ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έτος: 1974

ΦΕΚ: Α 90 19740405

Τέθηκε σε ισχύ: 01.07.1974

Τίτλος
Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Σχόλια
Βλ. και νόμο 1867/1989 (ΦΕΚ Α' 227) " Προσωπική κράτηση κατ'εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και άλλες διατάξεις ". Τα άρθρα 63-72 ΚΕΔΕ για την προσωπική κράτηση με ένταλμα προϊσταμένου Δ.Ο.Υ ως διοικητικό μέτρο, τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 ν. 1858/1.6.1989 που ίσχυσε από 1.6.1989 έως 8.10.1989, αλλά από 9.10.1989 ισχύει πλέον ο νέος νόμος 1867/9.10.1989 (ΦΕΚ 227 τ. Α). Σύμφωνα με την παρ. 35 άρθρου 4 ν. 2298/1995 οι διατάξεις του άνω νομοθετήματος που αφορούν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς δεν θίγονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκαν από τον ν. 2298/1995 άρθρου 4. Οπου όμως οι διατάξεις του παρόντος νομοθετήματος αναφέρονται στα άρθρα 960 και επόμ. ΚΠολΔ όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους, από το ν. 2298/1995 παραπέμπουν πλέον στα άρθρα 955 παρ. 1 ή 999 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 2298/1995. - Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α' 31), στις περιπτώσεις που υπηρεσίες του Δημοσίου επιμελούνται για είσπραξη, με τη διαδικασία του ΚΕΔΕ, εσόδων άλλων νομικών προσώπων, στις σχετικές δίκες δεν νομιμοποιείται να παρίσταται ως διάδικο το Δημόσιο, αλλά το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο. ================================ *** Σχετικά με τον παρόντα κώδικα, βλ. οπωσδήποτε και την παρ. 3 του άρθρου 9 (: ρυθμίσεις ταμείου παρακαταθηκών και δανείων) του ν. 3453/2006 (Α΄ 74/7.4.2006) περί ρυθμίσεων στο φορολογικό καθεστώς των συνδεδεμένων εταιρειών, με αναφορά στο άρθρο 61 του π α ρ ό ν τ ο ς κώδικα. ======================================================== ^^^^-Με τον παρόντα Κώδικα εισπράττονται τα διοικητικά πρόστιμα του Νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ Α' 173/8.8.2013)σύμφωνα με το άρθρο 25 του ως άνω Νόμου (4177/2013) και αποδίδονται με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 16 του Νόμου 2946/2001 (Α'224) στον Κρατικό Προϋπολογισμό.(βλέπε οικεία σχόλια).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 1

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Είσπραξις Δημοσίων Εσόδων

Λήμματα
Δημόσια έσοδα, Εννοια, Απαιτήσεις Δημοσίου, Καθολική ή ειδική διαδοχή

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η είσπραξις των εκ πάσης αιτίας δημοσίων εσόδων ενεργείται κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν. Διατάγματος.

2. Ως δημόσια έσοδα θεωρούνται και αι απαιτήσεις ων κατέστη δικαιούχον το Δημόσιον εκ καθολικής ή ειδικής διαδοχής.

 


Αρθρο: 2

Ημ/νία: 31.12.2013

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Οργανα εισπράξεως - Νόμιμος τίτλος

Λήμματα
Οργανα είσπραξης, Νόμιμος τίτλος

Σχόλια
-Το εντός "" εδαφ. στη παρ. 1 προστέθηκε με τη παρ. 3 άρθρου 17 Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ Α 54) με ισχύ 20.3.2002. -Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε,ενώ προσετέθηκαν και νέα εδάφια με την παρ.1 του άρθρου 7 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α΄288/31.12.2013) και σύμφωνα με την παρ.11 του ιδίου άρθρου και νόμου ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ την 1η Ιανουαρίου 2014. -Οι εντός «» παρ.2 και 3 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.2, και, προσετέθηκαν και οι νέες παρ.4 και 5 με την παρ.3 του άρθρου 7 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α΄288/31.12.2013)και σύμφωνα με την παρ.11 του ιδίου άρθρου και νόμου ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ την 1η Ιανουαρίου 2014.

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, η είσπραξη των δημοσίων εσόδων ανήκει στην αρμοδιότητα της Φορολογικής Διοίκησης και των λοιπών οργάνων που ορίζονται με ειδικές διατάξεις για το σκοπό αυτόν ή των ειδικών ταμιών, στους οποίους έχει ανατεθεί η είσπραξη ειδικών εσόδων. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δύναται με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και να αναθέτει τα καθήκοντα του ιδίου ή της Φορολογικής Διοίκησης, που προβλέπονται από τον παρόντα Κώδικα και την κείμενη νομοθεσία, σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης. Επίσης, δύναται, με απόφασή του, να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάμενό του όργανο να υπογράφει, με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να ανακαλεί οποτεδήποτε εγγράφως κάθε μεταβίβαση αρμοδιότητας, ανάθεση καθήκοντος και εξουσιοδότηση κατά το παρόν άρθρο.» Κατ' εξαίρεση η είσπραξη των δημοσίων εσόδων μπορεί να ανατεθεί στις Τράπεζες ή άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνική Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) καθώς και σε άλλες δημόσιες αρχές. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και διαδικασία της είσπραξης καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.

"Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α., ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας των οποίων προβλέπει ειδική ταμειακή υπηρεσία".

«2. Για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων απαιτείται νόμιμος τίτλος. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, νόμιμο τίτλο αποτελούν:

α) Τα έγγραφα, στα οποία οι αρμόδιες αρχές προσδιορίζουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τον οφειλέτη, το είδος, το ποσό και την αιτία της οφειλής. β) Τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται η οφειλή. γ) Τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, από τα οποία πιθανολογείται η οφειλή, ως προς την ύπαρξη και το ποσό αυτής, κατά την έννοια του άρθρου 347 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

3. Η είσπραξη στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται από τη Φορολογική Διοίκηση μετά την καταχώριση των στοιχείων του νόμιμου τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, είτε κατόπιν αποστολής στη Φορολογική Διοίκηση χρηματικού καταλόγου από την αρχή που απέκτησε το νόμιμο τίτλο είτε με βάση μόνο το νόμιμο τίτλο, εφόσον αυτός έχει περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στη Φορολογική Διοίκηση. Ο χρηματικός κατάλογος περιέχει τα προσδιοριστικά στοιχεία της οφειλής, του υποχρέου και των τυχόν συνυπόχρεων ευθυνομένων τρίτων. Τυχόν παράλειψη αναφοράς των ευθυνομένων συνυπόχρεων δεν θίγει το κύρος του νομίμου τίτλου ούτε τη νομιμότητα της εισπρακτικής διαδικασίας ή της διαδικασίας της εκτέλεσης. Η, για οποιονδήποτε λόγο, μερική ή ολική αναστολή του νόμιμου τίτλου δεν κωλύει την καταχώριση του συνόλου της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης.»

«4. Η είσπραξη: α) στην περίπτωση των εκτελεστών τίτλων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/ 2013) και β) οποιουδήποτε τίτλου, κατ' εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων επιβολής πολλαπλών τελών, πραγματοποιείται μόνο δυνάμει του τίτλου. Οι τίτλοι του προηγούμενου εδαφίου καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης, αποκλειστικά, για λόγους παρακολούθησης της οφειλής, χωρίς η καταχώριση να αποτελεί όρο της νομιμότητας της εισπρακτικής διαδικασίας ή της εκτέλεσης. Επιδικαζόμενες υπέρ του Δημοσίου κάθε είδους χρηματικές αποζημιώσεις στο πλαίσιο ποινικών δικών που αφορούν αδικήματα που προβλέπονται από τη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, είναι δυνατόν να εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου.

5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται το περιεχόμενο του χρηματικού καταλόγου και των βιβλίων του παρόντος άρθρου, ο τρόπος καταχώρισης των απαραίτητων στοιχείων σε αυτά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

 


Αρθρο: 3

Ημ/νία: 31.12.2013

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Καταβολή χρεών

Λήμματα
Καταβολή χρεών, διαδικασία, όργανα, προθεσμίες

Σχόλια
Η παρ. 4 του παρόντος άρθρου καταργήθηκε περ. β' του άρθρου 31 του Ν. 2648/1998 (Α' 238/22.10.1998 - 1.1.1999). ========================================================== - Η παρ. 6 του παρόντος προστέθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23.7.2013). -Η εντός «» παρ.3 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 7 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α΄288/31.12.2013)και σύμφωνα με την παρ.11 του ιδίου άρθρου και νόμου ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ την 1η Ιανουαρίου 2014.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα εξ οιασδήποτε αιτίας χρέη προς το Δημόσιο καταβάλλονται εφ' άπαξ, εις δόσεις δε εφόσον ίδιαι διατάξεις περί τούτου ορίζουν.

2. Τα χρέη εκ συμβάσεων καταβάλλονται κατά τας υπό των συμβάσεων ορισμένας προθεσμίας.

«3. Αν ο οφειλέτης έχει περισσότερα χρέη, υποδεικνύει, κατά το χρόνο της καταβολής, το χρέος που θέλει να πιστωθεί. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν υποδεικνύει ή η πίστωση διενεργείται χωρίς τη βούλησή του, όπως στην περίπτωση λήψης διοικητικών ή αναγκαστικών μέτρων ή συμψηφισμού που χωρεί αυτεπαγγέλτως, η Φορολογική Διοίκηση πιστώνει οποιαδήποτε οφειλή. Σε περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), οι διατάξεις αυτού υπερισχύουν, για τα έσοδα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.»

4. (Παραλείπεται ως μη ισχύον).

5. Χρηματικαί ποιναί, πρόστιμα, δικαστικά έξοδα και τέλη επιβαλλόμενα υπό των ποινικών ή Διοικητικών Δικαστηρίων, δύνανται να καταβάλλωνται εις μηνιαίας δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων, τα αρμόδια όργανα δια τον καθορισμόν τούτων, ως και η παροχή εμπραγμάτου ή προσωπικής ασφαλείας δια την εξόφλησιν των δόσεων αυτών καθορίζονται δια Π.Διαταγμάτων εκδιδομένων εκάστοτε προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών.

«6. Ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες έχουν κριθεί ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που αφορούν τα κα-ταλογισθέντα ποσά, καταβάλλονται εφάπαξ και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση καταβολής της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (Α' 180).»

 


Αρθρο: 4

Ημ/νία: 31.12.2013

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Ατομική ειδοποίησις

Λήμματα
Ατομική ειδοποίηση

Σχόλια
Με το άρθρο 3 ν. 599/1977 είχε τροποποιηθεί το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ 356/1974. Η ίδια φράση "ατομική ειδοποίησις.....τελών κυκλοφορίας" παρατίθεται ανωτέρω με μοναδική αλλαγή τη θεση της λέξης ΜΗΚΥΟ (Μηχανογραφικό Κέντρο Υπουργείου Οικονομικών) αντί της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας Φορολογίας (ΜΥΦ). -Τα εντός «» δύο πρώτα εδάφια της παρ.1 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.5 του άρθρου 7 του ν.4224/2013 (Α΄288/31.12.2013)και σύμφωνα με την παρ.11 του ιδίου άρθρου και νόμου ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ την 1η Ιανουαρίου 2014.

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, καθώς και των δημοσίων εσόδων της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, μετά την καταχώριση του χρέους ως δημοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει ατομική ειδοποίηση, την οποία, είτε αποστέλλει ταχυδρομικά στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα είτε την κοινοποιεί σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4174/2013. Στην ατομική ειδοποίηση αναφέρονται τα στοιχεία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου, εφόσον υπάρχει, του οφειλέτη, το είδος και το ποσό του χρέους, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που έχουν ήδη υπολογισθεί κατά την κείμενη νομοθεσία, ο αριθμός και η χρονολογία καταχώρισης του χρέους ως δημοσίου εσόδου ή ο τίτλος στον οποίο βασίζεται το χρέος, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής αυτού, η μνεία ότι από την επομένη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής του χρέους και μέχρι την τελική εξόφληση αυτού υπολογίζονται οι τόκοι και το πρόστιμο του άρθρου 6 του παρόντος.» Ατομική ειδοποίησις δύναται ν' αποτυπωθή άνευ αριθμού και ημερομηνίας τριπλοτύπου βεβαιώσεως επί των προς τους φορολογουμένους υπό του Μηχανογραφικού Κέντρου του Υπουργείου Οικονομικών (ΜΗΚΥΟ) αποστελλομένων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Η τοιαύτη ατομική ειδοποίηση - εκκαθαριστικόν σημείωμα φέρει δια μηχανικού μέσου την σφραγίδα της υπηρεσίας. Η αυτή διαδικασία ακολουθείται δια τας αποτυπουμένας υπό του ΜΗΚΥΟ ατομικάς ειδοποιήσεις των τελών κυκλοφορίας. Προκειμένου περί τελών κυκλοφορίας, εισπραττομένων δια μηχανογραφικού συστήματος, η ετησία εκκαθάρισις αυτών δύναται ν' αποτυπούται επί της προσθίας όψεως των προς τους φορολογουμένους αποστελλομένων αρχικών μηχανογραφικών τριπλοτύπων εισπράξεως τύπου Ομικρον (Ο) και Δέλτα (Δ), η δε ατομιή ειδοποίησις αποτυπούται επί της οπισθίας όψεως των τριπλοτύπων τούτων άνευ αριθμού και ημερομηνίας τριπλοτύπου βεβαιώσεως τιθεμένης δια μηχανικού μέσου της σφραγίδος της υπηρεσίας. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από 1.1.1980 . Παρ' εκάστω Δημοσίω Ταμείω τηρείται υπο του Ελεγκτού Εσόδων ίδιον βιβλίον εμφαίνον την υπό του Δημοσίου Ταμείου αποστολήν των ατομικών ειδοποιήσεων.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον κοινοποιουμένη ατομική ειδοποίησις δεν εξομοιούται προς την επιταγήν προς πληρωμήν.

3. Η παράλειψις αποστολής της κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου ειδοποιήσεως ουδεμίαν ασκεί επίδρασιν επί του κύρους των κατά του οφειλέτου λαμβανομένων αναγκαστικών μέτρων.

 


Αρθρο: 5

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ

Τίτλος Αρθρου
Ληξιπρόθεσμον χρεών

Λήμματα
Ληξιπρόθεσμα χρέη, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής

Σχόλια
- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστ. με άρθρο 28 παρ. 1 ν.1882/1990 σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ. 15 ν. 2166/1993. ======================================== *** προσοχή: σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010), οφειλές προς το Δημόσιο, β ε β α ι ω μ έ ν ε ς στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) και τα Τελωνεία, καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ, οι οποίες κατέστησαν λ η ξ ι π ρ ό θ ε σ μ ε ς, σύμφωνα με τις διατάξεις του π α ρ όν τ ο ς άρθρου, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009, εφόσον ε ξ ο φ λ η θ ο ύ ν στο σύνολό τους ε φ ά π α ξ μέχρι το τέλος του ε π ό μ ε ν ο υ μήνα από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου (δηλαδή μέχρι 31.5.2010), α π α λ λ ά σ σ ο ν τ α ι κατά ποσοστό ο γ δ ό ν τ α τοις εκατό (80%) από τις π ρ ο σ α υ ξ ή σ ε ι ς εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν. Σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου (66), ο οφειλέτης δ ύ ν α τ α ι να εξοφλήσει ε φ ά π α ξ, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, το σύνολο εγγραφής ή εγγραφών οφειλών του, με α π α λ λ α γ ή ποσοστού ε ξ ή ν τ α τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν με την π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η, ότι το ύψος της υπό εξόφλησης βεβαιωμένης και ληξιπρόθεσμης βασικής οφειλής θα είναι τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής ληξιπρόθεσμης βασικής οφειλής του. Σύμφωνα εξ άλλου με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου (66), στις ανωτέρω διατάξεις και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται, μ ό ν ο εάν ζητηθεί από τον οφειλέτη: α) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης, β) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α'/βλ. οικεία σχόλια), όπως ισχύουν, καθώς και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση, που τηρείται κατά την υποβολή του αιτήματος. Τέλος, κατά την παρ. 4 επίσης του ιδίου άρθρου, δ ε ν υπάγονται στη ρύθμιση, ακόμη κ α ι αν ζητηθεί από τον οφειλέτη, οφειλές υπέρ ξένων κρατών, καθώς και οφειλές που από ειδικές διατάξεις δ ε ν επιτρέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Κείμενο Αρθρου

*** (βλ. σχόλια)

Τα εις τα Δημόσια Ταμεία και Τελωνεία του Κράτους βεβαιούμενα πάσης φύσεως χρέη προς το Δημόσιον καθίστανται ληξιπρόθεσμα ως κατωτέρω:

1. Τα καταβαλλόμενα εφ' άπαξ χρέη, την δεκάτην του τρίτου από της βεβαιώσεως μηνός, του μηνός της βεβαιώσεως θεωρουμένου ως πρώτου.

2. Τα καταβαλλόμενα εις δόσεις χρέη, την τελευταίαν ημέραν της υπό των οικείων διατάξεων καθοριζομένης προθεσμίας πληρωμής εκάστης δόσεως. Εαν η βεβαίωσις ενεργηθή μετά την πάροδον της προς πληρωμήν προθεσμίας δόσεων τινων, την τελευταιάν ημέραν της προθεσμίας πληρωμής της πρώτης μετά την βεβαίωσιν ληγούσης δόσεως.

3. Τα εκ συμβάσεων χρέη, την ημέραν καθ' ην, κατά την σύμβασιν, το κεφάλαιον της οφειλής δέον να καταβληθή εν όλω ή εν μέρει.

4. Τα εξ εισαγωγικών τελών εμπορευμάτων υπό αποταμίευσιν, την ημέραν της λήξεως αυτού, συμφώνως τοις τελωνειακοίς νόμοις, οριζομένου ορίου διαρκείας αποταμιεύσεως. Τα εξ εμπορευμάτων δε, εισαχθέντων επί τω τέλει επανεξαγωγής, την ημέραν της λήξεως της προς επανεξαγωγήν προθεσμίας.

5. Τα χρέη δημοσίων υπαλλήλων εκ καταλογισμού, επί μεν παραλείψεως εισαγωγής των εισπράξεων την ημέρα καθ' ην ώφειλε να εισαγάγη ο υπόλογος τα εισπραχθέντα εις το Δημόσιον Ταμείον, επί δε ελλείματος την ημέραν καθ' ην εξηκριβώθη ότι εδημιουργήθη το έλλειμα και της εξακριβώσεως ούσης αδυνάτου, την ημέραν καθ' ην ανεκαλύφθη κατά την επιθεώρησιν ή την παράδοσιν της διαχειρήσεως το έλλειμα. Εις ην περίπτωσιν η εξακρίβωσις του ελλείματος γίνεται μετά την λήξιν του οικονομικού έτους εις την διαχείρισιν του οποίου αναφέρεται είναι δε αδύνατος ο προσδιορισμός της ημέρας καθ' ην εδημιουργήθη τούτο, την ημέραν της λήξεως του οικονομικού έτους της ελλειματικής διαχειρίσεως.

 


Αρθρο: 6

Ημ/νία: 31.12.2013

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Τόκοι και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής

Λήμματα
Προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής

Σχόλια
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43Α), και συμπληρώθηκε με το άρθρο 22 παρ. 15 ν.2166/1993, σύμφωνα με τα οποία ο Υπουργός Οικονομικών προσαρμόζει αυξητικά το ποσοστό προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής. Με τις Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών με αριθμούς 2031207/3966-12/0016 (ΦΕΚ 270 Β, 17-4-1992), και 1006560/422-12/0016 (ΦΕΚ 23/Β/17-1-1996) αυξήθηκε με την μεν πρώτη απόφαση το ποσοστό προσαυξήσεων σε 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης, καταργουμένου του ανωτάτου ορίου αυτών (ισχύς απόφασης από 1ης Ιουνίου 1992 έως 31ης Ιανουαρίου 1996), ενώ μειώθηκε σε 2% με τη δεύτερη απόφαση για κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους. (ισχύς απόφασης από 1ης Φεβρουαρίου 1996 και εντεύθεν). Στην παρ. 1 προστέθηκε έκτο εδάφιο με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α' 179). Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου οι παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου καταργήθηκαν και οι παρ. αυτού 5-9, αναριθμούνται σε 3 έως 7. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2648/1998 (Α' 238/22.10.1998), ως βασική οφειλή θεωρείται το σύνολο των οφειλών που αρχικά βεβαιώθηκαν, χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όπως αυτό διαμορφώνεται την ημέρα υποβολής της αίτησης διευκόλυνσης, μετά από πληρωμή ή νόμιμη διαγραφή, ανεξάρτητα από το ποσό που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο την ημέρα αυτή. - Η περ. α' της παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3193/2003 (Α΄ 266/20.11.2003) και σύμφωνα με το άρθρο 22 του ιδίου νόμου ισχύει από 1.10.2003.- Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3193/2003 (Α΄ 266/20.11.2003), το ανώτατο όριο προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ανακαθορίζεται σε ποσοστό διακόσια στα εκατό (200%) του εισπραττόμενου κάθε φορά χρέους.- Σύμφωνα επίσης με την παρ. 6 του άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου, οφειλές προς το Δημόσιο ή προς τρίτους που έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία του Κράτους μέχρι 31.12.2002, εφόσον καταβληθούν στο σύνολο τους από 1.10.2003 μέχρι 31.10.2003 απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που τις επιβαρύνουν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο κατά ποσοστό πενήντα στα εκατό (50%). Η απαλλαγή χορηγείται μετά από αίτηση του οφειλέτη και εφόσον εξοφληθεί το σύνολο των ως άνω ληξιπρόθεσμων οφειλών, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη να επιλέξει μέρος αυτών.-Το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής της παρ. 1 μειώθηκε σε 1% με την ΥΑ 1016358/800/0016 (ΦΕΚ Β΄ 244/24.2.2005) σύμφωνα με την οποία το σχετικό ποσοστό εφαρμόζεται, χωρίς αναδρομική ισχύ και για τα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και δεν έχουν εξοφληθεί και για όσο χρονικό διάστημα από την ημ/νία αυτή και μετά καθυστερούν να εξοφληθούν. ===================================== - Τα εντός " " δύο εδ. στο τέλος της παρ. 6 προστέθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010). - To παρόν άρθρο καθώς και ο τίτλος του τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.6 του άρθρου 7 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α΄288/31.12.2013)και σύμφωνα με την παρ.11 του ιδίου άρθρου και νόμου ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ την 1η Ιανουαρίου 2014. ======================================== *** ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32/21.3.2015), τα πρόστιμα ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ καταβολής του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου και του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 (Α' 170/βλ. οικεία σχόλια) ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ, ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 19, η κατάργηση των προστίμων της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει οφειλές που καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από τη δημοσίευση του ν. 4321/2015, δηλαδή από 21.3.2015.

 

Κείμενο Αρθρου

*** SOS (βλ. σχόλια)

« 1. Για οποιοδήποτε ποσό χρέους γίνεται ληξιπρόθεσμο, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τόκους και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53 και 57 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), όπως ισχύει. Προκειμένου περί δημοσίων εσόδων, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω Κώδικα, πλην των τελωνειακών, το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυξάνεται σε έξι (6) μήνες. Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, δεν επιβάλλεται στις περιπτώσεις των οφειλών, οι οποίες προέρχονται από επιβολή προστίμων σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

Για χρέη από συμβάσεις οι τόκοι ορίζονται ως ανωτέρω, εκτός αν προβλέπεται άλλη ρύθμιση με ρητό όρο της σύμβασης, και υπολογίζονται από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας που πρέπει, σύμφωνα με τη σύμβαση, να καταβληθεί η οφειλή μερικά ή ολικά.

2. Η πίστωση χρηματικών ποσών έναντι συγκεκριμένης οφειλής αποσβένει την υποχρέωση του οφειλέτη με την ακόλουθη σειρά: α) έξοδα είσπραξης, β) τόκοι γ) πρόστιμο και δ) αρχικό ποσό της οφειλής.

3. Οι τόκοι και το πρόστιμο της παραγράφου 1 υπολογίζονται και επί των εσόδων υπέρ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), Ειδικών Ταμείων και εν γένει νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συνεισπράττονται με τα δημόσια έσοδα από τη Φορολογική Διοίκηση.

4. Ο οφειλέτης δύναται να ζητά απαλλαγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και αυτών προς τους τρίτους, των οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί στη Φορολογική Διοίκηση, από τους τόκους και το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής της παραγράφου 1, εφόσον η μη εμπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν οι τόκοι και το πρόστιμο. Το αίτημα απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και: α) υποβάλλεται εγγράφως, β) περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του οφειλέτη, γ) φέρει την υπογραφή του οφειλέτη ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου και δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών και κοινοποιεί την απόφαση στον οφειλέτη κατά το άρθρο 5 του ν. 4174/ 2013. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

5. Αναστολή είτε του νόμιμου τίτλου βεβαίωσης ή είσπραξης είτε της ταμειακής βεβαίωσης είτε των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, από το νόμο ή βάσει απόφασης δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου, δεν απαλλάσσει τα χρέη από τους τόκους άρθρου 53 παρ. 1 του ν. 4174/ 2013, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή, για το ποσό που εν τέλει οφείλεται.

6. Δεν υπόκεινται στους τόκους και το πρόστιμο της παραγράφου 1 οι από κάθε αιτία οφειλές: α) των στρατευμένων με υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, από την πρώτη ημέρα του μήνα της στράτευσής τους, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από την αποστράτευση τους, του μήνα της αποστράτευσης θεωρουμένου ως πρώτου, με εξαίρεση τα ελλείμματα της δημόσιας διαχείρισης και β) των ανηλίκων, για όσο διάστημα στερούνται εκπροσώπησης και επί ένα εξάμηνο μετά την απόκτηση αυτής.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), οι διατάξεις αυτού υπερισχύουν, για τα έσοδα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.»

