ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Έτος: 2006

ΦΕΚ: Α 103 20060525

Τέθηκε σε ισχύ: 25.06.2006

Ημ.Υπογραφής: 19.05.2006

Τίτλος
Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)

Σχόλια
- Ο παρών Κώδικας καταργήθηκε από 20.03.2013 με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013), εκτός από τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 1, τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 άρθρου 1 και τις διατάξεις των άρθρων 58 και 61, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις περιπτ. α και β άρθρου 99 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 20.03.2013

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Τίτλος Αρθρου
Ορισμός ναρκωτικών

Σχόλια
- *** ΠΡΟΣΟΧΗ *** Το παρόν άρθρο καταργείται από 20.03.2013 με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013), εκτός από τις διατάξεις της παρ. 2 και τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3, που διατηρούνται σε ισχύ με την περίπτ. α άρθρου 99 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013). ___________________________________________________________ - Στο τέλος του Πίνακα Δ' της παρ. 2 προστίθενται τα εντός "..." ιδιοσκευάσματα με την ΥΑ ΔΥΓ3Γ/ΟΙΚ.155737/2006 (ΦΕΚ Β' 19145/2006). - Τα ιδιοσκευάσματα FENTADUR και MATRIFEN που περιέχουν την ουσία FENTANYL υπήχθησαν στον πίνακα Γ΄ της παρ. 2 με την ΥΑ ΔΥΓ3Γ/52708 (ΦΕΚ Β΄ 1357/01.08.2007). - Το ιδιοσκεύασμα OXXALGAN που περιέχει την ουσία TRAMADOL υπήχθη στον πίνακα Γ΄ της παρ. 2 με την ΥΑ ΔΥΓ3Γ/80696 (ΦΕΚ Β΄ 1357/01.08.2007) βλ. οικείο φεκ. - Το ιδιοσκεύασμα ΧΥRΕΜ που περιέχει την ουσία GHB, υπήχθη στον Πίνακα Γ' της παρ. 2 με την ΔΥΓ3γ/116244/05 (ΦΕΚ Β΄ 563/01.04.2008). - Στον πίνακα Γ' της παρ. 2 προστέθηκε το ιδιοσκεύασμα IONSYS με το δραστικό συστατικό FENTANYL HYDROCHLORIDE με την ΥΑ ΔΥΓ3γ/120064 (ΦΕΚ Β΄ 2233/31.10.2008). - Με την ΥΑ ΔΥΓ3γ/167073/08 (ΦΕΚ Β΄ 314/20.2.2009) προστέθηκαν στον πίνακα Δ' της παρ. 2 τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα RELACTON-C, LYSANXIA και PRAZENE με δραστικά συστατικά αντίστοιχα τα CARISOPRODO,L PRAZEPAM και PRAZEPAM. - Με την ΥΑ ΔΥΓ3γ/70248 (ΦΕΚ Β΄ 1392/13.07.2009) υπήχθη το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα MIDAZOLAM/B. BRAUN που περιέχει την ουσία MIDAZOLAM, στον Πίνακα Δ' της παρ. 2. - Με την ΥΑ ΔΥΓ3γ/οικ. 47476 (ΦΕΚ Β΄ 1040/27.05.2011) υπήχθησαν τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα Fentanyl Pfizer 25μ9/1ι, 50 μ9/1ι, 75μ9/1ι και 100 μ9/1ι (διαδερμικά έμπλαστρα με δραστική ουσία Fentanyl) στον Πίνακα Γ' της παρ. 2. - *** Με την ΥΑ ΔΥΓ3γ/οικ. 161365 (ΦΕΚ Β΄ 2162/31.12.2010) αποφασίστηκε η υπαγωγή του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος NIROLEX DAY COLD AND FLU HARD CAPSULES (caps με δραστική ουσία Paracetamol, Pseudoephedrine Hydrochloride και Pholcodine), στην Κατηγορία ΓΣ' του παρόντος νόμου. *^* Με την ΥΑ Γ5γ 42767/2015 (ΦΕΚ Β'2266/20.10.2015) υπάγεται το φαρμακευτικό ιδιοσκευάσμα Vellofent υπογλώσσια δισκία 67 μg/tab, 133 μg/tab, 267 μg/tab, 400 μg/tab, 533 μg/tab και 800 μg/tab με δραστική ουσία Fentanyl, στον πίνακα Γ του παρόντος.

 

Κείμενο Αρθρου

***ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΛΕΠΕ ΣΧΟΛΙΑ

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

1. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα: Βλέπε Σχόλια).

2. Οι ουσίες που υπάγονται στα ναρκωτικά περιλαμβάνονται ιδίως στους παρακάτω τέσσερις πίνακες Α', Β', Γ' και Δ'

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

1. ΔΕΣΟΜΟΡΦΙΝΗ: Διυδροδεσοξυμορφίνη

DESOMORPHINE-.DIHYDRODESOXYMORPHINE

2. DET: Ν, Ν-Διαιθυλοτρυττταμίνη

DET: Ν, N-DIETHYLTRYPTAMINE

3. DMHP: (Διμεθυλο-1, 2 ετττυλο)-3 τετραϋδρο-7, 8, 9, 10 τριμεθυλο- 6,6,9 διβενζο-6Η (β,δ) πυρανόλη -1

DMHP: (DIMETHYL-1, 2 HEPTYL) -3 TETRAHYDRO-7, 8, 9, 10 TRIMETHYL-6,6,9, DIBENZO -6Η (Β, D) PYRANOL-1

4. DMT: Ν,Ν - Διμεθυλοτρυττταμίνη

DMT: Ν,Ν - DIMETHYLTRYPTAMINE

5. ΗΡΩΪΝΗ: Διακετυλομορφίνη

HEROINE: DIACETYLMORPHINE

6. ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΙΣ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΗ ΚΑΝΝΑΒΕΩΣ

CANNABIS ΕΤ RESINE DE CANNABIS

7. ΚΕΤΟΒΕΜΙΔΟΝΗ:(μ-υδροξυφαινυλο)-4 μεθυλο-1-ττροπιονυλο-4 πιπεριδίνη CETOBEMIDONE: (M-HYDROXYPHENYL) -4 METHYL-1 PROPIONYL-4 PIPERIDINE

8. (+)- ΛΥΣΕΡΠΔΙΟΝ, LSD, LSD-25: (+)-N, Ν-διαιθυλαμίδιον του D-λυσεργινικού οξέος

(+)- LYSERGIDE, LSD, LSD-25: (+)-N, N-DIETHYL-LYSERGAMIDE

9. ΜΕΣΚΑΛΙΝΗ: Τριμεθοξυ-3,4,5 φαινυλαιθυλαμίνη MESCALINE: TRIMETHOXY-3,4,5 PHENYLETHYLAMINE

10. ΠΑΡΑΕΞΥΛΗ: Εξυλο-3 τετραϋδρο-7, 8, 9, 10 τριμεθυλο-6, 6,9 διβενζο-6Η (β,δ) ττυρανόλη-1

PARAHEXYLE: HEXYL-3 TETRAHYDRO-7, 8, 9, 10 TRIMETHYL-6, 6, 9 DIBENZO-6H (Β, D) PYRANOL-1

11. PCE: Ν -αιθυλο -1 -φαινυλκυκλοεξυλαμίνη

PCE: N-ETHYL -1- PHENYLCYCLOHEXYLAMINE

12. ΡΗΡ ή PCPY: 1 - (1-φαινυλκυκλοεξυλο) πυρρολιδίνη

ΡΗΡ ή PCPY: 1 - (1-PHENYLCYCLOHEXYL) PYRROLIDINE

13. STP, DOM: Διμεθοξυ-2,5 μεθυλο-4 φαινυλαιθυλαμίνη

STP, DOM: DIMETHOXY-2,5 METHYL-4 PHENETHYLAMINE

14. TCP: 1 -[1 -(2-θειενυλο) κυκλοεξυλο-] πιπεριδίνη TCP: 1-[1- (2-THIENYL) CYCLOHEXYL] PIPERIDINE

15. ΨΙΛΟΚΥΒΙΝΗ: ο-Φωσφορυλο-υδροξυ-4 Ν,Ν-διμεθυλοτρυττταμίνη PSILOCYBINE: o-PHOSPHORYL-HYDROXY-4 Ν,Ν-DIMETHYLTRYPTAMINE

16. ΨΙΛΟΚΙΝΗ: (Διμεθυλαμινο-2 αιθυλο) -3ινδολόλη-4 PSILOCINE: (DIMETHYLAMINO-2 ETHYL)-3INDOLOL-4

17. DMA: 2,5 -Διμεθοξυαμφεταμίνη

DMA: 2,5 DIMETHOXYAMPHETAMINE

18. DOET: 2,5 - Διμεθοξυ - 4 - Αιθυλοαμφεταμίνη

DOET: 2,5 -DIMETHOXY -4 - ETHYLAMPHETAMINE

19. ΚΑΘΙΝΟΝΗ: (-) -αλφα-αμινοπροπιφαινόνη

CATHINONE: (-)-ALPHA-AMINOPROPIOPHENONE

20. MMDA: 5-Μεθοξυ -3, 4-Μεθυλενοδιοξυαμφεταμίνη

MMDA: 5-METHOXY -3, 4-METHYLENEDIOXYAMPHETAMINE

21. MDMA: 3, 4-Μεθυλενοδιοξυμεθαμφεταμίνη

MDMA: 3,4 -METHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE

22. PMA: Παραμεθοξυαμφεταμίνη

PMA: PARAMETHOXYAMPHETAMINE

23. TMA: 3,4, 5-Τριμεθοξυαμφεταμίνη

TMA: 3,4, 5- TRIMETHOXYAMPHETAMINE

24. ΝΑΜΠΙΛΟΝΗ: (±) trans -3- (1,1 διμεθυλοετττυλο) -6, 6α, 7, 8, 10,10α, -εξαυδρο-1-υδροξυ-6,6-διμεθυλο -9Η διβενζο [β,ύ], ττυραν-9-όνη NABILONE: (±)-trans-3-(1-1-dimethylheptyl)-6, 6α, 7, 8,10,10a, hexahydro-1-hydroxy-6, 6-dimethyl- 9Η- dibenzo [β,ά] pyran-9-one.

25. Ν-ΥΔΡΟΞΥ MDA: (±) - Ν (αλφα-μεθυλο-3,4 (μεθυλενοδιοξυ)φαιναιθυλο) υδροξυλαμίνη

N-HYDROXY MDA: (±) Ν- (ALPHA-METHYL-3,4 -(METHYLENEDIOXY) PHENETHYL) HYDROXYLAMINE

26. Ν-ΑΙΘΥΛΟ MDA: (±) - Ν-αιθυλο-αλφαμεθυλο-3,4 (μεθυλενοδιοξυ) φαιναιθυλαμίνη N-ETHYL MDA: (±)-N-ETHYL-ALPHA-METHYL-3,4(METHYLENEDIOXY) PHENETHYLAMINE

27. 4-ΜΕΘΥΛΑΜΙΝΟΡΕΞ: (±)- ΟΙ8-2-αμινο-4 μεθυλο-5-φαινυλο-2 οξαζολίνη ή (±) CIS- 4,5,-διϋδρο-4 μεθυλο- 4 μεθυλο-5-φαινυλο-2-οξαζολαμίνη 4-METHYLAMINOREX: (±)- CIS-2 AMINO-4-METHYL-5-PHENYL-2- OXAZOLINE ή (±)- CIS -4,5 -DIHYDRO -4 METHYL -5- PHENYL-2-OXAZOLAMINE

28. ΒΡΩΛΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ή DOB: (+) -4 -βρωμο -2,5 -διμεθοξύ -1-μεθυλφαινεθυλαμίνη BROLAMFETAMINE ή DOB: (+)-4- BROMO-2.5-DIMETHOXY - α -METHYLPHENETHYLAMINE

29. ΤΕΝΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ή MDA: α-μεθυλο-3,4 (μεθυλενοδιοξυ) φαινεθυλαμίνη TENAMFETAMINE ή MDA: α-METHYL - 3,4 (METHYLENEDIOXY) PHENETHYLAMINE

30. ΕΤΡΥΠΤΑΜΙΝΗ: 3-(2-αμινοβουτυλ) ινδόλιο ETRYPTAMINE: 3-(2-AMINOBUTYL) INDOLE

31. ΜΕΘΚΑΘΙΝΟΝΗ: 2-(μεθυλαμινο) -1 - φαινυλοπροπαν-1-ονη

METHCATHINONE:2-(METHYLAMINO)-1-PHENYLPROPAN-1-ONE

32. 4-ΜΕΘΟΞΥΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: π-Μεθοξυ-Ν, α-διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη 4- ΜΕΤΗΟΧΥΜΕΤΗΑΜΡΗΕΤΑΜΙΝΕ: Ρ - ΜΕΤΗΟΧΥ -Ν, a- DIMETHYLPHENETHYLAMINE

33. ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΙΛ: α -(α -Μεθυλοφαιναιθυλαμινο) -α- φαινυλακετονιτρίλιο AMPHETAMINIL: α- (α- METHYLPHENETHYLAMINO) -α-PHENYLACETONITRILE

34. ΦΕΝΑΤΙΝΗ: Ν-(α-Μεθυλοφαιναιθυλο) νικοτιναμίδιο PHENATINE: N-(a-METHYLPHENETHYL) NICOTINAMIDE

35.ΔΙΫΔΡΟΕΤΟΡΦΙΝΗ: 7,8 - Διϋδρο-7- α -[1- (R) - υδροξυ -1- μεθυλοβουτυλο] - 6,14 - ενδο - αιθανοτετραϋδροοριπαβίνη

DIHYDROETORPHINE: 7,8 DIHYDRO - 7 - a - [1- (R) - HYDROXY -1 - METHYL-BUTYL] -6,14 - ENDO-ETHANOTETRAHYDROORIPAVINE

36. 4 - MTA: 4 - Μεθυλοθειοαμφεταμίνη

4 - MTA: 4 - METHYLTHIOAMPHETAMINE

37. MBDB: Ν-μεθυλο-1-(1,3-βενζοδιοξολ-5-υλο)-2-βουταναμίνη MBDB: N-METHYL-1-(1,3 BENZODIOXOL-5-YL)-2-BUTANAMINE

38. ΕΤΟΡΦΙΝΗ, Μ-99: Τετραϋδρο-(υδροξυ-Ι-μεθυλοβουτυλο-Ι)-7α-ενδοαιθενο-6,14 οριπαβίνη ETORPHINE, M-99:

TETRAHYDRO-(HYDROXY-l-METHYL-BUTYL-1)-7a-ENDOETHENO-6,14 ORIPAVINE

39. PMMA ή 4-ΜΜΑ: 4-μεθοξυμεθαμφεταμίνη PMMA ή 4-ΜΜΑ: 4-methoxymethamphetamine

40. GHB: γ -υδροξυβουτυρικό οξύ GHB: gamma-hydroxybutyric acid

41. 2C-B: 4 -βρωμο -2,5 -διμεθοξυφαινυλαιθυλαμίνη 2C-B: 4 - bromo - 2,5 -dimethoxyphenylethylamine

42. 2C-T-2: 2,5 - διμεθοξυ - 4 -αιθυλοθειοφαιναιθυλαμίνη 2C-T-2: 2,5 - dimethoxy -4 -ethylthiophenethylamine

43. 2C-I: 2,5 - διμεθοξυ - 4 - ιωδο - φαιναιθυλαμίνη 2C-I: 2,5 - dimethoxy - 4 - iodo - phenethylamine

44. 2C-T-7: 2,5 - διμεθοξυ-4-(η)-προπυλοθειοφαιναιθυλαμίνη

2C-T-7: 2,5 -dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine 45. TMA-2: 2,4,5 - τριμεθοξυαμφεταμίνη TMA-2: 2,4,5 - trimethoxyamphetamine

46. ΒΖΡ: 1- βενζυλοτπττεραζίνη ΒΖΡ: 1-benzylpiperazine

47. TFMPP: 1-(3-τριφθορομεθυλοφαινυλο)ττπτεραζίνη TFMPP:

1-(3-trifluoromethylphenyl)piperazine

48. ΡΜΕΑ: Ν-αιθυλο-4-μεθοξυαμφεταμίνη ΡΜΕΑ: N-ethyl-4-methoxyamphetamine

49. DOC: 2,5-διμεθοξυ-4-χλωροαμφεταμίνη DOC: 2,5-dimethoxy-4-chloroamphetamine

50. 5-MeO-DMT: 5-μεθοξυ-Ν,Ν-διμεθυλοτρυπταμίνη 5-MeO-DMT:

5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine

51. 5-MeO-DIPT: 5-μεθοξυ-δίίσοττροπυλοτρυτπαμίνη 5-MeO-DIPT: 5-methoxy-di-isopropyl-tryptamine

52. DPT: Ν,Ν-διπροπυλοτρυπταμίνη DPT: N,N-dipropyltryptamine

53. A-MT: Αλφα-μεθυλοτρυπταμίνη A-MT: Alpha-methyltryptamine

54. ALEPH-7: 2,5-διμεθοξυ-4-(η)προττυλοθειοαμφεταμίνη ALEPH-7: 2,5-dimethoxy-4-(n)propylthioamphetamine

55. 2-CE: 2,5- Διμεθοξυ-4-αιθυλοφαιναιθυλαμίνη 2C-E:

2,5-Dimethoxy-4-ethylphenethylamine

56. 5-MeO-AMT: 5-μεθοξυ-αλφαμεθυλοτρυπταμίνη 5-MeO-AMT:

5-Methoxy-alphamethyltryptamine

57. CPP: 1 -(3-χλωροφαινυλο)ττιττεραζίνη CPP: 1(-3-chlorophenyl) piperazine

58. 4-AcO-DET: 4-ακετοξυ-Ν, Ν-διαιθυλοτρυπταμίνη 4-AcO-DET: 4-acetoxy-N, N-diethyltryptamine

59. 2C-D: 4-μεθυλο-2,5-διμεθοξυφαιναιθυλαμίνη 2C-D:

4-methyl-2,5-dimethoxyphenethylamine

60.Τα άλατα των ανωτέρω ουσιών και τα ισομερή αυτών.

"61. Οριπαβίνη

3 -Ο-δε μεθυλθη βαΐνη

6,7,8,14 τετραδεϋδρο-4,5-αλφα-εποξυ-6-μεθοξυ-17-με-θυλ-μορφιναν-3-όλη oripavine 3-0-demethylthebaine

6,7,8,14-Tetradehydro-4,5 -alrha-epoxy-6-methoxy-17 -methyl -morphinan-3 -ol"

ΠΙΝΑΚΑΣ Β'

1. ΑΙΘΥΛΟΜΟΡΦΙΝΗ : Αιθυλο -3 μορφίνη

ETHYLMORPHINE : ETHYL -3 MORPHINE

2. ΔΕΞΤΡΟΜΟΡΑΜΙΔΙΟΝ : (+) [Μεθυλο -2- οξο -4 διφαινυλο -3, 3 (ττυρολιδινυλο -1) -4 βουτυλο] -4 μορφολίνη

DEXTROMORAMIDE: (+) [METHYL-2-OXO-4 DIPHENYL -3, 3 (PYRROLIDINYL-1) -4 BUTYL] - 4 MORPHOLINE

3. ΚΟΚΑΪΝΗ: Μεθυλεστήρ της βενζοϋλοεκγονίνης COCAINE: ESTER METHYLIQUE DE LA BENZOYLECGONINE

4. ΜΕΘΑΔΟΝΗ: Διφαινυλο -4, 4 διμεθυλαμινο -6 επτανόνη -3 METHADONE: DIPHENYL -4, 4 DIMETHYLAMINO -6 HEPTANONE -3

5. ΜΟΡΦΙΝΗ MORPHINE

6. ΟΠΙΟ OPIUM

7. ΟΠΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ: Μείγμα υδροβρωμικών αλάτων των αλκαλοειδών του οπίου OPIUM CONCENTRATUM: MELANGE DES BROMHYDRATES DES ALCALOlDES DE L' OPIUM 8. ΠΕΘΙΔΙΝΗ: Μεθυλο -1 φαινυλο -4 πιπεριδινο - καρβοξυλικός - 4 αιθυλεστήρ PETHIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L' ACIDE METHYL -1 PHENYL - 4 PIPERIDINE -CARBOXYLIQUE -4

9. ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗ: Πεντυλο-3 τετραϋδρο-6α, 7, 10, 10α τριμεθυλο-6, 6, 9 δ!βενζο-6Η (β,δ) ττυρανόλη-1

TETRAHYDROCANNABINOL: PENTYL-3 TETRAHYDRO-6a, 7, 10, 10α TRIMETHYL-6,6,9 DIBENZO-6H (B,D) PYRANOL-1

10. ΑΚΕΤΥΛΟΜΕΘΑΔΟΛΗ: Ακετοξυ -3 διμεθυλαμινο - 6διφαινυλο -4, 4 επτάνιο ACETYLMETHADOL: ACETOXY -3 DIMETHYLAMINO -6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANE

11. ΑΛΦΑΚΕΤΥΛΟΜΕΘΑΔΟΛΗ: α - Ακετοξυ - 3 διμεθυλ - αμινο - 6 διφαινυλο -4, 4 επτάνιο ALPHACETYLMETHADOL: ALPHA - ACETOXY -3 DIMETHYL - ΑΜΙΝΟ - 6 DIPHENYL - 4, 4 HEPTANE

12. ΔΡΟΝΑΒΙΝΟΛΗ: Δελτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη

DRONABINOL:Delta-9-tetrahydrocannabinol

13. Τα άλατα και τα ισομερή αυτών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'[βλ. σχόλια]*^*

1. ΑΙΘΥΛΟΜΕΘΥΛΟΘΕΙΑΜΒΟΥΤΕΝΙΟ: Αιθυλομεθυλαμινο-3 δι-(θειενυλο-2')-1, 1 βουτένιο-1

ETHYLMETHYLTHIAMBUTENE: ETHYLMETHYLAMINO-3 Dl- (THIENYL-2') -1,1 BUTENE-1

2. ΑΚΕΤΟΡΦΙΝΗ: Ακετυλο-3-0 τετραϋδρο- (υδροξυ-1 μεθυλο-βουτυλο-1)-7α ενδοαιθενο- 6,14 οριπαβίνη

ACETORPHINE: ACETYL -3-0 TETRAHYDRO -(HYDROXY -1 METHYL -BUTYL- 1) -7α ENDOETHENO -6, 14 ORIPAVINE

3. ΑΚΕΤΥΛΟΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΗ ACETYLDIHYDROCODEINE

4. ΑΛΦΑΜΕΘΑΔΟΛΗ: α-Διμεθυλαμινο -6 διφαινυλο-4, 4 επτανόλη -3 ALPHAMETHADOL: ALPHA-DIMETHYLAMINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANOL -3

5. ΑΛΦΑΜΕΠΡΟΔΙΝΗ: α - Αιθυλο -3 μεθυλο -1 φαινυλο -4 ττροττιονοξυ -4 ττιττεριδίνη ALPHAMEPRODINE: ALPHA-ETHYL -3 METHYL -1 PHENYL -4 PROPIONOXY-4 PIPERIDINE

6. ΑΛΦΑΠΡΟΔΙΝΗ: α - Διμεθυλο -1, 3 φαινυλο -4 ττροττιονοξυ -4 πιπεριδίνη ALPHAPRODINE: ALPHA - DIMETHYL -1, 3 PHENYL -4 PROPIONOXY -4 PIPERIDINE

7. ΑΛΦΕΝΤΑΝΥΛΗ: Ν - [1-2 (4-αιθυλο -4, 5 διϋδρο-5-οξο - 1Η-τετραζολ -1-υλο) αιθυλο] 4 -(μεθοξυμεθυλο) -4-ττιπεριδινυλο]- Ν -φαινυλττροτταναμίδη μονοϋδροχλωρίδιο ALFENTANYL: N-[l-2(4-ETHYL-4,5-DIHYDRO-5-OXO-1H -TETRAZOL-1-YL)

ETHYL] 4- (METHOXYMETHYL) -4- PIPERIDINYL]-N- PHENYLPROPANAMIDE MONOHYDROCHLORIDE

8. ΑΛΛΥΛΓΙΡΟΔΙΝΗ: Αλλυλο -3 μεθυλο -1 φαινυλο -4 προπιονοξυ -4 τπττεριδίνη ALLYLPRODINE: ALLYL -3 METHYL -1 PHENYL -4 PROPIONOXY -4 PIPERIDINE

9. ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: α - Μεθυλοφαινυλαιθυλαμίνη AMPHETAMINE: α - METHYLPHENETHYLAMINE

10. ΑΝΙΛΕΡΙΔΙΝΗ: ττ- Αμινοφαινυλαιθυλο -1 φαινυλο -4 τπττεριδινο - καρβοξυλικός -4 αιθυλεστήρ ANILERIDIME : ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE Ρ - AMINOPHENETHYL -1 PHENYL -A

PIPERIDINE - CARBOXYLIQUE -4

11. ΒΕΖΙΤΡΑΜΙΔΙΟ: (Κυανό -3 διφαινυλο -3, 3 προπυλο) -1 (οξο -2 προττιονυλο -3 βενζιμιδαζολινυλο-1) -4 τηπεριδίνη

