ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αριθμός: 31.1.2012

Έτος: 2012

ΦΕΚ: Β 104 20120131

Τέθηκε σε ισχύ: 01.02.2012

Αρμόδιος Φορέας: Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημ.Υπογραφής: 31.01.2012

Τίτλος
Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: ΕΙΣΑΓΩΓΙ

Ημ/νία: 01.02.2012

 

Κείμενο Αρθρου

Ορισμοί

ΤΜΗΜΑ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Οι ορισμοί που δίνονται στον παρόντα Κώδικα ισχύουν και για τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας («εφεξής Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος») που καταρτίζει ο Διαχειριστής του Συστήματος μετά από έγκριση της ΡΑΕ.

2. Οι ορισμοί που δίνονται στον προαναφερθέντα Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος ισχύουν και για τον παρόντα Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 05.03.2013

Τίτλος Αρθρου
Σύμβαση Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού

Σχόλια
- Η παράγραφος 7 του παρόντος τίθεται όπως προστέθηκε με την υπ' αριθμ. 94/2013 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 502/5.3.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού («ΗΕΠ»), στο οποίο περιλαμβάνεται ο ΗΕΠ, συμμετέχουν κατόπιν εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, το οποίο τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς, οι ακόλουθοι (Συμμετέχοντες): Α) οι Παραγωγοί, κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Μονάδων που έχουν συνδεθεί στο Σύστημα ή το Δίκτυο και πρόκειται να εγγραφούν στο Μητρώο Μονάδων κατά το Άρθρο 4 του παρόντος, Β) οι Προμηθευτές, κάτοχοι άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, Γ) οι Έμποροι, κάτοχοι άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Δ) οι Επιλέγοντες Πελάτες οι οποίοι επιλέγουν να προμηθεύονται ενέργεια μέσω του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ προς ιδία αποκλειστική χρήση (εφεξής Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες).

2. Δια της εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, οι Συμμετέχοντες συνάπτουν (α) με το Λειτουργό της Αγοράς «Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ», η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα (όπως εκάστοτε ισχύει) και (β) με το Διαχειριστή του Συστήματος «Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής «Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος») η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος (όπως εκάστοτε ισχύει). Η Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ και η Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος δεν υπόκεινται σε κανέναν άλλον τύπο πέραν της εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων.

3. Η Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ έχει ως αντικείμενο τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ. Για το σκοπό αυτό, η Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ παρέχει στους Συμμετέχοντες δικαίωμα να συμμετέχουν στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, και να λαμβάνουν τις πληρωμές που τους αναλογούν, και επάγεται την υποχρέωση αυτών να εξοφλούν τις χρεώσεις που τους αναλογούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

4. Η Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ παρέχει στο Λειτουργό της Αγοράς τα δικαιώματα και επάγεται τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

5. Ο Λειτουργός Αγοράς υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος που τον αφορούν ρητά και έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται σε αυτόν.

6. Από την έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος από τη ΡΑΕ (όπως και τυχόν τροποποιήσεών τους), συνάπτεται μεταξύ του Διαχειριστή του Συστήματος και του Λειτουργού της Αγοράς σύμβαση, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των Κωδίκων αυτών που θεσπίζουν ως προς τη μεταξύ τους σχέση δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ο Διαχειριστής του Συστήματος και ο Λειτουργός της Αγοράς δεσμεύονται εκατέρωθεν για την τήρηση εκ μέρους τους όλων των διατάξεων των Κωδίκων αυτών.

7. «Ο Λειτουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής τον Συστήματος ασκούν τις αρμοδιότητες τους με άκρατη επιμέλεια, προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Ειδικά για την περίπτωση Εκτακτης Ανάγκης κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος, τεκμαίρεται ότι ο Λειτουργός και ο Διαχειριστής δεν φέρουν ευθύνη, με την επιφύλαξη της περίπτωσης στην οποία αποδεικνύεται ότι αυτοί ή ένας εξ αυτών ευθύνεται για ζημίες που τυχόν προκλήθηκαν σε τρίτο κατά τη διαχείριση της Εκτακτης Ανάγκης.»

 

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 15.10.2013

Τίτλος Αρθρου
Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων

Σχόλια
-Το εντός "" πρώτο εδ. του παρόντος τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 της υπ΄αριθμ. 53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013). ** Η παρ.4 του παρόντος διεγράφη, οι παρ.5,6 και 7 αναριθμήθηκαν σε 4,5 και 6 αντίστοιχα με την παρ.2α) και οι παρ.2,3 και η αναριθμ. παρ.4 τίθενται όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.2β) της υπ΄αριθμ. 53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013). ========================================================= - Το παρόν τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.1 της απόφασης 461/2013/07.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2593/15.10.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Μητρώο Συμμετεχόντων τηρείται από το Λειτουργό της Αγοράς. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων υποβάλλονται στο Λειτουργό της Αγοράς και στο Διαχειριστή του Συστήματος, αιτήσεις για σύναψη των επιμέρους συμβάσεων Συναλλαγών ΗΕΠ και Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος αντίστοιχα. Οι αιτήσεις υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος.

Η αίτηση προς το Λειτουργό της Αγοράς συνοδεύεται υποχρεωτικά από φάκελο δικαιολογητικών εγγράφων, ως ακολούθως:

Α) Αντίγραφο της άδειας παραγωγής ή της άδειας προμήθειας ή της άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Β) Πλήρη στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που οφείλει να τηρεί ο αιτών σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, για τις υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ, αφενός για την ομαλή και ταχεία εκτέλεση αυτής, αφετέρου για τη διασφάλιση τυχόν οικονομικών απαιτήσεων. Λεπτομέρειες σχετικά με τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται από το Φορέα Εκκαθάρισης ρυθμίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Γ) Δήλωση του αιτούντος περί ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του παρόντος Κώδικα όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, ιδίως σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις από τη συμμετοχή του στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ.

Δ) Ρητή δήλωση των κατόχων άδειας προμήθειας ότι αποδέχονται το δικαίωμα του Λειτουργού της Αγοράς να ενημερώνει τους Πελάτες τους σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεων τους λόγω συμμετοχής στον ΗΕΠ, ώστε αυτοί να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή ή να προμηθεύονται οι ίδιοι από τον ΗΕΠ για δική τους αποκλειστικά χρήση, καθώς και άλλους Προμηθευτές προκειμένου να αναλάβουν αυτοί τις αντίστοιχες Δηλώσεις Φορτίου.

Ε) Ρητή δήλωση των κατόχων άδειας προμήθειας ότι στις συμβάσεις προμήθειας με τους Πελάτες τους έχουν συμπεριλάβει όρο, ο οποίος προβλέπει ότι σε περίπτωση μη νόμιμης υποβολής Δήλωσης Φορτίου λόγω έλλειψης βεβαίωσης κάλυψης χρηματικών υποχρεώσεων ή μη εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεων για Δήλωση Φορτίου του Προμηθευτή στο πλαίσιο του ΗΕΠ, ο Πελάτης αναγνωρίζει το δικαίωμα του Λειτουργού της Αγοράς να στρέφεται απευθείας κατά του ίδιου του Πελάτη με τα ίδια δικαιώματα που έχει και κατά του Προμηθευτή για το τμήμα της κατανάλωσης του που αντιστοιχεί στη Δήλωση Φορτίου, μη δυνάμενος να προβάλλει ενστάσεις από τη συμβατική του σχέση με τον Προμηθευτή.

ΣΤ) Για τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες, ρητή δήλωση ότι αποδέχονται την αρμοδιότητα του Διαχειριστή του Συστήματος, μετά από εντολή του Λειτουργού της Αγοράς βάσει της μεταξύ αυτών συμβατικής σχέσης που αναφέρεται στο ʼρθρο 67 του παρόντος Κώδικα, να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτούς κατά την Ημέρα Κατανομής αναφορικά με την οποία ο Αυτοπρομηθευόμενος Πελάτης αδυνατεί να εκπληρώσει τις χρηματικές υποχρεώσεις του λόγω συμμετοχής στον ΗΕΠ.

Ζ) Για τους Εκπροσώπους Φορτίου, όπως ορίζονται στο Άρθρο 16, απόδειξη καταβολής του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης που τους αναλογεί.

Η) Τεκμηρίωση της νόμιμης εκπροσώπησης του αιτούντος από τον υπογράφοντα την αίτηση και τις ανωτέρω δηλώσεις.

Θ) Ενεργοποίηση λογαριασμού και εξουσιοδότηση προς τον Λειτουργό της Αγοράς κατά το ʼρθρο 58.

Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το Λειτουργό της Αγοράς σχετικά με κάθε μεταβολή των ανωτέρω υποβληθέντων στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων. Επίσης, υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το Λειτουργό της Αγοράς σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή στην εκπροσώπηση τους στις επιμέρους διαδικασίες επικοινωνίας με το Λειτουργό της Αγοράς, όπως αυτές αναφέρονται στο ʼρθρο 58.

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος, εφόσον κρίνει ότι ο φάκελος είναι πλήρης ως προς τα στοιχεία, εκδίδει και προσκομίζει αρμοδίως προς τον Λειτουργό της Αγοράς, εντός προθεσμίας οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του φακέλου, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος όσον αφορά στη σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. H βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την πληρότητα της αίτησης και την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο Συμμετεχόντων. Ο Λειτουργός της Αγοράς ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων του φακέλου που αφορούν στη σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ.

3. Ο Λειτουργός της Αγοράς εγγράφει τον αιτούντα στο Μητρώο Συμμετεχόντων εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, εφόσον έχει προσκομιστεί η βεβαίωση της παραγράφου 2 του παρόντος Αρθρου από τον Διαχειριστή του Συστήματος και κρίνει ότι ο φάκελος είναι πλήρης. Με την εγγραφή χορηγείται από το Λειτουργό της Αγοράς έγγραφη βεβαίωση.

4. Η απόρριψη αιτήσεως εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων αιτιολογείται ειδικά και κοινοποιείται στη ΡΑΕ και στο Διαχειριστή του Συστήματος. Αίτηση απορρίπτεται ιδίως όταν ο αιτών δεν έχει εκπληρώσει ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις του που προέκυψαν λόγω προηγούμενης συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ ή στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας.

5. Ο Λειτουργός της Αγοράς εξασφαλίζει την πρόσβαση του Διαχειριστή του Συστήματος στο Μητρώο Συμμετεχόντων.

6. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεως και εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων ρυθμίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας».

 

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 15.10.2013

Τίτλος Αρθρου
Λύση Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ

Σχόλια
-H παρ.3 του παρόντος τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 της υπ΄αριθμ. 53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013). -Το εντός " " τελευτ.εδ. της παρ.8 του παρόντος προσετέθη με την παρ.4 της υπ΄αριθμ. 53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013). ========================================================== - Το παρόν τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.2 της απόφασης 461/2013/07.10.2013 (ΦΕΚ Β' 2593/15.10.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η Διαγραφή του Συμμετέχοντα από το Μητρώο Συμμετεχόντων πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Η Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ λύεται σε περίπτωση έγγραφης καταγγελίας από οποιοδήποτε από τα μέρη. Στις περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας που χορηγείται από την ΡΑΕ, παύσης των πληρωμών, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, κήρυξης σε πτώχευση, υπαγωγής σε άλλο ανάλογο καθεστώς ή λύσης της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας για την οποία ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει άμεσα και το αργότερο προ της επόμενης Λήξης Προθεσμίας Υποβολής από τη λύση αυτής να ενημερώσει το Λειτουργό της Αγοράς, η λύση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ επέρχεται αυτοδικαίως από την επέλευση του γεγονότος. Η λύση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και η πράξη Διαγραφής από το Μητρώο Συμμετεχόντων κοινοποιείται άμεσα, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από το Λειτουργό της Αγοράς στο Συμμετέχοντα και συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Συμμετέχοντα από το Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ και τη διαδικασία Κατανομής.

2. Από τη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και τη Διαγραφή του Συμμετέχοντα από το Μητρώο Συμμετεχόντων καθίστανται ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές από το Λειτουργό της Αγοράς όλες οι οφειλόμενες χρεώσεις από τη συμμετοχή στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ. Ο Λειτουργός της Αγοράς οφείλει να ενημερώσει άμεσα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λύση αυτής, το Διαχειριστή του Συστήματος όσον αφορά τη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και την επακόλουθη Διαγραφή του Συμμετέχοντα από το Μητρώο Συμμετεχόντων.

3. Κάθε Συμμετέχων δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ. Εφόσον η Σύμβαση συναλλαγών καταγγελθεί, οι οφειλές του Συμμετέχοντα που απορρέουν από τη Σύμβαση αυτή καθίστανται ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές.

4. Ο Λειτουργός της Αγοράς καταγγέλλει τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ στις περιπτώσεις που καθορίζονται ρητά στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα καθώς και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία παύουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας, για την εγγραφή του Συμμετέχοντα στο Μητρώο Συμμετεχόντων.

5. Η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ επιφέρει αυτοδίκαια και τη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι της τελευταίας αποδέχονται τον τρόπο αυτό λύσης της σύμβασης τους λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα των δύο συμβάσεων.

6. Η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας επιφέρει αυτοδίκαια και τη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι της τελευταίας αποδέχονται τον τρόπο αυτό λύσης της σύμβασης τους λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα των δύο συμβάσεων.

7. Σε περίπτωση καταγγελίας ή επελεύσεως άλλου γεγονότος που επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 19 παράγραφος (4) και Άρθρου 21 παράγραφος (1) στοιχεία (Α) αν ο Συμμετέχων είναι κάτοχος άδειας προμήθειας και εκπροσωπεί πελάτες εντός της Ελληνικής επικράτειας, ή (Β) αν ο Λειτουργός της Αγοράς δεν λαμβάνει υπόψη τη σχετική Προσφορά Έγχυσης ή Δήλωση Φορτίου στο Πρόγραμμα ΗΕΠ.

8. Σε περίπτωση καταγγελίας ή επελεύσεως άλλου γεγονότος που επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει το Διαχειριστή του Συστήματος, τους Διαχειριστές των Δικτύων και τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου για την πράξη αυτή, καθώς και για τον ακριβή χρόνο έναρξης εκπροσώπησης των Πελατών εντός της Ελληνικής επικράτειας του Προμηθευτή του οποίου καταγγέλθηκε η σύμβαση από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Από τον χρόνο έναρξης εκπροσώπησης, ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου δρα ως Εκπρόσωπος Φορτίου των πελατών αυτών και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την καταγγελία, διακριτά από την ιδιότητα του ως Εκπροσώπου Φορτίου για τους υπόλοιπους πελάτες που ενδεχομένως εκπροσωπεί με την ιδιότητα του Προμηθευτή. Ο Λειτουργός της Αγοράς παρέχει, την ίδια ημέρα, στοιχεία Δηλώσεων Φορτίου ιστορικότητας μίας (1) εβδομάδας, ανά περίοδο Κατανομής και ανά κατηγορία Μετρητών, έτσι ώστε να είναι άμεσα δυνατή η υποβολή Δήλωσης Φορτίου από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου βάσει αυτών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης αποκλίσεων για το χρονικό διάστημα έως την ημερομηνία έναρξης εκπροσώπησης από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου στοιχεία απορρόφησης ενέργειας από το Σύστημα του Προμηθευτή του οποίου καταγγέλθηκε η σύμβαση, ιστορικότητας ενός έτους, ανά περίοδο Κατανομής και κατηγορία Μετρητών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η υποβολή ακριβέστερης Δήλωσης Φορτίου από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου».

 

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 28.02.2013

Τίτλος Αρθρου
Μητρώο Μονάδων

Σχόλια
- H παρ.2 του παρόντος τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 της υπ΄αριθμ.53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013). - Οι παρ.3,4 και 5 του παρόντος διεγράφησαν και η παρ.6 αναριθμήθηκε σε 3 με την παρ.6 της υπ΄αριθμ.53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος τηρεί Μητρώο Μονάδων, στο οποίο εγγράφονται οι Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τις οποίες ευρίσκεται σε ισχύ άδεια παραγωγής, είναι εγκατεστημένες στην ηπειρωτική χώρα ή στα διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά με αυτήν νησιά, έχει πραγματοποιηθεί και ενεργοποιηθεί η σύνδεση στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, έχει κατατεθεί άδεια λειτουργίας, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του Ν. 3468/2006 (εφεξής «Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ») και για τις οποίες ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να εκδίδει Εντολές Κατανομής. Το Μητρώο Μονάδων διαχειρίζεται, ενημερώνει και συντηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος. Οι Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εγγράφονται σε ξεχωριστό Μητρώο, το Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, το οποίο τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Ο Διαχειριστής του Συστήματος εξασφαλίζει την πρόσβαση του Λειτουργού της Αγοράς στο Μητρώο Μονάδων. Λεπτομέρειες αναφορικά με την χρήση του Μητρώου από το Λειτουργό της Αγοράς εξειδικεύονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

«2. Οι Μονάδες του Μητρώου Μονάδων χαρακτηρίζονται ως Κατανεμόμενες Μονάδες, Κατανεμόμενες Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών ή Συμβεβλημένες Μονάδες. Για τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα που ισχύουν και για τις Κατανεμόμενες Μονάδες εκτός και εάν ρητά αναφέρεται άλλως. Μονάδα Αυτοπαραγωγού δεν δύναται να χαρακτηρισθεί Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ.»

3. Προς το σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος ΗΕΠ, ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Λειτουργό της Αγοράς για κάθε τροποποίηση των στοιχείων του Μητρώου Μονάδων.

 

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Παρακολούθηση Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

1. Ο Λειτουργός της Αγοράς οφείλει να παρακολουθεί καθημερινά τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ και να τηρεί σχετικά αρχεία, καθώς και το Μητρώο Συμμετεχόντων που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

2. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης αυτής, οφείλει να τηρεί στατιστικά στοιχεία και συγκριτικά δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ, να συντάσσει περιοδικές εκθέσεις που κοινοποιούνται στη ΡΑΕ και να δημοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά στη ιστοσελίδα του, κατά τρόπο που εγκρίνεται με απόφαση της ΡΑΕ.

 

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Εποπτεία Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ΡΑΕ εποπτεύει την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Λειτουργού της Αγοράς στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ και εν όψει τούτου δικαιούται ιδίως: Α) Να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις καθώς και τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Β) Να διεξάγει αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αναφοράς από τρίτους, ελέγχους, έρευνες και ακροάσεις σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα και να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται κατά τις διατάξεις του Ν.4001/2011. Γ) Να παρακολουθεί την απόδοση του Λειτουργού της Αγοράς και να δημοσιεύει σχετικούς δείκτες απόδοσης.

 

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Διαφάνεια - Εχεμύθεια

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Λειτουργός της Αγοράς υποχρεούται να τηρεί την αρχή της διαφάνειας και οφείλει να δημοσιοποιεί, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ή με άλλο πρόσφορο τρόπο προσβάσιμο προς το κοινό, τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει σχετικά με τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ.

2. Ο Λειτουργός της Αγοράς παρέχει πληροφορίες μετά από σχετικό αίτημα τρίτου ή Συμμετέχοντα στο κοινό και ιδίως στους Συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Ο Λειτουργός της Αγοράς υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι η κοινοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που κατέχει στο πλαίσιο του Συστήματος ΗΕΠ δεν παρέχει αθέμιτα εμπορικά ή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε τρίτους και ιδίως στους Συμμετέχοντες.

3. Η υποχρέωση πληροφόρησης τελεί υπό την επιφύλαξη τήρησης της αρχής της εχεμύθειας που διέπει τις εμπορικές συναλλαγές. Υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας έχει το προσωπικό και οι βοηθοί εκπλήρωσης του Λειτουργού της Αγοράς.

4. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές γενικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος, της Αγοράς και τους Συμμετέχοντες, πληροφορίες που αφορούν ιστορικά στοιχεία και στατιστικά δεδομένα.

5. Ο χαρακτηρισμός από τον Λειτουργό της Αγοράς κατηγορίας ή ομάδας πληροφοριών ως εμπιστευτικών τελεί υπό την προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ.

6. Ο Λειτουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής της Αγοράς οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και διοικητικά μέτρα για την αποφυγή πρόσβασης Συμμετεχόντων, τρίτων ή εταιρειών συνδεδεμένων με τον Διαχειριστή του Συστήματος ή τον Λειτουργό της Αγοράς σε ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες και πληροφορίες που δύνανται να παράσχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτούς ή τρίτους. Σε αυτά τα μέτρα συμπεριλαμβάνονται μέτρα προστασίας στην πρόσβαση λογισμικού και δυνατότητας ελέγχου και καταγραφής κάθε πρόσβασης από κάθε χρήστη στις ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες και τις πληροφορίες που δύνανται να παράσχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε άλλους Συμμετέχοντες.

7. Με απόφαση του Λειτουργού της Αγοράς που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ τυποποιείται διαδικασία πληροφόρησης τρίτων και δημοσιοποίησης των στοιχείων παρακολούθησης του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ, η οποία διασφαλίζει κατά τρόπο ενιαίο και συστηματικό την τήρηση τόσο της αρχής της διαφάνειας και της ασφαλούς πληροφόρησης του κοινού όσο και της αρχής της εχεμύθειας και της ίσης μεταχείρισης των Συμμετεχόντων.

 

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Πεδίο Εφαρμογής

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ των μερών της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

 

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Φιλική Διευθέτηση Διαφορών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κάθε αντισυμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ δύναται να κοινοποιεί στο άλλο πρόσκληση για φιλική διευθέτηση διαφοράς. Εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης, τα Μέρη ορίζουν και γνωστοποιούν αμοιβαία τους Εκπροσώπους τους για τη διευθέτηση.

2. Οι Εκπρόσωποι οφείλουν να διαπραγματεύονται με καλή πίστη και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη για τη διευθέτηση της διαφοράς.

3. Τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης αυτής καταγράφονται σε πρωτόκολλο, που υπογράφεται από τους Εκπροσώπους και δεσμεύει τα μέρη.

4. Η διαδικασία διευθέτησης διαφοράς ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την αποστολή πρόσκλησης για φιλική διευθέτηση. Η διαδικασία Φιλικής Διευθέτησης Διαφορών διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.

 

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Διαιτησία

 

Κείμενο Αρθρου

1. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς μέσω της διαδικασίας Φιλικής Διευθέτησης Διαφορών, η διαφορά είναι δυνατόν να παραπέμπεται με συμφωνία των μερών στη μόνιμη διαιτησία που οργανώνεται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4001/2011. Το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει για όλα τα ζητήματα των οποίων επιλαμβάνεται στο πλαίσιο της διαιτητικής αρμοδιότητας. Η διαιτησία διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα. Το διαιτητικό δικαστήριο μεριμνά ώστε η δημοσίευση της απόφασής του να έχει περατωθεί εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη της διαδικασίας διαιτησίας.

2. Το διαιτητικό δικαστήριο δύνανται με απόφασή του να ζητεί από τη ΡΑΕ τη διατύπωση γνώμης για ζητήματα που άπτονται των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων και είναι κρίσιμα για την επίλυση της διαφοράς.

 

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Σκοπός

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σκοπός του ΗΕΠ είναι η ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης για την εξυπηρέτηση του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε Ημέρα Κατανομής υπό όρους καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος και διασφάλισης επαρκών εφεδρειών.

 

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Χρόνος διεξαγωγής ΗΕΠ - Προθεσμίες

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για την εκπλήρωση του σκοπού του ΗΕΠ, όλες οι διαδικασίες και οι πράξεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Τμήματος αναφέρονται σε μία Ημέρα Κατανομής, ολοκληρώνονται εντός της ημέρας που προηγείται της Ημέρας Κατανομής και εντός των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του παρόντος προθεσμιών. Οι προθεσμίες αυτές αναφέρονται σε ώρα Ελλάδας.

2. Ως Ημέρα Κατανομής ορίζεται το χρονικό διάστημα των 24 ωρών που συμπίπτει με μία ημερολογιακή ημέρα. Ως Περίοδος Κατανομής ορίζεται μία ώρα της Ημέρας Κατανομής. Οι Περίοδοι Κατανομής αρχίζουν από ώρα 00:00 της Ημέρας Κατανομής.

3. Για τον ορισμό της Ημέρας Κατανομής, χρησιμοποιείται η ημερολογιακή ημέρα Ελλάδας. Η ΡΑΕ καθορίζει κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή του Συστήματος την ημερομηνία μετά από την οποία για τον ορισμό της Ημέρας Κατανομής χρησιμοποιείται η ημερολογιακή ημέρα βάσει της ώρας Κεντρικής Ευρώπης (Central European Time - CET).

4. Η Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής ορίζεται στις 12:30 της ημέρας που προηγείται της Ημέρας Κατανομής.

5. Ο υπολογισμός των προθεσμιών που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος Τμήματος αφορά ημερολογιακές ημέρες.

 

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Συμμετοχή στον ΗΕΠ

 

Κείμενο Αρθρου

Ως συμμετοχή στον ΗΕΠ νοείται ιδίως:

Α) Η υποβολή Δηλώσεων Φορτίου από Εκπροσώπους Φορτίου για Πελάτες οι οποίοι καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια εντός της Ελληνικής Επικράτειας, από κατόχους άδειας παραγωγής, κατόχους άδειας εμπορίας, ή Προμηθευτές για Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από κατόχους άδειας παραγωγής για Αντλη-τικές Μονάδες σε λειτουργία άντλησης και για τα Βοηθητικά και τα Γενικά Βοηθητικά της Μονάδας τους όταν αυτά δεν καλύπτονται από την παραγωγή της Μονάδας. Οι Δηλώσεις Φορτίου των κατόχων άδειας παραγωγής μπορούν να υποβάλλονται και από Προμηθευτές. Β) Η υποβολή Προσφορών Έγχυσης από κατόχους άδειας παραγωγής για Κατανεμόμενες Μονάδες, από κατόχους άδειας προμήθειας, κατόχους άδειας εμπορίας και Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες για Εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και από τον Λειτουργό της Αγοράς για Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Γ) Η υποβολή Δηλώσεων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων από κατόχους άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων, περιλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης. Δ) Η υποβολή Προσφορών Εφεδρειών από κατόχους άδειας παραγωγής για Κατανεμόμενες Μονάδες και από το Λειτουργό της Αγοράς για Συμβεβλημένες Μονάδες Επικουρικών Υπηρεσιών. Ε) Η υποβολή Δηλώσεων Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας από κατόχους άδειας παραγωγής για Μονάδες. ΣΤ) Η υποβολή Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων από κατόχους άδειας παραγωγής για Μονάδες. Ζ) Η υποβολή από τον Λειτουργό της Αγοράς των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών που λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση του Προγράμματος ΗΕΠ.

 

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 28.02.2013

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Διαχειριστή του Συστήματος και Λειτουργού της Αγοράς

Σχόλια
-Tο εδ.Γ)της παρ.1 του παρόντος τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 της υπ΄αριθμ.53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013). - Στην παρ.2 του παρόντος προσετέθη το εντός " " εδ.Γ΄ και τα επόμενα εδάφια αναριθμήθηκαν αναλόγως με την παρ.8 της υπ΄αριθμ.53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Στο πλαίσιο του ΗΕΠ ο Διαχειριστής του Συστήματος:

Α) Τηρεί το Μητρώο Μονάδων

Β) Υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς τις προβλεπόμενες εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας από τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες οι οποίες ευρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Γ) « Συγκεντρώνει τις Δηλώσεις Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών και προβαίνει στον έλεγχο τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. Ακολούθως υποβάλει τις εγκεκριμένες δηλώσεις Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στον Λειτουργό της Αγοράς.» Δ) Προσδιορίζει και υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς την Πρόβλεψη Φορτίου, τις ανάγκες παροχής Πρωτεύουσας, Δευτερεύουσας και Τριτεύουσας Εφεδρείας Συστήματος, τις μακροχρόνια και βραχυχρόνια δεσμευμένες ικανότητες μεταφοράς των διασυνδέσεων, τις ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν σε επιβεβαιωμένες δηλώσεις χρήσης μακροχρονίων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 17, καθώς και τις διαθέσιμες ικανότητες μεταφοράς των διασυνδέσεων. Ε) Εκπονεί τη Μελέτη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος. Προσδιορίζει και υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς τους Διαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ως άνω Μελέτη, και λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία για το Σύστημα, τις Μονάδες Παραγωγής, το φορτίο του Συστήματος και το Δίκτυο. ΣΤ) Προβαίνει στον έλεγχο των Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων και των Δηλώσεων μη-Διαθεσιμότητας των Μονάδων και σε περίπτωση μη αποδοχής τους υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς αιτιολόγηση της απόφασης του. Ζ) Εξετάζει τις αιτήσεις εξαιρέσεως κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και ενημερώνει σχετικά το Λειτουργό της Αγοράς. Η) Εκπονεί τις μελέτες προσδιορισμού των Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως και Φορτίου και ενημερώνει σχετικά το Λειτουργό της Αγοράς. Θ) Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

2. Στο πλαίσιο του ΗΕΠ ο Λειτουργός της Αγοράς:

Α) Τηρεί το Μητρώο Συμμετεχόντων.