 


Αρθρο: 7

Ημ/νία: 31.12.2013

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τίτλος Αρθρου
Ατομική ειδοποίηση υπερημερίας Χρόνος λήψης αναγκαστικών μέτρων

Λήμματα
Χρόνος λήψης αναγκαστικών μέτρων

Σχόλια
-Το παρόν άρθρο και ο τίτλος του τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.7 του άρθρου 7 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α΄288/31.12.2013). *** Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, όπως αντικαθίσταται με τις διατάξεις του ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α΄288/31.12.2013),εφαρμόζονται για οφειλές για τις οποίες αποκτήθηκε νόμιμος τίτλος κατά το άρθρο 2 του ΚΕΔΕ,όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ως άνω νόμου(:4224/2013), από 1ης Ιανουαρίου 2014.

 

Κείμενο Αρθρου

*** Προσοχή!! (βλ. σχόλια)

« 1. Αναγκαστικά μέτρα δεν λαμβάνονται πριν παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 στον υπόχρεο, οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο, ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας, στην οποία αναφέρονται: α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και τα στοιχεία του υπόχρεου, β) ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, εφόσον έχει εκδοθεί,

γ) η ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, καθώς και παραπομπές στον αντίστοιχο αριθμό και χρονολογία καταχώρισης του χρέους ως δημοσίου εσόδου ή στον αριθμό του νόμιμου τίτλου, συμπεριλαμβανομένων σχετικών προθεσμιών, ημερομηνιών καταβολής και αριθμού δόσεων, δ) το είδος και το ποσό της οφειλής, ε) η εντολή καταβολής του ποσού της οφειλής, στ) ο τρόπος πληρωμής του ποσού της οφειλής, ζ) μνεία ότι οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή οι τόκοι του άρθρου 6 του παρόντος υπολογίζονται μέχρι την ολοσχερή εξόφληση αυτής, η) μνεία ότι, εφόσον ο υπόχρεος δεν προβεί σε εξόφληση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των ποσών που αναφέρονται σε αυτή, εκτός εάν ο υπόχρεος υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

2. Δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας για την επιβολή κατάσχεσης στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρημάτων ή χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια του υποχρέου ή τρίτου.

3. Η κατά το παρόν άρθρο κοινοποιούμενη ατομική ειδοποίηση δεν εξομοιώνεται με επιταγή προς πληρωμή.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), οι διατάξεις αυτού υπερισχύουν, για τα έσοδα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.»

 


Αρθρο: 8

Ημ/νία: 01.06.1986

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τίτλος Αρθρου
Λήψις μέτρων δια μη ληξιπρόθεσμα χρέη

Λήμματα
Λήψη μέτρων για μη ληξιπρόθεσμα χρέη

Σχόλια
Με το ν. 1858/1989 ΦΕΚ Α 148 άρθρο 6 παρ. 1 καταργήθηκαν τα εντός "" εδάφια, ενώ με το ίδιο άρθρο αλλά με την παρ. 2 προστέθηκε το εντός "" τελευταίο εδάφιο.

 

Κείμενο Αρθρου

Κατ' εξαίρεσιν προκειμένου περί οφειλετών υπόπτων φυγής ή και γενικώς εάν εκ της μη αμέσου λήψεως αναγκαστικών μέτρων πιθανολογήται κίνδυνος ζημίας του Δημοσίου, ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου δικαιούται να προέλθη εις την λήψιν αναγκαστικών μέτρων και πριν ή το χρέος καταστή ληξιπρόθεσμον, δέον όμως προς τούτο να έχη την σύμφωνον γνώμην του Ειρηνοδικείου ή της Αστυνομικής Αρχής της έδρας του Ταμείου όπου δεν εδρεύει Ειρηνοδικείον. Περί τούτου συντάσσεται πρακτικόν.

Υπό τας αυτάς ως άνω προϋποθέσεις και κατά τον αυτόν τρόπον δύναται να εγγραφή υποθήκη δια παν χρέος προς το Δημόσιον.

Υφισταμένου πρακτικού κατά τ'ανωτέρω, ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου δικαιούται να αρνηθή την χορήγησιν αποδεικτικού ενημερότητος των προς το Δημόσιον χρεών, δι' είσπραξιν χρημάτων ή αναχώρησιν εις το εξωτερικόν. "παραλείπονται ως μη ισχύοντα"

"Όσα ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια δεν ισχύον για το αναγκαστικό μέτρο της προσωπικής κράτησης το οποίο και δεν μπορεί να εφαρμοστεί όταν πρόκειται για μη ληξιπρόθεσμα χρέη".

 


Αρθρο: 9

Ημ/νία: 14.08.2015

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Απαρίθμηση αναγκαστικών μέτρων

Λήμματα
Απαρίθμηση αναγκαστικών μέτρων, κατασχέσεις κινητών, ακινήτων, προσωρινή κράτηση

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3888/2010 ΦΕΚ Α 175/30.9.2010. - Τα εντός " " εδ. στο τέλος του παρόντος προστέθηκαν με την παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180/22.8.2011). - Το τελευταίο εδάφιο του παρόντος όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180/22.8.2011) αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε με το άρθρο 3 παρ. 1 της ΠΝΠ 31.12.2011 ΦΕΚ Α 268/31.12.2011. =================================== *** Η εντός " " τελευταία παράγραφος του παρόντος άρθρου προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14/2.2.2012). ================================================== - Τα εντός " " εδάφια στο τέλος του παρόντος άρθρου ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ με την περ. 1 της παρ. Α του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85/7.4.2014). ======================================================= - Στο τέλος του παρόντος άρθρου προσετέθη το εντός «» νέο εδάφιο με την υποπαρ.Δ.1.12β του άρθρου 2 παρ.δ του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94/14.8.2015).

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

Α' ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

"Τα αναγκαστικά μέτρα που εφαρμόζονται για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων είναι τα εξής: 1) Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεών του, εν γένει στα χέρια τρίτου. 2) Κατάσχεση ακινήτων.

Η χρήση των αναγκαστικών αυτών μέτρων εναπόκειται στην κρίση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου που είναι βεβαιωμένο το έσοδο, ο οποίος μπορεί να τα λάβει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του. Τα αναγκαστικά μέτρα του άρθρου αυτού, καθώς και τα μέτρα του προηγούμενου άρθρου, μπορεί να λαμβάνονται είτε αθροιστικά είτε καθένα ξεχωριστά για έναν ή περισσότερους οφειλέτες και από το διοικητικό όργανο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να κατανέμονται οι αρμοδιότητες κατά την χρήση των αναγκαστικών μέτρων και την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων της εκτελέσεως μεταξύ των προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. ή των Τελωνείων που είναι βεβαιωμένο το έσοδο και του διοικητικού οργάνου που ορίζεται με την υπουργική απόφαση και να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.» «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί, προκειμένου να εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων και να διασφαλιστεί η είσπραξη των δημοσίων εσόδων, να ανατίθεται η έρευνα σε ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόρους ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών. «Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ειδική διαδικασία ανάθεσης η οποία εφαρμόζεται κατ' αποκλειστικότητα στις αναθέσεις αυτές, ο τρόπος της αμοιβής του αναδόχου , που μπορεί να συνδέεται κα με το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας ή της είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.»

*** (βλ. σχόλια) «Πράξη εκτελέσεως, που επισπεύδεται για περισσότερα από ένα χρέη, δεν κηρύσσεται άκυρη στο σύνολό της, εφόσον έστω και ένα από τα χρέη αυτά οφείλεται νομίμως. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που κρίθηκε ότι το χρέος ή τα χρέη οφείλονται νομίμως, αλλά για ποσό μικρότερο από εκείνο για το οποίο επισπεύδεται η εκτέλεση.»*** (βλ. σχόλια)

«Αμελείται η κατάσχεση ακινήτων καθώς και η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, εφόσον το συνολικό ύψος του χρέους υπολείπεται των πεντακοσίων (500) ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε βάρος οφειλετών, για συνολικές οφειλές μικρότερες του ανωτέρω ποσού, αίρονται μετά από αίτηση τους.» «Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατά προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά και με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιούνται. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να ζητά, εκ των υστέρων, στοιχεία από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου.»

 


Αρθρο: 10

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Τίτλος Αρθρου
Ενέργεια κατασχέσεως κινητών εις χείρας του οφειλέτου

Λήμματα
Ενέργεια κατάσχεσης κινητών στα χέρια του οφειλέτη

 

Κείμενο Αρθρου

Β' ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ

1. Η κατάσχεσις κινητών εις χείρας του οφειλέτου ενεργείται τη εγγράφω παραγγελία του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου, περιεχούση τα στοιχεία του οφειλέτου, το είδος και το ποσόν της οφειλής, υπο δικαστικού επιμελητού, ή υπαλλήλου του Δημοσίου Ταμείου, επί παρουσία ενός ενηλίκου μάρτυρος. Εν αρνήσει του προσκληθέντος μάρτυρος, ο ενετεταλμένος δια την κατάσχεσιν ενεργεί μόνος, διώκεται δε αρνούμενος κατά το άρθρον 169 του Ποινικού Κώδικος. Προκειμένου περί εσόδων η είσπραξις των οποίων ανετέθη εις Ταμιακόν υπάλληλον δύναται ούτος, εκτός της έδρας του Δημοσίου Ταμείου, να ενεργήση κατάσχεσιν κινητών και οίκοθεν, εκτός εάν περί του εναντίου υπάρχη ρητή έγγραφος εντολή του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου.

2. Περί της κατασχέσεως συντάσσεται παρουσία των συμπραττόντων και του τυχόν παρόντος οφειλέτου έκθεσις περιγράφουσα συνοπτικώς τα

κατασχεθέντα, αναφέρουσα την κατ' εκτίμησιν του ενεργούντος την κατάσχεσιν, αξίαν αυτών και περιέχουσα: α) Τον τόπον και τον χρόνον της κατασχέσεως β) Τον αριθμόν και την χρονολογίαν της παραγγελίας κατασχέσεως ως και το ονοματεπώνυμον του παραγγέλοντος Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου γ) Το όνομα, επώνυμον, όνομα πατρός, εκάστου των συμπραττόντων προσώπων δ) Το συνολικόν ποσόν του χρέους του οφειλέτου ως τούτο αναγράφεται εν τη παραγγελία κατασχέσεως.

3. Mετά το πέρας της κατασχέσεως ο ενεργών την κατάσχεσιν, αναγιγνώσκει την έκθεσιν εις τα συμπράττοντα πρόσωπα και τον τυχόν παρόντα οφειλέτην.

4. Εάν η εκτίμησις της αξίας των κατασχομένων κινητών απαιτή ειδικάς γνώσεις, δύναται ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου να διορίση πραγματογνώμονα όστις χρησιμεύει και ως μάρτυς.

5. Η έκθεσις κατασχέσεως υπογράφεται υπό του ενεργήσαντος την κατάσχεσιν, του μάρτυρος και του τυχόν παρόντος και θέλοντος να υπογράψη οφειλέτου, παραδίδεται δε ή αποστέλλεται εντός δυο ημερών από της διενεργείας της κατασχέσεως εις τον επισπεύδοντα Διευθυντήν του Ταμείου.

6. Αντίγραφον της εκθέσεως παραδίδεται άμα τη κατασχέσει υπό του κατασχόντος επί πειθαρχική ποινή και αποζημιώσει υπέρ του Δημοσίου, προς τον τυχόν παρόντα οφειλέτην ή επιδίδεται προς αυτόν εντός τεσσάρων ημερών από της ημέρας της κατασχέσεως, εφόσον ούτος ήτο απών. Η προθεσμία επιδόσεως παρεκτείνεται επί οκτώ ημέρας δια τους κατοικούντας εκτός της περιφερείας του Πρωτοδικείου του τόπου της κατασχέσεως. Εάν ο καθ' ου η κατάσχεσις είναι παρών και αρνήται να παραλάβη το αντίγραφον της εκθέσεως κατασχέσεως, συντάσσεται και υπογράφεται περί τούτου πράξις υπό του κατασχόντος παρά πόδας της εκθέσεως κατασχέσεως.

7. Αντίγραφος της εκθέσεως επιδίδεται ωσαύτως εντός οκτώ ημερών από της κατασχέσεως εις τον Ειρηνοδίκην του τόπου της κατασχέσεως. Ο Ειρηνοδίκης υποχρεούται να καταχωρίση περίληψιν της εκθέσεως εις ειδικόν βιβλίον μετ' αλφαβητικού των καθ' ων η κατάσχεσις ευρετηρίου.

 


Αρθρο: 11

Ημ/νία: 10.12.2013

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Τίτλος Αρθρου
Εξουσίαι ενεργούντος κατάσχεσιν κινητών εις χείρας του οφειλέτου

Λήμματα
Εξουσίες του ενεργούντος κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη

Σχόλια
- Τα εντός " " εδάφια στο τέλος της παρ. 3 του παρόντος προστέθηκαν με το άρθρο 1 της ΠΝΠ 9.8.2013 (ΦΕΚ Α' 176/9.8.2013). Η ανωτέρω ΠΝΠ κυρώθηκε με το ν. 4218/2013 ΦΕΚ Α 268/10.12.2013και με τον ίδιο ν. 4218/2013 προστέθηκε η λέξη "και" στην αρχή του πρώτου εδαφίου από αυτά που η ΠΝΠ 9.8.2013 προσέθεσε.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο ενεργών την κατάσχεσιν έχει την εξουσίαν, εφόσον ο σκοπός της αναγκαστικής εκτελέσεως απαιτεί τούτο, να εισέρχεται εις την οικίαν ή και εις πάντα έτερον χώρον ευρισκόμενον εν τη κατοχή του καθ' ου η εκτέλεσις, να ανοίγη τας θύρας και να προβαίνη εις ερεύνας, ως και να ανοίγη κεκλεισμένα έπιπλα, σκεύη ή δοχεία.

2. Ο ενεργών την κατάσχεσιν δύναται να ζητή την συνδρομήν της αρμοδίας δια την τήρησιν της τάξεως Αρχής η οποία υποχρεούται να παρέχη την συνδρομήν ταύτην.

3. Κατά την διάρκειαν της νυκτός, τας Κυριακάς και τας νόμω εξαιρετέας ημέρας δεν δύναται να επιβληθή κατάσχεσις κινητών εις χείρας του οφειλέτου πλήν αν το μέτρον λαμβάνεται κατ' εφαρμογήν του άρθρου 8 του παρόντος, οπότε παρίσταται ως μάρτυς αντί του ενηλίκου προσώπου Δήμαρχος ή Πρόεδρος Κοινότητος ή Δημοτικός ή Κοινοτικός Σύμβουλος ή δημόσιος υπάλληλος ή αστυνομικόν όργανον. «Σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν "και" κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα και έχουν συνολική βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή, αποκλειστικά προς το Δημόσιο, άνω του ποσού των 50.000 ευρώ, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη εντός της επιχείρησης κατά τις ώρες λειτουργίας αυτής και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στη κατάσχεση κατά τις νυχτερινές ώρες παρίσταται ως μάρτυρας δημόσιος υπάλληλος ή αστυνομικό όργανο».

 


Αρθρο: 12

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Τίτλος Αρθρου
Πλείονες κατασχέσεις

Λήμματα
Πλείονες κατασχέσεις

 

Κείμενο Αρθρου

Οιαδήποτε προγενεστέρα κατάσχεσις του Δημοσίου ή τρίτων δεν εμποδίζει την κατ' άρθρον 10 του παρόντος κατάσχεσιν, ουδέ η παρά του Δημοσίου επιβληθείσα κατάσχεσις εμποδίζει την παρ' άλλων τοιαύτην. Η αναγγελία οιουδήποτε δεν τεκμηριοί παραίτησιν εκ της κατασχέσεως. Κατά τας περιπτώσεις ταύτας εις απόληψιν δικαιωμάτων και εξόδων εκτελέσεως δικαιούνται, φυλαττομένων των περιπτώσεων του άρθρου 22 του παρόντος ΝΔ, μόνον εκείνος επισπεύσει του οποίου επερατώθη η κατακύρωσις και το Δημόσιον. Επισπεύδοντος του Δημοσίου τρίτος αναγγελθείς δανειστής δεν δύναται να συνεχίση τον πλειστηριασμόν.

 


Αρθρο: 13

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Τίτλος Αρθρου
Συνέπειαι κατασχέσεως κινητών

Λήμματα
Συνέπειες κατάσχεσης κινητών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο οφειλέτης από της ημέρας της κατασχέσεως εάν ήτο παρών ή εάν ήτο απών από της επιδόσεως αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως, στερείται του δικαιώματος απαλλοτριώσεως ή οπωσδήποτε διαθέσεως των κατασχεθέντων πραγμάτων, πάσα δε τοιαύτη πράξις γενομένη άνευ εγγράφου συγκαταθέσεως του Διευθυντού του Ταμείου είναι άκυρος αυτοδικαίως.

2. Εάν τα κατασχεθέντα πράγματα είναι ησφαλισμένα, η κατάσχεσις ισχύει και επί της αποζημιώσεως της οφειλομένης εκ της ασφαλίσεως, της καταβολής της αποζημιώσεως εις τον καθ' ου η εκτέλεσις υπό του ασφαλιστού ούσης ακύρου μετά την έγγραφον προς αυτόν ειδοποίησιν υπό του κατασχόντος περί της γενομένης κατασχέσεως.

 


Αρθρο: 14

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Τίτλος Αρθρου
Κατάσχεσις νομισμάτων και χρεωγράφων

Λήμματα
Κατάσχεση νομισμάτων και χρεωγράφων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εάν τα κατασχεθέντα κινητά συνίστανται εις ημεδαπόν νόμισμα ενεργείται μετά την αφαίρεσιν των εξόδων εκτελέσεως άμεσος κατάθεσις αυτών,υπό τυ κατασχόντος, εις το Δημόσιον Ταμείον, επί τη εκδόσει αποδεικτικού εισπράξεως εις πίστωσιν του οφειλέτου, γραμματίου δε παρακαταθήκης υπέρ αυτού δια το τυχόν πλεονάζον ποσόν, εφόσον ο οφειλέτης δεν είναι παρών ή δεν δέχεται όπως αποδοθή αυτώ τούτο αμέσως.

2. Αλλοδαπόν νόμισμα τρέπεται μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος υπό του Διευθυντού του Ταμείου εν τη περιφερεία του οποίου επεβλήθη η κατάσχεσις εις ημεδαπόν, εισαγόμενον εν συνεχεία εις το Δημόσιον Ταμείον κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω εκτιθέμενα.

3. Κατασχεθέντα χρεώγραφα παραδίδονται υπό του κατασχόντος εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων επι τη εκδόσει γραμματίου

παρακαταθήκης υπέρ του Δημοσίου, εξοφλουμένου εντολή του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου, παρ' ω είναι βεβαιωμένα τα χρέη, όστις εν συνεχεία εκποιεί ταύτα κατά τα δι' αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, εκδιδομένης κατά περίπτωσιν, οριζόμενα.

4. Τίτλοι εις διαταγήν κατάσχονται κατά τας διατάξεις του άρθρου 954 παράγρ. 1 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.

 


Αρθρο: 15

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Τίτλος Αρθρου
Μεσεγγύησις κατασχεθέντων κινητών - Φύλαξις

Λήμματα
Μεσεγγύηση κατασχεθέντων κινητών, Φύλαξη

Σχόλια
Κατ'αρθρο 956 παρ.6 ΚΠολΔ, σε περίπτωση απώλειας απο το μεσεγγυούχο του πράγματος, το ειρηνοδικείο του τόπου της εκτέλεσης (δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., διατάζει την απόδοση του πράγματος.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πάντα τα κατασχεθέντα κινητά, εξαιρέσει των εν τω προηγουμένω άρθρω αναφερομένων παραδίδονται υπό του κατασχόντος εις μεσεγγυούχον ή φύλακα προς φύλαξιν.

2. Μεσεγγυούχος ορίζεται κατά την κρίσιν του ενεργούντος την κατάσχεσιν δια της εκθέσεως κατασχέσεως ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητος του τόπου της κατασχέσεως ή ο αρμόδιος δια τον πλειστηριασμόν

Συμβολαιογράφος ή και ο οφειλέτης.

3. Εις ην περίπτωσιν προκριθή ο ορισμός μεσεγγυούχου και ούτος αρνηθή αδικαιολογήτως την παραλαβήν, διορίζεται υπό του κατασχόντος φύλαξ υπ' ευθύνην του αρνηθέντος, εις ον και παραδίδονται τα κατασχεθέντα.

4. Περί της αρνήσεως ως και του συνεπεία ταύτης διορισμού φύλακος, συντάσσεται υπό του κατασχόντος, προσυπογραφόμενον και υπό του τυχόν μάρτυρος, πρωτόκολλον, υποβαλλόμενον μετά της εκθέσεως κατασχέσεως εις τον επισπεύδοντα Διευθυντήν του Ταμείου.

5. Ο Διευθυντής του Ταμείου δύναται, κατά την κρίσιν του, να αντικαθιστά τον μεσεγγυούχον ή τον φύλακα.

6. Κατασχεθέντα κινητά, ων η μεταφορά λόγω του όγκου ή της ιδιότητος αυτών είναι δυσχερής ή δεν δύναται να ενεργηθή άνευ βλάβης αυτών, επιτρέπεται να αφεθούν επί τόπου, σφραγιζομένων των αποθηκών ή δοχείων και διοριζομένου ως μεσεγγυούχου του οφειλέτου, εν ανάγκη δε και ως φύλακος τρίτου, υπό του κατασχόντος, τη εντολή του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου.

7. Εν η περιπτώσει συνεπεία προηγουμένης κατασχέσεως έχουν ήδη παραδοθεί τα κατεσχημένα εις μεσεγγυούχον, δεν αφαιρούνται τα κατασχεθέντα αλλά κοινοποιείται εις τούτον η κατάσχεσις από δε της κοινοποιήσεως είναι υπεύθυνος εις φύλαξιν δι' εκατέραν των κατασχέσεων μέχρι πέρατος της εκτελέσεως εκάστης τούτων.

8. Ο φύλαξ είναι υπεύθυνος ως θεματοφύλαξ δια πάσαν αμέλειαν περί την φύλαξιν, υποχρεούμενος δια την εν καιρώ προς τον επί του πλειστηριασμού παράδοσιν των κατασχεθέντων και αν ταύτα παρήγαγον καρπούς, δίδει λόγον περί αυτών.

9. Πάσα αμφισβήτησις περί του ορισμού του μεσεγγυούχου, του φύλακος ή αφορώσα την μεσεγγύησιν ή την φύλαξιν, ως και πάσα αίτησις τρίτου περί αντικαταστάσεως αυτών, εισάγεται κατά την διαδικασίαν του άρθρου 17 του παρόντος Ν.Διατάγματος ενώπιον του Ειρηνοδικείου της περιφερείας του τόπου της κατασχέσεως.

10. Εάν ο μεσεγγυούχος απεβλήθη ή απώλεσεν την κατοχήν του πράγματος εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξις της παρ. 6 του άρθρου 956 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.

 


Αρθρο: 16

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Τίτλος Αρθρου
Ασυγκόμιστοι καρποί

Λήμματα
Ασυγκόμιστοι καρποί

 

Κείμενο Αρθρου

Οι ασυγκόμιστοι καρποί θεωρούνται δια την κατάσχεσιν, επιβαλλομένην οποτεδήποτε, ως κινητά, παραλαμβανόμενοι ή αφαιρούμενοι μετά την ωρίμανσιν.

 


Αρθρο: 17

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Τίτλος Αρθρου
Ακατάσχετα

Λήμματα
Ακατάσχετα

Σχόλια
Απαγόρευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά Δημοσίου και ΟΤΑ βάσει άρθρων 8 ν. 2097/24-28 Απριλίου 1952 (ΦΕΚ Α 113) και άρθρων 3,4 ν.31/1968.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Της κατασχέσεως εξαιρούνται: α) πράγματα της προσωπικής χρήσεως του οφειλέτου και της οικογενείας αυτού και ιδίως ενδύματα, κλινοστρωμναί, έπιπλα, εφόσον τα πράγματα ταύτα είναι απαραίτητα δια τας στοιχειώδεις ανάγκας της διαβιώσεως αυτών, β) τρόφιμα και καύσιμος ύλη απαραίτητα εις τον οφειλέτην και την οικογένειαν αυτού δια τρεις μήνας, γ) τα παράσημα και τα αναμνηστικά αντικείμενα, τα χειρόγραφα, αι επιστολαί, τα οικογενειακά έγγραφα και τα επαγγελματικά βιβλία, δ) τα προοριζόμενα δια την επιστημονικην ή καλλιτεχνικήν και γενικώτερον πνευματικήν μόρφωσιν και ανάπτυξιν του οφειλέτου ή της οικογενείας αυτού βιβλία, μουσικά όργανα, εργαλεία τέχνης.

2. Επί πλέον των εν παραγρ. 1 περιουσιακών στοιχείων εξαιρούνται της κατασχέσεως επί προσώπων τα οποία πορίζονται τα προς το ζήν δια καταβολής προσωπικής εργασίας, τα απαραίτητα δια την εργασίαν αυτών εργαλεία, μηχανήματα, βιβλία ή άλλα πράγματα, πλην τούτων δε : α) επί προσώπων ποριζομένων τα προς το ζήν εκ γεωργικής εργασίας και δυο αροτριώντα ζώα, εν υποζύγιον, μια δάμαλις, εξ πρόβατα, εξ αίγες, η μέχρι της προσεχούς συγκομιδής απαιτουμένη σπορά και η τροφή των ανωτέρω ζώων επί τρεις μήνας, β) επί προσώπων ποριζομένων τα προς το ζην εκ της κτηνοτροφίας και δώδεκα μεγάλα ζώα ή είκοσι τέσσαρα μικρά ζώα και η τροφή τούτων επί τρεις μήνας, γ) επί προσώπων ποριζομένων τα προς το ζην εκ της πτηνοτροφίας και εκατόν πτηνά και η τροφή αυτών επί τρεις μήνας.