BEZITRAMIDE: (CYANO -3 DIPHENYL -3,3 PROPYLO) -1 (ΟΧΟ -2 PROPIONYL -3 BENZIMIDAZOLINYL -1) -4 PIPERIDINE

12. ΒΕΝΖΕΘΙΔΙΝΗ: (Βενζυλοξυ -2 αιθυλο) -1 φαινυλο-4 πιπεριδινο - καρβοξυλικός -4 αιθυλεστήρ BENZETHIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (BENZYLOXY -2 ETHYL) 1 PHENYL -4 PIPERIDINE - CARBOXYLIQUE -4

13. ΒΕΝΖΥΛΟΜΟΡΦΙΝΗ: Βενζυλο -3 μορφίνη BENZYL MORPHINE: BENZYL -3 MORPHINE

14. ΒΗΤΑ ΑΚΕΤΥΛΟΜΕΘΑΔΟΛΗ: β -Ακετοξυ -3 διμεθυλαμινο -6 διφαινυλο -4, 4 επτάνιο BETACETYLMETHADOL: BETA-ACETOXY -3 DIMETHYLAMINO -6 DIPHENYL -4, 4 HEPTANE

15. ΒΗΤΑ ΜΕΘΑΔΟΛΗ: β -Διμεθυλαμινο -6 διφαινυλο -4, 4 επτανόλη -3 BETAMETHADOL: BETA-DIMETHYLAMINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANOL-3

16. ΒΗΤΑ ΜΕΠΡΟΔΙΝΗ: β -Αιθυλο -3 μεθυλο-1 φαινυλο -4 προπιονοξυ -4 πιπεριδίνη BETAMEPRODINE: BETA-ETHYL-3 METHYL-1 PHENYL-4 PROPIONOXY-4 PIPERIDINE

17. ΒΗΤΑ ΠΡΟΔΙΝΗ: β -Διμεθυλο -1, 3 φαινυλο -4 προπιονοξυ -4 πιπεριδίνη BETAPRODINE: BETA -DIMETHYL -1, 3 PHENYL -4 PROPIONOXY -4 PIPERIDINE

18. ΒΟΥΤΟΡΦΑΝΟΛΗ: (-) 17 - κυκλοβουτυλομεθυλο -3, 14 διϋδροξυμορφινάνιο BUTORPHANOL: (-) 17-CYCLOBUTYLOMETHYLO -3, 14 DIHYDROXY-MORPHINANE

19. ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΕΣΤΗΡ ΤΗΣ ΔΙΟΞΑΦΑΙΤΥΛΗΣ: Μορφολινο -4 διφαινυλο -2, 2 βουτυρικός αιθυλεστήρ

BUTYRATE DE DIOXAPHETYL: MORPHOLINO -4 DIPHENYL -2, 2 BUTYRATE D' ETHYLE

20. ΔΕΞΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: (+) -α- Μεθυλοφαινυλαιθυλαμίνη

DEXAMPHETAMINE: (+) -α- METHYLPHENETHYLAMINE

21. ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΙΟ: α(+) - 4 - διμεθυλαμινο -3 - μεθυλο -1,2 διφαινυλο -2-βουτανόλη προτπονική

DEXTROPROPOXYPHENE: α(0) - 4 - DIMETHYLAMINO - 3 -METHYL -1, 2 DIPHENYL-2 BUTANOL PROPIONATE

22. ΔΙΑΙΘΥΛΟΘΕΙΑΜΒΟΥΤΕΝΙΟΝ: Διαιθυλαμινο-3 δι-(θειενυλο -2') -1, 1 βουτένιο-1 DIETHYLTHIAMBUTENE: DIETHYLAMINO -3 Dl -(THIENYL -2') -1, 1 BUTENE -1

23. ΔΙΑΜΠΡΟΜΙΔΙΟΝ: [(Ν -Μεθυλοφαινυλαιθυλαμινο) -2 προπυλο] προπιονανιλίδιο DIAMPROMIDE: [(N-METHYLPHENETHYLAMINO)-2 PROPYL] PROPIONANILIDE

24. ΔΙΜΕΦΑΙΠΤΑΝΟΛΗ: Διμεθυλαμινο-6 διφαινυλο-4,4 επτανόλη-3 DIMEPHEPTANOL: DIMETHYLAMINO-6 DIPHENYL-4,4 HEPTANOL-3

25. ΔΙΜΕΘΥΛΟΘΕΙΑΜΒΟΥΤΕΝΙΟ: Διμεθυλαμινο-3 δι-(θειενυλο-2')-1, 1 βουτένιο-1 DIMETHYLTHIAMBUTENE: DIMETHYLAMINO-3 DI-(THIENYL-2')-1, 1 BUTENE-1

26. ΔΙΜΕΝΟΞΑΔΟΛΗ: Διμεθυλαμινο-2 αιθυλεστήρ του αιθοξυ-1 διφαινυλο-1, 1 οξικού οξέος

DIMENOXADOL: ETHOXY-1 DIPHENYL-1, 1 ACETATE DE DIMETHYLAMINO- 2 ETHYLE

27. ΔΙΠΙΠΑΝΟΝΗ: Διφαινυλο-4, 4 πιπεριδινο-6 επτανόνη-3 DIPIPANONE: DIPHENYL-4, 4 PIPERIDINE-6 ΗΕΡΤΑΝΟΝΕ-3

28. ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΗ: Υδροξυ-6 μεθοξυ-3 Ν-μεθυλο-εποξυ-4, 5 μορφινάνιο DIHYDROCODEINE: HYDROXY-6 METHOXY-3 N-METHYL-EPOXY- 4, 5 MORPHINANE

29. ΔΙΥΔΡΟΜΟΡΦΙΝΗ: Διϋδροξυ-3, 6 Ν-μεθυλοεποξυ-4, 5 μορφινάνιο DIHYDROMORPHINE: DIHYDROXY-3, 6N-METHYL-EPOXY-4, 5 MORPHINANE

30. ΔΙΦΑΙΝΟΞΙΝΗ: 1- (3-κυανο-3, 3 διφαινυλοπροπυλο)-4 φαινυλο- 4-πιπεριδινο-καρβοξυλικό οξύ

DIPHENOXINE: ACIDE 1-(3-CYANO-3, 3 DIPHENYL-PROPYL)-4-PHENYL -4 - PIPERIDINE CARBOXYLIQUE

31. ΔΙΦΑΙΝΟΞΥΛΑΤΗ: (Κυανο-3 διφαινυλο-3, 3 προπυλο) -1 φαινυλο- 4 πιπεριδινο- καρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ

DIPHENOXYLATE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (CYANO-3 DIPHENYL-3, 3 PROPYL)-1 PHENYL-4 PIPERIDINE-CARBOXYLIQUE-4

32. ΔΡΟΤΕΒΑΝΟΛΗ : (3,4 διμεθοξυ-17-μεθυλομορφίνη-6β, 14διόλη) DROTEBANOL: (3,4 DIMETHOXY-17-METHYLMORPHINAN-6B, 14DIOL)

33. ΕΚΓΟΝΙΝΗ: Οι εστέρες της και τα παράγωγα της, τα οποία δύνανται να μετασχηματισθούν προς εκγονίνη και κοκαΐνη

ECGONINE: LES ESTERES ET DERIVES SUSCEPTIBLES D'ETRE TRANSFORMES EN ECGONINEET COCAINE

34. ΕΡΥΘΡΟΞΥΛΟΥ ΚΟΚΑ ΦΥΛΛΑ COCA (FEUILLES DE COCA)

35. ETONITAZENION: (Διαιθυλαμινο-2 αιθυλο)-1π-αιθοξυβενζυλο- 2νιτροβενζιμιδαζόλιο-5 ETONITAZENE: (DIETHYLAMINO- 2 ETHYL)-1P-ETHOXYBENZYL-2 NITROBENZIMIDAZOLE-5

36. ΕΤΟΞΕΡΙΔΙΝΗ: [(Υδροξυ-2 αιθοξυ)-2 αιθυλο]- φαινυλο-4

πιττεριδινο-καρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ

ETOXERIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE [(HYDROXY-2 ETHOXY)-2 ETHYL] -1 PHENYL-4 PIPERIDINE- CARBOXYLIQUE-4

37. ΘΗΒΑΪΝΗ ΤΗΕΒΑΪΝΕ

38. ΘΗΒΑΚΟΝΗ: Ακετυλοδιυδροκωδεϊνόνη THEBACONE : ACETYLDIHYDROCODEl'NONE

39. ΙΣΟΜΕΘΑΔΟΝΗ: Διμεθυλαμινο-6 μεθυλο-5 διφαινυλο-4,4 εξανόνη-3 ISOMETHADONE: DIMETHYLAMINO-6 METHYL-5 DIPHENYL-4,4 HEXANONE-3

40. ΚΛΟΝΙΤΑΖΕΝΙΟ: (π-χλωροβενζυλο)-2 διαιθυλαμινοαιθυλο-1 νίτρο -5 βενζιμιδαζόλιο CLONITAZENE: (P-CHLOROBENZYL)-2 DIETHYLAMINOETHYL-1 NITRO-5 BENZIMIDAZOLE

41. ΚΩΔΟΞΙΜΗ: Καρβοξυμεθυλοξίμη-6 της διυδροκωδεϊνόνης CODOXIME: DIHYDROCODEINONE-CARBOXYMETHYLOXIME-6

42. ΛΕΒΟΜΕΘΟΡΦΑΝΗ: (-)-Μεθοξυ-3 Ν-μεθυλομορφινάνιο LEVOMETHORHANE: (-)-METHOXY-S Ν- METHYLMORPHINANE

43. ΛΕΒΟΜΟΡΑΜΙΔΙΟ: (-)-[Μεθυλο-2 οξο-4 διφαινυλο-3,3 (ττυρολιδινυλο-Ι )-4 βουτυλο] -4 μορφολίνη

LEVOMORAMIDE: (-)-[METHYL-2 OXO-4 DIPHENYL-3, 3 (PYRROLIDINYL -1) -4 BUTYLJ-4 MORPHOLINE

44. ΛΕΒΟΡΦΑΝΟΛΗ: (-)-Υδροξυ-3Ν -μεθυλομορφινάνιο

LEVORPHANOL:(-)-HYDROXY-3N-METHYLMORPHINANE

45. ΛΕΒΟΦΑΙΝΑΚΥΛΟΜΟΡΦΑΝΙΟ: (-)-Υδροξυ-3Ν-φαινακυλομορφινάνιο LEVOPHENACYLMORPHANE: (-)-HYDROXY-3N-PHENACYLMORPHINANE

46. ΜΕΘΑΔΟΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ: Κυανο-4 διμεθυλαμινο-2 διφσινυλο-4, 4 βουτάνιο METHADONE INTERMEDIATE: CYANO-4 DIMETHYLAMINO-2 DIPHENYL-4, 4 BUTANE

47. ΜΕΘΑΚΟΥΑΛΟΝΗ: Μέθυλο-2 (ο-τολουόλο)-3 κιναζολόνη -4

METHAQUALON:METHYL-2(o-TOLYL)-3QUINAZOLONE-4

48. ΜΕΘΥΛΟΔΕΣΟΡΦΙΝΗ : Μέθυλο 6-Δ6- δεσοξυμορφίνη

METHYLDESORPHINE:METHYL-6-D6-DESOXYMORPHINE

49. ΜΕΘΥΛΟΔΙΥΔΡΟΜΟΡΦΙΝΗ: Μεθυλο-6 διυδρομορφίνη METHYLDIHYDROMORPHINE: METHYL-6 DIHYDROMORPHINE

50. ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: (+) -Ν, α-Διμεθυλοφαινυλαιθυλαμίνη ΜΕΤΗΑΜΡΗΕΤΑΜΙΝΕ: (+) -Ν,α- DIMETHYLPHENETHYLAMINE

51. ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗ: α-Φαινυλοπιπεριδινο-2 οξικός μεθυλεστήρ METHYLPHENIDATE: ESTER METHYLIQUE DE L' ACIDE A-PHENYL-PIPERIDINE-2 ACETIQUE

52. ΜΕΚΛΟΚΟΥΑΛΟΝΗ : 3-(ο-χλωροφαίνυλο)-2-μέθυλο-4 (3H) Κιναζολινόνη MECLOQUALONE : 3-(o- CHLOROPHENYL) - 2- METHYL-4 (3H) QUINAZOLINONE

53. ΜΕΤΑΖΟΚΙΝΗ: Υδροξυ-2' τριμεθυλο -2, 5, 9 βενζομορφάνιο-6,7 METAZOCINE : HYDROXY-2' TRIMETHYL-2,5,9 BENZOMORPHANE -6, 7

54. ΜΕΤΟΠΟΝ: Μεθυλο-5 διυδρομορφινόνη METOPON: METHYL-5 DIHYDROMORPHINONE

55. ΜΟΡΑΜΙΔΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ: Μεθυλο-2 μορφολινο-3 διφαινυλο-1, 1 προπανοκαρβοξυλικο οξύ MORAMIDE INTERMEDIATE: ACIDE METHYL-2 MORPHOLINO-3 DIPHENYL-1, 1 PROPANECARBOXYLIQUE