Β) Δημοσιοποιεί την προβλεπόμενη έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, τις Δηλώσεις Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, τους Διαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς, την Πρόβλεψη Φορτίου και τις ανάγκες παροχής Πρωτεύουσας, Δευτερεύουσας και Τριτεύουσας Εφεδρείας Συστήματος που υπεβλήθησαν σε αυτόν από το Διαχειριστή του Συστήματος. Γ) «Υπολογίζει και δημοσιοποιεί το Μεταβλητό Κόστος Υδροηλεκτρικών Μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.» Δ) Υποβάλλει Προσφορές Έγχυσης για την προβλεπόμενη έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, τις Μονάδες που ευρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία και για την ενέργεια που αντιστοιχεί στις υποχρεωτικές λειτουργίες των Υδροηλεκτρικών Μονάδων. Επίσης, υποβάλει Προσφορές Έγχυσης και Προσφορές Εφεδρειών για τις Συμβεβλημένες Μονάδες Επικουρικών Υπηρεσιών. Ο Λειτουργός της Αγοράς υποβάλει τις ως άνω Προσφορές Έγχυσης και Προσφορές Εφεδρειών για λογαριασμό των Μονάδων σύμφωνα με τις υποβληθείσες σε αυτόν προβλέψεις και συμβάσεις αντίστοιχα από το Διαχειριστή του Συστήματος και σύμφωνα με τη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή του Συστήματος. Ο Λειτουργός της Αγοράς δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των προβλέψεων αυτών. Ε) Συγκεντρώνει τις Δηλώσεις Φορτίου, τις Προσφορές Έγχυσης, τις Προσφορές Εφεδρειών, τις Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων και τις Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας. ΣΤ) Αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή των Δηλώσεων και των Προσφορών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της συμμετοχής στον ΗΕΠ. Ζ) Υπολογίζει και δημοσιοποιεί τους Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης. Η) Καταγγέλλει τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ για τους Εκπροσώπους Φορτίου που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις λόγω της συμμετοχής στον ΗΕΠ. Στην περίπτωση αυτή δύναται να υποβάλλει Δηλώσεις Φορτίου που αντιστοιχούν στο φορτίο των Πελατών των Προμηθευτών αυτών όπως προβλέπεται στο Άρθρο 21 παράγραφος (1) στοιχείο (Α) του παρόντος Κώδικα. Θ) Καταρτίζει το Πρόγραμμα ΗΕΠ και υπολογίζει την Οριακή Τιμή του Συστήματος. Ι) Τηρεί και λειτουργεί το Σύστημα Εκκαθάρισης ΗΕΠ, χρεώνει και πιστώνει τους Λογαριασμούς Συμμετεχόντων, εκδίδει τις απαιτούμενες εντολές για την εκκαθάριση των συναλλαγών στο πλαίσιο του ΗΕΠ και δύναται να απαιτεί από τους Πελάτες την καταβολή κάθε οφειλής και κάθε ζημίας σε περίπτωση μη εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεων εκ μέρους του Προμηθευτή τους. ΙΑ) Δύναται να αναθέσει σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα την εκτέλεση των τραπεζικών πράξεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη συμμετοχή στον ΗΕΠ. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συμβάλλεται με το Λειτουργό της Αγοράς για το σκοπό αυτό αποτελεί τον Φορέα Εκκαθάρισης ΗΕΠ. ΙΒ) Δύναται να αναθέσει σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα την κάλυψη τυχόν ελλείμματος των συναλλαγών στο πλαίσιο του ΗΕΠ σε συνδυασμό με την άσκηση απαιτήσεων κατά των Πελατών προκειμένου να ισοζυγίζονται οι συναλλαγές στο πλαίσιο του ΗΕΠ. Για το σκοπό αυτό συνάπτει Σύμβαση Χρηματοοικονομικής Κάλυψης. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συμβάλλεται με το Λειτουργό της Αγοράς για το σκοπό αυτό αποτελεί τον Φορέα Κάλυψης. ΙΓ) Καθορίζει το Χρηματοοικονομικό Κόστος Κάλυψης, το οποίο αντιστοιχεί στο χρηματοοικονομικό κόστος της κάλυψης τυχόν ελλείμματος των συναλλαγών, καθώς και το Πάγιο και Έκτακτο Αντίτιμο Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης τα οποία δικαιούται να απαιτεί από τους Εκπροσώπους Φορτίου. ΙΔ) Λειτουργεί βάσει σχετικής σύμβασης με το Διαχειριστή του Συστήματος το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, αποκλειστικά και μόνο για την κατάρτιση του προγράμματος ΗΕΠ και την Εκκαθάριση ΗΕΠ. ΙΕ) Δημοσιοποιεί το πρόγραμμα ΗΕΠ, την Οριακή Τιμή του Συστήματος καθώς και στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ΗΕΠ. ΙΖ) Εκπονεί το Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας περιλαμβάνεται και η μεθοδολογία Υπολογισμού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων. ΙΗ) Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

 

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 28.02.2013

Τίτλος Αρθρου
Χρηματοοικονομικό Κόστος Κάλυψης

Σχόλια
- Η παρ.3 του παρόντος τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ.9 της υπ΄αριθμ 53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το Χρηματοοικονομικό Κόστος Κάλυψης σε Ευρώ περιλαμβάνει: Α) Το Πάγιο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης, το οποίο αντιστοιχεί στο πάγιο κόστος για την παροχή της υπηρεσίας χρηματοοικονομικής κάλυψης σύμφωνα με τα στοιχεία της Σύμβασης Χρηματοοικονομικής Κάλυψης. Β) Το Εκτακτο Κόστος Κάλυψης, το οποίο αντιστοιχεί σε τυχόν Έλλειμμα Συναλλαγών ΗΕΠ όπως προσδιορίζεται κατά την Εκκαθάριση του ΗΕΠ και το αναλογούν κόστος της χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας κάλυψής του, όπως αυτό προβλέπεται στη Σύμβαση Χρηματοοικονομικής Κάλυψης.

2. Το ύψος του Παγίου Κόστους Χρηματοοικονομικής Κάλυψης καθορίζεται σε Ευρώ ετησίως από το Λειτουργό της Αγοράς και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους και ισχύει για το έτος αυτό. Το ύψος του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης καθορίζεται για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου επιμερίζοντας το ετήσιο Πάγιο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης με την ποσότητα ενέργειας σε MWh, την οποία ο Εκπρόσωπος Φορτίου προμήθευσε προς Πελάτες ή για Εξαγωγή κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος έως την ημερομηνία υπολογισμού. Ελλείψει δραστηριότητας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, το Αντίτιμο Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης καθορίζεται ως εάν ο Εκπρόσωπος Φορτίου προμήθευε κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος το ένα τοις εκατό (1%) της συνολικής ποσότητας ενέργειας που απορροφήθηκε από το Σύστημα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

«3. Το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους καταβάλλεται από κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, το ετήσιο Αντίτιμο Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης που του αναλογεί. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης, ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ.»

4. Οι εισπράξεις του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης πιστώνονται στον Ειδικό Λογαριασμό Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ τον οποίο τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Το χρηματικό ποσό του ετήσιου Παγίου Κόστους Κάλυψης αποτελεί χρέωση του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ.

 

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Υποβολή Δηλώσεων Φορτίου

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

1. Δηλώσεις Φορτίου υποβάλλουν κατά το Άρθρο 13 και κατά το παρόν Κεφάλαιο οι Προμηθευτές, οι Έμποροι, οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες και οι Παραγωγοί. Οι Συμμετέχοντες αυτοί ορίζονται ως «Εκπρόσωποι Φορτίου» όταν υποβάλλουν Δηλώσεις Φορτίου στο πλαίσιο αυτό.

2. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οι οποίοι για ορισμένη Ημέρα Κατανομής εκπροσωπούν Μετρητή, οφείλουν να υποβάλλουν Δηλώσεις Φορτίου, με τις οποίες δηλώνουν ανά Κατηγορία Μετρητών για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία κατά την κρίση του Εκπροσώπου Φορτίου προβλέπεται ότι πρόκειται να απορροφηθεί από το σύνολο των Μετρητών της Κατηγορίας Μετρητών τους οποίους εκπροσωπεί ολικά ή μερικά κατά την υπόψη Ημέρα Κατανομής σύμφωνα με τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου.

3. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οι οποίοι κατά ορισμένη Ημέρα Κατανομής επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Εξαγωγές ή να λειτουργήσουν Αντλητικές Μονάδες σε κατάσταση άντλησης ή να εξυπηρετήσουν τα Βοηθητικά και τα Γενικά Βοηθητικά της Μονάδας τους όταν αυτά δεν καλύπτονται από την παραγωγή της Μονάδας οφείλουν για την Ημέρα αυτή να υποβάλλουν Δήλωση Φορτίου.

4. Κατά τη συμμετοχή στον ΗΕΠ οι Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν να αποδεικνύουν, μέσω σχετικής βεβαίωσης που εκδίδει ο Διαχειριστής του Συστήματος, συμμόρφωσή τους με την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος που φέρουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος αυτόν και δεν θίγεται το κύρος της Δήλωσης Φορτίου για το λόγο αυτό.

5. Εφόσον απαιτείται κατά το Άρθρο 55, παράγραφος (6), για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής ο Λειτουργός της Αγοράς υποβάλλει Δηλώσεις Φορτίου που αντιστοιχούν σε προγράμματα στις διασυνδέσεις.

 

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 28.02.2013

Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο Δηλώσεων Φορτίου

Σχόλια
-Η δεύτερη περίοδος της παρ.1 του παρόντος τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ.10 της υπ΄αριθμ.53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η Δήλωση Φορτίου που αφορά σε απορρόφηση Πελάτη εντός της Ελληνικής επικράτειας περιλαμβάνει πίνακα στον οποίο ο Εκπρόσωπος Φορτίου δηλώνει την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής και για κάθε Κατηγορία Μετρητών, εφόσον στην Κατηγορία περιλαμβάνεται Μετρητής ο οποίος εκπροσωπείται, μερικά ή ολικά, κατά την Ημέρα Κατανομής από τον υπόψη Εκπρόσωπο Φορτίου. «Με απόφαση του Λειτουργού της Αγοράς η οποία τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ, είναι δυνατόν να επιτρέπεται η Δήλωση Φορτίου που αφορά σε απορρόφηση Πελάτη εντός της Ελληνικής επικράτειας να λαμβάνει τη μορφή κλιμακωτής συνάρτησης τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος τιμής (ευρώ ανά MWh) και ποσότητας ενέργειας (MWh).» Στην περίπτωση αυτή η συνάρτηση περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, όπου οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες πρέπει να είναι μονοτόνως μη αύξουσες. Η τιμή ενέργειας και η ποσότητα υποβάλλονται με ακρίβεια μέχρι και τριών (3) δεκαδικών ψηφίων.

2. Οι Δηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγή περιλαμβάνουν για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής και για κάθε Κόμβο Διασύνδεσης για Εξαγωγή κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος τιμής (Ευρώ ανά MWh) και ποσότητας ενέργειας (MWh). Η συνάρτηση περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, όπου οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες πρέπει να είναι μονοτόνως μη αύξουσες. Η τιμή ενέργειας υποβάλλεται με ακρίβεια μέχρι και τριών (3) δεκαδικών ψηφίων. Η ποσότητα ενέργειας υποβάλλεται ως ακέραια τιμή.

3. Δυνατότητα υποβολής Δήλωσης Φορτίου για Εξαγωγή έχουν αποκλειστικά οι έχοντες δέσμευση ικανότητας μεταφοράς των διασυνδέσεων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των σχετικών δημοπρασιών, βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων, που διενεργεί ο Διαχειριστής του Συστήματος, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. Οι Δηλώσεις Φορτίου για Αντλητική Μονάδα αφορούν στην ενέργεια για την άντληση ύδατος και περιλαμβάνουν για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής και για κάθε Μετρητή της Αντλητικής Μονάδας ή για το σύνολο των Μετρητών Αντλητικού Συγκροτήματος κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος τιμής (Ευρώ ανά MWh) και ποσότητας ενέργειας (MWh). Η συνάρτηση περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, όπου οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες πρέπει να είναι μονοτόνως μη αύξουσες, ενώ οι ποσότητες δεν δύναται να ξεπερνούν τη συνολική ικανότητα μεταφοράς που έχει δεσμεύσει ο Εκπρόσωπος Φορτίου για την Ημέρα Κατανομής στην οποία αναφέρεται η Δήλωση Φορτίου. Ειδικά για τους έχοντες δέσμευση ικανότητας μεταφοράς των διασυνδέσεων σε μακροχρόνια βάση, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, που δηλώνουν τη χρήση αυτών, η συνολική ποσότητα ενέργειας που προσδιορίζεται στην Δήλωση Φορτίου για Εξαγωγή, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στην Επιβεβαιωμένη Δήλωση Χρήσης Μακροχρόνιων Δικαιωμάτων, όπως αυτή καθορίζεται μετά τη σχετική διαδικασία επιβεβαίωσης που λαμβάνει χώρα μεταξύ των όμορων διαχειριστών.

4. Η ποσότητα ενέργειας που περιλαμβάνεται στη Δήλωση Φορτίου αναφέρεται στην ενέργεια που απορροφάται στους Μετρητές ανά Κατηγορία Μετρητών ή σε Κόμβο Διασύνδεσης για Εξαγωγή.

5. Η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου οφείλει να είναι μικρότερη ή ίση της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας και μεγαλύτερη ή ίση της Διοικητικά Οριζόμενης Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας, όπως τα όρια αυτά καθορίζονται κατά το Άρθρο 71 και ισχύουν για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου.

6. Λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των Δηλώσεων Φορτίου καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Εγγύηση κάλυψης χρηματικών υποχρεώσεων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι Δηλώσεις Φορτίου συνοδεύονται από βεβαίωση που χορηγείται από το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο ο Εκπρόσωπος Φορτίου τηρεί Λογαριασμό Συμμετέχοντα, με την οποία πιστοποιείται ότι στο Λογαριασμό Συμμετέχοντα υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη των χρηματικών του υποχρεώσεων από τη συγκεκριμένη Δήλωση Φορτίου. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να ισχύει έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας Εκκαθάρισης ΗΕΠ για τη συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής και δεν ανακαλείται για οποιονδήποτε λόγο.

2. Για τον προσδιορισμό του χρηματικού ορίου κάλυψης των χρηματικών υποχρεώσεων που αντιστοιχούν σε μία Δήλωση Φορτίου για μία Ημέρα Κατανομής, λαμβάνεται το γινόμενο της συνολικής ποσότητας ενέργειας σε MWh όπως αυτή δηλώνεται στη Δήλωση Φορτίου με τον Συντελεστή Προσδιορισμού Κάλυψης σε Ευρώ/MWh, ο οποίος ισχύει για την υπόψη Ημέρα Κατανομής και προσδιορίζεται κατά το Άρθρο 22. Σε περίπτωση Τιμολογημένης Δήλωσης Φορτίου ως ποσότητα ενέργειας λογίζεται το σύνολο των ποσοτήτων ενέργειας όλων των βαθμίδων της Δήλωσης.

 

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 15.10.2013

Τίτλος Αρθρου
Υποβολή και τροποποίηση Δηλώσεων Φορτίου

Σχόλια
- Το παρόν τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.3 της απόφασης 461/2013/07.10.2013 (ΦΕΚ Β' 2593/15.10.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δήλωση Φορτίου που αφορά μία Ημέρα Κατανομής υποβάλλεται εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος επιτρέπεται να αντικαθίσταται η αρχική Δήλωση Φορτίου.

2. Οι Δηλώσεις Φορτίου που υποβάλλονται εμπροθέσμως είναι δεσμευτικές για τους Εκπροσώπους Φορτίου που τις υπέβαλαν, μέχρι την έκδοση και κοινοποίηση του Προγράμματος ΗΕΠ.

3. Δηλώσεις Φορτίου που υποβάλλονται μετά τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής, καθώς και η μη υποβολή Δήλωσης Φορτίου που είναι υποχρεωτική, επισύρουν τις συνέπειες που καθορίζονται στη διάταξη της παραγράφου 3 του Άρθρο 21 του παρόντος Κώδικα.

4. Ειδικά για την περίπτωση της παραγράφου 8 του Άρθρου 3 του παρόντος Κώδικα, οι Δηλώσεις Φορτίου που έπονται της κοινοποίησης της καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και αφορούν τους πελάτες του Προμηθευτή του οποίου καταγγέλθηκε η σύμβαση, υποβάλλονται από το Λειτουργό της Αγοράς για λογαριασμό του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποβολής Δηλώσεων Φορτίου από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου σύμφωνα με την ενημέρωση του Λειτουργού της Αγοράς βάσει του Άρθρου 3 παράγραφος 8. Οι δηλώσεις αυτές είναι διακριτές από τις Δηλώσεις Φορτίου του Εκπροσώπου Φορτίου που έχει ορισθεί ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, και οι οποίες αφορούν τους λοιπούς Πελάτες του. Σε περίπτωση που πριν τη Λήξη Προθεσμίας Υποβολής για Ημέρες Κατανομής που έπονται της κοινοποίησης της καταγγελίας, έχει ήδη υποβληθεί Δήλωση Φορτίου από Προμηθευτή του οποίου η Σύμβαση έχει καταγγελθεί, αυτή η Δήλωση του Προμηθευτή δεν λαμβάνεται υπόψη».

 

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Αποδοχή των Δηλώσεων Φορτίου

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Λειτουργός της Αγοράς αποδέχεται τις Δηλώσεις Φορτίου που υποβλήθηκαν νομίμως εντός προθεσμίας μίας ώρας από την υποβολή τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι τριάντα (30) λεπτά από τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής.

2. Σε περίπτωση μη αποδοχής Δήλωσης Φορτίου ο Λειτουργός της Αγοράς κοινοποιεί στον Εκπρόσωπο Φορτίου αιτιολογημένη απόφαση μη αποδοχής.

3. Για την κατάρτιση του Προγράμματος ΗΕΠ ο Λειτουργός της Αγοράς λαμβάνει υπόψη τις αποδεκτές Δηλώσεις Φορτίου που ισχύουν κατά τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής η Δήλωση Φορτίου δεν κρίνεται αποδεκτή, επέρχονται οι συνέπειες που καθορίζονται κατά το Άρθρο 21.

 

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 28.02.2013

Τίτλος Αρθρου
Συνέπειες μη νόμιμης υποβολής Δήλωσης Φορτίου και περιπτώσεις σημαντικών Αποκλίσεων

Σχόλια
-Το εδ. Α) της παρ.1 του παρόντος τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11 της υπ΄αριθμ. 53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εάν η Δήλωση Φορτίου δεν συνοδεύεται από αποδεκτή βεβαίωση κατά το Άρθρο 18, ο Λειτουργός της Αγοράς καλεί τον Εκπρόσωπο Φορτίου να υποβάλλει τη βεβαίωση αυτή, θέτοντας για το σκοπό αυτό προθεσμία έως μία (1) ώρα και σε κάθε περίπτωση μέχρι τριάντα (30) λεπτά από τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, ο Λειτουργός της Αγοράς: Α) «Εάν η Δήλωση Φορτίου υποβλήθηκε από κάτοχο άδειας προμήθειας και αντιστοιχεί σε φορτίο Πελατών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, κοινοποιεί, προς τον υποβάλλοντα τη Δήλωση, πράξη καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και δημοσιοποιεί την πράξη αυτή στο Διαχειριστή του Συστήματος, στο Διαχειριστή του Δικτύου και στο Διαχειριστή του Αεροδρομίου, οι οποίοι ενημερώνουν τους πελάτες του εν λόγω κατόχου άδειας προμήθειας. Οι πελάτες αυτοί μεταφέρονται άμεσα στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου κατόπιν σχετικής ειδοποίησης προς αυτόν από τον Λειτουργό της Αγοράς, ενώ μέχρι την ημερομηνία έναρξης εκπροσώπησης τους από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου σύμφωνα με την ενημέρωση του Λειτουργού της Αγοράς βάσει του άρθρου 3 παράγραφος (8), οι Δηλώσεις Φορτίου υποβάλλονται από τον Λειτουργό της Αγοράς, για λογαριασμό του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, βάσει των αντίστοιχων Δηλώσεων Φορτίου που υπεβλήθησαν από τον Προμηθευτή του οποίου κατηγγέλθη η Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ κατά την εβδομάδα που προηγήθηκε της καταγγελίας.» Β) Εάν η Δήλωση Φορτίου δεν υποβάλλεται από κάτοχο άδειας προμήθειας, κοινοποιεί στον Συμμετέχοντα που την υπέβαλε πράξη καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ, δεν λαμβάνει υπόψη την εν λόγω Δήλωση Φορτίου για την κατάρτιση του Προγράμματος ΗΕΠ, και ενεργοποιεί αυθημερόν τη διαδικασία διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς τον αντίστοιχο Εκπρόσωπο Φορτίου. Η διαδικασία διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται από τον Κύριο του Συστήματος ή τον Διαχειριστή του Δικτύου κατόπιν εντολής του Διαχειριστή της Αγοράς.

2. Εάν η Δήλωση Φορτίου για Εξαγωγή δεν ικανοποιεί τις προβλέψεις κατά το Άρθρο 17, όσον αφορά τη συνολικά δηλωθείσα ποσότητα ενέργειας για εξαγωγή από τον Εκπρόσωπο Φορτίου κατά την υπόψη Ημέρα Κατανομής, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει τον Διαχειριστή του Συστήματος, και ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει τον Εκπρόσωπο Φορτίου για την υπόψη Ημέρα Κατανομής με χρηματικό ποσό, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

3. Σε περιπτώσεις μη υποβολής Δήλωσης Φορτίου ή μη νόμιμης υποβολής Δήλωσης Φορτίου για μία Ημέρα Κατανομής από Εκπρόσωπο Φορτίου ο οποίος έχει σχετική υποχρέωση, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει τον Διαχειριστή του Συστήματος, και ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει τον Εκπρόσωπο Φορτίου για την υπόψη Ημέρα Κατανομής με χρηματικό ποσό, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

4. Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης δεν επιβάλλονται στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, για τις Δηλώσεις Φορτίου που κάνει με την ιδιότητά του αυτή.

 

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης καθορίζονται από το Λειτουργό της Αγοράς μετά από έγκριση της ΡΑΕ για κάθε Ημέρα Κατανομής ενός ημερολογιακού έτους και μπορούν να διαφοροποιούνται κατά Εκπρόσωπο Φορτίου λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια φερεγγυότητας του Εκπροσώπου Φορτίου. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται: ιστορικό ως προς τη φερεγγυότητα του Εκπροσώπου Φορτίου εντός του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ, χρόνος συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ, ετήσια ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου που αντιπροσωπεύεται, αριθμός πελατών, τυχόν προσκόμιση πρόσθετων τραπεζικών εγγυήσεων ή βεβαιώσεων χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας, τυχόν υποχρέωση προμήθειας μη Επιλεγόντων Πελατών ή προμήθειας τελευταίου καταφυγίου.

2. Οι αριθμητικές τιμές των Συντελεστών Προσδιορισμού Κάλυψης καθορίζονται για κάθε Ημέρα Κατανομής ενός ημερολογιακού έτους κατά τρόπο ώστε να προσεγγίζεται κατά το δυνατόν η αναμενόμενη μέση τιμή της Οριακής Τιμής του Συστήματος για κάθε Ημέρα Κατανομής. Για τον καθορισμό των αριθμητικών τιμών λαμβάνονται υπόψη τα στατιστικά στοιχεία που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς σχετικά με τις αριθμητικές τιμές της Οριακής Τιμής του Συστήματος για κάθε παρελθούσα Ημέρα Κατανομής, στοιχεία και συμπεράσματα της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος που διενεργεί ο Διαχειριστής του Συστήματος και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Οι αριθμητικές τιμές των Συντελεστών Προσδιορισμού Κάλυψης προσδιορίζονται με γνώμονα την επίτευξη ασφαλούς περιθωρίου για τη διασφάλιση των συναλλαγών στον ΗΕΠ και την αποφυγή ελλείμματος των συναλλαγών αφενός, και την αποφυγή υπερβολικής χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης των Εκπροσώπων Φορτίου αφετέρου.

3. Οι Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης δημοσιοποιούνται δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορούν.

 

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση και Δικαίωμα Υποβολής

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

1. Χωριστά για κάθε Κατανεμόμενη Μονάδα, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει να υποβάλλει πλήρως δεσμευτική Προσφορά Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής και για το σύνολο της διαθέσιμης ισχύος της Μονάδας. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής Προσφοράς Έγχυσης οι κάτοχοι άδειας παραγωγής για Συμβεβλημένες Μονάδες και για Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών.

2. Η υποχρέωση της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου αναστέλλεται στις εξής περιπτώσεις: Α) Κατά το χρόνο κατά τον οποίο η Μονάδα βρίσκεται σε Προγραμματισμένη Συντήρηση. Β) Κατά το χρόνο ισχύος Δήλωσης Ολικής μη Διαθεσιμότητας.

3. Κατά το χρόνο ισχύος Δήλωσης Μερικής μη Διαθεσιμότητας, ο κάτοχος άδειας παραγωγής υποχρεούται να υποβάλλει Προσφορά Έγχυσης μόνο για το συνολικό μέγεθος ισχύος της Μονάδας που είναι τεχνικά διαθέσιμο σύμφωνα με τη Δήλωση αυτή.

4. Οι κάτοχοι άδειας προμήθειας, οι κάτοχοι άδειας εμπορίας και οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες εφόσον επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Εισαγωγές, ασκώντας τις δραστηριότητές τους κατά το Νόμο, οφείλουν να υποβάλλουν Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωριστά για κάθε Κόμβο Διασύνδεσης. Δυνατότητα υποβολής Προσφοράς Έγχυσης για Εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αποκλειστικά οι έχοντες δέσμευση ικανότητας μεταφοράς των διασυνδέσεων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των σχετικών δημοπρασιών, βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων, που διενεργεί ο Διαχειριστής του Συστήματος.

5. Η Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που υποβάλλει Αυτοπρομηθευόμενος Πελάτης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας της Δήλωσης Φορτίου που υποβάλλει για την ίδια Περίοδο Κατανομής προσαυξημένη με τον συντελεστή απωλειών ο οποίος αντιστοιχεί στην Προσφορά Έγχυσης.

6. Σε περίπτωση Μονάδας Αυτοπαραγωγού που δεν συνιστά Μονάδα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ η υποχρέωση υποβολής Προσφοράς Έγχυσης αφορά μόνον το τμήμα της ισχύος της Μονάδας το οποίο αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της Μονάδας NCAP , όπως αυτή υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

7. Ειδικά για τις υδροηλεκτρικές Μονάδες, τις Μονάδες ΑΠΕ, και τις αεριοστροβιλικές Μονάδες συνδυασμένου ή ανοικτού κύκλου, και στην περίπτωση που για τις Μονάδες αυτές υφίσταται λειτουργική αλληλεξάρτηση, κατόπιν αιτήσεως του κατόχου άδειας παραγωγής ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του Συστήματος και της σχετικής εγγραφής στο Μητρώο Μονάδων, την υπαγωγή Μονάδων του ιδίου υδροηλεκτρικού Σταθμού ή του ίδιου συγκροτήματος Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εγκατεστημένων στην ίδια θέση ή του ιδίου αεριοστροβιλικού συνδυασμένου ή ανοικτού κύκλου παραγωγής στις διατάξεις κατά το ΤΜΗΜΑ Ι και το ΤΜΗΜΑ ΙΙ του παρόντος Κώδικα και στις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, ανά Σταθμό ή συγκρότημα Μονάδων ή αεριοστροβιλικό συνδυασμένο ή ανοικτό κύκλο παραγωγής, αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή ο όρος «Μονάδα» για την εφαρμογή των διατάξεων που περιέχονται στα παραπάνω Τμήματα των Κωδίκων χρησιμοποιείται για το σύνολο των Μονάδων του Σταθμού ή του ιδίου αεριοστροβιλικού συνδυασμένου ή ανοικτού κύκλου.

 

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο Προσφοράς Έγχυσης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η Προσφορά Έγχυσης περιλαμβάνει για κάθε Περίοδο Κατανομής μίας Ημέρας Κατανομής κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος τιμής ενέργειας (Ευρώ ανά MWh) και ποσότητας ενέργειας (MWh). Η συνάρτηση περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, στην οποία οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες πρέπει να είναι μονοτόνως μη φθίνουσες. Η τιμή ενέργειας υποβάλλεται με ακρίβεια μέχρι και τριών (3) δεκαδικών ψηφίων.

2. Η ποσότητα ενέργειας που περιλαμβάνεται στην Προσφορά Έγχυσης αναφέρεται στην ενέργεια που εγχέεται στο Σημείο Σύνδεσης της Μονάδας με το Σύστημα ή στον Κόμβο Διασύνδεσης για Εισαγωγή στο Σύστημα και ορίζεται με ακρίβεια μίας (1) MWh.

3. Η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης οφείλει να είναι μικρότερη ή ίση της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας και μεγαλύτερη ή ίση της Διοικητικά Οριζόμενης Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας, όπως τα όρια αυτά καθορίζονται κατά το Άρθρο 71 και ισχύουν για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Έγχυσης.

 

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 25.07.2013

Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο Προσφοράς Έγχυσης Θερμικών Μονάδων

Σχόλια
- Η παρ. 4 του παρόντος προστέθηκε με την παρ. Β της απόφασης 338/2013 (ΦΕΚ Β' 1795/25.7.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ειδικά για την πρώτη βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης, η προσφερόμενη τιμή ενέργειας επιτρέπεται να είναι χαμηλότερη της Διοικητικά Οριζόμενης Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας. Για μία Περίοδο Κατανομής, η ποσότητα ενέργειας η οποία περιλαμβάνεται στην πρώτη αυτή βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτησης δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερη από το 30% της συνολικής ποσότητας ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης.

2. Σε κάθε περίπτωση η σταθμισμένη με τις ποσότητες ενέργειας κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέργειας του συνόλου των βαθμίδων της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη της Διοικητικά Οριζόμενης Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας, όπως αυτή ισχύει για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η κλιμακωτή συνάρτηση της Προσφοράς Έγχυσης.

3. Προσφορά Έγχυσης η οποία υποβάλλεται για Μονάδα Αυτοπαραγωγού που δεν συνιστά Μονάδα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αφορά τουλάχιστον το τμήμα της ισχύος της Μονάδας το οποίο αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της Μονάδας NCAP , όπως αυτή υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. Επιπροσθέτως, στην Προσφορά Έγχυσης συμπεριλαμβάνεται η ενδεχόμενη πρόσθετη ποσότητα ενέργειας που εγχέεται πέραν της Καθαρής Ικανότητας της Μονάδας NCAP , για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. Η κλιμακωτή συνάρτηση τιμής ενέργειας και ποσότητας ενέργειας για Μονάδα Αυτοπαραγω-γού αφορά τη συνολική ποσότητα προσφερόμενης ενέργειας.

«4. Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 παύει από την 1 Ιανουαρίου 2014».

 

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο Προσφοράς Έγχυσης Υδροηλεκτρικών Μονάδων

 

Κείμενο Αρθρου

Η Προσφορά Έγχυσης για Υδροηλεκτρική Μονάδα αφορά τις ποσότητες ενέργειας πέραν αυτών που αντιστοιχούν στις υποχρεωτικές λειτουργίες της Μονάδας κατά το Άρθρο 28 παράγραφος (2).

 

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο Προσφοράς Έγχυσης για Εισαγωγή

 

Κείμενο Αρθρου

Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή υποβάλλεται χωριστά για κάθε Κόμβο Διασύνδεσης για Εισαγωγή. Οι ποσότητες ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης δεν δύναται να ξεπερνούν τη συνολική ικανότητα μεταφοράς που έχει δεσμεύσει ο Προμηθευτής, ή ο Έμπορος, ή ο Αυτοπρομηθευόμενος Πελάτης για την Ημέρα Κατανομής στην οποία αναφέρεται η Προσφορά Έγχυσης. Ειδικά για τους έχοντες δέσμευση ικανότητας μεταφοράς των διασυνδέσεων σε μακροχρόνια βάση, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, που δηλώνουν την χρήση αυτών, η συνολική ποσότητα ενέργειας που προσδιορίζεται στην Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στην Επιβεβαιωμένη Δήλωση Χρήσης Μακροχρόνιων Δικαιωμάτων, όπως αυτή καθορίζεται μετά τη σχετική διαδικασία επιβεβαίωσης που λαμβάνει χώρα μεταξύ των όμορων διαχειριστών.