3. Δεν περιλαμβάνονται εις τα ακατάσχετα αι ταχυδρομικαί επιταγαί και τα πάσης φύσεως και χρήσεως αυτοκίνητα οχήματα εξαιρέσει των υπό των αναπήρων πολέμου και δια την μετακίνησιν αυτών χρησιμοποιουμένων οχημάτων.

4. Εν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ του οφειλέτου και του κατασχόντος ως προς το ακατάσχετον ή μη των εν τοις παραγράφοις 1 και 2 αντικειμένωνν, ταύτα κατάσχονται μεν αλλά παραδίδονται εις τον οφειλέτην, φέροντα πάσας τας ευθύνας του μεσεγγυούχου, η δε διαφορά λύεται υπό του Ειρηνοδικείου εις ο δύναται να απευθυνθή δι' αιτήσεως ο οφειλέτης εντός πέντε ημερών, επι ποινή απαραδέκτου, από της παραδόσεως ή επιδόσεως αυτώ αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως. Επί της αιτήσεως, εκδικαζομένης κατά την διαδικασίαν των άρθρων 682 επ. του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, κλητευομένου πάντοτε του Διευθυντού του επισπεύδοντος Ταμείου, εκδίδεται απαραιτήτως απόφασις, εντός τριών ημερών, ήτις είναι αμετάκλητος.

 


Αρθρο: 18

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Τίτλος Αρθρου
Περιορισμοί κατά την κατάσχεσιν

Λήμματα
Περιορισμοί κατά την κατάσχεση

 

Κείμενο Αρθρου

Επί πλειόνων κινητών πραγμάτων, ομοειδών ή μη, ων η αξία υπερβαίνει το διπλάσιον του συνόλου της οφειλής μετά των εξόδων και δικαιωμάτων εκτελέσεως η κατάσχεσις επιβάλλεται, εφόσον είναι δυνατόν, επί πραγμάτων ων η κατά την εκτίμησιν αξία καλύπτει το διπλάσιον της οφειλής μετά των εξόδων και δικαιωμάτων εκτελέσεως.

 


Αρθρο: 19

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Τίτλος Αρθρου
Πρόγραμμα πλειστηριασμού

Λήμματα
Πρόγραμμα πλειστηριασμού

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου ή ο κατά το άρθρον 10 εδαφ. β. Ταμιακός υπάλληλος, μετά πάροδον τουλάχιτον δέκα πέντε ημερών από της κατασχέσεως δύναται να εκδώση πρόγραμμα πλειστηριασμού περιέχον: α) το ονοματεπώνυμον και την κατοικίαν του οφειλέτου, β) το ποσόν της οφειλής δι' ο εγένετο η κατάσχεσις, εις ο δύναται να προσθέση και τα μετά την κατάσχεσιν βεβαιωθέντα χρέη, γ) το είδος των κατασχεθέντων και την κατ' εκτίμησιν αξίαν των, δ) την ημέραν και ώραν του πλειστηριασμού, ε) τον υπάλληλον επί του πλειστηριασμού, στ) τον τόπον του πλειστηριασμού και

ζ) το ποσόν της πρώτης προσφοράς. Οι ανωτέρω δύνανται όπως αναθέτουν την σύνταξιν του προγράμματος εις δικαστικόν επιμελητήν.

2. Ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου δύναται, συντάσσων νέον πρόγραμμα, να μεταβάλη τον τόπον πλειστηριασμού και το ποσόν της πρώτης προσφοράς, φυλαττομένων όμως των διατάξεων του άρθρου 20 του παρόντος.

3. Εις περίπτωσιν μεταφοράς των χρεών του οφειλέτου εις έτερον Δημόσιον Ταμείον η διαδικασία της εκτελέσεως συνεχίζεται υπό του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου εις ο μετεφέρθησαν τα χρέη.

4. Αι περί ανατροπής της κατασχέσεως διατάξεις του άρθρου 1019 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας δεν έχουν εφαρμογήν επί κατασχέσεων επιβαλλομένων κατά την διαδικασίαν του παρόντος Ν.Διατάγματος.

 


Αρθρο: 20

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Δημοσιότης προγράμματος πλειστηριασμού

Λήμματα
Δημοσιότητα προγράμματος πλειστηριασμού

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τρεις τουλάχιστον ημέρας προ της ενεργείας του πλειστηριασμού δέον να τοιχοκολληθή το πρόγραμμα εις τον τόπον του πλειστηριασμού και να κοινοποιηθή προς τον οφειλέτην. Περίληψις του προγράμματος δύναται, κατά την κρίσιν του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου να δημοσιευθή εντός της ως άνω προθεσμίας δι' εφημερίδος εκδιδομένης εν τη Δημοτική ή Κοινοτική περιφέρεια του τόπου πλειστηριασμού ή εν τη πρωτευούση του Νομού.

2. Στοιχεία του προγράμματος πλειστηριασμού κοινοποιούνται εις την Διοίκησιν της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον ο πλειστηριασμός ενεργείται εις περιοχήν της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, εις τα τοπικά υποκαταστήματα αυτών εις την περιφέρειαν των οποίων εδρεύει το επισπεύδον Ταμείον, εφόσον ο πλειστηριασμός ενεργείται εκτός της περιφερείας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.

 


Αρθρο: 21

Ημ/νία: 01.01.2002

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Ενέργεια του πλειστηριασμού

Λήμματα
Ενέργεια του πλειστηριασμού

Σχόλια
- Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περ. β του άρθρου 18 του Ν. 2948/2001 (Α 242), και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ίδιου ως άνω νόμου, ισχύει από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο πλειστηριασμός ενεργείται εν τω Δήμω ή τη Κοινότητι εις την περιφέρειαν των οποίων εγένετο η κατάσχεσις ή εν τη έδρα του ορισθέντος μεσεγγυούχου. Εάν η μεταφορά των κατεσχημένων εις τον τόπον του πλειστηριασμού είναι δυσχερής ή δύναται να προκύψη ζημία ή βλάβη κατά την κρίσιν του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου, ο πλειστηριασμός ενεργείται όπου τα κατεσχημένα ευρίσκονται.

2. Ως ημέρα πλειστηριασμού ορίζεται ημέρα Κυριακή και ώρα 10-12 π.μ. Εάν τα κατασχεθέντα πράγματα υπόκεινται εις φθοράν, κατά την κρίσιν του επισπεύδοντος Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου ή του κατά το άρθρον 10 εδάφ. β Ταμιακού Υπαλλήλου, ταύτα πλειστηριάζονται αμέσως ή εντός βραχείας προθεσμίας αναλόγως του κινδύνου. Του πλειστηριασμού τούτου, δέον οπωσδήποτε να προηγήται πράξις δημοσιότητος, είτε δι' αμέσου προ τούτου κηρύξεως, είτε δια τοιχοκολλήσεως προγράμματος εν τω τόπω πλειστηριασμού την προτεραίαν τουλάχιστον του πλειστηριασμού.

3. Υπάλληλος επί του πλειστηριασμού ορίζεται Συμβολαιογράφος ή Ειρηνοδίκης ή Γραμματεύς του Ειρηνοδικείου εις την περιφέρειαν των οποίων υπάγεται ο ορισθείς τόπος πλειστηριασμού προς ον αποστέλλονται τα σχετικά έγγραφα του πλειστηριασμού 24 ώρας προ τούτου, εκτός εάν συντρέχη η περίπτωσις της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, ότε δεν απαιτείται η τήρησις της προθεσμίας ταύτης. "Eάν η αξία των κατεσχημένων, κατά την εν τη εκθέσει κατασχέσεως εκτίμησιν, δεν υπερβαίνη τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, τον πλειστηριασμόν δύναται να ενεργήση και οιοσδήποτε εκ των υπαλλήλων του Ταμείου, παρουσία όμως δημοσίου υπαλλήλου ή Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβούλου ή υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως ή αστυνομικού οργάνου".

 


Αρθρο: 22

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Τίτλος Αρθρου
Διαίρεσις πλειστηριαζομένων - Εκθεσις πλειστηριασμού

Λήμματα
Διαίρεση πλειστηριαζομένων, Εκθεση πλειστηριασμού

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εάν τα πλειστηριαζόμενα πράγματα είναι επιδεκτικά διαιρέσεως, εκποιείται τόσον μέρος αυτών, όσο αρκεί, κατά την κρίσιν του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, δια την πληρωμήν των εξόδων και δικαιωμάτων εκτελέσεως και των χρεών προς το Δημόσιον και τους τυχόν αναγγελθέντας δανειστάς. Εάν όμως είναι ανεπίδεκτα διαιρέσεως , το μετά την αφαίρεσιν των ως άνω χρεών, εξόδων και δικαιωμάτων, τυχόν πλεόνασμα, αποδίδεται τω οφειλέτη εν αρνήσει δε παραλαβής του πλεονάσματος εκδίδεται γραμμάτιον παρακαταθήκης υπέρ αυτού.

2. Περί του πλειστηριασμού συντάσσεται έκθεσις εφ' απλού χάρτου υπογραφομένη υπό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, του τελευταίου πλειοδότου, του τυχόν παρευρισκομένου και θέλοντος να υπογράψη οφειλέτου και δυο μαρτύρων εκ των παρισταμένων.

3. Εις την περίπτωσιν του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 21 ως πρώτος μάρτυς υπογράφει ο παραστάς κατά τον πλειστηριασμόν δημόσιος ή δημοτικός λειτουργός.

 


Αρθρο: 23

Ημ/νία: 01.01.2002

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Τίτλος Αρθρου
Περιπτώσεις οριστικής κατακυρώσεως

Λήμματα
Περιπτώσεις οριστικής κατακύρωσης

Σχόλια
- Η εντός " " περ. α της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ του άρθρου 18 του Ν. 2948/2001 (Α 242), και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ίδιου ως άνω νόμου, ισχύει από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος δύναται να κατακυρώση οριστικώς τον πλειστηριασμόν εις τον τελευταίον πλειοδότην: "α) εφ' όσον η επιτευχθείσα τελευταία προσφορά δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, είναι δε ταυτοχρόνως ανωτέρα του ημίσεος της κατά την έκθεσιν κατασχέσεως εκτιμηθείσης αξίας των πλειστηριαζομένων κινητών".

β) προκειμένου περί πλειστηριασμού των εν άρθρω 21 παράγρ.2 εδάφ.β του παρόντος κινητών.

2. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται άμα τη κατακυρώσει να καταβάλη το τίμημα εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον και να παραλάβη τα πράγματα, γινομένης περί τούτου μνείας εν τη εκθέσει, άλλως ενεργείται παραχρήμα και δια της αυτής εκθέσεως αναπλειστηριασμός εις βάρος του, διαρκών επί μίαν ώραν εφαρμοζομένων αναλόγως, ως προς την ευθύνην του, των περί αναπλειστηριασμού διατάξεων του παρόντος Ν.Διατάγματος.

 


Αρθρο: 24

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Τίτλος Αρθρου
Προσωρινή κατακύρωσις και έγκρισις

Λήμματα
Προσωρινή κατακύρωση και έγκριση

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μη συντρεχούσης περιπτώσεως οριστικής κατακυρώσεως κατά τα εν άρθρω 23 οριζόμενα ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος κατακυροί προσωρινώς τα πράγματα, υπαρχούσης πλειοδοσία, εις τον υπερθεματιστήν, μη υπαρχούσης δε τοιαύτης, εις το επισπεύδον Δημόσιον, άνευ αιτήσεως του παρισταμένου εκπροσώπου του Δημοσίου και εις τιμήν της πρώτης προσφοράς. Αντίγραφον της εκθέσεως του πλειστηριασμού υποβάλλεται εις τον επισπεύδοντα Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου εντός τριών ημερών από της διενεργείας του πλειστηριασμού.

2. Ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου εντός τριών ημερών από της παραλαβής του αντιγράφου της εκθέσεως δύναται να εγκρίνη ή μη την κατκύρωσιν, οπότε και επιστρέφεται το τυχόν κατατεθέν πλειστηρίασμα. Εν τη περιπτώσει της μη εγκρίσεως ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου δύναται να διατάξη επανάληψιν του πλειστηριασμού εις χρόνον οριζόμενον κατά την κρίσιν του.

3. Ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου υποχρεούται να διατάξη την εφ' άπαξ επανάληψιν του πλειστηριασμού, εάν εντός της ανωτέρω προθεσμίας των τριών ημερών ζητηθή τούτο εγγράφως υπό του οφειλέτου εν περιπτώσει καθ' ην η επιτευχθείσα προσφορά είναι κατωτέρα του ημίσεως της κατά την έκθεσιν κατασχέσεως, εκτιμηθείσης αξίας των εκποιουμένων κινητών, και εφ' όσον προκαταβληθούν παρ' αυτού τα έξοδα του νέου πλειστηριασμού, προϋπολογιζόμενα υπό του Διευθυντού του Ταμείου.

4. Εις απάσας τας περιπτώσεις επαναλήψεως του πλειστηριασμού εκδίδεται νέον πρόγραμμα προ τριών τουλάχιστον ημερών ως εν άρθροις 19 και 20 του παρόντος, φυλαττομένης της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος Ν.Διατάγματος.

5. Παρεχομένης απράκτου της, εις τον Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου, τασσομένης προθεσμίας δια την έγκρισιν ο πλειστηριασμός θεωρείται μη εγκριθείς.

 


Αρθρο: 25

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Τίτλος Αρθρου
Επανάληψις πλειστηριασμού

Λήμματα
Επανάληψη πλειστηριασμού

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο νέος πλειστηριασμός ενεργείται ένθα και ο πρώτος, δύναται όμως τη αιτήσει του οφειλέτου, προκαταβάλλοντος τας σχετικάς προς μεταφοράς των κατεσχημένων πραγμάτων δαπάνας, ή κατά την κρίσιν του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου, έστω και άκοντος του οφειλέτου, να ενεργηθή και εν άλλω τόπω, οριζομένου νέου επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου.

2. Ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου ενεργεί μετά το πέρας του νέου πλειστηριασμού κατά τα εν άρθρω 24 παράγραφος 2 οριζόμενα.

 


Αρθρο: 26

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Τίτλος Αρθρου
Ενέργεια εν περιπτώσει αναστολής ή ματαιώσεως πλειστηριασμού

Λήμματα
Ενέργειες σε περίπτωση αναστολής ή ματαίωσης πλειστηριασμού

 

Κείμενο Αρθρου

Μη ενεργηθέντος του πλειστηριασμού κατά την ορισθείσαν δια του προγράμματος ημέραν συνεπεία αναστολής ή ματαιώσεως εκδίδεται νέον πρόγραμμα άνευ περιορισμού ως προς τον χρόνον εκδόσεως και τον χρόνον διενεργείας του πλειστηριασμού. Αι κοινοποιήσεις επαναλαμβάνονται άνευ χρονικού τινός περιορισμού.

 


Αρθρο: 27

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Τίτλος Αρθρου
Αναπλειστηριασμός

Λήμματα
Αναπλειστηριασμός

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εάν ο υπερθεματιστής δεν καταλάβη το πλειστηρίασμα εντός τριών ημερών από της οριστικής κατακυρώσεως, ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος αυτού και κατ' αυτού δια πάσας τας ζημίας εκ διαφοράς

πλειστηριάσματος δικαιωμάτων και εξόδων εκτελέσεως και φυλάξεως και πάσης άλλης αιτίας, διώκεται δε ούτος κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν.Διατάγματος, ως οφειλέτης του Δημοσίου. Ο αναπλειστηριασμός ενεργείται κατά τα άρθρα 19-26 του παρόντος Ν.Διατάγματος .

2. Δια την δίωξιν του υπερθεματιστού παιτείται βεβαίωσις υπό του Δημοσίου Ταμείου, του ποσού δι' ο διώκεται, ερειδομένη επι

εγγράφου του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, περιέχοντος το ποσόν του μη κατατεθέντος πλειστηριάσματος ή την προκύψασαν εκ του

αναπλειστηριασμού διαφοράν.

 


Αρθρο: 28

Ημ/νία: 01.01.2002

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΤΡΙΤΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Αναγγελίαι

Λήμματα
Αναγγελίες

Σχόλια
- Η εντός παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περ. δ του άρθρου 18 του Ν. 2948/2001 (Α 242), και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ίδιου ως άνω νόμου, ισχύει από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αναγγελίαι του επισπεύδοντος Δημοσίου δι' ετέρα προς αυτό χρέη του οφειλέτου δύνανται να γίνουν εγγράφως εντός πέντε ημερών από της ημέρας διενεργείας του πλειστηριασμού, δι' αποστολής πίνακος χρεών, συντασσομένου υπό της Δημοσίας Αρχής παρ' ή τα χρέη, εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον.

"2. Αι αναγγελίαι των τρίτων, πλην των αναγομένων εις απαιτήσεις, ενεχυρούχους δεν λαμβάνονται υπ' όψιν κατά την διανομήν αν το πλειστηρίασμα είναι έλαττον των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και δεν επαρκή δια την ικανοποίησιν του συνόλου των απαιτήσεων του Δημοσίου, εν αις και αι κατά την προηγουμένην παράγραφον αναγγελθείσαι τοιαύται του Δημοσίου".

 


Αρθρο: 29

Ημ/νία: 01.01.2002

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Τίτλος Αρθρου
Eνέργειαι μετά την οριστικήν κατακύρωσιν

Λήμματα
Ενέργειες μετά την οριστική κατακύρωση

Σχόλια
Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 29 παρ. 1 ν.1882/1990.- Το εντός " " πρώτο εδάφιο της περ. α και το πρώτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την περ. ε του άρθρου 18 του Ν. 2948/2001 (Α 242), και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ίδιου ως άνω νόμου, ισχύουν από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μετά την οριστικήν κατακύρωσιν ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος ενεργεί ως κατωτέρω: α) "Εάν το επιτευχθέν πλειστηρίασμα δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και δεν υπάρχουν αναγγελίαι

ενεχυρούχων δανειστών εξοφλεί εκ του πλειστηριάσματος τα

δικαιώματα και έξοδα εκτελέσεως και το εκ του υπολοίπου

καλυπτόμενον μέρος των χρεών προς το Δημόσιον". Υπαρχόντων

ενεχυρούχων δανειστών συντάσσεται πίναξ κατά τα εν άρθρω 974 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας οριζόμενα. Εις περίπτωσιν, καθ' ην εκ της κατανομής καταλείπεται υπόλοιπον, συντάσσεται και δια τούτο πίναξ κατατάξεως των αναγγελθέντων μη ενεχυρούχων δανειστών, τοιούτων δε μη υπαρχόντων το υπόλοιπον αποδίδεται εις τον καθ'ου ο πλειστηριασμός. β) Εάν το επιτευχθέν πλειστηρίασμα υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και δεν ανηγγέλθησαν δανεισταί, εξοφλεί εκ τούτου τα δικαιώματα και έξοδα εκτελέσεως και τα χρέη προς το Δημόσιον, τυχόν δε υπόλοιπο τούτου αποδίδεται εις τον καθ' ου ο πλειστηριασμός". Εις περίπτωσιν καθ'ην ανηγγέλθησαν δανεισταί, συντάσσει πίνακα κατατάξεως κατά τα εν άρθρω 974 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας οριζόμενα.

2. Εάν ο ενεργήσας τον πλειστηριασμόν δεν είναι συμβολαιογράφος αποστέλει τον πίνακα κατατάξεως μετά πάντων των σχετικών προς τον αρμόδιον συμβολαιογράφον, από δε της υπό τούτου παραλαβής του πίνακος άρχονται αι προθεσμίαι ανακοπής δια μεν το Δημόσιον κατά τα εν άρθρω 58 παρ. 4 του παρόντος Ν.Διατάγματος οριζόμενα, δια δε τους τρίτους κατά τας διατάξεις του άρθρου 979 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας οριζόμενα.

3. Η απόδοση στο Δημόσιο του ποσού για το οποίο έχει καταταγεί σε πλειστηριασμό γίνεται με απλή εντολη του υπαλλήλου του πλειστηριασμού και δεν απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης.

 


Αρθρο: 30

Ημ/νία: 01.01.2002

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

Τίτλος Αρθρου
Κατάσχεσις εις χείρας τρίτων

Λήμματα
Κατάσχεση σε χέρια τρίτων

Σχόλια
Αντικειμενό της μπορεί να είναι και απαίτηση υπό αίρεση ή προθεσμία, προσδιοριστέα κατ'είδος και οφειλέτη κατά το χρόνο επιβολής, όχι δε απαραίτητα κατά ποσό (π.χ αποζημίωση εκμισθωτή προς μισθωτή για καταγγελία σύμβασης μίσθωσης). ΕφΑθ 3416/1990, ΕλλΔνη 32/1206. Η εντός " " παρ. 4 του παρόντος άρθρου προστέθηκε και οι παρ. 4 και 5 αναριθμήθηκαν σε 5 και 6, αντιστοίχως του παρόντος άρθρου, με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 2648/98 (Α' 238), ισχύουν δε από 22.10.1998. - Η εντός " " παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περ. στ του άρθρου 18 του Ν. 2948/2001 (Α 242), και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ίδιου ως άνω νόμου, ισχύει από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

Γ' ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ

1. Η κατάσχεσις εις χείρας τρίτων των εις χείρας αυτών ευρισκομένων χρημάτων, καρπών και άλλων κινητών πραγμάτων του οφειλέτου του Δημοσίου ή των οφειλομένων εν γένει προς αυτό, ενεργείται υπό του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου δια κατασχετηρίου εγγράφου μη κοινοποιουμένου εις τον οφειλέτην, περιέχοντος δε: α) το όνομα, επώνυμον, όνομα πατρός του οφειλέτου, β) το ονοματεπώνυμον του τρίτου εις χείρας του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεσις, γ) το ποσόν δια το οποίον επιβάλλεται η κατάσχεσις, δ) πίνακα χρεών του οφειλέτου και ε) χρονολογίαν και υπογραφήν του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου.

2. Δια του κατασχετηρίου εγγράφου προσκαλείται ο τρίτος όπως τα μεν υπ' αυτού εις τον οφειλέτην του Δημοσίου οφειλόμενα χρήματα, καταθέση εντός οκτώ ημερών εις το Δημόσιον Ταμείον, τα δε παρ' αυτώ ευρισκόμενα κινητά πράγματα παραδώση εις τον εν τω κατασχετηρίω οριζόμενον συμβολαιογράφον ή φύλακα, εφαρμοζομένων περαιτέρω των εν άρθροις 14-19 και επόμενα του παρόντος Ν.Διατάγματος οριζόμενα. Εάν τα πράγματα ταύτα συνίστανται εις ξένα νομίσματα ή χρεώγραφα παραδίδονται εις το Ταμείον

Παρακαταθηκών και Δανείων, επί εκδόσει γραμματίου παρακαταθήκης υπέρ του Δημοσίου εξοφλουμένου εντολή του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου όστις εν συνεχεία τρέπει τα ξένα νομίσματα εις εγχώριον νόμισμα ή εκποιεί τα χρεώγραφα κατά τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις. Εν περιπτώσει μη συμμορφώσεως ο εις χείρας ούτινος η κατάσχεσις υποχρεούται προς τούτο και δια προσωπικής κρατήσεως ανεξαρτήτως εάν είχε τοιούτον κατ' αυτού δικαίωμα ο πιστωτής του οφειλέτης του Δημοσίου.

3. Από της ημέρας κοινοποιήσεως του κατασχετηρίου εις τον τρίτον δεν δύναται ούτος να αποδώση προς τον οφειλέτην του Δημοσίου τα

κατασχεθέντα χρήματα ή πράγματα ουδέ δύναται να συμψηφίση προς ανταπαιτήσεις του μεταγενεστέρας της κατασχέσεως, της κατασχέσεως επιφερούσης τα αποτελέσματα αυτοδικαίως χωρούσης αναγκαστικής εκχωρήσεως.

"4. Η κατάσχεση μπορεί να περιοριστεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό, μετά από αιτιολογημένη απόφαση εκείνου που την επέβαλε."

"5. Εάν η αξία των κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων δεν υπερβαίνη το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, πάσα άλλη μεταγενεστέρα κατάσχεσις, πλην των υπό του Δημοσίου και δια τα προς αυτό οφειλόμενα ποσά επιβαλλομένων, είναι αυτοδικαίως άκυρος".

6. Η κατάσχεσις απαιτήσεων εκ τίτλων εις διαταγήν ενεργείται κατά τας διατάξεις των άρθρων 983 παρ.3 και 954 παρ.1 του Κώδικος Πολιτική Δικονομίας.

 


Αρθρο: 30Α

Ημ/νία: 07.04.2014

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

Τίτλος Αρθρου
«Κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010). =========================================================== - Σχετικά με το παρόν άρθρο, βλ. την παρ. 4 άρθρου 66 Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α' 163/12.07.2013). - Τα εντός " " εδάφια στο τέλος του παρόντος άρθρου ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ με την περ. 2 της παρ. Α του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85/7.4.2014).

 

Κείμενο Αρθρου

Ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, το κατασχετήριο έγγραφο κοινοποιείται στο κεντρικό κατάστημα ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτών και μπορεί να περιέχει πολλούς οφειλέτες του Δημοσίου. Στο κατασχετήριο αυτό έγγραφο επισυνάπτεται για τον κάθε οφειλέτη πίνακας στον οποίο αναφέρεται το είδος και το ποσό κάθε οφειλής, ως και ο αριθμός και η χρονολογία βεβαίωσής της. Η δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, γίνεται κοινή για όλους τους οφειλέτες του κατασχετηρίου εγγράφου και συνοδεύεται απαραίτητα από παραστατικό κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε οφειλέτη για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν την ημερομηνία επίδοσης του κατασχετηρίου εγγράφου και μιας ημέρας μετά από αυτήν, άλλως θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ δήλωση. Η απόδοση των ποσών στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση γίνεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος. Οι διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του ν.δ. 17.7/13.8.1923 (ΦΕΚ 224 Α') δεν εφαρμόζονται. Για την ανωτέρω διαδικασία δεν καταβάλλονται έξοδα.»

