ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Έτος: 1951

ΦΕΚ: Α 182 19500817

Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.1951

Θέματα
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Σχόλια
-Ο παρών κώδικας που κυρώθηκε με το Ν. 1493/1950 (ΦΕΚ Α΄ 182/17.8.1950) μεταγλωττίστηκε στη δημοτική με το ΠΔ 258/1986 (ΦΕΚ Α΄ 121/8.8.1986). -Σύμφωνα με τα άρθρα 3-5 του Ν. 2943/2001 (ΦΕΚ Α΄ 203/12.9.2001), όλα τα δραχμικά ποσά που αναφέρονται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος κώδικα, μετατρέπονται σε ευρώ, κατά τα σχετικώς μνημονευόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: ΔΕΥΤΕΡ

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

 

Κείμενο Αρθρου

Ανακαλείται το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 620/85 (ΦΕΚ 228Α' της 31.12.1985).

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 


Αρθρο: 1

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Τίτλος Αρθρου
Ποινικά δικαστήρια

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ποινική δικαιοδοσία ασκούν τα εξής δικαστήρια: α) Τα πταισματοδικεία,

β) τα πλημμελειοδικεία, γ) τα δικαστήρια των ανηλίκων, δ) τα

κακουργιοδικεία, ε) τα εφετεία, στ) ο Αρειος Πάγος ως ακυρωτικό.

 


Αρθρο: 2

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Τίτλος Αρθρου
Εξαιρέσεις από την ποινική δικαιοδοσία

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΤΕΡΟΔΙΚΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Στη δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων δεν εμπίπτουν: α) Οι

αρχηγοί των ξένων κρατών, β) Οι διπλωματικοί αντιπρόσωποί τους που

είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα, γ) Το προσωπικό της διπλωματικής

αντιπροσωπείας ξένου κράτους που είναι διαπιστευμένο στην Ελλάδα, δ) Τα

μέλη της οικογένειας των προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία α' και

β' και κατοικούν μαζί τους, ε) Το υπηρετικό προσωπικό των προσώπων που

αναφέρονται στα στοιχεία α' και β', όταν έχει την ίδια υπηκοότητα και

στ) Ολα τα άλλα πρόσωπα που απολαμβάνουν το προνόμιο της ετεροδικίας με

βάση είτε συμβάσεις που έχουν συναφθεί με άλλα κράτη είτε διεθνή έθιμα

που γίνονται αποδεκτά από όλα τα κράτη.

 


Αρθρο: 3

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΑ

Τίτλος Αρθρου
Πταισματοδικεία

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

1. Κάθε ειρηνοδικείο είναι ταυτόχρονα και πταισματοδικείο, με την προϋπόθεση ότι στην ίδια περιφέρεια δεν υπάρχει ειδικό πταισματοδικείο.

2. Ο πταισματοδίκης: α) δικάζει τα πταίσματα, εκτός

από εκείνα που υπάγονται με ειδικές διατάξεις σε άλλο δικαστήριο ή δημόσιο όργανο, β) ενεργεί προανάκριση για κάθε έγκλημα σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του κώδικα, γ) ενεργεί προκαταρκτική εξέταση ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέα (άρθρα 31 και 33 παρ. 1).

 


Αρθρο: 4

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ ΤΡΙΜΕΛΗ

Τίτλος Αρθρου
Δικαστήρια των πλημμελειοδικών

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κάθε δικαστήριο πρωτοδικών είναι ταυτόχρονα και δικαστήριο

πλημμελειοδικών.

2. Στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των πλημμελειοδικών ανήκει: α) η

ανάκριση. Ανακριτές διορίζονται ένας ή περισσότεροι πλημμελειοδίκες

σύμφωνα με τις διατάξεις του οργανισμού των δικαστηρίων. Σε έναν από

τους ανακριτές, που ορίζεται ειδικά γι' αυτό το σκοπό, ανατίθεται η

ανάκριση κατά ανηλίκων (άρθρο 7), β) η άσκηση της εξουσίας του

δικαστικού συμβουλίου.

 


Αρθρο: 5

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ ΤΡΙΜΕΛΗ

Τίτλος Αρθρου
Τριμελή πλημμελειοδικεία

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΤΡΙΜΕΛΗ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το δικαστήριο των πλημμελειοδικών αποτελείται από τρεις τακτικούς

δικαστές. Επιτρέπεται η αναπλήρωση ενός μόνο δικαστή από πάρεδρο στο

πρωτοδικείο, από πταισματοδίκη ή από ειρηνοδίκη, όταν γι' οποιονδήποτε

λόγο είναι αδύνατη αυτή η σύνθεση. Αν ο πρόεδρος προβλέπει ότι κάποια

δίκη θα διαρκέσει πολύ, μπορεί να προσλάβει έως δύο συμπαρεδρεύοντες

δικαστές για την αναπλήρωση εκείνων των δικαστών για τους οποίους τυχόν

θα προκύψει κώλυμα κατά τη διάρκεια της δίκης. Σε περίπτωση κωλύματος

του προέδρου, την προεδρία την αναλαμβάνει ο αρχαιότερος από αυτούς που

απομένουν, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και οι

συμπαρεδρεύοντες.

2. Η εκδίκαση των πλημμελημάτων, των πταισμάτων και των εφέσεων που

αναφέρονται στο άρθρο 112 ανήκει στη δικαιοδοσία του τριμελούς

πλημμελειοδικείου.

 


Αρθρο: 6

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΗ

Τίτλος Αρθρου
Μονομελή πλημμελειοδικεία

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Το μονομελές πλημμελειοδικείο συγκροτείται από ένα πλημμελειοδίκη, που

ορίζεται κάθε τρίμηνο από την ολομέλεια του δικαστηρίου μαζί με έναν ή

περισσότερους αναπληρωτές από τους πλημμελειοδίκες. Ο πρόεδρος των

πρωτοδικών μπορεί να δικάσει ως μόνος πλημμελειοδίκης. Η δικαιοδοσία

του μονομελούς πλημμελειοδικείου ορίζεται στο άρθρο 114. Στο ίδιο

δικαστήριο πλημμελειοδικών είναι δυνατό να λειτουργούν και περισσότερα

μονομελή. Ως τόπος συνεδριάσεων του μονομελούς, όταν συνεδριάζει εκτός

έδρας, ορίζεται πάντοτε κάποια έδρα ειρηνοδικείου με απόφαση του

Υπουργού Δικαιοσύνης και μετά γνωμοδότηση της ολομέλειας του αρμόδιο

δικαστηρίου πρωτοδικών και του εισαγγελέα εφετών. Με την ίδια

διαδικασία μπορεί να οριστεί και άλλος τόπος συνεδριάσεων, εκτός έδρας

ειρηνοδικείου, αν υπάρχουν σ' αυτόν οι κατάλληλες συνθήκες για

συνεδρίαση δικαστηρίου και συζήτηση των υποθέσεων.

 


Αρθρο: 7

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Τίτλος Αρθρου
Δικαστήρια ανηλίκων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το μονομελές δικαστήριο ανηλίκων συγκροτείται από έναν πρωτοδίκη σε

κάθε πρωτοδικείο, ο οποίος ορίζεται μαζί με έναν αναπληρωτή για δύο

χρόνια, με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και μετά πρόταση

του Υπουργού της Δικαιοσύνης. Προτιμώνται όσοι έχουν ειδικές γνώσεις

και γνωρίζουν, αν είναι δυνατό, μία από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική,

γερμανική ή ιταλική.

2. Η θητεία των δικαστών ανηλίκων μπορεί να ανανεώνεται με τον ίδιο

τρόπο, πάντοτε όμως με τη συναίνεσή τους. Κατά τη διάρκεια της θητείας

τους επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με τον ίδιο πάλι τρόπο, μετά όμως

σύμφωνη και ειδικά αιτιολογημένη γνώμη του προέδρου και του εισαγγελέα

εφετών.

3. Το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων συγκροτείται από το δικαστή ανηλίκων

που αναφέρεται στην παρ. 1 και από δύο πλημμελειοδίκες, που ορίζονται

από τον πρόεδρο πρωτοδικών. Στο δικαστήριο αυτό προεδρεύει, αν είναι

δυνατό, ο δικαστής ανηλίκων. Το εφετείο ανηλίκων συγκροτείται από έναν

εφέτη και έναν αναπληρωτή του, που ορίζονται σε κάθε εφετείο σύμφωνα με

όσα αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, και από δύο άλλους

εφέτες, που ορίζονται ως δικαστές ανηλίκων από τον πρόεδρο των εφετών.

Στο δικαστήριο αυτό προεδρεύει, αν είναι δυνατό, ο εφέτης δικαστής

ανηλίκων. Η παρ. 2 του άρθρου 9 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.

4. Η δικαιοδοσία των δικαστηρίων ανηλίκων ορίζεται στο άρθρο 113.

 


Αρθρο: 8

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ

Τίτλος Αρθρου
Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα συγκροτούνται ως εξής:

α) Το μικτό ορκωτό δικαστήριο συγκροτείται από τον πρόεδρο πρωτοδικών ή

τον αναπληρωτή του, δύο πρωτοδίκες και τέσσερις ενόρκους, β) το μικτό

ορκωτό εφετείο συγκροτείται από πρόεδρο εφετών, δύο εφέτες και τέσσερις

ενόρκους, γ) το τριμελές εφετείο, συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών ή

τον αναπληρωτή και από δύο εφέτες, δ) το πενταμελές εφετείο συντίθεται

από πρόεδρο εφετών και από τέσσερις εφέτες.

2. Το μικτό ορκωτό δικαστήριο συγκροτείται στην έδρα κάθε πρωτοδικείου,

και το μικτό ορκωτό εφετείο, στην έδρα κάθε εφετείου.

3. Το τριμελές και το πενταμελές εφετείο λειτουργούν στην έδρα κάθε

εφετείου.

4. Ο εισαγγελέας των εφετών (ή άλλος εισαγγελέας ή αντιεισαγγελέας του

ίδιου εφετείου) ασκεί καθήκοντα εισαγγελέα στο μικτό ορκωτό εφετείο της

έδρας του και στα μικτά ορκωτά δικαστήρια της έδρας και της περιφέρειάς

του, στα οποία προσδιορίζει και τις υποθέσεις, μπορεί επίσης να

αναθέτει σε εισαγγελέα ή αντιεισαγγελέα πρωτοδικών να εκτελεί καθήκοντα

εισαγγελέα στα μικτά ορκωτά δικαστήρια της έδρας και της περιφέρειάς

του.

5. Καθήκοντα γραμματέα στο μικτό ορκωτό δικαστήριο εκτελεί υπάλληλος

της γραμματείας του πρωτοδικείου, ενώ στο μικτό ορκωτό εφετείο

υπάλληλος της γραμματείας του εφετείου.

 


Αρθρο: 9

Ημ/νία: 12.06.2014

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Εφετείο

Σχόλια
- Η παρ. 3 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4267/2014 (Α΄ 137/12.6.2014).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το συμβούλιο των εφετών και το δικαστήριο των εφετών συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών ή τον αναπληρωτή του και από δύο εφέτες. Οταν το δικαστήριο των εφετών δικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων του τριμελούς εφετείου, συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών και από τέσσερις εφέτες.

2. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη αυτή η σύνθεση, επιτρέπεται η αναπλήρωση ενός μόνο εφέτη στο τριμελές (δικαστήριο ή συμβούλιο) και δύο το πολύ εφετών στο πενταμελές από προέδρους πρωτοδικών ή από πλημμελειοδίκες που έχουν τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία

πλημμελειοδικών.

«3. Αν ο πρόεδρος ή ο πρόεδρος του συμβουλίου που διευθύνει το εφετείο προβλέπει ότι κάποια δίκη θα διαρκέσει πολύ, ορίζει με πράξη του έως δύο συμπαρεδρεύοντες δικαστές, όταν το εφετείο αποτελείται από τρεις δικαστές, και έως τρεις, όταν αποτελείται από πέντε δικαστές, για να αναπληρώσουν αυτούς που θα έχουν τυχόν κώλυμα κατά τη διάρκεια της δίκης. Όπου διενεργείται κλήρωση των συνθέσεων, ο ορισμός γίνεται αμέσως μετά την κλήρωση του μεν προέδρου από τον πίνακα των κληρωθέντων αναπληρωματικών προέδρων των δε μελών της σύνθεσης από τον πίνακα των κληρωθέντων αναπληρωματικών δικαστών, κατά τη σειρά της κληρώσεώς τους. Σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου την προεδρία αναλαμβάνει ο αρχαιότερος μεταξύ αυτών που απομένουν, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και οι συμπαρεδρεύοντες.»

 


Αρθρο: 10

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΠ

Τίτλος Αρθρου
Ο Αρειος Πάγος

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο Αρειος Πάγος ως ακυρωτικό δικαστήριο δικάζει τις αιτήσεις αναίρεσης

κατά των αποφάσεων και βουλευμάτων και αποτελείται από επτά δικαστές.

Στην περίπτωση της αίτησης αναίρεσης υπέρ του νόμου και στην περίπτωση

του άρθρου 513 παρ. 1 το δικαστήριο δικάζει με την ολομέλειά του.

 


Αρθρο: 11

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Τίτλος Αρθρου
Διαίρεση σε τμήματα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Στο εφετείο Αθηνών και στα πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς και

Θεσ/νίκης, καθορίζεται από την ολομέλεια των δικαστηρίων αυτών

υποχρεωτικά ιδιαίτερο ποινικό τμήμα. Ο καθορισμός γίνεται με ειδικό

κανονισμό, που εκδίδεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου κάθε

χρόνου και εγκρίνεται μέσα στον ίδιο μήνα από τον Υπουργό της

Δικαιοσύνης, ο οποίος έχει το δικαίωμα και να τον τροποποιεί ύστερα από

γνώμη του προέδρου και του εισαγγελέα του δικαστηρίου. Ορίζονται

επίσης, με τον ίδιο κανονισμό, ο πρόεδρος και οι δικαστές του ποινικού

τμήματος, οι οποίοι θα απασχολούνται αποκλειστικά σ' αυτό για όλο το

χρόνο, καθώς και τρεις το πολύ αναπληρωτές. Δεν επιτρέπεται να οριστούν

μέλη του ποινικού τμήματος στο πρωτοδικείο, ειρηνοδίκες ή

πταισματοδίκες, που αναπληρώνουν τους δικαστές κατά τις κείμενες

διατάξεις.

2. Σε κάθε δικαστικό έτος αντικαθίστανται υποχρεωτικά οι μισοί μόνο από

τους δικαστές που υπηρετούν στο ποινικό τμήμα. Δεν επιτρέπεται όμως σε

καμιά περίπτωση ένας δικαστής να υπηρετήσει σ' αυτό περισσότερο από δύο

χρόνια συνεχώς, αν άλλοι δικαστές που ανήκουν στο ίδιο δικαστήριο δεν

υπηρέτησαν για μια συνεχή διετία στο ποινικό τμήμα.

3. Στις ποινικές συνεδριάσεις του δικαστηρίου και του δικαστικού

συμβουλίου μετέχουν υποχρεωτικά αυτοί που ανήκουν στο ποινικό τμήμα.

Δεν θίγονται οι διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 9 παρ. 2 του κώδικα,

οι σχετικές με την αναπλήρωση των δικαστών που έχουν κώλυμα.

 


Αρθρο: 12

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Δικαστικός γραμματέας

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Στις δημόσιες συνεδριάσεις των δικαστηρίων παρευρίσκεται πάντοτε

ένας δικαστικός γραμματέας, ο οποίος συντάσσει τα πρακτικά με ευθύνη

δική του και του δικαστή που διευθύνει τη συνεδρίαση.

