ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Έτος: 1995

ΦΕΚ: Α 269 19951229

Τέθηκε σε ισχύ: 29.12.1995

Ημ.Υπογραφής: 29.12.1995

Σχόλια
Ο παρών κώδικας καταργήθηκε από την παρ. 4 άρθρου 14 Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ Α' 81).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Εννοια παραγωγικής επένδυσης

Λήμματα
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ, ΕΝΝΟΙΑ

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Υπαγόμενες επιχειρήσεις

Λήμματα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΠΕΚ

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Περιοχές της Επικράτειας

Λήμματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο της επιχορήγησης

Λήμματα
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις και Περιορισμοί για την επιχορήγηση επενδύσεων

Λήμματα
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων επενδύσεων

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Υψος επιχορήγησης - Διαδικασία έγκρισης

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Γνωμοδοτικές επιτροπές και όργανα ελέγχου

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Ειδικές επενδύσεις

Λήμματα
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Συμμετοχή του Δημοσίου στις επιχορηγούμενες επιχειρήσεις. Μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτού.

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου.

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις πραγματοποίησης αφορολογήτων εκπτώσεων

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Φορολογία των εκπτώσεων

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Φορολογική μεταχείριση των αυξημένων αποσβέσεων

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Λύση διαφορών

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Επιστροφή επιχορήγησης που έχει καταβληθεί

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Παροχή κινήτρων για χρήση εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση

Λήμματα
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Φορολογικά κίνητρα εμπορικών επιχειρήσεων

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Μέριμνα για την έκδοση αδειών εγκατάστασης

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Μεταβατικές διατάξεις

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 23Α

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Επιχειρηματικά σχέδια

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 23Β

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Ειδικές επενδύσεις βιομηχανικών μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ποιότητας

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 23Γ

Ημ/νία: 23.12.2004

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας της χώρας

Λήμματα
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σχόλια
** Το παρόν άρθρο -το οποίο αποτελούσε αρχικά την παρ. 13 του άρθρου 23 του ν. 1892/1990, που καταργήθηκε στη συνέχεια με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2601/1998- α ν α β ί ω σ ε με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3299/2004 (Α΄ 261/23.12.2004), που διατήρησε σε ισχύ την παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου 14, επαναφέροντας, επίσης, σε ισχύ την παρ. 13 του άρθρου 23 του ν. 1892/1990 και ενσωματώθηκε τελικώς ως άρθρο 23γ του π α ρ ό ν τ ο ς κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

** Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του ν. 1262/1982 καταργούνται, εκτός των διατάξεων του άρθρου 3, όπως αυτό συμπληρώνεται με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

 

Αρθρο: 23Δ

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Τίτλος Αρθρου
Επενδύσεις του Ν. 289/76, επιχειρήσεων που είναι εγκαταστημένες σε παραμεθόριες περιοχές

Λήμματα
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ν. 289/76, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρο 43 Ν. 1563/85, άρθρο 23 παρ. 10 παρ. Ν. 1892/90, άρθρο 58 παρ.

42 Ν. 2324/95).

[Καταργήθηκε από την παρ. 4 άρθρου 14 Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81].

 

Αρθρο: 23Ε

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 23Ζ

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 23Η

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 23Θ

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Λήμματα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

(άρθρο 5 ν. 1775/86, άρθρο 8 (παρ. 15 και 16) Ν. 2166/93).

[Καταργήθηκε από την παρ. 4 άρθρου 14 Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81].

 

Αρθρο: 23Ι

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 23ΣΤ

Ημ/νία: 15.04.1998

Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995

Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.