«Δεν επιβάλλεται, με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, κατάσχεση για απαιτήσεις που υπολείπονται του συνολικού ποσού ύψους πενήντα (50) ευρώ, και, εφόσον επιβληθεί, δεν υποβάλλεται η δήλωση του άρθρου 32, τυχόν δε υφιστάμενο ποσό δεν αποδίδεται. Σε περίπτωση κατά την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση για συνολικό ποσό το οποίο υπερβαίνει αυτό του προηγούμενου εδαφίου και το προς απόδοση ποσό υπολείπεται των πενήντα (50) ευρώ, αυτό δεν αποδίδεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν άρθρο αλλά σε χρόνο κατά τον οποίο θα υπερβεί το παραπάνω όριο.»

 


Αρθρο: 30Β

Ημ/νία: 14.08.2015

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4170/2013 ΦΕΚ Α 163/12.7.2013. ==================================================== - Η παρ.5 προσετέθη στο παρόν με την υποπαρ.Δ.1.7 του άρθρου 2 παρ.δ του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94/14.8.2015).

 

Κείμενο Αρθρου

« 1. Προκειμένου ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, οι κοινοποιήσεις τόσο του κατασχετηρίου όσο και της δήλωσης του άρθρου 32 με το πιο πάνω παραστατικό, ενεργούνται μέσω μοναδικών διαμετακομιστικών κόμβων ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους κατά τρόπο ασφαλή και ορίζονται από κοινού από το Ελληνικό Δημόσιο και όλα τα εγκατεστημένα στη χώρα πιστωτικά ιδρύματα, όπως εκπροσωπούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών ή την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών κατά περίπτωση. Η κοινοποίηση του κατασχετηρίου θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ημερομηνία και ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής του από το πιστωτικό ίδρυμα, μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου που δηλώθηκε από αυτό. Η επίδοση της δήλωσης του άρθρου 32 θεωρείται ότι συντελέσθηκε κατά την ημερομηνία και ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής της, μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου που δηλώθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο. Οι ως άνω βεβαιώσεις είτε θα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3979/2011 είτε θα είναι κρυπτογραφημένες και θα φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή του εξυπηρετητή τους. H διέλευση των δεδομένων δια των ως άνω διαμετακομιστικών κόμβων εξαιρείται τόσο από την υποχρέωση γνωστοποίησης, ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 6, 11 και 5 του ν. 2472/1997, ως εκάστοτε ισχύουν όσο και από την εφαρμογή των διατάξεων περί τραπεζικού απορρήτου, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι ανωτέρω, κατά περίπτωση, μοναδικοί διαμετακομιστικοί κόμβοι και η διαδικασία της γνωστοποίησής τους από τα μέρη, το υποχρεωτικό περιεχόμενο των κοινοποιούμενων κατασχετηρίων και υποβαλλόμενων δηλώσεων, ως και οι όροι ταυτοποίησής τους, τα χρονικά περιθώρια αποστολής και παραλαβής τους, οι όροι και προϋποθέσεις ασφαλείας και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου.

2. Τα κατασχεθέντα ποσά αποδίδονται είτε στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στην απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

3. Στις κατασχέσεις και λοιπές ενέργειες που γίνονται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, το Δημόσιο δεν υποχρεούται στην καταβολή εξόδων και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του ν.δ. 17-7/13.8.1923 (Α' 224).

4. Η διαδικασία των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου τίθεται σε πλήρη λειτουργία εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε καθίσταται υποχρεωτική για τους φορείς του Δημοσίου, οι οποίοι μπορεί να εφαρμόζουν τη διαδικασία του άρθρου 30Α του ν.δ. 356/1974 μόνο σε περιπτώσεις που για λόγους ανωτέρας βίας αποκλείεται η ηλεκτρονική επικοινωνία της παραγράφου 1 του παρόντος.»

«5. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από εβδομήντα χιλιάδες ευρώ. Τα πιο πάνω ιδρύματα υποχρεούνται να προβαίνουν αυθημερόν στις ενέργειες που απαιτούνται για τη δέσμευση των χρημάτων, που ευρίσκονται ή κατατίθενται στους λογαριασμούς των οφειλετών, μέχρι του ύψους της συνολικής οφειλής. Μετά τη δέσμευση και εντός δύο ημερών, ενημερώνεται για το ύψος του δεσμευθέντος ποσού η Φορολογική Διοίκηση, η οποία οφείλει να επιβάλει κατάσχεση, κατά τις διατάξεις του πρώτου άρθρου του παρόντος, το αργότερο σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενημερωτικής απάντησης, άλλως το πιστωτικό ίδρυμα προβαίνει οίκοθεν στην άμεση άρση της επιβληθείσης δέσμευσης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζεται η αρμόδια υπηρεσία για τη συλλογή και αποστολή των στοιχείων, κατά το εδάφιο 1 ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου. Με όμοια απόφαση μπορεί να μεταβάλλεται το ύψος της οφειλής του εδαφίου 1.»

 


Αρθρο: 31

Ημ/νία: 14.08.2015

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

Τίτλος Αρθρου
Ακατάσχετα εις χείρας τρίτων

Λήμματα
Ακατάσχετα σε χέρια τρίτων

Σχόλια
- Το εντός " " τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και σύμφωνα με την περ. η του άρθρου 39 του ιδίου νόμου, ισχύει από 1.1.2007. Στο τελευταίο αυτό εδάφιο προστέθηκε νέο εδάφιο με το άρθρο 17 του ν. 3756/2009 ΦΕΚ Α 53. =========================================================== To τελευταίο εδάφιο του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν.3714/2008 ΦΕΚ Α 231/7.11.2008. ========================================== - Τα εντός " " δύο τελευταία εδάφια στο τέλος της (εκ προφανούς παραδρομής ΜΗ μνημονευθείσης ως) παρ. 1 (μετά την προσθήκη παρ. 2) του παρόντος άρθρου τίθενται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ με την περ. 3 της παρ. Α του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85/7.4.2014). - Η παρ. 2 του παρόντος (ΧΩΡΙΣ ωστόσο το πρώην κείμενο να αριθμείται όπως θα έπρεπε σε παρ. 1!) ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την περ. 4 της παρ. Α του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85/7.4.2014). =========================================== - Η εντός «» περίπτ. ε΄ της [εκ προφανούς παραδρομής ΜΗ μνημονευθείσης ως] παρ.1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ.Δ.1.8α του άρθρου 2 παρ.δ του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94/14.8.2015) και *** ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι στις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του [ήτοι μετά την 14.8.2015], ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσης των απαιτήσεων του Δημοσίου, καθώς και στις ήδη επιβληθείσες ενεργείς κατασχέσεις για τις απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου που γεννώνται από την έναρξη ισχύος του. ^^^ Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.1 του παρόντος κ α τ α ρ γ ή θ η κ α ν με την υποπαρ.Δ.1.8α του άρθρου 2 παρ.δ του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94/14.8.2015). - Το εντός «» πρώτο εδάφιο της παρ.2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ.Δ.1.8β του άρθρου 2 παρ.δ του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94/14.8.2015).

 

Κείμενο Αρθρου

[*** Βλ. σχόλια]

Εξαιρούνται της κατασχέσεως εις χείρας τρίτων : α) τα εν άρθρω 17 του παρόντος Ν.Διατάγματος κινητά πράγματα, β) τα υπό ειδικών νόμων διατηρηθέντων εν ισχύϊ δια του άρθρου 52 του Εισαγ. Νόμου Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας προβλεπόμενα ακατάσχετα, γ) η εταιρική μερίς επί προσωπικών εταιριών, δ) αι απαιτήσεις διατροφής εκ του νόμου ή εκ διατάξεως τελευταίας βουλήσεως, [*** Βλ. σχόλια] «ε) Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο από χίλια (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του 1/2 του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ » στ) τα 4/5 των ημερομισθίων, επιτρεπομένης της κατασχέσεως τούτων και ζ) το 1/2 των εφ' άπαξ καταβαλλομένων, υπό οιουδήποτε ασφαλιστικού φορέως, βοηθημάτων επί τη εξόδω εκ της Υπηρεσίας ή του επαγγέλματος, επιτρεπομένης της κατασχέσεως επί του 1/2 αυτών δια τα προς το Δημόσιον χρέη των δικαιούχων τούτων.

^^^ Βλ. σχόλια [Παραλείπονται δύο τελευταία εδάφια ως μη ισχύοντα]

2. «Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.» Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται ο τρόπος υποβολής και πιστοποίησης του χρόνου της παραλαβής και τα στοιχεία της υποβαλλόμενης δήλωσης, ο τρόπος ενημέρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων από τη Φορολογική Διοίκηση για την υποβαλλόμενη δήλωση και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Κάθε άλλη διάταξη, που ρυθμίζει αντίθετα προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρμόζεται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

 


Αρθρο: 32

Ημ/νία: 07.04.2014

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

Τίτλος Αρθρου
Δήλωσις τρίτου

Λήμματα
Δήλωση τρίτου

Σχόλια
- Το εντός " " δεύτερο εδ. της παρ. 1 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την περ. 5 της παρ. Α του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85/7.4.2014).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εάν ο τρίτος ουδέν οφείλει ή δεν οφείλει όλα τα αναφερόμενα εις το κατασχετήριον έγγραφον του Δημοσίου Ταμείου χρήματα ως και άλλα πράγματα ή δεν υποχρεούται εις την άμεσον απόδοσιν αυτών, ένεκα των υφισταμένων μεταξύ αυτού και του οφειλέτου συμφωνιών ή εξ άλλου νομίμου λόγου, ο τρίτος οφείλει να δηλώσει τούτο εντός οκτώ ημερών από της επιδόσεως του κατασχετηρίου. «Ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται εντός οκτώ εργασίμων ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου.» Η προθεσμία δεν παρεκτείνεται λόγω αποστάσεως. Η δήλωσις γίνεται εγγράφως δι' αναφοράς επιδιδομένης δια δικαστικού κλητήρος εις τον εκδόντα το κατασχετήριον έγγραφον Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου ή προφορικώς ενώπιον του Ειρηνοδίκου της κατοικίας του ή διαμονής του, όστις συντάσσει έκθεσιν εφ' απλού χάρτου ην αποστέλλει εις τον Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου εντός 24 ωρών.

2. Η γενομένη επί τη κατασχέσει του Δημοσίου δήλωσις εκ μέρους μισθωτών ή υπομισθωτών, περί προκαταβολικής εξοφλήσεως ή εκχωρήσεως μισθωμάτων, ισχύει δια το Δημόσιον μόνον εφ' όσον ούτοι είχον προβή εις δήλωσιν προς την Εφορίαν προ της επιβολής της κατασχέσεως και προσκομίζουν σχετικήν, περί τούτου, βεβαίωσιν.

 


Αρθρο: 33

Ημ/νία: 23.04.2010

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

Τίτλος Αρθρου
«Συνέπειες μη υποβολής δήλωσης

Λήμματα
Συνέπειες μη δηλώσεως, Ανακοπή τρίτου

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010).

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν ο τρίτος δεν προβεί σε δήλωση ή προβεί εκπρόθεσμα ή χωρίς την τήρηση του τύπου που προβλέπεται από το άρθρο 32 του παρόντος, λογίζεται οφειλέτης του Δημοσίου για το σύνολο της απαίτησης, για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, εκτός αν αυτός αποδείξει ότι δεν οφείλει στον καθ' ου ή ότι η οφειλή του είναι μικρότερη από την απαίτηση του Δημοσίου, οπότε απαλλάσσεται ή ευθύνεται μέχρι του ύψους της οφειλής του, κατά περίπτωση.»

 


Αρθρο: 34

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Ανακοπή κατά δηλώσεως τρίτου

Λήμματα
Ανακοπή κατά δήλωσης τρίτου

 

Κείμενο Αρθρου

Ανακοπήν κατά της δηλώσεως ασκεί ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου, εντός μηνός από της κοινοποιήσεως της δηλώσεως ή από της περιελεύσεως αυτώ της εκθέσεως της ενώπιον του Ειρηνοδικείου γενομένης δηλώσεως. Η ανακοπή εισάγεται και εκδικάζεται κατά τα εν άρθρω 986 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας οριζόμενα.

 


Αρθρο: 35

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Ενέργειαι κατασχέσεως

Λήμματα
Ενέργεια κατάσχεσης

 

Κείμενο Αρθρου

Δ' ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ Ή ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ

1. Δύναται να γίνη κατάσχεσις ακινήτου ανήκοντος κατά κυριότητα εις τον οφειλέτην ή εμπραγμάτου δικαιώματος του οφειλέτου επί ακινήτου. Αι διατάξεις περί κατασχέσεως ακινήτου εφαρμόζονται και επί κατασχέσεως δικαιωμάτων εφ' ων ισχύουν οι περί ακινητου κανόνες, ως και επι κατασχέσεως πλοίων και αεροσκαφών.

2. Η κατάσχεσις ακινήτου επεκτείνεται και επί των συστατικών αυτού, επί δε των παραρτημάτων μόνον εάν περιληφθούν εις αυτήν. Εάν τα παραρτήματα δεν περιελήφθησαν εις την κατάσχεσιν του ακινήτου, δύναται να κατασχεθούν κατά την διαδικασίαν της κατασχέσεως κινητών πραγμάτων.

 


Αρθρο: 36

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Λήμματα
Επιβολή κατάσχεσης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η κατάσχεσις ακινήτων ενεργείται τη εγγράφω παραγγελία του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου υπό δικαστικού επιμελητού, ή υπαλλήλου του Δημοσίου Ταμείου, επί παρουσία ενός ενηλίκου μάρτυρος. Εν αρνήσει του προσκληθέντος μάρτυρος, ο εντεταλμένος δια την κατάσχεσιν ενεργεί μόνος, διώκεται δε ο αρνούμενος κατά το άρθρον 169 του Ποινικού Κώδικος.

2. Ο ενεργών την κατάσχεσιν, μεταβαίνων εις τον τόπον εν ω κείται το κίνητον, συντάσσει έκθεσιν περιέχουσαν τον χρόνον της κατασχέσεως, τον αριθμόν και την χρονολογίαν της παραγγελίας της κατασχέσεως, το ονοματεπώνυμον του παραγγέλοντος Διευθυντού του Ταμείου, του οφειλέτου, το πατρώνυμον τούτου, το επάγγελμα και την κατοικίαν του, το ονοματεπώνυμον του συμπράττοντος μάρτυρος και το συνολικόν ποσόν του χρέους, ως τούτο αναγράφεται εν τη παραγγελία κατασχέσεως. Εν τη εκθέσει ορίζεται η θέσις και η περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας ένθα κείται το ακίνητον, το είδος του ακινήτου, προκειμένου δε περί οικοδομής ο αριθμός των ορόφων αυτής, τα όρια, η κατά προσέγγισιν έκτασις αυτού, συνοπτικώς τα συστατικά και τα κατασχόμενα παραρτήματα, και η συνολική αξία των κατασχομένων κατ' εκτίμησιν του κατασχόντος.

3. Εάν η εκτίμησις της αξίας των κατασχομένων απαιτή ειδικάς γνώσεις, δύναται ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου να διορίση πραγματογνώμονα, όστις χρησιμεύει και ως μάρτυς.

4. Η έκθεσις υπογράφεται υπό του κατασχόντος του μετ' αυτού

συμπράξαντος και του οφειλέτου ή του τρίτου κυρίου εάν είναι παρόντες, γινομένης μνείας περί της αδυναμίας ή αρνήσεως αυτών να υπογράψουν. Η παρουσία του οφειλέτου έστω και κατά την έναρξιν της κατασχέσεως επέχει θέσιν κοινοποιήσεως αυτώ ταύτης ως προς τας συνεπείας του άρθρου 38 παράγρ.1 του παρόντος Ν.Διατάγματος.

5. Τα εν άρθρω 12 του παρόντος Ν.Διατάγματος οριζόμενα ισχύουν και εν προκειμένω.

 


Αρθρο: 37

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Υποβολή κι κοινοποίησις εκθέσεως κατασχέσεως

Λήμματα
Υποβολή και κοινοποίηση έκθεσης κατάσχεσης

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ενεργήσας την κατάσχεσιν εντός τριών ημερών από του πέρατος της κατασχέσεως οφείλει επί πειθαρχική ποινή κι αποζημιώσει υπέρ του Δημοσίου να υποβάλη την έκθεσιν εις τον Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου, επισπεύοδοντα ή κατ' εντολήν τούτου ενεργούντα, εντός δε της αυτής προθεσμίας οφείλει να επιδώση εις τον οφειλέτην αντίγραφον της εκθέσεως κατασχέσεως και αν έτι ούτος παρέστη κατά την ενέργειαν της κατασχέσεως. Η προθεσμία επιδόσεως παρεκτείνεται επί οκτώ ημέρας δια τους κατοικούντας εκτός της περιφερείας του Πρωτοδικείου του τόπου της κατασχέσεως.

 


Αρθρο: 38

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Συνέπειαι κατασχέσεως

Λήμματα
Συνέπειες κατάσχεσης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Από της ημέρας της κατά τα άρθρα 36 και 37 του παρόντος Ν.Δ/τος επιδόσεως εις τον οφειλέτην αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως στερείται ούτος του δικαιώματος της ελευθέρας διαθέσεως του

κατασχεθέντος πράγματος, πάσα δε από της ημέρας ταύτης επιχειρηθείσα απαλλοτρίωσις ή ενεργηθείσα μεταγραφή ή εγγραφή δι' οιανδήποτε επιβάρυνσιν είναι αυτοδικαίως άκυρος έναντι του Δημοσίου.

2. Μετά την κατά το άρθρον 39 του παρόντος Ν.Διατάγματος εγγραφήν της κατασχέσεως του Δημοσίου εις το οικείον βιβλίον, η εγγραφή δι' οιανδήποτε επιβάρυνσιν είναι αυτοδικαίως άκυρος μόνον υπέρ του Δημοσίου και ουχί υπέρ των τρίτων.

3. Αι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος

Ν.Διατάγματος ισχύουν και επί κατασχέσεως ακινήτου.

 


Αρθρο: 39

Ημ/νία: 23.04.2010

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Πρώτη προσφορά

Λήμματα
Πρώτη προσφορά

Σχόλια
- Η παρ. 6 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010) και εφαρμόζεται και για τα προγράμματα πλειστηριασμού που εκδίδονται βάσει προγενέστερων της δημοσίευσης του νόμου αυτού κατασχέσεων.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο επισπεύδων Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου και ο Ελεγκτής Εσόδων δια κοινής πράξεως αυτών κάτωθι της εκθέσεως κατασχέσεως αναγράφουν πάντα τα βεβαιωμένα εις το Δημόσιον Ταμείον χρέη του οφειλέτου, περιλαμβανόμενα ή μη εις την παραγγελίαν κατασχέσεως και ορίζουν την πρώτην προσφοράν. Ωσαύτως αποφαίνονται εάν ως μεσεγγυούχος δέον να διορισθή έτερον πρόσωπον του εν άρθρω 40 του παρόντος Ν.Διατάγματος οριζομένου ότε και διορίζουν τούτο .

2. Το ως πρώτη προσφορά οριζόμενον ποσόν δεν δύναται να είναι μικρότερον του οφειλομένου χρέους ηυξημένου κατά τα προϋπολογιζόμενα δικαιώματα και έξοδα εκτελέσεως, και τον φόρον μεταβιβάσεως ακινήτων, πάντως δε ουχί μικρότερον του ημίσεως της εν τη εκθέσει κατασχέσεως εκτιμηθείσης αξίας του ακινήτου, ουδέ ανώτερον των 4/5 αυτής.

3. Εάν η κατά την εν τη εκθέσει εκτίμησιν αξία του ακινήτου είναι μικροτέρα του προς το Δημόσιον χρέους του οφειλέτου, ως πρώτη ποσφορά ορίζεται ποσόν ίσον προς τα 4/5 της ως άνω αξίας του ακινήτου.

4. Η έκθεσις της κατασχέσεως συμπληρωμένη δια της κατά τα ανωτέρω πράξεως πρώτης προσφοράς επιδίδεται εν αντιγράφω αμελλητί εντολή του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου εις τον αρμόδιον Υποθηκοφύλακα, παρ' ου και εγγράφεται πάραυτα εις το υπ' αυτού τηρούμενον βιβλίον κατασχέσεων. Προκειμένου περί πλοίων νυολογημένων εν Ελλάδι η επίδοσις γίνεται προς τον τηρούντα το νηολόγιον εις ο είναι εγγεγραμμένον το πλοίον, προκειμένου δε περί αεροσκαφών εγγεγραμμένων εις μητρώον τηρούμενον εν Ελλάδι, η επίδοσις γίνεται προς τον τηρούντα το μητρώον τούτο.

5. Το ποσόν της πρώτης προσφοράς συντρεχόντων προς τούτο λόγων κατά την κρίσιν του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου δύναται να τροποποιηθεί εις το εκδοθησόμενον πρόγραμμα πλειστηριασμού. Κατά τον ούτω καθορισμόν της πρώτης προσφοράς λαμβάνονται υπ' όψιν άπαντα τα προς το Δημόσιον χρέη, ληξιπρόθεσμα και μη, τα βεβαιωμένα εις το Δημόσιον Ταμείον μέχρι της χρονολογίας εκδόσεως του προγράμματος πλειστηριασμού.

«6. Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή, όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, η τιμή πρώτης προσφοράς των παραγράφων 2 και 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας αυτής, όπως ισχύει κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή κατά το χρόνο έκδοσης του προγράμματος πλειστηριασμού αντίστοιχα.»

 


Αρθρο: 40

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Μεσεγγυούχος

Λήμματα
Μεσεγγυούχος

 

Κείμενο Αρθρου

Μεσεγγυούχος του ακινήτου είναι ο κατά την κατάσχεσιν κάτοχος αυτού εκτός αν διορισθή έτερος κατά τα εν άρθρω 39 παράγραφος 1 του παρόντος Ν.Διατάγματος οριζόμενα. Τα εν παραγράφοις 5 και 9 του άρθρου 15 του παρόντος Ν.Διατάγματος ισχύουν και εν προκειμένω.

 


Αρθρο: 41

Ημ/νία: 23.01.2013

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Πρόγραμμα πλειστηριασμού

Λήμματα
Πρόγραμμα πλειστηριασμού

Σχόλια
- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010. - Η παρ. 7 προστέθηκε με την παρ. 1 και η πρώην παρ. 7 αναριθμήθηκε σε παρ. 8 με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17/23.1.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

«1. O προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών και το αργότερο σε τέσσερις (4) μήνες από την κατάσχεση, εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, που περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος, καθώς και την περιγραφή και την εκτίμηση του κατασχεθέντος κατά την κατασχετήρια έκθεση, και ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Εάν ο πλειστηριασμός δεν διενεργηθεί την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εκδίδει νέο πρόγραμμα το αργότερο εντός έτους από την ημέρα του μη διενεργηθέντος πλειστηριασμού ή επί αναστολής αυτού, από την ημέρα που έπαυσε η αναστολή και ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού κατά τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, δεν επιφέρει ακυρότητα αυτού.»

2. Το πρόγραμμα κοινοποιείται : α) προς τον οφειλέτην, β) προς τον τρίτον κύριον, εάν εκ των βιβλίων μεταγραφών προκύπτη τοιούτος μέχρι της κατά το άρθρον 36 παράγραφος 4 εδάφιον β' και άρθρον 37 του παρόντος Ν. Διατάγματος κοινοποιήσεως, γ) προς τους εγγεγραμμένους ενυποθήκους δανειστάς μέχρι της προτεραίας της κατά το άρθρον 36 παράγραφος 4 εδάφιον β και άρθρον 37 του παρόντος Ν.Διατάγματος κοινοποιήσεως.

3. Τα εν άρθρω 20 παράγραφος 2 του παρόντος οριζόμενα ισχύουν αναλόγως και εν προκειμένω.

4. Το πρόγραμμα τοιχοκολλάται εις το δημοσιώτερον μέρος του τόπου του πλειστηριασμού.

5. Περίληψις του προγράμματος δημοσιεύεται εν εφημερίδι εκδιδομένη εν τη Κοινοτική ή Δημοτική περιφερεία, ένθα κείται το ακίνητον, ελλειπούσης δε τοιαύτης εφημερίδος, εν εκδιδομένη εις την πρωτεύουσαν της Επαρχίας ή του Νομού. Εις περίπτωσιν καθ' ην δεν εκδίδεται εφημερίς κατά τα ανωτέρω δεν απαιτείται δημοσίευσις.

6. Αι ανωτέρω κοινοποιήσεις, τοιχοκολλήσεις και δημοσιεύσεις, ενεργούνται είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ του πλειστηριασμού.

«7. Η δημοσίευση των περιλήψεων των προγραμμάτων πλειστηριασμού μπορεί να διενεργείται και σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα του Διαδικτύου, τηρουμένης της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. Τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο ισχύουν αναλόγως και για τη δημοσιότητα προγράμματος πλειστηριασμού κινητών».

"8"(7). Αι περί ανατροπής της κατασχέσεως διατάξεις του άρθρου 1019 της Πολιτικής Δικονομίας δεν έχουν εφαρμογήν επί κατασχέσεων επιβαλλομένων κατά τη διαδικασίαν του παρόντος Ν.Διατάγματος.

