Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Έτος: 1985

ΦΕΚ: Α 116 19850531

Τέθηκε σε ισχύ: 31.05.1985

Ημ.Υπογραφής: 24.05.1985

 

Θέματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας

Σχόλια
Με το άρθρ 22 του Νομ. 1805/26-31 Αυγ. 1988 (ΦΕΚ Α' 199), ορίστηκε ότι: "Οπου σε διάταξη νόμου γίνεται παραπομπή α) στα άρθρ. 8 και 9 του ν.δ. 3845/1958 (ΦΕΚ 149), όπως τροποποιήθηκαν μεταγενεστέρως, η παραπομπή λογίζεται ότι γίνεται στις διατάξεις των άρθρ. 1, 6 και 7 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και β) στα άρθρ. 13 και 20 του ίδιου ν.δ. 3845/1958, η παραπομπή λογίζεται ότι γίνεται στις διατάξεις των δύο προηγουμένων άρθρων". - Ο παρών Κώδικας κυρώθηκε με το ΠΔ 331/1985 (ΦΕΚ Α 202).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Υπαγόμενες διαφορές

Σχόλια
Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 του ν. 1805/1988 (ΦΕΚ Α' 199) η δε ισχύς άρχεται από 31.8.1988

 

Κείμενο Αρθρου

«Στη δικαιοδοσία των τακτικών και διοικητικών υπάγονται οι διαφορές που αναφύονται: α) κατά τον καταλογισμό των φόρων, δασμών, τελών και συναφών δικαιωμάτων του Δημοσίου ως και των προστίμων και λοιπών χρηματικών κυρώσεων, β) κατά την επιβολή, με διοικητικές πράξεις, κάθε είδους κυρώσεων για παράβαση των διατάξεων της φορολογικής γενικά νομοθεσίας (στην οποία περιλαμβάνεται και η νομοθεσία για τα τελωνεία, τα μονοπώλια, τον καπνό, το οινόπνευμα και κάθε άλλη συναφής), ακόμη και αν οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται αυτοτελώς ή άσχετα με υποχρέωση καταβολής φόρου, δασμού, τέλους ή άλλου δικαιώματος του Δημοσίου».

 

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξέταση παρεμπιπτόντων ζητημάτων.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Εξέταση παρεπιπτόντων ζητημάτων

 

Κείμενο Αρθρου

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 120 για το δεδικασμένο, τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια έχουν την εξουσία να εξετάσουν ζητήματα αρμοδιότητας των λοιπών δικαστηρίων, που ανακύπτουν παρεμπιπτόντως η απόφασή τους όμως, γι' αυτά ισχύει μόνο για τη φορολογική διαφορά που έκριναν.

 

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανάθεση διαδικαστικών πράξεων σε άλλες αρχές.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Ανάθεση σε άλλες Αρχές διαδικαστικών πράξεων

 

Κείμενο Αρθρου

Το τακτικό διοικητικό δικαστήριο μπορεί να αναθέτει στους κατά τόπο αρμόδιους ειρηνοδίκες και, όταν πρόκειται για πρόσωπα ή πράγματα που βρίσκονται και στην αλλοδαπή στις όποιες ελληνικές αρχές, την ενέργεια επιμέρους διαδικαστικών πράξεων, οι οποίες δεν μπορούν να διεξαχθούν στην έδρα του ή στην έδρα άλλου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου.

 

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαφορές από φορολογία υπέρ τρίτου.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Διαφορές για επιβολή φόρων από Δημo, Koινότητα ή Ν.Π.Δ.Δ

 

Κείμενο Αρθρου

Όταν επεκταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του κώδικα οργανισμού των φορολογικών τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, η δικαιοδοσία των δικαστηρίων τούτων, όσα ορίζονται στο νόμο αυτόν για το δημόσιο και τα όργανα του θα εφαρμόζονται και για το δήμο ή την κοινότητα ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπέρ του οποίου επιβάλλεται ο φόρος, καθώς και για τα όργανα τους.

 

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΗ-ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δύο βαθμοί δικαιοδοσίας.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Δύο βαθμοί δικαιοδοσίας

 

Κείμενο Αρθρου

1.Υπάρχουν δύο βαθμοί δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών

δικαστηρίων, την τήρηση των οποίων εξετάζει το δικαστήριο και

αυτεπαγγέλτως.

2.Φορολογική υπόθεση δεν μπορεί να εισαχθεί απευθείας σε τακτικό

διοικητικό δικαστήριο που κρίνει κατ' έφεση, εκτός αν ο νόμος ορίζει

διαφορετικά.

 

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 06.05.1997

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΗ-ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθ' ύλην αρμοδιότητα.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Καθ' ύλη αρμοδιότητα Μονομελούς και Τριμελούς Δικαστηρίου

Σχόλια
1. Το άρθρο 6 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 του ν. 1805/1988 (ΦΕΚ Α' 199) η δε ισχύς άρχεται από 31.8.1988 2. Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7α του άρθ. 4 του ν. 2479/1997( ΦΕΚ Α67) του οποίου εδαφ. η ισχύς αρχίζει από 6.5.1997. 3. Η παρ. 4 καταργήθηκε και επόμενες 5, 6 και 7 αναριθμήθηκαν σε 4, 5 και 6 με την παρ. 7β του άρθ. 4 του ν. 2479/1997

 

Κείμενο Αρθρου

«1.Στην αρμοδιότητα του διοικητικού πρωτοδικείου υπάγονται οι διαφορές

που αναφέρονται στο άρθρ. 1 και εκδικάζονται με μονομελή ή τριμελή

σύνθεση.

2. "Το μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο δικάζει τις διαφορές στις

οποίες: α) ο αμφισβητούμενος ή αξιούμενος προς επιστροφή φόρος, δασμός,

τέλος ή άλλο δικαίωμα του Δημοσίου, χωρίς συνυπολογισμό προσθέτων ή

προσαυξήσεων, δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000)

δραχμών, β) το επιβαλλόμενο πρόστιμο ή άλλη χρηματική κύρωση δεν

υπερβαίνει συνολικά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)

δραχμών". Η εκδίκαση των διαφορών αυτών γίνεται από πρόεδρο πρωτοδικών ή

πρωτοδίκη διοικητικών δικαστηρίων, που ορίζεται από τον πρόεδρο. Τα πιο

πάνω ποσά μπορεί αν αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού της

Δικαιοσύνης.

3.Το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο δικάζει όλες τις διαφορές που δεν

υπάγονται στην αρμοδιότητα του μονομελούς διοικητικού πρωτοδικείου

καθώς και εκείνες, για τις οποίες γεννάται αμφιβολία ως προς την

αρμοδιότητα.

"4. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα)".

"4". Η εκδίκαση των υποθέσεων κατά την παρ. 2 μπορεί αν γίνεται και

εκτός της έδρας του δικαστηρίου σε πόλεις ή κωμοπόλεις της περιφέρειάς

του που ορίζονται από τον πρόεδρο,ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες

τοπικές συνθήκες και ιδίως τις αποστάσεις και τις απαιτούμενες δαπάνες

για την προσέλευση των φορολογουμένων.

"5". Οι αποφάσεις του μονομελούς δικαστηρίου για τις συζητούμενες εκτός

της έδρας του υποθέσεις μπορεί να εκδίδονται και να δημοσιεύονται στην

έδρα του δικαστηρίου.

"6". Οι εφέσεις κατά αποφάσεων του μονομελούς διοικητικού πρωτοδικείου

εκδικάζονται από το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο»

 

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΗ-ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Καθ' ύλη αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου

Σχόλια
Το άρθρο 7 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 του ν. 1805/1988 (ΦΕΚ Α' 199) η δε ισχύς άρχεται από 31.8.1988

 

Κείμενο Αρθρου

1.Στην αρμοδιότητα του διοικητικού εφετείου υπάγονται οι εφέσεις κατά

αποφάσεων του τριμελούς πρωτοδικείου, οι οποίες εκδικάζονται με τριμελή

ή πενταμελή σύνθεση.

2.Το τριμελές διοικητικό εφετείο εκδικάζει τις εφέσεις όταν ο

αξιούμενος προς επιστροφή ή καταλογιζόμενος με την πράξη της

διοικητικής αρχής φόρος, δασμός, τέλος ή άλλο δικαίωμα του Δημοσίου,

χωρίς συνυπολογισμό προσθέτων ή προσαυξήσεων, καθώς επίσης και το

επιβαλλόμενο με την πράξη πρόστιμο ή άλλη χρηματική κύρωση, χωρίς να

λαμβάνεται υπόψη τυχόν τροποποίησή της με την προσβαλλόμενη απόφαση,

δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων δραχμών. Όταν το ποσό

υπερβαίνει τα οκτώ εκατομμύρια, η έφεση εκδικάζεται από το πενταμελές

διοικητικό εφετείο. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρ. 6 εφαρμόζεται

αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. Τα πιο πάνω ποσά μπορεί να

αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης».

 

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 31.05.2985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Κατά τόπο αρμοδιότητα.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Κατά τόπο αρμοδιότητας Διοικ.Δικαστηρίων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Κατά τόπο αρμόδιο είναι στον πρώτο βαθμό το διοικητικό πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, ενώ στο δεύτερο βαθμό το διοικητικό εφετείο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το πρωτοδικείο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

2.Η αρμοδιότητα που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να μεταβληθεί, ως προς ορισμένες κατηγορίες διαφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του κώδικα οργανισμού των φορολογικών (τακτικών διοικητικών) δικαστηρίων

 

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητα για την ανακοπή και την αναθεώρηση.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αρμοδιότητα για ανακοπή και Αναθεώρηση απόφασης

 

Κείμενο Αρθρου

Το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση είναι αρμόδιο να δικάσει και την ανακοπή ή την αίτηση αναθεώρησης που στρέφεται κατά της απόφασης αυτής.

 

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΗ-ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αρμοδιότητα Τριμελούς Διοικητικού Δικαστηρίου ή Πενταμελούς Εφετείου για υποθέσεις που υπάγονται στο Μονομελές Διοικητικό Δικαστήριο ή Τριμελές Εφετείο

 

Κείμενο Αρθρου

Η πολυμελέστερη σύνθεση δεν είναι λόγος αναρμοδιότητας.

1.Η απόφαση του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου δεν προσβάλλεται με

κανένα ένδικο μέσο για το λόγο και μόνο ότι η υπόθεση στην αρμοδιότητα

του μονομελούς.

2.Η απόφαση του πενταμελούς διοικητικού εφετείου δεν υπόκειται σε

αναίρεση για το λόγο και μόνο ότι η υπόθεση ανήκει στην αρμοδιότητα του

τριμελούς.

 

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ

 

Τίτλος Αρθρου
Την αρμοδιότητα, σε περίπτωση αμφισβήτησης, την κανονίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Κανονισμός αρμοδιότητος που αμφισβητείται από το Συμβούλιο Επικρατείας

 

Κείμενο Αρθρου

1.Αν, για την ίδια υπόθεση, η αρμοδιότητα διάφορων δικαστηρίων που δεν

υπάγονται το ενα στο άλλο αμφισβητείται, την αρμοδιότητα την κανονίζει

το Συμβούλιο της Επικρατείας, ύστερα από αίτηση κάποιου από τους

διαδίκους.

2.Η αίτηση αυτή γίνεται εγγράφως και κατατίθεται στη γραμματεία του

Συμβουλίου της Επικρατείας, μαζί με βεβαίωση ότι η ίδια υπόθεση είναι

εκκρεμής σε διάφορα δικαστήρια.

3.Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μπορεί και αυτεπαγγέλτως,

με απόφασή του που κοινοποιείται με τη φροντίδα της γραμματείας του

Συμβουλίου της Επικρατείας στα δικαστήρια στα οποία εκκρεμεί η ίδια

υπόθεση, να διατάξει να ανασταλεί η ενώπιόν τους περαιτέρω διαδικασία.

4.Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον κανονισμό της

αρμοδιότητας είναι υποχρεωτική για όλα τα δικαστήρια.

5.Για τον κανονισμό της αρμοδιότητας αποφαίνεται το Β Τμήμα του

Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Παραπομπή σε Δικαστήριο

 

Κείμενο Αρθρου

1.Αν η εκδίκαση της υπόθεσης από το αρμόδιο δικαστήριο δεν είναι δυνατή, λόγω εξαίρεσης ή άλλου κωλύματος όλων των δικαστών ή τόσων ώστε οι λοιποί να μην αρκούν για τη νόμιμη συγκρότησή του, η υπόθεση παραπέμπεται, ύστερα από αίτηση του προέδρου, σε ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο.

2.Αρμόδιο για την παραπομπή από διοικητικό πρωτοδικείο σε άλλο είναι το διοικητικό εφετείο στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το δικαστήριο που δεν μπορεί αν δικάσει την υπόθεση, ενώ για την παραπομπή από διοικητικό εφετείο σε άλλο Β' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3.Όταν, λόγω έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος δικαστών τακτικών και αναπληρωματικών, δεν μπορεί αν διατάξεις της παραγράφου 5 και 7 και της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του κώδικα οργανισμού των φορολογικών (τακτικών διοικητικών) δικαστηρίων.

 

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Λόγοι αποκλεισμού.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Λόγοι αποκλεισμού Δικαστών

 

Κείμενο Αρθρου

Με την επιφύλαξη και των διατάξεων του κώδικα οργανισμού των

φορολογικών (τακτικών διοικητικών) δικαστηρίων, οι δικαστές τακτικών

διοικητικών δικαστηρίων αποκλείονται από την άσκηση του έργου τους:α)σε

δίκες στις οποίες είναι διάδικοι ή βρίσκονται σε σχέση συνυποχρέου ή

υποχρέου σε αποζημίωση προς οποιονδήποτε βαρύνεται από την

προσβαλλόμενη πράξη ή είναι υπόχρεος από την ίδια ιστορική και νομική

αιτία, β)σε δίκες στις οποίες είναι διάδικοι σύζυγοί τους ή κατ' ευθεία

γραμμή συγγενείς τους εξ αίματος ή από κηδεστία ή πρόσωπα που

συνδέονται μαζί τους με υιοθεσία ή εκ πλαγίου συγγενείς τους, εξ

αίματος μεν ως τον τέταρτο βαθμό, από κηδεστία δε ως το δεύτερο βαθμό,

ακόμη και αν ο γάμος, από τον οποίο η κηδεστία, δεν υπάρχει πια, γ)αν

είχαν παρασταθεί ως πληρεξούσιοι ή είχαν χρησιμοποιηθεί ως σύμβουλοι

κάποιου από τους διαδίκους ή είχαν παραταθεί ή έχουν δικαίωμα να

παρασταθούν ως νόμιμοι αντιπρόσωποί του, δ)αν είχαν εξεταστεί ως

μάρτυρες ή είχαν ενεργήσει πραγματογνωμοσύνη και ε)αν είχαν εκδώσει την

πράξη που προσβάλλεται ή, αν έχει ασκηθεί κατ αυτής προσφυγή, την

απόφαση, ή είχαν συμπράξει στην έκδοση της πράξης ή της απόφασης.

 

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Λόγοι εξαίρεσης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Λόγοι εξαίρεσης Δικαστών

 

Κείμενο Αρθρου

1.Οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν την εξαίρεση του δικαστή, αν υπάρχει

λόγος αποκλεισμού.

2.Επίσης μπορούν να ζητήσουν την εξαίρεση, αν ο δικαστής είχε διεγείρει

ή διεγείρει ήδη εναντίον του υπόνοια προσωποληψίας με βάση γεγονότα τα

οποία είναι ικανά να δικαιολογήσουν τη δυσπιστία για το ανεπηρέαστό

του.

3.Ο διάδικος δεν έχει το δικαίωμα να προτείνει το λόγο εξαίρεσης για

υπόνοια προσωποληψίας, αν το λόγο το γνωστό σ' αυτόν δεν τον είχε

προτείνει σε προηγούμενη διαδικαστική πράξη της δίκης, στην οποία είχε

λάβει μέρος ο δικαστής.

 

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Υποβολή αίτησης για εξαίρεση.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αίτηση εξαίρεσης Δικαστών

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η αίτηση εξαίρεσης υποβάλλεται πριν από την έναρξη της συζήτησης. Αν

όμως ζητείται η εξαίρεση ολόκληρου του δικαστηρίου, τότε υποβάλλεται

οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε για τη συζήτηση.

2.Συγχωρείται μεταγενέστερη υποβολή της αίτησης, μόνον αν ο λόγος

εξαίρεσης επακολούθησε ή αποδεδειγμένα έγινε αργότερα γνωστός στο

διάδικο.

3.Ο αιτών εγχειρίζει την αίτηση εξαίρεσης στον πρόεδρο του δικαστηρίου

στο οποίο ανήκει ο δικαστής, και αυτή ανακοινώνεται στον τελευταίο

αμέσως. Στο ακροατήριο η αίτηση εξαίρεσης μπορεί να γίνει και

προφορικά.

4.Η αίτηση πρέπει να περιέχει σαφώς τους λόγους της εξαίρεσης και τα

περιστατικά στα οποία στηρίζεται, και να υπογράφεται από τον ίδιο το

διάδικο ή από αυτόν που έχει ειδική έγγραφη πληρεξουσιότητα, στην οποία

πρέπει να περιέχονται και οι λόγοι που προτείνονται. Ειδική

πληρεξουσιότητα απαιτείται και όταν η αίτηση γίνεται προφορικά ενώπιον

του δικαστηρίου.

 

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμόδιο δικαστήριο.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αρμόδιο Δικαστήριο για την εξαίρεση

 

Κείμενο Αρθρου

1.Για την εξαίρεση αποφασίζει το δικαστήριο στο οποίο ανήκει ο δικαστής

που η εξαίρεσή του ζητείται αποκλείεται όμως η συμμετοχή του δικαστή

αυτού στη σύνθεση του δικαστήριου που εκδικάζει την αίτηση.

2.Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκρότηση του πρωτοβάθμιου

δικαστηρίου, η αίτηση παραπέμπεται για εκδίκαση στο δευτεροβάθμιο

δικαστήριο στο οποίο αυτό υπάγεται, ενώ, σε περίπτωση που είναι αδύνατη

η συγκρότηση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, η αίτηση παραπέμπεται για

εκδίκαση σε άλλο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο

άρθρο 14.

 

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία εξαίρεσης.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Διαδικασία και απόδειξη λόγου εξαίρεσης Δικαστού, Παραστάσεις Διαδίκων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Για την παραδοχή της αίτησης αρκούν και αποχρώσες βεβαιώσεις. Για τη

βεβαίωση μπορεί να γίνει και αναφορά στη μαρτυρία του δικαστή.

2.Η προαπόδειξη είναι υποχρεωτική ο δικαστής από καθήκον οφείλει να

παρέχει εξηγήσεις για τους λόγους της εξαίρεσης και να απέχει από τα

καθήκοντά του στη σχετική υπόθεση ωσότου εκδοθεί η απόφαση για την

εξαίρεση, ενώ μπορεί να ενεργεί μόνο πράξεις που δεν επιδέχονται

αναβολή.

3.Κατά τη συζήτηση του παραδεκτού της αίτησης και του λόγου της

εξαίρεσης έχουν το δικαίωμα να παρασταθούν οι διάδικοι οι οποίοι και

καλούνται από το δικαστήριο, που εκδίδει την απόφασή του αμέσως. Αν η

αίτηση υποβλήθηκε στο ακροατήριο ακολουθεί αμέσως η συζήτησή της.

 

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Απόφαση.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Απόφαση για την εξαίρεση Δικαστού

 

Κείμενο Αρθρου

1.Το δικαστήριο απορρίπτει ως απαράδεκτη αίτηση που έχει υποβληθεί

χωρίς να συντρέχουν οι όροι του άρθρου 17.

2.Αν βεβαιωθεί ο λόγος εξαίρεσης, το δικαστήριο διατάζει να απέχει ο

δικαστής ο οποίος εξαιρείται από την εκτέλεση των καθηκόντων του στη

δίκη. Αν δεν βεβαιωθεί ο λόγος της εξαίρεσης, απορρίπτει την αίτηση.

3.Αν το δικαστήριο, με την απόφαση με την οποία απορρίπτει την αίτηση,

κρίνει εντελώς ανυπόσπαστο το λόγο εξαίρεσης που προβλήθηκε, επιβάλλει

συγχρόνως πρόστιμο, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 44, σαυτόν που

ζήτησε την εξαίρεση.

4.Η απόφαση που εκδίδεται για την αίτηση δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο

μέσο, αν ο λόγος εξαίρεσης που προβλήθηκε είναι και ο λόγος

αποκλεισμού, οπότε συγχωρούνται όλα τα ένδικα μέσα.

 

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δήλωση αποχής.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Δήλωση αποχής Δικαστού

 

Κείμενο Αρθρου

1.Κάθε δικαστής οφείλει να δηλώσει αμέσως στον πρόεδρο του δικαστηρίου

το, γνωστό σ' αυτόν, λόγο αποκλεισμού ή εξαίρεσης από ορισμένη υπόθεση

και να ζητήσει να απόσχει από τα καθήκοντά του σ' αυτήν. Ο πρόεδρος του

δικαστηρίου τη δική του δήλωση τη γνωστοποιεί στο νόμιμο αναπληρωτή

του.

2.Ο δικαστής έχει υποχρέωση να κάνει τέτοια δήλωση και όταν του

δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες για την ύπαρξη στο πρόσωπό του λόγων

αποκλεισμού ή όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι ευπρέπειας που επιβάλλουν την

αποχή.

3.Για τη δήλωση αυτή αποφασίζει το δικαστήριο ως συμβούλιο, χωρίς

ακρόαση των διαδίκων, και η απόφασή του δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο.

4.Αν υπάρχει αίτηση κάποιου από τους διαδίκους για εξαίρεση δικαστή, η

οποία όμως δεν έχει εκδικαστεί ακόμη, και παράλληλα δήλωση του ίδιου

δικαστή, προηγείται η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου για τη δεύτερη.

Αν με την απόφαση αυτή η δήλωση γίνει δεκτή, η αίτηση εξαίρεσης

λογίζεται σαν να μην υποβλήθηκε, ενώ, αν απορριφθεί, προχωρεί η

διαδικασία για την αίτηση εξαίρεσης.

5.Ο Δικαστής ο οποίος γνωρίζει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος

αποκλεισμού ή εξαίρεσης και τον αποσιωπά ή σε περίπτωση που ζητείται η

εξαίρεσή του, αρνείται το σχετικό λόγο, παρ' όλο που αυτός υπάρχει,

υποπίπτει σε πειθαρχικό αδίκημα και διώκεται γι' αυτό, κατά τις

διατάξεις του οργανισμού των φορολογικών (τακτικών διοικητικών)

δικαστηρίων, ενώ επιφυλλάσσονται και οι κυρώσεις του ποινικού κώδικα.

 

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εξαίρεση γραμματέα.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Εξαίρεση Γραμματέα Δικαστηρίου

 

Κείμενο Αρθρου

Οι διατάξεις για την εξαίρεση του δικαστή των τακτικών διοικητικών

δικαστηρίων εφαρμόζονται ανάλογα και για το γραμματέα του δικαστηρίου,

καθώς και για τον υπάλληλο της γραμματείας που τον αναπληρώνει νόμιμα

στη δίκη.

 

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΟΙ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ποιοι είναι οι διάδικοι.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Διάδικοι στη φορολογική Δίκη

 

Κείμενο Αρθρου

Διάδικοι στη φορολογική δίκη είναι από τη μια πλευρά το δημόσιο και από την άλλη το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων ή η ομάδα περιουσίας, κατά των οποίων έχει εκδοθεί πράξη που επιβάλλει υποχρέωση κατά το άρθρο 1.

 

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ικανότητα για παράσταση.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Ικανότητα παραστάσεως διαδίκου, Εκπροσώπηση ανικάνων, Εξουσιοδότηση

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η ικανότητα του διαδίκου για παράσταση στο τακτικό διοικητικό

δικαστήριο, η εκπροσώπηση τωνανίκανων για παράσταση και η ανάγκη

ειδικής εξουσιοδότησης για τη διεξαγωγή της δίκης ρυθμίζονται σύμφωνα

με τις σχετικές γενικές διατάξεις, εκτός αν ορίζεται αλλιώς από τον

ουσιαστικό φορολογικό νόμο ή από τον κώδικα αυτόν.

2.Όταν για μια ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου απαιτείται προηγούμενη

εξουσιοδότηση, αυτή παρέχεται, για την ίδια ενέργεια, και ενώπιον του

τακτικού διοικητικού δικαστηρίου. Όταν η εξουσιοδότηση για τη διεξαγωγή

της φορολογικής δίκης έχει δοθεί χωρίς περιορισμό, περιλαμβάνει όλες

τις διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες, ώσπου η απόφαση να γίνει

αμετάκλητη.