 

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Δηλώσεις Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων, περιλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης, υποβάλλουν στον Διαχειριστή του Συστήματος τις εξής Δηλώσεις Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων: α) Δηλώσεις Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών, και β) τις Δηλώσεις Δωδεκάμηνης Προβλεπόμενης Χρήσης Νερών.

2. Η Δήλωση Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών υποβάλλεται έως την 12:00 ώρα κάθε Πέμπτης και αναφέρεται στην περίοδο που άρχεται από το ερχόμενο Σάββατο και για επτά Ημέρες Κατανομής. Στη Δήλωση Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών καθορίζεται για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα, και για κάθε Περίοδο Κατανομής των επτά Ημερών Κατανομής αναφοράς της Δήλωσης, η ενδεχόμενη ποσότητα ενέργειας που εγχέεται υποχρεωτικά και η οποία αντιστοιχεί στις εξής υποχρεωτικές λειτουργίες: α) ύδρευσης, β) άρδευσης και γ) οικολογικής παροχής.

3. Για την ποσότητα της υποχρεωτικά εγχεόμενης ενέργειας δεν προσδιορίζεται τιμή ενέργειας.

4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την αποδοχή των παραπάνω Δηλώσεων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και την υποβολή ή επικαιροποίησή τους στο Λειτουργό της Αγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 51 του παρόντος Κώδικα.

5. Ο Λειτουργός της Αγοράς είναι υπεύθυνος για τη δημοσιοποίηση και την υποβολή των απαιτουμένων μη τιμολογούμενων προσφορών έγχυσης που αντιστοιχούν στις παραπάνω δηλώσεις στα πλαίσια του ΗΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

 

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται από το Λειτουργό της Αγοράς

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Λειτουργός της Αγοράς υποβάλλει για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα, περιλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης, προσφορές έγχυσης που αντιστοιχούν στις υποχρεωτικές λειτουργίες της Μονάδας, σύμφωνα με την αντίστοιχη Δήλωση Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών.

2. Για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής ο Λειτουργός της Αγοράς υποβάλλει Προσφορές Έγχυσης, οι οποίες αντιστοιχούν στην ποσότητα ενέργειας η οποία προβλέπεται ότι πρόκειται να εγχυθεί στο Σύστημα και στο Δίκτυο από τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του Διαχειριστή του Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει κάθε μέτρο, ώστε η πρόβλεψη να προσεγγίζει κατά το δυνατόν την ποσότητα ενέργειας που πρόκειται να παραχθεί από τις Μονάδες αυτές.

3. Για κάθε μονάδα η οποία ευρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, ο Λειτουργός της Αγοράς υποβάλλει Προσφορές Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής οι οποίες αντιστοιχούν στην έγχυση ενέργειας από τη μονάδα αυτή λόγω δοκιμών λειτουργίας σύμφωνα με τη σχετική υπόδειξη του Διαχειριστή του Συστήματος.

4. Στις Προσφορές Έγχυσης του παρόντος Άρθρου δεν προσδιορίζεται τιμή ενέργειας.

5. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής εισπράττει πληρωμές για την ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στις εγχύσεις των παραγράφων του παρόντος Άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 59.

6. Εφόσον απαιτείται κατά το Άρθρο 55, παράγραφος (6), για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής ο Λειτουργός της Αγοράς υποβάλλει Προσφορές Έγχυσης που αντιστοιχούν σε προγράμματα στις διασυνδέσεις.

 

Αρθρο: 30

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Υποβολή και Τροποποίηση Προσφορών Έγχυσης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Προσφορά Έγχυσης που αφορά μία Ημέρα Κατανομής υποβάλλεται εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής. Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται μετά τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής δεν γίνονται δεκτές. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος επιτρέπεται η αντικατάσταση της αρχικής Προσφοράς Έγχυσης.

2. Κατ' εξαίρεση οι Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται από το Λειτουργό της Αγοράς κατά το Άρθρο 29 υποβάλλονται έως δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής.

 

Αρθρο: 31

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Αποδοχή Προσφορών Έγχυσης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Λειτουργός της Αγοράς αποδέχεται τις Προσφορές Έγχυσης εφόσον πληρούνται οι όροι του παρόντος Κώδικα και τις λαμβάνει υπόψη για την κατάρτιση του Προγράμματος ΗΕΠ.

2. Σε περίπτωση μη αποδοχής Προσφοράς Έγχυσης, ο Λειτουργός της Αγοράς κοινοποιεί άμεσα αιτιολογημένη απόφαση μη αποδοχής στον Συμμετέχοντα που υπέβαλε την Προσφορά Έγχυσης.

 

Αρθρο: 32

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Συνέπειες μη νόμιμης υποβολής Προσφοράς Έγχυσης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εάν η Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή δεν ικανοποιεί τις προβλέψεις κατά το Άρθρο 27, όσον αφορά τη συνολικά δηλωθείσα ποσότητα ενέργειας για εισαγωγή από τον Προμηθευτή, ή τον Έμπορο, ή τον Αυτοπρομηθεύομενο Πελάτη κατά την υπόψη Ημέρα Κατανομής, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει τον Διαχειριστή του Συστήματος, και ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει τον Εκπρόσωπο Φορτίου για την υπόψη Ημέρα Κατανομής με χρηματικό ποσό, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη νόμιμης υποβολής Προσφοράς Έγχυσης για μία Ημέρα Κατανομής από κάτοχο άδειας παραγωγής ο οποίος έχει σχετική υποχρέωση, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει τον Διαχειριστή του Συστήματος, και ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει τον Παραγωγό για την υπόψη Ημέρα Κατανομής με χρηματικό ποσό, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

 

Αρθρο: 33

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση και Δικαίωμα Υποβολής

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ

1. Χωριστά για κάθε Κατανεμόμενη Μονάδα, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει να υποβάλλει πλήρως δεσμευτική Προσφορά Εφεδρειών για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής και για το σύνολο της ικανότητας της Μονάδας για την παροχή Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης, σύμφωνα με τα Δηλωμένα Χαρακτηριστικά της. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής Προσφοράς Εφεδρειών οι κάτοχοι άδειας παραγωγής για Συμβεβλημένες Μονάδες και για Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών.

2. Η υποχρέωση της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου αναστέλλεται στις εξής περιπτώσεις: Α) Κατά το χρόνο κατά τον οποίο η Μονάδα βρίσκεται σε Προγραμματισμένη Συντήρηση. Β) Κατά το χρόνο ισχύος Δήλωσης Ολικής μη Διαθεσιμότητας.

3. Κατά το χρόνο ισχύος Δήλωσης Μερικής μη Διαθεσιμότητας, ο κάτοχος άδειας παραγωγής υποχρεούται να υποβάλλει Προσφορά Εφεδρειών μόνο για το σύνολο της ικανότητας της Μονάδας για την παροχή Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης, που αντιστοιχεί στο συνολικό μέγεθος ισχύος της Μονάδας που είναι τεχνικά διαθέσιμο σύμφωνα με τη Δήλωση αυτή και τα Δηλωμένα Χαρακτηριστικά της.

4. Προσφορά Εφεδρειών η οποία υποβάλλεται για Μονάδα Αυτοπαραγωγού που δεν συνιστά Μονάδα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αφορά το τμήμα της ικανότητας της Μονάδας για το οποίο υποβάλλεται Προσφορά Έγχυσης.

 

Αρθρο: 34

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο Προσφοράς Εφεδρειών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η Προσφορά Εφεδρειών περιλαμβάνει για κάθε Περίοδο Κατανομής μίας Ημέρας Κατανομής δύο (2) τιμές ισχύος (Ευρώ ανά MW), ήτοι μία τιμή για την παροχή Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθμισης και μία τιμή για την παροχή Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης, με αριθμητική τιμή μεγαλύτερη και όχι ίση του μηδενός. Οι δύο αυτές τιμές ισχύος ορίζονται σε Ευρώ ανά MW, με ακρίβεια μέχρι και τριών (3) δεκαδικών ψηφίων.

2. Το ζεύγος Προσφοράς Εφεδρείας για έκαστη εκ των υπηρεσιών Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης, αποτελείται για κάθε Μονάδα από την ως άνω οριζόμενη τιμή ισχύος για κάθε υπηρεσία, και από την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης και το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης, όπως τα μεγέθη αυτά καθορίζονται στη Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων της Μονάδας.

3. Η τιμή ισχύος κάθε Προσφοράς Εφεδρειών για κάθε Επικουρική Υπηρεσία οφείλει να είναι μικρότερη της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς για την Υπηρεσία αυτή.

 

Αρθρο: 35

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Προσφορές Εφεδρειών που υποβάλλονται από το Λειτουργό της Αγοράς

 

Κείμενο Αρθρου

Για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής ο Λειτουργός της Αγοράς υποβάλλει Προσφορά Εφεδρειών για κάθε Συμβεβλημένη Μονάδα Επικουρικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παρόν Κεφάλαιο για τον τύπο και το περιεχόμενο των Προσφορών Εφεδρειών των Κατανεμόμενων Μονάδων. Η τιμή ισχύος (σε ?/MW) των Προσφορών αυτών προσδιορίζεται σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση Επικουρικών Υπηρεσιών που έχει συνάψει ο παραγωγός Συμβεβλημένης Μονάδας Επικουρικών Υπηρεσιών με τον Διαχειριστή του Συστήματος.

 

Αρθρο: 36

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Υποβολή και Τροποποίηση Προσφορών Εφεδρειών

 

Κείμενο Αρθρου

Προσφορά Εφεδρειών που αφορά μία Ημέρα Κατανομής υποβάλλεται εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής. Προσφορές Εφεδρειών που υποβάλλονται μετά τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής δεν γίνονται δεκτές. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος επιτρέπεται η αντικατάσταση της αρχικής Προσφοράς Εφεδρειών.

 

Αρθρο: 37

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Αποδοχή Προσφορών Εφεδρειών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Λειτουργός της Αγοράς αποδέχεται τις Προσφορές Εφεδρειών εφόσον πληρούνται οι όροι του παρόντος Κώδικα και τις λαμβάνει υπόψη για την κατάρτιση του Προγράμματος ΗΕΠ.

2. Σε περίπτωση μη αποδοχής Προσφοράς Εφεδρειών, ο Λειτουργός της Αγοράς κοινοποιεί άμεσα αιτιολογημένη απόφαση μη αποδοχής στον Συμμετέχοντα που υπέβαλε την Προσφορά Εφεδρειών.

 

Αρθρο: 38

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Συνέπειες μη νόμιμης υποβολής Προσφοράς Εφεδρειών

 

Κείμενο Αρθρου

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη νόμιμης υποβολής Προσφοράς Εφεδρειών για μία Ημέρα Κατανομής από κάτοχο άδειας παραγωγής, ο οποίος έχει σχετική υποχρέωση, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει τον Διαχειριστή του Συστήματος, και ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει τον Παραγωγό για την υπόψη Ημέρα Κατανομής με χρηματικό ποσό, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

 

Αρθρο: 39

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Σε περίπτωση βλάβης, η οποία εμπίπτει στην έννοια των απρόβλεπτων βλαβών μικρής κλίμακας και οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικά αίτια, που σχετίζονται με τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Μονάδας, και η οποία καθιστά αδύνατη την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη Μονάδα, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει να υποβάλλει στο Διαχειριστή του Συστήματος Δήλωση Ολικής Μη Διαθεσιμότητας της Μονάδας για την Ημέρα Κατανομής κατά την οποία υφίσταται η αδυναμία αυτή, προσδιορίζοντας τις Περιόδους Κατανομής εντός της Ημέρας Κατανομής κατά την οποία υφίσταται η αδυναμία παραγωγής.

2. Σε περίπτωση βλάβης, η οποία εμπίπτει στην έννοια των απρόβλεπτων βλαβών μικρής κλίμακας και οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικά αίτια, που σχετίζονται με τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Μονάδας, και η οποία συνεπάγεται αδυναμία της Μονάδας να παράγει ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της Μονάδας, όπως αυτή αναφέρεται στο Μητρώο Μονάδων, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει να υποβάλλει στο Διαχειριστή του Συστήματος Δήλωση Μερικής Μη Διαθεσιμότητας της Μονάδας για την Ημέρα Κατανομής κατά την οποία υφίσταται η αδυναμία αυτή, προσδιορίζοντας τη μέγιστη διαθέσιμη ισχύ της Μονάδας σε κάθε Περίοδο Κατανομής εντός της Ημέρας Κατανομής κατά την οποία υφίσταται μειωμένη ισχύς παραγωγής.

3. Σε περίπτωση που, εντός του χρόνου ισχύος μίας Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας, περιέλθουν στην αντίληψη του κατόχου άδειας παραγωγής πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το χρόνο αποκατάστασης της λειτουργίας της Μονάδας, ο κάτοχος άδειας παραγωγής οφείλει άμεσα να ενημερώσει σχετικά το Διαχειριστή του Συστήματος και να υποβάλλει τροποποιημένη Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας της Μονάδας. Στην περίπτωση αυτή, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνεται αυτόματα από το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για την τροποποιημένη Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας της Μονάδας.

4. Ειδικά για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες, Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας δύναται να υποβληθεί με επίκληση περιορισμών στη ροή ύδατος κατάντη του Σταθμού για λόγους ασφαλείας, οι οποίοι τεκμηριώνονται και στοιχειοθετούνται επαρκώς.

5. Η Δήλωση Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας περιλαμβάνει περιγραφή των τεχνικών αιτίων, στα οποία οφείλεται η μη διαθεσιμότητα της Μονάδας.

6. Δήλωση Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας υποβάλλεται κατά τη διαδικασία υποβολής Προσφορών Έγχυσης έως τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής που αντιστοιχεί στην Ημέρα Κατανομής στην οποία αφορά. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής δύναται να ανακαλέσει τη Δήλωση μετά τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής της Ημέρας Κατανομής για την οποία δηλώνεται η ολική ή μερική μη διαθεσιμότητα. Στην περίπτωση αυτή στο Πρόγραμμα ΗΕΠ λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα που είχε δηλωθεί έως τη λήξη της Προθεσμίας Υποβολής.

7. Χρόνος ισχύος Δήλωσης Μερικής ή Ολικής μη Διαθεσιμότητας είναι το σύνολο των Περιόδων Κατανομής όπως αναφέρονται στη Δήλωση. Η Δήλωση είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του χρόνου ισχύος της, εκτός εάν ανακληθεί νωρίτερα από τον κάτοχο άδειας παραγωγής. Δήλωση παύει να ισχύει πριν το τέλος του χρόνου ισχύος της στην περίπτωση κατά την οποία ο Διαχειριστής του Συστήματος ακυρώσει τη Δήλωση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις κατά το Άρθρο 40. Στην περίπτωση αυτή, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνεται αυτόματα από το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για την παύση ισχύος της Δήλωσης Μερικής ή Ολικής Μη Διαθεσιμότητας της Μονάδας.

8. Ο Χρόνος ισχύος Δήλωσης Μερικής ή Ολικής μη Διαθεσιμότητας δεν επιτρέπεται να ανατρέχει σε χρονικό σημείο πριν από την υποβολή της Δήλωσης.

 

Αρθρο: 40

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Συνέπειες μη νόμιμης Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος και η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το Κεφάλαιο Γ του Ν. 4001/2011 ελέγχουν εάν Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας που υποβλήθηκε είναι αληθής και πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος Κώδικα και του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ελέγχου αναφέρονται στο Άρθρο 18 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

2. Σε περίπτωση απόφασης για ακύρωση Δήλωσης για Κατανεμόμενη Μονάδα, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνεται αυτόματα από το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειμένου να τη λάβει υπόψη κατά την επίλυση του Προγράμματος ΗΕΠ.

 

Αρθρο: 41

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Δηλώσεις Αδυναμίας Λειτουργίας και Μείζονος Βλάβης

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εάν μία Μονάδα τελεί σε αδυναμία λειτουργίας για τεχνικούς λόγους, για διάστημα που αναμένεται να υπερβεί συνεχόμενο διάστημα δέκα (10) ημερών εντός της περιόδου 15 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου ή τρεις (3) συνεχόμενους μήνες (Μείζων Βλάβη) κατά το λοιπό χρονικό διάστημα του έτους, ο κάτοχος άδειας παραγωγής οφείλει να υποβάλλει άμεσα στο Διαχειριστή του Συστήματος Δήλωση Μείζονος Βλάβης στην οποία αναφέρει τους τεχνικούς λόγους και τον προβλεπόμενο χρόνο αποκατάστασης της βλάβης.

2. Εάν ανακληθεί ή ανασταλεί η Άδεια Παραγωγής ή η Άδεια Λειτουργίας ή παύσει κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο προσωρινά ή οριστικά η ισχύς αυτών, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας της Μονάδας η οποία δεν εμπίπτει στην έννοια των απρόβλεπτων βλαβών μικρής κλίμακας για τις οποίες υποβάλλονται Δηλώσεις Μερικής ή Ολικής Μη Διαθεσιμότητας, ο κάτοχος άδειας παραγωγής οφείλει να υποβάλλει άμεσα στο Διαχειριστή του Συστήματος Δήλωση Αδυναμίας Λειτουργίας στην οποία αναφέρει τους λόγους και τον προβλεπόμενο χρόνο αποκατάστασης της λειτουργίας της Μονάδας.

3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος αξιολογεί τις Δηλώσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο σε σχέση με την πραγματική κατάσταση τεχνικής λειτουργίας της Μονάδας και σε σχέση με τη δυνατότητα άρσης των λόγων που οδήγησαν σε αδυναμία λειτουργίας, και εκδίδει σχετικό πόρισμα στο οποίο προσδιορίζει τον Προσωρινό ή Οριστικό χαρακτήρα της αδυναμίας λειτουργίας. Λεπτομέρειες σχετικά με την αδυναμία λειτουργίας των Μονάδων, ιδίως ως προς τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις υποβολής των σχετικών Δηλώσεων, καθώς και την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 40 και 41 για αυτές, καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, καθώς και στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

4. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνεται αυτόματα από το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειμένου οι παραπάνω δηλώσεις να ληφθούν υπόψη κατά την επίλυση του Προγράμματος ΗΕΠ.

 

Αρθρο: 42

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Δηλώσεις Πρόθεσης Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας

 

Κείμενο Αρθρου

1. Εάν ο κάτοχος άδειας παραγωγής προτίθεται να διακόψει την κανονική λειτουργία της Μονάδας, είτε επειδή επιθυμεί να αποξηλώσει τη Μονάδα ή να παύσει τη λειτουργία της για μεγάλο χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα τρία (3) Έτη Αξιοπιστίας, υποβάλλει στον Διαχειριστή του Συστήματος Δήλωση Πρόθεσης Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας στην οποία αναφέρει αναλυτικά τους λόγους, την ημερομηνία διακοπής της κανονικής λειτουργίας της Μονάδας και το χρονικό διάστημα της διακοπής αυτής, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία διακοπής της κανονικής λειτουργίας της Μονάδας.

2. Στην περίπτωση αυτή, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνεται αυτόματα από το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειμένου να λάβει υπόψη τη διακοπή κανονικής λειτουργίας κατά τις επιλύσεις του Προγράμματος ΗΕΠ.

 

Αρθρο: 43

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση Υποβολής Δήλωσης

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κάτοχος άδειας παραγωγής για Μονάδα εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μονάδων, οφείλει να υποβάλλει Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων χωριστά για κάθε Μονάδα.

 

Αρθρο: 44

Ημ/νία: 28.02.2013

Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων

Σχόλια
-Οι εντός "" πρώτη περίοδος της παρ.4 και δεύτερη περίοδος της παρ.5 του παρόντος τίθενται όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ.12 και 13 αντιστοίχως της υπ΄αριθμ.53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων περιλαμβάνει τα στοιχεία των πινάκων που ακολουθούν. Λεπτομέρειες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα τεχνικά στοιχεία της Δήλωσης πρέπει να τελούν σε συμφωνία με τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, και να ανταποκρίνονται στα πραγματικά τεχνικά στοιχεία λειτουργίας της Μονάδας. Τα οικονομικά στοιχεία της Δήλωσης πρέπει να είναι κοστοστρεφή, ήτοι να αντανακλούν τις δαπάνες τις οποίες πράγματι υφίσταται ο κάτοχος της άδειας παραγωγής, όπως αυτές επιμερίζονται κατά περίπτωση και υπολογίζονται σε συμφωνία με τον ορισμό κάθε οικονομικού στοιχείου της Δήλωσης κατά τον παρόντα Κώδικα.

2. Το κόστος καυσίμου που αναφέρεται στις Δηλώσεις Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων αντιστοιχεί σε πάσης φύσεως δαπάνες που υφίσταται ο κάτοχος άδειας παραγωγής για την προμήθεια του καυσίμου ανεξάρτητα από το είδος των επιμέρους κοστολογικών στοιχείων, εξαιρουμένου του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το φυσικό αέριο, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 36 του Ν. 3968/2011. Η προμήθεια ορίζεται ως εάν ο κάτοχος άδειας προμηθευόταν το καύσιμο από ένα ανεξάρτητο πρόσωπο, ο οποίος χρεώνει τιμή καυσίμου ομοιόμορφα για κάθε μονάδα της ποσότητας καυσίμου, την οποία προμηθεύει. Σε περίπτωση έλλειψης τεκμηρίωσης μέσω τιμολογίων αγοράς ή άλλων αντίστοιχων παραστατικών, το κόστος καυσίμου υπολογίζεται ως ο λόγος των συνολικών δαπανών ή του συνολικού κόστους για την προμήθεια του καυσίμου, όπως αυτά καταγράφονται κατά τη διάρκεια ικανού χρονικού διαστήματος, προς τη συνολική ποσότητα καυσίμου την οποία προμηθεύεται ο κάτοχος άδειας παραγωγής για τη Μονάδα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι λεπτομέρειες υπολογισμού του Μεταβλητού Κόστους καθώς και όλες οι σχετικές λεπτομερείς ρυθμίσεις και μεθοδολογίες υπολογισμών του κόστους λειτουργίας Μονάδων καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο εκπονείται από το Λειτουργό της Αγοράς και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Τα στοιχεία του Τμήματος Β της Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων δύναται να ελέγχονται από τη ΡΑΕ.

3. Προκειμένου να προσδιοριστεί το Μεταβλητό Κόστος των Θερμικών Μονάδων, γίνεται επεξεργασία των στοιχείων των Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων ως ακολούθως: Α) Η καμπύλη Μεταβλητού Κόστους καθορίζεται από τα στοιχεία του Τμήματος Β της Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων, όπως αυτή ισχύει, και των αντίστοιχων Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας. Β) Ως Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα λαμβάνεται το κόστος κάλυψης του ελλείμματος δικαιωμάτων εκπομπών. Το κόστος αυτό υπολογίζεται βάσει μεθοδολογίας που καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ. Γ) Προσδιορίζεται η ελάχιστη αριθμητική τιμή της καμπύλης Μεταβλητού Κόστους, η οποία κατά τεκμήριο αντιστοιχεί στη βέλτιστη λειτουργία της Μονάδας. Η τιμή αυτή προσδιορίζει το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας για μία Ημέρα Κατανομής.

«4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 παράγραφος (2) στοιχείο (ε) υποστοιχείο (ββ) του Ν. 4001/2011, η ΡΑΕ ελέγχει απολογιστικά εάν οι Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται για έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από Θερμικές Μονάδες αντανακλούν τουλάχιστον το Μεταβλητό Κόστος των εγκαταστάσεων αυτών.» Προς το σκοπό αυτό, οι κάτοχοι άδειας παραγωγής οφείλουν να καταθέτουν συστηματικά στη ΡΑΕ αναλυτικά στοιχεία των λειτουργικών δαπανών των Μονάδων τους, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που περιγράφονται υπό την παράγραφο (2) ανωτέρω. Τα ακριβή στοιχεία που απαιτείται να υποβάλουν οι κάτοχοι άδειας παραγωγής, η διαδικασία υποβολής τους και η μεθοδολογία εξέτασής τους, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

5. Για την εφαρμογή του Άρθρου 71 του παρόντος Κώδικα, ως Μεταβλητό Κόστος των Υδροηλεκτρικών Μονάδων λαμβάνεται αριθμητική τιμή σε Ευρώ ανά MWh, υπολογιζόμενη από το Λειτουργό της Αγοράς σύμφωνα με μεθοδολογία που καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ μετά από εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς. «Η τιμή αυτή υπολογίζεται ημερήσια για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα, αναφέρεται στην επόμενη Ημέρα Κατανομής, και δημοσιεύεται μισή ώρα πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών για τη δέσμευση ημερήσιων διασυνδετικών δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.» Η ανωτέρω μεθοδολογία αποσκοπεί στον υπολογισμό της αξίας χρήσης των υδάτινων πόρων, όπως αυτή αντανακλάται από την εξοικονόμηση του μεταβλητού κόστους του θερμικού συστήματος παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς που σχετίζονται με τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες, όπως τα επίπεδα υδατικών αποθεμάτων των ταμιευτήρων και τις προβλεπόμενες εισροές και εκροές υδάτων. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό του Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων βάσει της ως άνω μεθοδολογίας σαράντα πέντε (45) λεπτά πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών για τη δέσμευση ημερήσιων διασυνδετικών δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

6. Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων η οποία υποβάλλεται για Μονάδα Αυτοπαραγωγού που δεν συνιστά Μονάδα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αφορά τουλάχιστον το τμήμα της ισχύος της Μονάδας το οποίο αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της Μονάδας NCAP , όπως αυτή υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, καθώς και το πρόσθετο τμήμα της ικανότητας της Μονάδας για το οποίο υποβάλλεται Προσφορά Έγχυσης.

7. Ως Δηλωμένα Χαρακτηριστικά Μονάδας νοούνται τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται με ευθύνη του Διαχειριστή του Συστήματος ως συνδυασμός των κάτωθι τεχνικών και λειτουργικών στοιχείων της Μονάδας και αποτελούν τις ισχύουσες τεχνικές δυνατότητες της Μονάδας για συγκεκριμένη Περίοδο και Ημέρα Κατανομής: Α) Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Μονάδας, Β) Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων, Γ) Εγκεκριμένες Εξαιρέσεις κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και το Άρθρο 47 του παρόντος Κώδικα σχετικά με τεχνικά στοιχεία, Δ) Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας (Ολικής ή Μερικής).

8. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων δύναται να εισάγουν τιμή στο στοιχείο της παραγράφου (1) Α3 «Μέγιστη Ημερήσια Έγχυση Ενέργειας στο Σύστημα» περιορίζοντας την ημερήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αντίστοιχη μονάδα μόνον στην περίπτωση κατά την οποία την προηγούμενη Ημέρα Κατανομής τα αντίστοιχα υδάτινα αποθέματα ήταν ίσα ή μικρότερα των ορισθέντων ως αποθεμάτων ασφαλείας. Τα αποθέματα ασφαλείας ανά Υδροηλεκτρική Μονάδα θα ορίζονται από τη ΡΑΕ μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που ο Διαχειριστής Συστήματος θέσει το Σύστημα σε συναγερμό έλλειψης σημαντικής ποσότητας θερμικής παραγωγής κατά το Άρθρο 79 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Συστήματος προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση προς τους κατόχους άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων, οι οποίοι δύνανται να εισάγουν τιμή στο στοιχείο της παραγράφου (1) Α3 «Μέγιστη Ημερήσια Έγχυση Ενέργειας στο Σύστημα» περιορίζοντας την ημερήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αντίστοιχη μονάδα, ακόμα και στις περιπτώσεις που τα αντίστοιχα υδάτινα αποθέματα είναι μεγαλύτερα των ορισθέντων ως αποθεμάτων ασφαλείας.

9. Ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνεται αυτόματα από το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα Δηλωμένα Χαρακτηριστικά των μονάδων παραγωγής.

 

Αρθρο: 45

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία Υποβολής Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και υποβάλλεται στο Λειτουργό της Αγοράς έως τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής της Ημέρας Κατανομής, στην οποία αναφέρεται η Δήλωση.

2. Η Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων αναφέρεται σε μία Ημέρα Κατανομής και ισχύει εφόσον κριθεί αποδεκτή. Νεότερη Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων εφόσον υποβληθεί νόμιμα αντικαθιστά προηγούμενη.

 

Αρθρο: 46

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Αποδοχή και Απόρριψη Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Λειτουργός της Αγοράς θεωρεί ως νομίμως υποβληθείσες τις Δηλώσεις Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων εφόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 43 έως και το Άρθρο 47 του παρόντος Κώδικα και δεν υποβλήθηκε αιτιολογημένη αντίρρηση από το Διαχειριστή του Συστήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων κρίνεται ως μη νομίμως υποβληθείσα, ισχύει η τελευταία νομίμως υποβληθείσα Δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται ουδεμία νόμιμη δήλωση για μια Μονάδα, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει το Διαχειριστή του Συστήματος και πληροφορεί σχετικά τη ΡΑΕ ενόψει επιβολής κυρώσεων κατά το Άρθρο 36 του Ν.4001/2011, και αναγνωρίζει ως Δηλωμένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά της.

2. Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων που υποβλήθηκε νομίμως γίνεται αποδεκτή από το Λειτουργό της Αγοράς. Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων για την οποία μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι είναι ανακριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 44, κρίνεται από το Λειτουργό της Αγοράς ως μη αποδεκτή και δεν θεωρείται νομίμως υποβληθείσα οπότε ισχύει η τελευταία νομίμως υποβληθείσα Δήλωση.

3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος και η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το Κεφάλαιο Γ του Ν. 4001/2011, ελέγχουν εάν Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων που υποβλήθηκε είναι αληθής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 44 και πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος Κώδικα και του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Λεπτομέρειες της διαδικασίας ελέγχου των Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων καθορίζεται στο Άρθρο 22 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος

4. Σε περίπτωση απόφασης για μη αποδοχή Δήλωσης για Κατανεμόμενη Μονάδα, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνεται αυτόματα από το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειμένου να μην τη λάβει υπόψη κατά την επίλυση του Προγράμματος ΗΕΠ

5. Σε περίπτωση απόφασης για μη αποδεκτή Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων από Κατανεμόμενη Μονάδα, ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει τον κάτοχο άδειας παραγωγής με χρηματικό ποσό, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

 

Αρθρο: 47

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Τεχνικά Στοιχεία για τις Επικουρικές Υπηρεσίες

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ειδικά τα στοιχεία που προσδιορίζονται στα τμήματα Α2 και Α3 της Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων πρέπει να τελούν σε συμφωνία με τις ειδικές προδιαγραφές σχεδιασμού και απόδοσης για θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. Τα στοιχεία των τμημάτων Α2 και Α3 δύνανται να μην τελούν σε συμφωνία με τις ειδικές αυτές προδιαγραφές μόνον εφόσον προηγουμένως έχει εγκριθεί εξαίρεση από τις προδιαγραφές αυτές κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και μόνο κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των εξαιρέσεων αυτών.