56. ΜΟΡΦΕΡΙΔΙΝΗ: (Μορφολινο-2 αιθυλο)-1 φαινυλο-4 πιττεριδινο- καρβοξυλικός-4 αιθυλεστηρ

MORPHERIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (MORPHOLINO-2 ETHYL)-1 PHENYL-4 PIPERIDINE CARBOXYLIQUE-4

57. ΜΟΡΦΙΝΗ ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ και όλα τα μορφινικά παράγωγα μετά τεταρτοταγούς αζώτου

BROMOMETHYLATE DE MORPHINE ET AUTRES DERIVES MORPHINIQUES A AZOTE QUATERNAIRE

58. ΜΥΡΟΦΙΝΗ: Μυριστυλοβενζυλομορφίνη MYROPHINE: MYRISTYLBENZYLMORPHINE

59. ΝΙΚΟΔΙΚΟΔΙΝΗ: Νικοτινυλο-6 διυδροκωδε'ϊνη NICODICODINE: NICOTINYL-6 DIHYDROCODEINE

60. ΝΙΚΟΚΟΔΙΝΗ: Νικοτινυλο-6 Κωδεΐνη

NICOCODINE: NICOTINYL-6 CODEINE

61. ΝΙΚΟΜΟΡΦΙΝΗ: Δινικοτινυλο-3, 6 μορφίνη NICOMORPHINE: DINICOTINYL-3, 6 MORPHINE

62. ΝΟΡΑΚΥΜΕΘΑΔΟΛΗ: α- (+)-Ακετοξυ-3 μεθυλαμινο-6 διφαινυλο-4, 4 ετττάνιο NORACYMETHADOL: ALPHA -(+)-ACETOXY-3 METHYLAMINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANE

63. ΝΟΡΚΩΔΕΪΝΗ NORCODEINE

64. ΝΟΡΛΕΒΟΡΦΑΝΟΛΗ: (-)-Υδροξυ-3 μορφινάνιο NORLEVORPHANOL: (-) - HYDROXY -3 MORPHINANE

65. ΝΟΡΜΕΘΑΔΟΝΗ: Διμεθυλάμινο-6 διφαινυλο-4,4 εξανόνη-3 NORMETHADONE: DIMETHYLAMINO -6 DIPHENYL -4, 4 HEXANONE -3

66. ΝΟΡΜΟΡΦΙΝΗ: Δεμεθυλομορφίνη NORMORPHINE: DEMETHYLMORPHINE

67. ΝΟΡΠΙΠΑΝΟΝΗ: Διφαινυλο-4, 4 ττιπερίδινο-6 εξανόνη-3 NORPIPANONE: DIPHENYL-4, 4 PIPERIDINO-6 HEXANONE-3

68. ΟΞΥΚΩΔΟΝΗ: Υδροξυ-14 διυδροκωδεϊνόνη OXYCODONE: HYDROXY-14 DIHYDROCODEINONE

69. Ν-ΟΞΥΜΟΡΦΙΝΗ: Μορφινο-Ν-οξείδιο N-OXYMORPHINE: MORPHINE-N-OXIDE

70. ΟΞΥΜΟΡΦΟΝΗ: Υδροξυ-14 διυδρομορφινόνη

OXYMORPHONE: HYDROXY-14 DIHYDROMORPHINONE

71. ΠΕΘΙΔΙΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ Α: Κυανο-4 μεθυλο-1 φαινυλο-4 πιττεριδίνη PETHIDINE INTERMEDIAIRE A: CYANO-4 METHYL -1 PHENYL -4 PIPERIDINE

72. ΠΕΘΙΔΙΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ Β: Φαινυλο-4 πιπεριδινοκαρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ PETHIDINE INTERMEDIAIRE Β: PHENYL -4 PIPERIDINE - CARBOXYLATE -4 D' ETHYLE.

73. ΠΕΘΙΔΙΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ Γ: Μεθυλο-1 φαινυλο-4 πιπεριδινοκαρβοξυλικό-4 οξύ PETHIDINE INTERMEDIAIRE C: ACIDE METHYLPHENYL-4 PIPERIDINE- CARBOXYLIQUE -4

74. ΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗ: Διμεθυλοαλλυλο-2 δψεθυλο -5, 9 υδροξυ -2' βενζομορφάνιο PENTAZOCINE: DIMETHYLALLYL- 2 DIMETHYL -5,9 HYDROXY - 2' BENZOMORPHANE

75. ΠΙΜΙΝΟΔΙΝΗ: Φαινυλο - 4 (φαινυλαμινο- 3 προττυλο) - 1 πιττεριδινο -καρβοξυλικός - 4 αιθυλεστήρ

PIMINODINE: ESTER ETHYLIQUE DE L' ACIDE PHENYL -4 (PHENYLAMINO -3 PROPYL) -1 PIPERIDINE- CARBOXYLIQUE -4

76. ΠΙΡΙΤΡΑΜΙΔΙΟ ή ΠΙΡΙΝΙΤΡΑΜΙΔΙΟ: (Κυανό -3 διφαινυλο -3, 3 προττυλο) -1 (ττιπεριδινο -1) -4

τππεριδινο - 4- καρβοξαμίδιο

PIRITRAMIDE OU PIRINITRAMIDE : (CYANO-3 DIPHENYL -3, 3 PROPYL) -1 (PIPERIDINE - 1)-4 PIPERIDINE-4-CARBOXAMIDE

77. ΠΡΟΕΠΤΑΖΙΝΗ: Διμεθυλο -1,3 φαινυλο - 4 προττιονοξυ - 4 αζακυκλοεπτάνιο PROHEPTAZINE: DIMETHYL-1, 3 PHENYL-4 PROPIONOXY-4 AZACYCLOHEPTANE

78. ΠΡΟΠΕΡΙΔΙΝΗ: Μεθυλο-1 φαινυλοπιπεριδινο-4 καρβοξυλικός-4 ισοπροπυλεστήρ PROPERIDINE : ESTER ISOPROPYLIQUE DE L'ACIDE METHYL-1 PHENYLPIPERIDINE -4 CARBOXYLIQUE-4

79. ΠΡΟΠΙΡΑΝΗ: (Ν (Ι-μεθυλο -2-πιπεριδινοαιθυλο) -Ν -2-ττυριδυλο -ττροπιοναμίνη PROPIRANE: (N(1-METHYL -2 PIPERIDINOETHYL) -Ν -2 PYRIDYLPROPIONAMIDE

80. ΡΑΚΕΜΕΘΟΡΦΑΝΗ: (±) -Μεθοξυ -3 Ν- μεθυλομορφινάνιο RACEMETHORPHANE: (±) - ΜΕΤΗΟΧΥ-3 Ν- METHYLMORPHINANE

81. ΡΑΚΕΜΟΡΑΜΙΔΗ: (±) - [Μεθυλο -2 οξο-4 διφαινυλο -3, 3 (ττυρολιδινυλο -1)-4 βουτυλο] μορφολίνη

RACEMORAMIDE: (±) - [METHYL -2 ΟΧΟ -4 DIPHENYL -3, 3 (PYRROLIDINYL -1) - 4 BUTYL] MORPHOLINE

82. ΡΑΚΕΜΟΡΦΑΝΗ: (±) -Υδροξυ-3Ν-μεθυλομορφινάνιο

RACEMORPHANE:(±)-HYDROXY-3N-METHYLMORPHINANE

83. ΣΟΥΛΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ: Ν - [4-(μεθοξυμεθυλο)-1-[2-(2 θειενυλο) αιθυλο [4 - πιπεριδυλο] προπιονανιλίδιο

SULFENTANYL: N-[4-(METHOXYMETHYL)-1-[2-(2 THIENYL) ETHYL] -4 PIPERIDYL] PROPIONANILIDE

84. ΤΙΛΙΔΙΝΗ: (+ ) -αιθυλ-TRANS -2- (διμεθυλαμινο)-Ι-φαινυλο -3 κυκλοεξενο -1- καρβοξυλάτη TILIDINE: (+) - ETHYL -TRANS-2-(DIMETHYLAMINO)-1- PHENYL -3 CYCLOHEXENE -1-CARBOXYLATE

85. ΤΡΙΜΕΠΕΡΙΔΙΝΗ: Τριμεθυλο -1, 2, 5 φαινυλο-4 ττροπιονοξυ -4 πιπεριδίνη TRIMEPERIDINE: TRIMETHYL -1,2,5 PHENYL -4 PROPIONOXY -4 PIPERIDINE

86. ΥΔΡΟΚΩΔΟΝΗ: Διϋδροκωδεϊνόνη

HYDROCODONE: DIHYDROCODEINONE

87. ΥΔΡΟΜΟΡΦΙΝΟΛΗ: Υδροξυ-14 διϋδρομορφίνη

HYDROMORPHINOL: HYDROXY-14 DIHYDROMORPHINE

88. ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΝΗ: Διϋδρομορφινόνη HYDROMORPHONE: DIHYDROMORPHINONE

89. ΥΔΡΟΞΥΠΕΘΙΔΙΝΗ: μ- Υδροξυφαινυλο -4 μεθυλο -1 πιπεριδινο - καρβοξυλικός -4 αιθυλεστήρ

HYDROXYPETHIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE M HYDROXYPHENYL -4 METHYL-1 PIPERIDINE-CARBOXYLIQUE -4

90. ΦΑΙΝΑΔΟΞΟΝΗ: Μορφολινο- 6 διφαινυλο- 4,4 επτανόνη -3 PHENADOXONE: MORPHOLINO-6 DIPHENYL -4,4 HEPTANONE -3

91. ΦΑΙΝΑΖΟΣΙΝΗ: Υδροξυ- 2' διμεθυλο- 5, 9 φαινυλαιθυλο -2 βενζομορφάνιο -6, 7 PHENAZOCINE: HYDROXY -2' DIMETHYL- 5,9 PHENETHYL-2 BENZOMORPHANE -6,7

92. ΦΑΙΝΑΜΠΡΟΜΙΔΙΟ: Ν- (Μεθυλο-1 πιπεριδινο-2 αιθυλο) προπιονανιλίδιο PHENAMPROMIDE: Ν- (METHYL-1 PIPERIDINO-2 ETHYL) PROPIONANILIDE

93. ΦΑΙΝΚΥΚΛΙΔΙΝΗ: (Φαινυλο -1 κυκλοεξυλο) -1 πιπεριδίνη PHENCYCLIDINE: (PHENYL-1 CYCLOHEXYL)-1 PIPERIDINE

94. ΦΑΙΝΜΕΤΡΑΖΙΝΗ: Μεθυλο- 3 φαινυλο- 2 μορφολίνη PHENMETRAZINE: METHYL -3 PHENYL-2 MORPHOLINE

95. ΦΑΙΝΟΜΟΡΦΑΝΗ: Υδροξυ -3 Ν- φαινυλαιθυλομορφινάνιο PHENOMORPHANE: HYDROXY-3 Ν- PHENETHYLMORPHINANE

96. ΦΑΙΝΟΠΕΡΙΔΙΝΗ: (Υδροξυ- 3 φαινυλο- 3 προπυλο)-1 φαινυλο -4 πιπεριδινο-καρβοξυλικός -4 αιθυλεστήρ

PHENOPERIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (HYDROXY -3 PHENYL -3 PROPYL) -1 PHENYL -4 PIPERIDINE -CARBOXYLIQUE-4

97. ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ: Ν-(Φαινυλαιθυλο -1 πιπεριδυλο-4) προπιονανιλίδιο PHENTANYL: Ν - (PHENETHYL -1 PIPERIDYL -4) PROPIONANILIDE

98. ΦΟΛΚΩΔΙΝΗ ή ΦΟΛΚΩΔΕΪΝΗ: Μορφολινυλοαιθυλο-μορφίνη PHOLCODINE: MORPHOLINYLETHYL MORPHINE

99. ΦΟΥΡΕΘΙΔΙΝΗ: (Τετραϋδροφουρφουρυλοξυαιθυλο-2)-1 φαινυλο -4 πιπεριδινο-καρβοξυλικός -4 αιθυλεστήρ

FURETHIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (TETRAHYDROFURFURYLO-OXYETHYL-2) -1 PHENYL-4 PIPERIDINE-CARBOXYLIQUE -4

100. ΛΕΒΟΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ : L-ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ LEVAMPHETAMINE: L-ALPHA-METHYLPHENETHYLAMINE

101. ΛΕΒΟΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: L-N, ΑΛΦΑ-ΔΙΜΕΟΥΛΟΦΑΙΝΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ LEVOMETHAMPHETAMINE: L-N,ALPHA-DIMETHYLPHENETHYLAMINE

