Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ-792_1978

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 792

Έτος: 1978

ΦΕΚ: Α 220 19781214

Τέθηκε σε ισχύ: 14.12.1978

Ημ.Υπογραφής: 28.11.1978

 

Τίτλος
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ "Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου κειμένων διατάξεων, εξαιρέσει εκείνων του προσωπικού του, αίτινες κωδικοποιηθήσονται κατ' άρθρον 18 Ν. 458/1976 (ΦΕΚ 280 Α) εις ειδικόν κείμενον".

Θέματα
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ΝΑΤ, Τροποποίηση νομοθεσίας, Δάνεια σε προσωπικό ασφαλιστικών ιδρυμάτων Ε.Ν.

Σχόλια
Με τον παρόντα νόμο έχουν κωδικοποιηθεί, μεταξύ άλλων νομοθετημάτων, και οι εν ισχύει διατάξεις του ταυτάριθμου Ν. 792/1978 (ΦΕΚ Α' 110) "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) νομοθεσίας και άλλων συναφών διατάξεων". Η κωδικοποίηση, η οποία έγινε με βάση το άρθρο 23 του Ν. 792/1978 (ΦΕΚ Α' 110), περιλαμβάνεται στο ΠΔ 913/1978 (ΦΕΚ Α' 220) σε ενιαίο κείμενο νόμου που φέρει τον αριθμό του παρόντος νόμου, ήτοι ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ 792/1978 (ΦΕΚ Α' 220).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Εννοια εκφράσεων και επιτμήσεων

Λήμματα
ΝΑΤ, Ναυτική αρχή, Ταμείο Προνοίας αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού Τ.Π.Α.Ε.Ν., Ταμείο Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν., Διευθυντής, Λιμένας, Πλοίο, Ναυαγοσωστικό, Ναυτικός, Ναυτική υπηρεσία, Πλοίαρχος, Συγκροτημένο πλήρωμα, Ναυτολόγιο, Απολύτως ανίκανος, Σχετικώς ανίκανος, Πραγματική ναυτική υπηρεσία, Πλασματική υπηρεσία ατυχήματος, Συμβατική υπηρεσία ειδικής προστασίας Ο.Ν., Συντάξιμη εισφορών υπηρεσία, Συνολική συντάξιμη υπηρεσία, Ταμείο Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού Τ.Π.Ε.Ν., Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου Κ.Δ.Ν.Δ., Μότορσιπ, Ιστιοφόρο, Πετρελαιοκίνητο, Ειδικό Κεφάλαιο

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 1 ΝΔ 3738/1957,

άρθρον 1 Ν. 3170/1955,

άρθρον 1 Ν. 4502/1966 και

άρθρον 1 Ν. 792/1978)

Αι κατωτέρω αναφερόμεναι εκφράσεις και επιτμήσεις έχουσι, προκειμένου περί του παρόντος νόμου την καθ' εκάστη τούτων αναφερομένην έννοιαν:

Υπουργείον: Το Υπουργείον της Εμπορικής Ναυτιλίας.

Υπουργός: Ο Υπουργός της Εμπορικής Ναυτιλίας.

Ναυτιλιακή Αρχή: Εν μεν τω εσωτερικώ αι πάσης τάξεως λιμενικαί αρχαί και αι εκπληρούσαι λιμενικά καθήκοντα τελωνειακαί αρχαί, εν δε τω εξωτερικώ, αι παράλιοι προξενικαί αρχαί και οι προξενικοί λιμενάρχαι.

Ν.Α.Τ.: Το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον.

Τ.Π.Α.Ε.Ν.: Το Ταμείον Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού.

Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.: Το Ταμείον Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού.

Δ.Σ.: Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ν.Α.Τ.

Διευθυντής: Ο Γενικός Διευθυντής του Ν.Α.Τ.

Λιμήν: Πας τόπος μονίμου ή προσκαίρου, συνήθους ή εκτάκτου προσορμίσεως πλοίου τινός.

Πλοίον: Παν σκάφος κατά την έννοιαν του Κ.Δ.Ν.Δ.

Ναυαγοσωστικόν: Παν πλοίον, όπερ αποκλειστικώς ή κυρίως ενεργεί πράξεις επιθαλασσίου αρωγής ή ναυαγιαιρέσεως.

Ναυτικός: Ο απογεγραμμενος, κατά τους ισχύοντας νόμους, ως ναυτικός ή μαθητευόμενος ναυτικός, ασχέτως φύλου, και ασκών κατά σύνηθες επάγγελμα ναυτικήν εργασίαν εν πλοίω.

Ναυτική Υπηρεσία: α) Η παρεχόμενη υπό ναυτικού εργασία εν πλοίω ως μέλος συγκεκροτημένου πληρώματος, β) η υπηρεσία προέδρου, γραμματέως και ταμίου νομίμως ανεγνωρισμένων και εν Ελλάδι εδρευουσών οργανώσεων των ναυτικών ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών, δι' ον χρόνον οι τελευταίοι αναπληρούσι τους πρώτους κατά τας ειδικάς περί αυτών πάντως διατάξεις, γ) η υπηρεσία αρχιπλοηγού και πλοηγού και η υπηρεσία των κατά τας οικείας διατάξεις προβλεπομένων μελών του βοηθητικού προσωπικού των πλοηγικών σταθμών, δ) η υπηρεσία αρχιπλιάρχου και αρχιμηχανικού ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ε) η υπηρεσία νομίμου εκπροσώπου εν τω εσωτερικώ ή εξωτερικώ της εν Ελλάδι εδρευούσης ανωτάτης οργανώσεως των Ελλήνων ναυτικών.

Πλοίαρχος: Ο ασκών την κυβέρνησιν του πλοίου.

Συγκεκροτημένον πλήρωμα: Τα πρόσωπα τα εργαζόμενα εις πλοίον εφωδιασμένον δια ναυτολογίου και περιλαμβανόμενα εις τούτο.

Ναυτολόγιον: Το έγγραφον του πλοίου, εν ω κατά τας οικείας διατάξεις εγγράφονται πάντες οι εν τω πλοίω εργαζόμενοι ναυτικοί, ως και οι όροι εργασίας αυτών.

Απολύτως ανίκανος: Ο ισοβίως ανίκανος προς άσκησιν οιουδήποτε επαγγέλματος.

Απόλυτος ανικανότης: Η ισόβιος ανικανότης η μη επιτρέπουσα την άσκησιν οιουδήποτε επαγγέλματος.

Σχετικώς ανίκανος: Ο ισοβίως ανίκανος προς άσκησιν μόνον του ναυτικού επαγγέλματος.

Σχετική ανικανότης: Η ισόβιος ανικανότης η μη επιτρέπουσα την άσκησιν του ναυτικού επαγγέλματος μόνον.

Πραγματική Ναυτική Υπηρεσία: Η παρεχομένη υπό του ναυτικού εργασία εν πλοίω ως μέλους συγκεκροτημένου πληρώματος, ως και η αντιστοιχούσα εις χρόνον υπαγωγής του εις την παρά τω ΝΑΤ ασφάλισιν, κατά τα εν άρθρω 3 του παρόντος οριζόμενα.

Ομοίως η εν άρθρω 16 παρ. 1 εδ. β' του παρόντος αναγραφομένη υπηρεσία Π.Ν., η εν άρθρω 41 του παρόντος εξαγοραζομένη ανεργία κατοχικής περιόδου, η εν άρθρω 37 στρατιωτική υπηρεσία πολεμικής περιόδου και λοιπαί εν αυτώ περιπτώσεις, ως και η εν άρθρω 38 του ιδίου νόμου εξαγοραζομένη προϋπηρεσία Δωδεκανησίων ναυτικών.

Πλασματική Υπηρεσία Ατυχήματος: Η προστιθεμένη, κατά την χορήγησιν συντάξεως λόγω ατυχήματος, εις την "πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν" τοιαύτη, συμφώνως προς το άρθρον 17 του παρόντος νόμου.

Συμβατική Υπηρεσία Ειδικής Προστασίας Ο.Ν.: Η προστιθεμένη κατά την χορήγησιν συντάξεως εκ του Κ.Π.Φ.Ν. συμφώνως τω άρθρω 75 του παρόντος.

Συντάξιμος Εισφορών Υπηρεσία: Το άθροισμα της "πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας" και της ενδεχομένης "πλασματικής υπηρεσίας ατυχήματος", ή της "πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας", της πλασματικής υπηρεσίας του άρθρου 60 παρ. 3 και 4 του παρόντος νόμου και της συμβατικής υπηρεσίας ειδικής προστασίας.

Συνολική Συντάξιμος Υπηρεσία: Το άθροισμα της "συνταξίμου εισφορών υπηρεσίας" και της ενδεχομένης "πλασματικής υπηρεσίας μηχανής".

Τ.Π.Ε.Ν.: Τα Ταμεία Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού, Αξιωματικών και Κατωτέρων.

Κ.Δ.Ν.Δ.: Ο Κώδιξ Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

Μότορσιπ (Μ/S): Θεωρείται από της εφαρμογής του Ν. 792/1978 παν σιδηρούν πλοίον κινούμενον δια μηχανής εσωερικής καύσεως, ενεργούν μεταφοράς μεταξύ ελληνικών λιμένων, ως και παν ξύλινον πλοίον, το οποίον έχει χαρακτηρισθεί δι' ειδικής αποφάσεως της Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων ως Μ/S.

Ιστιοφόρον - Πετρελαιοκίνητον (ι/φ-π/κ): Θεωρείται από της εφαρμογής του Ν. 792/1978 παν ξύλινον πλοίον, το οποίον χρησιμοποιεί ως μέσον προώσεως ιστία ή μηχανήν εσωτερικήςκαύσεως ή αμφότερα, ως και παν σιδηρούν πλοίον το οποίον έχει χαρακτηρισθή δι' ειδικής αποφάσεως της Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων ως π/κ.

Συνθετική ναυτική υπηρεσία: Η "πραγματική ναυτική υπηρεσία" επηυξημένη:

1. Κατά 7,1%, προκειμένου περί υπηρεσίας κτηθείσης ή εξομοιουμένης προς υπηρεσίαν κτηθείσαν επί πλοίων, των οποίων η μισθοδοσία των πληρωμάτων καθορίζεται υπό των συλλογικών συμβάσεων ή ελλειψει τοιούτων δια των αποφάσεων του Υπουργού εις δραχμάς, εξαιρέσει της υπηρεσίας της κτηθείσης επί ι/φ-π/κ και πλωτών ναυπηγημάτων ως και θαλαμηγών μέχρι και 100 κόρων ολικής χωρητικότητος (κοχ).

2. Κατά 15,4%, προκειμένου περί υπηρεσίας κτηθείσης ή εξομοιουμένης προς υπηρεσίαν κτηθείσαν επι δεξαμενοπλοίων, των οποίων η μισθοδοσία των πληρωμάτων καθορίζεται κατά τα άνω εις ξένον νόμισμα ή εις δραχμάς μετατρεπομένας και καταβαλλομένας εις ελεύθερον συνάλλαγμα.

3. Κατά 11,1%, προκειμένου περί υπηρεσίας κτηθείσης ή εξομοιουμένης προς υπηρεσίαν κτηθείσαν επί των λοιπών πλοίων, των οποίων η μισθοδοσία των πληρωμάτων καθορίζεται κατά τα εν τη προηγουμένη περιπτώσει αναφερόμενα.

4. Κατά 50%, προκειμένου περί εργασίας δύτου ανήκοντος εις

συγκεκροτημένον πλήρωμα σπογγαλιευτικού πλοίου.

Προκειμένου περί υπηρεσιών κτηθεισών ή εξομοιουμένων προς υπηρεσίας κτηθείσας επί ι/φ-π/κ και πλωτών ναυπηγημάτων, ως και θαλαμηγών μέχρι και 100 κ.ο.χ. η συνθετική ναυτική υπηρεσία ταυτίζεται με την πραγματικήν ναυτικήν εργασίαν αποκτηθείσαν εις χερσαίον επάγγελμα πραγματική εργασία ήτις μεταφέρεται εις ΝΑΤ βάσει των οικείων περί διαδοχικής ασφαλίσεως διατάξεων, εξομοιούται κατά πάντα προς θαλάσσιαν πραγματικήν υπηρεσίαν, αποκτηθείσα εις π/κ μέχρι 25 κ.ο.χ.

Ειδικόν Κεφάλαιον: Το παρά το ΝΑΤ Κεφάλαιον προστασίας Φυματικών.

Ο.Ν.: Ο Οίκος Ναύτου.

Δ.Ε.Ο.Ν.: Η Διοικητική Επιτροπή Οίκου Ναύτου.

Υ.Ε.Ο.Ν.: Η Υγειονομική Επιτροπή Οίκου Ναύτου.

Δ.Υ.Ε.Ο.Ν.: Η Δευτεροβάθμιος Υγειονομικής Επιτροπή Οίκου Ναύτου.

Ν.Ι.Ε.Θ.: Το Νοσηλευτικόν Ιδρυμα Εργατών Θαλάσσης.

Φυματίωσις: Η πνευμονική φυματίωσις.

 

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Φορεύς ασφαλίσεως, έδρα, εποπτεία, σκοπός

Λήμματα
ΝΑΤ, Εδρα, Εποπτεία, Σκοπός

Σχόλια
Σε εκτέλεση των παρ. 4 και 5 του παρόντος εκδόθηκε το ΠΔ 91/1979 (ΦΕΚ Α' 18), το οποίο τροποποιήθηκε με το ΠΔ 320/1991 (ΦΕΚ Α' 117). Τα άρθρα 2, 8, 9, 10, 11, 13 και 14 του ΠΔ 91/1979 και το ΠΔ 320/1991 καταργήθηκαν με τις περιπτ. α και ε άρθρου 10 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23) και με την παρ. 6 άρθρου 4 του ιδίου νόμου, αντ' αυτών, συστάθηκε στο ΝΑΤ ίδιος κλάδος ασφάλισης με τον τίτλο Κ.Α.Ε.Ο.

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 2 Ν. 3170/1955 και

άρθρον 21 ΝΔ 152/1974)

1. Το ΝΑΤ είναι Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, εδρεύει εν Πειραιεί και τελεί υπό την εποπτείαν του Κράτους ασκουμένην δια του Υπουργείου.

2. Το ΝΑΤ σκοπόν έχει την ασφάλισιν: α) των Ελλήνων ναυτικών εναντίον των κινδύνων ανικανότητος, ατυχήματος επισυμβάντος εν τη εργασία και γήρατος και β) των οικογενειών των ναυτικών εν περιπτώσει θανάτου τούτων.

3. Η δια του παρόντος θεσπιζομένη ασφάλισις περιλαμβάνει την χορήγησιν συντάξεως ή εφάπαξ αποζημιώσεως.

4. Δύναται δια Π.Δ. εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού να καθίσταται υποχρεωτική η υπό του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ασφάλισις των επιβατών των διακινουμένων δια ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων οιασδήποτε κατηγορίας μεταξύ ελληνικών Λιμένων.

5. Δια του αυτού Π.Δ/τος ορισθήσονται τα πρόσωπα τα υπαγόμενα εις την ασφάλισιν, οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, τα ασφάλιστρα, ο τρόπος και τα όργανα εισπράξεως αυτών, τα ποσά αποζημιώσεως ως και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 27.06.2001

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόσωπα υπαγόμενα εις την ασφάλισιν

Λήμματα
Υποχρωτική υπαγωγή στην ασφάλιση

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255). Η παρ. 14 προστέθηκε με το άρθρο 9 Ν. 1085/1980. Η παρ. 3 τίθεται όπως Αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 της ΥΑ 2311.1/77/89/1989 (ΦΕΚ Β' 492). Η παρ. 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. 6 της παρ. Β άρθρου 5 Ν. 2390/1996 (ΦΕΚ Α' 54). Οι παρ. 10 και 11 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 άρθρού τριακοστού Ν. 2932/2001.

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 3 Ν. 3170/1955,

άρθρον 46 παρ. 2 και 3 Ν. 3170/1955,

άρθρον 2 Ν. 4502/1966,

άρθρον 6 ΑΝ 388/1968,

άρθρον 2 παρ. 1 Ν. 485/1976,

άρθρον 7 Ν. 485/1976 και

άρθρον 7 Ν. 374/1976)

"Εις την ασφάλισιν του παρόντος νόμου υπάγονται υποχρεωτικώς οι Ελληνες ναυτικοί:

1. Οι ανήκοντες εις συγκεκροτημένον πλήρωμα προς τους οποίους εξομοιούνται και τα πρόσωπα περί ων αι παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2. Οι πρόεδροι, γραμματείς και ταμίαι των νομίμως ανεγνωρισμένων και επί δεκαετίαν τουλάχιστον λειτουργουσών οργανώσεων των ναυτικών ή οι νόμιμοι αυτών αναπληρωταί, δι' ον χρόνον οι τελευταίοι αναπληρούν κατα τας οικείας διατάξεις τους πρώτους.

"3. Οι εν τω εσωτερικώ ή εξωτερικώ νόμιμοι εκπρόσωποι της εν Ελλάδι εδρευούσης ανωτάτης οργανώσεως τωνΕλλήνων ναυτικών (ΠΝΟ) δι' όσον χρόνον εκπροσωπούν την Οργάνωση αυτή και εφόσον ούτοι είναι

απογεγραμμένοι ναυτικοί και έχουν δίπλωμα ή πτυχίον ναυτικής ικανότητος".

4. Οι υπηρετούντες ως αρχιπλοηγοί και πλοηγοί και ως βοηθητικόν προσωπικόν των πλοηγικών σταθμών.

5. Οι εκάστοτε υπηρετούντες ως Πλοηγοί εις λιμένας ετέρων Κρατών, του υπολογισμού των εν προκειμένω υπέρ ΝΑΤ εισφορών τούτων (πλοηγών) πραγματοποιουμένου υπό τας προϋποθέσεις του άρθρου 37 παρ. 1α του παρόντος νόμου.

6. Οι εκάστοτε μετεκπαιδευόμενοι εις τας Δ.Σ.Ε.Ν. ναυτικοί δια το χρονικόν διάστημα της εις αυτάς μετεκπαιδεύσεώς των.

"7. Εφόσον είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί και κέκτηνται 10ετή τουλάχιστον εν τω Εμπορικώ Ναυτικώ "πραγματική ναυτική υπηρεσία", οι Υπάλληλοι Προξενικών Λιμεναρχείων, οι Κυβερνήται και τα μέλη πληρώματος πλοίων της κατά θάλασσαν Οικονομικής Αστυνομίας (Θ.Ο.Α.) καθ' ον χρόνον ταύτα ετύγχανον εν ενεργεία".

8. Οι εκάστοτε υπηρετούντες υφ' οιανδήποτε σχέσιν Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου εις το Υπουργείον ή τας Υπηρεσίας αυτού, εφόσον είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί και κέκτηνται εις το Εμπορικόν Ναυτικόν δεκαετή τουλάχιστον "πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν" η οποία περιορίζεται εις πενταετή εάν ούτοι είναι κάτοχοι διπλωματος Πλοιάρχου, Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητού Α' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού.

9. Οι εκάστοτε υπηρετούντες υφ' οιανδήποτε σχέσιν Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου εις τους υπό του Υπουργείον Οργανισμούς, εφόσον είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί και κέκτηνται εις το Εμπορικόν Ναυτικόν δεκαετή τουλάχιστον "πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν".

"10. Οι αρχιπλοίαρχοι και αρχιμηχανικοί ναυτιλιακών επιχειρήσεων που είναι κάτοχοι διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού Α' τάξης αντίστοιχα και έχουν πραγματική ναυτική εργασία τουλάχιστον τρία χρόνια μετά την απόκτηση του διπλώματος Α' τάξης επί πλοίων με ελληνική σημαία ή με ξένη σημαία συμβεβλημένων μετά του Ν.Α.Τ. ή επί πλοίων με ξένη σημαία εξαγορασμένη στο Ν.Α.Τ. και δεν ασκούν αποδεδειγμένα άλλο επάγγελμα ή λειτούργημα, ούτε είναι συνταξιούχοι του Ν.Α.Τ., εφόσον συντρέχουν και οι εξής προϋποθέσεις:

α) για την ασφάλιση στο Ν.Α. Τ . ενός Αρχιπλοιάρχου και ενός Αρχιμηχανικού, η ναυτιλιακή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται διαχειρίζεται ή εκπροσωπεί:

Ι. δύο τουλάχιστον πλοία Φ/Γ -Δ/Ξ συνολικής χωρητικότητας άνω των 2.000 κ.ο.χ., ή ένα ολικής χωρητικότητας άνω των 10.000 κ.ο.χ. ή

ΙΙ. ένα τουλάχιστον Ε/Γ ή Ε/Γ -Ο/Γ ή Ε/Γ - Τ/Ρ πλοίο συνολικής χωρητικότητας 2.500 κ.ο.χ. ή δύο άνω των 1.000 κ.ο.χ. ή

ΙΙΙ. τρία τουλάχιστον uδροπτέρυγα ή ένα καταμαράν ανεξαρτήτως xωρητικότητας ή τρία τουλάχιστον Ρ/Κ άνω των 1.000 Η.Ρ έκαστο ή δύο Ν/Γ άνω των 5.000 Η.Ρ έκαστο.

β) Για την ασφάλιση περισσότερων, η ναυτιλιακή επιχείρηση πρέπει να εκπροσωπεί ή να διαχειρίζεται για κάθε επιπλέον Αρχιπλοίαρχο και Αρχιμηχανικό, πέραν των κατά περίπτωση προβλεπόμενων πλοίων, 3 Φ/Γ πλοία άνω των 2.000 κ.ο.χ. έκαστο ή 2 άνω των 10.000 έκαστο ή 1 άνω των 100.000 κ.ο.χ. ή 2 Ε/Γ -Ο/Γ οποιασδήποτε κατηγορίας άνω των 3.500 κ.ο.χ. έκαστο ή 4 Ν/Γ 5.000 ΗΡ συνολικά ή 2 καταμαράν ή 6

υδροπτέρυγα.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Α.Τ. δύναται να εγκρίνει την ασφάλιση ενός επιπλέον Αρχιπλοιάρχου και Αρχιμηχανικού σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που επιβάλλεται από λόγους που συνδέονται με

τεχνολογικές εξελίξεις, έκτακτες ή πρόσθετες υποχρεώσεις ή τρόπο εκμετάλλευσης των πλοίων.

δ) Η ναυτιλιακή επιχείρηση δύναται να ασφαλίσει Πλοίαρχο ή Μηχανικό Α' τάξης αντί Αρχιπλοιάρχου ή Αρχιμηχανικού, εάν τα πλοία που απομένουν μετά την ασφάλιση των Αρχιπλοιάρχων και Αρχιμηχανικών που αντιστοιχούν κατά τα εδάφια α' και β' ή το σύνολο των πλοίων που εκπροσωπεί, δεν επαρκούν για ασφάλιση Αρχιπλοιάρχου ή Αρχιμηχανικού. Οι ασφαλιζόμενοι ως Πλοίαρχοι Α' και Μηχανικοί Α' πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής για τους Αρχιπλοιάρχους και Αρχιμηχανικούς και ο χρόνος υπηρεσίας τους αναγνωρίζεται μόνο κατά τα δύο τρίτα αυτού.

ε) Σε κάθε περίπτωση ασφάλισης, τα πλοία πρέπει να φέρουν ελληνική σημαία ή να είναι υπό ξένη σημαία συμβεβλημένα ή ελληνόκτητα υπό ξένη σημαία".

"11. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Α.Τ., ρυθμίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες ασφαλίσεως του προσωπικού της παραγράφου αυτής."

12. Οι εκάστοτε εργαζόμενοι εις Δημοσίας Σχολάς του Εμπορικού Ναυτικού και της Εστίας Ναυτικών απογεγραμμένοι ναυτικοί, εφόσον κέκτηνται δεκαετή τουλάχιστον πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν επί πλοίων της κατηγορίας Β του πίνακος Ι του άρθρου 16 ΚΝ 792/1978, επί τη καταβολή αντιστοίχως υπό του "Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαιδεύσεως ως και της Εστίας Ναυτικών" και των ναυτικών, αναλόγως του κατεχομένου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος, των εισφορών επί φορτηγών πλοίων της ιδίας κατηγορίας.

13. (Προστίθεται παρ. 8 μετά την παρ. 7 άρθρ. 17 Κ.Ν. 792/1978).

"14. Οι Αχιραδιοτηλεγραφηταί των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εφόσον: α) Κέκτηνται δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητού Α' τάξεως και 10ετή

τουλάχιστον πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν Ραδιοτηλεγραφητού Α' και Β' τάξεως επί πλοίων υπό Ελληνικήν σημαίαν ή υπό ξένης σημαίας, συμβεβλημένων μετά του ΝΑΤ και δεν ασκούν αποδεδειγμένως έτερον επάγγελμα ή λειτούργημα, ουδέ τυγχάνουν συνταξιούχοι του ΝΑΤ. β) Η ναυτιλιακή επιχείρησις, παρ' η απασχολούνται, διαχερίζεται ή εκπροσωπεί 8 τουλάχιστον πλοία υγρού ή ξηρού φορτίου ή επιβατηγά συνολικής χωρητικότητος άνω των 80.000 κόρων, εκ των οποίων τρία ή πλείονα συνολικής χωρητικότητος άνω των 10.000 κόρων υπό Ελληνικήν σημαίαν, των υπολοίπων υπό ξένας σημαίας συμβεβλημένων ασφαλιστικώς μετά του ΝΑΤ.

Ως προς την αναγνώρισιν και εξαγοράν της εν λόγω υπηρεσίας παρά τη ναυτιλιακή επιχειρήσει, εφαρμόζονται αναλόγως αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί Αρχιπλοιάρχων και Αρχιμηχανικών. Η τακτική μηνιαία εισφορά των Αρχιραδιοτηλεγραφητών ορίζεται ίση προς την εκάστοτε καταβαλλομένην υπό του Ραδιοτηλεγραφητού Α' τάξεως συγκεκροτημένου πληρώματος φορτηγών ποντοπόρων πλοίων, η δε εισφορά των ναυτιλιακών επιχειρήσεων ίση προς την των πλοιοκτητών πλοίων της αυτής κατηγορίας. Το κατά τ' ανωτέρω δικαίωμα ασφαλίσεως Αρχιραδιοτηλεγραφητών ισχύει δι' ένα μόνον Αρχιραδιοτηλεγραφητήν δι' εκάστην ναυτιλιακήν

επιχείρησιν, εκτός εάν η ναυτιλιακή επιχείρησις διαχειρίζεται ή εκπροσωπή κατ' αριθμόν και χωρητικότητα το διπλάσιον και άνω του εις το εδαφ. β της παρ. 14 αναφερομένου αριθμού πλοίων και χωρητικότητος, ότε δικαίωμα ασφαλίσεως έχει και ένας εισέτι Αρχιραδιοτηλεγραφητής".

 

Αρθρο:

Ημ/νία: 04.02.1998

Ημ/νία Ισχύος: 06.11.1980

 

Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις ελαχίστης ασφαλιστικής προστασίας

Λήμματα
ΝΑΤ, Ελάχιστη ασφαλιστική προστασία

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 1 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255). Το εντός " " εδάφιο στο τέλος της περίπτ. δδ της παρ. β, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 1α άρθρου 2 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109) και η αληθής έννοια αυτού είχε καθορισθεί με την παρ. 4 άρθρου 5 Ν. 2390/1996 (ΦΕΚ Α' 54), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4β άρθρου 5 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23). Η παρ. δ είχε προστεθεί με την παρ. 1β άρθρου 2 Ν. 1711/1987, η οποία (παρ. 1β) καταργήθηκε από της ισχύος της με την παρ. 4γ άρθρου 5 Ν. 2575/1998.

 

Κείμενο Αρθρου

"Εις περίπτωσιν ισοβίου ανικανότητος ή θανάτου ναυτικού,

επιφυλαττομένης της διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 25 του Κ.Ν.

792/1978, χορηγείται από του επόμενου μηνός της υποβολής της σχετικής αιτήσεως ή του θανάτου, σύνταξις, ως ελαχίστη ασφαλιστική προστασία, εφόσον συντρέχουν αι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Να έχη ο ναυτικός συμπεπληρωμένην πεντεατή τουλάχιστον

"πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν" μόνον ως μέλος συγκεκροτημένου πληρώματος, επί πλοίων υπό Ελληνικήν σημαίαν ή ξένην, συμβεβλημένων μετά του ΝΑΤ αποκλειομένου του υπολογισμού υπηρεσίας λογιζομένης ή εξομοιουμένης εξ οιασδήποτε ετέρας διατάξεως προς "πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν".

β) Να έχη πραγματοποιηθή η ανωτέρω πραγματική ναυτική υπηρεσία επί πλοίων καθαράς χωρητικότητος δέκα τουλάχιστον κόρων εις χρονικόν διάστημα ουχί μείζον του τριπλασίου αυτής. Ως αφετηρία υπολογισμού του χρόνου ορίζεται η πρώτη ναυτολόγησις εφόσον επργματοποιήθη εντός 5ετίας από της απογραφής και πέρας η ημέρα υποβολής της αιτήσεως περί απονομής συντάξεως εις περίπτωσιν ανικανότητος ή ο θάνατος του ναυτικού επί μη προϋπάρξεως ανικανότητος.

Κατ' επιλογήν του ενδιαφερομένου δεν προσμετρείται αθροιστικώς ή διαζευκτικώς κατά τον υπολογισμόν του τριπλασίου ορίου.

αα) Ο προ της συμπληρώσεως του 20ου έτους της ηλικίας χρόνος εάν η απογραφή εγένετο προ της ηλικίας αυτής.

ββ) Ο εμπίπτων εις αυτό χρόνος στρατιωτικής θητείας και εφεδρείας εις τας Ενόπλους Δυνάμεις.

γγ) Ο χρόνος πραγματικής φοιτήσεως εις Παραγωγικάς Δημοσίας Σχολάς Εμπορικού Ναυτικού ή αντιστοίχους αναγνωρισμένας Ιδιωτικάς Σχολάς και εν πάση περιπτώσει ουχί πέραν των υπό του νόμου προβλεπομένων δι' εκάστην Σχολήν συνολικών ετών φοιτήσεως, ουδέ πέραν της συμπληρώσεως του 23ου έτους της ηλικίας του, ότε, τυχόν κτηθείσα εντός του ανωτέρω χρόνου υπηρεσίας και φοιτήσεως θαλασσία εργασία δεν λαμβάνεται υπ' όψιν δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

δδ) Το από 28ης Οκτ. 1940 μέχρι της 15ης Αυγούστου 1945 χρονικόν διάστημα.

"Για την παραπάνω πενταετή υπηρεσία, απαιτείται να έχουν πληρωθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές και να έχει πραγματοποιηθεί θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών μέσα στην τελευταία τετραετία προτού επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Ο χρόνος άδειας δεν

συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση της πενταετούς υπηρεσίας".

γ) Να κατέστη ο ναυτικός ισοβίως, ανίκανος κατά τας κειμένας περί ΝΑΤ διατάξεις, δια την άσκησιν του ναυτικού επαγγέλματος ή να επήλθεν ο θάνατος αυτού εξ οιασδήποτε, πλην του ναυτικού εργατικού ατυχήματος, αιτίας, εις περίπτωσιν δε ανικανότητος, να βεβαιούται αύτη υπό των Υγειονομικών Επιτροπών του ΝΑΤ, επι τη αιτήσει του ιδίου ή του κατά τας διατάξεις του ΝΑΤ έχοντος έννομον συμφέρον ή του ΝΑΤ".

δ. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

 

Αρθρο:

Ημ/νία: 06.11.1980

Ημ/νία Ισχύος: 06.11.1980

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταβίβασις συντάξεως

Λήμματα
ΝΑΤ, Μεταβίβαση συντάξεως

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 2 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255).

 

Κείμενο Αρθρου

"Εις περίπτωσιν θανάτου δικαιούχου συντάξεως ή συνταξιούχου ελαχίστης ασφαλιστικής προστασίας, η συντάξις μεταβιβάζεται κατά τας κειμένας διάταξεις".

 

Αρθρο:

Ημ/νία: 06.11.1980

Ημ/νία Ισχύος: 06.11.1980

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός συντάξεως

Λήμματα
ΝΑΤ, Χορηγούμενη σύνταξη

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 3 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255).

 

Κείμενο Αρθρου

"Η χορηγουμένη ως ελαχίστη ασφαλιστική προστασία σύνταξις καθορίζεται αναλόγως της πραγματοποιηθείσης υπό του ναυτικού "πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας" συμφώνως προς τας διατάξεις υπολογισμού της συντάξεως λόγω γήρατος, μη δυναμένη να είναι κατωτέρα του υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων προβλεπομένου κατωτάτου ορίου συντάξεων του ΝΑΤ".

 

Αρθρο:

Ημ/νία: 06.11.1980

Ημ/νία Ισχύος: 06.11.1980

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα επιλογής

Λήμματα
ΝΑΤ, Εφάπαξ αποζημίωση, Σύνταξη άρθρου 3α ΚΝ 792/1978, Δικαίωμα επιλογής

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 4 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255).

 

Κείμενο Αρθρου

"Εάν συντρέχουν αι προϋποθέσεις λήψεως της εφάπαξ αποζημιώσεως και της κατά το άρθρον 3α του Κ.Ν. 792/1978 συντάξεως, ο δικαιούχος δύναται να επιλέξη την αποζημίωσιν ταύτην ή την κατά το άρθρον 3α σύνταξιν".

 

Αρθρο:

Ημ/νία: 06.11.1980

Ημ/νία Ισχύος: 06.11.1980

 

Τίτλος Αρθρου
Αναδρομική εφαρμογή - Προθεσμίαι

Λήμματα
ΝΑΤ, Αναγνώριση δικαιώματος ελάχιστης ασφαλιστικής πραστασίας, Προθεσμίες

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 5 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Αι διατάξεις των άρθρ. 3α μέχρι 3δ του Κ.Ν. 792/1978, ισχύουν και εις τας περιπτώσεις:

α) Θεμελιώσεως των προϋποθέσεων του άρθρου 3α του Κ.Ν. 792/1978 προ της ενάρξεως ισχύος αυτού, εφόσον εξακολουθεί υφισταμένη η ανικανότης προς ναυτικήν εργασίαν.

β) Θανάτου ναυτικών οπωσδήποτε και οποτεδήποτε επελθόντος προ της δημοσιεύσεως του παρόντος.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον αναγνώρισις του δικαιώματος της ελαχίστης ασφαλιστικής προστασίας χωρεί κατόπιν αιτήσεως των εχόντων έννομον συμφέρον, υποβαλλομένης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 3 ετών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, η χορήγησις δε της σχετικής συντάξεως άρχεται από του επομένου της υποβολής αιτήσεως μηνός.

3. Δικαιούνται συντάξεως κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου και οι λαβόντες παρά του ΝΑΤ εφάπαξ αποζημίωσιν εντός της τελευταίας προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος δεκαπενταετίας. Προς τούτο οφείλουν να υποβάλουν σχετικήν αίτησιν εντός της κατά την παρ. 2 προθεσμίας, εφαρμοζομένου αναλόγως του άρθρου 24, παρ. 3 του Κ.Ν.

792/1978".

 

Αρθρο:

Ημ/νία: 06.11.1980

Ημ/νία Ισχύος: 06.11.1980

 

Τίτλος Αρθρου
Ασφάλισις ναυτικών υπηρετούντων επί βοηθητικών πλοίων Πολεμικού Ναυτικού

Λήμματα
ΝΑΤ, Βοηθητικά πλοία πολεμικού ναυτικού, Ασφάλιση υπηρετούντων ναυτικών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 12 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Υπάγονται υποχρεωτικώς εις την ασφάλισιν εις το ΝΑΤ οι Ελληνες ναυτικοί οι υπηρετούντες επί βοηθητικών πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού. Οι Κυβερνήται τούτων υποχρεούνται να τηρούν ναυτολόγιον όταν εις αυτό υπηρετούν Ελληνες ναυτικοί και να ενεργούν τας οικείας μεταβολάς άνευ συμπράξεως αρχής.

2. Εις το ναυτολόγιον τούτο δεν εγγράφονται οι εκ του προσωπικού του πλοίου υπηρετούντες υπό στρατιωτική ιδιότητα (μόνιμοι, εθελονταί, έφεδροι και εν θητεία).

3. Η υπηρεσία των κατά την παρ. 1 του παρόντος αρθρου υπηρετούντων Ελλήνων ναυτικών λογίζεται, δια την υπό του Δημοσίου και των ναυτικών καταβολήν εισφορών και τον υπολογισμόν της συντάξεως, ως

πραγματοποιηθείσα επί Ακτοπλοϊκών Ελληνικών πλοίων του Εμπορικού Ναυτικού".

 

Αρθρο: 3ΣΤ

Ημ/νία: 06.11.1980

Ημ/νία Ισχύος: 06.11.1980

 

Τίτλος Αρθρου
Ασφάλισις εργαζομένων επί πλοίων υπό ξένην σημαίαν

Λήμματα
ΝΑΤ, Πλοία υπό ξένη σημαία, Εργαζόμενοι, Ασφάλιση

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 10 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255). Η παρ. 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 13 Ν. 1376/1983 (ΦΕΚ Α' 96). Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 13 Ν. 1376/1983, η παρ. 8 του παρόντος άρθρου καταργήθηκε, από τότε που ίσχυσε, και επαναφέρθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του εδαφίου β μετά των υπεδαφίων αα και ββ της παρ. 4Α του άρθρου 14 του Κωδικοποιημένου Νόμου 792/1978, τις οποίες η παρ. 8 είχε καταργήσει.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Η ασφάλισις εις το ΝΑΤ Ελλήνων ναυτικών υπηρετούντων επί πλοίων υπό ξένην σημαίαν επιτρέπεται, όπως καθιερούται δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά γνώμην του ΔΣ/ΝΑΤ επί τη καταβολή των οριζομενων δι' αυτούς εκάστοτε εισφορών και καθορισμού των προϋποθέσεων τας οποίας δέον να πληρούν προς τούτο τα υπό ξένην σημαίαν πλοία.

2. Δια την κατά την παρ. 1 ασφάλισιν υπογράφεται σύμβασις μεταξύ ΝΑΤ και του νομιμοποιουμένου, δια την υπογραφήν αυτής, υπό τον απαραίτητον όρον καταθέσεως εις το ΝΑΤ, συν τη υπογραφή της συμβάσεως, εγγυητικής επιστολής Τραπέζης δια καθοριζόμενον εκάστοτε υπό του ΔΣ/ΝΑΤ ποσόν, ίσον τουλάχιστον προς το ύψος των προς ΝΑΤ, τα Ταμεία Προνοίας Ε.Ν. και τα παρά τω ΝΑΤ λειτουργούντα κεφάλαια και ειδικούς λογαριασμούς εισφορών των εφοπλιστών και των ασφαλιζομένων ναυτικών, δια χρονικήν περίοδον ενός εξαμήνου.

3. Δια κανονισμού εγκρινομένου υπό του ΔΣ/ΝΑΤ και τιθεμένου εις εφαρμογήν δια Π.Δ/τος προκαλουμένου υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι όροι και αι προϋποθέσεις δια την υπογραφήν συμβάσεως ασφαλίσεως και ιδία α) οι ειδικώτεροι όροι και αι

προϋποθέσεις, τας οποίας δέον να πληρούν τα υπό ξένην σημαίαν πλοία, λαμβανομένων υπόψν των γενικωτέρων συμφερόντων της Ελληνικής ναυτιλίας και της προστασίας των Ελλήνων ναυτικών, β) οι νομιμοποιούμενοι να αιτήσουν την ασφάλισιν, γ) οι αναλαμβανόμεναι δια την ασφάλισιν υποχρεώσεις, αι δι' αυτήν κατατιθέμεναι εγγυήσεις και η έλλειψις οφειλών των πλοίων δια του ασφαλιστικού ναυτολογίου ειδικού τύπου ή ομοίου προς το ναυτολόγιον των ελληνικών πλοίων εν τω οποίω εγγράφονται οι επί του υπό ξένην σημαίαν εργαζόμενοι Ελληνες ναυτικοί, ε) ο τρόπος τηρήσεως, θεωρήσεως και ανανεώσεως του ναυτολογίου και της καταβολής και εισπράξεως των εισφορών προς το ΝΑΤ, δια τους ασφαλιζομένους ναυτικούς και στ) αι διοικητικαί και πειθαρχικαί κυρώσεις κατ'ατων ναυτικών των αρνουμένων ή δυστροπούντων να καταβάλουν τας βαρύνουσας αυτούς εισφοράς και των επιφορτιζομένων δια του Κανονισμού την επιμέλειαν και την ευθύνην της εισπράξεως αυτών, ως και πάσα λεπτομέρεια αναγκαία δια την πραγματοποίησιν της ασφαλίσεως των ναυτικών και την προστασίαν των συμφερόντων αυτών ως και του ΝΑΤ, δια την είσπραξιν των προς αυτό καταβλητέων εισφορών.

4. Ο χρόνος εργασίας επί πλοίων υπό ξένην σημαίαν Ελλήνων ναυτικών ησφαλισμένων κατά τας διατάξεις του παρόντος, εξομοιούται προς τον διανυόμενον επί πλοίων υπό ελληνικήν συμαίαν και, ανεξαρτήτως αν κατεβλήθηανε ξ ολοκλήρου αι προς το ΝΑΤ εισφοραί, υπολογίζεται ολόκληρος προς συμπλήρωσιν του απαιτουμένου προς απονομήν παροχών κατά τας περί ΝΑΤ και Ταμείων Προνοίας Ε.Ν. διατάξεις.

5. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως της καταβολής των εισφορών των ασφαλιζομένων κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου Ελλήνων ναυτικών εις ΝΑΤ εφαρμόζονται αι δια τα υπό Ελληνικήν σημαίαν πλοία ισχύουσαι εκάστοτε διατάξεις ως προς την ανανέωσιν του ναυτολογίου και την είσπραξιν των εισφορών, επιβαρυνομένων εν περιπτώσει καθυστερήσεως της εξοφλήσεως δια προσθέτου τέλους 2% μηνιαίως.

6. Πάσα λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου και του εκδιδομένου κατά την παρ. 3 του Κανονισμού ρυθμίζεται δι' αποφάσεων του ΔΣ/ΝΑΤ, εγκρινομένων υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

"7. Υπολογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στο ΝΑΤ και στα άλλα ασφαλιστικά ταμέια η υπηρεσία ελλήνων ναυτικών που διανύεται σε πλοία με ξένη σημαία έστω και αν αυτά δεν έχουν συμβληθεί με το ΝΑΤ, υπό την προϋπόθεση ότι ναυτολογήθηκαν μέσω του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) ή της Προξενικής Αρχής και ότι κατέβαλαν τις εισφορές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 792/1978, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του Νόμου 1085/1980. Με Π.Δ/γματα, που εκδίδονται μετά πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, επιτρέπεται να περιορίζεται ή να καταργείται ή να επαναχορηγείται το δικαίωμα υπολογισμού ως χρόνου ασφάλισης της υπηρεσίας που διανύεται σε πλοία με ξένη σημαία".

8. Καταργείαι από 1ης Απριλίου 1980 η διάταξις του εδαφ. β μετά των υπεδαφίων αα) και ββ) της παρ. 4Α του άρθρου 14 του Κωδικοποιημένου Νόμου 792/1978. *** Βλέπε ΣΧΌΛΙΑ παρόντος άρθρου.

 

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 27.06.2001

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Διοικητικόν Συμβούλιον

Λήμματα
ΝΑΤ, Διοικητικό Συμβούλιο

Σχόλια
Για την ανασύνθεση Δ.Σ. του ΝΑΤ, βλέπε την ΥΑ 30002/82/1982 (ΦΕΚ Β' 761). Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της περιπτ. δ της παρ. 2 προστέθηκε με την ΥΑ 4226.11/8/1989 (ΦΕΚ Β' 494). Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 άρθρου 32 Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137). Η περίπτ. α της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5γ άρθρου 6 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23). Η περίπτ. β της παρ. 2 τίθεται όπως αντικατστάθηκε με την παρ. 3 άρθρου 31 Ν. 2932/2001. Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου 31 Ν. 2932/2001.

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 2 Ν. 374/1976 και

άρθρον 5 παρ. 1β Ν. 458/1976)

Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ

1. Το ΝΑΤ διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτουμένου δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελουμένου εκ του Προέδρου και δέκα μελών.

2. Ως μέλη ορίζονται:

"α) Ο Αντιπρόεδρος του Ν.Α.Τ.".

"β) Ενας αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο".

γ) Τέσσαρες εφοπλισταί, εξ ων τρεις των πλοίων ξηρού και υγρού φορτίου ολικής χωρητικότητος ανωτέρας των 3.000 κόρων, του ενός τούτων συγχρόνως εκπροσωπούντος και τ' αντίστοιχα πλοία ολικής χωρητικότητος μέχρι 3.000 κόρων και εις των επιβατηγών πλοίων.

δ) Τέσσαρες ναυτικοί, εξ ων τρεις εν ενεργεία (δύο εξ αξιωματικών και εις εκ των κατωτέρων πληρωμάτων) και εις συνταξιούχος.

"Δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων που υποδεικνύονται από την

πρωτοβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση".

3. Ο εκ των μελών ειδικός περί τα ασφαλιστικά επιλέγεται ελευθέρως υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, τα δε υπό στοιχεία γ και δ της προηγουμένης παραγράφου μέλη επιλέγονται υπό του Υπουργού Εμπ. Ναυτιλίας, εκ τριπλασίου αριθμού εφοπλιστών, ναυτικών και συνταξιούχων του ΝΑΤ υποδεικνυομένων υπό των οικείων και κατά την κρίσιν του Υπουργού μάλλον αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων αυτών.

Οι υπό της Οργάνωσεως των εφοπλιστών προτεινόμενοι προς εκλογήν του εκ τούτων μέλους του εκπροσωπούντος συγχρόνως και τα πλοία ξηρού και υγρού φορτίου ολικής χωρητικότητος μέχρι 3.000 κόρων, υποδεικνύονται υπό της Οργανώσεως ταύτης κατόπιν συνεννοήσεως μετά της Οργανώσεως της, κατά την κρίσιν του Υπουργού Εμπορικής Νυαυτιλίας, μάλλον

αντιπροσωπευτικής των πλοίων, της εν λόγω κατηγορίας.

Εν περιπτώσει παραλείψεως υποδείξεως παρά των οικείων οργανώσεων εντός είκοσι ημερών αφ' ης ζητηθούν παρά του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ούτος δύναται να προβή εις το διορισμόν των ως άνω μελών κατ' ελευθέραν εκλογήν.

"Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και ο αναπληρωτής του προτείνονται από συνέλευση των εργαζομένων που συγκαλείται από το σύλλογο των υπαλλήλων του Ν.Α.Τ.. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον οι μισοί από το σύνολο των εργαζομένων στο Ν.Α.Τ.. Η ψηφοφoρία είναι μυστική και για την εκλογή απαιτείται σχετική πλειοψηφία."

"4. Εκάστου των μελών του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. ορίζονται αναπληρωτές, οι οποίοι έχουν τις ιδιότητες του αναπληρουμένου".

5. Δεν διορίζεται ούτε δύναται ν' αποτελή μέλος του Δ.Σ.:

α) Ο μη συμπληρώσας το 25ον έτος της ηλικίας του.

β) Ο ανίκανος ν' αναλάβη ή να διατηρή δημόσιον λειτούργημα. γ) Ο μη έχων ή παύσας να έχη οριστικώς την ιδιότητα υφ' ην διωρίσθη. δ) Ο ναυτικός ο μη κεκτημένος πενταετή υπηρεσίαν επί πλοίου. Δια τους ανωτέρω λόγους τα μέλη του Δ.Σ. κηρύσσονται έκπτωτα δι' αποφασεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

6. Τα εις αντικατάστασιν εκπιπτόντων, αποβιούντων ή οπωσδήποτε αποχωρούντων διοριζόμενα μέλη, διορίζονται δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας των εκπεσάντων ή αποβιωσάντων ή αποχωρησάντων μελών.

7. Εν περιπτώσει θανάτου, παραιτήσεως, απωλείας της ιδιότητος υφ' ην διωρίσθη ή εκπτώσεως μέλους τινός, τακτικού ή αναπληρωματικού, το Δ.Σ. νομίμως συνεδριάζει, δια των υπολοίπων μελών τακτικών ή

αναπληρωματικών, τηρουμένων όμως των περί απαρτίας διατάξεων.

8. Πάντα τα μέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωταί τούτων διορίζονται επί τριετεί θητεία, παρατεινόμενη μέχρι του διορισμού ή εκλογής των αντικαταστατών αυτών ουχί όμως πέραν του τριμήνου από της λήξεως της θηετίας των Εφοπλισταί και ναυτικοί διατελούντες από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου και εφεξής μέλη του ΔΣ επί δύο εν συνόλω εν συνεχεία πληρείς θητείας δεν δύναται να ορίζωνται δια την αμέσως επομένην θητείαν ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη αυτού.

9. Χρέη Γραμματέως του Δ.Σ. εκτελεί εις επί βαθμώ τουλάχιστον 8ω μόνιμος υπάλληλος του ΝΑΤ οριζόμενος μετά του αναπληρωτού του δια πράξεως του Προέδρου του ΔΣ.

10. Εν περιπτώσει σοβαράς παραβάσεως των καθηκόντων του υπό μέλους του ΔΣ δύναται τούτο ν' απαλλάσσεται αυτών κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετ' εισήγισν του ΔΣ.

Ως παράβασις θεωρείται και η μη προσέλευσις άνευ αποχωρούντος λόγου εις τέσσαρας εν συνεχεία συνεδριάσεις του ΔΣ.

11. Το ΔΣ δύναται ν' αναθέση μετ' έγκρισιν του Υπουργού εις ειδικάς επιτροπάς ή ειδικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα ή ειδικούς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς Οργανισμούς την έρευναν, μελέτην και εισήγησιν επί συγκεκριμένων θεμάτων του ΝΑΤ γενικών ή ειδικών, της αμοιβής αυτών καθοριζομένης δι' αποφάσεως του ΔΣ εγκρινομένης υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 12.02.2004

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Λήμματα
ΝΑΤ, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Σχόλια
Με την ΥΑ 145054/6/82/1982 (ΦΕΚ Β' 431) ορίστηκε ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Για τις αρμοδιότητες του Προέδρου, βλέπε άρθρο 17 Ν. 1376/1983 (ΦΕΚ Α' 96) και παρ. 5α άρθρου 6 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23). Το εντός " " πρώτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 14β άρθρου 15 Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α' 48).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 5 ΝΔ 152/1974)

"Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα με γνώσεις και πείρα σε θέματα ασφάλισης ή

δημόσιας διοίκησης. Η σχέση εργασίας του Προέδρου του Δ.Σ. είναι πλήρους απασχόλησης. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, αποζημίωση και έξοδα κινήσεως του προέδρου του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111 Α'). Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας η σχέση εργασίας του Προέδρου του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται ως σχέση μερικής απασχόλησης."

1. Προεδρεύει του Δ.Σ. του οποίου διευθύνει τας συνεδριάσεις καταρτίζων την ημερησίαν αυτού διάταξιν.

2. Εκπροσωπεί το Δ.Σ. ενώπιον πάσης Αρχής και των Δικαστηρίων. Δύναται απόφασει του Δ.Σ. η εκπροσώπησις αύτη να ανατίθεται εις έτερον μέλος του Δ.Σ., τους Διευθυντάς ή εις Υπάλληλον του ΝΑΤ.

3. Υπογράφει πάντα τα εντάλματα, γραμμάτια εισπράξεως και επιταγάς ως και παν έγγραφον γενικωτέρας σημασίας, εξαιρέσει εκείνων ων την υπογραφήν ήθελεν αναθέσει το ΔΣ εις τον Γενικόν διευθυντήν, διευθυντάς ή υπάλληλον του ΝΑΤ.

 

Αρθρο:

Ημ/νία: 04.02.1998

Ημ/νία Ισχύος: 24.08.1993

 

Τίτλος Αρθρου
Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΔΣ/ΝΑΤ)

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 13 άρθρου 32 Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137). Το τελευταίο εδάφιο καταργήθηκε με την παρ. 5β άρθρου 6 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23) και καθορίστηκαν επιπλέον αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου του ΝΑΤ.

 

Κείμενο Αρθρου

"Ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ./Ν.Α.Τ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, πρόσωπο που έχει επιστημονικές γνώσεις και πείρα σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης ή Δημόσιας Διοίκησης γενικά, με την υποχρέωση πλήρους απασχόλησης".

(Παραλείπεται εδάφιο ως μη ισχύον).

 

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 04.02.1998

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Λήμματα
ΝΑΤ, Διοικητικό Συμβούλιο, Αρμοδιότητες

Σχόλια
Το εδάφιο ε της παρ. 1Α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρου 6 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 4 ΝΔ 152/1974 και

άρθρον 5 παρ. 1β Ν. 458/1976)

1. Το Δ.Σ. αποφασίζει εφ' όλων των γενικών ζητημάτων της διοικήσεως και διαχειρίσεως του ΝΑΤ έχον ειδικώτερον τας επομένας αρμοδιότητας.

Α. Αποφασίζει:

α) Επί των ετησίων προγραμμάτων δράσεως του ΝΑΤ μετ' εισήγησιν του Διευθυντού.

β) Επί της επενδύσεως των κεφαλαίων.

γ) Περί της αγοράς ακινήτων, τοποθετήσεως κεφαλαίων, της εκποιήσεως, υποθηκεύσεως και ενεχυριάσεως των περιουσιακών στοιχείων του ΝΑΤ. δ) Περί συμβιβασμού ή παραιτήσεως από δικαστιού αγώνος, συμβιβασμού επί απαιτήσεων του ΝΑΤ ή απαιτήσεων τρίτων κατ' αυτού, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Δικαστικού Τμήματος και εγκρίσει του Υπουργού. "ε) Περί της προμήθειας ειδών ή εκτέλεσης έργων, χωρίς έγκριση του Υπουργού, αξίας μέχρις ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών. Το ποσό αυτό αυξάνεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ., που ισχύει εφόσον εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Προκειμένου περί προμήθειας ειδών ή εκτέλεσης έργων αξίας μεγαλύτερης του ποσού αυτού, όπως ισχύει κάθε φορά, η απόφαση του Δ.Σ. υπόκειται σε έγκριση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας".

στ) Περί της μισθώσεως και εκμισθώσεως ακινήτου ετησίου μισθώματος μείζονος των 500.000.

Β. Γνωμοδοτεί:

α) Επί παντός θέματος όπερ ήθελεν παραπεμφθή εις αυτό αρμοδίως. β) Επί σχεδίων νόμων ή διαταγμάτων περί ΝΑΤ.

γ) Επί σχεδίων πάσης φύσεως κανονισμών και τροποποιήσεως αυτών. δ) Επί πάσης προτάσεως προς έγκρισιν οιασδήποτε εκτάκτου δαπάνης.

Γ. Εγκρίνει:

α) Τον ετήσιον προϋπολογισμόν-απολογισμόν και ισολογισμόν του ΝΑΤ και των παρ' αυτών λειτουργούντων Ειδικών Κεφαλαίων και Λογαριασμών ως και τας απαιτουμένας τροποποιήσεις των προϋπολογισμών εν τη εκτελέσει αυτών.

β) Τα πρακτικά των ενεργουμένων δημοπρασιών δια ποσά άνω των 25.000 δραχ.

2. Απονέμει δι' αποφάσεώς του τας ασφαλιστικάς παροχάς εν περιπτώσει ατυχήματος ή ανικανότητος και αποφασίζει εν γένει επί πάσης φύσεως μετατροπής, μειώσεως, λήξεως ή στερήσεως των απονεμηθεισών συντάξεων κατά τας εκάστοτε ισχύουσας περί ΝΑΤ διατάξεις.

3. Μελετά και εισηγείται εις τον Υπουργόν τα ληπτέα μέτρα δια την βελτίωσιν της οργανώσεως και λειτουργίας του ΝΑΤ.

4. Παρακολουθεί την εύρυθμον λειτουργίαν του ΝΑΤ ενημερούμενον τακτικώς επ' αυτής υπό του Γενικού Διευθυντού, εις τον οποίον δύναται, δι' αποφάσεώς του εγκρινομένης υπό του Υπουργού, να αναθέτη Διοικητικάς και λειτουργικάς εν γένει αρμοδιότητας πέραν εκείνων αίτινες προβλέπονται δι' αυτόν υπό του άρθρου 9 του παρόντος.

5. Δύναται, μετά πρότασιν της Υπηρεσίας, στηριζομένην εις

δικαιολογημένην και πραγματικήν αδυναμίαν εισπράξεως, ν' αποφασίζη την προσωρινήν διαγραφήν επισφαλών απαιτήσεων, φερομένων εις τα βιβλία του ΝΑΤ πλέον της δεκαετίας, χωρίς όμως εντεύθεν να συνάγεται οριστική απαλλαγή του οφειλέτου.

6. Δύναται να συνιστά, μετ' έγκρισιν του Υπουργού, Επιτροπάς εκ μελών αυτού ή εξ ειδικών προσώπων ή εξ υπαλλήλων του ΝΑΤ προς έρευναν, μελέτην και εισήγησιν επί συγκεκριμενων θεμάτων, γενικών ή ειδικών, διεκπεραίωσιν υποθέσεων ειδικώς οριζομένων, της αμοιβής αυτών καθοριζομένης δι' αποφάσεώς του εγκρινομένης υπό του Υπουργού.

7. Το ΝΑΤ δεν δεσμεύεται έναντι τρίτων και δεν αναλαμβάνει ουδεμίαν υποχρέωσιν έναντι οιουδήποτε άνευ αποφάσεως του ΔΣ καταχωρουμένης εις τα πρακτικάσ των συνεδριάσεων αυτού.