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αιτήσεων εξαίρεσης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

3. Εφόσον αποφασιστεί έγκριση της εξαίρεσης από τον Διαχειριστή του Συστήματος, ο τελευταίος ενημερώνει το Λειτουργό της Αγοράς, προκειμένου η εξαίρεση να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία επίλυσης του Προγράμματος ΗΕΠ.

 

Αρθρο: 48

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

Ο Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως καθορίζει την αριθμητική τιμή του συντελεστή απωλειών εγχύσεως ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε Μετρητή Παραγωγής Μονάδας που εγχέει στο Σύστημα, και σε κάθε Μετρητή Διασύνδεσης για Εισαγωγή. Ο συντελεστής απωλειών εγχύσεως αντιστοιχεί στο τμήμα των απωλειών του Συστήματος, το οποίο και επιμερίζεται στην έγχυση από Μονάδες παραγωγής και εισαγωγές. Οι συντελεστές αυτοί είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικές αριθμητικές τιμές για τις Περιόδους Κατανομής και τις Ημέρες Κατανομής.

 

Αρθρο: 49

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Φορτίου

 

Κείμενο Αρθρου

Ο Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Φορτίου καθορίζει την αριθμητική τιμή του συντελεστή απωλειών απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε Κατηγορία Μετρητών του Δικτύου. Ο Συντελεστής Απωλειών Φορτίου αντιστοιχεί στο τμήμα των συνολικών απωλειών που επιμερίζεται στο ηλεκτρικό φορτίο το οποίο απορροφάται για κατανάλωση στο Δίκτυο, και για τον υπολογισμό του οποίου λαμβάνονται υπόψη μόνο οι απώλειες φορτίου στο Δίκτυο. Οι συντελεστές αυτοί είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικές αριθμητικές τιμές για τις Περιόδους Κατανομής και τις Ημέρες Κατανομής.

 

Αρθρο: 50

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Μελέτη προσδιορισμού συντελεστών απωλειών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι αριθμητικές τιμές του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως προσδιορίζονται βάσει ειδικής μελέτης που εκπονείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

2. Η διαχείριση του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως και του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Φορτίου είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Διαχειριστή του Συστήματος. Ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνεται αυτόματα από το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις τιμές των παραπάνω Πινάκων, προκειμένου να τις λάβει υπόψη κατά την επίλυση του Προγράμματος ΗΕΠ.

 

Αρθρο: 51

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος στο πλαίσιο της Πρόβλεψης του Φορτίου, των Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος και των Αναγκών Εφεδρειών

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ

1. Στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού ο Διαχειριστής του Συστήματος: Α) Διενεργεί την Πρόβλεψη Φορτίου για κάθε Ημέρα Κατανομής. Β) Εκπονεί τη Μελέτη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος και διενεργεί την Πρόβλεψη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος καθορίζοντας τις τιμές των Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς Συστήματος ανά Περίοδο Κατανομής. Γ) Διενεργεί την Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών για κάθε Ημέρα Κατανομής. Δ) Επιλέγει και εφαρμόζει κατάλληλες μεθόδους πρόβλεψης Φορτίου, Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος και Αναγκών Εφεδρειών, σύμφωνα με αξιόπιστες και δόκιμες επιστημονικές μεθοδολογίες. Ε) Έως σαράντα πέντε (45) λεπτά πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών για τη δέσμευση ημερησίων διασυνδετικών δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής: (1) την Πρόβλεψη του συνολικού Φορτίου του Συστήματος,

(2) την Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών Συστήματος,

(3) την Πρόβλεψη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος, (4) την προβλεπόμενη διαθεσιμότητα των Μονάδων του Συστήματος, και (5) τις ποσότητες ενέργειας των Προσφορών Έγχυσης που αντιστοιχούν στις προβλέψεις του Διαχειριστή τού Συστήματος κατά το Άρθρο 29. Ο Διαχειριστής του Συστήματος επικαιροποιεί και υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς τα ως άνω στοιχεία εκατόν πέντε (105) λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής. Ο Λειτουργός της Αγοράς προβαίνει στη δημοσίευση των ως άνω υποβληθέντων στοιχείων τριάντα (30) λεπτά πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών για τη δέσμευση ημερησίων διασυνδετικών δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ενενήντα (90) λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής αντίστοιχα. ΣΤ) Έως μισή ώρα πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών για τη δέσμευση ημερησίων διασυνδετικών δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του απολογιστικά στοιχεία για κάθε Περίοδο Κατανομής της προηγούμενης Ημέρας Κατανομής, αναφορικά με τις αποκλίσεις της πραγματικής λειτουργίας του Συστήματος και των άλλων εγκαταστάσεων από τις Προβλέψεις της προηγούμενης παραγράφου (E). Ζ) Τηρεί αρχείο σχετικά με τα δεδομένα και τις λοιπές παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τις Προβλέψεις Φορτίου, Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος και Αναγκών Εφεδρειών, καθώς και τα αποτελέσματα της Πρόβλεψης Φορτίου για κάθε ημερολογιακό έτος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος δημοσιοποιεί και κοινοποιεί στη ΡΑΕ στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια των ως άνω Προβλέψεων, εντός δύο (2) μηνών μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

2. Ο τρόπος διενέργειας των παραπάνω προβλέψεων αναφέρεται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, ενώ οι λεπτομέρειες εφαρμογής αναφέρονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

3. Ως αποτέλεσμα της Πρόβλεψης Φορτίου εκτιμάται από τον Διαχειριστή του Συστήματος η απορρόφηση Ενεργού Ισχύος για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής αναφορικά με: Α) Το συνολικό Φορτίο του Συστήματος, και Β) Το Φορτίο σε ορισμένους κόμβους του Συστήματος, οι οποίοι επιλέγονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος.

4. Η Πρόβλεψη Φορτίου είναι ενδεικτική και μόνον για τους Συμμετέχοντες στον ΗΕΠ, και σε καμία περίπτωση δεν τους απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του ΗΕΠ αναφορικά με την υποβολή Προσφορών και Δηλώσεων.

5. Ως αποτέλεσμα της Πρόβλεψης των Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος καθορίζονται, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής οι Κανόνες Περιορισμών Συμφόρησης οι οποίοι αντιστοιχούν στους Διαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος που αναμένεται να ενεργοποιηθούν, οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων αυτών των Κανόνων Περιορισμών Συμφόρησης και τα συναγόμενα από αυτούς συμπεράσματα.

6. Η αρχική Πρόβλεψη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος είναι ενδεικτική για την επίλυση του ΗΕΠ. Η επικαιροποιημένη Πρόβλεψη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος είναι δεσμευτική για την επίλυση του ΗΕΠ αλλά δεν είναι δεσμευτική για τον Διαχειριστή του Συστήματος κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Κατανομής και τη λειτουργία του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.

7. Η αρχική Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών είναι ενδεικτική για την επίλυση του ΗΕΠ. Η επικαιροποιημένη Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών είναι δεσμευτική για την επίλυση του ΗΕΠ αλλά δεν είναι δεσμευτική για τον Διαχειριστή του Συστήματος κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Κατανομής και τη λειτουργία του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.

8. Ο Λειτουργός της Αγοράς δε φέρει καμία ευθύνη για τις παραπάνω προβλέψεις.

 

Αρθρο: 52

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Πρόγραμμα ΗΕΠ - Οριακή Τιμή Συστήματος και Οριακές Τιμές Παραγωγής

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΕΠΙΛΥΣΗ ΗΕΠ

1. Το Πρόγραμμα ΗΕΠ αποτελεί ένα σύνολο διαδικασιών και υπολογισμών προγραμματισμού με σκοπό να καθοριστούν για κάθε περίοδο της ημέρας στην οποία αναφέρεται ο ΗΕΠ, τα ακόλουθα: Α) Οι ποσότητες ενέργειας που πρόκειται να εγχυθούν και να απορροφηθούν από το Σύστημα, για κάθε Συμμετέχοντα στον ΗΕΠ. Β) Οι ποσότητες Επικουρικών Υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν από κάθε Συμμετέχοντα στον ΗΕΠ. Γ) Οι αριθμητικές τιμές της Οριακής Τιμής του Συστήματος, των Οριακών Τιμών Παραγωγής και των Μοναδιαίων Τιμών Πληρωμής για Επικουρικές Υπηρεσίες. Οι Οριακές Τιμές Παραγωγής ορίζονται ανά Λειτουργική Ζώνη του Συστήματος και δύναται να διαφέρουν μεταξύ τους. Η Οριακή Τιμή του Συστήματος είναι κοινή για όλες τις Λειτουργικές Ζώνες.

2. Η επίλυση του Προγράμματος ΗΕΠ θεμελιώνεται στην αρχή της βελτιστοποίησης του κοινωνικού πλεονάσματος για την ικανοποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου υπό την τήρηση των περιορισμών λειτουργίας του Συστήματος και των τεχνικών χαρακτηριστικών των μονάδων.

 

Αρθρο: 53

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Δεδομένα για το Πρόγραμμα ΗΕΠ

 

Κείμενο Αρθρου

Ο Λειτουργός της Αγοράς καταρτίζει το Πρόγραμμα ΗΕΠ με βάση τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία αναφέρονται σε κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής: Α) Ζεύγη τιμής ενέργειας σε Ευρώ ανά MWh και ποσότητας ενέργειας σε MWh που αντιστοιχούν στις βαθμίδες της κλιμακωτής συνάρτησης των Προσφορών Έγχυσης. Κάθε ζεύγος τιμής-ποσότητας ονομάζεται «Τιμολογούμενη Βαθμίδα Προσφοράς Έγχυσης Τ-ΠΕ». Β) Την ποσότητα ενέργειας σε MWh για την οποία υποβάλλει Προσφορές Έγχυσης ο Λειτουργός της Αγοράς κατά το Άρθρο 29. Το άθροισμα των ποσοτήτων αυτών ενέργειας ονομάζεται «Μη Τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης ΜΤ-ΠΕ». Γ) Την ποσότητα ενέργειας σε MWh για την οποία υποβάλλονται Δηλώσεις Φορτίου εκτός των Δηλώσεων Φορτίου για Εξαγωγή και των Δηλώσεων Φορτίου των Αντλητικών Μονάδων, αθροιστικά για όλες τις Κατηγορίες Μετρητών που εκπροσωπούνται από κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, η οποία ονομάζεται «Μη Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου ΜΤ-ΔΦ». Δ) Ζεύγη τιμής ενέργειας σε Ευρώ ανά MWh και ποσότητας ενέργειας σε MWh των Δηλώσεων Φορτίου για Εξαγωγή και των Δηλώσεων Φορτίου των Αντλητικών Μονάδων, έκαστο των οποίων ονομάζεται «Τιμολογούμενη Βαθμίδα Δήλωσης Φορτίου Τ-ΔΦ». Ε) Ζεύγη τιμής ισχύος σε Ευρώ ανά MW και Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθμισης σε MW, που αντιστοιχούν στις Προσφορές Εφεδρειών. Κάθε ζεύγος τιμής-Ικανότητας ονομάζεται «Τιμολογούμενη Βαθμίδα Προσφοράς Πρωτεύουσας Εφεδρείας Τ-Π-ΠΕ». ΣΤ) Ζεύγη τιμής ισχύος σε Ευρώ ανά MW και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης, σε MW, που αντιστοιχούν στις Προσφορές Εφεδρειών. Κάθε ζεύγος τιμής-εύρους ονομάζεται «Τιμολογούμενη Βαθμίδα Προσφοράς Δευτερεύουσας Εφεδρείας Τ-Π-ΔΕ». Ζ) Τις Δηλώσεις Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων, και ιδίως αναφορικά με τις καθοριζόμενες σε αυτές τεχνικές δυνατότητες των Μονάδων σχετικά με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή, το Mεταβλητό τους Κόστος, τους ρυθμούς μεταβολής της παραγωγής τους, τους χρόνους παραμονής σε κατάσταση ή μεταβολής μεταξύ καταστάσεων, και το Ειδικό Κόστος Εκκίνησης. Ειδικά για τις Συμβεβλημένες Μονάδες Επικουρικών Υπηρεσιών λαμβάνεται περαιτέρω υπόψη η τιμή προσφοράς ενέργειας, η οποία προσδιορίζεται βάσει της σχετικής Σύμβασης Επικουρικών Υπηρεσιών. Η) Τη λειτουργική κατάσταση των Μονάδων όπως προγραμματίζεται να φορτιστούν κατά τις Περιόδους Κατανομής που προηγούνται της πρώτης Περιόδου Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. Θ) Τις Δηλώσεις Ολικής Μη Διαθεσιμότητας και τις Δηλώσεις Μερικής Μη Διαθεσιμότητας. Ι) Τους Διαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος, με βάση τη σχετική Πρόβλεψη που αφορά την Ημέρα Κατανομής, κατά το Άρθρο 51. ΙΑ) Τις ανάγκες Πρωτεύουσας, Δευτερεύουσας και Τριτεύουσας Εφεδρείας Συστήματος, με βάση τη Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών που αφορά την Ημέρα Κατανομής, κατά το Άρθρο 51. ΙΒ) Τη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς των Διασυνδέσεων και τον Πίνακα Δεσμεύσεων των Διασυνδέσεων. ΙΓ) Τον Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεων και τον Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Φορτίου.

 

Αρθρο: 54

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Μεθοδολογία συνεκτίμησης Απωλειών Εγχύσεων και Φορτίου

 

Κείμενο Αρθρου

Μέσω του Μηχανισμού Επίλυσης ΗΕΠ συνεκτιμώνται στις Προσφορές Έγχυσης και στις Δηλώσεις Φορτίου οι απώλειες του Συστήματος και του Δικτύου σύμφωνα με την εξής μεθοδολογία: Α) Από τις ποσότητες ενέργειας σε MWh των Τιμολογούμενων Βαθμίδων Προσφορών Έγχυσης Τ-ΠΕ και των Μη Τιμολογούμενων Προσφορών Έγχυσης ΜΤ-ΠΕ αφαιρούνται οι επιμεριζόμενες σε αυτές απώλειες του Συστήματος εφαρμόζοντας με γραμμικό τρόπο τις αντιστοιχούσες αριθμητικές τιμές του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεων. Β) Στις ποσότητες ενέργειας σε MWh των Τιμολογούμενων Βαθμίδων Δηλώσεων Φορτίου Τ-ΔΦ και των Μη Τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου ΜΤ-ΔΦ, προστίθενται οι επιμεριζόμενες σε αυτές απώλειες του Δικτύου εφαρμόζοντας με γραμμικό τρόπο τις αντιστοιχούσες αριθμητικές τιμές του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Φορτίου.

 

Αρθρο: 55

Ημ/νία: 28.02.2013

Τίτλος Αρθρου
Μεθοδολογία Μηχανισμού Επίλυσης ΗΕΠ - Πρόγραμμα ΗΕΠ

Σχόλια
-Η εντός " " τελευτ. περίοδος του εδαφίου Γ) της παρ.3 του παρόντος τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 της υπ΄αριθμ. 53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013). - Η εντός " " τελευτ. περίοδος του εδαφίου (3) της παρ.6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ.15 της υπ΄αριθμ. 53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013). -Οι εντός "" τρίτη περίοδος του εδ.(4) και τρίτη περίοδος του εδ.(5) της παρ.6 του παρόντος τίθενται όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ.16 και 17 αντιστοίχως της υπ΄αριθμ. 53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η μεθοδολογία επίλυσης του προβλήματος ΗΕΠ αποβλέπει στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού πλεονάσματος. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται ταυτόχρονα για όλες τις Περιόδους Κατανομής μίας Ημέρας Κατανομής ικανοποιώντας τους περιορισμούς λειτουργίας του Συστήματος και τους τεχνικούς περιορισμούς των μονάδων παραγωγής (εφεξής περιορισμοί του προβλήματος ΗΕΠ).

2. Ως κοινωνικό πλεόνασμα ορίζεται η διαφορά του κοινωνικού οφέλους από το συνολικό κόστος παραγωγής. Α) Το κοινωνικό όφελος εκφράζεται μαθηματικά ως το άθροισμα για όλες τις Περιόδους Κατανομής της Ημέρας Κατανομής του εμβαδού που ορίζεται από τις Δηλώσεις Φορτίου που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ. Β) Το συνολικό κόστος παραγωγής, ισούται με το άθροισμα για όλες τις Περιόδους Κατανομής της Ημέρας Κατανομής των ακόλουθων στοιχείων: (1) Του κόστους που προκύπτει από τις Προσφορές Έγχυσης που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ. (2) Του κόστους που προκύπτει από τις Προσφορές Εφεδρειών που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ. (3) Του ενδεχόμενου κόστους αποσυγχρονισμού Μονάδων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΗΕΠ, το οποίο λαμβάνεται ίσο με το Ειδικό Κόστος Εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση αναμονής. (4) Του ενδεχόμενου κόστους παροχής Εφεδρείας Τρι-τεύουσας Ρύθμισης από μη συγχρονισμένες Μονάδες.

3. Οι περιορισμοί του προβλήματος ΗΕΠ είναι οι κάτωθι:

A) Το άθροισμα των ποσοτήτων ενέργειας για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής που αντιστοιχούν στις Προσφορές Έγχυσης που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων ενέργειας των μη Τιμολογούμενων Βαθμίδων Προσφορών Έγχυσης, πρέπει να είναι ίσο με το άθροισμα των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχούν στις Δηλώσεις Φορτίου που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των μη Τιμολογούμενων Βαθμίδων Δηλώσεων Φορτίου. B) Το άθροισμα των ποσοτήτων Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθμισης, Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης, και Εφεδρείας Τριτεύουσας Ρύθμισης που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο, ανά Επικουρική Υπηρεσία και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, της συνολικής ανάγκης για έκαστη Επικουρική Υπηρεσία. Επίσης, δύνανται να εφαρμόζονται περιορισμοί ως προς την ανάγκη για έκαστη Επικουρική Υπηρεσία ανά Λειτουργική Ζώνη ή γεωγραφική περιοχή. Γ) Για κάθε Μονάδα και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής πρέπει να ικανοποιούνται οι τεχνικοί περιορισμοί ως προς τη λειτουργία της Μονάδας, και ιδίως οι περιορισμοί που αφορούν την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή, τους ρυθμούς μεταβολής της παραγωγής, τους χρόνους παραμονής σε κατάσταση ή μεταβολής μεταξύ καταστάσεων. Κατά την κατάστρωση ορισμένων περιορισμών δύναται να λαμβάνεται υπόψη η προγραμματισμένη λειτουργία των Μονάδων κατά τις Περιόδους Κατανομής που προηγούνται της Ημέρας Κατανομής την οποία αφορά το Πρόγραμμα ΗΕΠ. «Ορισμένοι από τους προαναφερθέντες περιορισμούς ενδέχεται να επηρεάζουν τη διαχρονική αλληλεξάρτηση της ενέργειας που δύναται να παραχθεί από την ίδια μονάδα παραγωγής.» Δ) Το άθροισμα των ποσοτήτων ενέργειας για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής που αντιστοιχεί σε Προσφορές Έγχυσης από Εισαγωγές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς των Διασυνδέσεων για Εισαγωγή. Το άθροισμα των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχεί σε Δηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγή που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς των Διασυνδέσεων για Εξαγωγή. Στους περιορισμούς αυτούς λαμβάνεται υπόψη ο Πίνακας Δεσμεύσεων Διασυνδέσεων ώστε στο Πρόγραμμα ΗΕΠ να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε περίπτωση ίσης τιμής ενέργειας (Ευρώ ανά MWh) των Τ-ΠΕ ή των Τ-ΔΦ οι έχοντες μακροχρόνια δέσμευση ικανότητας μεταφοράς των Διασυνδέσεων έναντι εκείνων που διαθέτουν βραχυχρόνια αντίστοιχη δέσμευση. Εάν κατά την ίδια Περίοδο Κατανομής και για τον ίδιο Κόμβο Διασύνδεσης εντάσσονται Προσφορές Έγχυσης για Εισαγωγή και Δηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγή προσαυξάνεται καταλλήλως η διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς της υπόψη Διασύνδεσης. Ε) Εάν με βάση τη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος που εκπονεί ο Διαχειριστής του Συστήματος κατά τον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος εκτιμάται ότι για το επόμενο ημερολογιακό έτος δεν ικανοποιείται ο περιορισμός που προβλέπεται σχετικά με την ελάχιστη παραγωγή ενέργειας από τις Μονάδες του άρθρου 96 παράγραφος (2) περίπτωση (στ) στοιχείο (ββ) Ν. 4001/2011, προστίθεται ειδικός περιορισμός στο πρόβλημα. Οι αριθμητικές παράμετροι του περιορισμού αυτού καθώς και ο τρόπος εφαρμογής του στις Ημέρες Κατανομής του ημερολογιακού έτους καθορίζονται, μετά από έγκριση της ΡΑΕ, με βάση ειδική μελέτη πρόβλεψης την οποία εκπονεί ο Διαχειριστής του Συστήματος σχετικά με το Πρόγραμμα ΗΕΠ για το υπόψη ημερολογιακό έτος. ΣΤ) Η αναμενόμενη λειτουργία του Συστήματος πρέπει να ικανοποιεί τους Διαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος. Σε περίπτωση ενεργοποίησης Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος κατά την επίλυση του προβλήματος, η επίλυση γίνεται με την εφαρμογή του Μηχανισμού Επίλυσης ΗΕΠ ανά Λειτουργική Ζώνη του Συστήματος. Ζ) Η συνολική ποσότητα ενέργειας που εγχέεται από κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα εντός της Ημέρας Κατανομής πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από τη Μέγιστη Ημερήσια Έγχυση Ενέργειας στο Σύστημα της Μονάδας αυτής, όπως αυτή ορίζεται στη Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων της Μονάδας σύμφωνα με το Άρθρο 44. Η) Εάν για την ίδια Περίοδο Κατανομής συμπίπτουν αριθμητικά οι τιμές ενέργειας διαφορετικών Προσφορών Έγχυσης ή οι τιμές ενέργειας διαφορετικών Δηλώσεων Φορτίου ή οι τιμές ισχύος διαφορετικών Προσφορών Εφεδρειών για μία Επικουρική Υπηρεσία και οι αντίστοιχες ποσότητες ενέργειας ή ισχύος των Προσφορών ή Δηλώσεων αυτών δεν εντάσσονται στο σύνολό τους στο Πρόγραμμα ΗΕΠ, εφαρμόζονται οι κανόνες και διαδικασίες που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

4. Αποτέλεσμα της επίλυσης του προβλήματος ΗΕΠ είναι:

Α) Ο υπολογισμός των παρακάτω άγνωστων μεταβλητών του προβλήματος: (1) Ο συγχρονισμός ή μη έκαστης Μονάδας, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, ώστε να παρέχει ενέργεια, ή/και Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης, ή/και Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης, ή/και Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθμισης. (2) Οι ποσότητες ενέργειας, σε MWh, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ από τις Τιμολογούμενες Βαθμίδες Προσφορών Έγχυσης Τ-ΠΕ και από τις Τιμολογούμενες Βαθμίδες Δηλώσεων Φορτίου Τ-ΔΦ για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. (3) Οι ποσότητες Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθμισης, σε MW, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ από τις Τιμολογούμενες Βαθμίδες Προσφορών Πρωτεύουσας Εφεδρείας Τ-Π-ΠΕ. (4) Οι ποσότητες Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης, σε MW, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ από τις Τιμολογούμενες Βαθμίδες Προσφορών Δευτερεύουσας Εφεδρείας Τ-Π-ΔΕ. (5) Οι ποσότητες Εφεδρείας Τριτεύουσας Ρύθμισης, σε MW, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ, από συγχρονισμένες ή μη συγχρονισμένες Μονάδες. Β) Ο υπολογισμός των αριθμητικών τιμών της Οριακής Τιμής του Συστήματος, των Οριακών Τιμών Παραγωγής και των Μοναδιαίων Τιμών Πληρωμής για Επικουρικές Υπηρεσίες για κάθε Περίοδο Κατανομής. (1) Στην περίπτωση μη ενεργοποίησης των Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος, η Οριακή Τιμή του Συστήματος λαμβάνει για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής αριθμητική τιμή η οποία αντιστοιχεί στην οριακή μεταβολή του κοινωνικού πλεονάσματος που θα προέκυπτε από την οριακή αύξηση του φορτίου του Συστήματος τηρουμένων των περιορισμών του προβλήματος ΗΕΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι Οριακές Τιμές Παραγωγής λαμβάνουν για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής αριθμητική τιμή ίση με την Οριακή τιμή Συστήματος σε όλες τις Λειτουργικές Ζώνες. (2) Στην περίπτωση ενεργοποίησης των Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος, οι Οριακές Τιμές Παραγωγής καθορίζονται ανά Λειτουργική Ζώνη του Συστήματος, και λαμβάνουν για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής αριθμητική τιμή, η οποία αντιστοιχεί στην οριακή μεταβολή του κοινωνικού πλεονάσματος που θα προέκυπτε από την οριακή αύξηση του φορτίου του Συστήματος εντός της αντίστοιχης Λειτουργικής Ζώνης τηρουμένων των περιορισμών του προβλήματος ΗΕΠ. Η Οριακή Τιμή του Συστήματος λαμβάνει για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής αριθμητική τιμή ίση με τη σταθμισμένη, ως προς τη συνολική έγχυση ενέργειας σε κάθε Λειτουργική Ζώνη, μέση τιμή των Οριακών Τιμών Παραγωγής όλων των Λειτουργικών Ζωνών του Συστήματος. (3) Οι Μοναδιαίες Τιμές Πληρωμής για Επικουρικές Υπηρεσίες για κάθε Περίοδο Κατανομής υπολογίζονται ως εξής: Για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης και το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης η Μοναδιαία Τιμή Πληρωμής, ορίζεται διαφορετική για έκαστη από αυτές τις Επικουρικές Υπηρεσίες, και είναι ίση με τη μέγιστη τιμή (σε ?/MW) μεταξύ των Προσφορών Εφεδρειών για έκαστη Υπηρεσία, οι οποίες εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΗΕΠ για παροχή της Υπηρεσίας κατά την εν λόγω Περίοδο Κατανομής.

5. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης του ΗΕΠ λόγω αδυναμίας ικανοποίησης των περιορισμών της Παραγράφου 3 του παρόντος Άρθρου, η σειρά παραβίασης των περιορισμών κατά την επίλυση του ΗΕΠ είναι η κάτωθι. Η παραβίαση γίνεται εάν απαιτείται, διαφορετικά παραβιάζεται ο επόμενος περιορισμός: (1) Παραβιάζεται ο περιορισμός 3(Ε), εάν υπάρχει.

(2) Παραβιάζεται ο περιορισμός της Τριτεύουσας Εφεδρείας του Συστήματος, 3(Β). (3) Παραβιάζεται ο περιορισμός του ισοζυγίου ενέργειας κάθε Λειτουργικής Ζώνης του Συστήματος ή του Συστήματος συνολικά, 3(A). (4) Παραβιάζεται ο περιορισμός της Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας στο Σύστημα από Υδροηλεκτρική Μονάδα, 3 (Ζ). (5) Παραβιάζεται ο περιορισμός της Δευτερεύουσας Εφεδρείας του Συστήματος, 3(B). (6) Παραβιάζεται ο περιορισμός της Πρωτεύουσας Εφεδρείας του Συστήματος, 3(Β). (7) Παραβιάζονται οι τεχνικοί περιορισμοί των Μονάδων Παραγωγής, 3 (Γ). (8) Παραβιάζονται οι περιορισμοί των διαθέσιμων ικανοτήτων μεταφοράς των Διασυνδέσεων για εισαγωγές και εξαγωγές, 3 (Δ).