3.Η ικανότητα για παράσταση εξετάζεται από το δικαστήριο και

αυτεπαγγέλτως.

 

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Συμπλήρωση διατυπώσεων.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Ασκηση προσφυγής ή ενδίκου μέσου από διάδικο μη ικανό ή αντιπρόσωπο, Εξέταση διατυπώσεων κατά τη συζήτηση

 

Κείμενο Αρθρου

Η προσφυγή και τα ένδικα μέσα μπορούν να ασκηθούν και από διάδικο μη

ικανό γι'αυτό ή από αντιπρόσωπο χωρίς την απαιτούμενη εξουσιοδότηση.

Κατά τη συζήτηση όμως που ακολουθεί στο ακροατήριο, το δικαστήριο

προχωρεί στην εξέταση της υπόθεσης μόνον εφόσον έχουν συντελεστεί οι

απαιτούμενες διατυπώσεις. Σε περίπτωση που η μη τήρησή τους κρίνεται

δικαιολογημένη το δικαστήριο αναβάλλει τη συζήτηση για τη συμπλήρωσή

τους, ενώ μπορεί να τάξει και προθεσμία γι'αυτό.

 

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ικάνοτητα πτωχού.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Ικανότητα πτωχεύσαντος

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πτωχός κατά τη διάρκεια της πτώχευσης, μπορεί να ασκήσει και ο ίδιος,

ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, προσφυγή και τα ένδικα

μέσα που συγχωρούνται κατά της σχετικής απόφασης, καθώς επίσης και να

παρασταθεί σ'αυτά.

 

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκπροσώπηση δημοσίου.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Εκπροσώπηση Δημοσίου

 

Κείμενο Αρθρου

1.Το δημόσιο εκπροσωπείται στη φορολογική δίκη από την αρχή που εξέδωσε

την πράξη

2.Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 74, το

δημόσιο εκπροσωπείται, ώσπου να τερματιστεί η όλη υπόθεση, από τον

Υπουργό Οικονομικών ή τον οικονομικό επιθεωρητή, που άσκησε την

προσφυγή.

3.Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο μπορεί να καλεί το όργανο που

εξέδωσε την πράξη, για να παράσχει επεξηγήσεις και πληροφορίες.

4.Ειδικά σε δίκες κατά πράξεων των τελωνειακών αρχών Αθήνας, Πειραιά

και Θεσ/νίκης, το δημόσιο μπορεί να εκπροσωπηθεί, ενώπιον μεν των

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού από ανώτερο

υπάλληλο της αμέσως προϊστάμενης διεύθυνσης καθεμιάς από τις αυτές,

ενώπιον δε του Συμβουλίου της Επικρατείας από το νομικό σύμβουλο ή

πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που είναι τοποθετημένος στο

Υπουργείο Οικονομικών.

 

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΜΟΔΙΚΙΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Περιπτώσεις ομοδικίας - συνάφειας.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Ομοδικία, Συνάφεια

 

Κείμενο Αρθρου

1.Μπορούν να ασκηθούν κοινή προσφυγή και περαιτέρω κοινά ένδικα μέσα: α)Από τους ομοδίκους κατά της πράξης που εκδόθηκε κατ'των οποίων αυτές έχουν εκδοθεί.

2.Συντρέχει περίπτωση ομοδικίας ιδίως όταν πρόκειται:

α)για πράξη που εκδόθηκε σε βάρος περισσοτέρων, οι οποίοι ευθύνονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που επιβλήθηκε, είτε εις ολόκληρον, είτε κατά το λόγο της μερίδας καθενός και β)για κληρονόμους του υποχρέου, και αν, κατ'επιμερισμό της υποχρέωσής του, εκδόθηκαν πράξεις σε βάρος καθενός κληρονόμου, κατά το λόγο της μερίδας αυτού.

3.Συντρέχει περίπτωση συνάφειας ιδίως όταν πρόκειται για πράξεις:α)οι οποίες αφορούν φορολογίες εισοδήματος, κύκλου εργασιών, τελών χαρτοσήμου και άρθρου 5 α.ν. 843/1948, που στρέφονται κατά του ίδιου υποχρέου και αναφέρονται στην ίδια διαχειριστική περίοδο, β)φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, που στρέφονται κατά των δυνάμει της ίδιας πράξης, αγοραστών και πωλητών και γ)φορολογίας κληρονομιών, που στρέφονται κατά των συγκληρονόμων της ίδιας κληρονομίας.

4.Η κοινή προσφυγή, λόγω ομοδικίας ή συνάφειας, σύμφωνα με τα παραπάνω, ασκείται ενώπιον εκείνου του τακτικού διοικητικού δικαστηρίου που είναι αρμόδιο να εκδικάσει τη φορολογική διαφορά με το μεγαλύτερο ποσό φόρου ή τέλους.

 

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΜΟΔΙΚΙΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Συνεκδίκαση ή χωρισμός.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Συνεκδίκαση προσφυγών ή εφέσεων και χωρισμός αυτών

 

Κείμενο Αρθρου

1.το δικαστήριο, για να διαγνωστούν ασφαλέστερα και να εκδικαστούν ταχύτερα, μπορεί να διατάξει να συνεκδικαστούν:

α)περισσότερες προσφυγές κατά της ίδιας πράξης,

β)περισσότερες προσφυγές για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ομοδικίας ή συνάφειας του προηγούμενου άρθρου,

γ)περισσότερες εφέσεις κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν ύστερα από άσκηση χωριστών προσφυγών, για τις οποίες συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της ομοδικίας ή συνάφειας του προηγούμενου άρθρου.

2.Το δικαστήριο, σε περίπτωση κοινής προσφυγής ή κοινού ένδικου μέσου, μπορεί επίσης να διατάξει να χωριστεί η εκδίκαση για οποιονδήποτε διαδικαστικό ή ουσιαστικό λόγο που δικαιολογεί το χωρισμό.

 

Αρθρο: 30

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις και τρόπος παρέμβασης.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Πτώχευση - Πτωχευτική διαδικασία, Παρέμβαση τρίτου

 

Κείμενο Αρθρου

1.Τρίτος κατά του οποίου μπορεί, σύμφωνα με το νόμο,να αξιωθεί η εκπλήρωση της υποχρέωσης που επιβλήθηκε σ'εκείνον κατά του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη, έχει το δικαίωμα να παρέμβει υπέρ του τελευταίου στη φορολογική δίκη.

2.Δικαίωμα παρέμβασης σε προσφυγή ή ένδικο μέσο που άσκησε ο σύνδικος έχει και ο πτωχός, κατά τη διάρκεια της πτώχευσης.

3.Η παρέμβαση μπορεί να γίνει στην πρωτόδικη και στην κατ' έφεση διαδικασία και ασκείται με κατάθεση, στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου, δικογράφου, που κοινοποιείται στους διαδίκους, με τη φροντίδα του παρεμβαίνοντος, οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο.

 

Αρθρο: 31

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα και υποχρεώσεις του παρεμβαίνοντος.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Δικαιώματα και υποχρεώσεις παρεμβαίνοντος

 

Κείμενο Αρθρου

1.Ο παρεμβαίνων είναι υποχρεωμένος να δεχτεί τη δίκη στη θέση που αυτή βρίσκεται κατά το χρόνο της παρέμβασης και έχει εφεξής δικαίωμα να ενεργεί όλες τις πράξεις που επιτρέπονται σεκείνον υπέρ του οποίου έγινε η παρέμβαση, εκτός από την άσκηση ένδικων μέσων. Μπορεί όμως αυτός που άσκησε παρέμβαση στην πρωτόδικη ή την κατέφεση δίκη να μετάσχει με την ίδια ιδιότητα, και στη διαδικασία της ανακοπής ή αναθεώρησης.

2.Οι αποφάσεις και τα δικόγραφα που επιδίδονται σε κάποιον από τους διαδίκους επιδίδονται και στον παρεμβαίνοντα μετά την άσκηση της παρέμβασης.

 

Αρθρο: 32

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Παράταση του δημοσίου.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Παράσταση Δημοσίου

Σχόλια
Βλ. και παρ. 25 άρθρου 12 Ν. 2289/1995.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Το δημόσιο κατά τη συζήτηση παρίσταται με τον κατά το άρθρ. 27,

εκπρόσωπό του ή με άλλον δημόσιο υπάλληλο που ορίζεται από αυτόν.

2.Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να ορίσει δημόσιο

υπάλληλο της αρμοδιότητς του, ακόμη και υπάλληλο από το κύριο προσωπικό

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να παρασταθεί για λογαριασμό του

δημοσίου ενώπιον οποιουδήποτε τακτικού διοικητικού δικαστηρίου στην

περίπτωση αυτή μπορεί να συμπαρασταθεί και το όργανο που εξέδωσε την

πράξη ή ο επιθεωρητής ή άλλος δημόσιος υπάλληλος που ορίζεται από

αυτούς κατά την προηγούμενη παράγραφο.

 

Αρθρο: 33

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Παράσταση των άλλων διαδίκων.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Παράσταση διαδίκων, εκτός από το Δημόσιο κλπ.

Σχόλια
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 1649/1986. Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από τηνπαρ. 3 άρθρ. 6 Νομ.1649/29 Σεπτ. -3 Οκτ. 1986 (ΦΕΚ Α 149).

 

Κείμενο Αρθρου

"1.Οι διάδικοι, εκτός από το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου Δικαίου, παρίστανται ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων και εφετείων αποκλειστικώς μαζί με πληρεξούσιο δικηγόρο ή εκπροσωπούνται από πληρεξούσιο δικηγόρο. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρ. 91 ισχύει και στην περίπτωση αυτή. Κατ εξαίρεση,

ενώπιον των μονομελών διοικητικών πρωτοδικείων στις περιπτώσεις που δεν είναι υποχρεωτική η υπογραφή των δικογράφων από δικηγόρο, οι ιδιώτες διάδικοι μπορούν να παρίστανται και αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο εικοστό δεύτερο παρ. 2 Νομ. 4125/1960". 2.Οι ίδιοι διάδικοι μπορούν να παρίστανται ενώπιον των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων και χωρίς δικηγόρο, μόνο όμως πρόκειται για πράξεις που ενεργούνται ύστερα από εντολή ή αίτηση του δικαστηρίου.

 

Αρθρο: 34

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ποιοι αποκλείει να είναι πληρεξούσιοι.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αποκλεισμός προσώπων ως πληρεξουσίων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Ο πληρεξούσιος πρέπει να έχει την ικανότητα για παράσταση ενώπιον δικαστηρίου. 2.Όσοι διατέλεσαν δικαστές τακτικών διοικητικών δικαστηρίων δεν επιτρέπεται να παρίστανται ως πληρεξούσιοι διαδίκων ενώπιον τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στα οποία ή στην περιφέρεια των οποίων υπηρετούσαν κατά το χρόνο που αποχώρησαν από την υπηρεσία ή κατά την τελευταία πριν από την αποχώρησή τους τριετία, αν δεν έχει περάσει πενταετία τουλάχιστον αφότου απέβαλαν την ιδιότητα του δικαστή τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. 3.Δεν επιτρέπεται να παραταθεί, ως πληρεξούσιος διαδίκου, πρόσωπο που μετέρχεται κατά σύστημα τη διεξαγωγή φορολογικών υποθέσεων, αν δεν ασκεί λειτούργημα που του επιτρέπει, σύμφωνα με το νόμο, την επιμέλεια τέτοιων υποθέσεων ενώπιον δικαστηρίου.

 

Αρθρο: 35

Ημ/νία: 06.05.1997

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διορισμός πληρεξουσίου.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Διορισμός πληρεξουσίου

Σχόλια
- Τα εντός " " τελευταία εδάφια της παρ. 2 προστέθηκαν με την παρ. 12 του άρθ. 4 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ Α 67) των οποίων εδαφ. η ισχύς αρχίζει από 6.5.1997.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Ο διορισμός του πληρεξουσίου γίνεταιμε έγγραφο ή με προφορική δήλωση

ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, και η δήλωση

αυτή καταχωρίζεται στα πρακτικά.

2.Το έγγραφο με το οποίο παρέχεται η πληρεξουσιότητα μπορεί να είναι

δημόσιο ή ιδιωτικό. Όταν πρόκειται για ιδιωτικό έγγραφο, η γνησιότητα

της υπογραφής του εντολέα πρόκειται να βεβαιώνεται από συμβολαιογράφο ή

από άλλη δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή. "Επίσης ο διορισμός

του πληρεξουσίου γίνεται και διά της συνπογραφής του δικογράφου της

προσφυγής ή του ενδίκου μέσου εκ μέρους του διαδίκου. Στην περίπτωση

αυτή η υπογραφή του δικογράφου από το δικηγόρο θεωρείται ως βεβαίωση της

γνησιότητας της υπογραφής του διαδίκου".

3.Αν ο διάδικος είναι αγράμματος, το ιδιωτικό έγγραφο υπογράφεται από

δύο μάρτυρες η γνησιότητα των υπογραφών τους βεβαιώνεται κατά τον πιο

πάνω τρόπο ή αναπληρώνεται από έγγραφο δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής

αρχής, το οποίο περιέχει την ενώπιόν της δήλωση του αγράμματου διαδίκου

για το διορισμό του πληρεξουσίου του.

4.Τα πληρεξούσια έγγραφα κατατίθενται στο δικαστήριο.

 

Αρθρο: 36

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα πληρεξουσίου.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Δικαιώματα πληρεξουσίου

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η πληρεξουσιότητα που δίδεται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο παρέχει

στον πληρεξούσιο το δικαίωμα να παρίσταται για τον διάδικο στο

δικαστήριο και να επιχειρεί όλες τις κύριες και παρεπόμενες πράξεις που

αφορούν τη διεξαγωγή της δίκης. Ο πληρεξούσιος που δεν είναι δικηγόρος

δεν επιτρέπεται να ασκεί ένδικα μέσα διοικητικού εφετείου.

2.Η πληρεξουσιότητα για όλες τις δίκες παύει να ισχύει ύστερα από την

παρέλευση πενταετίας από τότε που χορηγήθηκε.

3.Ο πληρεξούσιος είναι υποχρεωτικά και αντίκλητος του εντολέα του για

τις κοινοποιήσεις που αφορούν τη δίκη στην οποία παραστάθηκε σαυτές

περιλαμβάνεται και η οριστική απόφαση.

 

Αρθρο: 37

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ (ΚΦΔ)

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Περιεχόμενο πληρεξουσιότητας

 

Κείμενο Αρθρου

Η πληρεξουσιότητα για διεξαγωγή της φορολογικής δίκης δεν περιλαμβάνει,

παρά μόνο αν ειδικά σ'αυτήν αναφέρεται, την παραίτηση από το δικαίωμα

άσκησης ένδικου μέσου ή την παραίτηση από ένδικο μέσο που έχει ασκηθεί,

η οποία συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος να ασκηθεί νέο.

Δεν περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα της προσβολής εγγράφου ως πλαστού.

 

Αρθρο: 38

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Παύση της πληρεξουσιότητας.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Παύση πληρεξουσιότητος

 

Κείμενο Αρθρου

Η πληρεξουσιότητα παύει:α)με το θάνατο του πληρεξουσίου, β)με την

περάτωση της δίκης ή τη διενέργεια της πράξης για την οποία

παρασχέθηκε, γ)με την παραίτηση του πληρεξουσίου δικηγόρου ή την

εκτύπωση ή την παύση του από το λειτούργημα, δ)με την παραίτηση από την

πληρεξουσιότητα και ε)με την ανάκληση της πληρεξουσιότητας.

 

Αρθρο: 40

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Παραίτηση και ανάκληση.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Παραίτηση, Ανάκληση πληρεξουσιότητος

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η παραίτηση του πληρεξουσίου και η ανάκληση της πληρεξουσιότητας, αν

δεν γινόταν στο ακροατήριο, ισχύουν για το δικαστήριο αφότου κατατεθεί

στη γραμματεία του δήλωση εκείνου που παραιτείται ή ανακαλεί, ως προς

την οποία ισχύουν αναλόγως αυτά που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3

του άρθρου 35, ενώ για τον άλλο διάδικο ισχύουν αφότου κοινοποιηθεί

σαυτόν η παραίτηση ή η ανάκληση.

2.Η ανάκληση της πληρεξουσιότητας πρέπει να κοινοποιηθεί και στον

πληρεξούσιο ο οποίος ανακαλείται.

 

Αρθρο: 41

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Πράξεις μετά την παραίτηση πληρεξουσιότητος

 

Κείμενο Αρθρου

Ο πληρεξούσιος που παραιτείται, εφόσον δεν διορίστηκε άλλος, επιχειρεί και μετά την παραίτησή του τις πράξεις που είναι αναγκαίες για την αποτροπή επιζημίων, εξ αιτίας της παραίτησής του, συνεπειών στα συμφέροντα εκείνου που έδωσε την πληρεξουσιότητα.

 

Αρθρο: 42

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Νομιμοποίηση πληρεξουσίου.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Νομιμοποίηση πληρεξουσίου

Σχόλια
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 3 του ν. 1968/1991.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Για τις προπαρασκευαστικές πράξεις και κλήσεις, έως τη συζήτηση στο

ακροατήριο, η πληρεξουσιότητα θεωρείται ότι υπάρχει, ενώ για τη

συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα, κατά τους

ορισμούς του άρθρου 35 αν δεν υπάρχει η πληρεξουσιότητα αυτή,

κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόμη και εκείνες που είχαν

επιχειρηθεί προηγουμένως από αυτόν που είχε ενεργήσει ως πληρεξούσιος.

Προσφυγή και ένδικα μέσα, τα οποία υπογράφονται από πληρεξούσιο που δε

νομιμοποιήθηκε το αργότερα κάτα την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο,

απορρίπτονται.

«2.Το δικαστήριο, κατ' απαίτηση του διαδίκου ή του εμφανιζόμενου ως

πληρεξουσίου, είτε αναβάλλει τη συζήτηση σε άλλη δικάσιμο είτε χορηγεί

εύλογη προθεσμία για τη νομιμοποίηση, μετά την άπρακτη πάροδο της

οποίας απορρίπτεται το ένδικο μέσο ή βοήθημα. Εάν ανακύψει

μεταγενεστέρως αμφιβολία ως προς τη νομιμοποιήση του πληρεξουσίου ή του

διαδίκου, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται δια της γραμματείας να

προσκομίσει τα ελλείποντα στοιχεία εντός τακτής προθεσμίας. Για την

ειδοποίηση αυτήν ο γραμματέας συντάσσει πράξη επί του φακέλου της

δικογραφίας.

Το δικαστήριο πάντως δύναται να διατάξει τη συμπλήρωση των στοιχείων

της νομιμοποιήσεως. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπεται, σε κάθε περίπτωση, να

είναι και μεταγενέστερα της συζητήσεως».

 

Αρθρο: 43

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ (ΚΦΔ)

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αυτεπάγγελτη εξέταση πληρεξουσιότητος

 

Κείμενο Αρθρου

Η έλλειψη πληρεξουσιότητας εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο.

 

Αρθρο: 44

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΚΦΔ)

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Τήρηση κανόνων καλής πίστης και χρηστών ηθών, Ποινές

 

Κείμενο Αρθρου

1.Οι διάδικοι, παρεμβαίνοντες, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι και οι πληρεξούσιοί τους οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών ηθών και να τηρούν, σε κάθε περίπτωση, το καθήκον της αλήθειας.

2.Το τακτικό διοικητικό δικαστήριο, με ιδιαίτερη απόφασή του, μπορεί να επιβάλει αυτεπαγγέλτως στον ιδιώτη διάδικο, στον παρεμβαίνοντα ή στο νόμιμο αντιπρόσωπο ή στον πληρεξούσιό τους πρόστιμο έως τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές, το οποίο περιέχεται στο δημόσιο ταμείο, αν από τη διεξαγωγή της δίκης προκύψει ότι αυτοί γνώριζαν πως άσκησαν προσφυγή ή ένδικο μέσο ή παρέμβαση εντελώς και εκδήλως αβάσιμο και γενικά, ότι διεξήγαγαν τη δίκη κατά παράβαση των κανόνων της προηγούμενης παραγράφου Η απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου που επιβάλλει το πρόστιμο υπόκειται σε έφεση ανεξάρτητα από ποσό.

3.Αν από τη διεξαγωγή της δίκης προκύψει ότι συντρέχει περίπτωση πειθαρχικής δίωξης φορολογικού οργάνου, επειδή αυτό εξέδωσε πράξη που γνώριζε πως είναι προφανώς αστήρικτη κατά νόμο, ή ότι συντρέχει περίπτωση πειθαρχικής δίωξης κάποιου από αυτούς που εκπροσωπούν της παραγράφους 1, το δικαστήριο μπορεί, με ειδική απόφασή του που εκδίδει ως συμβούλιο, να παραπέμψει το ζήτημα στη διοίκηση. Στην περίπτωση αυτή η έγερση πειθαρχικής αγωγής ενώπιον του αρμοδίου πειθαρχικού συμβουλίου είναι υποχρεωτική.

 

Αρθρο: 45

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ευπρεπής η διατύπωση των εγγράφων των διαδίκων.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Διαγραφή αναρμόστων φράσεων από δικόγραφα - υπομνήματα

Σχόλια
Η παρ. 2 είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 4 του νδ 10/1968 και αντικαταστάθηκε πάλι από το άρθρο 1 του ν. 221/1975.

 

Κείμενο Αρθρου

Το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάζει να διαγράφονται ανάρμοστες φράσεις από τα δικόγραφα και τα υπομνήματα.

 

Αρθρο: 46

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Το δικαστήριο μεριμνά για την πάροδο της δίκης.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αυτεπάγγελτη μέριμνα Δικαστηρίου για την πρόοδο της δίκης

 

Κείμενο Αρθρου

Για την πρόοδο γενικά της φορολογικής δίκης μεριμνά αυτεπαγγέλτως το τακτικό διοικητικό δικαστήριο, το οποίο διάταζει κάθε διαδικαστική πράξη και ενέργεια που απαιτείται από το νόμο και λαμβάνει τα πρόσφορα, κατά την κρίση του, μέτρα για να διακριβωθεί η αλήθεια και να εκδοθεί ταχύτερα οριστική απόφαση στην υπόθεση που δικάζεται

 

Αρθρο: 47

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΒΟΛΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ίσοι οι διάδικοι.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Ισότητα διαδίκων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Οι διάδικοι είναι ίσοι ενώπιον του δικαστηρίου και έχουν δικαίωμα να

παρασταθούν σε κάθε συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο.

2.Αίτηση για αναβολή της συζήτησης, ακόμη και αν υποβάλλεται από όλους

τους διαδίκους, δεν υποχρεώνει το δικαστήριο.

 

Αρθρο: 48

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απουσία διαδίκου.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Απουσία διαδίκων, Όχι τεκμήριο ομολογίας

 

Κείμενο Αρθρου

Τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια εξετάζουν και κρίνουν τις ενώπιόν τους

υποθέσεις ακόμη και όταν απουσιάζουν οι διάδικοι από την απουσία τους

δεν τεκμαίρεται ομολογία.

 

Αρθρο: 49

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δημοσιότητα της συζήτησης.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Δημοσιότητα συζήτησης, Όχι Δημόσια η προδικασία, Μυστικότητα διασκέψεων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι συνεδριάσεις του τακτικού διοικητικού δικαστηρίου, κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, γίνονται δημόσια.

2.Η προδικασία και οι διαδικαστικές πράξεις που διενεργούνται έξω από το ακροατήριο δεν είναι δημόσιες.

3.Οι διασκέψεις που πραγματοποιεί το τακτικό διοικητικό δικαστήριο, για να εκδώσει αποφάσεις στις υποθέσεις που έχουν συζητηθεί, είναι μυστικές.

 

Αρθρο: 50

Ημ/νία: 06.05.1997

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Προφορική της συζήτησης.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Προφορική συζήτηση, Υποβολή Υπομνημάτων

Σχόλια
- Η εντός " " παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 13α του άρθ. 4 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ Α 67) της οποίας παρ. η ισχύς αρχίζει από 6.5.1997.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η διαδικασία στο ακροατήριο διεξάγεται προφορικά.

2.Ως την προηγούμενη ημέρα της συζήτησης οι διάδικοι μπορούν να

καταθέσουν, στη γραμματεία του δικαστηρίου, υπομνήματα για να

αναπτύξουν τους ισχυρισμούς τους.