8. Το ΔΣ/ΝΑΤ διατηρεί τας βάσει σχετικών νομοθετικών διατάξεων ανατεθείσας αυτώ αρμοδιότητας επί της διοικήσεως, διαχειρίσεως, λειτουργίας κλπ. των παρά τω ΝΑΤ συλλειτουργούντων Ειδικών Κεφαλαίων και Λογαριασμών.

 

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 12.02.2004

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Λειτουργία Δ.Σ.

Λήμματα
ΝΑΤ, Διοικητικό Συμβούλιο, Λειτουργία

Σχόλια
Για την απαρτία του Δ.Σ. του ΝΑΤ, βλέπε παρ. 4δ άρθρου 6 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23). Η εντός " " φράση της παρ. 6 προστέθηκε με την περίπτ. γ της παρ. 14 άρθρου 15 Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α' 48).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 3 ΝΔ 152/1974,

άρθρον 2 παρ. 11, 12, 13 και 14 Ν. 374/1976 και

άρθρον 5 παρ. 1β Ν. 458/1976)

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει και ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων του Προέδρου και έξι τουλάχιστον μελών εν οις δέον να περιλαμβάνωνται εις εκ των εφοπλιστών της φορτηγού Ναυτιλίας και εις εκ των ναυτικών. Εν ισοψηφία υπερισχύει η γνώμη υπέρ ης εδόθη η ψήφος του Προέδρου.

2. Περί των συζητήσεων του ΔΣ τηρούνται πρακτικά, μερίμνη του Γραμματέως, υπογραφόμενα υπό του Προέδρου, των παρισταμένων μελών, του επιτρόπου και του Γραμματέως.

3. Των συνεδριάεων του ΔΣ συμμετέχει και ο Γενικός Διευθυντής του ΝΑΤ άνευ ψήφου ως υπεύθυνος γενικός εισηγητής των εισαγομένων προς συζήτησιν θεμάτων, της γνώμης του σημειουμένης εις τα πρακτικά τα οποία υπογράφει και ούτος.

4. Το Δ.Σ. συνεδριάζει μετ' έγγραφον πρόσκλησιν του Προέδρου, τακτικώς μεν τουλάχιστον τρις του μηνός, εκτάκτως δε κατά την κρίσιν του Προέδρου ή οσάκις ήθελον ζητήσει τούτο εγγράφως δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη.

5. Δια Κανονισμού ορισθήσεται πάσα λεπτομέρεια επί του τρόπου λειτουργίας του ΔΣ του ΝΑΤ.

6. Τα των αποζημιώσεων ή εξόδων κινήσεως του Προέδρου "αν είναι μερικής απασχόλησης" και των μελών του ΔΣ, του Κυβερνητικού Επιτρόπου, του Γραμματέως και των παρισταμένων εις τας συνεδριάσεις και εισηγουμένων υποθέσεις της αρμοδιότητός των προϊσταμένων υπηρεσίων του ΝΑΤ ως και του χρησιμοποιουμένου στενογράφου καθορίζονται εκάστοτε δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Υπουργικός Επίτροπος

Λήμματα
ΝΑτ, Υπουργικος Επίτροπος

Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 1α άρθρου 9 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που προβλέπουν θέματα σχετικά με το θεσμό του Υπουργικού Επιτρόπου στο Ν.Α.Τ., καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη καταργούνται. Σύμφωνα δε με την παρ. 1δ του ιδίου άρθρου και νόμου, τυχόν προβλήματα λειτουργίας που ήθελαν προκύψει ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από γνώμη του οικείου οργανισμού.

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 2 ΝΔ 152/1974)

1. Εις τας συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΝΑΤ παρίσταται άνευ ψήφου Υπουργικός Επίτροπος.

2. Υπουργικός Επίτροπος ως και αναπληρωτής αυτού διορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. Ούτος καλείται πάντοτε επί ποινή ακυρότητος της συνεδριάσεως του Δ.Σ. υπό την επιφύλαξιν της παραγράφου 11 του παρόντος. Η θητεία του ούτω διοριζομένου Υπουργικού Επιτρόπου και του αναπληρωτού αυτού είναι η αυτή με την των μελών του Δ.Σ.

3. Ο Υπουργικός Επίτροπος δικαιούται να λαμβάνη τον λόγον επί παντός θέματος και να υποβάλη προτάσεις της γνώμης του καταχωρουμένης εις τα πρακτικά. Εις ην περίπτωσιν κρίνει ότι απόφασις τις του Δ.Σ. αντίκειται εις την κειμένην νομοθεσίαν δύναται να υποβάλλη ένστασιν περί μη εκτελέσεως αυτής, είτε κατόπιν προφορικής δηλώσεώς του γενομένης αμέσως μετά την λήψιν της αποφάσεως και καταχωρουμένης εις τα πρακτικά των συνεδριάσεων, είτε κατόπιν εγγράφου ανακοινώσεώς του προς τον Γενικόν Διευθυντήν του ΝΑΤ κοινοποιουμένης εντός 48ώρου από της λήψεως της αποφάσεως.

4. Επί της περιπτώσεως υποβολής της ενστάσεως κατά την διάρκειαν της συνεδριάσεως ο Γενικός Διευθυντής υποχρεούται όπως υποβάλη ταύτην εις τον Υπουργόν εντός πενθημέρου από της λήψεως της αποφάσεως, μετά σχετικού αποσπάσματος των οικείων πρακτικών.

5. Εντός της αυτής ως άνω 48ώρου προθεσμίας ο Υπουργικός Επίτροπος υποχρεούται να αναφέρη εγγράφως τα της διαφωνίας εις τον Υπουργόν.

6. Ειδικώς προκειμένου περί αποφάσεως αφορώσης την απονομήν ή μην την απονομήν, έναρξιν, διακοπή, παύσιν, στέρησιν, μείωσιν κλπ. συντάξεως ή εφάπαξ αποζημιώσεως, ή τον χαρακτηρισμόν ατυχήματος ναυτικού συνεπαγομένου την απονομήν παροχής, διατυπώνων ο Επίτροπος την επιφύλαξιν αυτού διαβιβάζει δια του Νατ την ένστασίν του, προς την Αναθεωρητικήν Επιτροπήν αιτούμενος την αναθεώρησιν της αποφάσεως του ΔΣ κατά τα εν άρθρω 43 του παρόντος οριζόμενα.

7. Αι αποφάσεις του ΔΣ, ων εζητήθη η αναστολή εκτελέσεως δεν εκτελούνται μέχρις ου, άρη την διαφωνίαν ο Υπουργός, δι' αποφάσεώς του, η οποία είναι υποχρεωτική δια το ΝΑΤ.

8. Εις περίπτωσιν καθ' ην ο Υπουργός δεν ήθελε κοινοποιήσει εις το ΝΑΤ την επί της διαφωνίας απόφασίν του εντός 15 ημερών από της εις αυτόν υποβολής της διαφωνίας, το ΔΣ δύναται να αποφασίση την εκτέλεσιν της εφ' ης η διαφωνία αποφάσεως.

9. Αποφάσεις του ΔΣ εφ' ων ο Υπουργικός Επίτροπος εκοινοποίησεν εκπροθέσμως την ένστασίν του καθίστανται εκτελεσταί.

10. Ο Υπουργικός Επίτροπος υποβάλλει κατά διαστήματα εις τον Υπουργόν ή εντολή τούτου, έκθεσιν περί της καθόλου λειτουργίας του Ιδρύματος.

11. Αι συνεδριάσεις του ΔΣ θεωρούναι ως νομίμως γενόμεναι και εν απουσία του Υπουργικού Επιτρόπου, εφ'όσον ούτος προσεκλήθη κανονικώς και δεν προσήλθεν.

 

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικός Διευθυντής ΝΑΤ

Λήμματα
ΝΑΤ, Γενικός Διευθυντής

Σχόλια
Για όλες τις αρμοδιότητες (γενικές - ειδικές) που προβλέπονται από τις οργανωτικές διατάξεις του ΝΑΤ για το Γενικό Διευθυντή, βλέπε άρθρο 17 Ν. 1376/1983 (ΦΕΚ Α' 96).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 6 ΝΔ 152/1974,

άρθρον 5 Ν. 458/1976 παρ. γ 1α και 1β)

1. Των υπηρεσιών του ΝΑΤ προϊσταται Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) επί βαθμώ Αρχιπλοιάρχου, ως Γενικός Διευθυντής τούτου.

2. Ο Γενικός Διευθυντής του ΝΑΤ έχει τας επομένας αρμοδιότητας:

α) Ασκεί τας υπό των κειμένων διατάξεων οριζομένας αρμοδιότητας δια τον Διευθυντήν ΝΑΤ και είναι ο υπεύθυνος εισηγητής των συζητουμένων εις τα ΔΣ θεμάτων, δυνάμενος να αναθέση την εισήγησιν επί ωρισμένων εις αυτών κατά την κρίσιν του εις τους αρμοδίους Διευθυντάς ή Τμηματάρχας του ΝΑΤ.

β) Προϊσταται και συντονίζει την λειτουργίαν απασών των Υπηρεσιών του ΝΑΤ και εποπτεύει την κανονικήν των λειτουργίαν, προϊσταται άπαντος του προσωπικού, στρατιωτικού και πολιτικού, του Ιδρύματος, το οποίον και τοποθετεί.

γ) Λαμβάνει γνώσιν απάσης της εισερχομένης και εξερχομένης

αλληλογραφίας και διεξάγει αυτήν, αλληλογραφών απ' ευθείας μετά πασών των Αρχών του Κράτους και παντός μετά του ΝΑΤ συναλλασσομένου, δυνάμενος βάσει Κανονισμού να εκχωρή μέρος της επί του προκειμένου αρμοδιότητός του εις τους Διευθυντάς και τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του ΝΑΤ.

δ) Υπογράφει τα έγγραφα δι' ων το ΝΑΤ αναλαμβάνει οικονομικάς υποχρεώσεις έναντι των τρίτων.

ε) Απονέμει τας ασφαλιστικάς παροχάς πλην των αφορωσών εις ατύχημα ή ανικανότητα των ησφαλισμένων.

στ) Καταρτίζει σχέδια οργανώσεως των υπηρεσιών του ΝΑΤ, εποπτεύει την κατάρτισιν των σχετικών κανονισμών, προτείνει τον καθορισμόν του αριθμού των θέσεων των διαφόρων κατηγοριών οργάνων του ΝΑΤ, ως και τους προσφορωτέρους τρόπους επενδύσεως της περιουσίας του ΝΑΤ, εντός των πλαισίων του παρόντος νόμου και των οικείων κανονισμών.

ζ) Προπαρασκευάζει και φέρει εις το ΔΣ τον ετήσιον προϋπολογισμόν, ισολογισμόν και απολογισμόν του ΝΑΤ και των παρ' αυτώ Ειδικών Κεφαλαίων και Λογαριασμών.

η) Επιμελείται της εκτελέσεως των συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις λαμβανομένων αποφάσεων του ΔΣ, εξ ιδίας δε αρμοδιότητος ενεργεί εφ' ων υποθέσεων δεν απαιτείται, κατά τας διατάξεις ταύτας, απόφασις του ΔΣ ή έγκρισις του Υπουργού.

θ) Επιμελείται της κανονικής και εγκαίρου εισπράξεως των πόρων του ΝΑΤ.

ι) Εγκρίνει και εντέλλεται τας πάσης φύσεως δαπάνας κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου και της ισχυούσης περί ΝΑΤ νομοθεσίας.

ια) Αποφασίζει άνευ ουδενός περιορισμού την έγκρισιν δαπανών δια την προμήθειαν ειδών ή εκτέλεσιν έργων μέχρι του ποσού των 25.000 δραχμ. ως και την μίσθωσιν ή εκμίσθωσιν ακινήτου ετησίου μισθώματος ελασσοντος των 50.000 δρχ.

ιβ) Ο Γενικός Διευθυντής δύναται οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμον να παραπέμπη εις το Δ.Σ. παν θέμα αρμοδιότητός του προς λήψιν αποφάσεως ή να ζητά την γνώμην αυτού.

ιγ) Ο Γενικός Διευθυντής ΝΑΤ διατηρεί τας βάσει σχετικών νομοθετικών διατάξεων ανατεθείσας αυτώ αρμοδιότητας επί της διοικήσεως,

διαχειρίσεως, λειτουργάις κλπ. των παρά τω ΝΑΤ συλλειτουργούντων Ειδικών Κεφαλαίων και Λογαριασμών.

 

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Αναπλήρωσις Προϊσταμένων

Λήμματα
ΝΑΤ, Προϊστάμενοι, Αναπλήρωση

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 6 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 Ν. 458/1976)

1. Τον Γενικόν Διευθυντήν ΝΑΤ ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο αρχαιότερος των εις το ΝΑΤ υπηρετούντων Πλοιάρχων Λ.Σ.

2. Δι' αποφάσεως του Δ.Σ. του ΝΑΤ προτάσει του Γενικού Διευθυντού δύναται ν' ανατίθεται εις τους Πλοιάρχους Λ.Σ. Διευθυντάς η άσκησις επί πλέον των ανηκουσών αυτοίς αρμοδιοτήτων και ωρισμένων εκ των αρμοδιοτήτων του Γενικού Διευθυντού.

3. Τον ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον προϊστάμενον της μίας εκ των Διευθύνσεων Διοικητικού και Εισφορών και Πόρων αναπληροί ο Προϊστάμενος της ετέρας Διευθύνσεως.

4. Τον προϊστάμενον των λοιπών Διευθύνσεων ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο εν τη οικεία διευθύνσει κατά βαθμόν ανώτερος Προϊστάμενος Τμήματος μεταξύ δε ισοβάθμων ο αρχαιότερος ή ο δι' αποφάσεως του Υπουργού οριζόμενος προϊστάμενος ετέρας εκ των Διευθύνσεων τούτων.

5. Τους προϊσταμένους των αυτοτελών Γραφείων και των Τμημάτων των Διευθύνσεων, ελλείποντας, απόντας ή κωλυομένους αναπληροί ο εν τω Γραφείω ή Τμήματι κατά βαθμόν ανώτερος υπάλληλος ή επί ισοβάθμων ο εξ αυτών αρχαιότερος.

 

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Επιθεώρησις

Λήμματα
ΝΑΤ, Επιθεώρηση - ελεγχος υπολόγων διαχειριστών

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 9 Ν. 3170/1955)

1. Η επιθεώρησις και ο έλεγχος των υπολόγων διαχειριστών των εσόδων και δαπανών του ΝαΤ, των παρ' αυτώ ειδικών Κεφαλαίων και Λογαριασμών καθώς και των Ταμείων Προνοίας διενεργείται υπό υπηρεσίας υπό τον τίτλον "Επιθεώρησις Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων Ναυτικών". Η υπηρεσία αύτη υπάγεται εις τον Πρόεδρον του ΔΣ του ΝΑΤ, προϊσταται δ' αυτής ανωτερος λιμενικός αξιωματικός τοποθετούμενος δια Π.Δ.

2. Δια Κανονισμού ορισθήσονται η αρμοδιότης και τα καθήκοντα και αι λεπτομέρειαι εν γένει της λειτουργίας της υπηρεσίας της επιθεωρήσεως.

3. Τα κατά τας εν ισχύι διατάξεις οδοιπορικά έξοδα και αι

αποζημιώσεις του μετακινουμένου δια την διενέργειαν επιθεωρήσεως προϊσταμένου της υπηρεσίας και του προσωπικού αυτής βαρύνουν το ΝΑΤ, τα Ταμεία Προνοίας και τους παρά τω ΝΑΤ Κεφάλαια και Ειδικούς Λογαριασμούς κατά την εν άρθρω 92 του παρόντος οριζομένης αναλογίαν.

 

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Υποδιαίρεσις λοιπής υπηρεσίας και προσωπικόν αυτής

Λήμματα
ΝΑΤ, Λοιπή εσωτερική υπηρεσία, Διευθύνσεις, Τμήματα, Ταμείο, Γραφεία

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 10 Ν. 3170/1955,

άρθρον 5 Ν. 458/1976 παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 και

άρθρον 11 Ν. 458/1976)

1. Η λοιπή εσωτερική Υπηρεσία του ΝΑΤ υποδιαιρείται εις Διευθύνσεις, Τμήματα, το Ταμείον και Γραφεία.

2. Το προσωπικόν αυτών αποτελείται εξ αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος και ιδίων Πολιτικών Υπαλλήλων του ΝΑΤ τακτικών και εκτάκτων (επί συμβάσει ή ημερομισθίων).

3. Των Διευθύνσεων Διοικήσεως και Εισφορών και Πόρων προϊστανται Πλοίαρχοι Λ.Σ.

4. Των υπολοίπων Διευθύνσεων προϊστανται μόνιμοι υπάλληλοι επί βάθμω 2ω ή 3ω του Κλάδου ΑΤ1 Διοικητιού-Λογιστικού ή οι εξομοιούμενοι νόμω αυτοίς.

5. Των αυτοτελών Γραφείων Αναλογιστικού, Τεχνικού και Μηχανογραφήσεως προϊστανται μόνιμοι υπάλληλοι των Κλάδων ΑΤ2 Αναλογιστών, ΑΤ3 Μηχανικών και ΑΤ5 Αναλυτών Συστημάτων - Προγραμματιστών, αντιστοίχως, επί βαθμώ 2ω ή 3ω.

6. Του Γραφείου Δικαστικού προϊσταται ο αρχαιότερος παρά τω ΝΑΤ υπηρετών δικηγόρος μόνιμος ή επί εμμίσθω εντολή.

7. Εις την θέσιν του Ταμίου τοποθετείται ανώτερος λιμενικός αξιωματικος, εις δε τας θέσεις των προϊσταμένων Τμημάτων τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι ή και επί συμβάσει τοιούτοι κατά τα ειδικώτερον δια Κανονισμού οριζόμενα.

8. Αι τοποθετήσεις των κατά την παράγραφον 3 και 7 λιμενικών αξιωματικών καθώς και του Γεν. Διευθυντού και Διευθυντών Πλοιάρχων, γίνονται υποχρεωτικώς δια μίαν τριετίαν, μη επιτρεπομένης της μεταθέσεως ή αποσπάσεως αυτών από της υπηρεσίας του ΝΑΤ εις άλλην προ της παρελεύσεως του χρόνου τούτου, πλην αν ο Υπουργός δι' ειδικής αποφάσεως αυτού λαμβανομένης μετά γνώμην του Δ.Σ. ήθελε κρίνει ότι ενδείκνυται η αντικατάστασις τινός εκ των ως άνω τοποθετηθέντων αξιωματικών και προ της λήξεως τριετίας.

9. Δια Πρ. Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορισθήσονται η εις τμήματα οργανική διάρθρωσις των Διευθύνσεων του ΝΑΤ και αι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων τούτου.

10. Δι' ομοίων Πρ.Διαταγμάτων, εκδιδομένων μετά παρέλευσιν έτους από της εκδόσεως των κατά την προηγουμένην παράγραφον προβλεπομένην Δ/των δύναται να αναδιαρθρούνται αι Υπηρεσίαι του ΝΑΤ, να καθορίζωνται αι αρμοδιότητες τούτων, να αναδιαρθούνται αι θέσεις του πάση φύσεως προσωπικού τούτου και να ορίζωνται τα ειδικά τυπικά κατά κλάδους και θέσεις προσόντα, ο βαθμός των θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων και τα της αναπληρώσεως τούτων.

11. Δι' αποφάσεως του Δ.Σ. του ΝΑΤ, εγκρινομένης υπό του Υπουργού δύναται να κατανέμωνται αι υπό του οργανισμού του ΝΑΤ προβλεπόμεναι αρμοδιότητες των τμημάτων τούτου εις Γραφεία και να καθορίζωνται τα του συντονισμού, της λειτουργίας των μηχανογραφικών εργασιών της Υ.Ν.Μ. και του Μηχανογραφικού Γραφείου ΝΑΤ και να ρυθμίζεται πάσα λεπτομέρεια αφορώσα εις τα επί μέρους καθήκοντα του πάσης φύσεως προσωπικού ως και τα της εσθήτος του θήλεος προσωπικού του Ταμείου και της ενδύσεως και υποδήσεως του πάσης φύσεως βοηθητικού τοιούτου.

 

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Προσωπικόν συστεγαζομένων Ταμείων

Λήμματα
ΝΑΤ, Συστεγαζόμενα ταμεία, Προσωπικό

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 12 Ν. 458/1976)

1. Δια του προσωπικού του ΝΑΤ διεξάγεται η εργασία των:

α) Ειδικών Κεφαλαίων και Λογαριασμών, περί ων αι κείμεναι διατάξεις, τα οποία τελούν υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν του ΝΑΤ.

β) Μετά του ΝΑΤ συστεγαζομένων (Τ.Π.Α.Ε.Ν.) και (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.).

2. Η κατανομή του Προσωπικού μεταξύ ΝΑΤ-Τ.Π.Ε.Ν. και ειδικών Κεφαλαίων και λογαριασμών διενεργείται δι' αποφάσεως του Γενικού Διευθυντού του ΝΑΤ.

 

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεως ναυτικών και οικογενειών αυτών

Λήμματα
ΝΑΤ, Συνταξιοδότηση ναυτικών και οικογενειών αυτών

Σχόλια
Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255). Η περίπτ. β και οι υποπεριπτ. αα και ββ της παρ. 4Α είχαν καταργηθεί από 01.04.1980 με την παρ. 8 άρθρου 10 Ν. 1085/1980, η οποία (παρ. 8) καταργήθηκε, από τότε που ίσχυσε, με την παρ. 2 άρθρου 13 Ν. 1376/1983 και επαναφέρθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις της περίπτ. β και των υποπεριπτ. αα και ββ της παρ. 4Α. Η παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 Ν. 1085/1980. Η παρ. 11 προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρου 2 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 12 παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 Ν. 4502/1966,

άρθρον 20 ΑΝ 373/1968,

άρθρον 4 Ν. 374/1976 και

άρθρα 2 και 15 Ν. 792/1978)

Β' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΠΑΡΟΧΑΙ - ΕΞΑΓΟΡΑΙ - ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Χορηγείται σύνταξις γήρατος εις ναυτικόν, αποσυρόμενον οριστικώς του ναυτικού επαγγέλματος, εφόσον συντρέχουν αι εξής προϋποθέσεις: α) Εχει συμπληρώσει ηλικίαν τουλάχιστον πεντήκοντα (50) ετών αποδεικνυομένην δια ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως, ως εν άρθρω 30 του παρόντος νόμου ορίζεται.

β) Εχει συνθετικήν ναυτικήν υπηρεσίαν τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ετών, και

γ) Τα έτη συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας του προστιθέμενα εις τα έτης της ηλικίας του να δίδουν κατ' ελάχισοτν όριον τον αριθμόν εβδομήκοντα (70).

2. α) Κατ' εξαίρεση ο ναυτικός δικαιούται συντάξεως ανεξαρτήτως της ηλικίας αυτού, εφόσον διαιρουμένων των ημερών της πραγματικής θαλασσίας εργασίας του επί πλοίων:

αα) Δια του αριθμού 1 προκειμένου περί υπηρεσιών κτηθεισών ή εξομοιουμένων προς υπηρεσίαν κτηθείσαν επί δεξαμενοπλοίων, των οποίων η μισθοδοσία των πληρωμάτων καθορίζεται υπό των συλλογικών συμβάσεων ή ελλείψει τοιούτων δια των αποφάσεων του Υπουργού εις ξένον νόμισμα ή εις δραχμάς μετατρεπομένας και καταβαλλομένας εις ελεύθερον συνάλλαγμα, ββ) δια του αριθμού 1,05 προκειμένου περί υπηρεσιών κτηθεισών ή εξομοιουμένων προς υπηρεσίαν κτηθείσαν επί των λοιπών πλοίων, των οποίων η μισθοδοσία των πληρωμάτων καθορίζεται κατά τα εν τη προηγουμένη περιπτώσει αναφερόμενα,

γγ) δια του αριθμού 1,10 προκειμένου περί υπηρεσιών κτηθεισών επί πλοίων των οποίων η μισθοδοσία των πληρωμάτων καθορίζεται κατά τα άνω εις δραχμάς, εξαιρέσει της υπηρεσίας της κτηθείσης επί ι/φ-π/κ και πλωτών ναυπηγημάτων, ως και θαλαμηγών μέχρι και 100 κόρων ολικής χωρητικότητος, και

δδ) δια του αριθμού 1,20 προκειμένου περί υπηρεσιών κτηθεισών επί των ιφ/-πκ (φορτηγών, επιβατηγών και αλιευτικών) άνω των 25 κόρων ολικής χωρητικότητος, και θαλαμηγών 25,01 έως και 100 κ.ο.χ. προκύπτουν πηλίκα, τα οποία αθροιζόμενα δίδουν άθροισμα 7.920 ημερών και άνω.

β) Δια την εφαρμογήν του προηγουμένου εδαφίου πραγματική θαλάσσια εργασία επί πλοίων νοείται:

αα) η παρεχομένη υπηρεσία του ναυτικού, ως μέλους συγκεκροτημένου πληρωμάτος πλοίων, εκ της οποίας εξαιρείται η υπηρεσία εις πλοία ι/φ-π/κ (φορτηγά, επιβατηγά, αλιευτικά και θαλαμηγά) μέχρι και 25 κ.ο.χ. εις πλωτά ναυπηγήματα και εις πλοία της κατά θάλασσαν Οικονομικής Αστυνομίας (Θ.Ο.Α.) ανεξαρτήτως χωρητικότητος, ως και η προσαύξησις υπηρεσίας, πολεμικής περιόδου 1941-1944 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου.

ββ) η διανυθείσα υπηρεσία εις το Πολεμικόν Ναυτικόν μέχρι και της 28 Οκτωβρίου 1926,

γγ) η διανυθείσα υπηρεσία ναυτικού ως μέλους συγκεκροτημένου πληρώματος πλοίων υπό ξένην σημαίαν συμβεβλημένην ασφαλιστικώς μετά του ΝΑΤ εκ της οποίας εξαιρείται η υπηρεσία εις ι/φ-π/κ (φορτηγά, επιβατιγά, αλιευτικά και θαλαμηγά) μέχρι και 25 κ.ο.χ. και εις πλωτά ναυπηγήματα ανεξαρτήτως χωρητικότητος των Δωδεκανησίων ναυτικών του άρθρου 38 του παρόντος νόμου και των ομογενών,

δδ) η υπηρεσία ως Προέδρου, Γραμματέως και Ταμίου των νομίμως ανεγνωρισμένων και επί δεκαετίαν τουλάχιστον λειτουργουσών ναυτικών οργανώσεων μελών της Ανωτάτης εν Ελλάδι εδρευούσης Οργανώσεως των Ελλήνων ναυτικών, ως και των εν τω εσωτερικώ και εξωτερικώ νομίμων εκπροσώπων της.

Κατά την εφαρμογήν του εδαφίου 2α του παρόντος άρθρου δεν

υπολογίζεται ως πραγματική θαλασσία εργασία η άνευ εξαγοράς πενταετής υπηρεσία των προσώπων περί ων η επομένη περίοδος.

Πρόεδροι Ναυτεργατικών Οργανώσεων, εκλεγέντες παρά των ιδίων αυτών επαγγελματικών Οργανώσεων και πληρεξουσιοδοτηθέντες παρά της ΠΝΟ και της ΓΣΕΕ ίνα αντιπροσωπεύσωσι ταύτας εν τη αλλοδαπή, διορισθέντες δε άμα και δια Β. Δ/των παρά ταις εν τω εξωτερικώ Ελληνικαίς Προξενικαίς Αρχαίς, διαρκούντος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και υπηρετήσαντες εν συνεχεία ως βοηθοί των αυτών Προξενικών Λιμενικών Αρχών, υπό την ιδιότητα του Εργατικού Αντιπροσώπου, επί σκοπώ όπως από κοινού συμβάλλουν εις την ομαλήν και απρόσκοπτον κίνησιν των πλοίων και την εξυπηρέτησιν των δια της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας Συμμαχικών Μεταφορών, συνταξιοδοτηθέντες βάσει 25ετούς προϋπηρεσίας, απολαμβάνουν σύνταξιν παρά του ΝΑΤ υπολογιζομένην δια της προσθήκης, άνευ ουδεμίας καταβολής ή εξαγοράς, πέντε ετών εισέτι "πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας", εφόσον η σχετική αίτησις του ενδιαφερομένου υπεβλήθη εντός εξαμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας, από της ενάρξεως της ισχύος του νόμου 4502/1966.

εε) Ο από 1ης Ιανουαρίου 1976 κατά τας κειμένας διατάξεις

καθοριζόμενος εκάστοτε χρόνος ετησίας αδεάις του ναυτικού δι' υπηρεσίαν του επί πλοίων υπό Ελληνικήν σημαίαν ή υπό ξένην σημαίαν ασφαλιστικώς συμβεβλημένου μετά του ΝΑΤ, εξαιρουμένης της υπηρεσίας κτηθείσης επί ι/φ-π/κ (φορτηγών, επιβατηγών, αλιευτικών και θαλαμηγών) μέχρι και 25 κ.ο.χ. και πλωτών ναυπηγημάτων ανεξαρτήτως χωρητικότητός των.

"3. Χορηγείται σύνταξις λόγω ανικανότητος προς εργασίαν εις τον καθιστάμενον εξ οιασδήποτε αιτίας απολύτως ή σχετικώς ανίκανον ναυτικόν, εφόσον έχει συμπληρώσει "συνθετικήν ναυτικήν υπηρεσίαν" τουλάχιστον 15 ετών".

4. Χορηγείται σύνταξις ατυχήματος:

Α. Εις ναυτικόν καθιστάμενον απολύτως ή σχετικώς ανίκανον, συνεπεία ατυχήματος επελθόντος εν τη ναυτική εργασία ή προσκληθέντος εξ αφορμής ταύτης υπό τας ακολούθους προϋποθέσεις:

α) Εάν ούτος ανήκεν εις συγκεκροτημένον πλήρωμα πλοίου υπό Ελληνικήν σημαίαν ή εργάζετο ως πλήρωμα επί ασφαλιστικώς μετά του ΝΑΤ

συμβεβλημένου πλοίου,

β) εάν ούτος ειργάζετο ως πλήρωμα επί πλοίου υπό ξένην σημαίαν, μη συμβεβλημένου μετά του ΝΑΤ, συντρέχουν όμως και τα επόμενα:

αα) ο υποστάς το ατύχημα ναυτικός εκέκτητο προ της επελεύσεως του ατυχήματος διετή τουλάχιστον κατεχωρημένην εν τοις ΜΕΘ "πραγματικήν υπηρεσίαν", ββ) εξηγοράσθη εμπρόθεσμος άπασα η επί του υπό ξένην σημαίαν πλοίου, εφ' ου υπέστη το ατύχημα, κτηθείσα ναυτική υπηρεσία και γγ) Το ατύχημα συνέβη κατά την διάρκειαν της επί του υπό ξένην σημαίαν πλοίου ναυτολογήσεώς του, της οποίας όμως η έναρξις

αναμφισβήτως επραγματοποιήθη προ της παρόδου διετίας από της τελευταίας ημερομηνίας της εν τοις ΜΕΘ υφισταμένης κατά την ημεραν του ατυχήματος "πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας του".

Β. Εις την οικογένειαν ναυτικού θανόντος συνεπεία ατυχήματος επελθόντος κατά την διάρκειαν της ναυτολογήσεώς του ή προκληθέντος εξ αφορμής της ναυτικής του εργασίας υπό τας προϋποθεσεις α' και β' του εδαφ. Α' της παρούσης παραγράφου.

Γ. Εις την οικογένειαν θανόντος μετά την 1.1.1961 ως και εις την οικογένειαν θνήσκοντος εφ' εξής ναυτικού, εάν ο θάνατος τούτου επήλθεν είτε εν πλω εξ οιασδήποτε αιτίας κατά την διάρκειαν της ναυτολογήσεώς του, είτε εις την ξηράν, εντός δέκα ημερών από της αποβιβάσεως του ναυτικού, συνεπεία όμως βαρείας νόσου αναμφισβητήτως εν πλώ

εκδηλωθείσης, υπό τας προϋποθέσεις α' και β' του εδαφίου Α' της παρούσης παραγράφου.

Κατ' εξαίρεσιν η περίπτωσις του εις την ξηράν θανάτου του ναυτικού, εντός δέκα ημερών από της αποβιβάσεώς του, έχει εφαρμογήν και δια τους μετά την 1.1.1960 θανόντος.

Η παρούσα διάταξις τίθεται αποκλειστικώς και μόνον δια την από 10.3.1966 και εφεξής συνταξιοδοτικήν εφαρμογήν του παρόντος νόμου.

Δ. "Δια Π.Δ. εκδιδομένου υπό του Υπουργού, μετά γνώμην του Δ.Σ. και του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού, δύναται η εν τω άρθρω 2 παρ. 2 προβλεπομένη ασφάλισις Ελλήνων ναυτικών να καλύψη και τους κινδύνους ατυχήματος τούτων, επισυμβαντος, από της υπό του αρμοδίου ΓΕΝΕ εκδόσεως του δελτίου ναυτολογήσεως μέχρι της αναλήψεως εν τω πλοίω υπηρεσίας, ως και τους τοιούτους από της απολύσεως μέχρι του επαναπατρισμού, υπό την έννοιαν ότι ως επαναπατρισμός νοείται ο τόπος μονίμου κατοικίας του ναυτικού. Δια του αυτού Π.Δ. θέλουσι ορισθή αι προϋποθέσεις, οι όροι, ο χρόνος ενάρξεως και λήξεως της ασφαλίσεως, τα καλυπτόμενα ατυχήματα, το ασφάλιστρον, τα πρόσωπα τα οποία θα βαρύνωνται δια την καταβολήν του και η αναλογία εκάστου, ο τρόπος εισπράξεως τούτου, η κατηγορία των πλοίων δι' απροορίζεται ο ναυτικός και η εθνικότης αυτών, ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια.

Εξαιρετικώς εις οικογενείας ναυτικών απολεσθέντων ή φονευθέντων από της 1.1.1960 και μέχρι της δημοσιεύσεως του ως άνω Π.Δ. εις αεροπορικά ατυχήματα, κατά τε την όδευσιν προς ναυτολόγησιν ή και μετά την απόλυσιν κατά την παλλινόστησιν, χορηγείται εφεξής, από του επομένου μηνός της υποβολής της χετικής προς τούτο αιτήσεως σύνταξις ατυχήματος, προστιθεμένης εις την "πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν" των απολεσθέντων ή φονευθέντων ούτω ναυτικών, της υπό του παρόντος νόμου προβλεπομένης "πλασματικής υπηρεσίας ατυχήματος".

Η παρούσα διάταξις τίθεται αποκλειστικώς και μόνον δια την

συνταξιοδοτικήν εφαρμογήν του παρόντος νόμου.

"5. Χορηγείται σύνταξις λόγω θανάτου εις την οικογένειαν ναυτικού, εφόσον ο αποθανών ναυτικός κατά τον χρόνον του θανάτου του εκέκτητο "συνθετικήν ναυτικήν υπηρεσίαν" τουλάχιστον 15 ετών".

6. Θανόντος του συνταξιούχου ναυτικού, η σύνταξις αυτού

μεταβιβάζεται εις την οικογένειάν του κατά την αυτήν τάξιν των προσώπων αυτής και κατά τα αυτά ποσοστά, ως σχετικώς ορίζεται εν τοις άρθροις 20 και 22 του παρόντος νόμου.

7. Περί της υπάρξεως ή μη του κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου ατυχήματος αποφαίνεται ητιολογημένως το Δ.Σ.

8. Εν περιπτώσει εκτάκτου και επείγοντος απόπλου, βεβαιουμένου παρά της λιμενικής αρχής ναυλοχίας του πλοίου, τη αιτήσει παντός

ενδιαφερομένου, επιτρέπεται κατά παρέκκλισιν των διατάξεων περί συνθέσεως του προσωπικού των εμπορικών πλοίων, περί Ποινικού και Πειθαρχικού Κώδικος Εμπορικού Ναυτικού, του Ν. 3816/58 "περι κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου" ο εκ του αγκυροβολίου απόπλους επαγγελματικού ναυαγοσωστικού ή ρυμουλκού πλοίου, εφωδιασμένου δια ναυτολογίου, δια την εις εκτάκτους και επειγούσας περιστάσεις εκτέλεσιν της αποστολής του και εφόσον κατά την κρίσιν του κυβερνώντος αυτό δεν διατρέχει κίνδυνον η ασφάλεια του πλου:

α) Δια της μη αναμονής προς επιβίβασιν των μη αμέσως διαθεσίμων προς τούτο μελών του πληρώματός του, και

β) δια της επιβιβάσεως επ' αυτού συναινούντων εις τούτο ναυτικών ναυτολογηθέντων επί ετέρων ναυαγοσωστικών ή ρυμουλκών της αυτής πλοιοκτησίας ή κοινοπραξίας εφωδιασμένων δια ναυτολογίου άνευ αναγραφής των επί του ναυτολογίου του πλοίου, εφ' ου εκτάκτως επιβιβάσθησαν.

9. Οι κατά την παράγραφον 8 (β) του παρόντος άρθρου επιβαίνοντες ναυτικοί καλύπτονται πλήρως ασφαλιστικώς παρά του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και διέπονται υπό των διατάξεων του Ν. 3816/1958 περί κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου ως να ήσαν κανονικώς

ναυτολογημένοι επί του εφ' ου επιβιβάσθησαν επαγγελματικού

ναυαγοσωστικού ή ρυμουλκού.

10. Αι περί ελαχίστης ασφαλιστικής προστασίας διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ δεν έχουν εφαρμογήν εις τους ησφαλισμένους του ΝΑΤ, δι' ους εφαρμόζονται αποκλειστικώς και μόνον αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις της περί ΝΑΤ νομοθεσίας.

Η παρούσα διάταξις ισχύει και επί εκκρεμών περιπτώσεων, δι' ας δεν έχει εκδοθή αμετάκλητος δικαστική απόφασις, μέχρι και της 29.6.1976.

"11. Αν ο ασφαλισμένος παίρνει σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό φορέα και συμπληρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και από το ΝΑΤ, παίρνει τη σύνταξη που δικαιούται με βάση τα χρόνια της συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας του και όχι την κατώτατη σύνταξη του Ταμείου.

Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις μεταβίβασης της σύνταξης στα μέλη της οικογενείας του".

 

Αρθρο: 14Α

Ημ/νία: 22.08.1995

Ημ/νία Ισχύος: 22.08.1995

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος ως ιδιόμορφου, βαρέος και ανθυγιεινού

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 2329/1995 (ΦΕΚ Α' 172).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Το ναυτικό επάγγελμα, που ασκείται από Ελληνες ναυτικούς με την ιδιότητα μέλους συγκροτημένου πληρώματος και με την ειδικότητα προσωπικού καταστρώματος, μηχανής ή γενικών υπηρεσιών, χαρακτηρίζεται ως ιδιόμορφο, βαρύ και ανυθυγιεινό στις ακόλουθες κατηγορίες των σε ενέργεια πλοίων:

(α) Με ελληνική σημαία.

(β) Με σημαία Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών πλην Ελβετίας.

(γ) Με ξένη σημαία ασφαλιστικά συμβεβλημένων με το Ν.Α.Τ..

(δ) Με ξένη σημαία, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος απασχόλησης σ' αυτά εξαγοράζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

2. Υπηρεσίες λογιζόμενες ή εξομοιούμενες από οποιαδήποτε άλλη διάταξη με πραγματική ναυτική υπηρεσία δεν λαμβάνονται υπόψη για να

χαρακτηρισθούν οι εξαγοράζοντες αυτές ότι ασκούν ιδιόμορφο, βαρύ και ανθυγιεινό επάγγελμα.

3. Ο ανωτέρω χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος δεν συνεπάγεται την καθιέρωση πρόσθετης ασφαλιστικής εισφοράς πλοιοκτήτη και ναυτικού για το Ν.Α.Τ. ή μεταβολή των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, που προβλεπόνται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την ασφάλιση στο Ν.Α.Τ., ούτε δικαιολογεί τη θεμελίωση άλλων δικαιωμάτων".

 

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Εφ' άπαξ αποζημίωσις ναυτικών

Λήμματα
ΝΑΤ, Εφάπαξ αποζημίωση ναυτικών, Προϋποθέσεις

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 30 Ν. 3170/1955)

Χορηγείται εφάπαξ αποζημίωσις εις ναυτικόν πραγματοποιήσαντα ναυτικήν εργασίαν εκατόν είκοσι (120) μηνών και άνω αλλά κατωτέραν των εκατόν ογδοήκοντα (180) μηνών υπό τας κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Εάν εξ οιασδήποτε αιτίας, πλην ατυχήματος εν εργασία ή εξ αφορμής αυτής, κατέστη απολύτως ανίκανος.

β) Εάν τα έτης της ναυτικής υπηρεσίας του προστιθέμενα εις τα έτη της ηλικίας του δίδουν κατ' ελάχιστον όριον τον αριθμόν (80).

 

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Υπολογισμός Συντάξεων

Λήμματα
ΝΑΤ, Υπολογισμός συντάξεων

Σχόλια
Η Β κατηγορία πλοίων του ΠΙΝΑΚΑ Ι τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 13 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255). Η υποπερίπτ. β της Γ κατηγορίας πλοίων του ΠΙΝΑΚΑ Ι τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 13 Ν. 1085/1980. Με την παρ. 1 άρθρου 15 Ν. 1376/1983 (ΦΕΚ Α' 96) ορίστηκε ότι όλα τα πλοία της Γ κατηγορίας του ΠΙΝΑΚΑ Ι, που έχουν ολική χωρητικότητα άνω των 500 κόρων, μεταφέρονται στην Β κατηγορία του ιδίου ΠΙΝΑΚΑ με αντίστοιχο συντελεστή στάθμησης 1,1. Με την παρ. 16 άρθρου 1 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109) ορίστηκε ότι μεταφέρονται από την Γ κατηγορία του ΠΙΝΑΚΑ Ι στην Β κατηγορία του ιδίου ΠΙΝΑΚΑ και τα υδροπτέρυγα πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας με αντίστοιχο συντελεστή στάθμισης 1,1. Το εντός " " εδάφιο στο τέλος της παρ. 2α προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου 2 Ν. 1711/1987. Σύμφωνα με την ΥΑ 2311.1/75/89/1989 (ΦΕΚ Β' 492), η ως άνω παρ. 4 άρθρου 2 Ν. 1711/1987 δεν ισχύει για ναυτικούς που έχουν πραγματική θαλάσσια υπηρεσία περισσότερα από 16 έτη. Το εντός " " εδάφιο στο τέλος της παρ. 2β προστέθηκε με το άρθρο 21 Ν. 1085/1980. Για τους συνταξιοδοτικούς μισθούς των παρ. 2α και 2β, βλέπε παρ. 2 άρθρου 15 Ν. 1376/1983. Η παρ. 3α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 της ΥΑ 2311.1/77/89/1989 (ΦΕΚ Β' 492). Σύμφωνα με την ΥΑ 2311.1/51/1989 (ΦΕΚ Β' 330), στον Πίνακα ΙΙΙ της Β' κατηγορίας Πλοίων του παρόντος άρθρου εντάσσονται στις παρακάτω κλάσεις συνταξιοδοτικού μισθού, οι πιο κάτω ειδικότητες και βαθμοί: α) Ο Αρχιμάγειρας στη Β2 αντί της Β3, β) Ο Αρτοποιός στη Β6 αντί της Β8, γ) Ο Φροντιστής στη Β2 αντί της Β3, δ) Ο Αρχιθαλαμηπόλος Προϊστάμενος Επιβατηγών Πλοίων στη Β2 αντί της Β3 και ε) Ο Αχιθαλαμηπόλος Τραπεζαρίας επιβατηγών πλοίων στη Β3 από τη Β5.

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρα 8 και 20 ΝΔ 152/1974,

άρθρον 3 Ν. 485/1976 και

άρθρα 4 και 6 Ν. 792/1978)

1. Η χορηγουμένη σύνταξις υπολογίζεται ως ακολούθως:

α) Λαμβάνεται υπόψιν η εκ των παρά τη Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων τηρουμένων οικείων μητρώων των ναυτικών προκύπτουσα "πραγματική ναυτική υπηρεσία" του ησφαλισμένου, η πραγματοποιηθείσα από της ενάρξεως της σταδιοδρομίας του μέχρι και της ημέρας της αποχωρήσεώς του εκ του ναυτικού επαγγέλματος.

β) Εις την ως άνω υπηρεσίαν προστίθεται, ως "πραγματική ναυτική υπηρεσία" και η μέχρι της 28 Οκτωβρίου 1926 διανυθείσα υπηρεσία εν τω Π.Ν. (πλην της πλέον του ενός μηνός δι' έκαστον έτος αναρρωτικής αδείας, του συνεπεία ανυποταξίας εκτιθέντος επί πλέον χρόνου, του χρόνου Λιποταξίς, του χρόνου εκτίσεως ποινής εν ναυτοφυλακή και του χρόνου αργίας δι' απολύσεως ή δια προσκαίρου παύσεως), υπό την ιδιότητα στρατευσίμου, εθελοντού, εφέδρου, επιτάκτου ή επικούρου, ναύτου, υπαξιωματικού ή αξιωματικού.

γ) Η ως άνω υπηρεσία αναλόγως των πλοίων εφ' ων εκτήθη, χωρίζεται εις τρεις κατηγορίας πλοίων, περί ων ο αμέσως κατωτέρω πίναξ 1, ο δε εις ημέρας χρόνος ον διήνυσεν ο ησφαλισμένος εις εκάστην των τριών τούτων κατηγοριών, πολλαπλασιάζεται επί τον αντίστοιχον "συντελεστήν σταθμίσεως υπηρεσιών", των υπό τας ειδικότητας αλιέως και μεμονωμένου εργάτου θαλάσσης κτηθεισών υπηρεσιών, λογιζομένων ως διανυθεισών επί πλοίων ιστιοφόρων-πετρελαιοκινήτων μέχρι 25 κόρων ολικής χωρητικότητος.

ΠΙΝΑΞ Ι

Κατηγορία πλοίων Συντελεστής σταθμίσεως υπηρεσιών

Α. α) ι/φ-π/κ (φορτηγά, επιβατηγά,

αλιευτικά και θαλαμηγοί) μέχρι και

25 κόρων ολικής χωρητικότητος (κ.ο.χ.)

και πλωτά ναυπηγήματα ανεξαρτήτως

χωρητικότητος 1,00

β) ι/φ-π/κ (φορτηγά, επιβατηγά και

αλιευτικά άνω των 25 κ.ο.χ. και

θαλαμηγοί 25,01 μέχρι και 100 κ.ο.χ. 1,05

"Β. Πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητος και θαλαμηγοί ολικής χωρητικότητος 300 κόρων και άνω, ων η μισθοδοσία των πληρωμάτων καθορίζεται υπό των συλλογικών συμβάσεων ή ελλείψει τοιούτων δι' αποφάσεων του Υ.Ε.Ν. εις ξένον νόμισμα ή εις δραχμάς μετατρεπομένας και καταβαλλομένας εις ελεύθερον συνάλλαγμα, δι' υπηρεσίας κτηθείσας από 1ης Ιαν. 1948 και εφεξής, ως και αλιευτικά πλοία από 300 κ.ο.χ. και άνω ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής των 1,3 προκειμένου περί Δ/Ξ 1,2 προκειμένου περί μη Δ/Ξ".

Γ. α) M/S, ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά και πορθμεία.

"β) Θαλαμηγά άνω των 100 κόρων ολικής χωρητικότητος μέχρι 299 κ.ο.χ. και ....".

γ) λοιπά πλοία, μη υπαγόμενα εις τας ανωτέρω κατηγορίας Α και Β...

1,1

δ) Τα ούτω προκύπτοντα γινόμενα αθροίζονται, το δε άθροισμά των πολλαπλασιάζεται, αναλόγως της συνολικής πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας του ησφαλισμένου, επί τον αντίστοιχον συντελεστήν προσαυξήσεως συνολικής πραγματικής υπηρεσίας του επομένου υπ' αριθ. ΙΙ πίνακος.

ΠΙΝΑΞ ΙΙ

Συνολική πραγματική ναυτική Συντελεστής προσαυξήσεως συνολικής υπηρεσία ησφαλισμένου πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας

Μέχρι 7199 ημέραι 1,00

Από 7200-7559 " 1,10

" 7560-7919 " 1,13

" 7920-8279 " 1,16

" 8280 και άνω ημέραι 1,20

ε) Το ως ανωτέρω προκύπτον γινόμενον διαιρείται δια του αριθμού 15.000. Κατά την διαίρεσιν διατηρούνται τέσσαρα δεκαδικά ψηφία, άνευ ετέρας προσεγγίσεως.

Το πηλίκον της διαιρέσεως ταύτης, το οποίον, εις περίπτωσιν καθ' ην υπερβαίνει τον αριθμόν 0,8000, λογίζεται δια τον περαιτέρω υπολογισμόν της συντάξεως ως 0,8000, πολλαπλασιαζόμενον επί τον κατά την επομένην παράγρ. 2 προκύπτοντα συνταξιοδοτικόν μισθόν, δίδει την μηνιαίαν σύνταξιν του ναυτικού.

Εαν το τελικόν ποσόν της συντάξεως περιέχη και δεκαδικά ψηφία ταύτα θεωρούνται ακεραία μονάς εάν είναι ίσα ή ανώτερα του ημίσεος αυτής, παραλείπονται δε, εάν είναι κατώτερα του ημίσεος ταύτης.

2α) Προς εξεύρεσιν του αναλογούντος εις τον ναυτικόν συνταξιοδοτικού μισθού λαμβάνεται υπόψιν ο μέσος όρος των συνταξιοδοτικών μισθών του κατωτέρω υπ' αριθ. ΙΙΙ πίνακος, των αντιστοιχούντων εις τους βαθμούς της ειδικότητος ναυτολογήσεως του ναυτικού κατά κατηγορίας πλοίων, εις ας ειργάσθη κατά το τελευταίον προς της αποχωρήσεώς του εκ του ναυτικού επαγγέλματος χρονικόν διάστημα αναδρομικως και εν συνεχεία μετρούμενον μέχρι συμπληρώσεως 48μήνου πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως των ναυτικών προσόντων αυτού. Εις ην περίπτωσιν ο ούτω προκύπτων συνταξιοδοτικός μισθός είναι κατώτερος του μέσου όρου των

συνταξιοδοτικών μισθών του αυτού υπ' αριθμόν ΙΙΙ πίνακος, των αντιστοιχούντων εις τα ναυτικά προσόντα α εκέκτητο ο ναυτικός κατά το τελευταίον τούτο 48μηνον, ως συνταξιοδοτικός μισθός θεωρείται ο αντιστοιχών εις τα ναυτικά προσόντα, εφόσον τα λαμβανομένα εν προκειμένω υπ' όψιν ναυτικά προσόντα απέκτησεν ο ναυτικός έξι (6) τουλάχιστον ημερολογιακά έτη προ της αποχωρήσεώς του εκ του ναυτικού επαγγελματος, ως τοιαύτης θεωρουμένης της τελευταίας εκ του πλοίου απολύσεως.

"Η υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα και μεταφέρεται στο ΝΑΤ καταχωρείται στη μερίδα του ασφαλισμένου κατα χρονολογική σειρά πραγματοποίησής της και με ειδικότητα κυβερνήτη πλοίου μέχρι 25 κοχ. Η σειρά αυτή λαμβάνεται υπόψη για την εξεύρεση του συνταξιοδοτικού μισθού".

2β) Προς εξεύρεσιν του αναλογούντος εις τον ναυτικόν συνταξιοδοτικού μισθού εις τας περιπτώσεις περί ον η παρ. 4 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, λαμβάνεται υπόψιν ο μέσος όρος των συνταξιοδοτικών μισθών του κατωτέρω υπ' αριθ. ΙΙΙ πίνακος των αντιστοιχούντων εις τους βαθμούς της ειδικότητος ναυτολογήσεως του ναυτικού κατά κατηγορίας πλοίων εις α ειργάσθη κατά το τελευταίον προ της αποχωρήσεώς του εκ του ναυτικού επαγγέλματος χρονικόν διάστημα αναδρομικώς και εν συνεχεία μετρούμενον μέχρι συμπληρώσεως 24μήνου πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως των ναυτικών προσόντων αυτού.

Εις ην περίπτωσιν ο ούτω προκύπτων συνταξιοδοτικός μισθός είναι κατώτερος του μέσου όρου των συνταξιοδοτικών μισθών του αυτού υπ' αριθ. ΙΙΙ πίνακος των αντιστοιχούντων εις τα ναυτικά προσόντα ά εκέκτητο ο ναυτικός κατά το τελευταίον προ της αποχωρήσεώς του εκ του ναυτικού επαγγέλματος χρονικόν διάστημα αναδρομικώς και εν συνεχεία μετρούμενον μέχρι συμπληρώσεως 24 μηνών πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας κατά κατηγορίας πλοίων, εις α ειργάσθη κατά το τελευταίον τούτο 24μηνον, ως συνταξιοδοτικός μισθός θεωρείται ο αντιστοιχών εις τα ναυτικά προσόντα, εφ' όσον τα λαμβανόμενα εν προκειμένω υπόψιν ναυτικά προσόντα απέκτησεν ο ναυτικός τρία (3) τουλάχιστον ημερολογιακά έτη προ της αποχωρήσεώς του εκ του ναυτικού επαγγέλματος, ως τοιαύτης θεωρουμένης της τελευταίας εκ του πλοίου απολύσεώς του.

"Κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου περί παροχής συντάξεως λόγω ατυχήματος, λαμβάνονται υπόψιν τα ναυτικά προσόντα του δικαιούχου, τα οποία εκέκτητο κατά τον χρόνον του ατυχήματος, άνευ ανάγκης διανύσεως χρόνου τινός μετά την απόκτησιν του οικείου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος".

(Ακολουθεί ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ)

3. "α) Πραγματική ναυτική υπηρεσία κτηθείσα:

αα) υπό προσώπων περί ων το εδάφ. β' της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και

ββ) υπό την ιδιότητα του Νομίμου εκπροσώπου της εν Ελλάδι εδρευούσης Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, δι' όσον χρόνον ούτοι εκπροσωπούν την Οργάνωση ταύτην, λογίζεται ως διανυθείσα σε ποντοπόρα δεξαμενόπλοια και στην ανώτατη ιεραρχική κλίμακα του βαθμού και του κλάδου του διπλώματος ή πτυχίου ικανότητος του Ε.Ν. με το οποίον είναι εφοδιασμένος ο αιτών την παροχήν ασφαλισμένος".

β) "Πραγματική ναυτική υπηρεσία" κτηθείσα αα) υπό την ιδιότητα Αρχιοπλοηγού ή Πλοηγού της εν Ελλάδι Πλοηγικής Υπηρεσίας λογίζεται ως διανυθείσα επί ακτοπλοϊκού επιβατηγού πλοίου υπό την ειδικότητα του Πλοιάρχου, δια δε το βοηθητικόν προσωπικόν αυτής υπό την ειδικότητα των προς ους εξομοιούνται, μελών του πληρώματος επιβατηγού ακτοπλοίκού πλοίου και ββ) υπό την ιδιότητα του νομίμου εν τω εσωτερικώ εκπροσώπου της Πανελληνίου Ναυτικής Ομοσπονδίας δι' ον χρόνον ούτοι εκπροσωπούσι την οργάνωσιν ταύτην και υπό τας λοιπάς προϋποθέσεις του εδαφίου ε' της παράγρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, λογίζεται ως διανυθείσα επί ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων υπό τον βαθμόν και κλάδον του διπλώματος ή πτυχίου ικανότητος εν τω Ε.Ν. όπερ κέκτηται ο εκπρόσωπος.

γ) Η κατά την παράγρ. 1 εδάφ. β' του παρόντος άρθρου προστιθεμένης ως "πραγματική ναυτική υπηρεσία" υπηρεσία του Π.Ν., λογίζεται ως κτηθείσα επί πλοίων της κατηγορίας Γ' περί ης το εδάφιο γ' της παράγρ.

1 του παρόντος άρθρου.

Προς προσδιορισμόν του συνταξιοδοτικού μισθού της παράγρ. 2 του παρόντος άρθρου, λαμβανομένου υπόψει τούτου κατά τον υπολογισμόν της συντάξεως εις το ήμισυ εξομοιούται: αα) Ο Υποπλοίαρχος Π.Ν. προς Υποπλοίαρχον Ε.Ν. ββ) ο Ανθυποπλοίαρχος Π.Ν. προς Ανθυποπλοίαρχον Ε.Ν., γγ) ο Σημαιοφόρος Π.Ν. προς Οικονομικόν Αξιωματικόν β' τάξεως Ε.Ν., δδ) ο Ανθυπασπιστής Π.Ν. προς Ναύκληρον Ε.Ν., εε) ο Αρχικελευστής, ο Επικελευστής και ο Κελευστής Π.Ν. προς Υποναύκληρον Ε.Ν. και στ) ο Δίοπος, ο πτυχιούχος ναύτης και ο Ναύτος Π.Ν. προς Ναύτην Ε.Ν.

4. Ναυτικοί ναυτολογηθέντες υπό ειδικότητα, δι' ην δεν προβλέπεται συνταξιοδοτικός μισθός συμφώνως προς τον υπ' αριθ. ΙΙΙ πίνακα της παράγρ. 2 του παρόντος άρθρου ως και οι κατά τας οικείας διατάξεις προαιρετικώς ασφαλιζόμενοι εις ΝΑΤ ναυτικοί, τάσσονται εφεξής προς υπολογισμόν της απονεμητέας παροχής εις την προσήκουσαν κατηγορίαν πλοίων και ειδικότητα ναυτολογήσεως βάσει της μισθολογικής αυτών εντάξεως, ενεργουμένης δι' αποφάσεως του Υπουργού μετά σύμφωνον γνώμην του ΔΣ κατά τα εν άρθρω 84 παράγρ. 2 του παρόντος νόμου οριζόμενα. Αι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Ν.Δ. 152/1974 γενόμεναι μισθολογικαί εντάξεις καταργούνται όσον αφορά εις τας απονεμητέας παροχάς.