 


Αρθρο: 42

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Τόπος πλειστηριασμού

Λήμματα
Τόπος πλειστηριασμού

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το κατασχεθέν ακίνητον πλειστηριάζεται δημοσίως ενώπιον του επί του πλειστηριασμού ορισθέντος συμβολαιογράφου της Ειρηνοδιακής περιφερείας όπου κείται το ακίνητον.

2. Ο πλειστηριασμός γίνεται εις την πρωτεύουσαν του Δήμου, εάν το πλειστηριαζόμενον ακίνητον κείται εις την περιφέρειαν του Δήμου, εις την έδραν δε της Κοινότητος, εάν τούτο κείται εις την περιφέρειαν Κοινότητος, ημέραν πάντοτε Κυριακήν από 10ης πρωινής μέχρι της 12ης μεσημβρινής ώρας.

3. Εάν το ακίνητον ή τα ακίνητα κείνται εις περιφερείας πλειόνων του ενός Δήμων και Κοινοτήτων τούτων.

4. Ο πλειστηριασμός δυναται να ορισθή και εν τη έδρα του αρμοδίου ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου.

 


Αρθρο: 43

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Πλειστηριασμός

Λήμματα
Πλειστηριασμός

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον αποστέλλονται ή

κατατίθενται τουλάχιστον 24 ώρας προ του πλειστηριασμού :

α) το πρωτότυπον της κατασχετηρίου εκθέσεως, β) το πρωτότυπον του προγράμματος πλειστηριασμού μεθ' ενός αντιγράφου, γ) αι εκθέσεις επιδόσεως της τε κατασχετηρίου εκθέσεως και του προγράμματος, δ) αντίτυπον του φύλλου της εφημερίδος εν η τυχόν εδημοσιεύθη το πρόγραμμα και ε) πιστοποιητικόν βαρών του οικείου υποθηκοφυλακείου.

2. Η κατάθεσις βεβαιούται δια μονομερούς επί του αντιγράφου του προγράμματος σημειώσεως του υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού όπερ επιστρέφεται εις τον Διευθυντήνν του Δημοσίου Ταμείου.

3. Ως προς τον τρόπον ενεργείας του πλειστηριασμού τηρούνται αι διατάξεις των άρθρων 1001 και επ. του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, εφ' όσον δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος.

4. Ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος υποχρεούται εντός 15 ημερών από της διενεργείας του πλειστηριασμού να αποστείλη αντίγραφον της εκθέσεως του πλειστηριασμού εις τον επισπεύδοντα Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου.

 


Αρθρο: 44

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Κατακύρωσις εις το Δημόσιον

Λήμματα
Κατακύρωση στο Δημόσιο

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν δεν εμφανισθούν πλειοδόται, το πλειστηριαζόμενον ακίνητον κατακυρούται μεν εις το Δημόσιον, άνευ αιτήσεως του παρισταμένου εκπροσώπου του Δημοσίου, επί τη τιμή της πρώτης προσφοράς, αλλ' ο Υπουργός των Οικονομικών, δι' αποφάσεώς του δύναται να εγκρίνη ή μη την κατακύρωσιν. Η απόφασις του Υπουργού των Οικονομικών εκδίδεται εντός 30 ημερών από της παρόδου της εν άρθρω 47 του παρόντος προθεσμίας. Παρερχομένης απράκτου της εν τω παρόντι άρθρω προθεσμίας, η κατακύρωσις θεωρείται ως μη εγκριθείσα.

 


Αρθρο: 45

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Κατάθεσις πλειστηριάσματος

Λήμματα
Κατάθεση πλειστηριάσματος

Σχόλια
Η παρ. 4 του παρόντος άρθρου προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 1882/1990.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εντός 10 ημερών από της λήξεως της εν άρθρω 47 του παρόντος Ν.Διατάγματος προθεσμίας και άνευ νεωτέρας προς αυτόν ειδοποιήσεως, ο υπερθεματιστής, εάν εν τω πλειστηριασμώ δεν ανηγγέλθησαν εμπροθέσμως έτεροι πιστωταί, υποχρεούται να καταθέση το πλειστηρίασμα εις το Δημόσιον Ταμείον, άλλως καταθέτει τούτο εντός της αυτής προθεσμίας, εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, συντασσομεου εν τη περιπτώσει ταύτη πίνακος κατά τας διατάξεςι του άρθρου 974 του Κώδικος Πολιτική Δικονομίας.

2. Η κατά την προηγούμενην παράγραφον κατάθεσις του πλειστηριάσματος δεν εμποδίζεται εκ της επιβολης κατασχέσεως ή ασκήσεως ανακοπής ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου.

3. Παρακράτησις του τιμήματος εξ ουδενός λόγου επιτρέπεται.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του παρόντος ισχύουν και στην προκειμένη περίπτωση.

 


Αρθρο: 46

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Δίωξις υπερθεματιστών - Αναπλειστηριασμός

Λήμματα
Δίωξη υπερθεματιστών, Αναπλειστηριασμός

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εάν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλη εντός των προθεσμιών του άρθρου 45 του παρόντος Ν.Διατάγματος το πλειστηρίασμα, διώκεται προς καταβολήν του ποσού του πλειστηριάσματος, επιβαρυνομένου με προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής από της λήξεως της ανωτέρω προθεσμίας ή ενεργείται αναπλειστηριασμός δαπάναις και κινδύνω αυτού, κατά τας εν τω παρόντι Ν.Διατάγματι διατυπώσεις. Η ενέργεια του ενός δεν αποκλείει το έτερον. Εάν εκ του αναπλειστηριασμού επιτευχθή πλειστηρίασμα επί έλαττον, ο καθ' ου αναπλειστηριασμός διώκεται προς καταβολήν ποσού χρέους ίσου προς την προκύψασαν διαφοράν, ως οφειλέτης του Δημοσίου, κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν.Διατάγματος.

2. Δια την, κατ' αμφοτέρας τας περιπτώσεις, δίωξιν του υπερθεματιστού απαιτείται βεβαίωσις υπό του Δημοσίου Ταμείου, του ποσού δι' ο διώκεται, ερειδομένη επί εγγράφου του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, περιέχοντος το ποσόν του μη κατατεθέντος πλειστηριάσματος ή την προκύψασαν εκ του αναπλειστηριασμού διαφοράν.

3. Τυχόν εισπραχθείσαι εις βάρος του υπερθεματιστού προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής λογίζονται ως πλειστηρίασμα.

4. Ο διωκόμενενος υπερθεματιστής καταβάλλει παν ποσόν δι' ο διώκεται εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον βάσει σημειώματος του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου παρ' ω είναι βεβαιωμένον το χρέος.

5. Κατά πάσαν καταβολήν ενεργείται δια πράξεως του Διευθυντού του Ταμείου ισόποσος διαγραφή του κατά την παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου βεβαιωθέντος ποσού.

6. Δια τας δαπάνας τυχόν αναπλειστηριασμού έκαστος των πλειοδοτών δέον να καταθέση παρά τω υπαλλήλω του πλειστηριασμού τα έξοδα του πλειστηριασμού, οριζόμενα δια προχείρου υπολογισμού υπό του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου. Ταύτα αποδίδονται αμέσως μετά την κατακύρωσιν, πλην των κατατεθέντων υπό του υπερθεματιστού.

7. Το άρθρον 26 του παρόντος Ν.Διατάγματος ισχύει και εν προκειμένω.

 


Αρθρο: 47

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Αίρεσις περί την κατακύρωσιν

Λήμματα
Αίρεση για την κατακύρωση

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η κατακύρωσις των πλειστηριασθέντων ακινήτων τελεί υπό την εξουσιαστικήν αίρεσιν ότι ο οφειλέτης δεν ήθελε καταβάλει εντός τριάκοντα (30) ημερών από του πλειστηριασμού τα εν τω προγράμματι και εν ταις αναγγελίαις του Δημοσίου ληξιπρόθεσμα μέχρι της ημέρας της καταβολής χρέη προς το Δημόσιον, μετά των προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής και εξόδων και δικαιωμάτων εκτελέσεως και δεν ήθελεν άμα επιτύχει την παραίτησιν των αναγγελθέντων τρίτων δανειστών εκ των αναγγελιών αυτών ή την συναίνεσίν των. Γενομένων των ανωτέρω η κατακύρωσις λογίζεται ως μη γενομένη, αλλ' ίνα επέλθη το αποτέλεσμα τούτο δέον να κατατεθή υπό του οφειλέτου το αποδεικτικόν εισπράξεως των προς το Δημόσιον ως άνω χρεών του και να δηλωθή η παραίτησις εκ των αναγγελιών των λοιπών δανειστών του εντός της άνω προθεσμίας δια πράξεων, συντασσομένων ενώπιον του ενεργήσαντος τον πλειστηριασμόν υπαλλήλου ή δια καταθέσεως εις αυτόν ομοίων δηλώσεων συνταχθεισών ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκου.

2. Η υποχρέωσις του τελευταίου πλειοδότου προς κατάθεσιν του πλειστηριάσματος άρχεται από της παρελεύσεως απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας.

 


Αρθρο: 48

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Κατάσχεσις πλοίου

Λήμματα
Κατάσχεση πλοίου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις την έκθεσιν κατασχέσεως πλοίου πρέπει να αναφέρωνται και το όνομα και η ιθαγένεια του πλοιοκτήτου, το όνομα του πλοίου, η πράξις της νηολογήσεως ως και το διεθνές σήμα αυτού. Η περιγραφή του κατασχεθέντος πλοίου πρέπει να περιλαμβάνη τας διαστάσεις και την χωρητικότητα, το είδος της κινητηρίου δυνάμεως και την δύναμιν της μηχανής, ως και τα κατασχεθέντα παραρτήματα. Η περιγραφή πρέπει να γίνεται ακριβώς, εις τρόπον ώστε να μη γεννάται αμφιβολία περί της ταυτότητος.

2. Αντίγραφον της εκθέσεως κατασχέσεως επιδίδεται και προς τον λιμενάρχην του λιμένος όπου εγένετο η κατάσχεσις του πλοίου εντός δύο (2) ημερών από της ημέρας καθ' ην εγένετο η κατάσχεσις. Η κατάσχεσις κωλύει τον απόπλουν του πλοίου, ο δε λιμενάρχης άμα τη προς αυτόν επιδόσει του αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως οφείλει να εμποδίση τον απόπλουν του πλοίου.

 


Αρθρο: 49

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Πρόγραμμα πλειστηριασμού πλοίου

Λήμματα
Πρόγραμμα πλειστηριασμού πλοίου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο πλειστηριασμός του κατασχεθέντος πλοίου γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφερείας του λιμένος όπου ευρίσκεται το πλοίον ελλιμενισμένον κατά την κατάσχεσιν.

2. Το πρόγραμμα του πλειστηριασμού πλοίου επιδίδεται και προς τον πλοίαρχον, τον λιμενάρχην του λιμένος όπου κατεσχέθη το πλοίον και προς το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον, και κατατίθεται εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον 24 ώρας προ του πλειστηριασμού.

 


Αρθρο: 50

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Κατάσχεσις αλλοδαπού πλοίου

Λήμματα
Κατάσχεση αλλοδαπού πλοίου

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν το κατασχεθέν εις ημεδαπόν λιμένα πλοίο είναι αλλοδαπόν, ο λιμενάρχης του λιμένος ένθα εγένετο η κατάσχεσις υποχρεούται να αποστείλη αμελλητί αντίγραφον της εκθέσεως κατασχέσεως και του προγράμματος πλειστηριασμού εις τον τηρούντα το νηολόγιον όπου είναι νηολογημένον το πλοίον. Το αυτό ισχύει και προκειμένου περί ημεδαπών πλοίων εγγεγραμμένων εις νηολόγια τηρούμενα υπό ελληνικών προξενικών αρχών.

 


Αρθρο: 51

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Κατάσχεσις αεροσκάφους

Λήμματα
Κατάσχεση αεροσκάφους

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εις την έκθεσιν κατασχέσεως αεροσκάφους πρέπει να αναφέρωνται και το όνομα και η ιθαγένεια του ιδιοκτήτου του αεροσκάφους, τα διακριτικά στοιχεία του αεροσκάφους, η πράξις της εγγραφής εις τα μητρώα και το διεθνές σήμα αυτού. Η περιγραφή του κατασχεθέντος αεροσκάφους πρέπει να περιλαμβάνη τας διαστάσεις και την χωρητικότητα, το είδος και την δύναμιν των κινητήρων αυτού, ως και τα κατασχεθέντα παραρτήματα. Η περιγραφή πρέπει να γίνεται ακριβώς εις τρόπον ώστε να μη γεννάται αμφιβολία περί της ταυτότητος.

2. Αντίγραφον της εκθέσεως κατασχέσεως επιδίδεται και προς τον διοικητήν του αερολιμένος όπου εγένετο η κατάσχεσις του αεροσκάφους εντός δύο ημερών από της ημέρας καθ' ην εγένετο η κατάσχεσις. Η κατάσχεσις κωλύει την απογείωσιν του αεροσκάφους, ο δε διοικητής του αερολιμένος άμα τη προς αυτόν επιδόσει του αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως οφείλει να εμποδίση την απογείωσιν του αεροσκάφους.

 


Αρθρο: 52

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Πρόγραμμα πλειστηριασμού αεροσκάφους

Λήμματα
Πρόγραμμα πλειστηριασμού αεροσκάφους

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο πλειστηριασμός του κατασχεθέντος αεροσκάφους γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφερείας του αερολιμένος όπου εγένετο η κατάσχεσις.

2. Το πρόγραμμα του πλειστηριασμού επιδίδεται και προς τον κυβερνήτην του αεροσκάφους και τον διοικητήν του αερολιμένος και κατατίθεται εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον 24 ώρας προ του πλειστηριασμού.

3. Τοιχοκόλλησις του προγράμματος του πλειστηριασμού γίνεται εις εμφανές μέρος του γραφείου της διοικήσεως του αερολιμένος όπου εγένετο η κατάσχεσις.

 


Αρθρο: 53

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Κατάσχεσις αλλοδαπού αεροσκάφους

Λήμματα
Κατάσχεση αλλοδαπού αεροσκάφους

 

Κείμενο Αρθρου

Εάν το κατασχεθέν εις ημεδαπόν αερολιμένα αεροσκάφος είναι αλλοδαπόν, ο διοικητής του αερολιμένος όπου εγένετο η κατάσχεσις υποχρεούται να αποστείλη αμελλητί αντίγραφον της εκθέσεως κατασχέσεως και του προγράμματος πλειστηριασμούεις τον τηρούντα το μητρώον όπου είναι εγγεγραμμένον το αεροσκάφος.

 


Αρθρο: 54

Ημ/νία: 02.02.2012

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Ανακοίνωσις πλειστηριασμών επισπευδομένων υπό τρίτων

Λήμματα
Ανακοίνωση πλειστηριασμών επισπευδομένων από τρίτους

Σχόλια
- Το εντός " " εδ. στο τέλος του παρόντος προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14/2.2.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

Πας τρίτος επισπεύδων πλειστηριασμόν, υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητος αυτού, να κοινοποιήση εις τους Διευθυντάς των Δημοσίων Ταμείων της περιφερείας της κατοικίας και ασκήσεως τουι επαγγέλματος του οφειλέτου, δια δικαστικού επιμελητού, αντίγραφον του προγράμματος πλειστηριασμού δέκα ημέρας προ της ενεργείας του πλειστηριασμού, προκειμένου περί κινητών, είκοσι δε ημέρας προκειμένου περί ακινήτων. Επίσης επί τη αυτή ως άνω ποινή υποχρεούται να κοινοποιήσει αντίγραφον του προγράμματος πλειστηριασμού εις τον Διευθυντήν του Τελωνείου του τόπου της εκτελέσεως, εις τας Διευθύνσεις δε Τελωνείων όπου υφίστανται τοιαύται.

«Αντίγραφο της περιλήψεως κατασχετήριας εκθέσεως ή του προγράμματος πλειστηριασμού δεν κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών.»

 


Αρθρο: 55

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΤΡΙΤΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Αναγγελίαι Δημοσίου

Λήμματα
Αναγγελίες Δημοσίου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Διευθυντής οιουδήποτε Δημοσίου Ταμείου λαβών γνώσιν, είτε εκ κοινοποιήσεως του προγράμματος πλειστηριασμού, είτε καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον, επισπευδομένου πλειστηριασμού, υποχρεούται να αναγγείλη το Δημόσιον δια τα βεβαιωμένα εις το Ταμείον του χρέη του καθ' ου ο πλειστηριασμός, δι' αναγγελίας κοινοποιουμένης μόνον εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον και συνοδευομένης υπό πίνακος εμφαίνοντος τα ως άνω χρέη. Ο πίναξ ούτος περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμον του οφειλέτου, το είδος, το ποσόν των χρεών, το οικονομικόν έτος, εις ο ανήκουν, ως και την χρονολογίαν βεβαιώσεως τούτων, προς δε και μνείαν της δι' έκαστον των χρεών τούτων τυχόν υπαρχούσης ασφαλείας. Εκ της αναβολής ή ματαιώσεως του πλειστηριασμού δεν επηρεάζεται η ισχύς της αγγελίας. Βεβαιωθέντων νέων χρεών εις το Δημόσιον Ταμείον απαιτείται δια ταύτα νέα αγγελία. Αι αγγελίαι του Δημοσίου ίνα έχουν ισχύν αυτοτελούς κατασχέσεως δέον εν τη περιπτώσει ταύτη να κοινοποιηθούν εις τον Υποθηκοφύλακα. Η προθεσμία προς αναγγελίαν του Δημοσίου είναι πενθήμερος από της ημέρας διενεργείας του πλειστηριασμού.

2. Τα αυτά ισχύουν και εν περιπτώσει αναγγελίας ετέρου Δημοσίου Ταμείου εις πλειστηριασμόν επισπευδόμενον υπό του Δημοσίου.

3. Ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος υποχρεούται όπως, βάσει των αποστελομένων στοιχείων και άνευ ετέρας συμπράξεως του αναγγελομένου Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου, προβή εις την κατά νόμον κατάταξιν του Δημοσίου.

 


Αρθρο: 56

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Υπερθεματισμός του Δημοσίου

Λήμματα
Υπερθεματισμός Δημοσίου

 

Κείμενο Αρθρου

Εν περιπτώσει καθ' ην υπό του επισπεύοδοντος τρίτου έχει ορισθή ως πρώτη προσφορά ποσόν μικρότερον της αξίας του πλειστηριαζομένου ακινήτου, επιτρέπεται εις τον Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου, ως εκπρόσωπον του Δημοσίου, όπως υπερθεματίση δια λογαριασμόν του Δημοσίου μέχρι των 4/5 της, κατ' εκτίμησιν του Δημοσίου, αξίας του ακινήτου, κατόπιν εγκριτικής διαταγής του Υπουργού των Οικονομικών, εκδιδομένης επί τη προτάσει του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου.

 


Αρθρο: 57

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΤΡΙΤΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Αναγγελίαι τρίτων

Λήμματα
Αναγγελίες τρίτων

 

Κείμενο Αρθρου

Αι αναγγελίαι των τρίτων επισπεύδοντος του Δημοσίου διέπονται υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.

 


Αρθρο: 58

Ημ/νία: 05.04.2013

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Ανακοπή κατά πίνακος κατατάξεως

Λήμματα
Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης

Σχόλια
*** Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρου 67 Ν. 3842/2010 (Α' 58/23.04.2010), η διάταξη της παρ. 4 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου εφαρμόζεται α ν α λ ό γ ω ς και στους πίνακες διανομής που συντάσσουν οι σύνδικοι πτωχεύσεως κατά τις διατάξεις του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α' 153: βλ. οικεία σχόλια), ισχύει δε και για όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. οι απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται κατά τις διατάξεις του π α ρ ό ν τ ο ς Κώδικα. =========================================================== - Στην παρ. 3, το δεύτερο εδάφιο καταργήθηκε και προστέθηκαν τα εντός " " εδάφια με την παρ. 3 άρθρου 33 Ν. 4141/2013 (Α' 81/05.04.2013). =========================================================== - Σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν. 4321/2015 (Α' 32/21.03.2015), οι διατάξεις των εντός " " εδαφίων της παρ. 3 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου, οι οποίες προστέθηκαν με την παρ. 3 άρθρου 33 Ν. 4141/2013 (Α' 81), εφαρμόζονται ανάλογα σε όλους τους Οργανισμούς και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται κατά τις διατάξεις του νδ 356/1974 (Α' 90).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ασκουμένης ανακοπής κατά του πίνακος κατατάξεως αρμόδιον Δικαστήριον προς εκδίκασιν ταύτης εις πάσαν περίπτωσιν είναι το Μονομελές Πρωτοδικείον του τόπου της εκτελέσεως.

2. Εάν δεν ησκήθη ανακοπή κατά του πίνακος κατατάξεως, ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος προβαίνει αμέσως εις την διανομήν του πλειστηριάσματος.

3. Εάν ησκήθη ανακοπή παρά τινος των δανειστών, ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος δεν δύναται να προβή εις καταβολήν προς τους δανειστάς των οποίων η κατάταξις προσβάλλεται δια της ανακοπής. (ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΕΔΑΦΙΟ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥΟΝ: ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ).

«Κατ' εξαίρεση, αν δικαιούχος των αμφισβητούμενων απαιτήσεων είναι το Δημόσιο, καταβάλλεται αμέσως το σύνολο της καταταγείσης απαίτησής του, η οποία επιστρέφεται ατόκως στον υπάλληλο του πλειστηριασμού μέσα σε δύο μήνες από την επίδοση στη Δ.Ο.Υ. της τελεσίδικης απόφασης που απέβαλε από τον πίνακα την εισπραχθείσα απαίτηση του Δημοσίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στους πίνακες κατάταξης δανειστών, που συντάχθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος της. Ο χρόνος μεταξύ της είσπραξης και της επαναβεβαίωσης της αποβληθείσης απαίτησης του Δημοσίου δεν προσμετράται στην προθεσμία παραγραφής της. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται, αναλόγως, και στις πτωχευτικές διανομές, καθώς και σε κάθε άλλη διαδικασία κατάταξης δανειστών, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που τη διέπουν.»

4. *** (ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ). Η προθεσμία δια την άσκησιν ανακοπής υπό του Δημόσιου είναι τριάκοντα ημερών από της επιδόσεως της εγγράφου προσκλήσεως του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου προς τους δανειστάς ίνα λάβωσι γνώσιν του πίνακος κατατάξεως.

 


Αρθρο: 59

Ημ/νία: 01.01.2002

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΣΗ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Εφεσις

Λήμματα
Εφεση

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περ. ζ του άρθου 18 του Ν. 2948/2001 (Α 242), και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ίδιου ως άνω νόμου, ισχύει από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

"Έφεσις κατά της οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου επιτρέπεται εάν το πλειστηρίασμα υπερβαίνη το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ".

 


Αρθρο: 60

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΙΡΕΣΗ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Αναίρεσις

Λήμματα
Αναίρεση

 

Κείμενο Αρθρου

Αναίρεσις επιτρέπεται παντοτε κατά της τελεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου.

 


Αρθρο: 61

Ημ/νία: 05.04.2013

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Τίτλος Αρθρου
Κατάταξις Δημοσίου

Λήμματα
Πτώχευση, Κατάταξη Δημοσίου

Σχόλια
- Η παρ. 2 καταργήθηκε με την παρ. 1 άρθρου 24 Ν. 2093/1992. - Η παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 άρθρου 41 Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ Α' 238) με ισχύ από 22.10.1998. - Κατά την παρ. 11 άρθρου 41 Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ Α' 238), η διάταξη της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται και στις πτωχεύσεις που κυρήσσονται μετά την ισχύ του ν. 2648/1998 (22.10.1998). ** Σχετικά με το παρόν άρθρο, βλ. και την παρ. 3 άρθρου 9 (ρυθμίσεις ταμείου παρακαταθηκών και δανείων) του ν. 3453/2006 (ΦΕΚ Α' 74/07.04.2006). - Το εντός " " τρίτο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 13 Ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α΄ 169/07.08.2006). - Στο Ν. 3808/2009 (ΦΕΚ Α' 227) και στο άρθρο 4 παρ. 6β ορίζεται ότι: "Η παράγραφος 5 του άρθρου 61 του ν.δ. 356/1974 εφαρμόζεται και για τις πτωχευτικές διανομές που γίνονται κατά τις διατάξεις του ν. 3588/2007." - Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 2 άρθρου 33 Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81/05.04.2013), στην οποία ορίζεται ότι η κατάταξη του Δημοσίου, σύμφωνα με το προστεθέν στην παρ. 1 δεύτερο εδάφιο, ισχύει, ανεξάρτητα από την παρ. 5 του παρόντος άρθρου, και σε περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη του Δημοσίου, σε σχέση με απαιτήσεις του Δημοσίου για φόρο προστιθέμενης αξίας με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την πτώχευση, ανεξαρτήτως βεβαίωσής τους.

 

Κείμενο Αρθρου

** (Βλέπε Σχόλια)

1. Το Δημόσιον κατατάσσεται εν αναγκαστική εκτελέσει κινητού ή ακινήτου δια τας ληξιπροθέσμους μέχρι της ημέρας του πλειστηριασμού απαιτήσεις αυτού εκ πάσης αιτίας, μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων και τόκων και εν τη υπ' αριθ. 5 σειρά του άρθρου 975 Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. «Κατ' εξαίρεση, για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του από φόρο προστιθέμενης αξίας, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, το Δημόσιο κατατάσσεται στην υπ' αριθ. 2 σειρά του ίδιου άρθρου και πριν από την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 976 ΚΠολΔ.» Δια τας μη ληξιπροθέσμους εκ πάσης αιτίας απαιτήσεις του, το Δημόσιον κατατάσσεται συμμέτρως μετά των λοιπών δανειστών. «Ως ημέρα του πλειστηριασμού θεωρείται η ημέρα κατά την οποία διενεργήθηκε ο πλειστηριασμός, ανεξάρτητα από την ημέρα του πλειστηριασμού που ορίσθηκε αρχικά.»

2. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα: Βλέπε Σχόλια).

3. Αι μη ληξιπρόθεσμοι απαιτήσεις δι' ας κατετάγη το Δημόσιον, θεωρούνται ληξιπρόθεσμοι ως προς την διανομήν του πλειστηριάσματος και μόνον.

4. Αμεσοι φόροι νοούνται οι υπό του προϋπολογισμού του Κράτους χαρακτηριζόμενοι ως τοιούτοι.

"5. Σε περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη του, το Δημόσιο κατατάσσεται στη σειρά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για όλες τις απαιτήσεις του που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την πτώχευση, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους."

 


Αρθρο: 62

Ημ/νία: 16.09.2007

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Τίτλος Αρθρου
Πτώχευσις

 

Κείμενο Αρθρου

1."Η ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου δήλωση παύσης πληρωμών του

εμπόρου περιέχει και τον αριθμό του φορολογικού μητρώου. Εάν πρόκειται

περί νομικού προσώπου, πέραν των στοιχείων του άρθρου 526 του Εμπορικού

Νόμου και του αριθμού του φορολογικού μητρώου, δηλώνονται και οι

αριθμοί φορολογικού μητρώου επί ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης

εταιρείας των ομόρρυθμων μελών, επί ανώνυμης εταιρείας των μελών του

διοικητικού συμβουλίου της και των τυχόν συμπραττόντων συμβούλων, επί

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης του διαχειριστή της και επί παντός

άλλου νομικού προσώπου των νόμιμων εκπροσώπων του.

Η αίτηση για κήρυξη φυσικού ή νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης,

η οποία υποβάλλεται από πιστωτή του στο αρμόδιο δικαστήριο, περιέχει

και τον αριθμό φορολογικού μητρώου εκείνου του οποίου ζητείται η κήρυξη

σε κατάσταση πτώχευσης. Μόλις εκδοθεί απόφαση κηρύττουσα πτώχευση, ο

γραμματέας του αρμόδιου δικαστηρίου υποχρεούται να αποστείλει αντίγραφο

αυτής στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του

Υπουργείου Οικονομικών, γνωστοποιώντας και τους κατά τα ανωτέρω

αριθμούς φορολογικού μητρώου" "καθώς και στο Ιδρυμα Κοινωνικών

Ασφαλίσεων". Ο Διευθυντής του αρμοδίου Δημοσίου Ταμείου λαμβάνων γνώσιν

της πτωχεύσεως αναγγέλλεται εις τον Σύνδικον της πτωχεύσεως και εις τον

Γραμματέα του αρμοδίου Δικαστηρίου, εις ους και αποστέλλει πίνακα των

βεβαιωμένων εις βάρος του πτωχού οφειλέτου απαιτήσεων του Δημοσίου. Ο

σύνδικος μη αμφισβητών τας απαιτήσεις ταύτας αποδέχεται αυτάς εις τα

χρέη της πτωχεύσεως ίνα εξοφληθούν κατά την ανήκουσαν αυταίς

προνομιακήν τάξιν. Αμφισβητών όμως ταύτας ή το προνόμιον αυτών οφείλει

να ασκήση ανακοπήν, εκδικαζομένην κατά τα άρθρα 933 και επόμενα του

Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.

2. Επί εκποιήσεως περιουσίας του πτωχεύσαντος δια πλειστηριασμού

(αναγκαστικού ή εκουσίου) ο επισπεύδων τον πλειστηριασμόν δανειστής ή

σύνδικος υποχρεούται επί ποινή ακυρότητος αυτού, να κοινοποιήση δια

δικαστικού επιμελητού αντίγραφον του προγράμματος πλειστηριασμού κατά

τα εν άρθρω 54 του παρόντος Ν.Διατάγματος οριζόμενα. Αντίγραφον του

προγράμματος κοινοποιείται ωσαύτως και εις τους τυχόν αναγγελθέντας

Διευθυντάς Δημοσίων Ταμείων και Τελωνείων. "Ομοίως κοινοποιείται

στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου

Οικονομικών αντίγραφο του προγράμματος πλειστηριασμού, στο οποίο

επισυνάπτεται υποχρεωτικά πρόσφατη έκθεση εκτίμησης των εκποιουμένων,

η οποία συντάσσεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.".

"Επί απευθείας εκποίησεως ο σύνδικος υποχρεούται να γνωστοποιήσει την

ημερομηνία εκποιήσεως, το είδος και την αξία των προς εκποίηση

περιουσιακών στοιχείων στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

του Υπουργείου Οικονομικών και στους προϊσταμένους των αναγγελθεισών

Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τελωνείων, είκοσι (20)

ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημερομηνία έναρξης της εκποίησης".

3. Ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος υποχρεούται όπως προ πάσης

κατατάξεως δανειστών ή εκδόσεως εν απογράφω της περί κατακυρώσεως

εκθέσεως εξακριβώνη και εκ πιστοποιήσεως του συνδίκου τας δηλωθείσας

αυτώ απαιτήσεις του Δημοσίου.

4. Καταργήθηκε από το άρθρο 181 περ. στ΄ του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α΄ 153).

"5. Η προθεσμία ανακοπής πτωχευτικού συμβιβασμού για το Δημόσιο είναι

δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της έκθεσης συνέλευσης των

πιστωτών με δικαστικό επιμελητή στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης

Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών".

«6. Ο εκκαθαριστής κάθε μορφής επιχείρησης και ο εκκαθαριστής κληρονομιάς

υποχρεούται εντός μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων του να κοινοποιεί

πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων του Δημοσίου προς τον Υπουργό Οικονομίας και

Οικονομικών και στον Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

 


Αρθρο: 62Α

Ημ/νία: 14.08.2015

Τίτλος Αρθρου
«Ρύθμιση χρεών πτωχών «και υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή» οφειλετών του Δημοσίου

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 19 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και σύμφωνα με την περ. η) του άρθρου 39 του ιδίου νόμου ισχύει από 1.1.2007. =============================================== - Στον τίτλο του παρόντος άρθρου προσετέθησαν οι λέξεις 'και υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή' με την υποπαρ.Δ.1.9α του άρθρου 2 παρ.δ του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94/14.8.2015), - Στο τρίτο εδάφιο της παρ.3 του παρόντος μετά τη λέξη 'καταβολή τους' ετέθη κόμμα και προσετέθησαν οι εντός «» λέξεις με την υποπαρ.Δ.1.9β του άρθρου 2 παρ.δ του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94/14.8.2015). - Η εντός «» παρ.6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ.Δ.1.9γ του άρθρου 2 παρ.δ του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94/14.8.2015). - Η [πρώην] παρ.9 [συμβολίζεται εντός παρενθέσεως] αναριθμήθηκε σε [νυν] παρ.10 και προσετέθη η εντός «» νέα παρ.9, με την υποπαρ.Δ.1.9δ του άρθρου 2 παρ.δ του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94/14.8.2015).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα πτωχευτικά χρέη των πτωχών οφειλετών του Δημοσίου που είναι βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και στα Τελωνεία μπορεί να ρυθμίζονται, ύστερα από αίτηση του υπόχρεου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α'), στην οποία προστίθενται, ως μέλος ένας Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δύο εισηγητές, εφόσον το συνολικό βασικό χρέος δεν υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ. Αν το συνολικό βασικό χρέος υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, το αίτημα εξετάζεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

2. Ως βασικό χρέος θεωρείται το σύνολο των βεβαιωμένων χρεών, έστω και αν αυτά δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, όπως το ύψος τους έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ρύθμισης, μετά και από τυχόν πληρωμή ή νόμιμη διαγραφή, χωρίς τις κατά το άρθρο 6 του παρόντος, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

3. Η ρύθμιση μπορεί να αφορά είτε στην απαλλαγή του πτωχού οφειλέτη από την καταβολή μέρους ή όλων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, των φορολογικών προσαυξήσεων και προστίμων με εφάπαξ καταβολή του υπολοίπου, είτε στην καταβολή του βασικού χρέους και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε συνεχείς μηνιαίες δόσεις, είτε σε συνδυασμό και των δύο περιπτώσεων. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβεί τις ενενήντα (90). Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για τη ρύθμιση, οι δόσεις δεν επιβαρύνονται με επιπλέον προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εκτός εάν καθυστερήσει η καταβολή τους «, οπότε επιβάλλεται επί του καθυστερούμενου ποσού προσαύξηση ίση με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για κάθε μήνα καθυστέρησης». Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία αποδοχής της ρύθμισης από τον οφειλέτη και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες.

4. Η ρύθμιση τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της μη εμπρόθεσμης πληρωμής τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων. Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης του οφειλέτη προς τους όρους της ρύθμισης, το ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, των φορολογικών προσαυξήσεων και προστίμων που απαλλάχθηκε με τη ρύθμιση ο οφειλέτης, διαγράφεται από τα οικεία βιβλία της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή του Τελωνείου, κατά περίπτωση, εκτός εάν υπάρχουν συνυπόχρεα για την καταβολή του πρόσωπα, οπότε αναζητούνται από αυτά. Σε περίπτωση πλήρωσης της διαλυτικής αίρεσης, η ρύθμιση ανατρέπεται αυτοδίκαια, χωρίς δήλωση του Δημοσίου, με συνέπεια να καθίσταται αμέσως απαιτητό το υπόλοιπο χρέος με το σύνολο των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με τις οποίες επιβαρύνεται από τη βεβαίωση του μέχρι την εξόφληση του.

5. Η αποδοχή της ρύθμισης από τον πτωχό οφειλέτη γίνεται με ρητή, ανεπιφύλακτη και χωρίς όρους δήλωση του που καταχωρίζεται στο σώμα της απόφασης για τη ρύθμιση και υπογράφεται από αυτόν παρουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή του Τελωνείου μέσα σε ένα (1) μήνα από την πρόσκληση του. Η αποδοχή της ρύθμισης αποτελεί αναγνώριση της ύπαρξης και του ύψους του παλαιού χρέους (βασικού και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής).

«6. Από την ημέρα υποβολής της αίτησης ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών που υπάγονται σε αυτή. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο αναστολή λήγει με την πάροδο της προθεσμίας καταβολής της τελευταίας δόσης της ρύθμισης κατά τα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος ή με την έκδοση απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης ή με την έγγραφη άρνηση αποδοχής της ρύθμισης ή με την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας για την αποδοχή αυτής, κατά περίπτωση, η δε παραγραφή δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο ενός έτους από το χρονικό σημείο λήξης της αναστολής.»

7. Για τη ρύθμιση απαιτείται να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) να έχει κηρυχθεί και να βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης ο οφειλέτης ή ο αιτών που ευθύνεται για την πληρωμή χρεών άλλου, φυσικού ή νομικού προσώπου, έστω και αν το τελευταίο δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, β) τα χρέη να είναι προς το Δημόσιο ή και προς τρίτους μόνον εφόσον έχουν συμβεβαιωθεί με τα χρέη προς το Δημόσιο, γ) τα χρέη να είναι πτωχευτικά, δ) ο αιτών να μην έχει καταδικασθεί, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πτώχευσης, για το αδίκημα της δόλιας χρεωκοπίας, ούτε να έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή να εκκρεμεί ποινική δίκη για το αδίκημα αυτό.

8. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την αποδοχή ή μη της αίτησης ρύθμισης του πτωχού οφειλέτη μετά από συνεκτίμηση στοιχείων, που αφορούν στην προσωπική και οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και από τα οποία αποδεικνύεται η οικονομική αδυναμία άμεσης ή και εφάπαξ πληρωμής του συνόλου ή μέρους των χρεών του και στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται το επισφαλές ή μη της είσπραξης των απαιτήσεων του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό συνεκτιμώνται ιδίως: α) η ύπαρξη κινητής ή ακίνητης περιουσίας του πτωχού, η αξία και τα τυχόν βάρη αυτής, β) η εν γένει οικονομική και επαγγελματική κατάσταση, η ηλικία, η κατάσταση της υγείας του πτωχού και των μελών της οικογένειας του, γ) οι προς τρίτους υποχρεώσεις του (υποχρέωση διατροφής, χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώτες), δ) το ύψος και το είδος των χρεών (βασικού και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής), ε) το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία της πτώχευσης, η ύπαρξη ή μη πτωχευτικής περιουσίας και η αξία αυτής, η αναγγελία ή μη άλλων πιστωτών, τα προνόμια και το ύψος των απαιτήσεων αυτών.

«9. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως για τη ρύθμιση χρεών οφειλετών που έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, η οποία επικυρώθηκε δικαστικά κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόμενα του Πτωχευτικού Κώδικα, με την προϋπόθεση ότι τα χρέη δεν ρυθμίζονται από τη συμφωνία και γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από τη δικαστική επικύρωσή της ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για την εξέταση του αιτήματος ρύθμισης είναι η επιτροπή της παραγράφου 1 του παρόντος ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.»

«10». (9). Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω.»

 


Αρθρο: 63

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Εκδοσις εντάλματος προσωπικής κρατήσεως

Λήμματα
Εκδοση εντάλματος προσωπικής κράτησης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η προσωπική κράτηση ενεργείται δι' εντάλματος εκδιδομένου υπό του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου παρ' ω βεβαιώθη το χρέος.

2. Δι' έκαστον οφειλέτην υποκείμενον εις προσωπικήν κράτησιν εκδίδεται ίδιον ένταλμα περιέχον το ονοματεπώνυμον αυτού, το όνομα πατρός, το επάγγελμα, την διεύθυνσιν του επαγγέλματος ή κατοικίας, την αιτίαν του χρέους, το ποσόν αυτού, το οικονομικόν έτος εις ο ανάγεται το χρέος, τον αριθμόν και την χρονολογίαν του τριπλοτύπου βεβαιώσεως και τον χρόνον καθ' ον το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμον. Το ένταλμα φέρει την υπογραφήν του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου και την σφραγίδα του Δημοσίου Ταμείου.

3. Εκδοσις εντάλματος δεν απαιτείται προκειμένου περί οφειλετών εκ δικαστικών εξόδων και τελών, χρηματικών ποινών και προστίμων, αλλ' ούτοι μετά την απαγγελίαν της καταδικαστικής αποφάσεως, επιμελεία του Εισαγγελέως ή Δημοσίου Κατηγόρου ή μετά την έκτισιν της ποινής των, επιμελεία του οικείου Διευθυντού Φυλακών, μεταφέρονται εις τας δια χρέη φυλακάς, εάν δεν καταβάλλουν το οφειλόμενον ποσόν.

 


Αρθρο: 64

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Οργανα εκτελέσεως ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως.

Λήμματα
Οργανα εκτέλεσης ενταλμάτων προσωπικής κράτησης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η εκτέλεσις των ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως των οφειλετών ανατίθεται υπό του εκδίδοντος ταύτα Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου εις την Χωροφυλακήν ή την Αστυνομίαν Πόλεων, προς ας αποστέλλονται. Αι αρχαί αύται υποχρεούνται εις την άμεσον εκτέλεσιν των ενταλμάτων και πάντως εντός προθεσμίας 3 μηνών από της παραλαβής των. Εν περιπτώσει δεδικαιολογημένης μη εκτελέσεως επιστρέφονται ταύτα εις τον Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου συν την αναγραφή επ' αυτών των λόγων δι' ους δεν εξετελέσθησαν.

2. Η εκτέλεσις ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως, εκδιδομένων υπό των Τελωνείων δύναται να ανατίθεται και εις όργανα της Τελωνοφυλακής.

3. Παρ' εκάστω Δημοσίω Ταμείω διατίθεται προτάσει του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου προς την Αστυνομικήν αρχήν της περιφερείας του δια την εκτέλεσιν των ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως εν τη έδρα αυτού ο αναγκαίος αριθμός χωροφυλάκων ή αστυφυλάκων. Τα όργανα ταύτα αντικαθίστανται τη προτάσει του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου.

4. Πάσα αντίθετος διάταξις γενική ή ειδική αφορώσα, την εκτέλεσιν των ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως καταργείται.

 


Αρθρο: 65

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Εκτέλεσις ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως

Λήμματα
Εκτέλεση ενταλμάτων προσωπικής κράτησης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οφειλέτης συλλαμβανόμενος βάσει εντάλματος προσωπικής κρατήσεως, προσάγεται ενώπιον του εκδόντος το ένταλμα Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου του τόπου εν τω οποίω συνελήφθη.

2. Οφειλέτης, συλλαμβανόμενος εντός των περιφερειών της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ή Θεσσαλονίκης βάσει εντάλματος εκδοθέντος υπό τινος των Διευθυντών των Δημοσίων Ταμείων των περιφερειών τούτων, προσάγεται ενώπιον του εκδόντος το ένταλμα Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου.

3. Ο συλληφθείς απολύεται παραχρήμα υπό του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου:

α) εάν αποδείξει εξωφλημένην την οφειλήν δι' ην, συνελήφθη,

β) εάν προβή εις την άμεσον εξόφλησιν ταύτης,

γ) εάν πρόκειται περί άλλου προσώπου και ουχί του οφειλέτου και

δ) εάν υπάγηται εις τινα των εν άρθρων 67 του παρόντος Ν. Διατάγματος εξαιρέσεων.

4. Οφειλέτης συλλαμβανόμενος εκτός της έδρας του Δημοσίου Ταμείου και εν περιφερεία ένθα ευρίσκεται ταμιακός υπάλληλος, αρμόδιος δια την είσπραξιν εσόδων του Δημοσίου Ταμείου, προσάγεται ενώπιον τούτου. Ο συλληφθείς απολύεται εάν συντρέχη μια των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, άλλως οδηγείται υπό του αστυνομικού οργάνου ενώπιον του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου.

5. Προβαλλομένης υπό του συλληφθέντος αδυναμίας αμέσου εξοφλήσεως του όλου χρέους, ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου, δικαιούται, εκτιμών τους ισχυρισμούς του οφειλέτου, να αναστείλει επί διάστημα, ουχί μείζον των δύο μηνών, την εκτέλεσιν του εντάλματος σημειών την αναστολήν επί του εντάλματος υπό την προϋπόθεσιν πάντοτε ότι ο συλληφθείς ήθελε καταβάλει ποσόν ουχί κατώτερον του 1/3 του όλου χρέους αυτού, ανεξαρτήτως του ύψους τούτου.

6. Ο συλληφθείς οφειλέτης απολύεται ωσαύτως εάν ανεστάλη αρμοδίως απόφασιν παροχής διευκολύνσεως καταβολής του χρέους.

 


Αρθρο: 66

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Εξοδα μεταγωγής - Διατροφής

Λήμματα
Εξοδα μεταγωγής - Διατροφής

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι προσωποκρατούμενοι οφειλέται του Δημοσίου δύνανται τη αιτήσει των να μετέχουν της παρεχομένης εις τους κρατουμένους εν ταις φυλακαίς τροφοδοσίας υφ' ας προϋποθέσεις μετέχουν και ούτοι αυτής.

2. Οι προσωποκρατούμενοι οφειλέται του Δημοσίου, οι χαρακτηριζόμενοι ως εύποροι κατά τας διατάξεις του άρθρου 113 του ΝΔ 28/30 Σεπτεμβρίου 1935, υποχρεούνται εις την καταβολήν των εξόδων διατροφής, εφ' όσον έτυχον τοιαύτης. Το ποσόν ταύτης βεβαιούται μερίμνη του Διευθυντού των φυλακών εις το Δημόσιον Ταμείον μετά την αποφυλάκισίν των και εισπράττεται ως δημόσιον έσοδον.

3. Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως, Νομικά Πρόσωπα και τρίτοι, ων τα έσοδα εισπράττονται κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν. Διατάγματος, υποχρεούνται εις προκαταβολήν των εξόδων μεταγωγής, ως και κατά μήνα των εξόδων διατροφής των προσωποκρατουμένων οφειλετών των. Το ποσόν των εξόδων τούτων εφ' όσον δεν καταβληθή βεβαιούται αρμοδίως μετά την αποφυλάκισιν και εισπράττεται ως έσοδον του καταβάλλοντος τούτο προσώπου.

 


Αρθρο: 67

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Εξαιρέσεις προσωπικής κρατήσεως

Λήμματα
Εξαιρέσεις προσωπικής κράτησης, Πτώχευση

 

Κείμενο Αρθρου

Κατά των κάτωθι οφειλετών του Δημοσίου δεν ενεργείται προσωπική κράτησις ή αρξαμένης διατάσσεται η απόλυσις:

1. Των μονίμων εμμίσθων δημοσίων υπαλλήλων, εκτός εάν το χρέος προέρχεται εκ ελλείματος δημοσίας διαχειρίσεως.

2. Των βουλευτών διαρκούσης τηςβουλευτικής περιόδου ως και 4 εβδομάδες μετ' αυτήν.

3. Των κληρικών παντός βαθμού πάσης γνωστής θρησκείας.

4. Των εμμίσθων Γενικών Προξένων, Προξένων και Υποπροξένων ξένων κρατών, εφ' όσον είναι αλλοδαποί.

5. Των ανηλίκων, εκτός: α) των δι' ειδικών νόμων εξαιρουμένων, β) των εμπόρων δια φόρους προερχομένους εκ της επιχειρίσεώς των και γ) εάν το χρέος των προέρχεται εκ προστίμου ή χρηματικής ποινής επί λαθρεμπορία ή παραβιάσει των Τελωνειακών νόμων ή των περί μονοπωλίων χαρτοσήμου, καπνού και προστασίας εθνικού νομίσματος νόμων, έχουν δε συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας των.

6. Των στρατευομένων, κατά την διάρκειαν της στρατεύσεώς των, δέκα ημέρες προ ταύτης και τρεις μήνας μετ' αυτήν.

7. Των συμπληρωσάντων το 65ον έτος της ηλικίας των. Κατ' εξαίρεσιν προσωποκρατούνται οι υπερβάντες το 65ον έτος της ηλικίας των οφειλέται

α) εξ ελλειμάτων δημοσίας διαχειρίσεως, β) εξ επιδικασθείσης τω Δημοσίω αποζημιώσεως εκ ποινικού αδικήματος, γ) εκ προστίμου ή χρηματικής ποινής επί λαθρεμπορία ή παραβάσει των Τελωνειακών νόμων, των περί μονοπωλίων, των περί χαρτοσήμων, των περί καπνού και των περί προστασίας εθνικού νομίσματος νόμων, δ) εκ χρηματικής ποινής και δικαστικών εξόδων επιβληθέντων αυτοίς δια παραβάσεως αγορανομικών διατάξεων και ε) οι οφειλέται των ειδικών περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του παρόντος Ν. Διατάγματος.

8. Των εξ απογραφής κληρονόμων δια τα χρέη της κληρονομίας.

9. Των εν πτωχεύσει τελούντων. Δι' ειδικής όμως διαταγής του Υπουργού Οικονομικών δύναται τη προτάσει του διώκοντος Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου και συμφώνω γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να ενεργηθή προσωπική κράτησις αυτών. Κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν διώκονται μετά την παύσιν των εργασιών της πτωχεύσεως ελλείψει ενεργητικού οι κηρυχθέντες συγγνωστοί πτωχεύσαντες οφειλέται.

10. Των αποκατασταθέντων, επί εξάμηνον από της αποκαταστάσεώς των.

11. Των δοτών επιτρόπων, δια χρέη των υπό την επιμέλειαν των τελούντων ανηλίκων και δικαστικώς ή νομίμως απηγορευμένων.

12. Των δικαστικώς απηγορευμένων.

 


Αρθρο: 68

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Περιορισμοί προσωπικής κρατήσεως

Λήμματα
Περιορισμοί προσωπικής κράτησης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δεν ενεργείται προσωπική κράτησις κατά τας επετείους της 25ης Μαρτίου, της 21ης Απριλίου και της 28ης Οκτωβρίου, κατά το από 23 Δεκεμβρίου μέχρι και 2 Ιανουαρίου χρονικόν διάστημα, κατά την διάρκειαν της ψηφοφορίας επί Βουλευτικών, Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών, οκτώ ημέρες προ της ενάρξεως αυτών και πέντε ημέρες μετά την λήξιν, κατά την διάρκειαν των εβδομάδων των Παθών και του Πάσχα, οι δε κατά την έναρξιν της εβδομάδος των Παθών κρατούμενοι δια χρέη προς το Δημόσιον, απολύονται υπό του διευθυντού των φυλακών άνευ άλλης διατυπώσεως. Ο Διευθυντής των φυλακών αποστέλλει εις το Δημόσιον Ταμείον πίνακα των κατ' εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης προσωρινώς απολυθέντων κατά την έναρξιν της εβδομάδος των Παθών, επί τη βάσει δε του πίνακος τούτου, άμα τη λήξει της εβδομάδος του Πάσχα, διατάσσεται η εκ νέου προσωπική κράτησις αυτών, μη απαιτουμένης της προσαγωγής των εις το Δημόσιον Ταμείον.

2. Αι διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογήν ως προς τους οφειλέτες εξ ελλειμάτων δημοσίας διαχειρίσεως ή επιδικασθείσης τω Δημοσίω αποζημιώσεις εκ ποινικού αδικήματος, εκ καταδίκης εις πρόστιμον ή χρηματικήν ποινήν επί λαθρεμπορία ή παραβάσει των Τελωνειακών νόμων, ή των περί μονοπωλίων, χαρτοσήμου, καπνού, προστασίας εθνικού νομίσματος νόμων, ως και προς τους οφειλέτας, τους χαρακτηριζομένους ως υπόπτους φυγής κατά την διαδικασίαν του άρθρου 8 του παρόντος Ν. Διατάγματος.

