσεις διά Β.Δ/τος κανονισθησομένας, τη προηγούμενη εγκρίσει της υπηρεσίας της φορολογίας του καπνού, και υποκειμένας εις τον έλεγχον αυτής.

 

Αρθρο: 111

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. ι ν.522 το 1914).

1.Εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και φύρας, στο διά Β.Δ/των

καθορισθησομένων, πάσα μη δεδικαιολογημένη διαφορά, προκύπτουσα δε, είτε μεταξύ της καταγραφείσης ποσότητος και ποιότητος εκάστης παραγωγής και της αποθηκευθείσης, είτε μεταξύ της αποθηκευθείσης ποσότητος και ποιότητος και της κατά τον έλεγχον ευρεθείσης, θεωρείται ως διατεθείσα εις λαθραίαν χρήσιν.

2.Το αποταμιευθέν ποσόν αποδεικνύεται διά της αδείας και των λοιπών περί της αποταμιεύσεως του καπνού εγγράφων, αποκλειομένης πάσης άλλης αποδείξεως.

 

Αρθρο: 112

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδιακς Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 10 ν.522 το 1914).

1.Ο καλλιεργητής δύναται, εν καιρώ ημέρας, να μεταφέρη ελευθέρως τα συγκομισθέντα εν τη αγορά καπνά εις φύλλα εις το ξηραντήριον των καπνών ή εν η αποθήκη, εντός του αυτού χωρίου, το πρώτον αποτίθενται, άνευ αδείας.

2.Προ πάσης άλλης μεταφοράς,και εντός του αυτού χωρίου, οφείλει να λάβη γραπτήν άδειαν παρά της υπηρεσίας της φορολογίας του καπνού. 3.Αι εκδίδουσαι τας αδείας καλλιεργείας, κατοχής και μεταφοράς αρχαί ορίζονται διά πράξεως του υπουργού των Οικονομικών. Διά της αυτής πράξεως δύναται να ορισθή και μηνιαία αποζημίωσις άχρι δραχ. 15 της εκδιδούσης τας αδείας ταύτας αρχής, εάν αύτη δεν ανήκη εις την οικονομικήν υπηρεσίαν.

 

Αρθρο: 113

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 11 ν.522 του 1914).

1.Μετά την πλήρη αποθήκευσιν του παραχθέντος καπνού, οι καλλιεργηταί, οι βουλόμενοι να ζητήσωσι την εις άλλον τόπον μεταφοράν ή την επ' ονόματι εμπόρου μεταβίβασιν ολοκλήρου της παραχθείσης ποσότητος, ή μέρους αυτής οφείλουσι: α)Να παραδώσωσιν εις την κατά το προηγούμενον άρθρον αρχήν περί τούτου δήλωσιν περί της πωλήσεως ή της μεταφοράς. β)Να πληρώσωσι την δεκάτην και πάντα πρόσθετον φόρον και γ)Να πληρώσωσι παν ποσόν, οφειλόμενον εις το δημόσιον, λόγω προστίμου και πάσης άλλης αιτίας κατά διάταξιν του νόμου τούτου.

2.Επιτρέπεται όπως η πληρωμή της δεκάτης γίγνεται υπό του αγοραστού εμπόρου μετά την μεταφοράν του καπνού εις τας αποθήκας του.

 

Αρθρο: 114

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 12 ν.522 του 1914).

1.Μετά την υπό του καλλιεργητού εκπλήρωσιν των εν άρθρ. 113 αναγραφομένων όρων και διατυπώσεων, ο αγοραστής έμπορος επιδίδει δήλωσιν περί της αγοράς εις την υπηρεσίαν της φορολογίας του καπνού, ήτις μεταγράφει τα καπνά επ' ονόματί του.

2.Τα αγορασθέντα υπό των εμπόρων καπνά προορίζονται, είτε διά την εις την αλλοδαπήν εξαγωγήν, είτε διά την εσωτερικήν κατανάλωσιν κατά τους όρους του νόμου τούτου. Πάσα έλλειψις, μετ' έκπτωσιν της νομίμου φύρας, οριζομένης διά Β.Δ/των, θεωρείται ως υποχρεωμένη εκ λαθρεμπορίας.

 

Αρθρο: 115

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 13 ν.522 του 1914).

Πάντα τα παρ' εμπόρων αγορασθέντα καπνά δέον να κατατίθενται, δαπάναις αυτών, εν ταις εις αυτούς ανηκούσαις ή παρ' αυτών ενωκιασμέναις αποθήκαις, διατελούσι δε υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον της οικονομικής υπηρεσίας, καθ' όρους και διατυπώσεις κανονισθησομένας διά Β.Δ/τος.