Ύστερα από έγκριση του προέδρου, η οποία χορηγείται στο ακροατήριο, τα

υπομνήματα αυτά μπορούν να κατατίθενται μέσα σε ένα διήμερο από τη

συζήτηση.

"3. Οι διάδικοι μπορεί να συμφωνήσουν ότι δεν θα εμφανισθούν στο

ακροατήριο αλλά θα παραστούν με κοινή δήλωση που υπογράφεται από τους

πληρεξούσιους δικηγόρους. Τέτοια δήλωση μπορεί να γίνει και από έναν ή

ορισμένους μόνο πληρεξουσίους. Η δήλωση αυτή παραδίνεται από τον

πληρεξούσιο δικηγόρο στον αρμόδιο γραμματέα το αργότερο την παραμονή

της δικασίμου και σημειώνεται αμέσως στο οικείο βιβλίο. Σε περίπτωση

αναβολής συζητήσεως της υποθέσεως δεν κλητεύεται ο διάδικος που υπέβαλε

δήλωση".

 

Αρθρο: 51

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδική αιτιολόγηση των αποφάσεων.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Ειδική αιτιολόγηση αποφάσεων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Οι αποφάσεις που εκδίδονται αιτιολογούνται ειδικά και αυτεπαγγέλονται σε δημόσια συνεδρίαση του τακτικού διοικητικού δικαστηρίου.

2.Τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να εκδίδουν προδικαστικές αποφάσεις, εφόσον όμως αιτιολογούν ειδικά την ανάγκη για την έκδοσή τους.

 

Αρθρο: 52

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εκθέσεις.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Εκθέσεις, Χρόνος συντάξεως και περιεχόμενο αυτής

 

Κείμενο Αρθρου

1.Για κάθε πράξη της φορολογικής γενικά διαδικασίας, η οποία επιχειρείται από αρμόδιο δικαστή ή δικαστικό υπάλληλο ή άλλο όργανο ή σε σύμπραξη αυτού με άλλο όργανο συντάσσεται έκθεση.

2.Η έκθεση πρέπει να συντάσσεται αμέσως μετά τη διενέργεια της πράξης που διαπιστώνεται μ'αυτήν και να παρευρίσκονται κατά τη σύνταξή της εκείνοι που επιχειρούν την πράξη αυτή πρέπει να αναφέρει τον τόπο και τον χρόνο της διενέργειάς της, τα ονοματεπώνυμα και την ιδιότητα του οργάνου που τη συντάσσει, καθώς και εκείνων που συνέπραξαν ή που νομίμως παραστάθηκαν, και να υπογράφεται από όλους αυτούς, αφού προηγουμένως αναγνωσθεί από αυτόν που τη συνέταξε. Σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης κάποιου να υπογράψει την έκθεση, τούτο αναφέρεται ρητά σ'αυτήν.

 

Αρθρο: 53

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαραίτητα στοιχεία του δικογράφου.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δαπάνης, Απαραίτητα στοιχεία δικογράφου

Σχόλια
Για την υπογραφή των δικογράφων ενώπιον των Δ/κων Δικαστηρίων Βλ. και άρθρ. 6 παρ. 6 Νομ.1649/86 που έχει προστεθεί στο άρθρ. 15 Π.Δ. 341/78.

 

Κείμενο Αρθρου

Τα δικόγραφα που υποβάλλονται από τους διαδίκους στα τακτικά διοικητικά

δικαστήρια πρέπει να προσδιορίζουν το είδος και το αντικείμενό τους

κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και συνοπτικό,και να αναφέρουν:α)το

δικαστήριο ενώπιον του οποίου απευθύνονται, β)αν υποβάλλονται από

ιδιώτη διάδικο, το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα, την κατοικία και

το επάγγελμα, τόσο του ίδιου, όσο και του νόμιμου αντιπροσώπου του, ενώ

αν υποβάλλονται από νομικό πρόσωπο, την επωνυμία ή τον τίτλο και την

έδρα του, καθώς πρόσωπο, την επωνυμία ή τον τίτλο και την έδρα του,

καθώς και το ονοματεπώνυμο και το όνομα του πατέρα του και το

ονοματεπώνυμο και το όνομα του πατέρα του εκπροσώπου του ή τέλος, αν

υποβάλλονται από εκπρόσωπο του δημοσίου, ακριβή προσδιορισμό της αρχής

που εξέδωσε την πράξη και το ονοματεπώνυμο και το όνομα του πατέρα,

καθώς και την ιδιότητα αυτού που υπογράφει το δικόγραφο και γ)τον τόπο

και το χρόνο της σύνταξής τους. Τα δικόγραφα πρέπει να υπογράφονται από

το διάδικο ή το νόμιμο αντιπρόσωπο ή τον πληρεξούσιό του ή, αν

πρόκειται για το δημόσιο, από αυτόν οπυ το εκπροσωπεί νόμιμα στη δίκη.

 

Αρθρο: 54

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Προσδιορισμός διευθύνσεων.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Ακριβής διεύθυνση διαδίκου στα δικόγραφα

 

Κείμενο Αρθρου

1.Τα δικόγραφα, οι κάθε είδους δηλώσεις και τα υπομνήματα που

υποβάλλονται για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου από εκείνον σε

βάρος του οποίου εκδόθηκε η πράξη ή από τον παρεμβαίνοντα πρέπει να

περιέχουν, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο,

και ακριβή προσδιορισμό της διεύθυνσης της κατοικίας και της

επαγγελματικής εγκατάστασης του ίδιου, του νόμιμου αντιπροσώπου του και

του πληρεξουσίου του.

2.Κάθε μεταβολή διεύθυνσης που είχε δηλωθεί πρέπει να γνωστοποιείται

στην αρχή που εξέδωσε την πράξη και στο τακτικό διοικητικό δικαστήριο,

είτε με δικόγραφα ή τα υπομνήματα , είτε με αυτοτελές έγγραφο.

 

Αρθρο: 55

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

 

Τίτλος Αρθρου
Συνέπειες από την ανακρίβεια ή την παράλειψη διευθύνσεων.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Συνέπειες από ανακρίβεια ή παράλειψη διευθύνσεων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η επίδοση εγγράφου που αφορά την εκκρεμή δίκη, καθώς και της οριστικής απόφασης, όταν γίνεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή της επαγγελματικής εγκατάστασης που δηλώθηκε σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, είναι έγκυρη, ακόμη και αν εκείνος προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η έκδοση δεν είχε ή δεν έχει πια εκεί την κατοικία ή την επαγγελματική του εγκατάσταση.

2.Αν δεν τηρηθούν οι ορισμοί τουπροηγούμενου άρθρου, οι επιδόσεις που αφορούν την εκκρεμή δίκη, καθώς και η επίδοση της οριστικής απόφασης, οι οποίες απευθύνονται στο διάδικο ή στον αντιπρόσωπό του ή στον πληρεξούσιό του, μπορούν, εφόσον δεν υπάρχει αντίκλητος, να γίνονται στο γραμματέα του δικαστηρίου.

 

Αρθρο: 56

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Όργανα επίδοσης.

Λήμματα
Διοικητικά Δικαστήρια, Επιδόσεις

Σχόλια
Για τις εκδόσεις που γίνονται βάσει της παρ. 2 βλ. και παρ. 7 του αρ. 15 του ν. 1835/1989.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Οι επιδόσεις από μέρους του διαδίκου που βαρύνεται με την πράξη γίνονται με δικαστικό κλητήρα, αν ειδικές διατάξεις του παρόντος δεν ορίζουν αλλιώς.

2.Οι επιδόσεις από μέρους του δημοσίου προς το διάδικο που βαρύνεται με την πράξη, καθώς και οι επιδόσεις που τη φροντίδα τους έχει η γραμματεία του τακτικού διοικητικού δικαστηρίου, γίνονται με δικαστικό κλητήρα ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο, δημοτικό ή κοινοτικό όργανο.

3.Η επίδοση γίνεται ύστερα από έγγραφη παραγγελία, που δίδεται από αυτόν ο οποίος έχει την φροντίδα της. Με αίτηση του τελευταίου, η παραγγελία μπορεί να δοθεί από τον πρόεδρο του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου.

 

Αρθρο: 57

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Τόπος επίδοσης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Τόπος επίδοσης

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η επίδοση προς την αρχή που εξέδωσε την πράξη, αλλά και προς κάθε άλλη αρχή ή προς δημόσιους υπαλλήλους που εκπροσωπούν το δημόσιο στη φορολογική δίκη, γίνεται πάντοτε στο κατάστημα της αρχής ή στην υπηρεσία του υπαλλήλου, και κατά τις καθορισμένες εργάσιμες ώρες.

2.Σε κάθε άλλη περίπτωση, η επίδοση μπορεί να γίνει σε οποιονδήποτε τόπο βρεθεί εκείνος στον οποίο πρέπει να επιδοθεί το έγγραφο.

3. Αν αυτός έχει, στον τόπο όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση, γνωστή κατοικία ή επαγγελματική εγκατάσταση ή εργάζεται εκεί ως υπάλληλος, εργάτης ή υπηρέτης ή με άλλη ιδιότητα, η επίδοση δεν μπορεί να γίνει έξω από το χώρο κατοικίας του ή της επαγγελματικής του εγκατάστασης ή της εργασίας του, χωρίς τη συναίνεσή του.

4.Εκείνος προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση δεν μπορεί να αρνηθεί, αν αυτή γίνεται στο κατάστημα της αρχής που εξέδωσε την πράξη ή του τακτικού διοικητικού δικαστηρίου. Σε περίπτωση άρνησης, αυτός που διενεργεί την επίδοση συντάσσει έκθεση, στην οποία βεβαιώνεται η άρνηση, και το προς επίδοση έγγραφο αποστέλλεται με το ταχυδρομείο. Η επίδοση θεωρείται ότι έγινε από τη χρονολογία της έκθεσης.

5.Δεν συγχωρείται, σε καμία περίπτωση, να γίνει επίδοση σε χώρους λατρείας, κατά τις ώρες των ιεροτελεστιών ή άλλων θρησκευτικών τελετών ή προσευχών, ή μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου που συνεδριάζει.

 

Αρθρο: 58

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Χρόνος επίδοσης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Απαγόρευση επιδόσεων τη νύκτα ή Κυριακή κλπ.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η επίδοση δεν μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας ή κατά την Κυριακή ή άλλη γιορτή που είναι, σύμφωνα με το νόμο, εξαιρετέα, χωρίς τη συναίνεση εκείνου προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση.

2.Η νύχτα θεωρείται ότι διαρκεί από την 7η εσπερινή ως και την 7η πρωινή.

 

Αρθρο: 59

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Σε ποιούς γίνεται η επίδοση

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Πρόσωπα που γίνεται η επίδοση

 

Κείμενο Αρθρου

Η επίδοση γίνεται:

1.Σ'αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται ή τον πληρεξούσιο ή τον αντίκλητό του.

2.Αν πρόκειται για πρόσωπα ανίκανα να παρασταθούν στο δικαστήριο στο νόμιμο αντιπρόσωπό τους ή τον πληρεξούσιο ή τον αντίκλητο.

3.Αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα ή άλλες ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, σ'εκείνον που είναι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ή τον οργανισμό τους, εκπρόσωπός τους.

4.Αν πρόκειται για το δημόσιο, στην αρχή που εξέδωσε την πράξη ή, αν στη δίκη εκπροσωπεί το δημόσιο άλλος δημόσιος υπάλληλος, σ'αυτόν.

5.Όταν υπάρχουν περισσότεροι εκπρόσωποι του δημοσίου ή περισσότεροι αντιπρόσωποι ή πληρεξούσιοι του άλλου διαδίκου, αρκεί η επίδοση σε έναν από αυτούς, ακόμη και αν σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ή τον οργανισμό, υπάρχει υποχρέωση συλλογικής εκπροσώπησης.

 

Αρθρο: 60

Ημ/νία: 06.05.1997

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος επίδοσης σε περισσοτέρους

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Τρόπος επίδοσης σε περισσότερους

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13β του άρθ. 4 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ Α 67).

 

Κείμενο Αρθρου

"Αν αυτός προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση ενεργεί ως αντίκλητος περισσότερων διαδίκων ή παρίσταται ως νόμιμος αντιπρόσωπος περισσότερων ανίκανων προσώπων, αρκεί να επιδοθεί σ' αυτόν ένα μόνο αντίγραφο ή πρωτότυπο του επιδοτέου εγγράφου".

 

Αρθρο: 61

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Επίδοση στην κατοικία

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Επίδοση στη κατοικία

 

Κείμενο Αρθρου

1.Αν εκείνος στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση δεν βρίσκεται στην κατοικία του, το έγγραφο παραδίδεται σε κάποιον από τους συγγενείς ή υπηρέτες που συνοικούν μαζί του και, αν τέτοιοι δεν υπάρχουν ή απουσιάζουν, σε κάποιον από τους λοιπούς συνοίκους, αν ο τελευταίος, κατά την κρίση του οργάνου που διενεργεί την επίδοση, έχει συνείδηση των πραττομένων.

2.Κατοικία είναι η οικία ή το διαμέρισμά της, αν προορίζονται για διημέρευση και διανυκτέρευση εκείνου προς τον οποίο γίνεται η επίδοση, ακόμη και αν προσωρινά δεν χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν.

3.Σύνοικοι θεωρούνται και οι θυρωροί κατοικιών, καθώς και οι οικογένειές τους, αν κατοικούν σ'αυτές επίσης οι διευθυντές ξενοδοχείων και οικοτροφείων και το υπαλληλικό και υπηρετικό προσωπικό τους. Δεν θεωρούνται σύνοικοι οι ένοικοι άλλου διαμερίσματος της ίδιας οικίας.

4.Αν δεν βρεθεί στην κατοικία από αυτούς προς τους οποίους μπορεί, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, να γίνει η επίδοση, το έγγραφο επικολλάται στη θύρα της κατοικίας, με την παρουσία ενός μάρτυρα, και γίνεται μνεία της θυροκόλλησης στην έκθεση.

 

Αρθρο: 62

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Επίδοση στο κατάστημα κτλ.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Επίδοση σε κατάστημα, εργασία κλπ.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Αν εκείνος στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση δεν βρίσκεται εκεί όπου το επάγγελμα ή την εργασία του, το έγγραφο παραδίδεται στο διευθυντή του καταστήματος ή του γραφείου ή του εργαστηρίου, ή σε κάποιον από τους συνεταίρους, συνεργάτες, υπαλλήλους ή υπηρέτες, που έχει κατά την κρίση αυτού που κάνει την επίδοση, συνείδηση των πραττομένων. Αν κανένας από αυτούς δεν βρίσκεται, η επίδοση ενεργείται στην κατοικία εκείνου στον οποίο αυτή απευθύνεται.

2.Αν εκείνος στον οποίο πρόκεται να γίνει η επίδοση είναι κρατούμενος σε φυλακή και η επικοινωνία μ'αυτόν, σύμφωνα με βεβαίωση οργάνου της υπηρεσίας της φυλακής, η οποία σημειώνεται στην έκθεση επίδοσης, δεν είναι δυνατή, η επίδοση μπορεί να γίνει στο διευθυντή της φυλακής ή σε κάποιον από το προσωπικό της.

 

Αρθρο: 63

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικές περιπτώσεις

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Επίδοση σε όργανα ενόπλων Δυνάμεων ή σωμάτων ασφαλείας, λιμενικού, πυροσβεστικής κλπ.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Αν πρόκειται για αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, οπλίτες ή όργανα των ένοπλων δυνάμεων της χώρας και των σωμάτων χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεων λιμενικού και πυροσβεστικής υπηρεσίας, η επίδοση μπορεί να γίνει και προς το διοικητή της μονάδας ή τον προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν, και αυτός έχει υποχρέωση να παραδώσει ή να διαβιβάσει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, το έγγραφο σ'εκείνον στον οποίο απευθύνεται. Τέτοια επίδοση δεν συγχωρείται:α)στους ανώτατους αξιωματικούς και στους διοικητές ή διευθυντές μονάδων και υπηρεσιών και β)σ'εκείνους που βρίσκονται σε άδεια, διαθεσιμότητα ή αργία.

2.Αν πρόκειται γι'αυτούς που ανήκουν στην υπηρεσία φάρων και φανών, η επίδοση μπορεί να γίνει προς το λιμενάρχη της περιφέρειας όπου ασκούν τα καθήκοντά τους.

 

Αρθρο: 64

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής και κατοίκους αλλοδαπής

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Επίδοση σε κατοίκους εξωτερικού και αγνώστου διαμονής

 

Κείμενο Αρθρου

1.Αν εκείνος στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση κατοικεί στην αλλοδαπή και είναι γνωστός ο τόπος και η διεύθυνση της εκεί κατοικίας του, ή αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο και είναι γνωστή η διεύθυνση της έδρας του στην αλλοδαπή, η επίδοση γίνεται, όταν δεν υπάρχει αντίκλητος, στον Υπουργό Εξωτερικών, για να διαβιβάσει το έγγραφο σεκείνον στον οποίο απευθύνεται. Η επίδοση θεωρείται ότι έχει συντελεστεί όταν παραδοθεί το έγγραφο στον υπουργό ή στον εντεταλμένο από αυτόν υπάλληλο.

2.Αν εκείνος στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση είναι, κατά το χρόνο της επίδοσης, άγνωστης διαμονής, τότε αυτή γίνεται, όταν δεν υπάρχει αντίκλητος, στο δήμαρχο ή στον πρόεδρο της κοινότητας της τελευταίας γνωστής κατοικίας ή διαμονής του, ενώ αν δεν υπάρχει καμιά γνωστή κατοικία ή διαμονή, στο δήμαρχο ή στον πρόεδρο της κοινότητας της έδρας της αρχής που εξέδωσε την πράξη.

 

Αρθρο: 65

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
΄Αρνηση παραλαβής

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αρνηση παραλαβής των εγγράφων που επιδίδονται

 

Κείμενο Αρθρου

1.Αν εκείνος στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62 αρνούνται αν παραλάβουν το έγγραφο ή να υπογράψουν την έκθεση επίδοσης ή δεν μπορούν να υπογράψουν, αυτός που ενεργεί την επίδοση επικολλά το έγγραφο στη θύρα της κατοικίας ή του καταστήματος, γραφείου ή εργαστηρίου κατά τη θυροκόλληση πρέπει να παρευρίσκεται ένας μάρτυρας, και γίνεται γι'αυτή μνεία στην έκθεση.

2.Στις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου 64, αν τα πρόσωπα που αναφέρονται σ'αυτό αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο ή να υπογράψουν την έκθεση επίδοσης, το έγγραφο παραδίδεται στον εισαγγελέα πρωτοδικών της περιφέρειας στην οποία υπάγονται και ο τελευταίος το διαβιβάζει σ'αυτά.

3.Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57, αν ο εκπρόσωπος της αρχής ή ο εντεταλμένος υπάλληλος αρνηθεί να παραλάβει το έγγραφο ή να υπογράψει την έκθεση, η άρνηση βεβαιώνεται σ'αυτήν, και το έγγραφο παραδίδεται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στον εισαγγελέα πρωτοδικών, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στον εισαγγελέα πρωτοδικών της έδρας της αρχής ή της υπηρεσίας του υπαλλήλου, ενώ, αν στην έδρα αυτή δεν υπάρχει πρωτοδικείο, στον ειρηνοδίκη, ο οποίος το διαβιβάζει στην αρχή ή στον υπάλληλο.

4.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 η επίδοση θεωρείται ότι έχει συντελεστεί από την χρονολογία της έκθεσης.

 

Αρθρο: 66

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αντίκλητος

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Υποχρεωτικός διορισμός αντικλήτου και επίδοση σε αυτόν

 

Κείμενο Αρθρου

1.Κάθε διάδικος στη φορολογική δίκη, με εξαίρεση το δημόσιο, είναι υποχρεωμένος, με το πρώτο δικόγραφο που απευθύνει στο δικαστήριο, να διορίσει, ως αντίκλητο, πρόσωπο που να έχει την κατοικία του στην κύρια έδρα του δικαστηρίου. 2.Ο διορισμός πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο και το όνομα του πατέρα, το επάγγελμα και ακριβή προσδιορισμό της διεύθυνσης της κατοικίας και της επαγγελματικής εγκατάστασης του αντικλήτου. Η παράγραφος 2 του άρθρου 54 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. 3.Αυτός που έχει τη φροντίδα για την επίδοση αναζητά, και όταν ακόμη υπάρχει αντίκλητος, πρώτα το διάδικο ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του για να του παραδώσει το έγγραφο που πρέπει να επιδοθεί. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί να προβληθεί ακυρότητα της επίδοσης για το λόγο ότι αυτή έγινε στον αντίκλητο που είχε διοριστεί, εκτός αν ειδική διάταξη απαιτεί να παραδοθεί το έγγραφο στον ίδιο το διάδικο ή στο νόμιμο αντιπρόσωπό του. 4.Η επίδοση στον αντίκλητο γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στο διάδικο, εφαρμόζονται όμως και οι διατάξεις των άρθρων 61 και 62, καθώς και η παράγραφος 1 του άρθρου 65. 5.Η ιδιότητα του αντικλήτου παύει:α)με το θάνατό του, β)με την περάτωση της δίκης, γ)με την παραίτηση ή την ανάκληση του διορισμού. Οι διατάξεις των άρθρων 39 έως 41 εφαρμόζονται ανάλογα και στον αντίκλητο. Ο διάδικος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αμέσως τον αντίκλητο που έπαψε να υπάρχει ή παραιτήθηκε ή ανακλήθηκε, με δήλωσή του,σύμφωνη με τους όρους της παραγράφου 2, που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου και κοινοποιείται στον άλλο διάδικο, με τη φροντίδα εκείνου που κάνει τη δήλωση. 6.Η υποχρέωση του διαδίκου να ορίσει αντίκλητο δε αίρεται από όσα ορίζει η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 36, ακόμη και αν υπάρχει πληρεξούσιος του διαδίκου. Μπορεί όμως ο πληρεξούσιος να διοριστεί και ως αντίκλητος, αν έχει την κατοικία του στην έδρα του δικαστηρίου.

 

Αρθρο: 67

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
΄Εκθεση επίδοσης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Σύνταξη εκθέσεως επιδόσεως

 

Κείμενο Αρθρου

1.Για κάθε επίδοση συντάσσεται έκθεση από εκείνον που την ενεργεί η έκθεση αυτή, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 52, περιέχει την παραγγελία προς επίδοση και σαφή προσδιορισμό του εγγράφου που επιδίδεται καθώς και των προσώπων τα οποία αυτό αφορά. Στην έκθεση πρέπει να γίνεται επίσης μνεία της ημέρας και της ώρας της επίδοσης, του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και του τρόπου που έγινε η επίδοση, αν εκείνος προς τον οποίο η επίδοση ή τα πρόσωπα που ορίζονται στα άρθρα 61 και 62 απουσιάζουν ή αρνούνται.

2.Η έκθεση υπογράφεται από εκείνον που ενεργεί την επίδοση και από εκείνον που παραλαμβάνει το έγγραφο αν αυτός αρνείται ή δεν μπορεί να υπογράψει, τότε υπογράφεται και από μάρτυρα που προσλαμβάνεται για το σκοπό αυτόν.

3.Αυτός που επιδίδει το έγγραφο σημειώνει πάνω σ'αυτό την ημέρα και την ώρα που έγινε η επίδοση και υπογράφει τη σημείωση.

 

Αρθρο: 68

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Έναρξη προθεσμιών, Διακοπή και αναστολή προθεσμιών

Σχόλια
Τα τελευταία εδάφια μέσα σε "" προστέθηκαν από το άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 1868/1989.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Οι προθεσμίες που προβλέπονται από τον κώδικα αυτό και εκείνες που

τάσσονται από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια αρχίζουν από την επομένη

της επίδοσης ή του γεγονότος που τις κινεί και λήγουν όταν περάσει

ολόκληρη η τελευταία ημέρα, ή, αν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα, η

επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ο υπολογισμός των προθεσμιών γίνεται όπως

ορίζει ο αστικός κώδικας.

2.Αν διακοπεί η δίκη κατά τη διάρκεια κάποιας προθεσμίας, η προθεσμία

διακόπτεται και αρχίζει νέα από την επανάληψη της δίκης.

3.Οι προθεσμίες δεν αναστέλλονται κατά τη διάρκεια των δικαστικών

διακοπών.