6. Σε περιπτώσεις παραβίασης περιορισμών του προβλήματος ΗΕΠ ο Λειτουργός της Αγοράς προβαίνει κατά την επίλυση του ΗΕΠ στις ακόλουθες ενέργειες: (1) Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο περιορισμός 3(Ε), ο Λειτουργός της Αγοράς αγνοεί την αρχική επίλυση του ΗΕΠ με παραβιάσεις (λύση Α), και επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδιακά τον περιορισμό έως ότου προκύψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β). Η λύση Β αποτελεί την οριστική επίλυση του ΗΕΠ, επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη εκκαθάριση. (2) Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο περιορισμός Τριτεύουσας Εφεδρείας Συστήματος, 3(Β), ο Λειτουργός της Αγοράς αγνοεί την αρχική επίλυση του ΗΕΠ με παραβιάσεις (λύση Α), και επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδιακά τον περιορισμό έως ότου προκύψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β). Η λύση Β αποτελεί την οριστική δημοσιεύσιμη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη εκκαθάριση. (3) Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Περιορισμός Ωριαίου Ισοζυγίου Ενέργειας κάθε Λειτουργικής Ζώνης του Συστήματος ή του Συστήματος συνολικά, 3(Α), ο Λειτουργός της Αγοράς θέτει ως Οριακές Τιμές Συστήματος και Οριακές Τιμές Παραγωγής Λειτουργικών Ζωνών αυτές που προκύπτουν από την αρχική επίλυση του ΗΕΠ με παραβιάσεις (λύση Α), αντικαθιστώντας τις αρνητικές τιμές με μηδέν (0) ?/MWh και τις μεγαλύτερες από την Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας τιμές, με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας. «Για τον καθορισμό του Προγραμματισμού Εγχύσεων -Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών, ο Λειτουργός της Αγοράς επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδιακά τον Περιορισμό Δευτερεύουσας Εφεδρείας Συστήματος έως ότου προκύψει επίλυση τον ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β).» Η προκύπτουσα σύνθετη λύση, ήτοι οι Οριακές Τιμές Συστήματος και Παραγωγής Λειτουργικών Ζωνών από τη λύση Α και ο Προγραμματισμός Εγχύσεων - Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών από τη λύση Β, αποτελεί την οριστική δημοσιεύσιμη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη εκκαθάριση. Στη συνέχεια και αμέσως ο Λειτουργός της Αγοράς: α) στην περίπτωση έλλειψης παραγωγής, συνυπολογίζοντας τις ποσότητες εισαγωγών για τις οποίες προσέθεσε Προσφορές Έγχυσης μετά τη λύση Α και τις τυχόν ποσότητες εγγυημένων εξαγωγών που περικόπηκαν με τη λύση Α, ανακοινώνει Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για το Σύστημα και το πρόγραμμα περικοπής φορτίου για την αντίστοιχη Ημέρα Κατανομής, β) στην περίπτωση περίσσειας παραγωγής, συνυπολογίζοντας τις ποσότητες εξαγωγών για τις οποίες έθεσε Δηλώσεις Φορτίου μετά την λύση Α και τις τυχόν ποσότητες εγγυημένων εισαγωγών που περικόπηκαν με την λύση Α, ανακοινώνει το πρόγραμμα περίσσειας παραγωγής για την αντίστοιχη Ημέρα Κατανομής. «Επίσης, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει το Διαχειριστή του Συστήματος ώστε αυτός να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης της έλλειψης ή περίσσειας παραγωγής.» (4) Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Περιορισμός Δευτερεύουσας Εφεδρείας Συστήματος, 3 (Β), ο Λειτουργός της Αγοράς θέτει ως Οριακές Τιμές Συστήματος αυτές που προκύπτουν από την αρχική επίλυση του ΗΕΠ με παραβιάσεις (λύση Α), αντικαθιστώντας τις μεγαλύτερες από την Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας τιμές με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, η Μοναδιαία Τιμή Πληρωμής για το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης ισούται με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς για Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης. Για τον καθορισμό του Προγραμματισμού Εγχύσεων - Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών, ο Διαχειριστής του Συστήματος επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδιακά τον Περιορισμό Δευτερεύουσας Εφεδρείας Συστήματος έως ότου προκύψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β). Αυτή η σύνθετη λύση, ήτοι οι Οριακές Τιμές Συστήματος από την λύση Α και ο Προγραμματισμός Εγχύσεων - Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών από την λύση Β, αποτελεί την οριστική δημοσιεύσιμη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη εκκαθάριση. Στη συνέχεια και αμέσως ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει το Διαχειριστή του Συστήματος με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο ώστε αυτός να κυρήξει Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για το Σύστημα και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της απαραίτητης Δευτερεύουσας Εφεδρείας. (5) Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Περιορισμός Πρωτεύουσας Εφεδρείας Συστήματος, 3 (Β), ο Λειτουργός της Αγοράς θέτει ως Οριακές Τιμές Συστήματος αυτές που προκύπτουν από την αρχική επίλυση του ΗΕΠ με παραβιάσεις (λύση Α), αντικαθιστώντας τις μεγαλύτερες από την Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας τιμές με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, Μοναδιαία Τιμή Πληρωμής για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης ισούται με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς για Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης. «Για τον καθορισμό του Προγραμματισμού Εγχύσεων -Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών, ο Λειτουργός της Αγοράς επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδιακά τον Περιορισμό Πρωτεύουσας Εφεδρείας Συστήματος έως ότου προκύψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β).» Αυτή η σύνθετη λύση, ήτοι οι Οριακές Τιμές Συστήματος (ΟΤΣ) από την λύση Α και ο Προγραμματισμός Εγχύσεων - Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών από την λύση Β, αποτελεί την οριστική δημοσιεύσιμη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη εκκαθάριση. Στη συνέχεια και αμέσως ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει το Διαχειριστή του Συστήματος με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο ώστε αυτός να κυρήξει Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για το Σύστημα και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της απαραίτητης Πρωτεύουσας Εφεδρείας. (6) Σε κάθε άλλη ενδεχόμενη περίπτωση η οποία δεν καλύπτεται ρητά στα παραπάνω, ο Λειτουργός της Αγοράς ενεργεί ανάλογα για την οριστική επίλυση του ΗΕΠ.

 

Αρθρο: 56

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Έλεγχος ενεργοποίησης Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος

 

Κείμενο Αρθρου

1. Στην περίπτωση ενεργοποίησης Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος κατά την εφαρμογή του Μηχανισμού Επίλυσης ΗΕΠ κατά το Άρθρο 55, ο Λειτουργός της Αγοράς εφαρμόζει το Μηχανισμό Επίλυσης ΗΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη το διαφορικό κόστος των Κατανεμόμενων Μονάδων αντί των αντίστοιχων Προσφορών Έγχυσης, και διαπιστώνει εάν ενεργοποιούνται οι Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς του Συστήματος κατά την επίλυση αυτή.

2. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ενώ ενεργοποιούνται οι Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς του Συστήματος κατά την εφαρμογή του Μηχανισμού Επίλυσης ΗΕΠ με βάση τις Προσφορές Έγχυσης, δεν ενεργοποιούνται κατά την εφαρμογή του Μηχανισμού Επίλυσης ΗΕΠ με βάση το διαφορικό κόστος των Κατανεμόμενων Μονάδων, συντρέχει περίπτωση οικονομικής ενεργοποίησης Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος, και ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει σχετικά τη ΡΑΕ.

3. Η ΡΑΕ ελέγχει τις περιπτώσεις οικονομικής ενεργοποίησης Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος, και ιδίως ως προς τη συστηματικότητά τους, ενόψει τυχόν επιβολής κυρώσεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

 

Αρθρο: 57

Ημ/νία: 15.10.2013

Τίτλος Αρθρου
Χρονοδιάγραμμα ΗΕΠ

Σχόλια
- Το παρόν τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.4 της απόφασης 461/2013/07.10.2013 (ΦΕΚ Β' 2593/15.10.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Έως μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά μετά τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής, ο Λειτουργός της Αγοράς:

1) Καταρτίζει το Πρόγραμμα ΗΕΠ κατά το Άρθρο 52.

2) Κοινοποιεί στο Διαχειριστή του Συστήματος και δημοσιεύει στον ιστότοπό του το Πρόγραμμα ΗΕΠ.

2. Αμέσως μετά, ο Λειτουργός της Αγοράς κοινοποιεί σε όσους υπέβαλαν αποδεκτές Προσφορές Έγχυσης, Προσφορές Εφεδρειών και Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου το τμήμα του Προγράμματος ΗΕΠ που τους αφορά. Δεν αποστέλλεται ανάλογη κοινοποίηση σε όσους υπέβαλαν Μη Τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης ή Μη Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου, οι ποσότητες ενέργειας των οποίων έχουν ληφθεί ως δεδομένες για την κατάρτιση του ΗΕΠ. H κοινοποίηση δεν συνιστά Εντολή Κατανομής και αποτελεί ειδοποίηση προς τον παραλήπτη ώστε αυτός να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε κατά το δυνατόν να πραγματοποιήσει την Προσφορά Έγχυσης, την Προσφορά Εφεδρειών ή την Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου κατά την Ημέρα Κατανομής».

 

Αρθρο: 58

Ημ/νία: 15.10.2013

Τίτλος Αρθρου
Λογαριασμοί Εκκαθάρισης ΗΕΠ

Σχόλια
- Το παρόν τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.5 της απόφασης 461/2013/07.10.2013 (ΦΕΚ Β' 2593/15.10.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κάθε Συμμετέχων οφείλει:

Α) Να τηρεί τραπεζικό λογαριασμό στο πλαίσιο του ΗΕΠ σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα (Λογαριασμός Συμμετέχοντα).

Β) Να διατηρεί σε ισχύ, καθ' όλη τη διάρκεια συμμετοχής του στον ΗΕΠ, εξουσιοδότηση προς το Λειτουργό της Αγοράς, η οποία ισχύει και για τον εξουσιοδοτημένο από το Λειτουργό της Αγοράς Φορέα Εκκαθάρισης ΗΕΠ, για την εκτέλεση τραπεζικών πράξεων σχετικά με τον Λογαριασμό του, σύμφωνα με τις αποδεκτές Προσφορές Έγχυσης ή Δηλώσεις Φορτίου που υποβάλλει.

Γ) Να ενημερώνει αυθημερόν το Λειτουργό της Αγοράς σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή οποιουδήποτε στοιχείου του Λογαριασμού του, υποβάλλοντας έγγραφη βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος.

Δ) Να ορίσει εκπροσώπους επικοινωνίας με το Λειτουργό της Αγοράς για όλα τα θέματα Επίλυσης του ΗΕΠ, τα θέματα Εκκαθάρισης στο πλαίσιο του ΗΕΠ, και τα θέματα Λογιστηρίου.

2. Η ενεργοποίηση του Λογαριασμού Συμμετέχοντα, η οποία βεβαιώνεται από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, και η εξουσιοδότηση του στοιχείου Β' της παραγράφου (1) του παρόντος ʼρθρου, αποτελούν προϋποθέσεις για την αποδοχή της εγγραφής του Συμμετέχοντα στο Μητρώο Συμμετεχόντων. Για τους σκοπούς της Εκκαθάρισης, κάθε Λογαριασμός Συμμετέχοντα λαμβάνει από το Λειτουργό της Αγοράς ένα κωδικό αριθμό, ο οποίος είναι μοναδικός, τηρείται από το Λειτουργό της Αγοράς και δεν μεταβάλλεται. Ο Λειτουργός της Αγοράς αναγνωρίζει τον Συμμετέχοντα κατά πρώτο λόγο από τον κωδικό αριθμό και κατά δεύτερο από τα στοιχεία αναγνώρισης του Λογαριασμού του.

3. Μετά από Διαγραφή Συμμετέχοντα από το Μητρώο Συμμετεχόντων και μετά την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών αυτού, παύουν να διενεργούνται πιστώσεις ή χρεώσεις σε σχέση με το Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ στο Λογαριασμό Συμμετέχοντα».

 

Αρθρο: 59

Ημ/νία: 15.10.2013

Τίτλος Αρθρου
Υπολογισμός Πληρωμών και Εισπράξεων

Σχόλια
- Η εντός "" παρ.7 του παρόντος τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ.18 της υπ΄αριθμ.53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013). ======================================================= - Το παρόν τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.6 της απόφασης 461/2013/07.10.2013 (ΦΕΚ Β' 2593/15.10.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι πιστώσεις ή χρεώσεις κάθε Συμμετέχοντα υπολογίζονται ημερησίως, με βάση τις αποδεκτές Προσφορές Έγχυσης και τις Δηλώσεις Φορτίου του, οι οποίες εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΗΕΠ μιας Ημέρας Κατανομής.

2. Συμμετέχων που υποβάλλει Προσφορά Έγχυσης η οποία μερικά ή ολικά εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ, πιστώνεται για κάθε Περίοδο Κατανομής το ποσό σε Ευρώ που προκύπτει από την τιμολόγηση στην Οριακή Τιμή του Συστήματος της ποσότητας ενέργειας σε MWh από την Προσφορά Έγχυσης η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ. Η πίστωση του Συμμετέχοντα p, για την Προσφορά Έγχυσης u , υπολογίζεται για την Περίοδο Κατανομής t, ως εξής:

DAERp,u,t = DASMPt Χ DAIOu,p,t όπου:

DAERp,u,t η πίστωση του Συμμετέχοντα p, για την Προσφορά Έγχυσης u , για την Περίοδο Κατανομής t, σε Ευρώ.

DASMP1 η Οριακή Τιμή Συστήματος για την Περίοδο Κατανομής t της υπόψη Ημέρας Κατανομής, σε Ευρώ ανά MWh.

DAIOu,p,t η ποσότητα ενέργειας σε MWh από την Προσφορά Έγχυσης u η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ και αντιστοιχεί στον Συμμετέχοντα p για την Περίοδο Κατανομής t της Ημέρας Κατανομής μετά την αναπροσαρμογή της ώστε να συνεκτιμηθούν οι απώλειες του Συστήματος που αντιστοιχούν στην Προσφορά Έγχυσης u .

3. Στην περίπτωση που κατά την επίλυση του προβλήματος ΗΕΠ προκύπτουν Οριακές Τιμές Παραγωγής ανά Λειτουργική Ζώνη του Συστήματος οι οποίες είναι διάφορες μεταξύ τους, και για τις Περιόδους Κατανομής της Ημέρας Κατανομής που ισχύει η διαφοροποίηση αυτή, οι Συμμετέχοντες που υπέβαλαν Προσφορά Έγχυσης η οποία μερικά ή ολικά εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΗΕΠ, πιστώνονται ή χρεώνονται πρόσθετα ποσά. Η πρόσθετη πίστωση ή χρέωση έκαστου Συμμετέχοντα p, για την

Προσφορά Έγχυσης u , υπολογίζεται για την Περίοδο Κατανομής t ως εξής:

DAARPp,u,t =(DAPMPz,t - DASMPt) x DAIOu,p,t

όπου:

DAARPp,u,t η πρόσθετη πίστωση ή χρέωση έκαστου Συμμετέχοντα p, για την Προσφορά Έγχυσης u , για την Περίοδο Κατανομής t, σε Ευρώ. Στην περίπτωση που η αριθμητική τιμη του DAARPp,u,t είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη του μηδενός, ο Συμμετέχων πιστώνεται ή χρεώνεται αντίστοιχα το πρόσθετο ποσό DAARPp,u,t.

DAPMPz,t η Οριακή Τιμή Παραγωγής της Λειτουργικής Ζώνης Z του Συστήματος όπου αντιστοιχεί η Προσφορά Έγχυσης u , κατά την Περίοδο Κατανομής t της υπόψη Ημέρας Κατανομής, σε Ευρώ ανά MWh.

4. Το συνολικό ποσό πρόσθετης πίστωσης ή χρέωσης έκαστου Συμμετέχοντα, για μία Ημέρα Κατανομής υπολογίζεται ως το άθροισμα των πρόσθετων πιστώσεων ή χρεώσεων για τον ίδιο Συμμετέχοντα για όλες τις Περιόδους Κατανομής της υπόψη Ημέρας Κατανομής, και όλες τις Προσφορές Έγχυσης οι οποίες εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΗΕΠ.

5. Συμμετέχων που υποβάλλει Δήλωση Φορτίου, η οποία μερικά ή ολικά εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ, χρεώνεται για κάθε Περίοδο Κατανομής, το ποσό σε Ευρώ που προκύπτει από την τιμολόγηση στην Οριακή Τιμή του Συστήματος της ποσότητας ενέργειας σε MWh από τη Δήλωση Φορτίου που εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ. Το ποσό που χρεώνεται ο Συμμετέχων p για τη Δήλωση Φορτίου u η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ για μία Περίοδο Κατανομής t υπολογίζεται ως εξής:

DAEPp,u,t = DASMPt X DAODp,u,t όπου:

DAEPput χρέωση του Συμμετέχοντα p για τη Δήλωση Φορτίου u η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ για μία Περίοδο Κατανομής t, σε Ευρώ.

DAODp u t η ποσότητα ενέργειας σε MMWh από τη Δήλωση Φορτίου u η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΗΕΠ και αντιστοιχεί στον Συμμετέχοντα p για την Περίοδο Κατανομής t, μετά την αναπροσαρμογή της ώστε να συνεκτιμηθούν οι απώλειες του Δικτύου που αντιστοιχούν στη Δήλωση Φορτίου u .

6. Η ημερήσια πίστωση ή χρέωση κάθε Συμμετέχοντα για μία Ημέρα Κατανομής υπολογίζεται ως το άθροισμα των πιστώσεων ή χρεώσεων του για όλες τις Περιόδους Κατανομής της υπόψη Ημέρας Κατανομής.

7. Ειδικά οι πιστώσεις των Προσφορών Έγχυσης από Συμβεβλημένες Μονάδες Επικουρικών Υπηρεσιών, τιμολογούνται από τον Λειτουργό της Αγοράς προς τον Διαχειριστή του Συστήματος, ο οποίος τηρεί σχετικό λογαριασμό κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

8. Η Εκκαθάριση ΗΕΠ δεν περιλαμβάνει πιστώσεις ή χρεώσεις για παροχή Εφεδρειών, Επικουρικών Υπηρεσιών, προγραμμάτων διορθώσεων διαφορών των ροών φορτίου στις διασυνδέσεις, προγραμμάτων ανταλλαγών του Διαχειριστή του Συστήματος και επιστροφών αυτών, καθώς και για Εκκαθάριση Αποκλίσεων ή για άλλες αιτίες εκτός των προβλεπομένων στο παρόν Κεφάλαιο του παρόντος Κώδικα. Οι πιστώσεις ή χρεώσεις για παροχή Εφεδρειών, Επικουρικών Υπηρεσιών, προγραμμάτων διορθώσεων διαφορών των ροών φορτίου στις διασυνδέσεις, προγραμμάτων ανταλλαγών του Διαχειριστή του Συστήματος και επιστροφών αυτών καθώς και για Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος».

 

Αρθρο: 60

Ημ/νία: 15.10.2013

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία Εκκαθάρισης & Διακανονισμού Συναλλαγών ΗΕΠ

Σχόλια
- Το παρόν τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.7 της απόφασης 461/2013/07.10.2013 (ΦΕΚ Β' 2593/15.10.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1.Η Εκκαθάριση του ΗΕΠ γίνεται ημερησίως και περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Α) Ο Λειτουργός της Αγοράς υπολογίζει για κάθε Συμμετέχοντα τις πιστώσεις και χρεώσεις που του αναλογούν, σύμφωνα με τις αποδεκτές Προσφορές Έγχυσης και Δηλώσεις Φορτίου που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΗΕΠ. Μετά τον υπολογισμό των πιστώσεων και χρεώσεων για κάθε Συμμετέχοντα στον ΗΕΠ, ο Λειτουργός της Αγοράς καταγράφει τις πιστώσεις και χρεώσεις αυτές χωριστά για κάθε Συμμετέχοντα σε Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης, η οποία κοινοποιείται στους Συμμετέχοντες κατά το τμήμα που αφορά κάθε έναν από αυτούς, τριάντα (30) λεπτά μετά τη δημοσίευση του Προγράμματος ΗΕΠ.

Β) Εντός προθεσμίας τριάντα (30) λεπτών της ώρας από την κοινοποίηση της Κατάστασης Αρχικής Εκκαθάρισης, οι Συμμετέχοντες δικαιούνται να υποβάλουν τεκμηριωμένες αντιρρήσεις προς το Λειτουργό της Αγοράς.

Γ) Εντός τριάντα (30) λεπτών της ώρας μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο Λειτουργός της Αγοράς αποφαίνεται επί τυχόν αντιρρήσεων, οριστικοποιεί τις πιστώσεις και χρεώσεις για κάθε Συμμετέχοντα στον ΗΕΠ και καταγράφει τα ποσά αυτά χωριστά για κάθε Συμμετέχοντα σε Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης, η οποία κοινοποιείται στους Συμμετέχοντες κατά το τμήμα που αφορά κάθε έναν από αυτούς.

Δ) Η Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης κοινοποιείται στο Φορέα Εκκαθάρισης ΗΕΠ, στον οποίο ο Λειτουργός της Αγοράς δίδει εντολή να προβεί στις τραπεζικές πράξεις που αντιστοιχούν σε χρεώσεις και πιστώσεις των Λογαριασμών Συμμετεχόντων.

Ε) Μετά τη λήψη της σχετικής εντολής και οπωσδήποτε αυθημερόν, ο Φορέας Εκκαθάρισης πραγματοποιεί τις τραπεζικές πράξεις που αντιστοιχούν στις χρεώσεις και πιστώσεις που προβλέπονται στην Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης και ενημερώνει σχετικά το Λειτουργό της Αγοράς.

2. Η Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης και η Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης αναφέρονται σε μία Ημέρα Κατανομής και περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

Α) Τη χρέωση κάθε Συμμετέχοντα για κάθε Δήλωση Φορτίου χωριστά, για κάθε Περίοδο Κατανομής της υπόψη Ημέρας Κατανομής καθώς και την ημερήσια χρέωση για την υπόψη Ημέρα Κατανομής.

Β) Την πίστωση κάθε Συμμετέχοντα για κάθε Προσφορά Έγχυσης χωριστά, για κάθε Περίοδο Κατανομής της υπόψη Ημέρας Κατανομής καθώς και την ημερήσια πίστωση για την υπόψη Ημέρα Κατανομής.

Γ) Στην περίπτωση που κατά την επίλυση του προβλήματος ΗΕΠ προκύπτουν Οριακές Τιμές Παραγωγής ανά Λειτουργική Ζώνη του Συστήματος διάφορες μεταξύ τους, η πρόσθετη πίστωση ή χρέωση κάθε Συμμετέχοντα για κάθε Προσφορά Έγχυσης χωριστά, για κάθε Περίοδο Κατανομής της υπόψη Ημέρας Κατανομής, καθώς και η ημερήσια πίστωση ή χρέωση για την υπόψη Ημέρα Κατανομής.

Δ) Πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν τις δραστηριότητες κάθε Συμμετέχοντα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των χρεοπιστώσεων.

3. Ο Διακανονισμός των Συναλλαγών του ΗΕΠ, ήτοι οι πληρωμές και οι εισπράξεις μέσω τραπεζικών πράξεων, πραγματοποιούνται με βάση τις χρεοπιστώσεις της Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης του ΗΕΠ.

4. Οι πληρωμές και οι εισπράξεις, πραγματοποιούνται αυθημερόν μέσω τραπεζικών πράξεων, δηλαδή χρεώσεων και πιστώσεων των Λογαριασμών Συμμετεχόντων, κατόπιν εντολών, οι οποίες εκδίδονται από το Λειτουργό της Αγοράς το αργότερο πέντε (5) ώρες μετά την κατάρτιση του Προγράμματος ΗΕΠ. Για τον προσδιορισμό του ύψους των εισπράξεων και πληρωμών και την πραγματοποίηση των σχετικών τραπεζικών πράξεων, ο Λειτουργός της Αγοράς χρησιμοποιεί το Σύστημα Εκκαθάρισης ΗΕΠ, το οποίο αποτελεί μέρος του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το Σύστημα Εκκαθάρισης ΗΕΠ συνδέεται με το Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς σχετικά με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων και τους Λογαριασμούς τους.

5. Επιτρέπεται συμψηφισμός πληρωμών και εισπράξεων που αναφέρονται στις Καταστάσεις Τελικής Εκκαθάρισης και αφορούν τον ίδιο Συμμετέχοντα.

6. Οι πιστώσεις και χρεώσεις εξοφλούνται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας κατά τους όρους του παρόντος Κώδικα ανεξαρτήτως ενστάσεων ή υπαγωγής σε εξώδικη ή δικαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών, με εξαίρεση τη λήψη προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης από τα αρμόδια δικαστήρια.

7. Για την εξόφληση των χρεώσεων που του αναλογούν, κάθε Συμμετέχων οφείλει να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να πραγματοποιηθεί η τραπεζική πράξη της χρέωσης του Λογαριασμού Συμμετέχοντα, εντός προθεσμίας μίας (1) ώρας από την κοινοποίηση της Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης.

8. Εάν μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο Λογαριασμός Συμμετέχοντα δεν διαθέτει επαρκές χρηματικό ποσό ως υπόλοιπο του Λογαριασμού ώστε να πραγματοποιηθεί η σχετική τραπεζική πράξη χρέωσης που αντιστοιχεί στην Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης, τεκμαίρεται αδυναμία του Συμμετέχοντα ως προς την καταβολή των σχετικών ποσών. Το σύνολο των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν σε αδυναμία καταβολής από Συμμετέχοντα, συνιστά Έλλειμμα Συναλλαγών για την αντίστοιχη Ημέρα Κατανομής.

9. Σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης χρεώσεων, ο Λειτουργός της Αγοράς κοινοποιεί στον Συμμετέχοντα πράξη καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ σύμφωνα με το ʼρθρο 3, ενημερώνει σχετικά τον Διαχειριστή του Συστήματος με κάθε πρόσφορο τρόπο, ενημερώνει σχετικά τους Πελάτες του Συμμετέχοντα με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά του Εκπροσώπου Φορτίου και των Πελατών που αντιστοιχούν στον Εκπρόσωπο Φορτίου προκειμένου να ανακτήσει κάθε οφειλή και κάθε ζημία που αντιστοιχεί στη Δήλωση Φορτίου.

10. Τυχόν αδυναμία καταβολής δεν αναστέλλει ούτε εμποδίζει την εξέλιξη της διαδικασίας Εκκαθάρισης ΗΕΠ και την πραγματοποίηση των σχετικών τραπεζικών πράξεων. Για το σκοπό αυτό, ο Λειτουργός της Αγοράς ειδοποιεί τον Φορέα Κάλυψης, ώστε αυτός να καλύψει το Έλλειμμα Συναλλαγών.

11. Μετά την ολοκλήρωση των τραπεζικών πράξεων και εντός προθεσμίας έξι (6) ωρών από τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής, ο Λειτουργός της Αγοράς αποστέλλει χωριστά σε κάθε Συμμετέχοντα, που εξόφλησε νομίμως τις οφειλές του, παραστατικό εξοφλήσεως με τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Τα ποσά των χρεώσεων και πιστώσεων που τον αφορούν και τα οποία έχουν τακτοποιηθεί.

Β) Περαιτέρω στοιχεία τα οποία καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας».

 

Αρθρο: 61

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Έλλειμμα Συναλλαγών

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όταν συντρέχει σύμφωνα με την Εκκαθάριση ΗΕΠ Έλλειμμα Συναλλαγών, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει σχετικά τους Εκπροσώπους Φορτίου προσδιορίζοντας το ποσό του ελλείμματος, το οποίο συνιστά το Προσωρινό Έλλειμμα ΗΕΠ για συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής, και υπολογίζει το ύψος του Προσωρινού Έκτακτου Κόστους Κάλυψης λαμβάνοντας υπόψη τη σύμβαση με τον Φορέα Κάλυψης, αν έχει συναφθεί. Με τη σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ, οι Συμμετέχοντες Εκπρόσωποι Φορτίου αποδέχονται ότι το Προσωρινό Έκτακτο Κόστος Κάλυψης επιμερίζεται στους Εκπροσώπους Φορτίου αναλογικά προς τις συνολικές ποσότητες ενέργειας του ΗΕΠ τις οποίες προμηθεύουν στην Ελλάδα και τις εξαγωγές που διενεργούν κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος. Για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου προσδιορίζεται το Αντίτιμο Έκτακτου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης. Στη σχετική ειδοποίηση πληρωμής, την οποία κοινοποιεί ο Λειτουργός της Αγοράς στους Εκπροσώπους Φορτίου, προσδιορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος πληρωμής. Ο Λειτουργός της Αγοράς προβαίνει στην έκδοση των εντολών για την εκτέλεση της πληρωμής αυτής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του Αντίτιμου Έκτακτου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης, ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ του οφειλέτη.

2. Στο τέλος κάθε εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, ο Λειτουργός της Αγοράς προβαίνει στην εκκαθάριση των λογαριασμών που αφορούν κάθε περίπτωση Ελλείμματος Συναλλαγών που έλαβε χώρα κατά το τρέχον και τα προηγούμενα εξάμηνα. Χρηματικά ποσά, τα οποία εισέπραξε ο Λειτουργός της Αγοράς για συγκεκριμένη περίπτωση Ελλείμματος Συναλλαγών κατά τα υπόψη εξάμηνα, λογίζονται ως πιστώσεις και αφαιρούνται από το αντίστοιχο Έκτακτο Κόστος Κάλυψης. Εάν το υπόλοιπο παραμένει χρεωστικό ή εάν έχει παρέλθει διετία από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το Έλλειμμα Συναλλαγών, το Έκτακτο Κόστος Κάλυψης χαρακτηρίζεται Οριστικό, και ο λογαριασμός του Ελλείμματος Συναλλαγών κλείνει. Εάν στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας εκκαθάρισης προκύπτει ότι το άθροισμα των Αντιτίμων Έκτακτου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης που καταβλήθηκαν είναι μικρότερο των συνολικών εισπράξεων τις οποίες διενεργεί ο Λειτουργός της Αγοράς για την κάλυψη του συγκεκριμένου Ελλείμματος Συναλλαγών, η διαφορά επιστρέφεται με εντολή του Λειτουργού της Αγοράς στους Συμμετέχοντες αναλογικά με τα ποσά που έχουν καταβάλει για την κάλυψή του.

 

Αρθρο: 62

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Προδιαγραφές και Έγκριση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, περιλαμβάνει το Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Δηλώσεων ΗΕΠ, το Μηχανισμό Πρόβλεψης του Φορτίου, των Αναγκών Εφεδρειών και των Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος, το Σύστημα Επίλυσης ΗΕΠ, το Σύστημα Εκκαθάρισης ΗΕΠ, το Σύστημα Επίλυσης και Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων, το Σύστημα του Μηχανισμού Επαρκούς Ισχύος, το Σύστημα Χρεοπιστώσεων των Λογιστικών Λογαριασμών της Εκκαθάρισης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, το Σύστημα Επικοινωνιών με τους Συμμετέχοντες και τις βάσεις δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία όλων των ανωτέρω, περιλαμβανομένων επίσης του Μητρώου Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς, του Μητρώου Μονάδων, του Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου, του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Φορτίου και Εγχύσεως, του Πίνακα Διαθέσιμης Ισχύος, του Μητρώου Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) και του Μητρώου Συμβάσεων Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΣΔΙ). Ο Διαχειριστής του Συστήματος επιλέγει, εγκαθιστά, λειτουργεί και συντηρεί Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας έτσι ώστε να είναι συμβατό με τις λειτουργίες που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα και στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και τις προδιαγραφές που προβλέπονται στα Εγχειρίδια που καθορίζονται σε αυτούς.

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει την πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής ενέργειας στο Λειτουργό της Αγοράς βάσει σχετικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.

3. Το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει να υποστηρίζει τις κοινά παραδεκτές αρχές της καλής συναλλακτικής πρακτικής, στηρίζεται σε σύγχρονη και δόκιμη τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών και διασφαλίζει αδιάλειπτη λειτουργία και υψηλή αξιοπιστία.

4. Οι βάσεις δεδομένων του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας προστατεύονται με ειδικό σύστημα ασφαλείας το οποίο αποκλείει την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε εμπιστευτικές πληροφορίες. Το σύστημα ασφαλείας διασφαλίζει τη διαβάθμιση των εμπιστευτικών πληροφοριών και την πρόσβαση σε αυτές από εξουσιοδοτημένους χρήστες σε προκαθορισμένες ώρες της ημέρας με προσωπικό κωδικό ασφαλείας, καθώς και την αδιάβλητη καταγραφή των κινήσεων πρόσβασης στο Σύστημα από κάθε εξουσιοδοτημένο χρήστη. Το ίδιο σύστημα διασφαλίζει τη μη διαγραφή πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων.

5. Το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας διαθέτει εφεδρικό σύστημα το οποίο λειτουργεί σε ανεξάρτητο ηλεκτρονικό σύστημα, διαθέτει κατάλληλο σύστημα ασφαλείας και συγχρονίζεται με το κύριο σύστημα ως προς την πληρότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών. Το εφεδρικό σύστημα τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση προσωρινής διακοπής ή δυσλειτουργίας του κύριου συστήματος. Σε κάθε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω της οποίας δεν είναι δυνατή η καταχώρηση πληροφορίας ή η πρόσβαση σε ήδη καταχωρηθείσες πληροφορίες από τον Λειτουργό της Αγοράς, τον Διαχειριστή του Συστήματος ή τους Συμμετέχοντες, ο υπεύθυνος καταχώρησης της πληροφορίας υποχρεούται να διαβιβάζει άμεσα τη σχετική πληροφορία στον/ στους λήπτη/ες αυτής με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

Αρθρο: 63

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Χρήση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από τον Διαχειριστή και τον Λειτουργό της Αγοράς

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Λειτουργός της Αγοράς χρησιμοποιεί το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας αποκλειστικά και μόνο για την επίλυση του προβλήματος ΗΕΠ και για την Εκκαθάριση ΗΕΠ.