102.ΦΕΝΕΤΥΛΙΝΗ:

Οί-3,7-ΔΙΥΔΡΟ-1,3-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-7-(2-[(1-ΜΕΘΥΛΟ-2-ΦΑΙΝΥΛΟΑΙΟΥΛΟ)ΑΜΙΝΟ]-ΑΙΘΥΛΟ)-1Η-ΠΟ ΥΡΙΝΟ-2,6-ΔΙΟΝΗ

FENETYLLINE: DL-3,7

DIHYDRO-1,3-DIMETHYL-7-(2-[(1-METHYL-2-PHENYLETHYL)AMINO]ETHYL)-1H-PURINE-2,6-D IONE

103. ΑΚΕΤΥΛΟ-ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ -[1-(α-μεθυλοφαινυλαιθυλο)- 4-πιπεριδυλο] ακετανιλίδιο CETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL

-[1-(a-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide

104. ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ

[Ν-[1-(α-μεθυλοφαινυλαιθυλο)-4-πιπεριδυλο]τφοτπονανιλίδιο ALPHA-METHYLFENTANYL [N-[1-(a-methylphenethyl)-4- piperidyl]propionanilide

105. 3-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ

Ν-(3-μεθυλο-1-φαινυλαιθυλο-4-ττιττεριδυλο)προπιονανιλίδιο 3-METHYLFENTANYL N-(3-methyl-1 -phenethyl-4-piperidyl) propionanilide

106. ΜΡΡΡ

Μεθυλο-1-φαινυλο-4-4ττιπεριδινόλη-4 προπιονικός εστέρας ΜΡΡΡ Propionate (ester) de methyl-1 phenyl-4 piperidinol-4

107. PEPAP

Φαινυλαιθυλο-1 φαινυλο-4 πιττεριδινόλη-4 οξεικός εστέρας

PEPAP

Acetate (ester) de phenethyl-1 phenyl-4 piperidinol-4

108. PAKEMIKH ΜΕΤΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ. (±-N, α-διμεθυλοφαινυλαιθυλαμίνη RACEMATE DE METAMPHETAMINE (±-N, a-dimethylphenetylamin

109. ΣΕΚΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ

110. ΚΩΔΕΪΝΗ: Μεθυλαιθήρ της μορφίνης.

CODEINE: ETHER METHYLIQUE DE LA MORPHINE

111. Α-ΜΕΘΥΛΟ-ΘΕΙΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ

Ν-[1[1-μεθυλο-2(2-θειενυλο)αιθυλο]-4-πιπεριδυλο]ττροτποανιλίδιο ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL

N-[1[1-METHYL-2-(2-THIENYL)ETHYL]-4-PIPERIDYL]PROPIONANILIDE

112. ΠΑΡΑ-ΦΘΟΡΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ 4-φθορο-Ν(1-φαιναθυλο-4-πιπεριδυλο)-προττιοανιλίδιο PARA-FLUOROFENTANYL 4-FLUORO-N-(1-PHENETHYL-4-PIPERIDYL)-PROPIONANILIDE

113. ΒΗΤΑ-ΥΔΡΟΞΥΦΕΝΤΑΝΥΛΗ

Ν[1(βητα-υδροξυφαιναιθυλο)-4-πιπεριδυλο]προπιοανιλίδιο BETA HYDROXYFENTANYL Ν[1 (BETA- HYDROXYFENTANYL)-4-PIPERIDYL) PROPIONANILIDE

114. ΒΗΤΑ-ΥΔΡΟΞΥ-3-ΜΕΘΥΛΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ.

Ν-[1(βητα-υδροξυφαιναιθυλο-3-μεθυλο-4-πιττεριδυλο]προπιοανιλίδιο BETA-HYDROXY-3-METHYLFENTANYL N-[1(BETA-HYDROXYPHENETHYL)-3-METHYL-4-PIPERIDYL) PROPIONANILIDE

115. ΘΕΙΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ

Ν[1(2(2-θειενυλο)αιθυλο-4-πιπεριδυλο]προπιοανιλίδιοΤΗΙΟΡΕΝΤΑΝΥί N-[1-(2-(2-THIENYL)ETHYL-4-PIPERIDYL]PROPIONANILIDE

116. 3-ΜΕΘΥΛΟ-ΘΕΙΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ

Ν-[3-μεθυλο-1-[2-θειενυλο)αιθυλο]-4-πητεριδυλο]προττιοανιλίδιο 3-METHYLTHIOFENTANYL

N-[3-METHYL-1-[2-THIENYL)ETHYL]-4-PIPERIDYL]PROPIONANILIDE 117. ΑΜΙΝΟΡΕΞ:2-Αμινο-5-φαινυλο-2-οξαζολίνη

AMINOREX:2-AMINO-5-PHENYL-2-OXAZOLINE

118. ΧΛΩΡΦΕΝΤΕΡΜΙΝΗ: 4-Χλωρο-α, α-διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη

CHLORPHENTERMINE: 4-CHLORO -a, a-DIMETHYLPHENETHYLAMINE

119. ΚΛΟΒΕΝΖΟΡΕΞ: Ν-(2-Χλωροβενζυλο)-α-μεθυλοφαιναιθυλαμίνη CLOBENZOREX: Ν -(2 -CHLOROBENZYL) -a -

METHYLPHENETHYLAMINE

120. ΚΑΟΦΟΡΕΞ: Αιθυλο-(Π-χλωρο-α, α-διμεθυλοφαιναιθυλο) καρβαμάτη CLOFOREX: ETHYL -(Ρ -CHLORO -a, a -DIMETHYLPHENETHYL) CARBAMATE

121. ΚΛΟΡΤΕΡΜΙΝΗ: 2 -Χλωρό -α, α -διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη

CLORTERMINE: 2 -CHLORO -a, a - DIMETHYLPHENETHYLAMINE

122. ΦΕΝΒΟΥΤΡΑΖΑΤΗ. 2 - (3 -Μεθυλο -2 -φαινυλομορφολινο) αιθυλο 2 - φαινυλοβουτυράτη

FENBUTRAZATE: 2-(3-METHYL-2-PHENYLMORPHOLINO) ETHYL 2-PHENYLBUTYRATE

123. ΠΡΟΠΥΛΕΞΕΔΡΙΝΗ: 2-Κυκλοεξυλο-Ν, 1-διμεθυλαιθυλαμίνη PROPYLHEXEDRINE: 2-CYCLOHEXYL-N,1-DIMETHYLETHYLAMINE

124. ΖΙΠΕΠΡΟΛΗ: 1-Μεθοξυ-3-[4-(β-μεθοξυφαιναιθυλο)-πιπεραζιν-1-υλο]-1- φαινυλοπροπαν-2-όλη

ZIPEPROL: 1-ΜΕΤΗΟΧΥ -3 -[4 -(β-METHOXYPHENETHYL) - PIPERAZIN- 1 -YL] - 1 PHENYLPROPAN - 2 - OL

125. ΡΕΜΙΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ: 3-4-μεθοξυκαρβονυλ-4-(1-οξο προπυλ)φενυλαμινο-1- πιπεριδίνη μεθυλεστέρας του προπανοϊκού οξέος

REMIFENTANIL:3-4-CARBOXYL-4-(N-PHENYLPROPIONAMIDE)-l-PIPERIDINE PROPIONIC ACID DIMETHYLESTER MONOHYDRATE

126. ΤΡΑΜΑΔΟΛΗ: 2-[(διμεθυλαμινο) μεθυλ]-1-(3-μεθοξυφαινυλο)κυκλοεξανόλη TRAMADOL:2-[(DIMETHYLAMINO)METHYL]-1-(3-METHOXYPHENYL) CYCLOEXANOL

127. ΜΕΔΕΤΟΜΙΔΙΝΗ: (+/-)-4-(α,2,3-τριμεθυλβενζυλο)ιμιδαζολη MEDETOMIDINE:(+/-)-4-(alpha,2,3-trimethylbenzyl)imidazole

128. ΑΤΙΠΑΜΕΖΟΛΗ:4-(2-αιθυλο-2,3-διϋδρο-1 Η-ινδεν-2-υλ)-1 Η-ιμιδαζόλη ATIPAMEZOLE: 4-(2-ethyl-2,3-dihydro-1 H-inden-2-yl)-1 H-imidazole

129. ΡΟΜΙΦΙΔΙΝΗ: 2 -βρωμο-6-φθορο-2-ιμιδαζολιδινυλιδενοβενζαμίνη ROMIFIDINE: 2-bromo-6-fluoro-2-imidazolidinylidenebenzamine

130. ΚΕΤΑΜΙΝΗ: 2 - (2 -χλωροφαινυλο) -2 - (μεθυλαμινο) - κυκλοεξανόνη ΚΕΤΑΜΙΝΕ: 2 - (2 - chlorophenyl) -2 - (methylamino) - cyclohexanone

131. ΝΑΛΒΟΥΦΙΝΗ: 17-κυκλοβουτυλομεθυλο-7, 8-διϋδρο-14-υδροξυ-17-νορμορφίνη NALBUPHINE: 17-cyciobutylmethyl- 7,8-dihydro-14-hydroxy-17-normorphine

132. ΑΜΙΝΕΠΤΙΝΗ: 7-[(10,11-διυδρο-5Η-διβενζο[α,δ]κυκλοεπτεν-5-υλ)αμινο] επτανοϊκό οξύ AMINEPTINE:

7-[(10,11-dihydro-5Hdibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino] heptanoic acid

133. ΔΕΞΜΕΔΕΤΟΜΙΔΙΝΗ: (8)-4-[1-(2,3-ξυλυλ) αιθυλ] ιμιδαζολιο DEXMEDETOMIDINE: (S)-4-[1-(2,3-Xylyl) ethyl] imidazole.

134. Τα άλατα και τα ισομερή αυτών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη.

(135.) "FENTADUR και MATRIFEN που περιέχουν την ουσία FENTANYL."

(136.) "OXXALGAN που περιέχει την ουσία TRAMADOL."

(137.) "ΧΥRΕΜ που περιέχει την ουσία GHB."

(138.)"IONSYS [με το δραστικό συστατικό] FENTANYL HYDROCHLORIDE."

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ'

1. ΑΙΘΙΝΑΜΑΤΗ: Εστήρ του καρβαμιδικού οξέος μετά της αιθυνυλο-1 κυκλοεξανόλης ETHINAMATE: CARBAMATE D' ETHINYL-1 CYCLOHEXYLE

2. ΑΙΘΥΛΟ ΛΟΦΛΑΖΕΠΑΤΗ: Αιθυλο 7-χλωρο 5-(ο-φλουροφαινυλο) -2,3 - διυδρο- 2-οξο-1 Η-1,4 -βενζοδιαζεπίνη-3-καρβοξυλάτη

ETHYL LOFLAZEPATE: ETHYL 7 -CHLORO-5- (O-FLUOROPHENYL) -2,3 -DIHYDRO -2 -OXO-1H-1.4- BENZODIAZEPINE -3 -CARBOXYLATE

3. ΑΙΘΧΛΩΡΒΥΝΟΛΗ: Αιθυλο-β-χλωροβινυλο-αιθινυλοκαρβινόλη ETHCHLORVYNOL: ETHYL-B-CHLOROVINYL-ETHINYL CARBINOL

4. ΑΛΑΖΕΠΑΜΗ: 7 -χλωρό -1, 3- διυδρο-5 -φαινυλο -1- (2, 2,2- τριφθορο-αιθυλο) -2Η -1 ,4-βενζοδιαζετπν-2-όνη

HALAZEPAM: 7 -CHLORO-1, 3-DIHYDRO-5-PHENYL -1-(2,2,2- TRIFLUORO-ETHYL)-2H -1,4-BENZODIAZEPIN -2 -ONE

5. ΑΛΟΞΑΖΟΛΑΜΗ: 10-βρωμο-11 β-(ο-φθοροφαινυλο) 2,3,7 11 β-τετρα- υδροξάζολο [3, 2-δ] [1,4]-βενζοδιαζεπιν-6 (5Η )-όνη

HALOXAZOLAM: 10-BROMO-11B (O-FLUOROPHENYL)-2,3,7, 11Β-TETRAHYDROOXAZOLO [3,2-D] [1,4]-BENZODIAZEPIN-6(5H )-ONE

6. ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ: 8 -χλωρο-1-μεθυλο -6- φαινυλο-4Η-5-τριαζολο - [4,3-α] [1,4] βενζοδιαζεττίνη ALPRAZOLAM: 8 CHLORO -1- METHYL -6- PHENYL -4 Η- S-TRIAZOLO [4,3-Α] [1,4] BENZODIAZEPINE

7. ΑΜΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Αιθυλο -5 (μεθυλο -3 βουτυλο)-5 βαρβιτουρικό οξύ AMOBARBITAL: ACIDE ETHYL -5 (METHYL-3 BUTYL)-5 BARBITURIQUE