"Οι προθεσμίες όμως, που έχουν ταχθεί για τη διεξαγωγή αποδείξεων,

αναστέλλονται κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει

όταν πρόκειται για συντηρητική απόδειξη ή για υποθέσεις των τμημάτων

διακοπών. Στις προθεσμίες για την άσκηση προσφυγής ή ένδικων μέσων ή

άλλων ένδικων βοηθημάτων δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από 1 έως

31 Αυγούστου".

 

Αρθρο: 69

Ημ/νία: 31.05.1995

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΚΦΔ)

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Δικονομικές ακυρότητες

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η παράβαση διάταξης που ρυθμίζει τη διαδικασία και ιδίως τον τύπο κάποιας διαδικαστικής πράξης συνεπάγεται ακυρότητα, η οποία απαγγέλεται από το δικαστήριο: α)αν ο νόμος προβλέπει ρητά την ακυρότητα ως συνέπεια για τη μη τήρηση της διάταξης, β)αν για την παράβαση προβλέπεται αναίρεση και γ)σε κάθε άλλη περίπτωση, αν η παράβαση, κατά την κρίση του δικαστή, προξένησε στο διάδικο που την προτείνει βλάβη, η οποία δεν μπορεί να επανορθωθεί διαφορετικά παρά μόνο αν κηρυχτεί η ακυρότητα.

2.Η ακυρότητα απαγγέλλεται ύστερα από πρόταση του διαδίκου εφόσον αυτή δεν επιβάλλεται αν εξεταστεί αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Η πρόταση είναι απαράδεκτη αν δεν υποβληθεί κατά την πρώτη, μετά την παράβαση, συζήτηση της υπόθεσης.

3.Δεν μπορεί να προτείνει την ακυρότητα εκείνος που την έχει προκαλέσει ή έχει συντελέσει σ'αυτήν, ούτε αυτός που έχει παραιτηθεί ρητά ή σιωπηρά από την πρότασή της.

4.Όταν το δικαστήριο απαγγέλλει την ακυρότητα, διατάζει να επαναληφθεί η πράξη, εκτός αν επήλθε απώλεια του δικαιώματος ή η επανάληψη αποκλείεται για άλλον λόγο.

 

Αρθρο: 70

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΩΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόταση φορολογουμένων

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Πρόταση εξωδίκου λύσεως της διαφοράς

 

Κείμενο Αρθρου

1.Όταν εκείνος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε η πράξη δημοσίου οργάνου από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 73, αμφισβητεί την ορθότητά της, μπορεί να προτείνει την εξώδικη λύση της διαφοράς ανάμεσα σ'αυτόν και το όργανο που εξέδωσε την πράξη.

2.Η πρόταση υποβάλλεται ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την πράξη, είτε με το δικόγραφο της προσφυγής είτε με ιδιαίτερη αίτηση, προτού ασκηθεί η προσφυγή και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται γι'αυτήν.

3.Ωσότου πραγματοποιηθεί ή ματαιωθεί η εξώδικη λύση της διαφοράς, αναστέλλεται η εκδίκαση της προσφυγής που έχει ασκηθεί.

4.Εξώδικη λύση της διαφοράς δεν συγχωρείται όταν η πράξη αφορά την επιβολή προστίμου ή άλλης κύρωσης για παράβαση διατάξεων φορολογικού γενικά νόμου.

 

Αρθρο: 71

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΩΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Συζήτηση και αποτέλεσμα

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Διαδικασία και αποτέλεσμα της εξωδίκου λύσεως της διαφοράς

 

Κείμενο Αρθρου

1.Αν υποβληθεί πρόταση για εξώδικη λύση της διαφοράς, το φορολογικό όργανο καλεί με απόδειξη εκείνον, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη, να εμφανιστεί μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη από δέκα ημέρες αφότου υποβλήθηκε η κατά το προηγούμενο άρθρο πρόταση, για να συζητήσει.

2.Το φορολογικό όργανο, αφού λάβει υπόψη του τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, αυτά που προσκομίζει εκείνος σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη, όσα ο ίδιος αναπτύσσει προφορικά ή εγγράφως, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο μπορεί, αν κρίνει το αίτημα βάσιμο στο σύνολο ή κατά το ένα μέρος του, να αποδεχτεί, ανάλογα με την περίπτωση, την ακύρωση της πράξης ή τον περιορισμό της φορολογητέας ύλης που αναφέρεται στην πράξη ή του φόρου ή άλλου δικαιώματος, καθώς και τον περιορισμό του πρόσθετου φόρου μέσα στα όρια του νόμου.

3.Αν οι απόψεις του φορολογικού οργάνου και εκείνου σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη συμπέσουν στο σύνολό τους, συντάσσεται πρακτικό, που αιτιολογείται συνοπτικά και περιέχει τα ποσά της φορολογητέας ύλης, του φόρου ή άλλου δικαιώματος, καθώς και του πρόσθετου φόρου που έχουν καθοριστεί με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω. Το πρακτικό αυτό, αφού υπογραφεί από τα δύο μέρη, έχει τα αποτελέσματα αμετάκλητης απόφασης, και η προσφυγή που έχει ασκηθεί θεωρείται σαν να μην έγινε.

4.Για να συζητηθεί η πρόταση της εξώδικης λύσης της διαφοράς και για να υπογραφεί το πρακτικό της παραγράφου 3 από πληρεξούσιον εκείνου σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη, πρέπει να προσάγεται ειδική έγγραφη πληρεξουσιότητα. Το έγγραφο που παρέχει την πληρεξουσιότητα αυτή συντάσσεται κατά τον τρόπο που ορίζουν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 35.

 

Αρθρο: 72

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΩΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ματαίωση της λύσης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Ματαίωση της εξωδίκου λύσεως από μη εμφάνιση αυτού που την πρότεινε ή πάροδο ορισμένου χρόνου

 

Κείμενο Αρθρου

1.Αν δεν εμφανιστεί εκείνος σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη για να συζητήσει την πρότασή του ή αν δεν πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αφότου υποβληθεί η πρόταση, η εξώδικη λύση της διαφοράς, ακολουθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για την εκδίκαση της προσφυγής που έχει ασκηθεί.

2.Η ματαίωση της εξώδικης λύσης της διαφοράς βεβαιώνεται πάνω στο δικόγραφο που περιέχει το αίτημα, και η βεβαίωση αυτή υπογράφεται από το φορολογικό όργανο.

 

Αρθρο: 73

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Προσβαλλόμενες πράξεις.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Πράξεις επιβολής φόρου, δασμών, τέλους κλπ. που προσβάλλονται με προσφυγή

 

Κείμενο Αρθρου

Προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου επιτρέπεται κατά των πράξεων των δημόσιων οργάνων με τις οποίες προσδιορίζονται φόροι, δασμοί, τέλη και συναφή δικαιώματα του δημοσίου ή επιβάλλονται πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις για παράβαση των φορολογικών γενικά νόμων.

 

Αρθρο: 74

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα προσφυγής

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Δικαίωμα προσφυγής αυτός που βαρύνεται άμεσα

 

Κείμενο Αρθρου

1.Δικαίωμα προσφυγής έχει εκείνος που βαρύνεται άμεσα από την πράξη,

καθώς και εκείνος στον οποίο παρέχεται ειδικά το δικαίωμα αυτό από τον

ουσιαστικό νόμο.

2.Προσφυγή υπέρ του δημοσίου μπορεί να ασκήσει κατά της πράξης ο

Υπουργός Οικονομικών ή ο αρμόδιος οικονομικός επιθεωρητής.

 

Αρθρο: 75

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
΄Ορια ελέγχου της πράξης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Όρια ελέγχου προσβαλλομένης με προσφυγή πράξης

 

Κείμενο Αρθρου

1.Με την προσφυγή η υπόθεση άγεται ενώπιον του δικαστηρίου και

ελέγχεται ως προς το νόμω βάσιμο της πράξης στο σύνολό της, ενώ ως προς

το ουσία βάσιμο της πράξης μέσα στα όρια της προσφυγής.

2.Το δικαστήριο τη νομικώς πλημμελή πράξη την ακυρώνει εν όλω ή μέρει ή

τη μεταρρυθμίζει αναλόγως, προς όφελος ή και προς βλάβη ακόμη του

προσφεύγοντος, χωρίς να δεσμεύεται από τα αιτήματά του. Την ουσιαστικώς

εσφαλμένη πράξη την ακυρώνει ή τη μεταρρυθμίζει μόνο μέσα στα όρια της

προσφυγής.

 

Αρθρο: 76

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Μη χειροτέρευση προσφεύγοντος

 

Κείμενο Αρθρου

1.Το δικαστήριο δεν μπορεί με την απόφασή του να χειροτερέψει τη θέση

του προσφεύγοντος, εκτός αν συντρέχει η πρώτη περίπτωση της παραγράφου

2 του άρθρου 75.

2.Στη δεύτερη περίπτωση της ίδιας παραγράφου η χειροτέρευση

διαπιστώνεται από το μέγεθος του φόρου ή της άλλης υποχρέωσης που

επιβάλλεται.

 

Αρθρο: 77

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Προθεσμία

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής

Σχόλια
Με την παρ. 2 άρθρ. 25 Νομ. 2198/21-22 Μαρτ. 1994 (ΦΕΚ α 43), η προθεσμία που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου αυτού περατώθηκε σε 90 ημέρες. Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του ίδιου άρθρ. 25, η άνω διάταξη εφαρμόζεται και έως των παραβάσεων εκείνων που έχουν τελεσθεί πριν από την έναρξη ισχύος της, (22 Μαρτ. 1994), εφόσον δεν έχει κατά το χρόνο αυτό συμπληρωθεί η παραγραφή τους.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής είναι είκοσι ημέρες και αρχίζει από την επομένη της ημέρας που επιδόθηκε η πράξη. Κατ εξαίρεση, αν πρόκειται για πράξη προσδιορισμού δασμών και λοιπών φόρων, που ενεργείται από τις τελωνειακές αρχές ενώ είναι παρών ο

φορολογούμενος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του ο οποίος και υπογράφει, η προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ημέρας που καταβλήθηκαν οι δασμοί και οι λοιποί φόροι, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη επίδοση της προσβαλλόμενης πράξης, εκτός αν ο φορολογούμενος το ζητήσει εγγράφως, οπότε η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της επίδοσης. Στις περιπτώσεις που, κατά τις κείμενες διατάξεις, η οριστική χρέωση ενεργείται χωρίς να είναι παρών ο παραλήπτης η προθεσμία της προσφυγής αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης του αποτελέσματος της οριστικής χρέωσης στον παραλήπτη ή στο νόμιμο αντιπρόσωπό του.

2.Αν εκείνος σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστης διαμονής και δεν έχει ορίσει αντίκλητο στην Ελλάδα, η προθεσμία της προσφυγής είναι σαράντα ημέρες και αρχίζει από την επομένη της επίδοσης της πράξης.

3.Αν, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας, εκείνος που έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή πεθάνει χωρίς να την έχει ασκήσει, οι κληρονόμοι του έχουν νέα ισόχρονη προθεσμία, η οποία αρχίζει από τότε που έλαβαν αποδεδειγμένως γνώση της πράξης ή και αφότου τους κοινοποιήθηκε η πράξη.

4.Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 74 η προθεσμία για άσκηση της προσφυγής είναι σαράντα ημέρες και αρχίζει από την επομένη της επίδοσης της πράξης στον υπόχρεο.

5.Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί και πριν από την επίδοση της πράξης.

 

Αρθρο: 78

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

 

Τίτλος Αρθρου
Αναστολή εκτέλεσης της προσφυγής.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αναστολή εκτέλεσης πράξης επί προσφυγής

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η διοικητική πράξη δεν μπορεί να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της προθεσμίας της προσφυγής αν όμως η προσφυγή ασκηθεί εμπρόθεσμα και κανονικά, αναστέλλεται η εκτέλεση της πράξης ώσπου να δημοσιευτεί η οριστική απόφαση για την προσφυγή ή καταργηθεί η δίκη με άλλον τρόπο. Η λήψη συντηρητικών μέτρων επιτρέπεται.

2.Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 74, ούτε η προθεσμία άσκησης της προσφυγής από τον υπουργό ή τον επιθεωρητή, ούτε η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης.

3.Διατηρούνται σε ισχύ ειδικές διατάξεις που ορίζουν διαφορετικά τα σχετικά με την εκτέλεση της διοικητικής πράξης.

 

Αρθρο: 79

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος άσκησης της προσφυγής

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Τρόπος ασκήσεως προσφυγής

Σχόλια
Σύμφωνα με τις παρ. 11 και 12 άρθρ. 4 Νομ. 1882/1990 (ΦΕΚ Α 43), (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 51/6-4-1990), οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 εφαρμόζονται και επί προσφυγής που ασκείται από νομικό πρόσωπο, όταν ο εκπρόσωπος διαμένει κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής έξω από την έδρα της φορολογικής αρχής που εξέδωσε την πράξη. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν και για τις προσφυγές που έχουν ασκηθεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εφ όσον οι σχετικές υποθέσεις εκκρεμούν είτε στις διοικητικές αρχές είτε στα φορολογικά δικαστήρια, οιονδήποτε βαθμού ως και το Συμβούλιο Επικρατείας.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η προσφυγή ασκείται με έγγραφο το οποίο:α)κατατίθεται στην αρχή που εξέδωσε την πράξη, και πάνω σαυτό συντάσσεται πράξη κατάθεσης, ή β)επιδίδεται στην ίδια αρχή. Όταν ο προσφεύγων διαμένει έξω από την έδρα της αρχής αυτής, το έγγραφο της προσφυγής μπορεί να εγχειριστεί στην πλησιέστερη προς τη διαμονή του οικονομική ή αστυνομική ή δημοτική ή κοινοτική αρχή, η οποία και συντάσσει πράξη παραλαβής. Η αρχή που το παραλαμβάνει έχει υποχρέωση να διαβιβάσει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, το έγγραφο της προσφυγής στην αρχή που εξέδωσε την πράξη.

2.Ως ημέρα άσκησης της προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η ημέρα που έχει συνταχθεί η πράξη κατάθεσης ή έχει γίνει η επίδοση ή η εγχείριση του εγγράφου της προσφυγής.

3.Ο προσφεύγων έχει δικαίωμα να ζητά βεβαίωση για την κατάθεση ή εγχείριση του εγγράφου της προσφυγής, την οποία η οικεία αρχή έχει υποχρέωση να του παρέχει μόλις γίνει η παραλαβή.

 

Αρθρο: 80

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Υπογραφή προσφυγής

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η προσφυγή μπορεί να υπογραφεί και από τον πληρεξούσιο εκείνου που

έχει δικαίωμα να την ασκήσει.

2.Η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 74 προσφυγή όταν ασκείται από τον

Υπουργό Οικονομικών υπογράφεται από τον ίδιο ή από δημόσιο υπάλληλο,

από εκείνους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 32, που έχει

εξουσιοδοτηθεί από αυτόν, ενώ, όταν ασκείται από τον επιθεωρητή,

υπογράφεται από αυτόν τον ίδιο.

 

Αρθρο: 81

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο της προσφυγής

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Περιεχόμενο προσφυγής, Ακυρότητα αυτής

 

Κείμενο Αρθρου

1.Το έγγραφο της προσφυγής πρέπει, εκτός από όσα ορίζονται στο άρθρο

53, να περιέχει:α)ακριβή προσδιορισμό της αρχής κατά της οποίας

στρέφεται η προσφυγή, καθώς και της προσβαλλομένης πράξης, β)τους

λόγους της προσφυγής, χωριστά τον καθέναν, κατά τρόπο σαφή και

ορισμένο, γ)σαφώς καθορισμένο αίτημα και δ)διορισμό αντικλήτου που να

διαμένει στην έδρα του δικαστηρίου.

2.Το έγγραφο της προσφυγής που δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις

απαιτήσεις της παραγράφου 1 είναι άκυρο τότε μόνο, όταν κατά την κρίση

του δικαστηρίου οι ελλείψεις αυτές το καθιστούν εντελώς αόριστο και

ανεπίδεκτο δικαστικής εκτίμησης.

 

Αρθρο: 82

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάρτιση φακέλου της υπόθεσης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Κατάρτιση φακέλλου προσφυγής και αποστολή του φακέλλου στη Γραμματεία Δικαστηρίου

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η αρχή που εξέδωσε την πράξη έχει υποχρέωση, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση:α)να καταχωρίζει σε πρωτόκολλο προσφυγών όλες οι προσφυγές που κατατίθενται, επιδίδονται και διαβιβάζονται σαυτήν, β)να καταρτίζει φάκελο της υπόθεσης, γ)να συντάσσει κατάλογο όλων των εγγράφων του φακέλου, δ)να συντάσσει έκθεση που να περιέχει

αιτιολογημένη γνώμη για την προσφυγή, την οποία επισυνάπτει στο φάκελο της υπόθεσης και ε)να διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης ή να τον παραδίδει με απόδειξη στην γραμματεία του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου απευθύνεται η προσφυγή.

Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πέρα από δύο μήνες, της αποστολής στο δικαστήριο ολόκληρου του φακέλου της υπόθεσης αποτελεί ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα των οργάνων που είναι αρμόδια γιαυτό. Κάθε παράλειψη ή καθυστέρηση, πέρα από δύο μήνες, αποστολής του παραπάνω φακέλου αναγγέλλεται υποχρεωτικά στην προϊστάμενη διοικητική αρχή.

2.Η γραμματεία του δικαστηρίου καταχωρίζει την προσφυγή σε βιβλίο που τηρείται με τη φροντίδα της. Σε ιδιαίτερο βιβλίο καταχωρίζονται οι προσφυγές αρμοδιότητας μονομελούς δικαστηρίου.

3.Η προσφυγή του Υπουργού Οικονομικών ή του επιθεωρητή κοινοποιείται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με τη φροντίδα του οργάνου που εξέδωσε την πράξη και σεκείνον εναντίον του οποίου στρέφεται.

 

Αρθρο: 83

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαράδεκτο δεύτερης προσφυγής

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Απαράδεκτο δεύτερης προσφυγής

 

Κείμενο Αρθρου

Είναι απαράδεκτη δεύτερη προσφυγή από το ίδιο πρόσωπο κατά της ίδιας

διοικητικής πράξης.

 

Αρθρο: 84

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόσθετοι λόγοι

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Πρόσθετοι λόγοι προσφυγής

 

Κείμενο Αρθρου

1.Πρόσθετοι λόγοι υποβάλλονται μόνο με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η προσφυγή πάνω στο δικόγραφο συντάσσεται πράξη κατάθεσης.

2.Η κατάθεση του δικογράφου γίνεται τουλάχιστον δεκαπέντε πλήρεις ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο που έχει οριστεί.

3.Αντιφωνημένο αντίγραφο του δικογράφου που κατατέθηκε κοινοποιείται, μέσα σε τρεις ημέρες από την κατάθεσή του, στον άλλο διάδικο, με τη φροντίδα του προσφεύγοντος αλλιώς αυτό είναι απαράδεκτο.

4.Η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 82, όταν κοινοποιηθούν πρόσθετοι λόγοι προσφυγής, συντάσσει έκθεση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1δ του άρθρου αυτού, που τη διαβιβάζει έγκαιρα στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή.

 

Αρθρο: 85

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ-ΠΙΝΑΚΙΟ-ΕΚΘΕΜΑ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ-ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ορισμός δικασίμου

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Ορισμός δικασίμου

 

Κείμενο Αρθρου

1.Ο φάκελος της υπόθεσης υποβάλλεται από τη γραμματεία στον πρόεδρο του

δικαστηρίου, ο οποίος ορίζει τη δικάσιμο.

Στις υποθέσεις αρμοδιότητας πολυμελών δικαστηρίων, ο πρόεδρος διορίζει

εισηγητή δικαστή τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, τον οποίο μπορεί, σε

περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, να αντικαταστήσει, ακόμη και

προφορικά, με άλλον. Στο δικαστήριο που διαιρείται σε τμήματα, τον

εισηγητή δικαστή τον ορίζει ο πρόεδρος του αρμόδιου τμήματος.

2.Μπορεί να οριστεί δικάσιμος συντομότερη από εκείνη που αρχικά

ορίστηκε, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε ύστερα από αίτηση κάποιου από τους

διαδίκους.

 

Αρθρο: 85Α

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ-ΠΙΝΑΚΙΟ-ΕΚΘΕΜΑ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ-ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Προπαρασκευή από τον εισηγητή της συζήτησης στο ακροατήριο.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Καθήκοντα Εισηγητή, Προπαρασκευή συζήτησης

 

Κείμενο Αρθρου

1.Ο εισηγητής που ορίστηκε κατά το προηγούμενο άρθρο, μπορεί

αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση των διαδίκων:α)να καλεί εγγράφως τους

διαδίκους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους για παροχή εξηγήσεων ή

πληροφοριών, β)να αλληλογραφεί μέσω της γραμματείας του δικαστηρίου

και να ζητά από κάθε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και από κάθε

νομικό ή φυσικό πρόσωπο πληροφορίες και στοιχεία χρήσιμα για την

πληρέστερη διάγνωση της υπόθεσης και γ)να υποδεικνύει στους διαδίκους

να φέρουν έγγραφα που τυχόν λείπουν καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν

τυπικές και ουσιαστικές ελλείψεις της προσφυγής ή παραλείψεις της

έκθεσης ελέγχου.

2.Ο εισηγητής, όταν τάσσει προθεσμία για να εκτελεστούν όσα ορίζονται

στην παράγραφο 1, μπορεί αν οι υπεύθυνοι αρνούνται ή αδικαιολόγητα

καθυστερούν να παράσχουν τις εξηγήσεις, τις πληροφορίες, τα έγγραφα και

τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί, να τους επιβάλλει τις

κυρώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 ή να προκαλέσει την

προβλεπόμενη από την παράγραφο 3 του άρθρου 44 απόφαση του δικαστηρίου

ως συμβουλίου, για την παραπομπή του υπεύθυνου φορολογικού οργάνου στη

διοίκηση προς έγερση πειθαρχικής δίωξης.

3.Η πράξη του εισηγητή που επιβάλλει τις κυρώσεις υπόκειται σε προσφυγή

ενώπιον του τακτικού διοικητικού δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η

φορολογική διαφορά η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία είκοσι

ημερών, που αρχίζει από την επομένη της επίδοσης της πράξης.

4.Όταν πρόκειται για δικαστήριο μονομελούς σύνθεσης, τα δικαιώματα των

παραγράφων 1 και 2 τα ασκεί ο δικαστής τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

που έχει οριστεί να δικάσει τις υποθέσεις η προσφυγή κατά των πράξεων

που επιβάλλουν κυρώσεις υποβάλλεται ενώπιον του τριμελούς διοικητικού

πρωτοδικείου.

5.Η έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού θα οριστεί με διάταγμα που θα

εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Αρθρο: 86

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ-ΠΙΝΑΚΙΟ-ΕΚΘΕΜΑ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ-ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγγραφή στο πινάκιο και κλήση για συζήτηση

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Εγγραφή στο πινάκιο και κλήση για συζήτηση, Γνώση φακέλλου

 

Κείμενο Αρθρου

1.Οι υποθέσεις που προσδιορίζονται για κάθε δικάσιμο καταχωρίζονται σε

πινάκιο που τηρείται από τη γραμματεία, η οποία στη συνέχεια φροντίζει,

με εποπτεία του προέδρου, ώστε να κλητευτούν οι διάδικοι για να

εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση και να συνταχτεί

για κάθε δικάσιμο έκθεμα των υποθέσεων που θα συζητηθούν. Οι υποθέσεις

αρμοδιότητας μονομελούς δικαστηρίου εγγράφονται σε ιδιαίτερο πινάκιο.

2.Ώσπου να συζητηθεί η υπόθεση, οι διάδικοι, με την εποπτεία της

γραμματείας και σε ημέρες και ώρες που ορίζονται από το γραμματέα του

δικαστηρίου, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση για την εγγραφή της

στο πινάκιο και για το περιεχόμενο του φακέλου της.

 

Αρθρο: 87

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ-ΠΙΝΑΚΙΟ-ΕΚΘΕΜΑ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ-ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος κλήσης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Κλήση για συζήτηση

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η κλήση για συζήτηση επιδίδεται, είκοσι πλήρως ημέρες πριν από αυτήν,

στον προσφεύγοντα ή στο νόμιμο αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιό του, καθώς και

στην αρχή που εξέδωσε την πράξη.

Κλήτευση είναι η προφορική ανακοίνωση της δικασίμου από τη γραμματεία,

αν βεβαιώνεται με έγγραφο που υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και

από εκείνον προς τον οποίον έγινε η ανακοίνωση.