2. Οταν ο γραμματέας απουσιάζει ή έχει κώλυμα, τον αναπληρώνει ένας

υπογραμματέας ή γραφέας. Στη διάρκεια της συνεδρίασης μπορεί με απόφαση

του δικαστηρίου ν' αναπληρώσει κάποιος άλλος το γραμματέα, όταν του

παρουσιάζεται κώλυμα. Για την απόφαση αυτή δεν χρειάζεται σύμπραξη

γραμματέα.

3. Ο δικαστικός γραμματέας συμμετέχει και στη συνεδρίαση του δικαστικού

συμβουλίου και αναπληρώνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.

 


Αρθρο: 13

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Τίτλος Αρθρου
Σχέση της εισαγγελίας και των δικαστηρίων με άλλες αρχές

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι αστυνομικές αρχές και η χωροφυλακή οφείλουν να εκτελούν χωρίς καμία

χρονοτριβή τις παραγγελίες των δικαστικών και των εισαγγελικών αρχών. Σε περίπτωση ανάγκης οι δικαστικές και οι εισαγγελικές αρχές έχουν το

δικαίωμα να ζητούν τη βοήθεια της αστυνομίας και της χωροφυλακής, ακόμη

και τη βοήθεια της ένοπλης δύναμης, απευθείας και χωρίς τη μεσολάβηση

των προϊσταμένων τους.

 


Αρθρο: 14

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)

Τίτλος Αρθρου
Λόγοι αποκλεισμού

Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Εκτός από όσα ορίζονται ειδικά στον οργανισμό των δικαστηρίων, στον

ειδικό νόμο για τα μικτά ορκωτά δικαστήρια και στον κώδικα αυτόν, δεν

μπορούν στην ίδια ποινική υπόθεση να ασκήσουν έργα ανακριτή, δικαστή,

εισαγγελέα ή γραμματέα όσοι είναι μεταξύ τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ

αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό.

2. Από την άσκηση των παραπάνω έργων σε ποινική υπόθεση αποκλείεται

επίσης: α) όποιος αδικήθηκε από το έγκλημα, με εξαίρεση όσων ορίζονται

σχετικά με τα εγκλήματα που γίνονται στο ακροατήριο (άρθρα 116 και

117), β) όποιος είναι σύζυγος του κατηγορουμένου ή του αστικώς

υπευθύνου ή εκείνου που αδικήθηκε από το έγκλημα. Το ίδιο ισχύει και

στην περίπτωση που κάποιος είναι συγγενής εξ αίματος με τα πρόσωπα αυτά

σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου έως και τον τέταρτο βαθμό ή

συγγενής εξ αγχιστείας έως και το δεύτερο βαθμό. Ο λόγος αποκλεισμού

που οφείλεται στην αγχιστεία εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση

του γάμου. Αποκλείεται επίσης εκείνος που είναι ή ήταν επίτροπος ή

κηδεμόνας των ίδιων προσώπων ή που συνδέεται μαζί τους με υιοθεσία, γ)

όποιος ήταν συνήγορος του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντος ή

του αστικώς υπευθύνου στην ίδια υπόθεση, δ) όποιος εξετάστηκε ως

μάρτυρας ή γνωμοδότησε ως πραγματογνώμονας ή τεχνικός σύμβουλος στην

ίδια υπόθεση.

3. Ο δικαστής που έχει συμπράξει στην έκδοση απόφασης, κατά της οποίας

ασκήθηκε έφεση ή αναίρεση, αποκλείεται να δικάσει στις δύο τελευταίες

περιπτώσεις.

 


Αρθρο: 15

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)

Τίτλος Αρθρου
Λόγοι εξαίρεσης

Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Ολα τα δικαστικά πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου είναι εξαιρετέα, αν

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου αυτού ή αν προκάλεσαν ή

προκαλούν υπόνοιες μεροληψίας, δηλαδή αν υπάρχουν γεγονότα που μπορούν

να δικαιολογήσουν εμφανώς δυσπιστία για την αμεροληψία τους. Ο τρόπος

γενικά που διευθύνεται η διαδικασία ή υποβάλλονται ερωτήσεις στους

μάρτυρες και τους κατηγορουμένους δεν μπορεί μόνος του να θεμελιώσει

αυτό το λόγο για εξαίρεση.

 


Αρθρο: 16

Ημ/νία: 02.04.2012

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)

Τίτλος Αρθρου
Ποιοί και πότε προτείνουν την εξαίρεση

Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Σχόλια
- Το εντός " " τελευταίο εδ. της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51/12.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου ισχύει από 2.4.2012. - Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51/12.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου ισχύει από 2.4.2012. - Η εντός " " παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 7 του Ν. 3090/2002 (Α 329), ισχύει δε, από 24.12.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δικαίωμα να προτείνουν την εξαίρεση έχουν ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος, ο πολιτικώς ενάγων και ο αστικώς υπεύθυνος.

2. Η αίτηση για εξαίρεση υποβάλλεται: στο στάδιο της ανάκρισης έως την παράδοση των εγγράφων από τον ανακριτή στον εισαγγελέα μετά την τελευταία ανακριτική πράξη (άρθρο 308), στην κύρια διαδικασία πριν αρχίσει η συζήτηση (άρθρο 339) και, τέλος, στη διαδικασία του δικαστικού συμβουλίου πριν από την έκδοση του βουλεύματος. Γι' αυτό το σκοπό οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να πληροφορηθούν τη σύνθεση του συμβουλίου από τη στιγμή που ο εισαγγελέας υποβάλει σ' αυτό την πρότασή του. «Αν η αίτηση αφορά την εξαίρεση ολόκληρου του πολυμελούς δικαστηρίου (άρθρο 136 εδάφιο α') ή περισσότερα από ένα μέλη αυτού, η κατάθεσή της γίνεται τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει προσδιοριστεί για τη συζήτηση της υπόθεσης.»

«3. Οι αιτήσεις εξαίρεσης κατά των δικαστικών προσώπων που συμπράττουν ή πρόκειται να συμπράξουν στην ίδια υπόθεση υποβάλλονται εφάπαξ ως προς όλους τους λόγους εξαίρεσης και καθ' όλων των προσώπων αυτών πριν από την επιχείρηση της διαδικαστικής ενέργειας. Το δικαστήριο ή το δικαστικό συμβούλιο αποφαίνονται με ενιαία απόφαση. Κάθε μεταγενέστερη αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη και απορρίπτεται ως απαράδεκτη από το ίδιο δικαστήριο ή συμβούλιο εκτός αν ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι ο λόγος εξαίρεσης έγινε γνωστός ή ανέκυψε μεταγενέστερα. Όταν η αίτηση εξαίρεσης κατά ενός, περισσοτέρων ή όλων των μελών του δικαστηρίου ή του συμβουλίου, κρίνεται ότι είναι αόριστη ως προς τα πραγματικά γεγονότα ή προδήλως ανεπίδεκτη εκτίμησης ή ασκείται καταχρηστικά απορρίπτεται στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου ή συμβουλίου στο οποίο υποβάλλεται.»

"4. Δεν επιτρέπεται αίτηση εξαίρεσης: α) μελών ή του εισαγγελέα ή του γραμματέα του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου, που αποφασίζει για την αίτηση εξαίρεσης κατά το άρθρο 20, β) τόσων μελών από καθένα των ποινικών τμημάτων του Αρείου Πάγου, ώστε με τα λοιπά μέλη να μην είναι δυνατή η συγκρότηση του δικαστηρίου κατά τον κανονισμό λειτουργίας του Αρείου Πάγου, γ) περισσοτέρων των πέντε αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, δ) περισσοτέρων των οκτώ δικαστών ή δύο εισαγγελέων συνολικά για κάθε δικαστήριο ή εισαγγελία, όπου υπηρετούν πράγματι τουλάχιστον δώδεκα δικαστές ή τρεις εισαγγελείς αντίστοιχα, ε) περισσοτέρων των τεσσάρων δικαστών για κάθε δικαστήριο στο οποίο υπηρετούν τουλάχιστον επτά δικαστές και περισσοτέρων των δύο όταν υπηρετούν λιγότεροι των επτά δικαστών".

 


Αρθρο: 17

Ημ/νία: 02.04.2012

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)

Τίτλος Αρθρου
«Περιεχόμενο και υποβολή της αίτησης εξαίρεσης.

Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51/12.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου ισχύει από 2.4.2012.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αίτηση εξαίρεσης πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τους λόγους της εξαίρεσης του δικαστικού προσώπου, να μνημονεύει ειδικώς τα πραγματικά γεγονότα στα οποία στηρίζονται οι λόγοι αυτοί και να αναφέρει τα μέσα της απόδειξής τους. Διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου ή συμβουλίου στο οποίο υποβάλλεται.

2. Την αίτηση εξαίρεσης πρέπει να υπογράφει ό ίδιος ο αιτών ή πληρεξούσιος που έχει ειδική γι' αυτό πληρεξουσιότητα. Μεταγενέστερη προσκόμιση του εγγράφου της πληρεξουσιότητας δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Στο έγγραφο της πληρεξουσιότητας πρέπει να αναφέρονται ειδικά και συγκεκριμένα οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η εξαίρεση. Σε περίπτωση μη τήρησης των πιο πάνω διατυπώσεων, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου ή συμβουλίου στο οποίο υποβάλλεται.

3. Η αίτηση εξαίρεσης εγχειρίζεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, όπου υπηρετεί το πρόσωπο του οποίου ζητείται η εξαίρεση. Αν ζητείται η εξαίρεση μέλους μικτού ορκωτού δικαστηρίου ή μικτού ορκωτού εφετείου, η αίτηση εγχειρίζεται στον εισαγγελέα εφετών, αν δε αφορά μέλος του πταισματοδικείου στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

4. Η αίτηση για την εξαίρεση μέλους δικαστηρίου που συνεδριάζει μπορεί να υποβληθεί και με προφορική δήλωση, που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η δήλωση γίνεται αυτοπροσώπως ή από συνήγορο που έχει ειδική γι' αυτό πληρεξουσιότητα, εφαρμόζεται δε αναλόγως και η διάταξη της παραγράφου 2. Διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου στο οποίο υποβάλλεται. Όταν η αίτηση εξαίρεσης κατά ενός, περισσοτέρων ή όλων των μελών του δικαστηρίου, κρίνεται ότι είναι αόριστη ως προς τα πραγματικά γεγονότα ή προδήλως ανεπίδεκτη εκτίμησης ή ασκείται καταχρηστικά απορρίπτεται στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου στο οποίο υποβάλλεται.»

 


Αρθρο: 18

Ημ/νία: 02.04.2012

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)

Τίτλος Αρθρου
Πότε η αίτηση είναι απαράδεκτη

Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

Σχόλια
*** Η εντός [ ] φράση του δεύτερου εδ. ΑΠΑΛΕΙΦΕΤΑΙ με την παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51/12.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου η απάλειψη ισχύει από 2.4.2012.

 

Κείμενο Αρθρου

Αν η αίτηση για εξαίρεση έχει υποβληθεί εκπρόθεσμα (άρθρο 16 παρ. 2 και 3) ή παράτυπα ή αν έχει ελλείψεις στο περιεχόμενο, το αρμόδιο, κατά το άρθρο 20, δικαστήριο ή συμβούλιο ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα την απορρίπτει ως απαράδεκτη μέσα σε δύο το πολύ ημέρες από την υποβολή της. Στο δικαστήριο ή στο συμβούλιο δεν συμμετέχει εκείνος που τον αφορά η εξαίρεση, [ενώ καλείται ο αιτών και, αν είναι δυνατόν, και οι άλλοι διάδικοι]*** (βλ. σχόλια). Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, το δικαστήριο στην ίδια συνεδρίαση αποφασίζει, αν είναι αρμόδιο, αν η αίτηση για εξαίρεση είναι παραδεκτή. Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακουστούν αυτός που ζήτησε προφορικά την εξαίρεση και οι υπόλοιποι διάδικοι που παρευρίσκονται στο δικαστήριο.

 


Αρθρο: 19

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)

Τίτλος Αρθρου
Κοινοποίηση της αίτησης

Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αίτηση για εξαίρεση, που υποβάλλεται όπως ορίζουν τα άρθρα 16 και

17, ανακοινώνεται από τον εισαγγελέα χωρίς καμιά χρονοτριβή σ' εκείνον

που η εξαίρεσή του ζητείται.

2. Αυτός, έχοντας δικαίωμα να πληροφορηθεί αμέσως το περιεχόμενο των

εγγράφων που κατατέθηκαν, έχει και την υποχρέωση μέσα σε 24 ώρες να

εκφράσει γραπτά τις απόψεις του και ταυτόχρονα να απέχει από τα

καθήκοντά του στην υπόθεση. Πρέπει όμως να ενεργήσει τις πράξεις που

δεν μπορούν να αναβληθούν, αν δεν υπάρχει αυτός που έγκαιρα θα μπορούσε

να τον αναπληρώσει σ' αυτές τις πράξεις σύμφωνα με το νόμο, αλλιώς,

τιμωρείται με πειθαρχική ποινή και πληρωμή όλων των ζημιών και εξόδων.

Οι πράξεις του όμως αυτές είναι άκυρες, αν γίνει δεκτή η αίτηση

εξαίρεσης για τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 14.

 


Αρθρο: 20

Ημ/νία: 02.04.2012

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)

Τίτλος Αρθρου
Αρμόδιο δικαστήριο

Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Σχόλια
- Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51/12.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου ισχύει από 2.4.2012. *** Η εντός [ ] φράση του δευτέρου εδ. της παρ. 1 ΑΠΑΛΕΙΦΕΤΑΙ με την παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51/12.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου η απάλειψη ισχύει από 2.4.2012.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μέσα σε δύο ημέρες από την κοινοποίηση που γίνεται σύμφωνα με το άρθρ. 19 παρ. 1 ο εισαγγελέας εισάγει την αίτηση εξαίρεσης στο δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί, ή στο συμβούλιο αν η αίτηση αφορά ανακριτή ή μέλος του δικαστικού συμβουλίου. Το δικαστήριο ή το συμβούλιο συνεδριάζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται για το καθένα από τον κώδικα (άρθρ. 305, 306, 329 επ.), [αφού ακούσει τον εισαγγελέα, τον αιτούντα και τους διαδίκους που καλούνται είκοσι τέσσερις ώρες πριν]*** (βλ. σχόλια), αποφασίζει για την αίτηση εξαίρεσης. Στη σύνθεση δεν μπορεί να μετέχει εκείνος του οποίου ζητείται η εξαίρεση. Αυτός αναπληρώνεται σύμφωνα με το νόμο.

«2. Αν η εξαίρεση αφορά μέλος του εκ τακτικών δικαστών δικαστηρίου ή του εισαγγελέα ή ενόρκου του μικτού ορκωτού δικαστηρίου ή του μικτού ορκωτού εφετείου, αρμόδιο είναι το εκ τακτικών δικαστών δικαστήριο.»

3. Αν το αρμόδιο δικαστήριο ή συμβούλιο δεν μπορεί να συγκροτηθεί νόμιμα, τότε για την αίτηση εξαίρεσης αποφασίζει χωρίς καμιά χρονοτριβή σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 το αμέσως ιεραρχικά ανώτερο δικαστήριο ή συμβούλιο. Αν πρόκειται για δικαστήριο συνέδρων αποφασίζει το δικαστήριο των εφετών, και αν πρόκειται για εφετείο αποφασίζει το πλησιέστερο εφετείο (άρθρο 499).