2. Η χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από το Λειτουργό της Αγοράς διέπεται από τους κανόνες που ορίζονται στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή του Συστήματος. Σε περίπτωση μη σωστής λειτουργίας του Συστήματος ή αδυναμίας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Λειτουργού της Αγοράς και Διαχειριστή του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να αποκαταστήσει τη σωστή λειτουργία το γρηγορότερο δυνατόν, ώστε να μη δημιουργηθεί ασυνέπεια στις υποχρεώσεις του Λειτουργού της Αγοράς προς τους Συμμετέχοντες.

 

Αρθρο: 64

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Επικοινωνία Διαχειριστή του Συστήματος, Λειτουργού της Αγοράς και Συμμετεχόντων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η επικοινωνία μεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς, του Διαχειριστή του Συστήματος και των Συμμετεχόντων και ιδίως κάθε κοινοποίηση ή υποβολή εγγράφων που αναφέρεται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τον τύπο και τη διαδικασία που προβλέπεται από το Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. Κάθε μέρος είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών ή κοινοποιεί με άλλο τρόπο στο άλλο μέρος βάσει του παρόντος Κώδικα και του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

2. Προσφορές Έγχυσης, Προσφορές Εφεδρειών, Δηλώσεις Φορτίου και Δηλώσεις Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες μέσω του Συστήματος Προσφορών και Δηλώσεων που αποτελεί μέρος του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Από την έναρξη υποβολής μέχρι τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες από τον Λειτουργό της Αγοράς, τον Διαχειριστή του Συστήματος ή τους Συμμετέχοντες. Ο Λειτουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής του Συστήματος αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες μετά τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής σύμφωνα με το άρθρο 68.

3. Το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας εκδίδει αυτομάτως αποδεικτικά λήψης της επικοινωνίας τα οποία αποστέλλονται άμεσα στο Λειτουργό της Αγοράς και στους Συμμετέχοντες μέσω του Συστήματος Επικοινωνίας.

4. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής βλάβης του Συστήματος Επικοινωνίας, ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να ενημερώνει άμεσα τους Συμμετέχοντες, αποστέλλοντας σχετική κοινοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος περαιτέρω επικοινωνίας και ο προβλεπόμενος χρόνος αποκατάστασης της βλάβης. Στην περίπτωση αυτή και μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, κάθε μέρος υποχρεούται να προβεί με κάθε πρόσφορο μέσο στην κοινοποίηση ή υποβολή των σχετικών εγγράφων. Αμέσως μετά την αποκατάσταση της βλάβης, ο Διαχειριστής του Συστήματος ειδοποιεί ηλεκτρονικά το Λειτουργό της Αγοράς και τους Συμμετέχοντες.

5. Η ανταλλαγή δεδομένων μη εμπιστευτικού χαρακτήρα μεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή του Συστήματος καθώς και μεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς και των Συμμετεχόντων μπορεί να διεξάγεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά η ηλεκτρονική αλληλογραφία. Σε κάθε περίπτωση υπερισχύει η επικοινωνία μέσω του Συστήματος Επικοινωνίας, εφόσον αυτό δεν βρίσκεται σε κατάσταση βλάβης.

 

Αρθρο: 65

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Υποστήριξη Συμμετεχόντων

 

Κείμενο Αρθρου

Ο Λειτουργός της Αγοράς φροντίζει για την εκπαίδευση των Συμμετεχόντων σχετικά με το τμήμα του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που αφορά την επίλυση του προβλήματος ΗΕΠ, και τους παρέχει, σε συνεργασία με το Διαχειριστή του Συστήματος, υποστήριξη και οδηγίες ώστε αυτοί να προμηθευτούν το κατάλληλο συμβατό σύστημα χρήστη για την επικοινωνία με το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

Αρθρο: 66

Ημ/νία: 28.02.2013

Τίτλος Αρθρου
Έλεγχος Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σχόλια
- Η εντός " " πρώτη περίοδος της παρ.2 του παρόντος τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ.19 της υπ΄αριθμ.53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κάθε Συμμετέχων δικαιούται να έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα Κώδικα, στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και στα σχετικά τους Εγχειρίδια. Δεν επιτρέπεται πρόσβαση σε στοιχεία και δεδομένα τα οποία έχουν εμπορικά εμπιστευτικό χαρακτήρα ή που μπορεί να δημιουργήσουν αθέμιτο εμπορικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ορισμένο Συμμετέχοντα λόγω του περιεχομένου τους ή του χρονικού σημείου κατά το οποίο γνωστοποιήθηκαν. Στο Εγχειρίδιο καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το περιεχόμενο στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ κατά το παρελθόν, καθώς και ο τρόπος δημοσιοποίησης των στατιστικών αυτών πληροφοριών από το Λειτουργό της Αγοράς.

«2. Το λογισμικό του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας πιστοποιείται από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο οίκο σχετικά με την καταλληλότητα και τη συμβατότητά του με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και των σχετικών Εγχειριδίων τους, καθώς και τη διασφάλιση των εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.» Η πιστοποίηση αυτή διενεργείται κάθε φορά που τροποποιείται ουσιωδώς το λογισμικό. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μεριμνά σχετικά με τη δημοσιοποίηση της πιστοποίησης αυτής.

 

Αρθρο: 67

Ημ/νία: 28.02.2013

Τίτλος Αρθρου
Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Λειτουργού της Αγοράς και Διαχειριστή του Συστήματος

Σχόλια
-Τα εντός " " 14 έως και 18 σημεία του εδαφίου Α΄της παρ.2 του παρόντος τίθενται όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 20 της υπ΄αριθμ. 53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Λειτουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής του Συστήματος συνεργάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος για την ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και παρέχουν μεταξύ τους κάθε εύλογη συνδρομή για την υποστήριξη των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων τους. Υποχρεούνται επίσης να παρέχουν ο ένας στο άλλον τις πληροφορίες με τον τρόπο και εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα, στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, και στα σχετικά τους Εγχειρίδια.

2. Στα πλαίσια αυτά, ο Λειτουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής του Συστήματος συνάπτουν τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών στη οποία ρυθμίζονται ιδίως οι λεπτομέρειες για τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από το Λειτουργό της Αγοράς. Ο Λειτουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής του Συστήματος ανταλλάσσουν ιδίως τα κάτωθι δεδομένα και πληροφορίες: Α) Ο Διαχειριστής του Συστήματος ενημερώνει το Λειτουργό της Αγοράς μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα κάτωθι, σύμφωνα με το Άρθρο 14 παράγραφος (1) του παρόντος Κώδικα: 1) για το Μητρώο Μονάδων και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ' αυτό, περιλαμβανομένων των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών των Μονάδων και των εγκεκριμένων Εξαιρέσεων στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά των Μονάδων, 2) για τις προβλέψεις του σχετικά με τις Εγχύσεις από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, 3) για τις συμβάσεις των Συμβεβλημένων Μονάδων Επικουρικών Υπηρεσιών, 4) για τους Διαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος, 5) για την Πρόβλεψη Φορτίου,

6) για τις ανάγκες παροχής Πρωτεύουσας, Δευτερεύουσας και Τριτεύουσας Εφεδρείας Συστήματος, 7) για τη συμμόρφωση ή όχι των Εκπροσώπων Φορτίου με την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος, 8) για τον Πίνακα Δεσμεύσεων των Διασυνδέσεων, που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των σχετικών δημοπρασιών, βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων και για τις ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν σε επιβεβαιωμένες δηλώσεις χρήσης μακροχρονίων δικαιωμάτων στις διασυνδέσεις, 9) για τα συμπεράσματα της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος που διενεργεί ο Διαχειριστής του Συστήματος, προκειμένου να υπολογιστούν οι αριθμητικές τιμές των Συντελεστών Προσδιορισμού Κάλυψης, κατά το Άρθρο 22 παράγραφος (2), 10) για τις περιπτώσεις, εντός του χρόνου ισχύος μίας Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας, σε περίπτωση που ενημερωθεί ο Διαχειριστής του Συστήματος από κάτοχο άδειας παραγωγής σχετικά με το χρόνο αποκατάστασης της λειτουργίας μιας Μονάδας και υποβληθεί τροποποιημένη Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας της Μονάδας, κατά το Άρθρο 39 παράγραφος (3), 11) για τις περιπτώσεις ακύρωσης Δήλωσης Μερικής ή Ολικής μη Διαθεσιμότητας μιας Μονάδας από τον Διαχειριστή του Συστήματος, κατά το Άρθρο 39 παράγραφος (7), 12) για τις Δηλώσεις Αδυναμίας Λειτουργίας και Μείζονος Βλάβης των Μονάδων, κατά το Άρθρο 41, 13) για τις Δηλώσεις Πρόθεσης Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας των Μονάδων, κατά το Άρθρο 42, «14) για τον Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως και τον Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Φορτίου,

15) για τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου,

16) για τις εγκεκριμένες Δηλώσεις Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών,

17) για τις Δηλώσεις Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων και τις Δηλώσεις μη-Διαθεσιμότητας των Μονάδων. Σε περίπτωση μη αποδοχής τους υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς αιτιολόγηση της απόφασης του,

18) για τις αιτήσεις εξαιρέσεως κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, και» 19) για τα συμπεράσματα των μελετών προσδιορισμού των Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως και Φορτίου. Για την ενημέρωση του Λειτουργού της Αγοράς σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να έχει καταχωρήσει στο Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας τα παραπάνω στοιχεία εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος ενημερώνει τον Λειτουργό της Αγοράς για κάθε τροποποίηση των στοιχείων του παρόντος. Β) Ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει τον Διαχειριστή του Συστήματος μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα κάτωθι: 1) για το Μητρώο Συμμετεχόντων και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ' αυτό, 2) για τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις χρηματικές υποχρεώσεις τους λόγω συμμετοχής στον ΗΕΠ, ώστε ο Διαχειριστής του Συστήματος να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτούς κατά την Ημέρα Κατανομής, κατά την παράγραφο 1.Ζ) του Άρθρου 2, 3) για τις υποβληθείσες από το Λειτουργό της Αγοράς Μη-Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης που αντιστοιχούν στις υποχρεωτικές λειτουργίες των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, σύμφωνα με την αντίστοιχη Δήλωση Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών, 4) για τις υποβληθείσες από το Λειτουργό της Αγοράς Μη-Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης που αντιστοιχούν στην έγχυση ενέργειας από μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία, 5) για την τιμή του Μεταβλητού Κόστους για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα σε ημερήσια βάση, κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (5), 6) για τις Δηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγή που δεν ικανοποιούν τις προβλέψεις κατά το Άρθρο 17 παράγραφος (2), όσον αφορά τη συνολικά δηλωθείσα ποσότητα ενέργειας για εξαγωγή από τον Εκπρόσωπο Φορτίου κατά την υπόψη Ημέρα Κατανομής, προκειμένου να επιβληθεί το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στο Άρθρο 21, παράγραφος (2), 7) για την περίπτωση μη υποβολής Δήλωσης Φορτίου ή υποβολής μη νόμιμης Δήλωσης Φορτίου για μία Ημέρα Κατανομής από Εκπρόσωπο Φορτίου ο οποίος έχει σχετική υποχρέωση, προκειμένου να επιβληθεί το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στο Άρθρο 21, παράγραφος (3), 8) για την περίπτωση που μία Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή δεν ικανοποιεί τις προβλέψεις κατά το Άρθρο 27, όσον αφορά τη συνολικά δηλωθείσα ποσότητα ενέργειας για εισαγωγή από τον Προμηθευτή, ή τον Έμπορο, ή τον Αυτοπρομηθευόμενο Πελάτη κατά την υπόψη Ημέρα Κατανομής, προκειμένου να επιβληθεί το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στο Άρθρο 32 παράγραφος (1), 9) για την περίπτωση μη νόμιμης υποβολής Προσφοράς Έγχυσης για μία Ημέρα Κατανομής από κάτοχο άδειας παραγωγής ο οποίος έχει σχετική υποχρέωση, προκειμένου να επιβληθεί το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στο Άρθρο 32 παράγραφος (2), 10) για την περίπτωση μη νόμιμης υποβολής Προσφοράς Εφεδρειών για μία Ημέρα Κατανομής από κάτοχο άδειας παραγωγής, ο οποίος έχει σχετική υποχρέωση, προκειμένου να επιβληθεί το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στο Άρθρο 38, 11) για τα αποτελέσματα της επίλυσης του Προγράμματος ΗΕΠ,

12) για τα ποσά που εισπράττονται ή πληρώνονται για τις Προσφορές Έγχυσης από Συμβεβλημένες Μονάδες Επικουρικών Υπηρεσιών και για τις Προσφορές Έγχυσης από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, και, 13) για την περίπτωση μη σωστής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειμένου ο Διαχειριστής του Συστήματος να αποκαταστήσει τη σωστή λειτουργία το γρηγορότερο δυνατόν. 14) για τις Προσφορές Έγχυσης και Δηλώσεις Φορτίου που κατά το Άρθρο 55, παράγραφος (6). Για την ενημέρωση του Διαχειριστή του Συστήματος σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ο Λειτουργός της Αγοράς υποχρεούται να έχει καταχωρήσει στο Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας τα παραπάνω στοιχεία εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας,

3. Ο Λειτουργός της Αγοράς, αφού ενημερώσει τον Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με την παράγραφο (2) στοιχείο (Β) του παρόντος άρθρου, δημοσιοποιεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του όσα εκ των ανωτέρω στοιχείων δεν θεωρούνται πλέον εμπιστευτικά σύμφωνα με το Άρθρο 7 του παρόντος Κώδικα και τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ.

 

Αρθρο: 68

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Εμπιστευτικότητα και αμεροληψία του προσωπικού του Λειτουργού της Αγοράς

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Λειτουργός της Αγοράς πρέπει να διασφαλίζει ότι το προσωπικό του τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας για τις εμπορικές συναλλαγές, ισότητας και αμεροληψίας κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του.

2. Για το λόγο αυτό, το προσωπικό του Λειτουργού της Αγοράς δεν έχει πρόσβαση σε δεδομένα με εμπορικά εμπιστευτικό χαρακτήρα και στοιχεία που μπορούν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάποιον Συμμετέχοντα σύμφωνα με το Άρθρο 7 του παρόντος Κώδικα πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής.

 

Αρθρο: 69

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΕΠ

1. Όταν συντρέχει αδυναμία λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία δεν μπορεί να υποκατασταθεί μέσω μη ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ή σοβαρή δυσλειτουργία του Συστήματος ή του Δικτύου ή αποκοπή τμήματος του Συστήματος ή του Δικτύου τα οποία δεν μπορούν να υποκατασταθούν από άλλα τμήματα του Συστήματος ή του Δικτύου ή όταν προβλέπεται ανάγκη εφαρμογής των διατάξεων περί Περικοπής Φορτίου για κάθε λόγο και ιδίως λόγω ανεπάρκειας της ηλεκτρικής τροφοδοσίας των καταναλωτών ή κατόπιν δήλωσης του Λειτουργού της Αγοράς περί αδυναμίας επίλυσης του ΗΕΠ ή περί παραβίασης των περιορισμών του ΗΕΠ κατά το Άρθρο 55 παράγραφος (6) στοιχεία (3) έως (6) του παρόντος Κώδικα, η οποία κοινοποιείται στο Διαχειριστή του Συστήματος με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και σύμφωνα με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Συστήματος αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και όλες τις αρμοδιότητες του Λειτουργού της Αγοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Διαχειριστής του Συστήματος ενημερώνει άμεσα το Λειτουργό της Αγοράς με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και σύμφωνα με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή του Συστήματος σχετικά με την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του. Ακολούθως, εκδίδει άμεσα Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης, κατά τον τύπο που ορίζεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, στην οποία καταγράφει το συμβάν, το εντάσσει σε μια από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, ορίζει πιθανό χρόνο παρέλευσης του συμβάντος και δίδει εντολές προς το Λειτουργό της Αγοράς και προς τους Συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια ισχύος της Δήλωσης Έκτακτης Ανάγκης, ο ΗΕΠ ευρίσκεται σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.

2. Λόγος που ανάγεται σε οικονομικά θέματα ή στο ύψος των τιμών των Προσφορών Έγχυσης ή των Προσφορών Εφεδρειών ή των Δηλώσεων Φορτίου, δεν δικαιολογεί την έκδοση Δήλωσης Έκτακτης Ανάγκης.

3. Αμέσως μετά την παρέλευση του συμβάντος, ο Διαχειριστής του Συστήματος εκδίδει Δήλωση Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ, κατά τον τύπο που ορίζεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, στην οποία δηλώνει το χρόνο λήξης της Έκτακτης Ανάγκης και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαχειριστή του Συστήματος, του Λειτουργού της Αγοράς και των Συμμετεχόντων για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ΗΕΠ και καθορίζει το χρόνο επανέναρξης της ομαλής λειτουργίας του ΗΕΠ.

4. Οι Δηλώσεις Έκτακτης Ανάγκης και Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ κοινοποιούνται άμεσα στο Λειτουργό της Αγοράς, στους Συμμετέχοντες και στη ΡΑΕ με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Με την έκδοση της Δήλωσης Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ, ο Λειτουργός της Αγοράς αναλαμβάνει εκ νέου τις αρμοδιότητες του βάσει του παρόντος Κώδικα. Με το Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος καθορίζονται εναλλακτικοί τρόποι κοινοποίησης για την περίπτωση αδυναμίας χρήσης ηλεκτρονικών μέσων.

5. Εντός ευλόγου χρόνου από την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ΗΕΠ, ο Διαχειριστής του Συστήματος συντάσσει αναφορά μετά από έρευνα των αιτίων του συμβάντος, στην οποία καταγράφει τις πληροφορίες σχετικά με την Έκτακτη Ανάγκη και ιδίως τα αίτια αυτής, και αιτιολογεί την καταλληλότητα των μέτρων και των ενεργειών που αποφάσισε για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ΗΕΠ. Η αναφορά υποβάλλεται στη ΡΑΕ και δημοσιοποιείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος.

 

Αρθρο: 70

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Ενέργειες του Διαχειριστή του Συστήματος

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με τη Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης, ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να παρατείνει τη Λήξη Προθεσμίας Υποβολής ή να αναστείλει την υποβολή Προσφορών ή Δηλώσεων για ορισμένους ή όλους τους Συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, ειδοποιεί αμέσως με κάθε πρόσφορο μέσο το Λειτουργό της Αγοράς.

2. Σε περίπτωση αναστολής της υποβολής Δηλώσεων Φορτίου, ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει κατά την κρίση του τις ποσότητες ενέργειας για τις μη υποβληθείσες Δηλώσεις Φορτίου λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες Δηλώσεις Φορτίου αντίστοιχης Ημέρας Κατανομής, και την Πρόβλεψη Φορτίου.

3. Σε περίπτωση αναστολής της υποβολής Προσφορών Έγχυσης ή Προσφορών Εφεδρειών, ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει κατά την κρίση του τις ποσότητες ενέργειας ή εφεδρειών για τις μη υποβληθείσες Προσφορές Έγχυσης και Προσφορές Εφεδρειών, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες Προσφορές αντίστοιχης Ημέρας Κατανομής και τις τεχνικές δυνατότητες των Μονάδων και του Συστήματος.

4. Οι Συμμετέχοντες που λαμβάνουν εντολές στο πλαίσιο Δήλωσης Έκτακτης Ανάγκης υποχρεούνται να τις εκτελούν, ανεξαρτήτως ενστάσεων, αντιρρήσεων ή οικονομικών επιπτώσεων. O Διαχειριστής του Συστήματος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε Συμμετέχοντα εξαιτίας της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης η οποία δεν οφείλεται σε δικό του πταίσμα.

5. Για τον υπολογισμό των πληρωμών και εισπράξεων που αντιστοιχούν στις Δηλώσεις Φορτίου και τις Προσφορές Έγχυσης στο πλαίσιο Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης και εφόσον δεν είναι δυνατόν να γίνει υπολογισμός έστω και μερικώς με βάση το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας εφαρμόζεται η Διοικητικά Οριζόμενη Οριακή Τιμή του Συστήματος και η εκκαθάριση πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Με το Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Αρθρο: 71

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Διοικητικά Οριζόμενες Τιμές

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας, η οποία τίθεται ως άνω όριο στις τιμές ενέργειας των Τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου και των Προσφορών Έγχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις κατά τα Άρθρα 17 και 24 αντιστοίχως, καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ.

2. Η Διοικητικά Οριζόμενη Οριακή Τιμή του Συστήματος καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ για κάθε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και μπορεί να εκδίδεται μετά την έκδοση Δήλωσης Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ.

3. Οι Διοικητικά Οριζόμενες Μέγιστες Τιμές Προσφοράς για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης και το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ για την έκδοση της οποίας λαμβάνεται υπόψη η τυχόν εκτεταμένη έγκριση εξαιρέσεων κατά το Άρθρο 47 και ο λόγω αυτών κίνδυνος αύξησης των υπολογιζόμενων Μοναδιαίων Τιμών Πληρωμής για αυτές τις Επικουρικές Υπηρεσίες.

4. Η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας, η οποία τίθεται ως κάτω όριο στις τιμές ενέργειας των Τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου και των Προσφορών Έγχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις κατά τα Άρθρα 17 και 24 αντιστοίχως, καθορίζεται ως ακολούθως: Α) Για τις Θερμικές Μονάδες καθορίζεται ίση με το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος κάθε Μονάδας, όπως αυτό υπολογίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (3). Β) Για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες καθορίζεται ίση με το Μεταβλητό Κόστος κάθε Μονάδας, όπως αυτό υπολογίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (5). Ειδικά για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες που υποβάλλουν Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου για άντληση καθορίζεται ίση με μηδέν (0). Γ) Για τις Εισαγωγές καθορίζεται ίση με μηδέν (0).

Δ) Για τις Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου καθορίζεται ίση με μηδέν (0).

 

Αρθρο: 72

Ημ/νία: 28.02.2013

Τίτλος Αρθρου
Λογαριασμοί του Λειτουργού της Αγοράς

Σχόλια
-Στο τέλος της παρ.1 του παρόντος προσετέθη το εντός " " εδάφιο με την παρ.21 της υπ΄αριθμ. 53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013). -Η εντός " " πρώτη περίοδος του εδαφίου Γ΄της παρ.3 του παρόντος τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ.22 της υπ΄αριθμ. 53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013). ** ΒΛ. για τον τροποποιηθέντα (με την υπ΄αριθμ. 53/2013 απόφαση της ΡΑΕ) τύπο του επιμερισμού στο ΦΕΚ Β΄47928.2.2013. - Η εντός " " παρ.4 προσετέθη στο παρόν με την παρ.24 της υπ΄αριθμ. 53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.2.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με το λογιστικό του σύστημα ο Λειτουργός της Αγοράς τηρεί τους εξής διακριτούς λογιστικούς λογαριασμούς: (Λ-A) Λογαριασμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ, ο οποίος επίσης περιλαμβάνει επιμέρους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης ΗΕΠ χωριστά για κάθε Συμμετέχοντα. (Λ-Β) Ειδικός Λογαριασμός Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ σχετικά με την κάλυψη τυχόν ελλειμμάτων στο πλαίσιο των Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. (Λ-Γ) Ειδικός Λογαριασμός κατά το Άρθρο 143 του Ν. 4001/2011. (Λ-Δ) Λογαριασμός Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς. «(Λ-Ε) Λογαριασμός Ισοσκελισμού ΗΕΠ.»

2. Τα έσοδα του Λογαριασμού Λ-Γ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ποσά: Α) Τα ποσά που εισπράττονται για τις Προσφορές Έγχυσης από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Β) Τα ποσά που εισπράττονται (ή χρεώνονται) από τον Διαχειριστή του Συστήματος για Αποκλίσεις Παραγω-γής-Ζήτησης Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Γ) Τα ποσά που καταβάλλουν στον Διαχειριστή του Συστήματος οι Προμηθευτές μέσω του Διαχειριστή των Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών για τις Μονάδες αυτές, πλέον του αποφευχθέντος κόστους το οποίο υπολογίζεται βάσει του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής στα νησιά αυτά και το οποίο προϋπολογίζεται κατά ημερολογιακό έτος. Τα ποσά που προκύπτουν από την εκκαθάριση μετά τον υπολογισμό του απολογιστικού μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής στα νησιά αυτά πιστώνονται ή χρεώνονται αντίστοιχα μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους στον Λογαριασμό Λ-Γ. Δ) Τα έσοδα του Διαχειριστή του Συστήματος τα οποία προέρχονται από την χρέωση του ειδικού Τέλους ΑΠΕ του Άρθρου 143 του Ν. 4001/2011 στους καταναλωτές και τους Αυτοπαραγωγούς. Οι Αυτοπαραγωγοί νοούνται ως Εκπρόσωποι Φορτίου για το μέρος της καθαρής ποσότητας της ενέργειας που παράγεται από τις μονάδες παραγωγής τους και καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις τους, αφαιρούμενης της ενέργειας που καταναλώνεται για την εξυπηρέτηση των βοηθητικών φορτίων των μονάδων τους. Για τον υπολογισμό της ως άνω ποσότητας ενέργειας χρησιμοποιούνται τα Δεδομένα Μέτρησης των Μετρητών Εσωτερικής Παραγωγής Αυτοπαραγωγών και των Μετρητών Παραγωγής/Φορτίου των εγκαταστάσεων των Αυτοπαραγωγών, οι οποίοι μετρούν την ποσότητα ενέργειας που εγχέεται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο ή απορροφάται από αυτά και καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις του Αυτοπαραγωγού. Ε) Τα έσοδα που προέρχονται από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. ΣΤ) Αλλα ποσά που προβλέπονται από το Άρθρο 143 του Ν. 4001/2011. .

3. Σε σχέση με την τήρηση του Λογαριασμού Λ-Δ ισχύουν τα ακόλουθα: Α) Οι χρεώσεις των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Λογαριασμού Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς αντισταθμίζουν το σύνολο των Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς το οποίο επιτρέπεται να ανακτήσει από τους Συμμετέχοντες. Οι Διοικητικές Δαπάνες του Λειτουργού της Αγοράς προϋπολογίζονται για κάθε ημερολογιακό έτος τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη κάθε έτους. Στον προϋπολογισμό αυτό καταγράφονται αναλυτικά οι εύλογες λειτουργικές δαπάνες που αναμένεται να επιβαρύνουν το Λειτουργό της Αγοράς κατά το επόμενο έτος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων και ενός ευλόγου κέρδους. Ο προϋπολογισμός υποβάλλεται προς έγκριση στο υπουργείο ΠΕΚΑ και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. Ο Λειτουργός της Αγοράς οφείλει να τηρεί τα απαραίτητα αρχεία ώστε να τεκμηριώνονται οι δαπάνες αυτές. Β) Το ποσό της δαπάνης αυτής MOC που προϋπολογίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς για κάθε ημερολογιακό έτος κατά τα ανωτέρω, επιμερίζεται για κάθε Μήνα μ ως εξής: MOCμ = MOC/12 και μετράται σε Ευρώ.

Γ) «Το ποσό ΜΟCμ επιμερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ρ ανάλογα με την ποσότητα ενέργειας που αφορά στις Δηλώσεις Φορτίου που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ για το σύνολο των Μετρητών που εκπροσωπεί και σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου κ που διενεργεί εξαγωγές (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς ο Λειτουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής του Συστήματος)» ανάλογα με την ποσότητα ενέργειας που αφορά στην απορρόφηση ενέργειας στα Διασυνοριακά Σημεία Τιμολόγησης m, όπως αυτή προκύπτει από τις Δηλώσεις Φορτίου που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ, ως προς τη συνολικά απορροφούμενη ενέργεια που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ από αυτούς, κατά τον μήνα μ. Ο επιμερισμός γίνεται ως εξής:

(Ακολουθεί τύπος βλέπε οικείο ΦΕΚ) **[βλ.σχόλια]

Δ) Αν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ο Λογαριασμός Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς δεν είναι ισοσκελισμένος στο τέλος του ημερολογιακού έτους, το τυχόν έλλειμμα καλύπτεται με την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων κατ' αναλογία των οριζομένων στο στοιχείο (Γ) της παραγράφου (3) όπου για τον επιμερισμό λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό ενέργειας που απορροφά κάθε Συμμετέχοντας από το Σύστημα κατά το υπόψη ημερολογιακό έτος. Με τον ίδιο τρόπο επιμερισμού υπολογίζονται τα ποσά προς επιστροφή στους Συμμετέχοντες εφόσον το ετήσιο αποτέλεσμα του Λογαριασμού Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς προκύψει πλεονασματικό για κάποιο ημερολογιακό έτος.

«4. Σε σχέση με την τήρηση του Λογαριασμού Λ-Ε ισχύουν τα ακόλουθα:

Α) Οι χρεώσεις ή πιστώσεις των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Λογαριασμού Ισοσκελισμού ΗΕΠ αντισταθμίζουν ποσά τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιμερισθούν στους Συμμετέχοντες με τη διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ.

Β) Το συνολικό ποσό στο οποίο αφορά ο Λογαριασμός Ισοσκελισμού ΗΕΠ, υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής t σύμφωνα με το Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Hλεκτρικής Ενέργειας. Θετικό Αποτέλεσμα επάγεται χρεώσεις των Συμμετεχόντων, ενώ αρνητικό απoτέλεσμα επάγεται πιστώσεις των Συμμετεχόντων.

Γ) Το κόστος RESIDt επιμερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p ανάλογα με την ποσότητα ενέργειας που αφορά στις Δηλώσεις Φορτίου που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ για το σύνολο των Μετρητών που εκπροσωπεί και σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου k που διενεργεί εξαγωγές (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς ο Λειτουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής του Συστήματος) ανάλογα με την ποσότητα ενέργειας που αφορά στην απορρόφηση ενέργειας στα Διασυνοριακά Σημεία Τιμολόγησης m, όπως αυτή προκύπτει από τις Δηλώσεις Φορτίου που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ, ως προς τη συνολικά απορροφούμενη ενέργεια που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ από αυτούς, κατά την περίοδο κατανομής t. Ο επιμερισμός γίνεται ως εξής:

(Ακολουθεί τύπος βλέπε οικείο ΦΕΚ)

Δ) Για τον υπολογισμό της ποσότητας ενέργειας που αφορά στην απορρόφηση ενέργειας στα Διασυνοριακά Σημεία Τιμολόγησης για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου που διενεργεί εξαγωγές, δεν λαμβάνονται υπόψη οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά το ύψος που αντιστοιχεί στις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, που ο ίδιος Εκπρόσωπος Φορτίου διενεργεί κατά την ίδια Περίοδο Κατανομής (συνυπολογιζόμενων των απωλειών έγχυσης των εισαγωγών).»