2.Η κλήτευση μπορεί να παραλειφθεί αν δεν έχει δηλωθεί η διεύθυνση της

κατοικίας, του γραφείου ή του καταστήματος του προσφεύγοντος ή του

νόμιμου αντιπροσώπου ή του πληρεξουσίου του και δεν έχει διοριστεί

αντίκλητος.

3.Όταν ασκείται προσφυγή από τον Υπουργό Οικονομικών ή από τον

οικονομικό επιθεωρητή, η κλήση επιδίδεται στον υπουργό ή στον

επιθεωρητή, καθώς και στον άλλο διάδικο, είκοσι πλήρεις ημέρες πριν από

τη συζήτηση.

 

Αρθρο: 88

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ-ΠΙΝΑΚΙΟ-ΕΚΘΕΜΑ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ-ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Έκθεμα των υποθέσεων που συζητούνται

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Έκθεμα υποθέσεων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Το έκθεμα των υποθέσεων που συζητούνται σε κάθε δικάσιμο καταρτίζεται

με βάση το πινάκιο και αναρτάται, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης,

έξω από την αίθουσα όπου συνεδριάζει το δικαστήριο.

2.Αν δεν αναρτηθεί το έκθεμα, δεν είναι άκυρη η συζήτηση των υποθέσεων

της δικασίμου.

 

Αρθρο: 89

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ-ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Προεκφώνηση

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Προεκφώνηση υποθέσεων στη συζήτηση

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, αυτός που τη διευθύνει προεκφωνεί τις υποθέσεις της δικασίμου που είναι γραμμένες στο πινάκιο και σημειώνει στην οικεία στήλη του πινακίου αν η υπόθεση συζητείται ή αναβάλλεται ή διαγράφεται.

 

Αρθρο: 90

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΒΟΛΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναβολή συζήτησης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αναβολή συζητήσεως για αποχρώντα λόγο

 

Κείμενο Αρθρου

1.Όταν συντρέχει αποχρών λόγος, η συζήτηση μπορεί να αναβληθεί από το

δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση των διαδίκων.

2.Με αίτηση των διαδίκων η συζήτηση μπορεί να αναβληθεί μόνο μια φορά.

 

Αρθρο: 91

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ-ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αυτεπάγγελτη η εξέταση της κλήτευσης των διαδίκων.

Λήμματα
Αυτεπάγγελτη εξέταση κλήτευσης διαδίκων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν κάποιος από τους διαδίκους δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση, το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτων αν αυτός έχει κλητευτεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ή αν η κλήτευσή του έχει παραλειφθεί νόμιμα.

2. Αν κάποιος από τους διαδίκους, παρά το νόμο, δεν έχει κλητευτεί ή δεν έχει κλητευτεί νόμιμα και εμπρόθεσμα, το δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση, ορίζει νέα τακτή δικάσιμο με απλή σημείωση στο πινάκιο και διατάζει να εγγραφεί η υπόθεση για τη δικάσιμο αυτή και να κλητευτούν νόμιμα οι διάδικοι.

3. Αν έγινε κλήτευση των διαδίκων και αυτή κρίνεται νόμιμη και εμπρόθεσμη, η διαδικασία προχωρεί ακόμη και αν αυτοί δεν παρίστανται.

 

Αρθρο: 92

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Μη εμφάνιση ή αποχώρηση των διαδίκων

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Μη εμφάνιση ή αποχώρηση διαδίκου

 

Κείμενο Αρθρου

1.Διάδικος που δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης μπορεί,

όταν προσέλθει, να μετάσχει στην περαιτέρω συζήτηση.

2.Η εκούσια αποχώρηση διαδίκου μετά την έναρξή της κατ' ουσίαν

συζήτησης της υπόθεσης δεν επηρεάζει την πρόοδο της διαδικασίας.

Θεωρείται ότι αποχωρεί εκούσια ο διάδικος και όταν διαταχτεί η

απομάκρυνσή του για την τήρηση της τάξης.

3.Η εκούσια αποχώρησης διαδίκου ύστερα από απόρριψη αίτησής του για

αναβολή δεν εμποδίζει τη συζήτηση της υπόθεσης κατ' ουσίαν, εκτός αν

δεν έγινε νόμιμα η κλήτευσή του, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του

προηγούμενου άρθρου.

4.Διάδικος που δεν εμφανίστηκε κατά τη συζήτηση ή αποχώρησε από αυτήν

έχει δικαίωμα να παρίσταται και να μετέχει σε όλες τις μεταγενέστερα

διεξαγόμενες συζητήσεις για τις οποίες προβλέπεται παράσταση των

διαδίκων.

 

Αρθρο: 93

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Εκτός ακροατηρίου μη εμφάνιση ή αποχώρηση διαδίκου

 

Κείμενο Αρθρου

Οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και στις

διαδικαστικές πράξεις που διενεργούνται έξω από το ακροατήριο.

 

Αρθρο: 94

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διεξαγωγή της συζήτησης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Διεξαγωγή συζητήσεως, Ερωτήσεις

 

Κείμενο Αρθρου

1.Κάθε μέλος του δικαστηρίου έχει το δικαίωμα, ύστερα από άδεια αυτού που διευθύνει τη συζήτηση, να απευθύνει ερωτήσεις προς τους διαδίκους, του νόμιμους αντιπροσώπους τους, τους μάρτυρες και τους

πραγματογνώμονες, και να απαιτεί την ανάγνωση εγγράφων.

2.Οι διάδικοι μπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις ύστερα από άδεια του προέδρου, ο οποίος μπορεί να απαγορεύσει την άσκοπη ή ανάρμοστη ερώτηση.

3.Ο διάδικος σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη μπορεί, και όταν ακόμη παρίσταται με δικηγόρο, να λάβει το λόγο ύστερα από άδεια αυτού που διευθύνει τη συζήτηση.

 

Αρθρο: 95

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Προαπόδειξη - Συμπλήρωση αποδείξεων

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Προαπόδειξη, Συμπλήρωση αποδείξεων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Οι διάδικοι έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τα αποδεικτικά τους στοιχεία στη γραμματεία του δικαστηρίου, το αργότερο ως την παραμονή της πρώτης συζήτησης της υπόθεσης.

2.Το δικαστήριο μπορεί αυτεπαγγέλτως να αποφασίζει τη συμπλήρωση των αποδείξεων με κάθε πρόσφορο μέσο, έχει επίσης την εξουσία να διατάξει και επανέλεγχο, καθώς και την εμφάνιση των διαδίκων ή των νόμιμων αντιπροσώπων τους στο ακροατήριο, για να τους υποβληθούν ερωτήσεις ή για να δώσουν διασαφήσεις σχετικά με την υπόθεση.

3.Η διεξαγωγή των αποδείξεων κατά κανόνα ενεργείται σε δημόσια συνεδρίαση του ίδιου δικαστηρίου. Στην ανάγκη κατ' εξαίρεση μπορεί να γίνει ενώπιον εισηγητή, μέλους του δικαστήριου, ή ενώπιον άλλου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου ή δικαστή τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή ειρηνοδίκη.

4.Το δικαστήριο μπορεί να ζητά από κάθε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο πληροφορίες ή και στοιχεία χρήσιμα για την πληρέστερη διάγνωση της υπόθεσης, και όλοι αυτοί έχουν υποχρέωση να δίνουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία που ζητούνται, αλλιώς υπόκεινται στις κυρώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44.

 

Αρθρο: 96

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ-ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΚΩΦΟΥΣ-ΑΛΛΑΛΟΥΣ-ΚΩΦΑΛΑΛΟΥΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος συνεννόησης με αλλογλώσσους κτλ.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Διερμηνέας για αγνοούντες την Ελληνική

 

Κείμενο Αρθρου

Αν ο διάδικος, ο μάρτυρας ή ο πραγματογνώμονας που παρίσταται αγνοεί την ελληνική γλώσσα, προσλαμβάνεται διερμηνέας, ο οποίος ορκίζεται ότι θα αποδώσει ακριβώς τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις.

 

Αρθρο: 97

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ-ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΚΩΦΟΥΣ-ΑΛΛΑΛΟΥΣ-ΚΩΦΑΛΑΛΟΥΣ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Διάδικοι, μάρτυρες κλπ. κουφοί, άλαλοι ή κωφάλαλοι

 

Κείμενο Αρθρου

Αν ο διάδικος, ο μάρτυρας ή ο πραγματογνώμονας που παρίσταται είναι κουφός άλαλος ή κωφάλαλος, η συνεννόηση μαζί του, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή κατά την ενέργεια διαδικαστικής πράξης, γίνεται εγγράφως. Οι έγγραφες απαντήσεις που δίδονται υπογράφονται από αυτόν που διευθύνει τη συζήτηση και αντιγράφονται μαζί με τις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν, στα πρακτικά ή στην έκθεση. Αν τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να γράφουν, προσλαμβάνεται κατάλληλος διερμηνέας, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

 

Αρθρο: 98

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΒΟΛΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Επανάληψη της συζήτησης που περατώθηκε

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Νέα συζήτηση υποθέσεως που περατώθηκε

 

Κείμενο Αρθρου

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη νέα συζήτηση της υπόθεσης για

πληρέστερη διερεύνησή της, αν αυτή είναι απαραίτητη για να διαγνωστεί η

διαφορά.

 

Αρθρο: 99

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Πρακτικά της συζήτησης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Πρακτικά συζητήσεως

 

Κείμενο Αρθρου

1.Για την προφορική συζήτηση στο ακροατήριο τηρούνται από το γραμματέα

πρακτικά, τα οποία περιέχουν:α)τα ονοματεπώνυμα των δικαστών, του

γραμματέα, των διαδίκων που εμφανίστηκαν, των νόμιμων αντιπροσώπων και

των πληρεξουσίων, β)μνεία του τόπου και του χρόνου της συζήτησης,

γ)μνεία ότι η συζήτηση έγινε δημόσια και δ)συνοπτικά όσα έγιναν κατά τη

συζήτηση.

2.Με διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και

ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής

Δικαιοσύνης μπορεί να επιτραπεί η τήρηση των πρακτικών και με

στενογραφική μέθοδο ή με φωνοληψία, όπως ειδικότερα θα καθοριστεί με τα

διατάγματα.

 

Αρθρο: 100

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Πρακτικά συζητήσεως και τρόπος τηρήσεως αυτών

 

Κείμενο Αρθρου

1.Τα πρακτικά συντάσσονται από το γραμματέα με τις οδηγίες αυτού που

διευθύνει τη συζήτηση και υπογράφονται και από τους δύο. Τα πρόχειρα

πρακτικά που τηρούνται από το γραμματέα υπογράφονται σε κάθε φύλλο από

τον πρόεδρο, αμέσως μετά του τέλος της συνεδρίασης, και φυλάσσονται στο

αρχείο του δικαστηρίου για πέντε χρόνια.

2.Αν αυτός που διευθύνει τη συζήτηση κωλύεται ή πάψει να αποτελεί μέλος

του δικαστηρίου, τα πρακτικά υπογράφει, αντί γι'αυτόν, ο αρχαιότερος

από τους δικαστές που έλαβαν μέρος στη συζήτηση, και, αν όλοι αυτοί

κωλύονται, τα υπογράφει μόνο ο γραμματέας. Αν κωλύεται ο γραμματέας, τα

πρακτικά τα υπογράφει μόνο αυτός που διευθύνει τη συζήτηση. Για όσους

κωλύονται γίνεται μνεία στα πρακτικά.

 

Αρθρο: 101

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Τέλεση αξιόποινης πράξης στο ακροατήριο

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Τέλεση αξιόποινης πράξης στο ακροατήριο

 

Κείμενο Αρθρου

Αν στο ακροατήριο τελεστεί αξιόποινη πράξη, αυτή βεβαιώνεται στα

πρακτικά και διατάσσεται η σύλληψη του υπαιτίου, ο οποίος, αν πρόκειται

για πλημμέλημα ή κακούργημα, παραπέμπεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, προς

τον οποίο αποστέλλεται και απόσπασμα των πρακτικών. Αν πρόκειται για

πταίσμα, η σύλληψη γίνεται μόνο για να βεβαιωθεί η ταυτότητα του

υπαιτίου ή να εισαχθεί αυτός σε δίκη.

 

Αρθρο: 102

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Λόγοι διακοπής

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Διακοπή δίκης και λόγοι αυτής

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η δίκη διακόπτεται αν, προτού τελειώσει η προφορική συζήτηση, πεθάνει ο διάδικος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του ή επέλθει στο πρόσωπο κάποιου από αυτούς άλλη μεταβολή που να επηρεάζει είτε την ικανότητά του να παρασταθεί στο δικαστήριο είτε την εξουσία του νόμιμου αντιπροσώπου να τον εκπροσωπήσει.

2.Αν πρόκειται για θάνατο ή για άλλες μεταβολές στο πρόσωπο του αντιπροσώπου νομικών γενικά προσώπων, η δίκη δεν διακόπτεται.

 

Αρθρο: 103

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος διακοπής και αποτελέσματά της

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Τρόπος διακοπής δίκης και αποτελέσματά της

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η διακοπή επέρχεται μόνο αφότου γνωστοποιηθεί προς το γραμματέα του δικαστηρίου ο λόγος της διακοπής, με επίδοση δικογράφου ή με προφορική δήλωση που γίνεται στο ακροατήριο ή, έξω από το ακροατήριο, κατά την επιχείρηση διαδικαστικής πράξης ο γραμματέας έχει υποχρέωση να ανακοινώσει στον άλλον διάδικο τη διακοπή που επήλθε.

Η γνωστοποίηση γίνεται από αυτόν που έχει το δικαίωμα να επαναλάβει τη δίκη και συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα αποδεικτικά στοιχεία του λόγου της διακοπής.

2.Κάθε διαδικαστική πράξη που έχει διενεργηθεί μετά τη διακοπή της δίκης και πριν από την επανάληψή της, τότε μόνο είναι άκυρη, όταν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, επήλθε σε κάποιον διάδικο βλάβη, η οποία δεν μπορεί να επανορθωθεί αλλιώς, παρά μόνο αν κηρυχτεί η ακυρότητα.

 

Αρθρο: 104

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Επανάληψη

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Επανάληψη δίκης που διακόπηκε

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η επανάληψη της δίκης που διακόπηκε μπορεί να γίνει, είτε με δήλωση

εκείνου που έχει δικαίωμα να την επαναλάβει - και, αν είναι

περισσότεροι αυτοί που έχουν τέτοιο δικαίωμα, με δήλωση και ενός ακόμη

από αυτούς - είτε με πρόσκλησή του από το δικαστήριο, με τη φροντίδα της

γραμματείας, το οποίο ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του

άλλου διαδίκου.

2.Αν η επανάληψη της δίκης δεν γίνει από τους διαδίκους μέσα σε δύο

μήνες, ο πρόεδρος ορίζει αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για τη συνέχισή της,

στην οποία καλούνται οι διάδικοι.

3.Αν δεν είναι δυνατή η ανεύρεση εκείνου που έχει δικαίωμα να

παρασταθεί κατά την επανάληψη της συζήτησης, ισοδυναμεί με κλήτευσή του

η έγγραφη γνωστοποίηση της δικασίμου που ορίστηκε, η οποία και

κοινοποιείται, με τη φροντίδα της γραμματείας του δικαστηρίου, προς το

δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της κατοικίας του προσώπου από το

οποίο προήλθε ο λόγος της διακοπής.

 

Αρθρο: 105

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάργηση

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Παραίτηση από προσφυγή ή δικαίωμα, Κατάργηση δίκης

 

Κείμενο Αρθρου

1.Ως την έναρξη της πρώτης συζήτησης στο ακροατήριο, ο προσφεύγων

μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμα ή από το δικόγραφο της προσφυγής

χωρίς την συναίνεση του άλλου διαδίκου.

2.Η παραίτηση γίνεται, είτε με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά,

είτε με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου και

ανακοινώνεται στον άλλον διάδικο.

3.Η παραίτηση από την προσφυγή της παραγράφου 2 του άρθρου 74 γίνεται

αφού τηρηθούν οι ειδικές διατάξεις για το δημόσιο που ισχύουν κάθε

φορά.

4.Η κατάργηση της δίκης επέρχεται αφότου κατατεθεί η παραίτηση.

 

Αρθρο: 106

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αμετάβλητη η σύνθεση του δικαστηρίου

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αμετάβλητη η σύνθεση του Δικαστηρίου

 

Κείμενο Αρθρου

Η απόφαση εκδίδεται από το δικαστή ή από τους δικαστές που μετείχαν στη σύνθεση του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση.

 

Αρθρο: 107

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διάσκεψη και ψηφοφορία

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Διάσκεψη και ψηφοφορία

 

Κείμενο Αρθρου

1.Στα πολυμελή δικαστήρια, για να εκδοθεί η απόφαση, γίνεται διάσκεψη και ψηφοφορία.

2.Η διάσκεψη γίνεται με τη διεύθυνση του προέδρου, και εισηγείται ο δικαστής που ορίστηκε από αυτόν ως εισηγητής.

3.Στην ψηφοφορία πρώτα ψηφίζει ο εισηγητής, έπειτα ο νεότερος ως προς το διορισμό δικαστής και τελευταίος ο πρόεδρος ή, αν αυτός είναι εισηγητής, ο αρχαιότερος από τους δικαστές.

4.Αν υπάρξει διαφωνία, επικρατεί η γνώμη της πλειοψηφίας. Η γνώμη της μειοψηφίας καταχωρίζεται στο αιτιολογικό της απόφασης με τον τύπο της αμφιβολίας, καθώς και στο πρακτικό της διάσκεψης, το οποίο υπογράφεται όπως ορίζει το άρθρο 100.

5.Αν υπάρξει ισοψηφία, προσλαμβάνεται και άλλος δικαστής και γίνεται νεά συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο.

 

Αρθρο: 108

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάρτιση και δημοσίευση

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Κατάρτιση σχεδίου με δημοσίευσή του και πρωτότυπη απόφαση

Σχόλια
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του ν. 1406/1983.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Όταν περατωθεί η ψηφοφορία, συντάσσεται από τον εισηγητή δικαστή σχέδιο της απόφασης, που περιλαμβάνει το αιτιολογικό και το διατακτικό της το σχέδιο χρονολογείται και υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον εισηγητή.

Στις αποφάσεις του μονομελούς δικαστηρίου το σχέδιο συντάσσεται χρονολογείται και υπογράφεται από το δικαστή που δίκασε την υπόθεση.

2.Η απόφαση διατυπώνεται, κατά προτίμηση, στη γλώσσα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.309/1976 (ΦΕΚ 100) και δημοσιεύεται σε δημόσια συνεδρίαση, από το σχέδιο της προηγούμενης παραγράφου. Κατά τη δημοσίευση μπορεί να μετέχουν στη σύνθεση του δικαστηρίου και δικαστές που δεν είχαν μετάσχει στη συζήτηση, αρκεί οι δικαστές που είχαν μετάσχει σε αυτή να διατελούν ακόμη υπηρεσία.

3.Το πρωτότυπο της απόφασης συντάσσεται μέσα σε δέκα ημέρες από τη δημοσίευσή της.

 

Αρθρο: 109

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο της απόφασης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Περιεχόμενο απόφασης

Σχόλια
1. Το δεύτερο εδάφιο μέσα σε "" αντικαταστάθηκε από το άρθρο 32 παρ. 5 του ν. 1591/1986 και στη συνέχεια από την ΥΑ 1105135/9049/0009/1989,ΦΕΚ Β 743 (Οικον.).

 

Κείμενο Αρθρου

Η απόφαση πρέπει να αναφέρει:α)τη σύνθεση του δικαστηρίου και, αν πρόκειται για πολυμελή δικαστήρια, τον εισηγητή δικαστή, β)το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και την κατοικία των διαδίκων, των νόμιμων αντιπροσώπων και των πληρεξουσίων τους, και να γίνεται μνεία αν αυτοί παραστάθηκαν, γ)σύντομη περίληψη του αντικειμένου της δίκης, δ)το αιτιολογικό και διατακτικό της και ε)ότι αυτή δημοσιεύτηκε. "Με την απόφαση δεν επιδικάζεται δικαστική δαπάνη. Κατεξαίρεση, αν η απόφαση προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη σε ποσοστό κατώτερο του 50% της φορολογητέας ύλης που προσδιόρισε η φορολογική αρχή, το δικαστήριο με την ίδια απόφαση επιβάλλει σε βάρος του Δημοσίου τη δικαστική δαπάνη του φορολογούμενου όλων των βαθμών".

 

Αρθρο: 110

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Υπογραφή της απόφασης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Υπογραφή απόφασης

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η απόφαση υπογράφεται από αυτόν που είχε διευθύνει τη συζήτηση, από τον εισηγητή και από το γραμματέα.

2.Αν αυτός που είχε διευθύνει τη συζήτηση έπαψε να υπάρχει ή δεν είναι πιά τοποθετημένος στο δικαστήριο, την απόφαση την υπογράφει, αντί γι'αυτόν, ο αρχαιότερος ως προς το διορισμό δικαστής από αυτούς που μετείχαν στη συζήτηση. Αν υπάρχουν οι ίδιοι λόγοι για τον εισηγητή, παραλείπεται η υπογραφή του.

 

Αρθρο: 111

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποφάσεις που αφορούν τη συζήτηση

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Δημοσίευση απόφασης που αφορά τη διεξαγωγή της συζήτησης

 

Κείμενο Αρθρου

Οι αποφάσεις που αφορούν τη διεξαγωγή της συζήτησης, αν δεν ορίζεται

διαφορετικά στο νόμο αυτόν, δημοσιεύονται κατά τη συζήτηση και

καταχωρίζονται μόνο στα πρακτικά, αφού διατυπωθούν συνοπτικά.

 

Αρθρο: 112

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΒΟΛΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αδυναμία για την έκδοση απόφασης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αδυναμία έκδοσης απόφασης, Επανάληψη συζητήσεως

 

Κείμενο Αρθρου

Αν μετά τη συζήτηση της υπόθεσης είναι αδύνατη, για οποιονδήποτε λόγο,

η έκδοση της απόφασης, η συζήτηση επαναλαμβάνεται, αφού οριστεί νέα

δικάσιμος και κοινοποιηθεί κλήση προς συζήτηση.

 

Αρθρο: 113

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Τελειωτικές και οριστικές αποφάσεις δεν ανακαλούνται

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Μη ανάκληση οριστικών αποφάσεων

 

Κείμενο Αρθρου

Η τελειωτική για την υπόθεση απόφαση του δικαστηρίου και κάθε άλλη που περιέχει οριστικές διατάξεις δεν ανακαλούνται, από το δικαστήριο που τις εξέδωσε, μετά τη δημοσίευσή τους.

 

Αρθρο: 114

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Κοινοποίηση αποφάσεων

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Κοινοποίηση αποφάσεων στους διαδίκους

Σχόλια
Η παρ. 1 διαμορφώθηκε από το αρθρο 3 παρ. 1 του ν.δ. 4600/1966.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Οι αποφάσεις του δικαστηρίου κοινοποιούνται στους διαδίκους με τη

φροντίδα της γραμματείας του.

2.Όταν πρόκειται για προδικαστικές αποφάσεις η αυτοπρόσωπη παρουσία των

διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους κατά τη δημοσίευσή τους αναπληρώνει

την κοινοποίηση.

 

Αρθρο: 115

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Λόγοι διόρθωσης και ερμηνείας

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Αν κατά τη σύνταξη της απόφασης έγιναν γραφικά ή λογιστικά λάθη, το δικαστήριο που την εξέδωσε μπορεί να διορθώσει με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως.

2.Αν η διατύπωση της απόφασης είναι ασαφής και δημιουργεί αμφιβολίες, το δικαστήριο που την εξέδωσε μπορεί να ερμηνεύσει με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους.

 

Αρθρο: 116

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αίτηση διαδίκου

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αιτήσεις διορθώσεως και ερμηνείας αποφάσεων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η αίτηση διόρθωσης της απόφασης πρέπει να αναφέρει σαφώς και τα λάθη των οποίων ζητείται η διόρθωση.

2.Η αίτηση ερμηνείας της απόφασης πρέπει να περιέχει τα αμφίβολα σημεία ή τις ασάφειες των οποίων ζητείται η ερμηνεία.

 

Αρθρο: 117

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάθεση της αίτησης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Κατάθεση αιτήσεων διορθώσεις-ερμηνείας αποφάσεων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τότε που η απόφαση έγινε τελεσίδικη.