3. Ομοίως δεν ενεργείται προσωπική κράτησις εις τας κάτωθι περιπτώσεις:

α) εις ιδιωτικήν οικίαν από της 7ης εσπερινής έως 7ης πρωινής ώρας, κατά δε τας υπολοίπους ώρας, άνευ της παρουσίας αξιωματικού ή υπαξιωματικού της Αστυνομίας Πόλεων ή της Χωροφυλακής, β) εις καθιερωθέντα τόπον ιερουργίας υπό γνωστής θρησκείας και κατά την διάρκειαν αυτής και γ) εις τον τόπον συνεδριάσεως δικαστηρίου και κατά την διάρκειαν αυτής.

 


Αρθρο: 69

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Πρόσφατη Νομολογία στο Παράρτημα Β'

Λήμματα
Ειδικές περιπτώσεις προσωπικής κράτησης

Σχόλια
Σύμφωνα με το εδάφιο δ της παρ. 1 του άρθρου 22 Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107) οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στη διοίκηση και στους διευθύνοντες υπαλλήλους της αποκρατικοποιημένης επιχείρησης (Δ.Ε.Α.) της παρ. 1 του άνω άρθρου, οι οποίοι υπάλληλοι δεν υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη για τη μη καταβολή των πάσης φύσεως οφειλόμενων φόρων, τελών και εισφορών προς το Δημόσιο και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

 

Κείμενο Αρθρου

Ειδικαί περιπτώσεις προσωπικής κρατήσεως

1. Προσωπική κράτησις χωρεί:

α) Κατά των διευθυνόντων, εντεταλμένων και συμπραττόντων συμβούλων, διοικητών, γενικών διευθυντών των Ανωνύμων Εταιριών και κατά παντός ετέρου προσώπου εντεταλμένου, είτε αμέσως εκ του νόμου, είτε εξ ιδιωτικής βουλήσεως, δια την διοίκησιν ή διαχείρισιν, είτε καθ' οιονδήποτε τρόπον αναμιχθέντος ενεργώς εις ταύτας, διωκομένων σωρευτικώς ή μη κατά την κρίσιν του διώκοντος Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου. Ελλείψει απάντων των ανωτέρω το μέτρο λαμβάνεται κατά του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Ωσαύτως ο πρόεδρος διώκεται εάν ασκή πράγματι καθήκοντα ενός των ανωτέρω.

β) Κατά των διαχειριστών των Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης και εν ελλείψει τοιούτων κατά παντός εταίρου.

γ) Κατά των προέδρων και γενικών γραμματέων των συνεταιρισμών, και των σωματείων, σωρευτικώς ή μη.

δ) Κατά των εν Ελλάδι πρακτόρων, αντιπροσώπων, αντιπροσώπων και εν γένει εκπροσώπων αλλοδαπών νομικών προσώπων νομίμως συνεστημένων.

2. Η λήψις του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου μέτρου χωρεί δια παν χρέος προς το Δημόσιον των εν αυτή νομικών προσώπων.

3. Το μέτρον τούτο λαμβάνεται κατά των εδαφίοις α'-δ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσώπων δια την είσπραξιν των χρεών άτινα ήσαν βεβαιωμένα εις το Δημόσιον Ταμείον κατά τον χρόνον της αναλήψεως των καθηκόντων των ή εβεβαιώθησαν κατά την διάρκειαν της θητείας των, έστω και αν τα πρόσωπα ταύτα απέβαλον την ιδιότητά των καθ' οιονδήποτε τρόπον. Τα πρόσωπα ταύτα προσωποκρατούνται και μετά την λύσιν των νομικών προσώπων δια χρέη βεβαιωθέντα μετά την λήξιν της θητείας των και γεννηθέντα κατά τον χρόνον ταύτης.

4. Προσωπική κράτησις χωρεί κατά του διαχειριστού ή τυχόν

διορισθέντος επόπτου της υπό αναγκαστικήν διαχείρισιν τελούσης επιχειρήσεως μετά εξάμηνον από της αναλήψεως των καθηκόντων των εις περίπτωσιν καθυστερήσεως πληρωμής των πάσης φύσεως οφειλών της υπό αναγκαστικήν διαχείρισιν επιχειρήσεως προς το Δημόσιον, των

δημιουργουμένων από της αναλήψεως της διαχειρίσεως ή της εποπτείας.

 


Αρθρο: 70

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Διάρκεια προσωπικής κρατήσεως

Λήμματα
Διάρκεια προσωπικής κράτησης

 

Κείμενο Αρθρου

Ο κρατηθείς απολύεται:

1. Μετ' έγγραφον εντολήν: α) του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου, εις ον κατέβαλε το δι' ο εκρατήθη χρέος, μετά των προσαυξήσεων, τόκων και τυχόν δικαιωμάτων και εξόδων εκτελέσεως, β) του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου εις ο έχει βεβαιωθεί το χρέος ή εις ον προσήχθη ο οφειλέτης και χορήγησιν υπό τινος τούτων ή των κατά νόμον αρμοδίων οργάνων, διευκολύνσεως τμηματικής καταβολής ή και αναστολής της εισπράξεως του χρέους κατά τας αρμοδιότητας αυτών, γ) των εν τη περιπτώσει β' Διευθυντών Δημοσίων Ταμείων εφόσον ο οφειλέτης καταβάλλει το 1/3 τουλάχιστον του χρέους δι' ο εκρατήθη, αναστελλομένης αμα της προσωπικής κρατήσεως δια χρονικόν διάστημα ουχί μείζον του διμήνου και εφόσον δεν εξεδόθη απόφασις του κατά την παράγραφον 4 του άρθρου 3 του παρόντος Ν. Διατάγματος αρμοδίου οργάνου.

2. Αυτοδικαίως εάν η κράτησις διήρκησε προκειμένου περί βασικής οφειλής δι'ην εκρατήθη, δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) δέκα πέντε (15) ημέρες, είκοσι χιλιάδων (20.000) ένα (1) μήνα, πεντήκοντα χιλιάδων (50.000) τρεις (3) μήνας, εκατόν χιλιάδων (100.000) εξ (6) μήνας, προκειμένου δε περί οφειλής ανωτέρου ποσού εν (1) έτος. Δια τον προσδιορισμόν του ανωτέρω ορίου διαρκείας της προσωπικής κρατήσεως λαμβάνονται υπ' όψιν αθροιστικώς τα χρέη δι' άτινα έχουν εκδοθεί εντάλματα προσωπικής κρατήσεως και έχουν αποστολή εις την φυλακήν εις ην κρατείται ο οφειλέτης, ανεξαρτήτως των Αρχών αίτινες εξέδωσαν ταύτα.

 


Αρθρο: 71

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Επαύξησις διαρκείας προσωπικής κρατήσεως

Λήμματα
Επαύξηση διαρκείας προσωπικής κράτησης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Προκειμένου περί οφειλετών: α) εξ ελλειμάτων δημοσίας διαχειρίσεως,

β) εξ επιδικασθείσης τω Δημοσίω αποζημιώσεωςεκ ποινικού αδικήματος, γ) εκ προστίμου ή χρηματικής ποινής επί λαθρεμπορία ή παραβάσει των Τελωνειακών νόμων, των περί μονοπωλίων, των περί χαρτοσήμου, των περί καπνού και των περί προστασίας εθνικού νομίσματος νόμων και δ) εκ χρηματικής ποινής και δικαστικών εξόδων επιβληθέντων αυτοίς δια παραβάσεις αγορανομικών διατάξεων, το ανώτατον όριον της προσωπικής κρατήσεως κατά τις διακρίσεις του προηγουμένου άρθρου διπλασιάζεται.

2. Η δυνάμει εντάλματος του Δημοσίου Ταμείου διαταχθείσα προσωπική κράτησις του οφειλέτου αναστέλλεται διαρκούσης της τυχόν προφυλακίσεως αυτού βάσει δικαστικού εντάλματος ή της φυλακίσεώς του συνεπεία καταδικαστικής αποφάσεως.

 


Αρθρο: 72

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Επανάληψις διώξεως προσωποκρατηθέντων

Λήμματα
Επανάληψη δίωξης προσωποκρατηθέντων

 

Κείμενο Αρθρου

Οι κατά τας διατάξεις των άρθρων 70 και 71 του παρόντος Ν.Διατάγματος απολυθέντες συνεπεία συμπληρώσεως εν τη φυλακή του ανωτάτου ορίου προσωπικής κρατήσεως, δεν δύνανται να προσωποκρατηθούν εκ νέου δια την πληρωμήν του αυτού χρέους προ της παρόδου έτους από της εκ των φυλακών απολύσεως αυτών.

 


Αρθρο: 73

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Ανακοπαί υπό του οφειλέτου

Λήμματα
Ανακοπές από τον οφειλέτη

Σχόλια
Απαράδεκτη η άσκηση δεύτερης ανακοπής άρθρου 73 παρ. 1 ΚΕΔΕ κατά της ίδιας διοικητικής πράξης. ΔΕφΑθ 3664/92 ΕλλΔνη 34/697. Τα τελευταία εδάφια της § 3 μέσα σε "" τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 12 ν. 1867/1989.

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΑΝΑΚΟΠΑΙ

1. Η προ της ενάρξεως της εκτελέσεως ανακοπή του οφειλέτου ασκείται: α) κατά της εκδοθείσης ατομικής ειδοποιήσεως, β) κατά του εκδοθέντος και μη εκτελεσθέντος εντάλματος προσωπικής κρατήσεως και γ) κατά του νομίμου τίτλου, εκδικάζεται δε υπό των καθ' ύλην αρμοδίων δικαστηρίων κατά τας διατάξεις των άρθ. 583-595 του ΚΠολΔ.

Δια ταύτης επιτρέπεται η προβολή πάσης αντιρρήσεως ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου ως και η αμφισβήτησις του κατ' ουσίαν βασίμου της απαιτήσεως του Δημοσίου εφ' όσον ο προσδιορισμός ταύτης δεν έχει ανατεθή εις δικαστήρια ή εις διοικητικάς επιτροπάς αποφαινομένας μετά δυνάμεως δεδικασμένου.

2. Η κατά της αρξαμένης εκτελέσεως ανακοπή του οφειλέτου ασκείται ενώπιον πάντοτε του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου της εκτελέσεως και δια τους κάτωθι περιοριστικούς αναφερομένους λόγους:

α) Εάν η εκτέλεσις εχώρησε βάσει ακύρου τίτλου προς είσπραξιν.

β) Εάν το χρέος απεσβέσθη δια καταβολής ή δια συμψηφισμού κατά τας διατάξεις του άρθρου 83 του παρόντος Ν.Δ/τος ή συνεπεία διαγραφής, αποδεικνυομένων εγγράφως.

γ) Εάν επιγενομένως απεσβέσθη άλλως το χρέος του οφειλέτου, της αποσβέσεως αποδεικνυομένης εγγράφως.

δ) Εάν το χρέος παρεγράφη.

ε) Εάν ο διωκόμενος ως διάδοχος του υποχρέου δεν είναι ο νόμω υπόχρεως.

στ) Εάν ο διωκόμενος δεν υπόκειται εις προσωπικήν κράτησιν και

ζ) Εάν κατά την εκτέλεσιν εχώρησαν παραλείψεις ή ακυρότητες, τηρουμένων των εν άρθρω 75 του παρόντος Ν.Δ/τος οριζομένων.

Αμφισβήτησις άλλη περί της υπάρξεως της οφειλής προς το Δημόσιον είναι απαράδεκτος εν τη διαδικασία ταύτη.

3. Η ασκηθείσα ανακοπή εν ουδεμία περιπτώσει αναστέλλει την εκτέλεσιν. Ασκηθείσης όμως ανακοπής κατά της διοικητικής εκτελέσεως ο οφειλέτης δύναται δι' αιτήσεώς του απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και εκδικαζομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και εκδικαζομένης κατά την διαδικασίαν των ασφαλιστικών μέτρων να αιτήσηται την αναστολή της εκτελέσεως.

"Προϋπόθεση για τη χορήγηση αναστολής από το Δικαστήριο είναι η πιθανολόγηση της ευδοκίμησης της ανακοπής.

Με προφορική αίτηση του πληρεξουσίου του ανακόπτοντος δύναται να χορηγηθεί και σημείωμα προσωρινής αναστολής μέχρι την έκδοση απόφασης για την αίτηση αναστολής."

~Για την αντισυνταγματικότητα του άρθρου 73 παρ. 3 του Κ.Ε.Δ.Ε. βλέπε απόφαση Σ.Τ.Ε. 3407/1988.~

 


Αρθρο: 74

Ημ/νία: 19.10.2001

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΡΙΤΟΥ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Ανακοπή τρίτου

Λήμματα
Ανακοπή τρίτου

Σχόλια
Για την κατά ποσό αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων βλ. ήδη άρθρ. 3 Ν. 2207/1994. - Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την περ. η' του Ν. 2948/2001 (Α 242), και ισχύουν από 19.10.2001.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ανακοπήν κατά της διοικητικής εκτελέσεως δικαιούται ν' ασκήση πας τρίτος εφ' όσον προσβάλλεται το δικαίωμα κυριότητος αυτού επί του αντικειμένου της εκτελέσεως.

Η ανακοπή δέον να απευθύνεται κατά του επισπεύδοντος την εκτέλεσιν Δημοσίου και κατά του οφειλέτου, εγγράφεται δε εντός 30 ημερών από της καταθέσεως αυτής εις τα βιβλία διεκδικήσεων εάν αφορά ακίνητον. "Aρμόδια προς εκδίκαση της ως άνω ανακοπής είναι τα Πολιτικά Δικαστήρια. Η κατά τόπο και καθ' ύλην αρμοδιότης αυτών, αναλόγως της αξίας των κατασχεθέντων κατά τον γενόμενο προσδιορισμό από τον ανακόπτοντα, προσδιορίζονται κατά τις γενικές διατάξεις του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας".

2. Περαιωθήσης της εκτελέσεως ο τρίτος δύναται να ασκήση ανακοπήν κατά του υπερθεματιστού εντός αποσβεστικής προθεσμίας επί μεν κινητών ενός έτους από της παραδόσεως αυτών εις τον υπερθεματιστήν, επί δε ακινήτων πέντε ετών από της μεταγραφής της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως.

3. Εάν ο τρίτος ήσκησεν ανακοπήν δύναται να αιτήσηται την αναστολήν της εκτελέσεως επί μεν κινητών μέχρι της παραδόσεως αυτών εις τον υπερθεματιστήν, επί δε ακινήτων μέχρι της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως.

 


Αρθρο: 75

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Παραλείψεις και ακυρότητες πράξεων εκτελέσεως

Λήμματα
Παραλείψεις και ακυρότητες πράξεων εκτελέσεως

 

Κείμενο Αρθρου

1. Παράλειψις ή ακυρότης των πράξεων εκτελέσεως δύναται να προταθή υπό του οφειλέτου αν αύτη αποδεικνύεται εξ αυτών τούτων των πράξεων και αν κατά την κρίσιν του Δικαστηρίου επήλθεν εις αυτόν βλάβη, μη δυναμένη να επανορθωθή άλλως ή κηρυσσομένης της ακυρότητος.

Ο οφειλέτης δύναται προσέτι να ανακόψη τον πλειστηριασμόν αν δεν εκοινοποιήθη εις αυτόν εγκύρως το πρόγραμμα πλειστηριασμού. Ο λόγος ούτος ανακοπής δύναται να προταθή και υπό των ενυποθήκων δανειστών.

2. Μετά παρέλευσιν 10 ημερών από του πλειστηριασμού δεν επιτρέπεται εις τον οφειλέτην ανακοπήν ακυρώσεως των μέχρι του πλειστηριασμού πράξεων της εκτελέσεως. Ωσαύτως μετά παρέλευσιν 10 ημερών από του

πλειστηριασμού δεν επιτρέπεται ανακοπή ακυρώσεως του πλειστηριασμού εις τον οφειλέτην και τους ενυποθήκους δανειστάς εάν εκοινοποιήθη εις αυτούς εγκύρως το πρόγραμμα πλειστηριασμού ή οπωσδήποτε έλαβον γνώσιν αυτού μέχρι και της ημέρας διενεργείας του, κατ' ουδεμίαν δε περίπτωσιν μετά παρέλευσιν 3 μηνών από ταύτης.

3. Ακυρουμένης της εκτελέσεως δια τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως συνεπεία παραλείψεως προθεσμίας ή δικονομικού τύπου, ο εις ου την υπαιτιότητα οφείλεται η ακυρότης αύτη δύναται να υποχρεωθή δια της αυτής αποφάσεως και εις την πληρωμήν των εξόδων εις α υπεβλήθη τόσον το Δημόσιον, όσον και ο καθ' ου η εκτέλεσις οφειλέτης αυτού.

~Για την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων β' εδαφίου παρ. 2 άρθρου 75 ΚΕΔΕ βλέπε απόφαση ΑΕΔ 2/1999 και την απόφαση ΑΕΔ 12/1999 και απόφαση Σ.Τ.Ε. 5948/1995~

 


Αρθρο: 75Α

Ημ/νία: 31.12.2013

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΚΕΔΕ)

Σχόλια
-Το παρόν άρθρο προσετέθη με την παρ.8 του άρθρου 7 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α΄288/31.12.2013)και σύμφωνα με την παρ.11 του ιδίου άρθρου και νόμου ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ την 1η Ιανουαρίου 2014.

 

Κείμενο Αρθρου

« Παραλείψεις, ακυρότητες ή πλημμέλειες κατά τη διαδικασία απόκτησης οποιουδήποτε νόμιμου τίτλου σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, καθώς και κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης, δύνανται να προταθούν από τον οφειλέτη ως λόγος ακύρωσης, μόνο εάν αυτός επικαλείται και αποδεικνύει ότι εξαιτίας τους υπέστη βλάβη, η οποία δεν μπορεί να θεραπευτεί παρά μόνο με την ακύρωση.»

 


Αρθρο: 76

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Εξοδα και δικαιώματα εκτέλεσης

Λήμματα
Εξοδα και δικαιώματα εκτέλεσης

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 1882/1990.

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

"Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα δικαιώματα και έξοδα της διοικητικής εκτέλεσης, τα δικαιώματα για την επίδοση ατομικών ειδοποιήσεων στους οφειλέτες του Δημοσίου ή τρίτων που τα έσοδά τους εισπράττονται μέσω των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών.

Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται το ύψος των δικαιωμάτων και εξόδων εκτέλεσης, τα δικαιούχα πρόσωπα, ο τρόπος είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Τα παραπάνω δικαιώματα θεωρούνται ως έξοδα εκτέλεσης".

 


Αρθρο: 77

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Εκκαθάρισις και προσδιορισμός εξόδων εκτελέσεως

Λήμματα
Εκκαθάριση και προσδιορισμός εξόδων εκτελέσεως

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα κατά την διοικητικήν εκτέλεσιν έξοδα εκτελέσεως και δικαιώματα εκκαθαρίζονται και προσδιορίζονται υπό του Ειρηνοδικείου του τόπου της εκτελέσεως επί τη βάσει πίνακος συντασσομένου υπό του δικαιούχου και υποβαλλομένου δι' αιτήσεώς του εις τον Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου, όστις δι' εγγράφου του, διαλαμβάνοντος και τας τυχόν παρατηρήσεις του επί της νομιμότητος και της ακριβείας των ποσών, διαβιβάζει τούτο εις το Ειρηνοδικείον.

Το έγγραφον του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου, μετ' αποσπάσματος του πίνακος, κοινοποιείται προς τον οφειλέτην.

Η υπό του Ειρηνοδικείου εκκαθάρισις, ενεργουμένη άνευ κλήσεως του οφειλέτου και προσδιορισμού δικασίμου, δέον να περατωθή εντός μηνός από της περιελεύσεως αυτώ του εγγράφου του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου, ουχί πάντως ενωρίτερον των 10 ημερών από ταύτης.

2. Κατά της εκδοθείσης υπό του Ειρηνοδικείου αποφάσεως εκκαθαρίσεως, ήτις γνωστοποιείται εγγράφως υπό του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου εις τον οφειλέτην και τον δικαιούχον, επιτρέπεται έφεσις, μη κοινοποιουμένη εις τον εισαγγελέα, υπό του οφειλέτου, του δικαιούχου και του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου εντός 15 ημερών από της γνωστοποιήσεως, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, εις την περιφέρειαν του οποίου υπάγεται το Ειρηνοδικείον, δικάζοντος κατά την διαδικασίαν της εκουσίας δικαιοδοσίας.

3. Εάν η εκτέλεσις περατωθή δι' οριστικής κατακυρώσεως, πρόκειται δε να συνταχθή πίναξ κατατάξεως, ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου αποστέλλει επί αποδείξει προς τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον πίνακα δαπανών εκτελέσεως, εντός της κατά τα άρθρα 28 και 55 του παρόντος Ν.Δ/τος προθεσμίας προς αναγγελίαν του Δημοσίου, ίνα καταταγή δι' αυτάς, βεβαιουμένης της εγκαίρου παραλαβής δια σημειώματος του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου επί του ληφθέντος πίνακος.

4. Ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος προσαρτά τω φακέλλω εκτελέσεως πίνακα των δικαιωμάτων και δαπανών του, άνευ τηρήσεως της κατά τας προηγουμένας παραγράφους διαδικασίας, εφ' όσον μέλλει να συνταχθή πίναξ κατατάξεως.

 


Αρθρο: 78

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Καταβολή εξόδων εκτελέσεως

Λήμματα
Καταβολή εξόδων εκτελέσεως

 

Κείμενο Αρθρου

1. Απαντα τα κατά το άρθρον 76 του παρόντος Ν.Δ/τος δικαιώματα και έξοδα εκτελέσεως και τα έξοδα μεταφοράς των κατασχεθέντων, πλην των δικαιωμάτων του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, δι' α μέλλει να συνταχθή πίναξ κατατάξεως, εκκαθαριζόμενα και προσδιοριζόμενα κατά την διαδικασίαν του άρθρου 77 του παρόντος Ν.Δ/τος, προκαταβάλλονται τοις δικαιούχοις υπό του επισπεύδοντος την εκτέλεσιν Δημοσίου Ταμείου, ιδία αυτού αρμοδιότητι, βάσει αποδείξεων τούτων, ανεξαρτήτως αν μέλλη να συνταχθή πίναξ κατατάξεως.

2. Κατά την ιδίαν διαδικασίαν προκαταβάλλονται υπό του ως άνω Δημοσίου Ταμείου εις το τέλος εκάστου τριμήνου τα έξοδα διατηρήσεως και φυλάξεως των κατασχεθέντων ως και τα τυχόν προς τον σκοπόν τούτον καταβαλλόμενα μισθώματα.

3. Τα εν ταις προηγουμέναις παρ. 1 και 2 προκαταβαλλόμενα υπό του Δημοσίου δικαιώματα και έξοδα εν γένει βεβαιούνται ως δημόσιον έσοδον εις τα καταβαλόντα Δημόσια Ταμεία και εισπράττονται εις βάρος των οικείων οφειλετών του Δημοσίου.

4. Εν περιπτώσει διαγραφής του συνόλου του προς το Δημόσιον χρέους δι' ο επεβλήθη η κατάσχεσις, διαγράφονται οίκοθεν δια πράξεως του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου και τα βεβαιωθέντα έξοδα και δικαιώματα εν γένει.

 


Αρθρο: 79

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Καταβολή εξόδων εκτελέσεως εν περιπτώσει αναστολής

Λήμματα
Καταβολή αξιώσεων εκτέλεσης σε περίπτωση αναστολής

 

Κείμενο Αρθρου

Κατ' ουδεμίαν περίπτωσιν επιτρέπεται αναστολή πλειστηριασμού των κατασχεθέντων ή των ληφθέντων αναγκαστικών μέτρων άνευ προηγουμένης καταβολής των γενομένων εξόδων και των δικαιωμάτων εν γένει της εκτελέσεως.

Τα αυτά ισχύουν και εν περιπτώσει εκουσίας απαλλοτριώσεως ή διαθέσεως κατά τα εν άρθρω 13 του παρόντος Ν.Διατάγματος.

Αμφισβητουμένου του ποσού των εξόδων και των δικαιωμάτων εν γένει, ταύτα παρακατατίθενται παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, δια συστάσεως γραμματίου παρακαταθήκης, κατά πρόχειρον υπολογισμόν γινόμενον υπό του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου μέχρι της

εκκαθαρίσεως τούτων κατά το άρθρον 77 του παρόντος Ν.Δ/τος. Το γραμμάτιον παρακαταθήκης εξοφλείται τη εντολή του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου.

 


Αρθρο: 80

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Ευθύναι περί τη βεβαίωσιν

Λήμματα
Ευθύνες για τη βεβαίωση

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οικονομικοί Εφοροι ή άλλοι εντεταλμένοι την βεβαίωσιν των δημοσίων εσόδων υπάλληλοι, οίτινες δεν ήθελον αποστείλει εις το οικείον Δημόσιον Ταμείον τα προς βεβαίωσιν των εσόδων αναγκαία στοιχεία, εντός μηνός από της λήξεως της κατά τους κειμένους νόμους οριζομένης προθεσμίας προς βεβαίωσιν των δημοσίων εσόδων, ή από της λήξεως της κατά τον νόμον σχετικής διαδικασίας, ελέγχονται πειθαρχικώς κατά τας διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικος.

Εν δολία υποτροπή δύναται να επιβληθή και η ποινή της οριστικής παύσεως.

2. Εις πειθαρχικόν έλεγχον ωσαύτως υπόκεινται, κατά τας περί αυτών ισχυούσας διατάξεις, οι υπάλληλοι Γραμματείας Δικαστηρίων, οίτινες εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου εκάστου μηνός δεν ήθελον αποστείλει εις το αρμόδιον Δημόσιον Ταμείον τους τίτλους εισπράξεως των επιβληθέντων βάσει οριστικών αποφάσεων, εκδοθεισών κατά τον προηγούμενον μήνα, δικαστικών εξόδων, τελών προστίμων και χρηματικών ποινών.

Η διάταξις του τελευταίου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου ισχύει και εν προκειμένω.