(4. καταργήθηκε με το εδ. α' της παρ. 18 του άρ. 34 του ν. 2172/1993).

 


Αρθρο: 21

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)

Τίτλος Αρθρου
Απόφαση

Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Σχόλια
Η μετατροπή των δραχμικών ποσών σε ΕΥΡΩ έγινε με την παρ. 1 του άρθ. 3 σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 2943/2001 (Α 203), με ισχύ από 12.9.2001.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν βεβαιωθεί ο λόγος, γίνεται δεκτή η εξαίρεση και διατάσσεται

εκείνος που εξαιρέθηκε να απέχει από τα καθήκοντά του στην υπόθεση. Αν

δεν υπάρχει αναπληρωτής του, το δικαστήριο ή το δικαστικό συμβούλιο

παραπέμπει τη δίκη σε άλλο δικαστήριο ή συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα

136 στοιχ. α' και 137 παρ. 1. Διαφορετικά, κατά τις περιστάσεις, ή

απορρίπτεται η αίτηση ή διατάσσεται ο αιτών να φέρει ισχυρότερες

αποδείξεις.

2. Αν απορριφθεί η αίτηση, καταδικάζεται ο αιτών στην πληρωμή των

εξόδων. Αν ταυτόχρονα αποδειχθούν εντελώς ψευδείς οι λόγοι εξαίρεσης

που προβλήθηκαν, εκτός από την πληρωμή των εξόδων, καταδικάζεται επίσης

και σε χρηματική ποινή "δώδεκα (12) έως εκατόν είκοσι (120) ΕΥΡΩ".

 


Αρθρο: 22

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)

Τίτλος Αρθρου
Ενδικα μέσα

Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η απόφαση που δέχεται την εξαίρεση δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσο. Η

απόφαση που απορρίπτει την εξαίρεση μπορεί να προσβληθεί με έφεση, αν

και η οριστική απόφαση για την ουσία της υπόθεσης προσβάλλεται με έφεση

και μόνο ταυτόχρονα μ' αυτήν.

 


Αρθρο: 23

Ημ/νία: 02.04.2012

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)

Τίτλος Αρθρου
Αποχή του δικαστικού προσώπου

Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Σχόλια
- Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 61 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2830/2000 (ΦΕΚ Α' 96), το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναλόγως στις περιπτώσεις των παρ. 1 - 3 του ιδίου άρθρου 61. - Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51/12.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου ισχύει από 2.4.2012.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κάθε δικαστικός λειτουργός που αναφέρεται στο άρθρο 14 οφείλει να δηλώσει αμέσως στον πρόεδρο του δικαστηρίου όπου υπηρετεί το γνωστό σ' αυτόν λόγο για τον οποίο αποκλείεται ή εξαιρείται από τα καθήκοντά του σε ορισμένη υπόθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15, με σκοπό να του επιτραπεί η αποχή. Ο πρόεδρος πολυμελούς δικαστηρίου και ο εισαγγελέας που είναι προϊστάμενος εισαγγελίας υποβάλλουν τη δήλωση αυτή στους νόμιμους αναπληρωτές τους, ενώ οι αντεισαγγελείς στον εισαγγελέα. Κατά τα άλλα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2.

2. Αν πρόκειται για μέλος πταισματοδικείου, οφείλει να απέχει από τα καθήκοντά του, να ειδοποιήσει σχετικά τον αρμόδιο εισαγγελέα αμέσως και να περιμένει την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 4.

3. Τα δικαστικά πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους οφείλουν να δηλώσουν με τον ίδιο τρόπο τυχόν σοβαρούς λόγους ευπρέπειας που επιβάλλουν την αποχή τους από την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμη και αν δεν υπάρχουν οι λόγοι της παρ. 1.

4. Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου αυτού το δικαστήριο,

συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, αφού ακούσει τη γνώμη του εισαγγελέα, χωρίς την παρουσία διαδίκων, αποφασίζει αν εκείνος που υπέβαλε τη δήλωση πρέπει να απέχει ή όχι από την άσκηση των καθηκόντων του.

«5. Όταν συντρέχει λόγος αποκλεισμού ή εξαίρεσης ή σοβαροί λόγοι ευπρέπειας, η δήλωση αποχής πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να στηρίζεται σε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά. Ο δικαστικός λειτουργός ελέγχεται πειθαρχικά αν δηλώσει αδικαιολογήτως αποχή.»

 


Αρθρο: 24

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)

Τίτλος Αρθρου
Σύμπτωση αποχής και εξαίρεσης

Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΑΠΟΧΗ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν ο δικαστικός λειτουργός, ακόμη και μετά την υποβολή της αίτησης για

εξαίρεση, υπέβαλε τη δήλωση αποχής που προβλέπεται στο άρθρο 23, το

δικαστικό συμβούλιο αποφασίζει πρώτα για την αποχή, ανεξάρτητα αν η

τελευταία στηρίζεται στους ίδιους λόγους όπως και η αίτηση εξαίρεσης.

Αν η αποχή γίνει δεκτή, η αίτηση για εξαίρεση θεωρείται ότι δεν

υποβλήθηκε, αν όμως η αποχή απορριφθεί, η διαδικασία για την εξαίρεση

προχωρεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα, σε οποιονδήποτε λόγο και

αν στηρίζεται η αίτηση.

 


Αρθρο: 25

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση για δήλωση των προανακριτικών υπαλλήλων

Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού ή εξαίρεσης που

ορίζονται στα άρθρα 14 και 15, οι προανακριτικοί υπάλληλοι (άρθρο 33

παρ. 1 και 2 και άρθρο 34) οφείλουν να τον αναφέρουν στον προϊστάμενό

τους εισαγγελέα, χωρίς καμιά χρονοτριβή, συνεχίζοντας όμως το έργο

τους.

2. Ο εισαγγελέας δέχεται την αίτηση, αν οι λόγοι που προβάλλονται είναι

βάσιμοι και υπάρχει αντικαταστάτης. Οι πράξεις που έγιναν από τον

υπάλληλο που έκανε τη δήλωση παραμένουν έγκυρες.

 


Αρθρο: 26

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)

Τίτλος Αρθρου
Αποσιώπηση των λόγων αποκλεισμού ή εξαίρεσης

Λήμματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΛΟΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Κάθε δικαστικός λειτουργός που αναφέρεται στο άρθρο 14, καθώς και κάθε

προανακριτικός υπάλληλος που αναφέρεται στο άρθρο 25, ο οποίος, αν και

γνωρίζει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος λόγος για να εξαιρεθεί ή

να αποκλειστεί παραλείπει να τον αναφέρει σύμφωνα με τις διατάξεις

αυτού του κεφαλαίου, ή, όταν ζητηθεί η εξαίρεσή του, αρνείται αυτό το

λόγο, τιμωρείται με πειθαρχική ποινή και καταδικάζεται σε αποζημίωση

και πληρωμή των εξόδων, χωρίς να αποκλείεται και η εφαρμογή των

διατάξεων του ποινικού κώδικα.

 


Αρθρο: 27

Ημ/νία: 02.04.2012

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Ασκηση της ποινικής δίωξης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ

Σχόλια
- Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243). - Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51/12.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου ισχύει από 2.4.2012.

 

Κείμενο Αρθρου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Την ποινική δίωξη την ασκεί στο όνομα της Πολιτείας ο εισαγγελέας των πλημμελειοδικών (άρθρ. 43)."Στα πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών ο εισαγγελέας εφετών ορίζει, ειδικά για την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά ανηλίκων, έναν εισαγγελέα πρωτοδικών και τον αναπληρωτή του." Οταν το μονομελές πλημμελειοδικείο συνεδριάζει εκτός έδρας του πρωτοδικείου και ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών έχει κώλυμα και δεν υπάρχει αντιεισαγγελέας να τον αναπληρώσει, μπορεί να ασκεί χρέη εισαγγελέα ειρηνοδίκης ή πταισματοδίκης, που ορίζονται από τον πρόεδρο των πρωτοδικών μετά από σχετικό έγγραφο του εισαγγελέα πρωτοδικών.

2. Τη ποινική δίωξη στα πταισματοδικεία την ασκεί ο δημόσιος κατήγορος, που ορίζεται για το σκοπό αυτόν. Είναι δυνατό όμως η άσκηση της ποινικής δίωξης να ανατεθεί στον πταισματοδίκη, οπότε το

πταισματοδικείο συγκροτείται χωρίς να παρίσταται δημόσιος κατήγορος. Η ανάθεση της ποινικής δίωξης στον πταισματοδίκη γίνεται με προεδρικό διάταγμα που προκαλεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης μετά πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

«3. Κατηγορούσα αρχή είναι ο εισαγγελέας κάθε δικαστηρίου, στο πταισματοδικείο δε ο δημόσιος κατήγορος.»

 


Αρθρο: 28

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Ανεξαρτησία της αρχής που ασκεί τη δίωξη

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Τα πρόσωπα που σύμφωνα με το άρθρο 27 ασκούν την ποινική δίωξη είναι, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του οργανισμού των δικαστηρίων και των άρθρων 333, 334 και 335 του κώδικα, ανεξάρτητα από κάθε άλλη αρχή, καθώς και από τα δικαστήρια όπου υπηρετούν.

 


Αρθρο: 29

Ημ/νία: 07.08.2009

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Απόφαση του δικαστηρίου των εφετών για την άσκηση της ποινικής δίωξης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ

Σχόλια
- Η παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135/4.7.2006). - Τα εντός "" δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ. 3 του παρόντος προστέθηκαν με το άρθρο 12 του ν.3783/2009 ΦΕΚ Α 136.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το δικαστήριο των εφετών συνεδριάζοντας ως συμβούλιο σε ολομέλεια με την παρουσία και του εισαγγελέα έχει το δικαίωμα να ακούει τις ανακοινώσεις μέλους του (άρθρο 37) και να παραγγέλλει στον αρμόδιο εισαγγελέα να κινήσει την ποινική δίωξη.

2. Εχει ακόμα το δικαίωμα να διατάξει τον εισαγγελέα εφετών να κινήσει ποινική δίωξη για κάθε έγκλημα και για κάθε υπαίτιο, αν αυτή έχει ήδη ασκηθεί από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, έχει το δικαίωμα να διατάξει να υποβληθούν τα έγγραφα στον εισαγγελέα εφετών.

3. Και στις δύο περιπτώσεις της παρ. 2 ένας από τους εφέτες, που τον ορίζει η ολομέλεια, εκπληρώνει καθήκοντα ανακριτή στην υπόθεση και ή ενεργεί ο ίδιος κάθε ανακριτική πράξη ή αναθέτει την ενέργειά τους στον ανακριτή πλημμελειοδικών. «Ο εφέτης, που ορίσθηκε από την Ολομέλεια Εφετών ως ανακριτής, ολοκληρώνει την ανάκριση, έστω και αν μετά τον ορισμό του προαχθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις, για τις οποίες η Ολομέλεια του Εφετείου έχει ήδη ορίσει Εφέτη Ανακριτή.» Ο εισαγγελέας εφετών έχει όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, το συμβούλιο εφετών έχει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του συμβουλίου πλημμελειοδικών και αποφασίζει για την κατηγορία σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

«4. Για εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία (άρθρα 235 - 263α ΠΚ) καθώς και για τα εγκλήματα που τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α), όπως ισχύει, εφόσον έχουν τελεσθεί από δικαστικό λειτουργό και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, όπως και για τα συναφή με αυτά κακουργήματα ή πλημμελήματα, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης τους, αρμόδιο είναι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών. Η προκαταρκτική εξέταση για τα ανωτέρω εγκλήματα διενεργείται από Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μπορεί να παραγγέλλει τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων από τους κατά τόπον Εισαγγελείς Εφετών ή Πρωτοδικών. Η ποινική δίωξη ασκείται από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, μετά από παραγγελία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση. Για την ανάκριση των εγκλημάτων αυτών ορίζεται από την Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών ως ανακριτής Πρόεδρος Εφετών ή Εφέτης, οι οποίοι ολοκληρώνουν την ανάκριση, έστω και αν μετά τον ορισμό τους προαχθούν. Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις για τις οποίες η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών έχει ήδη ορίσει Εφέτη Ανακριτή. Αν ο δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο Εφετείο ή στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος του για τα παραπάνω εγκλήματα, δύναται, κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, να μετατεθεί σε άλλο Εφετείο ή Εισαγγελία Εφετών, έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 136 στοιχ. ε' και 137 Κ.Π.Δ.».

 


Αρθρο: 30

Ημ/νία: 07.04.2014

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για την ποινική δίωξη

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Σχόλια
- Η παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2854/2000 (Α 243/7.11.2000) και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 7 του ανωτέρω νόμου, ισχύει από 7.1.2001. - Οι παρ. 1 και 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 3160/2003 (Α΄ 165/30.6.2003). - Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ14 της παρ. ΙΕ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85/7.4.2014).

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει δικαίωμα να παραγγέλλει στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για κάθε αξιόποινη πράξη.»

«2. Στα πολιτικά εγκλήματα, καθώς και στα εγκλήματα από τα οποία μπορούν να διαταραχθούν οι διεθνείς σχέσεις του κράτους, με την εξαίρεση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα με προηγούμενη σύμφωνη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να αναβάλει την έναρξη της ποινικής δίωξης ή να αναστείλει την ποινική δίωξη. Η αναστολή της ποινικής δίωξης μπορεί να γίνει το αργότερο έως την έναρξη της συζήτησης στο ακροατήριο.»

«3. Σε υποθέσεις εξαιρετικής φύσης ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να ζητήσει από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παραγγείλει τη διενέργεια της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ' απόλυτη προτεραιότητα.»

 


Αρθρο: 31

Ημ/νία: 23.12.2010

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα του εισαγγελέα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ

Σχόλια
- Η παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3160/2003 (Α΄ 165/30.6.2003). - Η παρ. 2, που είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3160/2003 (Α΄165/30.6.2003), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 5 του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005). ============================== *** Σύμφωνα με τη περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας (Α΄ 232/24.10.2006), αν σε βάρος του φερόμενου ως δράστη ενεργείται προκαταρκτική εξέταση, ο εισαγγελέας, πριν από κάθε άλλη ενέργεια καλεί -μεταξύ άλλων- το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση της πράξεως να παράσχει στον ίδιο ή στον αρμόδιο ανακριτικό υπάλληλο εξηγήσεις υπό τους όρους της παρ. 2 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου. Βλ. όμως και ολόκληρη την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου. ========================================== - Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών έχει δικαίωμα να ενεργεί:

α) προκαταρκτική εξέταση, για να κρίνει αν υπάρχει περίπτωση ποινικής δίωξης,

β) προανάκριση, για να βεβαιωθεί αξιόποινη πράξη.

Μπορεί ακόμα να παρευρίσκεται ο ίδιος ή ένας από τους αντεισαγγελείς που υπάγονται σ' αυτόν κατά την ενέργεια κάθε ανακριτικής πράξης και να ενημερώνεται οποτεδήποτε ως προς τα έγγραφα που αφορούν την ανάκριση.