 

Αρθρο: 73

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Ορισμός Επικουρικών Υπηρεσιών και Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Επικουρικές υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες που απαιτούνται για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του Συστήματος από τα σημεία έγχυσης στα σημεία κατανάλωσης και για τη διασφάλιση της ποιότητας παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του Συστήματος. Ο αναλυτικός ορισμός κάθε Επικουρικής Υπηρεσίας, ο τρόπος μέτρησης και η διαδικασία ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου τους από τον Διαχειριστή Συστήματος καθορίζονται σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς του ENTSO-E, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας του ελληνικού Συστήματος, και περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

2. Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος είναι η ενέργεια η οποία παρέχεται ή δύναται να παρασχεθεί στο Σύστημα με ευθύνη του Διαχειριστή του Συστήματος, κατά το άρθρο 94 παράγραφος (3) και το άρθρο 96 παράγραφος (2) στοιχείο (ια) του Ν.4001/12011, για την εξισορρόπηση των αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης κατά τη λειτουργία του Συστήματος σε πραγματικό χρόνο, ιδίως κατά τη διάρκεια αιχμών του φορτίου του Συστήματος, εφόσον απαιτείται για την κάλυψη της συνολικής απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα.

3. Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος δύναται να παρέχεται με ευθύνη του Διαχειριστή του Συστήματος εφόσον προέρχεται από: Α) Συμβεβλημένες Μονάδες για Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος, Β) Συμβάσεις Έκτακτων Εισαγωγών για Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος, Γ) Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών για τις οποίες έχει συναφθεί Σύμβαση Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών.

 

Αρθρο: 74

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Επιμέρους Επικουρικές Υπηρεσίες

 

Κείμενο Αρθρου

1. Διακρίνονται οι ακόλουθες επιμέρους Επικουρικές Υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στην κατάστρωση του προγράμματος ΗΕΠ: Α) Πρωτεύουσα Ρύθμιση και Εφεδρεία,

Β) Δευτερεύουσα Ρύθμιση και Εύρος,

Γ) Τριτεύουσα Ρύθμιση και Στρεφόμενη Εφεδρεία,

Δ) Τριτεύουσα Μη Στρεφόμενη Εφεδρεία,

Ε) Στατή Εφεδρεία,

ΣΤ) Ρύθμιση Τάσης,

Ζ) Επανεκκίνηση του Συστήματος.

2. Οι επιμέρους Επικουρικές Υπηρεσίες υπό στοιχεία (1.Α) έως και (1.Δ) ανωτέρω αναφέρονται συνοπτικά ως Επικουρικές Υπηρεσίες Ρύθμισης Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος.

 

Αρθρο: 75

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Επικουρικές Υπηρεσίες Ρύθμισης Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος - Ορισμοί

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ως Πρωτεύουσα Ρύθμιση Συστήματος ορίζεται η συλλογική αυτόματη διορθωτική αντίδραση των Μονάδων Παραγωγής και των Φορτίων στις αποκλίσεις της πραγματικής συχνότητας του Συστήματος από τη συχνότητα αναφοράς, με την οποία επιδιώκεται η εξισορρόπηση της συνολικής παραγωγής με τη συνολική απορρόφηση ενέργειας και η σταθεροποίηση της συχνότητας εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων από την εκδήλωση διαταραχής της συχνότητας. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να μην επαναφέρει τη συχνότητα στο επίπεδο της συχνότητας αναφοράς. Ειδικότερα η αυτόματη διορθωτική αντίδραση είναι το αποτέλεσμα της αυτόματης ρύθμισης της Ενεργού Ισχύος εξόδου των Μονάδων ανάλογα με το στατισμό του ρυθμιστή φορτίου.

2. Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης είναι η μεταβολή της παραγόμενης Ενεργού Ισχύος Μονάδας ως αυτόματη αντίδραση του ρυθμιστή στροφών, προκειμένου να λαμβάνει χώρα η Πρωτεύουσα Ρύθμιση Συστήματος, για απόκλιση της συχνότητας από τη συχνότητα αναφοράς ίση με ±200 mHz. Η μεταβολή της Ενεργού Ισχύος Μονάδας πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων από την εκδήλωση διαταραχής της συχνότητας και το επίπεδο παραγωγής Ενεργού Ισχύος Μονάδας πρέπει να διατηρείται ανάλογα με την τιμή της απόκλισης της συχνότητας τουλάχιστον για δεκαπέντε (15) λεπτά. Ως Πρωτεύουσα Εφεδρεία Συστήματος ορίζεται η συλλογική συνεισφορά των Μονάδων του Συστήματος σε Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης ώστε, συνεπικουρούμενη από τα Φορτία που συμμετέχουν στην Επικουρική Υπηρεσία, να λαμβάνει χώρα η Πρωτεύουσα Ρύθμιση Συστήματος.

3. Ως Δευτερεύουσα Ρύθμιση Συστήματος ορίζεται η ρύθμιση η οποία είναι το αποτέλεσμα κεντρικής λειτουργίας της Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής μέσω της οποίας τηλερυθμίζεται η παραγωγή ενεργού ισχύος Μονάδων Παραγωγής, εφόσον η ρύθμιση μπορεί να λαμβάνει χώρα σε χρονικό διάστημα από δέκα (10) δευτερόλεπτα έως δεκαπέντε (15) λεπτά από την ενεργοποίησή της. Η ρύθμιση αυτή επιδιώκει την ελαχιστοποίηση του Σφάλματος Ρύθμισης Περιοχής, το όριο ανοχής του οποίου καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος.

4. Εφεδρεία Δευτερεύουσας Ρύθμισης συνιστά το περιθώριο μεταβολής της παραγόμενης Ενεργού Ισχύος Μονάδας με συγκεκριμένο ρυθμό μέσω τηλερύθμισής της από την κεντρική λειτουργία Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής, ώστε να λαμβάνει χώρα η Δευτερεύουσα Ρύθμιση Συστήματος, εφόσον αυτό το περιθώριο μεταβολής είναι πλήρως διαθέσιμο εντός δεκαπέντε (15) λεπτών από την ενεργοποίηση της Δευτερεύουσας Ρύθμισης Συστήματος. Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης είναι το διάστημα μεταξύ ελαχίστου και μεγίστου επιπέδου Ενεργού Ισχύος Μονάδας που δύναται να καθορίζεται από την τηλερύθμιση. Θετική ή αρνητική Εφεδρεία Δευτερεύουσας Ρύθμισης είναι τα περιθώρια αύξησης ή μείωσης αντίστοιχα της Ενεργού Ισχύος της Μονάδας λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον επίπεδο Ενεργού Ισχύος της Μονάδας. Δευτερεύουσα Εφεδρεία Συστήματος και Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης Συστήματος είναι η συλλογική συνεισφορά των Μονάδων του Συστήματος αντίστοιχα σε Εφεδρεία και Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης ώστε να λαμβάνει χώρα η Δευτερεύουσα Ρύθμιση Συστήματος.

5. Ως Τριτεύουσα Ρύθμιση Συστήματος ορίζεται η ρύθμιση η οποία λαμβάνει χώρα περιοδικά, με περίοδο ολίγων λεπτών την οποία καθορίζει ο Διαχειριστής του Συστήματος, προκειμένου να αποκατασταθεί το επίπεδο Δευτερεύουσας Εφεδρείας Συστήματος εφόσον αυτό έχει μεταβληθεί ως αποτέλεσμα λειτουργίας της Δευτερεύουσας Ρύθμισης Συστήματος. Η ρύθμιση αυτή αφορά στη μεταβολή της Ενεργού Ισχύος Μονάδων τις οποίες εντέλει ο Διαχειριστής του Συστήματος με σχετική Εντολή Κατανομής, με κριτήριο την ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης έγχυσης ενέργειας, μέσω της Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής ή της αποστολής σχετικής ειδοποίησης προς τη Μονάδα με άλλο μέσο.

6. Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθμισης συνιστά το περιθώριο μεταβολής της παραγόμενης Ενεργού Ισχύος Μονάδας στο χρονικό διάστημα μεταξύ ενενήντα (90) δευτερολέπτων και δεκαπέντε (15) λεπτών μετά από σχετική εντολή, ώστε να λαμβάνει χώρα η Τριτεύουσα Ρύθμιση Συστήματος, το οποίο περιθώριο καθορίζεται βάσει των ρυθμών ανόδου και καθόδου της παραγωγής κάθε Μονάδας. Τριτεύουσα Εφεδρεία Συστήματος είναι η συλλογική συνεισφορά των Μονάδων του Συστήματος σε Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθμισης ώστε να λαμβάνει χώρα η Τριτεύουσα Ρύθμιση Συστήματος.

7. Ως Τριτεύουσα Στρεφόμενη Εφεδρεία Μονάδας ορίζεται η Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθμισης Μονάδας, κατά τον ορισμό της παραγράφου (6), η οποία είναι συγχρονισμένη στο Σύστημα.

8. Ως Τριτεύουσα Μη Στρεφόμενη Εφεδρεία Μονάδας ορίζεται η Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθμισης Μονάδας, κατά τον ορισμό της παραγράφου (6), η οποία είναι μη συγχρονισμένη στο Σύστημα.

9. Ως Επικουρική Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου ορίζεται η δυνατότητα αυτόματης διακοπής τροφοδότησης φορτίου συγκεκριμένου Πελάτη με σκοπό τη συμβολή στη ρύθμιση συχνότητας μέσω παροχής αντίστοιχης εφεδρείας. Η παροχή της Επικουρικής Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου επιτρέπεται μόνον όταν το φορτίο αυτό μπορεί να διακόπτεται αυτόματα από τον Διαχειριστή του Συστήματος μέσω ενεργειών τηλεχειρισμού με ευθύνη του Διαχειριστή του Συστήματος ή μέσω διακοπτών υποσυχνότητας που εγκαθιστά ο Πελάτης σύμφωνα με τις οδηγίες του Διαχειριστή του Συστήματος. Η έναρξη της εφαρμογής της παροχής της Επικουρικής Υπηρεσίας αυτής έπεται της έγκρισης ειδικής μελέτης του Διαχειριστή του Συστήματος και σχετικής τροποποίησης του παρόντος Κώδικα και του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

10. Ως Επικουρική Υπηρεσία Ανάληψης Παραγωγής ορίζεται η δυνατότητα αυτόματης ταχείας ανάληψης παραγωγής από Μονάδες σε λειτουργία σύγχρονου πυκνωτή ή κινητήρα, είτε της αντίδρασης των Αντλητικών Μονάδων που ενεργοποιούνται εξαιτίας συγκεκριμένης και μεγάλης απόκλισης της συχνότητας. Η έναρξη της εφαρμογής της παροχής της υπηρεσίας αυτής ως Επικουρική Υπηρεσία, και η ενδεχόμενη καταβολή σχετικών πληρωμών, έπονται της έγκρισης ειδικής μελέτης του Διαχειριστή του Συστήματος και σχετικής τροποποίησης του παρόντος Κώδικα και του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

 

Αρθρο: 76

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Επικουρική Υπηρεσία Στατής Εφεδρείας Ενέργειας - Ορισμός

 

Κείμενο Αρθρου

Ως Στατή Εφεδρεία Μονάδας ορίζεται η μέγιστη ποσότητα ενεργού ισχύος η οποία δύναται να διατεθεί στο Σύστημα από μη συγχρονισμένη Μονάδα, εντός χρονικού διαστήματος από είκοσι (20) λεπτά έως τέσσερις (4) ώρες μετά την έκδοση Εντολής Κατανομής συγχρονισμού της Μονάδας, όπως το μέγεθος αυτό καθορίζεται στα Δηλωμένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας. Ως Στατή Εφεδρεία Συστήματος ορίζεται το άθροισμα Στατής Εφεδρείας των Μονάδων οι οποίες έχουν προγραμματιστεί ή μπορούν να προγραμματισθούν για την παροχή της υπηρεσίας αυτής για κάθε Περίοδο Κατανομής. Ο προγραμματισμός για την παροχή της υπηρεσίας αυτής διενεργείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος προκειμένου να γίνεται δυνατή η Ρύθμιση Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος ενόψει απρόβλεπτων διαταραχών της ισορροπίας του φορτίου του Συστήματος σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια Ημέρας Κατανομής.

 

Αρθρο: 77

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Επικουρική Υπηρεσία Ρύθμισης Τάσης - Ορισμοί

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η επικουρική υπηρεσία Ρύθμισης Τάσης του Συστήματος αποσκοπεί στη διατήρηση της τάσης εντός του εύρους κανονικής λειτουργίας, και εξειδικεύεται στο Εγχειρίδιο Κατανομής του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

 

Αρθρο: 78

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Επικουρική Υπηρεσία Επανεκκίνησης του Συστήματος - Ορισμός

 

Κείμενο Αρθρου

Ως Επικουρική Υπηρεσία Επανεκκίνησης του Συστήματος μετά από γενική ή μερική διακοπή λειτουργίας του ορίζεται η υπηρεσία η οποία παρέχεται από Μονάδες (εφεξής Μονάδες Επανεκκίνησης) και συνίσταται στη δυνατότητα επανεκκίνησης των Μονάδων χωρίς τροφοδότηση από εξωτερική πηγή ισχύος, και στην έγχυση ενέργειας στο Σύστημα, εντός μίας (1) ώρας, ή εντός δεκαπέντε (15) λεπτών αν πρόκειται για υδροηλεκτρική μονάδα.

 

Αρθρο: 79

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος - Ορισμοί

 

Κείμενο Αρθρου

4. Ως Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος από Συμβεβλημένη Μονάδα ορίζεται η ποσότητα ενεργού ισχύος Μονάδας συμβεβλημένης για την παροχή Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος, η οποία παρέχεται με ευθύνη του Διαχειριστή του Συστήματος στο Σύστημα προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες σε Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος.

5. Ως Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος από Έκτακτες Εισαγωγές ορίζεται η ποσότητα ενεργού ισχύος εισαγωγών, η οποία παρέχεται με ευθύνη του Διαχειριστή του Συστήματος στο Σύστημα προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες σε Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος.

6. Ως Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος από Μονάδα Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών ορίζεται η ποσότητα ενεργού ισχύος Μονάδας Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών, εφόσον η μονάδα αυτή είναι συμβεβλημένη για το σκοπό αυτό, η οποία παρέχεται με ευθύνη του Διαχειριστή του Συστήματος στο Σύστημα προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες σε Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος εφόσον αυτό απαιτείται για την αποφυγή Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης.

7. Ως συνολική Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος ορίζεται το άθροισμα Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος από Συμβεβλημένες Μονάδες, Έκτακτες Εισαγωγές και Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών.

 

Αρθρο: 80

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Ικανότητα μεταφοράς διασυνδέσεων

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει για κάθε διασύνδεση:: Α) Τη συνολική ικανότητα μεταφοράς κάθε διασύνδεσης,

Β) Το περιθώριο αξιοπιστίας για την ομαλή λειτουργία της διασύνδεσης, Γ) Την καθαρή ικανότητα μεταφοράς, η οποία αποτελεί τη διαφορά της συνολικής ικανότητας μεταφοράς με το περιθώριο αξιοπιστίας, Δ) Τη μακροχρόνια δεσμευμένη ικανότητα μεταφοράς της διασύνδεσης, και Ε) Τη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς χωριστά για Εισαγωγές και Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Η συνολική ικανότητα μεταφοράς, το περιθώριο αξιοπιστίας και η καθαρή ικανότητα μεταφοράς καθορίζονται, σε συνεργασία με τους διαχειριστές των αντίστοιχων με κάθε διασύνδεση συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας εκτός Ελλάδας, για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής, τρεις ημέρες πριν από την αντίστοιχη Ημέρα Κατανομής και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Συστήματος.

3. Η διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής, και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του.

4. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των μεγεθών των παραγράφων (1), (2) και (3) του άρθρου αυτού καθορίζεται ειδικότερα σε σχέση με τη διενέργεια των δημοπρασιών για την εκχώρηση ικανότητας μεταφοράς των διασυνδέσεων που προβλέπονται κατά τις διατάξεις του Άρθρου 82 και σύμφωνα με τους όρους και κανόνες των δημοπρασιών αυτών.

 

Αρθρο: 81

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα πρόσβασης στις διασυνδέσεις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δικαίωμα πρόσβασης στις διασυνδέσεις έχουν οι παρακάτω κατηγορίες Χρηστών, σύμφωνα με τους όρους της άδειάς τους, ως εξής: Α) Οι κάτοχοι άδειας προμήθειας ή εμπορίας για την άσκηση του δικαιώματος Εισαγωγής, Εξαγωγής και Διαμετακόμισης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων, Β) Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Κατανεμόμενων Μονάδων για την άσκηση του δικαιώματος Εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων, Γ) Οι Επιλέγοντες Πελάτες για την άσκηση του δικαιώματος εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για δική τους αποκλειστικά χρήση.

2. Ως Διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται η ταυτόχρονη, ήτοι κατά την ίδια Περίοδο Κατανομής, Εισαγωγή και Εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ίδιο Συμμετέχοντα, ανεξαρτήτως των ιδιοτήτων υπό τις οποίες ο Συμμετέχων πραγματοποιεί ταυτόχρονη Εισαγωγή και Εξαγωγή. Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας η οποία διαμετακομίζεται από έναν Συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια μίας Περιόδου Κατανομής, υπολογίζεται ως το ελάχιστο μεταξύ της απόλυτης τιμής των συνολικών Εισαγωγών και της απόλυτης τιμής των συνολικών Εξαγωγών που διενεργούνται από τον Συμμετέχοντα κατά την ίδια Περίοδο Κατανομής. Οι Εισαγωγές και οι Εξαγωγές, περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν Διαμετακόμιση, διενεργούνται εφόσον έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΗΕΠ βάσει Προσφορών Έγχυσης από Εισαγωγές και Δηλώσεων Φορτίου για Εξαγωγές αντιστοίχως.

 

Αρθρο: 82

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Εκχώρηση Ικανότητας Μεταφοράς στις Διασυνδέσεις

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η διαχείριση της συμφόρησης στις διασυνδέσεις και η εκχώρηση ικανότητας μεταφοράς αυτών, η οποία διενεργείται στο πλαίσιο της ανωτέρω διαχείρισης, διέπεται από τις αρχές του Κανονισμού (ΕΚ) σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος εκχωρεί στους ενδιαφερόμενους ικανότητα μεταφοράς στις διασυνδέσεις σε χρονικό ορίζοντα έως ένα (1) έτος. Η εκχώρηση ικανότητας μεταφοράς στις διασυνδέσεις η οποία ολοκληρώνεται έως και την ημέρα που προηγείται της Ημέρας Κατανομής πραγματοποιείται μέσω εμφανών (δυναμικότητας) δημοπρασιών.

3. Έως την 1η Νοεμβρίου έκαστου έτους, ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλει στη ΡΑΕ σχέδιο όρων και κανόνων που διέπουν τις δημοπρασίες που διενεργούνται για την εκχώρηση ικανότητας μεταφοράς στις διασυνδέσεις το επόμενο ημερολογιακό έτος. Οι όροι και οι κανόνες εγκρίνονται με απόφαση της ΡΑΕ, ισχύουν για το επόμενο ημερολογιακό έτος και τροποποιούνται εντός αυτού κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του Συστήματος και απόφασης της ΡΑΕ. Με τους όρους και κανόνες των δημοπρασιών εκχώρησης ικανότητας μεταφοράς στις διασυνδέσεις καθορίζονται ειδικότερα οι χρονικές περίοδοι στις οποίες αφορά η εκχώρηση, το χρονοδιάγραμμα και οι διαδικασίες διενέργειας των δημοπρασιών, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ο τρόπος καθορισμού των προσφορών που επιτυγχάνουν να δεσμεύσουν ικανότητα μεταφοράς, ο τρόπος καθορισμού του ανταλλάγματος που καταβάλλεται για τη δέσμευση ικανότητας μεταφοράς και ο τρόπος πληρωμής του, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος και των Χρηστών οι οποίοι δεσμεύουν ικανότητα μεταφοράς, οι λεπτομέρειες λειτουργίας δευτερογενούς αγοράς για την εμπορία της εκχωρηθείσας ικανότητας και οι κανόνες χρήσης της.

4. Η διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς στις διασυνδέσεις, η οποία εκχωρείται προς δέσμευση με τις δημοπρασίες της παραγράφου (2) σε μακροχρόνια βάση από ένα (1) μήνα έως και ένα (1) έτος καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του Συστήματος.

5. Ο Διαχειριστής του Συστήματος διαχειρίζεται τα έσοδα από το αντάλλαγμα που καταβάλλεται για τη δέσμευση ικανότητας μεταφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα για το Λογαριασμό Λ-ΙΓ. Ο Διαχειριστής του Συστήματος διαχειρίζεται τις δαπάνες για Έκτακτες Εισαγωγές ενέργειας και τις εισπράξεις λόγω Έκτακτων Εξαγωγών που γίνονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης στο Σύστημα της χώρας και αντιστοίχως σε γειτονικά Συστήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα για το Λογαριασμό Προσαυξήσεων ΛΠ-3.

 

Αρθρο: 83

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Λοιπές Χρεώσεις Διασυνδέσεων

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δεν επιβάλλεται χρέωση για χρήση του Συστήματος κατά την εισαγωγή εφόσον βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας ισχύει το ίδιο για τη χώρα προέλευσης.

2. Εφόσον δεν ισχύει η ατέλεια χρήσης Συστήματος για τη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων, οι προμηθευτές και οι έμποροι οφείλουν να καταβάλλουν και τη χρέωση χρήσης του ελληνικού Συστήματος. Η χρέωση εφαρμόζεται στην ποσότητα της εισαγόμενης ενέργειας κατ' αναλογία της χρέωσης χρήσης Συστήματος για μονάδες παραγωγής και βαρύνει κάθε εισαγόμενη KWh με το 1/6 του εκατομμυριοστού της ετήσιας χρέωσης χρήσης ανά MW.

3. Οι εισαγωγές επιβαρύνονται για απώλειες του Συστήματος σύμφωνα με τη μέθοδο και με βάση το συντελεστή απωλειών που ισχύουν για παραγωγή στη ζώνη στην οποία υλοποιείται η εισαγωγή.

4. Για τις Διαμετακομίσεις ενέργειας ο Διαχειριστής του Συστήματος δικαιούται μετά από έγκριση της ΡΑΕ να ανακτά οποιοδήποτε επιπλέον κόστος δημιουργείται. Για το σκοπό αυτό μπορεί να επιβάλει στους ενδιαφερόμενους χρέωση για τη χρήση του Συστήματος καθώς και για τις πρόσθετες απώλειες που τυχόν προκαλούνται στο Σύστημα. Ο Διαχειριστής του Συστήματος καθορίζει τους κόμβους, μέσω των οποίων παραδίδεται ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστημα, που εισάγεται στην Ελλάδα (Κόμβοι Εισαγωγής), όπως επίσης και τους κόμβους μέσω των οποίων παραδίδεται ενέργεια από το Σύστημα για να εξαχθεί (Κόμβοι Εξαγωγής). Για τις ανάγκες του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, την Εκκαθάριση Αποκλίσεων και την εκχώρηση ικανότητας μεταφοράς διασυνδέσεων, ο Διαχειριστής του Συστήματος καθορίζει ιδεατούς ή φυσικούς Κόμβους Διασυνδέσεων για Εξαγωγή και Εισαγωγή.

 

Αρθρο: 84

Ημ/νία: 28.02.2013

Σχόλια
- H εντός " " πρώτη περίοδος της παρ.1 του παρόντος τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ.25 της υπ΄αριθμ.53/2013 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄479/28.8.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ Ιν

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ «Ο Λειτουργός της Αγοράς συνάπτει με όλους τους κατόχους άδειας παραγωγής Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ που είναι εγκατεστημένες στην ηπειρωτική χώρα και σε νησιά που το δίκτυό τους είναι συνδεδεμένο με το Σύστημα ή το Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας Σύμβαση Πώλησης Hλεκτρικής Ενέργειας.» Η σύμβαση έχει τη μορφή που περιγράφεται στο Άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Α.Υ./Φ1/ οικ./17149/2010 (ΦΕΚ 1497/2010).

2. Ο Λειτουργός της Αγοράς τηρεί Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Η ΡΑΕ έχει δικαίωμα να ελέγχει την τήρηση του Μητρώου ΑΠΕ από το Λειτουργό της Αγοράς. Το Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ είναι διαφορετικό από το Μητρώο Μονάδων που περιγράφεται στο Άρθρο 4 του παρόντος Κώδικα. Ο Λειτουργός της Αγοράς εξασφαλίζει την πρόσβαση του Διαχειριστή του Συστήματος στο Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Λεπτομέρειες αναφορικά με το Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ περιγράφονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3. Ο Λειτουργός της Αγοράς είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που είναι εγκατεστημένες στην ηπειρωτική χώρα και σε νησιά που το δίκτυό τους είναι συνδεδεμένο με το Σύστημα ή το Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας.

 

Αρθρο: 85

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Πληρωμή των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Λειτουργός της Αγοράς είναι υπεύθυνος για τη Διαχείριση του ειδικού λογαριασμού κατά το Άρθρο 143 του Ν. 4001/2011 και για την πληρωμή των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

2. Με τα ποσά που περιγράφονται στην παράγραφο (2) του Άρθρο 72, ο Λειτουργός της Αγοράς διαχειρίζεται τον ειδικό λογαριασμό για Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και διενεργεί τις πληρωμές των παραγωγών που κατέχουν Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να κατα-βάλει ή εισπράττει από τον Λειτουργό της Αγοράς τα σχετικά ποσά που αναφέρονται στο Άρθρο 72 παράγραφος (2) του παρόντος Κώδικα και στο Άρθρο 175 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

 

Αρθρο: 86

Ημ/νία: 15.10.2013

Τίτλος Αρθρου
Εναρξη Εφαρμογής

Σχόλια
- Το παρόν τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.8 της απόφασης 461/2013/07.10.2013 (ΦΕΚ Β΄2593/15.10.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ορίζονται οι εξής ημέρες και περίοδοι αναφοράς:

Α) Η 1η Φεβρουαρίου 2012 ως Έκτη Ημέρα Αναφοράς,

Β) Η 1η Ιανουαρίου 2013 ως Έβδομη Ημέρα Αναφοράς,

Γ) H 31η Οκτωβρίου 2013 ως Όγδοη Ημέρα Αναφοράς.

2. Η εφαρμογή όλων των διατάξεων του παρόντος Κώδικα άρχεται την Έκτη Ημέρα Αναφοράς, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

3. Έως την Έβδομη Ημέρα Αναφοράς, κατόπιν σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, εγκρίνονται τα αναθεωρημένα Εγχειρίδια, τα οποία καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα και στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος».

 

Αρθρο: 87

Ημ/νία: 15.10.2013

Τίτλος Αρθρου
Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό

Σχόλια
- Το παρόν τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.9 της απόφασης 461/2013/07.10.2013 (ΦΕΚ Β' 2593/15.10.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και απόφαση της ΡΑΕ, ο Λειτουργός της Αγοράς εφαρμόζει συστηματικά ενδεικτική επίλυση του ΗΕΠ με Διαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος, και υπολογίζει ενδεικτικά τη σχετική Εκκαθάριση συναλλαγών.

2. Τα αποτελέσματα της ενδεικτικής επίλυσης του ΗΕΠ με Λιαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος και η ενδεικτική σχετική Εκκαθάριση, συγκρίνονται με τα αντίστοιχα αποτελέσματα επίλυσης του ΗΕΠ χωρίς Αιαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος και τη σχετική Εκκαθάριση. Η σύγκριση αυτή έχει ως στόχο τη διαπίστωση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των εφαρμοζόμενων μεθόδων επίλυσης του ΗΕΠ και Εκκαθάρισης με Διαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος. Ο Λειτουργός της Αγοράς συντάσσει και κοινοποιεί στον Διαχειριστή του Συστήματος και στη ΡΑΕ μηνιαίως απολογιστικές εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της σύγκρισης των δύο μεθόδων επίλυσης ΗΕΠ. Ο Διαχειριστής του Συστήματος αξιολογεί τα συμπεράσματα σχετικά με την εγκυρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας και εισηγείται τυχόν βελτίωση της.

3. Λαμβάνοντας υπ' όψη τις ως άνω εκθέσεις και εισηγήσεις του Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή του Συστήματος, η ΡΑΕ εγκρίνει τη μέθοδο επίλυσης του ΗΕΠ με Διαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος».

 

Αρθρο: 88

Ημ/νία: 15.10.2013

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασίες σχετικές με τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό

Σχόλια
- Το παρόν τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.10 της απόφασης 461/2013/07.10.2013 (ΦΕΚ Β' 2593/15.10.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

Από την Έκτη έως την Έβδομη Ημέρα Αναφοράς ορίζονται κατά το ʼρθρο 71 οι αριθμητικές τιμές των Διοικητικά Οριζομένων Μέγιστων Τιμών Προσφοράς για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης και το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης στα δέκα (10) Ευρώ ανά MW. Η ισχύς της παρούσας διάταξης λήγει σε περίπτωση έκδοσης νέας σχετικής απόφασης από τη ΡΑΕ κατά το Αρθρο 71 παράγραφος (3) του παρόντος Κώδικα».

 

Αρθρο: 89

Ημ/νία: 15.10.2013

Τίτλος Αρθρου
Μεταβατικές διατάξεις με ισχύ μετά την Έκτη Ημέρα Αναφοράς

Σχόλια
- Το παρόν τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.11 της απόφασης 461/2013/07.10.2013 (ΦΕΚ Β' 2593/15.10.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μέχρι την επικαιροποίηση του Εγχειριδίου αναφορικά με τροποποιήσεις του παρόντος Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, διευκρινίσεις επί των σχετικών λεπτομερειών εφαρμογής καθορίζονται με αποφάσεις της ΡΑΕ.

2. Οι διατάξεις του Άρθρου 91, του Άρθρου 92 και του Άρθρου 93 παράγραφος (1) αναφορικά με την ενεργοποίηση της κατάστασης Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων καθώς και του Άρθρου 93 παράγραφος (2)) αναφορικά με την Καταγγελία της Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από το Λειτουργό της Αγοράς για Συμμετέχοντα που βρίσκεται σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων άρχονται από την Όγδοη Ημέρα Αναφοράς. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων (3) και (4) του παρόντος Άρθρου, του Άρθρου 91, του Άρθρου 92, του Άρθρου 93 και του Άρθρου 94 παύει όταν οριστούν από το Λειτουργό της Αγοράς οι Φορείς Εκκαθάρισης ΗΕΠ και Κάλυψης ΗΕΠ.