5. Δια κανονισμού καθορισθήσονται ο τρόπος της τηρήσεως των ατομικών φακέλλων των συνταξιούχων, το είδος της εν αυτοίς αρχειοθετουμένων εγγράφων, τα θέματα της τηρήσεως πρωτοκόλλων εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, της διακινήσεως, διεκπεραιώσεως και αρχειθετήσεως τούτων, ως και της περιοδικής εκκαθαρίσεως των αρχείων του ΝΑΤ.

6. Η κατά την περίοδον του πολέμου 1941-1944 κτηθείσα υπό των ναυτικών θαλασσία υπηρεσία λαμβάνεται υπόψιν, προκειμένου δια τον υπολογισμόν της συντάξεώς τους, επηυξημένη κατά το ήμισυ αυτής.

7. Επίσης επηυξημένη κατά το ήμισυ αυτής λαμβάνεται υπόψιν

προκειμένου δια τον υπολογισμόν της συντάξεως υπηρεσία κτηθείσα υπό ναυτικών κατά την περίοδον του πολέμου 1941-1944 εις το Πολεμικόν Ναυτικόν υφ' οιονδήποτε βαθμόν.

8. Αι προ της ισχύος του Ν.Δ. 152/1974 (13 Νοεμβρίου 1974)

απονεμηθείσαι υπό του ΝΑΤ συντάξεις υπέκειντο εις επανυπολογισμόν κατα τα εις τας προηγουμένας παραγράφους 6 και 7 οριζόμενα.

9. Πραγματική ναυτική υπηρεσία διανυθείσα υπό Αρχιπλοιάρχων και Αρχιμηχανικών περί ων το άρθρον 3 του παρόντος νόμου και υπό Αρχιραδιοτηλεγραφητών, λογίζεται ως τοιαύτη επί ποντοπόρων φορτηγών πλοίων επί της ανωτάτης ιεραρχικής κλίμακος (βαθμού και διπλώματος).

10. Απαγορεύεται επί ποινή ακυρότητος η εξαγόρα υπηρεσίας υπό τινος των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων εάν αύτη εκτήθη καθ' ον χρόνον αυτής ετύγχανε τιμωρημένος υπό τυ Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.

 

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Υπολογισμός Συντάξεων κατά περιπτώσεις

Λήμματα
ΝΑΤ, Υπολογισμός συντάξεων

Σχόλια
Σύμφωνα με την ΥΑ 2311.1/51/1989 (ΦΕΚ Β' 330), στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου υπάγονται και οι Αρχιθαλαμηπόλοι Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του παρόντος και πτυχίο Αρχιθαλαμηπόλου. Για την υπαγωγή των Αρχιθαλαμηπόλων του Εμπορικού Ναυτικού στις διατάξεις της παρ. 6, βλέπε περίπτ. 2ε άρθρου 23Α του παρόντος νόμου, το οποίο άρθρο 23Α προστέθηκε με την παρ. Β άρθρου 5 Ν. 2390/1996. Η παρ. 8 προστέθηκε με την παρ. 13 άρθρου 8 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 9 ΝΔ 152/1974 και

άρθρα 3 και 10 Ν. 792/1978)

1. Ναυτικός δικαιούμενος συντάξεως κατά τας διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, ως αύται εκάστοτε ισχύουν λαμβάνει ταύτην υπολογιζομένην συμφώνως τω άρθρω 16 αυτού.

2. Σύνταξις απονεμομένη δι' απόλυτον ανικανότητα ή θάνατον, συμφώνως προς το άρθρον 14 παράγρ. 4 εδάφ. Α, Β, Γ και Δ του παρόντος νόμου, επιφυλασσομένης εν τη τελική απονομή της συντάξεως της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 22 του παρόντος νόμου, υπολογίζεται κατά τας διαταξεις του άρθρου 16 του παρόντος ένθα κατ' εξαίρεσιν:

α) Το επί του συνταξιοδοτικού μισθού ποσοστόν, περί ου το εδαφ. ε της παρ. 1 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου εις περίπτωσιν καθ' ην είναι μικρότερον του αριθμού 0,6500 λογίζεται τελικώς δια τον περαιτέρω υπολογισμόν της συντάξεως ως 0,6500 και

β) Εις περίπτωσιν καθ' ην ο ησφαλισμένος δεν συμπληροί "πραγματικήν ναυτική υπηρεσίαν", ο κατά το εδάφιον α της παραγρ. 2 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου συνταξιοδοτικός μισθός προκύπτει ως μέσος όρος των συνταξιοδοτικών μισθών του υπ' αριθ. ΙΙΙ πίνακος της παράγρ. 2 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου των αντιστοιχούντων εις τας ειδικότητας ναυτολογήσεως του ναυτικού κατά κατηγορίας πλοίων εν οις εκτήθη το σύνολον της "πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας του".

3. Ναυτικός, δικαιούμενος συντάξεως συνεπεία σχετικής ανικανότητος προελθούσης εξ ατυχήματος (άρθρο 14 παρ. 4 εδάφ. Α' και Δ' του παρόντος νόμου) λαμβάνει ως τοιαύτην την κατά το άρθρον 16 του παρόντος, εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου,

υπολογιζομένην, μειουμένην κατά τα εκάστοτε της προς εργασίαν υπολοιπομένης εις αυτόν ικανότητος, καθ' α ήθελε κριθή κατόπιν σχετικής υγειονομικής εξετάσεως παρά της κατά το άρθρον 27 του παρόντος, αρμοδίας Υγειονομικής Επιτροπής.

4. Σύνταξις απονεμομένη εις οικογένειαν θανόντος ναυτικού, συμφώνως τω άρθρω 14 παράγρ. 5 του παρόντος νόμου, επιφυλασσομένής εν τη τελική απονομή της συντάξεως της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 22 του παρόντος νόμου, υπολογίζεται συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος.

5. Δια τον υπολογισμόν της συντάξεως των ναυτικών περί ων το άρθρον 3 παράγρ. 1 εδάφια β και ε του παρόντος νόμου, ως τούτο εκάστοτε ισχύει, υπό την προϋπόθεσιν ότι ούτοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 4ετή υπηρεσίαν εις τας εν λόγω ιδιότητας, ασχέτως εάν κατά τον χρόνον της θητείας των ναυτολογούνται επί πλοίων, λαμβάνεται υπόψιν ως συνταξιοδοτικός μισθός.

α) Των κεκτημένων, οιοδήποτε έτερον αποδεικτικόν ναυτικόν

ικανότητος, ο της κλάσεως Β3 του αυτού ως άνω πίνακος.

β) Των κεκτημένων, οιδήποτε έτερον αποδεικτικόν ναυτικής ικανότητος, ο της κλάσεως Β3 του αυτού ως άνω πίνακος.

6. Η προκύπτουσα κατά τα άνω σύνταξις αυξάνεται κατά 20%,

προκειμένου περί ναυτικών εχόντων δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού ή άδεια Μαγείρου.

7. Δια την συμπλήρωσιν της απαιτουμένης 4ετούς υπηρεσίας,

υπολογίζεται και ο χρόνος καθ' ην ημποδίσθησαν αι υπό τας ως άνω ιδιότητας ναυτικοί δια διοικητικής πράξεως μετά την 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974, εις την συνέχισιν των αρξαμένων καθηκόντων των και μέχρι λήξεως της κανονικής θητείας αυτών.

"8. Η παρ. 5 εφαρμόζεται και προκειμένου περί υπηρεσίας των εν άρθρω 3 παρ. 1β και ε προσώπων εις Οργανισμούς και Υπηρεσίας εποπτευομένας υπό του ΥΕΝ".

 

Αρθρο: 17Α

Ημ/νία: 06.11.1980

Ημ/νία Ισχύος: 06.11.1980

 

Τίτλος Αρθρου
Συνταξιοδοτικός μισθός Αρχιθαλαμηπόλων

Λήμματα
ΝΑΤ, Αρχιθαλαμηπόλοι, Συνταξιοδοτικός μισθός

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 18 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255).

 

Κείμενο Αρθρου

"Αρχιθαλαμηπόλοι Εμπορικού Ναυτικού, κάτοχοι του οικείου πτυχίου επί 5ετίαν και πραγματοποιήσαντες 5ετή υπηρεσίαν ως Αρχιθαλαμηπόλοι, εφόσον εξομοιούνται μισθολογικώς προς τον οικονομικόν Αξιωματικόν Β' τάξεως, υπάγονται εις την οικείαν κλάσιν συνταξιοδοτικού μισθού του οικονομικού Αξιωματικού Β' τάξεως".

 

Αρθρο: 17Β

Ημ/νία: 06.11.1980

Ημ/νία Ισχύος: 06.11.1980

 

Τίτλος Αρθρου
Συνταξιοδοτικός μισθός μαγείρων Γ', τέκνων ορφανών γονέων κλπ.

Λήμματα
ΝΑΤ, Μάγειροι Γ' τάξης, Συνταξιοδοτικός μισθός

Σχόλια
Το παρόν άρθρο, το οποίο είχε προστεθεί με την παρ. 1 άρθρου 19 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 άρθρου 2 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109). Με την ΥΑ 2311.1/32/89/1989 (ΦΕΚ Β' 225) ορίστηκε ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό, και για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από την 30η Ιουνίου 1987 και η αναπροσαρμογή της σύνταξης αρχίζει από την 1η του επομένου μήνα της υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου. Η εντός " " δεύτερη παρ. προστέθηκε με την περίπτ. 2γ άρθρου 23Α του παρόντος νόμου, το οποίο άρθρο 23Α προστέθηκε με την παρ. Β άρθρου 5 Ν. 2390/1996.

 

Κείμενο Αρθρου

"Θαλαμηπόλοι, ξυλουργοί, βοηθοί φροντιστών, ναύκληροι, αρχιθερμαστές, κυβερνήτες, λιπαντές, αρτοποιοί και μηχανοδηγοί, που έχουν

πραγματοποιήσει μετά την απόκτηση της άδειας έξι χρόνια πραγματική ναυτική υπηρεσία, καθώς και ναυτικοί κάτοχοι αδείας μαγείρου Γ' τάξης, που έχουν πραγματοποιήσει μετά την απόκτηση της άδειας οκτώ χρόνια τουλάχιστον πραγματική ναυτική υπηρεσία σε πλοία της κατηγορίας Β' του πίνακα Ι του άρθρου 16, υπάγονται στην οικεία κλάση συνταξιοδοτικού μισθού μαγείρου Α' τάξης με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει ή ότι θα καταβάλουν τις αντίστοιχες εισφορές μαγείρου Α' τάξης".

"Ναύτες που έχουν πραγματοποιήσει μετά την απόκτηση της άδειας έξι (6) χρόνια πραγματική ναυτική υπηρεσία σε πλοία της κατηγορίας Β' του πίνακα Ι του άρθρου 16 του Κ.Ν. 792/1978 υπάγονται στην οικεία κλάση συνταξιοδοτικού μισθού Μαγείρου Α' τάξεως με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει ή ότι θα καταβάλουν τις αντίστοιχες εισφορές Μαγείρου Α' τάξης. Η αύξηση των συντάξεων θα καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα καταβολής της διαφοράς των εισφορών. Η παρούσα ισχύει για όσους θα συνταξιοδοτηθούν από 1.1.1996"

 

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Υπολογισμός εφάπαξ αποζημιώσεως ναυτικών

Λήμματα
ΝΑΤ, Εφάπαξ αποζημίωση ναυτικών, Υπολογισμός

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 35 Ν. 3170/1955,

άρθρον 16 Ν. 4502/1966 και

άρθρον 10 ΝΔ 152/1974)

1. Ο δικαιούμενος εφάπαξ αποζημιώσεως ναυτικός συμφώνως τω άρθρω 15 του παρόντος νόμου λαμβανει ως τοιαύτην την κατά το άρθρον 16 του παρόντος νόμου υπολογιζομένην μηνιαίαν συντάξιμον παροχήν ανεξαρτήτως του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου συντάξεως πολλαπλασιαζομένην: α) Δια τον υπαγόμενον εις το εδάφιον α' του άρθρου 15 του παρόντος νόμου επί τον αριθμόν εξήκοντα (60).

β) Δια τον υπαγόμενον εις το εδάφιον β' του άρθρου 15 του παρόντος νόμου επί τον αριθμόν τεσσαράκοντα οκτώ (48) και

2. Υπό την έννοιαν της ναυτικής εργασίας ως αύτη αναγράφεται εν τω άρθρω 15 του παρόντος νόμου, νοείται η "πραγματική ναυτική υπηρεσία".

 

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Εφάπαξ αποζημιώσεις οικογενεικών ησφαλισμένων ναυτικών

Λήμματα
ΝΑΤ, Οικογένειες ασφαλισμένων ναυτικών, Εφάπαξ αποζημιώσεις

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 37 Ν. 3170/1955,

άρθρον 19 Ν. 4502/1966 και

άρθρον 11 ΝΔ 152/1974)

1. Χορηγείται εφάπαξ αποζημίωσις λόγω θανάτου του ησφαλισμένου ναυτικού εις τα πρόσωπα της οικογενείας αυτού, εφόσον ο αποθανών ησφαλισμένος είχε συμπληρώσει "πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν" τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) μηνών, κατωτέραν όμως των εκατόν ογδοήκοντα (180) μηνών.

2. Τα δικαιούμενα εφάπαξ αποζημιώσεως πρόσωπα της οικογενείας του θανόντος ναυτικού λαμβάνουν ως τοιαύτην την εκ του συνδυασμού των άρθρων 16 και 22 του παρόντος νόμου, προκύπτουσαν μηνιαίαν συντάξιμον παροχήν, ανεξαρτήτως του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου συντάξεως, πολλαπλασιαζομένην επί τον αριθμόν εξήκοντα (60).

 

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Οικογένεια ναυτικού και προϋποθέσεις αποκτήσεως συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Λήμματα
ΝΑΤ, Οικογένεια ναυτικού, Συνταξιοδοτικό δικαίωμα, Προϋποθέσεις αποκτήσεως

Σχόλια
Οι περιπτ. β και δ της παρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 5 άρθρου 3 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109). Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίστηκαν με την ΥΑ 2411.1/19/88/1988 (ΦΕΚ Β' 273). Η παρ. 5 καταργήθηκε με την παρ. 6 άρθρου 3 Ν. 1711/1987 και οι παρ. 6 και 7 αναριθμήθηκαν σε παρ. 5 και 6 αντίστοιχα. Η παρ. 7 προστέθηκε (ως παρ. 8 εκ παραδρομής του νομοθέτη) με το άρθρο 9 Ν. 1711/1987. Η παρ. 8 προστέθηκε με την παρ. 8 άρθρου 23Α του παρόντος νόμου, το οποίο άρθρο 23Α προστέθηκε με την παρ. Β άρθρου 5 Ν. 2390/1996.

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 34 Ν. 3170/1955,

άρθρον 17 Ν. 4502/1966,

άρθρον 6 παρ. 1 Ν. 485/1976 και

άρθρα 20 και 21 Ν. 792/1978)

1. Την οικογένειαν του ησφαλισμένου ή συνταξιούχου ναυτικού αποτελούν τα κάτωθι πρόσωπα κατά την ακόλουθον τάξιν και σειραν: α) Η εν χηρεία παραμένουσα σύζυγος ή ο εν χηρεια παραμένων άπορος και απολύτως ανίκανος σύζυγος.

"β) Τα άγαμα τέκνα που έχουν γεννηθεί σε γάμο, έχουν νομιμοποιηθεί ή έχουν αναγνωριστεί εκουσίως ή δικαστικώς καθώς και όσα έχουν υιοθετηθεί τουλάχιστον τρία έτην πριν από το θάνατο του ασφαλισμένου, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή για όσο χρόνο συνεχίζουν τις σπουδές τους σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζει απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους, εφόσον μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους δεν ασκούν επάγγελμα ούτε λαμβάνουν σύνταξη από το δημόσιο ή από άλλο ασφαλιστικό φορέα. Επίσης τα άγμα ή έγγαμα τέκνα που είναι απόλυτα και οριστικά ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία".

γ) Ο απολύτως ανίκανος ή συμπληρώσας το 60ον έτος της ηλικίας του, πατήρ, τούτου δε μη ζώντος, η χήρα μήτηρ, μη αποκλειομενων των θετών γονέων.

"δ) Οι άγαμοι αδελφοί τους οποίους αποδεδειγμένα συντηρούσε ο ασφαλισμένος που πέθανε, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή για όσο χρόνο συνεχίζουν τις σπουδές τους σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζει απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους, εφόσον μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους δεν ασκούν επάγγελμα ούτε λαμβάνουν σύνταξη από το δημόσιο ή από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Επίσης οι άγαμοι ή έγγαμοι αδελφοί τους οποίους αποδεδειγμένα συντηρούσε ο ασφαλισμένος εφόσον είναι απόλυτα και οριστικά ανίκανοι για κάθε βιοποριστική εργασία".

2. Εκάστη των ανωτέρω τάξεων της οικογενείας του ησφαλισμένου ή συνταξιούχου ναυτικού αποκλείει τας επομένας, πλην των δύο πρώτων, αίτινες συντρέχουσι προς αλλήλας, κατά τα ειδικώτερον υπό του άρθρου 22 του παρόντος νόμου οριζόμενα.

3. Το συνταξιοδοτικόν δικαίωμα της οικογενείας του θανόντος ησφαλισμένου ή συνταξιούχου ναυτικού, εξαντλείται εν τη ασκήσει αυτού, υπό των προσώπων της τάξεως, ήτις, κατά την ωσ άνω σειράν, το πρώτον καλείται, ουδέποτε δε μεταβιβάζεται εις πρόσωπα της επομένης τάξεως.

4. Η ιδιότης του τέκνου του ναυτικού αποδεικνύεται δια προσαγωγής εις το ΝΑΤ πλήρους αντιγράφου ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως, ως είναι καταχωρημένη εις τα οικεία ληξιαρχικά βιβλία.

5. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

"5" (6). Η ανικανότης μέλους της οικογένειας, αιτούντος παροχήν, διαπιστούται εφάπαξ εντος έτους από του θανάτου του ησφαλισμένου ή του συνταξιούχου, κατά τα εν άρθρω 27 οριζόμενα.

"6" (7). Αι κατά το άρθρον τούτο προϋποθέσεις αποκτήσεως συνταξιοδοτικού δικαιώματος υπό μελών οικογενείας ησφαλισμένου ή συνταξιούχου δεον να υφίστανται κατά τον χρόνον του θανάτου του ησφαλισμένου ή του συνταξιούχου.

"7" (8). Επιγενομένη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας ή ανικανότητος για εργασία, περί των οποίων προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την ημερομηνία που επήλθε είτε η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας είτε η ανικανότητα".

"8. Η χήρα (χήρος) του ασφαλισμένου δεν δικαιούται να λάβει σύνταξη: α) Εάν ο θάνατος του συζύγου (της συζύγου) επήλθε πριν περάσουν έξι (6) μήνες από την τέλεση του γάμου, εκτός:

i) εάν ο θάνατος οφείλεται σε ναυτεργατικό ή μη ατύχημα,

ii) εάν, ενώ υφίσταται ο γάμος γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε τέκνο,

iii) εάν η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

β) Εάν ο αποθανών (ή η αποθανούσα) ήταν κατά την τέλεση του γάμου συνταξιούχος γήρατος ή ατυχήματος, ο δε θάνατος επήλθε πριν περάσουν 24 μήνες από τη χρονολογία τέλεσης του γάμου, εκτός αν και στην περίπτωση αυτή συντρέχει λόγος εκ των ανωτέρω υπό στοιχ. α.i, α.ii και α.iii αναφερομένων".

~Για την αντισυνταγματικότητα του άρθρου 20 του ν.792/1978 βλέπε απόφαση Σ.Τ.Ε. 1952/1993.~

 

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Επιλογή συνταξιοδοτικού μισθού υπό των μέχρι 31.12.1980 συνταξιούχων

Λήμματα
ΝΑΤ, Συνταξιούχοι μέχρι 31.12.1980, Επιλογή συνταξιοδοτικού μισθού

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 8 Ν. 792/1978)

Δια τους καταστάντας μέχρι της δημοσιεύσεως του νόμου 792/1978 (11 Ιουλίου 1978) και καθισταμένους μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1980 συνταξιούχους του ΝΑΤ εις ην περίπτωσιν οι προκύπτοντες κατά τας διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος, μέσοι συνταξιοδοτικοί μισθοί είναι κατώτεροι του μέσου όρου του συνταξιοδοτικού μισθού του υπ' αριθ. ΙΙΙ πίνακος, του αντιστοιχούντος εις τους βαθμούς και ειδικότητας ναυτολογσηεως του ναυτικού κατά κατηγορίας πλοίων, εις α ειργάσθη κατά το τελευταίον προ της αποχωρήσεώς του εκ του ναυτικού επαγγέλματος χρονικόν διάστημα αναδρομικώς και εν συνεχεία μετρούμενον μέχρι συμπληρώσεως 96 μηνών πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας ανεξαρτήτως των ναυτικών προσόντων, λαμβάνεται υπόψιν ο τελευταίος ούτος

συνταξιοδοτικός μισθός.

 

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 27.06.2001

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός ποσοστών συντάξεως οικογενείας ησφαλισμένου ή συνταξιούχου ναυτικού

Λήμματα
ΝΑΤ, Οικογένεια ασφαλισμένου - συνταξιούχου ναυτικού, Καθορισμός ποσοστών συντάξεως

Σχόλια
Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου τριακοστού Ν. 2932/2001.

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 36 Ν. 3170/1955 και

άρθρον 18 Ν. 4502/1966)

"1. Στα δικαιούμενα σύνταξης μέλη της κατά το άρθρο 20 του κ.ν.

792/1978 (ΦΕΚ 220 Α) οικογένειας του θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου η χορηγούμενη σύνταξη ορίζεται σε ποσοστό επί της εκάστοτε καταβαλλόμενης στον δικαιοπάροχο σύνταξης ως ακολούθως:

α. Στο 70% (εβδομήντα επί τοις εκατό) προκειμένου περί συζύγου άνευ συνταξιοδοτικώς προστατευομένου τέκνου, στο 85% (ογδόντα πέντε επί τοις εκατό) εφόσον έχει ένα προστατευόμενο τέκνο και στο 100% (εκατό επί τοις εκατό) εφόσον έχει δύο τουλάχιστον προστατευόμενα τέκνα. β. Προκειμένου περί συνταξιοδοτήσεως ορφανών από πατέρα και μητέρα τέκνων, στο 60% (εξήντα επί τοις εκατό) εφόσον συνταξιοδοτείται ένα τέκνο, στο 75% (εβδομήντα πέντε επί τοις εκατό) εφόσον

συνταξιοδοτούνται δύο τέκνα, στο 90% (ενενήντα επί τοις εκατό) εφόσον συνταξιοδοτούνται τρία τέκνα και στο 100% (εκατό επί τοις εκατό) εφόσον συνταξιοδοτούνται τέσσερα τουλάχιστον τέκνα.

γ. Στο 50% (πενήντα επί τοις εκατό), προκειμένου περί συνταξιοδοτήσεως και των δύο γονέων ή του ενός σε περίπτωση θανάτου του άλλου γονέα. Στο 25 % (είκοσι πέντε επί τοις εκατό), για κάθε συνταξιοδοτούμενο γονέα, σε περίπτωση διάστασης ή διάζευξης αυτών, αυξανομένου σε 50% (πενήντα επί τοις εκατό ) σε περίπτωση επιγενόμενου θανάτου του ενός. δ. Προκειμένου περί συνταξιοδοτήσεως αδελφών, στο 30% (τριάντα επί τοις εκατό) εφόσον το συνταξιοδοτούμενο πρόσωπο είναι ένα, στο 45% ( σαράντα πέντε επί τοις εκατό) εφόσον συνταξιοδοτούνται δύο και στο 60% (εξήντα επί τοις εκατό) εφόσον συνταξιοδοτούνται τουλάχιστον τρεις."

2. Θανόντος του συνταξιοδοτουμένου μετά τέκνων εν χηρεία συζύγου ή συνελθούσης εις νέον γάμον της συνταξιοδοτουμένης μετά τέκνων χήρας ή αν αύτη εστερήθη του εις παροχήν δικαιώματος, τα τέκνα λογίζονται ως ορφανά πατρος και μητρός.

Προς ορφανά πατρός και μητρός, εξομοιούνται και τα τέκνα θανόντος ησφαλισμένου ή συνταξιούχου ναυτικού, διαζευχθέντος τον γονέα αυτών.

3. Του ναυτικού καταλείποντος πλέον της μετά ή άνευ τέκνον χήρας και τέκνα εκ προηγουμένων γάμων, η σύνταξις αυτών λογίζεται, λαμβανομένων υπόψιν ως αποτελούντων κεχωρισμένας οικογενείας. Εάν το άθροισμα των εις τας οικογενείας ταύτας του ναυτικού αναλογουσών συντάξεων υπερβαίνει το ποσόν της εις αυτόν χορηγουμένης ή αντιστοιχούσης, αύτη κατανέμεται κατά μέρη ανάλογα μεταξύ των οικογενειών. Εάν επιγενομένως ήθελον συντρέξει λόγοι μειώσεως ή διακοπής της συντάξεως της χορηγουμένης εις τινα των οικογενειών τούτων, δύναται, αιτήσει των ενδιαφερομένων να γίνη ανακατανομή της συντάξεως εις τα δικαιούμενα πρόσωπα, τηρουμένων των διατάξεων των ισχυουσών κατά τον χρόνον της εις τον δικαιοπάροχον απονομής της συντάξεως.

 

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Αυξήσεις παροχών - Κατώτατον όριον συντάξεως

Λήμματα
ΝΑΤ, Κατώτατο όριο συντάξεως, Αυξήσεις απονεμομένων παροχών

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 49 Ν. 3170/1955,

άρθρον 26 Ν. 4502/1976,

άρθρον 14 ΝΔ 152/1974 και

άρθρον 7 Ν. 792/1978)

Αι επανυπολογισθείσαι συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου συντάξεις ως και αι από της ισχύος αυτού εφεξής απονεμόμεναι παροχαί (συντάξεις και εφάπαξ αποζημιώσεις), αυξάνονται εκάστοτε κατά το αυτό μέσον ποσοστόν καθ' ο αυξάνοτναι οι μισθοί οι καθοριζόμενοι υπό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας δια ποντοπόρα φορτηγά πλοία 15.000 τόνων D.M.

Η κατά τ' ανωτέρω αύξησις των συντάξεων παρέχεται αφ' ης ηυξήθηκαν δια των νέων συλλογικών συμβασεων οι μισθοί, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ εγκρινομένης δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας και εφόσον επιτρέπουν τούτο οι εκάστοτε οικονομικαί δυνατότητες του ΝΑΤ.

Δια τον προσδιορισμόν του, κατά τ' ανωτέρω μέσου ποσοστού αυξήσεως των συντάξεων λαμβάνεται υπόψιν η οργανική σύνθεσις πληρώματος ποντοπόρου φορτηγού πλοίου 15.000 D.M. ήτις ορίζεται, αποκλειστικώς δια τον ανωτέρω προσδιορισμόν, ως εξής:

Πλοίαρχος 1, Υποπλοίαρχος 1, Ανθυποπλοίαρχοι 2, Μηχανικός Α' 1, Μηχανικός Β' 1, Μηχανικοί Γ' 2, Ραδιοτηλεγραφητής Α' 1, Δόκ. Πλοίαρχος 1, Δόκ. Μηχανικοί 2, Ναύκληρος 1, Ναύται 8, Ναυτόπαις 1, Ξυλουργός 1, Μηχανοδηγός Α' 1, Μηχανοδηγός Β' 1, Καθαριστής 1, Θαλαμηπόλος 1, Βοηθ. Θαλαμηπόλου 1, Μάγειρος 1, Βοηθ. Μαγείρου 1, ήτοι σύνολον 30. Δι' αποφάσεως του ΔΣ εγκρινομένης υπό των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζεται εκάστοτε το ποσόν της παρεχομένης παρά του ΝΑΤ κατά τα της συνταξεως, ανεξαρτήτως του κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου προκύπτοντος εκ των υπολογισμών ποσού συντάξεως. Το κατώτατον τούτο όριον εις ουδεμίαν περίπτωσιν δύναται να είναι μεγαλύτερον του είκοσι τρία (23%) της εκάστοτε προβλεπομένης ανωτάτης συντάξεως του ΝΑΤ.

 

Αρθρο: 23Α

Ημ/νία: 08.06.2007

Ημ/νία Ισχύος: 21.03.1996

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΥ-ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 

Λήμματα
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Συνταξιούχοι ναυτικοί, Εξαγορά υπηρεσίας, Αυξήσεις

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε από 21.03.1996 με την παρ. Β άρθρου 5 Ν. 2390/1996 (ΦΕΚ Α' 54). Το εδάφιο στ της παρ. 2 προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρου 38 Ν. 2459/1997. Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4α άρθρου 5 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23). Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 05.12.2002 με το άρθρο 13 Ν. 3075/2002 (ΦΕΚ Α' 297). Η περίπτ. γα της παρ. 1 προστέθηκε από 12.02.2004 με την περίπτ. α της παρ. 14 άρθρου 15 Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α' 48). Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της περίπτ. α της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου 28 Ν. 3450/2006 (ΦΕΚ Α' 64). -Η περ. γβ στην παρ. 1 του παρόντος προστέθηκε με το άρθρο 19 του ν. 3569/2007 ΦΕΚ Α 122/8.6.2007

 

Κείμενο Αρθρου

""1. α) Οι ανώτατες συντάξεις των ναυτικών που έχουν δεκαπενταετή τουλάχιστον συνθετική θαλάσσια υπηρεσία στην οποία συμπεριλαμβάνονται ο χρόνος άδειας και οι πάσης φύσεως εξαγορές υπηρεσιών στο Ν.Α.Τ., και οι οποίοι τους τελευταίους σαράντα οκτώ μήνες υπηρεσίας τους ναυτολογήθηκαν ή εξαγόρασαν υπηρεσίες σε ειδικότητες για τις οποίες η σχέση μεταξύ των ανώτατων συντάξεων των ειδικοτήτων αυτών και των αντίστοιχων βασικών μισθών των συλλογικών συμβάσεων εργασίας των πλοίων στα οποία ναυτολογήθηκαν ή εξαγόρασαν υπηρεσίες οι συνταξιούχοι ναυτικοί υπολείπεται του 70%, επανυπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2002, και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

- από 1.1.2003 στο 62,5% του βασικού μισθού

- από 1.1.2004 στο 65% του βασικού μισθού

- από 1.1.2005 στο 67,5% του βασικού μισθού

- από 1.1.2006 και μετά στο 70% του βασικού μισθού.

Κατά το ίδιο ποσοστό αυξάνονται και οι συντάξεις των συνταξιούχων που είναι μικρότερες των ανώτατων συντάξεων. Για τον υπολογισμό σύμφωνα με τα παραπάνω των συντάξεων όλων των ναυτικών, από 31.12.2002 ως βασικός μισθός λογίζεται ο βασικός μισθός, όπως αυτός ορίζεται στις Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας, προσαυξημένος με το επίδομα Κυριακών για όλες τις κατηγορίες πλοίων. Ο επανυπολογισμός αφορά και την επικουρική σύνταξη των ναυτικών που χορηγείται από το Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.).

"Για τον υπολογισμό σύμφωνα με τα παραπάνω των συντάξεων όλων των ναυτικών δεν προσμετρώνται τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δώρα εορτών και επιδόματα αδείας, ακόμη και αν αυτά ενσωματώνονται στο βασικό μισθό όπως ορίζεται στις Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας".

β) Προσοντούχοι ναυτικοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί με βάση την ειδικότητα των ναυτικών προσόντων τους δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις της περιπτώσεως α εφόσον καταβάλλουν τη διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών Ν.Α.Τ. - Κ.Ε.Α.Ν. μεταξύ της ειδικότητας ναυτολόγησης και της ειδικότητας των ναυτικών προσόντων τους. Στην περίπτωση που ναυτικοί δεν λαμβάνουν επικουρική σύνταξη από το Κ.Ε.Α.Ν., δεν καταβάλλουν την αντίστοιχη διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών. Η διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου σαρανταοκταμήνου των ειδικοτήτων της ναυτικής τους υπηρεσίας υπολογίζεται με βάση τα μισθολόγια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τις κατηγορίες των πλοίων που υπηρέτησαν ή εξαγόρασαν και τα μισθολόγια της συλλογικής σύμβασης εργασίας επιβατικών - ακτοπλοϊκών πλοίων άνω των 1.500 κοχ. Η διαφορά που προκύπτει καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε δώδεκα ισόποσες άτοκες δόσεις. Η αναπροσαρμοσμένη σύνταξη καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα εξοφλήσεως του ποσού της εξαγοράς.

γ) Σε περίπτωση που η υπηρεσία του τελευταίου σαρανταοκταμήνου έχει πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές κατηγορίες πλοίων και με διαφορετικές ειδικότητες, η αναπροσαρμογή της σύνταξης γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των ημερών ασφάλισης σε κάθε κατηγορία πλοίου και με την αντίστοιχη ειδικότητα.

"γα) Ναυτικοί οι οποίοι έχουν υπηρετήσει κατά το τελευταίο 48μηνο της ναυτικής τους υπηρεσίας σε πορθμεία εσωτερικού, ανεξαρτήτως χωρητικότητας και ηλεκτρολόγοι Εμπορικού Ναυτικού που δεν είναι κάτοχοι διπλώματος ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού, δύνανται για την εφαρμογή της περίπτωσης α' να συνταξιοδοτούνται με βάση το μισθολόγιο της συλλογικής σύμβασης εργασίας των επιβατηγών - ακτοπλοϊκών πλοίων άνω των 1.500 κοχ. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να καταβάλουν τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ναυτικού υπέρ Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) και Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) της ειδικότητας ναυτολόγησης τους κατά το τελευταίο 48μηνο και των ασφαλιστικών εισφορών των αντίστοιχων ειδικοτήτων των επιβατηγών -

ακτοπλοϊκών πλοίων άνω των 1.500 κοχ που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης. Δεν καταβάλλουν τη διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Κ.Ε.Α.Ν., εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από αυτό. Η διαφορά που προκύπτει καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε δώδεκα το πολύ ισόποσες μηνιαίες άτοκες δόσεις. Η αναπροσαρμοσμένη σύνταξη καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της εξοφλήσεως του ποσού της εξαγοράς."

«γβ) Ασυρματιστές Εμπορικού Ναυτικού δύνανται να συνταξιοδοτούνται ως ακολούθως: - Οι κάτοχοι διπλώματος Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ τάξης, με βάση το μισθολόγιο της συλλογικής σύμβασης εργασίας του Προϊσταμένου Αξιωματικού Ασυρμάτου της κατηγορίας πλοίων που υπηρέτησαν. - Οι κάτοχοι διπλώματος Ραδιοτηλεγραφητή Β΄ τάξης, με βάση το μισθολόγιο της συλλογικής σύμβασης εργασίας του Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ τάξης των επιβατηγών - ακτοπλοϊκών πλοίων άνω των 1.500 κοχ. Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, εφόσον καταβάλλουν τη διαφορά, που προκύπτει μεταξύ των, υπέρ Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) και Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ναυτικού, των ειδικοτήτων ναυτολόγησης του τελευταίου 48μήνου ναυτικής τους υπηρεσίας και των ασφαλιστικών εισφορών των ειδικοτήτων στις οποίες θα ενταχθούν βάσει των ανωτέρω και ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Η διαφορά που προκύπτει καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε δώδεκα (12) κατ ανώτατο όριο ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις. Η αναπροσαρμοσμένη σύνταξη καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της ολοσχερούς εξόφλησης του ποσού της εξαγοράς. Δεν καταβάλλεται διαφορά ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Κ.Ε.Α.Ν. εάν δεν λαμβάνεται σύνταξη από αυτό. Οι διατάξεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23α, που προστέθηκε ως νέο άρθρο στον κ.ν. 792/1978 (ΦΕΚ 220 Α΄) με την παράγραφο Β΄ του άρθρου 5 του ν. 2390/1996 (ΦΕΚ 54 Α΄), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄), δεν εφαρμόζονται για τους Ασυρματιστές που θα υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης.»

δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η σύνταξη έχει υπολογιστεί με συνταξιοδοτικό μισθό βάσει χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα εκτός του Ν.Α.Τ., εφόσον με τη ναυτική υπηρεσία πληρούνται οι προϋποθέσεις της περιπτώσεως α', ισχύουν οι αυξήσεις των συντάξεων που προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη, μόνο για τη συμπλήρωση του τελευταίου σαρανταοκταμήνου της υπηρεσίας, ο χρόνος ασφάλισης στον άλλο φορέα. Η απαιτούμενη σαρανταοκτάμηνη ναυτική υπηρεσία θα συμπληρώνεται από υπηρεσία που αποκτήθηκε εκτός της υπηρεσίας ασφάλισής τους στον άλλο φορέα και οι συντάξεις επαναϋπολογίζονται με βάση τους συνταξιοδοτικούς μισθούς που προβλέπονται για τις ναυτικές ειδικότητες και όχι αυτούς που προβλέπονται για τον άλλο ασφαλιστικό φορέα.

ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής για τους συνταξιοδοτηθέντες λόγω ναυτικού ατυχήματος εφαρμόζονται με βάση ή τα ναυτικά τους προσόντα ή τη ναυτολόγηση της τελευταίας διετίας της θαλάσσιας υπηρεσίας τους, για την οποία προκύπτει αύξηση.

στ) Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή και στους δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 792/1978."

2. (α) Ο πίνακας ΙΙΙ του άρθρου 16 του Κ.Ν. 792/1978 τροποποιείται ως προς τις κατηγορίες πλοίων Β' και Γ' και εντάσσονται στις παρακάτω κλάσεις συνταξιοδοτικού μισθού, οι πιο κάτω ειδικότητες και βαθμοί: i) Ο Αρχιμάγειρας στη Β2 αντί της Β3.

ii) Ο Αρτοποιός στη Β6 αντί της Β8.

iii) Ο Φροντιστής στη Β2 αντί της Β3.

iv) Ο Αρχιθαλαμηπόλος Προϊστάμενος Επιβατηγών Πλοίων στη Β2 αντί της Β3.

v) Ο Αρχιθαλαμηπόλος Τραπεζαρίας Επιβατηγών Πλοίων στη Β3 αντί της Β5. vi) Ο Προϊστάμενος Ηλεκτρολόγος στη Β2 αντί της Β4 και στη Γ2 αντί της Γ4 για τη Γ' κατηγορία πλοίων του πίνακα ΙΙΙ.

Η ένταξη γίνεται και για τους ήδη συνταξιούχους, οι συντάξεις των οποίων επανυπολογίζονται κατόπιν αίτησής τους, με εξαίρεση τις επικουρικές συντάξεις του ΚΕΑΝ.

Επίσης, οι συντάξεις αυτών επονυπολογίζονται εφόσον κατέβαλαν επί μία πενταετία την αντίστοιχη διαφορά ή θα την καταβάλουν ύστερα από αίτησή τους. Η καταβολή της επανυπολογισθείσας σύνταξης αρχίζει ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης, όπου δε συντρέχει εξαγορά, ένα (1) μήνα από την εξαγορά.

(β) Χορηγείται επίδομα ίσο με τρία τοις εκατό (3%), υπολογιζόμενο επί της καταβαλλόμενης σύνταξης κατά την 31.12.1995, των Ασυρματιστών (Ραδ/τών) Α' τάξεως του πίνακα ΙΙΙ της Β' κατηγορίας πλοίων. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν ισχύει για την επικουρική σύνταξη.

(γ) Στο άρθρο 17β του Κ.Ν. 792/1978, όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 19 του ν. 1085/1980 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 1711/1987, προστίθεται στο τέλος του εδάφιο.

Η παρούσα ισχύει για όσους θα συνταξιοδοτηθούν από 1.1.1996.

(δ) Οι διατάξεις του άρθρου 17β του Κ.Ν. 792/1978, που προστέθηκε με το άρθρο19 παρ 1 του ν. 1085/1980, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 1711/1987 (ΦΕΚ 109 Α'), εφαρμόζονται και για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Ν.Α.Τ. πριν από την 30ή Ιουνίου 1987. Για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η αύξηση της σύνταξης, που προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης αυτής, καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου.

(ε) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Κ.Ν. 792/1978, υπάγονται και οι Αρχιθαλαμηπόλοι του Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου και πτυχίο Αρχιθαλαμηπόλου.

"στ. Οι διατάξεις του εδαφίου 2 (β) του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και για τους ασυρματιστές (Ραδιοτηλεγραφητές), οι οποίοι κατέχουν δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητή Β' τάξης κατά το τελευταίο 48μηνο της υπηρεσίας τους έχουν ναυτολογήσεις ή εξαγορές Ραδιοτηλεγραφητή Α'. Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου έχουν εφαρμογή, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, η δε αύξηση της σύνταξης αρχίζει από τον επόμενο μήνα υποβολής της αίτησης".

"3. Η αληθής έννοια της τελευταίας περιόδου της παραγράφου δ' του άρθρου 3α του κ.κ. 792/1978, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση β' του ν. 1711/1987 είναι ο ασφαλισμένος να μην λαμβάνει σύνταξη από άλλον κύριο φορέα κοινωνικής ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Συντάξεις, που έχουν χορηγηθεί χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης διακόπτονται".

4. Η αληθής έννοια της διάταξης του άρθρου 2 παρ.1(α) του ν. 1711/1987 είναι ότι η θαλάσσια υπηρεσία των επτάμισι (7,5) μηνών θα πρέπει να έγινε μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια προτού επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.

5. Οι τακτικές μηνιαίες εισφορές ναυτικών και πλοιοκτητών

επαγγελματικών τουριστικών πλοίων του ν. 438/1976, όπως εκάστοτε ισχύει, είναι οι αυτές με τις αντίστοιχες των συλλογικών συμβάσεων, που συνομολογούνται από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), για πλοία αντίστοιχης χωρητικότητας και δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που καταβάλλονται για υπηρεσία ναυτικού σε ακτοπλοϊκά Φ/Γ-Μ/S μέχρι 500 κοχ. Οι ναυτικοί αυτοί κατατάσσονται συνταξιοδοτικά ανάλογα με τη συλλογική σύμβαση της Π.Ν.Ο., με βάση την οποία καταβάλλουν τις εισφορές τους.

6. Η παράγραφος 4 (γ) του άρθρου 3 του Κ.Ν. 792/1978, όπως αντικαταστάθηκε ως παράγραφος 7 με το άρθρο 8 του ν. 1085/1980, τροποποιείται.

7. Ναυτικοί που εργάζονται σε πλοία που τελούν υπό παραλαβή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, προκειμένου να υψώσουν Ελληνική σημαία, και δεν έχουν εφοδιασθεί με ναυτολόγια, μπορούν να εξαγοράσουν την υπηρεσία τους, εφόσον τα πλοία στα οποία εργάζονται υψώσουν την Ελληνική σημαία.

8. Στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 792/1978 προστίθεται παράγραφος 8.

9. Για τους ημεδαπούς και αλλαδαπούς αλιεργάτες, που ασφαλίζονται στο Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συμπληρώνουν θέσεις της οργανικής σύνθεσης των αλιευτικών σκαφών, δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές στο Ν.Α.Τ. για τις θέσεις της οργανικής σύνθεσης που καταλαμβάνουν τα πρόσωπα αυτά.

10. Το άρθρο 2 του ν.δ/τος 3737/1957 (ΦΕΚ 168 Α') αντικαθίσταται.

11. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας".

 

Αρθρο: 23Α

Ημ/νία: 30.03.2006

Ημ/νία Ισχύος: 21.03.1996

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΥ-ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 

Λήμματα
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Συνταξιούχοι ναυτικοί, Εξαγορά υπηρεσίας, Αυξήσεις

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε από 21.03.1996 με την παρ. Β άρθρου 5 Ν. 2390/1996 (ΦΕΚ Α' 54). Το εδάφιο στ της παρ. 2 προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρου 38 Ν. 2459/1997. Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4α άρθρου 5 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23). Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 05.12.2002 με το άρθρο 13 Ν. 3075/2002 (ΦΕΚ Α' 297). Η περίπτ. γα της παρ. 1 προστέθηκε από 12.02.2004 με την περίπτ. α της παρ. 14 άρθρου 15 Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α' 48). Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της περίπτ. α της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου 28 Ν. 3450/2006 (ΦΕΚ Α' 64).

 

Κείμενο Αρθρου

""1. α) Οι ανώτατες συντάξεις των ναυτικών που έχουν δεκαπενταετή τουλάχιστον συνθετική θαλάσσια υπηρεσία στην οποία συμπεριλαμβάνονται ο χρόνος άδειας και οι πάσης φύσεως εξαγορές υπηρεσιών στο Ν.Α.Τ., και οι οποίοι τους τελευταίους σαράντα οκτώ μήνες υπηρεσίας τους ναυτολογήθηκαν ή εξαγόρασαν υπηρεσίες σε ειδικότητες για τις οποίες η σχέση μεταξύ των ανώτατων συντάξεων των ειδικοτήτων αυτών και των αντίστοιχων βασικών μισθών των συλλογικών συμβάσεων εργασίας των πλοίων στα οποία ναυτολογήθηκαν ή εξαγόρασαν υπηρεσίες οι συνταξιούχοι ναυτικοί υπολείπεται του 70%, επανυπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2002, και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

- από 1.1.2003 στο 62,5% του βασικού μισθού

- από 1.1.2004 στο 65% του βασικού μισθού

- από 1.1.2005 στο 67,5% του βασικού μισθού

- από 1.1.2006 και μετά στο 70% του βασικού μισθού.

Κατά το ίδιο ποσοστό αυξάνονται και οι συντάξεις των συνταξιούχων που είναι μικρότερες των ανώτατων συντάξεων. Για τον υπολογισμό σύμφωνα με τα παραπάνω των συντάξεων όλων των ναυτικών, από 31.12.2002 ως βασικός μισθός λογίζεται ο βασικός μισθός, όπως αυτός ορίζεται στις Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας, προσαυξημένος με το επίδομα Κυριακών για όλες τις κατηγορίες πλοίων. Ο επανυπολογισμός αφορά και την επικουρική σύνταξη των ναυτικών που χορηγείται από το Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.).

"Για τον υπολογισμό σύμφωνα με τα παραπάνω των συντάξεων όλων των ναυτικών δεν προσμετρώνται τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δώρα εορτών και επιδόματα αδείας, ακόμη και αν αυτά ενσωματώνονται στο βασικό μισθό όπως ορίζεται στις Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας".

β) Προσοντούχοι ναυτικοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί με βάση την ειδικότητα των ναυτικών προσόντων τους δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις της περιπτώσεως α εφόσον καταβάλλουν τη διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών Ν.Α.Τ. - Κ.Ε.Α.Ν. μεταξύ της ειδικότητας ναυτολόγησης και της ειδικότητας των ναυτικών προσόντων τους. Στην περίπτωση που ναυτικοί δεν λαμβάνουν επικουρική σύνταξη από το Κ.Ε.Α.Ν., δεν καταβάλλουν την αντίστοιχη διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών. Η διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου σαρανταοκταμήνου των ειδικοτήτων της ναυτικής τους υπηρεσίας υπολογίζεται με βάση τα μισθολόγια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τις κατηγορίες των πλοίων που υπηρέτησαν ή εξαγόρασαν και τα μισθολόγια της συλλογικής σύμβασης εργασίας επιβατικών - ακτοπλοϊκών πλοίων άνω των 1.500 κοχ. Η διαφορά που προκύπτει καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε δώδεκα ισόποσες άτοκες δόσεις. Η αναπροσαρμοσμένη σύνταξη καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα εξοφλήσεως του ποσού της εξαγοράς.

γ) Σε περίπτωση που η υπηρεσία του τελευταίου σαρανταοκταμήνου έχει πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές κατηγορίες πλοίων και με διαφορετικές ειδικότητες, η αναπροσαρμογή της σύνταξης γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των ημερών ασφάλισης σε κάθε κατηγορία πλοίου και με την αντίστοιχη ειδικότητα.

"γα) Ναυτικοί οι οποίοι έχουν υπηρετήσει κατά το τελευταίο 48μηνο της ναυτικής τους υπηρεσίας σε πορθμεία εσωτερικού, ανεξαρτήτως χωρητικότητας και ηλεκτρολόγοι Εμπορικού Ναυτικού που δεν είναι κάτοχοι διπλώματος ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού, δύνανται για την εφαρμογή της περίπτωσης α' να συνταξιοδοτούνται με βάση το μισθολόγιο της συλλογικής σύμβασης εργασίας των επιβατηγών - ακτοπλοϊκών πλοίων άνω των 1.500 κοχ. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να καταβάλουν τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ναυτικού υπέρ Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) και Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) της ειδικότητας ναυτολόγησης τους κατά το τελευταίο 48μηνο και των ασφαλιστικών εισφορών των αντίστοιχων ειδικοτήτων των επιβατηγών -

ακτοπλοϊκών πλοίων άνω των 1.500 κοχ που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης. Δεν καταβάλλουν τη διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Κ.Ε.Α.Ν., εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από αυτό. Η διαφορά που προκύπτει καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε δώδεκα το πολύ ισόποσες μηνιαίες άτοκες δόσεις. Η αναπροσαρμοσμένη σύνταξη καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της εξοφλήσεως του ποσού της εξαγοράς."

δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η σύνταξη έχει υπολογιστεί με συνταξιοδοτικό μισθό βάσει χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα εκτός του Ν.Α.Τ., εφόσον με τη ναυτική υπηρεσία πληρούνται οι προϋποθέσεις της περιπτώσεως α', ισχύουν οι αυξήσεις των συντάξεων που προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη, μόνο για τη συμπλήρωση του τελευταίου σαρανταοκταμήνου της υπηρεσίας, ο χρόνος ασφάλισης στον άλλο φορέα. Η απαιτούμενη σαρανταοκτάμηνη ναυτική υπηρεσία θα συμπληρώνεται από υπηρεσία που αποκτήθηκε εκτός της υπηρεσίας ασφάλισής τους στον άλλο φορέα και οι συντάξεις επαναϋπολογίζονται με βάση τους συνταξιοδοτικούς μισθούς που προβλέπονται για τις ναυτικές ειδικότητες και όχι αυτούς που προβλέπονται για τον άλλο ασφαλιστικό φορέα.

ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής για τους συνταξιοδοτηθέντες λόγω ναυτικού ατυχήματος εφαρμόζονται με βάση ή τα ναυτικά τους προσόντα ή τη ναυτολόγηση της τελευταίας διετίας της θαλάσσιας υπηρεσίας τους, για την οποία προκύπτει αύξηση.

στ) Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή και στους δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 792/1978."

2. (α) Ο πίνακας ΙΙΙ του άρθρου 16 του Κ.Ν. 792/1978 τροποποιείται ως προς τις κατηγορίες πλοίων Β' και Γ' και εντάσσονται στις παρακάτω κλάσεις συνταξιοδοτικού μισθού, οι πιο κάτω ειδικότητες και βαθμοί: i) Ο Αρχιμάγειρας στη Β2 αντί της Β3.

ii) Ο Αρτοποιός στη Β6 αντί της Β8.

iii) Ο Φροντιστής στη Β2 αντί της Β3.

iv) Ο Αρχιθαλαμηπόλος Προϊστάμενος Επιβατηγών Πλοίων στη Β2 αντί της Β3.

v) Ο Αρχιθαλαμηπόλος Τραπεζαρίας Επιβατηγών Πλοίων στη Β3 αντί της Β5. vi) Ο Προϊστάμενος Ηλεκτρολόγος στη Β2 αντί της Β4 και στη Γ2 αντί της Γ4 για τη Γ' κατηγορία πλοίων του πίνακα ΙΙΙ.

Η ένταξη γίνεται και για τους ήδη συνταξιούχους, οι συντάξεις των οποίων επανυπολογίζονται κατόπιν αίτησής τους, με εξαίρεση τις επικουρικές συντάξεις του ΚΕΑΝ.

Επίσης, οι συντάξεις αυτών επονυπολογίζονται εφόσον κατέβαλαν επί μία πενταετία την αντίστοιχη διαφορά ή θα την καταβάλουν ύστερα από αίτησή τους. Η καταβολή της επανυπολογισθείσας σύνταξης αρχίζει ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης, όπου δε συντρέχει εξαγορά, ένα (1) μήνα από την εξαγορά.

(β) Χορηγείται επίδομα ίσο με τρία τοις εκατό (3%), υπολογιζόμενο επί της καταβαλλόμενης σύνταξης κατά την 31.12.1995, των Ασυρματιστών (Ραδ/τών) Α' τάξεως του πίνακα ΙΙΙ της Β' κατηγορίας πλοίων. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν ισχύει για την επικουρική σύνταξη.

(γ) Στο άρθρο 17β του Κ.Ν. 792/1978, όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 19 του ν. 1085/1980 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 1711/1987, προστίθεται στο τέλος του εδάφιο.

Η παρούσα ισχύει για όσους θα συνταξιοδοτηθούν από 1.1.1996.

(δ) Οι διατάξεις του άρθρου 17β του Κ.Ν. 792/1978, που προστέθηκε με το άρθρο19 παρ 1 του ν. 1085/1980, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.

5 του ν. 1711/1987 (ΦΕΚ 109 Α'), εφαρμόζονται και για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Ν.Α.Τ. πριν από την 30ή Ιουνίου 1987. Για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η αύξηση της σύνταξης, που προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης αυτής, καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου.

(ε) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Κ.Ν. 792/1978, υπάγονται και οι Αρχιθαλαμηπόλοι του Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου και πτυχίο Αρχιθαλαμηπόλου.

"στ. Οι διατάξεις του εδαφίου 2 (β) του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και για τους ασυρματιστές (Ραδιοτηλεγραφητές), οι οποίοι κατέχουν δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητή Β' τάξης κατά το τελευταίο 48μηνο της υπηρεσίας τους έχουν ναυτολογήσεις ή εξαγορές Ραδιοτηλεγραφητή Α'. Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου έχουν εφαρμογή, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, η δε αύξηση της σύνταξης αρχίζει από τον επόμενο μήνα υποβολής της αίτησης".

"3. Η αληθής έννοια της τελευταίας περιόδου της παραγράφου δ' του άρθρου 3α του κ.κ. 792/1978, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση β' του ν. 1711/1987 είναι ο ασφαλισμένος να μην λαμβάνει σύνταξη από άλλον κύριο φορέα κοινωνικής ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Συντάξεις, που έχουν χορηγηθεί χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης διακόπτονται".

4. Η αληθής έννοια της διάταξης του άρθρου 2 παρ.1(α) του ν. 1711/1987 είναι ότι η θαλάσσια υπηρεσία των επτάμισι (7,5) μηνών θα πρέπει να έγινε μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια προτού επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.

5. Οι τακτικές μηνιαίες εισφορές ναυτικών και πλοιοκτητών

επαγγελματικών τουριστικών πλοίων του ν. 438/1976, όπως εκάστοτε ισχύει, είναι οι αυτές με τις αντίστοιχες των συλλογικών συμβάσεων, που συνομολογούνται από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), για πλοία αντίστοιχης χωρητικότητας και δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που καταβάλλονται για υπηρεσία ναυτικού σε ακτοπλοϊκά Φ/Γ-Μ/S μέχρι 500 κοχ. Οι ναυτικοί αυτοί κατατάσσονται συνταξιοδοτικά ανάλογα με τη συλλογική σύμβαση της Π.Ν.Ο., με βάση την οποία καταβάλλουν τις εισφορές τους.

6. Η παράγραφος 4 (γ) του άρθρου 3 του Κ.Ν. 792/1978, όπως

αντικαταστάθηκε ως παράγραφος 7 με το άρθρο 8 του ν. 1085/1980, τροποποιείται.

7. Ναυτικοί που εργάζονται σε πλοία που τελούν υπό παραλαβή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, προκειμένου να υψώσουν Ελληνική σημαία, και δεν έχουν εφοδιασθεί με ναυτολόγια, μπορούν να εξαγοράσουν την υπηρεσία τους, εφόσον τα πλοία στα οποία εργάζονται υψώσουν την Ελληνική σημαία.

8. Στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 792/1978 προστίθεται παράγραφος 8.

9. Για τους ημεδαπούς και αλλαδαπούς αλιεργάτες, που ασφαλίζονται στο Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συμπληρώνουν θέσεις της οργανικής σύνθεσης των αλιευτικών σκαφών, δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές στο Ν.Α.Τ. για τις θέσεις της οργανικής σύνθεσης που καταλαμβάνουν τα πρόσωπα αυτά.

10. Το άρθρο 2 του ν.δ/τος 3737/1957 (ΦΕΚ 168 Α') αντικαθίσταται.

11. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας".

 

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 04.02.1998

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Πολλαπλή Συνταξιοδότησις

Λήμματα
ΝΑΤ, Διπλή σύνταξη, Επιλογή συντάξεως

Σχόλια
Η παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 άρθρου 5 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 39 Ν. 3170/1955 και

άρθρον 21 Ν. 4502/1966)

1. Ουδείς λαμβάνει εκ του ΝΑΤ διπλήν σύνταξιν της επιλογής αφιεμένης εις τον δικαιούχον.