«2***. Η προκαταρκτική εξέταση ενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 240 και 241. Αν αυτή γίνεται ύστερα από μήνυση ή έγκληση κατά ορισμένου προσώπου ή αν κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης αποδίδεται σε ορισμένο πρόσωπο η τέλεση αξιόποινης πράξης, το πρόσωπο αυτό καλείται πριν από σαράντα οκτώ ώρες για παροχή εξηγήσεων και εξετάζεται ανωμοτί. Έχει δικαίωμα να παρίσταται με συνήγορο, να αρνηθεί εν όλω ή εν μέρει την παροχή εξηγήσεων και να λάβει προθεσμία μέχρι σαράντα οκτώ ώρες για την παροχή τους, η οποία μπορεί να παραταθεί από εκείνον που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση. Επίσης έχει δικαίωμα να ζητήσει να του χορηγηθούν αντίγραφα της δικογραφίας, να προτείνει μάρτυρες προς εξέταση και να προσαγάγει άλλα αποδεικτικά μέσα προς αντίκρουση των καταγγελλομένων σε βάρος του. Τα ως άνω δικαιώματα του μπορεί να ασκήσει είτε αυτοπροσώπως είτε εκπροσωπούμενος από συνήγορο που διορίζεται κατά το άρθρο 96 παρ. 2, εκτός αν θεωρείται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του, κατά την κρίση εκείνου που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση.

Αυτός που ενεργεί την προκαταρκτική εξέταση υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τον εξεταζόμενο για τα παραπάνω δικαιώματά του. Οι διατάξεις του άρθρου 273 παρ. 1 περιπτώσεις γ', δ' και ε' εφαρμόζονται αναλόγως. Προηγούμενη έγγραφη εξέταση του προσώπου αυτού που έγινε ενόρκως ή χωρίς τη δυνατότητα παράστασης με συνήγορο δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας, αλλά παραμένει στο αρχείο της εισαγγελίας. Εφόσον ο μηνυόμενος ή εγκαλούμενος ή εκείνος κατά του οποίου στρέφονται οι υποψίες κλητεύτηκε νόμιμα και δεν εμφανίστηκε, η προκαταρκτική εξέταση περατώνεται και χωρίς την εξέταση του.»

«3. Η προκαταρκτική εξέταση είναι συνοπτική και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κατά το άρθρο 36 πληροφόρηση της αρμόδιας αρχής μέχρι την κίνηση ή όχι της ποινικής δίωξης δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί έως τρεις το πολύ μήνες ή, εφόσον η φύση της υπόθεσης ή της πράξης που πρέπει να διενεργηθεί το επιβάλλει, για εύλογο χρονικό διάστημα, με ειδικά αιτιολογημένη πράξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή εφετών κατά περίπτωση.».

 


Αρθρο: 32

Ημ/νία: 02.04.2012

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Ακρόαση του εισαγγελέα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Σχόλια
- Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51/12.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου ισχύει από 2.4.2012.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Καμιά απόφαση του ποινικού δικαστηρίου σε δημόσια συνεδρίαση ή σε συμβούλιο και καμιά διάταξη του ανακριτή δεν έχουν κύρος, αν δεν ακουστεί προηγουμένως ο εισαγγελέας.

2. Ο εισαγγελέας έχει υποχρέωση να παρευρίσκεται στο ακροατήριο όσο διαρκεί η διαδικασία. Στα μικτά ορκωτά δικαστήρια και στο δικαστήριο των εφετών, όταν αυτό δικάζει κακουργήματα και παρίστανται τρεις συνήγοροι των κατηγορουμένων, μπορεί μαζί με τον εισαγγελέα να παρίσταται και ένας από τους νόμιμους αναπληρωτές του.

«3. Στις συνεδριάσεις του πταισματοδικείου παρίσταται ο δημόσιος κατήγορος (άρθρο 27 παράγραφος 3).»

4. Ο εισαγγελέας έχει υποχρέωση να υποβάλλει πάντοτε, προφορικά ή γραπτά, προτάσεις αιτιολογημένες και αιτήσεις ειδικές και δεν μπορεί να αφεθεί στην κρίση του δικαστηρίου ή του ανακριτή.

 


Αρθρο: 33

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΥΝ - ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ, ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2928/01 (Α' 141/27.6.01), η προανάκριση και προκαταρκτική εξέταση σε υποθέσεις ναρκωτικών από τις αντίστοιχες υπηρεσίες Αττικής και Θεσσαλονίκης τελεί, με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, η οποία ασκείται από έναν εκ των υφισταμένων του εισαγγελέων ή αντεισαγγελέων εφετών που ορίζεται από αυτόν.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η προανάκριση και η προανακριτική εξέταση (άρθρ. 31 παρ. 1 στοιχ. α' και β') γίνονται ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και υπό τη διεύθυνσή του: α) από τους πταισματοδίκες και ειρηνοδίκες,

β) από τους βαθμοφόρους της χωροφυλακής που έχουν βαθμό τουλάχιστον υπενωμοτάρχη, και γ) από τους αστυνομικούς υπαλλήλους που έχουν βαθμό τουλάχιστον υπαρχιφύλακα.

2. Αν οι παραπάνω δεν υπάρχουν ή έχουν κώλυμα και έως ότου αναλάβουν την προανάκριση, αν υπάρχει κίνδυνος για την αναβολή, η προανάκριση γίνεται από τον πρόεδρο ή το γραμματέα της κοινότητας.

3. Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος προανάκριση ενεργεί και ο ανακριτής. Την προανάκριση κατά των ανηλίκων μπορεί να την ενεργεί ο ειδικός ανακριτής ανηλίκων (άρθρο 4 παρ. 2α).

 


Αρθρο: 34

Ημ/νία: 30.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΥΝ - ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Σχόλια
- Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2928/01 (Α' 141/27.6.01), η προανάκριση και προκαταρκτική εξέταση σε υποθέσεις ναρκωτικών από τις αντίστοιχες υπηρεσίες Αττικής και Θεσσαλονίκης τελεί, με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, η οποία ασκείται από έναν εκ των υφισταμένων του εισαγγελέων ή αντεισαγγελέων εφετών που ορίζεται από αυτόν.- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3160/2003 (Α΄165/30.6.2003).

 

Κείμενο Αρθρου

"Η προκαταρκτική εξέταση και η προανάκριση ορισμένων εγκλημάτων ενεργείται και από δημοσίους υπαλλήλους, όπου αυτό προβλέπεται σε ειδικούς νόμους, πάντοτε υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία του εισαγγελέα πλημμελειοδικών."

 


Αρθρο: 35

Ημ/νία: 26.05.2010

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΡΙΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Ανώτατη διεύθυνση στην ανάκριση

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Σχόλια
- Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2928/01 (Α' 141/27.6.01), η προανάκριση και προκαταρκτική εξέταση σε υποθέσεις ναρκωτικών από τις αντίστοιχες υπηρεσίες Αττικής και Θεσσαλονίκης τελεί, με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, η οποία ασκείται από έναν εκ των υφισταμένων του εισαγγελέων ή αντεισαγγελέων εφετών που ορίζεται από αυτόν.- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3160/2003 (Α΄165/30.6.2003). Το εντός "" τελευταίο εδάφιο του παρόντος προστέθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3849/2010 ΦΕΚ Α 80 /26.5.2010.

 

Κείμενο Αρθρου

«Η ανώτατη διεύθυνση στην ανάκριση ανήκει στον εισαγγελέα εφετών, που έχει επιπλέον το δικαίωμα να ενεργεί, προσωπικά ή με κάποιον από τους αντεισαγγελείς που υπάγονται σε αυτόν, προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 31 για κάθε έγκλημα που γίνεται στην περιφέρεια του, εφόσον δεν έχει διαταχθεί προηγουμένως προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Ο εισαγγελέας εφετών, μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης που ενήργησε, είτε αρχειοθετεί την υπόθεση, εφόσον στο μεταξύ ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών δεν έχει κινήσει την ποινική δίωξη για την ίδια πράξη, είτε παραγγέλλει να κινηθεί η ποινική δίωξη. Το ίδιο δικαίωμα, χωρίς τους περιορισμούς των προηγούμενων εδαφίων, έχει και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος μπορεί επίσης σε υποθέσεις εξαιρετικής φύσης να διατάσσει τη διεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ' απόλυτη προτεραιότητα.» «Στα εγκλήματα των άρθρων 235 έως 261 του Ποινικού Κώδικα, όταν τελούνται με δόλο και συναρτώνται με την επιδίωξη ή εξασφάλιση οφέλους από την πλευρά του υπαλλήλου, η διεξαγωγή της ανάκρισης και η εισαγωγή στο ακροατήριο γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα.»

 


Αρθρο: 36

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Αυτεπάγγελτη δίωξη

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΝΑΡΞΗ, ΑΝΑΒΟΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

Οταν δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση, η ποινική δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα, ύστερα από αναφορά, μήνυση ή άλλη είδηση ότι διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη.

 


Αρθρο: 37

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Σχόλια
*** Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας (Α΄ 232/24.10.2006), εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος, κατά την εκτέλεση του εκπαιδευτικού του έργου, με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορείται ή διαπιστώνει ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος μαθητή έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τον διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ανακοινώνει, αμέσως, την αξιόποινη πράξη στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, ή στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων, καθώς και οι υπεύθυνοι των πάσης φύσεως Μονάδων Προσχολικής Αγωγής.

 

Κείμενο Αρθρου

1***. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή

στον αρμόδιο εισαγγελέα οτιδήποτε πληροφορούνται με κάθε τρόπο για

αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως.

2. Οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους οποίους

ανατέθηκε προσωρινά δημόσια υπηρεσία, έχουν την ίδια υποχρέωση για τις

αξιόποινες πράξεις της παρ. 1, αν πληροφορήθηκαν γι' αυτές κατά την

εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3. Η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία

που υπάρχουν και αφορούν την αξιόποινη πράξη, τους δράστες και τις

αποδείξεις.

 


Αρθρο: 38

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση του δικαστή να συντάσσει έκθεση

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οταν κατά τη διάρκεια πολιτικής ή ποινικής δίκης ανακύπτει γεγονός

που μπορεί να χαρακτηριστεί έγκλημα διωκόμενο αυτεπαγγέλτως, ο

δικαστής, αν σύμφωνα με το νόμο δεν μπορεί να το δικάσει ο ίδιος

αμέσως, οφείλει να συντάξει έκθεση και να τη διαβιβάσει στον αρμόδιο

εισαγγελέα με κάθε πληροφορία και με τα σχετικά έγγραφα.

2. Το ίδιο υποχρεούται να κάνει και όταν πρόκειται για έγκλημα μη

διωκόμενο αυτεπαγγέλτως, αν υποβλήθηκε η απαιτούμενη έγκληση στην

αρμόδια αρχή.

 


Αρθρο: 39

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή στη διοικητική και πειθαρχική δίκη

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι διατάξεις του άρθρου 38 εφαρμόζονται και στις υποθέσεις διοικητικής

και πειθαρχικής δικαιοδοσίας.

 


Αρθρο: 40

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση ιδιωτών

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ακόμα και ιδιώτες οφείλουν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, αν αντιληφθούν οι ίδιοι αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως, να την αναγγείλουν στον εισαγγελέα

πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο. Η αναγγελία αυτή μπορεί να γίνει είτε εγγράφως με μια αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση.

2. Στην αναφορά ή στην προφορική δήλωση πρέπει να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις.

3. Αν πολλοί πληροφορήθηκαν για την αξιόποινη πράξη, τότε καθένας έχει ξεχωριστά την υποχρέωση αυτή.

 


Αρθρο: 41

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΩΞΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Αίτηση δίωξης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Στις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει ότι απαιτείται αίτηση της αρχής για να ασκηθεί ποινική δίωξη, η αίτηση γίνεται σε κάθε εκπρόσωπο της εισαγγελικής αρχής, γραπτά ή προφορικά, και συντάσσεται έκθεση.

 


Αρθρο: 42

Ημ/νία: 02.04.2012

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΝΥΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Μήνυση αξιόποινων πράξεων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΜΗΝΥΣΗ, ΜΗΝΥΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Σχόλια
- Η παρ. 4 του παρόντος όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3346/2005 ΦΕΚ Α 140/17.6.2005 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 69 παρ. 1 του ν. 3659/2008 ΦΕΚ Α 77/7.5.2008. *** ΠΡΟΣΟΧΗ: με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ΄ αρ. 123827/2010 υα (Β΄ 1991/23.12.2010), το παράβολο της μήνυσης που προβλέπεται στην παρ. 4 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΚΕ από 10 ευρώ σε 100 ευρώ, με ισχύ της αναπροσαρμογής ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της (από 23.1.2011). - Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51/12.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου ισχύει από 2.4.2012.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εκτός από αυτόν που αδικήθηκε, και οποιοσδήποτε άλλος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει στην αρχή τις αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπαγγέλτως, τις οποίες πληροφορήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο.

2. Η μήνυση γίνεται απευθείας στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, αλλά και στους άλλους ανακριτικούς υπαλλήλους, είτε από τον ίδιο το μηνυτή είτε από ειδικό πληρεξούσιο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας μπορεί να δοθεί και με απλή έγγραφη δήλωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας προσαρτάται στην έκθεση για την κατάθεση της μήνυσης. Μπορεί επίσης η μήνυση να γίνει και προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 148 επ.

3. Αν η μήνυση έγινε σε ανακριτικό υπάλληλο, αυτός τη στέλνει χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο για την ποινική δίωξη εισαγγελέα ή στο δημόσιο κατήγορο.

4. «Ο μηνυτής, κατά την υποβολή της μήνυσης ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, καταθέτει, με ποινή το απαράδεκτο αυτής, παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού "εκατό (100)"***(βλ. σχόλια) ευρώ. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής αδυναμίας εκδόσεως του παραβόλου, αυτό μπορεί να προσκομισθεί το βραδύτερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, χωρίς να κωλύεται η ποινική διαδικασία. Το ύψος του ποσού του παραβόλου αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.».

«5. Η κατάθεση της μήνυσης μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001 (Α' 125). Οι λεπτομέρειες και οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.»

 


Αρθρο: 43

Ημ/νία: 02.04.2012

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ Η ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Τίτλος Αρθρου
Εναρξη ποινικής δίωξης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ, ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ, ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ, ΜΗΝΥΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΝΥΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51/12.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου ισχύει από 2.4.2012.

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Ο εισαγγελέας όταν λάβει τη μήνυση ή την αναφορά, κινεί την ποινική δίωξη, παραγγέλλοντας προανάκριση ή ανάκριση ή εισάγοντας την υπόθεση με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, όπου αυτό προβλέπεται. Σε κακουργήματα κινεί την ποινική δίωξη μόνο εφόσον έχουν ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή προανακριτικές πράξεις κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 243 και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη. Αν έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή έκθεση ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή Σώματος ή Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α' 296) και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη, μπορεί να μην ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση.

2. Αν η μήνυση ή η αναφορά δεν στηρίζεται στο νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών τη θέτει στο αρχείο και υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος έχει δικαίωμα να παραγγείλει προκαταρκτική εξέταση αν πρόκειται για κακούργημα ή την άσκηση ποινικής δίωξης ή τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στα λοιπά εγκλήματα.

3. Αν έχει διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή προανακριτικές πράξεις κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 243 ή ένορκη διοικητική εξέταση και ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη, θέτει την υπόθεση στο αρχείο και υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος έχει δικαίωμα να παραγγείλει την άσκηση ποινικής δίωξης.

4. Μήνυση ή η αναφορά η οποία υποβάλλεται με οποιονδήποτε τρόπο ανωνύμως ή με ανύπαρκτο όνομα, τίθεται αμέσως στο αρχείο από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών και εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στην παράγραφο 2. Όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που μνημονεύονται ειδικά στην παραγγελία του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, μπορεί να διαταχθεί και προκαταρκτική εξέταση.

