Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΦΕΚ: Α 34 19770209

Τέθηκε σε ισχύ: 01.05.1977

Ημ.Υπογραφής: 04.02.1977

 

Τίτλος
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΟΙ - ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΕΝΤΑΞΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Υπόχρεοι εις τήρησιν βιβλίων και στοιχείων κ.λ.π.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Γενικές διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, ημεδαπόν ή αλλοδαπόν, αναφερόμενον εφεξής υπό τον όρον "επιτηδευματίας", ασκούν εντός της Επικρατείας εμπορικήν, βιομηχανικήν ή οιανδήποτε ετέραν επιχείρησιν και εν γένει κερδοσκοπικόν, βιοποριστικόν ή ελευθέριον επάγγελμα τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητεί, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία και τας δηλώσεις, κατά τα οριζομένα υπό του παρόντος Κώδικος και υπέχει εν γένει τας οριζομένας υπό τούτου υποχρεώσεις.

Δεν υποχρεούνται εις τήρησιν των υπό του παρόντος Κώδικος οριζομένων βιβλίων και στοιχείων οι παρέχοντες αποκλειστικώς έμμισθον υπηρεσίαν.

2. Εις τας ανωτέρω υποχρεώσεις υπόκειται και η κοινοπραξία

επιτηδευματιών, εφ' όσον αύτη έχει ωρισμένην επαγγελματικήν διεύθυνσιν, αποβλέπει εις την ενέργειαν συγκεκριμένων πράξεων, αποδεικνύεται δι' εγγράφου συμφωνίας κατατιθεμένης εις τον αρμόδιον Οικονομικόν Εφορον προ της ενάρξεως των εργασιών της, τα δε μέλη ταύτης είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα ασκούντα ιδίαν έκαστον επιχείρησιν ή ανώνυμοι εταιρίαι ή εταιρίαι περιωρισμένης ευθύνης. Η κοινοπραξία επιτηδευματιών θεωρείται ως επιτηδευματίας διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Κώδικος.

Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί ελευθέρων επαγγελματιών η μεταξύ των οποίων κοινοπραξία δεν

αναγνωρίζεται φορολογικώς.

"3. Δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν τα βιβλία και τα στοιχεία που ορίζονται από τον παρόντα Κώδικα, με εξαίρεση το ημερολόγιο μεταφοράς, οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι πτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι, οι σηροτρόφοι, οι υλοτομούντες και παράγοντες δασικά προϊόντα και οι αλιείς, εφόσον όλοι αυτοί δεν ασκούν την αγροτική τους εκμετάλλευση με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικού συνεταιρισμού, δεν διαθέτουν κατάστημα για την πώληση των προϊόντων της παραγωγής τους, πωλούν δε αυτά χωρίς επεξεργασία που μπορεί να τους προσδώσει το χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων, δεν εξάγουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό και δεν έχουν ενταχθεί, με δήλωσή τους, στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του νόμου προστιθέμενης αξίας.

4. Οι συνεταιρισμοί των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου και οι ενώσεις των συνεταιρισμών αυτών, έχουν υποχρέωση να τηρούν τα βιβλία και τα στοιχεία που ορίζονται από τον παρόντα Κώδικα, θεωρούμενοι ως επιτηδευματίες, εφόσον τα κέρδη τους από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών υπόκεινται στη φορολογία εισοδήματος ή η δραστηριοτητά τους υπάγεται στο φόρο προστιθέμενης αξίας, διαφορετικά έχουν υποχρέωση να τηρούν μόνο τα στοιχεία και τις δηλώσεις που ρητά ορίζονται από τον Κώδικα αυτό.

5. Το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι επιτροπές, οι ενώσεις προσώπων, οι συνεταιρισμοί γενικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι ενώσεις των συνεταιρισμών αυτών υποχρεούνται μόνο στην τήρηση των στοιχείων και δηλώσεων που ορίζονται ρητά από τον παρόντα Κώδικα. "Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο, έχουν και τις λοιπές υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τον Κώδικα αυτό για τους

επιτηδευματίες, για τις δραστηριότητές τους που υπάγονται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας".

<Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθρου 1 Π.Δ. 285/18-26 Μαϊου 1989 (ΦΕΚ Α 134). Σύμφωνα δε με την παρ. 1 άρθρ. 5 άνω Π.Δ. 285/1989 οι διατάξεις του άνω δευτέρου εδαφίου ισχύουν από 1 Ιαν. 1990.>

6. Δεν υποχρεούνται στην τήρηση των βιβλίων που ορίζονται από τον παρόντα Κώδικα, με εξαίρεση τα βιβλία που ορίζονται από τις παρ. 2,3,5 έως και 10,12,20 και 21 του άρθρ. 13, και στην έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών προς το κοινό και αποδείξεων δαπανών που ορίζονται από τα άρθρ. 18 και 24, αντίστοιχα, οι επιτηδευματίες που

πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα: α) μέχρι 1.000.000 δραχ. από την πώληση αγαθών, αυτούσιων ή μετά από προηγούμενη επεξεργασία β) μέχρι 250.000 δραχ. από την παροχή υπηρεσιών, ειδικά δε προκειμένου για εκμεταλλευτές φορτηγών πλοίων, εφόσον η χωρητικότητά τους δεν υπερβαίνει συνολικά τους 500 κόρους και γ) μέχρι 1.000.000 δραχ. συνολικά από την πώληση αγαθών, αυτούσιων ή μετά από επεξεργασία, και από την παροχή υπηρεσιών, εφόσον τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν τις 250.000 δραχ. "Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται επί ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιωρισμένης ευθύνης, επί κοινοπραξιών επιτηδευματιών, επί ελευθέρων επαγγελματιών και επί επιτηδευματιών που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 60% από χονδρικές πωλήσεις ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό".

<Το μέσα σε "" δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθρ. 22 Νόμ. 1731/1987 (ΦΕΚ Α 161). Σύμφωνα δε με παρ. 5 άνω άρθρ. 22 Νόμ. 1731/1987 οι διατάξεις του άνω δεύτερου εδαφίου ισχύουν από 1 Ιαν. 1987.>

<Οι παρ. 3,4,5 και 6 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 1 άρθρ.

1 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157). (Διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

7. Τα υπό του παρόντος Κώδικος οριζόμενα βιβλία και στοιχεία τηρούνται εις την Ελληνικήν, πλην των περιπτώσεων συναλλαγών μετά του εξωτερικού καθ' ας επιτρέπεται η διατύπωσις των αφορώντων ταύτας στοιχείων εις ξένην γλώσσαν.

Προκειμένου περί αλλοδαπών εν γένει επιχειρήσεων και οργανισμών εργαζομένων εν Ελλάδι δύναται να τηρώνται όλα ή ένια των βιβλίων και στοιχείων εις ξένην γλώσσαν υπό τον όρο της παραλλήλου καταχωρήσεως και εις την ελληνικήν γλώσσαν των τίτλων των λογαριασμών και της αιτιολογίας των εγγραφών. (Μετ' έγκρισιν του Οικονομικού Εφόρου επιτρέπεται η τήρησις των βιβλίων και στοιχείων εις ξένην γλώσσαν και άνευ του όρου τούτου).

<Η μέσα σε () δεύτερη περίοδος του δευτέρου εδαφίου καταργήθηκε από την παρ. 2 άρθρ. 1 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157). (Διόρθ. σφαλμ.

στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

 

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΟΙ - ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΕΝΤΑΞΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάκρισις επιτηδευματιών.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Διάκριση επιτηδευματιών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι επιτηδευματίαι διακρίνονται εις τους έχοντας ως αντικείμενον των εργασιών των:

α) Την αγοράν και πώλησιν αγαθών, χονδρικώς ή λιανικώς, μετά προηγουμένην ή μη επεξεργασίαν (κατεργασίαν, εξευγενισμόν,

συναρμολόγησιν, διασκευήν κλπ.).

β) Την παροχήν υπηρεσιών.

2. Διά την εφαρμογήν του παρόντος Κώδικος, θεωρείται:

α) Ως παροχή υπηρεσιών, και η περίπτωσις καθ' ην χρησιμοποιούνται και υλικά, αλλ' η αξία τούτων δεν υπερβαίνει το εν τρίτον της συνολικής αμοιβής του προσφερθέντος τας υπηρεσίας.

β) Ως χονδρική πώλησις, η πώλησις αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών προς έτερον επιτηδευματίαν και τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος, διά την άσκησιν του επαγγέλματός των, και προς τα πρόσωπα των παραγράφων 4 και 5 του αυτού άρθρου, ως και η πώλησις εισαγωγικού δικαιώματος.

γ) Ως χονδροπωλητής κατά κύριον λόγον, ο επιτηδευματίας του οποίου τα έσοδα εκ χονδρικών πωλήσεων υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των ετησίων ακαθαρίστων αυτού εσόδων.

3. Προκειμένου περί ενεργούντων επεξεργασίαν διά λογαριασμόν τρίτων, διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Κώδικος, τα ακαθάριστα έσοδα εξ επεξεργασίας τριπλασιάζονται.

 

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΟΙ - ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΕΝΤΑΞΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Ενταξις επιτηδευματιών εις κατηγορίας τηρήσεως βιβλίων.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Κατηγορίες τήρησης βιβλίων

Σχόλια
Σχόλιο παρ. 1: Για τη νέα αναπροσαρμογή των ακαθαρίστων εσόδων και τις κατηγορίες των βιβλίων, βλέπε τις παρ. 1,2,3,4 της 1089238/1108/0015 ΠΟΛ.1249/1990 (ΦΕΚ Β 818), Απ. Υπ. Οικονομικών.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Οι επιτηδευματίες εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες τήρησης βιβλίων, ανάλογα με το ποσό των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων τους κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.

Αν η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του δωδεκαμήνου τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα, για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα, εξευρίσκονται με αναγωγή. Επί πωλήσεως αγαθών για λογαριασμό τρίτου ως ακαθάριστο έσοδο για την τήρηση βιβλίων θεωρείται η αξία των αγαθών που πωλήθηκαν.

Κατηγορίες βιβλίων Ορια ακαθαρίστων εσόδων

Πρώτη μέχρι και δρχ. 10.000.000

Δεύτερη μέχρι και δρχ.120.000.000

Τρίτη άνω των δρχ.120.000.000"

<Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, όπως η παρ. 1 είχε διαμορφωθεί από το Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) και την παρ. 2 άρθρ. 1 Π.Δ. 285/89 (ΦΕΚ Α 134), αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθρ. 1 της 1105195/725/0015/2-4 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Β 743) απ. Υπ. Οικονομικών, που κυρώθηκε και από τη δημοσίευσή της έχει ισχύ νόμου από το εδάφ. γ της παρ. 5 άρθρ. 51 Νόμ. 1882/1990 (ΦΕΚ Α 43).>

2. Εντάσσονται από της ενάρξεως των εργασιών των:

"Α) Στην τρίτη κατηγορία, ανεξάρτητα από το ποσό των ετησίων ακαθάριστων εσόδων τους, οι ημηδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρείες. Κατ' εξαίρεση μπορούν να τηρήσουν βιβλία δεύτερης κατηγορίας, αν υποχρεούνται στην τήρησιν βιβλίων τρίτης κατηγορίας, οι αλλοδαπές γενικά επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις των Α.Ν. 89/1967 και 378/1968, καθώς και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλλάσσονται από τη Φορολογία εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Β) Στην πρώτη κατηγορία ανεξάρτητα από το ποσό των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων του από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, ο εκμεταλλευτής περιπτέρου. Στην περίπτωση που ο επιτηδευματίας αυτός διατηρεί και δεύτερο κλάδο πώλησης άλλων αγαθών, που εντάσσεται σε κατηγορία τήρησης βιβλίων όχι κατώτερη της δεύτερης, ή παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτ. Δ".

<Οι περιπτ. Α και Β που είχαν αντικατασταθεί από την παρ. 2 άρθρ.

3 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157), αντικαταστάθηκαν και πάλι ως άνω από την παρ. 3 άρθρ. 1 Π.Δ. 285/18-26 Μαϊου 1989 (ΦΕΚ Α 134).> Γ) Εις την κατηγορίαν την αντιστοιχούσαν εις τα ετήσια ακαθάριστα αυτών έσοδα, πάντως δε ουχί εις την κατηγορίαν κατωτέραν της δευτέρας, οι παρέχοντες υπηρεσίας.

Δ) Εις την δευτέραν κατηγορίαν: α) ο ασκών ελευθέριον επάγγελμα, β) ο εκτελωνιστής, γ) ο επίσημος πράκτωρ λαχείου, δ) ο εκμεταλλευτής αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, ε) ο παραγωγός ασφαλειών, στ) ο μεσίτης εν γένει, ζ) ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιοτριβείου, η) ο διατηρών εκπαιδευτήριον ή φροντιστήριον, θ) ο εκμεταλλευτής πλοίου της δευτέρας κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 27/1975, ι) ο εκμισθών πάσης φύσεως μηχανήματα, αυτοκίνητα ή οιαδήποτε έτερα κινητά πράγματα,

ια) ο πράκτωρ εφημερίδων και περιοδικών, ιβ) ο ασχολούμενος με την κατασκευήν ιδιωτικών ή δημοσίων τεχνικών έργων, του οποίου τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται κατ' ειδικόν τρόπον, συμφώνως προς την νομοθεσίαν περί φορολογίας εισοδήματος και ιγ) ο κατ' επάγγελμα ασχολούμενος με την πώλησιν χρυσών και λοιπών νομισμάτων.

"Από τους παραπάνω επιτηδευματίες αυτός που διατηρεί και δεύτερο κλάδο πώλησης αγαθών ή προσφορές άλλων υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών και προσφοράς άλλων υπηρεσιών, τηρεί για τις εργασίες του κλάδου αυτού, τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του δευτέρου κλάδου, όχι όμως κατηγορίας κατώτερης της δεύτερης, εφόσον τα συνολικά ετήσια ακαθάριστα έσοδα όλων των κλάδων υπερβαίνουν το 1.000.000 δραχ. ή είναι κατώτερα του ορίου αυτού αλλά τα έσοδα από την προσφορά υπηρεσιών και των δύο κλάδων υπερβαίνουν τις 250.000 δρχ. Στην προηγούμενη περίπτωση τα έσοδα και έξοδα του πρώτου κλάδου μπορεί να παρακολουθούνται στα βιβλία του δευτέρου κλάδου και σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων - εξόδων, εφόσον τα βιβλία αυτά είναι δεύτερης κατηγορίας, ή σε ιδιαίτερους λογαριασμούς, εφόσον τα βιβλία αυτά είναι τρίτης κατηγορίας."

<Το μέσα σε "" δεύτερο και τρίτο εδάφιο αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 3 άρθρ. 3 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157). (Διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 181/26 Νοεμ. 1986).>

"Ε) Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του, όχι όμως σε κατηγορία ανώτερη της δεύτερης: α) ο οπωρολαχανέμπορος, β) ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης τσιγάρων, γ) ο πρατηριούχος καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων, δ) ο πωλητής αποκλειστικά φωτιστικού οινοπνεύματος και ε) ο πωλητής πετρελαιοειδών, ως αντιπρόσωπος εταιρείας διανομής των ειδών αυτών.

Στην περίπτωση που επιτηδευματίας, από τους πιο πάνω, διατηρεί και δεύτερο κλάδο πώλησης άλλων αγαθών, που εντάσσεται σε κατηγορία τήρησης βιβλίων όχι κατώτερη της δεύτερης, ή παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου της περίπτ. Δ και τηρούνται βιβλία δεύτερης κατηγορίας και για τον πρώτο κλάδο".

<Η περίπτ. Ε αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 άρθρ. 1 Π.Δ.

285/18-26 Μαϊου 1989 (ΦΕΚ Α 134).>

"ΣΤ) Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του, όχι όμως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης: α) ο επιτηδευματίας που διατηρεί κέντρο διασκέδασης ή κατάστημα γενικά που υπόκειται, σε αγορανομική κατάταξη, ανεξάρτητα από την κατηγορία ένταξής του. Κατ' εξαίρεση, τα παραδοσιακά καφενεία που λειτουργούν σε οικισμούς μέχρι 3.000 κατοίκων εντάσσονται σε κατηγορία τήρησης βιβλίων με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, β) ο συνεταιρισμός

επιτηδευματιών, γ) ο επιτηδευματίας που πραγματοποιεί ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα στα εκατό (60%) από χονδρικές πωλήσεις ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό, δ) η κοινοπραξία επιτηδευματιών, που ασχολείται με την κατασκευή ιδιωτικών ή δημοσίων τεχνικών έργων και τα καθαρά κέρδη της προσδιορίζονται κατ' ειδικό τρόπο, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος, μπορεί να τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας αδιάφορα από το ποσό των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων της, ε) ο επιτηδευματίας, που στο αντικείμενο των εργασιών του περιλαμβάνεται και η πώληση καλλυντικών, οπτικών, παιχνιδιών, λουλουδιών, φυτών, κρυστάλλων, πορσελάνων, γιαλικών, ειδών οικιακής χρήσης, τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης, ειδών δώρων, μουσικών οργάνων πάσης φύσεως, ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, σιδηρικών, ειδών κιγκαλερίας, φωτογραφικών και κινηματογραφικών ειδών, οργάνων γυμναστικής, κοσμημάτων γενικά, ειδών χρυσοχοϊας και αργυροχοϊας και

στ) ο επιτηδευματίας, που στο αντικείμενο των εργασιών του

περιλαμβάνεται και η εκμετάλλευση εργαστηρίου ή παρασκευαστηρίου ειδών ζαχαροπλαστικής και συναφών ειδών".

<Η περίπτ. ΣΤ, που είχε αντικατασταθεί από το άρθρ. 3 Π.Δ.

356/1986, και άρθρ. 22 παρ. 1 Νόμ. 1731/1987, αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ. 1 άρθρ. 17 Νόμ. 1882/1990, ΦΕΚ Α 43, (διόρθ. σφάλμ. στο ΦΕΚ Α 51/6-4-1990). Σύμφωνα δε με την παρ. 7 άρθρ. 17 Νόμ. 1882/1990, οι διατάξεις της άνω περίπτ. ΣΤ ισχύουν από 1 Ιαν. 1991.>

"Ζ) Εις την κατηγορίαν την αντιστοιχούσαν εις τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα αυτού, πάντως δε ουχί κατωτέραν της δευτέρας κατηγορίας, ο διατηρών επιχείρησιν ημερησίου ή περιοδικού τύπου, δυνάμενος να τηρή βιβλίον αγορών και πωλήσεων, αντί βιβλίου εσόδων - εξόδων".

<Η περίπτ. Ζ προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 69 Νόμ. 814/1978.> "3. Ο επιτηδευματίας μπορεί να τηρήσει βιβλία ανώτερης κατηγορίας από εκείνης στην οποία εντάσσεται, με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των στοιχείων που ορίζονται για την κατηγορία αυτή. Ο επιτηδευματίας που δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικα, ή που είναι υπόχρεος στην τήρηση βιβλίων πρώτης κατηγορίας, μπορεί να τηρήσει βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, με την προϋπόθεση της τήρησης των βιβλίων αυτών και όλων των στοιχείων που ορίζονται για την κατηγορία αυτή από την έναρξη της διαχειριστικής του περιόδου και επί 5 συνεχείς διαχειριστικές περιόδους".

"4. Ο επιτηδευματίας που διατηρεί επιχείρηση πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών εντάσσεται στην κατηγορία τήρησης βιβλίων που αντιστοιχεί στο άθροισμα των ετησίων ακαθάριστων εσόδων του από τους δυο κλάδους, όχι όμως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης, εφόσον τα έσοδά του αυτά υπερβαίνουν το 1.000.000 δραχ. ή είναι κατώτερα του ορίου αυτού αλλά τα έσοδα του κλάδου παροχής υπηρεσιών υπερβαίνουν τις 250.000 δραχ." "5. Ο νέος επιτηδευματίας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τηρεί κατά την έναρξη των εργασιών του τα βιβλία κατηγορίας, όχι κατώτερης εκείνης στην οποία εντάσσεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση μη ένταξής του τηρεί, κατά την έναρξη των εργασιών του, βιβλία πρώτης κατηγορίας. Με έγκριση του Οικονομικού Εφόρου επιτρέπεται η μη τήρηση βιβλίου αγορών ή εσόδων - εξόδων, κατά περίπτωση, εφόσον είναι πιθανό ότι κατά την επόμενη της έναρξης διαχειριστική περίοδο ο επιτηδευματίας δεν θα έχει τέτοια υποχρέωση με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 1 του παρόντος Κώδικα".

<Οι παρ. 3,4 και 5 όπως η τελευταία είχε διαμορφωθεί από το άρθρ.

2 Π.Δ. 218/1982, αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 3 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157). (Διόρθ. σφάλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ.

1986).>

6. (Καταργήθηκε από την παρ. 5 άρθρ. 3 Π.Δ. 356/1986, ΦΕΚ Α 157, διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).

"6. Οι ατομικές και εταιρικές επιχειρήσεις με τον τύπο της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, καθώς και οι επιχειρήσεις με τη μορφή της κοινωνίας του αστικού δικαίου, που προκύπτουν από τη λύση ή τη μετατροπή υφιστάμενης ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας ή ατομικής επιχείρησης ή κοινωνίας του αστικού δικαίου, δε θεωρούνται νέες επιχειρήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, των σχετικών με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, εφ' όσον οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν στην ίδια ή σε διαφορετική επαγγελματική εγκατάσταση και στο αντικείμενο των εργασιών τους περιλαμβάνεται και εκείνο της επιχείρησης που λύθηκε ή μετατράπηκε".

<Η νέα παρ. 6 μετά την κατάργηση της άνω παρ. 6 προστέθηκε από την παρ. 2 άρθρ. 22 Νόμ. 1731/1987 (ΦΕΚ Α 161).>

 

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Βιβλίον πρώτης κατηγορίας.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Βιβλίο πρώτης κατηγορίας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο επιτηδευματίας της πρώτης κατηγορίας τηρεί βιβλίο αγορών, των διά την άσκησιν του επαγγέλματός του αγοραζομένων, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει εμπορευσίμων αγαθών, εις το οποίον καταχωρεί: α) την χρονολογίαν εκδόσεως ή λήψεως του στοιχείου αγοράς, κατά περίπτωσιν, β) το οικείον δικαιολογητικόν μετά του αύξοντος αριθμού τούτου και γ) την αξίαν της αγοράς. Εις ιδιαιτέραν στήλην ή εις ιδιαίτερον χώρον του βιβλίου αγορών καταχωρείται με τα αυτά δεδομένα η αξία των αγοραζομένων αγαθών των προοριζομένων διά παγίαν εκμετάλλευσιν. Προκειμένου περί αγοράς αγαθών αξίας εκάστης συναλλαγής μέχρι και δραχμών 1.000, επιτρέπεται η καταχώρησις τούτων διά μιας εγγραφής, εξαιρέσει των κατά την παράγραφον 8 του άρθρου 19 του παρόντος Κώδικος αγορών.

2. Αι επιστροφαί αγοραζομένων αγαθών και αι εκπτώσεις επί αγοράς, αι μη αναγραφόμεναι επί των οικείων δικαιολογητικών, καταχωρούνται μετά τον αυτόν ως άνω τρόπον εις ιδιαίτερον χώρον του βιβλίου αγορών.

 

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Βιβλίον δευτέρας κατηγορίας.

Λήμματα
Βιβλία και Φορολογικά στοιχεία, Βιβλίο δεύτερης κατηγορίας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο επιτηδευματίας της δευτέρας κατηγορίας τηρεί διά την άσκησιν του επαγγέλματός του βιβλίον εσόδων - εξόδων, εις διακεκριμένας στήλας του οποίου καταχωρούνται μετά χρονολογίας εκδόσεως ή λήψεως και μνείας του οικείου δικαιολογητικού:

Α) Τα ακαθάριστα έσοδα τοις μετρητοίς και επί πιστώσει: α) εκ πωλήσεως αγαθών, β) εκ παροχής υπηρεσιών και γ) εκ λοιπών πράξεων.

Β) Αι δαπάναι τοις μετρητοίς και επί πιστώσει: α) διά την αγοράν εμπορευσίμων αγαθών και δη διακεκριμένως των προοριζομένων προς μεταπώλησιν και προς παραγωγήν προϊόντων, εφόσον τούτο δεν είναι εξαιρετικώς δυσχερές, ή διά την αποδοχήν υπηρεσιών, β) διά τα γενικά έξοδα και γ) διά λοιπάς πράξεις.

Εις ιδιαιτέραν στήλην ή εις ιδιαίτερον χώρον του βιβλίου εσόδων - εξόδων καταχωρούνται τα αγοραζόμενα αγαθά τα προοριζόμενα διά παγίαν εκμετάλλευσιν.

Ωσαύτως εις ιδιαίτερον χώρον του βιβλίου τούτου καταχωρούνται, κατά τον χρόνον της πραγματοποιήσεως των, αι καταθέσεις και αι αναλήψεις κεφαλαίων, τα χορηγούμενα ή τα λαμβανόμενα δάνεια, ως και αι γενόμεναι εισπράξεις ή καταβολαί προς μερικήν ή ολικήν εξόφλησιν τούτων. Τα ακαθάριστα έσοδα δύναται να καταχωρώνται ημερησίως δι' αναγραφής, διακεκριμένως, δι' εκάστην σειράν, του πρώτου και του τελευταίου αριθμού των εκδιδομένων στοιχείων, του συνολικού αριθμού αυτών και του αθροίσματος της αξίας των.

Αι επιστροφαί πωλουμένων ή αγοραζομένων αγαθών και αι εκπτώσεις επί πωλήσεως ή αγοράς αι μη αναγραφόμεναι επί των οικείων δικαιολογητικών καταχωρούνται κατά τον αυτόν ως άνω τρόπν εις ιδιαίτερον χώρον του βιβλίου εσόδων - εξόδων.

Εις το βιβλίον εσόδων - εξόδων καταχωρούνται διακεκριμένως και τα πραγματοποιούμενα έσοδα και έξοδα δια λογαριασμόν τρίτου.

2. Εις τας τελευταίας σελίδας του βιβλίου εσόδων - εξόδων καταχωρείται, κατά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου και το βραδύτερον εντός του επομένου μηνός από της λήξεως ταύτης:

Α) Ανάλυσις των ακαθαρίστων εσόδων εκ πωλήσεως αγαθών και εκ παροχής υπηρεσιών διακεκριμένως εις τοιαύτα: α) εκ λιανικών πωλήσεων και β) εκ χονδρικών πωλήσεων.

Β) Ανάλυσις των γενικών εξόδων εις τοιαύτα: α) δι' αμοιβάς προσωπικού (μισθούς, ημερομίσθια κλπ.), β) δι' αμοιβάς τρίτων (αμοιβαί, μεσιτείαι, προμήθειαι κλπ.), γ) διά τόκους, δ) δι' ενοίκια και ε) διά λοιπά γενικά έξοδα.

Δεν απαιτείται η καταχώρησις της ανωτέρω αναλύσεως, εάν εκ του τρόπου τηρήσεως του βιβλίου εσόδων - εξόδων προκύπτει αύτη.

"3. Ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας τηρεί και βιβλίο απογραφών εμπορευσίμων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ.

40 και 41 του παρόντος Κώδικα. Κατ' εξαίρεση, απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή, μόνο για τις απογραφές 31 Δεκ. 1990 και 31 Δεκ. 1991, ο επιτηδευματίας που τα ακαθάριστα έσοδά του, σε κάθε μία από τις διαχειριστικές περιόδους 1/1-31/12/1990 και 1/1-31/12/1991, δεν ξεπέρασαν το ποσό των 50.000.000 δραχμών, εκτός από εκείνον που είχε υποχρέωση να συντάξει απογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. β της παρ. 3 του άρθρ. 56 του νόμ. 1642/1986".

<Η παρ. 3 προστέθηκε από την παρ. 2 άρθρ. 17 Νόμ. 1882/1990, ΦΕΚ Α 43 (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 51/6-4-1990).>

 

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

 

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 4 Π.Δ. 356/1986, ΦΕΚ Α 157, διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α' 181/26 Νοεμ. 1986).

 

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΙΒΛΙΑ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Βιβλία τρίτης κατηγορίας.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Βιβλία τρίτης κατηγορίας

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας, για την άσκηση του επαγγέλματός του, τηρεί λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο και με οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις παραδεκτές αρχές της λογιστικής".

<Ο τίτλος του άρθρ. 7 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 2 άρθρ. 4 Π.Δ.

356/1986, (ΦΕΚ Α 157), (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ.

1986).>

Αι διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος Κώδικος εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω.

Βιβλίον αποθήκης τηρείται μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του επομένου άρθρου 8.

Βιβλίον Παραγωγής - Κοστολογίου τηρείται εφόσον συντρέχουν οι προυποθέσεις του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικος.

Επίσης τηρούνται: α) Βιβλίον πρακτικών γενικής συνελεύσεως των μετόχων και β) Βιβλίον πρακτικών διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου περί ανωνύμου ημεδαπής εταιρίας.

Ωσαύτως τηρούνται: α) Βιβλίον εταίρων, β) Βιβλίον πρακτικών συνελεύσεων και γ) Βιβλίον πρακτικών διαχειρίσεως, προκειμένου περί εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης.

2. Εκ των τηρουμένων εις το Γενικόν Καθολικόν και τα αναλυτικά καθολικά λογαριασμών δέον να προκύπτουν αναλυτικώς, πλην άλλων, και τα εξής δεδομένα αφορώντα, κατά περίπτωσιν, εις:

α) τα έσοδα εκ χονδρικών πωλήσεων, β) τα έσοδα εκ λιανικών πωλήσεων, γ) τα έσοδα εκ παροχής υπηρεσιών διακεκριμένως χονδρικώς και λιανικώς, δ) τα έσοδα εκ πωλήσεων εξ εξαγωγών, κατασκευών και επισκευών, επί των οποίων αναγνωρίζεται έκπτωσις άνευ δικαιολογητικών, ε) τα έσοδα εξ υπερτιμήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων υποκειμένων εις φορολογίαν,

στ) τα έσοδα εξ εκχωρήσεως δικαιωμάτων συναφών προς την άσκησιν επιχειρήσεως, ζ) τα έσοδα εξ εκχωρήσεως άλλων στοιχείων της

επιχειρήσεως, η) τα έσοδα εξ εκάστης κατηγορίας λοιπών πράξεων, Θ) τας αγοράς εμπορευμάτων προς μεταπώλησιν, ι) τας αγοράς πρώτων υλών, ια) τας αγοράς βοηθητικών υλών, ιβ) τας αγοράς καυσίμων υλών, ιγ) τας αγοράς ανταλλακτικών, ιδ) τας αγοράς ειδών συσκευασίας, ιε) την συντήρησιν και την επισκευήν, ιστ) την επεξεργασίαν, ιζ) την ανάλωσιν ηλεκτρικής ενεργείας, ιη) τα ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, ιθ) τα μεταφορικά, κ) την ανάλωσιν ύδατος, κα) το τεκμαρτόν ενοίκιον, κβ) τα ασφάλιστρα, κγ) τα ψυκτικά, κδ) τα αποθήκευτρα, κε) τα πρόστιμα, κστ) τους τόκους υπερημερίας εξ οφειλομένων φόρων, κζ) τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα επιδόματα, κη) τας αποζημιώσεις μισθωτών, κθ) τας εισφοράς υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών, λ) τας αμοιβάς τρίτων, λα) τους τόκους, λβ) τα ενοίκια, λγ) τας άνευ αποδεικτικών στοιχείων δαπάνας των επιχειρήσεων εκδόσεως εφημερίδων, λδ) τας εκπιπτομένας δωρεάς κατά τας διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.Δ. 3323/1955, ως ισχύει λε) τα εκπιπτόμενα άνευ αποδεικτικών μικροέξοδα, λστ) τας αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, λζ) τας αποσβέσεις εξόδων πρώτης εγκαταστάσεως, λη) τας αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων λθ) τας φθοράς, απώλειας και υποτιμήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων τας αναγνωριζομένας προς έκπτωσιν, μ) τας χρεωστικάς και πιστωτικάς συναλλαγματικάς διαφοράς, μα) ένα έκαστον φόρο του Δημοσίου και υπέρ τρίτων, μβ) τα τεχνικά αποθεματικά (μαθηματικά αποθεματικά κλπ), μγ) τα αποθεματικά προς αποκατάστασιν ενεργητικού, μδ) μίαν εκάστην αφορολόγητον κράτησιν, με) τας αναλωθείσας πρώτας ύλας, μστ) τας αναλωθείσας βοηθητικάς ύλας, μζ) τας αναλωθείσας καυσίμους ύλας, μη) τα αναλωθέντα είδη συσκευασίας, μθ) τα παραχθέντα έτοιμα προϊόντα και ν) τα παραχθέντα υποπροϊόντα.

 

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Βιβλίον Αποθήκης.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Βιβλίο Αποθήκης

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για δικό του λογαριασμό χονδρικώς ή κατά κύριο λόγο χονδρικώς, εφόσον κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από χονδρικές πωλήσεις ξεπέρασαν το ποσό των 180.000.000 δραχμ., τηρεί βιβλίο αποθήκης κατ' είδος, ποσότητα και αξία κατά την εισαγωγή και εξαγωγή.

Κατ' εξαίρεση, ο επιτηδευματίας που το σύνολο των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων του κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, προέρχεται από πωλήσεις προς το εξωτερικό (εξαγωγές), τηρεί βιβλίο αποθήκης, σύμφωνα με τα πιο πάνω, εφόσον οι πωλήσεις του αυτές ξεπέρασαν το ποσό των 250.000.000 δραχμ.

2. Ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για δικό του λογαριασμό λιανικώς η κατά κύριο λόγο λιανικώς, αν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το σύνολο των ετησίων ακαθάριστων εσόδων του ξεπέρασε το ποσό των 250.000.000 δραχμ., τηρεί βιβλίο αποθήκης κατ' είδος, ποσότητα και αξία κατά την εισαγωγή, της εξαγωγής προσδιοριζομένης με την απογραφή, αν όμως το σύνολο των εσόδων αυτών ξεπέρασε το ποσό των 350.000.000 δραχμ., τηρεί βιβλίο αποθήκης κατ' είδος, ποσότητα και αξία κατά την εισαγωγή και εξαγωγή".

<Οι παρ. 1 και 2 που είχαν αντικατασταθεί από το Π.Δ. 218/1982 (ΦΕΚ Α 34), Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 134), αντικαταστάθηκαν και πάλι ως άνω από το άρθρ. 2 της 1105195/725/0015/2-4 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Β 743) απ. Υπ. Οικονομικών, που κυρώθηκε και από τη δημοσίευσή της έχει ισχύ νόμου από το εδάφ. γ της παρ. 5 άρθρ. 51 Νόμ. 1880/1990 (ΦΕΚ Α 43).>

3. Υπό τας προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου και κατά τα εν αυταίς οριζόμενα, βιβλίον αποθήκης τηρεί και ο επιτηδευματίας ο πωλών αγαθά διά λογαριασμόν τρίτων ή δι' ιδίον λογαριασμόν και διά λογαριασμόν τρίτων. Τα αγαθά των τρίτων παρακολουθούνται διακεκριμένως τουλάχιστον κατ' είδος και ποσότητα.