3. Δεν άρχονται οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα κατά το Άρθρο 2 παράγραφος (1) στοιχείο (Ζ), το Άρθρο 15, το Άρθρο 18, το Άρθρο 22, το Άρθρο 58 παράγραφος (1) στοιχείο (Β), το Άρθρο 58 παράγραφος (2) & (3), το Άρθρο 60 παράγραφος (1) στοιχεία (Δ) και (Ε), και το 'Αρθρο 60 παράγραφοι (4), (7), (8), (10) και (11).

4. Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα κατά το Άρθρο 14 παράγραφος (2) στοιχείο (ΙΔ) και κατά το Άρθρο 15 ισχύουν μόνον όσον αφορά το Έκτακτο Αντίτιμο Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης.

5. Μέχρι τον καθορισμό και την έγκριση της μεθοδολογίας του Άρθρου 44 παράγραφος (5) του παρόντος Κώδικα, συνεχίζει να ισχύει η υπ' αριθμ. 260/2006 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 1683/2006) και το στοιχείο (γ) της παραγράφου (2) του Άρθρου 28 του παρόντος Κώδικα λαμβάνεται ως «γ) οικολογικής παροχής και αποφυγής υπερχείλισης».

 

Αρθρο: 90

Ημ/νία: 01.02.2012

Τίτλος Αρθρου
Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το Μητρώο Συμμετεχόντων

 

Κείμενο Αρθρου

Οι Συμμετέχοντες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος Κώδικα και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, θεωρούνται αυτοδικαίως συμβληθέντες στη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος και στη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ, εκτός εάν δηλώσουν εγγράφως εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη θέση σε ισχύ των Κωδίκων ότι δεν τις αποδέχονται. Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίζουν προς τον Λειτουργό της Αγοράς και τον Διαχειριστή του Συστήματος κάθε έγγραφο και πληροφορία που ζητηθεί για την συμπλήρωση των στοιχείων του φακέλου τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων.

 

Αρθρο: 91

Ημ/νία: 15.10.2013

Τίτλος Αρθρου
Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με την Κάλυψη Χρηματικών Υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Συστήματος ΗΕΠ

Σχόλια
- Το παρόν τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.12 της απόφασης 461/2013/07.10.2013 (ΦΕΚ Β' 2593/15.10.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Προκειμένου να έχει δικαίωμα συμμετοχής στον ΗΕΠ, κάθε Συμμετέχων οφείλει να προσκομίζει στο Λειτουργό της Αγοράς εγγυήσεις για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων του που πηγάζουν από τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ και τον παρόντα Κώδικα. Ο Λειτουργός της Αγοράς σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν προσκομίσει τις εγγυήσεις του παρόντος Άρθρου, θέτει τον Συμμετέχοντα στην κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων, σύμφωνα με το ʼρθρο 93.

2. Ο Λειτουργός της Αγοράς καθορίζει το ποσό των απαιτούμενων εγγυήσεων κάθε Συμμετέχοντα βάσει του ισχύοντος Πίνακα Ποσών Εγγύησης και με μεθοδολογία, όπως αυτή περιγράφεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το ποσό αυτό δεν δύναται να είναι μικρότερο της Ελάχιστης Εγγύησης Συμμετοχής ΗΕΠ, όπως αυτή ορίζεται στον Πίνακα Ποσών Εγγύησης και αναπροσαρμόζεται μετά από εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς και σχετική απόφαση της ΡΑΕ.

3. Η υποχρέωση παροχής εγγύησης εκπληρώνεται με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ή/και με την κατάθεση Χρηματικού Ποσού Εγγύησης σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Στην περίπτωση του Χρηματικού Ποσού Εγγύησης η αντίστοιχη τραπεζική συναλλαγή προσδιορίζεται από έναν κωδικό που ορίζει ο Λειτουργός της Αγοράς, ο οποίος απαιτείται για την ταυτοποίηση του Χρηματικού Ποσού Εγγύησης. Η χρήση των παρεχόμενων εγγυήσεων από το Λειτουργό της Αγοράς σε κάθε περίπτωση γίνεται μετά την Καταγγελία της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ του Συμμετέχοντα για την κάλυψη πάσης φύσεως εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ.

4. Η εγγυητική επιστολή που καταθέτει ο Συμμετέχων για την παροχή εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο αυτό πρέπει να είναι ανέκκλητη, να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένη τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει τον τύπο και το περιεχόμενο που καθορίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς και να επιτρέπει τμηματικές αναλήψεις από το Λειτουργό της Αγοράς. Σε περίπτωση κατάθεσης Εγγυητικής Επιστολής ο Συμμετέχων υποχρεούται να την προσκομίσει στο Λειτουργό της Αγοράς δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν τον πρώτο ΗΕΠ στον οποίο αυτή λαμβάνεται υπόψη κατά τις διατάξεις του Άρθρου 94. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αναπλήρωσης ή αντικατάστασης της από τον Συμμετέχοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

5. Στην περίπτωση Χρηματικού Ποσού Εγγύησης, ο Συμμετέχων υποχρεούται να έχει προβεί σε επιβεβαιωμένη από την τράπεζα κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Λειτουργού της Αγοράς τρείς (3) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν τον πρώτο ΗΕΠ στον οποίο αυτή λαμβάνεται υπόψη κατά τις διατάξεις του Άρθρου 94. Ο Συμμετέχων δύναται να υποβάλει στο Λειτουργό της Αγοράς αίτημα, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, για μείωση του συνολικού Χρηματικού Ποσού Εγγύησης τρείς (3) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν τον πρώτο ΗΕΠ στον οποίο το συνολικό Χρηματικό Ποσό λαμβάνεται υπόψη κατά τις διατάξεις του Αρθρου 94. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό εγγυήσεων το οποίο προκύπτει μετά τη μείωση του Χρηματικού Ποσού Εγγύησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από την ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση της παραγράφου 2, και παραμένει δεσμευμένο μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση όλων των υποχρεώσεων του Συμμετέχοντα που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον ΗΕΠ και τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ. Σε περίπτωση που μελλοντική ενημέρωση του ελάχιστου ποσού απαιτούμενων εγγυήσεων από το Λειτουργό της Αγοράς καθορίζει μικρότερα ποσά από τα ήδη δεσμευμένα ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει το Συμμετέχοντα για την ημερομηνία αποδέσμευσης του πλεονάζοντος χρηματικού ποσού εφόσον εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις του Συμμετέχοντα.

6. Εάν οι συνολικές εγγυήσεις που έχει προσκομίσει ο Συμμετέχων τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τον πρώτο ΗΕΠ στον οποίο αυτές λαμβάνονται υπόψη κατά τις διατάξεις του Άρθρου 94 δεν καλύπτουν το κατ' ελάχιστο απαιτούμενο ποσό εγγυήσεων, ο Λειτουργός της Αγοράς θέτει τον Συμμετέχοντα σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων σύμφωνα με το Άρθρο 93.

7. Κάθε αναφορά στο Άρθρο 21 σε «βεβαίωση» νοείται ως εγγύηση κατά τους όρους του παρόντος 'Αρθρου 91.

 

Αρθρο: 92

Ημ/νία: 15.10.2013

Τίτλος Αρθρου
Μεταβατικές Διατάξεις αναφορικά με τη Διαδικασία Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών ΗΕΠ

Σχόλια
-Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. αποφ.285/2013 (ΦΕΚ Β΄1792/25.7.2013). ========================================================= - Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.13 της απόφασης 461/2013/07.10.2013 (ΦΕΚ Β' 2593/15.10.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Σχετικά με τη Διαδικασία Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών ΗΕΠ κατά το Άρθρο 60 οι πληρωμές και οι εισπράξεις πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικών πράξεων, δηλαδή χρεώσεων και πιστώσεων των Λογαριασμών Συμμετεχόντων και του Λειτουργού της Αγοράς, κατόπιν αποστολής Ενημερωτικών Σημειωμάτων από το Λειτουργό της Αγοράς. Ο συμψηφισμός κατά το Άρθρο 60 παράγραφος (5) γίνεται σύμφωνα με τα Ενημερωτικά Σημειώματα που κοινοποιεί ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες και αποκλειστικά για πληρωμές και εισπράξεις που απορρέουν από την Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ. Δεν επιτρέπεται συμψηφισμός πληρωμών και εισπράξεων που απορρέουν από την Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ με πληρωμές και εισπράξεις που αφορούν στην εκπλήρωση, βάσει διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, λοιπών υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων και του Λειτουργού της Αγοράς.

2. Όλοι οι Συμμετέχοντες εντάσσονται υποχρεωτικά σε καθεστώς εβδομαδιαίου διακανονισμού των χρεοπιστώσεων τους στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών ΗΕΠ. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των εβδομαδιαίων ή μηνιαίων χρεώσεων του, ο Συμμετέχων τίθεται σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων σύμφωνα με το Άρθρο 93. Οι εβδομαδιαίες χρηματοροές του διακανονισμού χρεοπιστώσεων θεωρούνται ως προκαταβολές έναντι των τιμολογίων που εκδίδονται με την Μηνιαία Εκκαθάριση. Οι τραπεζικές συναλλαγές των εβδομαδιαίων και μηνιαίων χρηματοροών προσδιορίζονται από αντίστοιχους κωδικούς που ορίζει ο Λειτουργός της Αγοράς, και οι οποίοι απαιτούνται για την ταυτοποίηση των χρηματοροών.

3. Για την εξόφληση των οφειλών που του αναλογούν στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών ΗΕΠ κατά το ʼρθρο 60, το παρόν Άρθρο και το Άρθρο 94, κάθε Συμμετέχων, ο οποίος λαμβάνει Ενημερωτικό Σημείωμα χρεώσεων και πιστώσεων, οφείλει κατά τον χρόνο που ορίζεται στον παρόντα Κώδικα να εξοφλεί τις χρεώσεις και να αποδέχεται τις πιστώσεις που ορίζονται σε αυτό. Ο Συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στον τραπεζικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς τις χρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν από τα Ενημερωτικά Σημειώματα του Λειτουργού της Αγοράς. Σε περίπτωση εξόφλησης εβδομαδιαίων χρεώσεων, η καταβολή στον τραπεζικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς γίνεται έως και μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τον ΗΕΠ της Πέμπτης (ημέρα Τετάρτη), και αφορά την Εκκαθάριση του ΗΕΠ της προηγούμενης εβδομάδας. Σε περίπτωση εξόφλησης μηνιαίων χρεώσεων, η καταβολή στον τραπεζικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς γίνεται έως και μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν τη Λήξη Προθεσμίας Υποβολής για τον ΗΕΠ της 2Τς κάθε μήνα, και αφορά τις χρεώσεις του προηγούμενου μήνα. Σε περίπτωση που η ημέρα καταβολής των εβδομαδιαίων ή μηνιαίων χρεώσεων είναι αργία, τότε η καταβολή πρέπει να γίνει μέχρι το ίδιο χρονικό σημείο της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας. Ο Λειτουργός της Αγοράς οφείλει να καταβάλει στους Συμμετέχοντες τις εβδομαδιαίες ή/και μηνιαίες πιστώσεις ως την επόμενη εργάσιμη από την ημέρα επιβεβαιωμένων καταβολών των αντίστοιχων εισπράξεων. Οι χρεοπιστώσεις των λογιστικών λογαριασμών του Λειτουργού της Αγοράς, πλην του Λογαριασμού Εκκαθάρισης του ΗΕΠ, γίνονται στο τέλος κάθε μήνα. Σε περίπτωση μη επιβεβαιωμένης καταβολής των εβδομαδιαίων ή μηνιαίων χρεώσεων, όπως προσδιορίζονται από τα σχετικά Ενημερωτικά Σημειώματα του Λειτουργού της Αγοράς, μέχρι τα χρονικά σημεία που περιγράφονται στο παρόν ʼρθρο, ο Συμμετέχων τίθεται σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων σύμφωνα με το Άρθρο 93.

4. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 9 του Άρθρου 60, τυχόν αδυναμία καταβολής δεν αναστέλλει ούτε εμποδίζει την εξέλιξη της Διαδικασίας Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών ΗΕΠ και την πραγματοποίηση των σχετικών τραπεζικών πράξεων. Οι πιστώσεις και χρεώσεις εξοφλούνται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας κατά τους όρους του παρόντος Κώδικα ανεξαρτήτως ενστάσεων ή υπαγωγής σε εξώδικη ή δικαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών, με εξαίρεση τη λήψη προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης από τα αρμόδια δικαστήρια. Το Έλλειμμα Συναλλαγών που τυχόν προκύπτει κατά την εφαρμογή των Μεταβατικών Διατάξεων και αφορά Διακανονισμό Συναλλαγών Εβδομαδιαίας ή/και Μηνιαίας Εκκαθάρισης, μέχρι την οριστική διευθέτηση του κατά το Άρθρο 61, επηρεάζει τις πληρωμές προς τους Παραγωγούς αναλογικά προς τις πιστώσεις που έχουν υπολογιστεί για αυτούς κατά το ʼρθρο 60 και αφορούν τη χρονική περίοδο κατά την οποία αυτό προέκυψε. Λεπτομέρειες της μεθοδολογίας επιμερισμού των πληρωμών καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι πληρωμές των Παραγωγών γίνονται βάσει Ενημερωτικών Σημειωμάτων που αποστέλλονται από τον Λειτουργό της Αγοράς. Στα Ενημερωτικά Σημειώματα αναφέρεται το ύψος τυχόν Ελλείμματος Συναλλαγών, η χρονική περίοδος στην οποία προέκυψε, καθώς και το χρονοδιάγραμμα διευθέτησης του Ελλείμματος λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των Άρθρων 61 και 93.

5. Εφόσον το Έλλειμμα αφορά Διακανονισμό Συναλλαγών της Εβδομαδιαίας Εκκαθάρισης (εφεξής το «Εβδομαδιαίο Έλλειμμα»), ο Συμμετέχων που δημιούργησε το έλλειμμα τίθεται σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων και ο Λειτουργός της Αγοράς εφαρμόζει άμεσα επιμερισμό των πληρωμών στους Παραγωγούς, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στην περίπτωση που το Εβδομαδιαίο Έλλειμμα εξοφληθεί μερικώς ή ολικώς από τον Συμμετέχοντα που τέθηκε σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στο Άρθρο 93, τότε τα καταβληθέντα χρηματικά ποσά επιστρέφονται από το Λειτουργό της Αγοράς στους Παραγωγούς με την ίδια μεθοδολογία επιμερισμού. Εφόσον το Εβδομαδιαίο Έλλειμμα δεν εξοφληθεί πλήρως από τον Συμμετέχοντα που τέθηκε σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων εντός των χρονικών ορίων που ορίζει το Άρθρο 93, ο Λειτουργός της Αγοράς καταγγέλλει τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Συμμετέχοντα και το εναπομένον Εβδομαδιαίο Έλλειμμα, που τυχόν προκύψει μετά την είσπραξη των χρηματικών ποσών που προέρχονται από την κατάπτωση των εγγυήσεων του Συμμετέχοντα, επιμερίζεται από το Λειτουργό της Αγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 61 στους Εκπροσώπους Φορτίου στον επόμενο Εβδομαδιαίο Διακανονισμό Συναλλαγών. Εφόσον το Εβδομαδιαίο Έλλειμμα καλυφθεί μερικώς ή πλήρως από τους Εκπροσώπους Φορτίου, σύμφωνα με το ʼρθρο 61, ο Λειτουργός της Αγοράς επιστρέφει στους Παραγωγούς με την ίδια μεθοδολογία επιμερισμού πληρωμών τα χρηματικά ποσά που κατέβαλαν οι Εκπρόσωποι Φορτίου για την Κάλυψη του Εβδομαδιαίου Ελλείμματος. Σε περίπτωση που επιτευχθεί μερική ή ολική εξόφληση του εναπομείναντος Εβδομαδιαίου Ελλείμματος, καθώς και καταβολή των όποιων τόκων υπερημερίας, από τον οφειλέτη προς το Λειτουργό της Αγοράς, τα εν λόγω χρηματικά ποσά επιστρέφονται από το Λειτουργό της Αγοράς στους Εκπροσώπους Φορτίου σύμφωνα με το Άρθρο 61.

6. Εφόσον το Έλλειμμα Συναλλαγών αφορά Διακανονισμό Συναλλαγών της Μηνιαίας Εκκαθάρισης (εφεξής το «Μηνιαίο Έλλειμμα»), ο Λειτουργός της Αγοράς θέτει σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων τον Συμμετέχοντα που το δημιούργησε και εφαρμόζει στην πρώτη εβδομαδιαία Εκκαθάριση αμέσως μετά τη διαπίστωση του Μηνιαίου Ελλείμματος, επιμερισμό των πληρωμών στους Παραγωγούς, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εφόσον το Μηνιαίο Έλλειμμα, δεν εξοφληθεί πλήρως από τον Συμμετέχοντα που τέθηκε σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων εντός των χρονικών ορίων που ορίζει το Άρθρο 93, ο Λειτουργός της Αγοράς καταγγέλλει τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Συμμετέχοντα και το εναπομένον Μηνιαίο Έλλειμμα, που τυχόν προκύψει μετά την είσπραξη των χρηματικών ποσών που προέρχονται από την κατάπτωση των εγγυήσεων του Συμμετέχοντα επιμερίζεται από το Λειτουργό της Αγοράς στους Εκπροσώπους Φορτίου, σύμφωνα με το Άρθρο 61, στην αμέσως επόμενη Μηναία Εκκαθάριση. Σε περίπτωση που επιτευχθεί μερική ή ολική εξόφληση του εναπομείναντος Μηνιαίου Ελλείμματος, καθώς και καταβολή των όποιων τόκων υπερημερίας, από τον οφειλέτη προς το Λειτουργό της Αγοράς, τα εν λόγω χρηματικά ποσά επιστρέφονται από το Λειτουργό της Αγοράς στους Εκπροσώπους Φορτίου σύμφωνα με το Άρθρο 61.

7. Για την κάλυψη του Ελλείμματος Συναλλαγών που αφορά Διακανονισμό Συναλλαγών Εβδομαδιαίας ή/και Μηνιαίας Εκκαθάρισης και με σκοπό την ομαλή εξέλιξη της Διαδικασίας Διακανονισμού Συναλλαγών, ο Λειτουργός της Αγοράς κάνει χρήση κατά τα ανωτέρω των εγγυήσεων που έχει καταθέσει ο Συμμετέχων σύμφωνα με το Άρθρο 91 και το Άρθρο 94».

 

Αρθρο: 93

Ημ/νία: 15.10.2013

Τίτλος Αρθρου
Κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων

Σχόλια
- Το παρόν προστέθηκε με την παρ. 1.14 της απόφασης 461/2013/07.10.2013 (ΦΕΚ Β' 2593/15.10.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Συμμετέχων τίθεται σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων από το Λειτουργό της Αγοράς σε οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις:

Α) Με τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του για παροχή αποδεκτών εγγυήσεων προς το Λειτουργό της Αγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 91.

Β) Μετά την εφαρμογή του Ελέγχου θέσης Συμμετέχοντα σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 94.

Γ) Με τη μη εξόφληση οποιασδήποτε εβδομαδιαίας οφειλής του κατά το Άρθρο 92.

Δ) με τη μη εξόφληση οποιασδήποτε μηνιαίας οφειλής του κατά το Άρθρο 92.

Για κάθε Συμμετέχοντα σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει σχετικά το Συμμετέχοντα, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Διαχειριστή του Συστήματος.

2. Εάν ένας Συμμετέχων τεθεί σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων για μία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων και παραμένει σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων για τέσσερις (4) διαδοχικές εργάσιμες ημέρες, τότε ο Λειτουργός της Αγοράς καταγγέλλει τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Συμμετέχοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3, μετά τον Έλεγχο θέσης του Συμμετέχοντα την τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα».

 

Αρθρο: 94

Ημ/νία: 15.10.2013

Τίτλος Αρθρου
Καθημερινός έλεγχος θέσης Συμμετέχοντα

Σχόλια
- Το παρόν προστέθηκε με την παρ. 1.15 της απόφασης 461/2013/07.10.2013 (ΦΕΚ Β' 2593/15.10.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για τον περιορισμό του κινδύνου δημιουργίας Ελλείμματος Συναλλαγών, ο Λειτουργός της Αγοράς εφαρμόζει καθημερινή διαδικασία ελέγχου της θέσης για κάθε Συμμετέχοντα που δεν διαθέτει μονάδες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μονάδων που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος, σε σχέση με τις παρασχεθείσες από τον Συμμετέχοντα εγγυήσεις κατά το ʼρθρο 91. Κάθε Συμμετέχων υποχρεούται να παρέχει εγγυήσεις που επαρκούν για την πλήρη κάλυψη της θέσης του πλέον ενός αντίστοιχου Περιθωρίου θέσης. Ο Λειτουργός της Αγοράς προσδιορίζει για κάθε Ημέρα Κατανομής και κοινοποιεί στους Συμμετέχοντες ποσό Διόρθωσης θέσης. Το ποσό Διόρθωσης θέσης είναι ίσο με την θετική απόκλιση της θέσης του Συμμετέχοντα προσαυξημένης κατά το Περιθώριο θέσης, από τις εν ισχύ εγγυήσεις του Συμμετέχοντα για τον ΗΕΠ. Ο Συμμετέχων οφείλει να καλύψει την απόκλιση θέσης με προπληρωμές έναντι της εβδομαδιαίας Εκκαθάρισης ή/και αυξάνοντας το Συνολικό Χρηματικό Ποσό Εγγυήσεων. Η κάλυψη της απόκλισης θέσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του στον ΗΕΠ που ακολουθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Συμμετέχων τίθεται σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων σύμφωνα με το ʼρθρο 93.

2. Η καθαρή αξία των χρεοπιστώσεων NAP,DAS(d) του Συμμετέχοντα p στον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d προσδιορίζεται από το συμψηφισμό των χρεοπιστώσεων, της προμήθειας, της εξαγωγής και της εισαγωγής όπως αυτές προκύπτουν από την Εκκαθάριση του ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d, DAS(d), κατά το ʼρθρο 59, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α). Η καθαρή αξία των συναλλαγών υπολογίζεται με την οριστικοποίηση της Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης κατά το ʼρθρο 60 και δίδεται από τη σχέση: όπου

NAp,DAS(d) = (DAEPSp,DAS(d)+DAEPEp,DAS(d)-DAERIp,DAS(d) *Vp,d

Vpd παράμετρος που ορίζει την προσαύξηση/επιβολή του Φ.Π.Α, VATpd (%) για αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, από τον Συμμετέχοντα p κατά την Ημέρα Κατανομής d και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της εν ισχύ φορολογικής νομοθεσίας. Ισχύει Vpd = 1+(VATpd/100).

DAEPSpDAS(d) η συνολική χρέωση για προμήθεια του Συμμετέχοντα p για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d.

DAEPEpDAS(d) η συνολική χρέωση για εξαγωγές του Συμμετέχοντα p για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d.

DAERIpDAS(d) η συνολική πίστωση για εισαγωγές του Συμμετέχοντα p για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d.

Χρεώσεις (+) αφορούν αγορά ενέργειας (MWh) για Προμήθεια και Εξαγωγές. Πιστώσεις (-) αφορούν πώληση ενέργειας (MWh) για Εισαγωγές.

3. Η Θέση Ppd-1 του Συμμετέχοντα p, όπως αυτή υπολογίζεται από το Λειτουργό της Αγοράς την ημέρα d-1, μία (1) ώρα πριν από τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d, είναι η Χρεωστική (+) ή Πιστωτική (-) θέση του Συμμετέχοντα που προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη Θέση του Συμμετέχοντα τη προηγούμενη ημέρα, τις χρεοπιστώσεις του στον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d-1, τις χρεοπιστώσεις της Μηνιαίας Εκκαθάρισης των υπολοίπων -πλην του ΗΕΠ-Λογαριασμών του Λειτουργού της Αγοράς, και τις αντίστοιχες πληρωμές και εισπράξεις που βεβαιώνεται ότι εκτελέστηκαν από την τράπεζα στην οποία διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό ο Λειτουργός της Αγοράς έως μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d. Η Θέση Ppd-1 δίδεται από την ακόλουθη σχέση:

Ppd-1 = Pp,d-2 + NAp,DAS(d-1) + NAp,Uplift(m,d-2) + APp,d-1 - ACp,d-1

όπου:

NAp,Uplift(m,d-2) η καθαρή αξία των χρεοπιστώσεων, όπως αυτή προκύπτει από τον συμψηφισμό των χρεοπιστώσεων του Συμμετέχοντα p στη Μηνιαία Εκκαθάριση των Λογαριασμών του Λειτουργού της Αγοράς, πλην του Λογαριασμού Εκκαθάρισης ΗΕΠ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Εάν η Ημέρα d-2 είναι η προτελευταία ημέρα του μήνα m, είναι αργία και ακολουθείται από αργία τότε η Μηνιαία Εκκαθάριση των υπολοίπων -πλην του ΗΕΠ- Λογαριασμών του Λειτουργού της Αγοράς για τον μήνα m διενεργείται, κοινοποιείται στους Συμμετέχοντες και λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της Θέσης Συμμετέχοντα Ppd-1 κατά την τελευταία ημέρα αργίας.

APpd-1 το συνολικό ποσό των πληρωμών που έγιναν από τον Λειτουργό της Αγοράς προς τον Συμμετέχοντα p και επιβεβαιώνεται ότι εκτελέστηκαν από την τράπεζα στην οποία διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό ο Λειτουργός της Αγοράς στο χρονικό διάστημα που διαρκεί από μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d -1 έως και μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d.

ACpd-1 το συνολικό ποσό των εισπράξεων του Λειτουργού της Αγοράς από πληρωμές που έκανε ο Συμμετέχων p και επιβεβαιώνεται ότι εκτελέστηκαν από την τράπεζα στην οποία διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό ο Λειτουργός της Αγοράς στο χρονικό διάστημα που διαρκεί από μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d-1 έως και μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d.

4. To Περιθώριο Θέσης PMpDAS(d+1) του Συμμετέχοντα p για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d+1, υπολογίζεται από το Λειτουργό της Αγοράς δύο (2) ώρες μετά τη δημοσίευση του Προγράμματος ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d, ως το πενταπλάσιο του μέσου όρου της καθαρής αξίας των χρεοπιστώσεων του Συμμετέχοντα p στους ΗΕΠ των τελευταίων επτά Ημερών Κατανομής (DAS(d-6) έως και DAS(d)) ως ακολούθως:

PMp,DAS(d+1) = 5*

5. Δύο (2) ώρες μετά τη δημοσίευση του Προγράμματος ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d ο Λειτουργός της Αγοράς υπολογίζει και κοινοποιεί, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε κάθε Συμμετέχοντα με ενημερωτικό σημείωμα το ποσό Διόρθωσης Θέσης του PCp,DAS(d+1) για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d+1. Το ποσό αυτό προκύπτει με εφαρμογή της σχέσης:

PCp,DAS(d+1) =(Pp,d-1 +Nap,DAS(d) + NAP,Uplift(m,d-1) +

PMp,DAS(d+1) Gp,DAS(d+1)

όπου:

G'pDAS(d+1) η παρασχεθείσα ελάχιστη εγγύηση του Συμμετέχοντα p που είναι εν ισχύ για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d+1 και η οποία προσδιορίζεται αθροιστικά από Εγγυητική Επιστολή και Χρηματικό Ποσό Εγγύησης και βεβαιώνεται μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d. Για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού G'pDAS(d+1) ο Λειτουργός της Αγοράς λαμβάνει υπόψη του πιθανό αίτημα του Συμμετέχοντα για μείωση του συνολικού Χρηματικού Ποσού Εγγύησης το οποίο έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 91 παράγραφος 5.

Η Διόρθωση Θέσης PCpDAS(d+1) ορίζει την απόκλιση της Θέσης του Συμμετέχοντα για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d προσαυξημένη με το Περιθώριο Θέσης για τη Συμμετοχή του στον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d+1 σε σχέση με το σύνολο των εν ισχύ εγγυήσεων του Συμμετέχοντα για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d+1. Σε περίπτωση θετικής τιμής της Διόρθωσης Θέσης PCp,DAS(d+1), ο Συμμετέχων οφείλει να καλύψει την απόκλιση θέσης με καταθέσεις προπληρωμών στον τραπεζικό λογαριασμό του Λειτουργού της Αγοράς ή/και αυξάνοντας τις εν ισχύ εγγυήσεις του καταθέτοντας ανάλογο Χρηματικό Ποσό Εγγύησης ούτως ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις Ελέγχου Θέσης για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d+1 σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος Άρθρου. Οι καταθέσεις του Συμμετέχοντα p πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι εκτελέστηκαν, από την τράπεζα στην οποία διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό ο Λειτουργός της Αγοράς, έως και μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d+1. Οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές προσδιορίζονται από κωδικό που ορίζει ο Λειτουργός της Αγοράς, ο οποίος απαιτείται για την ταυτοποίηση της χρηματοροής από το Λειτουργό της Αγοράς.

Η Διόρθωση Θέσης που καταβάλλεται από τον Συμμετέχοντα θεωρείται ως προκαταβολή έναντι των εβδομαδιαίων υποχρεώσεων του στον ΗΕΠ.

Ο Συμμετέχων μπορεί να αιτηθεί ολική ή μερική επιστροφή χρηματικών ποσών που κατέβαλλε ως Διόρθωση Θέσης, με την προϋπόθεση ότι με την αιτούμενη μερική ή ολική επιστροφή δεν παραβιάζονται οι προϋποθέσεις Ελέγχου Θέσης στον ΗΕΠ σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος Άρθρου. Το αίτημα αυτό υποβάλλεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας προς το Λειτουργό της Αγοράς μέχρι και δύο (2) ώρες μετά τη δημοσίευση του Προγράμματος ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d, προκειμένου χρηματικό ποσό που είχε καταβάλει ο Συμμετέχων ως Διόρθωση Θέσης να του επιστραφεί έως μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τον ΗΕΠ ο οποίος διενεργείται την δεύτερη συνεχόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα d.

6. Σαράντα πέντε (45) λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d, ο Λειτουργός της Αγοράς διενεργεί Έλεγχο Θέσης του Συμμετέχοντα p για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d ως ακολούθως:

Εάν

Gp,DAS(d) < Pp,d-1 + PMp,DAS(d)

τότε ο Συμμετέχων τίθεται σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων σύμφωνα με το Άρθρο 93,

όπου:

GpDAS(d) η παρασχεθείσα εγγύηση του Συμμετέχοντα p που είναι εν ισχύ για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d και η οποία προσδιορίζεται αθροιστικά από Εγγυητική Επιστολή και Χρηματικό Ποσό Εγγύησης και επιβεβαιώνεται μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d.