5. Ο αρμόδιος εισαγγελέας ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο μόνον όταν γίνεται επίκληση ή αναφαίνονται νέα πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν κατά την κρίση του την επανεξέταση της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή καλεί το μηνυόμενο ή αυτόν σε βάρος του οποίου διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση να παράσχει εξηγήσεις.»

 


Αρθρο: 44

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Αναβολή και αναστολή ποινικής δίωξης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΝΑΒΟΛΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Σε περίπτωση πλημμελήματος, αν η ποινή που πιθανολογείται ότι θα επιβληθεί στον υπαίτιο, αλλά και οι άλλες συνέπειές της κατά τον ποινικό κώδικα, είναι μηδαμινές συγκριτικά με την ποινή που του είχε επιβληθεί αμετάκλητα στο παρελθόν για άλλη πράξη και που τώρα την εκτίει, ο εισαγγελέας, με την έγκριση του εισαγγελέα εφετών, έχει το δικαίωμα να αναβάλλει για αόριστο χρόνο την ποινική δίωξη με αιτιολογημένη διάταξή του. Αν όμως η ποινική δίωξη έχει αρχίσει, την αναστολή της για αόριστο χρόνο την διατάσσει αμετάκλητα το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο με πρόταση του εισαγγελέα.

2. Παρόμοια αναβολή ή αναστολή ποινικής δίωξης μπορεί να διαταχθεί με τις ίδιες προϋποθέσεις και όταν ο κατηγορούμενος έχει ήδη παραπεμφθεί στο ακροατήριο για βαρύτερη πράξη, εκτός αν η ποινική δίωξη για την ελαφρότερη πράξη είναι αναγκαία για την ανακάλυψη της αλήθειας γενικά ή για την εκτίμηση του χαρακτήρα του κατηγορουμένου.

3. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορεί αργότερα να διαταχθεί από τις ίδιες αρχές η ποινική δίωξη ή η συνέχιση εκείνης που είχε ανασταλεί: α) αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε και έγινε αφορμή να διαταχθεί αναστολή για την άλλη πράξη έπαψε για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο και β) μετά την αμετάκλητη εκδίκαση της κατηγορίας που εκκρεμεί και έγινε αφορμή να ανασταλεί η δίωξη.

4. Στις περιπτώσεις αναστολής της ποινικής δίωξης σύμφωνα με τις παρ.

1, 2 και 3, δεν θίγονται τα δικαιώματα των παθόντων, που μπορούν να τα επιδιώξουν στο αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο.

 


Αρθρο: 45

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Αποχή από ποινική δίωξη

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΚΒΙΑΣΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Στις περιπτώσεις του εγκλήματος της εκβίασης, που τελείται με την απειλή ότι θα αποκαλυφθεί αξιόποινη πράξη, ή της απάτης που, αν την καταμήνυε ο παθών, ήταν ενδεχόμενο να αποκαλυφθεί από την ανάκριση ενοχή του για άλλη συναφή με την απάτη πράξη και να διωχθεί ποινικά, μπορεί ο εισαγγελέας, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, με αιτιολογημένη διάταξή του να απόσχει οριστικά από την ποινική δίωξη για την πράξη της οποίας η αποκάλυψη απειλήθηκε με την εκβίαση ή για την οποία ήταν δυνατό να διωχθεί αυτός που εξαπατήθηκε, με την προϋπόθεση ότι η δίωξή της, συγκρινόμενη με τη βαρύτητα της εκβίασης ή της απάτης που επρόκειτο να διωχθούν, δεν είναι απαραίτητη για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 44 εφαρμόζεται και σ' αυτή την περίπτωση.

 


Αρθρο: 45A

Ημ/νία: 27.04.2015

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Τίτλος Αρθρου
"Αποχή από ποινική δίωξη ανηλίκου

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243). *** Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (Α΄ 232/24.10.2006), αν την πράξη ενδοοικογενειακής βίας σε βαθμό πλημμελήματος φέρεται να έχει τελέσει ανήλικος, εφαρμόζεται το π α ρ ό ν άρθρο. - Στην παρ. 1 του παρόντος προστέθηκε δεύτερο εδάφιο με το άρθρο 5 του ν. 3860/2010 ΦΕΚ Α 111/12.7.2010. - Η παρ. 2 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42/27.4.2015).

 

Κείμενο Αρθρου

*** (βλ. σχόλια)

1. Αν ανήλικος τελέσει αξιόποινη πράξη, η οποία είναι πταίσμα ή πλημμέλημα, ο εισαγγελέας μπορεί να απόσχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης αν κρίνει, ερευνώντας τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη και την όλη προσωπικότητα του ανηλίκου, ότι η άσκηση της δεν είναι αναγκαία για να συγκρατηθεί ο ανήλικος από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. «Απαιτείται σε κάθε περίπτωση ακρόαση του ανηλίκου».

«2. Στον ανήλικο μπορεί να επιβληθούν με διάταξη του εισαγγελέα ένα ή περισσότερα από τα αναμορφωτικά μέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' έως και ια' του άρθρου 122 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα. Με την ίδια διάταξη ορίζεται και η προθεσμία συμμόρφωσης. Αν ο ανήλικος συμμορφωθεί με τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν, ο εισαγγελέας ενεργεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 2. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγγελέας κινεί την ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1. Για την έκδοση της διάταξης απαιτείται προηγούμενη έκθεση του αρμόδιου επιμελητή ανηλίκων.»

 


Αρθρο: 45Β

Ημ/νία: 07.04.2014

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Τίτλος Αρθρου
«Αποχή από ποινική δίωξη μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την υποπαρ. ΙΕ15 της παρ. ΙΕ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85/7.4.2014).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Σε υποθέσεις σχετικές με τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α του Ποινικού Κώδικα και τις συναφείς με αυτές πράξεις, είναι δυνατόν, μετά από έγκριση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των Εισαγγελέων Εγκλημάτων Διαφθοράς, να χαρακτηρίζεται ως μάρτυς δημοσίου συμφέροντος με πράξη του κατά τόπον αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς όποιος, χωρίς να εμπλέκεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στις εν λόγω πράξεις και χωρίς να αποβλέπει σε ίδιον όφελος, συμβάλλει ουσιωδώς, με τις πληροφορίες που παρέχει στις διωκτικές αρχές, στην αποκάλυψη και δίωξή τους. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο πράξη του εισαγγελέα μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής δίκης, αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που τον οδήγησαν στην έκδοσή της.

2. Αν έχει υποβληθεί έγκληση ή μήνυση για τα εγκλήματα της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης ή της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου του Ποινικού Κώδικα ή για τις πράξεις των παραγράφων 4 ή 8 του άρθρου 22 του ν. 2472/1997 σε υπόθεση σχετική με τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο αρμόδιος για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελέας, πριν από κάθε άλλη ενέργεια, ενημερώνει σχετικά τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των Εισαγγελέων Εγκλημάτων Διαφθοράς.

3. Αν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των Εισαγγελέων Εγκλημάτων Διαφθοράς, κρίνει μετά από την κατά την προηγούμενη παράγραφο ενημέρωσή του, ότι η ποινική δίωξη των εγκλημάτων της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης ή της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου ή των εγκλημάτων των παραγράφων 4 ή 8 του άρθρου 22 του ν. 2472/1997, δεν είναι απαραίτητη για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μπορεί να παραγγείλει στον αρμόδιο για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελέα την οριστική αποχή από την ποινική δίωξη για τις εν λόγω πράξεις.»

 


Αρθρο: 46

Ημ/νία: 02.04.2012

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Εγκληση του παθόντος

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΓΚΛΗΣΗ

Σχόλια
- Αντικατασταθέν με την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005), το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51/12.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου ισχύει από 2.4.2012.

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΓΚΛΗΣΗ

«1. Αν ο παθών θέλει να ζητήσει τη δίωξη της αξιόποινης πράξης, υποβάλλει την έγκληση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 παράγραφοι 2 και 3.

2. Ο εγκαλών κατά την υποβολή της έγκλησης, για τα απολύτως κατ' έγκληση διωκόμενα εγκλήματα, ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής καταθέτει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού εκατό (100) ευρώ. Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο η έγκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εξαιρούνται από την κατάθεση παραβόλου οι δικαιούχοι νομικής βοήθειας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3226/2004. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας. Για αξιόποινες πράξεις που τελούνται σε βάρος δημοσίων οργάνων και υπαλλήλων κατά την άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτούς καθηκόντων, ο παθών υποβάλλει την έγκληση ατελώς και χωρίς την κατάθεση παραβόλου.

3. Κατά της διάταξης του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, με την οποία η έγκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω μη κατάθεσης παραβόλου, δεν επιτρέπεται άσκηση προσφυγής κατά το άρθρο 48.

4. Ο εγκαλών μαζί με την έγκληση οφείλει να υποβάλει και τα διαθέσιμα σε αυτόν αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν και αποδεικνύουν αυτήν. Οι καταθέσεις μαρτύρων υποβάλλονται με τον τύπο της ένορκης βεβαίωσης που έχει δοθεί ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου, χωρίς κλήση του καθ' ού στρέφεται η έγκληση.»

 


Αρθρο: 47

Ημ/νία: 02.04.2012

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Απόρριψη της έγκλησης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΓΚΛΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΓΚΛΗΣΗΣ

Σχόλια
- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51/12.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου ισχύει από 2.4.2012. - Αντικατασταθείσα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010), η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51/12.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου ισχύει από 2.4.2012.

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών εξετάζει την έγκληση που έλαβε και αν κρίνει ότι αυτή δεν στηρίζεται στο νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης την απορρίπτει με διάταξη, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική αιτιολογία. Ο εγκαλών έχει δικαίωμα να λάβει γνώση και αντίγραφο της διάταξης.»

2. Αν ενεργήθηκαν προκαταρκτική εξέταση ή ανακριτικές πράξεις, κατά το άρθρο 243 παρ. 2 ή ένορκη διοικητική εξέταση και ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση της ποινικής δίωξης, ενεργεί όπως στην προηγούμενη παράγραφο.

«1. Όσα αναφέρονται στα άρθρα 43 παράγραφοι 1 και 5, 44 και 45 εφαρμόζονται και ως προς την έγκληση.»

 


Αρθρο: 48

Ημ/νία: 20.03.2013

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα προσφυγής του εγκαλούντος

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΓΚΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΓΚΑΛΟΥΝΤΟΣ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51/12.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου ισχύει από 2.4.2012. - Στην παρ. 2 του παρόντος μετά το εδάφιο α προστέθηκε εδάφιο β με τη διάταξη του άρθρου 93 παρ. 2α του ν. 4139/2013 ΦΕΚ Α 74/20.3.2013.

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Ο εγκαλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έκδοση της διάταξης κατά τις παραγράφους 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου, μπορεί να προσφύγει κατά αυτής στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών. Η προθεσμία δεν παρεκτείνεται για κανένα λόγο. Για την προσφυγή συντάσσεται έκθεση από τον γραμματέα της εισαγγελίας που εξέδωσε την προσβαλλόμενη διάταξη.

2. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού τριακοσίων (300) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω γραμματέας. «β. Σε περίπτωση που υποβλήθηκε μία έγκληση από περισσότερους εγκαλούντες, κατατίθεται μόνο ένα παράβολο». Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον εισαγγελέα εφετών.

3. Αν ο εισαγγελέας εφετών δεχθεί την προσφυγή παραγγέλλει είτε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης αν πρόκειται για κακούργημα για το οποίο δεν έχει ήδη διενεργηθεί είτε την άσκηση ποινικής δίωξης στις λοιπές περιπτώσεις και διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στον καταθέσαντα αυτό.»

 


Αρθρο: 49

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ

Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή στα πταίσματα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι ορισμοί των άρθρων 42, 43, 44, 46, 47 και 48 εφαρμόζονται και στα

πταίσματα. Ως προς αυτά, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του εισαγγελέα

πλημμελειοδικών ανήκουν στο δημόσιο κατήγορο και, όπου αυτός δεν

υπάρχει, στον πταισματοδίκη σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2. Τα δικαιώματα του εισαγγελέα εφετών ανήκουν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, και τα δικαιώματα του δικαστικού συμβουλίου ή του δικαστηρίου (άρθρ. 44) στον πταισματοδίκη.

2. Η ποινική δίωξη προκειμένου για πταίσματα αναστέλλεται, εκτός από

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 44, και για όσο χρόνο ο

κατηγορούμενος υπηρετεί για οποιονδήποτε λόγο στο στρατό και διαμένει

εκτός έδρας του αρμόδιου πταισματοδικείου. Ο δημόσιος κατήγορος

διατάσσει την αναστολή με αιτιολογημένη διάταξή του.

 


Αρθρο: 50

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Δίωξη μόνο με έγκληση

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΓΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στον ποινικό κώδικα ή σε άλλους νόμους η ποινική δίωξη γίνεται μόνο με έγκληση του παθόντος.

2. Αφού υποβληθεί η έγκληση, η ποινική δίωξη προχωρεί όπως και στα εγκλήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως. Αν η δίωξη ασκήθηκε χωρίς έγκληση, η σχετική με την έγκληση δήλωση μπορεί να γίνει από τον παθόντα και στο ακροατήριο πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

 


Αρθρο: 51

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος της έγκλησης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΓΚΛΗΣΗ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η παραίτηση από το δικαίωμα έγκλησης γίνεται από τον ίδιο το δικαιούμενο ή από ειδικό πληρεξούσιο σε συμβολαιογράφο, στον εισαγγελέα ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο, και συντάσσεται σχετική έκθεση.

2. Παραίτηση που γίνεται με όρους ή προθεσμία δεν έχει έννομα αποτελέσματα. Ανάκληση της παραίτησης δεν επιτρέπεται.

3. Με την ίδια δήλωση μπορεί να γίνει παραίτηση και από την πολιτική αγωγή για αποζημίωση.

 


Αρθρο: 52

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Ανάκληση της έγκλησης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΓΚΛΗΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο εγκαλών μπορεί είτε ο ίδιος είτε με ειδικό πληρεξούσιο να ανακαλέσει την έγκληση.

2. Για τους υπαλλήλους στους οποίους δηλώνεται η ανάκληση και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή πρέπει να γίνει εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42. Η ανάκληση μπορεί επίσης να γίνει και στο ακροατήριο σε όλη τη διάρκεια της δίκης και ωσότου δημοσιευτεί η απόφαση του

δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν η ανάκληση γίνει αργότερα, είναι απαράδεκτη.

 


Αρθρο: 53

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Εξοδα σε περίπτωση ανάκλησης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΓΚΛΗΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Για την ανάκληση που προβλέπεται στο άρθρο 52 δεν είναι απαραίτητη η προκαταβολή των δικαστικών εξόδων και τελών, που βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανακαλούντα. Αντίγραφο της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 52 ή των πρακτικών μαζί με την εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων στέλνεται για είσπραξη στον αρμόδιο ταμία.

 


Αρθρο: 54

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΩΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Ποιές πράξεις δεν ενεργούνται χωρίς άδεια

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΔΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΩΞΗ

Ακόμη και στις περιπτώσεις που χρειάζεται άδεια για δίωξη μπορεί να ενεργηθεί ανάκριση για τη βεβαίωση του εγκλήματος και πριν χορηγηθεί η άδεια. Δεν επιτρέπεται μόνον να ενεργηθούν ανακριτικές πράξεις που θίγουν το πρόσωπο για τη δίωξη του οποίου χρειάζεται η άδεια.