 

Αρθρο: 116

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Σρθρ. 14 ν.522 του 1914).

1.Εκτός της αυτής πόλεως τα καπνά των εμπόρων δύνανται να μεταφερθώσιν, είτε από αποθήκης αποταμιεύσεως του Δημοσίου, ή τανάπαλιν, χωρίς να συνοδεύωνται παρ' υπαλλήλου της οικονομικής υπηρεσίας ή δι' αδείας. 2.Πάσα άλλη μεταφορά καπνών του εμπορίου δέον να συνοδεύηται δι' αδείας, εκδιδομένης υπό της υπηρεσίας της φορολογίας του καπνού. Ο έμπορος υποχρεούται να επιστρέψη, εντός προθεσμίας δύο μηνών, την άδειαν ταύτην, φέρουσαν οπισθογράφησιν υπαλλήλου της φορολογίας του καπνού, βεβαιούντος την εις τον τόπον του προορισμού άφιξιν των εις το εσωτερικών αποστολών, ή της τελωνειακής αρχής, βεβαιούσης την εκτός της χώρας εξαγωγήν.

3.Η εκδίδουσα την άδειαν αρχη δύναται να ζητήση, όπως δοθή εγγύησις αξιοχρέου προσώπου διά την πληρωμήν ποινικής ρήτρας, οριζομένης διά της προμνησθείσης δηλώσεως εις ποσόν ουχί κατώτερον του αναλογούντος κατ' ανώτατον όρον εις τον μεταφερόμενον καπνόν φόρον καταναλώσεως. Εν περιπτώσει μη εκπληρώσεως της υποχρεώσεως ταύτης του εμπόρου,η ποινική ρήτρα βεβαιούται και εισπράττεται διοικητικώς.

 

Αρθρο: 117

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 15 ν.522 του 1914).

1.Προ της εις το εξωτερικόν αποστολής των καπνών, ο έμπορος οφείλει να δηλώση εγγράφως, ότι υποχρεούται εντός προθεσμίας ενός έτους να προσαγάγη απόδειξιν περί της εις τον τόπον του προορισμού αποβιβάσεως των εμπορευμάτων.

2.Η τελωνειακή αρχή δύναται να ζητήση όπως η υποχρέωσις αύτη του εμπόρου εξασφαλισθή δι' εγγυήσεως αξιοχρέου προσώπου περί της πληρωμής ποινικής ρήτρας, κατά τους όρους του άρθρ. 116, εν περιπτώσει μη εκπληρώσεως της υποχρεώσεως ταύτης του εμπόρου. Της τε ανωτέρω δηλώσεως και της εις εγγύησιν υποχρεώσεως απαλλάσσεται πας εξ επαγγέλματος εξαγωγεύς έμπορος.

 

Αρθρο: 118

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

1.Θεωρούνται ως διατεθέντα εις λαθρεμπορίαν:

α)Τα μεταφερθέντα εντός του Κράτους καπνά, ων τα κεκανονισμένα δικαιολογητικά έγγραφα και πιστοποιητικά δεν επεστράφησαν εν τάξει ή εντός των νομίμων προθεσμιών. β)Τα προκύψαντα ελλείμματα μεταξύ των μεταφερθέντων εντός του Κράτους και των αναγραφομένων εν τοις συνοδεύουσιν αυτά εγγράφοις ή εν τοις πιστοποιητικοίς του τόπου του προορισμού, μετ' αφαίρεσιν της κατά το ανωτέρω άρθρ. 114 φύρας.

 

Αρθρο: 119

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 120

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 121

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 122

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 27 ν.522 του 1914).

Η πώλησις κεκομμένου καπνού, σιγαρέττων, σιγάρων και παντός βιομηχανικού προϊόντος καπνού επιτρέπεται εις μόνους τους

υποβαλλομένους εις φόρον επιτηδεύματος καπνοπώλου και φέροντας την περί τούτου νόμιμον άδειαν.

 

Αρθρο: 123

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού, Ποινικές διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 28 ν.522 του 1914).

1.Αι διατάξεις της εν Παλαιά Ελλάδι ισχύουσις νομοθεσίας, αι αναγόμεναι εις τε την καταδίωξιν και την τιμώρησιν του λαθρεμπορίου καπνού και εις τας παραβάσεις της φορολογίας αυτού, καθώς και εις την προστασίαν των ταινιών και σημάτων της φορολογίας του καπνού , ισχύουσι κατ' αναλογίαν εφαρμοζόμεναι, και κατά την εν άρθρ. 103 του νόμου τούτου αναφερομένην χώραν.