2.Για την κατάθεση της αίτησης συντάσσεται έκθεση η αίτηση υποβάλλεται στον πρόεδρο του δικαστηρίου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

 

Αρθρο: 118

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Συζήτηση και απόφαση

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Συζήτηση αιτήσεως διορθώσεως και ερμηνείας αποφάσεων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η αίτηση συζητείται στο ακροατήριο σε δικάσιμο που ορίζεται από τον πρόεδρο, σ'αυτήν καλούνται οι διάδικοι με τη φροντίδα της γραμματείας του δικαστηρίου, όπως ορίζει το άρθρο 87. Τα ίδια ισχύουν και στην αυτεπάγγελτη διόρθωση των αποφάσεων.

2.Στη σύνθεση του δικαστηρίου μετέχουν οι δικαστές που εξέδωσαν την απόφαση. Αν αυτοί δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, στην σύνθεση του δικαστηρίου μετέχουν άλλοι δικαστές και αυτό μνημονεύεται στην απόφαση.

3.Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται είναι δυνατό να ασκηθούν τα ένδικα μέσα τα οποία μπορούσαν να ασκηθούν κατά της απόφασης που διορθώθηκε ή ερμηνεύτηκε.

4.Η απόφαση με την οποία γίνεται διόρθωση ή ερμηνεία άλλης απόφασης σημειώνεται στο πρωτότυπο εκείνης που διορθώνεται ή ερμηνεύεται.

5.Στα αντίγραφα ή στα αποσπάσματα της απόφασης που διορθώνεται ή ερμηνεύεται πρέπει να γίνεται μνεία της απόφασης που τη διορθώνεται ή την ερμηνεύει και να σημειώνεται ο αριθμός της καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία αυτή εκδόθηκε.

 

Αρθρο: 119

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

 

Τίτλος Αρθρου
Ποιές αποφάσεις αποτελούν δεδικασμένο

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αποφάσεις που παράγουν δεδικασμένο

 

Κείμενο Αρθρου

1.Οι οριστικές αποφάσεις των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά των οποίων δεν ασκήθηκε έφεση αν και ήταν επιτρεπτή, καθώς και οι αποφάσεις που εκδίδονται σε περίπτωση έφεσης, είναι τελεσίδικες και αποτελούν, ως προς το ζήτημα που κρίθηκε, δεδικασμένο υπέρ και κατά των διαδίκων, καθώς και εκείνων που έγιναν κατά τη διάρκεια της δίκης ή μετά το τέλος της καθολικοί διάδοχοί τους, ενώ επιφυλάσσονται και όσα ορίζει ο ουσιαστικός φορολογικός νόμος. Αποτελούν επίσης δεδικασμένο υπέρ και κατά των προσώπων από τα οποία, σύμφωνα με το νόμο, μπορεί να αξιωθεί η εκπλήρωση της υποχρέωσης που έχει επιβληθεί σε βάρος εκείνου κατά του οποίου εκδόθηκε η πράξη, εκτός αν ο ουσιαστικός νόμος ορίζει διαφορετικά.

2.Το δεδικασμένο λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο αν από το φάκελο προκύπτει ή ύπαρξή του.

 

Αρθρο: 120

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δεδικασμένο από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Δεδικασμένο από αποφάσεις άλλων Δικαστηρίων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Αποφάσεις άλλων διοικητικών δικαστηρίων, κατά το μέρος που αποτελούν δεδικασμένο, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις για τα δικαστήρια αυτά έχουν την ίδια ισχύ και στη φορολογική δίκη.

2.Οι αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας, ισχύουν έναντι όλων και εκδίδονται για υποθέσεις στις οποίες πρέπει να αναζητείται, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, η αντικειμενική αλήθεια, αποτελούν δεδικασμένο και στη φορολογική δίκη, αν οι συνέπειες της απόφασης, έναντι του δημοσίου, δεν ανατράπηκαν με την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων που παρέχονται σαυτό από την πολιτική δικονομία. Στις λοιπές περιπτώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου καθ' ύλην πολιτικού δικαστηρίου, ο δικαστής των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έχει την εξουσία να κρίνει αντίθετα, αιτιολογώντας ειδικά την κρίση αυτή.

3.Δεδικασμένο αποτελούν και οι αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων, ως προς την ενοχή και τις ποινές που επιβλήθηκαν.

 

Αρθρο: 121

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΞΗ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αντικείμενο απόδειξης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Απόδειξη και αντικείμενο αυτής

 

Κείμενο Αρθρου

1.Αντικείμενο απόδειξης είναι μόνο πραγματικά γεγονότα που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης.

2.Πραγματικά γεγονότα που είναι κοινώς γνωστά ή που έγιναν στο δικαστήριο από άλλη δικαστική ενέργεια λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη.

3.Το αλλοδαπό δίκαιο, αν είναι γνωστό στο δικαστήριο, λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη.

 

Αρθρο: 122

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΞΗ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Βάρος απόδειξης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Βάρος απόδειξης, Μαχητό τεκμήριο

 

Κείμενο Αρθρου

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ουσιαστικού φορολογικού νόμου, κάθε διάδικος έχει υποχρέωση να αποδείξει τα πραγματικά γεγονότα στα οποία στηρίζονται οι ισχυρισμοί του. Ο άλλος διάδικος έχει δικαίωμα να ανταποδείξει.

2.Στο διάδικο που βλάπτεται από την εφαρμογή νόμιμου μαχητού τεκμηρίου απόκειται να επιδιώξει την ανατροπή του.

 

Αρθρο: 123

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΟΨΙΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αποδεικτικά μέσα

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αποδεικτικά μέσα

 

Κείμενο Αρθρου

Αποδεικτικά μέσα είναι η αυτοψία, η πραγματογνωμοσύνη, τα έγγραφα μεταξύ των οποίων και οι εκθέσεις ελέγχου των φορολογικών οργάνων, η ομολογία του διαδίκου σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη, οι εξηγήσεις των διαδίκων και οι μάρτυρες, εκτός αν ο ουσιαστικός φορολογικός νόμος ορίζει διαφορετικά.

 

Αρθρο: 124

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ελεύθερη η χρήση και εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Ελεύθερη χρήση και εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων

 

Κείμενο Αρθρου

Το δικαστήριο αποβλέποντας στην ανεύρεση της αντικειμενικής αλήθειας, χρησιμοποιεί τα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση του και τα εκτιμά ελεύθερα, αν οι ειδικές διατάξεις που διέπουν την κρινόμενη υπόθεση δεν ορίζουν διαφορετικά.

 

Αρθρο: 125

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Προαπόδειξη με έγγραφα

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Προαπόδειξη με έγγραφα

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η προαπόδειξη με έγγραφα είναι υποχρεωτική για τους διαδίκους, οι οποίες και οφείλουν να προσκομίσουν όσα έγγραφα κατέχουν ως την προηγούμενη της ημέρας που γίνεται η πρώτη συζήτηση της υπόθεσης.

2.Έγγραφα που προσάγονται σε μεταγενέστερη συζήτηση, τότε μόνο είναι δεκτά, όταν η έγκαιρη προσαγωγή τους, κατά την ειδικά αιτιολογημένη κρίση του δικαστηρίου, ήταν αδύνατη.

 

Αρθρο: 126

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

 

Τίτλος Αρθρου
Απόφαση για την απόδειξη

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Απόφαση για διεξαγωγή αποδείξεων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η απόδειξη διατάσσεται στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης με απόφαση του δικαστηρίου που καταχωρίζεται στα πρακτικά κατ' εξαίρεση και μετά τη συζήτηση με προδικαστική απόφαση.

2.Η απόφαση με την οποία διατάσσεται η απόδειξη πρέπει να ορίζει το θέμα της απόδειξης, το διάδικο που φέρει το βάρος της, τα αποδεικτικά μέσα με τα οποία αυτή θα διεξαχθεί, τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής και αποπεράτωσής της, καθώς και τον εισηγητή ενώπιον του οποίου ή με την φροντίδα του οποίου θα διεξαχθεί αυτή, αν εξαιρετική ανάγκη επιβάλλει τη διεξαγωγή της έξω από το ακροατήριο.

 

Αρθρο: 127

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Τροποποίηση ή συμπλήρωση της απόφασης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Τροποποίηση ή συμπλήρωση απόφασης για διεξαγωγή αποδείξεων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Αν το δικαστήριο δεν είχε ορίσει διαφορετικά με την απόφασή του, η προθεσμία που έχει ταχθεί παρατείνεται, αν συντρέχει ανάγκη, ενώ η απόφαση που διατάζει την απόδειξη συμπληρώνεται, αν είναι ελλιπής ή τροποποιείται από τον εισηγητή ή, αν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει, από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ως προς τον τόπο που θα διεξαχθούν οι αποδείξεις ή ως προς τα πρόσωπα που θα την ενεργήσουν. Η απόφαση του εισηγητή ή του προέδρου εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους, δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα και ελέγχεται τελικά από το δικαστήριο στο οποίο θα επανέλθει η υπόθεση για να εκδικαστεί κατ' ουσίαν.

2.Αντικατάσταση του εισηγητή μπορεί να γίνει και από τον πρόεδρο του δικαστηρίου.

3.Όλες οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων καταχωρίζονται στα πρακτικά ή στην έκθεση.

 

Αρθρο: 128

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα παράστασης των διαδίκων

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Δικαίωμα παραστάσεως διαδίκων κατά διεξαγωγή αποδείξεων

 

Κείμενο Αρθρου

Οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να παρασταθούν κατά τη διεξαγωγή της αποδεικτικής διαδικασίας για το σκοπό αυτόν ειδοποιούνται έγκαιρα από το γραμματέα του δικαστηρίου ή από τον εντεταλμένο δικαστή, αν δεν ήταν παρόντες κατά τη δημοσίευση της απόφασης που διέταξε την απόδειξη.

 

Αρθρο: 129

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Συντηρητική απόδειξη

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Συντηρητική απόδειξη

 

Κείμενο Αρθρου

Με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο μπορεί να διατάξει, και πριν από τη συζήτηση της προσφυγής, συντηρητική απόδειξη, αν κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθεί ή καταστεί δυσχερής η χρησιμοποίηση κάποιου αποδεικτικού μέσου ή ότι οπωσδήποτε από τα πράγματα επιβάλλεται να ληφθεί το μέτρο αυτό.

 

Αρθρο: 130

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΟΨΙΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Απόφαση για αυτοψία

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Απόφαση για διενέργεια αυτοψίας

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η ενέργεια αυτοψίας απόκειται στην κρίση του δικαστηρίου.

2.Το δικαστήριο, όταν αποφασίζει την ενέργεια αυτοψίας, προσδιορίζει και τα θέματα που θα αποδειχτούν με αυτήν.

 

Αρθρο: 131

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΟΨΙΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αντικείμενο της αυτοψίας

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αντικείμενο της αυτοψίας

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά την αυτοψία εξετάζεται κάθε αντικείμενο που έχει σχέση με τα αποδεικτικά θέματα, εκτός αν το δικαστήριο τα καθόρισε ειδικότερα καθένας που κατέχει το αντικείμενο αυτό οφείλει να πράξει ό,τι είναι δυνατό, ώστε αυτός που ενεργεί την αυτοψία να αντιληφθεί με τις δικές του αισθήσεις το αντικείμενο που εξετάζεται και να επιτρέψει σ'αυτόν κάθε ενέργεια που σκοπό έχει να διαπιστώσει, χωρίς να βλάψει το αντικείμενο, το είδος, τις ιδιότητες και το περιεχόμενό του.

 

Αρθρο: 132

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΟΨΙΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διεξαγωγή της αυτοψίας

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Διενέργεια αυτοψίας

 

Κείμενο Αρθρου

1.Την αυτοψία την διενεργεί, είτε ολόκληρο το δικαστήριο στο ακροατήριό του ή έξω από αυτό, είτε ένα από τα μέλη του που ορίζεται από το ίδιο. Αν υπάρχει ανάγκη, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει τη διενέργεια της αυτοψίας σε άλλο τακτικό διοικητικό δικαστήριο ή σε δικαστή, ενώ έξω από την έδρα του και σε ειρηνοδίκη.

2.Εκείνος που διενεργεί την αυτοψία ορίζει τον τόπο και το χρόνο της διεξαγωγής της. Με τη φροντίδα του γραμματέα του δικαστηρίου στο οποίο ανήκει αυτός που ενεργεί την αυτοψία, ειδοποιείται ο κάτοχος του αντικειμένου της αυτοψίας να παρευρίσκεται σαυτήν.

3.Αντικείμενα που δεν μπορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού φορολογικού νόμου, να υποβληθούν σε έλεγχο από τη φορολογική αρχή εξαιρούνται και από την αυτοψία.

 

Αρθρο: 133

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΟΨΙΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Συνδυασμός με άλλα αποδεικτικά μέσα.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Συνδυασμός αυτοψίας με εξέταση διαδίκων, μαρτύρων, πραγματογνωμοσύνη

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η αυτοψία μπορεί να συνδυαστεί με την εξέταση διαδίκων ή μαρτύρων και με πραμγατογνωμοσύνη η οποία αποφασίζεται κατά τους όρους του άρθρου 136.

2.Οι διάδικοι που πρόκειται να εξεταστούν ή οι μάρτυρες και οι πραγματογνώμονες ειδοποιούνται για τον τόπο και το χρόνο που θα διεξαχθεί η αυτοψία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου.

 

Αρθρο: 134

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΟΨΙΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Συνέπειες από την παρακώληση της αυτοψίας

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Παρακώλυση αυτοψίας και συνέπειες

 

Κείμενο Αρθρου

1.Αν αυτός κατά του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη αρνηθεί αδικαιολόγητα να καταστήσει δυνατή την αυτοψία, ο ισχυρισμός του απορρίπτεται, ενώ ο αντίθετος αυτοτελής ισχυρισμός της αρχής που εξέδωσε την πράξη θεωρείται ότι έχει αποδειχτεί.

2.Το ίδιο ισχύει και αν τρίτος αποκρύπτει αντικείμενο της αυτοψίας για χάρη εκείνου κατά του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη ή αν αποδειχτεί ότι παρακωλύει τη διενέργεια της αυτοψίας με σκοπό να το ωφελήσει, στην περίπτωση αυτή ο τρίτος υπόκειται πάντως στις κυρώσεις της επόμενης παραγράφου.

3.Ο εκπρόσωπος εκείνου κατά του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη ή τρίτος που, ενώ μπορεί να συντελέσει στην πραγματοποίηση της αυτοψίας, αρνείται να το πράξει ή παρακωλύει τη διενέργειά της,υπόκεινται σε πρόστιμο, σύμφωνα με όσα ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 44, ενώ επιφυλάσσεται και η εφαρμογή των διατάξεων του ποινικού νόμου.

4.Διάδικος ή τρίτος που έχουν σοβαρούς λόγους να αρνηθούν την αυτοψία ή τη συνδρομή τους στη διενέργειά της είναι υποχρεωμένοι να τους γνωστοποιήσουν σαυτόν που τη διενεργεί, ο οποίος και αποφαίνεται αν οι προσβαλλόμενοι λόγοι δικαιολογούν ή όχι την άρνηση αυτή η τελική κρίση για το ζήτημα αυτό ανήκει στο δικαστήριο.

 

Αρθρο: 135

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΟΨΙΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διατύπωση του αποτελέσματος

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Διατύπωση του αποτελέσματος της αυτοψίας στα πρακτικά ή την έκθεση

 

Κείμενο Αρθρου

1.Αν η αυτοψία ενεργείται στο ακροατήριο, γίνεται σχετική αναφορά στα πρακτικά, ενώ, αν διενεργείται έξω από το ακροατήριο, συντάσσεται έκθεση.

2.Στην περίπτωση του άρθρου 133 αναφέρονται στα πρακτικά ή στην έκθεση τα ονόματα και οι καταθέσεις εκείνων που εξετάσθηκαν, και τα ονόματα και η γνωμοδότηση των πραγματογνωμόνων, εκτός αν η γνωμοδότηση αυτή έχει υποβληθεί εγγράφως, οπότε γίνεται σχετική αναφορά στα πρακτικά ή στην έκθεση αυτοψίας.

3.Αν η αυτοψία έχει διεξαχθεί στο ακροατήριο, η συζήτηση της υπόθεσης συνεχίζεται αμέσως ύστερα από αυτήν, ενώ, αν έχει διεξαχθεί έξω από το ακροατήριο, ορίζεται νέα συζήτηση, όταν υποβληθεί η έκθεση.

 

Αρθρο: 136

Ημ/νία: 06.05.1997

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Απόφαση για την πραγματογνωμοσύνη και διεύθυνσή της

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Πραγματογνωμοσύνη στα πολυμελή Δικαστήρια, Απόφαση που διατάσσεται με ομοψηφία Δικαστού

Σχόλια
- Οι εντός " " παρ. 1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 20 α του άρθ. 4 του ν. 2479/1997(ΦΕΚ Α 67) των οποίων παρ. η ισχύς αρχίζει από 6.5.1997 - Η εντός " " παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 20 β του άρθ. 4 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ Α 67) της οποίας παρ. η ισχύς αρχίζει από 6.5.1997.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Πραγματογνωμοσύνη διατάσσεται όταν για τη διερεύνηση και εκτίμηση των πραγμάτων είναι απαραίτητες ειδικές γνώσεις ή ιδιάζουσα εμπειρία.

2. Η απόφαση με την οποία διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ως προς την ανάγκη διενέργειάς της. Με αυτήν ορίζονται τα αντικείμενα που θα εξετασθούν, ο πραγματογνώμονας και ο χρόνος μέσα στον οποίο θα διεξαχθεί η πραγματογνωμοσύνη. Αν υπάρχει ανάγκη, μπορεί να οριστούν και περισσότεροι από έναν πραγματογνώμονες, όχι όμως περισσότεροι από τρεις".

3.Η πραγματογνωμοσύνη ενεργείται είτε στο ακροατήριο είτε έξω από αυτό. Το δικαστήριο ορίζει ως εισηγητή, να διευθύνει τη διεξαγωγή της έξω από το ακροατήριο, δικαστή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

4.Αν το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης βρίσκεται έξω από την έδρα του δικαστηρίου μπορεί να οριστεί ως εισηγητής ειρηνοδίκης, ενώ, αν βρίσκεται έξω από την περιφέρεια του δικαστηρίου, αυτό μπορεί να αναθέσει το διορισμό του πραγματογνώμονα και του εισηγητή στο τακτικό διοικητικό δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου θα διεξαχθεί η πραγματογνωμοσύνη.

"5. Οι διατάξεις των άρθρων 391 και 392 του Κ.Πολ.Δ. εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω".

 

Αρθρο: 137

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

 

Τίτλος Αρθρου
Προσόντα των πραγματογνωμόνων

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Προσόντα πραγματογνωμόνων, Απαγορεύσεις διορισμού

 

Κείμενο Αρθρου

1.Οι πραγματογνώμονες εκλέγονται ανάμεσα σε πρόσωπα τα οποία συγκεντρώνουν τις ικανότητες που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

2.Δεν επιτρέπεται να οριστούν πραγματογνώμονες: α)υπάλληλοι του κλάδου στον οποίο ανήκει το δημόσιο όργανο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, β)δικαστές και υπάλληλοι της γραμματείας των δικαστηρίων ή για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο εδάφιο δ της παρ. 3 του άρθρου 41 του κώδικα οργανισμού των φορολογικών (τακτικών διοικητικών) δικαστηρίων, καθώς και όσοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά στ)όσοι έχουν στερηθεί την άδεια άσκησης του επαγγέλματος και ζ)όσοι έχουν στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους.

 

Αρθρο: 138

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεωτικό το έργο του πραγματογνώμονα

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Υποχρεωτικό το έργο πραγματογνώμονα

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η απόφαση με την οποία διατάσσεται η πραγματογνωμοσύνη και διορίζονται οι πραγματογνώμονες κοινοποιείται σ'αυτούς με τη φροντίδα της γραμματείας του δικαστηρίου.

2.Αυτός που διορίστηκε πραγματογνώμονας είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει την πραγματογνωμοσύνη που του ανατέθηκε, εκτός αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του επόμενου άρθρου.

 

Αρθρο: 139

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εξαίρεση απαλλαγή και αντικατάσταση

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Εξαίρεση, απαλλαγή και αντικατάσταση πραγματογνώμονα

 

Κείμενο Αρθρου

1.Οι διατάξεις που αναφέρονται στην εξαίρεση των δικαστών των τακτικών

διοικητικών δικαστηρίων εφαρμόζονται ανάλογα και στους

πραγματογνώμονες. Λόγοι εξαίρεσης του πραγματογνώμονα αποτελεί και η

συμμετοχή του, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις ενέργειες για την έκδοση

της προσβαλλόμενης πράξης. Μπορεί επίσης αυτός που διορίστηκε

πραγματογνώμονα να ζητήσει την απαλλαγή του και για κάποιον άλλο

σπουδαίο λόγο που τον εμποδίζει να εκτελέσει το καθήκον του.

2.Ο λόγος εξαίρεσης ή απαλλαγής, πρέπει να προβληθεί αν η

πραγματογνωμοσύνη διενεργείται στο ακροατήριο πριν από τη γνωμάτευση,

ενώ, αν διενεργείται έξω από το ακροατήριο, μέσα σε τρείς ημέρες αφότου

κοινοποιηθεί η απόφαση αυτή.

3.Για τη βασιμότητα του λόγου εξαίρεσης ή απαλλαγής αποφαίνεται

αμετάκλητα το δικαστήριο που διόρισε τον πραγματογνώμονα ή ο εισηγητής

δικαστής, και αν γίνει δεκτός ο λόγος που προβλήθηκε, ορίζεται αμέσως

άλλος πραγματογνώμονας σε αντικατάσταση εκείνου που εξαιρέθηκε ή

απαλλάχτηκε.

4.Δημόσιοι υπάλληλοι, για τους οποίους η προϊστάμενή τους αρχή δηλώνει

εγγράφως ότι η εκτέλεση της πραγματογνωμοσύνης που έχει ανατεθεί

σαυτούς δεν συμβαδίζεται με τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους,

απαλλάσσονται υποχρεωτικά από τα καθήκοντα του πραγματογνώμονα.

5.Το δικαστήριο ή ο εισηγητής δικαστής μπορούν αυτεπαγγέλτως να

αντικαταστήσουν τον πραγματογνώμονα για κάποιον από τους λόγους που

αναφέρονται στο άρθρο 137 και στο άρθρο αυτό, είτε με αμέλεια ή

ανεπάρκεια στην εκτέλεση του καθήκοντος, είτε λόγω κωλύματος που

προέκυψε μετά την αποδοχή του διορισμού του.

 

Αρθρο: 140

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Όρκηση πραγματογνωμόνων και παράδοση σε αυτούς τα έγγραφα κλπ., πολλοί πραγματογνώμονες

 

Κείμενο Αρθρου

1.Οι πραγματογνώμονες ορκίζονται ενώπιον του δικαστηρίου ή, όταν η πραγματογνωμοσύνη ενεργείται έξω από το ακροατήριο, ενώπιον του εισηγητή δικαστή, ότι θα τη διενεργήσουν με ευσυνειδησία,

αντικειμενικότητα και εχεμύθεια και ότι η γνωμάτευσή τους θα ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Κατά τα λοιπά, ο όρκος δίδεται σύμφωνα με τον τύπο που έχει καθοριστεί για τους μάρτυρες.

2.Ο εισηγητής δικαστής εγχειρίζει στους πραγματογνώμονες τα έγγραφα, που βρίσκονται στο φάκελο της υπόθεσης και είναι αναγκαία για το έργο τους, σε αντίγραφο ή, αν το κρίνει απαραίτητο, και σε πρωτότυπο. Οι πραγματογνώμονες μπορούν ακόμη να λαμβάνουν γνώση και όλων των άλλων στοιχείων που βρίσκονται στο φάκελο της υπόθεσης. Αν ο εισηγητής δικαστής δεν είναι μέλος του δικαστηρίου που δικάζει την υπόθεση, στέλνονται σαυτόν τα αναγκαία έγγραφα του φακέλου για να τα εγχειρίσει στους πραγματογνώμονες.

3.Αν οι πραγματογνώμονες είναι περισσότεροι από έναν, ενεργούν τις απαραίτητες για την πραγματογνωμοσύνη πράξεις όλοι μαζί για το σκοπό αυτόν συγκαλούνται από το δικαστήριο ή τον εισηγητή δικαστή ή από το μεγαλύτερο σε ηλικία πραγματογνώμονα.