"4. Ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά μετά από προηγούμενη επεξεργασία, εφόσον κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το σύνολο των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων του ξεπέρασε το ποσό των 180.000.000 δραχμ., τηρεί βιβλίο αποθήκης: α) πρώτων υλών, β) βοηθητικών υλών, γ) καυσίμων, δ) ειδών συσκευασίας, ε) ετοίμων προϊόντων και στ) υποπροϊόντων, στο οποίο καταχωρούνται για κάθε αγαθό οι αγορές και πωλήσεις κατ' είδος, ποσότητα και αξία και η εντός και εκτός της επιχείρησης ποσοστική διακίνηση κατ' είδος και ποσότητα. Αν τα ακαθάριστα έσοδα του επιτηδευματία προέρχονται αποκλειστικά από πωλήσεις προς το εξωτερικό (εξαγωγές), βιβλίο αποθήκης τηρείται εφόσον τα ετήσια αυτά έσοδά του, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, ξεπέρασαν το ποσό των 250.000.000 δρx."

<Το πρώτο εδάφ. της παρ.4., που είχε αντικατασταθεί από το Π.Δ.

218/1982 (ΦΕΚ Α 34), Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) και Π.Δ. 285/1989 (ΦΕΚ Α 134), αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από το άρθρ. 2 της 1105195/725/0015/2-4 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Β 743) απ. Υπ. Οικονομικών, που κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της από το εδάφ. γ της παρ. 5 άρθρ. 51 Νόμ. 1882/1990 (ΦΕΚ Α 43).> Η αξία κτήσεως των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλών, των καυσίμων υλών και των ειδών συσκευασίας των διατεθεισών προς επεξεργασίαν και το κόστος των παραχθέντων ετοίμων προϊόντων και υποπροϊόντων αναγράφεται εις το βιβλίον αποθήκης τουλάχιστον άπαξ του έτους κατά το κλείσιμον του ισολογισμού.

Βοηθητικαί ύλαι, καύσιμαι ύλαι και είδη συσκευασίας, εφόσον δεν ασκούν ουσιώδη επίδρασιν επί του κόστους ή επί της ποσοτικής αποδόσεως των παραγομένων προϊόντων, δύναται να παρακολουθώνται μόνον κατ' αξίαν εις αντιστοίχους λογαριασμούς.

"5. Βιβλίο αποθήκης, κατά τα οριζόμενα από την προηγούμενη παράγραφο τηρεί επίσης: α) ο επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία αποκλειστικά για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από την επεξεργασία ξεπέρασαν το ποσό των 180.000.000 δραχμ. και

β) ο επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για δικό του λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το σύνολο των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων του ξεπέρασε το ποσό των 180.000.000 δραχμ. Αν τα ακαθάριστα έσοδα του επιτηδευματία, και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, προέρχονται αποκλειστικά από πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών προς το εξωτερικό (εξαγωγές), βιβλίο αποθήκης τηρείται εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο ξεπέρασαν το ποσό των 250.000.000 δραχμών. Οι πρώτες ύλες και τα παραγόμενα έτοιμα προϊόντα των τρίτων

παρακολουθούνται διακεκριμένα τουλάχιστον κατ' είδος και ποσότητα".

<Η παρ. 5, που είχε αντικατασταθεί από το Π.Δ. 218/1982 (ΦΕΚ Α 34), το Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) και το Π.Δ. 285/1989 (ΦΕΚ Α 134), αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από το άρθρ. 2 της 1105195/725/0015/2-4 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Β 743) απ. Υπ. Οικονομικών, που κυρώθηκε και από τη δημοσίευσή της έχει ισχύ νόμου από το εδάφ. γ της παρ. 5 άρθρ. 51 Νόμ. 1882/1990 (ΦΕΚ Α 43).>

6. Επί επιχειρήσεως εχούσης παραλλήλως προς τον κλάδον εμπορίου και διακεκριμένον τοιούτον επεξεργασίας, διά την υποχρέωσιν τηρήσεως βιβλίου αποθήκης, έκαστος κλάδος κρίνεται αυτοτελώς.

7. Κατ' εξαίρεσιν των οριζομένων υπό των παραγράφων 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου, προκειμένου περί επιτηδευματίου του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα το πρώτον από της ενάρξεως των εργασιών του υπερέβησαν το εκάστοτε ισχύον όριον διά την τήρησιν βιβλίου αποθήκης, η υποχρέωσις αύτη άρχεται από της μεθεπομένης διαχειριστικής του περιόδου, εφόσον και κατά τας δύο προηγουμένας διαχειριστικάς περιόδους συνεχίζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων τούτων.

8. Εις το βιβλίον αποθήκης, τηρούμενον κατά τα οριζόμενα υπό των παραγράφων 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου, αναγράφεται και η χρονολογία εισαγωγής ή εξαγωγής κατά περίπτωσιν μετά μνείας του οικείου δικαιολογητικού.

Η καταχώρησις της εισαγωγής ή εξαγωγής των αγαθών δύναται, αντί να ενεργήται απ' ευθείας εις το βιβλίον αποθήκης, να ενεργήται εντός των οριζομένων προθεσμιών εις θεωρημένην κατάστασιν ημερησίας κινήσεως αποθήκης, τα δεδομένα της οποίας μεταφέρονται συγκεντρωτικώς εντός της μεθεπομένης είτε απ' ευθείας εις το βιβλίον αποθήκης είτε εις θεωρημένην κατάστασιν μηνιαίας κινήσεως αποθήκης και εκ ταύτης συγκεντρωτικώς εις το βιβλίον αποθήκης εντός του πρώτου δεκαημέρου του επομένου μηνός.

9. Δεν υποχρεούνται εις την τήρησιν βιβλίου αποθήκης: α) αι ανώνυμοι εταιρίαι και εταιρίαι περιωρισμένης ευθύνης αι έχουσαι αντικείμενον εργασιών εκ των αναφερομένων εις τας περιπτώσεις Δ και Ε της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος Κώδικος, β) οι διατηρούντες επιχείρησιν εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου, εφόσον διαθέτουν τα αγαθά των λιανικώς ή κυρίως λιανικώς, γ) οι διατηρούντες ξενοδοχείον ή ξενώνα και δ) οι ασχολούμενοι με την εξαγωγήν νωπών προϊόντων.

Επί των περιπτώσεων της παρούσης παραγράφου προκειμένου περί επιτηδευματίου έχοντας παραλλήλως και έτερον κλάδον, διά την υποχρέωσιν τηρήσεως βιβλίου αποθήκης ο κλάδος ούτος κρίνεται αυτοτελώς.

10. Προκειμένου περί υποκαταστήματος, εάν διά τούτο τηρώνται βιβλία εκ των οποίων εξάγεται αυτοτελώς λογιστικόν αποτέλεσμα, τηρείται ίδιον βιβλίο αποθήκης, κατά τα οριζόμενα υπό του παρόντος άρθρου, άλλως εις μεν το βιβλίον αποθήκης του κεντρικού παρακολουθείται κατ' είδος, ποσότητα και αξίαν η κίνησις του υποκαταστήματος, εις δε το

υποκατάστημα τηρείται βιβλίον αποθήκης μόνον κατ' είδος και ποσότητα. Εάν το υποκατάστημα ευρίσκεται εις την αυτήν πόλιν μετά του κεντρικού ή εν πάση περιπτώσει εις απόστασιν ουχί μεγαλυτέραν των 30 χιλιομέτρων εξ αυτού, τηρούνται δε εις τούτο βιβλία εκ των οποίων δεν εξάγεται αυτοτελώς λογιστικόν αποτέλεσμα, δύναται αντί της τηρήσεως ιδίου βιβλίου αποθήκης εν αυτώ, να παρακολουθήται η κίνησις αυτού ως προς την εισαγωγήν και εξαγωγήν, δι' ιδιαιτέρων στηλών εις μερίδας του βιβλίου αποθήκης του κεντρικού ή εις ιδιαίτερον βιβλίον αποθήκης τηρούμενον εις το κεντρικόν. Διά την εφαρμογήν του παρόντος εδαφίου η περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης θεωρείται ως μία πόλις.

11. Διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Κώδικος ως είδος θεωρείται η ουσιώδης ποιοτική διάκρισις των αγαθών, η οποία επηρεάζει σημαντικώς τουλάχιστον την απόδοσιν ή το κόστος ή την τιμήν πωλήσεως διαζευτικώς ή αθροιστικώς.

 

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Βιβλίον Παραγωγής - Κοστολογίου.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο επιτηδευματίας ο υπόχρεως εις τήρησιν βιβλίου αποθήκης κατά τα εν παραγράφοις 4 και 5 του άρθρου 8 του παρόντος Κώδικος οριζόμενα τηρεί, προκειμένου περί των ιδίων ετοίμων προϊόντων εξωλογιστικόν βιβλίον παραγωγής - κοστολογίου, με ιδιαιτέραν μερίδα κατ' είδος εις την οποίαν:

Α) Συγκεντρούνται το βραδύτερον εντός των δύο επομένων μηνών από της λήξεως της διαχειριστικής περιόδου: α) αι εντός της ληξάσης

διαχειριστικής περιόδου αναλωθείσαι διά την παραγωγήν του ετοίμου προϊόντος ποσότητες πρώτων υλών και των ασκουσών ουσιώδη επίδρασην επί του κόστους ή της ποσοτικής αποδόσεως βοηθητικών υλών, καυσίμων υλών και ειδών συσκευασίας και β) αι εντός της αυτής περιόδου παραχθείσαιι ποσότητες ετοίμου προϊόντος.

Β) Αναγράφονται, προ της ενάρξεως της παραγωγής, αι τεχνικαί προδιαγραφαί του προϊόντος, προσαρτάται δε ή φυλάσσεται, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, και δείγμα του παραχθέντος ετοίμου προϊόντος. Εν περιπτώσει μεταβολής των τεχνικών προδιαγραφών του προϊόντος, αύτη αναγράφεται προ της ενάρξεως της βάσει ταύτης παραγωγής του προϊόντος. Αι τεχνικαί προδιαγραφαί περιλαμβάνουν, πλην των άλλων τεχνικών δεδομένων, την δι' εκάστην μονάδα παραγομένου ετοίμου προϊόντος απαιτουμένην ποσότητα πρώτων υλών και των ασκουσών ουσιώδη επίδρασιν επί του κόστους ή της ποσοτικής αποδόσεως βοηθητικών υλών, καυσίμων υλών και ειδών συσκευασίας, ως και την προϋπολογιζομένην φύραν παραγωγής.

Γ) Προσδιορίζεται διά το έτοιμον προϊόν, το βραδύτερον εντός των δύο επομένων μηνών από της λήξεως της διαχειριστικής περιόδου, το επιτευχθέν εργοστασιακόν κόστος.

Το εργσοστασιακόν κόστος καθορίζεται υπό του επιτηδευματίου επί τη βάσει κανόνων παγίως ακολουθουμένων υπό τούτου.

2. Ο επιτηδευματίας δύναται να μη εφαρμόζη τας διατάξεις των περιπτώσεων Α και Γ της προηγουμένης παραγράφου εφόσον υπ' αυτού ενεργείται εσωλογιστική κοστολόγησις εκ της οποίας παρέχονται τουλάχιστον τα υπό των διατάξεων των περιπτώσεων τούτων οριζόμενα δεδομένα.

Επί εσωλογιστικής κοστολογήσεως αύτη δύναται να ενεργήται και βάσει προτύπων τιμών (STANDARD COST), εφόσον διά ταύτην ακολουθούνται παγίως γενικώς παραδεδεγμέναι αρχαί. Αι προκύπτουσαι εκ ταύτης αποκλίσεις κατανέμονται αναλόγως των πωληθέντων και μενόντων παραχθέντων προϊόντων και άγονται αντιστοίχως εις τον λογαριασμόν αποτελέσματα χρήσεως και εις αποτελεσματικόν λογαριασμόν της επομένης χρήσεως.

3. Προκειμένου περί υποκαταστήματος, εάν εις τούτον τηρώνται βιβλία εκ των οποίων εξάγεται αυτοτελώς λογιστικόν αποτέλεσμα, τηρείται ίδιον βιβλίον παραγωγής - κοστολογίου κατά τα οριζόμενα υπό του παρόντος άρθρου.

 

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαλλαγή κλπ. εκ της τηρήσεως του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Εξαιρέσεις από την τήρηση βιβλίων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο επιτηδευματίας δι' αιτήσεώς του προς την Επιτροπήν Λογιστικών Βιβλίων, υποβαλλομένης κατά τα οριζόμενα εν άρθρω 46 του παρόντος Κώδικος, δύναται να ζητήση την απαλλαγήν του εκ των υποχρεώσεών του σχετικώς με την τήρησιν του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου ή τον περιορισμόν των υποχρεώσεων τούτων ή την κατά διάφορον τρόπον ρύθμισιν αυτών, ως και τον καθορισμόν του είδους ως ουσιώδους ποσοτικής διακρίσεως των αγαθών.

2. Ο Οικονομικός Εφορος δι' αιτήσεώς του προς την Επιτροπήν Λογιστικών Βιβλίων, υποβαλλομένης κατά τα οριζόμενα εν άρθρω 46 του παρόντος Κώδικος, δύναται να ζητήση την επαύξησιν των υποχρεώσεων του επιδητευματίου, του τυχόντος εν όλω ή εν μέρει απαλλαγής ή περιορισμού των υποχρεώσεών του κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου.

 

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΩΝ)

 

Τίτλος Αρθρου
Βιβλία και στοιχεία υποκαταστήματος.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Υποκαταστήματα

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο επιτηδευματίας διά το υποκατάστημά του (ήτοι διά πάσαν εκτός του κεντρικού καταστήματος ετέραν επαγγελματικήν εγκατάστασιν, εν η και το πρατήριον, το εργοστάσιον κλπ.) τηρεί:

Α) Προκειμένου περί υποχρέου της πρώτης κατηγορίας, βιβλίον αγορών, εφόσον ενεργεί εις τούτο αγοράς εμπορευσίμων αγαθών ή τοιούτων προοριζομένων διά παγίαν εκμετάλλευσιν.

"Β) Προκειμένου για υπόχρεο της δεύτερης κατηγορίας:

α) το αυτό βιβλίο που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα".

<Η περίπτ. Β και η υποπερίπτ. α αυτής αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 1 άρθρ. 6 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

β) Λογαριασμόν δοσοληψιών μετά του κεντρικού ή ετέρου υποκαταστήματος, τηρούμενον εις ιδιαίτερον χώρον του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή εις ιδιαίτερον βιβλίον, εις το οποίον καταχωρείται η αξία των εκατέρωθεν αποστελλομένων αγαθών, εφόσον αύτη αναγράφεται εις τα δελτία αποστολής. "Γ) Προκειμένου για υπόχρεο της τρίτης κατηγορίας, τουλάχισοτν βιβλίο ταμείου και βιβλίο χρεωστών - πιστωτών, στο οποίο τηρείται και λογαριασμός δοσοληψιών με το κεντρικό ή άλλο υποκατάστημα, στο οποίο καταχωρούνται τα μεταξύ τους αποστελλόμενα μετρητά και η αξία των μεταξύ τους αποστελλόμενων αγαθών, εφόσον η αξία αυτή αναγράφεται στα σχετικά δελτία αποστολής".

<Το μέσα σε "" πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 άρθρ. 6 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 86)>.

Διά θεωρημένου διπλοτύπου φύλλου αναλύσεως και ελέγχου, ενεργείται, κατά τηρουμένους εις το κεντρικόν κατάστημα λογαριασμούς,

συγκέντρωσις των εισπράξεων και πληρωμών, ως και των συμψηφιστικών εν γένει πράξεων του προηγουμένου μηνός. Το εν αντίτυπον του φύλλου τούτου αποστέλλεται το βραδύτερον μέχρι του τέλους του μηνός καθ' ον καταρτίζεται εις το κεντρικόν διά την ενημέρωσιν των βιβλίων τούτου. Οσάκις εκ των τηρουμένων βιβλίων του υποκαταστήματος εξάγεται αυτοτελώς λογιστικόν αποτέλεσμα, τα δεδομένα των βιβλίων τούτων ενσωματούνται εις τα βιβλία του κεντρικού, διακεκριμένως των δεδομένων των βιβλίων τούτου και των λοιπών υποκαταστημάτων.

"2. Αν το υποκατάστημα του επιτηδευματία της τρίτης κατηγορίας είναι στην ίδια πόλη με το κεντρικό ή σε απόσταση από αυτό όχι μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων, μπορεί, αντί βιβλίου ταμείου, βιβλίου χρεωστών - πιστωτών και φύλλου αναλύσεως και ελέγχου ταμειακών και συμψηφιστικών πράξεων, να τηρεί θεωρημένο φύλλο ημερησίας ταμειακής και συμψηφιστικής κίνησης, στο οποίο καταχωρείται διακεκριμένα: α) - το υπόλοιπο του ταμείου της προηγουμένης ημέρας, β) οι ταμειακές πράξεις και γ) οι συμψηφιστικές πράξεις. "Το ένα αντίτυπο του φύλλου αυτού αποστέλλεται στο Κεντρικό το αργότερο εντός 5 ημερών για τη διενέργεια των εγγραφών στα βιβλία του". Για την εφαρμογή της παρ. αυτής η περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θεωρείται ως μία πόλη".

<Το δεύτερο μέσα σε "" εδάφιο, της παρ. 2 όπως αυτή είχε αντικατασταθεί κατά τα κατωτέρω αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ.1 άρθρ. 3 Π.Δ. 285/18-26 Μαϊου 1989 (ΦΕΚ Α 134).> <Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 άρθρ. 6 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ.

1986).>

3. Διά το υποκατάστημα το μη έχον μόνιμον εγκατάστασιν, ως το εργοτάξιον κατασκευαστικής επιχειρήσεως και τα παρά των επιχειρήσεων εξαγωγής νωπών προϊόντων συγκροτούμενα συνεργεία συγκεντρώσεως, επεξεργασίας και μεταφοράς γεωργικών προϊόντων, ο επιτηδευματίας απαλλάσσεται της υποχρεώσεως τηρήσεως βιβλίων διά το υποκατάστημα τούτο, τα δε στοιχεία των συναλλαγών τούτου καταχωρούνται εις τα βιβλία του κεντρικού καταστήματος το βραδύτερον εντός του πρώτου δεκαημέρου του επομένου από της εκδόσεώς των ή της παραλαβής των, κατά περίπτωσιν, μηνός.

4. Εις τα βιβλία του υποκαταστήματος δεν καταχωρούνται εγγραφαί πλειόνων της μιας διαχειριστικών περιόδων, εκτός εάν ταύτα τηρώνται ως διπλότυπα.

5. Μετ' έγκρισιν του Οικονομικού Εφόρου της έδρας της επιχειρήσεως ή του επαγγέλματος του υποχρέου δύναται να επιτραπή η μη τήρησις όλων ή ενίων των βιβλίων του υποκαταστήματος ή η τήρησις τούτων κατά τρόπον διάφορον. Η έγκρισις αύτη, διαλαμβάνουσα το υποκατάστημα το οποίον αφορά κοινοποιείται εις τον Οικονομικόν Εφορον εις ον υπάγεται το υποκατάστημα.

6. Διά το υποκατάστημα του επιτηδευματίου τηρούνται και τα οριζόμενα υπό των διατάξεων του παρόντος Κώδικος βιβλία, τα πλέον των υπό των άρθρων 4 έως και 9 οριζομένων, ως και πάντα τα οριζόμενα στοιχεία.

 

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Βιβλίον Ποσοτικής Παραλαβής.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Βιβλίο ποσοτικής παραλαβής

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Επί ποσοτικής παραλαβής εμπορεύσιμων αγαθών, που δεν συνοδεύονται από δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο πώλησις - δελτίο αποστολής, τηρείται βιβλίο ποσοτικής παραλαβής στο οποίο καταχωρούνται: α) η χρονολογία της παραλαβής, β) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα και η διεύθυνση του αποστολέα, γ) το είδος και η ποσότητα των αγαθών και δ) ο σκοπός της παραλαβής".

<Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 6 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

2. Το βιβλίον ποσοτικής παραλαβής δύναται να αντικατασταθή διά θεωρημένου δελτίου ποσοτικής παραλαβής, εκδιδομένου δι' εκάστην παραλαβήν και περιέχοντος τα δεδομένα του βιβλίου τούτου.

"3. Ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας μπορεί, αντί της τήρησης βιβλίου ποσοτικής παραλαβής, να ενεργεί ανάλογη λογιστική εγγραφή με βάση λογιστικό ισότιμο, κατά την παραλαβή των αγαθών".

<Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 6 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

4. Ο επιτηδευματίας ο διατηρών υποκατάστημα τηρεί, εφόσον συντρέχει περίπτωσις, βιβλίον ποσοτικής παραλαβής τόσον εις το κεντρικόν κατάστημα όσον και εις έκαστον υποκατάστημα.

 

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόσθετα βιβλία και στοιχεία επιτηδευματιών

Λήμματα
Επιτηδευματίες, Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Πρόσθετα βιβλία και στοιχεία

Σχόλια
Σχόλιο παρ. 18: Με την απόφ. Υπ. Οικον. αριθ. Θ1213/30 της 20 Απρ./10 Μαΐου 1978 (ΦΕΚ Β 436) ορίσθηκε ότι, "από 1 Ιουλ. 1978 στους διπλότυπους λογαριασμούς που εκδίδονται από τους εκμεταλλευτές κέντρων διασκεδάσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις, της παρ. 18 του άρθρ. 13 του ΠΔ 99/1977 περί Κ.Φ.Σ., να καταχωρίζονται τα εκάστοτε διατιθέμενα στους πελάτες είδη αμέσως μετά την εκτέλεση (σερβίρισμα) καθεμιάς παραγγελίας, αρχικής ή συμπληρωματικής, ώστε να διασφαλίζεται περισσότερο η κανονική έκδοση των λογαριασμών αυτών.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο κατασκευαστής ειδών επί παραγγελία και βιβλίον παραγγελιών κατασκευής αγαθών ή θεωρημένον δελτίον παραγγελιών κατασκευής αγαθών, εις το οποίον δι' εκάστην παραγγελίαν καταχωρεί το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν του πελάτου, το παραγγελόμενον είδος, την συμφωνουμένην αξίαν ή αμοιβήν και τον αριθμόν του εκδιδομένου τιμολογίου ή αποδείξεως λιανικής πωλήσεως ή αποδείξεως παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωσιν.

2. Ο εκμεταλλευτής κινηματογράφου, θεάτρου ή ετέρου θεάματος τηρεί και βιβλίον διαθέσεως εισιτηρίων, εις το οποίον καταχωρεί τον αριθμόν των διατιθεμένων εισιτηρίων εκάστης κατηγορίας θέσεων διακεκριμένως. Εις ας περιπτώσεις επιβάλλεται εξ άλλων διατάξεων η τήρησις παρομοίου βιβλίου, τούτο, περιλαμβάνον και τα ως άνω δεδομένα και θεωρούμενον υπό του Οικονομικού Εφόρου, αναπληροί το υπό της παρούσης παραγράφου οριζόμενον βιβλίον.

"Ο παραπάνω υπόχρεος εκδίδει σε κάθε περίπτωση θεωρημένο εισιτήριο στο οποίο αναγράφεται εντύπως ή με σφραγίδα το είδος του θεάματος, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του υποχρέου σε έκδοσή του, καθώς και ο αύξων αριθμός και η αξία του εισιτηρίου, αποκλεισμένης της χρησιμοποίησης για την έκδοση του δίπτυχων ή τρίπτυχων εντύπων".

<Το μέσα σε "" δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.

1 άρθρ. 7 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 86).>

"3. Ο εκμεταλλευτής ξενοδοχείου ή ξενώνα τηρεί και βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας), στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο του πελάτη, την ημερομηνία άφιξης και αναχώρησής του και τον αριθμό του δωματίου. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται από άλλες διατάξεις η τήρηση παρόμοιου βιβλίου, το βιβλίο αυτό αναπληρώνει το βιβλίο πελατών, αν περιλαμβάνει και τα πιο πάνω στοιχεία και είναι θεωρημένο από τον Οικονομικό ΄Εφορο. Ο πιο πάνω υπόχρεος εκδίδει σε κάθε περίπτωση κατά την αναχώρηση του πελάτη θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, στην οποία αναγράφει, εκτός των άλλων, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του και διακεκριμένα το ποσό της αμοιβής και το ποσό των δαπανών που έγιναν για λογαριασμό του.

Τις υποχρεώσεις της παραγράφου αυτής έχει και ο εκμεταλλευτής επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και οικειών, στο οποίο έχει χορηγηθεί σχετική άδεια εκμετάλλευσης από τον Ε.Ο.Τ. ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή".

<Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 άρθρ. 7 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/1986).>

4. Ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού ή εσωτερικού ή ο παραγγελιοδόχος τηρεί και βιβλίον παραγγελιών αγοράς αγαθών ή θεωρημένον δελτίον παραγγελιών αγαθών, εις το οποίον καταχωρεί το ονοματεπώνυμον, την διεύθυνσιν και το επάγγελμα του πελάτου, το είδος και την ποσότητα του παραγγελλομένου αγαθού και τον αριθμόν του εκδιδομένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

5. Ο εκμεταλλευτής εκκοκκιστήριου βάμβακος τηρεί και βιβλίον πρέσσας, εις το οποίον καταχωρεί τον αύξοντα αριθμόν εκάστου δέματος

εκκοκκιζομένου βάμβακος, το βάρος αυτού και τα στοιχεία του δικαιούχου. Ο αυτός ως άνω υπόχρεως, ενεργών την εργασίαν διά λογαριασμόν παραγωγού γεωργού, εκδίδει θεωρημένην διπλότυπον απόδειξιν παροχής υπηρεσιών, εις την οποίαν αναγράφει τουλάχιστον το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν του γεωργού, το είδος και την ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος και το ποσόν της αμοιβής, οσάκις δε αύτη δίδεται εις είδος, την ποσότητα και την αξίαν τούτου εις την τρέχουσαν τιμήν.

6. Ο διατηρών εκπαιδευτήριον ή φροντιστήριον τηρεί και μητρώον μαθητών εις το οποίον καταχωρεί, δι' έκαστον των φοιτώντων μαθητών, το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν αυτού, την χρονολογίαν ενάρξεως της φοιτήσεως, το συμφωνούμενον ποσόν, διακεκριμένως, των διδάκτρων, των τροφείων, των μεταφορικών και λοιπών δικαιωμάτων και την χρονολογίαν διακοπής της φοιτήσεως. Εις ας περιπτώσεις επιβάλλεται εξ άλλων διατάξεων η τήρησις παρομοίου βιβλίου, τούτο, περιλαμβάνον και τα ως άνω δεδομένα και θεωρούμενον υπό του Οικονομικού Εφόρου, αναπληροί το υπό της παρούσης παραγράφου οριζόμενον βιβλίον.

Ο αυτός ως άνω υπόχρεως εκδίδει εις πάσαν περίπτωσιν θεωρημένην διπλότυπον απόδειξιν παροχής υπηρεσιών, εις την οποίαν αναγράφει το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν του μαθητού και διακεκριμένως το ποσόν των διδάκτρων, των τροφείων, των μεταφορικών, και λοιπών δικαιωμάτων.

Επί παροχής της εκπαιδεύσεως άνευ αμοιβής, εις την εκδιδομένην ως άνω απόδειξιν αναγράφεται η ένδειξις "άνευ αμοιβής".

"Τις υποχρεώσεις της παραγράφου αυτής, για την τήρηση ανάλογου βιβλίου και την έκδοση θεωρημένης διπλότυπης απόδειξης, έχουν και οι επιτηδευματίες που αναλαμβάνουν τη φύλαξη και εκπαίδευση παιδιών, καθώς και οι επιτηδευματίες που διατηρούν σχολές εκπαίδευσης στην αυτοάμυνα και αυτοπροστασία διδασκαλίας χορού, μουσικής και εκμάθησης μουσικών οργάνων, διδασκαλίας αθλημάτων γενικά και σχολές επαγγελματικής κατάρτισης".

<Το μέσα σε "" τέταρτο εδάφιο προστέθηκε από την παρ. 3 άρθρ. 7 Π.Δ 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ.

1986).>

7. Ο διατηρών κλινικήν ή θεραπευτήριον τηρεί και:

α) Βιβλίον εισόδου και εξόδου ασθενών, εις το οποίον καταχωρεί την χρονολογίαν εισόδου του ασθενούς, το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν αυτού και την χρονολογίαν της εξόδου τούτου.

β) Βιβλίον ασθενών, με ιδιαιτέραν μερίδα δι' έκαστον ασθενή, εις την οποίαν καταχωρεί, πλέον των δεδομένων του βιβλίου εισόδου και εξόδου ασθενών, την κατηγορίαν της θέσεως εις ην εισήλθεν ο ασθενής, το είδος και την ποσότητα των χορηγουμένων φαρμάκων, εκάστην ειδικήν ιατρικήν περίθαλψιν παρεχομένην κατά την διάρκειαν της νοσηλείας του ασθενούς, ως εξέτασιν και χειρουργικήν επέμβασιν, και τον αύξοντα αριθμόν της εκδιδομένης αποδείξεως παροχής υπηρεσιών. Εις περίπτωσιν αλλαγής της κατηγορίας της θέσεως, καταχωρεί την χρονολογίαν ταύτης και την κατηγορίαν της νέας θέσεως.

γ) Διπλότυπον βιβλίον μεριδολογίου ιατρών, με ιδιαιτέραν μερίδα δι' έκαστον ιατρόν, εις την οποίαν καταχωρεί το ονοματεπώνυμον του ασθενούς του δεχομένου την ειδικήν ιατρικήν περίθαλψιν υπό του ιατρού, την χρονολογίαν παροχής της περιθάλψεως, την κατηγορίαν της θέσεως του ασθενούς και την αμοιβήν του ιατρού. Επί ειδικής ιατρικής

περιθάλψεως του ασθενούς υπό πλειόνων ιατρών, τα δεδομένα ταύτα καταχωρούνται εις τας μερίδας όλων των ιατρών.

Αι διατάξεις της ανωτέρω περιπτώσεως γ' εφαρμόζονται και εφ' όλων των νοσοκομείων, αδιαφόρως της νομικής μορφής υπό την οποίαν λειτουργούν και της τυχόν απαλλαγής των εκ της φορολογίας εισοδήματος εφ' όσον εις ταύτα παρέχεται περίθαλψις υπό ιατρών, εις τους οποίους καταβάλλεται διά ταύτην αμοιβή μη εμμίσθου υπηρεσίας.

Ο αυτός ως άνω υπόχρεος εκδίδει εις πάσαν περίπτωσιν θεωρημένην διπλότυπον απόδειξιν παροχής υπηρεσιών, εις την οποίαν αναγράφει το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν του ασθενούς και διακεκριμένωςτο ποσόν των νοσηλείων, των φαρμάκων και των ειδικών ιατρικών περιθάλψεων, εις ην δε περίπτωσιν ο αναλαμβάνων την πληρωμήν είναι διάφορον πρόσωπον και το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν τούτου.

"Επί παροχής της νοσηλίας χωρίς αμοιβή, στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών, που εκδίδεται το αργότερο κατά την έξοδο του ασθενή από την κλινική ή το θεραπευτήριο, αναγράφεται η ένδειξη "χωρίς αμοιβή".

< Το μέσα σε "" τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 7 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 86).>

8. Ο εκμεταλλευτής ψυγείων προς αποθήκευσιν αγαθών:

"α) Εκδίδει θεωρημένο διπλότυπο δελτίο εισαγωγής στο ψυγείο ή τίτλο αποθηκεύσεως, στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αποθέτη, το είδος, και την ποσότητα, τον τρόπο και τα σημεία συσκευασίας των αποθηκευόμενων αγαθών. Κατά την εξαγωγή εκδίδει θεωρημένο διπλότυπο δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 23 του παρόντος Κώδικα".

<Η περίπτ. α αντικαστάθηκε από την παρ. 3 άρθρ. 22 Νόμ. 1731/1987 (ΦΕΚ Α 161). Σύμφωνα δε με την παρ. 5 άνω άρθρ. 22 Νόμ. 1731/1987 οι διατάξεις της άνω περιπτ. α ισχύουν μετά ένα μήνα από τη δημοσίευση του Νόμου αυτού στο ΦΕΚ (9 Σεπτ. 1987).>

β)Εκδίδει εις πάσαν περίπτωσιν θεωρημένην διπλότυπον απόδειξιν ψυκτικών δικαιωμάτων, εις την οποίαν αναγράφει, πλέον των δεδομένων του δελτίου εισαγωγής, τα τυχόν γενόμενα διά λογαριασμόν του αποθέτου έξοδα και το ποσόν των ψυκτικών δικαιωμάτων.

"γ) Τηρεί και διπλότυπο βιβλίο αποθηκεύσεως, σε μερίδες κατά αποθέτη, στις οποίες καταχωρεί τα δεδομένα των δελτίων εισαγωγής και αποστολής και των αποδείξεων ψυκτικών δικαιωμάτων".

<Η περίπτ. γ' αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 άρθρ. 22 Νόμ.

1731/1987, (ΦΕΚ Α 161). Σύμφωνα δε με την παρ. 5 άνω άρθρ. 22 Νόμ.

1731/1987 οι διατάξεις της άνω περίπτ. γ' ισχύουν μετά δύο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στο ΦΕΚ (9 Σεπτ. 1987).> Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και επί των κατ' επάγγελμα διαθετόντων αποθήκας προς αποθήκευσιν αγαθών τρίτων.

9. Ο εκμεταλλευτής χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων:

α) Τηρεί και βιβλίον σταθμεύσεως αυτοκινήτων, εις το οποίον καταχωρεί, δι' έκαστον αυτοκίνητον, την χρονολογίαν και την ώραν της εισόδου και της εξόδου του, ως και τον αριθμόν κυκλοφορίας τούτου.

β) Εκδίδει εις πάσαν περίπτωσιν θεωρημένην διπλότυπον απόδειξιν εις την οποίαν αναγράφει τον αριθμόν κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και το ποσόν της αμοιβής, προκειμένου δε περί πελάτου επιτηδευματίου ή προσώπου των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος, και το ονοματεπώνυμον, το επάγγελμα και την διεύθυνσίν του.

10. Ο εκμεταλλευτής τουριστικών λεωφορείων αυτοκινήτων:

α) Τηρεί και διπλότυπον ημερολόγιον κινήσεως εις το οποίον καταχωρείται δι' εκάστην μεταφοράν προσώπων δι' ίδιον λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν τρίτου η χρονολογία και η ώρα εκκινήσεως του αυτοκινήτου, ο τόπος επιβιβάσεως και ο τόπος προορισμού, το πρόσωπον διά λογαριασμόν του οποίου ενεργείται η μεταφορά και η ένδειξις του μετρητού κατά την έναρξιν της διαδρομής. Το εν αντίτυπον του ημερολογίου κινήσεως παραδίδεται εις τον οδηγόν του αυτοκινήτου, όστις υπογράφει διά την παραλαβήν τούτου επί του στελέχους, και φέρεται επί του αυτοκινήτου καθ' όλην την διάρκειαν της διαδρομής.

β) Εκδίδει εις πάσαν περίπτωσιν θεωρημένην διπλότυπον απόδειξιν μεταφοράς προσώπων, εις την οποίαν αναγράφει το ποσόν της αμοιβής, προκειμένου δε περί πελάτου επιτηδευματίου ή προσώπου των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος και το ονοματεπώνυμον, το επάγγελμα και την διεύθυνσίν του.