 


Αρθρο: 55

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΩΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Αρνηση χορήγησης της άδειας

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΔΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν δεν χορηγηθεί η άδεια, ο ανακριτής ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα αποφαίνεται ότι γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί προς το παρόν να γίνει δίωξη.

2. Ανάκληση της αδείας που χορηγήθηκε δεν είναι δυνατή.

 


Αρθρο: 56

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΩΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Περισσότεροι κατηγορούμενοι

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν υπάρχουν και άλλοι κατηγορούμενοι που δεν απολαμβάνουν το προνόμιο του άρθρου 54, η ποινική δίωξη εναντίον τους προχωρεί χωρίς κώλυμα.

 


Αρθρο: 57

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Τίτλος Αρθρου
Κώλυμα για νέα δίωξη

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΝΕΑ ΔΙΩΞΗ, ΚΩΛΥΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

1. Αν κάποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ή αθωωθεί ή έχει πάψει ποινική δίωξη εναντίον του, δεν μπορεί να ασκηθεί και πάλι εις βάρος του δίωξη για την ίδια πράξη, ακόμη και αν δοθεί σ' αυτή διαφορετικός χαρακτηρισμός.

2. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των άρθρων 58, 81 παρ. 2, 525 και 526.

3. Αν παρά την πιο πάνω απαγόρευση ασκηθεί ποινική δίωξη, κηρύσσεται απαράδεκτη λόγω δεδικασμένου.

 


Αρθρο: 58

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Τίτλος Αρθρου
Νέα άσκηση ποινικής δίωξης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΝΕΑ ΑΣΚΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η απόφαση, ακόμη και εκείνη που έχει γίνει αμετάκλητη, όταν κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη για κάποια έλλειψη ή παρατυπία της έγκλησης, της αίτησης ή της άδειας, δεν εμποδίζει την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του ίδιου προσώπου, αν η έγκληση, η αίτηση ή η άδεια δοθεί κανονικά αργότερα.

 


Αρθρο: 59

Ημ/νία: 24.12.2015

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Τίτλος Αρθρου
Προδικαστικά ποινικά ζητήματα στην ποινική δίκη

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 Ν. 3346/2005 (Α' 140/17.6.2005). =========================================================== - Η παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρου 16 Ν. 3849/2010 (Α' 80/26.5.2010). =========================================================== - Η παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου πέμπτου Ν. 3875/2010 (Α' 158/20.9.2010). =========================================================== - Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 Ν. 4267/2014 (Α' 137/12.6.2014). =========================================================== - Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 Ν. 4356/2015 (Α' 181/24.12.2015).

 

Κείμενο Αρθρου

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

«1. Όταν η απόφαση σε ποινική δίκη εξαρτάται από άλλη υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η πρώτη αναβάλλεται ωσότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση στη δεύτερη δίκη.

«2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 224, 225 παράγραφοι 1 περίπτωση α' και 2 εδάφιο α', 229, 362, 363 και 364 ΠΚ, αν για το γεγονός για το οποίο δόθηκε όρκος ή η χωρίς όρκο κατάθεση ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή η καταμήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος ασκήθηκε ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 31, 43 παρ. 1 εδάφιο β'), αναβάλλει με πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια έως το τέλος της ποινικής δίωξης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα εφετών.»

«3. Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται μήνυση ή έγκληση σε βάρος Ειδικών Επιθεωρητών ή Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και όλων των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 αντίστοιχα για παράβαση των άρθρων 224, 229, 242, 259, 362, 363 Ποινικού Κώδικα, που τέλεσαν με πόρισμα, έκθεση ή κατάθεση κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ή ελέγχου ή εξαιτίας αυτών, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 31 και 43 παρ. 1 εδάφιο β') ή την ένορκη διοικητική εξέταση, αναβάλλει με πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια έως το τέλος της ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης που ασκήθηκε κατά του υπαιτίου με βάση την έκθεση, το πόρισμα ή την κατάθεση των ανωτέρω, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα εφετών.»

«4. «Στις περιπτώσεις οποιασδήποτε από τις αξιόποινες πράξεις της παράνομης εισόδου στη χώρα και εξόδου από αυτή, της κατοχής και της χρήσης ταξιδιωτικών εγγράφων ή δελτίων ταυτοτήτων ή αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων πλαστών ή γνησίων, που εκδόθηκαν για άλλο πρόσωπο, της παράνομης εργασίας και της πορνείας που φέρεται ότι διαπράχθηκε από θύμα εγκλήματος των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, καθώς και των άρθρων 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 του Ν. 3386/2005, εξαιτίας της σε βάρος του συμπεριφοράς του δράστη των ανωτέρω πράξεων, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την προκαταρκτική εξέταση ή την αυτεπάγγελτη προανάκριση, αναβάλλει με πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια κατά του θύματος έως το τέλος της ποινικής δίωξης για το έγκλημα που τελέσθηκε σε βάρος του, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα εφετών». Μετά την αμετάκλητη εκδίκαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω εγκλήματα που τελέσθηκαν σε βάρος του θύματος, εάν η απόφαση είναι καταδικαστική, δεν ασκείται ποινική δίωξη κατά του τελευταίου για τις προαναφερόμενες πράξεις του.».

 


Αρθρο: 60

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Τίτλος Αρθρου
Εξέταση νομικών ζητημάτων αστικής φύσης στην ποινική δίκη

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το ποινικό δικαστήριο κρίνει και για τα ζητήματα αστικής φύσης που

προκύπτουν κατά τη διάρκεια της δίκης.

2. Η ποινική δίωξη αναστέλλεται, όταν σύμφωνα με το νόμο χρειάζεται να

προηγηθεί απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου.

 


Αρθρο: 61

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Τίτλος Αρθρου
Εκκρεμότητα ζητημάτων αστικής φύσης στην πολιτική δίκη

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οταν στο πολιτικό δικαστήριο εκκρεμεί δίκη για ζήτημα που ανήκει στην

αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων, που έχει όμως σχέση με την

ποινική δίκη, μπορεί το ποινικό δικαστήριο κατά την κρίση του να

αναβάλει την ποινική δίκη έως το τέλος της πολιτικής. Η απόφαση αυτή

μπορεί ν' ανακληθεί.

 


Αρθρο: 62

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Τίτλος Αρθρου
Ισχύς της απόφασης του πολιτικού δικαστηρίου για προδικαστικά ζητήματα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου για ζήτημα που έχει σχέση με την

ποινική δίωξη δεν δεσμεύει τον ποινικό δικαστή, αποτελεί όμως γι' αυτόν

στοιχείο που το εκτιμά ελεύθερα μαζί με τις άλλες αποδείξεις (άρθρα 177

και 178).

 


Αρθρο: 63

Ημ/νία: 14.07.2014

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ

Τίτλος Αρθρου
Ενεργητική νομιμοποίηση

Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σχόλια
- Τα εντός " " δύο εδάφια προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005). - Το εντός "" δεύτερο εδάφιο του παρόντος που είχε προστεθεί με το άρθρο 34 παρ. 3 του ν. 3346/2005 ΦΕΚ Α 140/17.6.2005, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 3659/2008 ΦΕΚ Α 77 / 7.5.2008. ======================================== *** ΠΡΟΣΟΧΗ: με την παρ. 3 του άρθρου μόνου της υπ΄ αρ. 123827/2010 υα (Β΄ 1991/23.12.2010), το τέλος πολιτικής αγωγής, που προβλέπεται στο δεύτερο εδ. του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΚΕ από 10 ευρώ σε 50, με ισχύ της αναπροσαρμογής ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της (από 23.1.2011). - Το εντός " " πρώτο εδ. τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με το άρθρο 6 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147/14.7.2014).

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

«Η πολιτική αγωγή για την αποζημίωση και την αποκατάσταση από το έγκλημα και για τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης μπορεί να ασκηθεί στο ποινικό δικαστήριο από τους δικαιουμένους σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, εφαρμόζεται δε αναλόγως η παράγραφος 3 του άρθρου 340» «Ως τέλος πολιτικής αγωγής, με ποινή το απαράδεκτο αυτής, ορίζεται το ποσό των "πενήντα (50)" ευρώ*** (βλ. σχόλια), που καταβάλλεται εφάπαξ με παράβολο υπέρ του Δημοσίου είτε κατά την προδικασία είτε κατά την κύρια διαδικασία και καλύπτει την παράσταση του πολιτικώς ενάγοντα μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης. Το ύψος του ανωτέρω τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.».

 


Αρθρο: 64

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ

Τίτλος Αρθρου
Παθητική νομιμοποίηση

Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σχόλια
- Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 άρθ. 3 Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α 88/28.5.1993)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η πολιτική αγωγή ασκείται εναντίον του κατηγορουμένου και, αν υπάρχει περίπτωση, εναντίον και του αστικώς υπευθύνου ή εναντίον των νόμιμων αντιπροσώπων τους.

2. Με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 89 παρ. 1, όταν από διάταξη νόμου η υποχρέωση για την αποκατάσταση της ζημίας ή την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης ή της ψυχικής οδύνης, περιορίζεται αποκλειστικά σε τρίτο αστικώς υπεύθυνο, ο, κατά το άρθρο 63, νομιμοποιούμενος σε άσκηση πολιτικής αγωγής μπορεί να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων κατά του κατηγορουμένου προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο. Η σχετική δήλωση μπορεί να γίνει τόσο κατά την προδικασία όσο και στο ακροατήριο, σύμφωνα με το άρθρο 84.

 


Αρθρο: 65

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Τίτλος Αρθρου
Εξουσία του ποινικού δικαστηρίου στην πολιτική αγωγή

Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Σχόλια
Η μετατροπή του δραχμικού ποσού σε ΕΥΡΩ έγινε με την παρ. 1 του άρθ. 3 σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 2943/2001 (Α 203), με ισχύ από 12.9.2001.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το ποινικό δικαστήριο δεν μπορεί να ασχοληθεί με την πολιτική αγωγή όταν αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει δίωξη ή απαλλάσσει για οποιονδήποτε λόγο τον κατηγορούμενο.

2. Το ποινικό δικαστήριο που εξετάζει την πολιτική αγωγή είναι υποχρεωμένο να αποφασίζει γι' αυτήν. Κατ' εξαίρεση μπορεί να την παραπέμψει στα πολιτικά δικαστήρια για όσα κεφάλαια κρίνει την απαίτηση ανεκκαθάριστη, με την προϋπόθεση ότι το ζητούμενο ποσό υπερβαίνει τα "σαράντα τέσσερα (44) ΕΥΡΩ". Το ποινικό δικαστήριο αποφασίζει ελεύθερα σε κάθε περίπτωση που εκδικάζει υπόθεση αποζημίωσης.

3. Το καθοριζόμενο στην παρ. 2 όριο των απαιτήσεων αποζημίωσης του πολιτικώς ενάγοντος που πηγάζουν από το έγκλημα μπορεί να αυξομειώνεται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

 


Αρθρο: 66

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Τίτλος Αρθρου
Πολιτική αγωγή εκκρεμής σε πολιτικό δικαστήριο

Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η πολιτική αγωγή που έχει ασκηθεί σε πολιτικό δικαστήριο μπορεί να εισαχθεί στο ποινικό δικαστήριο, αν δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση με την πολιτική διαδικασία.

2. Αν ο πολιτικώς ενάγων ασκήσει αυτό το δικαίωμα, δεν μπορεί να συνεχίσει τη δίκη στα πολιτικά δικαστήρια, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 65.

3. Ο ποινικός δικαστής αποφασίζει και για τα έξοδα που έχουν γίνει στην πολιτική διαδικασία.

 


Αρθρο: 67

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Τίτλος Αρθρου
Πότε απαγορεύεται η νέα άσκηση πολιτικής αγωγής

Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε, η πολιτική αγωγή που κρίθηκε ήδη από το ποινικό δικαστήριο δεν μπορεί πια να ασκηθεί στο πολιτικό παρά μόνο για την εκκαθάριση των ζημιών που γεννήθηκαν μετά την

καταδικαστική απόφαση.

2. Μπορεί όμως η πολιτική αγωγή να συνεχιστεί στο πολιτικό δικαστήριο στην περίπτωση που την παρέπεμψε το ποινικό (άρθρο 65 παρ. 2), καθώς και στις περιπτώσεις που ορίζονται ειδικά στο νόμο.

 


Αρθρο: 68

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Τίτλος Αρθρου
Ασκηση και διατύπωση της πολιτικής αγωγής

Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΣΚΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εκείνος που έχει το δικαίωμα πολιτικής αγωγής μπορεί πάντοτε να επιδιώξει την ικανοποίηση των απαιτήσεών του για αποζημίωση στο ποινικό δικαστήριο και στο ακροατήριο ωσότου αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 64, αν έχει επιδώσει δικόγραφο στον κατηγορούμενο κατά τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας και σύμφωνα με την προθεσμία του άρθρ. 167.

2. Κατ' εξαίρεση, εκείνος που κατά τον αστικό κώδικα δικαιούται χρηματική ικανοποίηση εξαιτίας ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης μπορεί να υποβάλλει την απαίτησή του στο ποινικό δικαστήριο, ωσότου αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία, χωρίς έγγραφή προδικασία.

3. Το ότι ο πολιτικώς ενάγων δεν έχει εμφανιστεί κατά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας δεν δικαιολογεί σε καμιά περίπτωση αναβολή της δίκης. Ο πολιτικώς ενάγων που δεν έχει εμφανιστεί δεν κωλύεται από αυτόν και μόνο το λόγο να φέρει την αγωγή του στο πολιτικό δικαστήριο, αλλά και στο ποινικό δικαστήριο μπορεί να την υποστηρίξει, αν για οποιονδήποτε λόγο αναβλήθηκε η συζήτηση της υπόθεσης.

4. Ο πολιτικώς ενάγων μπορεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να αποβληθεί από την ποινική διαδικασία, αν, παρόλο που εμφανίστηκε έγκαιρα, αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στην περίπτωση αυτή μπορεί να φέρει την αγωγή του στο πολιτικό δικαστήριο.

 


Αρθρο: 69

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Τίτλος Αρθρου
Παραίτηση από την πολιτική αγωγή

Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά τη διάρκεια της δίκης και πριν από την έκδοση της απόφασης ο πολιτικώς ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από την αγωγή του, τηρώντας τις διατυπώσεις των άρθρων 83 και 84.

2. Η δήλωση παραίτησης που γίνεται πριν από τη συζήτηση δημιουργεί αποτελέσματα, και αν ακόμη δεν επιδοθεί στον κατηγορούμενο, όποιος όμως παραιτείται είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τα έξοδα που δημιουργήθηκαν από την παράλειψη της επίδοσης.

 


Αρθρο: 70

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

Τίτλος Αρθρου
Ασκηση πολιτικής αγωγής από τον εισαγγελέα

Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η πολιτική αγωγή στην ποινική διαδικασία μπορεί να κινηθεί από τον εισαγγελέα όταν ο ζημιωμένος είναι ανίκανος επειδή πάσχει από ψυχική ασθένεια και δεν έχει αντιπρόσωπο νόμιμα διορισμένο ή όταν ζημιώθηκε το Δημόσιο. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη του άρθρ.

65 παρ. 2.