2. Συνταξιούχοι του ΝΑΤ δικαιούμενοι και εφ' άπαξ αποζημιώσεως λαμβάνουν το ήμισυ της αναλογούσης εις αυτούς εφάπαξ αποζημιώσεως.

3. Οι λαβόντες εκ του ΝΑΤ εφάπαξ αποζημίωσιν, δικαιούμενοι δε μεταγενεστέρως συντάξεως, λαμβάνουν την ην δικαιούνται εν προκειμένω σύνταξιν, εξ ης παρακρατείται κατά μήνα το ήμισυ ταύτης, μέχρις ου επιστραφή ολοσχερώς η εισπραχθείσα εφάπαξ αποζημίωσις. Η τοιαύτη παρακράτησις συνεχίζεται και αν η σύνταξις μεταβιβασθή εις έτερα πρόσωπα.

4. Οι λαβόντες εκ του ΝΑΤ εφάπαξ αποζημίωσιν, δικαιούμενοι δε μεταγενεστέρως και ετέρας τοιαύτης, λαμβάνουν το ήμισυ της ανολογούσης εις αυτούς δευτέρας εφάπαξ αποζημιώσεως.

"5. Τα χρηματικά ποσά των αναδρομικών συντάξεων που οφείλονται από το Ν.Α.Τ. στον δικαιούχο κατά το χρόνο του θανάτου του καταβάλλονται στο ακέραιο στα μέλη της οικογένειάς του που δικαιούνται συντάξεως και εφόσον δεν υπάρχουν, στους κληρονόμους του".

6. Η σύνταξις του μηνός καθ' ον απέθανεν ο συνταξιούχος καταβάλλεται ακέραια εις τα ως άνω δικαιούμενα πρόσωπα, εάν δε τοιαύτα δεν υπάρχουν εις τους κληρονόμους του θανόντος.

 

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 04.02.1998

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Γένεσις - Στέρησις δικαιώματος παροχών

Λήμματα
ΝΑΤ, Δικαίωμα παροχών, Γέννηση, Στέρηση

Σχόλια
Με την ΥΑ 2311.1/11/92/1992 (ΦΕΚ Β' 421), αναπροσαρμόστηκε το μηνιαίο όριο προσωπικού καθαρού εισοδήματος των τέκνων, γονέων και αδελφών των ασφαλισμένων του ΝΑΤ, προς απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από δρχ. 45.000 σε δρχ. 75.000. Η περίπτ. α της παρ. 2 καταργήθηκε με την παρ. 5 άρθρου 5 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 40 Ν. 3170/1955,

άρθρον 22 Ν. 4502/1966,

άρθρον 4 ΝΔ 87/1969 και

άρθρον 6 παρ. 1 ΝΔ 87/1969)

1. Το δικαίωμα προς παροχήν γεννάται αφ' ης, εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει συντρέξωσι αι απαιτούμεναι κατά τας σχετικάς διατάξεις του παρόντος νόμου δι' εκάστην προϋποθέσεις.

2. Στερούνται παντός δικαίωματος εις παροχήν, κατόπιν ητιολογημένης αποφάσεως του Δ.Σ., οι ησφαλισμένοι ή συνταξιούχοι ναυτικοί ως και αι οικογένειαι αυτών.

α) (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

β) Εάν απώλεσαν ή απέβαλον την Ελληνικήν ιθαγένειαν.

γ) Εάν έτυχον οριστικής παροχής εκ του Ειδικού Λογαριασμού

Προστασίας Φυματικών.

3. Ομοίως στερούνται του δικαιώματος εις παροχήν:

α) Εκ του φυσικού γονέως ή αδελφού οι υιοθετηθέντες, αφ' ης εκχώρησεν η υιοθεσία.

β) Εκαστος πατήρ ή μήτηρ, αδελφός ή αδελφή ή τέκνον, εφόσον το προσωπικόν του μηνιαίον εκ κινητής ή ακινήτου περιουσίας ή εξ αυτοτελούς επαγγέλματος ή εξ εξηρτημένης εργασίας καθαρόν εισόδημα, αθροιστικώς εκ των πηγών ατούτων λαμβανόμενον υπόψιν, υπερβαίνει το ύψος των δραχ. 3.000 μηνιαίως. Το ποσόν τούτο δύναται να

αναπροσαρμόζεται δι' αποφάσεως του ΔΣ εγκρινομένης υπό του Υπουργού.

4. Ναυτικός στερείται παροχής λόγω ανικάνοτητος ή ατυχήματος εάν η ανικανότης ή το ατύχημα προήλθε συνεπεία πλημμελήματος ή κακουργήματος υπ' αυτού διαπραχθέντος δι' ο κατεδικάσθη δια τελεσιδίκου αποφάσεως συνεπεία χρήσεων απαγορευμένων κατά την αλιείαν μέσων, ή η ανικανότης παρεκλήθη, διετηρήθη ή επεδεινώθη δολίως υπ' αυτού. Μετ' εξαίρεσιν η οικογένεια θανόντος συνεπεία χρήσεως απηγορευμένων δια την αλιείαν μέσων ναυτικού δικαιούται παροχής, εάν συντρέχουν οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.

5. Μέλος της οικογενείας του ναυτικού, το οποίον κατά τας διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος νόμου δικαιούται παροχής, στερείται παντός επί ταύτης δικαιώματος εάν, δι' οριστικής και αμετακλήτου αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου, ήθελε καταδικασθή δια πράξιν, αποτέλεσμα της οποίας υπήρξεν ο θάνατος του ησφαλισμένου ή συνταξιούχου ναυτικού.

 

Αρθρο: 25Α

Ημ/νία: 30.06.1987

Ημ/νία Ισχύος: 30.06.1987

 

Τίτλος Αρθρου
Αναστολή καταβολής της σύνταξης

Λήμματα
ΝΑΤ, Καταβολή σύνταξης, Αναστολή

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρου 3 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109).

 

Κείμενο Αρθρου

"Η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν ο συνταξιούχος εκτίει σε ελληνικές φυλακές ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη από ένα έτος και για όσο χρόνο την εκτίει. Αν όμως υπάρχουν πρόσωπα που σε περίπτωση θανάτου του θα έπαιρναν σύνταξη, τα πρόσωπα αυτά παίρνουν τη σύνταξη που θα έπαιρναν σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου.

β) Για όσον χρόνο ο συνταξιούχος λόγω ατυχήματος ή ανικανότητος δεν προσέρχεται να εξεταστεί. Στη σχετική πρόσκληση του ΝΑΤ που επιδίδεται με απόδειξη ορίζεται και εύλογη προθεσμία".

 

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 30.03.2006

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
"Εναρξις υπολογισμού συντάξεων"

Λήμματα
ΝΑΤ, Υπολογισμός συντάξεων

Σχόλια
Ο τίτλος του παρόντος άρθρου και η παρ. 1β τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 άρθρου 6 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255). Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 6 Ν. 1085/1980. Οι παρ. 4 και 8 καταργήθηκαν με την παρ. 3 άρθρου 6 Ν. 1085/1980. Οι παρ. 9, 10 και 11 προστέθηκαν με το άρθρο 20 Ν. 1085/1980. Η παρ. 12 προστέθηκε με την παρ. 2 άρθρου 3 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109). Η παρ. 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 Ν. 3153/2003 (ΦΕΚ Α' 153). H παρ. 2, αντικατασταθείσα με την παρ. 2 άρθρου 6 Ν. 1085/1980 και με την παρ. 8 άρθρου 14 Ν. 2329/1995 (ΦΕΚ Α' 172), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 28 Ν. 3450/2006 (ΦΕΚ Α' 64).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 41 Ν. 3170/1955,

άρθρον 6 παρ. 2 Ν. 485/1976 και

άρθρον 40 Ν. 4502/1966)

1. Η υπό του ΝΑΤ παρεχομένη εις ησφαλισμένον ναυτικόν σύνταξις άρχεται:

α) Του υπαγομένου εις το άρθρον 14 παρ. 1 του παρόντος από της πρώτης του επομένου της προς το ΝΑΤ υποβολής της σχετικής αιτήσεως μηνός. "β) Του υπαγομένου εις το άρθρον 14 παρ. 3 και 4, από της πρώτης του επομένου μηνός μετά την ημέραν υποβολής της περί συντάξεως αιτήσεως προς το ΝΑΤ".

"2. Η σύνταξη των δικαιούχων προσώπων της οικογένειας του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ναυτικού αρχίζει από την πρώτη του μήνα μετά το θάνατο του, υπό την προϋπόθεση της υποβολής της αιτήσεως για συνταξιοδότηση εντός ενός (1) έτους από το χρόνο του θανάτου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η σύνταξη αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από την υποβολή της αιτήσεως για συνταξιοδότηση".

3. Η σύνταξις των προσώπων περί ων η παρ. 5 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου, άρχεται από της πρώτης του επομένου μηνός μετά την ημέραν υποβολής της περί συνταξιοδοτήσεως αιτήσεως".

4. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

5. Διακόπτεται η σύνταξις παντός συνταξιούχου όστις αναλαμβανει ναυτικήν εργασίαν συνεπαγομένην την υποχρεωτικήν καταβολήν ναυτικών εισφορών.

6. Παύει η σύνταξις παντός τυχόντος τοιαύτης, εάν επιγενομένως συντρέξουν οι στερητικοί λόγοι των παραγράφων 2 και 3 του προηγουμένου άρθρου, ως και εάν εκλείψη μία των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου προς απονομήν συντάξεως.

7. Συνταξιούχος όστις δεν γνωστοποιεί εις το ΝΑΤ πραγματικόν γεγονός συνεπαγόμενον κατά νόμον στέρησιν διακοπήν ή μείωσιν της απονεμηθείσης αυτώ συντάξεως, υποχρεούται να επιστρέψη εις το ΝΑΤ το διπλάσιον του επί πλέον ληφθέντος ποσού. Το ποσόν του διπλασίου της αχρεωστήτως ληφθείσης συντάξεως βεβαιούται δια πράξεως του Γενικού Διευθυντού ως έσοδον του ΝΑΤ και εισπράττεται κατά τας διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

8. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

"9. Αν κατατεθεί αίτηση ναυτικού για παροχή από το Ν.Α.Τ. σύνταξης λόγω γήρατος και διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ότι συντρέχουν κατ' αρχήν οι προϋποθέσεις απονομής σύνταξης, καταβάλλονται στον δικαιούχο ως προκαταβολή (προσωρινή σύνταξη) άτοκα, το ποσό που αντιστοιχεί σε τρεις μηνιαίες συντάξεις του κατώτατου ορίου σύνταξης του ΝAT.. Αν μετά την πάροδο τριμήνου από την κατάθεση της αίτησης για συνταξιοδότηση δεν έχει αρχίσει η καταβολή της σύνταξης, καταβάλλεται μηνιαία για τρεις μήνες το κατώτατο όριο σύνταξης."

"10. Αι ούτω χορηγηθείσαι προκαταβολικώς συντάξεις παρακρατούνται μετά την έκδοσιν της περί απονομής συντάξεως πράξεως".

"11. Δι' αποφάσεως του ΔΣ του ΝΑΤ εγκρινομένης υπό του Υπουργού, η συνοπτική διαδικασία χορηγήσεως προκαταβολικώς τριών βασικών συντάξεων της ανωτέρω παρ. 9 δύναται να επεκταθή και επί τη καταθέσει αιτήσεων συντάξεως και εις ετέρας κατηγορίας δικαιούχων συντάξεως".

"12. Οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ υποβάλλουν τον Ιανουάριο κάθε έτους δήλωση για το αμετάβλητο των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεών τους. Οι πληρεξούσιοι συνταξιούχων του ΝΑΤ, κατα τον έλεγχο των πληρεξουσίων εγγράφων τους, που ισχύουν για μια πενταετία, δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση του ν.δ. 105/1969 (ΦΕΚ 28) το λόγο για τον οποίο ο συνταξιούχος δεν εισπράττει αυτοπροσώπως τη σύνταξή του. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζεται καθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής".

 

Αρθρο: 26Α

Ημ/νία: 30.06.1978

Ημ/νία Ισχύος: 30.06.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Λήμματα
ΝΑΤ, Συνταξιοδοτικό δικαίωμα, Λήξη

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου 3 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109).

 

Κείμενο Αρθρου

"Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα λήγει στο τέλος του μήνα μέσα στον οποίο ο συνταξιούχος πέθανε ή η χήρα ασφαλισμένου συνήψε νέο γάμο ή τα τέκνα ή οι αδελφοί ασφαλισμένου συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 20. Αν όμως πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής συνήψαν γάμο, το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα λήγει στο τέλος του μήνα μέσα στον οποίο έγινε ο γάμος. Κατ' εξαίρεση, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα τέκνου ή αδελφού ασφαλισμένου δε λήγει στις πιο πάνω περιπτώσεις αν είναι απόλυτα και οριστικά ανίκανος για βιοποριστική εργασία".

 

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Βεβαίωσις ανικανότητος

Λήμματα
ΝΑΤ, Βεβαίωση ανικανότητας ασφαλισμένου

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 42 Ν. 3170/1955,

άρθρον 23 Ν. 4502/1966 και

άρθρον 6 παρ. 2 ΝΔ 87/1969)

"1. Για την ανικανότητα ασφαλισμένου ή μέλους της οικογένειάς του γνωματεύουν οι πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές του Δημοσίου ή του ΙΚΑ.

Για κάθε αμφισβήτηση που αφορά γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή από τον ενδιαφερόμενο και το ΝΑΤ στην οικεία δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή μέσα σε 30 ημέρες από την επίδοσή της σε αυτόν. Με κοίνη απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμοδίου υπουργού καθορίζεται η αποζημίωση που καταβάλλει το ΝΑΤ στο Δημόσιο ή στο ΙΚΑ, καθώς και η διαδικασία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

2. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ή μέλος της οικογένειάς του παραπέμπεται σε νοσοκομείο για παρακολούθηση ή παρατήρηση, είτε από το ΝΑΤ είτε από τις υγειονομικές επιτροπές, τα νοσοκομειακά έξοδα και κάθε άλλη σχετική δαπάνη βαρύνουν το ΝΑΤ.

3. Η ανικανότητα μέλους της οικογένειας που ζητά παροχή

διαπιστώνεται σε προθεσμία ενός έτους από το θάνατο του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου συμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

4. Η σύνταξη των προσώπων για τα οποία οι υγειονομικές επιτροπές αποφαίνονται ότι η υγεία τους έχει αποκατασταθεί διακόπτεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΑΤ.

5. Για τα ποσοστά ασφαλιστικής ανικανότητας ισχύουν και για το ΝΑΤ οι διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ. Ο Διευθυντςη παροχών του ΝΑΤ έχει ανάλογη αρμοδιότητα με το διευθυντή του υποκαταστήματος ΙΚΑ".

 

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Χρονική περίοδος καθ' ην αναγνωρίζεται η ναυτική υπηρεσία

Λήμματα
ΝΑΤ, Αναγνώριση ναυτικής υπηρεσίας

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 43 Ν. 3170/1955)

1. Ο χρόνος της ναυτικής εργασίας των ναυτικών, εργαζομένων εις Ελληνικά πλοία έχοντα συγκεκροτημένον πλήρωμα, υπολογίζεται δια την απονομήν των κατά τον παρόντα νόμον οριζομενων παροχών, αδιαφόρως αν κατεβλήθησαν πραγματικώς προς το ΝΑΤ παρά των κατα το άρθρον 86 παρ. 6 του παρόντος νόμου υπευθύνων, τα δια των οικείων ναυτολογίων βεβαιούμενα υπέρ του ΝΑΤ δικαιώματα.

2. Ναυτική εργασία του ναυτικού πραγματοποιηθείσα κατά τον προ της απογραφής του χρόνον αποδεικνυομένη εκ των ναυτολογίων και δι' ην κατεβλήθησαν αι νόμιμοι εισφοραί λαμβάνεται υπόψιν προς συμπλήρωσιν ή επαύξησιν της παροχής εκ του ΝΑΤ.

3. Δια Κανονισμού ορισθήσεεται ο χρόνος της ναυτικής εργασίας όστις θεωρείται συντάξιμος προκειμένου περί ναυτικών ναυτολογημένων επί πλοίων εφωδιασμένων δια ναυτολογίου και μη εκτελούντων προσωρινώς πλόας.

 

Αρθρο: 28Α

Ημ/νία: 06.11.1980

Ημ/νία Ισχύος: 06.11.1980

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγνώρισις ως συνταξίμου ωρσιμένου χρόνου ασθενείας

Λήμματα
ΝΑΤ, Προϋποθέσεις αναγνώρισης χρόνου ασθενείας ως συντάξιμου

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 30 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Αναγνωρίζεται και λαμβάνεται υπόψιν, τόσον δια την θεμελίωσιν συνταξιοδοτικού, όσον και δια την επαύξησιν της συντάξεως χρόνος ασθενείας του εν ενεργεία ναυτικού μέχρι 12 μηνών, υπό τας ακολούθους προϋποθέσεις:

α) Να έχη απολυθή λόγω ασθενείας υπό Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής και να αναγράφεται τούτο εις το ναυτικόν φυλλάδιον.

β) Η ασθένεια του ναυτικού να επήλθε μετά την 1ην Ιαν. 1979.

2. Ο χρόνος ασθενείας αναγνωρίζεται, εάν αύτη επήλθε εντός δεκαετίας προ της ημέρας υποβολής της περί συνταξιοδοτήσεως αιτήσεως.

3. Δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εμπορικής

Ναυτιλίας, μετά γνώμην του ΔΣ του ΝΑΤ, θέλουσι ορισθή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δια την διαπίστωσιν και διάρκειαν της ασθενείας, το ύψος των εισφορών δια την εξαγοράν αυτής, ο χρόνος και ο τρόπος της υπό του ναυτικού εξαγοράς, τα τυχόν πρόσθετα τέλη ως και πάσα ετέρα

λεπτομέρεια".

 

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 22.08.1995

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος αποδείξεως της ναυτικής υπηρεσίας

Λήμματα
ΝΑΤ, Απόδειξη ναυτικής υπηρεσίας

Σχόλια
Η παρ. 1α προστέθηκε με την παρ. 5 άρθρου 14 Ν. 2329/1995 (ΦΕΚ Α' 172).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 44 Ν. 3170/1955)

1. Ο χρόνος ναυτικής υπηρεσίας και η προς το Νατ εκπλήρωσις των, κατά τον παρόντα νόμον, οριζομένων υποχρεώσεων των ναυτικών

αποδεικνύεται εκ των παρά τω Υπουργείω τηρουμένων μητρώων ή των παρά τούτω και τω ΝΑΤ υπαρχόντων εγγράφων ή στοιχειων, εν ελλείψει δε τοιούτων εκ των εις χείρας των ναυτικών υπαρχόντων επισήμων στοιχείων και εγγράφων αποδεικτικών της ναυτικής υπηρεσίας.

"1α. Ειδικά για την απονομή παροχής από το Ν.Α.Τ. ή από τα Ταμεία Προνοίας Αξιωματικών και Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού ή του Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών, λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία του ναυτικού, όπως προκύπτει από τα μηχανογραφημένα στοιχεία που τηρούνται στο Ν.Α.Τ. και από το ναυτικό φυλλάδιο. Σε περίπτωση αμφιβολίας γίνεται προσφυγή στα πρωτότυπα ναυτολόγια. Ο κατά τα ανωτέρω έλεγχος της υπηρεσίας για την απονομή της παροχής γίνεται από το Ν.Α.Τ. ή από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής".

2. Επί πάσης αμφισβητήσεως επί του χαρακτηρισμού ωρισμένης εργασίας ως ναυτικής υπηρεσίας είτε περί του ακριβούς ή μη των περιεχομένων του ναυτολογίου ή λοιπών εγγράφων ή στοιχείων αποδεικτικών της ναυτικής υπηρεσίας, δια τα κατά τον παρόντα νόμον έννομα αποτελέσματα, αποφαίνεται τελεσιδίκως ο Υπουργός μετά γνώμην του ΔΣ.

 

Αρθρο: 30

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Απόδειξις χρονολογίας γεννήσεως ναυτικών

Λήμματα
ΝΑΤ, Απόδειξη ηλικίας ναυτικών

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 47 Ν. 3170/1955)

1. Κατά τον παρόντα νόμον ως έτη ηλικίας λογίζονται τα συμπεπληρωμένα τοιαύτα.

2. Η ηλικία των ναυτικών αποδεικνύεται δια ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως, εν ελλείψει δε τοιαύτης δια του κατά την απογραφήν τινός ως ναυτικού προσαχθέντος σχετικού πιστοποιητικού και εν απουσία τούτου εκ των τημρουμένων μητρώων των ναυτικών. Διόρθωσις ηλικίας ναυτικού μετά την απογραφήν του δια δικαστικής αποφάσεως δεν έχει έννομα αποτελέσματα καθ' όσον αφορά τας δια του παρόντος νόμου οριζομένας παροχάς και δικαιώματα εν γένει του ναυτικού.

3. Προκειμένου περί προσφύγων ναυτικών εγγεγραμμένων υπό διάφορον έτος γεννήσεως εις τα μητρωα των ναυτικών και τα μητρώα αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητος εγκαταστάσεώς των, λαμβάνεται υπόψιν και θεωρείται δια το ΝΑΤ επικρατέστερον, κατ' εξαίρεσιν της διατάξεως της προηγουμένης παραγράφου, το έτος γεννήσεως υφ' ο ούτοι ενεγράφησαν εις τα προσφυγικά στρατολογικά μητρώα.

4. Οι ναυτικοί, μη προσαγομένης ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως, λογίζονται δια πάσαν προς το ΒΝΑΤ σχέσιν των, γεννηθέντες την 1ην Ιουλίου του έτους γεννήσεώς των.

 

Αρθρο: 31

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Αφάνεια

Λήμματα
ΝΑΤ, Αφάνεια

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 48 Ν. 3170/1955)

1. Πάντα τα κατά τον παρόντα νόμον δικαιώματα απονομής παροχών τα έχοντα προϋπόθεσιν τον θάνατον γεννώνται και επί αφανείας.

2.Εις περίπτωσιν καθ' ην ναυτικός δεν έχει κηρυχθεί άφαντος κατά το κοινόν δίκαιον επιτρέπεται η προσωρινή επί διετίαν χορήγησις συντάξεως παρά του ΝΑΤ εις την οικογένειαν αυτού εφ' όσον δεν ελήφθη περί της εν ζωή υπάρξεως του δικαιοπαρόχου αυτής ουδεμία αξιόπιστος είδησις κατά την διάρκειαν ενός τουλάχιστον έτους και ο θάνατος αυτού κατέστη σφόδρα πιθανός. Περί τούτου αποφαίνονται αιτήσει των δικαιουμένων τα κατά τον παρόντα νόμον όργανα απονομής των παροχών.

3. Επί της κατά το άρθρον 493 του Εμπορικού Νόμου τεκμαιρομένης απωλείας πλοίου, εφαρμόζονται ως προς τα επιβαίνοντα πρόσωπα του πληρώματος αυτού αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου.

4. Εάν μεταγενεστέρως υπάρξη βεβαίωσις ότι ο κατά τ' ανωτέρω θεωρηθείς άφαντος ευρίσκεται εν ζωή, διακόπτονται δια το μέλλον, δι' αποφάσεως του Δ.Σ. υποκειμένης και εις αναθεώρησιν, πάσαι αι επελθούσαι συνέπειαι, τα δε καταβληθέντα λόγω συντάξεως ποσά συμψηφίζονται προς την εις σύνταξιν ή άλλην παροχήν μέλλουσαν απαίτησιν του ναυτικού ή της οικογενείας του. Τούτ' αυτό γίνεται και εις ην περίπτωσιν ήθελε παρέλθει έτος από των υπό του Αστικού Κώδικος οριζομένων ελαχίστων προθεσμιών περί κηρύξεως αφάντου του ναυτικού άνευ οιασδήποτε ενεργείας της οικογενείας του προς δικαστικήν κήρυξιν αυτού ως αφάντου. Η κατά τ' ανωτέρω προς συμψηφισμόν απαίτησις του ΝΑΤ υπόκειται εις οιανδήποτε παραγραφήν από της γενέσεώς της.

 

Αρθρο: 32

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδοχική ασφάλισις

Λήμματα
ΝΑΤ, Διαδοχική ασφάλιση

Σχόλια
Οι παρ. 1 - 3 καταργήθηκαν με την παρ. 4 άρθρου 40 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρα 1, 2 και 3 ΝΔ 468/1974)

1 - 3. (Παραλείπονται ως μη ισχύουσες).

4. Από της 18.6.1974 ενάρξεως της ισχύος του Ν.Δ. 468/1974

καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4202/1961.

 

Αρθρο: 33

Ημ/νία: 27.06.2001

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Επίδομα μακροχρονίου πραγματικής θαλασσίας υπηρεσίας

Λήμματα
ΝΑΤ, Επίδομα μακροχρόνιας πραγματικής θαλάσσιας εργασίας

Σχόλια
Με την παρ. 2 άρθρου 38 Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α' 17), ορίστηκε ότι το επίδομα μακροχρόνιας πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας του παρόντος άρθρου υπολογίζεται επί της εκάστοτε καταβαλλόμενης σύνταξης, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τον υπολογισμό οποιωνδήποτε αυξήσεων, επιδομάτων κλπ. για όλους τους συνταξιούχους του ΝΑΤ. Η εντός " " προτελευταία παρ. προστέθηκε με την παρ. 11 άρθρου 5 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23). Η εντός " " τελευταία παρ. προστέθηκε με την παρ. 5 άρθρου τριακοστού πρώτου Ν. 2932/2001.

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 9 Ν. 792/1978)

Χορηγείται ομού μετά της συντάξεως επίδομα μακροχρονίου πραγματικής θαλασσίας εργασίας, υπολογιζόμενον εις ποσοστόν επί της καταβαλλομένης συντάξεως και ανερχόμενον εις 2% επ' αυτής, εφόσον το άθροισμα των περί ων το άρθρον 14 πηλίκων είναι μεγαλύτερον των 8.200 μέχρι 9.000 ημερών, εις 5% εφόσον το άθροισμα τούτο είναι μεγαλύτερον των 9.000 ημερών και μέχρις 9.720 ημερών, εις 10% εφόσον το άθροισμα είναι μεγαλύτερο των 9.720 και μέχρι 10.080 ημερών, εις 11% εφόσον το άθροισμα τούτο είναι μεγαλύτερον των 10.080 μέχρι 10.800 ημερών, εις 15% εφόσον το άθροισμα τούτο είναι μεγαλύτερο των 1.800 και μέχρις 11.520 ημερών και εις 25% εφόσον το άθροισμα τούτο είναι μεγαλύτερον των 11.520 ημερών. Του ανωτέρω επιδόματος δικαιούνται κα τα κατά τας κειμένας διατάξεις, μέλη της οικογενείας του ησφαλισμένου ή συνταξιούχου και εις ποσοστόν ανάλογον με την δικαιουμένην υπ' αυτών σύνταξιν.

"Από 1.3.1998 για το επίδομα του παρόντος άρθρου υπολογίζεται και η υπηρεσία των αρχιπλοηγών, πλοηγών και του βοηθητικού προσωπικού των πλοηγικών σταθμών, ως και των πλοηγών σε λιμένες της αλλοδαπής. Η διάταξη αυτή ισχύει και για όσους είναι συνταξιούχοι του Ν.Α.Τ. κατά το χρόνο που αρχίζει η εφαρμογή της".

"Για το επίδομα του παρόντος άρθρου υπολογίζεται και η υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας από το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Υ.Ε.Ν., εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής της υπηρεσίας οι υπάλληλοι ήταν ασφαλισμένοι στο Ν.Α.Τ.".

 

Αρθρο: 33Α

Ημ/νία: 08.03.1995

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Οικογενειακά επιδόματα

Λήμματα
ΝΑΤ, Ειδικός λογαριασμός Οικογενειακών επιδομάτων ναυτικών ΕΛΟΕΝ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 25 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255). Για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΟΕΝ, βλέπε ΠΔ 213/1983 (ΦΕΚ Α' 77), το οποίο έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το ΠΔ 380/1994 (ΦΕΚ Α' 213). Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άθρρου 1 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109). Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 08.03.1995 με την παρ. 1α άρθρου 11 Ν. 2297/1995 (ΦΕΚ Α' 50). Η παρ. 6 προστέθηκε από 08.03.1995 με την παρ. 1β άρθρ. 11 Ν. 2297/1995.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Συνίσταται ίδιος και αυτοτελής λογαριασμός διανεμητικού συστήματος υπό τον τίτλον "Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ)", υπαγόμενος υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με σκοπόν την χορήγησιν οικογενειακών επιδομάτων εις τους Ελληνας ναυτικούς.

2. Πόροι του ΕΛΟΕΝ είναι:

α) Εισφορά του πλοιοκτήτου εκ 2% επί των συμφωνηθέντων εις τας οικείας συλλογικάς συμβάσεις μισθού και επιδομάτων και επί μη συνάψεως συλλογικής συμβάσεως επί των υποκειμένων εις εισφοράν υπέρ ΝΑΤ αποδοχών των ναυτικών, εισπραττομένη από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου εκτός εάν ωρισθή εις τας συλλογικας συμβάσεις προγενέστερος χρόνος. β) Εισφορά των ναυτικών εκ ποσοστού 1% υπολογιζομένη ως ανωτέρω και εισπραττομένη από της πρώτης του επομένου μηνός από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου.

γ) Αι πρόσοδοι εκ της περιουσίας του ΕΛΟΕΝ και εκ πάσης χαριστικής αιτίας.

"3. Οι πιο πάνω εισφορές υπολογίζονται στη νόμιμη σύνθεση του πλοίου, παρακρατούνται από τον πλοιοκτήτη κατά την πληρωμή των αποδοχών στους ναυτικούς και αποδίδονται στο ΝΑΤ, στο οποίο περιέρχεται η διαφορά, με τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες παρακρατούνται και αποδίδονται σε αυτό και οι λοιπές εισφορές".

"4. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται ο φορέας διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.), ο τρόπος οργανώσεως και λειτουργίας του, οι δικαιούχοι του επιδόματος και η διαδικασία εισπράξεως και αποδόσεως των εισφορών προς τον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Το ύψος του κατ' έτος χορηγούμενου επιδόματος του τυχόν

συμπληρωματικού αυτού, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής αυτού καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ./Ε.Λ.Ο.Ε.Ν..

Υπόλοιπα που προκύπτουν μετά το κλείσιμο του ισολογισμού στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης διατίθενται για την κάλυψη της καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων, που αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση και για το σκοπό αυτόν μεταφέρονται στην επόμενη διαχειριστική χρήση. Εάν και πάλι απομένει ικανό υπόλοιπο, μετά την κάλυψη των υπχορεώσεων αυτών μαζί με τυχόν υπόλοιπο που εισπράττεται από το Ν.Α.Τ. μετά το κλείσιμο του ισολογισμού του που αφορά τη χρήση της υπάρξεως του πλεονάσματος, δύναται να διατίθεται προς νέα συμπληρωματική διανομή.

Εάν διενεργηθεί συμπληρωματική διανομή και προκύψει και πάλι υπόλοιπο από οποιαδήποτε αιτία το υπόλοιπο αυτό του συγκεκριμένου έτους, καθώς και οποιοδήποτε ποσό προκύπτει από παραγραφές βεβαιωμένων οικογενειακών επιδομάτων προστίθενται στο κατά τις επόμενες διατάξεις προβλεπόμενο αποθεματικό του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.".

5. Δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών, Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται το προσωπικόν, η διοικητική διάρθρωσις και πάσα άλλη λεπτομέρεια αφορώσα την οργάνωσιν και λειτουργίαν του ως άνω ΕΛΟΕΝ".

"6. Επιτρέπεται η δημιουργία και διατήρηση απ' Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.

αποθεματικού κεφαλαίου δια της παρακρατήσεως εκ των πάσης φύσεως εισπραττομένων πόρων του ποσοστού μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) κατά ετήσια-χρήση, προς το σκοπό της αντιμετωπίσεως δυσμενών - συνθηκών ή κρίσεως της Εθνικής Ναυτιλίας ή λόγω παροπλισμού των πλοίων ή άλλων σοβαρών αιτιών.

Το συνολικό ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου καθορίζεται, εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.

Υπόλοιπα που έχουν προκύψει μέχρι 31.12.1994 από κεφάλαια ή τόκους διαχειριστικής χρήσεως του 1992 και όλων των προγενέστερων αυτής, αποτελούν αποθεματικό κεφάλαιο του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.

Οι τόκοι του εκάστοτε αποθεματικού κεφαλαίου δύνανται να

προστίθενται στα κατ' έτος χορηγούμενα από το ΝΑΤ ποσά για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος από τον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.

Τα αποθεματικά κεφάλαια του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. δύνανται να επενδύονται και σε έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.

Τα κατ' έτος παρά του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. εισπραττόμενα ποσά από το ΝΑΤ πριν το κλείσιμο των ισολογισμών του λογίζονται ως προς τον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. ότι αποτελούν εισφορές των ναυτικών του αμέσως προηγούμενου της εισπράξεως έτους, εκτός αν άλλως ορίζεται από το ΝΑΤ κατά την απόδοση αυτών. Κάθε λεπτομέρεια σε σχέση με την εφαρμογή της ως άνω παραγράφου 6 ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ./Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".

 

Αρθρο: 34

Ημ/νία: 21.02.2002

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Επανάληψις ναυτικού επαγγέλματος

Λήμματα
ΝΑΤ, Ναυτικός τυγχάνων παροχής ΝΑΤ, Επανάληψη ναυτικού επαγγέλματος

Σχόλια
Βάσει της παρ. 4 εκδόθηκε η ΥΑ 2413.1/1/88/1988 (ΦΕΚ Β' 492). Η παρ. 7 προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου 3 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109). Οι παρ. 4 και 5 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από 21.02.2002 με την παρ. 1 άρθρου 8 Ν. 2987/2002 (ΦΕΚ Α' 27).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 53 Ν. 3170/1955 και

άρθρον 18 ΝΔ 152/1974)

1. Ναυτικός, τυγχάνων παροχής εκ του ΝΑΤ δεν δύναται να επαναλάβη το ναυτικόν επάγγελμα, εξαιρέσει της περιπτώσεως καθ' ην η σύνταξις ή εφάπαξ αποζημώισις απενεμήθη λόγω ανικανότητος αποδραμούσης

μεταγενεστέρως.

2. Εις την περίπτωσιν ταύτην προϋπόθεσις επαναλήψεως του ναυτικού επαγγέλματος είναι αφενός η υπό των κατα το άρθρον 27 Υγειονομικών Επιτροπών γνωμοδότησις, μετ' εξέτασιν του αιτούντος την επανάληψιν ότι ούτος είναι υγιής και αφ' ετέρου η επιστροφή εις το ΝΑΤ παντός ποσού όπερ κατεβλήθη αυτώ λόγω εφάπαξ αποζημιώσεως.

3. Των διατάξεων του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι προσλαμβανόμενοι ως αρχιπλοηγοί και πλοηγοί, δι' ους εφαρμόζονται αι σχετικαί περί αυτών ειδικαί διατάξεις.

"4. α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, επιτρέπεται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος ναυτικούς που δεν έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους να επαναλάβουν το ναυτικό επάγγελμα σε πλοία ανεξαρτήτως σημαίας με αναστολή της καταβολής της παρεχόμενης κύριας και επικουρικής σύνταξης. Μετά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού πέμπτου έτους επιτρέπεται ομοίως η επανάληψη του ναυτικού επαγγέλματος κατά τη διάρκεια της οποίας δεν αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης, αλλά το ποσά αυτής ή του αθροίσματος των συντάξεων σε περίπτωση συρροής, που υπερβαίνει τα επτακόσια πενήντα ευρώ, καταβάλλεται μειωμένο κατά εβδομήντα τοις εκατό. Στους παραπάνω συνταξιούχους χορηγούνται αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας ή

ανανεώνονται τα κατεχόμενα. Η καταβολή των συντάξεων αυτών αναστέλλεται από τον επόμενο μήνα χορήγησης του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας ή ανανέωσης του κατεχόμενου αποδεικτικού και διαρκεί για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο συνταξιούχος κατέχει το αποδεικτικό. Σε περίπτωση επανάληψης του ναυτικού επαγγέλματος σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας, η καταβολή των συντάξεων αυτών αναστέλλεται από τον επόμενο μήνα της ναυτολόγησης και για όσο χρονικά διάστημα διαρκεί αυτή. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια αναστολής καταβολής των συντάξεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός.

β) Για τους πολύτεκνους συνταξιούχους ναυτικούς με ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους, καθώς και τους συνταξιούχους ναυτικούς με τέκνα ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία με αναπηρία άνω του εξήντα επτά τοις εκατό, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για την αναστολή ή τον περιορισμό καταβολής της σύνταξης της περιπτώσεως α'".

"5. Η θαλάσσια υπηρεσία που αποκτάται σύμφωνα με τα παραπάνω προσμετράται για τον επανυπολογισμό προς επαύξηση της κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και της εφάπαξ παροχής από τα Ταμεία Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού, με την προϋπόθεση πλήρους καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Στην περίπτωση που η υπηρεσία αυτή κατά τον επανυπολογισμό μειώνει το συνταξιοδοτικό μισθό των τελευταίων σαράντα οκτώ μηνών, υπολογίζεται μόνο για την αύξηση του ποσοστού των συντάξεων. Λαμβάνεται επίσης υπόψη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την απόκτηση νέων αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας."

6. Εν περιπτώσει ατυχήματος εν υπηρεσία επαναλαβόντος το επάγγελμα συνταξιούχου λόγω γήρατος ναυτικού ούτος κατ' ιδίαν αυτού επιλογήν λαμβάνει σύνταξιν ατυχήματος ή τοιαύτην γήρατος.

"7. Απαγορεύεται η ναυτολόγηση συνταξιούχων άλλων ασφαλιστικών οργανισμών που κατέχουν ναυτικό φυλλάδιο. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την άμεση διακοπή της σύνταξης των πιο πάνω συνταξιούχων για όσον χρόνο εργάζονται σε πλοίο".

 

Αρθρο: 35

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Κύρωσις αποφάσεως

Λήμματα
ΝΑΤ, Κύρωση ΥΑ 30542/2/74/15.1.1974

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 19 ΝΔ 152/1974)

Κυρούται αφ' ης εξεδόθη η υπ' αριθ. 30542/2/74 από 15 Ιανουαρίου 1974 απόφασις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας περί επαναλήψεως του ναυτικού επαγγέλματος υπό συνταξιούχων λόγω γήρατος έχουσα ούτω:

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Εχοντες υπόψει:

α) Την ανεπάρκειαν του εν ενεργεία εθνικού ναυτεργατικού δυναμικού όπως καλύψη τας εις πληρώματα ανάγκας της Ελληνικής Ναυτιλίας, ένεκεν της οποίας καθίσταται προβληματική η επάνδρωσις των ελληνικών πλοίων. β) Την εν προκειμένω γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού κατά την συνεδρίασιν αυτού της 17.12.1973, αποφασίζομεν:

1. Επιτρέπεται εις τους λόγω γήρατος συνταξιοδοτηθέντας υπό του ΝΑΤ μέχρι τςη 31.12.73 όπως επαναλάβουν το ναυτικόν επάγγελμα εκ του οποίου λόγω της συνταξιοδοτήσεώς των είχον απομακρυνθή, εφόσον ήθελον κριθή ικανοί προς τούτο υπό της Πρωτοβαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής του ΝΑΤ. Οι ούτω κρινόμενοι ικανοί δύνανται να ναυτολογούνται εις θέσεις και ειδικότητας δια τας οποίας κατέχουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητος. Κατ' εξαίρεσιν οι ούτω επαναλαμβάνοντες το ναυτικόν επάγγελμα δεν δύνανται εν ουδεμιά περιπτώσει να πλοιαρχεύσουν επί οιουδήποτε πλοίου έστω και εάν κατέχουν το δια την πλοιαρχίαν αυτού απαιτούμενον δίπλωμα ή πτυχίον, δύνανται όμως να υπηρετήσουν επ' αυτού εις υποτεταγμένην θέσιν.

Η υπό τας ανωτέρω προϋποθέσεις επανάληψις του ναυτικού επαγγέλματος υπό των συνταξιούχων δεν συνεπάγεται την διακοπή της εις αυτούς καταβαλλομένης υπό του ΝΑΤ συντάξεως.

2. Η υπό των συνταξιούχων κτωμένη θαλασσία υπηρεσία, δια την οποίαν καταβάλλονται άπασαι αι βαρύνουσαι τους ιδίους και τους πλοιοκτήτας προβλεπόμεναι εισφοραί και κρατήσεις, προσμετράται εις την όλην θαλάσσιαν υπηρεσίαν αυτών και λαμβάνεται υπόψιν κατά τον

επανυπολογισμόν δια την επαύξησιν της συντάξεως και της εφάπαξ παροχής εκ των Ταμείων Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού, αποκλειστικώς και μόνον εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν αθροιστικώς λαμβανομένη ανέρχεται εις δέκα οκτώ τουλάχιστον μήνας οίτινες δέον να έχουν αποκτηθή εντός τριετίας κατ' ανώτατον όριον από της υπ' αυτού επαναλήψεως του ναυτικού επαγγέλματος.

3. Εν περιπτώσει ατυχήματος κατά την διάρκειαν της ναυτολογήσεώς του ο επανασκών το επάγγελμα συνταξιούχος, λαμβάνει κατά την ιδίαν αυτού επιλογήν σύνταξιν ατυχήματος ή τοιαύτην γήρατος.

4. Εις τον προτιθέμενον όπως επαναλάβη το ναυτικόν επάγγελμα συνταξιούχον αποδίδεται υπό του ΝΑΤ το ναυτικόν του φυλλάδιον. Επ' αυτού και προς της επιδόσεώς του αναγράφεται δια κεφαλαίων γραμμάτων η ένδειξις ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ μνημονεύεται δε εν συνεχεία η απόφασις της Υγειονομικής Επιτροπής δυνάμει της οποίας εκρίθη ούτος ικανός όπως επαναλάβη το ναυτικόν επάγγελμα, όπως και αδυναμία αυτού, εφόσον πρόκειται περί προσωπικού καταστρώματος, όπως αναλάβη την πλοιαρχίαν οιουδήποτε πλοίου.

5. Η κατά παράβασιν των εν τη παρούση αποφάσει τιθεμένων

προϋποθέσεων επανάληψις του ναυτικού επαγγέλματος συνεπάγεται την απόλυσιν εκ του πλοίου του ούτω ναυτολογηθέντος συνταξιούχου και την μη αναγνώρισιν και προσμέτρησιν της υπ' αυτού κτηθείσης υπηρεσίας εν τω συνόλω της έστω και αν πληρούνται οι προς τούτο προϋποθέσεις της παραγράφου 2 της παρούσης.

6. Η παρούσα έχουσα προσωρινόν χαρακτήρα δύναται ανακληθή δια νεωτέρας τοιαύτης.

Κοινοποιηθήτω προς εκτέλεσιν.

Ο Υπουργός

Κ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αρθρο: 36

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Εξαγοραί υπηρεσιών

Λήμματα
ΝΑΤ, Εξαγορές υπηρεσιών

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 27 Ν. 4502/1966)

Από της εφαρμογής του Ν. 4502/1966 περί ΝΑΤ (10 Μαρτίου 1966) και εφεξής ΚΑΙ ΜΕΤΑ την απονομήν της βάει του ανωτέρω νόμου απονεμητέας συντάξεως:

1. Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι μηνών από της απονομής ταύτης, Αξιωματικοί Ε.Ν., απόφοιτοι ΔΣΕΝ δύνανται να καταστήσουν "πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν" Δοκίμου Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ακτοπλοϊας το ήμισυ του αναγκαίου χρόνου φοιτήσεώς των εις τας ΔΣΕΝ, εφόσον καταβάλλουν εις το ΝΑΤ τας εισφοράς ναυτικού και πλοιοκτήτου επί του κατά την αυτήν ημερομηνίαν ισχύοντος μισθολογίου Δοκίμου Πλοιάρχου ή Μηχανικού (δια τους Μηχανικούς και Ασυρματιστάς) Ακτοπλοϊας.

2. Μηχανικοί Ε.Ν., απόφοιτοι ανεγνωρισμένων Νυκτερινών Σχολών Μηχανικών Ε.Ν., αποκτούν ως "πραγματικήν υπηρεσίαν" Δοκίμου Μηχανικού Ακτοπλοϊας το ήμισυ του εκάστοτε αναγκαίου χρόνου μαθητείας παρά Μηχανουργείω ξηράς, προς λήψιν Διπλώματος Μηχανικού Ε.Ν., εφόσον καταβάλουν εις το ΝΑΤ τας εισφοράς ναυτικού και πλοιοκτήτου, επί του κατά την αυτήν ημερομηνίαν ισχύοντος μισθολογίου Δοκίμου Μηχανικού Ακτοπλοϊας.

Η εκ της κατά τ' ανωτέρω (εδάφια 1 και 2) "πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας" επερχομένη αύξησις του ποσού της συντάξεως, καταβάλλεται από την πρώτην του επομένου μηνός της πλήρους προς το ΝΑΤ καταβολής των κατά τ' ανωτέρω (εδάφια 1 και 2) εισφορών.

Δια Κανονισμού ορισθήσονται τα δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος και ο τόπος των απαιτουμένων να προσκομισθώσι πιστοποιητικών, ως και πάσα άλλη αναγκαία προς τούτο λεπτομέρεια.

 

Αρθρο: 37

Ημ/νία: 13.10.1999

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
(Αρθρον 4 Ν. 485/1976) Εξαγορά υπηρεσίας εις πλοία υπό ξένην σημαίαν και χρόνον στρατιωτικών υπηρεσιών

Λήμματα
ΝΑΤ, Εξαγορά χρόνου υπηρεσίας σε πλοία υπό ξένη σημαία στρατιωτικών υπηρεσιών

Σχόλια
Η περίπτ. β της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 5 Ν. 1358/1983 (ΦΕΚ Α' 64). Η περίπτ. γ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255). Η εντός " " πρώτη περίοδος της περίπτ. γ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 5 Ν. 1358/1983. Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 Ν. 1085/1980. Η παρ. 13 προστέθηκε με την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109). Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 13.10.1999 με την παρ. 6 άρθρου 15 Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α' 211). Η περίπτ. β της παρ. 8, όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 9 άρθρου 14 Ν. 2329/1995 (ΦΕΚ Α' 172), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 13.10.1999 με την παρ. 7 του άρθρου 15 Ν. 2743/1999.

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 4 Ν. 485/1976)

1. Επιτρέπεται υπό του ησφαλισμένου ή συνταξιούχου ναυτικού ή της οικογενείας του, ως αύτη νοείται κατά τας κειμένας περί ΝΑΤ διατάξεις, η εξαγορά χρόνου υπηρεσίας διανυθέντος προ της ισχύος του παρόντος νόμου:

α) χρόνου υπηρεσίας διανυθέντος επί πλοίων υπό ξένην σημαίαν συμβεβλημένων ή μη ασφαλιστικώς μετά του ΝΑΤ,

"β) Χρόνου υπηρεσίας μέχρι 3 χρόνια που διανύθηκε στις Ενοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας καθώς και στο Λιμενικό και στο Πυροσβεστικό Σώμα που υπηρετούσαν με την ιδιότητα του μόνιμου ή εθελοντή ή ανακαταταγμένου".

"γ) "Χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε σε εφεδρεία ή σε θητεία στις Ενοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας καθώς και στο Λιμενικό και στο Πυροσβεστικό Σώμα. Ο χρόνος αυτός εξαγοράζεται από τα πρόσωπα της παρ.

1 και υπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του και 12ετή πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης".

Κατ' εξαίρεσιν, εφεδρική υπηρεσία της περιόδου από 28ης Οκτ. 1940 μέχρι 31 Δεκ. 1949 ως και κατά την επιστράτευσιν του έτους 1974, υπολογίζεται τόσον δια την επαύξησιν όσον και δια την θεμελίωσιν συνταξιοδοτικού δικαιώματος".

δ) χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας εν όλω ή εν μέρει διανυθέντος από 28 Οκτωβρίου 1940 έως 15 Αυγούστου 1945 εις τας Ενόπλους Δυνάμεις των κατά την διάρκειαν του Β' Παγκοσμίου Πολέμου Συμμάχων της Ελλάδος χωρών.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον εξαγορά επιτρέπεται εφόσον:

Α) Η προς εξαγοράν υπηρεσία:

α) Δεν συμπίπτει με τοιαύτην ναυτολογήσεως ή ετέραν εξαγορασθείσαν ή αναγνωρισθείσαν δια συνταξιοδότησιν υπό του ΝΑΤ,

β) δεν έχει υπολογισθή ή δεν είναι απαραίτητος ο υπολογισμός αυτής δια λαμβανομένην υπό του ναυτικού ή της οικογενείας αυτού, σύνταξιν εκ του Δημοσίου, ως μονίμου, εφέδρου ή εθελοντού και

γ) ανάγεται εις χρόνο, προκειμένου περί της περιπτώσεως α' της παραγράφου 1, μετά την απογραφή του ησφαλισμένου ως ναυτικού και

Β) ο ναυτικός δεν έχει καταδικασθή δι' αδικήματα συνεπαγόμενα αυτοδικαίως την αποστέρησιν των πολιτικών δικαιωμάτων κατά το άρθρον 59 του Ποινικού Κώδικος ή δια τα οποία κατεγνώσθη τοιαύτη κατά τα άρθρα 60, 61 και 62 του Ποινικού Κώδικος τελεσθέντα κατά την διάρκειαν της περί ης τα εδάφια α' και β' της παραγράφου 1 του παρόντος υπηρεσίας του ή και μετά την απόλυσίν του.

"3. Η εξαγορά ενεργείται:

α) εις την περίπτ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δι' υπηρεσίαν επί πλοίων υπό ξένας σημαίας μη συμβεβλημενων μετά του ΝΑΤ επί τη καταβολή των οφειλομενων δια τον εξαγοραζόμενον χρόνον και την ειδικότητα υφ' ην εκτήθη εισφορών πλοιοκτήτου και ναυτικού υπέρ ΝΑΤ, ΤΠΑΕΝ και λοιπών παρά τω ΝΑΤ κεφαλαίων και λογαριασμών των ισχυουσών κατά τον χρόνον της εξαγοράς.

Αι εισφοραί αύται, υπολογίζονται επί του κατά το άρθρο 84 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 792/1978, μισθού του ισχύοντος κατά τον χρόνον της εξαγοράς δια συμβεβλημένον μετά του ΝΑΤ φορτηγόν πλοίον ξηρού φορτίου 15.000 τ.D.W., επηυξημέναι αα) κατά τέσσαρας μονάδας και ββ) με το 1/25 της υπέρ ΚΝΕ εισφοράς της αναλογούσης εις το ανωτέρω πλοίον, άνευ ετέρας προσαυξήσεως εφόσον η καταβολή των εισφορών

πραγματοποιείται εντός έτους από της εκ του πλοίου απολύσεως του ναυτικού.

β) Εις τας περιπτώσεις β, γ και δ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου επί τη καταβολή των υπέρ ΝΑΤ, ΤΠΑΕΝ και λοιπών παρά τω ΝΑΤ κεφαλαίων και λογαριασμών εισφορών πλοιοκτήτου και ναυτικού των ισχυουσών κατά τον χρόνον της εξαγοράς, επί του κατά το άρθρο 16 συνταξιοδοτικού μισθού πλοίων Β κατηγορίας ως ούτος διεμορφώθη και διαμορφούται και προσαυξάνεται δια των εκάστοτε ποσοστών αυξήσεως των συντάξεων εφ' όσον η καταβολή των εισφορών πραγματοποιηθή εντός προθεσμίας ενός έτους από της ισχύος του παρόντος νόμου. Δια την κατά τα ανωτέρω εξαγοράν οι εν τω Πολεμικώ Ναυτικώ βαθμοί λογίζονται αντιστοιχούντες:

Ι. Οι ανώτεροι του Υποπλοιάρχου ΠΝ προς Πλοίαρχον.

ΙΙ. Ο του Υποπλοιάρχου ΠΝ προς Υποπλοίαρχον ΕΝ.

ΙΙΙ. Ο του ανθυποπλοιάρχου και Σημαιοφόρου ΠΝ προς Ανθυποπλοίαρχον ΕΝ. IV. Ο του Ανθυπασπιστού και Υπαξιωματικού ΠΝ προς Ναύκληρον ΕΝ. V. Ο του Διόπου, πτυχιούχου Ναύτου και Ναύτου ΠΝ προς Ναύτην ΕΝ. Η ανωτέρω αντιστοιχία ισχύει και δια τους βαθμούς των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων περί ων αι περίπτ. γ' και δ' της παρ.

1 του παρόντος άρθρου τους εξομοιουμένους προς τους εν τω προηγουμένω εδαφίω βαθμούς Πολεμικού Ναυτικού".

"4. Η εξαγορά υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ. πραγματοποιείται με τις ισχύουσες εισφορές κατά το χρόνο της εξαγοράς, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο."

5. Η εξαγοραζομένη υπηρεσία περι ης η παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον δια την θεμελίωσιν συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμόν της συντάξεως του ναυτικού ή της οικογενείας του αποκλειομένης της χρησιμοποιήσεως αυτής δια την απόκτησιν αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος πλην της επί πλοίων ΠΝ υπηρεσίας περιπτώσεως β' της αυτής ως άνω παραγράφου δια την οποίαν ισχύουν αι κείμεναι διατάξεις.

6. Η αναγνωριζομένη υπηρεσία αποδεικνύεται ως ακολούθως:

α) Δι' υπηρεσίαν της παρ. 1 περίπτωσις α' δια πιστοποιητικού πληρούντος τας προϋποθέσεις των κειμένων διατάξεων κατά τον χρόνον της απολύσεως του ναυτικού εκ του υπό ξένην σημαίαν πλοίου.

β) Δι' υπηρεσίαν της παρ. 1 περιπτώσεις β', γ' και δ', δια

πιστοποιητικού της αρμοδίας Στρατολογικής Υπηρεσίας ή Αρχηγείου ή κατά τα δι' αποφάσεως του ΔΣ/ΝΑΤ καθορισθησόμενα.

7. Η εξαγορά υπηρεσίας εγκρίνεται δι' αποφάσεως του Γενικού Διευθυντού του ΝΑΤ εν η απαραιτήτως δέον να καθορίζωνται πλην άλλων στοιχείων, ο χρόνος της εξαγοραζομένης υπηρεσίας, η κατηγορία του πλοίου, η ειδικότης του ναυτικού και το ποσόν των εισφορών.

Κατά της αποφάσεως του Γενικού Διευθυντού επιτρέπεται αίτησις αναθεωρήσεως κατά τας κειμένας διατάξεις.

8. Αι διατάξεις των προηγουμενων παραγράφων 1 έως και 7 ισχύουν και δι' εξαγοράν χρόνου υπηρεσίας διανυομένου και μετά την έναρξιν της ισχύος του νόμου 485/1976 υπό τους κάτωθι ειδικώτερους όρους: α) Η ετησία προθεσμία, εντός της οποίας, κατά την εξαγοράν δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, άρχεται από της ημερομηνίας απολύσεως ή αποστρατεύσεως του ναυτικού αναλόγως της εφαρμοζομένης περιπτώσεως της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

"β) Η υπηρεσία σε πλοία με ξένη σημαία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον πλοίαρχο του πλοίου στο οποίο υπηρέτησε ο ναυτικός και θεωρείται το ακριβές του περιεχομένου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 372/1977 (ΦΕΚ 115 Α'), μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την απόλυσή του από το πλοίο. Το γνήσιο της υπογραφής του πλοιάρχου μπορεί να βεβαιώνεται και από τον εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρίας με δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία η υπογραφή του θεωρείται από αρμόδια δημόσια ελληνική αρχή."

9. Εις την κατά το εδάφιον γ' της παράγρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου περί ΝΑΤ, δεκαετή εργασίαν εν πλοίω δύναται να υπολογισθή μέχρι του ενός πέμπτου αυτής θαλασσία υπηρεσία, διανυθείσα έπί πλοίων Πολεμικού Ναυτικού εν ενεργεία, υπό μονίμου αξιωματικού αυτού.

10. Απαγορεύεται επί ποινή ακυρότητος η εξαγορά υπηρεσίας υπό ναυτικού εάν αύτη εκτήθη καθ' ον χρόνον ούτος ετύγχανε τιμωρημένος υπό του Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.

11. Εις περίπτωσιν καθ' ην οι αιτούντες τας εξαγοράς κατά την παράγραφον 1γ του παρόντος άρθρου και κατά το άρθρον 41 του παρόντος νόμου άγουν ηλικίαν άνω των 65 ετών, δια της πραγματοποιήσεως δε της εξαγοράς συμπληρώσουν συνταξιοδοτικά προσόντα, δύνανται αντί της αμέσου καταβολςη του προς εξαγοράν απαιτουμένου ποσού να τήσουν την συνταξιοδότησίν των, οπότε το προς εξαγοράν καταβλητέον ποσόν εξοφλείται ατόκως δια κρατήσεων του ημίσεος (1/2) της καταβληθεισομένης συντάξεως.

12. Δι' αποφάσεως του ΔΣ εγκρινομένης υπό του Υπουργού θέλουσι καθορισθή πάσαι αι αναγκαίαι εν προκειμένω λεπτομέρειαι δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου και την πραγματοποίησιν των υπό τουτου προβλεπομένων εξαγορών ως και της τοιαύτης του άρθρου 41 του παρόντος.