 

Αρθρο: 141

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Έκθεση πραγματογνωμοσύνης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Έκθεση πραγματογνωμόνων, Όχι δέσμευση Δικαστηρίου

 

Κείμενο Αρθρου

1.Οι πραγματογνώμονες καταρτίζουν εγγράφως την έκθεσή τους. Αν η

πραγματογνωμοσύνη διεξάγεται στο ακροατήριο, το δικαστήριο μπορεί να

αρκεστεί στην προφορική γνωμάτευση, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά.

2.Η έκθεση πρέπει να αναφέρει τις ενέργειες των πραγματογνωμόνων και

την αιτιολογημένη γνώμη καθενός για το αποδεκτέο θέμα υπογράφεται από

αυτούς και παραδίδεται στον πρόεδρο ή στον εισηγητή δικαστή, οι οποίοι

και την τοποθετούν στο φάκελο της υπόθεσης, αφού συνταχτεί σχετική

πράξη. Αν ο εισηγητής δεν είναι μέλος του δικαστηρίου που δικάζει την

υπόθεση, στέλνει την έκθεση, μόλις του εγχειριστεί, στη γραμματεία του

δικαστηρίου αυτού.

3.Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 135 εφαρμόζεται ανάλογα και

στην περίπτωση αυτή. Το δικαστήριο κατά την περαιτέρω να δώσουν

εξηγήσεις και πληροφορίες.

4.Το αποτέλεσμα της πραγματογνωμοσύνης δεν δεσμεύει το δικαστήριο, αλλά

εκτιμάται ελεύθερα από αυτό μαζί με τις άλλες αποδείξεις.

 

Αρθρο: 142

Ημ/νία: 06.05.1997

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αμοιβή πραγματογνωμόνων

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αμοιβή πραγματογνωμόνων

Σχόλια
- Η εντός " " παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 21 του άρθ. 4 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ Α 67) της οποίας παρ. η ισχύς αρχίζει από 6.5.1997.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Η αμοιβή και τα έξοδα των πραγματογνωμόνων εκκαθαρίζονται,

προσωρινώς μετά από αίτηση τους, από τον πρόεδρο του δικαστηρίου που

διέταξε την πραγματογνωμοσύνη και προκαταβάλλονται από το Δημόσιο, με

ανάλογη εφαρμογή κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 581 του Κώδικα

Ποινικής Δικονομίας. Η αμοιβή και τα έξοδα καθορίζονται τελικά με την

οριστική απόφαση και συνυπολογίζονται στην επιδικαζόμενη δικαστική

δαπάνη σε βάρος του ηττώμενου διαδίκου".

2.Πραγματογνώμονας που δεν εμφανίζεται κατά το χρόνο που είχε οριστεί ή

που παραλείπει το καθήκον να διενεργήσει και να τελειώσει την

πραγματογνωμοσύνη υπόκειται κυρώσεις του άρθρου 44 και δεν έχει

δικαίωμα να ζητήσει αμοιβή ή αποζημίωση για τις δαπάνες που

πραγματοποίησησε, ενώ επιφυλάσσεται και κάθε άλλη ευθύνη του, σύμφωνα

με την κείμενη νομοθεσία.

 

Αρθρο: 143

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Τήρηση νόμιμων τύπων

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Νόμιμος τύπος εγγράφων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Τα έγγραφα που προσκομίζονται στο δικαστήριο πρέπει αν έχουν συνταχτεί σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει ο ουσιαστικός φορολογικός νόμος και να έχουν κάθε αναγκαία έγκριση ή θεώρηση από την αρχή που ορίζεται στον πιο πάνω νόμο.

2.Αν ο ουσιαστικός νόμος φορολογικός νόμος δεν ορίζει διαφορετικά ισχύουν ως προς την απόδειξη για τη σύσταση, τη μετάθεση, την αλλοίωση ή την κατάργηση δικαιωμάτων και έννομων σχέσεων, οι κανόνες του κοινού δικαίου.

 

Αρθρο: 144

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δημόσια και ιδιωτικά

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα

 

Κείμενο Αρθρου

1.Έγγραφα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους από το αρμόδιο καθ' ύλην και κατά τόπο δημόσιο όργανο (δημόσια έγγραφα) αποτελούν πλήρη απόδειξη για όλα όσα βεβαιώνεται σ'αυτά ότι έγιναν από εκείνον που τα συνέταξε ή ενώπιόν του, ως προς τα οποία μόνο για πλαστότητα μπορούν να προσβληθούν.

2.Κατά τα λοιπά, το περιεχόμενο των δημόσιων και των άλλων εγγράφων εκτιμάτων ελεύθερα από το δικαστήριο, το οποίο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου, δεν δεσμεύεται, και όταν ακόμη προσκομίζεται έγγραφο που έχει καταρτιστεί νομότυπα, να κρίνει αλλιώς για τη σχέση, αν από άλλα στοιχεία πείθεται ότι στην πραγματικότητα, αυτή, στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος, είναι ανύπαρκτη ή διαφορετική, ως προς τη φύση και το περιεχόμενο από εκείνη που δηλώνεται στο έγγραφο.

 

Αρθρο: 145

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εκθέσεις ελέγχου.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Εκθέσεις ελέγχου φορολογικών οργάνων

 

Κείμενο Αρθρου

Η διάταξη της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου ισχύει και για τις εκθέσεις ελέγχου που συντάσσονται από τα φορολογικά όργανα, εκτός από τις πληροφορίες ή ομολογίες του ελεγχομένου που αναφέρονται σαυτά.

 

Αρθρο: 146

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αντίγραφα κτλ.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Ακρίβεια αντιγράφων Δημοσίων και άλλων εγγράφων, φωτοτυπίες κλπ.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Αντίγραφα δημόσιων εγγράφων που την ακρίβειά τους βεβαιώνει ο αρμόδιος γι'αυτό υπάλληλος έχουν την ίδια αποδεικτική δύναμη με το πρωτότυπο. Το δικαστήριο όμως μπορεί να ζητήσει να προσαχθεί το πρωτότυπο.

2.Αντίγραφα άλλων εγγράφων, φωτογραφίες ή φωτοτυπίες ή άλλες αποτυπώσεις λαμβάνονται επικουρικά υπόψη αν το δικαστήριο πείθεται για την ακρίβεια όσων αποδίδονται μ'αυτά.

3.Αν το έγγραφο που προσκομίζεται έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, υποβάλλεται μαζί και επίσημη μετάφρασή του επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο, σύμφωνα με το νόμο, όργανο ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα. Το δικαστήριο μπορεί σε κάθε περίπτωση να διατάξει να μεταφραστεί το έγγραφο στην ελληνική από ειδικό πρόσωπο.

 

Αρθρο: 147

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Επίδειξη εγγράφων

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Επίδειξη εγγράφων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους την επίδειξη εγγράφων που κατέχουν ο διάδικος ή τρίτος ή δημόσια αρχή ή δημόσιο όργανο ή όργανο νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, εκτός αν πρόκειται για έγγραφα που κατέχει δημόσια αρχή και που η επίδειξή τους, κατά την κρίση της, μπορεί να βλάψει το δημόσιο συμφέρον ή για έγγραφα που ο κάτοχός τους έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το ουσιαστικό φορολογικό νόμο, να αρνηθεί την επίδειξή τους.

2.Αν η προσαγωγή εγγράφου στο ακροατήριο είναι δυσχερής ή υπάρχει κίνδυνος απώλειας ή βλάβης του, λόγω της φύσης ή της σπουδαιότητάς του, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει δικαστή για την εξέτασή του στον τόπο όπου βρίσκεται ή να επιτρέψει να προσαχθεί επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτογραφία ή φωτοτυπία του, και συντάσσεται γι'αυτά έκθεση.

3.Αν ο υπόχρεος να επιδείξει το έγγραφο αρνηθεί να το πράξει ή το αποκρύψει ή παρακωλυσει την επίδειξή του που έχει διαταχτεί, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 134.

 

Αρθρο: 148

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΑ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Απώλεια εγγράφων - Εξέταση γνησιότητας

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Απώλεια εγγράφων, Εξέταση γνησιότητας

 

Κείμενο Αρθρου

1.Αν το έγγραφο χαθεί ή γίνει δυσανάγνωστο ή άχρηστο, η ύπαρξη και το περιεχόμενό του μπορούν να αποδειχτούν με κάθε μέσο.

2.Αν αμφισβητηθεί η υπογραφή ή γενικά η γνησιότητα ιδιωτικού εγγράφου, το δικαστήριο αποφαίνεται γι'αυτήν κατά την κρίση του, την οποία συνάγει εκ των ενόντων ή με βάση τις πληροφορίες και εξηγήσεις που ζητά. Αν το κρίνει αναγκαίο διατάζει την απόδειξη της γνησιότητας, η οποία ενεργείται με κάθε μέσο.

 

Αρθρο: 149

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Προσβολή για πλαστότητα

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Προσβολή πλαστότητας εγγράφου

 

Κείμενο Αρθρου

1.Εκείνος που προσβάλλει έγγραφο ως πλαστό είναι υποχρεωμένος να αναφέρει και συγχρόνως να προσκομίσει τα στοιχεία για την απόδειξη αυτού του ισχυρισμού.

2.Για την πλαστότητα ή μη του εγγράφου κρίνει παρεμπιπτόντως το δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση, ενώ αν πρόκειται για έγγραφο ουσιώδες για τη διάγνωσή της και η πλαστογραφία αποδίδεται σε ορισμένο πρόσωπο, μπορεί να αναβάλει τη δίκη, ώσπου να τελειώσει η αντίστοιχη ποινική εκτός αν η ποινική δίωξη αποκλείεται επειδή το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η πλαστογραφία πέθανε ή το αδίκημα έχει παραγραφεί ή η ποινική αγωγή έχει αποσβεστεί ή υπάρχει άλλο νόμιμος λόγος.

3.Η απόφαση για την αναβολή της φορολογικής δίκης, καθώς και κάθε άλλη απόφαση που δέχεται στην πλαστότητα του εγγράφου, στέλνονται στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη φροντίδα της γραμματείας του δικαστηρίου.

 

Αρθρο: 150

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Ομολογία διαδίκου, Ανάκληση αυτής

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η ομολογία από ιδιώτη διάδικο πραγματικών γεγονότων που είναι επιβλαβή σ'αυτόν εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, είτε αυτή γίνεται ενώπιόν του ή ενώπιον εντεταλμένου δικαστή ή με διαδικαστικά έγγραφα, είτε γίνεται εξωδίκως.

2.Η ομολογία μπορεί να ανακληθεί, για ουσιώδη πραγματική πλάνη, ώσπου να τελειώσει η συζήτηση, μετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση.

 

Αρθρο: 151

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΟΙ (ΚΦΔ)

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Εξέταση διαδίκου κλπ.

 

Κείμενο Αρθρου

Το δικαστήριο, αν το κρίνει σκόπιμο, μπορεί, χωρίς να επιβάλλει όρκο, να ζητήσει αυτεπαγγέλτως εξηγήσεις και πληροφορίες για τα εξεταζόμενα θέματα από το διάδικο ή το νόμιμο αντιπρόσωπο ή τον πληρεξούσιό του ή από πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σ'αυτόν.

 

Αρθρο: 152

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΑΡΤΥΡΕΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Απόφαση για την εξέταση μαρτύρων

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Εξέταση μαρτύρων, Απόφαση για εξέταση μαρτύρων, Εξέταση κατά τη συζήτηση στο Μονομελές

 

Κείμενο Αρθρου

1.Το δικαστήριο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να διατάξει αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους την εξέταση μαρτύρων, εκτός από τις περιπτώσεις που ο ουσιαστικός νόμος, ο οποίος εφαρμόζεται στη δίκη, την αποκλείει.

2.Η απόφαση για την εξέταση μαρτύρων πρέπει να ορίζει τους μάρτυρες που θα εξεταστούν και να αιτιολογεί ειδικά την ανάγκη για την εξέτασή τους.

3.Το μονομελές δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την εξέταση μαρτύρων μόνο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο.

 

Αρθρο: 153

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΑΡΤΥΡΕΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόταση μαρτύρων

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Γνωστοποίηση ονομάτων κλπ. εξετάσεως μαρτύρων και προσδιορισμός γεγονότων που θα καταθέσουν

 

Κείμενο Αρθρου

Ο διάδικος που προτείνει την εξέταση μαρτύρων οφείλει να προσδιορίζει και τα πραγματικά περιστατικά για τα οποία αυτοί θα εξεταστούν, να αναφέρει επίσης τα ονοματεπώνυμά τους, την κατοικία και τη διεύθυνσή τους, και να βεβαιώνει ότι οι προτεινόμενοι δεν τελούν σε σχέση ή κατάσταση, εξαιτίας των οποίων μπορεί να εξαιρεθεί ο μάρτυρας ή να απαλλαγεί από την μαρτυρία.

 

Αρθρο: 154

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΑΡΤΥΡΕΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Κλήση των μαρτύρων

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Κλήτευση μαρτύρων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Οι μάρτυρες καλούνται να εξεταστούν, πριν από εύλογο χρόνο, με τη

φροντίδα της γραμματείας του δικαστηρίου.

2.Στην κλήση πρέπει να αναφέρονται η δικαστική αρχή ενώπιον της οποίας

θα γίνει η εξέταση των μαρτύρων και η ημέρα και η ώρα που θα

εμφανιστούν ακόμη να μνημονεύεται η υπόθεση και οι συνέπειες που

συνεπάγεται η μη εμφάνισή τους.

3.Το δικαστήριο μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που ανάγονται στην

ιδιότητα του μάρτυτα ή την κατάστασή του, να τον εξετάζει στο σπίτι του

με ένα από τους δικαστές, ύστερα από προηγούμενη ειδοποίηση, σύμφωνα με

όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.

 

Αρθρο: 155

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΑΡΤΥΡΕΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Λόγοι αποκλεισμού ή απαλλαγής των μαρτύρων

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Λόγοι αποκλεισμού και απαλλαγής των μαρτύρων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να καταθέσουν ως μάρτυρες και έχουν

δικαίωμα να αρνηθούν όσοι κατέχουν αξιώμα, ή ασκούν λειτούργημα ή

επάγγελμα, ως προς εκείνα τα θέματα που εξαιτίας της ιδιότητάς τους

αυτής τους τα έχουν εμπιστευτεί, αν, η φύση των θεμάτων αυτών, κατά την

κρίση του δικαστήριου, ή διάταξη νόμου, επιβάλλει την υποχρέωση της

εχεμύθειας. Δημόσιοι υπάλληλοι εξετάζονται και για περιστατικά και

καλύπτονται από το καθήκον της εχεμύθειας, μόνο όμως ύστερα από έγγραφη

άδεια της προϊστάμενης τους αρχής και, αν έχουν αποχωρήσει από την

υπηρεσία, της αρχής στην οποία υπάγονται όταν αποχώρησαν.

2.Δεν εξετάζονται ως μάρτυρες: α)οι συγγενείς του ιδιώτη διαδίκου εξ

αίματος ή από κηδεστία ή από υιοθεσία έως και τον τρίτο βαθμό κατ

ευθείαν ή εκ πλαγίου, οι μνηστευμένοι και οι σύζυγοι, και αν ακόμη δεν

υφίσταται πια ο γάμος, β)πρόσωπα που μπορεί να έχουν συμφέρον στη δίκη,

γ)δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αρχή που εξέδωσε την

προσβαλλόμενη πράξη ή έχουν συμπράξει στην εκδοσή της με οποιονδήποτε

τρόπο.

3.Στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, τα πρόσωπα που

καλούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες οφείλουν να δηλώσουν ενόρκως

σ'αυτόν που ενεργεί την εξέταση ότι με την κατάθεσή τους θα παραβιάσουν

το καθήκον της εχεμύθειας στην περίπτωση αυτή αποκλείεται η εξέτασή

τους, και αν ακόμη εκείνος που τους έχει εμπιστευτεί το απόρρητο τους

έχει απαλλάξει από την υποχρέωση να το τηρήσουν.

4.Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας τους,

καθώς και εκείνοι που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα λόγω

καταδίκης, εξετάζονται, αν η μαρτυρία τους είναι αναγκαία, χωρίς να

δώσουν όρκο, η τελική όμως κρίση ανήκει στο δικαστήριο.

5.Ο διάδικος μπορεί να προβάλει τους λόγους απαλλαγής ή αποκλεισμού του

μάρτυρα ως λόγους εξαίρεσης, οφείλει όμως να τους αποδείξει ενώπιον

εκείνου που ενεργεί την εξέταση, ο οποίος αποφασίζει εκ των ενόντων και

δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση.

6.Οι διατάξεις που αφορούν τον αποκλεισμό ή την εξαίρεση μάρτυρα

εφαρμόζονται και σ'αυτόν που προσλαμβάνεται ως ερμηνέας.

 

Αρθρο: 156

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΑΡΤΥΡΕΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διεξαγωγή της εξέτασης

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Διεξαγωγή εξετάσεως μαρτύρων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Οι μάρτυρες εξετάζονται προφορικά και καθένας χωριστά από το

δικαστήριο ή από το δικαστή που αυτό ορίζει όταν ο μάρτυρας εξετάζεται

έξω από την έδρα του δικαστηρίου, η εξέταση μπορεί να γίνει και από

ειρηνοδίκη.

2.Το δικαστήριο ή ο δικαστής που εξετάζει το μάρτυρα, ο οποίος έχει

κληθεί να εξεταστεί, μπορεί να τον αποβάλει, είτε προτού αρχίσει η

εξέταση του, είτε και όταν έχει αρχίσει αν κρίνει ότι αυτός βρίσκεται

σε τέτοια διανοητική κατάσταση, ώστε αποκλείεται η ικανότητα για

μαρτυρία.

3.Ο μάρτυρας, προτού αρχίσει να εξετάζεται, οφείλει να ορκιστεί ότι θα

πει την αλήθεια ως προς τον τύπο του όρκου και τον τρόπο της ορκοδοσίας

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 218 και 220 του κώδικα ποινικής

δικονομίας.

4.Ο μάρτυρας δεν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει για ζητήματα που

μπορούν να προκαλέσουν την ποινική δίωξη ή θίγουν την τιμή του ίδιου,

του συζύγου ή συγγενών του εξ αίματος ως το δεύτερο βαθμό ή αφορούν

επαγγελματικό απόρρητο.

5.Η κατάθεση του μάρτυρα στο ακροατήριο καταχωρίζεται στα πρακτικά,

ενώ, αν γίνει έξω από το ακροατήριο, συντάσσεται γι'αυτήν έκθεση, η

οποία υπογράφεται από το μάρτυρα, το δικαστή, το γραμματέα και τους

διαδίκους, αν έχουν παρευρεθεί, καθώς και από τον ερμηνέα τυχόν

έχει προσληφθεί.

6.Εξέταση μάρτυρα μπορεί να γίνει κατ' αντιπαράσταση με άλλον μάρτυρα ή

διάδικο, αν το κρίνει απαραίτητο εκείνος που ενεργεί την εξέταση.

 

Αρθρο: 157

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΑΡΤΥΡΕΣ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεωτικό της μαρτυρίας

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Υποχρεωτικό μαρτυρίας

 

Κείμενο Αρθρου

1.Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί τη μαρτυρία του στη φορολογική δίκη, αν έχει κληθεί νόμιμα, εξαίρεση ισχύει στις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στο νόμο αυτόν.

2.Αν ο μάρτυρας που έχει κληθεί νόμιμα να εξεταστεί, δεν εμφανιστεί αδικαιολόγητα ή εμφανιστεί μεν, αρνείται όμως να ορκιστεί ή να καταθέσει, υπόκειται στις κυρώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44.

 

Αρθρο: 158

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

 

Τίτλος Αρθρου
Δικόγραφο και κατάθεσή του.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Δικόγραφα ενδίκων μέσων και κατάθεσή τους

 

Κείμενο Αρθρου

1.Τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ασκούνται, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για το καθένα, με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

2.Κάθε ένδικο μέσο μπορεί να ασκηθεί και πριν επιδοθεί η απόφαση που προσβάλλεται ακόμη και κατά την ημέρα που αυτή δημοσιεύτηκε.

3.Για την κατάθεση του ένδικου μέσου, όταν προσαχθεί το έγγραφό του, συντάσσεται έκθεση σε δύο αντίτυπα, η οποία υπογράφεται από αυτόν παραλαμβάνει το έγγραφο και από εκείνον που το καταθέτει η έκθεση αυτή παίρνει αριθμό με την καταχώρισή της, ως προς τα κύρια σημεία της, σε χωριστό βιβλίο για κάθε είδος ένδικου μέσου, το οποίο τηρείται κατά έτος από τη γραμματεία με διαφορετική αρίθμηση. Ένα από τα αντίτυπα της έκθεσης παραδίδεται σ'αυτόν που κατέθεσε το ένδικο μέσο.

4.Τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων μονομελών δικαστηρίων σε υποθέσεις που συζητήθηκαν έξω από την έδρα του δικαστηρίου μπορούν κατ'εξαίρεση να ασκηθούν όπως και η προσφυγή, και διαβιβάζονται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από την αρχή που τα παρέλαβε στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνονται, η οποία και τα καταχωρίζει στο βιβλίο που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος.

 

Αρθρο: 159

Ημ/νία: 06.05.1997

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα

Λήμματα
Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, Τα ένδικα μέσα δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της αποφάσεως

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθ. 4 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ Α 67).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Η προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων, καθώς και η άσκησή τους δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της αποφάσεως.

2. Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ο πρόεδρος του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί το ένδικο μέσο, μπορεί να διατάξει με αιτιολογημένη απόφαση την αναστολή εκτελέσεως της απόφασης με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 2 του ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 1406/1983 (ΦΕΚ 182 Α'), με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.

1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') και με το άρθρο 41 παρ. 3 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α')".

 

Αρθρο: 160

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Περιπτώσεις παράτασης της προθεσμίας.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Περιπτώσεις παρατάσεως προθεσμίας ασκήσεως ενδίκου μέσου

 

Κείμενο Αρθρου

1.Αν αυτός που έχει δικαίωμα να ασκήσει το ένδικο μέσο διαμένει στην

αλλοδαπή ή είναι άγνωστης διαμονής, η προθεσμίας για την άσκησή του

παρατείνεται για ένα μήνα.

2.Αν αυτός που έχει δικαίωμα να ασκήσει το ένδικο μέσο πέθανε κατά τη

διάρκεια της προθεσμίας που προβλέπεται για την άσκησή του, χωρίς να το

έχει ασκήσει, ο διάδοχός του μπορεί να ασκήσει το ένδικο αυτό μέσο μέσα

σε ένα μήνα από τότε που έληξε η προθεσμία για αποποίηση της

κληρονομίας.

 

Αρθρο: 161

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ-ΠΙΝΑΚΙΟ-ΕΚΘΕΜΑ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ-ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Διατάξεις που ισχύουν στα ένδικα μέσα

 

Κείμενο Αρθρου

Ανάλογη εφαρμογή των κανόνων εκδίκασης της προσφυγής.

Οι διατάξεις που αφορούν τον προσδιορισμό δικασίμου και γενικά την

εκδίκαση της προσφυγής εφαρμόζονται ανάλογα και στα ένδικα μέσα, αν δεν

ορίζεται διαφορετικά από τις επόμενες ειδικές, για κάθε ένδικο μέσο,

διατάξεις.

 

Αρθρο: 162

Ημ/νία: 06.05.1997

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΟΠΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αποφάσεις που υπόκεινται σε ανακοπή.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αποφάσεις που υπόκεινται στην ανακοπή

Σχόλια
- Η εντός " " παρ. 3 προστέθηκε, και η ήδη παράγραφος 3 αναριθμήθηκε σε 4 με την παρ. 14α του άρθ. 4 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ Α 67) της οποίας παρ. η ισχύς αρχίζει από 6.5.1997. Η ανακοπή της ανωτέρω παρ. 3 δύναται να υποβληθεί εντός προθεσμίας τριών μηνών,από της ισχύος του Ν. 2479/1997,για αποφάσεις οι οποίες απέρριψαν την προσφυγή η το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο για μη νομιμοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου και δημοσιεύθηκαν μετά την 1.1.1996,σύμφωνα με την παρ. 14β άρθρου 4 Ν.2479/1997.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Σε ανακοπή υπόκεινται οι οριστικές αποφάσεις των διοικητικών πρωτοδικείων και οι οριστικές αποφάσεις που εκδίδονται ύστερα από έφεση, αν κάποιος από τους διαδίκους δεν παραστάθηκε στη συζήτηση γιατί δεν κλητεύτηκε καθόλου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 87, ή γιατί δεν κλητεύτηκε κατά τον τρόπο που έπρεπε ή εμπρόθεσμα.

2.Δικαίωμα ανακοπής έχει μόνο ο διάδικος που δεν παραστάθηκε εξαιτίας του λόγου αυτού.