11. Προκειμένου περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων τηρούνται και βιβλία: α) ασφαλιστηρίων συμβολαίων, β) ακυρώσεως ασφαλιστηρίων συμβολαίων, γ) επισυμβασών ζημιών και δ) αντασφαλίσεων.

Ωσαύτως εκδίδεται εις πάσαν περίπτωσιν διά τα ασφάλιστρα, τας επιστροφάς ασφαλίστρων και τας παρεχομένας εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων, ως και διά τας καταβαλλομένας ασφαλιστικάς αποζημιώσεις, αντίστοιχος θεωρημένη διπλότυπος απόδειξις εις την οποίαν αναγράφεται το ονοματεπώνυμον και η διεύθυνσις του ησφαλισμένου, ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το ποσόν των ασφαλίστρων ή των επιστρεφομένων ασφαλίστρων ή της παρεχομένης εκπτώσεως επί των ασφαλίστρων ή της καταβαλλομένης ασφαλιστικής αποζημιώσεως, κατά περίπτωσιν.

12. Ο επιτηδευματίας ο ασκών ελευθέριον επάγγελμα κατανομαζόμενον εν τη παραγράφω 1 του άρθρου 45 του ΝΔ 3323/1955 "περί φορολογίας του εισοδήματος", ως τούτο ισχύει, δι' εκάστην επαγγελματικήν του είσπραξιν, εκδίδει εις πάσαν περίπτωσιν θεωρημένην διπλότυπον απόδειξιν παροχής υπηρεσιών, εις την οποίαν αναγράφει: α) το ονοματεπώνυμον, το επάγγελμα και την διεύθυνσιν του πελάτου, β) το ποσόν της αμοιβής αριθμητικώς και ολογράφως, γ) το τυχόν εισπραττόμενον ποσόν διά δαπάνας γενομένας υπ' αυτού διά λογαριασμόν του πελάτου αριθμητικώς και ολογράφως συγκεντρωτικώς.

"Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών χωρίς αμοιβή, στην απόδειξη που εκδίδεται αμέσως μετά την παροχή των υπηρεσιών αυτών, αναγράφεται η ένδειξη "χωρίς αμοιβή"".

<Η μέσα σε "" τελευταία περίοδος του πρώτου εδαφίου

αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 5 άρθρ. 7 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

Προκειμένου περί συμβολαιογράφων, το υπ' αυτών συντασσόμενον συμβόλαιον, περιέχον και το ποσόν της αμοιβής των, αναπληροί την ανωτέρω απόδειξιν.

(Οι γιατροί και οδοντογιατροί όλων των ειδικοτήτων καθώς και οι γιατροί γενικής ιατρικής, για τις επισκέψεις των ασθενών που γίνονται στο ιατρείο τους τηρούν και βιβλίο επίσκεψης ασθενών, στο οποίο καταχωρούν, για κάθε ασθενή μόλις τελειώσει η εξέταση ή η παροχή ιατρικών συμβουλών και πριν από την αποχώρησή του από το χώρο της εξέτασης, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνσή του, τη χρονολογία της επίσκεψης και όταν εκδοθεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών τον αριθμό αυτής. Οι οδοντογιατροί καταχωρούν στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών και το είδος της υπηρεσίας που παρέχουν σε κάθε ασθενή). (Οι πιο πάνω υπόχρεοι εκδίδουν θεωρημένη διπλότυπη συνταγή, για τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή βάσει των κειμένων διατάξεων, στην οποία αναγράφουν, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρ. 29 του παρόντος Κώδικα, το είδος και την ποσότητα των χορηγουμένων φαρμάκων).

<Τα ανωτέρω μέσα σε () δύο προτελευταία εδάφια καταργήθηκαν από την παρ. 1 άρθρ. 3 της 1105195/725/0015/2-4 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Β 743) απ.Υπ. Οικονομικών, που κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της από το εδάφ. γ' της παρ. 5 άρθρ. 51 Νόμ. 1882/1990 (ΦΕΚ Α 43).>

(Ο φυσιοθεραπευτής για τους πελάτες που τον επισκέπτονται στην επαγγελματική του εγκατάσταση και γι' αυτούς που ο ίδιος επισκέπτεται στο σπίτι τους τηρεί και βιβλίο πελατών στο οποίο καταχωρεί, για κάθε πελάτη, μόλις παρασχεθεί σ' αυτόν η υπηρεσία, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του, το είδος της υπηρεσίας που του παρέχει, τη χρονολογία της επίσκεψης και όταν εκδοθεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών τον αριθμό αυτής).

<Το ανωτέρω μέσα σε () τελευταίο εδάφιο καταργείται από 1 Ιαν.

1990 από την 1108367/752/0015/10-11 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Β 797) απ. Υπ.

Οικονομικών, που κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της από το εδάφ. β' της παρ. 5 άρθρ. 51 Νόμ. 1882/1990 (ΦΕΚ Α 43).>

13. Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιοπιεστηρίου ή ελαιοτριβείου ή αλευρομύλου ή εργοστασίου αποφλοιώσεως ορύζης, ενεργών την εργασίαν διά λογαριασμόν του παραγωγού γεωργού, εκδίδει θεωρημένην διπλότυπον απόδειξιν παροχής υπηρεσιών, εις την οποίαν αναγράφει, πλην άλλων, το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν του γεωργού, το είδος και την ποσότητα του παραγομένου προϊόντος και το ποσόν της αμοιβής, οσάκις δε αύτη δίδεται εις είδος, την ποσότητα και την αξίαν τούτου εις την τρέχουσαν τιμήν.

14. Επί εκμισθώσεως υπό επιτηδευματίου ή υπό προσώπου των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος αυτοκινήτων, εκσκαφέων, γεωργικών και λοιπών πάσης φύσεως μηχανημάτων, ως και οιωνδήποτε ετέρων κινητών πραγμάτων, εκδίδεται εις πάσαν περίπτωσιν υπό του εκμισθωτού θεωρημένη διπλότυπος απόδειξις, εις την οποίαν αναγράφεται το μισθωθέν αυτοκίνητον ή μηχάνημα ή έτερον κινητόν πράγμα και το ποσόν του μισθώματος ολογράφως και αριθμητικώς, προκειμένου δε περί μισθωτού επιτηδευματίου ή προσώπου των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος και το ονοματεπώνυμον, το επάγγελμα και η διεύθυνσίς του.

15. Κατά την υπό συνεταιρισμών εν γένει ή ενώσεως τούτων διανομήν εις τα μέλη αυτών αγαθών, αγοραζομένων εν τω εσωτερικώ ή εισαγομένων εκ του εξωτερικού ή χορηγουμένων υπό του Δημοσίου εις τα

πρόσωπα ταύτα, εκδίδεται υπό τούτων θεωρημένη διπλότυπος

διατακτική, εις την οποίαν αναγράφεται το ονοματεπώνυμον του μέλους, το είδος, η ποσότης, η τιμή και η αξία των διανεμομένων αγαθών και το ποσόν της αμοιβής.

Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και επί των περιπτώσεων: α) εισαγωγής αγαθών εκ του εξωτερικού ή αγοράς αγαθών εν τω εσωτερικώ υπό επιτηδευματίου διά λογαριασμόν πλειόνων προσώπων εις τα οποία διανέμει, κατά την συμπεφωνημένην αναλογίαν, τα εισαχθέντα ή αγορασθέντα αγαθά, υπό την προϋπόθεσιν ότι κατατίθεται παρ' εκάστου επιτηδευματίου εις τον αρμόδιον διά την φορολογίαν του Οικονομικόν ΄Εφορον, προ πάσης ενεργείας διά την εισαγωγήν ή την αγοράν των αγαθών τούτων, το συμφωνητικόν της διά λογαριασμόν των πλειόνων τούτων προσώπων εισαγωγής εκ του εξωτερικού ή αγοράς εν τω εσωτερικώ και β) εισαγωγής εκ του εξωτερικού ή αγοράς εν τω εσωτερικώ ειδών διατροφής, πλην ποτών, και διανομής τούτων εις τους μετόχους ή μέλη των υπό ανωνύμων εταιρειών με ονομαστικάς μετοχάς και εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης με μετόχους ή μέλη, κατά περίπτωσιν, τουλάχιστον είκοσιν επιτηδευματίας παντοπώλας νομικά ή φυσικά πρόσωπα ασκούντα ιδίαν έκαστον επιχείρησιν.

16. Επί πωλήσεως χρυσών, και λοιπών νομισμάτων εκδίδεται εις πάσαν περίπτωσιν υπό του πωλητού επιτηδευματίου ή των προσώπων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος διπλότυπος θεωρημένη απόδειξις πωλήσεως, εις την οποίαν αναγράφεται και το είδος των νομισμάτων, το ποσόν και η αξίαν των. Επί πωλήσεως χρυσών νομισμάτων προς επιτηδευματίαν διά την άσκησιν του επαγγέλματός του ή προς τα πρόσωπα των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος, αναγράφεται επί της ανωτέρω αποδείξεως και το ονοματεπώνυμον και η διεύθυνσις του αγοραστού. Οσάκις η πώλησις ενεργείται παρ' ετέρου προσώπου την απόδειξιν ταύτην εκδίδει ο αγοραστής επιτηδευματίας ή το πρόσωπον της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου, εάν ο αγοραστής είναι πρόσωπον της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου, εκδίδεται απλή απόδειξις υπό τούτου.

17. Προκειμένου περί Τραπέζης, διά τας προμηθείας, τους τόκους και λοιπάς αμοιβάς, εκδίδεται εις πάσαν περίπτωσιν διπλότυπον αποδεικτικόν εισπράξεως ή πληρωμής, κατά περίπτωσιν, εις το οποίον αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτου και το ποσόν. Επί χρεώσεως ή πιστώσεως του μετ' αυτής συναλλασσομένου διά προμηθείας, τόκους και λοιπάς αμοιβάς, εκδίδεται διπλότυπον χρεωστικόν ή πιστωτικόν, κατά περίπτωσιν, αποδεικτικόν αναλόγου περιεχομένου.

18. Ο διατηρών κέντρον διασκεδάσεως εκδίδει εις πάσαν περίπτωσιν θεωρημένον διπλότυπον λογαριασμόν, εις τον οποίον αναγράφει τα καταναλωθέντα είδη αναλυτικώς, το αντίτιμον αυτών, και τον αναλογούντα φόρον, εφόσον ούτος δεν περιλαμβάνεται εις το αντίτιμον.

19. Ο ασκών το επάγγελμα μεσίτου εν γένει εκδίδει εις πάσαν περίπτωσιν θεωρημένην διπλότυπον απόδειξιν, εις την οποίαν αναγράφει το ονοματεπώνυμον ή την επωνυμίαν, το επάγγελμα και τη διεύθυνσιν του πελάτου και το ποσόν της αμοιβής ολογράφως και αριθμητικώς.

"20. Ο εκμεταλλευτής ινστιτούτου καλλονής για τους πελάτες που τον επισκέπτονται στην επαγγελματική του εγκατάσταση τηρεί και βιβλίον πελατών, στο οποίο καταχωρεί, για κάθε μία επίσκεψη, μόλις αρχίσει η παροχή υπηρεσιών, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το είδος της υπηρεσίας που του παρέχει, τη χρονολογία της επίσκεψής του και όταν εκδοθεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών τον αριθμό αυτής. Ο πιο πάνω υπόχρεος, για τις υπηρεσίες που παρέχει απευθείας προς το κοινό εκδίδει αριθμημένη και θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία αναγράφει, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρ. 29, το ονοματεπώνυμο του πελάτη, τη διεύθυνσή του, το είδος της υπηρεσίας που παρασχέθηκε και το ποσό της αμοιβής αριθμητικώς και ολογράφως.

21. Ο εκμεταλλευτής οίκου ευγηρίας τηρεί και βιβλίο πελατών στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο του πελάτη την ημερομηνία άφιξης και αναχώρησής του, τον αριθμό δωματίου διαμονής και τη συμφωνηθείσα αμοιβή. Το βιβλίο αυτό ενημερώνεται κατά την άφιξη και αναχώρηση του πελάτη.

Ο πιο πάνω υπόχρεος εκδίδει θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών για κάθε επαγγελματική του είσπραξη, στην οποία αναγράφει το ονοματεπώνυμο του πελάτη, το ποσό της αμοιβής και τη χρονική περίοδο, την οποία αφορά η αμοιβή αυτή. Στις περιπτώσεις μη είσπραξης της αμοιβής μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου η απόδειξη παροχής υπηρεσιών, εκδίδεται κατά τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου.

22. Ο εκμεταλλευτής καθαριστηρίου, βαφείου και πλυντηρίου ρούχων, καθώς και ο επιτηδευματίας που ασχολείται με τον καθαρισμό ή τη φύλαξη ταπήτων ή μοκεττών, με τον καθαρισμό και την απολύμανση κατοικιών και λοιπών χώρων, με την έκδοση λογαριασμών κοινοχρήστων των πολυκατοικιών και με την επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων, για κάθε παροχή υπηρεσίας προς το κοινό ή τους διαχειριστάς των πολυκατοικιών εκδίδει αριθμημένη και θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, στην οποία αναγράφει, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρ. 29, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη και προκειμένου για τις διαχειρίσεις των πολυκατοικιών, την ένδειξη "πολυκατοικία" και τη διεύθυνσή της, το είδος της υπηρεσίας που παρασχέθηκε και το ποσό της αμοιβής. Αν το ποσό της αμοιβής υπερβαίνει τις 1.000 δραχμ. αυτό αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.

23. Ο επιτηδευματίας που πωλεί, αποκλειστικά ή παράλληλα με άλλα είδη της εμπορίας του, χρυσά αντικείμενα γενικά (κοσμήματα και λοιπά είδη από χρυσό και κράματα χρυσού), εκδίδει θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη για τις πωλήσεις χρυσών αντικειμένων προς το κοινό, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων, στην οποία αναγράφει το

ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αγοραστή, το είδος του χρυσού αντικειμένου, τον τίτλο καθαρότητάς του σε χρυσό που εκφράζεται σε καράτια, το βάρος αν αυτό είναι δυνατό, τα τεμάχια, την τιμή και την αξία.

24. Ο επιτηδευματίας νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία τεχνικών έργων κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρ. 1 του παρόντος Κώδικα ή Κοινωνία Αστικού Δικαίου και τα πρόσωπα της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, με εξαίρεση τις Κοινωνίες Αστικού Δικαίου που ασχολούνται αποκλειστικά με τις εργασίες των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 3 του πιο πάνω άρθρου και με τους περιορισμούς της παραγράφου αυτής, σε περίπτωση εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης οικοδομών, γηπέδων ή άλλων χώρων σε άλλο επιτηδευματία φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή Κοινωνία Αστικού Δικαίου ή πρόσωπο της παρ. 4 του άρθρ. 1 του παρόντος Κώδικα για επαγγελματική εξυπηρέτηση ή την επιδίωξη του σκοπού του, εκδίδει για το μίσθωμα ή άλλο αντάλλαγμα κατά την είσπραξη και σε περίπτωση μη είσπραξης μέχρι τη λήξη της μισθωτικής περιόδου και πάντοτε μέσα στο διανυόμενο ημερολογιακό έτος, διπλότυπη θεωρημένη απόδειξη ενοικίου, στην οποία αναγράφει το ονοματεπώνυμο, την επωνυμία, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του μισθωτή, την ακριβή διεύθυνση του μισθίου, το ποσό του μισθώματος ή ανταλλάγματος σε δραχμές αριθμητικώς και ολογράφως και τη μισθωτική περίοδο που αφορά αυτό.

25. Ο επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρ. 1 του παρόντος Κώδικα που εισπράττει επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, καθώς και επιστροφές εμμέσων φόρων, δασμών, τελών και τόκων από δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων προσώπων, εκδίδει κατά την είσπραξή τους αριθμημένη και θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη, στην οποία αναγράφει, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρ. 29, τον τίτλο ή την επωνυμία τη Υπηρεσίας ή του Νομικού Προσώπου που καταβάλλει την επιδότηση ή την οικονομική ενίσχυση, τη σχετική αιτιολογία και το εισπραττόμενο ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως. Για την υποχρέωση έκδοσης της παραπάνω απόδειξης, ως είσπραξη θεωρείται και η πίστωση λογαριασμού του δικαιούχου.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για τις

επιχορηγήσεις επενδύσεων και επιδοτήσεις επιτοκίων που καταβάλλονται από το Δημόσιο με βάση τις διατάξεις αναπτυξιακών νόμων".

<Οι παρ. 20,21,22,23,24 και 25 προστέθηκαν από την παρ. 7 άρθρ. 7 ΠΔ 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ.

1986).>

"26. Οι αποδείξεις των παρ. 2, 14 και 22 του παρόντος άρθρου, εφόσον αφορούν σε συναλλαγές με ιδιώτες, μπορεί να εκδίδονται με τη χρήση ειδικών ταμειακών μηχανών του Νόμ.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α). Στην περίπτωση αυτή δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη και το ποσό της αμοιβής ολογράφως".

<Η παρ. 26 προστέθηκε από την παρ. 2 άρθρ. 3 της

1105195/725/0015/2-4 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α 743) απ. Υπ. Οικονομικών, που κυρώθηκε και από τη δημοσίευσή της έχει ισχύ νόμου από το εδάφ. γ' της παρ. 5 άρθρ. 51 Νόμ. 1882/1990, (ΦΕΚ Α 43).>

 

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Βιβλία εμπορικού νόμου και άλλων ειδικών νόμων.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Βιβλία τηρούμενα κατά τον Εμπορικό Νόμο

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα υπό των επιτηδευματιών τηρούμενα κατά τον εμπορικόν νόμον βιβλία ημερολογίου και απογραφών, εφόσον τηρούνται και κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος, επέχουν θέσιν των αντιστοίχων βιβλίων των οριζομένων υπό του Κώδικος τούτου.

2. Αι υπό ειδικών νόμων επιβαλλόμεναι, εις ωρισμένας κατηγορίας επιτηδευματιών, υποχρεώσεις τηρήσεως ειδικών βιβλίων και στοιχείων διατηρούνται εν ισχύι.

 

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος καταχωρήσεως εγγραφών κλπ.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Καταχώρηση

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Η καταχώρηση των εγγραφών στα βιβλία και στα στοιχεία γίνεται με μελάνη ή μολύβι διαρκείας ή λογιστική μηχανή ή άλλη μηχανή, χωρίς κενά διαστήματα, επεγγραφές, παραπομπές στο περιθώριο ή ξέσματα.

Σε περίπτωση διαγραφής το ποσό και το κείμενο που διαγράφεται πρέπει να διαβάζεται ευχερώς".

<Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθρ. 8 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).> Εν περιπτώσει διαγραφής το διαγραφόμενον ποσόν και κείμενον δέον να αναγιγνώσκωνται ευχερώς.

2. Πάσα εγγραφή εις τα βιβλία αφορώσα συναλλαγήν ή ετέραν πράξιν του υποχρέου δέον να δικαιολογήται διά στοιχείων αποδεικνυόντων ταύτην. "3. Επιτρέπεται από τον υπόχρεο η χρήση κωδικών αριθμών για τα αγαθά και τους τίτλους των λογαριασμών μόνο στην τήρηση των βιβλίων και στην έκδοση των στοιχείων εσωτερικής διακίνησης, καθώς και στην έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, στις περιπτώσεις που τηρείται βιβλίο αποθήκης και οι αποδείξεις αυτές εκδίδονται με τη χρήση ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής, εφόσον τηρείται θεωρημένο μητρώο κωδικής αριθμήσεως ή οι κωδικοί αριθμοί καταχωρούνται σε άλλο θεωρημένο βιβλίο και καθίσταται εφικτός ο άμεσος έλεγχος των αγαθών που διακινούνται".

<Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθρ. 8 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ.

1986).>

 

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΩΡΗΣΗ - ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ (ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Θεώρησις και χαρτοσήμανσις βιβλίων και στοιχείων, τόπος τηρήσεως τούτων κλπ.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Θεώρηση, χαρτοσήμανση, ενημέρωση και τόπος τήρησης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο επιτηδευματίας υποχρεούται όπως προσάγη εις τον Οικονομικόν Εφορον της έδρας της επιχειρήσεως ή του επαγγέλματός του, προ πάσης χρησιμοποιήσεως:

α) Προς θεώρησιν και χαρτοσήμανσιν, άπαντα τα υπό του παρόντος Κώδικος οριζόμενα βιβλία, εξαιρέσει των αναλυτικών καθολικών, εκ των οποίων μόνον το βιβλίον αποθήκης υπόκειται εις θεώρησιν και χαρτοσήμανσιν.

β) Προς θεώρησιν, ατελώς, τα στοιχεία διά τα οποία ορίζεται τοιαύτη υπό των διατάξεων του παρόντος Κώδικος.

Προκειμένου περί βιβλίων και στοιχείων υποκαταστήματος η θεώρησις και η χαρτοσήμανσις ενεργείται υπό του Οικονομικού Εφόρου της έδρας της επιχειρήσεως ή υπό του Οικονομικού Εφόρου εις ον υπάγεται το υποκατάστημα.

2. Βιβλία μη θεωρηθέντα προ της ενάρξεως χρησιμοποιήσεώς των, θεωρούνται ως μη τηρηθέντα διά το μέχρι της θεωρήσεώς των χρονικόν διάστημα.

3. Εξοδα πρώτης εγκαταστάσεως, αγοραί και λοιπαί συναλλαγαί γενόμεναι μέχρι της συστάσεως του νομικού προσώπου ή μέχρις ενάρξεως της λειτουργίας πάσης ετέρας επιχειρήσεως καταχωρούνται εις προσωρινά βιβλία θεωρημένα προ πάσης χρησιμοποιήσεως επ' ονόματι του

προσκομίσαντος ιδρυτού, υπό του Οικονομικού Εφόρου της κατοικίας του ή της διαμονής του, μετ' ειδικής μνείας της συσταθησομένης επιχειρήσεως. Αι καταχωρηθείσαι εις τα προσωρινά βιβλία εγγραφαί μεταφέρονται συγκεντρωτικώς, άμα τη συστάσει του νομικού προσώπου ή τη ενάρξει της λειτουργίας της επιχειρήσεως, εις τα θεωρημένα οριστικά βιβλία, προ πάσης άλλης καταχωρήσεως, εξαιρέσει των εγγραφών ενάρξεως.

4. Τα βιβλία και τα δικαιολογητικά των εις αυτά εγγράφων τηρούνται εις την έδραν της επιχειρήσεως ή του επαγγέλματος του υποχρέου, εξαιρέσει των βιβλίων και των δικαιολογητικών του υποκαταστήματος, άτινα τηρούνται, εις αυτό. Μετ' έγκρισιν του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου, δύναται να ορίζωνται κατά τρόπον διάφορον τα του τόπου τηρήσεως των βιβλίων και στοιχείων.

5. Ο επιτηδευματίας δύναται:

α) Να τηρή άπαντα ή τινά των βιβλίων εις κινητά φύλλα χάρτου φέροντα ενιαίαν δι' έκαστον βιβλίον αρίθμησιν κατά διαχειριστικήν περίοδον.

β) Να συγχωνεύη ή συνενώνη οιονδήποτε βιβλίον ή βιβλία, στοιχείον ή στοιχεία, βιβλίον και στοιχείον, ή βιβλία και στοιχεία εις έτερον, υπό την προϋπόθεσιν ότι υπό του εκ της συγχωνεύσεως ή συνενώσεως προκύπτοντος βιβλίου ή στοιχείου παρέχωνται τουλάχισοτν τα δεδομένα τα παρεχόμενα υπό των συγχωνευομένων ή συνενουμένων.

" Κατ' εξαίρεση δεν επιτρέπεται η συγχώνευση ή η συνένωση του Δελτίου Αποστολής αγαθών με οποιοδήποτε βιβλίο ή στοιχείο".

<Η μέσα σε "" περίοδος προστέθηκε από την παρ. 3 της Σ.221/4/ΠΟΛ 12/19 Ιαν. - 5 Φεβρ. 1987 (ΦΕΚ Β 47) απ. Υπ. Οικονομικών.> <Η άνω απ. Σ.221/4/ΠΟΛ/1987 κυρώθηκε και έχει ισχύ Νόμου από το εδάφ. στ της παρ. 4 άρθρ. 48 Νόμ. 1731/1987 (ΦΕΚ Α 161).>

 

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Χρόνος ενημερώσεως βιβλίων.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Ενημέρωση βιβλίων

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Η καταχώρηση των εγγραφών στο βιβλίο αγορών γίνεται το βραδύτερο εντός 10 ημερών από την έκδοση ή λήψη του στοιχείου αγοράς, κατά περίπτωση.

2. Η καταχώρηση των εγγραφών στο βιβλίο εσόδων - εξόδων γίνεται το βραδύτερο εντός 10 ημερών από την έκδοση ή λήψη των στοιχείων εσόδων ή εξόδων, κατά περίπτωση.

3. Η καταχώρηση των εγγραφών στο συγκεντρωτικό ημερολόγιο, αν τα βιβλία τηρούνται κατά το κλασικό σύστημα ή κατά το σύστημα ημερολογίου - καθολικού, και στα αναλυτικά ημερολόγια, αν τα βιβλία τηρούνται κατά το συγκεντρωτικό σύστημα, γίνεται το βραδύτερο εντός 5 ημερών:

α) Για τις εισπράξεις και πληρωμές από τη διενέργειά τους.

β) Για τις αγορές από την έκδοση ή τη λήψη του κατά περίπτωση στοιχείου αγοράς.

γ) Για πωλήσεις από την έκδοση του κατά περίπτωση στοιχείου πώλησης.

δ) Για τις διάφορες πράξεις από την έκδοση ή τη λήψη του κατά περίπτωση στοιχείου αξίας ή από τη διενέργεια της πράξης".

<Οι παρ. 1,2 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 2 άρθρ. 3 Π.Δ. 285/18-26 Μαϊου 1989 (ΦΕΚ Α 134).>

"4. Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών πριν από την παραλαβή τους, η καταχώρηση των στοιχείων αυτών στα βιβλία γίνεται κατά την παραλαβή των αγαθών. Στην περίπτωση που κατά το τέλος της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών που δεν παραλήφθηκαν, καταχωρούνται σχετικές εγγραφές σε μεταβατικούς λογαριασμούς οι οποίοι τακτοποιούνται κατά την παραλαβή των αγαθών, εφόσον τηρούνται βιβλία τρίτης κατηγορίας".

<Η παρ. 4 προστέθηκε από την παρ. 2 άρθρ. 8 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986). Με την άνω παρ.

2 άρθρ. 8 Π.Δ.356/1986 οι κατωτέρω παρ. 4 έως 14 του αυτού άρθρ.

17 αναριθμήθηκαν σε παρ. 5 έως 15.>

5. Το συγκεντρωτικόν ημερολόγιον, οσάκις τηρείται συγκεντρωτικόν σύστημα, και το γενικόν καθολικόν, οσάκις τηρείται συγκεντρωτικόν ή κλασικόν σύστημα, ενημερούνται το βραδύτερον εντός του επομένου μηνός, προκειμένου δε περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το βραδύτερον μέχρι και και της 20ης του μεθεπομένου μηνός.

6. Η ενημέρωσις των αναλυτικών καθολικών, εξαιρέσει του βιβλίου αποθήκης, ενεργείται το βραδύτερον εντός είκοσι (20) ημερών, από της κατά την παράγραφον 3 του παρόντος άρθρου, καταχωρήσεως της εγγραφής εις το συγκεντρωτικόν ημερολόγιον ή εις τα αναλυτικά ημερολόγια.

7. Η ενημέρωσις του βιβλίου αποθήκης ενεργείται το βραδύτερον επί αγορών, πωλήσεων και ποσοτικής διακινήσεως εντός πέντε (5) ημερών από της ημέρας της παραλαβής ή παραδόσεως του αγαθού, της αξίας τιθεμένης, οσάκις συντρέχη περίπτωσις, άμα τη λήψει ή εκδόσει του οικείου στοιχείου.

"8. Τα δεδομένα των βιβλίων του υποκαταστήματος μεταφέρονται στα βιβλία του κεντρικού το αργότερο:

α) Εντός του επόμενου μήνα, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο που τηρεί βιβλία τρίτη κατηγορίας και στο υποκατάστημα τηρούνται βιβλία παό τα οποία δεν εξάγεται αυτοτελώς λογιστικό αποτέλεσμα.

β) Εντός του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας και στο υποκατάστημα τηρούνται βιβλία από τα οποία εξάγεται αυτοτελώς λογιστικό αποτέλεσμα".

<Η παρ. 8 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 άρθρ. 8 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ.

1986).>

9. Η ενημέρωσις του βιβλίου ποσοτικής παραλαβής ενεργείται άμα τη παραλαβή του αγαθού.

10. Η ενημέρωσις των βιβλίων ειδικών περιπτώσεων ενεργείται:

α) Του βιβλίου παραγγελιών κατασκευής αγαθών, άμα τη λήψει της παραγγελίας.

"β) του βιβλίου διαθέσεως εισιτηρίων, εντός της επομένης και πριν από την έναρξη λειτουργίας του θεάματος".

<Η περίπτ. β αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 8 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ.

1986).>

γ) Του βιβλίου ημερησίας κινήσεως διανυκτερευόντων πελατών, άμα τη εισόδω του πελάτου.

δ) Του βιβλίου παραγγελιών αγοράς αγαθών, άμα τη λήψει της παραγγελίας.

ε) Του βιβλίου πρέσσας, άμα τη δεματοποιήσει.

στ) Του μητρώου μαθητών, άμα τη εγγραφή.

ζ) Του βιβλίου εισόδου και εξόδου ασθενών, άμα τη εισόδω και εξόδω του ασθενούς.

η) Του βιβλίου ασθενών, εντός της επομένης από της εισόδου, της χορηγήσεως φαρμάκων, της ειδικής ιατρικής περιθάλψεως, της αλλαγής θέσεως και της εξόδου του ασθενούς.

θ) Του βιβλίου μεριδολογίου ιατρών, εντός της επομένης της ειδικής ιατρικής περιθάλψεως του ασθενούς.

ι) Του βιβλίου αποθηκεύσεως, εντός της μεθεπομένης της εισαγωγής και εξαγωγής.

ια) Του βιβλίου σταθμεύσεως αυτοκινήτου, άμα τη εισόδω του αυτοκινήτου.

ιβ) Του ημερολογίου κινήσεως, προ της εκκινήσεως του αυτοκινήτου.

ιγ) Του βιβλίου ασφαλιστηρίων συμβολαίων εντός της επομένης των βιβλίων ακυρώσεως ασφαλιστηρίων συμβολαίων, επισυμβασών ζημιών και

αντασφαλίσεων εντός πέντε ημερών από της συντάξεως της οικείας πράξεως.

11. Το ημερολόγιον μεταφοράς ενημερούται προ της εκκινήσεως του αυτοκινήτου.

12. Τα πρόσωπα των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος, εξαιρέσει του Δημοσίου και των νομικών προσώπων, δημοσίου δικαίου, καταχωρούν εις τα οριζόμενα υπό άλλων διατάξεων ή των καταστατικών των βιβλία το βραδύτερον εντός πέντε ημερών τας αγοράς και πωλήσεις αγαθών, τας αμοιβάς διά τας παρεχομένας αυτοίς υπό τρίτων υπηρεσίας εμμίσθου ή μη χαρακτήρος ή τας υπ' αυτών παρεχομένας προς τρίτους τοιαύτας, τα ενοίκια, τας προμηθείας και τους ληξιπροθέσμους και απαιτητούς τόκους επί δανείων ή πιστώσεων.

13. Δύναται, μετ' έγκρισιν του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου, αι υπό του παρόντος άρθρου οριζόμεναι προθεσμίαι ενημερώσεως των βιβλίων να παρεκτείνωνται:

α) Προκειμένου περί του βιβλίου αποθήκης, μέχρι 10 ημέρας.

β) Προκειμένου περί του συγκεντρωτικού ημερολογίου, οσάκις τηρείται συγκεντρωτικόν σύστημα και του γενικού καθολικού, οσάκις τηρείται κλασικόν ή συγκεντρωτικόν σύστημα, μέχρι είκοσι ημέρας.

14. Δύναται, μετ' έγκρισιν του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου, αι προθεσμίαι ενημερώσεως όλων ή τινών των βιβλίων να παραταθούν μέχρι πεντήκοντα ημέρας, εφόσον συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι.

15. Επί μηχανογραφήσεως των λογιστικών εργασιών του υποχρέου η ενημέρωσις των βιβλίων (η εκτύπωσις εκ των μαγνητικών ταινιών κλπ.) επιτρέπεται να ενεργήται το βραδύτερον μέχρι τέλους του επομένου μηνός, εφόσον η ενημέρωσις των βιβλίων διά την κίνησιν μέχρι και ωρισμένης ημέρας δύναται να γίνη εντός πενθημέρου, οσάκις ήθελε ζητηθή τούτο υπό του Οικονομικού Εφόρου.

 

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποδείξεις λιανικής πωλήσεως και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Αποδείξεις λιανικής, Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών

 

Κείμενο Αρθρου

"1. O επιτηδευματίας, που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, για κάθε λιανική πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών προς το κοινό ή προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη λιανικής πώλησης ή διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, στην οποία αναγράφει τουλάχιστο την αξία της πώλησης ή το ποσό της αμοιβής".

<Η μέσα σε "" πρώτη περίοδος αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθρ. 9 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

Εάν το ποσόν της αμοιβής υπερβαίνη τας χιλίας δραχμάς, εις την απόδειξιν αναγράφεται και το είδος της παρασχεθείσης υπηρεσίας και το ποσόν της αμοιβής ολογράφως και αριθμητικώς. Εάν ο επιτηδευματίας τηρή βιβλίον αποθήκης, αναγράφει εις την απόδειξιν λιανικής πωλήσεως και το είδος και την ποσότητα του πωληθέντος αγαθού.

"2. Επί λιανικής πώλησης αγαθών επί πιστώσει ή επί παροχής υπηρεσιών επί πιστώσει από επιτηδευματία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας, αναγράφεται στην απόδειξη και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, καθώς και η ένδειξη "επί πιστώσει"".

<Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθρ. 9 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ.

1986).>

3. Αι αποδείξεις λιανικής πωλήσεως ή αι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών φέρουν ιδίαν στήλην διά την αναγραφήν της αξίας. Η στήλη αύτη είναι γραμμογραφημένη κατά τρόπον ώστε το είς ακεραίας δραχμάς ποσόν της πωλήσεως ή της αμοιβής να αναγράφεται κεχωρισμέωνς των κλασμάτων της δραχμής.

"4. Για κάθε επιστροφή αγαθών που πωλήθηκαν λιανικώς, ο πωλητής επιτηδευματίας, που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, εκδίδει διπλότυπο δελτίο επιστροφής λιανικών αγαθών, στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη και την αξία του αγαθού που επιστρέφεται αν όμως τηρεί βιβλίο αποθήκης και το είδος και την ποσότητα αυτού. Στην περίπτωση που η αξία του αγαθού που επιστρέφεται δεν ξεπερνά τις 1.000 δραχμ., μπορεί να μην αναγράφεται στο δελτίο αυτό το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη.