"13. Επιτρέπεται η εξαγορά από τον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο ναυτικό και την οικογένειά του του χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε σε πλοία με ξενη σημαία των οποίων οι πλοιοκτήτες δεν έχουν υπογράψει συμβάσεις ασφάλισης με το ΝΑΤ. Η εξαγορά γίνεται με καταβολή των εισφορών οι οποίες ισχύουν για αντίστοιχα συμβεβλημένα πλοία, επαυξημένων κατά 7 ποσοστιαίες μοναδες".

 

Αρθρο: 37Α

Ημ/νία: 06.11.1980

Ημ/νία Ισχύος: 06.11.1980

 

Τίτλος Αρθρου
Περιορισμοί εις αναγνώρισιν υπηρεσίας

Λήμματα
ΝΑΤ, Περιορισμοί στην αναγνώριση θαλάσσιας υπηρεσίας

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 33 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Ναυτικοί υπηρετούντες εις θαλαμηγούς υπό ξένας σημαίας, δεν δικαιούνται ν' αναγνωρίσουν ετησίως θαλασσίαν υπηρεσίαν μεγαλυτέραν των 7 μηνών, εφόσον παρέχεται εις αυτούς δικαίωμα εξαγοράς της υπηρεσίας αυτής.

2. Υπηρεσία ναυτικών εις πλοία υπό ξένην σημαίαν ευρισκόμενα εις παροπλισμόν δεν αναγνωρίζεται.

3. Υπηρεσία ναυτικών εις παρωπλισμένα πλοία υπό Ελληνικήν σημαίαν δύναται ν' αναγνωρισθή μόνον μέχρι του χρόνου των 7 μηνών ετησίως".

 

Αρθρο: 38

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Εξαγορά προϋπηρεσίας Δωδεκανησίων ναυτικών κ.λπ.

Λήμματα
ΝΑΤ, Δωδεκανήσιοι ναυτικοί, Εξαγορά προϋπηρεσίας

Σχόλια
Η παρ. 4 της περίπτ. Β τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 27 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 33 Ν. 4502/1966,

άρθρον 4 παρ. 11 Ν. 485/1976 και

άρθρον 16 παρ. 2, 3, 4 Ν. 792/1978)

Α'. 1. Δωδεκανήσιοι απογεγραμμένοι ή απογραφησομένοι, ως ναυτικοί, συμπληρούντες μέχρι της 31.12.1966 (έτους της ενάρξεως ισχύος του Νόμου 4502/1966) ηλικία 65 ετών και άνω, εφόσον δι' εξαγοράν της προ της ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου εις την Ελλάδα υπηρεσίας των συμπληρώσουν 15ετή εν συνόλω "πραγματικήν ναυτική υπηρεσίαν", δικαιούνται τη αιτήσει των, συντάξεως γήρατος, αντιστοιχούσης εις 15 ετών "πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν".

Η κατά το παρόν εδάφιον εξαγοραστέαν υπηρεσία, είναι η προκύπτουσα: α) εκ των Ιταλικών ναυτικών φυλλαδίων, β) εκ των προσωρινών ναυτικών φυλλαδίων, των εκδοθέντων, είτε υπό της Βρεταννικής στρατιωτικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου, είτε υπό των Δημάρχων και των Δημογερόντων Δωδεκανήσου, που κατά την χρονικήν περίοδον από 9.5.45 μέχρι 31.3.47 και προ της εφαρμογής του Ν.Δ. 602/1948 (ΦΕΚ 95 Α') "περί της εν Δωδεκανήσω εφαρμοστέας νομοθεσίας περί της Εμπορικής Ναυτιλίας" και γ) εκ των Μητρώων Λιμενικών Αρχών περιόδου Ιταλικής κατοχής Δωδεκανήσου, υπό την απαραίτητον προϋπόθεσιν ότι οι εν λόγω Δωδεκανήσιοι είχον απογραφή ως ναυτικοί κατά την περίοδον της Ιταλικής κατοχής της Δωδεκανήσου και συμφώνως προς τας αυτόθι ισχυούσας διατάξεις. Οι περί ων το παρόν εδάφιον απογραφησόμενοι, Δωδεκανήσιοι, δύνανται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από της ενάρξεως της ισχύος του νόμου 4502/1966, ν' απογραφώσιν, ως ναυτικοί, τη αιτήσει των, κατά παρέκκλισιν των ισχυουσών "περί απογραφής των μαθητευομένων ναυτικών, των ναυτικών κλπ.", διατάξεων, απαλλασσόμενοι, προς τούτο παντός τέλους ή δικαιώματος. Η εν προκειμένω κατά παρέκκλισιν απογραφή

πραγματοποιείται επί σκοπώ και μόνον της κατά τον παρόντα νόμον συνταξιοδοτήσεώς των. Δι' αποφάσεως του Υπουργού θέλουσιν ορισθή τα αναγκαία πιστοποιητικά, η εν γένει διαδικασία, ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια, δια την πραγματοποίησιν της περί ης η παρούσα παράγραφος απογραφής.

2. Αι εισφοραί της, κατά το προηγούμενον εδάφιον, εξαγοράς: α) Συνίσταται εις τας προς το ΝΑΤ και λοιπούς παρά τω ΝΑΤ

λογαριασμούς και Κεφάλαια εισφοράς ησφαλισμένου και πλοιοκτήτου. β) Υπολογίζονται επί του μισθού, όστις ισχύει κατά τον χρόνον της υποβολής της περί συνταξιοδοτήσεως αιτήσεως και αντιστοιχούν εις τας ειδικόατητας και βαθμούς, υφ' ους ο ναυτικός φέρεται ναυτολογημένος κατά την εξαγοραζομένην περίοδον της "πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας" του.

γ) Εξοφλούνται ατόκως δια κρατήσεως του ενός τετάρτου (1/4) της εκάστοτε καταβαλλομένης μηνιαίας συντάξεως.

3. Η ακτά το ως άνω εδάφιον 1 αίτησις δέον να υποβληθή εις ΝΑΤ εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από της ισχύος του νόμου 4502/1966, δυναμένης της προθεσμίας ταύτης να παραταθή δια Π.Δ., εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού, δι' εν εισέτι εξάμηνον.

4. Το δια της παρούσης παραγρ. παρεχόμενον δικαίωμα παραγράφεται οριστικώς μετά την πάροδον και της υπό του ως άνω εδαφίου προβλεπομένης προθεσμίας.

5. Η υπό του εδαφίου 1 της παρούσης παράγρ. προβλεπομένης σύνταξις, απονέμεται εις την οικογένειαν των τυχόν θνησκόντων ναυτικών, προ της εκπνοής της υπό του άνω εδαφίου 3 προβλεπομένης προθεσμίας, εφόσον ούτοι κατά την 31 Δεκ. του έτους της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου συνεκέντρωσαν απάσας τας υπό του ως άνω εδαφίου 1 προβλεπομένας προϋποθεσεις. Εις την περίπτωσιν ταύτην η προθεσμία του ως άνω εδαφίου 3 παρατείνεται επί εν εισέτι εξάμηνον.

Β'. 1. Δωδεκανήσιοι ναυτικοί πραγματοποιήσαντες, προ της

ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου εις την Ελλάδα, υπηρεσίαν αποδεικνυομένην ως εν εδαφίω 1 της προηγουμένης παραγρ. του παρόντος άρθρου ορίζεται, δύνανται τη αιτήσει των να καταστήσουν δι' εξαγοράς "πραγματικήν υπηρεσίαν" άπασαν ή και μέρος ταύτης εφόσον καταβάλουν τας προς το ΝΑΤ και λοιπούς παρ' αυτώ λειτουργούντας Λογαριασμούς και Κεφάλαια εισφοράς ησφαλισμένου και πλοιοκτήτου, υπολογιζομένας κατά τα εν εδαφίω 2 περίοδον β' της προηγουμένης παραγρ. του παρόντος άρθρου οριζόμενα.

2. Αι εισφοραί της, κατά το προηγούμενον εδάφιον, εξαγοράς δέον να καταβληθώσιν, εφάπαξ ή δι δόσεων, εντός τριών (3) ετών ατόκως, από της ενάρξεως της ισχύος του νόμου 4502/1966, δυναμένης της προθεσμίας ταύτης να παραταθή δια Π.Δ. εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού, δι' εν εισέτι έτος.

3. Το δια της παρούσης παράγρ. παρεχόμενον δικαίωμα παραγράφεται οριστικώς μετά την πάροδον και της υπό του ως άνω εδαφίου προβλεπομένης προθεσμίας.

"4. Επαναφέρεται εν ισχύι μέχρι 31ης Δεκ. 1982 και υπό τας εν αυτώ ανφερομένας προϋποθέσεις, η ισχύς του άρθρου τούτου περί εξαγοράς προϋπηρεσίας υπό δωδεκανησίων ναυτικών του παρόντος νόμου".

5. Η υπό του εδ. 1 της παρ. Α του ανωτέρω άρθρου προβλεπομένη σύνταξις απονέμεται και εις τας οικογενείας των θανόντων ναυτικών από της 7.4.1947 και εντεύθεν, εφόσον είχον κατά την ημερομηνίαν του θανάτου των τας απαιτουμένας προϋποθέσεις αι οποίαι ορίζονται εις το εδάφιον 1.

6. Η αληθής έννοια των παραγράφων 1 και 2 στοιχείον γ' του άρθρου τούτου είναι ότι δικαίωμα εξαγοράς των προς το Νατ και λοιπών παρ' αυτώ λογαριασμών και κεφαλαίων ησφαλισμένου και πλοιοκτήτου δια κρατήσεως του 1/4 της εκάστοτε καταβαλλομένης μηνιαίας συντάξεως, έχουν και οι Δωδεκανήσιοι ναυτικοί οι συμπληρούντες μέχρι της 31.12.1978 ηλικίαν 65 ετών και άνω ως και οι οικογένειαι αυτών, εφόσον υπέβαλον εμπροθέσμως σχετικήν αίτησιν.

 

Αρθρο: 39

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Επαναφορά Δυτών εις την ασφάλισιν του ΝΑΤ

Λήμματα
ΝΑΤ, Δύτες, Επαναφορά συνταξιοδοτική στην ασφάλιση ΝΑΤ

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 51 Ν. 3170/1955 και

άρθρον 28 Ν. 4502/1966)

Από της δημοσιεύσεως του Ν. 4502/1966 και εφεξής:

α) τα εκ δυτών πληρώματα των σπογγαλιευτικών πλοίων επανέρχονται συνταξιοδοτικώς εις την υπό του ΝΑΤ παρεχομένην υποχρεωτικήν ασφάλισιν. Οι συνταξιούχοι ή τα μέλη των οικογενειών θανόντων δυτών, ων η σύνταξις καταβάλλεται υπό του Κ.Δ., θα συνταξιοδοτούνται του λοιπού υπό του ΝΑΤ, εφαρμοζομένων αναλόγως εν προκειμένω απασών των οικείων διατάξεων των αφορωσών συνταξιούχους του ΝΑΤ.

β) Τα τυχόν υπάρχοντα πιστωτικά ή χρεωστικά υπόλοιπα του, κατά τον ισολογισμόν κλεισίματος, κλάδου συντάξεων του Κ.Δ. περιέρχονται ή αναλαμβάνονται υπό του ΝΑΤ και

γ) αι κατά τας διατάξεις του Ν. 3170/1955 εισφοραί ναυτικών και πλοιοκτητών των σπογγαλιευτικών πλοίων, περιέρχονται εκ νέου εις το ΝΑΤ.

 

Αρθρο: 40

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγνώρισις υπηρεσίας ναυτικών αποστερηθέντων του δικαιώματος ναυτολογήσεως

Λήμματα
ΝΑΤ, Ναυτικοί αποστερηθέντες δικαιώματος ναυτολογήσεως, Αναγνώριση υπηρεσίας

Σχόλια
Με το άρθρο 44 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255), το χρονικό διάστημα των δύο ετών της παρ. 2β ορίστηκε σε τρία έτη και ο χρόνος ασκήσεως "μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1979" του δικαιώματος που αναφέρεται στην παρ. 5, ορίστηκε μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1981..

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 3 Ν. 374/1976 και

άρθρον 16 παρ. 1 Ν. 792/1978)

1. α) Εις απογεγραμμένους ναυτικούς αποστερηθέντας του δικαιώματος προς ναυτολόγησιν επί Ελληνικών πλοίων κατά την από 21.4.1967 μέχρις 23.7.1974 χρονικήν περίοδον λόγω αντιθέσεώς των προς την από 21.4.1967 δημιουργηθείσαν κατάστασιν αναγνωρίζεται, υπό τας προϋποθέσεις, των παραγράφων 2,3 και 4 του παρόντος, θαλασσία υπηρεσία υπολογιζομένη εις τα δύο τρίτα του χρόνου, αφ' ης εξεδόθη, μετά την 21.4.1967 και καθ' όσον διήρκεσεν εν ισχύι η απαγορεύουσα την ναυτολόγησιν διοικητική πράξις.

β) Ο κατά την ως άνω περίοδον και δια τους αυτούς λόγους χρόνος ο διανυθείς υπό εκτόπισιν ή φυλάκισιν ή καθ' ον ο ναυτικός ημποδίσθη εις την μέχρι λήξεως της κανονικής θητείας του συνέχισιν των αρξαμένων καθηκόντων του ως αιρετού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ναυτικού σωματείου ασφαλιζομένου υπό την ιδιότητα αυτήν εις ΝΑΤ υπολογίζεται ως θαλασσία υπηρεσία εις το ακέραιον.

2. Η εν παραγράφω 1 υπηρεσία αναγνωρίζεται εφόσον:

α) Δεν υπολογίζεται ο χρόνος αυτής ως συντάξιμος ένεκα ετέρας αιτίας υπό του ΝΑΤ ή ετέρου Ασφαλιστικού Φορέως.

β) Ο ναυτικός κέκτηται θαλασσίαν υπηρεσίαν επί πλοίου ενός

τουλάχιστον έτους, εξ ης εξάμηνον τουλάχιστον κατά τα τελευταία προ της απαγορεύσεως της ναυτολογήσεως "τρία έτη", εκτός εάν εκωλύθη εις την απόκτησιν της 6μήνου θαλασσίας εργασίας λόγω στρατεύσεως. Ειδικώς εν προκειμένω ως θαλασσία εργασία καλύπτουσα την 6μηνον υπηρεσίαν θεωρείται και η διανυθείσα υπό την ιδιότητα αιρετού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ναυτικού σωματείου ασφαλιζομένου υπό την ιδιότητα ταύτην εις ΝΑΤ.

γ) Η απαγόρευσις ναυτολογήσεως δεν οφείλεται εις ποινήν επιβληθείσαν υπό Πειθαρχικού Συμβουλίου Ε.Ν.

Δεν θεωρούνται ως πειθαρχικαί ποιναί και διαγράφονται από το μητρώον αι επιβληθείσαι με αιτιολογικόν την αντίθεσιν του τιμωρηθέντος προς το καθεστώς της 21.4.1967.

3. α) Η κατά την παράγρ. 1 υπηρεσία δύναται δι' εξαγοράς να καταστή πραγματική ναυτική υπηρεσία τόσον δια την συνταξιοδότησιν εκ του ΝΑΤ όσον και δια τας υπό των ΤΠΕΝ καταβαλλομένας παροχάς επί τη αιτήσει των δικαιούχων εξαγοράς, δια της καταβολής του ημίσεος των υπέρ ΝΑΤ και των παρ' αυτώ λογαριασμών και κεφαλαίων και του συνόλου των υπέρ ΤΠΕΝ εισφορών ναυτικών και πλοιοκτητών των ισχυουσών κατά την χρονολογίαν πραγματώσεως της εν λόγω υπηρεσίας, επί του κατά την αυτήν χρονολογίαν ισχύοντος αντιστοίχου μισθολογίου της ανωτέρας κατά βαθμόν, προ της απαγορεύσεως, ναυτολογήσεως του ναυτικού. Επιτρέπεται η μεταβολή του ποσού εξαγοράς μέχρι είκοσι μηνιαίας δόσεις, ως και δια της κρατήσεως εκάστης δόσεως εκ της απονεμηθεισομένης ή απονεμηθείσης συντάξεως. Απαλλάσσονται της καταβολής εισφορών οι αναγνωρίζοντες υπηρεσίαν κατά την παράγρ. 1β.

β) Η αναγνωριζομένη υπηρεσία κατά το παρόν άρθρον, δεν λαμβάνεται υπόψιν δι' απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος.

4. α) Πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου αναγομένη εις την αναγνώρισιν της υπηρεσίας ιδία δε εις τα δικαιούμενα προς εξαγοράν της υπηρεσίας πρόσωπα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το ύψος των εισφορών κατά βαθμόν, ειδικότητα, μισθολόγιον και χρονολογίαν εξαγοράς, την επιστροφήν των λαβόντων εφάπαξ και αιτουμένων αναγνώρισιν και εξαγοράν της υπηρεσίας του παρόντος, καθορισθήσεται δι' αποφάσεως του ΔΣ του ΝΑΤ εγκρινομένης υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, εκδιδομένης εντός 3 μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

5. Επαναφέρεται εν ισχύι μέχρι "31ης Δεκεμβρίου 1981",το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως αναγνωρίσεως υπηρεσίας υπό ναυτικών στερηθέντων του δικαιώματος ναυτολογήσεως από 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974 υπό τας προϋποθέσεις του παρόντος.

 

Αρθρο: 41

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Εξαγορά κατοχικής ανεργίας

Λήμματα
ΝΑΤ, Κατοχική ανεργία, Εξαγορά

Σχόλια
Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρου 27 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 24 παρ. Γ1 Ν. 4502/1966 και

άρθρον 16 παρ. 6 Ν. 792/1978)

1. Εν ενεργεία ναυτικοί και συνταξιούχοι εν ζωή, όντες

απογεγραμμένοι προ της 27.4.1941 και έχοντες πραγματοποιήσει έναρξιν του ναυτικού επαγγέλματος δια μιας έστω ναυτολογήσεως προ της ημερομηνίας ταύτης δύνανται εντός έτους από της ισχύος του παρόντος νόμου να καταστήσουν τη αιτήσει των δι' εξαγοράν "πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν" μέχρι ποσοστού 60% την από 27.4.1941 μέχρι 15.8.1945 ανεργίαν των, εφόσον αύτη προήλθε λόγω του αποκλεισμού των εις την υπό κατοχήν Ελλάδα -ή λόγω της μη εις το εξωτερικόν ναυτολογήσεώς των συνεπεία ομηρίας ή προς εργασίαν εκ τραυμάτων ανικανότητος.

Η εξαγορά αύτη ενεργείται δια της καταβολής των κατά την ημερομηνιαν της πραγματοποιήσεώς της, ισχυουσών εισφορών υπέρ Νατ, ΤΠΕΝ και λοιπών παρά τω ΝΑΤ Λογαριασμών και Κεφαλαίων, ναυτικού και πλοιοκτήτου, επί του κατά την αυτήν ημερομηνίαν ισχύοντος αντιστοίχου μισθολογίου της ανωτέρας κατά βαθμόν από της 27.4.1941 ναυτολογήσεώς των.

"2. Η εξαγορά της ανεργίας περί ής η προηγουμένη παράγραφος δύναται να πραγματοποιηθή μέχρι 31.12.1982".

 

Αρθρο: 42

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγνώρισις χρόνου αδείας

Λήμματα
ΝΑΤ, Ετήσια άδεια, Αναγνώριση χρόνου

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 1 Ν. 485/1979)

Από 1ης Ιανουαρίου 1976 ο κατά τας κειμένας διατάξεις καθοριζόμενος εκάστοτε χρονος ετησίας αδείας ναυτικού δι' υπηρεσίαν του επί πλοίου υπό Ελληνικήν σημαίαν ή επί πλοίου υπό ξένην σημαίαν ασφαλιστικώς συμβεβλημένου μετά του ΝΑΤ, δια τον οποίον καταβάλλεται εις τον ναυτικόν μισθός εφ' ου εισπράττονται κατά τας κειμένας διαταξεις αι προς το ΝΑΤ τα παρ' αυτώ Κεφάλαια και Ειδικούς Λογαριασμούς και τα ΤΠΕΝ εισφοραί πλοιοκτήτουκαι ναυτικού, αναγνωρίζεται και λαμβάνεται υπόψιν τόσο δια την θεμελίωσιν συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσον και δια την επαύξησιν της συντάξεως του ναυτικού τη αιτήσει του ιδίου ή της κατά τας κειμένας περί ΝΑΤ διαταξεις, οικογενείας αυτού.

 

Αρθρο: 43

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Αναθεωρητική Επιτροπή

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 52 Ν. 3170/1955 και

άρθρον 29 Ν. 4502/1966)

Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 8 άρθρου 3 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109).

 

Αρθρο: 44

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Προσωρινόν απαράδεκτον αγωγής

Λήμματα
ΝΑΤ, Προσωρινό Απαράδεκτο αγωγής κατά ΝΑΤ

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 54 Ν. 3170/1955)

Αγωγή κατά του ΝΑΤ εγειρομένη ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων υπό ναυτικού, ή της οικογενείας του δια την αναγνώρισιν αξιώσεώς των προς απονομήν παροχής είναι προσωρινώς απαράδεκτος μέχρι της εξαντλήσεως υπό τούτών της διαδικασίας ενώπιον των οργάνων απονομής του παρόντος νόμου.

 

Αρθρο: 45

Ημ/νία: 30.03.2006

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή

Λήμματα
ΝΑΤ, Αξιώσεις κατά ΝΑΤ, Παραγραφή

Σχόλια
Για την παραγραφή των αξιώσεων και των δικαιωμάτων, βλέπε παρ. 1 άρθρου 27 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255). Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρου 28 Ν. 3450/2006 (ΦΕΚ Α' 64).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 55 Ν. 3170/1955)

1. Πάσα αξίωσις κατά του ΝΑΤ προς αναγνώρισιν παροχής (συντάξεως ή εφάπαξ αποζημιώσεως) παραγράφεται μετά πενταετίαν από της γενέσεώς της.

«2. Συντάξεις κύριες και επικουρικές, εφάπαξ αποζημιώσεις ή έκτακτα επιδόματα μη εισπραχθέντα εντός δύο (2) ετών από τότε που ήταν πληρωτέα παραγράφονται υπέρ του Ν.Α.Τ. ή του Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών κατά περίπτωση».

3. Πάσα άλλη κατά του ΝΑΤ αξίωσις ή απαίτησις εξ οιουδήποτε λόγου υπόκειται εις την δια το Δημόσιον ισχύουσαν παραγραφήν.

4. Κατά παρέκκλισιν της διατάξεως του άρθρου 510 του εμπορικού νόμου η εκ της ναυτικής υποθήκης πραγματική αγωγή του ΝΑΤ παραγράφεται δια της παραγραφής της απαιτήσεως υπέρ ης συνεστήθη ή συνίσταται η υποθήκη. Τα άρθρα 1273 και 1320 του Αστικού Κώδικος εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω.

 

Αρθρο: 46

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαστικά προνόμια

Λήμματα
ΝΑΤ, Δικαστικά προνόμια ΝΑΤ

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 56 Ν. 3170/1955)

1. Ο εις το Νατ επιβαλλόμενος δια δικαστικής αποφάσεως όρκος δίδεται υπό του Προέδρου του ΔΣ ή κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ υπό του Γεν. Διευθυντού.

2. Προσωρινή εκτέλεσις δικαστικής αποφάσεως κατά του ΝΑΤ δεν δύναται να διαταχθή.

3. Το ΝΑΤ απαλλάσσεται του υπέρ του Δημοσίου φόρου επί των τόκων των παρ' αυτού χορηγουμένων δανείων προς ναυτιλιακάς επιχειρήσεως εν γένει.

 

Αρθρο: 47

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Ακατάσχετον και ανεκχώρητον παροχών

Λήμματα
ΝΑΤ, Παροχές, Ακατάσχετο, Ανεκχώρητο

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 57 Ν. 3170/1955,

άρθρον 1 ΝΔ 91/1969 παρ. 1 και 2 εδ. α' και

άρθρον 39 παρ. 7 Ν. 3170/1955)

1. Αι εις χρήμα και εις είδος παροχαί προς τους ησφαλισμένους και συνταξιούχους των οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως δεν εκχωρούνται ουδέ κατάσχονται.

2. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η κατάσχεσις μέχρι του 1/4 του ποσού της συντάξεως λόγω διατροφής συζύγου, κατιόντων ή ανιόντων.

3. Η απονομή της παροχής δεν αναστέλλεται λόγω οφειλής του

αιτούντος, δεν καταβάλλεται όμως εις τον δικαιούχον, αν μη ούτος δεν εξοφλήση πάσαν προς το ΝΑΤ οφειλήν ιδίαν ή του δικαιοπαρόχου του επιτρεπομένου του συμψηφισμού προς την παροχήν κατόπιν σχετικής αποφάσεως του ΔΣ.

 

Αρθρο: 48

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Επανυπολογισμός συντάξεων

Λήμματα
ΝΑΤ, Επανυπολογισμός συντάξεων, Αιτήσεις επανεξετάσεως

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 11 Ν. 792/1978 και

άρθρον 13 παρ. 3 ΝΔ 152/1974)

1. Αι καταβαλλόμεναι κατά την έναρξιν ισχύος του νόμου 792/1978 συντάξεις, υπόκεινται εις πλήρη επανυπολογισμόν μόνον ως προς τον ποσόν της συντάξεως, βάσει των αναλυτικών στοιχείων υπηρεσίας ναυτικών επί των οποίων υπελογίσθη η απονεμηθείσα σύνταξις και των θεσπιζομένων, δια του παρόντος νόμου, νέων βάσεων υπολογισμού των συντάξεων.

2. Τυχόν εκ του επανυπολογισμού επερχόμεναι αυξήσεις καταβάλλονται από της πρώτης του μεθεπομένου μηνός της ισχύος του παρόντος.

3. Εάν το προκύπτον εκ του κατά το παρόν άρθρον επανυπολογισμού ποσόν συντάξεως είναι κατώτερον του ήδη καταβαλλομένου τοιούτου, η καταβαλλομένη σύνταξις δεν μειούται, αύξησις όμως αυτής δεν

πραγματοποιείται μέχρις ότου δια των τυχόν χορηγηθησομένων αυξήσεων καλυφθή η εν προκειμένω διαφορά.

4. Κατά τον υπολογισμόν των καταβαλλομένων υπό του ΚΠΦΝ συντάξεων λαμβάνονται υπόψιν τα εν παραγράφω 1 του άρθρου 75 του παρόντος θεσπιζόμενα άπαντες δε οι δικαιωθέντες "συμβατικής υπηρεσίας ειδικής προστασίας Ο.Ν." συμφώνως τω άρθρω 35 του Ν. 4502/1966 υπάγονται εις τας διατάξεςι της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του παρόντος,

αποκλειομένης της υγειονομικής επανακρίσεως των μέχρι της ισχύος του παρόντος οριστικώς κριθέντων ως προς την ανικανότητα φυματικών ναυτικών κατά τυχόντων οριστικής συντάξεως.

5. Αιτήσεις επανεξετάσεως του επανυπολογισμού των συντάξεων δύνανται να υποβληθούν εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 6 μηνών από της πρώτης πληρωμής της επανυπολογισθείσης κατά τον παρόντα νόμον συντάξεως.

 

Αρθρο: 49

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Επίδομα αδείας

Λήμματα
ΝΑΤ, Επίδομα αδείας

 

Κείμενο Αρθρου

(αρθρον 1 παρ. 3 ΝΔ 375/1969)

Εις άπαντας τους συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, ως και τους συνταξιούχους του Κεφαλαίου Προστασίας Φυματικών παρέχεται κατά μήνα Ιούλιον εκάστου έτους, επίδομα αδεάις ίσον προς το ήμισυ της μηνιαίας συντάξεώς των.

 

Αρθρο: 50

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Παράτασις προθεσμίας προς ενάσκησιν συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Λήμματα
ΝΑΤ, Συνταξιοδοτικό δικαίωμα, Παράταση προθεσμίας ενάσκησης

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 16 παρ. 5 Ν. 792/1978)

Αξίωσις προς αναγνώρισιν παροχής εκ του ΝΑΤ συντάξεως ή εφάπαξ αποζημιώσεως, μη ασκηθείσα εμπροθέσμως εξ οιασδήποτε αιτίας και υποκύψασα εις την κατά το άρθρον 55 πενταετή παραγραφήν, δύναται να ασκηθή υπό των δικαιούχων ή δικαιοπαρόχων αυτών εντός 6μήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της ισχύος του νόμου 792/1978 (11 Ιουλίου 1978).

 

Αρθρο: 51

Ημ/νία: 04.02.1998

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Εξοδα κηδείας

Λήμματα
ΝΑΤ, Εξοδα κηδείας

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 άρθρου 5 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 36 Ν. 4502/1966)

"Τα έξοδα κηδείας που καταβάλλονται σε όποιους έχουν επιμεληθεί για την κηδεία συνταξιούχων του Ν.Α.Τ. καθορίζονται στο ποσό των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων (139.000) δραχμών. Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ., δύναται να αναπροσαρμόζεται το ποσό αυτό, καθώς και να ορίζονται τα προς πληρωμή αναγκαία δικαιολογητικά, η προθεσμία υποβολής αυτών, ο τρόπος απόδειξης αυτού που έχει επιμεληθεί τα της κηδείας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια".

 

Αρθρο: 52

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Μη υπαγωγή ναυτικών εις διατάξεις Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Λήμματα
ΝΑΤ, Δυνατότητα ναυτικών υπαγωγής στο Ν.Δ. 2963/1954

Σχόλια
Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 39 Ν. 4502/1966 και

άρθρον 68 παρ. 3 Ν. 3170/1955)

1. Η αληθής έννοια των διατάξεων του Ν. 2054/1952 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί στρατευομένων μισθωτών" και του Ν.Δ. 296/1954 "περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας" είναι ότι δεν υπάγονται εις ταύτας οι τε ναυτικοί και οι πλοιοκτήται των υπό Ελληνικήν σημαίαν πλοίων, ως προς συγκεκροτημένον πλήρωμα αυτών".

"2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του ν.δ. 2963/1954 (ΦΕΚ 195) οι ναυτικοί που υπάγονται στην ασφάλιση του ΝΑΤ. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι εισφορές και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής".

 

Αρθρο: 53

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Αλιεργάται

Λήμματα
ΝΑΤ, Ασφάλιση αλιεργατών

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 61 Ν. 3170/1955,

άρθρον 32 Ν. 4502/1966 και

άρθρον 8 ΝΔ 87/1969)

1. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου ασφαλίζονται υποχρεωτικώς εις το ΙΚΑ εξαιρούμενοι της παρά των ΝΑΤ ασφαλίσεως, οι πληρούντες τας προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ΑΝ 1846/1951 εργάται αλιείς, εφ' όσον η απασχόλησίς των λαμβάνει χώραν εις περιοχάς εις ας έχει επεκταθή η ασφάλισις του ΙΚΑ ή εργάζονται εις αλιευτικά πλοία ή πλοιάρια εκκινούνται δια την αλιείαν εκ περιοχής εις ην έχει επεκταθή η ασφάλισις του ΙΚΑ (ή ΟΓΑ), της αρμοδιότητος δια την ρύθμισιν του μισθολογίου, των ορίων γενικώς της εργασίας ως και παντός ετέρου θέματος σχέσιν έχοντος με την επί των αλιευτικών σκαφών εργασίαν των ανωτέρω, παραμενούσης ως μέχρι σήμερον εις το Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Δια ΠΔ εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας Εργασίας και Γεωργίας δύνανται ωσαύτως να υπαχθώσιν εις την

υποχρεωτικήν παρά τω ΙΚΑ ή ΟΓΑ, ασφάλισιν εξαιρούμενοι της παρά τω ΝΑΤ ασφαλίσεως.

α) Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι εν τη θαλάσση ως μεμονωμένοι εργάται θαλάσσης, απασχολούμενοι εντός περιοχών ασφαλίσεως του ΙΚΑ ή ΟΓΑ και β) Οι εργάται αλιείς οι πληρούντες τας προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ΑΝ 1846/51 ως και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι εν τη θαλάσση ως μεμονωμένοι εργάται θαλάσσης, απασχολούμενοι εκτός περιοχών ασφαλίσεως του ΙΚΑ ή ΟΓΑ.

3. Δι' ομοίου Διατάγματος θέλουσιν ορισθή οι όροι & αι προϋποθέσεις υπαγωγής των ανωτέρω κατηγορίων προσώπων εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ ή ΟΓΑ ως και η διαδικασία της ασφαλίσεως και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των εισφορών υπό τούτων, επιτρεπομένης και της επιβολής υποχρεώσεως εφοδιασμού των εν λόγω προσώπων δι' ειδικού βιβλιαρίου της εν θαλάσση ασκήσεως τυ επαγγέλματός των, εκδιδομένου υπό της οικείας λιμενικής Αρχής και περιοδικής αανεώσεως αυτού, ως και απαγορεύσεως της ανανεώσεως του εν λόγω βιβλιαρίου, εφ' όσον δεν αποδεικνύεται η εκπλήρωσεως της ανανεώσεως του εν λόγω βιβλιαρίου, εφ όσον δεν αποδεικνύεται η εκπλήρωσις εκ μέρους των προσώπων τούτων των έναντι του ΙΚΑ ή ΟΓΑ ασφαλιστικών των υποχρεώσεων.

4. Πάσαι αι καταβληθείσαι εις το ΝΑΤ, δια την ασφάλισιν των εις τας προηγουμένας παρ. 1 και 2 αναφερομένων προσώπων, εισφαραί κλάδου συντάξεως μεταφέρονται άμα τη υπαγωγή εκάστου τούτων εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ ή ΟΓΑ εκ του ΝΑΤ εις το ΙΚΑ ή ΟΓΑ, άνευ τόκου ή ετέρας τινος προσαυξήσεως.

5. Οι μέχρι της εκδόσεως του κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου ΒΔ παραμένοντες ησφαλισμένοι παρά τω ΝΑΤ μεμονομένοι εργάται θαλάσσης και εργάται αλιεί υποχρεούνται εις την καταβολήν εις το ΝΑΤ εισφοράς ναύτου και πλοιοκτήτου πλοίου μέχρι 25 κόρων ολικής χωρητικότητος. Δια τον Κανονισμόν της χορηγητέας εις αυτούς παρά τω ΝΑΤ παροχής λαμβάνεται υπ' όψει ο μισθός του βαθμού δι' ον ούτοι κατέβαλον προς το ΝΑΤ εισφοράς.

6. Δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου ως μεμονομένος εργάτης θαλάσσης νοείται ο κατά τας εν ισχύι διατάξεις απογεγραμμένος εργάτης θαλάσσης (δύται, αλιείς, λεμβούχοι, πορθμείς κλπ.) ως και ο εργαζόμενος επί πλοίου, εξαιρουμένου λόγω κατηγορίας της υποχρεώσεως εφοδιασμού δια ναυτολογίου.

7. Απογεγραμμένοι ναυτικοί εργαζόμενοι επί ελληνικών πλοίων μη όντων εφοδιασμένων προσωρινώς (λόγω παροπλισμού, επισκευών κλπ.) δια ναυτολογίου καταβάλλουν εισφοράς αντιστοίχου προς το αποδεικτικόν ναυτικής ικανότητος, ούτινος είναι κάτοχοι και προς την κατηγορίαν του πλοίου υπηρεσίας των θεωρουμένης ως πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας μόνον από πλευράς ασφαλίσεως των εις το ΝΑΤ.

Η παρούσα παράγραφος ισχύει και δια τους ναυτικούς υπηρετούντες επί πλοίων υπό ξένην σημαίαν μόνο εφ' όσον ταύτα είναι ασφαλιστικώς συμβεβλημένα μετά του ΝΑΤ.

 

Αρθρο: 54

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Χρόνος υπηρεσίας μεμονωμένων εργατών θαλάσσης

Λήμματα
ΝΑΤ, Μεμονωμένοι εργάτες θαλάσσης, Χρόνος υπηρεσίας

Σχόλια
Ο προβλεπόμενος από το παρόν άρθρο περιορισμός στην αναγνώριση υπηρεσίας μεμονωμένου εργάτου θαλάσσης, καταργήθηκε από 06.11.1980 με το άρθρο 7 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 62 παρ. 2 Ν. 3170/1955)

Χρόνος ναυτικής ανεργίας αναγνωρισθείς ως συντάξιμος μέχρι της ενάρξεως της ισχυος του νόμου 3170/1955 (28 Μαρτίου 1955) ως και υπηρεσία μεμονωμένου εργάτου θαλάσσης κατωτέρα της οκταετίας δεν υπολογίζεται προς συμπλήρωσιν του απαιτουμένου κατά τας οικείας διατάξεις χρόνου προς απονομήν παροχής, αλλά μόνο προς επαύξησιν αυτού.

 

Αρθρο: 55

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Συνταξιοδοτήσεις θυγατέρων ή αδελφών ναυτικών

Λήμματα
ΝΑΤ, Συνταξιοδότηση θυγατέρων - αδελφών ναυτικών

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 65 παρ. 1 Ν. 3170/1955)

Αι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Ν. 3170/1955 (28.3.1955) απονεμηθείσαι συνταξεις εξηκολούθουν διεπόμεναι μέχρι της εφαρμογής της υπό του προαναφερθέντος νόμου αναθεωρήσεως υπό της προϋφισταμένης τούτου νομοθεσίας όσον αφορά την μεταβίβασιν αυτών εις δικαιούχα μέλη οικογενειών πλην των περιπτώσεων συνταξιοδοτήσεως θυγατέρων ή αδελφών ναυτικών, αίτινες δικαιούνται εις σύνταξιν μέχρι του γάμου των, εφόσον κατά την έναρξιν της ισχύος του νόμου 3170/1955 έχουν συμπληρώσει ή υπερβή το 22ον έτος της ηλικίας των.

 

Αρθρο: 56

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Σκοπός, φορείς ειδικής προστασίας

Λήμματα
ΝΑΤ, Προστασία φυματικών ναυτικών

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 2 ΝΔ 3738/1957)

Γ' ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

1. Δια του παρόντος νόμου, σκοπείται η ειδική προστασία των συνεπεία φυματιώσεως καθισταμένων προσκαίρως ή διαρκώς ανικάνων προς άσκησιν του ναυτικού επαγγέλματος απογεγραμμένων ναυτικών συνισταμένη εις την νοσηλευτικήν περίθαλψιν και γενικωτέραν μετανοσηλευτικήν προστασίαν αυτού.

2. Η ειδική προστασία παρέχεται υπό του εν Πειραιεί Ο.Ν. και του Ν.Α.Τ.

 

Αρθρο: 57

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις και προσόντα προς παροχήν ειδικής προστασίας

Λήμματα
ΝΑΤ, Ειδική προστασία, Προϋποθέσεις παροχής

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 3 ΝΔ 3738/1957)

1. Ειδικής προστασίας δικαιούνται οι εκ φυματιώσεως εν ενεργεία πάσχοντες και κεκτημένοι το κατά το παρόν άρθρον προσόντα ναυτικοί.

2. Ναυτικοί ίνα τύχωσι της ειδικής προστασίας δέον να:

α) Είναι απογεγραμμένοι ως μαθητευόμενοι ναυτικοί ή ναυτικοί, β) κέκτηνται προ της ημερομηνίας αιτήσεως της ειδικής προστασίας διετή τουλάχιστον ναυτικήνυπηρεσίαν επί Ελληνικών Εμπορικών πλοίων εν ενεργεία εφωδιασμένων δια ναυτολογίου, ολικής χωρητικότητος ανωτέρας των 25 κόρω, εξ ης ετησίαν, κατά την τελευταίαν τριετίαν εφόσον η συνολική αυτών υπηρεσία είναι κατωτέρα των 15 ετών ή την τελευταίαν πενταετίαν εφόσον η συνολική αυτών υπηρεσία υπερβαίνει την 15ετίαν, γ) κέκτηνται συνολικήν ναυτικήν υπηρεσίαν ίσην τουλάχιστον προς 1/3 του διαδραμόντος χρόνου, από της ημερομηνίας της κατα το πρώτον ναυτολογήσεως των ως μαθητευομένων ναυτικών ή ναυτικών μέχρι της ημερομηνίας αιτήσεως της ειδικής προστασίας.

Η κατα το παρόν εδάφιον συνολική ναυτική υπηρεσία, υπολογίζεται, επί του διαδραμόντος από της ημερομηνίας απογραφής μέχρι της ημερομηνίας αιτήσεως της ειδικής προστασίας χρόνου, μετά την εξ αυτού αφαίρεσιν του χρόνου καθ' ον ο αιτούμενος την ειδικήν προστασίαν ναυτικός υπηρέτησεν υπό οιανδήποτε ιδιότητα εις τας ενόπλους δυνάμεις.

3. Ναυτικοί κεκτημένοι τα κατά την προηγουμένην παράγραφον προσόντα απαλλαγέντες οριστικώς της εκπληρώσεως στρατολογικής υποχρεώσεως ή απολυθέντες των ενόπλων δυνάμεων λογω σωματικής ανικανότητος οφειλομένης εις παθήσεις των πνευμόνων, δικαιούναι της ειδικής προστασίας εφόσον όμως εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει δεν

εδικαιώθησαν συντάξεως εκ του Δημοσίου.

4. Προς συμπλήρωσιν της υπηρεσίας περί ης τα εδάφια β' και γ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου υπολογίζεται και πάσα ετέρα υπηρεσία αναγνωριζομένη, κατά τας περί ΝΑΤ διατάξεις ως ναυτική υπηρεσία, δι' ην καταβλήθησαν εμπροθέσμως τα υπέρ ΝΑΤ δικαιώματα.

5. Δια κανονισμού καταρτιζομένου υπό του ΔΣ του Οίκου Ναύτου και εγκρινομένου υπό του Υπουργού, ορισθήσονται ειδικώτερον τα του τρόπου αιτήσεως της ειδικής προστασίας, η ακολουθητέα δια την παροχήν ταύτης διαδικασίαν ως και τα υποβλητέα εκ μέρους των αιτουμένων την ειδικήν προστασίαν δικαιολογητικά.

 

Αρθρο: 58

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Παροχαί ειδικής προστασίας

Λήμματα
ΝΑΤ, Ειδικής προστασία, Παροχές

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 7 ΝΔ 3738/1957)

1. Οι εις την νοσηλευτικήν περίθαλψιν τασσόμενοι φυματικοί ναυτικοί, δικαιούνται:

α) Νοσηλείας εν τω ΝΙΕΘ.

β) Εξόδων εγκαταστάσεως εις τόπον αεροθεραπείας και

γ) Της, κατά το άρθρον 63 του παρόντος νόμου, εκτάκτου οικονομικής ενισχύσεως.

2. Οι εις την μετανοσηλευτικήν προστασίαν τασσόμενοι δικαιούνται μηνιαίας συντάξεως ή εφάπαξ αποζημιώσεως είτε επιδόματος αναπροσαρμογής εις χερσαίον επάγγελμα αναλόγως της κατηγορίας εις ην ετάχθησαν της ηλικίας και του χρόνου ναυτικής υπηρεσίας αυτών κατά τα εν άρθρω 59 του παρόντος ειδικώτερον οριζόμενα.

3. Οι εις την Γ' Κατηγορίαν μετανοσηλευτικής προστασίας τασσόμενοι φυματικοί ναυτικοί δικαιούνται:

α) Μηνιαίου επιδόματος φυματικού διακρινομένου εις επίδομα ελαφράς, μέσης και βαρείας αναπηρίας. Επιδόματος φυματικού ελαφράς αναπηρίας δικαιούνται οι παρουσιάζοντες αναπηρίαν 30%, μέσης αναπηρίας οι παριουσιάζοντες 31-70% και βαρείας αναπηρίας οι παρουσιάζοντες αναπηρίαν 71% και άνω.

β) Ετησίου επιδόματος αεροθεραπείας δια την κατά τους θερινούς μήνας εις κατάλληλον τόπον αεροθεραπείας μετάβασιν αυτών.

4. Οι εις την νοσηλευτικήν περίθαλψιν φυματικοί ναυτικοί, τα μέλη των οικογενειών αυτών και οι συνταξιούχοι φυματικοί ναυτικοί Γ' κατηγορίας, δικαιούνται ωσαύτως της από του Ο.Ν. παρεχομένης εκάστοτε γενικωτέας υγειονομικής αντιλήψεως εις τους ανέργους ναυτικούς και τα μέλη των οικογενειών αυτών. Οι συνταξιούχοι των λοιπών κατηγοριών, τα μέλη οικογενείας των συνταξιούχων φυματικών ναυτικών και αι

συνταξιούχαι οικογένειαι αυτών δικαιούνται της παρεχομένης αντιστοίχως αντιλήχεως εις τας συνταξιούχους οικογενείας ναυτικών.

5. Οι εκ των φυματικών ναυτικών αξιωματικοί Ε.Ν. δικαιούνται νοσηλείας εις την β' θέσιν του ΝΙΕΝ, τα δε κατώτερα πληρώματα εις την Γ' θέσιν αυτού.

6. Αι οικογένεια των εις την νοσηλευτικήν περίθαλψιν αποβιούντων φυματικών ναυτικών ή οι επιμελούμενοι τα της κηδεάις δικαιούνται εξόδων κηδείας.

 

Αρθρο: 59

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικαί διατάξεις μετανοσηλευτικής θεραπείας

Λήμματα
ΝΑΤ, Μετανοσηλευτική θεραπεία

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 10 ΝΔ 3738/1957)

1. Νοσηλευθέντες ναυτικοί, τασσόμενοι εις την Α' κατηγορίαν εξέρχονται της ειδικής προστασίας, δικαιούμενοι να επανέλθωσιν εις το ναυτικόν επάγγελμα.

2. Νοσηλευθέντες ναυτικοί τασσόμενοι εις την Α' και Β' κατηγορίαν άγονες ηλικίαν ανωτέραν των 50 ετών κατά τον χρόνον της εκ της νοσηλευτικής περιθάλψεως εξόδου των, δικαιούνται, τη αιτήσει των, συντάξεως ή εφάπαξ αποζημιώσεως εφόσον κέκτηνται, ανεξαρτήτως ετέρων προϋποθέσεων, τον κατά τας ισχυούσας εκάστοτε περί ΝΑΤ διατάξεις απαιτούμενον κατά κατηγορίας παροχής χρόνος ναυτικής υπηρεσίας.

3. Νοσηλευθέντες ναυτικοί τασσόμενοι εις την Β' κατηγορίαν, μη κεκτημένοι τας προϋποθέσεςι και προσόντα της προηγουμένης παραγράφου προς απόληψιν παροχής, δικαιούνται τη αιτήσει των, επιδόματος αναπροσαρμογής εις χερσαίον επάγγελμα, επί 24μηνον κατ' ανώτατον όριον χρονικόν διάστημα μετά την λήξιν του οποίου εξέρχονται οριστικώς της ειδικής προστασίας.

4. Νοσηλευθέντες ναυτικοί τασσόμενοι εις την Γ' κατηγορίαν

κεκτημένοι τον κατά τας περί ΝΑΤ ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις χρόνον ναυτικής υπηρεσίας δια την απόλψηιν συντάξεως λόγω γήρατος,

δικαιούνται, ανεξαρτήτως ετέρων προϋποθέσεων, οριστικής συντάξεως γήρατος. Οι εκ τούτων μη κεκτημένοι τον δια την απονομήν συντάξεως λόγω γήρατος απαιτούμενον χρόνον ναυτικής υπηρεσίας δικαιούνται,

ανεξαρτήτως, ετέρων προϋποθέσεων, οι μεν άγοντες ηλικίαν ανωτέραν των 50 ετών οριστικής συντάξεως ανικανότητος, οι δε κατωτέραν των 50 ετών προσκαίρου τοιαύτης καθισταμένης οριστικής επί τη συμπληρώσει του 50ου έτους της ηλικίας των.

5. Κατά τον παρόντα νόμον ως έτη ηλικίας λογίζονται τα συμπληρωμένα τοιαύτα, η δε ηλικία των φυματικών ναυτικών αποδεικνύεται εφαρμοζομένων αναλόγως των περί ΝΑΤ οικείων διατάξεων.

 

Αρθρο: 60

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Λήμματα
ΝΑΤ, Υπολογισμός παροχών, Αναγνώριση χρόνου νοσηλευτικής περίθαλψης

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 11 ΝΔ 3738/1957)

1. Ο υπολογισμός των κατά το προηγούμενον άρθρον παροχών ενεργείται κατά τας διατάξεις ισχυούσας εκάστοτε περί υπολογισμού των παροχών του ΝΑΤ διατάξεις.

2. Ο χρόνος καθ' ον ναυτικοί διετέλεσαν εις την νοσηλευτικήν περίθαλψιν αναγνωρίζεται ως ναυτική υπηρεσία, δεν λαμβάνεται όμως υπόψει προς συμπλήρωσιν του απαιτουμένου χρόνου προς απονομήν παροχής αλλά μόνον προς επαύξησιν ταύτης, εξαιρέσει της περιπτώσεως απονομής παροχής εις τους εις την Α' και Β' κατηγορίαν τασσομένους και άγοντας κατά την εκ της νοσηλευτικής περιθάλψεως έξοδον αυτών ηλικίαν ανωτέραν των 50 ετών οπότε υπολογίζεται και προς συμπληρωσιν του απαιτουμένου κατά τας περί ΝΑΤ διατάξεις ελάχίστου χρόνου ναυτικής υπηρεσίας προς απονομήν παροχής.

3. Εις περίπτωσιν καθ' ην ο χρόνος πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας των εις την Γ' κατηγορίαν τασσομένου φυματικών ναυτικών είναι κατώτερος του απαιτουμένου δια την απονομήν συντάξεως ανικανότητος, εις τον χρόνον πραγματικής αυτών ναυτικής υπηρεσίας, προστίθεται τόσος χρόνος πλασματικής υπηρεσίας όσος απαιτείται προς συμπλήρωσιν του κατά τας περί ΝΑΤ ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις απαιτουμένου κατωτάτου χρόνου.

4. Προκειμένου περί απονομής συντάξεως ανικανότητος εις φυματικούς ναυτικούς Γ' κατηγορίας κεκτημένους υπεδεκαετή ναυτικήν υπηρεσίαν προστίθεται εις την κατά την προηγουμένην παράγραφον εξευρισκομένην υπηρεσίαν πλασματικός χρόνος 18 μηνών, εις δε τους κεκτημένους υπερδεκαπενταετή τοιαύτην πλασματικός χρόνος 36 μηνών. Εν πάση όμως περιπτώσει το άθροισμα του χρόνου πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας και του κατά την παρούσαν παράγραφον προστιθεμένου πλασματικού χρόνου δεν δύναται να είναι ανώτερον των 300 μηνών.

5. Δια τον υπολογισμόν των παροχών ο χρόνος νοσηλευτικής περιθάλψεως και ο κατά τας παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου προστιθέμενος πλασματικός χρόνος λογίζεται ως διανυθείς με μηνιαίον μισθόν ενεργείας ίσον προς τον μέσον όρον των μισθών της υπό του φυματικού ναυτικού πραγματοποιηθείσης ναυτικής υπηρεσίας του τελευταίου δωδεκαμήνου προ της εις την νοσηλευτικήν περίθαλψιν υπαγωγής του.

 

Αρθρο: 61

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Λήμματα
ΝΑΤ, Συνταξιοδοτούμενοι προσκαίρως φυματικοί ναυτικοί

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 12 ΝΔ 3738/1957)

1. Συνταξιοδοτούμενοι προσκαίρως φυματικοί ναυτικού Γ' κατηγορίας υπόκεινται μέχρι συμπληρώσεως του 50ού έτους της ηλικίας των εις υγειονομικήν ανά διετίαν επανεξέτασιν προς διαπίστωσιν της εν γένει υγιεινής αυτών καταστάσεως και γνωμάτευσιν κατά πόσον ενδείκνυται η εις την αυτήν κατηγορίαν παραμονή ή η εις ετέραν κατηγορίαν της

μετανοσηλευτικής προστασίας μετάταξιν αυτών.

2. Τα της υγειονομικής επανεξετάσεως επί τη συμπληρώσει διετίας από της ημερομηνίας προσκαίρου συνταξιοδοτήσεως ή της προγενεστέρας επανεξετάσεως επιμελείται η Δ/νσις του ΝΑΤ.

3. Φυματικοί ναυτικοί Γ' κατηγορίας, τασσόμενοι κατά την

επανεξέτασιν αυτών εις ετέραν κατηγορίαν της μετανοσηλευτικής προστασίας, διέπονται από του επομένου της επανεξετάσεως μηνός υπό των σχετικών δια την κατηγορίαν εις ην ετάχθησαν διατάξεων του άρθρου 59 του παρόντος νόμου.

4. Δια κανονισμού καταρτιζομένου υπό του ΔΣ και εγκρινομένου υπό του Υπουργού ορισθήσεται πάσα σχετική με την υγειονομικήν επανεξέτασιν των προσκαίρως συνταξιοδοτουμένων φυματικών ναυτικών λεπτομέρεια.

 

Αρθρο: 62

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικαί διατάξεις προστασίας οικογενειών των εν τη ειδική προστασία αποβιούντων φυματικών ναυτικών

Λήμματα
ΝΑΤ, Αποβιούντες φυματικοί ναυτικοί, Προστασία οικογενειών

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 13 ΝΔ 3738/1957)

1. Θανόντος του οριστικώς ή προσκαίρως συνταξιοδοτουμένου φυματικού ναυτικού η σύνταξις αυτού μεταβιβάζεται εις την οικογένειαν αυτού κατά την προβλεπομένην υπό των ισχυουσών εκάστοτε περί ΝΑΤ διατάξεων, τάξιν των προσώπων αυτής και κατά τα αυτά ποσοστά.

2. Οικογένειαι φυματικών ναυτικών αποβιούντων μετά την εις την νοσηλευτικήν περίθαλψιν είτε μετά την εις την μετανοσηλευτικήν προστασίαν ένταξιν αυτών και προ της αιτήασεως απονομής της ης εδικαιούντο συντάξεως ή εφάπαξ αποζημιώσεως, δικαιούνται παροχής ανεξαρτήτως ετέρων προϋποθέσεων, εφόσον ο αποθανών εκέκτητο κατά τον χρόνον του θανάτου του την, κατά κατηγορίαν παροχής απαιτουμένην, κατα τας περί ΝΑΤ διακρίσεις εν συνδυασμώ προς το άρθρον 60 του παρόντος νόμου, ναυτικήν υπηρεσίαν.

3. Οικογένειαι φυματικών ναυτικών ταχθέντων εις την Β' κατηγορίαν και αποβιούντων καθ' ον χρόνον τελούν υπό επιδότησιν αναπροσαρμογής εις χερσαίον επάγγελμα, δικαιούνται του επιδόματος τούτου ανεξαρτήτως του κατά την παράγραφον 3 του άρθρου 59 του παρόντος νόμου ανωτάτου χρονικού ορίου επιδοτήσεως επί εν εισέτι εξάμηνον από του μηνός του επομένου του θανάτου του επιδοτουμένου.

 

Αρθρο: 63

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός των εις χρήμα παροχών ειδικής προστασίας

Λήμματα
ΝΑΤ, Παροχές ειδικής προστασίας

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 14 ΝΔ 3738/1957)

1. Η έκτακτος οικονομική ενίσχυσις των εις την νοσηλευτικήν περίθαλψιν φυματικών ναυτικών υπολογίζεται εις εκατοστά επί του μηνιαίου μισθού, ως ούτος εκάστοτε ορίζεται δια των συλλογικών συμβάσεων ή αποφασεως του Υπουργείου μη συμπεριλαμβανομένων της τροφοδοσίας, εκτός αν άλλως ειδικώς ορίζεται, των υπερωριών, των επιδομάτων ή άλλων οιασδήποτε φύσεως προσθέτων αμοιβών, των επί ακτοπλοϊκών πλοίων υπηρετούντων του βαθμού και κλάδου του διπλώματος ή πτυχίου ικανότητος Ε.Ν. δι' ου είναι εφωδιασμένοι οι εις την νοσηλευτικήν περίθαλψιν φυματικοί ναυτικοί, κατά τα κατωτέρω ειδικώτερον καθοριζόμενα:

α) δια τους εις την σανατοριακήν νοσηλείαν τελούντας εγγάμους ή αγάμους προστάτας οικογενείας αξιωματικούς και κατώτερα πληρώματα Ε.Ν. μέχρι 50% του ως άνω μηνιαίου μισθού δια δε τους μη προστάστας οικογενείας αξιωματικούς Ε.Ν. μέχρις 20% και δια τα μη προστατεύοντα οικογένειαν κατώτερα πληρώματα μέχρι 25% του αυτού μισθού,

β) δια τους εις την αεροθεραπευτικήν νοσηλείαν τελούντας εις 100% του ως άνω μηνιαίου μισθού, συνυπολογιζομένης και της τροφοδοσίας.

2. Το ύψος του ποσοστού της κατά το εδάφιον α' της προηγουμένης παραγράφου εκτάκτου οικονομικής ενισχύσεως, τα έξοδα εγκαστάσεως εις τόπον αεροθεραπείας, το κατά βαθμόν αναπηρίας μηνιαίον επίδομα φυματικού, το ετήσιον επίδομα αεροθεραπείας, το μηνιαίον επίδομα αναπροσαρμογής εις χερσαίον επάγγελμα, και τα εξοδα κηδείας των εις την νοσηλευτικήν περίθαλψιν αποβιούντων φυματικών καθορίζονται μετά γνωμην της ΔΕΟΝ εις την αρχήν εκάστου οικονομικού έτους, αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων του Ειδικού Κεφαλαίου, δι' αποφάσεως του ΔΣ εγκρινομένης υπό του Υπουργού.