"3. Ανακοπή μπορεί να ασκηθεί και αν από λόγους ανώτερης βίας εμποδίστηκε η νομιμοποίηση του πληρεξουσίου."

"4". Δεν επιτρέπεται άλλη ανακοπή κατά της ίδιας απόφασης ή κατά της απόφασης που απέρριψε προηγούμενη ανακοπή.

 

Αρθρο: 163

Ημ/νία: 06.05.1997

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΟΠΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ασκηση και εκδίκαση της ανακοπής.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Προθεσμία ασκήσεως ανακοπής, Εκδίκαση αυτής, Επίδοση σε διάδικο

Σχόλια
- Η εντός " " παρ. 4 προστέθηκε και οι ήδη παράγραφοι 4 και 5 αναριθμήθηκαν σε 5 και 6 με την παρ. 15 του άρθ. 4 του ν 2479/1997 (ΦΕΚ Α 67) της οποίας παρ. η ισχύς αρχίζει από 6.5.1997.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής είναι δεκαπενθήμερη και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης.

2.Το έγγραφο της ανακοπής κατατίθεται με ένα αντίγραφο και πρέπει να αναφέρει την απόφαση που προσβάλλεται και να περιέχει τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 81, τους λόγους της ανακοπής και αίτημα.

3.Το πρωτότυπο της ανακοπής μαζί με την έκθεση κατάθεσης τοποθετούνται στο φάκελο της υπόθεσης, στον οποίο σημειώνονται ο αριθμός και η χρονολογία της έκθεσης, καθώς και το όνομα του ανακόπτοντος. "4. Η δικάσιμος για την εκδίκαση της ανακοπής δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τρεις μήνες από την άσκησή της".

"5".Όταν οριστεί δικάσιμος, το αντίγραφο της ανακοπής, πάνω στο οποίο έχουν σημειωθεί ο αριθμός και η χρονολογία της έκθεσης κατάθεσης και η ημέρα και ώρα συζήτησης, επιδίδεται, με τη φροντίδα της γραμματείας, στον άλλο διάδικο, ο οποίος και καλείται να παρασταθεί σ αυτήν. Η επίδοση γίνεται δεκαπέντε πλήρεις ημέρες πριν από την συζήτηση. "6".Ο ανακόπτων καλείται στη συζήτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87.

 

Αρθρο: 164

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΟΠΗ (ΚΦΔ)

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Τύχη με βάσιμο λόγο ανακοπής

 

Κείμενο Αρθρου

Αν αποδειχτεί βάσιμος ο λόγος ανακοπής, η απόφαση εξαφανίζεται, και το δικαστήριο προχωρεί αμέσως σε νέα εξέταση της διαφοράς.

 

Αρθρο: 165

Ημ/νία: 01.12.1998

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αποφάσεις που υπόκεινται σε έφεση.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αποφάσεις που υπόκεινται σε έφεση

Σχόλια
Το άρθρο 165 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 παρ. 1 του ν. 2065/1992 και σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου οι διατάξεις του αρ. 165 εφαρμόζονται και για τις εκκρεμείς υποθέσεις στα Διοικητικά Εφετεία, που δεν έχουν συζητηθεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Η δε ισχύς του παρόντος άρθρου που αντικαταστάθηκε αρχίζει 30.6.1992. Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 2648/1998 (Α' 238), ισχύει δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου, από 1.12.1998.

 

Κείμενο Αρθρου

1. " Σε έφεση υπόκεινται οι οριστικές αποφάσεις των διοικητικών πρωτοδικείων αν το ποσό της διαφοράς υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, χωρίς στο ποσό αυτό να συνυπολογίζονται οι πρόσθετοι φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις."

Ως διαφορά, η οποία παρέχει το δικαίωμα να ασκηθεί έφεση, λογίζεται για τη διάδικη αρχή το ποσό που προκύπτει ανάμεσα σ εκείνο που ορίστηκε με τη διοικητική πράξη και σ αυτό που όρισε η απόφαση του δικαστηρίου, ενώ για εκείνο σε βάρος του οποίου εκδόθηκε η πράξη, το ποσό που προκύπτει ανάμεσα σ εκείνο που αντιστοιχεί στη δήλωση και

σ αυτό που όρισε η απόφαση. Αν δεν υπάρχει δήλωση, ως διαφορά λογίζεται το ποσό που καταλογίζεται η αρχή.

Μαζί με την οριστική θεωρείται ότι συνεκκαλείται και κάθε μη οριστική απόφαση.

2.Κατ εξαίρεση επιτρέπεται να ασκηθεί έφεση, ανεξάρτητα από το ποσό:α)για υπέρβαση καθηκόντων η αναρμοδιότητα του τακτικού διοικητικού δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, β)για κακή σύνθεσή του, γ)στις περιπτώσεις που αντικείμενο της έφεσης είναι η αναγνώριση ζημίας, η οποία δεν καλύπτεται με συμψηφισμό του συνολικού εισοδήματος που προσδιορίστηκε με την πρωτόδικη απόφαση, αλλά είναι εκπεστέα από το συνολικό εισόδημα, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρ. 4 παρ. 1 του Ν.Δ.

3323/1955, όπως ισχύει, αν το ποσό της εκπεστέας ζημίας υπερβαίνει τις 800.00 δρχ.

 

Αρθρο: 166

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα έφεσης.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Δικαίωμα εφέσεως, Ανεπίτρεπτο δεύτερης έφεσης

 

Κείμενο Αρθρου

1.Δικαίωμα έφεσης έχει ο διάδικος που ηττήθηκε πρωτοδίκως.

2.Δεύτερη έφεση από τον ίδιο διάδικο κατά της αυτής απόφασης, ως προς το ίδιο ή άλλο κεφάλαιο, δεν επιτρέπεται.

 

Αρθρο: 167

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Προθεσμία.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Προθεσμία ασκήσεως εφέσεως

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης είναι μηνιαία και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης.

2.Σε καμιά περίπτωση η έφεση δεν μπορεί να ασκηθεί, όταν έχουν περάσει δύο έτη από τη δημοσίευση της απόφασης.

 

Αρθρο: 168

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δικόγραφο, προσδιορισμός της συζήτησης.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Περιεχόμενο δικογράφου εφέσεως, Προσδιορισμός δικασίμου

Σχόλια
1. Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν.δ. 10/1968

 

Κείμενο Αρθρου

1.Το έγγραφο της έφεσης πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 81, καθώς επίσης μνεία της απόφασης που προσβάλλεται, τους λόγους της έφεσης και αίτημα.

2.Το πρωτότυπο της έφεσης μαζί με την έκθεση κατάθεσης τοποθετούνται σε ιδιαίτερο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται ο αριθμός του βιβλίου καταθέσεων και τα ονόματα των διαδίκων. Στο φάκελο αυτόν προσαρτάται και ο φάκελος της υπόθεσης που βρίσκονται στο δικαστήριο.

3.Αν πρόκειται για έφεση κατά απόφασης τριμελούς δικαστηρίου, ο φάκελος που δημιουργήθηκε, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μαζί με ένα από τα αντίγραφα της έφεσης, διαβιβάζεται το γρηγορότερο στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται η έφεση, ενώ το άλλο αντίγραφο παραμένει στο δικαστήριο που έχει εκδώσει την απόφαση. Η έφεση, μόλις περιέλθει στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, καταχωρίζεται στο βιβλίο των ασκούμενων εφέσεων που τηρείται σαυτό ο αριθμός καταχώρισης και η χρονολογία εγγραφής στο πιο πάνω βιβλίο σημειώνονται στο φάκελο, στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα έγγραφα που αφορούν την κατ έφεση δίκη.

4.Όταν οριστεί δικάσιμος, αντίγραφο της έφεσης επιδίδεται, με τη φροντίδα της γραμματείας, στον άλλο διάδικο, ο οποίος καλείται συγχρόνως να παρασταθεί κατά την ημέρα και την ώρα που έχουν οριστεί για τη συζήτηση. Η επίδοση γίνεται είκοσι πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση.

5.Ο εκκαλών καλείται στη συζήτηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 87.

6.Αν ασκηθεί ανακοπή, αναστέλλεται η εκδίκαση της έφεσης.

 

Αρθρο: 169

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα εφέσεως

Σχόλια
Το τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 3 του ν.δ. 4600/1966.

 

Κείμενο Αρθρου

Με την έφεση η υπόθεση μεταβιβάζεται στο διοικητικό εφετείο κατά το μέρος που αφορά τις αιτιάσεις κατά της πρωτόδικης απόφασης, οι οποίες προβάλλονται με αυτήν. Το δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως όσα έπρεπε να κριθούν, σύμφωνα με το άρθρο 75, ως προς το νόμω βάσιμο της πράξης.

 

Αρθρο: 170

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόσθετοι λόγοι.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας

Σχόλια
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 του ν.δ. 10/1968.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Μέσα στα όρια του προηγούμενου άρθρου, επιτρέπεται να υποβληθούν πρόσθετοι λόγοι της έφεσης με χωριστό δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται η έφεση πάνω στο δικόγραφο αυτό συντάσσεται πράξη κατάθεσης.

2.Η κατάθεση του δικογράφου μπορεί να γίνει τουλάχιστον δεκαπέντε πλήρεις ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο που έχει οριστεί ακριβές αντίγραφο του δικογράφου αυτού επιδίδεται στον άλλο διάδικο με τη φροντίδα εκείνου που υπέβαλε τους πρόσθετους λόγους, μέσα σε τρεις ημέρες από την κατάθεσή του.

3.Πρόσθετος λόγος είναι παραδεκτός, και αν ακόμη η έφεση δεν περιέχει λόγο τυπικά παραδεκτό και ορισμένο.

 

Αρθρο: 171

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Παράβολο της έφεσης.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Παράβολο εφέσεως, Συνέπεια μη καταβολής

Σχόλια
1. Το άρθρο 171 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 221/1975. 2.Το κατά την παρ. 3 εδάφιο δεύτερο παράβολο αυξάνεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) δρχ. σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθ. 4 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ Α 67)

 

Κείμενο Αρθρου

1.Για να είναι παραδεκτή η έφεση εκείνου κατά του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη, πρέπει να καταβληθεί από αυτόν, στο δημόσιο ταμείο ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως τη συζήτηση στο ακροατήριο, παράβολο ίσο προς δύο εκατοστά (2%) του ποσού του αμφισβητούμενου φόρου χωρίς τα πρόσθετα.

2.Αν ως πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο δεν καταβληθεί καθόλου παράβολο ή καταβληθεί ελλιπές, το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του διαδίκου που εμφανίστηκε σ αυτήν και είναι υπόχρεος να το καταβάλει, χορηγεί σ αυτόν προθεσμία έως πέντε (5) ημέρες για να καταβάλει ή να συμπληρώσει το παράβολο και να προσκομίσει το αποδεικτικό κατάθεσή του η προθεσμία αυτή αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατά την οποία συζητήθηκε η υπόθεση. Αν η συζήτηση γίνει χωρίς να παρασταθεί ο υπόχρεος, το παράβολο μπορεί να καταβληθεί, και το αποδεικτικό κατάθεσή του να προσκομιστεί, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατά την οποία συζητήθηκε η υπόθεση. Στην περίπτωση αυτή το παράβολο καταβάλλεται προσαυξημένο κατά πενήντα εκατοστά (50%). Αν μέσα στις παραπάνω προθεσμίες δεν καταβληθεί το παράβολο ή καταβληθεί ελλιπές ή χωρίς την οφειλόμενη προσαύξηση, η έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.Αν αντικείμενο της δίκης είναι η επιβολή προστίμου για παράβαση του φορολογικού νόμου, το καταβλητέο παράβολο ορίζεται ίσο προς πέντε εκατοστά (5%) του ποσού του προστίμου που όρισε η εκκαλουμένη απόφαση. Τα παράβολο σε κάθε άλλη περίπτωση είναι τρείς χιλιάδες"(3000)" δραχμές

εξαιρούνται οι εφέσεις κατά των αποφάσεων μονομελούς δικαστηρίου, οι οποίες στην περίπτωση αυτή δεν υπόκεινται σε παράβολο.

4.Αν οι εκκαλούντες είναι περισσότεροι και ευθύνονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης εις ολόκληρον, κατατίθεται από όλους ένα μόνο παράβολο, και αν ακόμη καθένας ασκεί ιδιαίτερη έφεση της ίδιας απόφασης, αν όμως έχουν χωριστή καθένας υποχρέωση, κατατίθεται το ανάλογο στην υποχρέωσή του παράβολο ή, όπου συντρέχει περίπτωση, το πάγιο παράβολο, και όταν ακόμη ασκούν όλοι κοινή έφεση κατά της ίδιας απόφασης.

5.Αν η έφεση απορριφθεί, το παράβολο που έχει κατατεθεί περιέχεται στο δημόσιο. Αν γίνει δεκτή στο σύνολό της, αποδίδεται στον εκκαλούντα, και αν ακόμη το δικαστήριο δεν διέταξε την απόδοσή του. Αν γίνει εν μέρει δεκτή, αποδίδεται ένα μέρος του, που καθορίζεται κατά την κρίση του δικαστηρίου.

6.Από την αρμόδια φορολογική αρχή συντάσσεται σημείωμα για το ποσό του καταβλητέου παραβόλου και στέλνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η έφεση δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση στο ακροατήριο αντίγραφο του σημειώματος αυτού μπορεί να λάβει ατελώς ο διάδικος ου είναι υπόχρεος για την καταβολή του. Αν το παράβολο που έχει καταβληθεί με βάση το σημείωμα αυτό είναι ελλιπές, το δικαστήριο προχωρεί στην ουσιαστική κρίση της υπόθεσης, και η διαφορά του παραβόλου, αν μεν η έφεση απορριφθεί, καταλογίζεται με την απόφαση του δικαστηρίου και βεβαιώνεται σε βάρος του υπόχρεου από την αρμόδια φορολογική αρχή, ενώ, αν γίνει δεκτή, συμψηφίζεται με το μέρος του παραβόλου που αποδίδεται στο φορολογούμενο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγρ. 5 του άρθρου αυτού.

~Για την αντισυνταγματικότητα του άρθρου 171 του Κ.Φ.Δ. βλέπε Σ.Τ.Ε. 24/2005 & Σ.Τ.Ε. 25/2005 & Σ.Τ.Ε. 644/2005& Σ.Τ.Ε. 1406/2005& Σ.Τ.Ε. 1410/2005 & ολ.Σ.Τ.Ε. 647/2004.~

 

Αρθρο: 172

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Νέοι ισχυρισμοί.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Νέοι ισχυρισμοί και νέα αποδεικτικά μέσα στη δίκη της εφέσεως

 

Κείμενο Αρθρου

1.Στην κατ'έφεση δίκη μπορούν να υποβληθούν, με την έφεση ή τους πρόσθετους λόγους, και νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι να αφορούν κεφάλαια που αμφισβητήθηκαν ήδη με την προσφυγή, αν η μη υποβολή τους κατά την πρωτόδικη δίκη κρίνεται επαρκώς δικαιολογημένη.

2.Στην κατ' έφεση δίκη επιτρέπεται να γίνει επίκληση και προσαγωγή νέων αποδεικτικών μέσων, μόνο όμως για πραγματικούς ισχυρισμούς που προβάλλονται για πρώτη φορά, σύμφωνα με ισχυρισμούς που προβάλλονται για πρώτη φορά, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Αυτεπαγγέλτως όμως το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει να συμπληρωθούν οι αποδείξεις, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 95.

 

Αρθρο: 173

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Λόγοι απαραδέκτου.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Λόγοι απαραδέκτου εφέσεως

 

Κείμενο Αρθρου

1.Έφεση που δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις ή που ασκήθηκε χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.Το δικαστήριο ερευνά και αυτεπαγγέλτως το παραδεκτό της έφεσης, και αν την κρίνει παραδεκτή, προχωρεί στην εξέταση των λόγων της.

3.Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κρίνει για την ορθότητα της απόφασης με βάση τους νόμους που ίσχυαν κατά την έκδοσή της, χωρίς να μπορεί να λάβει υπόψη μεταγενέστερο νόμο, εκτός αν ο νόμος αυτός έχει αναδρομική ισχύ, η οποία εκτείνεται και σε όσα έχουν κριθεί πρωτοδίκως.

 

Αρθρο: 174

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Απόφαση.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Απόφαση στην Έφεση

 

Κείμενο Αρθρου

1.Αν κριθεί βάσιμος κάποιος από τους λόγους της έφεσης, το

δευτεροβάθμιο δικαστήριο εξαφανίζει ή μεταρρυθμίζει, ανάλογα με την περίπτωση, την απόφαση και αφού κρίνει περαιτέρω την υπόθεση, ακυρώνει ή τροποποιεί τη διοικητική πράξη ή απορρίπτει την προσφυγή.

2.Αν η απόφαση εξαφανιστεί λόγω αναρμοδιότητας του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο πρωτοβάθμιο δικαστήριο μόνο στην περίπτωση που αυτό δεν υπάγεται στην περιφέρεια του δικαστηρίου που δίκασε την έφεση.

3.Σε κάθε άλλη περίπτωση το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κρατά το ίδιο την υπόθεση.

 

Αρθρο: 175

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΚΦΔ)

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Χειροτέρευση εκκαλούντος στην έφεση

 

Κείμενο Αρθρου

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 76, το δικαστήριο που δικάζει την έφεση δεν μπορεί να καταστήσει χειρότερη τη θέση του εκκαλούντος, εκτός αν έχει ασκηθεί έφεση και από τον άλλο διάδικο.

 

Αρθρο: 176

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αποφάσεις που υπόκεινται σε αναθεώρηση.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αναθεώρηση αποφάσεων

 

Κείμενο Αρθρου

1.Σε αναθεώρηση υπόκεινται οι οριστικές αποφάσεις των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, αν δεν μπορεί πια αν ασκηθεί κατ' αυτών ανακοπή ή έφεση ή δεν υπόκεινται στα ένδικα αυτά μέσα.

2.Μαζί με την οριστική θεωρείται ότι προσβάλλεται και κάθε μη οριστική απόφαση.

 

Αρθρο: 177

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα αναθεώρησης.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Δικαίωμα Αναθεώρησης, Δεύτερη αίτηση Αναθεώρησης

 

Κείμενο Αρθρου

1.Δικαίωμα να ασκήσει αίτηση αναθεώρησης έχει ο διάδικος που ηττήθηκε εν όλω ή εν μέρει στη δίκη στην οποία έχει εκδοθεί η προσβαλλόμενη απόφαση.

2.Δεν συγχωρείται δεύτερη αίτηση αναθεώρησης από τον ίδιο διάδικο κατά της αυτής απόφασης, ως προς το ίδιο ή άλλο κεφάλαιο.

 

Αρθρο: 178

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Λόγοι αναθεώρησης.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Λόγοι Αναθεώρησης

 

Κείμενο Αρθρου

Η αναθεώρηση επιτρέπεται μόνο αν: α) η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίζεται σε ψευδή κατάθεση μάρτυρα, σε ψευδή έκθεση ή κατάθεση πραγματογνώμονα ή σε πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα αν τα περιστατικά αυτά προκύπτουν από αμετάβλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, β)μετά την έκδοση της απόφασης, ο διάδικος που ζητά την αναθεώρηση βρήκε ή περιήλθαν στην κατοχή του κρίσιμα έγγραφα που υπήρχαν πριν από τη δίκη, δεν γνώριζε όμως ότι υπάρχουν, γ)η απόφαση που προσβάλλεται στηρίζεται σε απόφαση πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου, η οποία έχει ανατραπεί αμετακλήτως μετά την τελευταία συζήτηση.

 

Αρθρο: 179

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Προθεσμία.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Προθεσμία Αναθεώρησης

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η προθεσμία για να ασκηθεί αίτηση αναθεώρησης είναι τρίμηνη και αρχίζει:α)στην περίπτωση α του προηγούμενου άρθρου, αφότου καταστεί αμετάκλητη η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου, β)στην περίπτωση β του ίδιου άρθρου, αφότου αυτός που ζητά την αναθεώρηση έμαθε για την ύπαρξη των κρίσιμων εγγράφων, γ) στην περίπτωση γ του ίδιου άρθρου, αφότου αυτός που ζητά την αναθεώρηση έμαθε για την αμετάκλητη απόφαση που θεμελιώνει την αίτησή του.

2.Αν τα γεγονότα της προηγούμενης παραγράφου έγιναν πριν από την επίδοση της απόφασης, η προθεσμία της αίτησης αναθεώρησης αρχίζει από την επίδοση αυτή.

3.Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 167 εφαρμόζεται και στην αίτηση αναθεώρησης.

 

Αρθρο: 180

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Προθεσμία.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Στοιχεία Δικογράφου Αναθεώρησης, Πρόσθετοι λόγοι

 

Κείμενο Αρθρου

1.Το έγγραφο της αίτησης αναθεώρησης πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 81 και να αναφέρει την προσβαλλόμενη απόφαση, τους λόγους για τους οποίους ζητείται η αναθέωρηση τα γεγονότα από τα οποία προκύπτει ότι τηρήθηκε η προθεσμία, καθώς και αίτημα.

2.Πρόσθετος λόγος αναθεώρησης επιτρέπεται να υποβληθεί με χωριστό δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται η αίτηση αναθεώρησης πάνω σαυτό συντάσσεται έκθεση κατάθεσης.

3.Η κατάθεση του δικόγραφου πρέπει να γίνει δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο που έχει οριστεί ακριβές αντίγραφο του δικογράφου αυτού επιδίδεται με τη φροντίδα εκείνου που υπέβαλε τους πρόσθετους λόγους, στον άλλο διάδικο, μέσα σε προθεσμία οκτώ ημερών από την καταθεσή του.

 

Αρθρο: 181

Ημ/νία: 06.05.1997

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Παράβολο.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Παράβολο στη συζήτηση αιτήσεως Αναθεωρήσεως

Σχόλια
Τα εντός εισ. ποσά στη παρ. 1 αυξήθηκαν με την παρ. 17α Ν. 2479/1997 (ΦΕΚ Α 67) - Η εντός " " παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 17β του άρθ. 4 του ν. 2479/1997 της οποίας παρ. η ισχύς αρχίζει από 6.5.1997.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η αίτηση αναθεώρησης την οποία ασκήθηκε ο διάδικος κατά του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη είνα απαράδεκτη, αν αυτός ως τη συζήτηση στο ακροατήριο, δεν καταβάλει στο δημόσιο ταμείο παράβολο τριών χιλιάδων "(3.000)"δραχμών.

Για τις αιτήσεις αναθεώρησης κατά των αποφάσεων του μονομελούς δικαστηρίου το παράβολο ορίζεται σε χίλιες "(1000)"δραχμές.

"2. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 171 και του άρθρου 173 εφαρμόζονται αναλόγως και στις αιτήσεις αναθεώρησης".

 

Αρθρο: 182

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΦΔ)

 

Τίτλος Αρθρου
Απόφαση.

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Απόφαση στην αίτηση Αναθεωρήσεως

 

Κείμενο Αρθρου

Αν κριθεί βάσιμος κάποιος από τους λόγους αναθεώρησης, εξαφανίζεται η προσβαλλόμενη απόφαση, και το δικαστήριο προχωρεί αμέσως σε νέα εξέταση της υπόθεσης μέσα στα όρια του λόγου αναθεώρησης που έγινε δεκτός.

 

Αρθρο: 183

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΦΔ)

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Ένδικα μέσα στη Απόφαση Αναθεωρήσεως

 

Κείμενο Αρθρου

Η απόφαση που εκδίδεται κατ' αναθεώρηση υπόκειται στα ίδια ένδικα μέσα, όπως και η απόφαση που αναθεωρήθηκε.

 

Αρθρο: 184

Ημ/νία: 31.05.1985

Ημ/νία Ισχύος: 31.05.1985

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΙΡΕΣΗ (ΚΦΔ)

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας, Αναίρεση, Προθεσμία Αναιρέσεως

 

Κείμενο Αρθρου

1.Οι αποφάσεις των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων υπόκεινται σε αναίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν το Συμβούλιο της Επικρατείας.

2.Η προθεσμία για να ασκηθεί αναίρεση από το δημόσιο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες, αφότου κοινοποιηθεί σ'αυτό η απόφαση, κατά της οποίας στρέφεται η αναίρεση. Η αίτηση αναίρεσης μετά την άσκησή της κοινοποιείται στον άλλο διάδικο, με τη φροντίδα εκείνου που την άσκησε, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεσή της.

 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.