3. Εις τον αυτόν πειθαρχικόν έλεγχον υπόκεινται οι Διευθυνταί, οι Ελεγκταί και οι επί της βεβαιώσεως των εσόδων Ταμιακοί υπάλληλοι, οίτινες δεν ήθελον εκδώσει εντός μηνός από της παραλαβής των τίτλων εισπράξεως τα αποδεικτικά παραλαβής εισπρακτέων εσόδων.

 


Αρθρο: 81

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Ευθύναι αστυνομικών οργάνων

Λήμματα
Ευθύνες αστυνομικών οργάνων

 

Κείμενο Αρθρου

Διοικηταί Υπηρεσιών, Τμημάτων ή Σταθμών Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων και πάντες οι εντεταλμένοι την εκτέλεσιν των ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως, αίτινες εντός της προθεσμίας του άρθρου 64 του παρόντος Ν.Δ/τος από της παραλαβής των αποσταλέντων αυτοίς ενταλμάτων δεν ήθελον εκτελέσει ταύτα αδικαιολογήτως, ελέγχονται πειθαρχικώς κατά τας υπό των οικείων οργανισμών των Σωμάτων τούτων ισχυούσας πειθαρχικάς διατάξεις.

 


Αρθρο: 82

Ημ/νία: 14.08.2015

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης

Λήμματα
Διαγραφή των χρεών προς το Δημόσιο

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο Α.3. της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 ΦΕΚ Α 107/9.5.2013. ================================================ - Στην περίπτ. α΄της παρ.1 του παρόντος: μετά τις λέξεις 'οι έρευνες' προσετέθησαν οι εντός «» λέξεις, * μετά τη λέξη 'τρίτων' διεγράφη το κόμμα και οι εντός «» λέξεις τίθενται αντικατασταθείσες, ενώ, μετα τη λέξη 'πτωχό' ετέθη τελεία και *διεγράφησαν λέξεις, με τις υποπαρ.Δ1.1.,2.,3. του άρθρου 2 παρ.δ του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94/14.8.2015). -* Στην περίπτ.β΄της παρ.1 του παρόντος διεγράφησαν οι λέξεις 'εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω των δέκα χιλιάδων (10.000)ευρώ' με την υποπαρ.Δ.1.4 του άρθρου 2 παρ.δ του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94/14.8.2015). - Στην περίπτ. γ΄της παρ.3 του παρόντος προσετέθησαν οι λέξεις 'και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα', ενώ, οι λέξεις 'των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013 όπως ισχύει' τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την υποπαρ.Δ.1.5 και 6 του άρθρου 2 παρ.δ του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94/14.8.2015).

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες «με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής διοίκησης» και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυποχρέων ή απαιτήσεων αυτών έναντι τρίτων ή διαπιστώθηκε η καθ' οποιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 επ. Α.Κ. και ειδικότερα διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων [*διεγράφη το κόμμα] «ή με διαδικασία εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης», εφόσον πρόκειται για πτωχό. [*διεγράφησαν λέξεις]

β. Έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, [*διεγράφησαν λέξεις] κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α' 43) δίωξης ή δεν είναι δυνατή η υποβολή της.

γ. Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, ο οποίος πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών.

Προκειμένου για εταιρείες που τελούν υπό κρατικό έλεγχο ή στις οποίες ασκείται κρατική εποπτεία και οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση ή πτώχευση, απαιτείται η αναγγελία του Δημοσίου στις ανωτέρω διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης και η συνδρομή των περιπτώσεων β' και γ'.

Προκειμένου για οφειλές που αφορούν κοινότητες ομογενειακών οργανώσεων που έχουν στην κυριότητά τους ελληνικά σχολεία στην αλλοδαπή απαιτείται η συνδρομή της περίπτωσης γ'.

2. Οι πράξεις του χαρακτηρισμού των επιδεκτικών ή ανεπίδεκτων είσπραξης και της καταχώρισης των απαιτήσεων σε ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης γίνονται:

α) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας για την αναγκαστική είσπραξη φορολογικής ή τελωνειακής υπηρεσίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων ή της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών κατά περίπτωση, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή μέχρι ενάμισυ εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ,

β) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω του ενάμισυ εκατομμυρίου (1.500.000) ευρώ.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη Κλιμακίου ή Τμήματος ή Διεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συγκροτείται με απόφαση της Ολομέλειάς του, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή κάτω του ενάμισυ εκατομμυρίου (1.500.000) ευρώ.

3. Από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση:

α) αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή της,

β) δεν χορηγείται στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία ούτε άλλο νομίμως προβλεπόμενο πιστοποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν πρόκειται για είσπραξη χρημάτων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του Δημοσίου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό, γ) δεσμεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί «και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα» των παραπάνω προσώπων κατ' ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας «των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 όπως ισχύει».

Το Δημόσιο διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά του για την είσπραξη της οφειλής ή συμψηφισμού και μετά την καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης.

4. Με τη διαδικασία της παραγράφου 2 οφειλή που έχει καταχωρισθεί, κατά τα ανωτέρω, ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη, εάν πριν την παραγραφή της, διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησής της είτε από τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο.

5. Με απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων μπορεί να εκχωρεί τις αρμοδιότητές του και να ορίζει άλλα όργανα για την υποβολή της σύμφωνης γνώμης της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, να ρυθμίζει τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, να ορίζει κάθε σχετικό θέμα με τη διαχείριση και την παρακολούθηση αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διοικητικής Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μπορεί να μεταβάλλονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και του επαναχαρακτηρισμού τους ως εισπράξιμων και να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τις συνέπειες και τα χρονικά όρια ισχύος των συνεπειών της καταχώρισης.»

 


Αρθρο: 82Α

Ημ/νία: 09.05.2013

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ

Τίτλος Αρθρου
Διαγραφή των οφειλών προς το Δημόσιο

Σχόλια
Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο Α. 4. της παρ. Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 ΦΕΚ Α 107/9.5.2013.

 

Κείμενο Αρθρου

« 1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης, σύμφωνα με το άρθρο 82 δύνανται να κριθούν διαγραπτέες και να διαγραφούν και πριν από την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες στις περιπτώσεις α' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 82 ενέργειες για το χαρακτηρισμό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης,

β. έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές ενέργειες για την ανταλλαγή των πληροφοριών και των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης για τα κράτη με τα οποία υφίστανται αντίστοιχες συμφωνίες και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον με τα κράτη - μέλη της Ε.Ε.,

γ. έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων,

δ. έχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος των οφειλετών κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α' 43), εφόσον προβλέπεται, με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

2. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους που δεν έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 82 μπορούν να διαγραφούν, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1, εφόσον εμπίπτουν αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες κατηγορίες οφειλών:

α. οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά,

β. οφειλές ανά φορολογούμενο μικρότερες του ποσού του εκάστοτε ελάχιστου ποσού φόρου από την καταβολή του οποίου απαλλάσσεται ο φορολογούμενος.

3. Η διαγραφή των απαιτήσεων και η καταχώρισή τους σε ειδικά βιβλία διαγραφών γίνεται:

α) με απόφαση του αρμόδιου Κλιμακίου, Τμήματος ή Διεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων ή της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, κατά περίπτωση, και μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1,

β) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων ή της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών κατά περίπτωση για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.

γ) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων ή της Δ/νσης Τελωνειακών Διαδικασιών κατά περίπτωση μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 82.

4. Μέχρι 31.12.2013 προκειμένου να εκκαθαριστεί το χαρτοφυλάκιο ληξιπρόθεσμων οφειλών παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής βασικών οφειλών που έχουν γεννηθεί προ του 1993 και είναι μικρότερες του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ ανά φορολογούμενο, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται άλλες βασικές οφειλές του ίδιου προσώπου. Η διαγραφή των παραπάνω οφειλών γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

5. Με απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ρυθμίζει τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία διαγραφών, να ορίζει κάθε σχετικό θέμα με τη διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διοικητικής Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μπορεί να μεταβάλλονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία διαγραφών.»

 


Αρθρο: 83

Ημ/νία: 07.03.2016

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
«Ενέργειες και αποτελέσματα συμψηφισμού

Λήμματα
Ενέργειες και αποτελέσματα συμψηφισμού

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011). - Σύμφωνα με την περ. 10 της υποπαραγράφου Α.1. του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 ΦΕΚ Α 107/9.5.2013 "Το Δημόσιο προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε." -Οι πρώην (εντός παρενθέσεως)παρ.5 και 6 του παρόντος αναριθμήθηκαν σε νυν παρ.6 και 7 αντιστοίχως και προσετέθη η εντός «» παρ.5, με την παρ.9 του άρθρου 7 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α΄288/31.12.2013)και σύμφωνα με την παρ.11 του ιδίου άρθρου και νόμου ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ την 1η Ιανουαρίου 2014. ========================== - Η παρ. 2α του παρόντος προστέθηκε με την παρ. 9α του άρθρου 60 του ν.4370/2016 (ΦΕΚ Α' 37/7.3.2016).

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

1. Βέβαιη και εκκαθαρισμένη χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, η οποία αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο, συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη αυτού προς το Δημόσιο.

2. Ο συμψηφισμός προτείνεται με δήλωση του οφειλέτη που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη του χρέους. Ο συμψηφισμός μπορεί να ενεργείται και αυτεπάγγελτα, με πράξη του προϊσταμένου της ίδιας υπηρεσίας, εφόσον από τα υπάρχοντα στοιχεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη. Απαίτηση του Δημοσίου παραγεγραμμένη αντιτάσσεται σε συμψηφισμό για μια τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής. Η δήλωση του οφειλέτη για συμψηφισμό της απαίτησης κατά του Δημοσίου ή το έγγραφο του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. για αυτεπάγγελτο συμψηφισμό κοινοποιείται στην εκκαθαρίζουσα την απαίτηση υπηρεσία, η οποία υποχρεούται σε άμεση απόδοση του συμψηφισθέντος ποσού.

«2α. Δεν επιτρέπεται ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός χρηματικών απαιτήσεων, που επιδικάζονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 41 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, λόγω διαπίστωσης παραβιάσεων της Σύμβασης αυτής ή των Πρωτοκόλλων της, εξαιρουμένων των απαιτήσεων που επιδικάζονται για την παραπάνω αιτία προς αποκατάσταση υλικής ζημίας.»

3. Με τις πιο πάνω προϋποθέσεις επιτρέπεται ο συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου με χρέη προς το Δημόσιο που καταβάλλονται με ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης φόρου ή άλλου εσόδου. Η δήλωση συμψηφισμού, που υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, δεν απαλλάσσει τον οφειλέτη από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης υποβολής της.

4. Με το συμψηφισμό οι αμοιβαίες απαιτήσεις αποσβένονται από την ημερομηνία που συνυπήρξαν και κατά το μέρος που καλύπτονται, με την επιφύλαξη των άρθρων 89 και 94 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α').

«5. Αναστολή είτε του νόμιμου τίτλου βεβαίωσης ή είσπραξης είτε της ταμειακής βεβαίωσης είτε των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, από το νόμο ή βάσει απόφασης δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου, δεν εμποδίζει τη διενέργεια του συμψηφισμού.»

"6".(5). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η ειδικότερη διαδικασία, με την τήρηση των οποίων εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη του προς το Δημόσιο.

"7".(6). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.»

 


Αρθρο: 84

Ημ/νία: 05.04.2013

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Κοινοποιήσεις

Λήμματα
Κοινοποιήσεις

Σχόλια
- Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 22 Ν. 2971/2001, η παρ. 2 του παρόντος εφαρμόζεται σε κοινοποιήσεις που αφορούν στη λύση παραχώρησης ή μίσθωσης αιγιαλού, όταν ο παραχωρησιούχος ή μισθωτής είναι αγνώστου διαμονής. - Η παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου 33 Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81/05.04.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1. Αι κατά το παρόν Ν.Δ/μα κοινοποιήσεις ενεργούνται άνευ ειδικής εγγράφου παραγγελίας του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου υπό δικαστικού επιμελητού ή ταμιακού υπαλλήλου ή υπαλλήλου του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου κατά τας διατάξεις του ΚΠολΔ.

2. Αι προς τους αγνώστου διαμονής και τους εν τω εξωτερικώ διαμένοντας γνωστής διαμονής, κοινοποιήσεις γίνονται εις τον κατά το άρθρον 142 του ΚΠολΔ τυχόν διορισθέντα αντίκλητον, κατά πάσαν δε περίπτωσιν δύνανται να γίνουν εις τον σύζυγον, ένα των γονέων ή αδελφών ή άλλων εξ αίματος συγγενών του προς ον η επίδοσις μέχρι 4ου βαθμού εκ πλαγίου, εχόντων ηλικίαν ουχί κατωτέραν των 17 ετών, αρνουμένων δε τούτων να παραλάβουν το κοινοποιούμενον έγγραφον ή τούτων μη ευρισκομένων γίνεται θυροκόλλησις. Εάν ουδείς των ανωτέρω συγγενών υπάρχη η κοινοποίησις γίνεται προς τον Δήμαρχον ή τον Πρόεδρον Κοινότητος ή τον Ιερέα της Ενορίας της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του προς ον η κοινοποίησις οίτινες οφείλουν να τοιχοκολλήσουν το κοινοποιηθέν έγγραφον εις το δημοσιώτερον μέρος και να πέμψουν βεβαίωσιν περί της τοιχοκολλήσεως εις την παραγγείλασαν την κοινοποίησιν Αρχήν. Πάντως η κοινοποίησις θεωρείται συντελεσμένη από της παραλαβής του κοινοποιουμένου εγγράφου υπό των προσώπων τούτων.

«3. Οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 30 και 30Α δύναται να ενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον: α) τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3979/2011, β) το προς ο η επίδοση πρόσωπο έχει γνωστοποιήσει συγκεκριμένο μέσο ως προτιμώμενο, ανεξάρτητα αν έχει συγκατατεθεί ρητά στη χρήση του. Η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ημερομηνία και ώρα παράδοσης του εγγράφου στο ηλεκτρονικό μέσο που δηλώθηκε ως προτιμώμενο. Απόδειξη, που θα φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια ισχύει ως έκθεση επίδοσης. Τα προηγούμενα εδάφια ισχύουν αναλόγως και για την υποβολή της δήλωσης του άρθρου 32. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»

 


Αρθρο: 85

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Εκπροσώπησις του Δημοσίου

Λήμματα
Εκπροσώπηση του Δημοσίου

Σχόλια
Συναφές με την § 2 και το άρθρο 6 § 6 του Ν. 1649/1982. Το β' εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως συμπληρώθηκε από την παραγρ. 30, άρθρ. 19 Ν. 2386/1996.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Επί δικών του παρόντος Ν.Δ/τος το Δημόσιον εκπροσωπεί ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου, καθ' ου στρέφεται και κοινοποιείται παν δικόγραφον επί ποινή απαραδέκτου αυτού. Κατά πάσαν όμως περίπτωσιν επί τη αυτή ως άνω κυρώσει απαιτείται κοινοποίησις του δικογράφου και εις τον Υπουργόν των Οικονομικών. Στην περίπτωση αίτησης αναστολής πλειστηριασμού ή διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης ή αλλαγής του τόπου πλειστηριασμού, η κοινοποίηση αυτής στους πιό πάνω γίνεται το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη δικάσιμο με ποινή το απαράδεκτο.

2. Κατά τας δίκας ταύτας επιτρέπεται αυτοπροσώπως παράστασις και ενέργεια του οφειλέτου.

3. Επί δικών του παρόντος ουδεμία τρέχει κατά την διάρκειαν των δικαστικών διακοπών προθεσμία, πάσα δε προθεσμία αρξαμένη προ των διακοπών, ως και η εξέτασις των μαρτύρων, αναστέλλονται κατά την διάρκειαν των διακοπών, εκτός αν επισπεύδη το Δημόσιον.

~Για την αντισυνταγματικότητα του άρθρου 85 παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε. βλέπε απόφαση Σ.Τ.Ε. 1599/2003.~

 


Αρθρο: 86

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΥΗΤΕΣ-ΜΙΣΘΩΤΕΣ-ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΕΣ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Εγγυηταί

Λήμματα
Εγγυητές

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ

ΕΓΓΥΗΤΑΙ - ΜΙΣΘΩΤΑΙ - ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΑΙ

1. Οσα το παρόν Ν.Δ/μα διαλαμβάνει περί των οφειλετών εφαρμόζονται και κατά των εγγυητών, στερουμένων του ευεργετήματος της διζήσεως.

2. Δι' όσα κατέβαλον οι εγγυηταί υπέρ των οφειλετών έχουν το δικαίωμα, επί τη υποβολή αιτήσεως εις τον Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου, και υπέρ αυτών βεβαίωσιν, γινομένην δια πράξεως του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου, των καταβληθέντων ποσών και την επιδίωξιν της εισπράξεως κατά των οφειλετών συμφώνως τω παρόντι Ν.Διατάγματι. Το ούτω βεβαιούμενον ποσόν εις ουδεμίαν συνέπειαν εκπροθέσμου καταβολής υπόκειται, υπάγεται δε ως προς τον χρόνον παραγραφής εις τας διατάξεις περί παραγραφής των χρεών προς το Δημόσιον.

Το εισπραχθησόμενον ποσόν αποδίδεται, άνευ ουδεμίας κρατήσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εις τον καταβαλόντα εγγυητήν.

Τα τυχόν έξοδα εκτελέσεως προκαταβάλλονται υπό του εγγυητού.

3. Δίκαι δημιουργούμεναι περί την εκτέλεσιν διεξάγονται μεταξύ πρωτοφειλέτου και εγγυητού άνευ συμμετοχής και ευθύνης του Δημοσίου.

 


Αρθρο: 87

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΥΗΤΕΣ-ΜΙΣΘΩΤΕΣ-ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΕΣ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη υπομισθωτών

Λήμματα
Ευθύνη υπομισθωτών

 

Κείμενο Αρθρου

Οι υπομισθωταί μετά των μισθωτών δημοσίων εν γένει προσόδων ή κτημάτων ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι του Δημοσίου δια το προς αυτό οφειλόμενον μίσθωμα, εισπραττόμενον κατά τας διατάξεις του παρόντος Νομοθ. Διατάγματος.

Εν περιπτώσει υπομισθώσεως μέρους μόνον της υπό του Δημοσίου εκμισθωθείσης προσόδου ή κτήματος, η ευθύνη του υπομισθωτού

περιορίζεται εις το ποσόν της υπομισθώσεως.

 


Αρθρο: 88

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΥΗΤΕΣ-ΜΙΣΘΩΤΕΣ-ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΕΣ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα μισθωτών - υπομισθωτών

Λήμματα
Δικαιώματα μισθωτών - υπομισθωτών

 

Κείμενο Αρθρου

Οι μισθωταί των Δημοσίων προσόδων και κτημάτων ως προς τους

υπομισθωτάς και τους φορολογουμένους και οι υπομισθωταί ως προς τους φορολογουμένους καταβάλοντες τας ληξιπροθέσμους εκ της μισθώσεως ή υπομισθώσεως οφειλάς των προς το Δημόσιον, έχουν το δικαίωμα, επί τη υποβολή αιτήσεως εις τον Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου, συνοδευομένης δια τίτλου εκτελεστού, έχοντος τα προσόντα των άρθρων 915 και 916 του ΚΠολΔ, να ζητήσουν την παρά του Ταμείου και υπέρ αυτών βεβαίωσιν και είσπραξιν των οφειλομένων αυτοίς υπό των υπομισθωτών ή φορολογουμένων χρεών εκ της αιτίας ταύτης.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, εάν γεννηθούν διενέξεις, όλαι αι ένεκα της εκτελέσεως ταύτης δημιουργούμεναι δίκαι περί την εκτέλεσιν διεξάγονται μεταξύ των μισθωτών, υπομισθωτών ή φορολογουμένων άνευ συμμετοχής ή ευθύνης του Δημοσίου.

Τα έξοδα εκτελέσεως βαρύνουν τον υπέρ ου η βεβαίωσις μισθωτήν ή υπομισθωτήν.

 


Αρθρο: 89

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας

Λήμματα
Εφαρμογή διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αι διατάξεις του ΚΠολΔ εφαρμόζονται εφ' όσον δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος Ν.Δ/τος τηρουμένης πάντοτε της διατάξεως του άρθρου 75 του παρόντος Ν.Δ/τος δια πάσαν παράβασιν.

 


Αρθρο: 90

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΕΛΕΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Ατέλεια δικογράφων

Λήμματα
Ατέλεια δικογράφων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πάντα εν γένει τα έγγραφα τα εις την διοικητικήν εκτέλεσιν αφορώντα συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

2. Οπου κατά τας διατάξεις του παρόντος οι δικαστικοί επιμεληταί συντάσσουν εκθέσεις ή έτερα έγγραφα, φυλάσσουν ούτοι το πρωτότυπον αυτών και παραδίδουν κεκυρωμένον αντίγραφον κατά τας διατάξεις του Ν.Δ.

1210/1972.

 


Αρθρο: 91

Ημ/νία: 31.12.2013

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τίτλος Αρθρου
Εσοδα τρίτων

Λήμματα
Εσοδα τρίτων

Σχόλια
Οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α' 31). - Σύμφωνα με το εδάφιο δ' της παρ. 8 άρθρου 21 ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α' 199), οι διατάξεις της ανωτέρω παρ. 2 του παρόντος άρθρου 91, δεν έχουν εφαρμογή στον Ε.Ο.Τ.. -Το εντός «» τρίτο εδάφιο της παρ.1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.10 του άρθρου 7 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α΄288/31.12.2013)και σύμφωνα με την παρ.11 του ιδίου άρθρου και νόμου ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ την 1η Ιανουαρίου 2014.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Σε όσες περιπτώσεις ανατίθεται στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες η είσπραξη των εσόδων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νομοθετικού διατάγματος. Χρέη υπέρ νομικών προσώπων και τρίτων που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. για λογαριασμό τους, εφόσον από τις ίδιες διατάξεις των δικαιούχων προβλέπεται επιβάρυνσή τους με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, πρόστιμα, τόκους υπερημερίας, Φ.Π.Α. και γενικώς πάσης φύσεως επιβαρύνσεις, αρχόμενες πριν από τη βεβαίωσή τους στις Δ.Ο.Υ., αυτές θα αναγράφονται στον οικείο χρηματικό κατάλογο. «Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρμόζονται μόνον οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, από την ημερομηνία που το χρέος καθίσταται ληξιπρόθεσμο στη Φορολογική Διοίκηση επιβάλλονται επ' αυτού τόκοι και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.» Εφόσον νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και τρίτοι αποστείλουν για είσπραξη έσοδά τους στις Δ.Ο.Υ., οφείλουν να έχουν πρόβλεψη για τη δαπάνη των εξόδων για τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, τα οποία θα λαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. χωρίς προηγούμενη έγκριση.

2. Τα όργανα του Δημοσίου που κατά τις κείμενες διατάξεις έχουν αρμοδιότητα για παροχή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών ή αναστολή εκτέλεσης που επισπεύδεται κατά οφειλετών του Δημοσίου, έχουν την αυτή αρμοδιότητα και προκειμένου περί εσόδων και οφειλετών του άρθρου αυτού".

3. Επί των συμβεβαιουμένων μετά των δημοσίων εσόδων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται εις πάσαν περίπτωσιν αι διατάξεις του παρόντος Ν.Δ/τος και αι περί παραγραφής των δημοσίων εσόδων διατάξεις.

 


Αρθρο: 92

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Αναπροσαρμογή ποσών και ποσοστών

Λήμματα
Αναπροσαρμογή ποσών και ποσοστών

 

Κείμενο Αρθρου

Τα εν τω παρόντι Ν.Δ/τι αναφερόμενα ποσά και ποσοστά δύνανται να αναπροσαρμόζωνται δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών.

 


Αρθρο: 93

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Διαχρονικόν Δίκαιον

Λήμματα
Διαχρονικό Δίκαιο

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αι διατάξεις του παρόντος Ν.Δ/τος εφαρμόζονται επί εκτελέσεων, αίτινες άρχονται από της ισχύος αυτού. Επί εκκρεμών εκτελέσεων, συμπεριλαμβανομένων και των εκκρεμών αναπλειστηριασμών μέχρι της τελεσιδικίας του πίνακος κατατάξεως, ως και επί εκκρεμών περί την εκτέλεσιν δικών, εφαρμόζονται αι προ της ισχύος του παρόντος Ν.Δ/τος διατάξεις του Π.Δ/τος της 24/27 Αυγούστου 1931.

2. Αι διατάξεις των παρ. 1-5 του άρθρου 86 του καταργουμένου Π.Δ/τος της 24/27 Αυγούστου 1931, περί Κώδικος του νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, ως συνεπληρώθησαν και ετροποποιήθησαν μεταγενεστέρως, διατηρούνται εν ισχύι δια τας μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του άρθρου 104 του Ν.Δ. 321/69 γεγεννημένας αξιώσεις του Δημοσίου.

 


Αρθρο: 94

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Λήμματα
Τελικές διατάξεις

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέχρι θέσεως εν ισχύι των υπό του παρόντος Ν.Δ/τος προβλεπομένων Π.Δ/των, τα περί ων ταύτα θέματα ρυθμίζονται υπό των μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος κειμένων διατάξεων, εφ' όσον αύται δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις αυτού.

 


Αρθρο: 95

Ημ/νία: 01.07.1974

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1974

Λήμματα
Εναρξη ισχύος

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η ισχύς του παρόντος Ν.Δ/τος άρχεται από 1ης Ιουλίου 1974.

2. Από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ/τος καταργείται το Π.Δ/μα της 24/27 Αυγούστου 1931, περί κώδικος του νόμου περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως ως και πάσα γενική ή ειδική διάταξις αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος Ν.Δ/τος ή ρυθμίζουσα θέματα διεπόμενα υπό τούτων.