Το δι' έξοδα εγκαταστάσεως εις τόπον αεροθεραπείας ποσόν, το μηνιαίον επίδομα φυματικού, το επίδομα αναπροσαρμογής εις χερσαίον επάγγελμα και το ετήσιον επίδομα αεροθεραπείας δύναται να ορίζεται διάφορον κατά κατηγορίας προστατευομένων αναλόγως του βαθμού ον ούτοι έφερον προ της εις την ειδικήν προστασίαν υπαγωγής των, της

οικογενειακής των καταστάσεως και του χρόνου πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας αυτών, το δε επίδομα αποκαταστάσεως και ανολόγως των προς αποκατάστασιν εις χερσαίον επάγγελμα επιτεύξεων και της χρονικής διάρκειας της επιδοτήσεως των προστατευομένων. Τα επιδόματα της προηγουμένης παραγράφου καθορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εμπορ. Ναυτιλίας και Οικονομικών μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου.

Ως προστάται οικογενείας κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου θεωρούνται άγαμοι ναυτικοί αποδεδειγμένως συντηρούντες τον απολύτως ανίκανον και άπορον πατέρα, τούτου δε μη ζώντος την άπορον χήρα μητέρα ή τους αγάμους και απόρους αδελφούς, τους μεν άρρενας μέχρι του 18ου έτους, τας δε θήλεις μέχρι του 25ου της ηλικίας των, αμφοτέρους δε ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον είναι απολύτως ανίκανοι.

 

Αρθρο: 64

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Κυρώσεις

Λήμματα
ΝΑΤ, Στέρηση ειδικής προστασίας

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 15 ΝΔ 3738/1957)

1. Φυματικοί ναυτικοί αρνούμενοι αδικαιολογήτως να εισαχθώσιν εις το ΝΙΕΘ εντός 15ημέρου ή να εγκατασταθώσιν εις τον προσδιορισθέντα τόπον αεροθεραπείας εντος μηνός από της εις αυτούς κοινοποιήσεως της οικείας γνωματεύσεως της Υγειονομικής Επιτροπής ή διακόπτοντες αυθαιρέτως την εν τω ΝΙΕΘ νοσηλείαν των ή την εις τόπον αεροθεραπείας παραμονήν των, στερούνται της κατά τον παρόντα νόμον ειδικής προστασίας.

2. Φυματικοί ναυτικοί επιδεικνύοντες δυστροπίαν ή αμέλειαν περί την τήρησιν της θεραπευτικής αγωγής των κανονισμών του ΝΙΕΘ και των δυνάμει του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδιδομένων κανονισμών επιβαλλομένων αυτής υποχρεώσεων τιμωρούνται δια προστίμου δυναμένου να ανέλθη μέχρι ποσού ίσου προς τη δια του προηγουμένου άρθρου

προβλεπομένην έκτακτον οικονομικήν ενίσχυσιν των εις την σανατοριακήν νοσηλείαν μη προστατών οικογενείας φυματικών ναυτικών. Φυματικοί ναυτικοί υποπίπτοντες καθ' υποτροπήν εις τα παραπτώματα της παρούσης παραγράφου, στερούνται οριστικώς της κατά τον παρόντα νόμον ειδικής προστασίας.

3. Συνταξιοδοτούμενοι προσκαίρως φυματικοί ναυτικοί καλούμενοι αρμοδίως εντός μηνός από της συμπληρώσεως διετίας από της ημερομηνίας της προγενεστέρας αυτών επανεξετάσεως και μη προσερχόμενοι εντός τριμήνου από της κοινοποιήσεως αυτοίς της προς υγειονομικήν

επανεξέτασιν προσκλήσεως, στερούνται της προσκαίρου συντάξεως.

4. Αι κατά το παρόν άρθρον προβλεπόμεναι στερήσεις και χρηματικαί ποιναί επιβάλλονται η μεν του προστίμου δι' αποφάσεως του Δ/ντου του Ο.Ν., η της στερήσεως της νοσηλευτικής περιθάλψεως δι' αποφάσεως του ΔΣ του Ο.Ν. προκαλουμένης κατόπιν ειδικής εκθέσεως του Διευθυντού του Ο.Ν., η δε της στερήσεως της μετανοσηλευτικής προσφυγής κατά μεν της περί επιβολής προστίμου αποφάσεως ενώπιον τυ ΔΣ του Ο.Ν. κατά της περί στερήσεως της νοσηλευτικής περιθάλψεως ενώπιον του Υπουργού κατά δε της στερήσεως της μετανοσηλευτικής προστασίας ενώπιον της Αναθεωρητικής Επιτροπής του ΝΑΤ.

5. Δια Κανονισμού καταρτιζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ν. και εγκρινομένου υπό του Υπουργού ορισθήσονται λεπτομερώς τα του τρόπου και χρόνου ασκήσεως προσφυγής υπό των τιμωρουμένων ναυτικών κατά της πρωτοβαθμίου περί επιβολής χρηματικής ποινής ή στερήσεως της ειδικής προστασίας αποφάσεως.

 

Αρθρο: 65

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Απονομή - Διακοπή παροχών ειδικής προστασίας

Λήμματα
ΝΑΤ, Ειδική προστασία, Παροχές, Απονομή, Διακοπή

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 16 ΝΔ 3738/1957)

1. Η νοσηλευτική περίθαλψις απονέμεται και διακόπτεται δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου εκδιδομένων βάσει ητιολογημένων γνωματεύσεων της ΥΕΟΝ ή ΔΥΕΟΝ. Η Δ/νσις του Ο.Ν. γενομένης αποδεκτής υπό του ναυτικού της γνωματεύσεως της ΥΕΟΝ ή παρερχομένης απράκτου της υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 3738/1957 προβλεπομένης προθεσμίας υποβολής αιτήσεως περί αναθεωρήσεως ταύτης ή εφ' όσον ητήθη η αναθεώρησις της γνωματεύσεως της ΥΕΟΝ μετά την έκδοσιν της γνωματεύσεως της ΔΥΕΝ ανακοινοί ταύτην εις το ΔΣ του Ο.Ν. προς λήψιν της περί απονομής ή διακοπής της νοσηλευτικής περιθάλψεως αποφάσεως.

Εις περίπτωσιν, καθ' ην αιτηθή αναθεώρησις της γνωματεύσεως της ΥΕΟΝ υπό του ΔΣ του Ο.Ν. του προέδρου αυτού ή του παρ' αυτώ Υπουργικού επιτρόπου, η διεύθυνσις του Ο.Ν. επαναφέρει την περί απονομής νοσηλευτικής περιθάλψεως αίτησιν μετά την έκδοσιν της οικείας αποφάσεως της ΔΥΕΟΝ.

2. Τα έξοδα εγκαταστάσεως εις τον τόπον αεροθεραπεάις παρέχονται δι' αποφάσεως του ΔΣ του Ο.Ν. επί τη βασει της περί μετατάξεως εις την αεροθεραπευτικήν νοσηλείαν, γνωματεύσεων της οικείας υγειονομικής Επιτροπής.

3. Η μετανοσηλευτική προστασία απονέμεται και διακόπτεται δι' αποφάσεων του ΔΣ εκδιδομένων βάσει ητιολογημένων γνωματεύσεων της ΥΕΟΝ ή ΔΥΕΟΝ εφαρμοζομένης αναλόγως της εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου διαδικασίας, εξαιρέσει του επιδόματος αναπροσαρμογής εις χερσαίον επάγγελμα, όπερ απονέμεται και διακόπτεται δι' αποφάσεως του ΔΣ του Ο.Ν.

4. Το μηνιαίον επίδομα αναπροσαρμογής εις χερσαίον επάγγελμα απονέμεται και διακόπτεται δι' αποφάσεως του ΔΣ του Ο.Ν. Το είδομα τούτο απονέμεται το πρώτον δια τρίμηνον χρονικόν διάστημα και δύναται να παρατείνεται η χορήγησις αυτού ανά τρίμηνον μέχρις εξαντλήσεως των κατα τον παρόντα νόμον προβλεπομένων ανωτάτων χρονικών ορίων, δι' αποφάσεως του αυτού Συμβουλίου εκδιδομένης βάσει ειδικής εκθέσεως της Διευθύνσεως του Οίκου Ναύτου.

Εξαιρετικώς επιτρέπεται η εφάπαξ καταβολή του επιδόματος

αναπροσαρμογής εις χερσαίον επάγγελμα ή η μετατροπή εις εφάπαξ καταβολήν του ήδη μηνιαίως χορηγουμένου τοιούτου αναλόγως των προς αποκατάστασιν εις το χερσαίον επάγγελμα επιτεύξεων του υπό επιδότησιν ναυτικού, της οικογενειακής αυτού καταστάσεως, ως και ετέρων λόγων σχετικών προς την δια του χορηγουμένου επιδόματος σκπουμένην επιδίωξιν. Κανονισμός καταρτιζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου και εγκρινόμενος υπό του Υπουργού θέλει καθορίσει τον τρόπον παρακολουθήσεως υπό της Διευθύνσεως του Οίκου Ναύτου των υπό επιδότησιν ναυτικών, τας προϋποθέσεις και όρους υπό τας οποίας το επίδομα τούτο δύναται να καταβληθή εφάπαξ ως και πάσαν ετέραν λεπτομέρειαν προς τον σκοπόν της διευκολύνσεως ή και εξαναγκασμού προς αποκατάστασιν εις χερσαίον επάγγελμα των υπό επιδότησιν ναυτικών.

 

Αρθρο: 66

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Εναρξις δικαιώματος παροχών ειδικής προστασίας

Λήμματα
ΝΑΤ, Ειδική προστασία, Εναρξη δικαιώματος παροχών

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 17 ΝΔ 3738/1957)

1. Το δικαίωμα της νοσηλευτικής περιθάλψεως και εκτάκτου οικονομικής ενισχύσεως άρχεται από της επομένης της γνωματεύσεως της ΥΕΟΝ ή ΔΥΕΟΝ περί κατατάξεως του φυματικού ναυτικού εις την νοσηλευτικήν περίθαλψιν μη αναγνωριζομένου δικαιώματος αναδρομικής καταβολής νοσηλευτικών ή άλλης φύσεως παροχών, δια τον από της προσβολής εκ φυματιώσεως μέχρι της παρά της ΥΕΟΝ ή ΔΥΕΟΝ βεβαιώσεως ταύτης διαρρεύσαντα χρόνον.

2. Το δικαίωμα εξόδων εγκαταστάσεως εις τόπον αεροθεραπείας, άρχεται από της επομένης της γνωματεύσεως της ΥΕΟΝ περί μετατάξεως του φυματικού ναυτικού εις την αεροθεραπευτικήν νοσηλείαν.

3. Το δικαίωμα του επιδόματος φυματικού άρχεται από της ημερομηνιας ενάρξεως του δικαιώματος συντάξεως.

4. Το δικαίωμα επιδόματος αναπροσαρμογής εις χερσαίον επάγγελμα άρχεται από της επομένης της γνωματεύσεως της ΥΕΟΝ ή ΔΥΕΟΝ περί κατατάξεως εις την Β' κατηγορίαν, μη δυνάμενον πάντως να είναι προγενέστερον της ημερομηνίας εξόδου του φυματικού ναυτικού εκ της νοσηλευτικής περιθάλψεως.

5. Το δικαίωμα της συντάξεως άρχεται από της επομένης της

γνωματεύσεως της ΥΕΟΝ ή ΔΥΕΟΝ περί κατατάξεως εις κατηγορίαν της μετανοσηλευτικής προστασίας, μη δυνάμενον πάντως να είναι προγενέστερον της ημερομηνίας εξόδου του φυματικού ναυτικού εκ της νοσηλευτικής περιθάλψεως.

6. Το κατά τας παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 62 του παρόντος νόμου δικαίωμα παροχής εκ του Νατ των οικογενειών αποβιούντων εις

νοσηλευτικήν περίθαλψιν ή την μετανοσηλευτικήν προστασίαν φυματικών ναυτικών, άρχεται από της πρώτης του μηνός του επομένου του θανάτου των.

 

Αρθρο: 67

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Καταβολή παροχών ειδικής προστασίας

Λήμματα
ΝΑΤ, Ειδική προστασία, Καταβολή παροχών

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 18 ΝΔ 3738/1957)

1. Αι κατά τον παρόντα νόμον προβλεπόμεναι χρηματικαί παροχαί καταβάλλονται εις μεν τους εις την νοσηλευτικήν περίθαλψιν τελούντας φυματικούς ναυτικούς, υπό του Ο.Ν. εις δε τους εις την μετανοσηλευτικήν προστασίαν υπό του ΝΑΤ, πλην του εκ των παροχών μετανοσηλευτικής προστασίας επιδόματος αναπροσαρμογής εις χερσαίον επάγγελμα όπερ καταβάλλεται μερίμνη της υπηρεσίας του Ο.Ν.

2. Η καταβολή εξόδων εγκαταστάσεως εις τόπον αεροθεραπείας και επιδόματος αεροθεραπείας τελεί υπό τον όρο της υποβολής βεβαιώσεως της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής πιστοποιούσης δια την μεν πρώτην περίπτωσιν την καθ' όλον τον χρόνον της αεροθεραπευτικής νοσηλευτικής νοσηλείας εγκατάσταιν και παραμονήν του φυματικού ναυτικού, δια δε την δευτέραν την εγκατάστασιν και παραμονήν του συνταξιούχου φυματικού ναυτικού επί δύο τουλάχιστον μήνας της θερινής περιόδου εις προσδιωρισμένον δι' αεροθεραπείαν, τόπον.

Η κατά τ' ανωτέρω βεβαίωσις της Αστυνομικής Αρχής δια μεν την καταβολήν εξόδων εγκαταστάσεως εις τόπον αεροθεραπείας υποβάλλεται εις τον Ο.Ν., άμα τη λήξει της αεροθεραπευτικής νοσηλείας, δια δε την καταβολήν επιδόματος αεροθεραπείας εις το ΝΑΤ εντός του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Η μη έγκαιρος υποβολή της βεβαιώσεως ταύτης συνεπάγεται την εκ μελλοντικών παροχών του φυματικού ή συνταξιούχου φυματικού ναυτικού κράτησιν του καταβληθέντος ποσού και εφόσον δεν δικαιούται τοιούτον, την χρέωσιν αυτού.

3. Αι χρηματικαί παροχαί του μηνός καθ' ον απεβίωσεν ο εις την νοσηλευτικήν περίθαλψιν ή την μετανοσηλευτικήν προστασίαν τελών ναυτικός, καταβάλλονται εις το ακέραιον εις την σύζυγον, τα τέκνα ή κατά την παράγραφον 3, του άρθρου 63 του παρόντος νόμου προστατευόμενα μέλη οικογενείας.

4. Αι αποδείξεις πληρωμής χρηματικών παροχών εις φυματικούς ναυτικούς ως και των καταβαλλομένων εν γένει παροχών υπό του Ο.Ν. εις ναυτικούς ή τας οικογενείας αυτών εις ουδέν τέλος χαρτοσήμου υπόκεινται.

5. Δια Κανονισμών καταρτιζομένων υπό του ΔΣ του Ο.Ν. και του ΔΣ και εγκρινομένων υπό του Υπουργού ορισθήσονται τα του τρόπου και χρόνου πληρωμής των χρηματικών παροχών υπό του Ο.Ν. και του ΝΑΤ.

 

Αρθρο: 68

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδική προστασία εν περιπτώσει υποτροπής

Λήμματα
ΝΑΤ, Υποτροπή ασθενείας, Ειδική προστασία

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 19 ΝΔ 3738/1957)

1. Ναυτικοί ταχθέντες εις την Α κατηγορίαν και κριθέντες ικανοί να επαναλάβωσιν το ναυτικόν επάγγελμα δικαιούνται εν περιπτώσει υποτροπής της ασθενείας των, ανεξαρτήτως των εν άρθρω 57 προσόντων ναυτικής υπηρεσίας, της υπό την ειδικήν προστασίαν εκ νέου υπαγωγής των, εφόσον η υποτροπή ήθελεν λάβει χώραν εντός 24μήνου από της εξόδου των εκ της ειδικής προστασίας. Εάν η υποτροπή λάβη χώραν μετά την συμπλήρωσιν 24μήνου και προ της συμπληρώσεως 48 μηνών από της ημερομηνίας εξόδου των δια την εκ νέου υπό την ειδικήν προστασίαν υπαγωγήν των δέον να κέκτηνται 6μηνον τουλάχιστον ναυτικήν υπηρεσίαν επί των κατά την παράγραφον 3 του άρθρου 57 του παρόντος νόμου πλοίων.

2. Οι υπό ειδικήν προστασίαν εκ νέου υπαγόμενοι φυματικοί ναυτικού διέπονται γενικώς υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου, ο χρόνος όμως καθ' ον διετέλεσαν εκ δευτέρου εις την νοσηλευτικήν περίθαλψιν δεν λογίζεται ως χρόνος ναυτικής υπηρεσίας κατά τα εν άρθρω 60 του παρόντος οριζόμενα.

3. Οι εις τας λοιπάς κατηγορίας μετανοσηλευτικής προστασίας τασσόμενοι ναυτικοί δεν δικαιούνται εν περιπτώσει υποτροπής εκ νέου υπαγωγής των υπό την ειδικήν προστασίαν.

 

Αρθρο: 69

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα γάμου των εις νοσηλευτικήν περίθαλψιν φυματικών ναυτικών

Λήμματα
ΝΑΤ, Γάμοι φυματικών ναυτικών

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 20 ΝΔ 3738/1957)

Γάμοι φυματικών ναυτικών τελούντων εις την νοσηλευτικήν περίθαλψιν δεν αναγνωρίζονται ουδέ γεννώσι δικαίωμα τε υπέρ της συζύγου και των τέκνων.

 

Αρθρο: 70

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Ανεκχώρητον των παροχών

Λήμματα
ΝΑΤ, Ανεκχώρητον παροχών νοσηλευτικής περίθαλψης

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 24 ΝΔ 3738/1957)

Αι παροχαί νοσηλευτικής περιθάλψεως και μετανοσηλευτικής προστασίας ούτε εκχωρούνται, ούτε κατάσχονται. Εξαιρετικώς, αύται εκχωρούνται ή κατάσχονται μόνον δι' οφειλάς προς το Ειδικόν Κεφάλαιον και μέχρι του 1/4 του ποσού αυτών δια διατροφήν συζύγου, κατιόντων και ανιόντων ή δι' οφειλάς προς το ΝΑΤ.

 

Αρθρο: 71

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή

Λήμματα
ΝΑΤ, Παραγραφή αξιώσεων

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 25 ΝΔ 3738/1957)

1. Πάσα αξίωσις κατά του Ο.Ν. δια την παροχήν νοσηλευτικής

περιθάλψεως παραγράφεται μετά παρέλευσιν έτους από της ημερομηνίας της τελευταίας απολύσεως του ναυτικού εξ Ελληνικού ή υπό ξένην σημαίαν πλοίου ή της αποχωρήσεως της τελευταίας ναυτικής υπηρεσίας του.

2. Πάσα αξίωσις κατά του ΝΑΤ δια την παροχήν μετανοσηλευτικής προστασίας παραγράφεται μετά παρέλευσιν έτους από της ημερομηνίας εξόδου του ναυτικού εκ της νοσηλευτικής περιθάλψεως.

3. Παροχαί νοσηλευτικής περιθάλψεως και μετανοσηλευτικής προστασίας μη εισπραχθείσαι εντός έτους υφ ης ήσαν πληρωτέαι, παραγράφονται υπέρ του Ειδικού Κεφαλαίου.

4. Πάσα άλλη εκ της εφαρμογής του παρόντος νόμου αξίωσις ή απαίτησις κατά του ΝΑΤ ή ΟΝ εξ οιουδήποτε λόγου υπόκειται εις την δια το Δημόσιο ισχύουσαν παραγραφήν.

 

Αρθρο: 72

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Λήμματα
ΝΑΤ, Ειδικό κεφάλαιο προστασίας φυματικών ναυτικών, Κατάργηση

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 1 ΠΔ 924/1975)

1. Καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 1976 το παρά τω ΝΑΤ κατά το άρθρον 26 του Ν.Δ. 3738/1957 «περί προστασίας φυματικών ναυτικών» (ΦΕΚ 169/Α/1957) Ειδικόν Κεφάλαιον Προστασίας Φυματικών Ναυτικών (ΚΠΦΝ).

2. Αι κατά τον νόμον 3758/1957 παροχαί προς τους φυματικούς εν γένει ναυτικούς και τας οικογενείας των βαρύνουν από 1 Ιανουαρίου 1976. α) Των εις την νοσηλευτικήν περίθαλψιν τελούντων, ως και των τελούντων υπό γενικωτέρων υγειονομικήν αντίληψιν συνταξιούχων φυματικών ναυτικών, των μελών των οικογενειών αυτών και των συνταξιούχων οικογενειών φυματικών ναυτικών, τον προϋπολογισμόν του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (κλάδον ασθενείας Οίκου Ναύτου). β) Των εις την μετανοσηλευτικήν προστασίαν τελούντων, τον

Προϋπολογισμόν του ΝΑΤ πλην των επιδομάτων αναπηρίας, αεροθεραπείας και αναπροσαρμογής εις χερσαίον επάγγελμα, άτινα θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμόν του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (κλάδον Ασθενείας Οίκου Ναύτου).

 

Αρθρο: 73

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Λήμματα
ΝΑΤ, Ειδικό κεφάλαιο προστασίας φυματικών ναυτικών, Περιέλευση πλεονάσματος - ελλείματος στο ΝΑΤ

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 2 ΠΔ 924/1975)

1. Το εκ του συνταχθησομένου Ισολογισμού της 31.12.1975 του καταργουμένου ΚΠΦΝ προκύπτον τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα περιέρχεται ή βαρύνει το ΝΑΤ αι δε τυχόν ανειλημμέναι και μη προκύπτουσαι εκ του Ισολογισμού τούτου υποχρεώσεις βαρύνουν αι δια νοσηλευτικήν περίθαλψιν τον Οίκον Ναύτου (Κεφάλαιον Ανεργίας Ασθενείας Ναυτικών) και αι δια μετανοσηλευτικήν προστασίαν το ΝΑΤ.

2. Οι πόροι του άρθρου 28 του Ν. 3738/1957 του Ειδικού Κεφαλαίου Προστασίας Φυματικών Ναυτικών διατηρούμενοι περιέρχονται από της 1ης Ιανουαρίου 1976 εις το ΝΑΤ ενσωματούμενοι εις τους πόρους αυτού, πλην των κατά τα εδαφ. ε και η της παράγρ. 1 του αυτού ως άνω άρθρου, οίτινες περιέρχονται εις το Κεφάλαιον Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ).

3. Αι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 3738/1957 εφαρμόζονται αναλόγως επί των μεταβιβαζομένων εις το ΝΑΤ και το ΚΑΑΝ διαχειρίσεων των πόρων και δαπανών του καταργουμένου Ειδικού κεφαλαίου Προστασίας Φυματικών Ναυτικών υπερισχυουσών εν περιπτώσει συγκρούσεως των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας «περί ΝΑΤ» ή «περί ΚΑΑΝ» (Οίκου Ναύτου).

 

Αρθρο: 74

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Λήμματα
ΝΑΤ, Υψος παροχών ΝΔ 3738/1957

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 3 ΠΔ 924/1975)

Από 1ης Ιανουαρίου 1976 η λήψις αποφάσεων περί καθορισμού του ύψους των κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 3738/1957 παροχών ως και των κατά κατηγορίαν ναυτικών διαφόρων διακρίσεων παροχών ανήκει αντιστοίχως εις το ΔΣ ΝΑΤ ή το ΔΣ ΟΝ κατά τα εν τη παραγράφω 2 του άρθρου 72 του παρόντος οριζόμενα περί επιβαρύνσεως εκατέρου των Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών ή ΝΑΤ.

 

Αρθρο: 75

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Λήμματα
ΝΑΤ, Προστιθέμενος πλασματικός χρόνος

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 12 ΝΔ 152/1974)

1. Κατά τον υπολογισμόν των συντάξεων του ΚΠΦΝ ο χρόνος νοσηλευτικής περιθάλψεως και ο κατά τας παράγρ. 3 και 4 του άρθρου 60 του παρόντος «περί προστασίας φυματικών ναυτικών» προστιθέμενος πλασματικός χρόνος λογίζεται, διανυθείς επί κατηγορίας πλοίου, εν ω ειργάσθη ο ναυτικός κατά την τελευταίαν προ της υπαγωγής του εις νοσηλευτικήν περίθαλψιν ναυτολόγησιν.

2. Δια τους από της εφαρμογής του Ν.Δ. 152/1974 και εφεξής

δικαιουμένους οριστικής συντάξεως βάει του Ν.Δ. 3730/1957 φυματικούς ναυτικούς Γ' Κατηγορίας, εις περίπτωσιν καθ' ην το επί του

συνταξιοδοτικού μισθού ποσοστόν, περί ου το εδάφιον ε' της παράγρ. 1 του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου είναι μικρότερον του 0,6000 λογίζεται τελικώς δια τον περαιτέρω απολογισμόν της συντάξεως ως 0,6000, εφόσον κρινόμενοι υπό της αρμοδίας Υγειονομικής Επιτροπής ήθελον χαρακτηρισθή ως έχοντες απόλυτον και διαρκή ανικανότητα τουλάχιστον 50 εκατοστών.

 

Αρθρο: 76

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Επίδομα αεροθεραπείας και προστασία κατά της ασθενείας συνταξιούχων ΝΑΤ

Λήμματα
ΝΑΤ, Επίδομα αεροθεραπείας

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 1 παρ. 1 ΝΔ 375/1969 και

άρθρον 17 Ν. 792/1978)

1. Η υπό του Ν.Δ. 3738/1957 προβλεπομένη χορήγησις επιδόματος αεροθεραπείας εις φυματικούς ναυτικούς ωρισμένων κατηγοριών, επεκτείνεται από της 11.7.1978 χρονολογίας ισχύος του Ν. 792/1978, υπό τας ιδίας προϋποθέσεις και εις τους μονίμους φυματικούς, επί πλέον του αναγνωριζομένου ποσοστού αναπηρίας και επιδόματος φυματικού.

2. Η υπό του Οίκου Ναύτου παρεχομένη δυνάμει του Β.Δ. 88 της 2/14.2.1962 «περί προστασίας κατά της ασθενείας των ναυτικών και των οικογενειών αυτών» προστασία κατά της ασθενείας εις τας οικογενείας ανέργων ναυτικών επεκτείνεται και εις τους συνταξιούχους του ΝΑΤ, τους συνταξιούχους του Κεφαλαίου Προστασίας Φυματικών (ΚΠΦ) ως και τας οικογενείας αυτών, οριζομένης προς τούτο γενικής κρατήσεως εκ 2% επί της καταβαλλομένης μηνιαίας συντάξεως αυτών υπέρ του Κεφαλαίου Ασθενείας ναυτικών.

 

Αρθρο: 77

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Διαίωμα παροχής εκ των Ταμείων Επικουρικής Ασφαλίσεως

Λήμματα
ΝΑΤ, Φυματικοί ναυτικοί, Μετανοσηλευτική προστασία, Δικαίωμα παροχής από ταμεία επικουρικής ασφάλισης

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 31 ΝΔ 3738/1957)

1. Φυματικοί ναυτικοί, τασσόμενοι εις οιανδήποτε κατηγορίαν μετανοσηλευτικής προστασίας και τυγχάνοντες συντάξεως ή εφάπαξ αποζημιώσεως εκ του ΝΑΤ ως και οι εις την Β' κατηγορίαν τασσόμενοι και δικαιούμενοι επιδόματος αναπροσαρμογής εις χερσαίον επάγγελμα, δικαιούνται εκ του οικείου Ταμείου επικουρικής των ασφαλίσεως της κατάτ ας οικείας διατάξεις των ταμείων τούτων προβλεπομένης παροχής αναλόγως του χρόνου πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας των, δι' ην κατεβλήθησαν αι κεκανονισμέναι υπέρ του Ταμείου εισφοραί.

2. Οικογένειαι φυματικών ναυτικών δικαιουμένων εις απόληψιν παροχής και θνησκόντων καθ' ον χρόνον τελούσιν εις την νοσηλευτικήν περίθαλψιν ή μετά την μετανοσηλευτικήν προστασίαν, δικαιούνται εις την απόληψιν του αναλογούντος κατά τας οικείας διατάξεις ενός εκάστου Ταμείου εις την οικογένειαν ποσοστού παροχής εφόσον ήθελεν ζητήσει τούτο δι' αιτήσεώς των υποβαλλομένης εντός έτους από του θανάτου του

δικαιοπαρόχου ναυτικού.

 

Αρθρο: 78

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταβατικαί διατάξεις

Λήμματα
ΝΑΤ, Μεταβατικές διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 33 ΝΔ 3738/1957)

1. Φυματικοί ναυτικοί τασσόμενοι κατά την διαδικασίαν του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3738/1957 εις την Γ' Κατηγορίαν μετανοσηλευτικής προστασίας δικαιούνται των δια την κατηγορίαν ταύτην προβλεπομένων κατά τον παρόντα νόμον παροχών, επί πλέον δε, εν περιπτώσει υποτροπής και εφόσον αύτη ήθελε λάβει χώραν εντός διετίας από της ημερομηνίας της κατά τας διατάξεις του παρόντος συνταξιοδοτήσεώς των η δε συνολική αυτών προγενεστέρα σανατοριακή νοσηλεία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνας, σανατοριακής νοσηλείας μέχρι συμπληρώσεως του ορίου τούτου των 36 μηνών.

Οι εις την κατηγορίαν ταύτην τασσόμενοι φυματικοί ναυτικοί λόγω συμπληρώσεως 36 μηνών σανατοριακής νοσηλείας κατά τας διατάξεις του εδ. β' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3738/1957 δικαιούνται των κατά τον παρόντα νόμον χορηγούμενων εις τους εις την αεροθεραπευτικήν νοσηλείαν μετατασσομένους εξόδων εγκαταστάσεως εις τόπον αεροθεραπείας, οι δε εξ αυτών τασσόμενοι εις την κατηγορίαν ταύτην κατ εφαρμογήν της διατάξεως της παρ. 2 του προηγουμένου άρθρου δικαιούνται επιδόματος φυματικού ελαφράς μόνον αναπηρίας.

2. Φυματικοί ναυτικοί τασσόμενοι εις την Α' Κατηγορίαν κατά την διαδικασίαν του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3738/1957 δικαιούνται κατ' επιλογήν των ιδίων ή να επανέλθωσιν εις το ναυτικόν επάγγελμα, εξερχόμενοι της ειδικής προστασίας ή να τύχωσιν της υπό του άρθρου 59 παρ. 4 του παρόντος νόμου προβλεπομένης οριστικής συντάξεως δια ναυτικούς τασσομένους εις την Γ' κατηγορίαν μετανοσηλευτικής προστασίας άνευ όμως των παροχών ειδικής προστασίας περί ων η παρ. 3 του άρθρου 58 του παρόντος νόμου.

3. Ναυτικοί απολαμβάνοντες κατά την δημοσίευσιν του παρόντος νόμου μονίμου συντάξεως εκ του Ο.Ν. βάσει της προϊσχυσάσης περί προστασίας φυματικών και καρδιοπαθών νομοθεσίας δικαιούνται οριστικής συντάξεως γήρατος ή ανικανότητος αναλόγως του χρόνου νατικής αυτών υπηρεσίας, της κατά την παράγρ. 4 του άρθρου 58 του παρόντος νόμου γενικωτέρας υγειονομικής αντιλήψεως του Ο.Ν. και εξ αυτών φυματικοί και του κατα την παρ. 3 του αυτού άρθρου επιδόματος φυματικού ελαφράς αναπηρίας.

4. Συνταξιούχοι οικογένεια φυματικών και καρδιοπαθών ναυτικών, απολαμβάνουσι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος νόμου μονίμου συντάξεως εκ του Ο.Ν. βάσει της προϊσχυσάσης περί φυματικών και καρδιοπαθών ναυτικών νομοθεσίας, δικαιούνται οριστικής συντάξεως αναλόγως του χρόνου ναυτικής υπηρεσίας του εις σύνταξιν δικαιοπαρόχου κατά την προβλεπομένην υπό των ισχυουσών περί ΝΑΤ διατάξεων τάξιν των προσώπων και κατά τα αυτά προσόντα.

5. Ο υπολογισμός της συντάξεως ή εφάπαξ αποζημιώσεως των:

α) Κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος αρθρου δικαιουμένων τοιαύτης ενεργείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 60 του παρόντος νόμου. Ο χρόνος νοσηλευτικής περιθάλψεως όστις αναγνωρίζεται ως χρόνος ναυτικής υπηρεσίας των είναι ο χρόνος της εν σανατορίω νοσηλείας των και δεν δύναται να είναι ανώτερος των τριών κατ ανώτατον όριον αυτών. Δια τον υπολογισμόν της συντάξεως κατά την εκ του ναυτικού επαγγέλματος μελλοντικήν αποχώρησιν των βάσει της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, επιλεγόντων την εις το επάγγελμα επάνοδον αυτών λογίζεται ωσαύτως ως χρόνος ναυτικής υπηρεσίας, ο χρόνος της μέχρι τριών κατ ανώτατον όριον ετών νοσηλείας των.

β) Κατά τας παρ. 3 και 4, του παρόντος άρθρου δικαιουμένων συντάξεως ενεργείται κατά τας διαταξεις του άρθρου 60 του παρόντος νόμου μη προστατευομένου όμως του χρόνου καθ ον οι συνταξιούχοι φυματικοί ναυτικοί ή οι δικαιοπάροχοι των συνταξιούχων οικογενειών διετέλσαν εις την νοσηλευτικήν περίθαλψιν. Εις περίπτωσιν καθ ην το εκ του ανωτέρω υπολογισμού προκύπτον ποσόν συντάξεως είναι κατώτερον των χορηγουμενων αυτής συμφώνως προς τας διατάξεις της προϊσχυσάσης νομοθεσίας, ούτοι εξακολουθούν λαμβάνοντες την κατα την νομοθεσίαν ταύτην υπολογισθείσαν και χορηγουμένην σύνταξιν, υπαγομένην εφεξής εις το άρθρον 23 του παρόντος νόμου.

Δια τον υπολογισμόν των παροχών των μη κεκτημένων δωδεκάμηνον ναυτικήν υπηρεσίαν προ της εις την ιδικήν προστασίαν υπαγωγής των λαμβάνεται υπόψιν ο δια τους υπηρετούντας επί ακτοπλοϊκών πλοίων ισχύων μισθός ναυτόπαιδος.

6. Φυματικοί ναυτικοί άγοντες ηλικίαν ανωτέραν των 45 ετών

δικαιούμενοι συμφώνως προς την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου επιδόματος φυματικού ελαφράς αναπηρίας δύναται εντός 3 μηνών από της κοινοποιήσεως της περί απονομής συντάξεως αποφάσεως του ΔΣ να ζητήσωσι δια του ΝΑΤ την εις την ΥΕΟΝ παραπομπήν των προς καθορισμόν ανωτέρου πσοστού αναπηρίας.

7. Μέχρις εκδόσεως των περί απονομής της οικείας συντάξεως αποφάσεων του ΔΣ οι εις την Γ κατηγορίαν της μετανοσηλευτικής προστασίας κατά τας διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3738/1957 ταχθέντες φυματικοί ναυτικοί ως και οι κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου επιλέξαντες την οριστικήν συνταξιοδότησιν ναυτικοί δικαιούνατι των δια την Γ κατηγορίαν προβλεπομενων αντιστοίχως παροχών υπό του Α.Ν. 306/1936, καταβαλλομένων μερίμνη της υπηρεσίας του Ο.Ν.

Το εις απόληψιν των παροχών τούτων δικαίωμα άρχεται δαι μεν τους οπωσδήποτε εξετασθέντας υγειονομικώς και μη δικαιωθέντας συντάξεως από της επομένης της γνωματεύσεως της οικείας υγειονομικής επιτροπής, δια δε τους δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3738/1957 τασσομένους εις την Γ κατηγορίαν ως άγοντας ηλικίαν ανωτέραν των 45 ετών, από της 1ης του μηνός του επομένου της εκδόσεως της περί εντάξεως αποφάσεως της ΔΕΟΝ των αυτών παροχών και μέχρις εκδόσεως της περί απονομής της οικείας συντάξεως αποφάσεως του ΔΣ δικαιούνται και οι υπό του Ο.Ν. κατά την δημοσίευσιν του παρόντος Νόμου μονίμως

συνταξιοδοτούμενοι φυματικοί και καρδιοπαθείς ναυτικοί και συνταξιούχοι οικογένειαι φυματικών και καρδιοπαθών ναυτικών.

8. Δι αποφάσεως του ΔΣ εγκρινομένης υπό του Υπουργού ορισθήσονται λεπτομερώς τα του τρόπου αιτήσεως της απονομής συντάξεως και τα υποβλητέα δικαιολογητικά.

9. Δια τον υπολογισμόν των κατά το παρόν άρθρον απονεμητέων συντάξεων εις τους φυματικούς και καρδιοπαθείς ναυτικούς και τας οικογενείας αυτών, καθίστανται αρμόδιαι αι κατά το άρθρον 66 παράγρ. 6 του Ν. 3170 Επιτροπαί αναθεωρήσεως συντάξεως του ΝΑΤ.

10. Δια την αντιμετώπισιν των προκυπτουσών δια το ΝΑΤ δαπανών προς αναθεώρησιν των συντάξεων κατ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν. 3170/1955 περί ΝΑΤ και προς υπολογισμόν των περί ων η προηγουμένη παράγραφος απονεμητέων συντάξεων, ορίζεται δια τους ωφελουμένους εκ της αναθεωρήσεως συνταξιούχους του ΝΑΤ κράτησις υπέρ αυτού εφάπαξ ποσού εκ της αναθεωρήσεως συνταξιούχους του ΝΑΤ κράτησις υπ αυτού εφάπαξ ποσού εκ δραχ. εκατόν (100) εφόσον η εκ της αναθεωρήσεως προκύπτουσα κατά μήνα αύξησις της συντάξεως υπερβαίνει το ποσόν τούτο.

 

Αρθρο: 79

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Λήμματα
ΝΑΤ, Συνταξιούχοι φυματικοί - καρδιοπαθείς ναυτικοί, Διακοπή συνταξιοδότησης, Επάνοδος στο ναυτικό επάγγελμα

 

Κείμενο Αρθρου

(αρθρον 34 ΝΔ 3738/1957)

1. Συνταξιούχοι φυματικοί και καρδιοπαθείς ναυτικοί δύνανται διακόπτοντες οποτεδήποτε, τη αιτήσει των, την συνταξιοδότησιν αυτών, να επανέλθωσιν εις το ναυτικόν επάγγελμα, εφόσον εξεταζόμενοι υπό της ΥΕΟΝ, εις ην εν περιπτώσει εξετάσεως καρδιοπαθούς συνταξιούχου μετέχει αντί του φυματιολόγου εις εκ των ειδικευμένων εις την καρδιολογίαν υγειονομικών αξιωματικών του Β.Ν. ή Στρατού Ξηράς υποδιεκνυόμενος υπό της ΔΕΟΝ, κριθώσι αποθεραπευθέντες και ικανοί να επαναυτολογηθούν επί πλοίων.

2. Συνταξιούχοι φυματικοί και καρδιοπαθείς ναυτικοί επανερχόμενοι εις το ναυτικόν επάγγελμα δικαιούνται να αιτήσωσι την

επανασυνταξιοδότησιν αυτών μετά παρέλευσιν διετίας από της εκ της συντάξεως εξόδου των.

3. Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον αιτούμενοι

επανασυνταξιοδότησιν δικαιούνται της ης απελάμβανον συνταξεως, εκτός εάν λόγω της κτηθείσης από της εκ της συνταξεως εξόδου των θαλασσίας υπηρεσίας, επέρχεται βελτίωσις της αναλογούσης αυτοίς συντάξεως, οπότε δικαιούνται να αιτήσωσι τον κατά τας περί ΝΑΤ διατάξεις επανυπολογισμόν αυτής.

4. Συνταξιούχοι φυματικοί ναυτικοί επαναλαμβάνοντες ή επαναλαβόντες κατά τας διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 889/1943 την άσκησιν του ναυτικού επαγγέλματος, υπάγονται εν περιπτώσει υποτροπής της παθήσεώς των εις τας διαταξεις του άρθρου 68 του παρόντος νόμου.

5. Εν περιπτώσει θανάτου επελθόντος εις το ναυτικόν επάγγελμα συνταξιούχου, εντός πενταετίας από της εκ της συντάξεως εξόδου του, η οικογένεια αυτού δικαιούται εις την κατά το επόμενον άρθρον

προβλεπομένην σύνταξιν, εκτός αν συντρέχωσιν αι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

Αρθρο: 80

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Λήμματα
ΝΑτ, Μεταβίβαση συντάξεως

 

Κείμενο Αρθρου

(αρθρον 35 ΝΔ 3738/1957)

Εν περιπτώσει θανάτου του συνταξιοδοτουμένου κατά τας διατάξεις του άρθρου 78 ή επαναλαβόντος κατά το προηγούμενον άρθρον την άσκησιν του ναυτικού επαγγέλματος, ναυτικού, ή κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου υπολογισθείσα σύνταξις αυτού μεταβιβάζεται εις την οικογένειαν αυτού κατά τα εν αρθρω 62 του παρόντος νόμου.

 

Αρθρο: 81

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Λήμματα
ΝΑΤ, Συμβατική υπηρεσία ειδικής προστασίας

 

Κείμενο Αρθρου

(αρθρον 35 Ν. 4502/1966)

1. Εις περίπτωσιν, καθ' ην ο χρόνος «συνταξίμου εισφορών υπηρεσίας» δια τους γεννηθέντας μέχρι της 31.12.1916 και δικαιωθέντας οριστικής συντάξεως κατά τας διατάξεις (άρθρ. 59 παρ. 4, άρθρον 60 παρ. 3 και 4, άρθρον 62 παρ. 2 και άρθρον 78 παρ. 3), του παρόντος είναι μικρότερος των διακοσίων εβδομήντα (270) μηνών, προστίθεται αποκλειστικώς και μόνον δια την συνταξιοδοτικήν εφαρμογήν του παρόντος νόμου «συμβατική υπηρεσία ειδικής προστασίας Ο.Ν.» τόσων μηνών, όσοι μήνες απαιτούνται ίνα η «συντάξιμος εισφορών υπηρεσία» καταστή 22 ετών και 6 μηνών.

2. Η ανωτέρω παρ. 1 εφαρμόζεται και δια τους, ανεξαρτήτως ηλικίας δικαιωθησομένους οριστικής συντάξεως, βάσει του ΝΔ. 3738/1957 εφόσον κρινόμενοι υπό της αρμοδίας Υγειονομικής Επιτροπής ήθελον χαρακτηρισθή ως έχοντες ανικανότητα (50%) και άνω.

3. Ως προς τον μισθόν των προστιθεμένων μηνών της «συμβατικής υπηρεσίας ειδικής προστασίας Ο.Ν.», εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 5 του άρθρου 60 του παρόντος.

 

Αρθρο: 82

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Προϋπολογισμός - Ισολογισμός - Απολογισμός

Λήμματα
ΝΑΤ, Προϋπολογισμός, Ισολογισμός, Απολογισμός

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 15 Ν. 3170/1955 και

άρθρον 6 παρ. Α' Ν. 4502/1966)

Δ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ

1. Το ΝΑΤ ακολουθεί τα χρονικά όρια του ισχύοντος δια το Δημόσιον οικονομικού έτους. Ο προϋπολογισμός του ΝΑΤ και οι ειδικοί

προϋπολογισμοί των παρ αυτώ λειτουργούτων κατά τας οικείας διατάξεις ειδικών κεφαλαίων και λογαριασμών εγκρινόμεναι παρά του ΔΣ υποβάλλονται εις το Υπουργείον δια την τελικήν αυτών εγκρισιν δέκα πέντε ημέρας τουλάχιστον προ της ενάρξεως του οικονομικού έτος εις ο αναφέρονται.

2. Εντός τριμήνου από της λήξεως της οικονομικής χρήσεως ο Γεν. Διευθυντής συντάσσει και υποβάλλει εις το Δ.Σ. προς έγκρισιν τον ετήσιον ισολογισμόν και απολογισμόν εσόδων και εξόδων του τε ΝΑΤ και των παρ αυτώ Ειδικών Κεφαλαίων και Λογαριασμών του λήξαντος οικονομικού έτους μετά αναλυτικής εκθέσεως. Ο ισολογισμός και απολογισμός, εγκρινόμενοι παρά του ΔΣ υποβάλλονται προ της λήξεως του τριμήνου εις το Υπουργείον.

3. Ο Υπουργός άμα τη λήψει των ισολογισμών αναθέτει τον λογιστικόν έλεγχον της ληξάσης διαχειρίσεως εις επιτροπήν αποτελουμένην εξ ενός ανωτέρου λιμενικού αξιωματικού, ενός ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών ή του Ελεγκτικού συνεδρίου και ενός Τραπεζιτικού υπαλλήλου, ήτις εντός μηνός από της συγκροτήσεώς της προβαίνει εις τον έλεγχον και υποβολήν εις τον Υπουργόν σχετικής εκθέσεως. Παρά της Υπηρεσίας του ΝΑΤ, τίθεται υπόψιν της εν λόγω Επιτροπής, τη αιτήσει της παν στοιχείον απαραίτητον δια την εκπλήρωσιν του έργου της.

4. Επί τη βάσει των πορισμάτων της κατά την προηγουμένην παράγραφον Επιτροπής ο Υπουργός εγκρίνει ή διατάσσει την διόρθωσιν των

υποβληθέντων ισολογισμών.

5. Οι ισολογισμοί μετά την έγκρισιν αυτών παρά του Υπουργού, οι απολογισμοί εσόδων και εξόδων και η έκθεσις της εξελεγκτικής Επιτροπής δημοσιεύονται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Εις την εν παραγράφω 3 αναφερομένην Επιτροπήν χορηγείται αποζημίωσις οριζομένη δι αποφάσεως του ΔΣ εγκρινομένης υπό του Υπουργού.

7. Ο κατά το Ν.Δ. 3329/1955 ΦΕΚ 230 Α «περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών», ως ετροποποιήθη και ισχύει τούτο σήμερον, ασκούμενος τακτικός έλεγχος της ετησίας οικονομικής διαχειρίσεως των, υπό την εποπτείαν του ΥΕΝ ΝΠΔΔ, ενεργείται εν τη έδρα αυτών, η δε δια τον έλεγχον καταβλητέα αμοιβή καθορίζεται εκάστοτε, δι έκαστον των εν λόγω ΝΠΔΔ, δια Κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Συντονισμού μετά προηγουμένην γνώμην των οικείων Δ.Σ.

8. Εις την εν παραγράφω 3 του παρόντος άρθρου αναφερομένην Επιτροπήν ο Υπουργός δύναται να αναθέση τον τυπικόν και ουσιαστικόν έλεγχον της διαθέσεως των κονδυλίων του ετησίου προϋπολογισμού.

 

Αρθρο: 83

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Πόροι

Λήμματα
ΝΑΤ, Πόροι

Σχόλια
Τα τέλη και οι εισφορές που προβλέπονται στις παρ. 3, 7, 8, 9 και 10 καταργήθηκαν με την παρ. 12 άρθρου 29 Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α' 127). Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρου 39 Ν. 2008/1992 (ΦΕΚ Α' 16). Ο πόρος υπέρ του "Μουσείου Εμπορικής Ναυτιλίας", που προβλέπεται από την παρ. 4, αποτελεί πλέον πόρο του "Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας", μετά την διατήρηση σε ισχύ, από την παρ. 8γ άρθρου 32 Ν. 2638/1998, των διατάξεων της παρ. 3 άρθρου 39 Ν. 2008/1992 (με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του παρόντος).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 16 Ν. 3170/1955,

άρθρον 6 παρ. 3 Ν. 4502/1955 και

άρθρον 26 παρ. ΙΣΤ' ΑΝ 373/1968)

Πόροι του ΝΑΤ ορίζονται:

1. Αι περί ων το άρθρον 84 του παρόντος τακτικαί εισφοραί των ναυτικών και των πλοιοκτητών.

2. Εισφορά λόγω γάμου καταβαλλομένη παρά των ναυτικών επί τη τελεέσει του γάμου των και οριζομένη ως εξής:

α) Δια τοςυ εφωδιασμένους δια διπλώματος ναυτικής ικανότητος τους ιατρούς, αρχιπλοηγούς και πλοηγούς δραχ. 250.

β) Δια τους εφωδιασμένους ή μη δια πτυχίου ή αδείας ναυτικής ικανότητος δραχ. 150.

3. Τέλος επί τη χορηγία διπλώματος ή πτυχίου ή αδείας ναυτικής ικανότητος ανάλογον προς την τάξιν του διπλώματος ή πτυχίου, οριζόμενον εκάστοτε δι' αποφάσεως του Δ.Σ. εγκρινομένης υπό του Υπουργού.

«4. Το αντίτιμον των διατιμημένων εντύπων, οριζόμενον εκάστοτε δι αποφάσεως του ΔΣ εγκρινομένης υπό του Υπουργού.

Επί του ανωτέρω αντιτίμου των διατιμημένων εντύπων των πάσης κατηγορίας πλοίων, επιβάλλεται επί πλέον εισφορά εκ 10%, της οποίας ποσοστό 90% θα αποδίδεται υπέρ του εδρεύοντος εις τον Πειραιά «Μουσείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Μ.Ε.Ν.), το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 9 του Νόμου 1940/1991 και ποσοστά 10%, θα αποδίδεται εις την «Εταιρεία Ναυτικού Μουσείου και Περισυλλογής Κειμηλίων των κατά θάλασσα αγώνων του Εθνους».

5. Πάσα αζήτητος περιουσία ναυτικού μη διεκδικηθείσα εάν μεν σύγκειται εκ κινητών εντός τριετίας,ε άν δε εξ ακινήτων εντός δεκαετίας.

6. Η ελλείψει κληρονόμων σχολάζουσα κληρονομία ναυτικού.

7. Τα κατά τας κειμένας διατάξεις εισπραττόμενα τέλη καταμετρήσεως και ανακαταμετρήσεως εμπορικών πλοίων.

8. Εισφορά ίση προς το εν εικοστόν των ναυτικών σώστρων

υπολογιζομένη επί της καθαράς αμοιβής και βαρύνουσα το Ελληνικόν πλοίον το παράσχον την επιθαλασσίαν αγωγήν ή το ξένον τοιούτον εφόσον αι σχετικαί πράξεις διασώσεως ή αρωγής ενεργήθησαν υπό του τελευταίου εντός των Ελληνικών χωρικών υδάτων.

9. Εισφορά των ναυλοχούντων εις Ελληνικούς λιμένας Ελληνικών και υπό ξένην σημαίαν ναυαγοσωστικών ίση προς 2% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων, δια τας παρ? αυτών ενεργουμένας πράξεις επιθαλασσίου αρωγής ή ναυαγιαιρέσεως.

Της εισφοράς ταύτης απαλλάσσονται τα ελληνικά ναυαγοσωστικά εφόσον ταύτα τηρούν και εν όρμω ναυτολόγιον.

10. Εισφορά καθ? έκαστον έτος των ιδιοκτητών φορτηγίδων σλεπίων, πλωτών γερανών, βυθοκόρων, υδροφόρων και εν γένει παντός ναυπηγήματος μη έχοντος ιδίαν κινητήριον δύναμιν απαλλασσομένου όμως της υποχρεώσεως να η εφωδιασμένον δια ναυτολογίου καταβαλλομένη εντός του πρώτου μήνός εκάστου έτους και οριζομένη ως εξής:

α) Δια τας φορτηγίδας, σλέπια και λοιπά ναυπηγήματα εις δραχμάς 5 κατά κόρον ολικής χωρητικότητος.

β) Δια τα ρυμουλκά εις δραχμάς 10 καθ? ίππον ενδεικτικής

ιπποδυνάμεως της μηχανής.

γ) Δια τους άνευ μηχανής πλωτούς γερανούς, βυθοκόρους και υδροφόρους εις δραχμάς 200 και μετά μηχανής εις δραχμάς 500.

11. Τα εις το Δημόσιον περιεχόμενα έρμαια και ναυάγια.

12. Το ήμισυ παντός από του πυθμένος της θαλασσίας ανασυρομένου αδεσπότου πράγματος περιερχομένου εις το Δημόσιον εξαιρουμενων των αρχαιοτήτων.

13. Πέντε εκατοστά των εκ φαρικών τελών και αγκυροβολίας εισπράξεων.

14. Το κατά το άρθρον 6 του Α.Ν. 843/1948 έσοδον εκ του ποσοστού 4% επί των φορολογικών εσόδων του Νόμου τούτου.

15. Το κατά το άρθρον 14 του Α.Ν. 1524/1950 ως εκυρώθη δια του Ν.

1620/1951 έσοδα εκ του φόρτου 3% επί των ακαθαρίστων εσόδων εκ της μεταφοράς προσώπων εντός της χώρας δια πλωτών μέσων.

16. Δέκα επί τοις εκατόν (10%) επί πάσης θαλασσίας λείας, εξαιρέσει των πολεμικών πλοίων ή πολεμικών υλικών.

17. Τα παρά των ναυτιλιακών αρχών εισπραττόμενα πρόστιμα δια παραβάσει κανονισμού λιμένος.

18. Παν πρόστιμον επιβαλλόμενον εις τους διαχειριζομένους τας ταχυδρομικάς αποστολάς πλοίων.

19. Αι δια του παρόντος ή και άλλων νόμων επιβαλλόμεναι υπέρ ΝΑΤ χρηματικαί ποιναί, πρόστιμα, τέλη και αι οιασδήποτε φύσεως κρατήσεις.

20. Αι υπέρ του ΝΑΤ και των παρ? αυτώ κεφαλαίων και λογαριασμών επιβληθείσαι ή επιβληθησόμεναι δια νόμου εισφοραί πάσης φύσεως.

21. Αι υπέρ του ΝΑΤ δωρεαί, κληρονομίαι ή κλοροδοσίαι.

22. Αι πρόσοδοι της περιουσίας αυτού.

Επί καθυστερήσεως της καταβολής πόρου τινός εκ των ανωτέρω, ο οφειλέτης υποχρεούται εις τον νόμιμον τόκον υπηρημερίας, εκτός των περιπτώσεων όπου άλλως ορίζεται εν τω παρόντι νόμω.

 

Αρθρο: 84

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Τακτικαί εισφοραί

Λήμματα
ΝΑΤ, Τακτικές εισφορές

Σχόλια
Οι περιπτ. α, β και το εντός " " πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ της παρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 της ΥΑ 30037/1059/1986 (ΦΕΚ Β' 151), η οποία κυρώθηκε με την περίπτ. α άρθρου 6 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109). Το εντός " " τρίτο εδάφιο της περίπτ. γ της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 11 άρθρου 2 Ν. 1711/1987. Τα εντός " " τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφια της περίπτ. γ της παρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 14 Ν. 1376/1983 (ΦΕΚ Α' 96). Η παρ. 14 προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρου 1 Ν. 1711/1987.

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 1 παρ. 1α, 1β, 1γ, 7 και 11 Ν. 374/1976,

άρθρον 16 ΝΔ 152/1974,

άρθρον 18 παρ. 35 εδ. α' και β', 6, 8, 9 και 10 Ν. 3170/1955, άρθρον 7 ΝΔ 87/1969,

άρθρον 25 παρ. 4 Ν. 27/1975,

άρθρον 1 παρ. 2 Ν. 374/1976 και

άρθρον 9 ΝΔ 87/1969)

1. Οι ναυτικοί, μέλη συγκεκροτημένων πληρωμάτων Ελληνικών πλοίων και αντιστοίχως οι πλοιοκτήται τούτων, καταβάλλουν τακτικάς μηνιαίας εισφοράς ως ακολούθως:

"α) Των πλοίων τα οποία έχουν ολική χωρητικότητα μέχρι και 26 κόρους οι μεν ναυτικοί 6% επί του μηνιαίου μισθού τους, οι δε πλοικτήτες 9% επί του ως άνω μισθού".

"β) Των πλοίων τα οποία έχουν ολική χωρητικότητα ανώτερη των 25 κόρων μέχρι 1.500 οι μεν ναυτικοί 9% επί του μηνιαίου μισθού τους, οι δε πλοιοκτήτες 13% επί του ως άνω μισθού".

γ) "Ολων των πλοίων τα οποία έχουν ολική χωρητικότητα ανώτερη των 1.500 κόρων οι μεν ναυτικοί 9% επί του μηνιαίου μισθού τους οι δε πλοιοκτήτες 14% επί του ως άνω μισθού".

Οι πλοιοκτήται υποχρεούνται εις την καταβολήν προς το ΝΑΤ της ιδίας αυτών εισφοράς ως και της εισφοράς των ναυτικών δια το σύνολον της οργανικής συνθέσεως του πληρώματος του πλοίου δι όλον τον χρόνον της ισχύος του ναυτολογίου, και τους επί πλέον αυτής Ελληνας ναυτικούς δι όσον χρόνον ούτοι είναι ναυτολογημένοι επί του πλοίου καταργουμένων των οικονομικών κυρώσεων, λόγω ελλιπούς συνθέσεως πληρώματος.

"Ειδικότερα οι πλοιοκτήτες των επιβατηγών πλοίων, ανεξάρτητα από την χωρητικότητά τους, υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών μόνο για το σύνολο της νόμιμης σύνθεσης του πληρώματος του πλοίου, χωρίς να ισχύει για τους πέραν της συνθέσεως ναυτολογημένους η αύξηση της αριθ.

30037/1059/86 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, του άρθρου 6 του παρόντος.

"Αν το πλοίο βρίσκεται σε αργία ή παροπλισμό, οι εισφορές προς το ΝΑΤ υπολογίζονται μόνο, επί του ναυτολογημένου πληρώματος για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση ναυτολόγησης κάθε ναυτικού.