5. Για κάθε αλλαγή αγαθών που πωλήθηκαν λιανικώς με άλλα αγαθά εκδίδεται από τον πωλητή επιτηδευματία που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας διπλότυπη απόδειξη λιανικής πώλησης, στην οποία αναγράφεται χωριστά η αξία του αγαθού που επιστρέφεται καθώς και η αξία του αγαθού που παραδίδεται στον πελάτη. Αν η αξία του αγαθού που επιστρέφεται είναι μεγαλύτερη, αναγράφεται στην απόδειξη και η ένδειξη "επιστροφή", καθώς και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, εφόσον η αξία του αγαθού που επιστρέφεται υπερβαίνει τουλάχιστο κατά 1.000 δραχμ. την αξία του νέου αγαθού που παραδίδεται στον πελάτη. Αν ο πωλητής τηρεί βιβλίο αποθήκης, στην απόδειξη αναγράφεται το είδος και η ποσότητα του αγαθού που επιστρέφεται και του νέου αγαθού που παραδίδεται".

<Οι παρ. 4 και 5 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 1 άρθρ. 9 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ.

1986). >

"6. Οταν χρησιμοποιείται ταμειακή μηχανή για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών μετρητοίς και επί πιστώσει από τους επιτηδευματίες, που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας, η ταινία αυτής θεωρείται ως στέλεχος των αποδείξεων αυτών, αν

αποτυπώνονται σ' αυτήν όλες οι ενδείξεις που ορίζονται από τον παρόντα Κώδικα για τις αποδείξεις αυτές, εκτός από την αναγραφή και ολογράφως του ποσού της αμοιβής".

<Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 άρθρ. 17 Νόμ.

1882/1990, ΦΕΚ Α 43 (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 51/6-4-1990)>

7. (Καταργήθηκε από την παρ. 2 άρθρ. 9 Π.Δ. 356/1986, ΦΕΚ Α 157, διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).

7(8). Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογήν διά την παροχήν υδάτων μη ιαματικών αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος και την τηλεπικοινωνιακήν και ταχυδρομικήν εξυπηρέτησιν, εφόσον υπό του υποχρέου έτερα έγγραφα παραδιδόμενα εις τον πελάτην και περιλαμβανόμενα τα υπό των διατάξεων περί εκδόσεως αποδείξεων λιανικής πωλήσεως οριζόμενα στοιχεία.

<Η μέσα σε () παρ. 8 αναριθμήθηκε σε παρ. 7 από την παρ. 2 άρθρ. 9 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ.

1986).>

9. (Καταργήθηκε από την παρ. 2 άρθρ. 9 Π.Δ. 356/1986, ΦΕΚ Α 157, διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).

 

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Τιμολόγια αγροτικών προϊόντων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επί αγοράς αγροτικών προϊόντων (γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, μελισσοκομικών, σηροτροφικών, δασικών και αλιευτικών) εκ των παραγόντων ταύτα γεωργών και λοιπών προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος: α) υπό επιτηδευματίου διά την άσκησιν του επαγγέλματος του και β) υπό των προσώπων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος, εκδίδεται υπό του αγοραστού θεωρημένον τριπλότυπον τιμολόγιον αγοράς, ανεξαρτήτως εάν ενεργήται η αγορά δι' ιδίον λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν τρίτου.

"2. Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παραλαβή των προϊόντων. Μόνο όπου είναι εξαιρετικά δύσκολη η άμεση έκδοσή του εκδίδεται από τον αγοραστή θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη ποσοτικής παραλαβής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του πωλητή, το είδος και η ποσότητα του προϊόντος και υπογράφεται και από τον πωλητή παραγωγό και στα δύο αντίτυπα, το δε τιμολόγιο εκδίδεται, στην περίπτωση αυτήν, το αργότερο σε ένα μήνα από την παραλαβή των προϊόντων και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο του αγοραστή. Στο τιμολόγιο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και η διεύθυνση του πωλητή, το είδος και η ποσότητα του προϊόντος, η τιμή και η αξία της αγοράς του, η εισφορά δακοκτονίας, εφ' όσον οφείλεται, καθώς και ο αριθμός του δελτίου αποστολής, που εκδόθηκε από τον αγοραστή για τη διακίνηση των προϊόντων απ' αυτόν και της απόδειξης ποσοτικής παραλαβής, που εκδόθηκε στην περίπτωση μη άμεσης έκδοσης του τιμολογίου".

<Το μέσα σε "" πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 22 Νόμ. 1731/1987 (ΦΕΚ Α 161)>

Εάν η αγορά ενεργήται διά λογαριασμόν τρίτου, αναγράφεται εις το τιμολόγιον και το ονοματεπώνυμον και η διεύθυνση τούτου. Εις περίπτωσιν μη αναγραφής και των στοιχείων των, η αγορά θεωρείται, διά την εφαρμογήν του παρόντος Κώδικος και των φορολογικών εν γένει διατάξεων, ως γενομένη δι' ιδίον λογαριασμόν, κατ' αμάχητον τεκμήριον.

Το τιμολόγιον υπογράφεται εφόσον τούτο δεν είναι εξαιρετικώς δυσχερές και υπό του πωλητού παραγωγού εις όλα τα αντίτυπά του.

3. Τα δύο πρώτα αντίτυπα τπυ τιμολογίου παραδίδονται εις τον πωλητήν παραγωγόν.

4. (Καταργήθηκε από την παρ. 3 άρθρ. 9 Π.Δ. 356/1986, ΦΕΚ Α 157, διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).

4.(5). Διά τας καθ' εκάστην ημέραν επαναλαμβανομένας αγοράς αγροτικών προϊόντων εκ του αυτού πωλητού παραγωγού επιτρέπεται η έκδοσις θεωρημένης διπλοτύπου αποδείξεως ποσοτικής παραλαβής, επί της οποίας αναγράφεται και η τιμή μονάδος αυτών.

Επί τη βάσει του στελέχους ενεργείται εις θεωρημένον βιβλίον (ή εις θεωρημένην κατάστασιν), τηρούμενον εις μερίδας κατά πωλητήν, εγγραφή των αγοραζομένων πσοτήτων και της αξίας της αγοράς των, εφόσον μεταβάλλεται η τιμή των.

Το βραδύτερον εντός των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου εκάστου έτους, εκδίδεται υπό του αγοραστού συγκεντρωτικόν τιμολόγιον κατά πωλητήν διά τας αγοράς του προηγουμένου ημερολογιακού τριμήνου με ημερομηνίαν όμως εκδόσεως την τελευταίαν ημέραν του τριμήνου.

5(6). Επί αγοράς ηρτημένων καρπών ωρισμένου κτήματος το τιμολόγιον αγοράς ή πωλήσεως, κατά περίπτωσιν, εκδίδεται κατά τον χρόνον καταρτίσεως της συμβάσεως. Εις το τιμολόγιον, εν τη περιπτώσει ταύτη, ως ποσότης αναγράφεται η υπολογιζομένη να αποληφθή ποσότης των ηρτημένων καρπών.

"Σε κάθε δελτίο αποστολής, που εκδίδεται για τη διακίνηση από τον αγοραστή ηρτημένων καρπών ορισμένου κτήματος, αναγράφεται και ο αριθμός του τιμολογίου αγοράς, που εκδόθηκε κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης".

<Το μέσα σε "" νέο εδάφιο προστέθηκε από την παρ. 3 άρθρ. 9 Π.Δ.

356/1986, ΦΕΚ Α 157 (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

7. (Καταργήθηκε από την παρ. 3 άρθρ. 9 Π.Δ. 356/1986, ΦΕΚ Α 157, διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).

6(8). Ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος δύναται προκειμένου περί αγοράς αγροτικών προϊόντων αξίας μέχρι και 200 δραχμών δι' εκάστην συναλλαγήν, να μη εκδίδη τιμολόγιον, αλλά να καταχωρή αμέσως την συναλλαγήν του απ' ευθείας εις τηρούμενον βιβλίον ή εις θεωρημένην κατάστασιν. Δι' εκάστην τοιαύτην συναλλαγήν αναγράφεται το είδος, η ποσότης, η τιμή και η αξία του αγοραζομένου προϊόντος, ο δικαιούχος της εισφοράς του Ν.4169/1961 Δήμος ή η Κοινότης και ο Νομός και η Επαρχία εις τον οποίον υπάγεται ούτος.

7(9). Επί αγοράς αγροτικών προϊόντων υπό των προσώπων της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος μέχρι και 1.000 δραχμών δι' εκάστην αγοράν, επιτρέπεται η έκδοσις, αντί τιμολογίου, απλής αποδείξεως υπό του πωλητού, εις την οποίαν αναγράφεται το ονοματεπώνυμον και η διεύθυνσις του, ο δικαιούχος της εισφοράς του Ν. 4169/1961 Δήμος ή Κοινότης και ο Νομός και η Επαρχία εις τον οποίον υπάγεται ούτος, το είδος, η ποσότης, η τιμή και η αξία του αγορασθέντος προϊόντος.

8(10). Αι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 εφαρμόζονται αναλόγως και επί αγοράς αγροτικών προϊόντων.

9(11). Προκειμένου περί αγοράς καπνών εις φύλλα εκ των παραγωγών, δεν εκδίδεται τιμολόγιον αγοράς, εφόσον καταρτίζεται το συμφωνητικόν αγοραπωλησίας, το οριζόμενον υπό της κειμένης νομοθεσίας περί παρακολουθήσεως της παραγωγής και της διαθέσεως των καπνών.

<Σχετική με τα τιμολόγια, αποδείξεις κλπ. διάταξη βλ. και στην παρ. 23 Νόμ. 1160/1981, ΦΕΚ Α 147.>

<Οι άνω μέσα σε () παρ. 5,6,8,9,10 και 11 αναριθμήθηκαν σε παρ.

4,5,6,7,8 και 9 από την παρ. 3 άρθρ. 9 Π.Δ. 356/1986, (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

 

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Τιμολόγια χονδρικής πωλήσεως αγαθών.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Τιμολόγια χονδρικής

Σχόλια
Για την τύχη των τιμολογίων του άρθρου 20 που είχαν θεωρηθεί μέχρι την 31 Δεκ. 1979, βλέπε και παρ.23 άρθρ.7 Ν.1160/1981 ΦΕΚ Α 147. Επίσης βλέπε παρ. 25 άρθρ. 7 Νόμ. 1160/1981, για το χαρτόσημο των ανωτέρω δελτίων αποστολής των κρασιών, μπύρας, αναψυκτικών και οινοπνευματοωδών ποτών.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επί πωλήσεως υπό του επιτηδευματίου αγαθών ή δικαιώματος εισαγωγής:

α) προς έτερον επιτηδευματίαν διά την άσκησιν του επαγγέλματός του, β) προς τα εν τη παραγράφω 3 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος αναφερόμενα πρόσωπα διά την άσκησιν του επαγγέλματός των και γ) προς τα πρόσωπα των παραγράφων 4 και 5 του αυτού άρθρου εκδίδεται υπό του πωλητού διπλότυπον θεωρημένον τιμολόγιον πωλήσεως, αδιαφόρως εάν η πώλησις ενεργείται δι' ιδίον λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν τρίτου.

"Αντί τιμολογίου πώλησης ο πωλητής των αγαθών μπορεί να εκδίδει συνενωμένο διπλότυπο θεωρημένο στοιχείο με τον τίτλο "Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Αποστολής", στο οποίο αναγράφονται τα δεδομένα που ορίζονται από το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και η ώρα παράδοσης ή έναρξις της αποστολής των αγαθών στον αγοραστή, κατά περίπτωση, η οποία σημειώνεται με τη χρήση διψήφιου αριθμού. Το πρώτο αντίτυπο του τιμολογίου πώλησης δελτίου αποστολής, που αποτελεί το αποδεικτικό στοιχείο της συναλλαγής για τον αγοραστή στον οποίο και παραδίδεται, συνοδεύει τα αγαθά κατά τη διακίνησή τους".

<Το μέσα σε "" νέο εδάφιο προστέθηκε από την παρ. 4 άρθρ. 9 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).> Οσάκις η αξία του πωλουμένου αγαθού είναι μέχρι και 1.000 δραχμών δι' εκάστην συναλλαγήν ή προκειμένου περί πωλήσεως βιβλίων προς ελευθέρους επαγγελματίας, αδιαφόρως της εκάστης συναλλαγής, ο υπόχρεως εις έκδοσιν του τιμολογίου πωλητής δύναται, αντί τιμολογίου, να εκδώση θεωρημένην διπλότυπον απόδειξιν χονδρικής πωλήσεως. Εις την απόδειξιν αναγράφονται τα στοιχεία του αγοραστού και τουλάχιστον η αξία της πωλήσεως, προκειμένου δε περί επιτηδευματίου (πωλητού ή αγοραστού) τηρούντος βιβλίον αποθήκης και το είδος και η ποσότης του πωλουμένου αγαθού.

2."Στο τιμολόγιο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το επάγγελμα του αγοραστή, το είδος, η ποσότητα, η τιμή και η αξία των πωλουμένων αγαθών, καθώς και ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν κατά τη διακίνηση των αγαθών αυτών".

<Το μέσα σε "" πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 5 άρθρ. 9 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

Προκειμένου περί τιμολογίου πωλήσεως δικαιώματος εισαγωγής εις τούτο αναγράφεται: α) το ονοματεπώνυμον, το επάγγελμα και η διεύθυνσις του εξαγωγέως πωλητού, του εισαγωγέως αγοραστού και του τυχόν

διαμεσολαβήσαντος τρίτου, β) τα είδη ή αι δασμολογικαί κλάσσεις, τας οποίας αφορά, γ) το είδος και το ποσόν του ξένου νομίσματος και δ) το ολικόν αντίτιμον της πωλήσεως αυτού, περιλαμβάνον και την αξίαν του συναλλάγματος επί τη βάσει της επισήμου τιμής.

3."Για τις επαναλαμβανόμενες κάθε μέρα χονδρικές πωλήσεις αγαθών (πάγου, παγωτών, ζύθου, ζύμης, αρτοποιϊας, γάλακτος και προϊόντων αυτού, άλατος, αεριούχων ποτών, ζαχαρωδών προϊόντων, σιγαρέττων, βενζίνης κλπ.) στον ίδιο αγοραστή εκδίδεται διπλότυπο θεωρημένο δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 23 του παρόντος Κώδικα, στο οποίο αναγράφεται και η τιμή μονάδας του αγαθού".

<Το μέσα σε "" πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 6 άρθρ. 9 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/1986 Νοεμ.1986).>

Επί τη βάσει του στελέχους ενεργείται, εις θεωρημένον βιβλίον (ή εις θεωρημένην κατάστασιν) τηρούμενον εις μερίδας κατ' αγοραστήν, εγγραφή των πωλουμένων ποσοτήτων και της αξίας πωλήσεώς των, εφόσον

μεταβάλλεται η τιμή των.

Το βραδύτερον εντός των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου εκδίδεται συγκεντρωτικόν τιμολόγιον κατ' αγοραστήν διά τας πωλήσεις του προηγουμένου ημερολογιακού τριμήνου με ημερομηνίαν εκδόσεως την τελευταίαν ημέραν του τριμήνου.

"4. Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον αγοραστή, κατά περίπτωση. Κατ' εξαίρεση, όπου η άμεση έκδοση του τιμολογίου είναι εξαιρετικά δύσκολη, αυτό εκδίδεται το αργότερο σε ένα μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου του πωλητή, εκτός αν αγοραστής είναι το Δημόσιο, οπότε μπορεί να εκδοθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου που έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών".

<Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 7 άρθρ. 9 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

5. Επί μερικής ή ολικής επιστροφής χονδρικώς πωλουμένων αγαθών ο πωλητής εκπίπτει την αξίαν των εκ μεταγενεστέρου τιμολογίου του ή εκδίδει θεωρημένον διπλότυπον πιστωτικόν σημείωμα επιστροφής χονδρικώς πωληθέντων αγαθών, εις το οποίον αναγράφονται τα στοιχεία του αγοραστού, το είδος, η ποσότης, η τιμή και η αξία των επιστρεφομένων αγαθών.

6. Επί παροχής εκπτώσεως μη αναγραφομένης επί του τιμολογίου εκδίδεται υπό του πωλητού θεωρημένον διπλότυπον πιστωτικόν σημείωμα παροχής εκπτώσεως, εις το οποίον αναγράφονται τα στοιχεία του αγοραστού, τα στοιχεία της σχετικής συναλλαγής και το ποσόν της εκπτώσεως.

7. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως: α) επί πωλήσεως υπό συνεταιρισμού επιτηδευματιών προς τα μέλη του αγαθών προοριζομένων διά την άσκησιν του επαγγέλματός των, β) επί πωλήσεως αγαθών προς επιτηδευματίαν διά την άσκησιν του επαγγέλματός του υπό των προσώπων της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος, γ) επί πωλήσεως αγαθών υπό των προσώπων της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, αδιαφόρως εάν η πώλησις αφορά ίδια αυτών προϊόντα ή προϊόντα των μελών των και αδιαφόρως του τόπου πωλήσεως αυτών, προς επιτηδευματίαν διά την άσκησιν του επαγγέλματός του, ή προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του αυτού άρθρου και δ) της εκτελέσεως υπό επιτηδευματίου οιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκαταστάσεων κλπ. διά τα εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναγραφόμενα πρόσωπα και υπό τας εις αυτήν αναφερομένας προϋποθέσεις, του τιμολογίου εκδιδομένου εις την περίπτωσιν ταύτην το βραδύτερον εντός μηνός από της προσωρινής επιμετρήσεως και πάντως εντός της διαχειριστικής περιόδου καθ' ην εγένετο η επιμέτρησις.

8. Εις ην περίπτωσιν ο πωλών τα αγαθά αρνείται την έκδοσιν τιμολογίου ή παρέχει τιμολόγιον με ανακριβές περιεχόμενον, ο αγοράζων επιτηδευματίας ή τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του παρόντος Κώδικος υποχρεούνται, άμα τη παραλαβή των αγαθών, είτε να καταχωρήσουν απ' ευθείας εις τα βιβλία των το ονοματεπώνυμον, το επάγγελμα και τη διεύθυνσιν του πωλητού, το είδος, την ποσότητα και την πραγματικήν αξίαν των αγαθών είτε να καταχωρήσουν ταύτα εις το βιβλίον ποσοτικής παραλαβής, είτε να εκδώσουν θεωρημένον τιμολόγιον αγοράς. Ο αγοραστής απαλλάσσεται διά την συναλλαγήν ταύτην των συνεπειών των προβλεπομένων υπό των φορολογικών και αγορανομικών διατάξεων, εφόσον, πλέον τούτου, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 32 και συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου τούτου υποβάλη, άνευ καταβολής τέλους χαρτοσήμου, τα εν άρθρω τούτω οριζόμενα στοιχεία.

9. Επί αγοράς αγαθών παρά προσώπων μη υποχρέων εις έκδοσιν τιμολογίων ο αγοραστής επιτηδευματίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος εκδίδουν θεωρημένην διπλότυπον απόδειξιν αγοράς εις την οποίαν αναγράφεται το ονοματεπώνυμον και η διεύθυνσις του πωλητού, το είδος, η ποσότης, η τιμή και η αξία των αγαθών. Εάν ο αγοραστής τυγχάνη πρόσωπον της παραγράφου 5 του αυτού άρθρου, επιτρέπεται η λήψις απλής αποδείξεως.

10. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογήν επί πωλήσεως:

α) ακινήτων, β) πλοίων, γ) αυτοκινήτων, αεροσκαφών και λοιπών μηχανημάτων, εφόσον συντάσσονται συμβόλαια μεταβιβάσεως, δ) μετοχών και

ε) ομολογιών. Ωσαύτως αι διατάξεις αύται δεν εφαρμόζονται επί παροχής ύδατος μη ιαματικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον υπό των επιχειρήσεων πωλήσεως των ειδών τούτων εκδίδονται έτερα έγγραφα παραδιδόμενα εις τον πελάτην και περιλαμβάνοντα τα δεδομένα του τιμολογίου.

 

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επί παροχής υπηρεσιών εν γένει (επισκευή, συντήρησις κλπ.) υπό επιτηδευματίου: α) προς έτερον επιτηδευματίαν διά την άσκησιν του επαγγέλματός του, β) προς τα πρόσωπα των παραγράφων 3,4 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος διά την άσκησιν του επαγγέλματός των ή διά την εκτέλεσιν του σκοπού των εκδίδεται υπό του παρέχοντος την υπηρεσίαν θεωρημένον διπλότυπον τιμολόγιον παροχής υπηρεσιών.

2. Εις το τιμολόγιον αναγράφεται το ονοματεπώνυμον, το επάγγελμα και η διεύθυνσις του προς ον παρέχονται αι υπηρεσίαι, το είδος τούτων και το ποσόν της αμοιβής αριθμητικώς και ολογράφως.

3. Ο εκτελωνιστής εις το παρ' αυτού εκδιδόμενον τιμολόγιον αναγράφει διακεκριμένως, πλέον των ως άνω δεδομένων, και το ποσόν εκάστης δαπάνης, την οποίαν ενήργησεν κατ' εντολήν και λογαριασμόν του πελάτου του και η οποία βασίζεται επί νομίμου δικαιολογητικού, το οποίον επισυνάπτεται εις το παραδιδόμενον εις τον πελάτη αντίτυπον του τιμολογίου.

4. Ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού εις το εκδιδόμενον παρ' αυτού τιμολόγιον αναγράφει, πλέον των ως άνω δεδομένων και τα στοιχεία της καταβαλούσης Τραπέζης, τα στοιχεία του οίκου του εξωτερικού και τον αριθμόν του τιμολογίου ή της παραγγελίας. Ομοίου περιεχομένου τιμολόγιον εκδίδει και επί των περιπτώσεων καθ' ας λαμβάνει προμήθειαν και παρά του παραγγελέως ή μόνον παρά τούτου. Το τιμολόγιον εκδίδεται κατά την καταβολήν της προμηθείας, ή την πίστωσιν του λογαριασμού του αντιπροσώπου υπό της Τραπέζης.

"5. Για τις επαναλαμβανόμενες κάθε ημέρα, ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, παροχές υπηρεσιών στο ίδιο πρόσωπο, μπορεί να τηρείται θεωρημένη κατάσταση (ή θεωρημένο βιβλίο), στην οποία καταχωρούνται, με την έναρξη παροχής κάθε υπηρεσίας, η ημερομηνία, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του πελάτη, το είδος της υπηρεσίας και το ποσό της αμοιβής που συμφωνήθηκε. Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής (ή του βιβλίου) εκδίδεται το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα κάθε μήνα".

<Η παρ. 5 προστέθηκε και οι παλαιές μέσα σε () παρ. 5 και 6 αναριθμήθηκαν από την παρ. 3 άρθρ. 3 της 1105195/725/0015/2-4 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Β 743) απ. Υπ. Οικονομικών, που κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της από το εδάφ. γ της παρ. 5 άρθρ.

51 Νόμ. 1882/1990 (ΦΕΚ Α 43).>

6(5). Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται επί παροχής τηλεπικοινωνιακής και ταχυδρομικής εξυπηρετήσεως, εφ' όσον υπό του υποχρέου εις έκδοσιν τιμολογίου εκδίδεται έτερον έγγραφον παραδιδόμενον εις τον πελάτην και περιλαμβάνον τα δεδομένα του τιμολογίου. "7(6). Κατά τα λοιπά και στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1 εδάφιο τρίτο, 6,7 και 8 του άρθρ. 20 του παρόντος Κώδικα, του ποσού που ορίζεται από την παρ. 1 του ιδίου άρθρου περιοριζομένου στις 500 δραχμ.".

<Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 8 άρθρ. 9 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

 

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΦΟΡΤΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δελτία επί εσωτερικής διακινήσεως εις επιχειρήσεις επεξεργασίας.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Δελτίο εισαγωγής - εξαγωγής προϊόντων στην αποθήκη

 

Κείμενο Αρθρου

Ο επιτηδευματίας ο τηρών βιβλίον αποθήκης:

α) Δι' εκάστην εξαγωγήν εκ της αποθήκης του πρώτων υλών κλπ. ιδίων ή τρίτων, εκδίδει θεωρημένον διπλότυπον δελτίον εξαγωγής, εις το οποίον αναγράφει το είδος, την ποσότητα τούτων και το τμήμα του εργοστασίου ή εργαστηρίου του εις το οποίον παραδίδονται αύται. Οσάκις είναι δυσχερής η άμεσος έκδοσις του δελτίου τούτου δι' εκάστην εξαγωγήν, επιτρέπεται η έκδοσις ενός τοιούτου δελτίου δι' όλας τας εντός της αυτής ημέρας γενομένας εξαγωγάς.

β) Διά τα καθ' εκάστην ημέραν εισαγόμενα εις την αποθήκην του έτοιμα προϊόντα ίδια ή τρίτων εκδίδει θεωρημένον διπλότυπον δελτίον εισαγωγής, εις το οποίον αναγράφει το είδος και την ποσότητα τούτων.

 

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΦΟΡΤΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δελτία αποστολής αγαθών κλπ. - Εκκαθαρίσεις.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Δελτία αποστολής, Εκκαθαρίσεις

 

Κείμενο Αρθρου

1."Ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παρ. 4 και 5 του άρθρ. 1 του παρόντος Κώδικα όταν αποστέλλει σε αντιπρόσωπό του ή σε άλλο πρόσωπο αγαθά προς πώληση για λογαριασμό του με προμήθεια, εκδίδει θεωρημένο διπλότυπο δελτίο αποστολής αγαθών στο οποίο αναγράφει το

ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση εκείνου στον οποίο αποστέλλονται τα αγαθά, το είδος, τη μονάδα μέτρησης, την ποσότητα κάθε είδους, το άθροισμα των ποσοτήτων των ειδών αριθμητικώς και ολογράφως, ανεξάρτητα αν για τον προσδιορισμό της ποσότητας κάθε είδους χρησιμοποιήθηκε η ίδια ή διαφορετική μονάδα μέτρησης, τους όρους της πώλησής τους, καθώς και την ώρα έναρξης της αποστολής τους που σημειώνεται με τη χρήση διψήφιου αριθμού. Τα αποστελλόμενα αγαθά συνοδεύονται, κατά τη διακίνησή τους με το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής που παραδίδεται στον παραλήπτη τους".

<Το μέσα σε "" πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 9 άρθρ. 9 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

Ο παραλαμβάνων τα αγαθά: α) καταχωρεί ταύτα εις τι των τηρουμένων και θεωρημένων βιβλίων, κατά τρόπον παρέχοντα τα δεδομένα διά την εκκαθάρισιν, και β) εντός των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου εκδίδει διά τας πωλήσεις του προηγουμένου ημερολογιακού τριμήνου και με ημερομηνίαν εκδόσεως την τελευταίαν ημέραν του τριμήνου θεωρημένην διπλότυπον εκκαθάρισιν, εις την οποίαν αναγράφει το ονοματεπώνυμον, το επάγγελμα και την διεύθυνσιν του αποστείλαντος τα αγαθά, το είδος, την ποσότητα των αποσταλέντων και των πωληθέντων αγαθών, διακεκριμένως, την αξίαν των πωληθέντων αγαθών, την προμήθειαν και τας γενομένας δαπάνας διά λογαριασμόν του αποστολέως.

2. Ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος επί πωλήσεως αγροτικών προϊόντων διά λογαριασμόν του παραγωγού αυτών επί προμηθεία εκδίδει: α) θεωρημένην τριπλότυπον απόδειξιν παραλαβής αγαθών, εις την οποίαν αναγράφει το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν του αποστολέως, τον δικαιούχον της εισφοράς του Ν.

4169/1961 Δήμον ή Κοινότητα και τον Νομόν και την Επαρχίαν, εις ον υπάγεται ούτος, το είδος και την ποσότητα των προϊόντων και τους όρους της πωλήσεως τούτων, και β) το βραδύτερον εντός των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου και μεα ημερομηνίαν εκδόσεως την τελευταίαν ημέραν του τριμήνου θεωρημένην τριπλότυπον εκκαθάρισιν διά τα πωληθέντα προϊόντα, κατά το προηγούμενον ημερολογιακόν τρίμηνον, εις την οποίαν αναγράφει το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν του αποστολέως, τον δικαιούχον της εισφοράς του Ν. 4169/1961 Δήμον ή Κοινότητα και τον Νομόν και την Επαρχίαν, εις ον υπάγεται ούτος, το είδος και την ποσότητα των παραληφθέντων και πωληθέντων προϊόντων, διακεκριμένως, την αξίαν των πωληθέντων προϊόντων, την προμήθειαν και τας γενομένας δαπάνας διά λογαριασμόν του αποστολέως και το καταβλητέον εις τούτον ποσόν.

3. Επί πωλήσεως συγγραμμάτων διά λογαριασμόν του συγγραφέως, ο αναλαμβάνων την πώλησιν επιτηδευματίας ή πρόσωπον της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος: α) εκδίδει θεωρημένην διπλότυπον απόδειξιν παραλαβής συγγραμμάτων, εις την οποίαν αναγράφει το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν του συγγραφέως, τον τίτλον και τον αριθμόν των αντιτύπων του βιβλίου και τους όρους της πωλήσεως τούτου, και β) το βραδύτερον εντός του επομένου μηνός από της λήξεως της διαχειριστικής περιόδου εκδίδει, με ημερομηνίαν εκδόσεως την τελευταίαν ημέραν της διαχειριστικής περιόδου, θεωρημένην διπλότυπον εκκαθάρισιν διά τα εντός αυτής πωληθέντα συγγράμματα, κατά τα υπό του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα.

4. Ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος αγοράζων αγαθά δια λογαριασμόν τρίτου: α) εκδίδει ή λαμβάνει, κατά περίπτωσιν το υπό του παρόντος Κώδικος οριζόμενον αποδεικτικόν στοιχείον της αγοράς των αγαθών, και β) τουλάχιστον εντός των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου εκδίδει με ημερομηνίαν εκδόσεως την τελευταίαν ημέραν του ημερολογιακού τριμήνου, θεωρημένην διπλότυπον εκκαθάρισιν, εις την οποίαν αναγράφει το ονοματεπώνυμον, την διεύθυνσιν και το επάγγελμα του τρίτου, το είδος, την ποσότητα και την αξίαν των αγορασθέντων αγαθών, την προμήθειαν ή την αμοιβήν και τας γενομένας δαπάνας διά λογαριασμόν του τρίτου. Τα νόμιμα δικαιολογητικά των δαπανών τούτων επισυνάπτονται εις το παραδιδόμενον εις τον τρίτον αντίτυπον της εκκαθαρίσεως.

"5. Ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικα σε περίπτωση αποστολής σε τρίτο αγαθών για επεξεργασία, εκδίδει θεωρημένο διπλότυπο δελτίο αποστολής αγαθών, στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του τρίτου, το είδος, τη μονάδα μέτρησης, την ποσότητα κάθε είδους, το άθροισμα των ποσοτήτων των ειδών αριθμητικώς και ολογράφως, ανεξάρτητα αν για τον προσδιορισμό της ποσότητας κάθε είδους χρησιμοποιήθηκε η ίδια ή διαφορετική μονάδα μέτρησης, τους όρους της επεξεργασίας τους και την ώρα έναρξης της αποστολής τους που σημειώνεται με τη χρήση διψήφιου αριθμού. Τα αποστελλόμενα αγαθά συνοδεύονται, κατά τη διακίνησή τους, με το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής που παραδίδεται στον παραλήπτη τους".

<Το μέσα σε "" πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 10 άρθρ. 9 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

Ο τρίτος: α) καταχωρεί τα παραλαμβανόμενα αγαθά εις τι των θεωρημένων βιβλίων, κατά τρόπον παρέχοντα τα δεδομένα της εκκαθαρίσεως, και β) εντός των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου εκδίδει, με ημερομηνίαν εκδόσεως την τελευταίαν ημέραν του τριμήνου, θεωρημένην διπλότυπον εκκαθάρισιν διά τα επεξεργασθέντα αγαθά, κατά το

προηγούμενον ημερολογιακόν τρίμηνον, εις την οποίαν αναγράφει το ονοματεπώνυμον, το επάγγελμα και την διεύθυνσιν του αποστολέως, το είδος και την ποσότητα των αποσταλέντων αγαθών και των παραδοθέντων ετοίμων προϊόντων, τας γενομένας διά λογαριασμόν του αποστολέως δαπάνας και την αμοιβήν.

Ο αποστέλλων τα αγαθά επιτηδευματίας ή πρόσωπον της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος δύναται, μετ' έγκρισιν του Οικονομικού Εφόρου της έδρας της επιχειρήσεώς του, κοινοποιουμένην και εις τον αρμόδιον διά τον ενεργούντα την επεξεργασίαν τρίτον Οικονομικόν Εφορον, να εκδίδη ούτος, αντί του υποχρέου, την εκκαθάρισιν.

"6. Θεωρημένο διπλότυπο δελτίο αποστολής αγαθών αναλόγου περιεχομένου, εκδίδεται σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 20 του παρόντος Κώδικα, από τον επιτηδευματία και τα πρόσωπα τνω παρ. 4 και 5 του άρθρ. 1 του ιδίου Κώδικα, ανεξάρτητα από το αν για την πώληση εκδίδεται συγχρόνως τιμολόγιο πώλησης. Δεν επιτρέπεται η έκδοση δελτίου αποστολής σε περίπτωση κατά την οποία για την πώληση αγαθών εκδίδεται συνενωμένο στοιχείο τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 20 του ιδίου Κώδικα.

7. Θεωρημένο διπλότυπο δελτίο αποστολής αγαθών αναλόγου περιεχομένου εκδίδεται από τον αποστολέα επιτηδευματία ή πρόσωπο της παραγράφου 4 του άρθρ. 1 του παρόντος Κώδικα και σε κάθε περίπτωση αποστολής αγαθών προς οποιοδήποτε τρίτο και για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, καθώς και επί αποστολής αγαθών μεταξύ κεντρικού και υποκαταστήματος ή αποθήκης, μεταξύ υποκαταστήματος και αποθήκης και μεταξύ υποκαταστημάτων ή αποθηκών. Σε περίπτωση αποστολής αγαθών μεταξύ κεντρικού και υποκαταστήματος και μεταξύ υποκαταστημάτων στο δελτίο αποστολής αναγράφεται και η αξία των αγαθών που αποστέλλονται, εφόσον αυτό δεν είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Για την αποστολή αγαθών μεταξύ κεντρικού και υποκαταστήματος ή αποθήκης ή μεταξύ υποκαταστήματος και αποθήκης ή μεταξύ υποκαταστημάτων ή αποθηκών, μετά από έγκριση του Οικονομικού Εφόρου, επιτρέπεται:

α) η μη έκδοση δελτίου αποστολής, εφόσον λόγω απόστασης δεν είναι εξαιρετικά δύσκολη η παρακολούθηση των διακινουμένων αγαθών και β) η έκδοση του δελτίου αυτού κατά τρόπο διάφορο, εναρμονιζόμενο όμως με τα τηρούμενα βιβλία.

8. Εξαιρούνται από την υποχρέωση της αναγραφής στο δελτίο αποστολής αριθμητικώς και ολογράφως του αθροίσματος των ποσοτήτων και των ειδών οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παρ. 4 και 5 του άρθρ. 1 του παρόντος Κώδικα, που για την έκδοσή του χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή".

<Οι άνω παρ. 6 και 8 προστέθηκαν και η παλαιά παρ. 6 που αναριθμήθηκε σε παρ. 7 αντικαταστάθηκε από την παρ. 11 άρθρ. 9 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157)(διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ.