8. ΑΜΦΕΠΡΑΜΟΝΗ: Διαιθυλαμινο -2 προτποφαινόνη AMPHEPRAMONE: DIETHYLAMINO-2 PROPIOPHENONE

9. ΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Διαιθυλο-5, 5 βαρβιτουρικό οξύ BARBITAL: ACIDE DIETHYL -5, 5 BARBITURIQUE

10. ΒΕΝΖΦΕΤΑΜΙΝΗ: Ν-βενζυλο-Ν,α-διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη BENZPHETAMINE: N-BENZYL-N, a-DIMETHYLPHENETHYLAMINE

11. ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ: Ν -κυκλοπροπυλμεθυλ-7α (ί-(δ)-υδροξυ 1,2,2-τριμεθυλπροπυλ) -6,14 -ενδοαιθανο - 6,7,8,14 τετραϋδρονοροριπαβίνη BUPRENORPHINE: Ν - CYCLOPROPYL-METHYL-7a

(L-(S)-HYDROXY-1,2,2-TRIMETHYLPROPYL)-6,14 ENDOETHANO -6,7,8,14 TETRAHYDRO - NORORIPAVINE

12. ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ: 7-βρωμο -1,3 -διυδρο -5-(2-πυριδυλο) 2Η-1, 4-βενζοδιαζεπιν -2 -όνη BROMAZEPAM: 7- BROMO -1,3 -DIHYDRO -5-(2-PYRIDYL) -2Η -1,4 -BENZODIAZEPIN -2-ONE

13. ΓΛΟΥΤΕΘΙΜΙΔΙΟ: Αιθυλο -2 φαινυλο -2 γλουταριμίδιο GLUTETHIMIDE: ETHYL -2 PHENYL -2 GLUTARIMIDE

14. ΔΕΞΤΡΟΜΕΘΟΡΦΑΝΗ: D- Μεθοξυ -3Ν -μεθυλομορφινάνιο DEXTROMETHORPHANE: D-METHOXY-3 N-METHYLMORPHINANE

15. ΔΕΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο -5- (ο-χλωροφαινυλο)-1,3 διυδρο -2Η -1,4 -βενζοδιαζεπιν -2-όνη

DELORAZEPAM: 7- CHLORO-5- (O-CHLOROPHENYL)-1,3- DIHYDRO -2Η-1.4 -BENZODIAZEPIN-2-ONE

16. ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο -1,3 -διυδρο -1- μεθυλο-5-φαινυλο-2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2- όνη

DIAZEPAM: 7-CHLORO -1,3 - DIHYDRO -1 -METHYL-5-PHENYL-2H - 1,4 - BENZODIAZEPIN -2- ONE

17. ΕΣΤΑΖΟΛΑΜΗ: 8-χλωρο -6- φαινυλο -4 Η-5-τριαζολο [4,3-α] [1,4] βενζοδιαζεπίνη ESTAZOLAM: 8 -CHLORO -6 - PHENYL -4Η -5-TRIAZOLO [4,3-Α] [1,4] BENZODIAZEPINE

18. ΚΑΜΑΖΕΠΑΜΗ: 7 -χλωρό -1,3-διυδρο -3- υδροξυ-1 μεθυλο-5- φαινυλο -2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2-όνη διμεθυλοκαρβαμάτη (εστέρας)

CAMAZEPAM: 7 -CHLORO -1,3 - DIHYDRO -3-HYDROXY -1-METHYL -5 PHENYL -2Η -1,4-BENZODIAZEPIN - 2 - ONE DIMETHYLCARBAMATE (ESTER)

19. ΚΕΤΑΖΟΛΑΜΗ: 11-χλωρο -8,12β -διυδρο -2,8-διμεθυλο -12β-φαινυλο -4Η - [1,3]-οξαζινο -[3,2-δ] [1,4] βενζοδιαζεπίνη -4,7 (6Η) -διόνη KETAZOLAM: 11 -CHLORO -8, 12β -DIHYDRO-2,8 - DIMETHYL -12β - PHENYL -4Η -[i,3]-OXAZINO-[3,2-D][l,4]-BENZODIAZEPINE-4,7 (6H) -DIONE

20. ΚΛΟΜΠΑΖΑΜΗ: 7-χλωρο-1-μεθυλο-5-φαινυλο- 1H-1,5- βενζοδιαζεπίνη -2,4 (3H,5H) -διόνη CLOBAZAM: 7-CHLORO-1-METHYL -5-PHENYL-1H-I.5 - BENZODIAZEPINE -2,4 (3H,5H) DIONE

21. ΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗ: 5- (Ο-χλωροφαινυλο )-1,3-διυδρο-7-νιτρο-2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2 -όνη CLONAZEPAM: 5- (O-CHLOROPHENYL) -1,3-DIHYDRO -7 -NITRO 2H -1,4 -BENZODIAZEPIN-2-ONE

22. ΚΛΟΞΑΖΟΛΑΜΗ: 10-χλωρο -11 β (ο-χλωροφαινυλο)-2,3,7,11β- τετραϋδρο-οξαζολο-[3,2-δ] [1,4] βενζοδιαζεπιν-6- (5Η )-όνη

CLOXAZOLAM: 10-CHLORO-11Β - (O-CHLOROPHENYL) -2, 3, 7, 11Β TETRAHYDRO -OXAZOLO-[3,2-D] [1,4] BENZODIAZEPIN -6 - (5Η) - ONE

23. ΚΛΟΤΙΑΖΕΠΑΜΗ: 5 -(ο-χλωροφαινυλο) -7- αιθυλο-1,3 -διυδρο -1- μεθυλο-2Η -θειενο [2,3-ε] [1,4]-διαζεπιν -2- όνη

CLOTIAZEPAM: 5-(O -CHLOROPHENYL) -7- ETHYL-1,3 - DIHYDRO -1 - METHYL -2Η- ΤΗΙΕΝΟ [2,3-Ε] [1,4] DIAZEPIN-2-ONE

24. ΚΥΚΛΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: (Κυκλοεξεν-1υλο-1)-5 αιθυλο-5 βαρβιτουρικό οξύ CYCLOBARBITAL: ACIDE (CYCLOEXENE-1YL-1)-5 ETHYL -5 BARBITURIQUE

25. ΜΑΖΙΝΔΟΛΗ: 5-(π-χλωροφαινυλο)-2,

5-διυδρο-3Η-ιμιδαζο(2,1-α)-ισοϊνδολο-5-ολη

MAZINDOL: 5- (P-CHLOROPHENYL)-2,5- DIHYDRO-3H-IMIDAZO (2,1-a)-ISOINDOL-5-OL

26. ΛΟΠΡΑΖΟΛΑΜΗ: 6- (ο-χλωροφαινυλο )-2,4-διυδρο-2 [(4-μεθυλο-1-πιπεραζινυλο) μεθυλενο]-8 νιτρο-1 Η -ιμιδαζο [1,2-α] [1,4] βενζοδιαζεττιν-1-όνη LOPRAZOLAM:6-(O-CHLOROPHENYL)-2,4-DIHYDRO-2-[(4-METHYL-1-PIPERAZINYL) METHYLENE]-8-NITRO-1H-IMIDAZO [1,2-Α] [1,4] BENZODIAZEPIN-1-ONE

27. ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ: 7-

χλωρο-5(ο-χλωροφαινυλο)-1,3-διυδρο-3-υδροξυ-2Η-1,4-βενζοδιαζετπν-2-όνη LORAZEPAM: 7-CHLORO-5- (O-CHLOROPHENYL)-1.3-DIHYDRO-3-HYDROXY-2H-1,4 BENZODIAZEPIN-2-ONE

28. ΛΟΡΜΕΤΑΖΕΠΑΜΗ:

7-χλωρο-5-(ο-χλωροφαινυλο)-1,3-διυδρο-3-υδροξυ-1-μεθυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζετπν-2- όνη

LORMETAZEPAM:7-CHLORO-5-(0-CHLOROPHENYL),1,3-DIHYDRO-3-HYDROXY-1-METHYL-2H-1,4- BENZODIAZEPIN- 2-ONE

29. ΜΕΔΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-2,3-διυδρο-1-μεθυλο-5 φαινυλο-1 Η -1,4-βενζοδιαζεττίνη MEDAZEPAM: 7-CHLORO-2,3-DIHYDRO-1-METHYL-5- PHENYL-1 H -1,4-BENZODIAZEPINE

30. ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Μεθυλο-1 αιθυλο-5 φαινυλο-5 βαρβιτουρικό οξύ METHYLPHENOBARBITAL: ACIDE METHYL-1 ETHYL-5 PHENYL-5 BARBITURIQUE

31. ΜΕΘΥΠΡΥΛΟΝΗ: Διαιθυλο-3,3 διοξο-2,4 μεθυλο -5 πιττεριδίνη METHYPRYLON: DIETHYL-3,3 DIOXO-2,4 METHYL-5 PIPERIDINE

32. ΜΕΠΡΟΒΑΜΑΤΗ: Δικαρβαμιδική μεθυλο-2 προττυλο -2 προπανοδιόλη -1,3 MEPROBAMATE: BICARBAMATE DE METHYL-2 PROPYL-2 PROPANEDIOL-1.3

33. ΝΙΜΕΤΑΖΕΠΑΜΗ:1,3-διυδρο -1-μεθυλο-7-νιτρο 5 -φαινυλο -2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2-όνη NIMETAZEPAM: 1,3

DIHYDRO-1-METHYL-7-NITRO-5-PHENYL-2Η-1.4 BENZODIAZEPIN-2-ΟΝΕ

34. ΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ: 1,3-διυδρο-7-νιτρο-5-φαινυλο -2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν -2-όνη NITRAZEPAM: 1,3 -DIHYDRO-7-NITRO-5-PHENYL -2Η -1,4 BENZODIAZEPIN -2 -ΟΝΕ

35. ΝΟΡΔΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-1,3-διυδρο-5-φαινυλο-2Η-1,4 βενζοδιαζεπιν-2-όνη NORDAZEPAM: 7-CHLORO-1,3-DIHYDRO-5-PHENYL -2 Η -1,4- BENZODIAZEPIN -2 -ΟΝΕ

36. ΟΞΑΖΕΠΑΜΗ: 7 -χλωρό -1,3-διυδρο -3 -υδροξυ-5 -φαινυλο - 2Η -1,4-βενζοδιαζετπν -2 -όνη ΟΧΑΖΕΡΑΜ: 7-CHLORO-1.3-DIHYDRO-3-HYDROXY-5-PHENYL-2H -1,4-BENZODIAZEPIN -

2-ΟΝΕ

37. ΟΞΑΖΟΛΑΜΗ: 10-χλωρο-2,3,7,11β-τετραϋδρο-2 μεθυλο-11 β- φαινυλοξαζολο (3,2-δ) (1,4) βενζοδιαζεπιν-6(5Η )-όνη

OXAZOLAM: 10-CHLORO- 2, 3, 7, 11β- TETRAHYDRO- 2 METHYL -1 Ιβ-PHENYLOXAZOLO (3,2-D) (1,4) BENZODIAZEPIN -6(5H )-ONE

38. ΠΕΝΤΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Αιθυλο-5 (μεθυλο-1 βουτυλο) -5 βαρβιτουρικό οξύ PENTOBARBITAL: ACIDE ETHYL-5 (METHYL-1 BUTYL)-5 BARBITURIQUE

39. ΠΙΝΑΖΕΠΑΜΗ: 7 -χλωρό -1,3-διυδρο -5 -φαινυλο-1- (2- προπυνυλο) -2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2-όνη

ΡΙΝΑΖΕΡΑΜ: 7-CHLORO-1,3-DIHYDRO-5-PHENYL-1-(2-PROPYNYL) -2Η-1.4-BENZODIAZEPIN -2-ΟΝΕ

40. ΠΙΠΡΑΔΡΟΛΗ ή ΠΙΠΡΑΔΟΛΗ: Διφαινυλο -1,1 (πιπεριδυλο- 2)-1 μεθανόλη PIPRADROL: DIPHENYL-1,1 (PIPERIDYL-2)-1 METHANOL

41. ΠΡΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-1-(κυκλοπροπυλομε

θυλο)-1,3-διυδρο-5-φαινυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

PRAZEPAM: 7-CHLORO-1-(CYCLOPROPYLMETHYL)-1,3- DlHYDRO-5-

PHENYL-2H-1,4-BENZODIAZEPIN-2-ONE

42. SPA: (-)-Διμεθυλαμινο-Ι διφαινυλο-1,2 αιθάνιο

SPA: (-)-DIMETHYLAMINO-l DIPHENYL-1,2 ETHANE

43. ΦΑΙΝΔΙΜΕΤΡΑΖΙΝΗ: (+)-3,4-διμεθυλο-2-φαινυλμορφολίνη

PHENDIMETRAZINE: (+)-3,4-DIMETHYL-2-PHENYLMORPHOLINE

44. ΤΕΜΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-1,3 διυδρο-3-υδροξυ-1-μεθυλο-5- φαινυλο-2Η-1,4 -βενζοδιαζεπιν-2-όνη

ΤΕΜΑΖΕΡΑΜ: 7-CHLORO-1.3-DIHYDRO-3-HYDROXY-1-METHYL-5 -PHENYL-2H -1,4-BENZODIAZEPIN-2-ONE

45. ΤΕΤΡΑΖΕΠΑΜΗ:

7-χλωρο-5-(κυκλοεξεν-1-υλο)-1,3-διυδρο-1-μεθυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη TETRAZEPAM:

7-CHLORO-5-(CYCLOEXEN-1-YL)-1,3-DIHYDRO-1-METHYL-2H-1,4-BENZODIAZEPIN-2-ONE

46. ΤΡΙΑΖΟΛΑΜΗ: 8-χλωρο-6-(ο-χλωροφαινυλο)-1-μεθυλο-4Η-3-τριαζολο [4,3-α] [1,4] βενζοδιαζεπίνη

TRIAZOLAM: 8-CHLORO-6-(O-CHLOROPHENYL)-1-METHYL-4H-S-TRIAZOLO [4,3-α] [1,4] BENZODIAZEPINE

47. ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Αιθυλο-5 φαινυλο-5 βαρβιτουρικό οξύ PHENOBARBITAL: ACIDE ETHYL-5 PHENYL-5 BARBITURIQUE

48. ΦΑΙΝΤΕΡΜΙΝΗ: α,α-διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη

PHENTERMINE:a,a-DIMETHYLPHENETHYLAMINE

49.