Σε αργία ή παροπλισμό θεωρείται ότι βρίσκεται το πλοίο, μόνο για τον υπολογισμό εισφορών προς το ΝΑΤ, αν διέκοψε τους πλόες του και παραμένει σε μόνιμο αγκυροβόλιο, σε λιμάνια ημεδαπής ή αλλοδαπής περισσότερο από δύο μήνες.

Μετά τη συμπλήρωση των δύο μηνών ακινησίας του, το πλοίο θεωρείται σε αργία αφότου τέθηκε σε ακινησία. Μετακινήσεις με εντολή ή με άδεια της λιμενικής αρχής σε άλλο αγκυροβόλιο δεν διακόπτουν την ακινησία". Δια την εν γένει καταβολήν προς το ΝΑΤ των ανωτέρω οφειλομενων ή βεβαιουμένων εισφορών ευθύνονται αλληλεγγύως μη χωρούσης της ενστάσεως διζήσεως άπαντες οι εν παραγράφω 6 του άρθρου 86 του παρόντος νόμου αναφερόμενοι υπόχρεοι.

2. Ως μισθός επί του οποίου υπολογίζονται αι τακτικαί μηνιαίαι εισφοραί λαμβάνεται ο δια των εν ισχύι εκάστοτε συλλογικών συμβάσεων ή ελλείψει τοιούτων συμβάσεων ο δι αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας οριζόμενος, επηυξημένος:

α) κατά το επίδομα Δεξαμενοπλοίου.

β) κατά το επίδομα Κυριακής αργίας.

γ) κατά το επίδομα αδείας και

δ) κατά το επίδμα υπερενιαυσίου υπηρεσίας ή δώρου εορτών, ως άπαντα τ' ανωτέρω επιδόματα καθορίζονται εκάστοτε υπό των εν ισχύι συλλογικών συμβάσεων.

Αι μέχρι της 13.11.1974 βεβαιωθείσαι εισφοραί πλοιοκτήτου και ναυτικού επί του επιδόματος δεξαμενοπλοίων καλώς εβεβαιώθησαν και εισί καταβλητέαι αι διε καταβληθεισαι δεν επιστρέφονται εκτός εάν έχη εκδοθή αμετάκλητος δικαστική απόφασις.

3. Αι τακτικαί μηνιαίαι εισφοραί των ναυτολογημένων επί μεριδίω επί παντός πλοίου ορίζονται ίσαι προς τας εισφοράς των εργαζομένων επί μισθώ εις πλοία αντιστοίχου κατηγορίας και χωρητικότητος, αι δε των πλοιοκτητών, ίσαι προς τας των πλοιοκτητών αντιστοίχων πλοίων.

4. Αι πρακτικαί μηνιαίαι εισφοραί των κατωτέρω κατηγοριών

ησφαλισμενων ορίζονται ως εξής:

α) Των αρχιπλοηγών, πλοηγών και του βοηθητικού προσωπικού των πλοηγών σταθμών ίσαι προς τας εισφοράς των προς ους εξομοιούνται μελών συγκεκροτημένων πληρωμάτων επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων του εδαφίου γ της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, η δε εισφορά της Πλοηγικής Υπηρεσίας ίση προς την αντίστοιχον εισφοράν πλοιοκτήτου.

β) Των Προέδρων, ταμίων και γραμματέων των οργανώσεων των ναυτικών, των νομίμων αυτών αναπληρωτών (δι ον χρόνον οι τελευταίοι αναπληρούσι τους πρώτους) και των εν τω εσωτερικώ ή εξωτερικώ νομίμως εκπροσώπων της εν Ελλάδι εδρευούσης ανωτάτης οργανώσεως των Ελλήνων ναυτικών (δι ον χρόνον ούτοι εκπροσωπούν την οργάνωσιν ταύτην) ίση προς το εν τρίτον (1/3) της εισφοράς των επί φορτηγών ποντοπόρων πλοίων εργαζομένων επί της ανωτάτης ιεραρχικής κλίμακος του βαθμού και κλάδου του διπλώματος ή πτυχίου ικανότητος Ε.Ν., δι ου είναι εφωδιασμένοι οι ανωτέρω, η δε υπό των οικείων οργανώσεων καταβαλλομένη εισφορά πλοιοκτήτου ίση προς το εν τρίτον (1/3) της αντιστοίχου εισφοράς των πλοιοκτήτων της αυτής κατηγορίας.

Δι' ειδικότητας μη προβλεπομένας επί φορτηγών ποντοπόρων πλοίων λαμβάνονται υπόψιν αι εισφοραί των επί υπερωκεανίων επιβατηγών πλοίων εργαζομένων της αυτής ειδικότητας.

γ) Των αρχιπλοιάρχων και αρχιμηχανικών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ίσαι προς τας εκάστοτε καταβαλλομένας υπό του πλοιάρχου ή μηχανικού Α συγκεκροτημένου πληρώματος φορτηγών ποντοπόρων πλοίων, η δε εισφορά των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, παρ αις ούτοι εργάζονται ίση προς την εκάστοτε καταβαλλομένην εισφοράν των πλοιοκτητών πλοίων της αυτής κατηγορίας.

δ) Εξαγοραί χρόνου υπηρεσίας πραγματοποιηθείσαι υπό των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων προσώπων μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Ν.Δ. 87/1969 (14.1.1969) θεωρούνται ως νομίμως γενόμεναι, ανεξαρτήτως εάν κατεβλήθησαν δι αυτάς εισφοραί μικρότεραι των υπό του νόμου προβλεπομένων.

5. Πας ναυτολογημένος επί Ελληνικού πλοίου υπό ιδιότητα μη

αναφερομένην εις τας συλλογικάς συμβάσεις τάσσεται εις την προσήκουσαν μισθολογικήν τάξιν δι αποφάσεως του ΔΣ εγκρινομένης υπό του Υπουργού και υπάγεται εις τας αντιστοίχους υποχρεώσεις.

6. Εις καταβολήν της εν παραγρ. 1 εισφοράς υπόκεινται και οι επί Ελληνικών πλοίων εχόντων συγκεκροτημένον πλήρωμα εργαζόμενοι Ελληνες μη απογεγραμμένοι ναυτικοί εφ όσον τυγχάνουν ναυτολογημένοι και καταλαμβάνουν θέσιν οργανικής συνθέσεως του πληρώματος.

7. Αι κατά το παρόν άρθρον τακτικαί εισφοραί οφείλονται δι όλον τον χρόνον καθ ον οι νατικοί τυγχάνουν ναυτολογημένοι επί των ως άνω πλοίων, δια δε των υπολογισμόν αυτών οι μήνες λογίζονται συνιστάμενοι εκ 30 ημερών.

8. Οι πλοιοκτήται, εφοπλισταί, διαχειρισταί και πλοίαρχοι

υποχρεούνται να εισπράττουν παρά των πληρωμάτων των πλοίων την τακτικήν εισφοράν, δικαιούμενοι να παρακρατώσι ταύτην εκ του μισθού των, ούσης ακύρου πάσης περί του εναντίου συμφωνίας.

9. Αι τακτικαί εισφοραί των ησφαλισμένων και των πλοιοκτητών καταβάλλονται εις το προβλεπόμενον δια των συλλογικών συμβάσεων ή ελλείψει τοιούτων δια των αποφάσεων του Υπουργείου οριζόμενον νόμισμα μισθού είτε εις ο νόμισμα συνωμολογήθη ο μισθός.

10. Δι' αποφάσεων του ΔΣ του ΝΑΤ, εγκρινομένων υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας δύνανται να αυξομειούνται αι εν εδαφίοις α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εισφοραί και να καθορίζωνται άλλως η κλίμαξ χωρητικότητος και αι κατηγορίαι των πλοίων δια τα εξ αυτών ολικής χωρητικότητος μέχρι 1.500 κόρων.

11. Αι υπέρ του ΝΑΤ ασφαλιστικαί εισφοραί δύνανται να ορίζωνται δια νόμου.

12. α) Εκ του συνόλου των κατά τας προηγουμένας παραγράφους τακτικών εισφορών ποσοστών μέχρι τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) αποτελεί πόρον του παρά τω ΝΑΤ Κεφαλαίου ανεργίας και ασθενείας ναυτικών και του Ειδικού λογαριασμού προστασίας φυματικών ναυτικών. Το ύψος του ως άνω ποσοστού και το της κατανομής τούτου μεταξύ των ανωτέρω λογαριασμών ορίζονται εν αρχή εκάστου οικονομικού έτους δι αποφάσεως του Υπουργού εκδιδομένης μετά γνώμην του ΔΣ.

β) Δια τον υπολογισμόν των υπέρ ΝΑΤ εισφορών πλοιοκτήτου και ναυτικού της παράγρ. 1 και την είσπραξιν αυτών επιτρέπεται όπως δι αποφάσεως του ΔΣ του ΝΑΤ εγκρινομένης υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, εκφράζονται εις ποσοστά τα επί του μισθού επιδόματα ή δώρα περί ων η παράγραφος 2 του παρόντος ανεξαρτήτως του διανυομένου εκάστοτε χρόνου εργασίας των ναυτικών επί του πλοίου.

13. Αλλοδαποί εργαζόμενοι επί ελληνικών πλοίων εχόντων συγκεκροτημένον πλήρωμα, ως και ημεδαποί μη απογεγραμμένοι ναυτικοί, δεν υπόκεινται εις καταβολήν εισφορών, εφόσον δεν καταλαμβάνουν οργανικήν θέσιν ή δεν ανήκουν εις ναυτικήν ειδικότητα. Ούτοι καταχωρούνται εις ειδικάς σελίδας, προσηρτημένας εν τω ναυτολογίω, περί ων λεπτομερής κανονισμός θα ορίση και δεν θεωρούνται ευρισκόμενοι εις ασφαλιστικήν σχέσιν μετά του ΝΑΤ.

"14. Ο υπολογισμός της οφειλής προς το ΝΑΤ από εισφορές γίνεται από το Ταμείο με βάση τη νόμιμη σύνθεση και το μισθολόγιο που ίσχυει καθε φορά.

Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται φύλλο εκκαθάρισης".

 

Αρθρο: 85

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Τακτικαί Εισφοραί Συμβεβλημένων πλοίων

Λήμματα
ΝΑΤ, Πλοία ξένης σημαίας ασφαλιστικά συμβεβλημένα, Τακτικές εισφορές

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 17 ΝΔ 152/1974 και

άρθρον 25 Ν. 4502/1966)

1. Από της ενάρξεως της ισχύος του Ν.Δ. 152/1974 (13.11.1974) αι τακτικαί εισφοραί των απογεγραμμένων Ελλήνων ναυτικών των υπηρετούντων επί πλοίων υπό ξένην σημαίαν ασφαλιστικώς συμβεβλημένων μετά του ΝΑΤ αντιστοίχως δε και των εφοπλιστών ή πλοιοκτητών ορίζονται εις ποσοστόν επί του μισθού του ναυτικού ως η έννοια αυτού καθορίζεται εν άρθρω 84 παρ. 2 του παρόντος του υπηρετούντος επί της αυτής κατηγορίας Ελληνικού πλοίου και υπό την αυτήν ειδικότητα ως κάτωθι:

α) Εισφορά πλοιοκτήτου ή εφοπλιστού 15%.

β) Εισφορά ησφαλισμένου 10%.

2. Αι εν τη παραγράφω 1 οριζόμεναι τακτικαί εισφοραί δύνανται να αυξάνωνται δι αποφάσεως του Υπουργού μετά γνώμην του ΔΣ και του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.

3. Αι προς το ΝΑΤ, ΤΠΕΝ, ΚΝΕ και λοιπούς παρά τω ΝΑΤ Λογαριασμούς και Κεφάλαια εκ συμβεβλημένων μετά του ΝΑΤ πλοίων υπό ξένην σημαίαν οφειλόμεναι τακτικαί εισφοραί, ναυτικών και πλοιοκτητών, των επί των πλοίων τούτών υπηρετούντων Ελλήνων ναυτικών, θεωρούνται μέρος των μισθών, των προς ους αντιστοιχούν ναυτικών και τυγχάνουν της αυτής προστασίας και προνομιακής κατατάξεως ως και ο υπόλοιπος μισθός τούτων, δικαιουμένου εν προκειμένω του ΝΑΤ να επιδιώξη την είσπραξιν αυτών δια παντός νομίμου τρόπου.

 

Αρθρο: 86

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικαί διατάξεις αφορώσαι τους πόρους εκ ναυτολογίου

Λήμματα
ΝΑΤ, Ναυτολόγιο, Πόροι

Σχόλια
Η περίπτ. α της παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 άρθρου 1 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109). Η παρ. 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 άρθρου 1 Ν. 1711/1987.

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 1 παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 20 και 27 ΝΔ 87/1969 και άρθρον 38 Ν. 4501/1966)

1. Παν πλοίον μη εξαιρουμένων των εις την υπηρεσίαν του Κράτους ανηκόντων ή χρησιμοποιουμένων υπ αυτού τοιούτων ως και των θαλαμηγών αναψυχής άνω των εκατόν κόρων, υποχρεούται να εφοδιασθή δια

ναυτολογίου.

2. Δια Κανονισμού ορίζεται: α) ο τύπος του ναυτολογίου εκάστης κατηγορίας πλοίων, β) η εκ της υποχρεώσεως εφοδιασμού δια ναυτολογίου εξαίρεσις ωρισμένων κατηγορίων πλοίων και γ) το κατώτατον όριον συγκεκροτημένου πληρώματος, όπερ υποχρεούνται να διατηρώσι εν όρμω τα ναυαγοσωστικά και ρυμουλκά.

3. Εισφοραί οφειλόμεναι ή βεβαιούμεναι εκ του ναυτολογίου είναι αι τοιαύται προς ΝΑΤ, ΤΠΕΝ, Κεφάλαια Ανεργίας και Ασθενείας, Προστασίας Φυματικών, Δυτών, Ναυτιλιακής Εκπαιδεύσεως, προπαιδεύσεως και πάσα ετέρα εισφορά, τέλος, φόρος, ή δικαίωμα όμου καθιερουμένη. Ο υπολογισμός, η εκκαθάριση και η βεβαίωση των εκ ναυτολογίου οφειλομένων εισφορών ενεργείται υπό της ναυτιλιακής Αρχής ή του ΝΑΤ εκδιδομένου παρά του τελευταίου του σχετικού φύλλου εκκαθαρίσεως.

4. Αι εκ του ναυτολογίου οφειλόμεναι εισφοραί, καθίστανται

ληξιπρόθεσμοι και απαιτηταί, εις τας κάτωθι περιπτώσεις:

«α) Μόλις συμπληρωθούν τρεις μήνες από την έκδοσή του».

β) Εάν το πλοίον διαλυθή ή κηρυχθή ανίκανον προς πλουν ή οπωσδήποτε απωλεσθή.

γ) Εάν το πλοίον αποβάλη την ελληνικήν εθνικότητα ή μεταβιβασθή η κυριότης αυτού κατά ποσοστόν ανώτερον του 50%.

δ) Εάν απολυθή και δεν αντικατασταθή ο πλοίαρχος.

5. Το ναυτολόγιον αντικαθίσταται υποχρεωτικώς υπό της ναυτιλιακής Αρχής ως ληξιπρόθεσμον επί τη λήξει του εξαμήνου από της εκδόσεώς του ή επί τη μεταβιβάσει της κυριότητος του πλοίου κατά ποσοστόν ανώτερον των πεντήκοντα εκατοστών. Το ναυτολόγιον καθίσταται ωσαύτως ληξιπρόθεσμον και κατατίθεται εις την ναυτιλιακήν Αρχή, ίνα αποσταλή εις ΝΑΤ προς οριστικήν εκκαθάρισιν, εάν το πλοίον αποβάλη την ελληνικήν εθνικότητα ή διαλυθή ή κηρυχθή ανίκανον προς πλουν ή οπωσδήποτε απωλεσθή ή εάν απολυθή ο πλοίαρχος άνευ αντικαταστάσεως.

6. Δια τας εκ του ναυτολογίου οφειλομένας ή βεβαιουμένας εισφοράς εν γένει, ευθύνονται αλληλεγγύως μη χωρούσης της ενστάσεως της διζήσεως. α) Απαντες οι κατά καιρούς πλοιοκτήται, δια τα προ της χρονολογίας της παρ' αυτών μεταβιβάσεως της κυριότητος του πλοίου οφειλόμενα δικαιώματα, ως και οι διάδοχοι αυτών.

β) Οι εφοπλισταί δια τον χρόνον της παρ' αυτών εκμεταλλεύσεως του πλοίου.

γ) Επί συμπλοιοκτησίας, έκαστος συμπλοιοκτήτης κατά τον λόγον της κυριότητος του επί του πλοίου, οι δε διαχειρισταί δαι τον χρόνον της διαχειρίσεώς των εις ολόκληρον, και

δ) Οι διευθυνταί, διαχειρισταί και εν γένει εκπρόσωποι πάσης φύσεως Εταιρειών ή επιχειρήσεων εκμεταλλευομένων τα πλοία και εις ολόκληρον έκαστος. Δια το ΝΑΤ ως εκπρόσωποι των πλοιοκτητών νοούνται και οι εν Ελλάδι πράκτορες ή πληρεξούσιοι τούτων, ευθυνόμενοι μόνον δια τας συναλλαγάς τας οποίας διηνήργησαν μετά του ΝΑΤ εφόσον ανέλαβον εγγράφως προσωπικήν ευθύνην δια τας εκάστοτε οφειλάς των υπ' αυτών

εκπροσωπουμένων προσώπων.

«7. Σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της περίπτ. α' της παρ.

4 οι υπόχρεοι της παρ. 6 οφείλουν να εξοφλήσουν τις εισφορές της περίπτωσης αυτής από το ναυτολόγιο ανεξάρτητα από την αντικατάσταση ή μη του ναυτολογίου. Το Ταμείο υπολογίζει τις εισφορές αυτές χωρίς πρόσθετα τέλη. Μετά την παρόδο των δέκα ημερών, το ΝΑΤ βεβαιώνει την οφειλή στο Δημόσιο Ταμείο, οπότε αυτή καθίσταται απαιτητή εφάπαξ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ) (ν.δ. 356/1974 ΦΕΚ 90).

Στην τελευταία αυτή περίπτωση το ΝΑΤ απαγορεύει τον απόπλου του πλοίου μόλις συμπληρωθούν έξι μήνες από τον εφοδιασμό του με ναυτολόγιο.

Για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές του εξαμήνου αυτού ή προηγουμένων ναυτολογίων, όπως ορίζονται στην παρ. 3 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του α.ν. 86/1967 (ΦΕΚ 136).

Νέο ναυτολόγιο δε χορηγείται αν δεν καταβληθούν εισφορές που οφείλονται στο ΝΑΤ από προηγούμενο ναυτολόγιο, καθώς και οι

συνεισπραττόμενες εισφορές υπέρ άλλων οργανισμών, λογαριασμών ή κεφαλαίων.

Οι εισφορές που αναλογούν σε κάθε τρίμηνο καταβάλλονται στο ΝΑΤ ή στις ναυτιλιακές αρχές εσωτερικού ή στα προξενικά λιμεναρχεία Λονδίνου και Νέας Υόρκης, προϋπολογιζόμενες κατά προσέγγιση από το ΝΑΤ ή τις πιο πάνω αρχές, με βάση τη νόμιμη σύνθεση του πλοίου, τη χωρητικότητά του και το μισθολόγιο που ισχύει.

Οι εισφορές που αναλογούν σε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που ισχύει το ναυτολόγιο καταβάλλονται μόλις αυτό καταστεί ληξιπρόθεσμο, όπως ορίζεται στις λοιπές περιπτώσεις των παρ. 4 και 5, ή μόλις αυτό αντικατασταθεί».

8. Δια Π.Δ. εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού μετά σύμφωνον γνώμην του ΔΣ δύναται να ορισθή όπως αι κατά το άρθρον 84 του παρόντος νόμου εισφοραί δια τινάς κατηγοράις πλοίων, εξαιρουμένων των φορτηγών πλοίων των εκτεινόντων τους πλόας αυτών εις την αλλοδαπήν, καταβάλλωνται υποχρεωντικώς υπό των κατά την παρ. 6 υποχρεών, κατά χρονικά διαστήματα βραχύτερα των εξ μηνών, ασχέτως της λήξεως ή εκκαθαρίσεως ή

αντικαταστάσεως του ναυτολογίου.

9. Αι δια του ναυτολογίου βεβαιούμεναι και κατά τα άνω υπολογιζόμεναι εκ πάσης φύσεως εισφοραί, τα πρόσθετα τέλη τούτων, τα λοιπά τέλη και δικαιώματα τα οφειλόμενα προς το ΝΑΤ εις τα οποία προστίθενται και τα

τυχόν προς είσπραξιν αυτών γενόμενα δικαστικά και λοιπά έξοδα εκτελέσεως, είναι προνομιούχα επί τε του πλοίου και του ναύλου υπαγόμενα άνευ χρονικού περιορισμού, εις την β' ταξιν των ναυτικών προνομίων του άρθρου 205 του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, ως τούτο αυθεντικώς ηρμηνεύθη υπό της επομένης παραγράφου. Η παρούσα διάταξις δεν έχει εφαρμογήν επί των πλοίων άτινα αναγνωρίζονται ως ελληνικά δυνάμει του Ν.Δ. 2687/53.

10. Το πρόνομιον της προηγουμένης παραγράφου περιλαμβανει και τα συνεισπραττόμενα υπέρ των Ταμείων Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού δικαιώματα. Το προνόμιον τούτο κατισχύει παντός δι' άλλης γενικής ή ειδικής διατάξεως τεθεσπισμένον τοιούτου ή και δικαιώματος

πρωτοπραξίας, πλην του δικαιώματος πρωτοπραξίας και των προνομίων του Δημοσίου άπερ διατηρούνται ως έχουσιν.

11. Δια Π.Δ. εκδιδομένων υπό του Υπουργού ορίζεται πάσα λεπτομέρεια αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου.

 

Αρθρο: 86Α

Ημ/νία: 06.11.1980

Ημ/νία Ισχύος: 06.11.1980

 

Τίτλος Αρθρου
Νόμισμα καταβολής εισφορών

Λήμματα
ΝΑΤ, Καταβολή εισφορών, Νόμισμα

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 14 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255).

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Αι προς το ΝΑΤ οφειλόμεναι εισφοραί των ησφαλισμένων και των πλοιοκτητών ως αύται, ορίζονται εις τα άρθρα 84 και 86 ΚΝ 792/1978, καταβάλλονται εις το προβλεπόμενον δια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ελλείψει τοιούτων εις το δι αποφάσεων του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας οριζόμενον νόμισμα δια τον μισθόν.

2. Εάν ο μισθός προεβλέφθη ή ωρίσθη εις δραχμάς, αι εισφοραί Νατ και τα συνεισπραττόμενα δικαιώματα και εισφοραί τρίτων, προκειμένου περί των κατα την παρ. 8 του παρόντος άρθρου πλοίων συναλλάγματος, υπολογίζονται εις δραχμάς, αλλά καταβάλλονται εις ελεύθερον συνάλλαγμα επί Λονδίνου ή Ν. Υόρκης με την επίσημον τιμήν αγοράς υπό της Τραπέζης της Ελλάδος κατά την χρονολογίαν, καθ ην αι εν λόγω εξ εισφορών και δικαιωμάτων οφειλαί καθίστανται απαιτηταί, και εν ελλείψει δελτίου της ημέρας ταύτης της Τραπέζης της Ελλάδος με την τιμήν του προηγουμένου δελτίου.

3. Εις περίπτωσιν καταβολής μέρους ή όλου των εισφορών και

δικαιωμάτων προ της ανωτέρω χρονολογίας, αύται υπολογίζονται με την επίσημον τιμήν αγοράς υπό της Τραπέζης της Ελλάδος κατά την ημέραν κατά την οποίαν πραγματοποιείται η καταβολή.

4. Τα πρόσθετα τέλη υπολογίζονται εις δραχμάς και καταβάλλονται εις ελεύθερον συνάλλαγμα με την τιμήν αγοράς υπό της Τραπέζης της Ελλάδος της τελευταίας ημέρας του 12ου μηνός ισχύος του ναυτολογίου ή εάν η εξόφλησίς του γίνεται ενωρίτερον με την ισοτιμίαν της χρονολογίας καταβολής.

5. Δια τα πρόσθετα τέλη των πέραν του 12ου μηνός ισχύος του ναυτολογίου, εξαμήνων, θα λαμβάνεται υπόψιν η επίσημος τιμή

συναλλάγμαοτς της τελευταίας ημέρας εκάστου εξαμήνου, ή εάν η εξόφλησις γίνεται ενδιαμέσως, η τοιαύτη της ενδιαμέσου χρονολογίας της καταβολής.

6. Συνεισπραττόμεναι μετά των οφειλών του ΝΑΤ εισφοραί και δικαιώματα τρίτων, τυχόν εκπεφρασμέναι εις ξένον συνάλλαγμα, μετατρέπονται εις δραχμάς με την ιδίαν κατά την προηγουμένην παράγραφον ισοτιμίαν της χρονολογίας, καθ' ην καθίστανται απαιτήταί πασης φύσεως εισφοραί εκ των ναυτολογίων των πλοίων και τούτο προς τήρησιν ενιαίων εις δραχμάς λογαριασμών των πλοίων καταβαλλομένων όμως πάντοτε εις ελεύθερον συνάλλαγμα επί Λονδίνου ή Ν. Υόρκης.

7. Τα κατά την διάρκειαν εκάστης οικον. χρήσεως εκκαθαριζόμενα δικαιώματα Ταμείων Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού και Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαιδεύσεως, τα συνεισπραττόμενα κατά τα εν παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, τηρούνται εις ιδίους λογαριασμούς δραχμών, το δε απομένον την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, μετά τας πληρωμάς υπόλοιπον μετατρέπεται υπέρ των δικαιούχων τούτων εις συνάλλαγμα, βάσει της υφισταμένης μεταξύ των σχέσεων των παρά Τραπέζαις καταθέσεων εις ξένα νομίσματα, με την επίσημον τιμήν αγοράς υπό της Τραπέζης Ελλάδος εκάστου νομίσματος, την ισχύουσαν κατά την αυτήν ως άνω χρονολογίαν.

8. Ως πλοία συναλλάγματος νοούνται τα πλοία των οποίων οι ναύλοι εμπορευμάτων ή επιβατών συμφωνούνται εις ξένον νόμισμα, εξαιρέσει των πλοίων εσωτερικών μεταφορών.

9. Προς υπολογισμόν των συντάξεων συμφώνως τω άρθρω 16 του Κ.Ν.

792/1978 αι συλλογικαί συμβάσεις εργασίας, περί ων αι προηγούμεναι παράγραφοι, λογίζονται ως αι συλλογικαί συμβάσεις, δια των οποίων η μισθοδοσία των πληρωμάτων καθορίζεται εις ξένον νόμισμα.

10. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν ανάλογον εφαρμογήν και δια τα μετά του ΝΑΤ συμβεβλημένα ή συμβαλλόμενα πλοία».

 

Αρθρο: 87

Ημ/νία: 27.08.2001

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικαί διατάξεις αφορώσαι διαφόρους άλλους πόρους

Λήμματα
ΝΑΤ, Τακτική εισφορά, Εισφορά πλοηγικής υπηρεσίας, Εισφορά γάμου

Σχόλια
Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο Ν. 2209/1994 (ΦΕΚ Α' 72). Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε με την παρ. 5 άρθρου τριακοστού Ν. 2932/2001.

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 1 παρ. 21, 22, 23, 24, 25, 26 και 27 ΝΔ 87/1969)

1. Η τακτική εισφορά της υπό στοιχείον α της παρ. 4 του άρθρου 84 του παρόντος νόμου, κατηγορίας ησφαλισμένων μετά της αντιστοίχου εισφοράς της Πλοηγικής Υπηρεσίας, καταβάλλεται κατά μήνα μερίμνη της Διοικήσεως της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

2. Η τακτική εισφορά των ησφαλισμένων περί ων τα στοιχεία β και γ της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του παρόντος νόμου, μετά της αντιστοίχου εισφοράς των ναυτικών οργανώσεων ή ναυτιλιακών επιχειρήσεων βεβαιούται και καταβάλλεται ανά παν εξάμηνον υπηρεσίας. Καθυστέρησις της καταβολής πέραν των 6 μηνών από της λήξεως του προηγουμένου εξαμήνου συνεπάγεται την καταβολήν προσθέτου τέλους 1% δι έκαστον μήνα καθυστερήσεως, καθυστέρησις δε πέραν του έτους, συνεπάγεται οριστικήν απώλειαν του δικαιώματος εξαγοράς και αναγνωρίσεως ως συνταξίμου της υπηρεσίας ταύτης.

"Ειδικά για τους ασφαλισμένους του εδαφίου β' της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του κ.ν. 792/1978, η καθυστέρηση της καταβολής δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος της εξαγοράς."

3. Η εισφορά γάμου καταβάλλεται εντός 6 μηνών από της τελέσεώς του. Ελληνες ναυτικοί μετατασσόμενοι εις τάξιν υποβαλλομένην εις ανωτεραν εισφοράν, καταβάλλουσι την διαφοράν της εισφοράς. Εισφορά γάμου δεν καταβάλλεται δια τον δεύτερον ή τρίτον γάμον εις ον συνήλθεν ενδεχομένως ο ναυτικός.

"4. Με αποφάσεςις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά γνώμη του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. μπορεί να καθορίζονται:

α) τα διατιμημένα έντυπα του Ν.Α.Τ., των οποίων τα έσοδα αποτελούν πόρο αυτού, β) ο φορέας ή οι φορείς και η διαδικασία εκτύπωσης και διάθεσης, γ) το αντίτιμο και ο τρόπος είσπραξής του με άμεση καταβολή ή με επικόλληση ειδικού ενσήμου, καθώς και ο τύπος του ενσήμου και ο τρόπος προμήθειας και διάθεσης αυτού και

δ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τα διατιμημένα έντυπα του Ν.Α.Τ.".

5. Αλληλεγγύως υπεύθυνοι δια την καταβολήν της επί των ναυτικών σώστρων υπό των εις Ελληνικούς λιμένας ναυλοχούντων υπό ξένην σημαίαν ναυαγοσωστικών εισφοράς είναι ο πλοίαρχος πλοιοκτήτης, εφοπλιστής ή διαχειριστής αυτών ή του διασωθέντος πλοίου ή φορτίου, έτι δε και ο ασφαλιστής ή ο εν Ελλάδι αντιπρόσωπος τούτων υποχρεούμενος εις παρακράτησιν της εισφοράς υπέρ του ΝΑΤ. Η διάταξις της παρ. 9 του άρθρου 86 ισχύει και εν προκειμένω.

6. Οι περί ων τα εδάφια 2 και 10 του άρθρου 93 του παρόντος νόμου πόροι, δύνανται να αυξομειούνται, δι αποφάσεως του ΔΣ εγκρινομένης υπό των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

Αρθρο: 88

Ημ/νία: 08.06.2007

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Εξασφαλιστικά μέτρα εισπράξεως των πόρων του ΝΑΤ

Λήμματα
ΝΑΤ, Πόροι ΝΑΤ, Μέτρα είσπραξης

Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρου 1 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109), η αληθινή έννοια της μεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου, κατά την διάταξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, είναι ότι σε αυτήν περιλαμβάνονται η εκούσια και η αναγκαστική εκποίηση του πλοίου, καθώς και η μεταβίβαση της κυριότητάς του με καθολική ή ειδική διαδοχή αιτία θανάτου. Η πρώτη παρ. 7 προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρου 28 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255). Η δεύτερη παρ. 7 προστέθηκε με την παρ. 14 άρθρου 32 Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137). Σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 2 Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ Α' 16), για την καταχώρηση ή διαγραφή από το νηολόγιο, για τα θέματα που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο, δεν απαιτείται η βεβαίωση της παρ. 1 άρθρου 19 Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α' 77) και το πιστοποιητικό του παρόντος άρθρου, όπως το παρόν ερμηνεύθηκε με την παρ. 6 άρθρου 1 Ν. 1711/1987. Το εντός "" εδάφιο της παρ. 5 του παρόντος προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 3569/2007 ΦΕΚ Α 122/8.6.2007. - Με το άρθρο 16 του ν. 3569/2007 ΦΕΚ Α 122/8.6.2007 προστίθεται εδάφιο στο ν. 1711/1987 παρ.6 άρθρο 1 το οποίο παραπέμπει στον κωδικοποιημένο νόμο 792/1978 άρθρο 88 παρ. 5, με το οποίο ορίζεται ότι "« Ο υπερθεματιστής όμως ευθύνεται μόνο για τις οφειλές του πλοίου και τα πρόσθετα τέλη που αντιστοιχούν σε χρόνο πριν από την ημερομηνία του πλειστηριασμού.»

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 20 παρ. 3, 4, 5 και άρθρον 21 Ν. 3170/1955,

άρθρον 1 παρ. 19 ΝΔ 87/1969 και

άρθρον 3 ΝΔ 87/1969)

1. Δύναται να απαγορεύεται ο απόπλους πλοίου εκ λιμένων εσωτερικού, εάν, συντρεχούσης της περιπτώσεως της παρ. 4 του άρθρου 86 του παρόντος νόμου δεν καταβληθούν τα εκ του ναυτολογίου οφειλόμενα δικαιώματα υπέρ του ΝΑΤ.

2. Απαγορεύεται η υπό ξένην σημαίαν υπαγωγή Ελληνικού πλοίου εάν προηγουμένως δεν εξοφληθώσι τα εκ της εκμεταλλεύσεως του πλοίου οφειλόμενα εις το ΝΑΤ ποσά. Η παράβασις της παρούσης διατάξεως συνεπάγεται ακυρότητα της επελθούσης μεταβολής εις την ιθαγένειαν του πλοίου, ο δε οφειλέτης πλοιοκτήτης τιμωρείται επί τη εγκλήσει του Υπουργού ή του ΝΑΤ δια χρηματικής ποινής μέχρι τριών λιρών Αγγλίας κατά κόρον ολικής χωρητικότητας του παρανόμως αποβαλόντος την Ελληνικήν ιθαγένειαν πλοίου.

3. Απαγορεύεται η εργασία εις φορτηγίδας, σλέπια, πλωτούς γερανούς, βυθοκόρους, υδροφόρους, ρυμουλκά και πλωτά εν γένει ναυπηγήματα δι' α δεν κατεβλήθησαν αι υπό του άρθρου 83 προβλεπόμεναι δια πάντα ταύτα εισφοραί υπέρ του ΝΑΤ.

4. Ουδείς εξ ιδίου πλοίου οφειλέτης του ΝΑΤ ναυτολογείται επί Ελληνικού πλοίου ουδέ δύναται να ασκήση εν Ελλάδι ναυτικόν επάγγελμα εν γένει εάν προηγουμενως δεν εξοφλήση πάσαν προς το ΝΑΤ οφειλήν του.

5. Απαγορεύεται επί ποινή ακυρότητος η καταχώρησις μεταβιβάσεως της κυριότητος του πλοίου εις το νηολόγιον εάν αύτη δεν συνοδεύηται με το οικείον πιστοπιητικόν εξοφλήσεως των προς το ΝΑΤ, ΤΠΕΝ και λοιπούς παρά τω ΝΑΤ λογαριασμούς και Κεφάλαια οφειλών του πλοίου μέχρι της χρονολογίας καταχωρήσεως.

6. Κατά παντός εξ οιουδήποτε λόγου οφειλέτου προς το ΝΑΤ εφαρμόζονται αι περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων ισχύουσαι εκάστοτε διατάξεις. Αρμόδιος δια την λήψιν αναγκαστικών μέτρων είναι ο Γενικός Διευθυντής και οι προϊστάμενοι των εντεταλμένων την βεβαίωσιν και είσπραξιν των πόρων του ΝΑΤ ναυτιλιακών αρχών, μετ' απόφασιν του ΔΣ.

"7. Το υπό των Δημοσίων Ταμείων παρακρατούμενον εκάστοτε ποσοστόν εκ της εισπράξεως από τους υποχρέους των εις αυτά βεβαιουμένων απαιτήσεων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου εκ ναυτολογίων και καταστάσεων συμβεβλημένων πλοίων, βαρύνει τούτους βεβαιούται δε και εισπράττεται κατά τας διατάξεις του Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων".

"7. Εισφορές οφειλόμενες ή βεβαιούμενες από ναυτολόγιο παραγράφονται μετά εικοσαετία από τη λήξη του έτους, στο οποίο ήσαν απαιτητές. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και σε προγενέστερες εισφορές, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση".

 

Αρθρο: 89

Ημ/νία: 13.10.1999

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Αντικατάστασις και εκκαθάρισις ναυτολογίων

Λήμματα
ΝΑΤ, Ναυτολόγια, Αντικατάσταση, Εκκαθάριση

Σχόλια
Η περίπτ. Γ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 28 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255). Η παρ. 2, όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 5 άρθρου 28 Ν. 1085/1980, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 01.08.1987 με την παρ. 7 άρθρου 1 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109). Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 άρθρου 28 Ν. 1085/1980. Η παρ. 4α προστέθηκε με την παρ. 7 άρθρου 28 Ν. 1085/1980. Με την παρ. 2 αρθρου 34 Ν. 1085/1980, η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 5 του παρόντος ορίστηκε σε τρίμηνο. Η παρ. 7, όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 2 άρθρου 28 Ν. 1085/1980, καταργήθηκε με την παρ. 8 άρθρου 1 Ν. 1711/1987. Η παρ. 13 προστέθηκε με την παρ. 9 άρθρου 1 Ν. 1711/1987. Η παρ. 6α, η οποία προστέθηκε με την παρ. 8 άρθρου 28 Ν. 1085/1980, καταργήθηκε μετά την κατάργηση της παρ. 8 άρθρου 28 Ν. 1085/1980 με την παρ. 3α άρθρου 4 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23). Η παρ. 2, όπως αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω, αριθμήθηκε ως περίπτ. α και προστέθηκε περίπτ. β στην παρ. 2, από 13.10.1999, με την παρ. 5 άρθρου 15 Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α' 211).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 1 παρ. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 27 ΝΔ 87/1969 και άρθρον 2 ΝΔ 87/1969)

1. Ο πλοίαρχος παντός πλοίου έχοντος ληξιπρόθεσμον ναυτολόγιον υποχρεούται, άμα τω κατάπλω εις τον πρώτον λιμένα όπου εδρεύει ναυτιλιακή Αρχή έχουσα δικαίωμα αντικαταστάσεως ναυτολογίων, να παραδώση αμελλητί εις αυτήν το ληξιπρόθεσμον ναυτολογίον.

Αμα τη καταθέσει του ληξιπροθέσμου ναυτολογίου, η ναυτιλιακή Αρχή:

Α. Εάν διαπιστώση ότι κατβλήθησαν αι κατά προσέγγισιν οφειλόμεναι εισφοραί:

α) Αντικαθιστά τούτο και εκδίδει νέον ναυτολογίον.

β) Βεβαιοί δια πράξεως της επί του σώματος του νέου ναυτολογίου, ότι κατεβλήθησαν αι κατά προσέγγισιν υπολογισθείσαι εκ του προγενεστέρου ναυτολογίου εισφοραί και

γ) Αποστέλλει εις το ΝΑΤ το αντικατασταθέν ναυτολόγιον προς οριστικήν εκκαθάρισιν.

Β. Εάν διαπιστώση ότι δεν κατεβλήθησαν εν όλω ή εν μρει αι κατά προσέγγισιν οφειλόμεναι εισφοραί, δια χρονικόν διάστημα μικρότερον των 2 εξαμήνων:

α) Αντικαθιστά τούτο και εκδίδει νέον ναυτολόγιον.

β) Βεβαιοί δια πράξεως της επί του σώματος του νέου ναυτολογίου το κατά προσέγγισιν προϋπολογισθέν ως οφειλόμενον ποσόν εξ εισφορών του αντικατασταθέντος ναυτολογίου και

γ) Αποστέλλει εις το ΝΑΤ το αντικατασταθέν ναυτολόγιον προς οριστικήν εκκαθάρισιν, γνωστοποιούσα συγχρόνως την μη καταβολήν των οφειλομένων εισφορών εν όλω ή εν μέρει.

"Γ. Εάν διαπιστώση ότι δεν κατεβλήθησαν εν όλω ή κατά 90% τουλάχιστον αι κατά προσέγγισιν οφειλόμεναι εισφοραί δια χρονικόν διάστημα δύο και πλέον εξαμήνων:

α) Απαιτεί όπως καταβληθούν αι οφειλόμεναι εισφοραί ή τουλάχιστον τα 90% αυτών και εν συνεχεία προβαίνει εις την αντικατάστασιν του ληξιπροθέσμου ναυτολογίου και εις τας λοιπάς ενεργείας της περίπτ. Α'. β) Εν εναντία περιπτώσει ενεργεί ως εν περιπτ. Β' και ειδοποιεί αμέσως τηλεγραφικώς το ΝΑΤ το οποίον δύναται, μετ' απόφασιν του ΔΣ ν' απαγορεύση τον απόπλουν".

2. "α) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών που οφείλονται από το ναυτολόγιο μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 86 επιβάλλονται πρόσθετα τέλη ίσα σε ποσοστό με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που ορίζονται στον ΚΕΔΕ για καθυστέρηση βεβαιωμένων φόρων".

"β) Από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μεταξύ ναυτικών και πλοιοκτητών - εφοπλιστών, δεν υπόκεινται σε πρόσθετα τέλη οι εισφορές προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), Ταμεία Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Ε.Ν.) και λοιπά Ταμεία, Κεφάλαια και Λογαριασμούς, από ναυτολόγιο, καταστάσεις συμβεβλημένων πλοίων ή άλλες ειδικές καταστάσεις, που προέρχονται από την αναδρομική εφαρμογή αυτών των συμβάσεων, εφόσον για το χρονικό αυτό διάστημα έχουν καταβληθεί οι προϋπολογιζόμενες από το Ν.Α.Τ. ή από τις κατά τόπο Λιμενικές Αρχές ληξιπρόθεσμες εισφορές που κατά προσέγγιση αναλογούν. Η μη καταβολή των εισφορών αυτών μέχρι την παραπάνω προθεσμία συνεπάγεται την επιβολή προσαυξήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, από την ημερομηνία ισχύος της συλλογικής σύμβασης."

3. Εκ της κατά την προηγουμένην παράγραφον προκυψάσης εξ εισφορών και προσθέτων τελών οφειλής, αφαιρείται πάσα εκπρόθεσμος καταβολή προσηυξημένης κατά 12% ετησίως, από της ημέρας της καταβολής μέχρι της χρονολογίας εκδόσεως του φύλλου εκκαθαρίσεως.

Επίσης αφαιρείται και πάσας εμπρόθεσμος καταβολή άνευ ουδεμίας καταβολής προσαυξήσεως.

Εν ουδεμία περιπτώσει το ποσόν των πιστωτικών τόκων θα υπερβαίνη το ποσόν της εκ προσθέτων τελών οφειλής.

"4. Επί οιουδήποτε χρεωστικού υπολοίπου, το οποίον προκύπτει εκ του φύλλου εκκαθαρίσεως και ασχέτως του χρονικού διαστήματος ισχύος του ναυτολογίου το οποίον αφορά, επιβάλλεται μετά τριάκοντα ημέρας από της κοινοποιήσεως τούτου επί αποδείξει και επί εν δίμηνον, πρόσθετον τέλος 12% ετησίως αυξανόμενον μετά την συμπλήρωσιν του διμήνου εις 24% ετησίως και μέχρις εξοφλήσεως. Το τυχόν πιστωτικόν υπόλοιπον το οποίον προκύπτει εκ του φύλλου εκκαθαρίσεως, επιστρέφεται οίκοθεν εντός δύο μηνών εις τον πλοιοκτήτην. Καθυστέρησις επιστροφής πέραν των δύο μηνών συνεπάγεται καταβολήν προσθέτων τελών 12% ετησίως εις τον πλοιοκτήτην επί του ανωτέρω πιστωτικού υπολοίπου, μόνον εφόσον πρόκειται περί ναυτολογίου έχοντος χρόνον ισχύος μη υπερβαίνοντα τους 12 μήνας".

"4α. α) Κατ' ουδεμίαν περίπτωσιν, το ύψος των επιβαλλομένων προσθέτων τελών των προηγουμένων παρ. 2 και 4, δύναται να υπερβαίνη κατά ποσοστόν το 75% της κυρίας εκ ναυτολογίου οφειλής.

β) Δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά γνώμην του ΔΣ του ΝΑΤ, δύναται να αυξομειούνται τα δια των ανωτέρω παρ. 2 και 4 επιβαλλόμενα πρόσθετα τέλη".

5. Επί των επί αποδείξει κοινοποιουμένων φύλλων εκκαθαρίσεως επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεως αναθεωρήσεως τούτων, εντός εξαμήνου από της κατά τα ως άνω κοινοποιήσεως. Το δικαίωμα της αναθεωρήσεως δεν αναστέλλει την υποχρέωσιν εξοφλήσεως του χρεωστικού υπολοίπου του φύλλου εκκαθαρίσεως ουδέ την επιβολή προσθέτων τελών.

6. Εις πάσαν καταβολήν έναντι οφειλών εκ ναυτολογίων συμψηφίζονται, κατά πρώτον λόγον τα τυχόν οφειλόμενα πρόσθετα τέλη, το δε υπόλοιπον θεωρείται ότι κατεβλήθη έναντι των οφειλομένων εισφορών.

6α. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

7. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

8. Ο πλοίαρχος παντός πλοίου εφωδιασμένου δια ληξιπροθέσμου ναυτολογίου, χρονικού διαστήματος μείζονος των δώδεκα μηνών, μη αντικατασταθέντος δι' οιονδήποτε λόγον υποχρεούται:

α) Να αντικαταστήση το ληξιπρόθεσμον εκδίδων νεόν ναυτολόγιον. β) Να επικυρώση δια της υπογραφής του τας σχετικάς μεταβολάς επί των ναυτολογίων.

γ) Να ενεργήση σχετικήν εγγραφήν εις το ημερολόγιον του πλοίου περί της γενομένης αντικαταστάσεως.

δ) Να αποστείλη επί αποδείξει εις ΝΑΤ αμελλητί εκ του πρώτου λιμένος εις ον θα καταπλεύση το πλοίον, το ληξιπρόθεσμον ναυτολόγιον, το αντίγραφον του νέου ναυτολογίου, και ένα απόσπασμα ημερολογίου αναγράφοντος τους λιμένας προσεγγίσεως του πλοίου κατά το χρονικόν διάστημα λειτουργίας του ληξιπροθέσμου ναυτολογίου.

9. Ο πλοίαρχος οφείλει να προσκομίση το κατά την προηγουμένην παράγραφον εκδοθέν παρ αυτού ναυτολόγιον εις την ναυτιλιακήν Αρχήν, την έχουσαν δικαίωμα αντιακαταστάσεως ναυτολογίων άμα τω κατάπλω του πλοίου εις τον πρώτον λιμένα ένθα εδρεύει τοιαύτη.

Η ναυτιλιακή Αρχή ελέγχει και επικυροί, βάσει του ημερολογίου του πλοίου και των ναυτικών φυλλαδίων, τας γενομένας παρά του πλοιάρχου μεταβολάς πληρώματος επί του ναυτολογίου και επικυροί τούτο δια σχετικής θεωρήσεως.

10. Η μη εκπλήρωσις υπό του πλοιάρχου των υπό των παρ. 1, 8 και 9 του παρόντος άρθρου προβλεπομένων ενεργειών τιμωρείται πειθαρχικς κατά τας διατάξεις του Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

Ο Πλοίαρχος καθίσταται ωσαύτως συνυπεύθυνος, δια την εξόφλησιν των οφειλομενων ή βεβαιουμένων εισφορών εκ του ληξιπροθέσμου ναυτολογίου, όπερ εξ ιδίου πταίσματος δεν αντικατέστησεν.

11. Εξαιρουμένης της περιπτώσεως της παρ. 10 του παρόντος άρθρου, πλοίαρχοι απολυόμενοι μετά την δημοσίευσιν του Ν.Δ. 87/1969 (14.1.1969) δεν ευθύνονται δια τας εκ του τρέχοντος ναυτολογίου οφειλάς του πλοίου εφ' ου υπηρέτησαν.

Πάσα μέχρι της δημοσιεύσεως του Ν.Δ. 87/1969 γενομένη χρέωσις μερίδος πλοιάρχου δι οφειλάς εκ ναυτολογίου θεωρείται ως μη γενομένη, τυχόν δε καταβληθέντα υπό πλοιάρχου ποσά, δια την παρούσαν αιτίαν, δεν αναζητούνται, ουδέ επιστρέφονται.

12. Δια Π.Δ. εκδιδομένων υπό του Υπουργού ορίζεται πάσα λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος νόμου.

"13. Δεν χορηγείται νέο ναυτολόγιο πριν εξοφληθεί το προηγούμενο. Μεταφορά της οφειλής του παλαιού ναυτολογίου στο νέο δεν επιτρέπεται".

 

Αρθρο: 90

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Τίτλοι εκτελέσεως - Υπόλογοι Εισπράξεων

Λήμματα
ΝΑΤ, Φύλλα εκκαθάρισης, Τίτλοι εκτελέσεως, Υπόλογοι εισπράξεως, Κοινοποίηση φύλλων εκκαθάρισης

Σχόλια
Η περίπτ. β της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 άρθρου 1 Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α' 109). Οι παρ. 6 και 7 προστέθηκαν με την παρ. 1 άρθρου 34 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 9 Ν. 4502/1966,

άρθρον 22 παρ. 2 έως και 5 Ν. 3170/1955)

1. α) Πάσα επ' ονόματι του ΝΑΤ είσπραξις διενεργείται υπό Αρχής εντεταλμένης προς τούτο, δύναμει νομίμου τίτλου και επί αποδείξει, κατά τας οικείας διατάξεις εκδιδομένη.

"β) Το φύλλο εκκαθάρισης που έχει εκδοθεί από το ΝΑΤ, με το οποίο βεβαιώνεται οφειλή στο Δημόσιο Ταμείο, είναι τίτλος νόμιμος και εκτελεστός".

γ) Δια τας τακτικάς υπέρ ΝΑΤ, ΤΠΕΝ, ΚΝΕ και λοιπών παρά τω ΝΑΤ Λογαριασμών και Κεφαλαίων εισφοράς του πλοιοκτήτου και του πληρώματος των μετά του ΝΑΤ ασφαλιστικώς συμβεβλημένως πλοίων, τίτλον εκτελεστόν αποτελεί το βάσει των υποβληθεισών καταστάσεων εισφορών εκδιδόμενον υπό του ΝΑΤ φύλλον εκκαθαρίσεως ή εν περιπτώσει μη υποβολής καταστάσεων εισφορών, το υπό του ΝΑΤ εκδιδόμενον φύλλον εκκαθαρίσεως, βάσει της συνθέσεως της καθοριζομένης δι' ελληνικά πλοία της αυτής χωρητικότητος και κατηγορίας, ως και του αντιστοίχου εν προκειμένω μισθολογίου. δ) Ο τύπος και το περιεχόμενον των φύλλων εκκαθαρίσεως ως τίτλου εκτελεστού ορισθήσεται δι' αποφάσεως του ΔΣ, εγκρινομένης υπό του Υπουργού.

2. Δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος ΝΠΔΔ βεβαιώσας δικαιώματα ή ενεργήσας είσπραξιν υπέρ του ΝΑΤ άνευ νομίμου τίτλου διώκεται και τιμωρείται επί καταπιέσει, επί υπεξαιρέσει δε εάν εξέδωκεν απόδειξιν παρά τας κειμένας διατάξεις ή κατεκράτησεν ή αδικαιολογήτως καθυστέρησε να αποστείλη εις το ΝΑΤ τα εισπραχθέντα.

3. Οι εντεταλμένοι την είσπραξιν των πόρων εν γένει του ΝΑΤ καθώς και των κατά νόμον δαπανών αυτού είναι υπόλογοι προς τούτο.

4. Δια Κανονισμού ορισθήσονται αι αρμόδιαι δια την βεβαίωσιν και είσπραξιν των πόρων του ΝΑΤ και των παρά τω ΝΑΤ λειτουργούντων ειδικών κεφαλαίων και λογαριασμών καθώς και των συνεισπραττόμένων πόρων των Ταμείων Προνοίας Ναυτιλιακαί Αρχαί ως και τα του χρόνου βεβαιώσεως και εισπράξεως και αποδόσεως των ως άνω πόρων.

5. Εις τας κατά την προηγουμένην παράγραφον ορισθησομένας Ναυτιλιακάς Αρχάς επιτρέπεται όπως παρέχονται κατά μήνα δι' αποφάσεως του ΔΣ εγκρινομένης υπό του Υπουργού πάγια γραφικά και μικρά έξοδα.

"6. Τα υπό του ΝΑΤ εκδιδόμενα φύλλα εκκαθαρίσεως των εκ ναυτολογίων εισφορών των πλοίων, νομίμως κοινοποιούνται εις τας υπό των εκπροσώπων τούτων ή των πλοιοκτητών των ή των αντικλήτων των δηλωθείσας διευθύνσεις".

"7. Εν περιπτώσει μεταβολής διευθύνσεων μη γνωστοποιηθεισών υπό των υποχρέων εις ΝΑΤ, επίδοσις θεωρείται νομίμως γενομένη εις την παλαιάν Διεύθυνσιν είτε εγένετο υπό Δικαστικού Επιμελητού είτε υπό

εξουσιοδοτουμένου δι' αποφάσεως του ΔΣ του ΝΑΤ οργάνου του Ταμείου".

 

Αρθρο: 91

Ημ/νία: 08.06.2007

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Δαπάναι

Λήμματα
Δαπάνες ΝΑΤ

Σχόλια
Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 άρθρου τριακοστού Ν. 2932/2001. Η παρ. 3 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3569/2007 ΦΕΚ Α 122/8.6.2007

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 23 Ν. 3170/1955,

άρθρον 10 Ν. 4502/1966 και

άρθρον 12 Ν. 792/1978)

1. Αι δαπάναι του ΝΑΤ διακρίονται εις τακτικάς και εκτάκτους.

2. Τακτικαί δαπάναι είναι:

α) Αι κατά τον παρόντα νόμον καταβαλλόμεναι υπό ΝΑΤ παροχαί. β) Απασαι αι υπό του παρόντος νόμου, των εις εκτέλεσιν αυτού Π.Δ., κανονισμών ή εγκριθεισών υπό του Υπουργού αποφάσεων του ΔΣ, καθοριζόμεναι αποδοχαί, αποζημιώσεις ή έξοδα κινήσεως.

γ) Η υπό του ΝΑΤ καταβαλλομένη μισθοδοσία πάσης φύσεως και κατηγορίας πολιτικού υπαλληλικού προσωπικού αυτού, καθώς και αι κατά νόμον καταβλητέαι εισφοραί δια την ασφάλισιν τούτου.

δ) Τα οδοιπορικά εν γένει έξοδα και αι αποζημιώσεις αποκλειστικώς δια την υπηρεσίαν του ΝΑΤ μετακινουμένων.

ε) Τα ενοίκια, τα έξοδα θερμάνσεως και καθορισμού των καταστημάτων του ΝΑΤ.

στ) Τα καταβαλλόμενα ταχυδρομικά, τηλεγραφικά και τηλεφωνικά τέλη, τα εν γένει τέλη τηλεπικοινωνίας, ως και η εκ καταναλώσεως περιοδική δαπάνη φωτισμού και υδρεύσεως.

ζ) Τα τυχόν καταβλητέα έξοδα επί των εισπράξεων και πληρωμών του ΝΑΤ.

η) Τα γραφικά και μικρά έξοδα.

θ) Πάσα δαπάνη συντηρήσεως της κινητής ή ακινήτου περιουσίας του ΝΑΤ.

ι) Πάσα δαπάνη δια την αγοράν επίπλων και σκευών.

ια) Τα έξοδα προμηθείας και εκτυπώσεως των εν γένει εντύπων του ΝΑΤ, διατετιμημένων ή μη, ως και των δια την λογιστικήν, διαχειριστικήν και διοικητικήν υπηρεσίαν του ΝΑΤ αναγκαίων βιβλίων.

ιβ) Πάσα δαπάνη δια δημοσιεύσεις, μεταφορικά κλπ.

ιγ) Τα τυχόν καταβλητέα κατά νόμον δικαστικά έξοδα και ένσημα. ιδ) Πάσα εισφορά, τέλος ή και φόροι τυχόν επιβαλλόμενοι εις το ΝΑΤ δια νομοθετικών διατάξεων.

ιε) Δαπάνη μέχρι δραχ. 20.000 ετησίως δια την κατάρτισιν της βιβλιοθήκης του ΝΑΤ.

ιστ) Η μισθοδοσία, τα οδοιπορικά έξοδα και αι πάσης φύσεως αποζημιώσεις του παρά τοις ΜΕΘ απασχολουμένου εν γένει πρσωπικού. Επίσης πάσα δαπάνη αφορώσα την προμήθειαν, εκτύπωσιν, κατάρτισιν και συντήρησιν των Μητρώων των ναυτικών, των ευρετηρίων αυτών, την αγοράν πασης φύσεως εντύπων και βιβλίων, επίπλων και σκευών, τα έξοδα θερμάνσεως, καθαριότητος, τα γραφικά και μικροέξοδα της υπηρεσίας ταύτης.

ιζ) Αι δαπάναι των Υπηρεσιών ΥΕΝ, εσωτερικού και εξωτερικού, δια γραφικά και μικρά έξοδα ως και αι λοιπαί δαπάναι των Υπηρεσιών τούτων δια την διεξαγωγήν υπηρεσίας αφορώσης το ΝΑΤ.

ιη) Πάσα δαπάνη δια την αξιοποίησιν, εξασφάλισιν και εν γένει ομαλήν εκμετάλλευσιν γενομένων τοποθετήσεων ή επενδύσεων κεφαλαίων του Ταμείου, ως και αι δαπάναι επιστροφών, εισφορών, τελών, τόκων, ενοικίων κ.λπ. εσόδων.