1986).>

 

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποδείξεις δαπανών.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Αποδείξεις δαπανών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο επιτηδευματίας, ο υπόχρεως εις τήρησιν βιβλίων οιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος δι' εκάστην εν γένει δαπάνην, αφορώσαν την άσκησιν του επαγγέλματός των ή την εκτέλεσιν του σκοπού των, διά την οποίαν δεν ορίζεται υπό του Κώδικος τούτου η έκδοσις ιδίου στοιχείου, εκδίδουν διπλότυπον απόδειξιν δαπάνης, εις την οποίαν αναγράφουν το

ονοματεπώμυμον, το επάγγελμα και την διεύθυνσιν του δικαιούχου, την αιτίαν της δαπάνης και το ποσόν ταύτης. Η απόδειξις αύτη υπογράφεται και υπό του λαμβάνοντος εις αμφότερα τα αντίτυπα.

Επί καταβολής μισθών και ημερομισθίων επιτρέπεται, αντί εκδόσεως αποδείξεως πληρωμής, η κατάρτισις καταστάσεως, εις την οποίαν υπογράφουν οι λαμβάνοντες τα ποσά.

2. (Καταργήθηκε από το εδάφ. γ άρθρ. 31 Νόμ. 1828/1989, ΦΕΚ-Α 2).

 

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΦΟΡΤΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Φορτωτικά έγγραφα.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Φορτωτικά έγγραφα

Σχόλια
Σχόλιο παρ. 7,8,9,10 και 11: Οι παρ. 7,8,9,10 και 11 αναριθμήθηκαν σε παρ. 6,7,8,9 και 10 από την παρ. 2 άρθρ. 10 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).

 

Κείμενο Αρθρου

1. "Επί μεταφοράς αγαθών ο φορτωτής αυτών επιτηδευματίας ή πρόσωπο των παρ. 4 και 5 του άρθρ. 1 του παρόντος Κώδικα παραδίδει στο μεταφορέα και στο μεταφορικό γραφείο το πρώτο αντίτυπο του θεωρημένου δελτίου αποστολής, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 23 του παρόντος Κώδικα. Κατ' εξαίρεση μπορεί να παραδίδεται από το φορτωτή στο μεταφορέα ή στο μεταφορικό γραφείο, αντί δελτίου αποστολής, το πρώτο αντίτυπο του θεωρημένου τιμολογίου πώλησης - δελτίου αποστολής, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 20 του παρόντος Κώδικα, αν πρόκειται για μεταφορά αγαθών που πωλήθηκαν χονδρικώς. Τα πιο πάνω στοιχεία συνοδεύουν τα αγαθά μέχρι τον τελικό προορισμό τους και παραδίδονται στον παραλήπτη τους".

<Το μέσα σε "" πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ. 10 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

Εάν φορτωτής των αγαθών είναι πρόσωπον μη υπόχρεον εις έκδοσιν των υπό των υπό του παρόντος Κώδικος οριζομένων στοιχείων, τούτο παραδίδει εις τον μεταφορέα ή, κατά περίπτωσιν, εις τον διατηρούντα, μεταφορικόν γραφείον ενυπόγραφον δήλωσιν μεταφοράς, εις την οποίαν αναγράφει το ονοματεπώνυμον, το επάγγελμα και την διεύθυνσίν του, ως και τα αντίστοιχα στοιχεία του παραλήπτου, τον τόπον προορισμού, το είδος και την ακριβή ποσότητα των αγαθών, εφόσον δε τούτο είναι εξαιρετικώς δυσχερές, την ποσότητα τούτων ως έγγιστα.

2. Ο μεταφορεύς διά τα εκάστοτε μεταφερόμενα αγαθά εκδίδει θεωρημένην φορτωτικήν κατά φορτωτήν και παραλήπτην, επί τη βάσει των εν τη προηγουμένη παραγράφω εγγράφων εφόσον καθίσταται δυσχερής ο έλεγχος, εις τέσσαρα αντίτυπα, εκ των οποίων το πρώτον παραδίδεται εις τον φορτωτήν και εξοφλείται υπό του παραλήπτου κατά την παραλαβήν των αγαθών, επιστρέφεται δε εις τον μεταφορέα, το δεύτερον υποβάλλεται εις τον Οικονομικόν Εφορον, το τρίτον, μετά του παραδοθέντος διά την έκδοσιν της φορτωτικής στοιχείου, συνοδεύει τα μεταφερόμενα αγαθά από του τόπου φορτώσεως μέχρι του τόπου προορισμού και παραδίδεται τελικώς εις τον καταβάλλοντα τα κόμιστρα και το τέταρτον παραμένει εις το στέλεχος.

Η φορτωτική του μεταφορέως περιέχει: α) το ονοματεπώνυμον, το επάγγελμα και τη διεύθυνσιν του φορτωτού και του παραλήπτου, β) τον τόπον φορτώσεως και τον τόπον προορισμού, γ) τον αριθμόν της διασαφήσεως ή αδείας μεταφοράς, προκειμένου περί θαλασσίων μεταφορών, δ) τον αριθμόν του φορολογικού στοιχείου του φορτωτού, ε) τα σημεία και τους αριθμούς των δεμάτων κλπ., στ) το είδος και την ποσότητα (μικτόν βάρος, καθαρόν βάρος, τεμάχια κλπ.), των μεταφερομένων αγαθών, ζ) το κόμιστρον, ολογράφως και αριθμητικώς, το χαρτόσημον, εφόσον τούτο δεν βαρύνει τον μεταφορέα, και τα λοιπά έξοδα, και η) τον αριθμόν του αυτοκινήτου ή προκειμένου περί θαλασσίων μεταφορών, το όνομα του πλωτού μέσου.

3. Ο μεταφορεύς εκδίδει φορτωτικήν και επί μεταφοράς αγαθών ανηκόντων εις τον ίδιον, εξαιρέσει της σιδηροδρομικής επιχειρήσεως, ήτις δύναται, αντί φορτωτικής, να εκδίδη προσήκον υπηρεσιακόν έγγραφον.

4. Επί μεταφοράς μικροδέματος βάρους μέχρι και 100 χιλιογράμμων και εφόσον η αξία του περιεχομένου τούτου δεν υπερβαίνει τας 3.000 δραχμάς, κατά ενυπόγραφον δήλωσιν του φορτωτού, δύναται, αντί φορτωτικής, να εκδίδηται θεωρημένη διπλότυπος απόδειξις μεταφοράς, περιλαμβάνουσα τα στοιχεία του φορτωτού και παραλήπτου, το είδος και την ποσότητα των μεταφερομένων αγαθών και το κόμιστρον. Το εν αντίτυπον της αποδείξεως ταύτης παραδίδεται εις τον καταβάλλοντα τα κόμιστρα.

5. Επί μεταφοράς αποσκευών συνοδευομένων υπό του ταξιδιώτου εκδίδεται θεωρημένη διπλότυπος απόδειξις μεταφοράς, εις την οποίαν αναγράφεται τουλάχιστον το κόμιστρον και της οποίας το εν αντίτυπον παραδίδεται εις τον φορτωτήν.

6. Καταργήθηκε από την παρ. 2 άρθρ. 10 Π.Δ. 356/1986, ΦΕΚ Α 157, διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986.

6(7). Επί μεταφοράς αγαθών, καθ' ην εις τον τόπον φορτώσεως είναι εξαιρετικώς δυσχερής η ακριβής ζύγισις ή μέτρησις τούτων, εις δε τον τόπον προορισμού διαπιστούται διαφορά ως προς την ποσότητα των αγαθών, ο μεταφορεύς εκδίδει θεωρημένον τετραπλότυπον διορθωτικόν σημείωμα μεταφοράς, εις το οποίον αναγράφει τον αύξοντα αριθμόν και την χρονολογίαν της φορτωτικής, τα στοιχεία του φορτωτού και του παραλήπτου και την διαπιστωθείσαν διαφοράν. Το πρώτον αντίτυπον του σημειώματος τούτου αποστέλλεται εις τον φορτωτήν, το δεύτερον υποβάλλεται εις τον Οικονομικόν Εφορον, το τρίτον παραδίδεται εις τον παραλήπτην και το τέταρτον παραμένει εις το στέλεχος.

7(8). Διά πάσαν παράβασιν των διατάξεων του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του παρόντος Κώδικος επιβάλλονται αι οριζόμεναι υπό τούτου κυρώσεις κεχωρισμένως εις τον μεταφορέα αυτοκινητιστήν και τον οδηγόν του αυτοκινήτου.

8(9). Ο μεταφορεύς διά πλωτών μέσων ή αεροπλάνων δύναται να αναθέτη την έκδοσιν των φορτωτικών εις αντιπρόσωπον ή πράκτορα αυτού, μετά προηγουμένην έγγραφον γνωστοποίησιν εις τον Οικονομικόν Εφορον τον αρμόδιον διά την φορολογίαν του εισοδήματος του αντιπροσώπου ή του πράκτορος.

9(10). Επί επιστροφής ή εκπτώσεως ναύλων ή κομίστρων ο μεταφορεύς εκδίδει διπλότυπον πιστωτικόν σημείωμα μεταφοράς, εις το οποίον αναγράφει το ονοματεπώνυμον, το επάγγελμα και τη διεύθυνσιν του δικαιούχου της επιστροφής ή της εκπτώσεως και το ποσόν του

επιστρεφομένου ναύλου ή κομίστρου, ολογράφως και αριθμητικώς.

10(11). Διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Κώδικος μεταφορεύς νοείται ο ενεργών την μεταφοράν αγαθών επί κομίστρω διά μεταφορικών μέσων ανηκόντων εις αυτόν ή εκμεταλλευομένων υπ' αυτού (επιχείρισις πλωτών μέσων, αυτοκινήτων, αεροπορική, σιδηροδρομική κλπ.)

 

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΦΟΡΤΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Φορτωτικαί μεταφορικού γραφείου.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Φορτωτικές μεταφορικού γραφείου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επί μεταφοράς αγαθών, μέσω μεταφορικού γραφείου ο διατηρών τούτο εκδίδει, κατά το εν τω προηγουμένω άρθρω 25 οριζόμενα, θεωρημένην τετραπλότυπον φορτωτικήν κατ' αποστολέα και παραλήπτην, εις την οποίαν αναγράφει τα στοιχεία του αποστολέως και του παραλήπτου, τον τόπον αποστολής και προορισμού, τον αριθμόν του φορολογικού στοιχείου του αποστολέως, τα σημεία και τους αριθμούς των δεμάτων κλπ., το είδος και την ποσότητα (μικτόν βάρος, καθαρόν βάρος κλπ.) των μεταφερομένων αγαθών, το συνολικόν ποσόν της αμοιβής διά την διενέργειαν της μεταφοράς και το χαρτόσημον.

Εκ των αντιτύπων το πρώτο παραδίδεται εις τον αποστολέα, το δεύτερον υποβάλλεται εις τον Οικονομικόν Εφορον, το τρίτον παραδίδεται εις τον καταβάλλοντα την αμοιβήν και το τέταρτον παραμένει εις το στέλεχος.

2. Διά την μεταφοράν των αγαθών το μεταφορικόν γραφείον, ως φορτωτής τούτων, εκδίδει θεωρημένην διπλότυπον κατάστασιν αποστολής αγαθών, εις την οποίαν αναγράφει τα σημεία και τους αριθμούς των δεμάτων, το είδος και την ποσότητα των μεταφερομένων αγαθών και τον τόπον προορισμού τούτων. Το εν αντίτυπον της καταστάσεως ταύτης παραδίδεται εις τον μεταφορέα διά την έκδοσιν της συγκεντρωτικής φορτωτικής. Εφόσον εις την κατάστασιν ταύτην επισυνάπτεται θεωρημένον αντίτυπον των εκδοθεισών τετραπλοτύπων φορτωτικών, εις ταύτην δύναται να αναγράφηται μόνον ο αύξων αριθμός εκάστης τετραπλοτύπου φορτωτικής, το συνολικόν βάρος των μεταφερομένων αγαθών και ο συνολικός αριθμός των δεμάτων.

3. Αι διατάξεις της παραγράφου 4 του προηγουμένου άρθρου 25 εφαρμόζονται αναλόγως και επί μεταφοράς αγαθών, μέσω μεταφορικού γραφείου.

 

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

 

Τίτλος Αρθρου
Εκδοτήρια φορτωτικών.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Εκδοτήρια φορτωτικών

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 54 Νόμ. 1591/1986, ΦΕΚ Α 50).

 

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΦΟΡΤΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Βιβλίο και στοιχεία επί μεταφοράς αγαθών με φορτηγά ή μικτής χρήσης αυτοκίνητα ή τρίκυκλα ιδιωτικής χρήσης.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Βιβλία μεταφοράς αγαθών με φορτηγά, μικτής χρήσης ή τρίκυκλα ΙΧ.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Ο επιτηδευματίας ή πρόσωπο της παρ. 4 του άρθρ. 1 του παρόντος Κώδικα σε κάθε μεταφορά αγαθών για την άσκηση του επαγγέλματός του ή την εκτέλεση του σκοπού του, κατά περίπτωση, με φορτηγό, ή μικτής χρήσης αυτοκίνητο ή τρίκυκλο ιδιωτικής χρήσης ή με μισθωμένο φορτηγό αυτοκίνητο ή τρίκυκλο δημόσιας χρήσης, συνοδέυει τα μεταφερόμενα αγαθά με το πρώτο αντίτυπο θεωρημένου δελτίου αποστολής ή τιμολογίου πώλησης - δελτίου αποστολής, που εκδίδεται κατά παραλήπτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 20 του παρόντος Κώδικα, αντίστοιχα. Το στοιχείο αυτό συνοδεύει τα αγαθά σε όλη τη διαδρομή τους και τελικά παραδίδεται στον παραλήπτη τους.

Σε περίπτωση μεταφοράς και διανομής αγαθών που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη από την παραλαβή τους, εκδίδεται θεωρημένο διπλότυπο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής αγαθών, στο οποίο αναγράφεται το είδος και η ποσότητα των αγαθών και η ώρα εκκίνησης του αυτοκινήτου με τη χρήση διψήφιου αριθμού.

Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται από τον υπόχρεο κατά παραλήπτη θεωρημένο δελτίο αποστολής ή θεωρημένο τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής ή απόδειξη λιανικής πώλησης, στην οποία αναγράφεται και είδος και η ποσότητα των αγαθών που πωλήθηκαν λιανικώς, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων από τον πωλητή.

Στο στοιχείο που κατά περίπτωση εκδίδεται αναγράφεται και η ώρα παράδοσης των αγαθών με τη χρήση διψηφίου αριθμού.

Τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρ. 1 του παρόντος Κώδικα, για κάθε μεταφορά προϊόντων τους στους τόπους διάθεσής τους με φορτηγό ή μικτής χρήσης αυτοκίνητο ή τρίκυκλο ιδιωτικής χρήσης, τηρούν επί του αυτοκινήτου ή τρικύκλου ημερολόγιο μεταφοράς, στο οποίο αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του παραλήπτη, το είδος και την ποσότητα των μεταφερομένων προϊόντων, τη χρονολογία και την ώρα εκκίνησής του για κάθε διαδρομή.

2. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου οι κυρώσεις που ορίζονται από τον παρόντα Κώδικα επιβάλλονται διακεκριμένα στον κάτοχο και τον οδηγό του αυτοκινήτου ή τρικύκλου ιδιωτικής χρήσης ή στο μισθωτή και τον οδηγό του αυτοκινήτου ή τρικύκλου ιδιωτικής χρήσης ή στο μισθωτή και τον οδηγό του μισθωθέντος αυτοκινήτου ή τρικύκλου δημοσίας χρήσεως.

3. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται: α) για τις μεταφορές υλικών εκσκαφών ή κατεδαφίσεων από κατασκευαστικές επιχειρήσεις και για τις μεταφορές αυτουσίων λατομικών προϊόντων (άμμου, σκύρων κλπ.) που παράγονται από τις ίδιες επιχειρήσεις για τα έργα που εκτελούνται απ' αυτές, β) για τις ενεργούμενες από

μεταλλευτικές επιχειρήσεις μεταφορές μεταλλεύματος και υλικών που απορρίπτονται (μπαζών) από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε χώρους αποθήκευσης, επεξεργασίας, εκφόρτωσης και απόρριψης, κατά περίπτωση και γ) για τις μεταφορές πέτρας από επιχειρήσεις παραγωγής αδρανών υλικών, ασβέστη και τσιμέντου, από τους χώρους περισυλλογής ή εξόρυξης στους χώρους επεξεργασίας".

<Το άρθρ. 28 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 άρθρ. 10 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

 

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αρίθμησις, περιεχόμενον κλπ. στοιχείων.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Αρίθμηση, περιεχόμενο κ.λπ στοιχείων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο υπόχρεως εις έκδοσιν των υπό του παρόντος Κώδικος οριζομένων στοιχείων, πλην των ενυπογράφων δηλώσεων μεταφοράς, τηρεί ενιαίαν δι' έκαστον τούτων αρίθμησιν τουλάχιστον κατά διαχειριστικήν περίοδον. Μετ' έγκρισιν του Οικονομικού Εφόρου, δύναται να επαναληφθή εντός της αυτής διαχειριστικής περιόδου η αυτή αρίθμησις.

'Απαντα τα στοιχεία εκδίδονται εκ στελέχους. Μετά προηγουμένην γνωστοποίησιν εις τον Οικονομικόν 'Εφορον, επιτρέπεται η έκδοσις εκάστου είδους των στοιχείων εις κινητά φύλλα, υπό τον όρον να φέρουν ενιαίαν τουλάχιστον κατά διαχειριστικήν περίοδον αρίθμησιν. Ωσαύτως μετά προηγουμένην γνωστοποίησιν εις τον Οικονομικόν Εφορον, επιτρέπεται η χρησιμοποίησις συγχρόνως δύο ή περισσοτέρων σειρών δι' έκαστον είδος στοιχείων, υπό τον όρον ότι θα φέρουν διακριτικόν της σειράς και εκάστη σειρά θα έχη ιδίαν ενιαίαν αρίθμησιν.

2. Τα τυχόν κατά την λήξιν της διαχειριστικής περιόδου αχρησιμοποίητα έντυπα των στοιχείων, τα φέροντα αρίθμησιν της ληξάσης διαχειριστικής περιόδου, δύνανται να χρησιμοποιηθούν εις την επομένην διαχειριστικήν περίοδον μέχρι εξαντλήσεως.

3. Απαντα τα στοιχεία φέρουν εντύπως ή διά σφραγίδος τον τίτλον αυτών, το ονοματεπώνυμον, το πατρώνυμον ή την επωνυμίαν, το επάγγελμα και την διεύθυνσιν του εις έκδοσίν των υποχρέου, συμπληρούνται διά μελάνης ή διά μολυβδίδος διαρκείας, ή διά γραφομηχανής ή δι' ετέρας μηχανής και εκδίδονται εις τα οριζόμενα αντίτυπα διά χρήσεως χημικού χάρτου ή κατ' άλλον πρόσφορον τρόπον, αποκλειομένης της χρησιμοποιήσεως διά την έκδοσίν των, διπτύχων ή τριπτύχων διατρήτων εντύπων.

"Επιτρέπεται η έκδοση των στοιχείων σε περισσότερα αντίτυπα με τον όρο ότι στα επιπλέον αντίτυπα αναγράφεται με σφραγίδα ή είναι τυπωμένη η ένδειξη του προορισμού τους. Ειδικά αν πρόκειται για τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρ. 25 και της παρ. 1 του άρθρ. 28 που συνοδεύουν τα μεταφερόμενα αγαθά, στα αντίτυπα που τυχόν εκδίδονται επιπλέον αυτών που προβλέπονται, αναγράφεται κάτω από τον τίτλο με κεφαλαία γράμματα και η ένδειξη "δεν αποτελεί συνοδευτικό μεταφοράς"".

<Η μέσα σε "" δεύτερη περίοδος αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.

4 άρθρ. 10 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

Εις το περιεχόμενον των στοιχείων, το οριζόμενον υπό των κατ' ιδίαν διατάξεων ο εκδότης δύναται να προσθέση και οτιδήποτε έτερον αναγκαιοί εις αυτόν.

4. Ο υπόχρεως εις έκδοσιν των στοιχείων, εις τα οποία προβλέπεται αναγραφή του ονοματεπωνύμου, του επαγγέλματος και της διευθύνσεως του μετ' αυτού συναλλασσομένου, δύναται να ελέγχη τα στοιχεία της ταυτότητας αυτού, τα οποία ο τελευταίος ούτος υποχρεούται να παρέχη.

5. Τα στοιχεία του παρόντος Κώδικος φέρουν την χρονολογίαν εκδόσεώς των, υπογράφονται υπό του εκδότου αυτών ή προσώπου οριζομένου υπό τούτου. Κατ' εξαίρεσιν αι αποδείξεις λιανικής πωλήσεως δύναται να μη υπογράφωνται.

6. Το εν αντίτυπον των εκδιδομένων στοιχείων ή πλείονα τοιαύτα, εφόσον τούτο ορίζεται υπό ετέρων διατάξεων του παρόντος Κώδικος, παραδίδονται υποχρεωτικώς εις τον ον ταύτα αφορούν όστις και υποχρεούται να ζητή και να λαμβάνη ταύτα.

7. Ο υπόχρεως εις έκδοσιν αποδείξεων λιανικής πωλήσεως ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών αναρτά εις το τμήμα παραδόσεως εμπορευμάτων ή εις το ταμείον πινακίδα περίι της υποχρεώσεως του πελάτου όπως ζητή και λαμβάνη το δι' αυτόν προοριζόμενον αντίτυπον της αποδείξεως ταύτης.

8. Το βάρος της αποδείξεως της συναλλαγής φέρει ο υπόχρεως εις έκδοσιν οριζομένου διά ταύτην στοιχείου, όστις δικαιούται να ζητή από τον αντισυμβαλλόμενον οικείαν απόδειξιν, ήτις δύναται να αναγράφηται επί του εκδιδομένου φορολογικού στοιχείου.

 

Αρθρο: 30

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Δήλωσις αποδόσεως τελών χαρτοσήμου και εισφορών.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μέχρι και της εικοστής των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου εκάστου έτους, οι εκδίδοντες τιμολόγια, αποδείξεις χονδρικής πωλήσεως, αποδείξεις αγοράς, εκκαθαρίσεις και πιστωτικά σημειώματα, επί αγοράς και πωλήσεως αγαθών μη υποκειμένων εις την εισφοράν του Ν.

4169/1961, τιμολόγια, πιστωτικά σημειώματα και αποδείξεις επί παροχής υπηρεσιών, διατακτικάς διανομής αγαθών, εκκαθαρίσεις επεξεργασίας αγαθών διά λογαριασμόν τρίτων, φορτωτικά έγγραφα, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών επί αμοιβών εξ ελευθερίων επαγγελμάτων επί των οποίων δεν παρεκρατήθη ο φόρος και το χαρτόσημον, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών διά δίδακτρα, μεταφορικά και λοιπά δικαιώματα διά μεσιτείας, διά νοσήλεια, φάρμακα και ειδικάς ιατρικάς περιθάλψεις και διά εκκοκκιστικά, θεριστικά, αλωνιστικά, εκθλιπτικά, αποφλοιωτικά, και λοιπά εξ εκμεταλλεύσεως γεωργικών μηχανημάτων δικαιώματα, αποδείξεις ψυκτικών και αποθηκευτικών δικαιωμάτων, αποδείξεις σταθμεύσεως αυτοκινήτων, αποδείξεις μεταφοράς προσώπων, αποδείξεις ασφαλίστρων, αποδείξεις καταβολής ασφαλιστικών αποζημιώσεων, αποδείξεις ενοικίων αυτοκινήτων, εκσκαφέων, θεριστικών, αλωνιστικών και λοιπών πάσης φύσεως μηχανημάτων ή οιωνδήποτε ετέρων κινητών πραγμάτων, ως και οι δί' επαγγελματικήν των εξυπηρέτησιν ή δι' εκτέλεσιν του σκοπού των, κατά περίπτωσιν, παρέχοντες εις τρίτους τόκους, προμηθείας, μεσιτείας, αμοιβάς ή άλλας πάσης φύσεως παροχάς μη εμμίσθου υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων μηχανημάτων ή ετέρων κινητών πραγμάτων εφόσον εις τας περιπτώσεις ταύτας δεν ορίζεται υπό του παρόντος Κώδικος η υποβολή φορολογικών στοιχείων υπό του δικαιούχου ή η έκδοσις υπό τούτου θεωρημένου αποδεικτικού, υποβάλλουν εις τον Οικονομικόν Εφορον.

α) Τριπλότυπον δήλωσιν αποδόσεως των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου επί της αξίας των κατά το προηγούμενον ημερολογιακόν τρίμηνον εκδοθέντων στοιχείων ή γενομένων παροχών και της εισφοράς δακοκτονίας επί του παραγομένου ελαιολάδου. Εις την δήλωσιν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποχρέου (ονοματεπώνυμον ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνσις και αριθμός φορολογικού μητρώου), το τρίμηνον το οποίον αφορά αύτη και δι' έκαστον είδος στοιχείων ο συνολικός αριθμός αυτών, η αξία των, το ποσόν των τελών χαρτοσήμου και το επ' αυτού ποσοστόν εξ 20% υπέρ Ο.Γ.Α. κλπ., ως και το ποσόν της εισφοράς δακοκτονίας.

β) Αποδεικτικόν καταβολής των τελών χαρτοσήμου. Επί μεταφορικού γραφείου εκ των αναλογούντων επί των αμοιβών του τελών χαρτοσήμου, εκπίπτονται τα καταβληθέντα υπ' αυτού εις τον μεταφορέα τέλη χαρτοσήμου βάσει των συγκεντρωτικών φορτωτικών του μεταφορέως.

Εξαιρετικώς, προκειμένου περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πρακτόρων τούτων, η δήλωσις αποδόσεως των τελών χαρτοσήμου και το αποδεικτικόν καταβολής τούτων υποβάλλονται μέχρι και της εικοστής των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου εκάστου έτους.

Επίσης, κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου περί ασκούντων ελευθέριον επάγγελμα η δήλωσις αποδόσεως των τελών χαρτοσήμου και το αποδεικτικόν καταβολής τούτων υποβάλλονται εντός του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους.

2. Μέχρι και της εικοστής των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου εκάστου έτους οι εκδίδοντες τιμολόγια, εκκαθαρίσεις και πιστωτικά σημειώματα επί αγοράς ή πωλήσεως αγροτικών προϊόντων υποκειμένων εις την εισφοράν του Ν. 4169/1961 υποβάλλουν εις τον Οικονομικόν Εφορον:

α) Τριπλότυπον δήλωσιν αποδόσεως των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου, της εισφοράς του Ν. 4169/1961 και της εισφοράς δακοκτονίας επί της αξίας των κατά το προηγούμενον ημερολογιακόν τρίμηνον αγορασθέντων ή πωληθέντων αγροτικών προϊόντων.

Εις την δήλωσιν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποχρέου, το τρίμηνον το οποίον αφορά αύτη και διακεκριμένως κατά κατηγορίαν στοιχείων, υποκειμένων εις το αυτόν ποσοστόν εισφοράς του Ν. 4169/1961, ο συνολικός αριθμός αυτών, η αξία των, αντ' αυτής δε, προκειμένου περί εκκαθαρίσεων το καταβλητέον εις τον παραγωγόν ποσόν και το ποσόν της αμοιβής του αντιπροσώπου, το ποσό των τελών χαρτοσήμου και το επ' αυτού ποσοστόν εξ 20% υπέρ Ο.Γ.Α. κλπ. και το ποσόν της εισφοράς του Ν.

4169/1961 επί της αξίας εκάστης κατηγορίας των στοιχείων τούτων. Επίσης, εις την δήλωσιν αναγράφονται διακεκριμένως με τα αυτά δεδομένα και η εισφορά δακοκτονίας, τα τιμολόγια και αι εκκαθαρίσεις επί αγοράς και πωλήσεως ελαίων, υποκειμένων εις την εισφοράν ταύτην. Ωσαύτως εις την δήλωσιν καταχωρείται η συνολική αξία των λόγω ποσού άνευ τιμολογίων ή βάσει απλών αποδείξεων αγορασθέντων εκ παραγωγών αγροτικών προϊόντων τα τέλη χαρτοσήμου και η εισφορά του Ν. 4169/1961 διακεκριμένως δε η αξία των ελαίων, τα τέλη χαρτοσήμου, η εισφορά του Ν. 4169/1961 και η εισφορά δακοκτονίας.

β) Αποδεικτικόν καταβολής των τελών χαρτοσήμου, της εισφοράς του Ν.

4169/1961 και της εισφοράς δακοκτονίας.

3. Η κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 10 του Ν. 4169/1961,

ως αντικαταστάθη διά του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4575/1966, οφειλομένη εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., Δήμων και Κοινοτήτων καταβάλλεται υπό του παραγωγού εις το Δημόσιον Ταμείον μέχρι και της εικοστής των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου διά το κατά το προηγούμενον

ημερολογιακόν τρίμηνον πωληθέντα υπ' αυτού ή υπό τρίτων αγροτικά προϊόντα, υποχρεουμένου του παραγωγού να υποβάλη εις τον Οικονομικόν Εφορον:

α) Τριπλότυπον δήλωσιν, περιέχουσα το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν του, το τρίμηνον το οποίον αφορά αύτη, τον δικαιούχον της εισφοράς Δήμον ή Κοινότητα και τον Νονόν και την Επαρχίαν εις ον υπάγεται ούτος, το είδος, την ποσότητα, την τιμήν και την φορολογητέαν αξίαν των κατά το προηγούμενον τρίμηνον πωληθέντων προϊόντων ιδίας παραγωγής και το ποσόν, της αναλογούσης, κατά περίπτωσιν εισφοράς.

β) Αποδεικτικόν καταβολής της εισφοράς.

Εντός του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους ο κατά την παρούσαν παράγραφον παραγωγός υποβάλλει εις τον Οικονομικόν Εφορον τριπλότυπον κατάστασιν περιέχουσαν το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσίν του και διακεκριμένως διά τα υποκείμενα εις το αυτό ποσοστόν εισφοράς του Ν. 4169/1961 προϊόντα, την συνολικήν φορολογητέαν αξίαν τούτων, και το ποσόν της εισφοράς ταύτης, ως και τον δικαιούχον της εισφοράς Δήμον ή Κοινότητα, τον Νομόν και την Επαρχίαν εις ον υπάγεται ούτος.

4. Δεν υποβάλλεται δήλωσις αποδόσεως τελών χαρτοσήμου και αποδεικτικόν καταβολής των τελών τούτων:

α) Προκειμένου περί Τραπεζών, διά παρασχεθέντας τόκους επί πάσης φύσεως καταθέσεων και διά παρασχεθέντας τόκους και προμηθείας προς ετέρας Τράπεζας.

β) Προκειμένου περί επιτηδευματιών και προσώπων των παρ. 4 και 5 του άρθρ. 1 του παρόντος Κώδικος, διά παρασχεθέντας εις Τραπέζας τόκους προμηθείας, ή άλλας αμοιβάς, διά παρασχεθέντας μισθούς, συντάξεις και ημερομίσθια ως και διά παρασχεθείσας πάσης φύσεως αμοιβάς ή παροχάς διά τας οποίας ορίζεται υπό του παρόντος Κώδικος η υποβολή φορολογικών στοιχείων υπό του δικαιούχου ή εξεδόθησαν υπό τούτου θεωρημένα αποδεικτικά.

Το χαρτόσημον επί των υπέρ των Τραπεζών τόκων, προμηθειών και λοιπών αμοιβών καταβάλλεται υπό της Τραπέζης διά του αυτού αποδεικτικού διά του οποίου καταβάλλεται και ο φόρος κύκλου εργασιών της.

5. Προκειμένου περί ανωνύμων εταιριών, εντός δύο μηνών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων υποβάλλονται εις τον Οικονομικόν Εφορον:

α) Τριπλότυπος δήλωσις αποδόσεως των τελών χαρτοσήμου επί των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του προσωπικού των παρεχομένων διά του εγκριθέντος ισολογισμού. Εις την δήλωσιν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της υποβαλούσης ταύτην εταιρίας και διακεκριμένως το συνολικόν ποσόν των αμοιβών του διοικητικού συμβουλίου και των αμοιβών του προσωπικού.

β) Αποδεικτικόν καταβολής των τελών χαρτοσήμου.

6. Οσάκις τα τέλη χαρτοσήμου, τα αποδιδόμενα διά των υποβαλλομένων κατά το παρόν άρθρον δηλώσεων δεν υπερβαίνουν εν συνόλω τας δραχμάς 300, η καταβολή τούτων δύναται να ενεργήται και διά χρήσεως κινητού επισήματος επικολλωμένου επί του ενός εκ των παραμενόντων εις τον Οικονομικόν Εφορον δύο αντιτύπων της δηλώσεως, γενομένης ειδικής περί τούτου μνείας εις τα λοιπά αντίτυπα ταύτης.

 

Αρθρο: 31

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενον κλπ. υποβαλλομένων ατομικών και συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Περιεχόμενο ατομικών και συγκεντρωτικών καταστάσεων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι υποβαλλόμεναι, κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος, εις τον Οικονομικόν Εφορον ατομικαί και συγκεντρωτικαί καταστάσεις, των οποίων το περιεχόμενον ορίζεται κατά περίπτωσιν υπό των κατ' ιδίαν διατάξεων, φέρουν το ονοματεπώνυμον και το πατρώνυμον ή την επωνυμίαν, το επάγγελμα, την διεύθυνσιν και τον αριθμόν φορολογικού μητρώου του υποβάλλοντος, προκειμένου δε περί δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής αρχής ή ετέρου νομικού προσώπου της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος, τον τίτλον και την διεύθυνσιν τούτου και το έτος το οποίον αφορούν αύται, χρονολογούνται και υπογράφονται υπό του υποβάλλοντος ή προσώπου οριζομένου υπό τούτου.

2. Αι ανωτέρω καταστάσεις γράφονται διά μελάνης ή διά μολυβδίδος διαρκείας ή διά γραφομηχανής ή ετέρας μηχανής.

3. Το εν των αντιτύπων της υποβαλλομένης εις τον Οικονομικόν Εφορον συγκεντρωτικής καταστάσεως θεωρούμενον υπό τούτου παραδίδεται εις τον υποβάλλοντα και διαφυλάσσεται υπ' αυτού ως απόδειξις υποβολής των φορολογικών στοιχείων.

4. Αντί υποβολής ατομικών και συγκεντρωτικών καταστάσεων επιτρέπεται η υποβολή μαγνητικών ταινιών επί των οποίων έχουν αποτυπωθή

μηχανογραφικώς τα δεδομένα των καταστάσεων τούτων, και επί πλέον ο αριθμός φορολογικού μητρώου εκάστου πελάτου, υπό την προϋπόθεσιν ότι αι ταινίαι αύται προσαρμόζονται εις το εκάστοτε χρησιμοποιούμενον σύστημα υπό της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας Φορολογίας (Μ.Υ.Φ.).

Αι μαγνητικαί ταινίαι υποβάλλονται εις την Μ.Υ.Φ. μετά τριπλοτύπου καταστάσεως, επί της οποίας αναγράφεται το ονοματεπώνυμον, το πατρώνυμον ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνσις και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υποβάλλοντος, ο συνολικός αριθμός των πελατών, ο συνολικός αριθμός των τιμολογίων ή ετέρων στοιχείων και η συνολική αξία τούτων.

Το εν των αντιτύπων της καταστάσεως ταύτης θεωρούμενον υπό της Μ.Υ.Φ. παραδίδεται εις τον υποβάλλοντα και διαφυλάσσεται ως απόδειξις υποβολής των φορολογικών στοιχείων.