 


Αρθρο: 71

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΘΩΩΘΕΝΤΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε

Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΑΘΩΩΣΗ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Ο κατηγορούμενος που αθωώθηκε σε δημόσια συνεδρίαση δικαιούται να υποβάλει αμέσως και προφορικά στο ποινικό δικαστήριο τις απαιτήσεις που έχει από το μηνυτή ή από αυτόν που υπέβαλε την έγκληση για αποζημίωση και έξοδα, και όταν ακόμη δεν παρέστη ως πολιτικώς ενάγων. Το δικαστήριο αποφαίνεται, αφού ακούσει αυτόν που υπέβαλε την αίτηση και το μηνυτή ή τον εγκαλούντα. Αν ο μηνυτής ή αυτός που υπέβαλε την έγκληση δεν είναι παρών, το δικαστήριο παραπέμπει τις απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε στα πολιτικά δικαστήρια. Αν εμφανίστηκε στην αρχή της συζήτησης, αποχώρησε όμως κατόπιν και δεν είναι παρών κατά την προβολή των απαιτήσεων του κατηγορουμένου, θεωρείται ότι δικάζεται σαν να ήταν παρών.

2. Η διάταξη του άρθρου 65 παρ. 2 εφαρμόζεται ανάλογα και σ' αυτή την περίπτωση.

 


Αρθρο: 72

Ημ/νία: 17.06.2005

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Ιδιότητα κατηγορουμένου

Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005).

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

«Την ιδιότητα του κατηγορουμένου την αποκτά εκείνος εναντίον του οποίου ο εισαγγελέας άσκησε ρητά την ποινική δίωξη και εκείνος στον οποίο σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης αποδίδεται η αξιόποινη πράξη.»

 


Αρθρο: 73

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Διάρκεια και παύση της ιδιότητας του κατηγορουμένου

Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο κατηγορούμενος διατηρεί την ιδιότητά του ωσότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση, και την αποκτά εκ νέου στις περιπτώσεις του άρθρου 57 παρ. 2.

 


Αρθρο: 74

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Αιτήσεις του κρατούμενου κατηγορουμένου

Λήμματα
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι αιτήσεις και οι δηλώσεις του κρατούμενου κατηγορουμένου υποβάλλονται με έγγραφο, που παραδίδεται στο διευθυντή του καταστήματος όπου κρατείται, και συντάσσεται έκθεση, κατόπιν καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλία και διαβιβάζονται αμέσως στην αρμόδια αρχή, ως προς τα νόμιμα αποτελέσματά τους οι αιτήσεις και οι δηλώσεις θεωρούνται σαν να είχαν παραληφθεί απευθείας από την αρμόδια αρχή.

 


Αρθρο: 75

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Αδυναμία να βεβαιωθεί η ταυτότητα του κατηγορουμένου

Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η αδυναμία να βεβαιωθεί η ταυτότητα του κατηγορουμένου με το όνομά του ή με τα άλλα χαρακτηριστικά ή με τις άλλες ιδιότητες δεν εμποδίζει την εξέλιξη της ποινικής δίωξης, αν είναι αποδειγμένο ότι αυτός είναι το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η αξιόποινη πράξη.

 


Αρθρο: 76

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Ψευδές όνομα ή ψευδείς ιδιότητες

Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε με ψευδές όνομα ή ψευδείς ιδιότητες, διατάσσεται η διόρθωση σύμφωνα με τα άρθρα 564 παρ. 2 και 145 σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης ή και κατά την εκτέλεση.

 


Αρθρο: 77

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Αμφιβολίες για την ταυτότητα του κατηγορουμένου

Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν υπάρχουν αμφιβολίες ότι το πρόσωπο που εμφανίστηκε στην ανάκριση ή στο ακροατήριο είναι πράγματι το διωκόμενο, ο ανακριτής ή το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προχωρούν από μόνοι τους στη βεβαίωση της ταυτότητας, χρησιμοποιώντας κάθε αποδεικτικό μέσο. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατό να ανασταλεί η ποινική διαδικασία για το πρόσωπο αυτό, ωσότου βεβαιωθεί η ταυτότητά του.

2. Αν η ταυτότητα του κατηγορουμένου δεν μπορεί να αποδειχθεί, βεβαιώνεται το γεγονός αυτό στην απόφαση και ταυτόχρονα διατάσσεται η απόλυση εκείνου που έχει συλληφθεί ή που κρατείται προσωρινά, ωσότου εξακριβωθεί η ταυτότητα. Ο δικαστής, ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να επιβάλει στον απολυόμενο την καταβολή εγγύησης ή άλλους όρους. Για τον καθορισμό, την κατάθεση και την τύχη της εγγύησης και των άλλων όρων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 294 παρ. 3, 296, 297, 301, 302, 303 και 304.

3. Οσα αναφέρονται στην παρ. 2 τα διατάσσει ο ανακριτής κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

 


Αρθρο: 78

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Ζήτημα ταυτότητας στον Αρειο Πάγο

Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν οι αμφιβολίες για την ταυτότητα δημιουργηθούν για πρώτη φορά στον Αρειο Πάγο, διατάσσεται αυτεπαγγέλτως εξέταση, η εξέταση ενεργείται από το εφετείο που ορίζει ο Αρειος Πάγος και που αποφαίνεται αμετάκλητα για την ταυτότητα.

 


Αρθρο: 79

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Πλάνη σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου του κατηγορουμένου

Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΛΑΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Οταν προκύψει σαφώς ότι η διαδικασία στρέφεται εναντίον κατηγορουμένου από πλάνη ως προς την ταυτότητα του προσώπου του, ο δικαστής αποφαίνεται ότι η ποινική δίωξη θεωρείται σαν να μην έγινε.

 


Αρθρο: 80

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Ψυχική ασθένεια του κατηγορουμένου

Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οταν ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε κατάσταση διατάραξης των πνευματικών του λειτουργιών, το δικαστήριο, αν δεν πρόκειται να εκδώσει αθωωτική απόφαση, διατάσσει την αναστολή της διαδικασίας. Αν ο κατηγορούμενος τελεί σε προσωρινή κράτηση, το δικαστήριο διατάσσει ταυτόχρονα και την τοποθέτησή του σε δικαστικό ψυχιατρείο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο, σε άλλο ψυχιατρείο, κατά προτίμηση δημόσιο.

2. Για τη βεβαίωση της ψυχικής κατάστασης του κατηγορουμένου διατάσσεται προηγουμένως πραγματογνωμοσύνη (άρθρο 200).

3. Αν η κατάσταση αυτή προκύψει πριν από το τέλος της ανάκρισης, τα παραπάνω τα διατάσσει ο ανακριτής, χωρίς να εμποδίζεται από το λόγο αυτό στην ενέργεια των αναγκαίων πράξεων για τη βεβαίωση του εγκλήματος.

4. Αν διαταχθεί αναστολή, η πολιτική αγωγή μπορεί να ασκηθεί στα πολιτικά δικαστήρια.

5. Η εξακολούθηση της διαδικασίας, αν πάψουν να υπάρχουν οι λόγοι της αναστολής, διατάσσεται από το δικαστήριο ή τον ανακριτή σύμφωνα με τις διακρίσεις των παρ. 1 και 3.

 


Αρθρο: 81

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Αμφιβολίες για το θάνατο του κατηγορουμένου

Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για το θάνατο του κατηγορουμένου, διατάσσεται η αναβολή της διαδικασίας ωσότου βεβαιωθεί ότι ο κατηγορούμενος βρίσκεται στη ζωή, οπότε η διαδικασία αρχίζει εκ νέου. Η αναβολή όμως αυτή δεν εμποδίζει να γίνουν οι αναγκαίες ανακριτικές πράξεις για να βεβαιωθεί το έγκλημα.

2. Αν εξακριβωθεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 77 και 78 πως από πλάνη έγινε δεκτό ότι ο κατηγορούμενος δεν ζει, η απόφαση να πάψει η ποινική δίωξη (άρθρα 309 παρ. 1 στοιχ. β', 310 παρ. 1 και 370 στοιχ. β') θεωρείται σαν να μην εκδόθηκε. Στην περίπτωση αυτή για το χρονικό διάστημα από την παύση της ποινικής δίωξης έως την επανάληψή της εφαρμόζονται οι διατάξεις του ποινικού κώδικα για την αναστολή της παραγραφής.

 


Αρθρο: 82

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής

Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΩΝ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ

1. Οποιος έχει το δικαίωμα να ασκήσει την πολιτική αγωγή στο ποινικό

δικαστήριο (άρθρο 63) μπορεί να δηλώσει ότι παρίσταται ως πολιτικώς

ενάγων στην ποινική διαδικασία.

2. Οι ανήλικοι και όσοι άλλοι ανίκανοι, παρίστανται με τους νόμιμους

αντιπροσώπους τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αστικού

κώδικα.

3. Η δήλωση παράστασης του πολιτικώς ενάγοντος δεν αναπληρώνει την

έγκληση στις περιπτώσεις που αυτή είναι απαραίτητη για την ποινική

δίωξη (άρθρ. 50).

 


Αρθρο: 83

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Διατυπώσεις της δήλωσης

Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΩΝ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η δήλωση του πολιτικώς ενάγοντος γίνεται είτε στην έγκληση είτε με άλλο έγγραφο, έως την περάτωση της ανάκρισης (άρθρο 308) προς την αρμόδιο εισαγγελέα αυτοπροσώπως είτε από τον από πληρεξούσιο που έχει έγγραφη πληρεξουσιότητα, ειδική ή γενική, η οποία έχει δοθεί κατά το άρθρο 42 παρ. 2 εδ. β' και γ'. Κατά την κατάθεση της δήλωσης συντάσσεται έκθεση, στην οποία προσαρτάται και το έγγραφο της πληρεξουσιότητας. Τέλος, η δήλωση μπορεί να γίνει και σ' αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, ακόμη και κατά το χρόνο που εξετάζεται ως μάρτυρας ο ζημιωμένος.

2. Η παράλειψη της δήλωσης του πολιτικώς ενάγοντος δεν επηρεάζει το δικαίωμά του να ασκήσει την πολιτική αγωγή στο ποινικό δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 68.

 


Αρθρο: 84

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο της δήλωσης

Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΩΝ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η δήλωση είναι απαράδεκτη, αν δεν περιέχει συνοπτική έκθεση της

υπόθεσης για την οποία παρίσταται κάποιος ως πολιτικώς ενάγων, τους

λόγους στους οποίους στηρίζεται το δικαίωμα της παράστασης, καθώς και

το διορισμό αντικλήτου στην έδρα του δικαστηρίου αν αυτός που κάνει τη

δήλωση δεν διαμένει μόνιμα εκεί. Στον αντίκλητο μπορούν να γίνονται

όλες οι επιδόσεις και οι κοινοποιήσεις που αφορούν τον πολιτικώς

ενάγοντα. Την υποχρέωση διορισμού αντικλήτου στην πιο πάνω περίπτωση

έχει ο αδικηθείς και όταν εγείρει αγωγή ή υποβάλει απαίτηση στο ποινικό

δικαστήριο (άρθρο 68 παρ. 1 και 2). Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του

αδικηθέντος που έχει διορισθεί νόμιμα και έχει γνωστοποιηθεί στην

προδικασία ή στο ακροατήριο είναι και αντίκλητος.

 


Αρθρο: 85

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Αντιρρήσεις κατά της παράστασης

Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο κατηγορούμενος και ο αστικώς υπεύθυνος μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά της δήλωσης να παραστεί πολιτική αγωγή, και πάντως πριν από την έκδοση του οριστικού βουλεύματος.

 


Αρθρο: 86

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Διατυπώσεις των αντιρρήσεων και σχετική απόφαση

Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το έγγραφο με τις αντιρρήσεις του κατηγορουμένου ή του αστικώς υπευθύνου πρέπει να περιέχει τους λόγους που τις στηρίζουν, παραδίδεται στο γραμματέα της εισαγγελίας, και συντάσσεται έκθεση. Για τις αντιρρήσεις αποφασίζει το συμβούλιο αμετάκλητα. Αν η προβολή τους έγινε μετά την υποβολή της πρότασης του εισαγγελέα για την ουσία της υπόθεσης, το συμβούλιο αποφασίζει με το βούλευμα που εκδίδει γι' αυτήν.

2. Οι αντιρρήσεις δεν εμποδίζουν την εξέλιξη της ανάκρισης.

 


Αρθρο: 87

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Αυτεπάγγελτη αποβολή

Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η δήλωση για την παράσταση πολιτικής αγωγής μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της προδικασίας να κηρυχθεί απαράδεκτη από το συμβούλιο ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως.

 


Αρθρο: 88

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Αποτελέσματα της αποβολής

Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο πολιτικώς ενάγων, του οποίου η παράσταση έχει κηρυχθεί απαράδεκτη, δεν κωλύεται να ασκήσει την αγωγή του στο ποινικό δικαστήριο που δικάζει την κατηγορία.

2. Αν ο πολιτικώς ενάγων αποβληθεί, παραμένουν ισχυρές όλες οι πράξεις της διαδικασίας που έγιναν πριν από την αποβολή του και στις οποίες τυχόν παρευρισκόταν.

3. Το ποινικό δικαστήριο αποφασίζει για τα έξοδα που προκάλεσε η παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος που αποβλήθηκε. Το ίδιο δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει και για την αποζημίωση των αντιδίκων του πολιτικώς ενάγοντος, εκτός αν αυτή δεν είναι εκκαθαρισμένη.

 


Αρθρο: 89

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Κλήτευση

Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΚΛΗΤΕΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

1. Αν ο πολιτικώς ενάγων θέλει να κλητεύσει στο ποινικό δικαστήριο και τον αστικώς υπεύθυνο για την πληρωμή της αποζημίωσης, τον καλεί στην ποινική δίκη επιδίδοντάς του και την κλήση και το δικόγραφο της πολιτικής αγωγής κατά το άρθρο 68 απρ. 1. Η κλήση πρέπει να περιέχει και τα στοιχεία της νομιμοποίησης του αστικώς υπευθύνου, αλλιώς, είναι άκυρη. Ο ζημιωμένος απαιτεί κατά το άρθρο 68 παρ. 2 την πληρωμή της χρηματικής ικανοποίησής του από τον αστικώς υπεύθυνο, αν τον κλητεύσει στην ποινική δίκη τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας. Και στις δύο περιπτώσεις επιδίδεται αντίγραφο της κλήσης στον κατηγορούμενο και στον εισαγγελέα μέσα στις ίδιες προθεσμίες και με τις ίδιες διατυπώσεις.

2. Ο εισαγγελέας καλεί αυτεπαγγέλτως στη ποινική δίκη τον αστικώς υπεύθυνο για την πληρωμή των χρηματικών ποινών και εξόδων με τις ίδιες διατυπώσεις και μέσα στις ίδιες προθεσμίες που καλεί τον κατηγορούμενο. Η κλήση πρέπει να αναφέρει το άρθρο του νόμου στο οποίο βασίζεται η αστική του ευθύνη. Στην κύρια ανάκριση ο αστικώς υπεύθυνος καλείται σύμφωνα με το άρθρο 90.

3. Και ο κατηγορούμενος στην περίπτωση που θα απαλλαγεί από την ποινική ευθύνη μπορεί να κλητευθεί σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 ως αστικώς υπεύθυνος για την πράξη των συγκατηγορουμένων του.

4. Ο εισαγγελέας μπορεί να κλητεύσει τον αστικώς υπεύθυνο για τις αποζημιώσεις και τη χρηματική ικανοποίηση μόνο όταν ασκεί την πολιτική αγωγή κατά το άρθρο 70. Η κλήτευση αυτή κοινοποιείται στον

κατηγορούμενο σύμφωνα με την παρ. 1 αυτού του άρθρου.