ΦΘΟΡΑΖΕΠΑΜΗ:7-χλωρο-1-[2-(διαιθυλαμινο)αιθυλο]-5-(ο-φθοροφαινυλο)-1,3-διυδρο-2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

FLURAZEPAM:7-CHLORO-1-[2-{DIETHYLAMINO)ETHYL]-5-(O-FLUOROPHENYL)-1,3-DIHYDRO-2H -1.4-BENZODIAZEPIN-2-ONE

50. ΦΘΟΡΟΔΙΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-5-(ο-φθοροφαινυλο)-1,3-διυδρο-1 -μεθυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

FLUDIAZEPAM: 7-CHLORO- 5- (O-FLUOROPHENYL)-1,3-DIHYDRO-1-METHYL-2H -1,4-BEN ZODIAZEPIN-2-ONE

51. ΦΘΟΡΟΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ: 5-(ο-φθοροφαινυλο)-1,3-διυδρο-1-μεθυλο-7-νιτρο-2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

FLUNITRAZEPAM:5-(O-FLUOROPHENYL)-1,3DIHYDRO-1-METHYL-7-N1TRO-2H-1,4-BENZODIAZEP IN-2-ONE.

52. ΧΛΩΡΑΖΕΠΑΤΗ: 7-χλωρο-2,3-διυδρο-2-οξο-5-φαινυλο-1

Η-1,4-βενζοδιαζεττίνη-3-καρβοξυλικό οξύ

CHLORAZEPATE: 7-CHLORO-2.3-DIHYDRO-2-OXO-5-PHENYL-1

Η-1,4-BENZODIAZEPINE-3-CARBOXYLIQUE ACIDE

53. ΧΛΩΡΟΔΙΑΖΕΠΟΞΕΙΔΙΟ: 7-χλωρο-2-(μεθυλαμινο)-5-φαινυλο-3Η -1,4-βενζοδιαζεττίνη-4-οξείδιο

CHLORODIAZEPOXIDE: 7-CHLORO-2-(METHYLAMINO)-5-

PHENYL-3H-1,4-BENZODIAZEPINE-4-OXIDE

54. ΑΛΛΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: ΔΙΑΛΛΥΛΟ-5,5 βαρβιτουρικό οξύ ALLOBARBITAL : ACIDE DIALLYL-5,5 BARBITURIQUE

55. ΒΙΝΥΛΟΒΙΤΑΛΗ: (ΜΕΘΥΛΟ-1 ΒΟΥΤΥΛΟ)-5 ΒΙΝΥΛΟ-5 ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ VINYLBITAL: ACIDE (METHYL-1 BUTYL)-5 VINYL-5 BARBITURIQUE

56. ΒΟΥΤΑΛΒΙΤΑΛΗ: ΑΛΛΥΛΟ-5 ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΟ-5 ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ BUTALBITAL: ACIDE ALLYL-5 ISOBUTYL-5 BARBITURIQUE

57. ΒΟΥΤΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: ΒΟΥΤΥΛΟ-5-ΑΙΘΥΛΟ-5 ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ BUTOBARBITAL: ACIDE BUTYL- 5 ETHYL- 5 BARBITURIQUE

58. ΚΑΘΙΝΗ: 0-ΘΡΕΟ-2-ΑΜΙΝΟ-L-ΥΔΡΟΞΥ-L-ΦΑΙΝΥΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟ

CATHINE: D-THREO-2-AMINO-L-HYDROXY-L-PHENYL PROPANE

59. ΜΕΦΕΝΟΡΕΞΗ: Οί-Ν-(3-ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΥΛΟ)-ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ MEFENOREX: DL-N -(3-CHLOROPROPYL) -ALPHA METHYLPHENETHYLAMINE

60. Ν-ΑΙΘΥΛΟΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ N-ETHYLAMPHETAMINE

61.ΠΥΡΟΒΑΛΕΡΟΝΗ:Οί-Ι-(4-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΥΛΟ)-2-(1-ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΥΛΟ)-1-ΠΕΝΤΑΝΟΝΗ PYROVALERONE:DL-L-(4-METHYLPHENYL)-2-(1-PYRROLIDINYL)-1-PENTANONE

62. ΣΕΚΒΟΥΤΑΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: ΣΕΚ-ΒΟΥΤΥΛΟ-5-ΑΙΘΥΛΟ-5 ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ SECBUTABARBITAL: ACIDE SEC-BUTYL-5 ETHYL-5 BARBITURIQUE

63. ΦΕΝΚΑΜΦΑΜΙΝΗ: Οί-Ν-ΑΙΘΥΛΟ-3-ΦΑΙΝΥΛΟΔΙΚΥΚΛΟ (2,2,Ι)-ΕΠΤΑΝ-2-ΑΜΙΜΗ FENCAMFAMIN: DL-N-ETHYL-3-PHENYLBICYCLO (2,2,Ι)-ΗΕΡΤΑΝ -2 -ΑΜΙΝΕ

64. ΦΕΝΠΡΟΠΟΡΕΞΗ: DL- 3- [(ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΥΛΟ) ΑΜΙΝΟ] ΠΡΟΠΙΟΝΙΤΡΙΛΙΟ FENPROPOREX: DL- 3- [(ALPHA -METHYLPHENETHYL) ΑΜΙΝΟ]

-PROPIONITRILE 65. ΒΡΩΤΙΖΟΛΑΜΗ: 2-βρωμο-4-(2-χλωροφαινυλο)-9μεθυλο-5Η-θιενο [3,2-f] [1,2,4] τριαζολο- [4, 3-

α] [1,4] διαζεττίνη

BROTIZOLAM: 2- Bromo-4- (2-chlorophenyl) -9-methyl-6H-thieno [3,2-f] [1,2,4] triazolo-[4, 3-a]

[1, 4] diazepin 66. ΠΕΜΟΛΙΝΗ: 2 ΑΜΙΝΟ-5-ΦΑΙΝΥΛΟ-2-ΟΞΑΖΟΛΙΝ-4-ΟΝΗ PEMOLINE: 2-AMINO-5-PHENYL-2-OXAZOLIN-4-ONE 67.ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗ: 8-χλωρο-6(ο-φθοροφαινυλο)-1-μεθυλο-4Η-ιμιδαζο (1,5-α) (1,4) βενζοδιαζεττίνη MIDAZOLAM: 8-CHLORO-6-(O-FLUOROPHENYL)-1-METHYL-4H-IMIDAZO(1,5-α) (1,4) BENZODIAZEPINE

68. ΚΟΥΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-5-(2-φθοροφαινυλο)-1,3-διυδρο-1-(2, 2, 2, -τριφθοροαιθυλο)-2Η-1, 4-βενζοδιαζεττινο-2-θειόνη

QUAZEPAM: 7-CHLORO-5-(2-FLUOROPHENYL)-1,3-DIHYDRO-1-(2, 2, 2,-TRIFLUOROETHYL)-2H-1,4-BENZODIAZEPINE-2-THIONE

69. ΘΕΙΟΠΕΝΤΑΛΗ: 5-ΑΙΘΥΛΟ-5-(1-ΜΕΘΥΛΟΒΟΥΤΥΛΟ)-2-ΘΕΙΟΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ THIOPENTAL: 5-ETHYL-5-(1-METHYLBUTYL)-2-THIOBARBITURIC ACID

70. ΠΡΟΞΙΒΑΡΒΑΛΗ: 5-(2-υδροξυττροττυλο)-5-(2-ττροπενυλο) 2, 4, 6 (1Η, 3Η, 5Η)- ττυριμιδινοτριόνη. ή 5-αλλυλο-5-(2-υδροξυπροπυλο) βαρβιτουρικό οξύ. PROXIBARBAL: 5-(2-HYDROXYPROPYL)-5-(2-PROPENYL)-2, 4, 6 (1Η, 3Η, 5Η)-PYRIMIDINETRIONE. 5-ALLYL-5-(2-HYDROXYPROPYL) BARBITURIC ACID.

71. MESOCARB: 3-(a-METHYLPHENETHYL)-N- PHENYLCARBAMOYL) SYNDONE (MINE

72. ΜΟΝΤΑΦΙΝΗΛΗ: 2-[(Διφαινυλο-μεθυλο) σουλφινυλ] ακεταμίδιο MODAFINIL: 2-[(DIPHENYLMETHYL) SYLFINYL] ACETAMIDE

73. ΖΟΜΖΕΠΑΜΗ: 4-(ο-φθοροφαινυλο) 6,8-διϋδρο 1,3,8 -τριμεθυλπυραζολο [3,4-ε] [1,4]-διαζεπιν 7(1Η)-ονη

ZOLAZEPAM: 4 - (Ο- FLUOROPHENYL) 6,8- DIHYDRO 1,3,8 - TRIMETHYLPYRAZOLO [3,4-e] [1,4] - diazepin 7 (1 H)-ONE

74. ΖΑΛΕΠΛΟΝΗ: Ν-[3-(3-Κυανοττυραζολο[1,5-α]

πυριμιδιν-7-υλο)φαινυλο]-Ν-αιθυλακεταμίδιο ZALEPLON:

N-[3-(3-CYANOPYRAZOLO[1,5-a] PYRIMIDIN-7-YL)PHENYL]-N-ETHYLACETAMIDE

75. ΖΟΛΠΙΔΕΜΗ: Ν,Ν,6-τριμεθυλο-2-(4-μεθυλοφαινυλο)

ιμιδαζο(1,2-α)ττυριδινο-3-ακεταμίδιο ZOLPIDEM:

N,N,6-trimethyl-2-(4-methylphenyl) imidazo(1,2-a) pyridine-3-acetamide

76. ΖΟΠΙΚΛΟΝΗ: 6-(5-χλωροττυριδ-2-υλο)-5-(4-μεθυλοτπττεραζιν-1-υλο) καρβονυλοξυ-7-οξο-6,7-διυδ( 5H -ττυρρολο-[3,4-β] ττυραζίνη

ZOPICLONE: 6-(5-chloropyrid-2-yl)-5-(4-methylpiperazin-1 -yl) carbonyloxy-7-oxo-6, 7-dihydro5H-pyrrolo- [3,4-b] pyrazine

77. Τα άλατα και τα ισομερή αυτών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη.

"ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ

ΣΤΟΝ ν.3459/06 ΠΙΝΑΚΑ

IMOVANE ZOPICLONE Δ΄

ZALEPLON/WYETH ZALEPLON Δ΄

SONATA ZALEPLON Δ΄

ANCONEVRON BROMAZEPAM Δ΄

STESOLID DIAZEPAM Δ΄

VAPOSYRUP DEXTROMETHORPHAN Δ΄"

"ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙ-

ΚΟ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΤΟΝ ν.3459/2006

RELACTON-C CARISOPRODOL Δ'

LYSANXIA PRAZEPAM Δ'

PRAZENE PRAZEPAM Δ'"

"MIDAZOLAM/B. BRAUN που περιέχει την ουσία MIDAZOLAM"

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται ουσίες στις κατηγορίες του άρθρου αυτού ή να μεταφέρονται από τη μια κατηγορία στην άλλη ή να μεταβάλλονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διάθεσης τους, ιδίως σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις.