 

Αρθρο: 32

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Υποβολή φορολογικών στοιχείων διά τα τιμολόγια, τα πιστωτικά σημειώματα, τας διατακτικάς και τας μερίδας αποθηκεύσεως.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Υποβολή φορολογικών στοιχείων για τα τιμολόγια, τα πιστωτικά σημειώματα, τις διατακτικές κ.λπ.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εντός του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους ο εκδίδων τιμολόγια χονδρικής πωλήσεως αγαθών, εκτελέσεως έργων και παροχής υπηρεσιών υποβάλλει εις τον Οικονομικόν Εφορον διά τα εντός του προηγουμένου ημερολογιακού έτους εκδοθέντα τιμολόγια και πιστωτικά σημειώματα:

α) Ατομικήν εις απλούν κατάστασιν κατ' αγοραστήν ή πελάτην,

επιτηδευματίαν ή πρόσωπον της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος.

β) Συγκεντρωτικήν εις τριπλούν κατάστασιν δι' όλους τους αγοραστάς ή πελάτας.

"Στην ατομική κατάσταση αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή ή πελάτη (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα και διεύθυνση), ο αύξων αριθμός κάθε τιμολογίου αξίας πάνω από 6.000 δραχμ., προκειμένου για πώληση αγαθών και 3.000 δραχμ. προκειμένου για παροχή υπηρεσιών, ο συνολικός αριθμός των τιμολογίων αυτών και η συνολική τους αξία, ο αύξων αριθμός κάθε πιστωτικού σημειώματος, ο συνολικός αριθμός αυτών και η συνολική αξία τους, καθώς και η διαφορά μεταξύ της συνολικής αξίας των τιμολογίων και της συνολικής αξίας των πιστωτικών

σημειωμάτων".

<Το μέσα σε "" δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.

1 άρθρ. 4 Π.Δ. 285/18-26 Μαΐου 1989 (ΦΕΚ Α 134). Σύμφωνα δε με την παρ. 1 άρθρ. 5 άνω Π.Δ. 285/1989 οι διατάξεις του άνω δευτέρου εδαφίου ισχύουν από 1 Ιαν. 1990.>

Εις την συγκεντρωτικήν κατάστασιν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία εκάστου αγοραστού ή πελάτου, δι' έκαστον δε τούτων, παρατιθεμένων κατ' αλφαβητικήν σειράν, ο συνολικός αριθμός των τιμολογίων και η διαφορά μεταξύ της συνολικής αξίας των τιμολογίων και της συνολικής αξίας των πιστωτικών σημειωμάτων. Επίσης, εις το τέλος της καταστάσεως ταύτης αναγράφεται: α) Η συνολική αξία των χονδρικών πωλήσεων των υποκειμένων εις αναλογικά τέλη χαρτοσήμου προς πρόσωπα των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος, η συνολική αξία των επί των πωλήσεων τούτων επιστροφών και εκπτώσεων και η μεταξύ των διαφορά. β) Η συνολική αξία των χονδρικών πωλήσεων και παρασχεθεισών υπηρεσιών των υποκειμένων εις αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, προς επιτηδευματίας και πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του αυτού Κώδικος, διά τας οποίας δεν υποβάλλονται ατομικαί καταστάσεις.

Επίσης, εις το τέλος της συγκεντρωτικής καταστάσεως αναγράφεται, διακεκριμένως, διά τα υποκείμενα αγροτικά προϊόντα εις το αυτό ποσοστόν εισφοράς του Ν. 4169/1961, η συνολική αξία τούτων και το ποσόν της εισφοράς, ως και η συνολική αξία των ελαιών των υποκειμένων εις την εισφοράν δακοκτονίας και το ποσόν της εισφοράς ταύτης. Ωσαύτως επί της καταστάσεως ταύτης αναγράφεται ο δικαιούχος της εισφοράς Δήμος ή Κοινότης, ο Νομός και η Επαρχία, εις τον οποίον υπάγεται ούτος. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζοτναι αναλόγως και διά τας εκδιδομένας διατακτικάς, διανομής αγαθών, ως και διά τα συντασσόμενα συμβόλαια επί πωλήσεως αυτοκινήτων και λοιπών μηχανημάτων προς επιτηδευματίας μεταπωλήσεως τούτων.

Επί των περιπτώσεων του παρόντος άρθρου εάν εις την συγκεντρωτικήν κατάστασιν αναγράφηται και ο αριθμός φορολογικού μητρώου εκάστου αγοραστού ή πελάτου, επιτρέπεται η μη υποβολή ατομικών καταστάσεων. Διά τα τιμολόγια πωλήσεως αγαθών, τα εκδιδόμενα διά το εξωτερικόν, εφαρμόζοτναι αι διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος Κώδικος.

2. Εντός του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους ο εκδίδων τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων υποβάλλει εις τον Οικονομικόν Εφορον, διά τα εντός του προηγουμένου ημερολογιακού έτους εκδοθέντα τιμολόγια και πιστωτικά σημειώματα:

α) Ατομική εις απλούν κατάστασιν κατά δικαιούχον της εισφοράς του Ν.

4169/1961 Δήμον ή Κοινότητα.

β) Συγκεντρωτικήν εις τριπλούν κατάστασιν δι' όλους τους Δήμους και τας Κοινότητας.

Εις την ατομικήν κατάστασιν αναγράφεται ο Δήμος ή η Κοινότης, ο Νομός και η Επαρχία εις τον οποίον υπάγεται ούτος και διακεκριμένως διά τα υποκείμενα αγροτικά προϊόντα εις το αυτό ποσοστόν εισφοράς του Ν.

4169/1961 ο συνολικός αριθμός των τιμολογίων, η συνολική αξία τούτων, ο συνολικός αριθμός των πιστωτικών σημειωμάτων, η συνολική αξία τούτων, η διαφορά μεταξύ της συνολικής αξίας των τιμολογίων και της συνολικής αξίας των πιστωτικών σημειωμάτων, η συνολική αξία των λόγω ποσού άνευ τιμολογίων ή δι' αποδείξεων αγορών, υποκειμένων εις την εισφοράν του Ν.

4169/1961 ως και η αναλογούσα εισφορά του νόμου τούτου.

Εις την συγκεντρωτικήν κατάστασιν αναγράφοτναι κατ' αλφαβητικήν σειράν όλοι οι Δήμοι και οι Κοινότητες, ο Νομός και η Επαρχία εις ον υπάγονται ούτοι, δι' έκαστον δε Δήμον ή Κοινότητα, ο συνολικός αριθμός των τιμολογίων, η διαφορά μεταξύ της συνολικής αξίας των διά τιμολογίων και άνευ τιμολογίων και δι' αποδείξεων και της τοιαύτης των πιστωτικών σημειωμάτων και το ποσόν της εισφοράς του Ν. 4169/1961. Επίσης, εις το τέλος της συγκεντρωτικής καταστάσεως αναγράφεται διακεκριμένως η συνολική αξία του εντός του προηγουμένου ημερολογιακού έτους αγορασθεισών ελαιών υποκειμένων εις την εισφοράν δακοκτονίας και το ποσόν της εισφοράς ως και η συνολική αξία των αγορασθέντων αγροτικών προϊόντων, μη υποκειμένων εις την εισφοράν του Ν. 4169/1961. Διά τας αγοράς του καπνού εις φύλλα εκ των παραγωγών υποβάλλονται υπό του αγοραστού εις τον Οικονομικόν Εφορον ιδιαίτεραι ατομικαί και συγκεντρωτικαί καταστάσεις. Εις έκαστην ατομικήν κατά Δήμον ή Κοινότητα κατάστασιν επισυνάπτονται αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών αγοραπωλησίας καπνού.

3. Εντός του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους ο τηρών διπλότυπον βιβλίον αποθηκεύσεως εις μερίδας κατ' αποθέτην υποβάλλει εις τον Οικονομικόν Εφορον:

α) Το εν αντίτυπον εκάστης μερίδος του βιβλίου τούτου του προηγουμένου ημερολογιακού έτους.

β) Συγκεντρωτικήν εις τριπλούν κατάστασιν, εις την οποίαν αναγράφονται κατ' αλφαβητικήν σειράν αι αποθέται.

 

Αρθρο: 33

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ)

 

Τίτλος Αρθρου
Υποβολή φορολογικών στοιχείων διά τας φορτωτικάς και τα διορθωτικά σημειώματα μεταφοράς.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Φορτωτικές και διορθωτικά σημειώματα στον Οικονομικό Εφορο

 

Κείμενο Αρθρου

Εντός του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους ο εκδίδων φορτωτικάς και διορθωτικά σημειώματα μεταφοράς υποβάλλει εις τον Οικονομικόν Εφορον διά τας εντός του προηγουμένου ημερολογιακού έτους εκδοθείσας φορτωτικάς και διορθωτικά σημειώματα:

α) Το δεύτερον αντίτυπον των φορτωτικών των αφορωσών παραλήπτας επιτηδευματίας ή πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος μετά του δευτέρου αντιτύπου των αντιστοίχων διορθωτικών σημειωμάτων μεταφοράς ταξινομημένας κατά παραλήπτην. Ωσαύτως, υποβάλλει το δεύτερον αντίτυπον των εκδοθεισών φορτωτικών μετά του δευτέρου αντιτύπου των διορθωτικών σημειωμάτων των αφορωσών παραλήπτας έτερα πρόσωπα, εξαιρέσει των προσώπων της παραγραφου 5 του αυτού άρθρου, ταξινομημένας ενιαίως κατ' αύξοντα αριθμόν.

β) Συγκεντρωτικήν εις τριπλούν κατάστασιν, εις την οποίαν αναγράφονται κατ' αλφαβητικήν σειράν οι παραλήπται επιτηδευματίαι και τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος, δι' έκαστον δε τούτων το ονοματεπώνυμον και η διεύθυνσίς του, και διακεκριμένως, ο συνολικός αριθμός των φορτωτικών και των διορθωτικών σημειωμάτων μεταφοράς και το συνολικόν ποσόν των κομίστρων ή των αμοιβών, προκειμένου περί μεταφορικού γραφείου. Εις το τέλος της καταστάσεως ταύτης αναγράφεται διακεκριμένως ο συνολικός αριθμός των υποβαλλομένων λοιπών φορτωτικών και διορθωτικών σημειωμάτων μεταφοράς και το συνολικόν ποσόν των κομίστρων ή των αμοιβών. Επίσης, εις το τέλος της καταστάσεως ταύτης αναγράφεται διακεκριμένως, ο αριθμός των εκδοθεισών φορτωτικών και ο αριθμός των διορθωτικών σημειωμάτων μεταφοράς των αφορωσών παραλήπτας πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος και το συνολικόν ποσόν των κομίστρων.

Αντί των ανωτέρω, δύναται να υποβάλλεται εις τον Οικονομικόν Εφορον διακεκριμένως διά τας φορτωτικάς και τα διορθωτικά σημειώματα με παραλήπτας επιτηδευματίας ή πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος και διά τας λοιπάς φορτωτικάς και διορθωτικά σημειώματα κατάστασις εις τριπλού περιέχουσα τα πλήρη στοιχεία του υποχρέου και εις την οποίαν δι' εκάστην φορτωτικήν και διορθωτικόν σημείωμα αναγράφεται ο αύξων αριθμός, το κόμιστρον ή η αμοιβή προκειμένου περί μεταφορικού γραφείου, το σύνολο των κομίστρων ή των αμοιβών και το οφειλόμενον χαρτόσημον. Εις εκάστην των καταστάσεων τούτων επισυνάπτεται το δεύτερον αντίτυπον των σχετικών φορτωτικών και διορθωτικών σημειωμάτων.

 

Αρθρο: 34

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποβολή φορολογικών στοιχείων διά τας εκκαθαρίσεις.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Υποβολή φορολογικών στοιχείων για τις εκκαθαρίσεις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εντός του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους ο εκδίδων εκκαθαρίσεις επί πωλήσεως αγροτικών προϊόντων, υποκειμένων εις την εισφοράν του Ν.

4169/1961, διά λογαριασμόν των παραγωγών υποβάλλει εις τον Οικονομικόν Εφορον διά τας εκδοθείσας κατά το προηγούμενον ημερολογιακόν έτος εκκαθαρίσεις:

α) Ατομικήν εις απλούν κατάστασιν κατά Δήμον ή Κοινότητα.

β) Συγκεντρωτικήν εις τριπλούν κατάστασιν δι' όλους τους Δήμους και τας Κοινότητας.

Εις την ατομικήν κατάστασιν αναγράφεται ο δικαιούχος της εισφοράς Δήμος ή Κοινότης, ο Νομός και η Επαρχία εις ον υπάγεται ούτος, ο αριθμός των εκδοθεισών εκκαθαρίσεων, διακεκριμένως διά τα υποκείμενα αγροτικά προϊόντα εις το αυτόν ποσοστόν εισφοράς του Ν. 4169/1961, η καταβλητέα εις τους παραγωγούς αξία, το ποσόν της εισφοράς και το ποσόν της προμηθείας ή της αμοιβής.

Εις την συγκεντρωτικήν κατάστασιν αναγράφονται κατ' αλφαβητικήν σειράν οι Δήμοι και αι Κοινότητες, ο Νομός και η Επαρχία εις ον υπάγεται έκαστος τούτων, δι' έκαστον δε Δήμον ή Κοινότητα, διακεκριμένως διά τα υποκείμενα αγροτικά προϊόντα εις το αυτό ποσοστόν εισφοράς του Ν.

4169/1961, ο συνολικός αριθμός των εκκαθαρίσεων, η καταβλητέα εις τους παραγωγούς αξία, το ποσόν της εισφοράς, το ποσόν της προμηθείας ή της αμοιβής, τα αθροίσματα των ποσών τούτων και το ποσόν του χαρτοσήμου. Εις το τέλος της συγκεντρωτικής καταστάσεως αναγράφονται διακεκριμένως, η καταβλητέα εις τους παραγωγούς συνολική αξία των πωληθέντων διά λογαριασμόν των και μη υποκειμένων εις την εισφοράν του Ν. 4169/1961 αγροτικών προϊόντων και το ποσόν της προμηθείας, ως και η αξία των ελαιών των υποκειμένων εις την εισφοράν δακοκτονίας και το ποσόν της εισφοράς.

2. Εντός του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους, ο εκδίδων εκκαθαρίσεις επί αγοράς αγαθών διά λογαριασμόν τρίτου ή επί πωλήσεως αγαθών διά λογαριασμόν τρίτου - πλην αγροτικών προϊόντων διά λογαριασμόν των παραγωγών αυτών - ή επί επεξεργασίας αγαθών διά λογαριασμόν τρίτου υποβάλλει εις τον Οικονομικόν Εφορον διά τας εντός του προηγουμένου ημερολογιακού έτους εκδοθείσας εκκαθαρίσεις:

α) Ατομικήν εις απλούν κατάστασιν κατά τρίτον.

β) Συγκεντρωτικήν εις τριπλούν κατάστασιν δι' όλους τους τρίτους. Εις την ατομικήν κατάστασιν αναγράφονται, προκειμένου μεν περί των εκκαθαρίσεων επί πωλήσεως ή αγοράς αγαθών, τα πλήρη στοιχεία του τρίτου, ο αύξων αριθμός εκάστης εκκαθαρίσεως, η συνολική αξία των πωλήσεων ή των αγορών κατά περίπτωσιν και το συνολικόν ποσόν της προμηθείας, προκειμένου δε περί των εκκαθαρίσεων επί επεξεργασίας αγαθών, τα πλήρη στοιχεία του τρίτου, ο αύξων αριθμός εκάστης εκκαθαρίσεως και το συνολικόν ποσόν της αμοιβής.

Εις την συγκεντρωτικήν κατάστασιν αναγράφονται οι τρίτοι κατά αλφαβητικήν σειράν, δι' έκαστον δε τούτων ο αριθμός των εκκαθαρίσεων, το ποσόν της προμηθείας ή της αμοιβής και η αξία των αγορών ή πωλήσεων κατά περίπτωσιν.

 

Αρθρο: 35

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποβολή φορολογικών στοιχείων διά τας αμοιβάς κλπ. τρίτων και διά τας προσθέτους αμοιβάς ή αποζημιώσεις.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Αμοιβές τρίτων, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εντός του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους οι επιτηδευματίαι και τα πρόσωπα των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος, οι οποίοι κατά το προηγούμενον ημερολογιακόν έτος δι' επαγγελματικήν των εξυπηρέτησιν ή την εκτέλεσιν του σκοπού των, κατά περίπτωσιν, εχορήγησαν τόκους, προμηθείας, μεσιτείας, αμοιβάς ή άλλας παροχάς οιασδήποτε φύσεως μη εμμίσθου υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων και μηχανημάτων άνω των δραχμών 5.000, κατά περίπτωσιν, προς οιονδήποτε φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, εξαιρέσει των προσώπων της παραγράφου 5 του αυτού άρθρου 1, υποβάλλουν εις τον Οικονομικόν Εφορον:

α) Ατομικήν εις απλούν κατάστασιν κατά δικαιούχον τρίτον.

β) Συγκεντρωτικήν εις τριπλούν κατάστασιν δι' όλους τους δικαιούχους τρίτους.

Εις την ατομικήν κατάστασιν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία

(ονοματεπώνυμον, επάγγελμα και διεύθυνσις) του δικαιούχου τρίτου, διακεκριμένως δε το χορηγηθέν ποσόν τόκων, προμηθειών ή ετέρων παροχών και το άθροισμα τούτων.

Εις την συγκεντρωτικήν κατάστασιν αναγράφονται κατ' αλφαβητικήν σειράν οι δικαιούχοι τρίτοι, δι' έκαστον δε τούτων, η διεύθυνσίς του και διακεκριμένως το χορηγηθέν ποσόν τόκων, προμηθειών ή ετέρων παροχών, άτινα και αθροίζονται.

2. Εντός του μηνός Μαΐου εκάστου έτους αι ασφαλιστικαί Εταιρείαι και οι πράκτορες τούτων υποβάλλουν εις τον Οικονομικόν Εφορον τα περί ων η προηγουμένη παράγραφος στοιχεία, διά τας εντός του προηγουμένου ημερολογιακού έτους παρασχεθείσας εκπτώσεις επί ασφαλίστρων, επιστροφάς ασφαλίστρων και ασφαλιστικάς αποζημιώσεις προς επιτηδευματίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος δι' ασφαλίσεις γενομένας δι' επαγγελματικήν αυτών εξυπηρέτησιν ή την εκτέλεσιν του σκοπού των, εφόσον το παρασχεθέν ποσόν δι' απάσας τας περιπτώσεις αθροιστικώς κατά δικαιούχον υπερβαίνει τας δραχμάς 5.000, ατομικήν εις απλούν κατά ησφαλισμένον κατάστασιν και συγκεντρωτικήν εις τριπλούν τοιαύτην δι' όλους τους ησφαλισμένους.

Εις την ατομικήν κατάστασιν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ησφαλισμένου και διακεκριμένως τα ποσά της εκπτώσεως, της επιστροφής και της αποζημιώσεως.

Εις την συγκεντρωτικήν κατάστασιν αναγράφονται κατά αλφαβητικήν σειράν οι ησφαλισμένοι και δι' έκαστον τούτων ή διεύθυνσίς του και

διακεκριμένως τα ποσά της εκπτώσεως, της επιστροφής και της

αποζημιώσεως, τα οποία και αθροίζονται.

3. Εντός του μηνός Μαρτίου εκάστου έτους τα Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων, οι συνεταιρισμοί επιτηδευματιών, αι ενώσεις των

συνεταιρισμών τούτων και οι οιασδήποτε φύσεως οικονομικαί οργανώσεις των επιτηδευματιών υποβάλλουν εις τον Οικονομικόν Εφορον διά τα κατά το προηγούμενον ημερολογιακόν έτος διανεμηθέντα εις τα μέλη των ακαθάριστα έσοδα, κέρδη ή μερίσματα:

α) Ατομικήν εις απλούν κατάστασιν κατά δικαιούχον.

β) Συγκεντρωτικήν εις τριπλούν κατάστασιν δι' όλους τους δικαιούχους. Εις την ατομικήν κατάστασιν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και το παρασχεθέν εις αυτόν ποσόν.

Εις την συγκεντρωτικήν κατάστασιν αναγράφονται κατ' αλφαβητικήν σειράν οι δικαιούχοι, δι' έκαστον δε τούτων η διεύθυνσίς του και το χορηγηθέν ποσόν και το άθροισμα.

4. Εντός του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους ο διατηρών κλινικήν ή θεραπευτήριον υποβάλλει εις τον Οικονομικόν Εφορον, διά τας τηρηθείσας κατά το προηγούμενον ημερολογιακόν έτος μερίδας παροχής ειδικής ιατρικής περιθάλψεως, το δεύτερον αντίτυπον της μερίδος εκάστου ιατρού και συγκεντρωτικήν εις τριπλούν κατάστασιν, εις την οποίαν

αναγράφονται κατ' αλφαβητικήν σειράν οι ιατροί.

Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και προκειμένου περί νοσοκομείων, αδιαφόρως της νομικής μορφής υπό την οποίαν λειτουργούν ταύτα και της απαλλαγής ή μη τούτων εκ της φορολογίας εισοδήματος.

5. Εντός του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος και αι επιχειρήσεις αι τελούσαι υπό την εποπτείαν του Κράτους αποστέλλουν εις τον Οικονομικόν Εφορον διά τας καταβληθείσας κατά το προηγούμενον ημερολογιακόν έτος και υποκειμένας εις φόρον προσθέτους αμοιβάς ή αποζημιώσεις εις δημοσίους υπαλλήλους ή έτερα πρόσωπα, εφόσον αι αμοιβαί αύται εν συνόλω υπερβαίνουν κατά δικαιούχον τας δραχμάς 12.000:

α) Ατομικήν εις απλούν κατάστασιν κατά δικαιούχον.

β) Συγκεντρωτικήν εις τριπλούν κατάστασιν δι' όλους τους δικαιούχους. Εις την ατομικήν κατάστασιν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, το ακαθάριστον ποσόν της αμοιβής ή της αποζημιώσεως, αι κρατήσεις, το καθαρόν ποσόν, ο παρακρατηθείς φόρος και η παρακρατηθείσα εισφορά Ο.Γ.Α.

Εις την συγκεντρωτικήν κατάστασιν αναγράφονται κατ' αλφαβητικήν σειράν οι δικαιούχοι και δι' έκαστον τούτων η διεύθυνσίς του, το καταβληθέν καθαρόν ποσόν και το άθροισμα.

6. Δεν υποβάλλονται εις τον Οικονομικόν Εφορον στοιχεία, προκειμένου μεν περί Τραπεζών, διά τους χορηγηθέντας τόκους επί καταθέσεων και διά χορηγηθέντας εις ετέρας Τράπεζας τόκους και προμηθείας, προκειμένου δε περί επιτηδευματιών και προσώπων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος: α) διά τους χορηγηθέντας προς Τραπέζας τόκους και προμηθείας, β) διά τους χορηγηθέντας μισθούς, ημερομίσθια και συντάξεις, και γ) διά τας χορηγηθείσας πάσης φύσεως αμοιβάς και εν γένει παροχάς διά τας οποίας υπό του παρόντος Κώδικος ορίζεται υποβολή φορολογικών στοιχείων υπό του δικαιούχου ή διά τας οποίας εξεδόθησαν θεωρημένα αποδεικτικά υπό τούτου.

 

Αρθρο: 36

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΕ)

 

Τίτλος Αρθρου
Υποβολή φορολογικών στοιχείων διά τας μετοχάς και τα μερίσματα.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Μετοχές, Μερίσματα Ανωτ. Εταιρειών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εντός δύο μηνών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της γενικής συνελεύσεως, η Ανώνυμος Εταιρεία υποβάλλει εις τον Οικονομικόν Εφορον διά τας ονομαστικάς της μετοχάς:

α) Ατομικήν εις απλούν κατά μέτοχον κατάστασιν.

β) Συγκεντρωτικήν εις τριπλούν κατάστασιν δι' όλους τους μετόχους. Εις την ατομικήν κατάστασιν αναγράφεται το ονοματεπώνυμον, το επάγγελμα και η επαγγελματική διεύθυνσις, προκειμένου περί μετόχου

επιτηδευματίου, ή η της κατοικίας αυτού εις πάσαν άλλην περίπτωσιν, βάσει υπευθύνου δηλώσεως τούτου, ο αριθμός των μετοχών, το ποσόν του μερίσματος προ της εκπτώσεως του φόρου, το ποσόν του παρακρατηθέντος φόρου, η εταιρική χρήσις την οποίαν αφορά και η χρονολογία εγκρίσεως του ισολογισμού.

Εις την συγκεντρωτικήν κατάστασιν αναγράφονται οι μέτοχοι κατ' αλφαβητικήν σειράν και δι' έκαστον τούτων η διεύθυνσίς του, το ποσόν του μερίσματος προ της εκπτώσεως του φόρου, το ποσόν του

παρακρατηθέντος φόρου, η εταιρική χρήσις και η χρονολογία εγκρίσεως του ισολογισμού.

2. Εντός του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους η ανώνυμος εταιρία η έχουσα ανωνύμους μετοχάς εισηγμένας εις το χρηματιστήριον, προ της λήξεως της χρήσεως εις ην αναφέρεται το μέρισμα, υποβάλλει εις τον Οικονομικόν Εφορον, διά τα καταβληθέντα ή αχθέντα εις πίστωσιν εις τα βιβλία της μερίσματα κατά το προηγούμενον ημερολογιακόν έτος, τας εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζομένας ατομικάς και συγκεντρωτικάς καταστάσεις κατά εταιρικήν χρήσιν.

3. Αι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλόγως και διά τας αμοιβάς του διοικητικού συμβουλίου και του προσωπικού ανωνύμου εταιρείας, τας παρεχομένας εις αυτούς διά του εγκριθέντος ισολογισμού, ως και διά τα διανεμόμενα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων.

 

Αρθρο: 37

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποβολή φορολογικών στοιχείων δι' εισαγωγάς και εξαγωγάς αγαθών.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Εισαγωγές, Εξαγωγές

 

Κείμενο Αρθρου

Εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους ο Τελώνης αποστέλλει εις την Μηχανογραφικήν Υπηρεσίαν Φορολογίας ανά εν αντίτυπον εκάστης των κατά το προηγούμενον ημερολογιακόν έτος εκδοθεισών αδειών εξόδου εισαχθέντων αγαθών, διασαφήσεων εξαγωγής και εντολών επιστροφής δασμών. Εις εκάστην άδειαν εξόδου και διασάφησιν εξαγωγής επισυνάπτεται εν αντίτυπον των προσαγομένων εις αυτόν θεωρημένων υπό της Τραπέζης ή Επιτροπής ελέγχου τιμολογίων εισαγωγής ή εξαγωγής, κατά περίπτωσιν.

Επί τμηματικών παραλαβών ή φορτώσεων το αντίτυπον του τιμολογίου επισυνάπτεται εις την πρώτην άδειαν εξόδου ή διασάφησιν εξαγωγής, κατά περίπτωσιν, εις δε τας μεταγενεστέρας αναγράφεται ο αριθμός του. Τα στοιχεία ταύτα αποστέλλονται διά συγκεντρωτικής εις διπλούν

καταστάσεως, εις την οποίαν αναγράφεται ο αύξων αριθμός ενός εκάστου τούτων.

 

Αρθρο: 38

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΦΟΡΟΥ (ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμόδιος Οικονομικός Εφορος διά την παραλαβήν των δηλώσεων αποδόσεως τελών χαρτοσήμου και εισφορών και την παραλαβήν των φορολογικών στοιχείων.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Δηλώσεις αποδόσεως τελών χαρτοσήμου Οικονομικό Εφορο

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αρμόδιος διά την παραλαβήν των δηλώσεων αποδόσεως τελών χαρτοσήμου και εισφορών και διά την παραλαβήν των φορολογικών στοιχείων είναι ο Οικονομικός Εφορος της έδρας της επιχειρήσεως ή του επαγγέλματος του υποχρέου, προκειμένου δε περί υποκαταστήματος: ο Οικονομικός Εφορος εις τον οποίον υπάγεται τούτο.

Εις ας πόλεις εδρεύουν πλείονες Οικονομικαί Εφορίαι, αρμόδιος Οικονομικός Εφορος είναι:

α) διά τας ανωνύμους εταιρείας ο αρμόδιος διά την φορολογίαν αυτών,

β) διά τα κοινά ταμεία εισπράξεως λεωφορείων ο αρμόδιος διά την φορολογίαν των αυτοκινητιστών,

γ) διά τα πλωτά μέσα ο αρμόδιος διά την φορολογίαν αυτών,

δ) Διά τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 παρόντος Κώδικος ο αρμόδιος διά την παραλαβήν της δηλώσεως αποδόσεως του παρακρατούμενου υπ' αυτών φόρου επί εισοδήματος εκ μισθωτών υπηρεσιών και

ε) διά τας δημοσίας υπηρεσίας ο Α Οικονομικός Εφορος.

2. Μετ' έγκρισιν του Οικονομικού Εφόρου της έδρας της επιχειρήσεως ή του επαγγέλματος του υποχρέου, δύνανται να υποβάλλωνται εις αυτόν άπασαι αι δηλώσεις και τα φορολογικά στοιχεία της προηγουμένης παραγράφου, οπότε η θεώρησις των οριζομένων υπό του παρόντος Κώδικος στοιχείων ενεργείται μόνον υπό τούτου. Η έγκρισις αύτη, αναφέρουσα το υποκατάστημα το οποίον αφορά, κοινοποιείται εις τον Οικονομικόν Εφορον, εις ον υπάγεται το υποκατάστημα.

 

Αρθρο: 39

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Δήλωσις ετέρων εγκαταστάσεων ή αποθηκών.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Δήλωση εγκαταστάσεων ή αποθηκών

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Ο επιτηδευματίας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει εκτός από την κύρια εγκατάστασή του, οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση ή αποθηκευτικό χώρο για την αποθήκευση αγαθών, υποβάλλει σχετική δήλωση στον Οικονομικό Εφορο της έδρας της επιχειρήσεώς του, εντός 10 ημερών από την έναρξη της χρησιμοποίησης".

<Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 5 άρθρ. 10 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

2. Η δήλωσις υποβάλλεται εις διπλούν. Το εν αντίτυπον ταύτης παραμένει εις τον Οικονομικόν Εφορον, το δε έτερον, με την επ' αυτού βεβαίωσιν του Οικονομικού Εφορου περι της υποβολής της δηλώσεως, φυλάσσεται υπό του υποχρέου διά τον φορολογικόν έλεγχον.

Διά τας αποθήκας ή ετέρας εγκαταστάσεις τας ευρισκομένας εις την περιφέρειαν ετέρου Οικονομικού Εφόρου η δήλωσις υποβάλλεται εις τριπλούν, το τρίτον δε αντίτυπον ταύτης αποστέλλεται υπό του Οικονομικού Εφορου της έδρας της επιχειρήσεως εις τον Οικονομικόν Εφορον εις την περιφέρειαν του οποίου κείται η αποθήκη.

3. Παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, μη επιτηδευματίας, το οποίον μετά ή άνευ αμοιβής διαφυλάσσει ή αποθηκεύει εις ιδιόκτητον ή μεμισθωμένην και εν γένει κατεχομένην υπ' αυτού οικοδομήν, αποθήκην ή εγκατάστασιν εν γένει αγαθά ανήκοντα εις επιτηδευματίαν υποβάλλει, το βραδύτερον εντός πέντε ημερών από της αποθηκεύσεως των αγαθών, δήλωσιν εις τον Οικονομικόν Εφορον εις την περιφέρειαν του οποίου κείται η οικοδομή. Εις την δήλωσιν αναγράφεται, πλην των άλλων, το είδος και η ποσότης των αγαθών, το ονοματεπώνυμον ή η επωνυμία, το επάγγελμα και η διεύθυνσις του επιτηδευματίου, εις τον οποίον ανήκουν ταύτα.

 

Αρθρο: 40

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαχειριστική περίοδος. Απογραφή περιουσίας επιχειρήσεως.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Διαχειριστική περίοδος, απογραφή

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη, λήξη ή διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστιή περίοδος μπορεί να είναι μικρότερη του δωδεκαμήνου. Κατ' εξαίρεση, για τον επιτηδευματία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας, η διαχειριστική περίοδος ενάρξεως μπορεί να περιλαμβάνει και μεγαλύτερο του δωδεκαμήνου χρονικό διάστημα, όχι όμως πλέον των εικοσιτεσσάρων μηνών.

Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας κλείνει

διαχειριστική περίοδο την 30ή Ιουνίου ή την 31ή Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να κλείνει τη διαχειρισή του: α) το υποκατάστημα, πρακτορείο ή άλλη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή του το κεντρικό κατάστημα στην αλλοδαπή, και β) η ημεδαπή επιχείρηση, στην οποία μετέχει αλλοδαπή επιχείρηση με ποσοστό κεφαλαίου 51% τουλάχιστο, κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή της η αλλοδαπή επιχείρηση.

Μετάθεση του χρόνου λήξεως της διαχειριστικής περιόδου επιτρέπεται μόνο εφόσον αποχρώντες λόγοι, που ανάγονται στο αντικείμενο των εργασιών της επιχείρησης του επιτηδευματία που τηρεί βιβλία τρίτης

κατηγορίας επιβάλλουν τούτο. Η μετάθεση αυτή επιτρέπεται με έγκριση του Οικονομικού Εφόρου μετά από σχετική αίτηση του επιτηδευματία, που υποβάλλεται το αργότερο εντός του ενδεκάτου μήνα της διαχειριστικής περιόδου, της οποίας ζητείται η παράταση του χρόνου λήξεως.

Ως διαχειριστική περίοδος ενάρξης, για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, θεωρείται και εκείνη κατά την οποία ο επιτηδευματίας λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων, άρχισε να τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας". "2. Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας προβαίνει στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και μέσα στις προθεσμίες του άρθρ.

42 του παρόντος Κώδικα σε καταμέτρηση, αποτίμηση και καταγραφή αναλυτικώς στο βιβλίο απογραφών όλων των στοιχείων της επαγγελματικής του περιουσίας που υπάρχει κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου".

<Οι παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 άρθρ. 11 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ.

1986).>

3. Η ποσοτική καταμέτρησις των εμπορευμάτων περιουσιακών στοιχείων και η καταγραφή αυτών εις το βιβλίον απογραφών ή εις θεωρημένας καταστάσεις ενεργείται διακεκριμένως δι' έκαστον αποθηκευτικόν χώρον και περατούται εντός του επομένου μηνός από της λήξεως της διαχειριστικής περιόδου. Η καταχώρησις ενεργείται διά μιας εγγραφής ολοκλήρου της ποσότητος εκάστου αγαθού.

Μετ' έγκρισιν του Οικονομικού Εφόρου, δύναται να ενεργήται η καταχώρησις ενιαίως διά πλείονας αποθηκευτικούς χώρους.

Προκειμένου περί υποκαταστήματος, εφόσον διά τούτο τηρούνται βιβλία εκ των οποίων δεν εξάγεται αυτοτελώς λογιστικόν αποτέλεσμα, η ποσοτική καταμέτρησις των εμπορευσίμων περιουσιακών στοιχείων και η καταγραφή τούτων εις διπλοτύπους θεωρημένας καταστάσεις κατά τα οριζόμενα υπό της προηγουμένης παραγράφου, ενεργείται εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από της λήξεως της διαχειριστικής περιόδου.

Μετ' έγκρισιν του Οικονομικού Εφόρου, αι προθεσμίαι της παρούσης παραγράφου δύναται να παραταθούν μέχρι και 25 εισέτι ημέρας, εφόσον συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι.