5. Ο αστικώς υπεύθυνος μόλις κλητευθεί αποκτά την ιδιότητα διαδίκου στην ποινική διαδικασία (άρθρα 96 κ.ε.).

 


Αρθρο: 90

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Διατυπώσεις κλήτευσης κατά την ανάκριση

Λήμματα
ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΚΛΗΤΕΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η κλήτευση του αστικώς υπεύθυνου για την πληρωμή των χρηματικών ποινών και εξόδων στην κύρια ανάκριση γίνεται από τον ανακριτή με αίτηση του εισαγγελέα. Η κλήση περιέχει όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρ. 89 και επιδίδεται και στον κατηγορούμενο.

 


Αρθρο: 91

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Παρέμβαση του αστικώς υπευθύνου

Λήμματα
ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο αστικώς υπεύθυνος μπορεί πάντοτε να παρέμβει εκουσίως στην ποινική δίωξη.

2. Η παρέμβαση είναι δεκτή ως την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Μπορεί επίσης να γίνει και κατά την προδικασία, μόνο όμως όταν ενεργείται κύρια ανάκριση.

 


Αρθρο: 92

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Διατυπώσεις της παρέμβασης

Λήμματα
ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η παρέμβαση γίνεται με γραπτή ή προφορική δήλωση ή και από πληρεξούσιο, που έχει ειδική πληρεξουσιότητα, στον αρμόδιο εισαγγελέα ή στον ανακριτή που διεξάγει την ανάκριση, και συντάσσεται έκθεση. Η παρέμβαση επιδίδεται με τη φροντίδα εκείνου που παρεμβαίνει στους άλλους διαδίκους και στον εισαγγελέα, αν δεν ασκήθηκε ενώπιόν του.

2. Αν η δήλωση γίνει στο ακροατήριο καταχωρίζεται στα πρακτικά από το γραμματέα.

3. Κατά τα λοιπά πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 84. Αν ο αστικώς υπεύθυνος που έχει κλητευθεί η παρέμβει έχει κατοικία ή διαμονή στην αλλοδαπή, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του στοιχ. ε' της παρ.

1 του άρθρου 273. Την κατά το στοιχ. δ' του ίδιου άρθρου υπόμνηση οφείλει να κάνει ο εισαγγελέας ή ο ανακρίνων ή ο διευθύνων τη συζήτηση στο ακροατήριο, κατά περίπτωση.

 


Αρθρο: 93

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Αν παραιτηθεί ο πολιτικώς ενάγων

Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΩΝ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η κλήτευση του αστικώς υπευθύνου για τις αποζημιώσεις και τη χρηματική ικανοποίηση του ζημιωμένου δεν έχει αποτελέσματα, αν ο πολιτικώς ενάγων αποβληθεί ή παραιτηθεί από την αγωγή του σύμφωνα με τα άρθρα 86 και 69.

 


Αρθρο: 94

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Αποβολή του αστικώς υπευθύνου

Λήμματα
ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΑΠΟΒΟΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος κλητεύθηκε ή έκανε παρέμβαση ως αστικώς υπεύθυνος μπορεί να αποβληθεί από την ποινική διαδικασία με αίτηση δική του ή του εισαγγελέα ή των διαδίκων ή και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο ή από το δικαστικό συμβούλιο κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

 


Αρθρο: 95

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Διατυπώσεις για την αίτηση αποβολή και αντιρρήσεις

Λήμματα
ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΑΠΟΒΟΛΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αίτηση αποβολής του αστικώς υπευθύνου που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της προδικασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Κατατίθεται στον ανακριτή, εκτός αν έχει περατωθεί η ανάκριση, οπότε κατατίθεται στον εισαγγελέα.

2. Μέσα σε τρεις ημέρες από την κατάθεση η αίτηση επιδίδεται σ' αυτόν που προκάλεσε την κλήτευση ή έκανε την παρέμβαση.

3. Κατά της αίτησης αποβολής μπορούν να προβληθούν αντιρρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 85 - 88.

 


Αρθρο: 96

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Τίτλος Αρθρου
Διορισμός και αριθμός συνηγόρων των διαδίκων

Λήμματα
ΔΙΑΔΙΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

1. Κάθε διάδικος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συμπαρίσταται στην ποινική διαδικασία με περισσότερους από δύο συνηγόρους στην προδικασία και τρεις στο ακροατήριο.

2. Ο διορισμός συνηγόρου του κατηγορουμένου ή άλλου διαδίκου γίνεται:

α) με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση κατά την απολογία του κατηγορουμένου ή στην κατάθεση του διαδίκου ως μάρτυρα, β) με έγγραφη δήλωση κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδ. β' και γ'. Ο διορισμός παρέχει στο συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί το διάδικο σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν την συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η πληρεξουσιότητα παρέχεται για ορισμένες μόνο από τις πράξεις αυτές. Η γενική πληρεξουσιότητα περιλαμβάνει την άσκηση ενδίκων μέσων, εφόσον αυτό μνημονεύεται ρητά.

 


Αρθρο: 96Α

Ημ/νία: 04.02.2004

Ημ/νία Ισχύος: 01.07.1999

Τίτλος Αρθρου
Πίνακας διοριστέων συνηγόρων

 

Κείμενο Αρθρου

[Το παρόν άρθρο, που είχε προστεθεί με το άρθρο 17 του ν. 2721/99 (Α΄ 112), καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24)].

 


Αρθρο: 97

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Τίτλος Αρθρου
Σε ποιές πράξεις παρίστανται οι διάδικοι

Λήμματα
ΔΙΑΔΙΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται με συνήγορο σε κάθε ανακριτική πράξη, με εξαίρεση την εξέταση των μαρτύρων και των κατηγορουμένων, εκτός αν πρόκειται για την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 219. Γι' αυτό το σκοπό προσκαλούνται έγκαιρα οι διάδικοι να παρευρεθούν οι ίδιοι ή να εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους.

2. Αν ο κατηγορούμενος κρατείται, θα πρέπει να προσαχθεί, εκτός αν η προσαγωγή του δημιουργεί δυσχέρειες.

 


Αρθρο: 98

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Τίτλος Αρθρου
Αδυναμία παράστασης

Λήμματα
ΔΙΑΔΙΚΟΙ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν η παρουσία των διαδίκων δεν είναι για οποιονδήποτε λόγο δυνατή, η πράξη ενεργείται και χωρίς αυτούς. Υστερα όμως από αίτηση του ενδιαφερομένου μπορεί η πράξη να αναβληθεί για άλλο χρόνο αν δεν βλάπτεται η ανάκριση.

 


Αρθρο: 99

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Τίτλος Αρθρου
Ερωτήσεις και παρατηρήσεις

Λήμματα
ΔΙΑΔΙΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι διάδικοι που παρίστανται και οι συνήγοροί τους δικαιούνται να απευθύνουν ερωτήσεις και να υποβάλλουν παρατηρήσεις, που καταχωρίζονται με αίτησή τους στην έκθεση.

 


Αρθρο: 99Α

Ημ/νία: 11.02.2014

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4236/2014 (Α΄ 33/11.2.2014).

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ενημερώνεται αμέσως όσον αφορά τουλάχιστον στα ακόλουθα δικαιώματα: α) το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο, β) το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νομικών συμβουλών, γ) το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την κατηγορία, δ) το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης και ε) το δικαίωμα σιωπής.

2. Η ενημέρωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 παρέχεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα, προφορικώς ή εγγράφως, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών αναγκών των υπόπτων ή κατηγορουμένων που είναι ευάλωτα πρόσωπα.

3. Στον ύποπτο τέλεσης πράξης ή στον κατηγορούμενο, ο οποίος συλλαμβάνεται ή κρατείται, παρέχεται αμέσως έγγραφο στο οποίο καταγράφονται τα δικαιώματά του και του επιτρέπεται να το διατηρεί στην κατοχή του καθ' όλη τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας του. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα δικαιώματα: α) το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο, β) το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νομικών συμβουλών, γ) το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την κατηγορία, δ) το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης, ε) το δικαίωμα σιωπής, στ) το δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας, ζ) το δικαίωμα ενημέρωσης των προξενικών αρχών και ενός επιπλέον προσώπου, η) το δικαίωμα σε επείγουσα ιατρική περίθαλψη, θ) τον ανώτατο αριθμό ωρών ή ημερών κατά τις οποίες ο κατηγορούμενος δύναται να στερηθεί της ελευθερίας του προτού προσαχθεί ενώπιον δικαστικής αρχής και ι) πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσβολής του νόμιμου χαρακτήρα της σύλληψης ή της κράτησης.

4. Το ως άνω έγγραφο συντάσσεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο στην κατάλληλη γλώσσα, ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ενημερώνεται για τα δικαιώματά του προφορικά σε γλώσσα που κατανοεί. Το εν λόγω έγγραφο πρέπει στη συνέχεια να χορηγείται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε γλώσσα που ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος κατανοεί.»

 


Αρθρο: 100

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Παράσταση του κατηγορουμένου με συνήγορο

Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΗΓΟΡΟ

Σχόλια
- Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24/4.2.2004) "Περί παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος", στις περιπτώσεις της παρ. 3 του παρόντος ο διορισμός συνηγόρου γίνεται όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο και δ ε ν απαιτείται να συντρέχουν οι όροι του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου, ούτε να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 2 του ιδίου νόμου .

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα στην απολογία του και σε κάθε εξέτασή του, ακόμη και σ' αυτήν που γίνεται σε αντιπαράσταση με μάρτυρες ή άλλους κατηγορουμένους, να παρίσταται με συνήγορο. Γι' αυτό το σκοπό προσκαλείται εικοσιτέσσερις ώρες πριν από κάθε ανακριτική ενέργεια.

2. Επιτρέπεται σύντμηση της προθεσμίας αυτής, αν από την αναβολή δημιουργείται κίνδυνος που η ύπαρξή του βεβαιώνεται ειδικά με έκθεση του ανακριτή ή του ανακριτικού υπαλλήλου.

3. Ο ανακριτής έχει την υποχρέωση να διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο, αν το ζητήσει ρητά ο κατηγορούμενος.

4. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να απαγορευθεί επικοινωνία του κατηγορουμένου με το συνήγορό του.

 


Αρθρο: 101

Ημ/νία: 11.02.2014

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης

Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ

Σχόλια
- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2408/1996 (Α' 104), ισχύει δε από 4.6.1996. - Οι παρ. 3, 4 και 5 προστέθηκαν με το άρθρο 12 του ν. 4236/2014 (Α΄ 33/11.2.2014).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Ο ανακριτής, μόλις μετά την κλήτευσή του εμφανιστεί ή οδηγηθεί σ' αυτόν ο κατηγορούμενος για ν' απολογηθεί, του ανακοινώνει το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου και των άλλων εγγράφων της ανάκρισης. Επιτρέπεται επίσης στον κατηγορούμενο να μελετήσει ο ίδιος ή ο συνήγορός του το κατηγορητήριο και τα έγγραφα της ανάκρισης. Με γραπτή αίτηση του κατηγορουμένου και με δαπάνη του χορηγούνται σε αυτόν αντίγραφα του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της ανάκρισης".

2. Την ίδια υποχρέωση έχει ο ανακριτής, και τα ίδια δικαιώματα ο κατηγορούμενος, όταν κληθεί ξανά σε συμπληρωματική απολογία, πάντως μετά το τέλος της ανάκρισης και προτού διαβιβαστεί η απολογία στον εισαγγελέα (άρθρο 308 παρ. 1), καλείται πάντοτε ο κατηγορούμενος να μελετήσει όλη τη δικογραφία. Αν όμως η ανάκριση εξακολούθησε περισσότερο από μήνα μετά την πρώτη ή κάθε μεταγενέστερη απολογία, δικαιούται ο κατηγορούμενος να ασκεί τα δικαιώματά του μια φορά το μήνα, και κάθε φορά ο ανακριτής συντάσσει σχετική έκθεση κάτω από την απολογία του κατηγορουμένου.

«3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, εφόσον δεν θίγεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, οι αρμόδιες αρχές, κατά την ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση, δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε τμήμα του υλικού, αν αυτή ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή τα θεμελιώδη δικαιώματα άλλου προσώπου ή αν τέτοια άρνηση είναι απολύτως απαραίτητη για την προστασία σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, όπως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσβαση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή έρευνας ή να βλάψει σοβαρά την εθνική ασφάλεια.

4. Για την παροχή πληροφοριών στον κατηγορούμενο, σύμφωνα με τα παραπάνω, συντάσσεται έκθεση ή γίνεται ειδική μνεία στην έκθεση που συντάσσεται αρμοδίως.

5. Ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του έχει το δικαίωμα να υποβάλει αντιρρήσεις κατά της ενδεχόμενης παράλειψης ή άρνησης της αρμόδιας αρχής να παράσχει τις κατά τα ανωτέρω πληροφορίες. Η παράγραφος 3 του άρθρου 236Α εφαρμόζεται αναλόγως.»

 


Αρθρο: 102

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Προθεσμία για την απολογία

Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία έως σαράντα οκτώ ώρες και δεν έχει υποχρέωση να απολογηθεί πριν περάσει η προθεσμία.

2. Ο ανακριτής μπορεί να παρατείνει την προθεσμία ύστερα από αίτηση του κατηγορουμένου.

 


Αρθρο: 103

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Εξήγηση των δικαιωμάτων στον κατηγορούμενο

Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Αμέσως μετά τη βεβαίωση της ταυτότητας του κατηγορουμένου, ο ανακριτής του εξηγεί με σαφήνεια όλα τα παραπάνω δικαιώματά του, συντάσσεται έκθεση για την εξήγηση και για την απάντηση του κατηγορουμένου, ο οποίος και υπογράφει την έκθεση.

 


Αρθρο: 104

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην προανάκριση

Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

Σχόλια
- Η παρ. 2 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 3 του ν. 2145/1993 (Α΄ 88/28.5.1993)

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 100 παρ. 1, 2 και 4, 101, 102 και 103 τα έχει ο κατηγορούμενος και στην προανάκριση. Στην περίπτωση όμως αυτή δεν είναι υποχρεωτικό να τηρηθεί η διάταξη της δεύτερης περιόδου της παρ. 2 του άρθρου 101.

2. Οταν ενεργείται προανάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 243 παρ. 1, ο κατηγορούμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα, που προβλέπονται στα άρθρα 101 και 102 και να υποβάλει εγγράφως την απολογία του εκπροσωπούμενος από συνήγορο, που διορίζεται κατά το άρθρο 96 παρ. 2, εκτός αν θεωρείται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εμφάνισή του, κατά την κρίση εκείνου που ενεργεί την προανάκριση. Ο κατηγορούμενος εκπροσωπούμενος δια του συνηγόρου υποχρεούται να δηλώσει τη διεύθυνση της κατοικίας του, εφαρμοζόμενων αναλόγως των εδ. γ' και ε' του άρθρου 273.

 


Αρθρο: 105

Ημ/νία: 04.06.1996

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Τίτλος Αρθρου
Εξαίρεση στο αυτόφωρο έγκλημα

Λήμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α' του άρθρου 2 του Ν. 2408/1996 (Α' 104), ισχύει δε από 4.6.1996.

Error: com.opentext.basis.jdbc.BasisSQLException: Server communications error: java.io.EOFException (54210) (08000)