2.Κατά τας περιπτώσεις των άρθρ. 111, 114 και 118 επιβάλλονται αι ποιναί του άρθρ. 87 του νόμου τούτου.

3.Αι δε μη ειδικώς προβλεπόμεναι υπό της εν λόγω νομοθεσίας παραβάσεις διατάξεων του νόμου τούτου τιμωρούνται εξ επαγγέλματος υπό του πλημμελειοδικείου διά χρηματικής ποινής. Αι παρανόμως γενόμεναι φυτείαι ή σποραί καπνού δημεύονται και καταστρέφονται.

 

Αρθρο: 124

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 34 νομ. 522 του 1914).

Πάντα τα κατά τον παρόντα νόμον γραφόμενα έγγραφα συντάσσονται εφ' απλού χάρτου, εκτός των ρητώς εν τω νόμω τούτω αναφερομένων εξαιρέσεων.

 

Αρθρο: 125

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 35 ν.522 του 1914 παρ. 1 και 2).

Διατηρούνται εν ισχύι αι υφιστάμεναι διατάξεις περί φόρου καταναλώσεως και αντιτίμου σιγαροχάρτου διά τα εισαγόμενα εκ της νέας Ελλάδας εις την Παλαιάν είδη κεκομμένου καπνού, σιγαρέττων και σιγάρων. Τα είδη ταύτα κατά την εις την Παλαιάν Ελλάδα εισαγωγήν των απαλλάσσονται του εισαγωγικού τέλους.

 

Αρθρο: 126

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 26 Νομ. 1439/1984, ΦΕΚ Α 65).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 127

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ-ΚΑΠΝΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

Σχόλια
Ο φόρος που αναφέρεται στην παρ. 2 συγχωνεύθηκε με τον υπέρ της κοινωνικής πρόνοιας πρόσθετο φόρο από τον Α.Ν. 1941/1939.

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 1 ν.ΓΩΠΒ του 1911).

1.Αι διατάξεις του Ε μέρους ισχύουσι καθ όλον το Κράτος, καθ όσον διά του ν.1679 του 1919 επεξετάθη η ισχύς του ν.ΓΩΠΒ το 1911 και εις τας Νέας Χώρας.

2.(Εκτός των κατά τους κειμένους νόμους υπό των ιδιοκτητών μηχανής κατασκευής σιγαρέττων καταβαλλομένων φόρων επιτηδεύματος επιβάλλεται αυτοίς πρόσθετος φόρος επιτηδεύματος εφαρμοζόμενος και εν Επτανήσω μη προσαυξανόμενος δε κατά δύο δεκατημόρια, και οριζόμενος ανά παν εξάμηνον, και επί τη βάσει δραχμών είκοσι πέντε ανά πάντα κύλινδρον σιγαροχάρτου μήκους 1560 μέτρων χρησιμοποιηθέντα κατά το αμέσως προηγούμενον εξάμηνον παρά της αυτής μηχανής προς κατασκευήν τελείων σιγαρέττων. Εάν εχρησιμοποιήθησαν κύλινδροι διαφόρου μήκους, ο προσδιορισμός του φόρου γίνεται επί τη αυτή αναλογία.

Κατά τα λοιπά η βεβαίωσις και η είσπραξις του φόρου γίνεται καθ όρους κανονισθησομένους διά Β.Δ/τος).

 

Αρθρο: 128

Ημ/νία: 16.04.1920

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1920

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Καπνού

 

Κείμενο Αρθρου

(Αρθρ. 2 ν ΓΩΠΒ του 1911).

1.(Εκτός το κατά το άρθρ. 64 εφ' εκάστου κυτίου, περιέχοντος σιγαρέττα κατασκευασθέντα διά μηχανημάτων κατασκευής τελείων σιγαρέττων, επιτιθεμένου σήματος ή εμβλήματος, δέον να επιτίθηται προσέτι εφ' εκάστου σιγαρέττου, κατασκευασθέντος διά μηχανήματος κατασκευής τελείων σιγαρέττων, επιγραφή φέρουσα δι' ευδιακρίτων κεφαλαίων γραμμάτων την λέξιν «μηχανοποίητον»).

2.(Εις τους εξάγοντας μηχανοποίητα σιγαρέττα εργοστασιάρχας αποδίδεται 1,25 κατ' οκάν, εκ του δυνάμει του παρόντος νόμου εισπραττομένου φόρου επιτηδεύματος.)

3.Αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής της παρούσης διατάξεως κανονισθήσονται διά Β.Δ/τος εφάπαξ εκδοθησομένου.

 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.