4. Διά τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα οποία παρακολουθούνται διά περιληπτικών γενικών λογαριασμών, δύναται να καταχωρώνται εις το βιβλίον απογραφών τα υπόλοιπα μόνον των οικείων λογαριασμών, εφόσον ανάλυσις εκάστου τούτων καταχωρείται εις καταστάσεις ή ισοζύγια θεωρημένας προ πάσης χρησιμοποιήσεώς των.

5. Εις το τέλος της απογραφής καταχωρούνται διακεκριμένως και τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία κυριότητος τρίτων, τα ευρισκόμενα κατά την λήξιν της διαχειριστικής περιόδου εις χείρας του επιτηδευματίου προς φύλαξιν, πώλησιν, ενέχυρον ή έτερον σκοπόν.

Ομοίως καταχωρούνται τα πάγια τοιαύτα τα ευρισκόμενα εις χείρας του επιτηδευματίου προς χρήσιν, φύλαξιν ή έτερον σκοπόν.

"6. Ο επιτηδευματίας, που πρόκειται να τηρήσει υποχρεωτικά ή με τη θέλησή του βιβλία τρίτης κατηγορίας, συντάσσει απογραφή ενάρξεως της πρώτης με βιβλίο απογραφών διαχειριστικής του περιόδου.

Στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται πάγια ή εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, αντί της σύνταξης απογραφής ενάρξεως, καταχωρούνται αναλυτικώς τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού στην εγγραφή ανοίγματος των βιβλίων".

<Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθρ. 11 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ.

1986).>

7. (Καταργήθηκε από την παρ. 2 άρθρ. 11 Π.Δ. 356/1986, ΦΕΚ Α 157, διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).

 

Αρθρο: 41

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποτίμησις στοιχείων απογραφής.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Αποτίμηση στοιχείων απογραφής

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται εις την απογραφήν έκαστον τούτων διακεκριμένως: α) εις την τιμήν κτήσεως, εφόσον αύτη είναι μικροτέρα της τρεχούσης ή β) εις την τρέχουσαν τιμήν, εφόσον αύτη είναι μικροτέρα της τιμής κτήσεως.

Ως τιμή κτήσεως λαμβάνεται η καθοριζομένη υπό του επιτηδευματίου επί τη βάσει μιας εκ των παραδεδεγμένων μεθόδων, ήτις παγίως ακολουθείται υπ' αυτού. Επί προτύπου κοστολογήσεως, ως τιμή κτήσεως θεωρείται η πρότυπος τοιαύτη.

Ως τρέχουσα τιμή νοείται εκείνη εις την οποίαν ο επιτηδευματίας δύναται να αγοράση ή να παραγάγει το εμπορεύσιμον στοιχείον, κατά την ημέραν της απογραφής, εις οίαν κατάστασιν τούτο ευρίσκεται.

2. Δι' έκαστον εμπορεύσιμον περιουσιακόν στοιχείον εις το βιβλίον απογραφών αναγράφονται τουλάχιστον: α) το είδος, η μονάς μετρήσεως και η ποσότης, β) η τιμή κτήσεως, γ) η τρέχουσα τιμή, εφόσον αύτη είναι μικροτέρα της τιμής κτήσεως και δ) η αξία του αγαθού, υπολογιζομένη επί τη βάσει της μικροτέρας τιμής, κτήσεως ή τρεχούσης.

Διά το εμπορεύσιμον αγαθόν το απογραφέν εις την τρέχουσαν τιμήν ως τιμή κτήσεώς του λογίζεται εφεξής η τιμή εις την οποίαν τούτο απογράφη εις την ληξάσαν χρήσιν και αν έτι μεταγενεστέρως ηυξήθη η τρέχουσα τιμή αυτού.

3. Δι' έκαστον πάγιον περιουσιακόν στοιχείον της επιχειρήσεως εις το βιβλίον απογραφών αναγράφονται τουλάχισοτν η αξία κτήσεως προσηυξημένη με τας δαπάνας βελτιώσεως, αι γενόμεναι αποσβέσεις και η αναπόσβεστος αξία αυτού. Η ανάλυσις αύτη δεν απαιτείται προκειμένου περί των επίπλων και σκευών της επιχειρήσεως.

Εν περιπτώσει ολοσχερούς αποσβέσεως παγίου περιουσιακού στοιχείου, τούτο αναγράφεται εις την απογραφήν με αξίαν μιας δραχμής προς μνείαν, εφόσον ευρίσκεται εις την κυριότητα του επιτηδευματίου.

Ο επιτηδευματίας, οσάκις τηρή θεωρημένα βιβλία - μητρώα παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεων, δύναται να καταχωρή εις την απογραφήν δι' ενός ποσού καθ' ομοειδείς κατηγορίας:

α) την αξίαν κτήσεως των παγίων περιουσιακών στοιχείων προσηυξημένην με τας δαπάνας βελτιώσεως, β) τας γενομένας αποσβέσεις και γ) την αναπόσβεστον αξίαν τούτων.

4. Δι' εκάστην επισφαλή απαίτησιν, αναγράφεται εις την απογραφήν το αρχικόν πσοόν, το ποσόν των αποσβέσεων και το υπόλοιπον αυτής. Ο επιτηδευματίας, οσάκις τηρή θεωρημένον το αναλυτικόν καθολικόν επισφαλών απαιτήσεων, δύναται να καταχωρή εις την απογραφήν δι' ενός ποσού το κατά την λήξιν της χρήσεως υπόλοιπον των επισφαλών απαιτήσεων.

5." Η Τράπεζα, υπολογίζουσα την αξία των μετοχών και των ομολογιών του χαρτοφυλακίου της: α) στην τιμή κτήσεως ή αποτιμήσεως στην

προηγούμενη απογραφή και β) στο μέσο όρο της τρέχουσας τιμής κατά τον τελευταίο πριν από την ημέρα της απογραφής μήνα, απογράφει αυτές στη συνολικώς για όλες μαζί τις μετοχές και ομολογίες χαμηλότερη αξία".

<Το μέσα σε "" πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 άρθρο 11 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

Η Τράπεζα δικαιούται όπως, εντός της αξίας της αναγραφείσης εις την απογραφήν της, αυξομειώνη την τιμήν κτήσεως κλπ. εκάστης μετοχής ή ομολογίας, πλην των ομολογιών του Ελληνικού Δημοσίου, των ημεδαπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών των εμπραγμάτως ησφαλισμένων, αίτινες εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται όπως αναγράφονται εις τιμήν μεγαλυτέραν της κτήσεως.

Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται και επί παντός ετέρου επιτηδευματίου.

"6. Οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις, τα διαθέσιμα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, οπουδήποτε και αν βρίσκονται όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, αναγράφονται στην απογραφή σε δραχμές με το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή του ξένου νομίσματος: α) με βάση την επίσημη τιμή που κατά την ημέρα της απογραφής, για τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις και τα διαθέσιμα, και β) με βάση την επίσημη τιμή που κατά την ημέρα κτήσεως (αγοράς ή ιδιοκατασκευής ή παραγωγής) των χρεωγράφων και τίτλων γενικά, των στοιχείων του παγίου ενεργητικού, εκτός των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων και των αποθεμάτων γενικά".

"7. Για τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή σε δραχμές κατά την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της προηγουμένης παραγράφου, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ακολουθούν, κατά περίπτωση

α) οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την πληρωμή και την αποτίμηση σε δραχμές των υποχρεώσεων από πιστώσεις ή δάνεια σε ξένο νόμισμα, που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων (αγορά, κατασκευή, εγκατάσταση), καταχωρούνται σε λογαριασμό πολυετούς απόσβεσης. Η απόσβεση των διαφορών αυτών διενεργείται ως εξής:

αα) Οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, κατά πίστωση ή δάνειο, μετά από συμψηφισμό τυχόν πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών σύμφωνα με την πιο κάτω υποπερίπτ. αβ, αποσβένονται ανάλογα με την υπόλοιπη κανονική χρονική διάρκεια της πίστωσης ή του δανείου. Η ετήσια απόσβεση του υπολοίπου του λογαριασμού πολυετούς απόσβεσης, κατά πίστωση ή δάνειο, είναι ίση με το πηλίκον της διαίρεσης του υπολοίπου του λογαριασμού αυτού κατά το τέλος της χρήσης με τον αριθμό των ετών από τη λήξη της χρήσης αυτής μέχρι την κανονική λήξη της αντίστοιχης πίστωσης ή του δανείου. Χρονική περίοδος μικρότερη του δωδεκαμήνου λογίζεται ως έτος. Αν μεσολαβεί κατασκευαστική περίοδος η τμηματική απόσβεση του χρεωστικού υπολοίπου του αντιστοίχου λογαριασμού πολυετούς απόσβεσης αρχίζει από τη χρήση μέσα στην οποία έληξε η κατασκευαστική περίοδος ή διακόπηκε η κατασκευή του παγίου περιουσιακού στοιχείου, για οποιοδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων πιστώσεων ή δανείων, κατά το όλο ή μέρος αυτών, τα υπόλοιπα των αντιστοίχων λογαριασμών πολυετούς απόσβεσης, που αντιστοιχούν στο ληξιπρόθεσμο μέρος, αποσβένονται στο τέλος της χρήσης μέσα στην οποία οι αντίστοιχες πιστώσεις ή τα αντίστοιχα δάνεια έγιναν ληξιπρόθεσμα.

αβ) Οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφοράς κατά πίστωση ή δάνειο, στο τέλος της χρήσης μειώνουν τις χρεωστικές και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν χρεωστικές ή αυτές υπολείπονται των πιστωτικών, κατά το όλο ή το μέρος που δεν συμψηφίζεται μεταφέρονται σε λογαριασμό πρόβλεψης, κατά πίστωση ή δάνειο.

Στο τέλος της χρήσης το πιστωτικό υπόλοιπο του πιο πάνω λογαριασμού πρόβλεψης, πίστωση ή δάνειο, συμψηφίζεται με τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του αντιστοίχου λογαριασμού πολυετούς απόσβεσης. Στην περίπτωση που μετά το συμψηφισμό αυτό παραμένει πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαρισμό πρόβλεψης, από το υπόλοιπο αυτό μεταφέρεται σε αποτελεσματικό λογαριασμό της κλειόμενης χρήσης το μέρος που αντιστοιχεί στο ποσό της πίστωσης ή του δανείου που πληρώθηκε μέσα σ' αυτήν.

β) Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν μετά την αποτίμηση σε δραχμές των απαιτήσεων και των λοιπών υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, καταχωρούνται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς προβλέψεων κατά ξένο νόμισμα, με παραπέρα διάκριση στις προερχόμενες από βραχυπρόθεσμες ή

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, και μεταφέρονται σε αποτελεσματικούς λογαριασμούς ως εξής:

βα) Οταν προέρχονται από βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις τα χρεωστικά υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριασμών προβλέψεων στο τέλος κάθε χρήσης μεταφέρονται σε αποτελεσματικό λογαριασμό της κλειόμενης χρήσης, τα δε πιστωτικά σε αποτελεσματικό λογαριασμό της επόμενης χρήσης. ββ) Οταν προέρχονται από μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, στο τέλος κάθε χρήσης τα χρεωστικά υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριασμών προβλέψεων μεταφέρονται σε αποτελεσματικό λογαριασμό της κλειόμενης χρήσης, από δε τα πιστωτικά υπόλοιπα αυτών μεταφέρονται σε

αποτελεσματικό λογαριασμό κάθε χρήσης το μέρος εκείνο που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα που εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν μέσα στη χρήση.

Στην περίπτωση που προηγήθηκαν μερικοί συμψηφισμοί των πιστωτικών υπολοίπων των λογαριασμών προβλέψεων με χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, το μέρος των πιστωτικών υπολοίπων που μεταφέρεται σε αποτελεσματικό λογαριασμό κάθε χρήσης προσδιορίζεται κατά αναλογία με βάση τα αρχικά πιστωτικά υπόλοιπα και τα μετά τους συμψηφισμούς αντίστοιχα πιστωτικά υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριασμών προβλέψεων, κατά ξένο νόμισμα.

γ) Οι συναλλαγματικές διαφορές, χρεωστικές ή πιστωτικές, που προκύπτουν κατά την αποτίμηση σε δραχμές των χρεωγράφουν και τίτλων γενικά, των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού εκτός των μακροπροθέσμων απαιτήσεων, των κάθε μορφής αποθεμάτων αγαθών και των διαθεσίμων περιουσιακών στοιχείων, μεταφέρονται σε αποτελεσματικό λογαριασμό της χρήσης στην οποία δημιουργήθηκαν".

"8. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, θεωρούνται: α) βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις εκείνες που η προθεσμία εξόφλησής τους λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης και

β) μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις εκείνες που η προθεσμία εξόφλησής τους λήγει μετά το τέλος της επόμενης χρήσης".

"9. Οι τραπεζικές επιχειρήσεις μπορούν να μεταφέρουν τις πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές της περίπτ. β της παρ. 7 του παρόντος άρθρου σε αποτελεσματικό λογαριασμό της χρήσης στην οποία δημιουργήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για το μέρος των πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών που η πραγματοποίησή τους κρίνεται αβέβαιη".

<Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε και οι παρ. 7, 8 και 9 προστέθηκαν από την παρ. 4 άρθρ. 11 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

 

Αρθρο: 42

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ισολογισμός επιχειρήσεως.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Ισολογισμός επιχειρήσεως

Σχόλια
Βλέπε την αναπροσαρμογή του ποσού της του άρθρ. 42 παρ. 4 στην παρ. 6 της 108938/1108/0015 ΠΟΛ. 1249/1990 (ΦΕΚ Β' 818)Απ. Υπ. Οικονομικών.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Ο επιτηδευματίας, που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας συντάσσει ισολογισμό της επιχείρησής του για κάθε χρήση".

<Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 5 άρθρ. 11 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

2. Πράξεις επηρεάζουσαι τα αποτελέσματα της χρήσεως ή αναφερόμεναι εις αυτήν ή απτόμεναι καθ' οιονδήποτε τρόπον του ισολογισμού αυτής, εφόσον τα δι' αυτάς στοιχεία περιέχονται εις την επιχείρησιν μετά την λήξιν της χρήσεως, καταχωρούνται εις ημερολόγιον εγγραφών ισολογισμού, λογιζόμεναι ως ημερολογιακαί πράξεις ισολογισμού.

3. Αι πράξεις του ισολογισμού ως και το κλείσιμον αυτού περατούται εντός των επομένων δύο μηνών από της λήξεως της χρήσεως.

Μετ' έγκρισιν του Οικονομικού Εφόρου, η προθεσμία του προηγουμένου εδαφίου δύναται να παραταθή, εφόσον συντρέχουσι ειδικοί προς τούτο λόγοι:

α) Μέχρις εξ εισέτι μήνας, προκειμένου περί επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεως ποντοπόρων πλοίων και αλλοδαπών επιχειρήσεων και

β) μέχρι δύο εισέτι μήνας, προκειμένου περί των λοιπών επιχειρήσεων. Η προθεσμία αύτη δεν δύναται εν πάση περιπτώσει να υπερβή την προθεσμίαν υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

"4. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης της επιχείρησης, της οποίας τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν τα 120.000.000 δραχμ., υπογράφονται και από τον Προϊστάμενο του λογιστηρίου της, ο οποίος πρέπει να έχει: α) πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής ή οικονομικού τμήματος ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή πτυχίο του τμήματος δημοσίας διοίκησης της Παντείου Ανώτατης Σχολής Πολιτικών Επιστημών (Π.Α.Σ.Π.Ε.) ή πτυχίο της σχολής διοίκησης και οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή αναγνωρισμένο πτυχίο αντίστοιχης ισότιμης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, και β) πενταετή τουλάχιστον συναφή προϋπηρεσία σε λογιστικοοικονομικό κλάδο του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα".

<Το πρώτο εδάφιο, που είχε αντικατασταθεί από το Π.Δ. 218/1982 (ΦΕΚ Α 34) και Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157), αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ. 1 άρθρ. 4 της 1105195/725/0015/2-4 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Β 743) απ. Υπ. Οικονομικών, που κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της από το εδάφ. γ της παρ. 5 άρθρ. 51 Νόμ.

1882/1990 (ΦΕΚ Α 43).>

Κατ' εξαίρεσιν, ο κατά το προηγούμενον εδάφιον ισολογισμός και λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως υπογράφονται και υπό ετέρου προϊσταμένου λογιστηρίου μη συγκεντρούντος τας ανωτέρω προϋποθέσεις, εφόσον ούτως αποδεδειγμένως έχει υπογράψει από του έτους 1965 και εντεύθεν ισολογισμούς επιχειρήσεως ασκουμένης εν Ελλάδι τουλάχιστον τριών χρήσεων.

Δια πάσαν παράβασιν των διατάξεων της παρούσης παραγράφου αι οριζόμεναι υπό του παρόντος Κώδικος κυρώσεως επιβάλλονται κεχωρισμένως εις τον υπόχρεων εις την τήρησιν βιβλίων και εις τον υπογράψαντα τον ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως προϊστάμενον του λογιστηρίου μη έχοντα τοιούτον δικαίωμα.

 

Αρθρο: 43

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΟΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Κύρος και αποδεικτική δύναμις των βιβλίων και στοιχείων.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Αποδεικτική δύναμη, Κύρος βιβλίων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Οικονομικός 'Εφορος υποχρεούται να αναγνωρίζη τα εκ των βιβλίων και στοιχείων προκύπταντα δεδομένα η οικονομικά αποτελέσματα, εφόσον τα βιβλία και στοιχεία ταύτα κρίνονται επαρκή και ακριβή.

Οσάκις τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή, ο Οικονομικός Εφορος υποχρεούται να μη αναγνωρίζη τα εκ τούτων προκύπταντα δεδομένα ή οικονομικά αποτελέσματα, να απορρίπτη τα βιβλία και στοιχεία ταύτα και να προσδιορίζη τα οικονομικά αποτελέσματα εξωλογιστικώς.

2. Ανεπαρκή κρίνονται τα βιβλία και στοιχεία οσάκις ο υπόχρεως, διαζευτικώς ή αθροιστικώς, δεν τηρεί ή δεν τηρεί ή δεν φυλάσσεται άπαντα τα οριζόμενα διά την κατηγορίαν και την περίπτωσιν εις ήν υπάγεται βιβλία και στοιχεία, δεν ενημερώνει τα βιβλία εμπροθέσμως, δεν τηρεί τα βιβλία ή δεν εκδίδει τα στοιχεία κατά τον οριζόμενον τρόπον ή τα υπό τούτου τηρούμενα βιβλία ή εκδιδόμενα στοιχεία φέρουν αλλοιώσεις υλικάς ή δυσδιακρίτως διορθωμένας εγγραφάς, συνεπεία δε των τοιούτων πράξεων ή παραλείψεων καθίσταται εξ αντικειμένου αδύνατος η διενέργεια των προσηκουσών ελεγκτικών επαληθεύσεων.

"Η έλλειψη των δελτίων αποστολής τα οποία συνοδεύουν τα αγαθά καθιστά αδύνατες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις".

< Η μέσα σε "" περίοδος προστέθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 12 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ.

1986).>

Ανακριβή κρίνονται τα βιβλία και στοιχεία οσάκις εις ταύτα ο υπόχρεως, διαζευτικώς ή αθροιστικώς, δεν εμφανίζει υπαρκτά έσοδα ή εμφανίζει ανακριβή τοιαύτα, εμφανίζει ανακριβή ή ανύπαρκτα έξοδα, δεν εμφανίζει στοιχεία απογραφής ή εμφανίζει ανακριβή ή ανύπαρκτα τοιαύτα και εν γένει δεν εμφανίζει την πραγματικήν κατάστασιν, εκ των τοιούτων δε πράξεων ή παραλείψεων επηρεάζονται ουσιωδώς τα εκ των βιβλίων και στοιχείων προκύπτοντα δεδομένα ή οικονομικά αποτελέσματα.

Δεν θεωρείται ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων:

α) Η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμος υποβολή φορολογικών στοχείων.

β) Η αναγραφή εις την απογραφήν εμπορεύσιμων στοιχείων εις τιμάς μικροτέρας των προσηκουσών.

γ) Η αναγραφή εξόδων εις τα βιβλία τα οποία δεν εκπίπτονται κατά τας οικείας φορολογικάς διατάξεις.

δ) Η αναγραφή εις τα βιβλία αποσβέσεων επισφαλών απαιτήσεων μη εκπιπτομένων κατά τας οικείας φορολογικάς διατάξεις.

ε) Η αναγραφή εις τα βιβλία εξόδων τα οποία δεν εκπίπτονται διότι δεν εξεδόθησαν αποδεικτικά στοιχεία.

στ) Η εμφάνισις εις το βιβλίον αποθήκης ποσοτικών ελλειμμάτων τα οποία δεν δύναται να θεωρηθή ότι οφείλονται εις φυσικήν απομείωσιν ή εις οιανδήποτε καταστροφήν αλλά και δεν δύναται να αποδειχθή ότι προέρχονται εξ αποκρύψεως πωλήσεων και των οποίων η αξία

συνυπολογίζεται εις τα έσοδα.

ζ) Πάσα παρατυπία οφειλομένη εις παραδρομήν ή συγγνωστήν πλάνην. "3. Δεν αναγνωρίζεται οποιοδήποτε έξοδο αν δεν έχει εκδοθεί το αποδεικτικό στοχείο που προβλέπεται από τον παρόντα Κώδικα".

<Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 άρθρ. 12 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157).>

 

Αρθρο: 44

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόρρητον βιβλίων και στοιχείων και διαφύλαξις τούτων.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Απόρρητο βιβλίων

Σχόλια
Το πρώτο μέσα σε "" εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 άρθρ. 4 Π.Δ. 285/18-26 Μαΐου 1989 (ΦΕΚ Α 134).Το μέσα σε "" δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε από την παρ. 3 άρθρ. 12 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 32 Νόμ. 1326/1983 (ΦΕΚ Α 19). Τα τρίτο και τέταρτο εδάφια της παρ. 2, που είχαν αντικατασταθεί από το Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157), αντικαταστάθηκαν και πάλι ως άνω από την παρ. 2 άρθρ. 4 της 1105195/725/0015/2-4 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Β 743) απ. Υπ. Οικονομικών, που κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της από το εδάφ. γ' της παρ. 5 άρθρ. 51 Νόμ. 1882/1990 (ΦΕΚ Α 43).Σύμφωνα με την παρ. 20 άρθρου 19 Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330), οι διατάξεις των παρ. 18 και 19 του άρθρου 19 του άνω Νόμου έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε ότι αφορά τον χρόνο διαφύλαξης των βιβλίων, των στοιχείων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων των παρ. 10 και 11 του άρθρ. 45 του παρόντος Κώδικα, χωρίς έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, καμμιά άλλη - πλην του Προϊσταμένου Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας - δημόσια, δημοτική, κοινοτική αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, οργανισμός κλπ. δικαιούται να λαμβάνει γνώση των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται από τον παρόντα Κώδικα".

"Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να λαμβάνουν γνώση των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται από τον παρόντα Κώδικα, χωρίς έγκριση του Υπουργού των Οικονομικών, οι Δημόσιες, οι Δημοτικές και οι Κοινοτικές Αρχές, μόνο στις περιπτώσεις που ανακύπτουν θέματα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, διεκδίκησης πόρων ή άλλων εννόμων δικαιωμάτων τους. Σε καμμιά όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται στις αρχές αυτές να αφαιρούν ή να κατάσχουν τα πιο πάνω βιβλία και στοιχεία".

"2. Τα βιβλία που ορίζονται από τον παρόντα Κώδικα διατηρούνται δεκαπέντε χρόνια και τα στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται ένδεκα χρόνια από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου την οποία αφορούν τα βιβλία και στοιχεία αυτά. Τα βιβλία και στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου Επικρατείας".

"Τα στοιχεία που ορίζονται από τον παρόντα Κώδικα και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία δύναται να καταστραφούν και πριν από την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, εφόσον οι σχετικές φορολογικές εγγραφές όλων των φορολογικών αντικειμένων κατέστησαν αμετάκλητες. Τα βιβλία μπορεί να διατηρούνται και σε μικροφωτογραφίες

(μικροφωτοταινίες - μικροφωτοδελτία) μετά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου και εφόσον οι σχετικές φορολογικές εγγραφές, σε όλα τα φορολογικά έγιναν αμετάκλητες, με την προϋπόθεση ότι ο υπόχρεος διαθέτει τα τεχνικά μέσα για την ευχερή ανάγνωση και αναπαραγωγή τους, στις περιπτώσεις που χρειαστεί αυτό, διαφορετικά θεωρούνται ως μη διατηρηθέντα".

 

Αρθρο: 45

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΦΟΡΟΥ (ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα Οικονομικού Εφόρου κλπ.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Δικαιώματα Οικονομικού Εφόρου

Σχόλια
Σχόλιο παρ. 9: Σύμφωνα με την Σ. 2881/249 ΠΟΛ 265/87 (ΦΕΚ Β 533), απόφ. Υπ. Οικονομικών, η έρευνα των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρ. 45 για τις ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρείες περιορίζεται από την 1 Οκτ. 1987, μόνο κατά την πρώτη μετά τη σύστασή τους θεώρηση των στοιχείων.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Οικονομικός Εφορος και υπ' αυτού οριζόμενος υπάλληλος δικαιούται, καθ' οιανδήποτε εργάσιμον διά τον υπόχρεων ώραν, να λαμβάνη γνώσιν, να ελέγχη και να θεωρή όλα τα βιβλία και στοιχεία τα υπό του παρόντος Κώδικος ή ετέρων νόμων οριζόμενα ως και τα προαιρετικώς τηρούμενα υπό του υποχρέου και να λαμβάνη γνώσιν οιουδήποτε ετέρου βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου και παντός περιουσιακού στοιχείου ευρισκομένου εις την επαγγελματικήν εγκατάστασιν του επιτηδευματίου ή εις το κατάστημα παντός ετέρου υποχρέου.

Ο έλεγχος των οριζομένων υπό του παρόντος Κώδικος βιβλίων και στοιχείων δύναται να γίνη και εις το κατάστημα της Οικονομικής Εφορίας, οσάκις η διενέργεια τούτου εις την επαγγελματικήν εγκατάστασιν του

επιτηδευματίου ή εις το κατάστημα παντός ετέρου υποχρέου τυγχάνει εξαιρετικώς δυσχερής. Εις την περίπτωσιν ταύτην ο υπόχρεος καλείται υπό του Οικονομικού Εφόρου εγγράφως και επί αποδείξει διά την προσκόμισιν των βιβλίων και στοιχείων.

2. Ο Οικονομικός Εφορος της έδρας της επιχειρήσεως κλπ. δύναται δι' αποφασεώς του:

α.(Καταργήθηκε από την παρ.1 άρθρ. 13 Π.Δ. 356/1986, ΦΕΚ Α 157, διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).

"α(β) Να απαλλάσσει τον υπόχρεο σε έκδοση αποδείξεων ή δελτίων αποστολής, κατά περίπτωση, των παρ. 4 του άρθρ. 19 και 3 του άρθρ. 20 του παρόντος Κώδικα, διατηρούμενης της υποχρέωσης τήρησης των βιβλίων ή καταστάσεων που ορίζονται από τις παραγράφους αυτές, αντίστοιχα".

<Η περίπτ. α αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 άρθρ. 4 Π.Δ.

285/18 - 26 Μαΐου 1989 (ΦΕΚ Α 134).>

β(γ) Να ορίζη κατά τρόπον διάφορον τα της θεωρήσεως παντός βιβλίου ή στοιχείου ή και να επιτρέπη την μη θεώρησιν τούτων, οσάκις διά την τήρησιν ή την έκδοσίν των χρησιμοποιούνται ειδικά έντυπα

μηχανογραφήσεως.

γ(δ) Να επιτρέπη, αντί της τηρήσεως ιδιαιτέρων βιβλίων διά την κοινοπραξίαν επιτηδευματιών, την εμφάνισιν των εργασιών ταύτης εις τα κατά τον παρόντα Κώδικα τηρούμενα βιβλία εντός των κοινοπρακτούντων και δη εις ιδιαίτερον χώρον τούτων ή εις ιδιαιτέραν σειράν λογαριασμών.

<Οι μέσα σε () περιπτ. (β), (γ) και (δ) αναριθμήθηκαν σε περιπτ.

α,β, και γ αντίστοιχα από την παρ. 1 άρθρ. 13 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

3. Ο Οικονομικός Εφορος δύναται δι' αποφάσεώς του:

α) Επί πωλήσεως αγροτικών προϊόντων υπό του παραγωγού αυτών να υποχρεώνη τούτον εις την έκδοσιν των τιμολογίων, εφόσον πρόκειται περί οργανομένης αγροτικής εκμεταλλεύσεως ή επιχειρήσεως.

β) Να υποχρεώνη τους κατόχους παντός είδους μεταφορικών μέσων εις την έκδοσιν των υπό των άρθρων 25 και 28 του παρόντος Κώδικος οριζομένων στοχείων κατά περίπτωσιν.

γ) Να επιβάλλη την υποχρέωσιν θεωρήσεως, ατελώς, παντός βιβλίου ή στοιχείου περιλαμβανομένης και της ταινίας της ταμειακής μηχανής, του παρόντος Κώδικος, διά το οποίον δεν ορίζεται θεώρησις υπό των διατάξεων του Κώδικος τούτου.

δ-ε. (Καταργήθηκαν από την παρ. 2 άρθρ. 13 Π.Δ. 356/1986, ΦΕΚ Α 157, διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).

4. Υπαρχούσης παρά τω αρμοδίω Επιθεωρητή Οικονομικών Εφοριών ή τω αρμοδίω Οικονομικώ Εφόρω βασίμου υπονοίας ότι εις την επαγγελματικήν εγκατάστασιν του επιτηδευματίου ή εις το κατάστημα παντός ετέρου υποχρέου αποκρύπτονται βιβλία, έγγραφα, εμπορεύματα ή άλλα στοχιεία, τα οποία ασκούν επιρροήν επί του ακριβούς προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, ο Εισαγγελεύς Πλημμελειοδικών και ελλείψει τούτου ο Ειρηνοδίκης, εις την περιφέρειαν του οποίου υπάγεται η επαγγελματική εγκατάστασις του επιτηδευματίου ή το κατάστημα ετέρου υποχρέου, δύναται, αιτήσει του αρμοδίου Επιθεωρητού Οικονομικών Εφοριών ή του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου, να αναθέτη εις ανακριτικόν υπάλληλον την ανεύρεσιν των βιβλίων ή εγγράφων ή εμπορευματων ή άλλων στοιχείων τούτων τη συμπράξει εφοριακών υπαλλήλων, οριζομένων υπό του Επιθεωρητού Οικονομικών Εφοριών ή του Οικονομικού Εφόρου.

Τα κατά την έρευναν τυχόν ανευρισκόμενα τοιαύτα βιβλία, έγγραφα και λοιπά στοιχεία κατάσχονται και παραδίδονται εις τον αρμόδιον Οικονομικόν Εφορον, εφόσον δε βάσει τούτων ενεργείται φορολογική εγγραφή, φυλάσσονται μέχρι της τελεσιδικίας ταύτης. Η έρευνα ενεργείται καθ' οιανδήποτε διά τον υπόχρεων εργάσιμον ώραν.

Περί της ερεύνης και της κατασχέσεως συντάσσεται έκθεσις υπογραφομένη υπό των ενεργούντων ταύτην, αντίγραφον δε ταύτης επιδίδεται εις τον υπόχρεων.

Ο υπόχρεως δικαιούται εις την λήψιν αντιγράφου ή φωτοτυπίας

κατασχεθέντων βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, δαπάναις του.

5. Εάν κατά την ενέργειαν του φορολογικού ελέγχου υποπέσουν εις την αντίληψιν του ενεργούντος τον έλεγχον βιβλία, έγγραφα και λοιπά στοιχεία σχετιζόμενα προς τον έλεγχον, εκ των οποίων είναι ενδεχόμενον να προκύπτη απόκρυψις φορολογητέας ύλης, κατάσχονται υπό του ενεργούντος τον φορολογικόν έλεγχον και παραδίδονται εις τον αρμόδιον Οικονομικόν Εφορον, όστις, εφόσον βάσει τούτων ενεργείται φορολογική εγγραφή, φυλάττει ταύτα μέχρι της τελεσιδικίας ταύτης.

Ο αρνούμενος να παραδώση τα βιβλία, τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία ταύτα τιμωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 47 του παρόντος Κώδικος. "Επί των κατασχέσεων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου".

<Το μέσα σε "" τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 άρθρ. 13 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

6. Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται κατάσχεσις και των κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων. Ταύτα παραδίδονται εις τον Οικονομικόν Εφορον και φυλάσσονται μέχρι πέρατος του ελέγχου.

7. Μετά πρόσκλησιν του Οικονομικού Εφόρου, αι δημόσιαι, δημοτικαί, κοινοτικαί και λοιπαί αρχαί, ως και παν φυσικόν ή νομικόν

πρόσωπον δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούνται όπως εντός τριάκοντα ημερών αποστέλλουν εις αυτόν παν στοιχείον και παρέχουν πάσαν πληροφορίαν αφορώσαν την εφαρμογήν υπό τούτου των διατάξεων του παρόντος Κώδικος.

"8. Ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν, κατά τον έλεγχον των βιβλίων και στοιχείων του παρόντος Κώδικα στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα άλλου υποχρέου, υποχρεούται να παραδώσει σ' αυτόν επί αποδείξει, μετά το πέρας του ελέγχου, σημείωμα για τις παραλείψεις και παρατυπίες στην εφαρμογή του παρόντος Κώδικα, που εξακριβώθηκαν κατά τον έλεγχο. Εξαιρετικά, όταν οι παραλείψεις ή παρατυπίες

εξακριβώνονται από τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, το σημείωμα αυτό παραδίδεται υποχρεωτικά από τα ελεγκτικά όργανα πριν από την αναχώρησή τους από την επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία.

Με το πιο πάνω σημείωμα καλείται ο επιτηδευματίας εντός δέκα ημερών να αναφέρει τις απόψεις του και να παράσχει σχετικές διευκρινίσεις για τις παραλείψεις και παρατυπίες που εξακριβώθηκαν. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. δέκα ακόμη ημέρες".

<Η παρ. 8, αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ.1 Π.Δ. 51/15 Φεβρ. - 4 Μαρτ. 1991 (ΦΕΚ Α 26).>

"9. Δεν θεωρούνται φορολογικά στοιχεία σε κάθε υπόχρεο, ο οποίος: α) δεν έχει εκπληρώσει ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από παρακρατούμενους φόρους εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, τέλη χαρτοσήμου γενικά, εισφορές του νόμ. 4169/1961 (ΦΕΚ Α 81), του άρθρ. 3 του νόμ. 1066/1980 (ΦΕΚ Α 183) και του α.ν. 112/1967 (ΦΕΚ Α 147), από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου και από πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, όταν το σύνολο των υποχρεώσεών του αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις, ξεπερνά τις 500.000 δραχμές, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών, ή β) δεν έχει υποβάλει δηλώσεις απόδοσης Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. και φόρο μερισμάτων".

<Το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 17 Νόμ. 1882/1990, ΦΕΚ Α 43, (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 51/6-4-1990)>. Προκειμένου για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες ή περιορισμένης ευθύνης εταιρείες ή κοινοπραξίες, δεν θεωρούνται φορολογικά στοιχεία και όταν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου συντρέχουν στο πρόσωπο οποιουδήποτε εταίρου ή μέλους αυτών".

"Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις που οι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις από φόρους και πρόστιμα της παραγράφου αυτής δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000.000 δραχμ., καθώς και στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί από τον υπόχρεο δηλώσεις απόδοσης οποιουδήπτοε από τους φόρους αυτούς, ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας δύναται με απόφασή του να εγκρίνει τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων, με προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά απ' αυτόν".

<Το τρίτο εδάφιο προστέθηκε από την παρ. 3 άρθρ. 4 της

1105195/725/0015/2-4 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Β 743) απ. Υπ, Οικονομικών, που κυρώθηκε και από τη δημοσίευσή της έχει ισχύ νόμου από το εδάφ. γ της παρ. 5 άρθρ. 51 Νόμ. 1882/1990 (ΦΕΚ Α 43).> <Η παρ. 9 προστέθηκε και οι παλιές παρ. 9 και 10 αναριθμήθηκαν σε παρ. 10 και 11 από την παρ. 4 άρθρ. 13 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ. 1986).>

10(9). Τα κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος δικαιώματα του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου ενασκούνται παραλλήλως και υπό των Διευθυντών της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας Φορολογίας (Μ.Υ.Φ.) και της Υπηρεσίας Προληπτικού Φορολογικού Ελέγχου (Υ.Π.Φ.Ε.).

11(10). Τα Διοικητικά Δικαστήρια, η Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων (Ε.Λ.Β.) και ο αρμόδιος Επιθεωρητής Οικονομικών Εφορειών έχουν τα αυτά ως και ο αρμόδιος Οικονομικός Εφορος δικαιώματα τα οριζόμενα εν παρ. 1 και 7 του παρόντος άρθρου.

 

Αρθρο: 46

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Επιτροπή Λογιστικών βιβλίων

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Συνιστάται Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων (Ε.Λ.Β.):

Α) Στη Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, αποτελούμενη από:

α) Το Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του, β) έναν εφοριακό υπάλληλο με βαθμό Α που ορίζεται με έναν αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομικών, γ) έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εμπορίου με βαθμό Α, που ορίζεται με έναν αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εμπορίου, δ) έναν Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρο Καθηγητή ή Λέκτορα της Λογιστικής Ανωτάτης Σχολής, που ορίζεται με έναν αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομικών, ε) έναν Ορκωτό Λογιστή του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, που ορίζεται με έναν αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομικών, από πίνακα με έξι Ορκωτούς Λογιστές που υποδεικνύονται από το Σ.Ο.Λ., στ) έναν κοινό αντιπρόσωπο των Εμπορικών και

Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθήνας και Πειραιά, που ορίζεται με έναν αναπληρωτή του από αυτά ή σε περίπτωση διαφωνίας από τον Υπουργό Οικονομικών, ζ) έναν κοινό αντιπρόσωπο των Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθήνας και Πειραιά, που ορίζεται με έναν αναπληρωτή του από αυτά ή σε περίπτωση διαφωνίας από τον Υπουργό Οικονομικών, η) έναν αντιπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που ορίζεται με έναν αναπληρωτή του από αυτό ή από τον Υπουργό Οικονομικών και θ) έναν αντιπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, που ορίζεται με έναν αναπληρωτή του από αυτήν.

Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής αυτής υπάγονται οι υποθέσεις όλων των επιτηδευματιών φυσικών ή νομικών προσώπων, εκτός εκείνων που έχουν την έδρα τους στα γεωγραφικά διαμερίσματα Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης. Β) Στην έδρα της 4ης Επιθεώρησης Οικονομικών Εφοριών, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αποτελουμένη από τον Προϊστάμενο Επιθεωρητή της 4ης Επιθεώρησης Οικονομικώνν Εφοριών Θεσσαλονίκης ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του, και λοιπά μέλη τα αυτά εκείνα που αποτελούν την πιο πάνω Επιτροπή στη Διεύθυνση βιβλίων και Στοιχείων, που ορίζονται με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, ο κοινός αντιπρόσωπος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, καθώς και των Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων προέρχεται από τις αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης.

Στην αρμοδιότητα τςη Επιτροπής αυτής υπάγονται οι υποθέσεις των επιτηδευματιών, φυσικών ή νομικών προσώπων, που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια των γεωγραφικών διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης.

Η εισήγηση των θεμάτων σε κάθε Επιτροπή ανατίθεται από τον Πρόεδρό της σε υπαλλήλους των Οικονομικών Εφοριών που εδρεύουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Από υπαλλήλους των ιδίων υπηρεσιών ορίζεται από τον Πρόεδρο κάθε Επιτροπής ο Γραμματέας της και ο αναπληρωτής του".

<Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 5 άρθρ. 13 Π.Δ.

356/1986 (ΦΕΚ Α 157) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 181/26 Νοεμ.

1986).>

<Με την παρ. 11 άρθρ. 50 του παρόντος νόμου ορίστηκε ότι ειδικά για την άνω παρ. 1 η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 9 Φεβρ. 1977.>

2. Η Επιτροπή αποφαίνεται, μετ' αίτησιν του επιτηδευματίου ή του Οικονομικού Εφόρου, κατά περίπτωσιν:

α) Διά την απαλλαγήν εκ των υποχρεώσεων σχετικώς με την τήρησιν του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου ή τον περιορισμόν των υποχρεώσεων τούτων ή την κατά διάφορον τρόπον ρύθμισιν αυτών, ως και τον καθορισμόν του είδους ως ουσιώδους ποιοτικής διακρίσεως των αγαθών.

β) Διά την επαύξησιν των υποχρεώσεων του επιτηδευματίου του τυχόντος εν όλω ή εν μέρει απαλλαγής ή περιορισμού των υποχρεώσεών του, κατά τα εν παραγράφω 2 του άρθρου 10 του παρόντος Κώδικος οριζόμενα.

γ) Διά τον χαρακτηρισμόν του επιτηδευματίου ως πωλούντος αγαθά ή παρέχοντος υπηρεσίας εν περιπτώσει αμφισβητήσεως υπό του Οικονομικού Εφόρου.

3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί: α) διά τα στοιχεία και βιβλία άτινα δέον να τηρούν οι επιτηδευματίαι κατά κατηγορίαν τηρήσεως βιβλίων ή κατά επάγγελμα δι' ολόκληρον την χώραν ή τμήματα ταύτης, ως και διά τα θέματα μηχανογραφικής τηρήσεως των βιβλίων και στοιχείων, β) διά τον χρόνον ενημερώσεως των βιβλίων, γ) διά τον τρόπον καταχωρήσεως των εγγραφών, δ) διά τον ενιαίον τύπον Ισολογισμού και Λογιστικών καταστάσεων ε) διά τα λογιστικά σχέδια, στ) διά την αυξομοίωσιν των ορίων των ακαθαρίστων εσόδων διά την ένταξιν των υποχρέων εις κατηγορίαν τηρήσεως βιβλίων, ζ) διά παν έτερον θέμα το οποίον παραπέμπεται εις αυτήν υπό του υπουργού των Οικονομικών .

4. Η αίτησις του επιτηδευματίου υποβάλλεται εις τον αρμόδιον Οικονομικόν Εφορον μέχρι και του εβδόμου μηνός της διανυομένης εκάστοτε διαχειριστικής αυτού περιόδου. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί επιτηδευματίου του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα το πρώτον από της ενάρξεως των εργασιών του υπερέβησαν το όριον διά την τήρησιν βιβλίου αποθήκης, η αίτησις υποβάλλεται μέχρι και του τετάρτου μηνός της επομένης διαχειριστικής του περιόδου.

Η αίτησις του Οικονομικού Εφόρου υποβάλλεται εις την Επιτροπήν Λογιστικών Βιβλίων μέχρι και του ενδεκάτου μηνός της διανυομένης εκάστοτε διαχειριστικής περιόδου, αφορά δε τας υποχρεώσεις της μεθεπομένης διαχειριστικής περιόδου. Αντίγραφον της αιτήσεως ταύτης αποστέλλεται επί αποδείξει εις τον επιτηδευματίαν εντός της αυτής προθεσμίας.

5. Η αίτησις του επιτηδευματίου ή κατά περίπτωσιν του Οικονομικού Εφόρου, διαβιβάζεται, μετά της σχετικής εκθέσεως ελέγχου, εις την Επιτροπήν Λογιστικών Βιβλίων. Αύτη εκτιμώσα τα στοιχεία εκάστης υποθέσεως κρίνει κατά πεποίθησιν και αποφαίνεται οριστικώς, μη δεσμευομένη εκ των αιτήσεων και των επ' αυτών προτάσεων.

6. Κατά την συνεδρίασιν της Επιτροπής δικαιούται να ακουσθή προς ανάπτυξιν των απόψεών του ο επιτηδευματίας ή εκπρόσωπος τούτου εγγράφως εξουσιοδοτημένος, εφ' όσον δεν συμπαρίσταται μετά τούτου. Ο Γραμματεύς της Επιτροπής υποχρεούται όπως, τουλάχιστον πέντε ημέρας προ της ορισθείσης συνεδριάσεως, γνωστοποιή εις τον δηλώσαντα ότι επιθυμεί να ακουσθή επιτηδευματίαν την ημερομηνίαν και ώραν της συνεδριάσεως.

7. Διά την συγκρότησιν, απαρτίαν, πλειοψηφίαν και λειτουργίαν εν γένει της Επιτροπής εφαρμόζονται αι ισχύουσαι εκάστοτε οικείαι διατάξεις περί οργανισμού της Γενικής Διευθύνσεως Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται τα της αποζημιώσεως των μελών, των εισηγητών και του γραμματέως της Επιτροπής.

 

Αρθρο: 47

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόστιμον.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Πρόστιμα

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Οποιος δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς τα στοιχεία που ορίζονται από τον παρόντα Κώδικα, όποιος δεν παραδίδει το εκδιδόμενο στοιχείο σ' αυτόν που αφορά τούτο, όποιος δεν ζητά ή δεν αποδέχεται το στοιχείο που προορίζεται γι' αυτόν, όποιος δεν τηρεί ή τηρεί ελλιπώς ή ανακριβώς τα βιβλία που ορίζονται από τον παρόντα Κώδικα, όποιος χρησιμοποιεί βιβλία και στοιχεία μη θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, για τα οποία ορίζεται από τον παρόντα Κώδικα θεώρησης, όποιος δεν διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον παρόντα Κώδικα ή εκδίδει ελλιπώς αυτά, όποιος αρνείται να διευκολύνει το φορολογικό έλεγχο, όποιος δεν υποβάλλει εμπροθέσμως τα οριζόμενα από τον παρόντα Κώδικα φορολογικά στοχεία ή υποβάλλει αυτά πλημμελώς και γενικά όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα, τιμωρείται για κάθε παράβαση με πρόστιμο μέχρι 120.000 δραχμ. προκειμένου για υπόχρεο τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας, μέχρι 80.000 δραχμ. προκειμένου για υπόχρεο τήρησης βιβλίων δεύτερης κατηγορίας και μέχρι 60.000 δραχμ. προκειμένου για τους λοιπούς υπόχρεους.

Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση που η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση των στοιχείων που ορίζονται από τον παρόντα Κώδικα έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε συνολική αξία της είναι μεγαλύτερη των 120.000 δραχμ., επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με την αξία της συνολικής συναλλαγής. Θεωρείται απόκρυψη της συναλλαγής και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με τη συνολική αξία της και η περίπτωση διακίνησης αγαθών χωρίς το συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο που προβλέπεται από τον παρόντα Κώδικα. Οταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της αξίας της συναλλαγής επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται από το προηγούμενο εδάφιο κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο του προστίμου ορίζεται μέχρι το τετραπλάσιο του ανωτάτου ορίου, ή της αξίας της συνολικής συναλλαγής, κατά περίπτωση".

<Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, που είχαν αντικατασταθεί από την παρ. 1 άρθρ. 14 Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157) και την παρ. 1 της 1046329/196/1989 (ΦΕΚ Β 275) αντικαταστάθηκαν και πάλι από την παρ. 1 της 1062060/270/0015/1989 (ΦΕΚ Β 389) απ. Υπ. Οικονομικών.> Νοείται ως παράβασις επισύρουσα αυτοτελώς πρόστιμον:

α) Η παράλειψις της εκδόσεως ενός εκάστου τιμολογίου, μιας εκάστης αποδείξεως λιανικής πωλήσεως, αποδείξεως παροχής υπηρεσιών και φορτωτικής, ως και ενός εκάστου οιουδήποτε ετέρου στοιχείου, οριζομένου υπό των διατάξεων του παρόντος Κώδικος. Οσάκις υπό των διατάξεων του παρόντος Κώδικος ορίζεται η έκδοσις θεωρημένου στοιχείου, η έκδοσις ενός εκάστου αθεωρήτου τοιούτου θεωρείται αυτοτελής παράβασις.

β) Η έκδοσις ενός εκάστου των περί ων η ανωτέρω περίπτωσις α στοιχείων με ανακριβές περιεχόμενον ως προς το ονοματεπώνυμον ή την επωνυμίαν και την διεύθυνσιν του αντισυμβαλλομένου, το είδος, την ποσότητα, την τιμήν και την αξίαν ή την αμοιβήν.

γ) Η άρνησις του υποχρέου να διευκολύνη τον φορολογικόν έλεγχον ως και εκάστη νέα τοιαύτη άρνησις τούτου.

δ) Η άρνησις της παραδόσεως εις τον ενεργούντα τον φορολογικόν έλεγχον υπάλληλον των υποπιπτόντων εις τη αντίληψιν του βιβλίων, εγγράφων και στοιχείων εν γένει σχετιζομένων προς τον έλεγχον, εκ των οποίων ενδέχεται να προκύπτη απόκρυψις της φορολογητέας ύλης.

Ωσαύτως, νοείται ως παράβασις επισύρουσα αυτοτελώς πρόστιμον:

α) Η καταχώρησις ανυπάρκτων ή ανακριβών αγορών.

β) Η καταχώρησις ανακριβών πωλήσεων.

γ) Η καταχώρησις ανυπάρκτων ή ανακριβών εσόδων.

δ) Η καταχώρησις ανυπάρκτων ή ανακριβών εξόδων.

ε) Η καταχώρησις ανυπάρκτων ή ανακριβών στοιχείων απογραφής.

στ) Η μη καταχώρησις αγορών.

ζ) Η μη καταχώρησις εσόδων.

η) Η μη καταχώρησις εξόδων.

θ) Η μη καταχώρησις στοιχείων απογραφής.

ι) Η μη υπογραφή του Ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως υπό λογιστού έχοντος τοιούτον δικαίωμα.

ια) Η μη υποβολή ή εκπρόθεσμος υποβολή εις τον Οκονομικόν Εφορον των υπό του παρόντος Κώδικος οριζομένων φορολογικών στοιχείων δι' εκάστην κατηγορίαν στοιχείων (διά τιμολόγια, εκκαθαρίσεις, φορτωτικά έγγραφα, αμοιβάς τρίτων κλπ.).

ιβ) Η μη τήρησις ή πλημμελής τήρησις ή μη εμπρόθεσμος ενημέρωσις όλων ή τινών των υπό του παρόντος Κώδικος οριζομένων βιβλίων.

Εκαστη τοιαύτη πράξις ή παράλειψις επαναλαμβανομένη εντός της αυτής διαχειριστικής περιόδου συνιστά νέαν αυτοτελή παράβασιν.

ιγ) Η μη διαφύλαξις όλων ή τινών των υπό του παρόντος Κώδικος οριζομένων βιβλίων και στοιχείων.

Απασαι αι λοιπαί πράξεις ή παραλείψεις συνιστούν μίαν παράβασιν. Πράξεις ή παραλήψεις εις την εν γένει εφαρμογήν του παρόντος Κώδικος αναγόμεναι εις πλείονας της μίας διαχειριστικάς περιόδους, κρίνονται αυτοτελώς κατά διαχειριστικήν περίοδον.

2. Εις το κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου πρόστιμον υπόκειται και ο Διευθυντής ή οιοσδήποτε έτερος μισθωτός των υποχρέων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικος ή ο νομικός ή ο λογιστικός ή ο φορολογικός σύμβουλος αυτών και εν γένει πας τρίτος, όστις αποδεδειγμένως συμπράττει εις πράξεις ή εις παραλήψεις συνεπεία των οποίων τα βιβλία και στοιχεία δεν εμφανίζουν την πραγματικήν κατάστασιν.

"3. Το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη φυσικού προσώπου, επί δε ομορρύθμων, ετερορρύθμων, περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών, συνεταιρισμών και λοιπών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου σε βάρος του νομικού προσώπου.

Προκειμένου περί κοινοπραξίας επιτηδευματιών το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος των μελών της κοινοπραξίας, το καθένα από τα οποία ευθύνεται απεριόριστα και στο σύνολο.

Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ ή του προϊσταμένου της ΥΠΕΔΑ, στην οποία γίνεται σύντομη περιγραφή της παράβασης και αναγράφεται το πρόστιμο που επιβάλλεται γι' αυτή. Μαζί με την απόφαση κοινοποιείται στον παραβάτη αντίγραφο της σχετικής έκθεσης ελέγχου.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα διακεκριμένως για περισσότερες της μίας παραβάσεις του παρόντος Κώδικα, που ανάγονται στην ίδια διαχειριστική περίοδο.

Αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης επιβολής του προστίμου είναι, προκειμένου για επιτηδευματία φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ της έδρας της επιχειρήσεως ή του επαγγέλματος του επιτηδευματία ή του υποκαταστήματος, κατά περίπτωση, προκειμένου δε για τα λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ για την παραλαβή της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και για τις λοιπές περιπτώσεις αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ της κατοικίας του παραβάτη. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο, αρμόδιοι για την έκδοση της απόφασης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβολής του προστίμου είναι οι Προϊστάμενοι της ΥΠΕΔΑ Αθηνών και των Παραρτημάτων της, για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται από τις υπηρεσίες αυτές, μόνο στις περιπτώσεις που ο παραβάτης έχει την έδρα της επιχείρησης ή του επαγγέλματος ή του υποκαταστήματός του ή την κατοικίαν του, κατά περίπτωση, στην περιφέρεια των Νομαρχιών Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής, ή στις περιφέρειες των Νομαρχιών που εδρεύουν το παράρτημα της ΥΠΕΔΑ. Αντίγραφο της απόφασης επιβολής του προστίμου διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ για ενημέρωση του φακέλου του παραβάτη. Αμέσως μετά την οριστική και αμετάκλητη επίκλυση της διαφοράς επί του επιβληθέντος προστίμου και τη βεβαίωσή του ολόκληρος ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.

Για την εξώδικη λύση της διαφοράς και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν.Δ.

3323/1955, όπως ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση εξώδικης λύσης της διαφοράς το πρόστιμο περιορίζεται ή διαγράφεται κατά περίπτωση. Οι περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής Φορολογικής εγγραφής στη Φορολογία εισοδήματος διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιβολή του προστίμου του άρθρου αυτού, της προθεσμίας της παραγραφής αρχομένης από της λήξης της επόμενης διαχειριστικής περιόδου εκείνης στην οποία αφορά η παράβαση".

<Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 2 Π.Δ. 51/15 Φεβρ. - 4 Μαρτ. 1991 (ΦΕΚ Α 26).>

4. Επί μη τηρήσεως ή ανακριβούς τηρήσεως των υπό του παρόντος Κώδικος οριζομένων βιβλίων και στοιχείων διατάσσεται διά δικαστικής αποφάσεως και το κλείσιμον του καταστήματος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και εν γένει η απαγόρευσις της ασκήσεως του επαγγέλματος του επιτηδευματίου μέχρι τριών μηνών, προκειμένου μεν περί μη τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων, εφόσον επεβλήθη τελεσιδίκως πρόστιμον ανώτερον του ημίσεος του ανωτάτου ορίου, κατά περίπτωσιν, προκειμένου δε περί ανακριβούς τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων, εφόσον προς τούτοις κατά την κρίσιν του επί της επιβολής του προστίμου αποφαινομένου Διοικητικού Δικαστηρίου, το πρόστιμον επεβλήθη διά παράβασιν εκ προθέσεως τελεσθείσαν και συνεπεία ταύτης αλλοιούνται ουσιωδώς τα εκ των βιβλίων και στοιχείων προκύπτοντα δεδεμένα ή οικονομικά αποτελέσματα. Η κύρωσις αύτη επιβάλλεται, μετ' αίτησιν του επιβάλοντος το πρόστιμον Οικονομικού Εφόρου, υποβαλλομένην εντός έτους από της κοινοποιήσεως της τελεσιδίκου αποφάσεως επιβολής του προστίμου, δι' αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου, εάν η επαγγελματική εγκατάστασις του επιτηδευματίου ευρίσκεται εν τη έδρα Πρωτοδικείου, ή άλλως δι' αποφάσεως του Ειρηνοδικείου εν τη περιφερεία του οποίου ευρίσκεται η επαγγελματική εγκατάστασις του επιτηδευματίου.

Το Μονομελές Πρωτοδικείον ή ο Ειρηνοδίκης κρίνει οριστικώς επί της αιτήσεως κατά την διαδικασίαν των άρθρων 686 κ. επ. του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, μη επιτρεπομένης παραπομπής της υποθέσεως εις το Δικαστήριον. Εις την συζήτησιν καλείται και ο επιτηδευματίας. Η απόφασις εκτελείται διά της Αστυνομικής Αρχής μετά παρέλευσιν 10 ημερών από της επιδόσεως ταύτης εις τον καθ' ου εξεδόθη.

Διά της αυτής δικαστικής αποφάσεως διατάσσεται και η απαγόρευσις της χορηγήσεως εις τον επιτηδευματίαν, επί τον αυτόν χρόνον, πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητος.

Κατά την διάρκειαν του κλεισίματος του καταστήματος, γραφείου κλπ. διατηρούνται εις το ακέραιον αι υποχρεώσεις του επιτηδευματίου έναντι των παρ' αυτώ εργαζομένων.

 

Αρθρο: 48

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ποινικαί και πειθαρχικαί κυρώσεις.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο επιτηδευματίας ο μη εκδίδων τιμολόγιον ή τηρών ανακριβή βιβλία και στοιχεία και εν γένει ο προβαίνων εις πράξεις ή παραλείψεις, συνεπεία των οποίων αλλοιούνται ουσιωδώς τα εκ των βιβλίων και στοιχείων προκύπτοντα δεδομένα ή οικονομικά αποτελέσματα, τιμωρείται μετ' αίτησιν του επιβάλοντος το πρόστιμον Οικονομικού Εφόρου, διά φυλακίσεως ή διά χρηματικής ποινής μέχρι και 600.000 δραχμών ή και δι' αμφοτέρων των ποινών.

2. Διά των αυτών ποινών τιμωρείται και α) ο διευθύνων σύμβουλος, εντεταλμένος σύμβουλος, συμπράττων σύμβουλος και ο διευθυντής ημεδαπής ανωνύμου εταιρίας, εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης, ομορρύθμου και ετερορρύθμου εταιρίας, συνεταιρισμού ως και ο εν Ελλάδι διευθυντής, αντιπρόσωπος ή πράκτωρ αλλοδαπής εν γένει επιχειρήσεως παραλείπων την τήρησιν των διατάξεων του παρόντος Κώδικος ή προβαίνων εις πράξεις ή παραλείψεις, συνεπεία των οποίων αλλοιούνται ουσιωδώς τα εκ των βιβλίων και στοιχείων προκύπτοντα δεδομένα ή οικονομικά αποτελέσματα και β) ο προϊστάμενος του λογιστηρίου και πας τρίτος, όστις συμπράττει εις πράξεις ή παραλείψεις συνεπεία των οποίων αλλοιούνται ουσιωδώς τα εκ των βιβλίων και στοιχείων προκύπτοντα δεδομένα ή οικονομικά

αποτελέσματα.

3. Ο λαβών γνώσιν επαγγελματικού μυστικού εκ των συγκεντρουμένων φορολογικών στοιχείων ή εκ των βιβλίων και στοιχείων των υποχρέων ή εξ οιασδήποτε ετέρας υπηρεσιακής ενεργείας του, υποχρεούται εις την τήρησιν αυτού, υποκείμενος, εν εναντία περιπτώσει, εις τας ποινάς τας προβλεπομένας υπό του Ποινικού Κώδικος.

4. Επί Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ο εκ των αρμοδίων αρνούμενος να διευκολύνη τον φορολογικόν έλεγχον, να παραδώση ή να αποστείλη τα στοιχεία και να παράσχη τας πληροφορίας, περί ων ορίζουν αι διατάξεις του παρόντος Κώδικος, ή παρέχων τα στοιχεία και τας πληροφορίας πλημμελώς διώκεται πειθαρχικώς, τη αιτήσει του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου.

 

Αρθρο: 49

Ημ/νία: 09.02.1977

Ημ/νία Ισχύος: 09.02.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα Υπουργού Οικονομικών.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Δικαιώματα Υπουργού Οικονομικών

Σχόλια
Με την παρ. 11 άρθρ. 50 του παρόντος νόμου ορίστηκε ότι η ισχύς του άρθρ. 49 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 9 Φεβρ. 1977.

 

Κείμενο Αρθρου

Ο Υπουργός των Οικονομικών δύναται δι' αποφάσεών του όπως:

α) Αναθέτη εις έτερον Οικονομικόν Εφορον ή εις ετέραν Αρχήν ή εις προς τούτο συνιστώμενα ειδικά συνεργεία την θεώρησιν, παραλαβήν και έλεγχον όλων ή τινών των υπό του παρόντος Κώδικος οριζομένων βιβλίων, στοιχείων και δηλώσεων ως και τον έλεγχον της εφαρμογής των διατάξεων εν γένει του Κώδικος τούτου.

β) Ορίζει τον αρμόδιον Οικονομικόν Εφορον διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Κώδικος, οσάκις δημιουργείται αμφισβήτησις.

γ) Ορίζη, μεταθέτη ή παρατείνη, γενικώς δι' όλους τους υποχρέους ή διά κατηγορίας μόνον τούτων, εις ολόκληρον την Χώραν ή εις τμήματα ταύτης, την προθεσμίαν υποβολής εις τον Οικονομικόν Εφορον των δηλώσεων αποδόσεως των τελών χαρτοσήμου και των εισφορών ως και των φορολογικών στοιχείων και ορίζει τα υποβλητέα φορολογικά στοιχεία και τα της υποβολής τούτων κατά τρόπον διάφορον του οριζομένου υπό των διατάξεων του παρόντος Κώδικος.

"δ) Υποχρεοί όλους τους υποχρέους ή κατηγορίας μόνον τούτων όπως επί πάντων ή τινών των εκδιδομένων υπ' αυτών στοιχείων, ως και επί των υποβαλλομένων εις τον Οικονομικόν Εφορον φορολογικών στοιχείων αναγράφουν τον αριθμόν φορολογικού μητρώου ή τον αριθμόν της αστυνομικής ταυτότητος αυτών ή ετέρας αναπληρούσης ταύτην και τον τοιούτον των μετ' αυτών συναλλασσομένων".

<Η περίπτ. δ αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο μόνο Π.Δ.

271/10-17 Απρ. 1979 (ΦΕΚ Α 76).>

ε) Υποχρεοί όλους τους υποχρέους ή κατηγορίας μόνον τούτων εις ολόκληρον την χώραν ή εις τμήματα ταύτης εις θεώρησιν παντός βιβλίου ή στοιχείου του παρόντος Κώδικος, περιλαμβανομένης και της ταινίας της ταμειακής μηχανής, διά το οποίον δεν ορίζεται θεώρησις υπό των διατάξεων τούτου.

στ) Ρυθμίζη, μετά γνώμην της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων, κατά τρόπον διάφορον τα της τηρήσεως του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου δι' όλους τους υποχρέους ή διά κατηγορίας μόνον τούτων εις ολόκληρον την χώραν ή εις τμήματα ταύτης.

ζ) Ρυθμίζη κατά τρόπον διάφορον τα της εκδόσεως των φορτωτικών εγγράφων προκειμένου: α) περί των αστικών (εντός της περιοχής των πόλεων) μεταφορών, β) περί των ειδικών μεταφορών, γ) περί των εθνικών μεταφορών, δ) περί των μεταφορών διά τρικύκλων οχημάτων δημοσίας χρήσεως και ε) περί των μεταφορών διά φορτηγών ή μικτής χρήσεως αυτοκινήτων ή τρικύκλων ιδιωτικής χρήσεως.

"η) Ρυθμίζει διαφορετικά τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και των ειδικών στοιχείων και ορίζει διαφορετικά τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η ταινία της ταμειακής μηχανής δύναται να θεωρείται ως στέλεχος των αποδείξεων και των ειδικών στοιχείων αυτών, για όλους τους υπόχρεους ή για κατηγορίες μόνο αυτών, σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα αυτής".

<Η περίπτ. η αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 5 άρθρ. 17 Νόμ.

1882/1990, ΦΕΚ Α 43, (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 51/6-4-1990).>

θ) Υποχρεοί όλους τους υποχρέους ή κατηγορίας μόνον τούτων εις ολόκληρον την Χώραν ή τα τμήματα ταύτης εις την χρησιμοποίησιν ταμειακής μηχανής διαθετούσης ωρισμένα χαρακτηριστικά.

ι)Ρυθμίζη άλλως τα του χρόνου ενημερώσεως των βιβλίων.

ια) Ρυθμίζη άλλως τα του τρόπου θεωρήσεως, τηρήσεως, ενημερώσεως κλπ. των βιβλίων και στοιχείων επί σκοπώ διευκολύνσεως της μηχανογραφήσεως των λογιστικών εργασιών των υποχρέων.

ιβ) Ρυθμίζη, μετά σύμφωνον γνώμην της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων, άλλως τα τηρητέα και εκδοτέα ειδικά βιβλία και στοιχεία εις ολόκληρον την Χώραν ή εις τμήματα ταύτης.

"ιγ) Υποχρεοί όλους τους επιτηδευματίας ή και ενίους μόνον τούτων, εις ολόκληρον την Χώραν ή εις τμήματα ταύτης εις την τήρησιν ειδικών βιβλίων και την έκδοσιν ειδικών στοιχείων δι' απάσας τας επαγγελματικάς συναλλαγάς των ή και διά τμήμα μόνον τούτων και ορίζει τα του τρόπου τηρήσεως και εκδόσεως αυτών".

<Η περίπτ. ιγ προστέθηκε με το άρθρ. 2 Πράξεως Νομοθ. Περιεχομένου της 18/18 Μαΐου 1977 (ΦΕΚ Α 136).>

"ιδ) Εντάσση μετά σύμφωνον γνώμην της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων, κατηγορίαν επιτηδευματιών ολοκλήρου της Χώρας ή τμήματος ταύτης και διά το σύνολον των εργασιών των ή διά τμήμα μόνον τούτων από την δευτέραν κατηγορίαν τηρήσεως βιβλίων εις την πρώτην και τανάπαλιν".

<Η περίπτ. ιδ προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρ. 69 Νόμ.

814/1978.>

"ιε) Ορίζει κατά τρόπο διάφορο τις προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρ. 45 του παρόντος Κώδικα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας".

<Η περίπτ. ιε, που είχε προστεθεί από το Π.Δ. 356/1986 (ΦΕΚ Α 157), με αναρίθμηση των περίπτ. ιε και ιστ σε ιστ και ιζ, αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 4 της

1105195/725/0015/2-4 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Β 743) απ. Υπ. Οικονομικών, που κυρώθηκε και από τη δημοσίευσή της έχει ισχύ νόμου από το εδάφ. γ της παρ. 5 άρθρ.51 Νόμ. 1882/1990 (ΦΕΚ Α 43).> ιστ(ιε). Ρυθμίζη τας λεπτομερείας εν γένει της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κώδικος.

ιζ(ιστ). Εγκρίνει και εντέλλεται πάσαν δαπάνην διά την εκτέλεσιν του παρόντος Κώδικος, καταλογιζομένην εις τα έξοδα βεβαιώσεως αμέσων φόρων.

"ιη) Απαλλάσσει από την τήρηση βιβλίου απογραφών της παρ. 3 του αρθρ. 5 του παρόντος Κώδικα κατηγορίες επιτηδευματιών σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα αυτής".

<Η περίπτ. ιη προστέθηκε από την παρ. 6 άρθρ. 17 Νόμ. 1882/1990, ΦΕΚ Α 43, (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 51/6-4-1990).>

 

Αρθρο: 50

Ημ/νία: 01.05.1977

Ημ/νία Ισχύος: 01.05.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταβατικαί και τελικαί διατάξεις.

Λήμματα
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία

 

Κείμενο Αρθρου

1. Από της συγκροτήσεως της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων της παραγράφου 1 του άρθρου 46 μέχρι της ενάρξεως ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 2 έως και 8 του άρθρου τούτου ασκούνται υπό της Επιτροπής ταύτης αι αρμοδιότητες της Επιτροπής Λογιστικών Αμφισβητήσεων, άλλως μέχρι της συγκροτήσεως της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων η Επιτροπή Λογιστικών Αμφισβητήσεων εξακολουθεί προσωρινώς λειτουργούσα ασκούσα τας αρμοδιότητας της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων.

Οι τηρούντες υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς βιβλία δευτέρας κατηγορίας του Ν.Δ. 4/1968, των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει μετά την 31ην Δεκεμβρίου 1976, υποχρεούνται να εξακολουθήσουν την τήρησιν τούτων μέχρι λήξεως της διαχειριστικής περιόδου αυτών, κατά τας διατάξεις του Ν. Διατάγματος τούτου.

Από της δημοσιεύσεως του παρόντος Κώδικος διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μέχρι της ενάρξεως ισχύος των διατάξεων του άρθρου 47 του Κώδικος τούτου το ανώτατον όριον του προστίμου του οριζομένου υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Ν.Δ. 4/1968 τετραπλασιάζεται.

2. Πάσα διάταξις αντικείμενη εις τον παρόντα Κώδικα δεν ισχύει επί των υπ' αυτού ρυθμιζομένων θεμάτων.

3. Αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων και της Επιτροπής Λογιστικών Αμφισβητήσεων διατηρούνται εν ισχύι διά τον εν αυταίς οριζόμενον χρόνον και διά τα υπ' αυτών ρυθμιζόμενα θέματα, εφόσον κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος υφίστανται αι σχετικαί υποχρεώσεις.

4. (Αντικαθίσταται το άρθρ. 5 του Ν.Δ. 254/1973 τομ. 28 σελ. 173).

5. (Αντικαθίσταται το άρθρ. 8 του Ν.Δ. 254/1973).

6. Το άρθρ. 10 του Ν.Δ. 254/1973 καταργείται.

7. (Αντικαθίσταται το άρθρ. 11 του Ν.Δ. 254/1973).

8. Αι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Ν.Δ. 3848/1958, ως αύται ετροποποιήθησαν μεταγενεστέρως και επανατέθησαν εν ισχύι διά της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. Δ. 81/1974, διατηρούνται εν ισχύι.

9. Αι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4575/1966 διατηρούνται εν ισχύι.

10. Οπου εκ των κειμένων διατάξεων γίνεται παραπομπή εις τας διατάξεις του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων, νοούνται από της ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αι διατάξεις του Διατάγματος τούτου.

11. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Κώδικος επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου άρχεται από της 1ης του μηνός του αρχομένου μετά πάροδον διμήνου από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εξαιρέσει των διατάξεων των άρθρων 46 παράγραφος 1 και 49 η ισχύς των οποίων άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.