 

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Παραγωγή, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Πρόδρομες ουσίες

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Έλεγχος και εποπτεία επί των ναρκωτικών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή Ναρκωτικών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον).

 

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Αμοιβή μελών και γραμματέα

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός προϋποθέσεων διάθεσης σκευασμάτων και ιδιοσκευασμάτων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Συνταγές χορήγησης ναρκωτικών και παραβάτες αυτών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Χορήγηση ναρκωτικών από φαρμακοποιούς

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Προμήθεια ναρκωτικών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Κατεργασία ναρκωτικών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Φαρμακευτικά σκευάσματα οπίου

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Πώληση ναρκωτικών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις φαρμακοποιών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Ελεγχος διάθεσης ναρκωτικών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός τιμής ναρκωτικών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Τελωνειακή φύλαξη ναρκωτικών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Εξαγωγή ναρκωτικών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Αποστολή ναρκωτικών διαμέσου της Ελλάδας και εισαγωγή τους με δέματα ή επιστολές

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Βασικά εγκλήματα

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Διακεκριμένες περιπτώσεις

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Κατάχρηση ιδιότητας ιατρών και φαρμακοποιών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Επιβαρυντικές περιστάσεις

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 23Α

Ημ/νία: 20.03.2013

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Πρόκληση και διαφήμιση

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Οδήγηση μεταφορικών μέσων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Τέλεση από αμέλεια

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Μεταμέλεια

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Πράξεις ελεγκτικών οργάνων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Χρήση ναρκωτικών ουσιών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 30

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Χρήστες ναρκωτικών ουσιών που υποβάλλονται σε ειδική μεταχείριση

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 31

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Ειδική μεταχείριση των χρηστών ναρκωτικών ουσιών που διαπράττουν εγκλήματα σχετικά με τα ναρκωτικά

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 32

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Εισαγωγή χρηστών ναρκωτικών σε θεραπευτικό κατάστημα

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 33

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 33Α

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη και κυρώσεις νομικών προσώπων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 34

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 35

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Περιορισμοί διαμονής

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 36

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Ανήλικοι δράστες

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 37

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Δήμευση

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 38

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Κατάσχεση

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 39

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Εκτέλεση μέτρου περιορισμού διαμονής

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 40

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Απόλυση υπό όρο

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 41

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Προανάκριση

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 42

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Προδικασία - Αρμοδιότητες

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 43

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Εποπτεία προανάκρισης και προκαταρτικής εξέτασης στις Διευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 44

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Διάθεση εσόδων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 45

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Μεταφορά πιστώσεων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 46

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 47

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Σύσταση Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 48

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Σκοπός του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 49

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Διοίκηση του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 50

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Πόροι του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 51

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 52

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Πρόσληψη προσωπικού του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 53

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Ειδικές υπηρεσιακές μονάδες και επιστημονικές επιτροπές

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 54

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Επιτροπή Διυπουργικού Συντονισμού

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 55

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 56

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 57

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Ανάπτυξη, εποπτεία και έλεγχος συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 58

Ημ/νία: 25.06.2006

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Κέντρα Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτ. β άρθρου 99 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013), ενώ, με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013), καταργήθηκε από 20.03.2013 ο παρών Κώδικας.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ιδρύονται δύο (2) Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα με τίτλο: α) «Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων» με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων και β) «Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων» με έδρα το Δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Σκοπός των καταστημάτων αυτών είναι η θεραπευτική μεταχείριση τοξικομανών κρατουμένων για τη σωματική και ψυχική τους απεξάρτηση.

2. Για τη στελέχωση του πρώτου (Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων):

Α) Συνιστώνται:

α) 3 θέσεις κατηγορίας ΤΕ - κλάδου Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, β) 1 θέση κατηγορίας ΤΕ - κλάδου Ηλεκτρονικών,

γ) 1 θέση κατηγορίας ΔΕ - κλάδου Ηλεκτρονικών,

δ) 1 θέση κατηγορίας ΤΕ - κλάδου Τεχνολόγων Δομικών Εργων,

ε) 10 θέσεις κατηγορίας ΤΕ - κλάδου Ψυχολόγων.

Β) Αυξάνονται οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις των καταστημάτων κράτησης ως κατωτέρω:

α) Κλάδου ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων κατά 8, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 27 και κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων κατά 6, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 16,

β) Κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας κατά 24, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 124,

γ) Κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολόγου κατά 4, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 32,

δ) Κλάδου Π Ε Ιατρών ειδικότητας Μικροβιολογίας κατά 2, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 3,

ε) Κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών κατά 2, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 3, στ) Κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας κατά 1, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 6,

ζ) Κλάδου ΤΕ Προσωπικού Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτικής κατά 12, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 33,

η) Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού κατά 24, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 29,

θ) Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού κατά 12, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 212,

ι) Κλάδου ΔΕ Τεχνικού κατά 12, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 28, ια) Κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων κατά 10, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 35,

ιβ) Κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού κατά 8, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 11.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης καθορίζονται οι αναγκαίες θέσεις για την έναρξη της λειτουργίας του ειδικού θεραπευτικού καταστήματος. Για την πλήρωση των θέσεων κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2446/1996 (ΦΕΚ276Α').

 

Αρθρο: 59

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Σύσταση θέσεων προσωπικού για τα ειδικά προγράμματα απεξάρτησης στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Αττικής και Θεσσαλονίκης

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 60

Ημ/νία: 20.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Προγράμματα πρόληψης

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 100 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 61

Ημ/νία: 19.03.2015

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Σχόλια
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΛΗΝ των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1, του άρθρου 58 και του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου, που ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ σε ισχύ με το άρθρο 99 του ν. 4139/2013 (Α' 74/20.03.2013), ΌΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ διατάξεις του ΠΑΡΟΝΤΟΣ κώδικα ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ από 20.3.2013 με την παρ. 1α του άρθρου 100 του ανωτέρω νόμου. - Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου 58 Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118/24.05.2011). - Στο τέλος της παρ. 4 του παρόντος άρθρου προστέθηκαν τα εντός « » εδάφια με το άρθρο 36 του ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄114/10.5.2014). - Η εντός " " φράση στο τέλος της παρ. 5 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με το άρθρο 63 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270/24.12.2014). - Με το άρθρο 41 του ν. 4320/2015 τροποποιήθηκε το άρθρο 63 του ν. 4316/2014 το οποίο είχε με τη σειρά του προσθέσει εδάφιο στο τέλος της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Ως εκ τούτου το εδάφιο στο τέλος της παρ. 5 του παρόντος τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4320/2015 ΦΕΚ Α 29/19.3.2015.

 

Κείμενο Αρθρου

*** βλ. σχόλια

«1. Οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οποίες έχουν συστήσει ή συστήνουν οι Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού ή μετέχουν σε αυτές, με αποκλειστικό σκοπό τη, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, λειτουργία Κέντρων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις ρυθμίσεις του παρόντος. Στις ανωτέρω αστικές εταιρείες μπορεί να μετέχουν και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τοπικοί κοινωνικοί φορείς που οι σκοποί τους σχετίζονται με την πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Τα ανωτέρω Κέντρα επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους πέραν της πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών στην πρόληψη των εν γένει εξαρτήσεων (διαδίκτυο, τζόγος κ.λπ.) που, μέσα από τις ενδεδειγμένες κατά περίπτωση δράσεις, έχει ως σκοπό, αποτέλεσμα και συνέπεια την περαιτέρω ισχυροποίηση της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας και μετονομάζονται σε «Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας». Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, από άποψη ουσιαστική, συμβάλλουν και συντελούν με τη λειτουργία τους και την παροχή των υπηρεσιών τους στην υλοποίηση και στην επίτευξη των ιδρυτικών σκοπών του ΟΚΑΝΑ που αφορούν και στην πρόληψη των εξαρτήσεων που, μέσα από τις ενδεδειγμένες κατά περίπτωση δράσεις, έχει ως σκοπό, αποτέλεσμα και συνέπεια την περαιτέρω ισχυροποίηση της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Τα Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν με τη μορφή διαδημοτικής επιχείρησης του π.δ. 410/1995 μετατρέπονται, σε ό,τι αφορά την πρόληψη της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών και μόνο, σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τους ίδιους εταίρους και με σκοπό την πρόληψη των εξαρτήσεων που, μέσα από τις ενδεδειγμένες κατά περίπτωση δράσεις, έχει ως σκοπό, αποτέλεσμα και συνέπεια την περαιτέρω ισχυροποίηση της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, μεταφέρονται αυτοδίκαια από τη διαδημοτική επιχείρηση στην εν λόγω αστική εταιρεία με την ίδια σχέση εργασίας και σε αντίστοιχη ειδικότητα, ύστερα από διαπιστωτική απόφαση του διοικούντος αυτήν οργάνου.

2. Δυνατότητα συμμετοχής στις εν λόγω αστικές εταιρείες έχουν οι δήμοι, οι περιφέρειες και τοπικοί κοινωνικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Διοικούνται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, μέλος του οποίου είναι υποχρεωτικά ο αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων σε κάθε Κέντρο Πρόληψης.

3. Για τη σύσταση νέου Κέντρου ή τη λύση υφιστάμενου Κέντρου α απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΟΚΑΝΑ και, σε περίπτωση που μετέχουν δήμοι ή και περιφέρειες, σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ή και της Ένωσης Περιφερειών, αντίστοιχα.

4. Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των Κέντρων αυτών πραγματοποιείται από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ισόποσα και ταυτόχρονα. Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και καταβάλλεται μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγματοποιείται με πίστωση που αναγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του, σε ειδικό κωδικό, και καταβάλλεται μέσω του ΟΚΑΝΑ. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χρηματοδοτεί τα Κέντρα αυτά μόνο εφόσον μετέχουν σε αυτά δήμοι ή και περιφέρειες. «Το ύψος και το χρονοδιάγραμμα καταβολής της ετήσιας τακτικής, διαρκούς, σταθερής και μόνιμης χρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης ορίζεται μεταξύ άλλων κάθε φορά σε Προγραμματική Σύμβαση επταετούς διάρκειας που καταρτίζεται και υπογράφεται υποχρεωτικά, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της προηγούμενης, μεταξύ όλων των, στην παρούσα παράγραφο, αναφερόμενων και εμπλεκόμενων φορέων και μερών, εντός του εκάστοτε ισχύοντος μεσοπροθέσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής. Σε κάθε περίπτωση και κάθε φορά, μέχρι την έναρξη ισχύος και εφαρμογής της εκάστοτε νέας προγραμματικής σύμβασης, εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται η προηγούμενη αυτής προγραμματική σύμβαση και όπως αυτή όριζε παρατεινόμενη κάθε φορά αυτοδικαίως μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος και εφαρμογής της εκάστοτε νέας και μελλοντικής Προγραμματικής Σύμβασης. Η επταετής Προγραμματική Σύμβαση των ετών 2014 - 2020 ισχύει από 1.1.2014.»

5. Το πάσης φύσεως προσωπικό, το οποίο κατά τη δημοσίευση του παρόντος εργάζεται στα εν λόγω Κέντρα με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, εξακολουθεί να εργάζεται σε αυτά με την ίδια σχέση εργασίας και σε αντίστοιχη ειδικότητα «Οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας υπάγονται στις προβλέψεις του ν. 4024/2011 για τον καθορισμό των αποδοχών τους από τη δημοσίευση του παρόντος και με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω διάταξης. Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που έχουν χορηγηθεί ως μισθολογικές παροχές, επιδόματα, αποζημιώσεις στους εργαζόμενους στα Κέντρα Πρόληψης δυνάμει προβλέψεων ΣΣΕ, αποφάσεων των Δ.Σ. των Κέντρων Πρόληψης, ατομικών συμβάσεων εργασίας ως την ψήφιση του παρόντος, ενώ τυχόν καταλογισμοί που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αίρονται με τη δημοσίευση του παρόντος. Τα Κέντρα Πρόληψης εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.»

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΑΝΑ, καταρτίζεται Ενιαίος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Στον Ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται ιδίως: α) οι όροι και ο τρόπος οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας των ως άνω Κέντρων, β) ο τρόπος άσκησης της επιστημονικής παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου τους από τον ΟΚΑΝΑ, γ) ο αριθμός των θέσεων, τα προσόντα και οι αρμοδιότητες του προσλαμβανόμενου προσωπικού, δ) ο τρόπος κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού των ως άνω Κέντρων, ε) ο τρόπος άσκησης του οικονομικού - διαχειριστικού ελέγχου των εν λόγω Κέντρων, στ) η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίησης της λειτουργίας του επιτελούμενου έργου, καθώς και των εργαζομένων των Κέντρων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»