ιθ) Η δαπάνη λειτουργίας του μηχανογραφικού, μηχανολογιστικού ή ηλεκτρονικού συστήματος εργασίας, ως και ετέραν μηχανικών μέσων επιβοηθητικών της λειτουργίας της Υπηρεσίας.

«3. Έκτακτες δαπάνες είναι οι μη ρητά προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Ιδιαίτερα δε εκείνες που αφορούν οικονομικές ενισχύσεις υπέρ του «Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου», του «Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού», της «Ναυτικής Εβδομάδας», άλλων ναυτικών εκδηλώσεων, Σωματείων παιδιών ναυτικών με ειδικές ανάγκες, κοινωνικών εκδηλώσεων των Ναυτεργατικών Σωματείων, για την εορτή κοπής βασιλόπιτας, για δώρα τέκνων των υπαλλήλων κατά τις εορτές Χριστουγέννων-Νέου Έτους, για αγορά στεφάνων σε περίπτωση κηδείας προσώπων, τα οποία προσέφεραν υπηρεσίες στο Ίδρυμα, για πάγια γραφικά έξοδα Προέδρου Δ.Σ., Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή του Ν.Α.Τ., ως και κάθε άλλη συναφής δαπάνη η οποία χαρακτηρίζεται ως έκτακτη μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ.. Για την εντολή και εκτέλεση έκτακτης δαπάνης απαιτείται κάθε φορά απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ.. Η διάταξη αυτής της παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικώς και δια τον Οίκο Ναύτου, το Δ.Σ. του οποίου έχει δικαίωμα εγκρίσεως όμοιας φύσεως δαπανών δι αποφάσεώς του εγκρινομένης από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.»

 

Αρθρο: 92

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Κατανομή δαπανών

Λήμματα
Κατανομή δαπανών ΝΑΤ

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 24 Ν. 3170/1955)

1. Αι δαπάναι α) δια την μισθοδοσίαν των τακτικών πολιτικών υπαλλήλων και του επί συμβάσει ή ημερομισθίου προσωπικού περί ων αι διατάξεις του νόμου 458/1967, β) λειτουργίας της υπηρεσίας Μητρώων ναυτικών περί ων το εδάφιον ιστ της παραγρ. 2 του άρθρου 23 του νόμου 3170/1955 ως συνεπληρώθη δια του άρθρου 13 του Ν. 458/1976 και γ) συστεγάσεως και συνλειτουργίας βαρύνουσι τα ΝΑΤ, ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ. Εις τας δαπάνας του εδαφίου α της παρούσης παραγράφου συμμετέχουν επί πλέον και αι παρά τω ΝΑΤ λειτουργούντες ειδικοί λογαριασμοί και κεφάλαια.

2. Εντός τριμήνου από της λήξεως εκάστης οικονομικής χρήσεως τα ΔΣ του ΝΑΤ, ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ συνερχόμενα εις κοινήν συνεδρίασν υπό την προεδρίαν του προέδρου του ΔΣ του ΝΑΤ, αποφασίζουν περί της κατανομής των δαπανών περί ων η προηγουμένη παράγραφος του παρόντος μεταξύ των βαρυνομένων ως άνω τριών Ταμείων μέχρι του ποσοστού αναλογίας και σχέσεως των πραγματοποιηθέντων κατά την λήξασαν χρήσιν εσόδων αυτών.

3. Η κατανομή των δαπανών του εδαφίου α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μεταξύ του ΝΑΤ και των παρ αυτών λειτουργούντων ειδικών λογαριασμών και κεφαλαίων ενεργείται εντός της αυτής χρονικής περιόδου και επί τη βάσει των αυτών κριτηρίων, περί ων η προηγουμένη παράγραφος.

 

Αρθρο: 93

Ημ/νία: 30.03.2006

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Προληπτικός έλεγχος

Λήμματα
ΝΑΤ, Προληπτικός έλεγχος εκδιδομένων εντολών

Σχόλια
Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου 28 Ν. 3450/2006 (ΦΕΚ Α' 64).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 25 Ν. 3170/1955)

1. Προ πάσης εξοφλήσεως οιασδήποτε εντολής πληρωμής εξαιρουμένων των συντάξεων και των εφάπαξ αποζημιώσεων των ησφαλισμενων και των οικογενειών αυτών, διενεργείται προληπτικός έλεγχος των εκδιδομένων εντολών. Ο έλεγχος ούτος συνίσταται εις την διαπίστωσιν ότι η δαπάνη προβλέπεται εκ του νόμου, ότι η σχετική πίστωσις είναι εγγεγραμμένη εις τον προϋπολογισμόν και το ποσόν της πληρωμής, ευρίσκεται εντος των ορίων της πιστώσεως ταύτης, ότι εν τη διενεργεία της δαπάνης ετηρήθησαν πάσαι αι ισχύουσαι εκάστοτε διατάξεις περί πραγματοποιήσεως αυτής και ότι επισυνάπτονται εις την εντολήν πάντα τα αποδεικτικά δικαιολογητικά έγγραφα.

"Επίσης, εξαιρούνται από τη διενέργεια του προληπτικού ελέγχου και οι εντολές πληρωμής των εξόδων που χορηγούνται σε όσους έχουν επιμεληθεί για την κηδεία συνταξιούχων του Ν.Α.Τ.".

2. Ο προληπτικός έλεγχος ασκείται υπό παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οριζομένου υπό του Προέδρου αυτού. Η θεώρησις του παρέδρου επί των εκδιδομένων εντολών πληρωμής, έχει την έννοιαν ότι αύται είναι νόμιμοι και δύνανται να εξοφληθώσιν.

3. Εν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ της Διοικήσεως του Ταμείου και του ασκούντος τον προληπτικόν έλεγχον παρέδρου, αύτη επιλύεται δια πράξεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τα εν τω οργανισμώ αυτού οριζόμενα.

4. Δια π.δ. εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού μετά σύμφωνον γνώμην του ΔΣ επεκτείνεται ο περί ου το παρόν άρθρον προληπτικός έλεγχος και εις τας εντολάς πληρωμών τας εκδιδομένας εις βάρος των υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν του ΝΑΤ τελούντων κατά τας εν ισχύϊ διατάξεις Ειδικών Κεφαλαίων και Λογαριασμών. Εις τας εντολάς ταύτας

συμπεριλαμβάνονται και αι εντολαί πληρωμής αι εκδιδόμεναι κατά τας εν ισχύι διατάξεις εις βάρος των ως άνω Κεφαλαιων ή Λογαριασμών υπό των δευτερευόντων διατακτών ήτοι Οίκου Ναύτου, Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, Πλοηγικής Υπηρεσίας, εξαιρουμένων α) των πληρωμών των συντάξεων των φυματικών ναυτικών, και των οικογενειών τους, β) των δαπανών της καθ' έκαστα ιατροφαρμακευτικής ή νοσοκομειακής προστασίας και περιθάλψεως των καταβαλλομένων, υπό του Οίκου Ναύτου και γ) των κατά τας οικείας διατάξεις καταβαλλομένων εκάστοτε επιδομάτων ανεργίας και δώρων εορτών.

 

Αρθρο: 94

Ημ/νία: 04.02.1998

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Διαχειριστική Επιτροπή

Λήμματα
ΝΑΤ, Διαχειριστική επιτροπή, Αρμοδιότητες

Σχόλια
Για τη σύνθεση της διαχειριστικής επιτροπής, βλέπε παρ. 1 της ΥΑ 145054/9/82/1982 (ΦΕΚ Β' 839). Η παρ. 6 προστέθηκε με την παρ. 13 άρθρου 14 Ν. 2329/1995 (ΦΕΚ Α' 172). Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 άρθρου 6 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 26 Ν. 3170/1955)

"1. Τις χρηματικές αξίες γενικά με τις οποίες αποστέλλονται χρήματα στο Ν.Α.Τ. εξοφλεί διαχειριστική επιτροπή που αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Ν.Α.Τ., με αναπληρωτή τους το Γενικό Διευθυντή, β) Το Διευθυντή Οικονομικού, με αναπληρωτή του το Διευθυντή Επιθεώρησης, γ) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ταμείου, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Τμήματος Λογιστηρίου".

2. Η Διαχειριστική Επιτροπή προβαίνει και εις την συμφώνως προς τας γενικάς αποφάσεις του ΔΣ κατάθεσιν και ανάληψιν χρηματων εκ των παρά τραπέζαις ή Ταμιευτηρίοις καταθέσων του ΝΑΤ, εισπράττει τα τοκομερίδια και αμοιβάς ομολογιών ή τα μερίσματα μετοχών ανηκουσών εις αυτό.

3. Η διαχεριστική Επιτροπή, δύναται μετ έγκρισιν του ΔΣ, ν αναθέτη εις μόνον τον ταμίαν να ενεργή πάσας ή μέρος των άνω διαχειριστικών πράξεων, οπότε καθίσταται ούτος αποκλειστικώς και μόνος υπεύθυνος. Εν πάση όμως περιπτώσει η ευθύνη δια την παραλαβήν και διαφύλαξιν των ανωτέρω αξιών και μετρητών βαρύνει μόνον τον Ταμίαν.

4. Επιτρέπεται ίνα, μετ έγκρισιν του ΔΣ ανατίθετται εις έτερον πάλληλον του ΝΑΤ, όπως ενεργή τας ημερησίας πληρωμάς και εισπράξεις επί αποδόσει λογαριασμού ημερησίως εις τον Ταμίαν.

5. Εις τον Ταμίαν του ΝΑΤ και τον κατα την προηγουμένην παράγραφον βοηθόν αυτού υπάλληλον καταβάλλεται επίδομα διαχειριστικών λαθών καθοριζόμενον δι αποφάσεως του ΔΣ εγκρινομένης δια κοινής αποφάσεως του Υπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών.

"6. Με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων του Ν.Α.Τ. και των Τ.Π.Ε.Ν. μπορεί να ανατίθεται η διαχείριση των κοινόχρηστων δαπανών των ακινήτων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα".

 

Αρθρο: 95

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Αξιόγραφα

Λήμματα
Αξιόγραφα ΝΑΤ

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 27 Ν. 3170/1955)

1. Τα αξιόγραφα του ΝΑΤ κατατίθενται προς φύλαξιν παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Τραπέζη μετ' έγκρισιν του ΔΣ, των αποδείξεων καταθέσεως αυτών προς φύλαξιν διαφυλασσομένων εις το χρηματοκιβώτιον του ΝΑΤ.

2. Τα δια τας τρεχούσας ανάγκας μετρητά, ων το ανώτατον όριον ορίζεται εκάστοτε υπό του ΔΣ, διαφυλάσσονται εις το χρηματοκιβώτιον του Ταμείου, ούτινος τας κλείδας κρατεί ο υπεύθυνος δια την ύπαρξιν και διαφύλαξιν αυτών Ταμίας.

 

Αρθρο: 96

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Κεφάλαια και τοποθέτησις αυτών - Δανεισμός

Λήμματα
Κεφάλαια ΝΑΤ, Τοποθετήσεις, Δανεισμός

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 2 ΝΔ 375/1969)

1. Τα κεφάλαια του ΝΑΤ δύνανται να τοποθετούνται ως κάτωθι:

α) Εις εντόκους καταθέσεις παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος ή μετ' έγκρισιν της Νομισματικής Επιτροπής παρ' άλλαις αναγνωρισμέναις Τραπέζαις ή παρά τοις Ταχυδρομικοίς Ταμιευτηρίοις ή και τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων.

β) Εις αγοράν ομολογιών των εθνικών δανείων ή μετοχών της Τραπέζης της Ελλάδος, ως και μετόχων ιδρυθησομένων υπό του Κράτους Πιστωτικών ή Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων, σκοπούντων κυρίως εις την γενικωτέραν εξυπηρέτησιν της ναυτιλίας.

γ) Εις ανέγερσιν κτιρίων επί των οικοπέδων του ΝΑΤ εις την

διαρρύθμισιν ή και επέκτασιν των υπαρχόντων ιδιοκτήτων αυτού κτιρίων, δια της αγορά παρακειμένων ακινήτων ή οικοπέδων επί τω τέλει της αξιοποιήσεως και καλλιτέρας αυτών αποδόσεως, ως και εις την αγοράν προσοδοφόρων ετοίμων ακινήτων οικοδομηθέντων και αποπερατωθέντων πλήρως εντός της προ της αγοράς αυτών δεκαετίας, οικοπέδων δυναμένων να καταστώσι προσοδοφόρα δι' ανοικοδομήσεως ή εκμεταλλεύσεως. Το ΝΑΤ δύναται μετ' απόφασιν του ΔΣ εγκρινομένην υπό του Υπουργού Ε.Ν. να μετέχη εις δημοσίους πλειστηριασμούς ακινήτων πληρούντων τας ανωτέρω προϋποθέσεις. Επίσης επιτρέπεται ως ανωτέρω η αγορά κινήτων υπό ανέγερσιν, αποπερατωθησομένων κατά τας υποδείξεις και απαιτήσεις του ΝΑΤ. Η ανοικοδόμησις των υπαρχόντων ιδιοκτήτων οικοπέδων του ΝΑΤ, δύναται να πραγματοποιηθή είτε δαπάναις αυτού, είτε δαπάναις τρίτων έναντι πολυετούς ολικής ή μερικής εκμισθώσεως του ανεγερθησομένου κτίρου. Εν τη περιπτώσει της δαπάναις τρίτων ανοικοδομήσεως, το ΝΑΤ δύναται, επί παροχή της επιβαλλομένης αναλόγου ασφαλείας, να δανειοδοτήση τον εργολήπτην μέχρι του ενός τρίτου 1/3 της συνολικής δαπάνης της ανεγερθησομένης οικοδομής, υπό την προϋποθέσιν ότι έχουν συμπληρωθή κατά το εν δεύτερον 1/2 τα έργα της ανοικοδομησεως.

δ) Εις αγοράν υλικών χρησίμων δια την αξιοποίησιν των κτιρίων ή οικοπέδων του ΝΑΤ.

ε) Εις παροχήν εφάπαξ απλών ή τοκοχρεωλυτικών δανείων, προς στερουμένους στέγης, ικανοποιούσης τας βασικάς των ανάγκας,

συνταξιούχους ΝΑΤ-ΚΠΦΝΚΔ ως και εις ησφαλισμένους παρά τω ΝΑΤ, ναυτικούς επί πρώτη υποθήκη ιδιοκτήτων αυτών ακινήτων ή των συζύγων των προς ανέγερσιν οικοδομής εις την έννοιαν της οποίας περιλαμβάνεται και η κατ' ορόφους ή διαμερίσματα ιδιοκτησία και προοριζομένης

αποκλειστικώς δια την στέγασιν του δανειζομένου και της οικογενείας αυτού του δανείου χορηγουμένου μετά την οικοδόμησιν του ενός δευτέρου του κτιρίου.

Επί συνταξιούχων το καταβληθησόμενον ποσόν του δανείου δεν δύναται να υπερβαίνει τας εξήκοντα πέντε (65) καταβαλλομένας μηνιαίας συνταξεις, ας λαμβάνει ο συνταξιούχος και πάντως δεν δύναται να υπερβαίνη τας εκατόν χιλιάδας δραχμάς (100.000).

Επί εν ενεργεία ναυτικών το καταβληθησόμενον ποσόν του δανείου, δεν δύναται να υπερβαίνη: α) τας 100.000 δραχμάς δια τους κεκτημένους 15ετή πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν, β) τας 80.000 δραχμάς δια τους κεκτημένους 12ετή πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν και γ) τας 50.000 δραχμάς δια τους κεκτημένους 10ετή πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν.

στ) Εις ουδένα καταβάλλεται το αποφασισθέν προς χορήγησιν αυτώ κατά τ' ανωτέρω, δάνειον, εάν προηγουμενως δεν έχουσι πλήρως εξοφληθή αι εξ οιασδήποτε αιτίας τυχόν προς το Νατ υφιστάμεναι οφειλαί του.

2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον τοποθετήσεις πραγματοποιούνται κατά τας εν ισχύι γενικάς διατάξεις και μετ' απόφασιν του ΔΣ εγκρινομένην υπό του Υπουργού.

3. Κατά παρέκκλισιν του ισχυόντων συναλλαγματικών περιορισμών των παρεπομένων εκ του Α.Ν. 149/1936 ως και πασης άλλης γενικής ή ειδικής περιοριστικής διατάξεως επιτρέπεται όπως το ΝΑΤ διατηρή κατατεθειμένα τα εις ξένον συνάλλαγμα Κεφάλαια αυτού είτε παρ' ανεγνωρισμέναις Τραπέζαις εν τη αλλοδαπή είτε παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος και εις ειδικόν λογαριασμον ξένου συναλλάγματος.

Εκ του παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος ειδικού τούτου λογαριασμού δύναται το ΝΑΤ ν' αντλή τα αναγκαιούντα αυτώ εκάστοτε ποσά δραχμών επί τη τιμή αγοράς συναλλάγματος της Τραπέζης της Ελλάδος κατά την ημέραν της αναλήψεως.

4. Προς αντιμετώπισιν ενδεχομένων ταμειακών αναγκών του επιτρέπεται όπως το ΝΑΤ, μετ' απόφασιν του ΔΣ εγκρινομένην υπό του Υπουργού δανείζεται τ' αναγκαιούντα χρηματικά ποσά εξ οιασδήποτε ανεγνωρισμένης Τραπέζης εν Ελλάδι ή εν τη αλλοδαπή ή εκ των συστεγαζομένων Ταμείων Προνοίας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή των Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων.

5. Πάσα επένδυσις των διαθεσίμων Κεφαλαίων του ΝΑΤ υπόκειται εις προγενεστέραν έγκρισιν της Νομισματικής Επιτροπής συμφώνως προς τας διατάξεις του Α.Ν. 1611/195, ως τούτος ετροποποιήθη δια του ΝΔ 2999/1954.

6. Επιτρέπεται, όπως, μετ' απόφασιν του ΔΣ εγκρινομένης υπό του Υπουργού και εν συνεχεία υπό της Νομισματικής Επιτροπής, τα εις συνάλλαγμα παρά ταις Τραπέζαις εν τω εξωτερικώ κεφάλαια του ΝΑΤ: α) Επενδύωνται εν όλω ή εν μέρει όπου και όπως επενδύη η Τράπεζα της Ελλάδος τα ίδια αυτής εν τω εξωτερικώ διαθέσιμα.

β) Μετατρέπονται, κατά τα εν τη διεθνεί αγορά κρατούντα, εις έτερον μετατρέψιμον ξένον νόμισμα.

Αι κατά τ' ανωτέρω επενδύσεις και μετατροπαί ενεργούνται είτε απ' ευθείας υπό του ΝΑΤ, είτε μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος, καθ' α ιδιαίτερα μετ' αυτής συμφωνία θέλει ορίσει.

 

Αρθρο: 97

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Εργα και προμήθεια, εκμίσθωσις, εκποίησις

Λήμματα
ΝΑΤ, Προμήθειες, Εργα, Εκμίσθωση - εκποίηση ακινήτων

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 58 Ν. 3170/1955)

1. Αι δια λογαριασμόν του ΝΑΤ εν γένει ενεργούμεναι προμήθειαι πάσης φύσεως, ως και η εκτέλεσις οιουδήποτε έργου εκτελούνται δια μειοδοτικών διαγωνισμών, κατά τα δια Κανονισμού ορισθησόμενα, εφαρμοζομένων αναλόγως των δια προμηθείας ή έργα του Δημοσίου ισχυουσών εκάστοτε διαταξεων.

2. Δια Κανονισμού επίσης ορισθήσονται τα της εκμισθώσεως και εκποιήσεως των ακινήτων του ΝΑΤ.

 

Αρθρο: 98

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Συμμετοχή εκπροσώπων Οργανώσεων ναυτικών εις Συμβούλια

Λήμματα
ΝΑΤ, Συμμετοχή εκπροσώπων οργανώσεων ναυτικών σε συμβούλια-επιτροπές

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 43 Ν. 4502/1966)

Οπου εκ της κειμένης νομοθεσίας προβλέπεται η, εις Συμβούλια και Επιτροπάς αρμοδιότητος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, συμμετοχή και εκπροσώπων οργανώσεων, ναυτικών ούτοι, πλέον των υπό του οικείου Νόμου απαιτουμένων προϋποθέσεων, δέον να κέκτηνται αποδεικτικόν ναυτικής ικανότητος της ανωτέρας ή ανωτάτης βαθμίδος της εν τω πλοίω

αντιστοιχούσης ιεραρχίας του εκπροσωπουμένου κλάδου και δεκαετή πραγματικήν θαλασσίαν υπηρεσίαν.

 

Αρθρο: 99

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Αριθμός ασφαλιζομένων Αρχιραδιοτηλεγραφητών

Λήμματα
ΝΑΤ, Δικαίωμα ασφαλίσεως αρχιραδιοτηλεγραφητή

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 2 παρ. 2 Ν. 485/1976)

Το δικαίωμα ασφαλίσεως Αρχιραδιοτηλεγραφητού περί ου το άρθρον 3 παρ. 6 του παρόντος, ισχύει δι' ένα μόνον Αρχιραδιοτηλεγραφητήν δι' εκάστην ναυτιλιακήν Επιχείρησιν.

 

Αρθρο: 100

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Συνεισπραττόμεναι δια του Ναυτολογίου εισφοραί κεφαλαίου ναυτικής εκπαιδεύσεως και εστία ναυτικών.Σύστασις και σκοπός Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαιδεύσεως

Λήμματα
ΝΑΤ, Κεφάλαιο ναυτικής εκπαιδεύσεως ΚΝΕ

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 1 ΝΔ 99/1973)

Συνιστάται κεφάλαιον υπό τον τίτλον «Κεφάλαιον Ναυτικής Εκπαιδεύσεως» (ΚΝΕ), σκοπός του οποίου είναι η συμβολή εις την αντιμετώπισιν των πάσης φύσεως αναγκών της δημοσίας ναυτικής εκπαιδεύσεως εν τω Εμπορικώ Ναυτικώ.

 

Αρθρο: 101

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Πόροι του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαιδεύσεως

Λήμματα
ΝΑΤ, Κεφάλαιο ναυτικής εκπαιδεύσεως, Πόροι

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 2 ΝΔ 99/1973)

1. Εσοδα του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαιδεύσεως είναι:

α) Μηνιαία εισφορά των υπό Ελληνικήν σημαίαν εμπορικών πλοίων, ως και των υπό ξένας σημαίας τοιούτων συμβεβλημένων μετά του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) δια την παρ αυτού κοινωνικήν ασφάλισιν των πληρωμάτων των πλοίων.

 

Αρθρο: 102

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός εισφορών

Λήμματα
ΝΑΤ, Κεφάλαιο ναυτικής εκπαιδεύσεως, Καθορισμός εισφορών

Σχόλια
Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 1 Ν. 996/1979 (ΦΕΚ Α' 287). Με την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 996/1979 ορίζεται: "Προκειμένου περί των ετών 1977 και 1978 η ανωτέρω εισφορά κλιμακούται από 1ης Ιουλίου 1977 ως εξής: Πλοία κόρων ολικής χωρητικότητος - Μηνιαία εισφορά εις λίρας Αγγλίας: πλοία 100-1.000 εισφορά 16.00, πλοία 1.001-3.000 εισφορά 34.00, πλοία 3.001-5.000 εισφορά 00.00, πλοία 5.001-10.000 εισφορά 120.00, πλοία 10.001-20.000 εισφορά 180.00, πλοία 20.001-40.000 εισφορά 210.00, πλοία 40.001-60.000 εισφορά 240.00, πλοία 60.001-80.000 εισφορά 280.00, πλοία 80.001 και άνω εισφορά 330.00".

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 3 ΝΔ 99/1973)

"1. Η κατά το άρθρο 101 παρ. 1 περίπτ. α' του παρόντος μηνιαία προς το Κεφάλαιον Ναυτικής Εκπαιδεύσεως οφειλομένη εισφορά των υπό Ελληνικήν ή ξένας σημαίας συμβεβλημένων ασφαλιστικώς μετά του ΝΑΤ πλοίων ορίζεται εις λίρας Αγγλίας κατά πλοίον, ως η επομένη κλιμάκωσις:

Πλοία κόρων ολικής χωρητικότητος Μηνιαία εισφορά εις λίρας Αγγλίας

100 - 1.000 20.00

1.001 - 3.000 40.00

3.001 - 5.000 108.00

5.001 - 10.000 144.00

10.001 - 20.000 216.00

20.001 - 40.000 240.00

40.001 - 60.000 288.00

60.001 - 80.000 336.00

80.001 και άνω 394.00».

2. Η κατά το άρθρον 101 παρ. 1 περίπτ. β του παρόντος, μηνιαία πρόσθετος εισφορά των υπό Ελληνικήν σημαίαν επιβατηγών πλοίων ορίζεται εις έξι σελίνια λίρας Αγγλίας δι έκαστον των επί πλοίων υπηρετούντων Αρχιθαλαμηπόλων, Θαλαμηπόλων και Επικούρων. Κλάσμα μηνός ανώτερον των 15 ημερών λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

3. Αι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου εισφοραί συμβεβαιούνται και συνεισπράττονται δια των ναυτολογίων ή των εις το ΝΑΤ υποβαλλομένων καταστάσεων δια τα υπό ξένας σημαίας συμβεβλημένα μετ αυτού πλοία, κατά την εξόφλησιν τούτων, εφαρμοζομένων δια την είσπραξιν αυτών αναλόγως των περί ΝΑΤ ισχυουσών διατάξεων, κατατίθενται δε μερίμνη του ΝΑΤ παρά Ελληνική Τραπέζη, οριζομένη δι αποφάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας, και αποτελούν ίδιον λογαριασμόν υπό τον τίτλον Κεφάλαιον Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΚΝΕ), η διαχείρισις του οποίου διέπεται υπό των διατάξεων του παρόντος.

4. Εκ των κατά το παρόν άρθρον εισπραττομένων υπό του ΝΑΤ ετησιών εισφορών υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαιδεύσεως ποσοστόν εκ δέκα πέντε τοις εκατόν (15%), αποδίδεται ανα εξάμηνον, απ ευθείας εις τα ανεγνωρισμένα επαγγελματικά σωματεία πλοιοκτητών κατ αναλογίαν καθοριζομένην εκάστοτε υπό του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, βάσει της εισφερούσης εις το ΚΝΕ ολικής χωρητικότητος της τριακοστής πρώτης Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους της ανηκούσης εις έκαστον επαγγελματικόν σωματείον πλοιοκτητών. Το ποσοστόν τούτο διατίθεται κατά τα εν τοις οικείοις καταστατικοίς οριζόμενα, δια την προσέλκυσιν εις το ναυτικόν επάγγελμα, την προαγωγήν του μορφωτικού και επαγγελματικού εν γένει επιπέδου των ναυτικών και των περί την ναυτιλίαν ασχολουμένων ως και δια την παρακολούθησιν των διεθνών ναυτιλιακών εξελίξεων και συμμετοχήν εις πάσης φύσεως συναφείς εκδηλώσεις και διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια.

 

Αρθρο: 103

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Φορεύς - Εδρα - Εποπτεία.Εστία Ναυτικών

Λήμματα
ΝΑΤ, Εστία ναυτικών

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 1 ΝΔ 92/1973)

Δια την προαγωγήν της οικονομικής, πνευματικής και Κοινωνικής καταστάσεως των ναυτικών συνιστάται νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου υπό την επωνυμία Εστία Ναυτικών, εδρεύον εν Πειραιεί.

 

Αρθρο: 104

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες Εστίας Ναυτικών

Λήμματα
ΝΑΤ, Εστία ναυτικών, Αρμοδιότητες

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 2 ΝΔ 92/1973)

"1. Η Εστία Ναυτικών, σκοπόν έχει:

α) Την παροχήν εις τους ευρισκομένους μακράν των οικιών των ναυτικούς, προσωρινής διαμονής ως και την ίδρυσιν και λειτουργίαν δι' αυτούς ναυτικών εντευκτηρίων, αιθουσών ψυχαγωγίας και βιβλιοθηκών. β) Την ψυχαγωγίαν των ναυτικών και των οικογενειών των, δια της οργανώσεως εκδρομών, ταξιδίων και λοιπών μορφωτικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ως και της δωρεάν παροχής θεατρικών εισιτηρίων.

γ) Την παροχήν δωρεάν νομικών συμβούλων εις τους έχοντας ανάγκην ναυτικούς και τας οικογενείας αυτών.

δ) Την χορήγησιν χρηματικών βραβείων εις τέκνα ναυτικών, φοιτητάς, σπουδαστάς ή μαθητάς φοιτώντας εις ανωτάτας ή ανωτέρας σχολάς και σχολάς Ε.Ν. και εις σχολεία μέσης εκπαιδεύσεως.

ε) Την χορήγησιν γαμηλίων βοηθημάτων εις θυγατέρας ναυτικών. στ) Την χορήγησιν εις εξαιρετικάς περιπτώσεις εκτάκτου οικονομικής ενισχύσεως, των εχόντων ανάγκην ναυτικών.

ζ) Την αντιμετώπισιν των δαπανών παλιννοστήσεως των εγκαταλειπομένων εις την αλλοδαπήν μεμονωμένων ναυτικών ή πληρωμάτων των ελληνικών ή συμβεβλημένων ασφαλιστικώς μετά του ΝΑΤ πλοίων υπό ξένας σημαιας, ως και την παροχήν εις αυτά οιασδήποτε αναγκαιούσης οικονομικής, δικαστηριακής ή άλλης φύσεως συμπαραστάσεως.

η) Την εις εξαιρετικάς περιπτώσεις οικονομικήν ενίσχυσιν των επαγγελματικών σωματείων των ναυτικών.

θ) Την συμπαράστασιν εις τας οικογενείας και ιδιαιτέρως εις τα τέκνα κατά την διάρκειαν της ναυτολογήσεως των ναυτικών.

ι) Την οργάνωσιν και λειτουργίαν δια τους ναυτικούς, εν ενεργεία και τας οικογενείας των, πρατηρίων τροφίμων και ειδών εν γένει οικιακής και ατομικής χρήσεως, εις τιμάς κόστους.

2. Αι υπό των εδαφ. β,δ,ε και ι της προηγουμένης παρ. 1, προβλεπόμεναι παροχαί της Εστίας εις τους ναυτικούς και τας οικογενείας των,

επεκτείνονται εις τους συνταξιούχους και τας οικογενείας των, υπό όρους και προϋποθέσεις καθοριζομένας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου".

 

Αρθρο: 105

Ημ/νία: 08.03.1995

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Πόροι

Λήμματα
ΝΑΤ, Εστία ναυτικών, Πόροι

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ Α' 255). Το εδάφιο ε της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 2α άρθρου 11 Ν. 2297/1995 (ΦΕΚ Α' 50). Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικατστάθηκε με την παρ. 2β άρθρου 11 Ν. 2297/1995. Για θέματα πόρων του Ν.Α.Τ., βλέπε και άρθρο 4 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 7 ΝΔ 92/1973)

"1. Ως πόροι της Εςτίας καθορίζονται:

α) Μηνιαία εισφορά των ναυτικών των υπηρετούντων εις πλοία υπό ελληνικήν σημαίαν ή συμβεβλημένα ασφαλιστικών μετά του ΝΑΤ οιασδήποτε κατηγορίας και χωρητικότητος, ανερχομένη εις 0,35% του βασικού μισθού των.

β) Μηνιαίαν εισφορά των πλοιοκτητών πλοίων υπό ελληνικήν σημαίαν ή συμβεβλημένων ασφαλιστικώς μετά του ΝΑΤ δια τους επ' αυτών υπηρετούντας ως πλήρωμα ναυτικούς ανερχομένη εις 0.18% του βασικού μισθού των. γ) Αι υπό των δι' οιανδήποτε αιτίαν εξαγοραζόντων ή αναγνωριζόντων την υπηρεσίαν των ως «πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν» καταβαλλόμεναι εισφοραί ναυτικού και πλοιοκτήτου, ως αύται ορίζονται εις τας προηγουμένας παρ. α, β εφόσον η ούτως αναγνωριζομένη υπηρεσία των, ανάγεται εις το μετα την 1.1.1979 χρονικόν διάστημα.

δ) Αι πάσης φύσεως δωρεαί, κληρονομίαι και κληροδοτήματα υπέρ αυτής. "ε) Μισθώματα από εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της ή υπομίσθωση ακινήτων που έχει μισθώσει από τρίτους".

2. Δια τον υπολογισμόν των εισφορών, τόσον των Ελλήνων ναυτικών, όσον και των πλοιοκτητών περί ων τα εδάφ. α, β και γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου κατά τας κειμένας περί αυτού διατάξεις αποδίδονται δε εις την «Εστίαν Ναυτικών», εντός εξι μηνών από της εισπράξεώς των. Ημέρραι ολιγώτεραι του μηνός, λογίζονται ως ολόκληρος μην.

3. Αι περί ων τα εδαφ. α, β και γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εισφοραί συνεισπράττονται μετά των λοιπών προς το ΝΑΤ εισφορών.

"4. Οι πόροι της Εστίας μπορούν να τοποθετούνται σε αγορά οικοπέδων και την ανέγερση κτιρίων σε αυτά ή σε αγορά έτοιμων ακινήτων ή για την εγκατάσταση των γραφείων της ή για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, που αφορούν στην ίδρυση, λειτουργία και εξοπλισμό εντευκτηρίων ή στην παροχή διαμονής και διανυκτέρευσης στους Ελληνες ναυτικούς".

5. Προς αντιμετώπισιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των κεφαλαίων της Εστίας, δια τας κατά την προηγουμένην παρ. 4 επενδύσεις ή και ταμειακών αναγκών, επιτρέπεται όπως η Εστία, μετ' απόφασιν του ΔΣ, εγκρινομένην υπό του Υπουργού Ε.Ν., δανείζεται τ' αναγκαιούντα χρηματικά ποσά εξ οιασδήποτε αναγνωριζομένης Τραπέζης εν Ελλάδι ή του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων ή των Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων".

 

Αρθρο: 106

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Επιβολή Ειδικής Εισφοράς

Λήμματα
ΝΑΤ, Ειδική εισφορά Ν. 29/1975

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 1 Ν. 29/1975)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 29/1975

Επιβάλλεται ειδική εισφορά υπέρ του ΝΑΤ επί των μετ' αυτού

ασφαλιστικώς συμβεβλημένων ή εφεξής συμβληθησομένων πλοίων Ελληνικών συμφερόντων ή υπό ξένην σημαίαν δια τας υπό του ασφαλιστικού τούτου Οργανισμού ως και του Δημοσίου παρεχομένας προς τα πλοία της κατηγορίας ταύτης, ειδικάς υπηρεσίας, συνισταμένας ιδία: α) Εις την επαγγελματικήν εκπαίδευσιν και επιμόρφωσιν του Ελληνικού Ναυτεργατικού προσωπικού, β) εις την εξεύρεσιν και διάθεσιν ειδικευμένου ναυτεργατικού προσωπικού προς επάνδρωσιν των πλοίων τούτων, γ) εις την διασφάλισιν της επαγγελματικής εξελίξεως του διατιθεμένου εις τα πλοία ταύτα προσωπικού και δ) εις την δημιουργίαν ευνοϊκών συνθηκών, δια την προσέλκυσιν νέων εις το ναυτικόν επάγγελμα.

Δια την δια του παρόντος επιβαλλομένην εισφοράν δεν έχει εφαρμογήν η διάταξις της περιπτώσεως α' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 ου νόμου «περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Ελληνικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών Ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

 

Αρθρο: 107

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Υπόχρεοι εις την εισφοράν

Λήμματα
ΝΑΤ, Ειδική εισφορά Ν. 29/1975, Υπόχρεοι

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 2 Ν. 29/1975)

1. Υπόχρεοι εις ολόκληρον προς καταβολήν της κατά το προηγούμενον άρθρον εισφοράς είναι ο πλοιοκτήτης, ο εξ οιουδήποτε λόγου

διαχειριζόμενος το πλοίον και εισπράττων τους ναύλους, ο αντιπρόσωπος ή αντίκλητος αυτών και ο συνάπτων μετά του ΝΑΤ την σύμβασιν ασφαλίσεως του πληρώματος του πλοίου. Επί συμπλοιοκτησίας η ευθύνη εκάστου συμπλοιοκτήτου εκτείνεται μέχρι του ποσοστού της κυριότητός του επί του πλοίου.

2. Εν περιπτώσει μεταβολής του προσώπου των κατά την προηγουμένην παραγραφον υποχρέων κατά την διάρκειαν της ισχύος της μετά του ΝΑΤ ασφαλιστικής συμβάσεως, η ευθύνη αυτών εξακολουθεί υφισταμένη, ευθυνομένων εφεξής εις ολόκληρον μετ αυτών και των νέων πλοιοκτητών, διαχειριστών, αντιπροσώπων ή αντικλήτων αυτών. Το αυτό ισχύει και επί πλειόνων τοιούτων μεταβολών.

3. Η υποχρέωσις καταβολής της εισφοράς δεν αποσβέννυται εκ τυχόν αλλαγής της σημαίας και των λοιπών χαρακτηριστικών του πλοίου.

 

Αρθρο: 108

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Υποκείμενα εις την εισφοράν πλοία

Λήμματα
ΝΑΤ, Ειδική εισφορά Ν. 29/1975, Υποκείμενα πλοία

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 3 Ν. 29/1975)

1. Εις την εισφοράν του άρθρου 106 του παρόντος υπάγονται τα υπό ξένην σημαίαν ελληνικών συμφερόντων πλοία:

α) Τα κατά την 1/1/1975 ασφαλιστικώς μετά του ΝΑΤ συμβεβλημένα των οποίων αι συμβάσεις δεν έληξαν ή δεν κατηγγέλθησαν, μέχρι της χρονολογίας ταύτης.

β) Τα από 1.1.1975 ασφαλιστικώς μετά του ΝΑΤ συμβληθέντα, ως και τα εφεξής συμβαλλόμενα πλοία, από της ημερομηνίας υπογραφής της συμβάσεως ασφαλίσεως.

2. Η εισφορά επιβάλλεται δι όσον χρόνον διαρκεί η μετά του ΝΑΤ σύμβασις ασφαλίσεως.

 

Αρθρο: 109

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Υπολογισμός εισφοράς

Λήμματα
ΝΑΤ, Ειδική εισφορά Ν. 29/1975, Υπολογισμός

Σχόλια
Τα ποσά της πρώτης παρ. προσαυξάνονται ως εξής: Για την 5ετία από 1981-1985 κατά 4% κάθε χρόνο, με την ΥΑ Ε.14678/1383 ΠΟΛ.230/1980 (ΦΕΚ Β' 1306). Για την 5ετία 1986-1990 κατά 4% για κάθε χρόνο, με την ΥΑ Ε.16075/1708/1985 (ΦΕΚ Β' 736). Για την 5ετία 1991-1995 κατά 4% κάθε χρόνο, με την ΥΑ 1020843/15501/Γ0012/1991 (ΦΕΚ Β' 142). Για την 5ετία 1996-2000 κατά 4% ετησίως, με την παρ. 32 άρθρου 6 Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ Α' 43). Για την 5ετία 2001-2005 κατά 4% ετησίως και το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα διαμορφωθέντα το 2000 ποσά εισφοράς και σ'αυτά των επομένων ετών κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του παρόντος, σύμφωνα με την παρ. 13 άρθρου 6 Ν. 2873/2000. Για την 5ετία 2006-2010 κατά (4%) ετησίως, με την παρ. 2 άρθρου 37 Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α' 312). Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα διαμορφωθέντα κατά το έτος 2005 ποσά φόρου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία.

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 4 Ν. 29/1975)

1. Η κατά τας διατάξεις του παρόντος επιβαλλομένη ειδική εισφορά υπολογίζεται επί τη βάσει της ηλικίας και της εις κόρους ολικής χωρητικότητος (GROSS) του πλοίου δια σύμβασιν ασφαλίσεως διαρκείας δώδεκα μηνών, ως ακολούθως:

Συντελεσταί

Ηλικία πλοίου Δολλάρια ΗΠΑ

έτη Ανά κόρον ολικής χωρητικότητος

0 - 4 0,53

5 - 9 0,95

10 - 19 0,93

20 - 29 0,88

30 και άνω 0,68

Τα ανωτέρω ποσά εισφοράς πολλαπλασιάζονται κατά κλιμάκια ολικής χωρητικότητος επί τους κάτωθι συντελεστάς:

Κλιμάκια ολικής χωρητικότητος εις κόρους Συντελεστής

Μέχρι 10.000 1,2

10.001 - 20.000 1,1

20.001 - 40.000 1

40.001 - 80.000 0,9

80.001 και άνω 0,8

2. Εις ην περίπτωσιν η σύμβασις ασφαλίσεως αφορά χρονικήν περίοδον ελάσσοντα των 12 μηνών τα κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου ποσά της εισφοράς περιορίζονται αναλόγως. Δια την εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης κλάσμα μηνός ανώτερον των 15 ημερών λογίζεται ολόκληρος ήνας και κατώτερον των 15 ημερών αφαιρείται εκ του χρόνου ασφαλίσεως.

3. Η ηλικία των πλοίων λογίζεται δια την εφαρμογήν του των διατάξεων του παρόντος αρχομένη από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου έτους εντός του οποίου το πλοίον παρεδόθη εις τον πλοιοκτήτην ή τον εφοπλιστήν εκ του ναυπηγείου έτοιμον προς εμπορικήν εκμετάλλευσιν, ως ολική δε χωρητικότης τούτου λαμβάνεται η αναφερομένη εις τον επίσημον τίτλον (πρωτόκολλον καταμετρήσεως) αυτού.

4. Τα κατά το πρώτον εδάφιον της παρ. 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα ποσά εισφοράς ανά κόρον ολικής χωρητικότητος, προσαυξάνονται από του επομένου της ισχύος του παρόντος νόμου έτους, κατά ποσοστόν τέσσαρα επί τοις εκατόν (4%) ετησίως. Τα εις το τέλος εκαστης πενταετίας από του επομένου της ισχύος του παρόντος νόμου έτους, προκύπτουσα ποσά εισφοράς ανά κόρον ολικής χωρητικότητος, δύνανται να μεταβάλωνται με ετήσια ποσοστά οριζόμενα ανά πενταείαν και λογιζόμενα επί των κατά την παράγραφον 1 ποσών εισφοράς.

5. Προκειμένου περί συμβάσεων των οποίων η διάρκεια ασφαλίσεως εμπίπτει εις δύο (2) ημερολογιακά έτη η κατά τα άνω οφειλομένη εισφορά μετά της προσαυξήσεως αυτής υπολογίζεται βάσει των δι' έκαστον των ετών τούτων ισχυόντων συντελεστών και της χρονικής διάρκειας της συμβάσεως, ήτις εμπίπτει εις έκαστον έτος.

 

Αρθρο: 110

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Μείωσις εισφοράς λόγω αργίας του πλοίου

Λήμματα
ΝΑΤ, Αργία πλοίου, Μείωση εισφοράς

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 5 Ν. 29/1975)

1. Εν περιπτώσει πλήρως αποδεδειγμένης αργίας του πλοίου λόγω επισκευών, ελλείψεως εργασίας ή οιασδήποτε άλλης αιτίας, δια περίοδον υπερβαίνουσαν τους δύο 92) συναπτούς μήνας κατά την διάρκειαν της αρχικώς ή παραταθείσης ασφαλιστικής συμβάσεως, ενεργείται ανάλογος μείωσις της εισφοράς.

2. Η αργία θεωρείται ως πλήρως αποδεδειγμένη εάν βεβαιούται εκ πιστοποιητικού της αρμοδίας Ελληνικής ή Προξενικής Αρχής ή εν ελλεψίει τούτων εκ πιστοποιητικού αλλοδαπής αρμοδίας Αρχής ένθα ναυλοχεί το πλοίον, εν ελλείψει δε πασών των ανωτέρω Αρχών, εκ δεόντως θεωρημένου αντιγράφου του ημερολογίου του πλοίου.

3. Περί της κατά τας προηγουμένας παραγράφους μειώσεις της εισφοράς του πλοίου λόγω αργίας τούτου, υποβάλλεται αίτησις του υποχρέου προς το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον, συνδεομένη επί ποινή απαραδέκτου μετά των εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικών.

 

Αρθρο: 111

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Προσδιορισμός της εισφοράς

Λήμματα
ΝΑΤ, Προσδιορισμός εισφοράς ασφαλιζόμενου πλοίου

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 6 Ν. 29/1975)

Ο προσδιορισμός της αναλογούσης εις έκαστον ασφαλιζόμενον πλοίον εισφοράς, ενεργείται υπό του ΝΑΤ δια πράξεως του Γεν. Διευθυντού αυτού, προ της υπογραφής της συμβάσεως ασφαλίσεως και επί τη προσκομίσει υπό του υποχρέου παντός στοιχείου αναγκαιούντος δια τον προσδιορισμόν ταύτης κατά τας διατάξεις του αρθρου 109 του παρόντος.

 

Αρθρο: 112

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Καταβολή της εισφοράς

Λήμματα
ΝΑΤ, Καταβολή εισφοράς, Τρόπος

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 7 Ν. 29/1975)

1. Η κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου επιβαλλόμνεη εισφορά καταβάλλεται υπό των κατά το άρθρον 107 υποχρέων εις το ΝΑΤ, ως ακολούθως:

α) Ποσόν ίσον προς το εν τέταρτον (1/4) της εισφοράς κατά την υπογραφήν της συμβάσεως ή την ανανέωσιν υφισταμένης τοιαύτης. β) Ποσόν ίσον προς τα τρια τέταρτα (3/4) της εισφοράς εντός του τετάρτου μηνός, η δευτέρα εντός του εβδόμου μηνός και η τρίτη εντός του δεκάτου από της υπογραφής της συμβάσεως ασφαλίσεως ή της ανανεώσεως μηνός.

2. Δια τα μέχρι της ενάρξεως της ισχυος του παρόντος Νόμου

συμβεβλήμενα πλοία και δια την μεχρι της λήξεως της συμβάσεως ασφαλίσεως χρονικήν περίοδον, η εισφορά καταβάλλεται εις δόσεις ισαρίθμους προς τα υπολειπόμενα μέχρι της λήξεως της συμβάσεως ασφαλίσεως πλήρη τριμηνα και εντός του πρώτου μηνός εκάστου τριμήνου. Επί του τυχόν απομένοντος χρονικού διαστήματος ελάσσονος του τριμήνου, η αναλογούσα επ' αυτού εισφορά καταβάλλεται εντός του πρώτου μετά την λήξιν του τελευταίου τριμήνου μηνός.

3. Εν περιπτώσει μη καταβολής προ της υπογραφής της συμβάσεως ασφαλίσεως ή ανανεώσεως υφισταμένης συμβάσεως του ενός τετάρτου (1/4) του ποσού της εισφοράς το ΝΑΤ, υποχρεούται επί πειθαρχική ευθύνη των αρμοδίων υπαλλήλων του, να αρνηθή την υπογραφήν της συμβασεως ασφαλίσεως των επί του πλοίου υπηρετούντων Ελλήνων ναυτικών, η δε κατά παράβασιν της παρούσης διατάξεως τυχόν υπογραφομένη σύμβασις, ουδέν επάγεται έννομον αποτέλεσμα.

 

Αρθρο: 113

Ημ/νία: 01.01.2002

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Νόμισμα καταβολής εισφοράς

Λήμματα
ΝΑΤ, Καταβολή εισφοράς, Νόμισμα

Σχόλια
Η εντός " " λέξη της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 άρθρου 11 Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ Α' 242) και, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 28 του ίδιου ως άνω νόμου, ισχύει από 01.01.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 8 Ν. 29/1975)

1. Η εισφορά περί ης η διάταξις του άρθρου 106 του παρόντος καταβάλλεται εις δολλαρια ΗΠΑ ή εις λίρας Αγγλίας κατ επιλογήν του υποχρέου, βάσει της επισήμου ισοτιμίας μεταξύ των νομισμάτων τούτων, κατά τον χρόνον της καταβολής.

2. Η καταβολή της εισφοράς δύναται να γίνη και δια "ευρώ"

προερχομένων αποδεδειγμένως εξ εισαγωγής μη υποχρεωτικώς εκχωρητέου συναλλάγματος, εις δολλαρια ή λίρας Αγγλίας επ ονόματι του υποχρέου βάσει της εκάστοτε επισήμου ισοτιμίας του δολλαρίου ή της λίρας κατά τον χρόνον της καταβολής.

 

Αρθρο: 114

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Είσπραξις και απόδοσις της εισφοράς

Λήμματα
ΝΑΤ, Εισφορά, Είσπραξη, Απόδοση

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 9 Ν. 29/1975)

1. Η είσπραξις της εισφοράς ενεργείται υπό του ΝΑΤ κατά τας ισχυούσας εκάστοτε διαταξεις περί εισπράξεως των υπέρ του ΝΑΤ εισφορών.

2. Εν περιπτώσει καταπτώσεως υπέρ του ΝΑΤ της Τραπεζικής εγγυήσεως ήτις κατατίθεται δια συμβεβλημένα πλοία, ικανοποιείται εξ αυτής και πάσα απαίτησις αυτού εκ της ειδικής εισφοράς του παρόντος Νόμου μετά την ικανοποίησιν των εξ εισφορών ασφαλίσεως απαιτήσεων αυτού.

3. Τα καταβαλλόμενα εις το ΝΑΤ ποσά εισφοράς κατατίθενται μερίμνη αυτού εντός τριημέρου παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος (Υποκ/μα Πειραιώς), εις ίδιον λογαριασμόν και εις πίστωσιν του Ελληνικού Δημοσίου, ιδιαιτέρως δι' έκαστον ασφαλιζόμενον πλοίον.

 

Αρθρο: 115

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Συνέπειαι εκπροθέσμου καταβολής της εισφοράς

Λήμματα
ΝΑΤ, Εισφορά, Εκπρόθεσμη καταβολή, Συνέπειες

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 10 Ν. 29/1979)

Επί εκπροθέσμου καταβολής δόσεως τινος της εισφοράς επιβάλλονται επ' αυτής αι υπό του άρθρου 6 του Ν.Δ. 356/1974 «περί Κώδικος εισπράξεως Δημοσίων εσόδων», προβλεπόμεναι προσαυξήσεις συνεισπραττόμεναι μετ' αυτής.

 

Αρθρο: 116

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Καταγγελία συμβάσεως

Λήμματα
ΝΑΤ, Καταγγελία σύμβασης ασφαλίσεως πλοίου

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 11 Ν. 29/1975)

Εν περιπτώσει μη καταβολής υπό του υποχρέου της οφειλομένης εισφοράς εντός των προθεσμιών των οριζομένων δια του άρθρου 112 του παρόντος Νόμου το ΝΑΤ, δύναται να προβή και εις άμεσον καταγγελίαν της συμβάσεως ασφαλίσεως του πλοίου.

 

Αρθρο: 117

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Επίλυσις διαφορών

Λήμματα
Επίλυση διαφορών, Αρμόδια δικαστήρια

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 12 Ν. 29/1975)

Δια την επίλυσιν των αναφερομένων εκ της εφαρμογής του παρόντος Νόμου διαφορών, αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της έδρας του ΝΑΤ, εφαρμοζομένου του Ελληνικού δικαίου.

 

Αρθρο: 118

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων

Λήμματα
ΝΑΤ, Υποχρεώσεις δημοσίων αρχών

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 13 Ν. 29/1975)

Αι Δημόσιαι εν γένει αρχαί, ως και παν νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου, υποχρεούνται όπως μετά πρόσκλησιν του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, αποστείλουν εντός δέκα ημερών τα στοιχεία τα οποία διαθέτουν περί των υποκειμένων εις την εισφοράν του παρόντος νόμου πλοίων.

 

Αρθρο: 119

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Σύστασις Γνωμοδοτικής Επιτροπής

Λήμματα
ΝΑΤ, Γνωμοδοτική επιτροπή, Σύνθεση

Σχόλια
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή του παρόντος άρθρου καταργήθηκε με την παρ. 2 του Κεφ. Γ της ΥΑ 0.208/181/1982 (ΦΕΚ Β' 214) και επανασυστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101).

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 14 Ν. 29/1975)

1. Συνιστάται δια του παρόντος άρθρου Γνωμοδοτική Επιτροπή της οποίας η σύνθεσις ορίζεται ως ακολούθως:

α) Εκ του αρμοδίου Διευθυντού ή ετέρου ανωτέρου υπαλλήλου επί βαθμώ τουλάχιστον 4ω αρμοδιότητος Γενικής Δ/νσεως Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, ως Προέδρου.

β) Εκ του Διευθυντού Ναυτιλιακής Αναπτύξεως του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή του νομίμου αναπληρωτού του.

γ) Εκ του Γενικού Διευθυντού του Ναυτικού Απομαχικού ταμείου ή του νομίμου αναπληρωτού του.

δ) Εξ ενός εκπροσώπου του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος προτεινομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του Διοικητικού συμβουλίου αυτού.

ε) Εξ ενός αντιπροσώπου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών προτεινομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Της Επιτροπής μετέχει ως εισηγητής άνευ ψήφου ο αρμόδιος δια την φορολογίαν των πλοίων Τμηματάρχης ή έτερος ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, χρέη δε Γραμματέως εκτελεί υπάλληλος της αρμοδίας Διευθύνσεως του ιδίου Υπουργείου.

2. Τα μέλη της Επιτροπής και ο Γραμματεύς μετά των αναπληρωτών του, ως και ο εισηγητής διορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας εφαρμοζομένων ως προς την απαρτίαν, λήψιν αποφάσεων, αναπλήρωσιν και εν γένει λειτουργίαν της επιτροπής των διατάξεων των άρθρων 169 και 170 του Β.Δ/τος 1/1961 "περί διαρθρώσεως του Υπουργείου Οικονομικών και περί Οργανισμού της Γενικής Διευθύνσεως Φορολογίας κ.λπ.".

3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί εφ' οιουδήποτε θέματος αναφερομένου εις τον παρόντα νόμον και παραπεμπομένου εις αυτήν υπό των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

Αρθρο: 120

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Διορισμός αντικλήτου

Λήμματα
ΝΑΤ, Αντίκλητος

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 15 Ν. 29/1975)

Ο εκ των κατά το άρθρον 107 του παρόντος νόμου υποχρέων εις την καταβολήν της εισφοράς υπογράφων την σύμβασιν οφείλει κατά την υπογραφήν αυτής να διορίση εγγράφως αντίκλητόν του κατοικούντα εις την έδραν του Ν.Α.Τ., προς ον κοινοποιούνται τα αφορώντα εις την κατά τον παρόντα Νόμον, εισφοράν, έγγραφα, αποφάσεις κ.λπ.

 

Αρθρο: 121

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός λεπτομερειών - Τελικαί Διατάξεις

Λήμματα
ΝΑΤ, Τελικές διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 16 Ν. 29/1975)

Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται και πάσα λεπτομέρεια αναγκαία δια την εκτέλεσιν των άρθρων 106 έως και 120 του παρόντος νόμου.

 

Αρθρο: 122

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Ελλιπής κατ' αριθμόν σύνθεσις

Λήμματα
ΝΑΤ, Ελλιπής σύνθεση πληρώματος

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 89 ΝΔ 187/1973)

1. Εξαιρετικώς επιτρέπεται ελλιπής κατ' αριθμόν σύνθεσις του πληρώματος μετ' έγκρισιν της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής

καταχωριζομένης εις το ναυτολόγιον.

Η έγκρισις παρέχεται κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του πλοιάρχου εάν το πλοίον, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων εκ ναυλώσεως ή άλλης εκτάκτου ανάγκης δέον να αποπλεύση εντός διαστήματος, μη επιτρέποντος, άνευ επιζημίου καθυστερήσεως του πλου, την επί τη βάσει της οργανικής ή ελλιπούς κατά προσόντα συνθέσεως συμπλήρωσιν του πληρώματος και υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν υφίσταται κίνδυνος δια την ασφάλειαν του πλοίου.

2. Μη υπαρχούσης Προξενικής Αρχής η διαπίστωσις της ως άνω

προϋποθέσεως ως γίνεται υπό του πλοιάρχου καταχωριζομένη εις το ημερολόγιον του πλοίου και θεωρουμένη υπό της Προξενικής ή Λιμενικής Αρχής κατά τον κατάπλουν του πλοίου εις τον πρώτον λιμένα όπου τοιαύτη Αρχή υφίσταται.

3. Αι υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και λοιπών Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων των ναυτικών εισφοραί πλοιοκτήτου και ναυτικού δια τα ελλείποντα μέλη του πληρώματος καταβάλλονται υποχρεωτικώς υπό του πλοιοκτήτου υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργείας Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.). Δεν καταβάλλονται εισφοραί δια τον μετά την δεκάτην ημέραν χρόνον παραμονής του πλοίου εν λιμένι.

4. Ο μισθός των ελλειπόντων μελών του πληρώματος κατανέμεται υποχρεωτικώς και κατά δικαίαν αναλογίαν μεταξύ των υπολοίπων μελών του πληρώματος των επιβαρυθέντων δια της εργασίας των ελλειπόντων είτε δι' υπερωρίας, είτε δι' εντάσεως της ιδίας των εργασίας, της σχετικής καταβολής αναγραφομένης ρητώς εν τω ημερολογίω του πλοίου.

 

Αρθρο: 123

Ημ/νία: 14.12.1978

Ημ/νία Ισχύος: 14.12.1978

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος εκδόσεως κανονισμών

Λήμματα
ΝΑΤ, Κανονισμοί

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρον 59 Ν. 3170/1955)

1. Οι υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενοι κανονισμοί εγκρίνονται δια Π.Δ. προκαλουμένου παρά του Υπουργού μετά γνώμ